Page 1

காற்றுவெளி ஐப்பசி-2012

கலை இைக்கிய மாத இதழ் காற்றுவெளி


2

காற்றுவெளி ஐப்பசி-2012

அன்புலடயீர். ெணக்கம்.

ஐப்பசி இதழ் சற்று தாமதமாகஷெ

ெருகிறது.காைம்

ஒத்துலைக்கெில்லை. ஆசிரியர்: ஷ

ாபா

கணினியிடலும்,ெடிெலமப்பும்:

இைக்கியப்பூக்கள்,எழுத்தாளர் ெிபரத் திரட்டு நூல் வதாகுப்பு முயற்சியும் பூர்த்தியாகி

கார்த்திகா.ம

அச்சிற்கு அனுப்படுகின்றன.

34.Rdriffe Road, Plaistow, London E13 0 JX முன்னஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com நன்றிகள்:

காற்றுவெளியின் இைக்கிய

வதாடர்பிற்கு:

கூகுள்,

வதாடர்ந்து,

ெிைா ஒழுங்குகள் நலடவபற்று ெருகின்றன.ெிபரம் பின்னர் அறியத் தரப்படும்.

காற்றுவெளி தாங்கி ெருகின்ற பலடப்புக்கள் பற்றிய

முகநூல்

கருத்துக்கலள பைரிடம்

பலடப்புக்களின் கருத்துக்களுக்கு

களின் ஊக்கஷம அச்சில்

ஆக்கதாரஷர வபாறுப்பு

எதிர்பார்த்திருந்ஷதாம்.கருத்துக் வகாண்டு ெரும் காைத்லத நிர்ணயிக்கும்.

மீ ண்டும் அடுத்த இதைில், நட்புடன், ஷ

காற்றுவெளி

ாபா


3

எனது அப்பா! எப்படி எப்படி எல்லாம ா தன்

பாசம் உணர்த்துொள் அம் ா! ஒமேவ

ாரு கக அழுத்தத்தில்

எல்லாம

உணர்த்துொர் அப்பா!

முன்னால் வசான்னதில்கல!

பிறர் வசால்ெகதக் மகட்டிருக்கிமறன் என்கனப் பற்றிப் வபருக

ாக

அப்பா மபசிக் வகாண்டிருந்தகத அம் ா எத்தகனம ா முகற

திட்டினாலும் உகறத்ததில்கல உடமனம

உகறத்திருக்கிறது

என்மறனும் அப்பாெின் முகம் ொடும்மபாது! உனது தந்கத எவ்ெளவு அற்புத ானெோக இருக்கிறார் வதரியு ா என்று

நண்பர்கள் என்னிடம் வசால்லும் மபாது தான் வதரிந்தது

எத்தகன மபருக்குக் கிகடக்காத தந்கத எனக்கு

ட்டுவ ன!

மகட்க உடமன வகாடுப்பதற்கு முடி

ாததால் தான்

அப்பாகெ அனுப்பி இருக்கிறாமோ கடவுள்? எத்தகன மபர் நானிருக்கிமறன் என்று வசான்னாலும் அப்பாகெப் மபால்

ார் இருக்க இ லும்?

வசால்லிக் வகாடுத்ததில்கல திட்டி

தும் இல்கல!

இல்கல……… மெண்டாம் என்று வசால்லி

தில்கல!

இருந்தும் ஏமதா ஒன்றினால்

கட்டுப்படுத்துகிறது அப்பாெின் அன்பு! வெளிப்பகட

ாக நானும் காட்டி

தில்கல

காற்றுவெளி


4

அெரும் காட்டி

தில்கல

எங்கள் பாசத்கத

அம் ாெிடம் பாசத்கதயும் அப்பாெிடம் மநசத்கதயும் இன்மற உணர்த்துங்கள்

சிலமெகள நாகள இல்லா லும் மபாகலாம்!

சண். சஷரன் பாரீஸ்.

காற்றுவெளி


5

கனவு ஷகளடி ஷதாைி...

கனவொன்று கண்மடனடி-என் கனவு மகளடி மதாழி பசும் புற்றகே

பளபளவென்று

ின் நடுெிலாங்மக

ின்னின இேண்டு

காற்று நிகறத்த அழகி

பலூன்கள் – என்

கேத்தில் அெற்கறப் பிகணத்த நூல்கள்... பற்றி

நூலுடன் பார்த்து இேசிக்கக

பற்றி

நூகலக் கலாச்சாேம் என்றன

ில்

பலூன்கள் என்னிடம் மபசத் வதாடங்கின நீல நிறத்து பலூன் என்கனப் பார்த்து நீடி

த ொய் வ ல்லக் மகட்டது..

“உலகக நான் உ ர்ந்து பார்க்க மெண்டும்.. உன் கக நூகலக் வகாஞ்சம் இளக்குொ நி

ான ஆகச கண்டு வகாஞ்சம்

நீள ாகமெ நூகல இளக்கிமனன்...

எனக்கும் அது மபால் பறக்க மெண்டும் என்ற ஆகச எனக்குள் உதித்தது..

சிெப்பு பலூமனா அதிகம் மபசிற்று.. சுதந்திேம், வபண்ணி சத்த ிட்டது,

ம் உரிக

என்று..

என் கேத்தின் நூகலச்

சாடி நின்றது...கடிந்து வகாண்டது.. காற்றுவெளி

ா?..”


6

அடக்குமுகற இது... அறுத்து ெிடு நான் சுதந்திே ாகப் பறப்மபன் என்றது...

பலெந்த ாக என் கேத்தின் நூகலப்

பறித்துக் வகாண்டு பறந்து மபானது...

பாடிப் பறக்குது என்று தான் நிகனத்மதன்

`படார்`... ஓகச.. பகதத்துத் திரும்பிமனன்.. பரிதாபம் மகள் மதாழி..

சீேழிவென்ற முட்களில் சிக்கிச் சிதறுண்டு மபா

ிற்று

நீல பலூன் என்கனப் பார்த்தது... நீண்ட வ ன்நகக சிந்திற்று..

வபண்ணி ம் மபசு, சுதந்திேம் மபசு வபண்களின் உரிக க கண்ணி

க் காத்திடப் மபார் வசய்-ஆனால்

ம் மபணும் கலாச்சாேம் தன்கன

அடக்குமுகறவ ன்று அறுத்துச் வசல்லாமத... அதுமெ உனக்கு மெலி...

என்ன நிகனக்கிறாய் மதாழி – நீ உ

ேப் பறப்பது பற்றி ???

பூங்ஷகாலத

காற்றுவெளி


7

"துரத்தப்பட்டெர்களின் மீ ள் பயணம்" எத்தகனம

ா காலச் சிக்கல்களுக்குப் பிறகு நிம் தி

வசாந்த பந்தங்ககளப் பார்க்கவென்று மபான நிகற அடக்கம். முன்பு நிகலக

ப் மபரில் வசல்ொவும்

மலசான இறுக்கத்தில் இருந்த மபாது

ம ாசம் மபான வசய்தி கிகடத்ததும் ப

ாக(?) நாட்டுக்குச்

ா ா

னதுக்குள் குறுகுறுக்க கடின ான

ணம் ஒன்கற ம ற்வகாண்டிருந்தாள் கணெனுடன். பிள்களகள்

மகள்ெிப்பட்ட ெிகட

ங்ககள கெத்துக் வகாண்டு ெேமெ முடி

என்று வசால்லி ெிட்டதால் கணெனும்

கனெியும் தனிம

வசன்றிருந்தார்கள். மபான இடவ ல்லாம் ப

பிதுங்க பார்த்துப் பார்த்து மூச்கச இறுக்கிப்

ாது

த்தில் கண் முழி பிதுங்கப்

பிடித்துக் வகாண்டு இங்மக

ெந்து மசர்ந்ததும் தான் ஒழுங்காக ெிட முடிந்திருந்தது. அது ஒரு கனாக் காலம் மபால, அதுவும் கடந்து மபாக, மசாதகனகள்

எதுவும

இல்கல

ாம் . அெங்கள் நல்லாக்

கெனிக்கிறாங்களாம்.சந்மதாச ாகப் மபாய் இதுெகே பார்க்காத இடங்கவளல்லாம் பார்த்துக் வகாண்டு ெேலாம் என்கின்ற ெிளம்பேங்கமளாடு எம் ஆக

இலகுொக

க்கள் தாம் பிறந்த நாட்கட மநாக்கி டூரிஸ்ட்

ிக இலகுொக ஆறு

சீட்டுக்ககள முன்பதிவு வசய்

ாதங்களுக்கு முன்மப ப

த் வதாடங்கி

வசல்ொவும் "அம் ாவும் அப்பாவும் பிள்கள என்கின்ற முக்கி

காேணத்கத க

காலப்பகுதிகளில்,

ணச்

களப் பாக்மகல்கல"

ப்படுத்தி ப

ணச் சீட்டுக்ககளப்

பதிவு வசய்து ெிட்டாள். பதிவு வசய்த நாளிலிருந்து ப

ண நாள் ெகே ஒரு ஈமோ ககட

பல ககடகள் ெகே ஏறி இறங்கி வபாருட்கள் ொங்கிச் மசர்த்தா உடுப்புக்கள், உணவுப் வபாருட்கள், ொசகனத் திேெி

ங்கள்,

ிலிருந்து ிற்று.

ணிக்கூடுகள், இன்னும் என்வனன்னமொ எல்லாம் குடும்பத்தினர், வசாந்த

பந்தங்கள், வதரிந்தெர்கள், அறிந்தெர்கள், எல்லாகேயும் ொங்கி

அட்கட

ிற்று. எதிர்பார்த்தகத ெிட பணம்

கக வகாடுத்தது. பேொ

னதில் கெத்து

எகிறுெது வதரிந்தது. கடன்

ில்கல பிறகு ெந்து ச ாளித்துக்

வகாள்ளலாம் என்று எண்ணிக் வகாண்டாள்.

காற்றுவெளி


8

வசல்ொெின் கணென் கு ேன் முதலிமலம "இஞ்ச

வசால்லி ெிட்டான்

ிருந்து அள்ளிக் கட்டிக் வகாண்டு மபாய் பிறகு அங்கயும்

வசலெழிச்சு அள்ளிக் கட்ட நான் வசல்ொ

சம் திக்க ெிட

ாட்டன்" என்று.

னதுக்குள் ஓம், அங்கக மபாய்ப் பாப்பம் என்று

நிகனத்துக்

வகாண்டாள் . ஆனால் வசால்லெில்கல. இப்பமெ ஏதாெது ககதத்து எல்லாத்கதயும் ஏன் குழப்புொன் என்று நிகனத்து ொக மூடிக் வகாண்டாள். ஆனால் வபாருட்களின் பட்டி

இறுக்கி

னதுக்குள் அங்மக ொங்கப் மபாகும்

ல் நீண்டிருந்தது. ஒரு ெழி

ாக ப ணப் வபாதிககள

எல்லாம் (மெறு வதரிந்தெர்களால் தேப்பட்ட வபாருட்கள் உட்பட) கட்டி முடித்து அப்பாடா என்று சாப்பிட இருந்த மநேத்தில் ஒரு

தி

த்தில்

மூத்தக்கா வதாகலமபசி எடுத்தா. " பிள்கள நீங்கள் ெமேக்க அந்த கத

ிட்டி காணி

ின்ே உறுதிக

க் வகாண்டு ொங்மகாென்"!!நீங்கள்

ெமேக்கக எழுதிெிட்டால் நல்லது !! வசல்ொவுக்கு என்ன வசால்லுெவதன்று

உடமன எதுவும் மதான்றெில்கல. 1989 களில்வசாந்த

ஊகே ெிட்டு வெளிக்கிட்டிருந்தார்கள். 2011 இல் எல்லாருக்கும் அந்த இடங்கள் மதகெப்படுகின்றன. என்னமொ வதளிெில்லாதது மபால் வதரிந்தது. மபாய்ப் பாப்மபாம் என்று நிகனத்து "நான் இெமோகட ககதக்கிறன்" என்று அக்காவுக்குப் பதில் வசால்லி முடித்தாள். ப

ணத்தின்மபாது வசல்ொ நிகனத்துக் வகாண்டாள். அந்த முற்றத்து

ா ேநிழலில்

மெண்டும். ப அம் ி

ணித்தி

ாலக்கணக்காக சுக ாக நல்ல நித்திகே வகாள்ள

ணத்தின் எதிர்பார்ப்புகளில் இதுவுவ ான்று. அடுத்தது

ில் அகேத்து நல்ல

ீ ன் கறி சக த்துச் சாப்பிட மெண்டும்.

அம் ா பாெம் ஏலாது தன்னால் அம் ி ில் அகேக்க முடியும் என்று எண்ணினாள். எதிர்பார்த்திருந்த அந்தப் வபான் நாளில் ஊருக்குப் மபாய் இறங்கினார்கள். ெேமெற்புப் பல ாகெிருந்தது. கு ேனின் தங்கக

ின்

கணெர் அெர்கள் வகாண்டு மபாகும் வபாருட்களின் கனம் அறிந்தது மபால் ொனுடன் காத்திருந்தார். ெசதி

ாக ஏறிப் மபாய்

கு ேனின் வபற்மறார்

ெட்டில் ீ இறங்கினார்கள். கு ேனின் அண்ணன், தங்கககளின் குடும்பம் ெட்டிமல ீ இெர்ககள எதிர்பார்த்துக் குழு ி

ிருந்தது. பார்க்க

கிழ்ச்சி

ாக

இருந்தது; வசாந்த பந்தங்களின் ஆேொேம் கண்ணகே ீ ெேெகழத்தது. அன்று இேவுப் வபாழுது பிள்களகளின் அறிமுகங்களும், மபேன் மபர்த்திகளின் அன்புப் மபச்சு ாக கழிந்தது. அடுத்த நாள் காகல ப

ில் ஒருெோமலயும் எழுந்திருக்க முடி

ெில்கல

ணக் ககளப்பால். கு ேனின் தங்கக அெர்கள் படுத்திருந்த அகறக்

கதகெத் தட்டி

சத்தத்தில் எழுந்து வகாண்டாள் வசல்ொ. கணெகனயும்

தட்டி ெிட்டாள். மநேம் பத்கதத் தாண்டி பளிச்வசன்ற வெய் ிகலப் பார்த்தமபாது காற்றுவெளி

ிருந்தது. வெளிம

ெந்து

னதுக்குள் உற்சாகம் எழுந்தது.


9

சூடான மதநீருடன் இேண்டு துண்டுப் பாகணயும் சாப்பிட்டுக் காகல உணகெ முடித்தமபாது, "அண்ணா! என்ற மகள்ெி கு ேனின் தங்கக ெஞ்சக ில்லா ல் " பங்கு

த்தி

ானம் என்ன சக

ல் வசய்

?"

ிட ிருந்து எழுந்தது. கு ேன்

இகறச்சி கிகடச்சால் ொங்கிச் சக ம ன்.

அங்க நாங்கள் எப்பிடிச் சக ச்சாலும் இஞ்சத்கத ருசி ொமறல்கல" என்றான். "அப்ப ஒரு வேண்டா

ிேம் ரூபா தாங்மகா; நான் இெகே ெிட்டு

ொங்குெிக்கிறன்!! இெர் நல்ல இகறச்சி பாத்து ொங்குொர். கு ேன்

வசல்ொகெப் பார்க்க வசல்ொ மபசா ல் பணத்கத எடுத்துக் வகாடுத்தாள்,

தங்கக

ின் கணெர் உந்துருளிக

எடுத்துக் வகாண்டு வெளிக்கிடவும்,

வசல்ொ அங்மக நின்று வகாண்டிருந்தெர்களுக்காகக் வகாண்டு மபான வபாருட்ககளப் பிரித்துக் வகாடுக்கத் வதாடங்கினாள். அகே ணித்தி

மதான்றி

ாலத்துக்கிகட

ில் அங்மக ஒரு சந்கதம

கூடி

து மபால்

து. அெேெர் தங்கள் தங்கள் உடுப்புக்ககளப் மபாட்டு அழகு

பார்த்தும் ொசகனத்திேெி

ங்ககள முகர்ந்து பார்த்தும்

கிழ்ந்தது ன்றி

ககடக்கண்களால் அடுத்தெர் வபாருட்ககள அளவெடுத்தும் வகாண்டனர். ஒருொறு அந்தப் பிேச்சகனக சாப்பிட

ாகல மூன்று

சாப்பாடு முடித்த ககம

ரூபா தாங்மகா! இேவுக்கு

ணி

முடித்துக் வகாண்டு சக

ல் முடித்து

ாகி ெிட்டது.

ாடு கு ேனின் தங்கக "அண்ணா ஒரு ஆ நல்ல ெிகள ீ ன் ொங்கி

ிேம்

கறியும் கெச்சு

புட்டும் அெிப்மபாம்; சின்னத்தங்கச்சி நீங்கள் இஞ்ச நிற்கு ட்டும் நிண்டிட்டுத்தான் மபாொ. எல்லாரும் ெிடுமுகற

ில நிக்கிறது நல்லகதப்

மபாச்சு..........வதாடர்ந்தாள். வசல்ொவுக்கு அெள் மபசுெகதக் மகட்க ெிருப்ப ின்றி இருந்தது. பணம் கக ாறி அகன்றாள். இப்படிம

காகல

த்தி

தும் அந்த இடத்கத ெிட்டு

ானம் இேவு என்று இெர்கள் பணம் வகாடுத்தால்

தான் சாப்பாடு என்ற (ெிடுதி?) நிகல வதாடர்ந்தது. இகட

ில் தங்கக

கள் ககட பார்க்கப் மபாெம் என்று இேண்டு முகற ெலம் ெந்ததால்

மூன்று இலட்சங்கள் அதில்

ட்டும

ின்

பறந்தது.

அடுத்து ெந்த நாட்களில் இங்கிருந்து மபானெர்கள் இடம் பார்க்கவென்று

கன்னி மபர்

ாய் வென்நீரூற்றும்

, கல

கமும் வ ாத்த ாக பத்வதான்பது

கிழுந்து ஒன்கற ொடககக்கு அ ர்த்தி சுற்றி

கணிச ாகக் குகறந்து பிோன்சிலிருந்து மெண்டி

தில்

கக

ிருப்பு

ீ ண்டும் பணம் எடுப்பிக்க

நிகல ஏற்பட்டிருந்தது அங்மக உள்ளெர்களுக்குத் காற்றுவெளி


10

வதரிந்திருக்கெில்கல. வசல்ொவுக்கு

னம் மசார்ந்திருந்தது. இன்னும்

கணெனின் குடும்பத்மதாடு நிற்பதால் வதாடர்ந்தும் பணம் இகறபட்டுக் வகாண்மட இருக்க அகதெிட இன்னும் அம் ாகெப் மபாய் பார்க்க முடி

ெில்கலம

என்கின்ற கெகல அதிகரித்துக் வகாண்டிருந்தது.

வசல்ொெின் அக்கா இதற்கிகட வதாடர்பு வகாள்ள மு

ில் இேண்டு தடகெ வதாகலமபசி

ில்

ற்சி வசய்திருந்தா. எதுக்வகடுத்தாலும் அதுக்குக்

காசு தாங்மகா அண்ணா, இதுக்குக் காசு தாங்மகா அண்ணி என்று

அரித்வதடுத்ததில் அங்மக நிற்கமெ ெிருப்ப ின்றி இருந்தது. ஆனாலும் ெ

து மபான காலத்தில்

ா ா,

ா ிக

னம் மநாகச் வசய்

க்கூடாது

என்பதில் கென ாக வபாறுத்துக் வகாண்டாள். ஒரு

ாதிரி மூன்று கிழக ககள கடந்து வசல்ொெின் வபற்மறார்

ெட்டுக்குப் ீ ப

ண ானார்கள். தாய் ொசலிமலம

ெந்து வசல்ொகெக்

கட்டிப் பிடித்துக் வகாண்டாள். வசல்ொ முற்றத்தில் நின்ற

ா ேம்

இன்னும் நிற்கிறதா என்று பார்த்துக் வகாண்டாள். நல்ல மெகள இன்னும் வசழிப்பாக நிழல் பேப்பி நின்றது. ஒரு

ாதிரி மூன்று கிழக ககள

கடந்து வசல்ொெின் வபற்மறார் ெட்டுக்குப் ீ ப ொசலிமலம

ண ானார்கள். தாய்

ெந்து வசல்ொகெக் கட்டிப் பிடித்துக் வகாண்டாள். வசல்ொ

முற்றத்தில் நின்ற

ா ேம் இன்னும் நிற்கிறதா என்று பார்த்துக்

வகாண்டாள். நல்ல மெகள இன்னும் வசழிப்பாக நிழல் பேப்பி நின்றது. அகதிகளாய் அந்தரித்துத் திரிெது வகாடுக ! அதிலும் வகாடுக நாட்டுக்குள்மளம

அகதிகளாய் அகலெது! அந்தக் வகாடுக க

வசாந்த

வகாஞ்சக் காலம் அங்மக அனுபெித்தகத வசல்ொ இன்னும் றக்கெில்கல.ஒரு கிோ ம

கழிெகறக

ஒரு கிணற்கறப் பாெித்தகதயும், ஒமே

ப் பாெித்து அது நிேம்பி ெழிந்தகதயும் எப்படி

முடியும்? அகதெிட அதுெகே வப

ர்ந்திருந்த

இடம் வப

ர்ந்திோத

றக்க

க்கள், இடம்

க்ககள காட்சிப் வபாருட்களாகப் பார்த்ததும் கண்

முன்மன ெந்து மபா

ிற்று.

இன்னும் எத்தகனம

ா வசால்ல முடி

துன்பங்ககள எல்லாம் அனுபெித்து ககளத்திருந்தனர் எம் உச்சமும் எச்சமும் இன்னும

ாத

க்கள். அதன்

அங்குள்ள பலகே ெகதத்துக்

வகாண்டிருப்பது உலகறிந்த உண்க . ஆனாலும் சிலர் அெற்கறக் கடந்து அப்பால் நின்று வகாண்டு ம லான ஒரு ொழ்கெ

அெற்கறப் பற்றி சிந்திக்க ெிருப்ப ின்றி

ெிரும்புெது ஒரு அசாதாேண ான ெிகட

ாக

வசல்ொவுக்கும் கு ேனுக்கும் பட்டது. ஆனாலும் அங்மக அகதப் பற்றிப் மபசுெது கடின ாகப் பட்டது. ஏவனன்றால் மபசப்படும் வபாருள் புலம் வப

ர்

ண்ணிலிருந்து மபாகின்றெர்களுக்மகதிோகமெ "நீங்கள் அங்கக

சுக ாக இருந்து ெிட்டு ொறீங்கள் எல்லாம் ககதப்பீங்கள்" என்று திருப்பி நஞ்சு பூசி

அம்பாய்த் தாக்குகின்றகத அங்கு நின்ற வகாஞ்ச

நாட்களுக்குள்மளம

புரிந்து வகாண்டார்கள். இது ஒரு ெித ான காற்றுவெளி


11

அடிப்பகட

ில் அெர்களுக்குண்டான உளெி

ல் தாக்கம். அகதப் புரி

கெக்க சில மெகள நீண்ட காலம் எடுக்கலாம். புலம் வப ர்ந்து ொழும் க்களின் நிகலக க

யும் ொழ்க்கக முகறக

ஏற்றுக் வகாண்டால் நல்லது என்று வசல்ொ

யும் வகாஞ்சம் புரிந்து

னதுக்குள் நிகனத்துக்

வகாண்டாள்.

இப்மபாது வசல்ொெின் வபற்மறார் ெசிக்கும் இடம் அெள் வெளிநாடு ெே முன் இடம் வப

ர்ந்திருந்த ஒரு ெடு. ீ அந்த ெட்டு ீ

ா ேத்கதப் பற்றிம

இவ்ெளவு நிகனத்தாள் என்றால் தனது வசாந்தக் கிோ த்து ெட்டுக்குச் ீ வசன்றால் எப்படி இருப்பாள் என்று கற்பகன பண்ணிக் வகாள்ளலாம். அம் ா அெளுக்கு ெிரும்பி

ாதிரி அகேச்ச

ீ ன் குழம்பும்

ரு கனுக்கு மகாழிக்கறியும் சக த்திருந்தா. நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு

அம் ாெின் சாப்பாடு வதாண்கடக்குள் இத ாக இறங்கி

து. க லி அக்கா

ெிழுந்து ெிழுந்து கெனித்தா. தங்கச்சி பிள்களகளுடன் அளெளாெிக் வகாண்டிருந்தா. சாப்பிட்ட ககம

ாடு

ா ேத்துக்குக் கீ மழ பாய் ஒன்கற

ெிரித்து படுத்து ெிட்டாள் வசல்ொ. கு ேன் "அம் ா பிமளன்

எடுத்து

ா ேத்துக்கு கீ ழ படுக்க ெந்தொ" என்று பிள்களகளுடன் பகிடி

பண்ணினான். ஆனால் அெள் எகதயும நித்திகே த

ாகிப் மபானாள்.

காதில் ொங்கிக்

வகாள்ளா ல்

அந்த மநே அந்த சுகத்கத இழக்க அெள்

ாோக இல்கல.

அன்று இேவு இேண்டாெது சந்கத ககட ெிரித்தது. கு ேன் ெட்கடப் ீ மபாலல்லாது இங்மக அெளால் சுதந்திே ாகப் மபச முடிந்தது. மூத்தக்காெின்

களுக்கு ஒரு சங்கிலியும்

வகாண்டு மபாய்க் வகாடுத்தாள். அட்டி

தங்கச்சி

இேண்டு மசாடித் மதாடுகளும்

ின்

களுக்கு ஒரு சின்ன

லும் ககடசி ாகப் பிறந்தெனுக்கு ஒரு மசாடிக் காப்பும்

வகாடுத்தாள். வகாண்டு மபான உடுப்புக்ககள அெர்ககளம

பங்கிட்டுக்

வகாள்ளச் வசால்லி ெிட்டாள். எல்மலாரும் ஏமதா வசய்தார்கள், அெள் எகதயும

கண்டு வகாள்ள ெிரும்பெில்கல. அெளுக்கு அெர்களுகட

கிழ்ச்சியும் அன்பும

மெண்டும். புலம் வப

ர்ந்து ொழும் நிகல

ில்

ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிமலயும் உறவுகள் வசாந்தபந்தங்கள் எவ்ெளவு மதகெ என்று நிகனத்து

அங்கு நிற்கும் நாட்ககள

ருகிப் மபாெது வசல்ொ

ட்டு ல்ல. எனமெ

கிழ்ொக ஆக்கிக் வகாள்ள மு

ற்சித்தாள்.

அந்த ெட்டில் ீ சுக ாக நாட்கள் இருக்கப் மபாகின்றன என்று நிகனத்துக் வகாண்டிருந்த மநேத்தில் ஒரு கிழக தனிம

கழித்து மூத்தக்கா வசல்ொகெத்

கூட்டிக் வகாண்டு மபாய் " மகட்கிமறன் எண்டு

நிகனக்காத பிள்கள!

குகற

தங்கச்சிக்கு எத்திகன பவுண் நகக குடுத்தநீ?"

என்ற மபாது வநஞ்சிமல ெலி எழுந்தது. அடுத்த நாள் பிள்களகளுடன் ெிகள

ாடிக்

வகாண்டிருந்த மபாது வசால்லி கெத்தாற் மபால் காற்றுவெளி


12

தங்ககச்சியும்

கனின் கக

பலப்பில்லா ல்

ிலிருந்த காப்கபப் பிடித்துப் பார்த்து "

இருக்கு. ெகளஞ்சு மபாடும் மபால......" என்றமபாது நின்ற

இடம் வெறுத்துப் மபானது வசல்ொவுக்கு. அன்பு, பாசம் என்பெற்றின் அளவு மகால் என்ன என்ற மகள்ெி

எழுந்தது. எங்களிட ிருந்து இெர்கள்

எதிர்பார்ப்பது இவ்ெளவுதானா? இதற்கும ல் எதுவும

ொர்த்கதகள் வசாந்த உடன் பிறப்புக்ககள எப்படிக் கா

இல்கல

ா?

ப்படுத்தும்

என்கின்ற உணர்வு எப்படி இல்லா ல் மபானது? தூேங்களும் பிரிவும் எல்லாெற்கறயும் தூேத் துேத்தி வெறும் வசால்லாடல்களும் சு

நலங்களும் எதிர்பார்ப்புக்களும்

வதரிந்தது.

ட்டும

ிஞ்சிப் மபாய் நிற்கின்றதாய்

கு ேனும் வசல்ொவும் அங்மக உதெி மதகெப் படுபெர்களுக்வகன்று ஒரு பகுதிக

ஒதுக்கி

ிருந்தார்கள். அகதக்கூடச் வசய்ெதில்

ெட்டிலுள்ளெர்கள் ீ வபாறாக

ால் இகடஞ்சல் பண்ணினார்கள்.

துன்பங்ககள அனுபெித்தெர்கமள அெற்கற படுபெர்களுக்கு உதெ த ஆச்சரி

த்கத உண்டாக்கி

ங்கும் து.

னநிகலக்கு

றந்து அது மதகெப் ாறிப் மபானது

னம் வநாந்திருந்தும் வசய்

மெண்டி

அகனத்கதயும் முகம் மகாணா ல் வசய்து முடித்திருந்தார்கள். அம் ாவும் அப்பாவும் மூத்தக்கா

ட்டும

அம் ா அப்பாொகமெ இருந்தார்கள்.

றக்கா ல் "பிள்கள அந்த உறுதி வகாண்டு ெந்தனிம

நீங்கள் இனி இஞ்ச ெந்து இருக்க

ாட்டி

அபகரிக்க முதல் அகத எங்கட பிள்கள

ள் தாமன! ஆமோ ெந்து

ளின்ே மபருக்கு

?

ாத்தி

ெிடுங்மகா. இது தான் சந்தர்ப்பம். இனி நீங்கள் மபானால் எப்ப ெருெங்கமளா ீ

வதரி

பட்டெர்களின் அெசி ெந்தது

ாது!" என்றமபாது அங்கிருந்து துேத்தப்

ம் வதரிந்தது. வசல்ொவுக்கு மகாபம் மகாப ாக

நாங்கள் ொறகத எங்கட வசாந்தச் சமகாதேங்கமள

ெிரும்பெில்கல ஆனால் வெள்களக்காேனுக்கு எலும்பு உருக்கி நாங்கள் அனுப்புற காசு

ட்டும் மெணும்.என்ன சமகாதேங்கள்.... னதுக்குள்

வபாங்கினாள். ஆனால் ொய் மபசாது மகட்டகத எடுத்துக் வகாடுத்தாள். இெர்களுக்குத்தான் வசாந்தங்கள் மெண்டும . வகாடுக்கும் மபாது

இனிம ல் இஞ்ச திரும்பி ொமறல்கல என்று எண்ணிக் வகாண்டாள். திரும்பி

நாளில் அம் ா கட்டிப் பிடித்து நீண்ட மநேம் அழுதா. பிள்கள

ஏலுவ ண்டால் அம் ாகெ அடுத்த ெருஷமும் ெந்து பார் என்றா அம் ா. அப்பா பிள்களககளத் தடெிக் வகாடுத்தார். வசல்ொ அம் ாகெ ெிட அழுதாள்( எல்லாெற்கறயும் நிகனத்து). ம ார் அம் ா தாமன வசய்து வகாடுத்தா.

ிளகாயும், ெடகமும்

துேத்தப்பட்ட நாட்டிலிருந்து ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட நாட்டுக்கு ெந்து காற்றுவெளி


13

மசர்ந்தார்கள். பணம் கட்டப்பட மெண்டி

கடிதங்கள் நிகறந்த கடிதப்

வபட்டி ெேமெற்றது. மபாய்ெந்ததற்கும் மசர்த்து மெக ாக ஓடத் வதாடங்கினார்கள் கணெனும்

கனெியும்.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ஒரு ெருடம் மெக ாக ஓடிப் மபானது. அம் ா அழுதபடி தன்கன ெந்து பார்க்கச் வசான்னது அடிக்கடி வசல்ொெின் நித்திகேக

க் குழப்பி

கணெகனக் கடிக்கத் வதாடங்கி ெிட்டாள். ஒரு ெழி ாக அென்

து.

சம் திக்க, அம் ாவுக்குத் வதாகலமபசி ில் வதாடர்பு வகாண்டு "அம் ா நான் ொறன் இந்த ெருஷம்" என்றமபாது அம் ா, நான் ம ார் ஆ

த்தப் படுத்திறன் என்றா

பார்க்கத் வதாடங்கி ெிட்டாள்.

கிழ்ச்சிம

ெி.அல்ெிற்

காற்றுவெளி

ாடு. வசல்ொ

ிளகாய்க்கு

ீ ண்டும் ககடகள்


14

வபருக்கு... இகறென் பகடத்த ஆறுகள் ெற்றிெிட்டாலும் இன்று,

ெற்றாத ஜீெ நதிகளாய் ஓடிக்வகாண்டிருப்பகெ,

னிதன் பகடத்த ஆறுகள்-

கண்ணோய்.. ீ

இேத்த ாய்...! அதுதான்

உப்புக் கடலின் உ

ேம் அதிக ாகி

ஊகே அழிக்கெருகிறமதா...!

வசண்பக வெகதீசன்

காற்றுவெளி


15

நிகர்….. நிகறகுடம

...!

நீ

த ிழ் வ ாழி வசால்லி

எம் ொசலில் நிகறந்து நிற்கிறாய்....! நாம ா வ ாழி

றந்து

உன்கனத் துறந்து வசல்கிமறாம்....!

ீ ண்டும் ஞாபகங்களுக்காக

அல்ல....! நிகல

ாக ெந்து ெிடு..!

புனிதப்படுத்த

எம் தாய் வ ாழிக்கு நிகர் ஏது........!

ந.சிறீதரன்

காற்றுவெளி


16

சாட்சிகள் எதுக்கடி? தாட்சாயினி இருள் அடர்த்தி

ாகக் கெிழ்ந்திருந்த நிலெற்ற நள்ளிேவு.சூன்

ம் தடெி

கறுப்புவெளி.நட்சத்திேங்கள் ஒவ்வொன்றாய்க் கழன்று ெிழுகின்றனமொ ெிழி ணிக்குள்... அந்தகாே ான அக திக்குள் டிக்,டிக்வகன்று காதுககளச் வசெிடுபடுத்தும் ஓகச.ெிர்வேன்று அக திப் பிேொகத்கதச் சிதறடித்துக் கீ றல் உண்டாக்குகின்ற காற்றின் கூெல்... ஏமதா இம்சிப்பதாய்...ஏமதா ஒன்று

னகத

ேணப்படுத்துெதாய்... ஹ..ஹ...ஹய்ம

ா...சலனங்ககளக் கடக்க

சிெசம்புக் கிழெரின் இடுங்கிச் சுருங்கி

ொ

ாட்டாத தெிப்மபாடு மூடிக்கிடந்த

ிதழ்கள் வகாஞ்சம் முனகலாய்த்

வதாடங்கி, ெிக்கலின் ஆங்காேத்மதாடு முடிவுறுெதாய் ெறிட்டுக் ீ கத்தின. ஒருகணம் ெட்டுக்குள்ளிருந்த ீ அக தி மபா

ின் பரி ாணம் சட்வடன்று சிதறிப்

ிற்று. "அப்பா...என்னப்பா...?" தூக்கம் குழம்பிப் மபா

மு

ிற்வறன்ற எரிச்சல் ஊற

ன்றாலும் அகத ஒரு புறம் தள்ளிெிட்டுத் தந்கத

அருட்டப்பட்ட ொ மதெனின் அனுசேகண

ின் பீதியூட்டும் குேலினால்

ான குேல்...

"ெி லி... ெி லி... எங்கக...?" அெனுக்கு எரிச்சல் எரிச்சலாய் ெந்தது.இருப்பினும், தந்கத தந்த பரிவுணர்ெில் வபாறுக

ின் படுக்ககப்பாடு

ாய்ப் பதிலளித்தான்.

"இவதன்னப்பா, ெி லி நித்திகேவ

ல்மலா...?"

"அெகளக் கூட்டிொ, அெகள நான் பாக்மகாணும், அெளின்கட காலிகல ெிமழாணும்..." "ஏமதா வகட்ட கனாக் கண்டு புசத்துது

னிசன்..."

பின்மனாடு ெந்து நின்று தூக்கக் கண்கமளாடு பார்த்தபடி

ிருந்த புெனா காதுக்குள்

குசுகுசுத்தாள். "நித்திகேக் குளிகச குடுத்தமத இண்கடக்கு..." "ஓம ாம், அவதல்லாம் குடுத்தாச்சு..." "ெி லி... ெி லி... நான் பாெி..." "என்னப்பா, நாங்கள் பக்கத்திகலதாகன இருக்கிறம். நீங்கள் ஒண்டுக்கும் ம

ாசி

ா ல் படுங்மகா..." ஆறுதல் தே ெிகழகின்ற ொ மதெனின் குேல்.

"நான், கன நாள் இருக்க ாட்டன். அதுக்கிகட "தாசமனாகடயும், கட்டா

ிகல... அதுக்கிகட

ிகல..."

ாதெமனாகடயும் நான் ககதச்சனான் அப்பா. அெங்கள்

ம் ெந்திடுொங்கள்.இப்ப பாகதயும் திறந்தாச்சுத்தாகன, எல்லாகேயும் ஆகச

தீேப் பாக்கலாம்..." அந்த ெம

ாதிபச் சுருக்கங்கள் ஏறி

முகம் மெதகன

ில் ம லும் சுருங்கி

து.

"அெங்ககளப் பற்றி எனக்வகன்ன கெகல.. ஆனா ெி லி..." "அெகளத் தாகன வநடுகப் பாக்கிறி

ள் நீங்கள்..."

"நான்... பாக்கிறன்... ஓம்...ஓம்...வநடுகப் பாக்கிறன் தான்... ஆனா... ஆனா... ெி லி அெள் வபாம்பிகளப் பிள்கள எல்மல... அெகளக் கென ாப் பாத்துக் வகாள்ளப்பு..." ொ மதென் சிரித்தான்.

காற்றுவெளி


17 "இவதன்னப்பா நீங்கள் ெி லிக்கு இன்னும் பத்து ெ ஆமகல்கல.அதுக்கிகட "இல்கல

ிகல நீங்களும் உங்கட ககதயும்..."

டாப்பா... இல்கல..."

சடசடவென்று அெேது குேகல மூழ்கடித்து ஓகச துல்லி

ாய்க் மகட்கத் வதாடங்கி

கழத்துளிகள் கூகே

ில் ெிழும்

து.

" கழ ெருதப்பா...நீங்கள் ஒண்டும் ம மபார்கெ

து

ாசிக்கா ல் படுங்மகா..."

ால் அெர் உடகல கழுத்துெகே பக்குெ ாய்ப் மபார்த்திெிட்டு அென்

ஆறுதலாய்ச் வசான்னான். "ெி லி எங்கட வசாத்தப்பா... அெகள ோசாத்தி லாம்கப

ாதிரிப் பாப்பம்..."

ீ ண்டும் தணித்து கெத்து ெிட்டு ொ மதென் தனது அகறக

மநாக்கிச் வசன்றான். பன்னிவேண்டும், பத்து ாய் அகறக்குள் படுத்துக் கிடந்த நிர் லகனயும், ெி லிக

யும் பாசத்மதாடும், பரிமொடும் பார்த்து ெிட்டு

கனெி

ிடம்

திரும்பினான். "என்னமொ வதரி

ா...

ா ா ஆகலும்தான் ப

ப்பிடுறார்..."

புெனா பிள்களகளுக்குப் மபார்கெ எடுத்துப் மபார்த்தி முணுமுணுத்தாள்.வெளிம

கழ

படி தனக்குள்

ின் ஆங்காேம் நி ிஷத்துக்கு நி ிஷம்

ெிஸ்ெரூபம் எடுத்துக்வகாண்டிருந்தது.ச்சல்...ச்சல்...என்ற சலங்கக ஒலிகளின் கலீரிடலாய்

கழ கசிந்து,கசிந்து கூகேக

கழத்துளிகள் வ ல்ல நழுெிக் கூகே ெழி

த் தடெிக் வகாண்டிருந்தது.இனி இந்த

ில் ஏற்பட்ட இடுக்குகளின், ஒழுக்குகளின்

ாய் உள்ளிறங்கலாம்.

எச்சரிக்கக உணர்வு சட்வடன்று புெனாெின் உள்ளத்கதத் தாக்கிற்று.இனி, படுக்கப் மபாய் இந்த

கழ ெலுத்து ஒழுக்கூறுகின்ற ஒரு தருணத்தில் திரும்பவும்

தூக்கம் ககலப்பவதன்றால் அகதப் மபால் அலுப்பு மெவறான்றில்கல.இப்மபாமத ஒழுக்குகளுக்குப் பாத்திேம் கெத்தால் பிறகு எழுெகதத் தெிர்த்துெிடலாம். "நீங்கள் படுங்மகாப்பா... ொறன்..." அெள் அடுக்ககள

ில் நுகழந்து பாத்திேங்கள் மதடி பகழ

படித்திருந்தபடி ஒழுக்குகளின்

கழ காலங்களில்

கறெிடத்கதக் குறிப்பால் துளாெி

பாத்திேங்ககள கெத்துெிட்டுப் படுக்ககக்கு ெந்தாள். அதற்கிகட இகட

ில் ொ மதென் உறங்கிப்மபா

ிகடம

ிருந்தான்.

வதாடரும் முனகமலாடு கிழெரின் பிதற்றல் வதாடர்ந்தது.

"முந்திப் வபாம்பிகளப்பிள்கள இல்லாததாகல

ாக்கும் ெி லி

ிகல அவ்ெளவு

பட்சம்..." தூக்கத்தில் முறுெல் சிந்தி

சின்னெகள அகணத்துக்வகாண்டு புெனாவும்

படுத்துக்வகாண்டாள். கழ இப்மபாது ெலுத்து ெிட்டது.காற்றும் ஊ... ஊவென்று ஊகள

ிட்டது.கிழெரின் காதில் அந்த அழுகக ரீங்காேம்...

ாறி, ாறிக் மகட்டது.தகல ாட்டில் ஒழுக்குச்சட்டி கழத்துளிகளின் மெகம் தகல

பார்த்து.அதுவும் முடி

ின் ெறிடலாய் ீ

ில் பட்,பட்வடன்று ெிழுகின்ற

ில் ஓங்கி அகறகின்ற சம் ட்டி ஓகச ஆ

கத்தமெண்டும் மபாலிருந்தது, இந்த அவ்ொவறனின் இந்தக் கட்டிகல

கழ

கழக

ிற்று.

நிறுத்தச்வசால்லி... அது முடி

ாது.

ாற்றமெண்டும், ஒழுக்குகள் இல்லாத இடம்

ாது. ெவடங்கும் ீ பேந்துபட்ட ஒழுக்குகள்.அெர் எப்படித்தான்

காற்றுவெளி


18 ெிலகிப் மபாகமு

ன்றாலும்...அெேது அக திக

வநரிக்கப் மபாெதாய் அச்சுறுத்தி... அச்சுறுத்தி...

மெேறுத்து, உ

ிர்ெகளக

னகத இறுக்கிக் வகாண்டிருக்கின்ற

அந்த நேக மெதகன... அந்தச் சத்தம் தருகின்ற துன்பம்... ீ ண்டும்... ீ ண்டும்...

"பட்...பட்..." ஐம

ா... இது என்ன மெதகன... கட்டில் ெிளிம்புககள நடுங்கித் தளர்ந்த

ெிேல்களால், இறுகப் பிடித்தபடி ொழ்க்ககச்சுழலில் அகப்பட்டு

ீ ள முடி

ா ல்

தெிப்பெோகி... "தாத்தா...தாத்தா..." இது ெி லி "ெி லி... நீ எங்மக

ின் குேலா...?

ிருக்கிறாய்...?" வதாண்கடக்குழிக்குள் இடறுண்டு

தெிக்கின்றாமள... பக்கத்தில்... பக்கத்தில்...

ாேது...? அென்...அென்...

ார்? கிழெகேப்

மபால... கிழெரின் இளக த் மதாற்றம்மபால், மதான்றுகின்ற அென்... பத்திே ாய் அெகளக் வகாணர்ந்து ெந்து மசர்த்து ெிட்டதாய்ப் மபர் பண்ணிக் வகாண்டு...வசய்த குற்றத்தின் சுெடு

ாறா மல...இன்னும் அெிழ்ந்த காற்சட்கடப் வபாத்தான்கள்

பூட்டா மல... ஓ... என் ெி லி... நாங்கள் என்ன பாெம் வசய்மதாம்...? ஓடிப்மபாய் அெகள ொரிஎடுத்துக் கத்த முற்படுகக

ில் கண்கள் ெிடுபட்டன.இறுக்க ாகப் பூட்டுப்

மபாட்டு இதுெகே அெர் கண்ககளக் கட்டி வசால்லித் தளர்ந்து மபாக... மலசான கழ இப்மபாது கசிந்தபடி மபா

ிருந்தது.அந்தச் சம் ட்டி

ிருந்த ஏமதா ஒன்று கனவென்று மபர்

ங்கல் வெளிச்சம் வதரிந்தது.

ிருந்தது.பட்...பட்வடன்று சத்தம் ஓய்ந்து ால் ஓங்கி

ஒலி அெகே

க்கத்தில்

ஆழ்த்திற்மறா...? ங்கல் ஒளி

ில் பாக

ெிட்டு ெிலகி வெறும் நிலத்தில் ெி லி புேண்டிருந்தது

வதரிந்தது. ொ மதெனும், புெனாவும். நிர் லனும் கூட ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்தது திறந்திருந்த கதெினூமட வதரிந்தது. மபார்கெ ெிலகி, ஆகட ககலந்து அெள் கிடக்கிற மகாலம்... அது ெி லி

ா ...? ெி லிதானா அது...?

"என்ன பாெம் வசய்மதாம்...?" என்று கத்த மு

ல்கக

ில் "நீ வசய்த அமத பாெம்..."

என உள்ளுக்குள் ஒரு குேல் முேண்டிக் வகாண்மட நின்றமத... அதுதானா இன்று ெி லி

ாகிக் கிடக்கிறது.

அன்று... யுகயுகாந்திே ாய்ப் மபான காலநீட்சி

ின் அடி

ில்...நாற்பத்கதந்து

நீள ான ெருஷங்களுக்கு முன்பு... அெள் கிடந்தாள். வெறுந்தகே பால்

ில்... ஒரு

ங்கல் வெளிச்சத்தில்...பன்னிேண்டும் கடொத

த்தில்... பூப்கப உணோத ஒரு பிஞ்சின் துெக்கத்தில் குழந்கதக

படிந்த

அெள்... வெம்பிப் மபாகிமறாம் என்று உணர்ந்தும், உணோ லும்... சத்த ாய் அழலா ா......? கூடாதா...? என்பது புரி வசல்ெநா

கி

ா... அெள் வப

ாத

ாதிரி அழுது... அெள்...?

ர்...? அதுமபால் தான் ஏமதா ஒன்று.வசல்ெி என்று

கூப்பிட்டதாய் ஞாபகம்.முல்கலத்தீெிமல, எங்காெது ஒரு மூகல அெள் ொழ்ந்துவகாண்டிருப்பாளா...? இல்லாெிட்டால் பட்ட கா உள்ளுக்குள்மளம எப்படி

ிமல இன்றும்

த்தின் ஆழத்கத

அறிந்து,குக ந்து அெ ானத்தால் வசத்துப் மபா

ிருப்பாளா...?

ினும் அெர் அெகளப் பற்றி அறிந்திருக்க மெண்டு ா?தெறு வசய்து

ெிட்டாோ...? முன்னமத ஒரு வபருங்குற்றம்... அதற்கான பிோ இல்லாதமபாது இன்னும் ஒரு தெறா...?

காற்றுவெளி

ச்சித்தம்


19 வசல்ெி...ஓ... வசல்ெி... முதன்முதல் அங்கு அெர் ஒரு ொலிபனாய் அங்கு மபான மபாது... அந்தக் காட்டு ொழ்க்ககக்குள் அெர்

னகத இனிக ப்படுத்தி

து

அெளல்லொ...? அந்த முதற்கணங்கள்... இெர் வதாழில் ஏற்று அங்கு மபா அடுத்த கணம , அெருக்குள் கிகடத்த இனி "உஸ்.. உஸ்..." புதி ஆ

கனெல்லொ அெள்...

அகறக்குள் தன இருப்கப உறுதி வசய்து வகாண்டு

ாச ாய்ச் சாய்ந்து வகாண்டிருந்த மெகள

ருட்டல் ஓகசகள்,கீ ச்சுத் வதானிகள் . நி ிர்கக

ில்தான் ஜன்னலுக்குள் ெித,ெித ான

ாேது...? இென் மகள்ெிக்குறி

ில் ஜன்னகல ஒட்டித் வதரிந்த முகம் திடுவ ன்று

எட்டி இெகன அகழத்துக் கூெி ெிட்டு புரிந்தது.

ிருந்த

ாய்

கறந்தது.

றுபடியும்

கறந்துெிடும் மெகம் இெனுக்குப்

ாமோ ஒரு 'ொல்' ெந்து அெனுக்குச் சண்டித்தனம் காட்டுகின்றவதன்றும்.

அடுத்த கணம் கண்மூடித் தூக்கவ ன நடித்தான்.அந்தக் குேல் பதுங்கிெரும் மநேத்கதக் கணிப்பிட்டு அதற்குள்ளாகமெ ெட்டின் ீ ககேம ப

று ெழி

ால் வெளிப்பட்டு ஜன்னல்

ாே ாய் பதுங்கிக் வகாண்டிருந்த அெகள அலாக்காய்த் தூக்கி ெசிப் ீ

முறுத்தினான். "ம்...ஹும்..ம்...ஹும்..." அெள் பிடிொத ாய்த் தி ிறிக் கத்துகக

வ துொய்க் கீ ழிறக்கினான்.பிடித்த ககக

ில் அெகள

ெிடா ல் இருக்கப் பற்றி

படி

வசான்னான். "ம்... என்மனாகட இனி மசட்கட ெிட்டால் கக,கால்

ிஞ்சாது வதரியும ா...?

ஆத்திகல ெசி ீ எறிஞ்சு மபாடுென்." மபாலி

ாய்ப் ப

முறுத்தினான்.

தி ிறிக் ககககள ெிடுெித்தெள், "என்கே கக,காகல உகடச்சால் நான் சும் ா ெிடுெமனா, வபாலிசிட்கடப் மபாென்..." எனறாள். "வபாலிசிட்கடப் மபாகமெ ஏலா ல் நாக்ககப் புடுங்கினால்...." "எங்கக புடுங்குங்மகாென் பாப்பம்..." அெள் அப்பால் ஓடிப்மபாய் ஈவ

ன்று

பற்ககளக் காட்டிெிட்டு ஓடினாள். அதுதான் முதல் அறிமுகம்.பக்கத்து மெலிம அெகள ெ

ாடு அெள் ெடு. ீ ொய்த்துடுக்கு

துக்கு அதிக ானெளாய் ஒரு கணமும்,

சிறுபிள்களத்தனம்

ாறாதெளாய்

அெகளயும், அெள் மபச்கசயும், வச

று கணமும்

ாற்றிக் வகாண்டிருந்தது.

ல்ககளயும் பார்த்துக்வகாண்மட

ிருக்கலாம்

மபால அெனுக்குத் மதான்றும்..வபாழுது மபாகாத மெகளகளிலும், மெகல முடிந்து ெருகின்ற அேட்கட

ாகலப் வபாழுதுகளிலும் அென் அெமளாடு டிப்பான்.ெம

ாதிபத் தாய் தந்கத

ருக்குக் ககடக்குட்டி

ாய்ப்

பிறந்துெிட்டெள்.அெள் சமகாதேர்கள் குடியும்,குடித்தனமு ாய்ப் பிரிந்து மபான பிறகு ெட்டில் ீ தனித்திருந்து மநேம் கழிக்கத் திண்டாடுொள்.இகட

ிகடம

அக்கா ெடு, ீ

அண்ணா ெடு ீ என்று வகாண்டாடித் திரிந்தெளுக்கு இென் ெந்த பிறகு எல்லாம் மபா

றந்து

ிற்று.இென் அெளது வபாழுதுமபாக்குகளின்

பங்காளி

ானான்.ெ

மலாேங்களில்

ாகலப் வபாழுதுகளில் இெமனாடு உலெி

ெருெதும், பறந்து திரிகின்ற வகாக்குகள், நாகேகள் உதிர்த்துப் மபாகின்ற சிறகுகள் மசர்ப்பது ாய் அெள் தன் வபாழுதுகளுக்கு இனிக வகாண்டிருந்தாள்.இகட

ிகடம

மசர்த்துக்

தாய் வசய்து வகாடுக்கின்ற சிற்றுண்டிககள

இெனுக்கு எடுத்து ெருெதும் அெமள. இெனுக்குச் வசல்ெி இல்லாெிடின் மெகல ஓடாது.

காற்றுவெளி


20 அெளுக்கும் அவ்ொமற. அெள்

லர்ெதற்குத் த

ாோகி ெளர்ந்தாள்.ஆனால்,

லர்ெதற்கிகட

ில்...

அந்த நாள்... அது ெந்மத இருக்கக் கூடாமதா...? அெளுடனான இனி

பந்தத்கதக் வகாகலொளாகி அறுத்த அந்த

ாகலப்

வபாழுது ெோ மல இருந்திருக்கலாம ா...? ஒரு ெி

ாழக் கிழக

ாய் இருந்திருக்க மெண்டும்.அெள் உற்சாக ாய்த்தான்

ெந்திருந்தாள். ெழக

மபாலமெ சூரி

ன் வபான் நிறம்

ங்கி கடலினுள்

அ ிழ்ந்துவகாண்டிருந்தான். இெனுக்கு காகல ொர்த்கதகள் அப்படிம

ிலிருந்து

னம் குேங்காகி இருந்தது.சில்ொெின்

பூதாகாே ாகித் தன்னுள் வெடிக்கும் என்பகத ஒருமபாதும்

அென் நிகனத்திருக்கெில்கல. சில்ொ வகாஞ்சம் உல்லாசப் மபர்ெழி.கம்பகாெிலிருந்து முல்கலத்தீெிற்கு மெகல நி ித்தம் ெந்ததில் சிமநக ாகி "உங்கட

ிருந்தான்.

ாழ்ப்பாணத்தெங்களுக்கு என்னதான் வதரியும்" ஒரு சிகவேட்கட

நாசூக்காகப் பற்றி

படி வசான்னான்.

"இகதப் பிடிச்சு அடிச்சுப்பார் றுத்தது தான் அப்படிவ

ச்சான்..." என்று அென் நீட்டி

சிகவேட்கட

ல்லாம் மபசத் தூண்டிற்மறா ...?

"ஒரு சதம் சிலெழிக்க

ாட்டீங்கள், ஒரு சந்மதாசம், உல்லாசம் ஒண்டும் இல்கல.

என்னத்துக்குத் தான் மசர்த்து கெக்கிறீங்கமளா... என்மஜாய் பண்ண மெணு டா என்மஜாய் ... என்கனப் பார்.எவ்ெளவு சந்மதாச ாய் இருக்கிறன். நிகனச்ச மநேம் தண்ணி.என்கனப் பாத்து ஆரும் ெருொளுகளடா... உன்னட்கட ஒருத்தி, ஒருத்தி

ாெது ெருொளா...?...ம்... 'அது' வெண்டால்

என்னவெண்டாெது வதரியு ாடா...? சரி நீங்கள்.சரி

ான ப

ந்தாங்வகாள்ளிளகடா...

ான முட்டாள்.."

ஒருெனுக்கு ஆத்திேம் ஊட்ட மெண்டுவ னில் அெனது ஊகேப் பற்றி ம ாச ாய்ச் வசான்னாள் மபாதும், கிளர்ந்து மபாய் ெிடுொன்.இெனுக்குள் வபாங்கி ஆத்திேத்கதயும், மகாபத்கதயும் வெளிக்காட்ட முடி

ெில்கல.

பழக்கமு ில்கல.அத்துடன் சில்ொெின் பக்கத்தில் மகலி

ாய் சிரித்துக்

வகாண்டிருந்த அத்தகன மபரும் அென் கூட்டாளிகள்.அடிபடும் மபாது அென் பக்கம் நிற்பார்கள். ஆனால் இென் பக்கம் இெனது ஊேெர்களாெது நிற்பார்களா...? என்பது சந்மதக ாய்ப் மபானது. பற்கள் வகட்டித்ததில் உதடுகள் கடிபட்டு ேத்தம் கசிந்தது.வ ல்ல சில்ொெின் மபச்சினின்றும் ஒதுங்கி ெந்துெிட்ட மபாதும் பாகறகளின் இடுக்குகளில் எதிவோலிக்கின்ற ொர்த்கத ம ாதல்களாய் அென் குேல் மகட்டுக் வகாண்மட

ிருந்தது.

"முட்டாள்களடா நீங்கள்..." இென் முஷ்டிக

இறுகக் குத்தினான்.

ாமோ கூப்பிடுெதுமபால் அந்தக் கீ ச்சுக்குேல் வகாஞ்சம் இரு ல் மசர்த்துக்

"மச..ர்..." கூப்பிட்டது.

ாமோ ெந்தாற்மபால் நடித்துக் காட்டுகிறாமளா...?

ாோயு ிருக்கட்டும்.இப்மபாது இென் இறுகி

கல்லாய் கதிகே

வெறித்தபடி

னம்

ார் அகழப்பிலும் ககே

ெில்கல.

ில் சாய்ந்திருந்து வெற்றுவெளிக

ிருந்தான். என்றாலும் அென் எவ்ெளவு ம ாச ாய்க் மகலி

காற்றுவெளி


21 வசய்தான்.பதிலுக்கு அெகனயும் மகலி வசய்

ொர்த்கதகள் இல்லா ல் இல்கல.

ஆனால் அெகனக் கட்டிப் மபாட்டது எது...? பின் கழுத்தில் மலசாய் ஏமதா கிசு,கிசுமென்று உோய்ந்தது.புறங்கக

ால் தட்டிெிட்டு

உட்கார்ந்தான். ீ ண்டும் கழுத்தில் கிசு,கிசு.மலசான பறகெச் சத்தம்.படக்... திரும்பினான்.வ ல்ல கதிகேக்கடி

ில்

றுபடி

கறந்து வகாள்ளப் பார்க்கிற

வசல்ெி.கிடு,கிடுவென்று மகாபம் தகலக்கு ம ல் ஏறிற்று.சட்வடன்று கதிகேக தள்ளி, அெகளப் பிடித்து இழுத்துப் பார்த்த மபாது கக

த்

ில் வெண்ணிறச் சிறகுகள்...

அகதக் வகாண்டுதான் கழுத்தில் கிசு,கிசு மூட்டினாமளா...? இெள் என்ன அெகன முட்டாள் என்று எண்ணிக் வகாண்டாமளா...? சில்ொ ம லிருந்த மகாபம் அகனத்தும் அெள்

ீ துபாய்ந்தது.

இந்தச் சின்னன் கூட என்கன முட்டாளாக்கப் பார்க்கிறமதா? அெகள மநாக்கி அடிப்பதற்காக நீண்ட கக சட்வடன்று அந்தேத்தில் நின்றது. "அவதண்டால் உனக்கு என்னவெண்டாெது வதரியும ா...?"

னதுக்குள் சில்ொ

எக்களித்தான். "இனிம ல் இல்கல, இனிம ல் இல்கல..." ப அெகள மநாக்கி இென் கண்கள் அபூர்ெ ாய் "இனிம ல் இல்கல, இண்கடக்கு

ந்தபடி வகஞ்சுதலாய்

ிழற்றி

ின்னின.

ட்டும்தான்... ம்..." அடிக்கக் வகாண்டுமபான கக

அெள் கன்னங்களின் ெழுெழுப்கப ெருடிப் பார்த்தது. அதுெகேக்கும் அென் அறி

ாத

ிருதுத்தன்க

அெனுள் படே, அந்த

லரின் வ ன்க க

ெருடி, ெருடி

அென் அகளந்தான். கண்ணுக்குள்

க்கம் ஏறிக்வகாண்டிருந்தது.

இந்த சில்ொ என்கன என்ன நிகனத்துக் வகாண்டான்...? இெள் என்ன என்கன எப்பவும் மபய்க்காட்டுறது...? வெளிம

இருள் தாெித் தாெி

ங்கல் ஒளிக்குள் ஊடுருெ மு

ன்றது.

வ ாட்கடப் பிய்த்துத் மதனுண்ட ெந்தாய் அெளுக்குள் நுகழந்து எகதம மதடி

ென் அெகளத் தகே

ிமலம

ஆங்காேம் திருப்திப்பட்ட நிகல

ில்

ெிட்டுெிட்டு எழுந்தான். னதில் துருத்தி நின்ற னதினின்றும் ஏமதா கழன்று ெிழுந்து ெிட்ட

உணர்வு.ெிழித்துப் பார்த்தபடி வசல்ெி கிடந்தாள். உகட

ின் அலங்மகாலத்கதக்

கெனித்து ஒழுங்காக்கும் ெ

ா...? எதுவென்றால்

என்னவென்று வதரி

ா நிகல

து இன்னும் ெேெில்கலம

ில் கிடந்தாள். னச்சாட்சி வபாறுக்கமுடி

கணத்தில் இென் எழும்பி அெள் ஆகட சரிப்படுத்தினான்.அெள் எழும்பி ெிசும்பினாள்.உள் எழுந்த ெி

ாபக ான மகள்ெிகளுக்கு ெிகட வதரி

ாக் ிருந்து

ா ல் அெள்

தெித்தாளா...? "வசல்ெி..." இென் உ

ிரில்லா ல் கூப்பிட்டான்.

"ெட்டிகல ீ ெிடுறன் ொ..." கூட்டிப் மபாய் ெட்டில் ீ ெிட்டு ெிட்டு உள்மள மபாகா ல் திரும்பி ெந்தான். இனிவ

ன்ன அெளுக்குப் பாதுகாப்பு... எல்லாம

மபான பிறகு...

ஆனால், வசல்ெி அவதான்றும் மகட்கெில்கல.இப்மபாது தான் உலகின் ெிகாேம் புரிந்து, இனிம ல் தான் அெள் தனிம

மபாகும் நாள்களுக்குப் ப

ப்பட மநரிடும ா...?

இனி அெள் தன் குறும்புப் மபச்சுக்ககள ஒழித்து ெிடுொமளா...? அன்றிேவு முழுெதும் அெனுக்கு நித்திகே

காற்றுவெளி

ில்கல.அந்தப்பிஞ்சு முகம்,


22 வநருடி,வநருடி உள்ளத்கத எதுமொ வசய்துவகாண்டிருந்தது.இன்வனாருதேம் வசல்ெி

ின் முகத்கதப் பார்க்கத் கதரி

பிடிக்கெில்கல.வகாடி வநட்டு

ில்கல.இந்த இடத்தில் இருக்கமெ

பாெவ ான்று வசய்துெிட்டதாய் அன்றிேவு முழுெதும்

ிர்த்தான்.அந்தப் பூ முகத்தின் மகள்ெிக்குறிகள் இென்

னத்கத

ேணப்படுத்தின.இனி அெகளப் பார்க்க மநரின் அெளின் மெதகன தனக்கு எ னாகி ெிடுவ னப் ப

ந்தான்.உறங்குதல் இல்லா மல கழிந்த அந்தப் வபாழுதில் அெகனச்

சலனங்கள் ஆட்வகாண்டன. வசால்லிெிடுொமளா...? ெட்டில்...? ீ ஊரில்...? மபாலீசில்...? எங்மகனும் ஓரிடத்தில் எகத

ாெது வசால்லிெிடுொமளா...?

அதன் பின் இங்கு இெனால் தகலநி ிர்ந்து உலெத்தான் முடியு ா...? இேெிேொய்த் தன சா ான்ககள மூட்கட கட்டினான். ெிடிெதற்கிகட அங்கிருந்து கிளம்பி ெிட்டான். ஊருக்கு

ார்,

ாருகட

மதா ககக

யும், காகலயும் பிடித்து

ாற்றலானான். இகடப்பட்ட உகழப்புகளிலும், ஓட்டங்களிலும்

சில்ொகெம

ா, வசல்ெிக

ா, முல்கலத்தீகெம

மபசுெகதயும் தெிர்த்தான்.வதரிந்த அச்சமுற்றெனாய்... அெற்கற அந்த நிகழ்ச்சி

ா பற்றி நிகனப்பகதயும்,

ாரிட ாெது அெற்கறப் பற்றி ெிசாரிக்கக்கூட

றந்து ெிட்டதாம

... அகெ நடொததாம

நிகனத்துக் வகாண்டான். வதாடர்ந்து ெந்த ொழ்க்கக

ின் பாேமும், சஞ்சலங்களும்,

ின் வபறு ானத்கதக் குகறத்து ஒதுக்கிெிட, நாட்கள் மெக ாக

நகர்ந்மதாடி அென், அெோகி நகே திகேகளுடனான அெேது முதுக ெி லி

ின் உருெிமல அெகே ொட்டி ெகதக்கும் வசல்ெி

ெி லிக

வதாடர்கக

ாய்

ின் நிகனவுகள்...

ாறி அெகே இம்சிக்க...இம்சிக்க...

"ஓ... ெி லி... ெி லி..." இது ில் சடசடவென்று

ேண மெதகன

ா?

னதின் மோதகன

ா?

ேக்கிகளகள் உோயும் சத்தம்.பட்பட்வடன்று காற்றில்

அடிக்கின்ற ஜன்னல் சத்தம். ாமோ ெேப்மபாகின்றார்கமளா...? துப்பாக்கிமுகன

ில் ெி லிக

இழுத்துப்மபாக... மெண்டாம்... மெண்டாம்... அெகள ெிட்டுெிடு... ெி லி... ெி லி... ஓ... வசல்ெி... வசல்ெி... அெகள ெிட்டு ெிடச்வசால்... ெி லி... ஐம

ில்

த் தூக்கி அகணக்கின்ற மபாவதல்லாம் அந்த ெழுெழுப்பான ம னியும், பூ

முகமும் வசல்ெி கூகே

ில்

ா என் ெி லி... இந்தக் கிழெனின் பழி உன்னிட ா...?

பீதியூட்டி

அலறல்களுக்கிகடம

ொ மதெனும், புெனாவும்

ட்டு ன்றி

ெி லியும், நிர் லனும் கூட எழுந்துெிட்டனர். கிழெர் கால்ககள உகதத்தபடி புலம்பினார்.உகதத்துக்வகாண்டிருக்கின்ற கால்களின் அடி நேகம் பதுங்கி

ிருக்கிறதா...?

அம்பைம்; நெம்பர் 2003

காற்றுவெளி

ில் தான் முடிெற்ற


23

இன்னும் உன் குரல் ஷகட்கிறது கெிலதத் வதாகுதி பற்றிய இரசலனக் குறிப்பு

வெலிக

ரிம்ஸா முஹம் த் (poetrimza@gmail.com)

உதட்டில் ஒன்மறாடும்

உள்ளத்தில் மெவறான்மறாடும் புேட்டுக்கள் புரி புனித

ாத

னம் வகாண்மடாருக்கு

இன்னும் உன் குேல் மகட்கிறது என்ற தனது கன்னிக் கெிகதத் வதாகுதிக

ச ர்ப்பித்திருக்கிறார் ஊொ

ாகாணத்தின் தி த்தலாகெக

தனது வசாந்த இட ாகக் வகாண்ட கெிஞர் தி

த்தலாெ எச்.எப். ரிஸ்னா

அெர்கள். புேெலர் புத்தகப் பூங்காெின் 30 ஆெது வெளி

ட ீ ாக

லர்ந்திருக்கும் இத்வதாகுதி 72 பக்கங்களில் 56 கெிகதககள உள்ளடக்கி

வெளிெந்துள்ளது.

கெிகத, சிறுககத, ெி ர்சனம், சிறுெர் இலக்கி

ம் ஆகி

துகறகளில்

தடம்பதித்திருக்கும் இெர் பூங்காெனம் என்ற காலாண்டு இலக்கி சஞ்சிகக ின் துகண ஆசிரி

ர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கலாபூஷணம் எஸ்.ஐ. நாகூர் கனி அெர்கள் தனது ஆசியுகே கீ ழுள்ளொறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காற்றுவெளி

ில்

ச்


24

கல

ண்ணின்

ங்கக – கெிகஞ

வசல்ெி எச்.எப். ரிஸ்னா என்பா(ள்)ர் நிகல

ிலா உலகில் தன் வப

வநஞ்ச ர் கெிகத நிகற

ர் நிகலத்திட

மெ தந்தார்.

திறந்த கதவுள் வதரிந்தகெ என்ற தகலப்பிட்டு கெிஞர் ஏ.இக்பால் அெர்கள் தனது அணிந்துகே

ில் ஒப்பீடு, குறி

டு ீ இவ்ெிரு

முகறகளிலும் குறி டு ீ தான் கருத்கத வசம்க

ாக வெளிப்படுத்தும்.

இப்படி ம் ொசககன உணேகெக்கும். இக்கருத்கத இத்வதாகுதி அதிகம் காணலாம். ரிஸ்னாெின் கெிகதகளில் கற்பகன, புதி பாதிப்பு மூன்றும் கலந்துள்ளன என்கிறார்.

ில்

பார்கெ,

நீ ொழ்ெது ம ல் (பக்கம் 13) என்ற கெிகத மபாலி முகம் காட்டிப் பழகும் னிதர்களுக்கு சாட்கட

டி

ாக ெிழுந்திருக்கிறது. தன்கன நல்லென்

என்று காட்டிக்வகாண்டும், தனக்கு உதெி

ெர்ககள

பலருக்கு இக்கெிகத வபாருத்த ான அறிவுகேக நாம் பழகும், அல்லது பழகி

றந்தும் ொழும்

ப் பகிர்ந்து நிற்கிறது.

பலரில் ந க்குத் வதரி

ா மலம

வபாறாக க் குணம்வகாண்டு குழிவெட்டுபெர்கள் இருக்கின்றார்கள். அத்தகக

ெர்ககள கண்டாமல ெிலக மெண்டும் என்கிறார் கெிஞர்.

அரிதாேம் பூசா ல் பழகு – தீ

ெர் உன்னருமக

ெந்தாமல ெிலகு..

சமூகத்தில் பலமபரு

ஏ ாற்றக் காத்திருப்பர் இது தாமன இன்கற இகத

உலகு..

றிந்தாமல உன் ொழ்வு அழகு!

கற்பு என்பது ஆண்ெர்க்கத்துக்கும், வபண் ெர்க்ககத்துக்கும் வபாதுொனது.

ஆனால் வபண்கள் சருக்கினால் சரித்திேம், ஆண்கள் சறுக்கினால் சம்பெம் என்று கணித்து கெத்திருக்கிறது இந்த குருட்டு சமூகம். எதுவென்றாலும் உத்த

ானெர்கள் ஆண்களிலும் இருக்கிறார்கள். வபண்களிலும்

இருக்கிறார்கள். அத்தகக கழ ப்ரி

தூ

னம் வகாண்ட ஒரு ஆணின்

ம் (பக்கம் 16) என்ற கெிகத

னது

ில் இவ்ொறு திறந்திருக்கிறது.

நகம் கூட உகனத் தெிே

பிற வபண்ணில் பட்டதில்கல.. உன்கன

ன்றி

எெகளயும்

னசாலும் வதாட்டதில்கல!

வபற்Nறூகே, குடும்பத்தினகே, வசாந்த ஊகே எல்லாம் ெிட்டு இன்று காற்றுவெளி


25

தகல நகரில் ெந்து த க்கான அகட

ாளத்கத பலர் பதி

கெக்கின்றார்கள். அவ்ொறு தனது ஆளுக க

பதி

முகனயும்

பலமபர்களில் கெிஞரும் ஒருெர் என்பது இக்கெிகத

ினூமட

புலப்படுகின்றது. உம் ாவுக்கு (பக்கம் 17) உம் ா!

பிடிக்கெில்கல.. ஊரில் நீங்களும்

தூேத்தில் நானு ாய்

இருக்கும் இந்தக்காலங்கள்! ……………. ……………. என் ொழ்க்கக ின் வெற்றிப் படிககள எட்டி நாவனாரு நாள்

முன்மனறி ெருமென்..

அதுெகே வகாஞ்சம் வபாறுத்திருங்கள் ொப்பாவுக்கும் வசால்லுங்கள்! ஒரு வபண் சு ங்கலி

ாய் ொழும் மபாது ொழ்த்தும் பலமபர் அெள்

அ ங்கலி ாகிெிட்ட பின்பு திரு ணங்கள், திருெிழாக்கள் மபான்ற இடத்துக்கும் அண்ட ெிடுெதில்கல. சபிக்கப்பட்டெர்கள் மபான்று அெர்ககள ஒதுக்கி ெிடுகின்றார்கள். தனது துகணெிக்கு அவ்ொறானவதாரு நிகலக காட்டும்

ேண அெஸ்கத

ெந்துெிடக் கூடாது என்பதில் அக்ககறக்

ிலிருக்கும் அன்புக் கணெனின்

மெண்டுமகாளாக ஒரு ெகண ீ அழுகிறது (பக்கம் 30) என்ற கெிகத எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இன்கற

காலத்தில் ெிதகெகள்

று ணம்

புரிெது வ ல்ல வ ல்ல ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு ெருெது ெேமெற்கத்தக்கதாகும். வெள்ளாகட தரித்து நீ

வெறு மன இருந்திடாமத.. ொழும் ெகே ெசந்த ாய் ொழுெகத

றந்திடாமத!

எச்.எப். ரிஸ்னாெின் கெிகதகளில் பல சந்தக் கெிகத எழுதப்பட்டிருப்பகெ. இது அெேது தனித்துெ அகட ந

ாக

ாள ாகும். ஓகச

மும், சந்தமும் இகணந்து எழுதப்படும் கெிஞரின் எல்லா

கெிகதகளும் தங்கு தகட

ின்றி எளிக

ான நகட

ில்

எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் முகற ொசிக்கும்மபாமத வதாட்டுெிடும் ெல்லக

னகதத்

ரிஸ்னாெின் கெிகதகளுக்கு உண்டு. காற்றுவெளி


26

அவ்ொறான ஒரு கெிகத பக்கம் 45)

ின் சில ெரிகள் இமதா… ( ேணத்தின் மததி –

இத்தகன நாள் பார்த்த நிலா ஒளி இத

ங்கி ெசும்.. ீ

த்தின் பாகவ ல்லாம்

தீ கருகி உன் தீ

ொசம்!

ாற்றம் என்னுள்மள

ள்ளி மபாடும்..

உன் நிகனப்பு என் உ

ிரின்

அந்தம் ெகே ஓடும்! கெிகதத் வதாகுதி ின்

குடக் கெிகத

ாக ெிளங்கும் இன்னும் உன்

தன்னகத்மத வகாண்டிருக்கிறது. கெிகத

ின் கருத்துக்களில் வசாட்டும்

குேல் மகட்கிறது (பக்கம் 60) என்ற கெிகத ஓர் ஆத் ாெின் மதடகல ஈேம்

னதிலும் கசிந்துெிடுகிறது. இமதா சில ெரிகள்…

நீ தான் என் எல்லாம

என அடிக்கடி நீ வசான்னது இன்னும் ஞாபக ிருக்கு! கு

ிமல!

உனதந்த குேலின்னும் காதுக்குள் ஈே ாய்

மகட்டுக்கிட்டிருக்கு! னசாட்சி இல்லா ல், அல்லது சட்டத்து புறம்பான வச

ல்கள் நம்

கண்முன் தினமும் நிகழ்ந்துவகாண்டுதான் இருக்கின்றன. அவ்ொறான சில ெிட

ங்ககளத் வதாட்டுக்காட்டி கடல் வகாண்டு மபாகட்டும் (பக்கம்

66) எனும் கெிகத எழுதப்பட்டிருப்பது ெேமெற்புக்குரி பாடசாகல பருெத்து

சிறார்ககள கெத்து நிதம் வதாழில் வசய்து

பிகழப்பெர்கள் சாகட்டும்.. அெரின் அந்தஸ்து வசாத்வதல்லாம் இப்படித்தான் ெந்தவதன்றால்

கடல்வபாங்கி எல்லாம் வகாண்டு மபாகட்டும்!!! காற்றுவெளி

து.


27

பூ

லர்ெது, வபாழுது புலர்ெது… இப்படி எல்லாம

ஒரு கெிஞனுக்கு

உெகக ளிப்பன தான். அவ்ொறு பிறப்பகெகள் கூட காலப்மபாக்கில் பனி

ின் வதாடுகக

என்று தனதுகே

ாகவும், தணலின் சுடுகக

ில் கூறி

ிருக்கும் நூலாசிரி

சார்ந்த கருத்துக்ககளத் தெிே வபண்ணி சந்மதாஷம்,

கல

ாகவும்

ாறிப் மபாகின்றன

ர் கெிகதகளில் அகம்

ம், ஆன் ீ கம், தனிக , துன்பம்,

கம் சார் பிேச்சகனகள், சமூக அெலம்,

சீதனக்வகாடுக , சுனா ி மபான்ற உணர்வுகளும் கலந்திருக்கின்றன. காத்திே ான பல கெிகதககளத் தந்த நூலாசிரி ர் தி ரிஸ்னாவுக்கு எனது ொழ்த்துக்கள்!!! நூலின் வப

ர்; – இன்னும் உன் குேல் மகட்கிறது

நூலின் ெகக – கெிகதகள் நூலாசிரி ர் – தி வெளி

த்தலாெ எச்.எப். ரிஸ்னா

டு ீ – புேெலர் புத்தகப் பூங்கா

வதாகலமபசி – 0775009222, 0719200580 ெிகல – 180 ரூபாய்

காற்றுவெளி

த்தலாெ எச்.எப்.


28

தீர்த்தத்தில் கைந்த நஞ்சு தாய் ண்ணின் தகலநி ிே தனக்கான பண்பு த ிழும் தேமும் தக

ாண்ட வசங்வகாடியும்

பிடியும் புனலும்

பார்மபாற்றும் நன்குடியும் ககலயும் கற்பும்

தகலம ல் கணம்சு ந்த ப+ ி

ிமலார் ப+க்மகால ாய்

ப+மலாகம் மபாற்றி

பெளமதசம்

மெர் பாய்ந்த நில ாகி இருள் சூழ்ந்த நிலாொகி சுேங்கள்

ீ ட்டும் இகச

ாகி

சுெர்கள் தீட்டும்சித்திே ாகி பு

மத

லு டித்து ப+க்கள் பறந்ததும்

ொனம்வெளுத்து ொழ்வு கறுத்ததும் கா

மும் கனவும் தீ

ினில் வெந்ததும்

ெேக்காகளகள் ீ வெறும் மகாகளகளானமத கல்ெிக்கண்ணுக்கு கரும்புள்ளி மபாட்டனர் பண்பான

ாந்தர்க்கு பழிபாெம் சூட்டினர்

எண்ணாத தீ

நிந்கதகள் பேெெிட்டனர்

பண்ணாத வதாழில்களில் பாெிகளா

ாக்கினர்

ெருச ிரு ாரி ொன்வபாழியும் ெள ான கெ

கத்தில்

மதடிப்பல தலமுகறகாத்த

த ிழ்ப்பண் பாட்டு தீர்த்த தில்

மதசத் துமோகிகள் கலந்தநஞ்சாமல.

தமிழ்க்கிறுக்கன்

காற்றுவெளி


29

குருமண்வெளி அருள் வசல்ெநாயகம் நிலனவு சிறுகலதப் ஷபாட்டி - 2012

பலடப்பாளர் குருமண்வெளி அமரர் அருள் வசல்ெநாயகம் அெர்களின் நிலனொக சிறுகலதப் ஷபாட்டி நடாத்தப்படவுள்ளது. ஆர்ெமுள்ள பலடப்பாளர்களிடமிருந்து ஆக்கங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. முதல் பரிசு : ரூபா. 10,000

இரண்ட்டாம் பரிசு : ரூபா 5.000 மூன்ற்றாம் பரிசு : ரூபா 3,000 நிபந்;தலனகள் :

1. சிறுகலதகள் ஏ 4 அளவுள்ள எட்டுப் பக்கங்களுக்கு ஷமற்படாமல் இருக்க ஷெண்டும்.

2. ஷபாட்டிக்காக அனுப்பப்படும் சிறுகலதகள் இதற்கு முன்னர் ஷெறு நாள், மாத இதழ்களிஷைா நூல்களிஷைா இடம்வபறெில்லை என்ற உறுதிவமாைியுடன் அனுப்படுதல் ஷெண்டும்.

3. இன்லறய சமூக ொழ்லெப் பிரதிபைிக்கும் சிறுகலதகளாக இருக்க ஷெண்டும். தாளில்

4. ஒரு பலடப்பாளர் ஒரு சிறுகலத மட்டுஷம அனுப்ப ஷெண்டும்.

5. பலடப்பாளரின் வபயர், முகெரி,வதாலைஷபசி இைக்கம் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகெரி ஷபான்ற ெிபரங்கள் தனித்தாளில் எழுதி இலணக்கப்பட ஷெண்டும்.

பலடப்புகள் அனுப்பப்பட ஷெண்டிய இறுதி திகதி 31. 10. 2012 ஆகும். பின்னர் கிலடக்கும் ஆக்கங்கள் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படமாட்டாது. பலடப்புக்கள் அனுப்ப ஷெண்டிய முகெரிகுருமண்வெளி அருள் வசல்;ெநாயகம் நிலனவு சிறுகலதப் ஷபாட்டி– 2012

73/1/1, Church Road, Mattakuliya,

Colombo-15. Sri Lanka

காற்றுவெளி


30

ெிருட்சம்!

ெசும் ீ ககயுடன்

ெேீ நகட மபாடும்

கமன!

தூசு உனக்கு

தகடகள் எல்லாம்

துணிந்து நீயும் முன்மனறு! பகட என்றாலும் முன்னுக்கு

படிப்பு என்றாலும் முன்னுக்கு நகட

ிமல அது வதரிகிறது!

நாகள நீதாண்டா தளபதி! ெேம் ீ

ிக்க காகள

ாக

ெிகளந்து ெே மெண்டும்நீ! மநேம் ெரும ா அகதக்காண?

மநர்ந்து நிற்கிமறாம் இகறெகன! அப்பாெில் பாசம் காட்டுகிறாய்

அம் ாகெப் பாடு படுத்துகிறாய்!

எப்மபாதும் சுறுசுறுப்பாய் இருக்கிறாய்! இதுமெ முன்மனறும் ெழி ெிகதக

ாகும்!

ப் பார்த்தால் எப்படி

ெிருட்சம் ெரும்என்று வதரியும்? நகடக

ப் பார்த்தாமல கண்ணா

நாகள எப்படி ெருொய் என்றுவதரிகிறது!

முகில்ெண்ணன் காற்றுவெளி


31

மரணம் என்பது…….! ஆ

த்தம ா இல்கலம

ேணம் ஒரு நாள் ெரும்!

அப்மபாது அகனத்தும் முடிந்து ெிடும்!

ேணத்தின் பின்னர்……..!

எந்த சூரிம நாளும்

ாத

மும்

ணியும் இருக்காது!

உங்களுகட

வசாத்தும்

வபாருட்கள் அகனத்தும் கக

ாறிப் மபாகும்!

இதற்காகொ இத்தகன மசர்த்தீர்கள்? உங்களுகட புகழ்ச்சி

எல்லாம்

வசல்ெம்,

டிந்து ெிடும்!

என்ன வகாண்டிருந்தீர்கள் என்பது பற்றிப் பேொ உங்களுகட

ில்கல!

னக்

குகறபாடுகள், கெோக்கி

வபாறாக ,

ம்,

ெிேக்தி

எல்லாம் முடிவுக்கு ெந்துெிடும்!

அமத மபான்று உங்கள் நம்பிக்கக, ஆகசகள்,

திட்டங்கள், கனவுகள்,

அகனத்தும் முடிந்து ெிடும்! நீங்கள்

அழகாக இருந்தீர்களா? காற்றுவெளி


32

அறிொக இருந்தீர்களா? உங்களுகட

இனம்,

தம்,

வ ாழி, பால், நிறம் எல்லாம

முடிந்து ெிடும்!

ேணம் என்பது

கத்துெ ானது! ன்னிக்கப் படுெதும், றப்பதும்

அதற்குப் பின்

அகனெர்க்கும் எளிதாகும்.!

“முகில்ெண்ணன்”

காற்றுவெளி


33

அன்பு மவுனமாகப் ஷபசுகிறது! நாங்கள் ஒன்று மசரும் மபாது

ொர்த்கதககளக் காண்பது அரிது! ஆனால் அன்பு

வுன ாகப் மபசுகிறது!

அதற்கு கண்கள்

ட்டும் மபாதும்!

க்களிடம் இளக யும்

பிகணப்பும்

இருக்கும் மபாது

நாங்கள் உணர்ெகதக் கூறுெமத இல்கல.! அதுதான் குடும்ப ாக நாங்கள் வசய்

மெண்டி

து.!

நாங்கள் எங்களின்

ஆசீர்ொதங்ககளக்

கணக்வகடுப்பதில்கல.,

ஆனால் அகெ புரிந்து வகாள்ளப் படுகின்றது.! பிறருகட

கெனத்தினாலும்,

ெசதிகளாலும் ,

நாங்கள் ொழ்ெதற்காக நன்றி கூறுகின்மறாம்! ஞாபகங்களுக்கும்,

சாதகனகளுக்கும்,

ெிகடங்ககள குடும்ப ாகப் பகிர்ந்து வகாள்ெதிலும் வபருக

உகட

இருக்கிமறாம்

ெர்களாக

நாங்கள் மபசாத சத்தி

ெிட்டுச் வசல்கிமறாம்!

த்கத

எங்களுக்குத் வதரியும் நாங்கள் மநர்க யும் உண்க யும் ஆனெர்கள் என்று, நாங்கள் எங்கள்

காற்றுவெளி


34

ொழ்க்கக முழுெதும்

எங்கள் சகொசத்கத அறிகிமறாம்.! சூரி

வெளிச்சத்திலும்

இருட்டிலும் கூட.!

நாங்கள் சில ெிமசச கெனத்கதக் காட்டக் கூடும்., புதி

ெர்களுக்கும்,

ெிருந்தாளிகளுக்கும், எங்கள் இத

த்கத

றக்கக் கூடாது

நாங்கள் உண்க

ிகவும் அன்புடன்

ாக மநசிப்பகத.!

இந்த ஆசீர்ொதங்கள்

எண்ணப்படுெமத இல்கல.!

பணம் தங்கம் மபான்று பிரிப்பதற்கு, அகெ அன்கபப் மபான்று பகிே முடியும்.!

குடும்பமும் நாங்களும் இருக்கும் மபாது!

முகில்ெண்ணன்

காற்றுவெளி


35

எங்கள் அன்புத்தம்பி எங்கள் உ

ிரிலும் ம லானென் தம்பி

தம்பி இருந்தால் எனக்கும்

என் ெட்டில் ீ உள்மளாருக்கும் என்ன….?

என் ஊருக்கும் என்ன…….?

ட்டும்

என் அ லெர்க்கும் வபரும் பலம் அென்….! “தம்பி உள்ளென் சண்கடக்கு அஞ்சான்“ என்பது உண்க தான் மபாலும்

தம்பி எம்ம ாடு இருக்கும் காலங்களில் இல்கல………..! இல்கல…………! அது தப்பு………..! நான் நாங்கள்

என் அ லெர்

என் ஊர் என்று எல்மலாரும் தம்பிம

ாடு இருக்கும் காலங்களில்

எங்களுக்கு என்ன குகற! எங்களுக்கு என்ன ப தம்பி மநர்க

ம்!

ான சண்டி

ன்

ஒழுக்கத்திலும் ம லானென் மோசக்காேன்

வபால்லாதென் என்வறல்லாம்

தம்பி பற்றி எல்லாருக்கும் வதரியும்! ஆனாலும் தம்பிக

எங்கள் எல்மலாருக்கும்

வோம்பப் பிடித்திருந்தது ஏவனன்றால் எப்மபாதும தம்பி……..!

வபாய் மபசி

தில்கல காற்றுவெளி


36

எங்கள் எல்மலாருக்கும் பிடித்திருந்த எங்கள் எல்மலார்

னங்களிலும்

குடிவகாண்டிருந்த

எங்கள் அன்புத்தம்பி அன்வறாருநாள்

கூட்டத்மதாடு கூட்ட ாய் சனங்களிகடம இருந்தான்!

காணா ல் மபாய்

எங்கள் தம்பி காணா ல் மபான நாளிலிருந்து

எழுந்து நடக்க இ

இருந்து வகாண்மட

லாதெனும்

எங்ககள உகதக்கிறான்….. எங்ககள

ிதிக்கிறான்………

இனி

எப்ப ெருொன்

எங்கள் அன்புத் தம்பி…..!

சீனா.உதயகுமார்

காற்றுவெளி


37

ெரர் ீ நாங்கள் ெேலாற்றுச்சுெடி தூசிப் புழுதிக

ின்

ஒலிபேப்பிப் வபருொ

ால்

ஊதித் துகடத்து, ொர்த்கதப் பன்ன ீோல் திரு முழுக்காட்டி வகாடி லோல் பட்டுடுத்தி ெதி ீ ெழிஆகன

ிமல அம்பாரி

ஊர்ெலங்கள்:ஆேொேம். கால்கள் கடுக்க நடு ெழி

ில்

அம்பாரி 'அம்மபா' என இறங்க

னம் மசாே,உடல் ஓ இல்லம் ஏகிப் படுக்கக மதடும் ெேர் ீ நாங்கள்!

வசம்பியன் வசல்ென் நன்றி.மல்ைிலக-லத-1974

காற்றுவெளி


38

ெடு ீ திரும்புதல் காடுகள் வபாழிந்தன

பச்கசபமசல்

கழயும் பனியும்

தனித்த வ ௌனத்தார் மறாட்டு ம லுந்தனிக்க

கறுத்தது மறாட்டு முன்வனாருக்கா புழுதி ண்டி

காஞ்ச ாடுகள் பாஞ்ச கம்ப்

ில்

கருகிக்காஞ்ச வசடிவகாடி ேங்களில் வசம்புழுதிப் பேட்கட பத்தி மறாட்டுத் மதஞ்சு மபாக சுடுதண்ணி குடிச்ச நா அமத பாகத

ில்...

மளாடின

காடுகள் வபாழிந்தன ெட்டில் ீ நிலவு ெச ீ பின்காணி

ில் காற்றுக்கு ஆடுதுபார் எருக்ககலகள்

-நட்சத்திரன் வசவ்ெிந்தியன்-1995 (நன்றி-எப்ஷபாத்தாெது ஒரு நாள் வதாகுப்பு)

காற்றுவெளி


39

குறிஞ்சிப் பாட்டு வசான்ன காதல் கலத

நான்

ொன்சி கபூர்

ேசித்த

ஒரு

குறிஞ்சிப்பாடகலக்

வகாண்ட அதன் கருத்துச் சிகத எனது

ெரிகளில்

கருொக்கி,

புலெர்

ா ல் , காதல் ந

எடுத்துக்

ம் ேசம் வசாட்ட

எழுதியுள்மளன் கீ ழ்ெரும் பதிகெ!

அன்னாய் ொழி மெண்டு அன்கன ஒள்நுதல் .......... எனத்

வதாடரும்

குறிஞ்சிப்பாட்டில்

வதாட்டுக்காட்டப்படுகின்றது

தகலெனும் நிகல பல

தகலெியும்

ஊழ்ெிகன

ில், தகலென் தகலெிக

வபாழுதுகளில்

அத்துக்கத்தில் அதகனக்

கண்ட

வசால்பெரிடம் ெழிபடுகிறாள்.

துன்பத்திலிருந்து காதகல

தா

காேணம்

ஆனால்

ிடம்

சந்திக்க

வ லிந்து

அெளது

ால்

இேெிமலம

அெர்களால்

தகலெி

காதவலாழுக்கம்

மபாய்

மநாய்

என

முடி

ா ற்

த்கத வசெிலித் தா

தகலென்

தகலெி

எந்தக்

மபாகும்.

மநாய்ொய்ப்படுகின்றாள். ெருத்தமுற்று

தீேெில்கல.

றுகணம்

ா, தன் மதாழி

உணர்த்த,

மதாழியும்

அெகளப் ின் காதல்

குற்றமு ிகழக்காதெர்களாகமெ

களெில் சந்திக்கின்றார்கவளனவும் , அெர்களுக்கிகட ின் ப

இத்

ிடம் தன்

ிடம் , அெள் மகாபமுறாத ெகக

சகல வச ல்களும் நல்ெிகன

குறி

வதய்ெத்திடம்

புரிந்து வகாண்டெளாய் அறத்மதாடு ெழி நின்று தகலெி ெிட

ொழும்

சந்திக்க ெருொன்.

மகட்டறிகின்றாள்.

ீ ளும் வபாருட்டு தகலெிம கூறலா ா

எதிர்ப்பட்டு

வசெிலித்தாய்

அெள்

ஆழ ாகத்

ிலும் ,

இேெில்

ில் நகடவபற்ற

மன எனவும் அச்வசெிலித்தாய்

உணரு ளெிற்கு மதாழி வசய்தி கூறுகின்றாள் எனத் வதாடர்கின்றது இக் குறிஞ்சிப்பாட்டு!...

இப்

பா

மதாழி

ின்

உணர்வுபூர்ெ ான

வசெிலித் தாய்க்குகேக்கப்பட்டு உ நிற்கும்

மதாழிம

ெகுக்கின்றாள்.

,

வசெிலித் தாய்க்கு , என

மதாழி

அக்

தன்

எடுத்துக்

தார்த்தவ ான்கற

அது தந்துநிற்கின்றது.

குறிஞ்சிப்பாட்டில்

நான்

காதலின்

சிந்தகனயூட்டத்தின்

மூலம

ிர்ப்பகடகின்றன. காதலுக்கு துகண திரு ண

சங்க த்திற்கும்

பாகத

தகலெி எவ்ொறு தகலெகனச் சந்தித்தாள் கூறும்

ெரிகள்,

ந க்குணர்த்தும் ேசித்த

சில

நாம்

பிேக க

மநரில்

சந்தித்த

அனுபெபூர்ெ ாக

கருத்துக்ககள

முன்கெக்கும்

பாக்களின் முதல் ெரிகள் இகெ-(..35- 251ம் பாடல் ெகே) --------------------------------------------------காற்றுவெளி


40

வநல்வகாள் வநடுவெதிர்க்கு அகணந்த கலி வகழு

ாகன....(035-039)....

ே ிகசச் மசமணாண் இகழத்த ...........(040-045)

ெிசும்பு ஆடுபறகெ ெழ்பதிப் ீ படே .............................(046-053)

அண்ணல் வநடுங்மகாட்டு இழி தரு வதள்நீர் ...........(054-061)

------ெள் இதழ் ஒண் வசங் காந்தாள் , ஆம்பல்..........(061-098) புள்ளார் இ த்த ெிலங்கு எண்வணய் நீெி

கலச் சிலம்பின் ...........(099-106)

சுரி ெளர் .............................................(107-116)

கபங்கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி ....................(117- 127) முகன பாழ் படுக்கும் துன்னருந் துப்பின்..................(128-134) ாறு வபாருது ஓட்டி

.....................................................

(135- 142)

அதன் எதிமே............................................................................(143-152) உண்க தி

ில்

ங்கும்

ெிளங்கும்

காதவலன்பது

ஓர்

ஆன் ாக்கள்,

தம்

காதலுலகினுள்

ெசீகே

புறவுலகக

அ ிழ்ந்து

உறெினர், குடும்பம் சுற்றுப்புறம் வகாண்டெகேம

உணர்வு..இவ்வுணர்வுக்குள்

ாெரும

றந்து

வசார்க்கபுரி

ெிடுகின்றனர். அந்நி

ாக

நண்பர்கள்,

ாக, தாம் மநசம்

, தம் உலகாக ெரித்து ொழ முற்படுகின்றனர். காதல்

மபாற்றும் பல இலக்கி

ங்களிலும் இப் பண்பு சிகதக்கப்படுெதில்கல.

கெிகளினூடாக புலெர்கள் இெற்கற அழகாக எடுத்தி

ம்புகின்றனர்.

அதில் ஒளிந்திருக்கும் காதலின் சிலிர்ப்கபக் கண்டு

நானும் உெத்து,

குறிஞ்சிப்பாட்டின் பத்துப் பாடல்களுள் ஒரு பாடகலத் வதரிவு வசய்மதன். ேசித்து இமதா

தகலெி

.

அதகன

உங்கள்

பார்கெக்குள்ளும்

எத்திகெக்கின்மறன்

ின் அன்பான காதகலயும் , ஆழ ான உணர்மொட்டத்கதயும்,

நாமும் ேசிக்கலாம்..........ேசிப்மபா ா! இங்கு புலெர் வசான்ன தன்கூற்று நகடக

,,என் வ ாழி ெழக்கில் பிறர் கூற்றாக்கி

கெிக் கரு சிகத

ா ல் என் வ ாழிநகட

வசல்கின்மறன் இந் நா

வ ன்க

கிக

ான தகலப் பகுதிக

வகாண்ட திகனக

தரிசிக்க..........

ாற்றி, புலெரின்

ில் உங்ககள அகழத்துச்

க் வகாண்ட ெகளந்த வபரி

, திண்பதற்காக ெரும் கிளி மபான்ற பறகெககள

ெிேட்டும் காெலில் ஈடுபடுெதற்காக , ஆேொே ிக்க பேண்

ஒன்கற

கதிர்ககளக்

க த்து

,

அதில ர்ந்து

எந்த

ேத்தின் ம ல்

கருெி

ில்

இகசத்தால் பறகெகள் ெிேண்மடாடும ா, அவ்ொறு அதற்குரி இகசக்கருெிகளான

தழல்,

தட்கட,

குளிறு

,

கெண்

எப்படி

சில

மபான்ற

இகசக்கருெிகளால் இகசவ ழுப்பிக் வகாண்டிருந்தாள் தகலெி . அது வெப்ப ான

உச்சிப்

ிேண்மடாடின. ாற்றம்

வபற,

அந்

இடி,

வபாழுது.

நண்பகல்

அெவளழுப்பி மநேம்

ின்னலுடன்

கூடி

ஒலி

வெப்பப்

மகட்டு

வபாழுது

கழ

கல

வபய்தது. தகலெியும் அெள் மதாழியும் நகனந்தனர். ஆனால்

காற்றுவெளி

கிளிகள்

திடீவேன ின்

ீ து


41

அந்நகனவு அெர்களுள் கலயுச்சி

ிலிருந்து

வெள்ளருெி கூந்தல்

சிெந்தது

நின்ற

டி

குறுக்கிட்டுக்

அந்த

வபய்ததால்

ின்

கிடந்த

நிகறந்திருந்தது.

பிழிந்து

ஈேம்

ீ ண்டும்

தால் அெள் கண் உள்ளிடவ ல்லாம்

அடர்ந்த

கழுெிச்

பக்க

அவ்ெிடத்மத,

இகட

உலர்த்தி

காட்டின்

பல

ாடு பல

சுத்தம்

வசய்

பகுதிகளிலும்

லர்ககளப்

ப்பட்ட

அகன்ற

ீ து அகனத்துப் பூக்ககளயும் குெித்து கெத்தாள்.

ிகடம

தெறெில்கல.

லரிதழ்ககள

தகழ

நீரிகனப்

ாடு உலாெித் திரிந்து, ஆகசம

கலப் பாகற

மசகரித்த

ெழும் ீ

நீரிமல ெிகள

கழ

வசாற்ககள

மபால்

ன கிழ்ந்து ஆடிப்பாடினார்கள். . அெமளா

வபாழுதில்,

,

வசாரிெகதப்

ில் அெர்கள்

ன கிழ்ச்சிம

பறித்து

பளிங்கிகனச்

கெர்ந்வதடுத்த

ீ ண்டும் .

கழ

கிழ்கெப் பிேட்டிக் வகாடுத்தது.

கலவ ங்கும்

கூர்க

கூறி

ஒன்றாகக்

பறகெகளின்

ான

ஓகசம ாடு

கிளிககள

மகார்த்து

,

வதளிந்த

ெிேட்டத்

தான்

ஒலி

தகலெி

அணிந்திருந்த

ாகடக்கு ஏற்றொறு சரி வசய்து கட்டிக் வகாண்டாள். பல்மெறு

நிற

லர்களால்

அழகாகச்

சூட்டி

ாகல

கட்டி,

வ ன்க

அலங்கரித்தெளாய்

,

தன்

ான

வகாண்கட

மதாழியுடன்

ில்

அமசாக

ேத்தின் குளிர்ச்சி ான நிழலில் அ ர்ந்தமபாது...................!

அெகனக் கண்டாள். அென் எண்வணய் தடெி சுருண்டு ெளர்ந்திருந்த தனது தகல பூசி

ிரில் ,

ணக்கப்வபற்றெனாகவும்,

ெிேல்களால் புகக

கல

ணம் ெசும் ீ அகில், சந்தனம் மபான்றெற்கற

ினாலும் ிலுள்ள

லர்ககளக் கண்டெர்

கரி

பல்மெறு

யும்

ெண்ணங்களாலும் ாரிக்கப்பட்ட

அணிந்திருந்தான்.

அச்சப்படும்படி

ில் சூடி

ஈேத்கத

ிட்டு

இருந்தான். ான

அெற்றுடன்

தன்

உண்டாக்கி

அத்துடன்

குணங்களாலும்

குளிர்ச்சி

ாகவும்

ிகனயும் அழகாக தகல

அென் காதில் வசருகி

ிரின்

அகிகல

உலர்த்துபெனாகவும்

வகாண்டு,

லர் ாகலக ாகல

நீெியும்,

தகல

ணம்

ஆன

ெசும் ீ

அெகனக்

வெண்தாகழ

டலான

ிருந்தான்.

ிருந்த அமசாகத் தளிர், அெனின் திேண்ட மதாளில்

அகசந்து வகாண்டிருந்தது.

அென் அழகி

ார்பில் அணிகலன்களும்,

ாகலகளும் வதாங்கிக் வகாண்டிருந்தன. சிெந்த இமேகககள் உகட

உள்ளங்கககளுக்மகற்ற ஏந்தி

இறுகி

பருத்த

முன்கக

ில்

,

ெில்கல

ிருந்தான். அம்புககள அகசெில்லாதொறு மகால ிடப்பட்டிருந்த

துணிப்கப

ில் பிகணத்திருந்தான்.

அப்மபாது . பககெர்களின் இடங்ககளப் பாழ் வசய்யும், வநருங்குதற்கரி ெலிக யும் கூர்க

ான

ிகுந்த சினமும் , கூரி நகங்ககளயும்

ொள் மபான்ற பற்ககளயும் ,

வகாண்ட

நாய்கள்

இருப்பிடத்கத மநாக்கி ெந்தன. அெற்கறக் கண்டு நடுங்கி காற்றுவெளி

தகலெி

ின்

அெர்கள்,


42

அச்சத்துடன் நிகல

இருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து

ில்

ாதும் வசய்

னம் ெருந்தினார்கள்.

முடி

ாத

அப்மபாது அென் அெர்களின் தடு ாற்றத்கதக் கண்டு அருகில் வசன்று, அெர்கள்

அச்சம்

தீரும்

ெகக

ில்

வ ன்க

ாகப்

மபசி

,

அெள்

அழகிகனயும் கூந்தல், கண்கள் உள்ளிட்ட உடலழககயும் புகழ்ந்தான்.

"என்னிட ிருந்து தப்பிச்வசன்ற ெிலங்வகான்று இவ்ெழி எனத் தகலெி அெமளா, இ

ால் மபானமதா "

ின் ெிழிககளப் பருகி ொறு ெினெினான்.

ற்கக ஆக்கிே ித்த நாணத்தினால்

பதிமலதும் வசால்லா ல்

வ ௌனித்துக் கிடந்தாள். அெள் வ ௌனம் அெகன ெருத்தி ெருந்தி

ொறு

"என்னிடம் மபசுெது குற்றம ா " என்றான். பின்னர் ெலிந்த மதடி

டக்கி

அெகள

ேக்கிகளவ ான்கற உகடத்து

பின்னர்,

வநருங்கி,

எதிர்பார்த்திருந்தான்.

அெர்களுடன் மபசும்

ஆனால்

வ ௌன ாக

ஆர்ெத்தில்

உதடுகள்

அகச

நி ிடங்கள் ககேந்து வகாண்டிருந்தன ,

திகனத்தாள்களால் கானென்

நாட்டப்பட்டிருந்த

ஒருென்,

கனெி

ின்

காதலால்

தன்

பார்கெ

தன்

லர்ந்த

எழிலான

ினால்

வதாழில்

குகலவு

எதிர்பாோதெித ாக எல்லாத்

மபசும்

தானி

அென்

மபால

ஈர்க்கப்பட்டெனாய்,

றந்து

அெளுடன்

காெகல

அெர்களின்

ங்ககளயும்

குடிகசவ ான்றில் ான்

ஆெமலாடு

மெ

திகன

ில்கல.

காெலிருந்த

ிேளும்

அெள்

றக்கடித்தது

உட்வகாண்டது.

ீ ண்டும்

கூடினான்,

திகனப்புனத்தில்

னம்

அந்நாய்ககள

ொர்த்கதகளுக்காக

அெள்

அெனுள் ஏ ாற்றம் ெழிந்தது.

நிகல

து.

.

புகுந்த

தன்

ீ துள்ள

காதலில்

அப்மபாது ாகன

ஓேளவு

எஞ்சி

ிலிருக்கும் மபாமத , ம ாகித்திருந்த அந்தக் கானென் சிந்கத

வதளிந்து, ஒலி எழுப்பி

ெிேட்டப்பட்ட

ாகனக

ெிேட்டினான்.

ாகன சினங்வகாண்டு, அெளிருப்பிடத்திற்குள் நுகழந்தது.

எதிர்பாேதெித ாக அெகள

மநாக்கி ,

ெருெகதக் கண்ட அெள்

தங் வகாண்ட

ாகன

ாக

, அச்சமுற்று தன் நாணங் ககலத்து ,

தனது பதிலுக்காக காத்திருக்கும் அெனருமக மபாய் நின்றாள் . அென் தன்கனப் வபற்றது.

அென்

பாதுகாப்பான்

முகத்கத

நான்கும்

ஓர்

அச்சம்

வநாடி

உத்மெகத்தில்.அெனும் ெில்கலவ

குறிபார்த்து

எனும் பிகச

ில்

டுத்து, அதில் தன்

அம்கபச்

,

நம்பிக்கக ெிழிகளால்

சந்தித்து

புறமுதுகிட்மடாடி

ெலிக

துலாெினாள்.

ெிழிகள்

ீ ண்டன.

தன்னுள்

அம்கபச் வசருகி வசலுத்தினான்.

வநற்றி சிகதந்து முகத்திலிருந்து

அெளுக்குள்

அச்

சிலிர்ப்பின்

சிகறப்படுத்தி

ாகன

ிருந்த

ின் வநற்றி

தாக்கப்பட்ட

குருதி ெழியும் நிகல

ாகன

ில்

ின்

ில் அது

து. அெள் வபருமூச்வசறிந்து நன்றியுடன் அெகனப் காற்றுவெளி


43

பார்த்தாள். அெள் பார்கெக அெளுள் இருத

ெிழுங்கி

பேப்பினான்.

த்தில் ஓர்மூகல

தன் பார்கெக

நாணத்தால்

அெனும் புன்னககக அெள்

முகம்

வ ல்ல

கெிழ்ந்தது.

ில் அென் நிகனவுகள் வகௌெிக் வகாண்டன.

த் தாழ்த்தி

கறொக அெகன ேசித்தாள்.

அெள் கேங்கள் இன்னும் அெள் மதாழி

ஆனாலும்

ின் கேத்துடன் பிகணத்துக்

வகாண்டிருந்தன. உடல் இன்னும் நடுங்கிக் வகாண்டிருந்தது. கூந்தகலயுகட

"அழகி

நானிருக்கின்மறன் " எனக்

கூறி

ொறு,

அெகள

தளர்த்தி, தகலெி கேத்திமலந்தி

நாணத்கதயும்

ெமள , அஞ்சாமத , உன் அச்சம் மபாக்க இனி அென்,

ின் வநற்றி

வ துொக

அெள்

மதாழி

ில் ெடிந்த ெி

அெகள

அகணத்துக்

ின்

பிடி

ிலிருந்து

ர்கெத்துளிககள தன் வகாண்டான்

அெள்

வபாருட்படுத்தாதெனாய்..........!அெள்

நாணிப்

புன்னககத்தெமற அெனிட ிருந்து ெிடுபட வநளிந்தாள். அச்சமும் நாணமும் அெகள ஆட்வகாள்ள, அெனின் பிடி மு

தன்

ிலிருந்து நழுெ

ற்சித்தும். அெமனா அெகள ெிடுெதாக இல்கல. அெள் ார்புடன்

வபாருந்த

மூச்சுக்காற்றிலடங்கி,

,

இறுக்கி

இட ாறத்

கணத்தான்.

வதாடங்கின.

வெட்கத்துடன் சிரித்துக் வகாண்டது அெர்களுக்குள்!.

அென்

கலநாட்டுத்

தகலென்,

வசல்ெச்

வசழிப்பினன்,

சிகத

இல்லறம்

காதகலப்

பற்றி

ாத

ற்ககக

பண்பானென்,

எடுத்துக்காட்டி, பற்றிப்

அெள்

மபசினான்.

அெள்

ொனமும், பூ ியும்

காதலும்

ொழ்பென்,

ன றிந்து,

ெிரும்பும்

ெிதத்தில்

அெளும்

துகண ாக அெகன ெரித்துக் வகாண்டாள்.

உஷ்ணம்

கூடமெ

ெசீகரித்து

ார்பு,

கிழ்மொடு

தன்

அறம்

தன்

னங்கள் மபசத் வதாடங்க

லர்கள் துெி ொழ்த்தின. அெகளப் புரிந்தெளாய்

மதாழி ெிலகிச் வசல்ல, அெள் அெனின் அன்புக்குள் கட்டுண்டாள்..

ித ான

அெகன

கிழ்ெில் தகலென் பருகி மபாகதப்படுத்தி

பறந்தனர் அச்மசாடி

னங்களின் அன்கற

காதலாக முகிழ்த்தது. அென் பிரி ஊர்,

சுற்ற றி

இறக்கக

கட்டி

அந்தச் சந்திப்மப, இறுக்க ான இத ான

கூடலில் கழித்த அெள் வபாழுதுகள் ெிடிந்தன.

ெிகேெில்

வசல்ெதாக

அெகள நிறுத்தி கண்ணரில் ீ

ெலிக

உச்சத்தில்

ப் மபாகும் தருணத்கத எண்ணி ெருந்தினாள். அெமனா

அகழத்துச் அெள்

கிழ்ெின்

ினர். அெள் அெனுடன் தன் இோப் வபாழுகதக்

கழித்தாள்.

ஒரு ித்த

து.

அருெி நீரில் கூட கள் கலந்து

ான

அெகள

உறுதி

ளித்து

ணந்து

அெளது

,

ெனாக, அெகளப் பிரிந்து வசன்றான்.

நகனந்து நின்றாள்.

அன்பு

மபாது ொடி நின்றாள்.

அெள்

ஒரு

னநிகல

நாள்

ின்

தன்னிருப்பிடம் இருப்பிடத்தில்

வபாழுதில் ல்கபக்

நாட்கள் ெிகேந்தன. அெர்களின் சந்திப்பும் இேெில் களொக காற்றுவெளி

ஏற்பட்ட

குகலத்த


44

ேகஸி

ாகத்

வதாடர்ந்தது.

சந்திப்பது

ஒழுக்க ற்ற

முற்பட்டாலும் இருக்கமுடி வசல்லும்

கூட,

ெில்கல.

இேவுகளில்

ாரு றி ாது

வச சில

ல்

என

களெில்

தகலெி

அெகனச் சிந்தும்

இேெின் நிழலிகனயும் ஈேப்படுத்தி

கண்ணர்ீ

அெள்

ிர்..!

.நல்ல

காதலில் வெறும் கா ம் ஏ ாற்ற ாட்டான். உரிக

தன்

அென்

ார்கப

இென் ெிலக

அெளால்

சந்திக்கா ல்

ட்டு ல்ல,

து. அெளழகக அழிக்கும் இந்தத்

துன்பம் அெளுக்குச் வசாந்த ாகிப் மபானது.

அென்

நிகனந்து

சந்திக்கா ல்

வபாழுதுகளில்

இெள்

அெகள

குலத்தில்

பிறந்தென்.

அன்பு

சிந்தும்

ட்டும் கலப்பெனல்லன். அென் ஒருமபாதும் பரிொேங்களுடன்

ாக்க நிச்ச ம் ெருொன். அெள்

காதல்த்துளிகள் நிஜ ானகெ !

அெகள

தனக்குள்

னதிலிருந்து அென் சிந்தும்

ஆனால் அெளின் இந்தக் கண்ணருக்குக் ீ காேணம் அெனது பிரிவுத்து இருந்தாலும்

காட்டுப்பாகத

கூட,

அென்

அெகளச்

சந்திக்க

ோக

ெரும்

ில் ொசம் வசய்யும் சிங்கம், கேடி, புலி மபான்ற வகாடி

ிருகங்களால் இெனுக்மகதும் இடர் ஏற்பட்டிருக்கும ா , அதனால்தான்

அென் சந்திக்க ெேெில்கலம

ா எனும் துக்கத்தில் இகடக்கிகடம

ககேந்து வகாண்டிருக்கின்றாள் இக்கன்னி!

காதல் அழகானது.......அழிெில்லாதது........!

காற்றுவெளி


45

"ஷசர்ப்பிலறஸ் ெிசிட்" ஷக.எஸ்.சுதாகர் நாளாந்தம் பழகும் சில நண்பர்கள், உறெினர்களிட ிருந்து சிலமெகளகளில் வசால்லா ல் வகாள்ளா ல் வதாகலமபசி அகழப்புகள் நின்றுெிடுெதுண்டு. எங்காெது வெளிநாட்டுக்குப் ப

ணம்

வசய்ெதற்காகமொ அல்லது தங்கள் பிள்களகளுக்கு திரு ணம் மபசும் தருணங்களாகமொ அல்லது இன்னும் ஏதாெது பூடக ான ெிஷ

ங்களாகமொ அகெ அக

லாம். சில வபாழுதுகளில்

எல்லாெற்கறயும் முடித்துக் வகாண்டு ஒன்றும ெந்து நிற்பார்கள்.

அப்படித்தான் ஒருநாள் இோசலிங்கமும் அெர் திடீவேன்று, நிகன

நடொதது மபால முன்

கனெி சுமலாசனாவும்

ாப் பிேகாே ாக சிறீதேனின் ெட்டிற்கு ீ

வகாடுத்தார்கள். சிறீதேனின்

தரிசனம்

கனெி பொனி முகத்கத 'உம்'வ ன்று

கெத்துக் வகாண்டு அெர்ககள ெேமெற்றாள்.

"கனகால ா ெமேல்கலத்தாமன! அதுதான் சும் ா ஒருக்கா ெந்திட்டுப் மபாெம் எண்டு" என்று 'சும் ா'கெச் சற்று அழுத்திச் வசான்னான் இோசலிங்கம். வதாடர்ந்து, "அப்பிடிவ

ண்டில்கல. இனி ஈஸ்மேண் சமபப்பிகல

ிருந்து வெஸ்மடர்ண்

சமபப்பிற்கு ொறதுக்கு பத்துப் பதிகனஞ்சு வடாலர் வபற்மறாலுவ ல்மல வசலொகுது" காகசக் காேணம் காட்டினாள் சுமலாசனா. "நாங்கள் நிகனச்மசாம்... உங்களிகல ஆமோ ஒருத்தருக்கு மெகல பறிமபாட்டுமதா எண்டு" உதட்டுக்குள் சிரித்தாள் பொனி. அதன் பிறகு மகாபம் நீக்கி சம்பிேதா

ான உகே ாடல், சுகம் ெிசாரிப்பு,

மதநீர் ெிருந்துபசாேம். ம ற்வகாண்டு மநேம் நகோத மெகள

ில்

சுமலாசனா இோசலிங்கத்கதப் பார்த்து கண்கண வெட்டினாள். இோசலிங்கம் உதட்டுக்குள் சிரிப்வபான்கறத் தெழெிட்டார்.

ஏமதாவொன்கற முடிச்செிழ்க்கும் முஸ்தீபில் வசரு ினார். "உங்களுக்வகாரு மசர்ப்பிகறஸ் ெிஷ வ ாண்டு வசால்லமெணும். வுன்ற் டண்டிமனாங்கிகல (ஆழேவெ னு காற்றுவெளி

வனநவழவப) நாங்கள் ஒரு புது


46

ெவடான்று ீ கட்டி இருக்கிறம்" சுப்பர் ார்க்வகட்டில் அரிசி சீனி ொங்கி மபாலச் வசான்னார் இோசலிங்கம்.

"எங்களுக்கும் காத்துொக்கில உந்த ெிஷ ஆச்சரி

ப்படா ல் பொனி.

து

ம் கசிந்தது" என்றாள்

"இஞ்சாருங்மகா! நாங்கள் காதும் காதும் ெச்ச ாதிரித்தாமன கட்டினனாங்கள். என்ன "தண்ணிக்கு அடி

ாதிரி இகெக்கு" வசால்லி முடிப்பதற்குள்,

ிகல 'காஸ்' ெிட்டாலும் ம லுக்கு ெேத்தாமன

வசய்யும்" என்றாள் பொனி.

"அதில்கல. எங்களுக்கு ஒண்கடச் வசால்லிப் மபாட்டு வசய்தால்

வபரும்பாலும் சரிொமறல்கல. அதுதான் உங்களுக்கும் வசால்மலல்கல. த

வு வசய்து குகற நிகனச்சுப் மபாடாகதயுங்மகா"

" கல

ிகல அந்தேத்திகல நிக்கிற

ாதிரி கட்டி

ிருக்கிறி ள் எண்டு

மகள்ெிப்பட்மடாம்" பொனி வசால்ல சுமலாசனா பூரித்துப் மபானாள். "அதிகல ஒரு சங்கதி இருக்குப் பொனி. மபான ெருஷம்

குென்ஸ்லண்டிகல ீ (queensland) நடந்த வெள்களப் வபருக்கிகல எங்ககட அண்கண

ின்கே ெட்கட ீ வெள்ளம் அள்ளிக் வகாண்டு மபாட்டுது.

லட்சங்ககளக் வகாட்டிச் சிந்தி ஆற்மறாே ா ெியூ பாத்துக் கட்டின ெடு ீ அது. அப்படிவ கல

ாரு அனர்த்தம் எங்களுக்கும் ெேப்படாவதண்டுதான்

ிகல கட்டி

ிருக்கிறம்."

"நாங்களும் ஒரு புது ெடு ீ ொங்கி அதிர்ச்சி

ிருக்கிறம்" சிறீதேன் வகாடுத்த திடீர்

ில் முகம் கறுத்து உகறந்து மபானார்கள் இோசலிங்கமும்

சுமலாசனாவும். "எவ்ெளவுக்கு ொங்கினி

ள்?" என்று பாய்ந்தாள் சுமலாசனா.

"நீங்கள் எவ்ெளவுக்கு கட்டினவதண்டு முதலிகல வசால்லுங்மகா" ெிடெில்கல பொனி. "ஆறு." "எங்ககட எட்டு."

"அப்பாடா!" வபருமூச்சு ெிட்டாள் சுமலாசனா. அடுத்த மகள்ெிக்ககணக

த் வதாடுப்பதற்கு முன் இோசலிங்கத்கதப்

பார்த்து திரும்பவும் கண் சி ிட்டினாள் சுமலாசனா. இங்மக ஒவ்வொரு கண் அகசெிற்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கின்றது. அது அது அெேெர்க்குத்தான் ெிளங்கும். "நீங்கள் எங்கக ொங்கி

ிருக்கிறி

"இமத இடத்திகலதான். நம்பர் 18.

ள்?" த குமளாஸ். ஆனா அகத இப்ப

நாங்கள் ொடககக்கு ெிட்டிருக்கிறம். அந்தப் வபரி குந்தி

ெட்டிகல ீ நாங்கள்

ிருக்க ெிசோ எங்களுக்கு. நல்ல வகாழுத்த பிஸ்னஸ் ஆளாப் காற்றுவெளி


47

பாத்து குடுத்திட்டம். அெர் எங்ககட ம ாட்மகஜ்கஜக் கட்டிக் வகாண்டிருக்கிறார்."

"என்ன ஒரு சத்தத்கதயும் காமணல்கல" சிறீதேன் இோசலிங்கத்கதப் பார்த்துக் மகட்டான். அந்த மநேத்தில் அெர்கள் வசான்ன முகெரிக ொகாகச் சுருட்டி மூகளக்குள் பதி

கெத்துக் வகாண்டிருந்தான்

இோசலிங்கம். பின்னர் அெசே அெசே ாக சிறீதேனின் ெட்டிலிருந்து ீ ெிகடவபற்றுக் வகாண்டார்கள். மநமே அந்த முகெரிக பறந்தது.

அது அழகானவதாரு உ

மநாக்கிக் கார்

ான்சன் ஹவுஸ் (Mantionhouse). முன்மன ஆளளவு

ேத்திற்கு தண்ணர்க்குடத்கத ீ ஏந்தி படி நிர்ொண மகாலத்தில் அழகான

ஒரு வபண் சிகல. சரிந்த குடத்திலிருந்து தண்ணர்ீ சலசலத்மதாடி அழகான லாண்ட்ஸ்மகப் (Land scaping). இேெில்

ின்னி அழகு

து.

காட்டுெதற்காக தங்ககளத் த ார் வசய்து வகாண்டிருக்கும் மசாலர் ெிளக்குகள்(Solar Laght). இேத்தினக்கற்கள் மபால காட்டும் குறுணிக் கற்கள்.

மெகத்கதக் குகறத்து காகே நிறுத்துெதற்கிகட

பளபளத்து நிறப்பிரிக்கக ில் கதகெத் திறந்து

ெிழுந்து காலில் அடிபட்டுக் வகாண்டாள் சுமலாசனா. "இஞ்கச ஐஞ்சு கோஜ் இருக்கு!" என்று கத்தி

படிம

உள்மள ஓடினாள்.

சுமலாசனாெின் சத்தத்கதக் மகட்டு ஜன்னலிற்குள்ளால் ஒரு வபண் எட்டிப் பார்த்தாள். "பிள்கள

ள் மூண்டு, அகெ

ரீன் ஏஜ்

ள் ேண்டு. ஐஞ்சு மபருக்கு ஐஞ்சு கோஜ்"

என்று முணுமுணுத்தான் இோசலிங்கம்.

திரும்பவும் கார் நிற்கும் இடத்திற்கு பதகளிப்பட்டு ெந்து மசர்ந்தாள் சுமலாசனா.

"க ோகெத் தாருங்மகா படம் எடுக்க மெணும். நீங்களும் இருக்கிறி

மள...! ஒரு ஓட்கட ெட்கடக் ீ கட்டித் தந்து மபாட்டு...

இருங்மகா சளுக்கப் பணி சுமலாசனா

உதிகல" க ோகெ ொங்கிக் வகாண்ட

ேம் வசடி வகாடி என அங்கிருந்த எல்லாெற்கறயும் படம்

பிடித்தாள். சுமலாசனாெின் குணம் அறிந்து ஒடுங்கிப் மபா

ிருந்த

இோசலிங்கம் காகே ெிட்டு இறங்கெில்கல.

ெட்டிற்குள்ளிருந்து ீ வதாந்தி முதலிலும் உருெம் பின்னரு ாக புஸ் புஸ் என்று இகேந்தபடி ஒரு னிதர் வெளிம ெந்தார். "Who are you? What are you doing here?" என்கே •பிேண்டின்கே ெட்டிகல ீ வறன்றுக்கு இருந்து வகாண்டு என்கன ஆவேண்டு மகட்கிறான் - த ிழில் கறுெிக் வகாண்டாள் சுமலாசனா "I am Bavani's friend. Do you know Bavani? Bavani is Sri's wife. Owner of this house!" என்றாள் சுமலாசனா. "What a nonsense you are talking..." காற்றுவெளி


48

கத்தத் வதாடங்கினான் அென். பிேச்சகன உச்சத்திற்குப் மபாெது கண்ட இோசலிங்கம் காகே ெிட்டு இறங்கினான். "Sorry... Extremely sorry " என்று அந்த

னிதனிடம்

ன்னிப்புக் மகட்டுக் வகாண்டான். சுமலாசனாகெ

இழுத்துக் வகாண்டு காருக்குள் ஏறினான். "சுமலா உனக்வகாண்டு புரி

மெணும். உம்முகட

•பிேண்டின்கே

ெவடண்டாலும், ீ ஆர் ெட்டிகல ீ வறன்றுக்கு இருக்கினம ா அகெதான் ெட்டுக் ீ வபாறுப்பு. சிறீ நிகனச்சாக்கூடி தன்கே ெட்கட ீ உடனடி ெந்து பார்க்க முடி

ாது. இதுதான் அவுஸ்திமேலி

பாக்கிறவதண்டா, 24 மெணும்."

ணித்தி

ாக

ாச் சட்டம். ெட்கடப் ீ

ால மநே அெகாசம் அகெக்குக் குடுக்க

அெர்கள் அந்த இடத்கத ெிட்டு அெசே ாக வெளிம றினார்கள். ஐந்து கிமலா

ீ ட்டர்கள் தூேம் ஓடி

ிருக்க ாட்டார்கள், ஒரு வபாலிஸ் கார்

அெர்ககளப் பின் வதாடர்ந்தது.

"பின்னாகல ஒரு வபாலிஸ்காேன் எங்ககளத் வதாடர்ந்து ொறான்" என்றாள் சுமலாசனா.

"நான் ஐம்பது ஓடமெண்டி ஓடமெண்டி ப

இடத்திகல ஐம்பதிகல ஓடுறன், அறுபது

இடத்திகல அறுபதிகல மபாறன். பிறமகன் உெனுக்குப்

ப்பிட மெணும்"

வபாலிஸ்காேன் ச ிஞ்கச ெிளக்ககப் மபாடுெதும் பின்னர் கசேன் அடிப்பது ாக அெர்ககளக் ககலத்தான். இோசலிங்கம் எதுவும

நடொதது

மபால வதாடர்ந்தும் நிதான ாக காகேச் வசலுத்திக் வகாண்டிருந்தான். ம லும் இேண்டு கிமலா ீ ட்டர்கள் தூேம் இந்த ெிகள வதாடர்ந்தது. வபாறுக

ாட்டுத்

ிழந்த வபாலிஸ்காேன் மெகத்கத அதிகரித்து ஒரு வெட்டு

வெட்டி தனது காகே அெர்களின் காரிற்கு முன்பாக நிறுத்தினான்.

அதற்குள் இன்னுவ ாரு வபாலிஸ்காேன் ஒளிந்து இருந்தான். இோசலிங்கம் ஐந்தும் வகட்டு அறிவும் வகட்டு காகே நிறுத்தினான். இோசலிங்கத்கத

காகே ெிட்டு இறங்க மெண்டாவ ன்று சுமலாசனா கண்டிஷன் மபாட்டாள். இோசலிங்கம் கலவசன்கச எடுத்து வபாலிஸ்காேனிடம் நீட்டினான். அென் அகத ொங்கி அதிலுள்ள படத்கதயும் இோசலிங்கத்கதயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தான்.

"நீங்கள் சற்று மநேத்திற்கு முன்னர் ஒரு ெட்டிற்குள் ீ அத்து ீ றி நுகழந்துள்ள ீர்கள். அங்கு படம் எடுத்துள்ள ீர்கள். உங்ககள களவெடுக்கும் கும்பகலச் மசர்ந்தெர்கள் என்று சந்மதகப் படுகின்மறாம்" என்றான் காற்றுவெளி


49

வபாலிஸ்காேன்.

"அது எங்களது நண்பனின் ெடு. ீ மெண்டுவ ன்றால் அெர்ககளக் மகட்டுப் பாருங்கள்" - இோசலிங்கம். "அப்படி

ில்கல... அது அங்கு குடி

வபாலிஸ்காேன்.

ிருப்பெர்களின் வசாந்த ெடு" ீ -

"இந்தாருங்கள் எனது நண்பனின் வேலிமபான் நம்பர்" வபாலிஸ்காேனிடம் வேலிமபான் நம்பகேக் வகாடுத்தான் இோசலிங்கம்.

வபாலிஸ்காேன் தனது வ ாகபல்மபாகன எடுத்தான். "ஸ்பீக்கரில் மபாடுகின்மறன். அக தி

ாகக் மகளுங்கள்" என்று வசால்லிக் வகாண்மட

சிறீதேனுடன் வதாடர்பு வகாண்டான். சிறீதேன் அது தனது ெடில்கல ீ என்று வசால்லத் வதாடங்கி தும் சுமலாசனா "வபாய் வசால்லுகின்றார்கள்...

வபாய்... நம்பாதீர்கள்" என்று கத்தத் வதாடங்கினாள். வபாலிஸ்காேன் தனது வேலிமபாகன இோசலிங்கத்திடம் வகாடுத்து சிறீதேனிடம் ககதக்கச்

வசான்னான். "நாங்கள் உங்களுக்கு சும் ா பகிடிக்காகச் வசான்னனாங்கள். நீங்களும் சும் ா குழந்கதப்பிள்கள

ாதிரி நம்பி ெிட்டீர்கள். ஏன் இப்ப

என்ன நடந்து ெிட்டது?" என்று ெடிமெலு பாணி சிறீதேன்.

ில் வசான்னான்

வபாலிஸ்காேன் வேலிமபாகன கெப்பதற்குள் சுமலாசனா முந்திக்

வகாண்டாள், "அதுதாமன பாத்தன். உெங்களாெது ெடு ீ ொங்கிறதாெது!

முதலிகல இருக்கிற ெட்டின்கே ீ ஜன்னல் கதவுககள திறந்து மூடப் பழக மெணும். ெடு ீ கிடக்கிற கிகட."

வபாலிஸ்காேன் அெர்களிட ிருந்த க ோகெ ொங்கி வ

றிக் கார்கட

(memory card) எடுத்துக் வகாண்டான். "நாகளக்கு சண்கசன் வபாலிஸ் ஸ்மேசனுக்கு நீங்கள் இருெரும் ெந்துெிட்டுப் மபாங்கள்" என்றான்.

"உென் இன்னுவ ாரு பதிகனஞ்சு வடாலருக்கு எனக்கு அழிவு கெக்கப் மபாறான்" என்றாள் சுமலாசனா.

"சுமலா... அென் வபாலிஸ்காேன் இல்கல ஆவேண்டு அகட

ப்பா! என்கன, உனக்கு

ாளம் காட்டின வதய்ெம்!!" என்றான் இோசலிங்கம்.

காற்றுவெளி


50

காற்றுவெளி

Kaatruveli October Issue 2012  

October Issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you