{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

artikkelit

Euroopan unionin puolustusyhteistyön mahdollisuudet Teksti: Timo Hirvonen ja Tuomas Koskenniemi

Suomen kolmas Euroopan unionin puheenjohtajakausi on loppusuoralla. Euroopan unioni on Suomelle merkittävä vaikuttamiskanava ja turvallisuusyhteisö. Unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on tiivistetty ja syvennetty turvallisuusympäristön muututtua.

P

uolustuksen näkökulmasta moni asia on toisin kuin Suomen ai­ empina puheenjohtajakausina. Vuonna 2009 voimaan tulleen Lissa­ bonin sopimuksen myötä puheenjoh­ tajamaan rooli on muuttunut: nykyään tärkeimpänä tehtävänä on tukea Eu­ roopan unionin ulkoasioiden ja tur­ vallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa puolustusyhteistyön edistämisessä.

Puolustusyhteistyötä Suomen johdolla Puheenjohtajakausi on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Euroopan uni­ onin suuntaan ja tuoda keskusteluun kansallisesti tärkeitä kysymyksiä. Tässä Suomi on onnistunut hyvin. Hallitusohjelman mukaan Suomi on aktiivisesti mukana Euroopan unionin puolustusyhteistyön kehittä­ misessä. Tämä on näkynyt puheen­ johtajakaudella, jonka tärkeimmät tavoitteet koskevat oikeusvaltioperi­ aatetta, entistä kilpailukykyisempää ja eheää unionia, ilmastojohtajuutta sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaamista. Puolustusasioissa Suomi pyrkii varmistamaan jo asetettujen tavoit­ teiden toimeenpanon sekä jatkamaan

strategista keskustelua. Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota kahteen teemaan: digitalisaatioon ja tekoälyyn sekä hybridiuhkiin. Kumpaankaan Eu­ roopan unioni ei voi hakea vastauksia yksin, joten Suomi on pitänyt esillä myös unionin ja Naton sekä unionin ja Yhdysvaltain välistä yhteistyötä.

Katsaus historiaan Ajatus Euroopan yhteisestä puolustuk­ sesta ei ole uusi. Ensimmäisen kerran sitä pohdittiin tosissaan kylmän sodan alkuaikoina 1950-luvulla vastauksena kommunismin uhkaan. Tavoitteena oli eurooppalaisten asevoimien perustami­ nen yhteisen johtoportaan alaisuuteen, tuolloin vielä muotoaan hakevan Naton eurooppalaiseksi pilariksi. Aloite kui­ tenkin kaatui erityisesti Saksan osal­ listumista koskevan yksimielisyyden puutteeseen. Eurooppalaista puolustusyhteistyö­ tä on sittemmin edistetty vaihtelevin tuloksin. Euroopan unionin turvalli­ suus- ja puolustuspolitiikan perusteet luotiin vuonna 1993 voimaan tulleella Maastrichtin sopimuksella. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa päätäntävalta säilyi kansallisvaltioilla, ja suurin osa päätöksistä tuli tehdä yksimielisesti. 5

Timo Hirvonen

Tuomas Koskenniemi Kylkirauta 4/2019

Profile for Kadettikunta

Kylkirauta 4/2019  

Teema "Yksin vai yhdessä?" on lehden artikkeleissa poikkileikkaavana. Eri näkökulmien toivotaan tarjoavan lukijoille pohdittavaa omien johto...

Kylkirauta 4/2019  

Teema "Yksin vai yhdessä?" on lehden artikkeleissa poikkileikkaavana. Eri näkökulmien toivotaan tarjoavan lukijoille pohdittavaa omien johto...

Advertisement