Page 1

a papalin

Aylýk Haber Gazetesi

Yýl 2 Sayý:13 KASIM 2009

Zeytinde hep ayný sorunlar b Birinci Yýlýmýz Alevi Mitingi b Kadýna Þiddete Son b Kamu Çalýþanlarý Grevde b

2 2 2 3

Karaayýt Direniþi b Zeytin b b Romanlar Pariste b Hayrettinpaþa Mahallesi

4 6-7 11 11


2

a papalin

Kasým 2009

PAPALÝNA Birinci Yaþýný Kutladý Her ay sonunda yayýmlanan gazetemiz 12. sayýsýný çýkarmýþ olmanýn gururunu okurlarý ile paylaþtý. Ýlk yýl dönümümüzü 9 Kasým 2009 akþamý Keyifli Restaurant'da kutladýk.

«AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" “Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký için Büyük Alevi Mitingi” 8 Kasým 2009 da Kadýköy' de yapýldý. Alevi Bektaþi federasyonu öncülüðünde düzenlenen, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesin davet edildiði mitingin çaðrýsýnda þu görüþlere yer verildi: “Ülkemizin, demokrasisine sahip çýkmak, laikliðini korumak, yetmiþ iki millete bir nazarla bakarak çoðulcuðumuza ve çok kültürlülüðümüze sahip çýkmak için köklerimizin Hallac-ý Mansur'dan, Þeyh Bedrettinden, Pir Sultandan, Hacý Bektaþý Veliden geldiðinin bilinci ile alanlarda, haklarýmýzýn peþinde olacaðýz, takipçisi olacaðýz. Ýþte bu nedenle, 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda tekrar Zorunlu Din Dersinin Kaldýrýlmasýný, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Kaldýrýlmasýný, Asimilasyondan Vazgeçilmesini, Alevi Köylerine Cami Yapýlmamasýný, Ýmam Atanmamasýný, Madýmak'ýn Müze olmasýný ve diðer taleplerimizi haykýracaðýz”. Pir Sultan Abdal Derneði Ayvalýk Þubesi de yaptýðý organizasyonla mitinge katýldý. Kadýköy meydanýný dolduran yüz binlerle birlikte oldular ve Alevilerin asimile edilmesini protesto ettiler.

Katýlýmlarý ile toplantýmýzý onurlandýran baþta Birlik Ortopedik Engelliler Derneði Baþkaný Muharrem Parmaksýz olmak üzere gazetemizden maddi manevi desteðini esirgemeyen okuyucularýmýz, Halkevi, AYKÜSAD, ÇYDD, BOED, Eðitim-Sen, SES, Pir Sultan Abdal Derneði yönetici ve üyeleri, Muhtarlar, Karaayýt Köylüleri, Belediye Meclis üyesi Sema Ünver, Ayvalýk Demokrasi Platformu katýlýmcýlarý bizi gönendirdiler, “ yola devam” dediler.

"Kadýna Yönelik Þiddet Suçtur” “25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Dayanýþma Günü” öncesinde Ayvalýk'ta iki etkinlik gerçekleþti. Ayvalýk Baðýmsýz Kadýn Ýnisiyatifi'nin Kadýna Yönelik Þiddet Suçtur" baþlýklý sergisi 19 Kasým Perþembe günü, T a l a t p a þ a Caddesinde açýldý. Sergi 21- 22 Kasým Cumartesi, Pazar g ü n l e r i K Ý PA ' d a devam etti. K a d ý n a yönelik þiddet konusunda haber, fotoðraf, bilgi-belge araþtýrmasý y a p ý l a r a k hazýrlanan serginin yaný sýra, Ýnisiyatifin hazýrladýðý broþürler açýlan stantta halka daðýtýldý. Bu broþürlerde þiddete karþý kadýnlarýn yasal haklarý ve aile içi þiddet karþýsýnda n e r e l e r e baþvurmalarý konusunda bilgiler verildi. A y v a l ý k Baðýmsýz Kadýn Ýnisiyatifi üyeleri “Ýlk sergimizi 2007 yýlýnda Belediye Sanat Galerisinde açarak Kadýna Yönelik Þiddeti Ayvalýk gündemine taþýdýk. Bu üçüncü etkinliðimiz. Kadýndan

sorumlu Devlet bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý arasýnda Ekim ayýnda imzalanan protokol önemli. Böylece karakollara baþvuran kadýnlara 'evine dön bacým' denmeyecek. 'Aile Ýçi Þiddet Olaylarý Kayýt Formu' doldurulacak. Karakollara daðýtýlacak broþürler ile de maðdurlara yasal haklarý anlatýlacak. 4320 sayýlý yasa kadýnlarý koruyan bir yasa. Sergimizde bunu anlattýk. Ayrýca Ýzmir Büyükþehir Belediyesi baþta o l ma k ü ze re Narlýdere, Gaziemir, N i l ü f e r, B o r n o v a , Aliaða, Bergama Kadýn Danýþma M e r k e z i l e r i örneklerinden yola çýkarak, Ayvalýk'ta bir Kadýn Danýþma Merkezi açýlmasýný vurgulamak istedik” dediler. Kadýnýn Sosyal Hayatýný Araþtýrma ve Ýnceleme Derneði ise 23 Kasým pazartesi günü Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde bir panel düzenledi. Psikolog Aytül Hoþbakan ve Avukat Songül Afacan Cumalý tarafýndan “Kadýna Yönelik Þiddetin Toplumsal, Ruhsal ve Hukuksal Yönleri” baþlýklý sunumlar yapýldý. Þiddete maruz kalan kadýnlara destek verecek kadýn danýþma merkezi ihtiyacý dile getirildi.


a 3 papalin

Kasým 2009

KAMU ÇALIÞANLARI GENEL GREVDE

25 KASIM GENEL GREVÝNE AYVALIK'TAKÝ KAMU ÇALIÞANLARI DA KATILDI Þükrü Kaygýsýz

Kamu çalýþanlarý taleplerine duyarsýz kalan ve kendilerini yüzde 2,5 zamlarla açlýða mahkum eden AKP iktidarýna karþý, 25 Kasým'da tüm ülke çapýnda genel greve gittiler. Kamu çalýþanlarýnýn genel grevi Ayvalýk'ta da baþarýyla hayata geçirildi. KESK ve Kamu-Sen'e baðlý kamu çalýþanlarý ile Eðitim-Ýþ'li öðretmenler iþ býrakarak Ayvalýk meydanýnda bir araya geldiler. Davullu zurnalý protestoda önce Kamu-Sen ve Eðitim-Ýþ'e baðlý memurlar alana geldiler. Sayýca çok az bir kitleyi alana getiren bu iki sendika, KESK'in alana gelmesiyle moral buldu ve alan doldu. KESK'e baðlý kamu çalýþanlarý önce Tansaþ karþýsýnda toplandýlar. Buradan pankart açýp yürüyüþe geçtiler. Sloganlar ve davul zurna eþliðinde alana kadar yürüdüler. Alana geldiklerinde alkýþlarla karþýlandýlar. Alan KESK'lilerin gelmesiyle canlandý ve doldu. Yaklaþýk 300 civarýnda kamu çalýþaný attýðý sloganlarla iktidarý eleþtirdi ve kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýna duyarlý olmaya çaðýrdý. Alanýn dolmasýyla çevreden vatandaþlarda destek ve izlemek için alan etrafýnda kalabalýk oluþturmaya baþladýlar. Greve kimi Demokratik kitle örgütleri ve Partiler de kiþisel olarak katýlýp destek verdiler. Ayrýca Belediye Baþkaný H. Bülent Türközen de greve destek vererek baþýndan sonuna kadar alandan ayrýlmadý. Belediye Baþkanlarýnýn destek verdiði bir eyleme çok az sayýda belediye çalýþanlarýnýn katýlmasý manidar bulundu. Alanda toplanan kalabalýða önce Kamu-Sen adýna Türk Eðitim-Sen temsilcisi Bilal Dülgeroðlu hitap etti. Dülgeroðlu konuþmasýnda AKP iktidarýný eleþtirerek özellikle 'verilen sözlerin tutulmadýðýný belirterek kamu çalýþanlarýna grev hakkýnýn verilmesi gerektiðini belitti. Daha sonra söz alan Eðitim-Sen Temsilcilik Baþkaný Dilaver Þener ise konuþmasýnda: “Özgür, eþit, adil bir Türkiye için Türkiye'nin dört bir yanýnda alanlarý dolduran on binlerce emekçiye selam olsun. Bugün alanlarý doldurarak yoksulluða, iþsizliðe, güvencesizliðe karþý sesini yükselten emekçiler merhaba, kriz nedeniyle iþini kaybetmiþ, çocuklarýna ekmek götüremez hale düþürülmüþ iþsiz kardeþlerimiz merhaba, açlýk sýnýrýnýn altýnda bir ücretle vefasýzlýða uðramýþ, yoksulluða mahkum edilmiþ emekliler merhaba, krizin yükü altýnda ezilen, kredi

bataðýna düþmeye zorlanan esnaflar merhaba, diplomalý iþsizlikle terbiye edilmeye çalýþýlan, yut ücretini, üniversite haraçlarýný ödemekte zorlanan umutsuzluða, yarýnsýzlýða alýþtýrýlan gençlerimiz merhaba” diyerek baþladýðý konuþmasý sýk sýk sloganlarla kesildi. K A M U Ç A L I Þ A N L A R I SLOGANLARLA SESLERÝNÝ DUYURMAYA ÇALIÞTILAR Kamu çalýþanlarý yürüyüþ boyunca ve meydanda, “Emekçiyiz haklýyýz kazanacaðýz, Yaþasýn genel grev genel direniþ, Krizin faturasý patronlara, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Saðlýk haktýr satýlamaz, Parasýz eðitim parasýz saðlýk, Sadaka deðil toplu sözleþme, Susma sustukça sýra sana gelecek, Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz“ gibi sloganlarla t a l e p l e r i n i d i l e g e t i r d i l e r. Þ e n e r konuþmasýnýn devamýnda: “Yýllardýr emekçilerin sorunlarýna kulaklarýnýzý týkadýnýz. Emek örgütlerini görmezden geldiniz. Bu ülkenin çalýþma yaþamýný

çaðdýþý sendika yasalarýyla yönetmekte ýsrar ettiniz. Emekçileri iþçi memur diye ayýrdýnýz, sözleþmeli, kadrolu, 4B'li, 4C'li diye ayýrdýnýz. Kurum iþçisi, taþeron iþçisi diye ayýrdýnýz. Emeði her fýrsatta bölmeye çalýþtýnýz. Emekten emekçilerden sakýndýðýnýz kaynaklarý sermayenin emrine verdiniz“ dedi. Grevin gerekçesini anlatýrken Þener: ”Bu grevi hak ettiniz! Saðlýk ve eðitim baþta olmak üzere temel kamu hizmetlerini piyasalaþtýrmak için, karlý bir Pazar haline getirmek için canla baþla çalýþtýnýz. Kamusal alaný sermayenin talanýna açtýnýz. Mezarda emeklilik yasalarýyla, SSGSS yasalarýyla, katký payý uygulamalarýyla, emekçilere saldýrdýnýz.” dedi. Devamla: “Sermaye yanlýsý politikalarýnýzla ülkeyi krize soktunuz.

…Bir sürü önlem paketi hazýrladýnýz. Bunlarýn bir tanesinde bile emekçileri koruyan, iþsizleri koruyan, yoksullarý koruyan bir þey yapmadýnýz. Bu paketlerde bizzat krize yol açanlara teþvik üzerine teþvik yaðdýrdýnýz. Dolaylý vergileri attýrarak, katký paylarýyla, enerji ve ulaþým zamlarýyla krizin bedelini emekçilere ödettirmeye kalkýþtýnýz” dedi. Konuþmasý sýk sýk sloganlarla kesilen Eðitim-Sen Temsilcilik Baþkaný Dilaver Þener konuþmasýnýn sonunda: “25 Kasým Grevi kamu emekçilerinin dayatýlmýþ yüzdelik ücret artýþlarýna mahkum eden toplu görüþme uygulamasýný terk edip bir an önce toplu sözleþme masasýna oturmanýz konusunda bir uyarýdýr” diyerek hükümete seslendi. EYLEM MERAKLI VE DUYARLI ÝNSANLARI MEYDANA ÇEKTÝ Eylem meydanda coþkuyla devam ederken, bir yandan da meraklý bakýþlarýn odaðý olmaya ve kenardan izleyenlerin sayýsýnýn artmasýna neden olmuþtu. Bu arada söz sýrasý Eðitim-Ýþ Temsilcisi Nahil Filiz'e gelmiþti. Filiz konuþmasýnda ”…Küresel sömürü özelleþtirme ile birlikte emek dünyasýnda taþeronlaþtýrmayý dayatmýþ, eðitim sistemimizde, sözleþmeli öðretmenliði getirmiþ ve de sendikasýzlaþtýrma, sendikal mücadele önündeki en büyük engel haline gelmiþtir. Ülkemizde küresel sermayenin iþbirlikçisi iktidar, kamu çalýþanlarýný hep yok saymýþtýr. Yok saymaya hala devam eden hükümet, her Toplu Görüþme sürecinde de, yüzdelik komik ücret artýþlarý ile adeta alay etmektedir. Biz toplu görüþme deðil, toplu sözleþme istiyoruz” dedi. Ayvalýk meydanýnda çoþkunun artýðý bu anlarda, kenardan katýlanlar da konuþma arasýnda atýlan sloganlara katýlmaya baþlamýþlardý. Sözlerine devam eden Filiz: ”Hükümet 2010 yýlý bütçe tasarýsýnda uzlaþma kurulunun %4 + %4 önerisine raðmen, memur maaþlarýna %2,5 + %2,5, ayrýca asgari ücrete %3+ %3, emekli maaþlarýna %2,4 + %2,4 oranlarýnda trajikomik artýþlarý reva görmüþtür” dedi. Filiz konuþmasýnda devamla: “Ýnsan onuruna yaraþýr hakça bir ücretin alýnabilmesi, adalet ve eþitliðin saðlanmasý, demokrasi ve özgürlük mücadelesi, ancak toplu sözleþmeli, grevli yasal bir düzenlemeyle gerçekleþir” dedi. Konuþmalarýn bitmesinden sonra kamu çalýþanlarý birlikte halay çekmeye baþladýlar. Çoþkulu halaylarýn ardýndan kamu çalýþanlarýnýn eylemi sona erdi.


4

a papalin

Kasým 2009

KARAAYIT KÖYLÜLERÝ YALNIZ DEÐÝLDÝR

Karaayýt ÇED toplantýsýndan sahneler:

B

akanlýk yetkilisi: Yargý kararý bize intikal etti.(ÇED iptal kararý) Projenin yer deðiþikliði ile yeniden müracaat etme hakký kullanýldý. Deðiþiklik dilekçesi verdiler.

Þ

irket Temsilcisi: Tekrar projelendirdik. Yerleþimde yeniden yapýlanmaya gittik. Yeni yer için tekrar projelendirdik.

Karaayýtta gerçekleþen ÇED toplantýsýna yoðun katýlým vardý. Katýlanlarýn hepsi ayný isteði tekrar etti. 13 Kasým 2009 günü, Karaayýt Köyünde Madra Barajý havzasýný kirleten demir madeni tesisleri için yöremiz adýna önemli bir gündü. Çevrecilerin mücadelesine ve baþvurulan Mahkemenin iptal kararýna raðmen faaliyetini sürdüren maden þirketi yeni bir oyuna baþvurdu; ÇED raporuna esas olan çalýþma yerinde deðiþiklik yaptýðýný ileri sürerek yeni bir ÇED onayý almak istiyor. Yasaya göre yapýlmasý gerekli Halký Bilgilendirme Toplantýsý için köy meydanýnda toplantý yapýldý. Öncelikle bu toplantýnýn gereksiz olduðu, çünkü Ýdare Mahkemesi ÇED onayýný iptal ederek tesisin baraja, çevreye ve yaþayan insanlara zarar verdiði belgelendi. Buradan çekilip gitmeleri gerektiði ifade edildi. Çevre Ýl Müdürlüðü yetkilileri, Þirketin yasal hakký nedeniyle bu toplantýyý yapacaklarýný söyledi. Köy meydaný köylülerin yaný sýra Altýnova, Ayvalýk, Küçükköy ve diðer çevreci halk, Ayvalýk Çevre Haklarý Platformu, GÜMÇED, Kozak Çevre Derneði, Ayvalýk Demokrasi Platformu üyeleri tarafýndan doldurulmuþtu. Burhaniye, Ayvalýk, Küçükköy ve Altýnova Belediye Baþkanlarý da bu önemli günde halký yalnýz býrakmamýþlardý. Konuya iliþkin endiþelerini dile getiren ve maden þirketi yetkililerine sorular soran çevrecilere yanýt verilemedi. Proseste deðiþiklik yapýldýðý iddiasýnýn tamamen aldatmaca olduðu, Bakanlýk düzeyinde meseleyi halledeceklerinin

ÇED toplantýsýnda Maden Þirketini savunan görevliler sorular karþýsýnda zor anlar yaþadý.

bilinmesine raðmen köylünün, halkýn yaþam alanlarýný sonuna kadar savunma kararlýlýðý haykýrýldý. Hukuki mücadelenin devam edeceðini ve Karaayýt köylülerinin yalnýz býrakýlmayacaðý tekrar tekrar ifade edildi. Bu arada barajý yapan ve onu korumasý gereken DSÝ'nin temsilcisine “Su Kirliliði Yönetmeliði”nin 17–18–19. maddelerine uyulup uyulmadýðý, azami su seviyesi- koruma mesafesi iliþkisine neden DSÝ tarafýndan hassasiyet gösterilmediðini soruldu. Barajý korumanýn ve bu tesise karþý çýkmanýn öncelikle DSÝ'nin yasal sorumluluðu olduðu hatýrlatýldý. Belediye baþkanlarý sadece Karaayýt'ý deðil hepimizi doðrudan ilgilendiren ve çevre felaketine karþý sonuna kadar bu mücadelenin yanýnda olacaklarýný ifade ettiler. Zaten kýt olan yer altý sularýný kirleten, yok eden böyle bir faaliyetin özellikle Altýnova'ya felaket getireceði tekrarlandý. ÇED raporunda belirtildiði gibi madenin katý atýklarýnýn tarafýmýzca alýnacaðý doðru deðildir, böyle bir görüþme ve vaat gerçek deðildir. Ayvalýk Belediye Baþkaný, “…þirketin beyanlarýnýn doðru olmadýðýný, vidanjörlerle atýklarýn alýnacaðýna dair hiçbir görüþmenin olmadýðýný, esasen böyle bir çevre felaketine karþý halkýnýn yarýnlarýný düþünmek zorunda olduðunu söyledi. Bir süre sonra maden þirketi iþini bitirip gittiðinde geride ne býrakacaðýný düþündü mü, merasýný, havasýný, suyunu, yeþil dokusunu nasýl geri kazanacak? Bu insanlar aylarca içecek su bulamadýlar tankerlerle su taþýdýk… Ýnsanlýðý kaybettikten sonra madenin-paranýn ne deðeri var?” þeklinde görüþ ve tepkilerini dile getirdi. Toplantýnýn en önemli mesajýný Karaayýt Köylüleri dile getirdi; 'Maddi sorunlar halledilebilir, bazý sýkýntýlarýmýzý aþabiliriz, ama maden þirketi bizim sosyal dokumuza zarar verdi kardeþi kardeþe düþürdü, komþuyu komþuya düþman etti, asýl tahribatý bu. Biz katiyen istemiyoruz bu þirketi, terk edin gidin topraklarýmýzdan…' Toplantý sonunda, toplanan 500 imzalý “Yeni Bir ÇED Süreci Ýstemiyoruz” baþlýklý dilekçe Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðüne verildi.

Soru: Yeni yer diyorsunuz. Yeni yer neresi? Zenginleþtirme tesisi yeriniz mera alanýnda mý? Cevap: Yeni yer öngörüldü. Soru: eski proje ile yeni projedeki yerin koordinatlarý ayný deðil mi? Bu yeni projedeki alan da mera deðil mi? Cevap: Ýki yer ayný. Sýnýr deðiþikliði yaptýk. Orta mesafede kalan alan kullanýlmayacak. Uzun mesafede kalan 54 birim kare yer kullanýlacak.

Soru: Neden sýnýrlarý ayný tuttunuz? Peki o zaman diðer bölgeyi neden terk etmediniz? Cevap: Kiralama 20 yýllýk yapýlmýþtý, onun için…123 bin metre kare kiralanmýþtý… Soru: Ýþleme tesisinin baraja mesafesi 1700 metre. Ýl genel meclisi raporu var. Neden hala ýsrar ediliyor? Köyün yakýnýnda, su havzasýnýn yakýnýnda olmasý… Cevap: Havza sýnýrýna çýkarsak o zaman baþka sorunlar var.(zeytin yasasýna giriyor) Soru: En zor geçim þartlarý bu köyde. Mera tek geçim kaynaðý. Hangi hakla bu mera size verildi?

M

UHTAR: Meramýzý geri istiyoruz…Alsýn malýný nerede yaparsa yapsýn….

Köylülerin hepsi: …(madeni) ÝSTEMÝYORUZZZ


a 5 papalin

Kasým 2009

20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü

EÐÝTÝMDE AYIN GÜNCESÝ H1N1 VÝRÜSÜ (DOMUZ GRÝBÝ): Ülkemiz ve Ayvalýk, tüm dünyada olduðu gibi kýþa girerken domuz gribi kabusuyla karþýlaþtý. Her tarafta bir keþmekeþ almýþ baþýný gidiyor. Okullar tatil ediliyor, niye? Dezenfekte edilecekmiþ. Halbuki okullarý kapatmak çözüm deðil. Eðitim kurumlarýmýz her zaman hijyen ve saðlýk kurallarýna uygun olmalýdýr.

20 Kasým 2009 Çocuk Haklarýna dair Sözleþme'nin (ÇHS) Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda kabul ediliþinin 20. Yýlý. Türkiye, ÇHS'ne 1995'te TBMM tarafýndan gerçekleþtirilen onaylama sürecinden sonra taraf olmuþ ve çocuklar için en iyisini çocuklarla beraber gerçekleþtirmeye söz vermiþtir. Çocuk Haklarý Sözleþmesi'nin (ÇHS) 20. yýlýnda, Baþta Ankara Barosu Çocuk Haklarý Kurulu, Çocuk Ýhmali ve Ýstismarýný Önleme Derneði, Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði olmak üzere 20'den fazla örgüt, haklarýn tam olarak hayata geçebilmesi için önerilerini sýraladý. Birçok alaný kapsayan bu önerilerin bazýlarý: Bütün yasalarýn çocuk haklarýna uygunluðunu denetleyin. Yasalarýn oluþturulmasýna çocuklarýn ve sivil toplumun katýlýmý saðlanmalý. Çocuk haklarýna yönelik tüm mevzuatýn ve bu mevzuatýn çocuklara tanýdýðý olanaklar tüm çocuklar için eriþilebilir kýlýnmalý. Cinsel taciz suçunun þikayete tabi suç olmaktan çýkarýlmasý gerek. Yargýtay'da çocuk dairesi oluþturun. Hakim ve savcýlara çocuk haklarý eðitimi verin Adli Týp Kurumu'nun çocuk bakýþ acýsýný taþýyabilmesi için güçlendirilmesi gerek. Güçlendirme çalýþmalarýnda barolar ve çocuk adaleti yönetimi ile ilgili çalýþan hükümet dýþý kuruluþlar ve çocuklarla birlikte hareket edilmeli. Çocuk savcýlarý, medyada çýkan ve çocuðun yüksek yararýný zedeleyecek haberler ile ilgili etkin mücadele etmeli. Okul müfredatýnda insan haklarý derslerine yeniden yer verin. Çocuk ve ergenlerin fiziksel, duygusal ve cinsel þiddete maruz kalmamalarý ve þiddet davranýþlarýnda bulunmamalarý için müdahale programlarýna ivedilikle gereksinim var. Ýlköðretim müfredatý içinde yaþ gruplarýna yönelik olarak üreme ve cinsel saðlýk bilgilerinin verilmesi gerek Bakým kurumlarýnýn baðýmsýz denetçiler tarafýndan denetlensin ve raporlar kamuya açýk olsun.

Ayvalýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ali TÜMEN de bu vesileyle o k u l l a r ý g e z i y o r. B i l g i l e n d i r m e çalýþmalarý yapýlýyor. Sýralar, kapý kollarý, elektrik düðmeleri, bilgisayar klavyeleri, kalemler gibi ellerin sýklýkla temas ettiði eþyalarýn ve yüzeylerin sürekli temiz olmasý gerekiyor. 3 Kasým'da idareciler ile biyoloji, fen ve teknoloji öðretmenlerine domuz gribi semineri verildi. Ayvalýk Anadolu Lisesi'nde kantin önünde fiziksel koþullarý iyi olmayan bir ortamda verilen bu seminer, yasak savmaktan baþka hiçbir iþe yaramadý. Zilin çalmasýyla sorulan sorulara bile cevap verilemedi. Ankara'da ise Tabip Odasý tarafýndan hazýrlanan “H1N1( Domuz Gribi Virüsü) Sýk Sorulan Sorular ve Yanýtlarý” adlý broþür Eðitim- Sen Ankara Þubeleri iþbirliðiyle okullara daðýtýldý. Öðretmenler, veliler ve çocuklar bilgilendirildi. ______________ BEDEN EÐÝTÝMÝ, RESÝM VE MÜZÝK DERSLERÝNÝN AZALTILMASINA TEPKÝ VAR: Sayýlan derslerin öðretmenleri büyük rahatsýzlýk içinde. Ayvalýk'ta bu branþlardaki öðretmenler, Ankara'daki eyleme katýldýlar. "Dersime dokunma", "Sanat ve spor bir toplumun kanatlarýdýr", "Öðretmenden tasarruf olmaz" yazýlý dövizler taþýyan öðretmenler, "Obez bir gençlik istemiyoruz", "Saðlýksýz toplum istemiyoruz", "Gericiliðe inat, yaþasýn spor ve sanat" sloganlarý attýlar. Düdük sesleri ile protesto gösterilerini yaparak, haklý taleplerini dile getirdiler. DERS KÝTAPLARININ EKSÝKLÝÐÝ: Hala Ayvalýk'taki çeþitli okullarda bazý derslerin kitaplarý eksiktir. Okullarýn açýlmasýnýn üstünden iki aydan fazla zaman geçmesine raðmen kitap eksikliðinin yaþanmasý Ayvalýk'ta öðrenci

ve velileri üzüyor. DEMOKRASÝ EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN SANDIK BAÞINA: Ayvalýk ve çevresindeki o k u l l a r d a b ü y ü k h e y e c a n v a r. “Demokrasi Eðitimi ve Okul Meclisleri” yönergesine göre hummalý çalýþmalar yapan öðrenciler, okul baþkanlarýný kendileri seçiyorlar. K A Z D A Ð I N D A Z Ý RV E : E ð i t i m çalýþanlarý Erhan Çiftçi ve arkadaþlarý Ýda daðýnýn en uç noktasýna çýktýlar. YÜKSEK ÖÐRENÝM KURUMU (YÖK) ÖZGÜR BÝLÝMÝN, ÖZERKD E M O K R AT Ý K Ü N Ý V E R S Ý T E N Ý N ÖNÜNDEKÝ EN BÜYÜK ENGELDÝR: YÖK, 12 Eylül Darbesinden sonra üniversiteler üzerinde denetimin saðlanmasý, toplumla baðlarýnýn koparýlmasý için 6 Kasým 1981 tarihinde kuruldu. Üreten, sorgulayan, özgür düþünceli gençlik ortadan kaldýrýldý. Öðrencilerden alýnan har(a)çlar ile Üniversiteler paralý hale getirildi. Bu yýl da YÖK, ülkemizin çeþitli yerlerinde üniversite gençliðince protesto edildi. YÖK Protestolarýnda öne çýkan talepler: 1. Üniversiteler siyasal iktidarlarýn etki alanýndan çýkarýlmalý. Sermayeden baðýmsýz olarak kararlarýný almalý, 2. Hak arama çalýþmasý yürüten öðrencilere sindirme aracý olarak soruþturma ve baskýcý yapýya son verilmeli, 3. bulmalý,

Pa r a l ý

uygulama

son

4. Öðrencilerin eðitim sürecindeki ihtiyaçlarý devlet tarafýndan ücretsiz karþýlanmalý, 5. Üniversiteler demokratik yapýya kavuþmalý, 6. Kararlarý üniversite bileþenleri vermeli; söz, yetki ve karar bileþenlerde olmalý, 7. Hiç kimse yüksek öðrenim hakkýndan mahrum olmamalýdýr.

rezervasyon: 0266 312 78 68


6

a papalin

Kasým 2009

ZEYTÝN HASADINDA BEREKET Kutlu Çermikli

Geçtiðimiz iki yýlýn kuraklýðýndan sonra, bu yýlýn Nisan ayýndaki bol yaðýþlar tarým ürünleri (bölgemizde özellikle de Zeytin) için iyi bir rekoltenin habercisiydi. Temmuz-Aðustos dönemindeki sürekli poyraz kuru ve bol oksijenle geliþmeyi hýzlandýrýrken Pamuklu Bit haþeresinin zararlý hale gelmesini önledi. Zeytin Sineði döneminde ise rüzgârlý hava ilaçlamalarý –özellikle uçakla mücadeleyi zorlaþtýrdý. Bu yüzden epeyce bir ürün azalmasýný ve kalite düþüklüðünü ifade edebiliriz. Aslýnda bölgemizde uçakla ilaçlamalar artýk ciddi þekilde sorgulanmalýdýr. Üreticiler bu mücadele yöntemini beklemeyip, kendi ilaçlama aletleriyle ve kuþaklama (tuzak) metoduyla hâkim rüzgâr yönündeki birkaç sýrayý ilaçlamalarý yeterlidir.

düþük iken bölgemizin kimi yörelerinde (örneðin Kazdaðý eteklerinde, Edremit'te) yaðýþlar daha etkili oldu.

yarýsýnda baþlanan yaðlýk zeytin hasadýnýn Aralýktaki soðuk kýþ günlerine kadar sürdüðü bilinmektedir.

Üretici ve ilaç bayii Ahmet Simav'ýn kendi yöresindeki bir kýsým zeytinlerde Zeytin Kýzýl Kurdu (Edremit Zeytin Araþtýrma Ýstasyonu tespiti) meyvelerde oyulma ve çürümelere neden oldu. Bazý zeytin bahçelerinde ise meyvelerde Halkalý Leke Hastalýðýna benzer nekrotik lekeler görüldü. Bu tür zeytinlerdeki iþlemede asit oraný % 1 'i aþmaktadýr.

Zeytin aðaçlarýndaki canlýlýk bu yýl hasadý biraz geciktirecek gibi görünmektedir. Ancak üreticilerdeki hýrsýzlýk korkusu bir an önce malýný toplama telaþýna neden olmaktadýr. Çiftçi Mallarýný Koruma Yasasýnýn daha titiz uygulanmasý için ÇMK Teþkilatý yanýnda Kaymakamlýk ve Jandarmanýn üreticiden yana çabalarýný bekliyoruz.

Konunun en önemli boyutu, bu yýl fiyatlarýn hangi düzeyde geliþeceðidir? TARÝÞ'in nasýl bir yol izleyeceðidir? Dünya piyasalarýnýn ne olacaðýdýr? Bütün gözler Ýspanya, Ýtalya gibi bu piyasaya hâkim ülkelerde. Umarýz zeytincinin bu yýl yüzü güler. Tariþ'in Yeþil Zeytin Alým Fiyatlarý:

Eylül ayý yaðýþlarý Ayvalýk'ta daha

Tariþ Yeþil Zeytin alýmý için hasatý 9 Ekimde baþlatmýþtýr. Ekim ayýnýn ikici

181- 200 kalibre 201- 230 “ 231- 260 “

Ayvalýk'ta dikilen ve dikimi teþvik edilen zeytin çeþitleri gözden geçirilmelidir Dünyanýn en nefis zeytinyaðýnýn üretildiði körfez bölgesinde sofralýk çeþitlerin (Örneðin Gemlik) yaygýnlaþtýrýlmasý ne denli doðrudur? -

Sofralýk çeþidin yetiþtiði ekosistem (Gemlik-Ýznik_Orhangazi) Kuzey Ege ile ayný mýdýr?

-

Ayný çeþidin Gemlik ve Ayvalýk dikimlerinden ayný kalite-aromaalbeni saðlanabiliyor mu?

-

Güney Egede ürettiði yaðý Ayvalýk Zeytinyaðý diye satarak haksýz rekabet yaratýlmasýný sofralýk zeytinde biz yaratmýþ olmuyor muyuz?

-

yanlýþ yapmýyor muyuz? Yýlda 2-3 ürün sebze alýnabilen bu tarlalarý son yýllarýn piyasa koþullarý nedeniyle zeytinliðe dönüþtürürken 20 -25 yýl sonrasýný düþünüyor muyuz? Yüzyýllar yaþayan zeytinin bu alanlardaki ömrünü hiç merak ettik mi?

Dikili'den Küçükkuyu'ya kadar verimli taban alanlara zeytin dikerek

-

-

Yamaçlarýn örtüsü olan zeytini, taban suyu yüksek alanlarda hangi tehlikelerin beklediðini hiç sorduk mu babalarýmýza, dedelerimize, bilim adamlarýna? Her gittiði yere yüzbinlerce, milyonlarca zeytin fidaný diktirmekle övünen baþkanlar, yöneticiler ülkemizdeki fýndýðýn baþýna gelenlerden hiç ders almadýlar mý?

3,10 Tl/Kg 2,30 1,90

Zeytin Hasat Þenliði Yapýldý Bu yýl 5. si düzenlenen Zeytin Hasat Þenliði, 6 Kasýmda Ýnönü Kültür Merkezinde düzenlenen 'zeytinyaðý pazarý' ile baþladý. Zeytin ve Zeytinyaðý üreten firmalar standlarýnda ürünlerini ve faaliyetlerini tanýttý. Zeytin toplama ve iþleme makinalarýnýn da tanýtýldýðý fuarda bu yýl ileri teknolojide yað analizlerini kýsa sürede yapan makinalar da tanýtýldý. Ayný gün saat 15.00 te Ticaret Odasý salonundaki toplantýda sahillerde önemli bir sorun olan zeytin karasuyu tartýþýldý. Zeytinyaðý ve analizi konusunda Ýtalya'dan Prof. Antonio Megna sorularý yanýtladý. Zeytin üreticisinin Ýtalya'da da maðdur olduðunu, ancak AB parasal desteði ile ayakta kalabildiðini, zeytine karþý ilgisinin azaldýðýný söyledi. Ayvalýk'taki üretici ve yað iþleyenlerin daha aktüel sorular sorduklarýný ve bunun sevindirici olduðunu belirtti. 7 Kasým Cumartesi günü Murateli Köyünde makinalý zeytin toplama uygulamasý yapýldý. Gurme Mehmet Yaþin "Zeytinyaðý ve Lezzet" konulu söyleþisinde zeytinyaðýnýn tarihçesi, zeytinyaðlý yemeklerin eski çaðlardaki örneklerinden günümüz yemeklerine kadar çok sayýda yemek tarifi verdi. Ardýndan Ayvalýk restoranlarýnýn sunduklarý yemekler yenildi. Ege Müziðinin usta yorumcularýndan Muammer Ketençoðlu ve grubu klasikleþmiþ þarký ve türkülerle þenliðe renk kattý.


a 7 papalin

Kasým 2009

Zeytin Sineði Mücadelesinde Durum Bölgemiz zeytinciliðinde önemli zararlý olan Zeytin Sineði mücadelesinden olumlu sonuçlar alýnamýyor. Sonuçta zeytin verimi, kalitesi düþüyor, zeytinyaðýn asitliði artýyor. Küçük üreticinin ilaçlama yapacak maddi gücü olmadýðýndan devlet yardýmýna muhtaçtýr. Biraz da bu yüzden uçakla ilaçlamalar baþarýlý o l a m a m a k t a d ý r. Ý l a ç l a m a birlikleri devletçe teþvik edilmeli, maddi yönden desteklenmelidir. Kullanýlan geniþ etkili ilaçlar faydalý canlýlara da zarar vermekte, doðal dengeyi bozmaktadýr. Uçakla ilaçlamalarda çok ince partiküllü (ULV) formülasyonlar poyrazda ya sürüklenip ilaçlamanýn etkinliðini azaltmakta veya fazla rüzgâr nedeniyle ilaçlama yapýlamamaktadýr. Üretici zeytindeki sinek zararýna seyirci kalmaktadýr. Ýlaçlama Birlikleri, uçaklardaki ULV ilaçlama tekniðini yer aletlerine adapte ederek (halen yaygýn olarak seralarda kullanýlmaktadýr) daha etkin ve ekonomik mücadeleyi organize etmelidir.

SEZON YENÝ, SORUNLAR ESKÝ… Nebahat Dinler

Yeni bir sezonun baþlangýcýndayýz. Körfez zeytincilerinin sorunlarý bu yýl da ayný...

verilmiyor diyorlar. Ben neler yaptýðýmýzý anlatayým. Yað için de 18.9 kuruþ veriyorum. Hani politikamýz yoktu. Hani destek vermiyorduk?”

DGD( Doðrudan Gelir Desteði) 2000 yýlý baþýndan bu yana uygulanan IMF/Dünya Bankasý dayatmalý programlarýn etki ve sonuçlarý belki de en açýk biçimde tarým kesimindeki deðiþimde ortaya çýktý. "Çiftçiye yapýlan destekler ülkeyi batýrýyor" denilerek Ziraat Bankasý tarýmdan kopartýldý. Tariþbank'a el konulup baþka bir bankaya devredildi. Tarýmsal kredi faiz oranlarýnda uygulanan sübvansiyon Mart 2000, kimyasal gübre desteði Ekim 2001, tohum ve tarýmsal ilaç destekleri ise Aralýk 2001 sonundan itibaren kaldýrýldý2004-05 döneminde tüm gübre fabrikalarý özelleþtirilerek kamu gübre üretim ve daðýtýmýndan çekildi. Gübre fiyatlarý da 2004 yýlýnda yüzde 40 arttý. Tarýmdaki tüm girdi, kredi fiyat ve desteklerin kaldýrýlarak dünyanýn hiçbir ülkesinde tek baþýna uygulanmayan doðrudan gelir desteðine (DGD) geçildi. Dekar baþýna verilen fiyat büyük üreticiye destek, küçük üreticiye köstek oldu. 2008 yýlýnda, tarýma ciddi hiçbir katkýsý olmayan DGD kaldýrýlarak alan bazlý ödemeye geçildi. Ancak çiftçinin eline geçen destek miktarýnda ciddi bir deðiþiklik olmadý. Bu gün zeytinyaðýna verilen destekleme çok yetersiz. Gübre-mazot-ilaç-vb giderlerin hiçbirine çare deðil. Zeytinciliði desteklemek için ayrýlan pay AB'nin yýllýk 2 milyar 250 milyon Avrol'uk bütçesinin yüzde1'i bile deðil

Havran Barajý alanýndaki maðaralarda yaþayan Yarasalar Zeytin Sineðinin doðal düþmanlarý idi. Sineklerle beslenerek zeytin üreticilerine yararlý oluyorlardý. DSÝ yarasalarýn varlýðýný korumayý baþaramadýðýndan yarasalarýn yokluðu üreticiye pahalýya mal olacaktýr.

T A B A N F Ý Y A T Ta r ý m ý n v e ü r e t i c i n i n e n ö n e m l i dayanaklarýndan Tarým Satýþ Kooperatif ve Birlikleri (TSKB) de Dünya Bankasý ve IMF politikalarýndan payýný aldý. Özerkleþtirme adý altýnda BirliklereTARÝÞ'e destek yapýlmasý yasa hükmüyle kaldýrýldý. 1966/67 sezonunda baþlayan Zeytinyaðý taban fiyat uygulamasý ve destekleme alýmlarýnda artýk devlet zeytin üreticisinin yanýnda deðil.

2008- 2009 ön ödemeli kampanyasýnda 0, 3- 5 asit arasýndaki yaðlara kiloda 2,5 TL, 5,5- 12 asit yaðlara 2TL, 12,5- 25 asit yaðlara ise 1,5 TL avans ödeyen TARÝÞ, bu yýl Kuzey Ege sýzma zeytinyaðýnda kiloda 5 TL ön ödeme yapýyor. 1,5 asit yemeklik zeytinyaðlarý için brüt 3,50 TL olan ön ödeme 5,5- 15,0 asit arasý zeytinyaðlarý için 2,00 TL ye düþüyor. GÝRDÝ ALMAK ÝÇÝN GEREKLÝ ZEYTÝNYAÐI MÝKTARLARI

Massey Ferguson(1000TL/adet), Gübre(%26 A.Nit), Mazot (TL/Lt),Tarýmda Asgari Ücret TL/Gün,

PRÝM Zeytinyað üreticisine destek olacak prim sistemi 1998/99 kampanyasýnda baþladý. Ýlk uygulamaya baþlandýðý yýl 1998'de zeytinyaðýnda kilo baþýna prim 40 cent yani 50 kuruþtu. 2004 yýlýnda 25 kuruþa düþen destekleme primi, ''üretici bu yýl kazanç saðladý'' denilerek 2005- 2006 yýllarýnda 1011 kuruþa indirildi. 2007 yýlýnda seçimlerin etkisiyle de 20 kuruþa çýkarýldý. 2008 yýlýnda ise 21 kuruþ. Yapýlan zam sadece 1 kuruþ! Yeni açýklanan 2009 yýlý rakamý olan 25 kuruþ ise üreticinin derdine derman deðil. Avrupalý zeytinyaðý üreticileri kiloya 1, 32 Avro( 2 YTL) destek alýrken Körfez zeytincileri de asgari kilo baþýna 1 TL prim verilmesini istiyor. Tarým Bakaný Mehdi Eker'in sözleri ise AKP iktidarýnýn zeytinciye bakýþýný gözler önüne seriyor: "Zeytinde politika yok diyorlar... Destek

2002 yýlýnda 6 ton zeytinyaðý ile bir traktör alabilen çiftçimiz 2006 yýlý sonunda ancak 7 ton zeytinyaðý ile bir traktör alabilir hale gelmiþtir. 2002 yýlý yýlýnda 71 gram zeytinyaðý ile bir kg gübre alýnabilirken, 2006'da bu rakam 90 grama yükselmiþtir.

2002 yýlýnda zeytinyaðý üreticisi 470 gram zeytinyaðý ile bir litre mazot alabilirken 2006 yýlý sonunda 582 gram zeytinyaðý ile bir litre mazot alabilir hale gelmiþtir. Zeytinyaðý üreticisi, ürünü karþýlýðýnda girdi satýn alma gücünü AKP iktidarý döneminde ortalama olarak yüzde 27 oranýnda kaybetmiþ, yani önemli oranda fakirleþmiþtir. (kaynak: Doç. Dr. Yaþar UYSAL AKP HÜKÜMETÝ VE TARIM ÜRÜNLERÝ III: ZEYTÝNYAÐI)

2005- 2006 sezonunda 5 asitlik yaðýný 5 TL ye satan zeytin üreticisine 2008-2009 sezonunda 3,5 TL fiyat verildi. Büyük üretici dýþýndakiler için fiyatlar çoðunlukla maliyetlerle baþa baþ. Üretici ise bu sezon, ortaðý olduðu TARÝÞ'in zeytinyaðý alým fiyatýný merakla bekliyor.


8

a papalin

Kasým 2009

Siz Hiç Hayvan Barýnaðýna Gittiniz mi?

DEVLET HASTAHANESÝNDE FARKLI BÝR SERVÝS:

ORTOPEDÝ KLÝNÝÐÝ Þükrü Kaygýsýz

Saffet Canbaz

Sizler hiç barýnak ziyaretine gittiniz mi? Barýnaðýn kapýsý açýldýðýnda evlerinden atýlmýþ, sokaklardan toplanmýþ birçok köpek onlardan birini almaya geldiniz diye sevinç gösterisinde bulunurlar; patilerini, burunlarýný tel örgülere dayayýp gözlerini sizden ayýrmazlar. Kuyruklarý koparcasýna sallanýr; beni fark et, beni sev diye. Ýstedikleri sadece karþýlýksýz sevgidir...

bulunamadýðý için, hiç olmazsa mevcut koþullarý kullanýp, iyi koþullar haline getirebilmeliyiz. Barýnaklar mümkün olduðunca doðal koþullarda olmalýdýr. Hasta, yavrulu, yaralý, maðdur, evinden atýlmýþ hayvanlarýn korunmasý amacýyla kullanýlmalýdýr. Bunun dýþýndakiler 5199 sayýlý Hayvanlarý koruma kanunu ve genelgeler gereði alýndýklarý ortama býrakýlmalýdýr.

Hayvansever olarak bulunduðumuz bölgedeki arkadaþlarýmýzla düzenli olarak adýna barýnak denilen hapishaneleri ziyaret edelim. Çünkü bu barýnaklarýn asýl fonksiyonu “ bakýmevi” olmasý gerekirken maalesef, etrafý tellerle çevrili, metrekaresine birçok hayvan sýðdýrýlmýþ, doðalarýna aykýrý davranýþlar sergilenen “ölüm kamplarý”dýr. Soðuk, sýcak hava þartlarý dikkate alýnmaksýzýn, taþ üzerinde yaþamaya mahkûm edilmiþ, terk edilmiþ hayvanlarla doludur...

5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, hayvanlarýn evlerde yaþamalarýný, dýþarýda yaþamalarýný ve gönüllüler tarafýndan bakýlýp beslenmelerini güvence altýna almýþtýr. Hayvanlarýn yaþam haklarýný koruyan uluslararasý sözleþmelere de devletimiz imza atmýþtýr. Evimizde ve ailemizle birlikte yaþayan hayvanlarýmýzýn her türlü bakým ve takibi veteriner hekim tarafýndan yapýlýyorsa, hijyenik koþullarda ve çevre temizliðine özen gösterilip bakýlýyorsa, hayvanlarýmýzýn da bizlerle birlikte yaþamaya haklarý olduðunu bilelim.

Gönüllülerin girmediði, giremediði barýnaklarda neler olup bittiðini bilemeyiz, oradaki görevlilerle iþbirliði ve diyalog ile canlarýmýza yardýmcý olabiliriz. Hiç kimse bir gönüllünün sahiplendiði kadar, sesi soluðu çýkmadan, kaderine razý olup nasýl bir sonun beklediðini bilmeden bekleyen o canlara sahip çýkýp, denetleyemez. Barýnak dendiðinde gözümüzün görmediði, hissetmediðimiz, bilmediðimiz nice dramlar yaþanýr... Barýnaklarda dar alanlarda hem hayvanlarýn hiyerarþi kavgalarý, hem temizlik sorunlarý, hem hastalýk sorunlarý, hem açlýk sorunlarý, hem... yaþanýr. Ama baþka yolu olmadýðý için,

Bir hayvansever olarak düþüncelerimi sizlerle paylaþýrken, Ayvalýk barýnaðýndaki veteriner hekimle görüþmemi ve barýnak ziyaretimi, izlenimlerimi bir sonraki yazýmda sizlere aktaracaðým... Sahipsiz hayvan sorunu bugünden yarýna çözülebilecek bir þey deðildir. Toplumsal boyutta hepimize görevler düþüyor. Doðayý ve hayvanlarý korumak sadece doða ve hayvan haklarý savunucularýnýn görevi deðildir.

Hastane yaz mevsimindeki yoðunluðunu kaybetmiþ. Buna raðmen koridorlar yine dolu. Poliklinik odalarýnýn önündeki kalabalýklar nedeniyle koridorlardan yine zor yürünüyor. Tüm koridorlardaki hastalar birbirine benzerken ve genellikle yaþlý hastalar çoðunluðu oluþtururken, bir koridorda durum biraz farklý. Burada polikliniðin adýný hastalara bakarak anlayabilirsiniz. Bolca kol ve bacaðýn beyazlara büründüðü ve her yaþtan insanýn sargýlar içinde bulunduðu bu polikliniðin adý tabii ki Ortopedi Servisi. Yoðunluk nedeniyle ayný anda 6 hastaya bakan, mesleðine aþýk bir doktor var burada.

To p l u m o l a r a k t ü m deðerlerimize sahip çýkmamýz gerektiði gibi doðayý da bir bütün olarak düþünelim ve koruyalým. Bu bizlerin insanlýk görevidir.

“Neden bu kadar hastayý ayný anda alýyorsunuz” sorumuza, “tek-tek almayý da denedik, ancak o zaman hastalarýn çok geç saatlere kadar beklemesi gerekiyor” dedi. Kendisine hak verdik. Hastalarla iliþkileri ise çok farklý. Çok az sinirlenen, bol espri yapan, açýklamalarýný günlük yaþamdan örneklerle süsleyen, kazalara neden olanlarý ve sigara içen hastalarý sevmeyen ve yüzüne söyleyen birisi… Ayný anda tüm hastalarýyla ilgilenme becerisi gösteren ve insanüstü bir çaba sergileyen Dr. Alper KARALAR, her konuda takdiri hak eden bir doktor. Bir hemþireye sorduk, nasýl biri Alper bey diye? Yanýt þaþýrtýcýydý: “mesleðine aþýk bir doktor” dedi. Bizce bu cevap her þeyi özetliyordu. Alper KARALAR, hasta azarlamayý marifet, surat asmayý kiþilik sanan, kimi doktor ve personele örnek olsun.


a 95 papalin

Kasým 2009

BELEDÝYE MECLÝSÝMÝZDEN C.Tosunoðlu- K.Çermikli

4 Kasým 2009 Çarþamba günü yapýlan toplantýda 2010 yýlý bütçesi görüþüldü. Bütçe Komisyonundan gelen 2010 yýlý gelir ve gider kalemleri tek tek okundu. Tahmini giderlere iliþkin maddeler tek tek oylandý ve toplam gider 39 Milyon TL olarak

baðlandý. Bu gideri karþýlamak üzere çeþitli vergi, resim ve harçlarla diðer gelir kalemleri topluca oylandý ve 2010 bütçesi kabul edildi. Belediye gelirlerinin 25 milyon TL den 39 milyon TL ye çýkabilmesi için hemen her þeye zam yapýlmasý gerekmektedir. Bu baðlamda; -

Cadde ve sokaklardaki tüm otolardan park parasý alýnacak,

-

Su tüketim bedeli için akýllý sayaçlar takýlacak,

-

Pazar günleri iþyeri açma ruhsatýnýn bedeli arttýrýlacak,

-

Belediyenin tüm hizmet ücretleri artýrýlacak…

Ýmar Komisyonundan gelen plan tadilat önerileri ve diðer talepler görüþüldü. Ýçlerinden bize göre önemli olaný ÇYDD'nin kýz öðrenci yurdu için yer talebi idi. Ayvalýk'ta bulunmayan kýz öðrenci yurdu için ÇYDD merkezi 500 bin TL ödenek saðlamýþ ve bunu Ayvalýk'ta kullanmak istemiþti. Diðer konular gibi oybirliði ile kabul edildi.

- Bütçe görüþmelerinde muhalif 5 üye ret,11 üye kabul oyu kullandý.

AYVALIK KANALÝZASYON – ARITMA SÝSTEMÝ Dr. Filiz Tekeli (Ziraat Yük. Müh)

Ay v a l ý k h a v a s ý y l a , t a r i h i y l e , doðasýyla, kendine has yemekleri, balýklarý, su altý zenginlikleri ve harika kýyýlarý ile kültürel tüm zenginlikleri içinde barýndýran eþsiz bir Ege þehri. Hatta Prof.Dr. Osman Müftüoðlu'nun ifadesi ile “dünya üzerinde saðlýklý, uzun ömürlü insanlarýn yaþadýðý sayýlý yerlerden Akdeniz'de Sicilya'dan sonra yer alan ikici bölge”dir. Ýnsan olarak bize düþen görev, bu güzelliði bozmadan koruyarak gelecek nesillere aktarmak olmalýdýr. Ne acýdýr ki, birinci paragrafta sýraladýðýmýz methiyeleri deniz suyu temizliði konusunda söylememiz mümkün olamýyor. Çünkü Ayvalýk Belediyesinin kanalizasyon atýklarý Sahilkent Mahallesi Mitralyöz Burnu açýklarýndan 1978 yýlýnda yapýlan bir deþarjla denize býrakýlmaktadýr. Herkesin bildiði gibi; Ayvalýk'ta hâkim rüzgâr olan poyraz bu atýklarý Teknik Güç, Düçmen, Þirinkent, Ýðdeli Plaj, Duba Plajý ve hatta Cunda kuzey denizine kadar yaz boyunca doðal olarak taþýmakta ve Ayvalýk halkýnýn %80 inin girdiði deniz böylece kirlenmektedir. Tesisin yapýldýðý yýllarda 15.000 civarýnda olan Ayvalýk nüfusu bugün kýþ aylarýnda 30.000 i, yaz aylarýnda ise 150.000 i geçmektedir. Dolayýsýyla ne mevcut kanalizasyon sistemi, ne Yeni Gümrük karþýsýndaki terfii pompa istasyonu ne de deþarj tesisi bu yükü kaldýramadýðý için yaz aylarýnda birkaç yerden kanalizasyonun denize deþarjý yapýlýyor. Bunun sonucunda oluþan aðýr kokuyu herkes Ayvalýk içinde yürürken bile hissedebiliyor. Ülkemizde hekimler tarafýndan

birçok hastalýk için yaþanacak yer olarak tavsiye edilen bu güzel ilçemize bu çirkinlik yakýþýyor mu? Reva mý Ayvalýk'a bu? Yapýlacak þey, acilen Ayvalýk kanalizasyon sisteminin yeniden ele alýnýp, biyolojik arýtma tesisinsin yapýlarak arýtýlan suyun zaten su sýkýntýsý olan ilçemizde kurak bir iklim periyodundan geçtiðimiz bu dönemde bölgedeki zeytinlikler için sulama suyu olarak geri kazanýmý olmalýdýr.

yaymakta ve belediyeye verdiði Hazine yardýmýndan taksitle kesmektedir. Bu önemli saðlýk sorununa çözüm aramak hepimizin görevidir. Bu meyanda bu yýl aylarýndan itibaren kanalizasyon atýðýndan en çok olumsuz etkilenen Sahilkent Mahallesinde yerleþik site sakinleriyle imza kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Kaymakamlýk makamýyla yapýlan görüþmenin ardýndan baþlatýlan kampanyaya Ayvalýk Sivil Toplum kuruluþlarýnýn da katýlýmýyla hazýrlanan yazý metni; Ayvalýk Belediyesine gereði için, Kaymakamlýk, Valilik, Çevre ve Orman ile Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýklarýna bilgi ve takipleri konusunda iadeli taahhütlü olarak iletilmiþtir. Elbette bu konuda tesisi yapacak ve iþletecek birim olarak sorumluluk Ayvalýk Belediyesinindir. Bu noktaya gelmiþ olan bu yatýrým için hâlâ bir þeylerin yapýlmamýþ olmasý vatandaþlarý þaþýrtmaktadýr.

Bu konuda 2005 yýlýnda Belediye Meclisinde konu görüþülerek haziran ayýnda arýtma tesisi yapýlmasý için karar alýnmýþtý. Bu kararý takiben yer seçimi, seçilen yerin Milli Emlaktan Belediyeye arýtma tesisi yapýlmasý için tahsisi ve projesinin yapýlmasý için tüm prosedür tamamlanmýþtý. Öyle ki belediyenin Ýller Bankasýna bir dilekçeyle müracaatýnda iþlem baþlayacaktý. Nitekim þu anda Altýnova Belediyesinde bu çalýþma baþlamýþ durumdadýr. Ayvalýk Belediyesi turizm potansiyeli ve mali durumu yönüyle Altýnova Belediyesinden daha mý kötü durumdadýr? Kaldý ki, Ýller Bankasý yaptýracaðý bu projeyle ilgili maliyeti yýllara

Bizler Ayvalýk halký olarak çabalarýmýzý sürdüreceðiz. Ayvalýk Belediye Baþkanlýðýndan sivil toplum örgütlerinin de katýlýmýyla görüþmek üzere randevu talebimiz olacaktýr. Bu görüþmede finansal zorluðunun olduðunu bildiðimiz uygulamayla ilgili görüþlerimizi bildirip çözüm yollarý önereceðiz. Ayvalýk hepimizindir. Bu güzel ilçeyi gelecek nesillere ayný güzellikte býrakmak birinci dereceden vatandaþlýk görevidir. Tüm okurlarýn ve bütün Ayvalýk sevenlerin bu konuda desteðini bekliyor, duyarlý olmaya çaðýrýyorum.


10

a papalin

Kasým 2009

SATRANÇ KÖÞESÝ Merhaba satranç dostlarý, Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Bir süredir dünya çapýnda ünlü satranççýlara ait oyunlarý sizlerle paylaþtýk. Bundan sonra izleyeceðimiz format Dünya'dan ve Türkiye'den ve de Ayvalýk'tan satranç haberleri aðýrlýklý olacak. Tabi ki, özenle seçilmiþ satranç sorumuz da bulunacak köþemizde. DÜNYADAN SATRANÇ HABERLERÝ: 30.10.2009 – 03.11.2009 tarihleri arasýnda Puerto Madryn (Arjantin)'de Dünya Gençler Þampiyonalarý yapýldý. Genç Erkekler kategorisinde þampiyonluk mücadelesi büyüktü.13 turda 10,5 puan ve neredeyse 2800'e ulaþan performanslarýyla Fransýz GM VachierLagrave ve Belarus GM Sergey Zhigalko birinciliði paylaþtýlar. Genç kýzlar kategorisinde 2009 Türkiye Bayanlar Þampiyonu 20 yaþýndaki WIM (Woman International Master Bayan Uluslarasý Usta) satrançcý Betül Cemre Yýldýz, dünya üçüncüsü oldu. AYVALIK'TAN SATRANÇ H A B E R L E R Ý : Bilindiði üzere Ayvalýk Satranç Spor Kulübü 2006 yýlýndan bu yana baþarýyla satranç çalýþmalarýný sürdürüyor. Ayrýca TSF Ayvalýk Ýlçe Temsilciliði de Kulüp Baþkaný Ahmet Hamdi DÝNLER tarafýndan yürütülüyor. Ancak, pek çok baþarýlý çalýþmasý bulunan bu spor kulübü kurulduðundan bu güne “yer” sorunu yaþýyor. Ayvalýk Belediye Baþkanlýðý'na bu konuda talepte bulunulmuþ ancak sonuç alýnamamýþ. En son olarak adý geçen Kulüp Yönetimi 3 senelik faaliyet raporunu içeren dosyayý (tüm faaliyetlerin fotoðraflarýyla birlikte) Belediye Baþkanlýðýna sunarak tekrar “yer” talebinde bulunmalarýna raðmen bu güne kadar bir karþýlýk görememiþler. Yer sorunu nedeniyle haftada sadece bir gün yapýlabilen satranç faaliyetleri þu an itibariyle Kulüp Baþkaný 'nýn evinin alt katýnda sürdürülmektedir!...Eski Dünya Satranç Þampiyonlarýndan büyük usta A.KARPOV'un “Satranç her þeydir; sanat,bilim ve spor.” sözünü anýmsayarak Belediye Baþkanlýðýna bu

sütunlardan “tüm spor kulüplerine eþit mesafede duruyoruz” sözünü hatýrlatýrýz.

Hazýrlayan:Ahmet KÖKEN 3-Sude SAMANGÜL

(Polyanna Anaokulu)

KÜÇÜKLER KATEGORÝSÝ 1-Erol CANSEL (Ývrindi Gebeçýnar Köyü Ý.Ö.O.) 2-Özgür DUMAN (Ýzmir Bayraklý Merkez Ý.Ö.O.) 3-Cumhur Can KARAGÖZ ( Sakarya Ý.Ö.O.) 4-Hilmi ALTINOVALI (Altýnova Merkez Ý.Ö.O.) En iyi bayan oyuncu Ýlayda CANTAÞ (Ayvalýk Sakarya Ý.Ö.O.) YILDIZLAR KATEGORÝSÝ 1-Ersin KARAKUÞ (Ayvalýk Ýstiklal Ý.Ö.O.) 2-Adem Seçkin DOÐAN (Ayvalýk Gazi Ý.Ö.O.) 3-Utku DEMÝRBAÞ (Ayvalýk Atatürk Ý.Ö.O.) 4-Bartu EFE (Burhaniye Hürriyet Ý.Ö.O.) En iyi bayan oyuncu Dilek GÜNAÇAR (Burhaniye Hürriyet Ý.Ö.O.) AYVALIK CUMHURÝYET TURNUVASI Her yýl yapýlmasý geleneksel hale gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde TSF Ayvalýk Ýlçe Temsilciliði ve Ayvalýk Satranç Spor Kulübü iþbirliði ile Ayvalýk Ýlçe Spor Müdürlüðü Kapalý Spor Tesislerinde yapýldý. Daha önceki yýllar Ayvalýk Ýlçe Halk Kütüphanesi okuma salonlarýnda yapýlan satranç turnuvalarý bu yýl Kütüphane Müdiresi'nin anlaþýlmaz gerekçeleri (!) nedeniyle bu salonlarda yapýlamamýþ, daha doðrusu izin verilmemiþtir. Yer sorunu nedeniyle gerçekleþtirilmesi rizikoya giren “Cumhuriyet Satranç Turnuvasý” için tesislerini kullanýma açan, Ýlçemize yeni tayin olan Ýlçe Spor Müdürü'ne de bu sütunlardan teþekkürlerimizi bildiririz. Minikler, Küçükler, Yýldýzlar ve Gençler olmak üzere 4 kategoride yapýlan Satranç Turnuvasýnda her kategoride ilk üçe giren sporculara kupa ve madalyalarý Cumhuriyet Bayramý Kutlama Törenlerinde verildi. MÝNÝKLER KATEGORÝSÝ 1- Ali Mert ÖZSOY (Ayvalýk Atatürk Ý.Ö.O.) 2- Tuðrul CANSEL (Ývrindi Gebeçýnar Ý.Ö.O.)

GENÇLER KATEGORÝSÝ 1-Acar AKTOSUN (Ayvalýk Anadolu Lisesi) 2-Ýbrahim KARAGÖZ (Dikili Anadolu Lisesi) 3-Mehmet Can ÖZDEN (Edremit Anadolu Lisesi) 4-Sevim KAPSA (Ayvalýk Lisesi) Ödül alan tüm sporcularý tebrik ediyoruz.

BU SAYININ SORUSU: Siyah terk eder. GEÇEN SAYIDAKÝ SORUNUN ÇÖZÜMÜ: 1. Kh5 Axh5 2. Fxg6 Fxg6 3. Vxg6 Þf8 4. Af5 Vc7 5. Vxh5 'Hiç kimse hatasýz doðmaz. En iyi olan, en az hata yapandýr.' L.MARSHALL

KUZEY EGE’NÝN ÝNCÝSÝ AYVALIK’TA EMLAK SAHÝBÝ OLMAK ÞÝMDÝ BÝZÝMLE DAHA KOLAY - Tarihi taþ evler - Ýmarlý arazi ve arsalar - Pansiyon ve oteller - Villalar

-

Zeytinlik ve tarlalar Her ölçekte iþyerleri Daireler Çiftlik ev ve arazileri

- Deniz araçlarý - Yazlýklar - Kooperatif arsalarý - Kiralýk ve sezonluk evler

Almak ve satmak için Ayvalýk’ta Çýnar Emlak doðru adresiniz. Vehbi Bey Mahallesi, Talat Paþa Caddesi No: 13 / A Ayvalýk / Balýkesir Tel: 0266 3127329 Tel & Fax: 0266 3122169 GSM: 0 538 511 1553

www.cinaremlak.com.tr

erkan@cinaremlak.com.tr


a 11 papalin

Kasým 2009 AÇIK HAVA MÜZESÝ MAHALLELERÝMÝZDEN

Roman Orkestrasý Paristeydi

HAYRETTÝNPAÞA Röportaj: Havva TAYLAN, Mehmet Cemil TOSUNOÐLU

Aþýklar Köprüsü (son zamanlarda unutulmaya yüz tuttu), Camlý Kahve'si, tarihi evleri ile Ayvalýk'ýn gözde mahallelerinden Hayrettinpaþa mahallesini, mahalle muhtarý Recai Bayar ile konuþtuk. Sizlerin de bildiði gibi Macaron kendine özgü yapýsý ile diðer mahallelerden ayrýlýr. Macaron sözcüðü Fransýzca olup Türkçe karþýlýðý acýbadem kurabiyesidir. Mahalleye Macaron isminin nereden verildiðini öðrenemesek de çok eskilerde burada kurabiye yapan bir fýrýn olduðunu biliyoruz. Yine macorona sözcüðünün Rumca karþýlýðý, kokulu bir çiçek ya da mercanköþk anlamýnda kullanýlmýþ. Yine bir rivayete göre bir papazýn ismiymiþ. Baþka bir rivayette Ayvalýk'ýn en güzel kadýnýnýn adýymýþ ve bu kadýn Macoron'da yaþarmýþ. Hikâyeyi tam bilen varsa ve bileri bilgilendirirse çok mutlu oluruz. PAPALÝNA: Biliyoruz ki mahallenizde birçok kurum ve kuruluþ var. Ýsimlerini alabilir miyiz? MUHTAR: Kadýnýn Sosyal Hayatýný Araþtýrma ve Ýnceleme Derneði, Pir Sultan Abdal Derneði, B a r b a r o s s p o r, G a z i Ýlköðretim Okulu, Çaðdaþ Dershanesi var. PAPALÝNA: Mahallenin sorunlarýný bizimle paylaþýr mýsýnýz? MUHTAR: Mahallem tarihi evleri ile ön plana çýkmaktadýr. Ancak bu evlerin bir kýsmý yýkýlmaya yüz tutmuþtur. Bu evlerin birçoðu mahallemde tehlike yaratmaktadýr. Yýkýk evlerde sarhoþlara ve uygunsuz davranýþlara tanýk olmaktayým. Sokak lambalarýmýz yanmýyor. TEDAÞ'a baþvurduðumuzda destek alamýyoruz. Çocuklarýmýzýn oyun oynayabileceði saðlýklý bir oyun parký yok. Mahallemizde bu amaçla kullanýlabilecek bir alan mevcuttur. Sadece yetkililerin ilgisini beklemektedir. Muhtarlýðýmýzýn yeri yok. Muhtarlýk ve belediyenin iþbirliði ile bir büfe ayarlanmýþtý. Ama büfeyi koyacak alan sorunu yüzünden kullanýlamamaktadýr. Aþýrý yaðýþlý günlerde cadde su ile doluyor. Mutlaka kanallarla desteklenmeli. Mahallemdeki yüksek apartmanlardan dolayý mahalle halkým nefes alamamaktadýr. Deniz kenarýndaki otopark kaldýrýlýp halkýn yaralanabileceði yeþil alan

haline getirilirse çok mutlu olacaðýz. Ayrýca Tansaþ'ýn arka sokaðý çok kirli. Kendileri ile görüþmeme raðmen çözüm oluþturulamýyor. PAPALÝNA: Halkýn ekonomik durumundan söz eder misiniz? MUHTAR: Mahallemde 300 kiþiye yakýn yoksul yaþamaktadýr. Ancak bu yýl 76 kiþiye yardým edebildik. Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý'nýn belirlediði kiþilere erzak, kömür ve bir kereye mahsus 50TL nakdi yardým yapýldý. Kentimizde büyük marketlerin açýlmasýndan dolayý mahalle esnafý zor durumda kaldý. PAPALÝNA: Ekonomik sýkýntýlar ile ilgili projeleriniz var mý? MUHTAR: Ev pansiyonculuðu çözüm gibi görünüyor. Mahallemde BÝRET ve MELÝSA pansiyon var. Yaz aylarýnda ilgi görüyorlar. Ev pansiyonculuðunun da ilgi göreceðine inanýyorum. Kadýnlarýmýzýn el emeklerini deðerlendirmeleri için teþvik edilmeleri gerektiðini düþünüyorum. PA PA L Ý N A : M a h a l l e beklentileriniz nelerdir?

Karagöz Roman Orkestrasý, Ýkinci kez Paris'te Dünya Þehirleri Festivalinin konuðu oldu. Aubervilliers Espace Fraternite salonunda, 15 Kasým pazar günü Festivalin kapanýþ konserini Ayvalýk Karagöz Roman Orkestrasý ve Fanfarai müzik topluluklarý gerçekleþtirdiler. Ýlk baþta ayrý ayrý kendi müziklerini sergileyen topluluklar daha sonra sahneyi ortak paylaþarak Türk ve Magreb Rai müziðinden oluþan repertuarlarý ile izleyicilere yüksek düzeyli bir müzik þöleni sundular. Konser öncesi Ayvalýklý müzisyenler, konserin yapýldýðý þehirdeki bir roman geçici konaklama kampýný ziyaret ederek küçük bir müzik dinletisi yaptýlar.

halkýndan

MUHTAR: Ýhtiyar heyeti ile birlikte mahallemizi uyum içinde yönetiyoruz. Her zaman mahallemi gece gündüz demeden dolaþýp sorunlarý belirliyorum ama yine de gözümüzden kaçan problemler olursa halkýn bize iletmesini bekliyoruz. Ayrýca mahallenin temizliði konusunda hassas davranýlmasýný istiyorum. M a h a l l e m i n kahvehanelerinde sigara yasaðýna düzenli olarak uyulmaktadýr. PAPALÝNA: Kahvehane demiþken Camlý Kahvelerden söz eder misiniz? MUHTAR: Macaron sadece Türkiye'de d e ð i l d ü n y a d a t a n ý n a n b i r y e r. Kahvehaneleri de en önemli sembollerinden biri. Yaz aylarýnda ve Perþembe günleri çok hareketlidir. Ayrýca þunu da belirtmek isterim. Macaronlu denince yanlýþ bir izlenim oluþmuþ. Ancak benim mahallemde pýrýl pýrýl insanlar yaþamaktadýr. Mahallemizden topluma yararlý insanlar da çýkmaktadýr. Örneðin Saðlýk Grup Baþkaný Fitnat Özgüç mahallemizin yetiþtirdiði nadide insanlardandýr. PAPALÝNA: Sohbetiniz için çok teþekkür ederiz. MUHTAR: Ben de mahallemi dillendirip tanýttýðýnýz için teþekkür ederim.

Papalina - Ayvalýk Halkevinin Kültür Hizmetidir - Para Ýle Satýlmaz - Aylýk Yayýnlanýr Sahibi: Ayvalýk Halkevi Adýna Ali Kocabattal Yazý Ýþleri Müdürü: Cemil Tosunoðlu Adresi: Vehbibey Mh. Talatpaþa Cd. No: 29 / Ayvalýk Telefon: 0266 312 29 32 E-Posta: papalinagazetesi@gmail.com Basýldýðý Yer: Ýz Ofset - Mahkeme Mh. Garaj Cd. No: 22 / Burhaniye

2008 yýlýnda Karagöz Sanat Evi'nin Ayvalýk Roman mahallesinde yaþayan müzisyenlerden kurduðu Karagöz Roman Orkestrasý: Baki GÜLER (kanun), Cesur YAÐMUROÐLU (klarinet), Cüneyt PÝRZOLA (darbuka), Bahattin GÜLER (ud) ve Rüstem ÇENBELLÝ'den (cümbüþ – davul, darbuka) oluþuyor. Projenin gerçekleþmesine Akdeniz ülkeleri kültür yakýnlaþmasý amaçlý projelere destek veren ANNA LINDH Vakfý, Fransýz telif haklarý kuruluþu SPEDIDAM, Fransa'da Türkiye Mevsimi taraftarlarý olan Culture France ve IKSV yardým etti.


a 12 papalin

Kasým 2009

Numan Kaptan diyor ki Bu sayýmýzda Edremit körfezi tarafýnda kalan adalarýmýzdan bahsederek devam edelim. Duba

etrafý taþlýk ve sýð kayýklarýn oraya yanaþmasý pek uygun deðil kumsalý yok. Ýþte bu sebeplerden niteliksiz görünen bu

demek çok doðru olur. Þimdi buraya kum bahçeler deðil de Þirin kent deniyor. Bu sahil eski yýllarda balýkçýlýk avcýlýk ve piknik yeri idi. Yani bu sahile yakýn alan hatta çok kiþilerin yüzerek ulaþabileceði armutçuk adasý ve taþ ada fazla bir nitelikleri olmasa da balýk adalarý olarak bilinirdi. Þirin kent tesisi olunca elektrik direkleri ve ýþýklandýrmalar bu adalarýn tek niteliði balýk idiyse de o da körlendi. Bir de mitralyöz burnu açýðýndan denize boþalan kanalizasyon þebekesinin bu sahili þehirleþtirmeden öte zehirlemiþlerdir. Hala bunun farkýnda olmayan yetkililer, bizim gibi hatýrlatan kiþilere de tepkililer. Açýkçasý ben ve benim gibiler þahsýmýz adýna fikirlerimizi söylüyoruz onlara göre sivri dilliyiz onlar ise kamu hizmeti yapmak için görevlendirilmiþ görevini yapmayan tembellerdir.

adaya insanlar gitmiyor. Ýyi ki de gitmiyor yoksa insanlar oraya gitseydi kuþlar oraya gelmezdi. Benim için bu çok mükemmel. Bu yazýmý okuyup adayý merak edenler olacaktýr. Böyle bir meraký olanlar bence çevrecidir gitseler de gözlem için gideceklerdir ve orayý kirleteceklerini zannetmiyorum.

Onu bunu kötülemek katiyen ne haddimiz ne üslubumuz. Bu memlekette yaþýyorsak duyarlýlýðýmýzý yansýtýp birilerini uyarmamýz gereðinin olduðu kanýsýndayýz. Kamuoyu adýna

Kamýþlý ada

boðazýndan köprünün altýndan geçip boðaza giriþ çýkýþý saðlayan çakar fenerini geçer geçmez sancak tarafta kalan ilk adacýk küçük ve niteliksiz gibi görünüyorsa da yarým dönümlük büyüklüðünde olup üstündeki bitki örtüsünden ismini almýþ Kamýþlý ada. Bence en ilgi çekici. Ayvalýðýn en küçük adasý olmakla beraber üzerindeki kamýþ bitkileri su almasa olmaz bitkilerden olup adacýðýn tam ortasýnda cýlýz bir kaynak suyu mevcut. Yýllar önce bunu merak ederdim. Denizin ortasýnda küçücük bir ada üzerinde kamýþ bitkisi merakýma mucip olmuþtu ve gidip bakmýþtým. Orta yerinde bir küçük çukur ve cýlýz bir kaynak suyu. Kýþ aylarýnda o çukur su dolduðu zaman kaynak olduðu belli olmuyor. Mayýs haziran aylarýnda çukurdaki suyun azalmasýyla o çukurun orta yerinde çok cýlýz bir kaynak olduðu bariz. O küçücük ada bir baþka husustan daha çok ilginç çünkü bu adacýkta her mevsim her cins kuþ türünü görebilmek mümkün. Adanýn

Tabi ki sürçü lisan var ise af ola.

Bu adanýn tam doðu kýsmýnda armutçuk adasý var yani daha anlaþýlacaðý þekilde tarif edeceksek tam meþhur iðdeli plajýn karþýsýnda bulunan ada ve iðdeli plajdan bakýldýðýnda armutçuk adasýnýn arkasýnda poyraz tarafýnda taþ ada bu adamýzda eski bir tabir ile kum bahçeler mevkiinin karþýsýnda yer almakta. Artýk bu meþhur kum bahçelerinin yerinde yeller esiyor demek yerine betonlar yükseliyor

TENEKEDE SÝYAH ZEYTÝN Gerekli Malzeme: 5kg siyah zeytin, 750gr zeytinyaðý, ½ su bardaðý tuz, 7 yaprak defne yapraðý, 5kg'lýk teneke Hazýrlanýþý: Zeytinleri yýkayýp tenekeye doldurunuz. Tenekenin içine zeytinyaðý ve tuzu koyup karýþtýrýnýz. Üzerine defneyapraklarýný kýrarak koyunuz ve tenekeyi kapatýnýz. 40 gün süreyle tenekeyi, her gün bir yüzeyi denk gelecek þekilde çeviriniz. (Hata yapmamak içi tenekenin yüzeylerini numaralandýrabilirsiniz.) Çevirme iþlemi tamamlandýktan 20 gün sonra zeytininizi açabilirsiniz. Afiyet olsun.

Profile for kadri kaya

papalina 13. sayı  

Papalina gazetesinin 13. sayısı

papalina 13. sayı  

Papalina gazetesinin 13. sayısı

Profile for kadrikaya
Advertisement