Page 1

அக்ட ோ஧ர் 2011


2

ஆகுதினோகின எநது நோயபச் ீ செல்யங்களுக்கு!


3

நீ ண்டும் இந்த இதழு ன்

கோற்றுசய஭ி

எக்ட ோ஧ர்-இதழ்-2011

ஆசிரினர்:டரோ஧ோ

சந்திக்கிட஫ோம். யிமபயில் கயிமத ,சிறுகமதப்ட஧ோட்டிகல௃ க்கோ஦

ட஧ோட்டிகல௃க்கோ஦

அ஫ியித்தல் யபேம். கண஦ினி லும்,யடியமநப்பும் : கோர்த்திகோ .ந ஧ம ப்புக஭ின் கபேத்துகல௃க்கு ஆக்கதோபடப ப஧ோறுப்பு. பதோ ர்புக்கு: R.MAHENDRAN, 34.REDRIFFE ROAD, PLAISTOW, LONDON E13 0JX mullaiamuthan@gmail.com mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk

஋நது கண்கோட்சிப௅ ஦ோ஦ இ஬க்கின யிமோ ஧ல்தும஫ சோர்ந்த ட஧போ஭ர்க஭ின் சி஫ப்புமபகல௃ ன்,கயினபங்கம் ,஧ட்டிநன்஫ம்,஥ோ கம் ,இன்஦ி மச ஋஦ ஥ிகழ்ச்சிகள் ஌ற்஧ோ ோகி யபேகி஫து. இவ்யோண்டு பய஭ினிடுக஭ோக பநோமித௄று,சுதந்திபன் கயிமதகள் த௄ல்கம஭ப் ஧திப்஧ித்திபேந்டதோம். இ஬க்கினப்பூகள்-2

இற்குரின

அச்சக டயம஬கள் ஥ம ப஧ற்று யபேகி஫து.உங்கல௃க்குரின ஧ிபதிகம஭ ஧திவு பசய்யதன் ப௄஬ம் ஧ிபதிகம஭ உறுதிப் ஧டுத்திக்பகோள்ல௃ங்கள். ஧ம ப்புகள் அனுப்஧ின ஧ம ப்஧ோ஭ர்கல௃க்கு ஋நது ஥ன்஫ிகள். அடுத்த இதமில் சந்திப்ட஧ோம்... அன்பு ன், டரோ஧ோ


4

"கல்கிதோென்"-எஸ்.஧ி.க஦கெ஧ோ஧தி .. ட஥ர் கோண்஧யர் -நட஦ோ .

*யணக்கம் க஦க்ஸ்! பசோல்லுங்கள் ,உங்கள் யோழ்க்மக ஧ற்஫ி ன கு஫ிப்புகம஭க் கூறுங்கள்? யோயிக்கமபப௅ம் ,உப்புக்கோற்றும்,யனலும்,யோபேதிப௅ம்,யப஬ோறு ட஧சும் டகோயில்கல௃ம்,கு஭ங்கல௃ம், யடியமகுக் கம஬கல௃ம்,யோ஦஭ோயின பதன்஦ஞ்டசோம஬கல௃ம் ஥ிம஫ந்த

நீ ன்஧ோடும் டத஦ோட்டின்

திபேக்டகோயில் ஋ன்஫ அமகின கிபோநத்தில்,கள்யடிப௅ம் பயற்஫ிம஬ கல௃தோயம஭ அடியந்த யிரமயத்தினர் அநபர் சின்஦த்தம்஧ி பூ஧ோ஬஧ிள்ம஭ அயர்கல௃க்கும்,சுந்தபம்நோயிற்கும் ஍ந்தோயது நக஦ோகப் ஧ி஫ந்டதன்.திபேக்டகோயில் பநதடிஸ்த நிரன் ஧ோ சோம஬னில் ஆபம்஧க் கல்யிமனப௅ம், தம்஧ிலுயில் நகோயித்தினோ஬னத்தில் டநற்஧ிரிவுக் கல்யிமனப௅ம்,நட் க்க஭ப்பு கல்஬டி உப்ட஧ோம இபோநகிபேஷ்ணநிரன் சியோ஦ந்த யித்தினோ஬னத்தில் உ஧கோப சம்஧஭த்து ன் கூடின கல்லூரிக் கல்யிமனப௅ம், ப஧ற்஫ ஧ின்பு அங்கிபேந்து பகோழும்஧ிலும்,஧ின் ட஧போதம஦ப் ஧ ல்கம஬க் கமகத்திலும் ஋஦து ஧ட் ப் ஧டிப்஧ிம஦


5

ப௃டித்டதன்.஧ின்஦ோ஭ில் டேர்ந஦ினின் நிபெ஦ிச் ஥கரில் உள்஭ லுட்யிக் நக்ஷிநில்஬ினன் ஧ல்கம஬க்கமகத்திலும், க஦ ோயின் பநோன்஫ினல் நோ஥கரிலுள்஭ நக்கில் ஧ல்கம஬க்கமகத்திலும்,஧ட் ப் ஧டிப்புகள் ப஧பேம் யோய்ப்஧ிம஦ ப் ப஧ற்ட஫ன். கோடபறு ப௄தூபோம் கோமபதீயில் சுயோநி யிபு஬ோ஥ந்தர் ஧பம்஧மப னில்

யந்த அதி஧ர் ப௃பேகப்஧ர் யபக்குட்டினி஦தும் ீ

திபேக்டகோயில் ஌கோம்஧பம் அமகம்நோயி஦தும் நக஭ோகின க஬ோநணிமன திபேநணம் பசய்து ப௄ன்று குமந்மதகல௃க்கு தந்மதனோட஦ன்.இ஬ங்மகனில் அபசோங்க ஋ழுதுயிம஦ஞர் டசமயனில் இமணந்து கூட்டு஫வு,கநத்பதோமில், கல்யித்திமணக்க஭ங்க஭ில் ஧ணிபுரிந்டதன்.1976 ல் பய஭ி஥ோடு பசன்று ப௄ன்று யபே ங்க஭ின் ஧ின்பு நீ ண்டும் இ஬ங்மக யந் து யோமமச்டசம஦

இ஬ங்மகயங்கினில் இபண் ோண்டுகள்

க மந஧ோர்த்து நீ ண்டும் பய஭ி஥ோடு பசன்று க஦ ோயில் குடியபவுதிமணக்க஭,அகதிச்சம஧ பநோமிப஧னர்ப்஧ோ஭போகவும் , ஧ின்பு க஦ ோயின் sun life

ஸ்தோ஧஦த்தின் ஥ிதி ஆட஬ோசகபோகவும்

க மநனோற்஫ிக் பகோண்டிபேக்கின்ட஫ன்.உ ல் க஦ ோயில் இபே ந்தோலும் உனிர் ஥நது ஥ோட்டில்தோன் இபேக்கி஫து. *தநிழ் இ஬க்கின உ஬கின் ஧ிபடயசத்திற்கோ஦ ப௃தற்஧டி ஧ற்஫ி ன

உங்கள் ஞோ஧கம் ?

-தநிழ் இ஬க்கின ஧ிபடயசம் ஋ன்னும்ட஧ோது ,அது ஥ோனும்,கயிஞர் கோசி ஆ஦ந்தனும் கூட்டு஫வுத் திமணக்க஭த்தில் க மநனோற்றும்ட஧ோதுதோன் ஌ற்஧ட் பத஦஬ோம்.அறு஧து ஋ழு஧துக஭ில் தநிழ் இ஬க்கின உ஬கில் தபங்கோணப்஧ட் தம஬சி஫ந்த இ஬க்கினப் ஧ம ப்஧ோ஭ிகல௃ னும்,ஆசிரினர்கல௃ னும்,யிநர்சகர்கல௃ னும்,கயிஞர்கல௃ னும்,஧மகக்கூடின


6

எபே ப஧ோற்கோ஬நோகடய இபேந்தது.஥ோனும்,கோசிப௅ம் ஥ண்஧ர்க஭ோ஦஧டினோல் இபேயபேம் இத்தமகன இ஬க்கின கர்த்தோக்கம஭ டதடிச்பசல்டயோம்.அயர்கல௃ம் ஋ங்கள் திமணக்க஭கத்திற்கு யந்து அ஭ய஭ோவுயோர்கள்.஋ழு஧துக஭ின் ஆபம்஧த்தில் திபேக்டகோயில் திபேஞோ஦யோணி ப௃த்தநிழ் நன்஫த்தின் பசன ஬ோ஭போக ஥ோன் இபேந்டதன்.அப்ட஧ோது கோசி ஆ஦ந்தன் தம஬ மநனில் திபேக்டகோயில் ஸ்ரீ சித்திபடய஬ோப௅த சுயோநி ஆ஬ன ப௃ன்஫஬ில் எபே நோப஧பேம் ப௃த்தநிழ் யிமோமய ஥ோன் ஌ற்஧ோடு பசய்டத ன். அப்ட஧ோது "திபேஞோ஦ யோணி"஋ன்஫ எபே ந஬பேம் ப௃தன் ப௃த஬ோக பய஭ினி ப்஧ட் து.அம்ந஬ரின் ஆசிரினபோக ஥ோன் இபேந்டதன். *பு஬ம்ப஧னர்ந்த஧ின் ஌ற்஧ட்

யோழ்க்மக நோற்஫ம்,அத஦ோல்

இ஬க்கினத்தில் ஌ற்஧டுத்தின தோக்கம் ஋ன்஦? -பு஬ம்ப஧னர்ந்த஧ின் ஋஦க்கு நட்டுநல்஬ இ஬ங்மகத் தநிமர்கள் அம஦யபேக்கும் நோற்஫ங்கள் ஌ற்஧ட்டிபேகி஫து.அத஦ோல் ஈமத்து இ஬க்கினத்திலும் கணிசநோ஦ நோற்஫ங்கள் உண் ோகி஦.஋ன்ம஦ப் ப஧ோறுத்தயமகனில் புதின உ஬கின் புதுக்டகோணங்கல௃ம் டகோ஬ங்கல௃ம் ப஧ரித஭யில் ஧ோதிக்கடய பசய்த஦.இ஬ங்மகனில் இபேந்தட஧ோது கிம த்த ப஧ோன்஦ோ஦ அ஫ிப௃கங்கல௃ம்,பதோ ர்புகல௃ம் துண்டிக்கப்஧ட் ஦.ட஧ோர்க்கோ஬ இ஬க்கின உ஬கபநோன்ம஫ பு஬ம்ப஧னர் ஥ோடுக஭ில் கோணப௃டிந்தது.தநிமின் தபம்கூ

கும஫னத்பதோ ங்கினது.இ஬க்

கின,இ஬க்கண அ஫ிவு கும஫ந்தயர்கள் அட஥கர் பு஬ம்ப஧னர்ந்த ஥ோடுக஭ில் ப௃ம஭த்தோர்கள்.ஆ஦ோல் சி஬ ஥ல்஬


7

தபநோ஦ ஧ம ப்஧ோ஭ிகல௃ம் இபேக்கடய பசய்தோர்கள். ட஧ோர்க்கோ஬த்தில் எபே஧க்க சோர்஧ோ஦ இ஬க்கினங்கட஭ோ,யிமோக்க ட஭ோ ஋஦க்கு ப஧ரிதோக ஧ிடிக்கோத கோபணத்தோல் அயற்஫ி஬ிபேந்து யி஬கிடன ஥ோன் இபேந்டதன்."அ஫ப்ட஧ோர் அரின ஥ோனகம்"஋ன்஫ த௄ம஬,஥ோன் நோணய஦ோக இபேந்தட஧ோது ஋ழுதினிபேந்டதன்.அட஧ோதிபேந்டத ஥ிம஬ப்஧ோட்ம

அ஫ம்தோன் சி஫ந்தது ஋ன்஫

பகோண்டிபேந்டதன்.அத஦ோல் இந்த

பு஫ங்கூறும் தும஫னில் ஥ோட் ம் இல்ம஬.எபேடயம஭ பய஭ி஥ோ டு யபோந஬ிபேந்திபேந்தோல் இன்னும் அதிகநோக தநிழ் இ஬க்கின உ஬கில் புகுந்திபேக்க஬ோம்.பு஬ம்ப஧னர்ந்த க஦ ோயில் அந்த த௃மமவு ஧஬ ட஧ோபோட் ங்கல௃க்கு நத்தினில் ப௃ன்ட஦டுக்கப்஧ டயண்டினதோக இபேந்தது.உதோபணநோக உண் மநகம஭ ப௄டி நம஫த்து ஋ழுதத் தூண்டும்

எபே கூட் ப௃ம்,

஋ழுதி உண்மநகம஭ நம஫க்கும் எபே கூட் ப௃ம் ப௃ப்஧து ஆண்டுக஭ோக இ஬ங்மகமனயி

பய஭ி஥ோ

டுக஭ில்தோன் அதிகபந஦஬ோம். -"அ஫ப்ட஧ோர் அரின஥ோனகம்"஋ன்஫ சி஫ின த௄ட஬ ஋஦து ப௃த஬ோயது ஧ம ப்பு. நம஫ந்த நோப஧பேம் நதிப்பு நிக்க தநிழ் தம஬யர் RWV அரின஥ோனகம் அயர்க஭து யோழ்க்மகக் கு ஫ிப்பு த௄ல்.அமதத் பதோ ர்ந்து "திபேஞோ஦ யோணி" ப௃த்தநிழ் ந஬ர்.஧ின்பு அநபர் க஬ோ஥ிதி டக.டி பசல்யபோசடகோ஧ோ ல் (ஈமத்துப் பூபோ ஦ோர்)அயர்கல௃ம் ஥ோனும் டசர்ந்து ஋ழுதின "நட் க்க஭ப்பு நோ஥ி஬த்தின் ஧ண்ம ன யபோ஬ோற்று அ டிச்சுயடிகள்"஋ன்஫ யப஬ோற்று த௄ல்.இந்தத௄ல் ஬ண் ஦ிலும் க஦ ோயிலும் பய஭ினி ப்஧ட் து.இதன் இபண் ோம் ஧ோகம் அச் சில் உள்஭து.இது

இபோயணன் ஊமினி஬ிபேந்து

கண்டிக்கோ஬ம் யமபப௅ள்஭ நட் க்க஭ப்பு யப஬ோற்று தகயல்க ம஭ ஧திவு பசய்டயோபேக்கும்,஧ல்கம஬க்கமக


8

நோணயபேக்கும் ஌ற்஫ ஆபோய்ச்சி த௄஬ிது. இ஬ங்மகனில் அன்பு நணி அயர்க஭ின் தம஬மநனில் பய஭ினி ப்஧ட் து. அடுத்து "டதடபோடும் திபேக்டகோயில்"஋ன்஫ பதோகுப்பு த௄ல்,அடுத் து அண்மநனில் பய஭ியந்த "கல்கிதோசன் கயிமதகள்" இமயதயிப அட஥க கயிமதகள்,கட்டுமபகள்,கமதகள் ஋஦ ஋ழு தி அமய ஧த்திரிமகக஭ிலும்,யோப஦ோ஬ினிலும், இபே பயட்டுக஭ிலும் பய஭ியந்துள்஭஦. *தங்கம஭ எபே ஋ழுத்தோ஭஦ோக ஧ரிணநிக்க தூண்டுத஬ோக இபேந்தயர் அல்஬து இபேந்த கோபணி ஋து? -இனல்஧ோகடய ஋ழுதும் ஆற்஫ல் ஌ற்஧ க் கோபணநோக இபேந்தயர்கள் ஋஦து குபேநோர்கட஭.கு஫ிப்஧ோக அநபர் ஋ஸ்.஋ம் லீ஦ோ,இ஭யோம஬ ஥ போேோ,஌இ க஦கபத்தி஦ோ.஋ஸ் .யன்஦ினசிங்கம்,சி.கண஧திப்஧ிள்ம஭ ட஧ோன்ட஫ோபேம்,஧ின்஦ர் சியோ஦ந்தோயில் யித்யோன்,஧ண்டிதர் ய ீ சி கந்மதனோ,ட஧போசிரினர்கள் யித்தினோ஦ந்தன், மக஬ோச஧தி,சியத்தம்஧ி நற்றும் நகோகயி,குங்குநம்஥ோதன்,டகோமயநடகசன்,சயோரித்தம்஧ர்,ஆகி டனோபேம் ஋஦து ஋ழுத்தோற்஫லுக்கு உபம்ட஧ோட் யர்கள். *தநிழ் இ஬க்கின உ஬கில் உங்கம஭ அ஫ினச் பசய்த உங்கள் ஆக்கம் ஋து? -1968 ல் கிமக்கி஬ங்மக ச஦சப௃க ஥ிம஬னங்க஭ின் கம஬யிமோ ந஬போ஦ "கோ஬க்கதிரில்"஋ன்னும ன ஆக்கநோ஦ "கிபோநின

இ஬க்கினத்தில் ஥ோட்டுப்஧ோ ல்கள்"஋ன்஫

கட்டுமப பய஭ினோகினது.இதற்கு ஧஬ ஧ோபோட்டுகள் கிம த்த஦.கோடு,நம஬,க ல்,யனல்,யோயி,஋ன்று ஋ங்கும் எ஬ித்த நதுபநோ஦ ஥ோட்டுப் ஧ோ ல்க஭ில் ஥ோன் நனங்கித்திரிந்த கோ஬நது.அபேகியபேம் ஥ோட்டுப்


9

஧ோ ல்கம஭ ஧ோதுகோக்க டயண்டும் ஋ன்஫ கபேப்ப஧ோபே஭ில் அக்கட்டுமப அமநந்தது. *க஦ ோயில் உங்கள் இ஬க்கினப் ஧ணி ஧ற்஫ிக் கூ஫ ப௃டிப௅நோ? -ய

அபநரிக்கோயி஬ிபேந்து ப௃தன்ப௃த஬ில் பய஭ியந்த

சிற்஫ிதமோ஦ "தநிழ் ஋மில்"஋ன்஫ சஞ்சிமகனின் ஧ிபதந ஆசிரினபோக இபேந்டதன்.க஦ ோ ஈமத் தநிமர் என்஫ினம் ஋ன்஫ அமநப்஧ில் துமணத்தம஬யபோக இபேந்து ஥ிம஫ன தநிழ் ஧ணி பசய்டதன்.க஦ ோ தநிழ் க஬ோச்சோப சங்கத்தின் தம஬யபோக இபேந்தப஧ோழுது "யில் யிேனன்"஋ன்஫ நட் க்க஭ப்பு ஥ோடுக்கூத்மத டநம டனற்஫ிட஦ன்.உ஬கத் தநிழ் ஧ண்஧ோட்டினக்கத்தின் கிப௅ப஧க் நோ஥ி஬த் தம஬யபோக இபேக்கும் ஥ோன் இவ் அமநப்஧ின் 21 யது ஆண்டு ஥ிம஫வு யிமோமய பநோன்஫ினல் நோ஥கரில் ட஧போசிரினர் கோ.சியத்தம்஧ி தம஬மநனில் ஥ த்திட஦ன்.இவ் யிமோயிற்கு தநிழ் ஥ோட்டி஬ிபேந்து ோக் ர் ே஦ோர்த்த஦ன்,இனக்கு஦ர் ஧ோபதிபோேோ,ஆகிடனோமபப௅ம் அமமத்திபேந்டதோம்."The path not taken"஋ன்஫ அபநரிக்க டதசின ஧டிப்஧கத்தின் கயிமதத் பதோகுப்஧ில் "Sinking Dream"஋ன்஫ ஋஦து கயிமத 1995 ல் டசர்க்கப்஧ட்டுள்஭து. "திபேக்டகோயில் ஧க்திப் ஧ோ ல்கள்"஋ன்஫ இறுபயட்ம தநிமகத்தில் பய஭ிட்டிபேந்டதோம்.இது க஦ ோயிலும்,இ஬ங்மகனிலும் பய஭ினி ப்஧ட் து.இதில் உள்஭ ஧ோ ல்கம஭ ஥ோனும்,இபோ.பதய்யபோேனும்,டகோயிலூர் பசல்யபோேனும் ஋ழுதினிபேந்டதோம். இடதட஧ோல் ட஥ோர்டயனில் இபோ.ஸ்ரீதபன் பய஭ினிட்

"பயற்஫ி

஥ிட்சனம்"஋ன்஫ இறுபயட்டிலும் "னோழ்஧ோடும் ஈமம் ஋ங்கள் ஥ோடுதோ஦டி"


10

஋ன்஫ ஋஦து ஧ோ ல் என்றும் இ ம்ப஧ற்஫ிபேந்தது.இமயட஧ோல் ஧஬ இ஬க்கினப் ஧ணிகம஭ க஦ ோயி஬ிபேந்து பசய்ன ப௃டிந்தது நகிழ்வு தபேம் யி னடந. *எபே கயிஞபோக இன்னும் ஋தம஦ ஆக்கடயண்டும் ஋஦க் கபேதுகி஫ீர்கள்? -஥ோன் எபே கயிஞ஦ோக நட்டும் இபேப்஧பதப்஧டி?நோ஫ோக எபே கம஬ஞ஦ோகடய இபேக்க யிபேம்புகின்ட஫ன். கோபணம் "஥ித்தப௃ம் உமமப்ட஧ோம் ப௃த்தநிழ் கோப்ட஧ோம்"இது ஋஦து ப௃த்திமப பநோமி.இனல்,இமச,஥ோ கம் ஋ன்஫ ப௄ன்று தும஫க஭ிலும் ஥ோன் ஈடு஧ட்டிபேப்஧தோல் அப்஧டிடன பதோ ப யிபேம்புகிட஫ன்.யிமபயில் "ய

஧ோனோசம்"஋ன்஫

த௄ல் பய஭ியபயிபேக்கி஫து.இது அபசினல்,சப௃க தோக்கங்கம஭ கூறும் த௄஬ோக இபேக்கும்.கல்கிதோசன் கயிமதகள் இபண் ோம் ஧ோகப௃ம் பய஭ியபேம். *஥ீங்கள் யிட்டுச் பசன்஫ உங்கள் ஧ிபடதச இ஬க்கினத்தின் தற்ட஧ோமதன ஥ிம஬ ஋வ்யோறு உள்஭து? -஋஦து ஧ிபடதச இ஬க்கினம் ய஭ர்ச்சி அம ந்து யந்திபேக்கி஫து.அன்று கிபோந இ஬க்கினநோக இபேந்த ஋஦து ஧ிபடதச இ஬க்கினம் இன்று ஥கப,நோ஥கப,இ஬ங்மக,உ஬க இ஬க்கினநோக ஧ரிணநித்துள்஭து. புதின ப௃கங்கள்,புதின ட஧஦ோக்கள்,புதின யோர்ப்புகள்,புதின ஧திவுகள்,நத்தினில் ஧மமன ப௄த்த ஧ம ப்஧ோ஭ிக஭ின் இ஬க்கினப் ஧ங்க஭ிப்பு இன்னும் ஧஬நோகடய இபேப்஧மதப் ஧ோர்க்க நிக்க நகிழ்ச்சினோக உள்஭து.அன்புநணி, நட்டு஥கர்ப௃த்தமகு,஋பேயில்ப௄ர்த்தி,ஈமத்துப்பூபோ ஦ோர்,கோசிஆ ஦ந்தன்,நபேதூர்பகோத்தன்,டகோயிலூர்பசல்யபோேன், எ.டக


11

குண஥ோதன்,பசங்கதிடபோன்,அக்கமபநோணிக்கம்,கல்஬ோறுசதீஸ், திபேநதி ஧ோ஬சுப்பநணினம்,தங்டகஸ்யரிகந்மதனோ அேந்தோ ஞோ஦ப௃த்து,தம்஧ிலுயில்தனோ,பேகோ.திபேக்டகோயில்கயிப௅கன்,தி பேக்டகோயில்பதய்யபோேன்,டனோகோடனோடகந்திபோ, ஥ய஥ோனகப௄ர்த்தி,நகிமடிநடேசன்,கயிஞர்இக்஧ோல்,சிகோப்தீன்,க ல்கிதோசன்-இப்஧டி ஋ன் ஧ிபடதசத்மத கட்டிக்கோக்க கபங்கள் உள்஭஦. *஥ன்஫ி

திபே.க஦க்ஸ் அயர்கட஭.஋நது

"கோற்றுபய஭ி"஧த்திரிமகக்கோக இந்த ட஥ர்கோணம஬ தந்தமநக்கோக உங்கல௃க்கு ஋நது ஥ன்஫ிகள்.

-஥ன்஫ி.யணக்கம்.


12

ghbg; gwe;j gwit vd; kdRf;fs; Nt&d;wpg;Nghd Mirfs; gy. mjpy; xd;W vd;whtJ xUehs; thDah;e;J epw;Fk; ghhprpd; cah;e;j NfhGukhd <gps; NfhGuj;ij xUKiwahtJ ghh;j;J tplNtz;Lk; vd;gJ jhd;. INuhg;ghtpd; cijge;jhl;l ikjhdk; vd;W nrhy;yg;gLfpd;w gRik epiwe;j ,dpikahd ehlhd Rtpw;rh;yhe;jpy; gj;J tUlq;fSf;F Nkyhf thOk; vdf;F ,k;Kiw jhd; gpuhd;rpd; ghhp]; efuj;jpw;Fg; NghFk; re;jh;g;gk; fpilj;jJ. Mbkhj tpLKiwapy; te;jpUe;j vdf;Fj; njhpe;j ez;gh;fs; gyh; ,Ue;Jk;> NtiyAk; tPLk; vd ,ae;jpu tho;if tho;e;J nfhz;bUf;Fk; vd;idg;Nghy; mfjpfspy; xUth;jhNd mth;fSk; vd;gjhy; mth;fSf;F ve;jf; f];lj;ijAk; nfhLf;fhky; XusT trjpahd N`hl;ly; xd;wpy; miwnaLj;J jq;fpapUe;Njd;. cyf mjpraq;fspy; xd;whd <gps; NfhGuj;ijg; ghh;f;fNtz;Lk; vd;w Mtypy; mjpfhiyapNyNa vOe;J Fspj;Jtpl;L N`hl;l ypUe;J ntspNa te;Njd;. ghhprpd; fl;blf;fhl;bw;Fs; Jhuj;jpy; Cah;e;J epw;Fk; NfhGuj;jpd; cr;rpkl;Lk; fz;fSf;Fj; njhpe;jJ. ghhprpw;Fg; Gjpath;fs; nkw;Nwhtpy; Vwpdhy; jLkhWtJ cz;L. Mdhy; vdf;F me;jr; rpukk; ,y;yhky; fWg;gpd thypgd; xUtd; Ngha;r;NrUk; ,lj;ij Rygkhff; fhl;bdhd;. tPjpNahuk; vt;tsT Jhuk; ele;jpUg;NgNdh! vdf;Nf njhpahJ. epkph;e;J ghh;j;jNghJ cyfpd; mjpraq;fspy; xd;whd <gps; NfhGuj;jpd; fPNo epd;Wnfhz;bUe;Njd;. mz;zhe;J ghh;j;jNghJ vdf;Fs; xU Gy;yhpg;G> Ehw;Wg; gjpide;J Mz;LfSf;F Kd;G ,ae;jpu trjpfs; mjpfk; ,y;yhj fhyj;jpy; xU fz;fhl;rpf;fhf ,g;gbnahU mjpraf; NfhGuj;ijf; fl;bapUf;fpwhh;fNs vd;gJjhd;!


13

Mfhaj;jpd; cr;rpapy; Mjtd; md;iwa mepj;jpaj;ij ep&gpj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. Jhuj;jpy; thdKk; ,Uz;Lnfhz;L tUtJ njhpe;jJ. ,d;Dk; rpwpJ Neuj;jpy; kiotUk;Nghy; njhpe;jJ. INuhg;ghtpd; fhyepiyfis INuhg;gpa ngz;fSf;Nf mjpfkhf xg;gpl;Lf; $Wthh;fs; vd;gij epidj;J vd;kdJf;Fs; nksdkhd rphpg;nghd;iw tutioj;Jf; nfhz;Nld;. kioAk; nky;ypajhfj; Jhw Muk;gpj;jJ. vq;fhtJ xU kuj;jpd; fPo; xJq;fyhk; vd;W vd; eilia tpiuthf;fpNdd;. me;j ,lk; vdf;Fg; Gjpjhf ,Ue;jjhy; midj;JNk vdf;Fg; Gjpajhfj; njd;gl;ld. mUNf ,Ue;j G+q;fhtpw;Fs; Eioe;J xU kuj;jpd; fPNo xJq;fpNdd;. vd; mUfpy; rpWgps;isia tz;bapy; ,Uj;jp js;spagb te;j mts; kiof;F mzpAk; Nkyq;fpahy; gps;isia tz;bNyhL eidahky; %btpl;L vd;idg;Nghy; mtSk; ghjp eide;J nfhz;bUe;jhs;. ghh;g;gjw;F ey;y mofpjhd;! mts; fhh;Nkfk; Nghd;w ePz;L tsh;e;jpUe;j $e;jy;> nrf;fr; rpte;j nre;epw mjuq;fs;> ghh;g;gth;fis kaf;Fk; trPfukhdnjhU ghh;it> vd; fz;fSk; xUKiw mts; moif Nkhjpg; ghh;j;J tpyfpaJ. mtis mwpahky; vd; ghh;it NkhjpajhNyh! vd;dNth? vd;kdk; xUKiw mtNshL Ngrj; Jbj;jJ. Mdhy; cs;sj;jpy; Xh; mr;rk;! Vd;? mJ ntl;fk; vd;W $lr; nrhy;yyhk;. mJjhd; vd;id mtNshL Ngrj;jil Nghl;lJ. mtSk; vd;id mwpahky; ghh;j;jpUf;fNtz;Lk;! mjdhy;jhNdh vd;dNth mts; Ngr;rpy; Ke;jpf;nfhz;lhs;. ePq;fs; ghhprpw;F Gjpath; Nghy; njhpAJ! XNkhk; vg;gb? mJ cq;fSf;Fj; njhpAk;! ,y;iy kiotUk; vd;W njhpQ;Rk; ,e;j kuj;Jf;Ff; fPNo te;J epd;wijf; ftdpr;rjhiy jhd; Nfl;ldhd;.


14

XNfh ,ts; vd;id ed;whfj;jhd; fzf;nfLj;jpUf;fpwhs; vd;W ehd; G+q;fhtpw;Fs; te;jij epidj;J kdjpw;Fs; nehe;J nfhz;Nl! mJ xd;Wkpy;iy <gpisg; ghh;j;jpl;L tNuf;f kioAk; te;jpl;LJ mjdhiyjhd; ,Jf;Fs;is Xbte;J kuj;Jf;Ff; fPio epf;f Ntz;bajhfg; Nghr;RJ. vd; gjpiyf; Nfl;lts; Ky;iyr; rphpg;nghd;iw cjph;j;J rhp… ePq;fs; ve;j ehl;biy ,Uf;fpwPq;fs;… ,q;f MNuhil jq;fpapUf;fpwPq;fs; vd;whtJ nrhy;yyhky;Nyh? vd;whs;! vd;idg;gw;wp nghprhfr; nrhy;y xd;Wkpy;iy. jhafj;jpy; khdpg;gha; jhd; vd;Dila nrhe;j Ch;. Rtprpy;jhd; ehd; ,Uf;fpNwd;. ngw;wth;fSf;F ehd; filrpg;gps;is. ,uz;L mz;zd;khh;> ,UtUk; fdlhtpy;jhd; ,Uf;fpdk;. vdf;nfd;W xU nghWg;Gkpy;iy. xU " nIhypiug;ghf" Ntiy nra;tJk; " tf;Nfrdpy; " ehLfs; ghg;gJk; jhd; vd;iu nghOJNghf;F. vd;iu Ngh; thkNjtd;. Mdhy; vy;NyhUNk vd;id thK vd;Wjhd; $g;gpLtpdk;. MWfpoik tpLKiwapy; te;jdhd;. NghJkh? ,y;iy ,d;Dk; VjhtJ!... mts; NghJk;>… NghJk; vd;W $wpr; rphpg;gpy; mirfs; nghjpe;J fple;jd! rhp vd;idg;gw;wp nrhy;ypl;ld;> nrhy;Nyy;iyj; jhNd vd;Nwd;.

rphpj;jhs;.

cq;fisg;gw;wp

vd;idg;gw;wpah? vd;idg;gw;wp nrhy;y vd;d? mts; Ngr;rpy; xU Nrhfk; epiwe;jpUe;jJ.

me;jr;

xd;Wk;

,Uf;F!

mts; njhlh;e;jhs;! kd;dhh;jhd; vd; nrhe;j ,lk;. vdf;F mg;gh> mk;kh ahUNk ,y;iy. ,e;jpa ,uhZtk; Mf;fpukpj;jpUe;j Neuk; ele;j " nry; " tPr;rpy; vd;idg; ngw;wth;fs; vd;id mihijahf;fpg;Nghl;L Nghl;bdk;.


15

vd;id vd;iu rpj;jp jhd; md;ghf tsh;j;J te;jth. rpj;jpapd; xNu kfd; rq;fh; jhd; vd;id ,q;f $g;gpl;ltd;. ey;ytd; Mdhy; nfhQ;rk; Fbg;gof;fk;. me;jg; gof;fj;jhy; mtdpl;il mbf;fb ez;gh;fs; tUtjhy; > mJ vdf;F nfhQ;rNkDk; gpbf;fhky; ,e;jf; Foe;ijiag; ghj;Jf;nfhs;Sw Ntiyia Ntiyiaj; Njbf;nfhz;L jdpahf xU miwia vLj;Jf;nfhz;L Gwk;ghf ,Uf;fpwd;. mjw;fhf vd;id MOhf;fpa mz;zid xUNghJk; kwe;jjpy;iy. mz;zDk; vd;id NeuKs;s Neuq;fpspy; ghh;f;f tUthd;. mtd; ,Uf;Fk; miwf;F mUfpiy fhd; ehDk; ,Uf;fpwd;. mJ vdf;F ghJfhg;ghfTk; ,Uf;fpwJ. vd;iu ngah; nfshpre;jpah> re;jpah vd;Wjhd; $g;gpLthh;fs; vd;W jd; Nrhff; fijia $wp ePz;l ngU%r;R tpl;lhs;. ngUkio JhwyhfpaJ. re;jpah vd;id kd;dpAq;Nfh> ehd; VNjh te;j ,lj;jpy; tpisahl;lhf Nff;fg;Ngha; cq;fSf;Fs;is Jhq;fpf;nfhz;bUe;j Nrhfj;ijnay;Nyh fpswptpl;Ll;ld;. rP… mg;gbnahd;Wkpy;iy VNjh xU ,dk; Ghpahj czh;T mJjhd; cq;fspl;il kdk;tpl;Lr; nrhy;yr; nrhd;dNjh njhpatpy;iy… vd;W $wpf; iff;fbfhuj;ijg; ghh;j;jhs;. NeuKk; ,uz;L kzpf;F NkyhfpapUe;jhy;! thK… vdf;F ,uz;Lkzp tiuf;Fk; jhd; Ntiy> ehis rdpAk;> QhapWk; vdf;F yPTjhd;. ePq;fNsh ghhpRf;F GjpR. KbQ;rhy; vd;Dila tpyhrj;jpw;F te;jhy; ,uz;L ehSk; ghh;f;f Ntz;ba rpy ,lq;fSf;F ehd; $l;bf;nfhz;L Nghwd; vd;wts;> jd;Dila tpyhrj;ij vOjpj; je;Jtpl;L tuNtz;ba tpguj;ijAk; tpsf;fpr; nrhy;yptpl;Lr; nrd;whs;. re;jpah gphpe;J Ngha;f;nfhz;bUe;jhs;. Mdhy; vd; kdRf;Fs; kl;Lk; ,dk; Ghpahj Mirnahd;W tp];t&gk; vLj;Jf;nfhz;bUe;jJ. mJ vd;d? Mir!


16

thK jhd; ,g;gbnad;why; re;jpahtpd; kdepiy vg;gb? mts; Nahrpj;jhs;> vdf;Fs; ,g;gb xU Mir krRf;Fs; Jsph;tplf; fhuzk; vd;d? mth; mofh! my;yJ mth;kPJ vdf;F VW;gl;l ghpjhgkh? my;yJ mth; vd;idg; Ghpe;Jnfhz;L Ngrpa tpjkh? vjw;FNk tpilfhzKbahj epiyapy; gps;isia chpa ,lj;jpy; Nrh;j;Jtpl;L miwf;F te;J Nrh;e;jts; ehis thK tUthd; vd;w Mtypdhy; miwia myq;fhpj;jgb mikjpapoe;J jtpj;jhs;. mLj;jehs; mts; miwf;Fr; nrd;Nwd;. vdf;fhf tpopNky; tpopitj;Jf; fhj;jpUe;jts;Nghy; Mde;jk; nghq;f cs;Ns thq;Nfh vd;wioj;jhs;. re;jpah miwia kpf mofhfTk;> Neh;j;jpahfTk; myq;fhpj;jpUe;jhs;. mtspd; nts;is cs;sk; me;j myq;fhpg;gpYk; njhpe;jJ. Rlr;Rlf; Nfhg;gpAld; te;jts; jhDk; mUe;jptpl;L Nghfyhkh? vd;whs;! vq;Nf vd;w vd;idg; ghh;j;J ,se;jsph; rphpj;jJ. rphpg;ig cjph;e;J nfhz;Nl vd;d thK… ghhpirg; ghh;f;f te;jdPq;fs; " GNuhfpuhk; " ,y;yhkyh? te;jdPq;fs;! rhp Kjy;iy mizahj jPgj;jpw;Fg; Nghtk;. gpwF nkhNkw;wpw;Fg; Nghtk;> mJf;Fg;gpwF " yQ; " vLj;Jg;Nghl;L gpd;Nduk; ePq;fs; tpUk;gpdhy; " nrhg;gpq; vf;]w;;uh vf;]w;uh " jd; Mirfis mLf;fpf;nfhz;Nl Nghdhs;. rhp Nghfyhk; vd;W Gwg;gl;Nld;. gpuhd;rpd; Rje;jpu rJf;fj;jpw;F mUfpy; kiwe;j Nghh;tPuh;fspd; epidthf Vw;wg;gl;l mizahj jPgj;ij te;jile;jNghJ epiwe;j Idj;jpus;. cyfpd; gyghfq;fspYk; ,Ue;J te;j cy;yhrg; gazpfs; jhd; mjpfk;. mizahj jPgk; vhptJNghy; vd; cs;sj;jpYk; VNjhnthU Mir nfhOe;Jtpl;L vhpe;J nfhz;bUe;jJ! mJjhd; fhjNyh! ghhprpy; caukhd ,lk; nkhNkw;. cah;e;j Fd;WNghy; cs;s rpwpa ,e;j efh;g;gFjp ,UEhW Mz;LfSf;F Kd;G etPd Xtpah;fs; ,e;jg; gFjpapy; tho;e;jpUf;fpwhh;fs;. cyfg;Gfo; " lhyp " ngahpy; xU tPjpAk; cs;sJ. Ehw;Wf;fzf;fhd Xtpah;fs; me;j tPjpapy; Ftpe;jpUe;J


17

Mq;fhq;Nf Xtpaq;fis tiue;J nfhz;bUe;jhh;fs;. me;j ,lNk xU Xtpaf;$lk;Nghy; fw;gid gz;zKbahj fhl;rpahf ,Ue;jJ. Vd; me;j ,lj;jpy; re;jpahitg; ghh;f;Fk;NghJ mtSk; xU mofhd Xtpakhfj;jhd; vd; fz;fSf;Fj; njhpe;jhs;. mtNshL md;iwa nghOJ Nghdjpy; vdf;F ,dpapy;iynad;w re;Njhrk;. ehis mtisr; re;jpf;f ,e;j ,uT tpbaNtz;LNk>! New;Nw re;jpah vd;idg; gphptjw;F Kd; jhd; Q+hapW NjhWk; jhd; " rf;nwf;Nfhh; " Njthyaj;jpw;Fg; Ngha; tUtjhy; md;W jd;NdhL " yQ; " vLj;Jtpl;L gpd;Ndug;nghOjpy; Njthyaj;jpw;Fg; Nghfyhk; vd;W $wpagbahy; rw;Wj; jhkjkhfNt vOe;J Gwg;gl;Nld;. md;iwa kjpar; rhg;ghL kpf ed;whfNt ,Ue;jJ. jpdKk; ,e;jf; iffNs ghpkhwpdhy; vg;gb ,Uf;Fk; vd;w MirNah vd; kdRf;Fs; nfhe;jspj;Jf; nfhz;bUf;f Njthyaj;jpw;Fg; Gwg;gl;Nlhk;. Jhuj;jpy; NghFk;NghNj Njthyaj;ijf; fhl;bats;> gbfspy; fdJhuk; VwNtZk; cq;fshy; KbAkh? ,y;iynad;why; " ypg;w; " ,Uf;F Mdhy; ehd; gbfshy; jhd; Vwpg;Nghwdhd; vd;W $wpr;rphpj;jhs;. mts; rphpg;ig urpj;jgbNa vd;dhy; KbAk; vd;W jiyairj;Njd;. md;W Njthyaj;jpy; mjpf $l;lkhf ,Ue;jJ. " fpw;whhpy; " ,irnaOg;gpg; ghLNthUk;> me;j ,irf;Nfw;g MLNthUk;> mijg;ghh;j;J urpg;NghUk; gbfspy; epiwe;jpUe;jhh;fs;. Njthyaj;jpw;Fs; Ngha; tzq;fptpl;L ntspNa te;j ehq;fs; jdpahd Xhplj;jpy; te;jkh;e;J me;jpNeu kQ;ry; fjputd; mbthdj;ij Nehf;fpg; NghFk; moif urpj;Jf; nfhz;bUe;jhYk; vd; rpe;jid kl;Lk; vq;Nfh ,Ue;jJ. Vd;? thK VjhtJ fijAq;fNsd; vd;whs; re;jpah. ehd; xd;iwg;gw;wp Nahrpj;Jf; nfhz;bUf;fpwd;> mijr; nrhd;dhy; vd;dpiy Nfhgk; tuhJ vd;why; nrhy;Ywd;.


18

ePq;fs; vJ nrhd;dhYk; ehd; Nfhgpf;f khl;ld; nrhy;y epidf;fpwijr; nrhy;Yq;Nfhtd;! re;jpah vdf;Fs; ,dk; Ghpahj Mirnahd;W vjdhy; te;jNjh njhpatpy;iy! mJ ,e;jr; re;jpahthy; jhd;! ,e;jf; fz;fs; jpdKk; re;jpahitj; jhd; ghh;f;NtZk;> vd; %r;Rf;fhw;Wk; cs;sj;jpd; mbapy; ,Ue;J tUk;nghOnjy;yhk; re;jpah… re;jpah vd;w xypNahL jhd; tuNtz;Lk;. mJ kl;Lkh? vd; nrtpapuz;Lk; jpdKk; re;jpahtpd; Ngr;irAk;> rphpg;gpd; XiriaAk; Nff;fNtZk;. re;jpah vd;w ngaiuj;jhd; jpdKk; ehd; $g;gpl;L kfpoNtZk;. vd; gj;J tpuy;fSk; mizg;gjhf ,Ue;jhy; mJ re;jpahthfj; jhd; ,Uf;fNtZk;. ,J cd;Nky; Vw;gl;l ghpjhgNkh! my;yJ gr;rhjhgNkh ,y;iy. vd; tho;iff;F ey;ynjhU Jiz NtZk; vd;W vd; cs;sj; Jbg;ig mtsplk; $wptpl;L mikjpahNdd;. jd; Koq;fhy;fspy; Kfj;ijg; Gijj;jgb jiyFdpe;jgB Nfl;Lf;nfhz;bUe;jts; epkph;e;J vd;idg; ghh;j;jhs;. fz;fNsh mUtpnad ePiur; Rue;jJ. thK vq;fil kdrpiy ,Uf;fpw Mirfs; Nghiyj;jhd; vd;iu kdrpiyAk; Mirfs; ,Uf;F. nja;tj;jpd; Kd;dhiy ,Ue;Jjhd; fijf;fpwk;. cq;fis kdg;G+h;tkhf tpUk;Gwd;. ,e;j thdKk;> G+kpAk;> tPRw fhj;Jk;> Vd;? NfhtpYf;Fs;is ,Uf;fpw nja;tq;fs; rhl;rpahfr; nrhy;Yq;Nfh> vd;id iftplkhl;Bq;fs; jhNd? ahUkw;w mdhij ehd;. nfQ;Rk; Fuypy; $wptpl;L FYq;fp FYq;fp mOjhs; rP… vd;djpJ re;jpah vd;idg;ghh; re;jpah. cd;iu cs;sj;jpiy cs;s Rikia ,wf;fp itr;rpl;lha;. ,z;ilapiyapUe;J cdf;F mg;gh> mk;kh vy;yhNk ehd;jhd; vd;W $wp mts; fz;zPiuj; Jilj;jgb vd; khh;NghL mtis mizj;J itj;jpUe;Njd;. tPizapypUe;J Gwg;gl;l ehjk; Nghy; me;j mizg;gpy; re;jpah Rfkhd


19

uhfj;ij mDgtpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;. vt;tsT Neuk; jhd; mg;gb ,Ue;jpUg;NghNkh? vq;fSf;Nf njhpahJ! ed;whf ,Us; R+o;e;jpUe;J thdj;jpy; ntz;zpyTk; Njhd;wpaJ. kdjpy; jtOk; vd; ntz;zpyTld; Gwg;gl;Nld;. md;W ,uT vdf;F cwf;fNk tutpy;iy. re;jpah vd;id kdg;G+h;tkhf tpUk;Gfpwhs; Mdhy;? ahUkw;w mdhij vd;idf; iftplkhl;Bq;fsh? vd;W Nfl;lJ jhd; vd; kdijf; fiuj;jJ. rpWtajpNyNa Mjuit ,se;jts;. mtSf;F ey;ynjhU Jizahf vd;id mh;g;gzpf;f Ntz;Lk; vd;w epidtpy; mLj;jehs; re;jpah Ntiyapy; ,Ue;J te;jJk;> mtSf;F Kd;dhy; fdlhTf;F njhiyNgrp%yk; vd; mz;zhf;fsplk; ehd; re;jpahit tpUk;GtjhfTk;> mth;fSila tpUg;gj;ijAk; Nfl;Nld;. vd; ey;tho;it tpUk;Gk; mth;fs; ,UtUk;> mz;zpfSld; re;jpahitAk; vd;idAk; tho;j;jpdhh;fs;. re;jpahtpd; mz;zd; rq;fhplk; vq;fSila tpUg;gj;ijj; $wpaNghJ jdJ jhaplk; njhptpj;J tpUg;gj;ijf; Nfl;L xUrpy jpdq;fSf;Fs; vk; jpUkzj;jpw;F Ntz;ba Vw;ghLfisr; nra;fpNwd; vd;W $wpatd;> xU fpoikf;Fs; vdJ mz;zhf;fspd; FLk;gj;jpdiuAk; fdlhtpypUe;J tutioj;J mth;fNshL vkJ jpUkzg;gjpit Kiwg;gb elj;jpdhd;. md;W ,uT ,e;j ,uz;L jPtejpfSk; rq;fkhfpaJ. ehl;fs; fpoikfshfp vg;gbNah xd;wiu khjk; cUz;Nlhbtpl;lJ. vdJ tpLKiw ehl;fSk; Kbe;jjhy; mLj;jehs; ehd; fl;lhak; Gwg;glNtz;Lk;. md;W ,uT re;jpah! ehis cd;id jdpahf tpl;Ll;L NghdhYk; Rtp];rpw;F cd;id miog;gjw;fhd mDkjp fpilj;jJk; xU epkprKk; jhkjpf;fhky; cd;id te;J $l;bf;nfhz;L Nghtd;.


20

mJtiu vd; ,jak; ,q;fjhd; cd;NdhL ,Uf;Fk;. fz;%b epj;jpiuAk; nfhs;s khl;ld; re;jpah vd;W $wpaNghJ ,uT KOtJk; Jhf;fNk ,y;yhky; vd; khh;gpy; Kfk; Gijj;J mOJ jPh;j;jhs;. tpbe;jJk; fhiy hP. IP .tpapy; Gwg;gl Ntz;ba ehd; mtisg; gphpa kdkpy;yhky; md;iwa khiy hP. IP. tpapy; jhd; Gwg;gl;Nld;. njhl&e;J Gwg;gl Maj;jkhdNghJ thK ePq;fs; mbf;fb Nghd; gz;Zq;Nfh. Nghd; tuhl;lhy; ehd; rhg;gplkhl;Nld;. ,uT VOkzpf;Nf cq;fSf;Fg; grpf;Fk; jhNd> ,bag;gg; ghry; itr;rpUf;fpwd;. mq;if NghdJk; vd;iu Nahridapiy rhg;gplhky; ,Ue;jplhijAq;Nfh njhpAkh? vd;wts; njhl&e;jpd; Ntfj;ij czh;e;Jnfhz;ltshf mg;gbNa epd;wts; ehl;fis vz;zpf;nfhz;bUg;Ngd; vd;W tpuy;fis kbj;Jf; fhl;bf;nfhz;bUe;jhs;. vt;tsT Neuk; mts; mg;gbNa epd;wpUg;ghs; vd;gJ mtSf;Nf njhpahJ. miwf;F te;J hp. hp. vd;. njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpiag; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jtSf;F tapw;iwg; gpul;bf;nfhz;L te;jJ. vOe;J nrd;W Fspayiwapy; rj;jpnaLj;jtis hP. hP. vd;.dpd; tpNrl mwptpj;jy; vd;w Fuy; mtisj; jpir jpUg;gpaJ. ,d;W Ie;J Kg;gjpw;F ghhprpypUe;J Rtp]; nIdPthtpw;Fg; Gwg;gl;l hP. IP. tp njhl&e;J gpuhd;]; epNahd; khepyj;jpy; eilngw;w gaq;fu tpgj;njhd;wpdhy; mjpy; gpuahzk; nra;j ,UEhWf;Fk; Nkw;gl;Nlhh; caphpspe;jdh;. NkYk; EhWNgustpy; gLfhaKw;W capuhgj;jhd epiyapy; itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg; gl;Ls;shh;fs;. mwptpg;igf; Nfl;lJk; re;jpah Jbj;jhs;> Jtz;lhs;> Xbdhs; cz;ikia mwptjw;fhf! thKtpd; cly; milahsNk fhzKbahj epiyapy; rpije;J Ngha;tpl;lJ. vd;gijj;jhd; mtshy; fhzKbe;jJ.


21

Va;" nja;tNk ! ,e;jr; rpd;dQ;rpW gwitapd; tho;tpy; jhdh? cd; Nrhjid! ,e;jg; gwitNahL ifNfhh;j;Jf; nfhz;L ghhp]; tPjpnay;yhk; tyk;te;J ghbj;jphpe;j me;j NIhbg;gwit vq;Nf? mts; tapw;wpy; mtd; capiur; Rke;Jnfhz;L kdepiy ghjpf;fg;gl;ltshf jpdKk; Neuk; jtwhky; njhl&e;J epiyaj;jpw;F te;J jd; fztidj; NjLfpwhs;. ,ts; tapw;wpy; tsUk; rpRTk; ,e;j cyfj;jpy; kdepiy ghjpf;fg;gl;l jhAld;> je;ijia ,oe;J thoNtz;Lk; vd;Wjhdh? ,g;gbnahU nfh^uj; jhz;ltkhbdha;! ,g;gpugQ;rj;jpy; thOk; xU ,isQd; ,tspd; piyiag; Nghf;fp kWtho;T nfhLf;f khl;lhdh?

kde-

யிக்கி ஥யபத்தி஦ம் (சுயஸ்) ீ

<oehL ( ghyr;re;jpud; ) gpuhd;];


22

rpNkhd; b NghTth’ tpd; The Blood of Others

,Ugjhk; E}w;whz;L INuhg;gpa ehty; ,yf;fpaj;jpd; gpd;ghjpapdJ Nghf;fpid epu;zapj;j Kf;fpakhd ehtyhff; fUjg;gLk; rpNkhd; b NghTthtpd; ‘mLj;jtu; FUjp’ (The Blood of Others) vd;w jj;Jthu;j;j ehtiy mz;ikapy;jhd; thrpj;Njd;. rpNkhd; b NghTthtpd; The Second Sex vd;w ,uz;L njhFg;G ngz;zpar; rpe;jidgw;wpa Kf;fpakhd E}NyhL rpy fhyj;Jf;F Kd;dNu njhlu;G Vw;gl;bUe;jNghJk;> mtuJ gilg;gpyf;fpa E}y;fs;gw;wpj; njupe;jpUe;j epiyapy;$l> mtuJ ehty;fSs; gpuNtrpg;gjw;fhd ngupa Mu;tNkJk; vd;dplk; vOe;jpltpy;iy. ‘mLj;jtu; FUjp’apd; thrpg;G jw;nrayhdJjhd;. tof;fk;Nghy; lTz;uTzpy; vdf;Fj; njupe;j xU gioa E} y; tpw;gidf; filf;Fs; Neuj;ij kwe;jpUe;j Ntisapy; vd; ghu;itapy; mfg;gl;lJ rpNkhd; b NghTthtpd; me;j E}y;. thrpg;ig nkJthfNt nrYj;j Kbe;jpUe;jJ. mj;jidf;F ehtypd; trPfuj;ijAk; kPwp mjd; eilAk;> mJ jhq;fp te;jpUe;j rpe;jidg; Nghf;FfSk; mlu;j;jpahditahf ,Ue;jd. kbj;Jitj;J thrpf;ifapy; Kjypy; ml;ilfSk;> gpd;du; gpd;gf;fq;fSk; fouj; njhlq;fptpl;ld. rpyNghJ Gj;jfg; G+r;rpfspd; nky;ypa Cu;itAk; Kfj;jpy; czu Neu;e;jJ. ,j;jidiaAk; jhz;bNa me;ehtypd; gazpg;G kpfkpf ,dpikahdjhf ,Ue;jnjd;gJ Kf;fpakhd tp\ak;. xU ehty; thrpg;gpy; ehdile;j Kf;fpakhd mDgtj;jpd; fijNa ,J. ve;j xU gilg;gpdJk; thrpg;G mDgtq;fs; jk;ik vOj;jhf;f> gfpu;e;Jnfhs;s jk; thrfid ngUk;ghYk; epu;g;ge;jpg;gjpy;iy. kpf;f ghjpg;gpid Vw;gLj;jpa gilg;GfSk;$lj;jhd;. Mdhy; rpy gilg;Gf;fs; jhk; rhu;e;j fUj;JepiyfshYk;> czu;TepiyfshYk;> fl;Lkhdj;jhYk; thrf mDgtq;fNshL xd;wpizAk;NghJ mitgw;wp


23

vOjhky; ,Ue;JtplTk; Kbtjpy;iy. mj;jifa ehty;jhd; ,J. ele;J Kbe;j <og; Nghupd; mtyk;> mjpy; rpe;jg;gl;l FUjp midj;JNk ve;j xU gilg;gpd; %yfu;j;jhitAk; cYg;gpg; Nghlf;$bad. vd;dhy; VNdh ,uz;lhk; cyf Aj;jk; Muk;gpg;gjw;F Kd;djhff; fijf;fsk; tpupj;J> Aj;jk; eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk;NghJ KbtilAk; ,e;j ehtiy me;j mtyq;fNshLk;> FUjpahw;NwhLk; xg;Gik fhz Kbe;jpUe;jJ. kdpj ,dj;jpd; kpfg;ngUk; tuk; ,wg;G. ,wg;Gjhd; tho;itNa mu;j;jkhf;Ffpd;wJ. Mdhy; Nghu;fs; kdpjidf; nfhiyg;gLj;Jfpd;wd. nfhiyfs; kdpj ,dj;jpd; rhgnkdpy;> Nghu;fs; kdpjd;Nky; rhgj;ijf; nfhl;Lfpd;wd. cyfj;jpd; Kjy; nfhiy ele;jij tptpypa E}y; gjpTnra;J itj;jpUf;fpwJ. rNfhjug; nghwhik tpioj;j ngz; nghd; Mirfshy; fhaPd; nfhiyg;gLfpwhd; jd; rNfhjudhy;. md;wpypUe;J ,d;Wtiu nfhiyg;ghLfs; njhlu;e;Jnfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. Nghu;fs; Mapuq;fshf nfhiyg;ghLfis epfo;j;Jifapy; kdq;fs; mirfpd;wd. mjpu;fpd;wd. vjpu;tpidahw;w ce;Jfpd;wd. rhjhuz kdpjdpd; rhjhuz vjpu;tpid vJthf ,Uf;fpwJ? mij tpgupf;fpwJ ‘mLj;jtu; FUjp’. 240 gf;f ,e;j ehtypd; ikak; ,Jntdpy;> ,jpypUe;J fpisj;njOk; Ropfs; gy. gj;njhd;gjhk; E}w;whz;L ehtypyf;fpak; N[d; x];nud;> Y}ap fNuhy;> rhu;s;]; bf;fpd;];> Nkup nry;ypnad tpf;Nlhupad; fhyj;ij cs;thq;fpg; gazk; nra;Jnfhz;bUf;ifapy;> ehtypyf;fpaj;jpy; gpuhd;]; vLj;j gha;r;rypd; mstPlhf tUtJjhd; rpNkhd; b NghTthtpd; ‘mLj;jtu; FUjp’. mJ xU Gjpa jsj;jpid milahsk; fhl;baJ nkhop eil rhu;e;Jk;> mu;j;jk; rhu;e;Jk;. rhu;j;jupd; jj;Jthu;j;j ntspg;ghLfspd; Kidfisf;$l ,e;j ehtypy; xUtu; juprpf;f KbAk;. rpNkhd; b NghTth ghup]py; jq;fpapUe;jNghJ> GNshu; fhgp fil xd;wpypUe;Jnfhz;L 1941-43 fhyg; gFjpapy; ,J vOg;gl;ljhfr; nrhy;yg;gLfpwJ. 1945,y; ,J ntspte;jJ. ,jd; Mq;fpyg; gjpg;G ,nthd; nkha;nr> NwhN[u;];


24

nrd;`T]; MfpNahupd; nkhopahf;fj;jpy; 1948,y; ntspte;jJ. ,jw;F Kd;dNu rpNkhd; rpy ehty;fis> Fwpg;ghf gpuhd;rpd; kpf;f fTutkhd ,yf;fpag; guprhd nfhd;Nfhu; tpUjpidg; ngw;w ‘jp khz;lupd;’ Nghd;wtw;iwAk;> ehlfq;fs; rpytw;iwAk;> NtW gilg;ghf;fq;fisAk; nra;jpUe;jhYk;> rpNkhNd Vwf;Fiwa gjpide;J Mz;Lfspd; gpd; jd; mjpUg;jpahd tpku;rdf; fUj;Jf;fis Kd;itj;j ,e;j ehty;> ,jpy; ehdile;j mDgtq;fs; fhuzkha; vd;id ntFthff; ftu;e;jJ. xU Aj;j fhyj;jpy; jdpkdpjd; xUtdpd; rhu;G vJthf ,Uf;f KbAk; vd;gij ikaf; fUj;jha; tpgupj;jJ ehty;. Mdhy;> mjd; Fuy; KOf;f KOf;f fijAs; mOe;jpapUe;jJ. fUj;jpd; Gilg;Gf;fshf vijANk ehtypy; vd;dhy; fz;Lnfhs;s Kbatpy;iy. thu;f;fg;gl;bUe;j ghj;jpuq;fs; vjhu;j;jkhdit. gpujpapy; nfhz;Ltug;gl;l fhyKk; rkr;rPu; Fiye;j xU ngUAj;jj;Jf;F Kd;dhd r%fj;ij mr;nrhl;lha;g; gpujpgypg;gjha; ,Ue;jJ. Aj;jj;Jf;F Kd;ghf ntWk; fhjy; etPdkhfj; njhlq;Fk; ehty;> Aj;jk; Muk;gpj;J N[u;kdp gpuhd;]{s; gpuNtrpj;J ghup]; efiuNehf;fp Kd;Ndwpf; nfhz;bUf;ifapy; fhjy; cs;s kdpju;fspd; NjrhgpkhdKk; kdpjhgpkhdKk; kpf;f fijahf efuj; njhlq;fptpLfpwJ. MapDk; tho;tpd; Mjhu czu;Tfisr; Rw;wpNa ehty; efu;e;J> fjhehafp n`ydpd; kuzj;NjhL KbtilfpwJ. N [u;kd; gilapd; Mf;fpukpg;Gf;nfjpuhd Njrgf;j Gul;rpahsupd; ,ufrpa FOtpy; jd; fhjydpd; jiyikapNyNa xU vjpu;g;gpy; fye;Jnfhz;l n`yd;> Jg;ghf;fpr; #l;Lf;F ,yf;fhfp kuzg;gLf;ifapy; fplf;fpwhs;. jhNd mtsJ me;j epiyikf;Ff; fhuznkd vz;zp tUe;Jk; mtsJ fhjydhd oPd; Gnshkhu;> mts; gLk; cj;jupg;Gf;fisj; jhq;f KbahJ mtsJ kuzj;ij xt;nthU tpehbAk; ,r;rpj;jgb kWFk; ,lk; vtu; kdj;ijAk; cYg;gf;$baJ. ,Ue;Jk; ,J nuhkhz;br tifahd ehtyhf mikatpy;iy vd;gJjhd; ,jd; Kf;fpaj;Jtk;. n`yd; ghj;jpuj;jpd; thu;g;G mghukhdJ. gjpd;k tajpy; jd;dplk; Njhd;Wk; fhjiy> r%fg; nghWg;Gzu;Tld; rpe;jpf;fj; njupe;j oPd; Gnshkhu; kWjypf;Fk;NghJ> me;jj;


25

Njhy;tpia> ,og;ig> Mw;whikiaj; jhq;fKbahj n`yd; Mf;Nuh\k;nfhz;L jd;idNa xUtdplk; ,oe;J fUj;jupf;fpwhs;. kpf;f ,ay;gpy;yhj ,e;j tp\aNk n`yd; ghj;jpuj;jpd; thu;gG ; Kiwahy; Vw;Wf;nfhs;sg;glf;$bajha; MfptpLfpwJ thrfdhy;. mts; oPd; Gnshkhu;kPJ nfhz;bUe;j ntwpj;jdkhd fhjiyNa mjpy; mtd; fhz Kbe;jpUf;Fk;. mj;jifa xU ngz;> oPd; Gndhkhupd; md;ig ePz;l rk;gtq;fspd; gpd; ngw;w gpwF Njrj;jpd; Aj;jepiyik fhuzkha; oPd; Gnshkhu; gpuhd;]; uhZtj;jpy; Nru;e;jTld; N[u;kdp nry;y KbntLf;fpwhs;. N[u;kdpapd; gpbf;Fs; gpuhd;]py; epytpa grp> gpzp> kuzq;fs; mjw;Ff; fhuzkhfpd;wd. mt;thW jg;gpNahLtNj capu;gpiof;Fk; topahfTk; gyNgUf;F MfptpLfpwJ. ,e;j epiyapy;jhd; Aj;jntwpapd; gaq;fu Kfj;ij topapNy n`yd; juprpf;fpwhs; . uj;jKk;> gpzq;fSk;> mq;f ,og;Gf;fSk;> ,we;jtu; Nkyhd ,Uf;Fk; cwtpdupd; gpuyhgpg;Gk; mJtiu mts; fz;buhj Nrhfj;jpd; rhwha; mtSs; ,wq;FfpwJ. ghjp topapNyNa jd; N[u;kd; gazj;ij epWj;jpf;nfhz;L jd; Cu; jpUk;Gfpwhs;. mLj;jtu; FUjpnadpDk; mJ FUjp. jd; FUjp rpe;jYf;Fg; gae;J vjpup ehl;bNyDk; capNuhL tho;e;Jtpl N[u;kdp XLk; n`yd;> mLj;jtu; FUjpapy; QhNdhjak; ngWtJ ehtypy; ika ,lk;. ,JNt jd;idAk; gpwiuAk;> mfj;ijAk; Gwj;ijAk;> jd;dyj;ijAk; jhu;kPf epahaq;fisAk; mtSf;Ff; fw;gpj;JtpLfpwJ. thrf rpe;jid miynghq;Fk; ,lkhfpwJ. ,j;jifa cs;Nshl;lkhd tp\aq;fistpl> ,jd; nkhop rhu;e;Jk; $w epiwa cz;L. khjpupf;fhf xd;W. ,d;iwa jkpo; ciueil gazpj;Jf;nfhz;bUf;Fk; ghij> njhy;fhg;gpaNkh ed;D}Nyh ,d;Dk; gpd;NdAs;s ,yf;fz E}y;fNsh nrhd;d vOj;J> nrhy; mjpfhuq;fspd; tuk;gpid kPwpanjd;gij xU fy;tpg;Gy thrfd; mwpe;Nj ,Uf;fpwhd;. ePz;l thf;fpaq;fspy;> vOtha; gadpiy nrag;gLnghUs;fs; ,yf;fz tpjpKiwf;Fs; mlq;fpajha; jkpo; ciueil kuG mz;ikf; fhyk;tiu ,Ue;J te;jpUf;fpwJ. me;j kugpid> mbj;J nehUf;fp xU Gjpa czu;Nthl;lkhd> Ngr;rpd; ,ay;G jhq;fp rpwpa rpwpa thf;fpaq;fspy; mike;J


26

tUfpwJ ,d;iwa jkpo;g; gilg;gpyf;fpa nkhop. ,ij Ik;gJ mWgJ Mz;LfSf;F Kd;dhy; gpnuQ;Rnkhop nra;Jtpl;bUf;fpwJ vd;gJ Mr;rupak; jUk; tp\ak;jhd;. Mk;> mij ep&gpj;Jf;nfhz;bUf;fpwJ ‘mLj;jtu; FUjp’. gpnuQ;R ,yf;fpaj;jpYk;> ngz;zpaf; fUJNfhs;fis tFj;j Kd;Ndhbg; ngz;fSs; xUtu; vd;w tifapYk; kpf Kf;fpakhd ,g; ngz;gilg;ghspiar; Rw;wp xU ,Ushd ,ufrpak; vg;NghJk; ciwe;Nj te;Js;sJ. jj;Jthu;j;jj; Jiwapy; kpf Kf;fpakhd MSikahff; fUjg;gLk; rhu;j;jupd; G+jTly; mlf;fk;nra;ag;gl;bUe;j mNj kahdj;jpy;> mtuJ fy;yiwf;F mUfpNyNa rpNkhd; b NghTthtpd; clYk; mlf;fk;nra;ag;gl;lJ vd;gJkl;Lk; me;j ,ufrpaj;ij tpLtpf;fg; NghJkhd rk;gtkpy;iy. ngUk;ghyhd gilg;ghspfs;> mtu; Nkw;fpypUe;Njh fpof;fpypUe;Njh ve;jj; jpirapy; Njhd;wpapUg;gpDk;> jk;ikr; #o xU ,Ushd ,ufrpa kz;lyj;ij ,wf;fpitj;Jtpl;Nl ,we;JNghapUf;fpwhu;fs; vd;W nrhy;yyhk;Nghyf; fplf;fpwJ. ,e;jNeuj;jpy; jUK rptuhKgw;wp Nahrid tUfpwJ. Mj;khehk; ,d;ndhU Gjpu;. kuzj;ijNa Gjpuhf;fpa ,d;ndhU MSik rptukzp. ,tu;fis ,tu;fsJ gilg;Gfshyd;wp mwpe;Jnfhs;s ve;j khu;f;fKk; ,y;iy. rpNkhd; b NghTthitAk; mtu; gilg;Gf;fshy; kl;LNk mwpe;Jnfhs;s KbAk;. vd;dstpy; mjw;fhd Nju;e;j gilg;G ‘mLj;jtu; FUjp’ahfNt Njhd;WfpwJ. டதயகோந்தன் ஥ன்஫ி:jha;tPL> fdlh (nrg;. 2011)


27

தத ப௃தல் ஥ோள் ஧தினம் யனல்பய஭ிக஭ில் ப஥ல்நணிக஭ின் ச஬ச஬ப்஧ிம டன ஧ோம஦கம஭ சூரின஦ில் சூட ற்஫ி மத நோதத்தின் ஧ி஫ப்஧ிம஦ பசன்஫ யபே ம் உன்னு ன் பகோண் ோடின ஥ிம஦வு ன் ஥ோன் உன் மகட஧சி அமமப்புகள் கபேம்புச் சோற்ம஫யி ஌ட஦ோ இன்று அதிகம் தித்திக்கி஫து சர்க்கமப ஧ோகில் பயந்த அரிசிகம஭ பயள்ம஭ப் பூயோய் ஋டுத்து ஥ீ ஧஫ிநோ஫ின சூடு இன்னும் த஦ினோநல் டயகி஫து சிங்மகனில் யிம஭னோத கட்டி ங்க஭ி஬ிபேந்து யம஭னோத (தங்கக்) கோப்பு யோங்க ஧தினம் ட஧ோட்டிபேக்கிட஫ன் உன் நபேடதோன்஫ிக் மகக஭ில் நம஫ந்துள்஭ ஋஦க்கு சோஸ்திபக் கு஫ிகம஭ நட்டும் குறுஞ்பசய்தி அனுப்பு

நின்஦ல் கீ ற்றுகள் ஥ி஬ம் யிட்டு ஥ி஬ம் ஧஫ந்து யந்டதன் டநகங்கள் திப஭ோத ஋ன் ஥ி஬த்தின் கீ மிபேந்த ஥ோன் யிம஭னோத ஧னிர் க஦யிம஦ ப௄டியிட்டு கட்டி ங்கள் ப௃ம஭த்த அனல்டதசம் கண்ட ன் ஋ங்கும் இனந்திபங்கள் ப஧பேத்த ஏமசகள் தங்கச் சுபங்கத்தின் யோனில்க஭ில் உனிர்ப்பு ன் ஥ நோடும் ந஦ிதர்கள் ஥ோன் ஋ன் ஥ி஬த்தின் கபேமணமன ஥ிம஦த்தயோ஫ிபேந்டதன்


28

கோடுக஭ின் உமபனோ ஬ில் ஋ன் உனிரின் இம஬கள் து஭ிர்த்து பூக்கம஭ சூடுகின்஫஦ ய஬ிபனடுக்கும் ஋ன் மககள் ஥ீவும்

ோ஬ர்கள்

஋ன் ஥ி஬த்தின் ந஦ிதர்கல௃க்கு யபேண஧கயோ஦ோகின்஫஦ ப஧ோய்த்த ந஦ிதர்க஭ில்஬ோ ஋ந்த பூநிப௅ம் ப஧ோய்ப்஧தில்ம஬ எபே இபயிட஬ோ ஧க஬ிட஬ோ ஥ோன் ஋ன் ஥ி஬ம் திபேம்பும் சநனம் கபேமண பகோண்

நின்஦ல் கீ ற்றுகள்

பகோஞ்சம் டநகத்மத தும஭க்கட்டும்

© அப்துல்கோதர் ரோ஥யோஸ்

஥ன்஫ி :தநிழ் ப௃பசு (சிங்கப்பூர்)


29

ச஥ஞ்ெிற்கு ஥ீ தி

கஞ்சிக்கும் கூழுக்கும் ஥ீதிபனோன்று - ஧ணம் கோய்த்த ஥ல் நபத்திற்கு ஥ீதிடயறு - ஋஦ ப஥ஞ்சிம஦க் கல்஬ோக்கி ஥ீதி பசோல்லும் -அந்த ஥ீதிநோன்கம஭க் கோ஬ம் பயல்லும் கிஞ்சித்தும் அஞ்சோநல் பகோடுமந பசய்ப௅ம் கீ மோ஦ ந஦ிதர்தம் ஧ோதம் பதோட்டு - ஥ல்஬ டந஬ோ஦ ஧தயிகள் டகட்டு஥ிற்கும்- இயர்கள் ஥ிம஬னிம஦ப் ஧ோர்த்தோட஬ உள்஭ம் பயட்கும் ஧ோபேக்குள் ஋ங்டகோடயோர் ப௄ம஬னிட஬ோ -஥ல்஬ ஧ண்புகள் பகோண் யமபச் சோம஬னிட஬ோ -கண்டு கமதக்மகனில் எபேது஭ி ஥ீர்திபல௃ம் -அந்த ஥ீரி஦ில் எபேபு஫ம் ஥ீதி தயழும்

நன்஦ோர் அப௃தன்


30

புதின தரிெ஦ம் ப௃ழு஥ி஬வு கூமபமனக் க ந்து பசல்கி஫து நபணத்தின் அமநதிமனப் ட஧ோல் ஥ோய்கல௃ம் ட஧ய்கம஭ ஥ம்பும் ஥டு஥ிசினில் ஊம஭னிட்டுக் கம஭த்த எப்஧ோரினில் ய஦ோந்தபங்கள் திகில் பகோள்கி஫து பகோடும்஧ோம஫ ப௃கப ோன்஫ில் தடித்த கபே஥ோகம் அயன் யோனில் பதோங்கிக்பகோண்டு தண்ப஦ோ஭ிமன யிழுங்கத் துடிக்கி஫து கண்டு஧ிடிக்கப்஧ ோத புதிர்கல௃க்குள் ப௄ ப்஧ட்டுக் கி க்கும் ஧துங்குகுமினில் ஋ம் இ஦த்தின் யப஬ோறு எடுக்கப்஧ட்டுக் கி க்கி஫து க஦யின் பதோல்ம஬னில் யிமித்த யிமிகல௃க்குள்


31

அச்சத்தின் ட஧ரிமபச்சல் யோர்த்மதகம஭ பநௌ஦ிக்கச் பசய்கி஫து னோபேம ன யோனில் சர்ப்஧ம் பதோங்கிக்பகோண்டிபேந்தடதோ அயன் யோனில் சுபேண்டு பதோண்ம க் குமிமன இறுகக் கடிக்கும்ட஧ோது அயிழ்க்கப்஧ ோத புதிபபோன்஫ி஬ிபேந்து புதின தரிச஦நோய் ந஬பபோன்று யிரிப௅ம் அதுயமபக்கும் ...........

எநி஬ிஅ஦ஸ் ஜூட்ஸ்


32

ப௄ச்சுக்கனிறு ப௄ச்மச ப௄டிக்கட்டும் ப஥ோடிக஭ில் ஥ோன் பதோங்குகிட஫ன்... இறுகும் கனிற்஫ி஬ிபேந்து ஋ன் யோசம஦ப௅ ன் துடிக்கும் ப஥ோடிக஭ின் ஌க்கம் சிந்துகி஫து. ய஬ி஥ிம஫ பதோட்டினோய் ஋ன்னு ஬ின் த஭ம்஧஬ில் ஆனிபநோனிபம் கோல்கள் ப௃ம஭த்த பூச்சினோய் பசத்துப்ட஧ோகி஫பதன் சுபமண. ஋ல்ம஬பனோட்டின இபவும் ஧கலும் ஋ன் ப௄ச்சுத் தங்கும் பயட்ம னில் துனி஬த்பதோ ங்கின ப஧ோழுபதோன்஫ில் உங்கள் ஥ிம஦வுக஭ில் அமிந்துட஧ோ஦து ஋ன் பயட்ம . ஋ன்஦ி஬ிபேந்து எழுகும் ஌க்க ப஥ோடிக஭ின் யோசம஦ ஥ீங்கப஭ோட்டின ஋ல்ம஬ப௃ள்஭ில் பதோங்கினோடுகி஫து. ஋ன்பயட்ம னில் க஭வுட஧ோ஦ ப௄ச்சுக்கள் எட்டிப்பும஦ந்த இபவுக஭ில்


33

யம஭னக் கனிறுக஭ோய் பதோங்குகின்஫஦. சிந்தின ப஥ோடிக஭ில் ப௄ழ்குபநன்ம஦ யம஭த்துக்பகோள்கி஫து ப௄ச்சுக்கனிறு. ஋ல்ம஬ப்பும஦யற்஫ யோர்மதகள் ஋ன்னு ம஬க் கோயிச் பசல்கின்஫஦.

஥.நயூபரூ஧ன்


34

ெோதய யிரும்஧ி அதமத்தயன் ஥ன்஫ோகப் ஧டித்தயன் ஥ட்஧ோகப் ஧மகினயன் ஥ோலு ட஧பேக்கு ஥ல்஬து டனோசித்தயன் ஥ோணனநோ஦யன் ஥ோயி஦ிக்கப் ட஧சினயன் ஥ண்஧ன் ஧ோர்த்தீ஧ன்** தி ம் பகோண் யன் தீர்க்க தரிச஦ம் ஧ம த்தயன் திபயினம் டதடும் ஊர்ப்஧சினில் தன்஧சி ந஫ந்தயன், நறுத்தயன் தீண் ோமந யமினில் ய஭ர்ந்தயன் *** அகமய ப௄பயட்டில் அ஫ம் தம஬நோட்டில் அன்ம஦ உ஫வுகள் கோல்நோட்டில் அகிம்மச யமி கோட்டினய஦ி ம் – உனிர் ஆமணனோய் தநிமர் யோழ்வு டகட் யன் **** இபக்கநில்஬ோ இதனத்தயர் இ஦ினய஦ின் உனிர் டகட் ஦ர் இறுகின பகோள்மகப௅ண் யன் இதன நண்ணில்,இம஫யன் கந்தன்ப௃ன் இறுதினோய் தினோக தீ஧நோ஦ோன் *****

தநிழ்க்கிறுக்கன்.஥ ோெியோ


35

இ஫யோக் கோதல்!

஋஦க்கு

கபேயில் ஧ி஫க்கும்

஥ிம஦வு பதரிந்த

஋ல்ட஬ோபேடந ஏர்஥ோள்

஥ோட்கல௃க்கு ப௃ன்஧ிபேந்டத

஥ிச்சனநோய் இ஫ப்ட஧ோம்!

஋ன்தோமன ஋஦க்கு

஥ம் கோத஬ில் ஧ி஫க்கும்

஥ன்஫ோகடய பதரிப௅ம்!

஋ந்தக் கயிமதப௅டந

கபேயம஫னில் ஋ன்ம஦

இ஫க்கப் ட஧ோயதில்ம஬!!

஧த்துநோதம்

஥ம் கோதம஬ப் ட஧ோ஬...

சுநந்து ப஧ற்஫யள் ஋ன்஧தோல்... ஋ன் கண்கல௃க்கு ஥ி஬வு பதரிந்த ஥ோட்கல௃க்கு ப௃ன்஧ிபேந்டத ஋ன்டதோமி உம஦ ஋஦க்கு ஥ன்஫ோகடய பதரிப௅ம்! ஋ன்டநல் ஧஬கோ஬நோய் கோதலுற்஫யள் ஋ன்஧தோல்... கபேவுற்஫ோல் ஧ி஫ப்஧து குமந்மத! கோதலுற்஫ோல் ஧ி஫ப்஧து கயிமத!!

ப௃த஦சயன்஫ி ஥ோ சுடபஷ்குநோர்


36

஥ம்கோதல்!

நறுடதர்பயழுத யந்திபேந்தோய் ஥ீ! டதர்யம஫க்கு பய஭ிடன டதயமத உம஦க்கோண டதர்வு ப௃டிப௅ம்யமப கோத்திபேந்டதன் ஥ோன்! டதர்பயழுதி ப௃டித்த஧ின் டதர்பயழுதினமதப் ஧ற்஫ி ஋ன்஦ி ம் ட஧சின஧டி ஥ ந்தோய் ஥ீ! டதயமதஉன் அமமகப் ஧ற்஫ி ஋ன்஦ி ம் ட஧சின஧டி ஥ம்டநோடு டசர்ந்து ஥ ந்தது ஥ம்கோதல்!

ப௃த஦சயன்஫ி ஥ோ சுடபஷ்குநோர்


37

஡ானண ஥ழ஫஦ாகிப் பதய்ன௉ம் ஋துவும் னதசா஡ ஥ழ஫ ஢ாள் இன்னும் னெழக஦஬ி஫ா஡ திழந பகாஞ்சம் பகாஞ்ச஥ாய் காந்஡ி ஡ிாி஦ாகிப் தற்ந ழ஬க்கிநது ஡ிழசகழப ன௄ள்பி஦ாய் ஬ிாின௉ம் பதரு஢ாள் உனக஥கா தா஬ிகபின் கி஫ிசல்கழபத் ழ஡த்து கந்஡ல்கழபத் துழ஬த்து பதரு஢ாபிழண ஋஡ிர்பகாள்ப ஆ஬னனாடு காத்஡ிருந்஡ ன௄ணி஡ ன஢ான்ன௄ ஢ாபபான்நில் ,க஧ம் னசர்ந்஡ிருந்஡ சனகா஡஧ர் ஢ன௃லின் இ஧ண்டா஬து க஬ிழ஡த் ப஡ாகுப்தாண உ஦ிர் ஋ள௃த்து த஡ிப்தகம் ப஬பி஦ிட்ட ஋துவும் னதசா஡ ஥ழ஫ ஢ாபின் னேன்நா஬து க஬ிழ஡஦ின் சின ஬ாிகபிழ஬. க஬ிழ஡களூனட இதுகான஬ழ஧ கண்டு஧சித்஡ திழந஦ிணின்றும் ஥ிகவும் ஥ாறுதட்ட ஬டின஬ந்஡ி ஥ிபிர்கிநது இன்ணனெம் னெழக஦஬ி஫ா஡ இப்பதரு஢ாள்திழந. தக்கப஥ான்ழநத் ஡ாண்டா஡ ஬ழக஦ினாண 50 இற்கு஥஡ிக஥ாண க஬ிழ஡கள் ஋ள௃தது தக்கங்களுக்குள் இத்ப஡ாகுப்திலுண்டு.


38

கடலின் தல்ன஬று ஬கிதாகங்கழபன௉ம் ஡ன் னெ஡ல் ப஡ாகுப்தின் ஬ாிகளுக்குள் ஬ிாிந்஡ காட்சிகளுனட ஢ிகழ்த்஡ிக் காட்டி஦ க஬ிஞர் இ஡ினன ஥ழ஫஦ின் தல்ன஬று திந஡ிருப்தங்கழபன௉ம் அது பச஦ற்தடுத்தும் ப஬வ்ன஬று ஥ந்஡ி஧ ஬ித்ழ஡கழபன௉ம் ஡ானண ஥ழ஫஦ாகிப் பதய்஡ிருக்கிநார். தகழன னேடும் இ஬஧து ஥ழ஫, ஥஧ங்களுக்கு பகாண்ழட னெடி஬஡ில் ஆணந்஡ிக்கிநது. ஡ன் ஡ாழ஧கழபத் ஡ிழசப஦ங்கிலும் பச஫ித்஡ ஥஧஥ாக்கின்நது.ஈ஧னெற்நத்஡ில் ழ஬கழந த஡ிக்கின்நது.சின்ணஞ்சிநி஦ தந்஡னாகிச் பசாட்டுகிந ஡று஬ா஦ில் ஬ாண஬ில் ப஡ாங்கும் னேழன஦ில் ன஡ணீ஧ருந்துகிநது.கு஡ிழ஧கள் ன௅ட்டப்தட்ட தழடப஦டுப்தாக ப஬ள்பத்ழ஡ அழன஦ ஬ிடுகிநது.அழட஥ழ஫஦ாகி ஬ிபக்னகற்றுகிநது.னகாத஥ாய் ன௄ள்பி஦ிடுகிநது.தூ஬ாண஥ாகி ஜன்ணனருனக த஦ம்த஦஥ாய் ப஡நிக்கிநது.ஒரு க஠த்஡ில் கணனாகி இ஬ழ஧ ஬றுக்கும் ஥ழ஫ ஥றுக஠ம் ஒரு கு஫ந்ழ஡ னதானன தின்ணால் அள௃து பகாண்டும் ஬ருகிநது. ன஥லும் ன஬னநாரு க஬ிழ஡஦ில் இம்஥ழ஫஦ின் து஬க்கத்ழ஡ கடல் தடாது ஥ழ஫ தடாது ஋ண ப஬கு கச்சி஡஥ாய் கூறுகிநார். கழடசி஦ாகப் பதய்஡ ஥ழ஫ இ஧க்க஥ில்னா஥ல் ஡ன் ஥஠ல் வீட்ழடச் சாித்஡஡ானனா ஋ன்ணன஬ா ஡ான் ஋ள௃தும் னதாது ஥ட்டும் ஋துவும் னதசா஥ல் பதா஫ின௉ம் இம்஥ழ஫ இ஬ழ஧ப் த஦ங்பகாள்பவும் ழ஬க்கிநது.


39

ப஡ாகுப்திலுள்ப ஬சீக஧஥ாண க஬ிழ஡கபிபனான்று கடல் ப஡ருக்கள். ஥ிக ஋பி஦ ஬ாிகள் பகாண்டு அ஡ி஧ா஡ிருக்கும் ப஡ாணி஦ில், சிணுங்கும் ஥ீன்கபபன்ண ஦ார் தாடிணாலும் அ஫கு஡ானண. அடி஦ா஫ ஢ீாின் அற்ன௄஡ அழ஥஡ிழ஦ அ஫காய் ஥ி஡க்க ஬ிட்டிருக்கிநார் ஡ன் கடல் ப஡ருக்கள் க஬ிழ஡஦ில். ஦ா஫ிணிது கு஫லிணிது ஋ன்தார்,஥க்கட் ஡ம் ஥஫ழனப஥ா஫ி னகபா஡ாப஧னும் ப஡ான்஥ங்களுக்குள் ஋ழ஥ அழ஫த்துப் னதாகின்நண ப஡ாழனத்஡஬ர்கள் ப஡ாழனந்஡ணர் ஋னும் ,கு஫ந்ழ஡கள் ப஡ாடர்தாண க஬ிழ஡஦ின் சின ஬ாிகள். ன஥லும், ஋ன்ழணத் ஡ணிழ஥஦ாண஬ணாகன஬ ஋ப்னதாதும் தார்க்கினநன்…. ஋ன் இழ஥களும் இநகுகளும் ஡ணித்஡ிருத்஡லின் ஬லிழ஦ கண்஠ீ஧ாய் ஒள௃க ஬ிடுகிநது ஋ணப் தாி஬ிழண அ஬ா஬ி ஢ிற்கின்நண திாிவு ப஡ாடர்தாண சின ஬ாிகள். பதாருபா஡ா஧ ன஥ம்தாட்டுக்காண பதரு஢க஧ங்கள் ன஢ாக்கி஦ இடம் பத஦ர்வுகளும் அது ப஡ாடர்தாண த஡ிவுகளும் ஢஥க்பகான்றும் ன௄஡ி஡ில்ழன.ஆணாலும் பதரும்தானாண அண்ழ஥஦க் க஬ிழ஡கபில்


40

஢க஧஬ாழ்க்ழக஦ின் ன஢ர், ஋஡ிர் இ஦ல்ன௄கழபக் கூடு஡னாகன஬ கா஠க்கிழடக்கின்நண.கடிகா஧ம் காட்டா஡ ன஢஧ம் இவ்஬ழகக் க஬ிழ஡கபிபனான்று. ன஬க஥ாண ஬ிசித்஡ி஧ வீ஡ிகபில் அழனகினநன். பதரு஢க஧ங்கள் ஋ழண ஢ீ஧ால் ஢ி஧ப்ன௄கின்நண. ஢ி஧ம்திக் பகாண்னட இருக்கிநது ஬஦ிறு.......... …………………………………………………….. ஋ப்பதாள௃தும் னகட்க ஬ிரும்ன௄கிந ஢ம் ன஢஧த்ழ஡ அந்஡க் கடிகா஧ம் காட்டு஬஡ில்ழன. ஬ிட்டுப்னதாக ஬ிரும்தா஡ கி஧ா஥த்஡ின் தசுழ஥஦ாண ன஢஧த்ழ஡ப் பதரு஢க஧க் கடிகா஧ங்கள் ஋ப்னதாதுன஥ காட்டி஦஡ில்ழன஡ான். இழ஡ன஦஡ான் தன஧ால்லின் ஬ிடுனெழந பதற்று வீடு ஥ீளும் ழக஡ிழ஦ ஒப்த ஢ான் பதரு஢க஧ச் சிழந ஬ினகி ப஬பின஦ ஬ருகினநன்........ .....னெடிந்஡து ஬ிடுனெழந தசி பகாண்ட ன௅஡ப஥ண ஬ாய் திபந்து காத்஡ிருக்கிநது பதரு஢க஧ம் ஥ீபாச்சிழநக்குள் ஢ான் ஥ீப. ஋ன்கிநது க஬ிஞர் ஡ிரு஥ாப஬ன் ஬ாிகள். ப஡ாகுப்திலுள்ப உ஠ர்வுன௅ர்஬஥ாண க஬ிழ஡கபிபனான்று ஒரு ஢ினாக்கடல்.


41

஡ன் னெகம் ஡ட஬ி ஬ிட்டுப்னதாண ஬ாப்தா஬ின் இறு஡ி஦ாத்஡ிழ஧க் க஠ங்கனபாடு ஒன்நித்஡ிருப்தழ஬. ன௄ழடத்஡ ஬ிம்஥லில் கடழனப் தார்க்கினநன்..... ஬ாப்தா ஢ீங்கள் ஥டித்து ஒட்டி஦ காகி஡ம் ஢ான் அஞ்சல்கா஧ன்.... தூ஧ம் தா஧஥ாகி கால் ஡ள்பாடுகிநது. ....஥ழ஫ ன஡டி ஬ாணத்ழ஡ அண்஠ாந்ன஡ன் ஬ாப்தா ஬ிண்஥ீன்கபபல்னாம் உங்களுழட஦ழ஬. ஋னும் ஬ாிகனபாடு ஢ானெம் ஬ாணத்ழ஡ அண்஠ாந்஡ால் ஬ாணம் கறுப்தாகிக் கிடக்க ஬ிண்஥ீன்கனபா ஋ம் ஬ி஫ிகபிலிருந்தும் துபிகபாய் உ஡ிர்கின்நண.஋஬ர் ஥ணழ஡ன௉ம் இபக்கிப்னதாகும் ஥ிக ப஢கிழ்஬ாண ஬ாிகள். இன்னும் சின க஬ிழ஡கபில் ஡ன் இழ஠ ஥ீ஡ாண இறுக்கங்கழப ப஢ருங்கின௉ம் ஬ினகி஢ின்றும் னதசுகிநார் க஬ிஞர். ஒருசின க஬ிழ஡கள் ஥று஬ாசிப்திழணக் னகாாி஢ிற்தழ஬.ஆணாலும் ஢ாபின் ஥ிகக் குறுகி஦ பதாள௃஡ிணில் ஥ாத்஡ி஧ன஥ ஋ள௃த்து சார்ந்துஇ஦ங்கக் கூடி஦ ஋ன்னதான்னநாழ஧ ஬ிடவும் ஢வீண தின்஢வீணச் சூ஫லில்


42

ப஡ாடர்ச்சி஦ாய் இ஦ங்குன஬ா஧ால் இச்பசநி஬ாண ஬ாிகபின் ஆ஫ அகனங்கள்,குழந஢ிழநகள்,அழ஬ அடுத்஡஡ான௉ம் த஦஠ப் தடன஬ண்டி஦ ஡ிழசகள் ப஡ாடர்திபனல்னாம் ஬ிாி஬ாகப் னதசப்தடக்கூடும். ப஡ாகுப்தின் கழடசிக் க஬ிழ஡ இது அவ்஬பவு ன஬கத்துடன் ஢ீளும் ஢ம் சத்஡ம் ழதத்஡ி஦த்஡ின் ஒலிப஦ணக் க஡வுகழபத் ஡ா஫ிடுகின்நணர். ஡ன் க஬ிழ஡கள் ப஡ாடர்தில் னகட்டுச் சலித்஡ ஋஡ிர்஬ிழணகளுக்குள் னெழபத்ப஡ள௃ந்஡ன஡ா இக்க஬ிழ஡. னெ஡ல் ப஡ாகு஡ிக்குப் னதானன஬ இ஡ற்கும் க஬ிஞர் னசாழனக்கிபின஦ அ஠ிந்துழ஧ ஋ள௃஡ி஦ிருக்கிநார். க஬ிழ஡கழபப் தகுத்தும் திாித்தும் ஡ாம் ஬ழ஧ந்஡ சட்டகங்களுக்கூடாக ஬ாசகழ஧ ன஢ாக்கச் பசய்஦ா஡ க஬ிஞர் னசாழனக்கிபி஦ின் ன஢ர்த்஡ி஦ாண அ஠ிந்துழ஧஦ில் ஬ாழ்க்ழக அ஫காக அ஫காக ஒரு தழடப்தாபி஦ின் தழடப்ன௄களும் அ஫காகும் ஆ஫஥ாகும் ஋ன்த஡ற்கு ஢ன௃லின் க஬ிழ஡களும் ஋டுத்துக் காட்டாணழ஬.஋னும் ஬ாிகள் நூலின்


43

கண஡ிழ஦க் கூட்டக் கூடி஦ழ஬. க஬ிஞர் ஢ன௃லின் ஆ஫஥ாண ஬ாசிப்தனுத஬ங்கழபன௉ம் கடுழ஥஦ாண உழ஫ப்ழதன௉ம் இத்ப஡ாகு஡ி஦ினூனட கா஠னெடிகிநது . சனகா஡஧ாின் ப஡ாடர் க஬ிழ஡ னெ஦ற்சிகளுக்கு ஋ன் ஬ாழ்த்துக்களும் தி஧ார்த்஡ழணகளும்.

஋ஸ்.தா஦ிஸா அலி நூல் : ஋துவும் னதசா஡ ஥ழ஫ ஢ாள் ஆசிாி஦ர்: ஢ன௃ல் ப஬பினைடு : உ஦ிர் ஋ள௃த்து த஡ிப்தகம் இந்஡ி஦ா ஬ிழன :40.00 [இந்஡ி஦ா ஬ிழன] ப஡ாழனனதசி: 0714914153


44

஥ீ ட஧ெோது ட஧ோ஦ ஧ின்ட஦பம் ஥ீ ட஧சோது ட஧ோ஦ ஧ின்ட஦பம் ஋஦து பசோற்கள் பசத்துக் கி ந்த஦ தூபத்தில் ட஧ோ஦஧ி஫கோயது திபேம்஧ிப்஧ோர்ப்஧ோய் ஋஦ ஧ோர்ர்த்துக்பகோண்டிபேந்டதன் உ஦து உபேயம் புள்஭ினோய் சிறுத்து கமபந்துயி ஋஦க்குள் ஥ீ ஥ிபம்஧ினனிபேந்தோய் ஋ன்஦தோன் ட஧சுயோய் ஥ோன்தோன் ஋ன்஦ டகட்கப்ட஧ோகிட஫ன் ப஥பேங்கியபேம் ப஧ோழுது தயிக்கி஫ ஥நது இபேதனங்கள் ஋ப்ப஧ோழுது பய஭ித்பதரிப௅ம் ஥ீப௅ம் ஥ோனும் பசோல்஬ ப௃டினோத உணர்யோல் துடிக்கி஫மத ஥ி஬வு ஧ோர்க்கி஫து ஧ிரிந்ததுநில்ம஬ டசர்ந்ததுநில்ம஬


45

னோபேக்கும் பதரினோது ஥ோப௃ம் அ஫ினோந஬ிபேந்டதோம் எபே ஥ோள் ஧ின்ட஦பம் உ஦து யட்டில்஥ோம் ீ அபேந்தின டத஦ ீர்க் டகோப்ம஧க஭ினுள் இமணந்து கி ந்த஦ ஥நது இபேதங்கள்.

தீ஧ச்செல்யன்


46

ஆ஫ோதபங்களும் திருக்கு஫ளும்.

சித்தர்க஭ின் கோ஬ம் ஋து ஋ன்று அறுதினிட்டுக் கூ஫ ப௃டினோயிட் ோலும் அயர்கள், இன்ம஫க்கு இபண் ோனிபம் ஆண்டுக்கு ப௃ற்஧ட் யர்கள் ஋ன்஧தில் ஋வ்யித ஍னப௃நில்ம஬! சோன்஫ோகச் சித்த த௄ல்கள் அல்஬ோத ஧ி஫ த௄ல்க஭ில் சித்தர்கள் டநற்பகோண் பகோண்

நபேந்து, ஏகம், ஞோ஦ம் ஆகின ப஧ோபேள்

கபேத்துகள் இ ம் ப஧ற்஫ிபேப்஧மதக் கூ஫஬ோம்.

சித்த ஥ிம஬மன அம ந்தயர்கட஭ ட஥ோய் ஥ீங்கி ஥ீண்

஥ோள்

யோழ்யோர்கள்! ஋ன்஧தோல், அந்த ஥ிம஬மன அம யதற்கோகவும், ‘ட஥ோனற்஫ யோழ்டய கும஫யற்஫ பசல்யம்’ ஋ன்஧மத ஥ிம஬ ஥ிறுத்துயதற்கோகவும், நபேந்து, நபேத்துயம், யோதம், ஏகம், ஞோ஦ம் ஋ன்னும் உனரின ஆய்மய டநற்பகோண்டு பயற்஫ி ப஧ற்஫யர்கள், சித்தர்கள். ஏகத்தின் ப௄஬நோகடய இம஫ ஥ிம஬மன அம னப௃டிப௅ம் ஋ன்஧து சித்தர்க஭ின் யோக்கு! அதற்கு ஋திபோக ஊகத்தின் ப௄஬நோகடய இம஫ ஥ிம஬மன அம ன ப௃டிப௅ம் ஋ன்று யோய்நோ஬ம் பசய்தயர்கப஭ல்஬ோம் டதோற்றுப் ட஧ோ஦ோ஦ர்! ஋ன்஧டத யப஬ோற்஫ின் உண்மந. சித்தர்கள் ஏகத்தி஦ோல், ஧ிபணோனோநம் ஋ன்னும் ப௄ச்சுப் ஧னிற்சினி஦ோல், ஆறு ஆதபங்கம஭க் க ந்து பசல்லும் ட஧ோது,

அவ்யி ம் ஋வ்யோ஫ிபேக்கும் ஋ன்஧மத ந஬ரின்

இதமோல் கு஫ிப்஧ிடுயர். அதோயது, குதத்துக்கும் கு஫ிக்கும் ஥டுயி஬ிபேக்கும் ப௄஬ோதோபம் – ஥ோன்கு இதழ் பகோண்

தோநமப ட஧ோ஬வும், கு஫ிக்கும்


47

பதோப்புல௃க்கும் ஥டுயி஬ிபேக்கும் சுயோதிட் ோணம் – ஆறு இதழ் பகோண்

தோநமப ட஧ோ஬வும், பதோப்பு஭ி஬ிபேக்கும்

நணிப்பூபகம் – ஧த்து இதழ் பகோண்

தோநமப ட஧ோ஬வும்,

இதனத்தி஬ிபேக்கும் அ஦ோகதம் – ஧ன்஦ிபண்டு இதழ் பகோண் தோநமப ட஧ோ஬வும், கண் த்தி஬ிபேக்கும் யிசுத்தி – ஧தி஦ோறு இதழ் பகோண்

தோநமப ட஧ோ஬வும், ப஥ற்஫ினில் புபேயத்தின்

஥டுயி஬ிபேக்கும் ஆஞ்தை – ப௄ன்று இதழ் பகோண்

தோநமப

ட஧ோ஬வும் இபேக்கும் ஋ன்று, சித்தர்க஭ின் ஏக த௄ல் உமபக்கி஫து. இந்த ஆறு ஥ிம஬கம஭ப௅ம் யறு ீ பகோண்

஌று ட஧ோ஬க்

க ந்து பசன்஫ோல், உனர் ஞோ஦ ஥ிம஬மன அம யது ன் நபணநில்஬ோப் ப஧பேயோழ்மயப் ப஧஫஬ோம்! அவ்யோ஫ோ஦ ஥ிம஬மன அம ந்தயர்கள் ந஦ிதர்கல௃க்பகல்஬ோம் தம஬யபோகின நோந஦ிதர்! ஋ன்னும் கபேத்மத, திபேக்கு஫ள், ‘இம஫ நோட்சி’ அதிகோபத்தில், “஧ம ,குடி, கூழ், அமநச்சு, உம னோன் அபசபேள் ஌று‛

஥ட்பு,அபண்

ஆறும்

- (381)

஋ன்று, அபசபேக்பகல்஬ோம் அபசபோகின ட஧பபசு ஋வ்யோறு இபேக்க டயண்டும்! ஋ன்னும் கபேத்தோகப்

஧திவு பசய்துள்஭து.

அபசு ஋ன்஫ோலும் இம஫ ஋ன்஫ோலும் என்ட஫ ஋ன்஧தோல், திபேக்கு஫ள் இவ்யோறு ஧திவு பசய்னதோகக் பகோள்஭஬ோம். சித்தர்கள் கூ஫ின இம஫த்தன்மநமன அம யதற்கோகக் க க்க டயண்டின ஆறு ஆதோபங்கல௃ம் திபேக்கு஫஭ின் இம஫நோட்சினோக இபேப்஧மதக் கோண஬ோம். ஆறு ஆதோபங்கள் ஋வ்யோறு ந஬ர் இதமின் ஋ண்ணிக்மகனோல்


48

கு஫ிப்஧ி ப்஧ட்டுள்஭டதோ அமதப் ட஧ோ஬டய, ஥ோன்கு;

குடி, - ஆறு; கூழ் – ஧த்து;

஧ன்஦ிபண்டு;

஥ட்பு – ஧தி஦ோறு;

“஧த

அதநச்சு –

அபண் – ப௄ன்று ஋ன்னும்

பதோமக ஋ண்ணிக்மக உறுப்புக஭ோகக் கூ஫ப்஧டுயமத ஋ண்ணிப் ஧ோர்த்தோல், சித்தர்க஭ின் கபேத்தின் தோக்கம் ஋ந்த அ஭வுக்கு தநிழ் இ஬க்கினத்தில் இ ம் பகோண்டுள்஭஦ ஋ன்஧து யி஭ங்கும். நபணநில்஬ோ ஥ிம஬மன அம யதற்கோக டநற்பகோள்஭ப்஧டும் ஏகத்தி஦ோல், உ ம்஧ிலுள்஭ உனிர் ஥ிம஬னங்க஭ோ஦ ‚ஆறு ஆதோபங்கள்‛஍க் க ந்து பசன்஫ோல், ஞோ஦ ஥ிம஬மன அம ன஬ோம்! ஋ன்கி஫து, சித்தர்க஭ின் ஏக சோத்திபம். இதற்கோ஦ ‘நம஫பநோமி’டன ‚நந்திபம் கோல்; நதி ப௃க்கோல்‛ ஋ன்஧தோகும்.

கயிைர் இபயோ- க஧ி஬ன்


49

஥ோன் எனும் ப௃டிவு பத்த நணம், ஋ச்சில் யரினம் ீ ஧ின்஦ிப் ஧ிமணந்து கி஭ர்ந்பதழுப்஧ நபணத்மதச் பசலுத்தின஧டி கணக்கிடுகிட஫ன் நிச்சநோ஦ உனிர்க஭ின் ஥ோடிகள் அம஦த்மதப௅ம்.. நனோ஦ யிதிகள் கோக்கப்஧டும் ஏரி த்தில் ஋ன்னுள் பத஫ித்து யிழும் புன்஦மகமன ஋ப்஧டி ப௃னன்றும் நம஫க்க ப௃டினயில்ம஬.. கண்ணோடி சில்லுகல௃க்குள் உம஫ந்திபேந்த பசந்஥ீமப அகோ஬ தோகம் தீப தின்றுத் தீர்த்தும் அடுத்து ஥ிகழ்யதற்கு இமமகி஫து


50

ச஬஦நற்று யிரிப௅ம் நபணப் புன்஦மக.. . கய஦ம்... ஧ோமதனில் ஥ிசப்தத்து ன் நிச்சப்஧ட்

உனிர்க஭ின் ஏ஬ம்..

- டதனு ஥ன்஫ி அதீதம்

யிமபயில்..! ஈமத்து அநப ஋ழுத்தோ஭ர்கள் ஧ற்஫ின கட்டுமபக஭ின் பதோகுப்பு. 'இ஬க்கினப்பூக்கள்-2' ஥ீங்கல௃ம் ஋ழுத஬ோம். *எபேகட்டுமப எபே ஋ழுத்தோ஭ர் ஧ற்஫ி இபேக்க டயண்டும். *எபேயர் ஋த்தம஦ கட்டுமபகல௃ம் அனுப்஧஬ோம். *கட்டுமபகள்4/5 ஧க்கங்கல௃க்குக் கும஫னோநல் (புமகப்஧ த்து ன்) இபேத்தல் டயண்டும். *கட்டுமப ஋ழுது஧யர்கள் தங்கள் சுனயி஧பக் டகோமயமனப௅ம் இமணத்தல் டயண்டும். *த௄஬ின் ஧ிபதி அனுப்஧ அயர்க஭ின் பத஭ியோ஦ ப௃கயரி அனுப்஧ தய஫க்கூ ோது. அனுப்஧ டயண்டின ப௃கயரி:R.MAHENDRAN. 34.REDRIFFE ROAD, PLAISTOW. LONDON, E 13 0JX


51

கோப ர்த்தி

இபவுப் ப஧பேநபத்தின் - டயர்கள் இறுகி ஥ிம஦வுட் புமதந்திபேக்கும் திபய பநழுபக஦டய - கிபணத் திபட்சி ப஥கிம ஥ி஬வுபேகும் புபேய அபண்க஭ின்கீ ழ் - நோனம் பும஦ப௅ம் யிமிகள் சுமன்றுனிர்க்க துபேயம் ஧ி஭ந்து஬கம் - இபேமந பதோம஬த்துப் ஧஬யோய்ப் ஧ரிணநிக்கும் ஧ரிதி த஦துனிமப - நோய்க்கப் ஧ோழும் கிண஫ோம் க லுள் உ ல் ப஧ோபேதி அநிழ்ந்த஧ின்ட஦ - ஧ பேம் ப஧ோழுடதோ அய஭ின் கபேயிமிகள்? துரித யிமசத஭ர்ந்து - இபேள் டதோன்றும்ப௃ன் அங்கு க஦ன்஫ிபேக்கும் குபேதி ஥ி஫யிசும்பு - அயள் டகோ஧க் குமநயின் எ஭ித்பத஫ிப்ட஧ோ?

தய ெஜிதபன் (17.08.2011)


52

பூப௃கம்

பநோமினின் கிரீ நமத யிபல்க஭ிட஬ந்திச் சூடிப் ஧பயசிக்கும் கர்யம் நிமகத்த கணங்க஭ிலும் ட஧பமகின஬ின் ப௃கடுத஦ில் ஧ோதி எடுங்கின ப௃கில் ட஧ோர்த்த஧டி த௃கப ப௃ம஦ந்து பய பய க்மகனிலும் எ஭ிபேநது பதோ ர்஧ில் ட஧சிட஧சிக் க஭ிக்மகனிலும் நட்டுநன்஫ி டய஬ிக்கதினோட஬ோடு என்஫ிப் ஧ ர்ந்டதறும் ஧சுங்பகோடினின் பசவ்யி஭ம்பூ அதன் அகன்஫ கிடுகுப் ஧ின்஦லுக்குள் ப௃கம் புமதந்து தபேம் பயகுஅபூர்யநோ஦ தரிச஦ங்கல௃க்குள்ல௃ம் கூ தயிர்க்க ப௃டினோத஧டி தம஬஥ீட்டுடத உன் பூப௃கம்.

கிண்஠ி஦ா ஋ஸ். தா஦ிஸா அலி


53

உனிரின் செங்சகோடி

எபே தீக்கோனம் ஆறுப௃ன் நறுகோனம் ஋ரின யடுப்஧ட்டுக் பகோண்டிபேக்கி஫து தநிமின் பதோல்ப௃கம். ஥ினோனத்தின் டகோரிக்மக கோற்஫ில் கமபந்த஧ின் டக஭ோச் பசயிகம஭ச் சு த் தீனின் பகோழுந்துகள் உ ல் ஧ந்தத்தி஬ிபேந்து. பகோழுந்துகட஭ோடு பகோழுந்துக஭ோக உனர்ந்த மககள் ஥ிநிர்ந்த எபேப௃கம் 'ட஥ர்பகோண்

஧ோர்மய...'

ப஥ற்஫ிப் ப஧ோட்ட எபே சியப்பு ரிப்஧஦ோய்ச் சுற்஫... தப்஧ட்ம

அடித்த மககள்,

தோ஭ம் தப்஧ோத கோல்கள் தநிழ் ஧ோடின உதடுகள்... அது டதோமமந, ப஥ஞ்சங்க஭ில் தீட்டின


54

புமக஧டினோத ஏயினம்! தோண் யநோ த் டதர்ந்தது தணம஬! அன்றும் ப஥பேப்஧ின் தகிப்஧ில் ஏ஬நிட்

ட஧ோதும்

உனிர்கபேக பயடித்தது ஥ீதி டகோபேம் ப௃மக்கப௃ம். குபேதி உ஫ிஞ்சிச் சு ர்ந்தது ஏர் உனிரின் பசங்பகோடி மக டகோர்த்த டதோமர்க஭ின் தண்ண ீரில் ஥ம஦ந்து டதோள்க஭ில் ஌஫ினது எபே கபேகின பசங்பகோடி! இத்தம஦க்குப் ஧ி஫கும் சோம்஧஬ோக யில்ம஬ நோனு

஥ினோனத்மத

நறுக்கும் பகோம஬க் கனிறுகள். -

இன்கு஬ோப் ஥ன்஫ி:சதன்செய்தி


55

ஒரு ஥ோற்கு஫ிப்பும் ஒரு ஧ோ லும். ஋ன்ட஫னும் எபே ப஧ோழுதில் நபணத்தின் ஧ின்஦போ஦பதோபே ப஧பேபய஭ினில் ஋ன் ஥ோற்கு஫ிப்ம஧ ஥ீங்கள் யோசிக்கக் கூடும்… இயல௃க்குள் இத்தம஦ திநிபோ ஋஦ ஥ீங்கள் திமகத்தல் கூடும். ஧ோ யின஬ோநட஬ யோழ்ந்திபேந்தபதன் ஧ோ ப஬ோன்஫ிம஦ அதற்குள் ஥ீங்கள் டகட்க஬ோம். பய஭ிக்கோற்ம஫ச் சுயோசிக்கோநட஬ இ஫ந்து ட஧ோப஦பயன் குமந்மதனின் துள்஭ம஬ ஥ீங்கள் பசிக்க஬ோம். ஧ச்மச ஋ன்று சியப்பு ஋ன்றும் ஥ீங்கப஭ல்஬ோம் ப஧ோதுமநப்஧டுத்தும் ஆ஫ோனிபத்பதோபே ஥ி஫ங்க஭ின் த஦ிப்ப஧னர் யரிமசகம஭ ஥ீங்கள் சந்திக்க஬ோம். ஋஦க்குள் ப௃ம஭த்துக் கி ந்த யிபேட்சத்தி஦஭மய த஦க்குத்தோட஦ தண்ண ீர் தனோரிக்கும் டயர்க஭ின் தி஦மய ஥ீங்கள் யினக்கக்கூடும் அல்஬து பயறுக்கவும் கூடும். ‘஥ோன்’ ஋஦ ஥ீங்க஭஫ியது ஥ோ஦ன்று


56

஥ீங்கள் அ஫ினோத ‘஥ோன்’ ஋ன் ட஥சிப்புக்குரினயப஭஦ினும் உங்கள் ேீபணத்துக்குரினயள் அன்று. ஋ன்ட஫னும் எபே ப஧ோழுதில் நபணத்தின் ஧ின்஦போ஦பதோபே ப஧பேபய஭ினில் ஋ன் ஥ோற்கு஫ிப்ம஧ ஥ீங்கள் யோசிக்கக் கூடும்… அது யமப உங்கல௃க்கோ஦ ‘஥ோன்’ ஆக ஥ோன் யோழ்ந்தோக டயண்டினிபேக்கி஫து.

ரநீ ஬ோ யூசுப் அ஬ி


57

அச்ெப் ஧ிபோந்தின இபவுப் ஧ிபக ஦ம் ஋ன்ம஦ப் ட஧சயிடுங்கள் இ஦ிடநலும் ஋஦து ட஧஦ோமய மயத்துக் பகோண்டு உள்ட஭ குப௃஫ிக்பகோண்டிபேக்கும் உணர்வுகம஭ ப஧ோசுக்கிமயத்து "அம "கோத்தி

ப௃டினோது .

அ஫ினப்஧ ோத யோழ்யில் அ஫ினப்஧ட்டுக் கி க்கின்஫ ஧னங்கபங்கம஭ நோத்திபடந எவ்பயோபேயபது ந஦ங்கல௃ம் சுநந்து பகோண்டிபேக்கின்஫஦ . ஥ிகழ்பய஭ி ஋ங்கினும் ஥ிகழ்ந்து பகோள்ல௃ம் -பகோடின ஥ிகழ்வுகள் னோவும் ஧னங்கம஭ நோத்திபடந ஧ரிச஭ித்துக் பகோண்டிபேக்கின்஫து . உபேப்ப஧஫ோத அச்சங்கள் எபே பு஫நோய் ஋மந யமதக்க உபேப்ப஧ற்஫ அச்சங்கள் ஋மநப் ஧ின்பதோ ர்கின்஫஦ . இந்த இபவுகல௃க்குத் தன்஦ிலும் ஋ம்நில் இபக்கநில்ம஬னோ ?


58

தம஬னமணகள் ஋ல்஬ோம் நகிழ் பய஭ிக஭ில் ஥ீந்திக் பகோண்டிபேக்கின்஫஦ தங்கல௃க்கு இப்ட஧ோமதக்கு டயம஬கள் இல்ம஬ ஋ன்஫ோற்ட஧ோ஬ . ஥டு ஥ிசினில் ஥ிசப்தத்மதடன தகர்த்த஧டி யபேம் அச்சம் ஥ிபம்஧ின பநோமிகள் அச்சப்஧டுத்திக் பகோள்(ல்)கின்஫஦ எவ்பயோபே இபோக்கம஭ப௅ம் . இபண்டு சோநப் ப஧ோழுதுகல௃ம் எபே சோநநோகத் தோன் பு஬ர்கின்஫து இப்ட஧ோமதக஭ில் . உண்மநகள் புரிந்தும் புரினப்஧ ோநல் கி க்கின்஫஦ . ஋ம் சோன்஫ோதோப

"பூதங்க஭ி ப௃ம் " டதோற்றுத் தோன் ட஧ோகின்஫஦ . இப்஧டிடன கமிந்து பகோண்டிபேக்கும் எவ்பயோபே இபோக்கல௃ம் ஋ங்கல௃க்கோக நட்டும் அச்சப் ஧ிபோந்தின இபவுக஭ோக ஧ிபக ஦ப் ஧டுத்தப்஧ட்டிபேக்கின்஫டதோ ?

சயற்஫ி -துஷ்னந்தன்

யோதங்கள் ஋ல்஬ோம் -ந஦ிதப்


59

டத஥ீ ர் யிடுதினில் ஏசுவு ன் ெந்திப்பு அன்று அதிகோம஬னில் அந்த டத஥ீர் யிடுதினில் அயமப சந்தித்டதன் ஥ீண்டு ய஭ர்ந்த தன் தோடிமன ய஬க்கபத்தோல் டகோதின஧டி இ து கபத்தோல் த஦து ஆட்டுக்குட்டிமன த யிக் பகோண்டிபேந்தோர் ஋யர் நீ துநில்஬ோநல் அயபது ஧ோர்மய ஋ங்டகோ ஥ிம஬ பகோண்டிபேந்தது தன்஦ந்த஦ின஦ோய் அயர் இபேந்தோர் ஋஦க்குள் ஧பயசநிகுதி டத஥ீமப யிழுங்கிட஦ன் அதன் சுமய ந஫ந்து சட்ப ஦ ஥ீங்கள் இடனசு தோட஦ ஋ன்஫஧டி மக குலுக்க ப஥பேங்கிட஦ன் அயர் கோணோநல் ட஧ோனிபேந்தோர்


60

கண்க஭ில் இபேள் ப஧பேக அப்஧டிடன அநர்ந்டதன் அந்த நபப்஧஬மகனில் ஋஦க்கோ஦ டத஥ீமப டீ க் கம க்கோபர் ஋ன்மகனில் பகோடுத்துயிட்டு ஥கர்ந்தோர்

துதப.஧ோபதி


61

jUkh; xU jUkpah? fUkpah? -EzhtpY}h; fh.tprauj;jpdk; jh;kGuk; <oj;jpy; xU jh;kf; fpuhkk;> mjpfkhd kf;fs; nja;t topghL nfhz;lth;fs;. mjw;Nfw;w Kiwapy; Nfhapy;fs;;> NfhGuq;fs;> Fsq;fs;> jhkiuj; jlhfq;fs;> NfhGu Xir kzpfs;> giw Nksq;fs;> jtpy; Nksq;fs;> ehjRu thj;jpaq;fs;> grizf; Fohk;fs; Nghd;wit ehyh gf;fKk; mike;J nja;t topghl;L Cw;nwLj;J kf;fs; midtiuAk; <h;j;J> mth;fis xUepiyapy; epWj;jp> Mw;Wg; gLj;jp> rptgf;jh;fshf;fpa ngUikf;Fhpait. ,t;thwhd jh;kGuj;jpy; „ jUkh;‟ xU ngUk; Gs;sp. mtUf;F mth; ngw;Nwhh; topahf te;J Ftpe;j nrhj;Jf;fSk;> epjpfSk; fzf;fpylq;fhjit. ,t;thwpUe;Jk; mth; Nrhk;giy ehltpy;iy. ,uhg; gfnyd;W ghuhJ fLk; gpuaj;jdj;Jld; nraw;gl;lhh;. ,jdhy; mthpd; nrhj;Jf;fSk;> epjpfSk; Nkd; NkYk; ngUf;nfLj;jd. kf;fs; ,thpd; nrayhw;wiyf; fz;L tpae;jdh;. nghwhikAk; nfhz;ldh;. mth; nghpjha;g; gbf;ftpy;iy. Mdhy; ey;y mDgtKk>; MSikAk; ngw;wpUe;jhh;. mtUf;Fs;s tay;fs;> Njhl;lq;fs;> fhzpfs;> gid njd;id tsTfs; Mfpatw;wpy; jd; fpuhkj;J kf;fis Ntiyf;F mkh;j;jp> mth;fsplk; fLk; Ntiyfis thq;fp> Fiwe;j nfhLg;gdTfisf; nfhLj;Jg; ngUk; gzj;ijg; ngUf;fpf;nfhz;L te;jhh;. gzj;jpy; Nkhfq;nfhz;bUe;jth; fypahz taijj; jtwtpl;L Kg;gJfspy; ngUk; rPjdj;Jld; jpUkzk; nra;J nfhz;lhh;. ,J mtUf;F ey;y FLk;gkha; mike;J tpl;lJ. nry;tj;NjhL gps;isr; nry;tKk; mike;J tpl;lJ. ,th; xU ngUk; nry;te;jh; vd;w ngaUk; ngw;Wf; nfhz;lhh;. mth; glKk; mth; GfohuKk; Gjpdg; gj;jphpiffis myq;fhpj;jd.


62

,Ue;Jk; mth; xU fUkpahfNt ,Ue;J te;jhh;. „ mwk; nra tpUk;G‟ vd;w xsitahhpd; thf;F mtiu ehl tplhJ jLj;J tho;e;jhh;. ifg;gUf;if tpOe;J tpLNk vd;W fhf;ifiaf;$lf; fiyf;fhj iffs; mtUf;F. mth; tho;ehspy; xU jhdjh;kKk; nra;ahjth;. ,jw;nfy;yhk; mth; kidtpAk; ,U fuk; nfhLj;J cjtp te;jhh;. mt> gh;j;jhTf;Nfw;w gjptpuijaha; tho;e;J te;jhs;. „ jh;kk; jiy fhf;Fk‟ ; vd;w gonkhop mtiu ehltpy;iy. ehl;fs; Xbg; gy Mz;Lfs; nrd;wgpd; jUkh; clyhy; NehAw;W thb tjq;fpdhh;. gzk; ,Ue;Jk; jpwk; rpfpr;iraspj;Jk; gyd; VJk; fz;lhhpy;iy. ftiy mtiu thl;l cly; Neha; Kw;wpf; nfhz;Nl te;jJ. ,g;gjhd; jhdjh;kk; nra;aNtz;Lnkd;W Qhdk; cjpj;jJ mtUf;F. clNd mth; jd; nrhj;Jf;fs; KOtijAk; jh;kj;Jf;F (charity) vOjp tpl;lhh;. nra;jp fhl;Lj; jPNghy; gutpaJ. kf;fs; jpuz;L te;J mtiu tho;j;jpr; nrd;wdh;. mth; Ghpe;jJ mUk;ngUk; nranyd Md;NwhUk; rhd;NwhUk; fUjp mtiug; ghuhl;l ngUk; tpohnthd;iw Vw;gLj;jpdh;. ,jw;Fg; ngUQ; nryTk; nra;jdh;. Nks jhsq;fSld; mtiu tpohTf;F mioj;J te;jdh;. ngUe; jiyth;fSk; mtiug; ghuhl;bg; Nghw;wp ciuahb> rhd;wpjo;fSk; toq;fp> nghd;dhil Nghh;j;jp> „ jh;kr; nrk;ky;‟ vd;w gl;lKk; toq;fpf; nfsutpj;jdh;. ,Wjpapy; jUkh; ed;wpAiu $w miof;fg;gl;lhh;. $g;gpa fuq;fSld; vOe;j jUkh; ahtUf;Fk; ed;wp $wptpl;L “ ehd; vd; nrhj;Jf;fs; midj;ijAk; jh;kj;Jf;F vOjptpl;Nld;. vd; kidtpapd; ngah; „ jh;kk;‟ . mtTf;Nf KOtijAk; vOjpAs;Nsd;. ,g;nghOJjhd; vd; kdk; epk;kjpailfpwJ” vd;W $wp mkh;e;J tpl;lhh;. $bapUe;j kf;fs; midtUk; jpfpyile;J nksdpfshfp tpl;ldh;. -000-


63

அத னோ஭ம் அமிந்த.... அது ஋ன்஦...அழுகுப஬ோ??? ஥ோங்கள் னோர்?..? னோர் ஥ோங்கள்..? ஋ம் பதோ ர்பும் பதோ க்கப௃ம் ஋ங்டக? ஆம்... யர்ணம் இமந்த யமப஧ நோய் யோமத் பதோ ங்கின யோழ்க்மகனின் யப஬ோற்று யிம஭யோ...? ஋ச்சிம஬ உண்டு ஌ப்஧ம் ஋க்கோ஭நிடும் ஋திர்கோ஬ அடிமநக஭ின் ஋திபபோ஬ினோ...? அது...டநற்கிட஬ தோய்பநோமி தநிபமன்஧மத ந஫ந்து தம஬ட஧ோ஦ தம஬யிதி பகோண் நமம஬க஭ின் நறுத஬ிப்பு...! பதோப்புள் பகோடி அறுப௃ன்஦ர் தோ஦ம் பகோடுக்கப்஧ட் ஋ம்தநிழ்க் குமந்மதக஭ின் யிழுநின யிம்நல்கள் ....! தத்பதடுத்த பநோமிடன தோய் பநோமினோய் தபணிபனங்கும் தய஫ிப்ட஧ோ஦ ஋ம் புதின தம஬ப௃ம஫கள் ! ப஧ற்஫யம஭ ந஫ந்து நற்஫யள் நடினினுள் நண்டினிட்டுக் பகோண் நநமத கோணும் நோந஦ிதர்கள்!


64

ட஧ோர்ட஧னின் பய஫ினோட் த்தோல் யசிபன஫ினப்஧ட் ீ யிமதகள்... டயரிமந்த யிழுதுகள்...! கறுப்பு ஋ன்று பயறுக்கும் ட஧ோதுதோட஦ டயமபப௅ம் யிமதமனப௅ம் டத யிம஭கின்஫஦ர். யிமோது இபேக்க யிழுது ஋ன்஫ோலும் மயரிப்஧ற்஫ டயரிமந்த நபங்கள் தோட஦...இயர்கள்! இம்நண்ணில் உபப௃ண் ோனினும்- ஋நக்கு உறுதிப௅ம்... உத்தபயோதப௃ம் இல்ம஬டன... இதனத்தில் ஋ழுதி ஋ரிந்து பகோண்டிபேக்கும் தம் அம னோ஭த்மத ஋டுக்க ப௃டினோது தயிக்கும், பசோல்஬ ப௃டினோது துடிக்கும், கட்டுப்஧ற்க஭ோட஬டன கடிக்கப்஧ட் ஥ோக்குகல௃ ன் பய஭ி஥ோடுக஭ில் டயகிக் பகோண்டிக்கும் தநிமி஦ம்தோன் இது...! யிடிபயன்஧மதடன யி஭ங்கோது யிழுந்து கி க்கப்ட஧ோகும் யரினநிமந்த ீ சப௄கம்தோன் இது....! அமட்டும் ஥ன்஫ோய் அமட்டும் அம டயண்டினயர்கள் தோட஦ அயர்கள்...! உன் கோதுகம஭ நடித்து மயத்துக் பகோண்டு


65

உன் ஧னணத்மத ஥ீ பதோ ர்யோனோக... ஥ோம஭ ஥ீ டதடிப் ஧ிடித்த சூரினம஦ச் சூம஫னோ இயர்கல௃ம் யபேயோர்கள் கய஦நோக இபே...! டதோமட஦ கய஦நோனிபே.. கோமசக் பகோடுத்துயிட்டு கபேயறுக்க ஥ிற்஧ோர்கள் கய஦நோகடய இபே...!

-திலீ஧ன். ஥ன்஫ி:ப௃த்துக்கந஬ம்


66

஧ிபெய அத஫ ஥ீ ஧ி஫ந்து யிட் ோய் டகட் தும் சில்ப஬ன்஫ உணர்வு..

உன் அம்நோவுக்கும் ஋஦க்கும் இம டன அமப அங்கு஬ புன்சிரிப்பு நட்டும் கம பதபேக்க஭ில் பதன்஧டுகி஫ டயம஭க஭ில் - ஋஦ினும் ஧ி஫ப்ட஧, ஧ி஫ப்ம஧ ஧ோர்க்க யபேயடத ஧பயசநோய்..

஋ப்ட஧ோது ஋஦ பதரினோநல் பயடிக்கின்஫஦ குண்டுகள்.. ப௃துகில் ஧ோய்கின்஫஦ ஧ோதுகோயல்கள்... உ஫வுகள் தபேயதற்கு நறுத஬ிக்கி஫து தம஬னம஦ தபேம் ஆறுதம஬ கூ சிற் சநனங்க஭ில் ..

஋ன்஫ ட஧ோதும் ஌டதோ எர் ப௄ம஬னில் நிக அகண்டு,நிக அகண்டு யோழ்க்மகனின் நீ துள்஭ ஥ம்஧ிக்மக ப௃த்தநிடுகி஫து உன் ப஥ற்஫ினில்


67

பூவு஬கத்திற்கு ,஋ங்கள் உ஬கத்திற்கு யந்து யிட் ோய்,அந்த ஆ஦ந்தத்தில் யபடயற்கிட஫ன் ,அன்ட஧ உன்ம஦ !

- ெித்போ ஥ன்஫ி : திண்தண


68

நன்஦ிப்பு ஥ோன்கு ஋ண்ணி உள்ப௄ச்சும் ப௄ன்று ஋ண்ணி பய஭ிப௄ச்சும் டனோகோ பசய்தோகி யிட் து உ஬பயில்ம஬ பணம்

யபேடுகி஫ இமசப௅ம்,யண்ணநிகு புமக஧ ங்கல௃ ன் பெ-டிப௅ப்஧ில் ‛அமநதி‛ கு஫ினீட்டு இமச பதோகுப்புகள் னோவும் டகட்டும் ஧ோர்த்தோகி யிட் து ..

ஆத்நோக்க஭ில் ட஧தநில்ம஬ ஥ல்஬து பகட் பத஦ த஦ித்தில்ம஬ டகட்கி஫யமப எப்புத஬ோனிபேந்தது யடுக்கம஭ கீ றுகி஫ ஥ிகழ்வுக஭ில் யிண்பண஦ பதரிக்கி஫து நீ ண்டும்..

கர்ந யிம஦னோகி துபத்தோநல் இபேக்க நன்஦ிக்க டயண்டுநோம் யஞ்சித்தயர்கம஭டன!! சிலுமயனி஬ிபேந்து உனிர்த்பதழுந்த ஧ி஫கும் சிலுமயமன சுநக்க பசோல்யபதன்஦..


69

புரித஬ில் யபேகி஫ நன்஦ிப்ம஧ யி ோநல் ஧ிடிக்க துபத்துயதில் நண்டி கபேகுகின்஫஦ ப஥ோடிகள்

ெித்போ ஥ன்஫ி : கீ ற்று

கயிைடபறு அந஬தோெனுக்கு ெிங்கப்பூர் டதெின கயிைர் யிருது !

கயிஞபேக்கோ஦ யிபேது யமங்கும் மய஧யம் 29 /08 /2011 திங்கட்கிமமந நோம஬ 6 .ருரு

நணிக்கு டகோ஬ோ஬ம்பூர்

ோன்சி஫ி டசோநோ அபங்கத்தில் இபண்டு

புத்தகங்க஭ின்

அ஫ிப௃கத்து ன் ஥ம ப஧ற்஫து.அன்஧ரின் சி஫ப்புக்கல௃க்கு ஋நது யோழ்த்துக்கம஭ பதரியித்துக் பகோள்கிட஫ோம். ஧ ங்கள் >>>


70


71

தபணினில் என்றும் ஥ித஬னோகும் ஧ி஫ப்பு யோழ்யில் எபேப௃ம஫தோன்-டநலும் இ஫ப்பு யமயில் எபேப௃ம஫தோன் இபேப்஧து ஥ோடந ஋துயமபனில்-இமத ஋யபேம் அ஫ினோர் இதுயமபனில் சி஫ப்பு ப஧஫஥ோம் யோழ்ந்டதோநோ-஋஦ சிந்தம஦ தன்஦ில் ஆழ்ந்டதோநோ பயறுப்஧ோ நற்஫யப ஥மநட஥ோக்க-ப஧பேம் டயதம஦ யந்து ஥மநதோக்க ஋ண்ணிப் ஧ோரீர் ந஦ிதர்க஭ோய்-஧ல் இதனம் யோழ்த்த பு஦ிதர்க஭ோய் நண்ணில் யோழ்ந்த கோ஬த்டத-஧ி஫ர் ந஦திய திகம ஞோ஬த்டத கண்ணின ப௃ ட஦ யோழ்ந்டதோநோ-஥ம் க மந அதுபய஦ ஆய்ந்டதோநோ ஧ண்ணின ஧ோ஧ம் ஌துநிம஬-஋஦ில் ஧னப்஧

யோழ்யில் ஋துவுநிம஬

நபணம் ஥ம்மநத் டதடியப-டகட் நக்கள் அம஦யபேம் ஏடியப யபடந ப஧ற்ட஫ோம் ஥ோபநன்ட஫-அங்கு யந்டதோர் யோழ்த்த நிக஥ன்ட஫ கபடந குயித்துக் கண்ண ீமப-அயர் கோணிக்மக னோக்க ஧ண்ணிடபல் தபநோம் உநது யோழ்யோகும்-ப஧னர் தபணினில் ஋ன்றும் ஥ிம஬னோகும்

பு஬யர் ெோ இபோநோநுெம்


72

அன்த஦டன

சுமநதோங்கி என்஫ிபேக்குந ஧ோமத ஏபம்-தம஬ சுமநதன்ம஦ இ஫க்கினயர் சி஫ிது ட஥பம் அமநயோடப ஏய்யோக ஆ஦ோல் தோடன-கபேயில் அடியனிறு ஥ோள்டதோறும் க஦க்கத் ஥ீடன ஋மநதோங்கி ஧த்துநோதம் சுநந்தீபம்நோ-அமத ஋ள்஭வும் சுமநனோக ஥ிம஦ந்தீ பம்நோ இமநதோங்க இன஬ோத கண்ண ீர் இங்டக-சிந்த ஈன்஫யட஭ ஋ம஦யிட்டு ட஧ோ஦ோய் ஋ங்டக உண்ணுகின்஫ உணபயன்஦ ஧ோர்துத்தோட஦-஥ோன் உண் ோ஦ ஥ோம஭ப௃தட஬ உண்டுதோட஦ கண்ணு஫க்கம் இல்஬ோந஬ ப஧ற்஫ீபம்நோ-஌ட஦ோ கண்ப௃டிப் ட஧ோ஦ிடப அம்நோஅம்நோ நண்ப௄டிப் ட஧ோ஦ோலும் அந்டதோஉன்ம஦-ந஦ம் ப௄

னின஬ோது யபேந்தும் அன்ம஦

஧ண்டணோ

஧ோயோக ப஥ஞ்சில் இங்டக-஥ீ

஧஫ந்தோனோ பசோல்஬ோநல் ஋ங்டக஋ங்டக

பு஬யர் ெோ இபோநோநுெம்


73

கிமித்துப்ட஧ோடு ஥ண்ழடக்குள் குந஬஠ன் ன௄ள௃ ஢஧ம்ன௄களுள் பகாள௃க்கிப்ன௄ள௃ ஬ா஦ில் பசத்துப்னதாண ஥ிருகத்஡ின் ஢ாற்நம் உடபனங்கும் ஊணம் இன்னும் னதசிப்னதசின஦ ஬ாசழண ன௅சு க஬ச குண்டனம் தந்஡ி஦ில் தநினதாணது காண்டீதம் ஡ிரு஬ி஫ா஬ில் ப஡ாழனந்து னதாணது சா஧஡ின௉ம் ன஡ன஧ாடு பசத்துப்னதாணான் இந்஡ அ஫கி஦ உனகில் அள௃கி஦ ஥ணி஡ர்கனபாடு இன்ணனெம் ஬ாழ்கினநன் ஋ன்று உன் ஬஧னாற்நில் ஋ள௃து. இல்ழனப஦ணில் இந்஡க் க஬ிழ஡ழ஦க் கி஫ித்துப்னதாடு!

து஬ா஧கன்


74

Free advert

Kaatruveli October 2011  

The October 2011 issue of the free tamil literature magazine by Mullai Amuthan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you