Page 1

Thank you: Daphne Odjig


2

கரற்றுவ஬பி

த௃வ஫ப௅ப௃ன்யணக்கம்.

வ஬கரசற 2011

நளதளந்தம் நழன்஦ம்஧஬த்தழல்

ஆசறரி஦ர்: ஷ஭ரதர.

களற்றுஸய஭ி இதழ் ஧஬ரின்

க஠஠ி, ஬டி஬வ஥ப்பு: கரர்த்஡றகர.஥.

ஸென்஫ழன௉க்கழ஫ட௅.

வ஡ரடர்திற்கு:

R.Mahendran, 34.Redriffe Road, Plaistow, London, E13 0JX. Email: mullaiamuthan@gmail.com mullaiamuthan_03@hotmail. co.uk ஢ன்நறகள்: கூகுள்: ன௅கடைல்

ய஺஬ஹனற்஫ப்஧டும் ஧ளர்஺யக்கு ன௅ள்஭ியளய்க்களல் அய஬ங்கள் ஥஺ைஸ஧ற்று ஆண்டுக஭ளனி஦.இட௅ய஺ப ஋ன்஦யளனிற்று ஋ன்஧ட௅ யிடுத஺஬ ஹயண்டி ஥ழற்கும் நக்கல௃க்கு ன௃ரினளத ஥ழ஺஬.அய஬ம் ஸதளைர்கழ஫ட௅. ெழறுக஺த ஧ற்஫ழன கட்டு஺ப ஧஬஺பத் தளக்கழனின௉ப்஧ட௅ யன௉ந்தத் தக்கட௅.ஆபம்஧ ன௅னற்ெழஹன.தகயல்க஺஭,ஆஹ஬ள ெ஺஦க஺஭த் தன௉யர்க஭ளனின் ீ கட்டு஺பனி஺஦த் ஸதளைப ஌ட௅யளகும். டைல்க஭ின் ஧ட்டினல் தனளபளகழ஫ட௅.யி஺பயில் ஸய஭ினிைப்஧டும். களற்றுஸய஭ினின் அச்சுப்஧ிபதழ தனளபளக்கும் ன௅னற்ெழகள் ஥஺ைஸ஧ற்றுயன௉கழ஫ட௅. அடுத்த இதமழல் ெந்தழப்ஹ஧ளம்.


3

ஊ஠ப௃ற்ந ஢றர்஬ர஠ம்

ன௅டிவு ஸெய்னப்஧ை னெச்சுக்களற்று ய஺பனறுக்கப்஧ட்ை னெக்குத்ட௅யளபம் ய஺னத்தழ஫ந்தளல் நபண ஸயடி ந஦ிதர்க஺஭ நந்஺தனளக்கும் நளண்ன௃நழகு அபெழனல் ந஦ித உரி஺நனின் ஧ி஫ப்஧ிைத்தழல் கன௉ச்ெழ஺தவு ந஫க்கன௅டினள ந஦ித ஧டுஸகள஺஬஺ன யபஹயற்க்கும் ஥ளடுகள் ஋ன்஺஫க்கும் சுன஥஬த்தழல் உனிர் குடிக்கும் ஊணன௅ற்஫ ஥ழர்யளணம்

஦ர஡஬ன்


4

஢றவனத்஡லுகரண ஷதர஧ரட்டம்

யிடினல் ன௃஬ர்யட௅ யிடிவுக்கல்஬ இன௉ட்டி஦ில் யிடியி கழ஺ைப்஧ட௅ இல்஺஬ ந஺஫ந்தட௅ இன்று சூரின஦ள஦ளலும் உதழப்஧ட௅ ஥ள஺஭ சுட்ஸைரிக்கட்டும் ந஺஫ஸயல்஬ளம் ந஺஫ந்த்த஺ய அல்஬ ந஺஫ந்த்தட௅ம் யளழ்வு இன௉ல்யதழல்஺஬ ஥ழ஺஦வுகள் ஋ல்஬ளம் ஸகளடு஺ந அ஦ளலும் க஦வுகள் ஋ன்றும் ஥ழநழர்ந்தழன௉க்கட்டும் உனர்வுகள் ஋ல்஬ளம் உனபநளன்தல்஬ யழ்ச்ெழகள் ீ இன்஫ழ உனர்ந்தயர் இல்஺஬ ஥ழ஺஦ப்஧ட௅ இங்கு ஥ைக்களயிடினும் ஥ழ஺஬த்தலுகள஦ ஹ஧ளபளட்ைம் ஸதளைபட்டும்

னளதயன்


5

ஈ஫த்து இனக்கற஦ வசல்வ஢நற஦ில் ப௃ற்ஷதரக்குச் சறறுகவ஡கபின் சு஬டுகள் ெழறுக஺த

இ஬க்கழனம்

கள஬த்ஹத

஋ல௅ந்த

஋ன்று

ன௃ட௅த்

ஸகளண்டின௉க்கழன்ஹ஫ளம் அயெழனநழல்஺஬.

கூறும்

ட௅஺஫

ஹ஧ளட௅

என்஫ழ஺஦

஋ன்஧஺த

஥ய஦ ீ

கன௉த்தழற்

ய஬ழனேறுத்த

ஹயண்டின

தநழழ்

இ஬க்கழன

இன்றுள்஭

யடியங்க஭ில் கள஬த்தளல் ஧ிந்தழனட௅ம் அஹத ெநனம் ஥ய஦ ீ கள஬த்தழல் இ஬க்கழனத்தழல் ஸ஧ன௉ம் ஧குதழ஺ன ஆக்கழபநழத்ட௅ யன௉கழன்஫

யடியநளகவும்

ெழறுக஺த

யி஭ங்குகழன்஫ட௅.

இ஬க்கழன யப஬ளற்஫ளெழரினர்கள் கூறுயட௅ ஹ஧ள஬ ெழறுக஺த ஋ன்஫

இ஬க்கழன

யடியம்

ஹந஦ளட்ைளரின்

இ஬க்கழன

ஸதளைர்஧ின் னெ஬ம் தநழமழல் யந்ட௅ ன௃குந்தஸதளன்஫ளகும். ஥ழ஬நள஦ின

ெனெகய஺நப்஧ின்

ஸ஧ற்஫

ன௅த஬ள஭ித்ட௅ய

஋ல௅ந்த

ெனெகத்தழற்கும்

ன௃஺ைப்ஸ஧னர்ப்ன௃ம் ெளதகநள஦

ெனெகய஺நப்ன௃ம் த஦ிந஦ிதனுக்கும்

ெழறுக஺த

சூம஺஬

ெழ஺தவுைன்

ஹதளற்஫ம் அத஦டினளக

இ஺ைனி஬ள஦

இ஬க்கழனம்

ஹதளன்றுயதற்கு

ஹதளற்றுயித்தட௅.

அவ்யி஬க்கழன

யடியநள஦ட௅ ஹந஦ளட்ைளரின் ஸதளைர்஧ி஬ழன௉ந்ட௅ தநழல௅க்கு யந்தஸதளன்று சூம஬ழல்

஋ன்஫

ஹ஧ளதழனும்

களணப்஧ட்ை

தநழமர்

ெனெதளனச்

ெனெக

ெக்தழகல௃ம்

ஹதளன்஫ழ

ெனெதளனத்தழன் உள்யளங்கழ

அகவு஬கத்

சூம஬ழஹ஬

தநழழ்

உன௉யளகழ

தநழழ்

ெழறுக஺த

ெழ஬

ெழறுக஺த அ஺நந்த஦.

யப஬ள஫ள஦ட௅

த஦ித்ட௅யங்க஺஭னேம்

நற்றும்

யந்ட௅ள்஭

தநழழ்

உந்ட௅த஬ளக

ெழறுக஺த

஧ண்஧ளட்டுச்

ஸதளைர்ன௃ம்

ெழந்த஺஦கல௃ம்

ய஭ர்யதற்குரின

அவ்ய஺கனில்

தநழமர்

தநழமர்

ெழ஫ப்ன௃க஺஭னேம் ட௅஺஫னளகஹய

ய஭ர்ச்ெழன஺ைந்ட௅ யந்ட௅ள்஭ட௅ ஋஦க் கூ஫ழன் தய஫ளகளட௅.


6

தநழமகத்தழஹ஬

1930க஭ில் ஹ஧ளபளட்ைன௅ம்

஌ற்஧ட்ை

அத஺஦ஸனளட்டி

கன௉த்ட௅க்கல௃ம்

அங்கு

ஹதளன்றுயதற்கள஦

ெத்தழனளகழபக

஋ல௅ந்த

ெழறுக஺த

சூம஺஬

ஜ஦஥ளனக இ஬க்கழனம்

஌ற்஧டுத்தழனின௉ந்தட௅.

இ஬ங்஺கனில் ஸைள஦னெர் அபெழனல் அ஺நப்஧ள஦ட௅ நத்தழன தப

யர்க்கத்தழ஦ரி஺ைஹன

஌ற்஧டுத்தழனஹதளர்

ஏர்

அபெழனல்

ெ஬ெ஬ப்஺஧

தழட்ைநளக

களணப்஧டினும்

அதனூைளக ஸகளண்டு யபப்஧ட்ை ெர்யெ஦ யளக்குரி஺நனின் ஧ிபதழப்஧஬ழப்஧ளக அபெழனல் அபங்கழஹ஬ நக்கள் ஥ைநளட்ைம் இைம்

ஸ஧஫த்

கல்யி நத்தழன

ஸதளைங்கழனின௉ந்த஦.

யளய்ப்ன௃கள் தப

஋டுத்ட௅க்

கூ஫ப்஧ை

யி஺஭யளக, அத்ட௅ைன்

உன௉யளகழனட௅.

ெனெகத்தழற்கும் ஹயண்டின

ெழறுக஺த

ன௅க்கழனநள஦ஹதளர்

நக்கல௃க்கள஦

யிஸ்தரிக்கப்ப்ைதன்

யர்க்கம்

த஦ிந஦ிதனுக்கும்

ஸ஧ளட௅

யி஺஭யளக

இந்த

஧ின்஦஦ினில்

இ஺ைனி஬ள஦ ஹத஺ய

஌ற்஧ட்ைதன்

இ஬க்கழன

இ஬க்கழன

ெழறுக஺தக஺஭

உ஫வு

யடியநள஦ட௅

கூ஫ளக

ஹ஧ளற்஫ப்஧ட்ைட௅.

஧ிபசுபம்

ஸெய்யதற்கள஦

஧த்தழரி஺ககல௃ம் ெழறு ெஞ்ெழ஺ககல௃ம் ஹதளன்஫ழ ெழறுக஺த ய஭ர்ச்ெழக்கு உந்ட௅த஬ளக அ஺நந்த஦. இவ்ய஺கனில் ஹதளன்஫ழ஦

1930க஭ிஹ஬ஹன

஋ன்஫

ஹ஧ளதழலும்

ஈமத்தழல் ஆபம்஧கள஬

ெழறுக஺தகள் ெழறுக஺தகள்

ஸ஧ன௉ம்஧ளலும் அதன் இ஬க்கழன யடியத்தழ஺஦ அ஫ழன௅கம் ஸெய்கழன்஫ இச்ெழறுக஺த

ன௅னற்ெழனளகஹய ஋ல௅த்தள஭ர்கள்

அ஺நந்ட௅க்

களணப்஧ட்ை஦.

ஸ஧ன௉ம்஧ளலும்

஋ன்஦

஋ல௅தப்஧டுகழன்஫ட௅ ஋ன்஧஺த யிை ஋ப்஧டி ஋ல௅தப்஧டுகழன்஫ட௅ ஋னும் யிைனத்தழ஺஦ஹன ஧ிபதள஦ப்஧டுத்தழனின௉ந்த஦ர்.


7

1950 கல௃க்குப் ஧ின்஦ர் தளன் ஈமத்ட௅ச் ெழறுக஺த ட௅஺஫னில் ஧஬

நளற்஫ங்கள்

சூம஬ழல்

஌ற்஧ைத்

ஆெழனள

ரீதழனிஹ஬

ஸதளமழ஬ள஭ர்

஧ளறழெத்தழற்கு ஹதளற்஫ம்

஍ஹபளப்஧ள

-

ஹ஧ளபளட்ைங்கல௃ம்

ஸதளைங்கழனின௉ந்த஦.

யர்க்கம்

ய஬ழ஺ந

஋தழபளக

ஸ஧ற்று

ஸ்஧ள஦ினர்கள்

நற்றும்

உ஬க஬ளயின

ெளர்ந்த

உணர்வுகல௃ம்

ஸ஧஫த்

஧஬நள஦

ய஭ர்ச்ெழ

ஸதளைங்கழ஦.

நக்கள்

இனக்கங்கள்

ஸ஧ற்஫ழன௉ந்த஦.

உள்஥ளட்டு

இக்கள஬

1930

னேத்தத்தழற்கு

க஭ில் ஋தழபளக

ஹ஧ளபளடினட௅ைன் கம்னை஦ிஸ்ட் கட்ெழனேம் உன௉யளகழ ஆனிபக் கணக்கள஦

நக்கள்

ெநத்ட௅யநள஦

ெனெதளன

அ஺நப்஺஧

உன௉யளக்குயதற்களக

ஹ஧ளபளடிக்

ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள்.

இக்கள஬ப்஧ின்஦஦ினில்

ஆஸ்தழரினள,

஧ிபளன்ஸ்

஥ளடுக஭ிலும்

஧஬

யிடு஺஬

ன௅த஬ழன

இனக்கங்கள்

ஹதளற்஫ம்

ஸ஧ற்஫ழன௉ந்த஦. இவ்யளஹ஫ ஆெழனளயிலும் கு஫ழப்஧ளக ெவ஦ள இந்ஹதளNெழனள ஧ளறழனத்஺த ஹதளன்஫ழ

ன௅த஬ழன ஋தழர்த்ட௅

யறு ீ

நக்க஭ி஺ைஹன

஌ற்஧டுத்தழனின௉ந்த஦. யிடுத஺஬

஥ளடுக஭ில் ஸகளண்ை

அபெழனல்

஧ல்஬ளனிபக்

இனக்கங்க஭ில்

ஜப்஧ள஦ின ஹ஧ளபளட்ைங்கள்

யிமழப்ன௃ணர்ச்ெழ஺ன கணக்கள஦

தம்஺ந

நக்கள்

இ஺ணந்ட௅ச்

ஸெனற்஧ட்ை஦ர். இ஬ட்ெழன ஧ிடிப்ன௃ம் ன௅ற்ஹ஧ளக்கு உணர்வும் நழக்க

஋ல௅த்தள஭ர்

஧஬ர்

ஹதளன்஫ழக்

ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள்.

ெழ஬ர் ஧ளறழெ ஸய஫ழனள஭ர்க஭ளபல் ஈயிபக்கநழன்஫ழ ஸகளன்று குயிக்கப்஧ட்ைளர்கள்.

தன்

நபண

யளனி஬ழல்

஥ழன்றுக்

ஸகளண்டும் ந஦ித கு஬த்தழன் ஥ளகரிகத்஺த ஥ம்஧ிக்஺கனேைன் நட்டுநல்஬ கூைஹய கர்யத்ட௅ைனும் தன் ஋ல௅த்ட௅க்க஭ின் ஊைளக யளெகம்

஧தழவு

ஸெய்த

இக்கள஬த்ஹத

ஜஶ஬ழனஸ் ஋ல௅ந்த

஧+ெழக்கழன்

஧ின்யன௉ம்

நக்கள்

இ஬க்கழன

கர்த்தளக்க஭ின் உணர்வுக஺஭ அமகு஫ ஋டுத்ட௅க்


8

களட்டுகழன்஫ட௅.

‚இன்஧த்தழற்களகஹய

இன்஧த்தழற்களகஹய ஹ஧ளபளடிஹ஦ளம். ெளன஬ள஦ட௅

யளழ்஥கழ஫ளம்.

அதற்களகஹய

இறுதழ

இவ்ய஺கனள஦

஧ி஫ந்ஹதளம். இன்஧த்தழற்களகஹய

ெளகழன்ஹ஫ளம்.

ய஺ப

஋ம்஺ந

இ஬ட்ெழன

஧ீடிப்ன௃ம்

ட௅ன்஧த்தழன்

அட௃களதழன௉க்கட்டும்‛ இ஬க்கழன

தளகன௅ம்

ஸகளண்ை ஋ல௅த்தள஭ர்கள் உ஬க இ஬க்கழனத்தழல் ஹதளன்஫ழக் ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள். தநழழ்

இதன்

இ஬க்கழன

஧ிபதழ஧஬ழப்஺஧

஥ளம்

ஸெல்ஸ஥஫ழனிலும்

ஈமத்ட௅

(கு஫ழப்஧ளக

ெழறுக஺தக஭ில்) களணக் கூடினதளக உள்஭஦. 1950 கல௃க்கு ஧ின்஦ர் ஈமத்ட௅ச் ெழறுக஺தக஭ில் ன௃தழனஹதளர் ஧ரிநளணத்஺த ஈமத்தழல்

தரிெழக்க

ஹதெழன

ஹதெழனம்,

இ஬க்கழனம்

ஹதெழன ஈம

஋னும்

ஹகளட்஧ளடு

ஹ஧ளபளட்ைங்க஭ளக யி஺஭யளக

கூடினதளக

அ஺நந்தழன௉ந்தட௅. குபல்

஋ன்஧஦

஋ல௅ந்தட௅.

தத்ட௅யளர்த்த

ன௅஦ஸ஦டுக்கப்஧ட்ை஦. நண்ட௃க்ஹக

உரித்தள஦

அதன்

஧ிபச்ெ஺஦கள்

ெழறுக஺தக஭ில் இைம் ஸ஧஫த் ஸதளைங்கழ஦. இட௅ கு஫ழத்ட௅ ஹ஧பளெழரினர்

க.

஺க஬ளெ஧தழ

அயர்கள்

஧ின்யன௉நளறு

கு஫ழப்஧ிடுகழன்஫ளர். “ஹதெழனப் ஧ின்஦ணினில் ய஭ன௉ம் ென௅தளனத்தழன் ஹ஧ளக்஺க அனுெரித்ட௅

யளழ்க்஺கக்கு

க஺஬யடியம்

ெரித்தழபத்தழன்

தன்஺ந஺ன

ஈடுஸகளடுக்கவும்

தழ஫஺நனின௉ந்தளல்

ஸகளடுக்கவும்

உணர்ந்ட௅

அதற்கு

ெழ஫ந்த

-

உ஬க

இ஬க்கழனத்தழல் இைம்ஸ஧஫த்தக்க உனர்ந்த ெழறுக஺தக஺஭ப் ஧஺ைக்க

஋நட௅

஥ம்ன௃கழஹ஫ன். ஸ஧ளட௅ ஹகள்யி

஋ல௅த்தள஭ளபளல்

ஸ஧ளல௅ட௅ஹ஧ளக்கழற்களக

஥஬த்தழற்களக இன்஺஫ன

஋ல௅ட௅யதள ஋ல௅த்தள஭ர்

ன௅டினேம்

஋ன்ஹ஫

஋ல௅ட௅யதள

அல்஬ட௅

஋ன்னும் ஧஬஺பனேம்

ன௅க்கழனநள஦ ஋தழர்ஹ஥ளக்கழ

஥ழற்கழ஫ட௅. இட௅ ன௃தழன ஹகள்யினன்று. ஸயவ்ஹயறு


9

யடியத்தழலும்

உன௉யத்தழலும்

கர்த்தளக்க஺஭

யிமழத்ட௅ப்

இன்று

ஸ஥ன௉க்கடினள஦

நழக

஋ல௅த்தள஭஺ப

஧ளர்த்த

ஹ஥ளக்கழக்

ெழன௉ஷ்டி

ஹகள்யிதளன்.

ஆ஦ளல்

஥ழ஺஬னிஹ஬

இக்ஹகள்யி

ஹகட்கப்஧டுகழ஫ட௅.

ெழறுக஺தனளெழரினர்கள்

தநட௅

஧ளபம்஧ரினத்஺தனேணர்ந்ட௅ யளமவும்

இ஬க்கழன

஥ளட்டு

஥ள஦ி஬த்தயர்

ஈமத்ட௅ச் க஬ளெளபப்

நக்கள்

஥஬ன௅ற்று

ஹந஦ி஺஬ஸனய்தவும்

னெட்டும்

அன்ன௃க் க஦ஹ஬ளடு ஋ல௅த ன௅டினேநள ன௅டினளதள ஋ன்஧஺தப் ஸ஧ளறுத்தழன௉க்கழ஫ட௅

஋தழர்கள஬

இ஬க்கழன

யளழ்வும்

தளழ்வும்‛ என௉ ஥ளட்டின் ன௄ஹ஬ளக ஧ண்஧ளடு, ஸ஧ளன௉஭ளதளபம், அபெழனல் ன௅த஬ழன

அம்ெங்கள்

உன௉யளக்குயதழல்

ன௅க்கழன

அவ்ய஺கனில்

஧ிபஹதெம்,

அடிப்஧஺ைனில் ஹநஹ஬ளட்ைநளக

ெனெக

யளழ்க்஺க஺ன

தளக்கம்

ஸெலுத்ட௅கழன்஫஦.

நண்யளெ஺஦

஋ல௅கழன்஫

஋ன்஫

இ஬க்கழனங்க஺஭

அர்த்தப்஧டுத்தழப்

஧ளபக்கழன்஫

ஹ஧ளட௅

குறுகழன஧ளதகநளக ஧ை஬ளம். ெற்று ஆமநளக ஹ஥ளக்கழ஦ளல் தளன்

அதன்

நக்க஭ின்

஧ின்஦஦ினில்

அைக்கழஸனளடுக்கப்஧ட்ை

உணர்வுக஺஭

ஸய஭ிப்஧டுத்தம்

ெளத஦ங்க஭ளகவும் அ஺ய அ஺நத்ட௅க் களணப்஧டுகழன்஫஦. நறுப்ன௃஫நளக அ஺ய ஹதெழன ஋ல்஺஬க஺஭ கைந்ட௅ ஸென்று ெர்யஹதெ இ஬க்கழனநளகவும் தழகழ்கழன்஫஦. இவ்யளறுதளன் பெழன

ன௃பட்ெழனின்

ன௅ன்ஹ஦ளடினளக

தழகழ்ந்த

நளக்றழம்

ஹகளக்கழனேம் , இந்தழன ஹதெழனயிடுத஺஬ப் ஹ஧ளபளட்ைத்தழல் ன௅க்கழன

஧ளத்தழபம்

இத்த஺கஹனளன௉ம்

யகழத்த ஋நக்கும்

ன௅ன்ஹ஦ளடிக஭ளக தழகழ்கழன்஫஦ர்.

஧ளபதழனேம் அபெழனல்

இன்னும் இ஬க்கழன


10

இ஬ங்஺க

அபெழனல்

யப஬ளற்஫ழ஺஦

ஸ஧ளறுத்தநட்டில்

஥ளற்஧ட௅க஭ின்

இறுதழனிலும்

50க஭ிலும்

ஸ஧ளட௅வுை஺ந

இனக்கநள஦ட௅

யரினத்ட௅ைன் ீ

ஸெனற்஧ைத்

ஸதளைங்கழனட௅.

அவ்யினக்கம் ஌ற்஧டுத்தழன க஬ளெளப ஧ண்஧ளட்டுச் சூம஬ழல் ஹதளற்஫ம்

ஸ஧ற்஫ஹத

ன௅ற்ஹ஧ளக்கு

ன௅ற்ஹ஧ளக்கு

க஺஬

஋ல௅த்தள஭ர்

ெங்கம்.

இ஬க்கழனம்

ெளர்ந்த

ஸெனற்஧ளடுக஺஭னேம் ஸகளள்஺கக஺஭னேம் ன௅ன்ஸ஦டுப்஧தழல் இவ்யணினி஦ன௉க்கு யப஬ளற்஺஫னேம்

ன௅க்கழன

ஈமத்ட௅

஧தழத்த

தைத்தழ஺஦னேம்

‚ஈமத்ட௅

ன௅ற்ஹ஧ளக்குச்

ஸதளகுப்஧ி஺஦ ஹ஧ப஺ய

இ஬க்கழன ெழறுக஺தகள்‛ ன௅ற்ஹ஧ளக்கு

ன௄஧ள஬ெழங்கம்

இந்டை஬ழன்

ன௅ன்னு஺பனில்

யின்

அட௅

ய஺கனில்

஋ன்஫

ெழறுக஺த

க஺஬

இ஬க்கழன

஧தழப்஧கத்ட௅ைன்

இ.ன௅.஋.ெ

இந்த

யப஬ளற்஫ழல்

ஸய஭ிக்ஸகளணன௉ம்

இ஬ங்஺க

ஸய஭ினிட்டுள்஭ட௅.

஧ங்குண்டு.

இ஺ணந்ட௅

ஹ஥ளக்கம்

கு஫ழத்ட௅

஧ிபஸ்தள஧ிக்கும்

஥ீர்஺ய

ஸ஧ளன்஺஦னன் ஧ின்யன௉நளறு கு஫ழப்஧ிடுகழன்஫ளர். “ன௅ற்ஹ஧ளக்கு

஋ண்ணம்

஋ல௅த்தள஭ர்க஺஭னேம் தழபட்டி

ஸகளண்ை

க஺஬ஞர்க஺஭னேம்

ஸதளமழ஬ள஭ர்கள்,

ன௃த்தழஜீயிகள்

஧பந்ட௅஧ட்ை

ஆகழஹனள஺ப

உள்஭ைக்கழன

ஏர்

யியெளனிகள், உ஺மக்கும் என௉

ெக஬ அணினில் ன௃பட்ெழகப

ஸயகுஜ஦ங்கள்

நக்கள்

க஬ளெளபத்஺த

உன௉யளக்குயட௅ம், உன்஦த ந஦ித யர்க்கத்தழற்கள஦ க஺஬ இ஬க்கழனம் ஧஺ைப்஧ட௅ம், ெநத்ட௅ய அடிப்஧஺ைனில் ெக஬ ஹதெழன

இ஦ங்க஭ி஦ட௅ம்

ன௅ன்ஹ஦ற்஫த்தழற்களக

ஸநளமழ

உ஺மப்஧ட௅ம்,

க஬ளெளப

஋ல௅த்தள஭ர்க஭ட௅

஥஬ன்கல௃க்களகவும் ஹநம்஧ளட்டுக்களகவும் ஧ளடு஧டுயட௅தளன் இ.ன௅.஋.ெ தழன் ஹ஥ளக்கம்‛


11

இவ்ய஺கனில் க஭ின்

ஸெனற்஧ட்டுயந்த

ஆபம்஧த்தழஹ஬ஹன

அட௅

இ.ன௅.஋.ெ

நள஦ட௅

ெழத்தளந்த

1960

ரீதழனளகவும்

இனக்க ரீதழனளகவும் ெழ஺தன ஸதளைங்கழனட௅ ஋ன்஧த஺஦னேம் கய஦த்தழஸ஬டுத்தல் ஸ஧ளட௅வுை஺ந ஌ற்஧ட்ை

ஹயண்டும்.

இனக்கத்தழல்

தத்ட௅யளர்த்த

இனக்கத்஺த

இ஬ங்஺கனின்

அறு஧ட௅க஭ின்

ன௅பண்஧ளடுகல௃ம்

஧ி஭வுக்குள்஭ளக்கழனட௅.

ஆபம்஧த்தழல் ஸ஧ளட௅வுை஺ந

ஹநற்஧டி

஧ி஭வும்

அணி ஧ிரிதலும் இ.ன௅.ஹ஧ள.஋.ெ.த்஺தனேம் ஧ளதழத்தட௅. அதன் தத஺஬஺ந

ஸ஧ளறுப்஧ி஺஦

இவ்யினக்கத்஺த

஌ற்஫ழன௉ந்தயர்க஭ின்

ெழத்தளர்த்த

ரீதழனளக

ஹ஧ளக்கு

ெழ஺தத்ட௅

஧ின்

இனக்க ரீதழனள஦ ெழ஺தவுககு யமழயகுத்தட௅. நனுக்கு஬

யிடுத஺஬க்கள஦

ன௅ன்஦஦ிப்

ஹ஧ளபளட்ைத்தழல்

஧பந்ட௅ப்஧ட்ை

஍க்கழன

இவ்யினக்கத்தழன்

஧஬ம்

஧ல்ய஦ம் ீ கு஫ழத்ட௅ ஆமநள஦ ஆய்ஸயளன்஫ழ஺஦ களய்தல் உயத்த஬ழன்஫ழ ஸெய்தல் கள஬த்தழன் ஹத஺யனளகும். இ.

ன௅.

஧ின்஦ர்

ஹ஧ள.

஋.

அதன்

யறுஸகளண்ஸைல௅ந்த ீ

த஭ர்வுற்஫க்

கள஬த்தழலும்

கள஬த்தழலும், இவ்யினக்க

ஸெனற்஧ளடுக஭ில் ஧ங்ஸகடுத்த ஋ல௅த்தள஭ர்கள் ஧஺ைப்ன௃கஹ஭ இத்ஸதளகுப்஧ில்

இைம்

னளவும்

1970

1940

-

ஸ஧றுகழன்஫஦.

க்கும்

இச்

இ஺ைப்஧ட்ை

ெழறுக஺தகள்

கள஬ப்஧குதழனில்

஋ல௅தப்஧ட்ை஺யனளகும். ெழ஬ ெழறுக஺தகள் இறுதழனில் அக் க஺த ஧பய஬ளக ஸகளண்ை ஆண்டு கு஫ழப்஧ிைப்஧ட்டுள்஭ட௅. ட௅பதழஸ்ையெநளக

ெழ஬

ெழறுக஺தகள்

஋ல௅தழன

கள஬ம்

கு஫ழப்஧ிைப்஧ையில்஺஬. இத் ஸதளகுப்஧ில் இைம்ஸ஧ற்றுள்஭ க஺தகள் னளவும் ஸயவ்ஹயறு அ஭யில் ந஦ிதள஧ிநள஦ம், இ஦யிடுத஺஬

ஹ஧ளன்஫

யிைனங்கள்

கு஫ழத்ட௅

ெழத்தரிக்கழன்஫஦. அ஺ய அவ்யவ் ஧ிபஹதெத்தழற்குரித்தள஦


12

நண்யளெ஺஦னேைன் ஸய஭ிப்஧ைப்஧ட்டுள்஭஺ந அதன் த஦ித்ட௅யநள஦ ஧ண்ன௃க஭ில் என்று.ஸ஧ளட௅யளக இ஬க்கழனத்தழன் உள்஭ைக்கம், அட௅ ஸய஭ிப்஧டுத்தழ ஥ழற்கழன்஫ அமகழனல் அம்ெங்கள் ஋ன்஫ ய஺கனில் ஹ஥ளக்குகழன்஫ ஹ஧ளட௅ அத஺஦ ஧ின்யன௉ம் ய஺கப்஧ட்டினுள் அைக்க கூடினதளக உள்஭஦. 1. ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஹ஥ளக்கழ஬ள஦ ெழறுக஺தகள் 2. நளர்க்றழன ஹ஥ளக்கழ஭ள஦ ெழறுக஺தகள் 3. ஧ிற்ஹ஧ளக்கு ஹ஥ளக்கழ஬ள஦ ெழறுக஺தகள் ெளதழன

ரீதழனளக

தளழ்த்தப்஧ட்ை

என௉யர்

ஹகளனிலுக்குள்

ஸெல்ய஺த அனுநதழத்தல் ன௅ற்ஹ஧ளக்கள஦ ஧ளர்஺யனளகும். தளழ்த்தப்஧ட்ை

என௉யர்

ஹகளனிலுக்குள்

஥ழ஺஬னில்

உள்஭

எடுக்கு

அதற்கள஦

நக்கள்

ஹ஧ளபளட்ைத்஺த

ஹ஥ளக்கழல்

அட௃குயட௅

஧ளர்஺யனளகும். ஸெல்லும்

ன௅஺஫஺ன

என௉யர்

நறுப்஧ட௅

ன௅டினளத

இ஦ங்கண்டு

யர்க்க

நளர்க்றழன

தளழ்த்தப்஧ட்ை

உரி஺ந஺ன

ஸெல்஬

ஹ஧ளபளட்ை ஥ழ஺஬ப்஧ட்ை

ஹகளனிலுக்குள் ஧ிற்ஹ஧ளக்கள஦

஧ளர்஺யனளகும். இத்த஺கன ஹ஧ளக்குகள் இத் ஸதளகுதழனில் அைங்கழனேள்஭

ெழறுக஺தக஭ில்

஋வ்யளறு

ஸய஭ினீட்டு

஥ழற்கழன்஫஦ ஋ன்஧ட௅ ஧ற்஫ழ ஹ஥ளக்குஹயளம். இத்ஸதளகுப்஧ில், ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஹ஥ளக்கழ஬ள஦ ெழறுக஺தக஭ளக இபத்த உ஫வு (அ. ஥. கந்தெளநழ), என௉ ன௃தழன ஆனேதம் (ெழ. யி. ஹயலுப்஧ிள்஺஭), தண்ண ீர் (ஸநளலழதீன்), யளய்க்கரிெழ (ஸைளநழ஦ிக்

ஜீயள),

நண்ன௄஺஦கல௃ம்

஋஬ழ

஧ிபெளதம் ஧ிடிக்கும்

(஋ஸ்.

அகஸ்தழனர்),

(நன௉டெர்க்க஦ி),

47

யன௉ைங்கள் (ஹக. யிஜனன்), ஹதய கழன௉஺஧஺ன ன௅ன்஦ிட்டு யளல௅ம்…. (களயலூர் பளெட௅஺ப), ஊர் ஥ம்ன௃நள? (஥ந்தழ), என௉


13

கழபளநத்ட௅

஺஧னன்

கதழர்களந஥ளதன்),

கல்லூரிக்கு

ஸ஧ன௉னெச்சு

ஸெல்கழன்஫ளன்

(஌.

இக்஧ளல்),

(ஸெ.

஋ப்஧டினம்

ஸ஧ரினயன் தளன் (ஸதணினளன்), நளறுெளதழ (தழக்குயல்஺஬ கநளல்),

஥ழ஬ஹயளஸ஥ன௉ப்ஹ஧ள?(஋ன்.ஹெளநகளந்தன்),஋ன்

஥ண்஧ன் (அ.ற.

ஸ஧னர்

஥ளணனக்களப……(ெளந்தன்),

அப்ட௅ஸ்

றநட௅),

஧கயள஦ின்

அந்தக்

கழமயன்

஧ளதங்க஭ில்

(ன௅.

க஦கபளென்) ஆகழன஦ களணப்஧டுகழன்஫஦. நளர்க்றழன

ஹ஥ளக்கழ஬ள஦

ெழறுக஺தக஭ளக

தண்ண ீர்,(ஹக

ைள஦ினல்), ஹ஧ளர்஺ய(஋ன். ஹக பகு஥ளத஦), ெங்கநம்(஥ீர்஺ய ஸ஧ளன்஺஦ன஦),

ஹ஥ற்஺஫ன

அடி஺நகள்(ஸெ.ஹனளக஥ளதன்)

ஆகழன஦ களணப்஧டுகழன்஫஦. இதற்கு நள஫ளக ெளனம் (ஸெ. கஹணெ஬ழங்கம்),

இங்ஸகயர்

஧ள஬ன்)

ன௅த஬ளஹ஦ளரின்

ய஬ழந்ட௅

ன௃குத்தப்஧ட்ை

யளமஹயள

க஺தக஭ில் அ஭யிற்கு

(ஹனள.

ஸ஧஦டிக்

ஹகளட்஧ளட்டு அமகழனல்

த஭ம் அம்ெம்

ஹ஧ணப்஧ையில்஺஬. ஸைளநழ஦ிக் ஜீயின் ெழறு க஺தகள் ஸ஧ன௉ம்஧ளலும் யர்க்கம் கைந்த ந஦ிதத்ட௅யத்஺த ய஬ழனேறுத்ட௅யதளகஹய அ஺நந்ட௅க் களணப்஧டுகழன்஫஦. ‚யளய்க்கரிெழ‛

இத்

஋ன்஫

ஸதளகுப்஧ில் ெழறுக஺தனிலும்

இைம்ஸ஧றுகழன்஫ இப்

஧ண்ன௃

ன௅஺஦ப்ன௃ற்஫ழன௉ந்த஺த களண஬ளம். ஸெ. கஹணெ஬ழங்கத்தழன் ‚ெளனம்‛ ஹனள. ஸ஧ணடிக்஧ள஬஦ின் இங்ஸகயர் யளமஹயள, ஹக யிஜன஦ின் 47 யன௉ரங்கள் ன௅த஬ள஦ க஺தகள் ந஺஬னக ெனெகம் ெழறுக஺த

ஸதளைர்஧ள஦஺யனளகும். ந஺஬னக

47

யன௉ரங்கள்

ஸ஧ன௉ந்ஹதளட்ை

஋ன்஫

உற்஧த்தழனேைன்

இ஺ணந்த ன௅தழஹனளர் (ஸதளமழ஬ள஭ி) என௉யரின் யளழ்க்஺க அனு஧யத்஺த கு஫ழப்஧தளக அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅. இக்க஺தக஭ில் ந஺஬னக யளழ்யின஺஬னேம் அத஦டினளக ஋ல௅கழன்஫ ந஦ித உணர்வுக஺஭னேம் களணன௅டினளட௅ள்஭ட௅. ந஺஬னக


14

ெனெகத்தழன் உற்஧த்தழ ன௅஺஫ உற்஧த்தழ உ஫வு ஋ன்஧யற்஺஫ ெனெக

஧ின்஦ணிஹனளடு

இ஺ணந்ட௅

இவ்ஸயல௅த்தள஭ர்கள்

஧ளர்ப்஧தழஹ஬

இைன௉கழன்஫஦ர்.

஋஦ஹய

இக்க஺தக஭ில் ஹகளட்஧ளட்டு த஭ம் ய஬ழந்ட௅ ன௃குத்தப்஧ட்ை அ஭யிற்கு

அத஺஦

ெனெகத்ட௅ைன்

ஸ஧ளன௉த்தழப்

஧ளர்க்க

தய஫ழயிடுகழன்஫஦ர். ஹக.

கஹணரழன்

‘ெத்தழன

ஹ஧ளதழநபம்’

஋ன்஫

ெழறுக஺த

ந஦ித தளர்நழகம் ஸதளைர்஧ள஦ க஺தனளக அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅. கைவுள்

ென்஦ிதள஦த்தழல்

஧ின்஦ர்

அட௅

ஸெய்னப்஧டுகழன்஫

உண்஺நனளக

அடிப்஧஺ைனளக

ஸகளண்டு

஧஬ழக்கழன்஫

ெத்தழனன௅ம் ஥ழகழ்஺யனேம்

஋ல௅தப்஧ட்டுள்஭

க஺தனளகும்.

இச் ெழறுக஺த஺ன யளெழத்தஹ஧ளட௅ அண்஺நக்கள஬த்தழல் ஹக. கஹணஷ்

ஸதளைர்஧ளக

இங்ஸகளன௉ன௅஺஫ அயெழனநள஦தளகழன்஫ட௅. கள஬த்தழல்

அயபட௅

ஹ஥ர்களண஺஬

ஸய஭ியந்ட௅ள்஭

கன௉த்ட௅க்க஺஭னேம்

கு஫ழத்ட௅க்களட்ை

ஹயண்டினட௅

தழன௉.ஹக. இ஬க்கழன

ஹநற்ஸகளண்ை

கஹணரழன்

அந்தழந

ெழந்த஺஦கள்

கு஫ழத்த

ஹ஧பளெழரினர்

஋ம்.஌.டேஃநளன்

நதம் ஸதளைர்஧ள஦ அயபட௅ கன௉த்ட௅க்க஺஭ ட௅ன௉யி ட௅ன௉யி ஆபளய்ந்ட௅

ஸய஭ிக்

கண்டுள்஭ளர்.

ஏப஭வு

இந்ஹ஥ர்கள஦஬ழன்

ெழந்த஺஦னள஭ர்கள் ெங்கநழக்கழன்஫ளர்கள் ஸகளணர்ந்ட௅ள்஭஦ர். குல௅யி஦பளல் ஸதளைர்஧ள஦

ஸகளணர்யதழல் அ஺஦யன௉ம் ஋ன்஫ இதற்கு

ஊைளக

நளர்க்றழன

இறுதழனில்

நதத்தழஹ஬

கன௉த்஺த

நள஫ளக

஥ம்஧ிக்஺ககல௃ம்

ெஞ்ெழ஺க

ஹக.

கஹணஷ்

அயபட௅

கன௉த்ட௅க்கல௃ம்

ஸய஭ிக்

஥ந்஬ள஬ள

ஹநற்ஸகளள்஭ப்஧ட்ை ஹ஥ர்களண஬ள஦ட௅

ஸயற்஫ழனேம்

நதம்

அந்தழந

ெளர்ந்த

கள஬த்தழல்

ஹதளன்஫ழனஸதளன்஫ல்஬.ஆபம்஧ கள஬ ன௅தஹ஬ அயரிைத்ஹத இன௉ந்ட௅ யந்ட௅ள்஭ ஥ம்஧ிக்஺கனளகும் ஋ன்஫


15

யிைனத்தழற்கள஦ ஸய஭ிக் ஸகளணர்ந்ட௅ள்஭஦ர். ஹக. கஹணஷ் ஋ல௅தழன ‘ெத்தழன ஹ஧ளதழநபம்’ ஋ன்஫ க஺தனேம் அயபட௅ நதம் ஥ம்஧ிக்஺கனள஦ட௅ ஆபம்஧ கள஬ ன௅தஹ஬ இன௉ந்ட௅ யந்ட௅ள்஭஺த ஋ைத்ட௅க் களட்டுகழன்஫ட௅. இதற்கு அப்஧ளல் இத்த஺கன நத ெழந்த஺஦க஺஭ ஸய஭ிப்஧டுத்தழன ஹக. கஹணர}லும் ஋த்த஺கன ஧ங்க஭ிப்஧஭ிப்஧ி஺஦ ெனெகநளற்஫ த஭த்தழல் யமங்க ன௅டினேம் ஋ன்஧஺த அயர் ஸ஧ளறுத்த ஆய்வுக஭ினூைளக ஸய஭ிக்ஸகளணப ஹயண்டினட௅ ெனெகயின஬ள஭ர்க஭ின் கை஺நனளகும். ெழ.யி.

ஹயலுப்஧ிள்஺஭னின்

என௉

ன௃தழன

ஆனேதம்

஋ன்஫

ஸநளமழ ஸ஧னர்ப்ன௃ க஺த இைம்ஸ஧றுகழன்஫ட௅. இக்க஺தனில் ெழறுக஺தக்கள஦

஧ண்஧ி஺஦

ஹநஹ஬ளங்கழனின௉க்கழன்஫ட௅.

யிை

யியப஦த்தன்஺நஹன

ஹதளட்ைத

ட௅஺பக்கு

஋தழபள஦

ஹ஧ளர்க்குணத்஺த களட்டுயதற்களக ெங்கத் த஺஬யர் தளடி ய஭ர்ப்஧தளக

இக்க஺த

அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅.

இந்த

ஸெனல்

ட௅஺ப஺ன ஆத்தழபம் ஊட்ைச் ஸெய்யட௅ைன் அதற்கு ஋தழபள஦ ஥ையடிக்஺கக஭ில் அயன் ஈடு஧டுய஺தனேம் களட்டுகழன்஫ட௅. ட௅஺ப,

ஸ஧ரினளங்கங்கள஦ி,

உத்தழஹனளகத்தர்கல௃க்கள஦

நற்றும் ஋தழர்ப்஺஧

ஹதளட்ைப்ன௃஫ களட்டுயதற்களக

இ஺஭ஞர்கள் ெழ஬ தளடிய஭ர்த்தல், இட்஬ர் நீ ஺ெ ஺யத்தல் ன௅த஬ழன ஸெனல்க஭ில் ஈடு஧ட்டு யந்ட௅ள்஭஦ர். இதற்களக இயர்கள்

அவ்யப்ஹ஧ளட௅

ஹய஺஬னி஬ழன௉ந்ட௅ம் ஋தழர்ன௃ணர்஺ய

தண்டிக்கப்஧ட்ைட௅ைன்

஥ீக்கப்஧ட்ை஦ர்.

இத்த஺கன

ெழ஬ர்

இன௉ப்஧ினும்

ஸெனல்க஭ின்

தநட௅

னெ஬நளகவும்

களட்டி யந்ட௅ள்஭஦ர். ந஺஬னக ஹதளட்ைப்ன௃஫ யளழ்க்஺க஺ன ெழ஫ப்஧ளக

உணர்ந்த

அந்஥ழனப்஧ட்டின௉க்களட௅.

என௉யன௉க்கு ஆ஦ளல்

ெழ

யினின்

இக்க஺த ஆங்கழ஬

஧஺ைப்஺஧ யளெழத்த ஌ற்஧ட்ை உணர்வு ஸநளமழப்ஸ஧னர்ப்஺஧


16

யளெழத்த ஹ஧ளட௅ ஌ற்஧ையில்஺஬ ஋ன்஫ ஹ஧ளதழலும் ஸநளமழப் ஸ஧னர்ப்ன௃

உள்஭ைக்கம்-

யடியம்

ெழ஺தனளதய஺கனில்

அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅. இவ்யள஫ழன௉க்க,

ெழ.யி.

ஹயலுப்஧ிள்஺஭

இக்க஺த஺ன

஋ல௅தழன கள஬த்தழல் ந஺஬னகத்தழல் இைட௅ ெளரி இனக்கம் ன௅஺஦ப்ன௃

ஸ஧ற்று

யறுஸகளண்ை ீ

ஹ஧ளபளட்ைங்க஺஭

஥ைளத்தழக் ஸகளண்டின௉ந்தட௅. ெனெக எடுக்குன௅஺஫கல௃க்கும் அைக்குன௅஺஫கல௃க்கும்

஋தழபள஦

உன௉ப்ஸ஧ற்று

யறுஸகளண்ை ீ

அ஺ய

ன௅ன்ஸ஦டுக்கப்஧ட்ை஦. ஧஬

ஹதளட்ை

நக்கள்

நக்கல௃க்கு

ட௅஺பநளர்கள்

ஹ஧ளபளட்ைங்க஭ளக ஋தழபளக

ஸெனற்஧ட்ை

தளக்கப்஧ட்ைளர்கள்,

கணக்கப்஧ிள்஺஭க஭ின்

஺ககள்

இவ்யள஫஦ஹதளர்

இத்த஺கன

சூம஬ழல்

ஹ஧ளபளட்ைங்கள்

ெழ஬

ஸயட்ைப்஧ட்ை஦. ஹ஧ளக்குக஺஭

ெழ.

யினின் ஋ல௅த்ட௅க்கள் ஸய஭ிக் ஸகளணபத் தய஫ழயிடுகழன்஫ட௅. ந஺஬னகத்தழல்

ஹதளன்஫ழன

இைட௅

ெளரி

இனக்கத்தழன்

஋ல௅ச்ெழ இன்னும் இ஬க்கழனநளக்கப்஧ையில்஺஬. இ஦ிஹநல் தளன் அ஺ய இ஬க்கழனநளக்கப்஧ை ஹயண்டும். தழன௉.

஋ச்.஋ம்.஧ி

ெழறுக஺த

ஸநளலழதீன் ஹெரினில்

ஸதளமழ஬ள஭ர்க஭ின்

஥ழ஺஬ ஧ண்ன௃கள் தளக்கம்

யளழ்கழன்஫

இதன் அல்஬ட௅

஋வ்ய஺கனில் ஸெலுத்தழனேள்஭஦

அல்஬ளநல்

஥கர்஥ழ஺஬

஧ளத்தழப

ெழறுக஺தனளக்கப்஧ட்டுள்஭ட௅.

஧க்கம்

ெழ஫ப்஧ள஦

஋ன்஫

அமகழனல்

உண்஺நனின்

ஸதளமழ஬ள஭ர்கள்

ஸதளமழ஬ள஭யர்க்க

‘தண்ண ீர்’

யளழ்க்஺க஺ன

ெழ஺தனளதய஺கனில் ஋ல௅தப்஧ட்டுள்஭஺ந

஋ல௅தழன

஥ழன்று

அம்ெநளகும்.

஥கர்

யர்க்கத்தழ஦ரி஺ைஹன உதழரி

ஸதளமழ஬ள஭யர்க்க

அம்நக்க஭ின் ஋னும்யிைனம் யளர்ப்஧ின்

யளழ்க்஺கனில் ஹகளட்஧ளைளக அடிப்஧஺ைனில்


17

இதற்கு

நள஫ளக

ைள஦ின஬ழன்

ஸ஧ளறுத்தநட்டில்

ெழறுக஺தக஺஭

யர்க்க

உணர்வு

ன௅தன்஺நப்஧டுத்தப்஧ட்டின௉ப்஧ட௅ைன் யர்க்க ஹ஧ளர்குணத்஺த ஧஺ைப்஧ளக்கழ

தந்ததழல்

ன௅தன்஺நனள஦

஧ங்க஭ிப்஧ி஺஦

஥ல்கழனேள்஭ளர். இத்ஸதளகுதழனில் இைம்ஸ஧றுகழன்஫ ‚தண்ண ீர்‛ ஋ன்஫

ெழறுக஺த

உணர்஺யனேம் க஺தனின்

த஬ழத்

நக்க஭ின்

ஸய஭ிக்

இறுதழனில்

ன௅ப்஧ன்

ெழன்஦ளன்

அ஫ழந்த

஧ின்஦ர்

இ஫க்களநல்

யளழ்யின஺஬னேம்

ஸகளணர்கழன்஫ட௅.

க஺தனின்

தண்ண ீரில் தநட௅

ன௅க்கழன

஥ஞ்ெழ

நக்கள்

ஆ஦ளல் ஧ளத்தழபநள஦

க஬ந்தழன௉ப்஧த஺஦

தண்ண ீ஺ப

இன௉ப்஧தற்களகவும்

குடித்ட௅

அயர்கல௃க்கு

அ஫ழயிப்஧தற்களகவும் த஦ட௅ யிப஺஬ கடித்ட௅ குன௉தழனளல் ஥ஞ்சு ஋ல௅தழ ஺யத்ட௅ யிட்டு இ஫ப்஧ட௅ ஸெனற்஺கத஦நளக உள்஭ட௅.

இவ்யம்ெம்

஧ளதழப்஧தளக

க஺தனின்

உள்஭ட௅.

ெம்஧யநளக

னதளர்த்த

இத்த஺கன

இன௉ப்஧ினும்

ஏட்ைத்஺த

஥ழகழ்வு

அ஺ய

உண்஺ந

ய஺கநளதழரினள஦

஧ளத்தழபப்஧஺ைப்஧ளக அ஺நனயில்஺஬. இச் ெழறுக஺த கட்ெழ இ஬க்கழனத்தழற்கள஦ அடிப்஧஺ைனளகக் ஸகளண்ை஺நந்ட௅ள்஭ட௅. கட்ெழ இ஬க்கழனம் ஋ன்஧ட௅ ஧ளட்ைள஭ி யர்க்க

கட்ெழ஺ன

ஹயண்டும்

ன௅தன்஺ந஧டுத்தழஹன

஋ன்஧ட௅

ஹ஧ளபளட்ைங்க஺஭ ன௅ன்ஸ஦டுத்ட௅

அதன் ெரினள஦

ஸெல்யதற்கள஦

஧஺ைப்஧ளக்கப்஧ை

஥ழனதழனளகும். தழ஺ெ த஭ம்

கட்ெழனின் நளர்க்கத்தழல்

எல௅ங்க஺நக்கப்஧ை

ஹயண்டும். இத்த஺கன நக்கள் ஋ல௅ச்ெழக்களகவும் ன௃பட்ெழகப ஧ணிக்களகவும் ஧பந்ட௅ப்஧ட்ை நக்க஺஭ யிமழப்ன௃ ஸகளள்஭ச் ஸெய்யட௅ம்

அணிதழபட்டுயட௅ம்

஧ிபதள஦

இ஬ட்ெழனநளகும்.

கட்ெழ நள஫ளக

இ஬க்கழனத்தழன் கட்ெழ஺ன

நழ஺கப்஧டுத்தழ, கட்ெழ உறுப்஧ி஦ர்க஺஭ ன௃஦ிதர்க஭ள களட்ை


18

ன௅஺஦யட௅ கட்ெழ இ஬க்கழனநளகளட௅. அஹத ெநனம் கட்ெழனில் உள்஭ ெழறு ெழறு ன௅பண்஧ளடுக஺஭ ஧ிபதள஦நளக்கழ அத஺஦ ஸயகுெ஦ த஭த்தழற்கு ஸகளணர்ந்ட௅ கட்ெழ஺ன ெழ஺தப்஧ட௅ ஋தழர் ன௃பட்ெழகபநள஦ ஸென஬ளகும். நளக்றழன் ஹகளர்க்கழனின் தளய், னங்கஹநளயின் ‚இ஭஺நனின் கவ தம்‛ ன௅த஬ழன ஧஺ைப்ன௃கள் கட்ெழ இ஬க்கழனத்தழற்கள஦ ெழ஫ந்த ஋டுத்ட௅க்களட்டுக஭ளகும். இதற்கு நள஫ளக கட்ெழ இ஬க்கழனம் ஋ன்஧ட௅ நளர்க்றழனத்஺த கற்களநல்

அதன்

ன௅த஬ழனயற்஫ளல்

உச்ெளை஦ங்கள்

கயபப்஧ட்டு,

ஹகளெங்கள்

ன௃பட்ெழனின்

த஭த்தழல்

நக்க஺஭னேம் அதன் ஹ஥ெ ெக்தழக஺஭னேம் ஥ழபளகரித்ட௅ யிட்டு தன்஺஦

நளத்தழபம்

த஦த்தழற்கு

ன௃பட்ெழனள஭பளக

஋தழபள஦தளகும்.

களட்டும்

ன௃பட்ெழகப

ஹகளநள஭ி ெக்தழக஺஭

஧ி஭வுப்஧டுத்த ன௅஺஦யட௅ ஋தழர் ன௃பட்ெழகபநள஦ட௅. நக்கள் நத்தழனில் ன௅பண்஧ளடுக஺஭ ஺கனள஭யட௅ ஸதளைர்஧ளகவும் கட்ெழ

அ஺நப்ன௃

ஸதளைர்஧ளகவும்

஥ழ஺஬ப்஧ளட்டி஺஦ ய஺கனில்

ன௅ன்

நளஹயள

ஸத஭ியளஹ஦ளர்

஺யத்தழன௉க்கழன்஫ளர்.

஧பந்ட௅ப்஧ட்ை

஍க்கழன

அந்த

ன௅ன்஦஦ி஺னக்

கட்டிஸனல௅ப்ன௃ய஺த ஹ஥ளக்களக ஸகளண்ஹை கட்ெழ இ஬க்கழனம் ஧஺ைக்கப்஧டுகழன்஫ட௅. இ஬க்கழனம் அயற்஫ழல்

கு஫ழத்ட௅

஥ீர்஺ய ஧஬

ஸ஧ளன்஺஦னன்

க஺தக஺஭

ன௅க்கழனநள஦ஸதளன௉

கட்ெழ

஋ல௅தழனேள்஭ளர்கள்.

க஺தனளக

ெங்கநம்

ெழறுக஺த அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅. ஋ன். ஹக. பகு஥ளதன் ஋ல௅தழன ஹ஧ளர்஺ய ஋ன்஫ ெழறுக஺த கடி஦நள஦

ெழறுக஺த

ெயள஬ளக

அ஺நனக்

஧ளத்தழப

஧஺ைப்ன௃கள்

யடியத்தழற்கு

கூடின

ஸ஧ன௉ந஭யில்

உ஺பனளைல்கள்

னெ஬நளக

உறுத்ட௅ம்

ெழறுக஺தனளக்கழத்

தந்ட௅ள்஭஺ந ெழ஫ப்஧ள஦தளகும். இச்ெழறுக஺த ென௅தளன


19

ன௅பண்஧ளடுக஺஭னேம் சூம஬ழல்

஧ிபச்ெ஺஦க஺஭னேம்

களணப்஧டும்

க஺தக஭ின்

கு஫ழனீடு,

ட௅஺ணக்

உள்஭ைக்கநள஦

஧டிநம்,

ஸகளண்டு

உன௉யநள

ென௅தளன

இதழகளெ

ன௃பளண

ஆக்கப்஧ட்டுள்஭ட௅.

஋ன்஫

யன்யளதத்தழல் ீ

இ஫ங்hகநல் யப஬ளற்றுப் ஧ளர்஺ய,யர்க்கச் ெளர்ன௃, அமகழனல் அக்க஺஫

஋ன்஫

தத்ட௅ய

஧஺ைப்஧ளக்கழனேள்஭ளர். பகு஥ளதன்

இக்

யளழ்க்஺க

஧ின்ன௃஬த்தழல்

க஺தனின்

ஊைளக

அனு஧யத்஺தனேம்

஥ழன்று ஋ன்.

ஹக.

ஹகளட்ை஧ளட்டு

அட௃குன௅஺஫னேம் இ஺ணந்ட௅ ஸய஭ிப்஧டுத்தழனின௉க்கழன்஫ளர். தத்ட௅ய

ஸத஭ிவும்

஧஺ைப்஧ளக்கத்

தழ஫னும்

இதற்கள஦

அடிப்஧ளக அ஺நந்ட௅ள்஭஺ந஺ன இ஦ங்களண ன௅டிகழன்஫ட௅. ஹதெழன

இ஬க்கழனம்,

ஹகளட்஧ளடு,

஋ன்஧தன்

அடுத்த

கட்ை

஧ரிணளநநள஦ இ஬ங்஺கனில் ஧ண்஺ணனடி஺நத் த஦த்தழன் எடுக்கு

ன௅஺஫஺ன

ஸயகுெ஦

஋தழர்க்கும்

தீண்ைள஺ந

இனக்கப்ஹ஧ளபளட்ைம்

தீண்ைள஺ந஺னனேம்

தகர்க்கும்

ஹதெழனநளக

எமழப்ன௃

ெளதழனத்஺தனேம் ஧ரிணநழத்தட௅.

இக் கள஬ச் சூம஬ழன், ஋ல௅ச்ெழ஺னனேம் அத஦டினளக ஋ல௅ம் ஹ஧ளர்குணத்஺தனேம் அடி஺நகள்

஋ன்஫

எடுக்குன௅஺஫க்கு அறு஧ட௅க஭ின்

ஸெ.

ஹனளக஥ளத஦ின்

ஹ஥ற்஺஫

ெழறுக஺த

ெழத்தழரிக்கழன்஫ட௅.

ெளதழன

஋தழபள஦

ஹ஧ளபளட்ைங்கள்

஥ைந்த

கள஬க்கட்ைத்தழல்

஋ல௅தப்஧ட்ை

இக்க஺த

ெழன்஦ஞ்ெழறு ஧ிஞ்சு உள்஭ங்க஭ில் ஋ப்஧டி ெளதழன ெனெகம் த஦ட௅

எடுக்குன௅஺஫஺ன

களட்டுகழன்஫

ஸெலுத்ட௅கழன்஫ட௅

அஹதெநனம்

஋ன்஧஺த

கள஬ப்ஹ஧ளக்கழல்

அைக்கழஸனளடுக்கப்஧ட்ை நக்க஭ி஺ைஹன ஌ற்஧ட்டு யன௉கழன்஫ ஋ல௅ச்ெழக஺஭னேம்,

தளங்கல௃ம்

ந஦ிதப்஧ி஫யிகள்

஋ன்஫

அடிப்஧஺ைனில் ஹ஧ளபளை ன௅஺஦கழன்஫ ஹ஧ளக்குணத்஺தனேம் ஸய஭ிப்஧டுத்தழக் களட்டுயதளக அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅.


20

இக்க஺தனில் ய஭ர்ச்ெழ,

ன௅க்கழன

தநட௅

஧ளத்தழபநள஦

ஏடுக்கு

ன௅஺஫கல௃க்கு

ஹ஧ளபளடுயதற்களக

உன௉யளகழனேள்஭

நற்றும்

கட்ைத்தழல்

அக்கள஬க்

களற்஫ளக

யி஭ங்கழன

குடி஺ந

ன௅஺஫

தங்நணினின் ஋தழபளக

நக்கள்

இனக்கம்

அவ்யினக்கத்தழன்

இ஬ட்ெழன

஧ிபகை஦நள஦

எமழனட்டும்,

சுயளெ

‚அடி஺ந

ஆ஬னக்

கதவுகள்

தழ஫க்கட்டும்‛ ஆ஬நபத்தழன் ஸ஥ஞ்ெழனிஹ஬ எட்ைப்஧ட்டின௉ந்த ஹ஥ளட்டீஸ் இக்க஺த

஋ன்஧஦ கட்ெழ

஥ழற்கழன்஫ட௅

இதற்கு

தக்க

஋டுத்ட௅க்களட்ைளகும்.

இ஬க்கழனத்தழற்கள஦

஋ன்஧தழல்

ன௅஺஦ப்஺஧

இன௉஥ழ஺஬ப்஧ட்ை

களட்டி

கன௉த்ட௅கல௃க்கு

இைநழல்஺஬. இத்ஸதளகுப்஧ி஺஦

ன௅ல௅஺நனளக

இத்ஸதளகுதழனில்

யளெழத்த

அைங்கழனேள்஭

ன௅ற்ஹ஧ளக்கள஦஺யக஭ளகவும், ய஭ர்ச்ெழனள஦ களணப்஧டுகழன்஫஦.

நக்க஭ின்

க஺தகள்

னளவும்

தர்க்க

ரீதழனள஦

அதன்

நளர்க்றழன

ஹ஧ளட௅

஥ழ஺஬ப்஧ட்ை஺யனளகவும் யிடுத஺஬஺ன

ஹ஥ளக்கழன

ெனெக நளற்஫ ஹ஧ளபளட்ைத்஺த ஋தழர்க்கும் ஧஺ம஺நயளதப் ஧ளர்஺ய இக்க஺தக஭ில் இல்஬ளதழன௉ப்஧ட௅ இத் ஸதளகுப்஧ின் ெழ஫ப்஧ள஦ ஧ண்஧ளகும். இச்ெழறுக஺தகள் னளவும் ஸயவ்ஹயறு ய஺கனில்

ெனெகத்தழல்

யளழ்க்஺க஺னனேம்

அடித்தட்டில்

யளல௅ம்

அத஦டினளக

நக்க஭ின் ஋ல௅கழன்஫

உணர்வுக஺஭னேம் ஸய஭ிப்஧டுத்தழ ஥ழற்கழன்஫஦. இ. ன௅. ஋. ெ ஹதெழன இ஬க்கழனம், இ஬க்கழன ஹகளட்஧ளடு ஸதளைர்஧ள஦

ஹ஧ளபளட்ைத்தழல்

கள஬஦ித்ட௅யத்தழற்கு

஋தழபளகவும்

஌களதழ஧த்தழன இந்தழன

஥ய

யிஸ்தரிப்ன௃

யளதத்தழற்கு ஋தழபளவும் தநட௅ ஧ளர்஺ய஺ன ன௅ன்஦ிறுத்தழ ஸெனற்஧ட்ைட௅. இதன் ஸய஭ிப்஧ளைளகஹய இயர்கள் தநழமர், ன௅ஸ்஬ழநகள், ந஺஬னக நக்கள், ெழங்க஭ நக்கள் ஋஦


21

஍க்கழனப்஧ட்டு தநட௅ இன௉ப்஺஧னேம் ஹதெழன அ஺ைனள஭ங்க஺஭னேம் ஥ழ஺஬஥ழறுத்ட௅யதற்கள஦ தத்ட௅யளர்த்த ஹ஧ளபளட்ைங்க஺஭ ன௅ன்ஸ஦டுத்த஦ர். இதன் ஧ி஦ன்ணினிஹ஬ நண்யளெ஺஦ நழக்க ஧஺ைப்ன௃கள் ஹதளன்஫ம் ஸ஧ற்஫஦. இந்த ஹ஧ளக்஺க இத்ஸதளகுதழனில் அைங்கழனேள்஭ ெழறுக஺தக஭ில் களணக் கூடினதளக உள்஭ட௅. அஹத ெநனம் இைட௅ெளரி இனக்கத்தழல் ஌ற்஧ட்ை தத்தயளர்த்த ன௅பண்஧ளடுகள் இ.ன௅.஋.ெங்கத்஺த ஧ளதழத்தட௅. இந்த ஧ின்஦஦ினில் இ.ன௅.஋.ெ ஸென஬ற்஫தளக நள஫ழனட௅. இதன் தளக்கத்தழ஺஦னேம் இப்஧஺ைப்ன௃க஭ில் இ஦ங்களணக் கூடினதளக உள்஭ட௅. இந்தய஺கனில் ன௅. ஹ஧ள. ஋. ெ கு஫ழத்த ஆமநள஦-டேட்஧நள஦ ஆய்வுக஺஭ ஹநற்ஸகளள்யட௅ அ஫ழஞர் கைன். நனுக்கு஬ யிடுத஺஬க்கள஦ ஧பந்ட௅ப்஧ட்ை ஍க்கழன ன௅ன்஦ணி ஹ஧ளபளட்ைத்தற்கு இவ்யளய்வு அயெழனநள஦தளகும். இந்த இன௉஧த்஺தந்ட௅ க஺தகல௃ம் ஋ல௅தப்஧ட்ை கள஬த்தழல் ஧ிபசுரிக்கப்஧ட்ை ஋ல௅த்தள஭ர்க஭ின் ன௃஺கப்஧ைங்கல௃ம் இங்கு ஧ிபசுரிக்கப்஧ட்டுள்஭ட௅. தகயல்கள்

அயர்க஭ட௅

அத்ட௅ைன் இ஬க்கழன

஋ல௅த்தள஭ர்கள்

கு஫ழத்த

஧ங்க஭ிப்ன௃கள்

கு஫ழத்த

தகயல்கள் இத் ஸதளகுப்஧ிற்கு ஹநலும் ஧஬ம் ஹெர்ப்஧தளக அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅. இக்கள஬ சூம஬ழல் ந஺஬னக நண்யளெ஺஦னேைன் ெழ஫ப்஧ள஦ ெழறுக஺தக஺஭ அவ்யளஹ஫

஋ல௅தழனயர்

஋ல௅஧ட௅க஭ில்

஋ன். கட்ெழ

஋ஸ்.

஋ம்

இபள஺நனள.

இ஬க்கழனம்

ஸதளைர்஧ில்

ெழறுக஺த உ஬கழல் த஦ித்ட௅யநள஦ ஆல௃஺ந சுயடுக஺஭ ஧தழத்தயர் ெஞ்ெழ஺கனில்

க.

தணிகளெ஬ம் இயபட௅

அயர்கள்.

ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦

தளனகம் க஺தகள்

஧ிபசுபநளகழனின௉ந்த஦. ஹநலும் இக்கள஬ப்஧குதழனில் ன௅க்கழன


22

஧஺ைப்஧ள஭ினளக ஹயர்ஸகளண்டு கழ஺஭஧பப்஧ினயர் ஥ந்தழ஦ி ஹெயினர், ஈமத்ட௅ ெழறுக஺த இ஬க்கழனத்தழற்கு ஥ம்஧ிக்஺க எ஭ி஺ன ஧ளய்ச்ெழனயர். இயர்க஭ட௅ ஧஺ைன௃கள் இத்ஸதளகுப்஧ில் அைங்கள஺ந ட௅பதழஷ்ையெநள஦ என்ஹ஫. இவ்யிைத்தழல் ஧ிரிஸதளன௉ யிைனம் கு஫ழத்ட௅ ஹ஥ளக்கவும் ஹயண்டினேள்஭ட௅. க. தணிகளெ஬ம், ஥ந்தழ஦ி ஹெயினர் ஆகழஹனளர் நளர்க்றழ ஹ஥ளக்குைன் ன௅ற்ஹ஧ளக்கு இ஬க்கழனங்க஺஭ப் ஧஺ைத்தயர். ஋ன். ஋ஸ். ஋ம் இபள஺நனள நளர்க்றழனத்஺த ஌ற்களதட௅ைன் ன௅ற்ஹ஧ளக்கு இ஬க்கழன இனக்கத்஺தனேம் ஸ஧ரிதளக ஆதரிக்கயில்஺஬. இன௉ப்஧ினும் ந஺஬னக நக்க஭ின் யளழ்யனு஧யங்க஺஭ னதளர்த்தம் ெழ஺தனளநல் உனிர்ப்ன௃ைன் அயர் ஧஺ைப்஧ளக்கம் ஸெய்னேம்ஹ஧ளட௅ இனல்஧ளகஹய ன௅ற்ஹ஧ளக்கு குணளம்ெம் யந்த஺நந்ட௅ யிடுகழன்஫ட௅. அயபட௅ ஹகளட்஧ளடுகள் ஧஺ைப்஧ளக்கத்தழல் ஧ிற்ஹ஧ளக்கு ஥ழ஺஬ப்஧ளட்஺ை ஌ற்஧டுத்த ஌ட௅யளக அ஺நனயில்஺஬ ஋ன்஫ய஺கனில் இத்த஺கன ன௅ற்ஹ஧ளக்குப் ஧஺ைப்ன௃கள் ஸதளகுப்ன௃ என்஫ழல் இைம்ஸ஧஫ ஌ற்஫஦ஹய. அவ்யளஹ஫ ஸதளகுப்஧ில் ஆங்களங்ஹக களணப்஧டும் ஋ல௅த்ட௅ப் ஧ி஺மகள் கன௉த்ட௅ப் ஧ி஺மக஭ளக களணப்஧டுகழன்஫஦. அடுத்த ஧தழப்஧ில் அ஺ய தழன௉த்தப்஧ை ஹயண்டின஺யனளகும். கள஬த்தழன் ஹத஺ய஺ன ஥ன்க஫ழந்ட௅ ன௅ற்ஹ஧ளக்கு க஺஬ இ஬க்கழன ஹ஧ப஺ய ன௄஧ள஬ெழங்கம் ஧தழப்஧கத்ட௅ைன் இ஺ணந்ட௅ அமகள஦ ன௅஺஫னில் இத்ஸதளகுப்஧ி஺஦ ஸய஭ினிட்டுள்஭஦ர். யி஺஬. 375 னொ஧ள (இ஬ங்஺க யி஺஬). வனணின் ஥஡ற஬ரணம் ஢ன்நற:கல ற்று


23

வசத்஡ ப௃ணி஦ரண்டி ஋ன்஺஦ ன௅஦ினளண்டி ஋ன்஧ளர்கள். நன்஦ிக்கவும் ஧ளஞ்ெளங் ன௅஦ினளண்டி ஋஦வும் அ஺மப்஧ளர்கள். த஺஬க்கயெம் கமன்று யில௅ந்ட௅ த஺஬னில் அடிப்஧ட்ை ஧ி஫கு ஸதளப்஧ி ன௅஦ினளண்டி ஋ன்஫ளர்கள். ெழ஬ ஥ளட்கல௃க்குப் ஧ி஫கு ஋ன் னெக்கு ஥ீ஭நளக இன௉ப்஧஺தக் கண்ை஫ழந்ட௅ னெக்கு ன௅஦ினளண்டி ஋஦ அ஺மக்கத் ட௅யங்கழ஦ளர்கள். நீ ன்கல௃க்குக் கங்ஹகளங் கவ ஺ப஺னத் ஹதடி அ஺஬ந்தஹ஧ளட௅ கங்ஹகளங் ன௅஦ினளண்டி ஆகழனின௉ந்ஹதன். கள஬ழல் அடிப்஧ட்டு ஸ஥ளண்டினடித்தஹ஧ளட௅ ஸ஥ளண்டி ன௅஦ினளண்டி ஋ன்஫ளர்கள். ஧ி஫ஸகளன௉஥ளள் ஥கபத்தழல்஺யத்ட௅ "ஹதள ஹ஧ள஫ளன் ஧ளன௉ கட்஺ை ன௅஦ினளண்டி" ஋஦ அ஺ைனள஭ம் களட்டி஦ளர்கள்.


24

஥கபத்தழல் யட்டில் ீ ஸ஧ளட௅ இைங்க஭ில் ஧஬ ன௅஦ினளண்டிக஭ளக ஥ழபம்஧ி யமழந்த ஥ளன் என௉஥ளள் இ஫க்க ஹ஥ரிட்ைளல் ஸெத்த ன௅஦ினளண்டி ஋ன்஧ளர்கஹ஭ள? அல்஬ட௅ 'ஸெத்தளன் ன௅஦ினளண்டி' ஋ன்஧ளர்க஭ள? ஷக.தரனப௃பேகன்(க஬ிவ஡:)


25

஢றவண஬஫றவு உணக்கு஥ரணஷ஡ர அன௅டெட்டும் ஥ளள் ன௅த஬ள ஆ஦ந்தழ ஆ஦ந்தழஸன஦ அன்ன௃ உ஺஫க்க யிமழத்தட௅ம், ஆண்டுகள் ஧஬யளக ஆதரித்த குடிந஺஦னின் சுயளெக் களற்஫ள஦ட௅ம், ஹத஦ில் யில௅ந்த ஋றும்஧ளக யிட்ைக஬ள ஹ஥ென௅ம் ந஫க்கஸயளண்ணளட௅. அன்஧ில் ஹதளய்த்ட௅ ஧ட்ெ(ண)த்தழல் தழண஫டித்த உங்கள் ஥ழ஺஦வுகள் உைற்கழ஺஭ஸனங்கும் ட௅஭ிபளகும். யளைள ந஬பளய் ந஬ர்ந்தழன௉க்கும். கள஬ஸநல்஬ளம் நணம் ஧பப்ன௃ம் தள஭ம் ன௄யளய் ஋ன்஫ழன௉ந்ஹதன். கள஬஥தழனின் ஏட்ைத்தழல் ஥ழ஺஦யமழவு உங்கல௃க்குநள஦ஹதள நளதஸநளன௉ ன௅஺஫ தீஸ஦ளட௅க்கும் ஸ஧ௌர்ணநழனில் இபண்ைளம் ஧ி஺஫னள஦ ீர். இ஦ி ஥தழனே஬ன௉ம் கள஬நதழல் யன௉ைஸநளன௉ ன௅஺஫ ன௄னூ஬ழட்டு ெம்நணம் கட்டி


26

ஹதயஸநளமழனின் ஹயதப் ஹ஧ள஺த அன௉ட்டுணர்யில் தழதழ, ஸ஧னர், ஧ளட்டி ஧ீட்டி ஸ஧னர்கல௃ைன் ஥ழன் ன௅கன௅ம் ஹதளன்஫ழ ந஺஫யட௅ைன் ஋ன்கை஺ந அமழந்தழடுஹநள? அன்஫ழப் ன௄னூல் ெைங்கும் ன௃஫ன௅ட௅கழட்டு ஏடிடுஹநள? உற்஫ளர், உ஫வு, சுற்஫ம் ஥ட்ன௃, ஸதளமழல், ன௅கம் ன௅ன் ஹ஧ளற்றும் ன௃கழ் ஹதடும் யளழ்ஸய஦ ஥ழதம் ஸதளைன௉ம் ஸ஥ன௉க்கவ ட்டில் ஥ழன்஺஦ ஥ழ஺஦க்க ஹ஥பஸநட௅! ஹகட்களநஹ஬ நன்஦ிப்஧ளய் அம்நள. ஋ம்.ஷக.ப௃பேகரணந்஡ன்.


27

சு஡ந்஡ற஧த்஡றலும் ஷ஥னரண சுகம் ...

ந஺஬ ஥கரின் ெழறுகுன்஫ழல் த஦ிநபஸநளன்று யளன் ன௅ட்ை களல் உன்஦ி கழ஭ர்ந்ஸதல௅ந்ட௅ ஧ளய்ந்ஸதமத் ட௅டிக்கழ஫ஹதள! களல்கட்டு யிட்ஸைளமழத்ட௅ கட்ைற்஫ சுதந்தழபத்஺த ஸ஥ஞ்ெளமச் சுயளெழக்கும் ஸ஧ன௉யளழ்வு ஋ட்டிையள? இல்஺஬! கள஬டி ஧ின்஺யத்ட௅ கண்சுன௉க்கழ, த஺஬ ெரித்ட௅ யிமழ கூர்த்ட௅ப் ஧ளன௉ங்கள். ஸ஧ண் ட௅஺ண஺ன ஺க஥ீட்டி அன௉க஺ணத்ட௅ ன௅த்தநழை ன௅கம் ஸ஥ன௉ங்கழ யன௉கழ஫தள?.


28

கண்னெடிக் கற்஧஺஦஺ன ெழ஫கடித்ட௅ப் ஧஫க்கயிடுங்கள். ெழல் ந஦த்தழல் ஸ஧ளல்஬ளத களட்ெழகள் ஸ஧ளச்ெடித்ட௅ யிரிந்ட௅ யன௉ம். ஥ழ஺஫யளழ்வு அட௅யல்஬. தன் சுகம் இமப்஧ட௅ம் தன் ய஬ழ ந஫ப்஧ட௅ம் தளபள஭ ந஦ட௅ைன் தனங்களட௅ யிட்ஸைளமழத்ட௅ ட௅஺ணக்களக யளழ்யட௅ம் தன்஺஦த் ஸதள஺஬த்ததழல் நகழழ்யட௅ம்

இமப்஧ல்஬.

அட௅ சுதந்தழபத்தழலும் ஹந஬ள஦ட௅. ஋ம்.ஷக.ப௃பேகரணந்஡ன்


29

சூரி஦சரட்சற சூரின஦ின் கவ மளக ஋஦ட௅ ஥ழமற்கவ ஫ல்க஺஭ உரித்ட௅ச்சுன௉ட்டுகழன்஫ யினர்஺யப் ஸ஧ளல௅ட௅க஭ில் ஋ன்஺஦ யி஬க்கழ ஥ைந்த஦ ஋ன் களல்கள். ெ஬஦ம் யற்஫ழன ஥ழமற்சுன௉ல௃ைன் ஸதளற்஫ழனின௉க்கும் ஸயறுங்கழைங்களய் ஋ன்னுைல் எற்஺஫க் களகஸநளன்று ஸய஫ழத்தழன௉க்கக் களய்ந்ட௅ஹ஧ளகழ஫ட௅. உணர்வுக஭ிலூ஫ழன களல்கள் கன௉஥ளகம் ஸகளத்தழன இபவுக஭ிஹ஬஫ழச் ஸெல்கழ஫ட௅. ஥ஞ்ெைன௉ம் இன௉ள் நழதழத்ட௅ ஋ன்யட்டு ீ ன௅஺஦க஭ில் ஹ஥ளக்கற்று அநர்ந்தல௅கழ஫ட௅.


30

஧஺஫ஸனள஬ழ ஸகளட்டுண்ஹைளடும் ஥ழ஬த்ட௅யமழனில் ஹ஧ளகுஸநன் களல்கள் அதழன௉ஹநள஬ங்கஹ஭ளடு அ஺ைந்தழன௉க்கழ஫ட௅. த஺஬னறுந்த நபங்க஺஭ச் சுற்஫ழ ஋ரிக஦வுக஭ின் ெளம்஧ல் ஧டிந்ட௅ஸகளண்ஹைனின௉க்கழ஫ட௅. ஸநளட்஺ைநபத்தழல் ஋ன்களல்கள் ஸதளங்கும் அ஺஬ஸ஧ளல௅ஸதளன்஫ழல் சூரின஦ின்கவ ழ் ன௅ற்றுன௅ல௅தளய் ஥ளன் ஸதள஺஬ந்ட௅ஹ஧ளஹ஦ன். -஢.஥பெ஧பைதன்


31

%r;Rf;fapW %r;ir %bf;fl;Lk; nehbfspy; ehd; njhq;FfpNwd;... ,WFk; fapw;wpypUe;J vd; thridAld; Jbf;Fk; nehbfspd; Vf;fk; rpe;JfpwJ. typepiw njhl;baha; vd;Dlypd; jsk;gypy; Mapukhapuk; fhy;fs; Kisj;j G+r;rpaha; nrj;Jg;Nghfpwnjd; Ruiz. vy;iynahl;ba ,uTk; gfYk; vd; %r;Rj; jq;Fk; ntl;ilapy; Japyj;njhlq;fpa nghOnjhd;wpy; cq;fs; epidTfspy; mope;JNghdJ vd; ntl;il. vd;dpypUe;J xOFk; Vf;f nehbfspd; thrid ePq;fnshl;ba vy;iyKs;spy; njhq;fpahLfpwJ. vd;ntl;ilapy; fsTNghd %r;Rf;fs; xl;bg;Gide;j ,uTfspy; tisaf; fapWfsha; njhq;Ffpd;wd. rpe;jpa nehbfspy; %o;Fnkd;id tisj;Jf;nfhs;fpwJ %r;Rf;fapW. vy;iyg;Gidtw;w thu;ijfs; vd;Dliyf; fhtpr; nry;fpd;wd. -e.kA+u&gd;


32

ftiy kpFe;jJNth ntz;epyNt! fPo;thdpy; ,Ue;J tUk; ntz; epyNt Fsph;Kfj;jpy; fUiknad;d nrhy; epyNt G+uiz ehshk; ,d;W ntz; epyNt nghyptpoe;Jk; ,Ug;gNjd; nrhy; epyNt jhafj;Jg; gf;fe;jhd; NghdhNah-mq;F jhq;fpa Jd;gq;fs; ghh;j;jhNah Nghh; Kfj;Jr; RtLfspd;-Jd;ge;jhd; nghWf;f KbaiyNah ntz; epyNt Nrhiyapy; kyh;fs; Nghy; ,Ue;jtiu-,sk; rpl;lhfg; gwe;J jpdk; jphpe;jtiu re;jpf;f Kbahky; Nghdjpdhy;-Kfk; Jd;gj;jpy; ftpe;jJNth ntz; epyNt gs;spapy; gwe;j ntz; gwitfis-epyhg; ghly;fs; ciuj;j ntk; gpQ;Rfis ghh;j;jpl Kbahky; te;jjhNy-,jak; ghukha; NghdJNth ntz; epyNt njhl;bypy; Mbantk; Foe;ijfis-epyh NrhWjhk; Cl;ba jhatiu fhzj;jhd; Kbahj fhuze;jhd;-Kfk; fha;e;Jk; RUq;fpaNjh ntz; epyNt flw;fiu kzy; mise;j fhjyiu-gy fhijfs; Ngrpepjk; fspj;jtiu fhaj;jhd; ,ayhj fhuze;jhd;-cdf;F ftiy kpFe;jJNth ntz; epyNt N`kuh[;. yz;ld;


33

஥ரசற஥ர஡ம் திநந்஡

஥ர஠ிக்க஧கம்

நளெழநளதம் ஆ஫ளம் தழகதழ .என௉ நள஺஬ஸ஧ளல௅ட௅ குஹபளய்ை ன் ஬ளன்ப்பளங் ஧ளைெள஺஬ நண்ை஧த்தழல் நக்கள் கூட்ைம். "ஏயண்டிக்களப "ன௃கழ் தழன௉.஋ம் .ெத்தழனனெர்த்தழ அயர்க஭ின் "நளணிக்க பளகம்"ஸநல்஬ழ஺ெப்஧ளைல்கள் இறுஸயட்டு ஸய ஭ினீட்டு யிமளவும்,அயபட௅ தந்஺தனளர் அ஭஺யனைர் நளணிக்கம் அய்னள அயர்க஭ின் தழன௉ப்஧ள்஭ி஋ ல௅ச்ெழ ஧ளைல்கள் இறுஸயட்டுஸய஭ினிடும் ஥஺ைஸ஧றுயதளக தகயல். உள்ஹ஭ டே஺மகழன்ஹ஫ன். நண்ை஧ ம் ஥ழ஺஫ந்த நக்கள் கூட்ைம்.இ஬ண்ை஦ில் ஋ந்தஸயளன௉ ஸய஭ினீட்டு யிமளக்கல௃க்கும் இல்஬ளத ய஺க னில் ஸ஧ன௉ம் தழபள். ந஦ம் என௉ன௃஫த்தழல் ஆச்ெரினன௅ம் நறுன௃஫த்தழல் ஆ஦ந்தன௅ம் அ஺ைகழன்஫ட௅. ஹந஺ைனில் ஧஬ர் அநர்தழன௉க்கழ஫ளர்கள்.஥ழகழ்ச்ெழ஺ன ஸதளகு த்ட௅

யமங்கழன தழன௉.஋ஸ்.ஹக.பளஜன்,யிமள

஥ளனகன்ெத்தழனனெர்த்தழ ெளர்஧ளக ஋ல்ஹ஬ள஺பனேம் யபஹயற்று க்ஸகளண்ைளர்.ஸதளைர்ந்ட௅ யிமளயிற்கு ஧ிபதந அ஺மப்஧ள஭பளக யந்தழன௉ந்த தழன௉.னளழ் .ெவ஬ன் அயர்க஺஭னே ம்,யளழ்த்ட௅க்க஺஭னேம்,஧ளபளட்டுக்க஺஭னேம் யமங்க யந்தழன௉ந்ததழன௉யள஭ர்கள் ,தளெவெழனஸ் ,ன௃஬யர் ெழய ஥ளதன்,஧ளஹ஬ந்தழபள,நஹ஦ளகபன்,ஞள஦யபதன், ஹகளயிலூர் ஸெல்யபளஜன்,பயந்தழபன்,தழன௉நதழ.னஹெளதள ீ ஆகழ ஹனள஺ப அ஫ழன௅கம் ஸெய்ட௅ஸகளண்டு,ெத்தழனனெர்த்தழ அயர்க஭ின்ஸநல்஬ழ஺ெப்஧ளைல்கள் ஧ற்஫ழனேம் அயர் க஺஬ ன௅னற்ெழகள் கு஫ழத்ட௅ம் கூ஫ழக்ஸகளண்டு யிம஺ய ஸதளைங்கழ஦ளர். ஹ஧ச்ெள஭ர்கள் எவ்ஸயளன௉யன௉ம் ெத்தழனனெர்த்தழ஧ற்஫ழ


34

தங்க஭ின் ஧ளணினில் ஧ளபளட்டினேம்,யளழ்த்தழனேம் ஹ஧ெழ஦ளர்க ள். ெத்தழனனெர்த்தழ இ஺ைனி஺ைஹன ஧ளைல்கள்஧ளடினேம் ெ஺஧ ஹனள஺ப நகழழ்ச்ெழ஧டுத்தழ஦ளர்.இயஹபளடு நகள் ஜ஦஦ினேம், அயபட௅ தம்஧ினேம் இ஺ணக்குபல் ஸகளடுத்ட௅ யிமள஺ய ெழ஫ ப்஧ித்தளர்கள். களல்டைற்஫ளண்டுகள஬த்ட௅க்கு ஹநற்஧ட்ை ஸநல்஬ழ஺ெ஧ளைல்க ள் கள஬ம் கைந்ட௅ம் க஭ிப்஧஺ைன஺யத்த஦.இ஬ங்஺க யளஸ஦ள஬ழனிலும் ,ஸதள ஺஬களட்ெழனிலும் எ஬ழ,எ஭ி ஧பப்஧ப்஧ட்ை இந்த ஧ளைல்கல௃க்கு ன௃ட௅யடியம் ஸகளடுத்ட௅,ன௃தழன இ஺ெக்ஹகள஬த்஺த இ஺ணத்ட௅ ஸய஭ிக்ஸகளண்டு யந்தழன௉க்கழ஫ளர்கள் .கள஬த்ட௅க் கும், பெ஺஦க்கும் ஌ற்஫஧டி நளறுதல்கள் யபஹயண்டினட௅ அயெழனஹந. அ஺தக்கன௉த்தழல் ஸகளண்டு நளணிக்கபளகம் ஸய஭ியந்தழன௉ப்஧ட௅ நகழழ்ெழப்஧ைக்கூடினஹத.இந்த இறுஸயட் ஺ை யடிய஺நப்஧தழல் த஦ட௅ ன௅ல௅ப்஧ங்க஭ிப்஺஧

ஸெய்த தழன௉.ஆறுன௅கம்.பயந்தழபன் ீ அய

ர்கள் ஸ஧ளன்஦ள஺ைஹ஧ளர்த்தழ, ஧ளபளட்டி, ஥ன்஫ழ கூ஫ப்஧ட்ைளர். நளணிக்கபளகம் ஸய஭ினீட்டு யிமளவுைன் ெத்தழனனெர்த்தழ அ யர்க஭ின் அறு஧தளயட௅ ஧ி஫ந்த ஥ளல௃ம் ஸகளண்ைளைப்஧ட்ைட௅ .தழன௉.ஹதயெகளனம் அயர்கள் ஹ஧சும்ஹ஧ளட௅,"இ஺ெத்தட்டு ஸய஭ினிடுய஺தயிை னெர்த்தழனின் "ெஷ்டினப்தன௄ர்த்தழ"தழ஦ ஹந ஸகளண்ைளைப்஧ைஹயண்டினட௅ ஋ன்று யிமள ஥ளனகனுக்கு யளழ்த்ட௅ ஸெளல்஬ழ ஸகௌபயப்஧டு த்தழ஦ளர்.


35

ஸதளைர்ந்ட௅ தழன௉நதழ ஆ஦ந்தபளணி ஧ளஹ஬ந்தழபள,஧ளபளட்டி ஹ஧ ெழ யளழ்ட௅நைலும் யமங்கழ஦ளர். அதன்஧ின்ன௃,ஹகளயிலூர் ஸெல்யபளஜ஦ின் ஺கக்கு எ஬ழயளங் கழ கழ஺ைத்தட௅.ன௅த஬ழல் ெத்தழனனெர்த்தழ த஦ட௅ ஥ீண்ைகள஬ ஥ண்஧ன் ஋ன்று ஸெளல்஬ழ,தன் ஥ண்஧஦ின் அன௉஺ந,ஸ஧ன௉஺நக஺஭ த஦க்ஹக உரின ன௅஺஫னில் கயி஺த யடியில் ஸெளல்஬ழயிட்டு,஥ண்஧ னுக்களக தளன் ஋ல௅தழ இ஺ென஺நத்த ஧ி஫ந்த஥ளள் ஧ளை஺஬னேம்,அறு஧தளம் கல்னளணப்஧ளை஺஬னேம் ஧ளடி ெ஺஧ஹனள஺பனேம்,தம்஧தழனி஦஺பனேம் நகழழ்யித்தளர் . இ஬ண்ை஦ில் ஥ைந்த ஸய஭ினீட்டு யிமளக்க஭ிஹ஬ஹன இந்த நளணிக்கபளகம்ஸய஭ினீடு ெக஬யிதத்தழலும் ன௅தன்஺ந ஸ஧றுகழ஫ட௅ ஋ன்஧஺த நறுக்கன௅டினளட௅ ஋ன்று ஸெளல்஬஬ளம். ஬஫றப்ஷதரக்கன் 16.02.11


36


37


38


39


40

சரதம்

களற்஫ழன் ட௅யர்ப்ன௃ டேணி ஥ளயில் க஺பகழ஫ட௅ யிமழனல௅த உயப஺஬கள் ஸ஥ஞ்ெழன் ஹநல் யளரினடித்த஦ ஸ஧ன௉ங்குப஬ளய். ஋ன் ஸெய்தீர் யபர்களள் ீ ஋ன்஦ி஦த்தள஺஦? அத்தளங்கு ஸகளண்ைள்஭ி சுடு நண஬ழல் ஸகளட்டின நீ ன்கஸ஭஦ ஸயடி குண்டு ஸகளண்ைல்ஹ஬ள குமழனிட்டு னெை ஺யத்தீர். கை஬ழன் அந்தபத்தழல் ஧ிப஬ள஧ித்தஸதம் ஆத்நள. ெளஸயன்னும் தீ னெட்டி ஋ம்ன௅னி஺ப ஸகளன்ஸ஫ளமழத்தீர் யபர்களள் ீ ஸகளன்ஸ஫ளமழத்தீர். ெக ஸநளமழ ஹ஧சுஹயள஺஦, ெக ஹதெத்தள஺஦ ஌஦ங்கு கு஫ழ஺யத்தீர்?


41

யரி தந்ஹதளம் (தன௉கழஹ஫ளம்) ஥ீயர்ீ ஧னந்ஸதளட௅ங்கழ யந்த ஹ஧ளட௅ இைம் தந்ஹதளம். உனிர் தந்ட௅ யிடுத஺஬க்களய் உன௉க்கு஺஬ந்ஹதளம். ஋நக்ஸக஦ ஥ீர் ஋ட௅ தந்தீர் யபர்களள்? ீ இஹதள அ஥ீதழ இ஺மக்கப்஧ட்ை ஋ன்஦ி஦த்தள஦ின் ெள஧ம் உ஺ந

ஹ஥ளக்கழ ஋ல௅கழ஫ட௅. ஥ழச்ெனம் ஏர் ஥ளள் அட௅

உங்கள் யிடுத஺஬஺ன ஸ஧ளசுக்கும்.

ஒட்ட஥ர஬டி.அ஧தரத் கல நல் 01,2002


42

இன்வணரபே ஥ரவனப்வதரழு஡றற்கரய்... நள஺஬த்ஹத஦ ீர் ஆ஫ழக்கழைந்தட௅. ஋ன்னுைன் ஥ீ ஧ரிநள஫ழக்ஸகளள்ல௃ம் ஏபளனிபம் க஦வுகல௃ம் யிமழகல௃ள் ஸ஥ளன௉ங்கழச்ெழத஫ழ஦. ஹத஦ ீர்க்குய஺஭னின்

யி஭ிம்஧ி஦ி஺ை

஥நட௅ ஋ல்஺஬கள் யிரினேம், சுதந்தழப ஥ழ஺஦யின் ஋தழஸபள஬ழ ஥ம் யிமழக஭ில் கெழனேம். கள஬ம் ன௅கழமளக்க஦வுகல௃ம் ஸயகு஭ித்த஦கல௃நற்஫ ஏர் உள்ல௃஬கழல் ஥ளம் யளெநழன௉ந்ஹதளம். ஥ம் ெழஹ஥கழதம் இப்஧டித்தளன் ஥ழத்னம் ஸ஧ற்஫ட௅. ஹ஥ற்று ன௅ன்஦ிபவு ஋ன் யிபல் தல௅யின உன் யிபல்க஭ின் ஸநன்னுபெல் இன்னுஸநன்

உள்஭ங்஺கனில் சுடுகழ஫ட௅.

ஊர் ஸெம்நண் த஺பனில் ஺க ஹகளர்த்ட௅ ஥ைக்஺கனில்- ஥ீ என௉ கயி஺த ஹ஧ள஬ச்ெழரித்ட௅ யந்தளய் ஋ன்னுைன்.


43

கள஬ங்கள் ஸ஥டுகவும் இப்஧டி ெழரித்ட௅த்தழரியளய் ஋ன்஫ ஋ன் கணிப்஧ீட்டின் நீ ட௅ அயர்கள் ட௅ப்஧ளக்கழ ஸகளண்டு அமழத்ட௅ யிட்டு ஸென்஫஦ர். ஋ன் ஧ிரின ஥ண்஧ஹ஦ கு஺஫ந்த஧ட்ெம் ஥ீ ஋தற்களக ஋ன்ஹ஫னும் அ஫ழயளனள? ஒட்ட஥ர஬டி.அ஧தரத் 2000-10-14

- ப௄ன்நர஬து ஥ணி஡ன் - 2000


44

Njly; kdpjdhfg; gpwe;j xt;nthUtUk; cyfpy; VNjh xd;iwj; Njbf;nfhz;Ljhd; ,Uf;fpwhu;fs;. ,f;fijapd; ehafd; tujDk; $l VNjh xd;iwj; Njbf;nfhz;L jhd; ,Uf;fpwhd;. tUlq;fs; NjhWk; mtd; Njly; njhlu;fpwJ. „Kusp… Kusp…‟ vd;W mtd; kdKk; clYk; rjh mtid Njbf;nfhz;Nl ,Uf;fpwd. Kusp tujDila ghy;aez;gd;. xNu Cupy; xd;whfr; Rw;wpj; jpupe;jtu;fs;. njd;de;Njhg;Gfs;> tay;tug;Gfs;> Fsk; Fl;ilfs; vd;W ,tu;fs; fhy;gjpf;fhj ,lNk ,y;iynad;W nrhy;yyhk;. GSjp kz;zpy; Fspj;J> KJFg;Gwj;jhYk;> new;wpapy; ,Ue;Jk; tpau;it Kj;Jf;fs; cUz;Nlhl tpOe;J> Guz;L tpisahLk; me;j tpliyg; gUt tho;f;if ,dpj; jpUk;gg; Nghtjpy;iy. Mdhy; ez;gDkh…..!!! „Kuspiag; ghu;f;fNtZk;. xUjlitahtJ mtidr; re;jpf;f NtZk;‟ vd;W mtd; cs;sk; Jbj;Jf;nfhz;bUe;jJ. „Kusp vg;gbapUf;fpwhd;? vd;d nra;fpwhd;?‟ vd;w vz;z miyfs; tujDila rpe;jidapy; rjh tl;lkpl;Lf;nfhz;Nl ,Uf;Fk;. Kusp jd; gs;spg; gbg;igg; ghjpapy; tpl;Ltpl;L gjpd;k tajpNyNa ntspehL Nghtjw;F vd;W nfhOk;Gf;Fg; Gwg;gl;lhd;. fhuzk; ehl;bd; Aj;j #oy;jhd;. gpwF mtd; vq;F Nghdhd;? vd;d Mdhd;? ve;j tpguKk; tujDf;Fj; njupahJ.


45

fhyXl;lj;jpy; tujDk; ntspehl;Lf;F Vn[d;rpapd; cjtpAld; Gwg;gl;Ltpl;lhd;. ,uz;L> %d;W jlit fs;sg; gh];Nghl;by; Gwg;gl;L> gpwF gpbgl;L gy ehl;Lr; rpiwfspYk; thrk; nra;jhd;. N[u;kd;> Rtp];> ghuP]; vd;W xt;nthU ehl;bd; vy;iyfisAk; jpUlidg; Nghy; Eise;J….. ehaha;g; Ngaha; miye;J…. grp gl;bdpNahL xspj;J Xb….. filrpaha; fdlhtpy; te;J mfjpaha; jQ;rkile;jhd;. ,e;j ehLfspy; vy;yhk; jd; nrhe;jge;jq;fs;> maytu; vd;W vj;jidNah Ngiur; re;jpj;J tpl;lhd;. mg;NghJjhd; mtDs; nky;y Kistplj; njhlq;fpaJ Kuspiag; gw;wpa Njly;. ehshf ehshf me;jj; Njly; tsu;e;Jnfhz;Nl NghdJ. tujdpd; Njly; njhlu;e;Jnfhz;bUe;jJ. fdlhtpd; fhyepiyiag; Nghy Nfhil fhyj;jpy; mbf;fb rpYrpYf;Fk; kioj;Jhwy; NghyTk;> Fspu; fhyj;jpy; ,d;gk; jUk; ,sntapy; NghyTk; Kuspapd; epidT mtDs; te;JNghFk;. jpdKk; Ntiy> tPL vd;W tho;f;if Xbf;nfhz;bUe;jhYk; mtw;Wf;F kj;jpapYk; Kuspiag; gw;wpa Njly; vq;Nfh xU Xukha; kdjpd; tpspk;Gfspy; mtDs; xl;bf;nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. mtDila Njly; njhlu;fpwJ. tujd; jhd; nry;Yk; ,lnky;yhk; Kuspiaj; Njbdhd;. mtidg; gw;wpa xU rpW jftiyj; jhDk; ngwKbatpy;iyNa vd;w Mjq;fk; tujDs; ez;gidg; gw;wpa Njliy NkYk; NkYk; mjpfupf;fr; nra;jJ. Cu; xd;W$lyhfl;Lk;> fspahl;l epfo;r;rpahfl;Lk;> cwtpdu;fspd; nfhz;lhl;lq;fs; Mfl;Lk; mt;tsT epfo;r;rpfSf;F kj;jpapYk; ez;gdpd; epidTte;J


46

jiyfhl;btpl;Lg; NghFk;. kidtpia ,Uj;jptpl;L ,uz;L> %d;W jlitfs; ,td; me;j ,lq;fisnay;yhk; Rw;wpr;Rw;wp tUthd;. „vd; ez;gidf; fhzkhl;Nldh?‟ vd;w mtd; tpopfspy; epuk;gp topAk;.

Vf;fk;

“me;j Ms; vq;f ,Uf;fpwhNuh…..?. ,e;j kDrd; cyfk; KOf;f me;j Msj; NjLJ……” kidtp rhe;jp rpy rkaq;fspy; GWGWf;fj; njhlq;fptpLths;. Mz;Lfs; cUz;NlhbaNj jtpu Kuspiag; gw;wpa jfty;fs; vJTk; fpilf;ftpy;iy. md;W rdpf;fpoik. mtDf;F Ntiy tpLKiw. Kf;fpakhf filf;Fr; nrd;W rhkhd;fs; thq;fptUk; ehs; mJ. rhe;jp tPl;L Ntiyfisf; ftdpf;f> tujd; jdpahfj; jkpo; filf;F te;jpUe;jhd;. filf;F vd;W xJf;fg;gl;bUe;j „ghf;fpq; gpNsrpy;‟ thfdq;fs; epiwe;jpUe;jd. vq;Nf thfdj;ij epWj;JtJ vd;W njupahky; filAld; $ba me;j gpshrhit xUKiw Rw;wp tyk; te;jhd;. mtd; tUtjw;Fs; xU fhu; Gwg;gl me;j ,lj;ijg; gpbg;gjw;fhf ,d;ndhU thfdk; jahuhff; fhj;J epd;wJ. „,J ruptuhJ…‟ KZKZj;jgb jhilia nky;yr; nrhwpe;jhd;. fhUf;Fs; GSf;fkhf ,Ue;jJ. fhupd; gf;ff; fz;zhbfis ed;whf ,wf;fptpl;lhd;. rpy;nyd;w fhw;W Kfj;jpy;


47

miwe;jJ. me;j fhj;jpUe;jhd;.

Rfj;ij

mDgtpj;jgb

“vq;fl ehl;by jhd; n~y;yb> nghk;kub vd;W rdk; rhFJfs;. ,Jfs; ,q;f ,Ue;Jnfhz;L Rk;kh Fbr;Rf; Fbr;R jq;fsj;jhq;fNs mopr;Rf;nfhs;SJfs;. f~;lg;gl;L ciof;fpw fhRfis ,g;gpb……” tujDila fhiuf; fle;J nrd;w xU ngz; mq;fyha;g;Gld; nrhy;ypf; nfhz;LNghf tujDila ftdKk; mq;F epiyj;jJ. filNahL xl;b epd;w kuj;NjhL xUtd; tpOe;J fple;jhd;. Kfj;jpd; ghjpia gy ehl;fshf rtuk; nra;ag;glhj jhb kiwj;Jf;nfhz;bUe;jJ. mOf;Nfwpa cilAk;> rPtg;glhj gul;ilj; jiyAkhf….. rupahf Cupy; ghu;f;Fk; xU gpr;irf;fhuidg; NghyNt Njhw;wkspj;jhd;. tujDf;Fk; mtidg; ghu;f;f ntWg;ghfj;jhd; ,Ue;jJ. VNjh jiyia Jhf;fp KZKZg;gJk; kWfzk; jiy njhq;fpg; NghtJkhf mtidg; ghu;f;f Ntbf;ifahf ,Ue;jJ. mtDila ignahd;W Gw;fSf;fpilNa tpOe;J fple;jJ. tujidg; NghyNt me;j kuf;fpisfspy; mku;e;jpUe;j ,uz;L rpWFUtpfSk; jpifg;Gld; jiyrha;j;J mtidg; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jd. NghNthu;> tUNthu; fz;fs; xUtpj mUtUg;Gld; mtidg; ghu;j;jd.


48

kpd;dyha; tujDs; xU vz;zk;. mtrukha; fhiu mg;gbNa tpl;Ltpl;L> ,wq;fp Xbdhd;. mtDf;F mJ ,d;g mjpu;r;rpjhd;. mtdJ fdT ,d;Wjhd; gypj;jJ. Mk; mJ Kuspjhd;!!! mtd; KuspNa jhd;! tujDf;F xU epkplk; ifAk; Xltpy;iy. fhYk; Xltpy;iy. Mde;jj;jpy; clypy; xUtpj glglg;G. “Nla; Kusp… Nla; Kusp…” kuj;NjhL rha;e;J fple;jtdpd; Njhisg; gpbj;J cYf;fpdhd; tujd;. vtid gy Mz;Lfshfg; ghu;f;f Ntz;Lk;> Ngr Ntz;Lk; vd;W Jbaha; Jbj;Jf;nfhz;bUe;jhNdh mtd; jhd; mq;Nf tpOe;Jfple;jhd;. ghu;f;fTk;> njhl;Lg; Njhw;wj;jpy;….!!!

NgrTk;

mUtUg;ghd

Ju;ehw;wKk;> rhuhathilAk; tapw;iwf; Fkl;baJ. ,J Kuspjhdh…..? tujDf;F mtd; fz;fisNa ek;gKbatpy;iy. ,ijj;jhd; nja;tr; nray; vd;gjh…..! „vg;gbNah vd; ez;gd; vdf;F fpilj;J tpl;lhd;.‟ tujdpd; kfpo;r;rpf;F msNt ,y;iy. tujid ahnud;Nw Gupe;Jnfhs;Sk; epiyapy; Kusp ,y;iy. ,Ugj;jpapuz;L tUlg; gpupT tujDf;Nf mtid milahsk; fhzf;


49

fbdkhfj;jhd; ,Ue;jJ. Fb NghijapYk;> grp kaf;fj;jpYk; fplf;Fk; Kusp vg;gb tujid milahsk; fz;Lnfhs;thd;? „rpd;d tajpy; ghu;j;j mNj rhay;‟ tujd; ez;gdpd; Njhs;fis ghrj;Jld; tUbdhd;. “Nla; Kusp ghulh”

vd;idj;

njupAjhlh?

vd;idg;

tujd; mtid cYf;fpdhd;. Kusp xU Kiw jiyia epkpu;j;jp mtidg; ghu;j;jhd;. Kuspapd; fz;fspy; xU rpW kpd;dy;. Mtyh? jpifg;gh? vd;W mwpaKbahky; mtd; fz;fs; kyu;e;J tpupe;jd. mt;tsT jhd; kWgbAk; jiyiaj; njhq;fg;Nghl;Lf;nfhz;lhd;. mtDila filthapy; topahf vr;rpy; tbe;Jnfhz;bUe;jJ. mtidj; njhl;l ,lnky;yhk; gpRgpRntd;W ,Ue;jJ. gspr;nrd;w nts;isepw Nrl;Lk;> ePyepw miuf;fhw;rl;ilAk; mzpe;J khztu; jiytdhf ghlrhiy tpisahl;Lg; Nghl;bfspd; NghJ Kusp mzptFj;J epw;Fk; fhl;rp tujdpd; fz;fSf;Fs; xUfzk; te;J NghdJ. „,tDf;F vd;d ele;jJ?‟ „vJf;fhf ,g;gpbf; Fbf;fpwhd;?‟ „vg;g ,td; fdlhTf;F te;jtd;?‟ „Vd; ,g;gpb Nuhl;by fplf;fpwhd;?‟


50

mLf;fLf;fha;g; gy Nfs;tpfs; mtd; kdJs; vOe;jd. me;jf; Nfs;tpfSf;nfy;yhk; Kusp RaepidTf;F te;jhy; kl;LNk tpilfhz KbAk;. Koq;fhiy Kl;Lf;nfhLj;J Kuspia nkJthfj; Jhf;fp epkpu;j;j Kaw;rpnra;jhd;. jpkpwp tOf;fpf;nfhz;L Nghdhd; Kusp. “Rfe;jp… vq;fab Nghapw;wha;?” “cd;id tplkhl;ld;…..” VNjNjh KZKZj;jd Kuspapd; cjLfs;. jpUk;gTk; Kuspia mizj;J Jhf;f Kaw;rpj;jhd; tujd;. “vd;d mz;z…. cq;fSf;F njupQ;rtNuh?” vd;W Nfl;lgb mJtiu elg;gtw;iwnay;yhk; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;j ,isQd; xUtd; cjtpf;F te;jhd;. “Xk; jk;gp. xUf;fh gpbAq;Nfh ,tiu fhUf;Ff; nfhz;LNghf NtZk;..” vd;whd; tujd;. me;j ,isQdpd; cjtpAld; Kuspia elg;gpj;J xUthW fhu; rPw;wpy; cl;fhuitj;jhd;. rPw;Wld; rupe;J fple;jhd; Kusp. me;j ,isQDf;F ed;wp njuptpj;Jtpl;L fhiu ];uhl; nra;jhd; tujd;. “tpJf;Fl;b. mg;ghtpd;u nry;yk;….” “tpJf;Fl;b…. tpJ….” Kusp fhw;wpNy iffis mirj;jgb KZKZj;jhd;. “vbNaa;…. Rfe;jp… ” Kuspapd; ngau;fis mbf;fb cr;rupj;jJ. nfl;l thu;j;ijfSk;….

tha; me;jg; ,ilapilNa


51

“vd;u tpJf;Fl;b vq;fab?” “Ml;lf;fhup… Njtbahs;….” topneLfpYk; Kusp rk;ke;jh rk;ke;jk; ,y;yhky; VNjNjh gpjw;wpf;nfhz;bUe;jhd;. ,e;jg; gpjw;wYf;Fk;> Kuspapd; ,e;j epiyikf;Fk; VNjh rk;ke;jk; ,Uf;fpwJ vd;W kdJf;Fs; epidj;jgb fhiur; nrYj;jpdhd; tujd;. tujdpd; fhiuf; fz;lJk; Kd; Kw;wj;jpy; tpisahbf;nfhz;bUe;j gps;isfs; fhiur; #o;e;Jnfhz;ldu;. gps;isfisf; fz;lJk; Kusp “tpJ… tpJ…” vd;wgb mtu;fis ifairj;J mUfpy; mioj;jhd;. “nuz;LNgUk; „N`hk;Ntu;f;‟ tpul;bdhd; czu;e;jtshf

tpisahbdJ fhZk; Xbg;Ngha; nra;Aq;Nfh” jd; gps;isfis tujd;. VNjh tpj;jpahrkha; rhe;jp ntspNa te;jhs;.

“vd;dg;gh…?” vd;wgb fhiu neUq;fpaNghJjhd; gpd;rPl;by; fplf;Fk; Kuspiaf; fz;lhs;. “vd;dg;gh? ,jhupJ?.....” “ahnud;W nrhy;Ywd; Kjy;y me;jf; fhu;fjitg; Ngha; jpw thwd;…..” vd;wgb fhupy; ,Ue;J ,wq;fpdhd; tujd;. Gjpatd; kPJ fz;fis glutpl;l rhe;jpapd; Kfk; RUq;fpg;NghdJ. “vd;dg;gh…. MupJ….? jiyfhy; njupahky; Fbr;Rg; Nghl;L fplf;fpwhu;! `_k;k;..… rupahd


52

kzkha; ,Uf;Fjg;gh….” %f;ifg; nghj;jpf;nfhz;L nkJthfr; nrhd;dhs; rhe;jp. “ce;j Muha;r;rpais vy;yhk; gpwF nra;ayhk;. Kjy;y ,ijg;gpb” vd;wgb Kuspapd; igia mtSila iffspy; jpzpj;jhd;. Kfk; Nfhzyhf ,uz;L tpuy;fshy; me;jg; igia ngw;Wf;nfhz;lhs;. tujd; Kuspia ifj;jhq;fyhf mioj;Jf;nfhz;L Fspayiwf;Ff; nfhz;L te;jhd;. “,dpahtJ nrhy;Yq;f? Mug;gh ,J…..?” rhe;jpahy; Mtiy mlf;fKbatpy;iy. tujdplkpUe;J ePz;l ngU%r;nrhd;W ntspg;gl;lJ. “ahiu ehd; ,t;tsT fhyKk; Njbf;nfhz;L ,Ue;NjNd me;j capu;j;Njhod; Kuspjhd; ,J” “vd;dg;gh nrhy;Ywpas;…!” vd;wgb Mr;rupakha;f; Nfl;l rhe;jpaplk; ele;jij vy;yhk; xg;Gtpj;jhd; tujd;. Kjypy; Kuspapd; Kfj;ij %bapUe;j jhbiar; rtuk; nra;jhd; tujd;. rhe;jp Kuspapd; #itf; fol;b cjtp nra;jhs;. kJthil tapw;iwf; Fkl;baJ. rhe;jpapd; cjtpAld; Kuspia Fspf;fr; nra;jhd;. tujd; Kuspia „rpq;‟Fs; ,Uj;jp> „~tiu‟j; jpwe;J tpl;lhd;. nfhOf;fpapy; khl;bapUe;j Jthia vLj;J Kuspapd; jiyiaj; Jtl;btpl;lhd;. tujDf;nfd;W thq;fpaUe;j Gjpa Nrl; xd;iwAk;> rhuk; xd;iwAk; nfhz;L te;J itj;Jtpl;Lg; Nghdhs; rhe;jp.


53

Fspj;jjpy; Kuspf;F Nghij nfhQ;rk; ,wq;fpapUe;jJ. jiy nfhQ;rk; epkpu;e;jpUe;jJ. rpte;j fz;fSld; ez;gid Vwpl;lhd;. Kfj;jpy; ve;j rydKk; ,y;iy. “Kusp… vd;id ahnud;W njupAjh?” MtYld; tujd; Nfl;f “k;k;k;…” vd;W jiyahl;bdhNd jtpu gjpy; xd;Wk; tutpy;iy. fz;fs; kl;Lk; ePiur; nrhwpe;jd. rhe;jp #lhfg; gupkhwpa czit muf;fg;guf;fr; rhg;gpl;lhd;. „rupahd grpNghy…‟ tujdpd; tpopfspy; Nerk; epwk;gp tope;jJ. ez;gdplk; cldbahf Ngr;Rf; nfhLf;f mtd; tpUk;gtpy;iy. Nghij njspe;jgpd; fhiyapy;; Ngryhk; vd;W epidj;jhd;. tujd; fhl;ba tprpl;lu;]; &kpy; Kusp te;J gLj;Jf;nfhz;lhd;. mtd; fl;bypy; tpOe;j nfhQ;r Neuj;jpw;nfy;yhk; Ful;il xyp Nfl;fj;njhlq;fpaJ. tujd; miwf;Fs; nrd;W Kusp Jhq;Ftijf; nfhQ;rNeuk; epd;W ghu;j;Jtpl;L ntspNa te;jhd;. tujd; kdjpy; Gjpa NjLjYf;fhd Nfs;tpfspd; mLf;Ffs;…. „Kusp fypahzk; fl;b…. gps;isaSk; ,Uf;FJ Nghy….?‟ „kDrp Nfhtpr;Rf;nfhz;L gps;isaj; nfhz;L fdlhTf;F te;Jl;LNjh…..?‟ „kDrpapd;u rNfhjuq;fs; MuhtJ fdlhtpy ,Uf;fpdk; Nghy….?‟

Jhf;fpf; ,q;f


54

tpil Njl Ntz;ba gy Nfs;tpfs; ml;ra ghj;jpuj;jpy; ,Ue;J Cw;nwLg;gJ Nghy mtDs; epuk;gp tope;jd. vy;yhtw;Wf;Fk; tpil ehis njupe;JtpLk; vd;W epidj;jgb me;j miwf;fjitr; rhj;jptpl;L jdJ miwf;F te;jhd;. tujDf;Fj; Jhf;fk; tutpy;iy. fl;bypy; Guz;L gLj;jhd;. rhe;jp vJTk; NgrhkNyNa gLj;jpUe;jhs;. Fbfhuid tPl;Lf;Fs; $l;bte;J fztd; nra;Ak; rpukgupfhuk; mtSf;Fg; gpbf;ftpy;iy. mtSld; thjk; nra;a tujDk; tpUk;gtpy;iy. vdNt gLf;ifaiwapy; xU mrhj;jpa mikjp epytpaJ. me;j nksdntspapy; tujdpd; epidTfs; fle;j fhyj;ij Nehf;fpg; gazpj;jJ. rutiz vd;gJ mtu;fs; gpwe;J tsu;e;j mofhd fpuhkk;. fpuhkj;ijr; #o tay;ntspfSk;> Mq;fhq;Nf rpwpa ngupa Fsk; Fl;ilfSk; ,Ue;jd. gRik epiwe;j me;jf; fpuhkj;jpy; kiof;fhyj;jpy; kl;Lk; nts;sk; epiwe;J vq;Fk; ePu; #o;e;jpUf;Fk;. tay; vJ? tuk;ngJ? Fsk; vJ? Fsf;fl;L vJ? vd;W njupahky; vq;Fk; Nrw;W kz;zpwj;jpy; nts;sk; Njq;fp epw;Fk;. kiof;fhyk; vd;why; rpWtu;fSf;F kfpo;r;rpjhd;. gs;spf;$lk; NghFk;NghJk;> tUk;NghJk; ePupy; fhy; glhky; NghfNt khl;lhu;fs;. Kusp tujidAk;> tujd; KuspiaAk; nts;sj;jpy; js;sptpl;lgb tpisahbf;nfhz;Nl gs;spf;$lk; nry;thu;fs;. ,tu;fNshL kw;w may; gps;isfSk; Nru;e;Jnfhs;Sthu;fs;. topapy; njUtpy; NghNthupd; vr;rupf;iffs; xd;Wk; ,tu;fs; fhJfspy; tpoNt tpohJ.


55

ghlrhiy Kbe;J tUk;NghJ> tay;ntspfspy; Njq;fp epw;Fk; ePUf;Fs;; rpul;ilia itj;J kPd;FQ;R gpbg;ghu;fs;. FUzp ez;L gpbg;ghu;fs;. ePu; epiwe;jpUf;Fk; Fsj;jpw;Fs; fy;nywpe;J tpisahLthu;fs;. tujdpd; mk;kh my;yJ Kuspapd; mf;fh ifapy; gpuk;NghL tUk; tiu mtu;fs; tpisahl;L njhlUk;. nts;is cilapy; gbe;jpUf;Fk; fiwiag; ghu;j;jJNk tujdpd; mk;kh rj;jk; Nghlj;njhlq;fptpLths;. Kuspf;F ePu; epuk;gpapUf;Fk; Fsj;jpy; Fspg;gnjd;why; kpfTk; gpupak;. tujDf;Nfh ePr;ry; njupahJ. mtd; fiuapy; epd;W Kusp ePe;Jtijg; ghu;j;Jf;nfhz;bUg;ghd;. xU kiof;fhyj;jpy;jhd; me;jr; rk;gtKk; ele;NjwpaJ. mg;NghJ tujDf;F gjpd;%d;W my;yJ gjpd;dhd;F taJjhd; ,Uf;Fk;. xU kk;ky; nghOjpy; tpisahb Kbj;Jtpl;L ez;gu;fs; vy;NyhUk; gpupe;J Nghdhu;fs;. KuspAk;> tujDk; nts;s ePupy; tpisahbagbNa tPl;Lf;F te;Jnfhz;bUe;jdu;. ikjhdk; jhz;b tay;tug;Gfspy; ele;jhu;fs;. mUtpntl;L Kbe;jpUe;j tay;fhzpfs; vy;yhk; nts;sj;jhy; %bapUe;jd. taypy; ,Ue;J gs;skhd gFjpia Nehf;fp nts;sk; Xbf;nfhz;bUe;jJ. me;j ePupy; fhy;fis eidj;jgbNa ez;gu;fs; ,UtUk; ele;;jdu;. tay;fisj; jhz;b mg;ghy; elf;f elf;f nts;sk; nfhQ;rk; mjpfkhfNt ,Ue;jJ. jpBnud;W tujdpd; fhy; rWf;fpf; nfhz;L NghdJ. gaj;jpy; tpf;fpj;Jg; Nghdhd; tujd;. mtid ePu; cs;Ns ,Oj;Jf;nfhz;lJ. tay; tuk;ngd;W epidj;J tujd; Fsj;Jf;Fs; fhiy tpl;Ltpl;lhd;.


56

tpisT Fsj;Jf;Fs; mtd; %o;fj; njhlq;fpdhd;. vy;yhk; fz; ,ikf;Fk; rpWnghOJjhd;. Mdhy; tujdhy; tho;f;ifapy; kwf;f Kbahj rk;gtk; mJ. tujDf;F %r;Rj;jpzwpaJ. vq;NfNah ,Uz;l xU cyfj;ij Nehf;fpj; jhd; gazg;gLtJ Nghd;w xU gpuik. iffisAk;> fhy;fisAk; mbj;Jg; ghu;j;jhd;. fiuNaw Kbatpy;iy. vjpNu epw;Fk; ez;gidj; jtpu xd;Wk; njupatpy;iy. mtid Nehf;fp iffis ePl;b rj;jk; Nghl;lhd;. Nrw;Wf;Fs; fhy;fs; Gije;J ahNuh ,Og;gJ Nghy ,Ue;jJ. nts;sePUk;> NrWk; njhz;ilf;Fs; fupj;jJ. fj;jKbahky; njhz;il ,WFtJ Nghy ,Ue;jJ. „INah ehd; rhfg;NghNwd;‟ vd;W tujd; jdf;Fs; epidj;Jf;nfhz;lhd;. mJ xUfzk; jhd;. mg;NghJjhd; jd;NdhL gpd;dhy; te;Jnfhz;bUe;j tujdpd; rj;jj;ijf; fhztpy;iyNa vd;W jpUk;gpg; ghu;j;jhd; Kusp. tujd; jz;zPUf;Fs; jj;jspj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. ez;gd; jpBnud;W ePUf;Fs; %o;fj; njhlq;fpaJk; xU fzk; jpLf;Fw;W mg;gbNa epd;Wtpl;lhd;. kWfzk; jd;id Rjhfupj;Jf;nfhz;L> “INah… tujd; Fsj;Jf;Fs;s tpOe;Jl;lhd;. vy;yhUk; Xbthq;f… Xbthq;f…” vd;W Fuy; nfhLj;jhd;. mtu;fs; tUtjw;Fs; tujd; %o;fpg;Ngha;tpLthd; vd;W Kuspf;Fj; Njhd;wpaJ. nky;y nky;y nts;s ePu; mtid Fsj;jpd; eLg;ghfj;ij Nehf;fp efu;j;jpf;nfhz;bUe;jJ. me;j Moj;jpw;Fs; nrd;W tpl;lhy; ez;gidf; fhg;ghw;w KbahJ vd;gJ Kuspf;Fj; njupAk;. Gj;jfg; igia fow;wp


57

vwpe;Jtpl;L> tpehbapy; Kusp ePupy; gha;e;J tujid Nehf;fp ePe;jj; njhlq;fpdhd;. rpwpJ Neuj;jpy; mtd; iffspy; Kuspapd; jiyKb fw;iwahfg; gpbgl;lJ. mg;gbNa ,Wfg; gw;wp fiuf;F ,Oj;Jf;nfhz;L te;jhd;. fiuia neUq;Fk; NghJ NtW gy iffSk; mtDf;F cjtpnra;jd. tujdpd; mk;kh xg;ghup itj;J moj;njhlq;fpapUe;jhs;. ez;gu;fs; ,UtUk; %r;R thq;f xUtiu xUtu; ghu;j;Jf;nfhz;ldu;. Kusp mtidg; ghu;j;J rpupj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. ez;gidf; fhg;ghw;wpaJ mtDf;Fr; re;Njhrkhf ,Ue;jJ. tujDf;Ff; fz;fspy; fz;zPu; nghq;fptope;jJ. ez;gid ed;wpNahL ghu;j;jhd;. mtDf;F capu; nfhLj;j ez;gd; mtd;. md;W tujdpd; capu; jg;gpaJ Kuspahy; jhd;. ez;gd; vd;gjw;F Nkyhf jdJ capiuf; fhg;ghw;wpatd; vd;gjhYk; tujd; Kusp kPJ mjpf ghrkhf ,Ue;jhd;. jd; capu;fhj;j ez;gid re;jpf;fNtz;Lk;> mtDila tho;f;if vg;gbapUf;fpwJ vd;W mwpaNtz;Lk;. mtDf;F VjhtJ cjtNtz;Lk; vd;w Mjq;fq;fNs gpd;dhspy; tujdpd; NjlYf;Ff; fhuzkha; mike;jd. gioa epidTfspy; %o;fpagb mg;gbNa cwq;fpg; Nghdhd; tujd;. tujd; vj;jid kzpf;Fj; Jhq;fg; NghdhYk; fhiyapy; toikahf vOk;Gk; Neuj;jpw;Nf fz;tpopj;J tpLthd;. Fspayiwapy; rhe;jp Fspj;Jf;nfhz;bUf;Fk; rj;jk; Nfl;lJ. gps;isfs; jq;fs; miwfspy; ,d;Dk; Jhq;fpf;nfhz;L ,Ue;jhu;fs;. tujd; mtrukhdhd;. ez;gDld; Ngr mtDf;F epiwa tplaq;fs; ,Ue;jd. NjdPu; jahupg;gjw;fhf jz;zPiu Cw;wp


58

vnyf;upf; Nfj;jypy; itj;Jtpl;L> Kuspapd; miwia Nehf;fp ele;jhd;;. miwf;fjT Nyrhfj; jpwe;jpUe;jJ. ez;gdhf ,Ue;jhYk; xU ehfuPfk; fUjp miwf;fjit ,uz;LKiw jl;bdhd;. ve;jr; rj;jKk; ,y;iy. fjitj; jpwe;J fl;biyg; ghu;j;jhd;. Kuspiaf; fhztpy;iy. „Nth~;&k;‟ jpwe;Jfple;jJ. NkirkPJ ,Ue;j Kuspapd; clikfs; mlq;fpa igAk; fhzhky; NghapUe;jJ. tujDf;F kdk; jpLf;Fw;wJ. „];… mJf;fpilapy vq;fNghapl;lhd;?‟ “Kusp….. Kusp…..” vd;W mioj;jgb fjitj; jpwe;J ntspNate;J Njbdhd;. gjl;lk; tujid njhw;wpf;nfhz;lJ. vjpu; vjpu;g;gf;fkhf ,Ue;j ,uz;L njUKid tiuAk; Xbr;nrd;W ghu;j;jhd;. Kuspiaf; fhztpy;iy. kWgb tPl;bw;F te;J miwapYk;> ntspapYkhf ez;gidj; Njbdhd;. mjw;Fs; rhe;jpAk; Fspj;J> cilkhw;wpf;nfhz;L te;Jtpl;lhs;. “vd;dg;gh…. vd;d mtu; ,y;iyNah?” vd;whs; xUtpj mr;rj;Jld;. tPl;bd; ehyhGwKk; mts; ghu;it xU mtruj;Jld; glu;e;jJ. “,y;iyag;gh fhz ,y;iy…” vd;wgb me;j miwia Muha;e;jhd;;. mg;NghJjhd; Nkirapy; fz;zpy; gLk;gb itj;jpUe;j me;j fhfpjj;Jz;L fz;fspw; gl;lJ. gugug;Gld; fbjj;ij vLj;Jg; gpupj;jhd;. vd; gpupa ez;gDf;F> eP FLk;gk;> Foe;ijfs; vd;W


59

re;Njhrkhf ,Ug;gijg; re;Njhrkhf ,Uf;fpwJ.

ghu;f;f

vdf;Fr;

jiyia epkpu;j;jpdhd; tujd;. „mg;g ,td;u FLk;gk;> Foe;ijfSf;F vd;d ele;jJ? vy;yhiuAk; gpupQ;R ,Uf;fpwhNdh? ehd; epidr;rJ rupahj; jhd; Nghr;RJ‟ gjpy;fsw;w Nfs;tpfs; mtDs; vOe;J mlq;fpaJ. njhlu;e;J gbj;jhd;. FLk;gk;> Foe;ij Fl;b vd;W re;Njhrkhf thoj; njupahj ghtp ehd;. vy;yhj;Jf;Fk; ,e;j nghy;yhj gzk; jhd; fhuzk;. msTf;F kpQ;rpd gzk; Fjpiu Nu];> #J vd;W vd;u tho;f;if ehrkhg; Nghr;R. kDrpnaz;L te;jtSk; vd;id xU kDrdh kjpf;f ,y;iy. ntspehl;Lr; rl;ljpl;lq;fs; vy;yhk; mtNshl ifNfhu;j;Jf; nfhz;L vd;id fhythupg; Nghl;LJ. New;W Fbntwpapy fple;j vd;idj; Jhf;fpte;J grpf;F rhg;ghLk; je;J ftdpr;rJf;F ed;wp. cdf;Fk;> rNfhjupf;Fk; ehd; tPz; fiur;riyf; FLj;Jg; Nghl;ld;. nuz;L NgUk; vd;id kd;dpr;rpUq;Nfh. cq;fl cjtpia ehd; kwf;f khl;ld;. ntspehL te;jgpwF vd;u tho;f;ifapy; gy gpur;ridfs;. MNzh> ngz;Nzh thoj; njupahky; tho;;e;jhy; ,Jjhd; epyik. vd;u gpur;ridfis vy;yhk; cdf;Fr; nrhy;yp cd;idAk; Ntjidg;gl itf;f ehd; tpUk;Ngy;y. ehd; Nghwd;. vd;idj; Njl Ntz;lhk;.


60

,g;gbf;F> cdJ Njhod;> Kusp. fbjk; ,uj;jpdr; RUf;fkhf vOjg;gl;bUe;jJ. ,t;tsT ehSk; Njbf;nfhz;bUe;j ez;gd; fpilj;J tpl;lhNd vd;W ngUk; MWjyhf ,Ue;jJ tujDf;F. me;j MWjYk; Xu; ,uTlNdNa nfhs;is NghdJ. nrayw;Wr; rpy tpehbfs; fy;yha;r; rike;jpUe;jhd;. Tujdpd; Njly; Kw;Wg;ngwtpy;iy. gy Gjpa Nfs;tpfSf;fhd Njly;fs; mtDs; vOfpd;wd. Kuspapd;u tho;f;ifapy vd;d ele;jJ? ,t;tsT fhyKk; vq;f ,Ue;jtd;?

mtd;

mtDila ele;jJ?

vd;d

kidtp>

gps;isfSf;F

Kuspapd;u FLk;gk; vq;Nf ,Uf;fpwJ? mtd; Vd; ,g;gpb mdhijiag; igj;jpaf;fhuidg; miyQ;Rnfhz;bUf;fpwhd;?

Nghy> Nghy

vd;Dila ez;gd; Kusp vq;f ,Uf;fpwhd;? “Kusp…. Kusp….” vd;W tujdpd; clYk; kdKk; rjh ez;gidNa Njbf;nfhz;bUf;fpwd. mtDila Njly;fs; njhlu;e;Jnfhz;bUf;fpd;wd. Njly;fs; njhlu;e;Jnfhz;Nl ,Uf;fpd;wd……….!!!

mfpy;


61

gjpNdohk; jpfjp fbfhu myhuj;jpd; rj;jk; fhJr;rt;T fpopAk;gbahf ,Ue;jJ. NfhgyDf;F fbfhuj;jpd;kPJ Nfhgk; Nfhgkhf te;jJ. mUikahd epj;jpiuia Fog;gptpl;lNj vd;w vhpr;rYld; fz;ziz frf;fpagbNa fbfhuj;ijg; ghh;j;jhd; Neuk; MW kzp. ',d;Dk; Ie;J epkprk; gLg;gk;" vd;W jdf;Fj;jhNd nrhy;ypf;nfhz;L myhik epWj;jptpl;L kPz;Lk; Nghh;itf;Fs; jiyiag; Gijj;Jf;nfhz;lhd;. ,uT gLf;Fk;NghJ ,td;jhd; MW kzpf;F myhk; itj;Jtpl;Lg; gLj;jhd;. ,uz;L khjkhf Ntiy Njbf;nfhbUe;jtDf;F ,d;W fhiy vl;Lkzpf;F jd;id te;J re;jpf;Fk;gbAk; jhd; Ntiy nra;fpw ,lj;jpy; Ntiyf;F xU Ms; Njitnad;Wk; KjyhspAld; fijj;J me;j Ntiyapy; Nrh;j;JtpLtjhfTk; ez;gd; xUtd; nrhy;ypapUe;jjhy;j;jhd; myhuk; itj;jpUe;jhd;. myhuk; kPz;Lk; mbj;jNghJ Nfhghyd; jpLf;fpl;L Ntfkhf vOe;J ghh;j;jhd; Neuk; MW gj;J. mtruk; mtrukhf fhiyf;fld;fis Kbj;Jtpl;L cLg;ig Nghl;Lf;nfhz;Nl Neuj;ijg; ghh;j;jhd; Neuk; MW Kg;gJ. ml mjw;Fs;s Mwiuahr;rh? jhd; rhpahd Neuj;jpw;F vOe;jJ NghyTk; fbfhuk;jhd Ntfkhf XLtJ NghyTk; fbfhuj;ij jpl;bagbNa mUfpy; ,Ue;j fhyz;liug; ghh;j;jhd; jpfjp gjpNdO!


62

,g;nghOJ Nfhghydpd; kdk; mbj;Jr; nrhy;ypaJ vy;yhk; ,e;j gjpNdohk; jpfjp nra;apw Ntiyjhd; vz;L! vl;lhk; ek;ghpy; jdf;F ve;j ey;yJNk elf;fhJ vd;wnjhU %l ek;gpf;if NfhghyDf;F. mtruk; mtrukhf ntspf;fpl; Nfhghyd; tPl;Lf;fjit Gl;btpl;L khbg;gbfshy; ,wq;Fk;NghJ gf;fj;JtPl;L G+idnahd;W mtidj;jhz;b FWf;fhy; XbaJ. 'KOtpasNk G+id FWf;fhuy NghFJ> ey;y rFdk;" vd;W G+idiaj; jpl;bagbNa Xl;lKk; eilAkhf g]; jhpg;G epiyaj;ij Nehf;fpr; nry;YKd;duhf ,td; nry;yNtz;ba g]; Gwg;gl;Lr; nry;fpd;wJ. NfhghyDf;F vhpr;ry; vhpr;ryhf te;jJ. 'G+id FWf;fhiy NghFJ> mjpiyNtW gjpNdohk; jpfjp! vdf;Fj; njhpAk; ,z;ilf;F ehd; Nghw fhhpak; fz;bg;gh elf;fhJ!" vd mtd; tha; KZKZj;jJ. jhd; Jhf;fj;jhy; jhkjkhf vOe;jpUe;jjpy; ve;jj; jtWk; ,y;iynadTk;> g];ir jtwtpl;ljw;Ff; fhuzk; gjpNdohk; jpfjpAk;> G+id FWf;Nf NghdJk;jhd; vd;gJNghyTk; mitfis jpl;bf;nfhz;lhd; Nfhghyd;. ,dp gjpide;J epkplq;fSf;Fg; gpd;dh;jkhd; mLj;j g];. Nfhghyd; mLj;j g];rpy; Vwp nwapy;Nt ];NurDf;F te;J Neuj;ij ghh;j;jhd; mLj;j nwapDf;F ,d;Dk; ehd;F epkplq;fs;jhd; ,Ue;jJ. Mdhy; hpf;fw; fTz;lhpy; Ie;jhWNgh; fpA+tpy; epd;whh;fs;. 'fz;bg;ghf ,e;j nwapidg; gpbf;f KbahJ. vy;yhk; ,e;j gjpNdohk; jpfjp


63

nra;apw Ntiyjhd;" vd Nfhghydpd; tha; KZKZj;Jf;nfhz;lJ. Nfhghyd; epidj;jpUe;jhy; ,d;iwa gazj;jpw;fhd gazr;rPl;il New;Nw vLj;Jitj;jpUf;f KbAk; jdJ Nrhk;Ngwpj;jdj;jhy; mg;gbr; nra;ahjpUe;Jtpl;L ,g;nghOJk; gjpNdohk; jpfjpiaj;jhd; jpl;bf;nfhz;bUe;jhd;. xU nwapd; Ngha; mLj;j nwapd; tUtjw;F ,d;Dk; %d;W epkplq;fs;jhd; ,Uf;fpd;wJ. jdf;F Kd;dhy; epw;Fk; gpnwQ;Rf; fpotp xUj;jp Ie;J epkplq;fSf;F Nkyhf hpf;fw; fTz;lhplk; VNjh JUtpj; JUtp Nfl;Lf;nfhz;bUe;jhs;. NfhghyDf;F vhpr;ryhf ,Ue;jJ ,g;nghOJk; gjpNdohk; jpfjpiaj;jhd; jpl;bf;nfhz;lhd;. fpotp hpf;fw;iu vLj;Jf;nfhz;L me;j ,lj;ijtpl;L efh;e;J MWjyhf jdJ gazr;rPl;Lf;fis rhpghh;j;Jf;nfhz;bUe;jhs;;. ,uz;lhtJ nwapDk; nrd;Wtpl;lJ. Nfhghyd; Kw;whf kdk; jsh;e;Jtpl;lhd;. ,dp NghdhYk; Kjy;ehNs jhkjf nrd;w jdf;F Ntiy nfhLf;fkhl;lhh;fs; vd jhdhfNt KbT nra;jtd; me;jf; fpotpapd; mUNf nrd;W 'vf;R+];kp nklk;" vd;whd; fpotp rphpj;jgbNa Nfhghyid ghh;j;j ghh;it 'vd;d NtZk;" vdf; Nfl;gijg;Nghy ,Ue;jJ. 'Nklk; mLj;j nwapd; tug;Nghfpd;wJ ,t;tsT NeuKk; JUtpj;JUtp tprhhpj;J hpf;fw;


64

vLj;Jtpl;L MWjyhf epf;fpd;wPh;fNs?" vd jdJ re;Njfj;ij Nflhd;. mjw;F fpotp 'ehd; mLj;j thuk; vdJ kfs; tPl;bw;F NghfNtZk; mjw;Fj;jhd; Fiwe;j tpiyapy; cs;s hpf;fw;iu tprhhpj;J thq;fpNdd;" vd;W rhjhuzkhfr; nrhy;y. Nfhghyd; thailj;Jtpl;lhd; nwapy;Nt epiyaj;ijtpl;L ntspNa te;j Nfhghyd; jdJ ez;gDld; nuypNghdpy; fijj;Jf;nfhz;bUe;jhd; 'kr;rhd; ,z;ilf;F gjpNdohk; jpfjp vdf;F xU fhhpaKk; xOq;fh elf;fhJ. ,d;ndhU ehisf;F re;jpg;gk; vd;d!". me;j fpotpapd; gjpYf;Fg; gpd;Gk;$l Nfhghydpd; %lek;gpf;if mtidtpl;L mfyNt ,y;iy! ehq;fs; ,g;gbj;jhd;!. tz;iz nja;tk;


65

தளத்தளயின் ஧ைம் அகற்஫ப்஧ட்டு அப்஧ளயின் ஧ைம் நளட்ைப்஧ட்ைட௅. ஥ீண்ைஸதளன௉ ஧னணத்஺த ஧஺஫ெளற்றும் யிதநளய் ஸதளங்கழக் ஸகளண்டின௉ந்தட௅ அப்஧ளயின் ஧ைம். ஥ீண்ை த஺஬ன௅஺஫ இ஺ைஸய஭ினில் ஧ைங்கள் நட்டும் நள஫ழக் ஸகளண்ஹைனின௉ந்த஦. தளத்தளயின் அப்஧ள தளத்தள அப்஧ள ஋஦


66

உன௉யங்கள் நள஫ழ஦ளலும் கன௉ப்ன௃ ஸயள்஺஭னி஬ழன௉ந்ட௅ யண்ணப் ஧ைநளய் அப்஧ள ெழரித்ட௅க்ஸகளண்டின௉ந்தளர். 'ெளர் ஸகளஞ்ெம் ெழரிங்க' ன௃஺கப்஧ைக்களபரின் ஸெளல்லுக்கு கட்டுப்஧ட்ையபளய் அப்஧ள ெழபநப்஧ட்டு யபய஺மத்த ெழரிப்ன௃ ஥ழம஬ளய் ஸதரிந்தட௅. 'உங்கப்஧ள ெழரிச்சு என௉ ஹ஧ளட்ஹைளகூை இல்஬ப்஧ள' அம்நள ஸெளன்஦ட௅ ஥ழ஺஦வுக்கு யந்தட௅. ன௃஺கப்஧ைத்஺தப் ஧ளர்க்கும் ஹ஧ளஸதல்஬ளம் யிம்நழனல௅ம் அம்நள. அப்஧ளயின் ன௃ன்஦஺கனளல் அ஺நதழனளகழப் ஹ஧ளயளள். இப்ஹ஧ளஸதல்஬ளம் ஺கனைக்க ஺ெ஧ர்ெளட் ஹகநபளயில் யட்டிஹ஬ன ீ யிதயிதநளய்ப் ன௃஺கப்஧ைம் ஋டுத்ட௅க் ஸகளண்டின௉க்கழ஫ளன் ஋ன் நகன்.


67

'அம்நள அப்஧ள ஧ைத்஺தப் ஧ளஹபன்' ஋ன் ந஺஦யினிைம் ஆயலுைன் கட்டிக் ஸகளண்டின௉ந்தளன் ஸைஸ்க் ைளப்஧ில் அைங்கழப் ஹ஧ளனின௉ந்த ஋ன் ஧ைத்஺தக் களட்டி. ஬஡றவனதி஧தர


68

ஒபே திஞ்சுத் வ஡ர஫றனரபி஦ின் வ஢ஞ்சம்...!

அள்஭ி அ஺ணத்தழை ஆதபயளகழை அன்஧ி஺஦க் களட்டிை அன்஦ன௅ம் ஊட்டிை கழள்஭ிக் க஺தத்ஸதன்஺஦ ஸகளஞ்ெழ நகழழ்ந்தழை கல்஬ நழல்஬ளத஋ன் தளனயள் இல்஺஬ஹன ட௅ள்஭ித் தழரிந்தழை ஸதளல்஺஬ ன௃ரிந்தழை ஹதள஭ில் அநளந்தழை ஧ளைலும் ஧ளடிை ட௅ள்஭ிடும் ஆ஺ெ஺ன ஸெளல்஬ழ அ஺ைந்தழை தளங்கழ ய஭ர்த்த஋ன் தந்஺தனேம் இல்஺஬ஹன தஞ்ெம் அ஺ைந்தழை தனயி஺஦ ஹயண்டிை த஦ி஺ந஺ன ந஫ந்தழை ட௅஺ணனேைன் இன௉ந்தழை ஸ஥ஞ்சு ஸ஥கழழ்ந்தழடும் யளர்த்஺தகள் ஹகட்டிை ஹ஥ெம் ஥ழ஺஫ந்த஥ல் உ஫வுகள் இல்஺஬ஹன ட௅னபத்஺தச் ஸெளல்஬ழை ஹதள஭ிஹ஬ ெளய்ந்தழை ட௅ணியி஺஦க் களட்டிை ஺தரினம் ஊட்டிை உனிரி஺஦ப் ஧ளதழனளய் ஧ங்கு ஧ிரித்தழை உன்஦த நள஦ஏர் ஥ண்஧னும் இல்஺஬ஹன ன௃த்ட௅஺ை அணிந்தழை ன௃த்ட௅ணர் ய஺ைந்தழை ன௃ட௅஺நகள் ஸெய்தழை ன௃யின஺த ஸயன்஫ழை ன௃த்தகம் ஋டுத்ட௅஥ல் ஧ளைன௅ம் ஧டித்தழை ஧ள்஭ிக்குச் ஸென்஫ழடும் ஧ளக்கழனம் இல்஺஬ஹன கஞ்ெழ குடித்தழை கள஬ம் கமழத்தழை கஷ்ைங்கள் தீர்ந்தழை கண்கள் உ஫ங்கழை ஸயஞ்ெழ உ஺மத்தழடும் யிை஺஬ப் ஧ன௉யம்஥ளன் யி஺஭னளடி நகழழ்ந்தழை யமழகல௃ம் இல்஺஬ஹன - க஬ித்ஷ஡ர஫ன் -


69

஦ர஧ரல் சதிக்கப்தட்ட஬ர்கள் இந்஡ பூக்கள் ஈமத்ட௅ தநழழ் ஸ஧ண்கள் - 36 யனதழலும் அடிெல்஬ழனில் ஸகளக்களன் ...யி஺஭னளடிக் ஸகளண்டின௉க்கழ஫ளர்கள் ...... யைக்கு கழமக்கு யித஺யகள் 85 ஆனிபத்஺தனேம் தளண்டி யிட்ைதளக தகயல்கள் ஸதரியிக்கழன்஫஦ ஸதளமழல் இல்஺஬னள ...? ஸ஧ண்க஺஭ யி஧ச்ெளபம் ஸெய்ன ஸெளல்கழ஫ளர்கள் ஥ம் ஥ளட்டில் ஧டித்த இபளநர்கல௃ம் கூை ... ஆடுப்ன௃ல௃க்஺க஺ன கூட்டினள்஭ி ஹதளட்ைத்தழல் ஧ெ஺஭ இடுகழ஫ளள் என௉ ஧ட்ைதளரி ஸ஧ண் இ஬ங்஺கனின் கல்யின஫ழவு 96 யதம் ீ ஆகழயிட்ைட௅ - இதழல் ஹய஺஬யளய்ப்ன௃ ஋த்த஺஦ யதம் ீ நகபந்தநணிகள் களற்஫ழல் ஧஫ந்ட௅ கல்னளணம் ஸெய்ட௅ ஸகளள்கழன்஫஦ ன௄க்கள் கர்ப்஧நளகழன்஫஦ - ஧ளயிக஭ளகழயிட்ை஦ர் ன௅தழர்கன்஦ிகள் ஹ஧ரீச்ெ நபங்கள் கூை ஧ள஺஬ ய஦த்தழல் ன௄த்ட௅ களய்த்ட௅ ெழரித்ட௅க்ஸகளண்டின௉க்கழன்஫஦


70

ந஺஬னக ஸ஧ண்க஭ின் யினர்஺ய ட௅஭ிக஺஭னேம் ஧஫ழத்ட௅ யிடுகழன்஫஦ ஹதனி஺஬ ஸெடிகள் னைஹபளக்க஺஭னேம்... ஸ்ஸை஬ழங் ஧வுன்க஺஭னேம்.... ஸைள஬ர்க஺஭னேம் .. னொ஧ளய்கல௃க்கு நளற்஫ழ ஥ம் ஥ளட்டில் ஹகளனில்க஺஭ தளன் கட்டுகழ஫ளர்கள் ன௅தழர் கன்஦ிக஺஭ னளன௉ம் கட்டிக்ஸகளள்கழ஫ளர்கள் இல்஺஬ஹன ..... வ஢டுந்஡ீவு –ப௃கறனன்


71

஋ன் ஷ஡஬வ஡ தளந஺பச் ெள஫ழல் ஺நஸனடுத்ட௅ சூரின யிப஬ழல் ஹ஧஦ள ஌ந்தழ -஥ீ ஥ழ஬யின் யி஭க்ஸகள஭ினில் க஭யளய் ய஺பந்த களகழதங்கள் -஋ன் ந஬ளா் ஸநத்஺தனின் ன௄யளெ டெஹதள஺஬கள்! ன௃ன்஦஺கக் ஸகளலுெழ஦ிஹ஬ ஸநன்஺நனளய் அதழன௉ம் உன் யளர்த்஺தகள் இன்஦ி஺ெத் ஸதளகுப்஧ளக -஋ன் ஸெயின஺஫க஭ில் ஹதங்கழக் கழைக்கும்! உன் ஧ளர்஺யனில் நழன்஦ஹ஬ந்தழ ஋ன் யிமழத்தழ஺பக்குள் எ஭ி ஧ளய்ச்சும் உன் ஧ன௉யச் ஹெநழப்஧ி஦ிஹ஬.. ஥ளள்ஹதளறும் ஥ளணன௅றும்............ ட௅ன௉யப் ஧஦ிப்஧ள஺஫கள் உன௉நளறும் தங்கச் ெழற்஧ங்க஭ளய்! ஹ஥ப ஥கர்யிற்கு ஥ங்கூபநழட்டு- ஥ீ ஸ஥டு ஹ஥பம் ஋஺஦ ஹ஥ெழக்஺கனில்-஋ன் த஦ி஺நச் ெளப஭ம் யிமழ தழ஫க்கும் இ஦ி஺நனேம் ன௄ெழ ஥ழற்கும்!


72

஋ன் ஸ஥ஞ்ெத் த஺பனில் யில௅தளகழ-ந஦ அண்ைஸய஭ினின் ஆட்ெழனி஬நன௉ம்-஋ன் ஹதய஺தனின் ெழ஺஬ ஹந஦ி- ஥ழதன௅ம் யண்ணச் ஸெளப்஧஦த்தழல் யந்தநன௉ம்!

ஜரன்மற கபூர்


73

இபேத்஡ல் ஋ன் சு஡ந்஡ற஧ம் அ஥ளதபவுப்஧கல் என்஫ழல் ஋஦ட௅ ஸய஫ழத்த ஸதன௉க்க஺஭ யிற்றுக்ஸகளண்டின௉க்கழஹ஫ன் ஥ழ஬நற்஫஺஬஧யனுக்கு ஸதன௉க்க஭ில் ெழஹ஦கழதநழல்஺஬ ஸயறு஺ந கயினேம் ஸய஭ிக஭ில் எல௅கும் ஥ழ஬த்தழல் கெழந்ஸதல௅ம் ஋஦ட௅ ஧ளைல்க஭ில் ஥ீ ஋஺தக்களண்கழ஫ளய் ? தன௉ணங்க஭ற்றுக் கெழனேம் ஋஦ட௅ யளழ்஺ய ஥ீ ன௃ரிந்ட௅ ஺யத்தழன௉க்கழ஫ளனள? உகுத்ஸதல௅ம் கண்ண ீரில் கள஬ம் தழணித்த ஋ண்ஹண஬ள களட்ெழக஺஭ ஥ளன் கண்டுஸகளண்டின௉க்கழஹ஫ன் ஹகளடுக஭ற்றும் ஥ழ஫ங்க஭ற்றும் ஋ன்஦ில் உ஺஫ந்தழன௉க்கும் ஏயினங்க஺஭ உன்஦ில் ஊற்஫ நளர்க்கநற்஫஺஬த஬ழல் ஸ஧ன௉ ய஬ழ அைர்கழ஫ட௅ ஆ஬ழங்க஦த்ட௅ள் அகப்஧ைளட௅ ஹ஧ள஦ ஆ஦ந்தத்தழன் தகழப்஧ில்


74

உனிபற்றும் உை஬ற்றும் உ஬யின ஋ண்ணற்஫ ஧கல்கள் ஹதங்கழ யமழகழன்஫஦ ஧஺ைப்஧ின் இன௉ட்ை஺஫க஭ின் யித்தழனளெங்க஭ினூடு யளழ்ந்த஺஬ந்த ஧ின்னும் ஥ீ இன௉த்தல் ஋ன் சுதந்தழபம் ஋ன்கழ஫ளய் ந஦நற்஫ழன௉த்தலும் ந஦ிதநற்஫ழன௉த்தலும் சுதந்தழபஸந஦ில் ஋஦தழன௉த்த஺஬ ஥ீ ஋தழல் அனுநள஦ிக்கழ஫ளய் ஌ட௅நற்஫ழன௉த்த஬ழலும் ஥ழ஺஬னற்஫ழன௉த்த஬ழலும் உனிபற்஫ழன௉த்த஬ழலும் ஥ளன் ன௃஺஦ந்தழன௉க்கழஹ஫ன் இன௉த்த஬ழன் ஋ன் சுதந்தழபத்஺த

தர. சு஦ந்஡ன்


75

஦ரர் வகரவன஦ரபி? - துப்தநறப௅ம் சறறுகவ஡ நதழன ஸயனில் சுரீஸபன்று களற்஺஫ ஸ஧ளசுக்கழக்ஸகளண்டின௉க்க, ஈ.ெழ.ஆர் ஹபளட்டில் ெற்ஹ஫ தளம உள்஭ைங்கழன ஬க்றர் ரிெளர்டின் யளெ஬ழல் ஹபளட்ஹைளபநள஦தள஦ ரிெளர்டின் ஸதன்஺஦ நபங்க஭ின் ஥ழம஬ழல் கழரீச்ெழட்டு ஥ழன்஫ட௅ அந்த ஹ஧ளலீஸ் ஜீப். உள்஭ின௉ந்ட௅ யி஺பப்஧ளய் நழடுக்களய் இ஫ங்கழ஦ளர் இன்ஸ்ஸ஧க்ைர் ஥ல்஬ெழயம். 'ஸெல்யம், ஜீப்஺஧ உள்஭ ஹ஧ளைளத. ஸகளஞ்ெம் தள்஭ி ஹ஧ளட்டுட்டு யள' தழன௉ம்஧ி ஜீப்஺஧ ஏட்டியந்த டி஺பயர் ஸெல்யத்தழைம் ஸெளல்஬ழக்ஸகளண்ஹை அகண்ை ரிெளர்ட்டின் யளெ஺஬ கய஦நளக ஊடுறுய, ஸெல்யம் அ஺த ன௅ன்ஹ஧ ஋தழர்஧ளர்த்தய஦ளய் ஜீப்஺஧ ெற்று தள்஭ி ஥ழறுத்தக் கைந்ட௅ ஹ஧ள஦ளன். ஸெல்யத்ட௅க்குத் ஸதரினேம். ஥ல்஬ெழயத்தழன் யமக்கநள஦ ஸெய்஺ககள் தளன். ஸகள஺஬னள஭ி ரிெளர்ட்஺ை யிட்டு ஸய஭ிஹன஫ழனின௉ப்஧ின் ஥ைந்ஹதள, ஏடிஹனள அல்஬ட௅ ஌ஸதளன௉ யளக஦த்தழஹ஬ள ஹ஧ளனின௉ந்தளல், அந்தத் தைங்க஺஭ ஹ஧ளலீஸ் ஜீப்஧ின் ைனர்கள் அமழத்ட௅யிைக்கூைளட௅ ஋ன்஫ ஋ச்ெரிக்஺க உணர்வுதளன் களபணம். ஥ல்஬ெழயத்ட௅க்கு அந்த ஸயனிஹ஬ள, அந்த நளதழரினள஦ ரிெளர்ட்ஹைள, அல்஬ட௅ அங்ஹக அயர் ட௅ப்ன௃ ட௅஬க்க யந்த அந்த ஸகள஺஬ஹனள ஋ட௅வுஹந ன௃தழதழல்஺஬. அயர் ெர்யறழல் ீ இ஺தப்ஹ஧ளல் ஋ண்ணற்஫ ஹகஸ்க஺஭ப் ஧ளர்த்தழன௉க்கழ஫ளர், ன௅த஬ழல் களன்ஸ்ஸை஧ிள், அப்ன௃஫ம் ஌.஋ஸ்.஍, ஧ி஫கு


76

஋ஸ்.஍, இப்ஹ஧ளட௅ இன்ஸ்ஸ஧க்ைர். ஋ந்த ஹக஺றனேம் கண்டு஧ிடிக்களநல் யிட்ைதழல்஺஬. அத஦ளல்தளஹ஦ள ஋ன்஦ஹயள இந்தக் ஸகள஺஬னேம் இயபட௅ ஺கனிஹ஬ஹன. அய஺பப் ஧ற்஫ழன ெழ஬ ஹநல்யியபங்கள், அயன௉க்கு யனட௅ ன௅ப்஧த்ட௅என்஧ட௅ (கயர்ஸநன்ட் ரிகளர்ட்ஸ்ல், உண்஺நனள஦ யனட௅ ஥ளற்஧ட௅). தழன௉நணநளகழ இபண்டு ஧ிள்஺஭கள். களஹ஬ஜழல் என௉ ஺஧னனும், ப்஭ஸ் என்஦ில் என௉ ஸ஧ண்ட௃ம். யிெள஬நள஦ அ஫ழ஺ய ன௃த்தகங்க஺஭ ஥ளடி அ஺ைந்ததளஹ஬ள அல்஬ட௅ அ஺நதழனள஦ அமகள஦ குடும்஧ப்஧ிண்ண஦ி அ஺நந்த களபணத்தழ஦ளஹ஬ள ஋ன்஦ஹயள ஥ல்஬ெழயம் ஸ஧னன௉க்ஹகற்஫ளர்ஹ஧ள஬ ஥ல்஬யர். ஧மகுயதற்கு ஸநன்஺நனள஦யர். இந்த ஸநன்஺நத்தன்஺ந அயரின் ஸதளமழ஬ழலும் ஸதளைர்ந்தட௅. ட௅ப்ன௃ட௅஬க்குயதழல் ஥ல்஬ெழயம் அலழம்ெள ஹ஧ர்யமழ. அ஺நதழனளகஹய ஹய஺஬ ஸெய்யளர். நழகத்ஸத஭ியளகக் ஹகள்யி ஹகட்஧ளர். பத்தழ஦ச்சுன௉க்கநளக இன௉க்கும் அயரின் ஹகள்யிகள். ஹய஺஬ ஹ஥பத்தழல் னளரிைன௅ம் அதழகம் ஹ஧ெஹயள, யியளதஹநள ஸெய்னநளட்ைளர். இட௅ என௉ ய஺கனில் என௉ ஥ல்஬ ஸ்ட்பளஸைஜழனளகத்தளன் இன௉ந்தழன௉க்கழ஫ட௅. குற்஫யள஭ிகல௃க்ஹகள, குற்஫யள஭ிக஭ின் ஺கனளள்கல௃க்ஹகள அயர் குற்஫யள஭ி஺ன ஸ஥ன௉ங்கழயிட்ைளபள இல்஺஬னள ஋ன்஧ட௅ நர்நநளகஹய இன௉க்கும். அந்த நர்நத்தழஹ஬ஹன அயர் த஦ட௅ யிெளப஺ண஺னத் ஸதளைன௉யளர். ெழ஬ ஹ஥பங்க஭ில், ட௅ப்ன௃த்ட௅஬க்கு஧யரின் தீயிபத்தழல், குற்஫யள஭ிகள் நளட்டிக்ஸகளள்஭ளநல் இன௉க்க ஹநலும் ஹநலும் தயறு ஸெய்யளர்கள், அல்஬ட௅ ெளட்ெழக஺஭க் க஺஬ப்஧ளர்கள். இத஦ளல், ட௅ப்ன௃ட௅஬க்கு஧யன௉க்கு ெழக்கல் அதழகரிக்கும். குற்஫யள஭ி தப்஧ியிடும் யளய்ப்ன௃க்கள்


77

அதழகநளகழயிடும். அத஦ளல்தளஹ஦ள ஋ன்஦ஹயள, ஥ல்஬ெழயத்தழன் ஆல௃஺ந அயபளஹ஬ஹன ஸந஭஦ித்தழன௉க்கும். ஧ட௅ங்கும் ெழறுத்஺த ஹ஧ள஬. ஧஬ ெநனங்க஭ில், இயஸபங்ஹக ஧ிடிக்கப்ஹ஧ளகழ஫ளர் ஋ன்஧தளக ஥ழ஺஦க்க ஺யக்கும். என௉ ட௅ப்ன௃ட௅஬க்கு஧யரின் ஸ஧ளட௅யள஦ குணளதழெனங்க஭ி஬ழன௉ந்ட௅ ன௅ற்஫ழலும் நளறு஧ட்டின௉க்கும் அயரின் எவ்ஸயளன௉ அ஺ெவும். ஥ல்஬ெழயம் கய஦ித்தய஺பனில், ரிெளர்ட்டின் ஸநனின் ஹகட்டில் ஌ஸதளன௉ தைனன௅ம் இன௉க்கயில்஺஬. அக஬நள஦ ஸநனின்ஹகட். ஈ.ெழ.ஆர் ஹபளட்டி஬ழன௉ந்ட௅ ெற்ஹ஫ உள்஭ைங்கழ தளழ்யளக இன௉ந்தட௅. ஸதன்஺஦ நபங்க஭ின் ஥ழம஬ழல் அத்த஺஦ ஸயம்஺ந ஸதரினயில்஺஬. கழபளநங்க஭ில் என௉ ஸதன்஦ந்ஹதளப்஧ில் ஥ழன்று இ஭஥ீர் குடிப்஧தள஦ உணர்வுதளன். ரிெளர்ட் நழகக் களஸ்ட்஬ழனள஦ட௅தளன். ஸதன்஺஦ நபங்க஭ின் ஥ழம஬ழல் இதநளக களற்று யசுய஺த ீ ன௅ல௅யட௅ம் அனு஧யிக்க யிைளத஧டி ஧கல் சூரினனும், என௉ ஸகள஺஬னேம் தடுத்ட௅க்ஸகளண்டின௉ந்தட௅ ந஦த஭யிலும். னளஹபள என௉ அபெழனல்யளதழனின் ஧ி஦ளநழனின் ஸெளத்ட௅. அத஦ளல்தளஹ஦ள ஋ன்஦ஹயள, உனர் அதழகளரிக஭ிைநழன௉ந்ட௅ தகயல் யன௉யதற்கு ன௅ன்஦ஹப அந்த அபெழனல்யளதழனின் ஆட்கஹ஭ ஸதளைர்ன௃ ஸகளண்டுயிட்ைளர்கள். ஥டுத்தப குடும்஧ங்கள் ெர்ய ஥ழச்ெனநளய் இங்ஸகல்஬ளம் ஋ட்டிக்கூைப் ஧ளர்க்களட௅. ஥ழச்ெனம் ஸ஧ரின இைத்ட௅ நக்கள் தளன் யன௉யளர்கள். அப்஧டினள஦ளல், குற்஫ங்கல௃க்கு ஧ஞ்ெஹந இன௉க்களட௅ ஋ன்று ஥ழ஺஦த்ட௅க்ஸகளண்ைளர். ஸயள்஺஭ ஧ளண்ட், இன் ஸெய்னப்஧ட்ை ஸயள்஺஭ ெர்ட், அ஺தத் தளண்டினேம் ஧ிட௅ங்கழத் ஸதளங்கழன ஸதளப்஺஧, கறுப்ன௃ ஸ஧ல்ட், கறுப்ன௃ ரஷ ஋஦ ஍ந்தடினில், இபண்டு


78

஺கக஺஭னேம் குறுக்ஹக கட்டி, ஹதளல்கள் குறுக்கழ நள஥ழ஫த்தழல் என௉யர் ஥ல்஬ெழயத்஺த ஧ளர்த்தட௅ம் அய஺ப யபஹயற்கும் ஹதளப஺஦னில் ஏடி யந்தளர். அந்தத் ஹதளப஺ண, யபஹயற்கும் ஹதளப஺ணனள, ஧தட்ைநள, ஧னநள, ஧ணியள, தன்஦ைக்கநள, அல்஬ட௅ ஹயறு ஌தளயதள ஋ன்று ஹதளன்றும் ய஺கக்கும் என௉ குமப்஧நள஦ உணர்஺ய ஸய஭ிக்களட்டுயதளக இன௉ந்தட௅. ஏடி யன௉஺கனிஹ஬ஹன யில௅ந்ட௅யிடுயளர் ஹ஧ள஬ழன௉ந்தட௅. 'னளர் ஃஹ஧ளன் ஧ண்ணி஦ட௅?'. 'ெளர், ஥ளந்தளன் ெளர். ெவக்கழபம் யளங்க ெளர். அய஺஦ப் ன௃டிச்ெழ யச்ெழன௉க்ஹகளம் ெளர்'. 'னள஺ப?'. 'அயந்தளன் ெளர். அந்த ஸ஧ளண்஺ணக் ஸகள஺஬ ஧ண்ணி஦ய஦'. அந்த ஧ப஧பப்஧ள஦ ஹ஥பத்தழலும் ஥ல்஬ெழயத்ட௅க்கு ஹ஬ெளக ெழரிப்ன௃ யந்தட௅. ஋ல்ஹ஬ளன௉ம் ெழ.஍.டி ஹய஺஬ ஧ளர்க்கத்ஸதளைங்கழயிட்ைளர்கள் ஋ன்று ஥ழ஺஦த்ட௅க்ஸகளண்ைளர். 'ஹ்ம்ம் ஥ீங்க னளன௉? உங்க ஹ஧ன௉?'. '஥ளன் இங்க நளஹ஦ஜர் ெளர். ஧ிபதீ஧ன் ெளர்'. 'ஹ்ம்ம் ஧ளடி ஋ங்க?'. 'யளங்க ெளர். களட்ஹ஫ன்'. ஸகளஞ்ெம் யிட்ைளலும்


79

஥ல்஬ெழயத்஺த ஥ழற்க ஺யத்ட௅ ெளஷ்ைளங்கநளய்க் கள஬ழல் யில௅ந்ட௅யிடுயளர் ஹ஧ள஬ழன௉ந்தட௅. அத்த஺஦க் கு஺மந்தளர் அயர். அயர் ஸெய்஺கக஺஭ப் ஧ளர்க்஺கனில் என௉ ஸகள஺஬ ஸெய்னக்கூடின ஆ஭ளக இன௉ப்஧தளகத் ஸதரினயில்஺஬ ஋ன்஧஺த உணர்ந்த஧டிஹன ஥ல்஬ெழயம் ஧ின்஦ளல் ஥ைக்க, ரிெப்ர஺஦ எட்டின ஹ஧ளர்டிஹகள஺யத் தளண்டி, இைட௅ன௃஫ம் அமகளக ஃஸ஧ன்ெழங்குைன் கூடின ஹதளட்ைத்஺தனேம், ய஬ட௅ ன௃஫ம் யரி஺ெனளய் தங்கக்கூடின அ஭யி஬ள஦ ஏபடுக்கு ஸகளண்ை தங்கும் ஸெளகுசு அ஺஫க஺஭னேம் ஸகளண்ை ஧குதழனினூஹை ெழஸநன்ட் கற்கள் ஧தழத்த ஥஺ை஧ள஺தனில் ஧ிபதீ஧ன் அ஺மத்ட௅ச்ஸென்஫ளர். ய஬ட௅ன௃஫ம் கவ ழ்த்த஭த்தழல் ஸெளகுசு அ஺஫ யளெ஬ழல் ஃப்பளக்கழல் என௉ ஸ஧ண்஧ிள்஺஭ ஺கனில் ஧ந்ட௅ைன் இய஺பஹன ஧ளர்த்ட௅ ஥ழன்஫ட௅. ன௅தல்நளடினில் இன௉ந்த ஸெளகுசு அ஺஫னின் ஧ளல்க஦ினில் என௉யர் இைட௅ ஺கனில் ெவப்஺஧ ஧ிடித்ட௅, த஺஬யளரிக்ஸகளண்ஹை ஧ளர்த்ட௅க்ஸகளண்டின௉ந்தளர்.. அயர் ஧ளர்஺ய, ஥ைப்஧஺த ஌ஹதளஸயளன௉ அசூ஺ெனேைன் ஧ளர்ப்஧ட௅ ஹ஧ளல் ஧ட்ைட௅ ஥ல்஬ெழயத்தழற்கு. இட௅ ஹ஧ளல் ஧஬ ெநனங்க஺஭ கைந்தழன௉க்கழ஫ளர் அயர். ெளநளன்னர்கல௃க்கு ஋ன்ஹ஫ள ஥ைக்கும் இட௅ ஹ஧ளன்஫ யிரனங்கள் களயல்ட௅஺஫஺னப் ஸ஧ளன௉த்தநட்டிலும் அன்஫ளை ஥ழகழ்வுகள் தளஹ஦. ஹ஧ளகழ஫ ஹ஧ளக்கழல் ஌஺஦ன அ஺஫க஺஭னேம் என௉ ஧ளர்஺ய ஧ளர்த்தளர். அ஺யகள் கள஬ழனளகஹய இன௉ந்த஦. இன்ஸ்ஸ஧க்ைர் ஥ல்஬ெழயம் ஧ளர்஺யனளஹ஬ஹன அந்த இைத்஺த நழகக்கய஦நளய் கு஫ழப்ஸ஧டுத்ட௅க்ஸகளண்டின௉ந்தளர். ஸெல்லும் யமழஸனங்கும் ெழஸநன்ட் கற்க஭ில் ஥஺ை஧ள஺த, அ஭யளக ெவபளக ஸயட்ைப்஧ட்ை ன௃ற்கள், அைர்ந்ட௅ ய஭ர்ந்த ஸெடிகள் அ஺஦த்ட௅ம் கூை ெவபளக அ஭யளக அமகளக


80

ஸயட்ைப்஧ட்டின௉ந்தட௅ அந்த ரிெளர்டின் ஧பளநரிப்஺஧ யினந்ட௅ ஧ளர்க்க஺யத்தட௅. என௉ ஸ஧ரின ஸதன்஦ந்ஹதளப்஺஧ கு஺ைந்ட௅, ஹயண்டின இைங்க஭ில் ஸதன்஺஦நபங்க஺஭ அகற்஫ழ ெவபளக்கழ ரிெளர்ட் கட்டினட௅ ஹ஧ளல் ஹ஥ர்த்தழனளக அமகளக இன௉ந்தட௅.இன௉஧தடி டெபத்தழல் ய஬ட௅ன௃஫ம் என௉ ஥ீச்ெல்கு஭ம். அடுத்ட௅ ஥஺ை஧ள஺த. இைட௅ன௃஫நளக அந்த ஸெனற்஺க ஥ீர்யழ்ச்ெழ. ீ அதழல் ெழ஫ழனதளய் ஧ள஬ம் ஹ஧ள஬ அ஺நத்ட௅, அதன் கவ ஹம ெழ஫ழன஭யில் ஥ீர் ஹதக்கழ, அதழல் அமகள஦ தங்க ஥ழ஫ம், கறுப்ன௃ ஥ழ஫ங்க஭ில் நீ ன்க஺஭ அ஺஬ன யிட்டின௉ந்த஦ர். அந்த நீ ன்கள் ஥ளன்஫ளய் தழன்று ஸகளல௅த்ட௅ ெழன்஦ ஺ெஸ் தழநழங்கழ஬ம் ஹ஧ள஬ களட்ெழன஭ித்த஦. என௉ யிரனம் ஸத஭ியளகத் ஸதரிந்தட௅. ரிெளர்டில் அன்஺஫ன தழ஦ம் அதழகம் ஹ஧ர் தங்கழனின௉க்கயில்஺஬. ஌ஸ஦஦ில், இந்ஹ஥பம் அப்஧டினின௉ந்தளல், ஸ஧ன௉ங்கூட்ைம் கூடினின௉க்கும். யிரனம் ஸயகு ெவக்கழபம் ஸய஭ினில் ஧பயினின௉க்கும். யிெளப஺ண஺ன ஹநற்ஸகளள்யட௅ ெற்று கடி஦நளனின௉க்கும். அங்ஹக அந்த ெழன்஦ ஧ள஬த்தழல் என௉ ஸ஧ண்ணின் உைல் கழைந்தட௅. ஍ந்த஺ப அடி உனபம் இன௉க்க஬ளம். அந்தச் ெழன்஦ ஧ள஬த்தழல் ஌ஹ஦ளதளஹ஦ளஸயன்று யில௅ந்ட௅ கழைந்தழன௉ந்தளள். த஺஬ ஧க்கயளட்டில் ெரிந்ட௅ கழைந்தட௅. ஸயள்஺஭ ஥ழ஫த்தழல் என௉ ைளப்றஶம், ஥ீ஬ ஥ழ஫த்தழல் ஸ஧ல் ஧ளட்ைம் ஧ளண்டும், எனி஬ளய் ஥ைக்க ஌ட௅யளய் என௉ ஺ல லீல்ஸ் ஸென௉ப்ன௃ம் அணிந்தழன௉ந்தஹ஧ளதழலும் களல்கள் ெற்ஹ஫ அக஬நளய் யி஬கழக் கழைந்தட௅ ஸகளஞ்ெம் ஆ஧ளெநளய் இன௉ந்தட௅ ஌ஹ஦ள, அந்த ஸ஥ளடினில், ஆ஧ளெம் ஧ளர்ப்஧யர் ஧ளர்஺ய஺ன ஸ஧ளன௉த்த யிரனஸநன்று ஹதளன்஫ச்ஸெய்தட௅. அய஭ட௅ ய஬ட௅ன௃஫த்ட௅ யனிற்றுப்஧குதழனில் பத்தம் கெழந்ட௅ அந்த ஧ள஬த்தழலும் யமழந்ட௅ களய்ந்ட௅ ஧பயிக்கழைந்தட௅.


81

஧க்கத்தழஹ஬ஹன அய஭ின் ஸயள்஺஭ ஥ழ஫ ஹதளல் ஺஧ கழைந்தட௅. அதன் ஋ல்஬ள ஜழப்கல௃ம் னெடினின௉க்க, ஧க்கயளட்டில் இன௉ந்த ெழன்஦ ஜழப் நட்டும் தழ஫ந்ஹத இன௉ந்தட௅. ஬ட்டினளல் அ஺த ஸநட௅யளக ஸ஥ம்஧, உள்஭ின௉ந்ட௅ என௉ யிெழட்டிங் களர்டு ஋ட்டிப்஧ளர்த்தட௅. அதன் இைட௅ ஏபத்தழல் கல்஧஦ள ஋ன்று ஆங்கழ஬த்தழல் இன௉க்க, அ஺த ஋டுத்ட௅ என௉ ன௅஺஫ ஧ளர்த்ட௅யிட்டு ெட்஺ைப் ஺஧னில் ஹ஧ளட்டுக்ஸகளண்ைளர். ஸகளஞ்ெ டெபத்தழல் எல்஬ழனளய் உனபநளய் (ஆ஫டி இன௉க்க஬ளம்), நள஥ழ஫த்ட௅க்கும் ெற்ஹ஫ அதழகநள஦ ெழயப்஧ில், ெழயப்ன௃ நற்றும் ஆபஞ்சு ஥ழ஫த்தழல் கட்ைம் ஹ஧ளட்ை ெட்஺ைனேம், ஸை஦ிம் ப்ல௄யில் ஜீன்சும், ஸயள்஺஭ ஥ழ஫த்தழல் என௉ ரஷவும் அணிந்தழன௉ந்த என௉யன் என௉ ஸதன்஺஦ நபத்தடினில் ஥ளற்கள஬ழ என்று ஹ஧ளைப்஧ட்டு உட்களர்ந்தழன௉க்க, அய஦ன௉ஹக இன௉யர் களயலுக்கு ஥ழற்கும் ஹதளப஺ணனில் ஥ழன்஫ழன௉ந்த஦ர். ஧ிபதீ஧ன் ஸதளைர்ந்தளர். 'ெளர், அந்தப் ஸ஧ளண்ட௃ அஹதள கழைக்கு ெளர். அஹதள அங்க அந்த ஸதன்஺஦நபத்ட௅க்கு ஧க்கத்ட௅஬ உக்களந்தழன௉க்களஹ஦, அயஹ஦ளைதளன் ெளர் யந்தள. அயங்க யந்தப்ஹ஧ளஹய ஋஦க்கு க்றுக்னு ஧ட்டுச்சு ெளர். ஌ஹதள ஥ைக்கஹ஧ளகுட௅ன்னு. ஆ஦ள, இயன் ஸகள஺஬஧ண்ட௃யளன்னு ஥ழ஺஦க்கஹய இல்஬ ெளர். ஸகள஺஬ ஧ண்ண஺தனேம் ஧ண்ணிட்டு இல்஬ங்க஫ளன் ெளர் அயன். ஥ீங்கஹ஭ ஹகல௃ங்க ெளர்' ஋ல௅தழ஺யத்த ைன஬ளக்஺க னெச்சுயிைளநல் ஸெளல்யட௅ஹ஧ளல் ஸெளல்஬ழயிட்டு அ஺நதழனள஦ளர் ஧ிபதீ஧ன். 'அயந்தளன் ஸகள஺஬ ஧ண்ணி஦ளன்னு ஥ீங்க ஋ப்஧டி ஸெளல்஫ீங்க. ஧ளத்தீங்க஭ள?'.


82

'இ.. இல்஬ெளர். அய஦ளதளன் ெளர் இன௉க்கும் ெளர். அயஹ஦ளைதளன் ெளர் யந்தள. ஸபண்டு ஹ஧ன௉ம் ஹெர்ந்ட௅தளன் ெளர் ெளப்஧ிட்ைளங்க. அடிச்ெழக்கழட்டு, கழள்஭ிக்கழட்டு எஹப கும்நள஭ம் தளன் ெளர். அப்ன௃஫ம் ஥ளன் கய஦ிக்க஬ ெளர். தழடீர்னு ஧ளத்தள அய ஸெத்ட௅க்கழைக்கழ஫ள. என௉ ஊகம் தளன் ெளர். ெளரி ெளர்' கழட்ைதட்ை அயர் ஧ிதற்றுயதளகஹய ஹதளன்஫ழனட௅ ஥ல்஬ெழயத்ட௅க்கு. ஥ல்஬ெழயம் ஺கன஺ெத்ட௅ ஧ிபதீ஧஺஦ ெற்று ஸதள஺஬யிஹ஬ஹன ஥ழற்க ஺யத்ட௅யிட்டு, ஸநட௅யளக அந்த ஸ஧ண்ணின் ஧ிஹபதம் கழைந்த இைத்஺த ஸ஥ன௉ங்கழ஦ளர். இபண்டு ஥ழநழைங்கள் அங்ஹக ஥ழன்று அந்தப் ஸ஧ண்஺ண தீர்க்கநளய்ப் ஧ளர்த்தளர். அயள் ன௅கம் ய஬ழ஺னத் ட௅ய்த்ட௅யிட்டு கழைந்தட௅ ஹ஧ள஬ழன௉ந்தட௅. நல்஬ளந்ட௅ கழைந்தழன௉ந்தளள். அய஭ட௅ ய஬ட௅஧க்க யனிற்றுப்஧குதழனில் கத்தழனளல் குத்தப்஧ட்ைட௅ ஹ஧ள஬ழன௉ந்தட௅. ஸயள்஺஭ ைளப்றழல் அய஭ின் இபத்தக்க஺஫ அைர்த்தழனளக இன௉ந்தட௅. பத்த ஹெதம் அதழகநளனின௉ப்஧஺தப் ஧ளர்க்஺கனில் கத்தழ நழக ஆமநளக ஧ளய்ந்தழன௉க்குஸநன்று அயபளல் னைகழக்க ன௅டிந்தட௅.

஧ளர்த்ட௅யிட்டு ஥ல்஬ெழயம் தழன௉ம்஧ி அய஺஦ ஹ஥ளக்கழ ஥ைந்தளர். இயர் தன்஺஦ ஹ஥ளக்கழ யன௉ய஺த கய஦ித்ட௅யிட்டு ஸதன்஺஦நபத்தடினில் அநர்ந்தழன௉ந்தயன் ஋ல௅ந்ட௅ஸகளண்ைளன். ஥ல்஬ெழயம் அய஦ன௉ஹக ஸென்று ஥ழன்றுயிட்டு தன் இபண்டு ஺கக஺஭னேம் ஧ின்ஹ஦ கட்டிக்ஸகளண்டு யி஺பப்஧ளய் ஥ழன்றுஸகளண்ைளர். 'உன் ஹ஧ஸபன்஦?'.


83

'பஹநஷ் ெளர்'. ஧னந்த ஹதளப஺ணனில் அயன் ஧தழ஬஭ித்தளன். ஸகளஞ்ெம் யிட்ைளலும் அல௅ட௅யிடுயளன் ஹ஧ள஬ழன௉ந்தட௅. ஺கனி஬ழன௉ந்த ஬ட்டி஺ன யிபல்க஭ளல் சுமற்஫ழன஧டி ஧ின்ஹ஦ கட்டின ஺கக஺஭ ஥ல்஬ெழயம் யிடுயிக்க ஬ட்டி தய஫ழ அயன௉க்கும், பளஹநரஶக்கும் இ஺ைனில் ஥டு஥ளனக்கநளய் யில௅ந்தட௅. அந்தப் ஺஧னன் உைஹ஦ கு஦ிந்ட௅ தன் ய஬ட௅ ஺க஺ன ஥ீட்டி ஋டுத்ட௅ ஧ணியளய் அயரிைம் ஥ீட்டி஦ளன். அந்த ஬ட்டி஺ன அய஦ிைநழன௉ந்ட௅ யளங்கழக்ஸகளண்ைளர் ஥ல்஬ெழயம். அயன் அப்஧டிச் ஸெய்தட௅, ஧தட்ைத்தழலும் அயன் ெற்று ஥ழதள஦த்தழல் இன௉ப்஧தளக அயன௉க்குத் ஹதளன்஫ச்ஸெய்தட௅. 'இந்தப் ஸ஧ளண்ட௃ உ஦க்கு ஋ன்஦ ஹயட௃ம்? உன் ஬வ்யபள?'. 'அய்ஹனள இல்஬ ெளர். ஥ளங்க ஃப்பண்ட்ஸ் ெளர். என௉ ட்ரீட்க்களக யந்ஹதளம் ெளர்'. 'ஹய஺஬ ஧ளக்க஫ழனள?'. 'ஆநள ெளர், ஥யளஸைல்னு என௉ ெளஃப்ட்ஹயர் கம்ஸ஧஦ி஬ ெளர். அயல௃ம் அங்கதளன் ெளர் ஹய஺஬ ஧ளக்கு஫ள. ஥ளங்க கல்லீக்ஸ் ெளர். ஥ளன் ஋ட௅வுஹந ஧ண்ண஬ ெளர். ஸபஸ்ட்னொம் ஹ஧ளய்ட்டு தழன௉ம்஧ி யந்தள இப்஧டி கழைக்கு஫ள ெளர். னளர் ஧ண்ணளங்கன்னு ஸதரின஬ ெளர். ஹலளட்ைல்களபங்க஬ளம் ஋ன் ஹந஬ ஧மழஹ஧ளடு஫ளங்க ெளர்' ஋ன்றுயிட்டு அமத்ஸதளைங்கழ஦ளன் அயன். 'ஹ்ம்ம்...' ஋ன்஫஧டி ஥ல்஬ெழயம் தழன௉ம்஧ி ஥ைக்க, 'அய்ஹனள, ெத்தழனநள ெளர், ஥ளன் எண்ட௃ம் ஧ண்ண஬ ெளர்' ஋ன்று


84

அயன் ஹநலும் யிம்ன௅ய஺த இப்ஹ஧ளட௅ அயன௉க்குப் ஧ின்஦ளல் ஸதள்஭த்ஸத஭ியளய்க் ஹகட்க ன௅டிந்தட௅. 'ெளர், நளணிக்கம் ெளர்' ஋ன்஫஧டி ஥ல்஬ெழயம் அன௉கழல் யந்ட௅ யி஺பப்஧ளய் ெல்னைட் அடித்ட௅ ஥ழன்஫ளர் களன்ஸ்ஸை஧ிள் நளணிக்கம். 'நளணிக்கம், ஃஹ஧ளட்ஹை ஸெரன் ன௅டிஞ்ெழடுச்ெழ஬? ஃ஧ளஸபன்றழக் ஋ப்஧டி ஹ஧ளகுட௅? ஹ஧ளஸ்ட்நளர்ட்ைம்க்கு ஸெளல்஬ழனளச்ெள?'. 'ெளர், ஃஹ஧ளட்ஹைள஬ளம் ன௅டிஞ்ெட௅ ெளர். ஜழ.ஸலச் ஹ஬ர்ந்ட௅ ஥ம்ந தீந்தனளல் தளன் ெளர்'. 'ஹ்ம்ம் ...' ஋ன்றுயிட்டு ெட்஺ைப்஺஧னி஬ழன௉ந்ட௅ ஧த்தழபப்஧டுத்தழன யிெழட்டிங்களர்஺ை உன௉யி அயரிைம் தந்ட௅யிட்டு, அயரின் களதழல் கழசுகழசுப்஧ளய் பஹநஷ் களதழல் ஹகட்களத ய஺கக்கு ஌ஹதள ஸெளல்஬, ஹகட்டுயிட்டு, 'ெரி ெளர்' ஋ன்றுயிட்டு ஥கர்ந்தளர் நளணிக்கம். 'ெளர்'. ஧வ்னநளய்க் கூப்஧ிட்ை஧டி ஥ல்஬ெழயத்஺த அனுகழ஦ளர் ஧ிபதீ஧ன். ஧ிபதீ஧஦ின் ன௅க஧ளய஺஦ ஌ஹதள பகெழனம் ஸெளல்஬ ஋த்த஦ிப்஧தள஦ ஹதளப஺ணனில் இன௉ப்஧஺த உணர்ந்ட௅, தளன் பஹநஷ் அன௉கழல் ஥ழற்஧஺த அப்ஹ஧ள஺தக்கு தயிர்க்க ன௅஺஦ந்தயபளய், ஧ிபதீ஧னுைன் அங்கழன௉ந்ட௅ யி஬கழ ஥ைந்த஧டிஹன 'ஹ்ம்ம் ஸெளல்லுங்க'. ஋ன்஫ளர். 'ெளர், கண்டிப்஧ள அந்தப் ஺஧னன் தளன் ெளர் ஸெஞ்ெழன௉ப்஧ளன். யன௉ம்ஹ஧ளஹத குரள஬ள தளன் ெளர் யந்தளங்க. என௉த்த஺ப


85

என௉த்தர் எபெழண்டு, ஧ளக்கஹய ஸகளஞ்ெம் அப்஧டி இப்஧டின்னு தளன் ெளர் யந்தளங்க. அய஦ளதளன் ெளர் இன௉க்கும். ெளர், அந்த ஺஧ன஦ ஸ்ஹைரன்஬ யச்ெழ யிெளரிச்ெவங்கன்஦ள....' 'நழஸ்ைர் ஧ிபதீ஧ன்' ெற்ஹ஫ ஸயடுக்களய் இ஺ைந஫ழத்தளர் ஥ல்஬ெழயம். '஥ீங்க ஋ப்஧டி இவ்ஹ஭ள ஷ்னைபள ஸெளல்஫ீங்க. கண்ணள஬ ஧ளத்தீங்க஭ள?'. 'இ .. இல்஬ ெளர், என௉ னைகம்தளன். அட௅வும் இல்஬ளந, ஹ஥பநளச்ெழன்஦ள ஧ிபஸ் அட௅இட௅ன்னு யந்ட௅டும். அப்஧஫ம் ரிெளர்ட் ஹ஧ன௉ ஸகட்டுப்ஹ஧ளச்ெழன்஦ள ஋ங்க ஸ஧ள஺மப்ன௃ ஥ள஫ழடும் ெளர். அத஦ள஬தளன் ெள..'. ஥ல்஬ெழயம் அயெபநளக இ஺ைந஫ழத்தளர். 'ஹகஸ்னு யந்ட௅ட்ைள இ஺தஸனல்஬ளம் ஃஹ஧ஸ் ஧ண்ணிதளன் ஆகட௃ம். ஹகளஆப்ஹபட் ஧ண்ட௃ங்க. ன௅தல்஬ ஹ஧ளய், ஹ஧ள஦ ஸபண்டு ஥ளள்ஹ஬ர்ந்ட௅ இப்ஹ஧ளய஺ப னளஸபல்஬ளம் ரிெளர்க்குள்஭ யந்தளங்க, னளர் னெ஬நள யந்தளங்க, ஸநம்஧ர்ரழப் இன்ஃ஧ர்ஹநரன், களன்ைளக்ட் டீஸைய்ல்ஸ், ஋ப்ஹ஧ள யஹகட் ஧ண்ணி ஹ஧ள஦ளங்கங்க஫ ஬ழஸ்ட் ப்ரி஧ளர் ஧ண்ணி ஸகளண்டுயளங்க.'. 'ெரி ெளர். ெளரி ெளர்'. தன்னு஺ைன ஹயண்டுஹகளள் ஸெல்஬ளட௅ ஹ஧ள஦தழலும் ெற்ஹ஫ ஧ணிந்ட௅ ஹ஧ளக ஹயண்டி யந்ததழலும் அயன௉஺ைன ஌நளற்஫ம் ஋தழர்஧ளர்த்த என்றுதளன் ஋ன்஧தளக இன௉ந்தட௅ அயர் அயெபநளக அஹநளதழத்ட௅ நன்஦ிப்ன௃ ஹகட்ைதழல். அஹத ஹயகத்தழல் தழன௉ம்஧ி ரிெப்ரன் ஹ஥ளக்கழ ஥ைந்தளர் ஧ிபதீ஧ன்.


86

஥ல்஬ெழயம் ஺கனி஬ழன௉ந்த ஬ட்டி஺ன என௉ ஺கனளல் (ய஬ட௅ ஺க) சுமற்஫ழன஧டி ெழ஫ழட௅ ஹ஥பம் குறுக்கும் ஸ஥டுக்குநளக ஥ைந்ட௅ஸகளண்டின௉ந்தளர். உச்ெழ ஸயய்னில் ஸதன்஺஦ நபக்கவ ற்றுக஭ினூஹை யடிகட்டி இ஫ங்கழக்ஸகளண்டின௉ந்ததழல் அத்த஺஦ உஷ்஦நளக இல்஺஬. ரிெளர்ட் கதவுகள் ன௅ன்ஸ஦ச்ெரிக்஺க ஥ையடிக்஺கனளக னெைப்஧ட்டின௉ந்த஦. ஸய஭ிஹகட்஺ை ந஺஫த்த஧டி யரி஺ெனளக களட்ெழக்கு ஺யக்கப்஧டும் ெழ஫ழன பக ஸதன்஦ங்கன்றுக஺஭ ஺யத்ட௅ ஸய஭ினி஬ழன௉ந்ட௅ ஧ளர்த்தளல் உள்ஹ஭ ஥ைப்஧ட௅ அத்த஺஦ ஸத஭ியளகத் ஸதரினளத ஧டிக்கு ந஺஫த்தழன௉ந்த஦ர். இட௅ அந்த ஧ிபதீ஧஦ின் ஹய஺஬னளகத்தளன் இன௉க்குஸநன்று ஥ழ஺஦த்ட௅க்ஸகளண்ைளர். ஸதளமழல் சுத்தத்஺தனேம், ஹய஺஬ சுத்தத்஺தனேம், ெரினள஦ ஹ஥பத்தழல் களட்டுகழ஫ளர்கள். த஦ினளர் அல்஬யள. ரிெளர்ட் ஸ஧னர் ஸகட்டுப்ஹ஧ளகளநல் இன௉க்க ஋த்த஺஦ ஹய஺஬கள் ஸெய்கழ஫ளர்கள்?. இயர்கஹ஭ அபசு ஹய஺஬க்கு ஋ன்று யந்ட௅யிட்ைளல் இந்த ஹயகத்தழல் ெழந்தழப்஧ளர்க஭ள? ஥ைந்ட௅ஸகளள்யளர்க஭ள? ஋ன்றும் ஹதளன்஫ழனட௅ அயன௉க்கு. '஋ன்஦ ெழயம், ஹகஸ் ஋ப்஧டி ஹ஧ளகுட௅?'. ெத்தம் ஹகட்டு தழன௉ம்஧ி஦ளர் ஥ல்஬ெழயம். ஧க்கயளட்டி஬ழன௉ந்ட௅ ஸய஭ிப்஧ட்ைளர் ட௅஺பஹய஬ன். உதயி கநழர஦ர். 'ெளர், ஥ீங்க ஋ன்஦ ெளர் இங்க, என௉ ஃஹ஧ளன் ஧ண்ணினின௉க்க஬ளஹந. ஸ்ஹைைஸ் அப்ஹைட் ஧ண்ணின௉ப்ஹ஧ஹ஦ ெளர்'. 'அை இன௉க்கட்டும். நழ஦ிஸ்ைர் ப்பரர். அதளன் ஥ளஹ஦


87

யந்ஹதன். ஸெளல்லுங்க. ஸகள஺஬னள஭ின கண்டு஧ிடிச்ெழட்டீங்க஭ள? அந்தப் ஺஧னன் தள஦ள?'. அயர் ஹகட்ை ஹதளப஺ணனில், அயர் த஦க்கு ன௅ன்ஹ஧ ஧ிபதீ஧஺஦ ெந்தழத்ட௅யிட்டு யந்தழன௉ப்஧ளஹபள ஋ன்று ஹதளன்஫ழனட௅. 'ஸதரின஬ ெளர். ஍ ஆம் ஜஸ் கம்ஹ஧ளறழங் ெளர்'. 'ஏஹக ஹைக் னேயர் ஺ைம் ஧ட் ஈவ்஦ிங் ய஺ப தளன் ஺ைம் ஥நக்கு இங்க இன்ஸயஸ்டிஹகரன் கன்டின்னை ஧ண்ண. நழ஦ிஸ்ைர் ப்பரர். ஋ன்஦ ஹயணள ஧ண்ட௃ங்க. ஆ஦ள இங்க ஧ண்ணளதீங்கன்னு. ஹெள, என௉ யிரனம் ஸத஭ியளகுட௅. இட௅஬ நழ஦ிஸ்ைர் ெம்஧ந்தப்஧ை஬.அவ்ஹ஭ளதளன்.'. ஸெளல்஬ழயிட்டு ெழரித்தளர் ட௅஺பஹய஬ன். ஧தழலுக்ஹகளர் ெழரிப்஧ளல் அய஺ப ஆஹநளதழத்தளர் ஥ல்஬ெழயம். 'ஆநள, ெளர். தட்ஸ் ஸ்ட்ஹபய்ட் ெளர்'. 'ஏஹக ெழயம். கன்டின்னை. னளர்னு ஸதரிஞ்ெட௅ம் உைஹ஦ ஋஦க்கு களல் ஧ண்ட௃ங்க ெரினள?' ஸெளல்஬ழயிட்டு ஥ல்஬ெழயத்஺த ஌஫ழட்ைளர் ட௅஺பஹய஬ன். 'ஏஹக ெளர்'. அஹநளதழத்ட௅யிட்டு அ஺நதழனளய் ெழரித்தளர் ஥ல்஬ெழயம். அயரின் ன௃ன்஦஺க஺ன ஧ளர்த்ட௅யிட்டு தழன௉ம்஧ி ஥ைந்தளர் ட௅஺பஹய஬ன். ஹகறழல் ஥ல்஬ெழயம் என௉ ஥ல்஬ க்ரிப்஧ில் இன௉ப்஧தளகத் ஹதளன்஫ழனட௅ அயன௉க்கும். அயர் இ஺தத்ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்஭த்தளன் இத்த஺஦ டெபம் ஹ஥ரில் யந்தழன௉ந்தளர் ஋ன்஧ட௅ ஥ல்஬ெழயத்ட௅க்குத் ஸதரினேம். இந்தப்


88

ன௃ன்஦஺க஺னத்தளன் ட௅஺பஹய஬ன் ஋தழர்஧ளர்க்கழ஫ளர் ஋ன்஧ட௅ ஥ல்஬ெழயத்ட௅க்கும் ஸதரினேம். கைந்ட௅ ஹ஧ளய்க்ஸகளண்டின௉ந்த ட௅஺பஹய஬னுக்கு நரினள஺தனளய் ஺க஺ன ன௅கத்ட௅க்கு ஹ஥பளய் டெக்கழ யணக்கம்ஸெளல்஬, அ஺த கய஦ிக்களநல் ஹ஧ள஦ ட௅஺பஹய஬஺஦ சுன௉ங்கழன ஸ஥ற்஫ழனேைன் ஧ளர்த்ட௅க்ஸகளண்ஹை ஥ல்஬ெழயத்தழைம் யந்தளர் ஧ிபதீ஧ன். அயர் ஺கனில் ெழ஬ களகழதங்கள். 'ெளர்'. 'ஸெளல்லுங்க ஧ிபதீ஧ன், ஬ழஸ்ட் ஸபடினள?'. '஋ஸ் ெளர், ஹதள'. ஋ன்஫஧டி ஥ீட்ை ஸ஧ற்றுக்ஸகளண்டு '஥ீங்க ஹ஧ள஬ளம். ஹத஺யப்஧ட்ைள கூப்஧ிைஹ஫ன்' ஋ன்஫஧டிஹன அயர் தந்த களகழதங்க஭ில் ஆழ்ந்தளர் ஥ல்஬ெழயம். 'ெரி ெளர்' ஋ன்஫ ஧ிபதீ஧ஹ஦ள இயரிைன௅ம் இன௉ந்த அ஬ட்ெழனத்஺த ட௅஺பஹய஬஦ிைநழன௉ந்தஹதளடு எப்஧ிட்டுயிட்டு ஋ன்஦ தப்ன௃ ஸெய்ஹதளம், ஌஦ிப்஧டி ஋ன்று ஥ழ஺஦த்த஧டிஹன என௉ யித ஆனளெத்ட௅ைன் தழன௉ம்஧ி ஥ைந்தளர். ஥ல்஬ெழயம் ஬ழஸ்஺ைப் ஧ளர்க்கத்ட௅யங்கழன ஸகளஞ்ெ ஹ஥பத்தழஹ஬ஹன, நளணிக்கம் ஺கனில் தழ஫ந்தழன௉ந்த என௉ ஬ளப்ைளப்ன௃ைன் ஥ல்஬ெழயத்தழன் அன௉கழல் யந்ட௅ ஥ழன்று ஥ல்஬ெழயத்தழன் களட௅க஭ில் ெழ஬ யியபங்க஺஭ப் ஧஦ித்தளர். அயற்஺஫ ஬ளப்ைளப்஧ில் ெரி஧ளர்த்ட௅க்ஸகளண்ஹை ஸயகு ஹ஥பம் அந்த ஬ழஸ்஺ைஹன ஧ளர்த்ட௅யிட்டு, என௉ ன௅டிவுக்கு யந்தயபளய் என௉ ஥ீண்ை ஸ஧ன௉னெச்சுைன் தழன௉ம்஧ி ெற்று


89

ஸதள஺஬யில் அந்த ஸெளகுசு அ஺஫கள் இன௉ந்த தழ஺ெனில் ஥ைந்தளர் ஥ல்஬ெழயம். ஬ளப்ைளப்஺஧ னெடி கக்கத்தழல் ஸெளன௉கழக்ஸகளண்ஹை நளணிக்கம் ஸதளைப ஹ஧ளகும்யமழனில் இன்னும் ெழ஬ ஹ஧ளலீஸ்களபர்க஺஭னேம் ஺கன஺ெத்ட௅ யபய஺மத்ட௅க்ஸகளண்ைளர் ஥ல்஬ெழயம். ஹ஥பளக, ரிெளர்டின் ஸய஭ிஹகட்ைன௉ஹக இன௉ந்த ன௅தல்த஭ ஸெளகுசு அ஺஫ ஹ஥ளக்கழ ஥ைந்ட௅, நளடி ஌஫ழ, கதயன௉ஹக ஥ழன்று கத஺யத் தட்டி஦ளர். கத஺யத்தழ஫க்க ெற்று ஹ஥பநளய஺த அயதள஦ித்த஧டிஹன அயர் அங்கு ஥ழற்஺கனில் கதவு ஸநட௅யளகத் தழ஫ந்தட௅. உள்஭ின௉ந்ட௅ நள஥ழ஫த்தழல் ஆ஫டி உனபத்தழல் ஸதளந்தழனேைன் என௉யர் ஸய஭ிப்஧ட்டு '஋ஸ்,.... ஸெளல்லுங்க' ஋ன்றுயிட்டு கத஺ய ன௅ல௅க்கத்தழ஫ந்ட௅யிட்ைளர். 'லஹ஬ள ெளர், ஍ ஆம் ெழயம், இன்ெளர்ஜ் ஆஃப் தழஸ் நர்ைர் ஹகஸ். ெளரி, உங்க லள஬ழஹை஬ ஸதளந்தபவு ஧ண்஫ட௅க்கு' உள்ஹ஭ ஸெல்஬ளநல் ஥ழன்஫ இைத்தழல் ஥ழன்஫஧டிஹன ஸெளல்஬ழயிட்டு ெழரித்தளர் ஥ல்஬ெழயம். 'அத஦ள஬ ஋ன்஦ ஧பயளல்஬ ெளர், ஸெளல்லுங்க'. ஋ன்஫ ெங்கரின் ன௅கம் ெற்று அசூ஺னனேைன் இன௉ப்஧தளகத் ஹதளன்஫ழனட௅. 'ெங்கர்ங்க஫ட௅ ஥ீங்கதளஹ஦?' 'ஆநள ெளர்'. 'ெங்கர், ஥ீங்க ஸகளஞ்ெம் ஸ்ஹைரனுக்கு யபன௅டினேநள?'. 'ஸ்ஹைரனுக்கள? ஥ள஦ள? ஌ன் ெளர்'.


90

'இங்க என௉ ஸகள஺஬ ஥ைந்தழன௉க்கு. ஋஦க்கு உங்க ஹந஬ ெந்ஹதகநள இன௉க்கு. அத஦ள஬'. '஋ன்஦!! ெளர், ஋ட௅ ஹ஧ெ஫தள இன௉ந்தளலும் ஹனளெழச்சுப்ஹ஧சுங்க'. 'கஸபக்ட், ஹனளெழச்சுப் ஧ளர்த்தள ஥ீங்கதளன் ஸகள஺஬னள஭ின்னு ஹதளண்஫ட௅'. 'யளட், ஋ன்஦ ெளர், யி஺஭னளடு஫ீங்க஭ள?'. 'னளன௉ ஥ள஦ள? இல்஬ ஥ீங்க஭ள?'. '஥ீங்கதளன். ஋஺த யச்சு ெளர் ஋ன்஦ ஸகள஺஬களபன்னு ஸெளல்஫ீங்க?'. 'உங்க ஺கன யச்ெழத்தளன்' '஋ன்஦!!.. ஺கனள? ஋ன்஦ ஸெளல்஫ீங்க?'. 'ஆநள, உங்க ஺கதளன் உங்க஭ களட்டிக்ஸகளடுத்ட௅டிச்ெழ'. '஋ன்஦ உ஭ன௉ரீங்க ஥ீங்க. ஋ப்஧டி ெளர். அந்தப் ஸ஧ளண்ண ஋஦க்கு சுத்தநள ஸதரினளட௅. அப்ன௃஫ம் ஋ப்஧டி அவ்ஹ஭ள ஷ்னைபள ஸெளல்஫ீங்க ஥ளந்தளன் ஸகள஺஬ ஧ண்ணிஹ஦ன்னு'. 'ஹ்ம்ம் குட் ஸகளஸ்டின். அந்தப் ஸ஧ளண்ட௃ யனித்ட௅஬ கத்தழனள஬ குத்தப்஧ட்டு ஸெத்தழன௉க்கள. அட௅வும் ய஬ட௅ ஧க்கத்ட௅஬. என௉ ய஬ட௅஺கப்஧மக்கத்ட௅க்களப஦ள஬ குத்தழ஦ள, அயல௃க்கு இைட௅ ஧க்கநளதளன் குத்த ன௅டினேம். அட௅வும் இல்஬ன்஦ள ஥டுவு஬ குத்த஬ளம். ய஬ட௅ ஧க்கநள


91

குத்தனும்஦ள குத்தழ஦யன் இைட௅஺க ஧மக்கக்களப஦ளதளன் இன௉க்கட௃ம். இந்த ரிெளர்ட்஬ இன்஦ிக்கு னளன௉ஹந அப்஧டி இல்஬ உங்க஭த்தயிப. னே ஆர் த என்஬ழ ஸ஬ஃப்ட் லளன்ைர்.' 'ஹெள!!.. ஹெள யளட் இஃப் ஆம் ஋ ஸ஬ஃப்ட் லளன்ைர்?.. ஥ளந்தளன் ஸகளன்஦ின௉க்கட௃நள? அந்தப் ஸ஧ளண்ண

஋஦க்கு

ஸதரினஹய ஸதரினளட௅. ஥ளன் ஋ட௅க்கு ஸகளல்஬ட௃ம்?'. 'குட். ஸபண்ைளயட௅ ரீறன். அந்தப் ஸ஧ளண்ண உங்கல௃க்குத் ஸதரினேம். ஆ஦ள, இப்஧ ஸதரினளதட௅ நளதழரி ஥டிக்கழ஫ீங்க. ஸகள஺஬ ஥ீங்க ஧ண்ண஬ன்஦ள ஌ன் ஥டிக்கனும்? ஸ஧ளய் ஸெளல்஬னும்?'. 'யளட் டு னை நீ ன்?'. '஍ நீ ன், உங்கல௃க்கு அந்தப் ஸ஧ளண்ண ஌ற்க஦ஹய ஸதரினேம். என௉ யன௉ரம் ன௅ன்஦ளடி ஧ளக்ஹ஧ன்னு என௉ கம்ஸ஧஦ி஬ ஥ீங்க ஸபண்டு ஹ஧ன௉ம் எண்ணள ஸயளர்க் ஧ண்ணின௉க்கவ ங்க. கம்ஸ஧஦ி னெ஬நள கழ஺ைச்ெ களர்ஹ஧ளஸபட் ஆஃ஧ர்஬ தளன் இந்த ரிெளர்ட்஬ ஹகளல்ைன் ஸநம்஧ர் ஆகழனின௉க்கவ ங்கன்னு இந்த ரிெளர்ட்஬ ஧தழயளகழனின௉க்கு. உங்க கம்஧஦ி ஹ஧ர்஬ ஸநனில் ஍டி னைஸ் ஧ண்ணி அந்தப் ஸ஧ளண்ட௃ கூகழள் க்னொப் ஸதளைங்கழனின௉க்களங்க. அட௅஬ ஥ீங்க ஸநம்஧ர் ஆனின௉க்கவ ங்க. ஹ஧ள஦ நளெம் , அந்த கம்ஸ஧஦ின யிட்டு உங்க஭ ஸய஭ிஹனத்தழனின௉க்களங்க. அட௅க்குக் களபணம் அவுங்க உங்க ஹந஬ ஸகளடுத்த ஸெக்றஶயல் லபளஸ்ஸநன்ட் கம்ப்ஸ஭ய்ன்ட்ன்னு அந்த க்னொப்஬ அப்ஹைட் ஧ண்ணின௉க்களங்க. அட௅ ஧ிற்஧ளடு டி஬ழட் ஧ண்ணப்஧ட்டின௉க்கு. ஆ஦ள, கூகழஹ஭ளை இன்ஸைக்ஸ்஬ அட௅


92

அப்ஹைட் ஆக஬. ஹெள இப்஧வும் ெர்ச் ரிெல்ட்ஸ்஬ அட௅ யன௉ட௅. இட௅ ஹ஧ளதளதள? அந்தப் ஸ஧ளண்ண ஧மழயளங்க ஥ழ஺஦ச்ெழன௉க்கவ ங்க.

அவுங்க ஥ீங்க தங்கழனின௉க்கழ஫

ரிெளர்ட்஬ஹன ட்ரீட்க்கு யந்தட௅ உங்கல௃க்கு ஹதளதள ஹ஧ளனிடிச்ெழ. அந்தப் ஺஧னன் ஸபஸ்ட்னொம் ஹ஧ளய்ட்டு யப ஧த்ட௅ ஥ழநழரத்ட௅க்குள்஭ என௉த்த஦ள஬ ஸகள஺஬ப் ஧ண்ண ன௅டினேம்஦ள அட௅ இந்த ரிெளர்ட்டுகுள்஭ இன௉க்கு஫ என௉த்த஦ள஬தளன் ன௅டினேம். ஸகள஺஬னள஭ி என௉ ஸ஬ஃப்ட் லளண்ைர். இந்த ரிெளர்ட்஬ இன்஦ிக்கு உங்க஺஭த் தயிப ஹய஫ ஸ஬ஃப்ட் லளன்ைர்ஸ் இல்஬. ஸகள஺஬ப்஧மழ னளர் ஹந஬னளச்சும் யிமட்டும்னு ஥ீங்க ஸகள஺஬ ஧ண்ணின௉க்கவ ங்க. ஆ஦ள, ஥ீங்க ஸகள஺஬ப்஧ண்ட௃ம்ஹ஧ளட௅ அந்தப் ஺஧னன் பஹநஷ் என௉ ய஬ட௅ ஺க ஧மக்கக்களபன்ங்க஫த கய஦ிக்களந யிட்டுட்டீங்க.' ஋ன்றுயிட்டு நளணிக்கத்தழைம் தழன௉ம்஧ி஦ளர் ஥ல்஬ெழயம். அதழர்ச்ெழனளய் ெங்கர் ஥ல்஬ெழயத்஺தஹன ஧ளர்த்த஧டி ஥ழன்஫ழன௉ந்தளன். 'நளணிக்கம், இய஺ப அஸபஸ்ட் ஧ண்ணி ஜீப்஬ ஌த்ட௅ங்க. அப்டிஹன இந்த னொ஺ந தஹபளயள ஸெக் ஧ண்ட௃ங்க. ஸகள஺஬க்கு ஧னன்஧டுத்தழ஦ கத்தழன இயன௉ ஹய஫ ஋ங்ஹகனேம் டெக்கழ ஹ஧ளை஬ன்஦ள அட௅ இங்க தளன் இன௉க்கட௃ம். இங்க இல்஬ன்஦ள இயன௉ ஋ங்கனளச்சும் டெக்கழப் ஹ஧ளட்டின௉க்க஬ளம். அத ஬ளக்கப்஬ யச்ெழ யிெளரிச்ெள ஸதரிஞ்ெழடும். ஹகள அஸலட்' ஋ன்஫ளர் ஥ல்஬ெழயம். 'ஹ஥ள, தழஸ் இஸ் அப்ெர்டு. னே களன்ட் டூ தழஸ். ஋ன் யக்கவ ஬ ஹகட்டுத்தளன் ஥ளன் ஹ஧சுஹயன். லீவ் நீ ....' ஋ன்஫யளஹ஫ தழநழ஫ழன ெங்க஺ப ெழ஬ களக்கழச்ெட்஺ைகள் யலுக்கட்ைளனநளக ஹ஧ளலீஸ் ஜீப்஺஧ ஹ஥ளக்கழ


93

தள்஭ிக்ஸகளண்டு ஹ஧ளக, ஧ளண்ட் ஧ளக்ஹகட்டில் ஺கயிட்டு ஸெல் ஃஹ஧ள஺஦ ஋டுத்ட௅ ட௅஺பஹய஬னுக்கு ஺஬ன் ஹ஧ளட்ைளர் ஥ல்஬ெழயம்.

ன௅ற்றும். -஧ரம்ப்஧சரத் வசன்வண


94

GwKJFfs; Nghh; epyj;jth;fs; jq;fspd; mDgtq;fisg; gw;wp vd;dplk; $Wk; Nghnjy;yhk;> ~mllh! mg;gbnahU kz;zpy; ,y;yhky; ,Uf;fpNwNd - Xh; mjkpod; khjphp!...| vd;nwhU nfhLj;Jitf;fhj Vf;fk; rPz;bf;nfhz;Nl ,Ue;jJ. Fiwe;j gl;rk; gj;jphpifahsdhfthtJ ,Ue;jpUf;fyhk;;....

xU

,jpy; NtW vdf;F milahs ml;ilAk; ,y;iy. N[tPg;gPf;fhuh;fs; gpLq;fpf;nfhs;sTkpy;iy@ N [g;gbf;fhuh;fs; jltpf;nfhs;sTkpy;iy. milahs ml;ilf;F vOjhkNyNa tpl;ltd; ehd;. ehl;bd; xU gFjpapdUf;F - Fwpg;ghf vdf;Fg; gpu [hThpikNa ,y;yhjNghJ ,e;j milahs ml;ilah xU NfL? ,e;j ml;il tp\aj;jpy; vd;gJ ,tspd; fz;Lgpbg;G!

vdf;Fj;jhd;

e\;lk;

VNjh Nghd khjk;jhd; vdf;Fk; gpu[hThpik te;jpUf;fpwJ fj;jpapd;wp ,uj;jkpd;wp! milahs ml;iliag;gw;wp ,dp Nahrpf;fyhk; rhtjw;fhfthtJ! Nghh;f;fsj;Jf;Fg; NghFk; ghf;fpak; jpBnud;W vdf;Fk; Vw;gl;lJ. vd; kdVf;fk; khdrPfkhf rj;jpaehjDf;Fs; GFe;jpUf;f Ntz;Lk;@ vOjpapUe;jhd;. E}w;nwOgj;ije;J Mz;LfSf;F


95

Kd;NgNa ,e;jpahtpypUe;J Gyk; ngah;e;j guk;giuiar; Nrh;e;jth;fs; ehq;fs;. mJ ,d;Dk; njhlh;fpwJ. ~,lkpyh;| - mjhtJ ~,lk; ,y;yhjth;fs;| vd;gJjhd; ~jkpoh;| vd;W kUtpaNjh vd;d ,oNth njhpatpy;iy. ~md;yf;fp :l:gs; nrt|Dila jpU\;bgl;Lg; Gyk; ngah;e;J fpof;Nf Nghd kiyafj;jhd; rj;jpaehjd;. mjw;F %d;W Mz;LfSf;F Kd;Ng ehd; nfhOk;Gg; gf;fkhf Xb te;jpUe;Njd;. ehd; %l;il Kbr;rpy;yhky; Xb te;jtd;@ rj;jpaehjd; FLk;g %l;ilNahL nyhwpgpbj;Jg; Nghdtd;. nrq;fybapy; epk;kjpahf ,Ue;jhd;. mNkjp ike;jdpd; mikjpg;gil jkpoh;fspd; rpy tp\aq;fSf;Fr; rkhjp fl;l ,q;Nf tUk;tiuapy;. ahh; vg;gbahdhYk; jd; xNu kfisf; fhg;ghw;w Ntz;ba flik mtDf;F ,Ue;jJ. vf;fr;rf;fkhff; fld;gl;L gJisapy; xU khl;il - kd;dpf;fTk; khg;gps;isia thq;fpdhd;. khl;il tz;bapy; g+l;Lk; itgtj;jpw;F vd;dhw; Nghf Kbatpy;iy. je;jpiaj;jhd; mDg;gp itj;Njd;. Vndd;why; mtd; Nfl;bUe;j Ik;gjpdhapuk; mJtiu vd;dplk; te;jpUf;ftpy;iy. Njhl;lj;jpy; ,Ue;j fhyj;jpy; ,tDila gzg;ngl;bapd; kPJjhd; ehd; gLj;Jf;fple;jNj. ,g;NghJ nfhQ;rk; rhpT. epkph;j;j Ntz;baJ vd; fld;.


96

gzk; Guz;lNghJ fy;ahzk; Kbe;J ,uz;L % d;W khjkhfp ,Ue;jJ. mtDf;F mwptpf;fhkNyNa Gwg;gl;Nld;. rj;jpaehjd; kfpo;r;rpahy; nefpo;e;JNghdhd;. jly;Glyhfj; jd; fz;zhbf; filia %btpl;L tPl;Lf;Ff; $l;bg;Nghdhd;. tPL ntwpr;rpl;Lf; fple;jJ. ghJfhg;Gf; fUjp ,tidj; jtpu vy;yhUNk khg;gps;isapd; CUf;Fg; NghapUe;jhh;fs;. rikay;> mJ ,njd;W rj;jpaehjd; ,aq;fpf;nfhz;Nl fijj;jhd;. khiy %d;W kzpf;Fr; rhg;gpl;Nlhk;. fijj;jgbNa Xa;T. fijj;jgbNa Ie;J - Ie;jiuf;F xU B. fijj;jgbNa rpdpkh. fijj;jgbNa xU filapy; ,l;yp. fijj;jgbNa tPL. fijj;jgbNa gLf;if. gd;dpuz;L tU\j;jpa fijfs;! Vwf;Fiwaf; FLk;gf; fijfs; jPh;e;J te;jNghJ> ,uj;jNk ,y;yhjth;fSf;Fr; nrhy;yg;gl Ntz;ba fijfisf; nfhiy nfhiyahf> nfhs;is nfhs;isahf> fw;gopg;Gf; fw;gopg;ghff; fdy; fdyhff; Nfhh;j;Jf;nfhz;Nl Nghdhd;. tpbe;J te;jNghJ fz;fs; nrUfpd. ********* vOk;gpaNghJ vl;ilj; jhz;bapUe;jJ. mtidg; gLf;ifapy; fhNzhk;. tpwhe;ijf;F te;Njd;. vOthd; fjph;fs; mg;NghNj tpwhe;ijia tWf;fj; njhlq;fpapUe;jd. %d;W gf;fKk; fpuhjp mbj;jpUe;jhd;. xU [d;dybapw; Ngha; mijj; jpwe;Jtpl;Nld;.


97

gue;j njd;de; Njhg;G. njd;idfNshL rpy gidfs;> gw;iwfs;> gy Fbirfs;> rpy fy; tPLfs;. miuf; fpNyh kPl;lUf;fg;ghy;> tyJ gf;fkhff; $lhunkhd;wpd; kpypl;lwpg; gr;ir Fdpe;JNgha;j; njhpe;jJ. ~~vOk;gpl;bah?|| vd;wtd;> ~~,U> B nfhz;lhNwd;|| vd;W cs;Ns jpUk;gpdhd;. ~~gpNsd; B jhlh>|| vd;Wtpl;Lj; Njhg;gpy; CLUtp epj;jpiuf; fisg;igj; njhiyf;f Kw;gl;Nld;. Fbirg; gf;fkpUe;J Ie;jhW igad;fs; ~ny/g;l; iwl;|fspy; Njhg;ig Nehf;fp tUtJ njhpe;jJ. vjph;g; gf;fkpUe;Jk; Vnol;Lg; igad;fs;. „ l;Nw‟ ia [d;dNyhu NkirkPJ itj;jhd; rj;jpaehjd;. jz;zPiu vLj;J tha; nfhg;Gspj;Jj; Jg;gpNdd;. ~~,g;g ghU Xa; Ntbf;fa!|| vd;whd; ez;gd; fpSfpSg;ig khjphpr; rphpj;jgbNa. ~~Aj;jk; ghf;f Mrah ,Uf;Fd;D nrhd;dPNa> ,g;g Neh;y;Na ghj;Jf;f! igad;f ntsahLwjh neidf;fhj! ,d;iwa ajhh;j;jk;@ ehisa xhp [pdy;!|| NjePiu cwpQ;rj; njhlq;fpNdd;. ,Ugf;fj;Jg; igad;khh; xd;whfpdhh;fs;. gpwF ,uz;L epiufspy; epd;whh;fs;. caukhd xUtd; fkhz;luhfj; jdpahf epd;W ~ntl; ntl;| nld;W ~fj;jis| ,l;Lf;nfhz;bUe;jhd;.


98

xt;nthUthpd; NjhspYk; xt;nthU jb. Jk;Gj;jbahfTk; ,Uf;fyhk;! ,Lg;igr; Rw;wpg; gdq;fha;> FUk;gl;bf; Fz;Lfs;. khh;Gf;Ff; FWf;Nf epw epwkhd - Nlhh;r; iyl; :ngl;wpfspd; Nfhh;it. gy epwq;fspy; tpiwj;j njhg;gpfs;> tpiwj;j cilfs;> tpiwj;j cly;fs;> tpiwj;j ghh;itfs;. ~~,e;J}h;g; Gs;isfSf;Fg; nghOJ tpbQ;rhg;NghJk;lhg;gh! tPl;Lfs;y xU :ngl;wpj; Jz;L itf;f tplkhl;lhDf! gpr;r vLf;fpw khjphp tPL tPlhf; Nfl;L tUthDfd;dh ghNud;!.. ,g;gg; ghU> ,d;Dq; nfhQ;r Neuj;jpy nk\pd; :fd; rj;jKk; Fz;Lr; rj;jKk; ,e;jj; Njhg;Ng fpL fyq;fg; NghFJ!|| vd;W rphpj;jhd; rj;jpaehjd;. fhy;fisj; J}f;fp mbj;Jk; jpUk;gpAk; XbAk; ele;Jk; rhpe;Jk; cUz;Lk; Guz;Lk; - Njhg;gpy; xNu tpah;itf; $j;J. NjePh;f; Nfhg;igia l;Nwapy; itj;Jtpl;Lr; rj;jpaehjd; ePl;ba rpfnul;ilg; gw;witj;Jf; nfhz;Nld;. rj;jk; mjpfhpj;jNghJ NkYk; gj;jpUgJ jWjiyfs; FbirfspypUe;J Xb te;jd. Njfg;gapw;rp gpukhjkhfj;jhd; ,Ue;jJ. kpypl;lwpf; Nfk;gpy; elg;gtw;iwg; igad;fs; vt;tsTf;F Cd;wpf; ftdpj;jpUf;fpwhh;fs; vd;gij mJ ep&gpj;jJ. ~~Ig;gPf;Nfna/g;/gg; gj;jpAk; Gypfisg; gj;jpAk;


99

ekf;Fj; njhpahjnjy;yhk; ,e;j thz;LfSf;Fj; njhpQ;rpUf;Flhg;gh!|| vd;W rphpj;jhd; mtd;. tapw;iwf; fyf;fpajhy; ehd; :ghj; W}k; Ngha; cl;fhh;e;Njd;. fkhz;lh;g; gaypd; rj;jk; Nfl;Lf;nfhz;Nl ,Ue;jJ. ~kf;fisf; nfhy;y ,t;tsT gapw;rpfsh?| vd;nwhU tpdhTk; vdf;Fs;!.. ehd; kWgbAk; [d;dybf;F tUk;NghJ> ~~,dpj;jhd;lh ~ml;lhf;|Nf njhlq;fg;NghFJ th!|| vd;W mNj fpSfpSg;Gr; rphpg;ig cjph;j;jhd; rj;jpaehjd;. fkhz;lh; fj;jpf;nfhz;bUe;jhd;. igad;fs; ,UthpUtuhfNth %d;W - ehd;F Ngh;fshfNth gphpe;JNgha; epd;Wnfhz;Lk; fple;J nfhz;Lk; Jg;ghf;fpfis ePl;bf;nfhz;LkpUe;jhh;fs;. ,lJ Gwkhfj; njhpe;j Fbirfspd; gf;fkpUe;J> ,iy - Fiofshy; nra;ag;gl;l xU thfdk; tuj;njhlq;fpaJ! ~~thfdj;jpy; thwJ nghbaq;f!|| vd;whd; rj;jpaehjd; jhDk; mth;fSs; xUtdhd FJ} fyj;jpy;. thfdj;jpy; %d;Nw %d;W Gypfs;. thfdk; epd;wJ. Gypfs; fPNo ,wq;fpg; gJq;fp Kd;Ndwpdhh;fs;.


100

trjpahd Xhplj;jpy; fhy;fis mfl;b epd;whh;fs;. rukhhpahf mth;fspd; nk\pd; :fd;fspypUe;J rd;dq;fs; fpsk;Gk; Xirfs; Nfl;ld! Vw;nfdNt gapw;rp nra;Jtpl;L epiyfspy; epd;wpUe;j Ig;gpNfna/g;> gJq;fp xJq;fpg; Guz;L fple;J vjph;j; jhf;Fjypy; ,wq;fpaJ. %d;W Gypfs;@ ,UgJ Kg;gJ mikjpg;gil. $r;ry;> Fog;gk;> ntbNahirfs;! %d;W GypfSk; fk;gPukhfr; Rl;Lf;nfhz;Nl ,Uf;fr; rhfNt gpwe;jth;fs; khjphp ,uhZtj;jpdUs; gyh; gl;gl;nld tpOe;J nfhz;bUe;jhh;fs;! RLtij epWj;jpa Gypfs;> jq;fs; ,ilfspy; njhq;fpa gdq;fha;fisAk; FUk;gl;bfisAk; gpLq;fp vwpe;jhh;fs;. ~Fz;L| Ngha; tpOe;j gf;fq;fspy;> ,uhZtj;jpdh; rpyh; NkNy vfpwpf; fPNo tpOe;J Jbj;jijAk; nrj;jijAk; ghh;j;jNghJ> me;jj; jj;&gf; fhl;rp vd;id ep [khd xU Nghh;f;fsj;jpNyNa xU fzk; epWj;jptpl;lJ! mikjpg;gil mikjp ,oe;jJ! ~~ml> vg;gb ebf;fpwhDfd;D ghNud;!|| vd;W tha+wpdhd; ,td;.


101

GypfNsh jq;fs; Ntiy Kbe;Jtpl;lijg;Nghy tz;bapy; Vwp xU tl;lKk; mbj;Jtpl;Lg; gwe;JNghdhh;fs;! rhfhkw; rkhspj;Jf; fple;j [thd;fs; rpyNu. mth;fSf;Fs;Sk; ahh; gpiog;gJ vd;gijg; Nghd;w Fog;gk;! mth;fsJ nkhopf; fr frhg;G NtW!.. ~~,J GypfSf;F rg;Nghh;l;lh elf;fpw ehlfk;D neidf;fhj! cz;ikNa ,Jjhd;! yhdh g+dh nrhy;wjj;jhNd ePq;f ek;gpf; nfl;Lg; NghwPq;f!|| vd;W kWgbAk; mtdpypUe;J rphpg;G. ~~,d;Dk; gj;J tU\q; fopr;rp thw guk;giu Aj;j jhfj;Njhljhd; ,Uf;fg;NghFJ ghU!|| ~~vq;f ,yf;fpaNk Aj;j jhfk;jhNd!|| vd;Nwd; ehd;. ~~ve;j kjk; Aj;j jh;kj;jg; gj;jpr; nrhy;yhk ,Uf;F? ve;j ,yf;fpak; nrhy;yhk ,Uf;F? ,t;tsT fhyKk; ek;g ehl;y Aj;jNk ,y;yhjjhy Nfhiofsh tse;Jl;Nlhk;! mjdhyjhd; mikjp mikjpd;D fj;j Ntz;bajh ,Uf;F! mikjpAk; NtZk;@ Aj;jKk; NtZk;!|| ~eP vg;gTNk jWjyj;jdkhfj;jhNd fijg;g! ehlfj;jg; ghU!|| gpzj; jWjiyfs; ,d;Dk; nrj;Nj fplf;f> capNuhL vOk;gpath;fs; ml;lfhrj;jpy; ,wq;fpaNjhL> tpisahl;bd; - ehlfj;jpd; - Nghhpd; - % d;whq;fl;lk; Muk;gkhfpaJ. kpuz;ltd; fz;fSf;F cUNthbUe;j midj;JNk Gypfshfj; njhpe;jd!


102

~~ah `Nu mr;rh i`|| Nghd;wit xyp &gq;fshdhYk; ~~RL - nfhSj;J - ntb - vwp - nfhy;Y - || Nghd;wit kdj;jpyhfpd! tpgukw;w xU Aj;j Kidapd; cjhuzk;! nghWg;gw;w Xh; ,uhZtj;jpd; nraw;ghL! vq;fs; [d;dYf;Fs;Sk; xU FUk;gl;b vwpFz;L te;J tpOe;jJ! ~~fz;zhb jg;gpr;rNj NghJz;lhg;gh> rdpad;!|| vd;W if nfhl;br; rphpj;jhd; ,td;. njhlh;e;J [thd;fspd; iff;Fz;LfSk; FwpfSk; Fbirfs; kPJ jpUk;gpd. mfhyk; Ghpahj mfjpfs; %l;il Kbr;RfNshL me;jg; gf;fkhf tuyhdhh;fs;! te;jth;fs; mikjpg; giliaf; fz;L %f;ifAk; gpbj;Jf;nfhz;L jwpnfl;L Xlj; jiyg;gl;lNghJ> xU [thd; vd;dNth nrhy;ypf; fj;j> mth;fs; epd;W Fk;gpl;Lf; $j;jhb eLq;f> ehiye;J Jg;ghf;fpfs; mth;fspd; gf;fkhf cah;e;jd. fpotpfs;> fpoth;fs;> K];ypk; thypgh;fs;> Fkh;fs;> ,U igad;fs;! mq;Fyk; mq;Fykhf efh;e;J mg;gl;lkhd xU fhl;rpia cUthf;fpdhh;fs;! xU fpotp gypahfp tpOe;jhs;. ~~mlg; ghtP> me;jf; nfotpAk; Gypahlh!|| vd;W rphpj;jhd; rj;jpaehjd;.


103

xUtdpd; Jg;ghf;fp mq;F epd;w mj;jid NgiuANk Gypfshf;fpr; Rl;L tPo;j;jpaJ! ~~nfhQ;rf; fhykh vq;fSf;F ,Jjhd;lh :ig];Nfhg;G!|| vd;W ,d;ndhU rpful;ilj; je;J jhDk; xd;iwf; nfhSj;jpdhd;. ~~thz;Lg; gaYfNshl ntsahl;LD neidr;rPd;dh ,Jy xz;ZNk ,y;y. ,ijAk; ghj;Jl;L ehisf;fp ehshz;ilf;fp yhdh g+dh vd;dh nrhy;whd;Dk; Nfl;Bd;dhj;jhd; vJ nerk;D xdf;Fg; GhpAk;!..|| ,e;j [thd;fSf;Fj; Jizahf NkYk; gj;Jg; gjpide;J Ngh;fs; te;J Nrh;e;j gpwF> vy;yhUkhff; Fbirg; Gwj;ij Nehf;fp Xbdhh;fs;. ~~uTz;lg; - va;k; - \{l; - fpy; -|| vd;nwy;yhk; fkhz;lh; fj;jpdhd;. Rl;Lf;nfhz;Nl Xbath;fs; Fbirfis tisj;jhh;fs;. Fz;LfSk; rd;dq;fSk; rLrL tpisahbd. FbirfspypUe;J xU gj;jpUgJ thz;Lfs; caph; jg;Gk; Nfh\q;fNshL Njhg;Gf;Fs; XbtUk; xU nrl; - mg;! #Lgl;Lr; rpyh; tpor; rpyh; Jg;ghf;fp Kidfspy;! xUtDila tapw;wpy; Jg;ghf;fp Fj;JfpwJ. ~~mk;kh!|| vd;W mtd; tpOfpwhd;. ,d;ndhUtDf;F kz;ilapy; Jg;ghf;fp mb. mtd; ~~flTNs!|| vd;W tpOe;J Jbf;fpwhd;... fkhz;lh; fj;jpdhd;.


104

vy;yhUNk ksksntd;W Fg;Gwf; fplf;fj; njhlq;fpdhh;fs;. xU [thd; jd; Jg;ghf;fpiaf; fPNo Nghl;Ltpl;Lf; Fg;Gwf; fple;j xU ngz;iz ,Oj;J> ky;yhf;ff; fplj;jp> mts; kPJ ~~mnjd;dh ,d;idf;Fg; GJ..|| vd;w rj;jpaehjd; tpsq;fpg;Ngha; mjph;e;jtdhf>~~NlNla;!|| vd;W fj;jpathNw ntspNa gha;e;jhd;. ~~me;j ntsahl;Lf;nfy;yhk; NghfhjPq;flh! mj tpl;Ll;L kj;jJfs ntsahLq;f!|| mjph;e;JNgha; epd;wpUe;Njd; ehd;. ,Jtiuapy; rphpj;Jf;nfhz;bUe;j rj;jpaehjdpd; Kfj;jpy; jpBnud xU tiff; fpoLjl;bapUe;jJ. my; m]_kj;


105

Kwpahj gid ePz;lfhykha;j; JUg;gpbj;Jg; NghapUe;j jz;lthsq;fspy; kPz;Lk; Gjpjha;g; gugug;G@ RWRWg;G! xUehspy; ,U jlitfs; nfhOk;gpypUe;J aho;g;ghzk; Nehf;fp CUk; uapy; tz;bfspd; rj;jq;fs;! [dq;fs; mtruk; mtrukha;f; $bg;gphpAk; Fl;bf; Fl;bf; fhl;rpfs;! rg;jq;fs; ahTk; Xa;fpwNghJ> gioagb vy;yhtw;iwAk; kPwpf;nfhz;L tUk; fliynea;apd; fkwYk;> g+l;];fspd; Njhy; kzKk;! rpyrkak; tapw;iwf; Fkl;Lk;@ gyrkaq;fspy; mbtapw;Wf;Fs; mg;gpf;nfhz;LtpLk; mr;rNkh> mUtUg;Ngh> NfhgNkh vd;W Ghpahj xU neUly; ge;jhf cUz;Lnfhz;Nl fplf;Fk;! #hpad; m];jkpf;Fk; nghOJfspy;> Xukha; epWj;jp itf;fg;gl;bUf;Fk;> nghjpfsw;w ntw;W ~uapy;| ngl;bfspDs;NsapUe;J ~~INah.. mk;kh..!|| vd;w kuz Xyk; vjpnuhypaha; tpl;Ltpl;Lf; Nfl;Fk;! rpy epkplq;fspw;F vq;fspd; njhz;ilf;Fopfs; milj;Jg;NghFk;! tPL mrhjhuz mikjpapy; % o;fpf; fplf;Fk;! Mdhy; ehk; gag;glNt Njitapy;iy! mg;gbj;jhd; mwpT nrhy;ypaJ. vj;jid ek;gpf;if> mth;fSf;F vq;fs; NkypUe;jJ. nuapy;Nt ];Nurdpd; nghpa nghpa fl;llg;gFjpfis ,izj;J> gpujhd Kfhkhf;fpapUe;j me;j ,e;jpa ~rpq;|FfSf;F> epiyaj;jpd; jiyik mjpguhd mg;ghtpy; kl;Lk; epiwa khpahij!


106

jz;lthsq;fNshL xl;bapUe;j vq;fs; nuapy;Nt Fthl;lh;]; kpfTk; mofhdJ@ trjpahdJ! ];uhd;yp tPjpg; gf;fkhapUe;j> tPl;bd; Kd;Gwj;jpy;> Ky;iyAk; mLf;F ky;ypifAk; ge;jypl;L epd;wd. kzy; gutpa ePz;l Kw;wk;. ,UGwKk; gr;irg; Gw;fs;. Ntyp KOtJk; gpd;dpg;glh;e;jpUf;Fk; g+q;nfhbfs;@ mit nghpa nghpa ,iyfisg; gug;gp> Ntypf;F kpfTk; ghJfhg;gha; ,Ue;jd. mit ~nuapy;Nt Fthl;lh;];|f;Nf chpait Nghy> jdpj;JtkhapUf;Fk;! Nwh[h epwj;jpy; nfhj;Jf; nfhj;jha;g; g+j;Jf; FYq;Fk;! Mdhy; thridaw;wit! mit rpq;fsg; gFjpapypUe;J nfhz;L tug;gl;ljhy; ~rpq;fsf; nfhb| vd;W ngah; #l;bapUe;Njhk;. tPl;bd; ,lJGwkpUe;j ePskhd nghpa tstpy;> neL neLntd;W tsh;e;j gj;Jg;gd;dpuz;L gidkuq;fSk;> Xukha; ,uz;L KUq;if kuq;fSk;! KUq;iffs; Vuhskha;f; fha;f;Fk;! tPl;bd; tyJ gf;fkpUe;j rpwpa tstpYk;> gpd; tstpYk; ,jiu thiofs;> njd;idfs;> J}Jtis> Jsrp> gapw;wq;nfhb> fUk;G... vd;W gRikapy; epyk; nropj;Jf; fple;jJ! ,tw;wpw;F ePh; gha;r;Rtjw;fha;> ehd; ePz;lNeuk; ePuhLtJ NtW tplak;. gidkuq;fs; vg;gTk; Nghpiur;rYld; fk;gPukha; mire;J mire;J ryryj;Jf; nfhz;NlapUf;Fk;. gLf;ifaiwapd; tprhykhd [d;dypD}lha; gdk;g+f;fs; gwe;J te;J thridNahL rpjWk;! tPl;bd; Xunkq;Fk; kQ;rs; g+g;ge;Jfs; jpus; jpusha; xJq;fpf; fplf;Fk;. tsitg; ghh;f;fg; ghh;f;f vg;gTk; vdf;Fg; ngUikahapUf;Fk;! gpd;dhy;> nuapy;Nt ];Nurd; tstpy;> vkJ tPl;L


107

NtypNahL xl;bathW caukhd xU ~nrd;wpg; nghapd;w;|! gdq;nfhl;LfSk; kz;%l;ilfSk; Nghl;L trjpahf mikj;jpUe;j ~nrd;wpg; nghapd;w;|! mth;fs; ntspapy; ~nrd;wp|apy; <LgLtijtpl Ntypf;F Nkyhy;> vkJ tPl;bw;Fs; fz;Nka;r;ry; tpLtNj mjpfk;. fq;F kl;il> fha;e;j Xiy> gdq;fha;> gd;dhil vd;W rlrlj;J tpOk;Nghnjy;yhk;> Muk;gj;jpy; JbJbj;Jg; gijj;J ntw;WNtl;L itj;J> $r;ry;fNshLk; mjl;ly;fNshLk; gj;Jg;gjpide;J gr;irj; jiyfs; Ntypapd; Nkyhy; vl;bg;ghh;j;J MuhAk;! Nghfg;Nghf> mJ mth;fSf;Fg; gof;fkhfp tpl;ljhy;> gidfSf;Fg; ghhpa gpur;rpidNaJk; Vw;gltpy;iy. jz;lthsq;fis Nehf;fpj; jpwgLk; vkJ gpd;Gwg; gliyia rq;fpyp Nghl;Lg; g+l;lf;$lhJ vd;gJ mth;fs; fl;lis! rhl;lhf epidj;j Neuj;jpy; cs;spl;L tpLthh;fNsh vd;w gak; ekf;F! Mdhy; mehtrpakhf mth;fs; cs;spl;ljpy;iy vd;gJ ek;gKbahj cz;ik! mg;ghtpw;F> gpd; gliyahy; Ntiyf;Fg; Ngha;tUtJ nghpa nrsfhpakha; ,Ue;jJ. fpilf;Fk; Neuq;fspy; te;J> NjePh; mUe;jp> nehWf;Fj; jPdp rhg;gpl;Ltpl;Lg; Nghthh;.

Neuk;

rpy rkaq;fspy; mg;ghTld; Nrh;e;J ~Nfh;zy;|> ~Nk[h;| vd;W myq;fhug; gl;bfSld; `pe;jpg;gl;lhsq;fSk; tUtJz;L! mg;gh vr;rpiy nkd;W tpOq;fpagb ,Ogl;Lf;nfhz;L tUtJ vdf;F tpsq;Fk;. mth;fs; fijNahL fijaha; tPLKOtJk; fz;fshy; fzf;nfLj;Jf;nfhz;L Nghthh;fs;. NghFk;NghJ el;ghf


108

tpilngWthh;fs;. ~~,q;F vy;NyhUf;Fk; nghpa nghpa tPLfs; ,Uf;fpwJ@ epiwaj; jz;zPh; trjpapUf;fpwJ@ ,ijtpl Ntnwd;d NtZk; cq;fSf;F? vJf;fhf rz;il NghLfpwhh;fs;..|| vd;W xU ,e;jpaf; ~Nfh;zy;| mg;ghtplk; Nfl;lhdhk;. mtd; uh[];jhidr; Nrh;e;jtd;. ~tpsf;fk; nfhLf;fNtz;ba tpdhjhd;! Mdhy; ,td;fSf;F ,njy;yhk; tpsq;Fkh? ,e;jpag; ngUk;ghd;ikapdf; Fbkfd; ,td;! - ,e;jr; rpWghd;ikapd ,yq;ifj; jkpodpd; chpikg; gpur;rpidfs;> murpay; JNuhfq;fs;> epue;ju ,og;Gfs;> ghpjhgq;fs;> Vf;fq;fs;.. vy;yhk; nrhd;dhYk;jhd; ,tDf;Fg; Ghpakh?| mg;gbj;jhd; mg;gh clNd Nahrpj;jhuhk;. Nahridapd; tpspk;gpw;F tuKd;Ng> mtd; ,e;j kz;zpd; ehzk; kpf;f ngz;fisg; gw;wpr; rpyhfpf;fj; njhlq;fptpl;lhdhk;. mjd; gpd;dh; mtd; gjpy; nrhy;yf;$ba Nfs;tpnaJTNk Nfl;ftpy;iyahk;. tPl;L tstpw;Fs; fs;Sr;rPt tUgtd;> NtypNahL ~nrd;wpg; nghapd;w;| te;jjpypUe;J gidapy; Vwkhl;Nld; vd;W gpbthjkhf epd;Wtpl;lhd;. xU gidapy; mtd; fl;btpl;l Kl;b ftpz;lgb mg;gbNa fple;jJ. mjpypUe;J fs;S epuk;gp topfpwNjh vd;W Fkhpahfp epw;Fk; vd; Fl;bj; jq;if> gidNahL xl;bepd;W mbf;fb mz;zhe;J ghh;g;ghs;. mts; gidkuq;fsUNf Nghdhy;> ~nrd;wpg; nghapd;w;| wpypUe;J nky;ypa tprpybg;Gk; ,dpikahd ghlypirAk; khwpkhwpf; Nfl;Fk;! mjdhy; gidfsUNf epd;W ehk; mDgtpf;Fk; Rfk; gbg;gbahff; Fiwe;Jnfhz;Nl NghdJ!


109

mYtyfj;jpypUe;J tPL jpUk;gpaJk; Mir jPu ms;spf;Fspj;Jtpl;L> rpd;dj; J}f;fj;jpw;fha; gLf;ifaiwf;Fs; Eioe;jhy;> KfhkpypUe;J tUk; Kk;Kukhd rj;jq;fs; J}f;fj;ijf; nfLf;Fk;! mr;rkaq;fspnyy;yhk;> [d;dypD}lha;> fUk;gidfspy; rpjwpf; fplf;Fk; rpd;dr; rpd;df; Fopfisnay;yhk; Vfhe;jkha; vz;zpg;ghh;j;Jf;nfhz;L gLf;ifapy; fplg;Ngd;. mth;fs; aho;g;ghzj;jpw;Fs; Eioe;j rpyehl;fspy; ntwpj;jdkhf Vw;gLj;jpa Nguoptpd; rpW tLf;fs; kl;LNk ,it! ,e;j tstpw;Fs; ve;jg; gidAk; ,jdhy; rha;e;J tpOe;Jtpltpy;iy! epiwe;j tLf;fNshLk; neL neLntd;W fk;gPukha;j;jhd; epw;fpwJ! Kd; ~Nfw;|why; tPl;bDs; Eiogth;fis ~nrd;wpg; nghapd;w;|y; ,Ug;gtd; KOikahff; fhzKbahJ. Mdhy; tUgth; tPl;bd; eL ~N`hyp|Ds; Eioe;Jtpl;lhy;> gpd; thrY}lha; igdhFyh; %yk; kpfj;njsptha;f; fhzyhk;. vd; rpNefpjp mgp> nghpa Xiyj;njhg;gpAk; fth;r;rpahd cilAk; mzpe;Jnfhz;L mofhd irf;fpspy; te;jpwq;fpf; fijj;Jtpl;Lg; Nghths;. mtspd; ifg;igapDs; Vfg;gl;l fLjhrpfs;> Fwpg;Gfs; ,Uf;Fk;> clk;gpd; xU gFjpapy; ~raidl;| Fg;gp ,Uf;Fk;! gpd;Gwk; rikayiwg; gf;fkha; mts; tUk;NghJ ~nrd;wpg; nghapd;w;|y; ,Ug;gtd; jiyia ntspNa ePl;b fz;zbj;Jr; rphpg;ghd;@ fspg;gpy; ifairg;ghd;! vdf;F ,jak; glglj;Jf;nfhz;NlapUf;Fk;! mts; ntF rhjhuzkha;> mz;zhpd; fijapypUe;J M];gj;jphpf; fijtiu ghpkhwptpl;L> Njitahdtw;iw Nrfhpj;Jf;nfhz;Lk; rphpj;jthNw


110

Ngha;tpLths;! ~NghfpwhNs| vd;W kdjpw;Fs; Vf;fkhAk; ,Uf;Fk;@ Nghdgpd; VNdh MWjyhAk; ,Uf;Fk;. tPL tPlhfr; Nrhjid elf;fpwNghJk; ,e;j nuapy;Nt gFjpf;Fs; kl;Lk; ahUk; Nrhjid Nghl tUtjpy;iy vd;W ,Wkhg;Gld; ,Ue;j vkf;F xUehs; fhj;jpUe;jJ! mJ xU Rl;nlhpf;Fk; ntapy;ehs;! ~nrd;wpg; nghapd;w;| Nehf;fp ahNuh cw;Wg; ghh;j;jpUf;fpwhh;fs;. mLj;j epkplk; mjw;fUfhf ~fpwidw;| Fz;nlhd;W ntbj;jpUf;fpwJ! te;jtdpd; Fwp jg;gptpl;lJ! NtypNahL epd;w rPdpg;Gsp kuj;jpd; fpisfSf;F kl;Lk;jhd; Nrjk;! ];Nurd; gFjp KOtJk; kpUfj;jdk; jiyJ}f;Ftjw;F ,J xd;W NghJNk! ~jpGjpG|ntd;W vkJ gdk; tstpw;Fs; gr;irg;GOf;fsha; mth;fs;! ~rl rl| ntd;W fhw;iwf; fpopf;Fk; ,iur;rYld; Jg;ghf;fp Ntl;Lf;fs;! tPjpahy; Ngha;f;nfhz;bUe;j mg;ghtpfs; gr;ir cilf;fhuuhy; gd;dhilahf;fg;gLk; mNfhuk;> <d];tukha; ePz;l Neuk; Nfl;Lf;nfhz;bUe;jJ! vy;yhk; Xa;e;j gpd;> [d;dypD}lha; tsitg; ghh;j;Njd;. kUe;Jntb tPrpaJ! mbtapw;Wf;Fs; ,d;dKk; mr;rk; mg;gpf;fplg;gjhd czh;T! fUk; gidfspy; Gjpa Fopfs; Njhd;wpapUe;jd. rd;dq;fspd; gy ntw;Wf; ftrq;fs; kuq;fspd; mbapy; Mq;fhq;Nf rpjwpagb. MapDk; mofpa tprpwpfnsd> tsT KOtJk; gRikaha;g; Nghh;j;jpapUf;Fk; gidfs; vy;yhk; nff;fypj;Jr; rphpg;gJNghy; fhw;wpy; mofha; mire;Jnfhz;LjhdpUe;jd!


111

xU cw;rhfkhd thu ,Wjpehs;> nuapy;Nt njhopyhspfis mg;gh mioj;jpUe;jhh;. mth;fs; Gw;fs; epiwe;j tsitj; Jg;guthf;fj; njhlq;fptpl;lhh;fs;. tPL KOtJk; gr;irg;Gw;fspdJk; fhak;gl;l tlyp ,iyfspdJk; kzk; nghq;fpg; gutpf;nfhz;bUe;jJ. Nk[h; Kf;jah;> Vzpg;gbfspy; Vwp epd;wthNw tstpw;Fs; epd;w mg;ghTld; ntF re;Njh\kha; fijj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. mg;gh> tsitj; Jg;guT nra;tpg;gJ mtDf;Fg; ngUkfpo;r;rp vd;W tpsq;fpaJ. Gw;fspD}lhf Ntyptiu ahuhtJ jto;e;J te;J tpLthh;fNsh vd cs;…u Cwpf;fple;j mr;rj;jpw;F> mJ nghpa MWjy;jhNd. Jg;guT nra;ag;gl;l tstpw;Fs;> epiwag; gdq;nfhl;ilfs; Mq;fhq;Nf Gije;J> GjpJGjpjha; Kistpl;bUg;gJ njhpe;jJ. mg;gh> mtw;iwg; gpLq;fp vLf;fr; nrhy;ytpy;iy. mit neLk;gidahFk; moiff; fw;gidapy; ehd; mbf;fb fz;L fspg;Ngd;. itfhrp khjj;J Kjy; ehs;> ey;y ntapYk; $lNt Rod;wbf;fpw fhw;WkhapUe;jJ. irf;fps; ~wpk;|,y; RhPh;RhPnud;W kzw;GOjp te;J Nkhjpf;nfhz;bUe;jJ. ehd; mYtyfj;jpy; ~iug;| nra;a Ntz;bapUe;j midj;Jg; gpujpfisAk; KOikahfr; nra;J Kbj;Jtpl;l jpUg;jpAld;> MRthrkha; irf;fpspy; te;jpwq;fpNdd;. tPl;bDs; gugug;ghf Msutk;! ty;iyntsp jhz;b te;j tlkuhl;rp cwtpdh;fs; rpyh; vd;idf; fz;lJk; vl;bg;ghh;f;fpwhh;fs;. VNjh tpj;jpahrkha;j;jhd; ,Ue;jJ! mk;kh mOj fz;zPUld; gbapwq;fp Xb te;jh. ~~Njtfp.. Njtfp..|| vd;w tpk;kYld; vd;idf;


112

fl;baizj;J Xiria mlf;fp xg;ghhp itj;jh. vdf;F vy;yhk; tpsq;fptpl;lJ! ~~Chpy; vd; jk;gp Nghhpl;L khz;lhd;..|| vd;W khh;jl;bg; Gyk;gNth> jiyiag; gpire;J FowNth Ciuf;$l;b xg;ghhpitf;fNth vy;yhk; Kbahj Cikr;rhgk; vq;fSf;F! eLN`hiyj; jhz;b> gpd;Gwkha; NghapUe;J mOJjPh;f;f Kbahj mtyk;! vy;yh Rje;jpuq;fSk; gwpf;fg;gl;L> ,g;Ngh mOtjw;Fhpa Mff;Fiwe;j Rje;jpuKk; ,ufrpakha;g; gwpf;fg;gl;bUe;jJ ahUf;Fj; njhpAk;! ,jpy; ahh;> ahiug; Ngha;j; Njw;WtJ?! rpy khjq;fs; vkf;Fs; neUg;Gj; Jz;lq;fsha; fdd;W nghRq;fpf; fope;jJ! ek;gKbatpy;iy ekJ rpd;dr; rpd;dr; re;Njh\q;fSk; ,j;jid tpiutpy; rPh;Fiye;J NghFnkd;W ek;gtpy;iy. ,iyAjph;fhyk; njhlq;fp> rPdpg;Gsp cUtpAUtp jd; ,iyfis tsnty;yhk; nfhl;lj; njhlq;fpaNghJ> xUehs; jpLjpg;ngd;W mth;fs; % l;ilfl;lj; njhlq;fptpl;lhh;fs;. nuapy;Nt ];NurDf;Fhpa fl;llq;fnsy;yhk; mtruk; mtrukha; tpLtpf;fg;gl;L ntwpr;Nrhb tpl;lJ! midj;J thfdq;fSk; mg;Gwg;gLj;jg;gl;Lf; nfhz;bUe;jd. Nk[h;> Nfh;zy; vd;w gjtpapypUe;jth;fs;> tpilngw;Wg;Nghf tPl;Lf;F te;jhh;fs;. rpNefKk; gz;Gk; kpf;f vq;fisg; gphpe;J Nghtjpy; nghpa kdtUj;jk; vd;W $wp tpilngw;Wg; Nghdhh;fs; nrhe;j cilikia Jwe;J NghtJ Nghd;w Jf;fk; mth;fspd; fz;fspy;! ,uT> < fhf;if$l mq;fpy;iy vd;w njspthd


113

ek;gpf;ifapy;> ,j;jid ehs; mlf;fpitj;jpUe;j Jf;fnky;yhk; gPwpl;nlo> neQ;rpybj;J mk;kh fjwj; njhlq;fptpl;lh! ~~ehrkha;g; Nghthq;fs;.... vd;iu gps;isiaAk; ehrkhf;fpg; Nghl;nly;Nyh Nghwhq;fs;! kfNd! ehdpdp cd;id vq;if Njl....|| vd;W gpd;tstpy; Fe;jpapUe;J Fowpf;nfhz;NlapUe;jh. vdf;Ff; fz;fspw;Fs; ePh; Kl;bf;nfhz;L te;Jtpl;lJ! MapDk; ahUk; ahiuAk; moNtz;lhnkd;W jLf;ftpy;iy. re;jpuh ,utPe;jpud; yz;ld;


114

nka;gl Ghpjy; KOtJkha; ntWik gbe;J xU kiof;fhyj;jpd; ntg;Gthdkha; gPwpl;L topAk; Jahpidnay;yhk; ms;spnaLj;J njhLthdpd; cs;slq;fy;fspy; nfhl;bj; njhiyj;Jf;nfhz;bUe;jJ me;j khiyg;nghOJ. ,g;Nghnjy;yhk; vjdpYk; KOtJkha; cs;Eioe;J tho;f;if gw;wpa gbg;gpid mwpjy;> ,y;iyNay; mjid mDgtpf;f Ntz;Lnkd;w Mh;tnkd;gJ JspasTk; ,y;iynad;gijf;$l vg;gb czh;j;JtJ. ntFfhyj;jpw;F Kd;dNu Njhd;wp kdg;ngUntspnaq;Fk; cile;J nfhl;Lz;L $l;bg;ngUf;fpa $oq;fsha; ngUfpa vij vijnay;yhNkh Nghl;Lg;Gijj;j ngUq;fplq;fha; cs;epiwe;J fplf;fpwJ. xUjuky;y gyE}W jlitfSf;FNky; gl;Lj;Njwpa mDgtf;fplf;ifs;. KOtJk; Ks;jhpj;Jg;Nghd el;Gfs;. nky;y nky;y tpLgl;Nl jiyFdpAk; JNuhf epfo;Tfs; mg;gpa Kfq;fs; vy;yhk; fdTfshfNt ,Ue;Jtpl;Lg; Nghfl;Lk;. fhyk; flj;jypYk; %l;ilg;G+r;rpfisg;Nghy; tho;tpid eRf;fp kzj;jypYk;> Mapukhapuk; ngha;fis xt;nthU thh;j;ijapYk; g+rpnkOfp tPuk; NgrpajpYk; tho;Tflj;jpg; ngha;j;Jg;Nghd ehl;fsplk; vd;d nrhy;tJ? Nthplk; ek;gpf;ifaw;Wg;Nghd ngUtpUl;rq;fspd; NfhghNtrq;fsha;> vz;zq;fspy; gl;Lj;njwpj;j


115

ghh;itfspd; Njhy;tpfSk; ek;gpf;ifaPdq;fSk; Nrh;e;NjnaOfpwNghJ vijj;jhd; cs;slq;fy;fspy; Nghl;L milj;Jitg;gJ? Jauq;fs; gPwpl;L topfpw ,uTfspy; kl;Lky;y vy;yhg; nghOJfspYk; vijNah vd;dpypUe;J ,og;gjha; czh;fpd;wNghJ tPl;bypUe;J tpilngw;w xU khh;fopapd; <uk; frpfpd;w ehnshd;wpd; cile;J nehWq;fpg;Nghd ek;gpf;iffis ,dp vq;F nghWf;fpnaLg;gJ? irf;fps; kpjpj;J kpjpj;J mth;fisj; Njb miytNj ngUk;ghlha; ,Ue;jJ xU fhyk;. vd;dpypUe;j vy;yh Kfq;fSk; vg;gbNah Nghapw;W. ntl;fpj; jiyFdpal;Lk;> NtNuhl mopal;Lk;> Ntz;lhk; ,dpAk; me;j el;Gfs;. kdk; $dpf;FWfp tphpfpwJ@ Chpy; njhlq;fp mz;lhh;bf;fh tiu ,lk; Njb> jdpik Ntz;b miyfpwJ. Ch;gw;wpa epidTfSk; mth;fs; gw;wpa gpuikfSk; Njhd;wpnaOk;Nghnjy;yhk; ntg;Grhuk; nfhs;fpwJ. rpyNtisfspy; Ntz;lhntWg;gha; mUtUg;Gf; nfhl;LfpwJ. gs;spf;$lj;jpy; ghlq;fs; XlkWj;j ehl;fs; Gj;jf ml;ilf;Fs;Sk; nfhg;gp xw;iwf;Fs;Sk; xspj;J itj;jpUe;j gpuRuq;fis cl;Rw;W tl;lq;fSf;Fs; XltpLtjpNyNa mNdfkhd ghlNeuq;fs; fope;J Nghapd. ahiu> ahh;> tpl;L tpl;L Ke;jpNahLtJ vd;gjpNyNa KONeur; rpe;jidfSk; euk;Gkz;lyk; KOtjpYk; Rw;wpr;Rw;wpj; jphpe;jd.


116

~~Nla; vd;idAk; ,e;j ~gr;|rpy vg;gpbahtJ mDg;gpg;NghL.|| gjpide;J tUlq;fspw;F Ke;jpa VNjh Xh; ehspy; nfQ;rpf;nfQ;rp Nfl;gJ ,d;dKk; kdj;jpiufspy; tphpe;Njhbf; fz;Kd;Nd gspr;rpLfpwJ. nfhQ;rk; nfhQ;rkha; cs;Ns fpsh;e;j nghwpf;fplq;F xd;wha;j; jPg;gw;wpf; nfhz;lJ. fz;fspy; Gjpa cyF xd;W gpufhrkha; vOe;jJ. euk;Gfs; Gilj;Jf;nfhz;L FWFWj;jd. uj;jk; Ntfkha; XbaJ. ntbj;Jg; gpse;JtpLkhg;Nghy; ,Ue;jJ. rpyNtisfspy; ahiuahtJ Njbg;gpbj;J kz;ilapy NghlNtZk;Nghy; ,Uf;Fk;. uj;jk; fUQ;rptg;ngd;gijj; njhl;Lg;ghh;j;Nj njhpe;Jnfhs;s itj;j xU tho;f;if. tpLjiyapd; Nguhy; ehk; fw;Wf;nfhz;l ghlq;fs; vj;jid mw;Gjkhdit. kpd;fk;gq;fSf;Nf mOifAk; JaiuAk; ntWg;igAk; cz;Lgz;zp> gq;fh;fspy;> ,Ul;liwapy; kdpjh;fisAk; tp\ [e;Jf;fisAk; xd;whfg;Nghl;L milfhf;fitj;j tho;f;if vj;jid mw;Gjkhdit KOtJkha; ,Uz;LNghd xU khiy Neuj;Jf;Fg; gpe;jpa uhj;jphp. xUj;jhpd; Kfk; xUj;jUf;F ,Jntdj; njhpahj fhpa ,Us;. tq;fhs tphpFlh miyfis ms;spnawpe;J fiuKOtJk; eidj;Jf; nfhz;bUe;jJ. cau vOe;J cilfpw miyfspd; Nghpiur;ry; tq;fhs tphpFlh vg;NghJNk mah;e;J J}q;fpajha; ahUNk fz;ljpy;iy. nfh^uk; nfhz;L MNtrkha; vOfpw


117

miyg;gLf;ifs; njhLthdpd; njhiyJ}uk;tiu vOe;Jk; kbe;Jk; fz;Zf;Fs; kiwe;JNghfpw fUk; ,Us;. fUQ;RopAk; NguiyAk; mwpaKbah MoKk; nfhz;Nl tapW gpse;J thd; ghh;j;Nj ky;yhe;J fple;J ky;Yf;fl;Lk; mjd; ngUk; Jaiu ahuwpthh;? monfd;gh; mw;Gjnkd;gh; mijAk; kPwp mjd; miyfs; vOg;Gk; ngUq;Fuy; ahiuahtJ njhl;lJz;lh? flw;fiuianahl;ba me;jj; njd;de;Njhg;GfSf;Fs;jhd; ~~tFg;Gfs;|| elf;Fk;. ke;jpuj;jhy; fl;Lz;LNghf itj;j me;j thh;j;ijfs; vq;fpUe;J te;jd. ,g;Nghnjy;yhk; mth;fs; vq;Nf Nghdhh;fs;? xt;nthU thh;j;ijiaAk; cs;thq;fp cs;thq;fpg; gpbg;Gw;W mjPj ek;gpf;ifnfhz;L JNuhzhr;rhhpahh;fspd; Kd;dhy; kz;bapl;L vOfpd;w Vfiytd;fshf fl;il tpuiy kl;Lky;y cliyAk; cjpuj;ijAk; capiuAk; nfhLf;fr; rpj;jkhapUe;j ehl;fs;. me;jf; flypd; Nguiyfspy; mbgl;L> RtNl njhpahky;Nghd fhybr;RtLfspy; vJTkw;W ngUq;FunyLj;J mOfpwJ tho;f;if. Nguiyfspd; gpbkhzk; jsh;e;JNgha;> Fsf;fl;Lfspy; ghrpgbe;J> Xilfspy; ePh;tw;wp> Mw;wq;fiufspy; nrj;J mOfpa kPd;fSk; ftpo;e;j NjhzpfSk; fiunahJq;Fk;. thrw;gbfspy; J} Rgbe;J> g+l;ba tPLfspd; Kd;Kfg;Gfspy; xl;liwgbe;J rpye;jpf;$Lfs; njhq;f> ntspwpa Kw;wj;J kzy;Nky; rUFfs; nehpgl> jPz;l caph;Njb fUehfq;fs; EioAk;tiu.... vy;NyhUk;


118

vq;Nf NghNdhk;? tpLgl;Nlhk;; tpijfspy; tp\k; g+rp xUj;jhpy; xUj;jh; njhl;Lg;ghh;j;Njhk;. cld;gpwg;Gfspd; uj;jk; Ritnad;Nwhk;@ vhpAk; lah;fs; monfd;Nwhk;. vg;gpbg;Nghapw;W vq;fs; tho;f;if? thrypy; kiof;Ff; nfhl;ba g+Tk; gpQ;Rkha; cjph;e;JNghapw;W tho;f;if. vd;d ele;jJ? vy;yhk; tpag;ghfNt ,Uf;fpwJ. caphpd; EdptiuAk; Ntjid topfpwJ. ,ayhikapd; nefpo;TfSk;> Rikfspd; mOj;jq;fSk; vjpUk;GjpUkhd khw;wPLfspd; ngha;ikfSk; vy;yh Kd;epfo;TfSk; jtwpd; frpTfsha; Nka;g;gh;fshy; ntl;bj;jwpf;fg;l;l ke;ijfspd; caph; xLq;Fjy;fsha; cs;EiofpwJ. njhz;ilf;Fopapy; ePh;tw;wp vOfpw thh;j;ijfspYk; ,d;Dk; ek;gpf;if vd ,dpahfpYk; ahUk; nrhy;yhjPh;fs;.

twz;l nfhs;

,g;gbj;jhd; mNdfkhd ehl;fspy; cs;kdR ,d;Dk; ,d;Dk; mile;Jnfhz;Nl NghfpwJ. Kfk; ,Wfpf; fLg;ghfpwJ. vjph;g;gLk; vy;yhNk gioa Qhgfq;fspd; nfhLf;Ffsha; vjph;nfhs;fpwJ. rphpj;Jf; fyfyg;gnjd;gJ Rfkhd tplankdpYk; vy;yh ehl;fspYk; Kbtjpy;iy Mjpf;fk;nfhs;Sk; epidTfspd; fzq;fs; vjph;khwhditahfNt Roy;fpd;wd. vj;jidnaj;jid Mapuk; Kfq;fs; vy;yhk; vq;Nf Nghapd? ek;gpf;ifnfhz;L tho;tpd; Kfq;fspy; kuzj;ij vjph;nfhz;L ek;gpf;iffspd; Nky; jPuh


119

mth nfhz;L ,oe;JNghd Kfq;fis vg;gb vk;kpypUe;J gphpg;gJ? euk;G kz;lyq;fspd; cs;Rw;wpy; Xbf;nfhz;bUf;Fk; xt;nthU FUjpj;Jzpf;ifspYk; me;j Kfq;fs; milfhj;Jf;nfhz;bUf;fpd;wd. mizfisAk; cilj;Jf;nfhz;L XLfpd;w ngUnts;sj;jpd; MNtrkha; vjph;g;gl;lijnay;yhk; ,Oj;Jf;nfhz;Nlhba fyq;fpa ePuha; me;jf;fhy nts;sk; Ntfkha; Xbw;W. caph;jg;gp fiufspy; fple;J Jbf;Fk; kPd;FQ;Rfspd; Qhgfq;fsha; vijr; nrhy;tJ? ,ay;ghfNt tuk;Gfis kPwp cilj;Jf;nfhz;L nfhl;Lfpd;w xU Nfhilfhyj;jpd; fLk; kioaha; cs;,wq;fpa epidTfspd; ntg;gk; gPwpl;Lf; fpsk;GfpwJ. ciljyhy; mlq;fpg;Nghfpd;w Fuypd; cr;r];jhap mlq;fpg;Ngha; caphpd; Md;kh fisg;GWfpw ,WjpNeukh ,J vdf; nfhs;sKbfpwJ. Njfk; KOtJk; JZf;Fw;W cly;KOtJk; tpah;j;Jf; nfhl;LfpwJ. fkf;fl;LfspYk; fOj;Jkbg;GfspYk; ntg;Gtprhukha; tpah;it Cw;wha; topfpwJ. kaph;f;fZf;fs; <l;bfsha;f; Fj;jpl;L epw;fpd;wd. cly; KOJk; mdy; guTfpwJ. ,jak; mbj;Jf;nfhs;fpwJ. fz;fs; jg;gpf;nfhs;sKbah F&unkhd;wpd; JaiuAk; mr;rj;ijAk; jtpg;igAk; cs;thq;fp mirtw;Wg;Nghapd. ehtwz;L> cjLfs; fha;e;J xl;bf;nfhs;fpd;wd. ,g;gbj;jhd; ,Ue;jJ me;jf; fzq;fs;


120

xt;nthd;Wk; Ntl;ileha;fspd; Nfhug;gpb> gw;fspy; fpopgl;nlOk; jirAk; topAk; uzKkha; Md;kh jtpf;fpwJ. fz;nghl;Lf;Fs; ,d;dKk; mg;gpbNa cUfp topfpwJ. me;j xw;iw myhpf;Ff; fPNo irf;fps; rhj;jpf;fplf;fpwJ. kq;fy;nghl;lha; Kfk; njhpfpw khiyNeuk; Nkir tpsf;nfhspapy; gbj;Jf;nfhz;bUe;j mtidr; irif nfhLj;Jf; $g;gpl;L ntspNa te;J ufrpak; Ngrp njhiye;JNghd ehs; ,d;dKk; fz;Zf;Fs; epidtopahj; jlq;fspd; Qhgfq;fsha; ePs;fpwJ. g];]py; xUehs; nghOJ fopj;J njhpah Ch;kidfspd; xJf;fFg;Gw kiwtplq;fspy; Ngh;khw;wp Ch;khw;wp tho;tpd; Kfq;fspy; ngha;Gide;J mtDk; ehDk; gphpe;Njhk;. fl;ilaha; Kbntl;b Kfk; ,Wfp> jir KWf;Nfwp Koq;fhYk; Koq;ifAk; miugl;l Njhy;fpope;J jirnjhpa> fUNtyq;fl;ilfspd; epwkha; rhPuk; khwpg;Nghd xU miutUlj;jpy; re;jpj;Jf;nfhz;Nlhk;. gioa el;igAk; gioa ngaiuAk; cUkhw;wpf;nfhs;s ngUk;gpuaj;jdg;gl;Nlhk;. Kfk; njhpa ,Uspy; topfpw gdpapy; cly; eida XbXbf; fisg;Gw;Nwhk;. fpwty;kzy; Njhy;fpopj;J jirapy; xl;bf;nfhs;s Kfj;jpy; nfhl;Lfpw gdpkwe;J tpah;it neb cs;EioAk;. gfy; nghOJfspy; tFg;Gfs; elf;Fk;. kf;]pk; Nfhh;f;fpAk; Njhy;];NjhAk; gbj;Njhk;. rpyNeuq;fspy; epuk;gptbe;Jk; rpyNeuq;fspy; fZf;fhy; njhLfpwtiuAk; Xbf;nfhz;bUf;fpw fhl;lhWfspy; cly;eidj;Jk;> ePhpy; gPr;ry;fspy


121

; ,Oj;Jf;nfhz;NlhLfpw FWzpf; fw;fSk; ntz;kzy; JspfSk; cuQ;rpf;nfhz;L eOTk;. kfpo;r;rpAk; cWjpAk; kdg;gputhfnkq;Fk; gspr;rpl;l ehl;fs; Xbkiwe;J gioa Fw;wq;fspd; ek;gpf;ifaPdq;fspd; ntWg;g+l;ly;fsha; xt;nthU fz epidTfSk; nfhj;jpg;gwf;fpw fhfq;fsha; fz;Zf;Fs; vOfpd;wd. Xbf;fisj;J cUz;L gpuz;L vy;yhk; Kbe;J fliy nfhwpj;J rf;fiuNahL fbj;Jf;nfhz;L Njj;jz;zp Fbj;Jf; nfhQ;rk; fisg;Gj; jzpe;J kPz;Lk; vy;NyhUk; xJq;fpf;nfhs;s ~rw;| tbtpy; ntl;ba gq;fh; ,Ugf;fKk; rpjwpf;fplf;Fk; fhl;Lf;nfhbfs; ,iyAjph;;j;jp mq;nfhd;Wk; ,q;nfhd;Wkha; epw;Fk; fUNty kuq;fs; fz;Zf;nfl;ba njhiyT tiuAk; Xb kiwfpw rpw;whW> GOjp gwf;fpw fhw;wpy; nrk;kz; J}Rfs; rUNfhL Nrh;e;Nj gwf;Fk;. gq;fUf;Fs; gha;e;J ,wq;fpa mtd; vjphpfis vt;thW vjph;nfhz;L jhf;FtJ vd tpsf;fpdhd;. vjph;g;GwKk; gpd;gf;f thl;bYk;> vjph;nfhs;Sk; ve;jj;jpirnadpYk; vjphpfis vt;thW ,dq;fz;L jhf;FtJ vd;gJ gw;wp nra;J fhl;bdhd;. gq;fUf;Fs; gha;e;J cUz;l mtd; kPz;Lk; vOtjw;F mtfhrkpy;yhj fzq;fspy; gq;fUf;fFs; ,Ue;J gyj;j rj;jj;Jld; fUe;jPg;gpsk;gha; ngUk;Gif fpsk;gpaJ. ngUk;GifAk; fe;jf nebAk; nrk;kz;GOjpAk; kz;Zk; Nrh;e;Njnao nrtpg;giwfs; gpse;jd. epyk; mjph;e;J FYq;fpaJ. Mapukhapuk; vz;zq;fspy; Jsph;nfhz;l xU tho;T xUrpy fzq;fspy; Kbe;JNghapw;W.


122

,UiffSk; gpa;j;J tPRz;L KfKk; fOj;Jk; fpopgl;Lj; jirfs; njhq;f Njfk; KOJk; uj;jk; nfhl;l nrk;kz; GOjpapy; mtd; fple;jhd;. Rw;wp epd;w vy;NyhUk; Xntd;W mywpg;gpbj;J gha;e;J tpOe;J mtidj; J}f;fpf;nfhz;Nlhk;. fe;jf nebAk; fUk;GifAk; fz;Zf;Fs; GFe;J ,Uz;Lnfhz;L te;jJ. vy;NyhUila clk;gpYk; rpd;df;fPwy;fs; vd;w ve;j czh;r;rpAkw;W mtdpNyNa KOkdJ nfhz;bUe;Njhk;. fUk;Gif NkNy NkNy Ngha; thndq;Fk; gbe;JNghapUe;jJ. fpopgl;l jirfspypUe;J fUQ;rptg;gha; uj;jk; nfhl;baJ. jiykaph; KOJk; fUfpg;NghapUe;jJ. mtDila xw;iwf;fz; kl;Lk; Nyrha; jpwe;jpUe;jJ. VNjh NgrNtz;Lk; NghypUe;jpUf;Fk;. thiaj; jpwe;J gpuhaj;jdg;gl;l Nghnjy;yhk; FGFGntd fUQ;rptg;gha; uj;jk; nfhl;baJ. rw;W Neuj;jpw;Fs;NsNa me;j xw;iwf; fz;izAk; %bf;nfhz;lhd;. fhe;jd; vd;w Mjk;ghth \h [fhd;. me;jf; fzq;fspy; fUk;ghiwaha; jpuz;LNghapUe;j kdR ntbj;Jg;gpse;J Jah;nfhz;lJ. fUNty kuq;fSf;Fk; gw;iwf;nfhbfSf;Fk; rw;Nw js;spAs;s ngUntspnahd;wpy; mtidg; Gijj;jNghJ thdk; ,Uz;L fple;jJ. me;j ,uTfspy; ahUk; J}q;fpajha; Qhgfkpy;iy. jpiraw;W rpWFUtpfsha; rpjWz;L fiye;Njhk;.


123

mtid epidf;Fk;Nghnjy;yhk; Nrhdpfisj; JNuhfpfnsd;W nrhy;Yk; ,e;ehnshd;wpy; ntl;fpj; jiyFdpa ,Wfpa kdg;ngUntsp ntbj;Jr; rpjwptpLkhg;Nghy; fdk; nfhs;fpwJ. cs;epiwe;J fplf;Fk; mtdpd; epidTfis xt;nthd;wha; mir Nghl;Lg; ghh;f;Fk;NghJ kdR ntl;fpj; jiyFdpfpwJ. Jah;nfhz;L fhyk; eOTfpwJ. Nguiynadg; ngUe;Jah;nfhz;L kdg;ngUntspnaq;Fk; tq;fhs tphpFlh fUQ;Rop nfhz;NlnaOfpwJ. gp. utpth;kd;


஢ண்஧ர்கல௃ைன் ஥கபத்ட௅ யதழனிஹ஬ ீ ஥஺ை ஧னி஬ ஹ஧ளஹ஦ன்... ஥றும் ன௄ நணத்தழல் ஥ளனும் யளடி ஥ழன்ஹ஫ன்....!!

஬ிவட஦ப௃ம் ஋வண ஬ரட்டுகறன்நது....

கனரச்சர஧த்வ஡ ஷ஢சறக்கும் ஡஥ற஫ன் ஋ன்த஡ரல் சறறு

஢ரகரீம் ஋ன்னும் வசரல் ஋வண ஥றகவும் உறுத்துகறன்நது....

124

களதழஹ஬ கடுக்கண் ஺கனிஹ஬ள களப்ன௃... கல௅த்தழஹ஬ள ெங்கழ஬ழ கூந்தஹ஬ள இபண்ைடி... ஧ின்஦மகு ஋஺஦ யளட்ை ன௅ன்஦ம஺க ஧ளர்த்ட௅ ஥ழன்ஹ஫ன்.. ஍ஹனள ஸெளக்கழப் ஹ஧ளஹ஦ன்.... அட௅ அயள் இல்஺஬ அயன் ஋஦ கண்ை஧ி஫கு...!! ஋ங்ஹகள ஧மகழன ன௅கம் ஋ன்ஹ஫ள ஹகட்ை ஸநளமழ... ஍ந்தடி உனபம்... அமகழன ஹதளற்஫ம்.... ெளக்குத் ட௅ணினில் என௉ ன௅க்களல்....!! களற்று ஧ிடிக்க ஺க இல்஬ள ரீ ஹெட்..!! த஺஬ கூை கழப்஧ி... ஧ளயம் அயன் த஺஬ நனிஹபள ெழயப்ன௃... ஺கக஺஭ ஧ிடித்தழடும் ஹ஧ளட௅ தளன் உணர்ந்ஹதன்... ஥ண்஧ன் அல்஬ ஥ண்஧ி ஋ன்று.....!! க஬ளச்ெளபத்தழைம் கல்ஸ஬஫ழ யளங்கழன ஋஦க்கு என்று நட்டும் ஆறுதல் தந்தட௅....!! தழன௉யிமள ஹதரில் ஸதன௉யில் தழன௉ உ஬ள ஹ஧ள஦ அம்ந஦ளயட௅ ஧ச்஺ெ ஧ட்டுடுத்தழ ஹ஧ள஦஺த ஧ளர்த்ட௅....!! தநழழ் ஥ழ஬ள


125

ஷ஡டிப்தந! ஹதடித்ஹதடி அ஺஬ந்த ஋ன்஺஦ குந஧ல்ஹெர்ந்ட௅ ஹகள்யிஹகட்ைட௅. ஹதடும்ஸ஧ளன௉஭ின் ஸ஧னர்தளன் ஋ன்஦ ஋ன்ஹ஫ ஋ன்஦ிைம் ஹகட்஧யர்க஭ிைத்தழல் ஥ளனும், ஹதடும்ஸ஧ளன௉஭ின் ஸ஧ன஺ப அ஫ழஹனன் ஋ன்஫ட௅ம் ஧ளர்஺யனளஹ஬ ஋ன்஺஦ ஧ரிகெழத்ட௅ப் ஺஧த்தழனம் ஋ன்று ஧ட்ைன௅ம் சூட்டி ஧ப஧பஸயன்று க஺஬ந்தட௅கும்஧ல்! ஸ஧னன௉ள்஭ஸ஧ளன௉஺஭ஹன ஹதடும் உ஬கழல் ஸ஧னபற்஫ ஸ஧ளன௉஺஭த் ஹதடு஧யர்கல௃க்கு கழ஺ைக்கும் ஸ஧னர்தளன் ஺஧த்தழனம்ஹ஧ளலும்! வ஭னஜர


126

஋ண஡ரண ஢ீ க஺பஹனளடு ஧ள஺஫ ஸகள஺஬ ஸெய்ட௅ ஹ஧ளட்ைளலும் கைல் அ஺஬ஸனன்றும் ஏனளட௅ இ஺ெச் ெபஸநன்றும் யளைளட௅ உ஦ஹதளபப் ஧ளர்஺ய ஋஺஦க் ஸகளன்று ஹ஧ளட்ைளலும் யிமழ யச்சுக்கள் ீ யி஬களட௅ ன௃ட௅ ஧ள஺ெகள் கு஺஫னளட௅ ன௃யிஹனளடு ஹயர்கள் ன௃஺பஹனளடிப்ஹ஧ள஦ளலும் ந஬ர்ச் ெழரிப்ஸ஧ன்றும் நள஫ளட௅ நணச் ெழ஫ப்ஸ஧ன்றும் ஹ஧ளகளட௅ ஋ன்ஹ஦ளடு களல்கள் யி஺஫ப்஧ளகழப் ஹ஧ள஦ளலும் உ஭த் ட௅ள்஭ல்கள் ட௅ய஭ளட௅ ந஦ ஸயள்஭ம் தளன் அைங்களட௅ ன௅கநழன்஫ழத் ஸதன்஫ல் ன௅டியின்஫ழத் தழரிந்தளலும் உனிர் னெச்ெளதல் ன௅ற்஫ளட௅ ஸநளமழப் ஹ஧ச்ெளதல் யற்஫ளட௅


127

஋ன் ஸ஥ஞ்ஹெளடு களதல் ன௅கம் னெடி ந஺஫ந்தளலும் அதன் யிமழ நட்டும் னெைளட௅ உனிர் ஹயர் ஸெத்ட௅ம் யளைளட௅ யிண்ஹணளடு ஥ழ஬ள ஸயகு டெபம் ஥ழன்஫ளலும் நண்ஹணளைதன் கவ ற்று ஥ீல௃ம் எ஭ி ஸயள்஭த்தழல் ன௃யி னெழ்கும் ஋஦தள஦ ஥ீஹனள ஸதள஺஬ஹயளடு ஹ஧ள஦ளலும் - உன் ஥ழ஺஦ஹயளஸைன் னேகம் ஥ீல௃ம் க஦ஹயளஸைன் கள஬ம் ஸெல்லும். ஷ஦ரஷகஷ்


128

தூ஧ம் துவடக்கும் வசரல் ஧ளர்த்ட௅யிைன௅டினளத டெபத்தழ஬ழன௉க்குநய஺஭ ஥ழ஺஦த்ட௅ உன௉குகழஹ஫ன் தழடீர் ஧ித்தழன் ன௃தழர் அ஫ழனளதய஦ளக ந஦஺த அந்தபத்தழல் ஊஞ்ெல் கட்டி ஆட்டிக்ஸகளண்டின௉க்கழஹ஫ன் ஸெளற்க஭ின் ஧ரிநளற்஫த்தழ஦ி஺ைஹன ஧ீ஫ழடும் அய஭ின் ய஬ழ஺ந஺ன யளக்கழனங்க஭ில் அ஺நக்கயின஬யில்஺஬ ஥ளன் அய஺஭னேம் அயள் ஋ன்஺஦னேம் ன௃஺கப்஧ைங்க஭ில் நட்டுஹந தரிெழத்ட௅க்கழைக்கழஹ஫ளம் ஆனினும் அன௉கன௉ஹக இன௉ப்஧தள஦ ஧ிபம்஺நனின் பகெழனம் னளன௉க்கும் ன௃ரிந்ட௅யிையில்஺஬ ஊ஺நனள஦ யளர்த்஺தகள் உள்ல௃க்குள் உனி஺பப் ன௃஺தத்ட௅ ஧ச்஺ெத்தளயபங்கஸ஭஦ கண்க஺஭ ஈர்க்கழன்஫஦ யி஺தனளகனின௉ந்த ஸெளல் உ஺பனளைல் ஸ஧ன௉கழ யின௉ட்ெநளய் அ஺ெகழ஫ட௅ ஥ளன் அய஭ின் உ஺஫ந்த ஧ிம்஧ங்க஭ில் அயள் யிபல்க஭ில் ஋ன் யிபல்க஺஭ ஸ்஧ரிெழக்கழஹ஫ன் ெளனம் ன௄ெளத ஸயகு஭ினள஦ அயள் களத஬ழல் அயள் அன௉கழ஦ில் அயள் ஸயப்஧த்஺த உணர்கழஹ஫ன் ஥ள஦ற்஫ழன௉க்கும் அயள்


129

஋ன்஺஦ அயள் னெக்குத்தழனளகப் ஧ளயிக்கழ஫ளள் ஋ன்஺஦ அணிந்ட௅ஸகளண்ையள் ஋ன் நழன்னும் எ஭ினில் ஥஺஦கழன்஫யள் ஋ன்஦ிைம் ஋ப்ஹ஧ளட௅ம் இன௉ப்஧தளக ஥ம்ன௃கழ஫ளள் ஸதள஺஬டெபப் ஧னணத்஺த ஥ழகழ்த்த ன௅டினளத ஥ளன் களத்தழபநள஦ அய஭ிற்கள஦ ஋ன் அகத்஺த ஸகளதழத்த குன௉தழனள஬ள஦ க஦த்த ஸெளற்க஭ளல் அய஺஭ ஋ன்னுள் இன௉த்ட௅கழஹ஫ன் ஥ளன் அய஭ளகவும் அயள் ஥ள஦ளகவும் நள஫ழக்ஸகளள்யதழல் யிஹ஥ளதங்க஭ில்஺஬. அய்஦ப்த ஥ர஡஬ன்


130

!!!உணக்கரக ஢ரன்!!! ஋ன்஦யஹ஭

ஹபளஜளய஦த்தழல் தழ஦ம்ஹதளறும் உ஦க்களக ஸெளல்஬ளநஹ஬ ஥ீ யன௉யளய் ஋஦ ன௄யிமழ யளெ஬ழஹ஬-உன் களதல் கழறுக்கன் உனிஹப உ஦க்களக களதல் கயி஺தனளய் ஆ஺ெனில் ஏர் கடிதம் ய஺பந்ஹதன் யெந்த நள஭ி஺க இல்஺஬ இல்஺஬ தளஜ்நலளல் உ஦க்களக-஋ன் இதன ஹகளனி஬ழல் ஹக஭டி கண்நணி -஥ீ கன்஦த்தழல் ன௅த்தநழட்ைதளல்


131

அ஺஬஧ளனேஹத ஋ன்ந஦யள஦ில் ஧ிரினன௅ைன் ஧ிரினநள஦யஹ஭ ன௄ஹய உ஦க்களக ஧ிரினளத யபம் ஹயண்டும் னளட௅நளகழ -உன்னுைன் களதல் ஸகளண்ஹைன் கள்ய஦ின் களத஬ழ னளபடி ஥ீ ஹநளகழ஦ி ஥ட்ன௃க்களக நறு஧டினேம் ஥ீ யன௉யளய் ஋஦ களதலுக்கு நரினள஺தனேைன் உ஦க்களக ஥ளன்!!! ஢஬஢ீ ஡ன்.஢஬஧த்஡றணம்


132

஡றபேகும் ஥ணப௃ம் கபேகும் ஢ரனும்.. ஋டுத்ததற்ஸகல்஬ளம் இப்ஹ஧ள இடிந்ட௅஺ைந்ட௅ ஸ஥கழழ்ந்ட௅ன௉கும் குமந்஺தத் த஦நள஦ ந஦ஹெ ஹகள்..! ன௄வு஬கழல் ஏடும் ஥ீர் ஹநஹ஬ என௉ ன௅஺஫தளன் நழதழக்ஹகலும் யளடும் ந஦ஸெ஦ினும் யமழ ஥ீ஭ ஧மகழ யிடும் கள஬ம் ெழபஞ்ெவயி ந஺஬ ஺கனில் ஺யத்த஧டி ஞள஬ம் ன௅ல௅யட௅ஹநன் ஥ைந்ஹதளடித் தழரினேதடி..? ஞள஧க ந஫தழக்கும் ஥ம் ய஬ழக்குப் ன௄சுதற்கும் தள஧த்தழல் ட௅டிக்கும் த஭ிர் ந஦஺ெ யி஺஫க்க ஺யத்ட௅ கழ஺ைத்தத஦ில் யளமப் ஧மக்குதற்கும் அட௅ ஺கனில் யி஺ைஸனன்஫ழல்஬ளத யி஺ை நன௉ந்஺த ஺யத்தழன௉க்கு யி஺ைனிட௅யள இல்஺஬, யண் ீ ஹ஧ச்சு ஋஦ச் ஸெளன்஦ளல் உ஺ை நளற்஫ழப் ஹ஧ளயட௅ ஹ஧ளல் உைம்ன௃, அதற்ஸகன்஦ யி஺ைத்ஸதரிவு ஹயறு கழைக்கழ஫ட௅..?


133

஋ன் ஺கனில் உன் யளழ்வுக்ஸக஦த் தந்த ஏர் ஧த்ட௅ யி஺ைக஭ிஹ஬ ஥ன்஫ளகப் ஧ளர்த்ட௅ ஥ல்஬த஺஦த் ஹதர்ந்ஸதடுத்ஹத உன் ஺கனிற் தந்ஹதன் உன௉ப்஧டினளய் இட௅ ஧ற்஫ழ ஋ன்஦ிைத்தழல் ஌ட௅ம் ஹகட்களஹத யி஺ைச் ஸெடினின் யி஺த ஋ன்ஹ஫ள யந்ட௅ யழ்ந்தஸதன்஦ில் ீ அதன் தன்஺ந ெ஺தப்஧ிடிப்ன௃, ய஭ர்ச்ெழ, ெளட௅ரினம் ஋ன்஧ஸதல்஬ளம் யில௅ம் யி஺தனினுள்஭ின௉ந்ட௅ யந்தட௅ தளன் ஥ள஦ளக ஋ல௅ம் ஸெடினில் ஌ட௅ம் நளற்஫த்஺தச் ஸெய்னயில்஺஬ உல௅ட௅ ஥ீர் ஧ளய்ச்ெழ உபநழட்ை நண்ஸணளன்஫ழல் யில௅ந்தளய் யி஺தனளக ஋ங்கழன௉ந்ஹதள நண் தன்஺ந ஸெமழத்ஸதல௅ம்ன௃ம் ஸெடினின் ெழற் ெழ஫ழன இனல்ன௃க஭ில்


134

எமழக்ஹக஬ள உன௉யத்஺த ஊற்஫ழ யிடும் அட௅ கூை கள஬ஹநள அந்தக் கன௉ நண்ஹணள யடித்ததல்஬ டெ஬நளய் இன௉க்கும் ட௅யக்கத்தழன் ஺கஸனளன்ஹ஫ ஞள஬ப் ஧பப்஧ின் ஥஺ை ன௅஺஫஺ன தன் யின௉ப்஧ில் கள஬நளய் நளற்஫ழ ஺யத்ட௅஭ட௅ நற்஫஧டி யி஺தஸெய்தல் யி஺தக்குள்ஹ஭ ஹயண்டின஺தப் ன௄ட்டி ஺யத்ட௅ ஸ஧ளதழ ஸெய்தல் ஋ன்஧ஸதல்஬ளநதன் ஹய஺஬ யி஺த யம ீ அதற்குள்ஹ஭ அமகளக ஆமச்ஸெட௅க்கழனேள்஭ அவ்யவ் யி஺தக஭கட௅ ஆற்஫ல்கல௃க் ஹகற்஫஧டி அயற்஺஫ யமழ ஥ைத்தழச் ஸெல்யட௅தளன் ஋ன் ஹய஺஬ இயற்஺஫ யிை என்றும் ஥ள஦஫ழஹனன் இன்ஸ஦ளன்று, ஥ழ஬ள஺யப் ஧ளர்த்த஧டி


135

஥ீ ஥ைக்க அட௅ உந்தன் க஬ள஧க் களத஬ழனளய் ஺க ஥ீட்டித் ஸதளைர்ந்ட௅ யன௉ம், ஋ன்஺஫க்கும் அட௅ உந்தன் ஧ின்஦ளஹ஬ யன௉யதழல்஺஬ ஋ண்ட௃கழ஫ளய் உன் ந஦த்தளல் அப்஧டினளய் அட௅ ஹ஧ள஬ ஥ளனும் என௉ ஹ஧ளட௅ம் ஥கர்யதழல்஺஬ ஋ன் ந஦஺ெக் ஹகளண என௉ ஹ஧ளட௅ம் யிடுயதழல்஺஬ ஋ன்஦ின௉ப்஧ில் இன௉ந்த ஧டிஹன தளன் உங்க஭ி஺஦ இனக்குகழஹ஫ன் யன௉ந்தழ ஥ீயர்ீ தளன் ஹ஧ளகழன்஫ீர் யன௉கழன்஫ீர் கள஬ம் ஥ளன் ஋ன்றும் கடுக஭வும் அ஺ெயதழல்஺஬ கன௉நச் ெழபத்஺தனி஦ளல் கண் கூை இ஺நப்஧தழல்஺஬ ஆத஦ி஦ளஸ஬ன் ன௅ன்஦ளல் அல௅தல௅ட௅ ஹகள்யிக஺஭ அடுத்தடுத்ட௅க் ஹகட்களஹத ஋ன்஫ ஧டி


136

த஺஬ ஹகளதழப் ஹ஧ள஦தடி கள஬ம் ஋ன் ஸெய்ஹயன் உ஺஬ ஸகளதழக்கும் ஹகள்யிக஺஭ ஋ப்ஹ஧ளட௅ம் ஹகட்கழன்஫ ந஦ஹந ஋ன் ந஺஦னளஹ஭ நளதபஹெ உன்னு஺ைன, ந஺஦னளஸ஭ன்கழன்஫ ஸ஧னற் குணத்ட௅க்ஹகற்஫஧டி ஋஺஦னள஭ ஥ழ஺஦க்களஹத என௉ ஹ஧ளட௅ம் ஋டுத்ததற்கும் ஋ன் ஹநஹ஬ ஧ளய்ந்ட௅ ஋ரினளஹத உன்஦ளஹ஬ ஹகட்க ன௅டினேஸந஦ில் ட௅யக்கத்஺த ஸதளைக்கழ ஺யத்த அந்தத் டெ஬த்தழன் அ஬கு஺ைத்ட௅ ஺க ன௅றுக்கழ ஥ளலு ஹகட்டுக் ஸகளள் ஥ளள் ன௅ல௅க்க அ஺த யிடுத்ட௅ உள்ஹ஭ஹன ன௅ைங்கழக் கழைந்த ஧டி ன௅டினளநல் னெச்ெழல௅த்ட௅ யிடுயதற்ஹக ன௅க்குகழ஫ ஋ன்஦ிைஹநன்..? ஋த்த஺஦ ஹகள்யி யிெளப஺ணக்ஸகன்று தளன் ஋ன்஦ளஹ஬ ஧தழல் ஸெளல்஬ இனலும்..?


137

கண்஺ணப்஧ளர்.. கட்டிச் ெழயப்஧ளகக் க஬ங்கழப் ஹ஧ளய்க்கழைக்கழ஫ட௅ யிட்டு யிடு ஋ன்஺஦ யண் ீ ஹகள்யி தழ஦ம் ஹகட்டு ஸ஧ளட்ஸைன்று ஹ஧ளயதற்கு ஺யக்களஹத ஋ன் ஹதள஺஭ கட்டிப் ஧ிடித்தல௅ட௅ ஸகளல்஬ளஹத ஹ஧ள ந஦ஹந.. யிட்டு யிடு ஋ன்஺஦ ...

஡ற.஡றபேக்கு஥஧ன்


138

தகற஧ப்தடர஡ க஬ிவ஡கள் ஋ழு஡ப௃டி஦ர஡

க஬ிவ஡கபரக ஢ம்

கர஡னறன் ஥றகு஡றகள் ஥ட்டும் ஢ம்஥றல்

஥றஞ்சற ஷதரணது ஢ீ

஋ழு஡ற஦

ஷதரல், ஋ப்ஷதரதும் ஋ம்஥றல் தகற஧ப்தட்ட ஋ச்சங்கபரய் ஢ம் க஬ிவ஡கள் ஥டடும் ஋ன்நரய்

஢றஜம்஡ரன் வதண்ஷ஠ ஬ினகறச் வசன்று

வ஬கு ஢ரட்கபரண தின்பும்

஡றபே஥஠ம் கூடி

ஷ஬வநரபேத்஡றஷ஦ரடு ஬ரழ்வ஬ தகற஧ ப௃டி஦ரது ஡றவச

஡டு஥ரநற஦

அந்஢ற஦ணரகற ஷதரண ஥றகு஡ற ஬ரழ்஬ில் ஢ீ ஥ட்டும்

஥நக்க ப௃டி஦ர஡

஧஠ங்கபின் இவசவ஦ ஋ன்னுள் ஋ழுப்புகறநரய்


139

ப௃஡ல் கர஡வனப௅ம் ப௃஡ல்

ப௃த்஡த்வ஡ப௅ம்

஋ங்ஷக வசன்று ஢ரன் வ஡ரவனப்தது… ஷதரதும் இந்஡ ஬ரழ்வு ஋ன்நரலும்

சர஬஡ற்கும் வ஡஦ரி஥ற்று

஥ீ பர஡ உணது ஞரதகங்கவப ச஡ர கரனப௃ம் சு஥க்கும்

இந்஡ ஡஠ி஦ணி;ன்

஥றகு஡ற ஬ரழ்வு ஥ட்டும்

஋ன்ண ஆற்று வ஬பிகபின்

க஬ிவ஡கவப ஡஧஬ர ஷதரகறன்நது. ஦ரர் ஷ஥லும்

஋ந்஡ புகரபேம் இப்ஷதரதும் இல்வன!

வ஢ரறுங்கற஦ கணவுகள்

உன்வண ஬ிட்டு திரிந்஡ ஢ரபில் ஋ணக்கு வ஡ரி஦஬ில்வன

இப்ஷதரது஡ரன் ஢ீ

஋ன்வண ஬ிட்டு திரிந்஡து ஷதரல் அநறகறஷநன்…

஋ப்ஷதர஡ர஬து

உன்னுடன் வகஷகரர்த்து ஒஷ஧ ஒபே வ஢ரடி ஷ஢஧ம் அந்஡ த10ங்கர஬ில்


140

஢றவணத்து ஢றவணத்து தரர்த்ஷ஡ன் தரடவன தரடி இநந்து

஬ிடவும்

இணிப௅ம் திரி஦ர஥ல் இபேக்கவும் ஋ங்ஷகனும் ஒபே சந்஡ர்ப்தம்

ஷ஡ரன்நர஡ர ஋ன்ஷந

஥ணம் ஬ிசு஬ரசப்தடுத்துகறன்நது அக்ணி

ஆணரலும் அக்ணி

உன் க஬ிவ஡கவப தடிக்கும் ஷதரது

வ஢பேப்பு கள்பிகபரய் ஋ன் இ஡஦ம்

஋ரிந்து வகரண்டு஡ரன் இபேக்கறன்நது… ஋ப்ஷதர஡ர஬து உன்னுடன்

வகஷகரர்த்து

ஒஷ஧ ஒபே வ஢ரடி ஷ஢஧ம் அந்஡ த10ங்கர஬ில்

஢றவணத்து ஢றவணத்து தரர்த்ஷ஡ன்

தரடவன தரடி

இநந்து ஬ிடவும்

இணிப௅ம் திரி஦ர஥ல் இபேக்கவும் ஋ங்ஷகனும் ஒபே

சந்஡ர்ப்தம் ஷ஡ரன்நர஡ர ஋ன்ஷந


141

஥ணம்

஬ிசு஬ரசப்தடுத்துகறன்நது அக்ணி

ஆணரலும் அக்ணி

உன் க஬ிவ஡கவப தடிக்கும் ஷதரது

வ஢பேப்பு கள்பிகபரய்

஋ன் இ஡஦ம் ஋ரிந்து வகரண்டு஡ரன் இபேக்கறன்நது…

---நளரிநஹகந்தழபன்


142

஥வ஫஦ின் ஬ர்஠ம்

ந஺ம ஥ீர் யமழந்ஹதளடும் ஸதன௉யில் ன௅஺஦னில் அய஭ின் ன௅கம் ஹ஧ளகும்தழ஺ென஫ழந்ட௅ ஸநட௅யளக ஥ைக்கழஹ஫ன்… கு஺ை ஧ிடிக்களத ந஺ம ஥ள஭ில்தளன் ந஺ம ஹநல் இன௉க்கும்யர்ணம் ஧ற்஫ழன யளெ஺஦ ஋ன்஦ில் ஋ல௅கழன்஫ட௅… நற்ஸ஫ளன௉ ஧ிப஬னம் ஸ஧ன௉கும் ஥கபச் ெள஺஬னில் என௉ யமழஹ஧ளக்க஦ின் ஧ளை஺஬ஹ஧ளல் அயபயன௉க்கள஦களனங்கல௃ைன் தழ஦ன௅ம் தன௉ம் அலுய஬க ஥ழனளனங்கள்…! ன௅஫க்க ன௅டினளதயள் ஧ற்஫ழன ஹெளக ஧ளை஬ழன் யரிக஭ில்ஸகளஞ்ெம் ஹ஥பம் இ஺ை தங்கழ ஹ஧ளகும்


143

யர்ண ஜள஬ ந஦த்஺த ஋ப்ஹ஧ளட௅ம் நளற்஫ழயிை ன௅டினளத ஧டி இ஺ெ ஸதன௉க்க஭ில் ஋஦ட௅ உள்ஹ஭ளடும் ஥ழ஺஦஺ய இ஺ெக்கழன்஫ட௅ ன௃ரினளத ஧ளை஬ழன் தள஭஬னம்..! ந஺மனின் ன௉ெழ஺ன ஧ன௉கழ ஧ன௉கழ தழ஦ன௅ம் கு஺ைக஺஭ யிட்ஸைளமழத்ட௅ ட௅ள்஭ின ஧ள்஭ிக் கள஬ங்கள் நட்டும் ஆன்நளயின் ஧ளை஬ளக ந஺ம஺ன ந஦தழல் க஺பக்கழ஫ட௅… ஥ீரின்ன௃஦ிதம் ஋ல்஬ள யற்஺஫னேம் யிை ஸ஧ரினட௅ ! ஥ீர் ஸ஧ரினட௅ ஥ீர் அன்ன௃ள்஭ட௅ ஥ீர் அன௉஺நனள஦ட௅ ஥ீர் இன்஫ழ அ஺நனளட௅ யளழ்வு..! ஥ரரி஥ஷகந்஡ற஧ன்


144

஥ீ ன்குஞ்சுகள்

கண்ணளடித் ஸதளட்டினில் இன௉ந்த நீ ன்குஞ்சுகள் என௉஥ளள் ட௅ள்஭ி யில௅ந்த஦ நளடுகள் தழன்னும் ஺யக்ஹகளல் கற்஺஫க்குள் எ஭ிந்ட௅ யி஺஭னளடி஦ ஹயப்஧ங் குச்ெழக஺஭ப் ஸ஧ளறுக்கழஸனடுத்ட௅ கன௉ம்ஸ஧஦ச் ெப்஧ித் ட௅ப்஧ி஦ யன஬ழல் சூைடித்ட௅ ஥ீக்கழன ‘஧தர்’ ஋ல்஬ளம் ஧ளற்கஞ்ெழக்ஸக஦ த஺஬னிற் சுநந்ட௅ ஥ழ஬த்தழல் ஥ீந்தழ யந்த஦


145

யதழனிற் ீ ஹ஧ள஦யர்க்கு ஸகளல்஺஬ப்ன௃஫ச் ெளநளஸ஦ல்஬ளம் யிற்றுப் ஧ி஺மத்த஦ தழன௉யிமள ஹந஺ைனில் ஌஫ழ ஆழ்கைல் ஧ற்஫ழனேம் அதன் அற்ன௃தங்கள் ஧ற்஫ழனேம் ஥ட்ெத்தழபநீ ன்க஭ின் அமகு ஧ற்஫ழனேம் அ஭ந்ட௅ ஸகளட்டி஦ இப்஧டித்தளன் ஺யக்ஹகள஺஬ச் ெப்஧ித் தழன்னும் ந஦ிதநளடுகள்ஹ஧ளல் க஺தனடிக்கழன்஫஦ ஸதளட்டினில் இன௉ந்ட௅ ட௅ள்஭ியில௅ந்த நீ ன்குஞ்சுகள். 04/2011 து஬ர஧கன்


146

஦ரபேவட஦ ஋லும்புக்கூடுகள்?

ந஬க்குமழக஭ி஬ழன௉ந்ட௅ தீர்க்கப்஧ட்ை ஋லும்ன௃க்கூடுகள் னெடிக஭ின் ஹந஬ளல் ஸய஭ித்தள்ல௃ய஺த ன௅த஬ழல் குமந்஺தகஹ஭ ஧ளர்த்த஦ர் இ஺ய உனிர் ஧ிரிந்த஺஬னேம் னளன௉஺ைன ஋லும்ன௃க்கூடுகள்? ெை஬ங்கல௃ைன் கட்டிப் அைக்கம் ஸெய்னப்஧ட்ை ஧஬஺கத்ட௅ண்டுக஭ிலும் ஧டிக்க ன௅டினளத கு஫ழப்ன௃க்கள் இன௉க்கழன்஫஦ ெை஬ங்கல௃ைன் நீ ட்கப்஧ட்ை ஧஺஦ நட்஺ைக஭ில் எ஬ழ ஧ிரிந்த யளர்த்஺தகள் எட்டினின௉க்கழன்஫஦ அைக்கழ ந஬க்குமழக஭ில் தள்஭ப்஧ட்ை ஸ஧ள஬ழத்தீன் ஺஧க஭ின் னெ஺஬க஭ில் அைங்கழனின௉க்கும் உனி஺ப ஹதடும் தளய்நளர்கள் யந்தழன௉க்கழன்஫஦ர். கல௅த்தழல் கட்ைப்஧ட்டின௉ந்த ென஺஦ட் குப்஧ிக஭ில் இறுதழ யளர்த்஺தக஺஭ அயர் ஥ழபப்஧ி யிட்டுப் ஹ஧ளனின௉க்கழ஫ளர்கள் ஺கனில் இ஬க்கத்தகடுகள் கட்டின கறுப்ன௃ கனிறுக஭ில் இன௉ந்த ன௅டிச்சுக்க஭ி஦ி஺ைனில் ட௅னர்க் கள஬ம் ஧டிந்தழன௉க்கழ஫ட௅


147

யரிச்ெவன௉஺ைனின் களற்ெட்஺ை நட்டும் அணிந்தழன௉க்கும் இபண்டு ஋லும்ன௃க்கூடுக஭ில் அமழக்கப்஧ட்ை தளய்஥ழ஬த்தழன் ய஺ப஧ைம் கவ ஫ப்஧ட்டின௉க்கழ஫ட௅ கழணற்று யள஭ினில் தன் ஧ிள்஺஭னின் கண்க஺஭ என௉ தளய் ஋டுத்ட௅ ஺யத்தழன௉க்கழ஫ளள் ஌ன் ெை஬ங்கள் ந஬க்குமழக்குள் எ஭ிக்கப்஧ட்ை஦? உக்கழப்ஹ஧ளகளத ெ஺தத் ட௅ண்டுகள் ஸ஧ன௉ங்க஦யின் ஋ச்ெங்க஭ளய் உன௉ந்ட௅ ஸகளட்டுகழன்஫஦ களல்ெட்஺ை நட்டும் அணிந்த என௉ ஋லும்ன௃க்கூட்டில் என௉ ஸ஧ண் தன் கணய஦ின் நடினளத ன௃ன்஦஺க஺ன ஹதடுகழ஫ளள். ஧ிை஺ய சுற்஫ப்஧ட்டின௉க்கும் ஋லும்ன௃க்கூட்டில் ஆமநளக யில௅ந்தழன௉க்கும் கவ ஫ல்க஺஭ ஋ல்ஹ஬ளன௉ம் ஋ண்ட௃கழ஫ளர்கள் ஥ழர்யளணநளனின௉க்கும் ஋லும்ன௃க்கூட்டில் குமந்஺தகள் தங்கள் தந்஺த தளய்க஺஭ உணன௉கழன்஫஦ர் அ஺ைனள஭ங்க஭ளக ஸ஧ள஬ழத்தீ஦ில் உக்களட௅ ஧டிந்தழன௉க்கும் களனங்க஺஭னேம் யக்கங்க஺஭னேம் ீ ஆற்஫த் ட௅டிக்கழன்஫஦ர் தளங்களதழன௉க்கழ஫ தளய்நளர்கள் ந஬க்குமழனில் ெை஬ங்கள் ஥ழ஺஫த்ட௅ நகழழ்஧யர்கள் னளர்? ஆக்கழபநழப்஧ள஭ர்க஭ளல் னெைப்஧ட்ை கழணற்றுக்குள் உனிர் ய஺த஧ட்ை நணம் கழ஭ம்ன௃கழ஫஺த ஥ளன் ஧ளர்க்கழஹ஫ன் அயர்கள் இ஫ங்கழ ஺கக஺஭ கல௅யி னெழ்கழன கழணற்றுக்குள் தண்ண ீரில் இபத்தக்க஺஫கள் நழதக்கழன்஫஦ ஋஦ தளய் ஸெளல்லுகழ஫ளள் இடி஧ளை஺ைந்த சுயர்க்க஺பக஭ில்


148

ெழத்தழபய஺தனின் ஹகளடுகள் ஥ழ஺஫ந்த ஋லும்ன௃க்கூடுக஭ின் த஺஬கள் இறுக்கநளக னெடுண்டு கழைப்஧஺தனேம் குமந்஺தகள்தளன் ஧ளர்த்த஦ர் ஌ன் ஌லும்ன௃க்கூடுகள் ஸய஭ினில் யன௉கழன்஫஦? ஋லும்ன௃க்கூைளகும் ஥கபத்தழல் குமந்஺தக஭ின் கண்க஺஭ ஸ஧ளத்தழக் ஸகளண்டு யளன௉ங்கள் இ஺ய ஹதடின஺஬ந்ட௅ ஸகளண்டின௉க்கும் னளன௉஺ைன ஋லும்ன௃க்கூடுகள்?

஡ீதச்வசல்஬ன்

___________________________


149

இன்று புத்஡க ஡றண஥ரகும். இன்று உ஬க ன௃த்தக

தழ஦நளகும்.எவ்ஸயளன௉ ஆண்டும் ஌ப்பல் இன௉஧த்தழனென்஫ளம் தழகதழ

உ஬க ன௃த்தகதழ஦நளகக்

ஸகளண்ைளைப்஧டுகழன்஫ட௅. ன௃த்தகங்கள் ஧டிப்஧஺த

அதழகரித்தல்,ன௃தழன ன௃த்தகங்கள்

ஸய஭ினளக உதவுதல்,ன௃த்தகக்

கண்களட்ெழக஺஭ ஥ைத்ட௅தல் ஹ஧ளன்஫

ஸெனல்க஺஭ ஊக்குயிக்கும் தழ஦நளக இத்தழ஦ம்

அ஺நகழ஫ட௅.இந்஥ளள்

'னேஸ஦ஸ்ஹகள"அ஺நப்஧ி஦ளல் ஥஺ைன௅஺஫ப்஧டுத்தப்஧ட்ைட௅. ஹெக்ஸ்஧ினர்,ஸெர்யளண்டிஸ் ஹ஧ளன்஫ ன௃கழ் ஸ஧ற்஫ இ஬க்கழனயளதழகள் ஆனிபத்தழ அறுடைற்஫ழ

஧தழ஦ள஫ளம் ஆண்டு ஌ப்பல்

இன௉஧த்தழ

னென்஫ளம் ஥ளள்

ந஺஫ந்த஦ர்.இ஬க்கழனத்தழல் இயர்க஭ின் ஧ங்க஭ிப்஺஧

ஹ஧ளற்றும் ய஺கனில் இன்஺஫ன

஌ப்பல்,இன௉஧த்தழனென்஫ளம் தழகதழ஺ன


150

உ஬க ன௃த்தகதழ஦நளக

னேஸ஦ஸ்ஹகள அ஺நப்ன௃

ஸதளண்ட௄ற்஫ழ஺னந்தழல்

அ஫ழயித்தட௅.அதன்஧டி அத்தழ஦ம்

இன்றுய஺ப ஸகளண்ைளை஧டுகழ஫ட௅.

இ஺஭ன த஺஬ன௅஺஫கல௃க்கு ன௃த்தகம் உள்஭

஧டிப்஧தழல்

உனர்ச்ெழ஺னனேம்,நகழழ்ச்ெழ஺னனே

ம்,

யளெழப்஧தளல் கழ஺ைக்கும்

஧஬ன்க஺஭னேம் ன௃ரின஺யத்தல்,ன௃த்தகக்

கண்களட்ெழகள்,ன௃தழன

ன௃த்தகங்க஺஭ ஸய஭ினிட்டு அ஫ழன௅கம் ஸெய்தல்,ெழ஫ப்ன௃

க஬ந்ட௅஺பனளைல்கள்,ஹ஧ளன்஫

஥ழகழ்ெழக஺஭ ஌ற்஧ளடு ஸெய்தல்,தபநள஦ ன௃த்தகங்க஺஭ ஋ல௅ட௅ம்

஋ல௅த்தள஭ர்க஺஭ ஧ளபளட்டுதல்,

ஹ஧ளன்஫ அம்ெங்கஹ஭ இத்தழ஦த்தழல்

ஹநற்ஸகளள்஭ப்஧ை

ஹயண்டின஦யளகும்.இட௅ஹய இன்஺஫ன

஥ள஭ின் ன௅க்கழனத்ட௅யநளகும்.

ஹநற்கு஬க ஥ளடுக஭ில் ஧பய஬ளக ஸகளண்ைளைப்஧டும் இந்த ஥ள஺஭ னென்஫ளம் உ஬க஥ளடுக஭ிலும்

அனுெரிக்க

அபசுகல௃ம்,அ஺நப்ன௃கல௃ம்,அ஫ழயளர்ந்த


151

ஸ஧ன௉நக்கல௃ம்,ஆய஦ ஸெய்னஹயண்டும்.

கு஫ழப்஧ளக உ஬கஸநல்஬ளம் உள்஭ தநழழ் இ஬க்கழன யளதழகள்,தநழழ்

஋ல௅த்தள஭ர்கள், தநழழ் இ஬க்கழன

அ஺நப்ன௃கள் ன௅ன்஦ின்று இந்த உ஬க

ன௃த்தக தழ஦த்஺தக் ஸகளண்ைளை ஹயண்டும்.஧ளைெள஺஬கள்,

கல்லூரிகள், த஦ினளர் கல்யி

஥ழ஺஬னங்கள்,ஹ஧ளன்஫

அ஫ழவுகூைகங்க஭ிலும் இத்தழ஦ம் ஸகளண்ைளைப்

஧ைஹயண்டும்.

"஥ட்ன௃ ஹயண்டுநள ஥ளடிஹன டை஬கம்

ஸெல்"

"டைல்க஺஭ப்ஹ஧ளல் ெழ஫ந்த ஥ண்஧ன்

ஹயஸ஫ளன௉யர் இல்஺஬" ன௃த்தகங்க஺஭

யளெழக்கும்,சுயளெழக்கும்,ஹ஥ெழக்கும்

அ஫ழஞர்க஭ின் அனு஧யச் ஸெளற்கள்

இ஺ய.

஥ம்நழைம் ஹகள஧ப் ஧ைளத ஥ல்஬ ஥ண்஧ன் ன௃த்தகம்.யளழ்஺கனில் எவ்ஸயளன௉ ஥ழ஺஬னிலும் ஥ைக்கும்

களரினங்க஺஭ அனு஧யித்ட௅த்தளன் ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்஭ஹயண்டும்

஋ன்஫ழல்஺஬.நள஫ளக அ஫ழவுஜீயிகள்,

ஸெளல்஬ழன, யிெனங்க஺஭ அயர்க஭ின்


152

டைல்க஭ின்னெ஬ம் ஸதரிந்ட௅ஸகளண்டு ஥ளம்

அ஫ழ஺யப் ஸ஧஫஬ளம்.

ஆகஹய இன்஺஫னத் தழ஦த்஺த ஏர்

இ஦ின தழ஦நளக கன௉ட௅ஹயளம்.

******************************************************** ********************************************** ஷகர஬ிலூர் வசல்஬஧ரஜன்.


153

சதுப்பு ஢றனம் அய஺஭ இதற்குன௅ன் ஹயறு ஋ங்ஹகனேம் கண்ைதளக அயனுக்கு ஥ழ஺஦வு இல்஺஬. ஥ழச்ெனநளக ஥ளன்

கண்டின௉க்க ன௅டினளட௅ ஋ன்றுதளன் அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். ஌ஸ஦ன்஫ளல் அயன் அடிக்கடி நட்ைக்க஭ப்ன௃க்கு யன௉யதழல்஺஬. யந்தளலும் யளெழகெள஺஬க்குள் யப அயனுக்கு ஹ஥பம் கழ஺ைப்஧தழல்஺஬. ஋ப்ஹ஧ளஹதள இபண்ஸைளன௉ ன௅஺஫தளன் அயன் இங்கு யந்தழன௉க்கழ஫ளன். இயள் அடிக்கடி ஧ின்ஹ஦பங்க஭ில் யன௉யள஭ளக்கும் ஋ன்று ஥ழ஺஦த்தளன். அயள், அயனுக்கு இைட௅ன௃஫நளகச் ெழ஫ழட௅ தள்஭ி அநர்ந்தழன௉ந்தளள். அயனுக்கு அய஺஭ நீ ண்டும் என௉ன௅஺஫ ஧ளர்க்க ஹயண்டும் ஹ஧ளல் இன௉ந்தட௅. ஆனினும் ன௃த்தகத்஺தஹன யளெழப்஧ட௅ஹ஧ளல் அயன் ஧ளய஺஦ ஧ண்ணி஦ளன். ஋ன்஫ளலும் ந஦ம் அ஺஬஧ளய்ந்தட௅.

ன௃த்தகத்தழல்

என்றுஹந அயனுக்குப் ஧ிடி஧ையில்஺஬. ஸயறும் ஋ல௅த்ட௅க்க஺஭க் கண்கள் ஹநய்ந்ட௅ஸகளண்டு ஸென்஫஦. இன்னும் அயள் தன்஺஦ஹன ஧ளர்த்ட௅க் ஸகளண்டின௉ப்஧ட௅ஹ஧ளல் அயன் உணர்ந்தளன். ன௃த்தகத்தழல் கு஦ிந்தழன௉ந்த தன் ஸ஥ற்஫ழனில், அயள் யிமழப்஧ளர்஺ய ஧ட்டுச் சுடுயட௅ ஹ஧ளல் அயனுக்கு உணர்வு தட்டினட௅. அயன் த஺஬஺ன ஥ழநழர்த்தழப் ஧ளர்த்தளன். ஆ஦ளல், அயள் அய஺஦ப் ஧ளர்த்ட௅க் ஸகளண்டின௉க்கயில்஺஬. தன் ஧ளட்டில் ன௃த்தகத்஺தப் ஧ளர்த்ட௅ ஸகளப்஧ினில் ஌ஹதள கு஫ழப்ன௃ ஋ல௅தழக் ஸகளண்டின௉ந்தளள். அஹத ஹந஺ெனில் அய஺஭ச் சுற்஫ழ அயல௃஺ைன ஹதளமழகள் னெயர் அஹதஹ஧ளல் ஌ஹதள கு஫ழப்ன௃ ஋ல௅தழக் ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள். அயர்க஭ில் என௉யன௉ம் அய஺஦க் கய஦ிக்கஹய இல்஺஬.


154

அயனுக்கு அட௅ ெழ஫ழட௅ ஌நளற்஫நளக இன௉ந்தட௅. ஸயட்கநளகவும் இன௉ந்தட௅. அயள் தன்஺஦ஹன ஧ளர்த்ட௅க் ஸகளண்டின௉ப்஧தளக ஥ழ஺஦த்த஺த ஋ண்ணினஹ஧ளட௅ அயனுக்குச் ெழ஫ழட௅ அயநள஦நளகவும் இன௉ந்தட௅. அயன் நீ ண்டும் அந்த நளதப் ஧த்தழரி஺கனில் த஺஬ கு஦ிந்தளன். தளன் அய஺஭ப் ஧ளர்த்த஺த நற்஫யர்கள் ஧ளர்த்தழன௉க்கக்கூடும் ஋ன்று தழடீஸப஦ அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். நற்஫யர்கள் தன்஺஦ப் ஧ி஺மனளக ஥ழ஺஦ப்஧஺த அயன் யின௉ம்஧யில்஺஬. னளன௉ம் தன்஺஦க் கய஦ிக்கழ஫ளர்க஭ள ஋ன்று அயன் த஺஬ ஥ழநழர்ந்ட௅ சுற்஫வும் ஧ளர்த்தளன். னளன௉ஹந அய஺஦க் கய஦ிக்கயில்஺஬. ஋ல்ஹ஬ளன௉ம் தம்஧ளட்டில் ஧த்தழரி஺கக஺஭னேம் ெஞ்ெழ஺கக஺஭னேம் ன௃பட்டிக்ஸகளண்டும் யளெழத்ட௅க் ஸகளண்டும் இன௉ந்த஦ர். ஋ங்கும் அ஺நதழனளக இன௉ந்தட௅. தளள் ன௃பல௃ம் ஏ஺ெ஺னயிை நற்஫஧டி அ஺஫ ஸநௌ஦நளகஹய இன௉ந்தட௅. ெற்றுத் தள்஭ி ஹந஺ெத் ஸதளங்க஬ழல் இன௉ந்த அந்தக்கண்ணளடி ஹ஧ளட்ை ந஦ிதன் இ஺ைக்கழ஺ை கள஺஬ இல௅த்ட௅ ஥ீட்டுயதளல், ஸென௉ப்ன௃ த஺பனில் உபளனேம் ஏ஺ெ ஸநட௅யளகக் ஹகட்ைட௅. டெபத்ஹத கல்஬டிப் ஧ள஬த்தழன் ஊைளகப் ஧ஸ் என்று ஹ஧ளயட௅ ென்஦஬ழன் ஊஹை ஸதரிந்தட௅. கவ ஹம ஧பந்ட௅ கழைக்கும் யளயினி஬ழன௉ந்ட௅ யன௉ம் களற்று ஹநல் நளடினில் நழகவும் இதநளக யெழனட௅. ீ அயன் ஹநல்நளடிக்கு ஌஫ழ யந்தஹ஧ளட௅தளன் அய஺஭க் கண்ைளன். ஋ல௅ட௅ய஺த யிட்டுயிட்டு அயள்தளன் அய஺஦த் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்த்தளள். அயள் நட்டுநழல்஺஬; ஹநல் நளடினில் இன௉ந்த ஋ல்ஹ஬ளன௉ம்தளன் அய஺஦ என௉ கணம்஧ளர்த்தளர்கள். ஧ளர்த்ட௅யிட்டு நீ ண்டும் தங்கள் யளெழப்஧ில் கய஦த்஺தப் ஧தழத்ட௅க் ஸகளண்ைளர்கள். ஋ல்ஹ஬ளன௉ம் அய஺஦ப் ஧ளர்த்தட௅ம் அயனுக்குக் கூச்ெநளக இன௉ந்தட௅. அயன் யளெழகெள஺஬க்குப் ஸ஧ளன௉த்தநழல்஬ளத ெப்஧ளத்஺த அணிந்தழன௉ந்தளன்.


155

ெப்஧ளத்தழன் அடிப்஧குதழனில் அடித்தழன௉ந்த இன௉ம்ன௃ ஬ளைங்கள் ெவஹநந்ட௅த் த஺பனில் ஸைளக்... ஸைளக்... ஋ன்று ெத்தம் ஋ல௅ப்஧ி஦. யளெழகெள஺஬னின் அ஺நதழனில் அந்தச் ெத்தம் நழகவும் ஸ஧ரிதளகக் ஹகட்஧ட௅ஹ஧ளல் இன௉ந்தட௅. அயன் நழக ஸநட௅யளக ஥ைந்ட௅யந்தளன். ஹந஺ெனில் கழைந்த என௉ ஧த்தழரி஺க஺னக் ஺கனில் ஋டுத்ட௅க்ஸகளண்டு டெண் ஏபத்தழல் கழைந்த கதழ஺பனில் உட்களர்ந்தளன். அட௅ய஺ப அயள் அய஺஦ப் ஧ளர்த்ட௅க் ஸகளண்டுதளன் இன௉ந்தளள். அயன் ஥ைந்ட௅ யந்த ஸநட௅஺ந அயல௃க்கு ஹயடிக்஺கனளக இன௉ந்தழன௉க்க ஹயண்டும். ஹ஧஺஦னின் னெடிப்஧குதழ அயள் கன்஦த்தழல் ஧தழந்தழன௉ந்த஺த அயன் கண்ைளன். அயள் இதழ்க஭ில் என௉ ெழ஫ழன ஥஺க ஸ஥஭ிந்த஺தனேம் அயன் கண்ைளன். ஧ி஫கு அயன் அந்தப் ஧த்தழரி஺கனில் ஧ளர்஺ய஺னப் ன௃஺தத்ட௅க் ஸகளண்ைளன். அயல௃஺ைன யிமழகள் அய஺஦க் கயர்ந்த஦. அ஺ய நழகவும் அமகளக இன௉ப்஧தளக அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். நீ ண்டும் என௉ன௅஺஫ அய஺஭ப் ஧ளர்க்க ஹயண்டும் ஋ன்று அந்த ஥ழ஺஦ப்ன௃ அய஺஦த் டெண்டினட௅. ஺க஺னத் டெக்கழத் த஺஬னின் ன௅ன் நனி஺பத் தையியிட்ையளஹ஫ அயள்ன௃஫ம் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்த்தளன். அயள் இன்னும் ஋ல௅தழக் ஸகளண்டுதளன் இன௉ந்தளள். அந்த ஥ளலுஹ஧ரிலும் அயள் நட்டும்தளன் அமகளக இன௉ப்஧தளக அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். ஧ளைெள஺஬ உ஺ைனில் அயள் அமகளகத்தளன் இன௉ந்தளள். ஧ல௅ப்ன௃ ஥ழ஫நள஦ யட்ைநள஦ ன௅கத்தழற்கு அயல௃஺ைன ெழ஫ழட௅ தடித்த ெழ஫ழன உதடுகள் கயர்ச்ெழனளக இன௉ந்த஦. அயள் அடிக்கடி கவ ழ் உதட்஺ைக் கடித்ட௅க் ஸகளண்டு ஋ல௅தழ஦ளள். அத஦ளல் அயள் இதழ்கள் ஈபநளக இன௉ந்த஦. அந்த இதழ்க஭ின் ஈபப் ஸ஧ளல௅ஸ஧ளல௅ப்ன௃ அய஺஦க் கயர்ந்தட௅. அயல௃஺ைன இன௉ களட௅க஭ின் ஹநற்஧குதழகல௃ம் கூந்தலுள் ந஺஫ந்தழன௉ந்த஦. அயள் ஧ின்஦ல்க஭ில் என்று


156

ஹதள஭ில் இன௉ந்ட௅ யல௅யி ன௅ன்ன௃஫ம் யில௅ந்ட௅ ஸகளப்஧ினின் நீ ட௅ ஧ட்டும் ஧ைளநலும் ஆடினட௅. அயள் அ஺த இைட௅ ன௃஫ங்஺கனளல் எட௅க்கழயிை ஥ழநழர்ந்தஹ஧ளட௅ அயல௃஺ைன கண்கள் அய஺஦ச் ெந்தழத்த஦. அயனுக்குச் `சுரீர்’ ஋ன்஫ட௅. தளன் அய஺஭ப் ஧ளர்த்ட௅க் ஸகளண்டின௉ந்த஺த அயள் ஧ளர்த்ட௅யிட்ை஺தக் கண்ைட௅ம் அயன் கண்கள் உனர்த்தழ ஹநஹ஬ சுயர்க் கடிகளபத்஺தப் ஧ளர்த்தளன். ஧ி஫கு த஦ட௅ நணிக்கூட்஺ைனேம் அதஹ஦ளடு எப்஧ிட்டுப் ஧ளர்த்தளன். தன்஺஦ப்஧ற்஫ழ அயள் ஧ி஺மனளக ஥ழ஺஦க்கக்கூடும் ஋ன்று அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். அந்த ஥ழ஺஦ப்ன௃ அய஺஦ச் சுட்ைட௅. அயள் அவ்யளறு ஥ழ஺஦னளநலும் இன௉க்க஬ளம். அயல௃க்கும் ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்ப்஧தழல் என௉ கயர்ச்ெழ உண்ைளகழ இன௉க்க஬ளம். ஥ளன் அய஺஭ப் ஧ளர்த்தத஦ளல் கயர்ச்ெழஸகளண்டு அயள் நீ ண்டும் ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்க்கக்கூடும் ஋ன்ஸ஫ல்஬ளம் அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். ஋஦ினும் இ஦ி அய஺஭ப் ஧ளர்க்கக்கூைளட௅ ஋ன்று அயன் உறுதழ ஸகளண்ைளன். தளன் ஧ளர்க்களயிட்ைளலும் அயள் தன்஺஦ப் ஧ளர்ப்஧ளள் ஋ன்஫ ஋ண்ணத்தழல் அயன் ஥ழநழர்ந்ட௅ உட்களர்ந்தளன். ஺கனில் இன௉ந்த தநழழ்ப் ஧த்தழரி஺க஺னப் ஹ஧ளட்டுயிட்டு ஏர் ஆங்கழ஬ப் ஧த்தழரி஺க஺ன ஋டுத்ட௅க் ஸகளண்ைளன். அயனுக்கு ஆங்கழ஬ம் ஸதரினளட௅. ஆ஦ளல், ெளதளபணநளக யளெழக்க ன௅டினேம். யளெழப்஧ட௅ அ஺பகு஺஫னளக யி஭ங்கும். ஆனினும் அயன் அ஺த யளெழக்கத் ஸதளைங்கழ஦ளன். அடிக்கடி யளெழத்த஺த ஥ழறுத்தழ யளெழத்த஺த ஆழ்ந்ட௅ ெழந்தழப்஧ட௅ஹ஧ளல் ஸ஥ற்஫ழ஺னச் சுன௉க்கழக் ஸகளண்ைளன். ஋஺தஹனள கண்டு நகழழ்ச்ெழனேற்஫யன்ஹ஧ள஬ ன௅கத்஺த ந஬ர்ச்ெழ அ஺ைனச் ஸெய்ட௅ஸகளண்ைளன்.


157

஋ன்஫ளலும், `ஹெ இட௅ ஸ஧ரின ஹகய஬ம்’ ஋ன்று த஦க்குள் ன௅ட௃ன௅ட௃த்ட௅க் ஸகளண்ைளன். ெளதளபணநளக இன௉க்க ன௅஺஦ந்தளன். களற்ெட்஺ைப் ஺஧னில் இன௉ந்த ஺கஹ஬ஞ்ெழ஺ன ஋டுத்ட௅ ன௅கத்஺தனேம் கல௅த்஺தனேம் ஧ிைரி஺னனேம் ட௅஺ைத்ட௅க் ஸகளண்ைளன். ஧ி஫கு ஧த்தழரி஺க஺ன ஹயகநளகப் ன௃பட்டி அதழல் உள்஭ ஧ைங்க஺஭ப் ஧ளர்க்க ன௅஺஦ந்தளன். ஆனினும், ந஦ம் அ஺஬஧ளய்ந்தட௅. அயள் இதற்கழ஺ைனில் தன்஺஦ப் ஧ளர்த்தழன௉க்க஬ளம் ஋ன்று அயன் கற்஧஺஦ ஧ண்ணி஦ளன். இப்ஸ஧ளல௅ட௅ அயள் ஋ன்஦ ஸெய்கழ஫ளள்? உதட்஺ைக் கடித்ட௅க் ஸகளண்டின௉க்கழ஫ள஭ள இல்஺஬னள? ஋ன்று ஧ளர்க்க ஹயண்டும்ஹ஧ளல் இன௉ந்தட௅. ஋ன்஫ளலும் அயன் ஧ளர்க்கயில்஺஬. தளன் ஧ளர்ப்஧஺த அயள் ஧ளர்த்ட௅யிட்ைளல் தன்஺஦ப் ஧ற்஫ழக் கு஺஫யளக ஥ழ஺஦ப்஧ளள் ஋ன்று அயன் ஋ண்ணி஦ளன். அட௅ த஦ட௅ ஆண்஺நக்குப் ஸ஧ரின அயநள஦ம் ஋ன்றும் அயன் கன௉தழ஦ளன். அயள் னளபளக இன௉க்கக்கூடும் ஋ன்றுகூை அயனுக்குத் ஸதரினளட௅. ஧ள்஭ி நளணயி ஋ன்஧ட௅ நட்டும் ஥ன்஫ளகத் ஸதரிந்தட௅. ஧ள்஭ி யிட்ைட௅ம் ன௃த்தகக் கட்ஹைளடு யந்ட௅ ஌ஹதள கு஫ழப்ன௃ ஋டுக்கழ஫ளள் ஋ன்஧ட௅ம் ஸதரிந்தட௅. என௉ஹய஺஭ அயள், `அட்யளன்ஸ் ஸ஬யல்’ ஧டிக்கக்கூடும்; ஋ங்ஹக ஧டிக்கழ஫ளஹ஭ள? யின்ென்தளஹ஦ ஧க்கத்தழல் இன௉க்கழ஫ட௅. அங்ஹகதளன் ஧டிக்கக்கூடும் ஋ன்ஸ஫ல்஬ளம் ஹனளெழத்தயளஹ஫ ஜன்஦லூடு ஧ளர்஺ய஺னச் ஸெலுத்தழ஦ளன். ஧ள஬த்தழன் ஊைளக என௉ ஺யக்ஹகளல் ஸ஬ள஫ழ ஸநட௅யளகப் ஹ஧ளய்க்ஸகளண்டின௉க்கழ஫ட௅. ென்஦ல் ஥ழ஺஬ப்஧டினில் என௉ அ஺ைக்க஬க் குன௉யி யந்ட௅ ஥ழன்று `கவ ச்’ ஋ன்று இன௉ன௅஺஫ கத்தழனட௅. ஧ி஫கு ஋ங்ஹகள ஸய஭ிஹன ஧஫ந்ட௅ ஸென்஫ட௅.


158

஧க்கயளட்டில் கதழ஺பகள் இல௅஧டும் ெத்தம் ஹகட்ைட௅. அயர்கள் ஹ஧ளயதற்களக ஋ல௅ந்ட௅யிட்ைளர்கள் ஋ன்று அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். அய஺஭ப் ஧ளர்க்கக்கூைளட௅ ஋ன்஫ உறுதழனேைன் ஧த்தழரி஺கனின் ஧க்கங்க஺஭ப் ன௃பட்டி஦ளன். ஸென௉ப்ன௃ச் ெத்தங்கள் ஸநட௅யளக எவ்ஸயளன௉ அடினளகக் ஹகட்ை஦. தளன் ஧ளர்ப்஧த஦ளஹ஬ள ஧ளர்க்களநல் யிடுயத஦ளஹ஬ள த஦க்ஹகள அயல௃க்ஹகள ஋ன்஦ யந்ட௅யிைப் ஹ஧ளகழன்஫ட௅ ஋ன்று அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். இட௅ த஦ட௅ ஧஬லீ஦ம்தளன் ஋ன்று ஹனளெழத்தஹ஧ளட௅ அய஺஭ப் ஧ளர்க்க ஹயண்டும்ஹ஧ளல் இன௉ந்தட௅. அயள் கவ ஹம கு஦ிந்ட௅ஸகளண்டு எவ்ஸயளன௉ அடினளக இ஫ங்கழச் ஸென்஫ளள். கவ ஹம ஸென௉ப்ன௃க஭ின் ஏ஺ெ ஹகட்டு ந஺஫ந்தட௅. அயனுக்கு ஸ஥ஞ்ெழல் ெழ஫ழட௅ உறுத்த஬ளகவும் ஧ளபநளகவும் இன௉ந்தட௅. இட௅ ஸயறும் அர்த்தநழல்஬ளத உணர்ச்ெழ ஋ன்று அயன் ஥ழ஺஦த்தளலும், அட௅ அப்஧டித்தளன் இன௉ந்தட௅. அயள் ஧ின்஦஺஬த் தள்஭ியிடுயதற்களக ஥ழநழர்ந்த அந்தச் ெந்தர்ப்஧த்தழல் தளன் ஧ின் யளங்களட௅ அயல௃஺ைன கண்க஺஭ உற்றுப் ஧ளர்த்தழன௉க்க஬ளம் ஋ன்று அயன் ஋ண்ணி஦ளன். தளன் ஧ளர்த்தழன௉ந்தளல் அயல௃ம் கண் ஸகளடுத்தழன௉க்கக்கூடும் ஋ன்று அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். அயல௃஺ைன ஸ஧ளல௅ஸ஧ளல௅ப்஧ள஦ கன்஦ங்கல௃ம் ஈபநள஦ உதடும் ஋ண்ஸணய் ன௄ெளத கூந்தலும் அயன் கண்ட௃க்குள் ஥ழன்஫஦. அயள் இன௉ந்த கதழ஺ப஺ன ஸய஫ழத்ட௅ப் ஧ளர்த்தளன். இப்ஹ஧ளட௅ னள஺பப் ஧ற்஫ழனேம் அயன் கய஺஬ப்஧ையில்஺஬. ஌ஸ஦ன்஫ளல், அயள் ஧ளர்க்கும் இைத்தழல் அந்தப் ஸ஧ண்கள் இல்஺஬. கதழ஺பகள் கள஬ழனளகத்தளன் இன௉ந்த஦. ஋ல௅ந்ட௅ அயள் ஧ின்஦ளஹ஬ஹன


159

ஸென்று ஧ளர்ப்ஹ஧ளநள ஋ன்று ஹனளெழத்தளன். கூைஹய, உைஹ஦ ஸென்஫ளன். ஥ளன் அந்தப் ஸ஧ட்஺ைக஺஭ப் ஧ளர்ப்஧தற்களகத்தளன் அயர்கள் ஧ின்஦ளல் ஋ல௅ந்ட௅ ஸெல்கழஹ஫ன் ஋ன்று நற்஫யர்கள் ஥ழ஺஦க்கக்கூடும் ஋ன்஫ ஋ண்ணம் ஋ல௅ந்தட௅. அயன் கடிகளபத்஺தப் ஧ளர்த்தளன். ஥ள஬஺ப நணி. ஍ந்ட௅ நணிக்ஸகல்஬ளம் ஆஸ்஧த்தழரினில் ஥ழற்கஹயண்டும். அயனு஺ைன ெஹகளதரிக்கு ஹ஥ற்று ஏப்஧ஹபரன் ஥ைந்தட௅. அய஺஭ப் ஧ளர்ப்஧தற்களகத்தளன் கல்ன௅஺஦னில் இன௉ந்ட௅ கள஺஬னில் யந்தளன். ஆஹ஫களல் கல்ஹ஬ளனள ஋க்ஸ்஧ிபெழல் தழன௉ம்஧ிப் ஹ஧ளகஹயண்டும். அயன் ஋ல௅ந்ட௅ கவ ஹம ஸென்஫ளன். அயல௃ம் ஹதளமழகல௃ம் ஧ள்஭ியளெல் யள஺கனின்கவ ழ் ஥ழன்று க஺தத்ட௅க் ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள். அயர்கள் ஥ழற்கும்ஹ஧ளட௅ அயன் அயர்க஺஭க் கைந்ட௅ஹ஧ளக யின௉ம்஧யில்஺஬. இப்ஹ஧ளட௅ ஹ஧ள஦ளல், `தங்க஺஭ப் ஧ளர்ப்஧தற்களகத்தளன் இயன் யன௉கழ஫ளன்’ ஋ன்று என௉ஹய஺஭ அந்தப் ஸ஧ட்஺ைகள் ஥ழ஺஦க்கக்கூடும் ஋ன்று அயன் ஋ண்ணி஦ளன். யளெழகெள஺஬க்கு ஸய஭ிஹன ஥ளட்டி இன௉ந்த யி஭ம்஧பப் ஧஬஺க஺ன யளெழக்கத் ஸதளைங்கழ஦ளன். ஸ஧ளட௅ டைல் ஥ழ஺஬னம் நட்ைக் க஭ப்ன௃. தழ஫ந்தழன௉க்கும் ஹ஥பம்.... னெடும் ஹ஥பம்....... ஋ன்று எவ்ஸயளன்஫ளக யளெழத்தளன். அட௅ அலுத்த஧ின் ஸயறு஺நனளகக் கழைந்த ஹகளட்ைடி஺னனேம் டெபத்ஸதரிந்த கச்ஹெரி நதழ஺஬னேம் ஥கபெ஺஧க் கட்டிைத்஺தனேம் ஧ளர்த்ட௅க்ஸகளண்டு ஥ழன்஫ளன். யி஺஭னளட்டு ஺நதள஦த்தழல் ஌ஸமட்டுப் ஸ஧ண் ஧ிள்஺஭கள் ஧ந்ட௅ யி஺஭னளடிக்


160

ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள். அப்ஹ஧ளட௅ அயல௃ம் ஹதளமழகல௃ம் த஧ளல் கந்ஹதளபடினளல் ஥ைந்ட௅ஸகளண்டின௉ப்஧஺த அயன் கண்ைளன். அயன் ெழ஫ழட௅ டெபம் ஥ைந்ட௅ ஧ள்஭ியளெ஬டிக்கு யந்தளன். அயர்கள் ஸ஥டுக ஥ைந்ட௅ ஸகளண்டின௉ந்தளர்கள். `ஸ஥டுகப் ஹ஧ள஦ளல் அயல௃க஺஭ப் ஧ின்ஸதளைர்ந்ட௅ ஹ஧ளயட௅ ஹ஧ள஬ இன௉க்கும். ஥ளம் ஸென்஫ளல் ஸகள஬ழச்ெள஬ ஹ஧ளயம்’ ஋ன்று அயன் குறுக்கு யதழனளல் ீ தழன௉ம்஧ி ஥ைக்கத் ஸதளைங்கழ஦ளன். ஸ஥டுகவும் ஹ஧ளய் இன௉க்க஬ளம் ஋ன்றும் என௉ ந஦ம் ஸெளல்஬ழனட௅. அயல௃஺ைன இ஺ை அ஺ெந்ட௅ ஸெல்லுயட௅ நழகவும் அமகளக இன௉ப்஧தளக அப்ஹ஧ளட௅ அயன் ஥ழ஺஦த்தளன். ஆனினும் அயன் குறுக்கு யதழனளல் ீ ஥ைந்ட௅ ஸகளண்டின௉ந்தளன். இயல௃க஭ப் ஧ளத்தளத்தளன் ஋ன்஦? ஧ளக்களட்டித்தளன் ஋஦க்ஸகன்஦? ஋ன்று ஥ழ஺஦த்தயளஹ஫ அயன் தன்஧ளட்டில் ஥ைந்தளன். `ஹெ! ஋ப்஧வும் இப்஧ிடித்தளன். ஥ளன் என௉ ந஺ைனன்’ ஋ன்று அயன் யளய் ன௅ட௃ன௅ட௃த்தட௅. ஋ம்.஌. த௃ஃ஥ரன்

஥ன்஫ழ : அன்று ஹதர்ந்த ெழறுக஺தகள் 1917_1981 ஏரினன்ட் ஬ளங்நன் ஸய஭ினீடு/ :அமழனளச்சுைர்


161

ஆத்஥ ஓனம்...

யளழ்யின் யபீ யித்஺தக஭ின் ஸ஧ன௉ம் ஧ளடுகல௃க்கு ன௅ன் ஋ங்களயட௅ ெழன்஦ஸதளன௉ ட௅யளபம் ஹதடின஧டி ஥ளன். உை஺஬க் குறுக்கழ ெழறுத்ட௅ ஋ன் ன௅஺஦ப்஧ின் அல்஬ட௅ ஹதை஬ழன் அல்஬ட௅ ஹத஺யனின் ெழ஫கு ன௅஺஭க்஺கனில் யள஦ம் ஸயற்றுஸய஭ினளகழ சுனநழமந்த அகதழனளய் அ஺஬னக்கழைக்கழ஫ட௅. ஸெளல்஬ ன௅டினள உணர்வுகள் யர்ணம் க஺஬த்ஸதல௅ட௅ம் யிம்஧ங்கள் ன௃ரிந்ட௅ ஸகளள்஭ள இதனங்கள் ன௅ன்ஹ஦஫ன௅டினள க஬ளெளபங்கள்


162

஋ன் அ஺஫ ன௅ல௅ட௅ம் ஹகளநள஭ிக஭ின் ெளகெ அற்ன௃தங்கள். நழன்குநழமழனின் ஋ரிச்ெ஬ழல் யளெ஬ழஹ஬ஹன கழைக்க ஹயண்டினதளகழ஫ட௅. ஋ன்஺஦ப் ஧ிய்த்ஸத஫ழந்ட௅ ஋஦க்குள் யளம என௉ ஆயி ஋ன்஺஦ப் ஧ிடிக்க என௉ ஆயி ஋஦க்குள் இன௉க்கும் ஥ள஺஦ இல்஬ளஸதளமழக்க என௉ ஆத்நள. ன௅஺஬ கழள்஭ி ஋஫ழந்ட௅ ஋ரித்தளலும் இந்தச் ெனெகம் ஋ரியதளனில்஺஬. ஋ங்களயட௅ யபீ நபன௃கஹ஭ளடு என௉ யபன் ீ என௉ தநழமன் சுனம் உ஺ைத்ட௅ ெனெகம் ஋தழர்த்ட௅ நபன௃கள் தளண்டி யந்தழட்ைளல்....! ெழதழ஬நளய் உக்கழப்ஹ஧ள஦ ஋ன் யளழ்யின் ய஫ண்ை ஹதெத்ட௅ள் ஈபம் ஧ளய்ச்ெழ ஸெத்த ெழ஬ந்தழகஹ஭ளடு கழைக்கும் ஋ன்஺஦னேம் ஹெர்த்ட௅ அகற்஫ ன௃஦ிதநளய் என௉ நள஭ி஺கக்குள் உனிர்த்ஸதல௅ஹயன் நீ ண்டும் ஥ளன்!!! ஷய஥ர(சு஬ிஸ்)


163

தங்கு ஢ீ சறத்஡றவ஧஦ில்... ஸயப்஧ம் ெழதறும் ஸயள்஺஭ யள஦யில்஬ழல் இன்஺஫ன ஥ள஭ில்தளன் இன௉யன௉க்குநள஦ உ஺பனளைல்கள் ஆபம்஧ித்ட௅ ஆன்நளக்கள் ஺க ஹகளர்த்ட௅க்ஸகளண்ை஦. நற்஺஫ன ஥ழ஫ங்க஺஭ ஥ீஹன ஥ழ஫நற்஫தளய் உன௉நளற்஫ இணங்கழனேநழன௉ந்தளய். ஥ழபளகரிக்களத உன் ஹ஥ர்஺ந஺ன சுட்டுக் களய்ச்ெழன ஸ஥ன௉ப்஧ி஬ழட்டு ெம்நட்டினளலும் அடித்ஹத உறுதழனளக்கழக்ஸகளண்ஹைன். ெறுக்களத உன் யளர்த்஺தகள் ெழயந்த தீனின் கண்க஭ளல் உன௉நளற்றும் ஸகளல்஬஦ின் உ஺஬க்க஭த்தழல் அமகளய் யளர்த்ஸதடுத்த ஸ஥டிந்ட௅ அகன்஫ கூபள஦ ஹயல்ஹ஧ள஬!!! ஷய஥ர(சு஬ிஸ்)


164

'தவ஫஦தும் பு஡ற஦தும்

஧த்த தள஦ம் யமங்குயதற்களக என௉ நன௉த்ட௅யந஺஦க்கு ஥ளனும் ஥ண்஧ர்கல௃ம் ஸென்஫ழன௉ந்ஹதளம். இபண்டு நணிஹ஥ப இ஺ைஸய஭ினில் பத்தம் ஋டுப்஧ட௅ ன௅டிந்ட௅யிட்ைட௅. ஧டுக்஺க஺ன யிட்ஸைல௅ந்தட௅ம் நன௉த்ட௅யர் ஋ங்கல௃க்கு நளம்஧மச்ெளறு யபய஺மத்ட௅க் ஸகளடுத்தளர். ஧ின்஦ர் அ஺஫க்கு ஸய஭ிஹன கூைத்தழல் அ஺பநணிஹ஥பம் அநர்ந்தழன௉க்கும்஧டினேம் அதற்கப்ன௃஫ம் யட்டுக்குச் ீ ஸெல்லும்஧டினேம் ஹகட்டுக்ஸகளண்ைளர். ஥ளங்கள் கூைத்ட௅க்கு யந்ட௅ இன௉க்஺கக஭ில் அநர்ந்ட௅ஸகளண்ஹைளம். கூைம் ன௅ல௅க்கப் ஸ஧ரின ஸ஧ரின ஏயினங்கள் ஸதளங்கயிைப்஧ட்டின௉ந்த஦. ஋ல்஬ளஹந நன௉த்ட௅யம் ஸதளைர்஧ள஦஺ய. நனக்கநன௉ந்ட௅ கண்டு஧ிடிக்கப்஧ைளத கள஬த்தழல் ய஬ழனளல் ட௅டிக்கும் ஹ஥ளனள஭ி஺னப் ஧஬ஹ஧ர் கூடி அ஺நதழப்஧டுத்த நன௉த்ட௅யர் அறு஺ய ெழகழச்஺ெனில் ஈடு஧ட்டின௉ப்஧஺஧¢ஹ஧ள஬ என௉ ஧ைம். பத்தக்ஸகளதழப்ன௃ அதழகநள஦ ஹ஥ளனள஭ினின் உை஬ழ஬ழன௉ந்ட௅ பத்தம் ஋டுப்஧஺தப்ஹ஧ள஬ நற்ஸ஫ளன௉ ஧ைம். இதனத்ட௅டிப்஧ின் ஋ண்ணிக்஺க஺ன அ஫ழன ஊட௅குமல் ஹ஧ளன்஫ ஥ீ஭நள஦ கும஺஬ ஸ஥ஞ்ெழல் ஺யத்ட௅ நன௉த்ட௅யர் கணக்கழடுய஺தப்ஹ஧ள஬ இன்னுஸநளன௉ ஧ைம். இப்஧டி ஌கப்஧ட்ை ஧ைங்கள். ஋ல்஬ளஹந நன௉த்ட௅யம் ய஭ர்ந்த க஺த஺னச் ஸெளல்஧஺ய.


165

அ஫ழவுத்ட௅஺஫கள் எவ்ஸயளன்஫ழலும் ன௅தல்கள஬கட்ைத்தழன் கண்ை஫ழதல்கல௃ைன் அடுத்தகள஬ கட்ைத்தழன் கண்ை஫ழதல்கள் ன௅பண்ஸகளள்கழன்஫஦. ஆ஦ளல், இத்தகு ன௅பண்கள் ஥ல்யி஺஦ ஧னக்கும் ன௅பண்கள். இந்த ன௅பண்கள் யமழனளகஹய ட௅஺஫ஞள஦ம் யிரிய஺ைகழ஫ட௅. எவ்ஸயளன௉ ெந்தர்ப்஧த்தழலும் அந்தந்த கள஬கட்ைம் ெளர்ந்த ஹந஺தகல௃ம் தழ஫஺நெள஬ழகல௃ம் இன௉ந்தழன௉க்கக் கூடும். ட௅஺஫ஞள஦ம் யிரிய஺ைனேம் ெந்தர்ப்஧த்தழல் இந்த ஹந஺த஺நக்கும் தழ஫஺நக்கும் இைநழல்஬ளநல் ஹ஧ளக஬ளம். ஆ஦ளல் அந்த ன௅தல்த஺஬ன௅஺஫னி஦ரின் உ஺மப்ஸ஧ன்னும் ஋ன௉ இல்஬ளநல் அடுத்த த஺஬ன௅஺஫ ஹந஺த஺ந உன௉யளகழனின௉க்க ன௅டினளட௅ ஋ன்஧ட௅ கய஦ிக்கத்தக்கட௅. ஧஺மன஦யற்஺஫த் ஸதளைர்ந்ட௅ தக்க஺யத்ட௅க் ஸகளள்஭ ன௅டினளட௅. ன௃தழன஦யற்஫ழன் யன௉஺க஺னத் ஸதளைர்ந்ட௅ தடுத்ட௅க்ஸகளண்ஹை இன௉க்கவும் ன௅டினளட௅. குட்டியள஺ம உன௉ப்ஸ஧ற்஫ட௅ம் தளய்யள஺ம த஺஬ெளய்ப்஧஺தப்ஹ஧ள஬ ன௃தழன஦ உன௉யள஦ட௅ம் ஧஺மன஦யற்஺஫க் கள஬ம் ந஺஫த்ட௅க்ஸகளள்கழ஫ட௅. இந்த ஸகளடுக்கல்-யளங்கல்தளன் ச்ன௅க ய஭ர்ச்ெழனின் அ஺ைனள஭ம். ஆன்டி஺஧னளடிக் ஋ன்கழ஫ என௉ யிரனத்தழன் கண்டு஧ிடிப்஺஧த் ஸதளைர்ந்ட௅ ஥ளட்டுநன௉த்ட௅யம் ெந்தழத்த ெரி஺ய ஥ளம் ஋ல்஬ளன௉ம் அ஫ழஹயளம். நப஧ள஦ நன௉த்ட௅யன௅஺஫னேம் ன௃தழன ஆங்கழ஬க்கல்யி நன௉த்ட௅யன௅஺஫னேம் ன௅பண்஧ட்டு ஹநளதழ ன௅னங்கழ என்஫ழன் ெளபத்஺த நற்ஸ஫ளன்று ஌ற்று ன௅ன்஦கர்ந்த யிந்஺த஺ன தளபளெங்கர் ஧ள஦ர்ஜழனின் ஆஹபளக்கழன ஥ழஹகத஦ம் ஋ன்னும் ஥ளயல் ஧தழவுஸெய்தழன௉க்கழ஫ட௅. நப஧ள஦ இ஺ெனேம் ஥ய஦ ீ இ஺ெனேம் ன௅பண்஧ட்டு


166

என்஫ழைநழன௉ந்ட௅ நற்ஸ஫ளன்று ெளபத்஺த உள்யளங்கழக்ஸகளண்ை஺தனேம் இ஬க்கழன உ஬கம் ஧தழவு ஸெய்தழன௉க்கழ஫ட௅. இத்தகு ஋ல்஬ளத் தன௉ணங்க஭ிலும் ஧஺ம஺ந ன௅஺஫க஭ின் யிற்஧ன்஦ர்கள் கள஬த்தழன் ன௅ன் ஹெளர்ய஺ைதல் தயிர்க்கயின஬ளதட௅. இந்தக் ன௉பத்஺தத் தளங்கழன஧டிதளன் ன௅ன்஦கப ஹயண்டினின௉க்கழ஫ட௅. ெக்கபத்தழன் கண்டு஧ிடிப்ன௃ ந஦ித ஥ளகரித்தழன் ன௅க்கழனநள஦ என௉ அம்ெம். கள஬ம்கள஬நளகத் த஺஬னிலும் ன௅ட௅கழலும் சுநந்த சு஺நகள் எஹப ஸ஥ளடினில் இல்஬ளநல் ஹ஧ளனி஦. ெக்கபங்கள் ன௄ட்டின யண்டிகள் ஹய஺஬஺ன ஋஭ிதளக்கழ஦. தளஹ஦ இல௅ப்஧தற்கு நள஫ளக நளடுக஺஭ப் ன௄ட்டின இல௅த்த ஹ஧ளட௅ ஹநலும் ஋஭ி஺ந ஸகளள்஭ ஺யத்த஦. நபச்ெக்கபங்கல௃க்குப் ஧தழ஬ளக களற்஫஺ைத்த பப்஧ர் ெக்கபங்கள் உன௉யள஦஧ி஫கு ஋ல்஬ள ஹய஺஬கல௃ம் ஋஭ிதளனி஦. பப்஧ர் ெக்கபங்க஺஭ நழதழத்ட௅ இனக்குயதற்கு நள஫ளக ஋ரிஸ஧ளன௉஭ளல் இனக்கத் ஸதளைங்கழனஹ஧ளட௅ ஹநலும் ஹநலும் அந்த ஹய஺஬கள் ஋஭ிதளனி஦. ஋஭ி஺நனேம் யெதழனேம் கூைக்கூை எவ்ஸயளன௉ கட்ைத்தழலும் அதற்ஸகன்ஹ஫ உ஺மப்஺஧ ன௅ன்஺யத்ட௅ ஹயர்஺ய ெழந்தழன நக்கள் ஆதபயற்஫ ஥ழ஺஬னில் ஺கயிைப்஧ை ஹயண்டின சூமல் உன௉யள஦஺தத் தடுக்க இனன்஫தழல்஺஬. ட௅க்ககபநள஦ ன௅஺஫க஭ில் இயர்கள் யி஭ிம்஧ி஬ழன௉ந்ட௅ உதழர்ந்ட௅ ஹ஧ளய்யிடுகழ஫ளர்கள். அல்஬ட௅ ஹயஸ஫ளன௉ சூமலுக்குத் தம்஺நப் ன௃ட௅ெளக யடிய஺நத்ட௅க்ஸகளள்கழ஫ளர்கள். உதழர்தலும் உன௉நளற்஫ன௅ம் கள஬ம்கள஬நளகத் தயிர்க்கன௅டினளநல் நீ ண்டும் நீ ண்டும் யப஬ளற்஫ழன் ஧க்கங்க஭ில் அபங்ஹக஫ழன஧டிஹன உள்஭஦. ஧஺மன஦ கமழதலும் ன௃தழன஦ ன௃குதலும் உ஬கத்தழல் இனற்஺கனளக


167

஥ைக்கக் கூடின ஸெனல்கஹ஭ ஋ன்கழ஫ ஋ண்ணம் ெங்ககள஬த்தழஹ஬ஹன ஧தழயளகழனின௉க்கழ஫ட௅. ஧ிபெய ய஬ழ இனல்஧ள஦ட௅ ஋ன்஧தளல் அந்த ய஬ழனின் ஹயத஺஦ கு஺஫ந்ட௅யிைப் ஹ஧ளயதழல்஺஬. ய஬ழ உன௉யளகழ஫ தன௉ணம் உனி஺பஹன உன௉க்கும்஧டிதளன் உள்஭ட௅. உன௉நளற்஫த்தழன் ய஬ழனேம் உனி஺பஹன உன௉க்கயல்஬ட௅. உன௉நளற்஫த்தழன் ஹயத஺஦ச்ெளட்ெழகள் இ஬க்கழனத்தழன் ஧க்கங்கள்ஹதளறும் ஥ழ஺஫ந்தழன௉க்கழன்஫஦. அ.ஸெ.ன௅ன௉கள஦ந்தம் ன௅ன்஦ிறுத்ட௅ம் ெளட்ெழனள஦ யண்டிக்களபன் க஺த ந஦த்தழல் ஆமநளகப் ஧தழந்ட௅ஹ஧ள஦தற்கள஦ களபணம் அப்஧ளயித்த஦ம் ஥ழ஺஫ந்த அயன் உ஺பனளைல்கஹ஭. அக்க஺தனில் இைம்ஸ஧றும் யண்டிஹனளட்டினின் ஸ஧னர் களர்த்தழஹகசு. ஥ளன஦க்களபபள஦ யடிஹயலுயின் யட்஺ைச் ீ ஹெர்ந்த இ஺஭ஞ஺஦ யட்டி஬ழன௉ந்ட௅ ீ ஸகளல௅ம்ன௃ பனி஬டிக்கு அ஺மத்ட௅ச் ஸெல்஬ யண்டி஺ன அதட்டி ஏட்டிக்ஸகளண்டின௉க்கும் ெந்தர்ப்஧த்தழ஬ழன௉ந்ட௅ க஺த ஸதளைங்குகழ஫ட௅. யண்டினில்஧னணம் ஸெய்னேம் இ஺஭ஞ஦ின் யியரிப்஧ளக க஺த ஥கர்கழ஫ட௅. ஧னண அலுப்ன௃ ஥ீங்க களர்த்தஹகசுவுைன் ஹ஧ெத் ஸதளைங்குகழ஫ளன் இ஺஭ஞன். நளடுக஺஭ அடித்ட௅ ஏட்ை ஹயண்டின அயெழனநழல்஺஬ ஋ன்றும் ஥ழதள஦நளகச் ஸென்஫ளஹ஬ஹன ஹ஧ளட௅ஸநன்று ஸெளல்யதழ஬ழன௉ந்ட௅ ஸதளைங்குகழ஫ட௅ அயன் உ஺பனளைல். 'இந்த நளடுக஭ின் ஹயகஸநல்஬ளம் என௉ ஹயகநள, அந்தக் கள஬த்தழல் ஋ன் யண்டினில் ன௄ட்டினின௉ந்த நளடுக஭ின் ஹயகத்஺தக் கற்஧஺஦ கூைச் ஸெய்ட௅ ஧ளர்க்க ன௅டினளட௅ ' ஋ன்று ஸ஧ன௉஺நனேைன் ஸெளல்஬ழக்ஸகளள்கழ஫ளன். அந்தப்ஸ஧ன௉஺ந அயன் ந஦த்தழல் நழதக்கத் ஸதளைங்கழனட௅ம்


168

அப்ஸ஧ன௉஺நக்குத் ட௅஺ணனளகயின௉ந்த இ஺஭ஞனு஺ைன ஸ஧ரினப்஧ளயள஦ ஥ளன஦க்களபரின் ஞள஧கன௅ம் அயர் ட௅஺ணயினளரின் ஞள஧கன௅ம் யந்ட௅ யிடுகழ஫ட௅. அயர்கள் யட்டில் ீ ஧தழ஺஦ந்ட௅ ஆண்டுக்கள஬நளக யண்டி ஏட்டின ெந்ஹதளரத்஺தப்஧ற்஫ழனேம் ஧ெழஹய஺஭க்கு அந்த அம்நள ஧ி஺ெந்ட௅ஹ஧ளட்ை ஹெளற்று உன௉ண்஺ைக஺஭ப் ஧ற்஫ழனேம் யளய்யிட்டுச் ஸெளல்஬ளநல் இன௉க்க ன௅டினயில்஺஬. அவ்ய஭வு ஆ஦ந்தத்஺த அனு஧யித்த ஥ளட்க஺஭ச் ஸெளன்஦஧ி஫கு அந்த ஆ஦ந்தத்ட௅ககு ன௅ற்றுப்ன௃ள்஭ி யில௅ந்த ெந்தர்ப்஧த்தழன் கெப்ன௃ம் ஞள஧கத்ட௅க்கு யந்ட௅யிடுகழ஫ட௅. ஹயத஺஦னேைன் அ஺தனேம் ஸெளல்கழ஫ளன். என௉ ந஺஬னள஭த்தளன் அந்த ஊன௉க்குள் ஏட்டியந்த களரின் ஹநளகத்தளல் அய஦ட௅ நளட்டுயண்டி ன௃஫க்கணிக்கப்஧ட்ை஺தப் ஧தழ஺஦ந்ட௅ ஆண்டுகல௃க்குப் ஧ின்஦ன௉ம் அய஦ளல் தளங்கழக்ஸகளள்஭ இன஬யில்஺஬. என௉யிதநள஦ அ஥ீதழ இ஺மக்கப்஧ட்ைய஺஦ப்ஹ஧ள஬ ந஦ம்ட௅டித்ட௅ அந்தச் ெம்஧யத்஺தச் ஸெளல்கழ஫ளன். ஧தழ஺஦ந்ட௅ ஆண்டுக஭ளக ஥ளன஦க்களப஺பனேம் அயர் ெகளக்க஺஭னேம் சுநந்ட௅ஸகளண்டு களற்஫ழலும் ந஺மனிலும் கச்ஹெரிகல௃க்களக ஏன௉பளகத் தழரிந்தயன் அயன். அயஹப என௉஥ளள் அய஺஦க் கூப்஧ிட்டு இந்தழனளயி஬ழன௉ந்ட௅ யந்தழன௉க்கும் தயில்களபன௉க்கு நளட்டுயண்டிப்஧னணம் ஧மக்கநழல்஬ளததளல் யண்டி஺ன ஹயண்ைளம் ஋ன்஫ ஥ளசுக்களகத் தழன௉ப்஧ினனுப்஧ின கணம் என௉ யடுயளக அயன் ஸ஥ஞ்ெழல் ஆமப்஧தழந்ட௅யிட்ை஺தச் ஸெளல்கழ஫ளன். ஥ளன஦க்களப஺பப் ஹ஧ள஬ஹய ஊன௉க்குள் எவ்ஸயளன௉யன௉க்கும் ஸநல்஬ஸநல்஬ கள஬ ஏட்ைத்தழல் நளட்டுயண்டி ஋ன்஧ட௅ ஹத஺யப்஧ைளத யிரனநளகப் ஹ஧ளய்யிட்ை஺தனேம் உை஬ழன் என௉ உறுப்஺஧ஹன நழகச்ெளதளபணநளக ஸயட்டிஸன஫ழந்ட௅ யசுய஺தப்ஹ஧ள஬ ீ


169

அந்த ஊர். நளட்டுயண்டிக஺஭ ன௅ற்஫ழலுநளகப் ன௃஫க்கணித்த஺தனேம் ய஬ழனேைன் ஋டுத்ட௅஺பக்கழ஫ளன். ஥ழ஺஬஺நனப் ன௃ரிந்ட௅ஸகளண்டு நண்ஸயட்டி஺னத் ட௅ளக்கழக்ஸகளண்டு யனல்ஹய஺஬கல௃க்குப் ஹ஧ளகத்ஸதளைங்கழனதளல் உனிர்஧ி஺மக்க ன௅டிந்த஺தனேம் ஸ஧ன௉னெச்ஹெளடு ஸெளல்஬ழ ன௅டிக்கழ஫ளன். தழைளஸப஦ ஥ளட்டுக்குள் ெண்஺ை ஸதளைங்க, ஸ஧ட்ஹபளல் இ஫க்குநதழ கட்டுப்஧ளட்டுக்கள் ஸகளண்டுயபப்஧ட்ைதளல் களர்க஭ின் ஏட்ைம் ஋ல்஬ள இைங்க஭ிலும் த஺ைப்஧ட்டு யிடுகழ஫ட௅. ஧தழ஺஦ந்ட௅ ஆண்டுக஭ளக ஊர்க்களபர்கல௃க்கு யபளத நளட்டுயண்டிக஭ின் ஞள஧கம் அந்தப் ஸ஧ட்ஹபளல் கட்டுப்஧ளட்ைளல் யன௉கழ஫ட௅. ஥ளன஦க்களபர் அய஺஦ அ஺மத்ட௅ அன்ஹ஧ளடு அந்த ஆண்டுக்கச்ஹெரிக்கு அயன்தளன் யண்டிஹனளட்டி யபஹயண்டும் ஋ன்று ஸதளைக்கத்தழஹ஬ஹன ஸெளல்஬ழ ஺யத்தளக ஹயண்டின அ஭வுக்கு ஥ழ஺஬஺ந நள஫ழயிடுகழ஫ட௅. யனலுக்கு ஋ன௉ இல௅த்த நளடுகல௃ம் யண்டிகல௃ம் ெ஬ங்஺கச் ெத்தத்ட௅ைன் நறு஧டினேம் ஸ஧ரின ெள஺஬க஭ில் ஏைத் ஸதளைங்குகழன்஫஦. யண்டினேைன் யளழ்ந்த ஧஺மன ஥ளட்க஭ின் இ஦ி஺ந஺ன அ஺ெஹ஧ளட்ை஧டி நீ ண்டும் யண்டி ஏட்டுயதழல் களர்த்தழஹகசுவுக்கு நகழழ்ச்ெழஹன ஋ன்஫ளலும் ஋தளர்த்தம் ன௃ரினளதய஦ல்஬ அயன் ஋ன்஧஺த இறுதழப்஧குதழ உ஺பனளைல் உணர்த்தழயிடுகழ஫ட௅. இ஺஭ஞ஦ிைம் இவ்ய஭வு ஹ஥பன௅ம் ஧஺மன ஥ழ஺஦வுக஺஭ப் ஧கழர்ந்த஧டி


170

யந்தயன் ஥ழதள஦நள஦ குப஬ழல் 'ெண்஺ை இன௉க்குஹதள இல்஺஬ஹனள, ஸ஧ட்ஹபளல் யபத்ட௅ ஧ிபச்ெ஺஦ ஋ட௅வுநழல்஬ளத ஥ழ஺஬ உன௉யளகழ, ஧஺மன஧டி களர்கள் ஏைத்ஸதளைங்கழயிடும்ஹ஧ளட௅ யண்டிக்களபர்கள் ஧ளடு ஧஺மன஥ழ஺஬஺நக்ஹக ஹ஧ளகஹயண்டும் ஋ன்஧ட௅ ஸநய்தளஹ஦ ? ' ஋ன்று என௉ ெந்ஹதகத்஺தக் ஹகட்஧ட௅ஹ஧ள஬க் ஹகட்கழ஫ளன். இ஺தக் ஹகட்கும்ஹ஧ளட௅ அயனு஺ைன குபல் ஹெளர்ய஺ைந்ட௅ களணப்஧ட்ைட௅. . அ.வச.ப௃பேகரணந்஡ன்


171

சிறுநீ஦ாய் ஥ீ஬ப்஧ச்சசனாய் ஥ீ஭ப்஧பயின ஧சுசநக஭ின் ஆமங்களூடே உட஬ாகக் க஬சயக஭ின் குமம்புகள் குநிமினிே நிகப் ஧ாந்தநாய் சுமல்கி஫ ஧ந்துக஭ிசேடன தீப்஧ாச஫க஭ின் இறுக்கங்களுக்குள் சில்ல஬னும் கு஭ிடபாசே நச஫த்த஧டி அ஦ல் லசாாிகி஫ாய் எாிந்து ஧ிடித் தூசாடயாலந஦ப் ஧னந்லதாதுங்குநியர் கால்தேம் யி஬க்கி யி஬க்கிப் ஧னணப்஧டுகிட஫ன். கிபகங்கள் த஦ித்தினங்கத் லதாேங்கு ப௃ன்஧ா஦ ஆதிக்க஦லில் இசம திாித்து சி஫கு ப௃டித்டத கா஬த்சதச் சுருட்டிக் சகப்ச஧க்குள் புசதத்த஧டி ஏள௃பூநி ஏள௃யா஦ம் தாண்டித் தாண்டிப் ஧஫க்கிட஫ன் ஒ஭ிந்திருக்குநக் கு஭ிடபாசேக்குள் லசட்சேகள் யிச஫க்க யிச஫க்க ஥ீந்திக் க஭ித்த஧டி என்ல஫ன்ச஫க்குநா னதில் தங்கியிேத் துடிக்குலநாரு சிறுநீ஦ாய்.

கிண்ணினா எஸ்.஧ானிஸா அலி


172

நீற்நர தற்நற஥ரக஧ன் த஠ி வ஡ரட஧ட்டும் ஧மந்தநழழ் டைல்க஺஭ ஸ஧ளட௅யளக ஧த்ட௅ப்஧ளட்டு,஋ட்டுத்ட௅ஸதள஺க,஧தழஸ஦ண்கவ ழ்கணக்குடைல்கள் ஋ன்று தநழழ் அ஫ழஞர்கள் ஧குதழ஧டுத்தழ இன௉க்கழன்஫ளர்கள்.இயற்஺஫ ெங்ககள஬ ஸதள஺கடைல்கள் ஋ன்றும் கூறுயர்.இயற்஫ழல் ன௅தன்஺நனளகக் கன௉தப்஧டுயட௅ ஧த்ட௅ப்஧ளட்டு.இந்தப் ஧த்ட௅ப்஧ளட்டுப் ஧ற்஫ழஹனள அல்஬ட௅ ஋ட்டுத்ஸதள஺க ஧ற்஫ழஹனள அல்஬ட௅ ஧தழஸ஦ண்கவ ழ்கணக்குடைல்கள் ஧ற்஫ழஹனள ஥ளன் இங்கு யிரியளக யி஭க்கந஭ிக்கத் ஹத஺யனில்஺஬.தநழழ் உனர் கல்யி கற்஫யர்கள் கண்டிப்஧ளக அக்கள஬த்ட௅ ஸதள஺கடைல்கள் ஧ற்஫ழ ஧டித்தழன௉ப்஧ளர்கள்.஧டிக்கஹயண்டின அயெழனன௅ம் இன௉ந்தட௅ ,களபணம் ஧ரீட்஺ெனில் ெழத்தழன஺ைன ஹயண்டுநல்஬யள? கபடுன௅பைள஦ தநழழ் ஸெளற்க஺஭னேம்,஧தங்க஺஭னேம்,஧ளைல்க஺஭னேம் ந஦ப்஧ளைம் ஸெய்தயர்கள் ஥ம்நழல் ஌பள஭ம்.கன௉த்ட௅ம்,ஸ஧ளன௉ல௃ம் ன௃ரினளநல்,தநழழ் தளத்தள உ .ஹய.ெளநழ஥ளத஍ன஺பனேம், ன௃஬ழனைர் ஹகெழக஺஦னேம்,ன௃பட்டிப் ஧ளர்த்தயர்கள் ஋ம்நழல் அஹ஦கர்.தநழழ் ன௃஬யர்கல௃க்கும், ஧ண்டிதர்கல௃க்கும்,தநழழ் ஹ஧பளெழரினர்கல௃க்கும் நட்டுஹந


173

ஏப஭வு ன௃ரினக்கூடின இந்த ஸதள஺கடைல்கள் கழ.ன௅.இபண்ைளம் டைற்஫ளண்டில்,஧஬தபப்஧ட்ை ெங்கப் ன௃஬யர்க஭ளல் ஸயவ்ஹயறு கள஬ங்க஭ில் ஸயவ்ஹயறு சூழ்஥ழ஺஬னில்,஧ளைப்஧ட்ை அல்஬ட௅ ஋ல௅தப்஧ட்ை இந்த ஧மந்தநழழ் டைல்கள், தற்கள஬ ெனெகத்தழ஦ன௉க்கும்,ெளநள஦ினர்க்கும் கு஫ழப்஧ளக இ஺஭ஹனளன௉க்கும் ஋ப்஧டி ஸென்஫஺ைனப் ஹ஧ளகழன்஫ட௅?இந்தடைல்க஺஭ ஧டிப்஧த஦ளல் யன௉ம் ஧஬ள஧஬ன்கள் ஋ன்஦?இந்த டைல்க஭ின் னெ஬ம் ஸெளல்஬ப்஧ட்ை ஧மந்தநழமர்க஭ின் யளழ்யினல்ன௅஺஫,க஬ளச்ெளப யில௅நழனங்கள் ஋ல்஬ளம் ஋நட௅ தற்கள஬ ஥ளகரீக யளழ்஺கனில் எட்டி இன௉க்கழன்஫தள? ஧ண்஺ைனத் தநழமர்க஭ின்,஧மந்தநழழ் ஧ண்஧ளட்டி஺஦ ஥ம்நழல் ஋த்த஺஦ஹ஧ர் அ஫ழந்தழன௉க்கழன்஫ளர்கள்?கு஫ழப்஧ளக ன௃஬ம்ஸ஧னர்ந்ட௅ யளழ்கழன்஫ ஋ம் இ஺஭ன த஺஬ன௅஺஫க்கு இயற்஺஫ ஋ப்஧டி ஸகளண்டு ஹெர்ப்஧ட௅ ஋ன்஫ ஹகள்யிகள் ஥ழ஺஫ன இன௉ந்த஦. இந்த ஹய஺஭னில்தளன் தழன௉நதழ.஫ீற்஫ள.஧ற்஫ழநளகபன் அயர்க஭ின் 'ெங்ககள஬த்

தநழமர்

யளழ்வும்

க஺஬கல௃ம்'஋ன்஫ டைல் அண்஺நனில் ஬ண்ை஦ில் ஸய஭ினிைப்஧ட்ைட௅.஋ல௅த்தள஭ன௉ம்,ஊைகயின஬ள஭ன௉ம்,ஆெழரி னன௉ம், கல்யித்ட௅஺஫ ஆய்யள஭ன௉நளகழன தழன௉நதழ.஫ீற்஫ள ஧ற்஫ழநளகபன்,தநழழ் இ஬க்கழனர்கல௃க்கு ஥ன்கு ஸதரிந்தயர். கஷ்ைநள஦ தநழ஺ம அல்஬ட௅ தநழழ் ஥஺ை஺ன இ஬குயளக்கழ இன்஺஫ன கள஬த்தழற்கு தக்க஧டி


174

ன௃஬ம்ஸ஧னர்ந்த ஋ம்நயர்க்கு கற்றுக்ஸகளடுப்஧஺த இயர் இபண்டு தெளப்தங்க஭ளக ஸெய்ட௅ஸகளண்டுயன௉கழ஫ளர். இ஬க்கழனப் ஧ணி ஸதளைப ஋நட௅ யளழ்த்ட௅கள். ஋ல௅த்ட௅ச் ெவர்தழன௉த்தம்,ெங்க இ஬க்கழனத் ஹதைல்கள்,ன௃஬ம்ஸ஧னர்ஸ஧ண்கள்,ெழறுயர்கள்,ஆகழஹனளரின் யளழ்க்஺கன௅஺஫ ஆகழனயற்஫ழல் ஆய்வுகள் ஸெய்ட௅ அயற்஺஫ ஆக்கங்க஭ளகவும் தந்தயர்.஧ளபளட்டுக்குரினயர். க஺஬நளணி,யிஞ்ஞள஦நளணி,நற்றும் யட்டுயளரின ீ ன௅கள஺நத்ட௅யப் ஧ட்ைப் ஧டிப்ன௃ ஋ன்று ஧஬ தக஺நக஺஭க் ஸகளண்டின௉க்கும் தழன௉நதழ.஫ீற்஫ள ஧ற்஫ழநளகபன் அயர்கள் த஦ட௅ டை஬ழல்,ெங்கத்ஸதள஺க டைல்கள் ஧ற்஫ழன ஸெய்தழக஺஭னேம்,கு஫ழப்ன௃க஺஭னேம்,இந்த ஧மந்தநழழ் டைல்க஭ின் ஹதளற்஫ம்,அயற்஺஫ ஆக்கழன ன௃஬யர்க஭ின் யி஧பம்,கள஬ம்,னளன௉க்கு னளபளல் ஧ளைப்஧ட்ைட௅ ஹ஧ளன்஫ யி஧பங்கள் னளயற்஺஫னேம் த஦ட௅ டை஬ழஹ஬ ஸத஭ியளகத்தந்தழன௉க்கழன்஫ளர்.஍னிந்தழ஺ணகள் ஧ற்஫ழனேம்,அங்கு யளழ்ந்த ஧ண்஺ைன நக்க஭ின் யில௅நழனங்கள் ஧ற்஫ழனேம் யி஭க்கநளக ஋டுத்ட௅ச் ஸெளல்கழன்஫ளர். அத்ஹதளடு நட்டுநல்஬ளநல் அக்கள஬ ஏயினக்க஺஬,கட்டிைக்க஺஬,யி஺஭னளட்டுக்க஺஬ ஆகழன க஺஬யடியங்க஺஭னேம் இந்த டை஬ழஹ஬ ெழ஫ப்஧ளக ஋டுத்ட௅ ஸெளல்கழன்஫ளர்.ஆங்களங்ஹக ஸெம்ஸநளமழ நள஥ளடு ந஬ரில் இன௉ந்ட௅ ஧஬ ஏயினங்க஺஭ ஋டுத்ட௅ இதழல்

஺கனளண்டின௉ப்஧ட௅, யளெழப்஧யர்க஭ின்

ெழந்த஺஦க்கு ெவர் ஸெய்஧஺யக஭ளக அ஺நகழன்஫஦ ஋ன்று ஸெளல்஬஬ளம்.


175

தழன௉.஧ற்஫ழநளகபன் அயர்கல௃ம்,தழன௉நதழ ஫ீற்஫ள ஧ற்஫ழநளகபன் அயர்கல௃ம் ன௃஬ம் ஸ஧னர்ந்த தநழழ் நக்கல௃க்கு ஸெய்ட௅யன௉ம் இப்஧ணி ஸதளைபஹயண்டும்,இயர்கள் இன்னும் ஧஬ டைல்க஺஭ ஸய஭ினிை ஹயண்டும் ஋ன்஧ஹத ஋நட௅ ஹயண்டுஹகளல௃ம் ஋தழர்஧ளர்ப்ன௃நளகும். ஹகளயிலூர் ஸெல்யபளஜன்


176


177

உவட஦ர஡ கண்஠ரடி஦ில் உனகறற்குத் வ஡ரி஦ர஡ ஢ம் ப௃கங்கள் !! ஥ளட்கள் ஸதள஺஬த்தழைளத அந்த ஥ழ஺஦வுக஭ில் ெற்றும் கு஺஫னளநல் இன௉க்கழ஫ளய் ஥ீ; உ஺஦ ஧ளர்த்த ஧மகழன உன்ஹ஦ளடு ஹ஧ெழன ன௅தல் ஸ஧ளல௅ட௅ ன௅தல் தன௉ணம் உ஺ைனளத கண்ணளடினின் ன௅கம் ஹ஧ள஬ ஧஭ிச்ஸெ஦ இன௉க்கழ஫ட௅ உள்ஹ஭; ஏடியந்ட௅ ஥ீ ெட்ஸை஦ நடினில் அநர்ந்த கணம் ஋ன்஺஦

ட௅஺஭த்ட௅ ட௅஺஭த்ட௅ ஧ளர்த்த

இன௉யிமழகள், ஋஦க்களக

களத்தழன௉க்கும் உ஦ட௅ தயிப்ன௃கள் ஋஦

஋ல்஬ளஹந உன்஺஦ ஋஦க்குள் ந஫யளநல் ஺யத்தழன௉க்கழ஫ட௅ இன்னும்; ஋஦க்களக இல்஺஬ஸனன்஫ளலும் உ஦க்களகஹயனும் யந்ட௅ உன் யளெ஬ழல் ஥ழன்று ஥ீ ஏடியந்ட௅ கட்டிக் ஸகளள்ல௃ன௅ன் ஸ்஧ரிெத்஺த ஋ல்஬ளம் ஹெகரித்ட௅ இன்றுய஺ப ஧த்தழபநளக உணர்வுக஭ில் ஺யத்தழன௉க்கழஹ஫ன்; ஸ஧ரிதளக அ஺தஸனல்஬ளம் ஋ண்ணி க஺தஸனல௅ட௅ம் களதஸ஬ல்஬ளம் அல்஬; ஥ம் களதல்; களதஸ஬ன்஫ யளர்த்஺த கூை ஥ம் உதடுக஺஭ என௉ஹய஺஭ சுைச்ஸெய்ன஬ளம்,


178

அ஺தஸனல்஬ளம் கைந்ட௅ ஥நக்கழ஺ைனள஦ என௉ ன௃ரிதல்; என௉ ஆமநள஦ அன்ன௃ அட௅. ஡றன௉ம்஧ ஋டுக்க இன஬ள ஥ீ஭க் கழணற்றுக்குள் தய஫ழப்

ஹ஧ளட்டுயிட்ை - கல் ஹ஧ள஬

ந஦தழற்குள் ந஦஺த ஹ஧ளட்டுயிட்டு னளரிைஹந ஸெளல்஬ழக் ஸகளள்஭ளத தயிப்ன௃ அட௅. வசரல்஬ழனின௉ந்தளல் நட்டும் உ஬கம் அதற்கு ஋ன்஦ ஸ஧னர் ஺யத்தழன௉க்குஹநள ஸதரினளட௅ - ஆ஦ளல் களதஸ஬ன்னும் அயெழனஹநள ஥ட்ஸ஧ன்று ஸெளல்லும் ஸ஧ரின யளர்த்஺தகஹ஭ள அல்஬ட௅ 'அத்த஺஦' இ஺ைஸய஭ிஹனள கூை அயெழனப்஧ட்டின௉க்க யில்஺஬ ஥நக்கழ஺ைஹன; அப்஧டி ஹென௉நழைஹந ஸதரினளத யள஦ன௅ம் ன௄நழனேம் ஹ஧ளல் ஋ங்ஹகள என௉ டெபத்தழல் எட்டிக் ஸகளண்டு கழைந்தட௅ ஥ம் ந஦சு; ஢ரஸ஦ன்஫ளல் ஥ீ ஏடியன௉யட௅ம் ஥ீஸனன்஫ளல் ஥ளன் களத்தழன௉ப்஧ட௅ம் ஋ச்ெழல் ஧ளபளநல் ஸதளடுதலுக்கு கூெளநல் ஆண்

ஸ஧ண் ஧ிரிக்களநல் -

஋ந்த

ய஺பன஺஫னேநழன்஫ழ -

உரி஺நஹன ஋தழர்஧ளபளட௅ - ந஦தளல்

நட்டும்

ஸ஥ன௉ங்கழனின௉ந்த உணர்வு ஸெளன்஦ளல் நட்டுநழப்ஹ஧ள னளன௉க்குப் ன௃ரிந்ட௅யிடும்???


179

வ஡ரிந்தளல் ன௃ரிந்ட௅க் ஸகளள்஭க் கூை தழபளணினின்஫ழ

஥஺கக்கும்

உ஬கம் தளஹ஦ இட௅; அை, உ஬கஸநன்஦ உ஬கம்; உ஬கத்஺த டெக்கழ யெழயிட்டு ீ ஥ளம் கூை ஥ம்஺ந ஸய஭ிப் ஧டுத்தழக் ஸகளள்஭ தனளரில்஺஬ ஋ன்஧தற்கள஦ களபணத்஺த கள஬ம் நட்டுஹந என௉ஹய஺஭ அ஫ழந்தழன௉க்கக்கூடும்; ஋ப்஧டிஹனள; னளர்நீ ட௅ம் குற்஫ம் ஸெளல்யதற்கழன்஫ழ ஧ிரிந்த஧ின் இன்று - அறுத்ட௅ப்ஹ஧ளட்ை உனிர்ஹ஧ள஬ ய஬ழக்கழ஫ஹத உ஦க்கும் ஋஦க்கும் நட்டும்; தூப஥ழன்று கண்ெழநழட்டும் அந்த குமந்஺தனின் ெழரிப்ன௃ப்ஹ஧ள஬ ஥ீ ெழரிக்கும் அந்த ெழரிப்஧ின் ஥ழ஺஦வுக஭ில் தளன் கட்டி஺யத்தழன௉க்கழஹ஫ன் ஋ன்஺஦ யளழ்யிற்குநளய்; இப்ஹ஧ளட௅ம்!! இப்஧டிஹன கைந்ட௅ கைந்ட௅ ஏர்஥ள஭ில் ஋ன் உனிர்ன௅டுச்சு அயிழ்ந்ட௅ ஥ளன் கவ ஹம யில௅஺கனில் என௉ ஸெளட்டுக் கண்ண ீபளகயளயட௅ ஥ீ யந்ட௅ ஥ழற்஺கனில் -


180

஋ன் உைம்ன௃ ெளம்஧஬ளய் ன௄த்தழன௉க்கும் ஥ீ யில௅ந்ட௅ அல௅ட௅ ன௃பண்ைளல் - உ஦க்கு

஬னறக்கர஥ல் ஡ரங்கறக்வகரள்ல௃ம்!! ------------------------------------------------------------------------஬ித்஦ரசரகர்


181


182


183

Kaatruveli May 2011 Issue  

Free tamil literature magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you