{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

historiakatsaus

Churchill ja Mannerheim Teksti: Andrew Roberts

Churchill ja Mannerheim olivat maidensa pitkäaikaisia valtionpäämiehiä. He kunnioittivat ja ihailivat toistensa aikaansaannoksia. Englantilainen historioitsija ja toimittaja Andrew Roberts tarkastelee artikkelissaan valtionpäämiesten yhteistoimintasuhdetta itsenäisen Suomen ensimmäisten vuosikymmenten aikana.

W

inston Churchillillä ja mar­ salkka Carl-Gustav Man­ nerheimillä – modernin Suomen isällä – oli paljon yhteistä. Molemmat olivat aristokraatteja, ratsu­ väkeä ja ensimmäisen maailmansodan veteraaneja. Molemmat olivat matkus­ telleet laajalti, muun muassa Intiassa.

Hengenheimolaiset Churchill ja Mannerheim olivat van­ noutuneita antikommunisteja, jotka an­ toivat yleviä julkilausumia. He myös johtivat maitaan tultuaan iäkkäiksi. Tämä kaikki herätti Churchillissä ja marsalkka Mannerheimissä mo­ lemminpuolista ihailua. He kunnioit­ tivat toisiaan, vaikka he tapasivat vain kahdesti ja olivat virallisesti vihollisia lähes koko toisen maailmansodan ajan. Churchill ei voinut tätä kunnioitus­ ta julkisesti myöntää kesäkuun 1941 jälkeen, jolloin Suomi kävi sotaan IsonBritannian liittolaisen Neuvostoliiton kanssa. Siihen asti määrätietoisen anti­ kommunistinen Churchill oli ihaillut Mannerheimiä, joka kuului lokakuun vallankumouksen jälkeen bolševikkeja vastaan taistelleiden eturintamaan. Vuonna 1929 julkaistussa ensim­ mäisestä maailmansodasta kertovien muistelmien viidennessä osassa The Aftermath, joka kertoo sodanjälkei­ sistä vuosista, Churchill mainitsee, että Mannerheim komensi valkoisten joukkoja, jotka kukistivat – Churchillin

sanoin – ”punaisen terrorin”. Churchill ei kuitenkaan mainitse sitä, ettei hän auttanut Mannerheimiä tämän suun­ nitelmassa marssia Pietariin, silloiseen Petrogradiin, vuonna 1919.

Ei tukea Pietarin marssille Vuoden 1919 toukokuun 5. päivänä Churchill lähetti sotaministeriöstä sähkeen Sir Henry Wilsonille Pariisin rauhankonferenssiin. Sähkeessä Churc­ hill sanoi, ettei Wilsonin tulisi tarjo­ ta tukea Mannerheimin Petrogradin hyökkäykselle, koska se olisi varma epäonnistuminen. Kesäkuun 14. päivänä Churchill sai sähkeen kenraali Sir Hubert Goughil­ ta, jonka Churchill oli lähettänyt joh­ tamaan brittien tehtävää Baltiassa. ”Mannerheim palaa halusta hyökätä Petrogradiin”, Gough raportoi. ”Mutta toisaalta, näin tehdessään hän riskeerai­ si jo entuudestaan epävarman asemansa Suomessa.” Heinäkuun 5. päivänä Churchill kertoi sotakabinetille, että Iso-Britan­ nia oli torjunut Mannerheimin pyyn­ nöt sotilaallisesta tuesta, koska se olisi erittäin riskialtis hanke. – Emme voi koskaan tietää, olisiko Mannerheim kesällä 1919 onnistunut siinä, missä Wehrmacht epäonnistui 1940-luvun alussa piiritettyään silloista Leningra­ dia yhdeksänsataa päivää. Churchill ei auttanut Mannerhei­ miä, vaikka myöhemmin sanoikin 37

Andrew Roberts halunneensa ”kuristaa bolševismin kehtoonsa”. Elokuun 24. päivänä Churc­hill kertoi pääministeri Lloyd Georgelle, ulkoministeri Arthur Bal­ fourille ja Privy Councilin puheen­ johtajalle George Curzonille: ”Emme ole katsoneet oikeaksi ja vastuulliseksi ratkaisuksi tukea suomalaisten hyökkä­ ystä Petrogradiin, ja tällä välin Manner­ heim on kadonnut.”

Lontoon tapaaminen Mannerheim matkusti joulukuussa 1919 Lontooseen yksityishenkilönä Suomen hallituksen asioissa, vaikkei hän enää ollut valtionhoitaja. Joulu­ kuun 20. päivänä Churchill, Sir Henry Wilson ja Mannerheim kokoustivat pit­ kään. Mannerheim oli juuri palannut Varsovasta, jossa hän oli ollut yksityis­ henkilönä salaisessa tehtävässä ja roh­ kaissut Puolan hallitusta hyökkäämään keväällä bolševikkeja vastaan.

Kylkirauta 4/2019

Profile for Kadettikunta

Kylkirauta 4/2019  

Teema "Yksin vai yhdessä?" on lehden artikkeleissa poikkileikkaavana. Eri näkökulmien toivotaan tarjoavan lukijoille pohdittavaa omien johto...

Kylkirauta 4/2019  

Teema "Yksin vai yhdessä?" on lehden artikkeleissa poikkileikkaavana. Eri näkökulmien toivotaan tarjoavan lukijoille pohdittavaa omien johto...

Advertisement