Page 7

papalina

Nisan 2011

7

ANADOLUYU VERMEYECEÐÝZ

Fotoðraflar: Nilgün KAYA

BAY (Büyük Anadolu Yürüyüþü) Ayvalýk Grubu, Ege kervanýný 13 Nisan 2011 tarihinde Ayvalýk'tan baþlattý. Yürüyüþ öncesi “Anadoluyu Vermeyeceðiz” ve “Ayvalýk Tabiat Parkýný Vermeyeceðiz” yazýlý pankartlarla Cumhuriyet Alaný'nda toplanan, Ayvalýk Adalarý Tabiat Parkýný Koruma Platformu üyeleriyle birlikte çok sayýda dernek ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin bulunduðu grup, basýn açýklamasý yaptý. Ayvalýk Belediye Baþkaný Hasan Bülent Türközen de alana gelerek eyleme destek verdi. Grup adýna konuþan Þükrü Kaygýsýz þunlarý söyledi: “Biz, Anadolu insanlarý 2 Nisan'dan itibaren, köylerimiz, kasabalarýmýz ve þehirlerimizden çýkarak Ankara'ya yürümeye baþladýk. Çünkü binlerce yýldýr insan uygarlýðýnýn beþiði olan Anadolu, bugün eþi görülmemiþ bir yýkýmla karþý karþýya. Ancak dünya, bu büyük yýkýmýn farkýnda deðil. Son on yýl içinde tüm sularýmýz enerji þirketlerinin eline geçti. Üzerlerine binlerce HES ve baraj kuruluyor. Daðlarýmýz maden þirketleri tarafýndan parsellendi, delik deþik ediliyor. Yaþamýmýz, nükleer ve termik santrallerle tehlike altýnda. Feryadýmýzý duyan yok. Binlerce yýldýr ekip biçtiðimiz tohumlar, yok olmaya baþladý. Ormanlarýmýz parça parça yok ediliyor. Yaný baþýmýzda Kaz Daðlarý, Madra Daðý ve Kozak Yaylasýnýn tamamý maden þirketlerine peþkeþ çekildi ve arama ruhsatý verildi. Topraklarýmýzýn her üç metre karesinden biri artýk maden arama alaný oldu. Altýncýsý, demircisi, bakýrcýsý, molibdencisi, hidrojen sülfürcüsü daðlarýmýzý, ovalarýmýzý, meralarýmýz ve ormanlarýmýzý talan ediyor. Bizlere, kurda-kuþa artýk yaþayacak alan býrakmayacaklar. Siyanür, k ü k ü r t , s ü l f ü r, m e t a n , k a r b o n d i o k s i t , karbonmonoksit derken temiz doða parçasý býrakmayacaklar… Oda yetmedi Türkiye'nin en büyük Tabiat

Parkýna göz diktiler. Adalarýmýz bizlerden alýnýp, zenginlerin, hizmetine sunulup özel park alanýna dönüþtürülüyor. Adalarýmýzda yasa dýþý inþaatlar devam ediyor. Yürütme Durdurma kararý almamýza raðmen kimse oralý olmuyor. Ayvalýk Adalarý Tabiat Parkýný vermeyeceðiz. Bu yýkýmlar sonucunda, tüm insanlýðýn ortak mirasý, dünyanýn en eski yerleþim yerleri sular altýnda kalýyor. Sayýsýz hayvan ve bitki türünün nesli tükeniyor. Ýnsanýmýz, doðduðu bereketli topraklarda artýk doyamýyor. Köyünü, ata topraðýný terk ediyor. Binlerce insan þehirlere göç ediyor ve kadim Anadolu kültürleri birer birer yok oluyor. Hýzla kalabalýklaþan þehirlerimizde yaþamak her geçen gün daha da zorlaþýyor. Bu topraklarý yönetenler, bu yýkýma karþý çýkanlarýn çýðlýðýna kulak týkýyor ve yýkýmý daha da çoðaltýyor. Anlýyoruz ki, onlarýn gözünde artýk köklerimizin hiçbir deðeri yok. Bu nedenle biz, Anadolu insanlarý, Anadolu'yu yaþatmak için kendi halk irademizi kullanmaya karar verdik. Birleþiyoruz! Vicdan sahibi herkesle buluþarak on ayrý koldan, 40 gün 40 gece Anadolu'yu arþýnlýyoruz ve nehirler gibi akarak Ankara'ya yürüyoruz. Geçmiþe olan saygýmýz ve çocuklarýmýzýn geleceði için, doðanýn haklarý ve yaþam hakkýmýz için yürüyoruz. Karadeniz Artvin'den, Güney Ege, Yuvarlakçay ve Bodrum'dan, Mezopotamya kolu Hasankeyf'ten Batý Akdeniz, Antalya'dan yürüyor. Þimdi sýra bizde, biz yürüyeceðiz. Buradan baþlattýðýmýz yürüyüþü üç gün sonra Yukarýbey'de olacak. Böylece Ege Kervaný Ayvalýk'tan baþlayýp Ýzmir koluyla birleþerek Ankara'ya yürüyecek. Arkasýndan Doðu Akdeniz-Hatay ve Mersin kolu,

Trakya-Marmara Kervaný Edirne Ýstanbul üstünden, Batý Karadeniz, Kastamonu Loç Vadisinden, Ýç Anadolu Avanos'tan, Kuzey Ege-Güney Marmara Altýnoluk'tan Ankara'ya kadar yürüyecekler. Dereler olup birleþerek ýrmaklar yaratýyoruz ve coþarak daðlarý tepeleri aþýyoruz. Tüm politikalarýn üstünde, sadece yaþamýmýz için yürüyoruz. Kapitalizmin doymaz kar hýrsýna ve bitmeyen talanýna dur demek için yürüyoruz. Hiçbir dil, din, ýrk ve siyasi görüþ ayrýmý gözetmeden, tüm Anadolu insanlarýný ve Dünya insanlýðýný bu yürüyüþe katýlmaya davet ediyoruz. Suyumuzu, doðamýzý, köklerimizi ve Anadolu'yu geri alana kadar, dönmüyoruz. Bizler, artarak çoðalarak ANADOLUYU VERMEYECEÐÝZ.”

papalina 24. sayı  
papalina 24. sayı  

Ayvalık papalina gazetesinin 24. sayısı

Advertisement