Page 1


'காற்றுவ஬பி' செப்டம்஧ர் இதழ். கல஬ இ஬க்கழன இதழ் ஆெழரினர்: ஷரள஧ள. கணிணி, யடியலநப்ன௃ களர்த்தழகள.ந

அன்ன௃லடனீர். யணக்கம். நழன்஦ம்஧஬த்தழலும் ய஬ம் யன௉கழன்஫ உங்கள் இதழ் ஧஬ரிடம் சென்று

சதளடர்஧ிற்கு: R.Mahendran. 34.Redriffe Road, Plaistow, London.E13 0JX Mullaimuthan_03@hotmail.co.uk mullaiamuthan@gmail.com ஥ன்஫ழகள்: கூகுள் Thrd;

ஷெர்ந்தழன௉க்கழ஫து ஋ன்஧து ஧஬ரின் நடல்கள் சதரியிக்கழன்஫஦. ஥ன்஫ழகள். யளெகர்கல௃ட஦ள஦ ன௃ரிதல்,அயர்கல௃ட஦ள஦ லக ஷகளர்த்து ஥டப்஧து ஆஷபளக்கழனநளக ஥கன௉தல் ெளத்தழனப்஧டல் அயெழனம்.அப்ஷ஧ளது தளன் இ஬க்கழனம் ஷெதளபநழல்஬ளது சதளடன௉ம். ஥நது நண்ணின் அய஬ம் ஥ம்லந ன௃஬த்தழற்கள஦ இடப்ச஧னர்லய ஌ற்஧டுத்தழனதழல் இ஬க்கழனன௅ம் அலெலய ஌ற்஧டுத்தழனின௉ந்தது.இன்று ஧஬ரின் இ஬க்கழனம் இ஦ம் களணப்஧ட்டுள்஭து.ன௃தழதள஦ ன௅னற்ெழகல௃ம் ஥ழகழ்ந்து தளன் இன௉க்கழ஫து.உ஬க

esPk;

இ஬க்கழனங்க஭ின் உள் த௃லமவுடன்,

Nfh. ifyhrehjd;

஥கர்ந்துள்஭தும் சதரிகழ஫து.ய஭ப

஥ளன௅ம் ன௃தழன க஭ம் ஷ஥ளக்கழ ஷயண்டும். ஆ஦ளலும் ன௅ள்஭ியளய்க்களல் துனபம் யில஬ ஷ஧ெப்஧டுகழ஫ஷதள ஋ன்கழ஫ ஆதங்கன௅ம் இல்஬ளந஬ழல்ல஬. ஥நது ன௅துகுக஭ில் சுநத்தப்஧டுள்஭ கடலநகள் அதழகம். ஷ஥ர்லநனேடன் ஥டப்ஷ஧ளம். ஥ன்஫ழனேடன், இயண்

2


Ehy; tpkh;rdk;

யப஬ாபொ திபைம்஧ிச் செல்யதில்ல஬சனன்஧லதத் தன் த௃ட்஧நா஦ சநாமி஥லைனினூடை ஥ிப௉஧ித்திபைக்கி஫ார் அ஫஧ாத். "஧லைப்புத்தான் ஧லைப்஧ா஭ினின் ப௃ழுலநனா஦ அலைனா஭ம்." ஋ன்கி஫ார் பேங். ஈமத்தி஬க்கினப் ஧பப்஧ில் அ஫ிKகம் டதலயனற்஫ ஒபை ஧லைப்஧ா஭ி ெடகாதபர் ஓட்ைநாயடி அப஧ாத்."ஆண்நபம்" "஥ில஦ந்தழுதல்" சதாகுப்புகள் ஥ல்஬ கலதசொல்லினாகவும் ஋ாிச஥பைப்஧ிலிபைந்து டயட்லைக்குப்஧ின் கயிலதத் சதாகுப்புகள் டதர்ந்த ெப௄கக் கயிஞ஦ாகவும் ஌஬டய இயலப அலைனா஭ப் ஧டுத்தி யிட்ைது.இது தயிப இயாின் காத்திபநா஦ யிநர்ெ஦ங்களும்jpwdha;TfSk; கூைg; ஧பய஬ாக அ஫ினப் ஧ட்ைலய. இபz;டு ொகித்தின யிபைதுகளுக்குத் டதர்யா஦ அ஫஧ாத்தின் புதின ெிபொகலதத்சதாகுதிடன 'உலைந்த கண்ணாடிக்குள் நல஫ந்திபைக்கும் குபையி.' டகாணங்கினின் 'உப்புக் கத்தினில் நல஫பெம் ெிபொத்லத'லன ஞா஧கப௄ட்டும் யித்தினாெ நகுைம்.NkYk; ெிந்தல஦லனப் ஧஬ டகாணங்களுக்கும் யிாிக்கும் அட்லைப் ஧ைம். ட஥ர்த்தினா஦ யடியலநப்பு ஋஦ 'அலைனா஭ம் ' ஧திப்஧கத்தின் க஦தினா஦ சய஭ிப௅டு. ப௃ஸ்லிம் ெப௄க ப௃ன்ட஦ாடி 'யாப்புச்ெி நலபக்கானபைக்கு' ெநர்ப்஧ணம் செய்திபைக்கி஫ார்.உள்ட஭ 'இன்஧ப௃ம் ஥ிம்நதிபெம் ஥ில஫ந்த யாழ்யிற்காய் ஌தாயசதாபை யலகனில் ட஧ாபாடும் ந஦ிதர்க஭ின் அய஬;q;கல஭ ஒபை டதர்ந்த கயிஞனுக்கு நட்டுடந ொத்தினநா஦ 3


கயிதன்லநடனாடு கூடின க஭ி஥லைனில் 32 ெிபொகலதக஭ாய் ஧லைத்த஭ித்திபைக்கி஫ார். பெத்தத்தின் ட஧பமிவுப௃ம் அபெினல் ெப௄க அய஬ங்களுநாய் ஒபை கணம் க஦஬ாய் தீய்த்தாலும் இலைனிலைடன ஋ள்஭லும் ல஥னாண்டிபெம் சநன்னுணர்வுக஭ின் ஧பயெப௃நாய் சகாஞ்ெம் கு஭ிர் ஧பப்஧வும் தய஫யில்ல஬. அதீத ஋திர்஧ார்ப்புைன் கூடின உள்வீட்டுஅபெினல் ெி஬ கா஬ம் த஦ித்துயம் ட஧ணினதும் பு஦ிதப் ட஧ாபாய் அலைனா஭ம் சகாண்ைதுநா஦ ஥ில஬ நா஫ி சநல்஬சநல்஬ உபைக்குல஬ந்ததில் ஒபை ச஧ாதுநக஦ாய் தா஦லைந்த அயநா஦ங்களும் ஌நாற்஫ப௃ம் அ஫஧ாத்லத 'டதர்தல் கா஬க் கு஫ிப்பு> ஓணான் >கழுலதக஭ின் யிஜனம் >ஆண்நபம்> அபங்கம் ட஧ான்஫ ஧ிபதிகல஭ ஋ழுத்த் தூண்டினிபைக்கடயண்டும். ட஥ர்லநபெம் ஓர்நப௃ம் நிக்க ஒபை இ஬க்கினயாதிக்டக ொத்தினநா஦ tplakpJ. %d;W jrhg;jq;fsha;jpd;W jPu;j;j ,dtd;Kiwapd; nfh^umtyq;fs; gw;wp KOikaha; NgRfpwJ ntz;jhkiu> td;kk;>uapy;Nt];Nurd; >kWgbAk; >nts;isf;nfhb >kz;NzhLNgha; >Ngahl;rp >tpUl;rk; >fhj;jpUg;G >epide;jOjy;> Ntl;il> Nghu;epWj;jk; >epfo;Tfs; >fg;gk; Nghd;w gpujpfs;. Vida fijfspy; $l Nghupd; typfisj; njhl;Lr;n;ry;yj;jtwtpy;iy. epfo;Tfs; fijapy; tUk;vg;NghJk; ,e;j kdk; gJq;Ft Xbj;jg;GtJ Fwpj;Nj rpe;jid nra;Jgofp tpl;lJ. vDk; tupfSk; Afq;Sf;fg;ghy; juprpf;ftpUe;j kuzk; ,t;tsT tpiuthf mz;kj p ;J tpl;lNj vd;w gupjtpg;G tho;tpd; kPjhd mPjgpbg;G mtDs; Rod;wbj;jJ.,d;Dk;rpy ehopiffs; thof;fpilj;jhy; tho;tpd; gy tplaq;fisr; rhjpf;fyhk;. vDk; eg;ghir Jd;gq;fisAk;kPwp vOe;jJ.tho;f;if Ehopiyapy; njhq;Fk;NghJjhd; thoNtz;Lnkd;w MirNa tUfpwJ. Nghd;w tupfs; mfhykuzj;jpwF ; kpf mz;ika fzq;fspdhyhd ifaWkdjpd; gijg;igr; nrhy;fpwJ. %Jhutyj;jpy; rpije;JNghd mgiyg;ngz;zpd; fz;zPu;fhtpak; Kw;Wif.

4


,NjNghy kz;NzhLNgha; fijapy;tUk; „ehd;tukhl;ld;….,e;j kz;zj;jtpu Ntnwhd;iwAk; njupahjlh kfNd! ,jTl;Lg;Nghwjtpl ,jpy kTj;jhfpg;Nghwd;lh…..‟vkJ kz;iz kl;Lkd;wp Aj;jG+kpfs; rfyijANk Qhgf%l;br;nry;Yk; ,J Nghd;w czu;TG+u;tupfs; VuhsKz;L ,j;njhFg;gpDs;. fhyk; ,lk; rhjp kjnkd rfyijAk; ePf;fptpl;Lg;ghu;f;ifapy; vQ;Rfpw Nghu;fhyg;nghJnkhop ,J. xt;NthnuOj;Jk; jpBnud CrpNghNy NknyOe;J czu;Tfisf; Fj;jpf; FjWfpwJ. fpopj;jthNw cs;spwq;FfpwJ. fz;fSf;Fs; ePu;Kl;bf; Nftypy; neQ;rk; mjpUfpwJ. mwghj;jpd; ,g;Nghu;f;fhyg; gjpTfs; fhyj;jpd; rhl;ra p ha;,tuyhw;Wg; gjptha; epiyj;jpUf;ff; $bait. mLj;JtUk; %j;jk;kh ghrKk; Xu;kKk; nrwpe;j fpuhkj;Jg; ngz;zhSikf;fhd jdpj;j milahsk;. NkYk; ,jpy; tUfpw “kQ;Nrhdh kuk;” nrq;ifMopahdpd; “Gspakuj;JKdp” fspy; tUk; Gspakuk; rhu; epfo;Tfisf; nfhQ;rkha; epidNthuj;jpy; epWj;jpg;NghfpwJ. 2006,y; tPuNfrupapy; ntspahdNghJ etPdgpujpaha; nkhopeilapy; Kf;fpaj;Jtg; gLj;jg;gl;lNjhL gy vjpu;ti p dfisAk; re;jpj;j fijjhd; Jwtpfspd; me;jg;Guk;. ,jpy; tUk; Kjd;ikg;ghj;jpukhd “iyyh”tpid kWthu;g;Gr; nra;J vjpu;f;fij$l mg;gj;jpupifapy; ntspahdJ. ,e;jpa rQ;ri p fnahd;wpy; ntspahd n;;[afhe;jdpd; rpWfijnahd;wpy; tUk;xU ngz;ghj;jpuk; $l ru;r;irf;Fupajha; ngupJk; Ngrg;gl;L gpd;du; mjd; vjpu;tpidaha; kWtbtj;jpy; NkYnkhU gilg;G me;ehspy; ntspahdJ ,t;tl p j;jpy; epidTf;F tUfpwJ. cz;ikap;y; fhj;jpukhd gpujpnahd;wpdhy; kl;LNk mJ rhu;e;J NkYk; gy gpujpfis cUthf;f KbAk;. MdhYk; Jwtpfspd; me;jg;Guj;jpd; ,Wjpf; fzq;fSf;Fs; rlhnud khwpg;NghFk; “iyyh” ep[j;jpy; ehk; ghu;f;fpw gofpf; nfhz;bUf;fpd;w may;tPl;L iyyhf;fSf;F Kw;wpYk; Neu;khwhdts;. ,NjNghy; “Nkhl;rk;” “[pd;” “jdpik” “Nrhkhtpd;jdpik” Nghd;witfs; md;whlk; ehk; mUfpypUe;Jk;> fhzj;jtwpa nfhLikfspd; ntt;NtW Jau;kF p tbtq;fs;. r%fj;jpd; rhjhuzf; fz;fs; fhzkwe;j my;yJ kWj;j Gdpjq;fspd; ,Ul;Gju;fSf;Fs;Ns ,tu; gPa;r;ra p bj;j xspapy; nespAk; mUtUg;Gk; mrpq;fq;fSk>; mr;rj;ijAk; mtkhdq;fisANk tpopfspy; epiwf;fpd;wd. ghu;itf;Fj;jg;gpa fisfisAk; gRik G+rpa kapu;nfhl;bfisAk; rptg;Gg;Ngdhtpdhy; tl;lk;Nghl;L tpl;L mitfisf; fisa Ntz;ba ngUk;gzpia vk;kplky;yth xg;gilj;jpUf;fpwhu.; 5


jtpg;Gk; glglg;Gk; khj;jpuNk vkf;Fs; vQ;RfpwJ. czu;Tf;Fs; ciwe;J NghfpwJ. xU tpku;rfdha; epd;W ,tu; ciuj;jpUf;Fk; cldb kPs;guprPyidf;fhd gytplaq;fSk; cupatu;fSf;Fk; ciwf;f Ntz;LNk. mLj;J ghy;a gUtj;jpd; gRikahd epidTfis kPl;Lj;jUk; % j;jg;ghtpd; khl;Ltz;b gyKiw gbf;fj;Jhz;ba kpfmUikahd fpuhkpakzq;fkOk; rpWfij. khl;Ltz;b njhlu;ghd tu;zid>fhty;guZy…. ghly;> GypNtl;il vdg; gbg;Nghiuj; jd; tupfis tpl;Lk; tpyftplhJ <u;f;fpwJ. „thfNdupf;Fsk;>mizf;fl;L>kpy;f;Nghu;l;re;jp;> cr;rtlf;fy;>mt;ypahfGwb‟vdg; gazpf;Fk; mwghj;jpd; <ug;gjpTfs; ahTNk ekf;Fk; gyfhyk; ghu;j;Jg; gofpaitfsha; gupr;rakhfpg;NghfpwJ. kdpj,uj;jk; Fbj;Jg;ghu;f;fhj>md;ig khj;jpuNk nghopfpw % j;jg;ghtpd; Jg;ghf;fpkPJ ekf;Fk; fUiz topfpwJ.epfo;tpy; Jg;ghf;fp njhlu;ghd Gdpjkhd ghu;it.,se;jiyKiwf;F ,J tprpj;jpukhd ghu;itAq;$l.vq;fs;Njrk; gj;jpupifapy; ,Jtiu ntspahditfspy; Mfr;rpwe;j fijahf ,ijj;jhd; nrhy;yNtz;Lk;. ,dpa tre;jfhyf;fdTfSk; Vf;fq;fSkha; gutrq;fSf;Fs; vik mioj;Jg;NghfpwJ. Kfq;fs; >gpuik Mfpaitfs;. mL;j;J> kidtp rpWfij.moFk; mUikAkhd tupfshy; thu;f;fg;gl;bUf;Fk; jsu;Ntapy;yhj „kidtp‟f;Fs; ,ilr;nrUfyha; jpzpf;fg; gl;bUf;Fk; Mj;khtpd; ftpijtupfs; Njitaw;w Kl;Lf;fk;gha; JUj;jp epw;fpwJ. el;gpd; my;yJ ed;wpAzu;tpd; ntspg;ghNlh vd;dNth. gpd;dtPdj;Jt rhaypy; xU ufrpaf;fdtpd; nkhopngau;g;ghAk;> nkhopeilapy; Kjd;ikg; gLj;jpAk; tpNrbj;Jk; itf;fg;glNtz;ba xd;whAk; ,Wjpaha; tUfpwJ „Vthspd; Njhl;lj;jpy; fdpfs; ,d;Dk; kpr;rkpUf;fpd;wd‟. ,g;Nghnjy;yhk; jPtu p ,yf;fpaj;jpwf ; hd rpw;wpjo;fspd; GidTfSf;Fs; mbf;fb ghk;G te;J NghfpwJ. ghk;G vjw;fhd FwpaPnld;W Gupe;J nfhs;s Kbatpy;iy. ,g;Gidfspd; ghjpg;Ng ,g;gpujpf;fhd ce;Jjyhf mike;jpUf;fyhk;. ftpj;JtKk; khaj;jd;ikAk; trPfuKk; nrwpe;jtupfs;.xUgupNrhjidKaw;ra p hff;nfhs;Nthkhapd; mwghj;jpd; ngupa ntw;wp ,J.MdYk; ,jd;%yk; thrfDf;F vijf; nfhLj;jpUf;fpwhu; vd;gJ Gupatpy;iy.,j;njhFjpf;Fg; gpd;duhd vdJ thrpg;gpw;Fl;gl;l thg;ghtpd; irf;fps;(mk;gyk;) Nghd;w gpujpfspy; njhlu;e;Jk; mwghj; jd;id xU r% ftpsk;gpaha; epWj;jpapUg;gJ MWjy; jUk; tplak;.

6


,j;njhFjpnjhlu;gpym ; Lj;JFwpg;gplNtz;baJ>fijg;gpd;dypd; mbg;gilahf ,tuikj;jpUf;Fk; Kuz;jd;ik. ntspg;gilahd cwTr;rf p ;fyhf kl;Lkd;wp rupgpiof;fhd mfg;Nghuhl;lj;jpd; Ez;zpa epiyfshAk; mike;jpUf;fpwJ. Ra mDgtq;fsha; tpupe;jthNw rpf;fyha; tsu;e;J Mu;tj;ijAk; gugug;igAk; Vw;gLj;JfpwJ. xt;nthU fijf;Fkhd jiyg;gplYk;> njhlf;ftupfSk;> fijj;njhlf;fKk;> $w;WKiwAq;$l fijfSf;F NkYk; nkU$l;LfpwJ. mLj;J >tpNrlkhfr; nrhy;yNtz;baJ mwghj;jpd; nkhopeil. 90 fspy; mtuJ Muk;gfhyr;rpWfijfspy; ,Ue;J mz;ika khaf;fz;zhbtiu(capu;epoy;) gbKiwahd tsu;r;rpAk; $u;ikAk; ngw;W te;jpUf;fpwJ mtuJ nkhopeil. mNdf vOj;jhsu;fs; jkf;nfdj;jdpg;ghzpia cUtfj;jgb Fwpj;j fhyk; nfhbfl;bg; gwg;gu;.fhyj;jpDhNl khwkWf;Fk; vOj;Jfs; Fwpj;j fhyg;gjpthf kl;LNk vQ;rt p pl rpwpJ fhyj;jpw;Fs;Ns gpd;js;sg;gl;LtpLtu;.kpfr;rpyu; khj;jpuNk gutyhdNjlYk; gfpu;Tk; njhlu; thrpg;Gkha; kuNghL etPd fUj;Jf;fisAk; cs;thq;fpj; jk; vOj;jpYk; khw;wq;fs; nfhz;L tUtu;.,t;thwhdtuplNk fhyk; Njhw;Wg;NghfpwJ. ,e;j kpfr;rpyupy;jhd; mwghj;Jk; mlq;Ffpwhu;.xt;nthU gilg;gpYk; Nkk;gl;LtUk; mtuJ nkhopeilAk; tplaj;Nju;Tk; mtiuj; jdpj;J milahsg;gLj;JfpwJ.nks;sr;nrJf;fg;gl;lthNw jd; nrOikahd tbtj;ij Nehf;fpg; gazpf;FnkhU fiyr;rpw;gk;Nghy kuNghbize;j etPdKk; Neu;j;jpAkha; nrwptile;J tUfpd;wd mtuJ tupfs;.tuyhW jpUk;gpr;nry;tjpy;iynad;gijj; jd; El;ghd nkhopeilapDhNl ep&gpj;J tUfpwhu; mwghj;.vkJ tpkuprfu; jpwdha;thsu;;fshy; Mo;e;J ftdpf;fg;glNtz;ba tplakpJ.ntspr;rkplg;glNtz;baitAq;$l. Mf> „cile;j fz;zhbf;Fs; kiwe;jpUf;Fk; FUtpapd;‟ ep [tpk;gj;ijj; jk; tpopfSf;Fs; tpOj;jpf; nfhz;l ep[ r% feykpfspd; ,U,ikfSk; ,dp re;jpj;Jf; nfhs;s tha;g;Ngapy;iy.

fpz;zpah v];.ghap]h myp.

7


஡ி.ஜா஬ின் ‘அம்஥ா ஬ந்஡ாள்’ .... - வஜ஦ந்஡ி சங்கர் -

சுநளர் ஌சமட்டளண்டுகல௃க்கு ன௅ன்஦ர் ‘அம்நள யந்தளள்’ ஥ளயல஬ ன௅தல்ன௅ல஫னள஦ யளெழத்தஷ஧ளது, ஋ல௅தப்஧ட்ட கள஬த்லத கணக்கழச஬டுத்து, நழகவும் யினந்து பெழத்ஷதன். அக்கள஬த்தழல் ெர்ச்லெக்குரின என௉ கன௉லயத் ஷதர்ந்சதடுத்து ஋ல௅தழன ஆெழரினரின் துணிச்ெல் ஋஦க்குள் என௉யித உற்ெளகத்லதக் சகளணர்ந்தது. அஷதஷ஥பம், ஥ளய஬ளக்கம் கு஫ழத்து ஋஦க்குள் ஧ல்ஷயறு ஷகள்யிகள் ஋ல௅ந்த஦. ஷநளகன௅ள் ஥ளயல஬ ஌ற்க஦ஷய யளெழத்தழன௉ந்ஷதன். யளெழப்ன௃ப் ஧மக்கன௅லடன என௉ ஥ண்஧ரிடம் ஋ன்னுலடன கன௉த்துக்கல஭ சய஭ினிட ஥ளன் ன௅னன்஫ஷ஧ளது, ‘ஷநளகன௅ள் என௉நளதழரி அமகு, இது ஷயச஫ளன௉ யிதத்தழல் அமகு’, ஋ன்று நழக ஋஭ிலநனளகக் கூ஫ழயிட்டு ஥கர்ந்து யிட்டளர். அதன்஧ி஫கு தளன் ‘செம்஧ன௉த்தழ’ யளெழத்ஷதன். ஋ல௅தப்஧ட்ட ஥ள஭ில் ‘அம்நள யந்தளள்’ ஧ற்஫ழ நழபண்டும் ஋தழர்த்தும் (க஬ளெளபக் களய஬ர்கள்) ஥ழல஫ன ஷ஧ர் ஧தழந்தளகழ யிட்டது. இலெ, உணவு, ஧மக்கயமக்கங்கள், ஧ண்஧ளட்டுக் கூறுகள், ஧ளத்தழப யளர்ப்ன௃ ஆகழன ஧஬யற்ல஫க் கு஫ழத்த யர்லணல஦கள் ஋ன்று ஧஬வும் தழ.ஜள஦கழபளந஦ின் ன௃ல஦வுக஭ில் பெழக்கக் கூடினலய. எவ்சயளன்றும் சுயளபறழனன௅ம் இனல்ன௃ம் ஥ழல஫ந்தலய. உற்ெளகநள஦ யிரனங்கள் ஥ழல஫ன செளல்஬ழக் சகளண்ஷட ஷ஧ளக஬ளம். அத்துடன், தண்ட஧ளணி, ஷகளன௃, ெழயசு, இந்து, ஧யள஦ினம்நளள், அ஬ங்களபத்தம்நளள் ஷ஧ளன்஫ ன௅க்கழன ஧ளத்தழபங்கள் ன௅தல் குதழலப யண்டிக்களபன், ஆற்ஷ஫ளபம் அப்ன௃லயச் ெந்தழக்கும் களது ஷகட்களதயர் ஷ஧ளன்஫ ெழ஫ழன ஧ளத்தழபங்கள் யலப அவ்யந்த ஧ளத்தழபத்லத ஷ஥ர்த்தழனளகஷய யடித்சதடுத்தழன௉ப்஧ளர். அப்ன௃யின் தந்லத தண்ட஧ளணி ஋ன்஫ எஷப என௉ ஧ளத்தழப உதளபணம் கூடப் ஷ஧ளதுநள஦து. ஧ல்ஷயறு சநளமழக஭ில் ன௃னொஃப் ரீடிங் செய்யது, தன்னுலடன ன௅த஬ள஭ினேடன் ஍ந்து ஥ழநழடம் எதுக்குயது, ஊமழனர்கல஭ கம்஧ீபநளக யிபட்டுயது, நளல஬னில் ன௅த஬ள஭ினேடன் களரில் ஷ஧ளய் ச஧ரின ந஦ிதர்கல௃க்கு ஷயத, உ஧஥ழரத்துக஭ி஬ழன௉ந்து செளல்஬ழக் சகளடுப்஧து, அ஬ங்களபத்லத ஆபளதழப்஧து, அயல௃க்குக் கவ ழ்ப்஧டியது, களநம் கட்டுக்கடங்களநல் ஷ஧ளகும் ஷ஧ளது அயள் நீ து சய஫ழ சகளள்யது, அயள் நறுத்தளல் ந஦துக்குள் கண்ட஧டி தழட்டுயது, ஋ண்ணம் ஈஷட஫ழ஦ளல் அ஬ங்களபத்லத ஌கத்துக்கு ந஦துக்குள்

8


ன௃கழ்யது, களல஬ஷயல஭க஭ில் ஋ல௅ந்து அடுத்தடுத்து அன்஫ளட ஧ணிக஭ில் ஈடு஧டுயது, ஥ம்஧ிக்லக இல்஬ளநஷ஬ ஜளதகம் ஧ளர்த்துச் செளல்஬ழ ெழல்஬ல஫ ஷதற்றுயது, ெளப்஧ிடும் ஷ஧ளது தன் நக்கஷ஭ளடு ெகஜநளக உலபனளடுயது, ெழயசு யன௉ம் ஷ஧ளது ஥ல௅வுயது சதரினளநஷ஬ நளடிக்கு ஥ல௅வுயது, அப்ன௃ஷயளடு கடற்கலபனில் ஷ஧சுயது, குடும்஧த்தழன் ஥஬னுக்களக நல஦யி செய்தலதப் ச஧ளன௉ட்஧டுத்தளநல் அப்஧டிஷன ஌ற்று யளழ்யது ஋ன்று நழக அல௅த்தநள஦ ஧ளத்தழபக் கட்டலநப்ன௃. ெழறுயனது அப்ன௃லய ஧ளடெளல஬னில் சகளண்டுஷ஧ளய் யிடும் ஷ஧ளதும், அய஦து யள஬ழ஧த்தழல் கடற்கலபனில் நழகத் தீயிபநள஦ யிரனம் ஧ற்஫ழப் ஷ஧சும் ஷ஧ளதும் தண்ட஧ளணினின் யளஞ்லெனேம் தந்லதலநனேம் அற்ன௃தநளக சய஭ிப்஧ட்டின௉க்கும். ெற்ஷ஫ கூர்ந்து ஷ஥ளக்கழ஦ளல் தண்ட஧ளணி ஧ளத்தழப உன௉யளக்கத்தழலும் த௄஬ளெழரினர் ன௅ன்ச஦ச்ெரிக்லக சகளண்டின௉ப்஧தளகஷய ஧டும். தன் நல஦யி அ஬ங்களபத்தம்நளல஭ ‘சயறுந஦ ஷயடிக்லக’ ஧ளர்ப்஧தளகச் செளல்கழ஫ தண்ட஧ளணி யி஬கழனேம் ஷ஧ளகளநல் அயல஭ யி஬க்கழயிடவும் ன௅டினளநல் இன௉ப்஧லதஷன நல஦யினின் ஆல௃லந அயன௉க்குள் ஌ற்஧டுத்தும் ச஧ன௉ந்தளக்கம் ஋ன்று ஥ழறுவுகழ஫ளர் ஆெழரினர். இதன் னெ஬நளக அ஬ங்களபம் ஧ளத்தழபத்லத உனர்த்தும் ஧ணினில் கணிெநள஦ சயற்஫ழலனனேம் அலடந்து யிடுகழ஫ளர். அ஬ங்களபத்லதப் ஧ற்஫ழ அ஫ழந்த ஧ி஫கும் ஋ப்஧டி இந்த ஆள் தன் ஷ஧ளக்கழல் என்றுஷந ஥டக்களதது ஷ஧ள஬ இன௉க்கழ஫ளன் ஋ன்஫ ஷகள்யி ஋ல௅ம் ஋ன்று ன௅ன்னுணர்யதளல் தளஷ஦ள ஋ன்஦ஷயள இப்஧ளத்தழபத்தழன் குணச்ெழத்தரிப்஧ில் ெற்று அதழகநளகஷய கய஦ம் செலுத்தழனின௉ப்஧ளர். ெழயசு அந்தக் குடும்஧த்தழல் ஌ற்஧டுத்தும் நளற்஫த்தழற்கு கலதனில் இன௉க்கும் ன௅க்கழனத்துயம் அந்தப் ஧ளத்தழபத்துக்கு இல்ல஬ ஋ன்று செளல்யது ஷ஧ள஬ அப்஧ளத்தழபத்லத நற்஫ எவ்சயளன௉ ஧ளத்தழபத்தழன் யமழனளகஷய செளல்யது கூட என௉ யிதத்தழல் ன௃துலந தளன். ஆ஦ளல், ஷ஥படினளக ெழயசுயின் ஥டயடிக்லககல஭ யி஭க்கழ஦ளல் அ஬ங்களபத்தழன் ஥டயடிக்லககல஭னேம் யி஭க்க ஷயண்டினின௉க்கும் ஋ன்று தயிர்த்து யிட்டது ஷ஧ள஬ப் ஧டுகழ஫து. அயன் செய்தசதன்஦ ஋ன்஧லதனேம் ஆங்களங்ஷக கு஫ழப்஧ளல் நட்டும் உணர்த்தழன஧டிஷன செல்யளர். ஊஞ்ெ஬ழல் ெழயசு உட்களர்ந்தழன௉ப்஧லதச் ெட்சடன்று ஧ளர்க்கும் அப்ன௃, ‚ஷகளன௃ ஋ப்஧டள நீ லென ஋டுத்த?‛, ஋ன்று ஷகட்஧தழல் சநளத்த ஥ளய஬ழல் சநளத்த லநனன௅ம் குயிந்துயிடும். அப்ன௃ ஧ளத்தழபம் என௉ ன௅க்கழன ஧ளத்தழபநளக இன௉ந்தும் அதற்குக் சகளடுக்கப்஧ட்டின௉க்க ஷயண்டின அல௅த்தம் சகளடுக்கப் ஧டளதது ஷ஧ளன்஫சதளன௉ உணர்சயற்஧டுகழ஫து. அயல஦ப் ஧ற்஫ழச் செளல்லும் ஷ஧ளசதல்஬ளம் களஷயரி ஆற்ல஫னேம், அமலகனேம், அலதச் சுற்஫ழன ஥ழ஬ப்஧பப்ன௃, ஊர், ஊர்நக்கள், ஧மக்க யமக்கம், ஧ளடெளல஬, ஧ளடெளல஬னின் ஥லடன௅ல஫கள் ஋ன்று தளன் அதழகன௅ம் செளல்கழ஫ளர்.

9


செளந்த யட்டுக்கு ீ யன௉ம் அப்ன௃ யின௉ந்தள஭ிலனப் ஷ஧ள஬ உணர்யது இனல்஧ளக செளல்஬ப்஧ட்டின௉க்கழ஫து. அய஦து ெழந்தல஦ஷனளட்டத்தழல் ெழறுயனதுப் ஧ிபளனன௅ம் ெழ஫ப்஧ளகஷய செளல்஬ப் ஧டுகழ஫து. ஆ஦ளல், அயன் யள஬ழ஧ப் ஧ன௉யத்தழல் களட்டினின௉க்க ஷயண்டின ந஦ ன௅தழர்ச்ெழ கூடி யபக் களஷணளம். இந்துவுக்களக, அப்ன௃ இந்துலய நணம்ன௃ரின, தன் யளழ்஥ளள் க஦லயக் கூடநளற்஫ழக் சகளள்஭த் தனளபளகழ஫ளர் ஧யள஦ினம்நளள். தளஷ஦ என௉ யிதலய யளழ்க்லகலன யளழ்ந்தழன௉க்கும் அயன௉க்கு இன௉யரிலடஷன இன௉க்கும் அன்ன௃ம் களதலும் நற்஫ ஋ல்஬ளயற்ல஫னேம் யிட ன௅க்கழனநளகழ஫து. தழ.ஜளயின் ன௅க்கழன ச஧ண் ஧ளத்தழபங்கள் ஋ல்ஷ஬ளன௉க்குஷந களதன௉ஷக ஷகெம் ெற்ஷ஫ அதழகநளக இ஫ங்கழனின௉க்கும். ென௉நம் இல௅த்துக்கட்டின நளதழரினேம் ஥ழகு஥ழகுசயன்றும் இன௉க்கும். ன௅க்கழன ச஧ண் ஧ளத்தழபங்கள் னளன௉ஷந ெபளெரித் ஷதளற்஫த்துடன் யன௉யதழல்ல஬. ஆண் கதளப்஧த்தழபங்கள் ச஧ண் ஧ளத்தழபங்க஭ின் ன௃஫ ஆல௃லநக்குக் சகளடுக்கும் கய஦த்லத அயர்க஭ின் அகத்துக்குக் சகளடுக்கப் ஧஬ஷயல஭க஭ில் தயறுயலதக் களணன௅டிகழ஫து. அம்நளயின் ஷதளற்஫த்லதனேம் கம்஧ீபத்லதனேம் பெழக்கும் அப்ன௃வும் ெரி, நல஦யினின் ஆல௃லநலன யினந்து ஷ஧ளற்றும் தண்ட஧ளணினேம் ெரி அய஭து செனலுக்களக அய஭ிடம் ஷ஥பளக ஥ழன்று ஋ந்தக் ஷகள்யினேம் ஷகட்க ஥ழல஦ப்஧தழல்ல஬. அப்ன௃ ஧டித்தழன௉க்கும் ஧டிப்ன௃ கட்டுலடக்கும் ந஦லத அயனுக்கு அ஭ிக்கத் தய஫ழனதழல் யினப்ச஧ளன்றுநழல்ல஬. ஆ஦ளல், அம்நள ஧ிபளனெழத்தநளக களெழக்குப் ஷ஧ளகழஷ஫ன் ஋னும் ஷ஧ளது அப்ன௃ அயல஭த் தடுக்கக் கூட ஋ண்ட௃யதழல்ல஬. அயன் செளல்லும் ஸ்ஷ஬ளகஷந அயன் ந஦தழ஬ழன௉ப்஧லத உணர்த்தழ யிடுகழ஫து. நக஦ளக இன௉ந்த அப்ன௃ ஏர் ஆணளகழயிடுகழ஫ளன் ஋ப்ஷ஧ளது. இந்துலய நணப்஧ள஦ள, சதளடர்ந்தும் இப்஧டிஷன அயல௃ட஦ள஦ உ஫லய பகெழனநளகஷய ய஭ர்ப்஧ள஦ள ஋ன்஧லதசனல்஬ளம் யளெக஦ின் கற்஧ல஦க்ஷக யிட்டின௉க்கழ஫ளர். க்஭ப்ன௃க்குப் ஷ஧ளகும் நீ லெ லயத்த, ெஷபளங் கட்டும் ஷகளன௃லய யியரிக்கும் ஷ஧ளது ஆெழரினபளல் அப்ன௃யின் ஧ளத்தழப ஷநன்லநலன ஷநலும் தூக்கழப் ஧ிடிக்க ன௅டிகழ஫து. ஧ளத்தழப ஷயறு஧ளட்லட ஌ற்஧டுத்தழ அல௅த்தன௅ம் சகளடுக்கழ஫ளர். என௉ ஧ளத்தழபத்லத உனர்த்த, இன்ச஦ளன்ல஫ இ஫க்குயதளல் ன௅டினேம் ஋ன்று ஥ம்ன௃கழ஫ளர். இவ்யள஫ள஦ உத்தழலன அயபது ‘செம்஧ன௉த்தழ’னில் ெட்டத்லதனேம் ெழன்஦ண்ணல஦னேம் யியரிக்கும் இடங்க஭ிலும் ‘ஷநளகன௅ள்’஭ில் ஧ளன௃லயனேம் அய஦து என்றுயிட்ட அண்ணல஦னேம் யியரிக்கும் இடங்க஭ிலும் ஥ளம் அயதள஦ிக்க஬ளம். அது தழ.ஜளயின் ஧ளணினளக இன௉க்கழ஫து. அ஬ங்களபத்தம்நளவுக்கு ஥ளன்கு நகன்கல௃ம் இபண்டு நகள்கல௃நளக ஆறு நக்கள். அப்ன௃யின் அண்ணள, அப்ன௃, ஷகளன௃, ஷயம்ன௃ ஆகழன ஥ளன்கு நகன்கள். அப்ன௃யின் அக்கள நற்றும் தங்லக களஷயரி ஆகழன இபண்டு நகள்கள். அப்ன௃யிடம் அய஦து அக்கள (஧க்கம் 134) ‘கலடெழ னெட௃ம் தளன்,.. ஋ன்று செளல்லுநழடத்தழலும் அப்ன௃யிற்குப் ஧ி஫கு னெயர் ஋ன்஧து சதரிகழ஫து.

10


அ஬ங்களபத்தம்நளள் (஧க்கம் 122) ‘இந்த னெட௃க்கும் ஋ன்஦க் சகண்டளப் ஧ிடிக்க஬’, ஋ன்று செளல்யதழல் அது உறுதழனளகழ஫து. அப்஧டினின௉க்க, அப்ன௃வுக்கு 1 அக்கள, 1 அண்ணள, 2தம்஧ிகள், 2 தங்லககள் (஧க்கம்.4) இன௉ப்஧தளகச் செளல்லுநழடன௅ம் ‘னென்஫ளயது ச஧ண்’ ஋ன்று யன௉ம் (஧க்கம் 56) இடன௅ம் ஧ிலம சகளண்டின௉ப்஧து ன௃ரிகழ஫து. ஧தழஷ஦ளபளயது ஧த்தழப்ன௃ யலப ஧தழப்஧ள஭ன௉க்குத் ஷதளன்஫ளதது தளன் ஆச்ெரினம். ஷநளகன௅ள் செம்஧ன௉த்தழ ஷ஧ளன்஫ ஥ளயல்கல஭ எப்ன௃ ஷ஥ளக்க, ‘அம்நள யந்தளள்’ ச஥டுகஷய இலடசய஭ிகள் நழக அதழகம் ஋ன்று ஷதளன்஫ழன஧டிஷன இன௉ந்தது. ஥ளய஬ழன் உலபனளடல்க஭ில் கூட யியளதங்கஷ஭ள தர்க்கங்கஷ஭ள ஥ழகழ்ந்தழன௉க்க ஷயண்டின இடங்கள் சகளஞ்ெங்கூட ய஭பளநல் ெட்சடன்று யிலபந்து கடந்து யிடுகழன்஫஦. யளெகன் இட்டு ஥ழபப்஧ிக் சகளள்஭஬ளம் தளன். ஥நது யளெக ந஦ம் ஧மகழனேம் இன௉க்கழ஫து. இன௉ப்஧ினும், ஋஦க்குள் ஷதளன்஫ழன ஷ஧ளதளலநனள஦து ஥ளயல஬ எவ்சயளன௉ன௅ல஫ யளெழக்கும் ஷ஧ளதும் அதழகநள஦஧டிஷன தளன் இன௉ந்தது. ‘அம்நள யந்தளள்’஭ில் இந்துலயப் ஷ஧ள஬ஷய, செம்஧ன௉த்தழனில் ெழன்஦ண்ணி, ஷநளகன௅ள்஭ில் தங்கம் ஆகழன ச஧ண் ஧ளத்தழபங்கள் ஆண் ஧ளத்தழபத்லதத் தளஷந அட௃க யன௉யளர்கள். ன௅தல் இன௉யன௉ம் யிதலயகள், னென்஫ளநயள் கழமயல஦க் கட்டிக்சகளண்ட இ஭யனதுப் ச஧ண் ஋ன்஧து இங்ஷக கு஫ழப்஧ிடத்தக்கது. ஆ஦ளல், அ஬ங்களபம் ஧ளத்தழபம் ஋ங்ஷகனேம் னளலபனேம் ஷதடிப் ஷ஧ளகளது. ெழயசு தளன் யட்டுக்கு ீ யந்த஧டிஷன இன௉ப்஧ளன். இயர்க஭ிலடனில் ஌ற்஧ட்ட உ஫யில் ன௅த஬டிலன ஋டுத்து லயத்தது னளர், ெழயசுயில் அயள் ஋லதக் கண்டு யில௅ந்தளள், சதளடர்ந்தும் அவ்வு஫வு ஥ீடிக்கழ஫தள ஋ன்஧து ஷ஧ளன்஫ ஷகள்யிகள் யளெக஦ில் ஋ல௅ந்தளல் அயபயர் கற்஧ல஦ ய஭த்லதப் ச஧ளன௉த்து இட்டு ஥ழபப்஧ிக் சகளள்஭ ஷயண்டினது தளன். ெந்தர்ப்஧ சூம஬ளல் தளன் அ஬ங்களபத்துக்கு தழன௉நணத்லதத் தளண்டின உ஫வு ஌ற்஧ட்டுயிட்டசதன்று செளல்஬ளநல் செளல்஬ஷய ன௅னல்கழ஫ளர் ஆெழரினர். ‘செம்஧ன௉த்தழ’னில் ெழன்஦ண்ணி நற்றும் ‘அம்நள யந்தளள்’஭ில் இந்து ஆகழன இபண்டு யிதலயப் ச஧ண்கல஭னேம் தழ.ஜள ெழத்தரிக்கும் யிதம் அயர் யிதலயகல஭னேம் அயர்க஭து நஷ஦ளதழடத்லதனேம் குல஫த்து நதழப்஧ிடுயது ஷ஧ள஬ஷய இன௉க்கழன்஫து. கு஫ழப்஧ளக, இப்ச஧ண்கள் தளஷந ச஥ன௉ங்கழப் ஷ஧ளகும் ஷ஧ளது செம்஧ன௉த்தழனில் ெட்டன௅ம் (இறுதழயலப) அம்நள யந்தள஭ில் அப்ன௃வும் (ன௅த஬ழல்) நறுப்஧து ஷ஧ள஬ஷய தளன் செளல்யளர். இபண்டிலுஷந ஧ளல்ன/இ஭லந ஥ழல஦வுகள் ஆண்கல௃க்குள் இன௉க்கும். இபண்டு ச஧ண்கல௃ஷந களநம் நழகும் ஷ஧ளது அவ்யளறு அட௃கழ நறுக்கப்஧ட்டதளல் ஷகள஧ன௅ம் யிகளபன௅ம் சகளள்யது ஷ஧ள஬ ஋ல௅துயளர். இபண்டு ஆண்கல௃ம் அதழர்ந்து, ஧ின்஦ர் ஧ரிதள஧ப்஧ட்டு, ஧ின்஦ர் நன்஦ிக்கஷயள இலெனஷயள செய்யர். அ஬ங்களபம் கு஫ழத்து ஋ல௅தழ஦ளல் ஋மக்கூடின ஆ஧த்லதத் தயிர்க்கத் தளன் அதழக கய஦சநடுத்து யிட்டளர். இந்து, ெழன்஦ணி ஷ஧ள஬ இலணப்஧ளத்தழபங்க஭ளக இல்஬ளநல் அ஬ங்களபம் தழ.ஜளவுக்கு நழக ன௅க்கழன ஬ட்ெழனப் ஧ளத்தழபம். 11


தழ.ஜளவுக்கு ச஧ண் ஧ளத்தழபங்கள் நழக நழக ன௅க்கழனம். அ஬ங்களபம் ஋ன்஫ ச஧ண் ஧ளத்தழபப் ஧லடப்ன௃ அயன௉க்குத் ஷதலயனளக இன௉க்கழ஫து. அக்கள஬த்தழல் அவ்யள஫ள஦ ச஧ண்கள் இன௉ந்தழன௉க்கழ஫ளர்கள். ஆ஦ளல், ெழ஬யற்ல஫ ஥ளய஬ழல் அப்஧ட்டநளகச் செளல்யதழல் அயன௉க்குள் ஧஬யித ந஦த் தலடகள் இன௉ந்தழன௉க்கழன்஫஦. இதற்கு அக்கள஬ச் ெனெகத்தழல் ன௅க்கழன ஋தழப்ன௃க் களபணிகள் ஧஬வும் இன௉ந்தலத நறுப்஧தற்கழல்ல஬. இன௉ப்஧ினும், அத்தலடகள் ஧லடப்஧ள஭ினில் இல்஬ளதழன௉க்கும் ஧ட்ெத்தழல் அம்நள யந்தளள் ஷநலும் செ஫ழவுடனும் யிரிவுடனும் ஥நக்குக் கழலடத்தழன௉க்கும். அ஬ங்களபத்தம்நளள் ஷநலும் உனிர்ப்ஷ஧ளடு இன௉ந்தழன௉ப்஧ளள்; அப்ன௃ ஧ளத்தழபத்தழன் ஧ரிணளந ய஭ர்ச்ெழனேம் இன்னும் அல௅த்தநளகஷய யில௅ந்தழன௉க்கும். ஆெழரினபளல் அ஬ங்களபம் ஧ளத்தழபத்தழன் நீ து என௉யித ஧பயெத்துடன் கூடின ன௃஦ிதத் தன்லநலன ஌ற்஫ழத் தளன் ஧லடக்க ன௅டிகழ஫து. இலத ெக்தழ உ஧ளெல஦க்குச் ெநநளகச் ெழ஬ யிநரிெகர்கல௃ம் யளெகர்கல௃ம் செளல்஬஬ளம். ஆ஦ளல், இந்தக் கூடுதல் கய஦ம் ஧ளத்தழபத்தழலும் கலதஷனளட்டத்தழலும் ெழ஫ப்஧ளகக் கூடியந்தழன௉க்க ஷயண்டின இனல்ல஧ நல௅ங்கடிக்கழ஫து ஋ன்ஷ஫ ஋஦க்குத் ஷதளன்றுகழ஫து. ஆெழரினரின் நற்஫ ஥ளய஬ழன் ஧ளத்தழபங்கல஭ யளெழக்கும் ஷ஧ளது இந்஥ளய஬ழல் ஥ளம் இலத ஷநலும் ஥ன்஫ளக உணபன௅டினேம். ஧ளன௃வுக்கு தங்கம், னன௅஦ள ஋ன்று இன௉ ச஧ண் ஧ளத்தழபங்கல஭ உன௉யளக்கும் ஷ஧ளதும், ெட்டத்தழற்கு ெழன்஦ண்ணி, னன௅஦ள ஆகழன இன௉ ச஧ண் ஧ளத்தழபங்கல஭ உன௉யளக்கும் ஷ஧ளதும் தழ.ஜள களட்டும் கய஦ம் ன௅ற்஫ழலும் ஷயச஫ளன௉ த஭த்தழல் இன௉ப்஧லத உணப ன௅டினேம். அஷத இனல்ஷ஧ள ஆமஷநள அல௅த்தஷநள ெழயசு, தண்ட஧ளணி ஆகழன இன௉ ஆண்கள் ஧ங்ஷகற்கும் அ஬ங்களபத்தழன் யளழ்லயச் ெழத்தரிக்கும் ஷ஧ளது ஆெழரினரிடம் இன௉ப்஧தழல்ல஬. ன௅க்கழன இடங்க஭ில் கூட ன௄ெழ சநல௅கழக் சகளண்ஷட ஷ஧ளகழ஫ளர். ஆகஷய, யளெழக்கும் ஷ஧ளது என௉நளதழரி தட்லடனளகத் ஷதளன்றுகழ஫து. ஆெழரினன௉க்குள் இன௉க்கும் ஆண் ந஦துக்குள் உன௉யளகழனின௉க்கும் ஧ல்ஷயறு நதழப்஧ீடுகள் தளன் அயரிடம் இந்தப் ச஧ன௉ம் ஷயறு஧ளட்லடக் சகளணர்கழன்஫஦. அப்ன௃ ஷயதம் ஧டித்து யந்ததும் அயன் கள஬டினில் தன்ல஦ப் ஷ஧ளட்டுப் ச஧ளசுக்கழக் சகளள்஭ ஥ழல஦க்கும் அ஬ங்களபம், அயன் இந்துலயத் ஷதர்ந்சதடுத்துஷந களெழலன ஥ளடுகழ஫ளள். தளஷ஦ ஧ளர்த்து அய஦து தழன௉நணத்லத ஌ற்஧ளடு செய்தழன௉ந்தளல் அயல௃க்கு களெழக்குப் ஷ஧ளக ஷயண்டின ஥ழல஬ஷன இல்ல஬ ஋ன்஫ கன௉த்தளக்கஷந இல஭ன தல஬ன௅ல஫க்குப் ன௃ரினளது. என௉ யிதலயனள஦ இந்துலய அப்ன௃ ஌ற்றுக் சகளள்யதளல் அ஬ங்களபம், தளன் களண யின௉ம்ன௃ம் த஦க்குள் இன௉க்கும் அப்ன௃ ெட்சடன்று நள஫ழ யிடுயதளக ஌ன் ஥ழல஦க்க ஷயண்டும் ஋ன்று ஋஦க்குத் ஷதளன்஫ழன ஷகள்யி யளெகனுக்குள் கண்டிப்஧ளக ஋ல௅ம்.

12


஋ல௅தப்஧ட்ட கள஬த்தழல் ன௃பட்ெழனளகவும் அதழர்ச்ெழனளகவும் இன௉ந்தழன௉க்கும் அ஬ங்களபம் ஧ளத்தழபம். ஆ஦ளல், இக்கள஬த்தழலும் அஷதஷ஧ளன்஫ தளக்கத்லதக் சகளணன௉நள ஋ன்஫ளல் ெந்ஷதகம் தளன். அலபத௄ற்஫ளண்டுக்கு ன௅ன்ன௃ ஥டந்தழன௉க்கக் கூடினசதன்஫ ஧ிபக்லைனேடன் யளெழத்தளல் யளல௅ம் ஧ளத்தழபங்க஭ளகத் ஷதளன்஫஬ளம். க஬ளெளபப் ஧ின்஦ணி அ஫ழனளநல் இந்஥ளய஬ழன் ஧ளத்தழபங்கல஭ப் ன௃ரிந்து சகளள்யது ெற்ஷ஫ கடி஦நளக இன௉க்க஬ளம். அந்தக் கள஬கட்டத்து தநழழ் ெனெகம் கு஫ழத்தும், நபன௃கள், ச஥஫ழகள், யில௅நழனங்கச஭஦க் கன௉தப்஧ட்ட ஋லதனேம் அ஫ழந்தழன௉க்க ன௅டினளத இந்தழனளவுக்கு சய஭ினில் ஧ி஫ந்து யளல௅ம் இல஭ஷனளன௉க்குப் ன௃ரினளநல் ஷ஧ளகஷய அதழக யளய்ப்ன௃ண்டு. இலய தற்கள஬த்துக்குப் ச஧ளன௉ந்தளத நதழப்஧ீடுகள் ஋ன்று கூட அயர்கல௃க்குத் ஷதளன்றும். தழன௉நணம், தழன௉நணத்தழற்கு அப்஧ளற்஧ட்ட உ஫வு, நறுநணம் ஷ஧ளன்஫யற்ல஫க் கு஫ழத்து இன்ல஫க்கு இன௉க்கும் கன௉த்ஷதளட்டங்கஷ஭ ஷயறு. இந்துவுக்கு அப்ன௃லயப் ஧ிடிக்கழ஫தள, தழன௉நணம் செய்து சகளள்஭ட்டுஷந, தழன௉நணம் ஷயண்டளசநன்஫ளல், ெரி ஷயண்டளம்; என௉யன௉க்சகளன௉யர் ஧ிடித்தளல், ஧கழபங்கநளகச் ஷெர்ந்தழன௉க்கட்டுஷந, அதற்ஷகன் ஧யள஦ினம்நளல௃க்குள் இத்தல஦ குமப்஧ங்கள் ஋ன்று தளன் இ஭ம் யளெகன் யி஦வுயளர்கள். அஷதஷ஧ள஬ அ஬ங்களபம் ஷ஧ெளநல் தண்ட஧ளணிலன யியளகபத்து செய்து யிட஬ளஷந, ஋தற்கு அயல௃க்கு இந்த இபட்லட யளழ்க்லக ஋ன்றும் ஷகட்஧ர். அல்஬து, இசதன்஦ ச஧ரின யிரனநள ஋ன்று ஷகட்டுயிட்டு ஥கர்ந்து யிடுயர். தழ.ஜள அந்தப் ஧ளத்தழபத்லதத் தூக்கழப் ஧ிடிக்கும் அ஭யில் ஧த்தழல் என௉஧குதழ கூட அயர்கல௃க்குள் அ஬ங்களபம் உனபவும் நளட்டளள் உல஫னவும் நளட்டளள் ஋ன்ஷ஫ ஷதளன்றுகழ஫து. ஥ம்஧ிக்லக யிசுயளெம் ஷ஧ளன்஫ நதழப்஧ீடுக஭ின் நீ து கட்டலநக்கப் ஧டும் ச஥஫ழகள் சகளண்ட ஥ய஦ ீ ெனெகம் அயல஭ ஥ம்஧ிக்லகத் துஷபளகழ ஋ன்று ஷயண்டுநள஦ளல் செளல்யர். இலய அல஦த்லதனேம் கடந்தும் கூட என௉ யளெகழனளகவும் ஧லடப்஧ள஭ினளகவும் ‘அம்நள யந்தளள்’ ஋஦க்கு ன௅க்கழன ஆக்கம் ஋ன்஫ ஋஦து கன௉த்தழல் ஋ந்தயித ஍னன௅நழல்ல஬.

அம்நள யந்தளள் - ஥ளயல் ஍ந்தழலணப் ஧தழப்஧க சய஭ினீடு ஧க்கங்கள் 172+6 யில஬ னொ.90/'யளெழப்ல஧ ஷ஥ெழப்ஷ஧ளம்' இனக்கத்தழற்களக ெழங்கப்ன௄ர் அங்ஷநளகழஷனள த௄஬கத்தழல் 15-08-2010 அன்று ஥டந்த யளெகர் யட்டக் கூட்டத்தழல் யளெழக்கப்஧ட்ட கட்டுலப

ed;wp– gjpt[fs;

13


nga;nadg; nga;ah kio .....! mk;kDf;F $iw ad;dYf;Fj; jpiur;rPiy ,urpf;fpNwd; Nfhtzk; ,y;yhj vd;Fiwia mitfs; jPu;g;gjdhy;.

nghd;dp muprp nkhl;ilf;fWg;gd; ney; xU khj tpisr;ry; jhd; Mdhy; fl;ll kuq;fis jwpg;gJ vg;gb ...? Fspu; epyh rpy;ypLk; kioj;Jhwy; fz;fisr; Ruz;Lk; Jhf;fk; vdf;Nfh tPby;iy R+upa mLg;G kpd;rhuj;jpNy Nrhwhf;Fk; rl;b czT R+lhf;fg; ngl;b tpQ;QhdNk ed;wp Mdhy; NrhW nra;a muprpapy;iyNa nfhLehfj;ij ey;yghk;G vd;gJ Nghy ,Uf;fpwJ eP Ve;jpa rdehafk; vDk; nrhy;. fsk; ,y;iy ths; Ve;jTk; ,y;iy jsgjpg;gl;lk; ehlhSkd;wpNy nra;j tha;g; NghUf;F. ief; rg;ghj;J mf;F gQ;ru; nrUg;G tPl;bNy ,Uf;fpwJ Gjpjhf fhy;fs;jhd; fz;zpntbapNy Jz;lhapw;W.... Nghiu vjpu;Fk; ahg;G mZjLg;G xg;gk; gpwnfjw;F gPuq;fp njhopw;rhiy Neu;j;jpf;fld; rhkpf;fhd fhzpf;if kl;Lk; ntl;l ntl;l tsUk; Kbjhdh ...? kio NtZk; vd;why; kuk; ehl;l NtZk; ,lk; jhd; ,y;iy

xU <oj; jhapd; Ntjid ehNdhh; jkpopr;rp ehl;ilve;j eha;fOij Mz;lhYk; gWtha; ,y;iy..! vd; ehTiuf;Fk; nre;jkpOf;F.. vd;jha; kz;zpd; tpbTf;F jPq;Fnra;jhy;..!! vd;gps;is vd;whYk; vupj;jpLNtd;..! vd; jha;ghypy; Ritapy;iy vd;Wk; vd; jha;kbapy; Rfkpyi ; y vd;Wk; jha; kz;iz tpiyNgRk; gps;isnad;why; ehag;;ghiy mtd; thapy; Cw;wp ef;fpg;ghh; Rit njupAk; vd;Ngd;..! Vio gzf;fhwd; mjpfhuk; md;W Vkhw;Wk; nfhbNahu; Ml;rpKiw ,d;W Vkhw;Wk; cyfkpjha; Mr;R-,q;Nf khdKld; tho;e;jpLjy; Nfs;tpf;Fwp Mr;R..!? ngw;wth;f;Fk; jha; kz;Zf;Fk; ngUikjUk; gps;is gps;isnad;w ngaUf;Nf ngUiknfhz;ljhr;R-gjtpf;fha; ngw;wtis tpiyNgRk; ,opFzj;J gps;is gpa;j;njwpe;J vupj;jpLjy; rupnad;Nw Mr;R..! khdj; jkpopr;rp ehd; Gijj;jhYk; ngau;nrhy;Yk;kz; Mz;lhz;L fhyk; kz;Nghl;L %bdpYk; Ks;sp tha;fhy; jkpo;kwtu; ngau; $Wkq;Nf.! nfhl;thah fl;tpl;l rpq;fsj;jpd; rpd;dk; rPuopAk;ehis rPwpPnaOk; jkpo;gilapd; ifahy; NtyizA+h; nghz;zz;zh nld;khh;f;

vtd; jiyapNy kuk; ehl;LtJ.

kl;Ltpy; Qhdf;Fkhud;

14


நல஫ந்தயள் அயள் ஥ில஫ந்தயள் ப௃தன்ப௃தலில் ஧ார்த்தட஧ாது நகிழ்ச்ெி ந஦ம்ப௃டிந்த ஧ின்பு஌டதா கி஭ர்ச்ெி லக஧ிடித்த கல்னாண஥ாள் -஧ின் காதலில் ஧஬஥ாள் டநாதலில் ெி஬஥ாள்

டெல஬ யாங்கி யந்து யிட்டைன் ஧ிடிக்கி஫து ஋ன்ட஫ சொல்யானா சொல்஬ாநல் சொர்க்கம் சென்஫தற்கு நன்஦ிப்புக் சகாள்யானா

அடுக்கல஭னில் அன்ச஫ாபை ஥ாள் -஥ீ அ஫ினாநல் அயெபம் சகாண்ை ஥ாள் அ஬஫ி஦ாய் தீ சகாஞ்ெம் ஧ட்ைதால் அதிர்ந்டதன் உன் லக ெற்ட஫ சுட்ைதால் அத஦ால் உன்ல஦ ஥ானும் ஋ாிக்காநல்

ஒபைடயல஭ ஥ான் நடிந்திபைந்தால் ஒவ்சயான்஫ாய் யல஭னல் உலைத்திபைப்஧ாய் கட்டின தாலி தல஦ கமட்டி இபைப்஧ாய் பூவும் ச஧ாட்டும் இமந்திபைப்஧ாய் இவ்வு஬க யாழ்லயடன து஫ந்திபைப்஧ாய்

அலுங்காநல் உன்னுைல் குலுங்காநல் அனுப்஧ி லயக்கிட஫ன் ந஦ம் ச஧ாபொக்காநல்

யாழ்யிலும் ொயிலும் உைன் இபைப்ட஧ன் யார்த்லத சொல்லிடன ய஬ம் யந்டதன்

ப௃தல் ஥ாள் கிலைத்த ஊதின உனர்வு ப௄க்குத்தி யாங்க஬ாம் ஋ன்஫ உன் க஦வு ப௄டிலயத்தா஦ா ஋நன் அயன் யபவு ப௃டிந்டத ட஧ா஦டத ஋ந்தன் ஥ில஦வு

உன்ல஦ ஧ிாிக்கத் திட்ைம் இட்ைான் உைன்கட்லை தடுக்க ெட்ைம் இட்ைான் உன்னுைன் யந்தால் உனர்ந்தயன் ஧ட்ைம் இடுயான் யந்த ஥ாட்கள் ப௃டிந்தது யாழ்யில்

நின்ொப நனா஦த்திற்க்டக அந்த செ஬வு டெல஬ யாங்கச் சென்஫ால் ெீபொடயன் ெிக்க஦ம் சகாள் ஋ன்ட஫ ெி஦ப௃பொடயன்

யபைம் ஥ாட்கள் க஬ந்திபைப்ட஧ாம் ொயில் ! -

தத்஥ா஬஡ி .வ஬

ெிாித்தாலும் ெி஬ட஥பம் ப௃ல஫ப்ட஧ன் 15


Neu;fhzy;: ftpij> ehlfk; vd fiy ,yf;fpag; gzpapy; ePz;l fhykhf jd; Nritia mspj;J tUk; jpU.tz;iz nja;tk; mtu;fis mtupd; fiyr; Nritia ghuhl;b mtUf;fhd 'kzptpoh"tpid ghup]; tho; fiyQu;fshy; nrg;lk;gupy; tpkupirahf elhj;jTs;s ,e; Neuj;jpy; 'fhw;Wntsp'Ak; jd; ghuhl;ilAk;> tho;j;ijAk; njuptpf;Fk; mNj Ntis mtUldhd Neu;fhziyAk; ntspapLtjd; %yk; 'fhw;Wntsp'Ak; ngUik milfpwJ.. -Ky;iymKjd;. tzf;fk; jpU. tz;iz nja;tk; mtu;fNs.! vd; md;gpw;Fk;> kjpw;gpw;Fk; chpa ,yf;fpa cwthd Ky;iy mKjd; mth;fSf;Fk;> fhw;Wntsp thrfh;fSf;Fk; vdJ ,dpa tzf;fq;fs;. jq;fs; fiyg;gzpiag; ghuhl;b ghup]; tho; fiyQu;fshy; elj;jg;gLk; 'kzptpoh" gw;wp nrhy;Yq;fNsd;. vdJ mWgJ taij nfsutpg;gjw;fhd tpoh my;y ,J! mWgJ taij xU rhl;lhf itj;J vdJ fiy> ,yf;fpa> rKjhag; gzpfisf; nfhutpf;fpd;whh;fs;. ,jpy; ,d;ndhU tplaKk; ,Uf;fpd;wJ! ehd;$l Kd;dpd;W ,g;gbahd tpohf;fis gyUf;F elhj;jpapUf;fpd;Nwd;. ,g;gbahd ghuhl;Ltpohf;fs; %ykhf tsh;e;JtUk; ,sk; jiyKiwapdUk; cw;rhfg;gLj;jg;gLfpd;whh;fs;. mg;gbahfj;jhd; vdJ ,e;j tpohtpidAk; ghh;f;fpd;Nwd;. <oj;jpy; ePq;fs; NkilNaw;wpa my;yJ ebj;j ehlfq;fs; gw;wp Fwpg;ghf 'rhTf;Fr; rthy; gw;wp.... xt;nthUtUf;Fk; jq;fs; tho;f;ifapy; Fwpj;J itj;Jf;nfhs;s Ntz;bag y tpraq;fs; ,Uf;fpd;wd. mg;gbj;jhd; fiyg;gazj;jpy; ehd; NkilNaw;wpa gy ehlfq;fspy; 'rhTf;Fr; rthy;" ehlfk; kwf;fKbahjJ! mjw;F gy fhuzq;fs; ,Uf;fpd;wd. mjpy; Kf;fpakhdJ tPurpq;fk; kz;lgj;jpy; NkilNawpa me;j ehlfj;jpw;F ehlfj; je;ij 'fiyauR" nrhh;zypq;fk; [ah mth;fs; jyik jhq;fpaJ vdJ fiyg; gzpf;Ff; fpilj;j mq;fPfhukhfNt ehd; fUJfpd;Nwd;. <oj;J mtyk; jq;fisAk; ek;ikg; Nghy; Gyk; ngau itj;j gpd; jq;fs; fiy tho;f;ifapd; typfs; ,Ue;jpUf;Fk;. typf;fhky; tho;tpy;iy... cq;fs; mDgtk; vg;gb?

16


Gyk; ngah;eJ ; Vida ehLfspy; tho;fpd;w fiyQh;fistpl ghhp]py; tho;fpd;w fiyQh;fSf;F me;j typ nfhQ;rk; FiwthdJjhd;! fhuzk; Vida ehLfspy; cs;s fiyQh;fs; gue;J> rpjWz;L tho;tjhy; mth;fis xUq;fpizg;gJk;> xU epfo;r;rpia muq;Nfw;WtJk; kpfTk; rpukkhdJ. mg;gbahd fhuzq;fshy; jq;fsJ fiyj; jhfq;fis jq;fsJ kdq;fSf;Fs;NsNa mlf;fp itj;jpUg;gJ typjhd;! Mdhy; ghhp]py; tho;fpd;w fiyQh;fs; xU tl;lj;Jf;fs;NsNa tho;tjdhy; mth;fis xUf;fpizg;gJ vopJ. mJ khj;jpuky;y jq;fsJ fiyj; jhfq;fisj; jPh;j;Jf;nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fSk;> re;jh;g;gq;fSk; mjpfkhfNt fpilf;fpd;wJ. me;j tifapy; fiyQd; vd;Dk; tifapy; me;j typia ehd; mjpfk; mDgtpf;ftpy;iy. <oj;jpy; tho;e;j fhyj;J fiy Kaw;rpf;Fk; ,q;Fs;s fiy Kaw;rpf;Fk; vd;d NtWghl;ilf; fz;Bu;fs;?. mq;F xU ehlfj;ij muq;Nfw;Wtjw;F Vw;gLk; rpukq;fistpl ,q;F gj;Jklq;F mjpfkhd rpukq;fs; ,Uf;fpd;wJ! fiyQh;fis xUq;fpizg;gJ> xj;jpif ghh;g;gJ> xj;jpiff;fhd ,lj;ij Njbf;nfhs;tJ> fhl;rp mikg;gJ> ,g;gbahf vy;yhtw;wpYk; gy rpukq;fs; ,Uf;fpd;wd! ,q;F xU ehlfj;ij muq;Nfw;Wtjw;F Kd;ghfNt ,jw;fhd nryTfs; Vuhshfpd;wJ! ,ij;jtpu ,jw;fhf vy;NyhUk; xNu Neuj;jpy; ,jw;fhd Neuj;ij xJf;FtJ! ,g;gb gy NtWghLfs; ,Uf;fpd;wd. etPd ftpijfspd; gha;r;rypy; <oj;Jf; ftpQh;fs; rhjpj;jpUf;fpd;whh;fsh? cq;fisf; fth;ej ; ftpQiuf; Fwpg;gpLq;fs;. rhjpj;jpUf;fpd;whh;fs;! epiwaNt rhjpj;jpUf;fpd;whh;fs;. mjw;F cjhuzk;> jkpo;ehl;by; jukhd gjpg;gfq;fs; vd kf;fshy; mq;fPfhuk; ngw;witfshd fpof;Fg; gjpg;gfk;> fhyr;RtL> tpbay; gjpg;gfk; Nghd;w ,d;Dk; rpy gjpg;gfq;fs; <oj;Jf; ftpQh;fspd; gilg;Gf;fis tpUk;gpg;ngw;W Ehyhf;Ffpd;whh;fs;! ,J rhjpj;jy;jhNd? mLj;J vd;idf; fth;e;j ftpQh;fs; gyh; ,Uf;fpd;whh;fs;. me;jg; gl;bay; kpf ePskhdJ! cq;fs; vOj;Jf;fs; Kjypy; mr;rpy; ghu;j;j mDgtk; vg;gb? ehDk;xU rhjhuz kdpjd;jhNd? ,jpy; ePq;fSk; ehDk; tpjptpyf;fy;yNt! Kjd; Kjypy; cq;fs; vOj;ij mr;rpy; ghh;j;jTld; cq;fSf;F Vw;gl;l mNj czh;Tfs;jhd; vdf;Fk;. Gw;wPry; Nghy ntsp tUfpd;w E}y; ntspaPLfs; MNuhf;fpahkhf ,Uf;Fk; vd;W ek;GfpwPu;fsh? $lNt> jkpofg; gjpg;ghsu;fspd; CLUty; ,yf;fpak; tpahghupfshy; fhT nfhs;sg;gLtjha; czu;fpwPuf ; sh?

17


Rkhh; [e;J tUlq;fSf;F Kd;duhf Nfl;fg;glNtz;ba Nfs;tp ,J!. ePq;fs; <oj;J gilg;ghspfspd; Ehy;fis Nrfhpg;gth;> ehd; thuh>thuk; E.T.R thndhypapy; jahhpj;J toq;Fk; 'VLk; vOj;jhzpAk;" vd;Dk; Ehy; mwpKf epfo;r;rpf;fhf vkJ gilg;ghspfspd; Ehy;fis Njb thq;Ffpd;Nwd;. ePq;fNs nrhy;Yq;fs; [e;J tUlq;fSf;F Kd;dh; ntspte;jijg; Nghyth ,g;nghOJ ek;kth;fspd; Ehy;fs; tUfpd;wd?! md;W jq;fs; vOj;Jf;fis mr;rpy; ghh;f;fNtz;Lk; vd;w Mtypy; vOj;jpd; juhjuk; ghuhJ! Vd; ,d;ndhU mDgtkhd gilg;ghspaplk; MNyhridfs;$lf; Nfl;fhJ Gj;jfkhfg; gjpg;gpj;Jj; jpUg;jpg; gl;Lf;nfhz;lth;fs; gyh;!. ,d;W epyik mg;gbapy;iy!; jq;fs; gilg;Gf;fs; jukhditahdjhf ,Uf;fNtz;Lk; vd;gjpy; gilg;ghspfs; kpff; ftdkhf ,Uf;fpd;whh;fs;. tUfpd;w gilg;Gf;fSk; XusT jukhdjhfNt ,Uf;fpd;wJ. ,g;gbahf gilg;ghspfs; tpopg;Gzh;T ngw;wpUg;gjhy; gjpg;ghsh;fs; vd;Dk; ngahpy; ,yf;fpa tpahghuk; nra;j jkpof gjpg;ghsh;fspd; tuTk; ,g;nghOJ Fiwe;jpUf;fpd;wd vd;gJ vdJ fUj;J. ehlf NkilNaw;wk; rpdpkh my;yJ njhiyf;fhl;rpapd; Mf;fpukpg;ghy; jilg;gLk; Mgj;Js;sjha; fUJfpwPu;fsh? epr;rakhf Mgj;J ,Uf;fpd;wJ! Mdhy; mope;JtplhJ! cjhuzj;jpw;F… mikr;R+h; ehlfq;fs;> r%f ehlq;fs; gpugyk; ngw;wnghJ $j;J ehlfq;fs;> mur ehlfq;fs;> Nghd;witfs; nfhQ;rk; nfhQ;rkhf Xuq;fl;lg;gl;L te;jd. MdhYk; mit mope;J tpltpy;iy! ,d;ndhU tplaj;ijAk; ,q;F nrhy;yNtz;Lk;> r%f ehlfq;fspd; Mjpf;fk; tYthf ,Ue;j fhyj;jpy; khtpl;lGuk; fe;jrhkp Nfhtpy; Myag;gpuNtrj;ij ikakhf itj;J fhj;jhd; $j;J ,irapy; muq;Nfw;wg;gl;l 'fe;jd; fUiz" vd;Dk; ehlfk; kf;fshy; nghpJk; tuNtw;fg;gl;L ,yq;ifapd; gy ghfq;fspYk; Nkilaw;wg;gl;lJk; jq;fSf;F epidtpUf;fyhk;. MdhYk; fe;jd; fUizf;Fg;gpd; r%fg; gpur;ridfis Kd; itj;J $j;jpirapy; ehlfq;fis muq;Nfw;Wtjw;F ahUk; Kaw;rpf;fNt ,y;iy. fhuzk; fiyQh;fspd; ftdnky;yhk; mikr;Rh; ehlfq;fspd; gf;fNk jpUk;gpapUe;jJ. mNjNghyj;jhd; ,g;nghOJ njhiyf;fhl;rp ehlfq;fspd; tuTk; Nikil ehlfq;fis Xuq;fl;Lfpd;wJ. njhiyf;fhl;rpf;fhf xUKiw gjpT nra;Jtpl;lhy; me;j ehlfj;jpw;fhf ,d;ndhUKiw Kaw;rpf;fNtz;ba mtrpakpy;yhjpUg;gJk; Nkil ehlfq;fspd; tuT Fiwtjw;F xU Kf;fp fhuzkhf ,Uf;fpd;wJ. jq;fs; ftpijapd; Kjy; thrfu; ahu;? Kjy; thrfh; vd;W ahiuAk; vd;dhy; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;y KbahJ. MdhYk; vdJ vOj;Jf;fs; gj;jphpiffspy; ntspte;jTld; mtw;iwg;gw;wpa tpkh;rdq;fis vd;Dld; gfph;eJ ; nfhs;gth;fs; gyh; ,Uf;fpd;whh;fs;. mjpy; Kjd;ikahdth; ghhp]; mwpthyak; Gj;jfrhiy mjpgh; jpU.rptjh]; mth;fspd; Jistpahh; jpUkjp Nkhfdh mth;fs;. ,g;gb ,d;D rpyh; ,Uf;fpd;whh;fs;. GJit ,uj;jpdJiu- ghl;Lg;Gytd; ghujp xg;gpLq;fs;. 18


,UtUk; jq;fs; ftpijfspd; %ykhf Njr tpLjiyf;F cu% l;bath;fs;. ,UtUk; jhq;fs; tho;e;j fhyj;jpy; Njrj;jpd; tpLjiyiaf; fhztpy;iy (GJit ,uj;jpdJiu mth;fs; capUld; ,y;iynad;W ,yq;if murhq;fk; nrhy;fpd;wJ) nkhopia thyhag; gLj;jj; njupahjtdhy; ftpQdhf KbAk; vd;W fUJfpwPu;fsh? thyhag;gLj;JtJ vd;w me;jr; nrhy;Yf;Fg; gjpyhf moFgLj;JtJ vd;Wk; nrhy;yhk;. nrhw;fis ePl;br; nrhd;dhy; mJ thh;j;ij. mij moFgLj;jpr; RUf;fpr; nrhd;dhy; ftpij. thh;j;ijia moFgLj;JtJ vd;why; Fapy; fj;Jfpd;wJ vd;ghd; urid ,y;yhjtd;! Fapy; $Tfpd;wJ vd;ghd; ,iria Nerpf;fj; njhpe;jtd;! Fapy; ghLfpd;wJ vd;ghd; ftpQd;!. ftpQu;fspy; mNdfu; nkhop cile;J my;yJ tho;T cile;J jw;nfhiy Kaw;rpapy; <LgLtJ gw;wp...cjhuzk;...Mj;khehk;>rptukzp... rptukzpiag;gw;wp ehd; KOikahf mwpe;jpUf;ftpy;iy. ,Ue;jhYk; nghJthfr; nrhy;Yfpd;Nwd;. ,J kpfg;nghpanjhU nghJg; gpur;rid ,jw;F rhjhuzkhfg; gjpy; nrhy;yptpl KbahJ. ftpQh;fspd; ,e;j mty epiy gz;ilf;fhyg; Gyth;fs;; Kjy; ,d;Wtiu njhlh;fpd;wJ. ftpQh;fspy; Ehw;wpy; xU rpyh; kl;Lk; Gfopd; cr;rpapy; epw;fpd;whh;fs;! ,d;Dk; xU gFjpapdh; me;juj;jpy; njhq;Ffpd;whh;fs;! ,th;fshy; cr;rpiaj; njhlTk; Kbatpy;iy! fPNo ,wq;fTk; Kbatpy;iy! mLj;j gFjpapdh;jhd; jhk;; fw;w Gyikahy; Kd;Ndw Kbatpy;iyNa vd;Dk; kd tpuf;jpapy;> kdk; ntWj;J jw;nfhiyia ehLfpd;whh;. ,jw;F khw;Wtopnahd;iw midtUkhfr; Nrh;e;Jjhd; jPh;T NjlNtz;Lk;. ehlfk; gw;wpa tuyhW gw;wp ehk; njhLifapy; ahu; ahiu ftdj;jpy; nfhs;syhk;? ePq;fs; ve;jj; jsj;jpy; epd;W ,e;jf; Nfs;tpiaf; Nfl;fpd;wPh;fs; vd;W Ghpatpy.iy! ehd; <oj;ijj;; jskhff;nfhz;L $Wfpd;Nwd;. ehlfj;jpd; %yNtNu $j;Jj;jhd;.,jd; %yth;fs; ahh; vd;gij vd;dhy; $wKbatpy;iy. $j;Jf; fiyapd; mLj;j ehfhPf tbtkhf ghly;fSk; trdq;fSk; nfhz;l mur ehlfq;fs; Njhw;wk; ngw;wd. ,itfSf;F caph; nfhLj;jth;fshf mkuh;fshd tp.tp.ituKj;J> Foe;ijNtY Nghd;wth;fNs vdJ Qhgfj;jpw;F tUfpd;whh;fs;. fiyauR nrhh;zypq;fk; [ah Nghd;wth;fs; murehlfq;fisAk; mNj Neuj;jpy; r%f ehlfq;fisAk; muq;Nfw;wpdhh;fs;. ,th;fs; fhyj;jpy; tho;e;j kpfg;nghpa fiyQh;fs; gyh; ,Uf;fpd;whh;fs;. ,Jgw;wp Ma;T nra;J me;jf; fiyQh;fs;gw;wpa jfty;fisr; Nrfhpj;J mij Mtzg;gLj;jNtz;Lk; vd;w Mir vdf;Fk; ,Uf;fpd;wJ. 'tz;iz' gj;jpupif gw;wp nfhQ;rk; nrhy;Yq;fs;.

19


mJ xU jhfj;jpy; gpwe;j gj;jphpif. fiyQh;fisg;gw;wpAk; fiy epfo;Tfs; gw;wpAk; nghpa gj;jphpiffs; mjpf Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fhj fhuzj;jhy; 'tz;iz" vd;w gj;jphpif gputrkhdJ gjpndl;L ,jo;fs; ntspahdJ. mjd; gpd; Kbatpy;iy ,Ue;jhYk; Njit Vw;gLk;NghJ vg;NghjtJ tuj;jhd; nra;fpd;wJ. ,yf;fpak; tpahghupfspd; iff;Fs; mfg;gl;Ltpl;ljhf czug;gLfpwJ. jq;fspd; fUj;J vd;d? cz;ikjhd;. Mdhy; me;j tpahghuj;jpd; %ykhf fpilf;fg;ngWk; ,yhgk; me;j ,yf;fpaj;jpd; %yNtuhd gilg;ghspfSf;Fk; gfph;e;jspf;fg;gl;lhy; kfpo;r;rpahf ,Uf;Fk;. Mdhy; ,d;W epyik mg;gbapy;iyNa ,d;W vy;yhg; gjpg;gfq;fSk; ,yf;fpaf; nfhs;isf; $lq;fshfNt ,Uf;fpd;wd. fUit Kjypy; cUthf;fptpl;L vOJtPuf ; sh?my;yJ vOjpr; nry;ifapy; fUf;fl;btpLk; vd;fpwPu;fsh? mj;jpthuk; ,y;yhky; fl;blk; fl;lKbahJ! Kjypy; xU fUit vLj;Jf;nfhz;Ljhd; fijia vOjj; njhlq;FNtd;. rpy fijfs; me;jf; fUTf;s;NsNa mlq;fptpLfpd;wJ. gy fijfs; vOjpf;nfhz;L NghFk;NghJ fw;gid tphptile;J vdJ fUittpl;L tpyfpdhYk; ey;y gy nra;jpfis cs;slf;fpf;nfhs;fpd;wJ. MdhYk; mj;jpthuk; xd;W fz;bg;ghf ,Uf;Fk;. ,Wjpahf>vOjj; Jbf;Fk; ,isQu;fSf;F ePq;fs; nrhy;y tpUg;GtJ vd;d? vdf;F mWgJ taJ te;Jtpl;ljhy; mLj;jth;fSf;F mwpTiu nrhy;yf;ba mstpw;F ehd; nghpa mwpthspahfptpl;ljhf vd;id vLj;Jf;nfhs;stpy;iy. ehNd fw;Wf;nfhs;tjw;F ,d;Dk; epiwa ,Uf;fpd;wJ. ,Ue;jhYk; vdJ mDgtj;ijf; nfhz;L nrhy;fpd;Nwd; vkf;F vy;yhNk njhpAk; vd;Dk; mfe;ijapy;yhky; mDgtrhypfSld; fUj;Jg;ghpkhw;wk; nra;Jnfhs;tJ ntw;wpf;F toptFf;Fk;. fhyq;fs; tho;j;Jk; E}W fiyQu;fisj; njhlu;e;J ntspapltpUf;Fk; E}y; vJ? vdJ kzptpohitnahl;b 'tz;iz 60" vd;w Ehiy ntspapl Kaw;rpj;Njd; fhyk; Nghjhjjhy; mij xj;jpitj;jpUf;fpd;Nwd;. NkYk; 'fhyq;fs; tho;j;Jk; 500 fiyQfh;fs;" vd;Dk; Ehiy njhFj;Jf;nfhz;bUf;fpd;Nwd;. ,d;Dk; epiwar; nra;ayhk; vy;yhtw;wpf;Fk; nghUshjhuk; ,lk; nfhLf;fNtz;Lk;. vOj;jpy; ePq;fs; rhj;jpUg;gjhf epidf;fpwPu;fsh? mg;gb xU epidg;G vdf;F Vw;gLk;NghJ ehd; ,y;yhjpUg;Ngd;. ed;wp.

20


புனம்வத஦ர் சிற்நி஡ழ்கபின் அ஧சி஦ல்

சுப்தி஧஥஠ி஦ம் குவ஠ஸ்஬஧ன் அ஫ழன௅கம் இ஬ங்லகனில் 1980 க஭ி஬ழன௉ந்து ன௅ல஦ப்ன௃ப் ச஧ற்஫ இ஦ப்ஷ஧ளபளட்ட சூம஬ழன் தளக்கத்தழ஦ளல் யடக்கு கழமக்குப் ஧ிபஷதெம் உள்஭ிட்ட ச஧ன௉ந஭யள஦ ஈமத்தநழமர்கள் ஷநற்கு஬க ஍ஷபளப்஧ின ஥ளடுகல௃க்கு ன௃஬ம்ச஧னர்ந்து சென்஫஦ர். இத஦ளல் ‘ன௃஬ம்ச஧னர் இ஬க்கழனம்’ ஋ன்஫ ன௃தழனசதளன௉ யலகப்஧ளடு தநழழ் இ஬க்கழனத்தழல் கய஦ம் ச஧ற்஫து. ன௃஬ம்ச஧னர் இ஬க்கழனச் செனற்஧ளடுகள் 80 க஭ி஬ழன௉ந்து ன௅ன்ச஦டுக்கப்஧டுயதற்கு அங்கழன௉ந்து சய஭ியந்த ெழற்஫ழதழ்கள் அடிப்஧லடனளக அலநந்தழன௉ந்த஦. இன்றுயலபனள஦ கணக்சகடுப்஧ின்஧டி 150 ற்கும் ஷநற்஧ட்ட ஧த்தழரிலககல௃ம் ெஞ்ெழலககல௃ம் சய஭ியந்துள்஭லந ஆய்வுக஭ினூடளக(1) அ஫ழனப்஧டுகழ஫து. அயற்றுள் ெழற்஫ழதழ்க஭ின் அபெழனல஬ உெளவுதஷ஬ இக்கட்டுலபனின் ஷ஥ளக்கநளகும். ெழற்஫ழதழ்கல௃ம் சய஭ினீட்டள஭ர்கல௃ம் ன௃க஬ழடச் ெழற்஫ழதழ்க஭ின் சய஭ினீட்டுக்கு ன௅ற்஫ழலும் த஦ி஥஧ர் ெளர்ந்த செல்யளக்கு நட்டுநல்஬ளது அபெழனல், சூம஬ழனல், ஧ண்஧ளடு ஆகழன஦வும் களபணநளக அலநந்த஦. ன௃க஬ழட நண்ணில் யளழ்ந்த ஈமத்தநழமர்கள் தங்கள் ஋ண்ணங்கல஭ப் ஧ரிநள஫ழக் சகளள்யதற்கு ஏர் ஊடகம் ஷதலயப்஧ட்டது. அயர்கள் ெழறுெழறு குல௅க்க஭ளகவும் அலநப்ன௃க்க஭ளகவும் இலணந்து இ஬க்கழனச் ெந்தழப்ன௃க்கல஭ ஥டத்தழனேள்஭஦ர். அயற்஫ழன் அடிப்஧லடனில் ெழற்஫ழதழ்கல஭க் சகளண்டு யந்து அயற்஫ழனூடளகத் தளனகம் ஧ற்஫ழனேம் ன௃க஬ழடம் ஧ற்஫ழனேம் தநது யளழ்வு ஧ற்஫ழனேம் கன௉த்துக்கல஭ப் ஧ரிநள஫ழக் சகளண்ட஦ர்.

21


ன௃஬ம்ச஧னர்ந்த ஈமத்தநழமர்கள் ஋வ்யள஫ள஦ தகுதழ஥ழல஬னில் இன௉ந்தளர்கள் ஋ன்஧தும் இங்கு கய஦ிக்கத்தக்கது. ன௃க஬ழடச் ெழற்஫ழதழ்கல஭ ஥டத்தழனயர்கள் ஋ல்஬ளம் இதமழனல஬ என௉ கற்லக ச஥஫ழலன ன௅ல஫னளகக் கற்றுக் சகளண்டு யந்தயர்கள் அல்஬ர். ஋ல௅த்து஬க அனு஧யன௅ம் ஧த்தழரிலக அனு஧யன௅ம் ச஧ற்஫ ெழ஫ழன யகுப்஧ி஦ஷப இயர்கல௃ள் இன௉ந்துள்஭ளர்கள். இயர்கள் தளம் ெளர்ந்த அபெழனல் த஭த்லதத் ஷெர்ந்தயர்கல஭ இ஦ங்கண்டு குல௅யளகஷய இனங்கத் சதளடங்கழ஦ர். 1.ஆனேதப் ஷ஧ளபளட்டத்தழல் ெம்஧ந்தப்஧ட்டயர்கள். 2.இ஬ங்லக அபெ ஧லடக஭ின் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆ஭ள஦யர்கள் 3.தநழழ்ப் ஷ஧ளபள஭ி இனக்கங்க஭ின் ன௅பண்஧ளடுக஭ில் ெழக்கழத் தப்஧ினயர்கள். இத஦ளஷ஬தளன் ெழற்஫ழதழ்கல஭ ஥டளத்தழனயர்க஭ில் அதழகநள஦யர்கள் அபெழனலுடன் சதளடர்ன௃஧ட்டயர்க஭ளக இன௉ந்துள்஭ளர்கள். இயர்கல௃க்கு உனிலபக் களத்துக் சகளள்யஷத அப்ஷ஧ளது ன௅தற் ஷதலயனளக இன௉ந்தது. உலமப்ன௃க்களகப் ன௃஬ம்ச஧னர்தல் ஋ன்஧து அடுத்தகட்டநளகஷய இன௉ந்தது. இந்த஥ழல஬னில்தளன் இ஬க்கழனன௅ம் அபெழனலும் சதளடர்ன௃஧ட஬ளனிற்று. ெழற்஫ழதழ்க஭ின் உள்஭டக்கன௅ம் யடியன௅ம்

1985 இல் ஷநற்கு ஷஜர்ந஦ினில் இன௉ந்து சய஭ியந்த „தூண்டில்‟ ஋ன்஫ ெஞ்ெழலகஷன ன௃஬ம்ச஧னர் ஧லடப்஧ள஭ிக஭ிடம் இன௉ந்து சய஭ியந்த ன௅த஬ளயது ெஞ்ெழலகனளகக் கன௉தப்஧டுகழன்஫து. கயிலத, ெழறுகலத, கட்டுலப, யிநர்ெ஦ம், த௄ல் அ஫ழன௅கம், ஥ழகழ்வுக஭ின் ஧தழவுகள், ஥ளடகம், ெழ஦ிநள, ஷக஬ழச்ெழத்தழபம், ஏயினம், யளெகர் கன௉த்து ஆகழன இ஬க்கழன யடியங்கல஭னேம் யலகப்஧ளடுகல஭னேம் ன௃க஬ழடச் ெழற்஫ழதழ்கள் உள்஭டக்கநளகக் சகளண்டின௉ந்த஦. ெழற்஫ழதழ்கள் தநக்சக஦த் த஦ித்துயநள஦ யடியத்லதனேம் சகளண்டின௉ப்஧து ன௅ல஫னள஦ எர் எல௅ங்களகும். ன௃க஬ழடத்தழ஬ழன௉ந்து சய஭ியந்தயற்றுள் ன௅த஬ளயது அதல஦ சய஭ினிடு஧யர்கள் னளர் ஋ன்஫ ஷகள்யி ஋ல௅கழன்஫து. த஦ிச்சுற்றுக்கு யிடப்஧டும் இதழ்க஭ளக அலய ஆபம்஧த்தழல் அலநந்தழன௉ந்த஦. ஥ழறுய஦ம் ெளர்ந்த ஧ங்க஭ிப்ன௃டன் ெழ஬ இதழ்கள் சய஭ியந்துள்஭஦. (2) நற்றும் த஦ி஥஧ர்க஭ளலும் குல௅க்க஭ளலும் சகளண்டு யபப்஧ட்டலயஷன அதழகம். இலய அச்சுயடியம் ச஧றுயதற்கு ஧டிப்஧டினளக ஋டுத்த ன௅னற்ெழகள் கய஦த்தழற் சகளள்஭ஷயண்டிலயனளகும். (1)லகசனல௅த்துப் ஧ிபதழனளக (Hand Writing) ஋ல௅தப்஧ட்டு ஧ின்஦ர் அலய ஧஬ ஧ிபதழக஭ளகப் (Photo Copy) ஧டிசனடுக்கப்஧ட்ட஦. (உ+ம் :- தூண்டில், அ ஆ இ, ன௃துலந)

(2)தட்டச்சுச் செய்னப்஧ட்டு (Typing) ஧ின்஦ர் ஧஬ ஧ிபதழக஭ளகப் ஧டிசனடுக்கப்஧ட்ட஦. (உ+ம் :- ஷத஦ ீ, சுயடுகள்)

(3) ஌ற்க஦ஷய அச்ெழல் (print) சய஭ியந்தலய சதரிவு செய்து சயட்டிசனடுக்கப்஧ட்டு எஷப அ஭யில் ஧ிபதழசெய்னப்஧ட்ட஦. (உ+ம் :- இபயல் தூண்டில்) 22


(4)அச்சு யடியம் ச஧ற்஫லய (உ+ம் :- 90 க஭ில் சய஭ியந்த „கள஬ம்‟) (5) கண஦ினில் தட்டச்சுச் செய்னப்஧ட்டு ஧ிபதழசனடுக்கப்஧ட்ட஦ (உ+ம் :- 90 க஭ில் சய஭ியந்த ஧஬ ெஞ்ெழலககள்)

(6) கண஦ிப் ஧தழப்ன௃ - தற்ஷ஧ளது சய஭ியன௉ம் ெஞ்ெழலககள் ஋ல்஬ளம் (உ+ம் :னேகநளனி஦ி, உனிர்஥ழமல், களற்றுசய஭ி, கள஬ம், ஋துயலப) ெழற்஫ழதழ்க஭ின் அபெழனல் ெழற்஫ழதமழல் சய஭ினளகும் ஆெழரினர் தல஬னங்கம் அயற்஫ழன் அபெழனல஬ சய஭ிப்஧டுத்தப் ஷ஧ளதுநள஦தளக இன௉ப்஧லதக் கண்டு சகளள்஭஬ளம். ன௃க஬ழடத்தழ஬ழன௉ந்து சய஭ியந்த ஷத஦ ீ, உனிர்ப்ன௃, க஬ப்ல஧ ஆகழன ெஞ்ெழலகக஭ின் ஆெழரினர் தல஬னங்கத்தழ஬ழன௉ந்து என௉ ஧குதழ ஧ின்யன௉நளறு அலநந்துள்஭து. “஥ளள்ஷதளறும் னேத்த சூழ்஥ழல஬க஭ில் நபணத்துடனும், ஧ட்டி஦ினேடனும் ஷ஧ளபளடிக் சகளண்டும், அகதழக஭ளக அல஬ந்த஧டினேம், தநது கன௉த்துச் சுதந்தழபத்லதனேம் ன௅ற்஫ளகப் ஧஫ழசகளடுத்தும் இன௉க்கும் யடக்குகழமக்கு ெளதளபண நக்க஭ிலடஷன சய஭ிப்஧லடனள஦ ன௅ன்ச஦டுப்ன௃க்கல஭ ஷநற்சகளள்ல௃யது கடி஦நளகஷய இன௉க்கழன்஫து. நளற்றுக் கன௉த்து சதரியிப்஧தற்கள஦ உரிலந அங்கு ன௅ற்஫ளக இல்஬ளத ஥ழல஬ யிஸ்யனொ஧ம் ஋டுத்துள்஭து. ஋஦ினும் இந்த ஥ழநழடம் யலப அபெழன் எடுக்குன௅ல஫க்கு உட்஧ட்டின௉க்கும் நக்க஭ிலடஷன அபெழற்சகதழபள஦ ஋தழர்ப்ன௃ணர்வு ஋ன்஧து என்றும் ன௃தழதளகக் களட்டப்஧டஷயண்டின என்஫ல்஬. ஆ஦ளல் அலத ெரினள஦ தழலெ யமழனில் அட௃க ன௅டினளத யலகனில் இன்ல஫ன னதளர்த்த ஥ழல஬ அலநந்துள்஭து”(3) “தநழழ் நக்க஭து ஷதெழன யிடுதல஬ப் ஷ஧ளபளட்டத்தழல் ஷதளன்஫ழனேள்஭ இன்ல஫ன ஷதக்க ஥ழல஬லனக் கல஭ந்து ஷ஧ளபளட்டத்லத ன௃பட்ெழகபநளக ன௅ன்ச஦டுக்க ஷயண்டும் ஋ன்஫ அக்கல஫ தநழழ் நக்கள் நத்தழனிலுள்஭ ன௅ன்ஷ஦஫ழன ஧ிரியி஦ரிலடஷன ஧பய஬ளகக் களணப்஧டுகழன்஫து. இன்ல஫ன ஧ளெழெ தல஬லநக்குப் ஧தழ஬ளக உண்லநனள஦ ன௃பட்ெழகப நளற்ல஫ (Real Revolutionary Alternative) உன௉யளக்குயது ஧ற்஫ழனேம் அதழகம் ஷ஧ெப்஧டுகழ஫து”(4) “அவுஸ்தழஷப஬ழனள ஷ஧ளன்஫ ஧ல்஬ழ஦ நக்கள் யளழ்கழன்஫ ஥ளடுக஭ில் எவ்சயளன௉ இ஦ன௅ம் த஦ித்துயத்துடனும் தநது அலடனள஭த்லதப் ஷ஧ணினேம் யளழ்யது கடி஦நள஦து. இது கட஬ழல் ஋தழர்஥ீச்ெல் ஷ஧ளடுயது ஷ஧ளன்஫து. ன௃குந்த ன௃தழன இ஦த்தழ஦ர், கு஫ழப்஧ளக இல஭ஷனளர் ன௃குந்த ஥ளட்டின் ஧மக்கயமக்கங்க஭ில் ஊ஫ழப் ஷ஧ளயதும் அயர்கள் அவுஸ்தழஷப஬ழனபளக தம்லந ஥ழல஦ப்஧தும் நளற்஫ழக் சகளள்யதும் இனல்ன௃. தநழமர்கல஭ தநது அலடனள஭த்துடனும் தநழழ் உணர்வுடனும் இங்கு யளம யமழசெய்ன ஧஬ அலநப்ன௃கல௃ம் சதளண்டு ஥ழறுய஦ங்கல௃ம் உதயி யன௉கழன்஫஦. ஆ஦ளல் ஋ல்஬ளஷந ஋நது யடுக஭ி஬ழன௉ந்ஷத ீ ஆபம்஧ிக்கழன்஫஦ ஋ன்஧து உண்லந. ஥ளம் ஥நது கடலநகல஭ச் ெரியபச் செய்ன ஷயண்டும்”(5)

23


இயற்ல஫க் கய஦த்தழற் சகளள்ல௃ம்ஷ஧ளது ெழற்஫ழதழ்க஭ின் அபெழனல், கள஬ம், ஈமச்சூமல் ஋ன்஧஦ சத஭ியளகப் ன௃஬ப்஧டுகழன்஫஦. ச஧ளதுயளக சய஭ியந்த ஋ல்஬ளச் ெழற்஫ழதழ்கல௃ம் ன௅ன்லயத்த ச஧ளன௉ட்஧பப்ல஧ ஧ின்யன௉நளறு யலகப்஧டுத்தழப் ஧ளர்க்க஬ளம். 1.தநழழ்ப் ஷ஧ளபள஭ிக஭ின் அபெழனல் ஥ழல஬ப்஧ளடு

2.தநழழ்ப் ஷ஧ளபள஭ிகள் என்றுக்சகளன்று ன௅பண்஧ட்ட ஥ழல஬

3.இ஬ங்லகஅபெ ஧லடகள் தநழழ் நக்கள் நீ து ஥டத்தழன யன்ன௅ல஫கள் 4.இந்தழனப் ஧லடகள் தநழழ் நக்கள் நீ து ஥டத்தழன யன்ன௅ல஫கள் 5.தநழமர்கல௃க்கள஦ அபெழனல் அதழகளபம்

6.தநழழ்சநளமழ தநழழ்ப்஧ண்஧ளடுப் ஷ஧ட௃லக 7.ெளதழன ஷந஬ளதழக்கம்

8.ன௃க஬ழடச் சூம஬ழல் ஈமத்தநழமர்கள் ஋தழர்சகளண்ட ஥ழ஫யளத இ஦யளத யன்ன௅ல஫கள் 9.னென்஫ளம் உ஬க ஥ளடுகள் நீ து யல்஬பசுக஭ின் ஆதழக்கம்

10.குடும்஧த்தழலும் சய஭ினிலும் ச஧ண்கள் நீ து ஥ழகழ்த்தப்஧டும் யன்ன௅ல஫கள் 11.஥ய஦ ீ கலதசெளல்஬ல் ன௅ல஫

12. இ஬க்கழனத்தழல் ன௃தழன யடியங்கல஭ப் ஧ரீட்ெழத்தல்

ஆகழனயற்ல஫ ன௃க஬ழடச் ெழற்஫ழதழ்கள் ன௅தன்லநனளக ன௅ன்லயத்த஦. இயற்஫ழல஦ லநனநளகக் சகளண்ஷட அதழகநள஦ ஧லடப்ன௃க்கள் சய஭ிப்஧ட்ட஦. ஋தழர்ப்ன௃க்கூறு ெழற்஫ழதழ்க஭ில் சய஭ினளகும் ஧லடப்ன௃க்கல஭ப் ச஧ளறுத்தயலபனில் அலய அபெழனல் ரீதழனில் லயத்துப் ஧ளர்க்கஷயண்டினலய. ஧லடப்ன௃க்க஭ில் அபெழனலுக்கு ன௅தன்லந சகளடுக்கும் ஷ஧ளக்கு 80 க஭ில் இன௉ந்து சதளடர்கழ஫து. ெழற்஫ழதழ்க் குல௅க்க஭ின் சதரிவு ெழறுகலதனளகஷயள கயிலதனளகஷயள கட்டுலபனளகஷயள ஏயினநளககஷயள இன௉ந்தளலும் அது அபெழனல் ரீதழனில் ன௅தன்லந ச஧஫ஷயண்டும் ஋ன்஧ஷத. அபெழனல் யிநர்ெ஦ம் அதழகன௅ம் உனிர்ப்ன௃, தூண்டில், ெநர், ஆகழனயற்஫ழல் ன௅ன்லயக்கப்஧ட்ட஦. அயற்஫ழல் இ஬ங்லக அபெ ஧லடக஭ின் நீ தள஦தும் அபெ ஆட்ெழனள஭ர்கள் நீ தள஦தும் என௉ன௃஫சந஦ில் நறுன௃஫ம் ஈமத் தநழழ்ப் ஷ஧ளபள஭ிகள் நீ தள஦தளக இன௉ந்தது. ஷ஧ளபளட்டத்தழல் ஈடு஧ட்ட தநழழ் ஷ஧ளபள஭ிகள் தநக்குள்ஷ஭ஷன ன௅பண்஧ட்டுக் சகளண்டலநனேம் ஷநளதத் சதளடங்கழனலநனேம் இனக்கங்க஭ின் நீ தள஦ அதழன௉ப்தழக்குக் களபணநளக அலநன஬ளனி஦. இயற்றுக்கு அப்஧ளல் 90 க஭ில் இந்தழனப்஧லடகள் நீ தள஦ யிநர்ெ஦ன௅ம் ன௅ன்லயக்கப்஧ட்டது. ஷநலும் என௉ ஧குதழனளக னென்஫ளம் உ஬க ஥ளடுக஭ின் நீ து அடக்குன௅ல஫லனனேம் அதழகளபத்லதனேம் சய஭ிப்஧டுத்தும் யல்஬பசுகல஭ ஷ஥ளக்கழன யிநர்ெ஦ங்கல௃ம் ன௅ன்லயக்கப்஧ட்ட஦. னளழ்ப்஧ளணத்தழ஬ழன௉ந்து ன௅ஸ்஬ழம்கள் சய஭ிஷனற்஫ப்஧ட்டலந, ெக தநழழ்ப் ஷ஧ளபள஭ிக் குல௅க்கள் நீ து அடக்குன௅ல஫லன சய஭ிப்஧டுத்தழனலந ஋ன்஧யற்றுக்களக 24


களல் த௄ற்஫ளண்டுக்கு ஷநல் ஈமத்தழல் ன௅தன்லந ச஧ற்஫ழன௉ந்த யிடுதல஬ அலநப்ஷ஧ அதழகன௅ம் ன௃஬ம்ச஧னர்ந்தயர்க஭ின் ெழற்஫ழதழ்க஭ில் யிநர்ெ஦த்துக்கு உள்஭ளக்கப்஧ட்டது. இந்த அடிப்஧லடனி஬ள஦ ஋தழர்ப்ன௃ அபெழனல஬ ன௅ன்஦ிறுத்தழ கணிெநள஦ ன௃க஬ழடச் ெஞ்ெழலககள் சய஭ியந்துள்஭஦. அயற்றுள் தூண்டில், இபயல் தூண்டில், ெநர், ன௃துலந, உனிர்ப்ன௃ ஋ன்஧஦ ன௅க்கழனநள஦லய. ச஧ண்ணின ஋ல௅த்துக்கள் ஷநற்கு஬கழல் ஷ஧ெப்஧ட்ட ச஧ண்ணின அபெழனல் தநழழ்஥ளட்டிலும் ன௃க஬ழடத்தழலும் ஷநலும் ன௅ன்ச஦டுக்கப்஧ட்டஷ஧ளது ச஧ண்கள் தங்கள் ஧ிபச்ெல஦கள் ஧ற்஫ழத் தளஷந ஷ஧ெவும், தநக்சகதழபள஦ யன்ன௅ல஫கல஭ ஋தழர்க்கவும், இ஬க்கழனத்தழல் ன௃தழன ஧ளய்ச்ெல்கல஭ ஥ழகழ்த்தவும் தல஬ப்஧ட்ட஦ர் இதற்கு ன௃க஬ழடத்தழ஬ழன௉ந்து சய஭ியந்த ெழற்஫ழதழ்கள் அயர்க஭ின் கன௉த்துக்கல஭ச் சுநந்து செல்யதற்கள஦ ஊடகநளக இன௉ந்துள்஭஦. ஆபம்஧த்தழல் சய஭ியந்த ெஞ்ெழலகக஭ில் ஆண்கஷ஭ ஋ல௅தழ யந்தளலும் அயர்கள் இனக்க செனற்஧ளடுக஭ில் ஈடு஧ட்டயர்கள் ஋ன்஧த஦ளல் இனல்஧ளகஷய ச஧ண்கள் சதளடர்஧ளக ன௅ற்ஷ஧ளக்குப் ஧ளர்லயனேடன் தநது கன௉த்துக்கல஭ ன௅ன்லயத்த஦ர். ஆ஦ளல் அலய ஆணளதழக்க நஷ஦ள஥ழல஬னேடன் சய஭ிப்஧டுத்தப்஧ட்ட கன௉த்துக்கள் ஋ன்஫ குற்஫ச்ெளட்டும் ன௅ன்லயக்கப்஧ட்டது. ச஧ண்கல௃க்கு ஋தழபள஦ அடக்கு ன௅ல஫கல஭ ஋தழர்ப்஧து ச஧ண் ஋ல௅த்துக்க஭ின் ன௅தற்கட்டநளக இன௉ந்தது. நறுன௃஫ம் ஆணளதழக்க கன௉த்தழனல் நஷ஦ள஧ளயத்துடன் ஋ல௅த்துக்கல஭ நறுத்து ச஧ண்ணின அபெழனல஬ ன௅ன்லயக்கும் ஧லடப்ன௃க்கல஭ ஋ல௅துயது ஋ன்஧து அதன் இபண்டளயது கட்டநளக இன௉ந்தது. இத஦ளஷ஬ஷன ச஧ண்ணின ஋ல௅த்துக்கள் ச஧ண்க஭ிடம் இன௉ந்ஷத யபஷயண்டும் ஋ன்஫ கன௉த்தும் ன௅ன்லயக்கப்஧டுகழ஫து. இந்த அடிப்஧லடனில் சய஭ியந்த ெழற்஫ழதழ்கல௃ள் கண், ெக்தழ, ஊதள, ஆகழன஦வும் ஊடறு, ச஧ண்கள் ெந்தழப்ன௃ ந஬ர், ஆகழன ந஬ர் சய஭ினீடுகல௃ம் கய஦த்தழற் சகளள்஭த்தக்கலயனளகும். ன௃தழன கலதகல௃ம் ன௃தழன யடியங்கல௃ம் நளற்றுக் கன௉த்துள்஭யர்கல௃ம் ஌ற்றுக் சகளள்஭க்கூடினயளறு ெழ஬ ெஞ்ெழலகக஭ில் சய஭ியந்த ஧லடப்ன௃க்கள் அலநந்தழன௉ந்த஦. அயற்஫ழன் ஷ஥ளக்கம் த஦ிஷன அபெழனல஬ ன௅ன்ச஦டுப்஧து நட்டுநல்஬. ஥ய஦ ீ இ஬க்கழனத்தழன் அண்லநக்கள஬ப் ஷ஧ளக்குகல஭னேம் ன௅ன்ச஦டுப்஧ளதளகும். அம்நள, உனிர்஥ழமல், ஋க்றழல், கள஬ம், ஆகழன ெழற்஫ழதழ்கள் சதளடர்ந்து இப்஧ணிலனச் செய்துள்஭஦. ஆக்க இ஬க்கழனங்க஭ளகழன கயிலத, ெழறுகலதக஭ில் யித்தழனளெநள஦யற்ல஫ ன௅ன்லயத்தஷதளடு யடியம் ெளர்ந்த நீ ஫ல்கல஭னேம் ஥ழகழ்த்த இச்ெழற்஫ழதழ்கள் இடங்சகளடுத்த஦. அம்நள, உனிர்஥ழமல், ஋க்றழல் ஆகழனயற்஫ழல் சய஭ியந்த ெழறுகலதக஭ிற் ெழ஬ ன௃தழன யடியங்கல஭னேம் ன௃தழன கலதகல஭னேம் ன௅ன்லயத்தஷதளடு ெழ஬ கலதகள் சதளடர்ச்ெழனள஦ யிநர்ெ஦த்துக்கும் உள்஭ளகழ஦. க஬ளஷநளகன், அபயிந் அப்஧ளத்துலப, ஥ள. கண்ணன், ஷரள஧ளெக்தழ, ஆகழஷனளரின் கலதகள் யிநர்ெ஦த்துக்கு உள்஭ளக்கப்஧ட்டலநக்கு அலய ஋டுத்துக் சகளண்ட ன௃தழன 25


கலதகல௃ம் யடியன௅ம் களபணநளனி஦. இஷதஷ஧ளல் கயிலதகல௃ம் கய஦த்தழற் சகளள்஭ப்஧ட்ட஦. ஧ின்஥ய஦த்துயம், ீ த஬ழத்தழனம், ச஧ண்ணினம், ஋தழர்ப்஧ி஬க்கழனம் ஆகழனயற்஫ழல் நழகக் கூடின கய஦ம் செலுத்தழனலநனளல் தநழழ்஥ளட்டு ெழற்஫ழதழ்கல௃க்கு இலணனளக இலய நதழப்஧ிடப்஧ட்ட஦. ன௅டிவுலப ன௃஬ம்ச஧னர் இ஬க்கழனம் அல஦த்து நட்டத்தழற்கும் ன௅ன்ச஦டுத்துச் செல்஬ப்஧டுயதற்கு ெழற்஫ழதழ்கள் அ஭ப்஧ரின ஧ணினில஦ ஆற்஫ழனேள்஭஦. இன்று ன௃஬ம்ச஧னர் இ஬க்கழனம் ஋ன்஫ அலடனள஭த்லதத் தளங்கழ யந்துள்஭ ஧஬ சதளகுப்ன௃க்கள்(6) ெழற்஫ழதழ்க஭ிஷ஬ஷன ஆபம்஧த்தழல் சய஭ியந்துள்஭஦. சதளடர்ச்ெழனளக அந்த இதழ்க஭ில் சய஭ியந்த ன௃ல஦வு ெளபள ஋ல௅த்துக்கள் சதளகுப்ன௃ யடியநளக்கப்஧டும்ஷ஧ளது ன௃஬ம்ச஧னர் ெழற்஫ழதழ்க஭ின் அபெழனல஬ ஷநலும் த௃ண்லநனளக ஷ஥ளக்குயதற்கு யளய்ப்ன௃ ஌ற்஧டும். இந்த யலகனில் ன௃க஬ழட இ஬க்கழனப் ஧பப்஧ில் தட்டிக்கமழக்க ன௅டினளத ஆய்வுக்குரின னெ஬ளதளபங்க஭ளக ன௃஬ம்ச஧னர் ெழற்஫ழதழ்கள் அலநந்துள்஭஦ ஋஦஬ளம். (ஷகளலயனில் ஥லடச஧ற்஫ உ஬கத் தநழழ்ச் செம்சநளமழ நள஥ளட்டில் யளெழக்கப்஧ட்ட கட்டுலப) அடிக்கு஫ழப்ன௃கள் (1) குஷணஸ்யபன். சு, 2008, அல஬வும் உல஬வும் - னளழ்ப்஧ளணம், தழல஦ப்ன௃஦ம் சய஭ினீடு. ஧.45 / (இது ஧ற்஫ழ ன௅ல஦யர் ன௅. செல்யக்குநளபன் ‘ஈமத்துப் ன௃஬ம்ச஧னர் இ஬க்கழனம் ஧ன்ன௅க யளெழப்ன௃’ 2008, களவ்னள சய஭ினீடு, த௄஬ழல் 60 ற்கு ஷநற்஧ட்ட ெஞ்ெழலககள் சய஭ியந்ததளகக் கு஫ழப்஧ிட்டுள்஭ளர் ஧.18) (2) சதன்஦ளெழன ஥ழறுயத்தழன் ஧ங்க஭ிப்ன௃டன் ஷநற்கு ஷஜர்ந஦ினி஬ழன௉ந்து சய஭ியந்த தூண்டில் ெழற்஫ழதழ். (3) ஆெழரின தல஬னங்கம் : ஷத஦ ீ, னைல஬ 1991, ஷஜர்ந஦ி. (4) ஆெழரின தல஬னங்கம் : உனிர்ப்ன௃ 3, 1993, ஬ண்டன் (5) ஆெழரின தல஬னங்கம் : க஬ப்ல஧ 50 யது இதழ், ஍ப்஧ெழ 2006 அவுஸ்தழஷப஬ழனள. (6) ஋ஸ். ச஧ள இந்தழபள ஧ளர்த்தெளபதழ சதளகுப்஧ில் சய஭ியந்த ‘஧஦ினேம் ஧ல஦னேம்’ ன௅. தழன௉஥ளவுக்கபசு

26


சதளகுத்த ‘ன௃஬ம்ச஧னர்ந்ஷதளர் கயிலதகள்’ தழன௉ச்ெழனி஬ழன௉ந்து சய஭ினிடப்஧ட்ட ன௃஬ம்ச஧னர்ந்ஷதளர் நள஥ளட்டு ந஬ர், அ ஆ இ ெஞ்ெழலகனி஦ர் சதளகுத்த ெழறுகலதச் ெழ஫ப்஧ிதழ் ஋ன்஧஦ இவ்யலகனில் கு஫ழப்஧ிடத்தக்க஦. ---

mG+u;tk; eP njspj;J tpl;l rpWkzpfs; nrbaha; capu;j;jpUf;F rhbf;Fs;Ns tpijasT nrbNaJ Fj;Jkjpg;gha; fzf;Fg; gz;ZJ G+kp. MdhYk; tpijj;j ahTNk Kisj;jjhAk; thu;j;j xU thspf;Nf G+j;Jtpl;l G+thAk; Mapuj;jpnyhd;wha; ehd; fhZk; mG+u;tk; eP. Kw;wj;J rhbfspd; eLtpNy kufjQ; #ba gr;irj;Njtijaha; jdpj;njhspu;fpwha; xt;nthU ,ay;gpYkhd cd;jdpj;Jtq;fis tpupAk; xt;nthU ,skQ;rs; FUj;jpDhNlAk; ep&gzk; nra;fpwha; eP. Rw;way; rhbf;fhupfs; new;wpRUf;FtjpDhNl czu;e;J nfhs;fpNwd; cd; mofPu;g;gpd; KOikia. ,g;Nghnjy;yhk; fhy;fZf;fs; tPq;f ntz;glyk; rpte;njupa Kw;wq; fhtyply; $l fl;lhf;fhypfs; fhe;JtpLnkd;Nwh fhfk; Fe;jpf; fopg;gpLnkd;Nwh my;y Kbr;Rg;NghLk; ,r;R+dpaf;fhupfs; cid Nehf;fpAk; Cjptplf;$lhNjnad;Wjhd;.

fpz;zpah v];.ghap]h myp.

ஒரு஬ன் முன்பு அனுத஬ித்஡ ஒரு உ஠ர்வ஬ ஡ன் உள்பத்஡ில் ஥ீ ண்டும் ஋ழுப்தி அ஡வண அவசவுகள்,஬ர்஠ங்கள்,ஒனிகள் அல்னது வசால் ஬டி஬ங்கள் மூனம் அந்஡ உ஠ர்வ஬ திநகும் உ஠ரும் தடி வசய்஦ வ஬ண்டும்.இதுவ஬ கவன஦ின் வச஦னாகும். -டால்ஸ்டாய்-

27


taJ te;jhnyd;d… taJ te;jhnyd;d flflj;Jr; rphpg;Ngd; ,sikia KOikaha; tho;e;jpl;l kfpo;r;rpapy; eiufs; Njhd;Wk; epj;jpiu mjpfk; mirAk; thridapy;; jiyairj;j fdTfs; Kbr;Rf;fsha; mtpOk;… nkJthf vl;bg; ghh;f;Fk; vj;jid re;Njh\q;fs;! ,d;g Ntisfs; fhjy; - fUiz – Jf;fKk;jhd; epidtpy; Mo;e;J – fz; Fkpo;fis cilf;Fk; cz;ik md;Ngh vj;jid moiff; fhl;Lk;! xU kdpjdpd; rpYit vd;idr; Rke;J tUk; me;j tpahFyq;fspy; ,dpikapy; fhjypy; vdJ Kfq;fs; khwp khwp tUk; vdf;Fs; Kd;Dk; gpd;Dk; cz;ikAk; ngha;Ak; ftpijapy; gbe;J fyitahfpj; NjAk; thpir thpirahf te;J NghFk; epidTfspy; taJ te;jhnyd;d tha;tpl;Lr; rphpg;Ngd; kiyfspd; Nkyhy; kpjf;fpd;w thdj;jpy; mj;jidNfhb el;rj;jpuq;fspDhlhf me;j Kfk; vd;idg; ghh;j;J rphpf;fpd;w Nghnjy;yhk;;…!

etN[hjp N[hful;dk; yz;ld;.8.8.2010 28


இன்று இல்வனங்கிலும்

ெழ஬ ெஞ்ெழலககள்:

஢ாவப..!

஋ங்கள் ன௃ன௉யங்கள் தளழ்ந்துள்஭஦. ஋ங்கள் இலநகள் கயிந்துள்஭஦.

இ஦ின ஥ந்தய஦ம்.

(஥க்கள் வ஥ம்தாடு ஥ா஡

஋ங்கள் உதடுகள் அண்டினேள்஭஦. ஋ங்கள் ஧ற்கல௃ம் கண்டிப்ஷ஧ளய்

இ஡ழ்) 18,perya chetti street, Woraiyur, Trichi, 620003. Tamil nadu.India.

உள்஭஦.

஥ளங்கள் கு஦ிந்ஷத ஥டந்து செல்கழஷ஫ளம்.

஋ங்கல஭ ஥ீங்கள் ஆண்டு ஥டத்துக. ஋ங்கல஭ ஥ீங்கள் யண்டினில் ன௄ட்டுக.

஋ங்கள் ன௅துகழல் கலெனளல்

க஡ி஧஬ன்-

அடிக்குக.

(கல்஬ி இனக்கி஦

஋ங்கள் ன௅துகுத் ஷதளல்

கவனச் சஞ்சிவக)

஧ிய்ந்துரிந்து ஷ஧ளகட்டும். தளழ்ந்த ன௃ன௉யங்கள் என௉஥ளள்

க஡ி஧஬ன் கவனக்

஥ழநழன௉ம்.

க஫கம்.

கயிந்த இலநகள் என௉஥ளள்

புதுக்குடி஦ிருப்பு,(E.P)

உனன௉ம்.

இறுகழன உதடுகள் என௉஥ளள்

஥ட்டக்கபப்பு.

துடிதுடிக்கும்.

இனங்வக.

கண்டின ஧ற்கள் என௉஥ளள் ஥ற்஥஫க்கும். அதுயலப ஥ீங்கள் ஋ங்கல஭

க஬ிஞன்.

ஆள்க.

(க஬ிவ஡க்காண ஥ா஡

அதுயலப யல்஬஧ம் ஏங்குக.

சஞ்சிவக) Co-op Road, Puthukkudiyiruppu-5(E.P) Batticaloa, Srilanka.

-சz;முகம். சி஬னிங்கம். ஥ன்஫ழ: அல஬24- (1984)

29


஥ானுடம் வ஬ல்லும் ெழறுகலத..

லர஬ஜள ச஧ங்கல௄ர்

‚ச஧ரினப்஧ள... ஥ளல஭க்குக் களெழக்குப் ன௃஫ப்஧டுகழஷ஫ளம். னெட்லட,

ன௅டிச்லெக் கட்டிண்டு தனளபள இன௉ங்க...’’ கஷணென்

இப்஧டிச்

செளன்஦தும்

பளந஥ளதனுக்கு

தழலகப்஧ள஦து.

சென்ல஦க்கு அன௉கழ஬ழன௉க்கும் ஸ்ரீச஧ன௉ம்ன௃தூன௉க்கு என௉ன௅ல஫ ஷ஧ளயதற்கு தளன்

ஆலெப்஧ட்டலதக்

கூ஫ழனஷ஧ளது

கஷணெனும்,

அயன்

நல஦யி

யெந்தளவும் கூ஫ழனது ஥ழல஦யிற்கு யந்தது. “஋ல௅஧து யனசுக்கு யட்ஷடளடு ீ கழடக்களநல் அசதன்஦ ஊலபச் சுத்த஫

ஆலெ, உங்கல௃க்கு? குமந்லத குட்டி இல்஬ளத உங்கல஭, ஌ஷதள அந்த ஥ள஭ில்

஋ன்ல஦

ஷ஧ளட்டு

ன௅டினேம்?

யச்ெழ

ய஭ர்த்துப்

஧டிக்க

களப்஧ளத்தத்தளன்

஋஦க்கும்

யனசு

லயத்த

ன௅டினேம்;

஥ளப்஧தளச்சு;

ஷதளரத்துக்களக

ஊலபச்

சுத்தழக்

ச஧ளண்டளட்டி,

ஷெளறு

களட்டயள

சபண்டு

஧ெங்க

இன௉க்கு. ன௃ரிஞ்ெழண்டு ஥டங்க ச஧ரினப்஧ள...’’ ஋ன்று கஷணென் ெவ஫ழ஦ளன். ‚஧ள்஭ிக்கூட யளத்தழனளபளனின௉ந்து ரிலடனபளகழ ஧ிெளத்து ச஧ன்ரல஦

஋ங்க லகனில் சகளடுத்துக்கழட்டு இன௉க்கழ஫ உங்கல௃க்கு இந்த நளம்஧஬த்து஬ இன௉க்கழ஫

ஷகனில்கள்

ஷ஧ளதளதளக்கும்.

ஸ்ரீஈஈஈஈஈஈ

ச஧ன௉ம்ன௃தூர்

ஷ஧ளய்ச்

ஷெயிக்கட௃நளக்கும்?’’ யெந்தள ஋ரிச்ெலும் கழண்டலுநளய்ச் செளன்஦ளள். பளந஥ளதன் அதற்குப் ஧ி஫கு ஌ன் யளலனத் தழ஫க்கழ஫ளர்? என௉

ந஦ிதனுக்கு

ெள஬ச்ெழ஫ந்தது;

ச஧ற்஫

அந்தழநக்கள஬த்தழல் நக஦ின௉ப்஧து

நல஦யி

ெழ஫ந்தது;

உடன்

இன௉ப்஧து

உ஫வுக்

கூட்டம்

உறுதுலணனளனின௉ந்தளல் ஏப஭வு ஥ல்஬து; இலயனளவும் இல்஬ளயிடினும் ஥ழல஫ந்த

செல்யநழன௉ப்஧ின்

பளந஥ளதனுக்குத்

தன்஦ிடம்

அது

அப்஧டி

சதய்ய

஋துவுஷந

஧஬த்தழற்குச்

இல்஬ளததழல்

தன்

ெநம். நீ ஷத

சயறுப்஧ளக யந்தது. அத஦ளஷ஬ஷன ஧஬ ஷ஥பங்க஭ில் சநௌ஦நளக இன௉ந்து யிடுயளர். கஷணென் செளல்யது ஷ஧ள஬ அயல஦ ய஭ர்த்த ஷதளரத்தழற்கு அயன் இவ்ய஭வு செய்யஷத ச஧ரிதுதளன். ஧ளங்க் கழ஭ளர்க்களக இன௉ந்தயன்

ெநீ ஧த்தழல் ஆ஧ீெர் உத்தழஷனளகத்தழற்கள஦ ஧ரீட்லெ ஋ல௅தழத் ஷத஫ழ யிட்டதளய் அயன்

ல஧னன்கள்

னெ஬ம்

ஷகள்யிப்஧ட்டளர்.

அலதக்

கூட

கஷணென்

அயரிடம் செளல்஬ளததழல் இஷ஬ெள஦ யன௉த்தசநன்஫ளலும் சய஭ிக்களட்டிக் சகளள்஭யில்ல஬.

30


இப்ஷ஧ளது

தழடீசப஦

களெழக்கு

அலமத்துப்

ஷ஧ளயதளய்

கஷணென்

செளன்஦தும் அந்த யன௉த்தசநல்஬ளம் ஷ஧ள஦ இடம் சதரினயில்ல஬. அயன் செளன்஦து ஷ஧ள஬ னெட்லட, ன௅டிச்சுகல஭க் கட்ட ஆபம்஧ித்தளர். “தளத்தள! களெழக்குப் ஷ஧ள஦ளல் ஋லதனளயது யிடட௃நளஷந, அப்஧ளவும்

அம்நளவும் செளன்஦ள...? ஥ளன் உன௉ல஭க்கழமங்கு யிடப் ஷ஧ளஷ஫ன்... ஧த்ரி, த௃டுல்ஸ்

யிடப்

ஷ஧ள஫ள஦ளம்!’’

஧த்து

யனது

ஷ஧பன்

஥ந்து,

தன்஦ிடம்

இப்஧டிக் கூ஫ழனதும் பளந஥ளதன் ெழரித்தளர். ‚஥ந்து!

உ஦க்கு

உன௉ல஭க்

கழமங்கு

஧ிடிக்களது.

஧த்ரிக்கு

த௃டுல்ஸ்

஧ிடிக்களது. அலத யிட஫து ெரினில்ல஬. யளஸ்தயத்து஬ ஧ிடிச்ெலதத்தளன் யிடட௃ம்.

உதளபணத்துக்கு

஋஦க்குக்

கத்தழரிக்கள

஧ிடிக்கும்.

஥ளகப்஧மம்

஧ிடிக்கும். சபண்லடனேம் ஥ளன் களெழ ஷ஧ள஦தும் ெளப்஧ிட஫லத யிடட௃ம்...’’ “அப்஧டினள தளத்தள? ஥நக்குப் ஧ிடிச்ெலதத்தளன் யிடட௃நள? ஋஦க்கு

஍ஸ்கழரீம்

஧ிடிக்கும்.

஧த்ரிக்கு

஧ளப்களர்ன்

஧ிடிக்கும்.

஥ளங்க

஋ப்஧டி

அலதயிட ன௅டினேம்? ன௅டினளது, தளத்தள...’ “குமந்லதகல௃க்கு ஋லதனேம் யிட ஷயண்டின அயெழனநழல்ல஬ ஥ந்து!

ச஧ரினயர்கல௃க்குத்தளன்

அந்த

஌ற்஧ளடு...

஥ீனேம்,

஧த்ரினேம்

ெழன்஦க்

குமந்லதகள்!’’ “அப்஧ளவும், அம்நளவும் ச஧ரினயங்க தளஷ஦, அயங்க ஋லத யிடப் ஷ஧ள஫ளங்க஭ளம்?’’ “சதரினல஬ஷனப்஧ள? யிடுயளர்க஭ளனின௉க்கும்?

஋஦க்குக்

அயர்கல௃க்குப் கத்தழரிக்கள,

஧ிடிச்ெலதத்தளன்

஥ளகப்஧மம்

நளதழரி

அயங்கல௃க்கும் ஌தளயதழன௉க்களதள, ஋ன்஦?’’ “இன௉க்கும்... இன௉க்கும்...’’ ஥ந்து ச஧ரின நனுரன் ஷ஧ள஬ தல஬லன ஆட்டி஦ளன். களெழனில் யிஸ்ய஥ளதர் ஷகளனில், அன்஦ன௄பணி ஷகளனில் ஋ன்று ெக஬

ஆ஬னங்க஭ின் தரிெ஦ம் ன௅டித்து, கங்லகனில் ன௅ல௅கழ, ெளஸ்தழரிகல஭க் சகளண்டு இ஫ந்தயர்கல௃க்கு தழதழக் களரினங்கள் ன௅டித்து, த஦க்குப் ஧ிடித்த கத்தழரிக்களலனனேம்,

஥ளகப்஧மத்லதனேம்

து஫ப்஧தளக

஧ிபநளணம்

செய்து

஥ழநழர்ந்தளர் பளந஦ளதன். கங்லகனில் கு஭ித்தஷதள ஋ன்஦ஷயள ந஦லெஷன அ஬ம்஧ி யிட்ட நளதழரி இன௉ந்தது. 31


கண் னெடித் தழனள஦ித்த஧டி அப்஧டிஷன அநர்ந்தயர் நறு஧டி ஋ல௅ந்த ஷ஧ளது அன௉கழல்

கஷணெல஦ஷனள,

அயன்

நல஦யிலனஷனள,

ஷ஧பன்கல஭ஷனள

களணளது தழலகத்தளர். சநளமழ சதரினளத ன௃து இடத்தழல், குமப்஧நளய்த் ஷதட ஆபம்஧ித்தளர். ஷ஧ளலீஸ்உதயிலன ஥ளடி஦ளர். களெழ யந்ததும் தங்கழன என௉ நடத்தழன்

யி஬ளெம்

஥ழல஦யிற்கு

யப

ெட்சடன்று

அலதக்

கூ஫ழ஦ளர்.

ஷ஧ளலீஸ் அயலப அங்கு சகளண்டு யிட்டுச் சென்஫து. நடத்தழன்

அதழ஧தழ

ெந்துன௉

என௉

தநழமர்தளன்.

பளந஥ளதல஦க்

கண்டதும், அதழர்ச்ெழனேடன் ன௃ன௉யம் தூக்கழ஦ளர். ‚஋ன்஦

நளநள,

஥ீங்க

ஷ஧ளகல஬னள

உங்க

஧ிள்ல஭,

நன௉நகள்

குடும்஧த்ஷதளடு ஊன௉க்கு?’’ ஋ன்று ஷகட்டளர். ‚ஊ... ஊ... ன௉.... க்.... கள?’’ பளந஥ளதன் யிமழத்தளர். “ஆநள... னெட௃ நணி ெளயகளெநளச்ஷெ. அயங்க இங்க யந்து ச஧ட்டி ஧டுக்லகனத் தூக்கழண்டு ஷ஧ளனீ?’’ “அ... ப்... ஧... டி... னள?’’ “ஆநளம். உங்கல஭ ந஫ந்து யிட்டுட்டுப் ஷ஧ளனிட்டள஭ள, ஋ன்஦?’’ “இன௉க்க஬ளம்...

ஏரின௉

஥ளள்

஥ளன்

இங்க

தங்கட்டுநள.

கஷணென்

தழன௉ம்஧ யந்து அலமச்ெழட்டுப் ஷ஧ள஫ யலபக்கும்?’’ குமந்லத ஷ஧ள஬க் ஷகட்ட பளந஦ளதல஦ ஏரின௉

஥ளள்

ஷயதல஦னேடன் ஋ன்஦,

என௉

஧ளர்த்தளர்

அந்த

யளபநள஦து.

஥டுத்தப

கஷணென்

யனது

ந஦ிதர்.

யபவுநழல்ல஬;

அய஦ிடநழன௉ந்து என௉ தகயலுநழல்ல஬. “நளநள!

இது

யனெள஦யங்கல௃க்குச்

தர்ந

ெளப்஧ளடு

நடம்தளன்.

ஷ஧ளட஫து

உங்கல஭

஋ங்கல௃க்கும்

நளதழரி

஧ளக்கழனம்தளன்.

ஆ஦ளலும் உங்கல஭ ஥ழபந்தபநள இங்க யச்ெழக்கட௃ம் ஋ன்஫ளல் உங்கல஭

லயத்துக் களப்஧ளற்றும் ஥஧ர்க஭ின் அனுநதழ ஷயட௃ம். அலதக் ஷகட்க ஥ளன் தீர்நள஦ிச்சுட்ஷடன்.

கஷணென்

ஷ஧ளன்

஥ம்஧ர்

ைள஧கம்

இன௉க்கள,

உங்கல௃க்கு?’’ “ெந்துன௉...

கஷணெனுக்கு

யட்டில் ீ

ஷ஧ளன்

கழலடனளது.

’஧ி஧ி’

சதரினேம். ஋தழர் யடுதளன்...’’ ீ ஋ன்று ஷ஧ளன் ஥ம்஧லபச் செளன்஦ளர்.

32

஥ம்஧ர்


ெந்துன௉

ப்பஷநளரன்

ஷ஧ளன்

செய்து

கழலடத்ததும்,

ஷகட்டஷ஧ளது,

யடக்ஷக

‚கஷணென்

஋ங்ஷகள

த஦க்கு

உத்தழபப்

ஆ஧ீறர்

஧ிபஷதெத்தழல்

ஷயல஬ நளற்஫஬ளகழ அங்கு ஷ஧ளய் யிட்டளர். களெழ ஷ஧ளயதற்கு ன௅ன்ஷ஧ இங்கு ஋ல்஬ளரிடன௅ம் அயர் செளல்஬ழயிட்டு, என௉ யமழனளய் யட்லடனேம் ீ கள஬ழ

செய்து

யிட்டு,

களெழ

யமழஷன

உத்தழபப்஧ிபஷதெம்

ஷ஧ளகப்

ஷ஧ளயதளகவும் செளன்஦ளர். ஷயறு யியபம் ஋துவும் சதரினளது...’’ ஋ன்஫ளர் ஋தழர் யட்டு ீ ந஦ிதர். ெந்துன௉ இலதத் தனங்கழத்

தனங்கழ பளந஥ளத஦ிடம் கூ஫வும்,

அயர்

ன௅கம் ஌நளற்஫த்தழல் சதளங்கழப் ஷ஧ள஦து. களெழனில் கலடெழனில் தன்ல஦ யிட்டுயிடத்தளன் கஷணெனும், யெந்தளவும் இங்கு அலமத்து யந்தளர்கள் ஋ன்று சதரிந்த ஷ஧ளது ந஦ம் உலடந்துதளன் ஷ஧ள஦து. ‚நளநள...

கள஬த்தழல்

நளநள...

கயல஬ப்஧டளதீங்க.

஧ிள்ல஭க஭ளல்

உங்கல஭

உ஫யி஦ர்க஭ளல்

லகயிடப்

நளதழரி

கலடெழக்

஧ட்டயங்கல஭க்

களப்஧ளத்தழ பட்ெழக்கத்தளன் ஋ங்க தளத்தள இங்க தர்நநடம் ஌ற்஧ளடு ஧ண்ணி இன௉க்களர்.

஥ீங்க

கயல஬ப்஧டளதீங்க

நளநள...

஥ளன்

உங்கல஭க்

லகயிட

நளட்ஷடன்...’’ ெந்துன௉ தல௅தல௅த்த குப஬ழல் கூ஫வும், பளந஦ளதன் ச஥கழழ்ந்து ஷ஧ள஦ளர். கஷணெல஦ப் ஷ஧ளன்஫ ஥஧ர்கள் ஧ி஫க்கும் ன௄நழனில்தளன் ெந்துன௉லயப் ஷ஧ளன்஫யர்கல௃ம் ஧ி஫க்கழ஫ளர்கள். பளந஥ளதனுக்கு,

ெந்துன௉யின் நீ து நழகுந்த நதழப்ன௃ம், அ஭வு கடந்த

அன்ன௃ம் ச஧ன௉கழனது. களெழ யளழ்க்லகக்கு அயர் தன்ல஦ப் ஧மக்கப்஧டுத்தழக் சகளண்ட

என௉

ெழ஬

஥ளட்க஭ில்...

அன்று

தழடீசப஦

கஷணெ஦ிடநழன௉ந்து

ஷ஧ளன் யந்தது. ெந்துன௉ நகழழ்ச்ெழனேடன் பளந஥ளதல஦ அலமத்து, ‚நளநள! உங்கள் தம்஧ி

நகன் கஷணென், ந஦ம் தழன௉ந்தழட்டளர்னு ஥ழல஦க்கழ஫ன். உங்கல஭ உடஷ஦ ஷ஧ெச்

செளல்஫ளர்,

யளங்க’’

஋ன்று

அயர்

அல஫னி஦ின்றும்

லக஧ிடித்து

சநல்஬ ஥டத்தழ, நடத்து லள஬ழற்குக் சகளண்டு ஷ஧ள஦ளர். ரிஸீயலப அயர் லகனில் தந்த ெந்துன௉, ‚ஷ஧சுங்க நளநள!’’ ஋ன்஫ளர். ‚ல... லஷ஬ள... ஥ள... ஥ளன் ச஧ரினப்஧ள ஷ஧ெஷ஫ன்’’ ஋ன்஫ளர் பளந஥ளதன்.

33


“ச஧ரினப்஧ள, ெவுக்கழனநள? சபளம்஧ றளரி. அன்஦ிக்குக் களெழனி஬ உங்கல஭ யமழ

தய஫ழ

஋ப்஧டிஷனள

செளன்஦ளள்.

யிட்டுட்ஷடளம்.

அந்த

நடத்தழல்தளன்

஥ல்஬

ன௅க்கழனநள஦

ஊர்

ஷயல஬

யிரனம்.

நள஫ழ

ஜளலக

யன௉ம்

இன௉க்கட௃ம்

஥ீங்க

அங்ஷகஷன

அதுக்குத்தளன்

அயெபம் ஋ன்று

இன௉க்கவ ங்க!

ஃஷ஧ளன்

஧ண்ஷணன்.

ஷயறு.

யெந்தள

ச஧ரினப்஧ள...

அன்஦ிக்கு

சநட்பளஸ்஬ களெழக்கு பனில் ஌றும் ஷ஧ளது, சென்ட்பல் ஸ்ஷடர஦ில் ஥ளன் என௉ ஬ளட்டரிச்ெவட்டு யளங்கழஷ஦ன். அலத உங்கல௃க்கு யளங்கழ஦ ெவ஦ினர்

ெழடிறன் பனில் டிக்சகட்ஷடளடு தயறுத஬ள ஷெர்த்து யச்ெழட்ஷடன். நறு஧டி அந்த ஬ளட்டரிச் ெவட்லட யளங்கழக்க ந஫ந்துட்ஷடன். இப்஧த்தளன் ஬ளட்டரி

ரிெல்ட் யந்தது. ஧தழல஦ந்து ஬ட்ெ னொ஧ள ஧ரிசு யில௅ந்தழன௉க்கு.!ஆலகனி஦ள஬

அந்த ெவட்லட ஋டுத்து லயங்க, ஥ளன் ப்ஷ஭஦ில் யபப் ஷ஧ளஷ஫ன். ெவட்டு ஥ம்஧ர்

உடஷ஦ஷன

அத஦ள஬ ெவட்லட

஥ழச்ெனநள

஧த்தழபநள

ன௅டித்ததும்

஥ளன்

அஷத

அன்஦ிக்கு

லடரி஬

ெவட்டுக்குத்தளன்

லயச்ெழன௉க்கவ ங்கதளஷ஦?’’

என௉கணம்

ஷனளெழத்த

஋ல௅தழ

஧ரிசு

யச்ெழக்கழட்ஷடன்.

஋ன்஧து

கஷணென்

பளந஦ளதன்

உறுதழ.ஆநள,

இப்஧டிக்

அடுத்த

ஷகட்டு

கணம்,

அடடளகஷணெள! கங்லகனி஬ ன௅ல௅க஫ப்஧ அலதனேம் ஷெர்த்து ன௅ல௅கழட்ஷடன், டிக்சகட்,

஋ன்

உடலநகள்

஋ல்஬ளஷந

ஷ஧ளய்டிச்சுப்஧ள.

அ஦ளயெழனநள

இங்ஷக அல஬னளஷத’’ ஋ன்஫ளர் ெகஜநள஦ குப஬ழல். ‚஍ஷனள ச஧ரினப்஧ள. அ஫ழவு இன௉க்கள உங்கல௃க்கு, ஧தழல஦ஞ்சு ஬ட்ெம்! கங்கனி஬ அலதனேம் னெழ்கடிச்ெழட்டீங்க஭ள? ஍ஷனள ஍ஷனள...ன௅ட்டளள்த஦நள, அ஫ழவுசகட்டத்த஦நள,நடத்த஦நளய்

இப்஧டி...’’

அயன்

கத்தழக்

சகளண்ஷட

இன௉க்க, பளந஥ளதன் ரிஸீயலபக் கவ ஷம லயத்தளர். ெந்துன௉ தழலகப்ன௃ம், குமப்஧ன௅நளய், அயலபஷன ஧ளர்த்தளர். ‚஋ன்஦ ஆச்சு, நளநள?’’ தனக்கநளய்க் ஷகட்டளர். ‚ெந்துன௉!

உன்

஥ழல஦ச்ெழன௉ந்ஷதன்.

தர்நஸ்தள஧஦த்தழற்கு

இப்ஷ஧ள

கடவுள்

஋ன்று கூ஫ழச் ெழரித்தளர்.

34

அதற்கு

஥ளன்

என௉

஌தளயது

யமழ

செய்ன

஧ண்ணிட்டளர்!’’


ஓர் ஊவ஥஦ின் ஧஠மும் ஧ாகமும். ஥டுக்களட்டிஷ஬ ஥ழல஬க்குத்தளக ஥ழநழர்ந்த஧டி இன௉ப்ன௃க் சகளண்டின௉க்கும் “ெழற்஧ி‛ – அயன்ச஧னர்

என௉ ெழறு த஦ிக்குன்று ஥ளன்

“செதுக்கல்‛ – அயன் சதளமழல் அன௉ஷக ஋஦க்குக் “கள஬ன௅ம் ஷ஥பன௅ம்

குலட஧ிடித்த஧டி

இப்ஷ஧ளது தளன்

அமகழனசதளன௉ ஆ஬நபம்

க஦ிந்து யந்தழன௉க்கழ஫து அய஦து லகயண்ணத்தழல்

அந்த ஆ஬நபத்தழன்

஥ளனும் இ஦ி அமகழனசதளன௉

உச்ெழனி஬ழன௉ந்து

ெழல஬னளக உன௉யளகழ யிட஬ளம்‛

஧஫லயகள் யிடும் ெத்தம் ஋ன் களதுகல௃க்கு

ஏ… ஋஦க்குள்ஷ஭

இ஦ின ரீங்களபம்

ஷ஧ரின்஧ப் ஧ிபயளகம் இப்஧டினளக ஆபம்஧க் கட்ட ஷயல஬க்களயன்

஋ன் ‚யளழ்தல்‛ ஥கர்லகனில்

ஆனத்தநளகழ யிட்டளன்

உ஭ினேம் லகனேநளய் ஋ன் அன௉கழஷ஬ என௉யன் யன௉கழ஫ளன்… 35


உ஭ினளஷ஬ ஋ன் உடம்ல஧த்

ெழந்தல஦ஷன இல்஬ளத என௉

தட்டித்தட்டிப் ஧ளர்த்தளன்

நந்லதனளக சென௉ப்ன௃க்கள஬ளலும்

ஊத்லத ஷதன

஧஬நளக உலதத்தளன்

ன௅ற்஫ளக ஋ன்ல஦

னெக்லகச் ெவ ஫ழ – ஋ன்

உபெழஉபெழப் ஧ளபத்தளன்

ன௅கத்தழஷ஬ ஋஫ழந்தளன்

஋ன்஦ளஷ஬ள

஋ல்஬ளயற்றுக்கும்

என்றுஷந ஷ஧ெ ன௅டினயில்ல஬

இறுதழனளக ஋ச்ெழல஬னேம்கள஫ழ

அய஦ளஷ஬ள

஋ன்஦ிஷ஬ துப்஧ி யிட்டு

஋ன்ல஦ இ஦ி

஋ட்டத்ஷத ஥டந்தளன்

“ஷ஥ெழக்க ன௅டினயில்ல஬‛ ஊலநக்கல் ஋ன்றும்

அன௉ஷக ஥ழன்று சகளண்டு

உதயளக் கல்஋ன்றும்

஥ழமல஬ ஋ன்றும் தன௉ம்

உபத்துக் கத்தழ஦ளன்

அந்த ஆ஬நபத்துக்கும்….

யில஬நதழப்஧ில்஬ளக்

அந்த ஆ஬நபத்தழன்

கல்ச஬ன்றும்

உச்ெழனி஬ழன௉ந்து

ெழல஬க்குதயளத

஋ங்கல஭ப் ஧ீச்ெழப் ஧ீச்ெழ

கல்ச஬ன்றும்

஋ன்ல஦ ஋ப்ஷ஧ளதும்

யண்யளர்த்லத ீ ஷ஧ெழ஦ளன் 36


ஈப஬ழப்஧ளகஷய லயத்தழன௉க்கும் ஧ட்ெழகல௃க்கும் தளன் ஥ளன் இ஦ி ஋ப்ஷ஧ளதும் ஥ன்஫ழலனச் செளல்஬ ஷயண்டும்

஧ளயம் – அந்தச் ஧குத்த஫ழயள஭஦ளகப் ஧ி஫ந்து உ஬லகஷன செதுக்க யந்த ெழற்஧ிக்கு நட்டும் சதரினளதது ஋ன்஦ிலும் ஏலெனேம் யளழ்த஬ழன் பளகன௅ம் அடங்கழ இன௉ப்஧தல஦… ஆம் – ஥டுக்களட்டிஷ஬ ஥ழல஬க்குத்தளக ஥ழநழர்ந்த ஧டி இன௉ப்ன௃க் சகளண்டின௉க்கும் என௉ ெழறு த஦ிக்குன்று ஥ளன்

கன்ணிமுத்து வ஬ல்னத஡ி஦ான் கல்முவண இனங்வக

37


அலபகுடத்தழன் ஥ீபல஬கள் 1 ஒன௉ ந஦ிதன் ஧ி஫க்லகனில் ஧ி஫க்கழ஫து நபணன௅ம் ந஦ிதஷ஦ளடு ய஭ர்கழ஫து நபணன௅ம் நபணத்லத சகளண்று சகளண்று சயன்று யிட்டதளய் ஋ண்ட௃ம் ஥ள஭ில் நபணம் ந஦ிதல஦ ச஥ன௉ங்குயலத ந஦ிதன் அ஫ழயதுநழல்ல஬, ந஦ிதன் அடங்குயதுநழல்ல஬! ---------------------------------------------------------2 ஥஦ிதம் ய஭ர்கத் தளஷ஦ கடவுள் கல்஬ளகஷயள அல்஬து கல்஬ழல் கடவுஷ஭ள அல்஬து கல்஬ழன்஫ழஷனள கூட கடவுள் கற்஧ிக்கப் ஧ட்டது? ந஦ிதன் தளன் ஧ளயம் ந஦ிதல஦ சகளன்஫ளயது கடவுல஭ களப்஧தளக ஋ண்ணி சகளயில்கல஭நட்டுஷந களக்கழ஫ளன், அய஦ின் களப்஧கத்தழல் ஷெநழக்கப் ஧டுகழன்஫஦ சகளயி஬ளல் சகளள்஭ப் ஧ட்ட உனிர்கள். கடவுள், உலடந்த ஷகளயி஬ழன் சய஭ிஷன ஥ழன்று ந஦ிதல஦ ஷதடி அல஬யளர் ஷ஧ளல்! -------------------------------------------------------------3 ஒன௉ உனிசபளல௅க ன௄க்கழ஫து அன்ன௃; இல்஬ளத ந஦ெழ஬ழன௉ந்து. ந஦செ஦ில்' அ஫ழவு தளண்டி ஆத்நள ஥ழல஫னேநழடஷநள சதரினயில்ல஬. ஥ளன் ஷகட்டது கழலடத்த ெழரிப்ல஧யிட ஷயண்டினலத இமந்த துக்கத்தழல் ந஦லெ அலடனள஭ளம் களணளநல், 38


உடம்ச஧ல்஬ளம் ஋ரினேம் ஷயதல஦ தீனில் ந஦செங்ஷகள அன்஧ின் குயின஬ளக இன௉ப்஧தளகத் தளன் சதரிகழ஫து; ஋஦க்குள்ல௃ம்! என௉ ஧ளர்லயனில் ஧ரிதயித்து ன௅த்தத்தழல் ஥ழல஫ந்து ஧ிரியில் தயித்து ஌க்கத்தழல் உனிர் சகளள்ல௃ம் ந஦சு உடம்஧ின் யளழ்த஬ழல் நட்டுநல்஬ ந஦ிதத்தழலும் ஥ழல஫ந்து ந஦ித஦ளய் ஋ன்ல஦ அலடனள஭ப் ஧டுத்துயதளகஷய உணர்கழஷ஫ன். ஋துயளகழலும் ந஦சு ஋஦க்குள் க஦க்கழ஫து அன்஧ிற்களய் ஌ங்கழ ஥ழற்கழ஫து இன்னும் ஥ழல஫ன ந஦சுகல஭ த஦க்குள்ஷ஭ தக்கலயத்துக் சகளள்஭ தயிக்கழ஫து அந்த தயிப்஧டங்கும் ஥ள஭ில் ஥ளன் உனிபற்றுப் ஷ஧ளஷயஷ஦ள???? அன்று என௉ ஷயல஬ இல்஬ளநல் ஷ஧ளகுஷநள ஋ன் ந஦சு??!!! ----------------------------------------------------------------------------------4 ஥஦தழல் க஦க்கழன்஫஦ ெழ஬ ன௅கங்கள், ஋ன்஦ளல் ஷ஥ஷப அயர்கல஭ ஧ளர்த்து ஷ஧ெழட இன஬ளத ஧லமன ன௅கங்கள். ஆ஦ளல் இப்ச஧ளல௅து ன௅டிகழ஫து அ஦ிச்லெனளய் அது ஥ழகழ்கழ஫து ன௅கம் ஧ளர்த்து இபண்டு கண்கல஭ ஷ஥பளக ஧ளர்த்து நட்டுஷந ஷ஧சுகழஷ஫ன் ஥ளன்; ஆ஦ளல் அன்று ன௅டினளததன் களபணம், இன்றும் ஥ழல஫ன ஷ஧ர் ஷ஥பளக ஧ளர்த்துப் ஷ஧ெ யின௉ப்஧ம் சகளள்஭ஷயள இன஬ளநஷ஬ள 'தயிக்கச் செய்யதன் களபணம், ஋ன்ல஦ ஥ளஷ஦ உற்று ஷ஥ளக்க இன஬ளநல் தயிக்கும் தயிப்஧ளய் ஥ீள்லகனில்

39


஋தழர்஧டுகழ஫ளய் ஥ீ உன்ல஦ ஋ல்ஷ஬ளன௉ம் கடவுள் ஋ன்கழ஫ளர்கள் உன்ல஦ ஋ன்஦ளல் ஧ளர்க்க இன஬ளலநனில் உன்ல஦ ஥ளன் களணளத ஧ட்ெத்தழல் ஥ளன் குன௉ட஦ளகஷயள அல்஬து ஥ீ இல்஬ளததளகஷயள கன௉தப் ஧டுகழ஫து!! ---------------------------------------------------------------------------5 ஋ங்சகங்ஷகள சுற்஫ழ நீ ண்டுநளய் ஥ளன் யந்து ஥ழற்குநழடம் என்று கடவுள் நற்ச஫ளன்று

நபணம்;

இல்ல஬ இல்ல஬ கடவுள் இல்ல஬ ஋஦ில் நபணநளக நட்டுஷந ஷ஧ள, நபணத்தழல் நழஞ்சும்; கடவுள் இன௉ப்஧தள஦ ஧னம் அல்஬து நபணத்தழல் நபணிக்கும் கடவுள் இன௉க்கும் இல்஬ளத ஥ம்஧ிக்லக!! --------------------------------------------------------------------------------

஬ித்஦ாசாகர்

40


41


஢ினக்கணவு ஡ீதச்வசல்஬ன் ---------------------------------------01 லக஥ல௅யிக் சகளண்டின௉க்கழ஫ ஥ழ஬த்தழல் இ஫ப்஧ர் கூடளபங்கள் ச஥ன௉ங்கழ ஋ரின

஥ளள் ன௅ல௅தும் தீனில் ஥ல஦ந்துசகளண்டின௉க்கழஷ஫ளம் ந஬த்தழலும் ஷெளற்஫ழலும் யந்தநன௉ம்

இல஬னளன்கல஭ துபத்த இன஬ளதழன௉க்லகனில் ஋ங்கள் களணிகல௃க்குச் செல்லும் யதழகல஭ ீ தழன௉ப்஧ி யிடுகழன்஫஦ர்

஥ளங்கள் சயட்டின யதழகள் ீ னெடுண்டு கழடக்க

ன௃தழன ன௃தழன யதழகள் ீ ன௃தழன ன௃தழன ன௅களங்கல௃க்குச் செல்கழன்஫஦. ஥ளங்கள் சந஬ழந்து யிட்ஷடளம்

஥ழ஬த்தழற்களய் குபல்கள் அல௅கழன்஫஦. ஧ளர்க்கக்கூடின தூபத்தழல் குமந்லதக஭ின் களணி஥ழ஬ம் சதரிகழ஫து நழதழக்கப்஧ட்ட சதன்ல஦க஭ின் ன௄க்கல஭னேம் இ஭ம் குன௉த்துக்கல஭னேம் ஏல஬கல஭னேம்

஥ளம் ஧ளர்த்தழன௉க்க க஭யளடிச் செல்கழ஫ளர்கள். கற்கல஭னேம் நணல஬னேம் அள்஭ிச் செல்லும் யண்டிகள் ஥நக்கு ன௅ன்஦ளல் ஆறுகழன்஫஦

஥ளங்கள் நழகவும் யடிப் ஷ஧ளனின௉க்கழஷ஫ளம். 02 நீ ண்டும் நீ ண்டும் ஥ழ஬த்தழல் நழதழசயடிகள் ன௅ல஭க்கழன்஫஦ ஥ழ஬ள யபளதழன௉க்கழ஫ இபயில் ஋ங்கள் களணிக஭ில் ஋ண்ணிக்லகனற்஫ நழதழசயடிகள் ன௅ல஭ யிட்டின௉க்கழன்஫஦ நழதழசயடி நபநளகழ நழதழசயடிகள் களய்த்துக் சகளட்டுநள ஋஦ குமந்லதகள் ஷகள்யிகல஭ இபயில் ஷகட்கழன்஫஦ர். யிநள஦ங்கள் ஧஫ப்஧தற்களவும் அலய யந்தழ஫ங்குயதற்களகவும் ஧ணம் அலபக்கும் ஆல஬கள் தழ஫ப்஧தற்களகவும் ஥ளங்கள் நீ ண்டும் நீ ண்டும் அகதழக஭ளக்கப்஧டுகழஷ஫ளம் இந்த ஥ழ஬ம் ஆக்கழபநழப்஧ள஭ர்கல௃க்கு நழகவும் ஧ிடித்தழன௉க்கழ஫து. 42


஥ழ஬த்தழல் உ஫ங்குயதற்களய் குமந்லதகள் அல௅கழன்஫஦ர். இந்தக் கழபளநங்க஭ில் ஧ி஫ந்ததழற்களய்

சயனில் இ஫ங்கழனின௉க்கும் சய஭ினில்

குமந்லதகள் தங்க லயக்கப்஧ட்டின௉க்கழ஫ளர்கள்

இந்த ன௅களம் த஦து யளெல஬ அக஬நளய் தழ஫ந்ஷதனின௉க்கழ஫து. 03 துப்஧ளக்கழஷ஭ளடள஦ இபளட௃யங்க஭ற்஫ ன௅களநழன் யளெ஬ழன் ஊடளக ஥ளங்கள் சய஭ிஷன஫ழ ஋ங்ஷக செல்யது? இந்த ன௅களங்க஭ிலும் அந்த ன௅களங்க஭ிலும் தழ஫க்கப்஧ட்டும் னெடப்஧ட்டும் ஥ழ஬த்தழற்கள஦ யமழகள் தடுதடுக்கப்஧ட்டின௉க்கழன்஫஦. ஧ி஫ந்த ஥ழ஬த்தழல் ெழல஫லயக்க஧஧ட்டயர்க஭ளனின௉க்க ஋ங்கள் களணிகள் நழக ெநீ ஧நளனின௉க்கழன்஫஦ நழதழசயடிகல஭ தூக்கழ ஋஫ழனேம் குமந்லதகள் தனளபளக ன௅ன்஦ளல் ஥ழற்கழன்஫஦ர். யட்டுக்குச் ீ செல்஬த் துடிக்கும் இந்தக் குமந்லதகள் குண்டுகல௃க்ஷகள துப்஧ளக்கழச் சூடுகல௃க்ஷகள அஞ்ெளதழன௉க்கழன்஫஦ர் ஋ந்த யளக஦ங்க஭ிலும் ஌஫ழச் செல்஬ நறுக்கழன்஫஦ர். க஦வு ஥ழ஬த்தழல் ஷ஧ய்க஭ின் ஥ழமல் ஧டர்ந்து ஆக்கழபநழக்க ன௅னல்கழ஫து குமந்லதக஭ின் ஥ழ஬க்க஦வு தகழக்கழ஫து. ஥ளம் ஧ளர்த்துக் சகளண்டின௉க்க ன௄ர்யக ீ ஥ழ஬த்லத அள்஭ிச் செல்லும் ச஧ளல௅து குமந்லதக஭ின் கண்கல஭ ச஧ளத்தழக் சகளள்யதள? ______________

43


஢ட்டு஬ம் கழ.அ.தழல்ல஬தளென் இபண்டு ஧க்கன௅ம் இடினி஫க்க... ஥ட்டுயம் அல௅லக சகளள்கழ஫து அது ஥ளதநளய் ஧஬ன௉க்குத் சதரிகழ஫து

ய஬ழ சதரினளதயர்க஭ின் ஧ிடினில் நளண்டு... ஥ட்டுயம்....... அல௅லக சகளள்கழ஫து உள்஭க ய஬ழகஷ஭ளடு.

஥ட்டுயம் எ஭ிகல஭த் சதளல஬த்து யெந்தங்கள் ஷதடுது னளன௉ம் அடிக்களத யலபனில் இதற்கு அலநதழகள் செளந்தநளய் இலடனிலடனில்... இபண்டு ஧க்கங்க஭ிலும் அதழர்வுகள் யன௉கழன்஫ ஧ட்ெத்தழல்..... ய஬ழசனடுக்கும் ஥ழகழ்ஷய இங்கு ஥டக்கும் அதல஦ களயி லயத்தும் அடிப்஧ளர் நடினில் ெளனலயத்தும் அடிப்஧ளர் ெளனலயத் தடித்தல் நடி சகளடுத்து ய஬ழ சகளடுத்தல் ஆகும் இதுஷய இங்கு சதளடர்கழ஫து

44


஢ி஡ர்சணம் ************ ன௄ட்ஷடளடு யன௉ம் ஋யலபனேம் ஥ழபளகரிக்கழஷ஫ன் என௉ ச஥ன௉க்குதல஬னேம் ஷெர்த்து என௉ சகளல஬ அல்஬து நழபட்டல் அல்஬து துப்஧ளக்கழ ஋ல்஬ளயற்ல஫னேம் னெடி யிடும் ஋ன்஧து ஧ற்஫ழன க஦வுக்குள் இன்னும் ஥ளன் ன௃லதந்து யிடுயதளக இல்ல஬ என௉ கண்ணிலநப்ன௃க்குள் ஋ல்஬ளம் ன௅டிந்தது ஋ன்றுயிட்டு ன௃஫ம் தள்஭ ந஦ம் எப்ன௃தழல்ல஬ என௉ ெக்கபத்தழன் இறுக்கத்தழல் ந஦ இலமஷனளடு ஏடும் யரிகல஭ அதட்ட சநளட்லடனளய் செளல்஬ ந஦ம் எப்ன௃தழல்ல஬ அந்த தழணிப்ன௃ என௉ சகளல஬ அது உனிரின் யரிகள் இதனத்தழன் எல௅க்கு ஋஦க்கள஦ உரிலந ஋ன் உணர்வு ஋஦து ஋ல்஬ளஷந ஋஦க்கள஦லய என௉ சகளல஬களட்டி என௉ ஧னம் களட்டி ஋ன்ல஦ அச்சுறுத்த உ஦க்கு னளர் உரிலந தந்தது ? ஥ளன் ஋ப்ச஧ளல௅தும் ஥ளஷ஦தளன் அது உன் கண்ணளடினிலும் ன௅கத்தழலும் =இல஭ன

அப்துல்஬ளஹ்

45


தூண்டிவனத் ஡ின்னும் ஥ீ ன்கள் - க஬ிவ஡ "இதுஷய தளன் ன௅ன்ன௃ உ஦க்குப் ஧ிடித்தழன௉ந்தது"" "உ஦க்கு செளன்஦ள ன௃ரினளது. ஥ளன் ஷ஧ளஷ஫ன்" "஥ளல஭க்கும் யன௉யளனள ?"

ஐந்துயன௉டத்துக்குன௅ன்஧ள஦

"சதரினல஬"

சயள்஭ின௅ல஭த்தஷயல஭னில்

"஧த்தழபநளக யட்டுக்குப் ீ ஷ஧ள஦லத

தூக்குநளட்டிக்சகளண்டஅந்த இன௉யலபத்

ந஫க்களநல்

஥ழமல்஥ீண்டஎன௉நளல஬ப்ச஧ளல௅தழி்ன்

தயிப

஋஦க்குத் தகயல் செளல்யளனள ?"

ஷயச஫யன௉ம் அ஫ழந்தழபளத

"உன்஦ிடம் ஋ப்஧டிச் செளல்யது ?"

அந்த அலபனின௉ட்டு அல஫னில் அயர்க஭ின் இறுதழ ெந்தழப்ன௃

"யட்டில் ீ ஜன்஦ல்

஥ழகழ்ந்து சகளண்டின௉க்கழ஫து ஥ழத்தன௅ம்

இன௉க்கழ஫தழல்ல஬னள ?"

஋ப்ச஧ளல௅தும் அயஷ஦ ன௅த஬ழல் சநௌ஦த்லத அறுப்஧ளன்

"ம்ம் இன௉க்கு அதுக்சகன்஦ ?"

"தூண்டில஬த் தழன்னும் நீ ன்கள்

"ஜன்஦லுக்கு சய஭ிஷன

ச஧ண்கள் !"

கூட்டுக்குத் தழன௉ம்஧ிச் செல்லும் ஌ஷதள என௉ ச஧னர் சதரினளத

"஋ன்஦ தளன் உ஦க்குப் ஧ிபச்ெழல஦ ?"

஧஫லயனிடம்

"஋ல்஬ளஷந தளன்"

தகயல் செளல் ஷ஧ளதும்"

"஥ளனும்தளஷ஦?"

"஥ீ தழன௉ந்தஷய நளட்ட...."

"஥ீநட்டுநழல்ல஬"

அயள் ஷ஧ள஦ ஧ின்ன௃ம்

"ஷய஫஋ன்஦ல்஬ளம் ?

அயள் ஷகள஧ம் அயள் குபல்

அயள் சுயளெம் அயள் யளெம்

"...."

அயள் ஧ளர்லய அயள் ஷதலய

"஧தழல்செளல்஬நளட்டினள ?"

அய஦து ஥ழமலுடன் ஷெர்ந்து

஋ல்஬ளன௅ம் யி஭க்கு ஋ரினளத அந்த அல஫னின்

"செளல்஬த் சதரினல஬"

கன௉ந்துல஭ இன௉஭ில் க஬ந்தழன௉ந்தது ச஧னர் சதரினளத ஜன்஦ல் ஧஫லயனின்

"அப்ஷ஧ள ஋ன்஦தளன் சதரினேம் ?"

தகயலுக்களக ஷயண்டி அய஦து தயம்

இல்஬ளதலத உன௉யளக்குஷயன் இன௉ப்஧லத அமகளக்குஷயன்"

சதளடர்ந்து சகளண்டின௉க்கும்

இதுதளன் உன்ஷ஦ளட ஧ிபச்ெழல஦ !"

அய஦ி அபயிந்தன்

கள஬ங்கல஭க் கடந்து....!

46


஬ணச்சிறு஬ணின் அந்஡கன் சூழ்ந்த ஥ீன௉க்குள் நீ ச஦஦

கற்றுக் சகளடுக்கஷயண்டின

அ஫ழனப்஧ட்டலத

கள஬ ஋ல்ல஬ ன௅டிந்தசத஦ச் செளல்஬ழ

செயிட்டூலந அந்தகனுக்குணர்த்தழடும்

அபெ ஧ரியளபங்கள் ஷெதழனனுப்஧ின

஧டி

஥ள஭ில்

நழகக்கடி஦ ஧ணிசனளன்று

யிடின஬ழன் கவ ற்றுக்கள்

ய஦ச்ெழறுயனுக்கழடப்஧ட்டது

நல஬க஭ின் கவ மளல் ன௃லதனேண்டு ஷ஧ளக

஋ந்தக் சகளம்஧ிலும் ஌஫ழத் ஷதச஦டுப்஧யன்

யின௉ட்ெ இல஬கள் ஥ீலபச் ெழத஫ழட நலம தூயிற்று

சகளடின யி஬ங்கழல஦னேம் த஦ிஷன

யற்஫ழன௉ந்த ீ அபெல஦ ன௅ன்஦ின௉த்தழ

ஷயட்லடனளடி

செயிட்டூலநக் குன௉டல஦

பளெளவுக்குத் ஷதளல்/ள் சகளடுப்஧யன்

நீ ன்கள் ஧ற்஫ழக் ஷகள்யிகள் ஷகட்டளன்

ய஦ளந்தபத்தழன் அத்தல஦

நந்தழரி

னெல஬கல௃க்கும்

தளநலபக்கு஭த்துத் தண்ணரில் ீ

அநளயளலெ ஥ழெழனிலும்

஋ண்ணங்கள்

அச்ெநழன்஫ழப் ஷ஧ளய்யன௉஧யன்

நழதக்குநய஦து சநளமழச஧னர்ப்஧ள஭஦ளகழ

ன௅தன்ன௅த஬ழல் அனர்ந்து ஥ழன்஫ளன்

஋ல்஬ளக் ஷகள்யிகல௃க்கும்

கட்டல஭லன நறுக்க யமழனற்றும்

நழகச் ெரினளய்ப் ஧தழல் செளன்஦ளன்

ஷநற்சகளண்டு ஌தும் செய்னேம்

ய஦ச்ெழறுயன்

஥ழல஬னற்றும் யிதழர்த்து ஥ழன்஫ளன் செய்யத஫ழனளச் ெழறுயன்

-஋ம்.ரி஭ான்

இனங்வக.

஥டுங்குநந்தக஦ின் யிபல்கள் ஧ிடித்து ய஦த்தழன் நத்தழக்கு யமழகூட்டிப் ஷ஧ள஦ளன் அல்஬ழப் ச஧ன௉ங்கு஭த்தழனுள்஭யன் கபங்கல஭ த௃லமனச் செய்தழயன் 'தண்ண ீர்' ஋ன்஫ளன் கள஬ங்கள஬நளய்க் கடந்துயந்த யளழ்யின் ஷெளர்வு தீபசய஦ஷயள யற்஫ளத் ஷதகத்தழன் ஋ல்஬ளத்தளகங்கல௃ந் தீபசய஦ஷயள கபங்கல஭க் குமழயளக்கழ உள்஭ங்லகனில் ஥ீஷபந்தழ அள்஭ினள்஭ிக் குடித்தளன் அந்தகன் ெழறுய஦ின் ஧ளர்லயக்கு நட்டுசந஦ ஥ீரின் ஋ல்஬ளச் சுமழக஭ிலும் ஥ல௅யி ஥ீந்தழ஦ யண்ண யண்ண நீ ன்கள் 47

வ஭ரீப்,


த஡ினபிக்கப்தடா஡ வகள்஬ிகள் - சிறுகவ஡ லஷ஬ள ஋வ்ரி஧டி. ஋ன் ச஧னர் ஋ண்ணங்கள். ஋ன்஦, அதழர்ச்ெழனளக இன௉க்கழ஫தள? ஆ஦ளல் உண்லநதளன். ஥ளன் ஋ண்ணங்கஷ஭ தளன். ஥ளன் எவ்சயளன௉ ந஦ித஦ின் த஦ிப்஧ட்ட யின௉ப்ன௃, சயன௉ப்ன௃, குணளதழெனம், உணர்வுக஭ின் ஋ல்ல஬, தழ஫ன் ன௅த஬ள஦லயக஭ளல் உன௉யம் ச஧று஧யன். அம்ந஦ித஦ின் ஥ழல஦யடுக்குகள்தளன் ஥ளன் யில஭னளடும் யில஭னளட்டின் யிதழகள். அத஦ளல் ஥ள஦ளக உன௉யளயதழல்ல஬. ஋஦க்சகன்று என௉ உன௉யன௅நழல்ல஬. ஥ளன் ஥ழலபனளத ந஦ிதன் உ஬கழஷ஬ஷன இல்ல஬. உங்கல௃க்குள்ல௃ம் இன௉க்கழஷ஫ன் ஥ளன். இலத ஥ீங்கள் ஧டிக்லகனில் கூட ஥ளன் இன்னும் என௉ ஧ி஫யி சகளண்டு ஋஦க்குள்ஷ஭ ஍க்கழனநளகழயிடுயது ன௃ரிகழ஫தள உங்கல௃க்கு? ஹ்ம்ம். ஋஦ிஷய தட்ஸ் ஥ளட் த ஧ளய்ன்ட் ஥வ். ஥ளன் செளல்஬ யந்தது ஷயறு. ஋஦க்கு என௉ கலத செளல்஬ ஷயண்டும்.

஥ளன் ன௅ன்ஷ஧ செளன்஦துஷ஧ள஬, ஥ளன் எவ்சயளன௉ ந஦ிதனுக்குள்ல௃ம் சயவ்சயறு யிதநளய் உன௉யம் சகளள்கழஷ஫ன். ஋ன் உன௉யம் ஋ல்஬ள ந஦ிதன௉க்குள்ல௃ம் என்றுஷ஧ள஬ஷய இன௉க்களது. ஆ஦ளல் ஋ன் உன௉யம் அந்தந்த ந஦ிதல஦ச் ெளர்ந்ஷத அலநகழ஫து. அயன் கடந்து யந்த ஧ளலத, அதழல் கற்஫ ஧ளடங்கள், அடுத்தயரிடம் ஷகட்ட஫ழந்த ஧ளடங்கள், அய஦ின் குணளதழெனங்கள் ஋஦ ஋ல்஬ளயற்ல஫னேம் ெளர்ந்ஷத ஥ளன் அலநஷயன். கழட்டதட்ட டி.஋ன்.஌ நளதழரி ஋ன்று லயத்துக்சகளள்ல௃ங்கஷ஭ன். எவ்சயளன௉ ந஦ித஦ின் செனல்஧ளடுகல௃க்கும் ஥ளஷ஦ களபணகர்த்தள. ஆ஦ளல் ஋லதனேம் ஥ள஦ளக உன௉யளக்குயதழல்ல஬. ஋ல்஬ள ந஦ிதன௉க்குள்ல௃ம் ஥ளன் ஧ளன ன௅டினேம். ந஦ிதர்க஭ின் ந஦ங்கள் ஥ளன் ஥ீந்தழ யில஭னளடும் கடல். ஋ன் உன௉யம் ஋ல்஬ள ந஦ிதன௉க்குள்ல௃ம் என்று ஷ஧ள஬ஷய இல்஬ளதழன௉ப்஧தளல் ஧஬ ெநனங்க஭ில் ஥ளன் நழகவும் ச஥ன௉ங்கழன உ஫வுகல௃க்குள்ல௃ம் குமப்஧ம் யப கூச்ெல் ஷ஧ளட களபணநளகழயிடுகழஷ஫ன். அது ஋ன் தய஫ல்஬ ஋ன்஫ஷ஧ளதழலும் இது சதளடர்கழ஫து. ஥ளச஦ன்஦ செய்ன. சயகு ெநீ ஧த்தழல் கூட அப்஧டி என்று ஥டந்தது. அது இங்கழ஬ளந்து. யள஦ம் நலமசன஦ ஥ழல஦த்து தயறுத஬ளய் ஧஦ிலன அள்஭ி அள்஭ிப் ச஧ளமழந்துயிடும் ஥ளடு. அந்த ஥ளட்டின் ஷதம்ஸ் ஥தழக்கலபனில் அலநந்தழன௉ந்தது என௉ யங்கழனின் கணிப்ச஧ள஫ழத்துல஫னின் அலுய஬கம். அந்த இடத்லத ெவுத்யளர்க் ஋ன்஧ளர்கள். ஬ண்ட஦ின் ன௃கழ்ச஧ற்஫ ஬ண்டன் ஧ிரிட்ஜ் ஧ள஬ம் இங்கழன௉ந்து ஧ளர்த்தளல் சத஭ியளகத் சதரினேம். அங்ஷக தளன் ஷயல஬ ஥ழநழத்தம் யந்தழன௉ந்த஦ர் அஞ்ெ஬ழனேம் சுந்தன௉ம். ஈஸ்ட் லளம் ஋ன்னும் சதன்஦ிந்தழனர்கள், தநழமர்கள் நற்றும் இ஬ங்லக தநழமர்கள் அதழகம் யெழக்கும் ஧குதழனில் ஥ண்஧ர்கல௃டன் என௉ ஷநன்ரன் யட்டில் ீ தங்கழனின௉ந்தளன் சுந்தர். யட்டிற்கு ீ சயகு அன௉களலநனில் பனில் ஥ழல஬னம். இபவு ஷ஥பங்க஭ில் ஷயல஬ ஧லு களபணநளக அலுய஬கத்தழஷ஬ஷன இன௉க்கும்஧டி ஷ஥ர்ந்தளல், அகள஬ ஷயல஬னில் கூட ெவ க்கழபம் னொம் ஷ஧ளய்யிட஬ளம். அதற்களகத்தளன் இந்த ஌ற்஧ளடு. யட்டி஬ழன௉ந்து ீ ஈஸ்ட் லளநழல் பனில் ஌஫ழ 48


சயஸ்ட் லளம் யந்து நீ ண்டும் ஧ளதள஭ ட்னைப் பனில் ஌஫ழ ெவுத்யளர்க் யந்து ெப்ஷய ஧டிகள் ஌஫ழ஦ளல் அலுய஬கம்.

஬ண்டன் நள஥கலப இந்த ட்னைப் பனில்கள்

குறுக்கழலும் ச஥டுக்கழலுநளய் ன௅ல௅யதுநளய் ஧டர்ந்து இன௉க்கும். இத஦ளல், என௉யர் ஬ண்ட஦ின் ஋ந்த னெல஬னி஬ழன௉ந்தும் இன்ச஦ளன௉ னெல஬க்கு பனில் னெ஬நளகஷய ஧னணிக்க஬ளம். கு஭ிர்ந்த களற்று யசும் ீ களல஬னில் சுந்தர், நழகவும் ந஬ர்ச்ெழனளய் தன் இன௉க்லகனில் அநர்ந்தழன௉ந்தளன். அயன் அணிந்து யந்த ப்ரிங்கழல் சஜர்கழன் அன௉கழல் இன௉ந்த சஜர்கழன் ஸ்டளண்டில் நளட்டினின௉ந்தது. அயன் ஋தழரில் கணிப்ச஧ள஫ழத்தழலபனில் அஞ்ெ஬ழனின் குட் நளர்஦ிங் சநனில் தழ஫ந்தழன௉ந்தது. அஞ்ெ஬ழ இல்ஃஷ஧ளர்ட் ஋ன்னும் இடத்தழல் தங்கழனின௉க்கழ஫ளள். இந்த இடம் ஈஸ்ட் லளநழற்கு ெற்ஷ஫ அன௉கழல் தளன். ஬ண்ட஦ில் இந்தழனர்கள் அதழகம் யெழக்கும் இடங்கள் இலய. அயன் ஥ழல஦யடுக்குகல஭ ஥ளன் தழ஫ந்து ஧ளர்த்தஷ஧ளது அதழல் அஞ்ெ஬ழலனப் ஧ற்஫ழ அதழகம் தகயல்கள் இன௉க்கயில்ல஬. ஌ச஦஦ில் அயர்கள் அங்கு ெந்தழத்து நழக ெழ஬ ஥ளட்கஷ஭ ஆகழனின௉ந்தது. ஷநலும், என௉ ச஧ண்லண ன௅தன்ன௅த஬ழல் ெந்தழக்லகனில், அயல௃க்கு அந்஥ளள்யலபனில் ஷயறு ஌ஷதனும் ச஥ன௉க்கநள஦ உ஫வுகள் இன௉ந்தழன௉க்க஬ளசந஦ என௉ ஋ச்ெரிக்லகனேணர்வு சகளள்ல௃ம் குணளதழெனம் சகளண்டய஦ளக சுந்தன௉ம் இன௉க்கயில்ல஬ ஋ன்஧து ஋஦க்கு சதரிந்தது. அத஦ளல் அய஦ின் அப்ஷ஧ளலதன குதூக஬த்தழற்கு ஥ளன் தலடஷனதும் செளல்஬யில்ல஬. ஥ீணட ஥ளட்க஭ளக ஷெயல்கஷ஭ உ஬யிக்சகளண்டின௉ந்த அயன் ஥ழல஦வுக஭ில் ன௅தல் ன௅ல஫னளக என௉ அன்஦ம். அயன் குதூக஬ழத்தளன். கற்஧ல஦கள் சகளண்டளன்.

஥ளன் எத்துலமத்ஷதன். தலட செளல்஬க் களபணங்கள்

இன௉ந்தழன௉க்கயில்ல஬. அய஦ின் ஥ழல஦யடுக்குகல஭ ஥ளன் துமளயினஷ஧ளது ஋஦க்குக் கழட்டினசதல்஬ளம் கல்லூரி ஥ளட்க஭ில் கூடப் ஧டிக்கும் ச஧ண்க஭ிடம் ஧ளடங்கள் சதளடர்஧ள஦ யி஭க்கங்கள் தந்ததுவும், களண்டீ஦ில் ஥ண்஧ர்கல௃டனும் ஷதளமழகல௃டனும் ஷெர்ந்து உண்டதுவும், கல்லூரிப்஧ன௉யத்து ஥ண்஧ச஦ளன௉யன் என௉ தழன௉நணநள஦ ச஧ண்லண யல஭த்துப் ஷ஧ளட்டது ஋ப்஧டி ஋ன்று என௉ ஥ளள் பளத்தழரி ன௅ல௅யதும் கலத செளன்஦துவும், ஧ளல்ன யனதழல் என௉ ஥ளள் ஧க்கத்துயட்டு ீ ஧ரிந஭ள ஆண்டி தூங்கழப்ஷ஧ள஦ ஥ழநழடங்க஭ில் களற்஫ழல் யி஬கழன ன௅ந்தளல஦னினூஷட ஧ளர்த்த அய஭ின் நளர்ன௃கல௃ம் இன்஦ ஧ி஫ ஧ளல்ன யனதுக்ஷக உரின யில஭னளட்டுக்கல௃ம், ெழ஬ இடங்க஭ில் நளட்டிக்சகளண்டு ன௅மழத்ததும் தளன் அதழக஧ட்ெநளகக் கழட்டினது. அயல஦ யமழ஥டத்த அய஦ின் ன௅ன் யளழ்க்லகனில் ஷயஷ஫தும் ஥ழகழ்ந்தழன௉க்கவுநழல்ல஬. அயல஦ யமழ ஥டத்தும் யிதழகள் குல஫யளக இன௉ந்தது. ன௅ன் அனு஧யங்கள் அத்தல஦ ன௅தழர்யலடனயில்ல஬. ஥ளன் கூடு யிட்டுக் கூடு ஧ளய்ந்ஷதன். அஞ்ெ஬ழலன உ஬வு ஧ளர்த்ஷதன். அஞ்ெ஬ழ என௉ ச஧ண். அதழலும் அமகள஦ ச஧ண். சுந்தர் ஷ஧ள஬ அஷ஦கம் ஥ட்ன௃கல஭ப் ஧ளர்த்தழன௉ந்தளள். அய஭ிடம் குதூக஬ம் இன௉க்கயில்ல஬. கற்஧ல஦கள் 49


இன௉க்கயில்ல஬. ஆ஦ளல், சுந்தன௉டன் ஧ரிச்ெனம் சகளண்ட ஥ளட்க஭ில் அய஦ின் அய஭து அமலகக் கண்டு சய஭ிப்஧டுத்தழன கண்ணலெவுகல௃ம், குதூக஬ன௅ம், அயல஭ ஷநலும் சதரிந்து சகளள்஭த் தூண்டும் ஆர்யன௅ம் அயள் ஥ழல஦யடுக்குக஭ில் ஧தழந்தழன௉ந்த஦. இது ஥ளன் ஋தழர்஧ளர்த்ததுதளன் ஋ன்஧தளக இன௉ந்தது அய஭ின் அயதள஦ிப்ன௃கள். அயள் ஥ழல஦வுகல஭ ஥ளன் ஷதடுலகனில் இது ஷ஧ளன்஫ ஋ண்ணற்஫ ஧தழவுகள் இன௉ந்த஦. கல்லூரி ஧டிக்லகனில் ஷ்னளம், ெழயள, நஷ஦ளஜ் இன்னும் ஧஬ன௉ம் கண்ணலெவுகல௃ம், சதரிந்து சகளள்ல௃ம் ஆர்யத்லதனேம் சய஭ிப்஧டுத்தழனின௉ந்த஦ர். ஧ள்஭ிப்஧ன௉யத்தழல் ஋தழர்யட்டு ீ ச஧ளறுக்கழ சகளடுத்த ஬வ்ச஬ட்டர், கபண்ட் இல்஬ளத என௉ ெந்தர்ப்஧த்தழல் நளடி யட்டு ீ நளநள அயள் இடுப்ல஧ கழள்஭ியிட்டு அயல஭ப் ஧ளர்த்து ெழரித்தது, கவ ழ் யட்டில் ீ இன௉ந்த இபண்டு யனது இல஭ன ெழறுயன் என௉ ஥ளள் இய஭ின் ஧ின்஦மலகத் தட்டியிட்டு அல஫ யளங்கழனது ஋ன்று இன௉ந்தது. ஷநலும் அயல௃க்கு அந்த ஷ஥பம் அயன் ஋ப்஧டிப்஧ட்டயன் ஋ன்஫ ஷகள்யிக்கு நட்டுஷந ஧தழ஬஭ிக்க ஷயண்டின கட்டளனம் இன௉ந்தது ஋஦க்கு. சுந்தரின் ஥டயடிக்லககள், இதற்கு ன௅ன்ன௃ அயள் ஧ளர்த்த, ஥ல்஬யன் ஋ன்று ஥ம்஧ின ெழ஬ரின் குணளதழெனங்கல௃டன் எத்துப்ஷ஧ள஦தளல் ஥ளன் அயல௃க்கு சுந்தபளல் தீங்கு யில஭னளது ஋ன்ஷ஫ அ஫ழக்லக தப ன௅டிந்தது. ஋஦க்குத் சதரினேம் ஥ளன் செளன்஦து என௉ ச஧ளய்தளன். உண்லநனில் அயன் தீங்கு செய்஧ய஦ள இல்ல஬னள ஋ன்று ஋஦க்கும் சதரினளது. ஆ஦ளல் ஋஦க்கு இதுவும் சதரினேம் அயர்கள் அப்ஷ஧ளலதக்கு அந்த ச஧ளய்க்கு நட்டுஷந தகுதழனள஦யர்க஭ளய் இன௉ந்தளர்கள். உண்லநலன ஋தழர்சகளள்ல௃ம் தகுதழ அயர்கல௃க்கு இல்ல஬. இன்னும் செளல்஬ஷயண்டுநள஦ளல், ஌ஷதள என௉ யலகனில் அயர்க஭ின் ஋தழர்஧ளர்ப்ன௃கல஭ ஋ன் ஷநல் ஌யி ஋ன்஦ிடநழன௉ந்து யளர்த்லதகல஭ப் ஧ிடுங்கழ஦ளர்கள் ஋ன்றுதளன் செளல்஬ ஷயண்டும். அஷத ஷ஥பம், சுந்தர் அ஫ழனளயண்ணம் அஞ்ெ஬ழனின் சநனில் ஧ளக்றழல் யிஷ஦ளத், நள஫ன், தழ஦ள ஋ன்று ஷநலும் ஷயறு ெழ஬ரின் சநனில்கல௃ம் யந்தழன௉ந்த஦. இயர்கல௃ம் அஷத அலுய஬கத்தழல் ஷயறு ப்பளசஜக்டில் ஷயல஬ செய்கழ஫ளர்கள். அலயகல௃ம் சுந்தரின் சநனில்கள் ரீதழனள஦லயகஷ஭. அயள் அமகழல் நனக்கன௅ற்஫தள஦, அயல஭ப் ஧ற்஫ழ ஷநலும் சதரிந்துசகளள்ல௃ம் ஷ஥ளக்கன௅லடனதள஦தளய் இன௉ந்த஦. இது ஧஬ ஥ளட்கள் சதளடர்ந்தது. அதற்குள் சுந்தர் ெற்ஷ஫ ச஥ன௉க்கநளகழயிட்டின௉ந்தளன். எஷப துல஫னில் எஷப அலுய஬கத்தழல் ஷயல஬. இல்ஃஷ஧ளர்ட், ஈஸ்லளம் ஋ன்று யடும் ீ அன௉களலநனிஷ஬ஷன அலநந்ததளல், இல்ஃஷ஧ளர்டில் இன௉க்கும் ெழ஦ி ஷயளர்ல்டில் யன௉ட ெளந்தள ச஧ற்று யளப இறுதழக஭ில் என்஫ளக ஧டம் ஧ளர்ப்஧து, ஧ளர்த்த ஧டங்கல஭ப் ஧ற்஫ழ ெழ஬ளகழப்஧து, அன௉கழஷ஬ஷன இன௉க்கும் ரளப்஧ிங் நளல், என் ஧வுண்ட் ரளப் நற்றும் செனின்ஸ்஧ரினில் யட்டுக்குத் ீ ஷதலயனள஦ ச஧ளன௉ட்கள் யளங்குயது, ஷயல஬ ஷ஥பம் ஷ஧ளக நீ தழ ஷ஥பத்தழல் கட்டுலப, கயிலத ஋ல௅துயது இன௉யன௉க்குஷந ச஧ளல௅துஷ஧ளக்கள஦தழல் ச஥ன௉க்கம் ய஭ர்ந்ததழல் ஆச்ெர்னம் என்றும் இல்ல஬தளன். 50


஋ன் ஧ளடு தழண்டளட்டநளகழனின௉ந்தது. சுந்தரிடம் ஥ளன் அயதள஦ித்தயலகனில், அய஦ின் கற்஧ல஦ உ஬கழல் அயனும், அஞ்ெ஬ழனேம் ஷதலயப்஧டும் இடங்க஭ில் அய஦ின் குடும்஧ன௅ம் நட்டுஷந இன௉ந்தது. ஆ஦ளல், அய஭ின் கற்஧ல஦ உ஬கழல் சுந்தர், யிஷ஦ளத், தழ஦ள, நள஫ன் இன்னும் ஧஬ர் இன௉ந்த஦ர். அந்தக் கற்஧ல஦கள் அய஭ின் ஥ட்ன௃ ஋ல்ல஬லனத் தளண்டி யபயில்ல஬ கற்஧ல஦னில் கூட. அந்தக் கற்஧ல஦க஭ில் அயள் ஧஬ ெளதல஦கள் செய்தய஭ளய் இன௉ந்தளள். ஋ல்ஷ஬ளபளலும் ன௃கமப்஧டும் இடத்தழல் தழ஫லந நழக்கய஭ளய் இன௉ந்தளள். உ஬கழல் உள்஭ ஋ல்஬ள ச஧ண்க஭ின் ஧ிபதழ஦ிதழனளக இன௉ந்தளள். சுந்தர், யிஷ஦ளத் ஷ஧ளன்ஷ஫ளர் அய஭ின் ஥஬ன் யின௉ம்஧ிக஭ளக இன௉ந்த஦ர். ஋஦க்கு ஷனளெல஦னளக இன௉ந்தது. அஞ்ெ஬ழ, த஦க்கு சநனில் அனுப்ன௃ம் நற்஫யர்கல஭ப் ஧ற்஫ழ சுந்தரிடம் செளல்஬ச் செளல்஬ ஷயண்டுநள ஋ன்று. அய஭ின் ஥ழல஦யடுக்குக஭ில் ஥ளன் ஷதடினஷ஧ளது ஧ிரிசதளன௉ ெநனம், இப்஧டினளக யன௉ண் ஋ன்஧யனுட஦ளன் ஥ட்ல஧ அஜய் ஋ன்஫ இன்ச஦ளன௉ ஥ட்஧ிடம் செளல்஬ப்ஷ஧ளய் அத஦ளல் ெழ஬ ஧ிபச்ல஦கள் யந்தலத கண்டு஧ிடிக்க ன௅டிந்தது. அது, அஜய், யன௉ட௃ட஦ள஦ அஞ்ெ஬ழனின் ச஥ன௉க்கத்லத ஷதடப்ஷ஧ளய் கலடெழனில் ஥ட்ன௃ ன௅஫ழந்ததளக இன௉ந்தது. அய஭ிடம், நற்஫ சநனில்கல஭ப் ஧ற்஫ழ சுந்தரிடம் செளன்஦ளல், சுந்தர் இப்ஷ஧ளது இன௉ப்஧து ஷ஧ளல் ஋ப்ஷ஧ளதும் இன௉க்கநளட்டளன் ஋ன்று செளல்஬ ஷ஧ளதுநள஦தளக இன௉ந்தது. என௉யலகனில் ஋ன்ல஦ அப்஧டிச் செளல்஬ லயத்ததும் அயஷ஭தளன். அயள்தளன் ஋ன்஦ிடம், சுந்தலப ஋ன் ஥ட்ன௃யல஭னத்தழல் ச஧ளன௉த்துயதளய் இன௉க்கஷயண்டும் உன் கன௉த்துக்கள் ஋ன்஫ளள். அஷத ஷ஥பம், ஋ன் ஌ல஦ன ஥ட்ன௃கள் ஋ன்஦ிடஷந சதளடர்ந்து இன௉க்க ஷயண்டும் ஋ன்஧லதனேம் அயஷ஭தளன் ஥ழர்஧ந்தழத்தளள். அந்தக் கட்டல஭ அய஭ின் அடிந஦தழல் யளனில்க஭ி஬ழன௉ந்து யந்தது. ஥ளன் ஷயறு ஋ன்஦தளன் செய்ன. ஥ளன் செளல்஬ழயிட்ஷடன். அஞ்ெ஬ழனேம் அலதஷன தளன் செய்தளள். அயள் செளல்஬யில்ல஬. இது என௉ ெழ஫ழன யிடனம் ஋ன்றும் சுந்தரிடம் ஧கழர்ந்து சகளள்ல௃ம் அ஭யிற்கு இன்னும் ஥ட்ன௃ ன௅தழபயில்ல஬ ஋ன்றும் ஋ன்஦ிடம் தழணித்தளள். இதற்குப் ஧ி஫கு ஥ழல஫ன ஥டந்தது. சுந்தன௉ம் அஞ்ெ஬ழனேம் களத஬ழத்தளர்கள். அப்ஷ஧ளது, அது ஥ளள்யலப அயல௃க்கு இதப சநனில்கள் அனுப்஧ினயர்கச஭ல்஬ளம் சதரிந்தயர்கள் ஋ன்஫ ஋ல்ல஬லனத் தளண்டி, ஥ண்஧ர்கள் ஋ன்஫ ஋ல்ல஬க்குள் யந்தழன௉ந்த஦ர். அயர்கல஭ ஥ண்஧ர்கள் ஋ன்ஷ஫ அ஫ழன௅கப்஧டுத்தழ஦ளள் சுந்தன௉க்கு. ஧ின் அஞ்ெ஬ழ சுந்தர் இன௉யன௉ம் யிடுப்ன௃ ஋டுத்துக்சகளண்டு இந்தழனள யந்து தழன௉நணம் செய்துசகளண்டு என௉ நளதம் ஷத஦ி஬லய சகளண்டளடியிட்டு நீ ண்டும் ஬ண்டன் யந்த஦ர். அலயகல஭ப் ஧ற்஫ழன யி஭க்கங்கச஭ல்஬ளம் இந்தக்கலதக்கு உதயளது ஋ன்ஷ஫ ஥ழல஦க்கழஷ஫ன். இப்ஷ஧ளது அயர்கள் கணயன் நல஦யி. இல்஬஫ம் இ஦ிஷத சதளடர்ந்தது. ஥ளட்கள் 51


சநல்஬க் கலபந்து சகளண்டின௉ந்தது. ஧஦ிக்கள஬ம் ன௅டிந்து ஷகளலட கள஬ம் சதளடங்கழனின௉ந்தது. ஋஦க்குத் தளன் தர்நெங்கடம் இ஦ி. ஋஦க்கு ஥ளஷ஦ ன௅பண்஧ட்டுக்சகளள்ல௃ம் கள஬ம் சதளடங்கழயிட்டதல்஬யள. என௉ ஥ளள், சுந்தர் ஋த்தல஦ நணிக்கு செனின்ஸ்஧ரி ஷ஧ளக஬ளம் ஋ன்று அஞ்ெ஬ழனிடம் ஷகட்டு சநனில் அனுப்஧, அஞ்ெ஬ழனிடநழன௉ந்து ஧தழல் இன௉க்கயில்ல஬. ஋ங்களயது நீ ட்டிங் செல்யதளனின௉ந்தளல் அஞ்ெ஬ழ சுந்தரிடம் சநனி஬ழல் செளல்஬ழயிட்டு செல்யது அய஦ின் ஥ழல஦வுக஭ில் ஧தழந்தழன௉ந்தது. சதளடர்ந்து இபண்டு னென்று சநனில் அனுப்஧ினேம் ஧தழல் இல்஬ளததளல் சுந்தர் அஞ்ெ஬ழனின் இடத்தழற்கு யந்தளன். ஥ளனும் அயனுடன் இன௉ந்ஷதன். அஞ்ெ஬ழ அய஭ின் இன௉க்லகனில் தளன் இன௉ந்தளள். னளன௉க்ஷகள சநனி஬ழல் ஧தழ஬஭ித்துக்சகளண்டின௉ந்தளள். அயள் ஋தற்கு ஧தழல் ஋ல௅தழக்சகளண்டின௉ந்தளஷ஭ள அது சுந்தர் சநனில் இல்ல஬. அந்த ஧தழல் அலுய஬க ஧தழல் ஷ஧ளல் இல்ல஬தளன். தநழழ் யளக்கழனங்கல஭ ஆங்கழ஬த்தழல் ஋ல௅தழனது ஷ஧ளன்று இன௉க்கஷய ெம்஧ிபதளனநளய் ஥ளன் சுந்தரின் ஋ச்ெரிக்லக உணர்வுகல஭ ஋ல௅ப்஧ியிட்ஷடன். ஥ளச஦ன்஦ செய்ன. அய஦ின் கற்஧ல஦க஭ிஷ஬ள, ஥ழல஦வுக஭ிஷ஬ள இப்஧டி இதற்கு ன௅ன் ஧தழந்ததழல்ல஬.அய஦ின் ஋தழர்஧ளர்ப்ன௃க்கல஭னேம் நீ ஫ழ இன௉ந்தது அது. அத஦ளல் ஋஦க்கு ஷயறு யமழனின௉க்கயில்ல஬. அயள் ெழயள ஋ன்஧யனுக்கு ஧தழல் அனுப்஧ிக்சகளண்டின௉ந்தளள். ஥ளன் அயல஦ ஋ச்ெரிக்லகனளக இன௉க்கும்஧டினேம், தற்ஷ஧ளது ஧ளர்த்தலத அயல௃க்கு சதரினளநல் லயத்துக்சகளள்ல௃ம்஧டினேம் செளன்ஷ஦ன். அது ஌நளற்஫நள, துஷபளகநள, ய஬ழயில்஬ளத அ஧ளனநழல்஬ளத ஌ஷதள என்஫ள ஋ன்று சதரிந்துசகளள்஭ ஷயண்டும் சுந்தன௉க்கு. சுந்தர் தன் இன௉க்லகக்குத் தழன௉ம்஧ யந்தளன். அயள் இன்ஷ஦பம் அய஦ின் சநனில் ஧ளர்த்து ஧தழல் அனுப்஧ினின௉ந்தளள். சுந்தர் அயல௃க்கு ஃஷ஧ளன் செய்தளன். ட்ரிங் ட்ரிங். ஃஷ஧ளன் ஋டுக்கப்஧ட்டது. நறுன௅ல஦னில் அயள். 'லளய் டினர்' இது அஞ்ெ஬ழ. 'லளய், ஷலய் ரிப்ல஬ ஧ண்ண இவ்ஷ஭ள ஷ஥பநள?' சுந்தர் யி஦யி஦ளன். 'இல்஬ப்஧ள, என௉ நீ ட்டிங்க்கு ப்ரிஷ஧ர் ஧ண்ணிக்கழட்டின௉ந்ஷதன், அதளன்'. 'ெரி யிடு, ஈவ்஦ிங் ெழக்ஸ்க்கு செனின்ஸ்஧ரி ஷ஧ள஬ளம். எ ஷக?'. 'ஆங் ஏ ஷக டினர்'. 'எ ஷக ல஧'. நறுன௅ல஦னில் ஃஷ஧ளன் லயக்கப்஧ட்டது. ஃஷ஧ளல஦ ஷநலஜனில் லயத்துயிட்டு அத஦ின்றும் லகலன ஋டுக்களநல் யிபல்க஭ளல் சநல்஬ழனதளய் தட்டின஧டிஷன அநர்ந்தழன௉ந்தளன் சுந்தர். அயன் கண்கள் ென்஦஬ழனூஷட ஷதம்ஸ் ஥தழனில் செனற்லகனளய் ஥ீஷபளட்டம் 52


உன௉யளக்கப்஧டுயலத சயறுலநனளய் சய஫ழத்துக்சகளன்டின௉ந்தது. ச஧ளய் செளல்கழ஫ளள். னளன௉க்ஷகள ஧தழல் ஋ல௅தழத்தளன் ஷ஥பம் கடந்தழன௉க்கழ஫து. ஆ஦ளல், தன்஦ிடம் நல஫க்கழ஫ளள். அஞ்ெ஬ழனின் இந்த செய்லகக்குப் ஧ின்஦ளல் இன௉க்கும் உண்லந ஋ன்஦? என௉ஷயல஭ அயனுக்கும் அஞ்ெ஬ழக்கும்............??!! என௉ ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யி உன௉யளகழனின௉ந்தது. சுந்தரின் ஋ல்ல஬க்குள் இந்தக் ஷகள்யிக்கு ஋஦க்குஷந ஧தழல் சதரினயில்ல஬. என௉ஷயல஭ அஞ்ெ஬ழனின் ஋ல்ல஬க்குள் ஋஦க்கு இதற்கள஦ ஧தழல் கழலடக்க஬ளம். ஥ளன் அஞ்ெ஬ழனின் ஋ல்ல஬க்குள் த௃லமந்த ஷ஧ளது உண்லந ன௃ரிந்தது. அயள் கயிலதகல஭ச் ெழ஬ளகழத்து யன௉ம் ஧தழல்கல஭ ஧பயெத்துடன் ஧தழ஬னுப்஧ிக்சகளண்டின௉ந்தழன௉க்கழ஫ளள். தன் தழ஫லநக்குக் கழலடக்கும் அங்கவ களபம் ஋஦க் சகளண்டின௉ந்தளள். ஆ஦ளல் அயல௃க்கு சதரினயில்ல஬, அயள் கயிலதகல஭ ெழ஬ளகழத்து ஋ல௅தழன னளன௉ம் சுந்தரின் கயிலதகல஭ப் ஧ளர்க்கக்கூட இல்ல஬ ஋ன்஧து. அது ஌ச஦ன்று அயர்க஭ின் ஋ல்ல஬கல௃க்குள் சென்஫ளல் தளன் ஋஦க்கு யி஭ங்கும். ஥ளன் சென்஫ஷ஧ளது ஧஬ களபணங்கள் சதன்஧ட்டளலும் ஋தழர்஧ள஬ழ஦ம் ஋ன்஫ களபணஷந ஧ிபதள஦நளகத் சதன்஧ட்டது. ந஦ிதன் யி஬ங்கழ஬ழன௉ந்து யந்தயன் ஋ன்஧லத அடிப்஧லட குணளதழெனங்க஭ில் ஥ழனொ஧ிக்கஷய

செய்கழ஫ளன்.

அயல஭ப் ச஧ளறுத்தநட்டில் அது அய஭ின் ஥ட்ன௃. என௉ ஥ட்ன௃ தன௉ம் ஊக்கம். எத்த கன௉த்துலடன ஥ண்஧ன் தன் ஧லடப்ல஧ப் ஧ற்஫ழ ெழ஬ளகழக்கும் ஥ழகழ்வு. தன்ல஦ ஊக்குயிக்கஷய ஷதளற்றுயிக்கப்஧ட்ட என௉ ஥ழகழ்வு. சுந்தன௉க்கு இப்஧டி னளன௉ம் செய்னயில்ல஬ ஋ன்஧லத அயள் உணப யளய்ப்ஷ஧ இல்ல஬. அந்தக் ஷகளணத்தழல் ஷனளெழக்கக்கூட ஷதளன்஫ழனின௉க்கயில்ல஬ அயல௃க்கு. ஌ச஦஦ில், ஋லதனேம் ஆழ்ந்து ஷனளெழத்துப் ஧மகழனின௉க்கயில்ல஬. உ஫வுகல஭ ஆபளய்ந்து ஧மகழனின௉க்கயில்ல஬ அயள். தன்஦ிடம் யன௉஧யர்கல஭ அப்஧டிஷன ஥ட்஧ளய் சுயகரிக்க ீ நட்டுஷந ஧மக்கப்஧ட்டின௉க்கழ஫ளள். அஞ்ெ஬ழ சயறும் ஥ட்ன௃஫யளகத்தளன் ஌ல஦ஷனளரிடம் ஧மகுகழ஫ளள். ஆ஦ளல் அலத சுந்தரிடம் ஌ன் நல஫க்க ஷயண்டும். ஥ளன் அய஭ின் ஥ழல஦யடுக்குகல஭த் துமளயிஷ஦ன். நல஫க்க ஷயண்டுசநன்று அயள் நல஫த்தழடயில்ல஬. நள஫ளக, இசதல்஬ளம் அற்஧ யிரனம், இலதசனல்஬ளம் செளல்஬ ஷயண்டின ஷதலயனில்ல஬ ஋ன்஧தளக இன௉ந்தது. ஋஦க்கு ன௃ரிந்துயிட்டது. அமகழன ஥ட்ல஧ அயள் இமக்க யின௉ம்஧யில்ல஬. ஆ஦ளல், இலத ஥ளன் சுந்தரின் ஋ல்ல஬க்குள் சகளண்டு செல்஬ இன஬ளது. ஋஦க்கு அதற்கு அதழகளபநழல்ல஬. ெக்தழனில்ல஬. ஥ளன் சந஭஦ித்துயிட்ஷடன். சுந்தர் இலத ன௅ற்஫ழலும் ஋தழர்஧ளர்க்கயில்ல஬. உண்லநக்குத் தகுதழனள஦யர்க஭ளய் இல்஬ளயிட்டளல் இப்஧டித்தளன் ஥டக்கும் ஋ன்஫ளயது என௉ ஥ளள். அயன் ஥ழல஦வுக஭ில் ஥ழன்஫, கல்லூரிப் ஧ன௉யத்து ஥ண்஧ச஦ளன௉யன் தழன௉நணநள஦ ச஧ண்லண யல஭த்தலதப் ஧ற்஫ழச் செளன்஦ ெநளச்ெளபங்கள் இப்ஷ஧ளது அஞ்ெ஬ழனேடன் ஥டப்஧துடன் சயகுயளக எத்துப்ஷ஧ளனி஦. சுந்தர் ஷதளல்யிகல஭ 53


யின௉ம்஧ளதயன். அயன் யளழ்க்லகனில் ஷதளற்க யின௉ம்஧யில்ல஬. அது அயன் குணளதழெனம்.

இப்஧டினின௉க்லகனில் ஋஦க்கு ஷயறு யமழனில்ல஬. ஥ளன் சுந்தலப

஋ச்ெரித்துத் தளன் ஆகஷயண்டும். 'ஷலய் செல்஬ம், ஥ீ கண்டிப்஧ள ஷயல஬க்கு ஷ஧ளகட௃நள ஋ன்஦? ஥ளன் ெம்஧ளதழக்கழ஫ஷத ஷ஧ளதுஷந' ஋ன்று ஧டுக்லகனல஫னில் சகளஞ்ெலுடன் ஆபம்஧ித்த சுந்தர், அஞ்ெ஬ழனிடநழன௉ந்து அயனுக்கு ெளதகநளக ஧தழல் யபளது ஷ஧ளகஷய 'யடு ீ ஋ப்஧டி கழடக்கு ஧ளன௉, களர்ப்ச஧ளஷபரன் குப்ல஧த்சதளட்டி நளதழரி. இசதல்஬ளம் ஥ீ கய஦ிக்கக்கூடளதள. இதக்கூட கய஦ிக்களந ஋ன்஦ கழறுக்கல் ஷயண்டி கழடக்கு. ஋ங்கம்நள யட்லட ீ ஋ப்஧டி ஧ளத்துப்஧ளங்க சதரினேநள? ஥டு யட்஬ ீ ெளதத்லத சகளட்டி ஧ளத்தழ கட்டி தழங்க஬ளம். அவ்ஷ஭ள சுத்தநள இன௉க்கும். ச஧ன௉ெள கழறுக்க஫ள஭ளம். ஥ளனும் தளன் ஋ல௅துஷ஫ன். என௉த்தன் கூட ஧தழல் ஷ஧ளட நளட்ஷடங்கு஫ளன். அது ெரி. ஥ளன் ஋ன்஦ உன்஦ நளதழரி ச஧ளட்டச்ெழனள' ஋ன்஧தளக யிரிந்தது. ஥ள஭ளக ஥ள஭ளக, அயல஭ப் ஧ற்஫ழன ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யிகள் சதளடர்ந்த஧டிஷன இன௉ந்த஦. அயல௃க்கு சுந்தர் அனுப்ன௃ம் சநனில்கல௃க்கு தளநதநளக ஧தழல் யன௉யது யளடிக்லகனளகழயிட்டது. ஧ி஫ழசதளன௉ ஥ளள், ஷயல஬ ஧லு களபணநளக சுந்தர் அலுய஬கத்தழஷ஬ஷன தளநதழக்க ஷ஥ரிட, அன்ல஫க்சகன்று தழ஦ள அயல஭த் களரில் அயள் யட்டில் ீ ட்பளப் செய்தழன௉க்கழ஫ளன். இப்஧டினள஦ ட்பளப்கள் த஦க்குக் கழலடப்஧தழல்ல஬. இந்தக் ஷகள்யிக்கும் ஧தழல் இல்ல஬. ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத இன்னுசநளன௉ ஷகள்யி. இப்ஷ஧ளசதல்஬ளம், யிஷ஦ளத்லத அடிக்கடி அஞ்ெ஬ழனேடன் ஷத஦ ீர் இலடசய஭ிக஭ில் ஧ளர்க்க ன௅டிகழ஫து. ஊர்஬ இன௉க்கழ஫யன்஬ளம் லடம்஧ளஸ் ஧ண்஫துக்கள ஥ளன் ச஧ளண்டளட்டி கட்டி யச்ெழன௉க்ஷகன். சுந்தர் யளர்த்லதக஭ளல் கன௉யி஦ளன். ஌நளற்஫ம் அ஫ஷய ஧ிடித்தநழல்ல஬ சுந்தன௉க்கு. அது அயன் குணளதழெனம். ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யிகல௃க்கு ஧தழல்கள் இல்஬ளத ஥ழல஬னில் த஦க்ஷக த஦க்சகன்று ஥ழல஦த்த இதனத்தழல் த஦க்சகன்று என௉ ெழறு ஧குதழதளன் அ஭ிக்கப்஧ட்டின௉க்கழ஫சதன்று உன௉யகழத்துக்சகளண்டுயிட்டளன் அயன். அந்த ஌நளற்஫ம் அயல஦ நழகவும் ஋ரிச்ெலூட்டினது. தளன் என௉ கதள ஥ளனகன் ஋ன்று ஥ழல஦த்தழன௉ந்த இடத்தழல், ஧த்ஷதளடு ஧தழச஦ளன்஫ளகழனின௉க்கழஷ஫ளம் ஋ன்஫ ஥ழல஦ப்ல஧ அய஦ளல் தளங்கழக்சகளள்஭ இன஬யில்ல஬. அஞ்ெ஬ழனிடம் ஷயல஬லன யிடச்செளல்஬ழக் சகஞ்ெழனதழல் அயள் நழஞ்ெழத்தளன் ஷ஧ள஦ளள். ஥ளட்கள் செல்஬ச் செல்஬ யிரனம் லகநீ ஫ழப் ஷ஧ளய்க்சகளண்ஷட தளன் இன௉க்கழ஫து. ன௅ன்஧ளயது சநனில்கல௃டன் ஥ழன்஫து இப்ஷ஧ளது யடு ீ யலப ட்பளப், கள஧ி ஧ிஷபக், யக்சகன்ட் ீ யிெழட் ஋ன்று ஷ஧ளகழ஫து. இபண்சடளன௉ ன௅ல஫ இலதசனல்஬ளம் அன்஧ளய் ஋டுத்துச்செளல்஬ப்ஷ஧ளய், அஞ்ெ஬ழனிடம் ஥ளஷபளலநன்டட் ஋ன்று ச஧னர் யளங்கழனதுதளன் நழச்ெநள஦து. தளன் ஋தழர்஧ளர்த்த ஷயல஬லன உதயினள஭ல஦ ெரினளக செய்ன லயக்க, ன௅த஬ழல் கண்ணள஧ின்஦ளசயன்று கத்த ஷயண்டும். அடங்கழத்தளன் ஷ஧ளக ஷயண்டுசநன்கழ஫ ஥ழர்஧ந்தத்துடன் இன௉க்கும் உதயினள஭ன் ஥ழச்ெனம் ஧ணிந்து ஷ஧ளயளன். ஋தழர்஧ளர்த்த ஷயல஬லன தள஦ளகச் செய்யளன் ஋ன்று உ஬கம் கற்றுத்தன௉ம் ஧ளடம் அயன் 54


஥ழல஦யடுக்குக஭ில் ஧தழந்தழன௉ந்தது. அன்஧ளய் செளல்஬ழனேம் அஞ்ெ஬ழ ஷகட்கயில்ல஬. இப்ஷ஧ளலதக்கு லகநீ ஫ழப்ஷ஧ளய்க்சகளண்டின௉க்கும் யிரனத்லத கட்டுக்குள் சகளண்டு யப ஷயச஫ந்த உ஧ளனன௅ம் சதரினளத ஧ட்ெத்தழல் ஋஦க்கும் சுந்தரின் ஋ல்ல஬க்குள் ஷயறு யமழனின௉க்கயில்ல஬. அந்த னேக்தழலனஷன சுந்தன௉க்கு செளல்஬ழக்சகளடுக்க ஷயண்டினதளனிற்று ஷயறு யமழஷன இல்஬ளநல். சுந்தர் அலதஷன ஧ிபஷனளகழத்தளன். '஋ப்஧ ஧ளத்தளலும் ஌ன் கண்ணளடி ன௅ன்஦ளடி ஥ழக்கழ஫. ச஧ரின ஷந஦ள நழனுக்கழனள ஥ீ. பளம்ப் ஷரளவுக்கள ஷ஧ளகப் ஷ஧ள஫? இப்஧ ஧ல்஬ழ஬ழக்கழ஫யன்஬ளம் ஧த்தளதள உ஦க்கு? இது஬ ஜழம் ஷய஫னள. யளய்க்கு ன௉ெழனள ெளப்ட்டு ஋வ்ஷ஭ள ஥ள஭ளச்சு. ஋ங்கம்நள அவ்ஷ஭ள ஥ல்஬ள ெலநப்஧ளங்க சதரினேநள. ஥ீ நழனுக்கழகழட்டு, ஜழம் ஷ஧ளய்ட்டு அயெப அயெபநள ெலநச்ெள ஋ப்஧டி ஥ல்஬ள இன௉க்கும். கண்஫ளயி. இசதல்஬ளம் என௉ டி஧஦ள' ஋ன்஫ அய஦ின் உன௉நல்கள் அய஭ின் ச஧ன௉யளரினள஦ ஷ஥பத்லத யட்டிஷ஬ஷன ீ செ஬யிடும்஧டி செளல்லும் ஷ஥ளக்கன௅லடனதளகஷய இன௉ந்தது. அஞ்ெ஬ழ சுந்தன௉க்குநள஦ ெண்லட ஥ளச஭ளன௉ ஷந஦ினேம் ச஧ளல௅சதளன௉ யண்ணன௅ம் ய஭ர்ந்தது. ' ஬வ் இஸ் ஧ில஭ண்ட்னு செளல்஫து உண்லநதளண்டி. லழ யளஸ் ஥ளட் ல஬க் தழஸ் ஧ிஃஷ஧ளர். ஬வ் ஧ண்஫ப்ஷ஧ள கண்ஷண நணிஷனன்னு சகளஞ்ெ஫து. கல்னளணம் ஆ஦துக்கப்ன௃஫ம் ஥ளஷன ஷ஧ஷனன்னு தழட்஫து. சுந்தன௉ம் ஋ல்஬ள ஆம்஧ில஭ங்க நளதழரி இன௉ப்஧ளன௉ன்னு ஥ளன் ஥ழல஦க்கஷய இல்஬டி' ஋ன்஧தளக ஷதளமழகல௃டன் ன௃஬ம்஧ித்தீர்த்தளள் அஞ்ெ஬ழ. ஥ளன் அஞ்ெ஬ழலன ஧ளர்த்து ஧ரிதள஧ம் சகளண்ஷடன். அயல௃க்கு உண்லந ன௃ரினயில்ல஬. சுந்தன௉க்கும் தளன். ஌ச஦஦ில் ஥ளன் யிெழத்தழபநள஦யன். என௉யரின் ஋ல்ல஬க்குள் ஥டக்கும் ஋ந்த யிரனத்லதனேம் அடுத்தயபது ஋ல்ல஬க்குள் தள஦ளய் ஧ிபஷயெழக்கச்செய்ன ஋஦க்கு ெக்தழனில்ல஬. ஋ன்஦ில் ஥ல்஬தும் உண்டு, சகட்டதும் உண்டு. ெரினேம் உண்டு, தயறும் உண்டு. ஆ஦ளல் ஋லதனேம் ஥ள஦ளக உன௉யளக்குயதழல்ல஬. ஥ளன் ஋ந்த ந஦ித஦ிடம் இன௉க்கழஷ஫ஷ஦ள, அந்த ந஦ித஦ின் குணளதழெனங்கல஭, ஧ண்ன௃கல஭, யின௉ப்ன௃ சயறுப்ன௃க்கல஭, யளழ்க்லகனில் அதுயலப கற்஫ ஧ளடங்கல஭, கடந்து யந்த ஥ழகழ்வுகல஭ப் ச஧ளறுத்ஷத ஥ளன் அயல஦ யமழ ஥டத்தன௅டினேம். அத஦ளல், ஋ன்ல஦க் குல஫ செளல்யது அ஫ழய஦ம். ீ ன௅ட்டளள்த்த஦ம். ஧ிற்஧ளடு ஥டந்தலயகள் ஋துவும் ஋ன் கட்டுப்஧ளட்டில் இன௉க்கயில்ல஬. அயர்கள் உணர்வுக஭ளல் ஋ன்ல஦ ஧஬ய஦ப்஧டுத்தழனின௉ந்த஦ர். ீ ஆத்தழபன௅ம், ஷகள஧ன௅ம், துஷயரன௅ம் சகளண்டு ஋ன்஦ிடநழன௉ந்து சதளடர்ச்ெழனளக யளர்த்லதகல஭ப் ஧ிடுங்கழக் சகளண்டின௉ந்த஦ர். அஞ்ெ஬ழனிடன் ச஧ண் சுதந்தழப ஋ண்ணங்கள் அதழகம் இன௉ந்த஦. ஥ள஦஫ழஷயன். னளரிடன௅ம் அடிலநனளக இன௉க்க தளன் தனளபளக இல்ல஬சன஦க் கன௉யி஦ளள். அயல஭ ஊக்குயிக்க அஷ஦கம் ஷ஧ர் இன௉ந்த஦ர். அந்த ஊக்குயிப்ன௃கல௃க்கள஦ ஷ஥ளக்கங்கள் ஷயறு ஋ன்஧லத அயள் உணர்ந்தழன௉க்கயில்ல஬. ஍ந்தழ஬க்க ஊதழனன௅ம், அந்஥ழன ஥ளட்டு க஬ளச்ெளபன௅ம் அயர்க஭ின் ஷ஧ச்சும் அயல௃க்கு லதரினம் தந்தழன௉க்கஷயண்டும். சுந்தன௉க்கும் 55


ச஧ளறுலநனில்ல஬. தன் கட்டுப்஧ளட்லட நீ ஫ழ அயள் ெத்தம் ஷ஧ளடுயது அயல஦ ஋ரிச்ெலூட்டினது. ஥ளலு களல் ஧ளய்ச்ெ஬ழல் ன௅ந்தழக்சகளண்டு யியளகபத்து ஧த்தழபம் ஥ீட்டி஦ளன் சுந்தர். ஥ளன் நட்டுசநன்஦ ெல஭த்தய஭ள ஋ன்஧தளக ஆஷயெநளய் லகனல௅த்தழட்டளள் அஞ்ெ஬ழ. ஥ழதள஦நழன்஫ழ உணர்வுகள் தங்கல௃க்குள் ன௅ட்டி ஷநளதழக்சகளண்ட஦. அலயகள் ஆசுயளெம் சகளண்ட ச஥ளடிக஭ில் அயர்கள் இன௉யன௉ம் ஥ழபந்தபநளய்ப் ஧ிரிந்தழன௉ந்த஦ர். ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யிகள் அயர்க஭ின் தழன௉நண யளழ்லய ெழலதத்தழன௉ந்த஦. அஞ்ெ஬ழ, சுந்தலப ெந்ஷதகப் ஷ஧ய் ஋ன்று கூடச் செளல்஬஬ளம். சுந்தர் அஞ்ெ஬ழலன தழநழர் ஧ிடித்தயள் ஋ன்று எதுக்கழனின௉க்க஬ளம். ஆ஦ளல், ஋஦க்குத் சதரினேம் இந்த ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யிகள் தளன் இயர்க஭ின் தழன௉நண யளழ்க்லக ெழலதக்கப்஧ட்டதற்குக் களபணம். உண்லநனில் ஋ந்த என௉ ஆண்நகனும் தன் நல஦யிலனஷனள, களத஬ழலனஷனள ஷயற்று ந஦ிதர்கல௃டன் ஥ட்ன௃ ரீதழனளய் ஷ஧ெஷயள, அலுய஬க ரீதழனில் இலணந்து சென஬ளற்஫ழடஷயள தலட செளல்லும் அ஭யிற்கு அ஫ழயில் ன௅தழர்ச்ெழனலடனளதயர்க஭ளய் இன௉ப்஧தழல்ல஬. அப்஧டி சென஬ளற்஫ழ஦ளல், உடஷ஦ அதற்கு ஧ள஬ழனல் ரீதழனள஦ களபணங்கள் கற்஧ித்து ச஧ண்லண எதுக்கழயிடு஧யர்க஭ளக இன௉ப்஧தழல்ல஬. நள஫ழயன௉ம் ன௃தழன உ஬கழல், ன௅தழர்ந்து யன௉ம் ெனெக சூழ்஥ழல஬னில் இசதல்஬ளம் ச஧ரின யிரனநளக கன௉தப்஧டுயதழல்ல஬. ஆ஦ளல் ஋தற்குஷந என௉ ஋ல்ல஬ உண்டு.

஋துவுஷந என௉ ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத

ஷகள்யிகள் உன௉யளகும்யலப தளன். ஧தழல்க஭ில்஬ளத ஷகள்யிகள் யன௉ம் அ஭யிற்கு ஌ன் ஥டந்து சகளள்஭ ஷயண்டும் ஋ன்஧து தளன் ஷகள்யி. ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யிகள் ய஭ன௉ம் தன்லந உலடன஦. அலயகள் ய஭ர்ந்தளல், அது ஥ள஭லடயில் ெந்ஷதகநளய் உன௉சயடுக்கழன்஫஦ கணயன் நலணயிக்கழலடனிஷ஬ள, அல்஬து களத஬ர்கல௃க்கழலடனிஷ஬ள இது ஷ஧ளன்஫ ஧தழ஬஭ிக்கப்஧டளத ஷகள்யிகல௃க்கு உடனுக்குடன் ஧தழல் கழலடக்கப்ச஧ற்஫ளல், ஧ிபச்ெல஦கள் யபஷயண்டின ஷதலய இபளது. ஥ளன் ெங்கடப்஧ட ஷயண்டின அயெழனன௅ம் இபளது. இப்ஷ஧ளது ஥ீங்கள் செளல்லுங்கள். இது ஷ஧ளச஬ளன௉ தழன௉நண ன௅஫ழலய அல்஬து களதல் ன௅஫ழலய இப்ன௄஬கழல் ஋ங்ஷகள னளன௉க்ஷகள ஋஦ ஥ீங்கள் கடந்தழன௉க்கழ஫ீர்க஭ள?

- ஧ாம்ப்஧சாத் வசன்வண

56


கண்஠ாடிச் சி஡நல்கள் - க஬ிவ஡

஬ட்டின் ீ ன௅ன்஧குதழல் ஥ட்டின௉ந்த னெங்கழல்கள் ன௄யிட்டின௉ந்த என௉ அதழகளல஬ப் ச஧ளல௅தழல்

கழபணங்கள் தீட்டின ெழத்தழபம் ஷ஧ள஬ ஥ீ யந்தழன௉ந்தளய் ஋ன்ல஦த் தயிப நற்஫ அல஦யரிடன௅ம் ஷ஧ெழக்சகளண்டின௉ந்த உன்ல஦ப் ஧ிபதழசனடுக்க ஧ிபனத்த஦ப்஧ட்ட஦... ஋ன் யட்டின் ீ ஥ழல஬க் கண்ணளடிகள் அல஦த்தும் ஆ஦ளல் லகன஬ம்ன௃ம் குமளய்க்கு ஷநஷ஬ சதளங்கும் ஧லமன கண்ணளடிக்கு நட்டுஷந அன்று ஷனளகம் ஷ஧ள஬ உ஦க்கு அந்தக் கண்ணளடிலன ஥ழல஦யின௉க்குநள ஋஦த் சதரினயில்ல஬ ஧ச்லெ ஥ழ஫த்தழல் ெட்டம் கட்டினின௉க்கும் ஏபங்க஭ில் ஷ஬ெளக உப்ன௃ப் ஧டிந்தழன௉க்கும் ஷ஥ற்று ன௅ன்தழ஦ம் அந்தக் கண்ணளடி அலத நளட்டி லயத்தழன௉ந்த ஆணினில் இன௉ந்து கமன்று கவ ஷம யில௅ந்து சத஫ழத்தது ! இத்தல஦ ஥ளட்க஭ளக உன் ன௅கத்லத ஥ழல஦வுசகளள்஭ ன௅னன்று ஷதளற்஫தளல் இன௉க்க஬ளம்... ெழத஫ழக் கழடந்த ெழல்லுகள் எவ்சயளன்ல஫னேம் உற்றுப் ஧ளர்க்கழஷ஫ன் - அலய உன்ல஦த் தயிப ஷயறு ஋லதசனலதஷனள ஧ிபதழ஧஬ழத்துக் சகளண்டின௉க்கழன்஫஦...! -

அன்ன௃டன் அய஦ி அபயிந்தன். ஥ன்஫ழ களட்ெழ !

57


fzgjp Jiz ek;gpf;if jsu;e;J ePkdNk jaf;fk; nfhs;shNj! czu;e;J ePAk; cwf;fk; nfhs;shNj! Jzpe;J jhd; ePNa ,wq;F fsj;jpy;! gzpe;jpLNk Njhy;tp> fdpahFk; ntw;wpahf! epidg;gJ vy;yhk; elf;FNk vdePAk; fdtpNy jpdKk; fhyk; fopg;gjdhy; jpdKk; ePailtha; Vkhw;wk; kl;bYNk vdNt ePfdkha; <LgLtha; rpe;jidapdpNy! Jhajha; rpe;jp! JzpTlNd KbntL! Mokha; Mirnfhs;! mDjpdk; mijepid! Nerkha; jpl;lkpL! Neu;j;jpaha; cioj;jpL! NjbtUk; ed;ik! jpisf;fyhk; kfpo;tpdpy;! cd;Dila vjpu;fhyk; cs;sJ cd;ifapNy! vd;gij vg;NghJk; Vw;wpL mfj;Js;Ns! cd;ideP ek;ghtpbd; cyfnkg;gbAid ek;Gk;? cd;Nky; itek;gpf;if! cd;tho;tpy; nghUspUf;Fk;! Mf;fk;

epyh!

58


01. இநந்து வதா஬து வ஥னாகும் ஷெளன௉ம் ஷ஧ளது ''செள஫ழந்து'' சகளடுத்தளல் ஷெளகம் ஋நக்கு கள஬ளகும்! ஧ளல஬க் க஫ந்து ஧டுத்துக் கழடந்தளல் ஧ளலும் கூட ஧ளமளகும்! துணிலய உ஦க்குள் ய஭ர்த்துப்஧ளன௉ துனபம் னளவும் தூ஭ளகும்! ''இபந்து யளல௅ம் யளழ்லயக் களட்டிலும் இ஫ந்து ஷ஧ளயது ஷந஬ளகும்'' உணர்ச்ெழனற்று கழடக்கும் ச஥ஞ்லெ உசுப்ன௃ம் கயிலத யள஭ளகும் யபம்ந஫ந்து ீ யழ்ந்து ீ கழடந்தளல் யிடினல் ஷதளன்஫ ஥ள஭ளகும் ''஧னந்து யளலன ச஧ளத்தழனின௉ந்தளல் ஧லமன ஷெளறும் கழலடக்களது!'' துணிந்து ஋தழர்த்து ஷகட்கும் ச஥ஞ்லெ ஷதளட்டளக் கூட துல஭க்களது! ஥ளய்கள் ஷ஧ளடும் கூச்ெல் ஷகட்டளல் ஥ளல஭ உ஦க்கு யிடினளது! உறுதழச஥ஞ்ெழல் இன௉ந்தளல் உந்தன் உனர்லய தடுக்க ன௅டினளது.! 02.சருகல்ன இ஬வணன்று சாற்று ''ஷதநளங்களய்'' ''ன௄நளங்களய்'' என௉ நண்ட௃ம் யி஭ங்களநல் சதம்நளங்களய் ஧ளடுகழஷ஫ன் ஧ளட்டு-ஆலநனள.! ஥ளன்஧ளடும் ஧ளட்லட ஥ள஦஫ழஷனன் ச஧ன௉ங்கயிஷன கூனுண்ஷடள ஆனந்து஥ீர் கூறும். கழறுக்கும் கயிசனல்஬ளம் கவ சமன்று ய஭ர்கயிலன ஥றுக்கழ ஧ின்஦யஷப ஥ளறுகழன்஫ளர்-தழன௉க்கயிஷன ச஥ளறுக்கழ ஋ன்ச஥ஞ்ெழல் ஷ஥ளக்களடு தந்ஷதளர்ன௅ன் ென௉கல்஬ இயச஦ன்று ெளற்று. அமகுத்தநழழ் கயினின் ஆற்஫஬ழல஦ உணபளஷதளர்' நழ஭களய் ஷ஧ளல்நபல஧ ஥ழல஦க்கழன்஫ளர்'-யி஬களநல் ஧மகும் தநழழ்சநளமழனில் நபன௃த்தளய் நளண்ன௃கல஭ உ஬குக்கு செளல்யர்ீ உணர்ந்து. 59


03.காணக் கு஦ில்கவப காகவ஥ன்வதாம் கூட இன௉ந்ஷத குமழ஧஫ழப்ஷ஧ளம் கும்஧ிட்ட லகக஭ளல் 'குண்டுலயப்ஷ஧ளம்' கலதத்து ஷ஧ெழஷன 'கல௅த்தறுப்ஷ஧ளம்' அடுத்தய஦ின் ய஭ர்ச்ெழக்கு 'ஆப்஧டிப்ஷ஧ளம்' நற்஫யர் ெழரித்தளல் ந஦ன௅லடஷயளம் ஥ண்஧ணின் அல௅லகனில் ஥ளம் நகழழ்ஷயளம் கட்டிப்஧ிடித்து க஬ங்கழடுஷயளம் ஋ட்டி ஥டக்லகனில் ஌ெழடுஷயளம் தட்டிப்஧஫ழத்ஷத தல஭த்தழடுசயளம் நட்டி நலடனலப 'நலளன்' ஋ன்ஷ஧ளம் ஋நக்சகன்று செளன்஦ளல் ஋துவும் செய்ஷயளம் '஋ன௉லநனின் னெத்தழபம் தீர்த்தசநன்ஷ஧ளம்' யடியள஦ அன்஦த்லத 'யளத்து' ஋ன்ஷ஧ளம் ன௄க்கல஭ அமகழன ன௃ற்கச஭ன்ஷ஧ளம் கள஦க்குனி஬ழல஦ களகசநன்ஷ஧ளம் ஷ஧சும் ந஦ிதல஦ ஊலநசனன்ஷ஧ளம்

60


'஋ம்நயர் அன௅தழல஦ ஋ச்ெழச஬ன்ஷ஧ளம்... அடுத்தயர் ஋ச்ெழல஬ அன௅தசநன்ஷ஧ளம்' '஥ளய்கல஭ கூப்஧ிட்டு ஧ளடு ஋ன்ஷ஧ளம் ஥ளட்டுக் குனில்கல஭ ஏடு ஋ன்ஷ஧ளம்' உணயல்஬ இது஥ல்஬ ஊத்லதசனன்ஷ஧ளம் உணயின௉க்கும் ஆஷ஦ளஷ஬ள ஊத்லத உண்ஷ஧ளம்... களசுக்களய் குதழலபலன கல௅லதசனன்ஷ஧ளம் கடவுல஭ கூட கூயி யிற்ஷ஧ளம்... களகழத கத்தழனளல் ஷ஧ளர் சதளடுப்ஷ஧ளம்-஧ின்஦ர் கயட்டுக்கள் லகலயத்து தூங்கழடுஷயளம்."" இன௉க்கழன்஫ ஷ஧ளதும் இல்ல஬சனன்ஷ஧ளம் ஥றுக்கழ ஥றுக்கழஷன ஥ளம் உனர்ஷயளம் சகளஞ்ெழப்ஷ஧ெழஷன சகளள்஭ிலயப்ஷ஧ளம்.. சகளஞ்சும் தநழலமனேம் சகளன்றுலயப்ஷ஧ளம் தூண்டியிட்டு ஥ளங்கள் தூப ஥ழற்ஷ஧ளம். துஷயரம் ய஭ர்ந்தழட ஷதளள்சகளடுப்ஷ஧ளம்.

61


யலக யலகனளக யல஬ ஧ின்னுஷயளம் யனிற்஫ழ஦ில் அடித்ஷத ய஭ர்ந்தழடுஷயளம் ஋டுத்சததற்சகல்஬ளம் ஧ிலம஧ிடிப்ஷ஧ளம் ஋ங்கள் ஧ிலமகல஭ நல஫த்தழடுஷயளம் குல஫கள் செளல்஬ழஷன குமப்஧ம் செய்ஷயளம் குமப்஧ங்கள் செய்ஷத குதூக஬ழப்ஷ஧ளம் 'நபங்க஭ின் கபங்கல஭ ன௅஫ழத்தழடுஷயளம் ஧ின்஦ர் நலமனிடம் ஥ளங்கஷ஭ ஧ிச்லெ ஷகட்ஷ஧ளம்' ெழந்தழக்க செளன்஦ளல் 'ெவ ' ஋ன்னுஷயளம் ெவ ர்சகட்டு ஷ஧ளயஷத ெழ஫ப்ன௃ ஋ன்னுஷயளம் '஧ளயங்கள் செய்ஷத ஧மகழயிட்ஷடளம் நபணம் இன௉ப்஧லத ந஫ந்தழட்ஷடளம்' யளழ்யில் ஋துக்கும்஥ளம் யன௉ந்தநளட்ஷடளம் ''சு஦ளநழ'' யந்தளலும் தழன௉ந்தநளட்ஷடளம். 04.அத்஡வணம௃ம் உன்குற்நம்.... இதஷமளபப் ன௃ன்஦லகஷனள இதனத்லதக் லகப்஧ற்றும் உன்ஷ஦ளபப் ஧ளர்லயக஭ளல் உள்ச஥ஞ்ெழல் தீப்஧ற்றும்

62


஧ளர்லயக஭ளல் ஧஬஧ளடம் ஧஬தடலய ஥ளன்கற்றும் உணர்சயல்஬ளம் உன்ஷ஦ளடு உணர்யிமந்து ஊர்சுற்றும் ஥ட்஧ிடத்தழல் களதல்யந்து ஥ட்ச஧ன்று ன௄ச்சுற்றும் ஥ட்ச஧ளன௉஥ளள் கர்ப்஧ன௅ற்஫ ஥டுக்கத்தழல் தல஬சுற்றும்.... களத஬ழக்கும் ஷயல஭னிஷ஬ க஦யி஦ிலும் ஷதன்சகளட்டும் அத்தல஦னேம் க஦யள஦ளல் அடிச஥ஞ்ெழல் ஷதள்சகளட்டும் நனங்கலயத்து நல஫யதுயள நல்஬ழலகஷன உன்தழட்டம் ஆலெசன஬ளம் அலபச஥ளடினில் ஆனிடுநள தலபநட்டம்...? உன்னுனிலப ஥ீ சயறுத்தளல் உ஦க்கும்தளன் ச஧றும்஥ஷ்டம் ஆழ்ந஦லதச் செளல்஬ழயிட்ஷடன் அதற்குப்஧ின் உன்஦ிஷ்டம் கன்஦ினேல஦ ஷதடினது கண்க஭து குற்஫நன்று கயிலதகல஭ப் ஧ளடினது. கயிை஦து குற்஫நன்று அமலக ஧லடத்த஭ித்து அலதபெழக்க யிமழ஧லடத்து ஆட்டிலயக்கும் ஆண்டயஷ஦ அத்தல஦னேம் உன்குற்஫ம்...

--

ftpQd; m];kpd;

63


64

kd;dhh; mKjd;


ஒபிப்தி஫ம்வத ஬ிணாவு஡ல் த. அஜந்தகுநளர் 1. ஷகட்கல஬ஷனள உ஬கவ ஷப ஋ன் யிசும்஧ல்

நண் ஧ி஭ந்து யிண் ஋ல௅ந்து எ஬ழக்கழ஫ஷத

ஷகட்கல஬ஷனள? ஆட்களட்டி யிபலுக்கு

ஆனிபம் அர்த்தங்கள்.

஥ீட்டளய் இன௉ந்த யிபல் குறுகழ,

஥ழல஦க்க ன௅டினளப் ன௃ள்஭ினளய் லகஷனளடு எட்டுண்டு ன௃ல௅ங்கழக் குலநகழ஫து

ஷ஧ளக்களட்டும் யளழ்க்லகனில்

இன௉ப்஧து ஷ஧ளதுசநன்று இன௉ந்தழட்ஷடன் ெளக்களடு யலபதளஷ஦ யில்஬ங்கம்! ெரி, ச஧ளறுப்ஷ஧ளம் ஋ன்று

஥ளக்லகப் ஧ல்ல஬க் கடித்து ஥ளன் ச஧ளறுத்ஷதன்

கூக்களட்டிச் ெழரிக்கழ஫து யளழ்க்லக

குண்டுச் ெட்டிக்குள் குதழலபஷனளட்டுகழ஫து கள஬ம் ஷகட்களநல் ஋ன் ந஦சு

யிசும்஧஬ழலட ஌ஷதஷதள செளல்கழ஫ஷத ஆக்கழல஦தளன்

஋ன் செய்யளய் ஋ன் ந஦ஷந! 2. எ஭ிப்஧ிமம்ஷ஧!

ஷெளதழனளய்த் து஬ங்கும் அகண்டநளனில஦ ஆனின்,

஋ன்ல஦ ஌ன் இப்஧டிச் ஷெளதழக்கழன்஫ல஦? உ஦து சுயடுகல஭த் சதளடர்ந்து யந்து உன்ல஦த் ஷதடும் னெர்க்க஦ளய் நள஫ழ

65


ன௅னல்கழஷ஫ன், ஋ன் க஦வுகல௃டன்! என௉ சுயட்டிற்கு அப்஧ள஬ள஦

உன் ச஧ரிய்ய்ன நறுசுயட்டில் களல் லயக்க ன௅னன்று ச஥ன௉ங்கழ யப,

஥ளன் கன௉கும் யளெம்

஋ன்ல஦ஷன ஏங்கள஭ிக்க லயக்கழ஫து ஧பவும் உஷ்ணத்தழல்

஧ளதழன௅கஷந ஋ரிந்தது ஷ஧ளல் .......... ஧ிபலந!

கள஦ல் சுயடளய் எ஭ினளய்......

஥ீ நள஫ழநள஫ழச் செய்னேம் ஧பளக்கழல் ஋லும்஧ளய் நள஫ழ ஋ன் சுனம்

அங்கு இங்சகன்று

களற்஫ழல் உல஬கழ஫து. உ஦க்சகன்஦?

஋ன்ல஦ச் ஷெளதழக்கும்

யில஭னளட்டு இதுசயன்று ஥ீ நகழழ்யளய்! ஌தழ஬ழனள஦ ஋ன் ஌ழ்லந கண்டு என௉ சயற்஫ழக் க஭ிப்஧ில்

ஊடல் சகளண்டின௉ந்த உன் ஧ிபளட்டினேடன் ஥ீ

‘சநளத்தழ’ நகழம஬ளம் க஬யினில் க஭ிக்க஬ளம் ஥ளன் நல஦னளல஭, நகலய

நண்ணில் ன௃லதத்த துனரில் க஬ங்கழக் கத஫ழனம ஥ீ

நீ ண்டும் நீ ண்டுநளய்

உன் ஧ிபளட்டிஷனளடு ன௅னங்கு! ச஥ற்஫ழக் கண்ணில் இன௉ந்து 66


஧ிள்ல஭கல஭ உற்஧யி! சுடுகளடு சென்று

஋ங்கள் ெளம்஧ல்கள் ஋டுத்து ஥ீ஫ணி! உட஬ம் ய஭ர்;த்தழ

஋ரிதமல் னெட்டின இடத்தழல்

உன் ஷதயர் குமளம் ன௃லடசூம ன௃தல்யர்கள் இன௉யர் ெகழதம் ஧ிபளட்டி ெஷநத஦ளய்

ஷெளந஧ள஦ம் ஧ன௉கழ நகழழ்!

பம்ல஧ ஊர்யெழலன ஥டுஷய சும஬யிடு! கண்கல஭ எ஭ினளக்கு! தம் க஦லயப் ன௃லதத்து யிட்டு நளண்ட தல஬ன௅ல஫ஷனளடு ன௃ணர்ந்து கழட!

க஬யிக் க஭ிப்஧ின் தத்துயத்லத உ஬குக்கு உலப!

67


தி஧கடணப்தடுத்஡ப்தட்ட கடவுபின் ஢ாள்

நழன் யி஭க்குகள் எ஭ின௉ம் என௉ ஥ளல஭ கடவு஭ின் ஥ள஭ளக அயர்கள் ஧ிபகட஦ப்஧டுத்தழனின௉க்கழ஫ளர்கள் இன௉ள் நண்டின ச஧ளல௅துக஭ிலும் கூட கடவுல஭ அதழகளபத்தழன் கு஫ழனீடளக னெல஬கச஭ங்கும் ஥ளட்டி லயத்தயர்கள் இன்ச஫ளன௉ ஥ளல஭ அதழனேன்஦தசந஦ சுயரில் ஋ல௅தழனின௉க்கழ஫ளர்கள்

கடவுஷ஭ ெளந்தம் ன௃லதக்கப்஧ட்ட ஥ழ஬த்தழல் ஥ீர் சயறும் ெழஷ்லடனில் இன௉க்கழன்஫ீர் ன௃஫சநல்஬ளம் ஷகட்கும் சதய்ய கவ தங்கல஭த் தழன்று ஧ெழனள஫ ன௅டினளத ெழறுயச஦ளன௉யன் நலமக்குடில்க஭ின் கவ ழ்ப் ஧டுத்து஫ங்குகழன்஫ளன் அயர்கள் ஧ிபகட஦ப்஧டுத்தழன இந்஥ளல஭ ஥ீர் உநக்கள஦சத஦ உணன௉கழ஫ீபள 29-05-2010

ெழத்தளந்தன்

஥ளவு஬ர்ந்தயர்க஭ின் குபல் யல஭கல஭னறுத்து குன௉தழ நணம் த௃கர்ந்தயர்கள் கன௉லணனின் ஥ளச஭஦ இதல஦ச் செளல்கழ஫ளர்கள் கடவுஷ஭ செளல்லும் இந்த இபயில் உம்நளல் தழனள஦ிக்க ன௅டிகழ஫தள ெளயின் ஏ஬ம் களற்஫ழல் நழதக்கும் சய஭ினில் கன௉லணனின் குப஬ழற் ஧ளட உம்நழடம் ஌தழன௉க்கழ஫து ஋ங்க஭ிடநழன௉க்கழன்஫஦ இன௉஭ில் கலபந்துஷ஧ள஦ ஆனிபநளனின௉ம் ந஦ிதர்க஭ின் ஏ஬ங்கள் இபகெழனநளக நணற்தலபக஭ில் குமழனிற் ன௃லதக்கப்஧ட்ட ஆத்நளக்க஭ின் அல௅லககள் அயர்கள் இந்஥ளல஭ ஋ங்சகல்஬ளம் சகளண்டளடுகழ஫ளர்கஷ஭ள இங்சகல்஬ளம் அந்தரிக்கழன்஫஦ ஋ண்ணற்஫ ஆத்நளக்கள் 68


஋ன்ண இந்஡ ஬ாழ்வகவ஦ா..... ஷநகம் இல்஬ள யளல஦ கண்ஷடன்,

஥ழ஬ஷய இல்஬ள இபலய கண்ஷடன், நண்லண சதளடளத நலமலன கண்ஷடன், கடல஬ ஷெபள ஥தழலன கண்ஷடன்...!! குபல஬ ந஫ந்த குனில஬ கண்ஷடன், களல்கள் இமந்த நனில஬ கண்ஷடன், கூட்லட சதளல஬த்த குன௉யிகள் கண்ஷடன், யஷட ீ இல்஬ள உ஬கழல஦ கண்ஷடன்.....!! இல஬கள் அற்஫ கழல஭கள் கண்ஷடன்,

஥ன்஫ழ ந஫ந்த ஥ண்஧ர்கல஭ கண்ஷடன், ஆனேள் குல஫ந்த நழன௉கம் கண்ஷடன், ன௃த்தகம் இல்஬ள த௄஬கம் கண்ஷடன், ஥ீதழ இல்஬ள ெட்டத்லத கண்ஷடன்....!! கத்தழ தழரினேம் கனயர் கண்ஷடன், ஋ட்டி உலதனேம் உனர்ந்தயர் கண்ஷடன், தல஬ஷன இல்஬ள உடல்கல஭ கண்ஷடன், ந஦ிதம் செத்த உனிர்கல஭ கண்ஷடன்....!!

by தநழழ் ஥ழ஬ள sanjay

சநளட்டு யபளத நபத்லத கண்ஷடன், நணஷந இல்஬ள ந஬ரில஦ கண்ஷடன், யிலதகள் யபளத க஦ிகல஭ கண்ஷடன்...!! இலெஷன இல்஬ள ஸ்யபங்கள் கண்ஷடன், தள஭ம் ந஫ந்த ஧ளட்லட கண்ஷடன், துல஭ஷன இல்஬ள குமல்கள் கண்ஷடன், தந்தழ அன௉ந்த யலணலன ீ கண்ஷடன்.....!!! தந்லதன இமந்த ஧ிள்ல஭லன கண்ஷடன், ஧ிள்ல஭லன ஧ிரிந்த தளலன கண்ஷடன், கணயல஦ ந஫ந்த களரிலக கண்ஷடன், கற்ல஧ சதளல஬த்த ச஧ண்கல஭ கண்ஷடன்....!!

69


70

Kaatruveli (September)  

September issue of the free tamil literature magazine, Kaatruveli by Mullai Amuthan.