Page 4

4

papalina

Nisan 2011

SAÐLIKÇILAR GREVDE

PANORAMA

Havva Taylan

JAPONYA'DA TSUNAMÝ VE NÜKLEER FELAKET 9.1 þiddetindeki depreme karþý gerekli önlemleri alabilen Japon yapý teknolojisi ve disiplini tsunami ve nükleer santralýn yol açtýðý felaketler karþýsýnda çaresiz kaldý ve kalmaya devam edecek. Tsunaminin yol açmýþ olduðu yaralar geçmiþte kalýp zamanla Sarýlacak; nükleer santral onyýllarca Japon halkýna zarar vermeye devam edecek. Hiroþima ve Negazaki'ye A.B.D.'nin 1945 yýlýnda atmýþ olduðu bombalarýn etkisinden hala kurtulamamýþ olan bir toplum için ne büyük bir korku…

19–20 Nisan 2011 tarihinde SES( Saðlýk Emekçileri Sendikasý), Türk Tabipleri Birliði (TTB) ile birlikte 10 saðlýk örgütünün "Çok Ses Tek Yürek" çaðrýsýyla, Türkiye çapýnda saðlýk emekçileri GREV’e çýktýlar. AKP’nin saðlýkta dönüþüm programý uygulamalarýna karþý çýkan saðlýkçýlar, iþ güvencesi, insanca yaþanacak temel ücret, saðlýklý ve güvenli çalýþma ortamý, ücretsiz, nitelikli ve ulaþýlabilir saðlýk hizmeti sunmak, katký-katýlým ve her türlü cepten ödemelerin acilen sonlandýrýlmasýný talep ettiler. Ayvalýk’ta da Saðlýk Emekçileri, hastane bahçesinde iki gün üst üste yaptýklarý basýn açýklamasýnda grev gerekçelerini þöyle dillendirdiler. “Giderek kötüleþen çalýþma koþullarý, güvencesiz çalýþma biçimlerine zorlanmamýz, yapýlan yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle yaratýlan belirsizlik ortamý, yöneticilerin çalýþanlara karþý hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemleri, kapýda bekleyen durumu daha da kötüleþtirecek yasa tasarýlarý, saðlýk ortamýnýn ticarileþtirilmesi, piyasalaþtýrýlmasý bizi grev kararý almaya zorladý” Ayrýca insanca yaþamak, piyasaya düþürülmüþ bir saðlýk hizmetinin oyuncusu olmak istemediklerini belirterek; saðlýðýn bir hak olduðunu, herkese saðlýklý ve güvenli gelecek istediklerini söylediler.

YGS REZALETÝ 'Þuyuu vukuundan beter' denen cinsten bir durum. Yargýnýn varacaðý sonuç ne olursa olsun, gençlerimizin üzerinde yaratýlmýþ olan korkunç etki onarýlamaz. Hayata baþlama aþamasýnda, kendilerini sýnayýp deðerlendirecek kurumlara güvenini kaybetmek en baþarýsýz bir sýnav sonucundan daha büyük bir sorun. Haksýzlýða uðrayan gençler 'hak etme' kavramýna karþý saygýlarýný yitirip haksýzlýk eden büyüklere dönüþmezler mi? NATO LÝBYA SEMALARINDA Nato Libya halkýný Kaddafi'nin zulmünden kurtarmak için silaha sarýlmýþ. Durum hemen akla Saddam'dan kurtarýlan (!) Irak halkýný getiriyor ve Libya halký adýna kaygý yaratýyor. Baþka ülkelerin halklarýný diktatörlerden kurtarmak uðruna yapmakta olduklarý askeri harcamalarýn bedeliyle 100 adet 3000 yolcu kapasiteli vapur kiralayarak nükleer tehlike, saðlýklý su ve yiyecek yokluðu, barýnaksýzlýk karþýsýndaki Japon felaketzedeleri, geçici olarak, misafir edebilirlerdi. 100 x 3000 = 300,000 turistlik gemide rahatlýkla 1.000.000 insan tehlikeden uzaklaþtýrýlmýþ olurdu. Ne yazýk ki petrol kuyularýnýn güvenliði(!) yanýnda insanlarýnki solda sýfýr… MISIR HALKININ DAVRANIÞI DÜNYAYI ÞAÞIRTTI Batýlý ülke halklarýndan sömürdükleri ülkelerin kendileri yüzünden geri kalmýþ olduklarý saklanýr. Yetersiz, yeteneksiz ýrklardan geldikleri için geliþemedikleri masalý anlatýlýr. Ýlk uygarlýklarýn kimler ve nerelerde oluþtuðunu hatýrlamak istemezler. Mýsýr halkýnýn Enver Sedat'ý baþlarýndan atarken göstermiþ olduklarý olgun dayanýþma yeni bir sosyal çýðýr açýcý nitelikteydi. Ne yazýk ki amaçlarýna ulaþmalarýný engellemek isteyen küresel güçler bu dayanýþmayý bozmak için her yolu deneyeceklerdir. HEMEN HER GÜN BÝR KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR Erkekleri büyük oranda aile dýþýndan baþka erkekler öldürürler; oysa kadýnlarýmýzý büyük oranda eþleri ya da yakýn akrabalarý

öldürüyor, hem de genellikle planlayarak. Öldürüleceðini sezinleyen kadýnlar devletin korumasýna sýðýnmak için baþvursalar da sonuç deðiþmiyor. TÜSÝAD HAZIRLATMIÞ OLDUÐU ANAYASAYA SAHÝP ÇIKMADI Önce TÜSÝAD Baþkaný tarafýndan özgürlükçü, çaðdaþ bir anayasa taslaðý açýklandý; sonra taslaðý kendileri hazýrlatmýþ olmakla birlikte, tüm önerileri sahiplenmediklerini duyurdular. Derneðin aðýr toplarý 'sakýncalýklý özgürlükler'i geç fark etmiþlerdi. NEVRUZ BU YIL SORUNSUZ KUTLANDI Öyle olmuþ olmasý sevindirici de; böyle bir haber yazmak durumunda kalmak biraz ayýp kaçmýyor mu? Engellemezseniz neden sorun çýksýn ki! OGÜN SAMAST'IN BABASI DEMÝÞ KÝ… Hrant Dink cinayetinden sonra polislerle birlikte bulunabileceði yerlerde oðlunu arayýp da bulamayan baba, oðlunun Jandarma Komutanýyla çok sýk görüþtüðünü, nerede olduðunu Komutan'a sorarlarsa onun bileceðini söylemiþ. Ýlgililer herhalde dikkate alýrlar. ELEKTRONÝK ÝLETÝÞÝM ÇAÐINDA YSK'NUN VETO REZALETÝ YSK belge eksikliði nedeniyle 12 baðýmsýz adayý ve ÖDP'nin tüm adaylarýný veto etti; sonra 7 baðýmsýz aday istenen belgeleri sunarak vetodan kurtuldu. ÖDP seçime hiç giremiyor. Vetolar büyük çapta tepki gördü. Durumu protesto gösterisine katýlan lise son sýnýf öðrencisi Ýbrahim Oruç polis kurþunuyla öldürüldü. ESP'nin desteklediði Gaziantep baðýmsýz adayý Çiçek Otlu'nun (partinin Genel Baþkan Yardýmcýsý) vetoyu aþamama nedeni adliyede dosyasýnýn bulunamamasý ve dolayýsýyla belgenin verilememesi. Elektronik iletiþim çaðýna atladýðýmýz söyleniyor; atlamasak ne olurmuþ acaba. YSK gibi bir kurumda belgelerle uðraþýlacaðýna vatandaþlýk numarasý ile bütün kiþisel bilgilere ulaþýlabilmesi gerekirdi. Gerekli kayýtlara ulaþýlamama halinde de, sözkonusu edilen suçlar ve ilgili yasalar baðlamýnda veto edilip edilmeyecekleri basit bir bilgisayar programý onlara belirtebilirdi. Yeniden yargýlanmalarý gerekmiyordu ki, yasa deðiþikliklerinden yararlandýrýlmýþlardý.. 1 MAYIS 2011 TAKSÝM'DE KUTLANACAK Bir milyon katýlýmcý amaçlanýyor. Disk “77'de Taksim'deydim” pankartý ile katýlýyor. Siyasi cinayetlerin ve faili meçhullerin aydýnlatýlmasý baþlýca temalardan. Emekçi bayramýný hakký olan biçimde kutlayacak; görüþlerini, taleplerini açýklayacak.

1 MAYIS ÜTOPYASI Kimler yoktu ki 1 Mayýs'ta Kimler yoktu ki alanlarda Ýþçiler Memurlar Köylüler Ýþsizler Öðrenciler Mangal yürekli devrimciler Anarþistler Komünistler

Ve ansýzýn

1 Mayýs'ta alanlarda

Toz toprak

Güzel günleri muþtulayan

Nazým ile bakkal Garabet

Davul zurna

Binlerce balonla

Mustafa Suphi ile Doktor Hikmet

Halay ve slogan arasýnda

Güvercin semalarda

Behice ablayla Ayþe Þan

Ape Musa ile elele

Paramaz ile Deniz

Ayaðýnda terlikle

“Yepyeni bir güneþ doðuyor

Gök gözlü Ýbrahim

Küçük Uður giriyor alana

Daðlarýn doruklarýnda

Yýldýz bakýþlý Mahir

Mutlu bir hayat filizleniyor

Diyar- ý Bekir'den Dörtler

Kavganýn ufuklarýnda”…

Ve Ahbarik Hrant

Adil Okay

papalina 24. sayı  

Ayvalık papalina gazetesinin 24. sayısı

papalina 24. sayı  

Ayvalık papalina gazetesinin 24. sayısı

Advertisement