Page 39

vaikuttamaan selontekokaudella budjettimenettelyssä. Tärkeimmät rajaturvallisuutta koskevat asiat käsitellään tasavallan presidentin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisissä kokouksissa. Rajavartiolaitos on sotilaskäskyasioissa ylipäällikön alainen. Tasavallan presidentti päättää rajajoukkojen puolustusvalmiuden merkittävistä muutoksista sekä muista Rajavartiolaitoksen sotilaallista maanpuolustustehtävää koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä sotilaskäskyasioista. Rajavartiolaitokselle sisäministeriön toimialaan kuuluva poikkeusolojen varautuminen sekä yhteistyö Puolustusvoimien kanssa ja sodan ajan operatiiviset tehtävät luovat jatkumon, joka mahdollistaa laaja-alaisen varautumisen erilaisiin turvallisuusuhkiin. Yhteensovittamisessa ei ole tunnistettu haasteita, vaan osa-alueet täydentävät toisiaan.

Yhteensovittaminen monisäikeistä Suunnittelu- ja valmistelutyössään sekä toimeenpannessaan rajaturvallisuuteen liittyviä päätöksiä Rajavartiolaitos toimii muun muassa Euroopan unioni-, ulko-, turvallisuus-, ympäristö-, maahanmuutto- sekä työ- ja elinkeinopolitiikan aloilla. Valmistelutyössä asioita valmistellaan laaja-alaisesti, ja lopputulokset ovat usein poliittisten intressien kompromissi. Poliittiset tavoitteet ja näkökantaerot vaikuttavat kriisienkin aikana. Kriisin luoteesta riippuen poliittisten intressien taso voi vaihdella. Esimerkiksi covid-19-pandemiaan liittyviä sisärajavalvontaa ja valvontaan liittyviä maahantulorajoituksia toimeenpantaessa arvioitiin poliittisesti paitsi toimenpiteiden vaikutusta covid-19-taudin torjuntaan myös toimenpiteiden Euroopan unioni -ulottuvuutta, vaikutuksia naapuruussuhteisiin, elinkeinoelämän ja toimialo29

jen toimintaedellytyksiin ja työvoiman saatavuuteen sekä unionin kansalaisten ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Sisärajavalvonnan voimassa ollessa maahantulorajoituksia tarkasteltiin muutaman viikon välein. Asiaa tarkasteltiin poliittisessa valmistelussa. Toimintamallin tai päätöksen, joka terveysturvallisuuden, rajaturvallisuuden tai muussa kriisissä turvallisuuspolitiikan näkökulmasta näyttää tarkoituksenmukaisimmalta, on vastattava yhteiskunnan tarpeisiin ja poliittisiin intresseihin myös kriisien aikana. Rajavartiolaitoksen toiminnassa korostuu yhteistyö useiden ministeriöiden sekä kaikkien päätöksentekoon vaikuttavien poliittisten puolueiden kanssa. Yhteistyön sujuvuuden kannalta olennaista on se, että yhteensovittamisen mekanismit ovat olemassa ja niitä on käytetty normaalissa arjessa. Yksi vanhimmista politiikan ja rajaturvallisuuden yhteensovittamisen järjestelyistä on toukokuulta 1949, jolloin perustettiin erityinen raja-asiaintoimikunta käsittelemään Suomen ja Neuvostoliiton välisiä rajakysymyksiä. Toimikunta muodostettiin ulkoministeriön ja Rajavartiolaitoksen ylimmästä virkamiesjohdosta. Toimikunnan alkuvuosikymmenten tärkeimpiä tehtäviä oli niin sanottujen rajaloikkaritapausten käsittely. Toimikunnan puheenjohtajuus on ulkoministeriöllä, ja se jatkaa edelleen kokoontuen säännöllisesti. Rajoihin liittyvien asioiden käsittelyn laajuus on haasteiden myötä kasvanut. Rajavartiolaitoksen tietoinen valinta on ollut koko Suomen Euroopan unionin jäsenyyden ajan vaikuttaminen unionin rajapolitiikan muodostumiseen. Työtä jatketaan unionin niissä rakenteissa, joissa politiikkaa ja rajaturvallisuuden lainsäädäntöä valmistellaan. Politiikan lisäksi vastuu yhteisistä ulkorajoista kannetaan myös osallistumalla velvoitteiden mukaisesti operatiiviseen toimintaan. Yhtä lailla Rajavartiolaitos jatkaa kansallisesti luotettavana toimijana yhteistyötä laajan toimijajoukon kanssa monisäikeisellä politiikan kentällä. Prikaatikenraali Matti Sarasmaa palvelee raja- ja meriosaston päällik­ könä Rajavartiolaitoksessa.

Kylkirauta 3/2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.