Page 1

ஜழன் ஥ர஡ இ஡ழ்.

ஆசறரி஦ர் :ஶ஭ரதர

fhw;Wntsp

(஢றஷணத்஡ ஶதரது ஬பேம் இ஡ழ்)


EioAKd;…. tzf;fk;. இவ்஬ி஡ழ் சறநப்தி஡஫ரக ஬பேகறநது.஌ப்தி஧ல்

இ஡ழ் ஡ந்஡ உற்சரகம் இ஬ி஡஫றன் அ஬சற஦ம் கபே஡ற வ஬பி ஬பேகறநது.

கரற்றுவ஬பி

Mf;fq;fs; mjpfkha;f; fpilj;jpUe;j NghJk; rpytw;iw ,t;tpjopy; NrHj;Js;Nshk;. ,dptUk; ,jo;fspy; Ehy;fspd; tpkHrdq;fs; mjpfkha; tUk;.

஢றஷணத்஡ஶதரது வ஬பி஬பேம் இ஡ழ். ஆசறரி஦ர்:ஶ஭ரதர

க஠஠ி- வ஡ர஫றல்த௃ட்தம்-஡ட்டச்சு:: கரர்த்஡றகர.஥

சந்஡ர/஬ிபம்த஧ம்/ஆக்கங்கள்

NghHr;#oy;> cs;sf ,lg;ngaHT> nghUshjhuj;jil> mbg;giltrjpapd;ik> ,d;Ndhnud;d fhuzq;fspdhy; ehq;fSk; fhag;gl;Lf; nfhz;bUf;fpNwhk;.

வ஡ரடர்திற்கு : R.mahendran. 34,Redriffe Road, London, E13 0jx.

஥றன்ணஞ்சல்:mullaiamuthan@gmail.com ஢ன்நறகள்:

jhaf #oypy; ,Ue;J gpLq;fp vwpag;gl;l ehk; Fiwe;jgl;rk; ey;y ,yf;fpa Kaw;rpfis Nkw;nfhs;s KidtNj fhw;Wntspapd; Gwg;ghL.

ப௄ணர(ஶஜர்஥ணி)

புகஶ஫ந்஡ற(இந்஡ற஦ர) Erik Johansson (Sweden) www.google.co.uk (தஷடப்புகல௃க்கு ஆக்க஡ர஧ஶ஧ வதரறுப்பு)

ப௃ள்பி஬ரய்க்கரல் ஬னறகள்

வ஡ரடர்கறன்நண.஋ணினும் வசம்வ஥ர஫ற

஥ர஢ரடுக்கு ஡஦ர஧ரகறந வகரடுஷ஥கள் .

rpYit Rkf;Fk; Kaw;rpahfTk; Nghfyhk;. neUg;Gld; njhl;L Rfk; nfhs;Sk; epfo;thfTk; Nghfyhk;. ஡ங்கஷப fhw;WntspAld; ,izj;Jf; nfhs;gtHfSf;F khj;jpuNk ,jo;fs; mDg;gpitf;fg;gLk;. Gupl;rhj;jhd Kaw;rp. Kad;W ghh;g;Nghk;. ,jOf;fhd md;gspg;ig R.Mahendran vd;w ngaUf;Nf mDg;Gq;fs;. ed;wp. N\hgh.

2


நஷயயலஶரிக்‌கூல஭‌஫ண்யெண்லெத்‌ தஷரி஬ஶய்

தஷடுய஫ன‌யசலி஬லமந்துச்‌யசல்லும் ல஫கத்தஷயஷனூடஶன‌லபரிடி஬ஶய்

எதஷர்‌ன௃தஷ஭ஶய்‌இலெந்த‌படி஬ிருக்கும் ஈ஭ஶலலளர்கரின்‌லஶயரஶயஷகரஶய் இ஭ண்டஶம்‌லகுப்பஶசஷரி஬ரின்

யதரிந்த‌உச்சரிப்பின்‌க‌ங‌ச‌லஶய் -சஷம‌ குக‌ ள்

஑வ்யலஶரு‌லஶர்த்லதல஬ம௃ம்‌஑ற்லம‌

(க஬ிஷ஡)

நூயஷல்

வ஡ரஷனந்துஶதரண ஢றஷணவுகள்

லதர்ந்த‌஫ற்றும்‌யதரிந்த‌உச்சரிப்ன௃கள்‌

஋ன்ணிட஥றபேந்து

இறுகக்‌கட்டி‌லகஶர்த்யதடுத்து‌லிடு஫ரலில்

பு஡ற஦ சறநகுகஶபரடு

உன்னிடம்

஋ன் அபேகறல் ஬ந்து அ஥ர்ந்஡ண.

உச்ச‌யநருப்பில்‌கஷடந்து‌தூம௃ம்‌தங்க஫ஶய்

அ஬ற்நறன் சறநகுகள்

உன்‌நஶச்‌சுலர்கரில்‌யபஶசுங்கஷ

வஜரனறத்஡ண.

குதஷக்கஷன்மன

தபதபப்தரய் வதரன்ணிந஥ரய்

஢ீண்ட ஶ஢஧ கரத்஡றபேப்திற்குப் திநகு

ல஫ஶச்சம்‌யபற்மதஶய்‌஫கஷழ்ந்து‌

உன்‌லகஶபக்‌கெல்‌லஶர்த்லதகள்‌கூட

அஷ஬ ஶதச ஆ஧ம்தித்஡ண

இருக்கு஫றலக‌இன்னுல஫ற்றும்

஋ன்னுள் தத்஡ற஧ப் தடுத்து஥ரறு ஶகரரிண.

பறய஫டுத்து‌பஶயஷல்‌லசர்க்கஷமது

஥றுத஦ண ீட்டிற்கு உ஡஬ர஡ குப்ஷதகள்

லி஭யஶடல்கள்

஡ங்கஷப ஥ீ ண்டும் ஋டுத்து

஋ணக்கு ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன ஋ன்ஶநன்.

அறகு‌஫ங்லக‌அறகஶப஭ெ஫ஶய் லஶர்த்லதகளுக்கபிந஬஫ஷடும்‌உன்‌

தஶரம்‌஫ஶமஶ‌உன்‌நஶலலஶலசம௃டன்

ஆத்஡ற஧த்ஶ஡ரடு ஋ன்ஷண சதித்஡ அஷ஬

சுருதஷ‌லசர்த்தஷலசக்கஷமது‌கஶற்றும்‌கூட

஥.க஬ி஡ர

படஶய஭ன்ம‌ன௃மக்கெிப்பின்‌உன்‌முதுகுத்‌

கபேகற ஬ிழுந்஡ண. க஬ிஷ஡ ஢ன்நற:஬ல்னறணம்

லதஶற்மமும்

என்஫ீ தஶன‌எல்யஶருலட஬‌ஏமஇமங்கப்‌ பஶர்லலகளும்

நீ ண்டலந஭ங்கறஷத்லத‌எனக்குெர்த்தஷ஬து யலகு‌லந஭ம்‌முதற்யகஶண்லட நீ ‌என்லன‌தஷட்டிக்‌

யகஶண்டிருந்தஶ஬ஶய஫ன்று.‌

இதுவும்‌கஶதலய!

஛ுலனத்‌வழனி‌

நஷன்று‌நஷதஶனித்தஷமங்கும் உ஬஭‌இலய‌நீ ர்த்துரி஬ஶய் கஷரமஷய஬டுத்துத்‌யதரிக்கஷமஶய்‌ லஶர்த்லதகலர 3


துபிப்தர஬ணம் தநக்கர஥ல் ஢றல் திடிக்க ஆஷச தட்டரம்பூச்சற

தநஷ஬ கூண்டில்

புள்பி஥ரன் ஬ஷன஦ில் ஥஫ஷன தள்பி஦ில்

஬ரணத்஡றலும் ஬றுஷ஥ கற஫றசல்கள்

஢ட்சத்஡ற஧ங்கள் புத்஡ரஷட வ஢ய்தும்

வ஢ச஬ரபி ஬ரழ்க்ஷக கந்஡ல்

உ஦஧த்஡றல்

தஞ்சு஥றட்டரய் ஬ரன் ஶ஥கம்

‘..இறந்து‌லபஶனலனுக்கு‌லஶழ்க்லக‌

ட஦ர் ஬ண்டி ஏட்டி

து஬஭ம்

஢ரஷப஦ ஬ி஥ரணி

எழுந்து‌நடப்பலனுக்கு‌எல்யஶல஫‌

ஆ஦த்஡ம்

஫து஭ம்”

“து஬஭ம்‌அழுலதற்கஶக‌அல்ய...‌ எழுலதற்கஶக...’

திநரின் உஷ஫ப்தில் ஡ன்ஷண

ன௃துலல.இ஭த்தஷனதுல஭.

தி஧கரசறக்க ஷ஬த்துக் வகரள்ல௃ம்

ப௃ழு ஶ஢஧ ஶசரம்ஶதநறகள் ப௃஡னரபி

சந்஡ற஧ன் அல்னற ஢ரன் அ஬ள் கர஡ல்

கடல் கஷ஧க்கு

அனுப்பும் கர஡ல் கடி஡ம் அஷனகள்...

அ஥ர஬ரஷச ஢ரபில் ஢றனவு

஋஡றர் ஬ட்டுச் ீ சன்ணனறல் . க஬ிஞர் இ஧ர. இ஧஬ி

4


*கபே(சறறுகஷ஡) - ஢றனர, London

“ம்ம்஥ர... ம்஥ரஆ” ஶனசரண அனநனரய் எபே உ஡நஶனரடு ஭ரனறணி அஷ஫த்஡தும் ஥ரி஦ரவுக்குப் புரிந்஡து. திள்ஷப து஠ிஷ஦ ஢ஷணத்து஬ிட்டது. அலுப்தின் வ஬பிப்தரடரய் வதபேப௄ச்வசரன்று ஋ழுகறநது. ஋த்஡ஷண ப௃ஷந வசரல்னறக் வகரடுத்஡ரலும் இது ஢டந்து வகரண்டு஡ரணிபேக்கறநது. ஋ட்டு ஬஦துப் திள்ஷபக்கு ப௄ன்று ஬஦துக்கரண ப௄ஷப ஬பர்ச்சற இபேக்கறநது஡ரன். ஆணரல் ப௄ன்று ஬஦துக் கு஫ந்ஷ஡ வசரல்னறக் வகரடுத்஡ரல் தரத்பை஥றல் ஶதரய் சறறு஢ீர் க஫றக்கரஶ஡ர ஋ண ஥ரி஦ரவுக்கு சந்ஶ஡கம் ஋ழுகறநது. அ஬ல௃க்கு ஥ட்டும் ஋ப்தடித் வ஡ரிப௅ம்?

தி.ஈ தடித்துக் வகரண்டிபேக்கும்ஶதரஶ஡ அத்ஷ஡ ஥கன் னறஶ஦ரஶ஬ரடு ஡றபே஥஠ம். தடிப்பு ப௃டிந்஡ ப௄ன்நர஬து ஥ர஡த்஡றல் ஭ரனறணி திநந்஡ர஦ிற்று. திள்ஷபக்கு ப௄ஷப ஬பர்ச்சற குஷநவ஬ணக் கண்டுதிடித்஡தும் ஬ட்டினறபேந்஡ ீ ஥ர஡ர தடங்கஷபவ஦ல்னரம் கற஫றத்துப் ஶதரட்டரள். சர்ச்சுக்குப் ஶதர஬ஷ஡

஢றறுத்஡ற஬ிட்டரள். ஋ல்னரம் வகரஞ்ச ஢ரஷபக்கு. ஡ணக்கு ஥ட்டும் ஌ணிப்தடி ஋ன்ந க஫ற஬ி஧க்கம் சலக்கற஧ஶ஥ ஡ீர்ந்து ஶதரணது. ஋ப்தடிஶ஦னும் இந்஡க் கு஫ந்ஷ஡ஷ஦

கண்ணுக்குள் ஷ஬த்துக் க஬ணித்துக் வகரள்ப ஶ஬ண்டும் ஋ன்கறந ஷ஬஧ரக்கற஦ம் ஬ிபேட்ச஥ரய் ஋ழுந்஡து.

஡ங்கல௃க்குப் திநகு ஭ரனறணிக்குப் த஠ம்஡ரன் தனம் ஋ன்று னறஶ஦ர துதர஦ில் ஶ஬ஷன ஶ஡டிக் வகரண்டரன். ஭ரனறணிக்கு இந்஡ற஦ர஬ில் கறஷடக்கறந உ஡஬ிகள் அங்ஶக கறஷடக்கரவ஡ண ஥ரி஦ர வசன்ஷண஦ிஶனஶ஦ ஡ங்கற஬ிட்டரள்.

5


஭ரனறணிக்குத் து஠ிஷ஦ ஥ரற்நறக் வகரண்டிபேந்஡ஶதரது டி஬ி஦ின் ஶ஥னறபேந்஡ குடும்தப் புஷகப்தடத்஡றன் ஥ீ து தரர்ஷ஬ ஬ிழுகறநது. „குடும்த஥ரய் எஶ஧

இடத்஡றனறபேந்஡ரல் ஢ன்நரகத்஡ரணிபேக்கும். ஬பேடத்஡றல் த஡றவணரபே ஥ர஡ம் துநவு

ஶதரனல்ன஬ர இபேக்கறநது‟ ஋ன்று வதபேப௄ச்வசநறந்஡஬பில் கண்஠ில் புஷகப்தடத்஡றன் அபேகறனறபேந்஡ கரனண்டர் தட்டது. னறஶ஦ர ஊபேக்குப் ஶதரய் இ஧ண்டு ஬ர஧஥ரகறநது. ஆணரல்... „எபே ஬ர஧த்துக்கு ப௃ன்ணரஶனஶ஦ ஬ந்஡றபேக்க ஶ஬ண்டுஶ஥... னறஶ஦ர

ஊபேக்கு ஬ந்஡றபேந்஡ த஧஬சத்஡றல் ஢ரள் க஠க்கறல் ஶகரட்ஷட஬ிட்டு஬ிட்ஶடஶணர?‟

ஷக அணிச்ஷச஦ரய் அடி஬஦ிற்ஷநத் ஡ட஬ி஦து. அங்ஶக பு஦னரய் ஡றகறல் கறபம்திக் வகரண்டிபேந்஡ஷ஡ உ஠஧ ப௃டிந்஡து.

஋ப்ஶதரஶ஡ர ஡ங்ஷக வஜமறக்கரக ஬ரங்கற஦ கபேச்ஶசர஡ஷணக் கபே஬ிஷ஦த் ஶ஡டி ஋டுத்஡ரள். கபே஬ி அ஬ள் கபேவுற்நறபேப்த஡ரய்ச் வசரன்ணதும் த஦த்஡றல் கண்஠ில் ஢ீர்

ஶகரர்த்஡து. ஶசர·தர஬ில் ஋ச்சறல் எழுக தூங்கறக் வகரண்டிபேந்஡ ஭ரனறணி஦ின் அபேகறல் வசன்று வசன்று ஷக ஢டுங்க ஡ஷனஷ஦த் ஡ட஬ி ஬ிட்டரள்.

த஡றணணந்து ஢ற஥றடம் ஶதரன என்றும் வசய்஬஡நற஦ரது அ஬பபேகறல் அ஥ர்ந்து஬ிட்டு,

னறஶ஦ர஬ின் அஷனஶதசற஦ில் அஷ஫த்து வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் வசய்஡றஷ஦த் வ஡ரி஬ித்஡ரள். அ஬ணின் அ஡றர்ச்சற வ஡ரஷனதூ஧த்஡றனறபேந்தும் வ஡பி஬ரய் அஷனத஧ப்தரணது. “஋ப்தடி இப்தடி ஶகர்வனமர...?” அ஬ன் கு஧னறல் வ஥னற஡ரண ஋ரிச்சல் இபேந்஡து. ஥ரி஦ர வ஥ௌணம் கரத்஡ரள். அ஬ள் த஡றஷன ஋஡றர்தரர்த்துக் கரத்஡றபேந்து஬ிட்டுப் தின், “ஶ஬஠ரம்஥ர... ஭ரனறணி ஥ர஡றரி இன்வணரண்ணு வதரநந்து அதுவும் கஷ்டப்தட

ஶ஬ண்டரம்” னறஶ஦ர஬ின் கு஧ல் இறுகற஦ிபேந்஡து

஥ரி஦ர஬ின் ஬ிசும்தல் ஶகட்கவும் னறஶ஦ரவுக்கு ஥ணசு இபகறற்று. “஢ரன் ஶ஬ண்஠ர எபே ஬ர஧ம் லீவ் ஶதரட்டுட்டு ஬஧ட்டு஥ர, ஥ரி஦ர?”

“஌ன், ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ஷ஦க் வகரல்நதுக்கர? எண்ணும் ஶ஬ண்டரம்” வ஡ரஷனஶதசறஷ஦ அஷ஠த்து஬ிட்டு அ஬ள் ஶக஬ிக் ஶக஬ி அ஫ ஆ஧ம்திக்க, ஭ரனறணி ஥ற஧ண்டு ஋ழுந்து

அபேகறனறபேந்஡ ஶ஥ஷஜ஦ில் இடித்துக் வகரண்டு அனநறற்று. கண்கஷபத் துஷடத்துக் வகரண்டு ஭ரனறணிஷ஦ ச஥ர஡ரணப் தடுத்஡ற஦஬ள் ஬ிடரது அனநறக் வகரண்டிபேந்஡ வ஡ரஷனஶதசறஷ஦ப௅ம் அஷனஶதசறஷ஦ப௅ம் உ஡ரசலணம் வசய்஡ரள்.

6


அஷ஧஥஠ி ஶ஢஧த்஡றல் அஷ஫ப்பு ஥஠ி ஡றபேம்தத் ஡றபேம்த எனறத்஡ஶதரதும் அஷச஦ர஥ல் அ஥ர்ந்த்஡பேந்஡ ஥ரி஦ர, தின், க஡வு தன஥ரய்த் ஡ட்டப்தட்டதும் ஋ரிச்சஶனரடு

க஡ஷ஬த் ஡றநந்஡ரள். ஬ரசனறல் ஢றன்று வகரண்டிபேந்஡ ஡ன் ஡ரஷ஦க் கண்டதும் அ஬பது ஋ரிச்சஷனக் வகரட்ட எபே ஆள் கறஷடத்து஬ிட்ட ஡றபேப்஡ற.

“஋ன்ணடி, ஋வ்ஶபர ஶ஢஧஥ர ·ஶதரன் தண்ஶநன். ஋டுக்கஶ஬ இல்னனன்ணதும் த஡நறப் ஶதர஦ிட்ஶடன். ஌ன் ப௄ஞ்வசல்னரம் எபே ஥ர஡றரி இபேக்குது? ஋ன்ண தி஧ச்சஷண?” ஡ர஦ின் ஥ணது த஡நற஦து.

சற்று ஶ஢஧ம் ஡஦ங்கற஬ிட்டு ஢டுங்குகறந கு஧னறல், “஢ரன் ப்஧க்வணன்டர

இபேக்ஶகம்஥ர” ஋ன்நரள் ஥ரி஦ர ஋ஶ஡ர குற்நம் வசய்து஬ிட்ட ஡றனுசறல் ஬ிக்ஶடரரி஦ர஬ின் ப௃கம் சட்வடன்று ஥னர்ந்஡து. “஢ல்ன ஬ி஭஦ம்஡ரஶண... இதுக்கு ஌ண்டி இப்தடிப் ஶத஦ஷநஞ்ச ஥ர஡றரி இபேக்ஶக?” ஋ன்நரள் குதூகன஥ரய்.

஥ரி஦ர ப௃ஷநத்஡ ப௃ஷநப்ஷதப் புநந்஡ள்பி஬ிட்டு சன்ண஥ரண கு஧னறல், “எபே ப௃ஷந ஢டந்஡ர ஋ல்னர ப௃ஷநப௅ம் ஢டக்கும்னு வ஢¨ஷணக்கறநது ப௃ட்டரள்஡ணம். ஢ீ஦ர ஥ணசு ஥ரநற ஋ப்ஶதர஬ர஬து இன்வணரண்ணு வதத்துக்க ஥ரட்டி஦ரன்னு ஶ஬ண்டிக்கறட்ஶட இபேந்ஶ஡ன். ஢டந்஡றபேச்சற” ஋ன்நரர் ஬ிக்ஶடரரி஦ர ஡ன் தி஧ரர்த்஡ஷண தனறத்து஬ிட்ட ஥கறழ்ச்சற஦ில்

“உங்கல௃க்வகன்ண... அ஬ஸ்ஷ஡ப்தடநது ஢ரணர ஢ீங்கபர?” சுள்வபன்று ஬ிழுந்஡ரள் ஥ரி஦ர “இ஡ப் தரபேடர... உங்கல௃க்குப் திநகு ஭ரலுஷ஬ப் தரத்துக்கநதுக்கு ஦ர஧ர஬து ஶ஬ணு஥றல்ன... ஶ஦ரசறச்சுப் தரபே, இந்஡ப் திள்ஷப ஢ல்னரப் வதரநந்஡துன்ணர அ஬ல௃க்கும் கஷடசற ஬ஷ஧க்கும் எபே துஷ஠ இபேக்கும்” “஢ல்னரப் வதரநந்஡ர஡ரஶண?” “஢ம்திக்ஷக஦ர இபேக்கணும்டர. ஶ஬பரங்கண்஠ி ஥ர஡ர ஷக஬ிட ஥ரட்டரங்க” “அப்புநம் ஌ன் ஭ரலுஷ஬க் ஷக஬ிட்டரங்கபரம்?” அ஬ள் ஶகட்ட ஶகள்஬ிக்குத் ஡ன்ணிடம் த஡றனறல்னர஡ இ஦னரஷ஥ ஶகரத஥ரய் உபேவ஬டுத்஡து ஬ிக்ஶடரரி஦ரவுக்கு.

“அதுக்கரக கஷனச்சறநனரங்கறநற஦ர?” சுட்வடரிப்தது ஶதரனக் ஶகட்டரர்

7


சட்வடன்று இபேக்ஷகஷ஦ ஬ிட்வடழுந்஡ ஥ரி஦ர, “஋ல்னரபேம் ஋ன்ஷணஶ஦ குஷந

வசரல்லுங்க... இன்வணரபே திள்ஷப இ஬ஷப ஥ர஡றரி வதரநந்஡ர ஋ன்ண வசய்஦நதுன்னு ஦ர஧ர஬து ஡ீர்வு வசரல்நீங்கபர?” ஆத்஡ற஧த்துடன் வ஬டித்஡ரள் வ஡ரடர்ந்து, “இந்஡ப் திள்ஷபப௅ம் ஭ரலுஷ஬ப் ஶதரனப் வதரநந்஡ர ஢ீங்க

஬பர்க்கநீங்கபர?” ஋ன்று ஬ம்திற்கரகக் ீ ஶகட்டு஬ிட்டரஶப எ஫ற஦ ஭ரலுஷ஬

அன்ஷண஦ிடம் ஬ிட்டு஬ிட்டுத் ஡ன்ணரல் இபேக்கப௃டிப௅வ஥ணத் ஶ஡ரன்ந஬ில்ஷன. ஬ிக்ஶடரரி஦ர ஥ர்¢஦ரஷ஬த் ஡றஷகப்தரய்ப் தரர்த்஡ரள். ஆணரலும் ஭ரனறணிஷ஦த்

஡ன்ணரல் அஷ஧ ஢ரள்கூடப் தரர்த்துக் வகரள்ப ப௃டி஦ர஡ இ஦னரஷ஥ அ஬ல௃க்குத் வ஡ரிந்ஶ஡ இபேந்஡து. சறறு஢ீ஧க வ஡ரந்஡஧஬ில் சற஧஥ப்தட்டுக் வகரண்டிபேக்கும்

஡ன் க஠஬பேக்குப் த஠ி஬ிஷட வசய்஦ஶ஬ ஶ஢஧ம் சரி஦ரக இபேக்கறநது. இன்வணரபே திள்ஷபஷ஦ ஋ப்தடி ஬பர்ப்தது? உ஡டுகஷப இறுக்கறக் வகரண்டரள். ஡ன்

திள்ஷபக்கு இத்஡ஷண சறன்ண ஬஦஡றல் ஋வ்஬பவு வதரி஦ கஷ்டங்கள் ஋ன்ந தச்சர஡ரதம் ஋ழுந்஡து.

஡ன் ஥கபின் ஶகள்஬ிக்கு ஶ஢஧டி஦ரண த஡றஷனத் ஡஧ர஥ல், “ப௃டி஦ஷனன்ணர ஭ரலுஷ஬ னறட்டில் ஌ஞ்சல்ஸ் ஶயரம்ன ஬ிடனரஶ஥, ஥ரி஦ர... வ஧ரம்த ஢ல்னர க஬ணிச்சுக்கநரங்கபரம்” ஋ன்நரர் ஡ரய்

“஢ரங்க இபேக்கும்ஶதரஶ஡ ஋ங்க திள்ஷப஦ அ஢ரஷ஡஦ரக்கச் வசரல்நீங்கபர? தரபேங்க, இன்வணரபே திள்ஷப வதரநக்கநதுக்கு ப௃ன்ணரஶனஶ஦ ஭ரலுஷ஬ ஶயரம்ன

஬ிடுநஷ஡ப் தற்நறப் ஶதச ஆ஧ம்திச்சரச்சு” ஥ரி஦ரவுக்குத் ஡ன் ஶகரதத்ஷ஡ வ஬பிப்தடுத்஡ இன்வணரபே கர஧஠ம் கறஷடத்து஬ிட்டது

“஢ரவணன்ண ஢ற஧ந்஡஧஥ர஬ர ஬ிடச் வசரல்ஶநன்? அடுத்஡ கு஫ந்ஷ஡ ஬பர்ந ஬ஷ஧க்கும்஡ரஶண?” ஡ன் ஡ரய் வசரல்஬஡றலும் வகரஞ்சம் ஢ற஦ர஦ம் இபேப்தது ஥ரி஦ரவுக்குப் புரிந்ஶ஡

இபேந்஡ரலும் ஭ரலுஷ஬ப் திரி஬ஷ஡ ஢றஷணக்கஶ஬ கடிண஥ரக இபேந்஡து. இந்஡ப்

பூஞ்ஷசப் திள்ஷப, வதற்ந஬ர்கஷபப் திரிந்துஶ஬று கஷ்டப்தடஶ஬ண்டு஥ர ஋ன்ந ஋ண்஠ம் ஶ஬று.

என்றும் ஶதசறக் வகரள்பர஥ல் தத்து ஢ற஥றடம் க஫றத்஡ தின் ஬ிக்ஶடரரி஦ர ஋ழுந்஡ரள். “அப்தரஷ஬ ஆஸ்தத்஡றரிக்குக் கூட்டிட்டுப் ஶதரகணும். ஢ரன்

வகபம்தஶநன். உணக்குத் வ஡ரி஦ர஡஡றல்ஷன, ஥ரி஦ர. ஶ஦ரசறச்சு சரி஦ரண ப௃டிவ஬டு கண்ணு”

8


஥ரி஦ரவும் ஭ரனறணிஷ஦ ·திமறஶ஦ரவ஡஧திக்கு அஷ஫த்துச் வசல்னத் ஡஦ர஧ரணரள். அ஬ல௃க்குத் ஶ஡ஷ஬஦ரண வதரபேட்கஷப எபே ஷத஦ில் ஋டுத்து ஷ஬த்துக்

வகரண்டிபேக்கும்ஶதரது கு஫ந்ஷ஡ குடித்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஜளஷமக் வகரட்டி அ஡றல்

பு஧ண்டு வகரண்டிபேந்஡து. ஥ீ ண்டும் சட்ஷடஷ஦ ஥ரற்நற, ப௃கத்ஷ஡க் கழு஬ி அ஬ஷபத் ஡஦ரர் வசய்து ஆட்ஶடர திடித்து ஥பேத்து஬஥ஷணஷ஦ அஷடந்஡ ஶதரது தத்து ஢ற஥றடம் ஡ர஥஡஥ரகற஬ிட்டிபேந்஡து.

“மரரி, சந்஡ற஦ர” ஋ன்று ஬பேத்஡ம் வ஡ரி஬ித்஡஬ஷபப் புன்ணஷகஶ஦ரடு தரர்த்஡ரள் ·திமறஶ஦ர வ஡஧திஸ்ட் சந்஡ற஦ர.

“ஶ஢ர ப்஧ரப்பம்ஸ்” ஋ன்ந஬ள் வ஡ரடர்ந்து, “இங்ஶக ஬ர்ந ஢றஷந஦ப் வதற்ஶநரர்கறட்ட அலுப்பும் சு஦தச்சர஡ரதப௃ம் வ஡ரிப௅ம். ஢ீங்க ஬ித்஡ற஦ரசம். வ஧ரம்த தரமறடி஬ரண

அம்஥ர. ஢ீங்க உங்க கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ வ஧ரம்த ஢ல்னர க஬ணிச்சறக்கநீங்க. ஭ரனறணி வ஧ரம்த னக்கற” ஋ன்நரள். சந்ஶ஡ர஭஥ரக இபேந்஡ரலும் ஥ரி஦ர஬ின் ஥ணசு குறுகுறுக்கத்஡ரன் வசய்஡து.

ஶதச்ஷச ஥ரற்ந ஋ண்஠ி, “ஆன்டிக்கு குட் ஈ஬ிணிங் வசரல்லு, கண்ணு” ஋ன்நரள்

஭ரலுஷ஬ ஶ஢ரக்கற. ஭ரலு ஶகர஠னரய்ச் சறரித்து வ஢ற்நற஦ில் சல்பெட் ஷ஬த்஡து. ·திமறஶ஦ரவ஡஧தி ப௃டிந்஡தும் ஭ரனறணிஷ஦ அஷ஫த்துக் வகரண்டு வ஬பிஶ஦நற஦ஶதரது அஷனஶதசற அஷ஫த்஡து.

னறஶ஦ர, “ஶகரத஥ர இபேக்கற஦ரம்஥ர? வ஧ரம்த மரரி” ஋ன்நரன் ஥றகுந்஡ ஬பேத்஡த்துடன் “ஏஶக” ஋ன்நரள் ஡ீண஥ரய் “ஶ஦ரசறச்சற஦ர?”

“ம்”

“஢ீஶ஦ வசரல்லு ஋ன்ண தண்஠னரம்னு. ஢ீ வசரல்நதடிஶ஦ வசய்஦னரம்” னறஶ஦ர அ஬ஷபக் கர஦ப்தடுத்஡ற஬ிடக் கூடரவ஡ன்று தி஧஦த்஡ணப்தட்டு ஬ரர்த்ஷ஡கஷபப் வதரறுக்கறவ஦டுத்துப் ஶதசறணரன்

9


"..."

"புரிஞ்சுக்ஶகரப்தர, ப்ப ீஸ்... ஋ணக்கும் உங்க கூட இபேக்கணும்னு ஆஷச஦ர

இபேக்கு. ஭ரனறணி ஥ட்டும்ணர இன்னும் அஞ்சு ஬பே஭த்஡றன஦ர஬து ஡றபேம்த

஬ந்஡ற஧னரம்..." னறஶ஦ர஬ின் கு஧னறன் க஧க஧ப்பு ஥ரி஦ர஬ின் இஷ஥கஷப ஢ஷணத்஡து "சரி... டரக்டஷ஧ப் தரர்த்துட்டு ·ஶதரன் தண்ஶநன்" வதரது இடத்஡றல் அ஬ள் அ஫ ஬ிபேம்த஬ில்ஷன.

஢றன்ந இடத்஡றனறபேந்து தத்஡டி ஡ள்பித்஡ரன் டரக்டர் ஶனகர ஧ரஜர஧ர஥றன் அஷந. ஋த்஡ஷண கூட்டம் இபேந்஡ரலும் அ஬ல௃க்கு ப௃ன்னுரிஷ஥ உண்டு

ஶனகர ஥ரி஦ரஷ஬ப் தரர்த்஡தும், "யரய் ஸ்஬ட்டி, ீ ஋வ்ரி஡றங் ஆல்ஷ஧ட்?" ஋ன்நரள் அக்கஷந஦ரய். வ஢பேக்க஥ரண குடும்த ஢ட்பு.

"தீரி஦ட்ஸ் ஡ள்பிப் ஶதர஦ிபேக்கு, டரக்டர்" அ஬ஷப஦நற஦ர஥ல் ஡ஷன குணிந்து வகரண்டரள் ஥ரி஦ர.

"஍ஸீ... வடஸ்ட் தண்஠ிப் தரத்துடனரம்" டரக்டரின் கு஧னறல் உ஠ர்ச்சற஦ில்ஷன. "஬ட்டின ீ வடஸ்ட் தண்஠ிஶணன். தரமறடி஬ர ஬ந்஡து" ஥ரி஦ர஬ின் தரர்ஷ஬ ஢ற஥ற஧஬ில்ஷன "அப்தடி஦ர? அப்தடின்ணர ப்பட் வடஸ்ட் ஋டுத்து கன்·தர்ம் தண்஠ிக்கனரம்" ஋ன்று ஢ர்ஷமக் கூப்திட்டு ஬ித஧ங்கஷபச் வசரன்ணரர்.

தின் ஥ரி஦ர஬ிடம் ஡றபேம்தி, “எபே ஥஠ி ஶ஢஧ம் க஫றச்சற ஬ர, ஥ரி஦ர” ஋ன்நரர் ஥பேத்து஬஥ஷண஦ின் ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு ஬ந்து கரனற஦ரண எபே இபேக்ஷக ஶ஡டி ஭ரலுஷ஬ இபேத்஡ற஬ிட்டு அபேகறல் அ஥ர்ந்஡ரள் ஥ரி஦ர. ஋஡றரினறல் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡

இபம்வதண், "யரய், ஋ன் ஶதர் ஶ஧஬஡ற. உங்கல௃க்கு ஋ன்ஷணத் வ஡ரி஦ரது. ஋ணக்கு உங்கஷபத் வ஡ரிப௅ம். ஢ரன் சந்஡ற஦ரஶ஬ரட ஡ங்ஷக" ஋ன்று ஡ன்ஷண அநறப௃கப்தடுத்஡றக் வகரண்டரள்

"யஶனர" ஋ன்று ஬நட்சற஦ரய்ச் வசரன்ணஶ஡ரடு ஢றறுத்஡றக் வகரண்ட ஥ரி஦ரஷ஬ ஋ங்கறபேந்ஶ஡ர ஬ந்஡ தந்து என்று ஶ஡ரபில் அஷநந்து சற்று ஢றஷன ஡டு஥ரநச் வசய்஡து.

10


"மரரி, ஆன்ட்டி. ப்ப ீஸ், ஥ன்ணிச்சறபேங்க" ஋ன்ந தட்டுக் கு஧னறல் ஢ற஥றர்ந்஡ரள். ஢ரன்கு ஬஦஡றபேக்கும் அந்஡க் குட்டி ஶ஡஬ஷ஡க்கு.

தவ்஦஥ரய் அது ஥ன்ணிப்புக் ஶகட்ட ஬ி஡த்஡றலும் ஶ஧ரஜர ஶதரன்ந ப௃கத்஡றலும்

குறுகுறுவ஬ன்நறபேந்஡ அ஡ன் கண்கபிலும் ஈர்க்கப்தட்டு அ஬ஷபஶ஦ தரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஥ரி஦ர஬ிடம் ஥ீ ண்டும், "ப்ப ீஸ், ஆன்ட்டி..." ஋ன்நது வகஞ்சும் ஬ி஡஥ரய்

"அதி, தரர்த்து ஬ிஷப஦ரடந஡றல்ஷன?" ஋ன்று அ஬ஷப அ஡ட்டி஦ ஶ஧஬஡ற ஥ரி஦ர஬ிடம், "மரரிங்க" ஋ன்நரள்

"உங்க ஥கபர?" ஋ன்நரள் ஥ரி஦ர அதி஦ின் ஶ஥னறபேந்஡ தரர்ஷ஬ஷ஦த் ஡றபேப்தர஥ஶனஶ஦. அதி ஥ன்ணிப்ஷதப் வதற்றுக் வகரண்டு஡ரன் ஡றபேம்புஶ஬ன் ஋ன்தது ஶதரன ஢க஧ர஥ல் ஢றன்று வகரண்டிபேந்஡து "வ஧ரம்த ஸ்஬ட். ீ ஢ல்னர ஬பர்த்஡றபேக்கல ங்க" பூரிப்தரய் இபேந்஡ரலும் ஶ஧஬஡ற கரட்டிக் வகரள்பர஥ல், "இஷ஡ ஋ல்னரம்

஬பர்க்கநதுன ஋ன்ணங்க கஷ்டம்? உங்கஷபப் ஶதரன ஋ன்ணரவனல்னரம் இபேக்க

ப௃டி஦ரதுங்க. ஍ அட்ஷ஥஦ர் பெ" ஋ன்நரள். வ஡ரடர்ந்து, "உங்க வதரண்ஷ஠ப௅ம் உங்க

வதரறுஷ஥஦ப௅ம் தரர்த்஡ திநகு஡ரன் ஢ரன் இ஬ஷபத் ஡றட்டநஷ஡க் குஷநச்ஶசன். உங்க

வதரண்ஷ஠ எபே சறன்ண ஬ி஭஦ம் வசய்஦ ஷ஬க்கநதுக்கு ஋ன்ண தரடு தடநீங்க. அஷ஡ப் தரக்கும்ஶதரது இ஬ ஏ஬ர் ஆக்டி஬ர இபேக்கநரன்னு ஡றட்டநதுக்கு ஥ணசு ஬஧஥ரட்ஶடங்குது." ஶ஧஬஡ற ஆறு஡ல் வசரல்஬஡ரய் ஢றஷணத்துக் வகரண்டு ஭ரனறணி஦ின் குஷநஷ஦ப் வதரிதுதடுத்஡றக் கரட்டிணரள். ஥ரி஦ரவுக்கு ஬னறக்கறந இடத்஡றல் ஷ஡஦ல் ஶதரடு஬து ஶதரனறபேந்஡ரலும் ஶதசர஥ல் ப௃று஬னறத்஡ரள்

அதி வதரி஦஬ரிகபின் உஷ஧஦ரடனறல் கனந்து வகரள்ப ஬ிபேம்தர஥ல், "தந்ஷ஡ ஋டுத்துக்கட்டு஥ர ஆன்டி?" ஋ன்நது.

"ஷ்பெர்" ஋ன்ந஬ல௃க்கு அ஬ஷப இழுத்஡ஷ஠த்துக் கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡ம் ஷ஬க்க ஶ஬ண்டும் ஶதரனறபேந்஡து. அ஬பது ஥ணஷ஡ப் தடித்஡ரற்ஶதரன, "ஆன்டிக்கு எபே கறஸ் குடுத்துட்டு ஬ர... ஢ர஥ கறபம்தனரம். ஶ஢஧஥ரச்சு" ஋ன்நரள் ஶ஧஬஡ற அதிஷ஦ப் தரர்த்து.

11


அதி ஡ன் பூந்஡பிர்க் க஧ங்கபரல் ஥ரி஦ர஬ின் கழுத்ஷ஡ அஷ஠த்துக் கன்ணத்஡றல் த஡றத்஡ ப௃த்஡த்஡றல் ஥ரி஦ர஬ின் வ஢ஞ்சு ஢றஷநந்஡து. த஡றலுக்கு அ஬ள்

கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡ம் த஡றத்஡ஶதரது சடரவ஧ன்று ஶசரக அஷன என்று ஏங்கற ஋ழுந்து

அ஬ஷபப் ஶதரர்த்஡றக் வகரண்டரற்ஶதரனறபேந்஡து. ஭ரலு஬ிடம் இப்தடி எபே ப௃த்஡ம்

கறஷடக்க ஋வ்஬பவு ஌ங்கற இபேக்கறநரள் ஥ரி஦ர? ஭ரலுவுக்கு அஷ஠த்துக் வகரள்஬ஶ஡ர ப௃த்஡஥றடு஬ஶ஡ர திடிப்தஶ஡ இல்ஷன.

வ஬கு ஶ஢஧ம் அதி ஬ிட்டுச் வசன்ந சுக஥ரண அ஡றர்ஷ஬ அஷச ஶதரட்டுக்

வகரண்டிபேந்஡ரள் ஥ரி஦ர. „திநக்கப் ஶதரகும் கு஫ந்ஷ஡ அதிஷ஦ப் ஶதரனறபேக்கு஥ர?‟

஥஠ிக்கூண்டினறபேந்து கறபம்தி஦ எனற அ஬ஷப ஢ணவுனகத்துக்குக் வகரண்டு஬ந்஡ஶதரது அபேகறனறபேந்஡ ஭ரலுஷ஬க் கர஠஬ில்ஷன.

"஭ரலூ..." த஡ற்ந஥ரய் அஷ஫த்துக் வகரண்ஶட ஶ஡ரட்டத்ஷ஡ச் சுற்நற ஬ந்஡ரள். ஋ங்கும் கர஠ர஡஡றல் அ஡ீ஡஥ரண கற்தஷணகள் ஋ழுந்து வ஢ஞ்சு தடதடத்஡து. உ஡஬ி

ஶ஡டனரவ஥ண ஷதஷ஦ ஋டுக்க ஬ந்஡஬ள் ஡ற்வச஦னரய் வதஞ்சுக்கு அடி஦ில் ஭ரனறணி தடுத்துக் வகரண்டிபேப்தஷ஡ப் தரர்த்஡ரள்.

தடதடப்புக் குஷந஦ர஥ல் ஭ரனறணிஷ஦ வ஬பி஦ில் இழுத்து, உடனறல் எட்டி஦ிபேந்஡ ஥ண்ஷ஠த் ஡ட்டி஬ிட்டு அ஬ஷப அஷ஠த்துக் வகரள்ப ப௃ற்தட்டஶதரது ஭ரலு ஡ட்டி஬ிட்டது.

எபே ஶ஬ற்றுக் கு஫ந்ஷ஡஦ின் வகரஞ்சனறல் ஡ன் திள்ஷபஷ஦ ஥நந்து஬ிட்ட குற்ந

உ஠ர்வு இ஡஦த்ஷ஡ இறுக்க ஭ரலு஬ின் ஷகஷ஦ அழுத்஡஥ரய்ப் தற்நறக் வகரண்டு ப௃த்஡஥றட்டரள் ஥ரி஦ர. ஭ரலு ஷகஷ஦ உ஡நற ஡ீப்தட்டரற்ஶதரன அணற்நறற்று. ஥ரி஦ர஬ிற்கு ஬஦ிற்நறனறபேக்கும் திள்ஷப இன்னும் ஭ரலுஷ஬ ஋ப்தடி

அஷனக்க஫றக்கப் ஶதரகறநஶ஡ரவ஬ன்ந த஦ம் அ஡றக஥ர஦ிற்று. அஶ஡ ச஥஦ம் அதி஦ின் தஞ்சு ஸ்தரிமப௃ம் பூப௃கப௃ம் ஢றஷண஬ில் ஬ந்து ஶதர஦ிண. வ஢ரடி஦ில் சு஧ந்து஬ிட்ட கண்஠ஷ஧ச் ீ சுண்டி ஋நறந்து஬ிட்டு ஶனகர஬ின் அஷநக்கு ஢டந்஡ரள்.

உள்ஶப வசன்ந஥ர்ந்஡தும், "கு஫ந்ஷ஡ ஢ல்னதடி஦ர வதரநக்கநதுக்கு ஋வ்஬பவு

சரன்ஸ் இபேக்கு டரக்டர்?" அ஬ரின் த஡றல் ஋ன்ண஬ரக இபேந்஡ரலும் அ஡றல் தர஡கம் இபேக்கப் ஶதர஬஡ரக உ஠ர்ந்஡றபேந்஡஡ரல் கு஧னறல் சு஧த்ஶ஡ இல்ஷன ஥ரி஦ரவுக்கு ஶனகர, "ப௃஡ல்ன ரிசல்ட் ஬஧ட்டும், ஥ரி஦ர..." ஋ன்று வசரன்ணதடிஶ஦ ஢ர்ம¤க்கு ஷசஷக கரட்டிணரர்

"னறஶ஦ர ஶ஬ண்டரம்னு வசரல்நரர்" வசரல்லும் ஶதரஶ஡ கண்஠ர்ீ வதரங்கற஦து. அதி஦ின் ப௃கம் கற஫றதட்டுக் கரற்நறல் கஷ஧஬து ஶதரன்ந கரட்சற தின்ண஠ி஦ில் ஏடிற்று. ஭ரலு ஬ர஦ில் ஬ி஧ஷன ஷ஬த்து 'சப் சப்'வதன்று சத்஡த்ஶ஡ரடு சப்திக் வகரண்டிபேந்஡து

12


"அ஬ஷ஧ப௅ம் குஷந வசரல்ன ப௃டி஦ரது. ஆணர..." ஋ல்ஷனஷ஦ ஥ீ று஬஡ரக ஢றஷணத்஡ரஶபர ஋ன்ணஶ஬ர வசரல்ன஬ந்஡ஷ஡ வசரல்னர஥ல் ஢றறுத்஡றக் வகரண்டரள் ஶனகர.

஭ரனறணி஦ின் ஬ி஧ஷன ஬ர஦ினறபேந்து ஬ிடு஬ித்஡ ஥ரி஦ர, ஡ண்஠ர்ீ தரட்டிஷன

அ஬பிடம் வகரடுத்து, "஬ி஧ஷன ஬ர஦ின ஷ஬க்கக் கூடரதுன்னு வசரல்னறபேக்ஶகன்ன கண்ணு... " ஋ன்நரள் வ஥ன்ஷ஥஦ரண அ஡ட்டலுடன்

"஌ன் டரக்டர், கு஫ந்ஷ஡ ஢ல்னர திநக்கநதுக்கு ஌஡ர஬து வசய்஦ ப௃டிப௅஥ர?"

஋ன்று ஶகட்டு஬ிட்டரலும் உள்ல௃க்குள்ஶப '஢ல்னரப் வதரநக்கநது ஭ரலுவுக்கு ஢ல்ன஡ர?' ஋ன்ந ஶகள்஬ி அ஬ஷபக் குஷடந்து வகரண்டிபேந்஡து.

"இது ஥஧பு ரீ஡ற஦ரண தி஧ச்சஷணன்ணர எண்ணும் வசய்஦ ப௃டி஦ரது ஥ரி஦ர. வ஡ரிஞ்சுக்கநதுக்கு சறன வடஸ்ட் ஋ல்னரம் ஋டுக்கணும்" "஌ன் டரக்டர், இன்வணரபே திள்ஷப திநந்஡ர ஢ரன் ஭ரலுஷ஬ ஢ல்னர ஬ச்சறப்ஶதணர?" அழுத்஡ம் ஡ரபர஥ல் வ஬பிஶ஦ ஬ந்ஶ஡ ஬ிட்டது ஶகள்஬ி.

ஶனகர ஥ரி஦ரஷ஬ சறன ஬ி஢ரடிகள் கூர்ஷ஥஦ரய்ப் தரர்த்஡ரள். அந்஡ப் தரர்ஷ஬஦ில் 'இந்஡க் ஶகள்஬ிக்கு ஢ரவணப்தடி த஡றல் வசரல்னப௃டிப௅ம்?' ஋ன்ந த஡றலும் 'உன் கு஫ப்தம் ஋ணக்குப் புரிகறநது, ஸ்஬ட்டி' ீ ஋ன்ந ஬ரஞ்ஷசப௅ம் இபேந்஡ண.

஥ரி஦ரவுக்கு ஦ரபேஷட஦ ஥டி஦ினர஬து ஡ஷனஷ஬த்துப் தடுத்துக் வகரள்ப

ஶ஬ண்டும்ஶதரனறபேந்஡து. அபேகறனறபேந்஡ ஭ரனறணி஦ில் சறன்ணத் ஶ஡ரள்கபில் சரய்ந்து வகரள்ப ப௃ற்தட்டரள். ஭ரலு ப௃ணகற஬ிட்டு ஢கர்ந்து அ஥ர்ந்஡து.

஢ற஥றர்ந்஡ ஶதரது ஢ர்ஸ் ஶனகர஬ிடம் எபே ·ஷதஷன ஢ீட்டிக் வகரண்டிபேந்஡ரள். ஬ரங்கற ஬ிரித்துப் தரர்த்஡ ஶனகர, "வடஸ்ட் வ஢கடிவ்னு ஬ந்஡றபேக்கு ஥ரி஦ர" ஋ன்நரள்.

"஋... ஋ப்தடி டரக்டர்?" "஢ீ ஬ட்ன ீ உதஶ஦ரகறச்சது தஷ஫஦ கறட்டர இபேந்஡றபேக்கும். ஋க்ஸ்த஦ரி ஶடட் கடந்஡றபேக்கு஥ர஦ிபேக்கும். அல்னது த஡ட்டத்஡றன ஢ீ ரிசல்ஷடச் சரி஦ர தரத்஡றபேக்க ஥ரட்ஶட”

஥ரி஦ர ஡றஷகப்புடன் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள். ப௄ஷப ஸ்஡ம்தித்஡து ஶதரனறபேந்஡து. “஥ரி஦ர... “ டரக்டர் அஷ஫த்஡ கு஧னறல் உ஦ிர்ப்புற்று,

13


"கர்ப்த஥றல்ஷன"

஥ரி஦ர சட்வடன்று உஷடந்து, ஭ரலுஷ஬க் கட்டிக் வகரண்டு குலுங்கறக் குலுங்கற அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள். ஭ரலு அ஬ள் திடி஦ினறபேந்து ஬ிடுதட ஶதர஧ரடிக் வகரண்டிபேந்஡து.

ஶ஬னறகஷபத் ஡ரண்டும் ஶ஬ர்கள்

----த௄ல் ஬ி஥ர்சணம்

அத௃஧ர஡பு஧ ஥ர஬ட்ட ஥ண்஠ினறபேந்து கடந்஡ ஆறு ஆண்டுகபரக வ஡ரடர்ந்து வ஬பி஬பேம்

சறற்நறனக்கற஦ இ஡஫ரண தடிகள் சஞ்சறஷக இனங்ஷக இனக்கற஦ ஬பர்ச்சற஦ில் தரரி஦ தங்கரற்நற ஬பே஬து அஷண஬பேம் அநறந்஡ஶ஡.இத்஡ஷக஦ ஢றஷன஦ில் தடிகள் த஡றப்தகத்஡றணரல் வ஬பி஦ிடப்தட்டிபேக்கும் ப௃஡னர஬து க஬ிஷ஡த் வ஡ரகு஡றஶ஦ “ஶ஬னறகஷபத் ஡ரண்டும் ஶ஬ர்கள்”. இனங்ஷக அத௃஧ர஡பு஧த்஡றன் இனக்கற஦ ஆல௃ஷ஥கபரண அன்பு ஜ஬கர்஭ர, ஶதணர ஥ஶணரக஧ன், வகக்கற஧ர஬ மயரணர, ஢ரச்சற஦ர஡ீவு தர்஬ன், ீ வகக்கற஧ர஬ மளஷனயர, அத௃஧ர஡பு஧ம் ஧ஹ்஥த்துல்னரஹ், ஋ல்.஬ஸீம் அக்஧ம், ஋ம்.சல.஧ஸ்஥றன், அத௃஧ர஡பு஧ம் ச஥ரன் ஆகற஦ என்தது க஬ிஞர்கபின் க஬ிஷ஡கஷப உள்படக்கற஦஡ரக ஥றகவும் கண஡ற஦ரண தஷடப்தரக வ஬பி஬ந்துள்பது “ஶ஬னறகஷபத் ஡ரண்டும் ஶ஬ர்கள்”. இனங்ஷக ஡஥றழ் இனக்கற஦ ஬ட்டத்஡றல், அத௃஧ர஡பு஧ம், இன்று இனக்கற஦ ஆர்஬னர்கபின் அ஬஡ரணத்துக்குரி஦ இட஥ரக ஥ரற்நம் வதற்றுள்பது. ஌வணணில் ஢டு஬ட்டில் ீ அ஥ர்ந்஡றபேந்து

ஶ஬ற்றுவ஥ர஫ற஦ில் புனஷ஥ஷ஦ச் சப்புக் வகரட்டும் ஡஥றழ்ப் தண்டி஡ ஥஠ிகபின் ஥த்஡ற஦ில், சுற்நறலும்

சறங்கப ஆல௃ஷகக்குட்தட்ட இம்஥ண்஠ினறபேந்து வகரண்டு அன்நரடப் த஦ன்தரட்டில் ஡ரய்வ஥ர஫றஷ஦ உதஶ஦ரகப்தடுத்து஬தும், ஡ரய்வ஥ர஫ற஦ின் இபேப்ஷத இனக்கற஦த்஡றன் ப௄னம் வ஬பிப்தடுத்து஬தும் வதபே஥ற஡஥ஷட஦ச் வசய்கறநது.

இத்வ஡ரகு஡ற என்தது க஬ிஞர்கபின் வ஡ரிவு வசய்஦ப்தட்ட க஬ிஷ஡கஷபத் ஡ரங்கற ஬ந்துள்ப஡ரல் அஷணத்துக் க஬ிஷ஡கல௃ம் வதரபேள் வசநறந்஡ கண஡ற஦ரண க஬ிஷ஡கபரகஶ஬ உள்பண. இத்஡ஷக஦ க஬ிஷ஡த் வ஡ரகுப்புகள் ஆய்வு ஶ஥ற்வகரள்ல௃ம் ஥ர஠஬ர்கல௃க்கும், இனக்கற஦ ஆர்஬னர்கல௃க்கும், , இணி஬பேம் சந்஡஡றகல௃க்கும் த஦னுள்ப஡ரகஶ஬ இபேக்கும் ஋ன்த஡றல் ஍஦஥றல்ஷன. ஬ரணம்தரடிகள் கரனத்஡றஶனஶ஦ ஡ணது இனக்கற஦ப் புனஷ஥஦ரல் சப௄கத்஡றற்கு வ஬பிச்ச஥றட்ட அன்பு ஜ஬யர்஭ர இன்று ஬ஷ஧ அத௃஧ர஡பு஧ ஥ண்஠ில் தன இபம் இனக்கற஦க் வகரடிகள் வச஫றத்து ஬ப஧ உ஧஥ர஦ிபேந்து ஢றஷந குடம் ஡ல௃ம்பு஬஡றல்ஷன ஋ண ஢றபைதித்஡றபேக்கறநரர். 1973,74,75 ஆம் ஆண்டுகபில் இ஬஧ரல் ஋ழு஡ப்தட்ட கர஬ிகல௃ம் எட்டுண்஠ிகல௃ம், ப௃ன்ஶணற்நம், எபே “வதரநற”

14


வ஡நறக்கறன்நது, எபே ப௃டிவு, ஶ஡ர்஡ல்ப௃டிவு, வ஥ர஫ற வ஬நற, ? ஋ண ஌ழு க஬ிஷ஡கள் இத்வ஡ரகு஡ற஦ில் இடம் வதற்றுள்பண. லதர்தல் முடிவு தஶசஷகள் கூட்டத்தஷல்

கற்ன௃ள்ரலலரத் லதடி கண்ட யலற்மஷகள் ஋னும் க஬ிஷ஡, க஬ிஷ஡க்கு அபவு ப௃க்கற஦஥ல்ன, கபேத்஡஫ஶக ப௃க்கற஦ம் ஋ன்தஷ஡த் வ஡பி஬ரக ஬ிபக்கு஬஡ரக அஷ஥கறநது. ஶ஡ர்஡ல் தற்நறப௅ம் சு஡ந்஡ற஧ம் தற்நறப௅஥ரண க஬ிஷ஡கல௃க்கு

஋ண்஠ிக்ஷக஦ிலும் ஡஧த்஡றலும் குஷந஬ிபேப்த஡றல்ஷன. இக்க஬ிஷ஡ஷ஦ப் தடித்஡தும் க஬ிக்ஶகர. அப்துல் ஧கு஥ரணின் “஍ந்஡ரண்டுக்கு எபே ப௃ஷந” க஬ிஷ஡ ஢றஷண஬ிற்கு ஬ந்஡து. ன௃மத்தஷலெச் சு஬ம்ல஭ ஫ண்டபத்தஷல் லபஶயஷ நரன்கரின் கூட்டம் லக஬ில் ஫ஶலயம௃டன்

குருட்டு த஫஬ந்தஷ……. (அப்துல் ஧கு஥ரன்) இன்ஷந஦ கண்துஷடப்பு அ஧சற஦னறன் ஡ஷன஦ில் சம்஥ட்டி஦ரல் அடித்஡து ஶதரல் உள்பது ஶ஡ர்஡ல்

ப௃டிவு. ஆ஦ினும் ஋த்஡ஷண ஶதபேக்கு உஷநக்கும் ஋ன்தது ஶகள்஬ிக் குநறஶ஦. ஆ஦ி஧ம் சரடிணரலும் ஋஡ற்கும் சஷபக்கர஥ல் ஊ஫ல் வதபேப்தது அ஧சற஦னறல் ஬ரடிக்ஷக. இணப்தற்றுள்ப இஷபஞர்

இ஦க்கங்கள் சப௄கத்஡றல் உபே஬ரக஡ ஬ஷ஧ அ஬ர்கள் ஆபஶ஬ வசய்஬ரர்கள். ஢ரம் ஥ீ பஶ஬ ப௃டி஦ரது. யகஶய்஬ஶ ஫஭ங்கரில் குருலிகள், குஞ்சுகரின் குருகுயப் ப஬ிற்சஷகள்… ……. ………. இப்படி஬ஶக லதஶப்ன௃ம் து஭வு஫ஶக லதஶ஭ெக் லகஶயஶகயம்

எங்கள் யதஶலய தூ஭க்கஷ஭ஶ஫ம் இப்லபஶது இறுகஷப் லபஶன கஶங்கஷரீட் கட்டு஫ஶன அலமகரில் கண்ெஶடித் யதஶட்டிகரில் லண்ெ ஫ீ ன்களும் கம்பிக் கூண்டுகரில் கஶதல் பமலலகளும் சஷலமப்பட்டிருக்க…

யதஶலயக்கஶட்சஷப் யபட்டி஬ில் யதஶலயந்து லபஶ஬ிருக்கஷன்மன நஶன் யபற்ம யசல்லங்கள்…

஋ண சந்஡஡ற இஷடவ஬பி஦ிலும், ஡ரிப்திடம் இல்னரக் கரனத்஡றன் கரல்கபிலும் ஥ற஡றதட்டு ஥ஷநந்து

ஶதரகும் தஷ஫஦ ஢றஷணவுகஷபப௅ம் ஌க்கத்ஶ஡ரடு இஷ஧஥ீ ட்டுகறநது ஶதணர ஥ஶணரக஧ணின் “஢ரன் வதற்ந வசல்஬ங்கள்”. இ஬ர் சுஷ஥கள் ஥ற்றும் கற்நநறந்஡ கரக்ஷககள் ஋ண இபே க஬ிஷ஡த் வ஡ரகுப்தின்

ஆசறரி஦஧ர஬ரர். இ஬஧து “அபே஬ி ஆறு ப௃஡ல் ஷ஬ஷக ஆறு ஬ஷ஧” க஬ிஷ஡ ஈ஫த்஡஥ற஫ர்கபின் சரதக்ஶகடரண புனம்வத஦ர் ஬ரழ்ஷ஬க் குநறக்கறநது.

15


“இருத஬த்தஷல் முள்முடி இமங்கஷ஬தஶல்

கலடலஶ஬ில் கலிலதக் குருதஷ லறஷ஬” ஋னும் ஬ரிகள் க஬ிஷ஡ ஋ப்தடிப் தட்ட ஬னறகபின் அடிப்தஷட஦ில் திநக்கறநது ஋ன்த஡ற்கரண ஢ல்஬ிபக்க஥ரக உள்பது. வதண்஠ி஦ம் ஋ன்தது ஆண்கள் ஋வ்஬ரறு வதண்ஷ஠ப் தரர்க்கறநரர்கள் ஋ன்த஡ல்ன. இச்சப௄கத்஡றல் வதண் ஋வ்஬ரறு ஡ன்ஷண உ஠ர்கறநரள் ஋ன்தஶ஡. ஢஥து சப௄கக் கட்டஷ஥ப்தின் தடி ஌ஶ஡ரவ஬ரபே

஬ஷக஦ில் ஆணும் வதண்ணும் எபே஬ஷ஧ எபே஬ர் சரர்ந்ஶ஡ ஬ரழ்கறன்நணர். ஶ஡ஷ஬ப௅ஷட஦஬ர்கபரய் இபேக்கறநரர்கள். தர஧஡றப௅ம் வதண்஠ி஦ம் தரடி஦஬ன் ஡ரன். இன்று வதண்஠ி஦ம் ஶதசும் தனர்

வதரது஬ரண சு஡ந்஡ற஧த்஡றற்கும், கட்டுப்தரட்டிற்கும், அடிஷ஥த்஡ணத்஡றற்கும் ஬ித்஡ற஦ரசம் வ஡ரி஦ர஥ல்

இபேக்கறன்நணர். வதண்஠ி஦ம் ஶதசும் வதபேம்தரண்ஷ஥஦ரண தஷடப்புகள் ஆ஠ின் தரர்ஷ஬஦ில் வதண் ஋னும் எஶ஧ அங்க஡ ஬ர்஠ஷ஠க் ஶகரட்தரட்டில் ஢றர்஬ர஠஥ரய்ப் த஦஠ிக்க ஋த்஡ணிப்ததுடன்,

பு஠ர்ச்சறஷ஦ப௅ம், தரனற஦ஷனப௅ம், வதண்஠ின் அங்க ஬ர்஠ஷ஠கஷபப௅ம் ஥ட்டுஶ஥ தரடிப் த஧஬சப் தடுத்தும் ஶதரக்ஷகக் ஷக஦ரள்஬து ஬பேந்஡த் ஡க்கது. இ஬ற்நறற்கு ஥த்஡ற஦ில் வதண்஠ி஦ம் சரர்ந்஡ க஬ிஷ஡கஷபப் தஷடத்துத் ஡ந்஡றபேக்கறநரர் வகக்கற஧ர஬ மயரணர. ஋ப்தவும் ஋ம்ஷ஥ அடக்கற ஷ஬க்கும் உணக்கு, ஆக்கற஧஥றக்கப் தட்ட தனஸ்஡ீணம், உணது

ஆசறரி஦த்து஬ம், இபேட்ஶ஡ர், வ஥ஶணரதஸ், ஆகற஦ க஬ிஷ஡கள் இத்வ஡ரகுப்தில் இடம் வதற்றுள்பண.

ஶ஥லும் வகக்கற஧ர஬ மளஷனயர ஥ற்றும் ஢ரச்சற஦ர ஡ீவு தர்஬ணின் ீ வதண்஠ி஦ம் ஶதசும் க஬ிஷ஡கல௃ம் இத்வ஡ரகுப்தில் அடங்கறப௅ள்பண.

஫ஶதந்லதஶறும் லயஷ஬ில் துடித்து ய஫லனஶர்ச் லட்டத்தஷல் தஷ஫ஷமஷ஬ ல஬ிறு லர஫ஷக்க கருப்லப தன் லஶழ்வு முடித்த ஑ரு லபஶதஷல், கன்ெ ீர் சஷந்தஷ ஫றுன௃மம் தஷரும்பிப் படுத்த சஷன்னம்஫ஶ அடுத்த நஶள் கண்லிறஷத்தஶள் லக஬ியஷருந்த ஫கலர நீ ட்டிலனன் “ஐல஬ஶ யபண் குறந்லத” (வ஥ஶணரதஸ் – வகக்கற஧ர஬ மயரணர) ஋னும் க஬ிஷ஡ ஬ரிகள் வதண்கபின் ஥ர஡ச் சக்க஧த்஡றன் ஬னறகபில் சு஫ல்கறன்நது. சறன ஬ிட஦ங்கஷபப் ஶதசத் து஠ிவு ஶ஬ண்டும். அஷ஡஬ிட அஷ஡ ஋ப்தடிப் ஶதசு஬து ஋னும் வ஡பிவு ஶ஬ண்டும். அத்வ஡பிஷ஬ ஢ரம் இக்க஬ிஷ஡ ஬ரிகபில் கண்டு வகரள்பனரம். வதண்஠ிற்கு ஥ர஡ ஬னற ஬ந்஡ரல் ஬ந்஡ ஢ரட்கபில் ஥ட்டுஶ஥ ஬னற. ஬஧ர஬ிட்டரல் கரனவ஥ல்னரம்.

அந்஡ எபேத்஡றஷ஦த் ஡஬ி஧, எபே இ஧ரணு஬ச் சறப்தர஦ின் ஬ரக்கு ப௄னம், ஶ஬னறகஷபத் ஡ரண்டும் ஶ஬ர்கள், அனறும் ஆத்஥ரக்கள், ஶதய்கள் ஋ண ஍ந்து க஬ிஷ஡கஷபத் ஡ந்துள்ப ஢ரச்சற஦ர ஡ீவு தர்஬ன் ீ வதண்஠ி஦ உ஠ர்வுகஷபப௅ம் ஡ன் க஬ிஷ஡஦ில் சறநப்தரக வ஬பிப்தடுத்஡ற ஬பேத஬ர். ஶ஬னறகஷபத் ஡ரண்டும் ஶ஬ர்கள் ஋னும் க஬ிஷ஡஦ில்

16


… … ல஭ன் என்ம லபஶர்லல஬ில் லஶய்ப்பயதல்யஶம் ஆம௃ள் தண்டலன லதஶள் தஷனயலடுக்கும் லபஶதுகரில்

தஷண்பண்ட஫ஶய் ஆகஷப் லபஶய்லிட்டது ந஫து நஷலய …. … ஋ண வதண்கபின் ஬ரழ்க்ஷகப் ஶதர஧ரட்டத்ஷ஡ வ஬ன்று ஡பேகறநரர்.இ஬ரின் “எபே இ஧ரணு஬ச் சறப்தர஦ின் ஬ரக்கு ப௄னம்” பு஡ற஦ ஶகர஠த்஡றல் வ஬பிப்தடும் எபிவ஬ள்ப஥ரய்த் வ஡நறக்கறநது. .……. …….. எனக்கு லிருப்ப஫ஷல்லய கஶக்கஷ உலட஬ெிந்து யகஶண்டு நஷசப்தம் நஷலமந்த இ஭வுகரில் யதருத் யதருலஶய் அலயந்து

அல஫தஷல஬க் குறப்ன௃ம் லண்ெம் அலச஭த் லதடுதல் நடத்துலதும் ஫க்கலர அலதஷம௃ம லலப்பதற்கும்… எனத் யதஶடங்கஷ ………. ……… இருந்தும் இருந்துய஫ன்ன எல்யஶல஫ யசய்஬ லலண்டிம௃ள்ரது ஫஭லபக் கடக்கும் ஫னித உருலில் ஫னிதம் யகஶன்று ன௃லதத்து எல்யஶம் யசய்஬ லலண்டிம௃ள்ரது ஏயனன்மஶல்… ஏயனன்மஶல்…

இது ல஫யஷடத்து உத்த஭வு ஋ண ப௃டிப௅ம் இக்க஬ிஷ஡ சறப்தரய் வசய்஡ கரட்டு஥ற஧ரண்டித் ஡ணங்கல௃க்கரண எபே எப்பு஡ல் ஬ரக்கு ப௄ன஥ரக ஬ிபங்கும் அஶ஡ ஶ஬ஷப, சறப்தரய்க்கும் இபே஡஦ப௃ண்டு ஋ண ஢஥க்வகல்னரம் ஢றஷணவு தடுத்துகறநது. உ஠஬ிற்கரய் ஥ணச்சரட்சறஷ஦க் வகரன்று஬ிட்டு, ஶகள்஬ிவ஦ழுப்தர஥ல் ஶச஬கம்

வசய்஬஡ரகஶ஬ சறத்஡ரிக்கப் தட்டுள்ப உ஠ர்வுகபில் சறப்தர஦ின் வச஦ல்கல௃க்கும், வச஦ல்கபின் ஬ிஷபவுகல௃க்கும், சறப்தரய்க்கும் ஋ந்஡த் வ஡ரடர்பும் இல்ஷன ஋ன்று ஡ன்ஷண ஢ற஧த஧ர஡ற஦ரய்க் கரட்டிக் வகரள்ப ப௃ஷணப௅ம் தரங்கு இஷன஥ஷந கர஦ரகறநது. கனகத்ஷ஡க் கட்டுப்தடுத்஡ கனகக்கர஧ர்கஷப அடக்கும் ஶதரது சறன வதரது஥க்கல௃ம் தர஡றக்கப் தடு஬து உண்ஷ஥ ஡ரன். ஆணரல் அப்தர஬ிப்

வதண்கபின் கற்தப்ஷதகபில் ஡ங்கள் து஬க்குகபரல் ஶ஡டு஡ல் ஢டத்஡றக், கர஥ வ஬நற஦ிஷணத் ஡஠ித்துக் வகரண்ட கரஷட஦ர்கஷப ஋ன் வசரல்஬து.

சறப்தரய் ஥ணசரட்சறஷ஦க் வகரன்று஬ிட்டு ஬ிபேப்த஥றன்நறஶ஦ வச஦ல்தடுகறநரன், ஋ய்஡஬ன் இபேக்க அம்ஷத ஶ஢ர஬ரஶணன் ஋னும் ஶ஢ர்கரட்சற ஬ர஡த்ஷ஡ஶ஦ ஆசறரி஦ர் ப௃ன்ஷ஬க்கறநரர். இக்க஬ிஷ஡

இணங்கல௃க்கறஷடஶ஦஦ரண புரிந்து஠ர்வுகஷப கட்டஷ஥க்கும் தரன஥ரக வச஦ல்தட ப௃஦ற்சறப்தது அபேஷ஥. கரஷன஦ில் அம்஥ரவ஬ன்நஷ஫த்து ஷக஦ரல் உ஠வுண்ட஬ன் இ஧஬ில் ப௃ந்஡ரஷணஷ஦ப் திடித்஡றழுத்஡ ஢றஷணவுகல௃ம் இக்க஬ிஷ஡ஷ஦ப் தடிக்கும்ஶதரது தர஡றக்கப்தட்ட சப௄கத்஡றற்கு ஬ந்ஶ஡ ஡ீபேம். ஥ணப்புண்கல௃க்கு கரனம் ஡ரன் ஥பேந்஡றட ஶ஬ண்டும்.

17


஥ற்வநரபே வதண் தஷடப்தரபி஦ரண வகக்கற஧ர஬ மளஷனயர஬ின் க஡றஷ஧கள், உண஡ரண புத்஡கங்கல௃ம் ஋ண஡ரண ப௃டிவுஷ஧கல௃ம், தள்பி஦ிஷட஬ினகபில், ஋ன் ப௃஡லும் இறு஡றப௅஥ரண ஶ஡஬ஷ஡க்கு ஋ண ஢ரன்கு க஬ிஷ஡கள் இத்வ஡ரகுப்தில் இடம்திடித்துள்பண. …. …. சல஫஬யலமத் யதஶட்டி நஷ஭ம்பி஬ பஶத்தஷ஭ங்களும் யபருக்க லலண்டி஬ லஶசல் யகஶல்லயப் ன௃மத்தஷனதும் கழுலிம௃யர்த்தஷ஬ிருக்க லலண்டி஬ உடுப்ன௃கரதும் நஷலனவுகள் ஑ரு முக஫ஶய் லந்து

தூக்கத்லதக் கஶவு யகஶள்ளும் …. …. ஋னும் தள்பி஦ிஷட஬ினகனறல் க஬ிஷ஡ ஬ரிகள் குடும்தப் தர஧த்ஷ஡ச் சு஥க்கு஥ரறு ஢றர்தந்஡றக்க தட்டுள்ப சறறு஥ற஦ின் ஢றஷண஬ஷனகஷபப் தகறர்கறநது. குடும்த வதரபேபர஡ர஧த்ஷ஡ உ஦ர்த்து஬஡ற்கரக

வ஬பி஢ரட்டு ஶ஬ஷனக்குச் வசல்லும் ஡ரய்஥ரர்கள் ஢ம்ஷ஥ச் சுற்நறலும் ஌஧ரப஥ரண஬ர்கள் உண்டு. வதண்கஷப ஶ஬ஷனக்கு அனுப்தி ஬ிட்டு அ஬ர்கள் தூக்கம் ஬ிற்று உஷ஫க்கும் த஠த்ஷ஡ குடித்ஶ஡ அ஫றக்கும் ஆண்கஷபப௅ம் இக்க஬ிஷ஡ உள்஬ரங்கறப௅ள்பது குநறப்திடத்஡க்கது. ஡ன் ஬ரழ்ஷ஬ஶ஦ அர்ப்த஠ித்து, திள்ஷபகல௃க்கரக உபேகற அ஫றந்஡ரலும் எவ்வ஬ரபே ஬டுகபிலும் ீ ஬ரழும் வ஡ய்஬஥ரண ஡ரய் தற்நற஦ க஬ிஷ஡ “஋ன் ப௃஡லும் இறு஡றப௅஥ரண ஶ஡஬ஷ஡க்கு” வ஢ஞ்ஷச உபேக்குகறநது. “கஶது ஫டல்கரில் உங்கள் நகப் பதஷவுகலர லலத்தஷருக்கஷலமன் உங்கள் அன்பின் அலட஬ஶர஫ல்யலஶ அது..” ஋ண ஢ம் கரதுகஷப எபே ப௃ஷந ஡ட஬ிப் தரர்க்கச் வசய்ப௅ம் ஋ம்.சல.஧ஸ்஥றணின் “஢ீங்கள்… ஢ீங்கள்…” எபே ஥ர஠஬ணின் ஆ஡ங்கத்ஷ஡ வ஬பிப்தடுத்துகறநது. அழுஷகக்கு ஋த்஡ஷண ப௃கம், ஌஥ரற்நத்஡றன் ஬஫றஶ஦ ஢ீல௃ம் துன்தம், ஶ஡டு஡ல் ஋ன்தஷ஬ வ஡ரகு஡ற஦ினறடம் வதற்றுள்ப இ஬஧து திந க஬ிஷ஡கபரகும். …….. …….. அலன் எத்தலனல஬ஶ தடலல என் முகத்தஷல் கஶமஷ உ஫ஷழ்ந்தஶன் எனக்குத்தஶன் சூடு சு஭லெகயரல்யஶம் யசத்துலிட்டலத இன்னும் அலனின் சஷ஭லசல஬ லருடிலருகஷலமன் … …. ஋ன்கறநது “வதரறுத்஡து ஶதரதும்!”. இக்க஬ிஷ஡ ஥ணி஡ இ஦னரஷ஥ஷ஦ப் ஶதசுகறநது. இன்றும் தன ஥ணி஡ர்கள் ஡ங்கஷப அடிஷ஥ப்தடுத்஡றக் வகரள்஬஡றல், அடிஷ஥஦ரய் ஬ரழ்஬஡றல் சுகம் கண்ட஬ர்கள். கரய்ந்஡ ஋லும்ஷதக் கடிக்ஷக஦ில் ஬டிப௅ம் ஡ன் இ஧த்஡த்ஷ஡ஶ஦ ஥஦க்கத்஡றல் சுஷ஬க்கும்

஥றபேகங்கஷபப் ஶதரல் அடிஷ஥ப்தடு஬஡றல் ஆர்஬ம் வகரண்ட஬ர்கள். இனக்கற஦த்஡றலும் இன்று ஥ற஡஬ர஡ இனக்கற஦ம் தஷடத்஡ல் ஋ன்ந ஶதரர்ஷ஬஦ில் அடி஬பேடஶன ஢ஷடவதற்று ஬பே஬து ஦ர஬பேம் அநறந்஡ஶ஡. ப௄ன்று ப௃ஷந ப௃கத்஡றல் அடித்஡ரல் புத்஡பேக்கும் ஶகரதம் ஬பேம் ஋னும் ப௄த்ஶ஡ரர் ஬ரக்குக் கூறும் ஢ம்஢ரட்டில், ஢ம்஥஬ர்கஷபக் கரநற உ஥றழ்ந்஡ரலும் சகறத்துக் வகரள்஬ரர்கள், ஢ரஷப஦ ஬ிபேதுகல௃க்கரக. ஬ரிஷசகள், கர஠ர஥ல் ஶதரண கஷ஡கள், ஬ி஭ ஬ிபேட்சங்கள், வதரறுத்஡து ஶதரதும் ஆகற஦ க஬ிஷ஡கஷபப௅ம் ஡ந்துள்பரர் அத௃஧ர஡பு஧ம் ஧ஹ்஥த்துல்னரஹ்.

18


.… …. இன்பச் சஶ஬லய இ஭சலனல஬

உமஷஞ்சஷக் குடிக்கும் யலமஷ஬ில்

இனத்துலப் யபரு நஶய் நகர்கஷமது ….. …. ஋னும் ஬ரிகல௃டன் துஶ஬சப் ஶதரஷ஡ஷ஦ச் சரடி ஢கபேம் ”சுஶ஡ச உரிஷ஥கஷபத் வ஡ரஷனத்஡ல்” ஋னும்

஬ஸீ஥றன் க஬ிஷ஡ அ஡றகர஧ம் ஋ன்தது அடக்கற஦ரல௃஡ல் இல்ஷன ஋னும் கபேத்ஷ஡ச் வசரல்கறநது. ஋ச்சக் ஶகரடு ஬ஷ஧஡ல், இ஫ந்஡ஷ஬கஷபப் தற்நற, வ஥ர஫ற ஥ற்றும் இ஧வு ஡தும்தி஦ ஥ரஷன ஶதரன்ந க஬ிஷ஡கல௃ம் கரத்஡ற஧஥ரண ஬ரிகஷபத் ஡ரங்கற ஢றற்கறநது. நஶளுல஫ஶர் அகதஷ

ஈறம் இன்று ஈ஭யஷத்து லிட்டது லசஶகக் கண்ெ ீ஭ஶல்

தஶலித்தஷருந்து நலட ப஬ின்ம கஶல் நலடகலரஶ அல்யது ஫னித ஛ீலன்கலரஶ ஬ஶலதனும் யதன்படலில்லய… …. … அலனத்தும் ஑ரு யநஶடி஬ில் நஷகழ்ந்து ஫லமந்தது

கடற்கல஭஬ில் நஷன்று கலி ன௃லனகஷலமன் நஶனுல஫ஶர் அகதஷ஬ஶய் ஋ண அனநறத் துடிக்க ஷ஬க்கும் ஬னறகஷப க஬ிஷ஡ ஬ரிகபில் ஬டித்துத் ஡ந்஡றபேக்கறநரர் அத௃஧ர஡பு஧ம் ச஥ரன். கர஡னறத்துப் தரர், கண்஠ில் உ஦ிர் ஬ரழும் கண்஠ர், ீ ஋ன்ணினறபேந்து ஋ன் அ஢ீல௃ம் இ஬஧து தஷடப்புகள் ஡ன்னு஠ர்ச்சற ஢றஷநந்஡ஷ஬஦ரக உள்பது.

அத௃஧ர஡பு஧ம் ச஥ரன் ஥ற்றும் ஧ஹ்஥துல்னரஹ் ஡஬ிர்ந்஡ ஌ஷண஦ 7 க஬ிஞர்கல௃ம் குஷநந்஡து எபே புத்஡கத்ஷ஡ இனக்கற஦த் ஡டத்஡றல் த஡றத்துள்பணர். க஬ிஷ஡கல௃க்கு த௄லுபே஬ரக்கம் வகரடுப்தது வதபே஬ரணில் தநப்த஡ற்கரக கூண்ஷடத் ஡றநந்து குபே஬ிஷ஦ ஬ிடு஬ிப்தது ஶதரன்று ஥கறழ்ச்சற஦ரண ஢றகழ்஬ரகும். வதரபேபர஡ர஧ வ஢பேக்கடிகல௃க்கு ப௃கம் வகரடுக்கும் தஷடப்தரபிகபின் ஆக்கங்கள்

இத்஡ஷக஦ வ஡ரகு஡றகபில் உள்஬ரங்கப் தடு஬து க஬ிஷ஡கள் கரற்நறல் கஷ஧ந்து ஬ிடர஥ல் கரக்கும். இ஬ற்ஷநப௅ம் ஡ரண்டி புத்஡கம் ப௃ழு஬தும் உ஠ர்ச்சறக் கு஬ி஦னரய்க் க஬ிஷ஡கள் ஢றஷநந்து

கறடக்கறன்நண. ஬ரசறத்து ப௃டிக்ஷக஦ில், ஥ணம் ஢றஷந஥ர஡க் கற்திணி ஶதரல் ஬ங்கறப் ீ ஶதரய் ஬ிடுகறநது. அ஬ல௃ணபேம் அஶ஡ ஬னறஷ஦ப௅ம், சுகத்ஷ஡ப௅ம் ஢ரனுப௃஠ர்கறஶநன். ஢ீங்கல௃ம் உ஠஧ ஶ஬ண்டு஥ர? --஥ன்ணரர் அப௃஡ன்

க஬ிஷ஡த் வ஡ரகுப்தின் வத஦ர்: ஶ஬னறகஷபத் ஡ரண்டும் ஶ஬ர்கள் வ஡ரகுப்தரபர்கள்: ஢ரச்சற஦ர஡ீவு தர்஬ன் ீ & ஋ல்.஬ஸீம் அக்஧ம் வ஬பி஦ீடு: தடிகள் த஡றப்தகம்

19


*கஞ்சற குடிக்கும் கண஬ில் க஡நற஦ழும் ததுங்குகு஫றகள்! --------- ----------------------------------------------------஢றனங்கஷப ஬ிழுங்கும்

சறங்கத்஡றன் ஡றநந்஡ ஬ரய்க்குள் ஋றும்புகள் ஶதரல் த௃ஷ஫ந்து ஶதரர்ப௃கங்கள் ஡ற்வகரஷன வசய்கறநது எபேஶ஬ஷப கஞ்சறக்கரய் உ஦ிர் சு஥க்கும் ஶகரப்ஷத஦ில் உச்ச துன்தங்கஷப அஷ஠த்஡தடி உநங்கும் ஋லும்புக் கூடுகள் வ஡ரண்டு ஢றறு஬ணங்கல௃ம் ஋ட்டர஡ தூ஧த்஡றல் வ஡ரஷனந்து ஶதரணது ஋லும்புக் கூடுகபில் தட்டிணிப் த஡ரஷககள் ஌ந்஡ற஦தடி கரனறல்னர஡ ஷககள் அஷசகறநது அ஫றத்து அ஫றத்து

ஆணர ஋ழு஡ற஦ ஥ண்஠ில் உ஦ிர்஋ழுத்தும் வ஥ய்வ஦ழுத்தும் உ஦ிர் இ஫ந்து கறடக்கறநது

கண்஠ர்ீ வ஬டித்துச் சற஡நற஦தடி ”஍ஶ஦ர அறு஬ரன்கள்

தல்கு஫ல் அடிக்கறநரங்கள்”

வ஥ௌணக் கு஧ல்கள் வகர஡றக்கறநது

20


஬ல்னறணம் வ஥ல்னறணம் இஷட஦ிணம்

஋ல்னரம் ஶ஬டிக்ஷக தரர்க்க தீ஧ங்கறகள் ஬ரய்஡றநந்து திசரசுகள் ஶதரனஶ஬

குண்டுகஷபத் துப்புகறநது ஢ீனக் கடல் ஋ழுந்து

குபே஡ற஦ில் ஶ஡ரய்ந்து குபிக்க ஢ீந்஡றப் ஶதரகறநது

சறங்கத்஡றன் தற்கபில்

சறக்கறக் கற஫றந்஡ ஥ீ ன்கள் ஋நறகஷ஠ ஬ச்சறல் ீ ஡ஷனகள் தநக்க

஬ி஥ரணக் குண்டு ஬ச்சறல் ீ ஬ி஧ல்கள் தநக்க

஬ரணம் இடிந்து ஬ிழுகறநது ஥஧஠த்஡றன் ஬ரஷட஦ில் உனரவும் ப௄ச்சுக்கரற்ஷந வதரசுதத்து வ஬ப்தம் ஡றன்ண சரம்தல் தநக்கறநது எபே கூட்டில் இ஫வு ஢டந்஡ரல் ஊஶ஧ கூடி எப்தரரி ஷ஬க்கும் ஊஶ஧ இ஫஬ரய் ஬ழ்ந்஡ரல் ீ எபே கூடு ஋ன்ண வசய்ப௅ம்? ஬சலக஧ன் ஶ஢ரர்ஶ஬

21


அலள்‌லருகஷமஶள்

-------------------------------------

அலு஥ரரிக்குள்

இபேந்஡ அ஫கற஦ சறஷனகஷப தன ஡டஷ஬கள் ஥ரற்நற ஥ரற்நற ஷ஬த்து

஬ிட்ஶடன். ஦ன்ணல் ஶசஷனகள் சரி஦ரகச் சுபேக்கு ஥ரநரது இபேக்கறன்நண஬ர ஋ணவும் தன ஡டஷ஬கள் தரர்த்து ஬ிட்ஶடன். பூச்வசடிகள், புத்஡க அலு஥ரரி, ஶ஥ஷச ஬ிரிப்பு, ஶசரதர஬ின் ஡ஷன஦ஷ஠கள்.. ஋ன்று எவ்வ஬ரன்ஷநப௅ம் தன஡டஷ஬கள் சரி தரர்த்து ஬ிட்ஶடன். குசறணி஦ினறபேந்து ஬ட்டின் ீ ஋ந்஡ ப௄ஷனக்குச் வசல்லும் ஶதரதும் ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டு஥ரய் அலு஥ரரிச் சறஷனகஷப எபே வசன்ரி஥ீ ற்நர் அ஧க்கற ஷ஬த்஡ரல் ஢ன்நரக இபேக்கும் ஶதரனவும், ஦ன்ணல் ஶசஷன஦ின் சுபேக்குகள் சற்று எழுங்கற்று இபேப்தது ஶதரனவும், புத்஡க அலு஥ரரி஦ில் புத்஡கங்கஷப இன்னும் ஶ஢஧ரக்கற ஬ிடனரம் ஶதரனவும்.. ஶ஡ரன்நறக் வகரண்ஶட இபேந்஡ண. அ஬ள் ஬஧ப்ஶதரகறநரள் ஋ன்த஡றல் ஋ணக்குள் ஥றகுந்஡ த஧த஧ப்தரகஶ஬ இபேந்஡து. 23஬பேடங்கபின் தின் சந்஡றக்கப் ஶதரகறஶநன். ஋ன்ஷணப் ஶதரன ஋ஷட ஶதரட்டிபேப்தரபர? அல்னது அப்ஶதரது ஶதரனஶ஬ அ஫கரக இபேப்தரபர? ஥ணசு கற்தஷண தர஡றப௅ம், ஶகள்஬ிகள் தர஡றப௅஥ரக அ஬பின் ஬஧வுக்கரகக் கரத்஡றபேந்஡து. ஋த்஡ஷண ஡டஷ஬கள் புஷகப்தடங்கள் அனுப்பும் தடி ஶகட்டிபேப்ஶதன். "ம்.. கூம். ஢ரன் ஬பேகறஶநன் தரர்" ஋ன்று வசரல்னறச் வசரல்னறஶ஦ இத்஡ஷண ஬பேடங்கஷப இழுத்து ஬ிட்டரள்.

22


எஶ஧ ஬குப்தில் என்நரகத்஡ரன் தடிக்கத் வ஡ரடங்கறஶணரம். எஶ஧ ஬குப்பு ஋ன்தஷ஡ப௅ம் ஬ிட எஶ஧ ஊர் ஋ன்தது ஋ங்கல௃க்குள் இன்னும் எட்டு஡ஷன ஌ற்தடுத்஡ற஦ிபேந்஡து. ஋ன் ஬ட்டில் ீ

ஶதரன அ஬ள் ஬ட்டில் ீ அ஡ீ஡஥ரண கட்டுப்தரடுகள் இல்ஷன. ஋ணக்கு ஥ரஷனஶ஬ஷபகபில் ஦ரர் ஬ட்டுக்கும் ீ ஶதரய் ஬ிஷப஦ரடு஬஡ற்கு அனு஥஡ற கறஷடப்த஡றல்ஷன. அ஬ள்஡ரன் ஋ன் ஬ட்டுக்கு ீ ஬பே஬ரள். ஏடிப்திடித்து, எபித்துப்திடித்து, வகந்஡றப்திடித்து, கல்லுச்சுண்டி,

வகரக்கரன்வ஬ட்டி, க஧ம் ஬ிஷப஦ரடி.... ஋ங்கள் வதரழுதுகள் சறரிப்பும், கும்஥ரப஥ரகவுஶ஥

கஷ஧ப௅ம். ஋ன் ஡ம்தி ஡ங்ஷக஥ரபேம் ஋஥து ஬ிஷப஦ரட்டுக்கபில் ஬ந்து இஷ஠஬ரர்கள். சறன ச஥஦ங்கபில் சூரி஦கு஥ரரிப௅ம் ஋ங்கல௃டன் இஷ஠ந்து வகரள்஬ரள். ஦ரபேக்கும் வ஡ரி஦ர஡ இ஧கசற஦ங்கல௃ம் ஋ங்கல௃க்குள் இபேக்கும்.

஋ட்டரம் ஬குப்தில் தரடசரஷன஦ில் திரிக்கும் ஶதரது அ஬ள் ஆர்ட்ஸ்க்கும், ஢ரன்

ச஦ன்ஸ்க்கும் ஋ன்று திரிந்து ஬ிட்ஶடரம். இஷடஶ஬ஷப஦ில் ஏடி஬ந்து ஋ன்னுடன் கஷ஡த்து ஬ிட்டுப் ஶதர஬ரள். இஷட஦ிஷடஶ஦ கறபித்஡ட்டு ஬ிஷப஦ரடும் ஶதரது அ஬ள் ஬குப்பும், ஋஥து ஬குப்பும் இஷ஠ந்து ஬ிஷப஦ரடுஶ஬ரம். வ஢ற்ஶதரல் (கூஷடப்தந்து) ஋ன்நரல் வசரல்னஶ஬ ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன. ஶ஢஧ம் ஶதர஬ஶ஡ ஋஥க்குத் வ஡ரி஬஡றல்ஷன. ஥ரஷனஶ஬ஷபகபில் வ஡ரடர்ந்தும் ஋஥து ஬ட்டுக்கு ீ ஬பே஬ரள்.

஢ரன் அ஬ச஧த் ஡றபே஥஠ம் வசய்து வகரண்ட ஶதரதும், ஋ணக்குக் கு஫ந்ஷ஡கள் திநந்஡ ஶதரதும் ஏடி ஬ந்து ஬ி஦ந்து ஬ி஦ந்து தரர்த்஡ரள். ஢ரன் ஶஜர்஥ணிக்குப் புநப்தடும் ஬ஷ஧ அ஬ள் கல்஦ர஠ம் வசய்து வகரள்பஶ஬ இல்ஷன.

சறன ஬பேடங்கபில் அ஬ள் ஡றபே஥஠஥ரகற கணடர வசன்று ஬ிட்ட஡ரக அம்஥ர

஋ழு஡ற஦ிபேந்஡ரள். அங்கறபேந்து ஋ப்தடிஶ஦ர ஋ணது வ஡ரஷனஶதசற இனக்கத்ஷ஡த் ஶ஡டிப்திடித்து அஷ஫த்துக் கஷ஡த்஡ரள். அ஬ல௃க்குக் கு஫ந்ஷ஡கள் திநக்கும் ஬ஷ஧ அடிக்கடி

வ஡ரஷனஶதசற஦ில் உஷ஧஦ரடிஶணரம். கு஫ந்ஷ஡கள் ஬ப஧ ஬ப஧ ஢ரங்கள் ஶதசும்

இஷடவ஬பிப௅ம் ஬பர்ந்஡து. ஆணரலும் எவ்வ஬ரபே ப௃ஷநப௅ம் "஢ரன் உன்ணிடம்

஬பேகறஶநன்" ஋ன்தரள். இன்நற஧வு க஠஬ர் கு஫ந்ஷ஡கல௃டன் ஬஧ப் ஶதரகறநரள். ஥ணசு இன்னும் த஧த஧த்துக் வகரண்ஶட இபேந்஡து.

கத்஡ரிக்கரஷ஦ப௅ம் வ஬ட்டிப் வதரரித்து ஋டுத்ஶ஡ன். இ஧வுச் சரப்தரட்டுக்கு இடி஦ப்தம்

அ஬ித்து, ஶகர஫ற வ஢ஞ்சுஇஷநச்சற஦ில் தி஧ட்டல் கநற, வதரரி஦ல் வ஬ந்஡஦ச் வசர஡ற..., ஋ன்று சஷ஥த்து ப௃டித்ஶ஡ன்.

உள்பிப௅ம், வ஬ங்கர஦ப௃ம், வதரரிந்஡ ஋ண்வ஠ப௅ம்... ஋ன்று கனந்஡ சஷ஥஦ல் ஥஠ம் வ஬பி஦ில் ஶதரய் ஬ிடும் தடி஦ரக ஦ன்ணல்கஷபப௅ம், தல்க஠ிக் க஡ஷ஬ப௅ம் ஡றநந்து ஷ஬த்ஶ஡ன்.

஋ங்கள் தடுக்ஷக஦ஷநஷ஦த்஡ரன் எபே ஬ர஧த்துக்கும் அ஬ர்கல௃க்குக் வகரடுக்க இபேப்த஡ரல் தடுக்ஷக ஬ிரிப்புகஷப ஥ரற்நறஶணன். அந்஡ எபே ஬ர஧த்துக்கும் ஋஥க்குத் ஶ஡ஷ஬஦ரண ஋஥து உடுப்புகஷபப௅ம், ஥ற்ஷந஦ அத்஡ற஦ர஬சற஦ப் வதரபேட்கஷபப௅ம் ஥ற்ஷந஦ சறநற஦ அஷநக்குள் வகரண்டு ஶதரய் ஷ஬த்ஶ஡ன்.

23


இப்தடிஶ஦ வ஡ரட்டுத் வ஡ரட்டு ஶ஬ஷனகள் ஢ீண்டு வகரண்ஶட ஶதர஦ிண. கரல்கள் ஆறு஡ல்

ஶ஡டிண. ஥ணம் ஋ஷ஡஦ர஬து கண்டு திடித்துப் திடித்து ஶ஬ஷன ஡ந்து வகரண்ஶட இபேந்஡து. ஥ரஷன஦ில் வகரநறப்த஡ற்வகண ப௃஡ல்஬ர஧ஶ஥ க஠஬ரின் உ஡஬ிஶ஦ரடு ஡ட்ஷட ஬ஷட

வசய்து ஷ஬த்஡றபேந்ஶ஡ன். அத்ஶ஡ரடு இன்னும் ஌஡ர஬து தனகர஧ங்கள் வசய்து ஷ஬த்஡ரல்

எபே கற஫ஷ஥ப௅ம் சுஷ஬஦ரகப் ஶதரகும் ஋ன்ந ஋ண்஠ம். அ஬பது திள்ஷபகல௃க்வகண சறப்ஸ், வசரக்கறஶபற்ஸ், திஸ்கறட்ஸ் ஋ல்னரம் ஬ரங்கற அடுக்கற ஷ஬த்ஶ஡ன்.

சூரி஦கு஥ரரிப௅ம் கணடர஬ில்஡ரன் இபேக்கறநரபரம். அ஬ஷபப் தற்நறப௅ம் ஢றஷந஦க் ஶகட்க

ஶ஬ண்டும் ஋ண ஢றஷணத்துக் வகரண்ஶடன். இன்னும், ஋ன்ஶணரடு அரி஬ரி஦ினறபேந்து கவதர஡ உ஦ர்஡஧ம் ஬ஷ஧ தடித்஡ தன ஥ர஠஬ிகள் கணடர஬ில்஡ரணரம். ஬ட஥஧ரட்சற இந்து ஥கபிர் கல்லூரி ஥ர஠஬ிகபின் சந்஡றப்பு ஋ன்று வசரல்னறச் சந்஡றப்தரர்கபரம். வ஢ற்ஶதரல் ஬ிஷப஦ரடு஬ரர்கபரம்.

வ஢ற்ஶதரல் ஋ன்நதுஶ஥ ஋ணக்குள் சட்வடன்று எபே ஆஷச அஷன ஶ஥ர஡ற஦து. ஶஜர்஥ணி஦ில்

அஶணக஥ரக ஋ல்னரத் ஡஥ற஫ர்கல௃ம் அங்வகரன்றும் இங்வகரன்று஥ரய் ஡ள்பித் ஡ள்பித்஡ரன் இபேக்கறஶநரம். ஶசர்ந்து ஬பேத஬ர்கபில் எபே஬ஶ஧னும் ஋ன்ஶணரடு தடித்஡஬ர்கபரஶ஦ர, அல்னது ஋ணது ஊ஧஬ர்கபரஶ஦ர இபேப்த஡றல்ஷன. இந்஡ ஢றஷன஦ில் ஬ட஥஧ரட்சற

஥ர஠஬ர்கள் சந்஡றப்பு ஋ன்தஷ஡க் கண஬ில் கூட இங்கு ஢றஷணத்துப் தரர்க்க ப௃டி஬஡றல்ஷன. ஋ங்கர஬து சறறு஬ர் ஬ிஷப஦ரட்டு ஷ஥஡ரணங்கபில் வ஢ற்ஶதரலுக்கரண கூஷடஷ஦ப௅ம்,

தந்ஷ஡ப௅ம் ஶசர்த்துக் கண்டரல் ஶதரதும். தரடசரஷன ஢றஷணவுகள் ஥ண஡றல் ஢ர்த்஡ண஥றட

஢ரனும் எபே சறறுதிள்ஷப ஶதரன ஏடிச் வசன்று தந்ஷ஡ கூஷடக்குள் ஡றபேம்தத் ஡றபேம்த஬ரகப் ஶதரடுஶ஬ன். தடிக்கும் கரனங்கபில் வ஢ற்ஶதரல் ஋ன்நரல் ஋வ்஬பவு ஷதத்஡ற஦஥ரக

இபேந்஡றபேக்கறஶநன்;. ஌஡ர஬வ஡ரபே தரடத்துக்கு ஆசறரி஦ர் ஬஧஬ில்ஷன ஋ன்நரல் ஶதரதும். ஢ரன் தந்துடன் ஷ஥஡ரணத்துக்குச் வசன்று ஬ிடுஶ஬ன்.

அ஬ள் ஬ந்஡ திண கண்டிப்தரக ஋ங்கள் ஬ட்டுக்கு ீ அபேஶக இபேக்கும் சறறு஬ர் ஬ிஷப஦ரட்டு ஷ஥஡ரணத்துக்குப் ஶதரய் அ஬ஶபரடு வ஢ற்ஶதரல் ஬ிஷப஦ரட ஶ஬ண்டும் ஋ணவும் ஢றஷணத்துக் வகரண்ஶடன்.

இப்தடிஶ஦ ஥ணம் ஢றஷணவுகல௃டனும், ஷககள் ஶ஬ஷனகல௃டனும் ஋ன்று 90சது஧ ஥ீ ற்நர் ஬ட்டுக்குள் ீ சுற்நறச் சுற்நற ஏடிக் வகரண்ஶட இபேந்ஶ஡ன். ஋ல்னர஬ற்ஷநப௅ம் ப௃டித்து

஬ிட்ஶடன் ஋ன்நரல் அ஬ள் ஬ந்து ஢றற்கும் எபே ஬ர஧ப௃ம் அ஬ல௃டன் கஷ஡த்து, அ஬ஶபரடு

வ஬பி஦ில் ஶதரய்.. ஋ன்று கூடி஦ ஶ஢஧ங்கஷப அ஬ல௃டஶணஶ஦ கபித்துக் க஫றக்கனரம் ஋ன்ந ஶத஧ரஷச ஋ணக்கு. அ஡ற்கரகஶ஬ எபே ஬ர஧ம் ஶ஬ஷனக்கு ஬ிடுப்பும் ஋டுத்஡றபேந்ஶ஡ன். இ஧வும் ஬ந்஡து. அ஬ல௃ம் ஬ந்஡ரள். திரிந்஡஬ர் கூடிணரல் ஶதசவும் ஶ஬ண்டு஥ர..?

இணம்புரி஦ர஡ ஥கறழ்஬ஷனகபில் ஡றக்கு ப௃க்கரடிஶணரம். கரனங்கல௃ம், குடும்த தர஧ங்கல௃ம் அ஬பிலும் ஢றஷந஦ ஥ரற்நங்கஷப ஌ற்தடுத்஡ற஦ிபேந்஡ண. ஋ன்ஷண ஬ிட அ஡றக குண்டரக இபேந்஡ரள். ஋ன் கற்தஷணக்குள் துபிப௅ம் ஋ட்டர஡ தூ஧த்஡றல் அ஬ள் க஠஬ன். கஶணடி஦

ஸ்ஷ஧லும், ஡஥ற஫ர் ஋ன்ந அஷட஦ரபங்கல௃ம் கனந்து அஶணக஥ரண ஋ல்னர வ஬பி஢ரட்டுத் ஡஥றழ்க் கு஫ந்ஷ஡கள் ஶதரனவும் அ஬பது கு஫ந்ஷ஡கள்

24


கணடர஬ில் இபேந்து வ஬பிக்கறட்டு னண்டணில் இ஧ண்டு ஬ர஧ம், ஸ்வத஦ிணில் எபே ஬ர஧ம்... ஋ன்று ஢றன்று, ஢றன்று ஬ந்஡஡றல் வகரஞ்சம் கஷபத்தும் இபேந்஡ரர்கள். ஆணரலும்

கனகனத்஡ரர்கள். சரப்திட்டு, ஢றஷந஦க் கஷ஡த்து ஢றத்஡றஷ஧க்குச் வசல்ன சர஥஥ரகற ஬ிட்டது. அடுத்஡ ஢ரள் ஆறு஡னரகஶ஬ அ஬ர்கல௃க்கு ஬ிடிந்஡து. கஷ஡ப௅ம், சறரிப்பு஥ரய் இபேந்து ஬ிட்டு ஥஡ற஦ உ஠ஷ஬ ஡஦ரர் வசய்஦த் வ஡ரடங்கறஶணன்.

அ஬ள் ஡ணது சூடஶகஷமத் ஡றநந்து திபரஸ்டிக் ஷதகபரல் சுற்நப்தட்ட இபே வதரி஦

தரர்சல்கஷப வ஬பி஦ில் ஋டுத்஡ரள். ஌ஶ஡ர அன்தபிப்புக் வகரண்டு ஬ந்஡றபேக்கறநரள் ஋ன்ந ஢றஷணப்தில் வ஥னற஡ரண ஆ஬ல் ஋ன்னுள் ஶ஡ரன்நப் தரர்த்துக் வகரண்டு ஢றன்ஶநன்.

ஷதகஷபப் திரித்து இபேததுக்கும் ஶ஥னரண ஬டிஶ஦ர ீ கசட்டுகஷப வ஬பி஦ில் ஋டுத்து ஷ஬த்஡ரள்.

'஋ன்ணது?' ஆ஬ல் ஡தும்தக் ஶகட்ஶடன். "இது இவ்஬பவும் சறத்஡ற, இதுகள் அ஧சற, இதுகள் ஶகரனம், இதுகள் வசல்ன஥டி ஢ீ ஋ணக்கு, இதுகள் ... இதுகள் ..." ஋ன்று வசரல்னறச் வசரல்னற கசட்டுகஷபப் திரித்துப் திரித்து ஷ஬த்஡ரள்.

"஋ன்ண தட஥ர?" "஋ன்ண ஢ீ, பெஶ஧ரப்திஷன இபேந்து வகரண்டு இது கூட உணக்குத் வ஡ரி஦ரஶ஡?" ஋ன்நரள். தின்ணர்஡ரன் ஬ிபங்கற஦து அத்஡ஷணப௅ம் வ஡ரஷனக்கரட்சறத் வ஡ரடர்கள் ஋ன்தது. த஦஠

அலு஬ல்கபரல் கணடர஬ில் ஢றன்ந கஷடசற சறன ஬ர஧ங்கள் அ஬பரல் வ஡ரடர்கஷபப் தரர்க்க ப௃டி஦ரது ஶதரய் ஬ிட்ட஡ரம். ஋ல்னர஬ற்ஷநப௅ம் வ஧க்ஶகரர்ட் தண்஠ிக் வகரண்டு ஬ந்து ஬ிட்டரபரம். னண்டணில் வகரஞ்சத்ஷ஡ப் தரர்த்து ப௃டித்஡ரபரம். ஥றகு஡றஷ஦ இங்கு வ஡ரட஧ப் ஶதரகறநரபரம். ஢ரன் சஷ஥த்து ப௃டித்து ஶ஥ஷச஦ில் சரப்தரடுகஷப ஷ஬த்஡ ஶதரதும் சரி, வ஡ரடர்ந்஡

஢ரட்கபிலும் சரி அ஬ள் கண்கஷபத் துஷடத்தும், ப௄க்ஷக உநறஞ்சறப௅ம் வ஡ரடர்கஶபரடு கனங்கு஬தும், கபிப்தது஥ரய் இபேந்஡ரள். கறஷடக்கும் இஷடவ஬பிகபிலும், சரப்திடும்

ஶதரதும் வ஡ரடர்கபில் ஬பேம் கஷ஡கஷபப௅ம், க஡ரதரத்஡ற஧ங்கஷபப௅ம் தற்நறஶ஦ ஶதசறக் வகரண்டிபேந்஡ரள்.

எபே ஬ர஧ம் ப௃டிந்து அ஬ல௃ம் அ஬ள் குடும்தப௃ம் ஶதரண தின் சூரி஦கு஥ரரிப௅ம்,

கூஷடப்தந்தும் இன்னும் தனவும் ஬஫க்கம் ஶதரனஶ஬ ஢றஷணவுகபரப௅ம், ஢ற஧ரஷசகபரப௅ம் ஋ணக்குள்ஶப ஥ற஡ந்து வகரண்டிபேந்஡ண. சந்஡ற஧஬஡ணர(ஶஜர்஥ணி) 18.7.2008 நன்மஷ:‌஫னஒலச

25


ஞரணம் கஷனந்஡ இ஧வு. சறத்஡ரந்஡ன்

஦ஶசர஡ஷ஧ப௅டணரண கஷடசற஦ி஧஬ில் ஡ற஦ரணத்஡றன் ஆழ்஢றஷன஦ில் ஊநறக்கறடந்஡ புத்஡ஷ஧

அபைத ஢டண ஶ஡஬ஷ஡கள் இழுத்துச்வசன்நண சூ஫வும் ஬ிபேட்சங்கள் ஬பர்ந்஡றபேந்஡ இன்தச் ஶசரஷனப௅ள்

஢கக்கணுக்கள் ஬஫றஶ஦ த௃ஷ஫ந்஡

ஶ஥ரகக்கணிகஷப உண்டு அ஬ர் தசற஦ரநறணரர் திநகு

ஶ஡஬ஷ஡கள் ஦ஶசர஡ஷ஧஦ின் தடுக்ஷக஦ில் அ஬ஷ஧க் கடரசற ஬சற஬ிட்டுப் ீ ஶதர஦ிண

கரஷன ஬ிடிந்தும் ஞரண உநக்கத்஡றனறபேந்து கஷன஦ர஡஬ஷ஧

஡ணது ஡ஷன ஥஦ிர்கபிணரல் ப௄டி

஥ரர்ஶதரடஷ஠த்து ப௃த்஡஥றட்டரள் ஦ஶசர஡ஷ஧ புத்஡ரின் ஞரணம் சற஡றுண்டு

஦ஶசர஡ஷ஧஦ின் கன்ணங்கபில் ப௃த்஡஥றட்ட அ஬ரின் ஞரண வ஬பி஦ில்

ஶ஡஬ஷ஡கபின் அந்஡஧ங்கங்கள் பூத்து ஬ிரிந்஡ண அ஬ர் தடுக்ஷக஦ினறபேந்து இநங்கற ஶ஡஬ஷ஡கபின் உனஷக

ஶ஡டி அஷன஦த் வ஡ரடங்கறணரர்

----------------------------------( ஢ன்நற: ஡பே஠ம்)

பு஡றணம்

(஥ர஡ம் இபேப௃ஷந வ஬பி஬பேம் தத்஡றரிஷக) ஆசறரி஦ர்:இ.ஶக.஧ரஜஶகரதரல். 34,Moffat Road, London.

SW 17.7EZ

26


kuzk;

-----------,g;nghOnjy;yhk; ve;j re;jbAkpy;yhky; tUtJ ,J xd;Wjhd; Ckj;jq;$it>eha;>Me;ij>gpuhe;J ,itnay;yhtw;wpd; fz; kPJ kz;izj;J}tp tpl;L re;jbapy;yhky; te;J tpLfpwJ kuzk; tPl;L Kfl;by; Ke;jpnay;yhk; mk;kh nts;isf;nfhb fl;Lth Ckj;jq;$it te;J $tpdhy; vq;fs; tPl;by; ahUk; ,we;J tpLthu;fshk; tPl;by; mg;nghOJ tajhfp ,Ue;jtu; mk;ka;ahjhd; nts;isf;nfhbiag;ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk; mk;ka;ah nrj;J tpLthNuh vd;w mr;rk; kl;LNk ,Ue;jJ Ckj;jq;$it Me;ij fj;jhky; Mapuk; Mapuk; nrj;j tPLfs; vq;fs; Cupy; ve;j mRkhj;jKkpy;yhky; te;jJ kuzk; cyf mopT>Copf;fhyk;>gpusak; vd;nwy;yhk; nrhy;yp xU tbtk; nfhLf;fpNwhk; kuzj;Jf;F Mdhy; kuzj;Jf;F ,t;tsT rf;jp cz;nld;W kuzNk fhl;ba NghJ kuzj;jpd; Kd;dhy; CikahNdhk;.

,isa mg;Jy;yh`; இயண்டன் (நன்மஷ:‌஫னிதம்) 27


,isajiyKiwNa vOe;JtUf ,isa jiyKiwNa vOe;J tUf ce;jd; ,jaj;jpd; ngUq;fditr; Rke;J tUf cjaj;jpd; tpopk;gpYd; Njrj;jpy; ehis cUthf;Fk; epidTfisr; Rke;J tUf tijfisAk; RikfisAk; fle;J tUf tUq;fhyk; cdnjd;W njspe;J tUf ngUq;fijaha; ,Ue;j gy jilAilj;J ,dpg; ngUikkpFk; jpl;lq;fsha; tphpj;J tUf ciog;nghd;Nw vq;fsJ tho;tpd; cah;r;rp me;j cWjpf;Fg; gykhd njq;fs; Kaw;rp vjph;g;ghYk; ,og;ghYk; milNahk; jsh;r;rp gif vjph;jj ; pl Kide;jjdhy; nfhz;Nlhk; Gul;rp ghrprj;jpd; nfhLikapdhy; nra;jhh; R+l;rp me;jg; ghjfj;ijf; fle;Jk; ehk; epw;Nghk; rhl;rp ePjpiaf; fhf;fntd mikj;Njhk; fl;rp mjid fz;Nghd;w tho;Tjidf; frf;fpg;gpope;J vk; fz;kzpfs; fy;tpiaAk; fUf;fpnahpj;jhh; ngha;Ntlk; Nghl;lgy gpj;jh;fshy; jkpoh; nghwpfspNy rpf;Fz;L FUjp tbj;jhh; IaNfh!jkpod; tho;it mopf;f epidj;J Mw;nwzhf; nfhLikfisr; nra;jtuhy; ,dpAk; ca;Akh vkJtho;f;if cWjpnaLg;gha; ve;j Chpy; eP tho;e;jhYk; czh;e;J vOtha;! nehe;J fz;zPh; tbj;j fzq;fnsy;yhk; nrhe;jq;fNs mOjFuy; Nrhff; Fuyha;! ve;ijah; fhj;jpl;l ,yf;fpar; nrOikAk; kUj;JtKk; nre;jPapy; vhpe;jd jPath; %l;ba jPajdhy; iee;J Jbj;Njhh; ehdpyk; nropf;ftopAiuj;Njhh; ,e;j epiyahy; ,jak; mtpe;J ,we;Jgl;lhh; me;j epiyawpe;J mtyk; jidafw;w ,isajiy KiwNa vOe;J th! khdk; Fyk; fy;tp kfj;jhd J}atho;f;if jhdk; jtg;ngUik jkpopdj;jpd; gz;ghL thdk; mse;J tho;tspj;j vq;fs; nkhop <dk; miltNjh vjph;fhyk; ,jw;fpiyNah? fhdf;Fapy;fs; fhw;wpdpNy jkpopopirj;jhy; thdj;ijf; fpopj;J te;J tuyhwha;g; gjpahNjh! $dy;tpOe;j jkpo; fpstp $d; epkph;j;j Nkhdf; Fuypirapy; Kj;jkpOk; kyuhNjh! Ntiu kwf;Fkh vq;fs; tpOJfs; ,e;j Ntisia kwf;Fkh vq;fs; cwTfs; jhia kwf;Fkh ek; gps;isfs; vq;fs; jkpio kwf;Fkh tUq;fhyr; nry;tq;fs; Ciukwf;Fkh ek; czh;Tfs; md;wpAk; caph;$l;il kwf;Fkh njhg;Gs;nfhbAwTfs; Nghuhbtho;fpd;w Gul;rpkpF jha;ikapd; GJikia kwf;Fkh GjpaNjhh; cwTfs;! 28


ehfhPfk; ek;tho;it eype;jpLkh? md;wpAk; ehisapth; jha;nkhopia eifg;gNuh ,q;Nf! Ntfkha;r; RoYk; tpQ;Qhd Nkw;Fyfpy; tpNtfkha; tpbaYf;fha; eP cioj;jhy; rhFe; jkpo; vd;w thh;j;ij rhFk; vq;fs; re;jjpahy; kPz;Lk; jkpo; jiyepkpUk; NgR cd; gps;isiaj; jkpo; Ngr tpL ehis Nguofha; Gjpa jkpo; cyfk; kyUk; kz;NzhL khdKk; kwj;jkpoh; gz;ghLk; ngz;NzhL ngUikAk; gpwf;fpd;w GJikAk; fz;zhd nkhopNahL fhtpar; nrOikAk; cd;NdhL cah;r;rpngw cWjpAld; vOtha;! gz;NzhL jkpo; vOe;J gyfiyaha; tphpe;J tpz;NzhL Kl;Lfpd;w tPuj;jpd; epiyAzh;j;jp ngz;nzd;Wk; Mnzd;Wk; Nghjkw;w toprikj;J Kd;dpd;W czh;j;Jk; Kidg;NghL vOe;Jth! fhyj;jpd; RtLfisg; gjpthf;fp ehisnahU flikapNy nghJeyq;fs; fUj;jhpj;Jf;nfhs;sl;Lk; Ntfj;jpd; fzq;fis tpNtfj;jpd; jsq;fsha; tphpthf;fpr; Rje;jpuj;ij tpuy; Edpapy; Rkf;fl;Lk; Nghuhbg;ngWfpd;w GJTyfpy; gRiknfhs;Sk; nghwpapaYk; newpapaYk; Gul;rpfisg;gilf;fl;Lk; rPuhd tho;Tngwr; nrq;FUjp thh;j;jthpd; <d;nwLj;j jhatNsh ,d;ndhUtd; fhybapy; Mz;lhz;L fhykha; mbikaha; fplf;fpd;whs; fhz;lh kpUfq;fspd; fhybapy; cd;jq;if fw;gpoe;J Fw;Wapuha; fjwpj;Jbf;fpd;whs; khdkw;w nfhbatuhy; kq;ifah;fs; gyE}wha; khz;lope;J GijFopapy; kuzpj;Jf; fplf;fpd;whh; G+z;nlolh! cd; ,yl;rpaj;jhy; Gul;rpfs; ntbf;fl;Lk; GjpaNjhh; cyfj;jpy; GJikj;jkpo; kyul;Lk;!

vq;Nf Nghfpd;wha; vd;dUik cld;gpwg;Ng nrhe;jq;fspd; fz;zi P u njhl;Lj;Jilg;ghNah! nte;jth; cs;sq;fspy; Ntnuwpe;j vz;zq;fSf;fha; nrhe;jnkd;W ePjhd; Jizf;fuk; ePl;LthNah? ge;jnkd;w ghrnkd;w guk;giuapy; Njhd;wpa vk; njhg;Gs; nfhbAwNt! Jauq;fs; fisa tUf ke;ijfsy;y ehq;fs; kjpg;GkpFe;j kdpjh; vd;W je;ijah; Njrj;jpw;fha; jiykfdha; vOe;JtUf! tho;f;ifnad;gJ tho;tjw;Nf vd;Wzh;tha; tuyhw;wpd; kFlj;jpYd; milahsk; gjpg;gha; MOk;typikAld; midj;jwpTk; ngw;wjdhy; kPsTk; jiyepkph;e;J Nkd;ikfisg; gilj;jpLtha; mth; jUthh; ,th; jUthh; vd;W gythwha; mLj;jth; iffis ek;gp ePAk; thohNj vLj;jnjhU fhhpaj;ij vz;zpj;Jzpe;Jtpl;lhy; ehis gilg;gjpy; ePAnkhU gilg;ghsd; vd;wwptha;

29


fhyj;jpd; iffs; cq;fs; iffsha; ePsl;Lk; flikapy; ,Uk;Gf; fuq;fisj; Njhw;fbf;fl;Lk; Nfhyj;jpy; ckJ iffs; <oj;ijNa tiual;Lk; Fykhdk; gz;ghL NfhGukha; caul;Lk; fiwapyh tuyhw;Wg; Gul;rpfs; kyul;Lk; fhykpJ vq;fSila fhynkd;Nw tphpal;Lk; vOr;rpnfhs; kWkyh;r;rpj; jpl;lq;fSld; GJTyfpy; <onkDk; ehlika ,isajiyKiwNa vOe;Jthuha;!

,isa jiyKiwNa vOe;Jth vq;fs; vjph;fhyk; ekjhf;;fj; Jzpe;Jth goikapd; ngUikNahL epkph;e;Jth ghhpdpNy Gjpa tho;itg; gilf;f th ,sikNa vijAk; nty;Yk; typikahk; ,ij ,jaj;Js; gjpj;Jf; nfhz;lhy; GJikahk; kdpjj;ij thoitf;Fk; Jzpr;ryhy; ,e;j khdpyj;ijg; gilg;Nghk; cq;fs; vopr;rpahy;:

30


து஬ர஧கன்

஢ரங்கள் அ஡றஷ்டம் உள்ப஬ர்கபர?

ப௄ன்று ஥஧க்கம்புகல௃ம் திபரஸ்ரிக் ஬ிரிப்பும்

கறஷடத்஡ரகற ஬ிட்டது

஥ீ பவும் எபே கூடர஧ம் ஡஦ரர். வதர஡றகஷபக் கறபநற ஡ங்குஶ஬ரர் வத஦ஷ஧க் ஶகட்கும் கர஬ற்கர஧ஶண ஆக ஥றஞ்சற

஋ங்கபிடம் ஋ன்ண இபேக்கப் ஶதரகறநது? ஡ண்஠ர்ீ திடித்துக் வகரள்ப எபே திபரஸ்ரிக் குடுஷ஬

திள்ஷபகஶபரடு தடுத்துநங்க இ஧ண்டு தரய்கள்

அலு஥றணி஦ப் தரத்஡ற஧ங்கஶபரடு ஶகரப்ஷதகள் கூடஶ஬ து஠ிப௄ஷடகள்

இஷப஦ திள்ஷப஦ின் ஬஦ிற்றுப் தகு஡ற஦ில் சற஬ப்புக் வகரப்புபங்கள் வ஡ரிகறன்நண

ப௄த்஡ திள்ஷப஦ின் ப௃கவ஥ல்னரம் ஬ங்கற ீ ஬டிகறநது கரய்ந்து ஶதரண ஬ி஫றகஶபரடு

தரர்த்துக் வகரண்டிபேக்கறநரள் ஥ஷண஬ி ஢ரங்கள் அ஡றஷ்டம் உள்ப஬ர்கவபணில் இந்஡க் கூடர஧த்ஷ஡ ஬ிட்டு

஋ங்கள் ஬ட்டுக்குப் ீ ஶதரகக் கூடும். இல்ஷனவ஦ணில்

஋ன் திள்ஷபக்கும்

திள்ஷப஦ின் திள்ஷபக்கும் இதுஶ஬ ப௃துச஥ரகனரம்.

31


஬஦ிற்ஶநரட்டப௃ம் சபிப௅ம்

திள்ஷபகபின் த஧ம்தஷ஧ச் வசரத்஡ரகனரம் வ஬டித்துச் வச஡றனரகறப் ஶதரண

஋ன் கரல்கஷபப௅ம் ஷககஷபப௅ம்

஢ரன் வசரநறந்து வகரண்டிபேக்கனரம் ஋ன் அ஫கரண ஥ஷண஬ி கரல்கள் சூம்தி

ப௄ப்பும் தி஠ிப௅ம் வகரண்ட ப௄஡ரட்டி஦ரகனரம் ஢ரங்கள் அ஡றஷ்டம் உள்ப஬ர்கபர? கண஬ரன்கல௃ம் ஆட்சற஦ரபர்கல௃ம்

ஶகரட்டுடன் ஶகரஷ஬கஷபச் சு஥ந்து வகரண்டு ஡ம் கழுத்துப் தட்டிஷ஦ இறுக்கற஦தடி ஬ிஷ஧ந்து வகரண்டிபேக்கறநரர்கள்.

஋ங்கள் ஬ரழ்ஷ஬ ஋ங்கபிடம் ஡பே஬஡ற்கரக ஢ரங்கள் அ஡றஷ்டம் உள்ப஬ர்கபர

32


jahuhfpwJ!

vOJq;fs;!!

“,yf;fpag;G+f;fs;- II” (<oj;J mkuvOj;jhsh;fspd; fl;Liufspd; njhFjp) ahUk; vOjyhk; fl;Liufs; KOj;jfty;fSld; 4/5 gf;fq;fSf;F Fiwahky;> Gifg;glq;fSld; ,Uj;jy; Ntz;Lk; fl;Liufs; Gjpjha;> vq;Fk; gpuRukhfhky;> vOj;Jfs; njspthfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. flLiufSf;F Mf;fjhuNu nghWg;G fl;Liuahsh;fs; jq;fs; Gifg;glj;Jld; jq;fspd; jfty;fisAk; jUjy; Ntz;Lk; mDg;gNtz;ba Kftup:R.Mahendran 34, Red Riffe Road, Plaistow, London E13 0JX

33


ஈ஫த்஡ில் ஢ாடகமும் ஢ானும்('கலன஦஧சு'ச ார்஠லிங்கம் -----------------------------

ஈ஫த்஡ின் மூத்஡ கலனஞாின் ஢ாடக அனுத஬ங்கலப த஡ி஬ாகி஦ மு஡ல் மு஦ற்

ி இதுச஬ணனாம்.30-03-1889/26

-07-1982 ஬ல஧ ஬ாழ்ந்஡ ஒய௃ அற்பு஡க் கலனஞன் அ஬ர். 1968இலும் 2008இலும் இய௃ த஡ிப்புக்கலபக் கண்டுள்ப இந்நூல் அல஠஬ர்க்கும் தாட நூனாக உள்பது ஋ணில் ஬ி஦ப்தில்லன. இங்கினாந்து ஈ஫஬ர் ஡ில஧க்கலன ஥ன்நம் இ஧ண்டா஬து த஡ிப்லத ஡ந்஡ிய௃ப்தது ஢஥க்சகல்னாம் ஬஧ப்தி஧ ா஡஥ாகும்.கானத்஡ின் த஡ல஬ கய௃஡ி இலப஦ ஡லன முலநக் கலனஞர்களுக்காக ஥ட்டு஥ன்நி அ஧ங்கி஦ல் தாடச஢நில஦ த஦ிலும் ஥ா஠஬ர்க்கும் த஦ன்தாடாக உள்பது. ஬஧னாறு அ஬ல஧ ஥நக்காது.தன கலனஞர்கலப இன்று ஬ல஧ உய௃஬ாக்கித் ஡ந்துள்ப ஈ஫த்து கலன உனகம் ஡ங்கள் முன்தணாடிகலப ஥நக்கா஡ தண்லத சதற்நிய௃க்கிநார்கள்.கலன஦஧சு ஬஫ி ஬ந்஡ 'தாிஸ்டர்'த஦ா ப்,'஡஥ி஫ாள் கூத்஡ல஬'-஡ில஧,஢ாடகக் கலனஞர் .஡ிய௃.஧கு஢ா஡ன் ததான்தநார் இன்று ஬ல஧ ஢ாடக கலனல஦ தத஠ி ஬ய௃கின்நல஥ அ஬ர்கபின் குய௃஢ா஡ர் ஥ீ஡ாண ஬ிசு஬ா மும் ஢ாடக கலன ஥ீ஡ாண ஆர்஬மு஥ின்று ஬ல஧ அ஬ர்கள் த஠ி ச஡ாடர்கிநது ஋ணனாம்.஡ிணக஧ணில் ச஡ாட஧ாக ச஬பி ஬ந்து தின் 1968 இல் நூனாக ச஬பி஬ந்஡஡ிற்கும் ஡ற்ததாது ச஬பி஬ந்஡஡ிற்கும் ஢ிலந஦த஬ ஥ாற்நங்கள் ஢ிகழ்ந்துள்பது.கானச் ச ன஬ில் ஥ணி஡ ஥ணங்கபின்/கல்஬ி ஡ந்஡ அநி஬ி஦ல் ஥ாற்நங்கள் அ஡ிக ஥ாற்நங்கலப ஢஥க்குள் ஡ந்து ச ன்நிய௃க்கிநது. ஢ாடக அனுத஬ ச஬பிப்தாடின் ச஡ாடர்ச் ித஦ இன்று குறும்தடம்/஡ில஧ப்தடம் ஋ண ஬ிாிந்து ஢ிற்கிநது.'தம்தல்' ம்தந்஡ மு஡லி஦ால஧ குய௃஬ாகக் சகாண்ட ஢஥து கலன஦஧சு இன்று ஬ல஧ தத ப்தடு஬஡ற்கு ஥ற்றுச஥ாய௃ கா஧஠ம் ஬ாழ்஬ில் த஢ர்ல஥஦ாகவும், உண்ல஥஦ாகவும் ஬ாழ்ந்஡஡ால் ஡ான் அ஬ல஧ இன்றும் தத ப்தடுகிநார்.஢ாடகக் கலனஞர்களுக்காண முக அந்஡ஸ்து அன்தந இய௃ந்஡ிய௃க்க஬ில்லன ததாலும். ஢ாம் ஡ில஧க்கலனஞர்கலபயும், ின்ணத் ஡ில஧க் கலனஞர்கலபயும் உள்஬ாங்குகின்ந ததாதும் ஢ம் கலனஞர்கலப ஥஡ிப்த஡ில்லன. இது உண்ல஥. ஬ாழ்கின்ந ததாது ஥஡ிக்காது தின் ிலன ல஬ப்தது உகந்஡து அல்ன. '...1901-ஆம் ஆண்டு டி ம்தர் ஥ா஡ம் 31-ந் த஡஡ி஦ன்று அ஡ா஬து இந்஡ நூற்நாண்டின் மு஡ல்஬ய௃டம் கலட ி ஢ாபன்று ஥ாலன இந்து஬ித஢ா஡ தா஬ிணால் ஢ிலநத஬நி஦து.இதுத஬ ஢ான் ஢டித்஡ மு஡ல் ஢ாடகம்.஋ணது தாகம் த஡஬த஡ ன் 66 ஬ய௃டங்கள் க஫ிந்து஬ிட்டண.இதுத஬ இனங்லக஦஧ால்'டி஧ா஥ா'முலந஦ில் ஢டிக்கப்தட்ட மு஡ல் ஢ாடகம் ஋ன்று ஢ிலணக்கிதநன்.'஋ண டாக்டர்.கய௃.அ஫.கு஠த க஧ன் குநிப்திடுகிநார்கள். 34


஦ாழ்ப்தா஠/஥ன஦க/முல்லனத்஡ீவு/புத்஡ப/஡ிய௃தகா஠஥லன/஥ட்டக்கபப்பு/சகாழும்பு-ச஬ள்ப஬த்ல஡சகாட்டாஞ்த லண/஥ன்ணார் ஋ண ஡஥ி஫ர்கள் ஬ாழ்கின்ந தகு஡ிகபில் ஢ாடக மு஦ற் ிகபில் ஈடுதட்டிய௃ந்஡ணர் ஋ண த஡ிவுகபின் மூனம் அநி஦முடிகிநது.யுத்஡ கானம்/அ஧ ி஦ல்/இணப் தா஧தட் ம் இல஬கபிணால் ிங்கப ஢ாடகங்கள் ஬பர்ந்஡ அப஬ிற்கு ஡஥ிழ் ஢ாடகங்கள் ஬பர்ச் ி஦லட஦ா஬ிட்டாலும் ஡ன்ணப஬ில் ஡ணித்த஡ மு஦ன்று ச஬ற்நிகண்டுள்பது.கலன஦஧சு கானத்஡ில் த஥லட ஢ாடக ஬ ணங்கள் இனக்கி஦ப் தா஠ி஦ிதனத஦ அல஥ந்துள்பது.஢ாலு ஬஦஡ில் ஢ாடக ஈடுதாடு சகாண்ட஡ாகக் குநிப்திடுகிநார்.'ச ார்஠லிங்கம் ஢ாடக஥ாடி஦து ஒய௃ புதுல஥஦ல்ன.஢ாடக஥ாடா஡ிய௃ந்஡ால்஡ான் அது ஒய௃ புதுல஥஦ா஦ிய௃ந்஡ிய௃க்கும்.'஋ண ாணா குநிப்திட்டிய௃கிநார். ஢ாடகங்கலப த஥லடத஦று஬து ஬ல஧ அது ஡ய௃கின்ந ி஧஥ங்கள் ஬லி ஡ய௃ம் ச ய்஡ிகள் ஡ான். ஆணாலும் ஧ ிகர்கள் ஡ய௃கின்ந உற் ாகம் கலனஞனுக்கு ஬லி ததாக்கும் ஥ய௃ந்த஡. இங்கு கலன஦஧ ய௃க்கு ஢ண்தர்கள்,஥ல஠஬ி,஧ ிகர்கள் சகாடுத்஡ ஒத்துல஫ப்புத் ஡ான் அ஬஧ால் ஬ப஧ முடிந்஡து ஋ணனாம். ஢ாடகம் ஋ழுத்஡ில்,஬ ண அல஥ப்தில், காட் ிப்ததாக்கில்,தாத்஡ி஧ங்கபின் சதாய௃த்஡ப்தாடு/ஒத்துல஫ப்புக்கள்,இல ச் த ர்ப்தில்/ த஥லட அல஥ப்தில் அ஡ிக க஬ணம்,ஒலி/ஒபி அல஥ப்தின் ஒத்துல஫ப்பு,அ஡ிக ஢ல்ன ஧ ிகர்கலப உள்஬ாங்குகின்ந ச ஦ற்தாடுகள் இன்தணா஧ன்ண திந அனுத஬ங்கலப த஡ிவு ச ய்஡ மு஡ல் ஡஥ிழ் நூல் ஋ணனாம்.அந்஡ணி ஜீ஬ா,தக.ச ல்஬஧ாஜா, ித்஡ி.அ஥஧ ிங்கம்,ச ாக்கன்,ச஥ௌணகுய௃,தானசுகு஥ார்,சு.஬ித்஡ி஦ாணந்஡ன்,'கு஫ந்ல஡' ச த஥ாலன,஌.ாி.சதான்னுத்துல஧,அஸ்஧ப்ப்கான்,சுலைர் ை஥ிட்,தாதனந்஡ி஧ா,஬ி.஬ி.ல஬஧முத்து,஡ா ி ி஦ஸ்,சுந்஡஧லிஙம், ி஬ாணந்஡ன்,தக.஋ம்.஬ா கர்,தஜ.஋ம்.஧ாஜு,தக. ஋ஸ்.தானச் ந்஡ி஧ன், கத஠ திள்லப,'஢஬ாலியூர்'.ச ல்னத்துல஧,'கு஫ந்ல஡' ண்முகலிஙம்,வீ.ாீ.஌.஬ிஸ்஬ா,'அ஧ாலியூர்'஢ா.சுந்஡஧ம்ப்ள் லப,஋ஸ்.சதான்னுத்துல஧, கலனச்ச ல்஬ன்,'புதுல஬.அன்தன்,தக.஌.ஜ஬ாகர்,த஡஬ன்.஦ாழ்ப்தா஠ம்,கந்ல஡஦ா. ிநி.கத஠ ன், ி஡ம்த஧஢ா ஡ன்,஌.஧கு஢ா஡ன்,சஜ஦ ங்கர்,஢ற்கு஠த க஧ன்,'஢ாச் ி஦ார்தகா஦ினடி'஧ாஜன்,஌.ாி.஢ித்஡ி஦கீர்த்஡ி 'கால஧' சுந்஡஧ம்திள்லப,கீர்த்஡ி ததான்ந தனாின் அனுத஬ ச஬பிப்தாடுகலப நூனாக த஡ிவு ச ய்஬஡ன் மூனம் கலன஦஧சு஬ின் கலனப்த஠ிக்கு ஥ர்ப்த஠஥ாக்கிக் சகாள்பமுடியும். ஋ல்னாப ஥க஧ாஜா,தாதுகா தட்டாதித஭கம்,஥தணாக஧ா,஬ா஠ிபு஧ ஬஠ிகம்,ைாீ ந்஡ி஧ா,த஬஡ாப உனகம்,஬ிய௃ம்தி஦ ஬ி஡த஥,த஡த஧ாட்டி ஥கன், ா஧ங஡ா஧ா ததான்ந தன ஢ாடகங்கபில் ஢டித்஡துடன்,தன கலனஞர்கலபயும் உய௃஬ாகியுள்பார்கள்.஢ாடக/஡ில஧க் கலனஞர்.஧கு஢ா஡தண கலன஦஧ ின் கலட ி ஥ா஠ாக்கணாக க஠ிக்கப்தடு஬து சதாய௃த்஡஥ாணத஡.஢ாடகம்/஡ில஧ப்தடம்/குறும்தடம் ஋ண ஡ங்கபானாண தங்கபிப்லத இன்று ஬ல஧ 'தாிஸ்஧ர்.த஦ாத ப்,஧கு஢ா஡ன் ததான்தநா஧ால் ச஡ாட஧முடிகிநது.இ஬ர்கபின் கூட்டு மு஦ற் ி஦ிணால் 'ஈ஫஬ர் ஡ில஧க் கலன ஥ன்நம் ஊடாக 216 தக்கங்கபில் அ஫கி஦ த஡ிப்தாக ச஬பி ஬ந்துள்பது. கலன஦஧சு ஬ாழ்ந்஡ கானத்஡ில் அல்னது அ஡ற்கு முன்ணர் ஡஥ி஫க கலனஞர்கதப இனங்லக ஢ாடக த஥லடகலப அனங்காித்஡ிய௃க்கிநார்கள்.஢வீண ஢ாடக மு஦ற் ிகபால் ஢ாடகங்கள் புதுல஥ த ர்க்கப்தடுள்பது ஡ான் ஋ணினும் கலன஦஧சு ஬ாழ்ந்஡ கானத்து ஢ாடகங்கலபப் ததான இன்று தார்க்க முடி஦஬ில்லனத஦ ஋ன்கிந ஌க்கம் ஋ம் ததான்ந஬ர்களுக்கு உண்டு.

35


஦ாழ்ப்தா஠த்து கி஧ா஥ங்கபாண அாி஦ாலன,஢ா஬ாந்துலந,஢஬ாலி,தால஭யூர்,குய௃஢கர்,அபச஬ட்டி,஬ட஥஧ாட் ி,புத்தூர்,தகாண்டா஬ில் ததான்ந தன இடங்கபில் ஬ாழ்ந்஡ கலனஞர்கபால் ஬஧னாற்று ஢ாடகங்கலபத் ஡ந்துள்பது.இனங்லக ஢ாடக஬஧னாற்றுத் ஡டங்கலப/ச஡ன்ணக-இனங்லக கலனஞர்கபின் ச஡ாடர்புகலப/஢ாடக ஥ன்நங்கபின் த஡ாற்நங்கள்,஬பர்ச் ிகள்/ க கலனஞர்கபின் ஢ட்பு-த஦ிற் ிகள் இன்தணா஧ன்ண திந அனுத஬ங்கபின் ச஡ாகுப்பு ஒய௃ தாட நூனாகவும் ஢஥க்குத் ஡ந்஡ிய௃க்கிநது. இன்று இனங்லக஦ிலும்,புனம்சத஦ர் ஢ாடுகபிலும்,இந்஡ி஦ா஬ிலும் ஢ாடக/அ஧ங்கி஦ல் ார்ந்஡ தாடச஢நிகள்/ த஦ிற் ிப் தட்டலநகள் ஆங்காங்தக ஥ா஠஬ர்கலப/கலனஞர்கலப உள் ஬ாங்கி ஬ய௃கிநது. கூடத஬கலன஦஧சு ஞாதகார்த்஡஥ாக ஬ய௃டா ஬ய௃டம் கலனஞர்கலபக் சகௌ஧஬ித்து ஬ய௃கிநல஡ ச ால்னா஥ல் இய௃க்க முடி஦ாது. ஈ஫த்஡ில் ஢ாடகமும் ஢ானும் ஋னும் 'கலன஦஧சு'க. ச ார்஠லிங்கம் அ஬ர்கபின் இந் நூலின் ஥ீள் த஡ிப்தின் ஊடாக 'ஈ஫஬ர் ஡ில஧க் கலன ஥ன்நம்' ஢஥து கலனஞர்களுக்கு 'ச ால்னா஡ ங்க஡ிகலபச் ச ால்லுக' ஋ண ச ால்லிச் ச ல்஬ல஡ ஊகிக்க முடிகிநது. -

முல்லனஅமு஡ன்.-

36


fhw;Wntsp fhw;Wntsp Vg;uy; 2010 ,jo; ntspte;Js;sJ. nkhj;jk; 48 gf;fq;fspy;; MW tpsk;guq;fis kl;Lk; jhq;fp (%d;W tpsk;guq;fs; Ehy;> rpw;wpjo;> Clfk; gw;wpaJ) ntspahfpAs;s fhw;Wntsp Ratpsk;gukw;w rpw;wpjo;. toikNghyd;wp fhw;Wntsp- ,e;j ntspaPl;by; kpifahd ftpijfshy; epug;gg;glhky; gy mk;rq;fs; nfhz;ljhff; fhzg;gLfpwJ. cjaFkhhp (epyh) gukypq;fj;Jldhd Neh;fhzy;> khw;W ty;yikAila gyh; ,f;fhyj;jpy; gy;Jiw MSik nfhz;lth;fshf ,Ug;gij kPsTk; cWjp nra;fpwJ. ,jopd; nfhs;ssNthL ghh;f;ifapy; - rw;W ePz;l re;jpg;ghf ,Ug;gpDk; - epyh mth;fspd; cWjp> nraYhf;fk; Mfpad gw;wpa njspTgLj;jy; mNdfUf;F epr;rak; cjtf;$baJ. ftpijfspy; tpf;dh ghf;fpaehjdpd; Jspg;ghtdk; jPgr;nry;tdpd; mNjKl;fk;gpfs; mNj gaq;fuk;> kjdpd; kiyfspd; gwj;jy; Nghd;wit fhw;Wntspf;F ngUik Nrh;f;fpd;wd. khJik vOjpa ngz; nghWg;gjw;Fg; gpwe;jts; vDk; ftpij mtuJ xU gf;fg; ghh;it kl;LNk vd;gjpy; rpwpJk; Iakpy;iy. vdpDk; ,e;jg; ngz; jdJ Mjq;fj;ij NtW tpjkhf nrhy;ypapUe;jhy; ed;whf ,Ue;jpUf;Fk;. ,sa mg;Jy;yhtpd; khWfpd;w td;Kiw vDk; fl;Liu> Gyk; ngah; r%fk; mwpe;jpUf;f Ntz;baJk; epr;rak; khw;Wtop fhz Ntz;baJkhd r%f ntspg;ghL. fdtpy; kpjf;Fk; ,sk; jiyKiw tpopg;Gld; nraw;gl Ntz;baJ mikjpahd ,y;tho;Tf;F cjTk;. vq;fpUe;Njh te;jhd; rpWfij nahd;Wk; ,jopy; ,lk;gpbj;jpUf;fpwJ. kw;Wk; lhf;lh; it. fzgjp kw;Wk; ghf;fpaehjd; MfpNahhpd; ,uz;L kpfr; rpwpa nkhop Ma;TfSk; Nrh;f;fg;gl;Ls;sd. ,dp tUk; ,jo;fSk; ,t;thNw gy tplaq;fisj; jhq;fp ntsptuNtz;Lk; vd;gij Fwpg;gpl Ntz;bajpy;iy. rpW ,jo;fs; mt;tg;NghJ Njhd;wp kiwtJ toikahfpa NghjpYk; fhw;Wntsp epidj;j NghJ njhlh;e;J ntspte;Jnfhz;bUg;gJ Nghw;ww;FhpaJ. gpuRu Ntjidia jdpnahUtuhf jhq;Fk; MrphpaUf;F ifnfhLf;f Ntz;baJ vOJNfhy; gpbf;Fk; midtuJk; nghWg;ghFk;. N`kuh[;

37


njhy;fhg;gpau; fhl;Lk; gz;ilj; jkpou; tho;f;if newp - EzhtpY}u;; fh. tprauj;jpdk; njhy;fhg;gpak;

vd;Dk; E}iy „xy;fhg; ngUk; Gfo;j; njhy;fhg;gpad;‟ vdg; Nghw;wg;gLgtUk; jp.K. (jpUts;StUf;F Kd;) Iahapuk; (5000) Mz;LfSf;F Kd; tho;e;jtUkhd njhy;fhg;gpadhu; ,t;tupa ,yf;fpa ,yf;fz E}iyg; ghbaUspdhu;. ,e;E}y; njhd;ik> nrOik> tsk;> nrg;gk;> tdg;G> ehfupfk;> ngUepiy Nghd;wtw;Wld; Njhd;wpf; fhyj;jhy; goik tha;e;j Xu; capu; E}yha; ek; kj;jpapy; cyh tUfpd;wJ. ,e;E}iy ahj;j njhy;fhg;gpadhu; jiyr; rq;f ,WjpapYk; ,ilr; rq;fj; njhlf;fj;jpYk; tho;e;jtUkhthu;. “,ilr; rq;fj;jhUf;Fk; filr; rq;fj;jhUf;Fk; E}yhapw;W njhy;fhg;gpak;” vd;gJ ef;fPudhupd; $w;whFk;. “njhy;fhg;gpak; gz;ilj; jkpou;fspd; njhd;ikiaAk;> ehfupfr; rpwg;igAk; tpsf;Fk; gok; ngUE}y;” vd;W lhf;lu; K. tujuhrdhu; $wpAs;shu;. njhy;fhg;gpadhu; xU fhg;gpaf;Fbapy; Njhd;wpatnud;Wk;> mtu; ,aw; ngau; njhy;fhg;gpau; vdTk; rhd;Nwhu; $Wtu;. NtW rpyu; ,tupd; ,aw;ngau; „jpuzJ}khf;fpdp‟ vdTk;> „rkjf;fpdpahupd; Gjy;tu;‟ vdTk; $Wtu;. FWKdp mfj;jpadhupd; gd;dpU khzhf;fu;fSs; Kjy; khztd; njhy;fhg;gpadhu; vdTk; xU $w;Wz;L. ,d;Dk;> ,tu; guRuhkupd; cld; gpwe;jtnud;Wk; xU fijAKz;L.

njhy;fhg;gpaj;ij vOj;jjpfhuk;> nrhy;yjpfhuk;> nghUsjpfhuk; vd %d;W ngUk; mjpfhuq;fshf tFf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU mjpfhuj;jpYk; xd;gJ xd;gJ ,ay;fshf xUkpj;J 27 ,ay;fs; cs;sd. vOj;jjpfhuj;jpy; 483 #j;jpuq;fSk;> nrhy;yjpfhuj;jpy; 463 #j;jpuq;fSk;> nghUsjpfhuj;jpy; 656 #j;jpuq;fSkhf xUkpj;J 1>602 #j;jpuq;fs; njhy;fhg;gpaj;jpy; cs;sd. Mdhy;> ,e;E}w; #j;jpuq;fs; 1>595 vd ,sk;G+uzUk;> 1>611 vd er;rpdhu;f;fpdpaUk; tFj;J ciunaOjpAs;sdu;. ,sk;G+uzu;> Nguhrpupau;> Nrdhtiuau;> fy;yhlu;> er;rpdhu;f;fpdpau;> nja;tr;rpiyahu; MfpNahUk; ,d;Dk; gyUk; njhy;fhg;gpa E}Yf;F ciu vOjpAs;sdu;. ,tw;Ws; ,sk;G+uzu; ciu xd;Nw fhyj;jhy; Kw;gl;lJk;> Kw;whff; fpilg;gJk; MFk;. ,dp Nkw;fhl;ba tplak; njhlu;gpy; njhy;fhg;gpau; $Wk; nra;jpfisAk; fhz;Nghk;.

38


jkpo;ehl;L vy;iy tlf;Nf jpUNtq;fl kiyAk;> njw;Nf FkupahWk;> fpof;F Nkw;Fj; jpirfspy; flyhfTk; mike;j vy;iyg; gug;Ng Mrpupau; njhy;fhg;gpau; fhyj;Jj; jkpo;ehL vd;wiog;gu;. Mdhy;> njhy;fhg;gpaj;jpw;Fr; rpwg;Gg; ghapuk; toq;fpa gdk;ghudhu; fly; vy;iyfisf; Fwpf;ftpy;iy. mtu; ghapuk; ,t;thW njhlq;Ffpd;wJ. “tlNtq;fle; njd;Fkup Mapilj; jkpo;$Wk; ey;Yyfj;J .. ..|| gdk;ghudhupd; ghapuj;jpy; xU rpwg;G mk;rk; mike;jpUg;gij ehk; fhzyhk;. ,q;Nf Mrpupau; xU tplaj;ij - mjhtJ fpof;F> Nkw;Fj; jpirfspy; fly; vy;iyahf mike;Js;snjd;gijr; nrhy;yhkw; nrhy;ypg; Nghfpd;whu;. tlf;Nf ePz;l njhlu; Ntq;fl kiy. njw;Nf gha;e;NjhLk; FkupahW. ,J fly; tiu nrd;W rq;fkpf;Fk;. vdNt> fly; vy;iyiaf; $whkw; $wpAs;shu;. ,d;Dk;> Ntq;fl kiyf;Fk;> FkupahWf;Fk; ,ilg;gl;l epyg;gug;G vd;W Fwpg;gpLtJ fpof;F> Nkw;Fj; jpirfspy; fly; vy;iytiu cs;s epyg;gug;Ng jkpo; $Wk; ey;YyfkhFk; vd;gJ Njhd;wh epw;Fk;.

VO jpizfs; ek; gz;ilj; jkpou; ,aw;ifNahL ,ize;J> gpize;J> xd;wwf; fye;J> kfpo;e;J> ,d;Gw;W tho;e;J te;jdu;. NkYk; epyk; gw;wpf; $Wifapy;> jpUkhy; fhf;Fk; fhlhfpa Ky;iy ,lKk;> KUfNts; fhf;Fk; kiyahfpa FwpQ;rp ,lKk;> ,e;jpud; fhf;Fk; tayhfpa kUjk; ,lKk;> tUzd; fhf;Fk; ngU kzyhd nea;jy; ,lKk>; KiwNa Ky;iy> FwpQ;rp> kUjk;> nea;jy; vd;W Kd;Ndhu;fshy; nkhopag;gl;l ngau;fs; vdj; njhy;fhg;gpar; #j;jpuk; $Wfpd;wJ. ~~ khNahd; Nka fhLiw cyfKk; NrNahd; Nka iktiu cyfKk; Nte;jd; Nka jPk;Gdy; cyfKk; tUzd; Nka ngUkzy; cyfKk; Ky;iy FwpQ;rp kUjk; nea;jnydr; nrhy;ypa Kiwahw; nrhy;yTk; gLNk. ||- (nghUs;. 05)

39


njhy;fhg;gpau; fhyj;jpw;F Kd; Ky;iy> FwpQ;rp> kUjk;> nea;jy; Mfpa ehy;tif epyq;fs; ,Ue;Js;sik njspthfpd;wJ. Mdhy; fhyg;Nghf;fpy; Ky;iyAk;> FwpQ;rpAk; KiwKiw jpupe;J> ey;ypay;G ,oe;J> ntk;ikahy; tsik Fd;wpg; NghAs;s epyj;ijg; ‘ghiy’ vdg; ngaupl;ldu;. ,jd; gpd;jhd; ehy;tif epyq;fs;> Itif epyq;fshfTk;> Ie;jpizfshfTk; ngau; ngw;wd. ghiy gpwe;j fijiar; rpyg;gjpfhuk; ,t;thW $Wfpd;wJ. “ Ky;iyAk;> FwpQ;rpAk;> Kiwikapd; jpupe;J ey; ,ay;G ,oe;J> eLq;F Jau; cWj;Jg;> ghiy vd;gJ Xu; gbtk; nfhs;Sk;. ”- (fhLfhz; fhij. 64 – 66)

gz;ilj;

jkpou; tho;tpaiy mfk;> Gwk; vd tFj;J ,aw;if top epd;W tho;e;J fhl;bAs;sdu;. Gwk; Gwtho;tpaNyhL ,ize;j Mz;ik> tPuk; gw;wp vLj;Jf; $Wk;. mfk; mftho;thd ,d;g czu;TfNshL ,ize;j ,y;tho;T gw;wp tpgupf;Fk;. NkYk; ,ij xUjiyf; fhkk; vdTk;> md;Gilf; fhkk; vdTk;> nghUe;jhf; fhkk; vdTk; %d;W gFjpfshf;fp mtw;iw KiwNa iff;fpis vdTk;> md;gpd; Ie;jpiz vdTk;> ngUe;jpiz vdTk;> xUkpj;J VO jpizfis Md;Nwhu; vLj;Jf; fhl;bAs;sdu;. ,ijj; njhy;fhg;gpau; #j;jpuj;jpy; ,t;tz;zk; mikj;Js;shu;. “ iff;fpis Kjyhg; ngUe;jpiz ,Wtha; Kw;glf; fpse;j vOjpiz vd;g.” - (nghUs;. 01)

md;gpd; Ie;jpiz

Ky;iyj;jpiz> FwpQ;rpj;jpiz> ghiyj;jpiz> kUjj;jpiz> nea;jy;jpiz Mfpatw;iw md;Gilf; fhkk; vd;Wk; md;gpd; Ie;jpiz vd;Wk; $Wtu;. ,jpy; FwpQ;rpapy; Gzu;jYk;> Ky;iyapy; ,Uj;jYk;> ghiyapy; gpupjYk;> kUjj;jpy; ClYk;> nea;jypy; ,uq;fYk; Nghd;w nra;jpfisj; njhy;fhg;gpak; ,t;thW $Wk;. Ie;jpizfSf;Fk; epyk; mike;Js;sik fhz;f. ,Uj;jy; - jiykfd; tUk;tiuAk; Mw;wpapUj;jy;. ,uq;fy; - Mw;whik. ~~ Gzu;jy; gpupjy; ,Uj;jy; ,uq;fy; Cly; mtw;wpd; epkpj;jk; vd;wpit NjUq; fhiyj; jpizf;Fupg; nghUNs.” (nghUs; 16 )

iff;fpis iff;fpis vd;gJ xU jiyf; fhkk;. (if – gf;fk;> fpis – cwT) .,ij xt;thf; fhkk; vd;Wk; $Wtu;. iff;fpis Gzuh epfo;r;rpahFk;. iff;fpisf;F epyk; xJf;fg;gltpy;iy.

ngUe;jpiz ngUe;jpiz vd;gJ xUtDk; xUj;jpAk; xUtu;f;nfhUtu; md;gpd;wpf; $b thOk; KiwahFk;. ,ijg; nghUe;jhf; fhkk; vd;Wk; $Wtu;. ngUe;jpiz Gzu;e;j gpd;dhd epfo;r;rpahFk;. ngUe;jpizf;Fk; epyk; xJf;fg;gltpy;iy.

fsnthOf;fk; G+kpg; ge;jhfpa cyfk;

gilf;fg;gl;ljd; Nehf;fk; mq;F thOk; midj;J capupdq;fspd; ,d;gk; fUjpNaahk;. kdpjd; ,d;gKw;W tho;e;jhy; cyfNk ,d;g kakhfp tpLk;. mtdpd;Nwy; cyfk; fhLjhd;. kdpj tho;Tjhd; cyfkhfpd;wJ.

40


,d;gk;> nghUs;> mwk; vd;W $wg;gl;l md;Gldpize;j Ie;jpizapy; (iff;fpis> ngUe;jpiz ePq;fpa Ie;jpizahd FwpQ;rp> Ky;iy> ghiy> kUjk;> nea;jy;) epfOk; fhkf; $l;lkhdJ vl;L tif kzj;Js; mike;j ahopidAila fhe;jpUtuJ $l;lj;ij xj;jJ NghyhFk; vd;W fsnthOf;fj;ijg; gw;wpj; njhy;fhg;gpau; #j;jpuk; mikj;Js;shu;. ~~,d;gKk; nghUSk; mwDk; vd;whq;F md;nghL Gzu;e;j Ie;jpiz kUq;fpd; fhkf; $l;lq; fhZq; fhiy kiwNahu; Njvj;J kd;wy; vl;lDs; Jiwaik ey;ahoj; JizikNahu; ,ay;Ng ||- (nghUs;. 89) kzk; vl;lhtd: (1) mRuk;> (2) ,uhf;fjk;> (3) igrhrk;> (4) fhe;jpUtk;> (5) gpukk;> (6) gpurhgj;jpak;. (7) Muplk;> (8) nja;tk; Mfpadthk;. ,tw;Ws; mRuk;> ,uhf;fjk;> igrhrk; Mfpa %d;Wk; iff;fpisiar; rhUk; vd;W #j;jpuk; $Wk;. ~~ Kd;ida %d;Wk; iff;fpisf; Fwpg;Ng. || - (nghUs;. 102) ,d;Dk;> Nkw;fhl;ba vz;tif kzj;Js; gpukk;> gpurhgj;jpak;> ngUe;jpiziar; rhUk; vd;W njhy;fhg;gpak; $Wk;. ~~ gpd;du; ehd;Fk; ngUe;jpiz ngWNk. || - (nghUs;. 103)

Muplk;>

nja;tk;

Mfpa

ehd;Fk;

vz;tif kzj;Js; vQ;rpa fhe;jpUtk; Ie;jpizf;Fupajhk;. Ie;jpizNahL nghUe;jp tUk; ahNohu; $l;lk;> rpwg;Gw;w Itif epyj;ijAk; ngw;wjdhy;> ahNohu; $l;lk; Ie;njdg;gLkhk;. epyKk;> fhyKk; Kjy; vdf; $wg;gl;Ls;sJ. Itiff; $l;lkhtd:- fsT> fw;G> cld; Nghf;F> ,w;fpoj;jp> fhkf;fpoj;jp/ fhjw;guj;ij vd;gdthk;. “KjyhF Gzu;ej ; ahNohu; Nkd jtyUQ; rpwg;gpd; Ie;epyk; ngWNk.” - (nghUs;. 104 ) ,t;tz;zk; vz;tif kzj;ijAk; VO jpizfSf;Fk; tFf;fg;gl;lik fhz;f.

fsnthOf;ff; fhytiu fsnthOf;fj;jpy; <Lgl;Ls;s nghOJ jiytd; jiytpia tpl;Lg; gpupe;jpUf;Fk; tof;fk; ,y;iy. fsTf; fhjy; nja;tPfkhdJ. mt;tz;zNk md;iwa fhjyu;fs; fUj;njhUkpj;Jr; nraw;gl;ldu;. ,Ue;Jk;> jiytd; jiytpaupilNa Njhd;wpa fstpd; fhytiuia ,uz;L khjk;jhd; epfOnkd;W ,iwadhu; fstpaypy; tiuaiw tFf;fg;gl;Ls;sJ. ~~ fstpDs; jtpu;rr ; p tiutpd; ePl;lk; jpq;fs; ,uz;bd; mfnkd nkhopg. || - (E}w;gh. 32) jiytd; jiytpaupilNa xU jtWk; ele;Njwptplf; $lhnjd;w Nguthf; nfhz;l goe;jkpowpQu; ,t;thwhd tiuaiwia tFj;Js;sik Nghw;ww;FupajhFk;.

fw;nghOf;f newp jiytd; jiytpau; fsnthOf;fk; ntspg;gLjYk;> jkupd; %yk; jpUkzk; nra;J nfhs;SjYk; vd;W $wg;gl;l ,itKjyhfpa ,aw;if newpapy; kfpo;jYk;> Gyj;jYk;> ClYk;> Cly; jPu;j;jYk;> gpupjYk; vd;W nrhy;yg;gl;ltw;Wld; $btUtJ fw;G vd;W $wg;gLk;. ~~ kiwntspg; gLjYk; jkupw; ngWjYk; ,itKj yhfpa tpandwp jpupahJ kypTk; GytpAk; ClYk; czu;Tk; gpupnthL Gzu;e;jJ fw;ngdg; gLNk. || - (nghUs;. 488)

41


mk;gYk; myUk; jiytd; jiytpau; fsnthOf;fj;jpy; <Lgl;bUf;Fk; nghOJ fsT ntspg;gLjYKz;L. ,J ~mk;gy;|> ~myu;| vd ,Utifahy; ntspg;gLk;. mk;gy; vd;gJ nrhy; epfoh Kfpo;epiyg; guthf; fsthFk;. myu; vd;gJ nrhy; epfo;jyhd gutpa fsthFk;. ,t;tpuz;bw;Fk; jiytNd nghWg;ghthd; vd;W $Wk; njhy;fhg;gpak;. jiytp ,tw;wpw;Fg; nghWg;ghfhs; vd;wthW. “mk;gYk; myUk; fsTntspg; gLj;jypd; mq;fjd; Kjy;td; fpot dhthd;.|| - (nghUs;. 137) fsnthOf;fk;> fw;nghOf;fk; Mfpa ,uz;bYk; jiytd; jiytp <Lgl;bUf;Fk; nghOJ myu; (gop) J} w;Wjy; epfo;tJz;lhk;. jiytd; jiytpia tpl;Lg; gpupe;J> guj;ijia ehbr; nrd;W> mtSld; Nru;e;J Mly;> ghly; epfo;jj ; p> Mw;wpYk;> Fsj;jpYk; ePuhb kfpo;jYk;> myu; gutYf;Ff; fhuzkhk “fsTq; fw;Gk; myu;tiu tpd;Nw.” - (nghUs;. 160) “fpoNthd; tpisahl; lhq;Fk; mw;Nw.” - (nghUs;. 162)

fw;Gk; fuzKk; fuzk; vd;gJ rlq;nfhL $ba kzepfo;T. rlq;NfhL $bf; nfhs;Sjw;Fupa kugpidAila jiytd;> nfhs;Sjw;Fupa kugpidAila jiytpiaf; nfhLj;jw;Fupa jiytpapd; jku; kzQ;nra;J nfhLf;Fk; Kiwiaf; fw;ngd;W rpwg;gpj;Jf; $Wtu;. ,J nfhz;L nfhLf;Fk; Kiwahk;. fw;G> fuzk;> fpotd;> fpoj;jp> nfhsw;Fup kugpdu;> nfhilf;Fup kugpdu;> nfhz;L> nfhLj;J vd;gd epuy; gLj;jpf; fw;nghL nghUe;jpa kztpohtpidf; fhz;f. “fw;ngdg; gLtJ fuznkhL Gzuf; nfhsw;Fup kugpw; fpotd; fpoj;jpiaf; nfhilf;Fup kugpNdhu; nfhLg;gf; nfhs;tJNt. ||- (nghUs;. 140) jiytpAk; jiytDk; md;gpdhw;$b xd;Wgl;Lr; Nru;e;J nrd;w nghOJk;> nfhLj;jw;Fupa jiytpapd; jku; ,y;yhjtplj;Jk;> rlq;NfhL$ba kzepfo;T fuzj;jpd; rpwg;G $wg;gl;lik fhz;f. Gzu;e;Jld; Nghfpa fhiy ahd. ||

-

eilngWjYk;

cz;lhk;.

(nghUs; 141)

ehy;tif tFg;gpduhd me;jzu;> muru;> tzpfu;> Ntshsu; Mfpatu;fspilNa nfhz;L> nfhLj;J> kztpid epfo;e;j fhynkhd;W md;W ,Ue;jJ. mjd;gpd; NkNyhu; vd;W nrhy;yf;$ba me;jzu;> muru;> tzpfu; Mfpa %tif tFg;ghupilNa nfhz;L> nfhLj;J> kztpid epfo;e;jJ. ~~ NkNyhu; %tu;fF ; k; Gzu;j;j fuzk; fPNohu;f;F Mfpa fhyKk; cz;Nl. ||

- (nghUs;. 142)

njhy;fhg;gpau; fhyj;Jf;F Kd;du; me;jzu;> muru;> tzpfu;> Ntshsu; Mfpa ehy;tFg;ghupilapy; nfhz;L> nfhLj;J> kztpid epfo;e;jnjd;gJk;> njhy;fhg;gpau; fhyj;jpy; me;jzu;> muru;> tzpfu; Mfpa % tFg;ghupilapy; nfhz;L> nfhLj;J> kztpid epfo;e;jnjd;gJk;> Ntshsu; jkf;Fs; khj;jpuk; kztpid epfo;jj ; pdnud;gJk; Gydhfpd;wJ. ,d;W ,k;Kiwfs; ahTk; mUfp kiwe;Jtpl> ehy;tFg;gpdUk; jj;jkf;Fs; nfhz;L> nfhLj;J> kztpid fhz;fpd;wdu;.

ehy;tFg;gpd kf;fs; ,d;Dk;> ek; gz;ilj; jkpo; Md;Nwhu; jk;,d kf;fs; midtiuAk; me;jzu;> muru;> tzpfu;> Ntshsu; Mfpa ehd;F tFg;gpdupy; mlf;fp> muru;fspYk; ghu;f;f me;jzu;f;F Kjyplk; mspj;J> ,uz;lhkplj;jpy; muriu mku;j;jp> %d;whk; ehd;fhk; ,lq;fspy; KiwNa tzpfu;> Ntshsu; Mfpatu;fis epWj;jp> murd; ifapy; nrq;Nfhy; nfhLj;J> kf;fis khz;Gld; thoitf;Fk; Kiwapid mikj;jik fhz;f. NkYk;> ,d;W ek; kj;jpapy; jhz;ltkhLk; rhjpg; gpuptpidAk;> rPjdf; nfhLikAk; njhy;fhg;gpau; fhyj;jpy; ,Uf;ftpy;iy vd;gJk; njspthfpd;wJ. ehk; njhy;fhg;gpau; topapy; epw;fpd;Nwhkh? vd;gJ tpilaw;w xU Nfs;tp. 42


Iau; ahj;j fuzk; jiytd; jiytpiaf; fz;L> fhjy; nfhz;L> rpyehl; gofp> gy ehs; kiwe;njhOfp> gpd; ehdwpNad; vd;W ngha; $WjYk;> Fw;wg;gl xOFjYk; kf;fs; tho;tpy; kq;fh tLf;fisj; je;J tho;f;if Kiwfisr; rPuopj;J tpLfpd;wd. jiytd; jiytpaupilNa ngha;Ak;> tOTk; Njhd;wpa gpd;du; Md;NwhUk;> rhd;NwhUk; rlq;Ffis tFj;J> tiuaiwfis mikj;jdu;. ~~ ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpa gpd;du; Iau; ahj;jdu; fuzk; vd;g. || - (nghUs;. 143) ~ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpa gpd;du;‟ vd;W tUk; $w;why;> ngha;Ak; tOTk; Njhd;whf; fhynkhd;wpUe;jik Gydhfpd;wJ. mf;fhyk; njhy;fhg;gpau; fhyj;Jf;F Kw;gl;lnjd;gJk; njspthfpd;wJ. ngha;ahtJ nra;jjid kWj;;J epw;wy;. tOthtJ nra;jij mjd; fz; epy;yhJ jtwp xOFjy;. fuzj;njhL nraw;gbd; ngha;Ak;> tOTk; epfohthk;. ,t;tz;zk; fuzk; Ntz;Ltjhapw;W. ,d;Wk; fuzj;njhL $ba jpUkzk; elhj;Jfpd;Nwhk;.

fstpw; $w;W epfo;j;jw;FupNahu;

ghu;g;ghd;> ghq;fd;> Njhop> nrtpyp> jiytd;> jiytp Mfpa epfo;jj ; w;FupNahuhtu; vd;W $Wk; #j;jpuk; ,J. ~~ ghu;g;ghd; ghq;fd; Njhop nrtpyp rPuj ; j ; F rpwg;gpw; fpotd; fpoj;jpnahL mstpad; kugpd; mWtif NahUk; fstpaw; fpstpf; Fupau; vd;g. || - (nghUs;. 490)

mWtifNahUk;

fstpw;

$w;W

fw;gpw; $w;W epfo;j;jw;FupNahu; ghzd;> $j;jd;> tpwyp> guj;ij> mwptu;> fz;Nlhu; Mfpa mWtUld; rpwg;gpidAila ghu;g;ghd;> ghq;fd; Njhop> nrtpyp> fpotd;> fpoj;jp Mfpa mWtiuAk; Nru;j;Jg; gd;dpUtUk; fw;gpw; $w;W epfo;j;jw;F cupNahuhthu;. ~~ ghzd; $j;jd; tpwyp guj;ij ahzQ; rhd;w mwptu; fz;Nlhu; NgZjF rpwg;gpy; ghu;g;ghd; Kjyh Kd;Dwf; fpse;j mWtnuhL njhif,j; njhd;ndL kugpw; fw;gpw; Fupau;. || - (nghUs; 491)

jiytdpd; Cu;jpfs; jiytd; jiytpau; fhjy; tiyapw; rpf;Fz;ldu;. jiytd; jiytpia ehbr; nry;tJ tof;fk;. Nju;> ahid> Fjpiu Kjypatw;wpYk;> gpwtw;wpYk; jiytd; tpiue;J nrd;W jiytpiaf; $LjYk; cz;nld;W #j;jpuk; mikj;jtu; njhy;fhg;gpadhu;. “NjUk; ahidAk; FjpiuAk; gpwTk; Cu;e;jdu; ,aq;fYk; cupau; vd;g.” - (nghUs; 209) jiytd; xUtdplk; NjUk;> ahidAk;> FjpiuAk; gpw Cu;jpfSk; cz;nld;gJ mtdpd; rpwe;j nghUshjhu epiyia ekf;F vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. ,d;Dk; mtd; ehl;Lr; nropg;Gk; mt;tz;zk; mike;Js;sikAk; Gydhfpd;wJ.

43


,JfhWk; njhy;fhg;gpaj;jpd; nghUsjpfhuj;jpypUe;J jkpo; ehl;bd; vy;iy> VO jpizfs;> fsnthOf;fk;> fsnthOf;ff; fhytiu> fw;nghOf;f newp> mk;gYk; myUk;> fw;Gk; fuzKk;> ehy;tFg;gpd kf;fs;> Iau; ahj;j fuzk;> fstpw; $w;W epfo;jw;FupNahu;> fw;gpw; $w;W epfo;jw;FupNahu;> jiytdpd; Cu;jpfs; Mfpait gw;wp tpupTgLj;jpg; ghu;j;Njhk;. ,d;Dk;> Ie;jpizapy; mtutu; Itif epyj;jpw;Nfw;w xj;j fhk czu;T> vOr;rp> nefpo;r;rp Mfpatw;NwhL xd;wwf; fye;J> ,ize;J> gpize;J ,aw;ifAld; tho;f;if elhj;jpa gz;ilj; jkpoupd; gz;gpid njhy;fhg;gpau; njhFj;Jf; fhl;ba #j;jpuq;fs; ahTk; Vohapuk; (7000) Mz;Lfshf typik ngw;W ,e;ehspYk; capUld; cyh tUfpd;wij epide;J md;dhupd; topj;Njhd;wyhfpa ehk; mtu; je;Js;s nra;jpfs; midj;ijAk; fl;bf; fhj;Jg; Ngzp mLj;j re;jjpapdUf;F tpl;Lg; NghtJ ek;kidtupd; flikahFk;. __________

__________

__________

44


2010 Vg;gpuypy; ntspahd fhw;Wntsp rQ;rpifapy; 24tJ gf;fj;jpy; khJik mth;fs; vOjpa 'ngz; nghWg;gjw;Fg; gpwe;jts;" vd;Dk; ftpijia mtUila fUj;ih nfhQrKk; khw;whky; vdJ ghzpf;F khw;wp vOjpg;ghh;j;Njd;

me;j Neuj;jpy; eP ePahf ,Uf;ftpy;iy! cdf;Fs; nrd;wpUe;j kJthy; eP ePahf ,Uf;ftpy;iy! – mjdhy; ehd; ehdhf cdf;Fj; njhpatpy;iy! fhjy; frpfpd;w Neuq;fspy; ehk; ,UtUk; curpf;nfhs;tijNa Mde;jkhf urpf;fpd;w ehd; mg;Nghija cd; fhkg;grpf;F cld;gl kWj;jhYk; - cdJ tplhg;gpbahd Nghuhl;lj;ij vd;dhy; nty;yKbatpy;iy! Mdhy; cdf;F xd;W njhpAkh? me;j Neuj;jpy; ePp xU kuf;fl;ilAld;jhd; ky;Yf;fl;bf;nfhz;bUe;jha; vd;W! Mk; me;j Neuj;jpy; xU kuf;fl;ilf;F Nriy fl;bapUe;jhYk; mJ cdf;Fngz;zhfj;jhd; njhpe;jpUf;Fk;!

eP re;Njhrg;gl;Lf;nfhz;bUe;j me;j Ntisapy; ehd; kuz Ntjidia mDgtpj;Njd;! toikahd fhjypd;NghJ cd;idf; fl;baizj;J Kj;jkpLk; vdf;F md;W cd; %r;Rf;fhw;wpd; kJneb vdf;Ff; Fkl;bf;nfhz;L te;jJ! ,d;gk; fpilf;fpd;w Neuq;fspy; midj;ijAk; kw;JtpLfpd;w vdf;F md;W kl;Lk; mk;khtpd; Kfk; epoyhbaJ! mk;kh! ,ijj;jhdh ngz; nghWg;gjw;Fg; gpwe;jts; vd;wha;? ehDk; vd; clypd; filrpr; nrhl;L gyk; ,Uf;Fk;tiu nghWj;Njd;! cdJ grp jPh;e;J eP kdpjdhdgpd;G vd; Kfk; ghh;j;J 'grpf;Fjh?" vd;wha;! kdjpd; typiaf; fhl;bf;nfhs;hky; 'clnyy;yhk; typf;fpd;wJ" vd;Nwd;! ve;jg; gjl;lKk; ,y;yhky;

45


']hhplh nry;yk; vd;wha;! cUz;L jpuz;Lte;j vd; fz;zPh;j;Jspfs; nksdkha; tope;J jiyaizia eidj;jJ! vd; jiyNfhjp vd;id tUbf;nfhLg;ghNah vd vjph;ghh;j;j vdf;F cd; Fwl; xyp rhl;ilahf mbj;jJ! cdJ jhfk;! cdJ Njitnay;yhk; jPh;e;jjhy; cdf;F cwf;fk;! vdf;Nfh typ! clypYk;> kdjpYk;……….! vdJ jiyaiz kl;Lk; ,d;DKk; eide;Jnfhz;Nl ,Uf;fpd;wJ.

tz;iz nja;tk; ஬ஶருக்கும்‌லகட்பதஷல்லய கு஧ல்கள் ஶகட்டுக்வகரண்ஶட இபேக்கறன்நண கடல் ஆ஫த்஡றனறபேந்து

ப௄ழ்கறப௅ம் ப௃ங்கறத்஡ற஠நறப௅ம் ஡த்஡பிக்கும் கு஧ல்

ஶ஬ஶநரர் ஊரின் கஷ஧஦ிலும்

ச஡ர எனறத்துக்வகரண்ஶட இபேக்கறன்நண சறன வசரந்஡ ஥ண்஠ினறபேந்து

஬ி஧ட்டப்தட்ட அ஬னத்ஶ஡ரடு கஷபப்பு ஥றகு஡றஶ஦ரடும்

தசற஦ின் குபை஧த்ஶ஡ரடும் சு஦ ஥ண்஠ின் ஥ீ ஡றபேந்தும் உ஡஬ி ஶகட்டு

஢ீண்ட க஧ம் ஢ீட்டி஦஬ண்஠ம் ஥஧஠ ஬ிபிம்தினறபேந்து ஢றல்னர஥ல் ஶகட்கறநது இன்னும் சறன

துப்தரக்கற ப௃ஷணக்கும் அ஡றகர஧க்கு஧லுக்கு ஥ட்டும் அஷ஬ கல்஦ர஠ ஧ரக஥ரக எனறக்கும் ஶ஬ஷப

அ஬னக்கு஧ல் ஶ஬வநங்கும் ஬ிற்தஷண஦ர஬஡றல்ஷன.

ஶகர.புண்஠ி஦஬ரன், ஥ஶனசற஦ர 46


அலள்‌ஒடிப்லபஶமஶள் -----------ன௃஬லயஶடு‌யலள்ரம் கடலயஶடு‌லந்தஶல்

அலள்‌என்ன‌யசய்லஶள்?

யபற்யமடுத்த‌யபரு஫கலலக் கஶப்பஶற்ம‌லலண்டி பதறுகஷன்ம‌யநஞ்சு

உதறுகஷன்ம‌லககஶல்

அலள்‌ஒடிப்லபஶமஶள்.

எதஷரிப்பலட‌ஏவுகஷன்ம

யசல்‌லிழுந்து‌யலடிக்க

லபஶ஭ஶரி‌கரம்‌அல஫த்துப் லபஶர்‌யதஶடுத்து‌நஷற்க,

஫ண்‌மூலட‌அ஭ண்‌சஷலதந்து சஷதமஷ‌உள்ர‌லதஷ ீ

஫஭ம்‌முமஷந்து‌கஷலரகள்‌எல்யஶம் குலிந்துள்ர‌லதஷ ீ

உடல்‌சஷதமஷ‌இ஭த்தத்தஷல்.. ஒங்குகஷன்ம‌லதஷ ீ

சனங்கள்‌எல்யஶம்‌லிழுந்தடித்து ஒடுகஷன்ம‌லதஷ! ீ

஑வ்யலஶன்மஶய்த்‌தஶண்டி அலள்‌ஒடிப்லபஶமஶள். மூச்ச்மஷ஬

முகம்‌எல்யஶம்‌லலர்த்யதஶழுக லிறஷ‌நஷலமந்த‌கண்ெ ீர் லறஷ‌஫லமத்து‌நஷற்க

துலடத்து‌எமஷந்து‌யகஶண்டு அலள்‌ஒடிப்லபஶமஶள்.

உடுத்தஷருக்கும்‌ஆலட தடக்கஷ‌நலட‌தரர்த்த

இழுத்து‌இடுப்பில்‌யசருகஷ அலள்‌ஒடிப்‌லபஶமஶள்.

தலய‌குலயந்து‌கஶற்மஷல்

அலயந்து‌முகம்‌஫லமக்க ஑துக்கஷ‌஫஬ிர்‌தள்ரி

அலள்‌ஒடிப்‌லபஶமஶள்!. ‌‌‌----தஶ.஭ஶ஫யஷங்கம்.

நன்மஷ:‌யலரிச்சம்.((ன௃஭ட்டஶதஷ-1993)

47


48

Kaatruveli  

Tamil Literature Magazine

Advertisement