__MAIN_TEXT__

Page 1

a papalin

Sýrrý Süreyya Önder, Abdullah Levent Tüzel ve Ertuðrul Kürkçü 135 Milletvekili

Mecliste

53 Milletvekili

YÜZDE 25.91

AKP

Yýl 3 Sayý:25 Haziran 2011

Sosyalist Adaylar;

326 Milletvekili

YÜZDE 49.90

Aylýk Haber Gazetesi

YÜZDE 12.99

CHP

MHP

36 Milletvekili YÜZDE 6.65

BAÐIMSIZ

7 b sayfa:

'Sen Beni Görmedin' Sergisi b Yaþasýn 1 Mayýs b Anadolunun Ýsyaný Büyüyor b Hemþireyiz Köle Deðil b

2 3 4 5

Milletvekillerine Soruyoruz b 4B li Personele Kadro b b Mahalle Meclisleri Kuruluyor b Kainatý Kucaklayan Cem

6 8 9 11


2

papalina

Haziran 2011

ÝKÝ YASA VATANDAÞ OYUNU SAPTIRIYOR

Gülseren Kayalý Sergisi

Ayþe S. KIRIKOÐLU Cundalýlar ile buluþtu.

%10 barajý kaldýrýlmadan, Siyasi Partiler Yasasý deðiþmeden yapýlan seçimler halkýn gerçek iradesini ortaya koymasýný saðlayamaz.

Son iki yýlýn günlüklerinden seçtiði çalýþmalarýnda; resim yapma sürecini yaþarken, çizdiklerinin içinde yüzmek, nefes almak, kucaklamak, dokunmak, içinde uyumak, tatmak, yemek, içmek, yutmak, çiðnemek gibi bir çýlgýnlýk dürtüsünün geçersiz olma çabasýnýn muhteþem önlenemez yorgunluðu olduðunun varlýðýný hatýrlatýyor ve her rengi, çizgiyi, ya da resmin tüm elemanlarýný, bu müthiþ coþkuyla derinlemesine yaþadýðýný karþýsýndakine duyumsatýyor. 30'a yakýn, karýþýk teknik, kolaj ve akrilik boya ile küçük boyutta tuval üzerine çalýþýlmýþ olan 'Boyalý desenler' de Kayalý, resim yapmanýn; kartallarýn tekrar doðuþu gibi her dem taze, durmaksýzýn yeniden var olmayý, hayatý nefeslemeyi, kendini sevmeyi, kendinle barýþýklýðýn erdem ve hazzýný yaþattýðýný anlatýyor.

Tüm vatandaþlar toplanýp ülkenin yasama ve yürütme iþlerini yöneteceðimize göre bu iþlevi bizim adýmýza gerçekleþtirecekleri seçmek için oy kullanýyoruz da bu seçimi yaparken yeterince özgür müyüz? Hayýr deðiliz çünkü kiþiler bir yana, yeðlediðimiz partinin meclise üye gönderebilmesi dahi kýsýtlanmýþ durumda. Seçim Yasasýna göre toplam oylarýn onda biri bizimkiyle ayný deðilse bizim oyumuz iþlevsizleþiyor. Meclise girmesini istediðimiz kiþileri belirleme hakkýmýzý da SPY elimizden almýþ. Seçim bölgemizden kimin aday gösterileceðine parti yönetimi karar veriyor. Hatta oy vermek istediðim partinin ilkeleriyle hiç uyuþmayan, o güne kadar partinin kapýsýndan içeri bakmamýþ, partiyle taban tabana zýt dünya görüþüne sahip kiþiler aday gösterilebiliyor.

SPY'da adaylar saptanýrken seçmen iradesininin saptýrýlmasýný mümkün kýlmaktadýr. 12 Eylül'den önce her seçim bölgesi kendi adaylarýný saptardý; parti yönetiminin önemsiz sayýda 'kontenjan adayý' gösterme yetkisi vardý. Böylelikle, seçilen vekil onu seçmiþ olan bölgenin seçmenine karþý kendini sorumlu addederdi. Þimdiki yasa seçmene ve yörenin sorunlarýna yabancý kiþileri seçtirebilmektedir. Öncelikle eski uygulamaya dönülmelidir; böylelikle vekiller parti yöneticilerinin “hýk deyicisi” durumundan kurtarýlýp halkýn temsilcisi haline getirilmiþ olur. Yukarýda belirtilmeye çalýþýldýðý þekilde, SPY ve SY deðiþmeden yapýlacak seçimler seçmen oy verirken gerçek tercihlerini ortaya koymaktan alýkoymakta, halen barajý aþmýþ konumdaki partilere pozitif ayýrýmcýlýk saðlamaktadýr. Bu durumun istikrarý korumak adýna yapýldýðý inandýrýcý olmaktan uzaktýr. 19611971 yýllarý arasýnda seçim barajý olmadýðý gibi, en kapsayýcý seçim sistemi olan “nispi seçim sistemi” ve “milli bakiye” uygulamasý yürürlükteydi. Bir partiye Türkiye çapýnda verilen oylarýn toplamý ne kadar milletvekiline eþdeðerse, o parti o sayýda vekil çýkarýyordu. Her partinin vekil çýkaramaya yetmeyecek kadar oy aldýðý illerde almýþ olduðu artýk oylar toplanarak çýkan sayýnýn karþýlýðý kadar milletvekili hesaplanýyordu. Türkiye tarihinde ezilmiþ çoðunluklarýn haklarýný koruyan yasalarýn yapýlmasý açýsýndan bu en baþarýlý Meclis ne yazýk ki 12 Mart darbesiyle yolundan alýkonulmuþtu. Demokrasiyi savunduðunu öne sürenler, darbelere karþý olduðunu söyleyenler önce vatandaþýn oylarýnýn yerini bulmasýný saðlamalýdýrlar.

“Usta bir renk cambazý” olan, çizginin büyüleyici raksý ve yaratý sürecinin dörtnala akýþýnda, renklerin karþý konulamaz cazibesi, vazgeçilemeyen renk aþký ile yaþamýnýn her anýný, izlenimlerini, gözlemlerini ve duyumsamalarýný, tüm coþkusu ile resmeden Gülseren Kayalý'nýn, “Boyalý Desenler” Sergisi, 7 Mayýs 2011 Cumartesi günü, Açýlýþ Kokteyli ile Ayvalýk Tarlakuþu Organik Stüdyo'da Ayvalýklý ve

'SEN BENÝ GÖRMEDÝN' Berin ÖZKAN 12 Eylül döneminde yaþadýklarýný objektife yansýtarak hazýrladýðý fotoðraf sergisiyle dikkatleri üzerine çeken Süreyya Martin'in , 'Sen Beni Görmedin' adlý fotoðraf sergisi Ayvalýk Belediyesi'nin desteðiyle Halkevi öncülüðünde 30 Nisan 2011 Cumartesi günü Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde Ayvalýk'ta açýldý. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sýrasýnda

Fotoðraf: Nilgün KAYA

Seçmen iradesini saptýran bu iki yasanýn yol açtýðý sakýncalarý ayrý ayrý ele alalým. Önce %10 barajýnýn olumsuz sonuçlarýný irdeleyelim. 12 Haziranda da pek çok seçmen “oyum heba olmasýn” diye pek de benimsemediði bir partiye, diðerinin gücünü azaltmak amacýyla, oy verdi. Örneðin, Mehmet Haberal, Sinan Aygün gibi adaylarý içlerine sindiremeyen pek çok seçmen gene de CHP için oy kullanýrken amaçlarý CHP'yi desteklemek deðil, AKP'yi zayýflatmaktý. Muhalif bir partiye oy verirken belirleyici ölçü genelde söz konusu partinin %10 barajýný aþýp aþamayacaðý oldu. Bu durum ülkeyi mevcut partilere mahkûm etmektedir. Devlet desteðinden, medyayý etkileme gücünden yoksun durumda yola çýkan yeni bir parti %10 barajýný nasýl aþabilir? Seçmen yeterince bilinçli davranarak bugün barajý aþamayacak oylarý arttýrarak gelecek için yol döþemeyi düþünmüyor ne yazýk ki. Doksanlý yýllardan beri soldaki aydýnlar sürekli sol bir partiye oy vermiþ olsaydýlar, bugün belki de barajý aþan saðlýklý bir muhalefetimiz olurdu. Bu baraj büyük partilere hem almýþ olduklarý oy sayýsýnýn getireceðinden fazla milletvekili saðlýyor hem de yeni partilerin Meclise girmelerini engelliyor; çift yönlü ayýrýmcýlýk deðil de ne denir buna?

Kayalý'nýn, “avangard, ekspresif, fantastik, spontane, ironik, özgün ve çaðdaþ” olarak t a n ý m l a d ý ð ý resimlerinin sergisi, 25 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.

yaþanýlan sosyal hayattaki olumsuzluklarý objektifine taþýyan Martin, 12 Eylül dönemini anlatan bir slayt gösteriminin ardýndan yaptýðý konuþmasýnda; “12 Eylül dönemini hazýrlayan sürecin yaný sýra, bu süreçte yaþanýlanlara iliþkin konular bugüne kadar pek anlatýlmýþ deðil. 12 Eylül süreci ile ilgili birçok þeyi bizler televizyon ve basýn aracýlýðýyla takip edebildiklerimiz kadarýyla biliyoruz. Oysa 12 Eylül öncesi ve 12 Eylül'den sonra çok fazla acý yaþandý. 12 Eylül sonrasýnda da birçok insanýn psikolojik anlamda hayatý farklýlaþtý ve tüm bunlar sosyal hayatlarýna yansýdý. O dönemi yaþayan bireyler toplumdan kopuk ve asosyal koþullarda hayata tutunmaya çalýþýrken, 12 Eylül acýsý bireylerin içinde devam etti. Ýþte ben o acýlarý objektifimden yansýttýðým bu fotoðraflarla anlatmaya çalýþarak gün yüzüne çýkarmaya çalýþtým. Söz konusu dönemde demokratik haklarýn barbarlýkla bastýrýlmasýný gözler önüne sermeye çalýþtým. Bu süreç ile ilgili birçok þey yazýlmadý. Söylenmedi. Benim de söyleyecek sözüm olduðundan susmaya dilim, görmemeye de gönlüm razý gelmedi. Bu yüzden de istedim ki, yok edilmeye çalýþýlan bir kuþaðýn acýlarýnýn sadece bir kesitine deðinen fotoðraflarým, bu döneme tanýk olan ve olamayan herkesin, ötekinin acýsýný fark edip hissedebilmesi ve benzer acýlarýn yeryüzünün hiçbir coðrafyasýnda yaþanmamasý adýna, okyanusa akan bir damla olsun” ” dedi. Martin'in sergisi 8 Mayýs 2011 tarihine kadar devam etti.

2. Ayvalýk Gençlik Tiyatro Þenliði Ayvalýk Sanat Derneði (ASD) ve Ayvalýk Kültür ve Sanat Derneði (AYKÜSAD) öncülüðünde düzenlenen, Türkiye'nin birçok bölgesinden nitelikli tiyatro çalýþmalarý yapan ve þenliðe katýlmak isteyen tüm topluklarý Ayvalýk'ta bir araya getiren 2 nci Ayvalýk Gençlik ve Tiyatro Þenliði unutulmaz bir finalle sona erdi. Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Marmaris, Aydýn ve Burhaniye'den 14 tiyatro topluluðunun katýldýðý þenlikte ücretsiz olarak sergilenen oyunlarý dört gün boyunca yaklaþýk 4 bin kiþi izledi. Final gecesinde konuþan Ayvalýk Sanat Derneði'nin kurucularýndan Yavuz Ýmsel, Ayvalýk Belediyesi'nin katkýlarýyla, Ayvalýk Kültür ve Sanat Derneði ile ortaklaþa düzenledikleri þenliðe ilgi gösterip destek veren herkese teþekkür ederek, gelecek yýl þenliði uluslar arasý düzeye taþýyacaklarýný söyledi.

Ayvalýk Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Ayþe Akman yaptýðý konuþmasýnda, Ayvalýk Sanat Derneði ile birlikte düzenledikleri 2. Gençlik ve Tiyatro Þenliði'nin, Tiyatro As oyuncularýnýn sergiledikleri oyunla sona ermesinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek, “4 gün süren þenliðimizde toplam 14 tiyatro ekibiyle bu güzel çalýþmamýzý tamamladýk. ASD ve AYKÜSAD bünyesindekilerde dâhil, þenliðin düzenlenmesinde adý geçen ,geçmeyen herkese ve sponsorlarýmýza teþekkür ediyorum” dedi Ayvalýk Sanat Derneði Baþkaný Sadi Mastar ise, 4 gün, 4 sahne sloganýyla devam eden þenliklerinin, gelecek yýl düzenlenecek 3. sünün büyük sürprizlerle dolu olduðunu müjdeledi. Mastar, gelecek yýl uluslar arasý düzeye getirmeyi amaçladýklarý 3. Ayvalýk Gençlik ve Tiyatro Þenliðinde yeniden buluþmayý diledi.


papalina

Haziran 2011

3

Fotoðraf: Nilgün KAYA

YAªASIN 1 MAYIS

“Dayanýþmaya ve birlikte mücadeleye bugün her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var. Çünkü karþýmýzda, kazanýlmýþ haklarýmýza saldýrýda tam bir iþbirliði yapan uluslararasý sermaye ve onun yerli iþbirlikçileri var. Emperyalist-kapitalist sistem ve onun destekçisi siyasal iktidarlar, bizim tüm ezilenler olarak birlikte dayanýþarak mücadeleyi örmede yaþadýðýmýz eksikliklerden aldýklarý güçle saldýrýlarýný daha da pervasýzlaþarak sürdürüyor.” "Ýktidara geldiði günden beri iþbirlikçi kimliði ile sermayenin hizmetinde olan AKP hükümeti, kazanýlmýþ haklarýmýza yönelik saldýrý politikalarýna hýz vermiþ bulunuyor. Geçtiðimiz dönem “sermayeye af emekçilere saldýrý” olan torba yasayý hayata geçiren AKP'nin emek düþmaný karakteri bir kez daha ortaya çýkmýþ bulunuyor. AKP iktidarý, kendini pek çok alanda kanun hükmünde kararname çýkarma konusunda

süper yetkili kýlan düzenleme ile yaklaþan seçimlerde yeni saldýrý planlarý içerisinde olduðunu gösteriyor" “Dostlar, gün, küresel sermayenin ve iþbirlikçisi AKP'nin doða, emek ve halk düþmaný saldýrýlarýný geri p ü s k ü r t m e g ü n ü d ü r. G ü n ; i þ s i z l e þ t i r m e , güvencesizleþtirme, sefalet ücretine mahkûm etme politikalarýna karþý; insanca yaþam, güvenceli iþ ve güvenceli gelecek taleplerini birlikte haykýrma günüdür. Irkçý, gerici, asimilasyoncu, inkâr ve imha politikalarýna karþý özgür, eþit haklar temelinde Kürt sorununun demokratik çözümü, barýþ ve kardeþçe bir arada yaþamý tesis için birlikte mücadele etme günüdür. F tipi ve diðer cezaevlerinde uygulanan tecride, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin engellenmesine karþý mücadele günüdür. Doðanýn kar için talanýna; HES'lere, Nükleere karþý, yaþanýlabilir bir çevre mücadelesini birlikte yükseltme günüdür.

de toplanan çevre ilçe ve beldelerden gelenlerle birlikte yaklaþýk bin kiþi pankartlar eþliðinde sloganlar atarak Cumhuriyet Meydaný'na kadar yürürken, bastýran yaðmur nedeniyle zor anlar yaþadý. 1 Mayýs 1977'de hayatýný kaybedenler için yapýlan saygý duruþunun ardýndan Eðitim-Sen Þube Baþkaný Ayhan Balaban, Genel-Ýþ Sendikasý Balýkesir Þube Baþkaný Ali Baþaran, Tüm Bel-Sen Balýkesir Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keskin ve Eðitim-Sen Balýkesir Þube yönetiminden Ýsmail Ünlü konuþma yaparken, bazý öðretmenler de 1 Mayýsla ilgili þiirler okudular. Daha sonra Umuda Ezgi grubundan Nihat Aydýn'ýn baðlama eþliðinde söylediði türküler eþliðinde halaylar çekildi.

Sesimizi dünyadaki sýnýf kardeþlerimizle birleþtirmek ve milyonlarý ortak taleplerde buluþturmak için, Bize reva görülen açlýða, Ýþsizliðe, güvencesizliðe, iþgale, savaþa ve sömürüye karþý, barýþý, kardeþliði ve yaþamý savunmak için, 1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ YAÞASIN 1 MAYIS” Açýklamanýn ardýndan otobüslerle Burhaniye'de yapýlacak olan kutlamalara katýlmak üzere hareket ettiler. Burhaniye Hürriyet Caddesi'ndeki Ýlçe Halk Kütüphanesi önünde Saat 13.00

Fotoðraf: Halil COÞKUN

Berin ÖZKAN DÝSK ve KESK'in öncülüðünde Genel-Ýþ, Eðitim-Sen, SES, Tüm Bel-Sen, Haber-Sen ve BES gibi sendikalar, sivil toplum kuruluþlarý, siyasi partiler ve bazý belediye baþkanlarýnýn da destek verdiði 1 Mayýs Dünya Ýþçi ve Emekçilerinin Birlik Dayanýþma ve Mücadele günü Burhaniye'de kutlandý. Ayvalýk'ta, KESK'e baðlý sendikalarýn Ayvalýk Temsilcilikleri, CHP, DSP, EMEP, ÖDP, BDP Pir Sultan Abdal Derneði, Ayvalýk Sanat Derneði, Halkevi ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýldýðý basýn açýklamasýný 11.30'da Cumhuriyet Meydaný'nda Eðitim-Sen Temsilcisi Edibe Keleþ okudu. Keleþ okuduðu basýn açýklamasýnda özetle þöyle dedi:

Hopa'daki Olaylar Protesto Edildi Baþbakan Erdoðan'ýn Artvin Hopa Meydaný'nda yapacaðý miting öncesinde HES'leri protesto etmek için 'Su haktýr, satýlamaz' pankartý açan emekli öðretmen ve Eðitim Sen eski üyesi 54 yaþýndaki Metin Lokumcu'nun, polisin kullandýðý yoðun biber gazýnýn etkisiyle kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetmesi Ayvalýk Demokrasi Platformu tarafýndan protesto edildi. KESK'e baðlý sendikalar ve Halkevleri ile birlikte EMEP, TKP, ÖDP, BDP ve DSP gibi siyasi parti temsilciliklerinin katýldýðý, AKP ilçe binasý önündeki basýn açýklamasýný Eðitim Sen yöneticilerinden Halis Çalýk okudu.

Fotoğraf: Nilgün KAYA

Halis Çalýk, Metin öðretmenin, AKP'nin doðayý talan eden politikalarýna karþý, yaþam alanýný savunmak istediðini belirtti. Cinayetin hesabýný mutlaka soracaklarýný vurgulayan Çalýk özetle þunlarý söyledi; “Kendisinden baþka hiçbir kimliðe, ideolojiye yaþama hakký tanýmak istemeyenler ise Metin Lokumcu'yu gazlara boðarak, onun ölümüne yol açmýþtýr. AKP, polisin þiddetini pekiþtirmek için elinden gelen her þeyi yaparak, bu cinayetin siyasal sorumluluðunu çoktan üzerine almýþtýr. Öncelikle öðretmenimiz Metin Lokumcu'nun ailesine baþsaðlýðý diliyor ve sorumlularýnýn bulunmasý için her adýmý atacaðýmýzý kamuoyuna duyuruyoruz. “


4

papalina

Anadolu'nun Ýsyaný Büyüyor Kadri KAYA Yorucu ve uzun bir yolculuðun ardýndan 21 Mayýs günü Ankara'ya gelen Büyük Anadolu Yürüyüþü Kervanlarý, Gölbaþý'nda polis tarafýndan durdurulduklarý alanda kurduklarý çadýrlarda hareketlerini devam ettiriyor. Büyük Anadolu Yürüyüþü artýk Ankara'nýn tam ortasýnda direniþ eylemi olarak sürüyor. Yüzlerce yerleþim yerinden geçtiler Doðanýn kýyýmýna dur demek için Nisan ayý baþýnda baþlayan Büyük Anadolu Yürüyüþü, yaþadýklarý bölgeleri talan ettirmemeye kararlý insanlarýn bir araya geldikleri toplam 11 kervandan oluþuyor. Yaþam alanlarýnda ki doða kýyýmýný ve mücadelelerini anlatarak, yüzlerce kilometre yolu yürüyerek Ankara'ya geldiler ve Gölbaþý'nda birleþtiler. Bazý kervanlarýn bin kilometreden fazla yürüdüðü yolculuk süresince binlerce insana neden yürüdüðünü ve yaþadýðý bölgenin karþý karþýya kaldýðý tehlikeleri anlatan, yüzlerce köy ve kasabadan geçen, onlarca þehir merkezine girerek basýn açýklamasý yapan Anadolu insanlarý, Ankara'ya 24 kilometre kala bin kadar polis tarafýndan durduruldu. Ankara'ya girmelerine izin verilene kadar bekleyeceklerini belirten yürüyüþçüler ayný yere çadýrlarýný kurarak mücadeleyi devam ettirdiler.

Gölbaþý ve Viþnelik direniþ kamplarý Ankara'ya ilk gelen kervanlar diðer kervanlarýn geliþini beklemek için ODTÜ Viþnelik'te kendilerine gösterilen yere çadýrlarýný kurdu. Diðer kervanlar Gölbaþý'nda toplandýktan ve Ankara içine yürümelerine izin verilmediði için bulunduklarý yere kamp kurmak zorunda býrakýldýlar. 21 Mayýs tan bu yana devam eden 2 direniþ alanýna Türkiye'nin her yerinden insanlar gelerek Anadolu insanýnýn Ankara'ya giriþine izin verilmemesine tepki gösterdi. Binlerce insan tarafýndan ziyaret edilen ve Anadolu isyanýnýn býkmadan, usanmadan anlatýldýðý direniþ kamplarýnda, polis bu kez de hiçbir suç iþlememiþ vatandaþlarýnýn su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarýný gidermelerini engellemeye kalktý. Ortalama 70 kiþinin konakladýðý kamp alanlarýnda yaþamsal ihtiyaçlar halkýn desteði ile saðlanýyor. Tarihi eylem Türkiye Cumhuriyetinde þimdiye kadar yapýlmýþ en büyük eylemlerden biri olan Büyük Anadolu Yürüyüþü halen devam ediyor. Gölbaþý'nda çadýrlarýn kurulduðu alan özel arazi olduðundan, ayrýca yakýnýnda ki yol üstü dinlenme tesisinin iþlerinin polis barikatý nedeniyle kötüleþtiðini belirtmesi üzerine buradan ayrýlma kararý verildi. Bu süreçte bir grup yürüyüþçü, mücadeleye vadilerinde devam etmek için geri dönerken, direniþçiler Ankara'ya gidip Kurtuluþ Parkýnda basýn açýklamasý yapmak ve çadýr kurmak istediler. Bu giriþimleri polis tarafýndan engellenen direniþçiler eylemlerine devam ediyor. Viþnelik Direniþ Kampýnda kalan Büyük Anadolu Yürüyüþçüleri, çeþitli etkinlik ve eylemlerle bu yürüyüþün nedenlerini ve talanýn önüne geçilemezse Anadolu'nun ve insanýnýn karþýlaþacaðý tehlikeleri halka aktarmaya devam ediyor.

Haziran 2011

PANORAMA 12 EYLÜL DEFTERÝ AÇILIYOR Defterin hangi sayfasýna kadar irdeleneceði belli deðil olmasa da, Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya ifade vermeye çaðýrýlýr çaðýrýlmaz davayý engellemek isteyenler televizyon ekranýnda ahkam kesmeye baþladýlar. Maþallah dokunulmazlara iliþkin soruþturma açýlýnmaya görsün, ülkemizde herkes hukuk bilgini, hukuk felsefesi uzmaný, yargýç kesiliyor. Darbenin mimarý Haydar Saltýk'mýþ; o da ölmüþ. Kenan evren aslýnda iyi bir adammýþ; yönettiði hareketin bilincinde deðilmiþ. Darbecileri cezalandýrmak þeriat hukukundaki “kýsasa kýsas” uygulamasý olurmuþ. Roma hukukunda intikam ögesi yokmuþ. Bütün bunlarý 12 Eylül döneminde haksýz yere yýllarca tutuklu kalmýþ, hukuk mezunu yaþlý bir gazeteci dile getirdi. (Bu inciler 30.05.2011 gecesi “Sansürsüz” programýnda dile getirildi. Ýnanamayanlar için baþvuru adresi olarak belirtelim.) “ANADOLU'YU VERMEYECEÐÝZ” DÝYENLERE ANKARA YASAÐI Ülkemizin þimdikinden daha beter hale getirilmesini engellemek için görüþlerini Cumhurbaþkaný'na bildirmek istemekten aþka amacý olmayan vatandaþlarýmýzý Ankara'ya sokmayacak kadar korkunun nedenini biri açýklamalý. Kimileri 1000 km yol yürümüþ olan bu yurtseverlerin engellenebileceði nasýl düþünülebilir? Doðru olan onlarýn görüþlerini öðrenip; doðruysa uygulamak, doðru deðilse onlara kendi doðrularýnýzý açýklamaktýr. Halk kendi için doðru olaný destekler ve ona göre oy verir. Korkmaya gerek yok! Sizin görüþ açýklama/yayma olanaklarýnýz onlarýnkiyle karþýlaþtýrýlamayacak kadar geniþ. Diyorsanýz ki “Onlar halkýn gözünü açacak diye korkuyoruz.” Korkunun ecele faydasý olmaz. Siz onlarý Ankara'ya sokmadýðýnýz zaman sesleri daha iyi duyuluyor; daha etkili oluyorlar. Unutmayýn beyler, iletiþim çaðýndayýz. 1 MAYIS KUTLAMALARI 1 Mayýs ülke çapýnda fevkalade katýlým ve olgunlukla kutlandý. Ýnsanýn insaný ezmesine karþý olan, ezildiðine inanan her kesimden insan yararlanamadýðý haklarýný dile getirmek için meydanlardaydý. Kimse diðerinin hak arama gösterisine karýþmadý; daha da iyisi, farklý kesimler kolkolaydý. Tüm büyük meydanlarda ayný birlik-destek havasý ve coþkusu görülüyordu. Evet, Nevruz kutlamalarýndan sonra da belirtmeye çalýþmýþ olduðumuz gibi, birileri tasarlanmýþ provokasyonlarý yürürlüðe sokmadýkça hiçbir halk hiçbir yerde birbirine zarar vermez. S Ý M AV D E P R E M Ý D E Y Ö N E T Ý C Ý L E R Ý M Ý Z Ý UYARMAZSA…

Ýnsanlarý uygarlaþmaya yönelten baþlýca güdülerden biri olasý zararlardan, diðer bir deyiþle tehlikelerden korunma güdüsüdür. Bir defa yaþadýklarý afeti bir daha yaþamamak için önlemler geliþtirmiþlerdi. Sümerler sel felaketinden etkilenmemek için sitelerini yükseltilmiþ platformlar üzerine inþa etmeyi akýl etmiþler, suyolu taþýmacýlýðý yapanlar salý önce kayýða, giderek de günümüzdeki güvenli teknelere dönüþtürmüþlerdir. Bugün artýk felaketleri yaþayarak öðrenme dönemi geçmiþte kaldý çünkü bilim gerçekleþmemiþ olasýlýklarý da saptayabiliyor. Hadi bilime kulaðýmýzý týkadýk diyelim. Simav depremi, üstelik de 7.0 gücünde filan da deðil, siyanür havuzunda yol açabileceði tehlikeyi bize gerçek ortamda gösteriyor. Deprem gibi bir sorunlarý olmayan AB ülkeleri kendi ülkelerinde siyanürle altýn-gümüþ üretimini yasaklamýþken biz gerek yerli gerek yabancý kuruluþlara böyle bir tehlike yaratma iznini nasýl verebiliyoruz. Neden diye sormuyoruz; nedeni kar hýrsý ve aracýlarýn cebine giren tabii. Ya 7.0 gücünde bir deprem olup havuz yýkýlýrsa ; içme suyuna siyanür karýþýrsa, ölen insanlarýn, doðal hayatýn ve yok edilen su kaynaklarýnýn geri dönüþü olacak mý? Su kaynaklarýnýn ne zaman temizleneceði aracýlarýn biraz umurlarýnda olsun artýk. KASET SKANDALLARI Gündemdeki kasetlerin yayýnlanmalarýndan

çok daha korkunç olan, o kasetlerin üretilebilmiþ olmalarýdýr; kan dondurucu bir çirkinlik. Hiçbir yaklaþým ya ada amaç kiþinin izni olmadan özel hayatýnýn kaydedilmesini aklayamaz. Bireyler bir kesimin ya da çoðunluðun deðer yargýlarýný benimsemek zorunda tutulamaz, yeter ki kimseye zarar vermesinler. Kendi davranýþ biçimlerini baþkalarý için de geçerli addettikleri sürece kimseye hesap vermek zorunda deðillerdir. Ancak, kiþilerin özel yaþamýnýn politik sorunlar yaratabileceði ortamlarda politik sorumluluðun kiþisel özgürlüðü sýnýrlamasýna katlanmak gerekebiliyor. Bir parti baþkanýný birlikte çalýþtýðý kiþilerin özel yaþamý etik açýdan tabii ilgilendirmez; partiye oy kaybettirmesi ise yeise kaptýrýr. Konu eþinden baþka biri ile olmak deðil seçmeni kýzdýrmak sorunudur. Ne yazýk ki dünyanýn hemen her yerinde seçmenlerin çoðunluðu oyunu bilinçsizce kullanýr. Çoðunluklarý azýnlýðýn çýkarýna feda eden yönetimleri kim seçiyor, çuðunluklar deðil mi?

E R K E Ð E H AY I R D Ý Y E N K A D I N ÖLDÜRÜLÜYOR Artýk tek tek kadýn cinayetlerini dile getirmek anlamsýzlaþtý. Hangi birini gündeme getirmeli! Ayþe Paþalý'nýn katilinin en yüksek cezayý almasý da hýzý kesmedi. Ceza gerekli ancak yeterli deðil. Özellikle görsel medyanýn mutlaka bu iþe eðilmesi gerekiyor. Cinayetlerin tüyler ürpertici görüntülerini iletmeleri deðil meramýmýz. Beyin yýkama becerilerini biraz da olumlu sonuçlar almak için kullanmalýlar; günahlarýnýn kefareti olarak. USAME BÝN LADÝN CÝNAYETÝ “Þecaat arzederken merd-i Kýpti sirkatin söyler.” ABD de Usame bin Ladin'in katline GERONIMO EKIA adý vererek kendini ele vermiþ oldu. Geronimo dünyaca tanýnmýþ bir Kýzýlderili halk kahramaný; 1906 yýlýnda hapiste ölmüþ. EKIA (çatýþmada öldürülen düþman) demek. Irký yok edilmiþ bir vatandaþýný 2006 yýlýnda itibarý iade edilmiþ olsa da hala düþman görmek; silahsýz kiþiyi öldürmeyi de çatýþmada öldürülmüþ gibi göstermek; hem de halkýnýn çoðunluðunu buna inandýrmak olacak þey deðil ama oluyor iþte. Dünya sormuyor silahsýz bir zanlý neden yargýlanýp da, örneðin suç ortaklarý hakkýnda, konuþmasý saðlanacaðýna öldürülür diye; ABD'yi kutluyorlar. Bugünlerde kurtla kuzu masalýný sýk sýk hatýrlatan olaylar yaþanýyor, yazýk. DÝKTATÖRLER SINIFLANDIRMASI Diktatörlük yönetimi tanýmýndan da anlaþýlacaðý gibi bireyin haklarýný en azýndan kýsýtlayan kötü bir yönetim sistemidir. Halkýna davranýþý, ülkesinin çýkarlarýný ve halkýnýn refahýný gözetmesi, barýþseverlik gibi açýlardan deðerlendirilince diktatörlükler için de bir olumsuzluk sýralamasý yapýlabilir. Günümüzde baþka bir kriter yürürlükte: global finans-kapitalin çýkarýný yeterince gözetiyor mu, eskisi kadar gözetiyor mu, diktatör daha ne kadar bize hizmet edebilir, ölürse çýkarlarýmýz güvence altýnda mý? Bu sorularýn yanýtlarýna göre global finans-kapitali diktatörün insan haklarýný ihlal edip etmediðine karar veriyor. Örneðin Suudi Arabistan gibi, petrolü bittiði anda halkýna sefaletten baþka bir þey öngörmeyen, adalet benim diyen bir diktatörlük Batý'nýn dostu. Saðlýk, eðitim - özellikle kadýnlar için – , barýnak, altyapý koþullarýný diðerleriyle kýyaslanmayacak biçimde geliþtirmeye ve yaygýnlaþtýrmaya önem vermiþ olan Kaddafi öldürülmeyi hak etmiþ sayýlýyor. Gene de son zamanlarda bunlarýn tartýþýlmaya baþlanmýþ olmasý bile büyük aþama. HALKEVLERÝ ÖSYM BAÞKANI'NI ÝSTÝFAYA ÇAÐIRIYOR Halkevleri Eðitim Hakký Meclisi, 1.700.000 öðrenciye gönderilmiþ mektuba cevap olarak Ali Demir'e hitaben bir istifaya davet mektubunu ayný sayýda öðrenciye imzalatýp kitlesel eylemlerle ÖSYM Baþkanlýðýna postalayacak. BORÇ YÝÐÝDÝN KAMÇISIYMIÞ DERLERSE DE ABD federal hükümet borçlarýnýn zamanýnda ödenememesi küresel piyasalarda felaket yaratýr korkusu belirmiþ. Borçlarýmýzýn çokluðundan yakýnýldýðýnda ABD bizden borçlu diyerek savunmaya geçenlere duyurulur.


papalina

Haziran 2011

Hemþireyiz Sistemin Kölesi Deðil… Her yýl olduðu gibi bu yýl da Mayýsýn 2. haftasý tüm dünyada ve ülkemizde hemþirelik haftasý olarak kutlanýlmýþtýr. Ayvalýk devlet Hastanesi'nde de SES olarak biz de meslektaþlarýmýza zeytin fidanýyla gittik. Bütün birimleri tek tek dolaþarak 100 adet zeytin fidanýný daðýttýk. Saðlýkta dönüþüm adý altýnda çýkarýlan yýkým yasalarý biz çalýþanlar arasýnda iþ barýþýný bozmuþ, bizleri birer makine haline getirmiþtir. Ýþte biz de SES olarak inadýna barýþ, iþ ortamýnda kalýcý huzur demek için barýþýn simgesi zeytin fidanýyla Hemþireler Gününü kutladýk. Tabi ki Ayvalýk'ta olduðu gibi ülkemizin her yerinde kutlamalar yapýlmýþtýr. Bütün bu faaliyetler yürütülürken temel sorunlarýmýz görmezden gelinerek günü kurtarmaya çalýþýlmýþtýr. Her nöbet çýkýþýnda onlarca hastaya bakmanýn psikolojik ve fiziksel yorgunluðunu sabah kahvaltýsý niyetine ailemize sunduk. Birçoðumuz saðlýk sisteminin piyasalaþmasýyla kendini müþteri zanneden hasta ve hasta yakýnlarýnýn sözlü ve fiziksel tacizine uðradý. Hepimiz kötü çalýþma koþullarý ve fazla mesailer yüzünden ailemize yabancýlaþtýk. Saðlýk ekip iþidir denildi, yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfýnda sayýldýk. Piyasacý saðlýk sisteminin “toplam kalite” kavramýyla kâðýtlara gömüldük; kýrtasiye iþinden mesleki görevimizi yapamaz olduk. Ayný iþi yaptýðýmýz halde 4/a, 4/b, 4/c, taþeron diye sýnýflara ayrýldýk; güvencesizleþtirildik. Özel hastanelerdeki meslektaþlarýmýz haftada 80 saati bulan çalýþma þartlarýyla köleleþtirildi. 1. basamakta uygulamaya konulan aile hekimliði ile birlikte, okullar okuyarak, emek vererek kazandýðýmýz unvanlar elimizden alýnýp “Aile Saðlýðý Elemaný” olduk. Saðlýkta dönüþümle deðersizleþtirildik; iþ yükümüz katlandý; angaryaya boðulduk. Bize iþ tarifleri yapýldý, çalýþtýðýmýz bölümde uzmanlaþmamýz istendi, kurslar aldýk ama yeri geldiðinde “ihtiyaca binaen” klinik klinik dolaþtýrýldýk. Ýþkolumuzun yarýsýný oluþturmamýza raðmen hala mesleki baðýmsýzlýðýmýz saðlanmadý, görevimiz olmayan iþler verildi. Geceleri uykusuz kaldýk; kansere yakalandýk, bulaþýcý ve enfeksiyon hastalýklarý bulaþtý, kimi zaman öldük. Gerek doktorlar, gerek hasta ve hasta yakýnlarý, gerekse meslektaþlarýmýz tarafýndan mobingge maruz kaldýk. Hep vardýk ama hep yok sayýldýk. Biz mesleðine, emeðine ve onuruna sahip çýkan hemþire ve ebeler olarak talep ediyoruz;

Fotoðraf: Nilgün KAYA

Birsen SEYHAN (Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Balýkesir Þube Yöneticisi)

lEbe ve hemþirelik “aðýr ve tehlikeli iþler” kapsamýna alýnmalýdýr. lGece bir saatlik çalýþma, iki saat sayýlmalýdýr. lBaþhemþire dâhil tüm yöneticiler, çalýþanlar tarafýndan seçilmelidir ve yöneticilik süreli olmalýdýr. lSaðlýk kuruluþlarýnda ücretsiz kreþ açýlmalýdýr. lGece çalýþma, meslekte artan yýl oranýna göre azaltýlmalýdýr. lTüm saðlýk emekçilerine fiili hizmet süresiyle erken emeklilik hakký verilmelidir. lStajyer hemþirelere emeðinin karþýlýðý

ücret olarak verilmedir. lDoðum izinleri ücretli hale getirilmelidir. lHaftalýk çalýþma saati 35 saatle sýnýrlandýrýlmalýdýr. lÜcretsiz servis konulmalý, sosyal haklar saðlanmalýdýr. l4 / b ,

4/c, taþeron çalýþan tüm meslektaþlarýmýz kadroya alýnmalýdýr. lÖ z e l h a s t a n e l e r d e ç a l ý þ a n arkadaþlarýmýzýn çalýþma saatleri denetlenmelidir. lHastayý müþteri, çalýþaný köle yapan

'saðlýkta dönüþüm programý' durdurulmalýdýr. lPerformans sistemi kaldýrýlmalý, temel ücret insanca yaþayacak düzeye çýkarýlmalýdýr. lÝLO hemþirelik antlaþmasý imzalanarak, gerekleri yerine getirilmelidir.

Biz hemþireler kutlama deðil, haklarýmýzý istiyoruz. Bütün meslektaþlarýmýzý, haklarýmýz için, mesleðimizin onuru için, insanca yaþayabileceðimiz bir gelecek için “çok ses tek yürek” olmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz.

YÖNETMENLÝKLERÝ ÇÝÐNEMEYÝN, HUKUKSUZLUK YAPMAYIN Eðitim-Sen Ayvalýk Temsilciliði, üyeleri Lale Kavasoðlu'na hakký olan sýnýfýn verilmemesini protesto ederek, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yaptý. Eðitim Sen Temsilcisi Edibe Keleþ tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda; il içi isteðe baðlý atama döneminde tayin hakkýný kullanan sýnýf öðretmeni Lale KAVASOÐLU'nun 26.08.2010 tarihinde Ayvalýk Atatürk Ýlköðretim Okulu'nda göreve baþladýðý halde kendisine sýnýf verilmediði, boþ olan sýnýfýn norm kadro fazlasý ve hizmet puaný daha az olan baþka bir öðretmene verildiði, listelerde ismi hiçbir þekilde geçmeyen baþka bir öðretmenin de atamasýnýn yapýlarak, Eylül ayý içerisinde açýlan ek sýnýfta göreve baþlatýldýðý belirtildi.

Eðitim-Sen Temsilcisi Edibe Keleþ, keyfi uygulamalara devam edilerek, yönetmeliklerin bir kez d a h a ç i ð n e n d i ð i n i s ö y l e y e r e k ; ” Ya p ý l a n hukuksuzluklarýn giderilerek, hak ettiði sýnýf kendisine verilmesi gerekirken, üyemiz baþka bir okula görevlendirilmiþtir. Çocuklarýmýzýn eðitim gördüðü kurumlarý yöneten Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün ve adý geçen okul müdürünün, kurumlarýný, hangi anlayýþla ve hangi eðitim felsefesine uygun olarak yönettikleri konusunda ciddi þüpheler oluþmuþ; idarecilerin, kayýrmacý bir yaklaþýmla, çalýþanlarýn tümüne karþý ayný mesafede durmalarý ilkesi zedelenmiþ, adalet ve güven duygusu sarsýlmýþtýr. Eðitim-Sen olarak, bizler, yönetmelikler doðru uygulanana kadar bu uygulamalarýn takipçisi olacaðýz" dedi.

5

EÐÝTÝMDE AYIN GÜNCESÝ PYBS HATA VE YANLIÞLAR: Parasýz Yatýlý ve Bursluluk Sýnavý 30 Nisan'da yapýldý. Karaman Ermenek Anadolu Lisesi'nde 5. Sýnýf yerine 6. Sýnýf soru kitapçýðý daðýtýldý. Anadolu Öðretmen Lisesinde ise hatalý kitapçýklar verildiðinden sýnav geç baþlatýldý. Eðitim gittikçe ticarileþtiriliyor. Yetkililer özel okul açýlýþ ve davetlerine gidiyorlar. Eðitim sistemimiz sýnav boyunduruðundan kurtarýlmalýdýr. TÝYATRO ÞENLÝÐÝ YAPILDI: Ayvalýk için çok iyi bir çaba. Ülkenin birçok yerinden tiyatro topluluklarý geldi. Dört bin dolayýnda seyirci ile buluþtu. Ama okullarýmýzdan katýlým düþüktü. Her okuldan yirmiþer öðrenci istendi. Çoðu okuldan öðrenci ve yetkililer gelmedi. Ayaða gelen bu hizmet eðitim cephesinden iyi deðerlendirilemedi diye düþünüyoruz. Gösterimlerin ücretsiz olmasý büyük bir avantajdý. BAZ ÝSTASYONLARI OKUL YAKINLARINDAN KALDIRILIYOR: Personel Genel Müdürlüðünün yazýsýna göre okullara ve yakýnlarýna GSM operatörü baz istasyonlarý kaldýrýlmakta olduðu belirtildi. Genel Müdür Necmettin YALÇIN imzasý ile yayýnlanan belge yüreklere su serpti. EÐÝTÝM ÇALIÞANLARI MAAÞLARINI GEÇ ALDI: Ayvalýk'ta eðitim çalýþanlarý; maaþ ve ücretlerinden dolayý, Garanti Bankasýna geçtiklerinden maðdur oldular. 15 Mayýs'ta bankaya giden eðitim çalýþanlarý elleri boþ döndü. 700dolayýnda personel gecikmeli maaþ aldý. Maaþlarýný bir gün geç almak sorunda kaldýlar. Ek hesaplardan para çekenler (vb.) faiz yükü ile karþý karþýya kaldýlar. Olumsuzluk Ayvalýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nden kaynaklandýðý belirlendi. Bu konuda Ayvalýk Eðitim Sen Temsilciliði maaþlarýn geç ödenmesinden dolayý yasal iþlemlere giriþti, Valiliðe dilekçe verildi. ÖSYM ÇALIÞANLARI TEKNÝK TAKÝBE TAKILDI: KPSS soruþturmasýnda on iki kiþinin yeri deðiþtirildi. Bunlardan bir kiþi de açýða alýndý tespit edildi. Þifre iddialarý hala güncelliðini koruyor. Birimde kapsamlý deðiþiklikler düþünülüyor. Çünkü her sýnavda sýkýntýlar ortaya çýkýyor. Görevlendirme yoluyla çalýþan on kiþiye iþten el çektirildi. EÐÝTÝM SEN'DE YÖNETÝM DEÐÝÞTÝ:13-14-15 Mayýs tarihlerinde EÐÝTÝM SEN'in 8. Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Mevcut yönetimde deðiþmeler oldu. Mehmet Bozgeyik, Ünsal Yýldýz ve Mustafa Ecevit yerlerini korurken Abdullah Karahan, Sakine Esen Yýlmaz Tuðrul Culfa, Betül Korkut yeni yönetim kurulunu oluþturdular. Üyeleri oldular. TAYÝN DÖNEMÝ BAÞLIYOR: 2011–2012 Yer deðiþtirme baþvurularý baþlýyor. Ýl içi baþvuru kýlavuzu ve takvimi yayýnlandý. 15 Eylül itibariyle Ýki yýlýný dolduran öðretmenler tayin isteyebilecekler. EÐÝTÝM SEN YETKÝYÝ KAYBETTÝ: 163 TÜRK EÐÝTÝM SEN 159 çalýþanla EÐÝTÝM SEN Ayvalýk'ta yetkiyi kaybetti. Yýllardýr Ayvalýk'ta eðitim alanýnda yetkili sendika EÐÝTÝM SEN'di. DEPREMDE OKULLAR ZARAR GÖRDÜ: Kütahya - Simav ana merkez olmak üzere 19 Mayýs ta deprem oldu. Simav Halk Eðitim Merkezi ve Simav Kýz Meslek Lisesi baþta olmak üzeri kamu binalarý depremden zarar gördü. Kýz Meslek Lisesi'nin çatýsý çöktü ve duvarda yarýklar meydana geldi. 5,9 büyüklüðündeki depremde ölen üç kiþiden biri Simav Teknik Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar bölümü son sýnýf öðrencisi Hüseyin Oran'ýn ailesine baþsaðlýðý. DÖRT YOL AÐZINDA SERGÝ: Fotoðraf ve resim sergisi Fevzi Paþa Mahallesinde açýldý. Cumhuriyet Caddesi panayýr havasýna döndü. Ayvalýk Anadolu Lisesi'nin çalýþmalarý þahane. Yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalarýný sundular. Yöneticilerin katýlmamasý büyük üzüntü yarattý. ÞAFAK BAY'I KAYBETTÝK: Yüz binlerce iþsiz öðretmenin simge ismi, Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu (AYÖP) kurucusu Þafak Bay’ý kaybettik… Hastalýðýna raðmen sadece kendisi için deðil, yüz binlerce atamasý yapýlmayan öðretmenin kadrolu atanmasý için mücadele eden Þafak Bay, bir süredir Ankara GATA’da kemik kanseri tedavisi görüyordu. Papalina Gazetesi olarak ailesi, yakýnlarý ve meslektaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz.


6

papalina

Haziran 2011

MÝLLETVEKÝLLERÝNE SORUYORUZ

5 Haziran Dünya Çevre Günü 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Ayvalýk'ta farklý etkinlikler yapýldý.

Papalina Gazetesi olarak bölgemizde yaþanan çevre sorunlarýný 2011 Genel Seçimleri ile Balýkesir'i TBMM'inde temsil eden tüm milletvekillerimize sunuyoruz. Sayýn Milletvekili; Öncelikle, Ayvalýk Adalarý Tabiat Parkýný size kýsaca tanýtmak istiyoruz. 1 Eylül 1995–1 Nisan 1999 tarihleri arasýnda bölgeye 15 bilimsel araþtýrma gezisi düzenlenerek 1917 örnek toplanarak teþhisleri gerçekleþtirilmiþ; bölgede tedavi alanýnda ve gýda olarak kullanýldýðý saptanan bitki sayýsý 113'tür. Parkta Türkiye'nin baþka hiçbir yerinde bulunmayan 4 tür, doðal olarak yetiþmektedir. Parkta ayrýca Türkiye'de dar yayýlýþ gösteren 4 bitki türü de bulunduðu tespit edilmiþtir. Parkta en az 752 farklý bitki türünün yetiþtiði belirlenmiþtir. Türkiye'de 11 bin 400 çeþit bitki yetiþiyor. Çok deðiþik canlý türlerinin yaþamasýna elveren parkta ise yoðunluk olarak karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye ortalamasýnýn 4 misli fazlasý yetiþtiði belirlenmiþtir. Ayvalýk Adalarý Tabiat Parký, taþýmýþ olduðu doðal kültürel ve arkeolojik deðerleriyle eþsiz nitelikte olup, özellikle sahip olduðu adalar, Tabiat Parkýnýn en önemli kaynak deðerlerini oluþturmaktadýr. Adalar ile birlikte adalarýn çevrelediði körfezin oluþturduðu görsel peyzaj Tabiat Parký için ayrý bir önem taþýmaktadýr. Park, kiliseleri ve manastýrlarýyla yapay anýtlarý; doðal olaylar sonrasýnda oluþmuþ adalarýyla da doðal anýtlarý barýndýrmaktadýr. Ta b i a t P a r k ý a l a n ý , ç e v r e s i i l e b i r l i k t e deðerlendirildiðinde; · Sahip olduðu kültürel ve tarihi eserler nedeniyle “Tarih Turizmi”, · Yakýn yerleþim birimlerinden gelecek ziyaretçilerin yüksek talebi nedeniyle “Günübirlik Kullaným”, · 'Sahip olduðu koylar, kumsallar nedeniyle deniz turizmi', · 'Zengin denizel biyolojik yapýsý nedeniyle dalgýçlýk', · Adalar ile bütünleþen körfezin sahip olduðu eþsiz doðal özellikleri nedeniyle tekne turu gibi alternatif turizm faaliyetlerinin yapýlmasý için uygun olanaklara sahiptir. Önemli bir bölümü tabiat parký sýnýrlarý içinde olan Ayvalýk Sulak Alanlarý, hala bölge insanlarý ve diðer canlýlar için bir yaþam kaynaðý. Ancak Sulak Alanlarýn Korunmasý Yönetmeliðinde adý geçse de henüz bir yönetim planýndan yoksun. Ayvalýk Sulak Alanlarý, Türkiye'de bulanan 135 uluslararasý öneme sahip sulak alandan bir tanesi olup içinde 170'ten fazla kuþ türü barýndýrýyor. Yine, Bilfer Madencilik tarafýndan kurulan demir zenginleþtirme tesisi, baþta Ayvalýk olmak üzere, Küçükköy, Altýnova ve Dikili bölgesinin sulama ve içme suyu ihtiyacýný karþýlamak amacýyla yapýlan Madra Barajýnýn su havzasýný tehdit etmektedir. Balýkesir

Valiliði Mera Komisyonu tarafýndan, köylülerin yüzyýllardýr kullandýðý meranýn nasýl olduysa köylülerden alýnýp maden firmasýna verilmesi, Karaayýt Köyüne darbe vurdu. Köylüler, tek geçim kaynaðý olan hayvancýlýðý da yapamaz oldular. Köylüler mücadeleye baþladýklarýnda elektriksiz ve susuz býrakýldýlar. Türkiye fýstýk çamý ormanlarýnýn %27'sinin yer aldýðý, Türkiye'nin cam fýstýðý üretiminin %80'ini saðlayan, yýlda 100 milyon dolarlýk cam fýstýðý üreten Bergama Kozak Yaylasý'nda, altýn çýkarmak için özel bir þirket tarafýndan þimdiden 8 bin fýstýk çamý kesilerek, bölgenin sosyal, ekonomik ve ekolojik hayatý kar hýrsý ile talan edilmektir. Ayrýca maden kanununda yapýlan deðiþiklikle taþ ocaklarý, maden yasasý kapsamýna alýnarak, özellikle ormanlýk alanlarýn yok edilmesinin önü açýlmýþ bulunuyor. Taþ ocaklarý için getirilen alan sýnýrlamasý ile bu ocaklar ÇED yönetmeliði kapsamý dýþýna da çýkarýlarak, denetimsiz býrakýlmýþtýr. Edremit Körfezi zeytinin anavataný Anadolu'ya yaraþan, barýþýn simgesi zeytin aðaçlarý ile donanmýþ örnek bir coðrafya. 1939 yýlýndan bu yana korunan zeytinlik alanlarý da yeni bir yasal düzenlemeyle maden alanlarý haline getirilmek isteniyor. Sorularýmýz gelince; 1. Ayvalýk Adalarý Tabiat Parký plan ve karar hükümlerinin, 2009 yýlýnda yapýlaþmaya açýlacak þekilde revize edildiðini biliyor musunuz? 2. Böylece Ayvalýk Adalarý Tabiat Parkýndaki hazine arazilerinin, üç bakanlýðýn onayýyla sermaye gruplarýna satýþýna olanak saðlandýðýný biliyor musunuz? 3. A y v a l ý k A d a l a r ý Ta b i a t P a r k ý n d a madencilerin ruhsat aldýðýný biliyor musunuz? 4. Ayvalýk Adalarý Tabiat Parkýnýn RES tehdidi altýnda olduðunu biliyor musunuz? 5. Tabiat Parký içinde kalan 2B arazilerinin satýþýna karþý ne yapacaksýnýz? 6. Ayvalýk'ta sulak alanlarýn korunmadýðýný biliyor musunuz? 7. Ay v a l ý k K a r a a y ý t K ö y ü n d e , B i l f e r madencilik tarafýndan Madra Barajý havzasýný kirleten demir madeni tesislerinin olduðunu biliyor musunuz? 8. Karaayýt köyünün 3 yýl boyunca çeþitli defalar susuz býrakýldýðýný biliyor musunuz? 9. Kozak yaylasýnda fýstýk çamý katliamý yapýldýðýný ve taþ ocaklarý ile ekolojik dengenin bozulduðunu biliyor musunuz? 10. Zeytin altýndan deðerlidir. Zeytinlik alanlarýnýn madencilerinin talanýna açýlmak istendiðini biliyor musunuz? B i z l e r, y a þ a m s a v u n u c u l a r ý o l a r a k milletvekillerinden öncelikle çevreye ve doðaya yönelik yýkýmlarýn durdurulmasýný talep ediyoruz.

Çevre Koruma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný Nuray Özer bir konuþma yaparak, "Çevre Derneði'nin Ceynur Karagözoðlu'nun ölümünden bu yana arzusu buydu. Ceynur bey adýna bir þeyler yapabilmek. Belediye Baþkanýmýz burayý uygun gördü. O bunu haketti; o çýnar gibi bir insandý, buraya dikilen çýnarlar da büyüyüp onun evlatlarý olacak. Ve her zaman olduðu gibi onun gölgesinde olacaðýz." dedi. 15 Eylül Ýlköðretim Okulu'nun çevreye yönelik çalýþmalarý, Cumhuriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen etkinlikle Ayvalýklýlarla paylaþýldý. Öðretmen Gülgün Akarsu tarafýndan hazýrlanan, ana sýnýfý öðrencilerinin rol aldýðý 'Sarý yumak' adlý oyunda, bir yavru tavþanýn, doðanýn nasýl katledildiðinin farkýna varmasý anlatýldý. Minikler, oyundaki baþarýlý performansýyla büyük alkýþ topladý. Ýngilizce öðretmeni Berna Aydýn yönetimindeki Yavru Tema Grubu öðrencileri, naylon poþetler, CD'ler, bulaþýk süngerleri, gazete kâðýtlarý kullanarak tasarladýklarý elbiseleriyle defile yaptýlar. Teknoloji Tasarým dersi Öðretmeni Aytül Küçükparmaksýz yönetiminde, Balýkesir'de il birinciliði kazanan Uygulamalý Çevre Eðitimi Proje grubu öðrencileri, atýk plastikler kullanarak yaptýklarý avize, meyve sepeti, kapý süsü gibi eþyalar ile yaka iðneleri, taç gibi aksesuarlarý sergilediler.

Fotoðraflar: Nilgün KAYA

Fotoðraf: Nilgün KAYA

Gazeteci, Çevre dostu Ceynur Kargözoðlu anýsýna Ayvalýk Belediyesi'nce Cunda Adasý yolu üzeri Duba Plajý karþýsýnda yapýlan Parkýn açýlýþý 6 Haziran pazartesi günü gerçekleþtirildi. Ayvalýk Kaymakamý Nihat Nalbant ve Ayvalýk Belediye Baþkaný Hasan Bülent Türközen'in yaný sýra Balýkesir Ýl Çevre Müdürü Emine Tamer de açýlýþta hazýr bulundu.

Ýstiklal Ýlköðretim Okulu Çevre Projesi okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle tanýtýldý. Öðretmenleri Semra Paylan ve Çöp madam Tara Hopkins yönetiminde, yýl boyunca atýk malzeme toplayan, boyama kitabý hazýrlayan 4-A sýnýfý öðrencileri, kendi yazdýklarý oyunlarý sergilediler. “Tasarruflu Peri- Karbon Canavar” adlý oyunda, çevre düþmaný karbona karþý neler yapýlabileceði ve çevre korumanýn önemi vurgulandý. Büyük ilgi gören etkinlikler, “Atýklar Çöp Deðildir” sözünü büyüklere hatýrlatmýþ oldu.


papalina

Haziran 2011

7

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku Engelleri Yýktý

TÜRKÝYE AKP, KÖRFEZ CHP DEDÝ

Nebahat DÝNLER Türkiye genelinde 12 Haziranda gerçekleþtirilen genel seçimin sonuçlarý belli oldu. Katýlýmýn yüzde 87,1 olarak gerçekleþtiði seçimlerde, Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) yüzde 49.90 oy oranýyla meclise 326 milletvekili sokarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 25.91'luk oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 135 milletvekili ile temsil edilecek. Yüzde 10'luk seçim barajýný aþýp aþamayacaðý tartýþýlan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), beklenenin üstünde oy alarak toplam seçmenin yüzde 13'ünün oyunu aldý. MHP parlamentoya 53 milletvekili gönderecek. 2.5 milyonun üzerinde oy alan Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun desteklediði baðýmsýz adaylar ise yüzde 6 oy oranýyla 36 milletvekili ile parlamentoda temsil edilecek. Mecliste önceki dönemde 48 olan kadýn milletvekili sayýsý da bu seçimler sonunda 78'e yükseldi. Seçim sonuçlarýna göre, TBMM'de 4 parti grup kuracak. AKP, CHP, MHP ile Emek Demokrasi ve Özgürlük Blok'u adaylarýný destekleyen BDP, TBMM'de yer alacak.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, seçim barajýyla halk temsiliyetinin yok edilmesine karþý,12 Haziran Genel Seçimleri'ne baðýmsýz adaylarla girdi. BDP öncülüðünde geliþtirilen sol siyasi parti ve gruplarýnda içinde yer aldýðý Blok, hem 36 milletvekili çýkardý, hem de 2007 seçimlerine göre oy tabanýný geniþletti. Blok sadece hedeflediði milletvekili sayýsýna ulaþarak deðil, Doðu ve Güneydoðu illerinde ve Adana ile Mersin'de elde ettiði oylarla önemli bir baþarý kazandý.

oylarýnýn AKP'ye gittiðini gösterdi.

Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloðu'nun Mardin'de desteklediði Erol Dora ise Meclis'e giren ilk Süryani milletvekili oldu. Özgürlükçü, eþitlikçi, demokratik ve sosyal bir anayasa yapýlmasý blok vekillerinin ana talebi olacak.

Sosyalistler Adaylar; Önder, Tüzel ve Kürkçü Mecliste Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun destek verdiði sosyalist adaylar, büyük oy oranlarýyla seçimi kazandý. Ýstanbul'un baðýmsýz milletvekilleri Sýrrý Süreyya Önder ve Abdullah Levent Tüzel ile Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü; Türkiye'de demokratikleþmenin önünü açmak, emeðin sosyal ve ekonomik haklarýný gerçekleþtirmek, güçlü bir demokratik muhalefeti yaratmak için mücadelelerini parlamentoda da sürdürecekler.

12 Haziran seçimlerine þeffaf sandýk ve portatif kabinler hazýrlanýrken, engelli seçmenlerin sandýklara ulaþýmý yine mümkün olmadý.

Medya seçim sonuçlarýný nasýl gördü? Birgün "Blok Adaylarýnýn Zaferi", Yapacaklarýmýzýn Teminatýdýr"

"Yaptýklarýmýz

"Erdoðan balkon konuþmasýnda yine "kapsayýcý" mesajlar verdi. Baskýcý ve otoriter bir iktidar sürecinden sonra, Erdoðan'ýn "yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr" sözü dikkat çekti." Evrensel

78 Kadýn 472 Erkek Vekil Meclis'te Partiler Açýsýndan Seçimler Seçimlerde, AKP arka arkaya üçüncü kez oy oranýný artýrma baþarýsý gösterdi. Yüzde 50'yi bulmasýna raðmen milletvekili sayýsý azaldý. 2007 genel seçimlerinde 331 sandalyesi olan AKP, bu seçimlerde beþ sandalye kaybetti. AKP tek baþýna hükümet kurma imkanýný yakalarken Baþbakanýn hedeflediði tek baþýna anayasa yapma çoðunluðu olan 367'nin de referanduma götürmek için gereken 330'un da altýnda kaldý. Bu sonuçlarla AKP baþkanlýk sistemi ve anayasa deðiþikliði için Meclis'te uzlaþma aramak zorunda kalacak. Geçen yerel seçimlerde ve referandumda kýyý illerinde istediði baþarýyý elde edemeyen AKP; bu seçimlerde Antalya ve Çanakkale gibi sahil kentlerinde birinci parti oldu. Ýzmir'de %29,3 olan oy oranýný % 36,8'e çýkaran AKP, Ýzmir'de birinciliðini koruyan CHP'yi zorlayacaðýný gösterdi. AKP üç ilde ise vekil çýkaramadý. Tunceli'de 2 vekil de CHP'den, Hakkari'de 3 vekil de baðýmsýzlardan seçildi. Iðdýr'da ise MHP 1 vekil, baðýmsýzlar da 1 vekil çýkardý. CHP oylarýný yükselterek yüzde 25,9'a ulaþmasýna karþýn (2007 seçimlerinde 20,9) ciddi bir atak yapamadý. CHP bir önceki seçime göre 102 olan sandalye sayýsýný 33 arttýrarak 135 sandalyeye ulaþtý. Ýzmir, Aydýn, Kýrklareli, Tunceli, Muðla ve Edirne'de birinci sýra olan CHP, Sakarya'dan ise 34 yýl sonra milletvekili çýkardý. Seçim öncesi hedefleri olan yüzde 30'a ulaþýlamamasý, partililerde hayal kýrýklýðý yarattý. MHP, kaset skandallarýndan sonra baraj altýnda kalabileceði öngörülerine karþýn, bir miktar oy kaybetse de yüzde 13 ile (2007'de yüzde 14,2) barajý rahat geçti. 18 sandalye kaybedilmesi Genel Merkez'de üzüntü yarattý.

TBMM'de kadýnlarýn temsil oraný bu seçimlerde 2007'ye göre yüzde 56 oranýnda arttý. Seçim öncesinde partilerin gösterdikleri toplam 262 kadýn adaydan 78'i parlamentoda temsil hakký kazandý. Böylece 550 milletvekilinin görev yapacaðý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 48 olan kadýn milletvekili sayýsý 78'eyükseldi. AKP'den 45, CHP'den 19, MHP'den 3, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'ndan da 11 kadýn milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 43 ilden hiç kadýn milletvekili çýkmadý. Balýkesir'i AKP'den 2, CHP'den 1 kadýn milletvekili parlamentoda temsil edecek.

Körfez CHP Dedi Körfez ilçelerinde Havran hariç birinci parti CHP oldu. CHP; Ayvalýk'ta elde ettiði % 51,67 oy oraný ile Edremit (%44,9), Burhaniye(%43,3) ve Gömeç (% 41,13) ilçelerinin önüne geçti. 2007 seçimlerinde CHP, MHP, AKP þeklindeki olan Ayvalýk sýralamasý, 2011 seçimlerinde yer deðiþtirdi. CHP oy sayýsýný artýrdý. MHP oy kaybederken AKP ikinci sýraya yerleþti. Ayvalýk genelinde AKP oylarýnýn aðýrlýklý olarak köylerden geldiði görüldü. Akçapýnar, Çamoba, Hacýveliler, Karaayýt, Odaburnu ve Yeniköy AKP dedi. Merkez mahallelerinden Yenimahallede birinci olan AKP, Hamdibey mahallesinde CHP'yi zorladý. Altýnova ve Küçükköy beldelerindeki sýralamalar da CHP, AKP, MHP þeklinde oldu.

Emek Partisi (EMEP), Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloðu'nun içinde yer aldý. Bloðun baðýmsýz aday çýkarmadýðý illerde parti listesinden adaylarla seçime giren EMEP, 31.414 oy aldý. TKP, “Boyun Eðmeyen 500 bin oy” sloganýyla 85 seçim bölgesinde 550 milletvekilli adayý ile seçime girdi. Ancak 2007 seçimlerinin altýnda oy aldý. ÖDP, eksik evrak gerekçesiyle YSK tarafýndan seçim dýþý býrakýldý.

"AKP'nin Türkiye genelinde oy oraný yüzde 50'yi bulmasýna raðmen milletvekili sayýsý düþtü. CHP oyunu arttýrmasýna raðmen, beklentisinin altýnda kaldý. Blok ise milletvekili sayýsýný geçen döneme göre katladý." Özgür Gündem "Özerkliðin Zaferi" "Demokratik ulus ittifaký ve Kürt ulusal birliði þiarýyla seçimlere katýlan blok, bütün baskýlara raðmen zaferle çýktý. Halk özerkliðe evet dedi." Cumhuriyet "Üçüncü AKP Dönemi" "Akp'nin oyu arttý, vekil sayýsý düþtü. CHP oyunu da vekilini de arttýrdý. BDP'li baðýmsýzlar hedefine ulaþtý. MHP barajý aþtý, kan kaybetti." Radikal "Sandýðýn Ustasý" "Baþbakan Erdoðan'ýn liderliðindeki AK Parti, dünki genel seçimlerde oylarýn yüzde 50'sini alarak sandýktan zaferle çýktý." Hürriyet “Yine Erdoðan" , "Hesap Deðil Helalleþme"" "Erdoðan gelenekselleþen balkon konuþmasýnda partililer "kýskananlar çatlasýn" sloganý atýnca, "onlarý da kucaklayacaðýz, seçim döneminde kýrdýklarýmýz varsa haklarýný helal etsinler" dedi." Milliyet "Mendres'in Rekorunu Kýrdý» «Kemal Bey'in Kapýsýný Kýracaðým» "Üstüste üç genel seçimde oyunu arttýrarak zafer kazanan Erdoðan tarihe geçti. Menderes de üç seçim kazanmýþ, ancak üçüncü seçiminde oy kaybýna uðramýþtý." Taraf

Seçimlerde Saadet Partisi ve Has Parti'nin toplam oyu bir önceki genel seçimlerde Saadet Partisi'nin aldýðý oyla (yüzde 2 civarýnda) ayný olurken Has Parti, Saadet Partisi'nin önüne geçmeyi baþaramadý. Bir önceki seçimlerde yüzde 5 civarýnda oy alan Demokrat Parti (DP), varlýk gösteremedi (yüzde 1'in altýnda kaldý). 2007 seçimlerinde CHP ile ittifak yaparak meclise 13 milletvekili gönderen DSP de DP gibi yok olmanýn eþiðine geldi.

"Seçimin Galibi Blok"

«AKP Ezdi Geçti", "Halk Ergenekon Ýstemiyor»

AKP, % 46 oy oraný ile Balýkesir il genelinde birinci parti olmasýna raðmen 6 milletvekili hedefine ulaþamayarak 4 milletvekili çýkardý. MHP oy oranýný koruyarak 1 milletvekili çýkardý. CHP oy oranýný yükselterek, Balýkesir'de 2 olan vekil sayýsýný 3'e çýkardý. 2007 Genel seçimlerinde Balýkesir'de yüzde % 8 civarýnda oy alan Demokrat Parti (DP), varlýk gösteremedi. Neredeyse yüzde 1'e inen oy oraný, DP

«Türkiye toplumu 2002'den beri iktidarda olan Erdoðan'a üçüncü seçim zaferini armaðan etti. AK Parti her iki seçmenden birinin oyunu aldý." Halkýnsesi "Balkonu býrak sokaða bak" "Balkondan görünen manzara kimseyi aldatmasýn. Hopa'nýn isyanýna sahip çýkanlar, gazeteciler, aleviler, liseliler, iþçiler inadýna sokakta." Dýþ Basýn “AKP Kazandý ama Yeterli Sandalyeyi Bulamadý” Dýþ basýnda Türkiye'deki Genel Seçimler geniþ yer buldu. Ortak yorum "Erdoðan farklý kazandý ama zaferi yeni Anayasa için yeterli deðil" oldu. Kaynak: bianet.org


8

papalina

Haziran 2011

CUNDA'DA HIDRELLEZ

Sendikalar Kazandý 4/B'li Personele Kadro

Hasan TOSYA (Balýkçý-CUNDA) hasan.tosya@hotmail.com Devlet Memurlarý Kanununda yapýlan deðiþiklikle, 4/B kapsamýnda çalýþan sözleþmeli personelin daimi kadroya geçmesi saðlandý. Kanun hükmünde kararnameden yaralanmak için 30 günlük baþvuru süresi verildi. 4/B ve 4/C'nin kaldýrýlmasý için yaklaþýk 10 yýldýr mücadele veren sendikalar, seçim öncesi yapýlan bu düzenlemeyi yeterli bulmuyor. S e n d i k a l a r, 4 / C ' n i n v e t a þ e r o n l a þ t ý r m a n ý n kaldýrýlmasýný talep ediyorlar.

Fotoðraf: Numan Kaptan Arþivi

4/B kararnamesiyle kamuda sözleþmeli olarak çalýþan yaklaþýk 70 bin öðretmen bulunuyor. EðitimSen Ayvalýk Temsilcisi Edibe Keleþ; “Bu kararnameyle kadroya geçenler ile KPSS puanýyla sözleþmeli iken kadroya geçenler arasýnda, kadrolu öðretmen olarak görevlerine baþlama tarihleri açýsýndan ciddi bir ayrýmcýlýk yapýldýðýný gören genel merkezimiz, ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlarak, eþitlik ve adaletin saðlanmasý için Milli Eðitim Bakanlýðýna yazýlý baþvuruda bulunmuþtur.” dedi.

Artýk teknenize kimseyi alamýyorsunuz, yasak yani. Tekneniz profesyonelse, balýkçýlýk yapýyorsanýz teknenize kimseyi alamazsýnýz. Çocuðunuzu, eþinizi tekneye alacaksanýz ya onlara balýkçý ruhsatý alacaksýnýz ya da 400 lirayý gözden çýkaracaksýnýz. Yani þöyle diyeyim, 4 kiþilik bir aile þöyle tekne ile bir tur atalým derseniz cezanýz 1.500 lira.

Saygýdeðer Papalina okurlarý Cunda'dan merhaba. Bir 6 Mayýs daha geldi, geçti sessiz sedasýz, yani hýdrellez; içim buruk buruk oldu. Eski curcunayý, o kalabalýk insan dolu tekneleri aradý gözlerim ama bir tanesi bile yoktu. Neden mi? Bizim çocukluðumuzda hýdrellezin çok büyük önemi vardý. Bir gün öncesinden hazýrlýklar baþlardý. Yumurtalar haþlanýr, rengârenk boyalarla boyanýr, kurabiyeler yapýlýr, sarmalar sarýlýr, beþikler kurmak için ipler ayarlanýr yani 5 Mayýs günü bir telaþ, bir koþuþturmaca ile geçerdi. Ertesi gün sabah erkenden tekneler hazýrlanýr, çoluðunu çocuðunu, komþusunu tekneye dolduran büyük bir heyecanla kimi Tavuk Adasý'na, kimi Çamlýk' a doðru yola koyulurdu bir an evvel bir aðaç gölgesi bulabilmek için. O kadar kalabalýk olurdu ki, bir aðaç bulmak imkânsýzdý. Sabah erken saatlerde gençler sahile iner, her biri kendine göre dilek yazar, kâðýdý denize atar, dileðinin olmasý için dua ederlerdi. Denizin üstü teknelerle dolup taþardý. Kimi sazýný, kimi darbukasýný, kimi udunu alýr; akþama kadar büyük bir coþku içinde hýdrellezi kutlardý. Þimdi bakýyorum Tavuk Adasý bomboþ, Çamlýk' ta týk yok. Denizde gezen bir tekne göremedim. Ýnsanlarýn senede bir gün eðlenmesi bile hayal oldu. Neden mi?

Deðerli okurlar ben ve benim gibi denizden ekmek yiyen arkadaþlarýn ailesini alýp gezdirmeye hakký yok, yasak. Zaten adaya da gitseniz hemen önünüze bir levha geliyor, özel mülktür, çýkmak yasak. Buraya girilmez, orada gezilmez, þurada yürünmez, böylece hýdrelleze de gidilmez oldu. Bu ülkede çok merak ediyorum ne zaman bitecek bu yasaklar, galiba da bitmeyecek. Deðerli okurlar nedir bu sahiplenme, sanki insanlar dünyayý karnýna sokacaklar. Bazen Taþ Kahvede otururken þöyle bir 30-35 sene öncesine gidiveriyorum. O eski insanlarýn çalýþkanlýðý, muhabbeti; hiç iþi olmayanlar bile sabah erkenden kahveye iner, elinde sepeti, sepetin içinde testeresi 510 tane aþý çubuðu, çayýný içtikten sonra eþeðine binip yol kýyýsýnda herhangi bir yerde olan yabani aðaçlarý aþý yapýp bizlere kazandýrýrlardý. Halen onlarýn sayesinde armut, erik, badem gibi meyveleri yiyebiliyoruz, hatta yemiyoruz dallarýný hoyratça kýrýyoruz, yapraklarýný yoluyoruz, kýymetini bilmiyoruz. Bir gün anlayacaðýz ama bundan sonra ki aðaçlarý kim aþýlayacak, ben o güzel insanlarý hep rahmetle anýyorum. En güzel dünyayý onlar yaþadýlar, mutluydular, huzurluydular, yasaksýzdýlar. Ya biz, biz mutlu muyuz, yetinmeyi biliyor muyuz? Hayýr. O insanlar birer hatýra býrakarak göçüp gittiler. Bizler ne býrakacaðýz, biz neyle anýlacaðýz? Anýlacak mýyýz? Anýlacaðýz ama onlar gibi deðil. Saygýlarýmla.

Liseli Gençlerden Ayvalýk Ýçin Yerel Projeler Ayvalýk Atatürk Anadolu Lisesi, 1. ATAL KÜLTÜR SANAT ÞÖLENÝ çerçevesinde düzenlenen Resim- Fotoðraf ve Proje sergisi 16 Mayýs 2011 Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanýnda açýldý. Üç gün boyunca gezilen sergi sýrasýnda Ayvalýk Lisesi

1975–1977 yýllarý mezunlarýndan oluþan Grup Kardaþlar da konser verdi. ‹Ayvalýk Yerel Projeleri' adý altýnda Ayvalýk'ýn çevresel, tarihsel ve kültürel deðerlerini araþtýran öðrenciler, izleyenlere heyecanla projelerini anlattýlar. “Ayvalýk'ta Kýrmýzý Mercanlar”, “Yazýlan Coðrafyadan Yaþanan Coðrafyaya Yolculuk- Kaz Daðlarý”, “ Ayvalýk Tuzlasý- Kuþlar”, “Ayvalýk ve Kaz Daðlarý Endemik Bitkiler, Hayvanlar ve Ekoloji”, “Ayvalýk Milli Parklar Sahasý” baþlýklý projelerde, Ayvalýk Adalarý Tabiat Parký ve Kazdaðlarý'nýn deðeri vurgulandý. “Mübadele ve Ayvalýk” ve “Ayvalýk'ta Ot - Yemek Kültürü- Mutfaðý” projeleri, Ayvalýk'ta yaþayan mübadillerin Midilli ve Grit Adalarýndan getirdikleri ve orada býraktýklarý ile ilgili bilgiler verdi. . “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý” projesi, rüzgâr kenti olan Ayvalýk'ta, enerjisi ihtiyacý için rüzgârdan yararlanmanýn önemini gözler önüne serdi.

Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Balýkesir Þube Yöneticisi Þenol Eyigün; Ayvalýk Adliyesinde görevli 4/B kapsamýnda 11 çalýþanýn bulunduðunu ve baþvurularýný yaptýklarýný söyledi. 4/B'nin yoðun olarak kullanýldýðý kamu saðlýk sektöründe, aile hekimliði uygulamasýnda ve üniversite hastanelerinde sözleþmeli çalýþtýrýlan personel kanun hükmünde kararnameden yararlanýyor. Saðlýk Emekçileri Sendikasý (SES) temsilcisi Birsen Seyhan, Ayvalýk Devlet Hastanesinde 4-B kapsamýnda 13'ü Acil Týp Teknisyeni olan 28 saðlýk çalýþanýnýn baþvurularýný yaptýðýný belirterek; “4/C'li personelin, vekil personelin, sayýlarý yüz binleri bulan taþeron iþçilerin kadroya alýnmasýný saðlamak için mücadelemiz devam edecek.” dedi. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikasý (Tüm Bel-Sen) tarafýndan yapýlan açýklamada; yerel yönetimlerde çalýþan sözleþmeli personelin belediyelerde 5393 sayýlý yasa, il özel idarelerinde ise 5302 sayýlý yasa çerçevesinde istihdam edilseler bile asýl olarak 657 sayýlý yasanýn 4/B maddesi çerçevesinde çalýþtýrýldýklarý belirtildi. Buna iliþkin birçok yargý kararý ve idari düzenleme olduðu hatýrlatýlarak, yerel yönetimlerde çalýþan sözleþmelileri 4/B'li çalýþanlardan farklý deðerlendirmemesi, kamuda güvencesiz bir þekilde çalýþmaya mahkûm edilen on binlerce çalýþanýn hepsinin kadroya alýnmasý talep edildi.


papalina

Haziran 2011

BELEDÝYE MECLÝSÝMÝZDEN Halil COÞKUN Hasan Bülent Türközen baþkanlýðýnda Belediye Meclisi toplandý. Toplantý, Belediye Meclis üyesi Hakan Ediz'in mazeretinden dolayý katýlamadýðýndan15 belediye meclisi üyesiyle yapýldý. Belediye Baþkaný Hasan Bülent Türközen, Ayvalýk Þehirlerarasý terminal ihalesinin sonuçlandýðý duyurdu. Ýhaleye tek firma olarak giren merkezi Ýstanbul Maltepe'de olan MDSF Ýnþ. Tur. Tic. Ltd. Þti. temsilcisi, belediyenin belirlediði keþif bedeli olan 3.827.00TL ile sözleþme gereði 8 ayda bitirmek þartý ile ihaleyi aldýklarýný fakat þirket olarak 5,5 ayda açýlýþ kurdelesinin kesileceðini belirtti. Ayvalýk Belediye bütçesinden hiçbir gider olmadan 15 yýllýðýna, her yýl 36.000 TL kira bedeli ödenerek terminali yaklaþýk 3.200.000TL' ye mal ederek hizmete açýlacaðýný söyledi.

Kazým Karabekir Mahallesi Ayvalýk Kent Konseyinin yeni yönetim kurulunun ilk icraatý, Mahalle Meclislerini oluþturmak oldu. Mahalle Meclislerinin oluþturulmasýný isteyen Kent konseyi, konuyu genel kurula getirdi. Mahalle Meclisleri olmadan demokratik ve katýlýmcý bir yerel yönetimin olamayacaðý belirtilen genel kurulda karar oy birliði ile alýndý.

yaþamý ilgilendiren her alanda etkinlik göstereceði anlatýldý. Ýsmetpaþa Mahallesinden sonra, Kazým Karabekir Mahallesinde de ayný çalýþmalar yürütüldü. 1 Haziran Çarþamba günü meclis mahallede toplandý. Kazým Karabekir Mahallesinde de toplantýya ilgi büyüktü. Mahalle halký olarak yerel yönetime katýlabilmek onlarý heyecanlandýrdý. Yönetim kurullarýný hemen oluþturdular. 14 Haziran Salý günü de Kemalpaþa Mahallesinde mahalle meclisi toplantýsý yapýldý.Kemalpaþa Mahallesinde de katýlým oldukça iyiydi ve duyarlýlýk gözle görülebiliyordu. Mahalle halký, hem mahallelerinin sorunlarýnýn çözülmesinde hem de yerel yönetimde yer almada kararlýlýklarýný göstererek on kiþilik yürütme kurulu oluþturdular.

Kemalpaþa Mahallesi

Kent Konseyi yürütme kurulu, örgütsüz insanlarý bir araya getirmenin en iyi yolunun mahalle meclisleri olduðunu belirtmesi ve mahalle meclisleri ile kent konseyinin daha geniþ bir aile olacaðýný belirtmesiyle toplantýlar sona erdi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilk mahalle meclisinin Ýsmetpaþa Mahallesinde oluþturulmasýna karar verdi. Afiþler ve çaðrý yazýlarý hazýrlandý. Mahalle halkýna çaðrýda bulunuldu. 25 Mayýs Çarþamba günü mahallede, Taksiyarhis Kilisesinin önündeki meydanda ilk toplantý gerçekleþtirildi. Mahalle halkýnýn katýlýmý oldukça iyiydi. Özellikle de kadýnlarýn ilgisi çok iyiydi. En küçük yerel idare birimi olan mahallelerin oluþturduðu meclisler, halkýn bir araya gelip mahalle sorunlarýný tartýþarak çözüm yollarý bulmayý amaçladýðý belirtilen toplantýda; mahallelerin öncelikli sorunlarýnýn ve ihtiyaçlarýnýn belirlenmesinden danýþmanlýk hizmetlerine; kadýnlara, gençlere, çocuklara, yaþlýlara ve engellilere kadar uzanan bir çerçevede hizmet sunacak olan Mahalle Meclisleri, mahallelerde kentsel

Ýsmetpaþa Mahallesi

Kent Konseyinde Yeni Dönem Ayvalýk Kent Konseyi Olaðan Seçimli Genel Kurul Toplantýsý, 22 Nisan 2011 Cuma günü, saat 17.15'de Ayvalýk Ticaret Odasý Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Seçim yine blok liste ile gerçekleþtirildi. Ya p ý l a n s e ç i m d e K e n t K o n s e y i Baþkanlýðýna Nuray ÖZER yeniden seçildi. Yürütme Kurulu asil üyeliklerine Halil Cevdet KANTARCI, Necip Arif TÜNEK, Necdet UÐRAL, Gülay GÖKGÜN, Yasemin GÜNGÖR, Havva TAYLAN ve Nahil FÝLÝZ; Yürütme Kurulu yedek üyeliklerine ise Halil GENCER, Mustafa GÜRBÜZ ve Ýnan Murat ÝÇDAÐ seçildiler. Kent Konseyi Genel Sekreterlik görevine yeniden Övünç UÐUZ getirildi. Kent Konseyi Yönetim Kurulu üç yýllýðýna

yönetime gelmiþ oldu. Kadýn Meclisi Kent Konseyi Kadýn Meclisi seçimli genel kurul toplantýsý 16 Mayýs 2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Ticaret Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Seçim, burada da blok liste ile yapýldý. Tek listenin oylandýðý seçimde, Kadýn Meclisi Yürütme Kurulu asil üyeliklerine Hatice ARGA, Tülay Ç A N K AYA , N e r m i n Ö Z K U L , F i d a n K Ü Ç Ü K S Ü T Ç Ü , M e h v a r FA R A H Ý , F i l i z KARAYELLÝ ve Oya UÐURAL, yedek üyeliklerine ise Canan ALPOÐUZ ve Mine ÇETÝN seçildiler. Yapýlan seçimden sonra, çalýþma gruplarý oluþturuldu. Çalýþma gruplarý oluþturulurken, gönüllü üye bulmakta zorlanýldýðý gözlendi.

Belediye Meclis üyesi Sema Ünver'in norm kadro fazlasý personelle ilgili sorusu üzerine Belediye Baþkaný Hasan Bülent Türközen, çalýþmalarýnýn 1 Aðustos tarihine ertelendiðini söyledi. Daha sonra gündemin birinci maddesi olan 2010 yýlý kesin ve idari hesap cetvelinin okunmasýna geçildi. Tahmini bütçe 39.545.000TL iken kesin hesap cetvelinde gerçekleþen gelir, 30 milyon 703 bin lira ile %77. 64'lük gerçekleþtiði,2009 yýlýna oranla %23 lük artýþ söz konusu olduðu, Özel Kalem Müdürlüðü, Ulaþým Hizmetleri, Yazý Ýþleri Müdürlüðü, Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Mali Hizmetler Müdürlüðü, Çevre Koruma Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü, Mali Hizmetler Müdürlüðü, Ýmar ve Planlama Müdürlüðü, Temizlik Ýþleri müdürlüðü, Veteriner Hizmetleri Müdürlüðü, Zabýta Ýþleri Müdürlüðü idari hesap cetvelinde toplam rakam 34 milyon 684 bin lira civarýnda olurken, yüzde 87,69 oranýnda gerçekleþtiði, 1 sene önceki rakama göre % 22.44'lük bir artýþ yaþandýðý kaydedildi. Kesin ve idari hesabýn gerektiði takdirde iki ay içerisinde Sayýþtay incelemesi için Ankara'ya gönderilmek üzere hazýrlandýðý belirtildi ve bütçe üç ret oyuna karþýn 12 oy ile kabul edildi. Meclis Tarife komisyonundan gelen konulardan biri de ERA Reklam Hizmetleri Sanayi Tic. A.AÞ'nin 5 yýllýk protokol teklifiydi.Teklif aynen kabul edilirken 377 bin 500 lira olan bedelin 400 bin liraya yükseltilmesine, ödemelerin 5 taksite bölünmesi deðiþtirilerek iki taksitte ilk taksitin 10 Aðustosta alýnmasýna ve mevcut billboardlarýn yenilenmesine karar verildi. Ýmar komisyonundan gelen konular arasýnda ise, Ayvalýk Lisesi arkasýnda bulunan mülkiyeti Maliye'ye ait, MEB Orta Öðretim Müdürlüðüne tahsisli alanda 3 katlý iki ayrý eðitim tesisi yapýmý plan tadilatý teklifi, yükseklik önerilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Ýçme suyu temini için iller bankasýndan kredi alýnmasýyla ilgili diðer konulara geçildi. Ýçme suyu hatlarýnda yapýlmasý düþünülen çalýþma için Altýnova'dan Kazan Sitesine kadar olan mesafede kullanýlmak üzere 2 km'lik ve 355'lik poliüretan boru almak istediklerini kaydeden Baþkan Türközen, Ýller Bankasýndan 60 ay vadeli 650 bin liralýk kredi alýnmasý için yetki istedi. 355'lik poliüretan boru ile hatlarý yenilemek istediklerini belirten Baþkan Türközen'e MHP'li Belediye Meclis üyesi Serkan Gülören, “Su borularý yenilenmeli; boru parçalarý, metal parçacýklarý çeþmeye geldiði için þehir içi içme suyu borularýnýn mutlaka deðiþmesi gerekir.” dedi. Belediye Baþkaný Hasan Bülent Türközen'in ikinci kredi talebi ise asfalt malzemesi alýmý için oldu. Asfalt malzemesi alýmý için 500 bin liralýk ve içme suyu ile ilgili boru alýmý için 650 bin liralýk kredilerin, Ýller Bankasýndan karþýlanmasý kabul edildi. MHP'li Belediye Meclis üyesi Sema Ünver, gündem maddelerin belediye meclis üyelerine son dakikada deðil önceden bildirilmesi istedi. Tenekeciler Sokaðý arasýnda yapýlan çalýþmanýn ve sahilde devam eden çalýþmalarýn ne zaman biteceði, sivrisinekle ilgili mücadele, Ayvalýk çöplüðünde yeni düzenleme yapýlýp yapýlmayacaðý konularýyla ilgili sorularý sordu. Sema Ünver, sivrisinek mücadelesinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiðini belirterek “ Belediye olarak gereken önem verilmiyor, zamanýnda etkin mücadele gerek.”dedi.

9


10 papalina

Haziran 2011

SATRANÇ KÖÞESÝ Merhaba, satranç severler ve de satranç dostlarý. Dünya'da ve ülkemizde satranç dünyasýnda olup bitenlere bir göz atmaya devam edelim. DÜNYA'DAN SATRANÇ HABERLERÝ: * 2011'de Linares yok! Süper turnuvalarýn en prestijlisi Linares, 2011'de düzenlenmeyecek. * WIM Betül Cemre YILDIZ WGM normu aldý.07–14 Nisan tarihlerinde Lviv-Ukrayna'da gerçekleþen Vorobec Aný Turnuvasý'nda A Ulusal Bayan Takýmý sporcularýmýzdan WIM Betül Cemre YILDIZ, 9 maçta 6 puan alarak 2404 performans ile ikinci WGM (Bayan Büyük Usta) normunu almayý baþardý. WIM Betül Cemre YILDIZ ilk WGM normunu 2009 Dünya Gençler Þampiyonasý Bayanlar kategorisinde almýþtý. * ANAND'ýn çocuðu oldu. Dünya þampiyonu Viswanathan ANAND ile eþi Aruna'nýn geçtiðimiz ay bir erkek çocuklarý dünyaya geldi. * 09–19 Nisan 2011 tarihlerinde Dubai'de gerçekleþen 13.Dubai Açýk Satranç Turnuvasý'ný Hintli oyuncu GM Abhijeet GUPTA kazandý. * Endonezya'nýn baþkenti Jakarta'da 01–07 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen Telin Uluslar arasý Satranç Turnuvasý'nýn galibi GM Cerdas BARUS oldu. Cerdas BARUS'u özel yapan ise ayný zamanda iþitme özürlü bir oyuncu olmasý. * Ermenistan'da satranç zorunlu ders oluyor. * Pasifik Okyanusu'nda ilginç ve egzotik bir ülke olan Filipinler'in baþkenti Manila, Asya Satrancýnýn kalesi durumunda. * Tayland Açýk'ta þampiyon GUSTAFFSON! Alman büyük usta Jan GUSTAFFSON Pattaya'da düzenlenen 2011 Tayland Açýk Satranç Turnuvasý'nýn þampiyonu oldu. * Thessaloniki Satranç Akademisi'nin organize ettiði Thessaloniki Açýk Satranç Turnuvasý (Büyük Ýskender Açýk Satranç Turnuvasý) baþvurularý devam ediyor. Þu ana kadar 11 ülkeden 100 oyuncu kayýt yaptýrmýþ durumda. TÜRKÝYE'DEN SATRANÇ HABERLERÝ: * Bu sene TSF tarafýndan ikincisi organize edilen Satranç Çocuk Ligi Türkiye Finali geçtiðimiz ay içinde (12–17 Nisan) Antalya/Kemer'de oynandý. Çocuk Ligi Türkiye Finaline tüm ülkeden toplam kýrk altý takým ve yaklaþýk iki yüz otuz sporcu katýldý. Akdeniz Belediyesi finali 16 puan ile kapattý ve þampiyonluðunu ilan etti. Yamanlar Özyurt Ýlköðretim Okulu ikinci, Özel Yamanlar Ýlköðretim Okulu ise üçüncü oldular. TSF Baþkaný Ali Nihat YAZICI, önümüzdeki sene çocuk

liginin devamý niteliðinde “Yýldýzlar Ligi”'nin de hayata geçirileceðini söyledi. Ne var ki, bazý satranç sporu yorumcularý gerçekleþtirilen Çocuk Ligi hakkýnda Çocuk Ligi heyecanla baþladý, hüsranla bitti- diyerek, satranç sporunun oldukça maliyetli (paran varsa satranç oyna !) bir spor dalý haline getirildiði yorumunda bulundular.

AYVALIKTAN SATRANÇ HABERLERÝ *Edremit Satranç Ýlçe Temsilciliði ile Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Edremit Þubesi'nin düzenlediði “Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý” 14- 15 Mayýs 2011 tarihinde, Edremit parký Tepe Gazinosunda yapýldý. 1997 ve daha küçük yaþ ile 1996 ve daha büyük yaþ olarak 2 ayrý grupta gerçekleþen turnuvaya büyüklerde 25, küçüklerde 16 olmak üzere toplam 48 lisanslý sporcu katýldý. Turnuva öncesi ÇYDD baþkaný Nedret Gürdal, yaptýðý konuþmayla ÇYDD'nin amaçlarýný ve gençlerin eðitimine verdikleri önemi belirterek bu alanda her türlü etkinliðe destek vereceklerini ifade etti. Satrançla ilgili yaptýðý araþtýrmalarda; Satrancýn bir akýl oyunu olduðunu, kendimizi tanýmanýn ve kontrol etmenin satrançla geliþebileceðini, her yönüyle satrancýn hayatýn bir parçasý olduðunu söyledi. Katýlýmýn sevindirici olduðunu belirterek, herkese baþarýlar diledi. Turnuva sonunda her iki kategoride ilk beþe ödül verildi. Büyükler kategorisinde bunca yýllýk tecrübeli sporcularýn arasýndan sýyrýlarak birinciliði elde eden Ahmet Yusuf ZÖRER'i kutluyoruz. Her kategoride dereceye giren sporcular: Büyükler1. Yusuf Ahmet Zörer, 2. Cihat Bulut, 3.Emin Kavalcý,4. Engin Parlarkýlýç, 5. Adem Karakuþ Küçükler1. Alp Tuna, 2. Alper Erdil, 3. Ahmet Erdim, 4. Çaðdaþ Çaðýrgan, 5. Furkan Berke Kayýkçý

Ayvalýk'ta yapabileceðini belirtti. Þampiyona sonucunda ödül alan sporcular sýnýflarýna göre þöyle sýralandý: RS:X 9.5 Sýnýfý Genelde; 1. Ýsa Pamir Saçkan (Galatasaray Spor Kulübü) 2. Sarp Kaya Türe (Ýstanbul Yelken Kulübü) 3. Atakan Kaan Aydýn (Galatasaray Spor Kulübü) RS:X 8.5 Sýnýfý Genel: 1. Kutlay Hanlý (Galatasaray Spor Kulübü) 2. Sinan Þenevrensel (ARM Urla Yelken Kulübü) 3. Tolga Coþkun ( Fenerbahçe Spor Kulübü) RS:X 8.5 U19 Sýnýfý Genel ; 1. Kutlay Hanlý (Galatasaray Spor Kulübü) 2. Sinan Þenevrensel (ARM Urla Yelken Kulübü) 3. Tolga Coþkun (Fenerbahçe Spor Kulübü) Techno U15 sýnýfý:

Fotoðraf: Nilgün KAYA

BAHAR ÞENLÝÐÝ SATRANÇ TURNUVASI Ayvalýk Atatürk Anadolu Lisesi'nde bahar Þenliði kapsamýnda okullar arasý satranç turnuvasý düzenlendi. 02- 03 Haziran 2010 tarihinde yapýlan “LÝSELER ARASI TAKIM SATRANÇ TURNUVASI”na, Ayvalýk Atatürk Anadolu Lisesi, Rahim Usta Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi toplam 18 sporcu katýldý. Ayvalýk Atatürk Anadolu Lisesi Biyoloji öðretmeni Zerrin Þafak Aydýnoðlu tarafýndan organize edilen, Berger Döner Sisteminin uygulandýðý turnuvanýn hakemliðini TSF Ayvalýk Ýlçe Temsilcisi Ahmet Hamdi Dinler yaptý. Turnuva sonunda; Ayvalýk Atatürk Anadolu Lisesi birinci olurken Endüstri Meslek Lisesi ikinci ve Rahim Usta Lisesi üçüncü oldular. Kupalar, þenliðin son günü düzenlenen törenle verildi.

Windsurf Yarýþlarý Ayvalýk'ta Yapýldý Türkiye Yelken Federasyonu'nun Windsurf yarýþlarý 04 – 08 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Ayvalýk Yelken Kulübü'nün ev sahipliðinde Ayvalýk'ta yapýldý. RS:X-Techno 293 Federasyon Kupasý Yarýþlarýna 4 ilden gelen 7 kulübün 29 sporcusu katýldý. Ayvalýk'ýn denizi, rüzgârý ve doðal yapýsý ile bu spora uygun olduðunu belirten Ayvalýk Yelken Ýhtisas Spor Kulübü Baþkaný Hakan Kaldýrýmcý, Amaçlarýnýn Ayvalýk'ý windsurf sporunda daha faal hale getirmek olduðunu ifade etti. Kaldýrýmcý Ayvalýk'ta ilk kez düzenlenen yarýþa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarýný ifade etti. 13 hakemin görev yaptýðý, altý kategoride gerçekleþen yarýþlar, Pazar günü Ayvalýk yelken Ýhtisas Spor Kulübünde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Ödül töreninde konuþan Kaymakam Nihat Nalbant, Türkiye Yelken Federasyonunun kano yarýþlarýnýn da

Hazýrlayan: Ahmet KÖKEN

1. Cihan Özdemir (Ýstanbul Yelken Kulübü) 2. Özgür Can Doðan (Ýstanbul Yelken Kulübü) 3. Onur Cavit Biriz (Galatasaray Spor Kulübü) Techno U17 sýnýfý Genel ; 1. Tolga Kaan Özbenli (Fenerbahçe Spor Kulübü) 2. Poyraz Akay (Fenerbahçe Spor Kulübü) 3. Dilara Uralp (Çeþmealtý Yelken Kulübü) Bayanlarda ; 1. Dilara Uralp (Çeþmealtý Yelken Kulübü) 2. Seben Göle (Galatasaray Spor Kulübü) 3. Selen Günaydýn (ARM Urla Yelken Kulübü)

BU SAYININ SORUSU: Beyaz oynar 3 hamlede mat eder.

GEÇEN SAYIDAKÝ SORUNUN ÇÖZÜMÜ: 1.Vxf7+ , Þxh6 2.Fg5+ , Þxg5 3.Vf4 # 1-0 “Sakin bir hamle çoðu zaman dünyayý sallar.” Richard RETI

Þahin Þenoduncu'dan Yeni Rekor 9. Avrupa Yürüyüþ Kupasý 21 Mayýs 2011 tarihinde Portekiz'in Olhao kentinde yapýldý. Ayvalýk Atletizm Spor Kulübü sporcularý, Kemal Gelecek, Özgür Ozan Pamuk ve Þahin Þenoduncu, antrenörleri Sebahattin Tatar ile birlikte 10 kiþilik milli takým kafilesinde yer aldýlar. Kupada genç bayanlar 10km yürüyüþ kategorisinde Tuðçe GÜNEÞ 49:16'lýk derece ile Gamze ÖZGÖR 51:14'lük derece ile en iyi derecelerini elde ederek Türkiye'yi 20 puanla 4. sýraya taþýdýlar. Genç erkekler 10.km de Þahin Þenoduncu 45.14 derecesiyle dünya gençler þampiyonasý barajýný geçerken 10.km yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Ozan Pamuk ise yarýþmada sakatlanarak istediði dereceyi yapamadý. Büyük erkekler 20km yürüyüþ kategorisinde Kemal GELECEK 1:36:35'lik derecesini tekrarladý. Ayvalýk Atletizm Spor Kulübü, kendilerine destek verenlere teþekkür ederken Ayvalýk'ta ihtiyaç duyulan tesisin bir an evvel tamamlanmasýný istediler. Sporcularýmýzý ve antranörleri Sebahattin Tatar'ý kutluyoruz.


papalina 11

Haziran 2011

Nebahat DÝNLER Bir insan haklarý ihlali olan kadýna yönelik aile içi þiddet, gelir ve eðitim düzeyi ne olursa olsun tüm dünyadaki ve ülkemizdeki kadýnlarýn ortak sorunu. Kadýn cinayetleri ise son yýllarda %1400 artmýþ bulunuyor. Kadýnlar en yakýnlarýndaki erkekler tarafýndan öldürülüyor. 2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun ve 5393 sayýlý Belediye Kanunu bu sorunla mücadelede kurumlara düþen görevleri tarif etmekte. Bu kapsamda yerel yönetimlerce örnek çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. “Kadýn Dostu Kent” unvanýný alan Ýzmir'de hem Büyükþehir Belediyesi hem de Ýlçe Belediyeleri tarafýndan “Kadýn Danýþma Merkezi” açýlmýþ bulunuyor. Merkezler ile kentte yaþayan her sosyal kesimden kadýnýn bilgilendirilmesi, d e s t e k l e n m e s i , güçlendirilmesi ve korunmasý amaçlanýyor. Biz de Bergama Belediyesi Kadýn Danýþma ve Dayanýþma Merkezi'ni ziyaret ettik. Merkez için belediye binasýna çok yakýn bir sokakta iki katlý bir ev tahsis edilmiþ. Merkezin sorumlusu Kader Keleþ'ten yürütülen çalýþmalar hakkýnda þu bilgileri aldýk; l Bergama Kadýn Danýþma ve Dayanýþma Merkezi, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðüne baðlý olarak 2007 yýlýnda açýlmýþ. Belediye ile iliþkileri Meclis üyesi Necla Birinci yürütüyor. l Þiddete maruz kalan kadýnlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik danýþmanlýk hizmeti saðlanýyor l En çok hukuksal destek için baþvuru oluyor. Ýzmir Barosu'ndan Adli Yardým desteði saðlanýyor. Evraklar, gönüllü avukatlar tarafýndan düzenleniyor. 15 gün içinde Baro avukat tayin ediyor.

iþlemlerin yapýlmasýnda yardýmcý olunuyor l Devlet Hastanesi, Rehberlik Araþtýrma Merkezi ve Özel Rehabilitasyon Merkezi'ndeki psikolog ve uzmanlardan gönüllü olarak Psikolojik danýþmanlýk desteði saðlanýyor. Belediye Baþkaný, açýlan yeni kadroyla merkeze psikolog alýnacaðý müjdesini vermiþ. l Temel yasal bilgileri içeren broþürleri bastýrmak, daðýtmak ve kadýnlara ulaþtýrmak merkezin görevleri arasýnda. Örnek olarak; Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Bürosu ile ortak imzalý posterler ve KSGMAile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý çoðaltýlarak d a ð ý t ý m ý y a p ý l ý y o r. Baþvurulabilecek kurum ve adres bilgileri veriliyor. l Kadýnýn insan haklarý, kadýn saðlýðý ve þiddetle mücadele yollarý hakkýnda bilgilendirme çalýþmalarý yapýlarak, konferanslar düzenleniyor. l Kaymakamlýk Ýlk Adým Bürosuna baðlý Sosyal Hizmet Uzmaný ile ortak ç a l ý þ m a y a p ý l ý y o r. Örneðin; Bu yýl Danýþma Merkezinde yapýlan “7–19 yaþ Aile Eðitimi”ni eylül ayýndan itibaren mahallelere taþýyacaklar.

Ege Bölgesi Kadýn Danýþma Merkezi çalýþanlarý için Mor Çatý tarafýndan Ýzmir'de verilen eðitim programýnýn kendisine güç kattýðýný söyleyen Kader Keleþ, deneyimlerini büyük bir heyecanla paylaþýrken merkeze gelen kadýnlara da kendi güç katmaya devam ediyor. Ayvalýk'ta bir kadýn danýþma merkezi açýlmasý için 25 Kasým ve 8 Martta yapýlan imza kampanyalarýnýn ardýndan Ayvalýk Belediyesi ilk adýmý atmýþ bulunuyor. Merkezin faaliyete geçmesini Ayvalýklý kadýnlar olarak heyecanla bekliyoruz.

l Þiddet ortamýndan kaçarak sýðýnma talebiyle merkeze baþvuran kadýnlara önce yasal haklarý hakkýnda bilgilendirmeler yapýlýyor. Yaþam tehlikesi varsa hukuksal iþlemlerin yerine getirilmesi saðlanýyor. Sosyal hizmetler Ýl Müdürlüðü ile irtibata geçilerek maðdur Sýðýnmaevi'ne gönderiliyor. l Emniyet Müdürlüðü veya Jandarma'ya yapýlan baþvurularda da ortak çalýþma ile iþlemler yapýlarak kadýn güvenli bir yere yerleþtiriliyor. l Ekonomik gücü olmayan kadýnlara, Sosyal Yardým fonundan nakdi yardým baðlanmasý için gerekli

Hepimiz Eþkýyayýz… Artvin Hopa'da topraðýna, suyuna, deresine sahip çýkmak için uzunca bir süredir HES'lere karþý yürütülen bir mücadele vardý. 31 Mayýs günü miting yapmak üzere Hopa'ya gelen Baþbakan'a taleplerini dile getirmek ve tepkilerini ortaya koymak için Hopa halký protesto eylemi yapmak istedi. Halkevleri tarafýndan asýlan pankarta tahammül edemeyen zihniyet pankartý indirmek isteyince Hopa halký isyan etti. Bunun üzerine polis yoðun gaz kullandý ve emekli öðretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne sebep oldu. Metin Lokumcu'nun ölümü baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde tepki ve protesto eylemlerine dönüþürken çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Polisin eylem bittikten sonra yakaladýðý ve aðýr þekilde yaraladýðý Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilþat Aktaþ'ýn kalça kemiði kýrýldý; 6 ay iþ göremez raporu aldý. Aktaþ'ýn daha uzun süre hastanede kalmasý gerekiyor. “Ben Hopalýlarý adam bilirdim ama eþkýyalar Hopa'ya da inmiþ” diyen Baþbakan, kadýn düþmanlýðýný ve cinsiyetçiliði

tetikler þekilde “Kýz mýdýr kadýn mýdýr” sözleriyle de Dilþat'a ve onun nezdinde mücadele eden tüm kadýnlara saldýrmaya devam etti. Baþbakanýn eþkýya dediði Halkevleri,79 yýl önce bir eðitim, aydýnlanma, sanat ve kültür örgütü olarak kurulmuþtur. Halkevleri ülkenin dört bir yanýna yüzlerce kütüphane, tiyatro salonu götürmüþ, bu topraklara saðlam bir kök salmýþtýr. Bu gün de, eðitimden saðlýða, suyumuzdan ekmeðimize kadar her þeyimizi piyasanýn hizmetine sunan, evimizde, iþimizde, yaþamýmýzýn her alanýnda karþý karþýya kaldýðýmýz neoliberal saldýrýlara karþý Halkevleri yeni toplumsal mücadele dinamiklerinin ana kucaðý olmaktadýr. Halkevlerinin yöneticisi Dilþat Aktaþ'a yapýlan bu saldýrýlarý esefle kýnar, Metin Lokumcu'nun ailesine baþsaðlýðý dileriz. Ayvalýk Halkevi

Papalina - Ayvalýk Halkevinin Kültür Hizmetidir - Para Ýle Satýlmaz - Aylýk Yayýnlanýr Sahibi: Ayvalýk Halkevi Adýna Havva Taylan Yazý Ýþleri Müdürü: Halil Coþkun Dizgi: Kadri Kaya Web: Berin Özkan Adresi: Sefa Çamlýk mh. Faruk Saylam cd. Doða Sitesi No-6 /Ayvalýk Telefon: 0505 687 65 84 E-Posta: papalinagazetesi@gmail.com Web: papalina.gazetesi.biz.tr Basýldýðý Yer: Ýz Ofset - Hürriyet Mh. Melih Pabuçcuoðlu Blv. No: 8/C Burhaniye Tel: 412 03 53

Kâinatý Kucaklayan Cem Vedat TEKTEN (Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Ayvalýk ÞubeBaþkaný)

20 Mayýs 2011 Cuma günü Ayvalýk'ta yaþayanlar, Pir Sultan Abdal Derneði Ayvalýk þubesinin ikinci yýldönümü kutlamasýnda Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen Cem töreni ile belki de hayatlarýnda ilk kez tanýþtýlar. Cemi yürüten Alevi Bektaþi Kültürünün kaynak kiþilerinden Dertli Divani (Veli Aykut) idi. Açýlýþ konuþmamda, Mayýs ayýnda Anadolu insanýn yaþadýðý travmalarý 1 Mayýs 1977 Taksim, 4 Mayýs 1938 Dersim Katliamý, 6 Mayýs 1972 Denizlerin idamý, 18 Mayýs Ýbrahim Kaypakkaya'nýn katli ve ayný gün Türkan Saylan'ýn ölümü, 31 Mayýs Çorum Katliamý ile son bulan bir sýralama ile aktardýktan sonra Cem, deyiþler, semah ve arada yapýlan sohbetlerle devam etti. Ýbadetimizin en önemli yapý taþlarýndan olan Ayn-i Cemi evrensel boyutu ile derinliðinin kavranmasý amacý ile bu kez de gazetemiz aracýlýðý ile incelemenize sunmak istedim. Ýnsaný ibadetinin merkezine koyan ve canlý cansýz evrendeki her þeye saygý ile bakan felsefemizin en önemli dýþa vurum noktasý Ayn-i Cemin tasavvuf bilimi açýsýndan farklý bir gözle inceleme imkâný yaratacaðýna inandýðým verileri sizlerle paylaþýp merakýnýzý konu üzerine çekmeyi arzulamaktayým. Cem töreni Ayn-i Cem, Alevi inancýnýn ve fikri dünyasýnýn en temel taþýdýr. Bu gün uygulanan þekli ile cem, özellikle Anadolu coðrafyasýnda islamdan çok önce de var olan(Alaca Höyük'teki Hitit kabartmalarýnda, bugünkü dede sazý ve Semahla bire bir uyan motifler oldukça nettir.) Ýnsaný evrenin aynasý kabul edip var oluþu simgeleyen ritüeller bütünüdür. Tasavvufu din taassubundan ayýrarak derinlemesine kavrayabilen bazý düþünürlerce Ayn-i Cem içerdiði simgesel anlatýmlarla kozmik bir öðretidir. Þöyle ki; klasik Alevi Cem'inin yapýldýðý mekânýn orta bölümü dört sütun ile yükseltilmiþ ve örtü kýsmý dokuz kattan oluþan bir yerdir. Bu dört sütun toprak, hava, su ve ateþi temsil eder. Üstteki dokuz kat, yerden baþlayarak evreni saran katmanlarý ifade eder. Cem Evi 12 köþelidir. Bu 12 rakamý kozmos bilimde aylarý, burçlarý ve daha birçok olayý anlatýr. Bu yapýlanmada kâinat, dört ana kuvvetin dengeli birlikteliði ile ayakta durur. Ancak evreni esas ayakta tutan þey, nesnelerin uyumlu ve ritmik dönmesidir. Klasik Alevi Cemlerinde, Cem'in yürütüldüðü mekânýn doðu cephesinde sürekli yanan büyük bir ateþ mevcuttur ve Cem'in delili sayýlan çerað (çýra) bu büyük ateþten alýnan bir parça ile tutuþturulur. Çerað Dar-ý Mansur denilen meydanda postun önüne getirilir. Bu çerað, Cem'in sonuna kadar sönmez. Burada da anlatýlmak istenen, varoluþun büyük bir ateþle baþlayýp üzerindeki yaþamýn evrenin ritmi sonsuz döngüsü ve insanýn ortaya çýkýþ serüvenine vurgu yapýlýr. Ayn-Ý Cem'in en temel unsurlarýndan biri de coþkun bir müzik ile yapýlan semahlardýr. Semahýn sözlük karþýlýðý “Semaya- uzaya ait” olarak ifade edilir. Semaha duranlara, pervane denir. Pervaneler, hem kendi etraflarýnda hem de düzgün dairesel bir þekilde Dar-ý Mansurda dönerler. Bu dönüþ sýrasýnda Pir makamýna asla arka dönülmez. Bu dönüþ þekli gök cisimlerinin hareketlerini temsil eder. Alevilerin çokça raðbet ettiði tasavvufi bakýþa göre evren, ancak evrende bulunan her þeyin dönmesi ile dengede durur. En küçük hücreden devasa kozmik kütlelere kadar sonsuz evrende dönerler. Tasavvuf bilimi açýsýndan Ayn-i Cem, bu evrensel döngünün simgesel bir anlatýmýdýr.

Fotoðraf: Nilgün KAYA

Kadýnlar Ýçin… Kadýn Danýþma Merkezi…


12 papalina

Haziran 2011

Merkez TAKSÝYARHÝS Kilisesi (1844) Ayvalýk'ta TAKSÝYARHÝS isimli iki kilisesi bulunuyor. Bunlardan biri Cunda adasýnda, diðeri ise Ayvalýk merkezde Ýsmet Paþa mahallesindedir. Ayvalýk'ta ilk yerleþim Merkez Taksiyarhis Kilisesi etrafýnda þekillenen mahalle ile baþlamýþtý. 1821'de çatýþmalar sýrasýnda çýkan yangýnlarla mahalleler ve kiliseler tümüyle yýkýldýlar…1832 yýlýnda çýkan bir Fermanla çoðu yerli halk geri döndü. 1850'ye kadar evler ve kiliseler yeniden inþa edildi ya da onarýldý…

Fotoðraf: Berrin AKIN

1844 yýlýnda inþa edilen Merkez Taksiyarhis Kilisesi'ni Ayvalýklý sanat tarihçi Berrin Akýn'ýn “Kentli Ayvalýk” adlý kitabýndan sizlere aktarýyoruz. “Ayvalýk'ýn en eski sokaklarýnýn sarýp sarmaladýðý ve uzun zamandýr sessizliði dinleyen bu yapý, geçmiþ dönemin en ünlü dini mekânlarýndan biri diye anýlýr. Ýçine yerleþtiði sokaðýn etkili görüntüsü olan bu mimari, ayný zamanda diðer yapýlarýn sokak içindeki konumlanýþýný da belirlemiþ gibidir. Dönemin piskoposluk kilisesi olmasýndan gelen anlamý ve önemi sanki sokaða bir aðýrlýk katmýþtýr. Kutsallýða duyulan saygýdan olsa gerek, geçmiþin diðer mekânlarý yapýnýn çevresini dolanmýþlar ve onun görüntüsünü sokaða yaymaya çalýþmýþ gibi durmaktadýrlar.

Fotoðraf: Nilgün KAYA

Ýçmekan renkli ve coþkulu bir hava ile gösteriþli kimliðini her görüntüye sýðdýrýr. Taþýyýcý sistemin ögeleri olan sütunlarýn altýn yaldýzlý taþkýn bitkisel (korint) süslemeli baþlýklarý, kavis þeklinde mekân örtüsü olarak kullanýlan tonozun yüzeylerine yerleþtirilen resimler, sütunlarýn kemer aralarýnda sergilenen azizlerin ikonalarý ile bölme duvarý anlamýnda kullanýlan mermer ikonastasisin panolarý içine yerleþtirilmiþ Hýristiyan öðretisine ait tasvirler zengin süsleme içeriðini oluþturan görüntülerdir. Biçim anlamýnda özgünlüðünü koruyabilmiþ tonoz yüzeyindeki Pankrator Ýsa(yeryüzünün ve gökyüzünün hakimi Ýsa) ve “Meryem'e Müjde”, Adem ve Havva'nýn yaratýlýþ öyküsünün tasvir edildiði, ýþýk ve kompozisyon yüklü dini resimler iç mekanýn kutsal havasýný daha da vurgular.

Fotoðraf: Nilgün KAYA

Kilisenin ikonalarýnýn balýk derisi üzerine iþlendiði belirtilirken bu gün adýna kilisede bu özellikteki eserler ve yaný sýra diðer b ir çok parça özgün yerinde bulunmamaktadýr. Sadece ikonastasisin üstteki küçük panolarýnda “On Ýki Bayram” adý verilen Ýsa'nýn ve Meryem'in kutsalýna iliþkin olaylarýn anlatýldýðý resimler yerini korur. Bu gün bile zengin ve gösteriþli kimliðini büyük ölçüde koruyan özellikle iç mekânda mavi görüntünün içinden fýþkýran renk dünyasýnýn yarattýðý baþ döndürücü görsellikteki kilise, insanla güzelliklerini buluþturduðu anda daha da paylaþýlan, yaþayan tarihi bir deðer olacaktýr.” Merkez Taksiyarhis Kilisesi, ikonalarýn bir kýsmýnýn çalýnmasý üzerine 1993'ten bu yana kapalý bulunuyor. Diðer ikonalar ise Bursa Müzesi'ne götürülerek ait olduðu yerden koparýlmýþ durumda. 2005 yýlýnda Midilli Ada Valiliði ile Balýkesir Valiliði arasýnda imzalanan Interreg–3 projesine göre denizin iki yakasýndaki kültürel mirasa sahip çýkýlýp Midilli`deki Yeni Camii ile Ayvalýk`taki Merkez Taksiyarhis

Kilisesinin restore edilmesi planlansa da aradan geçen 6 yýl içinde Kilise onarým görmedi. 2011 kýþ sezonundaki ilçe turizminin deðerlendirildiði AYTUGEB toplantýsýnda konuþan Balýkesir Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Mustafa Çaltý;” Kilisenin resterasyonunu Bakanlýk ta ben de önemsiyoruz. Çalýþmalar gecikti biliyorum. Bakanlýðýn talimatýyla Bursa'daki Rölove Müdürlüðüne inceleme yaptýrýldý. Ýþlemler tamam. Þu an ihale aþamasýnda.” dedi. Eþsiz bir mimari mirasa sahip kentimizde, Merkez Taksiyarhis Kilisesinin restorasyonun yapýlmasýný ve Kültür Turizmine kazandýrmalýsýný bekliyruz.

Fotoðraf: Berrin AKIN

Resimlerde aðýrbaþlý yüce ve coþkulu ifadelerle verilen figürler Rönesans resim anlayýþýnýn ilkelerine baðlanýrken, belki de bu tarzýn son temsilcileri arasýnda sayýlabilirler. Girit ekolü diye adlandýrýlan ve Ege kýyýlarýnýn bu dönemlerdeki resim tavrýný yansýtan sanatçýlarýn elinden çýkma olduðu düþünülen resimler, kutsal figürlerin ruhani kimliklerini de vurgulayarak, gerçekçi bir tutumla ifade edilmiþlerdir.

Profile for kadri kaya

papalina 25. sayi  

Ayvalık Papalina Gazetesi 25. sayısı

papalina 25. sayi  

Ayvalık Papalina Gazetesi 25. sayısı

Profile for kadrikaya
Advertisement