Page 22

Puolustuspolitiikkaa ja resursseja Puolustusministeriö päättää valtioneuvoston ohjesäännön perusteella puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvaamistoimintaa koskevista asi-

Kylkirauta 3/2021

Kuva Antti Nikkanen / Puolustusvoimat

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta valmistelee päätettäväksi keskeiset ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Suomen ulkosuhteita, sisäistä turvallisuutta sekä kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Raha-asiainvaliokunta valmistelee päätettäväksi asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asianvaliokunnan lausunto. Eduskunnassa asiat päätetään yleisistunnossa, jossa käsittelyn pohjana on kussakin asiassa erikoisvaliokunnan laatima mietintö, joiden syötteinä ovat esimerkiksi hallituksen esitykset ja selonteot. Puolustusta koskevia asioita käsitellään useammassa valiokunnassa. Suomen puolustusasioita käsiteltäessä puolustusvaliokunta on keskeisin, ja se käsittelee muun muassa puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta ja kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista. Kansanedustajat muodostavat puolueittain eduskuntaryhmiä, joissa muodostetaan ryhmän kanta eduskunnassa käsiteltäviin asioihin, jotka valmistellaan eduskuntaryhmän työvaliokunnassa tai puheenjohtajiston kokouksessa. Puolueet koordinoivat poliittista toimintaa ja muun muassa vaalityötä. Puolueen aatteelliset lähtökohdat ja tavoitteet hyväksytään erilaisiksi ohjelmiksi, jotka linjaavat puolueen tavoitteita. Ohjelmat sanelevat perusteet kulloisiakin vaaleja varten laadittaville vaaliohjelmille, joilla määritetään puolueen tavoitteet alkavalle vaalikaudelle. Puolueen vaaliohjelma on työkalu mahdollisten hallitusneuvottelujen käymiseksi ja puolueen tahtotilojen sisällyttämiseksi hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma on poliittisten puolueiden kesken sovittu menettely- ja tavoiteohjelma, jossa määritellään suuntaviivat tulevan hallituksen toiminnalle. Hallitusohjelmaa laadittaessa hallitusvastuuseen mielivät puolueet joutuvat neuvottelemaan kompromissin periaateohjelmiensa ja käytännön realiteettien välillä.

oista, ellei niitä ole määrätty päätettäväksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Puolustusministeriö valmistelee toimialaansa koskevat yleisistunnossa päätettävät asiat yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa. Puolustusministeriöllä on hallinnonalallaan rooli päätöksissä, jotka koskevat muun muassa taloudellisia voimavaroja, henkilöstöä ja lainsäädäntöä sekä materiaalipolitiikkaa. Puolustusministeriöllä on mandaatti päättää myös muun muassa puolustusvoimien joukko-osastojen sijoittamisesta, perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä sellaisista kokoonpanojen tai johtosuhteiden muutoksista, joilla on merkittävää yhteiskunnallista, taloudellista tai henkilöstöön liittyvää vaikutusta. Puolustusministeriö teki esimerkiksi Pääesikunnan esityksestä tarvittavat hallinnolliset päätökset puolustusvoi20

mauudistuksen rakennemuutoksien toteuttamiseksi.

Pitkäjänteisyys varmistetaan

Puolustuksen suorituskykyjen rakentamisen pitkäkestoisuus edellyttää sitä, että näitä koskevat poliittiset linjaukset ulottuvat riittävän kauas, yli yksittäisten hallitusohjelmien. Pääministeri Paavo Lipposen ensimmäisellä hallituskaudella otettiin käyttöön parlamentaarisuutta korostava selontekomenettely. Siitä on muodostunut käytäntö, jossa istuva hallitus esittelee eduskunnan hyväksyttäväksi ohjelman, joka useimmiten vaikuttaa myös tulevan (tai tulevien) eduskunnan ja hallituksen liikkumatilaan sekä päätöksiin. Eduskunnan puhemiesneuvosto on viime aikoina asettanut parlamentaarisen ryhmän seuraamaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä puolustuspo-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.