Page 1


2

கரற்றுவ஬பி. தங்குணி இ஡ழ்.2011. ஆசறரி஦ர்: ஷ஭ரதர. க஠஠ி஦ிடல்: கரர்த்஡றகர.஥ வ஡ரடர்திற்கு:

அன்புடட஦ீர். ஬஠க்கம்.

க஠஠ி஦ில் ஌ற்தட்ட ட஬஧ஸ்

஡ரக்கு஡னரல் இ஡஫றன் ஬பேடக ஡ர஥஡஥ர஦ிற்று.

஥ர஡ம் இ஧ண்டு இ஡ழ்கடபக் வகரண்டு஬பேம் ஡றட்டம்

உள்பது.அவ்஬ப்ஷதரது அச்சறற௃ம் ஬஧ ப௃டி஬ரகறப௅ள்பது.

இனக்கற஦ப் பூக்கள் வ஡ரகு஡ற

இ.஥ஷகந்஡ற஧ன். 34, Redriffe Road, Plaistow, E13 0JX

இ஧ண்டின் அச்சறடல் ஷ஬டன

mullaiamuthan@gmail.com

அனுப்தனரம்.

ஆ஧ம்த஥ரக உள்பது. தனபேம் ஆர்஬ம் கரட்டர஡ சூ஫னறல்

கறடடக்கறன்ந கட்டுட஧கடபக்

வகரண்டு ஡஦ர஧ரக உள்ப஡஡ரல்

Mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk

ஆர்஬ம் உள்ப஬ர்கள் ஬ிட஧஬ரக

0208 8567783

க஬ிஞர்.ப௃பேடக஦ன்,க஬ிஞர்.஡ர.இ ஧ர஥னறங்கம்,க஬ிஞர்.ஈ஫஬ர஠ன்,க ஬ிஞர்.தஸீல்

கரரி஦ப்தர்,க஬ிஞர்.஢றனர.குக஡ரசன்,

஢ன்நறகள்; கூகுள். குஷ஠ஸ்஬஧ன் ஋ஸ். ஜணணி (அட்டடப் தடம்)

சறத்஧ர.஥஠ரபன்,தி஧஥றள்,சறஷனரன்.

஬ிஜஷ஦ந்஡ற஧ன்,ட஬.அக஥த்,ஞரண஧ ஡ன் இப்தடி தனட஧ப௅ம் ஋றே஡னரம்.

஋஥க்கு ஬பேம் சறறுகட஡கடப ஆசறரி஦ர் குறே஬ரல்

ஷ஡ர்ந்வ஡டுத்து வ஡ரகுப்தரக்கவும் உள்ஷபரம்.

கரற்றுவ஬பிப௅டன்

இட஠ந்஡றபேங்கள்.

அடுத்஡ இ஡஫றல் சந்஡றப்ஷதரம். ஢ட்புடன், இ஬ண்.


3

வ஬பி஦ில் எல்னரம் பதசனரம்

஢ரட்டு ஢றடனட஥ கர஧஠஥ரக ஷசரடத இ஫ந்து கர஠ப்தட்ட இனக்கற஦ ஬ி஫ரக்கற௅ம்,

த௄ல்

வ஡ரடங்கற஦ிபேந்஡ண. சறறுகட஡

என்நறல்

வ஬பி஦ீடுகற௅ம்

இட஠஦த்஡பம்

ப௄ழ்கற஦ிபேந்஡

஥ீ ண்டும்

என்நறல்

஋ன்டண

கடபகட்டத்

வ஬பி஦ரகற஦ிபேந்஡

஥டண஬ி஦ின்

கு஧ல்

உற௃க்கற஦து. '஋ன்ணப்தர

இபேக்குநீங்க.

த௄ல்

வ஬பி஦ீட்டுக்கு

஋ன்டண ீங்கள்..... ஋ன்ண வ஬பிக்கறட இல்டனஷ஦ர?'

ஷதரகஷ஬ட௃ம்

'஥நந்ஷ஡ ஷதர஦ிட்டணப்தர. ஢ல்ன கரனம் ஞரதகப்தடுத்஡றண ீர்' ஋ன்நதடி சு஬ரில் ஥ரட்டி஦ிபேந்஡ கடிகர஧த்ட஡ப் தரர்த்ஷ஡ன். 'இன்னும்

அட஧

஥஠ித்஡ற஦ரனம்஡ரன்

இபேக்கு......'

஋ன்னுள்

஢றடணவுகள் ஏட அ஬ச஧஥ரஷணன். 'சரி ஢ரன் ஷதர஦ிற்று஬ர஧ன் சு஡ர' ஋ன்று புநப்தடத் ஡஦ர஧ரணஷதரது சூடரண ஷ஡ண ீர்க் ஷகரப்டதட஦ ஋ன் ப௃ன் ஢ீட்டிணரள் அ஬ள். 'இவ்஬பவு ஷ஢஧ப௃ம் இபேந்துட்டு இப்த஡ரன் இ஡க்வகரண்டு ஬ரரிஷ஦ர' அ஬ச஧஥ரய் எபே ஥றடறு ஷ஡ண ீட஧ உநறஞ்சற஦தடி அ஬பிடம் ஷகட்ஷடன். 'எபேத்஡பேக்கும் ஡ங்கபின்஧ திட஫஦ள் வ஡ரி஦ரது. ஥ற்நட஬஦பின்஧ குடந஦டபத் ஡ரன் தூக்கற஬ச்சு கட஡ப்தீணம். ப௃஡ல்ன ஡ங்கற௅க்குள்ப இபேக்கறந தி஧ச்சடண஦டபத் ஡ீர்க்க ஷ஬ட௃ம். திநகு ஥ற்நட஬஦ப் தற்நற, அட஬஦பின்஧ திட஫஦டபப் தற்நற ஷதச வ஬பிக்கறட ஷ஬ட௃ம்' ஋ன்நரள் குறும்தரக ஋ன்டணப் தரர்த்துச் சறரித்஡தடி.


4

சூடரண ஷ஡ண ீர் ஋ன் உ஡ட்டட த஡ம் தரர்க்க 'இந்஡ரப்தர ஢ீஷ஦ ஬ச்சுக்குடி' ஋ன்நதடி ஋றேந்து ஢டந்ஷ஡ன். கரட஧ ஢ரன் வ஢பேங்கற஦ஷதரது, சு஡ர அ஬ச஧஥ரக ஏடி஬ந்஡ரள். '஬ஷ஧க்டக

அந்஡

஬ரங்கஷபன்.'

புஷ஧ரக்கரிட்டடப௅ம்

எபேக்கர

ஷதர஦ிட்டு

'ம்... ம்...' ஡டனட஦ அடசத்஡தடி கரட஧ப் தின்னுக்கு ஋டுத்து, தி஧஡ரண தரட஡ட஦ ஷ஢ரக்கறச் வசற௃த்஡றஷணன். வ஬பி஦ில்

வ஬஡ர்

஢ன்நரக

இபேந்஡து.

'இந்஡ப௃டந

ஸ்ஷணரவும்

அவ்஬ப஬ரக் வகரட்டுந஡ரய் கர஠஦ில்ன. ஸ்ஷணர வகரட்டி஦ிபேந்஡ர ஥னுசர் இப்திடி கரர் ஏட ஌ற௃ஷ஥?'. த஦஠ித்஡து. ஬ி஫ர

஥ண்டதத்துக்குள்

஢ரன்

வதபேந்வ஡பே஬ில் கரர் சுக஥ரகப்

த௃டப஦வும்

கூட்டம்

வ஡ரடங்கவும்

சரி஦ரக இபேந்஡து. புனம்வத஦ர் ஢ரட்டில் ச஡ர ஷ஬டன ஷ஬டனவ஦ன்று ஏடிக்வகரண்டிபேக்கறந ஋ன் ஷதரன்ந இனக்கற஦ப் தசறவகரண்ட஬ர்கற௅க்கு இந்஡ த௄ல்வ஬பி஦ீட்டு ஢றகழ்வுகள் ஡ரன் வகரஞ்சம் ஆறு஡ல். ஬஧ஷ஬ற்புட஧,

஡டனட஥ப௅ட஧

஋ணத்வ஡ரடர்ந்து

஋ணக்குப்

திடித்஡

த௄னரய்வு ஬ந்஡ ஷதரது ஥ணம் என்நற அட஡க் ஷகட்த஡றல் க஬ணத்ட஡ச் வசற௃த்஡றஷணன். அந்஡ப் ஷதச்சரபர், த௄டனப்தற்நற சுபேக்க஥ரகக் கூநற஬ிட்டு, ஥றகு஡ற அட஧ ஥஠ித்஡ற஦ரனங்கற௅க்கும் ஷ஥னரக ஦ரழ்ப்தர஠ உ஦ர்சர஡ற஦ிணர் ஋ப்தடி அடி஥ட்டத்து ஥க்கடப எதுக்கறணரர்கள் ஋ன்தது தற்நறப௅ம், ஡ீண்டரட஥, ஆன஦ப்தி஧ஷ஬சம்

தற்நறவ஦ல்னரம்

உ஠ர்வு

பூர்஬஥ரக

சூடுதநக்கப்

ஷதசறணரர். தின்ணர் அ஬ட஧த்வ஡ரடர்ந்து ஷதச ஬ந்஡ ஥ற்ந ஷதச்சரபபேம் அந்஡ப் தி஧ச்சடணட஦ப் தற்நறஷ஦ வ஡ரடர்ந்து ஷதசறணரர். ஋ணக்கு சகறக்க ப௃டி஦ர஥ல் இபேந்஡து. 'இதுக்வகல்னரம் ப௄னகர஧஠ம் வ஬ள்பரபரின்஧ சர஡றப்தரர்ட஬஡ரன். குடநஞ்ச

சர஡றவ஦ன்டு

஋ங்கடப

எதுக்கற

ட஬ச்சட஬஦ள்.

ஷகர஦ிற௃க்குள்ப ஢ரங்க ஷதரகக்கூடரது. வதரதுக் கற஠த்஡றன ஡ண்஠ி அள்பக்கூடரது.......' எபே஬ர் ஡ன் ப௃கம் சற஬க்கப் ஷதசறக்வகரண்ஷட ஷதரணரர்.


5

'இ஬ங்கள்

஬ிச஧ங்கள்.

தட஫஦

கட஡஦ப

இறேத்து

ட஬ச்சு

கட஡ச்சுக்வகரண்டு இபேப்தரன்கள். இன்னும் ஋வ்஬பவு கரனத்துக்கு உந்஡க் கட஡஦டப ஬ச்சு அட஧க்கப்ஷதரகல ணம்? ஷ஥டட கறடடச்சரல் கரட௃ம்.....!!' ஷ஥ற்வகரண்டு வ஡ரடர்ந்து அவ்஬ி஫ர஬ில் இபேக்க ப௃டி஦ர஥ல் வ஥ல்ன ஢டந்து ஥ண்டதத்ட஡ ஬ிட்டு வ஬பிஷ஦நறஷணன்.

'இங்க இப்த திள்டப஦ள் உந்஡ சர஡ற஦டப஦ர தரக்குதுகள்? ஋ன்ண தடிச்சறபேக்கறநரன்?

஋ன்ண

ஷ஬டன

வசய்ப௅நரன்?

஡ங்கற௅ன்஧

த஫க்க஬஫க்கத்ஷ஡ரட இ஬ன் எத்து஬பே஬ரணர? இட஡த்஡ரஷண அதுகள் தரக்குதுகள். ஡ங்கற௅க்கு திடிச்சுவ஡ன்நரல் கனற஦ர஠ம். இல்னரட்டில் ஷ஬நவ஦ரன்டு.'

'இப்த அங்க வ஡ரண்டட கற஫ற஦க் கத்துந஬ரின்஧ ஥கன் ஬ிபேம்தி ப௃டிச்ச வதட்டடப௅ம் ஢ல்ன சர஡றப் வதட்டட஡ரஷண.......' தனட஡ப௅ம்

஢றடணத்து

வசய்஦ஷ஬ண்டி஦ வ஡ரடங்கற஦து.

அற௃த்துக்வகரண்ட

இ஧ண்டர஬து

஥ணம்

இன்று

ஷ஬டனட஦ப்தற்நற

சறந்஡றக்கத்

'புஷ஧ரக்கர் ஬ட்டட ீ ஷதரக ஷ஬ட௃ம்.' ஸ்டி஦ரிங்டக எபே டக஦ரல் திடித்துக்வகரண்டு கரட஧ வ஥து஬ரகச் வசற௃த்஡ற஦தடிஷ஦

஋ட்;டி

஋டுத்துப்திரித்ஷ஡ன்.

஥கள்

அடுத்஡ குப௃஡ர஬ின்

சலட்டில்

கறடந்஡

தடத்ஷ஡ரடு

க஬ட஧

எட்டி஦ிபேந்஡

னர஬ண்஦ர஬ின் தடம் ஋ன் ஥டி஦ில் ஬ிறேந்஡து. அண்஠ர் குடும்தம் னண்டணின. கணடர஬ினஷ஦ர, சு஬ிஸ், தி஧ரன்ஸ், N஍ர்஥ன்

தக்கஷ஥ர

னர஬ண்஦ரவுக்கு

தரர்க்கச்;வசரன்ண஬ர். 'அண்஠ர்

னர஬ண்஦ர஬

வதரத்஡றப்

஌த்஡

வதரத்஡ற

஥ரப்திள்டப

சந்஡றச்சர

஬பர்த்஡஬ர்.

சரி஦ரண

கண்டிப்பு. தடிப்பும், ஬டும் ீ ஋ன்று அ஬ற௅ம் ஬பர்ந்஡றட்டரள். ஷ஬ந ஬ிச஦ங்கபின

அ஬ற௅க்கு

ஆர்஬ம்

இபேக்ஷகல்ன.

இப்த

அ஬ற௅க்கு

஥ரப்திள்டப ஷ஡டி கடபச்சுப் ஷதர஦ிட்டரர். அ஬ற௅ம் ஡ன்஧ தடிப்புக்கும், ஷ஬டனக்கும் ஌த்஡஥ர஡றரி வ஬பி஢ரட்டின தடிச்சு, ஢ல்ன ஷ஬டன஦ின இபேக்கறந ஢றக்குநரள்'

஥ரப்திள்டப

஡ரன்

ஷ஬ட௃ம்

஋ன்டு

எற்டநக்கரனறன


6

க஬பேக்குள்

இபே஬஧து

சர஡கங்கற௅ம்

இபேப்தட஡

எபே

டக஦ின்

உ஡஬ி஦ரஷனஷ஦ உறு஡றவசய்து஬ிட்டு தடங்கடப ட஬த்து ஥றுதடிப௅ம் தக்கத்து சலட்டில் ட஬த்துக்வகரண்ஷடன். ஋ணக்குப் தின்ணரல் ஬ந்துவகரண்டிபேந்஡ கறுப்தனுக்கு எபே டக஦ரல் கரட஧

வ஥து஬ரக

வசற௃த்஡ற

஬பேம்

஋ணது

வச஦ல்

கடுப்டத

஌ற்தடுத்஡ற஦ிபேக்க ஷ஬ண்டும். இ஧ண்டு, ப௄ன்று ஡டட஬கள் 'யரர்'டண அறேத்஡ற

எனறவ஦றேப்திப்

தரர்த்஡ரன்.

஢ரன்

கபே஥ஷ஥

கண்஠ரக

இபேந்ஷ஡ன். அடுத்஡ டனன் ஬஫ற஦ரக ஋ணது கரட஧ ப௃ந்஡றக்வகரண்டு

஬ந்து, ஥ீ ண்டும் ஋ன் கரபேக்கு ப௃ன்ணரல் ஡ன் ஬ரகணத்ட஡ ஬ிட்டு வ஥து஬ரக ஏட்டி ஋ணக்கு ஋ரிச்சல் ப௄ட்டி ஋ன்டணப் த஫ற஬ரங்கறணரன்.

஡ன் கரர் கண்஠ரடி஬஫ற஦ரக ஋ன்டணப் தரர்த்து ஬ி஧டன உ஦ர்த்஡ற

அசறங்க஥ரகத் ஡றட்டிணரன். ஢ரன் ஥ன்ணிப்புக்ஷகரறும் ப௃க஥ரக டகட஦ உ஦ர்த்஡ற 'sorry' ஋ன்றும் அ஬ன் கடுப்தரய் இபேந்஡ரன். ஌ற்கணஷ஬

தன

஡டட஬கள்

புஷ஧ரக்கரிடம்

ஷதரய்

஬ந்஡஡ரல்,

'அப்வதர஦ிண்஥ன்ட்' என்றும் ஋டுக்க஬ில்டன. ஬ந்து஬ிட்ஷடன். அந்஡ ஷ஢஧ம் தரர்த்து டகத்வ஡ரடனஷதசற கறட௃கறட௃த்஡து. ஡ரஷண ஏய்ந்துஷதரணது.

அடுத்஡ க஠ம்

அட஫ப்பு ஥஠ிட஦ அறேத்஡ற஬ிட்டுக் கரத்஡றபேந்ஷ஡ன். சறன ஢ற஥றடங்கபில்

க஡வு ஡றநந்஡து. க஡ட஬ அடடத்துக்வகரண்டு வ஬ற்நறடன ஷதரட்டுச் சற஬ந்஡ ஡ன் தற்கள் வ஡ரி஦ச் சறரித்஡ரள் புஷ஧ரக்கர் அம்஥ர. '஋ன்ண ஡றடீவ஧ன்று ஬ந்து ஢றக்கறநற஦ள்.' ஋ன்று குற்நம்சரட்டி஦ புஷ஧ரக்கர் அம்ட஥஦ரர்,

அடுத்஡வ஢ரடிஷ஦,

'வகரஞ்சம்

இபேங்ஷகர.

இட஬஦ப

அனுப்திப்ஷதரட்டுத்஡ரன்....' உள்ஷப ஌ற்கணஷ஬ சறனர் ஬ந்஡றபேப்தட஡த் வ஡ரி஬ித்஡ரர். 'ஏஷக... ஏஷக.... தி஧ச்சடண஦ில்டன.....' ஋ன்நதடி சற்று ஡ள்பிக் கறடந்஡ க஡றட஧஦ில் ஷதரய் அ஥ர்ந்ஷ஡ன். ஬ிநரந்ட஡

ப௃றே஬தும்

சறறு஬ர்கபது

஬ிடப஦ரட்டுப்

வதரபேட்கள்

ஆங்கரங்ஷக சற஡நறக்கறடந்஡ண. புஷ஧ரக்கர் அம்஥ர தகு஡றஷ஢஧ ஷ஬டன஦ரக 'ஷததி சறட்டிங்' வசய்஬து ஢ரணநறந்஡ஷ஡. ப௄டன஦ில் கறடந்஡ ஷ஥டச஥ீ து ஷகரப்புக்கள்

஬ரிடச஦ரக

அடுக்கப்தட்டு

இபேந்஡ண.

வ஢ற்நற஦ில்

஌ற்நற஦ிபேந்஡ ஡ன் ப௄க்குக்கண்஠ரடிட஦ கண்கபில் சரி஦ரக


7

வதரபேத்஡றக்வகரண்டு டக஦ில் இபேந்஡ சர஡கத்ட஡ புநட்டத் வ஡ரடங்கறணரர் புஷ஧ரக்கர். ஷ஥டசக்கு ஆட௃ம்

ப௃ன்ணரல்

ஷதரடப்தட்டிபேந்஡

வதண்ட௃஥ரய்

஥டண஬ி஦ரய்

இ஧ண்டு

இபேக்கஷ஬ண்டும்.

க஡றட஧கள்

஡டித்஡

சறன

இ஧ண்டிற௃ம்

உபே஬ங்கள்.

புடகப்தடங்கடப

க஠஬ன் டக஦ில்

ட஬த்஡றபேந்஡ அந்஡ப்வதண் அ஬ற்டந எவ்வ஬ரன்நரக க஠஬னுக்குக் கரட்டி, அ஬ன் கரதுகற௅க்குள் ஌ஷ஡ர கறசுகறசுத்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள். அ஬ர்கள் தரர்ட஬ எபேப௃டந ஋ன்஥ீ து தடிந்து ஡றபேம்தி஦து. ஡றபேம்தவும்

புஷ஧ரக்கரிடம் தட்டடண

டகத்வ஡ரடனஷதசற டசடக

அறேத்஡ற஦தடி

சறட௃ங்கற஦து.

கரட்டி஬ிட்டு

க஡ட஬த்

஢ற஥றர்ந்து

தரர்த்஡

டகத்வ஡ரடனஷதசற஦ின்

஡றநந்துவகரண்டு

வ஬பிஷ஦

஬ந்ஷ஡ன். ஋஡றர்ப௃டண஦ில் அண்஠ர்஡ரன். 'இப்த

உங்கடபத்

஋டுக்குநீங்க'

஡ரன்

஢றடணச்சுக்வகரண்டு

இபேக்கறநன்.

஢ீங்க

'஢ீ ஋ங்க ஢றக்கறநரய்? உன்ஷணரட எபே ப௃க்கற஦஥ரண ஬ிச஦ம் கட஡க்க ஷ஬ட௃ம்'

அண்஠ரின் கு஧னறல் எபே஬ி஡ த஡ற்நம் வ஡ரிந்஡து. '஢ரன் இங்க புஷ஧க்கரிட்ட ஬ந்஡ணரன். னர஬ண்஦ரவுக்கு எபே இடம் வதரபேந்஡ற

஬ந்஡றபேக்கு

஋ன்று

புஷ஧ரக்கர்

அது஡ரன் தரர்ப்தம் ஋ன்டு ஬ந்஡ணரன்...'

'வ஥ஷசஜ்'

஬ிட்டிபேந்஡ர.

஋஡றர்ப௃டண஦ில் ஢றன஬ி஦ அட஥஡ற ஋ன்டண சங்கடப்தடுத்஡ற஦து. '஋ன்ண

அண்வ஠?

஌ஷ஡ர

வசரல்ன

வசரன்ணண ீங்கள்........? ஋ன்ண ஬ிச஦ம்.....?'

ஷ஬ட௃ம்

஋ன்டு

'அது..... அது ஬ந்து....' '஋ன்ண அண்வ஠....? வசரல்ற௃ங்க...?' 'அ஬ற௅க்கு....... அ஬ற௅க்கு கனற஦ர஠ம் ஷதசத் ஷ஡ட஬஦ில்டன. இங்க ஋ல்னரம் சரி஬ந்துட்டுது....'


8

வ஡ரண்டடக்குள் ஌ஷ஡ர சறக்கறணரற்ஷதரன ஡றக்கறத்஡ற஠நறப் ஷதசறணரர் அண்஠ர். ஋ணக்குள் ஆ஦ி஧ம் சறந்஡டணகள் ஏடி஦து. 'ஷ஢ற்றுக்கூட

அண்஠ஷ஧ரட

கட஡ச்சணரன்

஡ரஷண.

அப்த

என்டும்

வசரல்ஷனல்ன. ஋ன்ண இப்த ஡றடு஡றப்வதன்று......?' 'ஆ..... சரி஬ந்துட்டுஷ஡ர.....!!' '...........' ஋஡றர் ப௃டண஦ில் வ஥ௌணம். 'ஆபே

வதடி஦ன்.......?

஬ிசரரிச்சண ீங்கஷப.....?

஋ப்திடி

சம்஥ந்஡ம்

சரி஬ந்துது.....?' அடுக்கடுக்கரய் ஷகள்஬ிகடப அடுக்கறஷணன். சறநறது ஷ஢஧ ஡஦க்கத்஡றன் தின் அண்஠ர் ஷதசறணரர். 'அவ஡ல்னரம் ஋ணக்குத் வ஡ரி஦ரது, ஆணர அ஬ஷபரட ஷ஬டன வசய்கறந வதடி஦ணரம்.

அ஬ள்

வசரல்னற஦ிபேக்கறநரள்.

ஷ஢ற்றுப்

஥னுசற

இ஧வு

தின்ஷண஧ம்

஋ன்ஷணரட

஡ரஷ஦ரட

இட஡ப்

தற்நற

஬஧஬ில்டன.

஋ன்஧

வசரல்ஷனக்க ஋ன்஧ ஡டன஦ின இடி ஬ிறேந்஡றட்டுது' ஋ணக்கு

ஷதசு஬஡ற்கு

஬ரர்த்ட஡

என்றும்

஡டன஦ிற௃ம் இடி஡ரன். வ஥ௌண஥ர஦ிபேந்ஷ஡ன். ஌ஷ஡ர புரி஬துஷதரன இபேந்஡து.

'அ஬பின்஧ கு஠ம் ஡ரன் உணக்குத் வ஡ரிப௅ஷ஥. ஢ரனும் ஋வ்஬பஷ஬ர கட஡ச்சுப்தரர்த்஡ன். ஋ங்கற௅க்கு உது சரி஬஧ரவ஡ன்டு வசரன்ணன். அ஬ள் திடி஬ர஡க்கரரி. ஋ணக்கு ஋ன்ண வசய்ப௅நவ஡ன்டு வ஡ரிஷ஦ல்ன' 'ம்......' 'ஆபே ஋ன்ண ஋ன்று ஬ிசரரிச்சன். ஊரின ஦ரழ்ப்தர஠ம் ஡ரன் வசரந்஡ இட஥ரம். ஷகரண்டர஬ில் தக்கம், அங்கரடன....... ஷ஬ந஦ரக்கள் ஷதரன இபேக்குது...... ஋ணக்கு ஋ன்ண வசய்ப௅நவ஡ண்டு வ஡ரிஷ஦ல்ன. அ஬ள் ஋ன்ண

வசரன்ணரற௃ம்

஥ர஡றரித்஡ரன்

அஞ்சு

ஷகட்கறநரள் ஬஦஡றன

இல்டன.

வதடி஦ன்

னண்டனுக்கு

இ஬டப

஬ந்஡஬ணரம்.

பெணிஷ஬ர்சறட்டி ப௃டிச்சறட்டு, இ஬ள் ஷ஬டன வசய்ப௅ந இடத்஡றன஡ரன் ஷ஬டனவசய்ப௅நரணரம்.' க஬டனஷ஡ரய்ந்஡ கு஧னறல் வசரல்னறக்வகரண்டு ஷதரணரர் அண்஠ர்.


9

'஌ஷ஡ர

஡஥றழ்ப்வதடி஦ன்

஋ன்ந

஬ி஡த்஡றல்

஋ணக்கு

ஆறு஡ல்.

அவ்஬பவு஡ரன்' ஋ன்ந அண்஠ர் ஥ீ ண்டும் வ஥ௌண஥ரணரர். 'சரி஦ப்த....' ஋ன்நதடி வ஡ரடர்டத துண்டித்துக்வகரண்டரர்;. அ஬ற்஧ ஥ணம் ஋ணக்கு ஢ல்னரத் வ஡ரிப௅ம். ஋த்஡டணஷ஦ர ஬ிச஦ங்கடப வகரட்டித்஡ீர்க்க அந்஡஧ப்தட்டரற௃ம் என்றும் கட஡க்க ஌னர஥ல் ஥ணட஡

கல்னரக்கறக்வகரண்டு ஬ிச஦த்ட஡ ஥ட்டும் வசரல்னறப்ஷதரட்டு ஷதரடண 'கட்'

தண்஠ட்டரர். ீ

அண்஠ர

஬ிட்டுக்வகரடுக்கர஡஬ர்.

இந்஡

ஊரின

தி஧ச்சடணப்தட்ட஬ர்.

஬ிச஦ங்கபில் ஋த்஡றடண

ஷனசறல் ஷதஷ஧ரட

஌ன் இப்த இபேதத்ட஡ஞ்சு, ப௃ப்தது ஬பே஭஥ரகறப௅ம் ஊரின ஏடிப்ஷதரண கடடசறத் ஡ங்கச்சற ஬ிஜறஷ஦ரட அண்஠ர் இன்னும் வகரண்டரட்டம் இல்டனஷ஦. ஷதரண ஬பே஭ம் சறஷனரனுக்கு ஷதரணஷதரதும், அம்஥ர ஋வ்஬பவு வகஞ்சறப௅ம் அ஬டபப் தரர்க்க ஥ரட்டன் ஋ன்டு திடி஬ர஡஥ர இபேந்஡றட்டரர்.

'இங்க திள்டப஦ள் ஬ிபேம்தீட்டுதுகள் ஋ன்நரல் திநகு ஢ரங்க என்றும் கட஡க்க ஌னரது. அதுகள் சர஡றவ஦ன்நரல் ஋ன்ண ஋ன்டு ஷகக்குதுகள்.

அதுக்கு ஋ன்ண த஡றல் வசரல்ற௃நது.....?' ஋ன் ஥ணம் உள்ப ஢றன஬஧த்ட஡ அனசற ஆ஧ரய்ந்஡து. இ஧ண்டு புநரக்கள் ஋ன்டண அனட்சற஦ப்தடுத்஡ற஦தடி அபேகறல் ஬ந்து ஢றனத்஡றல் ஋ட஡ஷ஦ர வதரறுக்கறக்வகரண்டிபேந்஡ண. டகட஦ வ஥து஬ரக உ஦ர்த்஡ ஬ிபேட்வடன்று ஋றேந்து தநந்஡ அந்஡ இ஧ண்டு புநரக்கற௅ம்; இ஧ண்டு

஬டுகற௅க்கு ீ

அப்தரல்

஢றனத்஡றல்

஋ட஡ஷ஦ர வதரறுக்கத் வ஡ரடங்கறண.

உன஬ி஦தடி

஥றுதடிப௅ம்

ஷ஢஧த்ட஡ப் ஷதரனஷ஬ ஋ன் சறந்஡டணகற௅ம் கட்டுக்கடங்கர஥ல் ஏடி஦து. வ஬பி஦ில் ஢ன்நரக இபேள் கவ்஬ிக்வகரண்டு ஬ந்஡து. ஷனசரண குபிட஧ அப்ஷதரது஡ரன் ஋ன் உடல் உ஠஧த்வ஡ரடங்கற஦து. ஬ந்஡ கரரி஦த்ட஡ வ஡ரட஧ப௃டி஦ரட஥஦ரல் ஬ட்டுக்குத் ீ ஡றபேம்த உத்ஷ஡சறத்ஷ஡ன். வதரக்கற்றுக்குள்

டகட஦

த௃டபத்஡ஷதரது஡ரன்

வ஡ரிந்஡து

கரர்ச்சர஬ிட஦ உள்ஷபஷ஦ ஬ிட்டு஬ிட்டு ஬ந்து஬ிட்ஷடன். ஥றுதடிப௅ம் க஡ட஬த் ஡றநந்துவகரண்டு ஬ட்டினுள் ீ த௃டபந்ஷ஡ன்.


10

஋ன் ஥ணம் எபே ஢றடன஦ில் இல்டன. உள்ஷப கர஧சர஧஥ரக ஷதச்சுக்கள் ஢டந்துவகரண்டிபேந்஡து.

஋ன்டணக்

கண்டதும்

கு஧ல்கள்

சற்று

அடங்கறண. வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் ஷதச்சுத்வ஡ரடர்ந்஡து. '஢ரன் ஢ரடபக்கு ஬ர஧ன்' புஷ஧ரக்கரிடம் டசடக கரட்டி ஬ிட்டு ஢ரன் அ஥ர்ந்஡

ஷசரதர஬ில்

கரர்ச்சர஬ிட஦த்

ஷ஡டிஷணன்.

'சரி'வ஦ன்று

஡டன஦டசத்஡ புஷ஧ரக்கபேம் அ஬ர்கற௅டன் ஷதச்டசத் வ஡ரடர்ந்஡ரர். அந்஡ப் வதண்஠ின் கு஧ல் ஏங்கறவ஦ரனறத்஡து. 'இஞ்ச தரபேங்க, ஢ரங்கள் ஆர் ஆக்கவபன்டு வ஡ரிப௅ம் ஡ரஷண. ஢ரங்கள்

ஷ஥ஷனரங்கற கட஧஦ரர், ஢ீங்க ஋ங்கட திள்டபக்கு...... ஋ங்கட ஆக்கற௅க்க தரபேங்க. இல்டனவ஦ன்நரல், வ஬ள்பரபர் அல்னது தி஧஥஠ச் சர஡ற஦ின ஋ன்நரற௃ம் ஋ங்கற௅க்கு தி஧ச்சடண஦ில்டன. ஆணரல் கட஧஦ரர் ஥ட்டும் ஷ஬ண்டரம்' கரனறஷன

தர஡஠ிட஦

஡றடுக்குற்று

஡றபேம்திப்

஥ரட்டிக்வகரண்டு

தரர்த்ஷ஡ன்.

஋ன்

஢றன்ந

஢ரன்

உ஡டுகபில்

எபேக஠ம்

஋ன்டணப௅ம்

அநற஦ர஥ல் எபே ஌பணப் புன்ப௃று஬ல் தடர்ந்஡து. ஢ற஡ரண஥ரக தடிகபில் இநங்கற ஢டந்ஷ஡ன். ஋ன் வச஬ிகபில் ஥டண஬ி புநப்தடும்ஷதரது வசரன்ண ஬ரசகங்கள் ஞரதகம் ஬ந்஡ண.

'எபேத்஡பேக்கும் ஡ங்கபின்஧ திட஫஦ள் வ஡ரி஦ரது. ஥ற்நட஬஦பின்஧

குடந஦டபத் ஡ரன் தூக்கற஬ச்சு கட஡ப்தீணம். ப௃஡ல்ன ஡ங்கற௅க்குள்ப இபேக்கறந தி஧ச்சடண஦டபத் ஡ீர்க்க ஷ஬ட௃ம். திநகு ஥ற்நட஬஦ப் தற்நற, அட஬஦பின்஧ திட஫஦டபப் தற்நற ஷதச வ஬பிக்கறட ஷ஬ட௃ம்'.

அகறல்


11

இ஫ந்஡ உடம஥கள்

வ஬றுங் கரற்று கும்஥ரப஥றடும் ஏர் தின்ணி஧வ஬ரன்நறல் அக்கு஧டன ஢ீங்கள் உ஠ர்ந்஡றபேக்கக் கூடும்

உங்கள் திடரி ஬஫ற஦ரய் உள்ற௅க்கறநங்கற஦ சறன அதர஦ங்கடப

வதபே வ஬பிவ஦ரன்நறன் ஥த்஡ற஦ப் தகு஡றக்குட்தட்ட இநவகரன்நரய் உச்சத்஡றல் உனரவும் உங்கள் சர஥த்துக் கணவுகடப

சறன கரனங்கற௅க்கு ப௃ந்ட஡஦ உங்கற௅க்குட்தட்ட அல்னது உங்கற௅க்கபேகரட஥஦ினரண உங்கள் ஬சறப்பு ஷ஡சத்ட஡

அப்தின்ணி஧ஷ஬ர஧க் கு஧ல் ஢றடணவு தடு஡஡றக் வகரண்டிபேக்கனரம் ப௃ற்று஥ரய் உங்கற௅க்கரண எபே கணவுத் தூது஬ணரகவும் உங்கள் சறந்஡டணகற௅ற்ந உங்கள் ஷ஬று உபேக்கபரகவும் அக்கு஧ல் அட஥஦ப் வதற்நறபேக்கக்கூடும்

஢ன஥ரப௅ண்டு உன஬ி஦ ஡பே஠ங்கடப து஡றத்஡ தடி஦ரப௅ம் ஷ஬ண்டரப் தி஠ிட஦ ஬டசந்஡ தடி஦ரப௅ம் இன்வணரபே இபே஡஥ரய் இ஦ங்கறக் கறடக்கும் அக்கு஧ல் உங்கற௅டஷண. ஡டன஬ிரிக் ஷகரன ப௄஡ரட்டி஦ின் அ஬னங்கடபப் ஷதரற௃ம் வதபே ஬ி஦ர஡றக் கர஧ணின் இ஧வு ஷ஢஧ ப௃ணகனரகவும் வ஥ல்ன அட஡ ஢ீங்கள் உ஠பேம் ஷ஬டப ப௃ற்று஥ரய் ஷதசும் ஡ன்ட஥஦ இ஫ந்஡றபேப்தீர்கள் ஢ீங்கள்.

எஸ்.எம்.ஜுமணத் யமண ீ


12

உனகறல் ஡஥றழ் இணம் உள்ப஬ம஧ உன் புகழ் ஢றமனக்கும்

புந஢ரனுற்றுத்஡ரய் அன்று தரனகனுக்குத் ஡மன஬ரரி பதரருக்குப் பதர என்று அனுப்திணரள் தடித்து அநறந்ப஡ரம் இனக்கற஦ ஏட்டில் தரர்஬஡றத்஡ரய் வசரல்னர஥பன பதரருக்குப் புநப்தட்டரர் ஥கன்

தரர்த்து அநறந்ப஡ரம் ஈ஫ ஢ரட்டில் ஡஥ற஫ர்கபின் ஬஧த்ம஡ ீ உனகறற்குப் தமநசரற்நற஦ ப஬ங்மகம஦ ஈன்ந ஬஧஥ங்மகப஦ ீ வசரல்னறற்கும் வச஦லுக்கும் சறறு ப஬ற்றும஥யும் இல்னர஡ வசரக்கத்஡ங்கத்ம஡ப் சறங்கத்஡ரப஦

வதற்ந

தரர்஬஡ற அம்஥ரப஬ ஢ீ தி஧தரக஧ன் அம்஥ர ஥ட்டு஥ல்ன தி஧தஞ்சத் ஡஥ற஫ர்கபின் அம்஥ர


13

உடனரல் உனமக ஬ிட்டு ஥மநந்஡பதரதும் உனகத்஡஥ற஫ர்கபின் உள்பங்கபில் ஬ரழ்கறநரய் ஡஥றழ்஢ரட்டில் சறகறச்மசப் வதற்நறருந்஡ரல்

஡ள்பிப் பதரட்டிருக்கனரம் உந்஡ன் சரம஬ ஡ன்஥ரணத்஡ரப஦ ஥ற஡றக்க ப஬ண்டரம் ஥஡ற஦ர஡ரர் ஡மன஬ரசல் என்று உ஦ிர் துநந்஡ரய் என்று புனறக்குப் திநந்஡து என்றும் பூமண஦ரகரது புனறம஦ ஈன்ந ஡ரய்ப்புனறப஦ ஢ீப஦ ஡஥றழ் இணத்஡றன் ஡மன஬ன் என்று ஦ரர் ஦ரப஧ர ஡ணக்குத்஡ரபண வசரல்கறநரர்கள் ஡஥றழ் இணத்஡றன் ஡மன஬ன் உன் ஥கன் என்று ஡஧஠ிப஦ பதரற்றுகறன்நது . திணிக்ஸ் தநம஬ம஦ வதற்று எடுத்஡ ஡ரய்தநம஬ப஦ இநப்பு உந்஡ன் உடலுக்குத்஡ரன் இநப்பு இல்மன உந்஡ன் புகழுக்கு சத்஡ற஧த஡ற சற஬ரஜற஦ின் ஡ரவ஦ண சரித்஡ற஧த்஡றல் இடம் திடித்஡ரய்

உனகறல் ஡஥றழ் இணம் உள்ப஬ம஧ உன் புகழ் ஢றமனக்கும் ச஧ரசரி ஡ரய் பூ஥றக்கு ஬ந்து பதர஬ரர்கள் சர஡மணத் ஡ரய் ஬஧மணத் ீ ஡ந்து பதர஬ரர்கள்

க஬ிஞர் இ஧ர .இ஧஬ி


14

mwpTj; jpwid kOq;f itf;Fk; % lek;gpf;if kdpj tho;itr; rPupa Kiwapy; mikj;J> tfpj;J> elhj;Jtjw;F cWJizaha; mike;jpUg;gJ mtdpy; mike;j mwpthw;wy;jhd;. ,t;thwhd mwpthw;wiy kq;f itj;J> kOq;fbf;Fk; jd;ikia %lek;gpf;if nraw;gLj;jp tUfpd;wJ.. %lek;gpf;if vd;gJ jFe;j Mjhukpy;yhky;> khWgl;l mwpTf;Fg; nghUe;jhj> ek;Gk; ,ay;Gila ek;gpf;if my;yJ fUj;jhFk;. fp.K. 75 Kjy; fp.gp. 175 tiuAs;s yj;jPd; ,yf;fpankhop (Classical Latin) „Superstitio‟ vd;w gjj;jpypUe;J %lek;gpf;if vd;w nrhy;yhf;f ,ay; (Etymology) cUthdJ. NkYk; Neu;ikaw;w> kpFe;j gaek;gpf;if> ek;gKbahj vz;zk;> khatpj;ij Mfpa fUj;JUtk; mike;j nrhy;iy fp.K. Kjyhk; E}w;whz;by; rpwg;G kpf;f Xtpl; (Ovid) vd;w yj;jPd; ftpQu; cWjpr;rhd;W gLj;jpdhu;. ngw;Nwhh;fs; jq;fs; gps;isfs; jk;ikf; filrptiu ghh;j;Jj; jk; <kr;rlq;FfisAk; nra;aNtz;Lnkd;W jhk; gpuhh;j;jidfspYk;> gyp nfhLg;gjpYk; <LglNtz;Lnkd;W „gpisj;J tho;gth;‟ (Survivors) vd;w kuGj; njhlh;GgLj;jp Gfo;ngw;w Nuhkg; NgUiuahsuhfpa „rprNuh‟ (Cicero) %lek;gpf;iff;Ff; fUj;jikj;Js;shh;. fp.gp. Kjyhk; E}w;whz;lstpy;


15

,J rka gf;jp (Religious awe), tho;tpd; Gdpjk; (Sanctity), rkar; rlq;F (Religious rite) vd;w nghUs;fspy; Ngrg;gl;ld. INuhg;gpa tuyhw;wpd; ,ilepiyf; fhyj;jpa fw;wwpthsh;fSf;F ,t;thwhd %lek;gpf;iffs; fpwpj;jt rkaj;Jf;F vjpuhdjhff; fUjg;gl;lJ. Mdhy; mJ ,d;W Xu; mj;jpthukw;w my;yJ tpQ;Qhd Neh;ikahd mwptpaiy kPWk; tifahd fUf;nfhs;syhff; fzpf;fg;gLfpwJ. Mtz tifapy; ,d;Dk; ,Ue;J tUfpd;w Nkw;fj;jpa % lek;gpf;iffs; INuhg;gpa ehLfspy; nfhs;isNeha; gutpapUe;j fhyj;jpy; gilj;JUthf;fg; gl;ljhff; fUjg;gLfpwJ. ,r; nrhy;ypd; yj;jPd; nrhy;yhf;f ,aypd; gpufhuk; kj ek;gpf;ifahsh;fs; kw;iwa kjj;jpYs;sth;fis %lek;gpf;ifAilath; vd;W fzpj;jdh;. ,NjNghy; ehj;jpfDk; (Atheists) cNyhfhaj thjpfSk; (Agnostics) rka ek;gpf;ifAilNahiu %lek;gpf;ifahsh; vd;W fUjpdh;. tpaj;jF epfo;r;rp (Miracles), gpw;fhy tho;T (Afterlife), ,ay;epiy fle;j jiyaPL (Supernatural interventions), MtpAU (Apparitions), gpuhu;jid nraw;gLj;Jk; jpwd; (Efficacy of prayer), ke;jpuk; (Charms), ke;jpu cr;rhpg;G (Incantations), rFdk; (Omens), epkpj;jk; (Prognostications) Mfpatw;iw xd;W Nrh;j;Jg; ghh;f;Fk; nghOJ rka gof;fq;fs; ahTk; FUl;L ek;gpf;if tha;e;jdNt. %lek;gpf;ifahdJ ,w;iwf;F gy;yhapuk; Mz;LfSf;F Nkyhf cyf kf;fs; kj;jpapy;


16

nrwpe;J gutpg; gy nrhw;gjq;fshd Nghypf; Nfhl;ghL> nja;tpf mUs; epfo;T> ek;gpf;if> ,aw;if fle;j Mw;wyr;rk;> mwpahepiyf; fpyp> jtwhd kjpg;gr;rk;> FUl;Lg; gof;f tof;fk; gpd;gw;Wk; gz;G> %lgf;jp> %lj;jdk;> % lkjp Nghd;w mUk;G> nkhl;L> G+> fha;> fdp Mfpatw;Wld; ey;ynjhU cah;epiy ,lj;jpy; epd;W hPq;fhu xyp gug;Gfpd;wJ. xU gof;f tof;fj;ij xU rKjhak; xU gy Mz;LfSf;Ff; filg;gpbf;Fkplj;J> mij ,y;yhnjhopf;fg; gy;yhapuk; Mz;Lfs; nrd;whYk; KbahjpUg;gij ehk; fz;L mwpe;j cz;ikahFk;. ,e;j tifapy; vOe;jJjhd; % lek;gpf;ifahFk;. kf;fs; kj;jpapy; epyTk; %lek;gpf;iffs; ehl;Lf;F ehL NtWgl;bUg;gijAk; ehk; mtjhdpf;fyhk;. mtw;wpy; xU rpy ehl;by; mike;j xU rpytw;iw <z;L epuy; gLj;jpf; fhz;Nghk;.

gpupj;jhdpahtpy; 1. fWg;Gg; G+idiaf; fhz;gJ > 2. kuj;ijj; njhLtJ> 3. ehY ,iyfSld;. Nru;e;j fpuhk;Gr; nrbiaf; fhz;gJ> 4. Fl;ilahd nts;is epwg; Gjh;r;nrbiaf; fhz;gJ> 5. Fjpiu ,yhld; thry; fjtpy; fz;;gJ> 6. khjj;jpy; Kjy; ehsd;W „nts;is Kay‟; vd;W %d;W Kiw $WtJ> 7. ,iyAjph; fhyj;jpy; tpOk; ,iyiag; gw;wpg;gpbj;jhy;> 8. re;jpud; tUk; nghOJ jiykapiu ntl;bdhy;> 9. kzg;ngz; ,uty; thq;fpa gioa Gjpa ePy epw cLg;gzpe;jhy;> 10. fztd; jd; GJ kidtpia


17

Eiothapw; gbahy; tPl;Lf;Fs; J}f;fpr; nry;yy; ,it ahTk; ey;tha;g;igj; jUtdthk;. 1. Vzpf;Ff; fPo; elj;jy;> 2. fz;zhb cile;jhy; VO tUlq;fSf;Ff; $lhJ> 3. fWg;G nts;is ,wFfisAk; ePz;nlhLq;fpa thiyAKila INuhg;gpa gwit xd;iwf; fhzy;> 4. cg;igf; nfhl;Ljy;> 5. fjtpy; epd;W Filia tphpj;jy;> 6. gjpd;%d;whk; (13) ,yf;fk;> 7. gjpd;% d;whk; ,yf;fk; nts;spf; fpoikapy; te;jhy;> 8. Nkirapy; GJr; rg;ghj;ij itj;jy;> 9. Vzpg;gbapy; ,d;ndhUtiuf; fle;J nry;yy;> 10. ntsthy; gwg;gJk; mjd; Fuy; Nfl;gJk;> 10. kapy; ,wif itj;jpUj;jy;> 11. kzNkiliaj; jtpu kzehsd;W kzkfd; kzkfs; xUtiu xUth; re;jpj;jy;> 12. jpUkz tpohTf;FKd; kzkfs; fypahz cLg;Gfis cLj;jy;> 13. xU tPl;by; xU rpl;Lf;FUtp Eioe;jhy; mt;tPl;bYs;s xUth; ,we;J tpLthh;. - ,it ahTk; nfl;l tha;g;GfNs.

rPdhtpy; GJ tUlj;jd;W:- 1. gl;lhR nfhSj;jp tuNtw;gh;> 2.; fjT> ad;dy;fisj; jpwe;J itg;gh;> 3. khkprk; cz;zkhl;lhh;fs;> 4. tPl;ilj; J}h;j;Jg; ngUf;Fjy;> J}rp mfw;wy; nra;akhl;lhh;fs;> 5. jhk; ngw;w flid md;iwa jpdj;jpy; nfhLj;J tpLth;> 6. mokhl;lhh;fs;> 7. jiyiaf; fOtkhl;lhh;> 8. nfl;l thh;j;ijfs; $whh;> 9. rptg;G Milfisg; ghtpg;gh;> 10. fj;jp> fj;jhpf;Nfhy; ghtpf;fkhl;lhh;> 11. gQ;rhq;fk; ghu;j;Jr; Rg tplaq;fspy; gq;Fgw;Wth;.


18

NkYk; rpytw;iwg; ghh;g;Nghk;. 1. fw;gtjpaha; ,Uf;Fk; nghOJ xU kpUfj;ij mbj;Jj; Jd;GWj;jpdhy; gpwf;Fk; Foe;ij mNj kpUfj;ijg;Nghyg; gpwe;J mNj kpUfj;ijg;Nghyg; goFk;> 2. gpwe;j Foe;ijiag; Gfof; $lhJ> Vnddpy; mJ nfl;l Mtp cUitAk; NgiaAk; nfhz;Lte;JtpLk;> 3. mfd;w jbj;j fhJfisAila Foe;ij GfOld; thOk;> 4. fypahzr; Nriyfs; rptg;G> kQ;rs;> nts;is Mfpa epwq;fspy; mikaNtz;Lk;> 5. jk;gjpfs; xNu ngahpy; mike;jhy; jpUkzk; nra;af; $lhJ> 6. %d;W taJf;F Nkw;gl;lth;fisAk; MW taJf;Ff; Fiwe;jth;fisAk; jpUkzk; nra;af; $lhJ.

,e;jpahtpy; nfl;l rFdq;fs;:- 1. fz;zhb ciljy;> 2. kpUfq;fs;> gwitfs;> Ch;tdtw;iwf;fdtpy; fhzy;> 3. eha; Cisaply;> 4. G+idia> gRtpd; Kfj;ijf; fhiyapy; fhzy;> 5. xUth; ntspapy; NghFk; nghOJ “vq;Nf Nghfpd;wha;?” vd;W Nfl;ly;> 6. nghd;> ,Uk;igf; fdT fhzy;> el;rj;jpuk; tpOjy;> epy eLf;fk; cz;lhjy;> 7. fh;g;gk; jhpj;jpUf;Fk; ngz;fs; ,utpy; jdpj;J elj;jy;. 8. gpwe;j Foe;;ijiaj; jfg;gd; MW khjk; ghh;f;ff; $lhJ> 9. ,utpy; efk; ntl;ly;> 10. xU ifk;ngz;> jdp xU gpuhkzp> vz;iz my;yJ ghy; nfhz;L nry;gtd;> xU G+id MfpNahh; vq;fs; ghijapy; FWf;fply;> 11. vz;iz> kQ;rs;> Fq;Fkk; rpe;jy;> 12. gy;yp jiyapy; tpoy;> 13. KOkjp ehsd;W jpUkzk; nra;jy;> 14. eha; CisaplYk; Me;ij mywYk;>


19

mjpl;l tha;g;Gfs;:- 1. gpuahzk; nra;Ak; nghOJ ahidiaf; fhzy;> 2. fhf;if fiue;jhy; tpUe;jpdh; tUthh;> 3. gpuahzg; nghOjpy; kapiyf; fhzy;> 4. rpl;Lf;FUtp xd;W GJ tPl;by; xU $l;ilf; fl.bdhy;> 5. fUg;gl;bAld; japh; rhg;gply;> 6. Fq;Fkk;> G+Tld; jpUkzkhd ngz;izf; fhzy;> 7. Mz;fSf;F tyf; fz;Zk;> ngz;fSf;F ,lf; fz;Zk; Jbj;jy;> 8. gy;yp nrhy;yy;.

<oj;jpy; nfl;l tha;g;Gfs;:- 1. gjpd;%d;whk; (13) jpfjpad;W Rg fUkkhw;wy;> 2. tpahof; fpoik xU nraiyg; Ghpjy;> 3. mkq;fykhd fdT fhzy;> 4. Nga;> gprhR> #dpak; Vtptply;> nra;tpid nra;jy;> 5. thapw;gbapy; ,Uj;jy;> 6. fz;zb ciljy;> 7. ,utpy; E}y; Crp nfhz;L ijj;jy;> 8. ml;lkp> etkp> uhF> NfJ Mfpa fhyq;fspy; ew;fUkkhw;wy;> 9. G+id> gpuhkzp> jhukpoe;j ngz; FWf;fply;> 10. gy;yp jiyapy; tpoy;. mjpl;l tha;g;Gfs;:- kz; ghid> Riuf;fha; Mfpatw;iw tPl;bd; ntspapy; fl;bj; njhq;ftply;> 2. GJkzg; ngz; tyJ fhiy vLj;J itj;J tPl;bw;Fs; tUtJ> 3. nghpNahh; jhprdk; fpilg;gJ> 4. Nfhapw; gzpfs; GhptJ> 5. gQ;rhq;fk; ghh;j;J ew;nrayhw;wy;> 6. GJtUlk; gpwg;gjw;FKd; tPl;ilg; ngUf;Fjy;> 7. GJtUlj;jd;W Nfhapy; jhprdk; nra;jy;> 8. jhd jUkk; Ghpjy;> 9. % d;whk; gpiw fhzy;> 10. ehfj;Jf;Fg; ghy; itj;jy;.


20

,yf;fpaj;jpy; jpUjuhl;bdd; fz;ghh;itaw;wtd; vd;wgbahy; mtd; kidtp fhe;jhhpAk; jd; fz;fisAk; ,Wff; fl;bf; nfhz;L mtDld; tho;e;jJk;> ghz;L kd;dd; ,we;j nghOJ mtd; ,uz;lhtJ kidtp khj;jphp cld;fl;ilNawpaJk;> ghz;Ltpd; KjyhtJ kidtp Fe;jpNjtp ifk;ik G+z;L tho;e;jij kfhghujj;jpYk;> ,uhtzd; Nghhpy; khz;lhd; vd mwpe;jJk; kz;Nlhjhp cld; caph; ePj;jij ,uhkhazj;jpYk;> cld; fl;ilNawy;> ifk;ik G+z;L tho;jy;> fztd; ,we;jhndd mwpe;jJk; kidtp cld; caph; ePj;jijj; njhy;fhg;gpaj;jpYk;> Nghhpy; khz;l G+jg;ghz;badpd; Njtpahh; ngUq;Nfhg;ngz;L mtd; rpijapy; GFe;J caph; ePj;jijg; GwehD}w;wpYk;> ifk;ngz;fs; jk; tho;ehs; KOtJk; Jwtwk; G+z;L thoNtz;Lnkd;gij kDePjp E}ypYk;> ePjp jtwpa ghz;ba kd;dd; neLQ;nropad; caph; ePj;jJk; mtd; kidtp Nfhg;ngUe;NjtpAk; cld; caph; ePj;jijr; rpyg;gjpfhuj;jpYk; ehk; fhZk; nra;jpfs; ahTk; %lek;gpf;ifapd; gpujpgypg;Gf;fshFk;. Nkw;fhl;ba E}y;fshd kfhghujk;> ,uhkhazk;> njhy;fhg;gpak;> GwehD}W> kDePjp E}y;> rpyg;gjpfhuk; Mfpatw;wpd; nra;jpfspypUe;J Klek;gpf;ifapd; Njhw;wk;> fhyj;ij tpQ;rp epw;fpd;wJ vd;W kl;Lk; $wpf;nfhs;Ntd;. Vnddpy; ,d;Wk;> fhy vy;iyiaj; Njbf; nfhz;L> ifapy; xd;Wk; mw;w epiyapy;> jpfpyile;j tz;zk;> cyhtpj; jphpfpd;wdh; ek; mwpQu; Fohk;.


21

cld;fl;ilNawYk;> jw;gypA+l;lYk; % lek;gpf;iffshFk;. ,jdhy; Nfhbf; fzf;fhd kf;fs; khz;L mope;jdNu! mth;fs; Ghpe;j caph;j; jpahfq;fs; cyFf;F vd;d ghlj;ijf; fw;gpj;J epw;fpd;wd? nrhe;jf;fhuDf;Ff; fy;nywp gltpy;iy. mtd; jg;gpj;Jf; nfhz;lhd; - rkak;> Guhzk; vd;w Nghh;itapy;. Mdhy; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;j ghku kf;fs; ghpjhgkhf khz;L kbe;jdh;.

nray; tpisT ehk; Foe;ijaha;g; gpwe;J tsUk; fhyj;jpy; % lek;gpf;if gw;wp ek; ngw;Nwhh;> ghl;ld;> jhj;jh MfpNahh; nrhy;ypf; nfhLj;j ghlq;fs; mj;jidAk; gRkuj;jhzp Nghy; ek; kdjpy; gjpthfpAs;sd. ,ijj; jsh;j;jpr; rpe;ijf;nfLj;Jr; rpe;ijahy; rpe;jpf;fj; njhpahJ jtpf;fpd;Nwhk;. ehk; vy;yhUk; “xNu Fl;ilapy; Cwpa kl;ilfs;” jhd;. ehk; ,tw;iw mwptpay; G+u;tkhf mZfNtz;Lk;. „G+id FWf;Nf NghdJ. nrd;w fhupak; jtwptpl;lJ.‟ vd;W khjf; fzf;fpy; Fike;J nfhz;bUf;fyhkh? ,J kdijj; jhf;Fky;yth? G+idf;Fk;> jtwpa fhhpaj;Jf;Fk; xU njhlh;Gkpy;iy – vd;W ehk; rpe;jpf;f Ntz;Lk;. mg;gjhd; gpur;rpidfs; jPh;e;J nfhz;L NghFk;. mg;gh ntl;ba fpzW vd;gjw;fhf cg;Gj; jz;zPiuf; Fbj;Jf; nfhz;bUf;fyhkh? Nfhapy; jpUtpohtpy; myF Fj;jp> fhtb vLj;J> nrby; Fj;jpr; nrbw; fhtb Mb> jP kpjpj;J> Mzp kpjpab ele;J> J}f;Ff; fhtbapy; gwe;J> mq;fg; gpujl;riz Ghpe;J> ghw; nrk;G jhq;fp> ML Nfhop


22

fhzpf;ifahf caph;g;gyp nfhLj;J> kil gutp> nja;tk; cU vLj;J Mb> Fwp $wp> flw;fiu ehb top ntl;b> md;d jhdk; nfhLj;J – Mfpa nray;fs; mj;jidAk; kdpjidr; #o;e;J nfhs;s mtd; gLk; ghl;il vt;tz;zk; vLj;Jiug;gJ? vd; may; fpuhkkhd ifjb EzhtpypypUe;J xUtu; khe;jphpfk; gbf;f kl;lf;fsg;G nrd;W> Ie;J tUlq;fspd; gpd; gbg;G Kbj;Jj; jd; fpuhkj;Jf;F xU kl;lf;fsg;Gg; ngz;Zld; te;J njhopy; Ghpe;J te;jhh;. gpur;rpidahy; thba xU FLk;gk; mtiu ehl> mtUk; te;J tPl;ilr; Rw;wpg; ghh;j;J> ,e;j tstpy; xU nra;tpid Gijj;Js;sdnud;W $wp> mijj; jhd; vLj;Jj; jUtjhfg; gz xg;ge;jk; Ngrp> G+irAld; nra;tpidj;; NjLglyk; Muk;gpj;jJ. mth; cUf;nfhz;L tPl;bd; eilghijapy; Xh; mb ePsk;> Xh; mb mfyk;> Xh; mb Mok; cs;s kz;iz ntl;b xU thspapy; Nghl;Lj; jz;zPh; Cw;wp tz;liyj; Njb xU rpwpa jfuj; Jz;il vLj;J „,e;jr; nra;tpid mope;J tpl;lJ. ehd; ,jw;nfhU gpuhar; rpj;jKk; nra;Js;Nsd;. ,dp cq;fs; tho;T kyUk;‟ vd;W $wp eOtp tpl;lhu;. Mdhy; mf; FLk;gj;jpd; gpur;rpidfs; xd;Wk; Fiwe;J Nghftpy;iy.

gFj;jwpTf; fofk;. ,t;thwhd %lek;gpf;iffis ek;ghj rpy gFj;jwpthsh;fs; ,ij vjph;j;J kf;fs; kj;jpapy; Ghpe;Jzh;it cUthf;Fk; Nehf;NfhL gy gFj;jwpTf; fofq;fis mikj;J mUk; ngUk;


23

nrayhw;wpdh;. ngUk;ghyhd kf;fs; ,th;fSld; Nrh;e;J nraw;gl;ldh;. gpd; tUtd ,U fofq;fs; gw;wpait. <.Nt.uh. ngupahh;:- ,th; xU rpwe;j ,e;jpag; gFj;jwpthsh;. gFj;jwpTf; fofnkhd;iw mikj;J mjpy; gy Gj;jprPtpfis mq;fj;jpduhfr; Nrh;j;J %lek;gpf;if gw;wp vLj;Jiuj;J> nrhw;nghopthw;wp> fUj;Jg;ghpkhwypy; nraypwq;fg; gy kf;fs; ,th; fofj;jpy; Nrh;e;J gy ed;ikfs; mile;jdh;. ,th;fspy; gyh; njUf;$l;lq;fisf; $l;bg; ghku kf;fs; kj;jpapy; Klek;gpf;if gw;wp tpopg;Gzh;it Vw;gLj;j mth;fSk; Ghpe;Jzh;T ngw;Wf; FJ}fyk; mile;jdh;. nghpahh; ,d;W ek;Kld; ,y;yhj ngOJk; mth; fofk; ,d;Wk; md;WNghy; nrayhw;wpf; nfhz;bUf;fpd;wJ. Mgpufhk; NfhT+h;:- ,th; ,yq;ifapy; xU rPhpa rpe;jidahsUk;> gFj;jwpthsUkhthh;. % lek;gpf;if gw;wpg; gy gj;jphpiffspy; njhlh;e;J vOjp te;jth;. kf;fspy; xU rpyh; ,tw;iwg; gbj;Jj; jk;ikAk; khw;wpf; nfhz;ldh;. Nga;> gprhR> #dpak;> nra;tpid ele;j ,lq;fis Nehpy; nrd;W ghh;j;J mtw;wpy; Xu; cz;ikAk; ,y;iynad;W ep&gpj;Jf; fhl;bath;. ke;jputhjpfis vjph;j;Jj; jk;Kld; thjhl tUk;gb rthy; tpLj;Jk; xUtuhtJ tuhJ gae;J xJq;fpdh;. ,j;Jiwapy; mth; xU epGzuhfj; jpfo;e;jhh;. ,th; gy kf;fisg; gFj;jwpthsh;fshf;fpa ngUikf;Fhpath;.


24

%lek;gpf;ifapy; ek;gpf;if itj;jpUg;Nghh; njhif ,d;W rw;W mUfpf; fhzg;gbDk; fpuhk kf;fspilNa khw;wkw;w epiyiaj;jhd; fhzKbfpd;wJ. vt;thwhapDk; ,e;ek;gpf;if mUfpatplj;J kf;fspilNa kdepk;kjpAk;> FJ}fy tho;Tk;> ngU Nehf;Fk; ngw;W ,d;Gw;w tho;tpaiy milth; vd;gJ jpz;zk;. ***

-- EzhtpY}u; fh. tprauj;jpdk; (,yz;ld;) ---


25

஥ணி஡ர்கபின் பகர஧ ப௃கம் ஡ரண்ட஬஥ரடும் - ஆடுகபம்

என்

஡஥றழ்

தடங்கபினறபேந்து

சறனர்

஡ள்பிட஬த்஡றபேந்஡

஥க்கடப;

வ஡பேட஬; ஬ரழ்஡டன ஋டுத்து ஡றட஧ தடவ஥ல்னரம் தூ஬ி஦ வ஬ற்நற ஥ரநணின் வ஬ற்நறப்தடம் 'ஆடுகபம்! ஬ி஦க்கும்

தட்ஜட்ஷடர ஥஦க்கும் ஆடம்த஧ஷ஥ர இன்நற ஋ன் சர஡ர஧஠

஥க்கபின் கட஡ட஦ ஡றட஧஦ில் இ஦க்கற, கரனத்஡றற்கும் அ஬ர்கபின்

஬ரழ்க்டகட஦ த஡றந்து஬ிட்ட தடம். எபே ஡றட஧ப்தடத்஡றற்கரக ஢ரற௃ ஷதர் ஬ரழ்ந்து வசன்ந தடம்; ஆடுகபம். ஥ணி஡ணின் ஡ரவணனும் வசபேக்டக ஡றட஧ சுபேள்கபில் கரட்டி; எட்ட ஢றுக்க

஬ரவபடுத்஡

஢றடணட஬ஷ஦

க஡ரப்தரத்஡ற஧ங்கற௅க்கு;

தரிசரக

வதற்றுக்

வகரள்ப

஥நக்க

'அபேகட஡

ப௃டி஦ர஡

'அ஡றகப௃ள்ப

தடம் ஆடுகபம்! எபே

சறன்ண

஢டுஷ஬

வதரநரட஥வ஢பேப்தில்

இ஡஦த்ட஡

஥ணி஡ணின்

உடடத்துக்

஥ணசுக்கும்

ஊவ஧ரிப௅ம்

வகரண்டு

புத்஡றக்கும்

஬பேம்

கட஡,

஡றரிப௅ம்

கட஡க்கு ஥ணி஡ர்கள்,

ஷதரட்டி஦ில்

சறட஡க்கப்

தடுகறன்ந எபே ஢ல்ன஬ணின் ஬ல்ன஬ணின் கட஡ட஦ இ஡஦ம் ஢டுங்க தரர்த்து஬ிட்டு,

கணத்஡

஥ணத்ஷ஡ரடு

வ஬பிஷ஦ந

வசய்கறந஡றந்஡;

஡னு஭றன்; ஆடுகபம்! ஦ரத்ஷ஡ ஦ரத்ஷ஡ தரடடன ப௃னுப௃னுக்கும்ஷதரஷ஡ ஋஡றஷ஧ சுற்றும் உனகம்

சற்று

஥நந்து஡ரன் ஷதரகறநவ஡ணனரம்.

தின்

஬பேம்

'எத்஡

வசரல்னரன..' ஋னும் ஥ற்றுவ஥ரபே எற்டநப் தரடல் ற௃ங்கற஦ின் ஥ீ ஷ஡ எபே

கர஡டன

஌ற்தடுத்஡ற஬ிடும்

ஷதரல்;

அப்தடி

'஢ம்

஥ணட஡

஋ல்னரம் ஬ரரி ஡ன் ற௃ங்கற஦ின் ஷ஥ல் ஷதரட்டுக் வகரண்டு ஆடுகறநரர் தரபேங்கள்

஡னுஷ்;

அப்தடி

஡ரங்க

ஆடுகறநரர்.

க஡ர஢ர஦கத்஡ணம்

஋னும் கட்டடபகடப வ஦ல்னரம் ஥ீ நற; ஦஡ரர்த்஡த்஡றன் கறரீடத்ட஡ அ஠ி஬ித்துக் வகரள்கறந஡றந்஡ ஆடுகபம்!


26

ப௃றுக்கற஦

஥ீ டச஦ின்

கம்தீ஧த்ட஡ப௅ம்,

஡ன்஥ரணத்஡றன்

஬னறட஥ட஦ப௅ம், குபே துஷ஧ரகத்஡றன் அவு஥ரணத்ட஡ப௅ம் ஥஧஠ிக்கும் ஢டிப்பு

஬ட஧

஥ற஧ட்டிப௅ம்

஡ன்

ப௃கத்஡றணரல்

஧சறக்க

஡ன்டண

ட஬த்தும்

ஷ஡டி஬பே஥ரறு

஬.஍.ச.வஜ஦தரனனுக்கு

கரட்டி,

஢டித்து;

ஈர்த்துக்

஡றட஧

தரர்ட஬஦ிணரல் இன்னும்

வகரண்ட

உனகம்

஡ந்஡

஢ம்ட஥

தன

தடங்கள்

஍஦ர

க஬ிஞர்

சற஬ப்புக்

கம்தப

஬஧ஷ஬ற்திந்஡ ஆடுகபம்! இப்தடத்஡றல் கபேப்பு஬ர?

ஷகரதத்஡றல் ஡ீர்த்துக்

க஡ர஢ர஦கன்

கபேப்தின் சு஦

கூட

துட஧சர஥ற஦ர?

எ஫றக்கும்

ஷதட்டட

?

அல்னது

஬டக஦ில்

ஷதர஧ரட

துட஧஦ர?

எற்டந

ஆடசட஦

஢டத்ட஡கபில்

துடித்து

஢ற஧ரகரிக்கரது

஋ன்று

கர஧ணர?

஡ன்

அம்஥ர஬ின்

கண்஠ி஦஥ரக

ஷ஡ரல்஬ிட஦

இன்ஸ்வதக்டர் ஬ன்஥ம்

஢ண்தணர

வகௌ஧஬த்஡றல்

வகரள்ப

கறடடத்஡

஦ரர்?

தடம்

஬ில்னன்கடப

஌ற்றுக்

கடடசற஦ில்

தரர்க்கும் கூட;

வகரண்ட ஥ண஡றல்

இ஦ன்ந஬ட஧

஢ல்ன஬ர்கபரகக் கரட்ட ப௃஦ன்ந ஡றட஧ப்தடம்; ஆடுகபம்! வ஢ற்நற஦ில்

ப௃த்஡ம்

திடித்து஬ிட்டரஷனர, ஢ரவ஥ரன்றும்

ஷகட்கும்

உன்ஷணரடு

கர஡னர்கள்

அல்ன

஧க

஬ந்து

஋ன்று

க஡ர஢ர஦கற,

சுற்நற

டக

஬ிட்டரஷனர;

வசரல்னற஬ிட்டு,

ஷதட்டட

வகரள்பர஥ல்,

஌டண஦

கர஧ன் 'கபேப்பு஬ரண ஡னுட஭ப் தற்நற ஡஬நரக வசரல்டக஦ில், எபே சறன்ண

சந்ஷ஡கத்ட஡

கூட

அ஬ன்

஥ீ து

தடத்஡றன் உத்஡ற ஷதரல் ஷதட்டட கர஧ணின் ஥டண஬ி஡ரன் அட஫த்து க஡ர஢ர஦கற஦ிடம் வ஡ரடனஷதசற஦ில் கூநற஬ிட்டரள் ஋ன்று கடடசற஦ில் சறன்ண஡ரக

எபே

பூ

சுற்நர஥ல்,

஡ரன்

஬ிபேம்தி஦஬ணின்

ஷ஥ல்

இபேம்புப்திடிவ஦ண ஢ம்திக்டகட஦ ஢ற஧ப்தி ட஬த்஡றபேக்கும் ஏர் அ஫கு ஏ஬ி஦த்ட஡ சறரிக்கட஬த்து,

இங்கு஥ங்கு஥ரய் ஋ம்

஢க஧

஡டன஥ீ ஷ஡நறப்

ட஬த்து,

ஷதச

ஷதரகத்துடிக்கும்

ட஬த்து, அந்஢ற஦

வ஥ர஫றட஦ கூட; அந்஡ வதண் ஷதசுடக஦ில் ஧சறக்க ட஬த்஡ தடம்; ஆடுகபம்! அத்஡ரச்சற஦ரக ஬ந்஡, ஷதட்டடக்கர஧ணின் ஥டண஬ி, ஥ண்ட஠ ஬ரரி அ஬ர்

ப௃கத்஡றல்

கண்஠கற

இட஧த்து஬ிட்டு

கண்வ஠஡றஷ஧

஬ந்து

ஏடுடக஦ில்,

஢றற்கறநரள்.

஢ரம்

அ஬ள்

வசன்று஬ிடுடக஦ில், ஷதட்டடக்கர஧ன் இபேண்டுப்

தரர்க்கர஡

஬ட்டட஬ிட்ஷட ீ

ஷதரண அ஬ர்


27

஬ட்டிற்கு ீ

஬பேகறநரர்,

தரர்க்கறநரர். அள்பி

஬ந்து஢றன்று

஦ரபே஥றல்னர஡

அ஬ர்

ப௃கத்஡றன்

அந்஡ ஥ீ து

அந்஡ ஬டு ீ

஬ட்டட ீ

சுற்நறச்

஡ணிட஥஦ின்

வ஡பிக்கறநது.

சுற்நற

அச்சத்ட஡

இபேண்ட஬ட்டின் ீ

தடிக்கட்டுகபின் ஷ஥ல் அந்஡ ஢ள்பி஧஬ில் ஬ந்து ஢றன்று, அ஥ர்ந்து, ஡ணிட஥஦ில்

஢ட஥ரடும்

அ஬ட஧ப௅ம்,

அந்஡

஬ட்டடப௅ம் ீ

தரர்க்டக஦ில் '஍ஷ஦ர ஥ணி஡ன் இப்தடி ஬ர஫ஷ஬ கூடர஡டர, ஬ஞ்சம் ஢றடநந்஡ இவ் உ஦ிர் குடிக்கும் திட஫ப்பு ஦ரபேக்கும் ஷ஬ண்டர஥டர' ஋ன்று இபேட்டிற்குள் அந்஡ கரட்சறட஦ தடவ஥டுத்து ஢ம் இ஡஦த்஡றல் வ஬பிச்சம் புகட்டுகறந஡றந்஡ ஆடுகபம்! துட஧

தற்நற

஢றடந஦

வசரல்னனரம்.

துட஧

஥ர஡றரி

஢஥க்வகரபே

அண்஠ன் இபேக்க கூடர஡ர? துட஧ ஥ர஡றரி எபே ஢ண்தன் இபேக்க

கூடர஡ர? துட஧ ஥ர஡றரி எபே வ஡ரண்டன் இபேக்கக் கூடர஡ர? துட஧ ஥ர஡றரி எபே கம்தீ஧஥ரக, ஥ணசு சுத்஡஥ரக, வ஡பிவு ஢றடநந்஡஬஧ரக

஢ரம் ஬ரழ்ந்஡றடக் கூடர஡ர ஋ன்று ஢ம்ட஥ப௅ம், அ஬ர் ஬ரழ்க்டக஦ின் ஷ஥ல் ஆடசப் தட ட஬க்கும் க஡ரதரத்஡ற஧ம் துடந஦ின் க஡ரதரத்஡ற஧ம். ப௄ன்று

னட்சம்

வகரடுத்து஬ிட்டு

பைதரய் 'கபேப்பு

த஠த்ட஡ ஬ரழ்டக

஬ரங்கற஬ந்து

஋ல்ஷனரபேக்கும்

஡னு஭றடம் இப்தடி

எபே

஢ல்ன ஬ரய்ப்திடண ஡஧ரதுடர, த஦ன்தடுத்஡றக் வகரள்' ஋ன்று ஞரண ஷதர஡டண

வசய்து஬ிட்டு;

ஆடசட஦

஥ண஡றனறபேந்து

அஷ஡ஷ஢஧ம்

வகரத்஡ரக

஢ம்

஥ணத்஡றற௃ம்

அறுத்துப்

த஠

ஷதரடத்

஡஬ிக்கறந஡றந்஡; ஆடுகபம்! தரட்டரக

கட஡஦ரக

஬ரழ்ந்஡றபேக்கறநரர் உ஦ிர்

஬ிடும்

வகரள்ப

஬சண஥ரக

஡னுஷ்.

அன்தில்

அண்ஷ஠

இ஧வு

அண்ஷ஠

ஷதட்டடகர஧ன்

வசய்து஬ிடுகறநரர்.

஢றற்டக஦ில்,

ஷகரத஥ரக

ப௄ன்று

அம்஥ரட஬ ஥஠ிக்கு

஥ீ து

கர஡னரக

கூட

அண்ஷ஠

஋ன்று

஢ம்ட஥ஷ஦

தற்நற

஢றடணத்து

஬ந்஡ரற௃ம்

ஷசரறு

஥஡றப்புக் உபேகற ஷதரட்டு

அ஥ர்ந்஡றபேக்கும், இணி ஋ப்ஷதரறே஡றற்கு஥ரய் இல்னர஥ல் ஷதர஦ிடுச்ஷச' ஋ன்று

அறேம்

஡றரித஬ர்கபின் இ஧ண்டு

அட஫஦ில், புத்஡ற஦ில்

ப௄ன்று

வதற்ஷநரரின்

கண்஠ ீ஧ரல்

ப௃஡றஷ஦ரர்

அபேட஥

சுடுகறநது

஡னு஭றன்

இல்னத்ட஡஦ர஬து

஥ரணசலக஥ரய் வசரல்கறநது ஆடுகபம்!

வ஡ரி஦ரது

இறேத்து

஢டிப்பு. ப௄ட


28

'அப்தன்ந஬ன்

தடுத்துட்டு

஋றேந்து

ஷதரந஬ன்

இல்டன,டகதிடித்து

இது ஡ரன் உனகம்னு எவ்வ஬ரபே அடசட஬ப௅ம் கரட்டுத஬ன் ஋ன்று வசரல்ற௃ம் ஷதரது' ஦ர஧து ஬சணம் ஋றே஡ற஦ஷ஡ர ஋ன்று ஆச்சர்஦த்஡றல் புபே஬த்ட஡ உ஦஧ட஬க்கறநது தடம்! அனு஧ர஡ர ஸ்ரீ஧ரம் தரடும், ஡ன்ணணரஷண ஢ரஷண ஡ணணரணர ஋ன்று து஬ங்கற

'அய்஦ய்ஷ஦ர வ஢ஞ்சு அடனப௅஡டி' ஋ன்று ஬பேம் தரட்டுக்கு

'உ஦ிவ஧ல்னரம் சர஡ர஧஠

ஷசர்ந்து

஥க்கபின்

தரட்ஷடரடு

஬ரழ்க்டகப௅ம்

஥ண஡றல் ஆங்கரங்ஷக தச் ஡஬ிக்கு஡டி

஋ன்

அடசகறநது. அந்஡

அ஡றல்

கரட்டும்

வதண்஠ின்

சறரிப்பும்

தச்வசன்று எட்டிக் வகரண்டு 'கு஫ம்தித்

஥ணசு'

஋ன்று

஢ம்ட஥ப௅ம்

ஷசர்த்ஷ஡

புனம்த

ட஬க்கறநது. அ஡றற௃ம்,

஢டு

இ஧஬ில்

஬ண்டி

஬ரங்கறப்

ஷதர஬தும்,

புடகப்தடம்

஋டுப்ததும், துட஧ ஢ள்பி஧வு தூக்கம் கூட தரர்க்கர஥ல் 'கபேப்பு ஬ண்டி ஷகட்டதும்

வகரண்டு஬ந்து

வகரடுத்து஬ிட்டு

'தரர்த்து

ஷதர'

஋ன்று

வசரல்னற஦னுப்பும் தக்கு஬ப௃ம், ஢ம்ப௄ரின் ஢றடந஦ அண்஠ன்கற௅க்கு இபேக்கு஥ரணரல், வகரண்டு

அ஡ற்கும்,

஢ம்

இநக்கும்

஥ண்஠ில்

஢றடந஦

கர஡னரல்

கர஡னர்கடப

தின்ணரஷனஷ஦

஬ந்து,

஡ற்வகரடன

கரப்தரற்நற

வசய்துக்

஬ிடனரம்.

எண்஠ர

சுற்று஬஡ரஷனர

஥ண்஠ின்

கர஡னர்கற௅க்கும்

டகதிடித்து஬ிட்டரஷனர கர஡னரகற ஬ிடரவ஡ன்று வசரல்னற சறரிக்கும் அந்஡

வதண்஠ின்

தக்கு஬ப௃ம்

஢ம்

ஷ஬ண்டும் ஋ன்று' தரடம் வசரல்கறநரர் ஷதரல் வ஬ற்நற ப௃பேகன். கடடசற஬ட஧

இபேப்ஷதன்

஋ன்று

வசரன்ணது

ஷதரல்

கடடசற஬ட஧

உடணிபேந்து, ஥ரடி஬ட்டு ீ வதண் ஦ரர் ஬ட்டு ீ வதண்஠ரணரற௃ம் கர஡னற ஋ன்நரல் இப்தடித் ஡ரன் இபேப்தரள், இபேக்கனும் ஋ன்தது ஷதரல் அ஬ன்

ஷதரண

இடவ஥ல்னரம்

ஷதரய்,

஥ண஡ர஧

஢ம்ட஥

ஷ஢சறக்க

ட஬த்து ஬ிடுகறந க஡ர஢ர஦கற தரத்஡ற஧த்஡றனறபேந்து; அம்஥ர, அத்஡ரச்சற, ஢ண்தன், வதங்கறெர்

ஷதட்டடக்கர஧ன், கர஧ன்஬ட஧

இன்ஸ்வதக்டர்

ஆட்கடப

துட஧சர஥ற

க஡ரப்தரத்஡ற஧த்஡றற்கு

஥ற்றும் எட்டிஷ஦

ஷ஡ர்ந்வ஡டுத்஡ ஬ி஡ப௃ம்; வ஬ற்நற஥ரநடண எபே சறநந்஡ இ஦க்குணர் ஋ன்று வ஥ச்சறக் வகரள்பஷ஬ வசய்கறந஡றந்஡ ஆடுகபம்!


29

ஷகர஫றச்

சண்டட

கட஡஦ரகத்

஡ரன்

ஷகர஫றட஦஦ர,

஬ிடும் தடஷ஥

எபிப்

எபே

ஊரின்

஢கர்த்துகறநது.

த஡ற஬ரபட஧஦ர,

எபேசறன இ஡றல்,

இடச

஥ணி஡ர்கபின்

஦ரட஧

புகழ்஬து

அட஥த்஡஬ட஧஦ர,

சண்டட கரட்சற அட஥த்ஷ஡ரட஧஦ர, கட்டிடக் கடன இ஦க்குணட஧஦ர, ஬சணம்

஋றே஡ற஦஬ட஧஦ர,

஢டித்ஷ஡ரட஧஦ர,

இ஦க்குணட஧஦ர...........,

஦ரட஧ப் தர஧ரட்டு஬து? ஢ரன்டகந்து ஷகர஫ற, தத்஡றபேதது ஥ணி஡ர்கள், ப௄ன்று ஢ரன்கு ஬டு, ீ எபே சந்ட஡, சறன வ஡பேக்கள், அஷ஡ரடு எபே வதரி஦ ட஥஡ரணம் ஷதரட்டு இப்தடிப௅ம் எபே தடம் ஋டுக்கனரம் ஋ன்று சதரஷ் ஷதரடட஬க்கறநது ஆடுகபம்! அந்஡ அத்஡ரச்சற ஢றடண஬ில் இபேந்து வகரண்ஷட இபேப்தது ஷதரல்; கரனத்஡றற்கும்

஢ட்பு

திசகர஡

அபெப்

அண்஠னுக்கு

இன்ஸ்வதக்டர்

துட஧சர஥ற஦ின் ஆட்கள் ஥து ஊற்நறக் வகரடுத்து அ஬ர்கள் தக்கம் ஬஧ ஷகட்க,

அட஡

ஷதசுடக஦ில்;

அ஬ர்

஥றுத்து

஌ட஫கபின்

ஷதட்டடக்கர஧ணின்

஬ட்டில் ீ

இபேந்து

஢ட்பு

஬பர்ந்஡

தற்நற

வதரி஦

ஆன஥஧ம் ஷதரல் ஢ற஥றர்ந்து வ஡ரிகறநரர் ஢஥க்குள். ப௃டி஬ில்,

ஷதட்டடக்கர஧ன்

஋ன்ண஡ரன்

஡ணக்கு

துஷ஧ரகம்

வசய்஡ரற௃ம், துடநக்கு ஷதட்டடக்கர஧ன் ஷ஥ல் இபேக்கும் ஥஡றப்பும் குடந஦ர஥ல்,

ஊபேக்கு

அ஬ரின்

ச஥ஷ஦ரசற஡஥ரக

஥ரநற஦

இறுகற஦

வகரடூ஧ ப௃கத்ட஡ப௅ம் கரட்டிக் வகரடுக்கர஥ல், ஡ன்டண ஢ம்தி ஬ந்஡ கர஡னறட஦ப௅ம்

டக஬ிடர஥ல்,

஢ண்தடணப௅ம்

஡ன்ஷணரடு

வகரண்டு அடன஦ர஥ல், ஥ரட்டி஬ிட்டும் ஷதரகர஥ல்; ஊட஧,

஬ிபேம்தி஦

஥ண்ட஠,

஡ன்

இறேத்துக்

஡ரன் ஬ரழ்ந்஡

஬ரழ்க்டக஦ரக

வ஬ற்நற஦ரக

஢றடணத்஡ அத்஡டணட஦ப௅ம் ஬ிட்டு஬ிட்டு கபேப்பு அந்஡ வதண்ஷ஠ரடு ஋ங்ஷகர

பு஡ற஦

உனகம்

ஷ஢ரக்கறப்

ஷதர஬஡ரக

தடம்

ப௃டிடக஦ில்,

'஥ண஡றல் எபே ஡ணி஥ணி஡ணின் கட஡ட஦ இத்஡டண ஷதர் ட஬த்துக் கூநற஦஡ரகஷ஬

஡றட஧ப்தடம்

஢றடநகறநது.

஋ன்நரற௃ம்,

எபே

஢ல்ன

஥ணி஡டண, சறனஷ஢஧த்து என்றுஷ஥ வசய்஦ இ஦னரது ஬ி஡றக்கப் தட்டு ஬ிடுகறந சூழ்஢றடனகற௅க்கு ஥த்஡ற஦ில் ஢றன்று ஬ரய்஬ிட்டு அறே஡ எபே ஥ணி஡டண,

கண்ப௃ன்ஷண

கரட்டி

இ஡஦ம்

ப௃றேக்க

அ஬ரின்

஬ரழ்க்டகட஦ ஢ற஧ப்தி இது ஡ரன் சரி஦ரண ப௃டிவ஬ன்று ஡டன஦ரட்ட ட஬க்கறநது. அபெப்

இநந்஡தும்

அ஬ட஧

ச஬ப்

வதட்டி஦ில்

ட஬த்து

வகரண்டு

வசல்டக஦ில் 'சூ஧ர' வசரல்னறப் ஷதரகும் இஸ்னர஥ற஦ உநவுகபின்


30

஌ழ்ட஥ குடிகபின் ஬ரழ்஬ிடண தட஥ரக்கறக்வகரண்ட எபே புத்஡கம் ஢றடந஬டடந்஡து ஷதரன; எபே இனக்கற஦ம் ஥ண஡றல் த஡றந்து ஷதரண உ஠ர்வு; இ஦க்குணட஧ப௅ம் இப்தடத்஡றற்வகண உட஫த்஡஬ர்கடபப௅ம் ஋ண்஠ிப் தர஧ரட்டஷ஬ ட஬க்கறநது. ஋ப்தடிஷ஦ர

஋ல்னர

஡றட஧ப்தடம்

ஷதரனஷ஬

இப்தடப௃ம்

ப௃டிந்துப்

ஷதரடக஦ில், ஦ரபேடஷணர ஬ரழ்ந்து஬ிட்டு வ஬பிஷ஦ ஬பே஬து ஷதரல் '஡றஷ஦ட்டர் ஦ரத்ஷ஡,

஬ிட்டு

அந்஡

வ஬பிஷ஦

ப௃கங்கள்,

஬ந்஡ரற௃ம்

அ஬ர்கபின்

ஷகட்கும் ஷதச்சு

அந்஡

஋ண

஦ரத்ஷ஡

஋ல்னரஷ஥

஥ண஡றற்குள் தரடனரக ப௃னுப௃னுக்கப் தட்டு, இப் தடத்஡றல் ஢டித்஡ அத்஡டணப் வகரண்டு;

ஷதட஧ப௅ம்

அ஬ர்கஷபரடு

஥நக்கர஥ல் ஬ரழ்ந்஡

எபே

஡ணக்குள்

த஡றவு

உ஠ர்ட஬

வசய்துக்

஦ரரிடஷ஥னும்

வசரல்னறத் ஡ீர்க்க அடன஦ஷ஬ வசய்கறநது ஥ணசு..

இப்பதரம஡க்கு, ஢ரன் வசரல்னற஬ிட்ட஡ரக ஢றமநந்துக் வகரள்கறபநன்!!!!!!!!!!!! -----------------------------------------------------------------------------------------஬ித்஦ரசரகர்


31


32

஥஧஠த்஡றன் சர஦ல்

உணக்குத் வ஡ரி஬஡றல்டன ஢ீ இடபப்தரறு஬து

தரம்தின் ஢ற஫னறவனண.. உணக்குத் வ஡ரி஬஡றல்டன ஢ீ சறரித்஡றபேப்தது

ப௃கக் கண்஠ரடி ப௃ன்வணண.. உணக்குத் வ஡ரி஬஡றல்டன ஢ீ ஬ிடர஥ல் திடித்஡றபேப்தது சறங்கத்஡றன் ஬ரவனண..

உணக்குத் வ஡ரி஬஡றல்டன ஢ீ ஬ர஫ ஬ிபேம்பு஬து

சு஦஢னத்஡றன் கூட்டிவனண.. உணக்குத் வ஡ரிந்஡து என்று஡ரன் ஢ீ ஡றடபத்஡றபேப்தது

஥஧஠த்஡றன் சர஦ல் வகரண்ட கர஡னறல் ஋ண.. -இடசப்ரி஦ர


33

ehd; vd;gJ ,d;ik MFk; - rpj;jhHj;j ~Nr| Fntuh ~~vdJ ghh;it Kw;wpYk; njspthf ,y;yhjtiu.... ehd;F NkjF cz;ikfisg; nghWj;jkl;by;> nka;ahd tpopg;gpid ehd; czh;e;J nfhz;Nld; vd;W nrhy;ykhl;Nld;.|| nfsjk Gj;jh; gjpdhW mfitr; rpj;jhh;j;jdpd; Xug;ghh;itfs; aNrhjuhtpd; tpopj;jpiria tphpNfhz tisg;Gfspy; topklf;fp tpul;bd. ,U rpW ngha;iffspw; JUJUj;Jr; Rw;wpr; Rod;Nwhbd fU kr;rq;fs; ,uz;L. rhf;fpa Rj;Njhjdd; ,ijr; rhf;fpl;L NkYk; Nfhg;ig kJit Cw;wp tpOq;fpdhd;. kl;lw;w kfpo;r;rp@ tpy; tisj;J kyuk;gbf;Fk; khuNd ,Wjpapy; ntd;Nwd; vd;W nky;yr; rphpj;jhd; vd;W kl;lw;w kfpo;r;rp. me;jf; fpol;Lf; Fwpnrhy;gtdpd; vr;rhpf;if fhj;jJ. ,dp nfsjk rpj;jhh;j;jd; vl;Lj;jpirfSk; fl;balf;fpj; jd; fhybf;Fs; itj;jpUf;fg; gl;lk; fl;lNtz;baJjhd; ghf;fp vd;whd; Rj;Njhjdd; kdf;fl;baf;fhud;. rpj;jhh;j;jd; fz;fspNyh> mtd; ehw;gjhapuk; Mlw;ngz;fspidAk; jd; ghjk; gLk; jpirf;Fj; J}R jl;l itj;jpUf;Fk; moF aNrhjuh kl;LNk. mtdJ cyfj;jpy;> ahidfs; kjk; nfhz;L Nghhpltpy;iy@ nts;is Mguzk; mzpe;J moF


34

ghh;f;fg;gl;ld. Aj;jNghpiffs; rg;jpj;J> kuz Nksq;fs; Koq;fp mwpag;gltpy;iy@ aho;fspd; ehjj;jpy; Nky;khlj;Jg;ghh;itfspy; kiyr;rhuy;fspy; jz;kjp kl;Lk; Nkhdj;jpy; Nkhfkha;> Nkhfdkha;g; Gd;dfpj;jhd;. ,we;j Fotpia vOg;gpj; juf;Nfl;L ve;j Viog;ngz;Zk; ,iwQ;rp epw;ftpy;iy. Nkdpf;Fk; Milf;Fk; Ngjk; Ghpglhtz;zk; Fog;gk; jUk; gl;Lg;ghitah; kl;Lk; mtd; Fuy; Nfl;lkhj;jpuj;jpy; eh;j;jfpj;J epd;whh;fs;. Fl;lNehapy; vtUk; mq;fq;fs; mOfpj; njhq;f> Jz;lhf> Njhy; jsh;e;J fz;Kd;Nd fplf;ftpy;iy. ,skdk; tpk;kpg;Gilf;f> kyh;e;j> kjh;j;j mq;fj;J kq;ifah; kl;Lk; md;dkha;> kapyha;> fpspaha;> Fapyha; mq;Fkpq;Fk; mire;jpUe;jhh;fs;.. ,g;NghJ ,itnay;yhNk mh;j;jNkaw;w rpd;dr; re;Njh\q;fs; vd;W Mtpaha;g; Nghk; tz;zk;.... kdnkq;Fk; Rw;wp.. aNrhjuh.. rpj;jhh;j;jd; kdg;ngha;ifapy; fhjYk; fhkKk; fye;njhU nghd;kPdha;g; gpufhrpj;J> kfpo;r;rpapNy NknyOe;J Js;spj; Js;sp tpOe;jJ ,d;g vz;zr;RopAs;.... ~~ehNd ghf;fparhyp@ vdf;fha; cyfj;Nj vj;Jiz ,d;gk; gilj;J itj;jha;> kyud;G khuh....|| ***** FQ;Rj;jq;kPDf;F kfpo;r;rp@ kfpo;rpnad;why;> fz;zhbj;njhl;b NkyhAk; fiuGuz;Nlhb> mij mjw;Fs; tpl;ltdpd; tPnly;yhk; epug;Gk; jLg;gw;w Copg;ngUnts;sk;. jdf;nfd moFj; njhl;btPL je;jtd; iffis Kj;jkplTk; Njhd;wpaJ> Rl;bkPDf;F. mjw;nfd xU tPL@ Rj;jkha; ePh;@


35

Rw;wpNahlr; Rod;NwhLk; jhtuq;fs;. tpisahl> tz;zq;fs; tbtq;fs; NtWgl;lhYk; vz;zq;fs; NtWglh ,d;Dk;; gy kr;rj;Njhoh;fs;. xope;Jnfhs;s nghk;ikr; RopNahb> Fl;bf;fw;fs;> ftpo;e;j rpg;gp. ~~vj;jid Nfhb ,d;gk; itj;jid eP> vd;id ,j;jF ePh;g;gpwg;ngd;W gilj;jtNd! ,j;jF ePh;g;gug;gpid ePe;jf; nfhLj;jtNd!!|| fhw;iw vLj;Jf;nfhz;L mbr; rpg;gpf;Fs; tpl;l Fkpo;fs;> nghpjhfp NkNy te;J kPz;Lk; fhw;wpy; cile;JNghdJ fhztpy;iy> rpd;dj;jq;fkPd;. jd; FJ}fyj;jpd; gpbapy; NkYk; fhw;iwf; Fbj;J Fkpio tpl;Lf; nfhz;bUe;jJ. ***** kahdj;Jr; Rthpw; Js;spapUe;jtd;> ,be;j E} w;whz;Lf;fhyr; rkhjp ntbg;gpUe;njy;yhk; kfpo;r;rp ghsk; ghskhf tope;Njhlf; fz;lhd;. fhpj;Jz;nlhd;nwLj;J mj;jid kahdkjpy;> kuk;> rpd;dk; vy;yhk;> ~~vd;dts; ngah; ,J@ mtis ehd; vd; ,d;Daph; Nkyha; ,e;jsT Nerpf;fpNwd;|| vd;W tpliyj; jpiug;gl ehafh;fs;Nghy vOj Mty;. $Ndh> FUNlh> nrtpNlh> moNfh> mJTkpy;iyNah xUj;jp jd;idf; fhjypf;fpwhs; vd;w vz;zNk vj;Jiz khw;wq;fis> cd;djq;fis xUtDs; Mf;Ffpd;wJ. jpdrhpr;rtuk;> cilfspw; Njh;e;njLg;G> gpd;fhw;rl;ilg;igAs; rpW fz;zhbAk; rPg;Gk;> re;jpf;nfhUKiw tz;b epWj;jpj; jiythUif> ~ghh; vd; xt;nthU mirtpYk; myl;rpak; epiwe;j fhiskhl;Lj;jdk;| vd;gJ Nghyf; fhl;bf;nfhs;tjpy; kpf mtjhdk;.. ....vy;yhtw;Wf;Fk; Nkyhf> tho;f;ifapy; Kd;Ndw


36

xU Jbg;Gk; xOq;Fk; mh;j;jg;gLjYk; mjdhy; neQ;r epiwtiljYk;. ,g;Nghnjy;yhk; kWgpwg;Gf;fs; kdpjDf;F cz;L vd;W gl;lJ mbf;fb neQ;Rf;Fs;> mts; epidT Kfpo;f;Fk;Nghnjy;yhk;. nrhy;yg;Nghdhy;> ,e;j tho;f;if vg;NghJk; mw;Wg;Nghfyhk; vd;w tifapYk; mtisg; gphptJ vd;gij xj;Jf;nfhs;sKbahjjhy;> njhlh;e;Jk; gpwg;Gf;fs; ,Ue;Jnfhz;Nl ,Uf;Fk; vd;gij ek;GtJ fhjYf;Fr; rpuQ;rPtpj;jdj;ijj; je;J> Njhd;Wk; gak; epiw gphpTj;Jaiu ePf;fpaJ. ,d;Dk;Nkyhf> Mapukhapuk; tUlq;fSf;F Kw;gl;l gpwg;nghd;wpy;> VNjh fhuzq;fshy;> jhd; tpl;Lg; gphpe;jtNsh> my;yJ jd;id tpl;L mfd;wtNsh kPz;Lk; iff;nfl;bapUf;fpwhs; ,dpNaDk; tpl;Lg;gphpahNj ve;jg; gpwg;Gf;Fk; VJ fhuzk; nfhz;Lk; vd;gJNghw; rpj;jg;gpuik. ***** ~~xU fditg; Nghy. vdf;F kfpo;r;rp jUfpd;w vJTk; xU Qhgfg;gbtha; cUkhWk;@ fle;jit kPs tuh|| - rhe;jpNjth; II gs;spaiw thapw; fjtpdpd;W jpUk;gp mts; Kfj;ijg; ghh;j;jhd; rpj;jhh;j;jd;. epynthspapw; rg;ukQ;rj;jpy; khh;Gj;Jfpy; fiyaj; J}q;fpf; fple;jhs; aNrhjuh. Gjpd;%d;W


37

tUlj;J ,d;gj;Ja;g;G@ kz tho;f;if Muk;gj;jpw;F ,d;W rw;Nw clw;fl;Lf; Fiye;J NghapUe;jhYk; rpj;jhh;j;jd; Njitfl;fha; kl;LNk ,d;Dk;; jd; ,sikiaf; Fiyahkw; fhf;fg; Nghuhbf; fple;jhs; me;eq;if vd;W mwpahjhd; my;y rhf;fpa ,sturd;. mtDf;fhd mts; NritapYk; fhjypYk; %lr; rpWkUTf;Fk; fsq;fk; ,y;iy. MapDk;> tpuy; mOfpj; njhq;f> tPjp flf;f Kide;Jk; Kbahf; Fl;lNuhfpf;fha;j; Njh;r;rf;fuq;fs; Rw;wkWj;jNj.... gy;yf;fpd; % Ljpiuf;$lhf %g;Gf; ifePl;b cz;bf;Fg; nghUs; ahrpj;jNj.... ahf;if epiyahnjd capuw;w njUg;gpzk; nrhy;yhkw; nrhy;ypg; NghdNj.... ....,d;Dk; vj;jid ehl;fSf;Fj;jhd; ,aw;ifAld; eP jhf;Fg;gpbg;gha; vd; ,stofp aNrhjuh? %g;G cd;idAk; FUjp topatopag; gw;wpj; jpd;Dk;@ vd;idAk; mJNghyNt.... ,Wjpapy; Kd;Ndh gpd;Ndh khud; rf;jp mw;Wg;Ngha; xU fhyk; fhyd; ifg;gw;wpg;Nghthd; cd;id> vd;id. vd; ,lj;Nj mkh;thd; ,uhFyd;@ cd; gQ;rizapw; Japy;ths; ,d;ndhU ,seq;if ,uhFyDf;fha;j; jd; vopy; tw;wpg; Nghfhky; fhyj;Jld; Njhw;Ngd; vd;wwpe;Jk; rkh; epfo;j;jp.. tPjpapw; fz;l tpjpr;rf;fuNkh> NkYk; jd; xOf;fpNyNa nkJtha;f; fwq;Fk..;.. ....kPzL ; k; jpUk;ghky; xU jpUlidg; Nghy; fjit %br; nrd;W Njh;r;rhujpaplk; fghlf;fjT jpwe;J fhL Nehf;fpj; Njiu Xl;l Vty; gilj;jhd;. ehl;nly;iyapw; Njh;r;rhujp mq;fp jhd; Gide;J> nraystpy; rpj;jhh;j;jd; cyFf;Fr; nrj;J mltpf;Fl; Jwtpaha; mwpahj xd;iwj; Njb miyaj; njhlq;fpdhd;. *****


38

jq;fkPd; gUj;jpUe;jJ. MapDk;> jd;idj; jtpu NtnwhU kPDk; jdpNa ePiur; Rw;wp> njhpahj vijNah Njb XLtJ NghyNth my;yJ mwpahj VNjh Juj;j XLtJ NghyNth mjw;Fg; gltpy;iy. el;Gf;fha; kpFjp kr;rq;fs; ,g;NghJk; jd;Dld; jhtuk; Rw;wpdhYk; fw;fSs;Ns xspe;jpUe;J tpisahbdhYk; vy;yhNk xU ntsp xg;Gf;F vd;W gl;lJ. mtw;wpd; ftdk; jj;jkJ JizfspYk; Kl;ilfspYk; FQ;Rfspd; czTf;fha; xd;Nwhnlhd;W NghhpLtjw;fhfTNk vd;W njd;gl;lJ. jq;fkPd;fSf;F kl;LNk jdpik mjpfkhf ,Uf;Fnkd;gjha; xU Rl;bf;fhl;Lk; czh;T. kpFjp nts;sp> g+r;Rtz;z kPd;fspNy nghwhik tphpe;jJ. jq;fkPDf;F ePUs; ntWik g+j;jJ@ ePh; jdpikj;Jah; fye;J fiue;J epuk;gw;fiuryha; %r;irj; jpzwg; gz;zpaJ. Neuj;Jf;F czTk; ePe;j ePUk; kl;LNk tho;f;ifapy;iy vd;W gl;lJ. mbf;fb ePh; NkNyhuk; vOe;J te;J ntspj;Js;sp ntWikafw;w VJk; top fhzKad;wJ. czT je;jtd; kPz;Lk; ePUs;Ns J}f;fp tpl;lhd;> ,d;Dk; jpzW.... ehd; ,urpj;jpUg;Ngd; vd;gJNghy. jhtuj;jpidr; Rw;wpr; Rw;wpNa ,Uj;jy; mYj;Jg;Ngha;> kw;iwa FLk;gq;fs; kfpo;r;rpiaAk; nfLf;fhtz;zk; njhl;b mbg;gFjpg; ngha;airT nghk;ikr; RopNahbNahL jdpj;J tpisahlf; fw;wf;nfhz;lJ. mjd; cyfk; ntspr;RUq;fp> cs; tphpe;jJ. *****


39

fhiyAzT> fhh;r;rhuj;jpak;> fzdpNtiy> kjpaTzT> fzdpNtiy> fhh;r;rhuj;jpak;> esghfk;> ,uTzT> njhiyf;fhl;rp> njhiyNgrp> J}f;fk;> fh. . . . .>>>>>>>> fle;j ehd;fhz;L Roy;Nt fhh;r;rf;fuk;Nghy.... epkplNeuq;fs; tho;e;jpUf;Fk; Neha;f;fpUkpfs;> ehl;fhyk; caph;jhpf;Fk; Esk;Gfs; - ,it tho;f;iffs; vj;Jiz Nkw;gl;lit vd;W gl;lJ neQ;Rf;F. tho;jYf;fha;j; njhopyh> njhopy;Ghpjl;fha; tho;f;ifah? njhopiyf; Fiw nrhy;yp vd;d gad;? vq;fpUe;jhYk; jpd;dj; - J} q;f Njitg;gl;ljJjhNd. Mdhy;> Kd;dh; kWj;jth;fs; me;ehl;bNy ,e;ehl;Lj; J}jufj;jpdh; vd;why;> ,d;iwf;F ngw;Nwhh; nrhe;jf; flikfs; Rw;wpg;Nghl mts;. flikfs;.... vth;f;Fj;jhd; ,y;iy? ,Jjhd; cdf;fhf vd; flikfspw; gpwo;e;jJNghy> ePAk; gpwof; fw;wpUf;f kWg;gnjd;d vd;W vjph;ghh;f;Fk; ePjpaw;w Vkhw;w kdg;ghq;Nfh??? Ghpatpy;iy. tYg;gLj;jp mioj;jhy;> tuhJ Nghfhs;. Mdhy;> te;Jk; flik gpwo;e;jjw;fha; jd;Ds; tUj;Jz;L> mjdhy;> jd;dtDs;Sk; Fz;^rp tpij Kisf;ff; fw;gpj;Jf; fple;jhy;... xUtPL... E}y;fspw; nrhy;yg;gl;l efuq;fspy; ,uz;L. ahUilaNjh Ntbf;if kPd;gpbj;jy;fSf;Fj; J}z;bw; GOtha;j; jhk; nespar; rgpf;fg;gl;l ,U khDlh;fs;. nghk;ikf;fzdpg;ngha;iaj; Juj;jpr; rhsuj;jpidj; jpwe;J njUTf;F mLj;j fiu kahdj;ijg; ghh;j;jpUf;fj; njhlq;fpdhs;... ,e;ehl;L kahdq;fs; kpF Neh;j;jp... czh;Tfs; Fkpopapl;Lg; nghq;fptu rkhjpfspy; ntbg;Gfs; rpjwy;fs; ,Ug;gjpy;iy...


40

,Wfpg; ghiwf; fw;fshfNt mw;wth; cyfk;... rhfhj rtq;fs; rpyjpd; kdq;fs; Nghy... ~~gpwthj ntWikahdJ> ,Ug;gpdJk; ,Ug;gpd;ikapdJk; mjPjq;fisf; fle;jjhFk;. Mjypdhy;> mJ> jhNd ikakhfTk; ikag;ghijahfTk; ,Uf;fpd;wJ. ntWikahdJ> eLepiykdpjd;> efUk; jlkhFk;|| n\hq;fg;gh III ~~efu vy;iyg;Gwj;Nj te;jpUf;fpwhd; rpj;jhh;j;jd;|| njhdp mfl;br; nrhd;dtd; mtidg; ngw;wtd;> Rj;Njhjdd;@ ~~my;y> ,sturp@ ,th; NtnwhUth;> Gj;jepiy ngw;w kfhd; vd;W Kfj;jpy; xl;bf;fplf;fpwJ.|| nrhd;dhs;> Fuy; jzpj;njhU Nrbg;ngz;. aNrhjuhtpd; Fog;gkdk;> ~~vtuhapDk; vd;d? vd; ,sturuhfTk; ,Uf;ff;$Lk;@ ,y;yhtpl;lhYk; kfhidahtJ fz;L tUNtd;|| vd;W ,uhFyidAk; efh; vy;iyf;F ,Oj;Jf; nfhz;Nlhl itj;jpUe;jJ. jd; Kd;Nd jiy jho;j;jp epw;fpd;w ngz;iz Nehf;fp ahf;if epiyahik gw;wp vLj;J nrhd;dhd; Gj;jd;. kPjpg;Ngh;fs; fhyj;jpd; Nfhug;gy; fbgl;L flthapw; FUjp tbe;NjhLk; ,e;j tprpj;jpuj;ijf; fz;bUe;jdh;.


41

Kbtpy; aNrhjuh> ~~gpl;rhghj;jpuk; Ve;jpg; gpf;Fzpaha;g; Nghf tpioT> IaNd|| vd;whs;. ,uhFyDk;> ~~je;ij top> jha;top vd;gJNt ve;jd; topAk;|| vd;W nrhd;dhd;. Gj;jd; mjw;Fr; nrhy;thd;> ~~je;ij top jha;top my;y@ ,J vthpYk; rhh;e;njohj cdf;fhd ce;jd; nrhe;jj; jdp top.|| aNrhjuhtpd; fz;fspw; Nghjprj;Jtd; njhpatpy;iy> ntspf;F ,isj;jpUe;J rPtu Milapy; gpl;rhghj;jpuk; Ve;jp mts; rpj;jhh;j;jNd fz;zpw;gl;lhd;. ~~rpj;jhh;j;j> vd; ,stur> vd;d Fiw vd;dpw; fz;L ,e;epiyf;F nrd;wpUg;gha;? vd;dplk; nrhy;yhkNy eLtputpy; tpyfpg;Nghf.. cd;id ek;gpj; njhlh;e;J te;J cdf;fhf kl;Lk; tho;e;jpUe;jtis> tho;gtis> eph;f;fjpaha; ,iltpl;L ce;jd; ca;itj; Njbj; jdpNa fhdfk; Ngha; eP fz;L nfhz;lJjhd; cz;iknad;W Ch; nrhd;dhYk;> mJ ve;jtifapy; Neh;ikj;jdk; epiwe;j nrhy;@ ePNa nrhy;..|| - mts; ntspg;gilahaf; Nfl;Lj; jd; rpj;jhh;j;jid mtkjpf;f tpUk;gtpy;iy. rPijAld; ,uhkd; tho;e;j fhyk; ,yf;FkzDld; Ch;kpis tho;e;j fhyj;jpYk; Nky;. Mdhy;> cwq;fhtpypf;fha;j; jhd; cwq;fpf; fple;j ngUiknay;yhk;$l mtDf;Nf Nghftpl;bUg;gjpy; ngUik fz;lhs;. aNrhjuh jd; rpj;jhh;j;jid> kw;Nwhh;Kd;> mtd; Gj;jpud; Kd; jd; tUlfhyj;J tpdhf;fspdhy;> fsq;fg;gLj;j tpUk;ghs;@ mtd; Gj;jdhdjpy; ngUk; g+hpg;gile;jhs;.


42

~~rpj;jhh;j;j fhkj;jPalq;fpg; gy fhyk;@ MapDk; cd; Nknydf;Ff; fhjw; jP mizahJ.|| jq;fkPd; mts; neQ;Rg;ngha;iff;Fl; ,Wjp Kiwaha; vfpwpj; Js;spaJ - ~~jpdk; cd;idf; fhZk; jpUg;jpf;fha; vd;idAk; ,izj;Jf; nfhs;Ntd; cd; rq;fj;jpy;|| ,ijAk; ntspr;nrhy;yhs;. rkepiy gpwe;j cyFf;fha;j; jz;bf;fg;gl;l ghit. rpj;jhh;j;jd; czh;e;jpUf;ff;$Lk;. gpw;fhyj;jpy;> Fj;jdpd; tPl;L eQ;NrW fhshd; cz;L khpj;jNghjhtJ mtDf;Fg; gl;bUf;ff;$Lk;> aNrhjuh jd;id tplj; njspT ngw;w NghJrj;Jt mtjhuk; vd;gJ Vl;by; vOj tpioag;glh tuyhW. ntspg;ghh;itf;F khiyapy; Kj;Jf;fs; Kd;dJNghyNt Nfhh;f;fg;gl;L ,Ue;jd@ Mdhy;> cs;Ns Nrh;j;jpUe;j ,io kl;Lk; Ntwha;> Gjpjha;.. ,j;Jiz fhyk; jdpNa fple;jNjnad;W njhl;bf;Fs; jq;fkPDf;Fj; Jizahf xU ngz; nghd;kPd; Njbf; nfhzh;e;Jtpl;ldd; mjd; tsh;gg ; hsd;. Js;spf; Fjpj;Njhba ngz;kPidf; fz;l khj;jpuj;Nj> cs;tphpe;j cyfk; RUq;fp ntspNa Fsph; ePUs;Sk; neUg;NgwpaJ jq;fkPDf;F. mjw;nfdTk; Xh; jdp cyfk; tphpe;jJ. ehis mt;Tyfpy; ez;g kr;rq;fSf;fha;g; Nghf;fKbahJ nghOJfs; nghWg;Gf;fs; epiwe;J topayhk;@ MapDk; vd;d?? RikfSk; ,uz;L tifg;glyhk;.. ,d;gr;Rik> Jd;gr;Rik. tl;lj;Js;


43

fWg;GtisghjpAs; ntSg;Gr; rpWtl;lk;> ntSg;GtisghjpAs; fWg;Gr; rpWtl;lk; vd;W apq; - ahq; fw;fhkNy Ghpe;J nfhz;lJ kPd;. fw;Wk; nraw;gLj;jhjjpYk; fw;fhkNy nraw;gl;bUj;jy; rpwg;G. Js;spf;Fjpj;Njhba ngz;kd P ;> jd;idf; fz;lkhj;jpuj;Nj fPopUe;j jq;fkPd; NkNyhb tuhj fhuzj;ijj; jhd; RopNahbf; fPo;r;nrd;W fz;L nfhz;lJ. jq;fkPd; ky;yhf;fha; kpjf;f mjpf fhyk; ,y;iy vd;gJ Nghy gf;fthl;bw; rhpe;J mire;jpUe;jJ. jdpahfNt ,Ue;jpUf;fyhk;@ ek;gp te;j JizAk; ,we;jpUf;ff;fhzy; kpff; nfhLe;Jah;... ,dp> ngz;kPd; jdpNa nghk;ikr; RopNahbiaj; jhd; Rw;wp tuyhk;. Mdhy;> mjw;Ff; $lNt Rikaha;> jd;idf; fhyk;jho;j;jp ,q;F mDg;gpa nfhLikf;F vthpy; Mj;jpuk; nfhs;tJ vd;W njhpahj Xh; ,yf;fw;w FUl;LNtjid mjd; ,wg;G tiuf;Fk; thYlNdNa khaf;FQ;rk; fl;bj; njhlh;e;jpUf;ff;$Lk;. mjd; tsh;g;ghsdpd; tpUe;jhsp ntspg;ghh;itahsDf;F> jq;fkPd; ePh;j;njhl;bf;Fs; md;iwf;Fg; Nghy ,d;iwf;Fk; khWjypd;wp ePe;jpf; nfhz;Ljhd; ,Ue;jJ. tsh;g;NghDf;Fk; njhpAk; Kd;idf;F epiy ,d;iwf;F Ntnwd;W@ Mdhy;> nghk;ikf;Fj; jdpNa fhty; epw;fr; rgpf;fg;gl;l kPDf;F kl;Lk; Ghpaf;$Lk;> mjd; Jah;fSk; Nfhgq;fSk; mjw;F ,iof;fg;gl;l mePjpfisg; NghyNt mjpfnkd;whYk; mitNghw; jpl;lkplg;gl;lit my;yntd;W> Rq;fg;ghpNrhjid Kbe;J igfis tz;bapw; js;spf; nfhz;L te;jtisf; fz;l khj;jpuj;jpy;>


44

kdJ vl;L tUlq;fSf;F Kd;Nd kahdr;Rthpw; Fjpj;jJNghyNt Js;spaJ. ,ilte;j fhyj;Jah;fSk; Nfhgq;fSk; NtjidfSk; fzg;nghOjpy; mw;Wf; fiye;jd tpkhdepiya Nkff;$l;lq;fSld;. tw;GWj;jpg; gw;wpj;njLj;j igfisj; jhd; Rke;J> Ch;jpapy; itj;J tpl;L Xl;Leh; ,Uf;iff;F kWgf;fj;Jf; fjitj; jpwe;J ,Uf;fr;nrhd;dhd;. tz;b efu ,d;ndhU cyfk; Kisj;njOe;jJ. fhjy; vd;gJ tajpy; ,y;iy@ tag;gLfpwth;fspy; vd;W xw;iwg;nghwp ,ul;il %isfspy; xw;iwf;fzj;jpw;Fg; gl;Lj; njwpj;jJ> Kfq;fspd; Gd;difNghy. Njha;e;j ,io KWf;Nfwpg; gyk; ngw;wJ. ,urhadkhw;wk; vl;L tUlq;fSf;F Kd;idg;NghyNt Vw;glNtz;Lk;> Vw;gLk; vd;W mtDk; vz;zpapUf;ftpy;iy@ mtSk; vjph;ghh;j;jpUf;ftpy;iy. MdhYk;> mtisg; ghh;f;f ,tDf;Fk; ,tidg; ghh;f;f mtSf;Fk; ghpjhgkhf ,Ue;jJ. rpy igfisf; iffspy; thq;fpf; nfhz;lhd;. Ch;jpapy; mtw;iw itj;Jtpl;L> gpd;Gwf;fjitj; jpwe;J mkur; nrhy;yp thfdj;ij mtd; Xl;l> ngsjPf mstpy; neUq;fpa epiyapYk;> ,uz;L cyfq;fs; ,ilntl;lhkNy jdpj;J efh;e;jd. fhjy; khwtpy;iy@ Mdhy;> ,dp ntspNa czh;T gPwplKbah rkhjpf;fy;yha; cUkhwpg; NghapUe;jJ fhyr;rhl;ilapd; nrhLf;Fjyhy; tpiwj;Jg;Ngha;.


45

,UtUk; xl;l vjph;ghh;j;Jk;$l> njha;e;j ,io filrpj; njhl;bUj;jYk; VNdh mw> Kw;wpYkha; capuw;Wj; njhq;fpaJ. ~~ve;j epge;jidfSk; epue;jukhditay;y@ ve;j epge;jidfSk; ek;gfukhditay;y@ jhd; vd;gJ ,d;ik MFk;||

nfsjk Gj;jh;


46

,Uf;Ff; fjpupypl;l kio Kl;il Cu; Jhq;Fk; fU ,utpd; gpw;ghjpf; FspupYk; kdntk;ik manyy;yhk; Jg;ghf;fpNae;jpg; gpurd;dk; FUjpg; Gdnyy;yhk; fpyp ftpe;J jpUldpd; me;jg;Guj;jpy; jdpj;Jj; jtpj;jp;l;l [Ptpjk; ej;ijfs; CUk; mfepyj;jpy; vij tpijg;Ngd; FQ;R nghupj;Jg; gwf;fh ,Uf;Ff; fjpupypl;l kioKl;il ehf ghk;ghl;lk; nfhj;jpf;Fbf;Fk; #upaf; fpuzf; fPw;W gpd;njhlUk; kuz gaf;fhykjha; ehs; ePSk; mUNf fz;Zwq;Fk; epyhf;FQ;rpd; Kfk;ghu;j;J Mfhatpop gpJq;fp xU nrhl;Lr;nrhl;lhjh mJ tPo;e;jhy; kdjpy; rpu;nud;W ePu; fUFk; kbj;j ifapy; fz; tsUk; kidahspd; jiy ePtp capu; rpypu;g;gp Kj;jkpl cjthj ,uthr;R %isf;Fs; erpgl;L ntl;Lf;fpsp cijf;Fk; capu; ntspapy; euk;gpsfp eypTw;w kdnjOg;gpf; ftpghlKbah Nghu;Kidg; gilazpaha; v];.esPk; kz;fpopj;J ntspg;gl;L - ,yq;if tpiue;Njhb kbAk; <ryjh kdpj tho;Tk;.


47

ஒப஧ ஒரு துபி - துப்தநறயும் சறறுகம஡

'சரர், ஷ஬஡ம் ஷதசஷநன் சரர். ஆ஥ர சரர். ஸ்தரட்க்கு இப்த஡ரன் சரர் ஬ந்ஷ஡ன். அந்஡ ஷனடிஷ஦ரட

யஸ்வதண்ட் ஡ரன் கரல் தண்஠ிணரபே. அ஬ர்ட்ட ஢ரன் இன்னும் ஷ஢ர்ன ஷதசன சரர். அ஬பே வ஧ரம்த ஷ஢஧஥ர கரல் தண்஠ிணர஧ரம்.

அந்஡ம்஥ர ஋டுக்கனன்னு ஬ந்஡றபேக்கரபே. எபே ப௄ட௃ ஥஠ி ஷ஢஧஥ர

஬டு ீ உள்தக்க஥ர பூட்டிஷ஦ இபேக்கரம் சரர். ஢ரன் ஃதர்ஸ்ட் அ஬ர்கறட்ட டீவடய்ல்ட் ஃதர்ஸ்ட் இன்ஃதர்ஷ஥஭ன் ரிப்ஷதரர்ட் ஬ரங்கறடஷநன் சரர். ஍ ஬ில் அப்ஷடட் பெ சரர். ஏஷக சரர்' கர஡றனறபேந்து ஃஷதரடண ஋டுத்து தரண்ட் தரக்ஷகட்டில் த௃ட஫த்஡ரர் இன்ஸ்வதக்டர் ஷ஬஡ம். இடது டக ஥஠ிக்கட்டடத் ஡றபேப்தி ஥஠ி தரர்த்துக்வகரண்டரர். இ஧வு தத்து ஥஠ி. ஷ஢஧஥ரகற஬ிட்டது. ஞர஦ிற்றுக்கற஫ட஥ ஷ஬று. அடரப்மறக்கு ஬ிடிந்஡தும் ஡ரன் ஡க஬ல் வசரல்ன ப௃டிப௅வ஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து.

ஷ஬஡ம் ஆநடி உ஦஧ம். ஬஦து ஢ரற்தது இபேக்கும். ஢ல்ன கபேப்பு ஢றநம். ஆணரற௃ம் உடல் ப௃றே஬தும் த஧஬ி஦ சல஧ரண கறுப்பு.

யரனறவுட் ஢டிகர் ஬ில் ஸ்஥றத் ஢றநம். அ஬பேக்கு ஋ந்஡ ஷகடமப௅ம் ஋டுத்ஷ஡ன் க஬ிழ்த்ஷ஡ன் ஋ன்று தரர்க்க ஬஧ரது. சரி஦ரண ஷகர஠த்ட஡ ப௃஡னறல் அடட஦ரபம் கண்டு஬ிடு஬ரர். த௄ல் திடித்஡ரர்ப் ஷதரல்

஬ிசர஧ட஠ வசய்஬ரர். சறன ஷகஸ்கள் உடணடி஦ரக ப௃டிந்து஬ிடும். சறன ஷகஸ்கள் இறேத்஡டிக்கும். ஆணரல், ஷ஬஡ம் டகட஬த்஡ரல் ஢றச்ச஦ம் ப௃டிந்து஬ிடும். ப௃டித்து஬ிடு஬ரர். அதுவும் கணகச்சற஡஥ரக. அந்஡ இ஧஬ிற௃ம் கரக்கறச்சட்டட஦ில் ஬ிட஧ப்தரகத்஡ரன் இபேந்஡ரர். அ஬ரின் இடுப்தில் எபே னட்டி ஡டி஥ணரண க஦ிற்நரல் கட்டப்தட்டு வ஡ரங்கறக்வகரண்டிபேந்஡து.

'தரபே, ஋ப்ஷதர ஷதரணரன்டி அ஬ன்? இல்ன இல்ன. ஢ரன் இங்க எபே ஷகஸ்க்கு ஬ந்஡றபேக்ஷகன். சரி சரி. ஢ரன் திமற஦ர இபேக்ஷகன். அப்புநம் கரல் தண்ஷநன். ஏ அது஬ர.... ' சப்இன்ஸ்வதக்டர் கந்஡சர஥ற


48

அ஬ர் ஥டண஬ி தரர்஬஡றப௅டன் ஷதசறக்வகரண்டிபேந்஡து ஷ஬஡த்஡றன் கர஡றல் ஬ிறேந்஡து. அட஡க் க஬ணிக்க ஡ன் ஆர்஬த்ட஡ வசன஬ிட ஬ிபேம்தர஡஬஧ரய் ஷ஬஡ம் ஡றபேம்தி அந்஡ ஌ரி஦ரட஬ க஬ண஥ரக அ஬஡ரணிக்கத்து஬ங்கறணரர். த௃ங்கம்தரக்கத்஡றல் ஋ப்ஷதரதும் அட஥஡ற஦ரக இபேக்கும் அந்஡த் வ஡பே அன்று, அந்஡ இ஧஬ில் ஡ன் அட஥஡றட஦ வ஡ரடனத்து஬ிட்டு

அறேதுவகரண்டிபேந்஡து. வ஡பே ப௃றே஬தும் ஆடம்த஧஥ரய் ஬டுகள். ீ என்று அதரர்ட்வ஥ன்டுகபரக இபேந்஡ண அல்னது ஆடம்த஧ ஬டுகபரக ீ இபேந்஡ண. தன ஬டுகபில் ீ என்நற஧ண்டு ஷதர்஡ரன் இபேப்தரர்கள்

ஷதரனத் ஷ஡ரன்நற஦து. ஆங்கரங்ஷக ஥ரடிகபிற௃ம், தரல்கணிகபிற௃ம் ஦ரவ஧னும் ஢றன்று ஋ட்டிவ஦ட்டிப் தரர்த்஡தடி ஢றன்நறபேந்஡ணர். ஬ி஭஦ம் வ஡ரிந்து஬ிட்டது ஷதரற௃ம் ஋ன்று ஢றடணத்துக்வகரண்டரர். ஷ஬டிக்டக தரர்ப்த஡றல் ஡ரன் ஋த்஡டண ஆர்஬ம். கறட்ஷட ஷதரய், சரட்சற வசரல்னக்கூப்திட்டரல் ஬ட்டுக்குள் ீ அடடந்து க஡வு சரத்஡றக்வகரள்ற௅ம் சர஥ரன்஦த்஡ணம் வ஡ரிந்஡து. ஷ஬஡ம் ஬ந்஡ ஜீப் சற்றுத் ஡ள்பி ஢றறுத்஡ற஦ிபேக்க, ஷ஬஡த்஡றன் அமறஸ்வடன்ட்

கந்஡சர஥ற ஡ன்டண ஷ஢ரக்கற ஬பே஬ட஡

க஬ணித்து஬ிட்டு அதரர்ட்வ஥ன்ட் ஬ரசடன வ஢பேங்க, ஷ஬஡த்ட஡

஬ரசனறல் தரர்த்து஬ிட்டு எபே஬ர் ஢டட஦ில் ஷ஬கங்கூட்டி஦஬஧ரய் வ஢பேங்கறணரர். அ஬பேக்கு ஬஦து அறுதட஡க் கடந்஡றபேக்கனரவ஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. அந்஡ இ஧வு ஷ஢஧த்஡றற௃ம் அ஬ர் தரண்டும், சட்டடப௅ம் அ஠ிந்஡றபேந்஡து அ஬ர் ஡ன்டண ஋஡றர்தரர்த்஡றபேப்தரஷ஧ர ஋ன்று ஢றடணக்கத்ஷ஡ரன்நற஦து. 'சரர், ஢ரன் சம்தந்஡ம் சரர். சம்தந்஡ப௄ர்த்஡ற. அதரர்ட்வ஥ன்ட் வசக்஧ட்வடரி சரர்' அ஬ர் ஡ன்டணத் ஡ரஷண அநறப௃கப்தடுத்஡றக்வகரண்டட஡ அ஬஡ரணித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர் ஷ஬஡ம். அ஬ர் அநறப௃கப்தடுத்஡றக்வகரண்ட ஷ஡ர஧ட஠ட஦ தரர்த்஡ஷதரது, "இந்஡ அதரர்ட்வ஥ன்ட் தற்நற ஋து஬ரணரற௃ம் ஢ரந்஡ரன்" ஋ன்று அ஬ர் ஡ன் அ஡றகர஧த்ட஡ ஢றடன஢ரட்ட ஬ந்஡து ஷதரனஷ஬ இபேந்஡து.


49

'ஹ்ம் ஍ ஆம் இன்சரர்ஜ் ஆஃப் ஡றஸ் ஷகஸ். ஸ்தரட் ஋ங்க? ஷ஥ன ஡ரஷண' ஋ன்று ஷகட்டுக்வகரண்ஷட அதரர்ட்வ஥ன்டுக்கு ஥த்஡ற஦ில் அட஥ந்஡ ஥ரடிப்தடி஦ில் ஌ந, 'ஆ஥ர சரர், ஃதர்ஸ்ட் ஃப்ஷனரர்' ஋ன்நதடிஷ஦ தின் வ஡ரடர்ந்஡ரர் சம்தந்஡ம். ப௃஡ல் ஡பம் சற்று குறுகனரகஷ஬ இபேந்஡து. இடது ஥ற்றும் ஬னது

புநத்஡றல் ஋ண இ஧ண்ஷட இ஧ண்டு ஃப்பரட்கள். இ஧ண்டும் ஋஡றவ஧஡றஷ஧. இடது தக்க ஃப்பரட் க஡வு ப௄டிஷ஦ இபேக்க, ஬னது தக்க ஃப்பரட் க஡வு எபேக்கனறத்துத் ஡றநந்஡றபேந்஡து. ஷ஬஡ம்

அ஬஡ரணித்துக்வகரண்டிபேக்டக஦ிஷனஷ஦ சம்தந்஡ம் ஷ஬஡த்துக்கு ஬னது தக்க஬ரட்டில் ஬ந்து ஢றன்று வகரண்டரர். 'இந்஡ ஃப்பரட்஡ரன் சரர்' ஋ன்று இடதுதக்க ஃப்பரட்டட

டககரட்டிணரர் சம்தந்஡ம். சந்஡ண ஥஧த்஡ரனரண க஡வு ஋ன்தது தரர்த்஡வுடஷணஷ஦ வ஡ரிந்஡து. ஥஧ச்சட்டத்஡றல் ஷ஢ர்த்஡ற஦ரக வதரபேந்஡ற஦ிபேந்஡து. ஍ந்஡டி உ஦஧த்஡றல் எபே ஃதிஷ் ஍ து஬ர஧ம் வ஡ரிந்஡து. ஷ஬஡ம் அந்஡க் க஡வுக்கறுகறல் வசன்று அந்஡த் து஬ர஧ம் ஬஫றஷ஦ தரர்த்஡ரர். எபே வதண், கத்஡ற஦ரல் குத்஡ப்தட்டு ஥ல்னரந்துகறடந்஡ரள். சரி஦ரக கூர்ந்து க஬ணித்஡஡றல் அ஬பின் இடது டக ஬஦ிற்நறன்ஷ஥ற௃ம் ஬னது டக அந்஡க் கத்஡ற஦ின் டகப்திடி஦ின் ஷ஥ற௃ம் இபேந்஡து. அந்஡க் ஷகர஠த்஡றல் தரர்க்டக஦ில் ஦ரபேக்கும் அ஬ள் ஡ன்டணத்஡ரஷண கத்஡ற஦ரல் குத்஡றக்வகரண்டு

வசத்துப்ஷதர஦ிபேக்கறநரள் ஋ன்று ஷ஡ரன்றும் ஬டகக்கு வ஡பி஬ரகத் வ஡ரிந்஡து. ஷ஬஡ம் அந்஡க் க஡஬ின் டகப்திடி஦ில் டகட஬த்துத் ஡ள்பிப்தரர்த்஡ரர். உள்தக்கம் ஡ரபிடப்தட்டிபேப்தட஡த் வ஡பி஬ரக உ஠஧ ப௃டிந்஡து. ஡ணக்குப் தின்ணரல் ஦ரஷ஧ர ஢கபேம் அ஧஬ம் ஷகட்டு அ஬ர் ஡றபேம்த, ஋஡றர்தட்டரன் எபே஬ன் ஜீன்ஸ் தரண்டும், டி சர்டும் அ஠ிந்஡றபேந்஡ரன். ஬஦து 33 இபேக்கனரம். அ஬ன் அபேஷக ஬ந்து ஢றன்ந ஷ஡ர஧ட஠ட஦ப௅ம், உள்ஷப ஥ல்னரந்து கறடந்஡ அந்஡ப் வதண்஠ின் ஬஦ட஡ப௅ம் அனு஥ரணித்஡஡றல் இ஬ந்஡ரன் அ஬பின் க஠஬ணரக

இபேக்குவ஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. அ஬னுக்குப் தின்ணரல்

அட஧஬றேக்டக஦ரய் அந்஡ ஬ட்டின் ீ க஡஬பேஷக எபே஬ர் ற௃ங்கறப௅ம் சட்டடப௅ம் அ஠ிந்து ஢றன்நறபேந்஡ரர்.

அ஬ர்஡ரன் ஋஡றர்஬ட்டுக்கர஧஧ரக ீ

இபேக்கஷ஬ண்டும் ஋ன்று ஢றடணத்துக்வகரண்டரர் ஷ஬஡ம்.


50

'஢ீங்க...' 'சரர் ஢ரன் ஧ரக஬ன். ஢ரந்஡ரன் உங்க கறட்ட ஃஷதரன்ன...' 'ஏ ஢ீங்க஡ரணர அது. ஷசர, அந்஡ப் வதரண்வ஠ரட யஸ்வதன்ட் ஢ீங்க஡ரன் இல்ன஦ர?.. ஏஷக.. இப்தடி ஬ரங்க' ஋ன்று஬ிட்டு

஥ரடிப்தடிட஦ ஷ஢ரக்கற இ஧ண்டடி ப௃ன்ஷணந திந்வ஡ரடர்ந்஡ரன் ஧ரக஬ன். அந்஡ ற௃ங்கறக்கர஧பேம், சம்தந்஡ப௃ம் இப்ஷதரது என்நரய் ஢றன்றுவகரண்ஷட ஡ங்கற௅க்குள் ஌ஷ஡ர கறசுகறசுத்துக்வகரண்டணர்.

'ம்ம்.. வசரல்ற௃ங்க ..஋ன்ண஡ரன் ஢டந்஡து?' ஷ஬஡ம் த஠ிக்க, கந்஡சர஥ற டக஦ினறபேந்஡ ஃடதடனத் ஡றநந்து, தரக்ஷகட்டினறபேந்஡ ஷதணரட஬ உபே஬ிக் குநறப்வதடுக்க ஆ஦த்஡஥ரணரர்.

'சரர், ஸ்ஷ஬஡ர ஋ன் ட஬ஃப் சரர். அஷ஧ன்ஜ்ட் ஷ஥ஷ஧ஜ் சரர். இந்஡ ஥ரசத்ஷ஡ரட இ஧ண்டு ஬பே஭ம் ஆகுது சரர். ஢ரன் ஋ப்தவுஷ஥ ஞர஦ித்துக்கற஫ட஥ 6 ஥஠ிக்கு தக்கத்துன இபேக்குந ஥ரன஡ற

஡றஷ஦ட்டர்ன 7 ஥஠ி ஷ஭ரவுக்கு தடம் தரக்க ஷதரஷ஬ன் சரர். ஋ன் ட஬ஃப் ஸ்ஷ஬஡ர சறன ஷ஢஧ம் ஬பே஬ர. சறன ஷ஢஧ம் ஬஧஥ரட்டர. இன்ணிக்கு ஢ரன் ஷதரனரம்னு வசரன்ணப்ஷதர, தூங்கஷநன்னு வசரன்ணர. சரின்னு ஢ரனும் அ஬ப ஬ட்டுனஷ஦ ீ ஬ிட்டுட்டு

ஷதர஦ிட்ஷடன் சரர். இப்தடி தண்஠ிக்கு஬ரன்னு ஢றடணக்கன சரர்' ஋ன்று஬ிட்டு குற௃ங்கறகுற௃ங்கற அ஫த்து஬ங்கறணரர் ஧ரக஬ன். '஧ரக஬ன், ப்ப ீஸ் கம்ஷதரஸ் ப௅஬ர்வசல்ஃப்' ஧ரக஬ணின் ஷ஡ரபில் டகட஬த்து அறேத்஡ற஦தடி ஆற்நறணரர் ஷ஬஡ம். இட஡ப் ஷதரல் அஷணகம் ஡஧ம் ஢டந்஡றபேக்கறநது ஋த்஡டணஷ஦ர ஷகஸ்கபில். ஆ஡னரல் அ஬பேக்கு இது அந்஡த் ஡பே஠த்஡றல் சற்று ஷ஢஧஬ி஧஦஥ரக ஆ஦ரச஥ரகப் தட்டது. இன்னும் தரடிட஦ப் தரர்க்க஬ில்டன. அ஡ற்கு ஷ஢஧஥ரகும்ஷதரல் ஷ஡ரன்நற஦து. அ஡ன் திநஷகர, அல்னது அ஡ற்குள்ஷபர ஬ி஭஦ம் வ஡ரிந்து ஧ரக஬ணின் உந஬ிணர்கஷபர, ஢ண்தர்கஷபர ஬ந்து஬ிட்டரல் ஧ரக஬டண அண்டி ஬ிசர஧ட஠கள் ஷ஥ற்வகரள்஬து கடிணவ஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. ஷகட்க ஷ஬ண்டி஦ ஷகள்஬ிகடப இப்ஷதரஷ஡ ஷகட்டு஬ிட்டரல் உத்஡஥ம் ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. ஧ரக஬ன் ஡ன் அறேடகட஦ துடடத்துக்வகரள்ப அ஬கரசம் ஡ந்து஬ிட்டு ஥ீ ண்டும் வ஡ரடர்ந்஡ரர்.


51

'஧ரக஬ன், ஢ீங்க ஡ப்தர ஢றடணக்கனன்ணர உங்ககறட்ட எண்ட௃ ஷகக்கனர஥ர?'. 'ம்ம்ம்ம்'. 'கல்஦ர஠த்துக்கு ப௃ன்ணரடி உங்க ட஬ஃபுக்கு ஌஡ர஬து கர஡ல் கல ஡ல்ன்னு...' 'இ..இல்ன சரர். ஢ரன் ஷகட்டப்ஷதர அப்தடிவ஦ல்னரம் எண்ட௃ம் இல்னன்னு஡ரன் சரர் வசரல்னற஦ிபேக்கர'. 'ம்ம்... சறணி஥ரவுக்கு ஷதரஷணன்னு வசரன்ண ீங்கஷப. டிக்கட் ஬ச்சறபேக்கல ங்கபர?'.

'இபேக்கு சரர், இஷ஡ர' ஋ன்று஬ிட்டு தரண்டு தரக்ஷகட்டில் டக஬ிட்டு

டிக்ஷகட்டட உபே஬ி ஷ஬஡த்஡றடம் ஡ந்஡ரர் ஧ரக஬ன். ஷ஬஡ம் ஬ரங்கறப் தரர்த்து஬ிட்டு ஡ன்னுடட஦ தரக்ஷகட்டில் ட஬த்துக்வகரண்டரர். 'சரி ஧ரக஬ன். ஢ீங்க இங்கஷ஦ இபேங்க' ஋ன்று஬ிட்டுத் ஡றபேம்தி 'கந்஡சர஥ற, சம்தந்஡ம் ஢ீங்க வ஧ண்டு ஷதபேம் ஋ன் கூட ஬ரங்க' குநறப்வதடுத்துக்வகரண்டிபேந்஡ கந்஡சர஥றட஦ப௅ம், ற௃ங்கறக்கர஧பேடன் கறசுகறசுத்துக்வகரண்டிபேந்஡ சம்தந்஡த்ட஡ப௅ம் த஠ித்து஬ிட்டு

தடி஦ிநங்கற ஷ஬஡ம் ஢டக்க, கந்஡சர஥றப௅ம், சம்தந்஡ப௃ம் ஷ஬஡த்ட஡ வ஡ரடர்ந்஡ணர்.

இநங்கற ஬பேடக஦ிஷனஷ஦, ஥ீ ண்டும் கந்஡சர஥ற஦ின் வசல்ஃஷதரன் சறட௃ங்க, உடஷண ஋டுத்஡ரர் கந்஡சர஥ற.

'யஷனர... ஆங் தரபே, ஬ந்துட்டரணர? இன்ணிக்ஷக தரத்஡ரகனு஥ர஥ர? ஹ்ம்ம்.. ஢ரன் எண்ட௃ம் வசரல்நதுக்கறல்ன. இதுன கர஥றக்கறந ஆர்஬த்ட஡ வகரஞ்சம் தடிப்தினப௅ம் கர஥றக்க வசரல்ற௃. சரி சரி. ஢ரன் ஷ஬டன஦ர இபேக்ஷகன். அப்புநம் ஷதசுஷநன். ட஬' ஋ன்று஬ிட்டு ஃஷதரடண அட஠த்஡ரர். ஬஫க்க஥ரண குடும்த சச்ச஧வுகள் இத்஡ற஦ர஡ற ஋ன்று ஢றடணத்துக்வகரண்டரர் ஷ஬஡ம். கந்஡சர஥றக்கு கல்ற௄ரி வசல்ற௃ம் ஬஦஡றல் எபே டத஦ன் இபேப்த஡ரகத்


52

வ஡ரிப௅ம் அ஬பேக்கு. ஬஧ட்டுப் திடி஬ர஡க்கர஧ணரம். கந்஡சர஥ற வசரல்னக் ஷகட்டிபேக்கறநரர். இந்஡ கரனத்துப் டத஦ன்கள் ஦ரட஧த்஡ரன் ஥஡றத்஡ரர்கள் ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து அ஬பேக்கு. ஷ஬஡ம் அதரர்ட்வ஥ன்ட் ஬ரசடன அடடந்து கரம்தவுண்ட்

சு஬பேக்குள்பரக ஬னதுதக்கம் ஡றபேம்தி, ஧ரக஬ணின் ஃதபரட்டட

அண்஠ரந்து தரர்த்஡தடிஷ஦ ஢டக்க, கந்஡சர஥றப௅ம் தின்ணரஷனஷ஦ வ஡ரடர்ந்஡ரர். தின்ணரஷனஷ஦ ஬ரல் ஷதரன சம்தந்஡ப௃ம். ஧ரக஬ன் ஬ட்டின் ீ ஋ல்னர ஜன்ணல்கற௅ம் ப௄டிஷ஦ இபேந்஡ண. கண்஠ரடி

ஜன்ணல்கள் ஥஧ச்சட்டத்஡றல் வதரறுத்஡ப்தட்ட஡ரண க஡வுகடபக் வகரண்டிபேந்஡ண. தின்தக்க஥ரய் இபேந்஡ தரல்கணிக் க஡வும் அட஡ எட்டி஦ ஜன்ணற௃ம் கூட இறுக்க஥ரய் ப௄டப்தட்டிபேந்஡ண. 'சம்தந்஡ம், உங்கப எண்ட௃ ஷகக்கனர஥ர?' 'ஷகற௅ங்க சரர்'. '஧ரக஬னும் அ஬ர் ஥டண஬ி ஸ்ஷ஬஡ரவும் இங்க ஋த்஡டண ஬பே஭஥ர இபேக்கரங்க?'. 'சரர் கல்஦ர஠஥ரண புதுசுஷனர்ந்ஷ஡ இங்க஡ரன் சரர் இபேக்கரங்க'. 'ம்ம்.. அவுங்கற௅க்குள்ப உநவு ஋ப்தடி? அடிக்கடி சண்ட ஷதரட்டுப்தரங்கபர?'. 'சண்டட... , அது ஦ரர் ஬ட்ன ீ ஡ரன் சரர் இல்ன? அவுங்கற௅க்குள்ப

அப்தப்த ஬ரக்கு஬ர஡ம் ஬பேம் சரர். அப்புநம் ஷசர்ந்துக்கு஬ரங்க சரர். வதரிசர ஷ஬ந ஋ந்஡ தி஧ச்சடணப௅ம் ஬ந்஡஡றல்டன சரர்'. '஧ரக஬ன் ஬ட்டுக்கு ீ ஷ஬ந ஦ர஧ர஬து ஬ந்துட்டு ஷதர஬ரங்கபர?'. 'அ஡றக஥ர ஦ரபேம் ஬஧஥ரட்டரங்க சரர். ஬ந்஡ர, அவுங்கப வதத்஡஬ங்க, ஡ம்தி, ஡ங்கச்சற இப்தடித்஡ரன் சரர் ஬பே஬ரங்க'. 'ஹ்ம்ம் சரி ..சம்தந்஡ம், ஷ஥ன இபேக்குந ஧ரக஬ன் ஬டும் ீ உங்கற௅டட஦ ஬டும் ீ ஏஷ஧ ஥ர஡றரி ஡ரஷண?'.


53

'ஆ஥ர, சரர்'. 'சரி, ஧ரக஬ன் ஬ட்ன ீ அ஬ர் ட஬ஃஷதரட தரடி கறடந்஡஡ தரத்஡ீங்கன. வசரல்ற௃ங்க. இந்஡ தரல்கணி ஜன்ணல் ஋ந்஡ப் தக்கம் ஬பேம்?'.

'சரர், இந்஡ தரல்கணி, ஬ட்டுக்கு ீ தின்ணரன சரர். ப௃஡ல்ன யரல்,

தக்க஬ரட்டுன எபே பைம், யரல் க஡வுக்கு ஷ஢வ஧஡றஷ஧ தரல்கணிப௅ம், தரல்கணி ஜன்ணற௃ம் சரர்'.

'ஏ.. சரி எபே ஌஠ிப௅ம், கண்஠ரடிப௅ம் வகரண்டு஬ரங்க. அப்தடிஷ஦ அந்஡ ஃஷதரட்ஷடரக்஧ரஃதட஧ப௅ம் ஬஧ச்வசரல்ற௃ங்க' ஋ன்று஬ிட்டு

ஷ஬஡ம் அந்஡ தரல்கணி ஜன்ணடனஷ஦ தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர். சம்தந்஡ம் ஌஠ி வ஢பேங்கறணரர்.

஋டுக்க ஬ிட஧஦, கந்஡சர஥ற ஷ஬஡த்ட஡

'சரர், இது வகரடன஦ர இபேக்கு஥ர சரர்?'. 'ஹ்ம்ம்.. உங்கற௅க்கு ஋ன்ண ஷ஡ரட௃து?'. '஬டு ீ உள்தக்க஥ர பூட்டி஦ிபேக்கு. வகரடன஦ர இபேந்஡றபேந்஡ர வகரடனகர஧ன், வகரடன தண்஠துக்கப்புநம் ஬ட்டட ீ ஬ிட்டு வ஬பிஷ஦ ஷதர஦ிபேக்கட௃ஷ஥ சரர். ஋ல்னர க஡ட஬ப௅ம் உள்தக்க஥ர பூட்டிட்டு எபேத்஡ன் ஋ப்தடி சரர் வ஬பின ஷதர஦ிபேக்கப௃டிப௅ம். சூடசடர இபேக்கும்னு ஷ஡ரட௃து சரர்'. ஷ஬஡ம் 'ஹ்ம்ம்ம்... ' ஋ணவும், சம்தந்஡ப௃ம்

எபே டீஷணஜ்

டத஦னு஥ரக எபே ஌஠ிட஦க் வகரண்டு஬஧வும் சரி஦ரக இபேந்஡து. தின்ணரடிஷ஦ அந்஡ ஃஷதரட்ஷடரக்஧ரஃதர் ப௃த்து, ஡ன் டக஦ினறபேந்஡ கர஥ற஧ரட஬ ஷ஢ரண்டி஦தடிஷ஦ ஬ந்஡ரர். '஡ம்தி ஦ரபே?'. 'சரர் ஋ன் டத஦ன் ஡ரன் சரர். ஧ஞ்சறத். ஋ன்ஜறணி஦ரிங் தடிக்கறநரன் சரர்' ஋ன்று சம்தந்஡ம் வசரல்ன, த஦஥ர அல்னது ஆச்சர்஦஥ர ஋ன்று கு஫ப்பும் ஬டகக்கு எபே ப௃கதர஬டணப௅டன் அந்஡ப்டத஦ன்


54

அ஬ட஧ஷ஦ தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன். அ஬ன் ஸ்ஷணக஥ரய்ச் சறரிக்கர஡து அ஬பேக்கு ஬ித்஡ற஦ரச஥ரகப் தட்டது. 'கந்஡சர஥ற, ஌஠ி஦ அந்஡ தரல்கணிக்கு புடிங்க. ஢ரன் ப௃஡ல்ன

஌நறஷதரய் அந்஡ கண்஠ரடி஦ உடடச்சற உள்ப ஷதர஦ிட்டு யரல்

க஡஬ ஡றநக்கஷநன். ஢ீங்கள்னரம் ப௃ன்஬ரசல் ஬஫ற஦ர ஬ரங்க. ப௃த்து, ஢ீங்க ஥ட்டும் ஋ன்ண ஃதரஷனர தண்஠ிக்கறட்ஷட கூட ஬ரங்க ' ஋ன்று஬ிட்டு கந்஡சர஥றப௅ம் அந்஡ப் டத஦னும் அந்஡ ஌஠ிட஦ ஧ரக஬ணின் ஬ட்டு ீ தரல்கணிக்கு சரய்த்து஬ிட்டு ஢றற்க ஷ஬஡ம்

சம்தந்஡஡றடம் கண்஠ரடிட஦ ஬ரங்கறக்வகரண்டு ஌஠ி஦ின் ஥ீ து ஌நத்து஬ங்கறணரர். தரல்கணிட஦ அடடந்து இடுப்தில் இட஠ந்஡றபேந்஡ துப்தரக்கறட஦ உபே஬ி ஏங்கற அந்஡ ஜன்ணனறல் அடிக்க வ஡ரிந்து

உடடந்து வ஢ரபேங்கற ஬ிறேந்து சற஡நற஦து அந்஡க் கண்஠ரடி. உபே஬ி஦

துப்தரக்கறட஦ ஥ீ ண்டும் உட஧஦ில் ஷதரட்டு ப௄டி஬ிட்டு இடதுடக஦ில் சம்தந்஡த்஡றடம் ஬ரங்கற஦ கண்஠ரடிட஦ திடித்஡தடி அ஡றல் வ஡ரிந்஡ தரல்கணிக் க஡஬ின் உள்தக்கத்ட஡ தரர்த்஡தடி இடுப்தினறபேந்஡ னட்டி஦ரல் தரல்கணிக்க஡஬ின் ஡ரழ்ப்தரடப வ஢ம்த க஡வு ஡றநந்துவகரண்டது. அ஬ட஧த் வ஡ரடர்ந்து ப௃த்துவும் அஷ஡ தர஠ி஦ில் ஷ஥ஷன ஌நறணரர். ஷ஬஡ம் தரல்கணிக்க஡ட஬ ஡றநந்துவகரண்டு உள்ஷப த௃ட஫ந்஡ரர். அந்஡ப் வதண் ஸ்ஷ஬஡ர, யரனறல் குறுக்கரக ஬஦ிற்நறல் கத்஡ற

தரய்ந்஡஬ரக்கறல் ஥ல்னரந்து கறடந்஡றபேந்஡ரள். அந்஡ உடடன வ஢பேங்க வ஢பேங்க ஷனசரக ஧த்஡ ஬ரடட அடிப்தட஡ அ஬஧ரல் உ஠஧ ப௃டிந்஡து. யரனறல் இபேந்஡ அத்஡டண ஜன்ணல்கற௅ம் ஢ற஡ரண஥ரய் ஆ஧ அ஥஧ உள்தக்க஥ரய் ப௄டப்தட்ட஡ரகத் ஷ஡ரற்ந஥பித்஡து. எபே ஥ணி஡ன் ஡ற்வகரடன வசய்ப௅ம் ஷ஢ரக்கத்துடன், ஥றக ஥றக ஢ற஡ரண஥ரக எபே ஬ட்டட ீ ஡஦ரர் வசய்஡ரல் இப்தடித்஡ரன் இபேக்குவ஥ன்று வ஡பி஬ரகத் வ஡ரிப௅ம்தடி இபேந்஡து. ஃஷதரஷடரக்஧ரஃதர் ப௃த்து ஬ட்டின் ீ எவ்வ஬ரபே இன்ச்டசப௅ம் புடகப்தடவ஥டுத்஡ரர். ஷ஬஡ம் ஬ரசற்க஡ட஬ வ஢பேங்கறணரர். க஡வு ஡ரழ்ப்தரள் ஷதரடப்தட்டிபேந்஡து. சர஡ர஧஠஥ரண ஡ரழ்ப்தரள். குறுகனரண இபேம்பு உபேடப஦ில் இபேம்தரனரண ப௃டண஦ில் ஬டபந்஡ ஡ரழ்ப்தரள். தக்கத்஡றஷனஷ஦ இக்கரனக்க஡வுகபில் ஷதரடப்தடும் ஢஬ண ீ ஈஷ஧ரப்தர


55

஬டக னரக். ஆணரல், அது த஦ன்தடுத்஡ப்தட஬ில்டன. அந்஡ ஃஷதரட்ஷடரக்஧ரஃதர் அந்஡க் க஡ட஬ப௅ம், அ஡டண எட்டி஦ சு஬ர், டி஬ி, ஷசரதர, டீதரய் ப௃஡னரண஬ற்டந ஃஷதரட்ஷடர ஋டுத்துக்வகரள்ற௅ம்஬ட஧ ஢ற஡ரணித்து஬ிட்டு ஷ஬஡ம் அந்஡த்

஡ரழ்தரடப இடது புநம் இறேத்து, டகப்திடிட஦ப் தற்நற இறேத்஡ரர். ஡றநந்துவகரண்டது.

கந்஡சர஥ற, சம்தந்஡ம் ஥ற்றும் ஧ரக஬ன் க஡஬பேஷக ஢றன்று ஋ட்டிப்தரர்க்க, ஧ரக஬ன் இப்ஷதரது ஸ்ஷ஬஡ர஬ின் உடடனப்

தரர்த்து஬ிட்டு ஥ீ ண்டும் அ஫த்து஬ங்க, சம்தந்஡ம் ஆறு஡னரய் ஧ரக஬டண அட஠த்துக்வகரண்டு ஡ள்பிப்ஷதரணரர்.அவ்஬ப்ஷதரது சறன ஷதர் ஬ந்து ஋ட்டிப்தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். கந்஡சர஥ற இப்ஷதரது யரனறற்குள் சறன டகஷ஧டக ஢றபு஠ர்கற௅டன் த௃ட஫ந்஡ரர்.

ஃஷதரஷடரக்஧ரதட஧ அந்஡ ஬ட்டின் ீ எவ்வ஬ரபே

ப௄டனட஦ப௅ம் தடம் திடிக்க த஠ித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர். டகஷ஧டக ஢றபு஠ர்கள் யரனறன் எவ்வ஬ரபே ப௄டன஦ிற௃ம் இபேக்கும் டகஷ஧டககடப த஡றவு வசய்துவகரண்டிபேந்஡ரர்கள்.

஋ல்னரஷ஥ வ஡பி஬ரகஷ஬ இபேந்஡து. எஷ஧ எபே ஬ி஭஦த்ட஡த் ஡஬ி஧. அந்஡ப் வதண்ட௃க்கு ப௃ன் ஬ரழ்க்டக஦ில் கர஡ல்கள் இல்டனவ஦ண ஧ரக஬ன் வசரல்கறநரன். கல்஦ர஠த்஡றற்குப் திநகு இ஬ர்கற௅க்குள் ஬ரக்கு஬ர஡ங்கஷபர, ஥ணஸ்஡ரதங்கஷபர வதரி஦ அப஬ில்

இபேக்க஬ில்டன. ஆணரல் அ஬ள் இநந்஡றபேக்கறநரள். அதுவும் கத்஡ற஦ரல் குத்஡ப்தட்டு. அ஬ஷப குத்஡றக்வகரண்டரபர? அடணத்துக் க஡வுகற௅ம், ஜன்ணல்கற௅ம் உட்புந஥ரக ஡ர஫றடப்தட்டிபேக்கறநது. ஢றச்ச஦஥ரக ஷ஬வநரபே஬ன் உள்ஷப ஬ந்து வகரடன வசய்஡றபேக்க ப௃டி஦ரது. வசய்஡றபேந்஡ரல் உட்புந஥ரக ஋ப்தடி ஡ர஫றட்டிபேக்கப௃டிப௅ம்? அப்தடி஦ரணரல், எபே ஡றபே஥஠஥ரண இபம்வதண் ஡ற்வகரடன வசய்துவகரள்ப ஷ஬ண்டி஦ அ஬சற஦ம் ஋ன்ண?

உ஦ிரி஫ப்புக்கரண

ஷ஥ரட்டிவ் ஋ன்ணர஬ரக இபேக்கும்? இந்஡க் ஷகடம ஋ப்தடி ப௃டிப்தது அல்னது ப௃டிந்஡றபேக்கும்? ஷ஬஡த்துக்கு ஷ஦ரஜடண஦ரகஷ஬ இபேந்஡து. டகஷ஧டக ஢றபு஠ர்கள் யரனறல் எபே இன்ச் ஬ிடர஥ல் ஋ல்னர இடங்கபினறபேந்து டகஷ஧டககடப ஷசகரித்து஬ிட்டு உள் பைம்கற௅க்குள் த௃ட஫஦, ஷ஬஡ம் ஡ன் டககபில் க்பவுஸ்


56

஥ரட்டிக்வகரண்டரர். ஷசரதர஬ில் வ஡ரடங்கற, அன஥ரநற, ஷசரதரவுக்குக் கல ஷ஫, டீதரய், வடனறஃஷதரன், புத்஡க அன஥ரநற, டி஬ி, த஬ர் யவுஸ் ஋ண என்று஬ிடர஥ல் அ஬ரின் க஬ணத்஡றல் த஡றந்துவகரண்டிபேந்஡ண. டீ஬ி஦ின் ஷ஥ல் சறன ஃதர஭ன் புத்஡கங்கள் இபேந்஡து ஬ித்஡ற஦ரச஥ரக இபேந்஡து. ப௃கப்பு அட்டடக்கு அடுத்஡ அட்டட஦ில் ஧ஞ்சறத் ஋ன்று

஋றே஡ற஦ிபேந்஡து. ஧ஞ்சறத், இது அந்஡ சம்தத்஡றன் ஥கன் வத஦ர் ஋ன்தது ஢றடணவுக்கு ஬ந்஡து. அந்஡ப் புத்஡கத்ட஡ ஋டுத்து ஥டித்து டக஦ில் ட஬த்துக்வகரண்டு வ஡ரடர்ந்஡ரர்.

க஡வு சல஧ரக இபேந்஡து. அ஫கரகவும் கூட. ஋ந்஡஬ி஡க் கல ஧ற௃ம் ஋ங்கும் இல்டன. ஷ஬஡ம் அங்குபம் அங்குப஥ரக கல ஫றறுந்து ஷ஥னரக

தரர்த்துக்வகரண்ஷட ஬ந்஡ரர். ஷ஡க்கு ஥஧த்஡றணரனரண க஡வு. க஡஬ின் சட்டத்ட஡ வ஡ரட்டதடி஦ரண ஷ஥னறபேந்து கல ஫ரக ஢டுப்தகு஡ற஦ில் ஈஷ஧ரப்தர னரக்கர் ஷதரட்டிபேந்஡து. ஆணரல் அது த஦ன்தடுத்஡ப்தட஬ில்டன ஋ன்தட஡ ப௃஡னறஷனஷ஦ க஬ணித்஡ரகற஬ிட்டது. அ஡ற்கு ஷ஥ல் எபே சறநற஦ ஡ரழ்ப்தரள் இபேந்஡து. அது அ஬஧து க஬ணத்ட஡ ஈர்த்஡து. சர஡ர஧஠ ஢டுத்஡஧ ஬ர்க்கத்து ஬டுகபில் ீ இந்஡த் ஡ரழ்ப்தரள் அஷணகம். சட்டத்஡றற௃ம், க஡஬ிற௃஥ரக உபேடப ஬டி஬ினரண இபேம்தரனரண ஡ரழ்ப்தரள். அ஡னுள் இபேம்தரனரண ப௃டண஦ில் ஬டபந்஡ உபேண்ட ஧ரட்

என்டநச் வசபேகறணரல் அந்஡ தக்க஥றபேந்து ஡ள்பித் ஡றநக்க ப௃டி஦ரது. க஡ட஬ ஡றநந்஡ஷ஥ணிக்கு ட஬த்து஬ிட்டு அந்஡த் ஡ரழ்ப்தரடபக் கூர்ந்து க஬ணித்஡஡றல் அந்஡ இபேம்தரனரண ஧ரடில் சட்டத்ட஡ ஷ஢ரக்கற஦ ப௃டண஦ில் குறுக்கரல் ஷகரடு கற஫றத்஡து ஷதரனறபேந்஡து அ஬பேக்கு ஬ித்஡ற஦ரச஥ரய் இபேந்஡து. எபே க஠ம் அ஬ர் சறந்஡டண஦ில் ஆழ்ந்஡ரர். க஡வு உள்தக்க஥ரய்ப் பூட்டி஦ிபேந்஡ஷ஡ அது ஡ற்வகரடன ஋ன்ந பெகத்துக்கு கர஧஠஥ரகற஦ிபேக்கறநது. இந்஡த் ஡ரழ்ப்தரபில் எபே ஡஬நரண க஠ிப்பு இபேந்஡றபேந்஡ரல், அது வகரடன஦ரகவும் இபேக்கனரம். ஷ஬஡ம் உடணடி஦ரக கந்஡சர஥றட஦ த஠ித்து எபே கரர்ப்வதன்டட஧ ஬஧஬ட஫க்கச் வசரல்ன, கந்஡சர஥ற சம்தந்஡த்ட஡ப் த஠ிக்க, இபேதது ஢ற஥றட கரத்஡றபேப்திற்கு திநகு எபே கரர்வதன்டட஧ அட஫த்து ஬ந்஡ரர் சம்தந்஡ம்.


57

'சரர், இ஬ன் க஡றபே சரர். இந்஡ ஌ரி஦ரன ஋ல்னர கரர்வதன்டிங் ஷ஬டனப௅ம் இ஬ந்஡ரன் சரர் தண்நரன்' ஋ன்று஬ிட்டு சம்தந்஡ம் தின்ணரல் ஢றன்று வகரண்டரர். க஡றர், இபந்஡ரரி஦ரக இபேந்஡ரன். கபேப்தரண, எல்னற஦ரண ஷ஡கம். உ஦஧ம் ஍ந்஡டி஡ரன். வ஬டவ஬டவ஬ண இபேந்஡ரன்.அ஬ன் ஷதரட்டிபேந்஡ தரண்டும் சட்டடப௅ம் எஷ஧ அப஬ில் கசங்கற஦ிபேந்஡து. டக஦ில் எபே ப்பரஸ்டிக் கூடட ட஬த்஡றபேந்஡ரன். அ஡றல் ஸ்க்பை டிட஧஬ர், ஆ஠ிகள், ஸ்தரணர்கள் இன்னும் ஋ன்வணன்ணவ஬ல்னரஷ஥ர இபேந்஡ண. '஡ம்தி, இங்க ஬ரப்தர, இந்஡ ஡ரப்தரடப க஫ட்டி ஋டு. க஬ண஥ர ஋டு. ஸ்க்பை ஡஬ி஧ ஷ஬ந ஋ங்கப௅ம் எபே கல ஧ல் கூட இபேக்கக்கூடரது' ஬ரர்த்ட஡கபில் சற்று கடிணம் கூட்டிச் வசரன்ணரர் ஷ஬஡ம். க஡றர்

த஦தக்஡ற஦ரய் ஡டன஦டசத்து஬ிட்டு டத஦ினறபேந்து னர஬க஥ரக எபே ஸ்க்பை டிட஧஬ட஧ உபே஬ி, டதட஦ கரனடி஦ில் ட஬த்து஬ிட்டு,

அந்஡த் ஡ரழ்ப்தரடப க஫ட்டனரணரன். டகஷ஡ர்ந்஡஬ன் ஷதரன. தத்ஷ஡ வ஢ரடிகபில் க஫ட்டிக் டக஦ில் வகரடுத்து஬ிட்டரன். ஷ஬஡ம், டக஦ில் ஬ரங்கறக் கூர்ந்து தரர்த்஡ரர். அந்஡ உபேடப஬டி஬ ஡டி஥ணரண ப௃டண஦ில் ஬டபந்஡ கம்தி஦ின் இன்வணரபே ப௃டண஦ில் அட஧ அங்குபம் ப௃ன்தரக அது குறுக்கரக

வ஬ட்டப்தட்டிபேந்஡து வ஡பி஬ரகத் வ஡ரிந்஡து. வ஬ட்டி஦திநகு ஆணரதரண்ட் ஋ணப்தடும் இபேம்புகடப எட்டும் ஷகரந்து ஷதரட்டு எட்டி஦து ஷதரனறபேந்஡து. ஷகரந்து சறந்஡வு஥றல்டன. திதுங்கறப௅ம் இபேக்க஬ில்டன. எஷ஧ எபே துபி ஷகரந்து, அப஬ரக, ஆணரல் ஥றக஥றகக் க஬ண஥ரக ஡ட஬ப்தட்டது ஷதரனறபேந்஡து. சு஬ற்நறன் ஥ீ து ட஬த்து இடதுடக஦ரல் இறுக்க஥ரய்ப் தற்நறக்வகரண்டு, ப௃த்து஬ிடம் ஸ்க்பை டிட஧஬ர் ஬ரங்கற, அட஡ அந்஡ அட஧ அங்குபப்தகு஡ற஦ின் ஷ஥ல் தன஥ரய்த் ஡ட்ட, வ஡ரித்துக் கல ஷ஫ ஬ிறேந்஡து. ஷ஬஡ம் அ஬஡ரணித்துக்வகரண்டிபேக்டக஦ிஷனஷ஦ வசல்ஃஷதரன் சறட௃ங்கும் எனற ஷகட்டது. அந்஡ சப்஡ம் அ஬ரின் சறந்ட஡ட஦க் கடனத்஡து. இந்஡ப௃டநப௅ம் அஷ஡ கந்஡சர஥ற஦ினுடட஦ஷ஡ ஡ரன். 'யஷனர... ஆங்.. ம்ம்.. ஢ல்ன ஷ஬ட௃ம். அ஬ண ஦ரபே அங்வகல்னரம் ஷதரகச் வசரன்ணர?.. பைம்ன ஷ஥ல் வ஭ல்ஃப்ன ஬ச்சறறுக்ஷகன் தரபே.


58

ம்ம். வ஡ரந்஡஧வு தண்஠ர஡ம்஥ர. ஷ஬டன஦ர இபேக்ஷகன்.ம்ம். ட஬' ஋ன்று஬ிட்டு அடணக்கவும், வ஡ரடர்ச்சற஦ரக கந்஡சர஥றக்கு ஃஷதரன் ஬பே஬தும், அ஬ர் ஋ரிச்சனரகற த஡றனபிப்ததும், ஡ன் ஬ிசர஧ட஠ட஦ வ஡ரந்஡஧வு வசய்஬தும் ஷ஬஡த்஡றற்கு ஋ரிச்சடனத் ஡ந்஡றபேக்கஷ஬ண்டும்.

'஋ன்ண கந்஡சர஥ற, ஋ன்ண ப்஧ரப்பம்'. 'எண்ட௃஥றல்ன சரர். ஋ன் டத஦ன் ஡ரன். தக்கத்துன இபேக்குந ஡றஷ஦ட்டர்ன தடம் தரத்஡றபேக்கரன். அ஬ன் உக்கரந்஡றபேந்஡ சலட்ன

ப௄ட்டடப்பூச்சற கடிச்சறடிச்சரம். ஆ஦ின்வ஥ன்ட் ஋ங்க இபேக்குன்னு ஷகக்குநர ஋ன் ட஬ஃப்'.

'஋ங்க? கரசற ஡றஷ஦ட்டர்ன஦ர? அங்க ஋ன் ஃஷத஥றனறக்கு கூட ட்ட஧

தண்஠ிஷணஷண. டிக்கட் கறடடக்கனஷ஦. உங்க டத஦னுக்கு ஋ப்தடி கறடடச்சற஡ரம்?'.

'சரர், அந்஡ ஡றஷ஦ட்டர் ஥ரஷணஜர் ஋ன் டத஦னுக்கு வ஡ரிஞ்ச஬ர் சரர். அ஡ணரன, இ஬ன் டிக்கட்ஷட இல்னர஥ தரத்஡றபேக்கரன். ஦ரஷ஧ர தடம் தரக்க ஷ஬ண்டி஦஬ர் ஬஧ன ஷதரன. அந்஡ சலட்ன உக்கரந்து தரத்஡றபேக்கரன் சரர்'. ஷ஬஡த்துக்கு சட்வடண வதரநற ஡ட்டி஦து. 'அப்தடி஦ர? ஹ்ம்ம்.. உங்க டத஦ன் ஋ந்஡ சலட்ன உக்கரந்து தரத்஡ர஧ரம்?'. 'இ14 சரர்'. 'கந்஡சர஥ற, வகரஞ்சம் ஋ன் கூட ஬ரங்க' ஋ன்று஬ிட்டு ஷ஬஡ம் கந்஡சர஥ற஦ின் ஷ஡ரள்஥ீ து டகப்ஷதரட்ட஬ரஷந ஧ரக஬ணின் ஃப்பரட்டட ஬ிட்டு வ஬பிஷ஦நற ஋஡றர் ஃப்பரட்டில் த௃ட஫ந்஡ணர். அங்ஷக எபே ஷசரதர஬ில் அபேகபேஷக அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ ஧ரக஬னும், அ஬னுக்கு ஆறு஡ல் வசரல்னறக்வகரண்டிபேந்஡ அந்஡ ஋஡றர்஬ட்டுக்கர஧பேம் ீ ஷ஬஡த்ட஡ப௅ம் கந்஡சர஥றட஦ப௅ம் தரர்த்து஬ிட்டு ஋றேந்துவகரண்டணர். ஷ஬஡ம் ஷ஢஧ரக ஧ரக஬ணின் ப௃ன் வசன்று ஢றன்றுவகரண்டரர்.


59

'஧ரக஬ன், ஢ீங்க ஌ன் உங்க ஥டண஬ிட஦ வகரன்ண ீங்கன்னு வகரஞ்சம் வசரல்னப௃டிப௅஥ர?'. '஋ன்ண!! ஢ரன் வகரன்ஷணணர? ஋ன்ண சரர் உபபேநீங்க. ஢ரன் ஌ன் ஋ன் அன்பு ஥டண஬ி஦க் வகரல்னனும். க஡வு உள்தக்க஥ர ஡ரழ்ப்தரள் ஷதரட்டிபேக்கு. ஢ரன் ஋ப்தடி வகரன்ணிபேக்க ப௃டிப௅ம்? அ஬ ஡ற்வகரடன தண்஠ிக்கறட்டர சரர்'. 'கவ஧க்ட். அ஬ ஡ற்வகரடன தண்஠ிக்கறட்ட஡ர ஡ரன் ஢ீங்க சலன்

க்ரிஷ஦ட் தண்஠ி஦ிபேக்கல ங்க. ஆணர, ஌ன் அவுங்கப வகரன்ண ீங்க?'. 'சரர், ஡றபேம்த ஡றபேம்த ஆ஡ர஧ம் இல்னர஥ அட஡ஷ஦ வசரல்னர஡ீங்க சரர். ஋ப்தடி சரர்? ஋ப்தடி ஢ரன் ஡ரன் வகரன்ஷணன்னு அவ்ஷபர ஆ஠ித்஡஧஥ர வசரல்நீங்க?'. '஋ப்தடி஦ர? வசரல்ஷநன் ஷகற௅ங்க. ஆறு ஥஠ிக்கு ஬ட்டட ீ ஬ிட்டு கறபம்தி஦ிபேக்கல ங்க. கரசற ஡றஷ஦ட்டர். உங்க சலட் இ14. 7 ஥஠ிக்கு ஷ஭ர ஏட ஆ஧ம்திச்சதும் ஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்஡றபேக்கல ங்க.

சத்஡஥றல்னர஥

உங்க ஃப்பரட்டுக்கு ஷதர஦ிபேக்கல ங்க. அங்க உங்க ஥டண஬ி஦ கத்஡ற஦ரன குத்஡ற வகரன்ணிபேக்கல ங்க. ஡ரழ்ப்தரப அட஧ அங்குபம்

அறுத்து, அந்஡ அட஧ அங்குபத்துன ஆணரதரண்ட் எபே துபி, எஷ஧ எபே துபி ஷதரட்டு ஬ச்சறட்டு, வ஬பி஦ ஬ந்து ஡றபேம்த க஡஬ சரத்஡ற஦ிபேக்கல ங்க. ஆணரதரண்ட் ஷதரட்டிபேந்஡துணரன அது ஡றட஥ர எட்டி஦ிபேக்கு. இது ஋ல்னரத்துக்கும் இ஧ண்டு ஥஠ி ஷ஢஧ம் ஆ஦ிபேக்கு. உங்க அ஡றர்ஷ்டம் அன்ணிக்கு ஦ரபேம் உங்கப தரக்கன. ஡றபேம்தி ஡றஷ஦ட்டபேக்கு ஷதர஦ிபேக்கல ங்க. அங்க தடம் ஌ற்கணஷ஬ ப௃டிஞ்சறறுக்கு. தடம் ப௃டிஞ்சற ஡றபேம்த ஬஧ர஥ர஡றரி ஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்துட்டு ஋ணக்கு ஃஷதரன் தண்஠ி஦ிபேக்கல ங்க. இ஡ரன் ஢டந்஡து. இப்ஷதர வசரல்ற௃ங்க. ஌ன் உங்க ஥டண஬ி஦ வகரடன தண்஠ிண ீங்க?'. ஷகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ ஧ரக஬ன் ப௃கம் வகரஞ்சம் வகரஞ்ச஥ரக ஥ரநத்து஬ங்கற஦ிபேந்஡து. ஋஡றர்஬ட்டுக்கர஧ர் ீ அ஡றர்ச்சற஦ரய் ஧ரக஬டணப௅ம் ஷ஬஡த்ட஡ப௅ம் ஥ரநற ஥ரநறப் தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர். இந்ஷ஢஧த்஡றற்கு ஷ஬஡த்துக்கு தின்தக்க஥ரய் ஬ந்து எண்டி஬ிட்டிபேந்஡


60

சம்தந்஡ம் ஢டந்஡ட஡வ஦ல்னரம் தரர்த்து஬ிட்டு வ஬னவ஬னத்துப் ஷதரய்஬ிட்டிபேந்஡ரர். ஆணரல் ஧ரக஬ன் ப௃கத்஡றல் ஆட்டடத் ஡றபேட ஬ந்து அகப்தட்டுக்வகரண்ட ஢ரி஦ின் ப௃கதர஬டண. கரிசணப௃ம், அனு஡ரதத்ட஡ப௅ம் ஋஡றர்ஷணரக்கும் ப௃கத்ட஡ ஋஡றர்தரர்த்஡஬ர்கற௅க்கு அ஬ன் ப௃கம் அஷகர஧஥ர஦ிபேந்஡து. ஷ஬஡த்஡றன் ப௃கத்஡றல் வ஡பிவு தி஧கரச஥ர஦ிபேந்஡து. அ஬ரின் அனுத஬ம் ஡ந்஡ அநறவு அ஬ட஧

஢ற஡ரணத்஡றல் ஆழ்த்஡ற஦ிபேந்஡து. அ஬பேக்குத் வ஡ரிப௅ம். இன்னும் சற்று ஷ஢஧த்஡றல் ஧ரக஬ன் வ஬டித்஡றே஬ரன் அல்னது குப௃நறத்஡ீர்ப்தரன், இ஧ண்டில் ஌ஷ஡ர என்று ஢றச்ச஦ம் ஢டக்குவ஥ன்று. ஷ஬஡ம் ஧ரக஬டண வ஢பேங்கறணரர். அ஬ணின் டகதிடித்து எபே ஡கப்தடணப் ஷதரல் தரிவு கரட்டி அ஬டண அங்கறபேந்஡ ஷசரதர஬ில் அ஥ர் ட஬த்஡ரர். ஋஡றர்஬ட்டுக்கர஧ன் ீ ஬஫ற஬ிட்டு இ஧ண்டடி

஡ள்பிப்ஷதரணரர். ஢ற஡ரணம் ஥றக்க ஡ரய் அடிதட்டுக்வகரண்ட குட்டிட஦ ஡ட஬ித்஡பே஬து ஷதரல் ஷ஬஡ம் ஧ரக஬டண ஬பேடித்஡஧, வ஢டு ஷ஢஧ அட஥஡றக்குப்தின் வ஥ல்ன ஬ரய்஡றநந்஡ரன் ஧ரக஬ன்.

'ஆ஥ர சரர். ஢ரந்஡ரன் வகரன்ஷணன் அ஬ப. தர஡கத்஡ற சரர் அ஬.

தசப்தி. ஋ன் ஬ரழ்க்டகட஦, ஋஡றர்தரர்ப்த, ஆடசட஦ ஋ல்னரத்ட஡ப௅ம் கு஫ற ஷ஡ரண்டிப் வதரட஡ச்சறட்டர சரர் அ஬. இபேதத்ட஡஦ஞ்சு ஬஦சு ஬ட஧க்கும் ஆம்தடபக்கு வசரந்஡க் கரல்ன ஢றக்கநது஡ரன் சரர்

குநறக்ஷகரள். ஥த்஡஬னுக்கு ஋ப்தடிஷ஦ர சரர். ஆணர ஢ரன் அப்தடி஡ரன் இபேந்ஷ஡ன் சரர். ஬ிடிகரடனன ஋றேந்து தடிப்பு, ஷடர்ம் ஋க்மரம், ஥ரத்ஸ், வக஥றஸ்ட்ரி, திமறக்ஸ், த஦ரனஜற, ட்பெ஭ன் க்பரஸ், எபே ஬ர஧த்துன எபே ஢ரடபக்கு 4 ஷதப்தர்னு 28 ஋க்மரம், ஋ல்னரத்துக்கும் ப்ரிதரஷ஧஭ன், ஥ரர்க்ஸ், 10த் 12த், வ஥ரிட் ஸ்கரனர்஭றப், அப்புநம் கரஷனஜ், வச஥ஸ்டர் ஋க்மரம், ஷனப், தர்வசன்ஷடஜ், கரம்தஸ், ஷ஬டன அது இதுன்னு ஡றபேம்திக்கூட தரக்கப௃டி஦ர஥ எபே ஬ரழ்க்டக. ஋ல்னரம் ஋துக்கு சரர். ஋ணக்குன்னு எபே ஢ல்ன ஋஡றர்கரனம், குடும்தம், ஥டண஬ி, கு஫ந்ட஡ங்கன்னு சந்ஷ஡ர஭஥ரண ஬ரழ்க்டகக்கு஡ரஷண சரர். ஆம்தடபக்கு த௄று வதரண்ட௃கறட்ட ஷதசறணரற௃ம் ஋஬ற௅ம் கறடடக்கர஥ ஷதரகனரம். வதரட்டச்சற ஷனசர கண்஠டசச்சர ஷதரதும் சரர். த௄று ஷதர் ஬பே஬ரங்க சரர். அ஫க ஆண்ட஬ன் வதரம்தடபக்கு ஡ரன் ஬ச்சறபேக்கரன். உத்஡றஷ஦ரகம் புபே஭னட்சணம். அ஬ அ஫கு சரர். அ஫கரண வதரண்஠ ஋ல்னரபேம்


61

஬ிபேம்பு஬ரங்க஡ரன் சரர். அ஬டபப௅ம் எபேத்஡ன் ஬ிபேம்தி஦ிபேக்கனரம். ஬ிபேம்தி஦ிபேக்கரன் சரர். இது ஢டக்கநது ஡ரஷண. ஋ன்கறட்ட வசரல்னற஦ிபேக்கனரம் சரர். ஋ன்கறட்ட ப௃ன்ணஷ஥ வசரல்னற஦ிபேந்஡ர, ஥ன்ணிப்ஷதரம் ஥நப்ஷதரம்ன்னு ஬ிட்டிபேப்ஷதன் சரர். அ஬ஷப ஡றகட்ட ஡றகட்ட அ஬டப னவ் தண்஠ி஦ிபேப்ஷதன்

சரர். ஃதர்ஸ்ட் ட஢ட்னஷ஦ ஷகட்ஷடன் சரர். இல்னன்னு வசரன்ணர

சரர். வதரய் சரர். தசப்தி. வதரய் வசரல்னறபேக்கர சரர். அ஬ஷணரட ஊ஧ சுத்஡ற஦ிபேக்கர. ஡றஷ஦ட்டர்ன..... வசரல்ன ஬ரய் கூசுது சரர். ஋ல்னரத்ட஡ப௅ம் தண்஠ிட்டு ஢ரணர அ஬ஷபரட தட஫஦ ஬ரழ்க்டக஦ அந்஡ப் டத஦ன் ப௄ன஥ர வ஡ரிஞ்சதுக்கப்புநம், அ஬ன் ஷ஬ந ஜர஡ற அ஡ணரல் கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க ப௃டி஦னன்னு வசரல்நர சரர். ஷசர்ந்து சுத்தும்ஷதரது வ஡ரி஦ர஡ர சரர் ஷ஬ந ஜர஡றன்னு. அவ஡ல்னரம் இல்ன சரர். வகரறேப்வதடுத்஡ கறே஡. ஋ன்ண ஌஥ரத்஡

஢றடணச்சரல்ன.அ஡ரன் சரர் வகரன்ஷணன். ஆத்஡ற஧ம் ஡ீபே஧ ஬ட஧ வகரன்ஷணன் சரர். ஡றபேப்஡ற஦ர இபேக்கு சரர். ஢ல்னஷ஬டப ஋ணக்கு கு஫ந்ட஡ன்னு எண்ட௃ம் இல்ன. ஋ப்தடிவ஦ப்தடிஷ஦ர இபேக்கட௃ம்னு ஢றடணச்ஷசன் சரர். ஷ஡஬டி஦ர ப௃ண்ட...' ஡ட஧ட஦ஷ஦ வ஬நறத்துப்தரர்த்துக்வகரண்ஷட உறு஥ற஦தடி

அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரன் ஧ரக஬ன். அங்கு ஥஦ரண அட஥஡ற ஢றன஬ி஦து. ஷ஬஡ம் ஢ீண்டவ஡ரபே வதபேப௄ச்சற ஬ிட்டரர்.

஋஡றர்஬ட்டுக்கர஧ர் ீ

அ஡றர்ச்சற஦ில் ஆழ்ந்஡றபேந்஡ரர். ஬ரசனறல் ஢றன்நறபேந்஡ சம்தந்஡ம்

கண்கபில் தரி஡ரதம் வ஡ரிந்஡து. ஷ஬஡ம் கந்஡சர஥ற஦ிடம் ஡றபேம்தி, கண்஠டசக்க, கந்஡சர஥ற தரண்ட் தரக்ஷகட்டில் டக஬ிட்டு டக஬ினங்டக ஋டுத்துக்வகரண்டு, ப௃ன்ஷண ஢டந்து ஷனசரக குணிந்து஬ிட்டு ஧ரக஬டணப் தரர்க்க, ஧ரக஬ன் கந்஡சர஥றட஦ தரர்த்து஬ிட்டு டககடப ப௃ன்ஷண ஢ீட்டிணரன். அ஬ன் கண்கள் தணித்஡றபேந்஡ட஡ தரர்க்க இ஦னர஥ல் குணிந்துவகரண்டரர் கந்஡சர஥ற. ப௃ற்றும்.

- ஧ரம்ப்஧சரத் வசன்மண


62

பதரர்ப் தட்டரபங்கள் ஷ஥டச஦ில் ஊர்஬னம் ஷதரகும்

உ஧த்துப் ஷதச ஆ஧ம்திக்கறநது

தரர்த்஡றபேந்஡ சறறு஬ன்

தரனம்

சறப்தரய்கபிநங்கற ஡ப்தித்து ஬ந்஡

கட்டிற௃க்கு இநங்கற

கு஡றட஧ப் தட்டரபங்கடபப் உநங்கறப் ஷதர஦ிபேந்஡ரன்

஢றன஬ினறபேந்து இநங்கற஬பேம் ஦ன்ணல் க஡஬ிடட஦ில் ப௃டி஦

ப௃ற்நத்஡றல் ஦ரடணகபின்

஬பேகறன்நணர்

஢டணம்

ஷ஡஬ட஡கற௅ம் சரத்஡ரன்கற௅ம்

தூ஧த்து ஷ஥கங்கபிடட஦ிபேந்து ஡ற஥றங்கறனங்கள் கு஡றத்஡றட

தரய்஥஧க் கப்தல்கபின் த஦஠ம் டகவகரட்டிச் சறரிக்கும் கு஫ந்ட஡஦ின் கரனடி஦ில் தடட ஬஧ர்கபின் ீ ஬ரட் ஷதரர் கட஡ வசரல்ற௃ம் ஡ங்டக஦ின் வ஥ர஫ற஦ில்

கடற்கு஡றட஧ ஢டட

எபேஷச஧ தடுக்டக஦ில் ஋றேப்தி஦ ஥ரபிடக உச்சறகபில்

வகரடிகள் தநக்கறன்நண ஬஫ட஥ ஷதரனஷ஬ கல ற்றுப்தடடகஷபரடு ஬ந்஡ எபி ப௄டி஦ிபேந்஡ கண்஠ரடி ஦ன்ணஷனரடு ஷதரரிட

சறங்க ஷ஬ட்டட சு஬ர்ப்தடத்஡றன்

சற஡நற஦ வ஬பிச்சம் அடந

சறறு஬ணிடம் கட஡ ஷகட்கும்

஋ன் கணவு கடனத்஡றற்று

கல ஷ஫

஢ற஧ப்தி

கற஫ச் சறங்கம் ஬ிபக்கறன் ஢ற஫னறல் குள்ப஢ரி கூடட஦ில் இ஧ட்டடக் கு஫ந்ட஡கள் ஡ரனரட்டும் அம்஥ர஬ின் புத்஡கத்஡றல் கட஡஥ரந்஡ர்கபின் உநக்கம் வசதுக்கற஦ ஥஧ச் சறற்தங்கபிடட஦ிபேந்து ஋றேந்து ஢றற்கும் புதுச் சறடன அப்தர஬ின் டக வ஡ரட்டு

எம்.ரி஭ரன் வ஭ரீப், இனங்மக.


63

kwg;ghuh jkpou;..!? kwg;gtu; jkpouh..!?

kwg;ghuh jkpou; kwf;fj;jhd; Kbe;jpLkh..!? khdj; jkpou;fis jd;khd tPuu;fis nkOfha;j; jiknaupj;J xspje;j kwtu;fis mope;Jk; xspnfhLf;Fk; mfy;tpsf;fha; epw;Nghiu..! kwg;ghuh jkpou;!? kwg;gtu;jkpouh..!? ,dk;tho capu;nfhLj;j <if kwtu;fis ,dj;ij jiyepkpuitj;j khdj;jkpo; tPufis ,dkhd czu;NthL filrptiu fsk;fz;ltiu mbgzpahu; jkponud flrpepkplk;tiu epd;wtiu..! kwg;ghuh jkpou; kwg;gtu; jkpouh..!? khdkij capuhf;fp neQ;rpy;Fz;L Vw;wtiu eQ;Rf; Fz;ljid cwpQ;rpf; Fbj;Njhiu kuzpj;Jk; jkpou; ,jaj;jpy; ey;y kyu;fsha; kzk;tPRk; nja;tkha; epw;Nghiu kwg;ghuh jkpou;..!? kwg;gtu; jkpouh..!? md;Gld; Ntyiza+u; nghd;dz;zh nld;khu;f;


64

topnra; jkpoh..! ,d khdk; fhj;jpl;l vOthd; Rlu;ffis..! tPu jkpo;khdj; fhj;jpl;l jd;khd tpLjiy tPuiu..! Fiwnrhy;yp Fiwnrhy;yp Vl;l ePnry;yhNj Neha;f;F kUe;J nrhy;yp Neha;jPu;f topnra;…! epkpu;e;J vOe;jhy; Njrpa nfhbkuk; cUz;L tpOe;jhy; tpLjiy mbAuk; ,Jjhd; jkpou; tPunkd filrptiu cyfwpa nra;Njhiu capnfhLj;J epd;Nwhiu.! Fiw$wp xJf;fhNj jkpoh Neha;f;F kUe;Jnrhy;yp Neha;jPu;j;J gzpnjhlU..! jkpou;if G++l;ba tpyq;if cilj;jpl tpLjiy jLj;jpLk; nghwpntb vupj;jpl neQ;rpy; %l;ba tPLjiyj;jPia tsu;j;jpl vjpupia mopj;jpLk; nghwpaha; khw;wpNa..! Gwg;gl;l;l jkpoiu> jkpo;tPu kwtiu ,oe;jJ ekJ Ntw;Wik jhdlh gpzj;ijf;$l vupj;jp Kbah epiyiag;ghulh.. jkpoh…! ntWq;if vd;gJ klik-cd; tPWnfhs;spU fuq;fs;jhNd cd;Dlik fUq;fy; ghiwAk; nehUq;fpLk;-eP,ize;Jjhy;..! Jzpe;jhy;> iff;F tpLjiy te;jpLk;.. Xd;Wgl;L eP fukJ ,izj;jhy;-jkpoh cd;nray; fz;L cyfk; jpiff;Fk;. Ntw;Wik jhNd ekf;Fs;Ns vjpup khw;wpl jhNd ePnahU topnra;…!

NtyizA+u; nghd;dz;zh nld;khu;f;


65

த஦஠ம் கல்஦ர஠ிப௅ம் சரந்஡றப௅ம் ஢றறு஬ணத்஡றல் அற௃஬ல்

஢ல்ன ஷ஡ர஫றகள். அ஬ர்கள் எபே ஡ணி஦ரர்

த஠ிபுரிப௅ம்

஢டுத்஡஧க்

ப௃டிந்து, ஋ப்வதரறேதும்

குடும்தத்ட஡

அ஬ர்கள்

சரர்ந்஡஬ர்கள்.

ஷதபேந்஡றல்

த஦஠ம்

வசய்து஡ரன் ஬ட்டுற்கு ீ ஷதர஬ரர்கள். அப்தடி எபே ஢ரள் த஦஠த்஡றன் ஷதரது – “கல்஦ர஠ி

சரந்஡ற஦ிடம்

ஷ஡ர்஡ல் வ஢பேங்குகறநது த஠ிகற௅ம் ஢ம்

ஷகட்கறநரள்

ஷ஢ற்று

ஆகஷ஬ சரடன சல஧ட஥ப்பு

஢ரட்டில்

வகரண்டு ஬பேகறநரர்கள்

வசய்஡ற

஬ிட஧஬ரக

தரர்஡ற஦ரடி,

஥ற்ந ஋ல்னரம் வசய்து

வ஡ரிப௅஥ர‛

“அப்தடி஦ர‛ ஋ன்நரல் சரந்஡ற. “ஆம்

஢ம்

஢ரடு

ஆணரல்

஥றகவும் ப௃ன்ஷணநற அட஡

ஆட்கள் இபேக்கறநரர்கஷப ஷ஬஡டண஦ரக

அட஡

வகரண்டு஡ரன்

஡டுக்க

஢றடணக்கும்

஬பேகறநது.

஢ம்ப௄ரினஷ஦

ஷதரது஡ரன்

உள்பது‛

“ஆம் ஢ரற௃ஷதர் ஢ல்ன஬ர்கள் இபேந்஡ரல், ஢ரற௃ ஷதர் வகட்ட஬ர்கற௅ம் இபேக்கத் ஡ரஷண வசய்கறநரர்கள்‛ “஢ரடு

ப௃ன்ஷணறுது

ப௃ன்ஷணறுதுன்ஷநரம்,

஢ரட்ன

஬ிடன஬ரசற

தரர்த்஡ற஦ர?!!!!!‛ “ஆ஥ரண்டி கல்஦ர஠ி இப்வதரறேது கரய்கநற ஬ிடன கூட வ஧ரம்த அ஡றக஥ர இபேக்கறநது‛ ஋ன்று ஷதசற வகரண்ஷட இபேந்஡ ஷதரது அங்ஷக கண்டக்டர் டிக்வகட் டிக்வகட் ஋ன்று வசரல்னறக்வகரண்டு ஬ந்஡ரர், உடஷண கல்஦ர஠ி ஡ன்ணிடம் இபேந்஡ ஍ந்஡ பைதரட஦ வகரடுத்து

இ஧ண்டு பேதரய் டிக்வகட் இ஧ண்டு வகரடுங்கள் ஋ன்நரள்.

உடஷண அ஬ர் சறல்னடந இல்டன ஋ன்ணிடம் ஋ன்நரர்.

இநங்கும்

ஷதரது ஬ரங்கற வகரள் ஋ன்நரர் . தின்

கல்஦ர஠ி ஡ன் ஷ஡ர஫ற஦ிடம் வசரல்கறநரள் இந்஡ கண்டக்டர்கஷப

இப்தடித்஡ரன் ஋ப்ஷதர தரர்த்஡ரற௃ம் சறல்னடந

இல்டன ஋ன்று வசரல்஬ஷ஡ இ஬ர்கற௅க்கு


66

஬஫க்க஥ரக

ஷதரய்

஬ிட்டது.

இவ஡ல்னரம்

ஷகட்க ஦ரர்

இபேக்கறநரர்கள். "ஆ஥ரம்

கல்஦ர஠ி

஢ீ

ஷதபேந்஡றல் த஦஠ிக்கும் இபேப்தரர்கள்

இ஬ர்கள்’

வசரல்஬து

த஦஠ிகபிடம் ஋ன்நரள்

உண்ட஥஡ரன்

஋வ்஬ஷபர

பைதர

சரந்஡ற. ‘தரர்க்கனரம்

இப்தடி

஌஥ரற்நற

இ஬ர்

ஷதரகும்ஷதரது ஡பேகறநர஧ர’ ஋ன்று. “இ஡னரம்

஬ிட

஋ன்ண தரடு

இபேப்த஬ர்கள்

வகரடுட஥, ஢ம்

தடுத்஡ற஦து

இபேகறநரர்கள்‛

஢ரட்டில்

஥க்கடப, தர஬ம்

஡ரன்

஥ட஫

ஷ஬று

஥க்கள்

஬ந்து

அடி஥ட்டத்஡றல்

஥றகவும் சற஧஥தட்டுக் வகரண்டு

஋ன்நரள் கல்஦ர஠ி.

‘’ஆம் இப்வதரறேது ஬ரணம் கூட ஥க்கடப த஫ற ஬ரங்குகறநது‛ “஬ரண஥ர?‛ “ம்஥..,

இ஦ற்டக

஬ரங்குகறநது.

கூட

஥ணி஡ர்கடப,

இ஡ணரல்

஬ி஬சர஦ம்

அடடதுள்பது வ஡ரிப௅஥ர? ஷ஢ற்று கரட்டி

வகரண்டு

஬சறப்த஡ரல்

இபேந்஡ணர்.

஢஥க்கு

஌ட஫கடப

கற஧ர஥஥த்து

஋வ்஬ஷபர

வசய்஡ற஦ில்

஢ரம்

஡ரன்

இது

வசன்டண஦ில் ஬ரழ்க்டக

த஫ற

தர஡றப்பு

தற்நறத்஡ரன்

஢க஧ப்தரங்கறல் வ஡ரி஬஡றல்டன.

அங்குள்ப ஥க்கரபின் உட஫ப்தரல் ஡ரன் ஢஥க்கு உண்஠ அரிசறப௅ம்

கரய்கநறகற௅ம் கறடடக்கறநது. இந்஡ ஥ட஫஦ரல் இப்ஷதரதுகரய் கநறகள் ஋ல்னரம்

஬ிடன

஌நற

கறடக்கறநது‛

஋ன்நரள்

஭ரந்஡ற.

உடஷண கல்஦ர஠ி ‚ஆம் ஭ரந்஡ற எபே தக்கம் இப்தடி இபேந்஡ரற௃ம், ஥றுதக்கம்,

சரப்ட்ஷ஬ர்

஥ற்றும்

இ஡஧

வ஡ர஫றல்கபில்,

஬ிஞ்ஞரணத்஡றல் கூட ஥றகவும் ப௃ன்ஷணநற ஬பேகறஷநரம். அது அப்தடி இபேக்க, தரகறஸ்஡ரணில் ஡ரனறதரன்கள் ப௄னம், வதண்கள் தள்பிகடப வ஡ரடர்து ஋ரித்து வகரண்டு ஬பேகறநரர்கள். இது வ஧ரம்த கஷ்ட஥ரக

இபேந்஡து. ஌ன் இப்தடி இபேக்கரங்கன்னு வ஡ரி஦ன. ஌ன் இ஬ர்கற௅க்கு இப்தடி

எபே

஥ணசு

இபேக்கறநஷ஡ர

வ஡ரி஦஬ில்டன.

இ஡னரம்

கடந்தும் இக் கரனத்஡றல் வதண்கள் கல்஬ி கற்று வகரள்஬து ஋ன்தது ஥றகவும் அ஬சற஦஥ரண என்றுடி‛


67

“ஆ஥ரண்டி

இப்ஷதரது,

஬ிண்வ஬பி

ஷதரண

‘கல்தணர

சரவ்னர

஋ல்னரம் ஢஥க்கு ஏர் ப௃ன்ஷணரடி ஡ரஷண, அந்஡ ஡ரனறதரன் ஷதரன ஢ம் கல்஬ிட஦ ஢஥க்கு ஡டுக்க இங்ஷக அத்஡டண வகரடூ஧஥ரண஬ர்கள் இல்னர஡து வதரி஦ ஬ிச஦ம்டி. ஢ம்ப௄ரில் ஢ம்ட஥ ப௃ன்ஷணற்ந ஢ம் சப௃கம் உடன் ஢றற்கறநது. “஋ல்னர

இடத்஡றற௃ம்னு

கற஧ர஥ங்கபில் வதண்கள்

வசரல்ன

தள்பிக்கு

ப௃டி஦ரது.

வசல்஬஡றல்டன,

எபே

ஆணரல்

சறன

இது

ஷதரன்று தள்பிக்கு ஡ீட஬ப்தது, வதண்கள் ஬ன்ப௃டநட஦ ஡ற஠ிப்தது ஋ன்தது

஢ம்

தின்

஡஥றழ்

அ஬ர்கள்

஢ரட்டில்

இபேக்கும்

ஷதரய் கண்டக்டரிடம்

இடம்

இல்டன" ஬஧

இபேக்க,

஥ீ ஡ப் த஠த்ட஡ ஷகட்கப் ஷதரணரர்கள். உடன்

அ஬பேம் வகரடுத்து஬ிட்டரர். "த஧஬ர஦ில்டனடி. இ஬ர் ஢ல்ன஬ர் ஷதரன, அது஡ரன் ஷகட்ட உடஷண வகரடுத்து ஬ிட்டர். இல்டன஦ர கல்஦ர஠ி" சரந்஡றப௅ம்

ஆம்

இநங்க

ஆம்

஡ர஦ரர்

அ஬ர்

கர஡றல்

ஆகனரம்

ஷகட்டு

஋ன்நரள்.

஬ிடப்

ஷதரகுது

஬ர

அ஡ற்குள், அடனஷதசற

அட஫க்கும் சப்஡ம்சரந்஡ற஦ிடம் இபேந்து ஬஧, ஋டுத்து ஷதசுடக஦ில், அ஬ற௅டட஦ அம்஥ர ஬பேம்ஷதரது ஢ம் வ஡பே ப௃டண஦ில் இபேக்கும் கடட஦ில் தரல்

஬ங்கற

஬ர

த஠ம்

திநகு

வகரடுத்துக்கனரம்

஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு வ஡ரடனஷதசற஦ிடண ட஬த்஡ரள். கல்஦ர஠ி ஷ஬ட௃஥ரம். இபேந்஡து.

஋ன்ண

஋ன்நரள்.

ஷதரண ஬ர஧வ஥ல்னரம் தரல்

஬ி஦ரதரரிகள்

அம்஥ர தரல்

அட஫த்஡ரள்’டி, கறடடப்தஷ஡

ஷ஬டன ஢றறுத்஡ம்

தரல் அரி஡ரய்

கர஧஠஥ரக.

஋ல்னரம் இந்஡ அ஧சற஦ல் கர஧஠ம் ஡ரன். “ஆம், ஋ன்று

஌ன்

஢ம்

஢ரட்டில்

வ஡ரி஦஬ில்டன.

அ஧சற஦ில்஬ர஡றகள் தர஬ம்டி,

இப்தடி இபேகறநரர்கள்

அ஬ர்கஷப

கூனறக்கு

உட஫ப்த஬ர்கள், அ஬ர்ற௅க்கு எபே பேதரய் ஌ற்நற வகரடுத்஡ரல் ஡ரன் ஋ன்ண ஋ன்று வ஡ரி஦஬ில்டன‛ அ஡ற்குள், ஷதபேந்து ஢றன்நது. அ஬ர்கள் இநங்கும்

இடம்

஬ந்துது

஬ட்டிற்குச் ீ வசன்நரர்கள்.

இபே஬பேம்

இநங்கற

அ஬஧஬ர்


68

஋தப்டிஷ஦ர, சப௄கம் சரர்ந்஡ சறந்஡டணகபரல், இ஬ர்கபின் இன்டந஦ த஦஠ம் ஥றகவும் ஢ல்ன த஦஠஥ரக அட஥ந்஡து.

வசல்னம்஥ர ஬ித்஦ரசரகர்


69

கண஬ில் ஬ந்஡ கடவுள்

எபே ஢ரள் ஋ன் கண஬ில் கடவுள் ஬ந்஡ரர்

஡ரன் ஦ரர் ஋ன்று ஷகட்டரர் கடவுள் ஋ன்ஷநன்

஋ல்னரம் அநறந்஡஬ர் ஋ங்கும் ஢றடநந்஡஬ர் ஋ல்ஷனரட஧ப௅ம் கரப்த஬ர்

அ஬ஷ஧ கடவுள் ஋ன்ஷநன் ஆணரற௃ம் கடவுள் ஥றகக் க஬டனப்தட்டரர்

எபி஬ட்டம் வகரண்ட

ஞரணிகள் ஷதரல் கடவுற௅ம் இபேக்கஷ஬ண்டும்

இல்னர஬ிடில் இ஧஠ி஦ன் ஬ந்து஬ிடு஬ரஷண?

இப்ஷதர ஢ரனும் சறந்஡றத்துக் வகரண்டிபேக்கறஷநன்

இ஧஬ில் ஥றன்னுகறன்ந ஥றன்஥றணிப் பூச்சறகடபப௅ம் ஢ட்சத்஡ற஧ங்கடபப௅ம் தரர்த்துக்வகரண்ஷட

஋ன்ணவ஬ன்று ஷகட்டஷதரது ஡ரன் ஢ன்நரக இல்டன ஋ன்நரர். கடவுள் ஢ீண்ட ஷ஢஧ம் சறந்஡றக்கறநரர் கடவுள் ஢ீண்ட ஷ஢஧ம் ஬ிடுப்புக் கட஡க்கறநரர் இ஡ணரல்த்஡ரன் கடவுள் ஢ன்நரக இல்டனவ஦ன்தட஡ப் புரிந்துவகரண்ஷடன்

து஬ர஧கன்


70

இனக்கற஦ப் தரிசு. -

கம஧ம஦த் ப஡டும் கட்டு஥஧ங்கள்

஋ம்஥஬பேக்கு அப௃஡ன் அடிகள் ஬ிபேது கறடடத்஡ட஡ ஢ரப௃ம் ஬ரழ்த்துகறஷநரம்.


71

ப஡சத்஡ரய் ------------------ஷ஡சத்஡ரய் தரசத்஡ரய்

ஷ஡சத்஡றல் கரன஥ரணரர் ஷ஢சத்த்஡ரல் வ஢ஞ்சறஷன ஷ஥ரசம்

஢றன்ந஡ரய்

ஷதரணரர்

இடப஦஥கன் ஷ஡சற஦த்஡டன஬ன் இபேப்தரவணண ஢றடணத்஡ர஧ ...இல்டன தட஫஦கட஡ அது ப௃டிந்஡கட஡ ஋ண தரர்஬஡ற ஢றடணத்஡ர஧ர .. ஋ன்ண ஢றடணச்சு அ஬ர் ப௄ச்சு஬ிட்டரர் அது ஋஥க்கு வ஡ரி஦ல்டனஷ஦ .. ஥ன்ணன் ஬பே஬ரன் ஬ந்து ஥ண்ட஠ வ஬ல்ற௃஬ரன் ஋ன்று அ஬பேம் வசரல்ன஬ில்டனஷ஦...

஥ர஬஧டணப் ீ

வதற்வநடுத்஡ ஥க஧ரசறத்஡ரஷ஦

஥ண்ட௃க்குள்ஷப ஷதரணரற௃ம் ஥஧஠஥றல்டன஡ரஷ஦ ஷ஡ச஥க்கள் ஦ர஬பேக்கும் துக்க ஡றணம்஡ரஷண ஬சும் ீ ஡஥றழ் கரற்றுக்கூட ஬ிக்கற ஢றற்கும்஡ரஷண ஡ன்டண ஥நந்஡ ஢றடன அடடந்஡றபேந்஡ரர்..இந்஡ ஡஧஠ிப௅ம்

தரர்க்கல்டனஷ஦

஥ண்ட஠ ஥஡றத்து஡ரன் ஬ரழ்஡றபேந்஡ரர்..இந்஡ அ஬ணிப௅ம் அநற஦ல்டனஷ஦ ... வசரந்஡஥ண்஠ிற௃ம் ஡ரய்க்கு வ஡ரந்஡஧வு஡ரன் வ஬ந்஡புண்஠ில் ஷ஬வனநறந்஡ ஷ஬஡டணப௅ம்஡ரன் வ஢ரந்து வ஢ரந்து த௄டனஷதரண ஋ங்கற௅஦ிர்஡ரஷ஦ தந்து சணம் த஡நற஦஫ வசன்று஬ிட்ட ஡ரஷ஦ .. .. ஋ன்ண ஢றடணச்சு அ஬ர் ப௄ச்சு஬ிட்டரர் அது ஋஥க்கு வ஡ரி஦ல்டனஷ஦ .. ஥ன்ணன் ஬பே஬ரன் ஬ந்து ஥ண்ட஠ வ஬ல்ற௃஬ரன் ஋ன்று அ஬பேம் வசரல்ன஬ில்டனஷ஦...

ஈ஫ப்திரி஦ர -


72

இம஡யும் க஬ிம஡வ஦ன்று தடி

உடல் ஥றக ஷசரர்஬ர஦ிபேக்கறநது

உள்பம் ஥றக கு஫ப்த஥ர஦ிபேக்கறநது சறன ஢ரட்கபில் டதத்஡ற஦஥ரகற஬ிடக் கூடி஦ அநறகுநறகள் வ஡ரிகறநது தரர்ட஬ வ஬பிநற஬ிட்டது உ஠வு குடநந்து஬ிட்ட்டது தூக்கம் ஥நந்து஬ிட்டது ஢ீ வசரல்ன஬ிபேக்கும் ஬ரர்த்ட஡க்கரக உ஦ிர் ஥ட்டும் ஬ிடரப்திடி஦ரய் ஡ங்கற஦ிபேக்கறநது...

இட஡ப௅ம் க஬ிட஡வ஦ன்று ஢ீ தடித்துச் வசல்ன ஬ரய்ப்திபேக்கறநது.. இப்ஷதரதும் உடணிபேக்க கண்஠ர்ீ ஥ட்டுஷ஥ ஬ரய்஡஡றபேக்கறநது.. --

இ஬ள் தர஧஡ற


73

கணவுகள் சறட஡ந்஡ண.

ச஧஬ணன் ஷ஬ப்த஥஧த்஡றன் கல ழ் இபேந்஡ ஢ரற்கரனற஦ில் வ஥ல்வனண சரய்ந்஡தடி.. வ஡ண்நடன சு஬ரசறத்துக்வகரண்டு இபேந்஡ரன்.. ஥டண஬ி..஬ிசரனற.஋ன்ண..ஷ஬ப்த஥஧த்஡டிக்கு

ஷதரய்஬ிட்டீர்கபர..஋ன்நரள் சரப்தரடு ப௃டிந்஡தும் உடஷண.. ஢ற஫டனத்ஷ஡டி ஷதரடு஬ரர். ஋ண புனம்தி஦தடி..஡ண்஠ட஧க்வகரண்டுஷதரய் ீ வகரடுத்஡ரள்..஋ன்ணடி ஋ன்஡ஷ஢஧ப௃ம் புறுபுறுத்஡தடி..஋ன்ண ஷ஬ட௃ம் உணக்கு இல்டன. சரப்திட்டடகப௅டன் ஥஧த்஡றன் கல ழ்஬ந்து உற்கரர்ந்஡ரல் சரப்திட்டஉ஠வு வச஥றக்கஷ஬ண்டரஷ஥...வகரஞ்சஷ஢஧ம் ஢டந்஡ரல்஡ரஷண..஢ல்னது.ம்..ம்..இன்று எபே஢ரள்஡ரன் லீவு ஥ற்ந஦ ஢ரள் ப௃றேதும் ஷ஬டன ஡ரஷண.. ஋ன்நரன் ..ச஧஬ணன்

சரி..சரி..இந்஡ரங்ஷகர.. ஡ண்஠ ீட஧ குடித்து ஬ிட்டு இபேங்கள் ஋ணக்கு ஷ஬ரடன இபேக்கறன்நது ஢ரன் ஷதரஷநரன் ஋ண கூநற஦ தடி அ஬ள் வசல்ன..ச஧஬ணன்உணக்கு வ஢டுக ஷ஬டன ஢ீப௅ம் வகரன்சஷ஢஧ம் இ஡றடன இபே஢ல்ன கரத்து ஬சுது ீ ஋ன்நரர். ச஧஬஠ன்இல்டன இல்டன ஡ம்தி ஬பேம் ஷ஢஧ம் அ஬னுக்கு சரப்தரடு ஋டுத்து ட஬க்க ஷ஬ட௃ம் சரப்தரடு ஷதரடு஬஡ற்குள் கத்து஬ரன் தசறக்குது ஋ன்று. திள்டப தர஬ம் அ஬னும் ஢ம்ப௃டன் இபேக்கும்஬ட஧஡ரஷண...஢ரப௃ம் க஬ணிக்க ப௃டிப௅ம்அ஬னுக்கும் ஢ல்ன வதண்ட஠ தரர்த்து ஡றபே஥஠ம் வசய்஡ரல் ஢ரப௃ம் ஷத஧ப்திள்டபகற௅டன் வதரறேது ஷதரகும் ஋ன்நரள் ஬ிசரனற.ச஧஬஠ன்ப௃஡ல் ஥கற௅க்கு ஡றபே஥஠ம் ப௃டி஦ட்டும் ஬ிசரனற.


74

அ஡ன் தின் அ஬ன் ஡றபே஥஠த்ட஡தற்நற ஷ஦ரசறப்ஷதரம் அ஬ணின் சம்தபத்஡றல்஡ரஷண..஢ம் ஬ரழ்க்டக ஏடுகறன்நது..஋ன் சம்தபம் ஥ட்டும் ஷதரது஥ர..஢ரன் உடபத்து ஋ன் ஥பேந்து வசனவுக்ஷக.. ஷதர஡ரது..வ஢ஞ்சு ஬னற ஋ப்த தடுக்டக஦ில் ஷதரடுஷ஥ர..வ஡ரி஦ரது. ஋ன்நரன். ஬ிசரனற.. அ஬ள் தடிப்பு தடிப்பு ஋ன்று ஡றரிகறன்நரள் தடிப்பு ப௃டி஦ ஋ன்னும் இண்டு ஬பேடம் இபேக்கறன்நது அ஡ற்கறடட஦ில் அ஬னுக்கு ஡றபே஥஠ம் ப௃டித்஡ரல் ஢ல்னது.஋ணி உங்கள் ஬ிபேப்தம்.

஋ன்நதடி ஋றேந்து ஬ட்டுக்குள் ீ வசன்நரள்.஥கன் சு஡ர.. ஷ஬டன

ப௃டிந்து ஬ந்஡ரன்அம்஥ர..஋ண அட஫த்஡தடி..஬ட்டுக்குள் ீ த௃ட஫ந்஡ன். ஬ிசரனற.. ஧ரசர ஬ந்஡ரச்சர..சரி டக கரல் கறே஬ி ஬ிட்டு ஬ர..சரப்திட ஋ண அட஫த்஡ரள் சு஡ர..அம்஥ர..஡ங்டக சரப்திட ஬ந்து

஬ிட்டரபர....ஏம்...஧ரசர.. சரப்திட்டுதடிக்க ஷதரய்஬ிட்டரள் ஋ன்நரள்..சு஡ரவும் சரப்தரட்டட ப௃டித்து ஬ிட்டு. அபேகறல் இபேக்கும் தரர்க்குக்கு ஢டந்து வசன்நரன். அ஬னுக்கு பூக்கடப ஧சறப்த஡றல் ஆர்஬ம் உடட஦஬ன் அ஫கற஦ பூங்கர஬ணத்ட஡ சுற்நற஬பே஬ரன் சற்நற ஬பேம்வதரறேது ஥னரின் ஢டு஬ில் கபே஬ி஫ற அ஬ன் கண்டணப்தநறத்஡து. பூக்கடப அகற்நற தரர்ட஬஦ிட்டரன் ஦ரர் இ஬ள் வ஥ய்சறனறர்க்க ட஬க்கறன்நரஷப..இ஬டப இது஬ட஧ இங்கு தரர்த்஡தும் இல்டன ஦ரஷ஧ர..஢ீ.. ஋ண.. சறந்஡றத்஡ரன் சு஡ர. அ஬ன்..஥ணது அடனஷ஥ர஡றக்வகரண்டது. திரி஦ர.. ஡ன் குடும்தத்துடன் தரர்க்கு஬ந்஡றபேந்஡ரள். ஡ன் ஡ங்டகப௅டன் பூங்கர஬ணத்ட஡ சுற்நறப்தரர்து ப௃டித்து஬ிட்டு ஡ர஦ிடம்஬ந்஡ரள். ஋ன்ண திரி஦ர.஬ட்டுக்கு ீ ஷதரஷ஬ர஥ர....? ஋ண..அட஫த்஡ரர் அ஬ள் ஥ர஥ர..சு஡ர...ஏ...உன் வத஦ர் திரி஦ர஬ர.. ம்.. உன்டணப்ஷதரல் அ஫கற஦ வத஦ர் ஋ண


75

஋ன்ணிக்வகரண்டரன்அ஬ற௅ம் சரி ஋ணக் கூநற ஋ல்ஷனரபேம் புநப்தட்டரர்கள்.சு஡ரவுக்கு ஌஥ரற்நம் ஬ிசரரிப்த஡ற்க்குள் ஷதரய் ஬ிட்டரர்கள் ஋ன்ந ஌஥ரற்நம். அ஬னும் ஬ட்டுக்கு ீ வசல்கறன்நரன் அ஬ள் ஢றடணவுகடப ஡ன்னுடன் ஋டுத்துக்வகரண்டு.

இ஬ள் ஋ணக்கரக தடடக்கப்தட்ட஬ள் இ஬ள் ஡ரன் ஋ன் ஬ரழ்க்டக துட஠஦ரக ஷ஬ண்டும். இ஬ள் இல்டனவ஦ணில் ஋ணக்கு ஬ரழ்க்டக இல்டன இ஬டப ஢ரன் அடட஦ ஷ஬ண்டும்.

அப்ஷதரது஡ரன் ஋ன்஬ரழ்஬ில் ஬சந்஡ம் ஌ற்தடும். ஋ன்ந தடி ஬ட்டுக்குள் ீ த௃ட஫ந்து ஡ன் கட்டினறல் அ஥ர்ந்஡ரன் அம்஥ர஬ிடம் வசரல்னஷ஬ட௃ம் ஋ப்தடி ஆ஧ம்திப்தது.

இபேக்கட்டும் ஥ீ ண்டும் இடப சந்஡றத்஡ தின் அம்஥ர஬ிடம்கூறுஷ஬ரம் ஋ண..சற்று சரிந்஡ரன் உநக்கம் வகரள்ப சு஡ர..அ஬னுக்கு உநக்கம் ஬஧ ஥றுக்கறன்நது அ஬ள் ப௃கம் அ஬டண ஬ரட்டி஦து.

஡ரய் க஡ட஬ ஡ட்டி..஡ம்தி.஡ம்திசு஡ர..இந்஡ரடர..ஷ஡ண ீர் க஡ட஬ ஡றந ஡ம்தி..஋ண ஥ீ ண்டும்஥ீ ண்டு஥ரக ஡ட்டிணரள் ஬ிசரனற. அ஬னுக்கு க஡஬ின் சத்஡ம் கூட கர஡றல் கண஬ரக ஷகட்டது.஡ரய் ஥ீ ண்டும் ஡ட்டுகறன்நரள்..஧ரசர ஡ம்தி ஋த்஡டண ஡டட஬ க஡ட஬

஡ட்டிணரற௃ம் ஡றநக்கறன்நரய் இல்டனஷ஦..சு஡ர..சு஡ர.. ..஋ண கூப்திட அ஬ன் ஡றடுக்கறட்டதடி..அம்஥ர..஋ண கூப்திட்ட ஬ரறு க஡ட஬ ஡றநந்஡ரன் ஋ன்ணடர..஋த்஡டண ஡டட஬ க஡ட஬ ஡ட்டுகறன்நது ஋ண ஷகட்ட஬ரறு ஷ஡ண ீட஧ வகரடுத்து ஬ிட்டு ஡றபேம்திணரள்஬ிசரனற.. இன்று இ஬னுக்கு ஋ன்ண ஢டந்஡து ஡றணப௃ம் ஷ஬டன஦ரல் ஬ந்஡வுடன் தரர்க்குக்கு..ஷதரய் ஬ந்஡ ஋ங்கற௅டன் சறரித்து கட஡த்து஬ிட்டத்஡ரன் ஡ன் றூப௃க்குள் த௃டன஬ரன்..இன்று ஷதரய் ஬ந்஡தும் க஡ட஬ பூட்டி ஬ிட்டு உநங்கு கறன்நரன் ம்..஋ன்ண அ஬னுக்கு ஷ஬டனக்கடன஦ரக இபேக்கும் தர஬ம் உநங்கட்டும் திள்டப. ஋ண கூநறக்வகரண்டுச஧஬஠னுக்கு ஷ஡ண ீர் ஋டுத்துக்வகரண்டு வசன்நரள் ஬ிசரனற.


76

ச஧஬஠ன். ஋ன்ண வசய்கறன்நரன் சு஡ர ஋ணக்ஷகட்க஬ிசரனற. அ஬ன் உநங்குகறன்நரன் ஋ன்ண இன்று கட஡க்ககூட இல்டன ஌ன் ஋ன்ண஬ரம்..஋ண ஷ஡ண ீட஧ அபேந்஡றக்வகரண்டு ச஧஬஠ன்

ஷகட்க஬ிசரனற ஋ன்ணஷ஥ர..இன்று திள்டப஦ின் ப௃கத்஡றல் எபே஥ரற்நம் வ஡ரிப௅து எபே ஷ஬டப ஷ஬டன கூடஷ஬ர வ஡ரி஦஬ில்டன..஋ன்நரள். அ஬டண கூப்திடப்தர..஋ன்ண ஋ன்று ஷகட்த஡றல்டன஦ர.? சுக஥றல்டனஷ஦ர..வ஡ரி஦ரது ஷதரய் தரபேம் ஷதரம். ஬ிசரனற ஥கடண அட஫த்஡ரள்.சு஡ர...சு஡ர..இங்ஷக..஬ர..அப்தர ஬஧ட்டு஥ரம்஬ர..஧ரசர.஬ர..஋ண

அட஫க்க.சு஡ர..஋ன்ணம்஥ர..஋ன்ண..உன்டண அப்தர ஬஧ட்டு஥ரம்அப்தர.. ஋ன்ண வசரல்ற௃ங்கள் ஋ணக்ஷகட்க.஌ன்டர.. ஋ன்ண இன்று அப்தரவுடனும் கட஡க்கர஥ல் ஋ன்ண தூக்கம் ஋ன்ண ஆச்சு உணக்கு.என்று இல்டன அப்தர ஷனசரண ஡டன஬னற சரி ஦ரகற ஬ிடும் ஋ணக்கூநறக்வகரண்ஷட ஥ீ ண்டும் ஡ன் தடுக்டக஦டநக்குச் வசன்று

உநங்க ப௃஦ற்சற வசய்஡ரன் அ஬ணரல் ப௃டி஦஬ில்டன அ஬ள் ப௃கம் அ஬டண ஬பேடி஦து.அ஬ன் ஡ன் ஢றடனட஦ சறந்஡றக்கறன்நரன். ஡ன் குடும்தப்வதரறுப்டத சு஥ந்து ஬பேம் இ஬ன் ஡ன் ஡றபே஥஠த்ட஡ ஢றடணக்க அ஬ணரல் ப௃டி஦஬ில்டன..இபேந்தும் இ஡஦த்஡றல் ஡ீடீவ஧ண ஌ற்தட்ட ஥ரற்நம் அ஬டண ஡றக்கறத்஡றணந ட஬த்஡து. ஡ன்

ஷ஡டனர..இல்டன.. குடும்தச்சுட஥஦ர..ஷகள்஬ி..஌றேகறன்நது அ஬ன் ஥ண஡றல்.. அ஡றகரடனப௅ம் ஆகற஬ிட்டது அ஬ன் ஥றுதடிப௅ம் ஷ஬டனக்கு புநப்தடுகறன்நரன்..஬ிசரனற... ஡ம்த த஠ம் இபேந்஡ர..வகரடு அப்தரக்கு ஥பேந்து ஬ரங்கஷ஬ரட௃ம் ஋ணக் ஷகட்க அ஬னும் த஠த்ட஡ வகரடுத்து ஬ிட்டுபுநப்தடுகறன்நரன். அங்கும் அ஬ணரல் ஷ஬டன வசய்஦ ப௃டி஦஬ில்டன.அ஬டப இன்றும் தரர்க்கறல் கர஠ப௃டிப௅஥ர..அ஬ள் ஋ணக்கு கறடடத்஡஬஧ம் அ஬பின்நற ஋ணி ஋஬ற௅க்கும் ஋ன் இ஡஦த்஡றல் இடம் வகரடுக்க ப௃டி஦ரது. திரி஦ர..஢ீ..இல்னர஡ ஬ரழ்க்டகட஦ ஋ன்ணரல் கற்தடண தண்஠ப௃டி஦ரது ஢ீ..கண஬ரக ப௃டிந்து ஬ிடரஷ஡ ஋ன் ஬ரழ்஬ில் ஥ண஬ி஦ரக ஢ீ..஬஧ஷ஬ண்டும். ஋ன் இ஡஦த்஡றல் ப௃஡ல்


77

இடம்திடித்஡஬ள் ஢ீ...உன்டண சந்஡றத்஡தின்பு஡ரன் ஢ரன் கர஡டன உ஠ர்ந்ஷ஡ன். திரி஦ர..஢ீ..஋ணக்குத்஡ரன் கறடடக்கஷ஬ட௃ம்அட஥஡ற஦ரக இபேந்஡ ஋டண அடனஷ஥ர஡ட஬த்து஬ிட்டரய்இன்று ஢ரன் உடண தரர்ட஬஦ிட ஷ஬ண்டும்஬ந்து஬ிடு திரி஦ர.. ஬ந்து஬ிடு அ஬ன் ஡஬ிப்பு ஌க்கம் துடிப்பு ஋ல்னரம் அ஬டபஷ஦..சுற்நற஦து. அ஬ன் ஥ணது ஷ஬டன ப௃டிந்஡தும் அ஬ன் அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரக.஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்து ஡ன்டண அ஫கு தடித்஡றக்வகரண்டு உடஷண.

தரர்க்குக்கு புநப்தடுகறன்நரன் சு஡ர..஡ம்தி சரப்தரடு ஷதரட஬ர..஋ண ஬ிசரனற஦ின் கு஧ல் இல்டன ஢ரன் ஬ந்து சரப்திடுகறன்ஷநன்.

அதுசரி..஋ங்ஷகர அப்தர..?஋ணக்ஷகட்ட஬ரறு வ஬பிஷ஦..஬ந்஡ரன்

சு஡ர.அ஬ர் வ஬பிஷ஦ ஷதரஷநன் ஋ன்று வசரல்னற ஬ிட்டு ஷதரணரர் ஋ன்னும் ஬஧஬ில்டன ஡ம்தி..஋ன்நரள் ஬ிசரனற.஢ீ..஋ன்ண அ஬ச஧த்஡றல் ஢றக்கறன்நரய் சரப்திடவும் இல்டன.இல்டன அம்஥ர..ச஡ீஸ்சுடன் அ஬ச஧஥ரக வ஬பிஷ஦ ஷதரய் ஬பேகறன்ஷநன் ஬ந்து சரப்திடுகறன்ஷநன் ஋ண கூநற஬ிட்டு அ஬டப கர஠ ஆ஬ற௃டன் புநப்தட்டரர்கள் இபே஬பேம். அங்ஷக..இபே஬பேம் ஡ட஧஦ில் உற்கரந்து வகரண்டுஷதசறக்வகரள்கறன்நரர்கள்.஋ன்ண சு஡ர..஋ன்னும் ஬஧஬ில்டன..உன் திரி஦ர..஋ணக்ஷகட்டரன் ச஡ீஸ்இன்று..஬பே஬ரள் வகஞ்சஷ஢஧ம் தரர்ப்ஷதரம் வதரநடர ஋ப்தவும் உணக்கு அ஬ச஧ம்஡ரன் ம்..சரி. சரி஦ரடர.. அ஬டபப்தற்நற஦ ஬ித஧ம்

வ஡ரி஦ர஥ல்஢ீ...சும்஥ர..கர஡ல் கர஡ல் ஋ன்று ஡றரி஦ர஥ல் அட஥஡ற஦ர இபேடரசு஡ர..உன்டண ஢ம்தி உன் குடும்தம் உன் அப்தர..ஷ஬றுவ஢ஞ்சு஬னற஦ரல் துடிக்கறன்நரர் அஷ஡ரடும் சறன்ணஷ஬டன வசய்கறன்நரர் ஢ீ..தர஬ம் ஋ன்று. சறந்஡ற஦டர.. சு஡ர..஋ன்ணஷ஥ர.஢ீ..ப௃டிவ஬டுத்஡ரல் ஥ரந஥ரட்டரய் சரி ஬஧ட்டும் தரர்ப்ஷதரம் அ஬டப.஋ன்நரன் ச஡ீஸ். வ஡ரிப௅஥டர..஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம். அ஡ற்கரக ஢ரன் கர஡னறப்தது ஡஬நர..஡றபே஥஠ம் வசய்து஬ிட்டும் அ஬ர்கடபப்தரர்க்கனரம்஡ஷண... ஋ணக்கு ப௃஡ல் அம்஥ர அப்தர ஡ங்டக அ஡ன் தின்பு஡ரன் ஋ணக்கு


78

அ஬ள் ஥ண஬ி.அ஡றல் ஋ந்஡஥ரற்நப௃ம் இல்டன. இபேந்தும் அ஬டப ஷ஢ற்பேப் தரர்த்஡஡றல் இபேந்து஋ன்ணரல் அ஬டப ஬ிட ப௃டி஦஬ில்டன ஢ரன்இன்று அ஬பிடம் கட஡க்க ஆ஧ம்திப்த஡ரக இபேக்கறன்ஷநன் ஋ண வசரல்னற஦ தடி ஡டனட஦ ஢ற஥றர்஡றணரன் சு஡ர..அ஬ள் ஬஧வு அ஬ன் கண்஠ில்...எபி஬சற஦து ீ

ச஡ீஸ்..ஷடய் அங்ஷக..தரநடர..஡ன் குடும்தத்துடன் ஬பேகறன்நரள் தரர் ஋ணக் கூநறணரன் சு஡ர.அ஬னும்

தரர்த்துக்வகரண்ஷடர..஋ன்ணடர...இபே஬ரர் ஬பேகறன்நரர்கள் இ஡றல் ஦ரர் திரி஦ர. ஋ணக் ஷகட்டரன் ச஡ீஸ். அந்஡ குங்கு஥க்கனரில் ஬பேம் ஋ன் குங்க஥஢ர஦கற..஋ன்நரன்.சு஡ர..஥றுபுநம் இபேந்஡஡ந்ட஡ ச஧஬஠னும் தரர்ட஬஦ிட்டரர். அ஬டபஏ….இது஡ரன் உன் ஡டன஬னறக்கு கர஧஠஥ர ?

஦ரர் ஋ண ஬ிசரரித்து ப௃டித்து஬ிடுகறன்ஷநன் ஋ண஥ணதுக்கு ஢றடணத்துக்வகரண்டு அட஥஡ற஦ரக

இபேந்஡ரர்ச஧஬஠ன்.ச஡ீஸ்..ம்....இந்஡அ஫கறல் ஬ிறேந்து ப௄ழ்கற஬ிட்டரய் ஋ணி..உன்டண ஋றேப்பு஬வ஡ண்நரல் திரி஦ர஡ரன் ஬஧ ஷ஬ண்டும்஋ணக்ஷகனறவசய்஡ரன்.ஆ஥ரம் ஋ணக்கு அ஬ள் இல்டன ஋ன்நரள் ஋ன் ஡றபே஥஠ம் இந்஡ வஜன்஥த்஡றல் இல்டன..஋ண கூநறணரன்.சரிடர..சரிடர. இன்று கட஡க்கஆ஧ம்தி தின்புஉன் கர஡டன கூறு ஋ன்நரன்.ச஡ீஸ்திரி஦ரவும் தரர்க்குக்குள் ஬ந்து ஡ன்

஡ங்டகப௅டன் ஥ீ ண்டும்அ஫கற஦ பூக்கடப ஧சறத்துக்வகரண்டு ஢டந்஡ரள்.சு஡ர...஬ின் தரர்ட஬ அ஬டப

஥ட்டுஷ஥..தரர்ட஬஦ிட்டதுஅ஬பின் ஡ந்ட஡ திரி஦ர..க஬ணம் வக஡ற஦ில் ஬஧வும்஋ணக்கூநறக்வகரண்டு தச்டசப்புல்னறன்ஷ஥ல் உற்கரந்஡ரர்.அங்ஷக...திரி஦ர஬ின் ஡ந்ட஡ கஷ஠ஸ் ஡ன் ஢ண்தடண சந்஡றக்கறன்நரர்.சுஷ஧ன். ஋ன்ண கஷ஠ஸ் இ஧ண்டு ஬பேடத்஡றன் தின்பு ஥ீ ண்டும் உங்கள் ஡ங்டகட஦ கர஠ ஬ந்஡றபேக்கறன்நீர்கபர?ம்.ம். ஡ங்டகட஦ தரர்க்கஷ஬ட௃ம் ஷதரல் இபேந்஡து அது஡ரன் ஬ந்ஷ஡ரம் ஢ரடப புநப்தடுகறன்ஷநரம் ஋ன்நரர் இட஡க்ஷகட்டதும் சு஡ர..துடித்஡ரன்..ஷடய்....ஷடய்..ச஡ீஸ்...஋ன்ணடர. இப்தடிவ஦ரபே ஡ண்டடணஇ஬ள் ஦ர஧டர....஋ன்டண ஬ட஡ப்த஡ற்கு ஋ன்று ஬ந்஡ ஷ஡஬ட஡஦ர...? இ஬ள் ஋ன் கண்஠ில் தரர்ட஬஦ிட ஥ட்டும் ஬ந்஡ரனர..?இல்டன ..஋ன்ண ஢டந்஡ரற௃ம் தந஬ரய் இல்டன


79

஬ர...உடஷண..஋ன் கர஡டன வசரல்஬து஡ரன் சரி.அ஬ள் ஋ணக்கு ஥ட்டும் ஡ரன் ஋றேம்தடர..... ஋றேம்பு..஋ண ச஡ீஸ்சறன் டகட஦ திடித்து இறேத்஡ரன் இபே஬பேம் ஋றேந்து ஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ரர்கள் சுஷ஧ன் கஷ஠சறன் இபே஬ரின் உட஧஦ரடடன ஷகட்டுக்வகரண்டு அ஬டப ஷ஢ரக்கற ஢டந்஡ரர்கள் சு஡ரவும் ச஡ீஸ்சும்

அதுசரி. கஷ஠ஸ்..திரி஦ரவுக்கு ஋ன்னும் ஡றபே஥஠ம் வசய்஦ சறந்஡றக்க஬ில்டன஦ர?இல்டன தடிப்பு அது இது ஋ன்று வசரல்கறன்நரபர..?இல்டன சுஷ஧ன் அ஬ள் ஬ரந஥ர஡ம்

அவ஥ரிக்கர..புநப்தடுகறன்நரள் அ஬ற௅க்கு ஡ங்டக஦ின் ஥கடண ஷதசற ப௃டித்து஬ிட்ஷடரம் இது஬ிட஦஥ரகத்஡ரன் இப்ஷதர..஬ந்ஷ஡ரம் ஢ரடப புநப்தடுகறன்ஷநரம் ஋ன்நரர். திரி஦ர஬ின் ஡ந்ட஡.இட஡க்ஷகட்ட சு஡ர.. ச஡ீஸ்..இது வதரய்஡ரஷண..இல்டன ஢ீ...ஷகட்டர஦ர..அ஬ர்கள் வசரன்ணட஡ இ஬டப ஢ரன் இ஫க்க஥ரட்ஷடன் ஋ண சு஡ர..புனம்தி஦ட஡ ஷகட்டரர் ச஧஬஠ன் கடவுஷப..஋ன்ந஬ரறு வ஢ஞ்சு஬னற஦ரல் சரிந்து ஬ிட்டரர் ச஧஬஠ன்.ஷடய் சு஡ர..அட஥஡ற஦ரக இபே இ஡ற்குத்஡ரன் வசரன்ணரன் ஬ிசரரிக்கர஥ல் ப௃டிவ஬டுக்கரஷ஡..஋ண. ஢ீ..ஷகட்க஬ில்டன

அட஥஡ற஦ர..இபேடர..஋ணக்கத்஡றணரன் ச஡ீஸ்இல்டன..அ஬ள் ஡ரன் ஋ன் ஥டண஬ி..அ஬ள் ஋ன் ஥டண஬ி ஋ண புனம்திணரன் ச஡ீஸ்சரல் அ஬டண ச஥ர஡ணப்தடுத்஡ ப௃டி஦஬ில்டன.சு஡ர..஡ன் ஢றடன ஥நந்஡ரன் அ஬டப ஥நக்கப௃டி஦ர஥ல் ஡஬ித்஡ரன் துடித்஡ரன். ஢ரன் உன்டண

஋ன்னும் கர஡னறப்ஷதன் உன் ஢றடணவுகள் ஷதரதும்டி திரி஦ர.. ஷதரதும். ஋ணக்கு.

க஬ிட஡க்கு஦ில்.. ஧ரகறணி


80

<oj;Jg;G+uhldhupd; ehlfj; jkpo; Kj;jkpopy; xd;whfpa ehlfj; jkpOf;F mkuu; <oj;Jg;G+uhldhu; f.j. nry;tuhrNfhghy; Mw;wpa gq;fspg;G msg;gupaJ. mjw;F ,tu; gpwe;j ngUk;gjpAk; tsu;e;j tpjKk; fhuzq;f shfpd;wd. ,tu; gpwe;jJ kPd;ghLk; Njd; ehlhfpa kl;lf;fsg;gpYs;s Njw;whj;jPtpy;. kl;lf;fsg;G ehl;Lf;$j;;ij kjpj;Jg; NgzptUk; khfhzk;. <oj;Jg;G+uhldhu; Ie;J tajpypUe;Nj $j;jhlj; njhlq;fpatu;. ,tu; Mba Kjw; $j;J tre;jd; $j;J. fhyg;Nghf;fpy; tlNkhb njd;Nkhbf; $j;JfspYk; gapw;rp ngw;whu;. Njw;whj;jPtpy; ,uj;jpdk; v;d;gtu; elj;jpa ,uj;jpdk; ghy fhd ehlf rghtpy; Nru;e;J ehlfq;fspYk; ebf;fyhdhu;. ,t;tpj mDgtq;fshy; jhd; gbg;gpj;j ghlrhiyfspYk; mjidr; #o;e;j ntspaplq;fspYk; Mu;tKs;stUf;F kuGf; $j;jpYk; jw;fhy ehlfj;jpYk; gapw;rpfs; nfhLj;J ebg;Gf; fiyia tsu;j;J te;jhu;. ebg;gNjhL epd;WtplhJ ehlfq;fis vOjTk; njhlq;fpdhu;. ,tu; vOjpa gy ehlfq;fs; ghlrhiyfspYk; fpuhkg; Gwq;fspYk; NkilNaw;wk; ngw;wd. KO ,uTk; ebf;ff;$ba ePzl ; ehlfq;fisAk; ,tu; vOjpapUf;fpd;whu;. ,yq;if thndhypapYk; ,tuJ ehlfq;fs; xypgug;ghfp apUf;fpd;wd. ;


81

ehlff;fiy kPJ nfhz;l jzpahj jhfk; fhuzkhf mz;zhtpkhu; kw;Wk; ehlf Mrpupau;fsplkpUe;J ehlff;fiyapd; El;gq;fisf; Nfs;tpahYk; fy;tpahYk; mwpe;J nfhz;lhu;. mjd; gadhfg; gy $j;J ,yf;fz E}y;fisAk; ehlf mrpupau;fspd; tuyhWfisAk; vOjpAs;shu;. ehlfj;jpd; njhl;by; vdg; Gfog;gLk; fpNuf;f ehl;bd; ehlf E}y;fisAk; Ma;T nra;jhu;. gy gz;ila fpNuf;f ehlfq;fisj; jkpopy; nkhopngau;j;Jg; 16 njhFjpfs; ntspapl;bUf;fpd;whu;. ehlfg; gilg;Gfs; ,tu; vOjp ntspte;j ehlfj;jkpo; E}y;fs; gpd;tUkhW: $j;ju; ntz;gh 2. tpGyhee;jtpak; 3. $j;JE}y; tpUj;jKk; kjq;f#shkzpapd; kWgjpg;Gk; 4. $j;ju; mfty; 5. ehlfj; jkpo; 6. njd;Nkhb tlNkhb ehlfq;fs; 7. Kg;gJ nts;spf; fhRfs; 8. ,sty; 9. rpyk;G(tlNkhb) 10. kzpNkfiy(njd;Nkhb) 11. fpNuf;f ehlfq;fspd; jkpohf;fk;: 16 njhFjpfs; 1675,y; lr;Rf;fhuiu vjpu;j;j ,sQ;rpq;fd; (njd;Nkhbf; $j;J: ,yf;fzKk; 1.


82

,yf;fpaKk;.) $j;ju; Fwl;gh ,tw;wpw; rpytw;wpd; mikg;GfisAk; ,ay;GfisAk; ehlf cyfj;Jf;F mtw;why; MFk; ed;ikg;ghLfs; gw;wpAk; ,dp Nehf;Fthk;. 1. $j;ju; ntz;gh ehlfk; njhlu;ghd E}yhf;fj;jpd; Kjy; Kaw;rpahf <oj;Jg;G+uhldhu; tpGyhee;j mbfshupd; kjq;f#shkzpia kWgjpg;Gr; nra;jhu;. kjq;f#shkzpia ,yf;fpakhff; nfhz;L $j;ju; ntz;ghit ,aw;wpdhu;. ,JNt <oj;Jg;G+uhldhupd; Kjy; $j;J ,yf;fz E}y;. ,e;E}y; 19 ,ay;fshf tFf;fg;gl;L 831 ntz;ghf;fshy; Mf;fg;gl;Ls;sJ. ,jpy; ehlff;fiy cj;jpfSk; El;gq;fSk; fiyr;nrhw;fSk; gpw jfty;fSk; tpsq;fg;gLj;jg;gl;Ls;sd. Xuplj;jpy;> 226MtJ ntz;ghitaLj;J> mbfshupd; fhyj;Jf;F Kd;ghf mr;Rthfdk; Vwpa jkpo;ehlfq;fspd; xU gFjpiaj; njhFj;Jj; je;jpUg;gJ kpFe;j gaDilaJ. njhFjpapy; nkhj;jk; 111 ehlfq;fs; ,lk;ngw;wpUf;fpd;wd. ,ilapilNa ntz;ghf;fSf;F ciueil tpsf;fq;fSk; jug;gl;Ls;sd. ,jpy; $j;ju; ntz;ghTld; kjq;f#shkzpAk; kjq;f#shkzp Ma;Tk; mlq;fpAs;sd. ehlfg; gapw;rp nfhLg;gtUf;Fk; vLg;gtUf;Fk; ed;F gad;glj;jf;f mupa E}y; ,J.


83

2. tpGyhee;jtpak; kjq;f#shkzpapd; ,Wjpg; gFjpahf tpsq;fpa ehlf ,yf;fzj;ij <oj;Jg; G+uhldhu; tpGyhee;jtpak; vd;w ngaUld; jdp E} yhf ntspapl;lhu;. ,J cz;ikapy; tlnkhopapy; jdQ;nradhu; nra;j jr&gk; vd;w ehlf ,yf;fzj;ij tpGyhee;j mbfshu; jkpohf;fpa gFjpahFk;. 3. $j;JE}y; tpUj;jk; tpGyhee;jtpak; mjpf tlnkhopr; nrhw;fisf; nfhz;bUg;gjhfg; gyu; Rl;bf; fhl;bajhy; mtw;Wf;F ,izahd jkpo;f; fiyr;nrhw;fisg; ghtpj;Jr; nra;As; tbtpy; Mf;fg;ngw;wNj $j;ju; tpUj;jk;. mjhtJ> ,J tpGyhee;jupd; jr&gj;jpd; jkpohf;fj;ijr; nrk;ik nra;a Nkw;nfhz;l xU Kaw;rp. gpw;fhyj;jpy; ,jd; ngaiuf; $j;ju; tpUj;jk; vd <oj;Jg;G+uldhu; khw;wpapUf;fpd;whu;. ehd;F mjpfhuq;fshf tFf;fg;ngw;w ,e;E}u; 260 tpUj;jg; ghf;fshy; Mf;fg;ngw;Ws;sJ. Kjyhk; mjpfhuj;jpYs;s 17MtJ tpUj;jk; ,J: nkd;dPu;j; jd;ik kpftha;f; nfhz;l kpirafj;J ed;dPu;f; $j;J eyDw ele;J eae;jUkhy; td;dPu;f; $j;njd toq;Fk; Gwj;J takhd ,d;dPu;f; $j;J ,aq;fpLk;


84

ehlf ,ay;Gnfhz;Nl. ,jpy; mff;$j;J vd;why; vd;d Gwf;$j;J vd;why; vd;d vd;W mwpTWj;jg;gLtijf; fhzyhk;. $j;ju; tpUj;jk; xU tpj;jpahrkhd Kaw;rp. nra;As; E}y;fSf;F ciueilapy; tpsf;fk; vOJtNj tof;fk;. Mdhy; <oj;Jg;G+uhldhu; tpGyhee;jupd; ciueilf;F tpUj;jr; nra;As;fshy; tpsf;fe;ju Kad;wpUf;fpd;whu;. mbfshu; ciueilf;F kzpg;gpuths eil vd;W ngau;. mJ jkpOk; tlnkhopAk; fye;j eil@ tlnkhopapy; gapw;rpapy;yhjtuhy; tpsq;fpf;nfhs;s Kbahj eil. mt;tifapy; <oj;Jg;G+uhldhu; ehlfj;Jf;F kl;Lkd;wpj; jkpOf;Fk; rpwg;ghd xU njhz;L ,e;E}ypdhw; nra;jpUf;fpd;whu;. 4. $j;ju; mfty; ,J kw;WnkhU ehlf ,yf;fz E}y;. vdpDk; $j;ju; ntz;gh> $j;ju; tpUj;jk; Mfpatw;wpypUe;J nghUs;tifahy; NtWgl;lJ. $j;Jf;fiyapd; Kf;fpakhd ,ay;G Mly; MFk;. Mly; tiffs;> mtw;iw MLk; Kiwfs;> Mly;tiffSf; Fupa ghly; tiffs; Kjypatw;iw mftw; ghf;fshy; ,e;E}y; tpsf;Ffpd;wJ. 5. njd;Nkhb tlNkhb ehlfq;fs; - jfty; jpul;L kl;lf;fsg;gpy; kuTtopahf Mlg;gl;LtUk; tlNkhb njd;Nkhb Mfpa ,Ughghq;Ff; $j;Jf; fiygw;wpa tpguq;fs; mlq;fpa jpul;L E}y; ,J. Vwj;jho 50 Mz;Lfspd; Kaw;rp ,J vd;W $Wfpd;whu; Mrpupau;.


85

,Jtiu mr;R tbtj;jpy; ntspte;j ,UNkhbf; $j;J E}y;fs; gw;wpa jfty;fs;> mfutupirg; gLj;jpa $j;Jf; fiyr;nrhw;fs;> $j;Jf; fiy tsu;r;rpf;F cioj;j fiyQu;; gw;wpa jfty;fs;> mtu;fs; $j;Jf;fiy gw;wp vOjpa fl;Liufs;> $j;Jf;fiyapy; Vw;gl;LtUk; khw;wq;fs; Nghd;w gy jfty;fisf; nfhz;l ,j;njhFg;G 600 gf;fq;fisf; nfhz;l xU ghupa E}yhfTs;sJ. ,jid ,Ughq;Ff; $j;Jf;fspd; fiyf;fsQ;rpak; vdpd; kpifahfhJ. gy;fiy kl;lj;jpw; $j;Jf;fiygw;wpf; fw;gtUf;F ed;F cjtf;$ba ifNaL ,e;jj; jfty; jpul;L. kl;lf;fsg;gpd; ghuk;gupa $j;J kuGfSf;F ,e;j E}yhf;fj;jhy; tYthd ghJfhg;ig toq;fpapUf;fpd;whu; ,yf;fpakzp <Oj;Jg;G+uhldhu;. 7. fpNuf;f ehlfq;fs; jkpoUf;Fr; nra;Al;fiy Nghyf; fpNuf;fUf;F ehlff;fiy. jkpou; jk; rpe;jidfisr; nra;As; tbtj;jpw; nghjpe;J itj;jijg;Nghy> fpNuf;fu; jkJ rpe;jidfis ehlfq;fs; thapyhfr; nrhy;yp kfpo;e;jdu;. jkpou; gy nra;As; tbtq;fis tsu;j;jJ Nghyf; fpNuf;fu; gytpj ehlf Kiwfis tsu;j; njLj;jdu;. ,yf;fpakzp mtu;fs; fpNuf;fj;jpd; Gfo;tha;e;j gz;ila ehlf Mrpupau;fshd Nrhgfpsp];> <];fpy];> A+upg;gpb];> mup];Nlhgdp];> nkd;Nlu; Nghd;wtupd; ehlfq;fs; gytw;iwj; jkpohf;fQ; nra;J je;j ngUikf;Fupatu;. jkpo;nkhop %yk;


86

fy;tp fw;gtUf;F fpNuf;fj;jpd; ehlf tuyhw;iwAk; gz;GfisAk; ngau;ngw;w ehlf mrpupau;fisAk; mwpe;Jnfhs;s ,yf;fpakzp mtu;fspd; ,k; nkhopngau;G ehlfq;fs; ngupJk; cjt ty;yd. ,tw;Wld; kfhftp N`hkupd; xbrp> ,ypal; Mfpa fhtpaq;fisAk; jkpohf;fk; nra;J fpNuf;f murpd; ghuhl;ilAk; ngw;w jkpo;kfd; <oj;Jg;G+uhldhu; vd;gij vz;zp ehk; cz;ikapNyNa ngUikg;gly; Ntz;Lk;. 8. 1675,y; lr;Rf;fhuiu vjpu;j;j ,sQ;rpq;fd; ,J xU tuyhw;iwr; nrhy;Yk; $j;J E}y;. ,yq;ifia ,lr;Rf;fhuu; Mz;l fhyj;jpNy mtu;fspd; ml;^opaq;fisf; fpof;F khfhzj;jpy; xU tPud; vjpu;j;jhd;. mtNd VwhT+u;g;gw;W td;dpad; ,sQ;rpq;fd; vd;ghd;. mtdJ tuyhw;iw ed;F Muha;e;J ehlf tbtpNy je;;jpUf;fpd;whu; <oj;Jg;G+uhldhu;. tpLjiyg; Nghuhl;lk; ele;Jnfhz;bUf;fpd;w ,f; fhyfl;lj;jpNy ,e;j Kaw;rp Xu; cj;Ntfj;ij Vw;gLj;jyhknkd Mrpupau; ek;gpdhu;. „kl;lf;fsg;G vq;fs; gpwe;j ehL. jkpo; <ok; vq;fs; Njrpak;. ,e;jj; Njrj;jpy; gz;Lnjhl;L thOk; ehq;fs; jkpou;. vq;fs; jhaff; Nfhl;ghl;il> kdpj cupikia> nkhop rka xw;Wikia ve;jnthU rf;jpahYk; gpupj;Jtpl KbahJ! ehLfs; ,uz;lhf ,Ue;jhYk; vq;fs; tho;tpay; <LghL xd;Nw vd;w ituk; gha;e;j czu;T vq;fs; Njfj;jpy; kl;Lky;y Njrpaj;jpYk Xl ,j;jifa ce;jy;fs; mtrpakhfpd;wd‟ vd;gJ mtuJ $w;W.(1)


87

9. $j;ju; Fwl;gh $j;ju; ntz;gh> $j;ju; mfty;> $j;ju; tpUj;jk; Nghd;W $j;ju; Fwl;ghTk; xU $j;J ,yf;fz; E} yhFk;. Fwl;gh vd;W ngau; itf;fg;gl;bUg;gpDk; mit Fws; ,yf;fzj;ijg; gpd;gw;wp ,aw;wg;gl;lhjfj; njupatpy;iy. <ubg; ghly;fs; vd;gJ nghUe;Jk;. njd;Nkhbf; $j;J ,yf;fzf; fUj;Jf;fs; <ubg; ghly;fshy; tpsf;fg;gl;lLs;sd. ,J 10 ,ay;fisf; nfhz;lJ. mitahtd: 1. 2. 3. 4.

$j;Jj; njsptpay; mq;ftpay; gj;jputpay; ghl;bay; Ml;ltpay;

6. jhsk; ,irapay; 7. czu;tpay; 8. gilg;gpay; 9. myq;fhutpay; 10. fsupapy;

epiwTiu epiwthf> vkJ ghuk;gupaf; $j;JKiwfs; jpiug;glq;fs;> njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; kw;Wk; jw;fhyg; nghOJNghf;F epfo;Tfshy; kjpg;gpoe;J tUfpd;wd. ,jid ed;F czu;e;J mtw;iwg; NgZk; tifapy; jdpnahU kdpjuhf ,j;jid $j;J ,yf;fzq;fisAk; gpw $j;J ,yf;fpaq;fisAk; je;jpUf;Fk; ,yf;fpakzp <oj;jg;G+uhldhu; mtu;fisg; Nghw;Wjy; Ntz;Lk;. mtuJ Mf;fq;fs; ,g;nghOJs;s ,se; jiyKiwapdUf;Fk; tUq;fhyr; re;jjpapdUf;Fk;


88

mUk;ngUQ; nry;tkhf mikaTs;sd. mtw;wpd; rpwg;GfisAk; gad;fisAk; gyUk; mwpjy; Ntz;Lk; vd;Dk; Nehf;FlNdNa ,f;fl;Liu vOjg;gLfpd;wJ. mtw;iwg; gad;gLj;jp vkJ kuGf; fiyfisr; nrg;gKw tsu;g;gJk; mtw;iwg; Ngzpf; fhg;gJk; vkJ flikahFk; ,tuJ gzpfspd; gad;ghLfisf; fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; czu;e;J ,tUf;Ff; nfsut fyhepjpg; gl;lk; mspj;Jg; Nghw;wpaik ehlfk; kw;Wk; ,yf;fpa Mu;tyu;fSf;F kfpo;r;rpaspg;g njhd;whFk;. -----------------1. 1675,y; lr;Rf;fhuiu vjpu;j;j ,sQ;rpq;fd;: gilg;ghrpupau; Kd;Diu> gjpg;G: epoy; vl;Ntl; re;jpuh> 2005.

tp. fe;jtdk;


89

THANKS

Kaatruveli March 2011  

March Issue of the free tamil literature magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you