Page 1

Ettev천tlusorganisatsioonid Eestis


AJALUGU 1905-1940 

1905 – moodustati esimesed ametiühingud Eestis1917 – asutati esimene tööandjate ühendus - Eesti Vabrikantide Ühisus1924 – Riigikogu võttis vastu Kaubanduskoja seaduse, millega koda moodustati1936 – asutati Tööliskoda (ametiühingute alternatiiv)1940 – kõik tööandjate ühendused suleti okupatsioonivõimu poolt


AJALUGU 1988-2007 

1988 – asutati väikeettevõtete ühendus EVEA1989 – taasasutati Eesti KaubandusTööstuskoda1991 – asutati Eesti Tööstuse Keskliit1995 – teenindussektori tööandjad asutasid Eesti Tööandjate Ühenduste Keskliidu1996 – suurettevõtted asutasid Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni1997 – kaks tööandjate organisatsiooni – ETK ja ETÜKL ühinesid ja moodustati Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliit.


MAJANDUSHARULIIDUD Haiglate Liit Hasartmängude korraldajad Etendusasutused Põllumehed

Projektbürood Turvaettevõtted Kinnisvarafirmad Pangad Kindlustusseltsid

Talupidajad Turbatootjad Metsatööstus

Transiit Autoettevõtted

Mööblitootajad Masinatööstus

Rahvusvahelised autovedajad

Trükitööstus

Laevaomanikud

Keemiatööstus

Sadamad Ehitusmaterjalide tootjad

Sadamaoperaatorid

Rõivas ja tekstiil Terasekaubandus Kaupmehed Ravimitootjad Vedelkütuse müüjad Autode müük ja teenindus

Toiduainetööstus Elektritööstus Gaasivarustus Jäätmekäitlejad Jõujaamad ja kaugküte Elektritööde ettevõtjad Ehitusettevõtjad

Vee-ettevõtted


Ettevõtete arv ja töötajate arv 99113 100 000

86913

80 000 60 000

64962 48692

45987

48231 55438

40 000 20 000

3654

0 1-9

2400

763

10-19 20-49 50-99

423

163

Ettevõtete arv Töötajate arv

100249

Organiseerunud ettevõtted

250 ja enam Allikas: Statistikaamet


EVOd partnerina – kuidas hinnata esindatust? 

Esindatus sektorist – turuosa (käive), töötajate arv.Liikmeskond – kes on liikmed ja kes saavad olla liikmed – avalik liikmete nimekiri.Liikmete kaasamine – kas on arusaadav protseduur.Liidu juhtimine ja struktuur.


EVO-de eesmärgid 

Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja efektiivsus    Uued tehnoloogiad, innovatsioon Toodete, teenuste kvaliteet Turundus, eksport, välisturud Koostöö ja klastrid

Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime      

Stabiilne, arusaadav ja ettevõtlust soosiv õiguskeskkond Konkurentsivõimeline maksukoormus Keskkonnahoid Tööjõu kvalifikatsioon, haridus Paindlikud töösuhted, jätkusuutlik sotsiaalkaitse Töökeskkond ja töötajate tervis

Liikmesettevõtteid huvitavad: • Kasum • Käive • Kulud • Kahjum • Kliendid • Konkurendid • Kasu • Kaalukus turul


EVO-de funktsioonid Liikmete huvide esindamine, kaasamine

Organisatsiooni juhtimine, arendamine

Liikmete konkurentsivõimele kaasa aitamine

Ürituste korraldamine Kirjastustegevus (aastaraamatud)

Õigusloomes osalemine

Infoliikumise korraldus (infokirjad, veeb, PR)

Rahvusvahelised suhted Tööjõu kvaliteet, kutseharidus

Asjaajamine, raamatupidamine

Statistika kogumine, majandusanalüüs

Sektori maine kujundamine


EVO ressurssid 1-2 töötajat  Ca 1,5 milj EEKi eelarve liikmemaksudest + projektid  Liikmesettevõtete spetsialistid  Sektori teave 


EVO-de ressurssid kokku 

Ca 4500 organiseerunud ettevõtet, mis annavad tööd ca 200 tuhandele töövõtjale üle Eesti.Ettevõtjate toetus ca 50 miljonit krooni aastas, põhiraskus suurematel ettevõtetel.Ca 50 valdkonna eksperti + 35 tehnilist töötajat + vabatahtlikud ettevõtetest. Valdkonnad: 

Haridus, teadus, arendustegevusÕigusloome, selle kvaliteet, mõjudKeskkonnapoliitikaEttevõtluspoliitika, tootmine, tööstusMaksupoliitikaTöösuhted, sotsiaalkaitseVälissuhted

VÕRDLUS HTM 184 in JustM 159 KeskM 467 KultM 60 MKM 220 PõM 283 RahM 335 SoM 228 VM 552


Eelnõude kooskõlastamise protsess MINISTEERIUM Eelnõu saatmine Eelnõu ja kommentaari saatmine

VALITSUS

RIIGIKOGU

Ühisseisukoha kaitsmine

TÖÖANDJATE KESKLIIT

KAUBANDUSKODA

Ühisseisukoha kujundamine

MAJANDUSHARULIIDUD Ühisseisukoha kujundamine

ETTEVÕTTED

ETTEVÕTTED

EVEA


Liikmete kaasamine mõjude hindamiseks ja seisukoha kujundamiseks

Intensiivsus

Osalemine koostööorganite töös

Delegeeritud otsustamine, Informeerimine seisukohast

E-arvamus-küsitlus

Töögrupis konsulteerimine

E-arutelud (foorum, listid)

Liikmete küsitlus (tel), läbirääkimine

Juhtorganites seisukoha kujundamine

Seisukoha konstrueerimine ja kooskõlastamine

AEG


HUVIDE ESINDAMINE EL TASANDIL Euroopa Komisjon

Euroopa Parlament

EL Nõukogu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC) Nõuandekomiteed Sektorite katusorganisatsioonid

CEDEFOP Dublini fond (Euroopa Elu- ja (Euroopa Täiend- ja Kutsehariduse Töötingimuste Edendamise Keskus) Parandamise Fond) Euroopa Sotsiaalfondi Komitee

EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT EESTI MAJANDUSHARULIIDUD

Bilbao Agentuur (Euroopa Tööohutuseja Töötervishoiu Agentuur)

Ülevaade ettevõtlusorganisatsioonidest Eestis  

Ülevaade ettevõtlusorganisatsioonidest Eestis. Overview of Estonian entrepreneurship organisations.

Advertisement