Page 10

10 papalina

Nisan 2011

SATRANÇ KÖÞESÝ Merhaba satranç dostlarý. Buluþma periyotlarýmýz belli bir süredir biraz uzasa da satranç sevgisi ve satranç heyecanýnýn kaybolmadýðýna, kaybolamayacaðýna eminim. Çünkü satranç sevgisini, tutkusunu zamanýn yok edemeyeceðini biliyorum. Malum formatýmýz üzere dünyadan, ülkemizden ve de Ayvalýk'tan satranç haberleri vermeye devam edelim.

DÜNYA'DAN SATRANÇ HABERLERÝ *10. Aeroflot Açýk Uluslar arasý Satranç Festivali 07–18 Þubat 2011 tarihlerinde Moskova'da gerçekleþti. A, B ve C kategorilerinden oluþan turnuva 9 tur üzerinden oynandý. A kategorisinde Aeroflot'un galibi GM Le Quang Liem oldu. B kategorisi þampiyonu Ermeni Büyük usta GM Tigran Kotanjian olurken C kategorisinin þampiyonu yine Ermernistan'dan genç oyuncu David Shahinyan oldu. * 9 kez Ýran Þampiyonu olmuþ GM Ehsan Ghaem Maghami bireysel simultanede yaptýðý 604 maçla dünya rekoru kýrdý. 08–09 Þubat tarihleri arasýnda Tahran'daki Shahid Beheshti Üniversitesi'nde gerçekleþen maçlar toplam 25 saat sürdü.604 karþýlaþmanýn 590'ýný kazanan, 16 oyunda berabere kalan ve sadece 8 oyun kaybeden Ghaem-Maghami, elde ettiði yüzde 90'ýn üstündeki baþarý yüzdesiyle, Guinness dünya simultane satranç oynamaya rekorunun yeni sahibi oldu. TÜRKÝYE'DEN SATRANÇ HABERLERÝ

* Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Yönetim Kurulu Toplantýsý 04–05 Þubat 2011 tarihlerinde Antalya Kemer'de gerçekleþti. * 04-14 Þubat tarihleri arasýnda Antalya Kemer'de düzenlenen ve 10 turdan oluþan Türkiye Satranç Þampiyonasý “Swiss Manager” yazýlýmý ile 10 turlu hýzlandýrýlmýþ (ilk üç tur) Ýsviçre Sistemi ile gerçekleþtirildi. Bu sene Türkiye Satranç Federasyonu'nun ödül olarak 30.000 TL gibi etkileyici bir meblað belirlediði 49'uncusu düzenlenen yarýþmaya 3 GM, 4 IM ve 2 WIM olmak üzere toplam 262 yarýþmacý katýldý. GM Emre CAN 10 üzerinden 8,5 puanla yeni Türkiye þampiyonu oldu. AYVALIK'TAN SATRANÇ HABERLERÝ * 2008 yýlýndan bu yana Ayvalýk Rotary Kulübü tarafýndan gerçekleþtirilen Satranç Turnuvasý bu yýl 09–10 Nisan 2011 tarihleri arasýnda Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde yapýldý. Ayvalýk Satranç Spor Kulübü sporcularý Ali Mert Özsoy, Barýþ Küçük, Adem Seçkin Doðan kendi kategorilerinde birincilik, Mert Eraltuð üçüncülük derecesi elde ettiler. *TSF Edremit Ýlçe Temsilciliði tarafýndan organize edilen Güre 1.Bahar Satranç Turnuvasý Güre Belediyesinin destekleri ile 02–03 Nisan 2011 tarihlerinde Güre Kapalý Spor Salonunda yapýldý.1997 ve daha küçük yaþ ile 1996 ve daha büyük yaþ olarak 2 ayrý gurupta gerçekleþen turnuvaya büyüklerde 28, küçüklerde 20 olmak üzere toplam 48 lisanslý sporcu katýldý. Turnuva sonunda her iki kategoride birincilere kupa, ayrýca ilk beþe madalyalarý verildi. Küçükler kategorisinde Ayvalýk Satranç Spor Kulubü sporcusu Utku Demirbaþ birincilik, Ali Mert Özsoy ise üçüncülük derecesi aldýlar. Sporcularýmýzý kutluyoruz. * Ayvalýk Satranç Spor Kulübü ile TSF Ayvalýk Ýlçe Temsilciliði tarafýndan organize edilen “23 Nisan Satranç Turnuvasý” sona erdi. Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim M ü d ü r l ü ð ü v e Ay v a l ý k Belediyesi'nin katký verdiði turnuva 16–17 Nisan 2011 tarihlerinde Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde yapýldý. Ayvalýk, Altýnova, Bergama, Burhaniye, Bursa, Edremit ve Ýstanbul'dan 131 lisanslý sporcunun

Hazýrlayan: Ahmet KÖKEN katýldýðý turnuva Minikler, Küçükler ve Yýldýzlar olmak üzere 3 ayrý kategoride gerçekleþtirildi. Turnuva sonuçlarýnýn TSF'ye gönderilmesiyle lisanslý sporcular UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) sistemine dahil olacaklar. Turnuvada dereceye giren sporcularýn kupa ve madalyalarý 23 Nisan töreninde verildi. Her kategoride dereceye giren sporcular: Minikler: 1- Ali Mert ÖZSOY (Ayvalýk Atatürk Ý.Ö.O.) 2- Çaðdaþ ARSLAN (Bursa Yahya Kemal Beyatlý Ý.Ö.O.) 3- Bedirhan KOLKOPARAN (Burhaniye Nadir Tolun Ý.Ö.O.) 4- Onu Can GÖVENÇ (Altýnova Merkez Ý.Ö.O.) En Ýyi Bayan Oyuncu: Ýrem Açýkgöz (Burhaniye Hürriyet Ý.Ö.O.) Küçükler: 1- Alp TUNA (Burhaniye Nadir TOLUN Ý.Ö.O.) 2- Barýþ KÜÇÜK (Ayvalýk Gazi Ý.Ö.O.) 3- Furkan Berke KAYIKÇI (Edremit Karagözoðlu Ý.Ö.O.) 4- Fatih YILDIRIM (Ayvalýk 15 Eylül Ý.Ö.O.) En Ýyi Bayan Oyuncu: Gizem ÖZDEMÝR (Burhaniye Hürriyet Ý.Ö.O.) Yýldýzlar: 1- Erencan ÞAHÝN (Ayvalýk 15 Eylül Ý.Ö.O.) 2- Utku DEMÝRBAÞ (Ayvalýk Atatürk Ý.Ö.O.) 3- Adem Seçkin DOÐAN (Ayvalýk Gazi Ý.Ö.O.) 4- Mehmet Emin UYAR (Bergama Ayaskent Ý.Ö.O.) En Ýyi Bayan Oyuncu: Ümran SANCILI (Bergama Ayaskent Ý.Ö.O.)

BU SAYININ SORUSU: Beyaz oynar 3 hamlede mat eder.

GEÇEN SAYIDAKÝ SORUNUN ÇÖZÜMÜ: 1.Va3 + Þf7 2.Ve7 + # “Oyunun galibi sondan bir önceki hatayý yapan oyuncudur.” TARTAKOWER

KENT KONSEYÝNDEN EÐÝTÝM ETKÝNLÝÐÝ Kitap Fuarýnýn açýlmasý da fýrsat bilinerek projeye Kitap Fuarýna katýlým da eklendi.

Ayvalýk Kent Konseyi Eðitim Komisyonu ilk etkinliðini gerçekleþtirdi. Eðitim Komisyonunun hazýrlayýp Kent Konseyine sunduðu “Çocuklarýmýza Tiyatro, Opera, Bale Ýzletme” projesi Kent Konseyinde oy birliði ile kabul edildikten sonra çalýþmalar tamamlandý. Ýzmir

17 Nisan 2011 Pazar günü, komisyon tarafýndan Abdulvahit Saðlam, Gazi, Cumhuriyet, Ýstiklal ve Ali Çetinkaya Ýlköðretim Okullarýndan öðrenciler Ýzmir'e götürüldü. Gezinin ilk aþamasýnda Kitap Fuarý ziyaret edildi. Öðrenciler, kitap stantlarýný gezerek onlarca yazarla tanýþtý. Çocuk yazarlarýndan Gülsüm Cengiz, Aytül Akal, Mavisel Yener'le sohbet etme olanaðýný yakaladýlar. Ayrýca yazarlara kitap da imzalattýlar. Daha sonra öðrenciler, Ýzmir Karþýyaka Devlet Tiyatrosunda “Deniz Kýzý” adlý oyun izlendiler. Gezi programýnýn erken bitmesi üzerine öðrenciler Sasalý Doðal Yaþam Parkýna götürüldü. Gezi araçlarý ve yakýt masrafý Ayvalýk

Belediyesi tarafýndan karþýlanýrken tiyatro biletleri Kent Konseyi ve Ticaret Odasý Yönetim Kurulu üyesi Halil Kantarcý tarafýndan karþýlandý. Öðrencilerin çok mutlu olduðunun gözlendiði gezide veliler tarafýndan etkinliklerin devamý talep edildi.

papalina 24. sayı  
papalina 24. sayı  

Ayvalık papalina gazetesinin 24. sayısı

Advertisement