Page 1


2

காற்றுவய஭ி புபட்டாதி இதழ்-2011 ஆசறரி஦ர்: ஷ஭ரதர ஡ட்டச்சு,க஠஠ி ஬டி஬ம஥ப்பு: கரர்த்஡றகர.஥ ( தமடப்புகபின் கபேத்துகற௅க்கு தமடப்தரபர்கஷப பதரறுப்பு.) தமடப்புகள் அனுப்த ஷ஬ண்டி஦ ப௃க஬ரி: R.Mahendran 34.redriffe road, Plaistow, London E13 0JX U.K ஥றன்ணஞ்சல்: mullaiamuthan_03’hotmail.co.uk mullaiamuthan@hotmail.co.uk ஢ன்நறகள்: கூகுள், து஬ர஧கன்

அன்புமட஦ீர். ஬஠க்கம்.

பு஧ட்டர஡ற இ஡ழுடன் சந்஡றக்கறஷநரம்.

தனபேம் இம஠ந்து

கரற்றுப஬பி஦ில் த஦஠ிப்தது ஥கறழ்ச்சறம஦ ஡பேகறநது.

ஷ஥ற௃ம் தனபேம் இம஠஦ ஷ஬ண்டும் ஋ன்தஷ஡ ஬ிபேப்தப௃஥ரகும்.

தமடப்புகமப அனுப்புத஬ர்கள் திந ஡பங்கபில் ஬ந்஡து தற்நற அநற஦த்஡ரின்

ஆஷ஧ரக்கற஦஥ரண ஢ட்மத ஊடகங்கபிமடஷ஦ ஷத஠ ப௃டிப௅ம். த௄ல்கற௅க்கரண ஬ிபம்த஧ங்கள் இன஬ச஥ரகஷ஬

஬஫ங்கப்தடுகறன்நண.இனக்கற஦ ஢றகழ்஬ின் ஡க஬ல்கமப சரி஦ரண ஡பே஠த்஡றல் ஡பேம் தட்சத்஡றல் ஷசர்த்துக் பகரள்பவும் ஌து஬ரகும். ஥ீ ண்டும் அடுத்஡ இ஡஫றல் சந்஡றக்கும் ஬ம஧ ஢ட்புடன், இ஬ண்.


3

காத்திருப்பு. . .

எபே க஥஧ரக் கர஧மணப் ஷதரல் உன்மண த஡றவு பசய்து ம஬த்துள்ஷபன்.. ஋ன் ஷச஥றப்பு பதட்டகம் ப௃ழு஬தும் ஢ீ஡ரணிபேக்கறநரய்........ எபே ஬ரடமகக் க஥஧ரக்கர஧மணப் ஷதரல் எற்மநக் கண்஠ரல் உன் அ஫மக ஧சறப்த஡ற்கரய் ஬஫ற ப஢டுகறற௃ம் ஬ி஫ற ம஬த்து கரத்஡றபேக்கறஷநன் ஢ீ ஡ர஥஡றக்கும் அந்஡ பதரழுதுகபில் ஋ன் ஬ி஫றகள் ஬ிம்ப௃கறன்நண.. உணக்கரய் கரத்஡றபேந்஡ ஬஫றகள் இபேபரகறப் ஷதரகறன்நண........ ஋ன் இ஡஦ அமநகற௅க்குள் குடிஷ஦நற஦ உன்மண ஡ங்கத் ஡ட்டில்

஡ரனரட்டி ஥கற஫

எபே ஢மகக் கமடம஦

ஷ஡டித் ஡றரிகறஷநன்..

அந்஡ ஡ங்கக் கமட தூ஧த்஡றல் ஬ரடமகக்கரய் கரத்஡றபேக்கறநது.. அந்஡ இட ப஬பிக்குள் ஋ன் ஥ணக் ஷகரட்மடம஦ ஡கர்ப்தர஦ர.. அல்னது ஋ன்மண ஥நந்து இன்னுப஥ரபே஬ரின் இல்னநத்ம஡ உன் ஡ங்க ஥ண஡ரல் அனங்கரிப்தர஦ர.....?


4

஋ன் பதட்டிகள் ப௃ழு஬தும்

தட்டுச் ஷசமனகபரல் ஢ற஧ம்திப௅ள்பண பூ஬ரய் இபேக்கும் உன்மண

ஷதரர்த்஡றக் பகரள்ப ஬ண்஠ ஬ண்஠ ஷசமனகள் கரத்஡றபேக்கறன்நண ஷசரமன ஬ண஥ரய் ஥஠ம் த஧ப்பும் உன்மண

஧சறப்த஡ற்கரய் ஢ரன் ஬ண்டரய் கரத்஡றபேப்ஷதன். இப்தடிப஦ல்னரம் கரத்஡றபேக்கும் ஋ன்மண ஢ீ தரமன ஬ண஥ரய் ஥ரநற

சறன ஷ஢஧ம் சுட்படரிப்தரஷ஦ர ஋ண ஥ணம் தம஡ தம஡ப்ததுப௃ண்டு...... உன்மண ஋ன் ஥ணதுக்குள் த஡றவு பசய்து எபே ஬ரடமக க஥஧ரக் கர஧மணப் ஷதரல் கரத்஡றபேக்கறஷநன்.. ஢ீ ஡ர஥஡றக்கும் அந்஡ பதரழுதுகபில் ஋ன் ஬ி஫றகள் ஬ிம்ப௃கறன்நண

஡ற்கரனறக஥ரய் ஬ரடமகக் க஥஧ரக்கர஧ணரய் ஥ரநறப௅ள்ப ஋ன்மண ஢ற஧ந்஡஧ ஬ரடமக க஥஧ரக்கர஧ணரய்

஬஡றப஦ல்னரம் ீ அமன஦ ம஬ப்தரஷ஦ர.....?

- ஏ.எம்.அஸ்கார்


5

னார் யிட்ட தயறு...?

இமந இல்னம் ஥ணி஡ர்கபரல் ஢ற஧ம்தி ஬஫றகறநது.. அழு஡ழுது அ஬஧஬ர் தர஬ங்கமப கழு஬ிக் பகரண்டிபேக்கறன்நணர்... அ஡ன் ஬ர஦ினறல்..,

஬றும஥஦ின் கண்஠ ீஷ஧ரடு எபே இபம் ஥ரது ஢றற்கறநரள்........ அநறப௃க஥றல்னர஡

அத்஡மண ஷதரிடப௃ம் ஡ன்மண அமட஦ரபப்தடுத்஡ற மகம஦ ஢ீட்டி பகஞ்சுகறநரள் அந்஡ இபம் ஥ரது... அ஬ள் இடுப்தில் எபே மகக் கு஫ந்ம஡ அழுது பகரண்டிபேக்கறநது........ சறன சறல்னமநகற௅க்கரக ஬பேஷ஬ரர்,ஷதரஷ஬ரர் ஋ல்ஷனரம஧ப௅ம் தரி஡ரத஥ரய் தரர்க்கறநரள்... சறனர் பகரடுக்கறன்நணர்... இன்னும் சறனர் தர஬ரய் தரர்த்து஬ிட்டு ஷதரகறன்நணர் ஷ஬று சறனர் தூ஧த்஡றல் ஢றன்று ஬ி஥ர்சறக்கறன்நணர்... ஆணரல் அ஬ள் ஡ன்஥ரணம் இ஫ந்து பகஞ்சற பகஞ்சற மகம஦

஢ீட்டுகறநரள்.....


6

சும஥கமப

சு஥க்க ப௃டி஦ர஡ அந்஡ இபம் பதண் ஆ஦ி஧ம் சும஥கமப சு஥ந்து பகரண்டு இமந இல்னத்஡றன் ஬ரசற்தடிஷ஦ர஧ம் மக ஢ீட்டி கரசு ஷகட்கறநரள்... ஆ஦ி஧஥ர஦ி஧ம் சும஥கமப

அ஬ள் ஥ீ து சு஥த்஡ற஦து ஦ரர்...? ஡ன் ஷ஡ர஫றகற௅டன் இணிம஥஦ரய் பதரழும஡க் க஫றக்க ஷ஬ண்டி஦஬ள் தள்பிக்கூடம் பசன்று தரடங்கமப தடிக்க ஷ஬ண்டி஦஬ள் ஡ணது கரய்ந்து ஷதர஦ிபேக்கும் குடமன ஈ஧஥ரக்கு஬஡ற்கும்

஡ன் ஷ஡ர஫றல் சு஥ந்஡றபேக்கும் கு஫ந்ம஡க்கு

தரல் பகரடுக்க ஡ன் ஥ரர்தில் தரல் சு஧க்க஬ில்மன ஢ல்னர சரப்திட்டு ஢ரபரச்சு ஋ன்றும் பகஞ்சற பகஞ்சற கரசு ஷகட்கறநரள் அந்஡ அ஫கரண இபம் பதண்.... அந்஡ இபம் பதண் அ஫கர஦ிபேக்கறநரள்

஦ரர் அ஬மப திச்மசக் கரரி஦ரக்கற஦து.. சறனர் அ஬பிடம் ஷதரய் ஬ிசரரிக்கறன்நணர்... இன்னும் சறனர் ஡ன் இச்மசகமபப் ஷதரக்க அ஬மப அணுகுகறன்நணர்.. ஷ஬று சறனர் ஬ிதச்சரரி஦ரக்க ப௃஦ல்கறன்நணர்.....

இல்னர஡ அ஬ற௅க்கு உள்ப஬ர்கள் பகரடுத்஡றபேந்஡ரல் இல்னத்஡றஷன ஡ங்கற஦ிபேந்஡றபேப்தரள்.. இல்னர஡ ஷதரது இ஬மபப் ஷதரல் தன சும஥஦ரக்கற௅ம்,தரத்஡ற஥ரக்கற௅ம் இமந இல்னம் ஋ன்ண..? ஬஡ற,஬ ீ ஡ற஦ரய் ீ அமன஬ம஡ ஡஬ிர்க்க ப௃டி஦ரது.. சறன ஷ஢஧ம், சறன ஷ஢ரட்டுக்கற௅க்கரய் ஡ன் கற்மதப௅ம் ஬ரடமகக்கு ஬ிடக்கூடும்......


7

அந்஢ற஦ ஆட஬ரிட஥றபேந்து

஥மநந்து ஬ர஫ ஷ஬ண்டி஦ ஢ம் சப௃஡ர஦த்஡றன் கண் அநறப௃க஥றல்னர஡஬ர்கபிடம்

பகஞ்சற பகஞ்சற கரசு ஷகட்கறநரள் இப்ஷதரது அ஬ள் தர஬ம்

திச்மசக்கரரி஦ரய் அமட஦ரப஥ரகறநரள்..

஬ரழ்஬஡ற்கரய் அ஬ள்

஋த்஡மண கரப௃கர்கபிடம் ஷதர஧ரடப் ஷதரகறநரஷபர....?

ஏ.எம்.அஸ்கார்


8

flTs; Rl;l mg;gk; - EzhtpY}h; fh.tprauj;jpdk; - (,yz;ld;)

mth; Xh; ,e;jpag; gpuir. gd;nkhopg; Gyth;> gz;bjh;. xU NguwpQh;. nrhw; nghopthsh;. rpe;jdh rf;jp gilj;jth;. mtiu vjph;thjk; nra;J vtuhYk; nty;y KbahJ. kjp El;gk; gilj;jth;. Ngr;R td;ikahy; vtiuAk; klf;fp tpLth;. Mq;fpyg; Ngr;rpy; kpfj; jpwik tha;e;jth;. mthpd; Mq;fpy cr;rhpg;G Mq;fpNyaiuAk; ghh;f;f tpQ;rp epw;Fk;. mtUf;F Mq;fpyr; nrhw;fs; ehd; Ke;J eP Ke;J vd;W te;J nrhhpAk;. ,jw;F mtUf;F vd;WNk gQ;rkpy;iy. vy;yh ehl;bdUk; mtiur; nrhw;nghopthw;w miog;gh;. vdNt mth; Xh; cyfk; Rw;Wk; thypgh;. mth;jhd; NguwpQh; Jiurhkp rhj;jphpahh;. md;W mnkhpf;f ehl;bd; miog;gpd; Nghpy; “,e;jpaj; jj;Jtq;fs;” vd;w xU ngUk; nghUspy; nrhw;nghopthw;w mnkhpf;fh nrd;wpUe;jhh;. mnkhpf;fhtpy; ,J mthpd; Kjw; nrhw;nghopty;y. ,jw;F Kd;Gk; gy jlitfs; nrhw;nghopthw;wp mnkhpf;f kf;fspd; ghuhl;ilg; ngw;wth;. vdNt mthpd; Mq;fpyg; gpuNahfj;ijAk;> fUj;Jr; nrwpe;j nrhw;nghopitAk; Nfl;f kz;lgk; epiwe;j kf;fs; $bapUe;jdh;. rhj;jphpahhpd; ‘,e;jpaj; jj;Jtq;fs;’ gw;wpa ,U kzpj;jpahyr; nrhw;nghopT kf;fspd; ngUk; fuNfhrj;Jld; epiwTw;wJ. ‘rigNahhpd; Nfs;tpfSf;Fg; gjpy; mspf;fg;gLk;’ vd;W rhj;jphpahh; tof;fk; Nghy; mwptpj;jhh;. rigapypUe;J vtuhtJ Nfs;tp njhLf;ftpy;iy. rw;W Neuk; fopj;Jg; gjpndl;L taJ epuk;gpa ghlrhiy khztp xUj;jp vOe;J ‘,e;jpah; Vd; fWg;ghapUf;fpd;wdh;?’ vd;nwhU Nfs;tpiaj; njhLj;J mkh;e;jhs;. Ngrpa tplaj;Jf;Fk; Nfl;fg;gl;l Nfs;tpf;Fk; xU njhlh;Gk; ,y;yhjgbahy; rigNahh; tpag;gile;jdh;. Ngrg;gl;l tplaj;jpy; Nfs;tp Nfl;gjw;F khztpf;Fg; gf;Ftk;


9

mile;jpUf;ftpy;iyg; NghYk;. rhj;jphpahh; rphpj;j Kfj;Jld; vOe;jhh;. ‘ehd; cq;fSf;F xU rpW fij nrhy;Ntd;. mijj; jia $h;e;J NfSq;fs;’ vd;W $wpf;nfhz;L fijiaf; $wj; njhlq;fpdhh;. -01Kjy; mg;gk; flTs; md;W xU ehs; mg;gk; Rl;lhh;. mg;gk; RLtjpy; mtUf;F Kd; mDgtk; ,y;iy. ,Jjhd; Kjy; jlit. gae;J gae;J Rl;l Kjy; mg;gk; fUfp vhpe;J tpl;lJ. rhg;gpl Kbahj mg;gkha; te;J tpl;lJ. vdNt me;jf; fUfp vhpe;j mg;gj;ij vLj;J Mgphpf;fhf; fz;lj;jpy; tPrp vwpe;J tpl;lhh;. ,uz;lhk; mg;gk; ,jd;gpd; mth; ,uz;lhtJ mg;gj;ijr; Rl;lhh;. Kjy; mg;gk; fUfp tpl;lNj vd;w gaj;jpy; ,e;j mg;gj;ij Kd;$l;bNa nfjpapy; vLj;J tpl;lhh;. me;j mg;gNkh Ntftpy;iy. ghy; tbe;J gr;irahf ntspwp ,Ue;jJ. rhg;gpl cjthj gbahy; me;j ,uz;lhtJ mg;gj;ij vLj;J mnkhpf;fhf; fz;lj;jpy; tPrp vwpe;J tpl;lhh;. %d;whk; mg;gk; mjd;gpd; mth; %d;whtJ mg;gj;ijr; Rl;lhh;. Kjy; Rl;l ,uz;L mg;gq;fspy; ngw;w mDgtj;ij itj;J %d;whk; mg;gj;ij ey;y Kiwapy; Rl;L tpl;lhh;. ,e;j mg;gk; kpfTk; chpirahfTk;> cz;zf; $bajhfTk;> kpf mofhftk; ,Ue;jJ. mth; kpfTk; re;Njhrg;gl;lhh;. ,e;j mg;gj;ij tPrp vwpe;J tplhJ Mrpahf; fz;lj;jpy; nfhz;L nrd;W itj;J tpl;L te;jhh;.


10

rhj;jphpahh; $wpa fijiaf; Nfl;L mjd; cl;nghUis czh;e;j rigNahh; fuNfhr Muthuj;Jld; rhj;jphpahhpd; kjp El;gj;ijg; ghuhl;bdh;. vy;yhh; fz;fSk; Nfs;tp njhLj;j khztpiaj; Njb miye;jd. Mdhy; me;j khztpNah rigapy; ,Uf;ftpy;iy. Neuj;NjhL mts; nky;y eOtp tpl;lhs;. ,g; gjpiy Vw;W mts; vg;gb mq;F ,Uf;f KbAk;? %d;W mg;gq;fSk; %d;W ehLfspy; ,Ue;J jkJ G+h;tPfj;ij ,d;Wk; $wpf;nfhz;L ,Uf;fpd;wd. flTs; Rl;l mg;gk; $Wk; kfpik fz;Bh;! - 000 -


11

ஆமிப் ப஧பல஬ ஜப்தரமண சுணர஥ற ஡ரக்கற஦ ஷதரது ஋ழு஡ற஦து அப்தர அப்தர அப்தப்தர-ஜப்தரன் அ஫றந்஡ ஢றமனம஦ப் தர஧ப்தர ஡ப்தர ஡ப்தர ஡ப்தப்தர-கடமன ஡ரப஦ண அம஫த்஡து ஦ர஧ப்தர உப்தர உப்தர உப்தப்தர-ஆணரன உ஠ஷ஬ உப்தர கூநப்தர இப்தர இப்தர இப்தர஬ப்தர-஋ன் இ஡஦ ஷ஬஡மண உ஠ர்஬ப்தர பசரல்னறல் அடங்கர கரட்சற஦ப்தர-஋ணில் பசரல்ன ஷ஬ணு஥ர சரட்சற஦ப்தர ஬ில்னறல் ஬ிடுதடும் அம்மத஬ிட-இ஡ன் ஷ஬கம் ஆ஦ி஧ம் ஥டங்குதட பகரல்ற௃ம் பகரமனப஬நற கூச்சனறட-கர஠ில் கூற்நனும் கூட அச்சதட புல்ற௃஥ பூண்டு஥ ஥றஞ்ச஬ில்மன-அங்ஷக ஷதர஦ிண அமணத்து஥ ஌து஋ல்மன குப்மதஅள்பி பகரட்டிணஷதரல்-஋ங்கும் கு஬ிந்஡து ஥ணி஡ உடனங்ஷக ஡ப்மத பசய்஡ரய் ஡ர஦ர஢ீ-஋஬பேம் ஡டுக்க இ஦னர ஷத஦ர஢ீ பசப்த உ஬ம஥ உணக்குண்டர-இணிப௅ம் பசப்திடத் ஡ரப஦ண ஬஫றவுண்டர ஋ப்ஷதர ஋஫஬ரய் ஬பே஬ரஷ஦ர-஋ண ஌ங்கும் ஢றமன஡ரண ஡பே஬ரஷ஦ர அணு஬ின் உமனப௅ம் ஷதர஦ிற்ஷந-ஊர் அமணத்து஥ இபேபரய் ஆ஦ிற்ஷந கணு஬ில் துபிபே஥ கபேகற஬ிட-஋ங்கு஥ கரணும் கரட்சறகப கண்஠ ீ஧஬ிட இணிப௅஥ ஋஡ற்கு அ஫றத்து஬ிடு-இவ் உனமக உன்னுள் ஆழ்த்து஬ிடு கணிவுடன் உன்மண ஷ஬ண்டுகறஷநன்-஥ணம் கணிந்து உடணிம஡ பசய்஬ர஦ர---

பு஬யர் சா இபாநாநுசம்


12

யிபட்டி இருக்க பயண்டாநா

ப௃ம்மத஦ில் ஢டந்஡ ஥ட்மடப் தந்து ஬ிமப஦ரட்மட ஬ந்து தரர்த்து ஬ிட்டு ஡றபேம்தி஦ ஷதரது ஋ழு஡ற஦ க஬ிம஡ ஥ட்மடப் தந்து ஆட்டத்ம஡-ப௃ம்மத ஥ண்஠ில் கரணும் ஢ரட்டத்஡றல் ஡றட்ட ஥றட்ஷட ஬ந்஡ரணர-தகஷச ஡றடீர் ஬஧வு ஡ந்஡ரணர சட்மடக் கற஫ற஦ அடிக்கர஥ல்-஢ல் சவுக்கரல் உடமன பசரடுக்கர஥ல் ஬ிட்டஷ஡ ஷதரதும் ஋ன்ஷநரட-அ஬மண ஬ி஧ட்டி இபேக்க ஷ஬ண்டர஥ர ஥ண்஠ின் ம஥ந்஡ஷ஧ ஥஧ரட்டி஦ஷ஧-சற஬ரஜற ஥஧தில் ஬ந்஡ ஡ீ஧ர்கஷப ஋ண்஠ிப் தரபேம் ஬ந்஡ப஡஬ன்-ப஢ஞ்சறல் இ஧க்க ஥றல்னர அ஧க்கண஬ன் புண்ம஠க் கறபநற இ஧஠஥ரக்கற-஬ந்து ஷதரணரன் தக்ஷச புநம்ஷதரக்கற கண்஠ில் இணிஷ஥ல் ஢ீர்கண்டரல்-ப௃கத்஡றன கரநறத் துப்த ஥ந஬ர஡ீர் ஌கம் இந்஡ற஦ர ஋ணப்ஷதசற-இணிப௅ம் இபேப்தது கற்தமண ஥ணங்கூசற ஷ஬கம் கரட்ட ப௃மணஷ஬ர஥ர-அதுஷ஬ ஬ிஷ஬கம் ஋ன்நம஡க் பகரள்ஷ஬ர஥ர ஡ரகம் ஡஠ிக்க ஡ண்஠ ீபே஥-சறங்கபர் ஡ந்஡ரல் உண்டரம் கண்஠ ீபே஥ ஷசரகம் கரட்டு஥ ஬ரர்ப்தட஥ரய்-ஈ஫ ஷசர஡஧ர் ஬ரழ்஬து ஡றம஧ப்தட஥ர என்நர இ஧ண்டர உம஧ப்த஡ற்ஷக-஡஥றழ் உ஠ர்ஷ஬ இன்பநணின ஢ரப஥஡ற்ஷக ஢ன்நர இது஡ரன் ஡஥றழ்஢ரஷட-இப்டி ஢டந்஡ரல் உணக்கது பதபேங்ஷகஷட குன்நரய் உறு஡ற ஢ீபகரண்ஷட-ஈ஫ம் பகரடுத்஡றட ஌ற்ந ஬஫றகண்ஷட ஢றன்நரல் தும஠஦ரய் ஡பேம்ப஬ற்நற-உனகறல் ஢றனத்து ஢றற்கும் ஢ம்பதற்நற

பு஬யர் சா இபாநாநுசம்

தக்ஷச


13

வசால்஬ா சா஧நா...

பசரல்னறக்பகரண்ஷட஦ிபேக்கறநரள்... ஢ீர்த்஡ உ஠வுக்குள் எட்டர஥னறபேக்கும் உ஠஬ரய் ஡ணித்ஷ஡஦ிபேப்த஡ரப௅ம் ஢ரமப஦ ப஬க்மக஦ில் ஢சறந்து ஢ரநப்ஷதர஬஡ரப௅ம்... ப஡ரமனத்஡ க஠ங்கபில் ஥றஞ்சற஦ிபேக்கும் ஌ஷ஡ரப஬ரன்று இம்஥ற஦ப஬ர஬து இம்சறக்கர஥ல் சரவு ஬஧ரது ஋ன்றும்... ப௄மன ப௃டுக்குகபில் இடுக்கபில் ஥ீ ணின் பசவுபரய் கண் கர஠ர஡ சரதங்கள் உள்பிபேப்த஡ரப௅ம்... ஷகரடுகற௅க்குள் ஢டந்து ஏடிக்பகரண்டிபேந்஡ரற௃ம் திநழ்வுகற௅க்குள் அகப்தட்ஷட஦ர஬ரய் ஋ன்றும்... சற஬ப்புச் சட்மடஷதரட்ட உன் கபேத்஡ ஷ஬ண்டு஡ல்கள் இப்ஷதர ஬ினகறஷ஦ இபேந்஡ரற௃ம் இறு஡ற஦ில் உன்னுடஷண ப஡ரடபேம் ஋ன்றும்.... இன்னும் இன்னும்... பசரல்னறக்பகரண்ஷட஦ிபேக்கறநரள் தர஬ி஦஬ள்!!

஥ன்஫ி உனிபபாலச.பேநா(சுயிஸ்)


14

ஆபபாகணங்களும் அயபபாகணங்களும் ஬ரழ்வு ப஬பிகள் ஋ங்கறனும் தடிந்஡றபேக்கறன்ந ஬ரழ்஬ி஦னறன் ஬ிபேப்பு குநறத்஡ ஋ச்சங்கள் ஦ரவும் பகரஞ்சம் பகரஞ்ச஥ரய் ஢ழு஬ிக் பகரள்கறன்நண இப்ஷதரது . ஥ணப஬பிகள் ஋ங்கறனும் ஥ீ ள் குடிஷ஦நறகபரக ஥ீ ப ஥ீ ப

குடிஷ஦நறக்

பகரள்கறன்நண

ப஬றும஥கற௅ம் ,த஦ங்கற௅ம். அகரன இ஧வுகள் ஦ரவும் து஦ர்஢றமநந்஡

ப஢ரடிப் பதரழுதுகமப

஥ீ ட்டுக்பகரண்டிபேக்கறன்நது ஬ி஫றகபினுள்ஷப. ஢ரற௅க்கு ஢ரபரய் ஬ந்து கு஬ிந்து பகரண்டிபேக்கும் பகரடி஦ சம்த஬ிப்புகபின் ஬ிம்தங்கள் ஦ரவும் கதரனத்ம஡க் குமடந்து பகரண்டிபேக்கறன்நது .


15

தூக்கங்கமப ஡ன்ணிற௃ம் ஢ம்தப௃டி஦ர஡஬ரறு ஋ல்னரஷ஥ இ஦ல்தற்றுப் ஷதர஦ிபேக்கறன்நது . ஋ங்கள் சஞ்சனங்கற௅க்பகல்னரம் அரி஡ர஧ம் பூசறக்பகரள்ப அ஧ங்ஷகற்நங்கள் ஢றகழ்ந்து பகரண்டிபேக்கறன்நது . ஬ிணரக்குநறகள் ஦ரவும் ஋ல்ஷனரர் ஥ணங்கபிற௃ம் ஢றமன பதற்நறபேக்கறன்நது . ஢ரங்கள் ஢ரங்கபரகஷ஬ இபேந்து஬ிடுகறன்ஷநரம் . ஋ங்கள் து஦஧ச் சும஥கள் இநக்கற ம஬க்கப் தடர஥ல் அம஬ க஠த்஡றற்கு க஠ம் கணம் கூடிக்பகரண்டு஡ரன் இபேக்கறன்நது இந்஡ ஢ற஥றடம் ஬ம஧ . ஋ல்னரஷ஥

இம஦தற்நதடி

஥ரநறக்பகரண்டிபேக்கும் இவ் ஬ரழ்஡னறல் ஋ங்கற௅க்கரண ஬ரழ்஬ர஡ர஧ங்கள்


16

அ஬ஷ஧ரக஠ங்கபரக த஦஠ித்துக் பகரள்ப ஋ங்கபின் துன்த து஦஧ங்கள் ஥ரத்஡ற஧ம் ஢ரற௅க்கு ஢ரபரய் ஆஷ஧ரக஠ங்கனரகறக் பகரண்டிபேக்கறன்நண

.......;

வயற்஫ி -துஷ்னந்தன்


17

யல஬ப௅ம் அறுப்பும் ஷ஢ற்று ஏடி஦ குபிஷ஧ரமட஦ில்

஢ரனும் ஢ீப௅ம் சுகறத்஡றபேந்ஷ஡ரம். இபப஬஦ிற௃ம்

இ஡஥ரண ப஥ன்கரற்றும் எபே ஈர்ப்புக்குள் கட்டி ம஬த்஡ண ஢ம்ம஥.

஥ீ ன்கள் துடிதுடிக்க கம஧ப஦ங்கும் அமனதரய்ந்ஷ஡ரம். ஢ீரின்

ஷ஥ல் ஷகரன஥றட்ஷடரம் எபே த௄நரய். சந்ஷ஡ரசங்கபபல்னரம்

஋ங்கற௅க்கரண஡ரக இபேந்஡ அப்ஷதரது ஬ி஫ற ஡றநந்து தரர்த்஡ர஦ர அந்஡ ஷ஥ரணக் கறநக்கத்஡றனறபேந்து? கறடுகு ஷ஬னறக்குள்

பும஡ப௅ண்டு ஷதரண ஋ங்கள் ஢றமணவுகமபப஦ல்னரம் ஊடறுத்துப் த஧஬ி஦து ஋து, பசரல்ற௃ கரி தடிந்து ஷதரண

஬ரழ்க்மகப் தரம஡஦ில் ஢றன்று ஊம஥஦ழுமக஦ிடு஬஡றல் ஋ன்ண கண்டரய்? ஬ி஦ப்மத எ஫ற ப௃஡னறல் சறமந ஢ீங்கறப் தரய்஡ஷன ஢ம் கடன்.

சஞ்சீயி 30-08-1997. இனல்யாணன்


18

பூதங்கள் அல஬வுறும் ஥ி஬ம் ஢றம்஥஡ற஦ின் ஢ற஫ற௃ம் க஬ி஦ர஡ ஋ணது ஬ரழ்ப஬ங்கும் சறத்஡ரத்஡ன் ஡ன் ஷகரடுகமப ஬ம஧கறநரன் ஢றநங்கமப அ஬ஷண தூவுகறநரன் தூக்கம் ஬ி஫றப்பு ஋ங்கறற௃ம் அ஬ணின் பசரற்கஷப ஢றமநகறன்நண

அ஬ஷண ஢றன஥ரக இபேந்஡ரன் ஢ீபேம் கரற்றும் அ஬ஷண அ஬ணின்நற ஋ன்ணில் அணுவும் அமசந்஡ ஢றமண஬ில்மன சறறு஬஦஡றல் ஷசரறூட்டும் ஷதரது அம்஥ர அ஬மண அநறப௃கப்தடுத்஡றணரள் எபே துப்தரக்கற கரக்கற உமட ஡஬ம் கமனந்஡ ப௃கம் இப்தடிஷ஦ அ஬மணப்தரர்த்ஷ஡ன்

஋ன் குறும்புத்஡ணங்கள் அ஡றகரிக்கும் ஷதரது அ஬ணிடம் ஋ன்மண பகரடுக்கப்ஷதர஬஡ரக அம்஥ர ஥ற஧ட்டு஬ரள் தள்பி ஬குப்பதரன்நறல் ஷதர஡ற஥஧த்஡றன் கல ழ் ஢றர்஬ர஠஥மடந்஡஡ரல் சறத்஡ரத்஡ன் கடவுள் ஋ன்று தடித்ஷ஡ன் இபேப்தினும் சறத்஡ரத்஡னும் சலடர்கற௅ம் ஋ங்கள் ஊபேக்குள் ஬பேம்ஷதரப஡ல்னரம் அப்தர கரட்டில் எபிந்து பகரள்஬ரர்


19

஢றமணவு ஬ந்஡ ஢ரபில் ஋ணக்குள் அ஬ன் அசு஧ணரய் ப஬பிப்தட்டரன் ஬டுகமப ீ ஋ரித்஡ரன் சலடர்கமப அனுப்தி சூமந஦ரடிணரன் அ஧ச஥஧க்கறமபகபில் கர஥ம் பசரரிப௅ம் ஷதரப஡ல்னரம் ஋ங்கள் பதண்கள் ஢றர்஬ர஠஥ரகறணர் ஋ல்னரம் அ஬ன் ஥஦ப஥ன்நரண தின் பகரமனகற௅ம் அ஬ன் பதரபேட்ஷட ஢றகழ்ந்஡து

஢ரட்மடத் துநந்஡஬ஷண ஋ணது ஢றனத்ம஡ தநறத்஡ரன் அ஬ணது ஡றபேஷ஬ரடு ஋ணது மககபில் ஬ிழுந்஡து ஋ல்னர ப௅கங்கபிற௃ம் அ஬னுக்கு ஷ஬று ஷ஬று ப௃கங்கள் அ஬ன் அ஬஡ர஧ப஥டுத்஡ ஋ந்஡ ப௃கத்஡றற௃ம் ஋ணது இணத்஡றன் ஥ீ ஡ரண இ஧க்கக் ஷகரடுகமப ஢ரன் கண்ட஡றல்மன

ஷ஢ற்றும் சறத்஡ரத்஡மண சறனர் கண்ட஡ரகக் கூநறணர் உடல் ப௃ழு஬தும் கறுப்தரகற ஢கங்கள் ஢ீண்டு பூ஡த்ம஡ப் ஷதரன அ஬ன் இபேந்஡஡ரகப் த஦ந்஡ணர் பூ஡ங்கள்

அமனவுறும் ஢றனத்஡றல்

ஷதர஡ற஥஧ங்கள் இல்மன ஷ஬னற த஦ிம஧ ஷ஥ப௅ம் கரனத்஡றல் சறத்஡ரத்஡ணின் ப௃கங்கமப ஢ரணநறஷ஬ன் ஢ீ஦நற஬ர஦ர?

஧ா.சுஜந்தன்


20

nrf;fpA+upl;b - rpWfij ttdpahtpy; ,Ue;J kd;dhu; NghFk; Gwg;gLk; ghijapd; Edpapy; vkJ Ntiyj;jyk; ,Ue;jJ. Ntiyj;jyj;jpw;F Kd;Nd rpy mur mjpfhupfspd; trpg;gplk;. gpd;Nd Gifapujg;ghij. vjpNu kd;dhu; tPjpf;F mg;ghy; xU rpq;fs kfhtpj;jpahyak;. tstpw;Fs; xU Nlhru;> %d;W gf; Nyhlu;> xU n`tp wf;> xU fy;Yilf;Fk; ,ae;jpuk;> ,uz;L itgpNw\d; kp\pd;fs;> Vnol;L buhf;lu;fs;. tsitr; Rw;wp Kl;fk;gp Ntyp ehw;GwKk; XLfpwJ. jw;fhypf Ntypjhd;. mjw;Fs;shy; kdpju;fSk; eha;fSk; Eioe;J ntspNawyhk;. thfdq;fis efu;j;j KbahJ; fsntLj;Jf; nfhz;L Nghf KbahJ. thfdq;fis Kd;NdAs;s nrf;fpA+upl;b Nfw;wpw;Fs;shy; gjpT nra;Jtpl;Lj;jhd; nfhz;LNghf KbAk;. xU nghwpapayhsu;> mtUf;F cjtpahf xU ml;kpdp];Nww;wpt; m\p];nld;w;> ,uz;L nrf;fpA+upl;bfs; kw;Wk; ,Ugj;ije;J njhopyhsu;fs;. ,q;Nf xU ngz; gpui[fSk; Ntiy nra;atpy;iy. Mde;juhrhTk; uhkhD[Kk; vkJ epue;ju nrf;fpA+upl;bfs;. jyikg;gPlj;jhy; epakpf;fg;gl;ltu;fs;. Ntiyehl;fspy; khiy ehd;F kzpapypUe;J kWehs; fhiy vl;Lkzp tiuAk; - rdp Qhapw;Wf;fpoikfspy; KONeuKk; Ntiy nra;thu;fs;. ,e;j xw;iwg;gl vz;fshy; vg;gTNk gpur;rpidjhd;. thuj;jpy; VOehl;fs; ,Ug;gjhYk;> me;j VOehl;fspy; Ie;Jehl;fs; Ntiyehl;fs; vd;gjhYk; - vg;gTNk Mde;juhrhTf;Fk; uhkhD[j;jpw;Fk; Nwh];uu; NghLtjpy; m\p];nld;w; nry;thTf;Fg; gpur;rpidjhd;. gps;isahUf;Fk; KUfDf;Fk; $l xU khk;goj;jhy;jhNd gpur;rpid te;jJ. ,uz;L khk;goq;fs; ,Ue;jpUe;jhy; gpur;rpid te;jpUf;Fkh? ,jd; fhuzkhf xt;nthU khjf;filrpapYk;> mtu;fs; ,UtUk; Ntiy ghu;j;j Neuj;jpw;F mika Nwh];uu; m[];l; gz;zg;gLk;. rpyNtisfspy; filrp ,uz;L ehl;fSk; xUtNu


21

Ntiy nra;a Ntz;b tUk;. mjdbg;gilapy; New;Wk; ,d;Wk; Mde;juhrhtpd; Kiw. ,ij mtu;fs; ,UtUf;FNk Vw;fdNt mwptpj;jpUe;Njhk;. ,Ug;gpDk; uhkhD[k; ,d;W jd;Dila Ntiyehs; vd;W nrhy;ypf; nfhz;L te;J tpl;lhd;. vg;gbr; nrhd;dhYk; mtd; Gupe;J nfhs;tjhf ,y;iy. jdf;F khw;wpj; jUk;gb nfQ;rpf; nfhz;L epw;fpd;whd;. khw;wpf; nfhLg;gjpy; gpur;rpid ,y;iy. Mdhy; vy;yhf; fzf;F tof;FfSk; gpioj;J tpLk;. ehY kzpahdJk; Mde;juhrh Ntiyiag; ghunkLj;jhd;. mjd; gpwFjhd; uhkhD[j;jpw;F tpru; gpbj;jJ. mq;Fk; ,q;Fk; Xbj; jpupe;jhd;. gpd;du; Mde;juhrhTld; nrf;fpA+upl;b miwf;Fs; Ngha; ,Ue;J nfhz;lhd;. mq;fpUe;jgbNa vd;id Nehf;fp mf;fpdpg; ghu;itia tPrp vwpe;jhd;. "ehisf;F ehd; tukhl;Nld; Nru;. vdf;nfhU Kf;fpakhd Ntiy ,Uf;F" vd;nwhU m];jpuj;ijj; J}f;fpg; Nghl;lhd;. me;j m];jpuj;ij Mde;juhrh Vw;Wf; nfhs;s khl;lhd;. mtDf;F njhlu;e;J %d;Wehl;fs; Ntiy vd;whfptpLk;. ehd; mtd; nrhy;tijf; fhjpy; Nghl;Lf; nfhs;stpy;iy. ehDk; nry;thTk; xgpirg; G+l;bNdhk;. Neuk; Ie;jiu Mfptpl;lJ. thrypy; itj;J jpUk;gTk; vq;fis klf;fpg; gpbj;jhd; uhkhD[k;. "cq;fil $l;ly; fopj;jy; vy;yhk; gpio. cz;ikapiy ,z;ilf;F vd;iu Nuz;. xU ehisf;F ,Jf;F nja;tk; KbT nrhy;Yk;" nrhy;yptpl;L Ntfkhfg; Ngha; tpl;lhd;. ehd; vdJ miwf;Fs; GFe;J nfhz;Nld;. "nry;th.... ePu; nfhQ;rk; gpe;jpg; Nghk;. top njUtpiy rpyNtis epg;ghd;. Vd; Rk;kh Nrhypia." ,uTr; rhg;ghl;il Kbj;Jf; nfhz;L fl;bypy; Vwpg; gLj;Jf; nfhz;Nld;. vdf;F Ntiy ];jyj;jpy; jq;Ftjw;F xU miw je;jpUe;jhu;fs;. mLj;j miwapy; ,Ue;jtu;fs; fj;jpf; Fswpf; fhu;l;]; tpisahbf; nfhz;bUe;jhu;fs;. 'xUNtis uhkhD[k; nrhy;YtJjhd; rupahf ,Uf;FNkh?' cwf;fk; tutpy;iy. jpwg;ig vLj;Jf; nfhz;L


22

kPz;Lk; xgp]; W}ikj; jpwe;Njd;. nry;thtpd; Nkir yhr;rpiaj; jpwe;J me;j igiy vLj;Njd;. ehNd $l;bg; ghu;f;fj; njhlq;fpNdd;. nry;th nra;jJ rupahfj;jhd; ,Ue;jJ. ctd; uhkhD[k;jhd; FsWgb tpLfpwhd;. NjePu; je;jhu;fs;. Fbj;Jtpl;L kPz;Lk; cwq;fg; NghNdd;. ,uTg; Gifapujk; Cisapl;L tpl;Lr; nrd;wJ. Neuk; xU kzp. ,dp tpba ehY Kg;gjpw;Fg; gpwFjhd; mLj;j Gifapujr; rj;jk; Nfl;Fk;. ,uz;nlhUjlit tpshkuj;jpYUe;J goq;fs; tpOk; xir Nfl;lJ. mjd; gpwF cwq;fp tpl;Nld;. 'Nru;! Nru;!!' vd;wgb fjitj; jl;bdhu;fs;. tof;fkhf gwitfspd; fpuPr;rpl;l xypAld; fhiy tpbAk;. mg;NghJ kzp Ie;jiuNah My;yJ MwhfNth ,Uf;Fk;. mg;gb ve;jnthU mRkhj;jKk; ,y;yhky; ahuJ? Neuj;ijg; ghu;j;Njd;. kzp ,uz;L. "Nru;! Nru;!! mJ ehd; Mde;juhrh Nru;. fjitj; jpwTq;Nfh" nrf;fpA+upl;bapd; fytukhd Fuy;. fjTf;F ntspNa Nghu;itapdhy; cliy %bagb eLq;fpf; nfhz;L epd;whd; Mde;juhrh. fytuj;jpy; gf;fj;J miwapy; gLj;jpUe;jtu;fspy; re;jpuNrfuKk; FkhuNtSk; te;Jtpl;lhu;fs;. Ks; Ntypiaf; fhl;bagbNa 'Ng! Ng!!' vd;W cswpdhd; Mde;juhrh. Nfw;iwj; jpwe;J nfhz;L ehDk; re;jpuNrfuKk; tPjpf;F tpiue;Njhk;. tPjpf;Fk; Ntypf;FkpilNa FWf;fhf epd;wgb xU ngz; MlhJ mirahJ vq;fisNa ghu;j;jgb epd;whs;. "gf;fj;J tPl;L Ntiyf;fhup" vd;whd; re;jpuNrfuk;. me;jr; rpWngz; me;j tPl;bypUf;Fk; gps;isfisf; $l;bf; nfhz;L ghlrhiy Nghtijf; fz;bUf;fpNwd;. cs;Ns ,UtUk; jpUk;gp te;Njhk;. ,g;nghOJk; Mde;juhrh Raepidtpd;wpNa ,Ue;jhd;. xU Ftis ePiu mtd; Kfj;jpd; kPJ tpl;nlwpe;jhd; FkhuNts;. mg;NghJ rpupj;jhd;. "vj;jpid ehsh elf;FJ ce;j tpisahl;L?"


23

"rj;jpakh vdf;nfhz;Lk; njupahJ Nru;!" "mg;g vd;d ele;jnjz;L nrhy;Yk;?" "cz;ikiar; nrhy;Ywd; Nru;. Mdh vd;id xz;Lk; nra;J NghlhijAq;Nfh Nru;. ntspapiy ey;y gdp. Nghu;itahiy %bf; nfhz;L ,Ue;jd;. vd;idAk; mwpahky; epj;jpiuahg; Nghdd;. mg;gj;jhd; MNuh vd;idr; Ruz;bwkhjpup ,Ue;jJ. Nghu;itia tpyj;jpg; ghu;j;jh me;jg;gps;is epf;FJ." "ve;jg; gps;is?" "mJjhd; uhkhD[j;jpd;iu Nfu;s; gpuz;l;!" jpUk;gTk; ehYNguhf tPjpf;F tpiue;Njhk;. mq;Nf me;jg;ngz;izf; fhztpy;iy. tPjp Jilj;Jtpl;lJ Nghd;W ntWikahfpf; fple;jJ. "tpbag; ghf;fyhk;" tpbe;jJk; Kjy; Ntiyahf gf;fj;J tPL nrd;W me;j mjpfhupaplk; ele;jtw;iwr; nrhd;Ndd;. khiy uhkhD[k; Ntiyf;F te;jhd;. "vd;d vy;yhk; gpior;Rg; Nghr;Rg; Nghy" xd;WNk njupahjtd; Nghy epd;whd;. vy;yhUk; khwp khwp mtid tprhupj;Njhk;. "Nru;! ehd; ,Q;irapUf;fpw thfdq;fSf;Fj;jhd; nrf;fpA+upl;b. mLj;j tPl;Lg; gps;isf;nfy;yhk; ehd; nrf;fpA+upl;b ,y;iy." vd;whd; uhkhD [k;. ,tu;fs; fijj;Jf; nfhz;bUf;Fk; NghJ> Kd; tPl;bypUe;j me;j mjpfhup jdJ irf;fpis vLj;J te;J tPl;bw;F Kd;ghf epWj;jpdhu;. rw;W Neuj;jpy; me;j Ntiyf;fhug;ngz; mofhf cLj;jpagb R+l;Nf]; xd;Wld; ntspNa te;jhs;. uhkhD[k; mtisf; fz;L nfhz;lhd;. mtSk; mtid xUjlit ghu;j;jhs;. gpd; jiyiaf; Fdpe;jgb irf;fps; fupaupy; Vwpdhs;. mtis mjpfhup NkYk; fPOk; ghu;j;jhu;. tUk;NghJ xU Fl;bg;ngz;zhf te;jts; ,g;nghOJ ngupatshfp


24

tpl;lhs;. 'mts; ,dpAk; ,q;fpUg;gJ ghJfhg;ghdJ my;y' vd;w jPu;khdj;Jld; mtisf; ngw;NwhUld; Nru;j;J tpLtjw;fhf irf;fpis nkJthf cof;fj; njhlq;fpdhu;.

- Nf.v];.Rjhfu;


25

கா஬க்குதிப்பு அ஡றகரமன து஦ின்நறபேந்஡ ப஥ன்கரற்மந உம஡த்து உற௃ப்தி ஋ழுப்புகறநது தள்பிப஦ழுச்சறப் தரடல். ப஥ன்ம஥஦ி஫ந்து கரனஷ஬கத்஡றல் குத்஡றப்தரடுகறநது. ஡றடுக்கறட்டு ஬ி஫றத்஡ கரற்மந உற௃ப்தி஬ி஧ட்டுகறநது. ஷசரம்தல் கூட ப௃நறக்க அ஬கரச஥ற்று அந்஡ரித்ஷ஡ரடுகறறுது கரமன஦ி஫ங்கரற்று. தடுக்மகப் தரப஦ழுந்து தரடற௃க்குக் கு஡ற஦ரட்டம் ஷதரடுகறநது.

சும்஥ர பகரஞ்சஷ஢஧ம் ஆநற஦ிபேக்கவும் ஬ிடர஥ல் சுப்தி஧தர஡ப௃ம் அம஧஦ரமட அ஬ிழும்தடி அ஡றர்கறநது. இ஧வுக் கு஡ற஦ரட்ட அனநல் சர஥ங்கடந்தும் ஏன஥றடு஬஡ரக புனம்புகறந த஫சுக்கு ஬ிடிந்஡து ப஡ரி஦ரது ஷதரனறபேக்கறநது.


26

த஫஧ச஥ர஦ிபேக்க ஷ஬ண்டி஦ தக்஡றப் தர஥ரமன ஥துசர஧ம் ஷதரனறபேப்த஡ரண சு஧ம஠ப௅ள்ப தக்஡ணின் கண்டுதிடிப்பு சறரிப்தர஦ிபேக்கறநது. ஷ஬கங்பகரண்டு தரடல்கள் ஬ச்சர஦ிபேக்கறன்நண. ீ

கரற்று஡மனம஦ப் திய்த்஡தடி ஏடுகறநது. ஊபேக்கு அப்தரஷன ஬஦ல்ப஬பி...தணங்கூடல்.... பதரட்டல்஡஧ம஬.... ஋ங்கு஥ரக ஏடி஦மனந்து எபிக்க எபே இடப௃஥றன்நற ஡஬ித்துப் ஷதரகறநது கரற்று.

உனகு ஷ஬க஥ரகற஬ிட்டது. க஫றப்தமந஦ிஷனஷ஦ ச஬஧ம் குபிக்கும் ஷதரஷ஡ தும஬஦ல் ஊமட஥ரற்நப௃ம் சரப்தரடும் என்ஷந஦ரகற ஷ஬க஥ரகப் ஷதரகறநது ஬ரழ்வு. தூக்கம் ஥ட்டும் ஡ணித்து ஢டக்கறநது ஆறு஡ல்஡ரஷண.


27

சரவு஬ட்டு ீ எப்தரரிகள் ஢ீப஥ரகற அறுக்கறநது. ஥஧பு ஥ரநர஥ஷன ஏன஥றடுகறநது. ஋ஞ்சற஦ிபேக்கும் என்நற஧ண்டு ஏப்புச் பசரல்னற஦஫ ப௃டிந்஡ கற஫஬ிகற௅க்கு துள்பிஷ஦ரடும் ப஥ட்டில் ஏப்தரரிபசரல்னற ஥ர஧டித்துக்கு஡றக்க த஦ிற்சற ஬஫ங்க ஦ர஧ரகறற௃ம் பு஡ற஦ சறந்஡மண஦ரபிகள் ஬பே஬ரர்கபர???

லக.சபயணன் 25.08.2011.


28

ப௄ல஭ யிற்஫யர்க஭ின் கலத

஢ரன் சறறு஬ணரக இபேந்஡ஷதரது அ஦ற௄ரில் எபே ப௄மப஡றன்ணி இபேந்஡ரபணன்று அம்஥ர பசரல்஬ரள். ஷ஬கும் தி஠த்஡றன்ப௃ன் சுடுகரட்டில் கரத்஡றபேப்தரணரம். இப்ஷதர ப௄மப ஬ிற்ந ஥ணி஡ர்கமபக் கண்டுபகரண்ஷடன். தநக்கும்஡ட்டுக் கற஧க஬ரசறகற௅க்கு ஢ல்ன ஬ிமனக்கு ப௄மப ஬ிற்ந஬ர்கள் பசம்஥நற஦ரட்டிணதும் கு஧ங்கறணதும் கரண்டர஥றபேகத்஡றணதும் ப௄மபகமப ஥ரட்டிக் பகரள்கறநரர்கள் சறத்஡ம் கனங்கறப் ஷதய்கபரகறநரர்கள்


29

உமடப௅ண்டு ஢றநப௃ண்டு மகப௅ண்டு ஢கப௃ண்டு

கரனறல்மன ஷதப஦ன்று

஋ன் கு஫ந்ம஡ பசரல்கறநது ஢ரன் பசரல்னறக்பகரள்கறஷநன்

அ஬ர்கள் ப௄மப க஫ற்நற஦஬ர்கள் ஋ன்று ஢ரங்கற௅ம் ஷ஦ரசறக்கனரம் ஋ங்கள் ப௄மபகமப ஢ல்ன ஬ிமனக்கு ஬ிற்ததுதற்நற…!

-துயாபகன்


30

னாபபா எங்கல஭க் க஭யாடிச் வசல்கி஫ார்கள் -2

ப௃கப௄டி஦ில்மன குறு஬ரள் இல்மன ஷசர஡஧ஷ஧ரடு மகஷகரர்த்து ஢றஜத்஡றல் கூடஷ஬ இபேக்கறநரர்கள் பகரள்மபக்கர஧ர்கள். சறரிப்மதப் தநறத்து கரட்ஷடரி஦ிடம் பகரடுக்கறநரர்கள் ஢றனத்ம஡ச் சுபேட்டி ஢ீப஥ரய் ஬ிரித்துப் தடுக்கறநரர்கள் கு஫ந்ம஡கபின் ஷசரற்மந கூட்டரய்க் கப஬ரடுகறநரர்கள் இபேப்மதப௅ம் உ஠ர்ம஬ப௅ம் ஡ம் மககபில் ஡ற஠ிக்கறநரர்கள் ப௄ட்மட கட்டிப஦டுத்஡஬பேக்கு தடத்஡றல் இபேக்கும் தரட்டணின் ஥ீ மசப௅ம்


31

஬மப஦ில் பசபேகற஦ தரக்குப஬ட்டிப௅ம்

உறுத்துகறநது Night museum இ஧஬ில் உ஦ிர்ப்ததுஷதரல் அஞ்சுகறநரர் ஋ங்கள் கடவுபரிடப௃ம் இபேக்கறநது அ஬஧஬பேக்கு

எவ்ப஬ரபே தரக்குப஬ட்டி. 8/2011

துயாபகன் (Night museum - சறறு஬பேக்கரண ஜண஧ஞ்சக ஆங்கறனப் தடம். அப்தடத்஡றல் எவ்ப஬ரபே இ஧வும் ஥றபெசற஦த்஡றல் இபேக்கும் ஋ல்னர஬ற்றுக்கும் உ஦ிர் ஬ந்து஬ிடும்)


32

புதின யபவு:

'எழுத்தா஭ர் யி஧பத் திபட்டு' (ஈமத்து,பு஬ம்வ஧னர் எழுத்தா஭ர்க஭ின் ஧ட்டினல்) உங்க஭ின் தகயல்கல஭ப௅ம் ஧திவு வசய்யதன் ப௄஬ம் நூல் சி஫ப்஧ாக யப ஒத்துலமக்க ப௃டிப௅ம். வதாடர்புக்கு: வ஥ய்தல் 33,Redriffe Road, Plaistow, London, E13 0Jx U.K


33

ek;ehl;Lf; fk;gndd ehtyu; Nghw;wpa rptrk;Gg; Gytu; #.Nah.gw;wpkhfud; BA Special Diploma (Oxford) BSc PGDiploma (Housing) MA kiwe;Jk; kiwah ek; jkpo;g;nghpahh;fs; thpirapNy rptrk;Gg; GytUk; xUtu;. 1910k; Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 29 k; ehspy; jk; jkpo;g;gzp Kbj;J ,iwgjk; mile;j rptrk;Gg; Gyth; Fwpj;J rpy jfty;fisg; gfph;e;J nfhs;syhnkd vz;Zfpd;Nwd;. =y= MWKfehtyh; mth;fspd; rkfhyj;jtUk; rutzKj;Jg; Gythplk; MWKfehtyUld; Nrh;e;J fy;tp fw;wtUkhd rptrk;Gg; Gyth; mth;fs; akfk; gjpfk; khiy CQ;ry; Nghd;w rpw;wpyf;fpa tiffspy; jkpoPo ,yf;fpathjpfSf;F Kd;Ndhbahf mike;j ngUk; Gytuhfj; jpfo;e;jhh;. xu Kiw ehtyh; nrhw;ngUf;fhw;wpf; nfhz;bUe;j NtisapNy rptrk;Gg; Gyth; kz;lgj;jpw;F ntspNa nfhl;ba ngUkioiaAk; ehtyhpd; jkpo;g;ngUf;ifAk; xg;gpl;Lf; ftpghbdhh;. mf;ftptsk; fz;l ehtyh; rptrk;Gg; Gytiu ek; kz;zpd; fk;gnudj; jd;ehthy; Gfo;e;Jiuj;jhh;. KUfg;ngUkhd; Nky; ftpnjhLj;J Md;k,d;gnka;jp te;j rptrk;Gg; Gyth; fz;ghh;itapoe;jpl;l Neukjpy; fe;jtdf;flitf; fe;jd; Nky; ehd;kzp khiyAk; fe;jtdehjh; fPh;j;jidAk;ghb ghh;it kPsg;ngw;whh; vd;gJ ,tuJ tuyhW Fwpj;j Kf;fpakhd kuGtopr; nra;jpahfTs;sJ. fe;jtdehjh; gjpfk; ty;ypGuehjh; gjpfk; nre;jpy; akfme;jhjp GNyhyp ehd;kzpkhiy kapy;thfd tk;r itgtk; vl;Lf;Fbg; gpuge;jk; Nghd;w rptrk;Gg; Gythpd; rpw;wpyf;fpaq;fs; jkpopdJk; jkpoh; Md;kPfj;jpdJk; tsh;r;rpf;F cjtpd. gh];fu NrJgjp Nky; rptrk;Gg;Gyth; ghba fypj;njhif ghz;bj;Jiuj; Njth; Nky; ghba ehd;kzpkhiy vd;gd ,uhkehGuk; kJiu jiyikfs; Gytiug; Nghw;wp kjpj;;Jg; ghpRfs; toq;fpl itj;jd. rptrk;Gg; Gythpd; khzhf;fg; guk;giuahf vOe;j jkpopwpQh;fs; tl;lnkhd;W ek; jkpopd; tsh;r;rpf;F typik Nrh;j;jJ.


34

ftpQh; ty;it v]; itj;jpaypq;fk; Gnyhyp tp FkhuRthkpg;Gyth; GNyhyp vk; jpy;iyehj ehtyh; Gnyhyp tp fzgjpg;gps;is mr;Rntyp Nty;kapy;thfdk; nrl;bah; gUj;jpj;Jiw Kj;Jf;FkhuRthkpf; FUf;fs; Rd;dhfk; gp KUNfr gz;bjh; Mtuq;fhy; Nf ekrpthak;gps;is my;tha; MWKfk; nehj;jhhp]; Nghd;w gy jkpowpQh;fspd; jkpowptpdJk; irtrpj;jhe;j czh;tpdJk; mbj;jskhf mike;jth; rptrk;Gg; Gyth;. ,w;iwf;F 101 Mz;LfSf;F Kd;dh; kiwe;j ek; jhafg; nghpahh; xUtiu ,d;W ehk; epide;J mth; ek;kz; Mq;fpNya Ml;rpapypUe;Jk; Mq;fpNya fyhr;rhu Mjpf;fj;jpypUe;Jk; tpLgLtjw;Fk; jk; tho;thy; nra;j kfj;jhd Nritfis vz;zpg;ghh;g;gJ ek; jhafk; Njrpak; gpwh; ek;ik Msf; $lhJ vd;w jd;dhl;rp czh;Tfs; md;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; njhlh;tjw;F cjhuzkhf kl;Lky;yhJ ekf;F ek; kz;iz kf;fisg; ghJfhg;gjw;fhd cs;s cWjpAk; mwpTj; jpwDk; mspf;fpwJ.


35

eph;thz kdpjh;fs; - tp. [PtFkhud; fzdpj; jpiuf;F Kd; R[pj;jh. N`hYf;Fs; ,Ue;J ehq;fs; %tUk; eph;thz kdpjh;fisg; gw;wp tpthjpj;Jf; nfhz;bUe;Njhk;. . .tpthjpg;gJ vd;gij tpl xUj;jhpd; fUj;ij kw;wth;fs; MNkhjpj;Jf; nfhz;bUe;jk;. “mq;fps;. . . fNkhd;. .te;J ghUq;f. . mg;gh mk;khTk; thq;Nfh. . .” R[pj;jh xU fpugpf; vQ;[pdpah; - taJ 22. ,g;nghOJ 5 taJg; ngz;zhf re;Njh\j;jpy; Js;spdhs;. gpugQ;rj;jpy; midj;Jf; fpufq;fSk; Rw;wpf; nfhz;bUf;f G+kpg;ge;J kl;Lk; jdpj;J NkNy Nehf;fpf; nfhz;L tUfpwJ. mLj;j tpdhbapy; mnkhpf;fh> me;jhl;bf;fh> mT];jpNuypah> Mrpah> Mgphpf;fh> tl mnkhpf;fh> njd; mnkhpf;fh vd mfuthpirg;gb midj;Jf; fz;lq;fSk;. . . . G+Nfhs cUz;ilapy; ,Ue;J vOe;J te;J te;J kiwe;J nfhz;L ,Uf;fpd;wJ. vOe;J tUk; G+Nfhs cUz;ilapy; kdpjh;fspd; mirTfSk; njhpfpwJ. fzdpj; jpiuapy; ntspr;rj;ijf; $l;bf; Fiwj;J mz;kpj;J cw;Wg; ghh;f;fpd;Nwd;. NkNy tUk; kdpjh;fs; vq;fSf;F ifia mirj;Jf; fhl;b tpl;Lg; NghtJ Nghyj; njhpfpwJ. ,d;Dk; cw;Wg; ghh;f;fpd;Nwd;. mitfspy; mjpfkha; njhpe;j Kfq;fsha; ,Uf;fpwJ. xt;nthU fz;lq;fspd; vq;Nfh xU %iyapy; ,Ue;J Xl;lg; ge;;jak; Muk;gpf;fpd;wJ Nghy ,Uf;fpd;wJ. xypk;gpf; ge;jaj; jPg;ge;jk; Ve;jpf; nfhz;L XLtJ Nghy xt;nthUthpd; ifapYk; ifapYk; ntw;wp thlif #bajiff; nfhz;lhLk; ntw;wpf; nfhbfs; - mjpfkhdit INuhg;gh ehl;Lf;; nfhbfs; Nghy ,Uf;fpwJ.


36

mth;fs; INuhg;ghtpy; ntd;w nfhbfsh?. . .,y;iy INuhg;ghit ntd;w nfhbfsh?. . .. . .ntd;wth;fs; mth;fs; Mapd; Njhw;wth; ahh;? ,d;Dk; cw;Wg; ghh;f;fpd;Nwd;. mjpy; XLgth;fspd; clk;gpy; ahnjhU Jz;L JzpiaAk; fhztpy;iy. “A+ Nehl;b R[p” mtspd; fhij nry;ykhf gpbj;J jpUfpNdd;. “ePq;fs; jhd; ,tisj; jpUj;j NtZk;. . .,tis nld;khh;f;fpypNyNa tpl;Ll;Lg; Nghwk;. . . ,tis fl;b mtpo;f;f vq;fshiy VyhJ” rhe;jp MNkhjpj;jhs;. tajhd Mz;fs;. . ngz;fs;. . .,dk; FLk;gj;jpdh;. . .,isQH;fs;. . .Atjpfs; vd midtUk; jkpoh;fs; Nghyj; njhpfpwhh;fs;. . . .vdf;Fj; njhpe;j . . ehd; re;jpj;j. . .ehd; Ngrp kfpo;e;J vd;Dld; Nrh;e;J tpUe;Jz;l. . .jkpoh;fs; Nghyj; njhpfpwhh;fs;. . .Mdhy; ahUf;Fk; eph;thzj;ijg; gw;wpa ntl;fk; xU JspAk; ,y;yhky; Xbf;nfhz;bUf;fpwhh;fs;. MSf;fhy; fijj;Jf; nfhz;L. . . jq;fs; jq;fs; gps;isfis jhq;fs; jhq;fs; ftdkhf ghh;j;jgb. . . jq;fSf;F Ntz;batiu mizj;Jk; Ntz;lhjtiu tpyj;jpAk; nfhz;L XLfpwhh;fs;. ,e;j eph;thzkha; XLgth;fSf;fpilNa VNjh xU xw;Wik ,Uf;F. . . ed;whf Nahrpf;fpd;Nwd;. Mk;. . .,th;fs; midthpd; glq;fSk; vd; Ng]; Gf;fpy; ,Uf;F! rpyhpd; glq;fs; vdf;Fj; njhpe;j ey;y ez;gh;fspd; Ng];; Gf;fpYk; ,Uf;F. “vd;iu Ng]; Gf;if `f; gz;zpdpah” mts; kPz;Lk; Foe;ijahfr; rphpj;jhs;. “,tq;fil khdj;ij Ntz;l `f; gz;Zwjpiy jtNw ,y;iy mq;fps;. . . mtd; mtd; jg;G gz;Nzf;if rKjhak; jq;fis ,g;gpbg; ghh;f;FJ vz;L gPy; gz;z NtZk;. ,td;fSf;F Vd; mq;fps;; Nfhl;Lk; #l;Lk; . . NfhapYk; FsKk;. . . G+Tk; eifaSk;”; jha; rw;WKd; Mj;jpuj;Jld; nghhpe;J js;spaij kfs; MNkhjpj;jJ Nghy ,Ue;jJ me;j fpugpf; Ntiyfs;. njhlh;e;J ftdpj;Njd;.


37

,ijAk; jhz;b mth;fSf;Fs; VNjh xU xw;Wik ,Uf;F. midj;Jf; fz;lq;fspYk; ,Ue;J Muk;gpf;Fk; ,e;j kujd; Xl;lk; INuhg;ghtpd; jpiria Nehf;fp eilngWfpwJ. midj;J ehl;L Muk;g Gs;spapy; ,Ue;J Gwg;gLk; mk;Gf; Fwpfs; INuhg;ghtpd; jiyefuq;fisNa jiyefiuNa Nehf;fp Rl;b epw;fpwJ. fly;fs;. . fhLfs;. . .ghiytdq;fs; . .vy;yhtw;iwAk; jhz;b vt;thW ,th;fs; nld;khh;f;if te;jilag; Nghfpd;whh;fs;. Fsph;> ntapy;> kio> fhw;W ,tw;wpdpilNa clk;gpy; xU xl;Lj; Jzp ,y;yhky; ,th;fs; vg;gb ,q;F te;J Nrug; Nghfpd;whh;fs;. “Nghd khjphp tUtq;fs;“ jpUk;gpg; ghh;j;Njd;. ,g;g R[p fjpiuapy; ,Ue;jgbNa miuFiw epj;jpiuapy; myl;LtJ Nghy ,Ue;jJ. “R[p. . . vOk;Gk;Nfh. . .vOk;Gk;Nfh. . .mg;gh-mk;khNthil Ngha; vd;iu miwf;Fs;is Ngha; gLq;Nfh. . ehd; NfhYf;if Nrhghtpiy gLf;fpwd;. ey;y Fspuhd A+]; xU fpshir vLj;Jf; nfhz;L jpUk;gp te;J fk;gpA+l;lUf;F Kd;Nd ,Ue;Njd; - ,d;Dk; rpyiu me;j eph;thz Xl;lj;jpy; ,izg;gjw;fhf. ,d;unew; njhLg;G mw;Wg; Ngha; ,Ue;jJ. ituR fk;gpA+l;liuj; jhf;fp ,Ue;jJ. “]pl;;. .. “ vd tha;f;Fs; jpl;bathW Nrhghtpy; Ngha; tpOe;Njd;. * rhe;jpapd; nwapd; tu ,d;Dk; Ie;J epkplk; jhd; ,Uf;F. ehd; ];Nlrdpy; ,Ue;J xU fpNyhkPw;wUf;F mg;ghy; epw;fpd;Nwd; fhh; wtpf;fpy; khl;bf; nfhz;L tpl;lJ. ,d;W nwh];fpy kpA+rpf; ng];hpty; Muk;gk; vd;gij kwe;Nj Ngha; tpl;Nld;. INuhg;ghtpy; cs;s ,irg;gphpah;fs;> Fwpg;ghf ,isQh;fs;> Atjpfs; fye;J nfhs;Sk; epfo;r;rp. cyfk; Kof;f cs;s jiyrpwe;j ghlfh;fs; fye;J nfhs;Sk; ehd;F ehs; epfo;r;rp. ,e;j ehd;F ehl;fSf;Fk; ,ir vd;gJ xU Kfk; vd;why; fhjy;fhkk;-fQ;rh–J}s;-jz;zp vd;gd mjd; mLj;j Kfq;fs;;. ,jdpilNa gy fsTfs;. ,uT Kof;f Ml;lKk; ghl;Lk;. . . . gfy;ntapy; RLk; tiu my;yJ


38

Fbj;jJ Kwpe;J grp vLf;Fk; tiu J}f;fKk;. . . . gpd; mLj;jehs; ,uTtiu nwh];fpy;; njUf;fspy; miyjYk; . . ehYehs; ml;ltizAk; xd;Nwjhd;. rpy N[hbfs; gphpAk;. . . .rpy N[hbfs; NrUk;. . . . Ik;gjpdhapukhf cs;s nwh];fpypd; Fbrdk; ,e;j ehl;fspy; xU yl;rkhFk;. ghijNahuq;fs; vy;yhk; filfs; MFk;. ghJfhg;Gk; ,ul;bg;ghfp ,Uf;Fk;. mbj;J tpyj;j Vyhj rdf; $l;lkha ,Uf;Fk;. vapl;]; tpopg;Gzh;T ,af;fq;fs; tPjpf;F tPjp epd;W MZiwfis ,ytrkhf toq;fpf; nfhz;L epw;ghh;fs;. ,e;j nehprypy; jhd; nwapd; te;J tplg; Nghfpd;wJ vd;w gijgijg;gpy; ehd; - fhhpd; ];Nuwpq;if ,Wfg;gpbj;jgb. ,isQh;fSk; AtjpfSk; MisMs; mizj;jgb miuFiw MilfSld; rk;kiu mDgtpj;jgb. . . ve;jf; fl;Lg;ghLfSk; ,y;yhJ ,sikia ,dpNj mDgtpj;jgb. . . rhe;jp! kpfTk; Juj;Jr; nrhe;jk; - kr;rhs; Kiw – ey;y gzf;fhuh;. ,Nj ,sk; tajpy; mts; Gj;jfq;fis neQ;Rld; fl;bf; nfhz;L fk;g];f;Fs; tUk; NghJk; NghFk; NghJk; xU Njtij te;J NghtJ Nghy ,Uf;Fk;. fk;gp Ntypapy; mkh;e;jpUf;Fk; vdf;F gf;fj;jpy; epd;w kiyNtk;gpd; Fsph; fhw;iw mg;nghOJ jhd; ehd; mDgtpj;jJ Nghyj; Njhd;Wk;. nrhy;yth. . tplth. .vd Kjyhk; tUlj;jpy; Muk;gpj;j jaf;fk; % d;whk; Mz;L tiu ,Ue;J nfhz;Nl te;jJ. mts; kWj;J tpLthNsh vd;w gak; xU gf;fk;. . . tplak; mwpe;jhy; tPl;by; chpj;J tpLthh;fs; vd;w gak; kWgf;fk;. filrpahf xU ehs;. . fk;g]; xd;W$lypy; itj;J cilj;J tpl;Nld;. ehd; gae;j khjphp Nfhgg;gltpy;iy – rphpj;J tpl;Lg; Nghdhs;. ‘mg;ghlh’ vd;W ,Ue;jJ.


39

mjd; gpd; mtspd; iffisg; gpbj;Jf; nfhz;L fk;g];f;F gpd;dhy; cs;s xOq;ifapy; fijj;Jf; nfhz;L tu. . . fsthf xU ehs; MtJ rdk; Fiwe;j xU jpNal;lhpy; mf;fk; gf;fk; ,Ue;J glk; ghh;f;f. . . . irf;fps; ghhpy; itj;J jpUney;Ntypg; Gifapiyj; Njhl;lq;fSf;Fs;shfTk; gdq;$ly;fSf;F eLthfTk; gazpf;f vy;yhk; kdk; Vq;Fk;. rhe;jp mire;jhy; jhNd. “cd;id tpl nghpakhjh Nfhapypiy Ngha; xU rp];uiug; ghh;j;jpUf;fyhk;” mJf;F gpwF ,uz;L fpoikahf vq;fSf;Fs; ve;jg; Ngr;R thh;j;ijAk; ,y;iy. gpwF rz;il rkhjhdkhfp xNu xU nts;spf;fpoik kl;Lk; ,UtUkha; ey;Y}h; NfhapYf;Fg; NghNdhk;. mq;Fk; MSf;fhy; Fiwe;jJ Ie;jb ,ilntsp ,Ue;jJ. %y];jhdj;ij Rw;wp tUk; NghJ kl;Lk; ifapypUe;j re;jdj;ij mts; new;wpapy; ,l;L tpl;Nld;. Kjypy; Koprp tpl;L gpd; Gd;rphpg;Gld; efh;e;J tpl;lhs;. fl;baizj;J Kj;jk; ,l;Lf; nfhz;L NghFk; Ntfj;jpy; vd; fhh; Ch;tijg; nghUl;gLj;jhf xU fhdhf;fhuDk; nldp\;fhhpAk; vd; fhhpy; jhq;fNs jl;Lg;gl;L tpOe;J jhq;fNs vOe;J nfhz;lhh;fs;. gpio jq;fsJ vdj; njhpe;Jk; xU nrhwp $lr; nrhy;yhky; eL tpuiyj; J}f;fpf; fhl;b tpl;L ,d;Dk; ,Wf;fkhf mizj;jgb nry;Yfpd;whh;fs;. ,Uth; ifAk; ,Uthpd; gpd; Gwj;ij tUbagb ,Uf;fpd;wJ. nwapd; te;Jtplg; Nghfpd;wJ vd;w glglg;G ,y;yh tpl;lhy; tpuiyj; J}f;fp fhl;bajw;fhf ,wq;fp ehY Nfs;tp Nfl;bUg;Ngd;. Mgphpf;f gd;bNa vd Mq;fpyj;jpy;; NgrpapUg;Ngd;. my;yJ mtpj;j ,why;fhhpNa vd mtis nldp\; nkhopapy; jpl;bapUg;gd;. Rkhh; 25 tUlj;Jf;Fg; gpwF rhe;jpiaAk; mts; GU\idAk; kfisAk; ,g;g fhzg; Nghfpd;Nwd;. nry;tp rhe;jp fUzhfud; jpUkzj;jpd; gpd;Gk; rhe;jp fUzhfudhfNt ,Ug;ghs; vd kiyNtk;G kuj;jpd; fPo; kzpf;fzf;fpy; epd;W Ngrpf; nfhz;L epd;wpUg;Nghk;. mDgtk; ,y;yhj murpay;. . . gy;fiyf;fof khztd; vd;w jpkph;. . .


40

vJTk; nra;ayhk;. . .vijAk; jl;bf;Nfl;fyhk; vdg; Gwg;gl;l nghOJ jhd; rpy gaq;fu cz;ikfis jhprpf;f Ntz;b te;jJ. jiy kiwthf Ntz;Lk;. . .my;yJ jiy NghFk;. . . vd;w epiy te;j nghOJ INuhg;gpaf; fjTfSk; jpwe;jpUe;jJ. “ff;$]; fOTwtDf;F filrptiu vd;iu gps;isia fl;bf; nfhLf;fkhl;ld;”> vd;W filrptiu kWj;J tpl;lhh;fs;. gpd;Nduj;jpy; ff;$];jhd; fOTwd; Mdhy; fk;gpA+l;lh; vQ; [dpdpaUf;F gbf;fpwd; vd;W nrhd;dij ahUk; mq;F ek;gtpy;iy. vy;NyhUk; mth; mth;fs; msTNfhyhy; jhNd kw;wth;fis msg;gJ. rhe;jp tPl;lhhpd; gpbthjk; N[H;kdpapiy ,Ue;J Nghd xU fhiuefh; vQ;[pdpaUf;F nra;J nfhLj;J ,Uf;fpwhh;fshk; vd;W jfty; te;jJ. vq;fs; ,uz;L tPl;Lf;Fk; ,Ue;j nfhQ;r nrhe;jKk; mw;Wg; Ngha; tpl;lJ. fypahzj;J nrhy;ypAk; vq;fil tPl;lhh; NghNfy;iyahk;. ,uz;L khjkhf xU tprud; Nghiy. . . mtspd; glj;ijNa itj;J ghh;j;Jf; nfhz;L. . jiykhl;by; jiyaizf;fbapy; itj;Jg; gLj;Jf; nfhz;L. . .Kjd; Kjypy; nthl;fh $l Ntz;bf; Fbj;Jg; ghh;j;jd;. gpwJ mJTk; tprh;Ntiy vd;W tpl;L tsh;e;jpUe;j jhbia topj;J tpl;L vd; gbg;gpDs; ,wq;fp tpl;ld;. mtspd; glj;ij vLj;J yhr;rpf;Fs; itj;J G+l;b tpl;Nld;. mts; ghtk; vd;d nra;jpUf;f KbAk; - vd;idg; NghyNt kdjpDs; mOjpUg;ghs;. my;yJ ngykhf fj;jpapUg;ghs;. . . gpd; vy;yhk; mlq;fpapUf;Fk;. ];Nlrid mile;J tpl;lhYk; fhiu epWj;Jtjw;F ngUk; ghlha; ,Uf;fpwJ. fhh; tpLk; ,lq;fs; vy;yhk; fhjy; + fhk N[hbfs; fl;bg; gpbj;Jf; nfhz;L ,Uf;fpwhh;fs;. Ml;fspy; jl;L Kl;Lg; gl;L tpl;lhy; mLj;j ,uz;nlhU tU\j;jpw;F iynrd;Rf;F Mgj;J. fl;lhak; ,g;nghOJ nwapd; te;jpUf;Fk;. J}uj;jpy; jhdpaq;fpaha; gj;jphpiffs;> Gj;jfq;fs; tpw;Fk; nkrpDf;F Kd;dhy; gukFU mz;iz epd;W nfhz;L nrf;]; kf;frPd;fspd; eph;thz ml;ilg; glq;fis urpj;Jg; ghh;j;Jf; nfhz;L epw;fpd;whh;. vdf;F tha;f;Fs; rphpg;G te;jJ. epr;rakhf me;jr; rphpg;G te;jpUf;f $lhJ. MdhYk; te;J tpl;lJ. mtUf;F 65 tajpUf;Fk;. Ngug;gps;isfs; $l ,Uf;fpd;whh;fs;.


41

ifapy; NtW xU jpdrhpg; Ngg;gh;. Fwpg;gpl;l me;j jpdrhpapd; 9k; gf;fj;jpy; jpdKk; xU ngz;zpd; eph;thzg; glk; gpuRukhfpapUf;Fk;. Ngg;giu kD\d; RUl;b itj;jpUf;fpd;;whh;. fl;lhak; tPl;Lf;F NghfKjy; vwpe;J tpLthh;. . .mg;gb cyf murpaNyh> ,yf;fpaNkh me;jg; gj;jphpiffspy; tUtjpy;iy. vy;yhk; nfhiy> fsT> fw;gopg;Gj; jhd;. rhe;jp Ml;fs; gpsl;Nghkpy; vd;idj; Njbf; nfhz;L epw;ghs; vd;w mtruj;jpy; fPo;g;gbf;fl;by; ,wq;fp XbNdd;. ehd; vjph;ghh;f;fNt ,y;iy. mts; mg;gbNa ,Ue;jhs;. Kd; jiyapy; kl;Lk; rpd;d eiu. gf;fj;jpy; GU\d;> kfs;. GU\d; “`Nyh” vd;W if je;jhh;. kfs; “`ha;” vd;W vd;W vd;Dld; xl;bf; nfhz;lhs;. mth;fsJ nghpa #l;NfRfisj; J}f;Ftjpy; ehDk; gq;nfLj;Jf; nfhz;Nld;. mtspd; #l;Nf]; nuhk;gf; fzj;jJ. “vd;d ,g;gpbf; fzf;FJ” ”vy;yhk; R[pd;iu tpjk; tpjkhd rg;ghj;Jfs; nrUg;Gfs;” ”,y;iy mq;fps;. . .mk;kh cq;fSf;F Rl;l gyfhuq;fs;” mth;fspd; fbghL urpf;ff; $bajhf ,Ue;jJ. NkNy ehq;fs;; Vwp tUk; nghOJk; jk;gpuhrh mz;iz ,g;gTk; me;j eph;thzg; gl kf;f]Pd;fisg; ghh;j;jgb. . .. ehd; jd;idf; fz;lJ mtUf;F rq;flkha; ,Ue;jpUf;f Ntz;Lk;> ”,e;j mhpaz;lq;fis vy;yhk; ,jpiy Nghl;L itr;rpUf;fpwhq;fs; jk;gp” mrL tope;jhh;. kPz;Lk; vdf;Fs; mNj rphpg;G. rhe;jp rq;Nfjj;jhs; nespe;jhs;. ”ahU Ml;fs;?;” ”vq;fil Ch; jhd;” vd;wstpy; nkJthf efh;e;Njd;. ”cq;fil gpwz;lh mq;fps;. . .” nfhQ;rk; efh;e;jJk; R[p Nfl;lhs;. ”,y;iyNa. . .Vd;?”


42

”Kof;fs;sd; vd Kfj;jpy; vOjp xl;bapUf;F” nrhy;yp tpl;L rphpj;jhs;. ”ePq;f nf]; gz;zpdJ rhp!. . Ml;fis nfhz;L thw Ms;. . .vj;jpidNah NgUf;Fehkk; Nghl;Ll;L Ms; n[d;wpy;kdha; jphpAJ” ”Vd; vq;fil rdk; njhlh;e;J Vkhe;J nfhz;L ,Uf;F” rhe;jpapd; GU\d; Nfl;lhh;. ”goNff;if vd;d G+jf;fz;zhb gpbr;Rf; nfhz;lh gofpwJ. . . vy;yhUk; mz;zh> mf;fh> Iah> mq;fps;> md;hp vz;L ey;yhj;jhd; njhlq;fpwJ” fijj;Jf; nfhz;Nl fhubf;F te;Jtpl;Nlhk;. ”ghh;j;jpq;fsh vq;fil rpl;bapiy vt;tsT rdk; vz;L. . .” Ngr;irj; jpUg;gpdd;. ”Xk;. nwapDf;ifAk; cq;fil ];Nlrd; tUk; tiuAk; rhpahd rdk;. ey;Y}h;j; jpUtpoh Nghiy fplf;F” ey;Y}h; vd;W nrhd;d gpd;G mtshfNt mts; ehf;if fbj;jpUf;f Ntz;Lk;. vdf;F xU juk; %r;R Nky; vOe;J jho;e;jJ. kPz;Lk; ehd; vd;id Rjhfhpj;Jf; nfhz;Nld;. ”eP;q;fs; ,q;if epw;fg; Nghw ,e;j ehY ehSk; ,e;j rpw;wpapiy ,g;gpbj;jhd; rdk; ,Uf;Fk;. VjhtJ rhkd;fs; vz;lhy; ehq;fs; gf;fj;J rpw;wpf;F Ngha; Ntz;LwJ jhd; Gj;jp;” fhh; rpw;wpia tpl;L flw;fiu topahf Xlj; njhlq;fpaJ. ey;y fhw;Wk; tPrj; njhlq;fpaJ. ”nfhOk;gpiy gPr; Nwhl;biy Nghw khjphp ,Uf;F. . .,J khjphp gPr; Nwhl;Lf;F N[h;kdpiy Neh rhd;];” rhe;jpapd; GU\d; nld;khh;f;if urpj;jhh;. ”,y;iy mq;fps; . .mg;ghf;F njhpahJ.. .vq;fil rpw;wpapiy ,Ue;J nuhk;g J}uj;jpiy ,Uf;F. . .mg;ghjhd; $l;bf; nfhz;L


43

Nghwjpy;iy” ”XNf. .XNf. . .,Q;ir epf;fpwtiu MirjPu FspAq;Nfh” nfhQ;rj; J}uk; nry;y flw;fiu Kof;f Mz; ngz;fSk; cs;shilfSld; kl;Lk; #hpa ntspr;rk; jk; clypy; glTk;> Fg;GwTk; gLj;J ,Ue;jhh;fs;. rpy ,lq;fspy; FLk;gkhf – gps;is Fl;bfSld;. rpy ngz;fs;fs; khh;Gf;fr;ir $l mzpe;jpUf;tpy;iy. ”,e;jf; fUkk; ,q;ifAkh” – rhe;jp ehd; rphpj;Njd;. ”cq;fSf;Fj; njhpAkh tU\k; Kof;f f\;l;lg;gl;L Ntiy nra;AwNj. . vg;g ntapy; tUk;. . .,g;gpb gLj;Jf; fplf;f Ntz;Lk; vz;Lk; jhd;. cq;fil N[h;kdpiyapiy mjpfk; fly; ,y;yhjjhiy mjpfk; N[h;kd;fhud;fs; $l ,q;if thwtq;fs;. . . vdf;F vd;dNth ,tq;fs; ,g;gpbg; gLj;Jfplf;fpwij mf;nrg;w; gz;zf; $bajha; ,Uf;F. . .vq;fil yPTfSf;F gps;isfisAk; $l;bf; nfhz;L nehe;jf;fhuh; tPl;il Ngha; gioagb Gl;L> NrhW> Gl;L vd;W rhg;gpl;L tpl;L Nrhghtpiy ,Ue;J gioa fijais fijr;Rf; nfhz;bUf;f gps;isaSf;F miuthrp tpsq;fpAk; miuthrp tpsq;fhkYk; Koprpf; nfhz;bUf;f. . . .,J gwthapy;iyj; jhNd. .. xU tU\ Xl;lf; fisia Ie;J fpoikAk; ed;whf Mw;Wfpwhh;fs;. . .ehq;fs; yPTf;F Nghapl;L tUk; nghOJ jhNd ,d;Dk; fisr;Rg; Nghwk;.” ”vijANk vjph;ghh;f;fj tho;T mtq;fil. . .vy;yhj;Jf;Fk; xU vjph;ghh;g;G ,Uf;fpwJ vq;fil” ehd; ehybahuhf nrhd;dij mts; jpUf;Fwshf nrhd;dhs; fhh; gpsl;bd; Kd;Nd Ngha; epd;wJ. ehd; trpg;gJ gd;dpuz;lhk;; khb. * ”nghk;gpisas; ,Uf;fpw tPl;il tpl tbthf itr;rpUf;fpwas;” ”Ntiyahiy te;jhy; vd;d Ntiy. . .xU N`hy;> xU Frpdp> xU gLf;if miw. . miu kzpj;jpahyk; NghJk;” nrhy;ypf; nfhz;Nl NjdPh; itf;f Maj;jk; nra;Njd;. ”ehq;fs; epf;fpw tiuapiyAk; ehq;fNs vy;yhj;ijAk; nra;fpwk; mq;fps;”> vd vd; gpd;dhy; Frpdpf;Fs; te;j R[p [d;dypD}L J}


44

uj;jpy; njhpe;j tpoh elf;f ,Uf;Fk;; ikjhdj;ijAk; mjpy; njhpAk; kdpjj; jiyfisAk; ghh;j;J mjprag;gl;Lg; Nghdhs;. ”nghWq;Nfh R[p. .. ,J gd;dpuz;lhk; khb. . .nkhl;il khb ,Ugj;ije;jhtjpy; ,Uf;F mjpiy Ngha;g; ghh;j;jhy; ,d;Dk; ey;yha; njhpAk;. . .,utpy; ghLtJ Nfl;fhtpl;lhYk; th;z iyw;fs; tbthf ,Uf;Fk;. . . rdq;fs; jiyairj;J MLtJ miyfs; Nky; vOe;J fPNo NghtJ Nghy ,Uf;Fk;” ,uz;L NgUf;F xU rpd;d nud;w; vd;W ghh;j;jhy; filrp 50 ;apuk; NgUf;FF 25 Mapuk; nud;Wfs;. . . vy;yhNk mtuth;fs; vLj;J tUgit. . .th;z th;z epwq;fspy; ,q;fpUe;J ghh;f;f tbthapUf;Fk;. xt;nthUtUf;Fk; nfhLf;Fk; nud;w;wpd; msT 5mbf;F 5mbjhd;. nghJthf vy;yh nud;w;fspYk; ,Ue;J 4 fhy;fs; ntspapy; ePl;bagb ,Ug;gJ njhpAk;. me;j fhy;fs; fplf;Fk; ghq;fpy; mth;fs; J}q;fp tpl;lhh;fsh my;yJ tpopj;J ,Uf;fpd;whh;fsh vd Cfpf;f KbAk;. mijg;ghh;j;J jhd; fs;sUk; jq;fil ifthpitiaf; fhl;LwJ. ”vj;jpid kzpf;F mq;fps; Muk;gkhFk;” ”,uT vl;L kzpf;F. . . `a;iyw;whd tplaq;fs;> ghl;Lf;fhuiu hp. tp.apYk; fhl;Lthh;fs;. ehq;fs; ,uTf;F ghh;f;fyhk;” gpwF rikay;. . . rhg;ghL. . . rhe;jpapd; GU\d; Fl;bj;J}f;fk; Nghlg; Ngha;tpl;lhh;. R[p jdJ ,-nkapy;fis nrf; gz;zpf; nfhz;L ,Ue;jhs;. ehDk; rhe;jpAk; gioa fijfs;. . .Gjpa fijfs;. . .vd nghOJ gythwha;g; Ngha;f; nfhz;L ,Ue;jJ. vq;fs; nrhe;jf;fhuh;fs;. . .mth;fspd; Nfhgq;fs;. . .rhe;jpapd; fypahzj;Jld; gphpe;j FLk;gq;fs; mk;khd;tpd; nrj;j tPl;Lld; xd;W Nrhe;jJ. . . mt;thNw gf;fj;J ehl;by; rhe;jp ,e;jid tU\k; ,Ue;Jk; ahh; vq;F ,Uf;fpwhh;fs; vd;W njhpahky; ,Ue;jJk;. . . vq;fSf;Fs; ehq;fs; NghLk; rpd;df; rpd;df; NfhLfSk; Nfhgq;fSk; vj;jid nghpa gs;sj;jhf;Ffshf gpse;J Ngha; tpLfpd;wd. fijj;Jf; nfhz;Nl ,Ue;Njhk;. xU ,lj;jpy; rhe;jp Nfl;lhs;>”nrhy;Yq;Nfh ePq;fs; Vd; fypahzk; nra;ahky; ,Ue;jdpq;fs;?”


45

”cq;fSf;F nlypNghdpiy nrhd;d mNj fhuzk; jhd;. . . nra;af;$lhJ vz;L ehd; ,Uf;Nfy;iyNa. . .xU ,uz;L khjk; Njtjh]; tho;f;if tho;e;jJ cz;ikjhd;. . .gpwF xNu gbg;G. . . mJ xU ituhf;fpak;. .mjpiy fiu fz;l gpwF tPl;lhh;iw Mf;fpid jhq;Nfyhky;. . vd;idg; Nghiy fk;gpA+l;lh; gbr;r ngl;il vd;W nfhOk;gpiy Ntiy ghh;j;j xz;il mDg;gp itf;f. . .mJ. . $l;bf; nfhz;L te;j V[d;l; nghbaNdil n`hyz;biy ,wq;fpg; Nghd gpwF. . .jpUk;gTk; . .. ce;j fypahzk;. .Ngr;Rfs;. . .rhjfq;fs;. .vy;yhj;jpiyAk; ek;gpf;if ,y;yhky; Nghr;R . . kw;wJ mJ mJfis me;j tajpiy re;Njh\kha; nra;jpUf;f NtZk;. . .re;Njhrkha; tho;e;jpUf;f NtZk;” rhe;jpapd; jiy Fdpe;jpUe;jJ – ’jd;dhy; vd ftiyg;gLfpwhNsh vd;dNth. . .’ ehd; epidj;j khjphp mts; jiy epkph;e;j nghOJ fz;fs; rpte;jpUe;jJ. ”rhe;jp vd;d ele;jJ” xd;Wkpy;iy vdj; jiyahl;btpl;L vOe;J Nth\pq; &Kf;Fs; Nghdhs;. mtisf; ftiyg;gLj;jp tpl;lNdh vd kdk; f\;;l;lg;gl;lJ. Nth\pq; &Kf;Fs; mjpf Neuk; epw;gJ Nghy ,Ue;jJ. . mOfpd;whNsh. . . rhe;jpapd; fztDk; J}f;fj;jpy; ,Ue;J vOe;J tu vy;NyhUf;Fkha; ehd; NjdPh; Cw;wp vLj;Jf; nfhz;L te;Njd;. rhe;jp jiyia ed;F thhp> Kfj;jpw;F gTlk; Nghl;lf; nfhz;L ntspNa te;J Nrhghtpy; mkh;e;jpUe;jhs;. fz;fs; ,d;dKk; rpte;jpUe;jJ. gpd;G vd;d epidj;jhNsh. . .jd; miwf;Fs; Ngha; jhd; nfhz;L te;jpUe;j gyfhuq;fis vLj;J te;J vdf;F Kd;dhy; itj;jhs;. midtUk; Urpj;J rhg;gpl;lgb nwh];fpy ng];hpnty; gw;wpa fij kPz;Lk; njhlq;fpaJ. ehY ehisf;Fk; Fiwe;jJ xt;nthUtUf;Fk; ,uz;lhapuk; FNwhd;fs; nrythFk;. mjidr; Nrh;g;gjw;fhfNt tUlk; Kof;F ,e;j ,isQh;fs; filfspSk; nw];Nuhuz;fspYk; rpd;d rpd;d Ntiyfs; ghh;g;ghh;fs;. . .,jdhy; tUk; yhgk; vj;jidNah ey;y tplaq;fSf;F nrytplg;gLk;. . . ,yq;ifapy; Rdhkp te;j nghOJ $l ,th;fs; fhR nfhLj;jth;fs;.


46

vdJ if hPtPapd; hpNkhl;il mOj;jpaJ. nwh];fpy nt];hpty; Muk;gpj;J tpl;bUe;jJ. ”ghUq;Nfh rdj;ij” ”mk;khb. . . ,bgl;Nl nrj;J NghFq;fs; Nghiy fplf;F” hP. tP.apd; fkuh vy;yh ,lj;ijAk; Rw;wp te;jJ. .Nkilia. . . ghlfiu. . .rdf;$l;lj;ij. . . mjpYk; Mz;fspd; Njhs;fspy; VwpapUe;J nfhz;L thdj;ij Nehf;fp ,U iffisAk; ePl;bagb re;Njh\ kpFjpahy; Js;Sk; ngz;fis fkuh Rw;wp tisj;J fhl;bf; nfhz;L ,Ue;jJ. ”fQ;rh my;yJ J}s; ghtpf;fhl;b cg;gpb cw;rhfk; tuhJ” ehd; nrhy;ypf; nfhz;L ,Ue;Njd;. vq;fs; ehy;thpd;; fz;fs; hP. tp. apd; jpiuia tpl;L miraNt ,y;iy. hP. tP.apd; fkuh Nkilapy; ,Ue;J Rkhh; 100 kPw;wj;ij js;sp Nghf;f]; gz;zpaJ. mq;F Fiwe;jJ 100 Mz;fSk; ngz;fSkhf ,Ug;ghh;fs;. clk;gpy; xU nrhl;Lj;Jzp $l ,Uf;ftpy;iy. midtUk; Xl;lg;ge;je;jpw;F Maj;jkhfpf; nfhz;L ,Ue;jhh;fs;. ,e;j rdf;$l;lj;ijAk; NkiliaAk; Rw;wp Xlg; Nghfpd;whh;fs;. ,ilapy; rfjpfs;. .NrWfs;. .cs;s gpuNjrq;fSf;Fs; vy;;yhk; Xlg; Nghfpd;whh;fs;. . . rpyNtis Nrw;wpDs; fple;J fl;bg; Gus;thh;fs; “hP. tp.ia Xt; nra;al;lh” “Vd;” R[p fj;jpdhs;. mth;fspd; Xl;lk; njhlq;fp tpl;lJ. kpf kfpo;r;rpahf . .ve;j $r;rKk; ,y;yhJ. . .fkuh vt;tsT fpl;lr; nrhd;whYk;. . . “cq;fSf;F ghh;f;f mhpaz;lkha; ,y;iyah” “vJ mhpaz;lk;. . . N[h;kd;fhhpia jd; kfd; itr;rpUf;fpwhd; vz;Lk; njhpQ;R nfhz;L R[pia nghk;gpis Nfl;L xU aho;g;ghz kDrp vq;fil tPl;il te;jhNt . . .cd;idf; fl;l te;jpl;L n`hyz;biy ,wq;fpg; NghdhNs xUj;jp. . . Nghluhiy $l;bf; nfhz;L thwd; vz;L rpd;dg; ngl;ilf;F kaf;f kUe;;ijf; FLj;J fw;gopr;rhNd xUj;jd;. . .,e;jpahtpiy gpsl; thq;fpj; jhwd; vz;Ll;L fhir vy;yhk; vLj;Jf; nfhz;L jiykiwthdhNd xUj;jd; . . . mz;zh mz;zh vz;L ,tNuhil capuha; gofpf; nfhz;L mtUf;F ehkk; Nghl;Ll;L fdlhf;F XbdhNd xUj;jd;. . Nfhapy; cz;baapiy Nrh;j;j fhir Vg;gk; tpl;lhq;fNs. .mtd;fs;. .


47

xt;nthU ehl;bYk; rPl;Lfis Kwpr;Rf; nfhz;L kw;w ehl;Lf;F mfjp jQ;rk; Nfl;L XLwhq;fNs. . .mtd;fs;. . . iffisf; FYf;fp nfhz;L fhYf;F fPio Fwpgwpf;fpwhq;fNs. . .mtd;fs; XLwJ jhd; eph;thz Xl;lk;. . .mUtUg;G. . . ,td;fs; XLwjpiy vd;d ,Uf;F. . .” ,Ugj;ije;J tUlj;Jf;F Kjy; ifyhrgjp muq;fpy; NgRk; nghOJ ,Ue;j mNj MNtrk;. mtsplk; nfhQ;rKk; Fiwe;jpUf;ftpy;iy. ,e;jf; Nfhgk; ,tSs; vq;fpUe;J te;jJ. . .,tSf;Fs; ,g;gpb xU rhe;jpah. . . “rhe;jp gpsP]; wpyhf;];” fztd; MWjy; gLj;jpdhh;. fijr;R fijr;Rf;nfhz;Nl fisj;Jg; Ngha; Nrhghtpy; fz;iz % bf;nfhz;L ,Ue;jhs;. eph;thz Xl;lk; njhlh;e;J nfhz;L ,Ue;jJ. mts; nrhd;dJ mj;jidAk; epahak;. R[p vOe;J Ngha; vd; fk;gpA+l;lhpd; Kd;dhs; mkh;e;jhs;. “mq;fps; cq;fspl;il Ng]; Gf; ,Uf;fh” “Xk;. . .vJf;F Nff;fpwpas;” “Rk;kh jhd;” * mLj;jehs; ehd; vOk;g Kjy; rhe;jp vOk;gp KOfp jiyia <uk; Jilj;Jf; nfhz;bUe;;jhs;. ”cq;;fSf;F NjdPh; Cw;wl;lh. . .,y;iy Fspr;rpl;L Fbg;gpq;fsh. .” ”Fspf;fpw gof;fk; FiwT. . nghWq;Nfh Kfk; fOtpf; nfhz;L thwd;” ehd; Fspj;J tUk; nghOJ mth;fs; %tUk; Frpdp [d;dy; topNa nwh];fpy ng];hpty; ele;j ,lj;ijg; ghh;j;Jf; nfhz;;L ,Ue;jhs;. xU kdpj mirTk; ,y;iy. $luq;fspy; kl;Lk; nky;ypa fhiyg;gdp gbe;jpUe;;jJ Nghyj; njhpe;jJ. ”,dp ntapy; te;;J uhj;jphp mbr;rJ vy;;yhk; Kwpaj;jhd; rdk; vOq;fs; . . mJ rhp cq;fSf;F uhj;jphp epj;jpiu vg;gpb?”


48

”vd;d ftiy vz;lhYk; xOq;fh epj;jpiu nfhs;Swdhd;. . .Mdhy; uhj;jphp. . .vd;d vd;d fdTfs; vy;yhk; te;jJ njhpAkh? gaq;fuk;” ,J rhe;jp. ”mg;gpb vd;d fdT” ”,q;if VNjh INuhg;gh ehL Nghiy fplf;F. . .Njh;j;jpUtpoh ele;J nfhz;L ,Uf;F. . .xNu rdf;$l;lk;. . .ePq;fSk; mJf;Fs;is epf;fpw khjphp ,Uf;F. .. jpBnudg; ghh;j;jhy; Njiu ,Oj;Jf; nfhz;L thw Ml;fspiy ehiyQ;R NgUf;F clk;gpiy xU JzpAk; ,y;iy. .. mJ Nghiy fw;G+ur; rl;bNahil Nghw xU md;hpAk;; mk;kzkha; Ngha;f; nfhz;L ,Uf;fpw khjphp ,Ue;jJ. . . jpLf;fpl;L Kopr;rpl;ld;” R[p tpOe;J tpOe;J rphpj;jhs;. ”New;W fijr;rij epidj;Jf; nfhz;L gLj;jpUg;gpas;. . . R[p nra;j fpuhgpf;]; cq;;fis ey;yh ,d;];gpNu\d; nrA;jpUf;f Ntz;Lk;” ”n[];” vd;W R[p jdJ fl;il tpuiy cah;j;jp jdJ ntw;wpffhd mq;fPfhuj;ij njhptpj;jhs;. ”vOk;gp jz;zpiaf; nfhQ;rk; Fbr;rpl;L gLg;gk; vz;lhy; me;j N [h;kd; md;hpAk;;> cq;fSf;F Ngrpte;j ngl;ilAk; cLg;gpy;yhky; ghhpiy ,Ue;J Nfhg;gp Fbr;Rf; nfhz;L ,Uf;fpdk;. . . ,g;gpb ,uT KOf;f epj;jpiuNa ,y;iy” ”,g;gpb fdT fhz ntspf;fpl;Bq;fs; vz;lhy; vj;jpid Ngiuf; fhz Ntz;b tUk; njhpAkh?” ,g;nghOJ mth;fs; %tUk;; nff;nfl;lk;; tpl;Lr; rphpj;jhs;. New;Wg;; gpd;Nduk; fz;fs; rptf;f mOjts; ,g;nghOJ nff;nfl;lk;; tpl;Lr; rphpf;f re;Njh\kha; ,Ue;jJ. * mLj;j %d;W ehSk; XbaNj njhpahky; Xbg;NghdJ. ,e;jg; gazj;ij ed;whf mDgtpj;jJk; mjpfkhf re;Njh\kha; ,Ue;jJk; ehDk; R[pAk; jhd;. mts; epj;jpiu nfhz;l Neuj;ij tpl kpr;r Neuk; KOf;f vd;idr; Rw;wpf; nfhz;L jhd;. vdf;Fj; njhpahj vj;jidNa tplaq;fis fk;gpA+l;lhpy; vdf;Fr; nrhy;ypj; je;J vd;id gpukpf;fr; nra;jhs;. mNjNghiy nld;khh;f;fpd; kpfg; nghpa fk;gpA+l;lh; kpA+rpaj;ij ehd; fhl;ba nghOJ mtSk; gpukpj;Jg; Nghdhs; - me;jg; nghpa N[h;fd; ehl;by; ,y;yhjit vj;jidNah ,e;jr; rpwpa ehl;by; cs;sJ vd.


49

gfy; KOf;f cyhj;J. . . gpd;Nduj;jpy; rdelkhl;lk; Fiwe;j flw;fiufspy; ehDk; R[pAk; jfg;gDk; Fspj;Jf; nfhz;L ,Uf;f vq;fs; cLg;Gfis ghJfhj;Jf; nfhz;L rhe;jp flw;fiuapy; ,Ue;jhs;. xt;nthU ehSk; tPL jpUk;Gk; nghOJ rhe;jp nrhy;Yths;> ”fl;lhak; ,ts; jdpa nwapd; vLj;J cq;fspl;il te;jpLts; . . . ,ts; ahNuhilAk; ,g;gpb xl;bajpy;iy” vd;W. ,d;W mth;fspd; gazk;. vdJk; R[papd; kdJf;Fs;Sk; xU %l;lk;. ,UtUNk ntspf;fhl;ltpy;iy. rhe;jp jq;fSf;F gazj;Jf;Fk;> vdf;F xU fpoikf;F NghjpasT ntt;NtW tpjkhd rhg;ghLfSk; nra;J gpwpr;rpy; itj;J tpl;L Gwg;gl Maj;jkhdhs;. ”,dp vg;g tUtPq;fs;. . .” ”,dp ehq;fs; tNuy;iy. . .ePq;fs; N[h;kdpf;F thq;Nfh” midtUk; ypg;by; fPNo ,wq;fpNdhk;. fhh; flw;fiur;rhiy Nwhl;by;. . . ,g;nghOJk; kf;fs; flw;fiuapy; gLj;jpUf;fpwhh;fs;. . . mJ gw;wp ahUNk myl;bf; nfhs;stpy;iy. fhhpDs; nghpa mikjp epytpaJ. Gifapu epiyaj;jpy; fhiuf; nfhz;L Ngha; epWj;jpa NghJ ,d;Wk; mNj rdf;$l;lk;. ng];hpntYf;F te;j vy;NyhUk; jpUk;gp mth; mth;fs; Ch;fSf;Fk; kw;;iwa INuhg;gpa ehLfSf;Fk;; Nghf epw;fpd;;whh;fs; - vy;NyhUk; ed;F fisj;Jg; NghapUf;fpwhh;fs; cLg;Gfs; kpfTk; Cj;ijahf ,Uf;fpwJ. R[p kpfTk; ,Wfpg; NghapUe;jhs; - ve;j NeuKk; ntbj;Jg; Ngha;tpLths; NghypUe;jJ. vdf;Fs; ehDk; mg;gbj;jhd;. vd; njhz;il fl;bg; NghapUe;j;j Nghy xU czh;T. ,e;j nksj;ij cilj;J mtis re;Njh\khf top mDg;g Ntz;Lk; vd;W kdk; vz;zpaJ. gukFU mz;iz ,d;Wk; epd;W nfhz;L ,e;j thu Gjpa kf;frPd;fspd; ml;ilg; glq;fis ghh;j;Jf; nfhz;L epw;fpwhh;. ifapy; cs;s ifj;njhiy Ngrpapy; ahUlNd fijj;Jf; nfhz;L epw;fpwhh;> “ePq;fs; gag;gpl Ntz;lhk;. .. mq;if fhR FLj;jhy; ,Q;ir nghbad; tPl;L thrypiy. . . “


50

.gukFU mz;izapd; clk;gpy; xU nrhl;Lj; JzpizAk; fhztpy;iy. vdf;Fr; rphpg;ig mlf;f Kbatpy;iy. R[piaj; jpUk;gpg; ghh;j;Njd;. “mq;fps; ePq;fs; vJf;Fr; rphpf;fpwpq;fs; vd;W njhpAk;” vd;w tpl;L jhiaapd; Koq;ifapy; fps;spdhs;. rhe;jpf;F rphpg;ig mlf;f Kbahky; fz;fspy; ePh; jOk;gpaJ. R[p nkJthf vd; fhJf;F fpl;lthf te;J> “me;j Ms; nts;is epwk; vz;lhYk; gwthapy;iy. . .” nrhy;yp Kbf;f Kjy; nff;fl;lk; tpl;Lr; rphpf;fj; njhlq;fpdhs;. “INah. .INah. .. gpsp]; . . ePq;fs; ,uz;L NgUk; nghpa Nkhrk;” rhe;jp vq;fs; ,uz;L NgiuAk; md;ghf fz;bj;jhs;. Gifapujk; Nkilf;F tUk; tiu me;j rphpg;G mlq;fNtapy;iy. ஥ன்஫ி:ப௃கங்கள்


51

ப௃.வ஧ா யின் 'தி஫஦ாய்யின் புதின திலசகள்'

ப௃.பதர அ஬ர்கள் இனங்மகத் ஡஥றழ் இனக்கற஦ உனகறல் ஥றக ப௃க்கற஦ ஆற௅ம஥கபில் எபே஬ர். க஬ிம஡, சறறுகம஡, ஢஬ணம், ீ ஬ி஥ர்சணம், ஋ணப் தன துமநகபிற௃ம் ஡ணது ஡றநம஥கமபக் கரட்டி஦஬ர். இ஡ழ் ஆசறரி஦பேம் கூட. ஦ரழ்ப்தர஠த்஡றனறபேந்து ப஬பி஬ந்஡ ஡றமசகள் ஋ன்ந சறநந்஡ ஬ர஧ இ஡஫றன் ஆசறரி஦஧ரகக் கடம஥஦ரற்நற஦஬ர். இ஬ற்மந஬ிட சறநப்தரக இ஬஧து சறந்஡மண ஆற்நமனக் கூநனரம். ஥ற்ந஬ர்கள் பசரல்஬ம஡ ஷ஬று ஬ரர்த்ம஡கபில் பசரல்னறக் பகரண்டிபேப்த஬ர் இ஬஧ல்ன. இ஧஬ல் ஬ரங்கர஡ சு஦சறந்஡மண஡ரன் அ஬஧து பதபே ப௃஡ல். ஢ரன் அ஬஧து ஧சறகன். அ஬஧து தன க஬ிம஡கமப ஥றகவும் ஧சறத்஡஬ன். ஆஷ஡ஷதரன அ஬஧து சறறுகம஡கற௅ம், ஢ர஬ற௃ம் கூட ஋ணக்குப் திடித்஡஥ரணஷ஡. ஋ணஷ஬ இந்஡ கட்டும஧஦ரணது அ஬஧து ஬ி஥ர்சண த௄ல் தற்நற஦ ஬ி஥ர்சண஥ரக இபேக்கும் ஋ண ஢ரன் ஢ம்த஬ில்மன. பதபேம்தரற௃ம் ஢ரன் ஧சறத்஡ம஬஦ரகஷ஬ இபேக்கும். யிநர்ச஦ம் என்஫ால் என்஦?


52

இந்஡ த௄மனப் தடித்஡ஷதரது ஬ி஥ர்சணம் தற்நற஦ தல்ஷ஬று சறந்஡மணகள் ஋ன்ணப஬ில் ப௃கறழ்வு பகரண்டண. அம஬ தற்நற சறன கூநற஬ிட்டு ப௃஫ம஥஦ரக த௄ற௃க்குள் த௃ம஫஦னரம் ஋ண ஋ண்ணுகறஷநன். இனக்கற஦ ஬ி஥ர்சணம் ஋ன்நரல் ஋ன்ண? இனக்கற஦ ஬ி஥ர்சணம் ஋ன்தது எபே தமடப்மதப் தடித்஡ல், ஆய்வு பசய்஡ல், அ஡ன் இனக்கற஦த்஡ன்ம஥ம஦ ஥஡றப்தீடு பசய்஡ல், தமடப்புப் தற்நற஦ இனக்கற஦ ஬ிபக்கம், அப் தமடப்தின் ஷ஢ரக்கம், அது ஬ரசகணிடத்தும் த஧ந்஡ப஬ில் சப௄க ஢றமன஦ிற௃ம் ஌ற்தடுத்஡க் கூடி஦ ஡ரக்கங்கமப ஆ஧ரய்஡ல் ஋ண தன ஢றமனகமபக் பகரண்டது ஋ணனரம். ஢஬ண ீ இனக்கற஦ ஬ி஥ர்சணங்கள் ஧சமணக் குநறப்புகபினறபேந்து ப௃ற்நறற௃ம் ஷ஬றுதடுகறன்நண. பதபேம்தரற௃ம் எபே தமடப்தரபி஦ின் தமடப்தரற்நல் ஋வ்஬ரறு ப஬பிப்தடுகறநது. ஋த்஡மக஦ உத்஡ற஦ில் தமடக்கப்தட்டுள்பது, தமடப்தின் கபே தற்நற஦ கபேத்஡ரடல், தமடப்தரபி஦ின் இனக்குகள் குநறத்஡ ஡த்து஬ரர்த்஡ ஬ிபக்கம், அது தற்நற஦ ஬ி஬ர஡ம் ஆகற஦ணவும் ஬ி஥ர்சணத்஡றல் அடங்கனரம். ஬ி஥ர்சணம் பசய்஦ ஬பேம்ஷதரது பதபேம்தரற௃ம் எபே இனக்கற஦ ஷகரட்தரடு ஬ி஥ர்சறப்தசர் ஥ண஡றல் அடி஢ர஡஥ரக இ஦ங்கறக் பகரண்டிபேக்கும். அது ப஬பிப்தமட஦ரண஡ரக இபேக்கனரம் அல்னது ஥மநப௃க஥ரகச் சுட்டப்தடனரம். அல்னது ப௃ழும஥஦ரக ஥மநப௃க஥ரகச் பசரல்னப்தடனரம். ஆணரல் இனக்கற஦ ஬ி஥ர்சகர்கள் ஋ல்ஷனரபேம் ஋ப்ஷதரதும் ஷகரட்தரட்டரபர்கபரக இபேப்தது இல்மன. ஡ரணரக எபே ஷகரட்தரட்டிற்குள் ஡ன்மண ப௃மணப்தடுத்஡ர஬ிட்டரல் கூட ஌ஷ஡ர எபே கபேத்து ஢றமனஷ஦ரடு அ஬ர் உடன்தட்டிபேப்தம஡ ஥றுக்க ப௃டி஦ரது.


53

ஆணரல் கபேத்துகள் ஢றமன஦ரணம஬ அல்ன. கரனத்஡றற்கு கரனம் ஥ரறு஬ண ஋ன்தம஡ப௅ம் கபேத்஡றல் பகரள்ப ஷ஬ண்டும். யிநர்ச஦த்லத நீ ஫ினது ஧லடப்பு ஢ரன் எபே ஥பேத்து஬ன். தனபேக்கு ஥பேந்து பகரடுக்கறஷநன். ஆணரல் கு஠ப்தடுத்து஬து ஢ரன் அல்ன. மகனர஦ரத்஡றல் உள்ப கடவுற௅ம் அல்ன. அ஬ணது உடல் ஡ன்மணத்஡ரஷண கு஠ப்தடுத்துகறநது. அஷ஡ஷதரனத்஡ரன் ஬ி஥ர்சணங்கற௅ம், ஬ி஥ர்சகர்கற௅ம். ஬ி஥ர்சகர்கள் தமடப்புகமப ஬ி஥ர்சறக்கறநரர்கள். ஡றபேத்஡ங்கள் ஷ஬ண்டும் ஋ன்கறநரர்கள். அத்துடன் அ஬஧து கடம஥ ப௃டிந்து஬ிடுகறநது. ஥பேத்து஬னுக்கு சறகறச்மச அபிப்ததுடன் கடம஥ ஡ீர்ந்து஬ிடுகறநது. உ஦ிம஧க் பகரடுப்ஷ஡ர தநறப்தஷ஡ர அ஬ன் அல்ன. அஷ஡ஷதரன ஬ி஥ர்சகன் எபே தமடப்பு தற்நற ஡ணது ஬ி஥ர்சணங்கமப ப௃ன்ம஬க்கனரம். ஆ஦ினும் அந்஡ப் தமடப்பு கரனம் கடந்தும் ஬ர஫ப் ஷதரகறந஡ர அல்னது அற்த ஆப௅சறல் ஥டி஦ப் ஷதரகறந஡ர ஋ன்தது அந்஡ப் தமடப்தில் ஥ட்டுஷ஥ ஡ங்கறப௅ள்பது. தமடப்தின் கண஡ற஦ிற௃ம், சப௄கத்஡றற்கரண அ஡ன் த஦ன்தரட்டில் ஡ங்கறப௅ள்பது. அர்த்஡஥றன்நறத் தூற்று஬தும் ஷதரற்று஬தும் ஢ல்ன ஬ி஥ர்சணங்கபில் இபேக்கரது. ஋஥து கபேத்ம஡ ஬னறப௅றுத்து஬து ஷதரனஷ஬ ஥ற்ந஬ர் கபேத்துக்கமபப௅ம் ஥஡றக்கத் ப஡ரிந்஡றபேக்க ஷ஬ண்டும். அஷ஡ ஷ஢஧த்஡றல் ஡ணது கற்மக ஆற்நனரற௃ம், த஧ந்஡ அனுத஬த்஡ரற௃ம் பதற்றுக் பகரண்ட பு஡ற஦஬ற்மந சப௄கத்஡றற்கும்; தமடப்புனகறற்கும் கடத்தும் கடம஥ம஦ப௅ம் ஬ி஥ர்சகன் ஥நந்து ஬ிடக் கூடரது. ஆணரல் அ஬ற்மந ஷ஢ர்ம஥஦ரகவும், கண்஠ி஥ரகவும். ஡ரிசணத்துடனும் பசரல்஬து அ஬சற஦ம். இல்மனஷ஦ல் ஬ி஥ர்சணத்ம஡ கரனம் தூக்கற ஋நறந்து ஬ிடும். ஆணரல் அந்஡ப் தமடப்பு ஢றமனத்து ஢றங்கும்.


54

ப௃.வ஧ா வும் அயபது ஧லடப்பு஬கும் ப௃.பதர அ஬ர்கள் ஋஥து தமடபுனகறல் ஬ி஧ல் ஬ிட்டு ஋ண்஠க் கூடி஦ அற்பு஡஥ரண தமடப்தரபிகபில் எபே஬ர். க஬ிம஡, சறறுகம஡, ஢஬ணம், ீ ஷதரன்ந தமடப்புனக்கு அப்தரல் ஬ி஥ர்சணத்துமந஦ிற௃ம் ஡ணது ஡ணித்து஬த்துத்ம஡க் ப஬பிப்தடுத்஡ற஦஬ர். இனங்மக஦ில் ஡஥றழ் இனக்கற஦த் துமந ப௃ற்ஷதரக்கு ஢ற்ஷதரக்கு திரிந்து ஢றன்று ஬ரிந்து கட்டி ப௃஧ண்தட்டு ஢றன்ந ஷதரது, இனக்கற஦ச் சறந்஡மண ஥஧தில் இற்மந஬ம஧ இல்னர஡ புது ஬ச்மசப் ீ தரச்சற஦ ப௃.஡மப஦சறங்கத்஡றன் ஥஧தில் ஬ந்஡஬ர் ப௃.பதர. கபேத்து ப௃஡ல்஬ர஡ம் பதரபேள் ப௃஡ல் ஬ர஡ம் ஋ண இபே ப௃மணப்தட்ட சறந்஡மண ஢றன஬ி஦ஷதரது ஆத்஥ரர்த்஡ம் சரர்ந்஡ பு஡ற஦ சறந்஡மண ஊற்மந தி஧஬ரகறக்க ஬ிட்ட஬ர் ப௃.஡. ப஥ய்ப௅ள் ஋ன்ந அ஬஧து ஋ண்஠க்கபே இனங்மகம஦ ஬ிட ஡஥ற஫கத்஡றல் கூடி஦ ஬஧ஷ஬ற்மதப் பதற்நது ஋ண ப௃.பதர அ஬ர்கஷப ஏரிடத்஡றல் பனரல்னற஦ிபேக்கறநரர். ப௃.பதர தமடப்புகபிற௃ம் ஬ி஥ர்சணங்கபிற௃ம் இந்஡க் கபேத்து உள்ற௅மநந்து ஢றற்தம஡ ஡ீ஬ி஧ ஬ரசகர்கள் அநற஬ர். '஡றநணரய்஬ின் பு஡ற஦ ஡றமசகள்' ஋ன்தது ப௃.பதரன்ணம்தனம் அ஬ர்கபின் பு஡ற஦ த௄னரகும். அ஬ர் தன ஬பேடங்கபரக ஋ழு஡ற஦ ஬ி஥ர்சணக் கட்டும஧கபின் ப஡ரகுப்தரக இந் த௄ல் ப஬பி஬ந்துள்பது. 400 தக்கங்கற௅க்கு ஷ஥ல் ஬பேம் இந்஡ ஢ரனறல் உள்ப தமடப்புகள் ஢ரன்கு பதபேம் திரிவுகபரகப் திரிக்கப்தட்டுள்பண. 1. அநறப௃க ஬ி஥ர்சணம் 2. ஬ி஥ர்சணம் 3. ஆய்வு ஢றமன சரர்ந்஡ ஬ி஥ர்சணம் 4. ஋஡றர்஬ிமண ஬ி஥ர்சணம்


55

஡றநணரய்஬ின் பு஡ற஦ ஡றமசகள் ஋ன்ந இந்஡ த௄ல் ஥றகவும் கண஡ற஦ரணது. ஢ரன் ஆ஧ம்தத்஡றல் கூநற஦ம஬ ஷதரன்ந தன கபேத்துக்கமப உள்படக்கற஦ிபேப்த஡ரகஷ஬ கபேதுகறஷநன். ஆணரல் ப௃.பதர ஬ின் த௄ல் அ஬ற்நறற்கு ஷ஥ற௃ம் பசல்கறநது. இது 400க்கு ஷ஥ற்தட்ட தக்கங்கமபக் பகரண்டது ஋ணஷ஬ அப஬ில் கண஡ற஦ரணது. அம஡஬ிட அ஡ன் உள்படக்கம் கண஡ற஦ரணது ஋ண உறு஡ற஦ரகச் பசரல்னனரம். தன தமடப்புகள் தற்நற஦ கூர்ம஥஦ரண ஬ி஥஧சணங்கமப ம஬க்கறநது. ஆணரல் அத்துடன் ஥ட்டுப்தட்டு ஢றற்கரது ஬ி஥ர்சணத் துமந஦ின் பசல்ப஢நறகமபப௅ம் பதசுகறநது. அ஡ற்கும் அப்தரல் அது பசல்ன ஷ஬ண்டி஦ பு஡ற஦ ஡றமசகமபப௅ம் சுட்டி ஢றற்கறநது. புரி஦ர஡ இமங்கபின் பத஦ர் உ஡றர்ப்புப் த஦ப௃றுத்஡ல்கள் இ஬ரிடம் இல்மன. ஆங்கறனச் பசரற்கமப அணரச஦஥ரக பதய்து ஬ரசகமண ஡மகப்தில் ப௄ழ்கடிக்கதும் இல்மன. ஥ரர்க்ஸீ஦ம், பதண்஠ி஦ம், ஡னறத்஡ற஦ம், ஦஡ரர்த்஡ம், தின்஢஬ணத்து஬ம், ீ ஆத்஥ரர்த்஡ம் ஷதரன்ந தல்ஷ஬று கபேத்து ஢றமனகமப அடிப்தமட஦ரகக் பகரண்டு இன்று ஬ி஥ர்சணங்கள் பசய்஦ப்தடுகறன்நண. யிநர்ச஦த்தில் ஧லடப்஧ின் த஭ம் தமடப்புகமப ஬ி஥ர்சறக்க ஬பேம் எவ்ப஬ரபே஬பேம் அ஬ற்மந ஡஥து கபேத்துத் ஡பங்கற௅க்கு ஌ற்தஷ஬ ஬ி஥ர்சறக்கறநரர்கள். இது எபே ஬ி஡த்஡றல் ஡஬ிர்க்க ப௃டி஦ரது ஋ன்நஷதரதும் அது சரி஦ரண஡ரணர? இல்மன ஋ன்கறநரர் ப௃.பதர ப஡பி஬ரக. தமடப்பு ஋த்஡பத்஡றல் ஋ழு஡ப்தட்டது ஋ன்தம஡ ம஬த்து அம஡ ஬ி஥ர்சறக்க ஷ஬ண்டும் ஋ன்று பசரல்கறநரர். '஬ி஥ர்சணம், ஆய்வு கட்டும஧ ஋ன்தம஬ ஢஥து அநற஬ின் ஡பத்஡றல் ஥ட்டுஷ஥ இ஦ங்குதம஬' ஌ன்கறநரர். தக்கம் 170. ஆணரல் ஆக்க இனக்கற஦ம் ஋ண ஬பேம்ஷதரது அநறவு,


56

உ஠ர்வு, அடி஥ணம், பூர்஬க ீ ஥பம் உணப் தன ஡பங்கள் இ஦ங்க ஆ஧ம்திக்கறன்நண. இவ்஬ரறு தன ஡ப சக்஡றகமப இழுத்து ஬பேம் ஆக்க இனக்கற஦ம் ஆற்நல் ஥றக்க஡ரக அம஥கறநது ஋ன்கறநரர். அணரல் அம஬ அமணத்தும் எபே தமடப்தில் அல்னது தமடப்தரபி஦ில் இபேக்கும் ஋ண ஋஡றர்தரர்க்க ப௃டி஦ரது. ஋ணஷ஬ தமடப்மத ஬ி஥ர்சறக்க ப௃஦ற௃ம் எபே஬ர் ஋ன்ண பசய்஦ ஷ஬ண்டும். 'தமடப்மத ஋ழு஡ற஦ க஬ிஞன் ஋ந்஡த் ஡பத்஡றன் பசல்஬ரக்கரல் தர஡றக்கப்டடுள்hன் ஋ன்தம஡ அநற஦ ஷ஬ண்டும். ஷ஥ல்஥ண அநறவுத் ஡ப஥஡, உ஠ர்வுத் ஡ப஥ர, அடி஥ணத்஡ப஥ர, இ஬ற்மநப௅ம் கடந்஡ற஦ங்கும் ஆன்஥ீ கத் ஡ப஥ர அல்னது ப஬றும் உபேக்க உ஠ர்வு ஋ணப்தடும் ப஢ப஬iஅ஢ப஬஦ட ஡ன்ம஥ ஬ரய்ந்஡ ஷ஥ஷனரட்ட உ஠ர்வுத் ஡ப஥ர ஋ன்தம஡ அநறந்து பகரண்ஷட அ஡றல் புகஷ஬ண்டும். அநறவுத் ஡பத்஡றற்கு தமடப்மத உ஠ர்வுத் ஡பத்஡றற்கு உரி஦ அபவுஷகரல்கமபக் பகரண்டு ஷ஡ம஬஦ின்நற அபக்கச் பசல்னக் கூடரது. இஷ஡ ஷதரன ஆன்஥ீ க உ஠ர்வுத்஡பங்கற௅கு உரி஦ என்மந அம஡ ஋ட்'ட ப௃டி஦ர஡ அநறவுத் ஡பத்஡றல் ஥ட்டும் ம஬த்துப் தரர்க்க கூடரது' ஥ிஜ யாழ்யிலும் த஭ங்கல஭ இ஦ம் காணல் ஆணரல் இந்஡த் ஡பவு அபவுஷகரல்கள் தமடப்புகமப ஬ி஥ர்சறக்கும் ஷதரது ஥ட்டு஥ல்ன ஋஥து ஢றஜ ஬ரழ்க்மக஦ிற௃ம் கமடப்திடிக்க ஷ஬ண்டி஦ என்று. தல் ஷ஬று ஡஧த்஡றணபேக்கும் த஦ன்தரடுமட஦ ஬ிட஦த்ம஡ ப௃.பதர க஬ிம஡ ஬ி஥ர்சணத்஡றல் பசரல்னற஦ிபேப்த஡ரக ஋ணக்குப் தடுகறநது. இந்஡ இடத்஡றல் ஢ரன் ஋ன்மணப் பதரபேத்஡றப் தரர்த்ஷ஡ன். ஋ணது ப஡ர஫றல் அநற஬ி஦ஷனரடு ப஡ரடர்புமட஦து. ஥பேந்துகள், ஷ஢ரய், ஬ிஞ்ஞரண ஆய்வுகள் ஋ண எபே தக்கம். ஷ஢ர஦ரபிகள் ஷ஬பநரபே தக்கம். ஆ஬ர்கற௅க்கு இந்஡ அநற஬ி஦ல் ஡பம்


57

பதபேம்தரற௃ம் இபேப்த஡றல்மன. உ஠ர்வுத் ஡பம் அ஬ர்கபது. ஷ஢ரய், ஬னற, உதரம஡, ஥ணக் க஬மன, அ஬ர்கபது கனரசர஧ ஢ம்திக்மககள் ஋ண அ஬ர்கபது ஡பம் ப௃ற்நறற௃ம் ஷ஬நரணது. ஋ணஷ஬ எபே ஥பேத்து஬ன் ஡ணது அநறவுத் ஡பத்ம஡ ஥ட்டும் ம஬த்துக் பகரண்டு ஷ஢ர஦ரபிம஦ கு஠஥ரக்கஷ஬ர ஡றபேப்த஡றப்தடுத்஡ஷ஬ர ப௃டி஦ரது. ஆ஬ர்கபது உ஠ர்வுத் ஡பத்஡றற்குள் ஡ரனும் இநங்கற ஬஧ ஷ஬ண்டும். ஥பேத்து஬னுக்கு ஥ட்டு஥ல்ன. ஆசறரி஦பேக்கு, சட்டத்஡஧஠ிக்கு, கமட ப௃஡னரபி ஥ற்பநரபே஬பேடன் ப஡ரடர்புறும் அமண஬பேக்கும் பதரபேந்தும். ப஡ர஫றல் ஥ட்டு஥ல்ன குடும்த ஥ட்டத்஡றல் கூட அ஬சற஦஥ரணது. ஷ஥ற் கூநற஦ தமடப்தரபி஦ிணது இ஦ங்கு ஡பம் தற்நற஦ கபேத்துக்கள் ஷத஧ரசறரி஦ர் சற஬ஷசக஧த்஡றன் 'ஷதரரின் ப௃கங்கள்' தற்நற஦ ஬ி஥ர்சணக் கட்டும஧஦ில் அடங்கறப௅ள்பது. ஧லடப்஧ா஭னின் த஭ங்கள் ப௃.பதர இக் கட்டும஧஦ில் ஋ங்கும் சற஬ஷசக஧த்ம஡ ஷத஧ரசறரி஦ர் ஋ன்று குநறதிதிட஬ில்மன ஋ன்தம஡ப௅ம் கபேத்஡றல் பகரள்ப ஷ஬ண்டும். க஬ிஞர் சற஬ஷசக஧ம் ஋ன்ஷந குநறப்திடுகறநரர். இதுவும் இ஦ங்கு ஡பங்கள் தற்நற஦ ஥ற்பநரபே ஬ிட஦ம்஡ரன். பதரநற஦ில் தீடத்஡றல் அ஬ர் ஷத஧ரசறரி஦ர் ஋ன்ந ஡பத்஡றல் இ஦ங்குகறநரர். இனக்கற஦ உனகறல் அ஬ர் ஏபே க஬ிஞர். ஋ணஷ஬ க஬ிஞர் ஋ணக் குநறப்திடு஬து பதரபேத்஡஥ரணஷ஡. ஆணரல் அ஬஧து தமடப்புகமப ஬ி஥ர்சறக்கும்ஷதரது அ஬பேக்குள் இபேக்கும் அநற஬ி஦ல் ஡பத்ம஡ ப௃.பதர புநந்஡ள்ப஬ில்மன ஋ன்தது குநறப்திடத்஡க்கது. அ஫ியினல், உணர்வு, ஆத்நார்த்த த஭ங்க஭ின் உதாபணங்கள் 'உ஠ர்வும் அநறவும் என்மநப஦ரன்று தின்ணிச் பசல்ற௃ம் ஡ன்ம஥ம஦ இ஬஧து க஬ிம஡கபில் கர஠னரம்.' கூடு஡னரக அநற஬ி஦ல் ஆட்சற இ஡றல்


58

ஆற௅ம஥ பசற௃த்஡றணரற௃ம் உ஠ர்வுத் ஡பப௃ம் மக பகரடுப்த஡ரகவும் கூறுகறநரர். ஆணரல் சற஬ஷசக஧த்஡றன் க஬ிம஡கபில் ஆத்஥ரர்த்஡ ஡பப௃ம் இமட஦ிமடஷ஦ இணம் கரட்டு஬ம஡க் கர஠னரம் ஋ண ப௃.பதர கூநற஦து ஋ணக்கு ஆச்சரி஦ப௄ட்டி஦து. ஆணரல் அ஡ற்கு அ஬ர் உ஡ர஧஠ப௃ம் கரட்டுகறநரர். ப஥க்சறக்ஷகர பு஧ட்சற தற்நற஦ க஬ிம஡஦ில் 'இமனப௅஡றர்ந்து தட்டதுஷதரல் ஢றன்ந ப஢டு஥஧த்;஡றல் ஬சந்஡த்஡றன் பசந்஡஫ல்கள் கறமப ப௄டப் த஧ந்து஬ிரிந்஡து ஋வ்஬ரறு?' உ஠ர்வு ஡பத்஡றன் ப஬பிப்தரடரக அ஬ர் சுட்டி஦ க஬ிம஡ ஬ரிகள் ஋ணக்கு ஥றகவும் திடித்஡஥ர஡ரக இபேந்஡து '஬ரழ்஬ின் ஥ீ ஡ரண ஆமச ஥ண்ம஠ ஬ிட்டு ஬ி஧ட்டி஦து இ஧஬ின் ப௃கத்ம஡ச் சூடிக்பகரண்டு பகரழும்புக்கு ஏடிணரன். அநறவுத்஡பத்஡றற்கு உரி஦஡ரக ப௃.பதர ஋டுத்துக் கரட்டும் ஥ற்பநரபே அபேம஥஦ரண க஬ிம஡ இது 'அமட஦ரப அடமட஦ில் இபேந்஡ ப௃கம் ஡ணப஡ன்நரன் அ஬ன் இல்மன ஋ன்நரர்கள் அ஬ர்கள் அட்மட 10஬பேடம் தம஫஦து ஆ஦ினும் ப௃கம் ஡ணப஡ன்று ஬ர஡ரடிணரன் அ஬ணது ப௃கம் ஬ர஬ி஦ில் ஥ற஡ந்஡ஷதரது அ஬னுமட஦஡ரக இபேக்க஬ில்மன.' க஬ிம஡ம஦ ஬ிட்டு ஢ர஬ல் ஬ி஥ர்சணத்஡றல் த௃ம஫஦னரம்.


59

஥ல்஬ ஧லடப்஧ின் சி஬ அம்சங்கள் பஜ஦ஷ஥ரகணின் கரடு, ஋ஸ். ஧ர஥கறபேஷ்஠ணின் ப஢டுங்குபே஡ற தற்நற஦ எப்தீட்டு ஬ி஥ர்சணக் கட்டும஧ ஋ன்மணக் க஬ர்ந்஡து. கரடு ஢ர஬மன 2005 கரனப்தகு஡ற஦ில் ஬ரசறத்஡ஷதரது, அம஡ப் தடித்து ப௃டித்஡ தின்ணபேம் சறன ஥ர஡ங்கள் ஢ீனற஦ின் ஢றமணவுகற௅டன் கரடுகபில் அமனந்து ஡றரி஬஡ரண ஥ண஢றமன஦ில் இபேக்க ஷ஬ண்டி஦ ஢றமன ஌ற்தட்டது. அஷ஡ ஷதரன ப஢டுங்குபே஡றப௅ம் எபே சறநப்தரண தமடப்புத்஡ரன். ஆணரல் இம஬ ஌ன் சறநந்஡ ஢ர஬ல்கபரக இபேக்கறன்நண ஋ன்தம஡ ப௃.பதர கட்டும஧ம஦ப் தடித்஡ தின்஡ரன் ஋ன்ணரல் உ஠஧ ப௃டிந்஡து. ப௃஡னர஬து கர஧஠ம் அ஡றல் ஬பேம் ஥ரந்஡ர்கள் இ஦ல்தரண ஥ணி஡ர்கபரக இபேப்த஡ரகும். 'எழுக்கம், கட்டுப்தரடு ஋ன்று ஢ரம் அ஬ர்கற௅க்குள் இமடச் பசபேக ப௃஦ற௃ம் அமணத்ம஡ப௅ம் தூக்கற ஋நறந்஡஬ர்கபரக ஢ட஥ரடும்' அந்஡ ஥ணி஡ர்கள். '஡ீ஧ர஡ பதபேங்கர஥ம் தசறத்஡மனந்஡தடிப௅ம், பதரபேந்஡ர஡ உநவுகற௅ம் இம஠஦ர஡ ஥ணங்கற௅஥ரண ஥ணி஡ர்கள்' ஋ணக் குநறப்திடப்தடுகறநது. இ஧ண்டர஬து கர஧஠ம்' ஆங்கரங்ஷக அ஬ற்றுள் இம஫ஷ஦ரட ஬ிடப்தடும் ஥ணி஡ ஍஡ீகங்கள், ப஡ரன்஥ங்கள், ஥ரந்஡றரீக ஢ம்திக்மககள் ஋ணனரம்' ஋ன்கறநரர் (உ஡ர: இமப஦஧ரஜர஬ிற்கு பசய்஦ப்தட்ட கரஞ்சற஥஧க் கட்டில், அஷ஡ரடு ஬ந்஡஡ரகக் கபே஡ப்தடும் அபைத ஬ண஢ீனற, அஷ஡ரடு அ஬ர் கூடு஡ல்) ப௄ன்நர஬து சறநப்தரக பசரல்னப்தடு஬து அம஬ ஋ழு஡ப் தட்ட கமனத்து஬஥ரண ஢மட தற்நற஦஡ரகும். ஥ம஫, ப஬஦ில், கரடு ப஬஦ில் ஆகற஦ம஬ தற்நற஦ ஬ித஧ம஠கள் க஬ிம஡஦ரக ஋ழுந்து ஬ிரி஬஡ரக ப௃.பதர குநறப்திடுகறநரர்.


60

புதின யலக இ஬க்கனத்தின் பதலய இன்மந஦ இனக்கற஦ உனகறல் அத்஡மக஦ ஥ரற்நத்஡றற்கரண ஷ஡ம஬ ஋ழுந்துள்பது. எபே அநற஬ி஦ல் கட்டும஧ம஦ ஋ழுதும்ஷதரது அம஡ ப஬றும் ஬ித஧ங்கபின் ஷகரம஬஦ரகத் ஡பேம்ஷதரது அ஡ற்கு ஬஧ஷ஬ற்பு இபேப்த஡றல்மன. அ஡ற்குள் ஬ரழ்஬னுத஬ங்கமப, க஬ர்சற஦ரண ஢மடiம஦. க஬ிம஡ அ஫மகச் ஷசர்க்கும்ஷதரஷ஡ தன஡஧ப்தட்ட ஥க்கமப அமடந்து தனன் அபிக்கறநது ஋ண உ஠஧ப்தடுகறநது. இத்஡மக஦ ஢றமன஦ில் தமடப்பு இனக்கற஦ங்கற௅ம் ஡஥து தம஫஦ கட்டுக்ஷகரப்புகபினறபேந்து ஬ிடதட ஷ஬ண்டும். 'இன்று தல்஬மக இனக்கற஦ங்கபரண க஬ிம஡, கம஡, கட்டும஧, ஢ரடகம் ஋ன்தம஬ ஋ல்னரம் என்றுக்குள் என்று ஡மன஢ீட்டி, உபே஬க் கனப்பு ஢றகழ்த்஡ற ஷ஬பநரன்நறன் ஬பேமகம஦ புது ஏ஫ங்கறன் ஬பேமகம஦ இபேக்கறந எழுங்ககமபச் சறம஡த்து....' ஬஧ ஷ஬ண்டும் ஋ன்று குநறப்திடுகறநரர். 'இந்஡க் க஬ித்து஬ ஬ச்சுக் ீ பகரண்ட ஬ித஧ம஠, அ஡ன் சரத்஡ற஦ம், சரத்஡ற஦஥ற்ந ஋ல்னர ஢றகழ்வுகமபப௅ம் சத்஡ற஦ப்தடுத்துகறன்ந ஆத்஥ரர்த்஡ ஡பத்஡றற்கு இட்டுச் பசல்஬஡ன் ப௄னம் ப஬ற்நற பதறுகறநது. ஆத்஥ரர்த்஡ ஡பம் ஋ன்தது ஆன்஥ீ கத் ஡ப஥ல்ன, ஆணரல் அ஡ஷணரடும் எட்டுநவு பகரண்டுள்பது ஋ன்தம஡ப௅ம் ஥றுப்த஡ற்கறல்மன' ஋ன்கறநரர். இந்஡ இ஧ண்டு ஬ிட஦ங்கள், அ஡ர஬து இன்மந஦ இனக்கற஦ ஬டி஬ங்கள் உபே஬க் கனப்பு ஢றகழ்த்஡ற எபே பு஡ற஦ ஬டி஬ம் அல்னது எழுங்கறற்கு ஬பே஬து ஥ற்றும், ஆத்஥ரர்த் ஡பம் ஋ன்தது ப௃.பதர. ப௃.஡ ஬ினறபேந்து பதற்றுக் பகரண்ட கபேத்துக்கபரகும்.


61

புதின சிந்தல஦

இ஬ற்மநப் புரி஬஡ற்கு '஡஥றழ் இனக்கற஦ ஬ி஥ர்சணம்: ப௃.஡ ஬ின் சறந்஡மண எபே ஡றபேப்பு஥மண஦ர?' கட்டும஧க்குள் ஢ரம் புக ஷ஬ண்டும். இ஡மண ப௃஫ம஥஦ரகப் புரிந்து பகரள்ற௅ம் இனக்கற஦க் ஷகரட்தரட்டு அநறவு ஋ணக்கறல்மன. ஆ஦ினும் இது ப஡ரடர்தரண ஋ணது அநறவுக்கு அகப்தட்ட சறன கபேத்துக்கமப பசரல்ன ஬ிபேம்புகறஷநன். ஡஬றுகள் இபேந்஡ரல் தின்ணர் ஷதச இபேக்கும் சண்ப௃கனறங்கம் அ஬ர்கற௅ம் ப௃.பதர சுட்டிக் கரட்டு஬ரர்கள் ஋ண ஢ம்புகறஷநன். ஢ரம் அநறந்துள்ப தரர்ம஬கள் ஋ம஬? ஥஧பு ரீ஡ற஦ரண ஥ரர்க்கல சப் தரர்ம஬, கபேத்துப௃஡ல் ஷகரட்தரடு, இ஬ற்நறன் அடிப்தமட஦ில் இன்று இபேக்கும் ஦஡ரர்த்஡, சப௄க஦஡ரர்த்஡ இனக்கற஦க் ஷகரட்தரடுகள் ஆகும். இ஬ற்நறல் உள்ப குமநதரடுகமப ப௃.பதர இக் கட்டும஧஦ில் ஬ிதரித்துள்பரர். ஢ீங்கஷப தடித்துப் தரபேங்கள். ஆணரல் அ஡ற்குப் த஡றனரக ப௃ன் ம஬க்கப்தடு஬து ப஥ய்ப௃஡ல் ஬ர஡ம் ஋னும் ஷகரட்தரடு ஆகும். இந்஡ ப௃மந஦ில் தமடப்ததடுதம஬ 'ப஥ய்ப௅ள்' ஬மகப் தமடப்புகள் ஋ன்கறநரர். வநய்ப௅ள் வநய்ப௅ள்஭ின் ஧ண்பு என்஦? 'இப் பதபேந்஡த்து஬ம் ஆ஡஥ீ கப் ஷதரர்ம஬஦ில் ப௃஡னரபித்து஬த்஡றற்கும், ஥ணி஡ ஬பர்ச்சறம஦த் ஡டுத்து ம஬க்கும் அர்த்஡஥ற்ந ச஥஦ ஆசர஧ங்கற௅க்கும் ப௄ட஢ம்திக்மககற௅க்கும் ப௃ண்டு பகரடுத்஡ கபேத்து ப௃஡ல்஬ர஡த்஡றன் திற்ஷதரக்குத் ஡ணங்கமப உ஡நறக் பகரண்டும், ஥ணி஡ சர஧ரம்ச஥ரண ஆத்஥ீ கப்


62

தண்மத எதுக்கற஬ிட்டு ஥ணி஡மண ப஬றும் பதரபேபர஡ர஧ ஥ணி஡ணரக் கரணும் பதரபேள் ப௃஡ல் ஬ர஡த்஡றன் திற்ஷதரக்குத் ஡ணங்கமபப௅ம் உ஡நறக் பகரண்டும் ஋ழு஬஡ரகும்.' ஋ன்கறநரர் ப௃.பதர. ப௃.வ஧ாயின் யிநர்ச஦ங்க஭ில் ஥ான் காண்஧லய ப௃.பதர஬ின் ஬ி஥ர்சணக் கட்டும஧கபில் ஢ரன் இணம் கரணும் ஢ல்ன ஷதரக்குகமப இவ்஬ரறு கூநனரம். 1. ஆத்஥ரர்த்஡ம். 2. ப௃ற்ஷதரக்கு பகரள்மககற௅க்கு ஋஡ற஧ரண஬ர் அல்ன. ப௃ற்ஷதரக்கு ஋ன்ந ஷதரர்ம஬஦ில் பசய்஦ப்தட்ட ஆணரற௃ம் அது ப௃஫ம஥஦ரண தரர்ம஬ அல்ன ஋ன்கறநரர். 3. ஡஥றழ் ஷ஡சற஦ உ஠ர்வு 4. சத்஡ற஦த்஡றற்கு ஋஡ற஧ரண஬ற்மநப் பதரறுக்க ப௃டி஦ரம஥ப௅ம் அ஡ற்கரகக் ஏங்கறக் கு஧ல் பகரடுப்ததும், உள்பபரன்று ம஬த்துப் புநம் என்று ஷதசர஥ல் ப஬பிதமட஦ரகச் பசரல்ற௃஡ல். 5. கபேத்து ரீ஡ற஦ரகவும் தமடப்தரக்க ப௃மந ரீ஡ற஦ரகவும் எபே தமடப்தரபிம஦ ஬ி஥ர்சறக்கும் ஷதரதும் அ஬ரில் உள்ப ஢ல்ன அம்சங்கமபப௅ம் சுட்டிக் கரட்டத் ஡஬று஬஡றல்மன. உ஡ர஧஠ங்கள் ஷக.஋ஸ்.சற஬கு஥ர஧ன், உ஥ர ஬஧஡஧ரமன், ஷசரமனக்கறபி, சறல்மனபெர் பசல்஬஧ரசன், ப௃பேமக஦ன், க.மகனரசத஡ற,சற஬த்஡ம்தி 6. ஆழ்ந்஡ ஧சமண. ஆழ்ந்஡ ஧சமணப௅ள்ப஬ன்஡ரன் ஢ல்ன தமடப்தரபி஦ரக ப௃டிப௅ம். அ஬ணரல்஡ரன் ஡றநம஥஦ரக ஬ி஥ர்சறக்க ப௃டிப௅ம். த௄ல் ப௃஫஬தும் அ஬ர் ஋டுத்துக் கரட்டிப௅ள்ப தமடப்பு஡ர஧஠ங்கமபப் தடித்஡ரஷன உ஡஬ரக்கம஧ப் தமடப்தரபிப௅ம் உச்சந்஡஧த்஡஬ணரகற ஬ிடு஬ரன்


63

஋ணப்தடுகறநது. 7. சப௃த்஡ற஧த்ம஡ப௅ம் ஢ர஠ ம஬க்கும் அ஬஧து ஬ரசறப்தின் த஧ப்தபவு ஋ணக்கு ஥மனப்மதத் ஡பேகறநது. அ஬஧து குநறப்திடும் தமடப்தரபிகபின் ஋ண்஠ிக்மகப௅ம், அ஬ற்நறனறபேந்து ஋டுத்஡ரற௅ம் உ஡ர஧஠ங்கற௅ம் எபே ஥ணி஡ணரல் இவ்஬பவு அகன஥ரகவும் ஆ஫஥ரகவும் தடிக்க ப௃டிப௅஥ர ஋ன்ந ஥மனப்மதத் ஡பேகறநது. 8. ஈ஫த் ஡஥றழ் இனக்கற஦த்஡றன் ப௃க்கற஦஥ரக க஬ிம஡, சறறுகiது, ஬ி஥ர்சணப் ஷதரக்குகள் 20ம் 21ம் த௄ண்நரண்டுகபில் ஋வ்஬ரறு இபேந்஡து, இபேக்கறநது, இபேக்க ஷ஬ண்டும் ஋ன்தது தற்நற஦ எட்டுப஥ரத்஡ப் தரர்ம஬ம஦ இந்஡ த௄மனப் தடிப்த஡ன் ப௄னம் எவ்ப஬ரபே ஬ரசகனும் பதந ப௃டிப௅ம். 9. தம஫஦ க஫ற஡ற௃ம், பு஡ற஦ண க஫ற஡ற௃ம் ஬ழு஬ன கரன ஬மக஦ினரஷண ஋ன்தம஡ ஌ற்றுக் பகரள்பல். ஥஧பு சரர்ந்஡ அல்னது ஬஫ம஥஦ரண தமடப்பு ஬டி஬ங்கற௅க்கு அப்தரனரண தமடப்புகமபப் தடித்து ஧சறப்ததும் தர஧ரட்டு஬தும். ஡ணது தமடப்புகபிற௃ம் அத்஡மக஦ ஥ரற்நங்கற௅க்கு இடம் அபிப்தது. இறு஡ற஦ரகச் பசரல்஬஡ர஦ின் இந்஡க் கூட்டத்஡றல் ஷதச ஋ன்மண அம஫த்஡஡ற்கு ப௃.பதர அ஬ர்கற௅க்கு ஥ண஥ரர்ந்஡ ஢ன்நற. ஆ஫஥ரண இனக்கற஦ அநறவும் ஷ஡டற௃ம் ஢றமநந்஡ ஷதச்சரபர்கற௅ம், தரர்ம஬஦ரபர்கற௅ம் கனந்து பகரள்ற௅ம் இந்஢க் கூட்டத்஡றல் த௃ணிப் புல் ஷ஥ப௅ம் ஋ன்மணப௅ம் ஷதச அம஫த்஡து ஋ன்மண இக்கட்டரண ஢றமன஦ில் ஥ரட்டி஬ிட்டரற௃ம் பதபேம஥ப்தட ம஬க்கறநது.


64

நூல் வய஭ினீடு ஋ஸ்.பகரடஷக சடீகர஡஧ர்கள் 675,தி.டி.஋ஸ் குன஧த்ண ஥ர஬த்஡ பகரழும்பு 10 யில஬:- பைதர 850.00 [ ப஬பி஦ீட்டு ஬ி஫ர஬ில் ஢ரன் ஆற்நற஦ உம஧஦ின் கட்டும஧ ஬டி஬ம் ]

஢ன்நற:த஡றவுகள்


65

ப௄ன்று ஥கபங்க஭ின் கலத - க. க஬ாபநாகன்

அப்தர இநந்து஬ிட்டரர் ஦ரழ்ப்தர஠த்஡றல். கரமன஦ில்஡ரன் ஡ந்஡ற ஬ந்஡து. தரஸ் ஋டுத்து பகரழும்தில் ஬ந்து ஢றற்கும் உந஬ிணர்கற௅டன் ஢ரன்

உடணடி஦ரகப் ஷதச ஷ஬ண்டும் ஋ன்தம஡ ப஡ரி஬ிக்கும் சறறு குநறப்பு: Contact Immediately. ஡ந்஡ற கறமடக்குப௃ன் ஋ழு஡த் ப஡ரடங்கற஦ சறறுகம஡஦ின்

தக்கங்கள் சறன ஷ஥மச஦ின் ஥ீ து அனங்ஷகரன஥ரகக் கறடக்கறன்நண. சறகப஧ட் என்மநப் தற்நம஬த்துக்பகரண்டு கல ஷ஫஦ிநங்கற சறகப஧ட் ஬ிற்தமண ஢றமன஦ப஥ரன்நறல் த௃ம஫ந்து சறன ப஧னறகரட்கமப (பதரதுத் ப஡ரமனஷதசற ஢றமன஦த்஡றனறபேந்து ஷதசு஬஡ற்கரக உதஷ஦ரகறக்கப்தடும் கரர்ட்கள்) ஬ரங்கற஦ தின், ப஡ரமனஷதசறக் கூடப஥ரன்நறற்குள் ஷதரய் பகரழும்திற்கு அடிக்கறன்ஷநன்.

“சரப்திடப் ஷதரய்஬ிட்டரர்கள். எபே ஥஠ித்஡ற஦ரனம் க஫றத்து ஋டுங்கள். அ஬ர்கள் ஬ந்து ஬ிடு஬ரர்கள்.” ஋ன்று பசரல்னப்தட்டது. கூடத்ம஡ ஬ிட்டு ப஬பிஷ஦ ஬ந்஡ஷதரது அப்தர஬ின் ஥஧஠ம் ஌ன் ஋ணது ஬ி஫றகபினறபேந்து கண்஠ ீம஧க் பகரட்ட ம஬க்க஬ில்மன ஋ண எபே ஡டம஬ ஷகட்டுக் பகரண்ஷடன். ஋ணது கண்஠ ீர்க் கடல் ஬ற்நற஬ிட்டஷ஡ர? எபேஷ஬ப அப்தடிப௅஥றபேக்கனரம். தன இ஧வுகள் ஋ன்ப௃ன் தட஥ரய் ஬ந்து ஷதர஦ிண. இந்஡ இ஧வுகபில் ப௃கம் ப஡ரி஦ர஡ தனரிற்கரக அழுஷ஡ன். இது அ஬ர்கள் இநந்து ஬ிட்டரர்கள் ஋ன்த஡ற்கரக அல்ன. அ஬ர்கபது ஬ரழ்வுகள் அ஢ற஦ர஦஥ரகப் தநறக்கப்தட்டு஬ிட்டண ஋ன்த஡ற்கரகஷ஬. ஋ணது கடல் இ஬ர்கற௅க்கரக அழு஡஡றல் ஬ற்நறப்ஷதரய்஬ிட்டது. அப்தர இஷ஦சு஢ர஡ர் ஷதரல் புத்து஦ிர் பதற்று ஬ந்஡ரல் ஋ன்ணிடம் ஌ன் அ஫஬ில்மன ஋ன்று ஷகட்டுச் சு஦஬ி஥ர்சணம் பசய் ஋ண ஋ன்மண ஢றந்஡றப்தர஧ர? அ஬ர் அப்தடிப்தட்ட஬஧ல்ன ஋ண ஋ணக்குள் எபே ஡டம஬ பசரல்னறக் பகரள்கறஷநன்.


66

஢ரன் இப்ஷதரது தரரீமறல் அக஡ற஦ரக, தர஡ற உந஬ிணர் பகரழும்திற௃ம், ஥ீ ஡ற ஦ரழ்ப்தர஠த்஡றற௃ம். அபேஷக இபேந்஡ bar என்நறற்குள் புகுந்து எபே பட஥ற (தி஦ர்) அடித்து஬ிட்டு ஥ீ ண்டும் ப஡ரமனஷதசறக் கூடத்஡றற்குள் புகுந்து பகரழும்புக்கு அடிக்கறன்ஷநன்.

”஧ர஥சுந்஡஧ம் ஬ந்து஬ிட்டரஷ஧?” இது ஢ரன்

“ஏம். ஏம் மனணிமன ஢றல்ற௃ங்ஷகர, ஢ரன் அ஬ம஧ கூப்திட்டு ஬ிடுகறஷநன்” சறன க஠ங்கள் கரத்஡றபேப்மத ப஬ட்டும் ஬மக஦ில், ஥று ப௃மண஦ில் பதரி஦஥ர஥ர஬ின் கு஧ல்.

“஢ீ ஌ன் உடமண ப஧னறஷதரன் ஋டுக்ஷகல்மன. ஢ரன் இங்மக ஬ந்து எபே கற஫ம஥஦ரகுது”

“஥ர஥ர, உங்கமட ஡ந்஡ற திந்஡ற஡ரன் கறமடச்சுது. ஬ி஭஦த்ம஡ பசரல்ற௃ங்ஷகர, அப்தர ஋ன்பணண்டு பசத்஡஬ர்” “அ஬பேக்கு ஬பேத்஡ப஥ரண்டு஥றல்மன, சரப்திட்டிட்டு ஬ிநரந்ம஡க்கு

஬ந்஡஬ர் ஡றடீப஧ண்டு ஬ிழுந்஡ரர். அப்தடிஷ஦ பசத்துப்ஷதரட்டரர். பசத்஡ ஬ட்டரமன ீ ஋ங்கற௅க்கு கணக்கச் பசனவு உடமண பகரழும்புக்கு கரமச அனுப்திம஬. ஢ரன் அம஡ அங்மக பகரண்டு ஷதரய்க் பகரடுக்கறநன். ஥ர஥ற உன்ஷணரமட கம஡க்கப் ஷதரநர஬ரம். அ஬஬ிட்மடக் குடுக்கறநன் கம஡” ப஧னறகரட் பெணிட்டுகள் ப௃டிவுக்கு ஬ந்஡஡஡ரல், அ஡மண இழுத்து஬ிட்டு இன்பணரபே கரட்மட த௃ம஫க்கறன்ஷநன். ஌ற்கணஷ஬ ஢ரன்கு கரட்டுகள் ஡றன்ணப்தட்டு ஬ிட்டண. “஥ர஥ற” “஡ங்கச்சறம஦ ஋ப்த உங்மக ஋டுக்கப் ஷதரநீர்?” “஋டுக்கத்஡ரன் ஷ஬ணும் ஆணர...” ”ஆணர ப஬ண்டர....”

“஋ன்ணிட்மட இப்த கரசறல்மன. ஷ஬மன஦ிமன஦ிபேந்தும் ஢றப்தரட்டிப் ஷதரட்டரங்கள்...”

“஢ீர் இப்தடி ஋வ்஬பவு ஢ரமபக்குத்஡ரன் பசரல்னறக் பகரண்டிபேக்கப் ஷதரகறநீர் ஋ப்திடிப௅ம் அ஬ம஬ உங்மக ஋டும். ஡ம்திப௅ம் (அ஬஬ின் ஥கன்) உங்மக஡ரன் இபேக்கறநரன். அ஬ன் உங்மக ஬ந்து எபே ஬பே஭ம்஡ரன். ஢ரங்கள் ஋ங்கமட கடன் ஋ல்னரத்ம஡ப௅ம் ஡ீர்த்஡றட்டம். ஢ரமபக்கு அ஬ன் இங்மக 30 (ப௃ப்தது ஆ஦ி஧ம் தி஧ரங்) அனுப்திநரன். ஢ீர் அ஬ணிட்மடக் குடுத்஡ீப஧ண்டர அ஬ன் ஡ரன் குடுத்஡னுப்திந கமட஦ிமன குடுத்து அனுப்தி ம஬ப்தரன். உம்஥மட ஡ங்கச்சற஦ின்ம஧ ஆற௅ம் அங்மக஡ரன் இபேக்கு. அ஬ஷ஧ரட கம஡ச்சு ஋ப்தடிப௅ம் அ஬ம஬ அங்மக ஋டுக்கறந ஬஫றம஦க் பக஡ற஦ரப்தரபேம். ஥ர஥ர உம்ஷ஥ரமட கம஡க்கப் ஷதரநர஧ரம். கம஡ப௅ம்” நறஸீ஬ர் ஥ர஥ர஬ின் க஧ங்கற௅க்குச் பசல்ற௃ம் சத்஡ம், ப஡ரமன஬ரக஦ிபேந்஡ ஷதரதும் ப஡பி஬ரகஷ஬ ஋ணது கர஡றல் ஬ிழுகறநது.


67

“கரமச உடமண அனுப்திம஬” “ஏம்” “அ஬ம஬ உடமண அங்மக ஋டு” “ஏம்” “஢ரமபக்கு ஋ணக்கு ப஧னறஷதரன் ஋டு!” “ஏம்” ப஡ரடர்பு துண்டிக்கப்தட்டு஬ிட்டது. ஌ஷ஡ர தி஧ரங் ப஥த்ம஡஦ில் ச஦ணம் பசய்த஬மணப்ஷதரன அமணத்துக்கும் “ஏம்” ஷதரட்டு ஬ிட்ஷடன். இந்஡ “ஏம்”கள் ஋ல்னரம் உண்ம஥஦ர ஋ணக் ஷகட்டதடி றூம் க஡஬ிமண அண்஥றத்஡ஷதரது ஋ணக்கு ப௃ன்ஷண ஥஧஠ம் ஬ந்஡து.

஥஧஠ம், ப௃ன்பதல்னரம் ஥஧஠ங்கள் ஋ண ஬பேம்ஷதரது ஷசரகம் ஬ர஫ப்தடும். ஷதசற஦ ச஥ர஡ரணப௃ம், ச஥ர஡ரணம் ஷதசற஦ ஷதரபேம் ஋ணது உ஠ர்வுகற௅க்கு இபேந்஡ உரிம஥கமபக்கூட தநறத்து ஋ங்கமபப௅ம் ஷ஬று ஬ரழும்

தி஠ங்கபரக்கற஬ிட்டஷ஡. ஬ரழ்஬ிற்கரக, ஥஧஠ிக்கர஡஬ர்கமபப௅ம் பகரல்ற௃ம் ஬ித்ம஡ம஦க் கற்றுக்பகரண்டிபேக்கும் இன்பணரபே உனகறல் ஢ரம். கரசு, கரசு, கரசு, ஋ன்ந ஏனம் ஡ரன் ஥஧஠ ஏனங்கமபப௅ம் ப௃ந்஡றத் ஡மனம஦ ஢ீட்டுகறநது.

“ஏம்” ஷதரட்ட஬ன் ஢ரன் ஡மனக்குஷ஥ஷன ப஬ள்பம் ஷதரய்஬ிட்டது. இணிச் சரண் ஷதரணரல் ஋ன்ண ப௃஫ம் ஷதரணரல் ஋ன்ண ஋ன்ந ஡றடகரத்஡ற஧த்ஷ஡ரடு க஡ம஬த் ஡றநந்஡ரல் கரமன ஬ங்கற஦ினறபேந்து ஬ந்து ஋ன்ணரல்

உமடக்கப்தடர஡றபேந்஡ கடி஡ம் ஡ணது அச்சுறுத்தும் ஬ி஫றகமபக் கரட்டுகறநது. ஋ணது க஠க்கறனறபேந்஡ 300 தி஧ரங்குகமபப௅ம் ஡றன்று அ஡ற்கு ஷ஥ற௃ம் ஡றன்று ஬ிட்ஷடணரம். ஷ஬மன஦ில்னரது இபேக்கும் எபே஬ர் இப்தடி ஢டந்து பகரள்஬து ஬ங்கறச் சட்டத்஡றற்கு ப௃஧஠ரண஡ரம். ஋வ்஬பவு

஬ிம஧஬ில் ஢ரன் ஬ங்கற஦ின் த஠ிப்தரபம஧ச் சந்஡றக்க ப௃டிப௅ஷ஥ர அது ஢ல்ன஡ரம். இல்மனஷ஦ல் “஢ீ஡ற஥ன்ந ஢ட஬டிக்மக ஋டுக்கப்தடும்” ஋ன்ந ஥றகவும் ஢ரகரீக஥ரண குநறப்பு. ப௃஫ப௃ம் ஷதரணரல் ஋ன்ண ஋ன்ந

஡றடகரத்஡ற஧ம் இபேந்஡஡ரல் கடி஡த்ம஡க் கற஫றத்து ஜன்ணல் ஬஫ற஦ரக ஋நறகறன்ஷநன். இன்நற஧வு ஢ரன் தூங்க ஷ஬ண்டும். ஆணரல் ஋ப்தடி? அதுவும் இவ்஬பவு சும஥கமபப௅ம் ஡ரங்கற஦தடி. ஋ணது றூ஥றற்கு அபேகறற௃ள்ப றூ஥றல் இபேப்த஬ன் எபே ஷதரர்த்துக்கல் ப஡ர஫றனரபி. அ஬ணிற்கு திப஧ஞ்சு துண்டரகஷ஬ ப஡ரி஦ரது. ஆணரல் எபே திப஧ஞ்சுகரரிக்கு ப௄ன்று திள்மபகமபக் பகரடுத்து஬ிட்டரன். இ஡ற்பகல்னரம் தரம஭ இமடபெநரக


68

இபேக்க஬ில்மன. ப௃டி஬ில் திப஧ஞ்சுக்கரரி அ஬மணத் து஧த்஡ற஬ிட்டரள்.

அ஬ன் ஡ணிக்கட்மட. ஡ணக்குப் திநகு ப௄ன்று திள்மபகமபப௅ம் தரர்த்து ஢ரன்கு ஬பேடங்கள், ஋ன்மணக் பகரண்டு஡ரன் திள்மபகற௅க்குக் கடி஡ம் ஋ழுது஬ரன். த஡றல்கள் ஬஧ர. அ஬ஷணர, ஋ணக்கூடரக சமபக்கர஥ல் அ஬ற௅க்கும், திள்மபகபிற்கும் ஋ழு஡றக் பகரண்டிபேப்தரன்.

கரமன 4 ஥஠ிக்கு ஷ஬மனக்குப் ஷதரகுப௃ன் எபே தி஦ர். ஥ரமன 5 ஥஠ிக்குத் ஡றபேம்தி ஬ந்஡வுடன் ம஬ணில் ப஡ரடங்கற ஬ிடு஬ரன். ஋ணது சும஥ம஦க்

குமநக்க ஌஡ர஬து குடிக்க ஷ஬ண்டும் ஷதரனறபேந்஡து. அ஬ணிடம் ஌஡ர஬து இபேக்கும் ஋ன்ந ஢ம்திக்மகப௅டன் ஷதரய்க் க஡ம஬த் ஡ட்டுகறன்ஷநன்.

஡றநந்஡஬ணின் மக஦ில் ஷதரத்஡ல். அ஡மணக் கண்டவுடன் ஋ணது சும஥஦ில் அம஧஬ரசற உடணடி஦ரகஷ஬ இநங்கற஦து. “உது புதுசர ஬ந்஡ ம஬ன். ஡றநம், குடி” ஷகட்கர஥ஷனஷ஦, குநறப்பு஠ர்ந்து

உதசரித்஡ரன். ஢ரன் ஥றுக்க஬ில்மன உதசரிப்மதத் ஷ஡டித்஡ரஷண ஢ரன் அங்கு ஷதர஦ிபேந்ஷ஡ன்.

“஬டி஬ரக்குடி. இன்னும் ப௄ன்று ஷதரத்஡ல் இபேக்கு” இபே஬பேம் ஋஥து சும஥கமப இநக்கற இன்ஷணரர் உனமக ஬ர஫ ப஬பிக்கறட்ஷடரம். ஌ற்கணஷ஬ பதரரித்து ஆநறப்ஷதரண சரர்டின் ஥ீ ன்கமபச் சூடரக்கற ஋ன் ப௃ன் ஷடஸ்ட்டுக்கரக ம஬த்஡ரன். அப்தர ஥ீ ண்டும் ஋ன் ஢றமண஬ில் ப௃ன் ஬ந்஡ரர். ஡ந்஡றஷ஦ரடு ஬ந்஡ கடி஡ங்கள் பதரக்கற்றுக்குள் இபேந்஡஡ரல் ம஡ரி஦஥ரக அம஬கமப ஋டுத்து

உமடத்ஷ஡ன். “஢ீ எண்டுக்கும் ஷ஦ரசறக்கரம஡. ஢ரங்கள் இப்தடிப஦ரண்டு ஢டக்குப஥ண்டு கண஬ிமன கூட ஢றமணக்ஷகல்மன ஥ணம஡ ஡றட஥ரக ம஬த்஡றபே” இந்஡ச் பசய்஡றகள் ஋ணக்கு எத்஡டத்ம஡த் ஡ந்஡ ஷ஬மப஦ில் கடி஡ங்கபில் ஬ரழும் ஦஡ரர்த்஡ப௃ம், ப஡ரமனஷதசறக்கூடரக ஬ர஫ப்தடும் ஦஡ரர்த்஡ங்கற௅ம் என்நர ஋ண எபே ஡டம஬ ஷகட்டுக்பகரள்கறன்ஷநன். இ஧ண்டு தக்கங்கபிற௃ம் ஷதரனறத்஡ணம் இல்மன. எபே ஷ஬மப அது ஋ன்ணிடம்஡ரன் உள்பஷ஡ர? ஋து ஷதரனற? ஋து ஦஡ரர்த்஡ம்? ஢ரன் ஬ரழும் ஬ி஡ம் கூட ஦஡ரர்த்஡ம்஡ரன். ஋ன்ணிடம் கரசு இல்மன. கரசு இபேப்தது சறனரின் ஦஡ரர்த்஡஥ரக இபேக்கும் ஷதரது ஋ன்னுமட஦ஷ஡ர அ஡ற்கரகத் ஡஬ிண்மட஦டிப்தது. இன்று எபேம஥஦ில் ஷதசும் தனர் ஢ரமப ஋ன் ஢றமனக்குத் ஡ள்பப்தடும்ஷதரது “தரபேம், ஋ம்஥மட தரடு இப்தடி஦ிபேக்கு” ஋ன்று தன்ம஥஦ில் ஷதசு஬ரர்கள். ஋து எபேம஥ ஋து தன்ம஥ ஋ன்தம஡ ஬ிபக்கறக் பகரண்டது஡ரன் ஋ணது இபே஡மனக்பகரள்பி ஋றும்பு ஢றமனக்குக் கர஧஠ம் ஋ண ஢ரன் எபே ஷதரதுஷ஥ பசரல்ன஥ரட்ஷடன். ஋ணது எபேம஥ தன்ம஥கபிற்கு ஋஡ற஧ரகக் கறபர்ச்சற பசய்து பகரண்டிபேக்கும் என்று.


69

எபேம஥கள் தன்ம஥கபரகற, தன்ம஥கள் தன்ம஥கபரகர஥ல், இன்பணரபே எபேம஥ம஦ ஬ரழும் உனகறல் ஢ரன்.

஢ரன் ப௄ன்று ஢க஧ங்கபின் புத்஡ற஧ன். ஋ணது ப௃஡னர஬து ஢க஧ம் ஦ரழ்ப்தர஠ம். ஷதரர்த்துக்கல் ஢ண்தணின் றூம஥஬ிட்டு ஋ணது றூ஥றற்கு ஬ந்து கட்டினறல்

கமபப்புடன் ஬ிழும்ஷதரது இந்஡ ப௃஡னர஬து ஢கம஧ ஷ஢ரக்கற ஋ணது கரல்கள் எபே ஡டம஬ ஏடுகறன்நண.

஡ர஫ங்கரய் பதரறுக்கற஦ ஢ரள்கள். ஊம஥க்கடல் அடிக்கடி ஬ற்றும். அ஡ன் ஥ீ து கரல் ஬ி஧ல்கபரல் கல நப்தடும் ஏ஬ி஦ங்கமபச் சூரி஦ன் ஬ந்து

ப௃த்஡஥றட்டுச் பசல்஬ரன். ஬பர்ந்ஷ஡ன். ஷ஬மன கறமடத்஡து பகரழும்திற்கு. தரஸ் ஋டுக்கர஥ல் ஷதரஷணன். பகரழும்பு. இது ஋ணது இ஧ண்டர஬து ஢க஧ம். ப௄ன்று ஬பேடங்கபின் தின் அக஡ற஦ரகற, ப௃஡னர஬து ஢கரிற்கு, இ஧ண்டு சூட்ஷகஸ் ஢றமந஦ப் புத்஡கங்கமபச் சு஥ந்஡தடி ஬ந்ஷ஡ன். ஬஫ற஦ிஷன ஋ன்மண ஥நறத்஡ இபம் சறங்கபச் சறப்தரய்கள் சூட்ஷகமறற்குள் கறடந்஡ ஡஥றழ்ப்

புத்஡கங்கமபக் கண்டு “஌ன் ஢ீ ஥யர஬ம்சத்ம஡ அ஬஥஡றத்஡ரய்?” ஋ண

஬ிசர஧ம஠ ஌தும் பசய்஦஬ில்மன. ப௃஡னர஬து ஢கரிற்கு ஬ந்஡ஷதரது அங்ஷக ஢ரன் அக஡ற ப௃கர஥றனறபேந்஡ ஬ி஭஦ம் ப஡ரி஦ர஥ல் பசத்஡஬டு ீ ஷ஬று பகரண்டரடப்தட்டிபேந்஡து. ஢ரன் இநந்து உ஦ிர்த்ஷ஡ன். எபே ஷ஬மப, ஷ஦சும஬ப் ஷதரல் ஢ரனும் ஥ீ ப உ஦ிர்த்஡஬ஷணர? “த஧஥ண்டனத்஡றனறபேக்கும் தி஡ரஷ஬ ஋ணது தர஬ங்கமப அர்ச்சற” ஊரிற௃ள்ப அமணத்துக் ஷகர஬ில்கபிற௃ம் ஋ன் ஷத஧ரல் அர்ச்சமணகள், பூமஜகள் ஋ன்தண

பசய்஦ப்தட்டண. ஢ரன் ஥றுபஜன்஥ம் பதற்று஬ிட்ஷடன் ஋ன்த஡ற்கரகத்஡ரன். “஢ீ ஋ங்கற௅க்கு உம஫ச்சுத்஡஧ ஷ஬஠ரம். ஆணர பகரழும்புக்கு ஥ட்டும் ஡றபேம்திப் ஷதரகரம஡” ஬டு, ீ இப்தடி ஋ன்ணிடம் பகஞ்சறக் கூத்஡ரடி஦ஷதரது பகரழும்பு ஬஡றகபில் ீ ஬ரள்கஷபரடு ஢றன்று குங்கு஥ப் பதரட்டிட்ட஬ர்கமபப௅ம் கர஡றன து஬ர஧ங்கமபக் பகரண்டிபேந்஡஬ர்கமபப௅ம் ஷ஡டி஦ அப்தர஬ிச் சறங்கபக் கரமட஦ர்கள் ஥த்஡ற஦ினறபேந்து ஋ணது உடமனப் பதௌவுத்஡ற஧஥ரகக் கரத்஡ கு஠ஷசணர஬ின் ஢றமணவு ஬ந்஡து. அ஬னும் எபே அப்தர஬ி஡ரன். அப்தர஬ிகள் ஬ரள்கமப தூக்க தூண்டு஡னரக இபேந்஡து ஋து ஋ன்தம஡ ஋ன்மணப் ஷதரனஷ஬ புரிந்து பகரண்ட஬ன். ஦ரழ்ப்தர஠ம் இங்கு ஋வ்஬பவு ஢ரள்கள் ஡ரன் ஬ரழ்஬து! இது ஥ட்டுப஥ன்ண ஢க஧ங்கஷப இல்னர஡ ஢க஧ர? ஬ட்டின் ீ ஥ன்நரட்டம், ப௃டி஬ில் “ப஬பி஢ரடு ஷதர!” ஋ன்று ஋ன்மணத் து஧த்து஬஡றல் ஬ந்து ஢றன்நஷதரது ஬ி஦ப்தமடந்ஷ஡ன். ப஬பி஢ரடு ஷதர஬஡ர? ஋ப்தடி? ஢றமந஦க் கரசு ஷ஬ண்டுஷ஥! “ஷதரநப஡ண்டது சறன்ண ஬ி஭஦ஷ஥ கரசுக்கு ஋ங்மக ஷதரநது?” இது ஢ரன்.


70

த஡றல் உடணடி஦ரகக் கறமடக்க஬ில்மன. ஆணரல் ஋ன்மண ப஬பி஢ரட்டிற்கு அனுப்தி ம஬த்து஬ிட்டரர்கள். ஢ரன் ஡ப்தி஬ிட்ஷடன்.

உடல். ஋ணது உடல். கரசறணரல் கரக்கப்தட்ட உடல். ஋ணது உடல். கடல்

கடந்து அக஡ற஦ரகற஬ிட்ட உடல். ப௄ன்நர஬து ஢கரில் ஢ரன் இப்ஷதரது அக஡ற. ப௃஡னர஬து ஢கரிஷனர அக஡றப் பதபேம஥ கறட்டர஥ல் ஋த்஡மணஷ஦ர உடல்கள் ஥ண்஠ிமட ஥ண்஠ரய்ப் பும஡ந்஡ ஬ண்஠ம். ஡ப்பு஡ல், கபேத்துடஷணர கட்சறப௅டஷணர கடவுற௅டஷணர சம்தந்஡ப்தட்ட ஬ி஭஦஥றல்ன. கரசுடன்

சம்தந்஡ப்தட்டது ஋ன்தம஡ ப௄ன்நர஬து ஢கரில் கரனடி ஋டுத்து ம஬த்஡ ப௃஡ல் ஢ரபிஷனஷ஦ புரிந்துபகரண்ஷடன். ஋ணது ப௄ன்நர஬து ஢க஧ம் தரரீஸ். ஢ரன் ப௄ன்று ஢க஧ங்கபிற்கறமடஷ஦ சறக்கறக் கறடக்கும் எபே புத்஡ற஧ன். ஦ரழ்ப்தர஠ ஷதரஸ் ஏதிஸ் ப௃த்஡றம஧ குத்஡ப் பதற்று கடி஡ங்கள் ஬பே஬து ஢றன்று஬ிட்டது. கடி஡ங்கள் சுற்நற ஬மபந்து ஬பேம். அதுவும் பகரழும்பு

ப௃த்஡றம஧ குத்஡ப்தட்டு ஬பேம் கடி஡ங்கபில் இப்தடிப஦ரபே குநறப்பு இபேக்கும். “உடணடி஦ரக இந்஡ ஢ம்தபேக்கு ஋டு” ஋ன்ணிடஷ஥ர ப஧னறகரட் ஬ரங்கக்கூட

கரசறல்மன. இப்தடிப஦ணில் ஋ப்தடித் ப஡ரமனஷதசற஦ினர஬து ஬ர஫ ப௃டிப௅ம்? ஷதரண஬ர஧ம் ஋ணது திப஧ஞ்சுச் சறஷ஢கற஡றம஦ச் சந்஡றத்஡ஷதரது, ஡ணது திநந்஡ ஡றணத்஡றற்கு எபே புத்஡கத்஡றல் சறன க஬ிம஡ ஬ரிகமப஦ர஬து அன்தபிப்புச் பசய்஡றபேக்கனரஷ஥ ஋ண ப௃கத்ம஡ச் சு஫றத்஡ரள். ஢ரன் அமணத்து ஢ரடுகற௅க்கும் அமணத்து ஥ணி஡ர்கட்கும் அந்஢ற஦஥ரண, ஋ன்மணத் ஡஥து ஬டுகபிற்கு ீ ஬ரப஬ண ஢ண்தர்கள் ஋ணப்தடுஷ஬ரர் அம஫க்கும்ஷதரது “ஏம்

஬பேகறன்ஷநன்.” ஋ண ஬ரக்குறு஡ற பகரடுத்து஬ிட்டுப் ஷதரகரது ஬ிடுக்கறன்ஷநன். ஷதரணரல்கூட ஋ணது பதரபேபர஡ர஧ ஢றமனம஦ ஬ிபங்கறக்பகரள்பர஥ல் “அப்த, உம்ப௃மட஦ றூப௃க்கு ஋ப்த ஬ரநது...” ஋ணக் ஷகட்டு ஬ிடு஬ரர்கஷபர ஋ன்ந அச்சத்஡றணரல்஡ரன். ஋ணக்கு ஬டு ீ இல்மன. ஢ரன் தூங்கு஥றடங்கள் ஋ணது ஬டுகற௅஥றல்மன. ீ ஬டு ீ ஋ன்தது அ஬சற஦஥ர ஋ன்ந ஬ிசர஧ம஠க்குள் ஢ரன். சறன ஷ஬மபகபில் இந்஡ ப௄ன்று ஢க஧ங்கமபப௅ம் ஡ரண்டி ஬டுகள் ீ ஥ணி஡ர்கற௅ம் இல்னர஡ ஢ரன்கர஬து ஢க஧ம் என்று இபேக்கு஥ர஦ின் அங்ஷக ஷதரணரல் ஋ன்ண ஋ன்று ஋ன்ணிடம் ஷகட்டுக் பகரள்஬துண்டு. பதரி஦஥ர஥ர ஷகட்டுக்பகரண்டதடி ஥று஢ரள், ஢ரன் ஷதரன் தண்஠஬ில்மன. தூங்கற ஬ி஫றத்து, ஥ீ ண்டும் சறன ஡றணங்கள் தூங்கற, ஬ி஫றத்து எபே கரமன஦ில் ஋ழுந்து தரரிமறனறபேக்கும் ஋ணது என்ந஬ிட்ட ஡ம்திக்கு ஷதரன் தண்ணுகறன்ஷநன். “உங்கமட ஥ர஥ர பகரழும்தின ஬ந்து ஢றற்கறநரர். உங்கஷபரமட ஷதச ஷ஬ணு஥ரம். உடணடி஦ரக ஋டுங்ஷகர!” “஋ந்஡ ஥ர஥ர?”


71

“ஷ஬ற௃ ஥ர஥ர”

இ஬ர் பதரி஦ ஥ர஥ரஷ஬ர, சறநற஦ ஥ர஥ரஷ஬ர அல்ன, இன்பணரபே ஥ர஥ர. என்ந஬ிட்ட ஡ம்தி ஡ந்஡ இனக்க஠த்ம஡ ஋ழு஡ற஬ிட்டு பசரற்த

பெணிட்டுகற௅டன் ஋ஞ்சறக்கறடந்஡ ப஧னறக்கரட்டின் தும஠ப௅டன் பகரழும்திற்கு அடிக்கறஷநன். ஷ஬ற௃ ஥ர஥ர ஷதசுகறன்நரர்.

“஥பேஷ஥ரன் உம்஥மட பதரி஦ ஥ர஥ர பகரழும்திமன஦ிபேந்து

஦ரழ்ப்தர஠த்஡றற்குப் ஷதர஦ிட்டரர். ஢ீர் ஡றபேம்தவும் ஷதரன் ஋டுக்கறந ப஡ண்டு பசரல்லீட்டு ஋டுக்கர஥ல் ஬ிட்டிட்டீர்” ஋ண்டு குமந஦ரச் பசரன்ண஬ர்.

“ஏம் ஥ர஥ர. ஢ீங்கள் பசரல்னறநது சரி. ஋ன்ணிட்மடக் கரசு ஬ச஡ற஦ில்மன. அ஡ரமன஡ரன் பகரழும்புக்குத் ஡றபேம்தவும் அடிக்ஷகல்மன. இங்மக஦ிபேந்து பகரழும்புக்கு அடிக்கறநப஡ண்டர சரி஦ரண பசனவு” “ஏம் ஥பேஷ஥ரன். ஋ணக்கு ஬ிபங்குது. ஋ங்கற௅க்கு இங்மக கஷ்டம்

இபேக்கறநம஡ப் ஷதரன உ஥க்கும் அங்மக கஷ்டம் இபேக்கும் ஡ரஷண. ஋துக்கும் பகரஞ்சக் கரபசண்டரற௃ம் அனுப்தி ம஬ப௅ம். ஢ரன் ஦ரழ்ப்தர஠த்஡றற்குப் ஷதரய் ஬ி஭஦த்ம஡ ஬டி஬ர ஬ிபங்கப்தடுத்஡றநன்” ”஢ீங்கள் ஋ப்த அங்மக ஡றபேம்பு஬ி஦ள்” “5000 பைதர குடுத்துப் தரஸ் ஋டுத்஡ணரன். அடிக்கடி தரஸ் ஋டுத்துக்பகரண்டு பகரழும்புக்கு ஬஧ ஋ன்ணிட்மட ஬ச஡ற஦ில்மன. இங்மக பகரஞ்ச அற௃஬ல்கள் இபேக்கு. அதுகமப ப௃டிச்சறட்டுப் ஷதரக இன்னும் ஌ப஫ட்டு ஢ரபரகும்.” ஥ர஥ரவுடன் ப஡ரடர்ந்து ஷதச ஷ஬ண்டும் ஷதரன ஋ணக்கு ஆமச஦ரக

இபேக்கறன்நது. அ஡ற்குள் ப஧னறக்கரட்டினுள் இபேந்஡ கமடசற பெணிட் எபே கறக்கல ஷதரட்டு஬ிட்டுத் ஡ணது இறு஡ற ப௄ச்மச ஬ிடுகறன்நது. ஷசரகத்துடன் றூம் ஡றபேம்புகறன்ஷநன்.

஥ன்஫ி: ஧ாரிஸ் ப௃பசு, 29.04.1992/அமினாச்சுடர்


72

'யிமி ஧ற்஫ி யிலதனாக

துடிக்கறன்ந ஬ி஧ல்கபினறபேந்து கண்கமபப்தற்நற ஆ஦ி஧ம் க஬ிம஡கள் ஋ழு஡ஷ஬ண்டும் - கர஡ல் ஥஦க்கத்஡றல் அல்ன... கண்஠ ீர் தற்நறப஦ரிப௅ம் கம஡கமபப௅ம் ஬ற்நறப்ஷதரண ஬ி஫றகமபப௅ம் பகரண்டு இன்னும் சறனறர்க்கறன்ந ஥஦ிர்கற௅ம் புமடக்கறன்ந ஢஧ம்புகற௅ம் பகரஞ்சம் ஥ீ ஡஥றபேப்தம஡ ஋஡றரிக்குப்புனப்தடுத்஡ ஬னறக்கறன்ந இ஡஦ங்கற௅டன் ஬ிடிகறன்ந இ஧வுகற௅க்கு ஬ரி஦ரக பசற௃த்஡ப்தட்ட ஬ி஫ற஢ீர்க்கணல்கள் ஬ிம஡஦ரகற ஬ழ்ந்து ீ ஬ிண்ம஠ப௅ம் சுட்டு ஬ிண்஥ீ ன்கபரகற ஥றபிர்கறன்ந ஬஧னரறுகமபப் பு஧ட்டிப்ஷதரட... தம஫஦஡ன் தம஫஦஡ன் தம஫஦ கரனத்஡றல் ஋ன் தரட்டபணரபேத்஡ன் ஬ரழ்ந்துஷதரண ஬ரழ்க்மகப்தடி ஬ி஫றப௅ம் ஬ி஫றப௅ம் உ஧சறப்ஷதரக ஬ிணரடிகற௅க்குள் கர஡ல் ஬ிம஡஦ரகறப்ஷதரம் - ஬ி஫றகபின் புனத்஡றஷன கரட்சறகள் ஥நந்துஷதரய்க் கணவுகள் பதபேகறப்ஷதரம் கரமனப்திரி஡னறல் கம஧஡ற௃ம் ஥ரமனச்சுகந்஡த்஡றல் கனத்஡ற௃ம் ஡றணம் கட்டர஦ ப஡ர஫றனரக ஥ரறும். ஬ரழ்ந்஡஡ன் ஡டப௃ம் ஬ரழ்க்மக஦ின் ஡டப௃ம் அ஫றந்துஷதரக எபே ஥ணி஡ ஬ரழ்க்மக஦ின் சரன்நரக அ஬ன் ஬஥றசம் ஥ரத்஡ற஧ம் ஥றஞ்சறக்கறடக்கும் கரன ஏட்டத்஡றல் ஋ணது தரட்டணின் தரட்டமண ஬ிட உணது தரட்டணின் தரட்டன் பதரி஦஬ன் ஋ண உணது உந஬ிணர்கள் ஷதசறக்பகரண்ட஡ரல் ஋ணது தரட்டணின் ஆமடகமப உணது தரட்டன் திடுங்கறக்பகரண்டரன்


73

சும்஥ர இபேப்தரணர ஋ணது தரட்டன் அழுது கு஫நறக் கூப்தரடு ஷதரட்டரன்

அண்஠ன் ஡ம்திகமப அம஫த்துக்பகரண்டு ஍ந்஡ரறு ஡஧ம் உன் தரட்டனுடன் ஷதசறப்தரர்த்஡ரன் உன் அப்தன் பகரடுத்஡ அம஧ப௃஫ம் துண்டுக்கு

஋ம்஥஬ர் அம஧஬ரசறப்ஷதர் அவ்஬ப்ஷதரது ஬ிமன஦ரகறப் ஷதர஦ிணர் கரற்சட்மட ஡பேகறஷநரம் ஷ஥னரமட ஡பேகறஷநரம் ஋ண தரசரங்கு பசய்ஷ஡ ஢றர்஬ர஠஥ரக ஋ம்ம஥ அமன஦஬ிட்டீர்கள் கரனம் கரன஥ரய் கரல்த௄று ஬பேடங்கள் க஫றந்஡தும் மகம஦஬ிரித்து ஡ங்கள் மக஦ரனரகரத்஡ணத்ம஡ ஋ன் அப்தன்஥ரர் கரட்டி, கமபத்து கடவுஷப தும஠஦ிணி உ஥க்பகண ஷசரர்ந்து சரிந்து஬ிட்டரர் பதரறும஥஦ி஫ந்து ஋஥஡ண்஠ன்஥ரபேம் பதரபே஡றப்தரர்த்஡றட ப௃மணந்஡ணர்

ப஬நறபகரண்டு ஷ஬ங்மககபர஦ிணர் இடிஷதரன து஦ர்கூட ப஬டிதரய்ந்஡து, உ஦ிர்஬னற ஡ீர்ந்஡து ஡ீர்ந்து ஬ிழுகறன்ந எபே ஷ஡ரட்டர஬ின் ஥஡றப்திற்கு எபே ஥ணி஡ உ஦ிரின் ஥஡றப்பு ஢றக஧ரண கரனம் ஬ந்஡து எபே க஠ம் அந்஡ச் சத்஡ப௃ம் ஏய்ந்஡து இன்ணப௃ம் ஢றர்஬ர஠஥ரய் ஋஥து ஥க்கள் அன்று உமடகள் ஥ட்டும்஡ரன் ஷகட்ஷடரம் இன்று அமணத்துஷ஥ இ஧ந்து திம஫க்கஷ஬ண்டி஦ ஢றமன஦ில் உனகப்த஫ம் இணப஥ரன்று நா஦த்லத நல஫ப்஧தற்பக இபண்டு லககள் ப஧ாதாத ஥ில஬னில் இபந்துபகட்஧தற்கு என்஦ வசய்ன எ஦த்தயிக்கின்஫ தாய்நார் சுபலண வகட்டு பசார்ந்துப஧ா஦ த஦னன்கள்


74

கண்஠ ீர் ஬஫றந்து ஬஫றந்து கரய்ந்துஷதரண ஬஫றகள் ஬ரர்த்ம஡கள் சறமநப்தட்டு ஬ரய்க்குள்ஷதரக ஬ிம்஥ல்கள் சறமநப்தட்டு ஬ரய்க்குள்ஷதரக

஬ிம்஥ல்கற௅க்குள் பும஡ந்துஷதரண ஬ரழ்க்மக இன்ணப௃ம் இன்ணப௃ம் இது கூடும் இணிப஦஥து ஬ி஫றகள் உ஧சறக் கர஡ல் ஬ிம஡஦ர஬஡றல்மன

கண்஠ ீர் ஬ற்ந ஬ற்ந ஬ி஫றகள் தற்நற ஬ி஫ற஢ீர் ஬ிம஡஦ரக ஬ற௅ம் ீ - இன்னுப஥ரபே சந்஡஡றக்கும் இம஡ஷ஦ ஋டுத்துச்பசல்ற௃ம் இ஫றவுதட்ட ஦஡ரர்த்஡ம் ஋ம்ம஥ ஢ீங்கும். '஬ி஫ற தற்நற ஬ிம஡஦ரகற...'

-நதுபகன்-


75

என்஦வதரிப௅ம்? ஋ன்தர஡ங்கள்

஋ன்மண஦நற஦ர஥ஷன பசல்கறநது. எவ்ப஬ரபே ஬டுகபிற௃ம் ீ ஷசரக ஬டுக்கள்......

எபே ஬ட்டில் ீ எபே஬஧ர஬து ஥஧஠ித்஡றபேப்தரர்கள்.

஡கப்தமண இ஫ந்஡஬ர்கள் ஡ரம஦ இ஫ந்஡஬ர்கள் இப்தடி....அந்஡கற஧ர஥த்஡றல் ஆடி அ஥ர஬மச ஢ரள்..... ஡ரத்஡ர தரட்டி஥ரபேடன்

இ஫ப்புகபின் ஬டி஬஥ரக

தி஡ற஧ர்கடனுக்கரக உத஬ரச஥றபேக்கும் சறன்ணப்திள்மபகள்.

஬ி஧஡ப஥ன்நரஷன புரி஦ர஡ இ஬ர்கள் ப஥பணம்பகரண்டு ஬ிபூ஡ற,சந்஡ணம் துனங்க ஬ி஧஡ம்பகரள்கறன்நணர். சறன்ணப்தரனகர்கள்

஋துவும்ப஡ரி஦ர஥ல் உத஬ரசம் இபேக்கறநரர்கள். இ஬ர்கற௅க்கு ஋ன்ணப஡ரிப௅ம்? ஷதரரின்஬டுக்கபில்..............இதுவும் சங்க஥ம்!

-யதிரி.சி.பயந்திபன் ீ


76

தாத்தாயின் ஥ாட்கு஫ிப்பு ஋ட்டி ஋ட்டி தரர்த்து஬ிட்டு

ஏடி ஬ிடுகறநரர்கள் கு஫ந்ம஡கள் ஋ணில்

஥பே஥கள் ஬஧ஷ஬ற்தமந஦ில் இபேக்க கூடும் .. சுற்நறல் ஬பேம்

பதரி஦ ஥பேத்து஬ம஧ ஷதரன ஬ந்து ”சரி ,ஷ஬நன்ண ..? ‚ ஋ண

ஆ஧ம்திக்கும் திள்மப஦ிடம் -

இ஧ண்டு ஢ரபரய் ஋஡றர்஬ட்டில் ீ பு஡ற஡ரக கு஫ந்ம஡ப஦ரன்று மக஦மசக்கறநது - ஋ன்ஷநர தல்னறல் பசபேகற஦ ஌ஷ஡ர

சர஦ங்கரன ஬ரக்கறல் ஬ந்஡தும் ஡ரன் ,தூங்க ப௃டிந்஡து - ஋ன்ஷநர இன஬சம் ஡பேகறநரர்கள் ,஋ன்நரற௃ம்

”஢ரன் ஋ன்ண ஢றமணக்கறஷநன்

஌஡ர஬து பசரல்ன ப௃டிப௅஥ர ?

஋ன்நரல் ....‛ - ஋ன்ஷநர

சறல்னமந஦ரக ப஡ரிந்஡து இநந்து ஷதரண உன் உந஬ிணர்கள் கண஬ில் ஬ந்஡஡ரக ஢ீ பசரன்ண ஷதரது ... இப்ஷதரது..

஋ன் கண஬ில் ஢ீ ஬பேகறநரய். ஢ரனும் ஦ரரிடப௃ம் பசரல்ற௃஬஡றல்மன .

- சித்பா ஥ன்஫ி : கீ ற்று


77

உள் வயக்லக

ப஡ரிந்஡ ஬மக஦ில்

஥ண்஬டு ீ கட்டி ஬ிமப஦ரடிணர்கள் தனத்஡ கரற்று ஬ச ீ

கமனந்஡ ஥ண்஬ட்மட ீ கண்டு எபேக஠ம் ப௃஫றத்஡ரள் ஥றுக஠ம் சறரித்஡ரள்

஥றுதடிப௅ம் ஥ண்஬டு ீ கட்டி சுற்நறசுற்நற ஬ிமப஦ரடி சறரித்஡ரர்கள்

஥ண்஬ட்மட ீ ஥ற஡றத்தும் சறரித்஡ரர்கள் ! குபிர்கரற்று ஈ஧த்஡றல் சபி திடிக்குப஥ண

ஷ஬க஥ரக ஬ட்டிற்குள் ீ இழுத்து பசன்நதும் தடதடக்கும் ஡றம஧சலமனம஦ திடித்஡஬ரஷந கு஫ந்ம஡ பசரன்ணரள் ’அம்஥ர, ஷ஬ர்க்குது ...’

- பக.சித்பா ஥ன்஫ி : கீ ற்று


78

ப஥ன சுயடுகள் ஷ஢஦த்஡றற்கு

ப஥ர஫ற உண்டர,

஋ழுத்து ஬டி஬த்துடன் !! சக஡ற஦ில் சறக்கற஦

தசு஬ின் அனநற௃ம், கரப்தரற்றுகறந மககபிணரல்

சக஡ற து஥றகபின் ‘஡ப்...஡றப்பு’ கபின் தரிதர஭மணப௅ம் உபேபகரடுத்஡து ஷ஢஦ப஥ர஫ற஦ரக.. மக பகரடுக்கர஡

அச்சச்ஷசரக்கற௅ம் அய்ம஦ஷ஦ரக்கற௅ம் ஏனங்கபர஦ிண ,ப஥ர஫றகபரய் அல்ன.. கரகற஡த்஡றல் மக சக஡றம஦ துமடத்஡தடி பசன்ந இ஦ல்தரண ஬஫றஷதரக்கணின் கரல்சு஬டும்..

அம஡ எட்டி஦தடி ப஢டுக ப஡ரடர்ந்஡ தசு஬ின் கரல்சு஬டும்.. ஷ஢஦ ப஥ர஫றக்கரண ஋ழுத்து ஬ரிமச ஬டி஬஥ரய் அ஧ங்ஷகநற஦து சக஡ற தடி஥த்஡றல்..

- சித்பா


79

Kaatruveli September 2011 Issue  

Free Tamil literature magazine by Mullai Amuthan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you