Page 1

Brutopalk - kevad 2012 Statistikaameti andmetel tehtud v채ljav천tted (25.05.2012)


Keskmine brutokuupalk ja –tunnipalk, eurot 2000 I kv – 2012 I kv 900 Keskmine brutokuupalk

850.4 Keskmine brutotunnipalk

846.76

6.0

800 5.0 700

5.0

5.16

600

4.0

500 3.0 400 Keskmises brutokuupalgas sisalduvad ka tasud mittetöötatud aja eest, nt puhkusetasud, koolitusel viibitud ajal makstud tasud ning lisatasud (nt jõulupreemiad), mis ei ole seotud töötamisega. Keskmine brutotunnipalk sisaldab ainult töötatud aja eest saadud tasu, sh ka öötöö, ületundide eest saadud tasud.

300 200

0

2000 I kv II kv III kv IV kv 2001 I kv II kv III kv IV kv 2002 I kv II kv III kv IV kv 2003 I kv II kv III kv IV kv 2004 I kv II kv III kv IV kv 2005 I kv II kv III kv IV kv 2006 I kv II kv III kv IV kv 2007 I kv II kv III kv IV kv 2008 I kv II kv III kv IV kv 2009 I kv II kv III kv IV kv 2010 I kv II kv III kv IV kv 2011 I kv II kv III kv IV kv 2012 I kv

100

Allikas: Statistikaameti andmebaas

2.0

1.0

0.0


Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardhälve 2009 I kv – 2011 IV kv 900 Valikuvead Et algandmeid on kogutud osaliselt valikuuringuga, sisaldavad kõik lõpptulemused valimi juhuslikkusest tingitud viga ehk valikuviga. Valikuviga on võimalik hinnata. Kõigile avaldatud koondandmetele on arvutatud valikuvigade hinnangud. Selleks on kasutatud spetsiaalset valikuvigade arvutamise programmi CLAN. Suuremat huvi pakkuvate tulemuste standardvead on ka avaldatud. Viimati nimetatute abil on võimalik arvutada usaldusvahemikud.

850

800

750 Keskmine brutopalk min Keskmine brutopalk max

700

Keskmine brutokuupalk, eurot

650 2009 I II kv III kv IV kv 2010 I II kv III kv IV kv 2011 I II kv III kv IV kv kv kv kv

Allikas: Statistikaameti andmebaas

Näidis. Keskmine brutokuupalk oli 4694 krooni ja standardviga 55 krooni. Relatiivne viga saadakse järgmiselt: 55/4694 × 100 = 1,2%. 95%-se tõenäosuse usaldusvahemik saadakse kahekordse standardvea 4694 kroonile liitmisel ja sellest lahutamisel: 55 × 2 = 110, 4694 - 110 = 4584, 4694 + 110 = 4804. Tegelik keskmise brutopalga väärtus asub tõenäosusega 95% 4584 kuni 4804 krooni vahemikus.


Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardviga IV kv 2011 tegevusalade l천ikes 1600 1400

Keskmine brutopalk min Keskmine brutopalk max

Keskmine brutokuupalk, eurot 1200 1000 800 600 400 200

Allikas: Statistikaameti andmebaas


0

Allikas: Statistikaameti andmebaas okt.08

jaan.12

okt.11

juuli.11

apr.11

jaan.11

okt.10

juuli.10

apr.10

jaan.10

okt.09

juuli.09

apr.09

jaan.09

500

juuli.08

apr.08

jaan.08

okt.07

juuli.07

apr.07

jaan.07

okt.06

juuli.06

apr.06

jaan.06

okt.05

juuli.05

apr.05

jaan.05

okt.04

juuli.04

apr.04

jaan.04

okt.03

juuli.03

apr.03

jaan.03

okt.02

juuli.02

apr.02

jaan.02

okt.01

juuli.01

apr.01

jaan.01

okt.00

juuli.00

apr.00

jaan.00

Keskmine brutokuupalk, eurot jaan 2000 - m채rts 2012

1000

900

800

700

600

Brutopalk on k천rgem tavaliselt juunis (puhkusetasud) ja detsembris (j천ulu- ja aastapreemiad).

400

300

200

100


25

0

-5

-10 2001 I kv II kv III kv IV kv 2002 I kv II kv III kv IV kv 2003 I kv II kv III kv IV kv 2004 I kv II kv III kv IV kv 2005 I kv II kv III kv IV kv 2006 I kv II kv III kv IV kv 2007 I kv II kv III kv IV kv 2008 I kv II kv III kv IV kv 2009 I kv II kv III kv IV kv 2010 I kv II kv III kv IV kv 2011 I kv II kv III kv IV kv 2012 I kv

Brutopalga ja reaalpalga muutus 2001 I kv – 2012 I kv

Reeaalpalga muutus, eelmise aasta sama kvartal=100

Brutoplaga muutus, eelmise aasta sama kvartal =100

20

15

10 6.9

5 2.4

Allikas: Statistikaameti andmebaas


1200

1000

0 2000 I kv II kv 00 III kv 00 IV kv 00 2001 I kv II kv 01 III kv 01 IV kv 01 2002 I kv II kv 02 III kv 02 IV kv 02 2003 I kv II kv 03 III kv 03 IV kv 03 2004 I kv II kv 04 III kv 04 IV kv 04 2005 I kv II kv 05 III kv 05 IV kv 05 2006 I kv II kv 06 III kv 06 IV kv 06 2007 I kv II kv 07 III kv 07 IV kv 07 2008 I kv II kv 08 III kv 08 IV kv 08 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 I kv 12

Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi 2000 I kv – 2012 I kv

Riik

Kohalik omavalitsus

Eesti eraõiguslik isik

Välismaa eraõiguslik isik

800

600

400

200

Allikas: Statistikaameti andmebaas


Keskmine brutokuupalk maakonniti, 2012 I kvartal Keskmine

846.76

Harju maakond

959

..Tallinn

980

Hiiu maakond

770

Ida-Viru…

706

Jõgeva…

626

Järva maakond

651

Lääne maakond

707

Lääne-Viru…

703

Põlva maakond

698

Pärnu maakond

730

Rapla maakond

634

Saare maakond

662

Tartu maakond

785

Valga maakond

644

Viljandi…

611

Võru maakond

614 200

300

Allikas: Statistikaameti andmebaas

400

500

600

700

800

900

1000


Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu kuus, tegevusalati I kvartal 2012 (eurot) 1 431

Info ja side

1 956

Finants- ja kindlustustegevus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga… Mäetööstus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 847

KESKMINE

1 148

Ehitus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Töötlev tööstus Veondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus Haldus- ja abitegevused Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haridus

Brutopalk

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

Kinnisvaraalane tegevus

Tööjõukulu

Majutus ja toitlustus 463

Muud teenindavad tegevused 0

Allikas: Statistikaameti andmebaas

500

624 1 000

1 500

2 000

2 500

Brutopalk I kvartal 2012  

Statistikaameti poolt avaldatud brutopalk I kv 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you