Page 3

papalina

Nisan 2011

3

AYVALIK'TA 8 MART

Fotoðraflar: Halil COÞKUN Nebahat Dinler

Ayvalýk Kent Konseyi Kadýn Meclisi, Ayvalýk Baðýmsýz Kadýn Ýnisiyatifi, Ayvalýk Çevre Koruma Derneði, ADD, ASD, AYKÜSAD, AYOP, CHP Kadýn Kollarý, ÇYDD, Dayanýþma ve El Sanatlarý Derneði, Halkevi, KASAÝD, KESK, Kýzýlay Derneði, Pir Sultan Abdal Derneði, TEMAD ve Türk Anneler Derneði'nce oluþturulan Ayvalýk 8 Mart Kadýn Platformu, Dünya Kadýnlar Günü

cinayetlerinin durdurulmasýnýn ancak ve ancak kadýnlarýn örgütlü gücünün bir eseri olacaðýna inanýyoruz. Erkek egemen bakýþ açýsýnýn sirayet ettiði toplumsal yaþamýn tamamýný dönüþtürmek için yola çýktýk. Yolu bizimle kesiþen herkesle birlikteyiz.” denildi. Platform üyeleri basýn açýklamasý sonrasý baþlattýklarý imza kampanyasý ile kadýnlara ücretsiz hukuksal ve psikolojik danýþmanlýk hizmeti vermek üzere Ayvalýk'ta Kadýn Danýþma Merkezi açýlmasýný talep ettiler. Toplanan imzalar Ayvalýk Belediye Baþkanlýðýna sunulacak.

Alanda “Güldünya Þarkýlarý”nýn söylenmesi sununda yapýlan basýn açýklamasýný Meral Çaðlar Okudu. Kadýnlarýn, hayatýn her alanýnda uðradýðý toplumsal cinsiyet eþitsizliðine karþý mücadele etmek için, 8 Mart'ýn 101.yýlýnda yine alanlarda olduklarýný belirten Çaðlar; “Erkek adalet deðil, gerçek adalet istiyoruz. Biz kadýnlar, sosyal devletin görevleri olan çocuk, hasta, yaþlý ve engellilerin bakýmýnýn sýrtýmýza yýkýlmasýný

Ayný gün, Ayvalýk Belediyesi Sanat Galerisinde Saat:13.00 de açýlýþý yapýlan “Kadýn Gözüyle Ayvalýk” konulu fotoðraf sergisinin ardýndan Saat: 17.00 de Ayvalýk Ticaret Odasý Toplantý Salonunda Ferda Ýzbudak, Lütfiye Aydýn, Ýnci Gürbüz Atik'in konuþmacý olduðu “Edebiyatta Direniþçi Kadýnlar” konulu toplantý gerçekleþtirildi etkinliklerini 8 Mart 2011 Salý günü Cumhuriyet Alanýnda basýn açýklamasý yaparak baþlattý. “8 Mart Resmi Tatil Olsun” pankartý ve “Artýk yeter! Daha Kaç Kadýn Öldürülecek” “ Kimsenin Namusu Olmayacaðýz”, “Emeðimiz, Bedenimiz Bizimdir”, “Eþit Temsil Þart” “ Kadýnlar 4-C deðil Kadrolu Ýþ Ýstiyor” dövizleri ile alanda bir araya gelen platform üyeleri adýna basýn açýklamasýný Neslihan Kürtül okudu. 8 Mart'ýn üzerinden 100 yýlý aþkýn bir zaman geçmiþ olmasýna raðmen, özellikle ülkemizde kadýnlar olarak toplumsal konumumuzdan, çalýþma yaþamýndaki koþullarýmýza kadar deðiþen pek bir þey olmadýðýný söyleyen Kürtül; açýklamasýnda yasalarýn ve ulusal politikalarýn bütününde kadýnlarý birey olarak gören bir yaklaþýmýn deðil geleneksel aileyi kutsayan bir yaklaþýmýn hakim kýlýnmaya çalýþýldýðýný, Meclisteki kadýn milletvekili oranýnýn %8,8, belediye baþkaný oranýnýn ise %0,9 olduðunu söyledi. Kadýn cinayetlerinin son yýllarda %1400 artmasýna dikkat çekilen basýn açýklamasýnda;“Biz kadýnlar olarak, kadýnýn özgürleþmesinin, kadýn

Geleneksel hale gelen yürüyüþ için 12 Mart Cumartesi günü Marina önünde buluþan kadýnlar, “Her Gün 8 Mart Her Gün Mücadele ”,” Kadýn

Danýþma Merkezi Ýstiyoruz”, “Ücretsiz Kreþ Ýstiyoruz”, “Ev Ýþini Býrak Dünya Dursun!” “Yüzde 50 temsil Hakký Uygulansýn” pankartlarý v e “ Ya þ a s ý n 8 M a r t . Ya þ a s ý n K a d ý n DAYANIÞMASI”, “Kadýna Yönelik Þiddete HAYIR”, “Taciz ve Tecavüze HAYIR”, “Ýþte, Evde, Sokakta ÖZGÜRLÜK”, “Görünmeyen Emek SESÝNÝ YÜKSELT”, “Kadýnlar el ele… Özgür güzel günlere…” sloganlarý eþliðinde Cumhuriyet Alaný'na kadar yürüdüler.

istemiyoruz! Kadýn sýðýnma evlerinin, ihtiyacýn tamamýný karþýlayacak sayýda açýlmasýný ve kadýn örgütlerinin önerilerine, denetimine açýk olmasýný istiyoruz! Kadýnlarýn yaþam haklarýný garanti altýna almak üzere kadýnlarýn ve kadýn örgütlerinin görüþleri alýnarak ciddi ve kapsamlý bir eylem planý hazýrlanmasýný, gerekli tüm adýmlarýn atýlmasýný ve fiili olarak yaþama geçirilmesini istiyoruz! Biz kadýnlar, hayatýn yarýsýyýz… Krize, yoksulluða, savaþa, þiddete, eþitsizliðe karþý mücadelemizde el ele yürümek için yaþasýn 8 Mart, yaþasýn kadýn dayanýþmasý!” dedi.

papalina 24. sayı  
papalina 24. sayı  

Ayvalık papalina gazetesinin 24. sayısı

Advertisement