Page 1

காற்றுவெளி


2

காற்றுவெளி அன்புலடயீர். ெணக்கம்.

கலை இைக்கிய இதழ்-2012

ைீ ண்டும்

புரட்டாதி

இதழுட

ன் சந்திக்கின்ஷறாம். ஆசிரியர்: ஷ

ாபா

கணினியிடலும்,ெடிெலைப்பும்: கார்த்திகா.ை

முன்லனய

இதழுக்கு

ொசகர்கள்

அனுப்பிய

ொழ்த்துலரகள்/

கருத்துலரகளுக்கு நன்றிகள். அடுத்தடுத்த

பலடப்புக்களின்

இதழ்களில்

குறும்படங்கள்/கிராைியக்கலை

கருத்துக்களுக்கு பாலடப்பாளிகஷள வபாறுப்பு.

பற்றிய

கட்டுலரகள்

வபறவுள்ளன.

இடம்

நீங்களும் எழுதைாம். பலடப்புக்கள் அனுப்ப ஷெண்டிய முகெரி: R.Mahendran, 34,Redriffe Road, Plaistow, London E13 0JX ைின்னஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com நன்றிகள்: கூகுள், முகநூல்

சிை

பலடப்புக்கள்

தட்டச்சிடுெதின் தாைதைானதால் இதழில்

அடுத்த

பிரசுரைாகும்.

கார்த்திலக

இதழ்

அச்சில்

சிறப்பிதழாக ெரவுள்ளது. காத்திரைான

பலடப்புக்கலளத்

தனிஷய எதிர்பார்க்கிஷறாம். சிறுகலதகலளயும் ெந்த

இதழ்களிைிருந்தும்

ஷதர்ந்வதடுத்து அடுத்த நட்புடன், இெண்.

காற்றுவெளி

இதுெலர

அனுப்புங்கள்.

இதழில்

சந்திப்ஷபாம்..


3

வெண் தேடி... பிறந்து ெளர்ந்த ஊலர ெிட்டு நாட்லட ெிட்டு இதுெலர

பார்த்திராத ஷதசம் ஒன்லற ஷநாக்கி எம் ொழ்வு அலையும் என்று ஒரு ஷபாதும் எதிர்பார்த்திருந்ததில்லை. ஆனால் இந்த எதிர்பாராத நிகழ்வு அஷநகத் தைிழருக்கு நடந்தது. உள்ளூர்

இடப்வபயர்வுகளின் சீரழிவும் அலைதியில்ைா ொழ்வும் நிரந்தரைற்ற சூழ்நிலையும் எதிர்காைம் ஷநாக்கிய பயமும் கூடுதல் தூண்டல் காரணிகளாயிருந்தன, வசல்ெியின் ைனதில் ஒரு வசால்ை முடியாத உணர்வு பரெிக்

கிடந்தது . சினிைாக்களில் ெரும் பட்டாம்பூச்சி பறப்பது ஷபான்ற உணர்ெல்ை அது; ைாறாக உறவுகளின் இழப்பின் ஷெதலனலய அனுபெிக்கத் தயாராகும் ஒரு நிலை. அம்ைா ைற்றும் இரண்டு தம்பிகலள ெிட்டுப் பிரிெது இைகுொகத்

வதரியெில்லை. ஷயாசிக்கும்ஷபாது ெயிற்றுக்குள் ஏஷதா வசய்து சத்தி ெருைாற்ஷபால் இருந்தது. அம்ைா ஆறுதைாகக் கலதத்தார்.

இத்தலனக்கும் வசல்ெி ஒன்றும் தனிஷய வெளிநாட்டுக்குச் வசல்ை தயாராகெில்லை. அெளுலடய அண்ணன் சந்திரன் பிரான்சிைிருந்து எல்ைா அலுெல்கலளயும் பார்த்து கூப்பிடுகின்றார். அக்கா ைாைினியும் அங்ஷக குடும்பைாக இருக்கிறா. இருந்தாலும்

இங்ஷகயிருந்து ெிைானத்தில் தனிஷய ஏறி பிரான்ஸ் ெலரக்கும் ஷபாய் ஷசர ஷெண்டுஷை. நிலனக்கஷெ பயைாக இருந்தது. அண்ணன் இலடக்கிலடயில் வதாலைஷபசியில் சிை ஆஷைாசலனகலளச் வசால்லுொர். அம்ைாவுடன் வகாழும்புக்கு ெந்து ஷசர்ந்து ெிைானம் ஏறும் நாளும் ெந்தது. அன்று முழுதும் பயத்தில் சத்தியுடன் காய்ச்சலும் ஷசர்ந்து வகாண்டது. அம்ைா அருகிைிருந்த ைருத்துெரிடம் கூட்டிச்வசன்று ைருந்து ொங்கிக் வகாடுத்தார். வசல்ெிக்கு திரும்பி ெட்டுக்குப் ீ ஷபானால் என்ன என்று இருந்தது. ஆனால் வசால்ை முடியெில்லை. திரும்பிப் ஷபாயும் தான் என்ன வசய்ெது? ெடிழந்து, ீ ஊரிழந்து, வதாழிைிழந்து ொழும் நிலை ஷெண்டாம் என்று தான் இந்த முடிலெ எடுத்தார்கள். இனிப் பின் ஷநாக்க முடியாது. ைத்தியானத்துக்குப் பிறகு காய்ச்சல் குலறயத் வதாடங்கியதும் காற்றுவெளி


4

அம்ைா வபருமூச்சு ெிட்டா. வசல்ெி தன்லன ஒருநிலைப்படுத்த முயன்றாள். ெிைான நிலையத்தில் அம்ைாலெத் திரும்பிக் கலடசியாகப் பார்த்துக் லகயலசத்தஷபாது நிலறந்திருந்த கண்களினூஷட அம்ைா கைங்கைாகத் வதரிந்தா. ெிைானம் ஷைவைழுந்தஷபாது அடிெயிற்றிைிருந்து ஷநாவு

ஷைவைழுந்து ைீ ண்டும் சத்தி ெருைாற்ஷபால் இருந்தது. லகயிஷை தயாராக ஒரு பிளாஸ்டிக் லபலய லெத்திருந்தாள். ஆனால்

எதுவுஷை வெளிஷய ெரெில்லை. அண்ணா வசான்னபடி காலத

அலடத்திருந்தாள். வெளிஷய நகரம் சிறுத்துக் வகாண்டு ெந்தது. அம்ைா இந்ஷநரம் அழுது வகாண்டிருப்பா. அத்துடன் வதரிந்த எல்ைாக் கடவுள்களிடமும் பிரச்சலனயின்றிப் ஷபாய்ச் ஷசர

ஷெண்டும் என்று ஷெண்டிக் வகாண்டிருப்பா. அம்ைா பாெம். ெிைானம் பூைிலய உதறி ெிட்டு முகில் கூட்டங்களுக்கிலடயில்

சீராகப் பயணிக்கத் வதாடங்க அழகான ெிைான ஷசலெப் வபண்கள் சிரித்தபடி பயணிகளின் ஷதலெகலளக் கெனிக்கத் வதாடங்கினர். சாப்பிடப் பிடிக்கெில்லை. ஒரு ஷதநீர் ஷகட்டு ொங்கிப் பருகிக் வகாண்டாள். லகயிஷை வகாண்டு ெந்திருந்த கண்ணதாசனின் ொழ்க்லக அனுபெங்கலள படிக்கத் வதாடங்கினாள் , (அது

எத்தலனயாெது தடலெ என்று ஞாபகம் இல்லை). ஒவ்வொரு தடலெயும் அலத ொசிக்கும் ஷபாது எத்தலன ஷபரால் இப்படி

தைது ொழ்லெத் திறந்த வெளியில் தூக்கிப் ஷபாட முடியும் என்று எண்ணிக் வகாள்ளுொள். அதன் பின் எத்தலன ெிைர்சனங்கலளத்தான் எதிர்வகாள்ள ஷநரிடுகின்றது? ஒருெர் தான் பட்ட துன்பங்கலள அடுத்தெர் படக்கூடாது என்று எண்ணிச்

வசால்லும் ெிலடயஷை இங்ஷக ஆய்வுக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது. இதிஷை எைது சமூகக் கட்டலைப்பிஷை உள்ள திருத்தப்படஷெண்டிய சிை குலறபாடுகலள நிெர்த்தி வசய்தாைன்றி சிை நல்ை ெிலடயங்கலள ஏற்றுக் வகாள்ளுெது சிரைம் என்று எண்ணிக் வகாண்டாள் வசல்ெி. ஷயாசித்துக் வகாண்ஷட தூங்கியும் ெிட்டாள். யாஷரா காதுக்குள் ஷபசுைாப்ஷபால் உணர்வு ஏற்பட திடுக்கிட்டு எழுந்து வகாண்டாள். அது ெிைானம் தலரயிறங்குெதற்கான அறிவுப்பு. எழுந்துவசன்று முகத்லதக் கழுெிக் வகாண்டு தயார்ப்படுத்தி லகப்லபலய சரிபார்த்துக் வகாண்டாள் வசல்ெி. ஒரு ஷதநீர் குடித்தால் நல்ைது ஷபாைத் ஷதான்ற சிரித்துக் வகாண்டு காற்றுவெளி


5

நிற்கும் வபண்லணக் கூப்பிட்டு ஒரு ஷதநீர் தர முடியுைா என்று வகஞ்சிக் ஷகட்டு ொங்கிக் குடித்தவுடன் வகாஞ்சம் வதம்பு ெந்தாற்ஷபால் ஷதான்றியது. சுற்றிப் பார்த்துக் வகாண்டாள். அருகிைிருந்தெர் இன்னும் நித்திலரயிைிருந்தார். பைர்

தலரயிறங்கும் அொெில் தங்களுலடய வபாருட்கலள

ஆயத்தப்படுத்திக்வகாண்டிருந்தனர். யன்னல் ெழிஷய பார்த்தஷபாது பூைி வெளிச்சங்கள் நட்சத்திரங்களாய் அழகாகத் வதரிந்தன. சிறிது

ஷநரத்தில் ெிைான இருக்லகக்கான பட்டிலய ஷபாடும்படி அறிெிப்பு ெர எல்ஷைாரும் கீ ழ்ப்படிந்தனர். வசல்ெிக்கு ைனதுக்குள் ஷைசான பயம் எட்டிப் பார்த்தது; அண்ணா ெந்து நிற்பாரா? அண்ணாெின்

வதாலைஷபசி இைக்கம் இருக்கிறதா என்று ைீ ண்டும் சரி பார்த்துக் வகாண்டாள். ெிைானம் தலர வதாட்ட ஷநரம் அதிகாலைப் வபாழுது. ஐஷராப்பாெின் ஒளிவெள்ளம் அதிசயிக்க லெத்தது. ெிைான நிலைய சடங்குகள் முடிந்து வெளிஷய ெர அண்ணா

தூரத்திைிருந்ஷத ைகிழ்ச்சியாகக் லகலய அலசத்தார். நிம்ைதியாயிருந்தது. அண்ணாெின் பி எம் டபிள்யு அெளுக்குப் பிடித்திருந்தது.

ெிைானநிலையத்திைிருந்து ெட்டுக்குப் ீ ஷபாகும் ெழி ெலர பாரிசின் அதிகாலைப் வபாழுது அலைதியாய் ஆனால் கெர்ச்சியாய் இருந்தது. ைக்கள் இன்னும் ஷபார்லெக்குள்தான் இருந்திருக்க

ஷெண்டும். ெதி ீ அகைைாய் ெழுக்கிக் வகாண்டு ஷபானது. ஒரு நாள் சுன்னாகத்திைிருந்து பண்டத்தரிப்புக்குப் ஷபாகும் ெழியில் வசல்ெி வசன்றுவகாண்டிருந்த உந்துருளி முழுக் கெனத்லதயும்

ஒருங்கிலணத்து பள்ளம் பார்த்து ஒட்டியும் தெிர்க்க முடியாைல் ஒரு பள்ளத்தில் ெிழுந்து அப்படிஷய பக்கத்திைிருந்த ெயலுக்குள் தூக்கி எறியப்பட்டலத நிலனத்துக் வகாண்டாள். பளிச்வசன்று ெரிலசயாக எரிந்து வகாண்டிருந்த வதரு ெிளக்குகள், வதருஷொரங்களில் இருந்த கலடகளின் பை ெண்ண ைின் வபயர்கள், உயர்ந்து நிற்கும் கட்டிடங்களின் ஷைஷை பளிச்சிடும் ெிளம்பரங்கள் என்பலெ பாரிலச வசார்க்கைாகக் காட்டின. வதருெில் இறங்கி நடக்கஷெண்டும் ஷபாை இருந்தது. பாரிசில் இருப்பது வபருலையாய்த் வதரிந்தது. ெடு ீ ெந்து ெிட்டது என்று அண்ணா வசான்னார். பி எம் டபிள்யு ஐ வதரு ஓரத்திஷை நிறுத்தி ெிட்டு வபாதிகலளத் தூக்கிக் வகாண்டு காற்றுவெளி


6

முன்ஷன நடந்தார். வசல்ெி நின்று சுற்றிலும் பார்த்தாள். ஐந்து பாரிய கட்டிடங்கள் பத்துப் பன்னிரண்டு ைாடிகளாயிருக்கைாம் ஷசர்ந்தாற்ஷபால் அலைந்திருந்தது. அதிகாலை ஷெலைக்குப் ஷபாபெர்கள் அக்கட்டிடங்களிைிருந்து அங்வகான்று இங்வகான்றாகப் புறப்பட்டுக் வகாண்டிருந்தார்கள்.

அெர்கலளக் கடந்தெர்கள் அண்ணாவுக்கு ெணக்கம் வசான்னார்கள். எட்டாெது ைாடியிஷை அண்ணாெினது ெடு ீ அலைந்திருந்தது.

ைின்னுயர்த்தி இருந்தது. இது ஷெலை வசய்யாெிட்டால் நடந்தா ஏறுெங்கள்? ீ என்று வசல்ெி ஷகட்டாள். அது இலடக்கிலடயிஷை

நடக்கும் என்று அண்ணா சிரித்துக் வகாண்டு பதில் வசான்னார். அெளுக்கு பயைாக இருந்தது. ெட்டுக்குஷள ீ காைடி எடுத்து லெத்தாள் வசல்ெி. உள்ஷள ஒரு சிறு நலட பாலத இருந்தது.

ெைது பக்கம் திரும்பினால் சலையைலற. அண்ணா ஷைாசைாக

இல்லை. எதிர்பார்த்தலத ெிட சலையைலற சுத்தைாகஷெ இருந்தது. திரும்பி இடதுபுறம் நடந்தால் மூன்று ைீ ற்றர் இலடவெளியில் ஒரு படுக்லகயலறயும் அலத ஒட்டினாற்ஷபால் இன்வனாரு படுக்லகயலறயும் ொசலுக்கு ஷநஷர நடுப்பகுதியில் ெரஷெற்பலறயும் ெைது பக்கத்தில் குளியைலறயும் இருந்தன. அளொன ெடு. ீ பிடித்திருந்தது. இரவு நித்திலர இல்ைாைல் இருந்ததால் குளித்துெிட்டுப் படுத்தால்

நல்ைது ஷபாைத் ஷதான்றியது. குளித்து ெிட்டு ெர அண்ணா புட்டும் ைீ ன் குழம்பும் தந்தார். அண்ணா நன்றாகச் சலைக்கப் பழகியிருந்தார். அண்ணா அக்காவுக்குக் கிட்ட இருந்திருக்கைாம், ஏன் இரண்டு ஷபருக்கும் ஒத்து ெரெில்லை என்று நிலனத்துக்

வகாண்டாள். சாப்பிட்டு ெிட்டு அம்ைா அண்ணாவுக்காக ஆலசயாகக் வகாடுத்து ெிட்டிருந்த எல்ைாெற்லறயும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் வகாடுத்து ெிட்டு ஷபாய்ப் படுத்து ெிட்டாள். வசல்ெி அக்கா தன்னுலடய ெரலெ எதிர்பார்த்து அண்ணா ெட்டுக்கு ீ ெந்திருப்பா என்று ெழியிஷை நிலனத்துக் வகாண்டிருந்தாள். ஆனால் ஏைாற்றைாயிருந்தது. காலையில் அண்ணாெிடம் இதுபற்றிப் ஷபச ஷெண்டும் என்று நிலனத்துக் வகாண்ஷட நித்திலரயாகிப் ஷபானாள். முதுகு ெைிக்குைாற்ஷபால் உணர்வு ஷதான்ற ெிழித்துக் வகாண்டாள் வசல்ெி. ஒரு தடுைாற்றம் ஷதான்றி எங்ஷக இருக்கிஷறாம் என்று ெிளங்க சிை நிைிடங்கள் பிடித்தது. எழும்பியவுடன் ஷகட்கும் காற்றுவெளி


7

அம்ைாெின் குரலும் தம்பிகளின் சண்லடயும் இல்ைாத முதற் காலைப் வபாழுதாயிருந்தது அன்லறய காலை. ஷநரம் காலை பத்து ைணிலயத் தாண்டியிருந்தது. அலறக்கு வெளிஷய ெந்து பார்த்தஷபாது அண்ணா ஏஷதா எழுதிக் வகாண்டிருந்தார். என்லனப் பார்த்து "ஷதநீர் ஷபாட்டுத் தரொ"? என்று ஷகட்டார்.

"இல்லை அண்ணா, இனிஷைல் நான்தான் எல்ைாம் வசய்ஷென்.

இவ்ெளவு நாளும் நீங்க தனிய கஷ்டப்பட்டது காணாதா?" வசால்ைி ெிட்டு வசல்ெி குளியைலறக்குள் வசன்று ஒரு ைின்னல் ஷெகக் குளியல் ஷபாட்டு ெிட்டு ெந்து ஷதநீர் ஷபாட்டு அண்ணாவுக்கும் வகாடுத்து தானும் குடிக்கத் வதாடங்கினாள். அண்ணா

அெளது ெருலகலய ஒட்டி இரண்டு நாட்கள் ஷெலைக்கு ெிடுப்பு எடுத்திருந்தார். கடந்த தடலெ ஊருக்கு ெந்தஷபாது பார்த்தலத ெிட வகாஞ்சம் வபருத்திருந்தார். சாப்பாட்டில் கெனம் எடுக்க ஷநரம்

இருப்பதில்லை என்று வசான்னார். ைனதுக்குக் கஷ்டைாக இருந்தது. சலையைலறக்குள் வசன்று ஷநாட்டம் ெிட்டாள் வசல்ெி. தயார்ப் படுத்தப்பட்ட உணவுப் பண்டங்கலள அதிகளெில் உள்ொங்கியிருந்த அளொன குளிர் பதனப் வபட்டி ஒன்று கதலெ ஒட்டினாற்ஷபால் இருந்தது. ைின்னடுப்புடன் வெளிஷய வபாருட்கலள பரத்தி லெக்க ஷெண்டிய அெசியஷைற்படாத அளெில் ஷைலும் கீ ழுைாக

அைைாரிகள் அலைந்திருந்தன. வெளிஷய ெந்து அக்காலெப் பற்றிக் ஷகட்க இதுதான் சலையம் என்வறண்ணி "அக்கா ஏன் என்லனப் பார்க்க ெரெில்லை" என்றாள். "யாருக்குத் வதரியும்? உன்னுலடய அக்கா அதுக்கும் ஏதாெது ெியாக்கியானம் லெச்சிருப்பா" .... "ஏனண்ணா அக்கா ஊரிை இருக்ஷகக்க நல்ைாத்தாஷன இருந்தா". "அது ஊரிை வசல்ெி. இஞ்ச கனக்க ெி

யங்கள் ைாறிப் ஷபாச்சுது".

ம்ம்ம்ம் .... "ஏனிப்பிடி?" "பிள்லள! அக்காவுக்கு என்னாை எவ்ெளவு வசய்ய ஏலுஷைா அலத ெிட நல்ைாஷெ வசய்திட்டன். அக்காவுக்கு இன்னும் ஆலச தீஷரல்லை." வசல்ெிக்கு என்ன வசால்லுெவதன்று வதரியெில்லை. அக்காலெ பார்த்துக் கலதத்தால் நல்ைது என்று ஷதான்றியது. "அண்ணா நான் அக்காஷொலட கலதக்கைாைா?" காற்றுவெளி


8

"பிரச்சலனயில்லை, தாராளைாய்க் கலத பிள்லள. உனக்கு அெள் அக்கா எனக்கு தங்கச்சி. ஆனால் ெம்லப ெிலைக்கு ொங்காைல் இருந்தால் சரி வசல்ெி. சரி பிள்லள, நீ நித்திலரயாய் இருந்த ஷநரம் நான் அம்ைாஷொலட கலதச்சிட்டன் ; நீ கலதக்கிறவதண்டால் இதிை ஒரு கார்ட் இருக்கு அதிை கலத ; நான் ஒருக்கால் வெளியிை ஷபாக ஷெணும்", என்று வசால்ைி கார்ட் எப்பிடிப் பயன்படுத்துெது என்று ெிளங்கப் படுத்தினார். அம்ைாஷொடு வகாஞ்ச ஷநரம் ஷபசி ெிட்டு ைதியச் சலையலை வபாருட்கலளத் ஷதடித் ஷதடி ஒருொறு வசய்து

முடித்தாள். அக்காஷொடு ஷபச ஷெண்டும். அக்கா அண்ணாெின் ெட்டிைிருந்து ீ ஏறக்குலறய நாற்பது கிஷைாைீ ற்றர் தூரத்தில் ெசித்து ெருகிறாள் என்று ஷகள்ெிப்பட்ஷடன். வதாலைஷபசியில் இரண்டு தடலெ கிலடக்காைல் ைாலை ஆறு ைணியளெில் அக்கா கிலடத்தாள். "அக்கா நான் வசல்ெி .... " வசல்ெிஷயா? எப்ப பிள்லள ெந்தன ீ? ஷநற்று ெந்து ஷசந்திருக்க ஷெணும் ஷபாை...." "ஓைக்கா, ஷநற்று இரவு ஷபாை ெந்து ஷசந்தனான்" "அப்பா இப்ப தான் அென் வடைிஷபான் அடிக்க ெிட்டெனாக்கும்"..... அக்கா கயிறு திரிக்க ஒரு நூல் ஷதடுெது வதரிந்தது. "அக்கா, நீங்கள் ஏயர்ஷபார்டுக்கு ெருெங்கள் ீ எண்டு எதிர்பாத்தனான். சரி அங்லக இல்லை எண்டவுடன என்லனப் பாக்க

இஞ்சஎண்டாலும் ெருெங்கள் ீ எண்டா நீங்கள் இஞ்லசயும் இல்லை" வசல்ெியும் ெிடாைல் பதில் வகாடுத்தாள். "நான் அென்ர ெட்டுப் ீ படி ைிதிக்க ைாட்டன் நான்தான் உன்லனக் கூப்பிடஷெண்டு இருந்தனான் அதுக்கிலடயிை அென் எனக்குச் வசால்ைாைல் தான் அலுெல் பாத்து உன்லன எடுத்திட்டான். அெலன உன்லன இஞ்லச வகாண்டுெந்து ெிட்டிட்டுப் ஷபாகச் வசால்ைி நீ ஷகளன்" இதற்கு ஷைல் அக்காவுடன் கலதக்க முடியாது என்று வதரிய ஓம் நான் அண்ணாஷொட கலதக்கிறன் என்று வசால்ைி ெிட்டு வதாலை ஷபசிலய நிறுத்தினாள் வசல்ெி. அக்காெின் ஷபச்சும் வதானியும் ஊரிஷை வதரிந்திருந்த அக்காொக இல்லை. அக்கா இங்கு ெந்து ைாறி ெிட்டாொ அல்ைது முன்ஷப இயல்பாயிருந்த இக்குணம் எம் சமூகச் சூழல் காரணத்தால் வெளிப்படாதிருந்ததா? அண்ணா அக்காலெ இங்ஷக கூப்பிட்டு காற்றுவெளி


9

திருைணம் வசய்து லெத்து அெவுக்குத் ஷதலெயான அலனத்லதயுஷை வகாடுத்து முடித்திருந்தார். அனால் அக்காவுக்கு அது இன்னும் ஷபாதெில்லை. அண்ணாலெ அடிக்கடி நச்சரித்து தனக்குத் ஷதலெயானலதப் வபற்றுக் வகாண்டிருந்தா. ஆனால் ஒரு எல்லைக்கு ஷைல் அெராலும் பாெம் முடியெில்லை ஊரிஷை ைற்றெர்கலளயும் பார்க்கஷெண்டுைல்ைொ,அக்கா ஷகட்பலத

அண்ணா ைறுக்க அக்கா கண்டபடி ஷபசத் வதாடங்க அண்ணா ஷபசாைல் தானாகஷெ ெிைத்திக் வகாண்டு ெிட்டார். வசல்ெிக்கு சஷகாதரங்கள் இப்படிப் பிரிந்து கிடப்பது

பிடிக்கெில்லை.ஒருெருக்வகாருெர் ெிட்டுக் வகாடுத்து சகித்துக் வகாண்டு ொழ்ந்தால் வெளிஷய உள்ளெர்களின் சிரிப்புக்கு ஆளாகாைல் இருக்கைாஷை என்று நிலனத்தாள். அண்ணா லெத்திருந்த தைிழ் நாட்காட்டியிைிருந்து இதழ்கள் ைிக ஷெகைாக உதிர்ந்துவகாண்டிருந்தன. வசல்ெி அக்காவுடன் இலடயிலடஷய ஷபசிக் வகாள்ளுொள். ஒரு நாள் அக்கா ெழலைலய ெிட ைகிழ்ச்சியாகப் ஷபசி இறுதியாக ஒரு நல்ை வசய்திலயச் வசால்ைி முடித்தாள்.ெட்டுக்கு ீ ஒரு சிறு இளெரசிஷயா அல்ைது இளெரசஷனா கிலடக்கப் ஷபாகின்றான்(றாள்). அண்ணா ைிகவும் ைகிழ்ெலடந்தார்.

ஊரிஷை ஒஷர வகாண்டாட்டம்.அக்கா சந்தர்ப்பம் பார்த்திருந்து காலய நகர்த்தினா. தன்னுலடய நிலைலைலய வசால்ைியழுது வசல்ெிலய தன்னுடஷன ஷசர்த்துக் வகாண்டாள். அண்ணாவுக்குக் வகாஞ்சம் கூடப் பிடிக்கெில்லை. குழந்லத பிறக்கு ைட்டும்தான் வசல்ெி அங்ஷக இருப்பாள் என்ற ஒப்பந்தத்துடன் வசல்ெி அக்காவுடன்

ஷபாய்ச் ஷசர்ந்தாள். அக்கா இதுெலர தூரஷெ இருந்தபடியால் கண்டு வகாள்ளாமுடியாைைிருந்த அலனத்லதயும் வசல்ெியால் அக்காவுடன் ஷசர்ந்திருந்த காைப் பகுதியில் கண்டு வகாள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. அண்ணாவுக்கு முப்பத்தி ஆறு ெயது முடிந்துெிட்டிருந்தது. இதுெலர அெருலடய திருைணத்லதப் பற்றி யாருஷை அக்கலற எடுத்ததாகத் வதரியெில்லை அம்ைாலெத் தெிர. இதனிலடயில் அக்காவும் அண்ணாவும் ஒன்றாக இருந்த காைத்தில் அக்காவுக்குத் வதரிந்த ஒரு வபண் ெட்டுக்கு ீ ெந்தஷபாது அண்ணாவுக்கு அந்தப் வபண்லணப் பிடித்திருந்தது. அந்தப் வபண்ணுக்கும் கூட. ஆனால் அக்கா அலத குழப்பியடித்திருந்தா. அண்ணா திருைணம் வசய்து ெிட்டால் பிடுங்குெது சிரைைாகி ெிடுஷை! அண்ணாவும் தன்னுலடய திருைணத்லதப் பற்றித் தாஷன காற்றுவெளி


10

கலதப்பது அெைானம் என்று நிலனத்ஷதா என்னஷொ ஷபசாைஷைஷய இருந்து ெிட்டார். இலதவயல்ைாம் அறிந்த வசல்ெிக்கு ைனதுக்கு ைிகவும் கஷ்டைாக

இருந்தது. எப்படி எல்ைாம் தனிைனித சுயநைச் சிந்தலனகள் எைது சமுதாயத்தில் ஒருெலர அழுத்தி லெத்திருக்கின்றன.

இெற்றிைிருந்து நாைாகஷெ ெிடுபட்டால் சரி இல்லைவயன்றால் அப்படிஷய அமுங்கிச் சாக ஷெண்டியதுதான்.ஏறி ைிதிக்கும்

குணமுலடயெர்கள் எரிகிற ெட்டில் ீ பிடுங்கியது இைாபம் என்ற

ெலகயில் கிலடக்கிறலத சுருட்டிக் வகாண்டு ஷபாய்க் வகாண்ஷட இருப்பார்கள். ஆனால் அெர்கலளக் ஷகட்டால் இெர்களுக்குக்

வகட்டித்தனம் இல்லை; ொழத் வதரியாதெர்கள் என்று தங்களுலடய ஷகாணல் புத்திப்படி ெியாக்கியானம் வசால்லுொர்கள். அக்கா இந்த ெிலடயத்தில் ைிகக் ஷைாசைாயிருந்தாள். ஆட்களுக்ஷகற்றாற்ஷபால் ஷபசி காைத்லத ஓட்டிக் வகாண்டிருந்தாள். வசல்ெிலயக் வகாண்டு நன்றாகஷெ ஷெலை ொங்கினாள். வசல்ெி பிறக்கப் ஷபாகும் குழந்லதலய நிலனத்து பல்லை கடித்துக் வகாண்டிருந்தாள். ஆனால் ஷபாகப் ஷபாக அக்காஷைல் இருந்த அன்பு வெறுப்பாக ைாறுெலத தெிர்க்க முடியெில்லை. அன்பு ஒன்றும் ஷகட்டுப் வபறுெதில்லைஷய! தானாக ெர ஷெண்டும் அெரெர் வசயல்களால் அது நிலைக்க ஷெண்டும். அக்கா அலதக்

குடும்பத்திைிருந்து இழந்து வகாண்டிருந்தாள். குழந்லதயும் பிறந்தது. வபண் குழந்லத. அண்ணா அக்கா வசால்ைாைஷைஷய ெந்தார் ஒரு சங்கிைிலய குழந்லதயின் கழுத்திஷை ஷபாட்டு ெிட்டுப் ஷபாய் ெிட்டார். அக்காவுக்கு ொஷயாடு கண்ணும் ஷசர்ந்து சிரித்தது. அண்ணா ஷபான பின்பு வசல்ெி அண்ணாெின் திருைணப் ஷபச்லச எடுத்தாள். "அண்ணாெின்ர ெயலத ஒத்த ஆட்கள் எல்ைாம் கைியாணம் வசய்து குடும்பம் பிள்லளகஷளாட இருக்க அண்ணா ைட்டும் தனியாக இருக்கிறார். அெருக்கு ஆலச இருக்காஷத?" "இருக்கும் தான். ஆனால் இப்ப நீயும் ெந்து ெிட்டாய். உனக்கு ஒரு கைியாணம் வசய்யாைல் என்னண்டு அெர் வசய்யிறது? பிறகு உன்லர கைியாணப் பிரச்லனலய ஆர் பாக்கிறது? ொறெள் எங்கலட குடும்பத்லதப் பாக்க ஒத்து ெராெிட்டால் என்ன காற்றுவெளி


11

வசய்யிறது?" ஊரிை இருக்கிற தம்பி தங்கச்சிலய ஆர் பாக்கிறது?" வசல்ெிக்கு ஷகாபம் உச்சிக்ஷகறியது. "அப்ப அண்ணா என்ன வை

ிஷனா? ஆர் பாக்கிறது ஆர் பாக்கிறது

எண்டு ஷகக்கிறாய்? ஏன் நீ ஷெற ஆஷளா? நீ பாக்க ைாட்டிஷயா? நீ

குடும்பத்திை ஒரு ஆள் இல்லைஷயா?" வசல்ெியின் குரல் உயர்ந்ஷத இருந்தது. அக்கா இலத எதிர்பார்க்கெில்லை என்பது பார்லெயிஷைஷய வதரிந்தது. இருந்தாலும் அெள் அனுபெசாைி. ெிட்டுக் வகாடுக்காைல், "ஆம்பிலளதாஷன ெட்லடப் ீ பாக்க ஷெணும். நான் வபம்பிலள என்ன வசய்யிறது? எங்கலட வசைவுகலளஷய சைாளிக்க ஏைாைல் இருக்கு. இதுக்கிலடயிை இெற்லற குடும்பத்லதயும் பாக்க ஷெணும்....." உன்னாை ஒண்டும் வசய்ஷயைாது. அண்ணாொை ைட்டும் எல்ைாம் வசய்ய ஏலும் அப்பிடித்தாஷன? "நான் அப்பிடிச் வசான்னனாஷன ? இன்னும் வகாஞ்சம் வபாறுப்ஷபாம் எண்டுதான் வசால்லுறன்." "இப்பஷெ ெழுக்லக ெிழத் வதாடக்கி ெிட்டுது, இன்னும் என்ன வபாறுக்கிறது? வசல்ெி இனி அங்ஷக இருப்பதில்லை என்ற முடிவுக்கு ெந்து ெிட்டாள். "அக்கா எனக்கு இஞ்ச இருக்க ஏைாது நான் அண்ணாட்டப் ஷபாகப் ஷபாகிஷறன். அங்லக அெர் சாப்பாட்லடயும் கெனிக்காைல் ஷெலை ஷெலை எண்டு கஷ்டப்பட்டுக் வகாண்டிருப்பார்". அக்கா இலத எதிர்பார்க்கஷெயில்லை. "நீ இப்பிடி திடீவரண்டு வெளிக்கிட்டா நான் என்ன வசய்யிறது வசல்ெி? அடுத்த ைாதம் நான் ஷெலை வதாடங்கைாம் எண்டு இருக்கிறன். நீ இருந்தால் பிள்லளலயக் கெனிக்கைாம்; இல்ைாட்டால் அதுக்கு காசு கட்ட ஷெணும். அண்ணா இவ்ெளவு நாளும் தனிய சைாளிச்செர் தாஷன. அெர் பாத்துக் வகாள்ளுொர். நீ இஞ்ச இரு." வசல்ெி ஷகாபத்தில் ொர்த்லதகலளச் சிதற ெிடாைைிருக்க காற்றுவெளி


12

கஷ்டப்பட்டு ொர்த்லதகலள ஷதடினாள். "பாத்தியா நீ இந்த வென்ைத்திலை திருந்த ைாட்டாய்.எப்பவும் உன்னுலடய பிரச்சலனகலள ைட்டும்தான் கெனிச்சுக் வகாண்டிருப்பாய். ைற்றலெ எக்ஷகடு ஷகட்டால் என்ன எண்ட

எண்ணம் உனக்கு. நீ எப்பிடி எண்டாலும் இரு ஆனால் என்னாை உன்லன ைாதிரி இருக்க ஏைாது நான் அண்ணாெிட்லட ஷபாறன்" வசால்ைிக் வகாண்ஷட லகப் லபலயத் தூக்கிக் வகாண்டு "நான் பிறகு அண்ணாஷொட ெந்து ைிச்சச் சாைான்கலள எடுக்கிறன்" என்று வசால்ைியபடி இறங்கி வதருவுக்கு ெந்தாள். ைாலை ைங்கி இருள் கெிந்திருந்தது. ெடுகளுக்குள் ீ இருண்டிருந்த ைனக்கலளப் பார்த்ததில் பிரகாசைாய் ஒளிர்ந்து வகாண்டிருந்த வதரு ெிளக்குகள்

இப்ஷபாது ஆச்சரியத்லதத் தரெில்லை வசல்ெிக்கு.

யாராெது வபண்ணிருந்தால் வசால்லுங்கஷளன்! வசல்ெி அண்ணாவுக்குப் வபண் பார்க்கிறாள்.

ெி.அல்ெிட்

காற்றுவெளி


13

அெ அழகு முக்கால் ெிழிமூடி

முழுதாக இதழ்குெித்து தாயின் ைார்புதலனஷதடிய ைழலைஎன் பரிசம்அழகு

வதாப்புள்வகாடி அறுத்தும் வதாலைொய் பிரிந்தும் உள்ஒளியாகி உயிரன்பிலனத் தந்த

அன்லனயின் நிலனவுகள் ஆகா அழகு லகெிரல் ைடக்கி கனிெிலன வபாழிந்து முதவைழுத் தறிெித்த ஷநசறிரீச்சர் ஐயஷகா நல்ைழகு ைணல் எல்ைாம் ெடுகட்டி ீ

வதருவெல்ைாம் தாெடிச்சு நிழல்ஷபாை இலணொஷள

என்பள்ளித் ஷதாழியெ அழகு பதின்ை ெயதினில் பாொலட ஷகாைத்திஷை அெ படுத்திெிட்ட பாடிருக்ஷக அந்த இம்லசஷய தனியழகு ெிழிக்குள் ெிழிமூடி இதயத்தில் சுழிஷயாடி காதவைனும் முத்வதடுத்த கன்னிப்வபாண்ணு அெஷதரழகு உள்ளத்லத உெந்தளித்து காற்றுவெளி


14

உணர்வுகளால் குளிர்ப்பாட்டி ைணெலறயில் ைனசிலணத்த ைகராசி அெ பூெழகு வதாடராக இடர்ெரினும் இடராத ைனஷசாடு

துலணயாக ெருகின்ற இலணயாள் அெ ஷபரழகு பாரதியின் கெியழகு

ைாக்ஸின் வபாருளழகு

ெள்ளுெனின் வநறியழகு காந்தியின் ொழ்ெழகு இலசயழகு இயற்லகயழகு இைக்கியைழகு இல்ைறமுைழகு இப்படி எத்தலன அழகு ஆனாலும் சீசீ அெசரைாய் இதுஎன்ன உைகு?

அ.ெகீ ரேன்

காற்றுவெளி


15

தெண்டாதே குழுச்சண்டட எழுதாத வபாருவளான்லற

எழுதுகிஷறன் ைனம்வநாந்து ெழுொஷத நீதிதம்பி

ெள்ளுெனுக்கு நீதம்பி கூடிக் கூழ்குடித்து

கூட்டாக ொழ்வுவசஞ்சு குழுைைாய் ொள்பிடித்து

குதூகைைாய் ொழ்ந்தஇனம் யாதும்ஊஷர யாெரும்ஷகள ீர் தீதும்நன்றும் பிறர்தரொரா வசான்னலெஷயா பைஷகாடி வென்றலெஷயா ஒருஷகாடி சிற்றறிொய் சிந்தித்து சீக்கிரஷை நிலைதளர்ந்து சிறுபிள்லளயாய் அடம்பிடித்து குழுக்குழுொய் சீஇது என்னஷெலை? இனாைாய் புகழலடய-என் இனைா உனக்குஷெணும் கனொய் எல்ைாைாச்சுதடா இரக்கம்வகாஞ்சம் காட்டுங்கடா பதெிக்காய் பத்துப்ஷபர் வதாழிைிற்காய் பாதிப்ஷபர் புகழிற்காய் ைீ திப்ஷபர் தைிழிற்காய் யாருங்கடா அறிொஷை உயருங்கடா காற்றுவெளி


16

வசறிொக உலழயுங்கடா ஷநர்லையுள்ள வதாண்டனுக்கு ஷநரம்ெரும் தலடதாண்டுதற்கு புழுப்புழுொய் வநளியுதங்ஷக உன்னினம் புரியாைல் குழுக்குழுொய் பிரிந்வதன்ன பைன்

ஆலசயாஷை அழுக்கழுக்காய் உக்குதடா உன்ைனம் அறியாலையாஷை அடிலைகள் குழுக்குழுொனால் என்னபைம் ைாட்டீன்லூதரின் கடின உலழப்பு

ைாற்றைானது ஒபாைாஎனும் கறுப்பு ெிலதயுங்கடா ஷசர்ந்து இன்று

ெிலளயும் ஒருநாள் வபருவநல்லு

அ.ெகீ ரேன்

காற்றுவெளி


17

நீ ர் தரடககள்

பனித் துளி பட்டாலும் ைலழ துளி ெழ்ந்தாலும் ீ ஷெர்லெத் துளிகள் வைாய்த்தாலும்..... நீர் ஷரலககள் பூக்களிலும் பாைகர்கள் புன்னலககளிலும்... இலெ லெர இலழகளாய் இன்வனாரு முகப் பூச்சாய் இதழாய் அழகு ஷதாரணைாய்.........

நடராஜா கண்ணப்பு

காற்றுவெளி


18

ேண்ணுக்கு ெந்ே சூரியன் ... ைண்ணுக்கு ெந்த சூரியன் ..... வெறும் வெட்டிகளுக்கு ஷெண்டும் ெிருது

ெிருதுெினால் வபறுைதியாக உணலெச் வசய்யும் சூரியனுக்கு ஏது முதுலை? ெிருது ஷெண்டுைானால் இெரால் வபரு ைதிப்புப்படும்! வபறுைதியாக்கப்படும் இெர் ஷைனியில் படுெதால்! முதுலையிலும் ெறுலை ெிரட்ட ஷதாலுரிக்கும் வதாழிைாளிஷய ெிருதுக்கு ெிருதாய்

ைண்ணுக்கு ெந்த சூரியன் .....

நடராசா கண்ணப்பு

காற்றுவெளி


19

கெிடே அறிலெ

எழுதித் தரும்படி ஷகட்ஷடன் தந்தது......

அசட்டுத்தனைாக இருந்தது அனுபெத்லத எழுதித் தரும்படி ஷகட்ஷடன் அருெருப்பாக இருந்தது

ைனலச எழுதச் வசான்னால் 'மூட்' இல்லை என்று ைறுத்து ெிட்டது

ஆத்ைாெிடம் ஷெண்டிஷனன்... என்லனக்வகாண்ஷட எழுதுெித்து

வைாழியிடம் ஷசர்ப்பித்து ெிட்டது.

ஆனந்ேெிரசாத்.

காற்றுவெளி


20

‘எல் ’ ஈன்ற 'Alpha' - A கிஷரக்க - ஆங்கிை வநடுங்கணக்கின் ெரைாறு தனித்து ஆயத்தக்க ெரைாறுலடயது. ஷைலை வைாழி ெரைாற்றறிஞர்களும் ஷெர்ச்வசால்ைாய்ெறிஞர்களும் இதுபற்றி நிரம்ப உலரத்துள்ளனர். இவ்ொய்ெறிஞர்களின் ஆய்வுகளில் வபரும்பாலும் ஒத்த கருத்துகஷள உள்ளன. எழுத்துகளுக்கு ைாற்றாகப் வபான ீசியர்கள் (Phoenician) பயன்படுத்தி ெந்த உருெ எழுத்துக்கஷள (hieroglyphs) கிஷரக்க -இைத்தீன் ெழியாக இன்லறய ஐஷராப்பியர்களுக்கு எழுத்துக்களாக ெந்து ஷசர்ந்தன. Our alphabet was not derived from the Egyptian hieroglyphs. The alphabet came down through the phoenician, Greek and Latin languages into modern European Wilfred funk. வைாழி, ெரைாற்று ஆய்ெறிஞர்கள் வபான ீசியர்களின் ெரைாற்லற இன்னும் ஆய்ந்தொஷற உள்ளனர். இன்லறக்கு

மூொயிரம்

ஆண்டுகட்கு முன்னர்ச் சிந்துவெளியில் ொழ்ந்த தைிழ் ெணிகர்கஷள இப் வபான ீசியர்கள் என பி.தி. சீனிொச ஐயங்கார், ந.சி. கந்லதயா பிள்லள ஷபான்ஷறார் எழுதியுள்ளனர். ெணிகர் ெணியர் - பனியர்- வபானியர் - phoeniciar என்பதாக இச்வசால் தைிழிைிருந்து திரிந்திருக்க ஷெண்டும். வபான ீசியர்கள் பயன்படுத்திய பட எழுத்துகளில் இது ெலர B,M,Q ஆகிய மூன்று எழுத்துக்களின் ெரைாற்லற ஆய்ந்து எழுதியுள்ஷளன். 'Alpha' எனக் கிஷரக்கர்கராலும்

'A ' என

ஆங்கிஷையராலும் வசால்ைப்படும் வசால்ைின், எழுத்தின் ெரைாற்லற இப்வபாழுது இங்கு ஆய்ந்துலரக்கிஷறன். Alpha- Beta கிஷரக்க

வநடுங்கணக்கின் முதலீவரழுத்துக்கள். இந்த

இரண்டிலனயும் ஷசர்த்துதான்

alphabet என்று கிஷரக்க

காற்றுவெளி


21

வநடுங்கணக்லக உலரக்கின்றார்கள்.Alphaலெயும் beta லெயும் வநடுங்கணக்கில் முதற்கண் லெத்தலைக்கு அறிஞர்கள் தக்க காரணம் கண்டு உலரத்துள்ளார்கள். ொழ்க்லகயின் முதல் ஷதலெ உணவு. இந்த உணலெப் வபறுதற்கு

முதல் துலணயாக இருப்பலெ காலள ைாடுகளும் கால்நலடகளும். ஒருெரின் வசல்ெைாகஷெ இலெ கருதப்பட்டன. இந்த அடிப்பலடயில் காலளலயக் குறிக்கும்

'Alpha' வசால்லை A என்ற

அலடயாளத்துடன் வபான ீசியர்கள் முதற்கண் லெத்தனர்.

உணெிற்கும் வசல்ெத்திற்கும் அடுத்த ஷதலெயாகக் குடியிருக்கும் ெடு ீ சிறப்புப் வபறுகிறது. இதன் ெழி ெடு ீ குறிக்கும்

'beta' வசால்லும்

ெருகின்றன.

'B' அலடயாளமும் இரண்டாெதாக

The first two letters of the Greek alphabet, alpha and beta, were joined together to form our word alphabet. Each letter of our alphabet, in its early beginning started with a picture or drawing. It may not have been an accident that the letter A became the first letter of all. In ancient Phoenicia some 3000 years ago the letter A was alph and meant ‘Ox’. It was represented like a V, seemingly for the horns of an ox, and had a slanted bar across it ; but the Greeks latter turned it upside down, which is the way we know it. The ox, of course, served the ancient Phoenicians for food and work and shoes and clothing. A herd of cattle meant wealth to them. This could have been the reason that ox, aleph, or A stands as our first letter. (Word origins,p.7-8.) எபிஷரய (Hebrew) த்தின் 'aleph'. வபான ீசியர்கள் கிஷரக்கர்கள்

‘(Hebrew)’ என்ற காலளலயக் குறிக்கப் பலுக்கியலதக்

'alpha' எனவும் எபிஷரயர்கள்

ைாற்றிப் பலுக்கினர். எபிஷரயத்திலும்

'alef' எனவும் சற்று

'alef' அெர்களின்

வநடுங்கணக்கின் முதவைழுத்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Alef- the first letter of the alphabet, called alef = ox, cattle;. - Hebrew. Dic.

காற்றுவெளி


22

‘Alp’ வசால்லும் aleph, alpha, alef வசாற்களும்: 'alp' வசால்லுடன் காலளலயக் குறித்த aleph, alpha, alef வசாற்கள்

வசால்ைாலும் வபாருளாலும் உறவுலடயனொகஷெ வதரிகின்றன. Alp-ைலை ஷைலை இந்ஷதா - ஐஷராப்பிய வைாழிகளில்

alp, alps, alpes, alpeis எனப்

படிெச் வசாற்கள் உள்ளன. இவ்ெலனத்திற்கும் மூைப்வபாருள்

ைலை . எனஷெ அங்குக் குறிக்கப்படுகின்றன.

Alp- 1. (a) high mountain (b) (the alps) the high range of mountains in Switzerland and adjoining countries (b) growing or found on high mountains. Alpine-adj. 1.a. of or relating to high mountains. b.growing or found on high mountains. 2.(Alpine) of or relating to the Alps. n. 1.a plant native to mountain districts. 2. a plant suited to rock gardens. (Latins Alpinus:) Alpinist. n. a climber of high mountains, esp in the Alps. (French alpiniste) - C.O.D

‘Alps’ ேடையின்

‘Alps’ உம்

‘Albion’ இன்

‘Albus’

உம். ஷசம்பராரின் ஆங்கிை ஷெர்ச்வசால் அகராதி ைலை சார்ந்தலதக் குறிக்கும்

‘alphine’ வசால்ைின் ஷெலர ஆய்ந்த ஷபாது அது இந்ஷதா -

ஐஷராப்பியம் சாராத ஷெர்ெழியது என்று உலரத்துள்ளது. Alpine -Middle French alpin, from Latin Alpinus from Alpes, the Alps, ultimately a name of non-Indo European origin. வெண்குட்ட ஷநாய்க்கு ஆளானெலர அல்ைது ஆளான உயிரினத்லத

albino, albus என்ற வசால் குறிக்கும். இச்வசால்

ெரைாற்லற ஆய்ந்த இடத்தும், ஷசம்பரார் அகராதி ‘It is not possible to determine which language was the source of borrowing for the English word’ என்று கூறியுள்ளது. காற்றுவெளி


23

வெண்ெனி மூடிய ேடைதய Alps:

ஒளிலய, வெண்லைலயக் குறித்த தைிழ்ச் வசால் உைக

வைாழிகளில் பைப்பை வெண்ணிறப் வபாருள்கலளக் குறிக்க alb, alba, albin, albion, albus என்ற ெடிெங்களில் வசாற்களாகியுள்ளன.

பிரித்தானியாெின் பலழய வபயர் 'albion' எனப்பட்டதும் இவ் வெண்பனி மூடிய நாடு என்பதாஷைஷய இருக்க ஷெண்டும். ‘alp’ வசால்லுடன் காலளலயக் குறித்த aleph, alpha, alef வசாற்கள் வசால்ைாலும் வபாருளாலும் உறவுலடயனொகஷெ வதரிகின்றன. Albion - Old name of Great Britain. (albus) - Lat. Dic Alps ைலையின் வசாற்வபாருலள உன்னிக்கும் Cassel's இைத்தீன் அகராதி இதலன வெண்லை குறித்த ‘'albus' உடன், உறவுலடயதாகஷெ கருதுகிறது. Alpes -perhaps connected wtih albus, the Alps. தைிழின் வெது - ஷெது ஆகிய வெப்பம் குறிக்கும் வசாற்கள், ஸ்ஷெது > sveta எனச் சைற்கிருதத்தில் திரிந்து வெண்ணிறப் வபாருட்கள் பைெற்லற அம்வைாழியில் குறிக்கும். அெற்றுள் பனி மூடிய ைலைலயக் குறிக்கும் Sveta parvata - snow mountain ஆட்சி இங்கு இலணத்வதண்ணத்தக்கது. (காண்க: தைிழ் - ெட இந்திய வைாழிகட்கு இலடஷயயான ஷெர்ச்வசால், இைக்கண ஒப்புலைகள் குறித்த ஆய்வு. ப.330). பாரதியார் இையைலைலய வெள்ளிப்பனிைலை என்றார். இது, Alps ைலைலயயும் Sveta parvataலெயும் வபாருளால் இலணக்கும் வதாடராகும். கல் என்னும் தைிழ் ஷெருக்குக் கருலை, கூட்டம், வசைவு, கூர்லை, வெப்பம், துலள என ெலரயறுத்த ஆறு வபாருள்களில் கல் ஆகிய கருலை பற்றி ைட்டுஷை எழுதி உைகம் பரெிய தைிழின் ஷெர் - கல் என முதல் பகுதியாக்கி வெளியிட்ஷடன். பழந்தைிழில் ைலை, கல் எனப்பட்டது. ைலை கருநிறம்உலடயது கருதி, காற்றுவெளி


24

அது அவ்ொறு அலழக்கப்பட்டவதன்ஷறன். ைணிைலை (சிறுபாண்), ைாசறக் கழீ இய யாலன ஷபாைப் வபரும்வபயல் உழந்த இரும்பிணர்த்துறுகல் (குறுந்.) ஷசஷயான் ஷைய லைெலர உைகம் (வதால்.) ஷபான்ற சான்றுகளில் என் கருத்லத அரண் வசய்ஷதன்.

தைிழின் இம் ைலைக் கல் ‘hill’ஆனலதவயல்ைாம் ஆங்குக் காட்டிஷனன். வெப்ப நாடான தைிழ்நாட்டில், பனி படர்ந்த ைலைகள் இல்லை.

ஆதைால் இங்குக் கருைலைஷயைிக்கிருந்தன. பனிப்வபாழிவு ைிக்க ஷைலைநாட்டில் ைலைகள் வெண்ணிறைாகக் காட்சியளித்தன. எல் என்னும் தைிவழாளிச் வசால் ஷைலை உைகில் பைப்பை வெண்ணிறப் வபாருள்கலளக் குறிக்கச் வசால்ைளித்ததுடன் Alp, Alps என சுெிசு

நாட்டில் வதாடங்கி பிரான்சு ெலர ெிரியும் ைலைக்கும் வசால்ைளிக்க மூைைானது.

Alp, Alps இன் Alp உம் காடள குறித்ே aleph இன் Alp உம் காலள ைாட்டிலனக் குறித்த 'aleph' ஆகிய வபான ீசியச் வசால்ைிற்கும் அதஷனாவடாத்த alpha, alef ஆகிய கிஷரக்க ஈபுரு வசாற்கட்கும் உரிய

மூைச் வசால்லை மூை ெடிலெ ஷெர்ச் வசால்ைாய்ெறிஞர்கள் யாரும் கண்வடழுதியதாக எைக்குத் வதரியெில்லை. வெண்லை குறிக்கும் 'albus' வசால்லுடன் alps குறிக்கும் ைலைச்வசால் உறவுலடயதாகைாம் என ஷகசல்சு இைத்தீன் அகராதி உலரத்தலதச் சிறந்த இலணப்பாகஷெ கருதுகிஷறன். ெிைங்குகள், பறலெகள் ஷபால்ென ைட்டுைல்ைாைல் உைகப்

வபாருட்கள் பைவும் கூட நிறம் சார்ந்து வபயர் வபற்றுள்ளன. இெற்றிற்கு நிலறய சான்றுகள் வகாடுக்கைாம். இவ்ெலகயில் கால்நலடகளில் காரி, ையிலை, கபிலை, சிெலை, வசெலை என்பன அதனதன் நிறம் சார்ந்து லெக்கப்பட்ட வபயர்களாகும். donkey ஆகிய கழுலதப் வபயர் brownishgrey என்னும் நிறங்குறிக்கும் dun ஆகிய அடிெழி உருொன வதன்பார் சான்அயிற்ஷறா. தைிழிலும் கள் ஆகிய கருலை அடி ெழி, கள்-களு-களுலத-கழுலத என்பதாகஷெ கழுலதச் வசால் பிறந்தது. கள்-கள்ளம் (கருலை); கள் - களா (கருங்கனி) ; கள் - காள்-காளம் காற்றுவெளி


25

(கருலை) ; காள்-காலள (கரிய நிறத்தது) எனக் காலளச் வசால்ைின் ஷெர்ப் வபாருலளக் கல் நூல் முதல் பகுதியில் ெலரயறுத்திருந்ஷதன்.

'எல்' ஈன்ற வெள்டளக் காடள காலளச் வசால் அதன் கருலை நிறங் காரணைாக அப்வபயலரப்

வபற்றிருந்தாலும் பிறகு பின் நாளில் அது வபாதுெில் ஆண் ைாட்டிலன ைட்டும் குறிக்கவும் தலைப்பட்டது. உண்லையில் சங்க இைக்கியத்தில் காலளச் வசால் ஒரிடத்தில் கூட ைாட்டிலன ைட்டுமு; குறிக்கவும் தலைப்பட்டது. உண்லையில் சங்க இைக்கியத்தில் காலளச்

வசால் ஓரிடத்தில் கூட ைாட்டிலனக் குறித்த ஆட்சி கிலடக்கெில்லை. உெலையாகுவபயராய்க் காலளயலனய தலைெஷன காலள

எனப்பட்டுளளான். அந்த அளெிற்குக் காலளச் வசால் ைிகு பழஞ் வசால்ைாக ஆகிெிட்டது. இந்த ெலகயில் தான் எல் என்ற தைிழ் ஷெர் ெழிப் பிறந்த alb, albus ஆகிய வெண்லை குறித்த ஷைலை வைாழி ெழக்குச் வசாற்கள் வெண்பனி மூடிய Alp, Alps ைலை குறிக்கும் வசால்ைிற்கும் மூைைாகியது என்ற வநறிப்படி Alp எனப் வபான ீசியர்களாலும் alpa எனக் கிஷரக்கர்களாலும் alef என

எபிஷரயர்களாலும் காலள ைாட்டிலனக் குறித்த வசாற்கட்கும் அக் காலள ைாட்டின் வெண்ணிறத் ஷதாற்றம் காரணைாகியது. காலள ைாடுகளில் வெண்ணிறக் காலளகள் சிறப்பித்துப் ஷபசப்ப ட்ட ெரைாற்லறப் பின்ெரும் தைிழ் ெழக்குகளில் காண முடிகிறது. கண்ணி கார்நறுங் வகான்லற காைர் ெண்ண ைார்பின் தாரும் வகான்லற

ஊர்தி ொல்வெள் ஷளஷற. - (புறம், கடவுள் ொழ்த்து) .....வெள்ஷளறு ெைெயின் உயரிய பைர்புகழ் திணிஷதாள் உலையர்ந்து ெிளங்கும் இலையா முக்கண் மூவெயில் முருக்கிய முரண்ைிகு வசல்ெனும்.

- (திருமுருகாற். 151-54)

வெள்ெிலடதலன ஊர்தி நயந்தார் ஷெட்கள நன்னக ராஷற

- (ஷதொ. இரண்டாம் திருமுலற, ஷெட்களப்பதிகம்) காற்றுவெளி


26

ஷெதம் ஒதி வெண்ணூல் பூண்டு வெள்லள எருஷதறி - (ஷதொ. முதல் திருமுலற. திருப்பழனப் பதிகம்) பலடைைி ைழுெினர் லபங்கண் மூரிவெள்

ெிலடைைி வகாடி அணல் ெிசயைங்லகஷய

- (ஷதொ. மூன்றாம் திருமுலற, திருெிசயைங்லகப் பதிகம்) ஷெண்டுநலட நடக்கும் வெள்ஷளறு ஏறி வெண்காடு ஷைெிய ெிகிர்த னாஷர

- (ஷதொ. ஆறாம் திருமுலற, வபாதுப் பதிகம்) வகாடிஷயயும் வெள்ஷளற்றாய்

புலரவெள்சூளற்றுலடப் புண்ணியன் புகலூர் - (ஷதொ. ஏழாம் திருமுலற. புகலூர்) வெண்லை குறித்த எல் என்னும் தைிழ் ெழக்கு ஷைலை உைகில் வெண்லைப் வபாருள்கள் பை குறித்தொறு Alp, Alps எனப் பனி மூடிய ைலைலயக் குறித்தொறு

வெள்லளநிற எருதிலனக் குறிக்கவும் முதற்கண் வபான ீசியர் நாெிஷைா அல்ைது கிஷரக்கர், எபிஷரயர் நாெிஷைா 'Aleph' எனஷொ 'Alpha' எனஷொ 'alef' எனஷொ வசால்ைாகியிருக்கைாம். வசைித்திக் வைாழிக் குடும்பச் வசால்ைாகஷெ இந்த 'Alpha' வசால்லை ஷைலை

வைாழியறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். அலெ எந்த ெடிெில் எப்வபரிய வைாழிக் குடும்பத்தில் பிறந்தலெயாக இருந்தாலும் காலள ைாட்டிலனக் குறிக்கும் Alpha என்ற வசால் தைிழின் எல் ெழி பிறந்திருக்கஷெ ொய்ப்புள்ளது. தைிழின் எல் ெழிப் பிறந்த Alpha வசால் கிஷரக்க வநடுங்கணக்கில் 'Alpha' எனவும் ஆங்கிைத்தில் 'A' எனவும் வசால்ைாக, எழுத்தாக ஒளிர்கிறது என்னும் கருத்லத ைீ ளாய்வு வசய்ய ொய்ப்பிருப்பின் வசய்யைாம். நன்றி - முேன்வோழி - தேழம்-ெிடட (ஏப்ெிரல் -சூன் 2010)

முடனெர் கு. அரதசந்ேிரன்

காற்றுவெளி


27

ேண் ொசடன தைிழும் தாயும்... தெழ்ந்திட்ட...

வபான் ெிலளயும்... பூைிதலன...

ைறந்திட்ட... ைானிடர் யார் தாஷனா...!!! ொயில்...

ொர்த்லதக்கு ைட்டும்... ைண்ணின்...

வபருலை ஷபசும்...

உள்ளங்கள் முன்... நானும்... ைண்டியிடுஷென்... ைற்றெர்...

ைாலைக்காகாக... என்று நிலனத்தீஷரா...!!! காைங்கள்... வநஞ்சில்... சிம்ைாசனம் இட்டு பதித்துெிட்டுப் ஷபான... ெடுக்கள்... தினம் ைார்தட்டி ... பைலர உசுப்பி ெிட்டு ... உன்னதத் தைிழ் ஷைல்... ஷெல்... பாய்ச்சிக்வகாண்டு... பயனிக்கின்றஷத...!!! கடந்தலத... ஷபசி ைட்டும்... காற்றுவெளி


28

ொழ்லெ ஓட்டும்... ஒட்டுண்ணிகள் முன்... தலை பை தடலெகள்... கெிழ்ந்து...

எனக்குள்ஷளஷய...

ஷைாதிக்வகான்டஷத...!!! ஈழக் கனி ஷெண்டி... பை ...

உள்ளங்கலள... ஷதடிய வபாழுது... பாரா முகைாக... கதவுக்கு...

பின்னாடி ஒளிந்து... ொர்த்லத ொைம்... காட்டினார்கஷள ... சிை ைண் ொசலன... ைன்னெர்கள்...!!! இன்றும் ொர்த்லத... ொைத்தால் ைட்டும்... ைண் ொசலனலய... முகர்கின்றார்கள் ... வெளிநாட்டில்... வசாகுசு ொழ்ெில்... களியாட்டங்களில் ைட்டும் ... நாற்றுப் பற்றாளர்களாக...!!!

கெிஞர் இராதஜந்ேிரா

காற்றுவெளி


29

ேழடை ேனசு

இருளுருகிப் படரும் ைாலைவயான்றில் ெட்டு ீ ெரஷெற்பலறயில்

ஷதநீர் உறிஞ்சிய படிஷய அளெளாவும் தன் அப்பாலெயும் அெரது

புது நண்பலரயும் ஏறிட்டான் மூன்று ெயதுச் சிறுென்... அெர்களின் உலரயாடைில்

ஏஷதாவொரு அந்நிய வைாழியின் ொசலன அப்பியிருந்தது... ெிருட்வடன அலறயில் நுலழந்து

வபாம்லை துப்பாக்கிஷயாடு ெந்தென் ” நீ ஆைிக்காரன் தாஷன.....” பட படவென சுட்டுத்தள்ளினான் அப்பாெின் புது நண்பலர! ஷதநீர் குடித்ஷதாய்ந்த அப்பாலெயும் நண்பலரயும் இறுக்கைான அலைதிவயான்று குடிக்கத் வதாடங்கியிருந்தது!!

தயாதகஷ்

காற்றுவெளி


30

njhy;fhg;gpaUk; mwptpaYk; KUNfR ghf;fpaehjd;

mwpKfk; ,d;W jkpopy; fpilf;ff;$ba kpfTk; njhd;ikahd Ehy; njhy;fhg;gpak; vd;gNj mwpQHfspd; KbghFk;. njhy; - fh - gpak; vd;gNj mjd; tphpthFk;. njhy; vd;gJ njhd;ik> fh vd;gJ fhl;rp> ,ak; vd;gJ ,ak;Gjy; my;yJ nrhy;Yjy; vd;W nfs;sKbAk;. ,jid mbg;gilahf itj;Nj njhd;ikahd nkhoprhHe;j fhl;rpfis moFwf; $wpAs;shH vd;W nfhs;s KbAk;. njhy;fhg;gpak; vd;w ngahpid mbnahw;wpNa mjid vOjpatH njhy;fhg;gpaH vd;Nw Fwpj;jdH. ,yf;fpak; fz;ljw;F ,yf;fzk; ,ak;gpa njhd;ikAk; jpz;ikAk; tha;e;j nre;jkpo; vkJ jkpo; nkhopahFk;. njhy;fhg;gpaNk jw;Nghija njhd;ikahd Ehnydpd; mjw;F Kd;G vt;tsNth ,yf;fpaq;fs; fhy> ,aw;if> nraw;if mopTfshy; vkJ iff;Ff; fpilf;fhkw; Nghapw;W vd;gjw;F njhy;fhg;gpaNk rhd;whFk;. mjpy; Vwj;jhs 280 w;F Nkl;gl;l ,lq;fspNy vd;g vd;Wk;> vd;kdhH GytH vd;Wk; jdf;F Ke;jpa GytHfshy; $wg;gl;Ls;sjhfj; njhy;fhg;gpaH Fwpg;gpl;Ls;shH. njhy;fhg;gpaj;jid ,d;iwa jkpo; nkhopapd; tpj;J vdyhk;. njhy;fg;gpaj;jpd; fhyk; njhyfhg;gpaj;jpd; fhyj;jpidg; gy mwpQHfs; gythwhff Fwpg;gpl;Ls;sdH. rpyH fpK 10>000; Mz;bw;F gyfhyj;jpw Kw;gl;lJ vd;Wk>. nghs;shr;rp kfhypq;fk; fpK.10>676 vd;Wk;> ehtyH NrhkRe;ju ghujpahH fpK 10Mk; Ehw;whz;L> nkhopQhapW NjtNeag;ghtzH fp.K 7Mk; Ehw;whz;L vd;Wk;> NguhrphpaH nts;isthuzH kw;Wk; tp.Mh;>Mh;.jPl;rpjh; fp.K 5Mk; Ehw;whz;L vd;Wk;> kiwkiy mbfs; fpK.3Mk; Ehw;whz;L> rPdpthr Iaq;fhH fpK 4Mk; Ehw;whz;L> gp.b.rPdpthr Iaq;fhH fpgp ,uz;lhk; Ehw;whz;nld;Wk; NguhrphpaH itahGhpg;gps;is fp.gp 4Mk; my;yJ 5Mk; Ehw;whz;nld;Wk; $wpAs;shHfs;. njhy;g;gpaj;jpd; mfg;> Gwr; rhd;Wfis itj;Nj fhyj;jpidf; fzpg;gH. காற்றுவெளி


31

,e;jtifapy; NjtNeag; ghthzH $wpa fp.K. 7Mk; Ehw;whz;bid my;yJ 5Mk; Ehw;whz;bid mz;zsthff; nfhs;sKbAk; vd;W nghJthf mwpQhfshy; Vw;fg;gl;Ls;sJ. njhy;fhg;gpa mikg;G njhy;fhg;gpak; %d;W gphpTfshfg; gphpf;fg;gl;Ls;sJ. vOj;jjpfhuk;> nrhy;yjpfhuk;> nghUsjpfhuk; vd;gjhFk; NkYk; xt;nthU mjpfhuq;fSk; xd;gJ ,ay;fshfg; gphpf;fg; gl;Ls;sd. vOj;jpfhuk; 483 Ehw;ghf;fisAk;> nrhy;yjpfhuk; 456 Ehw;ghf;fisAk;> nghUsjpfhuk; 656 Ehw;ghf;fisAk; nkhj;jkhf 1650 Ehw;ghf;fs; cz;L. ehk; ,q;F Nehf;fg;NghtJ nghUsjpfhuj;jpd; xd;gJ ,ay;fspd; 9tJ ,ayhd kugpaypd; xU gFjpahf capHfspd; gFg;Gk; rpwg;Gk; kuGk; vd;gjhFk;. njhy;fhg;gpaj;jpy; mwptpay; (Science) njhy;fhg;gpaH fhyj;jpNy ,d;W toq;fptUk; mwptpay; vd;gJ ,Uf;ftpy;iy vd;gjid Vw;Wf; nfhz;L Mdhy; md;W njhy;fhg;gpauhNyh fpNuf;f mwpQH mhp];Nuhl;by; mtHfshNy rpe;jpf;fg;l;l rpe;jidapd; Cw;Wf;fNs gpd;G rpWJ rpwpjhf kdpjd; rpe;jpfj; njhlq;;fpaTld; mwptpay; my;yJ caphpaypy; tpQ;Qhd mwpthf ghpzkpf;fj;; njhlq;fpanjdyhk;. 5000 Mz;LfSf;F Kd;G njhy;fhg;gpahpd; rpe;jid ahtUf;Fk; xU tpag;ghdjhfNtAs;sJ. nghUsjpfhuj;jpy; kugpaypy; $wg;gLk; gy tpilaq;fs; tpQ;Qhd hPjpahf ,d;W ep&gpf;fg;gl;Ls;s gy tpilaq;fis mtH jdJ mwptpay;f; fz;nfhz;L vOjp vk;iknay;yhk; tpag;gpy; Mo;j;jpAs;shH. tpyq;Ffspd; czHjpwid moFwf; $Wfpd;whH. njhy;fhg;gpaj;jpy; capHfsJ gFg;Gk;> rpwg;Gk;> kuGk;. Xd;wwp tJNt cw;wwp tJNt ,uz;lwp tJNt mjNdhL ehNt %d;wwp tJNt mtw;nwhL %f;Nf ehd;fwp tJNt mtw;NwhL fz;Nz Ie;jwp tJNt mtw;nwhL nrtpNa Mwwp tJNt mtw;nwhL kdNd Nehpjpd; czHe;NjhH newpg;gLj; jpdNu njhy;- nghU #j;: 571 காற்றுவெளி


32

,q;F capHfspd; czHjpwDk; mjd; ghFghLk; gw;wpf;$w te;j njhy;fhg;gpaH XuwpT capH vd;gJ clyhy; kl;Lk; czHe;J mwptjhFk; vd;Wk;> <uwpT capH vd;gJ clk;gpdhYk; thapdhYk; mwpjy; vd;Wk; %twpT vd;gJ clk;G> tha;> %f;F Mfpa %d;wpdhYk; mwptJ vd;Wk; ehywpT vd;gJ cly;> tha;> %f;F> fz; vd;gdtw;wpdhy; czUk; capH vd;Wk; Ie;jwpT vd;gJ cly;> tha;> %f;F> fz;> nrtp vd;w Ie;J cWg;Gf;fspdhy; mwptJ vd;gjhFk;> MwwpT vd;gJ Nkw;Fwpg;gpl;l Ie;jwpTld; NrHe;J nghUl;fisNah> xU fhl;rpapidNah md;wp jdJ caphpidNah> xU fUj;jpidNah gFj;J mwpe;J nfhs;tNj me;j MwhtJ mwpT vd;whH. ,jidNa jw;fhyj;Nj gFj;jwpT vd;gH. ,J kdpj ,dj;jpw;Nf nghUe;Jk;. Gy;Yk; kuDk; Xuwp tpdNt gpwTk; csNt mf;fpisg; gpwg;Ng njhy; nghU #j; 572 Gy;> kuk; Kjypad Xuwpit cilad vd;Wk; ,t;thW Xuwpit cilad NtWk; cz;nld;Wk; mit nfhl;b> jhkiu vd;Wk; ,J clyhy; kl;Lk; czHjpwidg; ngWk; vd;W ciuahrphpaH Fwpg;gpLfpd;whH. ej;Jk; KuSk; <uwp tpdNt gpwTk; csNt mf;fpisg; gpwg;Ng njhy; nghU #j; 573 ej;J vd;gJ rq;F> ej;ij> myF> nehs;is vd;Wk; nfhs;tH. Kus; vd;gJ rpg;gp> fpspQ;ry;> Vuy; vd;Wk; nfhstH. ,it <wwpT caphpdk; vd;gjhFk; mNjNghy kw;iwitAk; mlq;Fk;. ,J clyhYk; thapdhYk; ,uz;L mwptidAk; ngWk; vd;W ciuahrphpaH Fwpg;gpLtH. rpjYk; vWk;Gk; %twptpdNt gpwTk; csNt mf;fpisg; gpwg;Ng njhy; nghU #j; 574 fiwahDk;> vWk;Gk; %d;wpT cilanjd;Wk; ,t;thwhf NtW tiffSk; cz;nld;Wk; ,it clyhYk; thapdhYk; %f;fpdhYk; mwpAk; jpwd; ngw;w capHfs; vd;gH. ez;Lk Jk;gpAk; ehd;fwp tpdNt gpwTk; csNt mf;fpisg; gpwg;Ng njhy; nghU #j; 575 காற்றுவெளி


33

ez;Lk; Jk;gpAk; ehd;F mwptpidAilad. mNjNghy; ,t;thwhf NtWtif caphpdq;fSk; cz;L. ,it cly;> tha;> %f;F> fz; Mfpatw;wpdhy; mwpAk; jpwd; ngw;wd. khTk; Gs;Sk; Iawp tpdNt gpwTk; csNt mf;fpisg; gpwg;Ng njhy; nghU #j; 576 ehd;F fhy; tpyq;FfSk; gwitfSk; Itif mwptpid cilad. ,t;thW NtWk; cz;L mit ghk;G> kPd;> Kjiy> Mik Nghd;witahFk;. ,it cly;> tha;> % f;F> fz;> nrtp Mfpa Ik;Gyd;fshy; mwpe;J nfhs;Sk; jd;ikadthk;. kf;fs; jhNk Mwwp TapNu gpwTk; csNt mf;fpisg; gpwg;Ng njhy; nghU #j; 577 kf;fs; MwwpT capHfshFk;; vd;W Fwpg;gpl;L mJNghy NtWk; cz;L vd;gjdhy; mtw;Ws; NjtH> mRuH> ,af;fH KjyhNdhH mlq;Fk; vdgH. kdpjH cly;> tha;> %f;F> fz;> nrtp> kdj;jpdhy; mwpAk; gFj;jwpT Mfpa MwwpT cilaH vd;gH. ,jidtpl NkYk; $Wk;NghJ xUrhH tpyq;Fk; csntd nkhopg njhy; -nghU #j; 578 tpyq;fpd; xU gFjpapd MwwpTilanjdj; njhy;fhg;gpaH Fwpg;gpLfpd;whH. mjhtJ fpsp> ahid> Fuq;F Mfpadtw;wpidf; Fwpg;gpLfpd;whH. Fuq;fpy; ,Ue;Nj kdpjdJ ghpzhk tsHr;rp cUthdJ vd;w 1870y; cUthf;fpa rhs;]; lhHtpdpd; kdpjdpd; ghpzhk tsHr;rpf; Nfhl;ghL fz;Lgpbg;gjw;F vt;tsNth fhyj;jpw;F Kd;Ng Fuq;fpid kdpj czHtpw;Fr; rkdhd czHT cs;s gpuhzp vd;gjidf; fz;lwpe;j ngUkfd; njhy;fg;gpauhFk ,jdhy; mtiuAk; ehk; jj;JtQhdp vd;Nw miof;f KbAk;.. mJ NghyNy Ml;fis mwpe;J itj;jpUj;jy;> gy fhyj;jpw;F epidtpy; itj;jpUj;jy;> nrhy;Yk; Ntiyfis Qhgfkhf itj;jpUe;J nra;jy;> kdpjd; mjidr; nrhy;yhtpbDk; mr;nraiyj; jhdhfNt nra;jy; vd;Dk; njhopw;ghLfspdhy; mtw;iwAk; rpytiffspy; MwwpTld; cs;s gpuhzpfshf ahid fpsp Fuq;F Nghd;wtw;wpidAk; NrHf;fpd;whH. காற்றுவெளி


34

,t;thwhf Gjpa Nfhzj;jpy; mwptpay; rpe;jpidNahL Nehf;fpajhNyNa ,t;thwhd xU Gjpa fUj;jpid Kd;itj;J njhy;fhg;gpaH vOjpaJ vkJ jkpOf;F mtH nfhLj;j ngUiknadyhk;. ,t;thW mwptpay; hPjpapy; kugpaypy; Ma;e;j njhy;fhg;gpaH. ,t;thW jkpo; xypg;gpwg;gpid Ma;e;J ntspapl;l fUj;Jf;fSk; mwptpay; hPjpahd rpe;jidf;Fhpad. jj;Jt Nkij ghFghL

mhp];Nuhl;by;

mtHfspd;

caphpay;

,tH fpK 4Mk; Ehw;whz;by; fpNuf;f ehl;by; tho;e;j xU jj;JtNkijahFk;. ,f;fhyk; jkpo; ehl;by; filr;rq;fk; ,Ue;j fhykhFk;. ,q;fhyj;Nj fpNuf;fHfSld; tzpfj; njhlHG jkpoHfSf;F ,Ue;jjnjd;gJ rq;f ,yf;fpa Ehy;fspy; ,Ue;J mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. jkpo; murHfspd; fhtw; flikfspy; atdHfs; ,Ue;jhHfs; vd;W mNj rq;fEhy;fs; Fwpg;gpLfpd;wd. atdHfs; vd;NghH fpNuf;fHfshFk;. mj;NjhL vkJ rq;f ftpijfspd; ghLnghUl;fSk; fpNuf;f ,yf;fpa ghL nghUl;fSk; mf;fhyj;Nj rpy gFjpfspy; fpl;lj;jl;l xNu tifahf ,Ue;jjnjd NguhrphpaH f. ifyhrgjp mtHfSk; NguhrphpaH NrtpaH jdpehafk; mbfshUk; Fwpg;gpLtJ <z;L ftdpf;fj; jf;fJ. MfNt fy;tpapaypYk; VNjhnthU njhlHG ,Ue;jpUf;fyhk; vd;W fUJtjw;F njhy;fhg;gpauJk; mhp];Nuhl;byJk; chpapw;Nfhl;ghL vkJ rpe;jidapidj; Jhz;Lfpd;wJ. rpy jkpowpQHfspd; fUj;Jg;gb njhy;fhg;gpaUk; fpK 5Mk; my;yJ 4Mk; Ehw;whz;ilr; NrHejtH vd;Nw fUJfpd;wdH. mg;gbahf Nehf;fpd; ,UtUk; xNu fhyj;jtH vd;Wk; nfhs;s KbAk;. ,UtUk; xNu tpjkhf NtW NtW Nfhzj;jpy; caphpfisg; gw;wpr; rpe;jpj;jpUg;gJ ftdpf;fj;jf;fJ. mhp];Nuhl;by; capHg; gFg;Gg; gw;wp vd;d Nehf;fpAs;shH vd;gjid ,t;Ntisapy; ghHg;gJk; gaDs;sjhtpUf;Fk;. ,tH Kjw;gFg;ghf ,uj;jk; cs;s caphpfs; vd;Wk; ,uj;jk; mw;w caphpfs; vd;Wk; tFf;fpd;whH. Mdhy; jw;Nghija tpQ;Qhdg; gFg;gha;T NkYk; xUgb NkNy nrd;W ,Nj caphpfis Ks;se;jz;L cs;sdntd;Wk; காற்றுவெளி


35

Ks;se;jz;L ,y;yhjdntd;Wk; gFf;fpd;wJ. ,uj;jk; cs;sd vd;W tFj;jjpy; kdpjDk; NtW ghYhl;bfSk; Kl;ilapLk; gwitfSk; kPd; ,dKk; tUk;. ,uj;jk; ,y;yhj caphpfs; vDk;NghJ G+r;rp> GOf;fSk; fbd XLfisAila fly;tho; caphpdq;fisAk; mjhtJ rpg;gp> xf;lg];> fztha; Nghd;wdTk; mlq;Fk;. mtH caphpfspd; Kf;fpaj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; (Hierarchical) mjid mikf;fpd;whH. ,jdhy; ,jid Ladder of Life or scala naturae or Great Chain of Being vd;W caphpfspd; Vzp vd;Wk; kpfg; nghpa njhlH rq;fpyp vd;Wk; miof;fpwhH. ,t;thwhf Gy;ypy; ,Ue;J kdpjd; tiu mjd; Kjd;ikj; jd;ikapypUe;J ,tH ghFgLj;jpAs;s caphpfis 11 juq;fspy; gphpj;Js;shH. ve;j kpUfq;fSf;Fk; xNu Neuj;jpy; je;jKk; nfhk;Gk; xd;whf ,Ug;gjpy;iy. ahidf;Fj; je;jk; ,Ug;gJNghy; khl;bw;F nfhk;G cz;L Mdhy; Fjpiuf;F ,uz;LNaapy;iy. Mdhy; khl;bw;Ff; fhypy; Fsk;G cs;sJ Nghy Fjpiuf;Ff; Fsk;G cz;L. khL ,iukPl;L mir NghLk; kpUfk; Mdhy; Fjpiu mg;gbahf mirNghl;L czit cz;gjpy;iy. ,e;j tifahYk; caphpfisg; ghFgLj;jpAs;shH. mLj;jhf ntg;gr; #oypYk; FspHr; #oypYk; thOk; caphpdq;fs; vd;w tifapYk; ghFgLj;jpAs;shH.. mhp];Nuhl;by; mtHfs; capH tiffisg; ghFgLj;Jk; NghJ Soul of an organism - capUs;s thOk; jdpj; jhtuk; Vegetative soul - ,jidj; jhtuq;fspd; capH vd;Wk; $wyhk;. gjpaKiw Md;kh vd;W jpU.ngh.fdfrhghgjp mtHfs; tFf;fpd;whH. Vegetative vd;gjd; Cambridge Dictionary fUj;Jg;gb % is ,af;fky;yhjJ vd;gJ nghUs;. ,J jdJ ,dg;ngUf;fj;jpw;Fk; tsHr;rpf;Fkhfr; nraw;gLfpd;wJ. Sensitive soul- ,jid czH jpwd; cs;s capH tiffshfg; gphpj;Js;shH. ,J rpy jhtuq;fSf;Fk; ( njhl;lhw; rpZq;fp) gpuhzpfs; ( GO tiffisj; காற்றுவெளி


36

njhl;lhy; mJ jdJ ghJfhg;Gj; Njb cliyr; RUl;bf; nfhs;Sk;. kdpjd; neUg;gpidj; njhl;lhy; RLk; vd;w czHtpid czHe;jtd;. ,jid mtd; jdJ gFj;jwpthy; mwpthd;. Rational soul - ,jid gFj;jwpT capHfs; vd;w tifapy; mlf;fpAs;shH. ,jw;F kdpjNd cjhuzk;. xU Ntiyiaj; njhlq;Fk; NghJ mjd; rhp gpiofis rPHJhf;fpg; ghHj;J jdf;Fg; ghJfhg;ghdjhfTk;> gpuNahrdg;gLk; tifapy; nra;tJ gFj;jwptpd;ghw;gLk;. kpUfq;fis Vegetative soul kw;Wk; Sensitive soul vd;w ,U tiff;Fs;Sk; mlf;Ffpd;whH. gFj;jwpT %is ,af;fky;yhj czHTG+Htkhd caph; vd;w tiff;Fs; mlf;Ffpd;whH. ,J ,dg;ngUf;fj;jpw;Fk;> ,lk;ngaHe;J jphptjw;Fk;> czHjpwd; cs;sJkhd tiff;Fs;Sk; NrHf;fpd;whH. kdpjid Vegetative soul, Sensitive soul, Rational soul vd;w %d;W tiffspDs;Sk; mlf;Ffpd;whH. tpyq;fpDf;Fhpa Kjy; ,uz;L ,yf;fzq;fisAk; rpwg;ghf gFj;jwptpidAk; kdpjDf;F NrHj;Js;sNj rpwg;gk;rkhFk;. njhy;fhg;gpaH mwpT vd;gjid mhp];Nuhl;by; capH vd;fpd;whH. mwpT vd;gJ mwpAk; jpwd; vd;gjhFk;. mJ njhLjy;> Nfl;ly;> ghHj;jy;> Ritj;jy;> Rthrpj;jy;> kdpjdpd; rpe;jpj;jypdhYk; mjidg; gFj;J mjd; rhp> gpiofis Ma;e;jwptjhYNk kdpjDf;Ff; fpilf;Fk; gFj;jwpT vd;gjhk;. Mdhy; %isiag; gad;gLj;jhjjyhYk;> czHjpwj;jhYk; gFj;jwpthYk; kl;Lk; capHfshfj; jdpj;Jg;gphpf;f KbahJ. xU clk;gpw;F xU capH kl;LNkAz;L mjid vt;tz;zk; kdpjDf;F Vegetative soul, Sensitive soul, Rational soul Mfpa %d;W Soul fSk; cz;L vd;W nfhs;s KbAk;. Soul vd;gjidj; jkpopy; capH vd;Wk; rk];fpUjj;jpy; Md;kh vd;Wk; nfhs;tH. vJ vt;thnwdpDk; njhy;fhg;gpauJ gFg;Gf;fSk; காற்றுவெளி


37

mhp];Nuhl;ly; mtHfsJ gFg;Gf;fSk; etPd tpQ;Qhdj;jpw;F NkYk; Ma;tpw;F xU topiaj; jpwe;J tpl;Ls;snjd;Nw $wNtz;Lk;. njhy;fhg;gpauJ gFg;gpy; $Ljyhf caphpd; gFg;gpidtpl mwpT gw;wp tpsf;fNk cs;sjidf; fhzyhk;. crhJiz Ehy;fs; njhy;fhg;gpak; - vOj;jjpfhuk; - ,sk;G+uzH ciu – NguhrphpaH K.rzKfk;gps;is. njhy;fhg;gpak; - GypA+H Nfrpfd; ciu. Wikipedia a Free Encyclopedia – search on Aristotle. Wikipedia a Free Encyclopedia – search on Charles Darwin.

காற்றுவெளி


38

NgUk; GfOk; ehbj;Njb XLk; kdpjd; - EzhtpY}h; fh. tprauj;jpdk; (,yz;ld;) cyf kf;fs; midtUk; tplhKaw;rpAld; nraw;gl;Lj; jkJ nghUshjhuj;jpy; Kd;dpiyaila tpUk;Gfpd;wdh;. mjdhy; ,t;Tyfk; Kd;Ndwp tUfpd;wJ. xU ehl;bd; epiy me;ehl;bYs;s kf;fs; iffspy;jhd; jq;fpAs;sJ. ehlhdhy; vd;d?> fhlhdhy; vd;d? Nklhdhy; vd;d?> gs;skhdhy; vd;d? vt;tplj;Nj ey;y kf;fs; tpsq;Ffpd;wdNuh> mt;tplj;J epyKk; ed;whf tpsq;Fk;. epyj;ijg; nghWj;jjy;y tho;Tk; jho;Tk;. me;je;j epyj;J kf;fisg; nghWj;jNj tho;Tk; jho;Tk; vd;W rq;f ,yf;fpakhd vl;Lj;njhif E}y;fspy; xd;whd GwehD}W nrg;Gfpd;wJ. “ehlh nfhd;Nwh; fhlh nfhd;Nwh; mtyh nfhd;Nwh; kpirah nfhd;Nwh; – xsitahh; --(187)

vt;top ey;yth; Mlth;> mt;top ey;iy; thopa epyNd!”

‘vt;top ey;yth; Mlth;’ vd;w Gyth; $w;W ,q;F Nehf;fw;ghyJ. MltuJ xOf;fNk cyf Nkk;ghl;bw;F mbg;gilahFk;. mjdhw;whd; me;ehspy; cyif ‘Mz;fs; cyfk;’ vd;wdh; NghYk;. NgUk; GfOk; ehbj; Njb Xlhj kdpjd; ,y;iynad;Nw $wyhk;. ,jw;F mtdpy; ,Ue;J CWk; MirePh; Cw;Wj;jhd; fhuzkhFk;. ,/J ,aw;if top epd;w kugpay; ce;jyhFk;. mjdhy; mtd; kz; Mir> nghd; Mir> ngz; Mir nfhz;L efh;fpd;whd;. NkYk; ,tw;Wld; NguhirAk; gpbj;Jg; NgUk;> GfOk; Ntz;bg; glhj ghLgl;Lj; jtpf;Fk; kdpj rKjhaj;ijAk; fhz;fpd;Nwhk;. ,Uf;Fk; epiwtpy; jhpj;jpUe;J kdk; காற்றுவெளி


39

kfpoKbahjtdha;j; jj;jspf;Fk; epiyahy; mtd; milAk; gad; xd;Wk; ,y;iynadyhk;. ,dp> NgUk; GfOk; ghq;fpidAk; fhz;Nghk;.

gw;wp

,yf;fpaq;fs;

$Wk;

jpUf;Fws; ,ue;J tUk; ViofSf;F <jy; Ntz;Lk;. mjdhy; Gfo; cz;lhf thoNtz;Lk;. mg;Gfo; my;yhky; caph;f;F CjpakhdJ Ntnwhd;Wkpy;iy. “<jy; mJty;yJ (Fws; 231)

,irgl

tho;jy;

Cjpak; ,y;iy caph;f;F.” –

,e;j cyfj;jpy; cah;e;j Gfioj; jtpu moptpy;yhky; epiyj;jpUg;gJ Ntnwhd;Wk; ,y;iy. Gfoy;yhy; (Fws; 233)

“xd;wh

cyfj;J

cah;e;j

nghd;whJ epw;gnjhd;W ,y;.” -

GfOlk;G Nkk;gLjyhFk; tho;tpy; NfLk;> Gfo;epiy epw;gjhFk; rhTk>; mwptpy;; rpwe;jth;f;F my;yhky; kw;wth;f;F ,y;iy. rhf;fhLk; (Fws; 235)

“ej;jk;Nghy;

NfLk;

csjhFk;

tpj;jfh;f; fy;yhy; mhpJ.”

vf; fhhpaj;jpy; Njhd;wpDk; mjpy; GfOs;stdha; tuNtz;Lk;. m/jpd;Nwy; mjpy; Njhd;whjpUg;gJ ey;yJ. “Njhd;wpd; GfnohL Njhd;Wf காற்றுவெளி

-


40

m/jpyhh; (Fws; 236)

Njhd;wypd; Njhd;whik ed;W.” -

Gfo; ngw Ntz;Lk; vd;w czh;r;rp ,y;yhj kf;fs; epiwe;j ehL> nry;t tsk; Fd;wpa ehlhfj;jhd; ,Uf;Fk;. “tirapyh ,irapyh 239)

tz;gad;

Fd;Wk;

ahf;if nghWj;j epyk;.” -- (Fws;

Gfo; NjlhtpbDk; Fw;wk; GhpahjpUg;NghNu thoj; njhpe;jth;fs;. cs;s Gfo; mope;J NghFk;gb tho;Nthh; thoj; njhpahjth;fNs!. “tirxopa

tho;thNu

tho;thh;

tho;thNu thoh jth;.”

-- (Fws;

,irnahopa 240)

,t;thW jpUts;Sth; mwnewp Kg;ghypy; ‘Gfo;’ gw;wp Xh; nrd;Ws;shh;.

epd;W jhk; mjpfhuj;jpy;

ahj;j $wpr;

,jpfhrq;fs; ,uhkhazj;jpy; ,uhtzd; fLe; jtkpUe;J ‘Kf;Nfhb tho;ehSk;’> ‘vf;Nfhb ahuhYk; nty;yg;glha;’ vd;w tuKk; ngw;Wg; gy;yhz;Lfs; muNrhr;rpg; NgUk; GfOk; ngw;W tho;e;jtd;. “ Kf;Nfhb tho;ehSk; Kad;Wila ngUe;jtKk; Kjy;td; Kd;ehs; vf;Nfhb ahuhYk; nty;yg;glha; vdf;nfhLj;j tuKk; காற்றுவெளி


41

Vidj; … ” ,e;J tPufhtpaq;fshd ,uhkhazj;jpYk;> kfhghujj;jpYk; ty;yik ngWjy;> Ngh;GfoPl;ly;> may; ehLfisj; jk; Mjpf;fj;jpy; itj;jpUj;jy;> murpd; nghJ tho;T tsk; rpwj;jy;> Nghh; Ghpe;j gop ePf;fy; Nghd;wtw;wpw;fhff; Fjpiuahfk; nra;ag;gl;l nra;jpfSk; fhz;fpd;Nwhk;. ,d;Dk; mf;fhyj;jpy; caph;gg ; ypaply; xU rh;t rhjhuz epfo;thf cs;sijAk; mwpfpd;Nwhk;. ,t;thwhd ahfq;fs; kd;dh;fshy; kl;Lk;jhd; nra;ag;glyhk; vd;gJ xU rpwg;G tpjpahFk;. njhy;fhg;gpak; fy;tpr; rpwg;G> jWfz;ik (mQ;rhik)> Gfo;ik> nfhilj;jd;ik vd;W nrhy;yg;gl;l ehd;F tifahYk; ngUkpjkhdJ cz;lhFk; vd;gJ njhy;fhg;gpah; $w;whFk;.

(nghUs; 253)

“ fy;tp jWfz; Gfo;ik nfhilnadr; nrhy;yg; gl;l ngUkpjk; ehd;Nf. ” ---

thl;Nghhpy; vjph;j;J epd;w giftid vjph;nfhz;L ntw;wpthif #ba murpsq;Fkuid me;ehl;L kf;fs; Gfo;e;J ghuhl;bg; giw Kof;fp mtDf;F muirf; nfhLj;Jf; nfhz;lhbdh;. ,d;Dk; Nghh;f;fsj;jpy; tPur;rhnta;jpa Nghh;tPuh;fspd; epidthf eLfy; el;L> mijf; Nfhapyhf vOg;gp> mjpy; mth; gPLfisj; jPl;b> mf; fy;ypw;Fg; ngUQ; rPUk; rpwg;Gk; nra;J> elg;gl;l fy;ypidj; nja;tkhfg; Nghw;w>p tzq;fp> tho;j;jp te;Js;s nra;jpfisj; njhy;fhg;gpaj;jpy; gbf;fpd;Nwhk;.

J}q;f

“ ths;kiye;J vOe;Njhid kfpo;e;Jgiw ehltw;F mUspa gps;is ahl;Lk; fhl;rp fhy;Nfhs; ePh;gg ; il eLfy; rPh;j;j kugpy; ngUk;gil காற்றுவெளி


42

tho;j;jnyd;W…” mfehD}W

– (nghUs; 63-17-20)

Nghhpy; ,we;Jgl;l fue;ij tPuh;fspd; ngah;> Nghh;g;ngUik> Gfo;> fPh;j;jp ahTk; vOjp> kapw;gPyp #l;b> ghiy epyj;jpy; cah;e;j eLfw;fs; ehl;lg;gl;L> mth; gpbj;jpUe;j Ntiy me; eLfy;yUfpy; ehl;b> Nflaq;fSk; mjd;fz; rhh;j;jg;gl;bUe;j fhl;rpfis mfehD}w;wpy; fhz;fpd;Nwhk;. ,t;thW eLfy; el;L> ehl;ilf; fhj;j Nghh;tPuiug; Nghw;wpg; GfOk; goe;jkpoh; kuG fhzPH;. “Mlth; mjh;njhWk; fLf;Fk; GwehD}W

ngaUk;

gPLk;

vOjp

gPyp #l;b gpwq;Fepiy eLfy; Nty;Cd;W gyif Ntw;WKid ntUtU jFe fhdk;.” -

(131-10-13)

gifth; fth;e;j Mepiufis kPl;Lf; nfhzh;e;j Nghhpy; fue;ij kwth; ,we;Jgl;ldh;. mth;jk; tPuk;> Gfo;; Nghw;wp> kapw;gy P p #l;b> ge;jypd;fPo; elg;gl;l eLfy;ypy; mth; ngah; nghwpf;fg;gl;Ls;sik vl;Lj;njhif E} y;fspy; xd;whd GwehD}w;wpd; fhl;rpahFk;.

- (260-26-28)

“klQ;rhy; kQ;iQ mzpkaph; #l;b ,lk;gpwh; nfhs;shr; rpWtopg; glQ;nra; ge;jh;f; fy;kpir aJNt.”

-

Ngh; - Gfo; NjLk; topKiwfs; jk; eyk; fUjpg; NgUk; GfOk; NjLNthh; gyh;. jk;ik kwe;J gpwh; eyk; fUjp tho;Nthh; xU rpyh;. jk; ehl;Lf;fhfTk;> r%fj;;Jf;fhfTk; tho;e;J khz;Nlhh; ,d;ndhU rpyh;. ,iwg; gzpf;Fj; jk;ik mh;g;gzpj;J kf;fis Mw;Wg;gLj;jpNahh; NtnwhU rpyh;. ,d;Dk;> NgUk; GfOk; miltjw;F ,t;Tyfpy; gy;NtWgl;l காற்றுவெளி


43

JiwfSk;> KiwfSk; tphpTgLj;jpg; ghh;g;Nghk;.

cs;sd.

,it

gw;wpr;

rw;W

kd;dh; thpirapy; %Nte;juhd Nru> Nrho> ghz;ba kd;dh;fs; NgUk;> rPUk;> GfOk; ngw;Wr; Nru> Nrho> ghz;ba ehLfisr; nrt;tNd ey;yhl;rp Ghpe;J te;jdh;. Mdhy;> ,ilapy; mth;fs; Nghh; ntwp nfhz;L xUth;Nky; xUth; nghUjp ehLfisAk; muirAk; ,oe;J jk;ikj;jhNk kha;j;Jf; nfhz;ldh;. Kw;Wk; Jwe;j Kdpth;fSk; NgUk; GfOk; ehb kiyAr;rpf;Fk;> fhl;Lf;Fk; nrd;W> fLk; jtkpUe;J> tuk; gy ngw;W> vjph;nfhs;gtiur; rgpj;J> khKdpth;fshf khz;Gld; tho;e;jdh;. ,th;fs; kj;jpapy; Nghl;lh Nghl;bfSk;> ehd; nghpJ> eP rpwpJ vd;fpw mfq;fhuq;fSk; kype;jpUe;jijAk; ehk; fhz;fpNwhk;.) fh;zd;> ghhp Nghd;Nwhh; ,ue;J tUNthh;f;F ,y;iynadhJ thhp toq;fpf; nfhil ts;sy;fs; vd;W ngahPl;bg; Gfo; ngw;wpUe;jdh;. rq;f fhyj;jpy; tho;e;j mfj;jpadhh;> ,iwadhh;> Fd;nwwpe;j KUfNts;> epjpapd; fpotd;> njhy;fhg;gpadhh;> ,Ue;ijA+h;f; fUq;NfhopNkhrp> nts;@h;f;fhg;gpad;> jpiuad;khwd;> Jtiuf;Nfhkhd;> fPue;ijahh;> rpWNkjhtpahh;> Nre;jk;G+jdhh;> ef;fPudhh;> mwpTilaudhh;> ,se;jpUkhwd; MfpNahh; rq;fj;jpypUe;J jkpo;g;gzp Mw;wpg; NgUk; GfOk; ngw;w Gyth;fsha; tpsq;fpdh;. gw;gy Jiwfspy; jk; tplhKaw;rpia Kd;itj;J> cyfr; rhjid epiyehl;b> Nkijah; gl;bay; E} ypy; ,lk; ngw;W cyfg; GfoPl;bg; ngUikailfpd;wdh; gyh;. gzk; gilj;j gyh; vt;tpj Kaw;rpAk; ,d;wpg; gzj;ij tPrpg; gw;gy ed;ikfisg; ngw;Wg; NgUk; GfOld; ew;gpuirfshf elkhLtijAk; ehk; fhz;fpd;Nwhk;. காற்றுவெளி


44

fk;gd;> ts;Sth;> ,sq;Nfh> Nghd;w Gyth;fs; jkpOf;F Mw;wpa ngUQ; Nritia cyfk; ed;fwpAk;. Njrpa ftp ghujpahh; mth;fisg; gw;wp ,t;tz;zk; ghj;njhLj;Js;shh;. ‘ ahkwpe;j GythpNy fk;gidg; Nghy; ts;Sth; Nghy; ,sq;Nfhitg; Nghy; g+kpjdpy; ahq;fZk; gpwe;jjpy;iy. ’ fhe;jp> NaR> Gj;jh;> egpehafk; Nghd;wth;fs; jk; ehl;Lf;Fk; kjj;Jf;Fk; Mw;wpa Nritia ,d;Wk; kf;fs; jk; kdjpy; epWj;jp mth;fisj; nja;tkhf topgl;L epw;fpd;wdh;. jpUKiwfs; gd;dpuz;Lk;> mWgj;J %d;W ehad;khUk;> gjpndz; rpj;jh;fSk>; jpUts;StUk; mUspj; je;j Njthuk;> Nfhit> jpUthrfk;> jpUke;jpuk>; jpUf;Fws; Mfpait jkpopd; GfioAk; ngUikiaAk; ghuwpa vLj;Jf; $wp epw;fpd;wd. tpQ;Qhdpfs;> jj;JtNkijfs;> Ma;thsh;fs;> Gjpa fz;Lgpbg;ghsh;fs; Nghd;Nwhh; ehl;Lf;Fk;> kdpj Fyj;Jf;Fk; Mw;Wk; mUk; ngUk; Nritfs; tpiykjpg;gpy; mlq;fhjit. ,th;fs; Nkd;ik fUjp> ,th; ,we;jtplj;Jk; ,Ug;gth;fshfNt fzpf;fg;gLfpd;wdh;. td tpyq;Ffshd ahid> rpq;fk;> Gyp Mfpait NgUk; GfOk; ngw;W fhl;by; epykikj;J ,uhrhf;fshf Ml;rp; Ghpe;J tUfpd;wd. kw;iwa kpUfq;fnsy;yhk; mtw;wpd; gpuirfs; Nghy tho;e;J tUfpd;wd. jpUl;Lj; njhopypy; NgUk; GfOk; ngw;wth;fis ehk; mwpNthk;. ,th;fsplk; gyh; te;J ghlk; Nfl;Lg; gbg;gJz;L. ,th;fs; xU Fohk; mikj;Jj; njhopy;gLth;. Kjyw;w tpahghuk; nra;fpd;wdh;. ,J xU ghtj; njhopyhFk;. <w;wpy; mWtil nra;tjw;F VJkpd;wpj; jtpg;gh;. gzj;Jf;fhfg; gL nfhiy nra;gth;fSk; Ngh; Gfo; ngw;W tho;fpd;wdh;. ,th;;fis vd;whtJ gop #o;e;Jepd;W mopj;JtpLk;. காற்றுவெளி


45

murpay; thjpfs; jk; kf;fis Vkhw;wpg; ngha;Aiu $wpg; GfOld; elkhLtijAk; ehk; nghJthf mwpNthk;. rpy ngz;fs; NgUk;> GfOk;> gzKk; xUq;Nf ngWk; ,d;ndhU topAk; cz;L. cjhuzj;Jf;F> gzk; gilj;j cyfg; Nguofp xUj;jp vl;Lj; jpUkzq;fs; Ghpe;J mt;ntl;ilAk; tpthfuj;Jr; nra;J tpl;L> mtsJ vOgjhk; (70) mfitapy; xU ehw;gJ (40) taJg; igaidj; jpUkzk; nra;J Gfo; ngw;whs;> vd;gJ nra;jp. rpy tpQ;Qhdf; fz;Lgpbg;Gfs; ehl;ilAk; kf;fisAk; mopj;njhopj;J tpLfpd;wd. ,jw;F cjhuzkhf my;Ngl; Ia;d;];iud; cjtpf; fz;Lgpbf;fg;gl;l mZFz;ilf; $wyhk;. ehk; epiyehl;Lk; cyf rhjidfSk;> tpQ;Qhdg; Gjpa fz;Lgpbg;GfSk>; cyfj;Jf;Fk; kf;fSf;Fk; ed;ik gaf;ff;$badtha; mikjNy cz;ikg; Gfo; jUk; vd;W $wyhk;. -000-

காற்றுவெளி


46

நீ யின்றி

அந்தச் சாலைஷயாரப் பூக்கள் நீயின்றி ெிதலெகளாகின! ைலழத்துளிகலளஷயந்திய ைைர் முகங்கள் சருகாய் ெழ்ந்து ீ ைடிந்தன! அலை நுலரகள் யாவும் உன்

புன்னலகயில் கலரந்ஷத என் ைனக்கலரயில் சங்கைித்தன! லகஷபசியும் கணனியும் கல்ைலறச் சுெர்களுள்

தம்லைக் கிடத்தப் ஷபரம் ஷபசின! இருதயக் கடிகாரத்தின் நகர்ஷொலசகள்..........

கண்டனப் ஷபரணிக்கு தலைலை ெகித்தன! நீயின்றி ----------என் ெிழி நூைகத்தின் பார்லெ நூல்களிலுன் வசய்திகஷள தலைப்புக்களாகி...... முடிசூட்டிக் வகாண்டன! காற்றுவெளி


47

வநஞ்சின் எரிைலைக் குழம்பு பனிப்புகார்களாய் உருைாறிக் கிடந்தன உன்லன நிலனந்து! என் ொழ்க்லகச் சாலையில் நீ பதித்த சுெடுகள்

அலடயாளங்களாகி முலறக்கின்றன அடிக்கடி! நீயின்றி ஒவ்வொரு வநாடிகளும் யுகங்களாய் எலன ைிரட்டுலகயிலுன்............ ைடி ஷதடுகின்ஷறன் - நீஷயா எகிறிக் குதிக்கின்றாய்

ெிண் ஷைட்லட ஷநாக்கி!

ஜன்ஸி கபூர்

காற்றுவெளி


48

கிண்ணியா எஸ்.ொயிஸா அைி கெிடேகள்

1.இல்ைாத ஒன்றுக்காய் யாரிட்டசாபஷைா ைறந்து வகாண்ஷடயிருக்கிறான் துஷ்யந்தன் தாைலரயிலைஷைஷை சுட்டுெிரல்நகமுலனயால் ைடல் ெலரந்து வகாண்ஷடயிருக்கிறாள் சகுந்தலை ைிகப்பரிதாபைாய். ஷைவைழுந்த பச்லசப்பாம்புகள் ெலளந்து பின்னைிடும் குளமுழுதும் தாைலரயிலைகள் புதிதுபுதிதாய் பூக்கின்றன. கட்டில்ைாதபடிக்கு நீண்டுவகாண்ஷடயிருக்கின்றன சுட்டுெிரல் நகங்கள்.

ெண்ணச்வசட்லடயின் வைைிதும்ெலளவுைான ெிளிம்புகள் ெழிஷய ஒழுகெிட்ட ஊழிப்பிரளயத்தினூஷட பச்சிலையின் ெிரல்நுனியின் உயிரணுக்கலளவயல்ைாம் ைின்னணுக்களாய் ைாற்றிெிட்டபடி திலசைாறிப் பறக்கிறது ெண்ணத்துப்பூச்சி. நூற்றாண்டுகள் பைகலரந்தும் இன்னமும் ெலரதல் முடிந்தபாடில்லை. ஒருஷெலள காதலைக் கெிழ்த்தபடி கீ ழிலையில் துஷ்யந்தனின் தூக்குக்கயிறு வதாடர்பான காற்றுவெளி


49

அதிகாரக் குறிப்புகலள எழுதிக்வகாண்டிருக்கிறாஷளா என உற்றுப் பார்க்கிஷறன். அெனிடம் இல்ைாத ஒன்றுக்காகத்தான் இப்ஷபாதுங்கூடக் வகஞ்சிக்வகஞ்சிக் குெிக்கிறாள் வசாரலணயற்ற சகுந்தலை.

கிண்ணியா எஸ்.ொயிஸா அைி 2.முற்றுப்புள்ளியின் திலச Bottom of Form முற்றுப்புள்ளியின் ெடிலெயும் வதாடருலகயின் ொசகத்லதயும் ஒருஷசரப் பரெெிட்டபடி வபருமுரணாய் எரிந்து வகாண்ஷட இருக்கிறது

பச்லசெிளக்கு உன் ொசல் கதெினில். என்லனப்ஷபாைஷெ நீயும்...... ெரிகலள வசப்பனிட்டபடிஷயா வசப்பங்கலள இலணத்தபடிஷயா

இல்லைஷயல்........எெஷரா உனக்காய் ஷகார்த்தலெகலளப் பிரித்து அைசியபடியாகஷொ ஒன்றா இலைகஷளாடு உட்கார்ந்திருக்கைாம். சுட்டுெிரல் பதிக்க ெரிலச ெரிலசயாய் ெந்தலசயைாம் ெந்தலடதைின் நீள்சதுரப் படிகள். ஆனாலும் முயைப் ஷபாெஷதயில்லை இனிவயாருஷபாதிலுஷை......... உணர்பரப்வபங்கிலும் சதாவும் வசறிென்னைிை வைான்லறஷய வபய்தபடி வதாடர்கிற உன் வநடு வைௌனவைான்ஷற ஷபாதுவைனக்கு நீ எப்ஷபாதுஷை ெிரும்பிய அம்முற்றுப்புள்ளியின் திலசயுணர.

கிண்ணியா எஸ்.ொயிஸா அைி காற்றுவெளி


50

3.குெிந்த ெிரல்களுக்குள் படபடக்கும் சிறுெண்ணாத்தி குெிந்த ெிரல்களூஷட

குறுக்கும் வநடுக்குைாய் சிெந்த ஷரலககள் ெழிகிற உள்ளங்லகச் சிலறக்குள்

படபடக்குஞ் சிறுெண்ணாத்தி புைன்களுக்குள் குெியைிைா வநடுங்கனவுச் சிதறுலக கலரந்திடுங் கணங்களில்

ெர்ணங்களின் பிசுபிசுப்பும்

படபடப்பின் அைர்முடுகலும்

ஒருஷசர உணர்த்திய ெிபரீதங்களின் நடுக்கங்கஷளாடு சடாவரன ெிரியும் பிஞ்சுெிரல்கஷள ெலரந்திடுஷைா ெிண்ணளவுக்குைான அதன்

ெிடுதலைலய.

4.பிலழபிலழயான இனங்காணல் பிலழயான அெதானங்களும் பிலழயான கருதுஷகாளுைாய்

நிகழ்ந்ஷதறிய ஷசாதலன முடிெது துர்ைணைாய்

குடுலெதலனச் சுற்றிச் சுழன்றதில் ஆய்ெலற தாண்டிஷய

அடுத்தடுத்த அலறகளுஷை மூச்சுத் திணறுலகயில்தான் வைல்ைப் புரிதலுறுகிஷறன்..... இன்றளவும் ைிகச்சரிவயன இறுைாந்திருந்த என் பிலழபிலழயான இனங்காணல்தலன. 5.லைதானம் உலதத்தைின்ஷபாஷத நிகழ்ந்துெிடுகிறது உலதபடுதலும் ெைிலையின் தீெிரங்களில்தாஷன ெைியின் உச்சங்கள் ஒரு குண்டுமுலனக் காந்தம்ஷபாஷை ெளரிளம் பருெத்தர் பார்லெதலன வெகுஇயல்பாய் ஈர்த்துெிடுகின்றன ெிலளயாடல்கள் ஆனாலும் காற்றுவெளி


51

வெறும்பாடநூலுக்காய் எப்ஷபாதுஷை அப்புைந்தலனச் சிலதப்பதிஷைஷய குறியாயிருப்பர் தந்லதயர் காைங்காைைாய் கலளக்காைஷைஷய ஓடி உலதத்து ெிலளயாடுைிெர்

வசாற்பந்துகளுக்குள் அதிர்ந்து நசுங்கி மூச்சுத் திணறுகிற லைதானைாய்

அன்லனயர

காற்றுவெளி


52

gy;fiy tpj;jfu; mE.it.ehfuh[d; rpyuJ ,sikg;gUtk; fy;tp tpisahl;L vdf;fopAk; NghJ ,d;Dk; rpyu; gy topfshYk; jkJ MSikiaAk; mwpthw;wy;fisAk; tpUj;jp nra;J nfhs;fpd;wdu;. njhopy;jifikfis Mf;fpf;nfhz;L cj;jpNahfj;jpy; mku;e;Jnfhz;lgpd; mjw;Fg;gpd; Mf;fG+u;tkhf vjpYk; <LghL nfhs;tjpy;iy. Mdhy; mz;ikapy; gyiu Mwhj;Jaupy; Mo;j;jptpl;L ,iwtdb Nru;e;j mkuu; mE.it.ehfuh[d; ,yf;fpa cyfpd; ntt;NtW gFjpfshd fij> ftpij> fl;Liu> ehlfk; vd vy;yhg;gFjpfspYk; MokhfTk; mfykhfTk; fhy; gjpj;J- gf;jp ,yf;fpa E}y;fs; ,uz;Lf;Fk; rpwg;ghf ciu vOjpaNjhL-Vida Jiwfshd Clfk;cstpay;-rhuzPak; -rpWtu; eyd;-tYtpoe;Njhu; eyd;nrhw;nghopthw;wy;-njhopw;rq;f <LghL vdg;gy Jiwfspy; jlk; gjpj;jtu;. jlk; gjpj;j ,yf;fpa Kaw;rpfspy; rpwg;ghd gilg;Gfshy; rpfuq;fisj; njhl;ljhy; murhq;fj;jpdJk; ,yf;fpa mikg;GfspdJk; mq;fPfhuj;ijg;ngw;wNjhL tpUJfs; guprpy;fs; ghuhl;Lfis epiwaNt ngw;Wf; nfhz;lhu;. tUq;fhy re;jjpapdu; fiy ,yf;fpaj;Jiwapy;; Vw;wk; ngw vz;zp 1986y; njy;ypg;gio fiy ,yf;fpa fsj;ij Muk;gpg;gjpy; mf;fiw nfhz;lhu;. gy;fiyf;fof cgNte;ju; R.tpj;jpahde;jd;> nja;tj;jpUkfs; jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b> tl;lhuf; fy;tp mjpfhup ngh.rptQhdRe;juk;> fyhepjp.eh.Rg;gpukzpak;> fiyg;NguuR V.up.nghd;Dj;Jiu> gpugy ngz; vOj;jhsu;fs;; Nfhfpyh kNfe;jpud;> Fwkfs; ,uhkypq;fk;> fyhNfrup M.jk;gpj;Jiu> irtg;Gytu;.R.nry;yj;Jiu> gz;bju;.rpmg;Gj;Jiu >f.ghy Re;juk;>fp.kNfe;jpuuh [h>jpUkjp.j.rpjk;guehjd;>jpUkjp.nfs.Rg;gpukzpad; Mfp NahUld; ,ize;J fiy ,yf;fpaj;Jiwapy; Gjpa jiyKiwia cUthf;fp mth;fis rfy tifapYk; jFjpAs;sth;fshf tsu;j;njLj;j ngUikapy; mE.it. காற்றுவெளி


53

ehfuh[Df;Fk; Kf;fpa gq;Fz;L. mjdhy; mtiu gyu; njy;ypg;gio fiy ,yf;fpa fsj;jpd; gpjhkfu; vd ghuhl;b kfpo;fpd;wdu;. Fwpg;ghf Nghuhl;l fhyj;jpYk; ,lg;ngau;TfspYk; cly; jsu;e;j epiyapYk; kdk; jsuhJ njhlu;e;J nrayhw;wpatu;. aho;g;ghzk; cLg;gpl;bia gpwg;gplkhf;nfhz;lhYk; ,tuJ je;ijahu; ituKj;JTk; jhahu; ,uhrk;khTk; mEuhjGuj;jpy; nrhe;j tPL> taw;fhzpfs; vd mirahr;nrhj;Jfisf; nfhz;bUe;j fhuzj;jhy; ,tuJ fy;Y}upf;fhyKk; ,sikg; gUtKk; mEuhjGuj;jpy; fope;jJ. thrpg;ig thyag;gLj;jpajhy; gs;spg;gUtj;jpNyNa gj;jpupiffNshL njhlu;igAk; vOj;jhu;tj;ijAk; Vw;gLj;jpf;nfhz;lhu;. 1950k; Mz;by; 16taJ G+u;j;jpahF Kd; njd;dpe;jpahtpypUe;J ntsptUk; “fz;zd;” rQ;rpiff;F vOj Muk;gpj;jhu;. njhlu;e;J tPuNfrup xg;Nru;tu; gj;jpupiffspd; epUguhf nra;jpfSk; mDg;g Muk;gpj;jhu;. gj;jpupif Gifg;glg;gpbg;ghsuhfTk; jdJ jpwikfis tsu;j;Jf;nfhz;lhu;. ,t;thuk;gk; gpw;fhyj;jpy; <oehL jpdgjp nra;jpahsuhfTk; njhlu;e;jJ. Fwpg;ghf Xa;TepiyapYk; cly;eyk; Fd;wpa epiyapYk; Ntz;LNfhis kWf;f Kbahj epiyapy; 2005k; Mz;L Kjy; 2007 k; Mz;L tiu “tp[a;” gj;jpupifapy; mwptpay; cyfk; gFjpf;F nghWg;ghf ,Ue;J khztu; mwpit tpUj;jp nra;jhu;. mE.it.ehfuh[d; fy;Y}upf;fhyj;jpy; jkpowpTld; jdJ rpq;fs Mq;fpy mwpitAk; tsu;j;Jf;nfhz;lhu;. n`d;wpf; ,g;nrd; vd;w gpugy ftpQupd; NECTOR OF POEMS FROM NORWAY vd;w ftpij E}iy jkpopYk; nkhopngau;f;f 2006 k;Mz;by; Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;lNghJ> kWf;fKbahky; %yk; rpijf;fg;glhJ Rit Fiwahky; jkpOf;Fupa rpwg;ghd mzpfSld; Ritahd ghly;fshf Nehu;Nt`y; ,Ue;J ftpij mkpo;jk; vd jkpohf;fpj;je;jhu;. rpyghly;fs; fyhepjp Nf.fNzrypq;fk; mtu;fshYk; jkpohf;fk; nra;ag;gl;lJ. mtu; midj;J JiwfspYk; gjtpfspYk; Kd;dzpapy; jpfo;tjw;F ngw;Wf;nfhz;l fy;tpj;jifikfSk; fhuzkhFk;. ,e;jpahtpy; r%fNritAk; eyNdhk;gYk; bg;Nshkh gl;lk;காற்றுவெளி


54

nfhOk;Gj;Jiw Mrpupau; fyhrhiy gapw;rp-yz;ld; gy;fiyf;fof ,ilepiyg;gl;lk;,yq;ifg;gy;fiyf;fof rl;lkhdp Kjy;epiyj;Nju;tpy;; rpj;jp-; nrd;id irtrkha irtg;Gytu; gl;lk;-,yq;if mjpgu; Nrit,yq;if fy;tp epu;thf Nrit guPl;irfspy; rpj;jp Mfpatw;iwg; ngw;Wf;nfhz;lhu;. cj;jpNahfj;jpYk; gbg;gbahf cau;Tfisg;ngw;Wf;nfhz;lhu;. Muk;gj;jpy; Rfhjhu jpizf;fsj;jpYk; Gifapuj jpizf;fsj;jpYk; vOJeuhfTk;>gpd;du; Mrpupauhf mEuhjGuk; tpNtfhde;jh tpj;jpahyak;; nfhOk;G tpNtfhde;jh tpj;jpahyak;>nfhOk;G Nwhay; fy;Y}up Mfpatw;wpy; flikahw;wpdhu;. ,yq;if mjpgu; Nritf;F epakdk; ngw;W kd;dk;gpl;b nj`ptis jhtb Mfpa ,lq;fspy; flikahw;wp > ,yq;if fy;tp epu;thf Nrit epakdk; ngw;W fpspnehr;rp tyaf;fy;tpg;gzpkidapy; cjtpg;gzpg;ghsuhff; flikahw;wpdhu;. 1994y; ghupr thjk; fhuzkhf ,isg;ghwpagpd; vOj;ijj;njhlu tpUk;gp ,lJ ifahy; vOjg;gofp jd; Kaw;rpapy; jsuhky; Mf;fg;zpahw;wpa tz;zkpUe;jhu;. vdJ ghu;itapy; mE.it.ehfuh[d; tho;tpy; 1971 k; Mz;L kpf Kf;fpakhd tUlk;. me;j Mz;by; mtUf;Fk; njy;ypg;gio ehfypq;fk; jk;gjpfspd; kfs; Nerg+gjpf;Fk; jpUkzk; eilngw;wJ. jpUkjp NerG+gjp ehfuh[d; mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofj;jpy; rq;fPjG+\zk; gl;lk; ngw;w Mrpupia. mE.it.ehfuh [dpd; fhupak; ahtpDk; ifnfhLj;Jgf;fj;Jizahf ,Ue;jjhy; Kaw;rpfs; ahTk; jpUtpidahfpd. 1971k; Mz;L mE.it.ehfuh[Df;F nfhOk;G tpNtfhde;jh fy;Y}upf;F khw;wk; fpilj;jJ. 1971y; “khu;fop kq;ifau;” E}iy ntspapl;lhu;. jdJ je;ijahupd; ngaiu epiyepWj;j tpUk;gp itukhd; ntspaPLfshf ituKj;Jtpd; kfd; ehfuh[dpd; E}y;fs; ntsptu Muk;gpj;jd. ,yf;fpa tpj;jfu; mE.it.ehfuh [Df;Fk; rq;fPjG+\zk; NerG+gjp ehfuh[Df;Fk; rpthD [d; Gj;jpudhfg; gpwf;f ghf;fpak; nra;jhu;. mE.it.ehfuh[dpd; Mf;fq;fs; vy;yhk; E}y;tbtk; ngwtpy;iy vdpDk; ntspahd gjpide;J E}y;fs; gpd;tUkhW:காற்றுவெளி


55

gf;jp ,yf;fpaq;fshf kyu;e;jitkhu;fop kq;ifau; ,e;E}y; Fd;wf;Fb mbfshuhy; ngupJk; ghuhl;lg;ngw;w E} y;.jpUntk;ghit trdeilapy; fijAUthf;fp gbg;Nghiu gutrg;gLj;Jk; jd;ikaJ. tpehafu; jpUtUs; E}y; rpWtUf;fhd rpe;jidf; fijfisf; nfhz;lJ. gl;lupd; mgpuhkp khd;kpak; E}ypy; mE.it.ehfuh[dpd; mw;Gjkhd tpupTiu fisg; gbj;jpd;Gwyhk; ,tupd; rpWtu; ,yf;fpaq;fs; gpd;tUgit khztu; ey;Yiuf;Nfhit- 1964 y; tPuNfrup gj;jpupifapy; khztu;kyu; gFjpapy;; ntspte;j fl;LiufSld; tpNr\ fl;LiufSk; Nru;e;J- Vd;? vjw;fhf ? vg;gb? vd khztu;fspd; rpe;jdhrf;jpia tsu;f;fj;jf;fit jha; jUk; jhyhl;L- rpWtu;fs; tpUk;Gk; ghly;fs; epiwe;j E}y;. fhl;by; xU thuk; - kpf kpf mw;Gjkhd Jzpr;riy tutiof;Fk; tPu jPur; nray;fis tpsf;Fk; E}y; rpWtu;fSf;F ed;F gpbf;Fk; trdeilapy; vOjg;gl;ls;sJ. ,e;E}Yf;F mur rhfpj;jpa tpUJ fpilj;jJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. mtd; ngupatd; -rpWtu;fSf;fhd mUikahd fij E}y; NjlYk; gjpj;jYk; - fypypNah- Nru; Irhf; epA+w;wd;Y}ap]; gh\;lu; Nghd;w tpQ;Qhdpfs; fijfs; nfhz;l tpla cs;slf;fj;Jf;fhfTk; nkhop eilf;fhfTk; khztu;fs; tpUk;gp thrpf;Fk Gj;jfk; rpWtu; rpe;jidf;fijfs- fhyk; fhykhf tha;nkhopahff;Nfl;l rpWfijfSf;F tbtk; nfhLj;J rpWtu; kdq;fspy; gjpa itj;Js;shu;. “rpW fijfs;” vd;w tifapy;-xU fhyj;Jr;rpWfijfs; E}iyr;Nru;j;Jf;nfhs;syhk;. 1955 Kjy; 1985 tiu vOjpa 11 rpWfijfs; ,e;E}ypy; cs;sd. “fl;Liufs;” vd;w tifapy; “ fUj;Jk; vOj;Jk;” E} iyAk; Fwpg;gplyhk; mt;tg;NghJ காற்றுவெளி


56

vOjp ntspahfpa gy Jiw rhu;e;j fl;Liufs; khztu;fSf;F kl;Lkd;wp rfyUf;Fk; gad;jUgtit. mwptpaw; Ngioapy; xUrpy kzpfs; vd;Dk; E} ypy; thndhypapy; xypgug;ghfp khztu;fSf;F kl;Lkd;wp rfyUf;Fk; gad;jUk; tplaq;fs; mlq;fpAs;sd. rpWtu; ftpijapw; Gjpa rpe;jidfs; E}ypy; Mly; ghlYld; gbg;gpid A+l;Lk; tplaq;fs; cz;L. rpWtUk; mtu;jk; mwpTrhu; rhjdq;fSk; E}ypy; rpWtu; Njliyj;J}z;l ty;y Fwpg;Gfs; cz;L. rpWtu;fhd gonkhopf;fijfs; E}ypy; gbg;gpidiaAk; kfpo;tpidAk; jUk; fijfisf;fhzyhk;. njy;ypg;gio fiy ,yf;fpa fsk; ntspapl;l “Nfhyq;fs; Ie;J” ehlf E}ypy; xU ehlfk; ,tUilaJ. mE.it.ehfuh[Df;Ff; fpilj;j tpUJfs; 1988 y; ,yq;if murpd; fyhrhu mikr;R- fhl;by; xU thuk; E}Yf;fhf “,yf;fpa tpj;jfu;” ; tpUJ toq;fpf; nfsutpj;jJ. 2000 Mz;L tlf;F fpof;F khfhz gz;ghl;lYty;fs; jpizf;fs tpUJ rpwe;j rkaE}yhfpa mgpuhkp khd;kpak; tpsf;f Ma;Tiu f;F toq;fpf; nfsutpj;jJ. 2002 y; rpwe;j rpWtu; E}yhf rpWtu; rpe;jidf;fijfSf;F tpUJ fpilj;jJ. 2002 y; rpupj;jpud; tpUJ mE.it.ehfuh[Df;F fpilj;jJ. 2004 mfpy ,yq;if fz;zjhrd; kd;wk;; ,yf;fpa Nte;J tpUJ toq;fpf; nfsutpj;jJ. 2007y; epiwe;j jkpo;j; njhz;ilg;ghuhl;b mfpy ,yq;if fk;gd; fofk; tpUJ toq;fpf; nfsutpj;jJ. 2010 y; vOj;jhsu; Cf;Ftpg;G ikaj;jhy; -jkpo; ,yf;fpa Nkk;ghl;Lf;F cukha; epd;Wioj;j %j;j gilg;ghsp mE.it.ehfuh[Df;F jkpopay; tpj;jfu; காற்றுவெளி


57

gl;lKk; tTdpA+u; = ,uhkfpU\;zu;-fkyehafp jkpopay; tpUJk; toq;fpf;nfsutpj;jJ. mEuhjGuk; tpNtfhde;jh jkpo; kfh tpjjpahyak; itutpoh nfhz;lhba NghJ mE.it.ehfuh[idg; ghuhl;bf; nfsutpj;jJ. mE.it.ehfuh[d; vdJ jha; top khkd;. vdJ jhahupd; jhahUk;> mtupd; jhahUk; cld; gpwg;Gf;fs;. mjdhy; mtiu Kd;khjpupahff; nfhz;L Kd;Ndw Ntz;Lnkd ngw;Nwhu; top fhl;baJk; vdJ tsu;r;rpf;F fhuzk;-

cLit.v];.jpy;iyeluhrh

காற்றுவெளி


58

நந்ேிக்கடல் - 2012 ஆெணி

ைிஞ்சியிருப்பது இரும்பும் சாம்பலுஷை, ைாைிசத்தாைானதும் சுொசிப்பதுைாகிய அலனத்லதயும் சுட்வடரித்த பின் தங்கத்தாைானதும் துருப்பிடிக்காததுைாகிய அலனத்லதயும் கெர்ந்து வசன்றுெிட்டார்கள். ைாைிசத்தாைாகாததும் துருப்பிடிக்கக் கூடியதுைாகிய இரும்லபவயல்ைாம் ஷசகரித்து உப்புக்களியில் குெித்து லெத்திருக்கிறார்கள். உப்புக்களியில் இருஷபாக ைலழயில்

காற்றுவெளி


59

துருஷெறிக் கிடக்கிறது கனவு. காடுகளின் சூரியன் நந்திக் கடைில் உருகி ெழ்கிறான். ீ கானாங்ஷகாழி காணாைற்ஷபானெரின் கலடசிச் வசாற்கலள அலடகாத்திருக்கிறது.

நிைாந்ேன், 2012 – ஆெணி, யாழ்ப்ொணம். நன்றி

ஆனந்ேெிகடன்

.................................................................................................................... உப்புக்களி – கலடசி யுத்தம் நிகழ்ந்த ைாத்தளன், வபாக்கலண, ெலைஞர்ைடம் ைற்றும் முள்ளிொய்க்கால் கிராைங்களிற்கும், கடஷைரிக்கும் இலடப்பட்ட உப்புச்வசறிொனகளி ைண் தலர. கானாங்தகாழி – நீர்க்கலரகளில் ெளரும் சிறு பற்லறக் காடுகளில் ெசிக்கும் ஒரு ெலகச் சிறு பறலெ

காற்றுவெளி


60

ெிடட வெறுேல்

வநருங்கியெர்களுக்கு 'சா' நிகழ்கிற ஷபாஷத ஒவ்வொருெருக்கும் தம்

ொழ்லெ ஒரு தடலெ அைசிப் பார்க்கிறது நடக்கிறது ஷபாலும் .. என்று தயாளனுக்குப் பட்டது. சாெிஷை ஷபாய்… நல்ை சா,வகட்ட

சாவு இல்லைதான். எெராலுஷை ொழ்க்லக ெட்டத்தில் அலனத்து நிலைகளிலுஷை நிலறொய் ொழ்ந்திட முடிெதில்லை. ஒரு தடலெ

அதிருஸ்டம் அடித்தால், அடுத்து ெருெது எதிர் ைாறாக துயருறுெதாக இருந்து ெிடுகிறது. அதில் பிள்லளச் வசல்ெம் வபற்றெர்களாக

இருந்தாலும் சரி, அற்றெர்களாக இருந்தாலும் சரி 'சா' எல்ைாலரயும்

ஒரு கணம் அலசத்ஷத ெிடுகிறது. பை ஷகள்ெிகலளயும் எழுப்புகிறது. பதிலை ஷதடி அலைெது அெரெர் ெிருப்பம்.பதில்கள் கிலடக்கிறதா.. இல்லையா? இலர ைீ ட்டைால் அந்த நாட்களுக்ஷக ஷபாய் ெிடுகிஷறாம். அென் உள்ளக் கட லும் அலசவுற்று அலைகலள பிரொகிக்கத் வதாடங்கின. 'சா' இல்ைத்தில் பார்லெக்கு

லெத்திருந்த கதிரண்லணயின் உடலை தரிசிக்க ெந்திருந்தான்.கறுப்பு நிறம்.சாந்தம் தெழ வெள்லளப் படுக்லகப் வபட்டியில்

படுத்திருந்தார்.இனி அெருக்கு எந்த கெலையும் இல்லை.இப்பவும் சினிைா நடிகர் முத்துராைலனப் ஷபாைஷெ இருந்தார். அப்படி ஒரு சாயல்.தயாளனின் அம்ைாெிற்கு அடுத்ததாக பிறந்த சஷகாதரர்.இெலர ெிட அம்ைாெிற்கு ஒரு அண்லண,இரண்டு தங்கச்சிைார்,இன்வனாரு தம்பி.. இருந்தார்கள் .

ஆச்சி,அெலரப் பற்றி அடிக்கடி வசால்லுொர் எல்ைாலரப் ஷபாை அெரும் குழந்லதயாய் இருகிற ஷபாது

குழப்படிஷய கீ ஷழ இறக்கி ெிட்டால் சதா ெறீ ீ ட்டு அழுலக.எனஷெ ஆச்சி அெலர எந்த ஷநரமும் தூக்கி லெச்சபடி திரிொராம்.என்னஷொ ஒரு தடலெ..ஷகாப்பிப் ஷபாட்ட ஷபாது, இென்ர அழுலகயிஷை குழம்பி பாத்திரத்லத இடறி ெிட்டார்.தூக்கிறதுக்கு முதஷை லபயன் அதிஷை தெழ்ந்து வகாப்புளித்து ெிட்டான். ஆச்சி,பாய்ந்து தூக்கிய ஷபாது அெரலடய பாதங்களும் கூட வகாப்பளித்து ெிட்ட ன. பக்கத்து ெட்டிைிருந்த ீ ஆச்சிட சிஷனகிதி சின்னம்ைாஷெ ஓடி ெந்து,வபடியலள ,வபட்லடகலள எல்ைாம் ஏெி,கதிலர பச்லச ொலழ ைட்லடயில் சுத்தி எடுத்துக் வகாண்டு,மூலைக்கலடக்காரனின் எ.40 காரிஷை ஆஸ்பத்திரிக்கு வகாண்டு வசன்றார். ஷகாப்பியிஷை காற்றுவெளி


61

குளிச்சதாஷைஷய 'கறுப்பானெர்'என தயாளன்ர அக்கா ெிபரிப்பாள். அென் ொலய திறந்து வகாண்டு ஷகட்டுக் வகாண்டிருப்பான்."ொய்லய மூடு!'ஈ' பூந்திறப் ஷபாகிறது"என அண்லண ஷகைி வசய்ொன். எலதயும் நம்புற ெயசு.ஷபய்,பூதம் என நம்பினென்,இலத நம்பினது வபரிய ெிசயஷை இல்லை.

ைீ திக் கலதலயத் தான் ஆச்சி வசால்ைி இருக்கிறாஷர."புண் ைாறும்

ெலரயில் அெலன தூக்கவும் முடியாைல்,அென் அழுலகலய தாழவும் முடியாைல்..அப்பப்பா வசத்துப் ஷபாஷனனடா!"என்பார். 'சின்னம்ைாஷெ கலதகள் பை கூறி அென்ர கெனத்லத திருப்பி சைாளித்தெர்'..என்பார். ஆச்சி ெஷட ீ ஷபரப்பிள்லளகள் எல்ைாருக்கும் கடைாக இருந்தது.

அங்ஷக தங்கி இருக்கிற ஷபாஷத ஷபரப்பிள்லளகள் ஒருத்தலர ஒருத்தர் சந்தித்தார்கள். அெர்களுக்கிலடயில் ஒட்டுதைற்ற சஷகாதரத்துெம்

ெளர்ந்தது. தயாளன்ர அம்ைாட அண்லண, அம்ைா,கதிர்.. இெர்களுக்ஷக பிள்லளக் குட்டிகள். ைற்றெர்கள் அப்ப கல்யாணைாகாைல்

இருந்தார்கள். இெர்கலள ஷைய்ப்பெர்கள் அெர்கள் தான். தயாளன் ஆட்கள் ெட்டுக்ஷகாட்லட, கதிரண்லண ெடைராட்சி, வபரியண்லண பை ஊர்களில்.. என ஒவ்வொரும் தூரைாகஷெ இருந்ததால்.. ஒருத்தலர ஒருத்தர் ஷபாய் சந்தித்ததில்லை.. அதற்கு பை காரணங்கள் இருக்கைாம். வபாருளாதார ெளைில்லையும் அதிஷை ஒன்று.ஆச்சி ெடு ீ ஷகந்திரைாக இருந்ததில் என்ன வதால்லை என்றால்.. அங்ஷக, எப்படி அலழத்தார்கஷளா அப்படிஷய ஷபரப்பட்டாளமும் அலழக்கத்

வதாடங்கியது தான். இஷதா, இென் 'கதிரண்லண'என்று வசால்கிறாஷன.

இெரின் ைலனெிலய 'ரதியக்கா'என்று கூப்பிடுறான். இெர்களின் ைகன் வசல்ென்,தயாளன்ர அம்ைாலெ "ொனகியக்கா"என்ஷற கூப்புடுொன். அெரின் வபரியண்லணலய ைட்டும் 'ைாைா'என்று முலறயாக கூப்பிட்டார்கள். ஆனால்,அெரின் ைலனெிலய..ைறுபடியும்,சிறிய ெித்தியாசத்ஷதாடு 'அண்ணி'என்றார்கள். உறவு முலறயில் ஒஷர குழப்பம் . ஆனால் அப்படித் தான் அலழத்தார்கள்.அம்ைாட கலடசி தம்பிலய அப்படியும் கூட இல்லை...வெறும் 'ராைன்'என சஷகாதரத்லதக் கூப்பிடுறது ஷபாை கூப்பிட்டார்கள். அெருக்கும் அெனுலடய அக்காெிற்கும் ஒரு பத்து ெயசு தான் ெித்தியாசம் இருக்கும்.அலத யாருஷை ெித்தியாசைாக எடுத்ததில்லை.அப்படி அலழப்பதற்குக் காரணஷை அெர்கள் தாஷன. நீங்கள் நிலனப்பது சரி தான்.வசாந்தச் சஷகாதரங்கலள எல்ைாம் ஷபர் வசால்ைிஷய அலழத்தார்கள். காற்றுவெளி


62

ஆச்சி கதிரண்லணலயப் பற்றி கெலையாக வசால்லுொர். "அெருக்கு இென் படிக்ஷகலை என்று பிடிக்காது.மூத்தெனிஷை நம்பிக்லக லெச்சிருந்தார். அெனும் ஷநரடியாக படித்து லெத்தியனாகாது, அப்ஷபாதிகரி படித்து ஷசலெயாஷை

லெத்தியனான்.அஷத அெர்க்கு ைனக்குலறயாய் இருந்தது. இென் சுைாராக படித்தனால் 'வதய்ெைகனாகஷெ'ஒதுக்கி ெிட்டார். இென்

ைனசு வராம்ப கஸ்டப்பட்டு ெிட்டது"என்பார். பிள்லளயின் முகத்லத ஒரு தாய்க்கு படிக்கத் வதரியாதா? ஆச்சிலயப் பார்த்து தான் அக்காவும் கலத வசால்ை

வெளிக்கிட்டிருக்க ஷெண்டும். அம்ைாலெ ெிட மூன்று ெயசு தள்ளி பிறந்ததாஷைா... அம்ைாஷொட ஒட்டிக் வகாண்டு ெிட்டார். அம்ைாெிற்கு அப்ப தயாளனின் அப்பாெிஷை 'காதல்' இருந்தது. "ஷடய் அெலர ஷபாய்

சந்திக்க ஷபாஷறன்"என்பார். கதிரண்லண உடஷன ஒரு லசக்கிலளஷயா,

நண்பன்ர காலரஷயா, ஷைாட்டார் லசக்கிலளஷயா... எப்படிஷயா வகாண்டு ெந்து ெிடுொர். அதிஷை ஏற்றிக் வகாண்டு ஷபாொர். தயாளனின் ெட்டிஷை ீ எந்த நல்ை காரியத்திற்கும் நிற்க தெறியதில்லை. தனிஷயயாெது ெந்து ெிடுொர். புைம் வபயர்ந்த நாட்டில் தயாளனின் அக்காட கல்யாணத்லத நடத்தியெஷர அெர் தான். பிறஷக தயாளன், அம்ைா . எல்ைாரும் இந்த நாட்டுக்கு ெந்தார்கள். அம்ைாட ெைது கரைாகஷெ கலடசி ெலரயும்

இருந்தெர். அம்ைா வசத்த ஷபாது குமுறி குமுறி அழுதெர், இப்ப இெரும் இறந்து ெிட்டார். அெனுலடய ைனம் கனத்தது. அெருலடய சிறு ெயசுஷபாட்ஷடாக்கள் வதாடங்கி ..ஒரு அல்பத்தில் நிரப்பக் கூடிய படங்கலள வபரிய ெிளம்பர பைலகயில் அழகாக வசருகி லெத்திருந்தார்கள். கல்யாணப்படம்.3 குழந்லதகளுடன், பிறகான பை படங்கள், அதிஷை அெனுலடய அம்ைா உட்பட சஷகாதரங்களுடன் இருந்த 4,5 படங்கள். ரதியக்கா கூட இளம் ெயதில் சினிைா நடிலக புஸ்பைதா ஷபாை அழகாக இருந்தார். 'எம்பாம்' பண்ணிய உடைில் முகத்தில் சாந்தம் தெழ கிடந்த கதிரண்லண முதுப்புண்ணால் நிலறய துன்புற்றெர். ரதியக்கா, இப்ப பல்லு ெிழுந்து ஒடுங்கி ெருத்ததுடன் செப் வபட்டிக்கு கிட்டெிருந்த நாற்காைியில் பிள்லளகளுடன் இருக்கிறார். அெலனப் பார்த்து கிட்ட ெரச் வசால்ைி அலழத்தெர் "எப்படி இருக்கிஷற?"என்று அன்புடன் ெிசாரித்தார்.அெனும் பதிைளித்தான். அம்ைா வதாட்டு அம்ைாட சஷகாதரங்கள் ஒவ்வொருெராக உதிர்ந்து வகாண்டு ெருகிறார்கள். ஒரு சந்ததி ெிலட வபறுகிறது.2 ைாசத்திற்கு காற்றுவெளி


63

முதல் தயாளனின் ெயசு நண்பன் ஒருெனும் கூட ெருத்தத்தால் இறந்து ஷபாய் இருக்கிறான். சாவு எந்த சந்ததியிலும் காவு எடுக்கைாம். புைம்வபயர் நாட்டில் ொகன ெிபத்தாக இருக்க… கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது.

ொழ்க்லக எெர் லகயிலும் இல்லை!

கதிரண்லணயின் பிள்லளகள் ஒவ்வொருெராக ெந்து அெனிடம்

ொஞ்லசயுடன் கலதக்கிறார்கள். கதிரண்லணயின் பிள்லளகள் அென் ஷைல் ‘சஷகாதரபாசம்’ காட்டுகிறார்கள்.அது 'துப்பறியும் சாம்பு'ஷபான்ற ஒரு நிலையால் ஏற்பட்டது.

ஆச்சி ெட்ட ீ தயாளன் ஷபாை அெர்கள் ெந்தாலும், அெர்கள் ெட்ட ீ

அப்பாட சஷகாதரர்களின் பிள்லளகள் யாருஷை ெருெதில்லை என்ற ைனத்தாக்கம் அந்த ெயதில் அெர்களுக்கு நிலறயஷெ இருந்தது. ெடைராட்சி உறவு முலற பார்க்கிற ஊர். அெர்கலளயும் சிறிது வதாற்றியிருந்தது ஆச்சரியைில்லை.

புைம்வபயர் நாட்டிஷை இருப்பது ஷபாை அங்ஷக ெட்டுக்கு ீ ெடு ீ கார் இருக்கெில்லை. லசக்கிஷள வபரும்பாைானெர்களிடம் இல்லை. ஷபாய் ெராதலத அெர்கள் வபரும் குலறயாகஷெ கண்டார்கள். தயாளனுக்கு ஷபாய் ெர ெிருப்பம் தான்.ஆனால் எப்படி முடியும்.அெனுக்கும் ெழி வதரிந்திருக்கெில்லை.

தயாளனின் அப்பா இறந்த பிறகு கிலடத்த சுதந்திரத்தில் அென்

சுற்றயல் லெக்கிற ைரதன் ஓட்டங்களில் எல்ைாம் பங்கு பற்றத்

வதாடங்கினான். முதல் மூன்றுக்குள் ெராட்டிலும் , எத்தலன தூரம் என்றாலும் ஓடி முடிப்பென். ஈழநாடு பத்திரிலகயில்

'ைரதன்'லெப்பதற்கான வசய்திலயப் பார்த்தும் அென் புன்னாலைக்கட்டுொன், குருநகர் எல்ைாம் ஷபாய் ைரதன் ஓடியிருக்கிறான். ஒரு தடலெயாெது லசக்கிள் ஓட்டத்தில் பங்கு பற்ற ஷெண்டும் என்பது அெனுலடய ஆலச.ஆனால் அெனிடம் இருந்தஷதா ஓட்லடச் லசக்கிள். அதிஷை ஓட முடியாது.அெலன நம்பி யார் நல்ை லசக்கிள் வகாடுப்பார்கள்?அந்த ஆலச நிலற ஷெறஷெ இல்லை. அஷத ஷபாை ஈழநாடு பத்திரிலகயில்,ெடைராட்சியில் வநப்ஷபாைியன் ெிலளயாட்டுக் கழகம் ஆண்டு ெிழாெில் 'ைரதன்'லெப்பதாக வசய்தி வெளியிட்டிருந்தது. இது தூரைாக இருக்கிற ெடைராட்சி.அெனுலடய ொகனம் அவ்ெளவு தூரம் இழுக்குைா? சந்ஷதகைாய் இருந்தது. அம்ைாட பட்ச சஷகாதரர்.ஆனால், இப்ப அம்ைா எதற்கும் ைறுப்பு வசால்பெரில்லை. அம்ைாெிடம் கதிரண்லணயின் ெிைாசத்லத ொங்கிக் வகாண்டு ,அெர் ெட்லட ீ ஷநாக்கி லசக்கிலள உழக்கினான். காற்றுவெளி


64

கடற்கலர ஓரைாக இருந்த நீள பாலதயில் ஷபாகைாம் என்று வதரிந்திருந்தது. கீ ரிைலைக் கடற்கலரக்கு ஷபாற ஷபாவதல்ைாம் அதற்கு அருகிைிருந்த கள்ளுக் கலடயில் கூெில் என்று இலதத் தான் வசால்கிறார்கஷளா? அலரப் ஷபாத்தல் கள்லள பிைாெில் ொங்கி, அங்ஷக ெிற்கிற குடல்கறியிஷையும் வகாஞ்சம் ொங்கி காரைாக.. குடித்து ெிட்டு நீந்தச் வசன்றிருக்கிறான். காலுலளவு வதரியாைல் இருப்பதற்காக அஷத கள்ளுக் கலடயில் புகுந்து.. அடித்து ெிட்டு உழக்கினான். இருட்டுற

ஷநரத்தில் ெிைாசத்லத ெிசாரித்து .. அெர்கள் ெட்லட ீ அலடந்தான். அெர்களுக்கு ஆச்சரியம் என்ற ஆச்சரியம்."நாலளக்கு நடக்க

இருக்கிற ைரதனிஷை ஓடப் ஷபாஷறன்"என்றான். "வநப்ஷபாைியன்

கழகத்லத எனக்குத் வதரியும் கூட்டி ஷபாஷறன்"என்றான் அென் ெயசு வசல்ென். பக்கத்து ெட்டு ீ ரஞ்சண்ணா 'ைரதன் ஓடுறலத' பராட்டி

உற்சாகைாக கலதத்தார். அன்றிரவு அயைிருந்த கடற்கலரயிற்கு

அெர்கஷளாடு ஷபாய் 'சடுகுடு' ெிலளயாட்லட முதல் தடலெயாக பார்த்தான். ஆட்ட ெிதிகள் சரிெர வதரியாது. கிளித்தட்டு, கில்ைி, அவைரிக்க சுப்பர்ஷபால்.. எல்ைாம் ஒஷர தன்லை வகாண்டலெஷய. ெிறுெிறுப்பாக நடந்த ஆட்டத்லத ரசித்தான்.இந்தியாெில் பட்டி வதாட்டிவயல்ைாம் ஆடப்படுற ஆட்டம். அங்ஷகயிருந்து கடற்வறாழில் வசய்பெர்களால் இங்ஷக இறக்குைதி வசய்யப்பட்டிருக்க ஷெண்டும். அடுத்த நாள், ஓடப் வபயர் வகாடுத்த ஷபாஷத அது பத்து லைல்

ஓட்டம் என வதரிந்தது.இதுெலரயில் அென் ஐந்து கிஷைா ைீ ற்றர்

ஓட்டங்கஷள ஓடியிருக்கிறான். பத்து லைல்?ைலைப்பாக இருந்தது.

ரஞ்சண்லண முதுகிஷை தட்டி "நீ ஓடியிருக்கிறாய் தாஷன, இலதயும் ஓடுொய்.ஓடு"என்று வசான்னார். அென் அதிஷை எட்டாெதாக ஓடி முடித்தான். "முதல் பத்து ஷபர்களுக்கும் ஷசர்ட்டுபிக்கற் வகாடுக்கப்படும். பின்ஷனரம் பரிசளிப்பு ெிழாெிஷை ெந்து வபற்றுக் வகாள்"என்றார்கள். நீச்சல் ஷபாட்டியும் நலட வபறெிருந்தது. "வபயர் வகாடாதெர்கள் ..இருந்தால் வகாடுக்கைாம்"என சனத் திரளில் கழகக்காரர்கள் சுற்றி சுற்றி ெந்தார்கள். ஓட்டக் கலள ஆறி இருந்தென் ரஞ்சண்லணயிடம் "என்ர தெலள நீச்சைில் இதிஷை பங்கு பற்ற முடியாது"என்றான்.அது ஷகட்டுக் வகாண்டு ெந்த ஒருத்தன் காதிஷை ெிழுந்து ெிட்டது. "தெலளஷயா எதுஷொ?நீ நீந்துஷெ தாஷன"ஷகட்டான்."ஓம்.." என்று ெிளக்க முதல் ஷபலர எழுதிக் வகாண்டு"பயப்படாஷத,ஷபார்ட் காரர்கள் கூட ெருொர்கள்.நீந்தாட்டி ஷபார்ட்டிஷை ஏற்றி ெருொர்கள்" என்றான் அெலனயும் நீச்சல்காரர்கள்

காற்றுவெளி


65

ஏறின ஷபார்ட்டிஷை ஏற்றி ெிட்டான். ரஞ்சண்லண உற்சாகைாக லகலய காட்டினார். அவ்ெளொக தூரைில்ைாது கடற்கலரயிைிருந்து குறிப்பிட்ட தூரத்திைிருந்து நீச்சல் ஷபாட்டி ஆரம்பைாகியது. துலறமுகம் என்பதால் ஆழைான நீர்ப் ஷபாக்கு இருந்தாலும் அவ்ெளொக சுழிகள்

இருக்கெில்லை.துலறலய அலடெதுடன் முடியும். முலறயான நீச்சல்காரர்களுடன் அெனும் பாய்ந்து ெிட்டான்.

'தெலள நீச்சல்'என்று முதஷை வசான்னான் இல்லையா?தம்பியன் அதிஷைஷய ைிதக்க,ைற்றெர்கள் ெிலரொக ெிலரந்து நீந்திக்

வகாண்டிருந்தார்கள்.கெனிக்கிறதுக்கு நாலு,ஐந்து ஷபார்ட்டுகள் ெந்தன. தயாளலனப் பார்த்து ஷபார்ட்லட வசலுத்தியென் கத்தினான்."ஷபார்ட்டுக்கு கிட்ட ொ"லகைாகு வகாடுத்து

ஏற்றினான்.பிறகு ஷபார்ட்லட வசலுத்தி "நல்ைாய் லகலய காலை

அடிச்சு நீந்துறலதப் பார்"காட்டினான்."இப்படி நீந்த ஷெண்டும்"என்றென் "ஷடய் பரிசு எடுப்பது முக்கியைில்லை.பங்கு பற்றுறது தான் முக்கியம்.குதித்து நீந்து"என்றான். ொழ்க்லகயில் இப்படியும் உற்சாகமூட்டுறெர்கள் இருக்கிறார்களா? அெனுக்கு ஆச்சரியைாக இருந்தது.வநப்ஷபாைியன் ஷபலர லெத்திருக்கிற கழகமும் 'முடியாது...கிலடயாது'என்று நிலனப்பதில்லை ஷபாலும்.

அென் நீந்துறலதப் பார்த்து"அப்படித் தான்

ெிடாஷத,ெிலரொய் ஒரு பிடி பிடி"என்று உற்சாகைாக கத்தினான்.அலர லைல் நீளப் ஷபாட்டி அது."இனி நீ நீந்துொய்!இப்படிஷய நீந்திப்

ஷபா"என்று வசால்ைி அென் ஷபார்ட்லட ெிலரொக வசலுத்திக் வகாண்டு ஷபானான்.எல்ஷைார்க்கும் பின்னாடியும் ஒரு ஷபார்ட் ெந்தது. நீந்திக் வகாண்டிருந்தெர்கள் ைத்தியில் அெலன இறக்கி ெிட்டதால் அெனும் குற்றைில்ைாது நீந்தினான்.உண்லையாக நீச்சலைக் கற்றுக் வகாண்டது அங்ஷக தான்.அப்படி கலரலய வதாட்டிருந்தாலும் முலறயான நீச்சைில் நீந்தியிருக்கிறான். ரஞ்சண்லண அெலன சாதலனக்காரனாக பார்த்து பாராட்டியது,கதிரண்லணயின் பிள்லளகள் ஷபசியது எல்ைாம் அெனால் ைறக்க முடியாதலெ.அெர்கள் சஷகாதரனாக ஏற்றுக் வகாள்ளுறது நடந்ததும் அப்ப தான்.இன்று ெலரயிலும் அஷத சஷகாதர பாசத்துடஷன பிழங்கிறார்கள்.அெர்கள் ைனதில் சஷகாதரனாக ெற்றிருக்கிறான். ீ அது நடந்து சிை காைங்களுக்குப் பிறகு ஆயுதம் தாங்கிய சிங்களெர்கள் ைரதன் ஓடுற இடங்களில் எல்ைாம் முகாம்கலள காற்றுவெளி


66

அலைத்து தலடப்படுத்தி ெிட்டார்கள்.எல்ைாமுஷை அறஷெ நின்று ஷபாயின.சமூக அக்கலறயுள்ள வபடியள் ெனநாயகமுலறகள் நிைெி இருக்குைானால் சிறிைங்காலெ உைகில் ஒரு படி உயர லெத்திருப்பார்கள்.அெர்கள் இரண்டு தடலெகள் சிங்கள

இலளஞர்கலளஷய வபருைளெில் வகான்று கடைில் எறிந்த முட்டாள்கள். தைிழ் இலளஞர்கலளயும் வபருைளெில்

அழித்திருக்கிறார்கள். இனத்துஷெசத்தால் தைிழ் ைக்கலளயும் யூத ைக்கலள வகான்வறாழித்தது ஷபாை வகான்றிருக்கிறார்கள். அந்த பாெச் வசயலுக்கு ெைிகலள சுைந்த சிங்கள இயக்கமும் ஆதரவு காட்டியது தான் ைனலத ெைிக்கச் வசய்கிறது.

சிங்கள இனொதிகளின் கைெரங்களில் அெர்கள் பங்கு பற்றெில்லை என்ற ைரியாலதலய அந்த பிரளழல் அழித்து

ெிட்டிருக்கிறது. சிங்கள ஷதசியம் வதாடர்ந்தும் முட்டாள் தனைாகஷெ இயங்க ெல்ைது. அதிஷை சந்ஷதகம் இல்லை.

இந்தியாலெப் ஷபாை ெடக்கு,கிழக்கு ைாெட்டங்கலள இலணத்து,அதற்கு 'தைிழீ ழ ைாெட்டம்' என அலழத்து சைஸ்டி ஆட்சிமுலறலய லகயளிக்கிற புத்திசாைித் தனம் இெர்களிடம் இல்லை. இந்தியா 'தைிழ்நாடு'வபயருக்கு அனுைதி அளித்து புத்திசாைித் தனத்லத சிறிது காட்டி இருக்கிறது.

இங்ஷக தைிழர்களின் ஷகாபம் ஆறப் ஷபாெதில்லை. பீற்றர் வகனைன்

கூறியது ஷபாை தான், இப்பவும் ெக்கிரைம் பிடித்த இனொதம் இரண்டு நாடுகள் என்ற நிலைக்ஷக வகாண்டு ஷபாய் ெிடப் ஷபாகிறது.

அந்த சஷகாதரங்களின் குட்டிகளாகப் பார்த்த பிள்லளகள் எல்ைாரும்

கிடுகிடுவென ெளர்ந்து ஆலளத் வதரியாதெர்களாக இருந்தார்கள்.இந்த நாட்டுச் சத்து அப்படி! ஒவ்வொருத்தராக அெனிடம் ெைிய ெந்து கலதத்த ஷபாது 'அட இெர்களா?'என ஆச்சரியைாக இருந்தது. ஒரு ைணி ஷநரம் இருந்து ெிட்டு கலடசியாய் ஒரு தடலெ கதிரண்லணயும் பார்த்து ெிட்டு அெர்களிடைிருந்து ெிலட வபற்றான். அெருலடய சாஷொட கைந்த நிலனவுகள் ஞாபகம் ெருகிற ஷபாது அெனுக்கு ைற்றலெகளும் ஞாபகம் ெரத் தெறாது.

கடல்புத்ேிரன் நன்றி:ெேிவுகள்

காற்றுவெளி


67

நகரம்

ெண்ணைாய் ைின்னும் நகரம் அதிகமும் லபத்தியக்காரர்களால் நிரம்பியிருக்கிறது. ஏெிெிடப்படும் இயந்திரைனிதர்கள்ஷபால் யார் யாஷராவெல்ைாம் இந்த ைனிதர்கலள இயக்குகிறார்கள். கடலைக்கு ெிலரந்தென் கூெிக்கூெி ெிற்ற கடதாசிப் பூக்கலள ெிலைஷபசிக் வகாண்டிருக்கிறான். கழுத்துப்பட்டி சப்பாத்து அட்லடகள் பத்திரங்களுடன் பூெரசஷெைிக்குள் ஓடாகிப் ஷபான ைனிதர்கலள ஏைாற்றப் புறப்படுகிறார்கள் இன்னுஞ்சிைர். மூச்வசடுக்க முட்டுப்படுபெனிடம் லெத்தியசாலை ொசைில் நின்று பிச்லச ஷகட்கிறான் ஒருத்தன்.

காற்றுவெளி


68

வபற்றெரும் ைற்றெரும் ஷநாயில் வசத்துக்வகாண்டிருக்க கண்லண ைின்ன ைின்ன அதிசயப் பிராணிகவளன படம் பிடிக்கிறார்கள்

ஷெற்றுக்கிரகத்தால் ஷநற்று ெந்த ைனிதர்கள். தனிஷய சிரிப்பெர்களும் ெதியில் ீ கனாக்காண்பெர்களும்

கண்ணாமூச்சி ெிலளயாடுபெர்களும் கண்டுபிடிக்கப்படுபெர்களும் இன்னும் நென ீ லபத்தியக்காரராய் உருைாறிக்வகாண்டிருக்கிறார்கள்.

குழந்லதகளும் வசல்ைப்பிராணிகளும் கூடஷெஉள்ள வசாற்ப ைனிதர்கள் தப்பித்துக் வகாள்ள; ைின்னும் நகரம் லபத்தியக்காரர்களால் நிரம்பியிருக்கிறது!

துொரகன்

காற்றுவெளி


69

ேேிழா... (இந்ேியாடெ) ெிட்டு ெிடுேடைகாண் தைிழனுக் வகன்று தாய்நா டிரண்டு

தரணியில் ஷெண்டும் ஷதாழா ொடா வசம்வைாழித் தைிழன் வசருப்பாய் இழிொய்

இருப்பதும் முலறஷயா? வபாறுப்பதும் சரிஷயா? எம்வைாழி தைிழ்வைாழி என்வறாரு பற்றுதல் இங்ஙனம் ஷெண்டும் எழுந்திரு ஷதாழா

வபாம்லைலயப் ஷபாைஷெ பழந்தைிழ்க் கூட்டம் பகுத்தறி வெங்ஷக ஷபானது ஷதாழா? இந்தியன் என்வறாரு இனைிங் கில்லை இருந்தால் தைிழர்க் கதுஷெ வதால்லை வசந்தைிழ் வைாழிவயங்கள் சிறப்பின் எல்லை ஷசற்றினில் ொழ்தல் சிறப்பிங் கில்லை சிந்திய கண்ணர்ீ ஷசாகத்தின் எல்லை சிங்களன் வெற்றி நிரந்தர ைில்லை

முந்திய தைிழர் ஷைாகத்தின் பிள்லள முத்தைிழ் எத்திலச முழங்கவு ைில்லை ஷெதலன யுடஷன ொழ்ந்தது ஷபாதும் ஷெள்ெிகள் வசய்வதாரு ொவளடு தீரும் தீதிந்த அரசியல் வதளிந்தால் ைாறும் ஷதருதல் தானிங்கு தீர்ெிலனக் கூறும் ொதிலயச் வசால்ைி ஷசர்ந்தது ஷபாதும் வசம்வைாழித் தைிழால் ஷசர்ந்திடல் பாரும் நீதியும் ெிழித்ஷத ஷநர்லைலயக் கூறும் ஷநசித்த தைிழகம் தனிநா டாகும் இன்வனாரு சுதந்திரம் ஷெண்டுஷை நைக்கு இலைப்ஷபால்க் காத்தது என்தைிழ் வைாழிஷய வபான்வனன ைின்னும் புகழுலடத் தைிழா புழுதியில் சகதியில் பிலழப்பதும் தகுைா? காற்றுவெளி


70

இன்னல்கள் தந்திடும் இந்தியா எப்படி என்னுலடத் தைிழனின் இடுக்கண் கலளயும்? அன்லனத் தைிழிலன அடிஷயன் ைறஷென் அன்பால் அெவளலன அனுதினம் காப்பாள்

முடனவென்றி நா சுதரஷ்குோர்

காற்றுவெளி


71

காைத்ேின் ேீ ோன காத்ேிருப்பு சூனியபரப்பில் சிறகுெிரித்து

இலரஷதடிக்வகாண்டிருக்கிறது ைனப்பறலெ !! இலளப்பாறலுக்கான ைரத்தில் இலைகளில்ைாைல்,

கூடுகளில் சிலதந்துஷபான குஞ்சுகளின் எச்சங்களும்

என்ஷறா கட்டப்பட்ட இளங்வகாடி வபாதிகளும், அனாைஷதய குரல்களின்

ஒைிப்புகள் எரிச்சலூட்டினாலும், துலனயிருப்பின் ஆறுதலை தூண்டுகிறது உள்ளுக்குள். அலைதிப்பிரொகத்துள் மூச்சுக்கான சப்தம் ைட்டும் வைல்ைிதாக ............ அச்சத்துடன் அலைகிறது

இருதயத்துடிப்வபாைி காற்றில் .......... உண(ர்)வுக்கான தனக்கான உண(ர்)வுக்கான பறத்தலை நியதியாக்கி, இருப்புக்காக தனக்கான இருப்புக்காக ஷபாராட்டத்லத ெழலையாக்கி காத்திருக்கிறது இலளப்பாற்றைிலும். தூரத்தில் ைிகதூரத்தில் பிரசெ ஷெதலனஷயாடு ஒரு கரியஷைகம்...........

காற்றுவெளி


72

வசத்துக்வகாண்டிருக்கும் வசஞ்சூரியன் கலடசி கதிர்களால் தடெிச்வசல்கிறது தினமும் ...........!!!

தநற்வகாழுோசன்

காற்றுவெளி


73

சுடேகள் தாஷயாடு அறுசுலெ ஷபாம். தந்லதவயாடு கல்ெி ஷபாம். தான் வபற்ற ஷசஷயாடு தனக்கிருந்த வசல்ெம் ஷபாம் என்று பாடிய முன்ஷனார்கள் இன்றிருந்திருந்தால் தான் பிறந்த நாட்ஷடாடு

தனக்கிருந்த ைதிப்புப் ஷபாம் என்று நிச்சயைாகப் பாடியிருப்பார்கள். அப்படிவயாரு ஷகெை நிலைக்கு ெந்து ெிட்ஷடஷன என்ற நிலனப்பு ெரும்ஷபாவதல்ைாம் அெலரயும் அறியாைல் கண்கள் குளைாகிெிடும் துலரரட்ணத்துக்கு.

என்ன துலரரட்ணம் ைகள் வடைிஷபான் ஏதாெது எடுக்கிறெஷளா? என்று ஷகட்கும் நண்பர்களின் ஷகள்ெியில் வதானிப்பது ஏளனைா ? அல்ைது இரக்கைா? என்று அெருக்குப் புரிெதில்லை. நீங்கள்

கெனைாக இருந்திருக்க ஷெணும் என்று வதாடங்கி அெைானத்தில் உருட்டி எடுப்பெர்களுக்குப் பயந்து அெர் அதிகம் வெளியில் ெருெதில்லை.

பத்வதான்பது ெயது மூத்த பிள்லள. கனடாவுக்கு கூப்பிட்டு மூன்று ெருடங்கள் கூட முழுலையாக முடியெில்லை. படிக்க ெிட்டதற்குப் பரிசாக தலைகுனிலெத் தான் தரப் ஷபாகுது என்று யாருக்குத்தான்

வதரியும்? ெளர்ப்புச் சரியில்லை. அதனாஷை தான் ஷபாட்டுது என்று சனங்கள் கலதக்குது. உண்லை அதுெல்ை.

ஓடின அன்று கூட

காலையில் எழுந்து அப்பாவுக்கும் தங்லகைாருக்கும் சாப்பாடு வசய்து லெத்து ஊதுபத்தி வகாழுத்திச் சாைி எல்ைாம் கும்பிட்டுப் ஷபாட்டுத் தான் பிள்லள ஷபானெள். ஒரு யாழ்ப்பாணத்துப் வபாம்பிலளப் பிள்லளலயப் வபற்றார் எப்படி ெளர்ப்பினஷைா அப்படித்தான் ெளர்த்தது. என்ன வசய்யிறது, இந்தப் பிள்லளயாஷை கெலைப்பட ஷெணும் என்று ெிதி இருக்கும்ஷபாது யாலரயும் குற்றம் வசால்லுெதில் பைனில்லை. பக்கத்து ெட்டுக் ீ காயத்திரி. ஓெிசியர் ராசதுலரயின்லர ைகள். ஊரிலும் இெள் ராெிஷயாலட தான் படித்தெள். இங்கும் ஒன்றாகப் ஷபாய் ெந்தெள். தகப்பன் நிலற தண்ணிக் காரனாக இருந்தாலும் காற்றுவெளி


74

ஒழுங்காகப் படிச்சு ெங்கியில்; ஷெலையாகி அடுத்த ைாதம் கல்யாணமும் நடக்கப் ஷபாகுது. இந்தப் பிள்லளதான் அெசரப்பட்டு ஷெறு நாட்டுக்காரஷனாலட ஷபாட்டுது. காயத்திரி நீ கூட ைாைா ராெி இப்படிச் வசய்யப் ஷபாறாள் என்று

ஒரு ொர்த்லத வசால்ைாைல் ைலறச்சுப் ஷபாட்டாய் என்று அெர்

ஷகட்டதற்கு துலர ைாைா கலடசி ெலரக்கும் நாங்கள் ஒருெரும் ராெிலய சந்ஷதகப்படெில்லை. ராெி சும்ைா பழகுது என்று தான் நான் நிலனச்ஷசன். ஊரிஷையும் இங்ஷகயும் எத்தலனஷயா

வபடியளின்லர பிரச்சிலன ெந்தும் தானும் ைாட்டுப் படாைல் எங்களுக்கும் புத்தி வசால்லுறது ராெி. அதின்லர கூடாத காைஷைா என்னஷொ தான் இப்படிச் வசய்து ஷபாட்டுது ைாைா என்று அந்தப் பிள்லள கண் கைங்கியதும் வதருவென்றும் பார்க்காைல் ொய் ெிட்டு அழுது ெிட்டார் துலரரட்ணம்.

இஞ்லசயப்பா இரவு பத்து ைணிக்குப் பிறகு இெள் ஆருக்ஷகா வடைிஷபான் எடுத்து சிரிச்சுக் கலதக்கிறாள். சிரிப்லபப் பார்த்தால் பிலழயான சிரிப்பாய்த் வதரியுது. எனக்கு ஷயாசிலனயாய்க் கிடக்குது. ராெி பிலழயாய் நடக்க ைாட்டாள் என்ன?

இன்னும் ஒரு ெருடப் படிப்புத்தாஷன. முடிஞ்சதும் வகதியாகப்;

பிடிச்சுக் கட்டிக் வகாடுத்துப் ஷபாட ஷெணும். பிறகு உவதல்ைாம் ஷசாைி கண்டியஷளா. ஆடி அைாொலச ெிரதத்துக்குச் சாப்பாடு ஷபாட்டுக் வகாண்ஷட ைலனெி பெளம் முதன் முதைாக ைகள் ைீ து குற்றச்சாட்டு ஒன்லறச் சுைத்திய ஷபாது நடுங்கிப் ஷபானார் துலரரட்ணம். பிள்லளகளின் குற்றங்குலறகளில் எலத கணெனுக்குச் வசால்ை ஷெண்டும். எலதச் வசால்ைக் கூடாது என்பலதவயல்ைாம் ஒன்றுக்கு நாலு தடலெகள் ஷயாசித்துக் கலதக்கிறெள் பெளம். அெஷள சிெப்பு வெளிச்சம் காட்டும் வபாழுது வெறுைஷன ஒதுக்கி ெிட ைனது ெரெில்லை. அலத வெளிக்காட்டிக் வகாள்ளாைல் இங்ஷக ஊர் ைாதிரி நூல் பிடிக்ஷகைாதப்பா. படிக்க ெிட்டால் சிஷனகிதங்கள் ஷபானுகள் ெரத்தான் வசய்யும். ராெி அப்படிப்பட்ட பிள்லள இல்லை. என்லர பிள்லளகள் அப்படி நடக்காதுகளப்பா என்று வசான்னெர் பின்ஷனரம் ஷெலைக்குப் ஷபாகும் ஷபாது ைனம் வபாறுக்காைல் ைகலளப் பிடித்துக் ஷகட்டும் ெிட்டார். காற்றுவெளி


75

ராெி இஞ்ஷச ொ. என்ன நீ யாஷரா ஷெலற நாட்டுக்காரஷனாலட ைணித்தியாைக் கணக்கிஷை வரைிஷபான் கலதச்சுக் வகாண்டு இருக்கிறாய் என்று அம்ைா வசால்லுறா. கனடாெிஷை தைிழ்க் குடும்பங்களிஷை நடந்து வகாண்டு ொற சீரழிவுகள் வதரியுந்தாஷன. ெடிொய் ஷயாசிச்சு நட.

கைகைத்துச் சிரித்தாள் ராெி;. அப்பா இனிப்பிஷை தான் ஈ வைாய்க்கும். வநருப்பிஷை வைாய்க்குைா? ராெி வநருப்பு அப்பா. ைனலதப் ஷபாட்டுக் குழப்பாைல் ஷபாட்டு ொங்ஷகா. ைகள் சாப்பாட்டுப் லபலயத் தூக்கி தந்ததும் ஏன் அப்படிச் வசான்ஷனன் என்று ஒரு காைத்தில் தன்லனஷய வநாந்து வகாண்டெர் தான். இன்று காைவைல்ைாம் வநாந்து வகாண்டிருக்கிறார்.

அக்கா படிச்சு இந்தக் குடும்பத்துக்கு ொங்கித் தந்த வபயர் காணும். நீங்கள் இருங்ஷகா ெட்டிஷை ீ என்று ைற்றப் பிள்லளகளுக்குச் வசான்ன ஷபாது அப்பா அக்கா ைாதிரி நாங்கள் நடக்க ைாட்ஷடாம் என்று அெர்கள் திருப்பிச் வசான்னதும் ஷெதலனயின் உச்சிக்ஷக

ஷபாய் ெிட்டார அெர்;. குணத்திஷை அெளின்லர கால் தூசிக்குக்

கூடச் சைைில்ைாத நீங்கள் எல்ைாம் என்லர பிள்லளலயக் குற்றம் வசால்லுறியஷளா. என்லர பிள்லள எவ்ெளவு நல்ைது என்று

எனக்குத் தான் வதரியும். அெர் ைனம் வசால்ைிக் வகாண்டது. எல்ைாருஷை அெருக்குப் பிள்லளகளாக இரு;ந்தாலும் அெளிடம் ைட்டும் தனிவயாரு பற்று. ஒரு நாள் ைாலை. ஷெலைக்குப் ஷபாக ஆயத்தைாகிக் வகாண்டிருந்தார் துலரரட்ணம். அெரின் சாப்பாட்டுப் லபயிஷை முட்லட வபாரித்துப் புரட்டிய இடியப்பத்லதயும் சுடுதண்ண ீர்ப் ஷபாத்தலையும் லெக்கும் ஷபாது ைகள் ஷகட்டாள் அப்பா உங்கலள ஒன்று ஷகட்ஷபன்;. சரி என்று வசால்லுெங்களா? ீ நீங்கள் சரி என்று வசான்னால் தன் நான் வசால்லுஷென். சரி என்ன என்று வசால்லு ராெி

காற்றுவெளி


76

அப்பா நான் ஷெலைக்குப் ஷபாகப் ஷபாஷறன். ஊரிஷை வபரிய ைாஸ்டரா இருந்த நீங்கள் இப்படி லபயும் வகாழுெிக் வகாண்டு வசக்குருட்டி காட் ஷெலைக்வகல்ைாம் ஷபாய் ெிடிய ொறது எனக்கு ெிருப்பைில்லை அப்பா. அம்ைாவுக்கும் உங்கலள நிலனச்சுக்

கெலை. எனக்கும் தானப்பா. நீங்கள் அம்ைா தங்கச்சி ஆட்கலளப்

பார்த்துக் வகாண்டு ெட்டிஷை ீ இருங்ஷகா. நான் நல்ை ஷெலை ஒன்று ஷதடுறன் என்ன?

அம்ைாடி! அப்பாவுக்கு உலழச்சுக் குடுக்க ஷெணும் என்ற நிலனப்பு இருக்ஷக அதுஷெ நீ உலழச்சுத் தந்ததுக்குச் சரி; ராெி;. குஞ்சு! நீ படிக்க ஷெணும். பல்கலைக்கழகம் ஷபாக ஷெணும். பிறகு ஷெலைக்குப் ஷபாகைாம். நீ என்லனப் பற்றி ஷயாசிக்காஷத. எனக்கு ஊரிலும்; பள்ளிக்கூடம் தான். இங்ஷகயும் அதுதான். ஆனால்

ஷெலை தான் ெித்தியாசம்;. கடவுள் அந்த அளவுக்காெது கருலண காட்டினாஷர என்று நிலறொக இருக்கிஷறன். ஷபா ஷபாய்ப் படி. இனிஷைல் உனக்கு இந்த ஷெலை நிலனப்பு ெரக் கூடாது சரிஷயா? ஒருஷெலள அப்பா கிழெனாய்ப் ஷபாட்டார் என்று ஷயாசிக்கிறிஷயா? ஷபாங்ஷகா அப்பா நீங்கள். நான் அப்படி நிலனக்ஷகல்லை. அப்பா நித்திலர முழிச்சுக் கஸ்டப்படுறலதப் பார்த்தால் எங்களுக்குக் கெலை இருக்காஷதா?

நீ இருக்ஷகக்லக எனக்கு என்ன கஸ்டம்? உங்கஷளாலட கலதக்ஷகைாது அப்பா. சரி சரி கெனைாய்ப் ஷபாட்டு ொங்ஷகா. ஒன்பது ைணிக்கு ைருந்லதக் குடியுங்ஷகா என்ன. ஷபர்ஸ் கண்ணாடி எல்ைாம் எடுத்தியஷளா? ொசிக்கப் ஷபப்பர்? ெிடிய ைலழ அப்பா கெனம் ொறது! இது நல்ை ெிலளயாட்டுத் தான். கட்டிக் வகாடுத்த பிறகும் அப்பாெின்லர காலுக்லக தான் கிடப்ஷபன் என்று இெள் நிக்கப் ஷபாறாளப்பா. ஷபாற இடத்திஷை ெண் ீ பிரச்சலன தான் ெரப்ஷபாவுது இருந்து பாருங்ஷகா! ஏன் உனக்குப் வபாறாலையாகக் கிடக்குஷத! அெள் முடிச்சுப் ஷபானால் நானும் அெள் இருக்கிற ெட்டுக்குப் ீ ஷபாய்ெிடுஷென். காற்றுவெளி


77

கஞ்சி என்றாலும் அெளின்லர லகயாஷை குடிச்சால் ஷபாதும்.

நீயும்

ைற்றப் பிள்லளகளும் இந்த ெட்டிஷை ீ இருங்ஷகா. பலழய நிலனவுகள் சிைஷெலள ைனலத உருக்கிவயடுக்கும்.

இப்ஷபாவதல்ைாம் அெரால் ஷெலைக்குச் வசல்ை முடிெதில்லை. ஷநர் ஷகாட்டில் எழுத முடிெதில்லை. காது கூட ஒத்துலழக்க

ைறுக்கிறது. ஷெலைக்குப் ஷபாய்த் திரும்பி ெருெதற்குள் வதருெில் ஒரு கார் என்றாலும் நின்று ஒைிவயழுப்பி முலறத்து ெிட்டுச் வசல்ைத் தெறுெதில்லை. அந்த அளவுக்குப் பார்லெ.

அப்படியிருந்தும் ஷபாய்த் தான் ெருகிறார். காசு ஷெணும். இருக்கிற இரண்டு பிள்லளகள் ரெனி ராகினிஷயாடு பெளத்லதயும் பராைரிக்க ஷெணும். ெட்டு ீ வைால்க்ஷகச்ஸ் கட்ட ஷெணும். அன்று ஞாயிற்றுக்கிழலை. வபாழுது ெிடிந்ததும் ெிடியாததுைாக அந்த வடைிஷபான். அலதத் வதாடர்ந்து பரபரப்பு. கண்ெிழித்தெர் படுக்லகலய ெிட்டு எழ முன்னஷர இஞ்சருங்ஷகா ராெி ெருகுதாம். ைலனெி பெளத்தின் குரல் ைகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் நலனந்து ஒைித்தது. இஞ்லச ஏன் ொறாளாம்? என்றெர் எழுந்து கைண்டர் திகதிலயக் கிழித்தார். பின்ஷனரம் அட்டைி நெைி. ஐஷயா இந்தப் பிள்லள

ஷெலளக்கு ெந்திட ஷெணும்;. சின்ன அலறக்குள் அம்ைாவும்;

ைற்றப் பிள்லளகளும் என்னஷொ கூடிக் கலதப்பது ஷகட்கிறது. என்ன என்று அெர் ஷகட்கெில்லை. அப்பா அக்காஷொலட ஒரு குட்டித்தம்பியும் ொறான். இலளய ைகள் ரெனி வசான்னதும் இவதன்ன ைடம் என்று நிலனச்சுக் வகாண்டாளாஷைா? என்று ஷகட்டபடிஷய எழுந்து ஷெலைக்குப் ஷபாகும் லபயில் இனிப்பு ஏதாெது இருக்குதா என்று பார்த்து திருப்திப்பட்டு;க் வகாண்டார். ைகள் ெிசயத்தில் ஆரம்பத்தில் அெர் காட்டிய ெிஷராதம் பைருக்கும் வதரிந்தது. ஷடய்! துலரரட்ணம் என்று வபயர் வசால்ைி அலழத்துப் புத்திைதி வசால்ைக் கூடிய முதியெர் ஒருெலரப் பிடித்துக் கூட முயன்று பார்த்தாள் பெளம். ஐயா வகாலை வசய்தெலனக் கூட நான் ைன்னிப்ஷபன். களவும் உந்தச் வசய்லகயும் எனக்குச் சத்திராதி கண்டியஷளா. என்லர பிள்லள வசத்துப் ஷபாச்சுது அவ்ெளவு தான் என்று முடிொகச் வசான்னெர் இன்று வநகிழ்ந்து வகாடுப்பதறகும் காற்றுவெளி


78

காரணம் உண்டு. துலர ைாைா நான் ராெிலயக் கண்டனான். அென் ெிட்டுப் ஷபாட்டுப் ஷபாட்டான். பாெம். லகக்குழந்லதஷயாலட வைற்ஷரா கவுஸ்க்கு

ெிண்ணப்பிக்க ெந்தெள். வைைிஞ்சு தடி ைாதிரி இருக்கிறாள் ைாைா. எங்லகஷயா பக்ரறியிஷை ஷெலை வசய்யுறாளாம். அப்பா அம்ைா என்லன எல்ைாம் ைறந்து ஷபானிஷயா என்று ஷகட்டன். நான்

ஷகட்டது கெலை ஷபாை. வகாஞ்ச ஷநரம் ஷபசாைல் நின்று ஷபாட்டு இல்லை அவதல்ைாம் முடிஞ்சு ஷபான கலத என்றாள். அப்பாவும் அம்ைாவும் உன்லன நிலனச்சு இன்லறக்கும் கைங்கிக் வகாண்டு இருக்கினம். நீ உப்பிடிச் வசால்லுறாய் என்று நல்ை ஷபச்சுக் குடுத்தன். ஷகட்டுக் வகாண்டு பஸ்சுக்கு ஷபாறாள். வடைிஷபான் நம்பர் தந்தெள் இந்தாங்ஷகா என்று காயத்திரி வசான்ன ொர்த்லதகள் அெரின் லெராக்கியக் ஷகாட்லடலயச் சிலதத்து ஷெதலனக் குெியைாக்கி ெிட்டன. பிள்ஷள! இந்த ெடு ீ ஆரின்லர ெடு ீ ஷைாலன. அெளுக்வகன்று ொங்கின ெடு ீ தாஷன.

ெந்து இருக்கச் வசால்லு. அெளுக்கு

எங்கஷளாலட இருக்கப் பிடிக்காட்டில் நாங்கள் இடம் ைாறி ைாறிப் ஷபாறம் என்றும் வசால்லு என்ன. ஏன் ஷைாலன இந்தச் சின்ன

ெயசிஷை ெடு ீ ஷதடி அலைய ஷெணும்? ஷெலை வசய்ய வெணும்? இருட்டு என்றால் முற்றத்திலும் இறங்காதெள் எப்படி தனிய

சீெிக்கிறாஷளா என்று ஷயாசிக்கஷெ என்னஷொ வசய்யுது. அம்ைா! எப்படியாெது அெளுக்கு புத்தி வசால்ைி கூட்டிக்வகாண்டு ொ ஷைாலன. அப்பா அக்கா என்ற இலளய ைகளின் ொர்த்லதயும் கார்ச் சத்தமும் ஷகட்டுத் துள்ளி எழுந்தார் துலரரட்ணம். ொசைிஷை

நிறுத்தி

லெத்து நாலு ஷகள்ெி ஷகட்க ஷெண்டும் என்ற நிலனப்பு ெருெதற்கு முன்னஷர மூன்று ெருட இலடவெளி ெிட்டுக் ஷகட்ட அப்பா என்ற அந்தக் குரல் அெரின் லெராக்கியத்லதஷய வநாருங்கச் வசய்து ெிட்டது. சிலையாக நின்றார். அஷத சிரிப்பும் துடிதுடிப்பும். இருபத்து மூன்று ெயதிஷைஷய ஷசாகத்தின் ெிளிம்லபப் பார்த்து ெிட்டதற்கு அறிகுறியாக

காற்றுவெளி


79

ஆங்காங்ஷக வெள்ளிக் கம்பிலயச் வசருகியது ஷபான்ற பின்னல். இடுப்புக்குக் கீ ஷழ முழங்காலுக்கு ஷைஷை தாயின் காலைக் கட்டிப் பிடித்துக் வகாண்டு நிைத்தில் இழுபடும் குழந்லத. அலதப் வபாருட்படுத்தாது ராக்ஸிக்கு காசு வகாடுக்கும் ைகள்.

இெற்லறவயல்ைாம் ெிட ைகளின் வநற்றியிஷை புள்ளியாகத்

வதரிந்த சிெப்புப் வபாட்லடத் தான் பார்த்துக் வகாண்டு நின்றார் துலரரட்ணம். எல்ைாஷை கனவு ஷபாை இருந்தது அெருக்கு.

ொங்ஷகா அப்பா என்று லகலயப் பிடித்து இழுத்துச் வசல்லும்

ைகளின் பின்ஷன வசன்று ஷசாபாெில் அைர்ந்தார். ைகளின் பார்லெ அம்ைாெிடம் திரும்பியது. துலரரட்ணம் குழந்லதலயப் பார்த்தார். சுருண்ட வெள்லள ையிர். பூலனக் கண். லகநீட்டிக் கூப்பிட்டார்.

ெந்தான். தூக்கி ைடியில் இருத்திக் வகாண்டார். வபயலரக் ஷகட்டார் ஆங்கிைத்திை. அெித்!

அப்பா அெனுக்குத் தைிழ் வதரியுைப்பா. ஷதொரங்கள் கூடத் வதரியும்! அம்ைா ஆட்களுடன் அலறயில் இருந்து வகாண்ஷட வசான்னாள் ராெி. ைனதிஷை பாரம் இறங்கியது ஷபாை இருந்தது அெருக்கு. ஷெலைக்குக் வகாண்டு ஷபாகும் லபயிைிருந்து வராபி எடுத்துக் வகாண்டு ெந்து வகாடுத்தார்.

பிள்லளகள் இந்தக் குழந்லதக்கு சாப்பிட ஏதாெது குடுங்ஷகாென்.

பாெம் என்று அெர் வசான்னதும் ராெி நீ ொறாய் என்றதும் ரெனி புட்டு அெிச்சது. குழந்லதக்குத் தான் என்ன சாப்பாடு வசய்யுறது என்று ஷயாசிச்சுக் வகாண்டிருக்கிறம். காயத்திரி வசால்ைிச்சுது பால்ஷபாை வெள்லளப் பிள்லள என்று. அதுதான்

எங்களி;லர

சாப்பாடு சாப்பிடுஷைா வதரியாது என்று ஷபாட்டு இருக்கிறம். ராகினிலய ெிட்டு பிஸ்ஸா ஏதாெது ொங்கிக் வகாடுக்கட்ஷடா?

என்றாள் பெளம்.

சும்ைா ஷபாங்ஷகா அம்ைா. அென் இடியப்பம் புட்டு எல்ைாம் சாப்பிடுொன். ஷெணும் என்றால் முருக்கங்காய் காய்ச்சிக் குடுத்துப் பாருங்ஷகா ெடிொய்க் காந்திச் சாப்பிடுொன் என்றாள் ராெி. துலரரட்ணம் வபருமூச்சு ெிட்டார். கடவுஷள என்று நிறத்லதத் தெிர ைற்றவதல்ைாம் ஒத்துப் ஷபாய்ெிட்டால்?

காற்றுவெளி


80

ரெனி! என்ன ஷைாலன சாப்பாடு ஏதாெது கட்டினிஷயா? ஷெலைக்கு ஷநரவைல்ஷைா ஷபாவுது என்றார் இலளய ைகளிடம் துலரரட்ணம். அப்பா என்றாள் ராெி. அெள் கண்ணிஷை கண்ணர். ீ சாப்பாட்டுப் லபயுடன் ஷசர்த்து அெரின் இரண்டு லககலளயும் பிடித்துக்

வகாண்டு அழுதாள். அப்பா நீங்கள் ஷெலைக்குப் ஷபாக ஷெண்டாம். நான் இப்ப ஷெலை வசய்யுறன் அப்பா. இனி உங்கலள ெிட்டு எங்ஷகயும் ஷபாக ைாட்ஷடன்.

என்னுலடய அப்பா என்லனப் ஷபசுொர். அடிப்பார் என்று நிலனச்சுக் வகாண்டு ெந்ஷதன். நீங்கள் எதுவுஷை ஷகட்காதது அடிக்கிறலத ெிடக் வகாடுலையாகக் கிடக்குது அப்பா. என்னாஷை தாங்க முடியல்ஷை. நீங்கள் இப்படி என்லன நடத்தினால் நிச்சயைாக நான் வசத்துப் ஷபாஷென். இது அப்பா ஷைஷை சத்தியம். ராெி அழுதுவகாண்ஷட வசான்னாள்.

ராெி உன்ஷைஷை எனக்கு ஒரு ஷகாபமும் கிலடயாது. நீ படிக்க ஷெணும் என்று ஆலசப்பட்ஷடன். நீ படிக்கல்ஷை. கல்யாணம் கட்டினாய். ஷெறு இனத்திஷை கட்டின சிைதுகள் நல்ை ஒற்றுலையாகத் தான் இருக்குதுகள்! நீ ஒற்றுலையாய் இருக்கல்ஷை. சின்ன ெயசிஷை பிள்லள. ஒன்றுக்கு முன்னாஷை ஷபாட்ட லசபர் ைாதிரி எந்தவொரு வசய்லகயும் உன்லன உயர்த்தி ெிடல்ஷை.

காரணம் பாலத பிலழ. அதனாஷை பயணமும் பிலழ.

கைாச்சாரம் அது இது என்று உன்ஷனாலட கலதச்சு வபாய்யான ெியாக்கியானம் வசய்யவும் நான் ெிரும்பல்ஷை.

காரணம் இன்னும் வகாஞ்சக் காைத்திஷை சிை பிள்லளகலளத் தெிர இலதத்தான் பை தைிழ்ப் பிள்லளகள் வசய்யப் ஷபாகினம்! அலத எப்படித் தடுப்பது? தடுக்க ெிருப்பந் தான். எப்படியம்ைா தடுப்பது? உன்லனப் பார்! எப்படிவயல்ைாம் ெளர்த்ஷதன். தடுக்க முடிஞ்சுதா? தைிழ் இனத்லத ெிட ைற்றச் சாதிகளிஷை கல்யாணம்

முடிப்பது

பரொயில்லை என்று நிலனக்கக் கூடியதாகவும் பை குடும்பங்களிஷை சிை இளம் தைிழ் ஆண்களும் வபண்களும் திருைணம் வசய்து வகாண்டு

பிரச்சலனப் படும் ஷபாது நீங்கள்

ைாற்று ெழி ஷதடுெதிலும் நியாயம் இருக்கத்தான் வசய்கிறது.

காற்றுவெளி


81

எப்பவும் ஒரு சமுதாயத்திஷை ஏற்படுகின்ற கைாச்சார ைாற்றத்துக்கு அதற்கு முந்திய காைத்திஷை அங்வகான்றும் இங்வகான்றுைாக சிை ெித்துக்கள் தூெப்பட்டு இருக்கும். அந்த ெித்திஷை ஒன்றுதான் நீ ! இது உனது பிலழ இல்லை! ஆற்றிஷை உன்லன இறக்கி ெிட்டு

கால் நலனயாைல் பார்த்துக் வகாள் பிள்லள என்று நான்

வசான்னால் நீ தான் என்ன வசய்யிறது? அதனாஷை தான் உன்லனப் ஷபசெில்லை. அடிக்கெில்லை.

நடந்தது நடந்து ஷபாச்சு. இப்பவும் உன்ஷைஷை எனக்கு இருக்கிற

பாசத்தாஷை ஒன்று வசால்லுறன். குழந்லதஷயாடு ெந்து நின்றாலும் நீ எனக்குக் குழந்லத தான்! அதனாஷை நீ ஷெலைலய ெிட்டுப் ஷபாட்டு

வதாடர்ந்து படி. என்லர மூன்று வபாம்பிலளப்

பிள்லளகஷளாலட உன்னுலடய பிள்லளலயயும் நாைாெது என்று

நிலனச்சு நான் ெளர்க்கிஷறன். எனக்கு ஷெலைக்கு ஷநரம் ஷபாட்டுது. ஷபாய் முகத்லதக் கழுெிப் ஷபாட்டு சாைிலயக் கும்பிடு. இனியாெது ஒரு நல்ை ொழ்க்லகலயக் காட்டச் வசால்ைிக் ஷகள் என்ன அம்ைா சரிஷயா? அழாஷத! ைகளின் கண்ணலரத் ீ துலடத்து அஷத லகயால் கன்னத்லதயும்

ெருடி ெிட்டு நடந்தார் துலரரட்ணம். இப்வபாழுது அெர் கண்களில் கண்ணர்ீ முத்துக் கட்டியிருந்தது.

இரா சம்பந்தன் ஈழநாடு ஜனெரி 1998.

காற்றுவெளி


82

ோோ அடழத்து டெத்ேிருந்ே ோடுகள் சிைஷெலள ைாடுகள்

பட்டிலய பிரிந்து வசல்ை ைறுத்திருக்கைாம். ஷைய்ச்சல் தலரகளில் ...

குண்டுகள் காத்திருந்தன. ைாதா ைாடுகலள அலழத்து லெத்திருக்கிறாள். ைிஞ்சியிருக்கும் இரண்டு ைாடுகளின்

வசாற்கள் ஷசற்றில் புலதந்து கிடக்கின்றன. ைாதாெின் தலை

அெளது லககளுக்கு

எட்டாைல் ெிழுந்திருக்கிறது. ைாடுகள் என்ன வசய்திருக்கக் கூடும். தலடவசய்யப்பட்ட பிரஷதசத்தில் ொழுகிற ைாடுகளாயிருந்தன. தலடவசய்யப்பட்ட குழந்லதகளுக்கு பால் வகாடுத்திருந்தன. ஒரு குழந்லத ொய்க்காைில் ைலறந்து தப்பியிருக்க ைாட்டுக்கன்றுகள் பால் காயு முன்பாகஷெ இறந்து கிடக்கின்றன. வகாம்பு முலளத்த ைாடுகளிடம் எந்தத்துெக்குகளும் இல்லை. இராணுெ உலடகலளயும் அணிந்திருக்கெில்லை. வெடித்துச் சிதறிய குண்டு ைாடுகலள அள்ளி எடுத்த காற்றுவெளி


83

பட்டியில் துலணக்கு ஒரு நாய் ைட்டும் நிற்கிறது. சிதறிய சலதகலள

தின்ன முடியாதிருக்கும் ைீ றிய பைிகளில் நாய் ஊலழயிடுகிறது.

பாலுக்கு அழுகிற குழந்லத தலை துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிற ைாதாலெ ஷதடுகிறது இறந்த பசுலெ

ஷதடுகிற கன்றிலனஷபாை. காயப்பட்ட உடல் பகுதியிைிருந்தும் பட்டியிைிருந்தும்

ஷைய்ச்சலுக்காய் திரிந்த தலரகளிைிருந்தும் குருதிதான் வபருக்வகடுக்கிறது. ைாடுகள் என்ன வசய்திருக்கக் கூடும்? பசுக்கள் குழந்லதகளுக்கு பாைிலன வகாடுத்தது

வபருந்தெறு என்கிறது பராசூட் வகாத்தணிக்குண்டு. ொய்கலள ைீ றி ைாடுகளிடம் அழுலக ெருகிறது. அலெகள் எலதயும் ஷபசப்ஷபாெதில்லை? குண்டுகஷளாடும் கட்டலளயிடுகிற இராணுெத் தளபதிகஷளாடும் அதிகாரத்ஷதாடும்? ைாதாெிடமும் எந்த திருச்வசாற்களும் இல்லை.

காற்றுவெளி


84

ைாதாவும் ைாடுகளும் ொய்ஷபசாத பிராணிகளாகஷெ இருக்க ஷைய்ச்சல் தலரகளில் ஷைலும் பை குண்டுகள் காத்திருந்தன. --------------------------------------------------------------------------24.12.2008.

ேீெச்வசல்ென்

காற்றுவெளி


85

அணிற்ெிள்டள

பிறந்து

ஓரிரு

அணிற்பிள்லளலய

நாட்கஷள

இந்தச்

ஆன,

இவ்ெளவு

சிறிய

சின்னஞ்சிறு

ெயதிஷைஷய

பார்த்து

வபயருக்கு

ஏற்றாற்ஷபால்

அழகும்

இரசிக்கும் ொய்ப்பு சின்னக்குட்டி அழகலனத்தெிர ஷெறு யாருக்கும் கிட்டியிராதுதான்.

அழகன்

-

அறிவும் ைிகுந்த துடிப்பான 3 ெயதுக் குழந்லத. அந்த

அணில்,

இெர்கள்

புதுைலன

புகும்

வபாழுது

பலழய

ெட்டில் ீ கிலடத்த பரிசு. அன்று, அந்தப் புது ெட்டில் ீ அலனெரும்

ஆர்ப்பரித்துக் வகாண்டிருந்த வபாழுது, அழகன் ைட்டும் தாத்தாெின் அலறலய அடிக்கடி ஷநாட்டைிட்டு இருந்தலத அென் அண்ணலனத் தெிரப்

பிறர் கெனித்து

இருக்க

ைாட்டார்கள். தாத்தாெின் சிறிய

அலறயில் உள்ள பலழய கூலடதான், அந்த அணிைின் புது ெடு! ீ இதற்கு

முன்,

அழகன்

லகக்குழந்லதயாக

இருந்த

வபாழுது,

அெனது துணிகலள அடுக்கப் பயன்பட்டது; அதற்கும் முன், அென் அண்ணன் இன்று

அறிெனின் ஷெண்டாத

ெிலளயாட்டுப் துணிகளால்

வபாம்லைகலளச் ஆன,

சுைந்தது;

வைத்லதயிடப்பட்டு

அணிலைத் தாைாட்டும் வதாட்டிைாகிெிட்டது அந்தக் கூலட. ைணிக்கு

மும்முலற

அணிலைப்

பார்த்தால்தான்

அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் வபாழுஷத நகரும். ஆனால், இெர்களின் அப்பாெிற்கு இது வதரிந்தால், முதுகுத் ஷதாலை உரித்து ெிடுொர் என்னும் பயம் தாத்தாெிற்கு. தாத்தா, தன் ைகன் ெட்டில் ீ தங்கி உள்ளார்.

ஷபரப்பிள்லளகள்

ைீ து

வகாள்லள

அன்பு

வகாண்டெர்;

தற்சையம் அணிற்பிள்லள ைீ தும்! ஆனால், அெருக்குத் வதரியாது, தன் ைகனுக்குத் தன் ைீ தும் தன் அலற ைீ தும் ெந்த சந்ஷதகத்லதப் பற்றியும் பற்றியும்!

அதனால்,

ைாலை

ெசீ

ெிருக்கும்

சூறாெளிலயப்

உணெருந்திெிட்டு ெிருந்தினர் அலனெரும் வசன்று ெிட்டனர். அண்ணனும் தம்பியும் அணிற்பிள்லளலயப் பார்க்க ஓஷடாடி ெந்தனர். ‘‘தாத்தா! தாத்தா! என்ன வசய்கிறீர்கள் தாத்தா? ’’ - இஃது அழகன். ‘‘அடஷட! ொங்க! ொங்க! சின்னக் குட்டிகளா! இங்க பார்த்தீர்களா, உங்கள் குட்டி அணில் பால் குடிப்பலத! ’’ காற்றுவெளி


86

தாத்தாெிற்கு

அளெற்ற

ஆனந்தம்,

அணிைின்

பசி

ஆற்றியலதக் குறித்து. “எப்படித் தாத்தா அணில் பால் குடிக்கும்? நானும் பார்க்கிஷறன் தாத்தா”. ‘‘இங்க ொ, சின்னக் குட்டி! இதுதான் லை உறிஞ்சி. இதில்

பாலை

இங்ஷக

உறிஞ்சி

பார்

ைாதிரிஷய

எடுத்து,

எப்படிச்

சைர்த்து

அணில்

சப்பிச்

சப்பிக்

அணில்.

ொயில்

லெக்க

குடிக்கிறது!

அதுதான்

ஷெண்டும்.

சின்னக்

குட்டி

அடம்பிடிக்காைல்

பால்

குடிக்கிறது.’’ அணில்

‘‘தாத்தா

உங்கலளக்

லெத்து இருக்கிறீர்கஷள!’’.

கடிக்காதா?

லகயிஷைஷய

‘‘அணிலுக்கு இன்னும் பல் முலளக்கெில்லை கண்ணா! முலளக்க

இன்னும்

குழந்லதகளின்

சிை

ஷகள்ெிக்

நாள்

ஆகும்.

அப்புறம்தான்

கலணகளுக்குப்

பதில்

பல்

கடிக்கும்.’’

வசால்ைிக்

வகாண்டிருந்தார் தாத்தா. அதற்குள், உள்ஷள ெந்த பிள்லளகலளத் ஷதடி

அப்பா

ெந்து

ெிட்டார்.

ெிட்டார். அவ்ெளவுதான்!

அணிற்

பிள்லளலயப்

பார்த்தும்

‘‘என்னப்பா இது? இந்தக் குட்டி அணிலை இங்ஷக வகாண்டு ெரஷெண்டாம் வசய்து

என்று

ெிட்டீர்கள்?

ெிட்டுெிட்டுத்தாஷன

வசான்ஷனன் இலத

ெரச்

அல்ைொ?

அங்ஷகஷய

வசான்ஷனன்.

ஏம்ப்பா

என்ன

காரியம்

இப்படி

எல்ைாம்

அதனிடத்திஷைஷய

வசய்கிறீர்கள்?’’ என்றார். அலதக் ஷகட்டதும், பிள்லளகள் இருெரும் பயந்து

ஷபாய்

ெிட்டனர்.

அம்ைா

என்ன

வசால்ைி

அணில்

ெளர்க்கச்

அடுப்படியில்

இருந்து

சத்தம்

லெப்பது?

என்ற

ஷகட்டு ஓடி ெந்து ெிட்டார். இெலர எப்படிச் சைாதானப்படுத்துெது, சிந்தலனயில்,

தாத்தா

மூழ்கிய

சம்ைதிக்க கணம்,

நல்ை

ஷெலளயாக

அப்பாெின் லகப்ஷபசி சிணுங்க, அலதக் கெனிக்கச் வசன்று ெிட்டார் அப்பா.

“அப்பாடா!”

வபருமூச்சில்

அலனெரிடம்

அஷநகைாக

அந்த

சற்று உயர்ந்திருக்கக் கூடும்.

இருந்தும்

அலறயின்

அவ்ெையம் வெப்ப

நிலை

ெந்த கூடச்

அம்ைா ஷகட்டார் தாத்தாெிடம். ‘‘ைாைா! இலத எப்படி இங்ஷக வகாண்டு ெந்தீர்கள்? என்ன நடந்தது? அெர் என்ன வசான்னார் ? ஏன், இவ்ெளவு ஷகாபைாகப் ஷபசுகிறார்? ’’ ‘‘அஃது ஒன்றும் இல்லை அம்ைா! ஷநற்று ைாலை, நம் பலழய ெட்டின் ீ பின்னால் உள்ள கூலரலயப் பிரிக்கும் வபாழுது, இந்த காற்றுவெளி


87

அணில் அங்கு இருந்தது. தனியாகக் கீ ஷழ ெிழுந்து கிடந்தது. நான் அருகில் ஷபாய்ப்பார்த்ஷதன். எப்படி இது அங்கு ெந்தது என்ஷற வதரியெில்லை. ெிட்டு,

நான்

என்னிடம்

எடுக்கப்

ெட்டிற்குக் ீ

ஷபாஷனன்.

சூழைில்தான்

ெந்தான்.

உன்

கணெனும்

அதற்குள்,

அென்

வகாண்டு ெளர

பார்த்தலத

நான்

ஷெணடாம்

ெருெது

ஷெண்டும்.

அந்த

என்றான்.

தெறு;

அணில்

என்வறல்ைாம்

பார்த்து அணிலை

அணிலை

இயற்லகச்

அறிவுலர

கூறி,

அலத ெிட்டு ெிட்டு ெருைாறு வசால்ைிப் ஷபாய்ெிட்டான். பிறகு அென்ஷபானதும் அெனுக்குத் வதரியாைல், அணிலை எடுத்து ெந்து ெிட்ஷடன்.

இங்கு

பிள்லளகள்

ெந்து

பார்த்து

அணிலைப்

ெிட்டனர்.

பத்திரப்படுத்தும்ஷபாது,

இப்ஷபாது

அெனும்

பார்த்து

ெிட்டான். ம். ம். என்ன நடக்குஷைா! ’’ ‘‘என்ன ைாைா நீங்க! அெர்தான் ஷகாபப்படுொர்னு வதரியுஷை! . . . அப்புறம் ஏன் அெருக்குத் வதரியாைல் வகாண்டு ெந்தீங்க. . .? அெருக்குத் வதரியாைஷைஷய இந்த அணிலை இந்த ெட்டில் ீ லெத்து ெளர்க்க

முடியுைா?

’’

வசால்ைிக்

வகாண்டிருக்கும்ஷபாஷத

தீயும் ொலட ெர, கிளம்பிச் வசன்று ெிட்டார் அம்ைா.

ஏஷதா

பிள்லளகள் இருெரும் அப்பாலெச் சைாதானப்படுத்தி, அணில் ெளர்க்கச் தனது

சம்ைதிக்க

லகப்ஷபசிலயக்

அப்பாெின்

லெக்கும்

கழுத்லதக்

கீ ஷழ

லெத்த

கட்டிக்

வசன்று உட்கார்ந்தான் அறிென். ‘‘அப்பா ெளர்க்கைாம்ப்பா!..

அப்பா அது

முயற்சியில்

ைறுவநாடி,

வகாண்டான்

அந்தக் நம்லை

இறங்கினர்.

குட்டி

ஒன்றுஷை

ஓடிச்

அழகன்.

அணிலை வசய்யாது

அப்பா வசன்று

ைடியில் நாஷை

அப்பா!

....

அதற்கு இன்னும் பல்கூட முலளக்கெில்லை அப்பா! ...அது ைிகவும் அழகாயிருக்கப்பா! ’’ ‘‘அப்பா!

அது

- அழகனின் வகாஞ்சல் இலெ. பாெம்ப்பா!

...அதற்கு

அப்பா

அம்ைாகூடக்

கிலடயாதுப்பா. ..அந்தக் குட்டி அணிலுக்கு நம்லை ெிட்டால் ஷெறு யாருஷை

இல்லையப்பா....அதுக்கு

வதரியலைப்பா... வசத்துப்

வெளியில்

ஷபாயிடும்ப்பா..

ஷபானால்

அலத

இலெ அறிெனின் வகஞ்சல்கள்.

இன்னும்

நாஷை

அது

சாப்பிடக்கூடத் சாப்பிடாைஷைஷய

ெளர்க்கைாம்ப்பா!

தாத்தா அலறயிைிருந்து வைல்ை எட்டிப்பார்த்தார். ‘‘ஓ! காற்றுவெளி

....

’’

-


88

இவதல்ைாம்

தாத்தா

வசால்ைித்

தந்த

பாடைா?

ம்.ம்..

இங்ஷக

பாருங்கம்ைா கண்ணுகளா! உங்கலள அம்ைா அப்பா கிட்ட இருந்து பிரித்து

ஒரு

வகாடுத்தால், இல்ைாைல்

கூண்டில்

நீங்கள்

சிரைைாக

அலடத்துக்

ைகிழ்ச்சியாக

ஷகட்டலதவயல்ைாம்

இருப்பீர்களா?

இருக்கும்தாஷன!

..

அம்ைா

அப்பா

எங்களுக்கும்

நீங்கள்

இல்ைாைல், உங்கலளப் பார்க்காைல், கெலையாக இருக்கத்தாஷன வசய்யும்?

இப்ப

வசால்லுங்க!

அணிலும்

கெலைப்படும்?

அஷத

அதன்

ைாதிரிதாஷன

அம்ைா

அந்தக்

அலதக்

குட்டி

காணெில்லை

என்று எவ்ெளவு ெருந்தியிருக்கும்?. . . அதன் அப்பா அலதத் ஷதடிப்

பார்த்து ெிட்டு ஏைாற்றத்ஷதாடு ஷபாயிருக்கும்? இலத அதன் பலழய இடத்திஷைஷய ெிட்டு ெிட்டால், ைறுபடியும் அந்த அப்பா அணில் ஷதடிெரும்வபாழுது, அல்ைொ?

இலத

வபற்ஷறாரிடம்

ைகிழ்ந்து

நாஷை

இருந்து

இலதக்

லெத்திருந்தால்,

பிரித்த

பாெம்

கூட்டிப் ஒரு

ஷபாய்ெிடும்

குழந்லதலயப்

நம்லைத்தாஷன

ஷசரும்?

அதனால், இந்த அணிலை அங்ஷகஷய ெிட்டு ெிட்டு ெரைாம்.’’ அப்பா பிள்லளகளுக்கு!

வசான்னது

ஏஷதா

அணிலை

ெிடவும்

புரிந்ததுஷபால் ைனைில்லை;

இருந்தது அலத

லெத்திருப்பது தெறு என்பதுஷபாைவும் வதரிந்தது. வசய்ெதறியாைல் திலகத்தனர்

பிள்லளகள்.

தாத்தா

உறவுகள்

இருப்பதுஷபால்

அவ்ெளவு

ஷநரம்

தன்

ைகனிடம்

கூறினார்

:

‘‘நீ

வசால்ெவதல்ைாம் சரிதானப்பா. ஆனால், இந்த அணிலுக்கு ஷெறு

ைட்டுைாெது

இது

வதரியெில்லை.

கீ ஷழ

முலளக்கட்டும்!

வகாண்டுஷபாய்

கிடந்திருக்காது. அதன்

எங்காெது

பிலழத்துக்வகாள்ளட்டும்.

இருந்திருந்தால்

பிறகு

இதற்கு நாம்

ெிட்டுெிடுஷொம்.

இப்ஷபாஷத

ெிட்டு

ெிட்டால்

முடி இலதக் அது பூலன

ஏதாெது ெந்து தின்றாலும் ஆச்சிரியைில்லை. என்ன பிள்லளகளா ! சிறிது காைம் ைட்டும் இது நம்முடன் இருக்கட்டும், சரிதாஷன! ’’ என்றார். பிள்லளகள்

ைறுபடியும்

துலணக்கு

அலழத்தனர்.

ஒரு

அப்பாெின்

ைனத்லதைாற்றி,

வகஞ்சைாயினர். ெழியாக

அணில்

அம்ைாலெயும்

நால்ெரும்

ெளர்க்கச்

ஷசர்ந்து

சம்ைதம்ொங்கி

ெிட்டனர் - ஒரு நிபந்தலனயுடன். நீைச் சிலுலெச் சங்கத்தினரிடம் அறிவுலர

ஷகட்டு

அணில்

ெளர்க்கும்

ஷெண்டும் என்பஷத அந்நிபந்தலன. காற்றுவெளி

முலற

அறிந்து

ெளர்க்க


89

எப்படிஷயா இன்னும் ஒரிரு ைாதங்களுக்கு அந்த அணிற் பிள்லள இந்த

இளம்பிள்லளகளுடஷனஷய

இருக்கும்.

ஷகாலட

முழுக்கக்

வகாண்டாட்டம்தான்!

வொறி.ேி.ஈழேைர் நன்றி

காற்றுவெளி

: நட்பு இலணய இதழ்


90

ெனங்வகாட்டட வொறுக்கி

உள்நாட்டுப் ஷபாரின் பாதிப்பு ஆங்காங்ஷக வெளிப்பலடயாகத் வதரிந்தது. கெனிப்பு அற்ற பிரஷதசம் என்பதால் ஏ9 பாலத குண்டும் குழியுைாயிருந்தது. சிை இடங்களில் பாலதகள் வசப்பனிடப்

பட்டிருந்தன. முன்வபல்ைாம் இப்பாலதயில் பயணிக்கும்ஷபாது பயந்து நடுங்கிக் வகாண்ஷட பயணிக்கஷெண்டும். இராணுெத்தின் வகடுபிடி ஒருபக்கம், வதருஷொரக் கண்ணிவெடிகளின் பயம்

ைறுபக்கம். தப்பித்தெறி ெண்டி பாலதலயெிட்டு ெிைகினால் காவு வகாள்ள எங்ஷகவயன்று கண்ணிவெடிகள் காத்திருக்கும். பாலத ஓரத்தில் அக்குள் தண்டு பிடித்து வைல்ை வைல்ை வநாண்டிக் வகாண்டு வசன்ற அந்த சிறுெனுக்காக என் ைனம் பரிதாபப்பட்டாலும், சற்றுத்தள்ளி மூன்று காைில் வநாண்டிக்

வகாண்டு புல் ஷைய்ெதற்குப் பகீ ரதப் பிரயத்தனம் வசய்த அந்தப் பசுக்கன்றுதான் என் ைனதில் வசால்வைாணா ஷெதலனலயக் கிளப்பிெிட்டது. நண்டு வகாழுத்தால் ெலளயில் இருக்காது என்பதுஷபாை ஆயுதெிற்பலனக்காக ைனிதஷன ஷதடிக்வகாண்ட ெிலனயில் ைாட்டிக் வகாண்ட அப்பாெி இலரகள்தான் இலெகள். பாெம் இந்தப் பசுக்கன்று, ொயற்ற இந்த ெீென்களால் தங்களுக்கு நடந்த வகாடுலைகலள யாரிடம் வசால்ைி அழமுடியும். ெண்டிச் சத்தம் ஷகட்கஷெ, ைிரட்சிஷயாடு நிைிர்ந்து பார்த்துெிட்டு ைீ ண்டும் புல்லுக்குள் தன் தலைலயப் புலதத்துக் வகாண்டது. அதற்கு. காற்றுவெளி

அதன் பசி


91

ஆலனயிறவு அருஷக எரிந்து கருகிப்ஷபான கெசொகனம் ஒன்று என் கண்ணில் பட்டு ஷெகைாக ைலறந்து ஷபானது. திரும்பிய பக்கங்கள் எல்ைாம் யுத்தம் தின்ற எச்சங்கள் காட்சிப் வபாருட்களாய் எங்களுக்குத் தரிசனம் தருெதற்வகன்ஷற காத்திருப்பது ஷபாைிருந்தன. பிரதான பாலதயில் இருந்து ெிைகி ெண்டி உள்ஷள வசன்றஷபாது, சாலையின் இரண்டு பக்கமும் பலன ைரங்கள் ெளர்ந்து நிைிர்ந்து

நின்று எங்கலள ெரஷெற்றுக் வகாண்டிருந்தன. சிை பலனைரங்கள் தலையிழந்து வைாட்லடயடித்த ைனிதர்ஷபாை ஷசாகத்தில் மூழ்கியிருந்தன. யுத்த முலனயில் முன்னின்று எதிரிலயத் தடுக்கும் ஷபார் ெரர்கலளப்ஷபாை ீ அலெ நிலரயாய் காட்சி

தந்தஷபாது எனக்குப் ஷபாராளிகளின் ஞாபகம்தான் சட்வடன்று

ெந்தது. தலையிழந்து நிற்பதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம்தான். யுத்த காைத்தில் எறிகலணகள் ெந்து குடியிருப்புகள் ைீ து ெிழாைல் காப்பதில் இந்தப் பலனைரங்களின் பங்கும் அதிகைாக

இருந்திருக்கைாம். எத்தலனஷயா குடிைலனகலள, குடிைக்கலள இந்தப் பலன ைரங்கள் காப்பாற்றி இருக்கின்றன. ஏலனய

இடங்களில் உள்ள எரிந்து கருகிப்ஷபான, கூலரலய இழந்த ெடுகஷளாடு ீ ஒப்பிட்டுப்

பார்க்கும்ஷபாது இந்தப் பகுதியில் இருந்த

பலனைரங்கலள, அலெ ெடைாக இருந்தாலும் அெற்றின் யுத்தகாை ஷசலெகலளப் பாராட்டாைல் இருக்க முடியெில்லை.

நான் சிறுெனாக இருந்தஷபாது ஷதாப்பிஷை இருந்த இந்தப் பலன ைரங்கலளப் பார்த்து அதிசயித்திருக்கிஷறன். யாழ்ப்பாணத்து கற்பகதரு என்று இந்தப் பலன ைரங்கலளச் வசால்ொர்கள். சிை பலனைரங்கள், அல்ைது வதன்லன ைரங்களின் அடிப்பக்கத்தில் பாம்பு ஷபாை படம் ெலரந்திருப்பார்கள். அது ஏன் என்று வதாடக்கத்தில் எனக்குப் புரியெில்லை. தாத்தாெிடம் அதுபற்றி ெிசாரித்ஷதன். அணில்கள் ைரத்தில் ஏறிப் பாலளகளில் ெரும் பூக்கலளச் ஷசதப்படுத்தாைல் இருப்பதற்காகத்தான் அப்படிப் படங்கள் ெலரெதாக தாத்தா வசால்ைி அறிந்து வகாண்ஷடன். பாம்புப் படத்லதப் பார்த்ஷத ைிரளக்கூடிய அணில்கள் அந்தக் காைத்தில் இருந்திருக்கைாம். அணில்கள் ைரத்தில் ஏறிக் கள்லளக் குடித்துெிட்டு வெறியில் முட்டிலயயும் தட்டி ெிழுத்திெிடும் என்பதால்தான் அப்படம் ெலரெதாக நண்பன் வசான்னான். அது எந்தளெிற்கு உண்லை என்பதும் எனக்குப் புரியெில்லை. காற்றுவெளி


92

நாங்கள் ைாணெப் பருெ தன்னார்ெத் வதாண்டர்களாக இருந்தஷபாது, பனம் ெிலதகலளப் வபறுக்கிக் வகாண்டு ெந்து பாடசாலை ெளெில் குெித்திருக்கிஷறாம். யார் அதிகம் ஷசகரிப்பது என்பதில் எங்களுக்குள் ஷபாட்டியிருந்தது. இரெிஷை

படுத்திருந்தாலும் அருகிஷை இருக்கும் பனந்ஷதாப்பில் இருந்து ஷகட்கும் வதாம் வதாம் என்ற சத்தத்லதக் காது கிரகித்துக்

வகாண்டிருக்கும். அதுஷெ பக்கத்துப் பனந்ஷதாப்பிஷை எத்தலன பனம்பழம் ெிழுந்தது என்ற கணக்லக ைனதில் பதிய லெத்திருக்கும். அதிகாலையில் எழுந்து அந்தப் பனம் ெிலதகலளச் ஷசகரித்துப் பள்ளிக்குக் வகாண்டு வசல்லும்ெலர முழுக் கெனமும் அங்ஷகஷய இருக்கும். அதிக பலன ெிலதகலளச் ஷசகரித்துக் வகாடுத்ததற்காக எங்களில் மூெருக்குப் பாடசாலையில் பாராட்டிப் பரிசு தந்தார்கள். ஷெறு ஒருநாள் டிராக்டர் ெண்டியில் அெற்லற

ஏற்றி, எங்கலளயும் அலழத்துச் வசன்றார்கள். ெதி ீ ஓரவைல்ைாம் நாங்கள் சிறு குழிகள் ஷதாண்டி அதில் ெிலதகலளப் ஷபாட்டு மூடிஷனாம். இரண்டு மூன்று ொரங்களாக அங்கு வசன்று நிலரநிலரயாய் நடப்பட்டிருந்த ெிலதகளுக்குத் தண்ண ீர் ஊற்றிஷனாம். அதன்பின் ைலழக்காைம் ஆரம்பித்ததால் ெிலதகள் தானாகஷெ முலளத்து ெளரத் வதாடங்கி ெடைிகளாகிக்

காைப்ஷபாக்கில் பலனகளாகி ெிட்டன. இப்படித்தான் ைரம் நடும் திட்டத்லத அெர் ஏலனய பாடசாலைகளிலும் அறிமுகம்

வசய்திருக்கைாம். குடா நாடு முழுெதும் ைாணெர்கலளக் வகாண்ஷட பனம் ெிலதகலள நட்டிருக்கைாம். அந்தப் பலன ைரங்கள்தான் ெளர்ந்து இன்று வபரிய ைரங்களாக ெதி ீ ஓரவைல்ைாம் காெல் ெரர்கள்ஷபாை ீ நிற்கின்றன. இதற்வகல்ைாம் காரணைானெலர காைம் ைறந்து ெிட்டது. காைம் ைறந்து ெிட்டதா அல்ைது அெற்லற எல்ைாம் நிலனத்துப் பார்க்கும் நிலையில் அங்குள்ள ைக்கள் இல்லையா என்பதுகூடத் வதரியெில்லை. சின்னெயது நிலனவுகள் எனக்கு இப்வபாழுதும் ஞாபகம் இருக்கிறது. எவ்ெளவு தீர்க்க தரிசனத்ஷதாடு அன்று அெர் வசயற்பட்டார் என்பலத நிலனக்க இப்வபாழுது ஆச்சரியைாக இருக்கிறது. அெருலடய வபயர் கனகராொ என்று அறிந்து வகாண்ஷடன். அெலரப்பற்றி அறிமுகம் வசய்த ஷபாது அெர் ஒரு வதாழில் அதிபர் என்றும், ைில்க்லெற்ஷசாப் அதிபர் கனகராொ என்றுதான் எங்கள் பாடசாலை அதிபர் அறிமுகம் வசய்து லெத்தார். காற்றுவெளி


93

ைில்க்லெட் ஷசாப் என்பது யாழ்ப்பாணத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பிரபைைான நீைநிறத்தில் இருந்த செர்க்காரம். உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதால் ைிகவும் பிரபைைாக இருந்தது. அதுைட்டுைல்ை வெள்லளநிற பாடசாலை சீருலட அணியும் ைாணெ,

ைாணெிகளுக்கு ைிகவும் அத்யாெசியைான நீைநிறம் வகாண்ட செர்க்காரைாகவும் இது இருந்தது. நாங்கள் அப்ஷபாது ைாணெ தன்னார்ெத் வதாண்டர்களாக இருந்ஷதாம். பாடசாலைக்கு

வெள்லளநிற சீருலடஷய அணிந்ஷதாம். சீருலடலயப் பள ீச்வசன்று அணிெதற்கு இந்த ஷசாப்ஷப எங்களுக்கு உதெியாக இருந்தது. அெர் எங்களிடம் ஷகட்டவதல்ைாம் ஒன்ஷற ஒன்றுதான். அது என்னவென்றால் ‘பனங்வகாட்லட வபாறுக்கித் தருெர்களா?’ ீ எங்களுக்கு அெரது ஷெண்டுஷகாள் ெியப்பாக இருந்தது. ஒருெலர ஒருெர் பார்த்துக் வகாண்ஷடாம். எந்தப் வபரிய வதாழில் அதிபர், அெலரச் சுற்றி எத்தலன வதாழிைாளர்கள். அப்படி இருந்தும் இங்ஷக ெந்து ைாணெர்களாகிய எங்கலளப் பார்த்துப் ‘பனங்வகாட்லட வபாறுக்கித் தருெர்களா?’ ீ என்று ஷகட்கிறாஷர என்று நிலனத்ஷதாம். ஆனாலும் எங்கள் பாடசாலை அதிபரும் அருஷக நின்றதால் எந்த

ைறுப்பும் வசால்ைாது சம்ைதித்ஷதாம். நாங்கள் சம்ைதத்தின் வபயரில் தலையலசத்ஷதாம். ஆனால் ராெைாணிக்கம் ைட்டும்

வைௌனைாகஷெ நின்றான். அென் லகயிஷை

அழுக்குப்படாத பணக்கார ெர்க்கத்லதச் ஷசர்ந்தென். தப்பித் தெறி அழுக்குப் பட்டாலும் முகத்லதச் சுழித்துெிட்டு உடஷன லகயைம்ப ஓடிெிடுொன். நாங்கள் எல்ஷைாரும் டாக்டர் ஆகஷெண்டும் என்ற கனவுகஷளாடுதான் படித்ஷதாம். நாட்டுச் சூழ்நிலையால், நாங்கள் நிலனத்தது ஷபாை எங்கள் கனவுகலள நிலறஷெற்ற முடியெில்லை. அென் எப்படிஷயா டாக்டராக வெளிெர, நான் கணக்காளராஷனன். ஆனாலும் எங்கள் நட்பு வதாடர்ந்தது. அென் உள்ளுரிஷைஷய வதாழில் பார்க்க, நான் வெளிநாடு வசன்ஷறன். உள்நாட்டு யுத்தம் ஓய்ந்து ெிட்டதாக அறிெித்ததால், இப்ஷபாது ெிடுமுலறயில் அெலனப் பார்க்கத்தான் ஷபாய்க் வகாண்டிருந்ஷதன். யாழ்ப்பாணத்திற்கு என்று சிை குறிப்பிட்ட குறியீட்டுச் வசாற்கள் இருந்தன. இைங்லகயின் வதன் பகுதிக்குச் வசன்றால் அெர்கள் தங்கள் வைாழியில் இந்தக் குறியீட்டுச் வசாற்கலள அடிக்கடி காற்றுவெளி


94

பாெித்துத் தைிழர்கலளக் கிண்டல் அடிப்பலத நீங்கள் அறிந்து வகாள்ள முடியும். பனங்வகாட்லட, கறுத்தக் வகாழும்பு, ஷபாயிலைச்சுருட்டு, நல்வைண்வணய் இப்வபயர்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்ஷக உரிய குறியீட்டுப் வபயர்களாக இருந்தாலும் அெர்களுக்கு இலெ ஷகைிப் வபாருளாகத் வதரிந்தன.

யாழ்ப்பாணத்துக் கற்பகெிருட்சம் என்று வபருலைப்படுகின்ற பலன ைரத்தின் ெிலதலயத்தான் பனங்வகாட்லட என்று அெர்கள்

ஷகைிவசய்தார்கள். கறுத்தக் வகாழும்பு என்பது ஒரு ெலக ருசியான ைாம்பழம், ஷபாயிலைச்சுருட்டு என்பது யாழ்ப்பாணத்துப் புலகயிலையில் வசய்யப்படும் சுருட்டு. ஷகாடா என்று

வசால்ைப்படும் பாணிலய இதன்ஷைல் தடெி ஷபாறலணயில் பதனிடுொர்கள். பின் அதிைிருந்துதான் சுருட்டுச் வசய்ொர்கள். சுருட்டுச் சுற்றுெது என்பது யாழ்ப்பாணத்து குடிலசக்

லகத்வதாழிைாக இருந்து ைட்டுைல்ை, அெர்களுக்கு நல்ை ெருைானத்லதயும் வபற்றுக் வகாடுத்தது. அடுத்ததாக நல்வைண்வணய், எள்லளச் வசக்கில் ஷபாட்டு அலரத்து அதில் இருந்து வபறப்படுெதுதான் நல்வைண்வணய். உடல் ஆஷராக்கியத்திற்கு உகந்தது. அதிஷை ஷெடிக்லக என்னவென்றால் வதன் பகுதிலயச் ஷசர்ந்தெர்கள் ஷதங்காயில் இருந்து வபறப்படும் ஷதங்காய் எண்வணய்லயத்தான் முடியில் ஷதய்ப்பார்கள். வதன்

பகுதிப் வபண்களின் முடி அடர்ந்து நீண்டு ெளர்ெதற்கு ஷதங்காய் எண்வணய்யும் ஒரு காரணைாய் இருந்திருக்கைாம். ெிடுமுலறலயக் களிப்பதற்காக வதன்பகுதிப் வபண்கள் ெடபகுதியில் உள்ள

கீ ரிைலைக்கு ெந்து நீராடிெிட்டு அழகான நீண்ட தலைமுடிலய ெிரித்து வெய்யிைில் உைரெிடும் காட்சி கண்ணுக்குக் வகாஞ்சம் கெர்ச்சியாக இருக்கும். குறுக்குக் கட்ஷடாடு அெர்கள் நிற்கும் அந்தக் காட்சி இளெட்டங்கலளக் கெர்ந்திழுக்கும். இதற்காகஷெ சாக்குப் ஷபாக்குச் வசால்ைி அங்கு வசன்று காத்திருக்கும் ைாணெர்களும் உண்டு. அப்ஷபாவதல்ைாம், ைாணெர்கள் அெர்கலளப் பார்த்து ‘சிங்களத்தி சிெத்தப் வபண்ஷண ஷதங்காய் எண்வணய் ைணக்குவதடி..!’ என்று கிண்டல் வசய்து ஷகாரஸ் பாடுொர்கள். அந்தப் வபண்களுக்கு வைாழி புரியுஷைா இல்லைஷயா, பதிலுக்கு ஒரு கெர்ச்சிச் சிரிப்லப உதிர்த்து ெிட்டுப் ஷபாய்ெிடுொர்கள். யுத்தகாை பாதிப்பு எதுவும் இல்ைாைல் நண்பன் ராெைாணிக்கத்தின் காற்றுவெளி


95

ெடு ீ பள ீச்வசன்று இருந்தது. நன்றாக உபசரித்து என்லனத் தனது குடும்பத்தினருக்கு அறிமுகம் வசய்து லெத்தான். யுத்த காைத்தில் தாங்கள் பட்ட அெைங்கலளப் பற்றிக் கலதகலதயாய் வசான்னான். வெளிநாட்டில் எனது ஷெலைபற்றி குடும்பம் பற்றி நிலறயஷெ ெிசாரித்தான். ெிருந்து சாப்பிட்டு, ெிலட வபற்று ெரும்ஷபாது அென் என் லககலளப் பற்றிக் வகாண்டான். ‘உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா படிக்கிற நாட்களில் ைாணெர்கள் எல்ைாம் ஒன்று ஷசர்ந்து

பக்கத்துப் பனந்ஷதாப்புகளிஷை

பனங்வகாட்லட வபாறுக்கியது’ என்றான். ‘ஆைா, உன்லனத் தெிர..!’ என்ஷறன் சட்வடன்று. ‘உண்லைதான், அப்ஷபா எனக்கு அதில் ஈடுபாடு இருக்கெில்லை.

என்னுலடய கனவெல்ைாம் டாக்டர் ஆகஷெண்டும் என்பதிஷைஷய இருந்தது. பூைிலயப் பசுலையாய் லெத்திருக்க ஷெண்டும், ைரம்

ெளர்க்க ஷெண்டும் என்ற அந்த ெிடயம்கூட அந்த ஷநரம் எனக்குப்

வபரிதாகத் வதரியெில்லை. யுத்தம் ஆரம்பைாகி எறிகலணகள் ெந்து ஏலனய குடியிருப்புகள் ைீ து ெிழுந்த ஷபாதுதான் ஒரு உண்லைலய நான் புரிந்து வகாண்ஷடன்.’ ‘என்ன உண்லை?’

‘இந்த ைரங்களின் அெசியத்லதப் பற்றிய உண்லை. என்னுலடய அறியாலையால் அன்று நான் உங்கலள எல்ைாம் ‘பனங்வகாட்லட வபாறுக்கிகள்’ என்று ஷகைி வசய்ஷதன். அதற்காகத்தான் இப்ஷபா உன்னிடம் ைன்னிப்புக் ஷகட்கிஷறன்.’ என்றான். ‘என்னிடம் ைன்னிப்பா, எதற்கு?’ ‘உண்லையிஷை புதிதாக நிலறய ைரங்கள் ெளர்க்க ஷெண்டும் என்ற எண்ணம் ெரக்காரணம் யாழ்ப்பாணம் ொனம் பார்த்தபூைி என்பதால்தான். ஆறுகள் இல்ைாததால், இந்த ைண்ணில் ைலழலய நம்பிஷய ெிெசாயம் நடந்தது. கிணற்றில் இருந்ஷத குடிநீர் வபற்றார்கள். உயர்ந்த ைரங்கள் இருந்தால் ைலழ வபய்ெதற்குச் சந்தர்ப்பம் அதிகமுண்டு என்று கருதித்தான் தீர்க்கதரிசனத்ஷதாடு ைரம் நாட்டும் முயற்சியில் அன்று ஈடுபட்டார்கள். ஆனால் அதுஷெ பிற்காைத்தில் எறிகலணகளில் இருந்து குடிைலனகலளக் காப்பாற்றும் பாதுகாப்பு ஷகடயைாக ைாறிெிட்டது.’ ‘நாங்கள் அதற்காகத் வதாழிைதிபர் கனகராொலெத்தன் பாராட்ட ஷெண்டும். பள்ளியில் படிக்கிற பிள்லளகலளப் பனக்வகாட்லட வபறுக்கச் வசால்கிறாஷர என்று அெலர அன்று திட்டிய வபற்ஷறாரும் காற்றுவெளி


96

இருக்கிறார்கள்.’ என்ஷறன். ‘அன்று பனம்ெிலதகலளச் ஷசகரித்து வபரியவதாரு திட்டைாக நீங்கள் எல்ைாம் இந்த இடங்களில் நட்டபடியால்தான் இன்று அந்த ைரங்கள் ொனுயர்ந்து ெளர்ந்து எங்களுக்குப் பாதுகாப்பாக நின்றன. அப்ஷபா நாங்கள் உங்கலளப் பார்த்துப் ‘பனங்வகாட்லட வபாறுக்கி’

என்று ஏளனம் வசய்ஷதாம். அன்லறய தீர்க்க தரிசனத்தின் அருலை இன்றுதான் புரிகிறது. இந்தப் பலன ைரங்கள் இல்ைாெிட்டால்

எங்கள் குடியிருப்புகளில் வசல்குண்டுகள் ெிழுந்து இன்று நாங்கள் ைண்ஷணாடு ைண்ணாய்ப் ஷபாயிருப்ஷபாம். எங்கள் குடிைலனகலளப் பாதுகாத்தது ைட்டுைல்ை, பதுங்குகுழிகள் ஷதாண்டி அதற்கு ஷைல் பாதுகாப்பாக ஷபாடுெதற்கும் இந்தப் பனங்குற்றிகஷள பைெிதத்திலும் உதெியாய் இருந்தன. ெிைானக் குண்டு ெச்சில் ீ இருந்து அலெதான் எங்கலளப் பை தடலெகள் காப்பாற்றின. உண்லையிஷைஷய ைரம் ெளர்க்க ஷெண்டும் என்ற இந்தத்

திட்டத்லத அன்று நலடமுலறப் படுத்தியெர்கலளக் லகவயடுத்துக் கும்பிட ஷெண்டும். அெர்களால்தான் இன்று நாங்கள் உயிஷராடு இருக்கின்ஷறாம்.’ என்றான் டாக்டர் ராெைாணிக்கம். சின்ன ெயதில் தன்னைம் பாராது நாங்கள் வசய்த தன்னார்ெத் வதாண்டு, பிற்காைத்தில் பல்ைாயிரக் கணக்கான உயிர்கலளக்

காப்பாற்றி இருக்கிறது என்பலத அறிந்தஷபாது என்ைனம் ைட்டற்ற ைகிழ்ச்சி வகாண்டது. வெளிநாட்டில் நான் நல்ை உத்திஷயாகத்தில் இருந்தாலும், என்னால் டாக்டராக முடியாைற் ஷபானதற்கு அந்த நாட்களில் பனங்வகாட்லட வபாறுக்கித் திரிந்து எங்கள் படிப்லப ெணாக்கியது ீ ஒரு காரணைாய் இருக்குஷைா என்று இதுெலர நான் எனக்குள் எண்ணிக் குலைந்து வகாண்டு இருந்ததற்கு, ஆறுதல் தருெதுஷபாை இருந்தன அெனது ொர்த்லதகள். பனங்வகாட்லட வபாறுக்கி என்று பாடசாலை நாட்களில் அென் என் காதுபடச் சுட்டவசால் இத்தலன நாளாய் என் ைனலத அரித்துக் வகாண்டு இருந்திருக்கிறது என்பது ெிலடவபற்றுச் வசல்லும் ஷபாதுதான் எனக்குப் புரிந்தது.

குரு அரெிந்ேன் காற்றுவெளி


97

நிடனடெ வகால்லும் ேிருகம்

நிலனலெக் வகால்லும் ைிருகம்

ஓரிரெில் வபருநகலரத் தின்று முடித்தது அந்த ைிருகத்தின் ொயில்

நிலனவுகள் வகால்ைப்பட்டு ெிழுங்கப்படுெலத நாம் பார்த்துக் வகாண்ஷடயிருந்ஷதாம் கனலெ ஊடுருெிச் வசன்று

ைனதின் ஓரங்களில் வசாருகப்பட்டு கிடந்த நிலனவுகலள எல்ைாம் தின்று ெிடுகிறது

கலதகள் எழுதப்பட்ட கற்கலளயும் குழந்லத சித்திரங்கலள ெலரந்த சுெர்கலளயும் தின்று வகாண்ஷட நைது மூதாலதயர்களின் நிலனவுகலள எல்ைாம் வகான்று ஷபாடுகிறது அது வைல்ை வைல்ை

எல்ைாெற்லறயும் தின்றுவகாண்டிருக்கிறது. அது பசிவயடுத்து அைறுலகயில் ொர்தலதகள் நடுங்குகின்றன தீன் ஷதடி ெருலகயில் பூர்ெக ீ கட்டிடங்கள் துடிக்கின்றன வகாடும் இரெில் நிைலெத் தின்ற ைிருகம் காைத்லத இழுத்துத் தின்கிறது.

ேீெச்வசல்ென்

நன்றி - ேல்ைிடக ஆண்டு ேைர் காற்றுவெளி


98

காற்றுவெளி

Kaatruveli September Issue 2012  

The September issue of Mullai Amuthan's free tamil literature magazine, Kaatruveli. Enjoy!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you