Page 13

vkiS ewy Qwy Qwyokjh A vkiqfga pqfu…pqfu [kkbZAA dgSa dchj rsbZ tu mcjs A tsfg xq# fy;k txkbZAA 'kCnkFkZ& vkiS&Lo;a] izÑfrA ewy&dkj.kA Qwy&HkksxA Qwyokjh&lalkjA HkkokFkZ& lalkj dk ewy dkj.k izÑfr Lo;a gSA lalkj ds Hkksx inkFkZ:i Qwy vkSj bu HkksxQwyksa ls ;qDr lalkj Qqyokjh Hkh izÑfr Lo;a gS vkSj budks pqu…pqudj Hkksxusokyk dj.k ¼iap des±fnz;] iap Kkusafnz; vkSj pkj var%dj.k½ Hkh izÑfr gh gS ;k bl 'kjhj:ih o`{k dk ewy dkj.k izÑfr gh gSA bl 'kjhj:ih o`{k ij yxusokys deZ] vKku] okluk] r`".kk] xq.k…voxq.k vkfn :ih Qwy Hkh izÑfr gh gS vkS j fofHkUu xq . k…voxq. kQw yks a ls ifjiw .kZ QqyokjhrqY; ;g thou Hkh izÑfr gh gS vkSj bls Hkksxusokys dj.k Hkh izÑfr gh gSaA vFkkZr vkRek vlax gSA ln~xq# dchj lkgc dgrs gSa] os gh euq"; bl ek;k…tky ls mcj ldrs gSa] ftUgsa xq# us vKkuuhan ls txk fn;k gks vFkkZr izÑfr ls vkRek dh vlaxrk dk cks/k djkdj izÑfr ls fufyZIr dj fn;k gksA

lcn 6

xbZ gS] blfy, mls vius fiz;re ijekRek dk ifjp; ugha gks ldkA Qyr% og dqavkjh jg xbZA fo'ks"k&ek;k rs eu Åits &ds vuqlkj eu dk tUe ek;k ls gksrk gS] blfy, eu iq=k vkSj ek;k ekrk gSA eu dk /keZ Fkk fd og ek;k ds izfr ekr`or n`f"V j[kdj pj.kksa dh lsok… oanuk rks djrk] ij Hkksxn`f"V ugha j[krk] ijarq eu us ek;k dks Hkksxyksyqi gksdj idM+kA blh v/keZ…ikikipkj ds dkj.k mls dgha Hkh 'kkafr… lq[k ugha feyrkA lqjr ds fiaMLFk gksus dk dkj.k vKku gS vr% vKku lqjr dk firkrqY; gSA nq[k gS fd dU;k lqjr Hkh vius firkrqY; vKku ds je.k esa gh ikxy gks jgh gSA ;fn ek;k ls eu vkSj vKku ls lqjr vlax gks tk, rks eks{k dk }kj [kqy tk,A [klefga NkfM+ llqj lax xkSuh A lks fdu ys m fopkjh AA HkkbZ ds lax lklqj xkSuh A lklq f ga lkofr nhUgkAA uun HkkSt ijiap jpks gS A eksj uke dfg yhUgkAA 'kCnkFkZ&[klefga&Lokeh] v{kjcz›A llqj& ifr ds firk] ikjcz› ijes'ojA lklqj&llqjky] ijekRe/kkeA lklqfga&fo|kek;kA lkofr&ijh{kkA uun HkkSt& _f)…flf)A HkkokFkZ&psruk vius ifr v{kjcz› dk vfrØe.kdj mlds firk ikjcz› ijes'oj ds lax esa tkdj fey xbZA HkkbZ eu ds lkFk lqjr viuh llqjky ijekRe/kke rd xbZA jkLrs esa lqjr dh lklrqY; fo|k…ek;k us mls ijh{kk nsus dh ifjfLFkfr;ka iSnk dj nhA _f)…flf):ih uun HkkSt us vius iziapksa dks lk/kd ds ekxZ esa jpkA lPpk lk/kd eq>

larks vpjt ,d HkkS Hkkjh A iw r /kby egrkjhAA firk ds laxs HkbZ ckojh A dU;k jgy dqokjhAA 'kCnkFkZ&iwr&iq=k] euA /kby&idM+kA egrkjh&ekrk] ek;k] izÑfrA firk&vKkuA ckojh&ixyhA dU;k&lqjr] thokRek] psrukA HkkokFkZ& gs larks ! ,d Hkkjh vk'p;Z gks jgk gS fd iq=krqY; eu us ekrkrqY; ek;k dks fodkj;qDr gksdj idM+k gSA lqjr:ih dU;k vius firkrqY; vKku dk lax dj ixyh gks ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Jh dchj Kkuke`r

13

Gyanamrit Patrika - Issue 46  

Gyanamrit Patrika published by Kabirgyan

Gyanamrit Patrika - Issue 46  

Gyanamrit Patrika published by Kabirgyan

Advertisement