Page 7

SUUNTAVIIVAT SUOMEN PUOLUSTUKSELLE TEKSTI KAROLIINA HONKANEN

Valtioneuvoston tuore puolustusselonteko ohjaa Suomen puolustuksen kehittämistä vuosikymmenen loppuun. Samalla puolustusselonteko on viesti ulkomaailmalle siitä, miten Suomi näkee toimintaympäristönsä ja kehittää puolustustaan.

J

ärjestyksessään toinen puolustusselonteko laadittiin tiiviissä yhteistyössä puolustusministeriön ja Puolustusvoimien kesken ja sitä käsiteltiin säännöllisesti poikkihallinnollisessa valmisteluryhmässä. Valtioneuvoston ulkoja turvallisuuspoliittinen selonteko on ohjannut puolustusselonteon valmistelua. Puolustusselonteko syventää ulkoja turvallisuuspoliittinen selonteon arvioita ja linjauksia puolustuspolitiikan ja sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta. Puolustusselonteon laadinnassa kuultiin parlamentaarista seurantaryhmää. Selonteon linjaukset ulottuvat yli hallituskausien, minkä vuoksi tarvitaan laajaa ja puoluerajat ylittävää konsensusta yli puoluerajojen.

Toimintaympäristö jännitteinen ja vaikeasti ennakoitava Suomen puolustuksen kehittäminen perustuu arvioon toimintaympäristön kehityksestä. Selonteko maalaa toimintaympäristöstä haasteellisen mutta realistisen kuvan. Suurvaltojen keskinäisen kilpailun voimistuminen ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän sekä asevalvontaregiimin heikentyminen ovat lisänneet jännitteitä myös Suomen lähi-

alueilla. Samalla laaja-alainen vahingollinen vaikuttaminen on voimistunut ja monimuotoistunut. Se haastaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä, puolustusvalmiutta ja puolustuskyvyn ylläpitoa. Teknologinen kehitys erityisesti digitalisaation, tekoälyn, koneautonomian ja sensoriteknologioiden aloilla vaikuttaa sodan kuvaan ja puolustuksen kaikkiin osa-alueisiin. Suomen turvallisuuden näkökulmasta Venäjän merkitys on keskeinen. Venäjä on osoittanut kykynsä käyttää koordinoidusti laajaa keinovalikoimaa, jossa sotilaallisella voimalla on edelleen keskeinen osa. Venäjä on jatkanut asevoimiensa modernisointia ja kehittänyt niiden toimintaperiaatteita. Nopea päätöksentekokyky ja asevoimien korkea valmiustaso mahdollistavat Venäjälle yllätykselliset operaatiot. Venäjän toiminta muun muassa Georgiassa, Ukrainassa ja Syyriassa osoittaa, että sen kynnys sotilaallisen voiman käyttöön ja sillä painostamiseen poliittisten päämäärien tavoittelemiseksi on madaltunut. Yhdysvaltojen tavoitteena on säilyttää asemansa johtavana suurvaltana, joka toimii yhteistyössä kumppanien ja liittolaisten kanssa yhteisten intressien pohjalta. Yhdysvaltojen sitoutuminen 5

KAROLIINA HONKANEN

Euroopan puolustukseen on merkityksellistä koko Euroopan ja Suomen turvallisuudelle. Kiina on mainittu ensimmäisen kerran puolustusselonteossa. Kiinan nousu globaaliksi toimijaksi on muuttanut suurvaltojen keskinäistä dynamiikkaa. Kiinan käyttämien vaikuttamiskeinojen mahdolliset vaikutukset kohdemaiden turvallisuuteen lisäävät huolta. Suomen kannalta keskeinen johtopäätös selonteossa on se, että sijaitsemme suurvaltojen näkökulmasta strategisesti merkittävällä alueella. Mahdollisessa Euroopan laajuisessa konfliktissa Pohjois-Eurooppa muodostaisi sotilasstrategisesti tarkasteltuna kokonaisuuden, jossa jännitteet yhdellä alueella heijastuvat helposti toiselle. Suomi on

Kylkirauta 3/2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.