Page 1

Algemene Beschouwingen GemeenteBelang Westland bij presentatie ‘Westlands Akkoord’ en kandidaat-wethouders Dinsdag 15 mei 2018 De uitgesproken tekst is een verkorte versie van deze uitgeschreven versie.

Mevrouw de Voorzitter, GemeenteBelang Westland is vanaf dag één vertegenwoordigd in het college van B&W van Westland. Vanavond komt daar jammergenoeg een einde aan. Niet omdat onze betrouwbaarheid in het geding is. Niet omdat kiezers van Westland hun vertrouwen in GBW hebben opgezegd – integendeel: GBW heeft een stemmenwinst geboekt van meer dan 11%! Nee, - mevrouw de Voorzitter – het CDA blijkt maling te hebben aan een jarenlang partnerschap. Alles moet wijken om ruim baan te geven aan de carrièreplanning van een tweetal CDA-kopstukken te weten de heer Vreugdenhil en mevrouw Zwinkels. Alles, zelfs goed fatsoen. Dat GemeenteBelang Westland aan de kant is gezet, is een domper. Ik kan het niet mooier maken. Onze teleurstelling zit hem echter niet zozeer in het feit dat we niet in deze coalitie zitten. Onze teleurstelling zit ‘m vooral in het proces hoe deze coalitie tot stand is gekomen. De heer Vreugdenhil heeft ons over dat proces geïnformeerd. En nogmaals, Mevrouw de Voorzitter, dat proces - of beter het gehuichel in dat proces – dàt is wat ons het meest steekt. Wat blijkt namelijk: al direct ná de verkiezingen heeft de fractievoorzitter van CDA (de heer Vreugdenhil) in een onderonsje met de fractievoorzitter van LPF (de heer Van der Meer) laten weten dat zijn voorkeur uitgaat naar een coalitie waarin CDA samen met LPF het motorblok vormen. LPF reageerde daarop met – en ik citeer de heer Vreugdenhil – “…dat LPF daarover zeer serieus met CDA wil praten”. Blijkbaar is ‘de Westlandse stem’ dus al binnen één, twee dagen na de verkiezingen aan het CDA gegeven.

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

1


De flirt en het eerste gevoos tussen beiden heeft in ieder geval plaatsgevonden vóór het overleg tussen de drie lokale partijen en de VVD, èn vóór de heren Karssen en Elema in beeld waren. De heer Vreugdenhil vertelde mij ook dat hij in de verkenning door deze beide heren – en ik citeer hem weer – “de kaarten voor de borst heeft gehouden (…) omdat hij de interesse van LPF niet wilde verstoren”. Wij vragen ons af wat verkenners voor zin hebben als de grootste partij net als vroeger, in onderonsjes in achterkamers, al heeft uitgesproken wat de voorkeursvariant voor een college moet zijn. In feite zijn die beste mannen Karssen en Elema dus alleen gebruikt om GBW het slechte nieuws te brengen. Een poppenkast dus. Niets open en transparant. Niets recht-door-zee. Alles moet wijken voor een zorgvuldig uitgestippelde carrièreplanning. Dat te moeten constateren is spijtig, heel spijtig, maar helaas niet anders. Mevrouw de Voorzitter. Op de kookclub zeggen wij: ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’: als je niet weet om te gaan met tegenvallers, moet je niet de politiek ingaan. GemeenteBelang Westland baalt dan weliswaar stevig dat we niet langer in het college van B&W zijn vertegenwoordigd, we gaan met opgeheven hoofd verder en we gunnen anderen het licht in de ogen. We gaan zelfverzekerd, optimistisch en vastberaden verder met het winnen van het vertrouwen van de Westlandse kiezers. Want dat college met alléén lokale partijen, dat college komt er toch. GemeenteBelang Westland gaat geen oppositie voeren òm het oppositie voeren. Wij treden het college noch met blind vertrouwen, noch met blind wantrouwen tegemoet. Met onze eigen standpunten en onze kernwaarden – Dichtbij. Ondernemend. Duidelijk. - vóór ogen, beoordelen wij steeds het doen en laten van het college en steunen of verwerpen het. Waar nodig en mogelijk brengen wij onze eigen voorstellen in. Met die insteek ook hebben wij het ‘Westlands Akkoord’ beoordeeld. En, om kort te gaan, Mevrouw de Voorzitter, GemeenteBelang Westland is er niet van onder de

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

2


indruk. De partijen achter het Akkoord gaan èchte keuzes uit de weg; het Akkoord loopt daardoor over van de ‘open deuren’. GemeenteBelang Westland mist vooral ook visie en ambitie. Het is op de winkel passen; zo zielloos en futloos. Westland verdient beter! In de komende weken wordt het Westlands Akkoord uitgewerkt tot een Collegewerkprogramma voor de periode 2018-2022. Wij schorten ons definitief oordeel over het coalitieakkoord op totdat wij dat programma hebben kunnen beoordelen. Onze inhoudelijke opmerkingen op het Westlands Akkoord in deze bijdrage zullen wij concentreren op een drietal punten die in het politiek debat in de komende periode een belangrijke rol zullen spelen. Noot: bij het uitspreken van de Algemene Beschouwingen worden van het navolgende gedeelte met kritiek en kanttekeningen bij het Westlands Akkoord alinea’s weggelaten. Mevrouw de Voorzitter, Met het Westlands Akkoord maakt de nieuwe coalitie een politieke omslag op de Woonvisie Westland (2016). Hoogbouw, tiny houses, kangoeroewoningen, pauzewoningen, ‘gespikkeld wonen’ al deze woonvormen en gedachte innovaties krijgen in het Westlands Akkoord in ieder geval onevenredig veel aandacht. De ambtenaren die hiermee aan de slag moeten, hebben intussen geen tijd meer om bouwplannen voor middendure huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters en jonge huishoudens te beoordelen. Ik snap dat de coalitiepartners willen vernieuwen. Maar de meeste mensen in Westland willen gewoon in een rijtje naast elkaar wonen. Er zijn oorzaken van het huidige tekort aan nieuwbouwwoningen. Er zijn tijdens de crisis bouwplannen geschrapt. Er is bij de gemeente bezuinigd op de afdelingen die over de bouwplannen gaan. Nu de markt aantrekt, is er te weinig capaciteit. Het Westlands Woonevent onlangs illustreerde dat pijnlijk. Van alle plannen en projecten die daar werden gepresenteerd zijn slechts twee projecten in verkoop, alle andere plannen zitten in de ambtelijke molens… en die malen zeker na de crisis langzaam omdat veel capaciteit is wegbezuinigd.

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

3


Aan de coalitiepartners concreet nu onze vraag waarom zij niets hebben gedaan met ons advies in het schrijven aan de informateurs de omvang, de kwaliteit en de slagvaardigheid van de interne organisatie mee te laten groeien met de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Mevrouw de Voorzitter, Het Westland Akkoord heeft een focus op het handhaven van het teeltareaal in Westland. Een gemiste kans voor open doel dat er niet meer ambitie wordt gelegd bij de toekomst van de glastuinbouw in Westland. Het Westland speelt een hele belangrijke rol in de tuinbouweconomie; landelijk en wereldwijd. De capaciteit voor schaalvergroting is echter beperkt door de historisch gegroeide structuur in Westland. Een ingrijpende transitie is onvermijdelijk om de tuinbouw in het Westland te versterken, de vitaliteit van àlle Westlandse dorpen – ook de kleine! - te behouden en de verbetering van het wonen en recreëren in het Westland. Het teeltareaal in Westland is niet langer nodig voor de wereldwijde voedselproductie (dat kan elders veel goedkoper), maar Westland heeft wel alle elementen en kennis in huis om als voorbeeld te dienen voor andere landen. Het Westland als innovatiemotor voor baanbrekende innovaties als de ‘snoeppaprika’ en de ‘honingtomaat’. Het Westland moet een gebied worden waar nieuwe merken ontstaan, waarvan de productie uiteindelijk met behulp van Nederlandse kennis in andere delen van de wereld grootschalig kan worden opgezet voor de export. Het accent in het beleid moet daarom niet liggen bij het handhaven van het teeltareaal maar zal steeds meer moeten liggen bij kennisontwikkeling en innovatie, marktontwikkeling en economie, en duurzaamheid als dragende pijlers voor het tuinbouwcluster in Westland. Tamelijk beschamend vinden we het, dat de coalitiepartners het sociaal domein nauwelijks ècht aandacht geeft. Dat doen we dankzij de vorige colleges wel goed, maken zij zich er met een Jantje van Leiden van af. Regionaal en internationaal onderscheidend zelfs. Wij hebben daar de heer van Koppen van de LPF-fractie de afgelopen jaren wel anders over gehoord. En vaak ook terecht.

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

4


Wij vinden het slap van partijen die het menselijk welbevinden hoog in hun vaandel hebben staan. Het Westlands Akkoord opent in nietszeggende prietpraat een aantal open deuren. Maar het Westlands Akkoord doet geen concrete voorstellen rond het thema ‘Seniorvriendelijke gemeente’ evenmin rond het thema ‘Langer zelfstandig thuiswonen’. Of voor het verbeteren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdzorg of de arbeidsparticipatie.

Bij het uitspreken van de Algemene Beschouwingen wordt vanaf dit punt de geschreven tekst weer goeddeels gevolgd. Mevrouw de Voorzitter De nieuwe coalitiepartners - CDA en LPF voorop - krijgen er maar geen genoeg van te benadrukken dat de bestuurscultuur in Westland nu eindelijk eens moet veranderen. Het lijkt bijna op de gladde verkoper in de keukenshowroom: die herhaalt zo vaak dat je korting krijgt, je gaat het bijna gaat geloven. Als één van de concrete topics waaruit moet blijken dat in Westland een nieuwe bestuurlijke wind gaat waaien noemen de coalitiepartners dat – en ik citeer – “Binnen het college is ruimte om een principieel afwijkend standpunt in te nemen en zichtbaar te maken”. Het besturen van een gemeente in Nederland is geen individuele taak, Mevrouw de Voorzitter, maar een kwestie van collegiaal bestuur. Het is niet de wethouder die bestuurt, maar het college als geheel. Een wethouder kan geen eigen koers varen. Als een college geen geheel vormt dan is het nooit sterk. Dan is ieder met zichzelf bezig. En met zo’n bestuurscultuur schiet Westland helemaal niets op. Wilt u als voorzitter van het nieuwe college van B&W zich uitspreken over het belang van een collegiaal bestuur en de ruimte voor individuele wethouders om in afwijking van B&W-besluit er in het openbaar eigen opvattingen op na te houden, en hoe wordt dat bij vervanging van portefeuilles geborgd?

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

5


Natuurlijk beseffen wij dat je met vier partijen nooit op alle thema’s op één lijn kan zitten. Zet die thema’s op rij en voeg dat lijstje toe aan het Akkoord dat daarna door alle coalitiepartijen wordt ondertekend. Hoe simpel kan het zijn. Wat GBW betreft is het een normale zaak dat wethouders bij fracties aan tafel zitten. Ze moeten toch voeling houden met wat er leeft en speelt binnen de eigen fractie? En het is toch ook geen doodzonde dat coalitiepartners met elkaar overleggen. Alleen dan krijg je breedgedragen raadsvoorstellen op tafel. Daarmee laat een goede oppositie zich niet uitsluiten – dat is een frame dat enkele partijen de afgelopen jaren maar al te graag heeft gebruikt.

Mevrouw de Voorzitter, Zoals gezegd: ‘een nieuwe bestuurscultuur’ is het mantra van de nieuwe coalitie. Daarmee diskwalificeren de coalitiepartijen impliciet het aftredend college. Kopstukken van CDA en VVD zijn echter ook verantwoordelijk voor dat aftredend college. Gek genoeg blijven ze wel in de nieuwe coalitie zitten, ze willen zelfs een wethouderspost bekleden. Daarmee geven deze mensen een laffe trap na aan de leden van het aftredende college. Niet alleen aan die van GBW, maar óók aan hun eigen partijgenoten. Van je vrienden moet je het hebben! Met de voordracht voor de kandidaat-wethouders Zwinkels en Vreugdenhil maken de coalitiepartners daarmee in ieder geval een valse start als het gaat om het werkelijk veranderen van de bestuurscultuur in Westland. Beiden zijn ten slotte op de eerste plaats belangrijke exponenten van de bestuurscultuur zoals die zich heeft ontwikkeld. Beiden ook hebben gekozen voor een strategie waarbij LPF - in een onderonsje, in een achterkamertje - op voorhand is geselecteerd als ‘preferred partner’ in hun voorkeurscoalitie. Daarna voeren zij zonder te verblikken en verblozen een huichelachtig toneelstukje op met verkenners en een verkenning… een farce! Hoe betrouwbaar kun je zijn? Bijzonder vinden wij ook de voordracht van de heer Varekamp. Hij is als fractievoorzitter van een coalitiepartij in het aftredend college - een coalitiepartij nota

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

6


bene die een flink verlies heeft moeten incasseren - óók representant van de huidige bestuurscultuur in Westland. Als je wilt gaan voor een echte nieuwe bestuurscultuur dan moet je daar ook naar handelen, vanuit die optiek zal mijn fractie de kandidatuur van mevrouw Zwinkels en van de heren Vreugdenhil en Varekamp niet steunen. Ik merk daarbij op dat ieder raadslid die deze kandidaten steunt, dus niet kiest voor bestuurlijke vernieuwing maar ervoor kiest alles bij hetzelfde te houden. GemeenteBelang Westland is niet verrast dat de coalitiepartners een analyse heeft opgemaakt van integriteitsrisico’s van hun aanstaande bestuurders. Wij hebben ons wèl verbaasd over de timing ervan. In onze optiek is een risicoanalyse onderdeel van een selectieprocedure en moet in ieder geval worden uitgevoerd vóórdat kandidaten worden voorgedragen. Door de belabberde timing zijn kandidaat-wethouders nu al aangeschoten. Om de schade te herstellen wringen de coalitiepartners zich in allerlei bochten. Portefeuilles worden opgeknipt en verdeeld. Het nieuwe college kent daardoor op belangrijke beleidsterreinen géén overzichtelijke en heldere portefeuilleverdeling. Het komt de slag- en daadkracht van dit college niet ten goede. Bekend is dat de LPF fractie tegen alles is wat met de Westlandse Zoom te maken heeft. Die lijn kunnen de beide LPF-wethouders ook voortzetten nu de coalitie aan geeft dat individuele wethouders afwijkend stemgedrag mogen hebben binnen de coalitie. Mevrouw Zwinkels heeft belangen in het gebied en zal niet bij de besluitvorming over de Westlandse Zoom worden betrokken. Samen met de te verwachte tegenstem van de beide LPF-wethouders is er geen meerderheid binnen het college om de plannen van de Westlandse Zoom te realiseren. Of, en die vraag stel ik aan de beide kandidaat wethouders van de LPF, of gaat u beiden vanuit het college wel mee met de ontwikkeling van de Westlandse Zoom. In het nieuwe college wordt ook de burgemeester als portefeuillehouder ‘Handhaving’ als reddende engel ingezet, terwijl dit college al zes portefeuillehouders heeft. Voor onze fractie is het een taboe dat de burgemeester

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

7


(interim of vaste benoeming) optreedt als portefeuillehouder van een politiekgekleurde portefeuille en als onafhankelijk voorzitter. Wij willen in ieder geval de burgemeester van Westland voor die spagaat behoeden. Mevrouw de Voorzitter, de coalitiepartners hebben naar aanleiding van de uitkomst van de analyse van integriteitsrisico’s diverse kunstgrepen moeten uithalen om de voordracht van hun kandidaten overeind te kunnen houden. Een college met kandidaten die aangeschoten zijn is geen krachtig college. De heer Snijders woont in het hart van het duurzaam glastuinbouwgebied. De heer Snijders is zelf geen tuinder, in ieder geval heeft hij in voorgaande jaren geen melding gedaan van deze nevenfunctie. Het tuinbouwbedrijf wordt al geruime tijd verhuurd. De heer Snijders wil nú zijn illegale bewoning van de woning legaliseren door het aanvragen van een ‘tijdelijke afwijking bestemmingsplan’. Waarom niet al jaren geleden aangevraagd? De heer Snijders heeft hiermee helaas de schijn tegen. De coalitiepartners realiseren zich dit ook en halen kunstgrepen uit om zijn voordracht overeind te kunnen houden. Wij gaan daar niet in mee en steunen de kandidatuur van de heer Snijders niet. Tot slot Mevrouw de Voorzitter, Onze welgemeende complimenten zijn voor de onderhandelaars van LPF Westland. Binnen het nieuwe college zijn zij verantwoordelijk voor de belangrijke portefeuilles zoals, ruimtelijke ordening, grondbeleid, planontwikkeling en (de nieuwe) Omgevingswet, de zware portefeuille Financiën en P&O. Wij zijn daar blij mee omdat daarmee in ieder geval één van de lokale partijen in Westland aan de touwtjes gaat trekken en dé invloed in de lokale politiek niet in handen is van de grootste fractie in deze raad, maar dat dé politieke macht bij dit college volledig in handen is bij de LPF fractie. Remmert Keizer fractievoorzitter

A L G E M E N E B E S C H O U W I N G E N B I J P R E S E N TAT I E ‘ W E S T L A N D S A K KO O R D ’ E N W E T H O U D E R S

8

GBW_beschouwingen bij presentatie 'Westlands Akkoord' en voordracht kandidaat-wethouders  

De Beschouwingen GemeenteBelang Westland bij de presentatie van het 'Westlands Akkoord' en de kandidaat-wethouders voor de bestuursperiode 2...

GBW_beschouwingen bij presentatie 'Westlands Akkoord' en voordracht kandidaat-wethouders  

De Beschouwingen GemeenteBelang Westland bij de presentatie van het 'Westlands Akkoord' en de kandidaat-wethouders voor de bestuursperiode 2...

Advertisement