Page 1

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ І МЕДІАДИЗАЙНУ

МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КИЇВ – 2015


Розробники: Ситник О. В., канд.наук із соц.ком, асистент кафедри електронних видань та медіадизайну Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка Протокол від «____» _____________ 20___ року №___ Голова науково-методичної ради ____________________

(________________)

«_____» _________________ 20___ року

© Ситник О. В., 2015 рік

2


ВСТУП Опис навчальної дисципліни Найменування показ-

Галузь знань, напрям підго-

Характеристика

ників

товки, освітньо-

навчальної дисципліни

кваліфікаційний рівень

денна форма

заочна форма

навчання

навчання

Галузь знань Кількість кредитів – 2

0303. Журналістика та інфо-

Нормативна

рмація

(за вибором) Рік підготовки

Змістових модулів – 2

7.030303 «Видавнича справа

5-й

та редагування»

Семестр 2й

Загальна кількість годин – 72

Освітньо-кваліфікаційний

Лекції

рівень: Спеціаліст

Тижневих годин для

Практичні

денної форми навчання:

Семінарські

аудиторних – 2

Лабораторні 20 год.

самостійної роботи студента –

Самостійна робота 52год.

год.

Індивідуальні заняття год.

год.

Вид контролю: результат змістового модуля, залік Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 66%. 3


Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними медіаплатформами, мережевими технологіями, проаналізувати трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мережевих медіа; дати оцінку структурі сучасних мультиплатформних видань; організацію діяльності конвергентних засобів масової інформації, видавництв; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність застосування різноманітних каналів поширення інформації у професійній діяльності на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни: 

дати студентам знання щодо етапів планування концепції та стратегії розвитку мережевого мультиплатформного видання,

створення, поширення та промоція медіаконтенту в медіасередовищі;

ознайомити із новими мережевими технологіями,

ознайомити особливостями організації роботи редакції мультиплатформних видань.

. Завдання о р г а н і з а ц і й н о г о блоку передбачає засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного з етапів плануванням концепції та стратегії розвитку мережевого мультиплатформного видання, створення, поширення та промоція медіаконтенту в медіасередовищі. Завдання п р о м о ц і й н о г о блоку концентруються довкола вивчення проблем взаємовідносин веб-дизайнера із редакцією ресурсу, ознайомити із новими мережевими технологіями, особливостями організації роботи редакції мультиплатформних видань. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: 

специфіку роботи журналіста, редактора у мережевому медіа;

медіаплатформи та канали поширення медіаконтенту в мережі;

професійні та етичні норми діяльності журналістів, блогерів, піарників та видавців у мережевому середовищі;

характерні ознаки технологічні особливості основних CMS-систем; 4


технологічні особливості мережевих технологій;

принцип роботи мультиплатформних видань.

вміти: 

організувати роботу онлайн-редакції мультиплатформного видання;

використовувати різні медіаплатформи для створення контенту із врахуванням їхньої специфіки та орієнтації на певну аудиторію;

розробити стратегію розвитку мультиплатформного видання, а також поставити проміжні орієнтири та цілі;

поширювати інформацію через різні платформи, канали тощо;

керуватися етичними нормами у роботі в сфері масової комунікації;

робити проміжні висновки, реагувати на події, реорганізовувати роботу ресурсу, редакції тощо;

обирати необхідну платформу для покращення комункації та підвищення рівня комунікативності медіаресурсу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: медіаплатформи, мережеві технології, трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є однією з нормативних дисциплін у циклі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; в основних засадах ґрунтується на дисциплінах «Нові медіа», «Медіакультура», «Теорія масової комунікації», «Електронні видання», «Веб-дизайн», «Комп’ютерна графіка». Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 1. Планування концепції та стратегії розвитку мультиплатформного видання; 2. Підтримка та промоція мультиплатформного видання.

5


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Планування концепції та стратегії розвитку Тема 1. Поняття, предмет, завдання курсу "Електронні видання". Основні функції, види, властивості мережевих медіа. Поняття мультиплатформність, конвергентність, кросплатформність, мультимедійність. Роль мережевих медіа в глобальному інформаційному просторі. Поняття та різновиди концепцій. Принципи функціонування мережевих медіа та специфіка роботи їх редакцій. Тема 2. Основні типоформуючі ознаки мультиплатформних видань. Мультиплатформність і кросплатформеність як визначальна ознака сучасних медіа. Види мережевих платформ для створення, поширення й промоції контенту. Визначальні технічні та технологічні характеристики платформ. Канали поширення медіаконтенту. Практика залучення різних медіаплатформ у діяльності ЗМІ. Основні типоформуючі ознаки мультиплатформних видань. Тема 3. Планування концепції мультиплатформного видання. Аналітика медіаринку мережевих ресурсів. Пошук та оргументація медіа ніші для майбутнього видання. Аналіз можливих перспектив. Інвентаризація технічної, технологічної та редакційної бази. Етапи формування концепції. Тестування та обговорення нової концепції за допомогою фокус-груп. Бета-тестування та аналітика майбутньої аудиторії. Розробка макету модульної сітки видання, логотипу, слогану, візуальної концепції тощо. Тема 4. Формування стратегії розвитку мультиплатформних видань. Принцип формування та планування стратегії розвитку мережевих видань. Основні етапи формування стратегії. Складники стратегії розвитку мережевих медіа. Оптимізація наявних ресурсів та аргументація залучення нових. Формування очікуваних результатів, постановка цілей, орієнтирів. Планування проміжних стратегічних орієнтирів і їх оцінка. SWOT-аналіз сформованої стратегії розвитку. Впровадження та контроль стратегії розвидку. Тема 5. Редакційно-видавничий етап становлення видання. Принцип роботи редакції мережевого мультиплатформного ресурсу. Розподіл обов’язків у середині редакції мережевого мультиплатформного мережевого ресурсу. Оптимізація роботи редакції. Технологічні платформи, мережеві сервіси для ефективної роботи редакції. Формування редакційного контент-портфелю. Формування статуту редакції, внутрішніх правил та регламенту. Тема 6. Технологічний етап створення мультиплатформного видання. Принципи вибору системи управління контентом (CMS). Відповідність системи управління контентом поставленим перед неї завданням, аналіз можливостей. Тестування CMS на витривалість, мультиплатформну сумісність. Основні параметри вибору якісного хостінгу для майбутнього ресурсу. Принцип формування, бронювання та паркування домену до мережевого ресурсу. Розробка шаблону мережевого ресурсу відповідно до макету модульної сітки. Розміщення мережевого мультиплатформного видання на віддалені сервери. 6


Змістовий модуль 2. Підтримка та промоція ТЕМА 7. Методика "холодного запуску" та бета-тестування. Принцип та методологія "холодного запуску" мережевого ресурсу. Формування тестової аудиторії для "холодного запуску" ресурсу. Аналітика результатів тестування. Корегування стратегії та концепції мережевого ресурсу відповідно до результатів тестування. Принцип та методологія бета-тестування мережевого ресурсу. Аналіз бета-тестування. Висновки. ТЕМА 8. Публікація та презентація ресурсу. Основні правила виводу нового медіаресурсу в мережі інтернет. Підготовка платформи для презентації. Формування тріґерів, медіавірусів тощо. Принципи охоплення цільової аудиторії ресурсу. Аналітика. ТЕМА 9. Промоція та виконання поставлених стратегічних завдань. Принцип роботи із соціальними мережами. Формування майданчиків для комунікації у соцмережі Facebook. Формування майданчиків для комунікації у соцмережі Вконтакте. Формування майданчиків для комунікації у соцмережах Twitter i Instagram. Комунікація із аудиторією. Принцип налагодження зв'язків із потенційними контодавцями та біржами контенту. Аналіз виконання поставлених стратегічних завдань. Тема 10. Монетизація мережевого мультиплатформного ресурсу. Поняття монетизації. Принципи та методи монетизації мережевого ресурсу. Інвестиції матеріального і нематеріального характеру. Сервіси монетизації ресурсів. Партнерська база співробітництва. Банерообмін, система рейтингів. Перспективи розвитку. Коригування стратегії розвитку відповідно до реалій функціонування ресурсу і його ефективності.

7


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Основна: Гол Дж. Онлайнова журналістика / Джим Гол. — К. : К.І.С., 2005. — 344 с. Засурский И. И. Общественное достояние и стратегия развития информационного общества // Вестник Московского университета. – Серия 10. Журналистика. – № 3. – 2012. – C. 7-15. Иванов В. Ф. Массовая коммуникация: монографія / Академия украинской прессы. – 2013. – 902 стр. Крейг, Ричард. Інтернет-журналістика: робота журнаілста і редактора у нових ЗМІ/ Перекл. З анг. А. Іщенка. — К.: Вид. Дім «Києво-могилянська академія», 2007. — 324 с. Майер Н. Веб 2.0: находим и удерживаем клиентов в интернете. Бизнес–модели и инструменты : интервью с Буркхардтом Виттом / Н. Майер // Современное книгоиздание : сборник материалов по проекту «Повышение квалификации специалистов издательского дела стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2009–2011 гг.» / [научн. ред. пер. О. С. Ро ; пер. с нем. А. Н. Серегина, М. А. Рыклина]. – М. : ШКИМБ, 2010. – С. 153–177. – с. 155 МакКуэл Д. Теория массовой коммуникации /Denis McQuail Mass Communication Theory / McQuail's. – 2003. – p. 179–188. Потятиник Б. Медіа: ключі до порозуміння: Серія: Медіакритика. — Львів: ПАІС, 2004. — 312 с. Путеводитель по регулированию сетевых СМИ / Ред. А.Улен и М.Стоун. – Вена: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, 2013. – 130 с. Тапскотт Д., Вильямс Э. Викиномика: как массовое сотрудничество изменяет все / Дон Тапскотт, Энтони Д. Уильямс. - М.: BestBusinessBooks, 2009. – 392 c. Теремко В. Стратегічні випробування електронною книжністю / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 10–14. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація» / В.В. Різун. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2008. – 260 с. Экономическая журналистика. Пособие / В. Иванов, И. Полтавец, О. Хоменок. — К. : Центр Свободной Прессы, 2012. — 90 с. Додаткова:

13.

Бебик В.М. Інформаційно-комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві: Монографія / В.М. Бебик. — К.: МАУП, 2005. — 440 с. (є в Інтернеті). 14. Дэвид Рендалл Универсальный журналист. – Спб: ПроМедиа, 2000. – 120 с. 15.

Рус-Моль, Штефан Журналістика: Посібник / Пер. з нім. В. Климченко; наук. ред. В. Іванов. – К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – 343 с.

16.

Хлистун Г.Ю. Принципи відповідальності засобів масової інформації та кожного окремого журналіста перед суспільством / Г.Ю. Хлистун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К.: Київ. університет ім. 8


Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2004. — Вип. 47, ч. 1. — С. 6466. 17. Шнайдер Вольф, Пауль-Йозеф Рауе Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / Перекл. з нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. — 358 с. 18.

Шикула Дмитрий Интернет-сообщества как субъекты, формирующие глобальную информационную среду : понятие, происхождение, типы / Дмитрий Шикула // RELGA : научно-культурологический журнал [Электронный ресурс]. – 2006. – № 10 (132). – Режим доступа к журн. : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1055& level1. =main&level2=articles. – Дата доступа: 29.08.2014.

9


10

МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ  

Навчальна програма

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you