คุยกันเรื่องนมแม่

Page 1


2


3


4


5


6

ใครบ างที่ต องป��มนม?

ความเห็นจากกลุ มคุณแม นักป��ม Rumble Tuff

ความเห็นจากกลุ มคุณแม นักป��มทำทุกอย างเพ�่อลูก


7

คุณแม ทำงาน ทำอย างไรจ�งจะป��มนมได พอเล�้ยงให ได ถึงสองป

แล วคุณแม ควรจะเร��มป��มนมได เมื่อไหร


8


9


10

Calypso Double Plus คาล�ปโซ ดับเบิลพลัส

คุณสมบัติ

Calypso คาล�ปโซ

Calypso-to-go คาล�ปโซ ทู โก


11

Rumble Tuff Serene Express รัมเบิล ทัฟฟ รุ น ซีร�น เอ็กซ เพรส

คุณสมบัติ

Rumble Tuff Easy Express รัมเบิล ทัฟฟ รุ น อีซี่ เอ็กซ เพรส


12


13


14

เคร�่องป��มน้ำนมอัตโนมัติสำหรับใช ส วนบุคคล Unimom Allegro ยูนิมัม อัลเลโกร

คุณสมบัติ

Leche Little One เลเช ล�ตเติ�ล วัน

คุณสมบัติ


15

ที่ป�มนมด วยมือ Amaryll Start อมาร�ล สตาร ท

Unimom Mezzo ยูนิมัม เมซโซ

Rumble Tuff Sweet Essence

Rumble Tuff Sweet Assist


16

เคร�่องป��มน้ำนมสำหรับโรงพยาบาล

Carum

เคร�่องป��มนม แครุ ม สำหรับใช ในโรงพยาบาลและเพ�่อเช า


17

เคร�่องป��มน้ำนมสำหรับโรงพยาบาล Unimom Forte ยูนิมัม ฟอร เต

คุณสมบัติ

Baby One DPI-400J เบบี้ วัน DPI-400J

คุณสมบัติ


18

อุปกรณ ส งเสร�มการเล�้ยงลูกด วยนมแม


19