Kafblad 2017

Page 1

2017

t r e b l a te s n i s r r p u d’n

u j d a

t n da

m a br


l

www.dendriehoek.n

CARNAINVVAINLKEL Alle dagen diverse DJ’s In de pauzes

vr.

Opening Carnaval en Kraantje Pappie

ZA.

Noah en Stef Ekkel

ZO.

Prijsuitreiking met DJ Bart en DJ Roy Mennings Boerenbruiloft Met You & Me en Django Wagner Middag van De Prins Met You & Me en Snollebollekes

MA. DI.


n o colof

Uitgave: 3e jaargang 2017 Stichting Kafland Redactie: Anita van der Lee en Idilia van Herpen Oplage: 950 stuks Drukwerk: Wihabo Interviewers: Frank van der Lee, Rianne van der Biezen, Marina Dielissen, Walter van Dijk, Mark Schoones en commissies Kafland Nakijkservice: Irma Kappen en Wilma Pennings Foto’s: Ad Leeijen en Annie van de Hurk

woo rd vooraf

Als ons carnavalsblad bij u in de bus valt is het bijna weer zover, carnaval gaat over een paar weken van start. Samen met jullie, beste lezers, wordt ook carnaval 2017 een onvergetelijk gebeuren waarin we de dagelijkse gang van zaken even vergeten en die dingen doen die van carnaval een prachtig en gezellig feest maken. En als makers bedanken wij ook onze sponsors die o.a. dit Kafblad weer mogelijk hebben gemaakt. Maar ook zeker niet te vergeten onze vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar weer belangeloos hebben ingezet om van carnaval 2017 weer een grandioos feest te maken. Een driekeer alaaf voor hen! Prins Albert d'n urste en zijn adjudant Bram zullen dit jaar de scepter zwaaien over Kafland. Vader en zoon die samen met ons er een geweldig carnavalsfeest van gaan maken. Met hun lijfspreuk; Met carnaval dit jaar is het Di(r)k voor mekaar in Vinkel. Als redactie gaan we nu genieten; van een adempauze en natuurlijk van de carnaval zelf. Tot, als het “moet”, in de late uurtjes. Want daar gebeurt het; daar doen wij weer inspiratie op voor het komende Kafblad, daar ontstaan de verhalen en de ideeën. Namens de redactie veel leesplezier en natuurlijk een geweldige knotsgezellige carnaval toegewenst!! Anita en Idilia

INHOUDSOPGAVE 4. Voorwoord bestuur 45. Jeugdprins Luuk en jeugdprinses Jesse 5. Voorwoord prins Albert d’n urste 47. Jeugdraad 7. Programma jeugd 2017 53. Boerenbruidspaar 2017 8. Carnavalsprogramma 2017 55. Redactie op pad 11. Interview prins Albert en adjudant Bram 59. Prijswinnaars wagens optocht 19. ‘t Gevolg 61. Vragen aan…. 21. Ereburger 2016 65. Prijswinnaars loopgroepen optocht 25. Route optocht 67. Senioren, klocht en ziekenbezoek 27. Programma middag van de prins 69. In memoriam 29. Terugblik met Gijs en Anika 73. Dolle Avonden 31. Evenementencommissie 75. Interview De Leste 5 33. Prijswinnaars jeugdoptocht 35. Diepte interview met Hein en Paul

3


s n e m a n d r o o w r r u o u t vo s e b t e h Beste Kafland ers,

Carnaval 201 6 was weer e en prachtig fe jong en oud. est, voor Natuurlijk will en we als best iedereen bed uur anken die dit carnaval tot e succes heeft en groot gemaakt. Ja, het kan w at ons betreft nooit genoeg worden, maa gezegd r dit werd we e r mogelijk gem door de inzet aakt van de vele vr ijwilligers binn onze stichting e n , die zich telk ens weer bela inzetten om va n geloos n carnaval we er een fantast feest te make isch n. Een driekeer alaaf voor he n!

Ook drie keer alaaf voor alle Vinkelse carnavalsclub s, de deelnem ers van de op de horeca en tocht, alle andere ca rnavalsvierde rs. Maar natuurlijk een drie keer alaaf voor He Paul en hun g in en evolg Vur Sle s, Gijs, Anika jeugdraad. W e n de ij willen jullie bedanken voo jullie inzet en r aanwezigheid tijdens het afg carnaval. Zon elopen der jullie was het niet zo’n carnaval gew geweldig orden, heel e rg bedankt vo gezellige dag or deze en.

Prins Albert d 'n urste en zijn adjudant Bram zullen dit jaar de scepter zw aaien over Ka hierin worden fland, ze bijgestaan door hun gevo CVZN en de D lg assenclub. Jeugdprins Lu uk en jeugdp rinses Jesse e jeugdraad zijn n hun er natuurlijk o ok bij! Een unieke ke uze, vader en zoon en bij de echte feestvie ze rders is carnav al 2017 in go handen. ede Met hun lijfsp reuk; Met carnava l dit jaar is h et Di(r)k voor mekaar Wij als bestuu r, wensen ied ereen een pra mooie en geze chtige, llige carnaval toe en wat on betreft; Doe m s ee en hou dit fantastische volksfeest in ere! Bestuur Stich ting Kafland


n a v d r o o w r o e Vo t s r u n ’ d t r e b l A s n i Pr

ten zijn /evenemen n te c je ro p erkt, e kleinere en samenw maar ook d m t a d m o , s cce ze dingen altijd een su el plezier de e v in t id is. e m m a 7 n 1 za e 0 ief is mee gemoe it el werk s e ld o v e p g jn r Carnaval 2 e zi t t a n d a zonder e bij veel ant word je s en adjud organiseert de komen w ns en adjud Wij als prin n ri e p o d l, a zo v a n e rn a rmen sveld o ook met c ter de sche Z h c de kunstgra a r e t a w aar ren en e vloer. en ben je, m gen die moeten gebeu clubs over d din gebeurt zijn n: ë ri o g te a c en. ee gedaan word gers, steek af! Nu zijn er tw jwilli te besteden Allemaal vri h veel geld c s o B n e D ze in 1 Nu hebben n. Categorie t a ta s (vak)mense e e ffi o ld k a e ta d e , b n r v. naar de pe doo l mis, kijk b e poort al o e d e v is st. t t a m a o g k r n e aar joenen geko M il Als je aa . m ij ft rb e e e , h je je k k ed naar eze en koe een leien da sch eens go rtenbrug, d o a n B a B v n klaar met e e n a D a g in e g n zeilt, amheden m moeten ze kijken hoe alles reilt e je waar mo ro n a e a lp D e h Al je werkza b lu l c als Finke t of iets te ers van de leren. zo’n dorpje je koffie lus f de vrijwillig o r u u og veel van lf n e ze m o n e n n e n g n ogen daar ku lijk en vra enlijk in mij ig e t e . h n t e e d o re v l zijn. Daarom m drinken. eente Vinke lpzaam en te m u e h g e b h , c s jk o li b e d ‘s Hertogen Ze zijn vrien llige ige en geze tt re p n e e nt Bram. jullie 2 mijn adjuda Wij wensen n e Categorie ij m t e men m ffie, de carnaval sa r is geen ko e t, lo s m a p o za l dit jaar erk nog Met carnava aar en je w De poort is m n e e ll a n or mekaar o ppere v o m )k r n e i( s D n e t m Is he b, n stroef. k als een clu o o l heden lope e k in V urste n dorp als Albert d`n tegorie. Zo zie ik ee a s c n ri te P m rs o e e it d e an d m ren lukt maar dan v wil organise Adjudant Bra r e ts d ie n l o e r k e in V rs Als men in ze schoude werken, on n e oek of worm a s e w dat n gevulde k e e e ffi o k e ij d zetten en b Molen. . je eem bv de n stebrood l e k in V n gers, cht va door vrijwilli n e g ra Dat is de kra d e g t sch projec Een giganti

5


VEEL PLEZIER MET CARNAVAL!

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN ZATERDAG 25 FEBRUARI TOT EN MET DINSDAG 28 FEBRUARI

Autobedrijf Vinkel Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl


d g u e j a m

m a r prog

en, n kloss e n e s s kker ho allen!?! val? Le a av n r a c in jes carn in t z e r n e l, in e a d llema maal w n vrien Hallo a ook alle je vriendjes e ie ll u j Hebben en en met al lop optocht

VRIJDAG 24 FEBRUARI

Op vrijdag kan het feest beginnen op school, want dan viert de Mariaschool carnaval. De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan ’s avonds nog even door in ‘t Zijl. Samen met de Jeugdsoos en Stichting Kafland is daar een dolle carnavalsavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. We verwachten daar zeker ook onze Kaflandse prinsen en prinses. Voor je ouders wordt het lekker makkelijk want terwijl jij feest, kunnen zij terecht in het oudercafé.

g zonda ari 6 febru

2 Op zondag is er een hoop te zien, want de ‘grote optocht’ trekt dan door de straten van Vinkel. Jij komt toch zeker ook kijken? Aansluitend is de prijsuitreiking in Den Driehoek.

dinsdag

28 februari De kinderen uit groep 5 t/m 8 sluiten carnaval 2017 af met een laatste avondje feesten in de Den. Daar organiseert de Jeugdsoos samen met Stichting Kafland nog 1x een spetterende avond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

zaterdag 25 februari Zaterdagmiddag verwachten we iedereen op het Pastoor Vogelsplein voor de jeudoptocht. We hopen dat we jullie allemaal mogen verwelkomen. Bedenk een leuk idee, maak een wagen of verkleed je volgens de aller-gekste mode. Je mag met tweeën komen, je voetbalteam, je klas of met je neefjes en nichtjes. Natuurlijk mag je ook meedoen als je op de middelbare school zit en niet ouder bent dan 16 jaar. Je kunt je nog inschrijven, mail naar Marc.en.Karin@home.nl . We starten om 14.00 uur vanaf het Pastoor Vogelsplein. Aansluitend gaan we naar ‘t Zijl voor een feestmiddag met prijsuitreiking.

maandag

27 februari Op de maandag gaan we met z’n allen naar ’t Zijl. Het belooft weer een dolle, dwaze middag te worden. Klein Kafland staat bol van het feest en de verrassingen. Van 14.00 uur tot 17.00 zijn alle kinderen van 0 tot 14 jaar en hun ouders van harte welkom in ’t Zijl. We gaan er met z’n allen een groot feest van maken!!!

WOENSDAG

1 MAART Om 18.00 uur kunnen we allemaal een askruisje gaan halen in de kerk.

Carnaval is nu echt voorbij!!

7


G A D J I R V RI A U R B 24 FE Op vrijdagochtend zal prins Albert d’n urste en adjudant Bram met hun gevolg en ‘’Ut Kumt Goed’’ naar de kinderen van de basisschool gaan. Op vrijdagmiddag gaan prins Albert d’n urste, adjudant Bram en hun gevolg samen met jeugdprins Luuk, jeugdprinses Jesse en de jeugdraad, met muzikale ondersteuning van “Ut Kumt Goed”, de zieke inwoners van Kafland bezoeken. Omstreeks 19.30 uur vertrekken prins Albert d’n urste, adjudant Bram en hun gevolg naar de jeugdsoos, om aanwezig te zijn bij de opening van de eerste jeugdsoos door jeugdprins Luuk en jeugdprinses Jesse. Later op de avond zal prins Albert d’n urste, adjudant Bram en hun gevolg nog naar Den Driehoek vertrekken om aanwezig te zijn bij het Bouwersbal.

AG D N O Z RI A U R B 26 FE Om 12.30 uur is eindelijk het moment daar voor alle carnvalsbouwers en loopgroepen om hun fraai gebouwde wagens en creacties aan Kafland te kunnen laten zien. Prins Albert d’n urste, adjudant Bram, jeugdprins Luuk, jeugdprinses Jesse en de jeugdraad zullen de optocht in hun mooi versierde prinsenwagen voorop gaan. Rond de klok van 17.30 uur zal de prijsuitreiking beginnen in Den Driehoek.

s L A V A N R

CA

G ZATERDA RI A U R B E F 25 Om 11.11 uur zal de carnaval officieel geopend worden tijdens de carnavalsmis. Gedurende de mis zal de ereburger van 2017 bekend worden gemaakt, de sleuteloverdracht plaats vinden en ook zal de Knillis van de prins Albert d’n urste en adjudant Bram worden onthuld en gezegend. Rond 14.00 uur gaat de kinderoptocht van start vanaf Pastoor Vogelsplein naar ‘t Zijl. Daar zal ‘t feest verder gaan en rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking aldaar plaats vinden. Om 19.00 uur begint de avond voor de klochtleden bij de Slothoevevijver. Prins Albert d’n urste, adjudant Bram en hun gevolg zullen rond 19.30 uur hierbij aansluiten. Aldaar zal de prins alle klochtleden onderscheiden en natuurlijk samen, het glas heffen op een unne geweldige carnaval. Rond 21.30 uur gaat prins Albert, adjudant Bram en hun gevolg naar Den Driehoek, om samen met prins Danny en adjudant Bram van het ‘’Kafwannersdeel’’ het carnavalsfeest voort te zetten.


s

A M

M A R G O PR 7 1 20

MAANDAG I 27 FEBRUAR Om ongeveer 12.00 uur, zullen prins Albert d’n urste, adjudant Bram en hun gevolg vanaf het huis van het boerenbruidspaar aansluiten bij de stoet. Om samen richting Den Driehoek te gaan voor de onofficiële ceremonie. Deze zal rond 13.30 uur plaats vinden. Tevens zal prins Albert d’n urste, adjudant Bram en hun gevolg in de middag aanwezig zijn bij “Klein” Kafland. Deze middag wordt georganiseerd in ‘t Zijl van 14.00 uur tot 17.00 uur.

G DINSDA RI A U R B 28 FE

Om 12.30 uur start het feest voor de 50-plussers in ’t Zijl. Omstreeks 13.00 uur zullen prins Albert, adjudant Bram en hun gevolg, samen met jeugdprins Luuk, jeugdprinses Jesse en de jeugdraad hierbij aanwezig zijn. Om 14.00 uur start in Den Driehoek de “Di(r)k voor mekaar show” deze middag wordt door het gevolg van de prins en adjudant georganiseerd. Omstreeks 17.45 uur zal onder muzikale begeleiding, op de driesprong bij Den Driehoek, de Knillis van prins Albert d’n urste en adjudant Bram worden verbrand. Dit is het moment waarbij officieel de carnaval voorbij is, maar dat betekent niet, dat we hierna niet nog gezellig met elkaar verder kunnen feesten. Jeugdprins Luuk, jeugdprinses Jesse en de jeugdraad kunnen nog 1 maal uit hun bol gaan bij de jeugdsoos in de Den, deze avond start om 19.30 uur.

WOENSDAG 1 MAART Om 18.00 uur kunnen we allemaal een askruisje gaan halen in de kerk. Carnaval is nu echt voorbij!!

9


Kaathoven 29 ● 5383 KV Vinkel ● Tel. (073) 503 46 66 ● Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl ● www.vanwanrooijramps.nl


d

dj u

Bram t n a

prin s

e t r albe

a n

t gevallen. Het een cadeau kapo is nd vo ga , bedoeld koude woensda hier een fles Port of tr be p een niet al te n ke re die is zijn we neergest Wilma, maar ja, s on or vo eind november, le s nie worre hè, dus da de prive horecage is ge s it D se ”. in pr ep n re gi al St kratten in “De t er een klein 30 uis van het kersda nh nk oo w de t Ik he ” g. er ru ht er ure genheid ac gaan in ruim 24 nkel City over Vi ge f jn na zi Va en o. he du or ke do bier verse prinselij wel d’n hond . Intussen kruipt g Kaathoven (ook rt in be ht Al ric s at du ra al st ug z’n orre. de Br m), over de brug met z’n poten op ku l lle ffe Ba to e de rv r se de re s on bekend al dan ‘t etering heen en van van de Groote W van de heerser t, dat is de an am rk na ke e lin ks lij de ge n e da uurste huis aa n de Ven. Offiide heersers. 2017 is Albert va be s nd du fla al Ka ”, be to s Bert d’n “place rt d’n Urste”, alia be Al s rin “P l op ee ci togen in Ballekum n en we ge pe en lo n ge re or bo do ge al is Dirk, e koffie was nera kapel op Albert ’’ tegenover de Cu buurte met prins en te ov at th w aa en ‘’K nn gi gezin Van be ien vrouw des hu 68 verhuisde het 19 am In Br . nt 62 da 19 ju 2ad 8Vinkel, d’n urste, t toeziend oog ven naar Heesch he ho r at de Ka on n s le va al n it Ve de locazes Wilma. D er de urst nog op de U ov s t. ke aa tr Ek es ”. ks le el oe Loosbr a, (Gerard van van d’n hond “M hap tot nu toe. Tj de Veekoning zit sc u er no he r t aa he w n tie va naast beleving op de locatie er el eind volgens na he ar n da ee , j) g, oi lin ro ul an der W mooie onth de rijdende gevestigd. Ons va n is va ijf e dr pk be t m fil he d nu waar plan. Schitteren oei, ze hadde itaties han zonne errem reacties en felic r e de uk oe le m ul en ve r, nder. Dag rechte est en gehost in ks anders as 6 ke fe ni r ge aa w nk k fli lij g ke no er orre w en daarna 2.30 uur op werkt om die kort nd ge ro ze t e da bb en he t To ch l. en na bert was het flink Den Dorsvlege we nog met een we. Vader van Al en ou rh bb de he on p, lie te nd een baas ty een ei mol beu om voor n goeie afterpar lle ee hi n g ze da eu n tn ee es fe op zuipen groepke Om 4.45 uur nie veul meer as ”. n di ep ie re al “D St n. e ke “D er w n ik te gehouden in r dacht: “Da ka en. Het de nn va bi , en n” st re ga oe e eh st w en ou nog kwamen de laat or zichzelf met urtbewoners die el” en begon vo bu w al ok nt f aa llu n ze ee betrof ooi dat est afkwamen. “M een bouwbedrijf. e m van een ander fe m ko ep kl de ekkes op ze dan toch nog t feestaansluiten bij he os lo ad na en valle de laatste 6 ure verlieten gedruis”. Rond voorraad de Stalreep. “De gasten voldaan rt geniemand iets teko is er en op e ni was ”, durft de het nie veul mer komme, al skaal avond! en. “Schitterende prins nu te bekenn lfde nreceptie op deze se in Pr na er g da De vur was het weer Dirk locatie, ook toen da zeige. Er ging mekaar, zoals wij dag: er ding fout die mid n éé ar m k lij ge ei

O

D

D

11


Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW. Tevens verkoop van verf & benodigdheden. Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 info@schilderwerkenvanderlee.nl www.schilderwerkenvanderlee.nl

Fokbedrijf Schimmel Vinkel


A

lbert is naar school geweest op de Sint Anthonius Mavo in Heesch. Daar heb ik 4 jaar over gedaan over een 3 jarige opleiding, dussss. Na de mavo ging Albert de wijde wereld in: Naar Nijmegen naar de MTUS (Middelbare tuinbouw school). Daar had je per dag 1 uur pauze en 2 uur tijd om plantenkennis te leren, in die schooltuin waar werkelijk alle soorten planten stonden. Maar Albert en zijn klas leerde niks anders dan de Palm als Pilsener en nie als boom... Albert vroeg aan moeders hoe hij in hemelsnaam in Nijmegen moest komme en moeders zei: ”Ge vat de fiets mar en vraag in Oss mar op het station of bij een bushalte, hoe ge in Nijmegen moet komme”. Maar Albert kon nog mar amper in Oss komme, daar had ie al 3 busstations voor nodig. Na ook de MTUS afgerond te hebben, heeft Albert in 1994 in Vught een bloemenwinkel gehad. Daarnaast deed Albert tuinaanleg/ ontwerp en erfbeplantingen bij boerenbedrijven. Daar zat destijds flink subsidie op dus da leverde lekker op. Moeders heeft mee in de winkel gestaan om bloemen te verkopen en had het daar echt naar haar zin, maar de winkel bracht niks op dus dat was ook voor korte duur. Daarna volledig voor zichzelf aan de gang gegaan voor de grote Rosmalense aannemer

Heijmans, in de sportvelden.

E

erste fleske bier is een feit en één van de twee interviewers (ik zeig nie wie) skupt pardoes tegen den hond aan, die net vur mun voete onder de tafel is gaan ligge.

A

lbert is getrouwd met Wilma vd Ven en wanneer dat nou precies was weet ie nie mer. Hij kijkt eens wijselijk naar een wereldbol die boven op de kast in “De Stalreep” staat, maar daar stond d’n datum ok nie op! Bij nader uitleg blijkt de trouwkaars achter de wereldbol te staan, daar stond de trouwdatum dus wel op: 8-6-1990. Ze hebben elkaar leren kennen in de vrachtwagen camper van “Gebr. Potjes”, waar Albert nu nog heel veel voor/mee werkt. Albert: ”Met die camper gingen we naar Torhout Werchter toe. Wilma zat nie in onze groep, maar we gingen met een paar groepen samen. Tijdens dat festival keek ik ze eens goed on en dacht: Ja, wurrum eigelijk nie? En zo is het allemaal begonne”.

A

lbert en Wilma hebben samen 2 kinderen, Bram, onzen adjudant (23) en Sanne (25). De laatste is tegenwoordig woonachtig in Heeswijk.

13“, dus as douwe g a d p o kocht “ik wil zelf zo’n ding heeft ge : n a v ts ie h m nie zo ie zelf toc “ja, wurru oit t o : a s n d u is r d a lf e a e g d z van tbal! Hij k toch lig prins: Voe t, unne goeie knoete ha e e d d n n a e v obby’s ing gewees er werd g oetballer d v p in hè?’’ nder to m e id n e gin EVVC ond vano snelh h n e a d ’n v d n e e e n ll ti to bij de Me en kan loerkleed sen sjokt el v s halfvelder e derde helft in de w u e h rt d c e r d a to n a l .D e kunde a er terug n en vindt ie ereen”, k e e ij h w k l m ie backen n fe u ro z e ta n de n hond nlijk ied elligheid eep. Aa vindt eige en de gez n de Stalr gewend is. As dieje a a v d r g a n a M “ g in te. ig wat het moois rste B2 attie aard u d n ru e ie . ll z a rt e e d …. n g aldus Alb eweest va kon praote ie beddin g s n r n e e e to e id n le er. te Ook is ie agenbouw Later ft ie beslo eerplaats van w e e n h t re a a d rv l, inkel. een e van Vinke en was van de park Kinderen of ze ert is ook iging His-V ebben n lb re e k e v a d rt m u e t u rh ett aan he uger bij b pers”, daa aan Henri urste B2 (het team ru p V g a en e W ro e v D k “ ep adde ze e de u . ro h ) r g r e o n a EVVC. “I o e ld v ja e d e n e g p e d ri bij vri er had wd. Vo kwame ram in s aar toen al een leid a afgebou djudant B week M a w ie t. n k d h o o c o o z o m e k a n e w r en g zij dus hij kw unne skonde schuu istelrode l, w waar ook N a u v o in e rb g n e t e v e g k oog. un wa eo iet h , veul te h thuis in z e n rt Dat was n uurte”. Doar hen w aste leren e in lb b A r a ij ze b sb ng g an van en nie na wel “ekke k al die jo mar gin m us n de wag lle vur e o e h k rd rt n e e n e e v e z d e e to a k p h geprak oest. D ltijd mop ne tijd ge Doet die alles al uit nog hoe da het m oest ok a . n p a kt m o V ij k H e . g n wis den. Bekij n, n ze ert, re re rs lb kenne e a e A g p w n e p r ll a a a e a a W rt ge lijk ve De ijd, d an de wa , komt ge aan een keer v f ld s s de wedstr e e n ra b e e g e m o g p n o e Eppie as unn n hond zo die k ins aan van dieje n. Dus: “W n toen ie klaar “Nog nie effe, pakt a . k d n a e g a n z n in e jo b d l e ie je mens kon ie we buurman a had die vroegen d d. Nee d n a e e h , n a n to d rj u n z n a ie e e m ” dden. ja erd nb ekocht ha gt Albert, g e n wat ie v niks. Jawel z het klusse a n , a t” rm v h u c u m a b ged d’n oef r we he was vroeg in dieje mens, ik h unne hond wel ezeet waa g ie n k z o m , k meud bende ge a….” ch. Of ge kieze: Ge d u Was ok w e m e n, mar to g te u o o p n 3 zittie, tu r s hi wel ma ruipe, die hebbe, hij er op ons vrouw k , mar e to e oven k b n r e a e a n d u ij nne h me che. Dus in tege zu z u o n d e e g d ru r onde wir te d dan auwachtig iejen hon hij waar g e geef men toch d …” ne uitmakt… s ik buurman, n u jo als da zoon mar mee, y. Schoon b b o h te en gro is ok een k hobby in unne jeep lzen heeft daar oo te u le eE ietje te sle b n u n Jan van d e m ij is ooi om sa en doen ze niet. H m a d d in ik v ijd rijd als ar wedstr aar Polen n t s e e enzo, ma w e d ie toch eer mee g trijd, maar dan ha k n e e l e w ds in een we navigator

H

O

A

Z

15O

nzen Bram, adjudant der Kaflanden, zoon van prins Albert, geboren in Den Bosch in het ziekenhuis. Er was nog wat paniek want Bram liet het nog haast afweten, maar door goed handelen van het ziekenhuis is ie dan toch in ons midden en hebben we hem toch adjudant kunnen maken! Bram is lid van de carnavalsvereniging CVZN en ze gaan dit jaar voor de 11e keer bouwen aan een carnavalswagen en ze zijn fanatiek! ”Dus dat wordt wederom een eerste plaats want ja wij moge zelf de prijsuitreiking presenteren, of nie dan”, zegt Albert. Bram lijkt een rustige jongen maar tijdens zijn hobby’s kan hij aardig wild zijn. Toen hij klein was crosste hij den hillen dag dur op zun BMX fietske. Het werd steeds gekker. Op een gegeven moment werden er met de loader van de Gebroeders vd Ven springbulten gemaakt rond het huis op de Loosbroeksestraat. Steeds groter en hoger. Later is hij ook gaan voetballen, maar toen hij intern op de machinistenopleiding zat is hij er mee gestopt. Ook met z’n supersnelle quad jakkert hij nog regelmatig over de maïsplak en in de winter gaat Bram elk jaar skiën in Oostenrijk. Maar op z’n tijd rustig stil blijven staan, da kan hij ook goed. Vooral as er een bar in de buurt staat….

P P

rins Albert en adjudant Bram geven de volgende woorden mee aan alle Kaflanders:

robeer altijd schik te maken, ook in oe werk en oe doen. Als we in Vinkel iets doen, dan doen we het goed. We zetten beide schouders eronder en we krijgen het voor mekaar. Een voorbeeld is de Vinkelse meulen, een hele organisatie en flink wat ontwikkeling zonder dat er veel geld mee gemoeid is. Zo is Vinkel als dorp en dat moeten we zo houden. Vinkel is een samenhangende club van de eerste categorie….!

W

e gaan er dit jaar weer een supercarnaval van maken. Da kan ok haast nie anders want de slogan luidt:

“Met is he carnaval t Di(r )k vo dit jaar or me kaar”

17


Aannemingsbedrijf voor: • grond-, weg-, waterbouwkundige werken • cultuurtechnische werken • natuur- en kunstgrasvelden

Plan Vinkelse Slagen

info@fphploegmakers.nl www.fphploegmakers.nl


t gevo

lg

‘t gevolg bestaat dit jaar uit leden van carnavalsclub CVZN en leden van de Dassenclub

19


Brugstraat 11, Vinkel

Tel. (073) 532 40 74

Rijschool “Berlicum” je rijbewijs r a a n g e w e De kortst • Auto 1 • Aanhangwagen 1 Voor meer info: T 073 503 3193

Geopend: Dinsdag t/m donderdag; 08.30 - 18.00uur Vrijdag; 08.30 - 20.00uur Zaterdag; 08.00 - 16.00uur

E Rijschoolberlicum@wanadoo.nl I www.rijschoolberlicum.nl

Kaathoven 35, 5383 KV Vinkel

Behandeling liefst op afspraak

TON VOS MACHINALE TIMMERWERKEN NIEUWEKAMPEN 36 5382 JN VINKEL 073 - 5324565

Voor alle soorten sierhekwerk, laswerk en kleine constructiewerken. Brugstraat 79 - 5382 JC Vinkel - Tel./fax: 073 - 5322898

VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN


EREBURGER 2016

j i o o r n e V n a v I R A M

21


Behandeling volgens afspraak Monique Ploegmakers Rijshoeve 22 5382KX Vinkel Telefoon: 06-18552861


EREB

URGE 2016 R

Wij v rage n

aan M ari o Nee, f ie n niet ou d bouw de kr it jaa en d acht r ook enkt van o voor een w ie, m zitter ns do agen aar w bij E moet r p . gaat Dit z VVC el mi n i e bouw i t i e s s Oeps te lan s j i c e e h ook w en vo gesto ien n , Mar g erg a p or de e a Nou i t heeft en Joke ens bij b ondertu er heel g r de opto opto lijven oed cht? ssen ware cht k Joke i . n n ” i . Als w jk toch h Wij z ij vra et veren en. Trot wel h anders w s ij gen e eel v waar igingsleve is ie op Als h n wel ee eel g l 40 jaar o n be obby n e g m . Als l e u , zeg trouw k, nie etje ’s no • t ie: n d t e ? i e a m u f “Ge gelop t wsgi Wan • delen ie: erig en 8 h / E o o fi e n k etse tobe gels • hij n r! u zijn Nog e les, wa n v rije t mind nt hi ijd in er ga j van w • an w vindt tal is ga e r k e e an vu e 1x in n zo n rken • llen. m de 1 ) ( a o l o w i 4 da In de ord j • g e e volge En Jo tuin werk n oppas ns on sen o en ke na s bij p hu tuurl de g Nee, n i j k k emee l eindo Mari bij ’t nte n Nou hoef c Z h i j t l e a iet m t r, sam d ssiste oe En M e pot koffi zijn eigen e ren t n me ari w i e j n d t iet te ens d Joke il naa is leeg verv e Do en r het lle Av Mari, zieke de choc elen den onde nhuis olaat tot z ken w n iens jes h naar ij. en b e b z b i j n Jok en w edan e ook e. kt vo or de allem koffie aal o p. en d e gez elligh eid!

23


Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7, 5382 JR Vinkel | Tel.: 073-5321474 | E-mail: info@schoonestransport.nl


t h c o t p Jeugdo

EINDE: PASTOOR VOGELSPLEIN

Om 14.00 uur verzamelen op het Pastoor Vogelsplein, daarna lopen we door de Beukenlaan, Kastanjelaan, de Bieze, Rijshoeve, Brugstraat richting ’t Zijl. Ook daar zullen prins Albert en adjudant Bram een woordje van dank uitspreken aan alle deelnemers van de optocht.

JANSTEENSTRAAT JEROENBOSCHSTRAAT

WEERSCHEUT

LINDENLAAN

Grote

optoc

We starten weer bij de brug in de Brugstraat, dan lopen we naar de Lindenlaan, Jan Steenstraat, Jeroen Boschstraat, Weerscheut en eindigen op het Pastoor Vogelsplein waar prins Albert en adjudant Bram nog een woordje van dank hebben voor de deelnemers.

ht

Uiterlijk om 12.00 uur verzamelen alle deelnemers zich bij de brug. De jury zal alvast zijn eerste ronde maken. Uiterlijk om 12.30 uur zal de prinsenwagen de optocht voorgaan door Kafland.

START: bij de brug

BRUGSTRAAT

s j i r p s k e i l pub

Net als andere jaren is er ook dit jaar weer de publieksprijs. Dit betekent dat het publiek een stem kan uitbrengen. Dit is een extra stem naast die van de jury. Je kunt stemmen door sms KAFLAND (spatie)startnummer naar 3553 Bv. KAFLAND 1

25


Kan ik gaan verbouwen... ...of is verhuizen beter?

Wij checken gratis* je mogelijkheden Twijfel je tussen verhuizen of verbouwen? Of weet je wel wĂĄt je wilt, maar niet of dit ook financieel haalbaar is? Kom dan nu naar De Hypotheekshop. Samen met een gecertificeerde makelaar, checken we gratis hoe je hypotheek ĂŠn woning er voor staan. Zo krijg je een goede indicatie van je mogelijkheden en weet je welke stap je moet zetten om je woonwensen in vervulling te laten gaan. Kom gerust langs of maak vandaag nog een afspraak. We zijn je graag van dienst. *Kijk voor meer informatie op www.hypotheekshop.nl/Oss

Duidelijk verhaal Hertogin Johannasingel 38 | Oss | T. (0412) 63 19 99 | oss1340@hypotheekshop. Peter van der Lee | Femke Albers | Helge van den Biggelaar


PROGRAMMA MIDDAG VAN DE PRINS

27


Metselwerk, voegwerk, lijmwerk of steigerwerk:

Wij klaren voor u de klus!

U bent op zoek naar een aannemer voor uw metselwerk, voegwerk, lijmwerk of steigerwerk. Van Sleuwen Metselwerken is een allround metselbedrijf, dat alle disciplines van het metselwerk beheerst. Of het nu gaat om een aanbouw of grootschalig nieuwbouw project, Van Sleuwen metselwerken klaart voor u de klus! U kunt op en met ons bouwen als het gaat om lijmwerk, metselwerk, voegwerk, steigerbouw en stelwerk. Wij voeren graag voor u het complete pakket aan werkzaamheden uit.

Van Sleuwen Metselwerken is een bedrijf dat zowel voor de particuliere- als de zakelijke markt zijn diensten aanbiedt. Van een vaste kring grote zakelijke partners tot de particulier om de hoek. Wij zijn specialist op het gebied van siermetselwerk. Ook voor het verlijmen van kalkzandsteen kunt u bij ons terecht. Daanaast bieden wij u ook het stelwerk, steigerwerk en voegwerk aan. Voor een complete offerte, neem contact met ons op.

06-13029762 - www.vansleuwen-metselwerken.nl


Hoi allemaal, niet ht (ik had me eigenlijk ac rw ve on r jaa rig vo Toen ik ker geen spijt es werd, had ik daar ze opgegeven) jeugdprins chten wij veel prins Gijs en de raad mo van. Samen met jeugd al wordt dan t zat wel snor! Carnav Da . en ak em me bij ht van dic wordt mooi en feliciteren je en je ns Me r. ke leu g no ar alleen ma een keer je eigen door mag je toch nog aangekleed en tussen carnavalskleding aan. wagen t, toen we op de grote ch to op de ik nd vo k Heel leu n. De dollen ar zwaaien naar iederee mochten staan. En ma t presenteren van oi, met alle acts en he mo k oo ik nd vo ag dd mi jgen als deze show. raad het net zo leuk kri de en uk Lu e, ss Je t Ik hoop da k weer dik voor het carnaval dit jaar oo ik het vond. Dan komt mekaar! es Groetjes, Anika Schoon

b ik een Afgelopen carnaval he al gehad. super gezellige carnav ke en bijzonHet was een hele leu dprins van der ervaring om jeug zijn. Samen het Kafland te mogen draad hebben met Anika en de jeug gedaan. Het we veel leuke dingen wel de optocht leukste vond ik toch enwagen. op zondag op de prins rnaval om Het was een mooie ca hoop dat de op terug te kijken. Ik prinses het nieuwe jeugdprins en en als ik. even leuk gaan krijg

js e

n

demakers Groetjes van Gijs Ra

a k i n A

i G teru t gblik me

29


J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Kaathoven 5 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87


n

e n m e e e t n v

missie m o c

e

31


Brugstraat 4-6 • Vinkel • tel. 073-5326080


T CH O

T

P

jeugd

O

aars n n i w s Prij bouw onder 1 groep 4 - Verschrikkelijk veel zin in carnaval 2 groep 1/2 - Groep 1/2 is er voor het eerst bij 3 groep 5 - Verschrikkelijk veel zin in carnaval 4 groep 3 - Wij kleuren de optocht

s aar n n i w Prijs nbouw bove 1 groep 8 - De schoolverlaters wij knijpen er tussenuit 2 groep 7 - Smileys 3 groep 6 - In carnavalsf (v)eren

33diepte-interview MET Hein en Paul

35


Joyce Rooijakkers

06 27 33 13 93 kapsalonjoyce@gmail.com Clarissenhoeve 21

www.facebook.com/kapsalonjoyce1

5258 PJ Berlicum

Verkoop van nieuwe keukenapparatuur (met garantie), overtollige voorraden, restpartijen uit fabrieken, faillissementspartijen, partijen met en zonder krasje of deukje

Contact Lindenlaan 12a 5381 GK Vinkel 073-5320393 B.g.g. Keukenwinkel in Tilburg: 013-5359491 Openingstijden winkel Maandag 10:00 - 18:00u Dinsdag gesloten Woensdag 10:00 - 18:00u Donderdag 10:00 - 20:00u Vrijdag 10:00 - 18:00u Zaterdag 09:00 - 16:00u info@keukenwinkelinvinkel.nl

Van Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 info@moesentuin.nl

Marina dielissen. beukenlaan 16 te vinkel. 073 5322153 - 06 50465894. info@marinadielissen.nl


kelen werden per avond schorder, maar dat mocht de pret nie drukken. Zelfs de allermoeilijkste grappen hadden ze op de leste avond vort deur. Ook de afterparty’s waren fantastisch. Na verschillende bouwbezoeken op de bouwlocaties van de carnavalswagens en een bezoekje aan het Provinciehuis met alle prinsen uit Brabant, barstte het carnavalsfeest echt los.

Carnaval Prinsenavond: Na het enkele maanden geheim te moeten houden, was het eindelijk zover. Het viel ze nie mee om hun mond niet voorbij te praten. Normaal waren ze zelf altijd aan ’t speculeren wie het zou worden, maar nu hadden ze het gevuul dat iedereen er mee bezig was. Hein werd zomaar veur sles deur iemand er op gewezen dat ie noar achteren moest om zijn eigen om te kleden. Als unne hoas zo snel kneep ie er tussenuit. Niet alleen op de geweren van de ondertussen binnengeslopen streupers Willem en Theo werd de spanning steeds groter, mar ook bij prins Hein en adjudant Paul. Hein had inmiddels last van unne natte bilnaad en adjudant Paul stond ook onder hoogspanning. Als uurste werd adjudant Paul onthuld, waarna er unne hoas de zaal in werd gereden. Om de streupers niet langer te verleiden om “dieje rare hoas” tussen z’n ogen te schieten, onthulde Paul snel de nieuwe heerser van Kafland: prins Hein d’n urste. P & A verkondigden hun leuse “dat zit wel snor” vol overgave en brachten het prachtige konijnenlied ter oren. Overigens was dat liedje binnen een half uur geschreven door René van Rooij van Pap en Pudding, mar da konde wel heuren ok. Of de familie van Hein (alias de hoazen) wel zo blij was dat hij liever een konijn wou zijn, weten ze nog steeds niet. Het was fantastisch um te zien hoe dolenthousiast vriendengroep Vur Sles reageerden op hun onthulling en het gevolg was snel gevormd. Prinsenreceptie: Niet te geloven hoe druk bezocht de receptie was. Ze waren ook echt verrast met wat ze allemaal in ontvangst hebben mogen nemen tijdens de receptie. De hoofdmoot was drank, eieren, krentenbrood, spek en ontzettend veul paracetamol. Dolle avonden: Normaal is Hein de podiummeester en is dan vooral achter de schermen vol overgave bezig maar nu stond hij en zunne adjudant zelf in de spotlights. Na de opwarmavond op donderdag met de oudere garde, ging het hun steeds beter af maar da kwam waarschijnlijk deur die grote pul bier veuraf. De

Vrijdag: Na schitterende optredens van alle klassen kregen de kinderen door het vele hossen en dansen Hein en Paul wel klein. Één van de hoogtepunten is het bezoeken van de zieken. Ze zijn op zoveel mogelijk plaatsen geweest. Cunera in Heeswijk, Heelwijk in Heesch en diverse huisadressen. Een fantastisch moment was natuurlijk het bezoekje aan Hein z’n moeder Marie, die woonachtig is in Huize Heelwijk te Heesch. Hein en Paul vonden het echt geweldig hoe dankbaar de mensen zijn met een bezoekje van de P & A. Ge wordt als een held ontvangen, ondanks da ge denkt, zitte ze wel op ons te wachten. Echt ‘n superdag. ‘s Avonds hebben ze de Klocht bezocht mede om ze te bedanken voor de jaarlijkse sponsering en daarna zijn ze noar het Bouwersbal geweest. Daar hebben ze ff gestoeid met de Partyneger en dat was de dag erop wel te voelen ook. Zaterdag: De officiële opening van de carnaval is in Kafland natuurlijk in de kerk. Nooit geweten dat het zo druk was bij de carnavalsmis. Daar vond de sleuteloverdracht plaats door de wethouder van de gemeente. Waar de wethouder tranen van in zijn ogen had, weten de P&A nog niet, maar ze rolde voluit over zijn bolle wangen. Was ut van emotie, plezier of nog van d’n drank van de dag van te voren? Ook vond de onthulling van de Knillis plaats en dat was natuurlijk geen verrassing dat dat een konijn was. Tevens kreeg Jo van Dijk een waardige opvolger als ereburger, namelijk Mari van Venrooij.

37


websites & webshops hosting & cloud voip (telefonie) automatisering hardware (PC’s) 06 29 20 89 63 boy@boydelaat.nl www.boydelaat.nl


De Knillis werd vakkundig door Paul met ‘n ladder van ca. 11 meter opgehangen. Kosten nog moeite waren gespaard om de Knillis voor aanvang van de ouderenmiddag op te hangen, maar na afloop van deze seniorendag was ie al pleite. ‘s Avonds hebben ze de carnaval in het Kafwannersdeel geopend en natuurlijk zoals het hoort, de tent op het eind van de avond gesloten. Tijdens het interview wordt gretig gebruik gemaakt van de hulplijn Ingrid, die tussen het hapjes maken door, zich af en toe terugtrekt in de kamer. Ge kunt ook niet alles onthouden, je maakt ook zoveel mee tijdens die dagen. Zondag: De prinsenwagen is, in zijn bestaan nog nooit zo verwend geweest. Die is vanaf het moment dat het bekend werd dat P & A met het gevolg Vur Sles de carnaval gingen leiden, gelijk in de hoofdloods van de Ploegam geplaatst. Al die tijd was er geen plaats meer voor vrachtwagens en kreeg ie speciale aandacht van d’n Dré. Zo vertelde Hein dat de man van miss Ploegam, alias d’n Dré met z’n sjekske in zunne mond, ‘s mergens de carnavalswagen al aan het deursmeren was, voordat P & A en het gevolg er aankwamen zodat de optocht gesmeerd kon lopen. Tijdens de optocht mochten de kinderen van de jeugdraad met de confettikanonnen spelen, als Henk de geitenboer effe buiten adem was. Het was een schitterende optocht, begeleid door een mooi voorjaarsbriesje (windkracht 11), waar-

na de spannende uitslag volgde in een bomvolle Driehoek. Het publiek hing aan d’n prins z’n (konijnen)oren om de uitslag aan te horen. Na afloop van de dag hebben ze tezamen met Vur Sles, nog ff de frietkar leeg gegeten en zijn ze gaan genieten van een verdiende nachtrust. Maandag: Opnieuw 11 over 11 ontbeten en om 1 uur zijn ze gaan genieten van het fantastische boerenbruidspaar Arnold en Anita. We wisten natuurlijk dat Anita goed kon zingen, maar hoe zij het Avé Maria zong, was bijna net zo ontroerend als een net gevangen visje bij Arnold uit zunne vijver. Na de buikjes gevuld te hebben met het heerlijke buffet bij Den Driehoek ontstond er een fantastische afterparty in en rond de vijvers. Wat kunnen die mensen feesten daar. Echt genieten. Tussendoor zijn ze ook nog naar de jeugdmiddag Klein Kafland geweest in ‘t Zijl waar ze mochten apekooien met de jeugd. Adjudant Paul hing binnen no time aan het plafond. Waarschijnlijk om de lampen te testen. Volgens Hein blijven konijnen liever aan de grond. Dat zou ik ook zeggen als ge schrik het om te klimmen. Na een spontaan ontstane colorrun met het gevolg bij d’n adjudant, zijn ze nog ff incognito (althans dat dachten ze zelf) naar Den Driehoek geweest, waar een vervolg plaatsvond van deze colorrun (sorry Patrick).

39Dinsdag: met Na een stevig ontbijt bij Den Driehoek tezamen half Kafland, kwam volgens eigen zeggen, het . Het hoogtepunt van de P & A. Het Snortoberfest ng was snorgezellig in “Die Dreiecke” onder leidi gesehn von Markus Janzen. Viele schöne auftritten sein e best die die mittag aber er kan er mar eine de vond und das waren die Chaffers. Aansluitend plaatsknillisverbranding plaats. Dit ritueel kon pas aan len ndel frika 111 vinden na overhandiging van en ekom het talloze publiek. Dit was de overeeng is door afkoopsom voor het terugleveren van de Knill t door de ontvoerders. De Knillis werd teruggebrach lang best ’t dat er een mammoet bulldozer. Wel jamm , wam duurde, voordat die bulldozer in Kafland aank t op het omdat de chauffeur (M de Y) zijn klompvoe n we al roke is Knill rempendaal geparkeerd had. De niet ds van verre aankomen. P & A weten nog stee stonk wat ie allemaal heeft meegemaakt, maar hij e. hart van niet ook ie ontiegelijk en branden deed d, ston fik Hij was zeiknat. Toen ie eindelijk in de de werd de sleutel door de prins overhandigd aan koningin van Kaathoven. Woensdag: Het askruisje werd net op tijd gehaald, na een p van middagje nagenieten met Vur Sles. Na afloo orie. past de mis nog op hoog bezoek geweest in de Zoals gewoonlijk goed geregeld deur Marietje. Laatste vraag: Hebben jullie nog tips veur prins Albert en adjudant Bram? n zen Oewe snor zeker niet drukken, vooral oew eige en dan kumt ut zeker di(r)k veur elkaar. htig Hein en Paul, nogmaals bedankt voor ’n prac carnavalsjaar. Groeten van de OPA’s Walter en Mark.

foto mark en walter

4143


O

ARN Timmerwerken

v.d. Ven

Mob.:Ê06Ê-Ê51Ê12Ê67Ê50

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud

䐀愀最漀瀀瘀愀渀最 簀 䈀甀椀琀攀渀猀挀栀漀漀氀猀攀 漀瀀瘀愀渀最 簀 倀攀甀琀攀爀猀瀀攀攀氀稀愀愀氀

䘀氀攀砀椀戀攀氀攀 漀瀀瘀愀渀最 洀攀琀 欀氀攀椀渀攀  最爀漀攀瀀攀渀 椀渀 攀攀渀 瘀攀爀琀爀漀甀眀搀攀  攀渀 瘀攀椀氀椀最攀 漀洀最攀瘀椀渀最⸀

吀攀氀㨀  㜀㌀ⴀ㔀㌀㈀ ㈀㔀㘀

椀渀昀漀䀀樀漀攀瀀椀攀ⴀ欀椀渀搀攀爀搀愀最瘀攀爀戀氀椀樀昀⸀渀氀

眀眀眀⸀樀漀攀瀀椀攀ⴀ欀椀渀搀攀爀搀愀最瘀攀爀戀氀椀樀昀⸀渀氀


S N I PR

D G U JE K U U L

Naam: Jesse van Loon Hobby’s: Voetbal Lekkerste eten: Friet Carnavalsoutfit: Shirt, gaaspanty en korte broek Carnaval 2017 wordt.....superrrr leuk en gezellig en helemaal top!

en Elzen mi k van d u u L : s en sala a a l k Naam a , b t m e et ha n ’s: Vo Hobby : Pizza m als horrorclow n e t e e ed st Lekker soutfit: Verkle te gek l a . . v t a d ... Carn 17 wor 0 2 l a v Carna

S E S N I R P D G U JE E S S JE 45Naam: Daan Pennings Hobby: Voetbal Lekkerste eten tijdens carnaval: Friet Carnavalsoutfit: Gewoon.... zwart t-shirt met een sportbroek Carnaval 2017 wordt....een feest als de jeugdraad erbij is geweest

len nutse pecik p r , E y l l n s a a mm v ance, music aval: Friet e F : carn Naam s: Streetd jn ’ dens j y i t b en mi b n k e e t Ho o e r rste rte b Lekke ipnuggets et panty, ko k N raad aal en alsoutfit: in de s n v o a m Carn t m'n naa rdt....met e o shirt m al 2017 w v Carna kei gaaf!!! n gewoo

Naam: Romme Bink Hobby’s: Voetballen, lego techniek en wiien Lekkerste eten tijdens carnaval: Pizza en pannenkoeken Carnavalsoutfit: Raad van 11 pak Carnaval 2017 wordt.... met de raad de leukste carnaval die er bestaat.

ars uze Ketela ket en Naam: S et met kro n l en teken a ri F tb e l: o a V v : a ns carn n en ee Hobby’s ten tijde tbalsokke e e o e v t s t r e e m k Lek Rokje lsoutfit: Carnava ls uk en t met brete ..top met prins Lu ir h s rt a w z rdt.. 2017 wo Carnval p! sse vooro prinses Je

47Naam: Sonita Hamidovic Hobby’s: Dansen en zingen Lekkerste eten tijdens carnaval: Pizza en friet Carnavalsoutfit: Nerd Carnaval 2017 wordt....leuk en gezellig met ons als raad van 11

Naam: Tijs van Boekel Hobby’s: Voetbal en gitaar spelen Lekkerste eten tijdens carnaval: Friet met saté en berenklauw speciaal van Cor (driehoek) Carnavalsoutfit: Shrek Carnaval 2017 wordt....een groot feest als prins Luuk en prinses Jess en de hele jeugdraad langs zijn geweest.

anrooij tef van W tation Naam: S l en Plays a Friet tb e o V : carnaval: s n Hobby’s e d ij t e eten Lekkerst Overall euk!!! lsoutfit: t....superl Carnava d r o w 7 l 201 Carnava

, ep Hubers rden, Ipad Naam: Jo etballen, hover boa Vo Hobby’s: met djes met vrien val: Friet a n n e r k a re c p s fs a den e eten tij Lekkerst irt speciaal k met t-sh e ro rb e frikandel k lle ij outfit: Sp t....knalle met z'n a Carnvals ord l 2017 w Carnava

49


Wij nemen je online marketing uit handen! Vanaf 49 euro per maand (exclusief btw) beheren en verbeteren wij: je Social Media updates, online vindbaarheid, nieuwsberichten en webteksten. Plan nu een vrijblijvende kennismaking en gratis quick scan van je onderneming. Dit doe je door te e-mailen naar Info@rnbd.nl met het onderwerp: Mijn bedrijf Di(r)K voor mekaar!

Alaaf! Nick & Rody

Na Ho Le Ca Ca en

Hallo

laagste prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

08.00 08.00 08.00 12.00

-

20.00 uur 21.00 uur 20.00 uur 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


Naam: Quentin Ploegmakers Hobby’s: Voetbal en drone vliegen Lekkerste eten tijdens carnaval: Pannenkoeken Carnavalsoutfit: Politieagent Carnaval 2017 wordt....geweldig!!! Veel feesten en gezeligggggggg

telaars soep erith Ke M : m omaten a T : l Na a n v e ’s: Turn tijdens carna natuurlijk friet Hobby n n ste ete nboter e Lekker rood en kruide n 11 kb al raad va n met sto ikandel specia ij m r fr it jaa met een soutfit: Voor d jurk l a als Carnav en mijn carnav uper dik k e . o t d ...s tuinbr 17 wor rins Luuk en 0 2 l a v onze p Carna ar met a k draad e m r voo de jeug n e e s s Je prinses

Naam: Levi Langens Hobby’s: Voetbal en gamen Lekkerste eten tijdens carnaval: Friet Carnavalsoutfit: Pak van de jeugdraad met mijn discoschoenen Carnaval 2017 wordt.... pas een feest als prins Luuk en prinses Jesse en de jeugdraad is geweest

51


pc r lin’ Reparatie, ondersteuning en onderhoud. Hulp op afstand en bij je thuis

Bij jou thuis. 100% aandacht voor jou. Uitleg die gericht is op onderwerpen die jij daadwerkelijk wilt gebruiken

Laptop - Computer - Tablet - Kabels - Printers - Inkt - Papier - Batterijen - Laptop accu’s, laders en onderdelen Altijd advies op maat

vd


aal m e l l a llie u um g d e d g i r o od ierbè w rte uitgen zèn um a van h nbrullof te van ieren boere v n e ’ t d be eluk w u h het

H

53


• Installatie • Communicatie • Domotica • Automatisering • Ventilatie-systemen • Datanetwerken


re

dac

e i t

ad p p o

Met carnaval storten er veel Vinkelse mensen zich weer 4 soms 5 dagen in het feestgedruis. Wij als redactie, wilde wel eens gaan onderzoeken wat er zich zoal afspeelt!. Want tijdens de carnaval leer je sommige inwoners van Vinkel pas echt kennen. Echte feestvierders die zich volledig laten gaan. Onder het genot van een lekkere borrel en een schijnbaar iets te droog kuukske, gingen we met verschillende carnavaleske personen in gesprek. We wisten deze personen vele pikante, grappige, soms gĂŞnante informatie te ontfutselen. Deze avond heeft ons als redactie in ieder geval een keigezellige avond opgeleverd en bevestigde tevens ons vermoeden, dat je het carnavalsgevoel niet kunt omschrijven maar carnaval moet je beleven! Ook een wijze opmerking van een van deze personen op de laatste avond van de carnaval nl; Als ge naor huis gaot is het afgelopen! Tot de carnaval! Wij zijn er in ieder geval zeker weer bij en graag gaan wij met jullie in gesprek van wat er mogelijk geplaatst kan worden in het volgend Kafblad.

lad

fb t ka

e tuh f e ? He zen e l ge

tie ten r 6 e 8 v ad blz r tot l leuk, i! 1 hte c o z e a l o e Ja b ker, h heel m oor na o e n v fot Jaz . Vd Ve oi van e i o r o e mo geb uper m hel s n , e e Ja g! met eru en t ei mooi blad! n k Ja, t midde r! e e in h wee ke r! o t Ja, a zo do g Ja, htig c a Pr

55


www.digifactory.nl

Wij wensen het Kafland een hele fijne en gezellige CARNAVAL toe! Wij zorgen dat het werkt!


ders

an and

n iem

aa ou je

eitje willen n e e je u o en Met wie z illen drink w je lt e r r o b bakken of

z ? raag v ie dit l e l u k j l ? We llen doen te n ste rom e a l rond l a i g w e w , nita an d lia en

Idi Aan

A

zo et om

kort

a

mes?

is h n/da hoe eide , m n i r 3 Ka et Aan vol m t e ? ? h stap leven ou je p h o e r l, ho chte n? orde je do e Kru d t w e s n Aa prin ik m mag ag ik ? , l m u r r K vond ee e a n g d n a a Aan insd rs, w op d uwe o k r u B le or s n vo nog Han e s n o n r a o A je oi g o mo , vind z k s c i a r t gr Pat jij da Aan n a oe k on, h den? e L Aan en hou re iede

burger Wie moet er ere worden? zen Rianne van de Bie Eppie deren Henriette de Kin ooy Tien van Nistelr Jo van Wanrooij eken Annette van Kri zen Mark van de Bie

Vinkel Carnaval in mij… betekent voor

ones Aar t Scho en! ! d kan kok e o g e z t Panneboer a d at ik denk Silvia omd ij o o Nistelr Carlo van atrick Jose van P oij van Wanro Marie Jose aan Herman H der Lee Mark van nita Idilia en A eburger met de Er n de Ven Patrick va de Hurk Kevin van de Ven Veerle van

rachtig! ig, optocht p *Leuk , gezell les make , lol , al *Veel plezier n *4 mooie dage jaar! *Feest van het s in Den Bosch *Veel leuker al en g en oud sam *Gezellig, jon feesten je dak gaan! *4 dagen uit

ds f lan a k ot tut ? r e on i ne no m s perso e i l W om nava zi g e ca r w aan cu b v e r a l n e . o Das s eij en, en ect k e L a m Ad ’s te Loo p r foto van de gs o nde z g Eri c Penni n vo l e n ge e I ne k V e n t e an Witt , adj u d nava l! s r Pri n een ca Lee g r h un van de e Ki e p k d r en Ma ka van erg n Fra Steenb erg B Leo n van de esten W Mi ke van de j k i Hu u b r van D e Wa lt

Wil je nog wat

kwijt?

Idilia weer bier -Wanneer gaat extra! halen! Dan twee naar de wc! -Moet gruwelijk ukske! -Echt droog ku oepen -Optocht loopgr rs indelen, categorieën ande r! en dan 5 en mee 1 tot 5 personen s! -Franka prinse 1ste kerstdag? op e w -Wat eten hapjes? -Waar blijven de en up to date houd -Website beter

s i u h r a o n e t g e s h l A s i t gao lopen. afge ..blijven . . . . . . . s Du 57


uw hofleverancier Blauw met geel? Rood, gruun of pimpelpaars? Wij zijn bijzonder nauwkeurig als het om kleuren gaat, maar met carnaval maakt het ons even niets uit. Voor veel dorpen uit de regio zijn wij al jaren de Hofdrukkerij. En daar zijn we bijzonder trots op!

WIHABO WENST U VEUL LEUT!

Heesterseweg 13 5386 KT Geffen

T 0412 457 522 E drukkerij@wihabo.nl

wihabo.nl


e

ijs pr

t 1s ZN inen CV me Ro

PR

IJ S W I

N N

A A

S R

O

CHT O T P

ijs

r e p gek 3d èk ni Kr aten Pir

s rij nou e p ons k 2d kèk Duc CV nald Do

59


5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid tot een 30-tal vrachtauto’s van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers.

Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 Fax 073 5324354 - E-mail wbvanderdonk@levix.nl


anrooij

al? n daar n carnav rder, ik ka a ie v v ls je a v u a o H carn een echte Ja, ik ben enieten. echt van g outfit? arnavals c e v an de a g n je ee 1981 lid v s d d in in v s t l a a W ben elt ok. Het vo ershirt. Ik Mijn Wapp o oud is mijn shirt o k eens met nz heb oo Wappers e nen id. Maar ik u h e d e rijs gewon e p tw n e n e e e fd o ls a n ho zacht G pot op mij harde L en n ij een koffie m k o ehoek. O es. bij Den Dri bij de dam k a a m s e viel in d oen? ooit aand n. n t is ju je aandoe Wat zou tuinbroek n e e it o o n Ik zal al et carnav m je n e r de en de kin Waar kom urste s Albert d’n n ri p r a a tegen? w l evolg”. n ik overa zit in ‘Ut G Ik Dit jaar be . n ij z m nt Bra en adjuda van? je aval? n e r e d rmet carn e he e kin je d d k n n n e e a r n n d n le e o e mijn t M Waar k rolsch) is je favorie G nd van de fland e a t is k K fs e t n ie b a a l (l v W r ra s o en ik prin t en glaasje bie Ik ben vo n ijskoud n adjudan . Tevens b e ij n E a m rv k ie ri h E t e je. bouw lingsdrank 3 samen m e 1 v 0 e 2 li in t s gewee Molenar. Gerton de

E

ie) van W bert (Epp

Walter van Dijk

Waar kennen de kinderen je van? Waarschijnlijk van het voetbalveld woar ik diverse jeugd elftallen heb meugen trainen. Huidig elftal is het superteam de MO17-1 (oftewel de meiden van de B1). Verder ben ik, als er iets te doen is in ons eigen durpke Vinkel, as het even kan van de partij. Hou je van carnaval? Da kunde wel zeige! Al vanaf ik me kan

heugen stort ik me vol overgave in het carnavalsleven. Ik ben dan ook al jaren actief in d’n optocht en heb zelf de grote eer gehad om zelfs prins van Kafland te meugen zen tijdens Kaflands carnaval 2015. Samen met adjudant Mark Schoones en het gevolg De Kaffers was dit een onvergetelijk fantastische ervaring.

Wat vind je een gave carnavalsoutfit? Het mooiste vind ik als iemand zelf iets in elkaar geflanst heeft zoals bv: -De witte ven als een vogelverschrikker of als sjeik met olieton op zunne rug. -Jan Pennings met een zelf gemaakt Feijenoord shirt. Wat zou je juist nooit aandoen? Zeg nooit nooit bij de carnaval!! Waar komen de kinderen je met carnaval tegen? Doar woar iets georganiseerd is tijdens de carnavalsdagen zoals, de kinderoptocht, de grote optocht en de knillisverbranding. De grotere kinderen kunnen me nog weleens tegen kommen ‘s avonds in Den Driehoek. Wat is je favoriete drankje met carnaval? Doe men maar ’n lekker kouw pilske.

61





Hou je van carnaval? Da is un stom vroag. Toen ik nog in Oss wonde ginge we allenig van kroeg noar kroeg waor ze bier han en jeager maister. Mar sins de kijnder ongeveer kunne loape zijn we in Vinkel te vijne. En nou wir be Vur Sles hier en doar meedoen, lupt het uit de hand da ik ‘s avonds de geiten nie mer gemolke krijg me de carnaval.

Henk van Loon

Wat vind je een gave carnavalsoutfit? Van klier, zoeé zeige ze da in Oss hek gen verstand van.

Wat zou je nooit aandoen? Unne jurk of zoe iets.

Waar kennen de kinderen je van? Ze kenne me denk van men eige kijnder Mees, Indy en Jesse en vural die twee rooiharige vallen overal op. De klenste is nouw oak nog jeugdprinses geworre van Kafland 2017. Ik sto oak nagenoeg alle weken langs het voetbalveld um het meide voetbalelftal van Mees en Indy en de rest van de bende aon te moedige. De klenste in het sterren elftal van de 4 leiders, die nie be naam genoemd willen worde, ze zijn bang da se dan weggeplukt worde vanwege de steeds beter wordende risultate. Ik ben oak te vijne als uitsmijter in de Den bij de jeugdsoos, doar dril ik de jeugd van Vinkel en da doek al verscheine joare me veul plezier.

Omda

ij eel bl h n e g pel zijn B l kunnen o m o r ze Waa n puz lf jaar tijd? e e e a als z een h n i n losse

Waar komen de kinderen je met carnaval tegen? Ze komme me van begin tot het ijnd tegen en anders zijn ze er zelf nie gewist. Vanaf de kerk tot Knilis verbrande en al wa doar tussenin, ons Kafland wordt gehouwe ben ik wel ergens te vijne. Wat is je favoriete drankje met carnaval? Drankje!! Be da zooitje woar ik be zit, Vur Sles wordt da woordje nie gebrukt. Ze hebben het allenig over bèlappen en zuipe, ik vat altijd bier met twee vingers schuim. Dan hen we oak nog une vaste leverancier van fluglers, die hij me doeze mee nimt en der mag niks overblijve, want da is sunt zeige ze dan. Dus make we die oak mar op dan um gen kloeterij te krijge.

De me e vragen ster wil een grap u stellen ithalen vraag ” , z e g t ra . h beantw adt, hoeft h ij. “Als iem ‘‘Ik zal 2 and de ij de t oorde weede n Het is eerste vr doods . Hoeveel h a t il in de steekt ren he aag niet te e J k 37.967 antje zijn vi las. Na lang ft een koe?” n . .2 g d bij? Vr 34 haren m er omhoog enken . Jantj aagt d eester ez e ! Dat is vraag meester ve Hoe kom je egt r t daar n b te bea w u ntwoo ee meeste aasd. r, die h rden! oef ik dus ni et

63

jaar 3 tot 5 t van s staa de doo t er op


Sportstudio Anita Heijmans Coppensdijk 4A Vinkel

Tel. 073-5323924

Voor groepslessen zoals

Pilates Total Fit Yoga

www.sportstudioanitaheijmans.nl


Gebr. van der Lee Bloas probleem

Golden Girls Gouden Koets

N

PE E O R

G P O LO

Dames Nop 3 De Selfies

pri

jsw

o t innaars op

0 1 6 2 t ch

Uitslag opto cht Kafland 2016

Loopgroepen 1 Gebr. Van der Lee 2 CC Golden Girls 3 Dames NOP 4 De Leste 5 5 De Wappers 6 CV de Kafwanners 7 CV De Jeppers 8 Vur sles 9 Tis Miss 10 Marco en Frank

Bloas probleem Gouden Koets 3 De Selfies Wij willen graag Knijn zijn We komen goed uit de verf Over de top Papier Ut zit wel snor Snipperdag Humor gekkigheid

Winnaar aanmoedigingsprijs: CV Krèk nie vurkeerd Winnaar publieksprijs grote wagens: CV Kèk ons nou

Wagens 1 CV zonder n aam 2 Romeinen CV Kèk ons nou 3 D onald Duck CV Krèk ni g ek 4 P ir aten CV Krèk nie vurkeerd Ora 5 nje mist EK CV Ge wit ut nooit Sup 6 porters EK B CV Krèk wak elgië wò 7 Oostenrijk CV Ut stelt n ik s vur Goei w 8 Veld 5 erk hè tijd 9 Dierenbar nodig CV ’T Kumt Vanèges Sk ihut & Witte Gijt

65


VERHUUR-VERKOOP

HEESCH 0412-451492 WWW.WIJGERT.NL


k

e zie kenbezo De commissie ziekenbezoek probeert de zieken inwoners van Kafland tijdens de carnaval een steuntje in de rug te geven, doormiddel van een presentje. We bedoelen hiermee de zieken die niet kunnen deelnemen aan carnaval. De zieken worden vereerd met een bezoek van prins Albert en adjudant Bram en hun gevolg natuurlijk ook door onze jeugdprins Luuk en jeugdprinses Jesse en de jeugdraad. Dit alleen als de zieken dit ook wensen. Kent u mensen die niet aan carnaval kunnen deelnemen door ziekte, deze dan graag opgeven via info@kafland.nl of via de site www.kafland.nl

n e senior Met carnaval 2017 gaan we samen met de KBO voor de 50+ een gezellige middag organiseren in ‘t Zijl en wel op dinsdagmiddag 28 februari. De Zaal is open om 12.30 uur. We verwachten prins Albert en adjudant Bram met hun gevolg en ook zullen jeugdprins Luuk en jeugdprinses Jesse met de jeugdraad aanwezig zijn. Deze middag is er onder andere een liveoptreden van Ad Goossens. Dus ben je 50+ en heb je zin in een pilsje, een borrel, advocaatje of boerenjongens, wil je een dansje wagen, een keertje lekker lachen of gewoon gezellig buurten, kom dan 28 februari naar ‘t Zijl. Het wordt kei gezellig!

de

t h kl o c

De klocht is een groep carnavalsvierders die Stichting Kafland een warm hart toedragen door jaarlijks een bedrag te schenken. Hier staat natuurlijk wel wat tegenover, zoals kaartjes voor de Dolle Avond. Tevens komen we met carnaval een avond bij elkaar voor gezelligheid, een drankje en een hapje. Ook krijgen de klochtleden een jaarplaatje om hun onderscheiding aan te vullen, sommige reiken al bijna tot aan de grond. Deze avond is ook bedoeld voor iedereen die met leeftijdsgenoten een leuke avond wil hebben, zonder al te veel decibellen. Natuurlijk komen prins Albert en adjudant Bram met hun gevolg de onderscheiding uitreiken. Dus voor een avond vol plezier, kom naar de Slothoeve en wel op zaterdagavond 25 februari vanaf 19.00 uur. We wensen iedereen een super gezellige carnaval toe. TOT DAN Commissie zieken, senioren en klocht.

67In memoriam

Frank van den Braak Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Frank. In 2001 zwaaide prins Frank d’n urste de scepter over Kafland met zijn lijfspreuk; ‘‘Samen het glas heffen’’. Tevens was Frank adjudant in 2005 van prins Herman d’n 2de, klochtlid en jarenlang actief binnen de commissie Boerenbruidspaar. Frank was een echte carnavalsvierder, hij was er graag bij! Wij wensen Antonet, zijn kinderen en familie veel sterkte toe.

Mari van de Doelen Ook hebben we afscheid moeten nemen van een trouw klochtlid. Mari was vanaf 2006 lid van de Klocht. Wij wensen Ria, zijn kinderen en familie veel sterkte toe. Tevens wensen we iedereen in Vinkel waarbij een familielid, vriend of buurtgenoot is overleden ook veel sterkte toe. Bestuur Stichting Kafland

69


J


JEUGDPRINS LUUK

JEUGDPRINSES JESSE EN DE

JEUGDRAAD

71Op woensdag 21 december 2016 ging de kaartverkoop van start van alweer de derde editie van de Dolle Avonden 2.0. Om 17.00uur stonden de die-hard fans al voor de (nog gesloten) deur te wachten om zeker te zijn van een kaartje. Al snel waren de kaarten voor vrijdag- en zaterdagavond uitverkocht. Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 februari vonden de Dolle Avonden 2017 plaats. Dit jaar met veel oud ĂŠn vooral ook nieuwe gezichten op het podium. De (on)gemakken van het zwanger zijn werden uitvoerig besproken, de eerste Vinkelse tandartspraktijk opende haar deuren en een Vinkelse radiozender zag het licht. Op de kermis ontmoetten diverse nationaliteiten elkaar en zelfs een heuse medicijnman heeft ons mooie Vinkel een bezoek gebracht.

Zelf in de spotlight staan? Lijkt het je ook wel wat om op het podium van de Dolle Avonden te shinen? Dat kan uiteraard. Er is veel meer mogelijk dan je denkt en de commissie denkt graag met je mee! Neem contact met ons via onze Facebookpagina of trek ons aan de mouw in de rij bij supermarkt. onze facebook-pagina en blijf op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen rondom

Graag tot ziens op de Dolle Avonden 2018. Enne...voor de laatkomers onder ons..Zorg dat je dit jaar wĂŠl op tijd aansluit in de rij voor een kaartje. ;-)

73


T 0623034380 E info@jordyvdbraaktuinen.nl W www.jordyvdbraaktuinen.nl

Uw tuin is onze zorg

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

06 1706 4058 info@jaapvanschaijktegelwerken.nl Vinkelsestraat 102B 5383 KN VINKEL


5 E T S E DE L A

an mij de beurt om dit jaar eens met iemand te gaan buurten over de carnaval en het geen ze van plan zijn deze dagen. Zo kom ik dus uit bij De Leste 5. Op ’n tijd dat ’n normaal mens aan het werk is, heb ik afgesproken met Twan en Tonny vd Wetering, en Henriëtte v Nistelrooij.

L

aat ik eens beginnen met te vragen hoe ze op die naam komen. Nou, zegt Twan, dat zit zo: Toen stichting de 5 Gehuchten ophield te bestaan, wilden wij toch iets van die oude naam behouden. We hebben dus bewust gekozen voor De Leste 5. Want wij zijn ook echt de leste in Vinkel, die iets met die bewuste 5 doen! Als we ergens aan meedoen zitten we meestal bij de leste 5, dus zodoende. Aangezien wij als Leste 5, tot 3 jaar geleden de carnavalsstichting runde, hebben we in samenspraak met stichting Kafland alles afgehandeld. Het is dus eigenlijk zo, vult Tonny aan, eerst ‘moesten’ we en nu ‘mogen’ we. Toen wij organiseerden vonden we het ook leuk als er iemand op afkwam. Daarom zijn we, nu het iemand anders regelt, er ook bij.

Lol heb je tijdens de optocht. Prachtig om zo melig te kunnen doen met de een of andere creatie die dit jaar weer naar boven is komen borrelen op onze jaarlijkse G.c.o! Inderdaad, G.c.o. Groot carnavalsoverleg. Elk jaar, in de tweede week van november, vindt dat overleg plaats. Over de locatie worden uiteraard geen mededelingen gedaan. Omdat het hier om uiterst gevoelige informatie gaat. En over het onderwerp spreken is héééélemaal uit den boze.

D

an kan ik dus het beste maar gewoon nu gaan! Als je daarvoor komt, wel ja! Ik zou het wel graag weten. Ik kan het toch gewoon vragen en niet opschrijven. Nee! We zeggen er niks over! Er is toch wel meer te vertellen over ‘dees dol daag’? Dus jullie hebben geen verwachtingen? vraag ik. Jawel!! Eindigen bij De Leste 5 hè! Ook worden op het G.c.o. randzaken van de carnaval doorgenomen, en we hebben zelfs een penningmeester. We hebben dit jaar zelfs afgesloten met een positief saldo van ongeveer 20 glazen bier!

H

oe ziet jullie carnaval er dit jaar uit vraag ik. We beginnen net zoals de laatste jaren gewoonlijk is op vrijdag met het Bouwersbal. Maar dè is toch voor de jeugd? Nee man! Dat is voor iedereen die, samen met andere wagenbouwers, de spanning naar de optocht alvast wil opvoeren, aldus Twan. Lekker zwetsen en zwammen over hoe fantastisch je wagen of loopgroep ook dit jaar weer is. Dat daar veel jeugd op af komt is logisch. Zij zijn ook degene die de wagens bouwen, waar wij alleen maar over kunnen dromen. Wij doen eigenlijk alleen maar mee voor de lol.

75


topfokbedrijf M. Hanegraaf Vinkel


D

an carnavalszaterdag. Ho is!! zeg ik. Vergeten jullie niet de Dolle Avonden. Ja net! Die horen er inderdaad gewoon bij. De Dolle Avonden zijn een bijzonder prettige opwarmer voor de carnaval. Ik ben een aantal jaren achter de schermen actief geweest, zegt Twan, dan zie je pas wat de deelnemers er allemaal voor gedaan hebben, en hoe gespannen ze zijn. Ook het immense verschil van de 3 avonden is apart. Waar de ene dag de kalk van de muren komt van het lachen, kun je de volgende avond, om dezelfde grap, een speld horen vallen. Helemaal waar, zegt Henriëtte. Eerst zaten we met de blaaskapel, 3 avonden op het podium, en hoorden en zagen dus alles 3 keer. Soms hoorden we dus dat iemand iets vergat, of anders bracht, maar dan had de zaal daar totaal geen weet van. Kei mooi die avonden, allemaal Vinkels volk die vermaakt worden door Vinkels volk. Chapeau!!

Z

aterdag begint voor ons met de carnavalsmis waar de ereburger verkozen wordt en pastoor Van Dijk er elk jaar weer iets leuks van maakt. Die middag staan we met z’n allen naar de kinderoptocht te kijken. We hebben dan ’n soort van kraampje langs de weg staan, waar we de kinderen die mee doen, dan wat drinken of iets te eten kunnen geven. De toekomst van de carnaval ligt toch in hun handen wanne? ‘s Avonds gaan we naar Den Driehoek, alwaar we de bodem gaan leggen voor de 4 mooiste dagen van het jaar van. Hier worden de oordopjes ook uitgedeeld. Dè hoor je goed, oordopjes. Sommige van ons, die wel eens naar een festival gaan, maakten er ons op attent dat je als je oordopjes in hebt het “rustiger” is. De scherpe kantjes van de muziek, waarbij ik de hoge en lage tonen bedoel, zijn dan veel minder te horen. Terwijl je wel gewoon met iemand anders kan kletsen. Misschien is het de leeftijd, maar wij vinden het ideaal.

Z

ondag is DE dag. Carnaval zonder optocht, is een carnaval zonder ECHT begin. Zoals toen in 1997. De optocht ging niet door, vanwege de varkenspest. Theo Kerkhof, die ook bij onze groep hoort, was toen prins. Veel mensen hadden maanden gewerkt aan ’n wagen. Maar mochten toen, door de uiterst besmettelijke varkenspest, niet de straat op met hun carnavalswagens. Dè is alweer 20 jaar geleden dit jaar hè! Is dè niks om ’n wagen over te maken? vraag ik. ‘Nie lulle joh’! zeggen ze bijna tegelijk. Van ons hoor je toch niks! Maar heel veel jeugdige carnavalsvierders weten dat niet meer van 1997, of hebben dat verhaal nog nooit gehoord. Maar dit jaar gaat het weer gewoon los!!

77


Is uw recht in het geding, dan wilt u betrouwbaar

Uw dossier in goede handen!

IN VOOR- EN TEGENSPOED? juridisch advies. Van een partij die uw winstkansen goed kan inschatten, uw financiële belang bewaakt en vooral eerlijk is over uw zaak. Boskamp & Willems Advocaten is die partij. Deskundig en ervaren op alle rechtsgebieden die ons dagelijks leven aangaan, zowel zakelijk als privé. Doortastend maar realistisch. De juiste combinatie voor weloverwogen keuzes. Van adviseren tot procederen.

Heesch w w w. b o s k a m p w i l l e m s . n l

Peuterspeelzaal Vinkel is in de Mariaschool Telefoon: 073-5320256

keuren en onderhouden van: *kleine blusmiddelen, *noodverlichting & *elektrisch handgereedschap

Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar Kom allemaal naar de peuterspeelzaal

Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Tel. 073-532 45 85 Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

Peuterspeelzaal Vinkel •

Brugstraat 2 • 5382 JD Vinkel • Tel. 073-5320256


H

artstikke leuk die zondag. Eerst verzamelen bij Ad en Inge vd Elzen, samen iets ‘hartigs’ eten en dan gezamenlijk naar het beginpunt van de optocht. Ik ben de enige, zegt Henriëtte, die niet meedoet. Ik ben namelijk, zoals eerder gemeld, ook bij ‘Ut kumt goed’. Wij lopen altijd voor de stoet uit en zien zodoende niks van de optocht. Jammer, maar iemand moet het doen hè! Het is niet dat ik nerveus ben, maar iets kriebelt er vanaf onze G.c.o. Ook ben ik al maanden bezig met hetgeen ik aan zal trekken deze dagen. Dan trekt Henriëtte haar portemonnee en laat me ’n lijstje zien waar de data van de carnavalsdagen tot en met 2025 opstaan. Ik heb niet één foto in m’n portemonnee zitten, maar wel dit! Ben je er dan gek op of niet!! Echt wel.

O

p maandag de boerenbruiloft en ‘s avonds nog even terug, omdat we er nu eenmaal bij moeten zijn, denken we.

S

inds enkele jaren is er de middag van de prins, waar we ook naar uitkijken. Kei mooi. Benieuwd wat er dit jaar georganiseerd wordt door ‘ut gevolg’ van prins en adjudant. Bij De Leste 5 wordt er dan iemand (niet geheel vrijwillig) aangewezen om iets te doen. ‘Niks leuker als democratie’ lacht Twan. 2x was Rien v Nistelrooij de Sjaak. De kans is groot dat eerder

genoemde ook dit jaar weer het podium zal ‘bestieren’. Wat wil je, als je zoals vorig jaar de hele tent plat speelt als look-a-like van Heino. Blau blau blau blüht der Enzian. Wat hebben we genoten van ‘onze Rien’, zegt Tonny. Henriette bloost, en moet zich inhouden om niets te zeggen. En dat valt voor haar niet mee.

O

p dinsdagavond hebben we vorige jaren een soort van Tupperware party gehad, samen met de Kafwanners. Wij en zij nemen dan onze eigen ‘versnaperingen’ mee. Als het maar oubollig is. Lekker ouderwets!!

A

swoensdag zijn we met zoveel als mogelijk bij de uitreiking van het askruisje. Als je overal bij wilt zijn mag je dit niet overslaan. Ik moet zeggen dat het dan wel minder luidruchtig is als op carnavalszaterdag. Henriette zegt, dat ze daadwerkelijk van de bank af getrokken moet worden om op tijd in de kerk te zijn. Beroerd jonghe, na al die dagen! Maar zoals Tonny zei, aswoensdag hoort er gewoon bij! Net zo goed als eierenbakken. Na afloop van elke dag moeten er nog een aantel eieren in, om niet met ’n lege maag naar bed te hoeven. Boze tongen in onze groep beweren dat kotsen met ’n volle maag nu eenmaal minder ‘intensief’ is dan met ’n lege maag. Ik knik bevestigend.

79t h c o t p O 6 1 20

81


l a v a n Car in de tent in Geffen

G VRIFEJBRDUA ARI 24

DAG ZATEEBR RUARI 25 F

ZONDARG I 26 FEBRUA

MAANDAI G 27 FEBRUAR

AG DINBSRD UARI 28 FE

, DAG ZON NDAG MAAINSDAG en D TIS

GR ABIJT ONT

GOUD VAN OUD

X-STATIC VEGAS DE VIER VILTJES GEBROEDERS KO VAN EIGEN BODEM BLIZZERT PAP EN PUDDING PPM BAND , Dj s on tou r


Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 • 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 • Mobiel: 06 1600 65 97 E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

Reparaties uitsluitend à contant

83


MET VEE L DOLLEN EN TIERE N GAAN E S S E J N LUUK E N E R E I V L A V A N R CA


Articles from Kafblad 2017