Page 1

T.A.V. Perry Schoots Vinkenpolderweg 12 2952AV Alblasserdam Nederland

Vinkenpolderweg 12 Alblasserdam

Graag overhandigen aan landmeetkundige op locatie


Voor u ligt een kopie van een veldwerk. Een veldwerk wordt gebruikt om de kadastrale kaart bij te werken en om later op basis van deze meting een kadastrale grens weer uit te zetten. Het betreft een schets die in het terrein wordt gemaakt. Dat betekent dat de verhoudingen (bijvoorbeeld tussen een grens en een woning, of de vorm van een perceel) niet overeenkomen met de werkelijkheid. Kortom, een veldwerk is niet op schaal.

Op een veldwerk staan administratieve en technische gegevens. De perceelnummers in de schets zijn aangegeven in de kleuren:   

rood voor nieuwe perceelnummers blauw voor vervallen perceelnummers zwart voor bestaande perceelnummers

Administratieve gegevens De administratieve gegevens hebben betrekking op:   

de aanleiding tot de meting (bijvoorbeeld koop/verkoop, of reconstructie); de perceelnummers (bestaande, vervallen, nieuwe); belanghebbenden bij de meting (bijvoorbeeld koper/verkoper, aangrenzend eigenaar). Er wordt vermeld wie aan de landmeter informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld bij verkoop) of aan wie door de landmeter informatie is verstrekt (bij grensreconstructie). Op de oudere veldwerken staat deze informatie in de schets, op de recente veldwerken wordt deze informatie afzonderlijk weergegeven.

Technische gegevens De technische gegevens kunnen de meetgegevens zijn en/of een lijst met coördinaten, al of niet met een schets. De meetgegevens hebben betrekking op perceelgrenzen, gebouwen en eventuele andere zichtbare topografische kenmerken, evenals op de meetconstructie. Om de betekenis van de verschillende lijnen aan te geven, worden de lijnen verschillend weergegeven.  Rode doorgetrokken lijnen zijn op het moment van de meting nieuwe kadastrale grenzen (of soms gebouwen).  Zwarte doorgetrokken lijnen zijn op het veldwerk al bestaande kadastrale c.q. hermeten grenzen. Let op: de lijnen kunnen ook aanwezige topografie zijn, bijvoorbeeld: gebouwen, rasters, heggen, sloten enzovoort.  Rood/zwarte streeplijnen zijn op verzoek gereconstrueerde bestaande kadastrale grenzen.  Zwarte streeplijnen zijn geen grenzen maar hulplijnen die gebruikt zijn bij de meting.  Blauwe lijnen geven een vervallen toestand weer.  Blauwe cijfers geven informatie weer over of van oudere veldwerken.  Getallen in een cirkeltje zijn huisnummers.  Getallen tussen twee haakjes ( ) zijn nummers van punten welke digitaal zijn gemeten. Van deze punten is een coördinatenpaar opgenomen.


De meetgegevens Afhankelijk van de wijze waarop is gemeten worden de gegevens geregistreerd: Opgenomen met de meetband

d

32,68

De maten staan haaks op de lijn waar ze bij horen en worden gemeten vanuit één beginpunt. Het beginpunt wordt aangeduid met

c 27,32

een pijltje. Om de afstand tussen twee punten te bepalen, moeten de maten die bij die punten zijn vermeld van elkaar worden afgetrokken. Dit kan alleen als beide maten bij hetzelfde beginpunt horen.

b 8,49 a

afstand van ‘a’ naar 'b' is 8,49 meter afstand van ‘b’ naar 'c' is 27,32 - 8,49 = 18,83 meter afstand van ‘c’ naar 'd' is 32,68 - 27,32 = 5,36 meter

afstand van ‘a’ naar ’d' = 32,68 meter Opgenomen met (geautomatiseerde) apparatuur Punten welke zijn ingemeten met meetapparatuur worden op een veldwerk aangegeven door een getal tussen haakjes: (01), (02), enzovoort. Op een bijbehorende lijst met coördinaten van deze punten, worden ze voorafgegaan door het archiefnummer van het veldwerk dat in rood rechtsboven staat vermeld (in dit voorbeeld: 113).

De afstand tussen twee punten is als volgt te berekenen: Coördinatenlijst

Puntnr.

X

Y

11301

2069.45

2025.19

11302

2100.53

2015.10

Puntnummer

X

Y

11301

2069.45

2025.19

11302

2100.53

2015.10

Aftrekken

-- 31.08

10.09

Kwadrateren

965.967

101.808

X2 + Y2 = Worteltrekken √ X2 + Y2

1067.775 32.677

Afgerond: 32,68

In de praktijk zullen de meeste veldwerken van na 1970 een combinatie zijn van beide meettechnieken. De jaren daarvoor werd nog niet met (geautomatiseerde) meetapparatuur gemeten.


Uittreksel Kadastrale Kaart

4483 4484

4485

4486

4525

3723 3722

4526 4022 4025

10

6 18

8 12 14

4305

0m

12345 25

Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 augustus 2012 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

5m

25 m

Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel

ALBLASSERDAM B 4525

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


Omgevingskaart

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.

625 m

Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object ALBLASSERDAM B 4525 Vinkenpolderweg 12, 2952 AV ALBLASSERDAM Š De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.


Kadasterdata leveringsvoorwaarden    Rechten en verplichtingen van de aanvrager bij levering van Producten via internet Artikel 1. Begripsbepalingen a. Kadaster:

de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 Organisatiewet Kadaster.

b. Product:

de op internet omschreven te leveren dienst of product, de eventueel daarbij behorende documentatie en het medium waarin of waarop het betreffende product is vermeld of opgeslagen.

c. Gebruiker:

natuurlijke of rechtspersoon die producten van Kadasterdata afneemt en gebruikt middels een daartoe via internet verstrekte opdracht aan Kadasterdata.

d. Schriftelijk: e. Kadasterdata:

onder schriftelijk wordt mede verstaan een e-mailbericht. Handelsnaam van Pect bv waarmee Pect de haar beschikbare data vermarkt.

Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en/of leveringen van producten die via internet plaatsvinden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Kadasterdata dit uitdrukkelijk schriftelijk met gebruiker is overeengekomen. 2. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van gebruiker zijn niet van toepassing tenzij deze door Kadasterdata uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden gebruiker en Kadasterdata in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. 4. Kadasterdata heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. De bekendmaking kan zowel schriftelijk als via internet plaatsvinden. Artikel 3. Opdrachtverstrekking 1. Een opdracht aan Kadasterdata tot levering van een product dient schriftelijk of via internet te geschieden. 2. Kadasterdata zal de opdracht eerst aanvaarden na ontvangst van een door gebruiker via internet verstuurd aanvraagformulier, dan wel na (elektronische) betaling door gebruiker. 3. Kadasterdata behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren onderscheidenlijk het gevraagde product niet te leveren. Artikel 4. Levering 1. De levering van producten geschiedt via fax, post, e-mail of digitaal door het tonen van het product op het beeldscherm van gebruiker. 2. Kadasterdata draagt zorg voor fysieke of digitale verzending van producten naar het door gebruiker opgegeven afleveringsadres. 3. Kadasterdata zal de producten zonodig verpakken voor levering en verzenden volgens de gebruikelijk bij haar geldende maatstaven. 4. Alle door Kadasterdata genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij de opdrachtverstrekking aan haar bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De (leverings)termijnen zijn derhalve geen fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Kadasterdata niet in verzuim. Kadasterdata zal, bij afwijking van de genoemde (leverings)termijnen, overleg plegen met gebruiker.


Artikel 5. Acceptatie en onvolkomenheden 1. Het geleverde product geldt als aanvaard door gebruiker, tenzij deze binnen twee werkdagen na de levering schriftelijk aan Kadasterdata mededeling heeft gedaan van gebreken. 2. Indien een gebrek aan Kadasterdata is toe te rekenen, stelt Kadasterdata op haar kosten een verbeterde versie van het product ter beschikking, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling bedoeld in het eerste lid. Artikel 6. Tarieven en prijzen 1. Door Kadasterdata genoemde tarieven en prijzen zijn steeds in Euro's en inclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW). 2. De tarieven en prijzen worden vastgesteld door Kadasterdata. Artikel 7. Betaling 1. Producten die direct digitaal geleverd worden dienen elektronisch betaald te worden, overeenkomstig de wijze zoals staat omschreven op de internetpagina van Kadasterdata. 2. Kadasterdata zal, indien producten via fax of post worden geleverd, gebruiker factureren voor de levering van producten. Gebruiker dient voor de levering van het product te betalen. 3. Indien gebruiker zich niet kan verenigen met een factuur van Kadasterdata dient gebruiker binnen 21 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Kadasterdata. Betwisting schort de verplichting tot betaling niet op. 4. Betaling vindt plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij in gezag van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat gebruiker een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 5. Indien gebruiker de verschuldigde bedragen niet vooraf betaalt, is gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Gebruiker is dan naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en arbitrale of gerechtelijke kosten. 6. Door gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 7. In bijzondere gevallen kan worden gevorderd dat, voorafgaand ten genoegen van Kadasterdata, zekerheid wordt gesteld voor de betaling. Artikel 8. Gebruik 1. Kadasterdata verleent aan gebruiker een niet exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde producten. Dit niet exclusieve gebruiksrecht wordt aan gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde dat gebruiker de daarvoor overeengekomen tarieven en prijzen tijdig en volledig betaalt. 2. Gebruiker mag het geleverde product, naast de overeengekomen gebruikswijze, uitsluitend verveelvoudigen voor gebruik binnen de eigen applicatie en ten behoeve van back up en beveiligingsdoeleinden. 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruiker niet gerechtigd producten of kopieĂŤn daarvan aan derden over te dragen, door of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen. 4. De geleverde producten mogen niet onrechtmatig gebruikt of verwerkt worden. Onrechtmatig is in ieder geval het gebruik of het bewerken van producten in strijd met de op enig moment geldende wettelijke bepalingen ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming persoonsgegevens. De door Kadasterdata verstrekte (persoons)gegevens mogen door gebruiker niet worden gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt in elk geval begrepen direct-mail en telemarketing. In geval van inbreuk op het in dit lid overeengekomene is gebruiker een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare geldboete verschuldigd van â‚Ź 4.500,- per inbreuk makende gebeurtenis. 5. Gebruiker is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kadasterdata, niet gerechtigd


zich voor te doen als intermediair van Kadasterdata, dan wel de schijn te wekken dat hij voor of namens Kadasterdata handelt. 6. Gebruiker vrijwaart Kadasterdata voor alle aanspraken, schade of vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik of de verwerking van de geleverde producten. 7. Kadasterdata is gerechtigd het gebruiksrecht van gebruiker met betrekking tot een geleverd product met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. Kadasterdata stelt gebruiker hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, in kennis. Artikel 9. Intellectuele eigendom 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het Auteursrecht en het Databankenrecht, met betrekking tot de te leveren producten berusten bij het Kadaster. Vermeldingen van de intellectuele eigendomsrechten en van de naam van het Kadaster of eventuele andere rechthebbenden mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, behoudens het bepaalde in het vijfde lid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het gebruiker niet toegestaan de informatieproducten volledig, in ongewijzigde of onbewerkte vorm, openbaar te maken of te verveelvoudigen of geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging op internet. 2. Indien gebruiker producten onder zich heeft, waarop rechten van het Kadaster rusten, is gebruiker verplicht Kadasterdata zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien derden enig recht op deze producten willen vestigen of doen gelden. 3. Het Kadaster vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht, waaronder begrepen intellectuele eigendom, mits gebruiker het Kadaster onverwijld op de hoogte stelt van enige aanspraak ter zake, en zich verder van welke actie dan ook jegens die derde onthoudt. De vrijwaring is niet van toepassing indien de gestelde inbreuk is ontstaan door een door gebruiker aangebrachte wijziging of toevoeging. 4. Indien het Kadaster van mening is dat sprake is van enige inbreuk als bedoeld in het derde lid, heeft het Kadaster het recht om het product zodanig te wijzigen dat van inbreuk geen sprake meer is, danwel, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is het product terug te nemen onder vergoeding van de kosten tot ten hoogste het bedrag dat gebruiker voor de betreffende periode heeft betaald of nog moet betalen. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 5. Een activiteit als bedoeld in het eerste lid is in afwijking van dat lid wel toegestaan indien het product op een zodanige wijze is verrijkt met niet van het Kadaster afkomstige gegevens dat een product als bedoeld in het eerste lid nog slechts een ondergeschikt element is van het totaal aan aldus verkregen gegevens en bijgevolg niet zelfstandig herkenbaar te selecteren is. Tevens is toegestaan de verveelvoudiging of bewerking van een product voorzover dit plaatsvindt ten behoeve van het gebruik van het desbetreffende product binnen de organisatie van gebruiker dan wel de bedrijfsvoering van gebruiker. Bij verwerking of bewerking van kadastrale gegevens mag gebruiker de woord- en/of beeldmerken en/of de huisstijl van Kadasterdata niet gebruiken, overnemen e.d. 6. In geval van inbreuk op de in dit artikel genoemde verplichtingen zal gebruiker als vergoeding voor de hieruit voortvloeiende schade in elk geval verschuldigd zijn een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 4.500,- per inbreuk makende gebeurtenis, onverminderd de verplichting tot vergoeding van de uit de inbreuk voortvloeiende schade indien en voor zover deze meer mocht bedragen. Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen danwel een onrechtmatige daad pleegt is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden of te lijden schade.


3. Kadasterdata is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij gebruiker, zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade. 4. De eventueel door Kadasterdata te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door gebruiker is betaald ter zake van het door Kadasterdata geleverde product. 5. Gebruiker en Kadasterdata zijn jegens elkaar aansprakelijk voor uitsluitend directe schade die via internet of e-mail ontstaat, ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen, logische bommen en/of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan gebruiker of Kadasterdata te wijten valt. Artikel 11. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 1. Op iedere verstrekte opdracht aan het Kadaster is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen welke uit de opdrachtverlening mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Artikel 13. E-mail 1. E-mail met betrekking tot informatie over activiteiten van Kadasterdata of producten/diensten die worden aangeboden door andere adverteerders, die u van pas kunnen komen bij koop/verkoop of beheer van opstallen en onroerende zaken, ontvangt u alleen van Kadasterdata als u daarvoor toestemming heeft gegeven aan Kadasterdata. Toestemming wordt verleend door middel van het akkoord gaan met deze algemene leveringsvoorwaarden. Kadasterdata zal uw e-mailadres niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor apart toestemming heeft gegeven. Wilt u geen e-mail van Kadasterdata meer ontvangen dan kunt u, zich afmelden door gebruik te maken van de afmeld mogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van Kadasterdata.

Perceel onderzoek  

Het kadastraal veldwerk biedt u een verslag van de exacte metingen op een aangevraagd perceel. In sommigen gevallen heeft u niet genoeg aan...