Page 29

RAJATURVALLISUUDEN POLIITTINEN OHJAUS TEKSTI: MATTI SARASMAA

Suomen rajaturvallisuuteen liittyvää politiikkaa tehdään sekä Euroopan unionin rakenteissa että kansallisesti. Maamme maine rajaturvallisuuden osaajana on saanut kansainvälistä tunnustusta.

R

ajavartiolaitoksen selvä asema rajaturvallisuuden ylläpitäjänä Suomessa on luonut välittömän vaikutusmahdollisuuden rajoihin liittyvään poliittiseen valmisteluun. Se on myös mahdollistanut tehtyjen päätösten ja linjauksien suoran toimeenpanon. Vaikuttaminen kehitystä ohjaavaan politiikkaan ja erityisesti lainsäädännön kehittymiseen on Suomessa toteutettu onnistuneesti.

Rajaturvallisuus muutoksessa

Valtioiden rajat ovat aina olleet kansainvälisen politiikan näyttämöllä. Kylmän sodan ajan havainnot yksittäisistä luvattomista rajanylityksistä itärajallamme Neuvostoliitosta Suomeen ovat vaihtuneet ihmisvirtoihin ulkorajojen yli ja edelleen sekundääriliikehdintään Schengen-alueella. Laittomiin rajanylityksiin liittyy spontaanisuuden ohessa järjestäytynyttä ohjausta ja tarkoituksellista vaikuttamista. Sisärajat eivät myöskään ole olleet sen suojatummassa asemassa suhteessa vapaan liikkuvuuden periaatteeseen. Kesällä päättyi pandemiasta johtunut yli vuoden jatkunut rajavalvonnan tilapäinen palautus sisärajoillamme. Se on väline, joka pitäisi vapaan liikkuvuuden periaatetta kunnioittaen olla viimeisin keino liikkumisen rajoittamiseen Schengen-alueella. Euroopan unionin yhteisesti hyväksytyn yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän katsottiin vielä muutama vuosi sitten olevan ennen kaikkea kansallisia järjestelmiä tukeva. Kehityksen myötä

ajatus on hiljalleen muuttunut, ja nyt kansallisia rajaturvallisuuden järjestelmiä pidetään pitkälti eurooppalaisen kokonaisuuden osina. Oleellinen kysymys tällä hetkellä on se, kattaako ajatus eurooppalaisesta rajaturvallisuudesta riittävällä tavalla ulkorajoihin kohdistuvat uhkat. Onko myös varmistettava, että olemme kansallisesti valmiita toimimaan siinä, missä Euroopan unionin järjestelmä ei tarjoa riittäviä takuita. Selvää on, että Schengenalueen periaatteita joudutaan tarkastelemaan myös sisärajattomuuden näkökulmasta. Covid-19-pandemian vastainen taistelu on tuonut suuren määrän oppia hyödynnettäväksi rajaturvallisuuden ja unionin sekä kansallisen politiikan yhteensovittamisen alueilla.

Euroopan unionin rajapolitiikka

Yhtenäinen ulkorajavalvonta turvaa Euroopan unionin kyvyn tuottaa hyvinvointia kansalaisilleen ja jäsenvaltioille. Kolme neljästä unionin keskeisestä vapaudesta, eli ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, edellyttävät Schengen-alueen häiriötöntä toimintaa. Schengen kytkee Suomen rajavalvontaa koskevat ratkaisut Euroopan unioniin. Saksan kaltainen Keski-Euroopan valtio ei voi luopua valvonnasta kansallisilla rajoillaan, ellei sillä ole riittäviä takeita siitä, että muiden jäsenvaltioiden toimet ulkorajoilla turvaavat myös sen kansalliset intressit. Siksi Suomen, joka kantaa vastuun pitkän 27

MATTI SARASMAA

maa- ja meriulkorajan valvonnasta, on ratkaisuissaan otettava huomioon oman etunsa lisäksi myös kaikkien Euroopan unionin maiden etu. Vanhan sanonnan mukaan luottamus on hyvä, valvonta paras. Ulkorajat ylittäviin uhkiin liittyy kaikissa jäsenvaltioissa niin vahva intressi, ettei rajavalvontaa koskevia ratkaisuja voida jättää pelkän luottamuksen varaan. Tarvitaan yhteistä velvoittavaa lainsäädäntöä, tarkkarajaisia velvollisuuksia, tiivistä tietojenvaihtoa ja viranomaisyhteistyötä. Schengenin arviointimekanismilla varmistetaan, että jäsenvaltiot täyttävät niille asetetut velvoitteet. Käytännössä kyse on pienten yksityiskohtien säännöllisestä tarkastamisesta, siitä onko teknistä valvontaa tietyllä alueella riittävästi tai mikä on valvontapartioiden määrä ja niiden varustus suhteessa arvioituun uhkaan. Ulkorajavaltioiden suurempaa vastuuta kompensoidaan Euroopan unio-

Kylkirauta 3/2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.