__MAIN_TEXT__

Page 1

2e ja

arga

ng 2

016 S

ticht

ing K

aflan

d

1


PROGRAMMA CARNAVAL

vrijdagavond:

Jeugdsoos met Oudersopvang

30+ apresski Festival zaterdagmiddag:

Kindermiddag prijsuitreiking Kinderoptocht Ouderenmiddag in samenwerking met de KBO vanaf 17:00u Kaflands Eetcafe Maaltijd v.a. € 9,50

zondagavond:

vanaf 17:00u Kaflands Eetcafe extra ruimte in de zaal! groter en snellere service! maandagmiddag: OUTDOORFESTIVAL:

DECIBAL

MET o.a. LNY TNZ, RUTTLESS en HENK BERNARD

WWW.DORSVLEGEL.NL


Uitgave: 2e jaargang 2016 Stichting Kafland Redactie: Idilia en Anita Oplage: 950 Drukwerk: Drukkerij Wihabo Interviewers: Wilma Pennings, de Krul, Rianne van de Biezen, Marina Dielissen, Jeanne Schimmel en Christien van Bergen Foto’s: Annie van de Hurk en Ad Leeijen

Woord vooraf: Vers van de pers ligt voor u het

Kafblad van 2016.

judant, Jeugdprins en alles & niets over de Prins en Ad En natuurlijk ook dit jaar weer natuurlijk foto’s van rnavalsclubkes, ereburger,… en Jeugdprinses, interviews met ca afgelopen carnaval. ken en alles elen, tekstjes schrijven, foto’s ma reg rs we rvie inte : ktijk pra de in Wat betekent dit n. Elk jaar een kwestie van blad ontwerpen en vormgeve bij elkaar zoeken en dan het Kaf teriaal aanzitten! ie en hier en daar achter het ma sat ani org kke stra een s, line ad de m krijgen. onze ogen dan het Kafblad vor En ondertussen zien wij onder deze editie ren en vrijwilligers bedanken die nso spo rs, rde tee ver ad alle k Bij deze willen we oo hebben gemaakt. van ons Kafblad weer mogelijk se carnaval. ravond van een gezellig Kafland voo de n aa er we k oo we an siekadee. In ieder geval sta t ons betreft: proost, alaaf en hat Wa lijf. het en teg ens erg er We lopen elkaar zek l carnavaleske humor l veel polonaise en vooral veu hee t, leu op vol ers and Kafl Wij wensen alle toe!! zier.

Wij wensen u heel veel leesple De redactie. Anita en Idilia

5. 7. 9. 13. 21. 27. 31. 37. 39. 41. 45.

Voorwoord bestuur Programma carnaval 2016 Ereburger 2015 Prins Hein den Urste en Adjudant Paul Uitslagen optocht 2015 Boerenbruidspaar CV Kèk ons nou Senioren, klocht en ziekenbezoek Moppentoppers Route optocht Jeugdprins Gijs en Jeugdprinses Anika

47. 53. 55. 59. 67. 69. 73. 75. 83.

Jeugdraad Terugblik met Rob en Emma Foto’s jeugdoptocht 2015 Terugblik met Walter en Mark Dolle avonden Vragen aan ……… Evenementencommissie Op de koffie bij Dames Nop Rondreis van de Knillis

3


Kaathoven 29 ● 5383 KV Vinkel ● Tel. (073) 503 46 66 ● Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl ● www.vanwanrooijramps.nl


Beste Kaflanders, Uit evaluatie en reactie s vanuit Vinkel kunnen we concluderen dat we Stichting een prima 1e als prestatie hebben gelev erd. Mede door de grote inz et van onze vele vrijw illigers kunnen we terug een fantastische carna kijken op val. Hiervoor willen we alle commissieleden, Jeug dprins Rob en Jeugdp alle Vinkelse carnavalsc rinses Emma, lubs, alle deelnemers in de optocht ,de hore alle andere carnavalsv ca en ierders enorm bedank en. Maar natuurlijk een ze er speciaal woord van dank aan Walter en Ma als Prins en Adjudant va rk, zij hebben n Kafland samen met hun gevolg de Kaffers afgelopen carnaval lat de en zien en horen hoe carnaval gevierd dient te worden. Binnen het bestuur en enkele commissies he bben we afscheid ge aantal vrijwilligers, via nomen van een deze weg willen we ze nogmaals bedanken Gelukkig staan er weer voor hun inzet. nieuwe vooral jonge vri jwilligers klaar om hun tijd & talenten in te ze tten voor onze Stichtin g. Daarnaast zijn we als stic hting actief aan de sla g gegaan om ook bu carnavals seizoen om iten het voor meer leefbaarhe id en roering in de Vin gemeenschap te zorg ke lse en. Denk hierbij aan het Be ach volleybaltoernooi en als nieuw evenemen geslaagde kerstmarkt t de zeer . Waar een klein dorp gr oot in kan zijn wordt we l eens gezegd en dat met gepaste trots best mogen wij van ons klein dorpje ze ggen. Sinds afgelopen prinsen bal heerst Prins Hein de n Urste en Adjudant Pa Kafland. Hierin worden ul over ze bijgestaan door hu n gevolg Vur Sles. Vanu gekozen Jeugdprins Gi it de jeugd is js en Jeugdprinses Anika samen met hun jeugd Met de lijfspreuk van on raad. ze Prins en Adjudant “Carnaval 2016, dat zit

wel Snor…..”

Gaan we er een gran dioos mooie en ge Bestuur Stichting Kafla

zellige carnaval van ma

nd

ken.

5


Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW. Tevens verkoop van verf & benodigdheden.

Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 info@schilderwerkenvanderlee.nl

Fokbedrijf Schimmel Vinkel


Vrijdag: Ziekenbezoek 13:30 Dorsvlegel incl. ouders café 19:30-21:00 Jeugdsoos in de thema Apres Ski Klocht 11x11 in de Dorsvlegel, 20:30 Bouwersbal in den Driehoek 20:30 Zaterdag: 11:11 14:00 14:00 17:00 21:00

Carnavalsmis Jeugdoptocht el Seniorenmiddag in de Dorsvleg Dorsvlegel de Prijsuitreiking jeugdoptocht in Paul en hun gevolg Vur Sles Prins Hein den Urste, Adjudant bezoeken het Kafwannersdeel

Zondag: 12:30 17:30

Optocht hoek Prijsuitreiking optocht in den Drie

Maandag: 13:00 14:00

k Boerenbruidspaar in den Driehoe Zijl ’t in and Kafl Jeugdmiddag Klein

Dinsdag: st in den Driehoek Dag van de Prins, Snortoberfe 14:00 k op de driesprong bij den Driehoe ng ndi bra ver llis Kni 30 17: Dorsvlegel incl. ouders café 19:30-21:00 Jeugdsoos in de Woensdag 18:00

Askruisje halen in de kerk

Vrijdag en Dinsdag Jeugdsoos

Zondag Optocht

7

Maandag idspaar Boerenbru


Een tijdje ge leden werde n wij, de PĂŠk wij een bijdra en de Plien, ge wilden le benaderd d veren. Ze vro wij, dat wille oor de reda egen ons om n we wel do ctie van het een interview en. Toch we bloednerveu Kafblad, of rden we daa a f te s. Dit was nie n e m en. Altijd leu rna ontzette t zomaar ee of onbekend k zeiden nd zenuwac n iemand die persoon. Ne htig, zeg ma we moesten e wij werden inmiddels be a r gerust interviewen, geacht om roemde, we geen onbed niemand min reldwijd beke nl. Jo van Dijk uidend der te interv nde en overa . Getrouwd iewen, dan l graag gezie met Marietje de ne ereburge en vader va r van Vinkel n Jeroen en Sjonge jonge 2015, P rin s Walter. , dachten w ij, dat is niet we er snel a niks. Met zwe chter; Jo is zo et in onze ha gewoon geb je na al die m nden belden leven. Onze edia aanda we aan, en eerste vraag cht toch zo tig, Ik ben ge kwamen was dan oo g ewoon bent woon Jo van k, Jo hoe ka gebleven. Zi Bernhard va Gelukkig be n het dat jn antwoord w n Dijk. Ik ben n ik nog goe as kort maar al 76 jaar ge d gezond, e hopen dat n krachwoon Jo van n kan ik al d og een hele eze dingen d Bernhard va tijd te kunne n Dijk. ie ik doe doe n blijven doe n, en ik mag n. Natuurlijk wa s vorig jaar e en heel bijzo dan wordt je nder Carnav ook nog ere als jaar omd burger. Mee We weten d at Walter Prin stal zijn dit m at jij dat ook s Carnaval w ensen die so bent, maar v Jo: ik merk n as, en c iaal erg betr o or diegenen iet eens dat okken zijn bij die het niet ik in ogen va bezig zijn en V inkel. weten wat d n anderen m haal ook ve oe je zoal in isschien iets el voldoenin bij EVVC. Dit V bijzonders d inkel. g uit al die d werkt goed oe. Ik wil gew ingen. Ik ga aan 2 kante schoonmake o o e n lk lekker e n d , a w g de kleedka ant omdat w n zorgen die genen die d mers poetse ij die kleedka zootje wordt. e kleedkam n mers elke m Da ers gebruike orgen klusjes en ruim arnaast zit ik ook bij de m n ervoor, da aandagmorg en we op. M t het niet ec aar daarnaa enploeg van kletsen, wan ht een st is er natuu E t we zijn met V V C . Dan doen rlijk ook tijd v een grote g ik toen de p we allerlei oor een bakk roep. Ik ben euterspeelza ie koffie en g ook nog aco al nog in de van de Maria ezellig lie t in de Vinke Den zat het school ben ik lse kerk. Verd speeltuintje ook regelma Maar ik zie d o er heb nderhouden tig te vinden it allemaal n . En in de sch iet als dat ik voor het ond eigenlijk gew o o ltuin e e r rhoud zoals echt iets voo oon vanzelf gras maaien r doe. Ik doe gaat. Dat do we kunnen p enz. dit met zove e je of dat d as gaan fiets el plezier da oe je niet. Ik en, als ik eers onderhand t zet er wel ee het t bij EVVC be wel, dan ga ns dingen vo n geweest, m an we gewo or opzij, on wat later. aar dat wee t ons Mieke

9


Timmer & renovatiebedrijf

Wim van de Veerdonk Kaathoven 4 5383 KV Vinkel Telfoon 073 - 59 93 593 Mobiel 06 - 53 80 74 83 Fax 073 - 59 95 687


Had je vorig jaar aan zien

komen dat je ereburger zou

gaan worden?

Jo : Nee helemaal niet joh. Normaal gaan ons Mieke en ik altijd met carnaval een paar dagen weg, maar om dat Walter Prins was, ginge n we nu pas later. Ik was de week voor Carnaval ziek ge weest en zodoende niet op het sportpark geweest. Toen ik die ochtend tegen ons Mieke zei, ik ga zo effe na ar het sportpark zei ze: nee dat doe je niet, je bent net beter, lig je dadelijk we er in je bed. En ik wil wel een keer naar het Carnava l nu onze Walter prins is. Du s met min of meer een smoes ben ik toen met haar mee naar de kerk gegaan . En ik was wel helemaal overdonderd dat ik de ere burger van Vinkel werd. Ik was tijdens de bekendmak eigenlijk ook al gaan zitten ing , maar achter mij zaten me nsen die zeiden: Jo, ga ma weer staan, want alles wat ar ze zeggen slaat nog steed s op jou. Helemaal leuk wa het dat onze Walter het be s kend maakte, die wist ook van niks. Meestal heb ik we mijn woordje klaar maar nu l stond ik toch wel met mijn mond vol tanden. Zijn er naast al die drukke be zigheden voor o.a. EVVC no g andere dingen die je graag doet? Jo: Ons Mieke en ik houden er van om lekker te wandele n en te fietsen, lekker naar buiten in de natuur daar ge nieten we van. Maar bove nal genieten we van onze kleinkinderen. Ik ga dan oo k heel graag kijken naar he t voetballen van de kleinkinderen. We hebben er 5 en ze voetballen allema al bij EVVC, en ik ben op allemaal hartstikke trots. He t is altijd gezellig als ze bij on s langskomen. Ja, van de kleinkinderen genieten ons Mieke en ik nog het meest .

Je was ereburger in 2015, zitt

en daar nog bijzondere din

gen aan vast? Ik heb een mooie ingelijste oorkonde en een medaille gekregen, die hangen daar in de kamer. En verder waren we na de carnavalsmis uitg enodigd in de Den samen met de Prins en Adjud ant. Ook onze kinderen en kleinkinderen waren daar. Daar werden we gefelicitee rd en kregen we koffie met broodjes. Maar ook in de kerk waren er veel, heel ve el felicitaties en dat is natuu rlijk erg leuk. Daarnaast zijn we ook nog uitgenodigd vo or de seniorendag. Zoals ik al zei, normaal gaan we met carnaval altijd op vaka ntie, maar het was heel bijz onder om dit te mogen meemaken. Ook door het jaar heen spraken mensen me nog regelmatig aan of riepen ze me na, hey, erebu rger. Ik zat hier echt niet op te wachten, maar toen ik gekozen werd als ereburge r, vond ik het hartstikke mo oi en een hele eer. Na een paar bakjes koffie en nog gezellig wat na kle tsen, gaan we weer naar hu We hebben ons voor niks dru is. k gemaakt want de erebu rger van 2015 Jo van Bernhard van Dijk, is zo gewo on gebleven en dat zal oo k echt niet gaan veranderen. Kortom “unne n Dijk van unne vent�.

11


Aannemingsbedrijf voor: • grond-, weg-, waterbouwkundige werken • cultuurtechnische werken • natuur- en kunstgrasvelden

Plan Vinkelse Slagen

info@fphploegmakers.nl www.fphploegmakers.nl


Op een droge november avond reden we richting de Kastanjelaan van Vinkel om onze heersers te bezoeken voor een langdradig maar zeer diepgaand interview. De koffie was al durgelopen toen we de keuken bij Adjudant Paul binnen ‘’trojje’’. Ze zijn tot dusver zeer enthousiast over het heerschap de als Prins en Adjudant! Dus dat zit wel snor de komende carnaval! Hein en Paul, allebei lid van carnavalsgroep Vur Sles, een vrij recente klocht die eigenlijk nog maar een paar jaar gezamenlijk carnaval in Kafland vieren. Hein, geboren op 30-12-1968 met behulp van keizersnede in het ziekenhuis in Den Bosch. Opgegroeid in de ‘’hei’’ van Mirroj. (Heikantsehoeve) met nog 9 andere hoazen. ‘’Scholing’’ gehad in Middelrode en daarna de LTS in Veghel waar hij als vakrichting koos assisent bouwkundig bouwmaterialen, aanvoerder. (oftewel gewoon upperman) Daarna verder gegroeid is als metselaar. ! (urste dupke is van de fles) Zijn metsel en upperkunsten heeft ie laten zien bij Kees van uden (de pijp) uit Berlicum, Nieuwehuizen Daandels in Uden en toen naar d’n Heijbra. Toen had ie naar eigen zeggen genoeg ervaring en is ie voor zichzelf begonnen samen met zijn compagnon ut Oss, tesamen H&B Metselwerken. Vanaf 1996 woonachting in Vinkel, eerst nog op de Lindelaan onder moeders vleugels en daarna in 1998 zijn eigen stekkie gebouwd op de Wilgenstraat in Vinkel samen met vrouwlief Ingrid van Marinus d’n boterwerker Schel. In de tussentijd ok nog een keer getrouwd op 29-5-2002. Samen hebben ze 2 dochters, Nienke van 10 en Sanne van 12 jaar. (in de tussentijd appt hoogheid Hein druk met zijn vrouw over de trouwdata geboorte datum kinderen etc. etc.)

13


Brugstraat 11, Vinkel

Tel. (073) 532 40 74

Rijschool “Berlicum” je rijbewijs r a a n g e w e De kortst • Auto 1 • Aanhangwagen 1 Voor meer info: T 073 503 3193

Geopend: Dinsdag t/m donderdag; 08.30 - 18.00uur Vrijdag; 08.30 - 20.00uur Zaterdag; 08.00 - 16.00uur

E Rijschoolberlicum@wanadoo.nl I www.rijschoolberlicum.nl

Kaathoven 35, 5383 KV Vinkel

Behandeling liefst op afspraak

TON VOS MACHINALE TIMMERWERKEN NIEUWEKAMPEN 36 5382 JN VINKEL 073 - 5324565

Voor alle soorten sierhekwerk, laswerk en kleine constructiewerken. Brugstraat 79 - 5382 JC Vinkel - Tel./fax: 073 - 5322898

VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN


We gaan over tot het hulpje van Prins Hein, Adjudant Paul Smits! Paul is eigelijk hillemol ginne Vinkelse net als zunne maat Hein maar komt uit de altijd mooie uitgestrekte peel van Brabant, langs de herrie van luchtmachtbasis Volkel ligt het mooie plaatsje Odiliapeel. In de volksmond daar ‘’de peel’’ genoemd. Paul is daar geboren op….. uhh… zeg maar ’n goei maand later als Prins Hein. Scholing gehad in de peel en daarna naar de LTS in Uden en de MTS in Veghel. Waar hij geleerd heeft voor vonkenvanger. (Electrotechniek). Toen hij cumfraude was afgestudeerd is hij begonnen met draajkneupen bij Veba Electro in Uden. Bedrijf is ondertussen failliet, of da nou aan onze Adjudant lag dat weet ik niet maar goed. Hij vond een nieuw slachtoffer en wel in Ballekum, van Santvoort Electro, die bestaat trouwens ‘’nog’’ wel. Ik hoor tussendoor wat namen vallen van curators. (twidde dupke is van de fles) Met het idee van failliet gaan kan ik zelf ook wel, is hij toen voor zichzelf begonnen als Event infra kabelsleurder, oftewel, alles wat tijdelijk aan electro aangelegd moet worden tijdens een festival of dergelijke, genaamd PW Elektra. Paul is getrouwd met Desiree van den Braak sinds 10-10-2004, nichtje van Prins Hein. Woonachtig in Vinkel sinds 2005 aan de Kastanjelaan, vredige buurman van Joop broer van Prins Hein. Kinderen? Ja, 2 stuks Floor van 11 en Fee van 9 jaar jong. Natuurlijk hebben Hein en Paul langs zuipen, feesten, carnaval vieren, geld sparen, op de bank liggen en op vakantie gaan als ieder ander hobby’s! Hein is vaak te vinden bij de plaatselijke voetbalverening EVVC als objectieve thuisvlagger bij ’ t twidde, mede daardoor hebben ze ook al menig kampioenschap op hun naam. Ook is hij zaterdag leider en trainer van meidenteam D3M, samen met Iris Pennings, Arianne Brouwers en Rene vd Ven. Verder was Hein vorig jaar actief achter de colissen van de dolle avond. Iets wat hij dit jaar zeker zal missen. Echt kei mooi om te doen zegt Hein. (derde dupke is van de fles) Naast heel veel werken heeft Adjudant Paul wel tijd voor wat hobby’s natuurlijk. Mountainbiken en wielrennen. Paul zat naar zeggen bij de top 20 van Nederland. Eigenlijk was ie net zo goed als Bart Brentjes die hoefde gin 80 ure in de week te werken. en toe ok nog een kouwe kermiskoers tussendoor op z’n Bels. Nog meer hobby’s? Jep. Kom maar is in de schuur keke. En jawel hoor een skonne Fiat met zelfmoorddurrekes ut ’64. Het leek meer beschuitbus, mar het lupt, zit ie.

ook eigen maja, En af schuur 500 op een

15


Behandeling volgens afspraak Monique Ploegmakers Rijshoeve 22 5382KX Vinkel Telefoon: 06-18552861


We zijn ondertussen al veel wijzer geword en maar we willen no Carnavalsgroep ‘’V g meer natuurlijk. De ur Sles’’. Hoe is die on tstaan? Hein en Paul sles unne keer meege he bben 4 jaar geleden daan met de Kafland vur se optocht, en natu een prachtig idee ge urlijk met succes! Ze creerd na een kratje ha dd en spraakwater ergens die ass’’, dat werd he t op een feesje. ‘’Pee t onderwerp en schr n in even zich in bij de ind wierp zijn vruchten af ividuele duo’s. En ja , ze werden eersten! wel, het Het smaakte naar m deden de 2 weer m eer natuurlijk! Het jaar ee maar nu als ‘’Biet daarop je bij Bietje’’, en wede ursten! Nu kon het nie rom weer, op afstand t meer op. Weer een ‘d ik’ avondje zuipen en er “Gierig’’ werd het in stond weer een nieuw 2014. Me unne bak str idee! ont wieren ze nog m Kafwanners hadden et afstand dik twidde eigelijk veel beter ind ! De ivi dueel mee kunnen do In 2015 trojje ze Vink en, magoed! el binnen met een gr oot houten perd met Vur Sles natuurlijk! W bovengenoemde gr ederom natuurlijk m oep et afstand ‘’vet’’ urste corrupt! ! De Fifa is er niks bij, ho ezo Vol verwachting klo pt onze blaas, uhh on s hart, wat ze ons ga en natuurlijk de gehe an brengen tijdens de le carnaval van 2016 optocht . (vierde dupke is van de fles) We hebben natuurlijk met het prinsenbal he t prachtig lijflied mog danken aan Dhr Rene en prestenteren, med van Rooij uit Oss beke e te nd van Pap en Pudd zu ok wel heeel gere ing en Wc Experienc un knijn wille zijn. He e, hij t Prinsenbal was, afge heel mooie opening zien van de zenuwe tot carnaval 2016, ze n, al een hebben een super ge November. Ze zijn oo zellige avond gehad k aanwezig gewees de 14e t bij de verkiezing va ses van Kafland. Ze fe n de Jeugdprins en liciteren Jeugdprins Je ug dprinGijs Rademakers en en de jeugdraad uit Jeugdprinses Anika Groep 7 en wensen Sc ho ones ze een superleuke ca ‘’Vur Sles’’ staat volle rnaval toe!! Ook he dig achter de 2 en zijn t gevolg, erg enthousiast en be voor carnaval 2016. zig met voorbereiding We kunnen jullie meld en en dat ze spetterend middag van de prins gaan uitpakken op bij Cafe Den Driehoe de k!! Dat zit wel snor! Ca altijd al betijds te krieb rnaval begint in Vink elen onder de wage el ook nbouwers. Ze frotten, rijden heel wat bran bakken, plekken, zu dstof op naar de Ka ip en en rw ei voor een ditje of een willen Prins Hein en Ad datje. Ook die sjouw judant Paul gaan be ers zoeken bij de bouwpl om ze extra aan te m aatsen op diversen oedigen en een hart plekken onder de riem te ste mooie optocht en da ken. Ze hopen op ee t carnaval nog heel n superla ng blijf voortleven in Ka een nog heel veel su fland. Ze wensen ied cces en plezier met erde voorbereidingen va er iets supermoois va n carnaval 2016! We n maken, dat zit wel ga an snor!! Aldus Hein en Paul.

17


VEEL PLEZIER MET CARNAVAL! WIJ ZIJN GESLOTEN VAN ZATERDAG 6 FEBRUARI TOT EN MET DINSDAG 9 FEBRUARI

Autobedrijf Vinkel Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl


Ik zu zo geer ’n knijn zijn, m’n vacht zu lekker zacht zijn. Zu altijd op ’t plein zijn, en vaaste klant van Cor zijn. Ik zu zo geer ’n knijn zijn, wa zu da nou toch fijn zijn. Mi carnaval de prins zijn, och kon ik mar ’n knijn zijn. Ik zu zo geer ’n knijn zijn, al zou ’t mar vur sles zijn. Da zu net iets vur mijn zijn, zu noit nie zonder fles zijn. Ik zu zo geer ’n knijn zijn, bij Leon op z’n gras zijn. Nie dur nen hoa gedekt zijn, och kon ik mar ’n knijn zijn. Ik zu zo geer ’n knijn zijn, wa zun m’n bruurs sjaloers zijn. Ha van ’t wippe spierpijn, wa zun mijn vrouwkes blij zijn. Ik zu geer ’n knijn zijn, be Hans in zunne tuin zijn. Nie langer Hein d’n Hoas zijn, och kon ik mar ’n knijn zijn. Nie langer Hein d’n Hoas zijn, och kon ik mar ’n knijn zijn.

19


Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7, 5382 JR Vinkel | Tel.: 073-5321474 | E-mail: info@schoonestransport.nl


rijs 1ste p s oje Vur Sle nk binnen Tr o Oeteld

ijs rs 2de pr Jeppers Jeppe CV de en Bosch de s D Nu bij eren er op lo tov

ijs am 2de pr a r nder N Boschenaa CV Zo ar oer na Va n b

rijs 1ste p ou k ons n r CV ke Bouwe Bob de

ijs 3de pr nie gek k n CV Kre en Buurma an Buurm

3de prijs irls Golden G n bol De goude

21


Kan ik gaan verbouwen... ...of is verhuizen beter?

Wij checken gratis* je mogelijkheden Twijfel je tussen verhuizen of verbouwen? Of weet je wel wĂĄt je wilt, maar niet of dit ook financieel haalbaar is? Kom dan nu naar De Hypotheekshop. Samen met een gecertificeerde makelaar, checken we gratis hoe je hypotheek ĂŠn woning er voor staan. Zo krijg je een goede indicatie van je mogelijkheden en weet je welke stap je moet zetten om je woonwensen in vervulling te laten gaan. Kom gerust langs of maak vandaag nog een afspraak. We zijn je graag van dienst. *Kijk voor meer informatie op www.hypotheekshop.nl/Oss

Duidelijk verhaal Hertogin Johannasingel 38 | Oss | T. (0412) 63 19 99 | oss1340@hypotheekshop. Peter van der Lee | Femke Albers | Helge van den Biggelaar


ns el drinkt tijde e v te je t a d tend last er aanwezig De kans is ze olgende och v e D l. a v a ter Carn ns dit anti-ka e e bijvoorbeeld n a d r e e r? Prob van een kate ontbijt. : 10 minuten Bereidingstijd minuten Wachttijd: 0 nen: 2 Aantal perso Ingrediënten of bacon 2 of 3 eieren • n rauwe ham e kk la p r a a Een p • p Veel ketchu • brood n e Paar sned •

Materialen anbakpan • Anti-a r in twee Bereiden met wat bote n o c a b f o dra Bak de ham anbakpan. Zo -a ti n a n e e je de r in erig is, voeg minuten gaa p p a kn , m a el. f de h e dooiers he d je de bacon, o u o h st n esgewe rood en eieren toe. D ar sneetjes b a p n e e p o l peper. ee Leg het geh p en zout en u h tc ke l e e v er nog et tbijt kunnen n serveer het m o ls e g n E n us van ee in tomatensa n e Liefhebbers n o b te it orst en w een braadw gen. aan toevoe

23


Metselwerk, voegwerk, lijmwerk of steigerwerk:

Wij klaren voor u de klus!

U bent op zoek naar een aannemer voor uw metselwerk, voegwerk, lijmwerk of steigerwerk. Van Sleuwen Metselwerken is een allround metselbedrijf, dat alle disciplines van het metselwerk beheerst. Of het nu gaat om een aanbouw of grootschalig nieuwbouw project, Van Sleuwen metselwerken klaart voor u de klus! U kunt op en met ons bouwen als het gaat om lijmwerk, metselwerk, voegwerk, steigerbouw en stelwerk. Wij voeren graag voor u het complete pakket aan werkzaamheden uit.

Van Sleuwen Metselwerken is een bedrijf dat zowel voor de particuliere- als de zakelijke markt zijn diensten aanbiedt. Van een vaste kring grote zakelijke partners tot de particulier om de hoek. Wij zijn specialist op het gebied van siermetselwerk. Ook voor het verlijmen van kalkzandsteen kunt u bij ons terecht. Daanaast bieden wij u ook het stelwerk, steigerwerk en voegwerk aan. Voor een complete offerte, neem contact met ons op.

06-13029762 - www.vansleuwen-metselwerken.nl


25


Uw hofleverancier Blauw met geel? Rood, gruun of pimpelpaars? We zijn bijzonder nauwkeurig als het om kleuren gaat, maar met carnaval maakt het ons even niets uit. Voor veel dorpen uit de regio zijn wij al jaren de Hofdrukkerij. En daar zijn wij bijzonder trots op!

WIHABO WENST U VEUL LEUT

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 ‘t Dorp 21 www.wihabo.nl

• 5384 MA Heesch • T 0412 457 522


Arnold kind van Jan van Nulleke van Jan Maties & van Truus van Klaas de Krab & Anita kind van Piet van Janus Oome & van Mien van Driek van Peere. In Vinkel en omstreken beter bekend als Arnold en Anita Savelkouls-Leeijen uit de Brugstraat. Wie zijn deze mensen? Arnold is geboren op 9 november 1958 te Berlicum. Hij heeft 1 broer en 2 zussen. Anita is geboren op 15 november 1962 te Vinkel en komt uit een gezin van 6 kinderen. Arnold is in Berlicum opgegroeid, maar was vanaf zijn 12e jaar al veel in Vinkel te vinden. Hij is kameraad met de broer van Anita, kwam daar veel over de vloer en vond na enige tijd de zus van zijn kameraad wel erg leuk. Na een jaar of zeven sloeg de vonk over en sindsdien gaan ze samen door het leven. In 1983 zijn ze met elkaar in het huwelijksbootje gestapt, samen hebben ze 4 kinderen: Jan, Mark, Helmi en Twan. Arnold en Anita zijn druk bezette mensen. Na het varkensbedrijf ingeruild te hebben tegen een visvijver met alles erop en eraan is er de laatste jaren door Arnold en Anita hard gewerkt om hun nieuwe uitdaging De Slothoeve vorm te geven. Momenteel zijn ze hier nog steeds druk mee om alle puntjes op de i te zetten en het voor alle gasten naar de zin te maken. Daarnaast hebben ze toch nog tijd voor een aantal hobby’s en het vele vrijwilligerswerk (al is dit tegenwoordig in wat mindere mate, zoals ze zelf zeggen) in en rondom Vinkel. Samen zingen ze graag in een koor en vinden ze dansen erg leuk. Anita heeft jarenlang gewerkt bij Jozefoord in Nuland op de afdeling dementie en houdt thuis de boel ook nog draaiende. Arnold is actief betrokken bij de Dolle Avonden, heeft veel werkzaamheden verricht in en rondom de kerk, is vaak achter zijn computer en achter de knoppen van muziek te vinden en is altijd overal op de achtergrond aanwezig. De bekendmaking als boerenbruidspaar vinden ze erg spannend, maar nu iedereen het weet, willen ze er een mooi feest van gaan maken op maandag 8 februari 2016. Ze zijn niet bang voor beletsels, want volgens hun zijn er deze niet… Dus als iemand nog iets over hun weet, dan kun je dat uitspreken of laten uitspreken op maandagmiddag 8 februari 2016 bij D’n Driehoek.

27


CARNAVAL VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG

IN DE TENT IN GEFFEN!

WAGENBOUWERSBAL MET MEDLEYMACHINE

PROOST!

DJ SMEKKIE EN ‘S AVONDS COVERBAND

SLAMM

PRIJSUITREIKING OPTOCHT EN ‘S AVONDS

STEF EKKEL

DJ INDECUT, KINDERMATINEE, KAPELLENFESTIVAL EN ‘S AVONDS

BABY BLUE

MATINEE MET O.A. PAP & PUDDING EN ‘S AVONDS

BIG BIRD

IEDERE DAG: PARTY DJ TOM


Hierbé worde gullie allemoal utgenodigd um bè de bruiloft te zen van:

Arnold van Jan van Nulleke van Jan Maties & van Truus van Klaas de Krab & Anita van Piet van Janus Oome & van Mien van Driek van Peere Di bruidspaar wordt in dun onecht verbonde op: Maandag 8 februari 2015 bé zoal dun Driehoek Rond een uur smiddes. Rond half een vertrekt ut bruidspaar mi de hógkar vanaf Arnold zunne misse. Ut zò heel leuk zen as gullie allemoal in boere kleere achter de kar mee lopt. As de plechtighât is afgelôpe, wordt dur nog un resepsie gehouwe um ut bruidspaar nog un hand te geeve. Es ge ut bruidspaar nog iets wilt geeve dan kunde unne worst meenimme of een stukske brood, wa eier, unnen appel of zoiets. Ze zen al gouw bleej mé iets. In de fistzoal is un bar, maar ge dient wel uwen eigen drank te betoale. Mar ut eten kregde van den Driehoek. Buurtvereniging Hofstede hi de organisatie in de hand.

29


www.digifactory.nl

Wij wensen het Kafland een hele fijne en gezellige CARNAVAL toe! Wij zorgen dat het werkt!


31


Brugstraat 4-6 • Vinkel • tel. 073-5326080


Hoe het begon…..

rheen wat officiëler te bouwen in groep 8. Voo Zoals de meeste groepen begonnen ze met hun ouders in de optocht. waren ze nog losse groepjes of deden mee geboekt wat het bouwen betreft. Als ze Ze hebben een ontzettende vooruitgang ers en nog gemaakt werd met veel hulp van oud terugdenken aan hun eerste wagen, die gezicht. uitzagen, verschijnt een glimlach op hun kig hoe al nog aal allem er die , sten bee de de oones, de schuur bij van de Hanenberg, Via diverse bouwplaatsen, de loods bij Sch en. tweede jaar bij familie van der Biez schuur bij van de Elzen, bouwen ze nu het hebben eind zelf opgebouwd. Met hun eerste prijs De huidige wagen wordt van begin tot mooi Jaap van Schaijk, verdiend. Dit was al een ze in 2015 betonstaal, gesponsord door steeds nog ze zijn de wip, gekregen van de Kaffers, begin voor de nieuwe wagen. Ook met ere nde delen in de wagen creëren. De and heel gelukkig. Hiermee kunnen ze bewege ar gezet. bewegende delen hebben ze zelf in elka in gazers, . Een vaste groep lassers, die overgaan Ieder lid van de groep heeft zo z’n taak g. plakkers en uiteindelijk samen de afwerkin het allemaal jongens is dit misschien ook wel De aankleding komt vaak als laatste, met ”, niet wer Bou de “Bob a jaar was het met het them minst sterke punt binnen de groep. Vorig uit aal allem er is het weer een verrassing hoe het zo moeilijk wat de kleding betrof. Dit jaar komt te zien. euren. Als en moet er op het laatst nog van alles geb Natuurlijk hebben ze altijd te weinig tijd weer dat kost n, maal goed op elkaar aansluite delen net niet goed gelast zijn of niet hele tijd. en en de bouwers, hoewel er natuurlijk Ze hebben zeker vertrouwen in hun wag (als die N, de groep “Ut kumt vaneges/Witte Gij’t concurrentie in het dorp is. Denk aan CVZ ook die ”, gek aanstormende groep CV. “Krek nie bouwen!) en niet te vergeten de jongere al aardig aan de weg timmert.

33


e teleurstelling uitreiking. Toen werden ze opnieuw 4 , een prijs de ns tijde en slikk flink ze sten moe In 2014 uit de strijd te een extra stimulans werd om nog beter e die ze moesten verwerken, maar die ook want toen werden ze dus 1 . komen het jaar daarop. Dit is hen gelukt,

Wat je hoort tijdens zo’n bouwsessie…. (Licht van lasapparaat) Tis warm hier overal Joost Pak die scheer us Heb je dit niet allemaal uitgedraaid Die hebben we gisteren gebogen (Licht van lasapparaat) den

Dan knippen we hem toch door de mid Dan maak je hem daarna rond Dan begin ik maar vast aan de pet (Weer licht van lasapparaat) Ik heb het niet naar m’n zin gelast (Licht van lasapparaat) Nou is het nog slechter Nee joh, k.., hou eens vast

sluiten van de woord dat iemand gaat lassen. Blijkt het nd uwe rsch waa n gee je r hoo ssen ertu En ond t kijken…. t beginnen en de vasthouder dus niet moe laskap het teken te zijn dat de lasser gaa Het is maar dat je het weet!

e gebroken, ingen. Er heeft er wel eens één een botj ond verw ig wein er zijn n mee alge het r Ove omen bij het er wel eens een paar verkeerd terecht gek omdat ie z’n eigen verkeerd opving. Er zijn de En . lden een paar dagen spierpijn aan overhie afspringen van de wagen, die daar dan ook weleens ben opgelopen en natuurlijk hebben ze heb n lasse het ns tijde ze die ren dbla bran kkig bij. lasogen gehad, maar daar bleef het gelu nlijk het omen en het ouwehoeren met elkaar eige Naast het bouwen vinden ze het samenk samen een pilsje drinken…. belangrijkst en natuurlijk na het bouwen cht…. Nou jongens we gaan het zien in de opto ook weer in een volop gelast en geslepen en is de muziek Bij het naar buiten gaan, wordt er weer vrolijkere dreun overgegaan. Wilma Pennings

35


Joyce Rooijakkers

06 27 33 13 93 kapsalonjoyce@gmail.com Clarissenhoeve 21

www.facebook.com/kapsalonjoyce1

Verkoop van nieuwe keukenapparatuur (met garantie), overtollige voorraden, restpartijen uit fabrieken, faillissementspartijen, partijen met en zonder krasje of deukje

Contact Lindenlaan 12a 5381 GK Vinkel 073-5320393 B.g.g. Keukenwinkel in Tilburg: 013-5359491 Openingstijden winkel Maandag 10:00 - 18:00u Dinsdag gesloten Woensdag 10:00 - 18:00u Donderdag 10:00 - 20:00u Vrijdag 10:00 - 18:00u Zaterdag 09:00 - 16:00u info@keukenwinkelinvinkel.nl

5258 PJ Berlicum


De commissie ziekenbezoek spa nt zich in om de zieken van Kafland tijdens de carnaval een hart onder de riem te steken, in de vorm van een presentje. Wie we hiermee bedoelen zijn de mensen die NIE T kunnen deelnemen aan het carnavalsfeest. We gaan die mensen vereren met een be zoekje, en dit wordt gedaan do or Prins Hein en Adjudant Paul en zijn gevolg, aangevuld met vrijwilligers. Ook zijn de Jeu gdprins Gijs en Jeugdprinses An ika van de partij om de presentjes mee rond te gaan bre ngen. Als U mensen kent die nie t aan het carnaval in Kafland kunnen deelnemen, geef deze dan op via info@kafland.nl of via de site www.kafland.nl. Net als vorig jaar willen we voo r een andere doelgroep, de 50+, wederom een gezellige carnavalsmiddag organiseren. Dit jaar wordt deze gehouden op carna valszaterdag 6 februari, aansluiten d aan de kinderoptocht, bij de Dorsvl egel. We verwachten een bezoek van Prins Hein en Adjudant Paul en zijn gevolg. We zorgen voor een gezellige muzikale omlijsting, een gratis consumptie , en dat zal zeker niet het enige zijn . We hadden afgelopen jaar de Kra sse Knar verkiezing, en wie worden het dit jaar? Komt allen naar de carnavalsm iddag en we bouwen een gezellig fee stje! Dat wil je niet misse!! Uiteraard wordt de klocht 11 kirr es 11 niet vergeten. De groep die het ca rnaval van Kafland een warm hart toedra gen door jaarlijks een bedrag te storten op Stichting Kafland. Hier staat uiteraard we er wat tegenover. De kaartjes voor de Dollen Avonden, en met carnaval kom en die leden bij elkaar om hun onders cheiding aan te vullen met het jaarplaatje , onder het genot van het gerstenat, of wat anders. Dit feestje is op vrijdagavond 5 februari bij de Dorsvlegel om 20 uur.

cht van de klo g in ig ld u h e ers. Op ar we na d het nu and gaan rig jaar, wa e o w v t n e to o g d n , lli agavond de klocht, In tegenste n op zaterd na de huldiging van o g e b st e het fe bruari) vrijdag (5 fe her-DJ Leo Carnaval l. , met Slag e ijl g st le i v k rs ss o re D p e a ntree. we los bij d st geheel in en gratis e e , n fe a lle ig a g t n m e o e Heino. K Dit wordt e der Falsch d n u d ie fr Gott

37


websites & webshops hosting & cloud voip (telefonie) automatisering hardware (PC’s) 06 29 20 89 63 boy@boydelaat.nl www.boydelaat.nl


“Ik ben verkleed als badkuip naar het carnaval geweest”. “Als badkuip? Is dat niet heel lastig?” “Nee hoor, ging prima, ik heb me helemaal vol laten lopen”.

oolplein. ns op een sch e g n jo 3 n e tt Er zi elste : “Ik heb de sn Zegt de eerste ?” zo wereld.” “Hoe vader van de u mijn ere twee. “No d n a e d n e g mmer vra t.” Waarop nu o ilo p 16 Fis r eller vade mijn vader sn is n a “D t: rd o 2 antwo eert ronaut.” Reag st a is ie d t n a eller, w is mijn vader sn n a “D 3: r e m tot 5 num ij werkt van 9 h r, a a n te b m die is a uur al thuis.” maar is om 3

Waar om ka n een bevrie ei niet zen?

Wat is het meervoud van auto?

Er

!

oier in

even druk cafe at zijn n e e in moet omen d n, Een man te voork m O edronke . g C p W o t e d rd naar sje wo et briefje n tapte pil e g t is ju bij. Op h o a z e fj e ri b Als de m en ". e d r g e u ij u h p t ze ges t zijn heb erin iet hij da z C staat: "Ik W e "Ik heb t van d efje met: ri b t e terugkom H en nog. Alle og staat. n k r o e o r je e s il t p a : "Ik uugd" sta chreven erin gesp nd er iets bij ges a heeft iem ook".

zit ee n do

Een Belg heeft vliegles in een helikopter. Belg: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” Instructeur: “Voor de ventilatie.” Belg: “Dat geloof ik niet.” Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je het benauwd krijgt!”

Een bejaarde man gaat samen met zijn vrouw naar de dokter voor zijn jaarlijks onderzoek. De dokter zegt tegen de man: ”Voor het onderzoek heb ik het volgende nodig: - een staaltje van je urine, - een staaltje van je stoelgang en - een staaltje van je sperma.” Aangezien de man nogal hardhorend is, draait hij zich om naar zijn vrouw en roept: ”Wat heeft hij nodig ??” Waarop de vrouw zegt: ”Je onderbroek.”

Komt een man in het café en vraagt aan de barkeeper: '19 bier a.u.b.' Zegt de barkeeper: "Weet u het zeker, is dat niet teveel? Zegt de man: 'Ja, maar er hangt een bordje met de tekst "ONDER DE 18 WORDT NIET GESCHONKEN".'

39

File


Route jeugdoptocht: 14:00 Verzamelen bij Pastoorsvogelsplein, daarna lopen we door de Beukenlaan, Kastjanjelaan, de Bieze, Rijshoeve, Brugstraat richting de Dorsvlegel

Route van de grote optocht: Uiterlijk om 12:00 uur verzamelen alle deelnemers zich aan de van Rijckelvorselweg. (op dezelfde plek als vorig jaar) De jury zal hiervast zijn eerste ronde maken! Uiterlijk 12:30 uur zal de prinsenwagen de optocht voorgaan door Kafland.

De route: We beginnen in de van rijckelvorselweg terhoogte van de wegversmalling. Daarna gaan we links af de brugstraat in. Bij het plein volgen we de weg (Lindenlaan) richting sportpark. We gaan links de Jan steenstraat in dan gaan we richting de Jeroenbosch straat en deze weg rijden we helemaal uit tot aan de Weerscheut. Hier gaan we links af richting het Pastoorvogelsplein, waar Prins Hein d’n Urste en zijn Adjudant Paul nog een woordje van dank heeft voor alle deelnemers.

Net als vorig jaar is er dit jaar ook weer de publieksprijs! Dit betekend dat de mensen die komen kijken ook een stem mogen uitbrengen.( Dit is naast de jury) Je kunt stemmen door: Sms KAFLAND[spatie]startnummer naar 3553 Bijvoorbeeld: KAFLAND 1

41


43


Het zit wel

Prins Hein & Adjudant Paul zorgen voor een

steengoed Carnaval 2016


Hobby’s: lego bouwen en voetballen. Eten tijdens carnaval: friet, frikandel speciaal en als toetje een ijsje. Carnavalsoutfit: groene tuinbroek met shirt met mijn naam erop, maar voor dit jaar het prinsenpak! Carnaval 2016 wordt: een carnaval om nooit te vergeten.

Hobby’s: Voetballen, lezen, spelen met vriendinnen. Eten tijdens carnaval: Frietje mayo, worstenbroodje en oma’s soep. Carnavalsoutfit: Panterjurkje. Carnaval 2016 wordt: Met zijn alle een groot feest om nooit te vergeten!!!!

45


. utselen n en kn e n e k e t f, a n, Hanegra muziek luistere corn of pizza. Naomi l, n eigen ip a k t b rf e tm : ko met mij Hobby’s s carnaval: frie e spijkerbroek en ort n Eten tijd outfit: panty, k rinses e ls a prins, p v e z n o t Carna e i leuk m alsshirt. carnav 2016 wordt: Ke al Carnav ad. ra jeugd

n ne

en

ke

te e,

!

uk

le n. re per d , e l t s u s lsk er ee t. ava h en ak l, str e i m fr rn isc eg rfba al: e ca tast v Plo : ko r a rn oe fan de ’s Lin bby len. s ca t: st rdt: Ho utse jden outfi wo kn n ti vals 2016 Ete rna val Ca rna Ca c an

Lott e Hob Diepst rate by’s knu tsele : piano n, Eten spe n. len, Car tijdens hoc nav c key a rnav also gez , tek ellig al: f utfit ene r : Car i u e n en v t me nav it ziet! an al t frik les… al 2 016 …. A ande wor l ls he dt: S t er upe ma rrrrr! ar !!!!

Nie n Hob ke Di elis b y’ s Ete n tij s: korf en, bal den Ca , rn tuin avals s carn streetd ava out bro an Ca rna ek, ma fit: dit l: friet ce en j val m a z 201 ar ook ar na et kro wemm t 6w u k en. et. ord mijn sh urlijk d t: h ele irt me e raa ma t al t mijn n d van op! aam 11 ero p!

47


,

2G

. ibs rer en a sp kje b , et roe en llen . s m b s rt an tba len iet e J voe utse al: fr ty, ko j p! t n v n s: kn l to a Teu bby’ en arna etpa a Ho enen ens c tfit: n am. elem h tek n tijd lsou ijn na rdt: a Ete rnav et m 6 wo 1 a m 20 C tje i al v u r t rna Ca E vc

v ij e

n. emme w z l, , s a r be eyb Gijs Hu gamen, voll : s friet ’ shirt. Hobby ns carnaval: ek met e o d r ij b t in n u Gijs en Ete t prins outfit: t e ls a m v : t a word Carn ! al 2016 lemaal TOP!! v a n r a C e h a Anik prinses

iten n en bu e Ven, re d ie n v a t v s i Naom llen, fee : voetba Hobby’s et es et shirt m val: frietj spelen. m a je rn k a e c ro ens spijkerb Eten tijd tfit: kort u l…. o ls a v carnava Carna te s k u le de m. mijn naa 016 wordt: …… 2 l a v a Carn or. zit wel sn Enne…t

t. rie f k , ij k! en url Elz en. atu ous te ge e l d rijd l: n gk an ard ava i Lan maa v a n e a ar ipp hel ski s: p Sa bby’ ens c tfit: P rdt: Ho n tijd lsou 6 wo a 1 Ete rnav l 20 a a C rnav Ca

49


Hallo

laagste prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

08.00 08.00 08.00 12.00

-

20.00 uur 21.00 uur 20.00 uur 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


mijn ak, ten op de Bra h n c a le v v e Nienk ybal en nsoep. ’s: volle y b b omate etpanty o t H e s . e p Chin et n rspo kappe ns carnaval: kerbroekje m ij e p jd s Eten ti t: kort prins . alsoutfi ika en Carnav et mijn naam et prinses An m tm al. en shir l 2016 wordt: carnav ig rr a o v n s a Carn stisch n fanta Gijs ee

Fjodor Ploegmakers, Hobby’s: voetbal en boomhutten maken. Eten tijdens carnaval: friet met een kipcorn. Carnavalsoutfit: de tuinbroek en als banaan. Carnaval 2016 wordt: super gezellig.

ks

s leu

iet cht

pto also v a f. arn de c opa Sje r , n de n o ’ va rge , en vo n met w e . l e b r s oc me ntli uw ciaa Gijs r Gu odelbo elter sa el spe oco loc rins e p p d s d k g p Ja : m mijn s an jeu lreis. de ‘ : frik by’s a en schoo k i Hob en van arnaval shirt van n w een ses A bou tijdens c fit: Het T prin ker dan d t g . u p7 Eten avalso t jeu og leu n groe : me Carn ns van 6 wordt van 11 e 1 d g 0 raa jon aval 2 ugd Carn s, de je n en o

51


• Installatie • Communicatie • Domotica • Automatisering • Ventilatie-systemen • Datanetwerken

Wordt per 1 januari 2016

Platanenstraat 19 • 5382 KA Vinkel • 06-15337748 • pevenelektro.nl


Het begon met de jeugdsoos:de raad werd gekozen we moesten een voor een zakdoekjes trekken. Ik zat nagels te bijten zo spanend was het ! Emma werd als prinses gekozen. Prins Walter zij toen...... het begint met een R het eindigt met een B natuurlijk is het Rob ! ik was superblij en mijn familie ook. Mijn ervaring als jeugdprins heeft mijn kennis laten maken dat er veel meer activiteiten waren, Zonder Prins Walter en Adjudant Mark was ik nergens maar ook Emma en de raad van 11 hebben mij goed geholpen. Groetjes Rob

zen, it te kie en aval. u n r n a e c ige ding mog eweld de leukste wagen te weldig. g n e sen om k ge jaar e oeilijk de prin lonaise oo vorig m t p l e o e h e m o h d en o ook de p ldige Ik von arom iezing p lopen in n. gewe r k a r e d e p v is u Het en s d de ooro gete was v ooit te ver es ‌. ook e ik von n s maar eel leuk. Al prin om h en tijd ‌ en jeugd e staan t h c rins as e op!! Het w dat jeugdp 2015 t l p a ! o v n o a Ik h arn bbe was c val he carna ma en Rob m Met E Emma

53


55


O

ARN Timmerwerken

v.d. Ven

Mob.:Ê06Ê-Ê51Ê12Ê67Ê50

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud

䐀愀最漀瀀瘀愀渀最 簀 䈀甀椀琀攀渀猀挀栀漀漀氀猀攀 漀瀀瘀愀渀最 簀 倀攀甀琀攀爀猀瀀攀攀氀稀愀愀氀

䘀氀攀砀椀戀攀氀攀 漀瀀瘀愀渀最 洀攀琀 欀氀攀椀渀攀  最爀漀攀瀀攀渀 椀渀 攀攀渀 瘀攀爀琀爀漀甀眀搀攀  攀渀 瘀攀椀氀椀最攀 漀洀最攀瘀椀渀最⸀

吀攀氀㨀  㜀㌀ⴀ㔀㌀㈀ ㈀㔀㘀

椀渀昀漀䀀樀漀攀瀀椀攀ⴀ欀椀渀搀攀爀搀愀最瘀攀爀戀氀椀樀昀⸀渀氀

眀眀眀⸀樀漀攀瀀椀攀ⴀ欀椀渀搀攀爀搀愀最瘀攀爀戀氀椀樀昀⸀渀氀

57


5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid tot een 30-tal vrachtauto’s van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers.

Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 Fax 073 5324354 - E-mail wbvanderdonk@levix.nl


ember togen wij Op een gure zondagavond in nov we warm welkom naar de Vinkelsestraat. Daar werden van Kafland 2015, geheten door de Prins en Adjudant paar Kafkiendjes. hun lieftallige echtgenotes en een stelden wij onze Met z’n allen gezellig op de bank, interview vol vragen. Dit leidde tot een diepgaand eerder gedeeld niet verrassingen en pikante details die werden. het tweetal te and 2015 beginnen de oogjes van Als wij beginnen over Carnaval Kafl super-ervaring met n en zeggen in koor ‘Het was een oge de in p die ar elka n kijke Ze en. eigenlijk. glinster tussen de Kaffers was enorm; tè klef heid orig enh sam De n. nte me mo e heel veel tissu rende carnaval gehad.’ Met z’n allen hebben we een schitte ral bij, alles werd meegemaakt. Ze waren steeds ove ust bew s alle ben heb kids e onz k Oo elkaar steeds tefeesten, samen eten, we kwamen en sam n, bijte ont en sam , aan samen ged die tissues? het nu al niet meer droog, wáár zijn gen. Het liep als vanzelf.’ Wij houden ndselen werd hij september 2014. Onder valse voorwe in teld ges lter Wa aan d wer ag van zichzelf Dé vra . Walter kreeg een gefotoshopte foto okt gel nt uda Adj en s Prin sie mis naar de Com snapte hij waar het viel óók toen niet meteen. Uiteindelijk te zien in Prinsenkledij. Het kwartje een eer om gevraagd Kafland wilde worden?! Hij vond het van val rna Ca s Prin hij of : ging om te worden. ete doen.’ ‘ge kregt mar inne keer de kans; mo De reactie van Riëtte op dé vraag: en (ja, da kan ie!) en d benaderd en moest even nadenk wer rk Ma t. och gez at mo een d wer Er s, doen!!! het meteen zitten; een unieke kan zag é Jos t. luch de in gat een rna sprong daa was geboren. En toen was het zo; het sterrensetje or de jaren heen trouwpak dat niet meer paste (do Na een blik in de kledingkast en een investering werd r een geschikte outfit. Een enorme naa k zoe op lter Wa ging ), pen inclusief gekrom enthousiast over de sterrenpakken rm eno rk Ma ook s wa r bie zen gla gedaan. Na 20 r, maar ja, wie mooi wil oenen deden trouwens wel erg zee de extravagante schoenen. De sch niet kapot toen ie er te zijn. Dakar Aart kreeg ze namelijk ken pak i goe l hee ken ble Het . zijn… lekker aan ging hangen. de steek in verband met Prins en Adju klaagden even over de helft kleiner gemaakt hun grote hoofden. De steek is nu nenprins Hein en en zakt nog over het kupke van Knij cape die verrekenens Adju Paul. Walter zeurt even over de wege alle spanningen kriebelde. Mark klaagde dat hij van renpak. Of was het overmatig transpireerde in z’n ster ss mannen… transpireren van de overgang? Tsss

59


Trappenfabriek

W. van den Braak V.O.F. v. Rijckevorselweg 30 5382 JK Vinkel Telefoon: 073 532 16 47 www.trappenfabriekvdbraak.nl

Van Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 info@moesentuin.nl




De kids wisten van niks maar waren na de onthulling allemaal meteen hartstikke enthou siast. ‘We waren erg benieuwd hoe de Kaffers zouden reageren bij onze onthulling, je weet maar nooit. Ma ar hun reactie was geweldig! Alle kammeraai waren enthousiast, hun ideeën, hun inbreng en met z’n allen bak kelijen over de carnaval was fantastisch! Het was super om dit met de kameraai te mogen vieren en dat we zelf mee konden bepalen hoe de carnaval ingevuld werd.’ Bijvoorbeeld de carnavalswagen. Trots vertelt Walter dat de Kaffers in 2015 de langste carnav alswagen óóit in Vinkel hadden: 32 meter in de binnen bocht opgemeten. Buitenbocht 38 meter. Maar wij wet en wel beter; Walter meet alles lekker ruim en meet altij d met 2 maten… Daags na de onthulling, na een wel verdiende nachtrust van 2 uur, werd de opstelling van het belangrijkste, talentvolste team van EVVC ‘ut zeu vende’ bekendgemaakt door Prins en Adjudant. Na een toespraak en een likje tijgerbalsem op diverse lichaam sdelen van deze sterspelers, werd de wedstrijd overtuig end gewonnen! Diezelfde dag, tijdens de drukbezoc hte Prinsenreceptie in het Kaffersdeel, kreeg het tweetal zakdoeken, appelflap, paracetamol en complete overlev ingspakketten cadeau om de Carnaval goed door te kom en. Walter is oersterk en heeft geen paracetamols nodig gehad, zegt ie. Walter zegt ook lachend dat hij nie kan liegen, hahahaha…..Door het vele hossen hoefde Walter niet zo veel te plassen en had hij de volgende dag geen kater. Mark pakte het anders aan en heeft ied ere dag een pakske paracetamols op. Ook de gebroe ders Schoones bleken de paracetamols hard nodig te heb ben. Tijdens de Prinsenreceptie waren er veel tissuemomenten. Iedereen was er; familie, alle kids, alle Kaffers en nog een hoop volk meer. Och, zo mooi! En ze sniffen weer in hun tissues. Ze worden écht oud! Koen komt thuis. Hij is helemaal blij omdat hij nieuwe voetbalschoenen van z’n schoonoud ers heeft gekregen. ’t Moet nie gekker worre….. Om Carnaval 2015 goed in te gaa n, werkten de heren allereerst aan hun conditie. Door de zumba-lessen werden ze ook lekker soepel in de heupen. Er zijn heel veel praatsessies, kringge sprekken en werkgroep gesprekken gehouden met de Kaffers om ideeën uit te werken over onder and ere de Carnavalsmis, de scepter, de ouderenmiddig en nog veel meer.

61


De Voute Finke lse middig wa s een totale ve middag georg rrassing voor h aniseerd doo et tweetal. Ee r de Kaffers voo niet door ons n enorm gesla r hun Prins en zelf geregeld agde A djudant. ‘Jam is’, concludere Leden van de mer dat het le n W alter en Mark Commissie Prin ukste spijtig met ee s en Adjudan goede advise n tissue in de t (Léon, Riann urs te zijn. ‘Ze h and. e , Jo h e rd b deden gelukk ben ons ook fa y, Mark en Ha ig aan timem ns) bleken he ntastisch beg a le eleidt tijdens d nagement.’ M omdat we ste e Carnaval. Zi ark: ‘We kwam eds nieuwe id j en overal nèt eeën hadden iets te loat, da en daar moe kw st e am n w e Walter en Ma dan meteen m rk kunnen nie i oan de gang t ki ezen wat voo .’ hele Carnava r hun het hoo lsjaar was onve gtepunt was va rgetelijk. ‘Iede hebben. Er w n Carnaval 20 reen gunde h are zoveul mo 15. Het et ons om een oie dinge’. Ze De chauffeurs g so eweldige tijd mmen op: Mike en Dann te y met de Kaffers De Voute Finke taxi. lse Middig me t, voor en doo De kids van d r jonge en ou e Prins en Adju de Kaflanders die het Kneuze Finkelse Midd . rslied met aan ig . Ahh, weer gepaste tekst e e n Op bezoek bij tissuemoment! zongen bij de de Commissa Voute ris van de Kon Het Kafferslied ing in Den Bosc en alle ongeku h. iste versies da Kafferslied ge ar van. Overa zongen én he l waar ze kwa el mooi meeg werden ze ke men werd he ezongen! Bij va i gek van het t n Wanrooij, w Kafferslied. Ie over de interc a ar Walter werk dere vrijdag o om. m t, 15 .00 uur klonk h De kerkmis me et Kafferslied t de sleutelove rdracht en de ‘Ons Pap Ereb onthulling van urger! Dat wa de ereburger. s e en enorme ve van en ons pa rrassing, un he p was sprakelo el groot tissue os’ vertelt Wa Het prachtige moment! Ik w lter en Mark kr Boerenbruidsp ist er niks ijgt een brok in aar Hendrik e maakten de b zi jn keel. n H ermien v Esch roers van Hen . ‘Bij het Boere drik muziek m Echt kei skon. et mondharm nbruidspaar th We konden e o uis n ic r a en trekzak, n iet weg kome onderdeel.’ iedereen zong n en kwamen m w ee. éér nèt iets te Jeugdprins Ro laat bij het vo b en Jeugdprin lgende ses Emma en De Dolle Midd de hele Jeug ag en de Dolle draad. Avonden; pra Avond gezie chtig met al d n te hebben, ie talenten. N sn apten ze alle veul meer. On a 4 keer de D moppen. ‘De s podiumvree olle a rtiesten hadd s hebben we van het Kaffe e n stress, maar n o g rslied op de sc steeds niet ove wij nog epter geplakt rwonnen. We De jeugdopto . Goed idee m hadden de te cht en de opto a kst a r h cht op zonda elaas, te klein mooi. Walter g was ook ge lettertype. heeft een aa w nmoedigingsp eldig. De prijsu Ouwe. ‘Je vo rijs ingevoerd itreiking was h elde de span voor de beste eel ning bij de uitr De fruitschale b e g e inners en de G ik ing. Weer tissu n rondbrenge ouwe emomenten.’ n, zó mooi om Het enthousia te merken ho sme op de ba e d a sisschool en h nkbaar de me Gezamenlijk o et hossen en nsen zijn. ntbijten bij Pa rauzen bij de trick en José is ze van. soos! een traditie b ij de Kaffers; ve Er zijn halsbreke ul en vet daa nde toeren uitg r houden ehaald om de voetbal (met dank aan hee scepter; voorz l veel handige ien van een vr achtervolging Vinkelnaren) n achtwagen m en, klopjachte et iet kwijt te rake n, omkopinge Maar de scep n . n Wilde met bladjes b ter bleef in hu ie n r e b n een hoop jo ezit! Alle avonture ng op de carp n van onze Kn illis. Knillis is uite ort. indelijk in ere hersteld en te rug op zijn ou de plek.

63


VERHUUR-VERKOOP

HEESCH 0412-451492 WWW.WIJGERT.NL


Mark: ‘De Knillis is un verhaal apart!’ En er volgt een lang, ongelooflijk spannend verhaal over alle avonturen met Knilles. De paal die niet lang genoeg bleek te zijn, de brute ontvoering op zaterdagavond van de Knillis en zijn nachtelijke avonturen die door de ontvoerders vastgelegd zijn op foto’s (zie blz. 83). s’Nachts werden deze foto’s naar de Prins en Adjudant gestuurd. Een ontbijt met flügel en de Clive Clavers en op maandagochtend was de Knillis weer op z’n plek; s’avonds weer verdwenen. Een nieuwe Knillis met een overall van Nicky de Krab. Bikkelharde onderhandelingen met Hein de Poest (alias D vd V), de eisen werden ingewilligd en op het laatste nippertje was alles toch nog geregeld! Knillis werd, op de grond, verbrandt. ‘Zo moet carnaval zijn, bietje steuken, bietje klooien, kei gezellig!’ En nou de pikante details! Iedere ochtend brachten jullie een Prinselijk ontbijt op bed bij de gasten van Den Driehoek. Wie heeft het meeste indruk gemaakt daar in bed? ‘….Eigenlijk niemand. Alleen de ruft heeft veel indruk gemaakt. Enne….jammer dat het alleen maar mannen waren.’ Een geheim wat niet doorverteld mag worden: na de optocht op zondag komt er bij de gebroeders van der Lee een select gezelschap bij elkaar. Daar gebeuren rare dingen! Nog iets pikants over de Kaffers? ‘De Kaffers blijken een enorm organisatievermogen te hebben, zijn innovatief, origineel, ondernemend, positief, hebben zelf initiatief genomen in de taken die er lagen. Het ging vanzelf; iedere Kaffer deed z’n ding, ze waren overal bij aanwezig en altijd enthousiast. Nou ja, pikant…maar wát een vriendengroep, weer een tissue moment. Wat is jullie gouden tip voor Prins Hein en Adju Paul? ‘Blijf jezelf, echt zijn, geef een eigen draai aan jullie Carnaval. De outfit is al helemaal top, net als het liedje. Het kán gewoon niet mis gaan! En houdt tradities in ere!’ (Hint: paal voor de Knillis kan bij Schoones gehaald worden) Het is al ver na middernacht en we gaan afscheid nemen. Walter en Mark zijn nu officieel Prins en Adju-af en horen voortaan bij de OPA’s. We draperen de bijbehorende sjaals liefdevol om hun nekskes. Geloof het of niet; de sjaals zijn groot genoeg en past zelfs bij Mark om de nek! Prins Walter en Adju Mark, wij willen jullie, jullie vrouwen, alle Kaffers en alle Kafkiendjes bedanken voor een fantastische Carnaval 2015. Met de Kaffers veurop wár Carnaval 2015 helemaal top! En een dikke kus naar boven.

Christien en Jeanne PS: Huis te koop in de Vinkelsestraat!

65


Jo Spierings Schoenen & Sport

Geffen Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen tel. (073) 5321958 jospierings@levix.nl www.jospierings.nl


Op woensdag 2 december 2015 ging de kaartverkoop van start. Het was weer als van ouds. Om 17.00uur stonden de eerste al in de rij en ook de kaartspelletjes kwamen weer op tafel. Binnen no time was zowel de vrijdag- als zaterdagavond compleet uitverkocht. De muzikale ondersteuning van Ut Kûmt Goed maakte de avond compleet. Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari vonden de Dolle Avonden 2016 plaats. De commissie moest het dit jaar zonder de hulp van vast crew-lid Hein doen. Prins Hein d’n Uurste en Adjudant Paul Smits maakten er samen met hun achterban weer een knallende afterparty van.

Zelf in de spotlight staan? Lijkt het je ook wel wat om op het podium van de Dolle Avonden te shinen? Dat kan uiteraard. Er is veel meer mogelijk dan je denkt en de commissie denkt graag met je mee! Neem contact met ons via onze Facebookpagina of trek ons aan de mouw in de rij bij supermarkt. Graag tot ziens op de Dolle Avonden 2017. onze facebook-pagina en blijf op de hoogte van alle belangrijke

Enne...voor de laatkomers onder ons.. Zorg dat je dit jaar wél op tijd aansluit in de rij voor een kaartje. ;-)

ontwikkelingen rondom

67


van der Sangen Tuinhout voor al uw maatwerk! tuinhuisjes tuinafscheiding Van der Sangen speeltoestellen overkappingen

k Voor a r e w t l u w ma a

Tuinhout

Speeltoestellen Schuttingen Rieten- en wilgentenen matten Vlonders Tuinhuisjes Dierenverblijven Meubelen PrieĂŤlen Picknicktafels Bloembakken Accessoires Decoratieve boerderijdieren Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 13.00 uur

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur


Naam: Henriette de Kinderen Waar kennen de kinderen je van? De meeste kinderen kennen me van de school waar ik met veel plezier heb gewerkt en vele hand en span diensten heb geleverd. En samen met conciĂŤrge Johan ook wel grapjes uit haalde met de kinderen. Ook kennen ze me wel van onze voetbalclub EVVC waar ik elke zaterdag wel te vinden ben in het wedstrijdsecretariaat of langs het veld. Hier zorgen we ervoor dat de wedstrijden goed verlopen er ranja in de rust klaar staat en als er iemand geblesseerd raakt de helpende hand te bieden

Hou je van carnaval? Toen ik nog jong was vond ik carnaval wel leuk. Doe er al verschillende jaren niet meer aan mee . Geniet wel elk jaar van de mooie optocht zowel de kinder optocht als de grote optocht. Probeer ook elk jaar de Prins te raden, maar helaas zit er vaak flink naast. Wat vind je een gave carnavalsoutfit? Vind alles wel leuk. Mijn mooiste was toen ik jeugdprinses was. Wat zou je juist nooit aandoen? Een dik pak veel te heet ,of een hoofddeksel die ben je toch snel kwijt. Waar komen de kinderen je met carnaval tegen? Zeker niet in de kroeg, maar vooral op straat tijdens het kijken naar de optocht. Wat is je favoriete drankje met carnaval? Ben niet z’n drinker meestal spa blauw maar als ik het drink dan een malibu cola. Iedereen een fijne carnaval en veel plezier gewenst.

Naam: Lisa van de Ven Waar kennen de kinderen je van? De kinderen kennen mij van het streetdance. Verder heb ik 1 jaar meegetraind bij EVVC. Hou je van carnaval? Jaa zeker! Wat vind je een gave carnavalsoutfit? Een indianenjurk is super leuk! Wat zou je juist nooit aandoen? Een hele moeilijke met carnaval mag je, je kleden zoals als je zelf wilt. Alles is leuk! Waar komen de kinderen je met carnaval tegen? Bij de grote en kleine optocht sta ik te kijken. Wat is je favoriete drankje met carnaval? ijsthee

69


Naam: Danny Langens Waar kennen de kinderen je van? Waarschijnlijk van ons gruwelijk lekkere tapas mar ok van E.V.V.C. woar ik als trainer op de moandag de allergoeiste kwaliteiten ut de talenten van de E2 probir te hoalen woar onze Levi bè voetbalt! Hou je van carnaval? Da goa nogal ! Na joaren lang vurrup in de polonaise te hebbe gelôpe, zè ik ok zelfs dun prins gewist van de Kafwanners. Verder 4 kirre meej gedoan met dun Dolle Oavonden wa afglôpe joar toch wel ut hoogtepunt war van munne carriere ! Nou drink ik nog gèrre un pilske (of 2) meej Carnaval! Wat vind je een gave carnavalsoutfit? Ik hè joarre mun ègge verkleed . Menne top 3:- 3 Superdan, -2 Latex zusterpakje , -1 Maik de Boer Wat zou je juist nooit aandoen? Unne stofjas ! Das men te hendig! Waar komen de kinderen je met carnaval tegen? Tijdens de kinderoptocht langs de weg en doarna bè dun Dorsvlegel en ’s-Avonds mistal bè dun Driehoek. Natuurlijk zal ik als toeschouwer langs de weg stoan tijdens dun grôte optocht! Wat is je favoriete drankje met carnaval? Pilske moar noa 20 stuks kan ik ok nog wel es overschakelen noar unne Bacardi Limon meej 7-up . Da smeert dun keel ok lekker!

lgens Het woord carnaval is vo id ele afg sommige bronnen le’ van het Latijn. ’Carne va . Een betekent 'vlees vaarwel' t he or vo andere verklaring ing eid woord bestaat uit de afl rrus van het Latijnse woord ’ca gen navalis’, een scheepswa tijd nd die in de Vastenavo trokdoor de straten werd ge edken met aan boord verkle de mensen.

71


Is uw recht in het geding, dan wilt u betrouwbaar

Uw dossier in goede handen!

IN VOOR- EN TEGENSPOED? juridisch advies. Van een partij die uw winstkansen goed kan inschatten, uw financiĂŤle belang bewaakt en vooral eerlijk is over uw zaak. Boskamp & Willems Advocaten is die partij. Deskundig en ervaren op alle rechtsgebieden die ons dagelijks leven aangaan, zowel zakelijk als privĂŠ. Doortastend maar realistisch. De juiste combinatie voor weloverwogen keuzes. Van adviseren tot procederen.

w w w. b o s k a m p w i l l e m s . n l

06 1706 4058 info@jaapvanschaijktegelwerken.nl Vinkelsestraat 102B 5383 KN VINKEL


Evenementencommissie De eerste carnaval met Stichting Kafland was er een om niet snel te vergeten. De carnaval met Prins Walter en Adjudant Mark is erg goed verlopen dus dat smaakt naar meer. Ongetwijfeld laten de komende Prins Hein den Urste en Adjudant Paul ook weer een onnavolgbare indruk achter. Net voor de zomervakantie hebben we het eerste Kaflandse Beachvolleybal toernoo i georganiseerd op het Pastoor Vogelsplein. Deze was zeer geslaagd met een mooie opkomst aan deelnemende teams en publiek. Op 19 december jl. heeft de eerste Vinkelse kerstmarkt plaatsgevonden. Het Pastoor Vogelsplein was mooi verlicht door de ondernemersvereniging van Vinkel. We hebben met wat aankleding het plein klaar gemaakt voor de kerstmarkt. Het is erg gezellig en sfeervol verlopen met een laagdrempelig karakter. Er waren een aantal kraampjes met in het midden een paar stooktonnen en de mooi groen verlicht e kerstboom op de achtergrond. De boven staande evenementen zijn zeker voor herhaling vatbaar. Langs deze weg willen wij alle sponsoren bedanken en iedereen die op ons heeft gestemd bij de Rabobankclubkas campagne. Als evenementencommissie hebben ook een aantal mensen zien vertrekken en een aantal nieuwe mensen zijn toegevoegd. Rody van den Hurk en Jasmine Yeung hebben onze groep verlaten en zijn er 3 jonge dames aan toegevoegd. Vanaf deze kant willen wij iedereen een prettige carnaval toewensen. Niels van Lokven, Eric van der Loop, Janne van der Lee, Vera van der Loop, Laura van Herpen, Bart van de Wijgert, Marina Dielissen en Twan Schimmel

73


topfokbedrijf M. Hanegraaf Vinkel


n interview mes gestrikt voor ee da 3 b he ik en ins Pr s al unnen hoas te strikken Stichting Kafland wist d. voor ’t Kafbla met ondergetekende Marie-José s, Idilia van Herpen en ing nn Pe ke Ine s, jtje e bi ij zijn namelijk 3 bezig is Ineke 10 jaar Aangeschoven bij m n aantal fronten, zo ee op el iteitencommissie nk Vi in zijn f tie eek en nu in de activ iew nt ka van Wanrooij die ac rva de Kin dactielid de geweest tijdens n stichting Kafland, re va r ste zit or vo ar bestuurslid/voorzitster ja 2 ds ook al else molen. Idilia is sin et Anita van der Lee m en m sa ite bs we van stichting de Vink n de tor van lad en beheerder va 5 jaar medeorganisa s fb ed ka re e is ig é ht jos ac pr iet ar he M van de MB2. de meiden van EVVC jarenlang leidster bij . .P el plezier in. ook actief bij het J.O ar nog steeds heel ve da en bb he ze de Vinkelse kwis en is en P NO te zien als de dames Met carnaval zijn ze tocht? ee te doen in de op m om n aa tst on ee id Hoe is het ik te de hele avond kreeg en k jur es pj no n ee ik uit te oeg am het idee om dit al vele jaren terug dr kw is el rm sn ke al , de s ilia en Id Tijd en : Ineke Marie-José ans de eerste pjes was van vooral lijk ontstaan om (alth en eig ee id t horen dat ik in mijn no he is zo de optocht in Vinkel, gaan dragen tijdens te doen. een nopjesjurk mee in n ieë dr zijn et m ) keer n de naam NOP?

Hoe komen jullie aa

am was, ze wat onze groepsna en eg vro 08 20 in t optoch lgens mij ter t inschrijven voor de kezeren, (dit wordt vo ak Pr r ve O Marie-José: Tijdens he et Ni n, ze r voor N.O.P. geko we hebben toen maa aar dat M.D.P.N.D) plekke verzonnen, m ns of ideeën?

Wie verzint de sloga

een wel wat in, er wordt Idilia: Dat houdt toch ke Ine ”, eld over “ gestegg aantal avonden flink eest m t ie (Marie-José) is he vindt alles mooi, Hoek k otto moet carnavales kritisch, het thema/m 08 20 In . or at het niet do genoeg zijn anders ga jury de nd roepen mee en vo deden maar 3 loopg iek bl pu t , omdat wij graag he ons vrij vernieuwend en en at erbij willen betrekk dat langs de route sta . en nn wi belangrijker als wij vinden lol hebben ( da zal wel ja )

75


Wilt u ook belasting besparen? Neem contact op met Adviesbureau Vromans! Adviesbureau Vromans Alexander Vromans Rijshoeve 1 5382 KX Vinkel 06 10 97 31 01 a.vromans@advr.nl

Tevens verhuur van bemande mini-loader v. Rijckevorselweg 30 5382 JK Vinkel T. 06 - 23 03 43 80 E-mail: info@jordyvdbraaktuinen.nl

www.advr.nl

Peuterspeelzaal Vinkel is in de Mariaschool Telefoon: 073-5320256

keuren en onderhouden van: *kleine blusmiddelen, *noodverlichting & *elektrisch handgereedschap

Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar Kom allemaal naar de peuterspeelzaal

Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Tel. 073-532 45 85 Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

Peuterspeelzaal Vinkel •

Brugstraat 2 • 5382 JD Vinkel • Tel. 073-5320256


Wie is jullie grootste concurrent/rivaal? Daar zijn de dames het al snel mee eens en meteen worden hiermee met een knipoog de gebroeders vd Lee bedoeld. Maanden van tevoren wordt er al gespioneerd over wat de gebroeders gaan doen en het liefste kraken wij ze af door te zeggen dat het wederom een waardeloos idee is, wat zij overigens ook altijd van ons vinden, maar het is een gezonde rivaliteit en de zondag wordt dan ook traditioneel afgesloten door gezamenlijk te gaan “naborrelen” . Overigens ontlopen we elkaar niet zoveel, wij hebben 2x gewonnen en de gebroe ders volgens ons 3 keer, maar toen hebben ze waarschijnlijk familieleden in de jury gehad, hahaha . Hoe lang doen jullie al mee met de optocht en hebben jullie ooit met andere groepe n meegedaan? Idilia: Ik heb vroeger een aantal jaren met de wappers meegedaan, die er sporadi sch tijdens de carnaval nog te zien zijn, zoals Eppie, Mari Pennings en Julian van Santvoort. Ineke: Ik heb wel eens meegedaan samen met mijn gezinnetje en de buren toevalli gerwijs ook Pennings genoemd. Marie-José: Ik kom oorspronkelijk uit Krullendonk en heb voorheen meegedaan met een vriendengroep uit Heesch. Bouwen jullie de kar zelf en hoelang zijn jullie daar mee bezig? Meestal wordt de kar een dag van tevoren in elkaar “geflanst” in de loods van Eppie, de organisatie van de optocht kan ons nooit vinden en meestal doet Eppie het laswerk met assistentie van Jan (Pennings) en de vrouwen doen het naaiwerk. Het bedenken van het idee duurt langer als het bouwen zelf, maar dat mag de pret niet drukken. Over het naaiwerk, Ineke trekt alles aan, behalve een rubber pakje. (Ik had al een gevatte opmerking klaar, maar laat hem maar voorbijgaan, anders krijg ik de wind van voren.)

77


, hoe zou optocht en zo ja de n va tie sa ni . de orga iets kwijt over bv Willen jullie nog ten? ter kunnen/moe het eventueel be het soms niet g, de jury snapt oo ip kn n ee et en m wij als kleine mes gezamenlijk Bovendien vinden n. ge . an rv Ja, zeggen de da ve n te rie moeten komen graag la e go w te n ca ille re w e de di an s haha, du pen in een grotere loopgroe loopgroep dat de gaan? jullie nog door te Hoe lang denken eeds en van ideeën st nk de be t he dt or maar er zit Al w t niet te zeggen, g lol in hebben. he no e er rfd e du w (Ik ng la n. Zo d wel zij idee voor dat zal de leeftij We hebben het ij.) m r ve no moeilijker, maar ge te levenservaring voor ruim 140 jaar lang klaar!!!? carnaval 2016 al kafblad, terview voor het in t di n aa ng ki medewer t ‘t zal de es NOP voor hun ik huiswaarts, wan er ke el ke Ik dank de dam e og cht….dames es en met een dr en ze niet geda dd ha er w ie rv te wens ze veel succ in n drinken voor de leeftijd wel zijn, aa proost!! DE KRUL

79


Wij maken Nederland nog mooier…

Ploegam werkt dagelijks aan het mooier, veiliger en duurzamer maken van ons land. Door dijken te verzwaren, de loop van een rivier te verplaatsen of wegen en bruggen aan te leggen. Soms kleine, vaak grote en complexe projecten. Complete grond-, weg- en waterbouwprojecten met precisie uitvoeren, dat is Ploegam.

Oss • Vinkel • Dronten • Alblasserdam

|

0412 455 450

|

www.ploegam.nl


Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 • 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 • Mobiel: 06 1600 65 97 E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

Reparaties uitsluitend à contant

81


CARNAVAL! vrijdag

ZONDAG

DJ JEROME,

BOUWERSBAL

ROY MENNINGS EN DE ZINGENDE SCHLAGER

DRIVE INN DISCOTHEEK

SUNSHINE,

DANSADO En DE FEESTNEGER

PRIJSUITREIKING OPTOCHT KAFLAND

MAANDAG BOERENBRUILOFT

YOU and ME

TILT

EN

EN

JOHN DE BEVER ZATERDAG

CARNAVAL vier je bij den driehoek in vinkel!

RONNIE RUYSDAEL

DINSDAG snorTOBERFEST Ein Tolle Mittag mit Heinz, Pauli, die Lustige Schnurrbarten, Bier und Wurst!

YOU and ME

EN DE

SNOLLEBOLLEKES

www.DENdriehoek.nl


83


Profile for kafblad

Kafblad 2016  

Advertisement