Page 1

Don de M* H. B R E L

t RECULL ESPELEOLÔGIC

DE CATALUNYA, per MO.SSEN MARIAN FAURA.

OLIVA, IMPRESSOR : S. en G

VILANOVA Y GELTRÛ

Esiracte de SOTA TERRA : 1907 Club Montanyenc


Don de M" H. B R E U 1 L

RECULE ESPELEOLOGIC DE CATALUNYA, per MOSSEN MARI AN FA LIRA.

X"

INSTITUT . OE

/

;P.ALf:ONTOL06!F.l

V

HUMAIÏ;;! X.

PARIS

lislracte de SOTA T E R R A : 1907 C l u b Montanyenc


RECULL ESPELEOLOGIC DE CATALUNYA, per MOSSEN MARIAN FAURA. En aquest Recull hi hem resumit totes les coves, avencs y fenômens hidrolôgics de Gâtaiunya, coneguts fins al présent, ab l'aplec de tots els datos precisos que dels metexos se'n tenen, modificanty aumentant anteriorspublicacions. Els hem reunit y n u m e r a t pels pobles a que pertanyen, per ordre alfabètic dins les seccions comarcals, al ensemps qu'aquèstes per conques hidrogràfiques. En la casilla dels fenômens hidrolôgics hi ha les segùents abreviacions convencionals : F., u n a font; F. I., font i n t e r m i t e n t ; ZX, dèu extraordinaria; _/"., Hoc a o n t s ' h i fonen les aiguës; C. 5., corrent soterrania; G., glaç. Per coves se senyalen totes aquelles cavitats horitzontals y a les que s'hi pot anar a peu pla. Per avencs s'hi han compendiat les cavitats verticals, o sigui : els pous naturals y escletxes. Els abreviats del Terrer corresponen a l'escala geolôgica : Gr., pedra d'ull de serp, Granit; Gn., ull de serp pissarrôs, Gneis; P. m., pissarra micàcea; C. c., caliça càmbrica; SU., silûric; C. s., caliça silûrica; C. d., caliça devùnica; 7>., triàssich; C. tr., caX"" INSTITUT / DE

[PALEONTOLOGIE1 \E PARIS


liça triàssica; C. /., caliça liàssica; Jur., juràssic; C.;'., caliça juràssica; Cr., cretàcic; Cr. inj., cretàcic in.ferior; C. c. ;'., caliça infracretàcica; C. cr., caliça cretàcica; N., n u m m u l i t i c o eocènic; C. ??., caliça nurnmulitica; M. n., marga n u m m u l i t i c a ; Cg. n., conglomérat n u m m u l i t i c ; M. o., marga oligocènica; Cg. o., conglomérat oligocènic; C. m., caliça miocènica; <5W. HZ., marga miocènica; C. q., caliça quaternaria travertinica. En la secciô segùent hi fem constar l'esploraciô, que se senyala ab les ultimes dugues xifres de l'any en que fou portada a cap, axa es, el 1908 sera 08 y el 1896, 96'; ja que totes les esploracions son o dels ûltims anys del sigle passât y primers del présent o de temps i n m e m o r i a l . Les mides son en mètres, tant per la fondaria corn per la llargaria; en la primera s'hi comprèn el desnivell, y en la segona ;1 recorregut. En la casilla de la Importancia, se senyala aquesta ab les segûents inicials : P., poca importancia; R., que es de regular o relativa importancia; /., important; 5W., môlt important, y 5Vf/., que son les mes importants de Catalunya, en son genre. Aquesta importancia s'ha d'entendre dins la ciencia espeleologica, no en el sentit vulgar. Els interrogants (?) s i g n i f i q u e n dupte respecte de la casilla a que corresponguin, o, quan menys, que no ha sigut complert l l u r regonexement. Les creus (+) senyalen correspondencia ab l'anunciat de la casilla a que pertanyen.

</ï

0

•0

O

Ui

-O

O-

t_

!5

o a-

Conques septentrionals

OJ QJ

UH

Rii'Oi.LKs:

Coves de Rives (Campelles). Sot de Santons (Gombreny}. Cova de la Verge (id.) Gruta de la Verge (Queralps) Cova d e Sant Gil (id.) . . Coves de Rial (Ribes^. . Cova de les Encantades (id.) Gruta de Vidrà (Vidrà). .

. • . . . . . .

?

p

R. i P. P. P. 5 .

i

P.

. . . . •

Conques orientais EMPORDÂ : Cova del A v i n y o n e t (Avinyotiet). Coves de Magdalena (id.) . . . Cova de Gispert (Scigur)

P. P.

C. s i l . Gran il Gneis +

Cova de Capellans (Cadaqucrs) . La Guillosa (id ) P. m. Cova del I n f e r n (id. -Cap de Crans) La Reparada (id .-No-feu) . Cova de Serra (Castello d' Empuries) . C. s i l . + Font de la Barrotada (Cislella) . F. Cova de les Encantades (Ksponellâ) Font del Pla d'en Martis (id.) . FI. Coves de Montgô (La Escala) . C. c.i. La Caula (id.) i 30 L'Avenc (id.) Los Cataus dels Encantals (Uado) . . La Titnba (id.) . ' Coves de Llaiers (Llaiers). . . —

10

P

i'8o ^

P P. M. i 5 R. P. . 20 R.

M. .

25


p H'.

T.

E _

Cova de St. Pau (Port de la Selva). Cova del Mânes (St. Miquel de Culera*) . La Tuna (Salins) 30 Cova dels Encantats ( Terrades). Cova de Santa Magdalcna (id.) . Cau del Duc (Torroella de Montifi'i) C a u d e l a Figuera (id.) . . . . Cau de les Garrigues o Cova dels Cinc (id.) 35 Clôt del Bou (id.) Clôt de les Très Coves (id.) . Cova del Cap de la Barra (id.) . La Foradada (id.)

F.

Gneis

-

Granit C. cr.

_

C.cr.

C. cr C. cr. C.cr. C cr C.cr. C. cr. C.cr.

R. Ll. P.' I.

F. H.

P.

Lo eau del Ciri (Sant Llorens de la Mnga) Ksquey del Puig de S. Jordi (ta.) ;s?

2'QO

p

_ ~

R. P.

*I V j

_

y 6oi?

H -_

P, P. P. P.

+

I. P. P. R.

LA M O N T A N Y A O Û A R R O T X A .'

Cova de lesEuTTes(Argelaguer). 40 Coves de Banyoles (Banyoles) . Coves de Sant A n i o l (Bassegoda). Bufador del Far (Bcitda) . . . Cova del Sitjar (Camprodôn) . La Tomba (id.) 45 Les coves de la Bellabriga (id.) . Lescovesde la serra del Nevà(i'rf.) Coves del Moli (Cog-o//). Cova del Gall (Hostalets de lias). La Cova (Mollô) 5o Coves de Baquer (Montagui) . Coves de Sant Roc (Olot) . . . Coves del Noc d'en Cols (id.) . Los Bufadors (id.) La Garrinada (id ) 55 Gruta de les Estunes (Porqucres). Cova del Drac o del Lluert (Ridaura) Font de Rocacorva (Rocacorra). F. L a Cova (id.) . . . Cova del Bisbe (Sadernes). .

C.sil. C. n. C.sil. M. n. C. sil.

z —

P. P. R. P. + R. p

._ -

f

P. P.

— —

P.

— — — — M. n.

P. P.

t

__ i

p

R,

C n

j

p.

H

P.

T.

E. F.

R.

Ll. P.

i. 60

C. n.

4-

R.

11

4- M I

LA SELVA :

<: sii. Esquerda de la Fatxada del CasLés Coves (Sant Julià de Ramis}.

•s?

cs

Cau de les Goges (Sarria-Girona) Cova del Berganti (Tossa). . . Cova d e l Palomar (id) . . . . PLANA DE Vie o AUSONA : Cova de Subiranes (L' Esquirol}. Casa de Vall (Sant Joan de Fàbre-

L i

P.

p

R.

— M. n. Granit Granit

p

P. R. P. P. 70

4 R.

F.

Cova de Sant Segimôn (Scva?) . Cova de Sant Miquel dels Sants (Seua) . . .

+

+ +

Avenc de Centelles (Sant Marti Les Tunes (Sant Père de Casscrres) Cova dels Encantats (Sant Quir^e

65

C n

H

J_ 1

Cova del Gegant ( Vilalleons) . .

P. P. P. P. R.

Conques centrais MARESMA : La cova de les Encantades o forât de les Bones Dones (Cabrera de Malarù)

I

P.

I


F. H.

Cova del Corredor (Do.i)'iiis} . Ilostal de la M a r i a - b r u t a (Llcvaneres) Cova de Montgat (Montgat) . <S5 Forât Bufador (Pineda). . . . Coves de La Cisa (Xant Père de Premiii)

T.

F.

R. Ll. P. I.

_ .

Granit ( îranit C.dev. C.dev.

p P P.

(jo

95

ico

io5

110

Era de ca'n Miquel (Montmany). Cova del Marxant (Roda del Vallès) Cova Foradada (id-Ccllecs). . • Cova de la Bassella (SantFeliu de Cova del Drac (Sant Llorens del \/fnnf\.

FI. F. f. F

R. R. M. R

h

h

C, cr.

C tr

FI

C. tr.

C. sil. C. sil. C. sil. C. s i l . C. q. C. tr. FI.

-g. n. >g. n. Cg. n. Cg. n. Cg. n. C. n. Ce. n.

R. R.

ï+

IOO

25

P.

U .

R R P.

-

-7V

5' _

:

P.

Avenc de ca'n Pobla (id.) . . . Avenc dels Pèlacs (id.) . . . . + Avenc del Club, prop de ca'n PoCg. ol 07 70' bla (id ) Avenc de la Ubaga del I l l a (id.) . F. Cg.ol f Avenc del Castell de Dalt (Sent80? Cg. n inenat) Cii. n 57 Cova del Comte (id ) Avenc de ca'n Padrô ( i d . ) . . . C. tr. + Cova de la Verge (Tagamanenl). Caus del Guitart (Terrassa) . . FI.

p

R P. P P. R. R

Cova de les Animes (id.)

.

. •

P. p P.

Num. +

R. P. R

"3

u

Cova Simanya (id.) Simanya Petita (id.}

R. > I.

n5 5

9'

Ll.

.

Cova del Frare o (^au de la Mo-

FI F

C. cr. —9 [

F.

R P. | R P.

L_

C. tr.

T.

Cova Foradada (w.) . . . . .

P

( î ranit

VALLÈS : Font de Sant EmïH(Aiguafreda) Les Fontetes de Font-mossa (id.) La Banco o Abanco (id.) . Font-Ilôbrcga (id.) . . . . Coves de la Cascata de Sant Miquel (Bigues) Cova de Sant Aliquel del Fai (id.) Les Barbotes (id.) La Banco (id.) Cova de la Ermita (id.). . . . Forât de la Baga de ca'n Torrella (id.) Cova de Vallderrôs (id.) . Cau de la Guilla (id.) Cova del Moro o Cova del Pi (id.) Cova dels Moltons (Caldes de Montbuy . . . La Font Falsa (id ) . Cova d e Guanta (id.) . . . . Los Abims (id.) La Cova (Figaro) Cova de Na G u i l l e u m a (Monlcada) Cova del Castell (id.) . . . . Cova d e l Ermita (id.) . . . . Cova de la Mare de Déu (id.). Caverna de ca'n Sans (id.). La Casa Falsa (Monlmany) . Avcncs de sobreSta. Eugenia(/rf.) Cova prop de Santa E u g e n i a (id.) V i n y a d e l Castellar (id.). . . .

ï

Cg. n.

Q.6 +

236

p. M. P.

5a

R. P.

I2O

125

R. IOO

R. + P. 130 P. P.

22

R. R. P. P. Ml

135

PLA DE BAGES: Mentiroses (Collbatô?) . . . . FI. 08 Coves del Petrecô (id.) . . . . Cova de Sant Ignasi (Manresa) . Cg. n + Forât de Monistrol (Monislrol de Montserral) . . Cova. del Macari (Montserral) . FI Cg. n +

R. 140 R. P. P. P.


F. H. 145 Bauma del Remat (Montserrat). Coves de Montserrat o de Collbatô(iW.) Cova freda (id.) Cova d'Alfonso (id.) Cova d e l'Arcada (id.) . . . . i5o Avenc de la Costa-dreta (id.). Avenc de Sant Joan (id.) . Avenc de 1' Enclusa (id.) . . . Avenc de la serra de les Paparres (id.) Avenc de ca'n Jorba (id.) . . i55 Avenc de la Sajolida (id.) . . .

T.

E. F.

Cg. n. p C<* n .1. -f (> n ± t Cg. n. O n 08 Cg.ol. 08

R. 22

700 I 3' ()'

>

I 2O 1O

MI p F> R. M R.

2O 21

C" Cg. Ca Cg. Cg.

n n. -n n. n. -j-

Casa vella de ca'n Jorba (id.). Les Estaques ( id.) Masmontanya (id.) 160 Cova d e l a Partie (id.) . . . . Cova Roja (id.) Cova d e l a Verge (id.) . . . . Cg. n. Cova d e l Diable ( i d . ) . . . . Cg. n. -_ Cova de Fra Joan Gari (id.) . Cg. n. i65 Esquerda de Sant Salvador (id.). Cfr n FI Cova de la Mentirosa (id.) 4Pouetons de les Agulles (id ). C" ol oR Collet d e l'Artiga (id.) . . . . Pinsverts (id.) 170 Ubaga del torrent fondo (id.). . (\ ..( . Balmes de Mura (Mura) . Avencs d e Mura (id.) . . . . C" n Bauma de Colomines (Puigreig) La Cova Santa (Sanla Cecilia de Montserrat) Cg. n. + n

5 7'

p P. p P. P. P. P. P.

AO

6i

p M

160

i

+

T.

E. F.

*. Li. P. I.

? Bofia del Comte (Gitixes) . . . f C. cr. 80? C. n. :.s L a Bofia (Montmajor) . . . . Rabeig del Gavai I (Navés). • • FI. C cr C. cr. Baumes dels Cogoilons (»rf.) . . C. cr. -Baumes de Pedraforca (id.) . . MOYANKS :

R. 180

La cova de la casa vella (id.) . . Cova de la Tosca (Moya) . . . F. C. n. + Forât bufador (5. Quirçe Zafaja) Bauma del Traver (id.). . • •

P.

R. P. P. P. i85

IOO

BEROADÂ :

P. i 9 5

Num. Cova de Caballera (Hrocâ) Cova Tuta (Castellâ d'en Phich)

D C. tr. t C. tr C. n. J Bauma de Trucafort (id.) . . . Cova del Garrigà (Collet.-Gtiar-

R. P. P.

4-

. I.

Lo Cogullô d' Estela (Espinalvet) es? Cova de ca'n M-ari ( i d . ) . . . .

200

MI G Bofia de la Ginabreda (Fumanya.

R. P. R.

L'Iglesia de les Cmglades (id.} . Cova de Mimboca (Gisdarcny) . Cova d e l O r (Greixa} . . . . Forât del Vent (La Non) . . . Font de la Badella (Lo Prissat) . F. Forât nègre y coves de la Badella (id.) . Bofia de la Corva (Llinàs) . , . f.

P. 205

R. R.

P.

CARDONÉS : 175 Forats dels Moros (Canalda) . . Lo Forât Micô (Cardona) . . F. M. ol. La Bofia gran (id.) . . . . . M. ol. Les Lloranques(CastellardelRiu) Font de Tagar (id.) f.

K H.

R. Ll. P. I.

i

P. 210

M. P.


F. II

Bofia de les Truites (Ltinàs) . . 2 i 5 Bauma Negra (Malanyeu.-Conloldciô) Avenc deSant-Hou (Monlgrony) Cova de Grallera (Pagitcra) . ISofiade lesCostesdel'aguera^î'rf.) (>oves d e l Ferrûs (id.) . . . . 2 2 0 Coves del M u n n é (id.) . . . . Baumes de Gabarrôs (Pobla du Lillet) Forât de Santa Agna (Purroy) . Forât de la Beya (Sont Julia de Serdanyola) Cova dels Grexots (id.). . . . 2 2 5 Forât dels Moros (id.} . . . . Cova dels Pastors (id.) . . . . Cova de les Esposes (id.) . Baumes de Sant Llorens (Saut Llorens, prop de Bag'a) . Bauma de Roca Roja (Sercs) . . 230 Bauma de Pont-Bey (id.) . Bauma de Mugols (id.}. Font gran (id.) Font de Sant Bartomeu( Validait) Forât de les Guitarres (Zurita) . 235 Forât del ayre (id.)

T.

E

F.

F. H.

R Ll. P. I.

D..

4. i 01

I2

98

.

Ml

R.

[j IV .

es?

p

FI?

_j_ ^T

p. 1 g J0

.

La Roca (Fontrubi) L'Avenc (La Llacuna\. • • • Avenc d'en Viumala (la. ) . La cova de ca'n Vilar (ta.). . . Avenc d'Ancosa(La Llacuna.La cova del Sumoy (Manncllîi) . La cova dcl Mualta(i«.î Santa MariadeMiralIes(A/i'm//«) Avenc de la Roca-Llisa (Montmpll\c de P u i g - f r a n c à s (id.) . .

F.

E.

T.

Ll. P.

i.

i5

p.

R.

es C cr 07 35

R.

f" n 07 33 Cret. Cret.

4-

., L

Cret. QO +

R n n n pç p f l l p n t P I ( îd \Q UC3 vttlCll iwa ^tu * j

R. P. P. 255 P.

21 •

260

AVCïlC d c P a l l H r C t S ^ Z u . ) n i .

D. F. I

+

20

6

p. p.

i) , 1

— F<.

PENADÉS : p La cova de Vallmajor(/l/£»!y<7;!fl) L'avenc d e l Arlà (ici.) . . . . La cova d'AItafulla (Altafulla) . ;. m. p. ± La cova (Bruch) 240 Cova de ca'n Solà (id.} . . . . F. i5? | Crûtes de Capellades (Capellades) 1 sil. Balç de les Requêtes (Carme. -[.es l'JsDliieues) . 3° C Cova d'en l'atera (id.) . . . . J C' Les coves (Caslelloli) j 2.|5 Vora ca'n Ràfols delsCaus (Cantallops) Cret. -4-

P. P. i]) , P. ii , \ T \ 1 1} 1 . P I ,

P

Les boques calentcs y forais de Montmell (id,}

P.

Cret. +

La cova dels c^ostcrs ( ici. ) . . . Avenc de Caries V (id.-La Junco^ct} . . . . . F. C. m. Cova del Ametllô (Olèrdoia) . Avenc del Escarrà (Olesa de BoCret. ncsvcills) Avenc del Puïg dd EscampaCret. dor (id ) Cret. Avenc d' Esteles (id.) . . . . Cret. Avenc del Parrilla (id.} Cret. A vpn P HUC1S P 1 ç V_.asd.lD f"1 T ça lç \lil f j/V. ^) . . . . *.» ¥ G1JC Cret A v p n r rlpl P n l l K ç l r p t i /// ^ Cret. Avenc d'en Parellada (Ordal) . Cret. Avenc de l'Averdô ( i d . ) Cret Avenc de l'Arcada ( id } Cret. Avenc de Mossén Faura (id.). Avenc del Colom ( i d . ) . . . . • Cret. Cret. Avenc d'en Cells (id.) . . . . Cret Avenc del Clôt (id ) Cret. Avenc de les Caldercs (id.) . . Cret. Avenc de la Sal-de-llop (id.} . . Cova del M o r r u t f / W ) La Cova (Pontils} C. tr. Cova de les Calaveres (Pontons).

200

5 ~r 08 i5o?

P. MI

99

R. aC5

20 46

P. R. 270

i5'

08 35

I. R. R.

I IO? 21 32?

.5

P. 2 7 5

P. R.

22

08 34 +

3'

-i-

R. 280


F.

285

200

296

300

•?o5

T.

F

F

C tr 4. Cova de les Vinves (Pontons^ Roques del Pany (id ) . C tr m y Les coves del Santô (Puigtinyôs) Les coves del Saulo (id.) . . . Ai. m. Cova de Valldcserbes (Qucralt) . Cova. del Alerla (Roda de Bara) . C. m. Cova de Pedrafita (Rodonya) . Cret. i La cova d'en Jaiet (id.). . . Cova. d e l Papiol (id.) . . . . I a Cova Fonda (Sûlûlftô) . C m ofi Coves de l' I r l a , en les Solanes (id.-prop d e l Gayh) . . . . Coves de Bolet (Sant Joan de Aledionci) . . . . C tr 07 La cova Rudona (Sant Alarti Sarroca) La cova Pcdrera (id.) . . . . C. m. Les coves de Sant Marti ( i d . ) . Coves d'en Merla (Sant Viccnts de Caldera) C. tr. 06 55Cret. L'Avenc (Subimls) Cret. i 35? Coves d'Ordal o del Lladoner(iW.) Font Santa (id ) . FI Cova de la Verge (Torrcllcs de P'oix) . . . . . . C. tr. Cret. Coves del Tu.xû (id.} Cret. Cova dels Bous (id.) Kl C tr. Les Dous (id ) . Q8 Coves Roges ( Vespclla) . Cova d e l Alanou (id.) . . . . 98 Cova de Punta Grossa, sobre '1 C m. ? mar (Vilanova v Geltrû) Font d'En Bonet (id.) . . . . F.

07

+

11

20 32 i5'

.

i5 i5

i i'^

i

r>o

i pp p. p.

R. R. MI

R

P.

180

I

?

M. P

10

i

P P. R. p I. 1. R

COSTES DEL PENADÉS : Covarrôn (Garraf) Cova dels Bous (id ) 310 Avenc Ample (id.) Avenc de la Figuerota (id.) . . Avenc de la Fragata (id.) . . .

R.

13

I a Falconera (Garrraf) . . -e La Cova Negra (Jafra) L e s Coves (Sitjes). , • • • • • Forât de les Coves (entradasuperior d e l'anterior) (id.) . . . Cova de Sant Llorens(îW.X . . Avenc del Mas de Mossèn Alba (id.) • • • Cova del Pebre, vora mar(zrf.) . Avenc del Corral Nou (id.-La Plana Novella) Avenc de les Basses (id. id.). . La BuferaL(id.-Ayguadols). . . Cova dels Bolets (id.-La Morisca)

s '

E. F.

T.

.

l. Ll. f D

i.

20

p.P.

42'

j> C. cr. 4-

1'.

- +

.

i

3 i5

P.

'

320

C. cr. . C.cr. . 6

(~cr. 4

P.

LLOBREOAT : Cova Bonica (Castelldefels)

. . (^ r\vQ Triera ( î fJ \a Fumada (id.)

Cret. Cret. . Cret. . Cret. . C. m.

Avenc d'en Roca (Corbera) . . Escletxes del Papiol (Papiol). Pou de les Agulles (Sant Crislàfol de Bègues) I). . Avenc de les Bombes (id.). Avenc d e l a Ferla (id.) . . . . Avenc del Bruch (id.) . . . . ( S Avenc d e l Alaset (id.} . . . . . Avenc del Clos (id ) . Avenc de les Alzines (id.) . Avenc d e Jaques (id.) . . . . Avenc de la Vinya del Tita (id.) . . Avenc d'en M a s (id.) . . . . Avenc del Vermeil ( i d . ) . . . Avenc de ca'n Sadurni (id.) . . Avenc de les Terradelles (id.) . Puig-moltô (id.) . . . . . .

Cova de ca'n Figueres (id.) . . Cova d e Mursell (id.) . . . . Cova de ca'n Sadurni (id.) . .

Cret. Cret. Cret. Cret. Cret. Cret. — — — — — — —

-t

P. '., P. 325

o7 u~3 -f- 30

M.

- ;

D F.

M.

:-

;

P.

P. 330

-----. . -- —

J

22

~r

Ml Ml P. R P. 335 R. P. P. R. 1 . O^r 010

190? 160? 3 20 3' 45' 17 „r

/D

-- 20 -- 3°

P. P.

15

P. P.

P. o^ 345


i5

F. II.

E.

T"

Coves de ca'n Mas ( Torrclles de Llobregat) Coves de Penya Blanca (Valli-

F.

Ll.

+ 5 . Trias. +

Penya esquerdada (id.). Avenc de les Portes (id.) . . . 360 Avenc d e l a Tita (id.) . . . . Font d'Armena (id.)

Ep . P.

.

-

10 17'

--

0

. . . .

-T

R. p P. P. P. I.

Conques meridionals CAMP DE TARRAOONA : Avenc de les Voltes (Botarell) . Cova del Martinet (Brofim) . . 355 Avenc de Pratdip (Pratdip) . Coves de la Pedrera (Tarragona) Coves d e l Llorito (id.) . . . . Cova de Val 1s (Va Ils) . . . .

.

Trias. .

CASTEI.LANI'A. (TORTOSA A GANDESA) :

Cova del Carme (id.) 370 La Aumediella (id.) Avenc prop de la A u m e d i e l l a (id) Avenc de Caramella (Cctramclla). Cova la l l u m i n o s a (Cardô). . Cova la llôbrega (id.)

.

'-_ :

3 6 0 Cova d e l'Arjant (id.) . . . . Cova Llopatera (Vilabella). . Cova del Gatell (id.) Avenc de Vandellôs ( Vandellôs) ,

Recô de la Taularia (Amellla) . 366 Cova de la Falsilla (id.) . . . Cova del Fundador (Benifallet) . Cova del Mort (id.)

Sil. — c8 Trias.

[ R. R. P. P. R.

R.

F. H. La Cambra Blanca(Carrfô) . . rova de Gantes (Gandesa) . . Cova del Vidre (Mas de Barbc-

E. F.

'] • jiur. ^

î

1 n ^A i iUht n n l/ Id, »W ^\. J--U \.U , i llLl >

c... : Jur. Jur. Jur. Jur.

-----

H-

I. P. P. P. P. P.

375

Cret. 4° + M. Co'va'del Ga'rrofet (Montagui) . C tr Cova Pintada (Pauls) . . . . 78? R. 380 C. lias Cova Cambra (id.) . • • • • C. cr. j Cova d'en Fàbregues (Perello). . Tossal d e l Junc (lW.) . . . . Cova Cambra (Règnes - Port de R. 78 C. lias Baceité) I. Avenc de la Mola de Cati (id.-id.) f 100 ? R. 385 Cova d'en Xarret (id.-id.} . . . R. Ciel. | Cova del Ebre (Roqueles) . . . I. Cova Trovada (TortosQ) P. Bufadors d'en Francesc (id.). . I. C. cr. Oova d en Hubi (ici*} . . . . R. 3<)o Barranc de Sant Antoni (id.) . . f. Bufadors de LIoret (id.} . . . FI. Avencs de Mola-Porquera (id.} . Cova d e l Rastre (lu.) . . . . M. b. Les Guvies (id } R. 395 + Cova del Tio Pau (id.). . • . R. C. cr. Cova petita d'en R u b i (id.) . 80 R. C. lias + Oova Petita (id } (-.ova del Puig (ulldcconci). CjOva de oanta ivlagdalena (id.) , P\. Avenc del Mont (Xerta)

.

R. Ll. P, I.

. . .

Jur.

IOO

?

Trias 99

20'

p.

4.OO

PRIOP.AT : Avenc del Primo (Bellmunt } . . Cova Santa, cova del Montsant (Conudella} Hermita de S GrprrnH ( /ïVr/cpM ~ . i i n LU

vxv-

U.

V J l C ^ U l l

^ / ^ C t i i t i l

C. m +

R.

.

Cova del Oli, cova de la Pudor, cova del Betum, cova del Petroli, cova de Maraalef ( Margalef). . Avenc de Marsà (Marsà) . . .

4o5

+ Trias 99 3 2 '

R. P.


• ' : -MI ' i • ' • • • •!• MH-- " •» '

F. H. "

T.

E. F

LI.

t:

. .

R. R.

. .

R. P.

'

• 100

. P., .

P.

. .

R. !.. . R. P. P.

;

Conques occidentals

t . ".

PLA D' URGELL o URGELUCS : .

C dev. C.cr.

i

Avenc de Sant Jordi (Camarctsa) . D. G. cr. — Avencs de Canaldà (Canaldà} . G. cr. Coves de Saïga (Foradada) . . Gova de la Font Tri lia (VallfoF C. m. gona de Riiicorp)

+

LES GARRIGUES : C. m. --

R. •'

RIBERA DE SEGRE :

P. ?

R. 430

p. F ;

SEGARRA : 4

R.

4-

P.

+i

P.

_L ---

R. R. P.

+

P. 440

435

CONCA DE MEYÂ : . F. C. cr. . FI. G. cr. . C. cr. . —

PALLARS JussA. CONCA DE TREMP :

' z :

Roca d e l Corb (Corbera) . . . .

Cr. in. -1-I

.

Cova d e l O s (Osser ci) . . . . Cova de Borgunyà (Tolorin) . . Cova de Tuxent (Ttixcnl). . .

Cova de l'Aiga (Fontllarga) . Cova del Forât del Orb (id.) . Cova d e la Sabina (id.) . . . Cova Fosca (Vilanova de Meyà)

RlBAGORÇANA :

de les Gralles (Cervià) . . de l'Alex (Cogul) d e l e s Pintures (id.) . . . Caldera (Juncosa). . . .

R. LI. P. I.

C Jin o n tLHa rKp ^5 c ^ ft i f /A'fnnffinisair) ((K/(t1'.; .

Cova de la Font (Esplugada Francoli) IH7 . (>. f* .-^, in. -+Cova de Nerola o dels Assedegats (id.) Coves del Pau Olives o del Eloy Serret (id.) "• ^ Avenc de la Febrô (Febrô) . . G. tr. -\4i5 Cova gran de la Febrô (id.) . C. tr. Gova pctita de la Febrô (id.) . C" tr Cova del Coll, cova de Penafreta (Afontblanch) C. m. Cova d e l LIadre((W.) . . . . t

Cova Cova Cova 426 Cova

E. F.

BARIDÂ :

Gaverna de B u l u r m i n i o Cova de

CONCA DE BARBERA :

'

T.

1

; . Baumes del Montsant (Morera) . F. C. m. Cova de l'Abellera (Prades) . F. C. sil. Avenc de Fontaubella (Torre de Fonlaubella) r (("*Jt ttr. gq 5o' 410 Cova del Corb (Ulldemolins) . . C. m. + •

Font de Mandragola (Mandragola) F 420 Forât de la Sabata (Sopeirâ) . . Coves de Sant Chervâs(/rf.) . .

F. H.

• r P. _^_

+ MI

Gova del Bou Mort (Aramimt) . Gova de les Llenes (Erinyà) . . Gova del Montsec (Llimiana). . Gova d e l e s Galles (id.) . . . . Gova del Serpent (Pas de Collegats) . . Forât del Flica (Pob'la de Segur) Font de Ribet (Ribet) . . . • Garau del Os o del Home Mort (Serradell) . . Font d e Serradell (iW.) . . . .

FG G. cr.

D. Gret. -iCret.

R. P.

T

es F. FI.

—.

_l_1

P.

445


ïf

T.

.

-

Forât Nègre (Serradell). , . . 45o La Bou (ici.) Forât de Barbuxell (id.) . Cova de Sorta (id.)

'

E.

F.

Ll.

t:

?:>. •

.'

4- •'

PALLARS SOBIRA : Cova de la Verge de la Roca (Escalô) . Tabac del Puig (Estaôn) . . , . 455 Niu d'Encantats (Esterri de Cardos} Cova d e Gênera (Gurb). . . . Font de Moli (id.) F L a Cova (Montiberrî) . . . .

C. c. C. c. -

r'30'

oc. -^ i. — -

p

r

.: i>.

>

R. M.

CERDANYA : La Foux de Bor (Bellver) .

. .

- .

C. sil.U

300 ? . M.

Conca forastera LA VALL D'ARÂN : 460 Embut del J u e u f. Trou del Toro f. Avenc del riu Malo f. Cova del Pobostà.cova de la Font dels Meneses D.

C. s i l . . C.sil.? . C. sil. .

MI MI MI

C. c. +

R.

TAULA ALFABÈTIGA Com en el text del R e c u l l , van de cursiva '1s noms de pobles y de lletra rodona'1s dels fenonômens espeleolôgics. Abancô (!'), 89 Abellera, 108 Abims (los), 103 Agulles, 167, 329 Aiga. 436 Aiguadols, 322 Aiguafreda, 87, 88, 89, 90 Aire (Forât del), 236 A l b a ( M a s de Mossen), 318 Albinyana, 236, 237 Alex, 423 Alfonso, 148 Allafitlla, 238 Alzines, 336 Ametlla, 364, 366 Ametllô, 262 A m p l e , 310 Ancosa, 260 Angles, 63 Animes, 129 Aramunt, 440 Arcada, 149, 271 Argelaguer, 39 Argly, 369 Arjant, 360 Arlâ, 237 Armena (Font d'), 362 Artiga, 168 Assedegats, 413 Aubellô (lo), 400 Aumediella, 370, 371 Avenc (!'), 247, 297, 361 Averdô, 270 Avinyonet, 9, 10 Bac del Prat, 193 Badella, 211, 212 Baells, ig5 Baga de ca'n Torrella, 96

Bagiir, n, 12 Balç de les Requêtes, 242 Balmesde Mura, 171, 172 Banco o Abancô (la), 89, 94 Banyolcs, 40 Baquer, 5o Barbotes, 93 Barbuxell, 461 Barra (Cap de la), 37 Barrotada, 18 Bassegoda, 41 Bassella, 118 Basses, 321 Bauma de Colominas, 173 Bauma llarga, 2o5 Beia, 223 Bellabnga, 46 Bellmunt, 402 Bell ver, 460 Benifallel, 366, 367, 368, 369, 370,371 Berganti, 09 Betum, 406 Beiuia, 42 Signes, 91, 92, 93, 94, cj5, 96, 97, 98, 99 Bisbe, 5g, 127 Bofia, 181 Bofia gran, 177 Bolet, 292 Bolets, 323 Bombes, 330 Bones Dones, 81 Bonet (Font d'en), 307 Bonica, 324 Boques calentes. 256, 268 Bor (Foux de), 460 Borgunyâ, 430 Botarcll, 363


Dou, 35 Bou ( l a ) ,45o Bou Mort, 440 Bous, 302, 309 Bràfîm, 364 Brocà, 196 firuch, 239, 240, 3,9 B u t a d o r d e l Far, 42 Bufadors, 63 ' ' Bufadors d'en Francesc, 388 Bufadors de LIoret, 300 d Bu fera (la), 322 B u l u r m i n i , 428 Burres, 39 Ça (Sait de), 101 Caball, 182 Caballera, 196 Cabrera de Matarô 8Cadayués, 13, , 4 , ,5 , 6 Calaveres, 280 Caldera, 425 Calderes, 276 Caldes de Montbuv, 100 m j 102, 103 ' Cam arasa, 432 Cambra (cova), 380, 385 Cambra Blanca, 375 ' Campelles, i Camprodôn, 43,44; 45 4Û Canalda, i 7 5 Canaldâ, 433 Cantallops, 246 Gantes, 376 C?P de Creus (Cadaquês). i5 Cap de la Barra, 37 Capcllades, 241 ' Capellans, 13 Carainella, 372 Carrfô, 373, 374> 3?5 Lardona, 176 177 Caries V, 261' " Carme, 369

Casa vel/a, 187 Casais, 267 Cascata de Sant A l i q u e l , 91 Castell, 106 Castell de Dalt, 135 Castell del Montseny, 65 Castellar, 113 Castellar, 186, 187 Castellar del Rin, 178, 179 Castellar d'en Une, 197, 198, '99Caitelldefels, 324, 326, 326 Caslello d'Empurics, 17 Castclloli, 244 Cati (Mola de), 384 Cativera, 269 Cau de la Moneda, 116 Gaula, 22 Caus (Ràfols dels), 245. Celrâ, 64 Gel 1s, 274 Centelles, 73 Cerviâ, 422 Ciné, 34 Cinglades (Iglesia de les), 207 Ciri, 60 Cisa (La), 86 Cistella, 18 Clos, 334 Clôt, 275 C l u b , 133 Cogoll, 47 Gogollons, 184 Colom, 273 Cols (Noc d'en), 52 Coll, 417 Coll Estret, 268 Collbatb, 140, 141, 146 Collel-Guardiola, 200 Comte, 136, 180 Consolaciô (Malanycu), 2 i 5 Cogul, 423, 424 Corb, 410, 426 Corbera, 327 Cornudelta, 403

Corral Nou, 320 Corredor, 82 Corva, 213 Costa-dreta, i5o Gostes de Paguera, 218 Costers, 260 Gova (La), 49, 58, 104, 239, 279, 459. Covarron, 308 Goves(les), 166, 244, 315,316 Crens (Cap de), 15 Dalt (Castell de), 136 Diable, 163 Dosrius, 82 Dous, 303 Drac, 56, 119 Duc, 32 Ebre, 386 E m b u t del J u e u , 461 Encantades, 7, 19, 81 Encantats, 24, 30, 76 Encantats (Niu d'), 456 Enclusa, i52 Erinyà, 444 Ermita, g5 Ermitâ, 107 Escalô, 464 Escampador (Puig del), 264 Escarrà, 263 Escletxes del Papiol, 328 Espases, 227 Espinalvet, 201, 202 Espltiga de Francoli, 411, 412 Esponellà, 19, 20 Esquerda del Castell del Montseny, 65 Esquey del Puig de Sant Jordi, 61 Estables, 120 Estaôn, 455 Estaques, i58 Estela. 201 Esteles, 265

Esterri de Cardas, 456 Estret (Coll), 268 Estunes (les), 55 (vegis «Tuna») Fâbregas (En), 381 Falconera, 313 Falsa, loi Falsa (Casa), 110 Falset, 404 Falsilla, 365 Falugues, 12 Far (Bufador del), 42 Faura (Mossén), 272 Febrà, 414, 4i5, 416 Ferla, 331 Ferrûs, 219 F'igols, 203, 204, 2o5 Figuera, 33 Figueres, 343 Figuerô, 104 Figuerota, 311 Flica, 445 Fonda, 290 Fondai, 124 Font, 411 Font d'Armena, 352 Font de'n Bonet, 307 Font gran, 232 Font Grossa, 74 Font dels Meneses (Pobostà), 464 Font-llobrega, 90 Font-mossa, 88 Font Santa, 299 Font Trilla, 436 Fontaubella, 409 Fontllarga, 436, 437, 438 Fontrubi, 246 Foradada, 38, 116, 117, 434 Forât Bufador, 85, 189 Forât del Aire, 236 Forât de les Goves, 316 Forât del Orb, 437 Forât del Vent, 210 Forais de M o n t m e l l , 258


Fosca, 128, 439 Foux de Bor, 460 Fra Joan Gari, 164 Fragata, 312 Francesc (Bufadors d'en), 388 Frare, 126 Freda, 147 Fumada, 326 Fumanya-La Creu, 206, 207 Fundador, 366

Guixcs, 180 Gurb, 457, 468 Home Mort, 446 Hostalets de Bas, 48 Iglesia de les Cinglades, 207 Illa (Ubaga del), 134 Infern, i5 Irla, en les Solanes, 291

Gabarrôs, 221 Jafra, 314 Gall, 48 Jaïet, 288 Galleret, 203 Jaques, 336 Galles, 443 Jorba, 164, 167 Gandesa, 376 Jueu (Embut del), 461 Gari (Fra Joan), 164 Junc, 382 Garraf, 308, 309, 310, 311, 312, Juncosa, 426 3'3 Garnga, 200 La Creu (Fwnanya), 206 Garrigues, 34 La Escala, 21, 22, 23 Garrinada (La), 64 La Juncosa (Montmell), 261 Garrofet, 378 La Llacuna, 247, 248, 249, 25o Gatell, 362 La Non, 210 Gegant, 80 Les Espliigues (Carme), 242, Gênera, 467 243 Ginabreda, 206 L'Esquirol, 71 Gisclareny, 208 Lo Prissat, 211, 212 Gispert, 11 Lladô, 24, 25 Goges, 68 Lladoner, 298 Gombreny. 2, 3 Lladre, 418 Grallera, 217 Llaiers, 26 Gralles, 422 Llenes, 441 Grexa, 209 Llevaneres, 83 Grexots, 224 Llimiana, 442, 443 Grossa (Punta), 306 Llinâs, 213, 214 Guanta, 102 Llôbrega, 374 Guardiola (Collet), 200 Llopatera, 361 Guilla, 98 Lloranques, 178 G u i l l e u m a (Na), io5 Llorito, 367 Guillosa, 14 Lluert, 56 Guinart, 79 Lluminosa, 373 Guires (les), 394 Lluria, 183 Guitarres, 234 Guitart, 139 Macari, 144

Magdalena, 10 Malanyeu.-Consolaciô, 215 Malo (riu), 463 Manou, 3o5 Mandragola, 419 Mânes, 28 Manresa, 142 Mare de Deu, 108 Marî, 202 Maria-Bruta, 83 Marmellà, 251, 252 Margalef, 405 Marsh, 406 Martinet, 354 Marxant, 115 Martis (Pla d'en), 20 Mas, 338, 340 Mas de Barberans, 377 Mas de Mossén Alba, 318 Masmontanya, i5g Masset, 333 Meneses (Font dels), 464 Mentirosa, 166 Mentiroses, 140 Mcrla, 286, 296 Micô, 176 Mimboca, 208 M i q u e i , 114 Miralles, 203 Mola de Cati, 384 Mola-Porquera, 392 Moli, 47, 458 Mollô, 49 Moltons, 100 Monistrol de Montserrat, 143 Mont, 401 Montagut, 5o Monlanisell, 428 Montblanch, 417, 418 Montcada, io5, 106, 107, 108 109 Montgat, 84 Montgô, 2i Montgrony, 216 Montiberri, 6

Montmajor, 181 Montmany, 110, 111, 112, 113 Montmell, 264, 255, 250, 257, 258, 25g, 260, 261 Montsant, 403, 407 Montsec, 442 Montseny, 65 Montserrat, 144, 145, 146, 147, 148, 149, i5o, i 5 i , i52, 163, 164, i55, i56, 157, i58, 169, 160, 161, 162, 163, 164, i65, 166, 167, 168, 169, 170 M o r r u t , 278 Morera, 407 Morisca, 323 Moro, 99 Moros, 175, 225 Mort, 367 Mossén Faura, 272. Mossén Alba (Mas de) 318 Moyâ, 188 Mualta, 252 Mugols, 231 M u n n é , 220 Mura, 171, 172 Mursell, 344 Musa, 427 Navés, 182 Negra, 2 i 5 , 314 Nègre (forât), 444 Nerola, 412 Neva, 46 Niu d'Encantats, 466 Noc d'en Cols, 52 No-feu (Cadaqu&s), 16 Ôbits, I 2 i

Olcrdola, 262 Olesa de Bonesi'alls, 263, 264, 265, 266, 267, 268 Oli, 405 Olives (Pau), 413 Olot, 5 i , 52, 53, 54 Or, 209


25

°>-<f«t,

,,73'a/3,

Pob/a. ,,,

, 420 Ossos, 130

Padrci, 2,7 7'

D 34,335 Pa au, ,95 ' a/er, 204 Pa'omar, 7O ' a «mes, i,,a adarets, 257 Pany, 282 Paparres, 15, a J ,289

/a, 266

Portes, ) 408 ^t (Bac de/), 355 J> 402 s, ,56

, 405 Pu/g, 398 ^u!8 (Tabac

Partie, ,6o Pas tors, 226 Paiera, 2 0

,2

- 379

Pebre, 3,9 Pedrafita, 2 8 7 a, ,85

'

, 405 '•' "

«, 85 ( insverts, ,

,4 5 V'teralt, 285

at, ,45 r6ada' I

Ribes, i

446

Ktdaura, 56 (d'en), 327 Ça), 246 7

Roca (Verge de la), 454 Roca del Corh, 426 Roca Llisa, 264 Rocacorva, 67,58 Roca Roja, 229 Roda de Barà, 283 Roda dcl Vallès, 115, 116 Podona, 293 Rodonyâ, 287, 288, 289 Roja, 161 Rojes, 304 Roquetes (Balç de les), 242 R u b i (En), 389

Sant Llorens, 371 Llorens del Muni, '20, 1 2 1 , [ 2 2 , 1 2 3 , 124, 1 2 5 ; Ï 2 6 , 1 2 7 , 128, ,20, ,30, | î , „ '32, 133, '34

Sabata, 420 Sabina, 438 Sadernes, 5y Sadurni, 340, 34? Sajolida, i55 Sal de Llop, 277 Saldes, 183, 184, i85 Saïga, 434 Salomô, 290, 291 Sant A n i o l , 41 Sant A n t o n i , 390 Sant Bartomeu, 233 Sant Cristàfol de Bègues, del 3293! 345 Sanc Chervâs, 421 Sant del Llop, 198 Sant Emili,87 Sant Félin de Codincs, \8 Sant Gil, 5 Sant Gregori (ermita 1 , 404 Sant H o u , 216 Sant Ignasi, 142 Sant Joan, , 5 i Sant Joan de Fàbregnes, 72 Sant Joan de Mediona. 292 Sant Jordi, 432 Sant Jordi (Puig de), 6; Sanl Julih de Ramis, (6, 67 Sanl Julia de Serdanyola, 223, 226, 227 Sant Llorens, 228

/'"'" /

'PAL, \ "'V,

Sant M a r t i , 295 Sant Maril de Centelles 7-1 71 Sant Marti Sarroca, aôs 204 295 Sant Miqnel de Cillera, 2. S Sant Miquel dei Fay, 92 Sant Miquel dels Sants, 78 Sant Pau, 27 Sant Père de Casserres, 7? Sant Père de Premià, 86 Sant Quir^e de Besora, 76 Sant (inir^e Zafaja. 189, 190. 191, 192, 193, ,94 Sant Roc, 5i Sanî Salvador, i65 Sant Segimôn, 77 Sant Vicens de Caldera, 296 Santa (Coval, 174, 403 Santa A g n a, 222 Santa Agnès, 120 Santa CedliadeMontserrat, \4 Sanîa Eugenia, MI, 112 Santa Fe, 428 Santa Magdalena, 31, 399 Santa Maria de Miralles, 263 Sanîô, 283 Santons, 2 Sants, 109 Sarriâ-Girona, 68 Saule, 284 Sentmenat, 135, 136, 137 Sercs, 229, 230, 231 , 232 Serinyà, 62 Serra, 17 Serradell, 447, 448, 449, 460, 45i, 462 Serrallonga, 63 Serret (Eloy), 413 Serpent, 444

INSTITUT oE

TOLOGIE 1


Seva, 77, 78 Sitjar, 43 Sitjes, 3,i5. 310, 317, 310, 319 Simanya, 122 Simanya Petita, 123 Solà (ca'n) 240 Solanes (Irla), 291 Solius, 29 Sopaira, 420, 4 2 1 Sorta, 4&2 Subiranes, 71 Subirais, 297, 298, 290 Sumoy, 25r Tabac de! P u i g , 455 Tagamanent, 138 Tagar, 179 Taradell, 79 Tarragona, 356, 367 Taulana (Recô de l a ) , 364 Terradelles, 341 Terrades, 30, 31 Terrassa, 139 Titnba, a5 Tio Pau, 395 Tita, 360 Tita (Vinya del), 337 Tolorin, 430 Tomba (La), 44 Toro (Trou del), 462 Torre de Fontaubella, 409 Torrella (Baga de ca'n), 96 Torrellesde Ltobregat, 346 Torrelle1-, de Foix, 300, 301, 302, 303 Torroella de Montgrt, 32, 33, 34. 3 5 .3 6 - 37, 38 Torrent fondo, i / o Tortosa, 387 a 397 Tosca, 188, 325 Tassa, 69, 70 Traver, 190 Très Caves, 36 Tri Ha, 436 Toru del Toro, 462

Trovada, 387 Trucafort, 199 Truites, 214 T u n a , 29 Tunes, 73 Tu ta (\a], 197, 427 Taxent, 431 Tuxô, 301 Ubaga del llla, 134 Ubaga del Torrent fondo, 170 lllldecona, 398, 399, 400 Ulldcmolins, 410 Val 1 , 7 2

Valld'Arân,46\, 462,463,464

Validait, 233 Vallderrôs, 97 Valldeserbes, 285 Vallfogona de Riucorp, 436 Vallirana, 347 a 362 V a l l m a j o r , 236 Valls, 358, 359, 360 Vandellôs, 363 Verge, 3, 4, 138, 162, 300, 464 Verge de la Roca, 454 V e r m e i l , 339 Vespella, 304, 305 V i d a l , 194 Vidrâ, 8 Vidre, 377 Vilabella, 361, 362 Vilalleons, 3 > Vilanova de Meyâ, 439 Vilanova y Geltrû, 306, 307 Vilar, 249 Vinya del Tita. 337 Vinyes, 281 Viumala, 248 Voltes, 353 Xarret (lin'i 385 Xerla, 401 Zurita, 234, 235

X" INSTITUT /" , oe PALEONTOLOGIE^

v

x,x> p A ri i s

OL1VA, IMPRESSOR : S. en C.

V I L A N O V A y GL'LTRÙ

Faura i sans recullespeologiccatalunya  
Faura i sans recullespeologiccatalunya  
Advertisement