Page 1


2 அன்பு ன்..! யணக்கம்.

இலணன யமி சஞ்சிலக ஧஬ரி ம்

வசன்஫ல ந்திருப்஧து நகிழ்ச்சி தருகி஫து.஋஦ினும்

அச்சில் யருயது ஧ற்஫ின சிந்தல஦ யலுயல ந்தும் யருகி஫து.யாசகர்க஭ின் த௃கர்தலும்,

஧ல ப்஧ா஭ர்க஭ின் லக டகார்ப்பும் யலுயாக இலணலகனில் நீ ண்டும் அச்சில் யருயது சாத்தினநாகும்.

காற்றுவய஭ி. ஒக்ட ா஧ர்.2010.

கல஬ இ஬க்கின இதழ் ஆசிரினர்:டரா஧ா.

ப௃ள்஭ியாய்க்கால் அய஬ம் சி஬ வநாமி யினா஧ாரிகல஭ப௅ம் ப௃ல஭ யி

லயத்துள்஭து..

஋திர்கா஬ அச்சம் க஬ந்த ஧னப௃ம் யருகி஫து.

கயிலதக஭ில் ஥ாம் வதாட் லயகள் அதிகம்.இதப இ஬க்கினங்க஭ில் இன்஦ப௃ம் த ம் ஧திக்க ப௃ல஦ப்பு காட்

஧ல ப்஧ா஭ர்கள்

ப௃ன்யபடயண்டும்.

஥நக்கா஦ இ஬க்கினப்஧பப்பு புதிது புதிதாய் க஭ம் தந்து வகாண்டுதான் இருக்கி஫து.

கணணி/

யடியலநப்பு:கார்த்திகா.ந ஆக்கங்கள்/அன்஧஭ிப்புக஭ின் வதா ர்஧ிற்கு: R.Mahendran. 34,Redriffe Road, Plaistow, London.E13 0JX.

நின்஦ஞ்சல்: Mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk mullaiamuthan@gmail.com

஧ல ப்஧ா஭ர்களுக்கு க஭ம் தப 'காற்றுவய஭ி' தனாபாய் இருக்கி஫து.

குறும்஧ ம் ,஥ாட்டுக்கூத்து, திலபப்஧ ம் ,சார்ந்த கட்டுலபகள் ,இ஬க்கின ஥ிகழ்வுகள் ஧ற்஫ின

வசய்திகள் அடுத்த இதழ்க஭ில் இ ம் வ஧஫ ஋ழுதுங்கள்.

'஥ா கக் காய஬ர்' யண்லண

வதய்யம்,'கல஬க்காய஬ர்' ஌.இபகு஥ாதன்

இருயருக்குநா஦ யிமாக்கல஭ கல஬ உ஬கின் ஥ண்஧ர்கள் இலணந்து ஥ த்தி ப௃டிந்திருக்கி஫ார்கள்.஧ாபாட்

டயண்டினயர்கள்.யிமா அலநப்஧ா஭ர்களுக்கும் ஥ன்஫ிலனப௅ம் வதரியிக்கடயண்டும்.நா஫ாக, ஋துயித ஒத்துலமப்புநின்஫ி இல஬நல஫

காய்க஭ாக இருக்கின்஫ கல஬ஞர்கல஭ப௅ம் யிமா ஋டுத்துப் ஧ாபாட்

டயண்டும்.கூ டய,

சக கல஬ஞர்கல஭ ஌ற்றுக் வகாள்கி஫

஧க்குயத்லதப௅ம் ய஭ர்த்துக்வகாள்஭டயண்டும். இன்று உ஬கவநல்஬ாம் ட஧சப்஧ட்டு யரும்

'நகாகயி' ஧ாபதினின் நபணத்திற்கு 20 ட஧டப யந்துள்஭஦ர்.இப்ட஧ாதும் ய஬ிக்கி஫து.

஥ன்஫ிகள்:கூகுள். ஥஭ ீம் ஆர்ட்ஸ். சந்திபகாந்தன். தரு஦ம்

இ஬ண் ஦ில் யாழ்ந்து யரும் கயிஞர் ஥ி஬ாயின் ஧னன்஦ த௄ல் ஒன்ல஫ இந்தினாயில் 'ப௃கில் ஧திப்஧கம்' ஊ ாக வய஭ினிட்டுள்஭ார்.அதன் அ஫ிப௃க யிமாயில஦ சி஫ப்஧ாக ஥ ாத்தி ப௃டித்திருக்கி஫ார்.஧ாபாட்டுக்கள்.

஧ிபான்சின் பு஫஥கர்ப் ஧குதினில் புகழ் பூத்த

துயாபகன்– Camera

஋ழுத்தா஭ர் ஥ாகபத்தி஦ம்.கிருஷ்ணா அயர்க஭ால்

ஓயினர். நாற்கு

஥ ாத்தப்஧ட்டிருக்கி஫து

஧ல ப்புகளுக்கும்,

அடுத்த இதமில் சந்திட஧ாம்.

கருத்துகளுக்கும் ஆக்கதாபடப

வ஧ரின அ஭யில் 'இ஬க்கினயிமா'

஥ன்஫ிப௅ ன். இயண்.


3

ஒர் தநிம஦ின் பு஬ம்஧ல்

஬ிடு஡யனக்கரக

எர் ஡஥ற஫ணின் ன௃னம்தல்

அடிய஥கபர஦ிணர்.

சறக்கற஦஡ரல்….

஬ிடி஬ிற்க்கரக…

஡஥ற஫ர்;

஬஫ற ஡஬நறணர்.

அந஥ற஫ந்஡ணர்..

திள்யபகள் கடத்஡ப்தட…

஡஥றழ் ஈ஫ ஥ரய஦஦ில்

஥஡ற஦ி஫ந்஡ணர்..

இன௉ட்டில் ஡ள்பப்தட்டணர்…

கல்஬ி஦ி஫ந்஡ணர்…

நதற்கநரர் த஡நறணர்,

஡஧஥ற஫ந்஡ணர்..

஡஥ற஫ர் ஡஥ற஫யண ஡஥ற஫றன் நத஦஧ரல்

஡ண஥ற஫ந்஡ணர்…

஥ரண஥ற஫ந்஡ணர்..

உற்கநரர் ஬ன௉ந்஡றணர்;

அ஫றப்தய஡ கண்கடங்கறணர்;

த஡ற஦ி஫ந்஡ணர்..

கதரர் கபத்஡றல்,

தரனய஧஦ி஫ந்஡ணர்..

஬ரழ்஬ிற்கும் சர஬ிற்க்கும்

உ஦ிரி஫ந்஡ணர்..

உ஦ிர்க்ககட஦ம் ஆகறணர்;

஡ர஧஥ற஫ந்஡ணர்..

இயடக஦ ஬ி஫றம்தில் தரி஡஬ித்஡ணர்;

஡ரய஦஦ி஫ந்஡ணர்..

அ஫ற஬ின் ஥த்஡ற஦ில் ஆக்கம்

ட௅ய஠஦ி஫ந்஡ணர்…

தர஬த்஡றன் ஥த்஡ற஦ில் ன௃ண்஠ி஦ம்

சூ஫னற஫ந்஡ணர்…

அகங்கர஧த்஡றன் ஥த்஡ற஦ில்

஡ந்ய஡஦ி஫ந்஡ணர்… சககர஡஧யண஦ி஫ந்஡ணர்…

இநப்தின் ஥த்஡ற஦ில் திநப்ன௃

சுற்ந஥ற஫ந்஡ணர்…

ககர஧த்஡றன் ஥த்஡ற஦ில் கன௉ய஠

க஡ற஦ி஫ந்஡ணர்…

ந஡ய்஬கம், ீ கண்டணர்.

ந஢நற஦ி஫ந்஡ணர்…

உ஦ிய஧ப் கத஠ரக் கக஬னம்;

கயன஦ி஫ந்஡ணர்…

நகரயன, நகரள்யப,

க஢ர்ய஥஦ி஫ந்஡ணர்…

நதரய், தி஧ட்டு, சூட௅, ஬ரட௅,

஥யந஦ி஫ந்஡ணர்…

அகங்கர஧த்஡றன் ககர஧த்஡ரண்ட஬ம்,

தண்தி஫ந்஡ணர்….

கண்டணர்.

஡ரண஥ற஫ந்஡ணர்..

னெத்க஡ரர் இன௉க்க

ஆணரல்……஡஥ற஫ர்;

஡ம்ன௅஦ிய஧க்கரக்க

தயடத்஡ணர்

஡ம்ன௅஦ிரின் க஥னரக

஡஬஥ற஫ந்஡ணர்…

஢றயனகுயனந்஡ணர்…

இயபக஦ரர் ஥ரண்டய஡..

஥நக்கக் கூடர஡ சரித்஡ற஧ம்

கர஦ன௅ற்கநரய஧ யக஬ிட்டய஡… ஥ற்நக஦ர஧ய஡ கத஠ி஦ய஥ய஦

஋஡றரி஦ின் கன௉ய஠ய஦ கண்டணர்.


4

இன்று,

அக஡றகபரய்..

ஊணன௅ற்கநர஧ரய்… ஬ி஡ய஬கபரய்…

஢யடதி஠ங்கபரய்… ஢ர஡ற஦ற்கநர஧ரய்….

யகக஦ந்஡ற ஢றற்கதர஧ரய்… யக஡ற஦ரய்….

இன௉க்கும் ஡஥ற஫ன௉க்கு ஡ீர்வு ஋ன்ண?

இட௅ கதர஡ரந஡ன்று

கபம் இநங்கறனேள்பணர்

஡஥றழ் அ஧சற஦ல் கழுகுகள்.. க஡ர்஡ல் நத஦ரில் தி஠ந்஡றன்ண.. கடவுகப!

கதரட௅ம் ஢ரம் தட்டதரடு..

ன௅஡னறல் கரப்தரற்று ஋ம்ய஥

இத்஡஥றழ் அ஧சற஦ல் ஬ர஡றகபிட஥றன௉ந்ட௅….

க஬ா஥ிதி. இபாஜசிங்கம் ஥டபந்திபன்.


5

இறுதி ஧ிணத்தின் பு஬ம்஧ல்

஢ரன் தரர்ட௅க்நகரண்டின௉க்கக஬ ஋ன் உ஦ிர் திரி஬ய஡ ஋ன் கண்கபரல் தரர்த்க஡ன் ஢ரன் தரர்க்கர஥கன தன உ஦ிர் நகரல்னப்தட்டு஬ய஡ ஋ன் கரட௅கபரல் ககட்கடன் ஥஧஠ ஏனத்஡றன் ஥த்஡ற஦ில் சய஡ திண்டங்கள் ட௅டிப்தய஡ ஋ல்கனரன௉ம் தரர்த்஡ரர்கள் என௉ இணக஥ ஋ரிந்ட௅ கன௉கற சர஬ய஡ உனகக஥ தரர்த்஡ட௅ அனு஡ரதப்஬டு஬ய஡ ஬ிட க஬று ஋ன்ண஡ரன் நசய்஦ ன௅டிந்஡ட௅ கதரங்கடர ஢ரன் ஋ன்யணத்஡஬ி஧ க஬று ஦ரய஧னேம் ஢ம்ன௃஬஡றல்யன அடுத்஡திநப்தில்

கயிஞர்.னாமயன்

யதத்஡ற஦க்கர஧ர்கபின் உனகம் இந்஡ உனகக஥ யதத்஡ற஦க்கர஧ர்கபரல் ஢ற஧ம்தி஦ின௉க்கறநட௅. ஥ணி஡ர்கயப ஆட்டு஬ிக்கும் அ஡றகரரிகல௃ம் ஆனே஡஡ரரிகல௃ம் ஆகச் சறநந்஡ யதத்஡ற஦க்கர஧ர்கள். த஠த்஡றற்கும் தகட்டுக்கும் என௉ கூட்டம் ஋ப்கதரட௅ம் யதத்஡ற஦஥ரக அயனகறநட௅. இச்யசக்கரகக் கட்டி஦ கச்யசய஦ இ஫க்கத் ஡஦ர஧ர஦ின௉க்கறநரர்கள் கரட௃஥றடந஥ல்னரம் யதத்஡ற஦ங்கள். ஋ல்னரம் இ஫ந்஡தின் ஦ரக஧ர என௉ ஢ல்ன஬ணிடம் கடன்஬ரங்கறக் நகரண்டு஬ந்஡ னெ஬ர஦ி஧த்ட௅ ஢ரனூறு னொதரய஬ தி஧஦ர஠த்஡றல் ஦ரக஧ர கப஬ரடி஬ிட்ட஡ரக ஢ரடி ஢஧ம்ன௃ ஡பர்ந்ட௅ கதரய் கண்கனக்கறக் கூநறணரகண என௉ ன௅஡ற஦஬ன்; அந்஡க் கப஬ர஠ினேம் என௉ யதத்஡ற஦ம்஡ரன். ஢ரன் ஢டந்ட௅ நசல்லும் எற்யந஦டிப்தரய஡஦ில் உடல் ஡பர்ந்ட௅ எட்டயடக் குடினறல் இன௉ந்ட௅ ஆயச஦ரய்க் கய஡ககட்கும் இன்நணரன௉ ன௅஡ற஦஬பின் கண்கபில்


6 எபிந்஡றன௉க்கும் அன்யதக் கண்கடன் . ஋ந்஡க் கதடன௅ம் அ஬பிட஥றல்யன. அ஬யபப் யதத்஡ற஦ம் ஋ண ஬ி஧ட்டும் ஋ன்யணச் சுற்நற஦ உனகத்஡றல் இன௉க்கும் ஋ல்னரன௉க஥ யதத்஡ற஦ங்கள்஡ரன் இப்கதர ஢ரன் நசய்஦ க஬ண்டி஦ந஡ல்னரம் இந்஡ப் யதத்஡ற஦க்கர஧ உனகறடம் இன௉ந்ட௅ ஋ன் கு஫ந்ய஡கயபக் கரப்தரற்நறக் நகரள்஬ட௅ ஥ட்டுக஥! 200920102244

துயாபகன் கல஬த் தாகம் நிகக் வகாண் பகு஥ாதன்

கல஬னபசின் யாரிசு '஥ிர்ந஬ா'

- யி. ரி. இ஭ங்டகாயன் ஆம். அன்று அப்தடித் ஡ரன் இனங்யக஦ில் அ஬ய஧க் கயன இனக்கற஦஬ர஡றகள் குநறப்திடு஬ய஡ப் தரர்த்஡றன௉க்கறகநன். இன்று அ஬ர் த஬ப ஬ி஫ர ஢ர஦கர். இனங்யக஦ில் ஡஦ரரிக்கப்தட்ட ஡஥றழ்த் ஡றய஧ப்தடங்கபில் ன௅஡ன்ன௅஡னறல் ஢ம்திக்யகனைட்டி஦ தட஥ரக, சறநந்஡ ன௅யந஦ில் அய஥ந்஡ந஡ண தன஧ரலும் கதரற்நப்தட்டட௅ '஢றர்஥னர" ஡றய஧ப்தட஥ரகும். ஋ன் கல்லூரி ஢ரட்கபின்கதரட௅, ஢றர்஥னர ஦ரழ் ஧ரஜர ஡றய஧஦஧ங்கறல் ந஬பி஦ரணகதரட௅ அ஡யணப் தரர்த்க஡ன். இனங்யக஦ில் ஡஦ரரிக்கப்தட்ட என௉ ஡஥றழ்ப்தடம் சறநப்தரக ஬ந்ட௅ள்பந஡ண ஢ண்தர்கல௃க்குக் கூநறகணன். தின்ணர் ஢ண்தர்கல௃டன் இ஧ண்டர஬ட௅ ஡டய஬னேம் அ஡யணப் தரர்த்஡ட௅ இன்றும் ஞரதகம். ஆ஦ி஧ம் ஡டய஬கல௃க்குக஥ல் க஥யடக஦நற஦, ஢டிப்தியசக் கனர஥஠ி ய஬஧ன௅த்ட௅஬ின் '஥஦ரண கரண்டம்" ஢ரடகன௅ம் ஢றர்஥னர஬ில் இடம்நதற்நட௅ ஞரதகம். இனங்யக ஬ரநணரனற ஬ர்த்஡க கசய஬ எனறத஧ப்தில், அன்று இந்஡ற஦த் ஡றய஧ப்தரடல்கயபனேம் ஬ிஞ்சற, க஢஦ர்கபரல் அ஡றக஥ரக ஬ின௉ம்திக்ககட்கப்தட்ட இனங்யகத் ஡றய஧ப்தரடனரண 'கண்஥஠ி ஆட஬ர... .." ஋ன்ந தரடல் இடம்நதற்நட௅ம் ஢றர்஥னர தடத்஡றனரகும். அப்தரடயன ஋ழு஡ற஦஬ர் 'தல்கயன க஬ந்஡ர்" சறல்யனனைர் நசல்஬஧ரசன். இவ்஬ரறு ஢ம்திக்யகனைட்டி஦ ஢றர்஥னர ஡றய஧ப்தடத்ய஡த் ஡஦ரரித்ட௅ம், அ஡றல் ஢டித்ட௅ம் ஋ம்஥க்கள் ஥ண஡றல் கயனஞணரக அ஫ற஦ர஡ இடத்ய஡ ஧கு஢ர஡ன் நதற்றுக்நகரண்டரர்;. ஥ர஠஬ப் த஧ர஦ம் ன௅஡ல் ஢ரடக க஥யடய஦க் கண்ட ஧கு஢ர஡ன், கயன஦஧சு நசரர்஠னறங்கம் அ஬ர்கபின் ஬ரரிசரக, தன ஢ரடகங்கயப இ஦க்கறனேம், ஢டித்ட௅ம் தர஧ரட்டுக்கள் நதற்நறன௉ந்஡ரலும், 'கடய஥஦ின் ஋ல்யன" ஡றய஧ப்தடத்஡றல்


7 தங்குதற்நற஦ின௉ந்஡ரலும் ஢றர்஥னரவுக்குப்தின் ஡ரன் அ஬ர் இனங்யகந஦ங்கும் நதரட௅஥க்கள் ஥த்஡ற஦ில் த஧஬னரக அநற஦ப்தட்ட ன௃கழ்நதற்ந கயனஞணரக ஥றபிர்ந்஡ரர் ஋ன்று கூநனரம். அ஬ர் ஢டித்஡ ஬ி. தி. கக஠சணின் 'ன௃஡ற஦ கரற்று", சறணி஥ரஸ்ககரப் ஡றய஧ப்தட஥ரண 'ந஡ய்஬ம் ஡ந்஡ ஬டு" ீ ஆகற஦஬ற்யநனேம் ஦ரன் தரர்த்஡றன௉க்கறகநன். இன௉ப்தினும் '஢றர்஥னர" ஡ரன் இனங்யகத் ஡஥றழ்த் ஡றய஧ப்தட ஬஧னரற்நறல் அ஬ர் நத஦ய஧ப் ன௃கழுடன் கசர்த்ட௅ள்பட௅ ஋ணனரம். இனங்யகந஦ங்கும் கயனஞர்கபின் ஢ட்ன௃ம் ந஡ரடர்ன௃கல௃ம் அ஬ன௉க்கறன௉ந்஡ட௅. கதரட்டி, நதரநரய஥ ஥றகுந்஡ட௅ கயனனேனகம் ஋ன்தர். அந்஡த் ட௅யந஦ில் ஢ீண்ட கரனம் ஡ன் ன௃கய஫னேம் நதன௉ய஥ய஦னேம் கரப்தரற்நறக்நகரண்டு கரலூன்நற ஢றற்தட௅ சற஧஥஥ரணட௅. ஆணரல் ஧கு஢ர஡ன் இன்று஬ய஧ இனங்யக஦ில் ஥ட்டு஥ல்ன, ன௃னம்நத஦ர்ந்ட௅ உனகந஥ங்கம் த஧ந்ட௅஬ரழும் ஋ம்஥க்கள் ஥த்஡ற஦ில் ஡ன் அ஦஧ர உய஫ப்திணரலும் கயனப்த஠ி஦ிணரலும் கதரற்நத்஡க்க ன௅ன்கணரடிக் கயனஞணரக ஥஡றக்கப்தடுகறநரர். இனங்யக஦ில் ஢ரடக, சறணி஥ரக் கயனஞர்கல௃டன் ஥ட்டு஥ல்ன, சறநந்஡ இனக்கற஦ப் தயடப்தரபிகல௃டனும் அ஬ர் இய஠ந்ட௅ த஠ி஦ரற்நறனேள்பரர். அ஬ர் என௉ தயடப்தரபி. இனக்கற஦ க஢சன். ஥க்கள் ஋ழுத்஡ரபர் கக. டரணி஦ல், தல்கயன க஬ந்஡ர் சறல்யனனைர் நசல்஬஧ரசன் ஆகறக஦ரன௉டன் அ஬ர் ஢ட்ன௃டன் த஫கற ஬ந்஡ய஡ ஦ரன் அநறக஬ன்.

1986 -ம் ஆண்டு ய஡ ஥ர஡ம் 30 -ம் ஡றக஡ற, ய஬த்஡ற஦ சறகறச்யச஦ின் நதரன௉ட்டும், இனக்கற஦ ஢ண்தர்கயபச் சந்஡றப்த஡ற்கரகவும் ஥க்கள் ஋ழுத்஡ரபர் கக. டரணி஦ல் ஡஥ற஫கம் நசன்நறன௉ந்஡ரர். உடல்஢னம் குன்நற஦ின௉ந்஡ அ஬ய஧ ஦ரன் அய஫த்ட௅ச்நசன்நறன௉ந்க஡ன். கத஧ரசறரி஦ர் அ. ஥ரர்க்ஸ் ஌ற்தரட்டில் ஡ஞ்சரவூரிலும், ஥ட௅ய஧஦ிலும் சறகறச்யச நதற்நதின் நசன்யண ஬ந்஡கதரட௅ 'சங்கர் க஢த்஡ற஧ரன஦ர" கண் ஥ன௉த்ட௅஬஥யண஦ிலும் அ஬ன௉க்கு தரிகசர஡யண நசய்஦ப்தட்டட௅. இனக்கற஦, அ஧சற஦ல் ஢ண்தர்கயபச் சந்஡றத்ட௅ப்கதசு஬஡ற்கரகச் நசன்யண ஋க்க஥ரரில் என௉ ஬ிடு஡ற஦ில் ஡ங்கற஦ின௉ந்க஡ரம். அப்கதரட௅ ஋ழுத்஡ரபர்கள் நச. கக஠சனறங்கன், நச. க஦ரக஢ர஡ன் ஆகறக஦ரர் ஬ந்ட௅ டரணி஦யனச் சந்஡றத்ட௅ உடல்஢னம் குநறத்ட௅ க஬யனனேடன் ஬ிசரரித்஡ணர். ஏய்ந஬டுக்க க஬ண்டும் ஋ண ஬னறனேறுத்஡றணர். தின்ணர் ஡றடீந஧ண இன௉஬ர் உள்கப ஬ந்஡ணர்;. கயனஞர் ஧கு஢ர஡ன், '஥க்கள் கு஧ல்" ன௃ணி஡னறங்கம் ஆகறக஦ரக஧ ஬ந்஡ணர்.


8 டரணி஦னறன் உடல்஢னம் தர஡றக்கப்தட்டய஥ குநறத்ட௅, ஡஥ற஫கத்஡றல் ஡ங்கற஦ின௉ந்஡ ஧கு஢ர஡ன் ஋ப்தடிக஦ர அநறந்ட௅ ன௃ணி஡னறங்கத்ய஡னேம் அய஫த்ட௅க்நகரண்டு அங்கு ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர். க஬யன ஥றகுந்஡஬஧ரக, உடல்஢னத்஡றல் க஬ணம் நசலுத்ட௅஥ரறும் ஥ற்றும் இனக்கற஦ ன௅஦ற்சறகள் குநறத்ட௅ம் டரணி஦லுடன் அ஬ர் ஢ீண்ட க஢஧ம் ஢ட்ன௃ரிய஥னேடன் உய஧஦ரடிக்நகரண்டின௉ந்஡ய஥ இன்றும் ஋ணக்கு ஞரதகம். ஋ழுத்஡ரபர்கள், ஢ண்தர்கள் ஥ீ ட௅ ஧கு஢ர஡ன் நகரண்டின௉ந்஡ க஢சம், தரசம், ஥ணி஡ரதி஥ரணத்ய஡ ஋ன்ணரல் உ஠஧ ன௅டிந்஡ட௅.

அ஬ர் நசன்நதின் டரணி஦னறடம் ஧கு஢ர஡ணின் சறணி஥ர ன௅஦ற்சறதற்நறக் ககட்கடன். டரணி஦ல் நசரன்ணரர்... 'இனங்யக஦ின ஢ரடகம், சறணி஥ர, கயனந஦ண ஡ரகம்நகரண்டு ஡ன்஧ ஬ரழ்க்யகய஦க஦ அர்ப்த஠ிச்சுக்நகரண்டு ஡றரிஞ்ச ஥னுசன்... .. இங்யகனேம் அந்஡ அலு஬ல் ஡ரன் தரர்த்ட௅க்நகரண்டு ஢றற்கறநரர் கதரன... .. ஆணரல் இங்க சுத்ட௅஥ரத்ட௅ ஢றயநஞ்ச இந்஡ச் சறணி஥ரப் நதன௉ம்சன௅த்஡ற஧த்஡றன உண்ய஥஦ர கயனத்஡ரகம் நகரண்ட஬ணரன ஢றண்டுதிடிக்கறநட௅ கஸ்஧ம்... ஧கு஢ர஡ன் ஋ன்ண நசய்஦ப்கதரநரக஧ர ந஡ரி஦ரட௅... .." க஬யனக஦ரடு ஡ரன் நசரன்ணரர். ஡஥ற஫க சறணி஥ர அப்தடிப்தட்டட௅ ஡ரன் ஋ண ஧கு஢ர஡ன் உ஠ர்ந்ட௅நகரண்டரர் ஋ன்று ஡ரன் நசரல்ன க஬ண்டும். ஧கு஢ர஡ன் ன௃னம்நத஦ர்ந்ட௅ இங்கு ஬ந்஡ ஆண்டில் ஡ரன் ஢ரனும் தரரிஸ் ஬ந்஡றன௉ந்க஡ன். அன்று அ஬ய஧ ஢ண்தர் ஋ஸ். கக. ஧ரநஜன் ஬ட்டில் ீ தனன௅யந சந்஡றத்ட௅க் கயன இனக்கற஦ ன௅஦ற்சறகள் குநறத்ட௅ உய஧஦ரட ன௅டிந்஡ட௅. அ஬஧ட௅ சுறுசுறுப்ன௃ம் ஡றடகரத்஡ற஧஥ரண ஢ற஥றர்ந்஡ ஢யடனேம் கதச்சும் கயன இனக்கற஦ க஢சறப்ன௃ம் ஋ணக்கு ஬ி஦ப்தபிப்தண. 1991 -ம் ஆண்டு ஢யடநதற்ந ஋ணட௅ 'கன௉ம்தயணகள்" க஬ிய஡த் ந஡ரகு஡ற ந஬பி஦ீட்டு ஬ி஫ர஬ில் கனந்ட௅நகரண்டு ஬ரழ்த்ட௅க்க஬ிய஡னேம் ஡ந்ட௅ நசன்நரர். தின்ணன௉ம் ஋ணட௅ டைல்ந஬பி஦ீட்டு ய஬த஬ங்கபிலும் சரி, க஬று கயன இனக்கற஦க் கூட்டங்கபிலும் சரி அ஬ர் கனந்ட௅நகரண்டு ஊக்க஥பித்ட௅ச் சறநப்தித்ட௅ ஬ன௉஬ட௅ ஥ணங்நகரள்பத்஡க்கட௅. இன்று஬ய஧ ஡ப஧ர஡ ஊக்கன௅டன் ன௃னம்நத஦ர்ந்஡ ஢ரடுகபிலுள்ப கயனஞர்கள் தனக஧ரடும் உநவுகயபப்கத஠ி, சறன்ணத்஡றய஧க்கரண தடங்கயபத் ஡஦ரரித்ட௅ம் இ஦க்கறனேம் ஢டித்ட௅ம் ஬ன௉஬க஡ரடு, ஡ணட௅ அனுத஬ங்கள் னெனம் நதற்நய஡ இபந்஡யனன௅யநக் கயனஞர்கல௃டன் தகறர்ந்ட௅நகரண்டு, ந஢நறப்தடுத்஡றனேம் ஊக்க஥பித்ட௅ம் ஬ன௉கறன்நய஥ கதரற்று஡ற்குரி஦ட௅.


9

த஬ப ஬ி஫ரக் கரட௃ம் னெத்஡ கயனஞயண, ன௅ன்கணரடிய஦, கயனத்஡ரகம் ஥றகக்நகரண்ட கயன இனக்கற஦ க஢சயணப் தல்னரண்டு ஬ரழ்கந஬ண ஬ரழ்த்ட௅க஬ர஥ரக..! ஢ன்நற: த஡றவுகள்

சும்நா; அதிபலயக்கும் ஋ந்திபன், சங்கரின் டபாட஧ா (ட்) - திலப யிநர்ச஦ம்

உனகத்஡றன் ஬ரசயன ஋ணக்கரய் ஡றநந்ட௅ ஬ிட்டுக் நகரண்ட என௉ சந்க஡ர஭ம்.. என௉ ஡஥ற஫ணின் ந஬ற்நறய஦ உனகறன் ந஢ற்நற஦ிநனல்னரம் ஡றநய஥஦ரல் எட்டி஬ிட்ட எய்஦ர஧ம்.. என௉ சர஥ரணி஦ணின் ன௅஦ற்சறக்கு என௉ தயடப்தரபி஦ின் கணவுக்கு கறயடத்஡ கம்தீ஧ தரிசு.. என௉ ஬ண்஠க் கண஬ிற்கு ஬ரய் ன௅யபத்ட௅ யகன௅யபத்ட௅ ஡ன்யண க஠ிணி஦ில் ன௃குத்஡ற ஥ீ ண்டும் க஠ிணி஦ினறன௉ந்ட௅ ன௃஡ற஦஡ரய் திநந்ட௅ ந஥ர஫ற கடந்ட௅ இணம் கடந்ட௅ உனக உன௉ண்யடய஦ ஬னம்஬஧ நசய்஡ என௉ க஠ிணி ஡றய஧ கர஬ி஦ம்..஋ந்஡ற஧ன்! ஧ஜறணி ஋ன்ந ஥ந்஡ற஧த்஡றன் சக்஡றய஦ ஥நக்கடித்஡ சங்கர் ஋னும் ஡றநய஥சரனற஦ின் என௉ ஢ல்ன தி஧ம்஥றக்கத் ஡க்க தயடப்தரபி஦ின்; க஥ர஡ற஧ப் தயடப்ன௃..஋ந்஡ற஧ன்! ஋ய஡க஦னும் நசய்க஬ன்.. நசய்க஬நணன்று க஡டி ஡டுக்கற ஬ிழுந்஡ இடந஥ல்னரம் ந஡ரினேம் குற்நங்கயப ஡ன் ஡றய஧ சறத்஡ற஧஥ரய் ஡ீட்டி஦஬ர் - சற்று குற்நங்கயப ஥நந்ட௅ ஢ம் ஬ல்னய஥ய஦ உனகறற்கு கரட்ட இ஧வுதகல் தர஧ரட௅ ஧சயண; நசரட்ட நசரட்ட உய஫த்஡ உய஫ப்ன௃..஋ந்஡ற஧ன்!


10 நகரடுத்஡ய஡ நகரடுக்கும் க஠ிணி஦ின் சறந்஡யண஦ில் நகரடுக்கர஡ய஡ ஋ல்னரம் ஢றயணக்கும் '஥ண஡றன் உ஠ர்ச்சற ன௃குத்஡ற஦ என௉ எற்யந ஥ணி஡ணின் ஧சயண ஜரனம்; அந்஡ எற்யந ஥ணி஡ணின் ஧சயண ஜரனத்஡றற்கு - ந஥ரத்஡ குழுவும் எத்ட௅ய஫த்஡ உய஫ப்ன௃ப் நதரக்கற஭ம்..஋ந்஡ற஧ன்! என௉ நதண்஠ின் அ஫யக ஥ணசு நகரச்யசனேநர஥ல் ஧சறக்க ய஬த்஡ ஬ித்ய஡; அயசந்ட௅ அயசந்ட௅ அ஬ள் ஢கன௉ம் எவ்ந஬ரன௉ ட௅பி஦ிலும் ஆண்கபின் இ஡஦த்ய஡ ஸ்ட்஧ர கதரடர஥கன உநறஞ்சற குடிக்கும் ஆட்டம் தரட்டு அட்டகரசம்.. ஋ந்஡ற஧ன்! என௉ அடடர... ஋னும் அலுப்தியண கூட ஡஥ற஫ச்சற அச்சு ஥ரநர஥ல் கரண்தித்஡ ஢டிப்தின் அதர஧ம், கர஥த்ய஡ உடநனல்னரம் ன௃ய஡த்ட௅க் நகரண்டு கண்கபில்; ககரதத்ய஡னேம் கர஡யனனேம் ன௃ன்ணயக஦ரய் ன௄க்கும் என௉ இந்஡ற஧ஜரன ஡றயகப்ன௃, ஋ந்஡ற஧ன் க஡ர஢ர஦கற...஦ின் உய஫ப்ன௃! என௉ சர஡யண ஢ர஦கணின் ந஬ற்நற ஌க்கத்ய஡ க஡ரல்஬ி஦ின் ஬னறய஦, ககரதத்ய஡, கன௉ய஠ய஦, த஦த்ய஡, நதரநரய஥ய஦, கர஡யன, ஸ்நட஦ியன......... இத்஡யண ஬஦஡றலும் கரட்டும் ஬சல க஧ணின் ஧ஜறணி ஋ன்னும் - ஢ல்஥ண஡றன்; ஢ம்திக்யக஦ின், தனன்..஋ந்஡ற஧ன்! ஢டணத்஡றனறன௉ந்ட௅ சண்யட கரட்சற஦ினறன௉ந்ட௅ யகசு஫ற்நற கதசறடர஡ ஬சணம் ஬ய஧ இ஦க்குணர் நசரன்ண தக்கந஥னரம் ஡றன௉ம்தி ஢றன்ந ஧ஜறணி஦ின் உய஫ப்ன௃ம் ஢ம்திக்யகனேம் என௉ கண்஠ி஦ தயடப்தரபிக்கு அ஬ர் ஡ந்஡ ஥஡றப்ன௃ம் ந஡ர஫றல்தற்றும் ஧ஜறணிய஦ ஧ஜறணி ஋ன்று எப்ன௃க் நகரள்பய஬க்கறநட௅ இந்஡ற஧ணின் இ஧ண்டரம் தரகத்஡றற்கு அச்சர஧ம் கதரடச் நசரல்கறநட௅! தடம் ன௅டிந்ட௅ ந஬பிக஦ ஬ன௉யக஦ில்; க஧ரகதரடர.. க஧ரகதரடர... இட௅ க஧ரதரடர... ஡஥ற஫ன் நஜ஦ிச்சரண்ட.. நஜ஦ிச்சரண்டர... ஡஥ற஫ன் ஡஥ற஫ன் நஜ஦ிச்சரண்டர... ஋ன்று ஥ரர்஡ட்ட ய஬க்கறநட௅ இயச ன௃஦னறன் க஬கன௅ம் 'அ஫கறல் ந஥ரத்஡ன௅ம் ஢ீ஦ர..஋னும் ஧ம்஦தரடலும்.. இன்னும் ஢றயந஦ இடங்கல௃ந஥ண ஢றயநகறநரன்.. ஋ந்஡ற஧ன் ஥ண஡றற்குள்! கறபி஥ரஞ்சரக஧ர தரட்டின்; அரி஥ர அரி஥ர.. தரட்டின் எவ்ந஬ரன௉ கரட்சற஦ிலும் ஡஦ரரிப்தரபர் இ஦க்குணன௉க்கு ஡ந்஡ சு஡ந்஡ற஧க஥ இப்தடத்஡றன்; என௉ உண்஠஡ கயனஞணின் '஡றநய஥஦ின் ச஬ரலுக்கரண ந஬ற்நற஦ின் ஡றநவுககரல் ஋ன்தய஡ ஥யநக்கர஥ல் எப்ன௃க்நகரள்ப ய஬க்கறநட௅.. ஋ந்஡ற஧ன்!


11 உனகத் ஡஧த்஡றற்கு தி஧ம்஥ரண்டத்ய஡ ஥ட்டுக஥ ஋டுத்ட௅ அ஡ற்கு தன ஆஸ்கரர் ஬ின௉ட௅கயப நகரடுத்ட௅க் நகரண்ட அந்஢ற஦ க஡சத்஡றற்கு 'உன் தி஧ம்஥ரண்டத்஡றற்கு சற்று ஋ன் உ஠ர்வுகயப ஡ன௉கறகநன், ஋ங்கபின் ஥ண்஠ின் உ஠ர்ச்சறய஦ ஡ன௉கறகநன் தரர் ஋ன்று என௉ ஡஥ற஫ன் அடித்஡ உ஠ர்வு தயந; தயநசரற்நற஦ ந஬ற்நற; ஋ன்ணரலும் ஋ங்கபரலும் உன்ணன஬ிற்கு உய஫க்க ன௅டினேம், உன்யண ஥றஞ்சற ஢றற்க ன௅டினேம் ஋ன்று இந்஡ற஦ ஬ரசனறல் ஢றன்று என௉ ஡஥ற஫னும் ஡஥ற஫ர் கூட்டன௅ம் கரட்டி஦ ஬ரி஦ ீ ஬஧ரப்ன௃ ீ - என௉ தி஧ம்஥றக்க ஡க்க தடம்.. ஋ந்஡ற஧ன்! ஡஥ற஫கம் ஡ரண்டி இந்஡ற஦ ஡றய஧னேனயக சற்று அ஡றர்ச்சறக஦ரடு தரர்க்கய஬த்ட௅ என௉ திடி அ஡ன் ஡஧த்ய஡ ந஬ற்நறகபின் கதர஧ரட்டத்ய஡ ந஡ர஫றல்டேட்த டை஡ணங்கயப அநற஬ி஦ல் ஆ஡ர஧ன௄ர்஬த்க஡ரடு அநற஬ின் க஥ன்ய஥க஦ரடு சற்று க஥கனற்நற ஬ிட்டு஬ிட்ட சர஡யண..஋ந்஡ற஧ன்! ஆங்கறனம் ன௃ரி஦ர஡ ந஥ர஫றப்தடங்கயப ஋ன் கற஧ர஥த்ட௅ நகரட்டயக஦ில் அ஥ர்ந்ட௅ ஬ரய்திபந்ட௅ தரர்த்஡ ஋யண கதரன்கநரன௉க்கு அக஡ ஋ன் கற஧ர஥த்ட௅ நகரட்டயக஦ில் அ஥ர்ந்ட௅ ன௃ரினேம்; இணிக்கும்; ஋ன் அ஫கு ஡஥ற஫றல் தரர்த்ட௅ ஧சறக்கக் கறயடத்஡ அக஡; அணககரன்டர ஬ரியசகயப உயடத்ட௅ப் கதரட்ட ன௅஡ல் ஡஥றழ் தடம்.. ஋ந்஡ற஧ன்! தரர்ப்த஬ர் ஆ஦ி஧ம் கதசனரம் ஡ன் ஋ண்஠த்஡றல் ஬ந்஡஬ரறு ஋ன்ண க஬ண்டு஥ரணரலும் நசரல்னனரம், இ஡றனர஬ட௅ ஋ன் ஡஥ற஫ன் ந஬ன்நரன் ஋ன்று ஢ரன் ஥ண஡ர஧ என௉ ஢றம்஥஡ற னெச்சு஬ிட்டு - னென்று ஥஠ிக஢஧த்ய஡ ஋ன் ஬஧வுக் க஠க்கறல் ஋ழு஡றக் நகரண்கடன்.., என௉ 'இந்஡ற஦ன்' தடந஥டுத்஡ரர் - சங்கர் னஞ்சத்஡றன் ன௃஧ட்சற இந்஡ற஦ ஋ல்யன ஬ய஧ ந஡ரட்டட௅, அந்஢ற஦ன் தடந஥டுத்஡ரர் அங்குனம் அங்குன஥ரக ஋ம் ஡஬றுகபின் அ஬னம் கரட்சற஦ரகற உனகறன் கயடககரடி ஡஥ற஫யணனேம் இந்஡ற஦யணனேம் இ஡னரம் ஡஬று ஡ரகண ஋ன்று சறந்஡றக்க ய஬த்஡ட௅, இப்நதரழுட௅ ஋ந்஡ற஧யண இ஦க்கற உனகறன் கண்கபில் ஋ன் ஡஥ற஫ன் கயன஡றநயண கரட்டி ஊசறய஬த்ட௅ குத்஡ர஥ல் உச்சுநகரட்டய஬த்ட௅ ஋ன் ஥ண்஠ில் ஬ிய஡க்க க஠ிணிய஦ ஬ிய஡஦ரக்கற தன கணவுகயப ஢ரடர஬ரக ஢ட்டு - ஢ரயப஦ தன தி஧ம்஥ரண்டத்஡றன் இன்யந஦ ன௅஡ல் ன௃ள்பிகபரகற஬ிட்டணர் சங்கன௉ம்.. அ஬ர் குழு஬ிணன௉ம்..


12 தரடல் ஬ரிகபில் ஢றனைட்டயண அய஫த்ட௅ ஬சணத்஡றற்கு ஬சணம் சறந்஡றக்கவும் சறரிக்கவும் ய஬த்ட௅ ஢ம் நதரன்ணரண க஢஧ங்கயப ஋ழுத்஡ரக கய஧த்ட௅க் நகரண்ட க஬ிப்கத஧஧சு, ஍஦ர சுஜர஡ர ஥ற்றும் ஌யண஦ ஋ழுத்஡ரபர்கல௃க்கும் ஢ம் அன்திற்குரி஦ ஧ஜறணிக்கும், உனகறன் அ஫குகபின் அ஫குக஡஬ய஡ ஍ஸ்஬ர்஦ர ஧ரய் அ஬ர்கல௃க்கும், ந஬ள்பித்஡றய஧஦ில் ஥ட்டுக஥ நசன்று தரர்க்க ஡ன் இயச஡றநணரல் கட்டர஦ப் தடுத்஡ரட௅ கட்டர஦ப் தடுத்஡ற஦ ஌.ஆர்.஧ஹ்஥ரன் அ஬ர்கல௃க்கும், ஥ற்றும் இய஠ இ஦க்குணர்கள், சறன கரட்சறகபில் ஬ந்஡ரலும் சறரிக்க ய஬த்஡ கன௉஠ரஸ், சந்஡ரணம் ஥ற்றும் சண்யட கரட்சற, எபிப்த஡றவு, கரட்சறசல ஧ய஥ப்ன௃, ஢டண இ஦க்கம், கட்ட்டிடக் கயன, எப்தயண, இடம் க஡ர்வு நசய்஡ குழு, இன்ண திந உ஡஬ி஦ரபர்கள், யககரட்டி஦ இடத்஡றற்நகல்னரம் நகரண்டு கசர்த்஡ ஬ரகண ஌ற்தரடு கதரன்ந ஡றய஧஦ின் தின்ணரல் உய஫த்஡ அத்஡யண கதன௉க்கும், இ஬ர்கயப ஬஫ற ஢டத்஡ற஦ சரித்஡ற஧ ஢ர஦கன் சங்கன௉க்கும், இந்஡ ந஥ரத்஡ கதன௉க்குக஥ என௉ உ஦ர்ந்஡ ஬ரய்ப்தியண஦பித்஡ கனர஢ற஡ற அ஬ர்கல௃க்கும் ஢ம் ஥ண஥ரர்ந்஡ தர஧ரட்டியண ஋ந்஡ற஧ன் - தரகம் இ஧ண்டு' ஋டுக்கு஥பவு ந஬ள்பித் ஡றய஧஦ிகனக஦ கரட்டுக஬ரம்! ஡஥றழ் ஡றய஧஦ின் என௉ உச்சதட்ச க஡஬ியண ஡ன் ஬ி஦ரதர஧ அநற஬ிணரல் ஡றநந்ட௅ ஢ம்தி ஋ன் ஡஥ற஫ரின் ஡றநய஥ய஦ என௉ ஡றய஧தடத்஡றன் ஬ர஦ினரக உனக஧ங்கம் ஬ய஧ நகரண்டு நசன்ந கனர஢ற஡ற஥ரநனுக்கு ஋ன் ஥ணம் ஢றயநந்஡ ஢ன்நறய஦ ச஥ர்தித்ட௅ இப்தடத்஡றற்நகண உய஫த்஡ அத்஡யண கதன௉க்குக஥ அத்஡யண ஆஸ்கரர் கறயடத்஡ ஥கறழ்஬ியண தரிசரக்கற என௉க஬யப, இப்தடத்஡றற்கு அவ்஬ின௉ட௅ கறயடக்கர஬ிடில் 'இணி அய஡ ஬ின௉ந஡ன்கந ஋ண்஠ ஥நப்கதரம்; ன௅டிந்஡ரல் ஥றுப்கதரம்! இட௅கதரன்ந உய஫ப்தின் ஡றய஧சறத்஡ற஧ங்கல௃க்கு ஥ீ ண்டும் ஢ம் கண஬ியணக஦ ஬ின௉ந஡ண ஋ண்஠ி உனகறன் ந஥ரத்஡த஧ப்திலும் ஬ிரிப்கதரம்! ஡஥ற஫றகனக஦ தரர்க்க ஡குந்஡ என௉ உனகத் ஡஧ ஡றய஧ப்தடத்ய஡ யக஡ட்டி ஬஧க஬ற்கதரம்!!

யித்னாசாகர்


13

ட஧ார் ப௃கங்கள் ஓயினக் காட்சி!

-தநிழ்த் டதசின கல஬ அபசினல் ஧ார்லயனில்! ந.வசந்தநிமன்

ஓ஬ி஦ங்கள் ஥ீ ட௅ ஋ணக்கு ந஬றுப்ன௃஡ரன் அ஡றகம். ன௅஡ல் கர஧஠ம், ஋ணக்கு ஬ய஧஦த் ந஡ரி஦ரட௅. இ஧ண்டர஬ட௅, ஋ன் சறறு ஬஦ட௅ ன௅஡ல் ஢ரன் தரர்த்஡ நதன௉ம்தரனரண ஏ஬ி஦ங்கள் ஋ணக்குப் ன௃ரிந்஡஡றல்யன. இன்னும் நசரல்னப்கதரணரல், ஋ணக்கு ஋ய஬ந஦ல்னரம் ன௃ரி஦஬ில்யனக஦ர அய஬ அயணத்ட௅க஥ சறநந்஡ ஏ஬ி஦ங்கள் ஋ணப் தர஧ரட்டப்தட்டண. ஬ண்஠ங்கபின் ஬ிகணர஡க் கனய஬, குறுக்கும் ந஢டுக்கு஥ரண ககரடுகள், ஬ண்஠ங்கயப ஊற்நற஬ிட்டட௅ ஥ர஡றரி஦ரண குத்ட௅஥஡றப்தரண உன௉஬ங்கள் உள்பிட்ட தன஬ி஡ங்கயப ’஢஬ண ீ ஏ஬ி஦ங்கள்’ ஋னும் ன௅த்஡றய஧னேடன் தரர்த்ட௅, ‘இய஬ ஢஥க்குப் ன௃ரி஦஬ில்யனக஦’ ஋ன்ந ஡ரழ்வு஥ணப்தரன்ய஥ கூட ஬ந்஡ட௅ண்டு.

உனக஥஦ம் ஡஥ற஫கத்஡றற்குள் தயடந஦டுக்கும் ன௅ன், ஡ணக்கு ஆ஡஧஬ரண சறன கன௉த்஡ற஦ல்கயபப் த஧ப்தி஬ிட்டட௅. உனக஥஦ம் ஋ன்தட௅, ‘க஡சற஦ இண அயட஦ரபங்கயப ஥றுப்தட௅, ஡ணி ஥ணி஡ ஬க்கற஧ங்கயப ஆ஡ரிப்தட௅, ஬஧ம்தற்ந டேகர்வுப் தண்தரட்யட அ஡றகரிப்தட௅’ ஆகற஦ ன௅க்கற஦ கூறுகயப உள்படக்கற஦ட௅. இந்஡ னென்யநனேம்

஬னறனேறுத்ட௅ம் ஬ி஡஥ரண கன௉த்஡ற஦ல்கள் கடந்஡ 1990 கபின்

ந஡ரடக்கத்஡றல் அ஡றக஬க஥ரகப் த஧ப்தப்தட்டண. ’தின்஢஬ணத்ட௅஬ம்’ ீ ஋ன்ந அ஧சற஦ல் ககரட்தரடு, இந்஡ னென்யநனேம் என௉ங்கறய஠த்஡ட௅. ’டேண் அ஧சற஦ல்’ ஋ன்ந என௉ நசரல்யன ய஬த்ட௅க் நகரண்டு அட௅ ஆடி஦ ஆட்டம், ஡஥ற஫க ஬஧னரற்நறல் ஥நக்கப்தடக் கூடர஡ட௅. இச் நசரல்யன ய஬த்ட௅க் நகரண்டு, ஡஥றழ்த் க஡சற஦ இண அயட஦ரபத்ய஡ இல்னரட௅ நசய்஦ ன௅஦ன்நட௅ அட௅. இறு஡ற஦ில் க஡ரற்கநரடி஦ட௅ க஬று கய஡. இக஡ கரனத்஡றல், இக஡ தின்ன௃னத்஡றல் கயனத் ட௅யந஦ிலும் உனக஥஦த்஡றன் டெட௅஬ர்கள் ’இநங்கற’ க஬யன நசய்஡ணர். ’கயன கயனக்கரகக஬’ ஋ன்ந நசரல்னரடல், ‘டேண் அ஧சற஦ல்’ ஋ன்ந தின் ஢஬ணத்ட௅஬ ீ ஌஥ரற்று ஬ித்ய஡க்கு இய஠஦ரக, கயனத் ட௅யந஦ில் நச஦ல்தட்டட௅. இந்஡ப் தின்ண஠ி஦ில்஡ரன், ஏ஬ி஦ங்கள் ன௃ரி஦ர஡ ஬யக஦ில் ஡ீட்டப்தட்டு, அவ்஬ரறு ன௃ரி஦ர஡ ஬யக஦ில் இன௉ப்தட௅ ஢ற஦ர஦ப்தடுத்஡ப்தட்டட௅.


14 உண்ய஥஦ில், ஢டந்஡ட௅ ஋ன்ணந஬ன்நரல், உனக஥஦த்஡றன் ஬ன௉யக ஡஥றழ்த் க஡சற஦ சக்஡றகபரல் கடுய஥஦ரக ஋஡றர்க்கப்தட்டட௅. இந்஡ற஦ க஡சற஦த்஡றல் ஢ம்திக்யக நகரண்ட இடட௅ சரரி அய஥ப்ன௃கபில் சறனவும் உனக஥஦த்ய஡ ஋஡றர்த்஡ண. இய஬ ஡஬ி஧, சறன ஥ணி஡ உரிய஥ ஆர்஬னர்கல௃ம், ஡ன்ணரர்஬ அய஥ப்தரபர்கல௃ம் உனக஥஦த்஡றற்கு ஋஡ற஧ரண த஧ப்ன௃ய஧ நசய்஡ணர். இந்஡ ஋஡றர்ப்ன௃கயப ஥யட஥ரற்நவும் உனக஥஦த்ட௅க்கு ஆ஡஧஬ரண ககரட்தரடுகயபப் த஧ப்தவும் கயனத் ட௅யந஦ில் கடும் ன௅஦ற்சறகள் க஥ற்நகரள்பப்தட்டண. ’சறறுதத்஡றரியககள்’ ஋ன்ந அயட஦ரபத்ட௅டன் ந஬பி஦ரண ‘஢றநப்திரியக’, ’கரனச்சு஬டு’, ‘கய஠஦ர஫ற’ ஆகற஦ய஬, ’நதன௉ம் தத்஡றரியககயப’னேம் ஬ிட க஥ரச஥ரக இந்஡ச் சல ஧஫றய஬த் ஡஥ற஫கத்஡றல் த஧ப்திண. இந்஡ இ஡ழ்கபின் ஬஫ற஦ரக தி஧தன஥ரண ஏ஬ி஦ர்கள் தனர், ஡ணி ஥ணி஡ சல ஧஫றவுகயபக஦ இயபஞர்கல௃க்கரண ன௅ன்஥ர஡றரி ஡ன்ய஥கள் கதரல் கதசறணர். அவ்஬ரறு ஬ரழ்ந்ட௅ம் கரட்டிணர்.

இ஬ர்கள் ஬ய஧ந்஡ ஏ஬ி஦ங்கல௃க்குக் ககரட்தரட்டுப் தின்ன௃ன஥ரக ஌க஡ரந஬ரன௉ ’இசத்ய஡’க் கூநறக் நகரண்டணர். ’சர்ரி஦னறசம்’ ஋ன்தட௅ அ஬ற்நறல் என்று. ஥ணி஡ணின் உள்ல௃஠ர்வுகபரண ஥஧஠ த஦ம் ஥ற்றும் தரலு஠ர்வு ஆகற஦஬ற்நறன் ந஬பிப்தரடு஡ரன் சர்ரி஦னறச ஏ஬ி஦ன௅யந஦ின் ட௅஬க்க஥ரக அய஥ந்஡ட௅. ஌நத்஡ர஫ நதன௉ம்தரனரண ஢஬ண ீ ஏ஬ி஦ங்கள் இந்஡ ஬ி஡஥ரண ’உள்ல௃஠ர்வுகயப’க஦ தி஧஡றதனறத்஡ண. அ஡ர஬ட௅, உ஦ின௉க்கு அஞ்சு஬ட௅ ஥ற்றும் தரலுநவுக்கு ஌ங்கு஬ட௅ ஆகற஦ய஬க஦ இ஬ற்நறன் உள்படக்கங்கள். ஏ஬ி஦ம் ஋ன்ந கயன, சனெகத்஡றற்கரணட௅; அ஡ன் ந஥ர஫ற சனெகப் த஦ன்தரட்டுத் ஡ன்ய஥னேடன் இன௉க்க க஬ண்டும் ஋ன்ந ஬ி஬ர஡ம் அப்கதரட௅ ஋ள்பி ஢யக஦ரடப்தட்டட௅. கயன கயனக்கரகக஬ ஋ன்ந சு஦ ஢ன ந஬நற திடித்஡ கதரக்யக ஬ி஥ர்சறத்஡ரல், சறறு தத்஡றரியககள் ஋ன்ந நத஦ரில் நச஦ல்தட்ட உனக஥஦ ஊட௅கு஫ல்கள், ‘஍க஦ர தரசறசம்...கன௉த்ட௅ரிய஥க்கு ஆதத்ட௅’ ஋ன்று ஊயப஦ிட்டண.

இந்஡ப் தின்ண஠ி஦ில் ஏ஬ி஦த் ட௅யந஦ில், ’ஏ஬ி஦ங்கள் சனெகப் கதர஧ரட்டங்கல௃க்கரணய஬க஦’ ஋ன்ந ன௃஧ட்சறக஧ கன௉த்஡ற஦லுடன் கடந்஡ 25 ஆண்டுகல௃க்கும் க஥னரக இ஦ங்கற ஬ன௉த஬ர் ஏ஬ி஦ர் ன௃கக஫ந்஡ற. உனக஥஦ம், இந்஡ற஦ம் ஆகற஦ ஆ஡றக்கக் கன௉த்஡ற஦ல்கல௃க்கு ஋஡ற஧ரக, ஋வ்஬ி஡ ச஥஧சன௅ம் இன்நறச் நச஦ல்தட்டு ஬ன௉ம் ன௃கக஫ந்஡ற, ஡஥ற஫கக் கயன ஬ி஥ர்சகர்கள் தன஧ரல் ந஡ரடர்ந்ட௅ ன௃நக்க஠ிக்கப்தட்டும் ஬ன௉த஬ர். ன௃கழ்நதற்ந ஡஥ற஫க ஏ஬ி஦ ஬ி஥ர்சகர்கள் தனர் ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் ஏ஬ி஦ங்கயபப் தற்நற ஋ழு஡ற஦க஡ இல்யன. இ஡ற்குக் கர஧஠ம், ன௃கக஫ந்஡ற ன௅ன் ய஬த்஡ ஏ஬ி஦க் கயன஦ின் உள்படக்கன௅ம் ஬டி஬ன௅ம் ஥க்கல௃க்கரணய஬. ஥க்கள் கதர஧ரட்டங்கயபப் த஡றவு நசய்தய஬஦ரகவும், கதர஧ரடும்தடி ஥க்கயபத் டெண்டுதய஬஦ரகவும் அய஥கறன்நண ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் ஏ஬ி஦ங்கள். ’கதரர் ன௅கங்கள்’ ஋னும் ஡யனப்தினரண ஏ஬ி஦க் கரட்சறய஦ அ஬ர் கடந்஡ ஥ர஡ம் (க஥ 2010) நசன்யண஦ில் ஢டத்஡றணரர். அ஡றல் இன௉ந்஡ ஏ஬ி஦ங்கபின் ந஥ர஫ற, ஈ஫ப் கதரரின் அயணத்ட௅ உ஠ர்வுகயபனேம் தரர்ய஬஦ரபன௉க்கு உ஠ர்த்ட௅஬஡ரகக஬ இன௉ந்஡ட௅. இந்஡


15 ஏ஬ி஦ங்கள், இண அ஫றப்தின் ஬னறய஦ ஥க்கல௃க்கு ஋டுத்ட௅ச் நசல்லும் ஊடக஥ரகவும், கரன ந஬ள்பத்஡றல் அடித்ட௅ச் நசல்னப்தடர஥ல், ஈ஫ அ஬னத்ய஡க் கரத்ட௅ ஢றற்கும் கயன ஬டி஬ ஆ஬஠ப் த஡ற஬ரகவும் இன௉க்கறன்நண. ஏ஬ி஦ங்கள் தர஥஧ர்கபின் கயன ஬டி஬ம் ஋ன்தக஡ ஬஧னரறு கரட்டும் உண்ய஥. உனக஥஦ ஊட௅கு஫ல்கபின் சு஦஢ன ந஬நற திடித்஡ த஧ப்ன௃ய஧கபரல், ஡஥ற஫க ஏ஬ி஦க் கயன஦ின் க஠ிச஥ரண ஆற்நல், க஥ட்டுக் குடி஦ிணரின் கதரனற க஥஡ர஬ித்஡ணத்஡றற்குள் ன௅டங்கறக்கறடக்கறநட௅.

கற்கரன ஥ணி஡ர்கபின் குயககபில் ஏ஬ி஦ங்கள் ஡ீட்டப்தட்டண. அய஬, ன௃னற, சறங்கம், கரண்டர ஥றன௉கம்

உள்பிட்ட ஥றன௉கங்கபின் ஏ஬ி஦ங்கள். அ஬ற்யநத் ஡ீட்டி஦஬ர்கள்

அக்கரன சர஥ரணி஦ர்ககப. இவ்஬ரநரண ஏ஬ி஦ங்கள் ஡ீட்டப்தட்ட஡ற்கரண கர஧஠ம் க஬ணிக்கத்஡க்கட௅. ‘஥ணி஡ர்கள் ஋ந்஡ ஬ினங்குகயபக் கண்டு அஞ்சறணரர்ககபர, அந்஡ ஬ினங்குகயபத் ஡஥ட௅ குழு஬ின் சறன்ணங்கபரக ஬ய஧ந்ட௅ நகரண்டரல், அவ் ஬ினங்குகபரல் ஆதத்ட௅ இன௉க்கரட௅ ஋ண ஢ம்திணரர்கள். அந்஡ ஬ினங்குகயப இணி க஬ட்யட஦ரடக் கூடரட௅; ஢ரம் க஬ட்யட஦ரடர ஬ிட்டரல் அந்஡ ஬ினங்குகல௃ம் ஢ம்ய஥த் ஡ரக்கரட௅ ஋ன்ந ஢ம்திக்யக இன௉ந்஡ட௅. இந்஡ ஢ம்திக்யக஦ின் ஬ியப஬ரகக஬, அ஬ற்யந குயககபில் ஬ய஧ந்ட௅ ய஬த்஡ணர்.

஬பர்ச்சற஦யடந்஡ இணக் குழு ஥க்கள் கூட, குநறப்திட்ட ஬ினங்குகயபத் ஡஥ட௅ குழு஬ின் சறன்ண஥ரக ஬ய஧ந்ட௅நகரண்டணர். அட௅க஬ அ஬ர்கபட௅ குனக்குநற (totem) ஋ணப்தட்டட௅’ ஋ன்ந ஥ரணிட஬ி஦ல் ஬஫றப்தட்ட ஆய்வு ன௅டிய஬ கத஧ர.஢ர.஬ரண஥ர஥யன ன௅ன் ய஬த்ட௅ள்பரர்.( ஡஥ற஫க தண்தரடும் ஡த்ட௅஬ன௅ம்- ஋ன்.சற.தி.஋ச் ந஬பி஦ீடு )

ஏ஬ி஦ங்கபின் திநப்ன௃, சனெகப் த஦ன்தரட்டுக்கரண஡ரகக஬ இன௉ந்஡ட௅. அட௅, ஡ணி ஥ணி஡ ஬ின௉ப்ன௃ ந஬றுப்ன௃கயப ந஬பிப்தடுத்ட௅ம் கயன ஬டி஬த்ய஡னேம் தின்ணரட்கபில் உள்படக்கற஦ட௅. சனெக ஥ரற்நத்஡றன் அங்க஥ரக, ஏ஬ி஦க் கயன஦ின் ய஭ர்ச்சிப் ட஧ாக்கில் இ஦ல்தரக ஢றகழ்ந்஡ட௅ இம்஥ரற்நம். ஆணரல், ஡ணி ஥ணி஡ அகம் சரர்ந்஡ய஬க஦ ஏ஬ி஦த்஡றன் உள்படக்கம் ஋ண ஬ர஡றடு஡ல் ஥ரனுட அநற஬ி஦லுக்கும், அந஬ி஦லுக்கும் ஋஡ற஧ரணட௅.

க஥ற்கண்ட ஆய்஬ில், கத஧ர. ஢ர.஬ரண஥ர஥யன குநறப்திடத்஡க்க ஬ர஡த்ய஡ ஢றறு஬ினேள்பரர். ‘குயக ஏ஬ி஦ங்கள் அக்கரன ஥ணி஡ர்கள் கண்டு ஧சறத்஡ இ஦ற்யகக் கரட்சறகள் ஋ன்ந ன௅டிவுக்கு ஬஧ன௅டி஦ரட௅’ ஋ன்தக஡ அ஬஧ட௅ கன௉த்ட௅. இ஡ன் ஬ிரி஬ரக்கம் ஋ன்ணந஬ணில், ’குயக ஏ஬ி஦ங்கபின் அடிப்தயட, ஡ணி ஥ணி஡ உ஠ர்ச்சறகள் ந஡ரடர்தரணய஬ அல்ன; குழு஬ிணன௉க்கரண ஬ரழ்஬ர஡ர஧ச் சறக்கல் ந஡ரடர்தரணய஬஡ரன்’ ஋ன்தக஡ ஆகும்.


16 க஥ற்கண்ட ஆய்஬ில், கத஧ர. ஢ர.஬ரண஥ர஥யன குநறப்திடத்஡க்க ஬ர஡த்ய஡ ஢றறு஬ினேள்பரர். ‘குயக ஏ஬ி஦ங்கள் அக்கரன ஥ணி஡ர்கள் கண்டு ஧சறத்஡ இ஦ற்யகக் கரட்சறகள் ஋ன்ந ன௅டிவுக்கு ஬஧ன௅டி஦ரட௅’ ஋ன்தக஡ அ஬஧ட௅ கன௉த்ட௅. இ஡ன் ஬ிரி஬ரக்கம் ஋ன்ணந஬ணில், ’குயக ஏ஬ி஦ங்கபின் அடிப்தயட, ஡ணி ஥ணி஡ உ஠ர்ச்சறகள் ந஡ரடர்தரணய஬ அல்ன; குழு஬ிணன௉க்கரண ஬ரழ்஬ர஡ர஧ச் சறக்கல் ந஡ரடர்தரணய஬஡ரன்’ ஋ன்தக஡ ஆகும். ஏ஬ி஦ர் ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் ஏ஬ி஦ப் த஦஠ம் 25 ஆண்டுகயப ந஬ற்நறக஧஥ரகக஬ ஢றயநவு நசய்ட௅ள்பட௅. அ஬஧ட௅ ’கதரர் ன௅கங்கள்’ ஏ஬ி஦ங்கள் இன்யந஦ ஢றயன஦ில் ஡஥றழ்த் க஡சற஦ அ஧சற஦லுக்குக் கறயடத்ட௅ள்ப ஆனே஡ங்கள். இந்஡ ஆனே஡ங்கயபச் சனெகத்஡றன் நதன௉ம் ஡ற஧ல௃க்குக் கறயடக்கச் நசய்஬ட௅ ஡஥றழ்த் க஡சற஦ர்கபின், ஥ணி஡ உரிய஥ ஆர்஬னர்கபின் கடய஥. ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் ஋ந்஡ ஏ஬ி஦க் கரட்சறனேம் ஡஥றழ்ச் சனெகத்஡றன் நதன௉ந்஡ற஧யப க஢ரக்கற ன௅ன் ஢கர்த்஡ப்தட஬ில்யன. அவ்஬ரறு ன௅ன் ஋டுத்ட௅ச் நசல்஬஡ற்கு, ஏ஬ி஦க் கண்கரட்சற ஥ட்டும் அல்னர஥ல், ஥னறவு ஬ியனப் த஡றப்ன௃கள் ந஬பி஦ிடு஬ட௅, ட௅ண்டநறக்யககபரக ஬஫ங்கு஬ட௅, எபிப்த஡றவு நசய்ட௅ம் ன௃யகப்தடங்கபரகவும் கரட்சறப் தடுத்஡ற குறுந்஡கடுகபில் அயடத்ட௅ ஬஫ங்கு஬ட௅ ஋ணப் தன ஬டி஬ங்கயப ன௅ன்நணடுக்க க஬ண்டும். உனக஥஦ ஊட௅கு஫ல்கபின் ஏ஧஬ஞ்சயணகயபனேம் அ஬஥஡றப்ன௃கயபனேம் ஋஡றர்ப் த஧ப்ன௃ய஧கயபனேம் கடந்ட௅, ஏ஬ி஦ர் ன௃கக஫ந்஡ற கபத்஡றல் ஢றற்தக஡ குநறக்கத்஡க்க ந஬ற்நற஡ரன். இந்஡ ந஬ற்நறக்குப் தின்ணரல், அ஬ய஧ ஆ஡ரித்ட௅ ஬பர்த்ந஡டுத்ட௅ள்ப ஡஥றழ்த் க஡சற஦ இ஦க்கங்கல௃ம் ஡யன஬ர்கல௃ம் ஆ஦ி஧க் க஠க்கரண உ஠ர்஬ரபர்கல௃ம் உள்பணர். ஡஥றழ்த் க஡சற஦ அ஧சற஦னறன் ந஡ரடர் கதர஧ரட்டங்கல௃க்குக் கறயடத்஡ ந஬ற்நறகபில் என்நரகவும் இய஡ப் தரர்க்கனரம். ஏ஬ி஦ங்கபின் ஥ீ ட௅ ஢ரட்ட஥றல்னர஡ ஋ணக்கு, ஏ஬ி஦ர் ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் ஏ஬ி஦ங்கள் ன௃ரினேம்கதரந஡ல்னரம், ‘஢஥க்கக ன௃ரினேம்தடி ஬ய஧கறநரக஧, இ஬ர் ஋ப்தடி சறநந்஡ ஏ஬ி஦ர் ஆ஬ரர்?’ ஋ன்ந ககள்஬ி ஋ழுந்஡ட௅ உண்டு. ஏ஬ி஦க் கயன, ஥க்கபின் நதரட௅ ஢னனுக்கரகக஬ க஡ரன்நற஦ட௅. ஥க்கள் ஡ற஧ள்஡ரன் ஏ஬ி஦க் கயனய஦ ஬பர்த்஡ட௅. ஏ஬ி஦ர்கள், ஥க்கள் ஢னனுக்கரண஬ர்ககப ஡஬ி஧, க஥ட்டுக் குடி஦ிணரின் அந்஡஧ங்கச் நச஦னரபர்கள் அல்னர். ஆகக஬, ஡஥ற஫கக் கயன ஬டி஬ங்கயப க஥ம்தடுத்ட௅க஬ரம். ஥க்கயபச் சந்஡றப்கதரம். கயனத் ட௅யந஦ில் ஡஥றழ்த் க஡சற஦ அ஧சற஦லுக்குப் கதரட௅஥ரண க஬ணம் இல்னர஡ ஢றயனய஦ ஥ரற்ந க஬ண்டும். அம்஥ரற்நத்ட௅க்கரண தடிப்தியணகயப ஏ஬ி஦ர் ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் 25 ஆண்டு கரன அனுத஬ங்கபினறன௉ந்ட௅ ஢றயந஦ கற்கனரம். கதரர் ன௅கங்கள் கரட்சற஦ில் உள்ப ஏ஬ி஦ங்கபில் நதன௉ம்தரன்ய஥, இ஫ப்யதப் த஡றவு நசய்தய஬஦ரக உள்பண. அக஡க஬யப, ஢ம்திக்யகய஦னேம் அய஬ ஡஧த் ஡஬ந஬ில்யன. ஏ஬ி஦ர் ன௃கக஫ந்஡ற஦ின் கயனப் கதரன௉க்குக் கறயடத்஡ ந஬ற்நற இக் கரட்சற. ஡஥றழ்த் க஡சற஦ அ஧சற஦னரல், ஡஥ற஫கத்஡றல் என௉ கயனஞயணப் தரட௅கரத்ட௅ ஬பர்க்க ன௅டினேம் ஋ன்த஡ன் சரன்றும் இட௅க஬஡ரன்.


17

fz;Nld; tz;iz vDk; fz;iz ....! tz;iz nja;tj;ijg; gj;jp vd;d nrhy;tJ ..... ftpQd; ebfd; fjhrpupad; vd;gjhy; cq;fSf;F mtu; xU rpe;jidthjp vdf;Nfh mtu; xU ke;jpu thjp vd; kdjpid kaf;fpa ke;jputhjp tz;iz gw;wp xU rpy tupfspNy ftpij vOjr;nrhy;Yk; NghJ vdf;Fr; rpupg;ghf ,Uf;fpwJ.

ehd; ghujp my;y MapDk; vdf;F tha;j;j Ftisf; fz;zd; ,e;j tz;iz cq;fSf;Nfh ,tu; xU vOj;jhsu; tz;iz mg;gbj;jhNd Mdhy; ,e;j yl;RkzDf;Nfh capupy; fye;j mz;iz ,tu; vdf;nfhU jpz;iz ehd; ehjpaw;W epd;wNghJ jd; ,jaj;jpNy vid jq;f itj;j jpz;iz rpupf;fitj;Nj vidr; rpiwapl;ltu; tpUe;Njhk;gy; nra;J nra;Nj tuNtw;gtu;

tpz;zpNy tpkhdk; Xl;batidf; $l;bte;J gl;lk; tpl;Lf; New;Wj; jhd; fhl;lr; nrhd;dJ NghypUf;fpwJ NgrpaJ NghnyhU Qhgfk; cq;fsJ Nfhupf;if fle;Jtpl;lJ gj;jhz;Lfis fhyr;rf;fuk; ,Utupf;Fws; Nghy cd;id Kjy; mt;tsT rpwpjh mtu; gzp Kjyha; fz;L tpf;fpukhjpj;jd; fij Nghy ePskhdJ mtu; fij


18

ghiyf; file;Njd; jpuz;lJ ntz;iz gy kdpjiug; nghWf;fpj; njupe;Njd; fz;Nld; tz;iz vDk; fz;iz tho ,tu; gzp ,dp fjputNdhL thOk; jhkiu Nghy FLk;gj;NjhL el;Gld; kl;Ltpy; Qhdf;Fkhud;


19

யனதுக்கு யாழ்த்து

யிழுந்டதன் யிமினில்

உனிடபாடு உனிபாக

஥ீ யரும் ஧ாலதனில்-஋ன்

உ஦க்கு ஥ான் ஋஦க்கு ஥ீ

஋டுத்து

யாழ்டய ஥ான் ஋ன்று

கண்கள் கானம்஧ட்டுயிட் ால்-அது

க஬ந்துயிட்

உ஫வு

யிமிகள் யிழுந்து கி க்கி஫து

஋ன்று இருந்த ஧ி஫கு

஋஫ிந்துயிட்டுட஧ாய்யி ாடத

யந்த உ஦க்கு

கா஬வநல்஬ாம்கண்ண ீர் யடிக்கும்

யார்லதகள் ஋தற்கு

உன் திலசனில்தான்

கலபந்து ட஧ாகும்வ஧ாழுது

யசிக்வகாண்டிருக்கி஫து ீ

஋஦ உணர்வுகளுக்கு

திலசகல஭ திருப்஧ியி ாடத

஋ன்

உன் ப௃கயரி வதரினாநல்

஋ன் கானங்களுக்குக஭ிம்பு ஥ீ

திக்குப௃க்காடிப்ட஧ாய்யிடும்

யனதுக்கு யாழ்த்துச்வசால்஬ி

னாழ்஥கர் இல஭ன஧ாபதி

யாழ்த்துயதற்கு

க஦வுக்குள் ஥ான்

஋ன் சுயாசக்காற்று

காப்஧ாற்஫ி லயத்திருப்஧யள் ஥ீ

தனவுவசய்து

உனிரூட்டிக்வகாண்டிருப்஧யள் ஥ீ

஋ன் ப௄ச்சுக்குமல்கள்

டகா஧ங்களுக்குடகால நலம ஥ீ

திலசகல஭ டதடி

நற்஫யர்கள் உன் ப௃துலநக்கு

ப௃ன்஦஫ியிப்பு வசய்கி஫ார்கள் ஆ஦ால் ஥ான்

உன் ந஦துக்கு ந஬ர்தூயி ஥ில஦வுக்குட஥சக்கபம் ஥ீட்டுகிட஫ன்

-னாழ்஥கர் இல஭ன஧ாபதி


20

gpuhd;rpd; jiyefh; ghhprpy; mizj;Jj; JiwrhH cwTfs; „fiyQH fhtyH‟ „kdpjUs;‟ tz;izj; nja;tk; (ehNfe;jpuk; nja;Nte;jpuk;) mtHfSf;F vLj;j kzptpoh! „rpjwpf; fplf;Fk; <oj; jkpo;f; fiyQHfspd; cwTg;ghyk;; ‟ fiQHfs; Gfohuk;.. nrg;nlk;gH khjk; 19k; (2010) jpfjpad;W ghhpR efhpy; rt;NuhdpYs;s kz;lgj;jpy; rt;Nuhd; efHkd;w NkaH ];Bgd; `hl;bnfhd; tpNrl mjpjha;f; fye;J rpwg;gpf;f „mizj;Jj; JiwrhH cwTfs;‟; tpohf;FOtpdH Xa;twpahJ ,aq;fpf;nfhz;bUe;jdH> Kf;fpa cWg;gpdHfshd gphpahyak; Jiu> fiyQH NyhNf]; mHg;gzpg;NghL tpohit xOq;Fnra;J ehlhj;jpf;nfhz;bUe;jhHfs;. epfo;Tfisf; ftpeaj;NjhL; Fwl;ghf;fs; fye;J> nrhy;ypy; nre;Njds;sp mwptpg;Gg; gzpahy; tpohit NkYk; myq;fhpj;jhH ftpQH ypNdhjpdp rz;Kfehjd;. tz;izj; nja;tk; mtHfspd; JiztpahH „nts;isak;kh‟ tpsf;Nfw;w> fiyQH NyhNf]; tuNtw;Giuiaj; njhlHe;J Mj;khf;fSf;fhd nksd mQ;rypNahL kzptpoh njhlq;fpaJ. tz;izj; nja;tk; gilg;Gf;fs; fhl;rpg;gLj;j gl> epkpHe;j tpsf;Ffs; ,UkUq;Fk;> G+r;rhbfs; ,ilapilNa kz;lgk; vspikaha;f; fiytbtj;NjhL> „jkpNo capNu..‟ ghly; ,irf;f mgpea vopy; $l;bahba nry;tp Nghpd;guhrhtpd; gujk; jkpopw;Fr; nrYj;Jk; ehl;bahQ;rypaha; kdij ,sf;f… epfo;Tfs; njhlHe;jd. jiyg;ghif..khiy tpohf;FOtpd; Kf;fpa cWg;gpdH; gphpahyak; Jiuapd; jfg;gdhH N[hH;[; mtHfSk;> rpw;gp kz;lg epHthfpfspy; xUtH; n[a#hpaH mtHfSk; miof;fg;gl> mtHfs; ifahy; kzptpoh ehafDf;Fj; jiyg;ghiff; nfsut epfo;T Kf;fpa epfo;tha; Kfpo;f;f> %j;j fiyQH mg;Gf;Fl;b ,uhrNfhghy; mtHfs; khiy mzptpf;fTk;> ehlfhrphpia jpUkjp tPdh n[af;FkhH „nts;isak;khtpw;F‟ khiyazptpf;fTk>; fiyQHfs; xd;WNrHe;J tho;j;jTk; epfo;T fisfl;lj; njhlq;fpaJ.


21

tz;izj; nja;tk; xU thiokuk;.. vy;yhtw;iwAk; jkpOf;fha;g; gad;glj; je;jstpy; tz;izj; nja;tk; xU thioiag; Nghd;wtH vdTk; ghhprpy; mtH gq;Fgw;whj tpohNt ,y;iynadyhk; vd gpuhd;R jkpo;g; Nguitj; jiytH „ghhpR‟ ghHj;rhujp jd;;Diuapy; ghuhl;bg;NgrpaNjhL nghd;dhil mzptpj;Jf; nfsutpj;jhH;. „kdpjUs;‟ kzptpoh kyH ntspaPL.. gy;ehl;Lf;fiyQH gyhpd; ghuhl;Lf;fSk; tho;j;Jf;fSk; epiwe;j kzptpoh kyH [p.gp.gpypk;]; mjpgH Qhdk; gphP]; mtHfshy; ntspapl;L itf;fg;;gl fiyQH fiykhkzp ngQ;rkpd; mtHfs; ngw;Wf;nfhz;lhH. cUtff; fij Gidtjpy; ty;ytH.. „ehd; elj;Jk; vd; Gj;jff; fz;fhl;rpfis tho;j;Jk; KjyhtJ kdpjd; ,tH‟ „Gyk; ngaHe;j kz;zpy; vd;idg; nghWj;jtiu cUtff; fij vOJtjpy; ty;ytH‟ vd „fhw;W ntsp‟ MrphpaH> ,yz;ld; Ky;iy mKjd; Gfohuk; R+l;bdhH. cwTg;ghyk;> %y Xiy> gpd;dypd; jha; ehH.. ,yz;ld; „md;idf;fiyf;fof‟ ];jhgfH eluhrh fz;zg;G „tz;iz xU rf;jp tha;e;j fiyQH> mtH rpjWz;l fiyQHfis xUq;fpzif;Fk; cwTg; ghykhfj; jpfo;fpwhH. mtH vq;fspd; nrhj;J.; mthpd; mj;jifa ghpkhzj;ijf; vLj;Jf; fhl;LtJjhd; mthpd; fhyq;fs; tho;j;Jk; 300 fiyQHfs; vd;w E}y;‟ vd;whH. fiyQid Cf;Ftpf;Fk; jdpf;fiy.. INuhg;gpa jkpo; thndhypapd; mjpgH jHkypq;fk; ,utPe;jpud; jd; rpw;Wiuapy; „ tz;izapd; vOJNfhy; Fdpe;jhy; mj;jid vOj;jhsHfisAk; mJ Cf;Ftpf;Fk;‟ vdg;ghuhl;b nghd;dhilAld; tho;j;Jg;ghkhiy thrpj;jspj;J tz;iz nja;tk; nts;isak;kh jk;gjpapdiu kfpo;tpj;jhH. vy;yh tpNrlq;fspYk;..vy;yhf; fiyQHfisAk; fdg;gLj;JgtH.. %j;jfiyQH mg;Gf;Fl;b ,uhrNfhghy; „tz;izj; nja;tk; vy;yh tpNrlq;fspYk ; fhzg;gLgtH..vy;yhf; fiyQHfisAk; fdg;gLj;JgtH. mtuJ tz;izg; gj;jphpif mj;jifa xU njhz;ilr; nra;jJ.‟ vdg; ghuhl;b tho;j;jpaNjhL nghd;dhil mzptpj;Jj; kzptpohf;fz;l tz;iziaAk; nts;isak;khitAk; (jk;gjpapdiuf); nfsutk; nra;jhH. tpNrl mjpjp rHNthd; efugpjhTf;Ff; nfsutk; rt;Nuhd; efHkd;w NkaH ];Bgd; `hl;bnfhd; (tpNrl mjpjp) mtHfl;F ,isaepyh ,af;FeH vk;. FUgud; nghd;dhil mzpa> mizj; JiwrhH cwTfs; rhHgpy; NkaH mtHfspd; ngaH nghwpf;fg;gl;l epidTr;rpd;dk; toq;fpf; nfsutpf;fg;gl;lhH. „fiyQHfSf;fhd ngUk;kjpg;G tsq;fpf; nfsutg;gJ xU r%fj;jpd; flik‟ gpnuQ;Rnkhopapy; tz;izapd; njhz;ilg; ghuhl;bg;NgrpdhH. mauhJ ciog;gtH.. %j;j gj;jphpifahsH v];. Nf. fhrpypq;fk; mtHfs; jdJiuapy; tz;izj; nja;tk; mtHfspd; jd;dykw;w Nritiag; ghuhl;b> „ghhpRj; jkpoH


22

tho;tpd; ,d;g Jd;gq;fspy; Neuk; ghuhJ gq;Fnfhs;fpd;w ey;y fiyQd;‟ tpae;J NgrpdhH. ey;y ,jak; gilj;j fiyf; fhtyH tp.hp. ,sq;Nfhtd; jdJiuapy; tz;izj; nja;tk; mtHfspd; jdf;Fs;s cwitAk; fhl;rprhHe;j gpizg;igAk>; ,yq;ifapy; ,lJrhhpf;nfhs;ifapy; ehl;lKilatuha; ,Ue;J ,ize;J nraw;gl;l fhyq;fis epidT $He;jhH.;> „ey;y ,jak; gilj;j fiyf; fhtyH‟ vdf; ftpghb epiwT nra;jhH. gyJiwf; fiyQHfis xUq;fpidj;jtH.. thndhypf; fiyQH ,uh. Fzghyd; „gyJiwf; fiyQHfis xUq;fpidj;jtH> mauhJ ghLgl;LtUgtH> tz;iz ,jopd; %yk; fiyQHfspid Cf;Ftpj;jtH. fiyQHfspd; ,dj;jpd; milahsk;.. ehlfhrphpaH vk;. mhpaehafk; „gy ehlfq;fspy; ebj;jtH> gy; Jiwr; rhjidahsH‟ jdJiuapy; tho;j;jp epd;whH mj;NjhL „fiyQHfspd; ,dj;jpd; milahsk; fhg;gtHfs;‟ „,q;Nf me;epa ehLfspy; tz;iz Nghd;wtHfs; vk; milahsq;fisf; fhf;fpd;whHfs;..>;‟ vdg; ghuhl;bg; NgrpdhH. thndhypf; fiyQH gpypg;Njth tho;j;jpr; nrd;whH. Thndhypf; fiyQH vopy; J\;ae;jp ghprspj;j gpwe;jehs; gzpahuk; ntl;bg;gfpug;glTk;> Vw;GiuNahLk;> ,uTg;Nghrdj;NjhLk; itgk; epiwTw;wJ. fiyQHfisf; fhyq;fs; tho;j;j jd;tho;it mHg;gzpj;Jf; nfhz;l xU fiyQDf;F tho;j;jpa jpUg;jpapy; midj;Jj; JiwrhH cwTfs; ,y;yk; jpUk;gpdhHfs;.

eluhrh fz;zg;G (md;id fiyf;fofk;-,yz;ld;)


23

஡க஬ல்: ஢஬ரகஜர஡ற க஦ரக஧ட்ணம்

kpUjq;f tpj;Jthd; = fe;ijah Mde;jeNlrdpd; khztd; nry;td; Nktpd; Nkfehj; kNfe;jpudpd; kpjq;f muq;Nfw;wk; fle;j Mf];l; khjk; 28k; jpfjp 2010 yz;ld; Nthl;lh;];kPw; jpNal;lhpy; ,lk;ngw;wJ. ,lkpUe;J tyk; nry;td; Nktpd; Nkfehj; kNfe;jpud;, = fe;ijah Mde;jeNlrd;, nea;Ntyp gp.ntq;fNu\;, nry;tp nrskpah Mde;jeNlrd;, nry;tp. jf;\hapdp nry;tr; re;jpud;, =.Mh;.vd;.gpufh\;, nry;td;.fgpyd; Nts;Fkhh;, =.Nf.hp.rptfNz\;.


24

உனர஬ி ஬ர!

ஈ஫த்ட௅

உ஦ர்

த஡றத்஡ கக.஋ஸ்.தரனச்சந்஡ற஧ணின்.

க஬ிய஡க்குள் உ஦ிர் என்நற ஬ரழ்; கபி஥றக்க ன௃ட௅ய஥க்குள் ன௅ழுகறக் நகரள்-ஆம் ஋஬ன௉க்கும் உ஠ர்ய஬த் ஡ந் ஡ரர் ஦ரர்?

இய஠஦ற்ந க஬ிநதற்ந நதன௉஥க்கள் தரர்; சுய஬஥றக்க இணிய஥ச்நசஞ் நசரல் தன

ந஡ரயனவுக்கும் எபிகக்கும் ய஬஧த்஡றன் கல்; உ஬ய஥க்குள் உ஠ர்ந஬ன்த ஡ரல் அட௅

உனககரடு ஥ண஬ரழ்ய஬ இய஠஬ிக்கும் டைல். இ஥஦த்஡றல் நகரடிய஬த்஡ல் கதரல் ஥ண

஋ழுயகப்நதரன் சறக஧த்஡றல் ன௅டிய஬த்஡ னரல், ஡஥றழுக்கு ஬ிநல் ஋ன்று கதர்; உ஦ிர்ச்

சனணத்ட௅ ஥னர்நகரண்ட ந஡ரயட஦ற்கு ஢ரர்; அ஥஧ச்நசந் ஡஥றழ் நதற்ந ஡ரல் ஢ம்

அயண஬ர்஡ம் நதன௉ய஥க்கும் அட௅ உற்ந கரல்; க஥ழ்நதரற்தின் இணிய஥க்குள் கப ஢ல்ன

க஬ிய஡ச்நசம் நதர஫றலுக்குல் ஢ட஦ிட்டு ஬ர.

ன௅ன௉யக஦ன். (஢ன்நற: ஡ர஦கம்)

஢ரடக

஡ணக்நகண

஡ணி

உனகறல் ன௅த்஡றய஧

'கய஧ய஦த் ந஡டும் கட்டு஥஧ங்கள்' ஢ர஬ல்.

இனகு஬ரண ஢யட஦ில்,஬ரசகர்கபின் ஧சயண குன்நர஥ல் 304 தக்கங்கபில்

ந஬பி஬ந்ட௅ள்பட௅.஦ரழ்ப்தரண

ந஥ர஫ற ஢யட஦ில் ந஥ல்னற஦ ஥ண உ஠ர்வுகயப,கர஡யன,அன்நரட

஬ரழ்஬ி஦யன ஢஥ட௅ ந஥ர஫ற஦ில் தர஧ரட்டும் தடி ஋ழு஡றனேள்பரர். அ஬ரின் டையன ஬ரங்கற

஬ரசறப்த஡ன் னெனம் இன்நணரன௉ ன௃஡ற஦ அத்஡ற஦ர஦த்ய஡ ஌ற்தடுத்஡னரம். ந஡ரடர்ன௃க்கு:஬டனற ந஬பி஦ீடு ஋ண்.6/3 சுந்஡஧ர் ந஡ன௉, ஋ம்.ஜற.ஆர் ஢கர்.

நசன்யண 600078. ஡஥றழ்஢ரடு. இந்஡ற஦ர.


25

உனிர் அறு஧டும் ய஬ி - தீ஧ச்வசல்யன் கயிலதகள்

சித்தாந்தன்-

தயடப்ன௃ ஥ண஢றயன ஋ன்தட௅ ஋ப்கதரட௅ம் என௉ தயடப்தரபினேடன் கூட இன௉ப்த஡றல்யன. அட௅ ன௃நத்஡ரக்கங்கபரலும் அகத்஡ரக்கங்கபரலும் ஬ிய஫஬ட௅. சர஡ர஧஠஥ரக உன்ண஡ தயடப்ன௃க்கள் ஋ன்தய஬ உன்ண஡஥ரண தயடப்ன௃ ஥ணத்஡றன் தி஧஡றதனறப்ன௃க்கள்஡ரன். உன்ண஡ந஥ண இங்கு குநறப்திடப்தடு஬ட௅ „ன௃ணி஡ம்‟ ஋ன்ந நதரன௉பினல்ன. தயடப்ன௄க்க ஥ண஢றயனய஦க஦. என௉ தயடப்தரபி஦ின் ஥ண஡றனுள் தயடப்ன௃க்கரண அடேத஬ங்கள் தன இன௉க்கனரம். அய஬ ஋ழு஡ப்தடும் கதரட௅ ஥றகச் சறநந்஡ தயடப்ன௃க்கரண ஡ன௉஠ங்கயபனேம் இ஫ந்ட௅஬ிடனரம். ஬னறந்ட௅ ன௃யண஦ப்தடும் தன தயடப்ன௃க்கபின் க஡ரல்஬ிக்கு உந்ட௅஡னறல்னர஡ ஥ண஢றயனனேம் என௉஬யகக் கர஧஠ி஡ரன். ஡றணன௅ம் இய஠஦ ஡பங்கபில் கர஠க்கறயடக்கும் தன க஬ிய஡கல௃ம் திந தயடப்ன௃க்கல௃ம் இந்஡ ஬யக஦ிகனக஦ இன௉க்கறன்நண. ஬னறந்ட௅ நசரற்கபரல் கட்டப்தடும் தன க஬ிய஡கள் ஬ரசக ஥ணத்஡றற்கு கசரர்ய஬஦பிக்கறன்நண. 2000 ஆம் ஆண்டின் தின் க஬ிஞர்கபரக அநற஦ப்தட்ட஬ர்கபில் ஡ீதச்நசல்஬னும் ன௅க்கற஦஥ரண஬ர். னேத்஡கரனக் நகரடூ஧த்஡றன் ஬னறகபரல் ந஢ய்஦ப்தட்ட க஬ிய஡கள் அ஬ன௉யட஦ய஬. கடந்஡ கரனத் ட௅஦ரின் தி஧஡ற ஬ிம்தங்கபர஦ின௉க்கும் ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கள் ஬ரசக ஥ண஡றன் உள்படுக்குகல௃க்குள்; ஥ரநதன௉ம் ஥ணி஡த் ட௅஦஧ரய்க் க஬ிகறன்நண. ட௅஧த்஡றக்நகரண்டின௉க்கும் னேத்஡த்஡றன் ககர஧ ன௅கத்ய஡னேம் அ஡ணரல் ஌ற்தட்ட க஬஡யணகயபனேம் இ஦ல்தரண ந஥ர஫ற஦ில் ஡ீதச்நசல்஬ன் ஋ழுட௅கறன்நரர். சற஡றனங்கபினறன௉ந்ட௅ ஥ீ பவும் கட்டிந஦ழுப்த ன௅டி஦ர஡ உள்஥ணக் குன௅நனரய் அ஬ரின் க஬ிய஡கபின௉க்கறன்நண. ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கபின் இ஧ண்டர஬ட௅ ந஡ரகுப்தரண „ஆட்கபற்ந ஢க஧த்ய஡த் ஡றன்ந ஥றன௉கம்‟ உ஦ிர்ய஥ ந஬பி஦ீடரக ஬ந்ட௅ள்பட௅. ஌ற்கணக஬ கரனச்சு஬டு ந஬பி஦ீடரகப் „தரட௅ங்குகு஫ற஦ில் திநந்஡ கு஫ந்ய஡‟ ஋ன்னும் ந஡ரகுப்ன௃ ந஬பி஬ந்஡றன௉க்கறன்நட௅. நதரட௅஬ரக ஈ஫க் க஬ிய஡கபின் ஡றன௉ப்ன௃ன௅யணக்கரன஥ரக ஋ண்தட௅கயபச் நசரல்னனரம். அ஧சற஦ல் ரீ஡ற஦ரண ஥ரறு஡ல்கல௃ம் கதரிண஬ர஡ச் சறந்஡யணகல௃ம் ஡஥றழ்த் க஡சற஦ உ஠ர்வூட்டன௅ம் இக்கரனத்஡றகனக஦ ஡ீ஬ி஧ம் நதற்நண. 83 இல் ஌ற்தட்ட இணக்கன஬஧ம் ஌ற்தடுத்஡ற஦ க஥ரச஥ரண தர஡றப்ன௃க்கள் ஡஥ற஫ர்கபின் ஥ணங்கபினறல் இன்னும் ஬ினக்கன௅டி஦ர஡


26 ஬டுக்கபரகக஬ இன௉க்கறன்நண. இந்஡க் கரனகட்டத்஡றன் க஬ிய஡கள் ச஥கரனத்஡றன் ஬ன்ன௅யந ஬டுக்கபின் க஢஧டி஦ரண தி஧஡றதனறப்ன௃க்கபரக஬ின௉ந்஡ண. கரட்சற ஬ிதரிப்ன௃க்கபரகவும் ஬ித஧஠த் ஡ன்ய஥ நகரண்டய஬஦ரகவும் நதன௉ம்தரனரண க஬ிய஡கள் ஋ழு஡ப்தட்டண. இ஦ல்ன௃ குயன஦ர஡ ஦஡ரர்த்஡ச் சறத்஡றரிப்ன௃ அக஢க க஬ிய஡கபிலும் கர஠ப்தட்டண. ஋ண்தட௅கபில் ஢றகழ்ந்஡ ஬ன்ன௅யநகபின் சரட்சற஦ங்கபரகவும் ஆ஬஠ இனக்கற஦ங்கபரகவும் இக்கரன கட்டக் க஬ிய஡கள் ன௅க்கற஦ம் நதறுகறன்நண. ந஡ரண்ட௄றுகபின் தின் ஋ழு஡ப்தட்ட க஬ிய஡கபிகனக஦ ன௄டக஥ரண ந஥ர஫ற ஈ஫க்க஬ிய஡கபில் ன௅க்கற஦ம் நதறுகறன்நட௅. னேத்஡த்஡றல் ஈடுதட்ட ஡஧ப்ன௃க்கபரல்; ஢றகழ்த்஡ப்தட்ட நகரடுய஥கயபனேம் அ஧சற஦ற் தடுநகரயனகயபனேம் ஥ணி஡வுரிய஥ ஥ீ நல்கயபனேம் ந஬பிப்தடுத்஡ ன௄டக஥ரண ந஥ர஫ற க஬ிஞனுக்கு க஡ய஬஦ரணட௅. ஌நணணில் னேத்஡த்஡றலீடுதடுத஬ர்கபின் ஜண஢ர஦க ஥றுப்ன௃க் நகரள்யக உ஦ிர் அச்சுறுத்஡னரக ஋ப்கதரட௅஥றன௉ந்ட௅நகரண்கட஦ின௉ந்஡ட௅. இ஡ணரல் க஬ிய஡கள் என௉஬ி஡ இன௉ண்ய஥த்஡ன்ய஥ய஦ க஢ரக்கறச் நசன்நண. உ஠ர்வுன௄ர்஬஥ரண ந஥ர஫றக்கு அப்தரல் அநற஬ின் கூறுகயபனேம் க஬ிய஡ ஡ணக்கரண஡ரகக் நகரள்பத் ந஡ரடங்கற஦ட௅. இத்ந஡ரடர்ச்சற இன்று ஬ய஧஦ிலும் ந஡ரடர்ந்ட௅நகரண்டின௉க்கறநட௅. ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கள் ஋ண்தட௅கபின் சர஦ல்கல௃டனும் அக஡க஬யப ந஡ரண்ட௄றுகபின் க஬ிய஡ப் கதரக்யகனேம் உள்஬ரங்கற஦ின௉க்கறன்நண. கரட்சற ஬ிதரிப்ன௃க்கபரகவும் கய஡ கூநனரகவும் சம்த஬ச் சறத்஡றரிப்ன௃க்கபரகவும் ஬ித஧஠ ந஥ர஫ற஡னரகவும் ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கபின௉க்கறன்நண. னேத்஡ம் ஡ீ஬ி஧஥ரக ஢டந்ட௅ நகரண்டின௉ந்஡ கரனத்஡றன் அக஢க ஢றகழ்வுகயப அ஬ரின் க஬ிய஡கள் த஡றவு நசய்஡றன௉க்கறன்நண. என௉ க஬ிஞனுக்கரண ஡ரர்஥ீ கக் கடய஥னேம் என௉ ஬஧னரற்றுப் த஡ற஬ரபனுக்கரண நதரறுப்யதனேம் அ஬ர் ஡ன்னுயட஦஡ரகக் நகரள்ல௃கறன்நரர். இ஡ணரனத்஡ரன் நசரற்கபின் ஢ீட்சற ஥றயகத்஡஡ரய் க஬ிய஡கபின௉க்கறன்நண. ன௃ந ஢றகழ்வுகபின் ஡ரக்கங்கபரல் ஬ியபனேம் ஥ணச்சஞ்சனங்கபி;ன் ஡ரர்஥ீ க உ஠ர்வு஢றயன அ஬ய஧ ஋ழு஡த் டெண்டுகறன்நட௅. க஬ிய஡஦ின் ஬டி஬ம், க஢ர்த்஡ற சரர்ந்ட௅ கரட்டும் அக்கயந஦ிலும் தரர்க்க உ஠ர்஬ின் ஬னறய஥஦ிகனக஦ அ஡றகன௅ம் தி஧க்யஞ நகரள்ல௃கறன்நரர். ஡ீதச்நசல்஬ன், ஡ன்யண னேத்஡த்஡றன் கு஫ந்ய஡஦ரகக் கரட௃கறன்நரர். னேத்஡கரனத்஡றல் திநந்஡ கு஫ந்ய஡ ஋஡றர்நகரள்ல௃ம் ட௅஦஧ங்கல௃ம் ஢றச்ச஦஥றன்ய஥கல௃ம் இ஫ப்ன௃க்கல௃ம் அ஬ய஧னேம் ஬ய஡க்கறன்நண. தட௅ங்குகு஫ற஦ின்; ந஬ம்ய஥஦ில் கன௉கும் அ஬஧ட௅ ஥ணம், ஬ிடு஡யனய஦ அ஬ர஬ி ஢றற்கறன்நட௅. ‘ஆட்கபற்ந ஢க஧த்ய஡த் ஡றன்ந ஥றன௉கம்‟ ஋ன்னும் ஡ீதச்நசல்஬ணின் இ஧ண்டர஬ட௅ ந஡ரகு஡றக்

க஬ிய஡கள், னேத்஡த்஡றன் ன௅கங்கயபனேம் அட௅ ஡ன௉கறன்ந ஢ீக்க ன௅டி஦ர஡ ட௅஦஧ங்கயபனேம் கதசுகறன்நண. ன௅ழுய஥னேம் னேத்஡த்஡ரல் சற஡நடிக்கப்தட்ட ஥ண஢றயன஦ின்தரல் இ஦ங்கும் இக் க஬ிய஡கபின் ய஥஦த்஡றல் ஢ற஧ர஡஧஬ரக்கப்தட் க஬ி஥ணம் ந஡ரங்கறக் நகரண்டின௉க்கறன்நட௅. ஥ீ ப஥ீ ப க஬ினேம் னேத்஡த்஡றன் ஥ீ ட௅ ந஬றுப்ன௃ம் அக஡ க஢஧ம் அய஡஬ிட்டு ஬ினகன௅டி஦ர஥னறன௉ப்த஡ன் ஬னறனேம் ந஬பிப்தடுகறன்நண. னேத்஡ம், என௉ ன௄஡ரகர஧ப்தண்ட஥ரக ஋ல்கனரர் யககபிலும் ஡ற஠ிக்கப்தட்டின௉ப்தய஡ ஡ீதச்நசல்஬ன் ஋ழுட௅கறன்நரர். அ஬கரசங்கள் ஋ட௅வும் இல்னர஥ல் கதரர் ந஡ரடர்ந்ட௅ நகரண்டின௉ந்஡ கரனத்஡றன் க஬ிய஡கபரக இத் ந஡ரகுப்தின் க஬ிய஡கல௃ள்பண.


27 “னென்நர஬ட௅ கதரர் ன௅டிந்஡ நதரழுட௅ ஋ழுப்தப்தட்ட ஥ரபியககபில் ஥ீ ண்டும் ஡கர்ப்த஡ற்கரண ஢ரனர஬ட௅ கதரர் எபிந்஡றன௉ந்஡ட௅” ஋ண „அ஫றப்த஡ற்கு தி஧கடணம் நசய்஦ப்தட்ட ஢க஧த்஡றன் க஡றய஧கள்‟ ஋ன்னும் க஬ிய஡஦ில் ஋ழுட௅கறன்நரர். கதரர் ஋ன்தய஡ ந஬றும் ன௃நக்கரட்சற அனுத஬஥ரகக் நகரள்பரட௅ அகத்஡றலும் அட௅ தடி஦ ய஬த்஡றன௉க்கும் கரட்சறகள் ஋வ்஬பவு நகரடுய஥஦ரணய஬ ஋ன்தட௅ தரிந்ட௅ நகரள்பத்஡க்கக஡. கதரர்க்கரனம் ஋ன்தட௅ ஋ந்஡ ஢ம்திக்யககயபனேம் ஡ந்ட௅஬ிடர஡ சூ஫னறல் னேத்஡த்஡றன் நதரய்஦ரண ஢ற஦ர஦ப்தடுத்஡ல்கல௃ம் உனர்ந்ட௅கதரய்஬ிடுகறன்நண. இ஧வுகல௃ம் தகல்கல௃ம் னேத்஡த்஡றன் ந஬ம்ய஥஦ில் கன௉கற ஥஠க்கறன்ந கதரட௅ க஬ிஞணின் கு஧னறல் அ஬஢ம்திக்யககல௃ம் ட௅஦஧ன௅ம் இ஦ல்தரகக஬ தடிந்ட௅கதரய்஬ிடுகறன்நட௅. இ஧வுகயப நகரண்டரடும் ஥ண஢றயன அறுந்ட௅கதரய் அச்சத்ய஡ நகரண்டு஬ன௉ம் ஬ர஦ில்கபரக இ஧வுகள் ஥ரநற஬ிடுகறன்நண. „நதன௉ங்கறடங்குகபில் ன௃ய஡தடுகறந கரல்கள்‟ ஋ன்னும் க஬ிய஡஦ில் “நசய்஡றகள் சணங்கயபத் ஡ன்னுகறந இ஧஬ில் எனறதடர஡ கு஧ல் தரம்ன௃ப் நதட்டி஦ில் அயடதடுகறநட௅” ஋ண ஋ழுட௅கறன்நரர். சரவுச்நசய்஡றகபரல் அந்஡ இ஧வுகள் ஢றயநந்஡றன௉க்கறன்நண. திள்யபகயப கதரன௉க்குக் நகரடுத்஡ ஡ரய்஥ரரின் ஥ணங்கபில் ந஬றும் தி஧ரர்த்஡யணகள் ஢ற஧ம்தி஬஫றகறன்நண. திள்யபகயபக் கு஧ல்கள் ஋ட்டர஡ கதரட௅ம் அ஬ர்கபின் ட௅஦஧ அழுயக ந஡ரடர்ந்ட௅நகரண்கட஦ின௉க்கறன்நட௅. இன்நணரன௉ க஬ிய஡஦ில் „஋ல்னர஬ற்யநனேம் இ஫ந்ட௅ ஏடி஬ன௉கறந இ஧வு ஥றன௉கத்஡றன் ஬ர஦ில் சறக்குண்டு஬ிடுகறநட௅.‟ ஋ன்கறன்நரர். இங்கு ஆறு஡ல் ஡ன௉ம் இ஧க஬ தநறகதரய்஬ிடுகறன்ந ட௅஦஧த்ய஡ ஋ழுட௅கறன்நரர். ஡றணன௅ம் னேத்஡த்஡றன் அ஡றர்வுகபரல் சற஡நடிக்கப்தடும் ஥ணத்஡றயண ஋஡ணரல்த்஡ரன் ஆறு஡ல்ப்தடுத்஡ ன௅டினேம்? „இ஧வு ஥஧ம்‟ ஋ன்னும் க஬ிய஡னேம் ஬ி஥ரணங்கபரல் சற஡நடிக்கப்தடுகறன்ந இ஧வு தற்நற஦ க஬ிய஡஦ரகும். அச்சுறுத்஡ல்கபரல் ஢ற஧ம்தி஦ ஢ரட்கயப ஡ன் க஬ிய஡கபில் ஡ீதச்நசல்஬ன் ஋ழுட௅கறன்நரர். கர஧஠ங்கள் ந஡ரி஦ர஥கன ஥ணி஡ர்கள் நகரல்னப்தடு஬ட௅ சர஡ர஧஠஥ரகற஬ிட்ட ஢ரட்கபில் ஥஧஠ம் என௉ திசரசரகற ஊந஧ங்கும் ஢க஧ந஥ங்கும் அயனந்ட௅ ஡றரி஬ய஡னேம் அ஡ணரல் ஌ற்தடும் அச்சவு஠ர்஬ியணனேம் „஬ற்நர஡ கரயன஦ில் ஬ன௉கறந அச்சுறுத்஡ல்‟ ஋ன்ந க஬ிய஡஦ில், „டெக்கம் கு஫ம்தி஦ கரயன஦ில் ட௅ப்தரக்கற஦ரல் ஋ழு஡ப்தட்ட சு஬ந஧ரட்டி அயந஦ின் க஡஬ியண ஡ட்டிக்நகரண்டின௉ந்஡ட௅‟ ஋ணவும்


28 ‘கதய்கள் ஏட்டுகறந க஥ரட்டரர் யசக்கறள் ஋ன்யணப் தின்ந஡ரடன௉கறந ஥ரயனக்கும் இ஧வுக்கும் இயட஦ில் ஢ரன் ஥று஢ரட் கரயனய஦ இ஫ந்க஡ன்‟ ஋ணவும் ஋ழுட௅கறன்நரர். சரவுகபரலும் ஋ச்சரிக்யககபரலும் அச்சுறுத்஡ப்தடுகறன்ந நதரழுட௅கபில் ஋ல்னரக஥ ஥஧஠த்ய஡ ஢றயணவுறுத்ட௅கறன்நண. ஥஧஠ம் தற்நற஦ தீ஡ற ஋ல்னர஬ற்நயநனேம் இ஫ந்஡஬ிடச் நசய்கறன்நட௅. ஋ங்கும் ஥஧஠க஥ கதன௉ன௉க்நகரண்டு஬ிடுகறநட௅. ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கள் என௉ ய஥஦த்ய஡ சுற்நற ஋ழு஡ப்தடுகறன்ந ந஬ௌ;க஬நரண க஬ிய஡கள்஡ரன். ஋ல்னரக் க஬ிய஡கபின் ய஥஦ன௅ம் இ஫ப்தியணக஦ நதன௉ம் நதரன௉பரகக் நகரண்டின௉க்கறன்நண. ஢றனங்கள் ஆக்கற஧஥றக்கப் தடும்கதரட௅ம் ஢ண்தர்கயப உந஬ிணர்கயப உடய஥ய஥கயபப் தநறநகரடுக்கும் கதரட௅ம் அ஬ரின் ஥ணம் இ஫ப்தின் ஋ல்யன஦ில் ஢றன்று க஡றுகறன்நட௅. இத் ந஡ரகுப்தின் நதன௉ம்தரன்ய஥஦ரண க஬ிய஡கல௃ம் சம்த஬ங்கயப ஬ிதரிப்தண஬ரகக் கர஠ப்தடுகறன்நண. க஬ிய஡கல௃க்கு இடப்தட்டின௉க்கும் அடிக்குநறப்ன௃க்கல௃ம் ஡றக஡றகல௃ம் இ஡யணச் சுட்டுகறன்நண. னேத்஡த்஡றல் இடங்கள் தநறகதர஬ய஡னேம் ஡ன் ஡ரனேம் சககர஡ரினேம் இடம் நத஦ர்஬ய஡னேம் ஋ணப் தன஬ற்யந க஬ிய஡கபின் அடிக்குநறப்தக்கபரக் கர஠க்கடக்கறன்நண. இட௅ ஬஧னரற்றுப் த஡றவுக்கரண அடிப்யட஦ரக இன௉ந்஡ரலும் . க஬ிய஡ ஬ரசறப்தில் எற்யநப்தயட஦ரண ன௃ரி஡யனக஦ ஢றகழ்த்ட௅ம் சரத்஡ற஦ங்கயப ஌ற்தடுத்ட௅கறன்நட௅. ஡ீதச்நசல்஬ன் கூநக் கன௉஡ற஦ின௉க்கும் ஬ிட஦ங்கல௃க்கு அப்தரல் ஬ரசகணின் ஥ணம் த஦஠ிப்த஡ற்கரண ஋ந்஡ ஬ி஡஥ரண ஬ரசல்கயபனேம் க஬ிய஡கள் நகரண்டின௉க்க஬ில்யன ஋ன்தட௅ ஬ரசகனுக்கு இட஧ரகக஬ அய஥னேம் ஋ன்தட௅ க஬ணிக்கப்தட க஬ண்டி஦ என்நரகும். „஦ரன௉஥ற்ந ந஡ன௉஬ியண ஥ற஡றக்கறந நகரடு ஢ற஫ல்,நதன௉ங்கறடங்குகபில் ன௃ய஡தடுகறந கரல்கள்,ந஢ன௉ப்ன௃த் ஡றன்று஬ிட்டின௉க்கறந சரம்தல்,ஆட்கபற்ந ஢க஧த்ய஡த் ஡றன்ந ஥றன௉கம்,஢றனம் நத஦ர்ந்஡யன஦ ஬ந்ட௅஬ிடு‟஋ணப்தன க஬ிய஡கல௃ம் அடிக்குநறப்திடப்தட்ட க஬ிய஡கபரகக஬னேள்பண. சம்த஬ங்கயப ய஥஦ப்தடுத்஡ற க஬ிய஡கள் ஋ழுட௅ம் ன௅யந கர஠ப்தடுகறன்நட௅஡ரன். ஈ஫த்஡றலும் அவ்஬ரந தன க஬ிய஡கள் ஋ழு஡ப்தட்டுள்பண. ஆணரல் என௉ ந஡ரகுப்தில் அடிக்குநறப்ன௃க்ககபரடு அக஢க க஬ிய஡கள் கர஠ப்தடுகறன்நய஥ க஬ிய஡ப்ன௃ரி஡ல் ஥ீ ட௅ ந஢ன௉டயன ஌ற்தடுத்ட௅கறன்நட௅. ன௅ன்னுய஧஦ில் சுகு஥ர஧ன் குநறப்திடு஬ய஡ப்கதரன ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கள் இன௉ண்ட ஢ரட்கபின் ஢ரட்குநறப்ன௃க்கபரகவுள்பண ஋ணச்நசரல்னனரம். நதரட௅஬ரக, தயடப்ன௃க்கள் ஋ன்தய஬ ந஥ர஫ற஦ிணரல் கட்டய஥க்கப்தடும் ஆக்கச்நச஦ற்தரடு஡ரன். ஋ணினும் க஡ய஬஦ற்ந நசரல்னரடல்கல௃ம் நதரன௉த்஡஥ற்ந அ஬ற்நறன் அய஥஬ிடங்கல௃ம் ஢ல்ன நதரன௉பர஫஥றக்க க஬ிய஡கயபக஦ ஢ீர்த்ட௅ப்கதரகச் நசய்னேம் சரத்஡ற஦ங்கள் இன௉க்கறணநண. ஡ீதச்நசல்஬ன் க஬ிய஡கபிலும் இத்஡யக஦ ஢றயனய஦க் கர஠க்கூடி஦஡ரக இன௉க்கறன்நட௅. தன க஬ிய஡கள் ஢ீண்ட க஬ிய஡கபரக இன௉ப்த஡ற்கு இட௅வும் என௉ கர஧஠஥ரக இன௉க்கனரம். ன௅ழுய஥னேம் உ஠ர்வுகபரல் நகரட்டப்தட்டின௉க்கறன்ந இந்஡க் க஬ிய஡கள் ஬ரசககணரடரண க஢஧டி஦ரண


29 அனுத஬ப்திய஠ப்யண ஌ற்தடுத்ட௅கறன்நண. ஡ன் ட௅஦஧ங்கயபப் தகறர்ந்ட௅ நகரள்பக் கறயடத்஡ ஬டிகரனரகக஬ ஡ீதச்நசல்஬ன் க஬ிய஡கயபக் கன௉ட௅கறன்நரர். இ஡ணரல்த்஡ரன் க஬ிய஡ அநறவும் உ஠ர்வும் கனந்ட௅ன௉஬ரகும் ஬டி஬ம் ஋ன்த஡யண஬ிடவும் உ஠ர்஬ணின் ஬டி஬஥ரகக஬ நகரள்ல௃கறன்நரர். இ஡ணரல் க஬ிய஡ ந஥ர஫ற஦ின் ன௅க்கற஦த்ட௅஬ம் தற்நறனேம் இறுக்கம் தற்நறனேம் அ஡றகபர஬ரண ன௅க்கற஦த்ட௅஬த்ய஡க் நகரடுக்கர஡஬஧ரகக் கர஠ப்தடுகறன்நரர். ‘஡ரகம் கரய்கறந ஢஡றக்கரண கணவு‟ ஋ன்ந க஬ிய஡஦ின் இறு஡ற஬ரிகயப இ஡ற்கு உ஡ர஧஠஥ரகச் சுட்டனரம். ஡ண்஠ன௉க்கரண ீ ஬஫றகள் அயடதட்டடின௉க்க ஬ரழ்஬ின் கண஬ின் ஢஡ற இணிந஦ரன௉ இ஧஬ில் ன௅ற்றுயக அ஡றகரித்஡ கரட்டினுள் ஥ீ பப் நத஦ர்ந்ட௅ தரய்கறநட௅.‟ இவ்஬ரிகபில் “இணி” ஋ன்ந நசரல் ஋஡றர்கரனத்ய஡ சுட்டி஬ன௉கறநட௅. ஆணரல் க஬ிய஡ “தரய்கறநட௅” ஋ண ஢றகழ்கரனத்஡றல் ன௅டிகறநட௅. இவ்஬ரநய஥஬ட௅ நசரற்கபின் அர்த்஡த்ய஡ச் சறய஡த்ட௅஬ிடு஬஡ரகவுள்பட௅. “இணிந஦ரன௉” ஋ன்ந நசரல்யன ஢ீக்கற஬ிட்டு க஬ிய஡ய஦ ஬ரசறப்தின் ஬ரசறப்ன௃க்கு ஋வ்஬ி஡ இயடனைறும் ஌ற்நதட஬ில்யன. அல்னட௅ அச்நசரல் “இன்நணரன௉” ஋ண அய஥ந்஡றன௉ந்஡ரல் நதரன௉த்஡஥ரக இன௉ந்஡றன௉க்கும். இ஡யண஬ிட „த஦ங்கர஬ர஡றகல௃ம் தட௅ங்குகு஫றகல௃ம்‟ ஋ன்ந க஬ிய஡஦ில், „஢஥ட௅ ஏனங்கபிற்குள் நதன௉கும் குன௉஡ற ஆறுகபிற்குள் சந்ய஡கள் த஧஬ி ஢றகழ்ந்஡ண.” ஋ண஬ன௉கறன்நட௅. இந்஡ ஬ரிகள் நதரன௉ட் கு஫ப்தம் ஡ன௉கறன்ந ஬ரிகபரகவுள்பண. “சந்ய஡கள் த஧஬ி ஢றகழ்ந்஡ண” ஋ண அ஡ன் ன௅டிவு ன௅ன்யண஦ ஬ரிகல௃டன் ஋வ்஬ி஡த்஡றலும் எட்டரட௅ ஬ினகறக஦ ஢றற்கறன்நட௅. “஢றகழ்ந்஡ண” ஋ன்னும் நசரல் “஢றன்நண” ஋ண அய஥ந்஡றன௉ப்தின் நதரன௉ட் ன௃னப்தரட்டுக்கு ஏ஧ப஬ர஬ட௅ இயடனைநரக அய஥ந்஡றன௉க்கரட௅. இத்஡யக஦ சறக்கல்கள் தன க஬ிய஡கபில் கர஠ப்தடு஬஡ரல் நசரற்கயப க஢ர்த்஡றப்தடுத்஡ற க஬ிய஡கயபச் நசம்ய஥ப்தடுத்஡ க஬ண்டி஦ க஡ய஬ அ஬ன௉க்கறன௉க்கறன்நட௅. அவ்஬ரறு இல்னரட௅஬ிடின் ஬ரசககண நசரற்கயப எழுங்குதடுத்஡ற ஬ரசறக்க க஬ண்டி஦ க஡ய஬ய஦ க஬ிய஡கள் ஌ற்தடுத்ட௅ம் ஢றயனக஦஦ின௉க்கறன்நட௅. ஡ீதச்நசல்஬ன் க஬ிய஡கள் தன஬ற்நறல் க஬ித்ட௅த்஡ன்ய஥஦ில்னர஡ ஬ரிகள் தன஬ற்யநக் கர஠ன௅டிகறன்நட௅. சர஡஧ர஠஥ரகப் ன௃பக்கத்஡றலுள்ப நசரற்கயபக் க஬ிய஡க்கரக உயடத்ட௅யடத்ட௅ப் கதரட்டு க஬ிய஡ந஦ன்னும் ன௃யணவுன௉ய஬ ஌ற்தடுத்ட௅கறன்நரர். இ஡ற்கு உ஡ர஧஠஥ரக „கறபிந஢ரச்சற‟ ஋ன்னும் க஬ிய஡஦ியணக் குநறப்திடனரம். னேத்஡த்஡ரல் ஋ப்கதரட௅ம் ஡ரக்கப்தட்டுக்நகரண்டின௉ந்஡ ஢க஧ம் ஋ன்த஡ரல் அந்஡ ஢க஧த்ட௅க்கு ஬஧னரற்நடிப்தயட஦ினரண ன௅க்கற஦த்ட௅஬ங்கள் தன கர஠ப்தடுகறன்நண. ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡னேம்


30 அம்ன௅க்கற஦த்ட௅஬த்஡றற்கரண கர஧஠ங்கயப ககரய஬ப்தடுத்ட௅கறன்நண. இவ்஬டிப்தயட஦ில் இக்க஬ிய஡஦ின் தரி஥ர஠ம் ன௅க்கற஦த்ட௅஬஥ரணட௅஡ரன். ஋ணினும் க஬ிய஡஦ரக அ஡யண ஋ழுட௅ம் கதரட௅ க஬ித்ட௅஬த்஡றயண ஋஡றர்தரர்ப்தட௅ ஡஬ிர்க்க ன௅டி஦ர஡க஡. அ஬ரின் ஢க஧ங்கள் சரர்ந்஡ அனுத஬ப்தகறர்வுகள் ஥றக ன௅க்கற஦஥ரணய஬. ன௅஡ற்ந஡ரகு஡ற஦ரண „தட௅ங்குகு஫ற஦ில் திநந்஡ கு஫ந்ய஡‟ ந஡ரகுப்தில் „஦ரழ் ஢க஧ம்‟ ஋ன்னும் சறநந்஡ க஬ிய஡஦ியண ஋ழு஡ற஦ின௉க்கறன்நரர். இக்க஬ிய஡ னேத்஡த்஡ரலும் ஥஧஠ங்கபரலும் ஢றயநந்஡றன௉ந்஡ ஦ரழ்ப்தர஠த்஡றன் ந஢ன௉க்கடி஥றக்க கரனத்ய஡ உ஠ர்க஬ரட்டத்ட௅டன் தி஧஡றதனறக்கறன்நட௅.஦ரழ்தர஠ம் தற்நற஦ அப்கதரய஡஦ ஢றயனய஦, „என௉ நகரத்ட௅ந஧ரட்டிக்கயட இணந்ந஡ரி஦ர஡ தி஠ம் ஢ீல௃ம் அய஥஡ற: ஦ரழ். ஢க஧ம்‟ ஋ணச் நசநற஬டர்த்஡ற ஥றக்க ஬ரிகபரல் தடி஥ப்தடுத்ட௅கறன்நரர். ஥ணி஡ர்கள் இணங்கர஠ப்தடர஡஬ர்கபரல் நகரல்னப்தடு஬ட௅ம் சடனங்கள் இணங்கர஠ப்தடர஥ல் ந஡ன௉க்கபில் இன௉ப்தய஡னேம், நகரல்னப்தட்ட஬ணின் சடனம் ஥ீ ட௅ ஆ஦ி஧ம் கய஡கள் கட்டப்தடு஬ய஡னேம், „஋ணட௅ தி஠த்஡றல் ஋த்஡யண ககள்஬ி஦ின௉க்கறநட௅ ஋ப்நதரழுட௅ ஢ரன் இணங்கர஠ப்தடுக஬ன்?‟ „இ஬ன் ஌ன் சுடப்தட்டரன் ஋ன்தட௅ தற்நறக்கூட ஢ீங்கள் சறந்஡றக்க ஥ரட்டீர்கள் உங்கபரல் ந஡ரடர்ந்ட௅ சரப்திட ன௅டினேம் ஢ரயபக்கு ந஬டிக்கப்கதரகறந ஬ன்ன௅யநகல௃க்கு ஊ஧டங்கு அன௅லுக்கு ஢ீங்கள் ஡஦ர஧ரகு஬ர்கள்‟ ீ (தட௅ங்குகு஫ற஦ில் திநந்஡ கு஫ந்ய஡) ஋ணப் த஡றவுநசய்஬க஡ரடு ஥க்கள் உ஠வுப்நதரன௉ட்கல௃க்கரக அல்னரடித்஡றரிந்஡ அந்஡ ஢ரட்கபின் அ஬னங்கயபனேம் ஆனே஡ங்கபரல் கு஧னறுக்கப்தட்ட ஥க்கபின் நதன௉ந்ட௅஦ய஧னேம் ஥றக தி஧க்யஞ ன௄ர்஬஥ரக ஋ழு஡ற஦ின௉க்கறன்நரர். ஆணரல் „கறபிந஢ரச்சற‟ ஢க஧ம் தற்நற஦ க஬ிய஡஦ில் உ஠ர்வுன௄ர்஬஥ரண நசரல்னரட்சற கர஠ப்தட஬ில்யன. ஥ரநரக ந஬ற்று ஬ரிககப நதரிட௅ம் ஢றயநந்஡றன௉க்கறன்நண, ‘இப்நதரழுட௅ யசக்கறயப ந஥ட௅஬ரக ஏட்டி஦தடி கதரகறகநரம் ஋ங்கள் க஥ரட்டரர்யசக்கறள் ஬ட்டில் ீ ஢றற்கறநட௅. இணி ஢டந்ட௅ம் கதரகக஬ண்டி இன௉க்கும்‟


31 ‘தி஧கரசறன் அம்஥ர ன௃ற்றுக஢ர஦ில் இநந்ட௅஬ிட்டரள் தரய஡ ன௄ட்டி஦ின௉ந்஡஡ரல் அ஬ல௃க்கரண ய஬த்஡ற஦ங்கள் ஡஬நற஬ிட்டண. கயடசற ஢ரட்கபில் ஢ல்ன சரப்தரடுகயபக்கூட தி஧கரசு ஬ரங்கறக் நகரடுக்க ன௅டி஦஬ில்யன’ இவ்஬ரிகள் க஬ிய஡க்கரண ந஥ர஫ற஦ரகப் தரி஥ர஠ம் நதநரட௅ ந஬ற்றுச் நசரற்கபரகக஬ ஋ஞ்சற ஢றற்கறன்நண. ந஬றும் சம்த஬ங்கபின் ககரர்ய஬஦ரகக் க஬ிய஡஦ரகற஬ிடுகறன்நட௅. இத்ந஡குப்தில் தன ஢ல்ன க஬ிய஡கபரகவும் க஬ித்ட௅ச்நசழுய஥ய஦ நகரண்டுள்ப க஬ிய஡கபரகவும் சறன஬ற்யநக் குநறப்திடனரம். ‘ட௅ண்டிக்கப்தட்ட நசரற்கள்,஬ற்நர஡ கரயன஦ில் ஬ன௉கறந அச்சுறுத்஡ல்,அ஫றப்த஡ற்குப் தி஧கடணம் நசய்஦ப்தட்ட ஢க஧த்஡றன் க஡றய஧கள்,தரம்ன௃கள் தரிசபித்஡ ச஬ப்நதட்டிகள்,இ஧வு ஥஧ம், ஢றனம் நத஦ர்ந்஡யன஦ ஬ந்ட௅஬ிடு,த஦ங்க஧஬ர஡றகல௃ம் தட௅ங்குகு஫றகல௃ம்’ இவ்஬ரநரகக் நகரள்பனரம். என௉ கரனகட்டத்஡றன் ஥ரநதன௉ம் ஥ணி஡த்ட௅஦ய஧ப் த஡றவு நசய்஡றன௉க்கறன்நண ஋ன்ந சறநப்ன௃ம் ன௅க்கற஦த்ட௅஬ன௅ம் ஡ீதச்நசல்஬னுக்கும் அ஬஧ட௅ க஬ிய஡கல௃க்கும் உண்டு. ஆ஦ினும் ந஬பி஬ந்஡றன௉க்கும் அ஬ரின் இ஧ண்டு க஬ிய஡த்ந஡ரகு஡றக் க஬ிய஡கல௃ம் ந஬பிப்தரட்டு ன௅யந஦ில் எத்க஡஦ி஦ங்குகறன்நண. இத்஡யக஦ ன௅யந஦ினரண க஬ிய஡ கூநல்ன௅யந஦ினறன௉ந்ட௅ ஥ரநக஬ண்டி஦ க஡ய஬ அ஬ன௉க்கறன௉க்கறன்நட௅. அம்஥ரற்நம் ஡ீதச்நசல்஬ணின் க஬ிய஡கல௃க்கு க஥லும் நசழுய஥ய஦னேம் ன௅க்கற஦த்ட௅஬த்஡றயணனேம் ஌ற்தடுத்ட௅ம் ஋ண ஢ம்ன௃கறன்கநன்.

஥ன்஫ி- கா஬ம்


32

இருண்

அலயகள்...

ஒரு இருளுக்குள்

ட஧ரிருல஭டன

சுநந்த஧டி அலயகள். அந்த இருளுக்குள்ளும்

அந்த இருளுக்குள்ளும்

ட஧ரிருள் டதக்கி லயத்திருக்கும் அலயக஭ின் ப௃கங்கல஭த் டதடின஧டி ஥ான்.

஧஭ிச்சிடும் கண்கட஭ாடு

஋ன்ல஦ப௅ம்

காத்துக்கி க்கின்஫஦ அலயகள்.

டதடிடுடநா அலயகள்!!!

அலயக஭ின்

டேநா(சுயிஸ்)

஋த்தல஦ ஓ஬ங்கள் ஓங்கி ஒ஬ித்து

அ ங்கினிருக்கும் இங்கு. இந்த இருளுக்குள்ளும்

ஒவ்வயாரு ப௃கங்களும் ஒவ்வயான்ல஫ச்

வசால்஬ிப் ட஧ானி஦. அலயக஭ின் இலபச்சல்கல஭

காற்று

யாங்கித் தந்திருக்கும் அன்று. ஌ன்...஋யர் காதிலும்

யிமாநல் ட஧ானிற்று? ஌டதா ஒரு வ஧ாழுதின்

அலநதினில்

அலயகளும் யாழ்ந்திருக்குடந ஋ம்லநப்ட஧ா஬.

அலமத்து அலமத்டத

அ ங்கினதால்தான்

இந்த இருளுக்குள்ளும் காத்துக்கி க்கி஦஫஦ ஌டதா ஒன்ல஫ச்

வசால்யதற்காக. இ஦ி.... அலயகள் இல்஬ாதலயகள்

இ(ன)ல்஬ாதயர்கள்.


33

epoy;.......? mfpy;

Ngj;jpapd; rhkj;jpa tPl;il rpwg;ghf Kbj;Jf; nfhLj;Jtpl;L> tpohTf;F te;j cwTf;fhug; igad; xUtDld; tPl;Lf;Fj; jpUk;gpf;nfhz;bUe;jhs; tprhyhl;rp. fhupy; VwpaJk; mts; re;Njhrk; vy;yhk; vq;Nfh Xb kiwe;jJ. kfidg; gw;wpa gak; mtisg; gw;wpf; nfhz;lJ. “,d;iwf;F xU ehs; vq;fNshl epd;Ll;L Nghfyhk; jhNdak;kh........” rpahksh KZKZj;jijf; Nfshjts; Nghy te;Jtpl;lhs;. Ntw;W kDrpiag; Nghy tpoh Kbe;jJk; KbahjJkhf Xbte;jij epidf;f mtSf;F Ntjidahf ,Ue;jJ. mts; kdk; gps;isfis epidj;J cUfpf;nfhz;L ,Ue;jJ. „Vd; gps;isas; vy;yhk; ,g;gpb gzk;> gzk; vd;W mbgLFJfNsh njupahJ.‟ nrhe;j mf;fhtpd;u kfspd;u rhkj;jpa tPl;Lf;Fj; jhDk; Nghfhky;> jd;idAk; Nghf Ntz;lhk; vd;W nrhd;d kfid epidf;Fk;NghJ tprhyhl;rpf;F kfd; kPJ Nfhgk; Nfhgkhf te;jJ. „mtDf;nfd;W cld;gpwg;G Ntw ahU ,Uf;fPdk;. rup mtd;jhd; czUfpwhd; ,y;iynad;L ghu;j;jhy;> ,tSk; czu;e;j ghlha;j; njupatpy;iy. mtSk; ky;Yf;fl;bf;nfhz;L epw;fpwhs;.‟ tprhyhl;rp jpUkzk; Kbj;j gj;jhk; khjNk %j;jts; rpahksh gpwe;J tpl;lhs;. rpahksh gpwe;J %d;W khjq;fs; Kbtjw;Fs; kWgbAk; fu;g;gkhdhs; tprhyhl;rp. mLj;jjhf Mz;gps;is gpwe;J tpl;ljpy; tPl;by; vy;NyhUf;FNk re;Njhrk;jhd;. Mdhy; me;j re;Njhrk; mjpfehs; ePbf;ftpy;iy. gps;isapd; Jlf;Ff; fopTf;nfd;W Njitahdtw;iw thq;ff; filf;Fg; Nghd fztd; gpd;du; gpzkhfj; jhd; jpUk;gpte;jhu;. ey;Yhu; Nju; Kl;b mUfpy; tpOe;j n~y;ypy; mtu; jiy rpjwp kuzkhdhu;. FQ;Rk; FWkhdha; ,Ue;j Foe;ijfis mizj;Jf;nfhz;L tprhyhl;rp fjwp mOjhs;. fypahzk; vd;gJ Mapuk; fhyj;Jg; gapu; vd;ghu;fs;. Mdhy; mts; tho;f;ifNah ,uz;L tUlq;fSf;Fs;shfNt m];jkpj;Jg; NghdJ. ifk;ngz;zha;> ifapy; ,uz;L Foe;ijfSld; vjpu;fhyNk Nfs;tpf;Fwpaha; epd;w tprhyhl;rpf;F mts; jikad;khu;jhd; Jizahf ,Ue;jdu;. %d;W mz;zd;khUf;F mts; xNu jq;if. jq;ifapd; Jau; fz;L Jbj;Jg;Nghdhu;fs; rNfhjuu;fs;. vg;gbahtJ mtSf;F ,d;DnkhU tho;f;ifia mikj;Jf;nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W vt;tsNth Kaw;rp nra;jdu;. tprhyhl;rp jhd; mbNahL kWj;Jtpl;lhs;. “vdf;F ,e;j nuz;L nry;tq;fSk; NghJk; mz;zh. ,dp ehd; jpUk;g fypahzk; fl;b> thutu; vg;gpb vd;u gps;isas elj;JthNuh njupahJ. fhyk; KOf;f ehd; mtupd;u epidNthlNa tho;e;JLtd;. vdf;F vd;u gps;isas; fhZk;. mJfs tsu;j;J ey;ygbah thoitf;fpwJjhd; ,dp vd;u Fwpf;Nfhs;> re;Njhrk; vy;yhk;.” vd;W cWjpahff; $wptpl;lhs;. fztd; tpl;Lg;Nghd ney; tay;fis Fj;jiff;F tpl;L tho;f;ifia rpf;fdkhf Xl;bdhs;.


34

fhyq;fs; cUz;Nlhbd. gps;isfs; tsu;e;Jtpl;bUe;jdu;. rpahksh ntspthupg; gl;lg;gbg;nghd;iw gbj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. &gd; cau;jug; guPl;iria ,uz;lhk; Kiwahf vOjptpl;L ngWNgWfSf;fhff; fhj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. jhapd; FLk;gg; ghuj;ij XusthtJ Fiwf;f vz;zp aho; efupy; ,aq;fp te;j gpugykhd Jzpf;filnahd;wpy; Ntiyf;Fr; Nru;e;jpUe;jhd;. tprhyhl;rp md;igAk; mwpitAk; Cl;b jd; gps;isfis tsu;j;jpUe;jhs;. rpahkshTk; &gDk; xUtUf;nfhUtu; Nghl;b Nghl;bf; nfhz;L jha;kPJ md;igg; nghope;jdu;. rNfhju;fs; ,UtUk; $l xUtupd; Njitf;fhf ,d;ndhUtu; tpl;Lf;nfhLj;J re;Njhrkhf tho;e;jdu;. re;Njhrkhf tho;e;j me;jf; FUtpf; $l;ilf; Fog;GtJ Nghy ,e;jpa ,uhZk; ,yq;ifapy; fhy;gjpj;jJ. mg;NghJjhd; &gd; Nghd;w ,isQu;fSf;nfy;yhk; Mgj;J te;jJ. ,e;jpa ,uhZk; jdf;F Mjuthd ,af;fj;jpw;F vd;W jkpo; ,isQu;fis tYf;fl;lhakhf gpbj;Jr; nrd;wJ. tprhyhl;rp fyq;fpg; Nghdhs;. jd; jikad;khUld; fye;jhNyhrpj;J xU KbTf;F te;jhs;. ,t;tsT ehSk; jq;fSf;F NrhWNghl;l tay;> Njhl;lk;> fhzp vd;W vy;yhtw;iwAk; tpw;W kfid ntspehl;Lf;F mDg;gj; jPu;khdpj;jhs;. me;jg; gzKk; Nghjhnjd;W mts; jpzwpaNghJ jd; jpUkzj;jpw;F vd;W jha; Nrkpj;J itj;jpUe;j eiffisnay;yhk; vLj;Jf;nfhLj;jhs; rpahksh. ifapy;> fOj;jpy; xU eif ,y;yhky; epd;w jkf;ifia ,ayhikNahL ghu;j;jhd; &gd;. mtd; fz;fs; Fskhfp epd;wd. “vq;NfahtJ> cyfj;jpd; VjhtJ xU %iyapy; eP capNuhL ,Ue;jhNy vq;fSf;Fg; NghJk;” vd;W fyq;fp epd;w jk;gpiaj; Njw;wpdhs; rpahksh. jha; Jauj;Jld; ,UtiuAk; mizj;Jf; nfhz;lhs;. „me;j md;G> ghrk; vy;yhk; ,g;g vq;f Nghapw;WJ........‟ ,g;Nghja epiyikia epidf;Fk;NghJ Ntjidahf ,Ue;jJ tprhyhl;rpf;F. tprhyhl;rpapd; %j;j jikad; jdf;Fj; njupe;j Vn[d;rp %ykhf &gid fdlhTf;F fsthf vLj;JtpLk; Vw;ghl;ilr; nra;jhu;. ,uz;L juk; topapy; gpbgl;L> ,Ue;j ngupa tPl;ilAk; tpw;W jpUk;gTk; Vn[d;rpf;F gzk; fl;bdhs; tprhyhl;rp. ,yq;ifapy; ,Ue;J Gwg;gl;L %d;W khjq;fspd; gpd; jhd; &gdplk; ,Ue;J ey;y nra;jp fpilj;jJ. mnkupf;f vy;iyf;Fs; mtd; fsthf Eistjw;F gl;l rpukq;fis vy;yhk; mwpe;jNghJ tprhyhl;rp mONj tpl;lhs;. “nrhe;j ehl;LyNa capUf;F cj;juthjk; ,y;iy. vg;gpbahtJ capu; jg;gpdhy; NghJk; vd;W jkpod; gLk;ghL.....” vg;gbahtJ kfd; fdlh Ngha;r; Nru;e;Jtpl;lhd; vd;gjpy; tprhyhl;rpf;F re;Njhrk;jhd;. &gd; fdlhTf;F te;j gpwF ehl;by; epiyik kpfTk; Nkhrkhf ,Ue;jJ. NubNahtpy; ehl;L epiyikfisf; Nfl;Fk; Nghnjy;yhk; mtDf;Ff; ftiyjhd;. ,uz;L tUlq;fs; khlha; cioj;J jhd; te;j me;j Vn[d;rpapd; %yNk Vw;ghLfs; nra;J jhiaAk;> jkf;ifiaAk; fsthff; fdlhTf;F vLj;Jtpl;lhd;;. kWgpwtp vLj;jJ Nghy ,Ue;jJ tprhyhl;rpf;F. mts; kWgbAk; kfidg; ghu;g;ghs; vd;W fdtpYk; epidj;jpUf;ftpy;iy. ,oe;JNghd re;Njhrk; vy;yhk; kPz;Lk; xd;whdJ. “vd;d mk;kk;kh mikjpah ,Uf;fpwPq;f...?” fhiu Xl;bte;j igad; Ngr;Rf;nfhLf;fTk; RaepidTf;F te;jhs; tprhyhl;rp. “k;....... xd;Wkpy;iyag;G....” vd;W ,Oj;j tprhyhl;rpaplk; mts; ,wq;f Ntz;ba ,lj;ij tprhupj;jhd; me;jg; igad;. kPzL ; k; nksdkhd tprhyhl;rpia mjw;Fg; gpd; mtd; Fog;gtpy;iy. „Cupy ,Uf;Nff;f vt;tsT ghrk;> Nerkh ,Ue;jJfs;. ,q;f te;J ,g;gpb jiyfPoh khwPl;LJfNsh......‟ tprhyhl;rpf;F gioaij vy;yhk; epidf;f Ntjidahfj; jhd; ,Ue;jJ. rpahkshTf;F jpUkzk; ele;jJ> GJ tPL thq;fpaJ> vy;yhUk; xd;whff; Fbj;jdk; elj;jpaJ vd;W vy;yhNk mtSf;F fdTNghy ,Ue;jJ. kfd;> kfs;> kUkfd;> Ngug;gps;isfs; vd;W tprhyhl;rpf;F nghWg;Gfs; $baJ. vy;NyhUf;Fk; rikj;J> mtu;fs; Njitfis epiwNtw;wp> Ngug;gps;isfSf;F gbg;gpy; jd;dhy; Kbe;j cjtpfisr; nra;JnfhLj;J> Ntiyf;fisg;NghL tUk; gps;isfSf;F NjdPu; jahupj;Jf;nfhLj;J MRthrg;gLj;JtJ vy;yhNk Mde;jkhfNt ,Ue;jJ tprhyhl;rpf;F. “mk;kk;kh tPL te;jpl;LJ. ,wq;Fq;Nfh.....” vd;W me;jg; igad; kWgbAk; Fuy;


35

nfhLf;fNt> jd; rpe;jidfspy; ,Ue;J tpLgl;lhs;. fhu;f;fjitj; jpwe;J mts; ,wq;Fk;tiu fhj;Jepd;w igadplk; ed;wp njuptpj;Jtpl;L kfdpd; tPl;il Nehf;fp ele;jhs;. ,skQ;rs; ntapy; kpd; tuhz;lhit nghd;kakhf;fpf; nfhz;bUe;jJ. ntapiyAk; kPwp Fspu; fhw;W cliy CrpNghy; Fj;jpaJ. Nfhypq; ngy;iy mOj;jptpl;L fhj;jpUe;jhs; tprhyhl;rp. khkpahu; cs;Ns te;jJk; fjit ,Oj;J G+l;b tpl;L cs;Ns ele;jhs; rPjh. Foe;ij kpJDf;F ,g;NghJ xd;wiu tajhfpwJ. mtid vLj;J kbapy; itj;Jf;nfhz;L fpz;zj;jpy; ,Ue;j czit mtDf;F Cl;lj;njhlq;fpdhs; rPjh. khkpahiu mts; epkpu;e;J ghu;f;ftpy;iy. mts; Kfk; tpiug;ghf ,Ue;jJ. yptpq; &kpy; khl;bapUe;j Rtu; kzpf;$L %d;W Kiw xypj;Jtpl;L mikjpahdJ. “&gd; te;jpl;lhdh gps;is...........” ufrpaf;Fuypy; tprhyk; Nfl;fTk; khbg;gbfspy; ,Ue;J mtd; ,wq;fp tuTk; rupahf ,Ue;jJ. VNjh nrhy;y thnaLj;j rPjh fztidf; fz;lJk; mg;gbNa mlq;fpg;Nghdhs;. “vd;d? nfhz;lhl;lk; vy;yhk; ey;yh ele;Jjh.......” ,sf;fhukhff; Nfl;Lf;nfhz;Nl ,wq;fp te;jhd; &gd;. “te;jJk; tuhjJkh njhlq;fhky; Ngrhky; ,Uq;fg;gh. ehisf;F fijf;fyhk; jhNd.” vd;w rPjhit Kiwj;jhd; &gd;. “mnjy;yhk; vdf;Fj; njupahJ. vdf;F ,d;ilf;F KbT njupaNtZk;?” cWkpdhd; &gd;. “ck;......... vd;d KbT njupa NtZklhg;gh?” rpupj;J kOg;gpagb kfid neUq;fp mtd; Njhisj; njhlg;Nghd tprhyj;jplkpUe;J tpyfpg; Nghdhd; mtd;. “cq;fspl;l nrhy;ypg; Nghl;nly;Nyh ehd; ntspf;fpl;ldhd;. me;j tPl;Lf;F NghfNtzhk; vd;W nrhd;ddhd; vy;Nyh. gpwF Muf;Nfl;L ntspf;fpl;ldPq;f?..... NghddPq;f mg;gpbNa mq;f kfNshl jq;f Ntz;baJ jhNd. Vd; jpUk;g ,q;f te;jdPq;f ” glglntd;W Ngrpdhd; kfd;. kfdpd; Nfhgj;ijf; fz;L rw;Wj; jaq;fptpl;L kWnkhop nrhd;dhs; tprhyhl;rp. “eP vg;gpb vdf;nfhU gps;isNah> mJNghyjhd; mtSk; vd;u gps;is” KZKZj;jhs; tprhyk;. FspUld; Nru;;e;J ntspapy; vwpj;j ntapypy; ntspNa Ngha; te;jJ mtSf;F jiyia Nyrhf fpWfpWf;f itj;jJ. kUkfsplk; Fspu;ghdk; nfhz;LtUk;gb Nfl;f> kpJid mtdJ rPl;by; mku;j;jptpl;L vOe;jhs; rPjh. “A+Nrh? Vd; mq;f N`hy;y Fbf;f ,y;iyah? kfs; A+]; jukhl;ld; vd;Ll;lhNth? ,q;f ,Ue;J ,dp gr;irj; jz;zp $l ehd; jukhl;ld;. vd;u mDkjpapy;yhky; eP vg;gpb mq;f Nghtha;.....” jiyia NkYk; fPOk; Mlbagb Nfl;lhd; kfd;;. “ehd; tsu;j;j Ngj;jp> vd;u %j;j Ngj;jp rhkj;jpag; gl;L epf;FJ. vdf;F ghu;f;f MirapUf;fhjhg;gh. eP Nghf Ntz;lhk; vd;W nrhd;dha;. Mdhy; vdf;F kdk; Nfl;fapy;y. ehd; ntspf;fpl;L Nghdd;. ,J ngupa gpioah....?” gjpYf;F rj;jk; Nghl;lhs; tprhyhl;rp. “mJrup..... mq;f Ngha; Ngj;jpf;F ehY Nrhb fhg;G Nghl;bahNk. vq;fhy cdf;F fhR?” vd;wgb jhapd; vjpupy; epd;W Nfl;lhd; &gd;. tprhyhl;rpf;F Ntu;j;J tpWtpWj;jJ. kfdpd; Njhuiz mtSs; vupr;riy %l;baJ. „mJf;fpNly ahNuh ,tDf;F tj;jp itr;Rg;Nghl;lhq;fs;. Cu; nuz;L gl;lhy; $j;jhbf;F nfhz;lhl;lk; jhNd.‟ gjpy; VJk; Ngrhky; thia %bf;nfhz;L Ngrhky; ,Ue;jhs; tprhyhl;rp. jiyiaj; jpUg;gpf;nfhz;l jhiag; ghu;j;jJk; kfd;; Uj;jpu jhz;ltk; Mbdhd;. “cd;id fdlhTf;F vLj;;Jtpl;lJ ehd;. ,e;j nuz;L tU~kh eP vd;Ndhl jhd; ,Uf;fpwha;. ngd;rd; fhrpy vdf;Fj; njupahky; mJf;F ,Jf;F vd;L thq;fp kfSf;F fsthf; FLj;jDg;GwJ fhzhnjd;L ,g;g nuhf;fkh ms;spf; FLj;Jl;L te;jdpah” jha;f;Fk; kfDf;Fk; ,ilNa thf;Fthjk; ePz;L nfhz;Nl NghdJ. rPjh vy;yhtw;iwAk; mikjpahf epd;W ghu;j;Jf;nfhz;L ,Ue;jhs;. mts; Ngr;R mq;Nf vLglhJ. kfd; fdlhTf;F vLj;Jtpl;l gpwF %tUk; Kjypy; xU mghu;l;nkd;by; jhd; ,Ue;jhu;fs;. &gid fld;fhuu;fs; neUf;Ftijg; ghu;j;Jtpl;L rpahkshTk; nuz;L ,lj;jpy; Ntiyf;Fg; Ngha; fpilj;j fhirnay;yhk; jhapd; iffspy; jhd; nfhLj;jhs;. Kg;gjhapuk; nlhyu;fs; rpahkshit vLf;f mtd; nrytopj;jjhf fzf;Ff; fhl;bdhd;;. mjw;Fk; Nkyhf xU gj;jhapuk; jha;f;fhfTk; mts; &gdplk; gzk; nfhLj;Jj; jhd; ,Ue;jhs;.


36

mjw;fpilapy; rpahkshtpd; fypahzKk; rupte;Jtpl mijAk; Kbj;Jtpl;lhs; tprhyhl;rp. fdlh khg;gps;isNa nghUe;jpte;jJ trjpahfg; NghdJ. khg;gps;isapd;; jha;> rNfhjupfs; vy;yhk; rpNyhdpy;jhd; ,Ue;jhu;fs;. rpahksh tpiutpNyNa tPnlhd;iw thq;fpf; nfhz;L jhiaAk;> jk;gpiaAk; jd; tPl;bNyNa jq;f itj;Jf;nfhz;lhs;. mLj;jLj;J ,uz;L ngz; Foe;ijfs; gpwe;jjpy; Ntiyf;Fg; Nghtij epWj;jpf;nfhz;lhs; rpahksh. jhapd; ngd;rd; gzk; mtsJ Nkhl;Nf[; nryTf;F ngUk; cjtpahf ,Ue;jJ. gps;isfs; tsu mtu;fis jhAld; tpl;Ltpl;L rpahksh Ntiyf;Fk; Nghfj; njhlq;fpdhs;. gps;isfis md;Gld;> mf;fiwAld; ghu;j;Jf;nfhs;s $lNt jha; ,Ue;jJ mtSf;F trjpahf ,Ue;jJ. ,e;j epiyapy;jhd; ,uz;L tUlq;fSf;F Kd; &gDf;F jpUkzk; epr;rakhdJ. jpUkzk; Kbj;j rpy ehl;fspNyNa &gd; jdpf;Fbj;jdk; Nghfj; jPu;khdpj;Jtpl;lhd;. vyp tisahdhYk; jdptis Ntz;Lk; vd;W tprhyhl;rpAk; jil xd;Wk; nrhy;ytpy;iy. mjd;gpwFjhd; nky;y nky;y rNfhjuu;fSf;fpilapy; tpupry; Vw;gl;lJ. “,t;tsT ehSk; eP kfNshl ,Ue;jJ fhZk;. ,dp vd;Ndhl te;jpU. rPjhTf;Fk; cjtpahf ,Uf;Fk;.” vd;W xUehs; kfd; te;J mioj;jNghJ re;Njhrkhfg; Gwg;gl;lhs;. rpahkshjhd; jhiaj; jd;Dld; itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;W mlk;gpbj;jhs;. rPjhTf;F Foe;ij fpilf;f ,Ug;gijf; fhuzk; fhl;b kfd; miof;fTk; jhahy; kWf;f Kbatpy;iy. kdkpd;wp jhia Nghf mDkjpj;jhs; rpahksh. Mdhy; ehshf ehshf jhapd; ngd;rd; gzj;ij gfpu;e;Jnfhs;tjpy; gps;isfs; rz;ilNghlj; njhlq;fpdu;. “mk;kh eP vd;Ndhl jhd; ,Uf;fpwha;. cd;u fhR vd;dl;lj;jhd; juNtZk;. ” &gd; fl;lisapl;lhd;. “,t;tsT fhyKk; cd;idAk;> mk;khitAk; ehd;jhd; itr;Rg; ghj;jdhd;. mk;khtpd;u fhrpy vdf;Fk; cupik ,Uf;FJ” vd;whs; rpahksh. “cd;idAk; mk;khitAk; fdlhTf;F nfhz;Lte;jNj ehd;jhd;. mij kwe;jplhNj” vd;whd; &gd;. “,e;j Vnol;L tUrkh ePAk;> mk;khTk; vd;u tPl;by jhNd ,Ue;jdPq;fs;. ehd; thliff;F tpl;bUe;jhYk; vdf;F fhR te;jpUf;Fk;. ehDk; jha;> rNfhjuq;fs; vd;L Ngrhky; tpl;Ll;ld;” rpahkshTk; gjpYf;F fj;jpdhs;. rz;il Kw;wp ,UtUf;fpilapYk; Ngr;Rthu;j;ij ,y;yhky;NghdJ. tprhyhl;rp vq;fhtJ kfisAk;> Ngug;gps;isfisAk; re;jpj;jhy; mt;tsTjhd;. kPz;Lk; &gd; fj;jj;njhlq;fptpLthd;. jhia re;jpf;Fk;Nghnjy;yhk; kfSk; Fj;jpf;fhl;Lths;. “cd;id ek;gp tPl;il thq;fpg; Nghl;L> ,g;g ehd; Nkhl;Nf[; fl;l topapy;yhky; me;jug;gLwd;” vd;ghs; fz;zPNuhL. tprhyhl;rp ,Ujiyf;nfhs;sp vWk;ghf jtpj;Jg;Nghths;. kfSf;fhf gupjhgg;gLtjh? kfDf;fhf gag;gLtjh vd;W rpy rkaq;fspy; ,utpy; Jhq;fhky; mOJnfhz;L fplg;ghs;. kfDf;Fj; njupahky; rpy rkaq;fspy; jd; ifr; nryTf;nfd;W itj;jpUf;Fk; gzj;ij kfSf;Fk; nfhLj;Jf;nfhz;Ljhd; ,Ue;jhs;. “vd;u tPl;by ,Uf;fpwnjd;lhy; ehd; nrhy;Ywgb Nfl;Lel. ,y;iynad;why; mtNshlNa Ngha; ,U. kfd; ,Uf;fpwhd; vd;wijNa kwe;jpL” vd;W nghupe;Jjs;Sthd; &gd;. ,e;j epiyikapy;jhd;> rpahkshtpd; kfs; ngupa gps;isahdhs;. Nfhgjhgj;ij vy;yhk; tpl;Ltpl;L rpahksh jk;gpapd;; tPl;Lf;F te;J miog;G tpLj;jhs;. &gNdh miog;gpjis vLj;J fpspj;Jf; Fg;igf; $ilapy; Nghl;Ltpl;lhd;. jhiaAk; mq;Nf Nghff;$lhnjd;W cj;juT Nghl;Ltpl;lhd;. me;j epidtpy; %o;fpapUe;j tprhyhl;rpia &gdpd; Fuy; cYg;gpaJ. “nrhy;yd vd;d kuk; khjpup epf;fpwha;. vq;fhy me;jf; fhR. ngd;rd; fhir xopr;R tr;rpUe;J Ngj;jpf;F eif nra;J FLf;fpwpah. Vj;jpid ehsha; elf;FJ ,e;j $j;J...........” “vd;u fhrpy vd;u Ngj;jpf;F vd;dd;lhYk; ehd; thq;fpf;nfhLg;gd;. mij ePNad; Nfl;fpwha;” rPwpdhs; tprhyhl;rp. “INah flTNs> ,Jfs; vd;id epk;kjpahf ,Uf;f tpLFJfs; ,y;iyNa.....” ,ayhikNahL Nrhghtpy; mku;e;J jiyapy; if itj;J moj;njhlq;fpdhs; tprhyhl;rp.


37

“mtSf;F ntf;f Jf;fkpy;iy. ,d;Dk; tWfg; ghu;f;fpwhs;..........” jkf;ifia tha;f;F te;jgb jpl;bf;nfhl;bdhd; &gd;. tprhyhl;rpahy; mtid rkhjhdg;gLj;j Kbatpy;iy. tprhyhl;rpahy; nghWf;f Kbatpy;iy. kfs; tPl;bw;Fg; Nghdhy; mts; jk;gpiag; gw;wp nghupe;J js;Sfpwhs;. mtis MWjy;g;gLj;jptpl;L kfdplk; te;jhy; mtd; mtis tpl rpq;fkhf fu;r;rpf;fpwhd;. MWjy; Njb vq;fhtJ XbtplNtz;Lk; Nghy xU vz;zk; cjpj;jJ. „,JfNshl ,dp epk;kjpah ,Uf;f VyhJ. ,JfSf;F vd;u fhRjhd; NtZk;. ehd; vg;gpb ,Ue;jhYk; ,itaSf;F mf;fiw ,y;iy.‟ rl;nld;W xU KbTf;F te;jhs; tprhyhl;rp. “,Q;r ghu; &gd;. cdf;F ehd; filrpahf nrhy;Ywd;. eP vd;id fdlhTf;F vLj;J tpl;lha;. cz;ikjhd; ehd; ,y;iynad;L nrhy;yapy;iy. Mdh eP fdlhTf;F vg;gpb te;jdp vd;W Nahrpr;Rg; ghu;j;jpNah. ePq;f nuz;L NgUk; ,g;gpb mbgLwijg; ghu;j;Jf;nfhz;L ,Uf;f vdf;F VyhJ. vdf;F epk;kjp NtZk;. mikjp NtZk;. ehd; ,q;fAk; ,Ug;gd;> nfhQ;rf; fhyk; mq;f kfNshlAk; Ngha; ,Ug;gd;. vd;u fhir ehd; MUf;nfd;lhYk; FLg;gd;. xUj;jUk; Nfl;ff; $lhJ” cWjpahfr; nrhd;dhs; tprhyhl;rp. jhia td;kj;Jld; epkpu;e;J ghu;j;jhd; &gd;. “eP MUf;nfd;lhYk; FLg;gpahd. cJ elf;fhJ. ehd; cd;u Mk;gpisg; gps;is. eP vd;Ndhl jhd; ,Uf;f NtZk;. cd;id ,dp fhyk; KOf;f ehd; jhd; itr;R ghu;f;fg; Nghwd;. eP ehd; nrhy;Ywgbjhd; Nfl;fNtZk;. kfs; tPl;Lf;F eP Nghff; $lhJ. mtNshl fijf;ff; $lhJ. ,g;gpb eP ,Uf;fpwnjd;lhy; ,q;f ,U. ,y;yhl;b kfspd;l tPl;Lf;F ,g;gNt ntspf;fpl;Lg; Ngh” vd;whd; Mj;jpuj;Jld;;. “Mdhy;.... kfs; tPl;l nghapl;L> gpwF vd;dl;l nrhe;jk; nfhz;lhl tu Ntz;lhk;. gpwF vdf;Fk; cdf;Fk; ve;j cwTk; ,y;iy. ,q;f cdf;nfhU kfd; ,Uf;fpwhd; vd;wij kwe;JL.” vd;W tPuha;g;gha; nrhy;yptpl;L jha;f;F vjpNu ,Ue;j Nrhghtpy; njhk;nkd;W mku;e;jhd;. tpf;fp tpiuj;Jg; Nghdhs; tprhyk;. mtSf;F xd;W kl;Lk; njspthfg; Gupe;jJ kfDf;Nfh> kfSf;Nfh jha; vq;f ,Uf;fpwhs;> vg;gpb ,Uf;fpwhs; vd;gJ Kf;fpak; ,y;iy. jhapd;u NritAk;> ngd;rDk; jhd; mtu;fSf;Fj; Njit. rpahkshTk; jhia jd;Dld; te;jpUf;Fk;gb miog;gjd; mbg;gil ngd;rd; fhRk;;> Ngj;jpapd; ghJfhg;G jd; ngz;gps;isfSf;Fj; Njit vd;gjhYk; jhNd. rw;W Neu mikjpf;Fg; gpd; jd; Kbitr; nrhd;dhs; tprhyhl;rp. “&gd;> cdf;Nfh rpahkshTf;Nfh vd;idg; gw;wp mf;fiwapy;y. cq;fl Njitas; vy;yhk; Ntw. vd;u clk;gpy ngyd; ,Uf;F. vd;dhy jdpa rPtpf;f VYk;. ehd; ahUf;Fk; gae;J rPtpf;fj; Njitapy;y. ehd; rPdpau; N`hKf;F Nghfg;Nghwd;. ePNah> rpahkshNth tpUg;gg;gLfpw Neuk; vd;id mq;f te;J ghUq;f. ehd; tpUg;gg;gLfpw Neuk; cq;fisAk;> Ngug; gps;isaisAk; te;J ghu;f;fpwd;. cq;fNshl ,Ue;J gpur;ridg;gl vd;dhy VyhJ. ePq;fsh kde;jpUe;jp vd;idf; $g;gpl;L nuz;L NghUk; xw;Wikahf ,Ue;jhy;

me;j Neuk; ehd; te;J cq;fNshl jq;Fwd;” vd;w tprhyk; jdJ miwf;Fr; nrd;W Nkir kPJ ,Ue;j jdJ laupia vLj;J me;j njhiyNgrp ,yf;fq;fis Njbdhs;. elg;gij jLf;Fk; ijupakw;W rpiyahf mku;e;jpUe;jhd; &gd;. rPjh cs;Ns nrd;W khkpahiu nfQ;rpg; ghu;j;jhs;. tprhyhl;rpapd; nghWik mizfle;jpUe;jJ. VNjh tPuha;g;gpy; rPdpau; NfhKf;F te;Jtpl;lhYk; ,e;j ,uz;L ehl;fshf tprhyhl;rpahy; rupahf rhg;gplNth> Jhq;fNth Kbatpy;iy. kf;fs;> Ngug;gps;isfis tpl;L te;jJ Jf;fkhf ,Ue;jJ mtSf;F. Fwpg;ghf Foe;ij kpJd; “mg;gk;kh.... mg;gk;kh....‟ vd;W koio nkhopapy; mioj;jgb jj;jpj; jtz;L tUthd;. mtid Jhf;fp itj;Jf;nfhz;L nfhQ;r Ntz;Lk; Nghy xU czu;T kdijg; gpire;jJ. mtisAk; mwpahky; fd;dq;fspy; fz;zPu; Jspfs; cUz;ld. ghlrhiy tpLjpapy; Gjpjhfr; Nru;e;j khztpia Vida khztu;fs; Njw;WtJ Nghy me;j N`hkpy; ,Ue;j rpy Kjpatu;fs; mtisj; Njw;wpdu;. “GJrpy ,g;gpbj;jhd; ,Uf;Fk;. Nghfg;;Nghf vy;yhk; gofpg;NghapUk;.....” vd;wgb xU ngz;kzp mtsJ Njhis MWjyhf tUbdhs;. $bepd;wtu;fis epkpu;e;Jghu;j;jhs; tprhyhl;rp.


38

“cq;fsg; Nghyj;jhd; ehq;fSk;. vq;fSf;F kl;Lk; gps;is Fl;bas; ,y;iyah. ehq;fSk; mJfs f~;lg;gl;L ngj;Jtsu;j;jdhq;fs; jhd;. vd;d nra;a. .....” vd;wgb ngU%r;R tpl;lhs; xU %jhl;b. “fhR fhR vd;W gwf;FJfs;..... mitaSf;Fj; Njit fhRjhNd. ,t;tsT fhyKk; ngj;J tsj;j vq;fSf;F xU MWjy; ju epidf;fapy;y me;jg; gps;isas;. ” vd;wgb jd; fz;fspy; tope;j fz;zi P u Jilj;Jf;nfhz;lhs; tprhyhl;rp. “,e;jh ,Uf;fpwhNt ,ttpd;w kfd; ,q;f ngupa upay;v];Nll;fhud;. gf;fj;jpy epf;fpwhNu ,e;j Iah mtupd;l kUkfd; nuz;L nu];l;Nlhud;l; elj;Jwhu;. ehl;Ly mitas; ngupa kDru;. fhRf;fhuu;. Mdh ngj;j jha; jfg;gd; vy;yhk; KjpNahu; ,y;yj;jpyjhd;. mitaSf;F vq;fsg; Nghy Ml;fs; vy;yhk; ghuk;jhd; ” vd;whs; mg;NghJjhd; KJikia vl;bf;nfhz;bUe;j ngz;nzhUj;jp. mts; ghu;it ,yf;fpd;wp vijNah ntwpj;Jf;nfhz;bUe;jJ. “gps;isas; epkpu;e;J epw;f NtZk; vd;W ehq;fs; f];lg;gl;lk;. ,g;g vq;fSf;F epw;f epoy; ,y;yhky; Nghapw;WJ” vd;wgb mUfpy; fple;j fjpiuapy; mku;e;Jnfhz;lhu; Kbnay;yhk; eiuj;Jtpl;l tNahjpgu; xUtu;. “rup rup ,ijnay;yhk; Ngrp ve;jg; gaDk; ,y;iy. thu fpoik elf;fg; Nghw jkpo; tpohtpy vq;fl ehl;ba epfo;r;rp xd;W ,Uf;FJ. te;J ghUq;f. ,q;f ,Uf;fpwitas; vy;yhk; vt;tsT cw;rhfkh ehl;bag; gapw;rp nra;fPdk; vd;W ghUq;f.”vd;wgb tprhyj;ij me;j Kjpa ngz;kzp iffisg; gw;wp mioj;jhs;. vd;whtJ xUehs; jd;id mioj;Jr; nry;y jd;Dila kfDk;> kfSk; tUthu;fs; vd;w ek;gpf;ifAld; mtu;fisg; gpd;njhlu;e;jhs; tprhyhl;rp.


39

tpsq;F jkpio tsu;j;j tpj;Jthd; Nte;jdhu;

(18.09.2010> rdpf;fpoik tpj;Jthd; Nte;jdhu; epidTjpdk;. mjidnahl;b ,f; fl;Liu. - Mrpupau;) tpj;Jthd; Nte;jdhu; vd;W cr;rupf;ifapNyNa kpd;rhu rf;jp xd;W Nkdpiaf; fps;Sfpd;wJ. |vq;fs; je;ijau; ehnld;w Ngr;rpdpNy xU rf;jp gpwf;FJ %r;rpdpNy| vd;w ghujpahupd; thf;fpd; cz;ikAk; neQ;ir ms;Sfpd;wJ. tpj;Jthd; mtu;fspd; msg;gUk; ngUikfSk; NkNyhq;fp epidTfspy; Js;Sfpd;wd. me;jkpo; ,d;gr; nre;kpo; toq;Fk; aho;g;ghzf; Flhehl;L Ntyizg; gjp tpj;Jthd; mtu;fisg; ngw;nwLj;j ngUikf;FupaJ. ngw;w ehs; 05.11.1918. jtQ; nra;j ngw;Nwhu; fdfrig - ijay;Kj;J jk;gjpau;. gpwg;Gg; ngau; ehNfe;jpuk;@ rpwg;Gg; ngau; Nte;jdhu;. jdJ fhyj;ij Ml;rpnra;jtu; vq;qdk; ehtyu; ngUkhd; jkpioAk; irtj;ijAk; jk; ,U fz;fshff; nfhz;lhNuh mq;qdk; Nte;jdhUk; jkpioAk; irtj;ijAk; jdJ fz;fshf kjpj;Jg; Nghw;wpdhu;. Nte;jdhu; Nte;juhfNt tpsq;fpj; jhd; tho;e;j fhyj;ij Ml;rp nra;jhu; - Mrpupauhf> vOj;jhsuhf> Ngr;rhsuhf. mjw;Ff; fhuzk; ehtyiug;NghyNt jkpopd; Moj;ijAk; mfyj;ijAk; mtu; ed;F mwpe;jpUe; jikjhd;. ehtyiug; NghyNt J}q;fhJ gzpfisr; nra;jhu;. ehtyiug; NghyNt rupnadg; gl;lijj; JzpNthL Koq;fpdhu;. Mupa jpuhtpl gh\h tpUj;jpr; rq;fj;jpd; ghy gz;bju; guPl;irapy; 1934y; Kjw; gpuptpNy rpj;jpngw;whu;. kJiuj; jkpo;r; rq;fj;jpd; gz;bju; guPl;irapy; 1941y; Nju;r;rp ngw;whu;. njhlu;e;J nrd;id irt rpj;jhe;j rkhrj;jpd; irtg; Gytu; guPl;irapYk; rpj;jpaile;jhu;. ,g;guPl;irfs; kpfNt fLikahdit. gyUf;F Kaw;nfhk;ghf ,Ue;j gl;lq;fis Nte;jdhu; Kjy; Kaw;rpfspNy ngw;Wf; nfhz;lJ mtuJ epidthw;wYf;Fk; Gyikf;Fk; tpNtfj;Jf;Fk; jf;f rhd;W gfUfpd;wJ. gpd;du; Mrpupau; gapw;rpapYk; Nju;r;rp ngw;W 1946Mk; Mz;Lnjhlf;fk; ,iwtdbnaa;jpa fhyk;tiu(18.09.1966) jpUney;Ntyp guNkRtuf; fy;Y}upapNy jkpohrpupauhfg; gzpahw;wpdhu;. Nrhu;tpyhr; nrhw;nghopthsu; tpj;Jthd; Nte;jdhu; mtu;fs; tpj;jpahrkhd xU jkpowpQu;. mwpQUf;F moF mlf;fk;. MapDk; ,tu; flf;ff; fUJNthiu klf;Fk; kpLf;FKs;stu;. ,e;j kpLf;fpdhy; mtu; ngUkpjk; kpFe;j mwpQuhfNt mwpTyfj;jpw; gtdpte;jhu;. mwpTk; ,Utifg;gLk;. xd;W E}ywpT@ kw;iwaJ gl;lwpT. ,tw;why; nka;g;nghUs; fhZk; mwpit mtu; rpwg;ghf tsu;j;Jf;nfhz;lhu;. jkJ El;gkhd mwptpdhy; thjq;fspYk; gl;bkd;wq;fspYk; ntw;wpfis vspjpNy <l;bdhu;. mwpQu;fSk; gytif. gyu; fw;wij czu tpupj;Jiuf;Fk; Mw;wy; ,y;yhjtu;. rpyu; me;j Mw;wy; ed;F iftug;ngw;wtu;. Nte;jdhu; mwpQu;fNs Nghw;wpr; #bf;nfhz;l eWkyu;. mtUila eWkzk; ehtd;ik. mJ mtUf;F ,aw;ifahf mike;j nfhil. me;jf; nfhilahy; jkpopd; rpwg;ig> rkaj;jpd; jj;Jtq;fis vy;yhk; NfshUk; Ntl;g ms;sp toq;fpa nrhw;nghopthsu; mtu;. jkpou; rKjhaj;jpNy fhzg;gLk; gpw;Nghf;Fj; jdkhd nfhs;iffisAk; fz;bj;Jg; NgRthu;. mtUila nrhw;nghopTfs; gy gj;jpupiffspYk; ntspte;Js;sd. mtUf;Fg;gpd; nrtpr;nry;tj;ij thup toq;fpa xUtiur; nrhy;y Ntz;Lnkd;why; mtu; Ju;f;fhJue;jup fyhepjp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mtu;fs;jhk;. fl;Liuf; fiyQu; ehtd;ikapyd;wpf; fl;Liu tiuAk; fiyapYk; Nte;jdhu; ty;ytu;. fl;Liufspw; fUj;Jf;fs; kl;Lkd;wpf; fd;dpj; jkpOk; fdpe;J FioAk;. mtuJ jkpopd; ,dpik fl;Liuiaj; njhlu;e;J gbf;fj; J}z;Lk; J}z;by; Nghy ,Uf;Fk;.


40

jkpior; nrk;ikg; gLj;jpa nrk;ky; Nte;jdhu;. mtuhy; vOjg;ngw;Wg; gj;jpupiffspYk; rQ;rpiffspYk; 78 fl;Liufs; ntspte;Js;sd vd;W gpugy mwpQu; nrhf;fd; jhk; vOjpa jkpo;g;Ngud;gu; tpj;Jthd;. f. Nte;jdhu; vd;w E}ypNy xU fzf;ifj; je;Js;shu;. fl;LiufNshL aho;g;ghzj;Jj; jpUey;Y}u;j; jpUg;gs;sp vOr;rpAk; Fapw; gj;Jk;> ftpijg; G+k;nghopy;> rhd;Nwhu; tsu;j;j jkpo;> ,e;J rkak; Mfpa E}y;fisAk; Mf;fpAs;shu;. khztu; fy;tp tsu;r;rpf;F ,tu; nra;j gq;fspg;G kiyapDk; khzg; ngupJ. Mrpupau; vd;w njhopy;rhu;e;j flikfSf;Fk; mg;ghy; ghlrhiy khztupd; gbg;ig vspjhf;fpa ngUik ,tUf;Fz;L. ,tuJ ciutpsf;f E}y;fs; mf;fhyj;jpy; ghlrhiyfspy; kpfTk; ngau;ngw;wit. Fwpg;ghfj; jkpo; ,yf;fpag; ghlq;fSf;F ,tu; vOjpa tpsf;f E}y;fs; khztUf;F kl;Lkd;wpg; gbg;gpf;Fk; MrpupaUf;Fk; cjtpahf ,Ue;jd. ,J xU ,izaw;w fy;tpr; Nrit. tpOkpa ftpQu; tpj;Jthd; mtu;fs; tpOkpa xU ftpQUkhtu;. ftpijg; G+k;nghopy; vd;w ftpijj; njhFg;G mtuJ ftpGidAk; Mw;wYf;F kl;Lkd;wp <oj;Jf; ftptsj;Jf;Fk; rhd;W gfUnkhU jifikrhu; gilg;G. mf;fhyj;jpy; ftpij ghLtnjd;why; mJ gz;bjuhNyjhd; KbAk; vd;W gyu; ek;gpapUe;jhu;fs;. Mdhy; gz;bjuhfpa Nte;jdhu;> ghLfpd;Nwhu; vy;NyhUq; ftpQ uy;yu; ghl;nld;whw; gz;bju;f;Nf cupikay;y vd;W ghb> XLfpd;w ngUnts;sg; ngUf;Nf Nghy czu;r;rp Cw;Ws;s vtUk; ftpij ghlyhk; vd;w fUj;Jilatuhf ,Ue;jhu;. gz;bjiu mtu; ntWf;ftpy;iy. tpsq;fhj fLk; eilapy; ghly; GidtijNa vjpu;j;jhu;. fhyj;Jf;nfw;w Kiwapw; ftpij gilf;f Ntz;Lk;> mJTk; kf;fs; gw;wpajhf> kf;fSf;F tpsq;ff;$bajhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdhu;. mjdhNyNa ghujpahiu mtu; Nghw;wpdhu;. mtu;top vspikahd ftpijfisg; ghbf; fhl;bdhu;. vq;fs; ,yq;fiAk; Mq;fp Nyaupd; ,y;yNkh - ,J - ey;yNjh jq;fs; Ml;rpia ,q;F ehl;blr; rhw;wpdhu; - top - khw;wpdhu;. vd;gJNghd;w tpLjiy czu;it vk;kj;jpapy; tpijj;j Kd;Ndhb tpj;Jthd; Nte;jdhu;. ,tuJ fijg; ghly;fs; fUj;Jf;Fk; fw;gidf;Fk; ,ay;Getpw;rp mzpf;Fk; ngau;ngw;wit. jpdfud; ,jopy; 1956y; ntspte;j ,tuJ cw;wJiz vd;w fijg; ghly; ,t;tpjk; njhlq;Ffpd;wJ: fhjyDk; fhjypAk; flw;fiuapy; ,Ue;J fliyAld; rpw;Wz;b fdptiffs; cz;Lk; NkhjpnaOk; flyiyapy; Ke;jpupifg;; goj;ij KifePf;fp tpl;nlwpe;Jk; KWtypj;Jk; kfpo;e;jhu;. Foe;ijf; ftpQu; jkpo;g; gw;whsuhf> tpLjiyg; Nghuhspahf> rKjhar; rPu;jpUj;jthjpahf> Md;kpfthjpahf ,tu; mt;tg;NghJ jkJ rpe;jidfisf; fl;LiufspYk; ftpijfspYk; tbj;jhYk; ,tuJ Foe;ijg; ghly;fNs ngupJk; Ngrg;gLk; gilg;Gfshf ,Uf;fpd;wd. ethypA+u; NrhkRe;jug; GytUf;Fg;gpd; Foe;ij fisg;gw;wp mjpfk; rpe;jpj;jtuhfTk; Foe;ij ,yf;fpaj;ij tsu;j;njLj;jtuhfTk; Nte;jdhu; Nghw;wg;gLfpd;whu;. ,tuJ Foe;ijfs;gw;wpa ghly;fSs;>


41

-ட௅஬ர஧கன் இவ்஬பவும் ஢டந்஡ திநகும் ஋ணட௅ ஬டு ீ இன௉ந்஡ ஬஡ற ீ இன௉க்கறநட௅ அப்ன௃ ட௅னரக்ககரலுக்குப் கதரட்ட நதரி஦ கல்லு இன௉க்கறநட௅ ஆணரல் அ஬பின் உ஡ற஧ப்ன௄ ஥ட்டும் இல்யன. ஦ரன௉க்கும் ந஡ரி஦ர஡ ஆற்நறல் ஥ற஡ந்ட௅ கறடந்஡ரக஦ர உனகத்ட௅க் கடனறல் னெழ்கறத்஡ரன் கதரணரக஦ர கடக்கும் கதரட௅ தயணந஬பிகபில் நசத்ட௅ப்கதரணரக஦ர ஢ரய்கள் இழுத்ட௅ இழுத்ட௅ச் சறய஡த்ட௅ப்கதரட்ட சடன஥ரய் ஆணரக஦ர சுட்டுத்஡ள்பி஦஬ன் உன௉த்ந஡ரி஦ர஥ல் ஋ரித்ட௅஬ிட்டுப் கதரணரகணர ஦ரன௉க்குத் ந஡ரினேம்? இன்று ஋ல்கனரன௉ம் உன்யண ஥நந்ட௅ ஬ிட்டரர்கள் ஡ன் ஥டி஦ில் ய஬த்ட௅ப் தரலூட்டி஦஬ள் ஬ியநத்ட௅ப்கதரண கற்சறயன஦ர஦த் ஡஬஥றன௉க்கறநரள் அ஡றஷ்ட஬ச஥ரக ஢ீ, அ஬ள் ன௅ன்ணரல் ஬ந்ட௅ சறரித்ட௅க் நகரண்டின௉க்கும் அந்஡க் க஠ங்கல௃க்கரக இன்ணன௅ம் உ஦ிக஧ரடின௉க்கறநரள். 020920102013


42

MAjk; my;yJ cgfuzk; yg; lg;ngd rPuhajpUk; ,jaxyp vd;iwf;FNk jdpnkhopjhd; eP mau;e;J JapYk; kpf me;epag; nghOJfspy;$l cldpUe;J cdf;fha; ,aq;FkJ. ,UNsh xspNah gdpNah fjpNuh rupNah jtNwh mJ jd; Ngr;R nranyy;yhk; mbffb khw;wpnfhs;tNjapy;iy rpyiug;Nghy. vd; Gj;jfj;jpYk; vq;NfhXuplj;jpy; VNjh XnuOj;jpy; mtykhdNjhu; ,jaxyp KOJkha; tupg;gLj;jg; gl;bUf;fpwJ .eP czu;e;jpl NtZnkd;Nwh cUfptopaf; $Lnkd;Nwh my;y rpy nghOJfspy; vLj;jhs Kbfpw xNu MAjk; my;yJ cgfuzk; vOj;njd;gjdhy;jhd;. fpz;zpah v];.ghap]h myp rl;nld Xa;e;j nghd;kio ntz;gQ;rpy; fUik Ftpe;j Ntis Jhwyha; njhlq;fpg; gpd; rhuyhfp nts;skha; mbapwq;fp EdpNtu;tiu MoCLUtp Fspu; gug;gpj; jspu; epug;gpj; jd; Jha;ikapd; mjpRfe;jq;fNshNl kQ;rupaha; kzkzj;j nghd;kio jpLnkd kpd;dyha; nghRf;fp ,baha; ntbj;jthNw rl;nld Xa;e;jpl> jpUk;gTk; thdk;tiu tsu;e;jpUf;F tus;jU. fpz;zpah v];.ghap]h myp.


43

ஓயினத்தின் டகாடுக஭ில் ஥ீ ளும் யாழ்ந்து

ட஧ா஦ய஦ின் கு஫ிப்பு

க஡஬ய஡கரள்! அர்த்஡஥ற஫ந்ட௅கதரண உங்கல௃க்கரண ட௅஦ர் ஥றகுந்஡ தி஧ரர்த்஡யணகயபனேம் ஥ீ பத்஡ரன௉ம் ஬ரழ்஬ியணத் ந஡ரயனத்஡யனனேம் யதத்஡ற஦க்கர஧ணின் ஢ரட்குநறப்ன௃க்கபில் அ஬ற்நறயணச் கச஥றத்஡ல் க஬ண்டும். ஬஧னரற்நறனறன௉ந்ட௅ ட௅யடத்஡஫றக்கப்தடப் கதரகும் ஋ணட௅ குநறப்ன௃கயப ஢ரன் ஬ய஧னேம்

஬ரழ்஡ல் ஥ீ ஡ரண க஬஠஬ர஬ியண

சறக்கல் ஢றயநந்஡ ஏ஬ி஦ங்கபினறன௉ந்ட௅

஢றர்க்க஡றக்குள்பரக்கும் கதரர் ஥ீ ஡றல்

஦ர஬ன௉ம் க஬றுதடுத்஡றக்

க஬ிகறநட௅

நகரள்பட்டும்.

஥ீ பவும் ஋ணட௅ சரதம் ஬ரழ்஬ின் ஥ீ ஡ரண க஬஠஬ர஬ியண க஡஬ய஡கரள்!

஢றர்க்க஡றக்குள்பரக்கும் கதரர் ஥ீ ட௅

஋ணட௅ இறு஡றப் தி஧ரர்த்஡யணகல௃ம்

க஬ிகறநட௅

அர்த்஡஥ற஫ந்஡ண.

஥ீ ப,஥ீ ப ஋ணட௅ சரதம் என௉ குடுகுடுப்யதக் கர஧ணின்

டெக்கறனறடப்தட்ட ஋ணட௅ இபய஥ய஦

஬ரர்த்ய஡கள் கதரன.

குற்று஦ி஧ரகக஬னும் கரப்தரற்ந ன௅டி஦ர ஬ி஫றகள் இ஫ந்஡ கு஧ங்நகண

23-02-2007

ந஡ங்கறத் ஡றரிகறகநன் தி஧தஞ்சக்

஡ரணர ஬ிஷ்ட௃

கறயபகநபங்கும். சுன௉க்கறல் ஢சுங்கும் ஆனேள் கழுத்஡றல் க஦ிறு஬ய஧ந்஡ ககரடுகயப ஦ர஬ன௉ம் அநற஬஡ற்கரய் ஦ரக஧னும் தத்஡ற஧ப் தடுத்஡ட்டும்


44

க ல் உ஬கடந உன்னுள் அ க்கம் டதயர்களும் அசுபர்களும் உல஦க்கல ந்து அப௃து

சுலயத்தார்கட஭ா ஋ன்஦டயா? - ஆ஦ால் தி஦ப௃ம் உ஦து சுலயன஫ினா ந஦ித஫ில்ல஬. யிலதக்காநல் ஥ித்தப௃ம் அறுயல வசய்ப௅ம் வ஥ய்தல் ஥ி஬ நக்களுக்கு குல஫னாத வசல்யங்கல஭த் தரும் - ஥ீ அட்சன ஧ாத்திபடநா? இபா.சதீஷ்டநாகன்

$y;ypf;fl;L jLf;f Kw;gl;ltu;fisa[k; jhf;fp tpLfpwJ/ ml’;fp tpLfpwhu;fs; mlf;f epidg;gtu;fs;/ fhis mikjpahapUe;jhYk; bghWg;ghsu;fs; tpLtjpy;iy/ Vtp tpl;L vl;l epd;W ntof;ifg;ghu;j;J kfpH;tu;/ xd;wpd; ghjpg;g[ Kotjw;Fs; bjhl’;fp tpLfpwJ g[pwpbjhd;:W/ jilgLj;j bjhlu;e;j Kaw;rpfSk; ngha;tpLfpd;wd

gadw;W/ rl;l’;fs; ,aw;wg;gl;Lk eilbgw;nw tUfpd;wd/ xt;bthU Kiwa[k; VtptpLk; nghJ Vw;gl;L tpLfpd;wd Vuhskhf mHpt[fs;/ = நதரன்.கு஥ரர்


45

ஒரு லகதினின் னரினில் இருந்து.... ஋ன் தரசன௅ள்ப அம்஥ரவுக்கு என௉ தரச ஥டல்....... அம்஥ர ஢ன஥ர?

஦ரழ்ப்தர஠ம் தரர்த்ட௅

஍஦ி஧ண்டு ஬ன௉டம் அம்஥ர...!! இங்கு ஬ன௉ம் கதப்தர் ஋னரம்

஦ரழ்ப்தர஠ நசய்஡ற நசரல்லும் அம்஥ர ... ??

஬ன௉க஬ணர நசரல் அம்஥ர...?? கடத்஡ப்தட்ட கர஧஠ம் ந஡ரி஦ர஥கன...

கடந்஡஡஥ர தத்ட௅ ஬ன௉஭ம்.... எந஬ரன௉ ஢ரல௃ம் ஬ிடினேம் கதரட௅ ஋ங்கல௃க்கு ஬ிடி஦ர஡ ஋ன்று இன௉க்கு஡ம்஥ர...!!! தத்ட௅ ஬ன௉சத்஡றல் ஋த்஡யணக஦ர ஢ண்தர் அம்஥ர...!!

஬ன௉஬ட௅ம் கதர஬ட௅ம்...

அன்நரட ஬஫க்கம் அம்஥ர...!!!

஡஥ற஫றணத்ய஡ நகரல்நரங்கபரம்

கதரண஬ர்கள் இங்கு ஋ன்று

இப்தவும் ஢டக்கு஡ரம்஥ர...

஦ரக஧னும் ஬ந்ட௅ ஋ன் நசய்஡ற

஡றணம் ஡றணம் நசரல்லுநரங்கள்.. ஡஥ற஫னுக்கு உரிய஥ கறயடச்சு஡ரம்஥ர???

A9 ம் ஡றநந்஡ரச்சரம் ஦ரழ் க஡஬ினேம் ஬஧ப்கதர஡ரம்.....!! ஦ரழ்ப்தர஠ம் ஢ரன் ஬஧ ஢ீ இன௉க்கட௃ம் ஋ணக்கரக..... கர஠஥ல் கதரண உன் ஥கன்

உ஦ிக஧ரடு உள்கபன் அம்஥ர......!! ஢ரயப ஬ன௉஬ரன் ஋ன்று ஋ண்஠ி ஢ரட்கயப கடத்஡ற ஬ிட்டரய்... ஢ரற்தட௅ ஬஦ட௅க்கு க஥ல் ஆகற இன௉க்கும் ஋ன் அம்஥ர உணக்கு.... ஢ீ நதத்஡ ஥கல௃க்கு - இந்஡ அண்஠யண ஢றயண஬ின௉க்க ..?? ஋ன் நத஦ர் நசரல்஬ட௅ண்டர....???

஦ரன௉க்கும் ந஡ரி஦ர஡ம்஥ர...!! நசரன்ணட௅ண்டர..????

஢ரயப ஬ன௉஬ரன் ஋ன்று ஋ண்஠ி

஢ரட்கயப கடத்஡றடம்஥ர... ஢றச்ச஦ம் என௉ ஢ரள் ஬ன௉க஬ன்

அ஧சற஦ல் யக஡றகல௃க்கு ஥று஬ரழ்஬ரம்....!!

தநிழ் ஥ி஬ா


46

வசந்தநிழ் ஥ால஭ ஆண்டிடும் உ஬லக ஋ழுட௅஬ட௅ ஋ன் இனக்கு - ஋ன் இணத்஡றணட௅ நதரன௉ள் ஬ிபக்கு அகத்஡றணிகன இன௉ள் அகற்று உண்ய஥க்கு ஢ரன் நதரறுப்ன௃ நசந்஡஥றழ் ஬஧ம் ீ தயக அடக்கு சறந்஡ற஦ குன௉஡ற஦ில் ஡஥றழ் ஋ழுத்ட௅ ஬ன௉ம்தயக ன௅டிக்கும் தயட ஢டத்ட௅ ஡஧஠ி஦ில் ஢ீக஦ ஡஥றழ் ஢டப்ன௃ சர஬ிணில் கூட ஡ரகம் உண்டு சரித்஡ற஧ம் தயடத்஡றடும் க஬கம் இ஦ம்ன௃ ஬ழ்஡னறல் ீ ஬஧ம் ீ குயந஬஡றல்யன ஬ழ்஡தின் ீ உ஦ர்ந்஡஬ர் உனகறணில் நகரள்யப ஡ர஦ினும் க஥னரம் ஡ர஦க கணவு ஥ரண்ட஬ர் னெச்சறல் ந஬ன்நறடும் ஬ச்சு ீ சு஡ந்஡ற஧ கரற்யந சு஬ரசறக்கும் கு஫ந்ய஡ நசந்஡஥றழ் ஢ரயப ஆண்டிடும் உனயக

ahotd;


47

ப௃ள்஭ியாய்க்கால்! - ய.஥.கிரிதபன் [ஈ஫த்஡஥ற஫ர்கயபப் நதரறுத்஡஬ய஧஦ில் கன௉ப்ன௃ சூயன 1983 என௉ ஡றன௉ப்ன௃ ன௅யண. என௉ குநற஦ீடு. ஡஥ற஫றணத்஡றன் ஥ீ஡ரண அ஧ச த஦ங்க஧஬ர஡த்ய஡த் ந஡ரடர்ந்ட௅ ஈ஫த்஡஥ற஫ர்கபின் ஬ிடு஡யனப் கதர஧ரட்டம் ஆனே஡ப் கதர஧ரட்ட஥ரக

஬ிரிவுநதற்நட௅ அ஡ன் தின்ன௃஡ரன். அ஡யணத் ந஡ரடர்ந்ட௅ ன௅ள்பி஬ரய்க்கரனறல் ன௅டிவுற்ந னேத்஡ம் இன்னுந஥ரன௉

஡றன௉ப்ன௃ன௅யண. ஬ிடு஡யனப் ன௃னறகல௃க்கும் இனங்யக அ஧சுக்கு஥றயட஦ினரண னேத்஡ம் ஋஡றர்தர஧ர஡஬யக஦ில் ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ட௅. கன௉ப்ன௃ சூயன 1983இல் இந்஡ற஦ர஬ின் ஆ஡஧வுடன் ஬ிரிவுநதற்ந ஆனே஡ப் கதர஧ரட்டம், 2009 க஥஦ில் இந்஡ற஦ர, சலணர, தரகறஸ்஡ரன், க஥ற்கு஢ரடுகபின் ஆ஡஧வுடன் ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ட௅. ஈ஫த்஡஥ற஫ர்கபின் கதர஧ரட்டம்

ன௅ள்பி஬ரய்க்கரயனத் ந஡ரடர்ந்ட௅ இன்னுந஥ரன௉ ஡றக்கறல் ஬ிரி஦ப் கதரகறநட௅. ஆனே஡த்ய஡ க஢ரக்கற஦ர அல்னட௅ அய஥஡றய஦ க஢ரக்கற஦ர ஋ன்தய஡க் கரனம் உ஠ர்த்ட௅ம்.

]

1. ஥ணிக் தண்ய஠ ஡டுப்ன௃ ன௅கர஥றல் ஬ரழ்க்யக என௉ ஬ன௉டத்ய஡த் ஡ரண்டிக஦ரடி஬ிட்ட஡ர? இ஡஦ச்சந்஡ற஧னுக்கு ஢ம்தக஬ ன௅டி஦஬ில்யன. அய஡ ஥ட்டு஥ர அ஬ணரல் ஢ம்த ன௅டி஦஬ில்யன.. அ஬ன் இன்னும் உ஦ின௉டன் இன௉ப்தய஡னேம்஡ரன் ஢ம்த ன௅டி஦஬ில்யன. ஬ிடு஡யனப் ன௃னறகல௃க்கும் , இனங்யக அ஧சுக்கு஥றயட஦ில் ஢யடநதற்ந அந்஡க் நகரடி஦ கதரரின் இறு஡ற ஢ரட்கள்... அந்஡ ஢ரட்கபின் எவ்ந஬ரன௉ க஠ங்கல௃ம் இன்னும் அ஬ன் ஞரதகத்஡றல் தசுய஥஦ரக இன௉க்கறன்நண. அ஬ன் ஥யநனேம் ஬ய஧னேம் அ஬ன் ந஢ஞ்யச ஬ிட்டு அய஬ ஥யந஦ப் கதர஬஡றல்யன. கதரரின் நகரடூ஧த்ய஡ அநறந்஡, அனுத஬ித்஡ ஢ரட்கள். இன௉ப்ன௃ தற்நற஦ அ஬ணட௅ ன௃ரி஡ல்கயப அடிக஦ரடு ஥ரற்நற஬ிட்ட ஢ரட்கள். ஋வ்஬ி஡ம் ந஢ஞ்யச ஬ிட்டகலும்? குறுகற஦ ஢றனப்த஧ப்ன௃க்குள் ன௃னறகல௃ம், ஥க்கல௃ம் அயடதட்டுக் கறடந்஡ ஢றயன஦ில் , இனங்யக அ஧சறன் தல்க஬று ஬யக஦ரண ஡ரக்கு஡ல்கல௃ம் ஡ீ஬ி஧஥யடந்஡றன௉ந்஡ண. ஋நறகய஠கத் ஡ரக்கு஡ல்கள், நகரத்஡஠ிக்குண்டுத் ஡ரக்கு஡ல்கள், இ஧சர஦ண ஬ரனேத் ஡ரக்கு஡ல்கள்... ஆ஦ி஧க்க஠க்கறல் ஥க்கள் நகரன்று கு஬ிக்கப்தட்டுக் நகரண்டின௉ந்஡ ஡ன௉஠த்஡றல்... தரட௅கரப்ன௃ ஬ன஦ங்கநபல்னரம் தரட௅கரப்தற்றுப் கதரண அந்஡க் க஠ங்கள்... ஥ரனுடம் ஡ன் ஢ரகரிகத்ய஡ இ஫ந்ட௅ அம்஥஠஥ரக ஢றன்ந ஡ன௉஠ங்கபய஬. உ஦ின௉க்கக உத்஡஧஬ர஡஥ற்றுப் கதரண நதரழுட௅கள் அட௅஬ய஧ ஥க்கள் கண்ட கணவுகயப,


48 கற்தயணகயப, ஋஡றர்கரன இனட்சற஦ங்கயப, குடும்த உநவுகயப, ஬ய஧஦றுத்஡ ஢ீ஡ற, ஢ற஦ர஦க் ககரட்தரடுகயபந஦ல்னரம் ட௅஬ம்சம் நசய்ட௅஬ிட்டு ந஬நற஦ரட்ட஥ரடி஦ கதரர் அ஧க்கரின் அட்டகரசத்஡ரல் சனெக அய஥ப்ன௃கல௃ம், சூ஫லும் சறய஡ந்ட௅ கதர஦ின௉ந்஡ நகரடி஦ ஡ன௉஠ங்கள். ஆணரல் இய஬ந஦ல்னர஬ற்யநனேம் சர்஬க஡சக஥ர க஬டிக்யக தரர்த்ட௅க் நகரண்டின௉ந்஡ட௅. அன்று ன௉஬ரண்டர! இன்று சறநறனங்கர! அப஬ில் சறநற஡ரணரலும், அ஫ற஬ின் ஡ன்ய஥஦ில் ஥ரறு஡கனட௅? சறந்஡யண ஬஦ப்தட்டுக் கறடந்஡஬ணின் க஬ணம் சக஧ரஜர஬ின், ஆணந்஡ணின் தக்கம் ஡றன௉ம்தி஦ட௅. சக஧ரஜரய஬னேம், ஆணந்஡யணனேம் அ஬ணட௅ ஬ரழ்வுடன் திய஠த்ட௅஬ிட்டட௅ ஋ட௅? அட௅஡ரன் ஬ி஡ற஦ர? இ஬ற்நறநனல்னரம் என௉ கரனத்஡றல் ஢ம்திக்யக஦ில்னர஥ல் இன௉ந்஡஬ணின் சறந்஡யண஦ர இவ்஬ி஡ம் ஡றன௉ம்தி஦ின௉க்கறன்நட௅? அ஬னுக்கு அ஬யண ஋ண்஠ ஬ி஦ப்தரக஬ின௉ந்஡ட௅. ஬ி஧க்஡ற஦ரகவு஥றன௉ந்஡ட௅. கரனம், அ஡ன் ககரனன௅ம் ஋வ்஬ி஡ம் என௉஬ய஧ ஡யனகல ஫ரக ஥ரற்நற ஬ிடுகறநட௅? ன௃ட௅க்குடி஦ின௉ப்ன௃ ஥ன௉த்ட௅஬஥யண ஡ரக்கப்தட்டு, ஋ஞ்சற஦ின௉ந்஡ உயட஦ரர்கட்டு ஥ன௉த்ட௅஬஥யணனேம் ஡ரக்கப்தட்டகதரட௅஡ரன், அ஡ற்கு ன௅ன்ணர் ஢டந்஡ ஡ரக்கு஡ல்கபில் ஡ன் ஥யண஬ி, ஥கள்஥ரய஧ இ஫ந்஡றன௉ந்஡ இ஡஦ச்சந்஡ற஧ன், ஋ங்கக ஏடுகறகநரந஥ன்று ந஡ரி஦ர஡ ஢றயன஦ில், உ஦ிய஧க் கரப்த஡ற்கரக சணங்ககபரடு சணங்கபரக ஏடிக்நகரண்டின௉ந்஡கதரட௅஡ரன், ஬஫ற஦ில் சக஧ரஜரய஬க் கண்டரன். யககபில் இ஧த்஡ம் ஬஫றந்க஡ரடிக்நகரண்டின௉ந்஡, ஌ற்கணக஬ உ஦ிரி஫ந்஡றன௉ந்஡ கு஫ந்ய஡ந஦ரன்றுடன் , அக்கு஫ந்ய஡ இற்ந்஡ய஡க் கூடப் ன௃ரிந்ட௅நகரள்ப ன௅டி஦ர஥ல், ஬஡றக஦ர஧ம் ீ கத஦யநந்஡஬பரக, சறத்஡ப்தி஧ய஥ திடித்஡஬பரகக் கர஠ப்தட்ட சக஧ரஜரய஬க் கண்டட௅ம் , அ஡ற்கு ன௅ன்ணர் ஢டந்஡ ஡ரக்கு஡ல்கபில் ஡ன் கு஫ந்ய஡கயபனேம், ஥யண஬ிய஦னேம் இ஫ந்஡றன௉ந்஡ இ஡஦ச்சந்஡ற஧ணரல் அ஬யப அந்஡ ஢றயன஦ில் ஬ிட்டு஬ிட்டுப் கதரக ன௅டி஦஬ில்யன. அவ்஬ி஡ம் ஬ிட்டு ஏடி஦ின௉ந்஡ரல் அ஬ள் அ஧ச தயடகபின் குண்டு ஥ய஫க்குள் சறக்கற ஋ந்஡க் க஠த்஡றலும் உ஦ிர் ட௅நக்கனரம்? ஥ந்ய஡கபரகத் ஡ற஧ண்கடரடிக் நகரண்டின௉க்கும் அக஡றகபின் கரல்கல௃க்குள் அகப்தட்டு உன௉க்குயன஦னரம்? கு஫ந்ய஡ய஦ அன௉கறல் கறடந்஡ இடிந்஡ குடியசந஦ரன்நறல் ய஬த்ட௅஬ிட்டுச் சக஧ரஜரய஬னேம் இழுத்஡தடிக஦ ஏடிணரன். அவ்஬ி஡஥ரக அ஬ர்கள் ஏடிக்நகரண்டின௉ந்஡கதரட௅ அ஬ர்கல௃டன் ஬ந்஡றய஠ந்ட௅ நகரண்ட஬ந்஡ரன் ஆணந்஡ன். தத்ட௅ ஬஦ட௅ ஥஡றக்கத்஡க்க சறறு஬ன். அ஬ர்கயபப் கதரல் அ஬னும் ஡ன் ஡ரய், ஡ந்ய஡, சககர஡஧ர்கயப இ஫ந்ட௅, ஦ரன௉஥ற்ந ஢றயன஦ில் சணங்ககபரடு சணங்கபரக ஏடிக் நகரண்டின௉ந்஡ரன். ஥றகவும் த஦ந்ட௅ கதர஦ின௉ந்஡ரன். அ஬யணனேம், சக஧ரஜரய஬னேம் இழுத்஡தடி இ஡஦ச்சந்஡ற஧னும் ஏடிக஦ரடி, இறு஡ற஦ில் ன௃னறகபின் ஆனே஡ங்கள் ந஥பணிக்கப்தட்ட கரனகட்டத்஡றல் அ஧ச கட்டுப்தரட்டுப் தகு஡றய஦ ஬ந்஡யடந்஡ரன்.. அ஡ன் தின் இட௅஬ய஧஦ில் ஡டுப்ன௃ ன௅கர஥றல் ஬ரழ்வு ஏடிக்நகரண்டின௉க்கறன்நட௅. சர்஬க஡சத்஡றன் அழுத்஡ங்கயபத் ந஡ரடர்ந்ட௅ கட்டம் கட்ட஥ரகத் ஡டுப்ன௃ன௅கர஥றல் ஡டுத்ட௅ ய஬க்கப்தட்டின௉ந்஡஬ர்கள் ந஬பிக஦நறக்நகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். இப்நதரழுட௅ ஢றயனய஥ ன௅ன்தின௉ந்஡ய஡ ஬ிடப் த஧஬ர஦ில்யன. ஆணரல் ஆ஧ம்தத்஡றல் னென்று இனட்சங்கல௃க்கும் அ஡றக஥ரண ஥க்கயப ஥றன௉கங்க்யபப் கதரல் அயடத்ட௅ ய஬க்கப்தட்டின௉ந்஡ந஡ரன௉ நதரி஦ந஡ரன௉ தட்டி஦ரகக஬


49 அந்஡ ன௅கரம் ஬ிபங்கற஦ட௅. அ஧சறன் உபவுத்ட௅யந அ஡றகரரிகள் ன௅கரந஥ங்கும் ஡றரிந்ட௅ நகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். ன௃னறகநபன்னும் சந்க஡கத்஡றன் நத஦ரில் இயபஞர்கள், னே஬஡றகநபண ஢ரல௃க்கு ஢ரள் கர஠஥ல் கதரய்க் நகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். நதண்கள் தரனற஦ல் ஬ல்லுநவுக்குள்பரணட௅ தற்நற஦ கய஡கள் ன௅கரந஥ங்கும் ஢றயநந்஡றன௉ந்஡ட௅. குடும்த உறுப்திணர்கயபக஦ திரித்ட௅, ந஬வ்க஬நறடங்கபில் என௉஬ய஧ என௉஬ர் தரர்க்க ன௅டி஦ர஡தடி அயடத்ட௅ ய஬க்கப்தட்டின௉ந்஡ரர்கள். அ஬ற்யந இப்நதரழுட௅ ஋ண்஠க஬ அ஬னுக்கு என௉஬ி஡ அச்ச஥ரக஬ின௉ந்஡ட௅. என௉ க஠ம் அ஬ணட௅ தரர்ய஬ ஬ிரிந்ட௅ கறடந்஡ ஬ிண்ய஠ க஢ரக்கற஦ட௅. கண்ட௃க்நகட்டி஦டெ஧ம் ஬ய஧஦ில் ஢ீனப்தடு஡ர஬ரக ஬ிரிந்ட௅ கறடந்஡ ஬ிண் ன௅ன்நதன்நரல் உ஠ர்வுகயப ஬ன௉டிச் நசன்நறன௉க்கும். இப்நதரழுக஡ர ககள்஬ிகயபக஦ ஋ழுப்த ன௅யணந்஡ட௅. ஬ிரிந்ட௅ கறடக்கும் நதன௉ந஬பி! ஬ிய஧ந்க஡ரடும் சுடன௉ம், ககரல௃ம். ஬ிரிவும் ந஡ரி஦஬ில்யன! ஬ிய஧வும் ன௃ரி஦஬ில்யன! சறன்ணஞ்சறறு ககரல௃க்குள், சறன்ணஞ்சறறு ஡ீ஬ிற்குள், குத்ட௅, ந஬ட்டுகள்! ன௃ரிந்஡றன௉ந்஡ரல் தடர்ந்஡றன௉க்குக஥ர சரந்஡ற! இவ்஬ி஡஥ரக அ஬ணட௅ ஥ண஡றனுள் க஬ிய஡ ஬ரிகள் சறன ஋ழுந்஡ண. ஋த்஡யண கரனம் ஋ழு஡ற. இத்஡யக஦ந஡ரன௉ கத஧஫றவுச் சூ஫னறல் க஬ிய஡ந஦ங்கக ஬ன௉ம்? 2. இந்஡ என௉ ஬ன௉டத்஡றல் அ஬ர்கள் னெ஬ன௉ம் என்நரகத் ஡ற்கரனறக஥ரகக் கட்டப்தட்டின௉ந்஡ ஬ட்டினுள் ீ '஥ணிக்தரர்ம்'ன௅கர஥றல் வ்சறத்ட௅ ஬ந்஡ரலும், இற்ந்஡கரனம் ஡ந்஡ ஢றயணவுச் சுய஥஦ினறன௉ந்ட௅ம், ஋஡றர்கரனம் தற்நற஦ ந஬றுய஥஦ரண , ஢ம்திக்யக஦ற்ற் உ஠ர்வுகபினறன௉ந்ட௅ம் ஬ிடுதடன௅டி஦ர஡஬ர்கபரகக஬ நதரழுய஡க் க஫றத்ட௅க் நகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். அ஬னுக்கு அ஬ணட௅ ஥யண஬ி ஬஡ணரய஬னேம், ஥கள்஥ரர்கள் ஆ஭ர, க஭ரதர இன௉஬ய஧னேம் ஥நக்க ன௅டி஦஬ில்யன. ஥றகவும் ந஥ன்ய஥஦ரன்஬ள் இயப஦஬ள் க஭ரதர. அக்கந஬ன்நரல் அ஬ல௃க்கு உ஦ிர். இன௉஬ன௉க஥ என௉஬ன௉க்நகரன௉஬ர் சககர஡ரிகபரய், சறக஢கற஡றகபரய் ஋வ்஬பவுடெ஧ம் என்நறத்ட௅ப் கதர஦ின௉ந்஡ரர்கள். அ஬ர்கயபப்தற்நற, அ஬ர்கபின் ஋஡றர்கரனத்ய஡ப் தற்நறந஦ல்னரம் அ஬னும், ஬஡ணரவும் ஋வ்஬பவு கற்தயணகயபப் தட஧ ஬ிட்டின௉ப்தரர்கள்? ஋ல்னரக஥ ஋வ்஬ி஡ம் அடித்ட௅ ந஢ரன௉க்கப்தட்டு ஬ிட்டண? ஥ணி஡ர்கபரல் ஋வ்஬ி஡ம் இவ்஬ி஡ம் ந஬நறநகரண்டு ஡ரண்ட஬஥ரட ன௅டிகறநட௅?


50 இப்நதரழுட௅ அ஬ன் ன௅ன்ணரலுள்ப தி஧ச்சறயண. ந஬பி஦ில் நசல்஬஡ரணரல் சக஧ரஜரய஬னேம், ஆணந்஡யணனேம் ஋ன்ண நசய்஬ட௅? சக஧ரஜர ஥ன்ணரர்ப் தக்க஥றன௉ந்ட௅ ஏடிக஦ரடி ஬ன்ணிக்கு ஬ந்஡றன௉ந்஡஬ள் கதரரில் அகப்தட்டின௉ந்஡ரள். அ஬ணட௅ ஢றயனனேம் இட௅஡ரன். அ஬னும் ன௅஫ங்கர஬ில் தகு஡ற஦ினறன௉ந்ட௅ ஏடி ஬ந்஡றன௉ந்஡ரன். ஆணந்஡கணர கறபிந஢ரச்சற ன௅஧சுந஥ரட்யடய஦ச் கசர்ந்஡஬ன். கதரர்ச் சூ஫ல் ஋வ்஬ி஡ம் அ஬ர்கள் னெ஬ய஧னேம் என்நரகச் கசர்த்ட௅ ஬ிட்டின௉ந்஡ட௅. அ஬கபர இன்நணரன௉த்஡ரின் ஥யண஬ி஦ரக, ஡ணக்நகன்நநரன௉ குடும்தத்ட௅டன் ஬ரழ்ந்ட௅ ஬ந்஡஬ள். அ஬கணர அ஬யபப்கதரல் ஡ன் ஥யண஬ி, கு஫ந்ய஡கநபண ஡ணக்நகரன௉ ஬ட்டத்ய஡ப் கதரட்டு , அ஡னுள் ஬ரழ்ந்ட௅ ஬ந்஡஬ன். ஆணந்஡ணின் ஢றயனனேம் அட௅஡ரகண... அ஬னும் ஡ன் ஡ரய், ஡ந்ய஡ந஦ண ஬ரழ்ந்ட௅ ஬ந்஡றன௉ந்஡஬ன். சறந்஡யண஦ிணின்றும் ஢ீங்கற஦஬ணரக, ஢ணவுனகறற்கு ஬ந்஡ இ஡஦ச்சந்஡ற஧ன் ஡ணக்குள்பரகக஬ ஡ீர்஥ரணந஥ரன்நறயண ஋டுத்஡஬ணரக , சக஧ரஜரவுடன் ஋ப்தடினேம் இட௅ ஬ிட஦஥ரகக் கய஡த்ட௅஬ிட க஬ண்டுந஥ன்று ஋ண்஠ிணரன். அப்நதரழுட௅஡ரன் ஆணந்஡ன் அன௉கறனறன௉ந்஡ அ஬யணந஦ரத்஡ சறறு஬ர்கள் சறனய஧ச் சறந்஡றப்த஡ற்கரகச் நசன்நறன௉ந்஡ரன் ஋ன்தட௅ ஢றயணவுக்கு ஬ந்஡ட௅. ஢ல்ன஡ரகப் கதரய் ஬ிட்டந஡ன்று தட்டட௅. ன௅஡னறல் சக஧ரஜரவுடன் கய஡ப்தக஡ ஢ல்னந஡ன்ன௉ தட்டட௅. சக஧ரஜரக஬ர ஬஫க்கம்கதரல் ஡ணிய஥஦ில் னெழ்கற஦ின௉ந்஡ரள். இ஡஦ச்சந்஡ற஧ன் ஡ன்யணத் த்஦ரர்தடுத்஡ற஬ணரக அ஬பன௉கறல் நசன்று " சக஧ரஜர" ஋ன்நய஫த்஡ரன். அ஬ணட௅ அய஫ப்தின் க஬றுதரட்யட உடகணக஦ சக஧ரஜர஬ின் நதண்ட௃ள்பம் ன௃ரிந்ட௅ நகரண்டட௅. '஋ன்ண' ஋ன்தட௅ கதரல் அ஬யண ஌நறட்டுப் தரர்த்஡ரள். அ஬கண ந஡ரடர்ந்஡ரன்: "நக஡ற஦ியன ந஬பி஦ியன கதரகனரம் கதரனக் கறடக்குட௅. அட௅஡ரன் அய஡ப்தற்நறக் கய஡க்கனரந஥ந஦ன்று தட்டட௅. அட௅஡ரன் உங்கல௃க்கும் க஢஧஥றன௉க்குந஥ன்நரல் , நகரஞ்சக஢஧ம் ஋ன்னுடன் ஢ீங்கள் ஋ல்கனரன௉ம் சந்஡றத்ட௅க் கனந்஡ரநனரசறக்க ன௅டினேக஥?" அ஡ற்க஬ள் த஡றல் அ஬பட௅ ஥ண஢றயன஦ியண ஥றகவும் ட௅ல்னற஦஥ரகக஬ ந஬பிப்தடுத்஡ற஦ட௅. "஋ல்னரக஥ ன௅டிந்ட௅ ஬ிட்டக஡." "஋ன்ண நசரல்லுகறநீர்கள் சக஧ரஜர?" "நசரல்ன ஋ன்ண இன௉க்கு. ஋ன்யணப் நதரறுத்஡஬ய஧஦ில் ஋ல்னரக஥ ன௅டிஞ்சு கதர஦ிற்று. " இவ்஬ி஡ம் சக஧ரஜர கூநக஬, இ஡஦ச்சந்஡ற஧ன் இயட ஥நறத்஡ரன்: " சக஧ரஜர. ஢ீங்ககப இப்தடிச் நசரன்ணரல் ஋ப்தடி. ஆணந்஡யணக் நகரஞ்சம் ஢றயணச்சுப் தரன௉ங்கள். அ஬னுக்கரக஬ர஬ட௅ ஢ரங்ககப஡ர஬ட௅ ஢ல்ன ன௅டிய஬ ஋டுக்க க஬ண்டும்஡ரகண.. "


51 இ஡ற்கு அ஬ள் ந஥பண஥ரக஬ின௉ந்஡ரள். அ஬கண ந஡ரடர்ந்ட௅க் கூநறணரன்: "சக஧ரஜர. ஢ரன் ஢ல்னரய் க஦ரசறத்ட௅த்஡ரன் இந்஡ ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡றன௉க்கறநன். இன்னும் நகரஞ்ச ஢ரபியன ஋ங்கயபனேம் இந்஡ ன௅கர஥றனறன௉ந்ட௅ ந஬பி஦ியன அனுப்தி ஬ிடு஬ரங்கள். ந஬பி஦ியன கதரண஬ங்கபியன தனன௉க்கு இன்னும் குயநஞ்ச அபவு ஬ச஡றகள் ஡ரனும் நசய்ட௅ நகரடுக்க ஬ில்யன஦ரக஥... இப்தடி஦ரண சூ஫னறயன ஢ீங்கல௃ம் , ஆணந்஡னும் ஡ணிக஦ இன௉ந்஡ரல் ஋ன்ண ஢டக்குந஥ன்நய஡ ஢றயணச்சுப் தரர்த்஡ரகன த஦஥ர஦ின௉க்கு. அ஡ணரல்஡ரன் ஢ரன் கயடசற஦ியன இந்஡ ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡றன௉க்கறநன்.." "஢ீங்கள் ஋ன்ண கூறுகறநீர்கள்?' சக஧ரஜர஡ரன் ககட்டரள். இ஡ற்குச் சறநறட௅ க஦ரசறத்ட௅஬ிட்டு இ஡஦ச்சந்஡ற஧கண கூநறணரன்: "சக஧ரஜர. ஢ரங்கள் னெ஬ன௉ம் ந஬பி஦ியன கதரண திநகும் என்நரகக஬ ஬சறத்஡ரல் அட௅஡ரன் ஢ல்னட௅கதரயன ஋ணக்குத் ந஡ரி஦ிட௅. ஢ரன் உ஦ிக஧ரயட இன௉க்கறந ஬ய஧஦ில் ஋ன்ணரல் ன௅டிஞ்ச அபவுக்கு உங்கல௃க்கும், ஆணந்஡னுக்கும் நசய்஬ன். உங்கயப அன்யநக்கு அந்஡ப் கதரர் சூ஫னறயன தரர்த்஡ அந்஡க் க஠த்஡றகனக஦ ஋ணக்குள் நசரல்னறக் நகரண்கடன் இந்஡ப் நதண்ய஠ ஋ப்தடினேம் , ஋ன்ணரயன ன௅டிஞ்ச் அபவுக்குக் கரப்தரத்ட௅க஬ன். ஢ரன் என்நரக இன௉ப்கதரம் ஋ன்று நசரன்ணட௅ம் ஡஬நரக என்றும் ஢றயணச்சு ஬ிடர஡ீங்கள். இன௉஬ன௉ம் ஆணந்஡னுக்கு அ஬ணட௅ அப்தர, அம்஥ர இன௉ந்஡ரல் ஋ன்ண நசய்஬ரங்ககபர அப்தடிக஦ ஋஡஬ி஡க் குயநனே஥றல்னர஥ல் ஋ங்கபரல் ன௅டிஞ்சய஡ச் நசய்஦ க஬ண்டும். அட௅க்கரக ஢ரங்கபின௉஬ன௉ம் ன௃ன௉சன், நதண்டரட்டி஦ரகத்஡ரன் இன௉க்க க஬ண்டுந஥ன்று அர்த்஡஥றல்யன. அப்தடி ஬ர஫க் கறயடச்சரல் அய஡ ஢ரன் ஥றுக்க ஥ரட்டன். ஆணரல் அட௅஬ல்ன ஋ன் இப்கதரய஡஦ ஬ின௉ப்தம். ஢ரங்கள் னெ஬ன௉க஥ இந்஡ப் கதரரிணரல் தர஡றக்கப்தட்டின௉க்கறநம். ஥னுசங்க ஋ன்஧ அடிப்தயட஦ில் ஢ரங்கள் என௉஬ன௉க்நகரன௉஬ர் உ஡஬ி நசய்ட௅ நகரண்டு ஬ர஫ க஬ண்டுந஥ன்று஡ரன் ஢றயணக்கறநன். ஢ீங்கள் இப்தக஬ இட௅க்கரண த஡றயனச் நசரல்ன க஬ண்டுந஥ன்நறல்யன. ஢ல்னர க஦ரசறத்ட௅, ஆந , அ஥஧ க஦ரசறத்ட௅ச் நசரன்ணரல் கதரட௅ம். இந்஡ ன௅கரய஥ ஬ிட்டு கதரநட௅க்குள்யப நசரன்ணரல் அட௅ கதரட௅ம். ஢ீங்கள் ஢ல்ன த஡றயனச் நசரல்லு஬ங்கநபன்று ீ ஢றயணக்கறநன்" இவ்஬ி஡ம் கூநற஬ிட்டு, சக஧ரஜரய஬த் ஡ணிய஥஦ில் ஬ிட்டு஬ிட்டு, குடியச஦ின் ந஬பிக஦ ஬ந்஡ரன் இ஡஦ச்சந்஡ற஧ன். ன௅஡ன் ன௅யந஦ரக ஋஡றர்கரனத்ய஡ப் தற்நற஦ ஢ம்திக்யகக் கல ற்நநரன்று சறந்ய஡஦ில் க஡ரன்நற ஥யநந்஡ட௅. ன௅டிவு கூடத் ஡ன்னுள் ந஡ரடக்கந஥ரன்நறயண ஋வ்஬ி஡ம் ஥யநத்ட௅ ய஬த்ட௅ள்பட௅. கதரர்கள் ஥ட்டும் இல்யனந஦ன்நரல் இந்஡ப் ன௄வுனகு஡ரன் ஋வ்஬ி஡ம் ஆணந்஡஥ரக ஬ிபங்கும். ஋ந்஡஬ி஡ இண,஥஡, சர஡ற க஬றுதரடுகபற்று, இந்஡ப் ன௄஥றப்தந்஡றன் ஥ரனுடர்கப அயண஬ன௉ம் என௉ ஡ரய்ப்திள்யபகபரக ஬ரழ்ந்஡றன௉க்கும் சரத்஡ற஦ம் ஌ற்தட்டரல் ஋வ்஬ி஡ம் இன்த஥ரக஬ின௉க்கும். கதரக஧ ! கதரய் ஬ிடு! கதரக஧ ! கதரய் ஬ிடு! கதரக஧ ! கதரய் ஬ிடு! கதரக஧ ! கதரய் ஬ிடு!


52

mg;gh tUk;tiu....

- K.rptypq;fk;

nts;stj;ij uapy; epiyak;.... uapy; epiyaj;Jf;Fg; gpd;dhy; me;jf; flypy; fplf;Fk; fg;giyf; fz;lhy; kl;Lk; mtSf;F kdjpy; xU gak; te;JtpLk;.ghh;itia NtW gf;fk; jpUg;gpf;nfhs;ths;. ve;jf; fhyj;jpNyh njhpahJ... .fiuj;jl;bg;Nghd me;jf; fg;gy; jd; ,Uk;Gr;rl;lq;fis vOk;Gf; $lha; fhl;bf; nfhz;L xUf;fspj;Jf; fplg;gij mtshy; ghh;f;fNt kdk; gijf;Fk;. xU nfl;lf; fdit fhz;gJ Nghy; kdk; czUk;. kzy; Nkl;by; xU cile;j gliff; fz;lhYk; kdk; fyq;Fk;. Ntfkhf mtsJ fhy;fs; nts;stj;ij uapy; epiyaj;ijf; fle;J jz;lthsf; fk;gpfspy; ,lwp tpOe;J tplhky; epjhdj;NjhL jhz;b tPl;il Nehf;Fths;. --- ,t;tsTk; gioa epidTfs;... gioa fijfs;... jd; fztd; rptj;NjhL tho;e;J kfpo;e;j me;j xU tUr tho;f;ifiaj;jhd; jpUg;gpj;> jpUg;gp kPnsLj;J mir Nghl;Lg; ghh;j;jhs;. me;jp Neuj;jpy;> jpUkzkhfpa Gjpjpy; me;j flw; fiuf;F fztNdhL cyht tUths; ,d;W.....flw;fiuf;F te;J Neukhfp tpl;lJ. kfd; nry;tj;ij ,Oj;Jf; nfhz;L Ntfkhf elf;fp;d;whs;. kfd;.. mtDf;F mg;ghtpd; Fuy;... .mg;ghtpd; rphpg;G... mg;ghtpd; eil... mg;ghtpd; FWk;G... mg;ghtpd; cly;... kzk; vy;yhk;! rhe;jp> fztd; rptj;ijg; gphpe;J gjpide;J Mz;Lfs; Mfptpl;lhYk;> ,d;W fhiyapy; gphpe;j khjphp Xh; czh;tpy; Jbg;ghs;.

me;j ,uT.--gj;J kzp.. kio ,d;Dk; nga;fpwJ.. Ch; mlq;fp tpl;lJ.. .fly; Xyk; gaq;fukhf xypf;fpwJ... jpBh; jpBnud vq;NfNah kpd; fk;gpfs; Nkhjpf; nfhs;fpd;wd.. .kpd;rhuk; epw;gJk; tUtJkha; NkYk; xU gaq;fu R+o;epiyia cUthf;fpf; nfhz;bUf;fpwJ.. kio ,d;Dk; Xatpy;iy. .rhe;jpf;F gpurt Ntjid. .Jbj;jhs;... .Jtz;lhs;... Guz;lhs;... “jk;gp! Gs;isf;F jiyr;rd; Foe;ij... M];gj;jphpapy; epg;ghl;LtJjhd; ey;yJ... .ehDk; fz; nfl;lts;.. .epjhdk; NghjhJ... XL ktd;! xU Ml;Nlht vLj;jpl;L th..” khkpahh; mtrug; gl;lhs;. rptk; tPl;by; fple;j me;j rpd;df; Filia tphpj;jhd;. mJ tphpf;f Kbahky; fk;gpfs; rpf;fp Kwpa… .VNjh xU tpjj;jpy; tphpj;J jiyia kl;Lk; kiwj;Jf; nfhz;L me;j xOq;if topahf fhyp tPjpia Nehf;fp Xbdhd;. kpd; ntspr;rk; jpBnud gspr;rpl;lJ. kdjpy; xU re;Njhrk;. ,Ue;jhYk; tPjp ntwpr;rpl;Lf; fple;jJ. ntWq; fl;blq;fs; nel;Lah;e;J epd;wd....


53

mtruf; fhyrl;lk; epyTk; fhyk;.. fz; %bj;jdkhf fz;lgb jkpoh;fis ms;spf; nfhz;L XLk; thfdq;fspd; ‘Nka;r;ry;’ Neuk;...! rptk; kdijj; Njw;wpf; nfhz;lhd;... nuz;Lf; nfl;l Neuj;jpy; rhe;jpapd; kuzg; Nghuhl;lNk kdjpy; epd;wJ. Ntfkhf Xba rptk; Ml;Nlhf;fs; epw;Fk; me;j re;jpapy; Ngha; epd;whd;. jdf;F njhpe;j rpwpy; ,Ue;jhd;. ‘flTs; if tpl tpy;iy’ vd;W epidj;jhd;. kidtpapd; gpurt Ntjidiag; gw;wp $wp ;eh;rpq; N`hKf;F Nghf Ntz;Lnkd;W Nfl;lhd;. ,uT. gj;J kzp... “Ntiy Kbe;J tPl;Lf;Fg; Nghfpw Neuk;... ,jw;F Nky Xl KbahJ... efuj;jpYk; gjl;l epiy ,Ug;gJk; njhpAe;jhNd Nrh;...”vd;W Ml;Nlhf;fhud; rptj;jplk; tpsf;fpdhd;. rptk; nra;tjwpahJ ghpjhgkhf epd;whd;. Ml;Nlhf;fhud; Nahrpj;jhd;. xU gpurtf; NfRf;F cjthky; NghtJ kdpjj; jd;ik ,y;iy. vd;gij czh;e;jhd;. “efpd;;l khj;jah...” rptk; Ml;NlhTf;Fs; jhtpdhd;...Ml;Nlh ypy;yp xOq;ifia Nehf;fp gwe;jJ. fhyp tPjpapd; ,U kUq;fpYk; Njhuzkha; vhpAk; kpd; tpsf;Ffs; Ml;NlhNthL Nrh;e;J Xbd. “fP ntdp gghj?”(vj;jidahtJ Foe;ij?) vd;W Ml;Nlhf;fhud; Nfl;lhd;. “gyntdp!” (KjyhtJ) rptk; gjpy; nfhLj;jhd;. Ml;Nlh tpiue;J nfhz;bUe;jJ;... J}uj;jpy; ntspr;rj;ijg; gha;r;rpf; nfhz;L f^u Ntfj;jpy; Xh; thfdk; vjpNu Xb te;Jf; nfhz;bUe;jJ... Ml;Nlhtpd; mUfpy; te;jJk; Mkp thfdk; Nghy; njhpe;jJ. Ml;Nlhit Nkhjp tpgj;Jf;Fs;shf;FtJ Nghy; me;j [Pg; ,bj;Jf; nfhz;L epd;wJ. Ml;Nlh epd;wJ... itg;gh; Mbf;nfhz;bUe;jJ....” etj;jg;gq;...!”[Pg; fhud; rj;jkpl;lhd;....’itg;giu’ epWj;jpdhd; biuth;...”nfhn`j.... Nk ntshNt ad;Nd..?” (,e;j Neuj;jpy; vq;f NghwJ?) xU MAjk; jhq;fpatd; Nfl;lhd;...... “];gphpj;jhnyl;l nynlf; nfdpad;l ad;Nd..!” (M];gj;jphpf;F Nehahsp xUtiu nfhz;L Nghfg; NghfpNwhk;...) vd;W biuth; jaq;fpdhd;... Ml;Nlhtpd; cs;Ns Nlhh;r; mbj;J rptj;ij ghh;j;jhd; ,d;ndhUtd;. “Nk kpdp`h fTj...?” (,e;j Ms; ahh;..?) vd;whd;. “Nrh; vd;l kDrpf;F gpurt tUj;jk;...M];gj;jpupapy Nrh;f;f NtZk;...” vd;W rptk; jkpopy; jLkhwpdhd;. “nfhl;bnaf;... Ngg;ghq; gpkl;l...!” (“Gyp! vwq;Flh fPNo..”) vd;W fh;[pj;jhd; me;j Nlhh;r;fhud;. rptk; Ml;Nlhit tpl;L ,wq;fpdhd;... biutUk; ,wq;fpdhd;... “:khj;jah nkaht kq; me;Judth.. mg;Ng fNk vf;nfndf;...” (Nrh; ,th; vdf;F njhpe;jth;...vq;f Ch; fhuh;..!”) vd;W Ml;Nlh biuth; me;j Mkp cilapy; ,Ug;gth;fsplk; nrhd;dhd;.. mth;fs; rptj;ij Vw ,wq;fg; ghh;j;Jf; nfhz;bUf;Fk;NghJ biuth; njhlh;e;jhd;...”nkahnf Nehdhl;l gngf; mk;Gntd;l ,d;dth cq;fhf; mkhW.....mg;gpl;l ad;l njd;l Nrh;...!”(,tUila kidtpf;F Foe;ij fpilf;f ,Uf;F. tUj;jk; mjpfk; vq;fisg; Nghf tpLq;f Nrh;) vd;whd;. biutupd; fd;dj;jpy; gshnud;W xU miw tpOe;jJ.”gw rpq;fsah..! njkOd;l cjt; fuz;lj ck;g ,d;Nd...?” (“gw rpq;fstNd..! jkpoDf;F cjtp


54

nra;ath eP ,Uf;Nf..?”) vd;W biuthpd; cr;rp Kbiag; gpbj;J FYf;fp FYf;fp Ml;Nlhtpd; Nky; ,bj;jhd;. rptj;ij gplhpapy; gpbj;J [Pg;gpy; VWk;gb js;spdhd; xUtd;.. rptk; me;j Mkp cilf;fhuidf; Fk;gpl;lhd;. “vd;id tpl;L tpLq;fs;... .re;Njfnkd;lhy;... .ehisf;F vd;l tPl;Lf;F thq;fs;.. .,g;g vd;l kidtpa M];gj;jphpapy tpl;l gpwF $l;bf; nfhz;L Nghq;fs;.. .jaT nra;J fUiz fhl;Lq;fs;...!” vd;W nfQ;rpdhd;. ghi\Na Ghpahj me;j MAjk; jhq;fpfs; rptj;ij nre;J}f;fhfj; J}f;fp [Pg;gpy; vwpe;jdh;... rptk; ntspapy; jiyia ePl;b Ml;Nlhf;fhuidg;ghh;j;J......E}W &gha; Nehl;Lf;fs; ehd;if fPNo Nghl;lhd;. Kbe;jhy; kidtpia M];gj;jpupapy; Nrh;f;Fk;gb nfQ;rpdhd;... [Pg; te;j topapy; jpUk;gpf; nfhz;L XbaJ;. fhyp tPjpapy;.... eLtpy; epd;W nfhz;L> fd;dj;ijAk;> jiyiaAk; jltpf; nfhz;L Ml;Nlh rpwpy; [Pg; tz;bia fz; nfhl;lhJ ghh;j;jhd;.... Ml;NlhTf;Fs; Vwp ntwp gpbj;jtdha; Ntfg;gLj;jpdhd;. rptk; Nrh; tPL mtDf;Fj;njhpAk;. Mdhy; tPl;bYs;sth;fs; vtUNk mtDf;Fg; gof;fkpy;iy. .guthapy;iy.. jd;id mwpKfg; ;gLj;jpf;nfhz;L me;j Nehdhit gpiuNtl; Neh;]pq; N`hkpyhtJ epWj;jptpLNthk;. mth;fsplk; fhR ,Uf;fyhk;... fhiyapy; ghh;j;Jf;nfhs;sl;Lk;.. vd;W Nahrpj;Jf; nfhz;Nl rptj;jpd; tPl;L Kd;dhy; Ml;Nlhit epWj;jpdhd;. kioj;J}uy; ,d;Dk; epw;ftpy;iy. “Ml;Nlh te;Jl;LJ...... rhe;jp fpsk;Gtk; kfNs!” vd;W fpotp ntspapy; te;jhs;. rptj;ij fhztpy;iy! XU Ml;Nlhf; fhud; kl;Lk; thryUfpy; tUfpwhd;. “Mr;rp! khj;jaht Mkp $l;bf;nfhz;L Ngha;l;lhh;fs;... fhiyapy; tUthh;. ,g;Ngh M];gj;jphpf;Fg; NghNthk; Mr;rp! Nehdhit $g;gpLq;fs;.. ehd; NrUf;F njhpe;jtd;. vdJ ngah; rpwpy;..!” vd;W rpq;fsj;jpy; nrhd;dhd;. “rpq;fstd;!” “vd;;dNkh nrhy;fpwhd;!” fpok; gae;;jJ. rptk; vq;Nf vd;W rj;jkpl;Lf;Nfl;lhs;. mtDf;Fj; jkpo; njhpahJ mtSf;F rpq;fsk; njhpahJ. “Mkp.. Mkp..!” vd;W irifapy; nrhd;dhd;. “Nriu Mkp Nfk;Gf;F $l;br;nrd;Ws;shh;fs;... fhiyapy; Nfk;Gf;Fg;Ngha; ghh;g;Nghk.; ,g;NghJ vd;NdhL thUq;fs; Mr;rp...” vd;W fdpthff; $wpdhd;. mJTk; mtSf;F tpsq;ftpy;iy. Mkp vd;gJ kl;Lk; tpsq;fpaJ... thrypy; epw;gtd; ‘rpq;fstd;’ vd;gJk; tpsq;fpaJ.. fpotp fjwpdhs;... kUkfid “Mkp Gbr;rpg;Nghl;LJ...!” Ml;Nlhf;fhuid Nfhgkhf Vrp> fjitg; glhnudr; rhj;jpdhs;. kPz;Lk; fjitj; jpwe;Jg; ghh;j;jhs;. me;j Ml;Nlhf; fhud; fdpthf cjtp nra;a te;jtd; Nghy epw;gij czu mts; jahhpy;iy. mts; gae;jhs;> mtidg; ghh;j;jhs;. jd;idAk; kfisAk; nfhiy nra;a te;jpUf;fpwhd; vd;W jp;lkhf ek;gpdhs;. “rpq;fstd;!” vd;W jd;idg; ghh;j;Jf;$wp mts; gag;gLtjpYk; fhuzk; cz;L vd;W Nahrpj;j rpwpy; mth;fsplk; epiyikia tpthpf;f Kbahky; jLkhwpdhd;. fpotp kPz;Lk; Vrpdhs;. Neuq;nfl;l Neuk;... jkpoh;fs; mjpfkhf thOk; ,lk; ,J.... ,e;j Neuj;jpy; ehndhU rpq;fstd;.... ‘jfuhW gz;ZtJ Nghy;’ njhpfpwJ! vdf;F Mgj;J tuyhk;.... vd;W Fog;gkile;j rpwpy; ehD}W &gha; fhir fpotp Kd;dhy; Nghl;L tpl;L Ml;Nlhtpy; Vwpj; jpUk;gpdhd;. fpotpf;F mtd; Nky; rpwpJ ek;gpf;if te;jJ. kUkfDf;F njhpe;jtNdh...? kUkfd; nfhz;LNghd ehD}W &gh fhR.... ,J...? kfsplk; vg;gb ,e;jf; fijnay;yhk; nrhy;YtJ..? fpotp fy;yha; epd;whs;.


55

kdpjh;fis ,dq;fshfg;gphpj;J… ,q;Nf......n[d;kg; gifahf khw;wp xUtUf;nfhUth; mtek;gpf;ifNahLk;> gaj;NjhLk;> vr;rhpf;ifNahLk; kdpjh;fsha; kl;Lk; thOfpd;w #oy; ,J.. rhe;jp Kdfppdhs; - “mk;Nkha;....! mth; te;jtNu...?” “,y;yb Gs;s!” “vq;f Ngha; JiyQ;rth;!” Ntjidapy; fLik ntspg;gl;lJ. ,e;j epiyapy; kfsplk; ,g;gbnahU Fog;gkhd tpraj;ij vg;gb nrhy;tJ? kUkfid Mkp nfhd;L NghapUf;fyhk;....Ml;Nlhf;fhud; ekf;F tpraj;ij nrhy;y te;jpUf;fyhk;.....ehd;jhd; Mj;jpuf;fhhpahfp tpl;NlNdh........gf;fj;J tPl;ilj; jl;bahtJ Ml;Nlhf;fhuid tprhhpj;jpUf;fyhk;. jhd; nra;J tpl;l gpioiaAk; fpotp czuj;jtwtpy;iy.... fjitj; jpwe;J ghh;j;jhs;... flypd; mNfhu rj;jk;... fhw;W Rod;W mbj;J... .kpd; ntspr;rk; epd;W epd;W vhpe;J> kd epiyf;Nfw;wthW Jauj;ijf; $l;baJ. fjitr; rhj;jpdhs;  Ml;Nlh rpwpy; kpfTk; NtjidNahL tPl;Lf;Fj; jpUk;gpf; nfhz;bUe;jhd;.tPl;Lf;F te;jtd; clk;igf; fOtp tpl;L> rhg;gplhky; fl;bypy; Ngha; tpOe;jhd;... “VjhtJ gpur;rpidNah...?” vd;W kidtp Nfl;lhs;.” “xd;Wkpy;iy....clk;G xU khjphp ,Uf;F....eP gLj;Jf;Nfh...” vd;W kidtpia rhe;jg;gLj;jp tpl;L jiyaizapy; rha;e;jhd;......”mNd gt; mu khj;jah..!” ,d;Nduk; mtUf;F vg;gbnay;yhk; mb cij tpOk;.....rpj;jputij elf;Fk;.....nghk;]; itf;f te;jtdh...?jw;nfhiyg; giliar; Nrh;e;jtdh...? vd;w Nfs;tpfs;....filrpapy; #L.....my;yJ capUld; lahpy; Nghl;L vhpj;jy;... “kNf mk;Nk!” mtd; jd;idawpahky; rj;jkpl;lhd; “vd;d ele;jJ?” kidtp Jbj;J vOk;gpf; Nfl;lhs;;. rpwpy; ,d;W ,uT ele;j fijiar; nrhd;dhd;. mts; “njkOd;l.... Xk jkha; ntd;l XNd!” jkpoDf;F mg;gbj;jhd; elf;fNtZk;!” vd;whs;;. ruhrhp ve;jnthU rpq;fsth; kdjpYk; ,d;W ,g;gb thh;j;ijfs; vOtJ rf[khfp tpl;lJ. mth;fs; mwpe;j r%f mwpTg;gb jkpoh;fs; mth;fSf;F nfl;lth;fshfNt fhzg;gLth;... kidtp jkpoh;fisj; J}\pj;Jg; NgRtijf; Nfl;L rpwpy; ftiy aile;jhd;. rpwpy; kdpj czh;Tk;> murpaYk; njhpe;jtd;... jkpoh; rpq;fstiuj; J}\pg;gJk; rpq;fsth; jkpoiuj; J}\pg;gJk; ehl;bd; ,d;iwa ,d Kuz;ghLfspy; ntbj;j czh;TfshFk;...;. ,U Kid kuzq;fSk; jha;ehl;Lf;fhf...! jkpoh;fs; jha; ehL Nfl;L caph;fisf; nfhy;Yfpd;whh;fs;... rpq;fsth;fs; jha; ehl;ilf; fhg;ghw;w caph;;fisf; nfhy;Yfpd;whh;fs;... cz;ikapy; ,e;j ehl;Lf;F nrhe;jf;fhuh;fs;....chpikahsh;fs;... jhd;... kf;fs; my;yNt my;y....

murpay;

thjpfs;

vq;Nfh Xh; %iyapy; Nkhjy; ... ,q;Nf rptk; Nrh; Nghd;wth;fspd; caph;fs; mw;gkhf mope;J NghFk; epiy...


56

rpwpy; me;j ,uT rhg;gpl tpy;iy... ghz; Jz;Lfs; Nkirapy; %b itf;fg; gl;bUe;jd. *** rhe;jpf;F gpurtk; ele;J tpl;lJ. Mz; Foe;ij... jhAk; kfSk; rphpj;J kfpotpy;iy. ,UtUk; kuztPl;L mikjpapy; Gyk;gpdh;. may; tPl;Lf;fhuh;fs; MWjYf;F te;J tprhhpj;J tpl;Lr; nrd;wdh;. mth;fSf;F gpurtq;fisnay;yhk; ngUikahf epidj;jf; fhyk;. vd;Nwh Ngha;tpl;lJ.. mth;fs; tPLfspYk; ,g;gb vj;jid caph;fs; fsthlg;gl;ld... fhzhkw; Nghapd...? mth;fs; ,jak; kuj;J Nghdit! “rptj;ijAk; Nej;ijf;F ,uT Mkp nfhz;L Nghl;lJ...” xt;nthU tPl;Lf;Fs;Sk; gaj;Jld; nra;jpia ghpkhwpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. *** rhe;jp gps;isf;F ‘nry;tk;’ vd;W ngah; tsh;e;jhd;.... vl;L taJ Kbe;J tpl;lJ....

itj;jhs;;.

nry;tKk;

FUj;Njhiyaha;

*** rhe;jpapd; tho;f;if tpjitah...? Rkq;fypah...? vd;w tpdhTfSf;fpilapy; kh;kkha; efh;e;J nfhz;bUe;jJ. vl;L taJ nry;tk; “ mg;gh vq;fk;kh?” vd;W Nfl;Fk;Nghnjy;yhk; ngha;ia kbapy; fl;bf; nfhz;L “nghhPd;” NghapUf;fhh;.... tUthh;” vd;ghs;. mth; ,we;jpUg;ghh; vd;W kdk; epidf;f kWj;jJ. ,dpNkYk; ngha; nrhy;y KbahJ. fz; Kd;dhy; kuzj;ijf; fhz;gijtpl caph;fs; fhzhky; njhiye;J nfh^uj;ij kdpj kdk; jhq;fpf; nfhs;tjpy;iy. igad; tsh;e;J tpl;lhd;.

NghFk;

--- nts;stj;ij flw;fiu… -- -wapy; jz;lthsf; fk;gp.. jz;lthsf; fk;gpf;Fk; flw;fiuf;Fk; ,ilapy; nrb nfhbfSf;Fs;Ns Fl;b Fl;bf; fhLfs;... fhLfSf;Fs;Ns cly; grp NjLk; khDl Nr\;ilfs;! rhe;jp flw;fiuapy; nry;tj;NjhL eil gapd;whs;. fiu jl;bf; fplf;Fk; me;jf; fg;giy Nehf;fp ele;jhs;. ,g;Nghnjy;yhk; me;jf; fg;giy ghh;g;gjpNyNa jdf;F mjpf MWjy; fpilg;gjhf epidf;fpd;whs;. ghtKk; NrhfKk; NfhuKk; epiwe;j me;jf; fg;giy xj;jNj jdJ tho;f;ifAk; vd;W rkg;gLj;jpg; ghh;g;gjpy; epk;kjp milfpd;whs;. xU ehs; mk;kh Nfl;l Nfs;tp jhd; mts; neQ;rpy; neUg;igf; nfhl;baJ. “gps;s! kUkfd; ,d;Dk; capNuhl ,Ug;ghnud;w ek;gpf;ifNa ...?” eP jpU ePW nej;jp KOf;f G+R...! nghl;L itf;f Ntzhk;...! ehk fUkhjp nra;tk;... mtd; Nkhrk; NghapUe;jh... mtd;u Mj;kh Nkhl;rk; Nghf Ntz;lhNk...?” “mk;kh tha %L!” jhapd; fd;dj;jpy; miwtJ Nghy; ifia cah;j;jpf; nfhz;L Xbdhs;. gaj;jhy; $dpf; FWfp epd;w jhiaf; fl;bg;gpbj;Jf; nfhz;L mOjhs;. nry;tk; gbg;gij epWj;jptp;l;L Vf;fkhf ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jhd;.


57

“mth; tUthh;! vd;iwf;fhtJ tUthh;... nrj;jpUg;ghnud;W KbT fl;l Kbay;yPNa mk;kh!” vd;W FKwpaOjts; kfidg; ghh;j;jJk; jd;id mlf;fpf; nfhz;lhs;. xUf;fspj;Jf; fplf;Fk; me;jf; fg;gypd; vYk;Gf;$l;il vj;jid Nfhb miyfs; ,d;Dk; Nkhjpf; nfhz;NlapUf;fpd;wd... rhe;jp nry;tj;jpd; tsh;r;rp fz;L gag;gLfpwhs;. mtd; ,g;NghJ gj;J taJ FUj;Njhiy...! neL neL vd;W tsUk; mtdJ tsh;r;rp fz;L gag;gLfpwhs;. kfd; tsh;e;jh... Mkp.. nghyp];... nfhz;L NghapLk;. ngw;wjhNa “gps;is tsuf; $lhJ... rpWtdhfNt ,Uf;f Ntz;Lk;.” vd;W tuk; Nfl;Fk; fhyk; kdpj tuyhw;wpy; ,q;Fjhd; Njhd;WfpwJ. kdpjh; capiu kdpjh; gwpf;Fk; Nfhu tpidfs;.... rhe;jpapd; kdjpy; fz;fs; gpLq;fg; gl;L thtpfspy; kpjf;Fk; jkpo; ,isQh;fspd; epidTfs; tUfpd;wd. md;nwhU ehs; ele;j NtnwhU rk;gtk; epidTf;F tu mts; kpfTk; gae;jhs;. -

,uT VO kzp...

Nfhl;ilapypUe;J nkhul;Lt NghFk; g];]py; Vwp> nts;stj;ijf;F bf;fl; vLj;jhs;. nfhs;Sg;gpl;b te;jJk; g];i] epWj;jpa xU $l;lj;jpdh; milahs ml;ilia Nrhjpj;jdh;. ehd;F jkpo; ,isQh;fis Nrfhpj;jhh;fs;. mth;fis tprhhpf;f Ntz;Lk; vd g];i] tpl;L ,wq;Fk;gb ,Oj;jdh;. ,isQh;fs; gaj;jhy; tpopj;jdh;. g];]_f;Fs; jq;fisf; fhg;ghw;w vtUk; ,y;iyah... vd;W Vf;fj;Jld; ghh;j;jdh;. mth;fs; gyte;jkhf ,wf;fg;gl;ldh;. Nrhjpj;jth; ahh;...? mth;fSf;F vd;d chpik cz;L...? g]; biutNuh.... fz;lf;lNuh... g];]py; ,Ue;;jth;fNsh... vtUk; Nfs;tp vOg;gtpy;iy. rhe;jpap;d; Mrdj;Jf;F Kd;dhy; mkh;e;jpUe;j ,Uth; jpkpNuhLk;> NfypahfTk; ,g;gb Ngrpr; rphpj;jdh;. “vl;Lf; fz;fs; mth;fSf;F fpilj;J tpl;ld...!” rhe;jpf;F me;j epidT kl;Lky;y... xU ehs; gk;gygpl;bapy; g]; Vwpa xU jkpo; Atjpia> me;j ,utpy; tprhuizf;F tUk;gb rpyh; te;J mtis g];i] tpl;L ,wq;Fk;gb mjl;bdh;. me;j ngz; fjwp mOjhs;. jd;id fhg;ghw;Wk; gb g];]py; ,Ue;j gyiuAk; Ntz;bdhs;... caph;g;gpr;irf; Nfl;lhs;... gaj;jhy; vtUk; Vd; vd;W Nfl;ftpy;iy. mtis g];i] tpl;L ,wf;fpdhh;fs;... ,th;fs; ahh;...? vq;Nf mtis mioj;Jr; nry;fpd;wdh;...? mioj;Jr; nry;yg;gl;lts; vd;d fjpahdhs;...? ,t;tsT mw;gkhf xU Njrj;jpd; caph;fs; ghJfhg;gpd;wp #iwahlg;gLfpwNj... ,k;kf;fis ghJfhf;f ,q;Nf vtUk; ,y;iyah..? rhe;jp.... me;j nfh^ukhd ,uit epidj;Jg;ghh;j;jhs;. miu Fiw cilNahL mts; myq;Nfhykhf gLf;ifapy; epj;jpiu nfhz;bUe;j NghJ.... fjit jl jl ntd jl;bdhh;fs;. rptk; vOk;gp [d;diy jpwe;J ghh;j;jhd;. nghyp]; cilfs; ntspapy; epd;wd. “nrf; fuz;l Xd njhu mupdth” “Nrhjid nra;a Ntz;Lk;. fjitj; jpw” G+l;]; fhy;fSld; gLf;ifaiwf;Fs; Eiofpd;wdh;. mYkhhpapy; ,Ue;J cLg;Gfs; ,Oj;J nfhl;lg;gLfpd;wd... rhhp... ghthil.... rl;il... Ntl;b... ngl;bf;Fs; fplf;Fk; jq;f eiffs;;... fhR.... vy;yhk; epyj;jpy; nfhl;bf; fplf;fpd;wd.


58

gLf;if cilapy; ,Uf;Fk; rhe;jpia tpOq;fp tpLtJNghy; xUtd; ghh;j;j ghh;it... mtd; kdk; itj;jpUe;jhy; rhe;jpia vd;dKk; nra;jpUf;fyhk;. jkpoh; tPLfspy; MZf;Fk; ngz;Zf;Fk; ve;j me;juq;fKk; ,y;yhky; Ngha;tpl;lJ.... mjpfhuj;jdk; xU ,dj;jpd; kdpj nfsutk; vg;gb vg;gbnay;yhk; miyf;fopf;fg;gLfpd;wJ...? fhyj;jpw;Fk; epajp cz;L.... xt;nthU nraYf;Fk; rhprkkhd vjph;nraw;ghL cz;L vd;W tpQ;QhdNk nrhy;fpd;wNghJ.... mePjpia mlf;fTk;> nty;yTk; vq;fSf;Fk; fhyk; tUk;. Aj;j G+kpapy; Xbr;rpjWk; ghku kf;fspd; Jauq;fis ahuwpthh;...? mfjpfshf eph;f;fjpahd kf;fs; rpd;dQ;rpWRfis Rke;J nfhz;L ‘n\y;’ mbf;Fk;> Fz;L tPr;Rf;Fk; gae;J Nfhtpy;> ghlrhiy vd;W mfjp Kfhk;fis Njb XbAk;... mq;Nf mth;fs; $l;lk; $l;lkha; Fz;lbg;gl;L kbe;j Jauq;fis kdpjh;fs; ,d;Wk; mwpe;J nfhz;L jhd; ,Uf;fpd;whh;fs;.

*** rhe;jp ,g;Nghnjy;yhk; jd; fztd; rptj;ij epidg;gjpy;iy. mts; fis ,oe;J tpl;lJ. gz;lhuj;ijg; Nghy new;wp epiwa jpUePW G+rpapUf;fpwhs;.

Kfk;

Rhe;jpapd; mz;zd; fdlhtpypUe;J mbf;fb nlypNghd; nra;thh;. nlypNghid vtUk; vLg;gjpy;iy.. fdlhTf;F mk;khitAk;… mk;kk;khitAk; $l;bf;nfhz;L te;J tpLk;gb nry;tj;jplk; xU ehs; mth; Ngrpdhh;. . kfd; nry;tk; xU ehs; khkhTf;F nlypNghd; nra;jhd;. “mk;khTf;F igj;jpak;...! Mkpf;fhud;... nghyp];fhud;... [Pg; tz;bf;fhud;fis fz;L tpl;lhy; mk;kh mth;fis tpul;bf;nfhz;L XLfpwhs;... mg;gh tUk;tiu mtSk;> mk;kk;khTk; tukhl;lhh;fshk;... ehd; kl;Lk; te;jhy; ,q;Nf mk;khTf;Fk;> mk;kk;khTf;Fk; Jiz fpilahJ” vd;whd;. “nlypNghd it... ehd; cdf;F xUf;fh vLf;fpwd;...” vd;W fdlh khkh nlypNghid itj;jhh;.

kdq;Fok;gpa njhdpapy;


59

gug;gstpy; RUq;fp tUk;; epyTyf epyh - EzhtpY}u; fh. tprauj;jpdk; -

ELAB , October, 2010.

#upad;> epyhf;fs;> el;rj;jpuq;fs;> xd;gJ fpufq;fs; Kjypa Nfhs;fs; gue;J tpupe;j vy;iyaw;w xU ngUk; ntl;lntsp thdj;jpy; me;juj;jpy; xt;nthd;wpd; <u;g;Gr; rf;jpahy; kpje;jtz;zk; Rod;w epiyapy; cs;sd. Gjd; (Mercury)> Rf;fpud; (Venus)> G+kp (Earth)> nrt;tha; (Mars)> tpahod; (Jupiter)> rdp (Saturn), tpz;kk; (Urenus)> Nrz;kk; (Neptune), Nrzhfk; (Pluto) Mfpa xd;gJ Nfhs;fSk; Shrinking Moon #upa FLk;gj;ijr; Nru;e;jit.

epyhthdJ jd; tpl;lkhd Rkhu; 2>160 iky;fspypUe;J RUq;fpAs;sij tpQ;Qhdpfs; njspTgLj;jpAs;sdu;. 24-08-2010 md;W kpfr; rpwpa ngsu;zkp epyh xd;wpidf; kpfTk; gutrkile;J fhzg;gl;ldu;.

200

fz;l gy

kPw;uu; kf;fs;

Nfhs;fspd; epyhf;fs; Gjd;> Rf;fpud; Mfpa ,U fpufq;fspy; epyh ,y;iy. kw;iwa VO fpufq;fshd rdp> tpahod;> tpz;kk;> Nrz;kk;> nrt;tha;> G+kp> Nrzhfk; Mfpatw;wpy; KiwNa 18> 16> 15> 08> 02> 01> 01> (xUkpj;J 61) epyhf;fs; cs;sd. ,tw;wpy; ekJ G+kpapd; epyh Ie;jhtJ ngupa epyhthFk;. #upa FLk;gj;jpy; 61 epyhf;fs; ,Ue;Jk; G+kpf;Fupa xU epyhit kl;Lk;jhd; ek;khy; fhzf;$bajhf cs;sJ. kw;iwa 60 epyhf;fSk; kpfj; njhiytpy; ,Ug;gjdhy; mit ek; fz;fSf;Fj; Njhd;Wtjpy;iy. G+kpj;jhapd; epyh G+kpapypUe;J Rkhu; 238>857 iky;fs; (384>403 fp.kP) njhiytpy; epd;W tyk; te;J nfhz;bUf;fpwJ ehk; fhZk; epyhthdJ. epyh Njhd;wpr; Rkhu; 450 Nfhb Mz;Lfshfpd;wd. epyhtpd; tpl;lk; Rkhu; 2>160 (3>476 fp.kP) iky;fshFk;. epyhtpd;; Rw;wsT Rkhu; 6>790 (10>927 fp.kP) iky;fshfTk;> mjd; gug;gsT Rkhu; 14>670>000 (38>000>000 rJu fp.kP) rJu iky;fshfTk; mike;Js;sd. ehk; thOk; G+kp xU fhyj;jpy; #upadpd; xU gFjpaha; xd;whapUe;jjhk;. ,aw;if khw;wj;jhy; #upad; ntbj;j nghOJ G+kp mjpypUe;J gpupe;J NtwhdJ. G+kp Njhd;wpaJ NghyNt epyhTk; G+kpapypUe;J Njhd;wpaJ vd;gu;. epyh G+kpapypUe;J gpupe;jjhy; Vw;gl;l Mo;e;jfd;w FopNa grpgpf; kfh fly; vdg; ngau; ngw;wJ vd;w fUj;Jk; xd;Ws;sJ. epyhtpd; Njhw;wk; gw;wp ,d;iwa tpQ;Qhdpfspd; $w;iwAk; ghu;g;Nghk;. 450 Nfhb Mz;LfSf;FKd; nrt;tha;f; fpufk; mstpyhd gUg;nghUs; xd;W G+kpAld; Nkhjp kpfg; ngupastpyhd rpij $sg;glyq;fs; cw;gj;jpahfpj; Jfs;fs; ahTk; xd;Wgl;l neUf;FjyhYk;> mtw;wpy;rpy kpd;fhe;j miyfis ntspapl;ljhYk; Vw;gl;l mjp ntg;gepiyAs;s epyh xd;W Njhd;wpaJ vd;W tpQ;Qhdpfs; ek;Gfpd;wdu;. epyh ,utpy; Fspu;r;rpahd> ,d;gkhd epyitg; nghopfpd;wJ. ,jidf; fhjyu;fs; Kiwahfg; gad;gLj;jpf; nfhs;tu;. epyh kf;fspd; nry;yg; gps;is> Foe;ijfspd; tpisahl;Lg; gps;is. epyhitg; gw;wpg; Ngrhj ,yf;fpaq;fs; ,y;iy. ghtyUk;> ehtyUk;> GytUk; epyhNky; iff;fpisf; (xUjiyf; fhjy;) fhkk;


60

nfhz;L rq;flg;gl;lhYk; ekf;Fj; jiyrpwe;j ,yf;fpa tpUe;jspj;Jf; nfhz;bUg;gijapl;L ehk; G+upg;gilfpd;Nwhk;. Mjpfhyk; njhl;Lg; ngUk;ghyhd jkpo; kf;fs; epyitf; flTshf tzq;fp tUfpd;wdu;. ,sq;Nfh mbfs; ‘jpq;fisg; Nghw;WJk;> jpq;fisg; Nghw;WJk;.’ vd;W rpyg;gjpfhuj;jpy; epyitg; gw;wpr; rpwg;gpj;Jf; $wpAs;shu;. RUq;fp tUk; epyh ntz;ik my;yJ nrq;fOePu; epwkhd G+q;nfhj;Jf;fSk; fre;j goKk; jUk; ngU kutif Clhf epyitg; ghu;j;j nghOJ mJ rpWj;J tUtjhf ehrh epWtdk; $Wfpd;wJ. epyhtpd; Nkw;gug;G KOtjpYk; jpiuTfs;> kbg;Gfs;> RUf;fq;fs; fhzg;gl;lij mLj;J epyhthdJ RUq;fp tUtjhf thd;fzpg;ghsu; (Lewis Whld/PA Astronomers) 19-08-2010 md;W cWjpahf mwptpj;jdu;. ehrhtpd; cg Nfhs; Mapuf;fzf;fpy; vLj;j epytpd; Nkw;gug;gpd; glq;fis Ma;T nra;j mnkupf;f tpQ;Qhdpfs; gyu; fijf;Fk; nra;jpahd epyhtpd; RUf;fj;ijf; fz;L gpbj;jdu;. epyhtpy; fhzg;gl;l rpy jpiuTfs;> kbg;Gfs;> RUf;fq;fs; gy iky;fs; ePsj;jpYk;> J} rpahy; %lg;gl;l epyj;jpypUe;J gy kPw;uu; cauj;jpYk; fhzg;gl;ld. ,tw;why; epytpd; tpl;lkhd Rkhu; 2>160 iky;fspypUe;J 200 kPw;uu; RUq;fpAs;sij Muha;r;rpahsu;fs; njspTgLj;jpdu;. thd;Nfhs; ty;Yeu;fSf;F epyhtpd; RUq;F Njhw;wk; xU Gjpa nra;jpay;y. epyh Njhd;wpa nghOJ mjd; ikag; gFjp G+kpiag;Nghy; kpfg; gaq;fukhd ntg;g epiyapy; ,Ue;jJ. ,t;ntg;g epiyapy; epyh tpuptiltJk; mJ Fspu;e;J tUk; nghOJ RUq;FtJk; ,ay;Ng. epyh ,d;Dk; FspuiltijAk; mjdhy; epyhtpd; Nkw;gug;G RUq;fpj; jpiuT> kbg;G> RUf;fk; Nghd;w Njhw;wq;fs; [,tw;iwj; njhq;F jirAs;s nrq;Fj;Jr; rha;Tfs; vd;wiog;gu; - (Lobate Scarps)] cUthFnkd;gijg; gpe;jpa fz;L gpbg;Gfs; njuptpf;fpd;wd. ,t;thwhd 14 njhq;F jirr; nrq;Fj;Jr; rha;Tfs; epyh eLf; Nfhl;bYk;> JUtq;fSf;F mz;ikapYk; ,dk; fhzg;gl;ld. ,j; Njhw;wq;fs; gz;iladtha; ,Ue;jgbahy; mit xU Nfhb Mz;LfSf;F Kw;gl;lit vd;W tpQ;Qhdpfs; fUJfpd;wdu;. rpkpj;Njhdpad; epWtdk; Nthrpq;uidr; (Smithsonian Institution in Washington) Nru;e;j lhf;lu; Njhk]; thw;uu;]; (Dr. Thomas Watters) jiyikapy; $ba tpQ;Qhdpfs; ehrhtpdhy; nrd;w Mz;by; vLf;fg;gl;l epyhtpd; gbtq;fis caupa Ma;nthd;wpidr; nra;jdu;. ,jw;F tpz;ntsp Ma;T epow;glf; fUtp jpwkhdJk; tpgukhdJkhd epyhtpd; cUtg; glq;fis vLj;Jf; nfhLj;J cjtpaJ. ,J gw;wp lhf;lu; Njhk]; thw;uu;]; $WtijAk; ghu;g;Nghk;. “,it> epyhtpd; mz;ika RUf;fj;ijr; Rl;bf; fhl;LtNjhL> epyh ,d;Wk; RUq;fpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwJ vd;gijAk; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. ,d;Wtiu epyh Fspu;fpd;wJ vd;gjw;F vq;fsplk; mj;jhl;rp xd;Wk; ,y;iy. Mdhy; epyh RUq;fp tUtJ ele;j tz;zk; cs;sJ. ,ijg; gw;wp ehk; xd;Wk; ftiyg;glj; Njitapy;iy. epyh RUq;fp tuyhk;> Mdhy; mjpfkhf ,y;iy. epyh vq;Fk; Nghfkhl;.lhJ. epyh kz;zpay; uPjpapy; nraypoe;J tpl;lJ vd;w xU nghJf; fUj;Jg; gjpTk; cz;L. epyhtpy; VjhtJ “epyhtpd; Nkw;gug;gpd; glq;fSk; te;J Nru;tjpdhy>; njhq;F jir Nghd;w nrq;Fj;Jr; rha;Tfspd; gug;gPLk;> gyu; fijf;Fk; nra;jpfspd; juj;jpidAk; ghu;g;gJ ftu;r;rp Cl;Ltdtha; mikAk;. ,j; Njhw;wq;fspd; (Lobate Scarps) gug;ngy;iy> tho;ehs; Nghd;wit epyhtpd; RUq;fy; cyfshtpa fhytl;lj;Jld; Nru;e;jjh vd;gij mwpaTk;> epyh vg;gbj; Njhd;wpaJ vd;gijAk;> mjd; gbtsu;r;rp KiwfisAk; vq;fSf;F tptukhfj; je;JjTk;.”


61

,dp epyhj; njhlu;ghf nrd;w Mfj;J khjk; Njhd;wpa xU rpwpa ngsu;zkp epyhitg; gw;wpa nra;jpnahd;wpidAk; fhz;Nghk;. rpwpa ngsu;zkp epyh 24-08-2010 md;W kpfr; rpwpa ngsu;zkp epyh xd;wpidf; fz;l kf;fs; kpfTk; gutrkile;jdu;. ,J G+kpapypUe;J kpfj; njhiytpy; njd;gl;lJ. ,j;jftiy tpz;ntsp mikg;gpd; ,af;Feu; jpU. rp. gp. Njtfd; njuptpj;jhu;. md;W Njhd;wpa ngsu;zkp epyT 15 rjtPjk; rpwpajhfTk; 30 rjtPjk; xsp mlu;j;jp FiwthfTk; mike;jpUf;Fnkd;Wk; mtu; $wpAs;shu;. Mfj;J khjj;jpy; Njhd;Wk; ,e;jg; ngsu;zkp epyitj; ‘jhdpa epyT’ vd;W $Wtu;. ,J md;wpuT 12.05 kzpastpy; kpf ed;whfj; njupe;jij kf;fs; ghu;j;J kfpo;e;jdu;. G+kpf;Fk; epyhTf;Fk; cs;s ruhrup ,ilj; J}uk; 2>38>857 iky;fshFk;. Mdhy; md;W Njhd;wpa ngsu;zkp epyh Rkhu; 2>52>000 iky;fs; J}uj;jpy; mike;jpUe;jikahy; ghu;g;gjw;Fr; rpwpjhfj; Njhd;wpaJ. vjpu; tUk; 2011 Mk; Mz;L xf;Njhgu; khjk; 12 Mk; jpfjpad;W kPz;Lk; mNj Nghd;w rpwpa ngsu;zkp epyitf; fz;L ehk; kfpoyhk;. ,t;tpUe;jpidf; fhz ehk; vjpu; ghu;j;j tz;zkpUg;Nghk;. epyhtpd; rpwpa khw;wk; cyf capupdq;fSf;F xU gq;fKk; Vw;gLj;jhJ vd;W tpQ;Qhdpfs; jplkhff; $Wfpd;wdu;. capupdq;fspd; tho;tpay; vy;yhk; ek;ik ,d;W tho;tspj;Jf; nfhz;bUf;Fk; #upaidg; nghWj;jJ. #upad; ,d;Nwy; capupdq;fSk; ,y;iy> cyfKk; ,y;iy. #upad; Njhd;wp ,d;W Rkhu; 460 Nfhb Mz;Lfshfpd;wd. ,d;Dk; #upad; Rkhu; 540 Nfhb Mz;Lfs; jq;Fjil ,d;wp tho;thd;. vdNt ftiy Ntz;lhk;. ehKk; ,g; G+Tyfpy; vd;Wk; ,d;Gw;W tho;Nthk;. - ***** -


62

ஈ஫த்து ம஥ல்லிசைப் தாடல்கள் -஬஡ிாி – ைி. ஧வீந்஡ி஧ன் இசைத்துசந஦ின் ஬஧னாபொ இந்஡ி஦ா஬ி லனல஦ ல஡ாற்நம் காண்கிநது. அ஡ன் ஑பை மை஦ல் ஬டி஬஥ாண த஧஡ப௃ம் அங்கு஡ான் திநந்஡து. இ஡ன் ஬பர்ச்ைி஦ின் தின்புன஥ாக ஥ற்சந஦ ஢ாடு கபிலும் இக்கசனகள் ஬பர்க்கப்தட்டண. இந்஡ ஬பர்ச்ைி஦ின் ஑பை ஢ாடாக எ஥து ஢ாடும் அங்கீகா஧ம் மதபொகிநது. எ஥து ஥க்கபின் இசைஇ ஢டண ஬பர்ச்ைி஦ின் ஆர்஬ம் கா஧஠஥ாக ஢ம்஥஬ர்கள் இசைஇ ஢டணம் ஥ற்பொம் இசை ஬ாத்஡ி஦ங்கசப ம஡ன் இந்஡ி஦ா஬ில் மைன்பொ கற்பொ தாண்டித் ஡ி஦ம் மதற்ந஬ர்கபாக ஬ிபங்குகின்நணர். ஦ாழ்ப்தா஠ம் மகாழும்பு ஆகி஦ தகு஡ிகபில் ம஡ன்ணிந்஡ி஦ ஬ித்து஬ான்கள் ஬ந்து இசை ஬குப்புகசப ஢டாத்஡ிபெப௃ள்பணர். ஑பை கானத்஡ில் இந்஡ி஦ ஡஬ில் – ஢ா஡ஸ்஬஧க் கசனஞர்கல௃க்கு இச஠஦ாக ஢஥து கசனஞர்கல௃ம் ஡ிகழ்ந்஡ணர். இசை஦ின் ஑பை தகு஡ி஦ாண ஢ாட்டுக் கூத்து ஡஥ி஫ர்கபின் தா஧ம்தாி஦க்கசன஦ாகும். இல஡ லதான்பொ கா஥ன் கூத்து ஥சன஦கத்஡ின் தா஧ம் தாி஦க்கசன஦ாக இபைப்தச஡பெம் உ஠஧ப௃டிகிநது. ஢஥து ஥க்கல௃க்மகன்பொ தா஧ம்தாி஦க் கசன஬டி஬ங்கள் இபைந்஡ாலும்


63

஢ம்஥஬ர்கல௃க் மகன்பொ ஑பை இசை஬டி஬ம் இபைக்க஬ில்சன என்தச஡ ஥பொப்த஡ற்கில்சன. இசைப்லத஧஧சு ஡ிபை ைண்ப௃க஧த்஡ிணம் அ஬ர்கபின் இசை஦ில் தன தாடல்கசப தனர் தாடி஦ிபைந்஡ணர். இச஡ இனங்சக ஬ாமணாலில஦ ஑லித஧ப்தி ஬ந்஡து. இல஡ லதான்பொ வீ஧஥஠ி ஐ஦ர் அ஬ர்கள் தாடல்கசப எழு஡ி இசை஦ச஥த்து தாட ச஬த்துள்பார். இ஬஧து தாடல்கள் கீர்த்஡ணங்கபாக அச஥ந்஡ண. இ஬஧து தாடல்கசப ஥துச஧லைாப௃இ ைீர்கா஫ி லகா஬ிந்஡஧ாஜன்இ வு.ஆ. மைௌந்஡஧஧ாஜன் ஆகில஦ா஧து கு஧ல்கபிலும் லகட்கின்லநாம். இச஬கள் கர்஢ாடக இசை஦ினச஥ந்஡ தாடல் கபாகல஬ இபைந்஡ண. 1969ல் கா஬லூர் ஧ாஜதுச஧ அ஬ர்கபால் ஬ர்த்஡க லைச஬ ஢ிகழ்ச்ைிக்காக தாடல்கள் ஑லிப்த஡ிவு மைய்஦ப்தட்டண. ஢ம்஥஬ர் தாடலில் ஢ம்஥஬ர் கு஧ல் ஑லித்஡஡ாக ஡ிபை. ஬ிக்லணஸ்஬஧ன் கட்டுச஧ம஦ான்நில் குநிப்திடு கின்நார். (஬ட஥஧ாட்ைி஦ின் இசைப் தா஧ம்தாி஦ம் த௄ல்) இ஡ன் தின் ஡஥ி஫பைக்கு ஡ணித்து஬஥ாண இசைம஦ான்பொ ல஡ச஬ம஦ண தனர் ஆ஡ங்கம் மகாண்டச஥஦ால் இ஡சணப் பூர்த்஡ி மைய்஦ ஥ர்ஹம் ர்.ஆ.டீ. ப௃சக஡ீன் ஬ந்஡஡ாக ஡க஬ல்கள் கூபொகின்நண. 1970-71 கானப்தகு஡ி஦ில் இனங்சக ஬ாமணாலி஦ில் ர்.ஆ.டீ. த஠ிப்தாபர் ைசத஦ில் அங்கம் ஬கித்஡லதாது ம஥ல்லிசைப் தாடல்கள் என்ந ஢ிகழ்ச்ைிக்கு அங்கீகா஧ம் ஬஫ங்கிணார். அன்சந஦ கானத்஡ில் ஈ஫த்து ஧த்஡ிணம் எழு஡ி஦ அலணக தாடல்கலப தாடப்தட்டண. ஈ஫த்து ஧த்஡ிணம் ம஡ன்ணிந்஡ி஦ா஬ின் ஡஥ிழ் ைிணி ஥ாவுக்கும் தாடல் எழு஡ி஦஡ாக ஞாதகம். தடத்஡ின் மத஦ர் ஞாதகத்஡ில் இல்சன. ம஥ல்லிசைப் தாடக஧ாகத் ம஡ாிவு


64

மைய்஦ப்தட்ட ப௃஡ல் கசனஞர் ஡ாமணண தாடகர் ப௃த்஡஫கு கூபொகிநார். ம஥ல்லிசைப்தாடலின் தி஡ா஥கமணண ‘த஧ா’ என்நச஫க்கப்தட்ட ஡ிபை. S.K. த஧஧ாஜைிங்கம் மத஦ர் மதபொகிநார். இனங்சக ஬ாமணாலி஦ில் அநி஬ிப் தாப஧ாகக் கடச஥ புாிந்஡ த஧ா அ஬ர்கள் இ஦ற்சக஦ாண இசைஞாணம் ஥ிக்க஬ர். த஧ா தற்நி஦ இன்மணாபை ஡க஬சனபெம் மைால்லி ச஬க்க ல஬ண்டும். த஧ாவும் இ஬஧து ைலகா஡஧ர் ஥லகஸ்஬஧த௅ம் ஑பை கானத்஡ில் இசைக் கச்லைாிகள் மைய்஡ார்கமபன்ந ஡க஬சன ப௄த்஡ இனக்கி஦ ஆர்஬ன஧ாண ஡. இ஧ாஜலகாதானன் மைால்னக் லகள்஬ிப்தட்லடன். த஧ா஬ின் இணிச஥ ஦ாண கு஧லும் இசைஞாணப௃ம் த஧ாச஬ ஢ல்ன ம஡ாபை ம஥ல்லிசைப்தாடகணாக்கி஦து. இனங்சக ஬ாமணாலி஦ின் இசைப் தகு஡ி ஦ில் லைச஬஦ாற்நி஦ தனர் இசை஦ச஥த்து ம஥ல்லிசைப் தாடல்கள் ம஬பி஬ந்஡ண. இசை ஦ச஥ப்தாபர்கபாக ஆ஧ம்தத்஡ில் ஆ. ப௃த்துைா஥ி, மநாக்ைா஥ி, னத்஡ீப், வு.ஏ. திச்சை஦ப்தா கண்஠ன் – ல஢ைம் ஆகில஦ார் இசை஦ச஥த்஡ தாடல்கலப ஑லித஧ப்தப்தட்டண. ஆ஧ம்தத்஡ில் தாடல்கள் ம஬பி ஬ந்஡லதாது தன ஬ி஥ர்ைணங்கள் ஬ந்஡ண. இன்பொ இபைக்கும் லகள்஬ிச஦த்஡ான் அன்பொம் லகட்டார்கள். இந்஡ி஦ா஬ின் தாடல்கலபாடு ம஢பைங்கு஥ா? இசைகள் ஏல஡ா ஡க஧த்஡ில் அடிப்த஡ாக ஏபணம் தண்஠ிணார்கள். ஦ார் லகள்஬ிகசபக் லகட்டாலும் ம஥ல்லிசைச஦ ஧ைிப்த஡ற்மகன்பொ ஑பை ைிபொ கூட்டம் இபைந்஡ச஡ ஥பொப்த஡ற்கில்சன. ஢ம்஢ாட்டு தாடல்கள் ஑லித஧ப்பும் லதாது ஢ான் ஬ாமணாலிக்கு கிட்டச் மைன்பொ ஬ிடுல஬ன். எணது வீட்டிலன “ம஥ல்லிசைப்தாடல்” ஢டக்கும஡ன்பொ மைால் ஬ார்கள். இந்஡ப் தாடல்கசப ஢ான் ஡ிபை஥஠ ஥ாகி திள்சபகள் திநந்஡ தின்பும் ஆர்஬஥ாக ஧ைித்஡ிபைக்கின்லநன். இந்஡ ம஥ல்லிசைப் தாடல்கள் தற்நி


65

எணக்கு லதைிக் மகாள்஬஡ற்கு ஑பை ஧ைிகன் இபைந்஡ார். அ஬ர் த஧ா஬ின் ஢ல்ன ஢ண்தணா஬ார். அ஬ர் ைட்டத்஡஧஠ி மை. லதாின்த ஢ா஦கம். அ஬ர் ஢ல்ன இசை ஧ைிகன். அ஬பைம் ைின தாடல்கள் ஑லிப்த஡ிவு மைய்து ச஬த்஡ிபைந்஡ார். அ஡ணால் இபை஬பைம் லதைி ஥கிழ்ல஬ாம். அ஬ாிடம் இன்பொம் ஑லி ஢ாடாக்கள் இபைக்கின்நண. ஢ம்஢ாட்டு க஬ிஞர்கள் தன஧து தாடல்கள் இசை஦ச஥த்து தாடப்தட்டண. ஈ஫த்து ஧த்஡ிணம், ைில்சனபேர் மைல்஬஧ாஜன், தா. ைத்஡ி஦ைீனன், அல்ச஬ச்சுந்஡஧ன்,அங்சக஦ன் சகனாை஢ா஡ன், தபீல்காாி஦ப்தர் ஆகில஦ால஧ ஢ிசண஬ில் ஬பைகின்நணர். ஢ம் ஢ாட்டு ைிணி஥ாப் தாடல்கல௃ம் ம஥ல்லிசைப்தாடல்கல௃க்குள் அடக்கப்தட்டு ஬ாமணாலி஦ில் ஑லித஧ப்தப்தட்டு ஬ந்஡ண. அ஡ணால் ம஡ன்ணிந்஡ி஦ப் தாடல்கல௃டன் ஢஥து தாடல்கள் இச஠஦ாகு஥ா என்பொ லகட்ட஡ில் ஬ி஦ப்தில்சனத் ஡ான்! தாடல்கசப த஡ிவு மைய்஬஡ிலன ஆ஧ம்தித்஡ ஢஥து கசனஞர்கல௃க்கு ஢ல்ன தக்க஬ாத்஡ி஦ங்கள் இபைக்க஬ில்சன. தச஫஦ ஬ாத்஡ி஦க்கபை஬ிகல௃டன்இ ைிங்கப ஡஥ிழ் கசனஞர்கல௃டன் மைய்஦ ல஬ண்டி஦ சூழ்஢ிசன. கசன஦கத்துள் குநிப்திட்ட ல஢஧த்துள் ஑த்஡ிசகஇ ஑லிப்த஡ிவு மைய்஦ல஬ண்டும஥ன்பொ ஡க஬ல் கசப ஬ாமணாலி ஢ிகழ்ச்ைிகல௃க்கு ஢ாத௅ம் மைன்பொ ஬ந்஡தின்லத ஢஥து கசனஞர்கல௃க்கு இபைந்஡ ஡சடகசப அநி஦ப௃டிந்஡து. ஆ஧ம்தத்஡ில் லகாகினா,சுதத்஡ி஧ா,அம்திகா ஡ால஥ா஡஧ம், ப௃ல்சனச்ைலகா஡ாிகள்,தார்஬஡ி ைி஬தா஡ம் என்பொ இன்த௅ம் தனபைம்; த஧ா, குனைீன ஢ா஡ன்,அபைச஥஢ா஦கம், ைந்஡ி஧லைக஧ன், ப௃த்஡஫கு, க஠த஡ிப்திள்சப, ைத்஡ி஦ப௄ர்த்஡ி என்பொ இன்த௅ம் தனபைம் தாடக்லகட்டுள்லபன். தாடல்கள் ஥ணதுக்கு ஥கிழ்ச஬த்஡ந்஡ண. த஧ா஬ின் தாடல்கபாண கங்சக஦ாலபஇ ைந்஡ண ல஥சட஦ின் ஢ின஬ிணிலன, அ஫காண ஑பை லைாடிக்கண்கள், குன ைீன ஢ா஡ணின்


66

ஞா஦ிமநண ஬ந்஡ாள், ஈ஫த்஡ிபை ஢ாலட என்பொ தாடல்கள் ஬பைம். என். ைண்ப௃கலிங்கணின் தன தாடல்கசப த஧ாவும்இ குனைீன஢ா஡த௅ம் தாடிபெள்பார்கள். இல஡ல஬சப ைில்சனபே஧ாணின் தாடல்கல௃ம் த஧ாச஬பெம் குனைீன஢ா஡சணபெம் உச்ைத்துக்கு மகாண்டு மைன்நண. தபீல் காாி஦ப்தாின் “அ஫காண ஑பை லைாடிக்கண்கள்” என்ந தாடலும் ஑பை ப௃த்஡ிச஧ த஡ித்஡ தாடனாகும். ைில்சன பே஧ாணின் க஬ித்஡ிநத௅க்கு “ஞா஦ிமநண ஬ந்஡ாள்” என்ந தாடல் மதபைம் புகழ்லைர்க்கிநது. கி஫ச஥கசபபெம், ஥ா஡ங்கசபபெம் ச஬த்து ஥ிக அ஫காக ஬டித்஡ தாடனாகும். அக்க஬ிச஡஦ின் உ஦ிர்த்துடிப்பு ைில்சனபோின் ஬ா஦ால் ஬பைம்லதாது இன்த௅ம் ம஥பைகுமதபொகிநது. (ைில்சனபோின் க஬ிச஡ச் ைி஥ிழ்) ப௃த்஡஫கு தன தாடல்கள் தாடிணாலும் “எண்஠ங்கபாலன என்ந தாடலன ஢ிசண஬ில் ஬பைகிநது. அப்தாடல் “அத௅஧ாகம்” என்ந தடப்தாடனாகும். லகாகினா சுதத்஡ி஧ா ைலகா஡ாிகல௃ம் ஥ணதுக்கிணி஦ தாடல்கசபப் தாடி஦஬ர்கபா஬ர். ‘கங்சக஦ாலப’ என்ந தாடலிலும் இ஬ர்கபின் தங்கபிப்பு இபைந்஡஡ாக எண்ட௃கிலநன். அம்திகா ஡ால஥ா஡஧ம் அ஬ர்கள் இசைப்லத஧஧சு ைண்ப௃க஧த்஡ிணத்஡ின் இசை஦ச஥ப்தில் தன தாடல்கசப ம஥ல்லிசை என்பொ ஬பைம் ப௃ன் தாடிபெள்பார். இணிச஥஦ாண கு஧ல்; அடக்க஥ாண ஏற்ந இநக்கங்கல௃டன் அ஬஧து தாடல்கள் அச஥ந்஡ிபைக்கும். “஥ா஠ிக்கத் ல஡ாிலன ஥஦ில் ஬ந்஡து ஥஦ினாைணத்஡ிலன ஥஦ில் ஬ந்஡து” என்ந தாடசனபெம் அ஬ர் தாடி஦ிபைந்஡ார். இ஡ன் தின் இப்தாடசன ல஬மநாபை ம஥ட்டச஥ப்தில் தாடகர் அப௃஡ன் அண்஠ா஥சன தாடிப் புகழ் மகாண்டார். ல஬ல்஬ி஫ா ஢ிகழ்வுகள், ஡ிபை஬ி஫ாக்கபிலும் இப்தாடசனபெம் அண்஠ா஥சன தாடு஬ார். இ஬஧து இப்தாடலுக்கு மதபை஥஡ிப்பு இபைந்து ஬ந்஡து. ப௃ள்பி஦஬சபச஦ப் திநப்திட஥ாகக் மகாண்ட


67

ப௃ல்சனச் ைலகா஡ாிகபின் கு஧லும் இணிச஥஦ாணது. இ஬ர்கபது தாடல்கள் அலணக஥ாக அல்ச஬ச்சுந்஡஧ணின் க஬ிச஡ ஬ாிகசபல஦ தாடிக் மகாண்டிபைந்஡து. ச஡ச஡ ம஦ணச஡஥கல௃ம் ஬ந்஡ாள்,தாடு ஢ண்தா தாிசு஡பைம்பூ஥ி என்ந தாடல்கல௃ம், இன்லநார் பு஡ி஦ ஡ிணம் எங்கும் புதுச஥ ஥஠ம் ஆகி஦ தாடல்கல௃ம் ஞாதகத்஡ில் ஬பைகின்நண. ம஥ல்லிசைப்தாடல்கள் தற்நிக் குநிப்திடுசக஦ில் அல்ச஬ச் சுந்஡஧ன் தற்நி஦ ஡க஬சனபெம் கூநல஬ண்டும். அல்஬ாச஦ப் திநப்திட஥ாகக் மகாண்ட ஡. சுந்஡஧லிங்கம், ம஢ல்லி஦டி ஥த்஡ி஦ ஥கா஬ித்஡ி஦ான஦த்஡ின் உ஦ர்஡஧ ஬குப்புச் ைித்஡ி஦சடந்஡஬ர். தண்டி஡ர் வீ஧கத்஡ி஦ிடம் ஡஥ிழ் இனக்க஠ம் கற்நச஥஦ால் ஥஧புக் க஬ிச஡கள் எழுதும் ஆற்நல் மதற்நிபைந்஡ார். இ஬ச஧ப் லதான்லந கபைச஠ ல஦ாகன் என்ந கனா஢ி஡ி மை. ல஦ாக஧ாஜாவும் ஢ல்ன க஬ிச஡கசபப் தசடத்஡஬ர். ஬ட஥஧ாட்ைி ஦ில் அல்ச஬ச்சுந்஡஧ன், மகாற்சந தி. கிபைஷ்஠ாணந்஡ன், ம஢ல்சன ஢லடஷ், லகா஬ி ல஢ைன் ஆகில஦ாபைம் ஢ாத௅ம் தன க஬ி஦஧ங்குகபில் தங்லகற்பொள்லபாம். அல்ச஬ச் சுந்஡஧ன் ஆைிாி஦ ஧ாகி எட்டி஦ாந் ல஡ாட்சட஦ில் லைச஬஦ாற்பொகிநார். இன்பொ க஬ிச஡ச஦ ஥நந்து ஑பை புசகப்தடக் கசனஞ஧ாகல஬ தி஧தல்஦ம் மதற்பொள்பார். ம஥ல்லிசைப் தாடகர்கள்,க஬ிஞர்கள், இசை஦ச஥ப்தாபர்கள் என்பொ தனர் ஢ம் ஢ாட்டுப் தாடல்கல௃க்குள் தங்கபிப்பு மைய்துள்பணர். அ஡ற்காக எல்லனாச஧பெம் ஞாதகத்஡ில் ச஬த்துக் மகாள்பவும் ப௃டி஦஬ில்சன. ஡ங்கசபக் கூந஬ில்சன என்பொ ஦ாபைம் எண்஠வும் ல஡ச஬஦ில்சன. ஏமணணில் தாடல்கள் ஬பைம் லதாது ஬ாமணாலி, ம஡ாசனக்காட்ைி஦ில் அ஬ர்கபது மத஦பைம் ஬ந்து மகாண்டு ஡ாணிபைக்கும். அ஡ற்காக ஦ாபைம் க஬சனப்தடத் ல஡ச஬஦ில்சன.


68

ம஥ல்லிசைப் தாடல்கல௃ள் “அ஫கு஢ினா஬ாணத்஡ிலன த஬ணி ஬பைம் ல஬சப஦ிலன” என்ந தாடலும் இணி஦ சுகத்ச஡ ஡பைம் தாடனாகும். இப்தாடசனப் தடி஦஬ர் ப௃. மை. ஬ில஬காணந்஡ன் என்த஬஧ா஬ார். ப௃த்து ைா஥ி஦ின் இசை஦ில் ஥ண்டூர் அலைாகா எழு஡ி஦ தாடமனண எண்ட௃கிலநன். இப்தாடலும் ஥ிகவும் தி஧தல்஦ம் மதற்ந தாடனாகும். இந்஡ ம஥ல்லிசை ஬ட்டத்துக்குள் தனமதண்தாடகி கல௃ம் உள்லப த௃ச஫ந்஡ணர். ைக்஡ில஡஬ி குபை஢ா஡திள்சப, அபைந்஡஡ி ஸ்ரீ஧ங்க஢ா஡ன், புஸ்தா஧ாஜசூாி஦ர், மஜகல஡஬ி ஬ிக்லணஸ்஬஧ன், ஬ணஜா ஸ்ரீணி஬ாைன், ஜண஡ாைின்ணப்பு, ஡ிவ்஦஥னர் ஆகில஦ாச஧பெம் குநிப்திடனாம். அபைந்஡஡ி஦ின் தாடல்கள் ஢ன்நாகத்஡ாணிபைக்கின்நண. என்நா லும் இ஬஧து கு஧லும் ைலகா஡ாி஦ாண அம்திகா஬ின் கு஧லும் ைினல஬சப ஑ல஧ ஥ா஡ிாி஦ிபைப்தச஡ அ஬஡ாணிக்கனாம். ைில்சனபே஧ாணின் “ைிக்கணல஥ ைிநந்஡ மைல்஬஥டி” என்ந தாடசன ஦ார் தாடிணார்கள் என்ந லகள்஬ி என்த௅ள் எழுகிநது. அபைந்஡஡ி ஦ின் பு஡ல்஬ன் ைா஧ங்கன் ஸ்ரீ஧ங்க஢ா஡த௅ம் தன தாடல்கல௃க்கு இசை஦ச஥த்துள்பார். கண்஠ன் – ல஢ைம் என்ந இசை஦ச஥ப்தாபர்கள் இனங்சக஦ின் ஡஥ிழ் ைிணி஥ாவுக்கும் தங்கபிப்பு மைய்துள்பணர். கண்஠ன் இன்பொம் ஦ாழ்ப் தா஠த்஡ில் தன தாடல்கல௃க்கு இசை஦ச஥த்து இசைத் ஡ட்டுக்கபாக ம஬பிக்மகா஠ர்ந் துள்பார். கண்஠ன் – ல஢ைம் இசை஦ச஥ப்தில் ‘புதுலநாஜா ஥னல஧’ என்ந தாடசன ஹ.ஹ. தாக்கி஦ ஧ாஜா ம஡ாசனக்காட்ைி஦ில் தாடி஦ிபைந்஡ார். அது ஬ாமணாலி஦ிலும் ஑லித஧ப்தாகி இபைந்஡து. இப்தாடசன ம஭ல்லி஡ாைன் எழு஡ி஦ிபைந்஡ார். ம஭ல்லி஡ாைன் தன புதுக்க஬ிச஡கசப எழு஡ி ஦஬ர்.


69

இப்லதா எழு஡ா஥ல் ஒய்ந்து஬ிட்டார். புதுலநாஜா ஥னல஧ என்ந தாடசனபெம் ம஥ௌபகுபை எழு஡ி஦ ைின்ணச் ைின்ண குபை஬ிகள் என்ந தாடசனபெம் எணது ப௄த்஡ ஥கத௅க்கு தாடிக் காட்டுல஬ன். அ஬பைம் தாடிப் தாடி ைிபொ஬஦஡ில் தூங்கிக் மகாள்஬ார். இப்தாடல்கசப எணது ஥கன் ஬பர்ந்஡ தின்பும் தாடிக்காட்டு஬ான். கான ஢ிகழ்வுகபால் ம஥ௌணகுபை எழு஡ி஦ அந்஡ப் தாடல் ஑லித஧ப்த ஡சட஦ாகி ஬ிட்டது. “஢ாசப இந்஡ ஈ஫ ஢ாட்சட ஢டத்஡ப்லதாகும் குபை஬ிகள்” என்தது ஡ான் அந்஡஬ாிகள். இந்஡ ஬ாிச஦ புாி஦ா஡஡ிணால் இப்தாட்சட ஢ிபொத்஡ி ஬ிட்டார்கள். அப௃஡ன் அண்஠ா஥சன஦ின் ஥ண்குடிசை என்வீடு ஥ாபிசக஡ான் என்஥ணசு என்ந தாடலும் ப௃த்஡஥ிழ் ப௃பைகத௅க்கு ப௄ன்பொ ஡னம் என்ந தாடலும் அண்஠ா஥சன஦ின் தாடல்கல௃ள் மத஦ர் மதற்நச஬. க஡ிர் சுந்஡஧லிங்கம்,அன்ைார் ஆகில஦ா஧து தாடல்கல௃ம் ஢ிசண஬ில் ஬பைகின்நண. “அ஫காண தாட்மடான்பொ தாடாய்” என்ந தாடல் ‘அ஧ங்லகற்நம்’ ஢ிகழ்ச்ைி஦ில் தாடி஦ N. கிபைஷ்஠ணின் ப௃஡னா஬து ம஥ல்லிசைப் தாடனாகவும் இடம்மதற்நது. இ஬ர் அ஡ிகம் தாடசனப்தாட஬ில்சனம஦ன்நாலும் அ஬ர் தாடி஦ தாடல்கள் அசணத்தும் தா஧ாட்டுப் மதற்ந ச஬஦ாக அச஥ந்஡ண. இ஬ர் கனா஬஡ிபெடன் தாடி஦ மைால்னத்஡ான் ஢ாத௅ம் எண்஠ித்஡ான் ஢ால௃ம் என்ந தாடல் ஥நக்க ப௃டி஦ா஡ தாடனாகும். இப்தாடலுக்கு ஡ிபை஥சன தத்஥஢ா஡ன் இசை஦ச஥க்க ப௃.ப௃. ஥஡ி஬஡ணன் தாடசன ஦ாத்துள்பார். கனா஬஡ி ஈ஫த்து ம஥ல்லிசைத் துசந஦ில் ஥ட்டு஥ல்ன; ைிங்கபப் தாடல்கசபபெம் தாடிபெள்பார். அல஡ லதான்பொ ப௃த்஡஫குவும் ைிங்கபத்஡ில் தன தாடல்கசப தாடிபெள்பார். ப௃த்துைா஥ி஥ாஸ்஧ாின் இசை஦ில் தாட ஆ஧ம்தித்஡ N. ஧கு஢ா஡ன்


70

அ஬ர்கள் ப௃த்துைா஥ி ஦ின் ஥கன் ல஥ாகன்஧ாஜ் அ஬ர்கபின் இசை஦ிலும் தாடிபெள்பார். பூச்சூடும் ல஢஧ம் ஬ந்஡ாச்சுஇ ஢ிசணப்தது எல்னாம் ஢டக்குது என்ந ஢ிசண ஬ிணில் ஥஦ங்கால஡ என்ந தாடலும், ஥ாத்஡சப ப௃த்து஥ாாி஦ம்஥ன் தற்நி஦ தாடல்கசப ஆ.ல௃. மைல்஬஧ாஜா஬ின் இசை஦ிலும் தாடி ஡ணக்மகண ஑பை இடத்ச஡ த஡ித்துக் மகாண்டார். ஬ாமணாலி ஦ில் இசைக்கச்லைாி மைய்பெம் கசனஞ஧ாண இ஬஧து ம஥ல்லிசைப் தாடல்கள் ஡ணித்து ஬஥ாணது ஡ான். அடுத்து ைத்஡ி஦ப௄ர்த்஡ி என்ந தாடகன் ஑பை ைங்கீ஡க் கசனஞலணாம஬ண எண்஠த் ல஡ான்பொகிநது. அ஬ர் தாடி஦ “ஒ ஬ண்டிக்கா஧ர்” என்ந தாடல் ஢ீனா஬஠சண ஢ிசணவுதடுத்஡ிக் மகாள்கிநது. ைங்கீ஡ ஞாணம் மகாண்ட கசனஞணாக ைத்஡ி஦ப௄ர்த்஡ிச஦ த஡ிவுமைய்கிநது. ம஥ல்லிசைப்தாடல்கல௃க்கு ப௃ன்பு மதாப்தி சைப்தாடல்கள் ஬ாமணாலி஦ிலும்இ அ஧ங்கு கபிலும் ல஬க஥ாக ஬ந்து மகாண்டிபைந்஡ ல஬சப மதாப்திசைக் கசனஞர்கள் சதனா ஆட்டப் தாடல்கசப தாடிக் மகாண்டிபைந்஡ார்கள். ம஥ல்லிசைப் தாடல்கள் புகுந்஡ல஬சப ஬ாமணாலி஦ில் கடச஥஦ாற்நி஦ S. ஧ா஥ச்ைந்஡ி஧ன், A.E. ஥லணாக஧ன் ஆகில஦ாபைம் தன தாடல்கசப தாடி஦ிபைந்஡ணர். ைங்கீ஡பூ஭஠ம் . M.A. குனைீன ஢ா஡ன் அ஬ர் கலப ப௃஡லில் ம஥ல்லிசைப் தாடல்கசப தாடி஦ிபைந்஡ார். இ஡ன் தின் ைங்கீ஡ பூ஭஠ங் கபாண டு. ஡ினக஢ா஦கம்லதால், தத்஥லிங்கம் ஆகில஦ாபைம் ம஥ல்லிசைப் தாடல்கசப தாடி஦ிபைந்஡ணர். ஡ினக஢ா஦கம் லதால் தாடி஦ ஢ித்஡ிச஧஦ில் தூங்கும் ஢ித்஡ினல஥ ஬ா஧ாய் என்ந தாடல் இன்பொம் கா஡ில் ஬ந்து ஑லிக்கிநது. தத்஥லிங்கத்஡ின் “தாட்டுக்கு ஢ீம஦ாபைகம்தன் என்ந தாடலும். ஧ா஥ப௄ர்த்஡ி஦ின் இசை஦ினச஥ந்஡


71

“உச்ைி ம஬஦ில் காட்டித௅ள்லப” என்ந தாடலும் தி஧ைித்஡ி மதற்நச஬. ஑பை கானகட்டத்஡ில் ம஥ல்லிசைப்தாடல் கசபப் இந்஡ி஦க் கசனஞர்கபாண மஜாலி ஏதி஧காம், T.M.S இன் பு஡ல்஬ர் மைல்஬கு஥ாபைம் தாடி஦ிபைந்஡ணர். அப்லதாது ஈ஫த்஡ின் ம஥ல்லி சை஦ா? இந்஡ி஦ா஬ின் ம஥ல்லிசை஦ா எணக் லகட்டணர். ஧ா஥ப௄ர்த்஡ி இசை஦ச஥க்கனாம஥ன் நால் இந்஡ி஦க் கசனஞர்கள் தாடக் கூடா஡ா? என்ந லகள்஬ி ஥ட்டும் எ஫஬ில்சன. ஏமணணில் இ஬ர்கள் இனங்சக ஬ந்஡லதாது ஡ற்மை஦னாக தங்குதற்நி஦ ஢ிகழ்஬ாகும். ஆணால் ஈ஫த்துப் தாடல் என்ந மத஦ர் அ஫ிந்து ம஥ல்லிசைப்தாட மனன்ந மத஦ர் ஢ி஧ந்஡஧஥ாணது. ஡ிபை஥஡ி தார்஬஡ி ைி஬தா஡ம் என்ந தாடகி ஆ஧ம்தகானத்஡ில் தன தாடல்கசப தாடி஦஬ர். இ஬ர் தாடி஦ “஥ல்லிசக பூத்஡ தந்஡லில்” என்ந தாடல் இன்பொம் ஢ிசண஬ில் ஢ிற்கிநது. ம஥ல்லிசைப் தாடகர்கல௃க்காண ல஡ர்வு கானத்஡ிற்கு கானம் ஢சடமதற்பொ ஬ந்஡து. இ஡ில் தன கசனஞர்கள் ல஡ர்வு மைய்஦ப்தட்டணர். ஡஥ி஫ில் தாட஬ல்ன சுஜா஡ா அத்஡ ஢ா஦க்கா ைந்஡ிாிகா டீ அல்஬ிஸ் (தின்ணாபில் ஸ்ரீ஬ர்த்஡ணா) ஆகில஦ாபைம் தாடசனப் தாடிணார்கள். ைந்஡ிாிகா தாடி஦ “ஆடி ஬பைம் ம஡ன்நலன தாட்டுப்தாட஬ா!” என்ந தாடல் ஥ண஡ில் த஡ிந்஡ிபைந்஡து. இப்தாடல் ைிங்கபப் தாடனாகவும் ம஥ா஫ி஥ாற்நம் மைய்஦ப் தட்டிபைந்஡து. ைின ைிங்கப இசை஦ச஥ப் தாபர்கல௃ம் ம஥ல்லிசைப் தாடல்கல௃க்கு இசை஦ச஥த்துள்பணர் என்தச஡பெம் குநிப்திட் டாகல஬ண்டும். அலணக ஥ாக ப௉த஬ாஹிணி஦ில் ஡ான் இது ஢டந்஡து. 1977 இண ஬ன்மை஦லின் தின்பு சு஡ந்஡ி஧ன் தத்஡ிாிசக஦ில் ஑பை லகலிச்ைித்஡ி஧ம் ஬ந்஡ிபைந்஡து. ஡ங்க஧஡ம் லதாலன மதாங்கி ஬பைம் ஥னல஧; எந்஡ன் ஈ஫஢ாட்சட தார்த்஡ா஦ா? ைிங்கபப௃ம் ஡஥ிழும் லைர்ந்து


72

஢டம்புாிபெம் ஥ங்கா஡ காட்ைி஦ில் பூத்஡ா஦ா? என்ந ம஥ல்லிசைப் தாடசன எழு஡ி ஡஥ி஫ர்கசப ைிங்கப஬ர்கள் தஸ்஬ண்டி஦ில் இநக்கி மகாசன புாி஬து லதான்ந லகலிச் ைித்஡ி஧ம். இந்஡ப்தாடல் ப௃ன்பு ஬ாமணாலி஦ில் ஑லித஧ப்தப்தட்டு ஬ந்஡து. ம஥ல்லிசைப் தாடலும் லகலிச்ைித்஡ி஧த்஡ிற்கு த஦ன்தட்டது என்தது தனபைக்கு ம஡ாி஦ா஡ ஬ிட஦ம். ம஥ல்லிசைப்தாடல்கல௃க்கு ப௉த஬ாஹிணிபெம் ஡ணது தங்கபிப்சத ஬஫ங்கி ஦ிபைந்஡து. மஜக஡ீைன்இ ஢ினா஥஡ி, ஸ்ரீ஡ர் திச்சை஦ப்தா, ஥கிந்஡கு஥ார், கல஠ஸ்஬஧ன், ஧ா஠ில஦ாமைப் என்பொ ஑பை கூட்டல஥ இபைந்஡து. இங்கும் அபை஠ா மைல்னத்துச஧ அ஬ர்கள் ஡ணது தங்கபிப்சத ஬஫ங்கி஦ிபைந்஡ார். ‘உ஡஦கீ஡ம்’ என்ந ஢ிகழ்ச்ைிச஦ ஡஦ாாித்து ஬பர்ந்து ஬பைம் தாடகர்கசப தாட ச஬த்஡ார். ஡ிவ்஦஧ாஜன், மஜ஦தா஧஡ி஡ாைன், ஬ிஜ஦஧த்஡ிணம், ஦ா஡஬ன், ம஥ாநின் மஜணற் லதான்ந஬ர்கள் இ஡தெடாக தாட஬ந்஡஬ர்கமபண எண்ட௃ கிலநன். S. ஥லகந்஡ி஧ன் என்த஬ர் இசை஦ச஥த்து ஢ிகழ்ச஬ ஑பைங்கிச஠த்஡ார். தன தாடகர்கபின் மத஦ர்கசப குநிப்திட்ட ஢ான் லஜாைப் ஧ாலஜந்஡ி஧சண ஥நந்஡ிபைந்஡ால் அது மதபைந்஡஬நாகும். ஏமணன்நால் இ஬பைம் ஑பை ஆ஧ம்தகான தாடகன், த஧ா,குனைீன஢ா஡ன், லஜாைப். ஧ாலஜந்஡ி஧ன் ஆகில஦ார் ப௃க்கி஦ ஥ாண஬ர்கள். லஜாைப் ஧ாலஜந்஡ி஧ணின் தாடல்கள் ஥ிகவும் இணிச஥஦ாணச஬. இ஬ர் ஢஬ாலிபேர் மைல்஬த்துச஧஦ின் ‘காத்஡ிபைப்லதன் உணக்காக’ என்ந தடத்஡ிலும் தின்ண஠ி தாடிபெள்பார். அடுத்து மதான் சுதாஷ் ைந்஡ி஧ன் தாடி஦ ஡ிபை஥சன஦ில் ஑பை ஢ாள் ஡ிபை஥஠ம் ஢டந்஡து஬ாம். என்ந தாடலும் இன்த௅ம் ைின தாடல்கல௃ம் ஞாதகத்஡ில் ஬பைகின்நண.


73

஥கிந்஡கு஥ார் ஑பை ைிநந்஡ தாடகர். அ஬ர் தாடி஦ “கற்தசண மைய்஬஡ால் லகாடி சுகம்” என்ந தாடசன ஥ிகவும் ஬ிபைம்திக் லகட்லதன். கா஧஠ம் இந்஡ப்தாடசன எழு஡ி஦஬பைம் ைில்சன பே஧ான்஡ான்! அ஬஧து க஬ிச஡கள், தாடல்கசப ஧ைிப்த஡ிலன அனா஡ிப்திாி஦ம் மகாண்ட஬ன் ஢ான். ைில்சனபே஧ாணிடம் இபைந்஡ ைிநப்புகள் எல்லனாபைக்கும் கிசடக்காது. அது அ஬பைக்கு ஑பை மகாசட. ஥கிந்஡கு஥ார் தாடி஦ அந்஡ப்தாடல் ைில்சனபே஧ான் இநப்த஡ற்கு ப௄ன்பொ ஬பைடங் கல௃க்கு ப௃ன்பு எழு஡ி஦஡ாக இபைக்கனாம். தன க஬ிஞர்கள் ம஥ல்லிசை ப௄னம் தாடனாைிாி஦ர் கபாக ஬ந்஡ணர். ப௄த்஡ க஬ிஞர்கல௃க்கு தின்பு ஬ந்஡஬ர்கபில் ஏ. மஜக஡ீைணின் தாடல்஬ாிகள் ைிநந்஡ச஬. ஬லும஥ன்ச஥஦ாக கா஡சனபெம் இ஦ற்சகச஦பெம் ச஬த்து கச்ைி஡஥ாக எழுதும் ஡ிநன் மகாண்ட஬ர். ஥஧பு, ஒசைல஦ாடு தாட மனழு஡ி஦ க஬ிஞர்கல௃க்மகல்னாம் என்ணாலும் தாடமனழு஡ ப௃டிபெம஥ண ஑பை புதுக்க஬ிஞபைம் புநப்தட்டார். புதுச஥க்க஬ிம஦ன்பொம் இ஬ச஧க் குநிப்திடனாம். அ஬ர்஡ான் ல஥஥ன் க஬ி஦ாகும். இ஬஧து தாடல்கள் ஬ாமணாலி ம஡ாசனக்காட்ைி கபில் தார்த்தும் லகட்டுப௃ள்லபன். இ஬பைசட஦ க஬ிச஡கள் ைின புாி஦ா஬ிட்டாலும் ம஥ல்லிசைப் தாடல் க஬ி஬ாிகள் ஧ைிக்கும் தடி஦ாக இபைக்கிநது. அந்஡ ஬சக஦ில் ‘க஬ிதாய்’ கனக்கி ஬ிட்டாம஧ன்லந கூநல஬ண்டும். ை. ஭ஜகான் (ைி஬கு஥ார்) தற்நி மைய்஡ிகள் ஬ந்துமகாண்டிபைந்஡ண. அ஬பைசட஦ தாடல் அல்தம் ம஬பி஬ந்஡஡ாக அநிந்ல஡ன். ஬ாமணாலி ம஡ாசனக்காட்ைி ம஦ன்பொ஬ிட்டு ச஬க்கா஡஬ர். ஢ல்ன கு஧ல் ஬பம் ஥ிக்க஬ர். தா஧஡ி஦ார் ல஬ட஥ிட்டு ஑பை ம஥ல்லிசைப் தாடசனப் தாட தார்த்துள்லபன். அ஬஧து ம஥ன்ச஥஦ாண கு஧லிலன எணக்கு கூடி஦


74

அன்பு! அப்ை஧ாஸ் இசை஦ிலும் தாடி஦஬ர். க஬ிஞர் ‘கணிவு஥஡ி’ இசை அல்தம் ம஬பிப௅ட்டு ஬ி஫ா஬ில் ம஥ல்லிசை தற்நி ஏல஡ா லதைி஦ிபைந்஡ார். ப௃஡ல் தாடல்கசப ஧ைித்துக் லகட்க ல஬ண்டும். ஆ. ல஥ாகன்஧ாஜ் அக்ணி ைி஬கு஥ார்,஢ிலுஷ்஭ி ஆகில஦ாபைம் ஥ிகவும் ைிநந்஡ ம஥ல்லிசைப் தாடல் கசபப் தாடிபெள்பணர். ைின தாடல்கசப ைி஬கு஥ார் இசை஦ச஥த் துள்பார். எத்஡சணல஦ா ஢ல்ன தாடகர்கள் இபைக்கிநார்கள். ஢ீ஡ி஧ாஜைர்஥ா, கசனக்க஥ல் ஆகி஦ கசனஞர்கல௃ம் ஥நக்க ப௃டி஦ா஡஬ர்கள். க஬ிஞர் ர்.ஆ. ஭ம்ஸ் ஢ல்னதாடகர், தாடனாைிாி஦ர். இ஬஧து “ம஬ண்புநால஬” தாடல் கானத்஡ால் அ஫ி஦ா஡ க஬ிச்ைித்஡ி஧஥ாய் ஬ிபங்குகிநது. இன்த௅ம் இப்தாடசன ஢ிசணத்து கணவு காட௃கின்லநாம். ஬ிடிவு கா஠ல஬ண்டும் என்ந ஆசை! ைிணி஥ாப்தாடல்கள் தாடிணால் ம஥ல்லிசை தாடப௃டிபெம஥ண எண்஠ி஦஬ர்கள் தனர். அப்தடிப் தாடப்லதாய் ைந்஡ர்ப்தம் கிசடக்கா஥ல் லதாண஬ர் கல௃ம் உபர். இன்த௅ம் ைினர் ைங்கீ஡த்ச஡ தாட஥ாகக்கற்பொ டிப்லபா஥ாதட்டம் மதற்பொ ஬ாமணாலிக்கு கச்லைாி மைய்஦ப௃டி஦ா஡஬ர் கபாகவும் இபைந்஡ணர். இ஬ர்கல௃க்மகல்னாம் ம஥ல்லிசைப்தாடல் சகமகாடுத்஡து. ஡ங்கள் கு஧சன ம஥ல்லிசைபேடாக ஬ாமணாலி஦ில் ஑லித஧ப்தி ச஬த்஡ணர். ம஥ல்லிசை என்தது இனகு ைங்கீ஡ம். இந்஡ ம஥ல்லிசைச஦ ஢ம் ஡஥ி஫ாின் ஑பை இசை ஬டி஬஥ாக த஡ிக்க ல஬ண்டும஥ன்ந அ஬ால஬ இபைந்஡து. அ஡ற்காகல஬ ம஥ல்லிசை என்ந மத஦ல஧ாடு ஥னர்ந்஡து. ஆணால் ைின இசை஦ச஥ப் தாபர்கல௃ம் தாடனாைிாி஦ர்கல௃ம் ம஥ட்டுக்குப் தாட்டுலதாட்டு தாட்டு஬ாிகசப ஢ீட்டி ச஬த்஡ணர். இ஡சண இந்஡ி஦ச்


75

ைிணி஥ாப்தாடல்கபின் ஬஧ம்திற்கு மகாண்டு஬஧ப௃஦ன்நணர். ஆணால் அது ம஬ற்நி஦பிக்கா஥லன லதாய்஬ிட்டது. தாடனாைிாி஦ர்கள் இ஦ற்சகச஦ப் தாடுகின்லநன் என்பொ மதாபைத்஡஥ற்ந஬ாிகசப ஬லி஦ இழுத்துலதாட்டு தாடல்கசப கீல஫ ஬ிழுத்஡ிபெப௃ள்பணர். ம஥ல்லிசைத்துசநக்குள் காச஧ மை. சுந்஡஧ம்திள்சப, மை. கு஠஧த்஡ிணம், அம்தி லதான்ந ப௄த்஡ க஬ிஞர்கல௃ம், அன்பு ப௃சக஡ீன்,கார்ல஥கம் ஢ந்஡ா, அக்கச஧ப்தாக்கி஦ன், ஥ண்டூர் அலைாகா. இசந஡ாைன், ஏ஫ில்ல஬ந்஡ன் இன்த௅ம் தனர் தாடல்கசப எழு஡ிபெள்பணர். ஬ித஧஥ாக எழுது஬ம஡ணில் எல்னாப் தாடல்கசபபெம் லகட்டதின்பு ஑பை ஆய்வு மைய்஡ால் ம஥ல்லிசை஦ின் ஬பர்ச்ைி தற்நி அநி஬஡ற்கு ஏது஬ாக அச஥பெம். இங்கு ஢ிசண஬ில் ஢ின்ந தாடல்கசபபெம், தாடகர்கசபபெம்,க஬ிஞர்கசபபெல஥ எழு஡ிபெள் லபன். இது தற்நி஦ ைிநந்஡ ஆய்வு ஬ந்஡ால் ஬஧ல஬ற்கக் கூடி஦ ஬ிட஦஥ாகும். ம஥ல்லிசைக்கு இனங்சக ஬ாமணாலிபெம், ஬ாஹிணிபெம் கூடு஡னாண ஬ாய்ப்சத ஬஫ங்க ப௃ன் ஬஧ல஬ண்டும். அப்லதாது஡ான் ஢஥க்மகன்பொ ஑பை இசை஬டி஬ம் ஢ிசநவு காட௃ம். -஢ன்நி:஬ாணம்தாடி


76

epidj;j NghJ mt;tg;NghJ ntspte;Jnfhz;bUe;j fhw;Wntsp ,jo; Mf];l; 2010 ,y; ,Ue;J khjnkhU ntspaPlhf xOq;fhd Kiwapy;> epidj;jpuhj ghpkhzj;jpy; ntsptu Muk;gpj;jpUf;fpwJ. mjpYk; ,izaj;js trjpfNshL ntsptUtJ fz;L kpfTk; kfpo;r;rp. epidj;jTld; ntsptUk; Ntfj;Jld; kl;Lky;y mjpfsT cs;slf;fq;fNshLk; ,yf;fpa Mh;tyh;fshy; nghpJk; gbf;fg;gLk; ,johfTk; ghpzhkk; ngw;wpUf;fpwJ. ,j;jid ePz;l fhy ciog;gpd; gad; ,g;NghJ ,jopd; MrphpaUf;F ey;y mWtilia mspj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ vd;gjidAk; kfpo;Tld; $wKbfpwJ. nrg;lk;gh; 2010 ,jopy; epiwaf; ftpijfs; - Kjph;e;j ftpQh;fs; ,isa ftpQh;fs; vd gy jug;gl;lth;fspd; Mf;fq;fSk; ,lk;gpbj;jpUf;fpd;wd. rpWfijfs;> gilg;ghspAk; ehlff; fiyQUkhd tz;izj; nja;tk; mth;fs; cldhd Neh;fhzy; ,d;Dk; Ky;iy mKjd; mth;fshy; elhj;jg;gLk; <oj;J Ehy; fz;fhl;rp gw;wpa Gifg;glq;fs;> kw;Wk; cile;j fz;zhbapy; kiwe;jpUf;Fk; FUtp> mk;kh te;jhs; Mfpa Ehy; tpkh;rdq;fs; kw;Wk; Gyk;ngah; rpw;wpjo;fspd; murpay; vd;w Rg;gpukzpak; FNz];tud; mth;fshy; vOjg;gl;l Ma;T Nghd;w gy mk;rq;fisAk; jhq;fp ntspahfp ,Uf;Fk; fhw;Wntsp khj ,jo; jdJ ,yf;fpag; gazj;jpy; Gjpf tpirNahL gazpf;f Muk;gpj;jpUg;gJ tuNtw;Gf;Fhpa xd;Nw. rpWfijfspd; thpirapy; nrd;id uhk;gpurhj; vOjpapUf;Fk; gjpyspf;fg;glhj Nfs;tp gioa fijjhd; vd;whYk; Gjpa cj;jpiag; gad;gLj;jpa tifapYk; jj;Jtj; jpzpg;gpy;yhj KbT $Wk; tpjj;jpYk; ghuhl;lg;glyhk;. gj;khtjp.Nt> fpz;zpah v];. ghap]h myp> rz;Kfk; rptypq;fk;> fp. m. jpy;iyjhrd;> ,isa mg;Jy;yh>mtdp mutpe;jd;> rpj;jhe;jd; Nghd;w ftpQh;fspd; ftpijfSk; nrg;lk;gh; khj ,jio myq;fhpf;fpd;wd. ,d;Dk; gy NtWgl;l mk;rq;fisj; jhq;fp mLj;j khj ,jo; ntF tpiutpy; ntspahFk; vd vjph;ghh;g;Nghk;. N`kuh[;.


77

அனல஬ நீ ன் ய஬ி 'இ஧த்஡ம் ஬஧஬ில்யன!'

அ஬ர்கபின் ட௅஦஧த்஡றனூடு

஡றணன௅ம் கனக்க ஥றுக்கும் ஥ணசு.

ஆணரலும் எவ்ந஬ரன௉

அடிகல௃ம் ஋ன்஥ீ ட௅ம் ஬ந்ட௅ ஬ிழுந்ட௅ ந஡நறக்கறன்நண. கய஧஡னரகற கந்஡னரகற

அ஫றந்ட௅ ந஢ன௉க்கு஡லுக்குள் த஧த்஡ற஦தடிக்கு

என௉ ஥ர஡றரித்஡ரன் ஢கன௉கறநட௅ ஬ரழ்க்யக.

஋ன்யணக் குநறத்ட௅ அ஬ர்கல௃க்கும்

஋ன்ண ந஡ரினேம்? ஡யன க஬ிழ்ந்ட௅ கதரகறந஬ள்.. ஋ன்தய஡த்஡஬ி஧..!

என௉ ன௅யந஡ரனும்

஋ன்யணக் க஬ணித்ட௅ம்

தரர்க்கறநரணில்யன க஠஬ன். '஋ப்தடி஦ர஦ிற்று' ஋ன்நநல்னரம் ககட்கறநரன்.

'சறன க஢஧ம் க஬று ஦ரன௉டணர஬ட௅ ? ஋ப்கதர஡ர஬ட௅? ஋ன்று ககட்கறநரன் கூசர஥ல்.

஋ப்தடி அ஬னுக்குச் நசரல்லுக஬ன் என௉ ஡ர஥ய஧க் குபத்஡றல்

அ஦யன ஥ீ ன் ஋ணட௅ கன்ணிச்சவ்ய஬க் கடித்ட௅ப் கதரணந஡ன்றும் அப்நதரழுக஡

஧த்஡ம் நதன௉கற஦ந஡ன்றும்..

-இல஭ன அப்துல்஬ா 27.10.2006

(஥ன்஫ி:தி஦கபன்)


78

ஆர்நி டகம்஧ில் இருந்து ப௄ன்஫ாயது வதருயில் ஋஦து யடு ீ

அ஬ர்கபில் நதன௉ம்தரனகணரன௉க்கு

஋ன்னுயட஦ ஥கன் ஬஦ட௅ ஡ரன் இன௉க்கும். அன௉ம்ன௃ ஥ீ யச, தள்பிக்கூடத்ட௅ சறரிப்ன௃, கண்கல௃க்குள் எபிந்஡றன௉க்கும் குறும்ன௃த்஡ணம், டெக்க஥றல்னர஡ கண்கள் ஥ற்றும் இணம் ன௃ரி஦ர ககரதம்.

அ஬ர்கல௃க்குள் என௉ சறறு஬ன் எபிந்஡றன௉க்கறநரன். அன்நநரன௉ ஢ரள் கண஬ில் இ஬ர்கயப ஢ரகண தி஧ச஬ித்஡஡ரய் உ஠ர்ந்க஡ன். ஋஡றரி நகரடி தநக்கும் ஆர்஥ற ககப்தில் அவ்஬கதரட௅ ஋ழும் ஆ஧஬ர஧த்஡றல்

஋ன்கநர இநந்ட௅ கதரண ஋ணட௅ ஥கணின் கு஧லும் கசர்ந்க஡ ஋ணக்கு ககட்கறநட௅. ஋ணட௅ ஜன்ணனறல் இன௉ந்ட௅ ந஡ன௉஬ில் கடந்ட௅ கதரகும் எவ்ந஬ரன௉ சறறு஬ணின் ன௅கத்ய஡னேம் உற்று க஢ரக்கற஦தடி க஫றகறன்நண ஋ணட௅ தகற்நதரழுட௅கள். அந்஡ கதய் ஢றந தழுப்ன௃ னைணிதரர்஥றயண க஫ற்நற ஋நறந்஡திநகு அ஬ர்கபட௅ ஬னறய஥஦ரண க஡ரள்கபில் சரய்ந்ட௅ நகரள்ப ட௅டிக்கும் ஋ணட௅ ஥ணம். ஢ரய் குட்டிய஦ ஬ன௉டு஬ட௅ கதரன அந்஡ ட௅ப்தரக்கற ஋஥யண ஬ன௉டி஦தடி இன௉ப்தரர்கள். ஥ீ யசய஦ ன௅றுக்கு஬ட௅ கதரன அவ்஬கதரட௅ அய஡ க஡ரபில் சு஥ப்தட௅ம்


79

திநகு க஫ட்டு஬ட௅஥ரக இன௉ப்தரர்கள்.

அந்஡ ன௄ட்ஸ் கரனறல் எட்டி஦ின௉க்கும் ஥஠ல்

஋ங்கறன௉ந்ந஡ல்னரம் ஬ந்஡றன௉க்கும் ஋ண க஦ரசறத்஡றன௉ப்கதன். எவ்ந஬ரன௉ இ஧வும்

அ஬ர்கபட௅ இ஧ரட்ச஭ ஬ரகணங்கள் ஋ணட௅ கற஧ர஥ங்கபில் இன௉ந்ட௅ ஡றன௉ம்தி ஬ன௉ம் கதரட௅

அ஬ற்நறன் சக்க஧ங்கபில்

இ஧த்஡க்கயந இல்னர஥ல் இன௉ப்த஡றல்யன.

஢டு஢றசற஦ில் இ஧த்஡ம் நசரட்ட நசரட்ட ஡ங்கபில் என௉஬யண அ஬ர்கள் சு஥ந்ட௅ ஬ன௉ம் கதரட௅ ஋ணட௅ ஥கயண ஢றயணத்ட௅ நதன௉ங்கு஧நனடுத்ட௅

஋ணட௅ அயநக்குள் ஡ணிய஥஦ில் அழுக஬ன். ஋ணட௅ ஥கன்கல௃க்கரக அழுக஬ன்.


80

தநிலமச் வசம்வநாமினாக்குயதில் ஈமத்தநிம஫ிஞர்க஭ின் ஧ங்க஭ிப்பு

சூ.க஦ர.தற்நற஥ரக஧ன் BA Special Diploma (Oxford) BSc PG Diploma MA ன௅ன்னுய஧ – ஡஥றழ் ந஥ர஫ற கதட௃ம் உ஠ர்க஬ நசம்ந஥ர஫ற ஦ரக்கனறன் ஡பம் ஡஥றழ் இனக்க஠ இனக்கற஦த்஡றன் நசவ்஬ி஦ல் ஡ன்ய஥ய஦ உ஠ரம் ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫ற அங்கல கர஧த்஡றற்கரண த஦஠ம் ஥றக ஢ீண்ட ஬஧னரற்யநக் நகரண்டட௅. இந்஡ ஬஧னரற்நறல் ஈ஫த்஡஥றழ் அநறஞர்கபின் த஠ிகள் குநறத்஡ என௉ தரர்ய஬க஦ இந்஡ ஆய்வுக்கட்டுய஧஦ின் ன௅஡ன்ய஥ இனக்கு. இவ்஬ிடத்஡றல் இந்஡ற஦ அ஧சரல் ஡஥றய஫ச் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக அநற஬ிக்கச் நசய்஡ ஡஥ற஫க ன௅஡ல்஬ர் ஥ரண்ன௃஥றகு கயனஞர் ன௅. கன௉஠ர஢ற஡ற அ஬ர்கபின் த஠ி குநறத்ட௅ அண்஠ர தல்கயனக஫கத்஡றன்

ன௅ன்ணரள்

ட௅ய஠க஬ந்஡ர்

கத஧ரசற஦ர்

஬ி.

சற.

கு஫ந்ய஡சு஬ர஥ற

‚இப்த஠ி கயனஞர் தள்பி஥ர஠஬஧ரக இன௉ந்஡ 1938ல் ஡ணட௅ சக஬குப்ன௃ ஥ர஠஬ன௉டன் இந்஡றக்கு ஋஡ற஧ரகப் கதர஧ரடத் ந஡ரடங்கற஦ நதரழுக஡ ந஡ரடங்கற஦ட௅. தின்ணர்

கயனஞர்

தன

஬஫ங்கற஦

தத்஡ரண்டுகபரக

தங்கபிப்ன௃கபரல் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்க

஡ன்

஋ழுத்஡ரற்நனரலும்

஡஥ற஫றன்

இனக்கற஦

நதரற்கரனத்஡றன்

உய஫த்஡ரர்.

இ஡ணரகன

஬பத்஡ரலும்

சரட்சற஦ங்கபரகற இந்஡ற஦

அ஧சறன்

அய஥ச்சறன் IV – 14014/7/2004- N-11 இனக்கப் தி஧கடணத்஡றன்தடி க஥ற்தட்ட

஥க்கயபப்

தி஧஡ற஢ற஡றத்ட௅஬ப்தடுத்ட௅ம்

஡஥றய஫ச்

உள்பக

஬ி஬கர஧

என௉ தில்னற஦னுக்கு

஡஥றழ்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக

ன௅டிசூட்டப்தட்டுள்பட௅‛ ஋ன்நரர். இந்஡க் கூற்று கயனஞர் அ஬ர்கபின் நச஦ற்தரட்யட ய஥஦ப்தடுத்஡ற஦ கூற்நரக இன௉ந்஡ரலும் ஡஥ற஫ர்கபின் ஡ம் ந஥ர஫றய஦க் கரக்கக஬ண்டும் கத஠ க஬ண்டும் ஋ன்னும் கதர஧ரட்ட உ஠ர்஬ிணரலும் அநற஬ரர்ந்஡ தங்கபிப்ன௃க்கபரலும் ஈட்டப்தட்ட ந஬ற்நற஦ரக இந்஡ற஦ அ஧சறன் நசம்ந஥ர஫ற அங்கல கர஧ம் அய஥கறநட௅ ஋ன்தய஡ உட்கன௉த்஡ரக உ஠ர்த்ட௅கறநட௅.

சுன௉க்க஥ரகச் நசரன்ணரல் ஡஥றய஫ச் நசம்ந஥ர஫ற஦ரகப்

கதட௃ம் ஡஥ற஫ரின் ன௅஦ற்சற அ஬ர்கபின் ஬ரழ்வுக்கரண கதர஧ரட்டத்஡றன் ஬஫ற஦ரகக஬ அன்று

ன௅஡ல்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கம்

இன்று

஬ய஧

ந஥ர஫ற஦ி஦க்க

ன௅ன்நணடுக்கப்தட்டு ஬஧னரநரகவும்

஬ன௉கறநட௅.

இ஡ணரகனக஦

தரர்க்கப்தடும்

஡ன்ய஥ய஦ப்

நதறுகறநட௅. அநறவுப்தங்கபிப்தரகனக஦ இப்கதர஧ரட்டம் ஬பர்ச்சற கரண்த஡றணரல் ஡஥றழ் அநறஞர்கபின் தங்கபிப்ன௃கல௃க்கு ஊடரகக஬ நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கம் ஢றயன஢றறுத்஡ப்தடுகறநட௅ ஋ணனரம்.

அவ்஬யக஦ில்

ஈ஫த்஡஥ற஫நறஞர்கள்

஡஥றய஫ச்

அபித்஡ தங்கபிப்யதச் சுன௉க்க஥ரக ஆ஧ரய்஬க஡ க஢ரக்கரகறநட௅.

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கு஬஡றல்


81 கத஧ரசறரி஦ர் கர. சற஬த்஡ம்தி அ஬ர்கள் ஡ணட௅ டைனறல்

‚இனக்கற஦ம்

உற்த஬ிக்கறன்நட௅.

஋ன்தட௅

அட௅

என௉

‚஡஥ற஫றல் இனக்கற஦ ஬஧னரறு‛஋ன்னும்

‘ கரனத்஡றன் கடந்஡

உற்தத்஡ற,

கரனத்஡றன்

அட௅

உற்தத்஡றப்

கரனத்ய஡னேம்

நதரன௉ள்

஋ன்தட௅

஥ரத்஡ற஧஥ன்று. அ஡ற்கு என௉ ஢றகழ்கரன இய஦ன௃ம் உண்டு. இபங்ககரக஬ர ஥றல்ற்நகணர கம்தகணர

க஭க்ஸ்தி஦க஧ர

க஬யப஦ில் அ஬ர்கள்

ச஥கரன

கூற்றுக்கு

கடந்஡

கரனத்஡றன்

இ஦ல்ன௃யட஦஬ர்கள்‛” ஌ற்த

ன௅ன்கணரரின்

஬ியபநதரன௉பரக஬ின௉க்கும்

஋ன்கறநரர்.

இனக்கற஦

கத஧ரசறரி஦ர்

இனக்க஠ப்

அக஡

சற஬த்஡ம்தி

த஠ிகயபத்

஡஥ட௅

ச஥கரனத்஡றற்கரண ன௅ன்஢கர்வுக்கரண ஢றகழ்கரன உந்ட௅ சக்஡ற஦ரகக் நகரண்கட ஈ஫த்ட௅த் ஡஥ற஫நறஞர்கள் ஬பர்ச்சற கண்டணர். இ஡ணரல் .ஈ஫த்஡஥ற஫நறஞர்கபின் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கப் தங்கபிப்ன௃ குநறத்ட௅ ஋டுத்ட௅ க஢ரக்குயக஦ில் வ௃னவ௃ ஆறுன௅க ஢ர஬னர் கரனம் ன௅஡ல் ஢ரன்கர஬ட௅

஡஥ற஫஧ரய்ச்சற

஦ரழ்தல்கயனக்

க஫கத்஡றன்

஥ர஢ரட்யட

஦ரழ்ப்தர஠த்஡றல்

ட௅ய஠க஬ந்஡ர்

கத஧ரசறரி஦ர்

சு

ன௅ன்ணின்று

஢டரத்஡ற஦

஬ித்஡ற஦ரணந்஡ன்

கரனம்

஬ய஧஦ினரண தல்க஬று ஡஥ற஫நறஞர்கபின் தங்கபிப்யத ஋டுத்ட௅ க஢ரக்க க஬ண்டினேள்பட௅. இ஡யண ஍ந்ட௅ ன௅க்கற஦ ஡யனப்ன௃கபில் ஬குத்ட௅ க஢ரக்கனரம். 1.

஢ர஬னரின் ‘ நசந்஡஥றழ்’ ஥஧ன௃. (தண்தரட்டு ஥ீ ட்டு஠ர்வு க்கரண க஢ரக்கு) சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசரின் ‘ ஡஥ற஫ரய்வு’ ஥஧ன௃ (அநறவுத் க஡டல் க஢ரக்கு)

2. 3.

சு஬ர஥ற ஬ின௃னர஢ந்஡ரின் ‘ தல்கயனக்க஫கத் ட௅யந’ ஥஧ன௃ (அநறஞய஧ உன௉஬ரக்கு க஢ரக்கு

4.஡ணி஢ர஦க அடிகபின் ‘ உனகத் ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற’ ஥஧ன௃ (஢றறு஬ணப்தடுத்஡ல்

க஢ரக்கு) 5.யகனரசத஡ற சற஬த்஡ம்தி கரனப் ‘ தன்ன௅க இய஠ப் தரய்வு’ (அநற஬ரர்ந்஡ ஆய்வு க஢ரக்கு). இந்஡

஥஧ன௃கள்

எவ்ந஬ரன்றும்

஡஥ற஫கத்஡றன்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கத்

஡ன்ய஥னேடன்

எற்றுய஥கயபனேம் க஬ற்றுய஥கயபனேம் நகரண்ட஡ரக அய஥ந்஡ண. ஢ர஬னரின் ‘ நசந்஡஥றழ்’ ஥஧ன௃ வ௃னவ௃ ஆறுன௅க஢ர஬னர் (18.12.1822 – 05.12.1879) ஢ர஬னர் ஡஥றய஫ னக்க஠ச் சுத்஡த்ட௅டன் கத஠ க஬ண்டும் ஋ணச் நச஦ற்தட்டய஥ நசந்஡஥றழ் ஥஧ன௃” இ஦க்கம் என்யந ஈ஫த்஡றல் ந஡ரடங்கச் நசய்஡ட௅. வ௃னவ௃ ஆறுன௅க஢ர஬னர் கரன஥ரகும் நதரழுட௅ ஡஥ற஫கத்஡றல் தின்ணர் டெ஦ ஡஥றழ் இ஦க்கத்஡றன் ஡ந்ய஡஦ரண க஬஡ரச்சனம் ஋ன்ந இ஦ற்நத஦ன௉யட஦ ஥யந஥யன஦டிகள் 3 ஬஦஡றண஧ரக இன௉ந்஡ரர். ஋ணக஬ டெ஦ ஡஥ற஫ற஦க்கத்஡றன் ன௅ன் ஈ஫த்஡றல் .இனக்க஠த் ஡஥றய஫ப் கதட௃஬஡ன் னெனம் ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫றத்஡ன்ய஥ய஦க் கரக்கும் இ஦க்கம் என்று ந஡ரடங்கப்தட்டு இன௉ந்஡ய஥ ஋ன்தட௅ ன௅க்கற஦஥ரண ஬஧னரற்றுப் த஡ற஬ரக அய஥கறநட௅. இவ்஬ி஦க்கம் நசந்஡஥றய஫ ஋ழுத்஡றல் ஥ட்டு஥ல்ன கதச்சறலும் ச஥஥ரகப் த஦ன்தடுத்஡ ய஬க்கும் அன௅க்கத்஡ன்ய஥னேள்ப஡ரகவும் அய஥ந்஡ட௅. அவ்஬ரகந யச஬த்ய஡ ஆக஥ ஬஫றப்தட்ட டெ஦

஬஫றதரட்டு ன௅யநய஥ என்றுக்கு ஊடரக ந஢நறப்தடுத்ட௅ம் இ஦ல்தினுக்கு

இவ்஬ி஦க்கம் ன௅஡ன்ய஥஦பித்஡ட௅. இவ்஬ரறு ஆக஥ச் யச஬த்ய஡னேம் நசந்஡஥றய஫னேம் ஬஫ற஬஫ற கதட௃ம் ஢ர஬னர் த஧ம்தய஧ ஋ணத் ஡ம்ய஥ அய஫த்஡ ஡஥ற஫நறஞர் கு஫ரம் ஈ஫த்஡றல் க஡ரற்நம் நதற்று ஬பர்ச்சறனேற்நறன௉ந்஡஡றணரகனக஦ ஡஥ற஫கத்஡றல் க஡ரன்நற஦ட௅ கதரன்ந ஡ணித்஡஥றழ் இ஦க்கம் ஈ஫த்஡றல் யச஬த்ட௅டன் ந஡ரடர்தரண ஬டந஥ர஫ற஦ின் த஦ன்தரட்யட ஥ீ நறத் க஡ரன்ந ன௅டி஦஬ில்யன. கத஧ரசறரி஦ர் க.

யகனரசத஡ற அ஬ர்கள்

஡ணட௅ ‘ ”஢ர஬னர் இனக்கற஦ க஢ரக்கும் த஠ினேம்‛’ ஋ன்னும் ஆக்கத்஡றல் ஢ர஬னர் ஥஧ன௃


82 குநறத்ட௅க் கூறும் தின்஬ன௉ம் கன௉த்ட௅ ன௅க்கற஦஥ரணட௅.

‚என௉ன௅கப்தடுத்஡ப்தட்ட

இனக்கற஦க஢ரக்கு ஥க்கட் சரர்ன௃ ஢ரட்டு஢னத்஡றட்டம் ஋ன்தண சறநப்தரணய஬ ஋ன்தய஡னேம், அய஬

஥யநன௅க஥ரகக஬னும்

஡ற்கரனத்

஡஥ற஫றனக்கற஦ம்

கதரக்கறனறன௉ந்ட௅ உ஠஧க்

உள்பரர்ந்஡ சறற்சறன

க஬றுதட்டு

அம்சங்கபில்

஬ிபங்குகறநட௅

கூடி஦஡ர஦ின௉க்கறநட௅‛.

஡ணித்ட௅஬஥ரண

சக்஡றனேடன்

஡ன்ய஥னேடன்

இந்

ந஡ன்ணிந்஡ற஦

஋ன்தய஡னேம்

஢ர஬னர்

இ஦ங்கும்

நச஦ற்தடு஬஡றணரகனக஦

஥஧ன௃

஢ரம்

இ஧஬ல்

஡ன்ய஥ய஦

இனக்கற஦ப்

஍஦த்ட௅க்கறட஥றன்நற

஬ரங்கரட௅

ஈ஫த்ட௅த்

஡ணக்நகன்ந

஡஥றழுக்கு

அபித்ட௅

஢ர஬னய஧னேம் ஡஥றழ்த்க஡சற஦த்஡றன் ஡ந்ய஡ந஦ணப் கதரற்நய஬த்஡ட௅. ஈ஫த்஡றல்

க஡ரன்நற஦

஡஥ற஫கம்

அங்கல கரித்஡

சன்ணி஡ரண஥ரக னெர்த்஡றககப

இந்஡ச்

நச஦னரக

இன௉ந்஡

வ௃னவ௃

நசந்஡஥றழ்

கதட௃ம்

1849ல்

இ஧ண்டரம்

ந஥ர஫ற஦ி஦க்கத்஡ன்ய஥஦ியணத்

஡றன௉஬ர஬டுட௅யந

தட்டம்

க஥னக஧ம்

ஆறுன௅கம்திள்யப஦஬ர்கல௃க்கு

வ௃

ஆ஡ீணத்஡றன்

உத஦

சுப்தி஧஥஠ி஦

க஡சறக

஢ர஬னர்

஋ன்னும்

தட்டத்ய஡

அ஬ரின் ஢ர஬ன்ய஥க்கரக அபித்ட௅ அ஬ய஧ வ௃னவ௃ ஆறுன௅க஢ர஬ன஧ரகத் ஡஥றழுனகு அய஫க்க

ய஬த்஡ரர்.

஡஥ற஫க

ஆ஡ீணங்கபில்

கர஠ப்தட்ட

஡஥றழ்

இனக்க஠

இனக்கற஦ங்கயபப் கதட௃ம் ஥஧தின் ஢ீட்சற஦ரகக஬ நசந்஡஥றழ் கதட௃ம் ஦ரழ்ப்தர஠஥஧ன௃ ந஡ரடர்ச்சறனேற்நந஡ணனரம். யச஬த்஡஥றழ் கதட௃ நச஦ற்தரட்யட ஢றறு஬ணப்தடுத்஡ 1848 ஆ஬஠ி

5ல்

஦ரழ்ப்தர஠த்஡றல்

஬ித்஡ற஦ரசரயனய஦ ன௅஦ற்சறய஦த்

அய஥த்஡ரர்.

஡஥ற஫கத்஡றற்கும்

சற஡ம்த஧த்஡றல்

஬ண்஠ரர்தண்ய஠஦ில்

யச஬஬஫ற

நசந்஡஥றழ்

அகனப்தடுத்஡ற஦

1864ல்

யச஬ப்தி஧கரச

கதட௃

யச஬ப்தி஧கரச இந்஢றறு஬ணப்தட்ட

ஆறுன௅க஢ர஬னரின்

நச஦னரகக஬

஬ித்஡ற஦ரசரயன

஢ர஬ன஧ரல்

ந஡ரடக்கப்தட்டந஡ணனரம். அவ்஬ரகந ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫றத்஡ன்ய஥ த஫ந்஡஥றழ் டைல்கள் த஡றப்திக்கப்தட் டி஧ர஬ிட்டரல் ஏயனச்சு஬டிகல௃டன் அ஫றவுற்நறன௉க்குந஥ன்தட௅ ஦ர஬ன௉ம் அநறந்஡ உண்ய஥. ஢ர஬னர் த஫ந்஡஥றழ் டையனப் த஡றப்தித்ட௅ ந஬பி஦ிடத் ந஡ரடங்கற஦ட௅ம் அல்னர஥ல்

஬ித்஡ற஦ரடேதரனண

஦ந்஡ற஧ம்

஋ன்னும்

நத஦ரில்

அச்சகம்

என்யந

னேம்

஦ரழ்ப்தர஠த்஡றல் ஢றறு஬ிணரர்.1858ல் ஡஥ற஫கத்஡றல் ஬ித்஡ற஦ரடேதரனண அச்சற஦ந்஡ற஧சரயன ஢றறு஬ச்

நசன்யணக்கும்

ன௅஦ற்சற஦ின் சங்கத்஡஥றழ்

நசன்நரர்.

நதன௉ந஬ற்நற஦ரகனக஦ ஬ரழ்஬ின்

஥ரண்யதச்

஢ர஬னரின்

த஫ந்஡஥றழ்

த஫ந்஡஥றழ்

டைல்கள்

சர஡ர஧஠

டைல்கயப ஥க்கள்

஡஥ற஫னும்

அச்கசற்றும்

஥஦ப்தடுத்஡ப்தட்டு

கற்நநற஦

஬஫ற

திநந்஡ட௅.

இனக்க஠இனக்கற஦த் ந஡பிவுள்ப ஡஥றழ்க்கல்஬ிய஦ ஬பர்த்஡ட௅ம், த஫ந்஡஥றழ் டைல்கயப அச்கசநய஬த்஡ட௅ம்

஡஥ற஫றன்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கலுக்கரண

஢ர஬னரின்

ன௅க்கற஦

த஠ி஦ரகறநட௅. அக஡க஬யப

஢ர஬னர்

அ஬஧ட௅

ச஥கரனத்ட௅

இந்஡ற஦ர஬ின்

இந்ட௅

ச஥஦

஥று஥னர்ச்சற

இ஦க்கத்஡யன஬ர்கபரகற஦ ஧ரஜர஧ரம் க஥ரகண஧ரய் (1774-1833) ஡஦ரணந்஡ ச஧ஸ்஬஡ற (18241833) கதரன்ந஬ர்கயபக் குநறத்ட௅ அக்கயந கரட்ட஬ில்யன ஋ன்தய஡ ஬ிரிவுய஧஦ரபர் சறத்஧கனகர

ந஥பணகுன௉வும்

஬ங்கரபத்஡றன்

஡த்ட௅஬ஞரணினேம்

஢஬தர஧஡த்஡றன்

ஆன்஥ீ கத்஡ந்ய஡ ஋ன்று கூநக்கூடி஦ சு஬ர஥ற ஬ிக஬கரணந்஡ய஧ உன௉஬ரக்கற஦஬ன௉஥ரண இ஧ர஥கறன௉ஸ்஠

த஧஥யம்மர்

கத஧ரசறரி஦ர் ஬ி. சற஬சர஥றனேம் இந்஡ற஦ப்

நதரட௅ப்தண்தரண

தற்நற

஌ட௅ம்

க஬ணம்

நசலுத்஡஬ில்யன

஋ன்தய஡

஡஥ட௅ ஆய்வுகபில் ந஡பி஬ரக்கறணர். இய஬ ஢ர஬னர்

இந்ட௅த்஡த்ட௅஬த்ட௅ள்

஡ன்யண஦ி஫க்கரட௅

஡ணித்ட௅஬஥ரண

ன௅யந஦ில் யச஬த்ய஡னேம் ஡஥றய஫னேம் கதட௃ம் இ஦க்கம் என்யந ன௅ன்நணடுத்஡ரர் ஋ன்தய஡த் ந஡பி஬ரக்குகறன்நண.


83 யச஬த்ய஡னேம்

நசந்஡஥றய஫னேம்

கரத்஡ல்

஋ன்ந

க஢ரக்கறயணக்

நகரண்ட

஢ர஬னரின்

ந஥ர஫ற஦ி஦க்க ஬஧னரற்நறன் ந஡ரடர்ச்சற஦ரக ஈ஫த்ட௅த் ஡஥ற஫நறஞர்கள் தனர் நசந்஡஥றழ் கதட௃

த஠ிய஦

என௉

ந஥ர஫ற஦ி஦க்க஥ரகக஬

஬பர்த்஡ணர்

஋ணனரம்.

01.

஡஥ற஫கத்ட௅

அநறஞர்கபரல் ‚ந஡ரயன஦ரக்கல்஬ினேயட஦஬ர்‛ ஋ணப் கதரற்நப்தட்ட சற. சங்க஧தண்டி஡ர் (1829 -1870)

02. நசன்யணப் தல்கயனக்க஫கத்஡றன் ஡஬ப்ன௃஡ல்஬ன் ஋ணப்கதரற்நப்தட்டு

த஫ந்஡஥றழ்

டைல்கயபப்

த஡றப்தித்ட௅

ந஬பி஦ிட்ட

சற.ய஬.஡ரக஥ர஡஧ம்திள்யப(1832-1901) கதரற்நற஦

1902ல்

த஠ிய஦த்

ந஡ரடர்ந்஡

03.஬ித்ட௅஬சறக஧ரன்஥஠ி ஋ணத் ஡஥ற஫கக஥

ஆறுன௅க஢ர஬னரின்

஡றன௉ப்த஧ங்குன்நத்஡றல்

஢ர஬னர்

஥ன௉஥கணரண

சுத்஡ரத்ட௅஬ி஡

஢.ச.நதரன்ணம்தனதிள்யப

யச஬சறத்஡ரந்஡

஬ித்஡ற஦ரசரயன

04.

஢றறு஬ி

஡஥ற஫றன் ஡த்ட௅஬த்஡ன்ய஥ ஬பர்த்஡ நசந்஡ற஢ரய஡஦ர் ( 1848-1924) 05. ஡஥ற஫நறஞர் ஡றரின௃஧ம் ஥ீ ணரட்சற

சுந்஡஧ம்திள்யப(1815-1876)

஦ின்

஥யநய஬

ஈடுநசய்஦

஡றன௉஬ர஬டுட௅யந

ஆ஡ீணத்஡றன் ஥கர஬ித்ட௅஬ரணரக ஢ற஦஥றக்கப்தட்ட க.சதரத஡ற஢ர஬னர்(1848-1903) ஆகறக஦ரர் யச஬த்஡஥றழ்ப்

த஠ி஦ினூடரகத்

தங்கபித்஡ணர். ன௃ன஬ரின்

06.

஢ர஬னர்

஡஥றழ்ப்த஠ி

கர஠ப்தடுகறநட௅. ஢ரன்கர஬ட௅

஡஥ற஫றன்

஥஧தில்

இ஬ரின்

ன௅஡ல்

஬ந்஡

சுன்ணரகம்

யச஬ப்த஠ிய஦

இயட

஡஥றழ்ச்சங்கத்ய஡

நசம்ந஥ர஫ற

கயடத்

1858ல்

஦ரக்கத்஡றற்குப்

அ.

஬ிட

.கு஥ர஧சு஬ர஥ற க஥கனரங்கற஦

஡஥றழ்ச்சங்கங்கபின்

஦ரழ்ப்தர஠த்

நதன௉ம் (1854-1922)

஢றயன஦ில்

அ஫றவுக்குப்

஡஥றழ்ச்சங்கம்

஋ன்ந

தின்

நத஦ரில்

கு஥ர஧சு஬ர஥றப்ன௃ன஬ர் ஢றறு஬ிணரர். இந்஡த் ஡஥றழ்ச்சங்கத்஡றன் ஦ரப்தியணத் ட௅ய஠஦ரகப் நதற்கந

1901ல்

஥ட௅ய஧த்

க஡ரற்று஬ித்஡ரர் ன௅க்கற஦த்ட௅஬ம் அண்஠ன்

஡஥றழ்ச்சங்கத்ய஡

07.

க஥லும்

நகரடுத்ட௅த்

஥கணரகற஦

஡ங்கற஢றல்னரத்

தர஧஡ற஦ின்

஡ணட௅

நதரழுட௅

஢ர஬னர்

஥஧திலும்

஋ன்ந

஡஥ற஫றணட௅ம்

08.

தரண்டித்ட௅ய஧ நசரல்லுக்கு

யக஦ரண்ட஬ர்

(1855-1939)

஬பர்த்஡ரர்.

ஜ஥ீ ன்஡ரர்

சு஦஧ரச்சற஦ம்

தி஧சங்கங்கபிகன

஡.யகனரசதிள்யப

஡ன்ய஥ய஦

஬ப஧த்ந஡ரடங்கற஦

தரன஬ந்஡ணம்

஢ர஬னரின்

யச஬த்஡றணட௅ம்

஡஥ற஫ற஦ல்

஡ணித்ட௅யந஦ரக

உந஬ிலும்

஬ந்஡

஥ரணிப்தரய்

ன௅த்ட௅த்஡ம்திப்திள்யப ஡ணட௅ ஆய்வுகபரலும் அக஧ர஡ற ந஬பி஦ீடுகபிணரலும் ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கத்஡றற்கு

ஊக்கம்

அபித்஡ரர்.

ஈ஫த்஡நறஞ஧ரண

஢ர.க஡றய஧க஬ற்திள்யப

(1871-1907) அ஬ர்கபின் ஡஥றழ்ப்த஠ி அ஬ரின் ச஥கரனத்஡஬஧ரண தரி஡ற஥ரற் கயனஞய஧க் க஬ர்ந்ட௅ க஡றய஧க஬ற்திள்யப஦ின் க஡றர்கர஥க் கனம்தகத்ய஡ அ஬ர் ஬ி஦ந்ட௅ தர஧ரட்ட ய஬த்஡ட௅ . ஡ங்கத்஡ரத்஡ர ஋ன்நய஫க்கப்தட்ட ஢஬ரனறனேகசர஥சுந்஡஧ப் ன௃ன஬ர் (1880-1953) ஢ர஬னர்

஥஧தில்

஬னறனேறுத்ட௅ம் கரண்கறகநரம்.

யச஬த்

஬யக஦ில் இட௅

஡஥றழ்ப்த஠ி

ந஡ரடர்ந்஡ரலும்

உ஦ிரிபங்கு஥஧ன்

இக்கரனகட்டத்஡றல்

஢ரடகத்ய஡

ஈ஫த்ட௅

சன௅கச஥த்ட௅஬த்ய஡ ஋ழு஡றனேள்பய஥ய஦னேம்

஡஥ற஫நறஞர்கபின்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்க

உ஠ர்வு ஆக஥ச்யச஬ச் சரர்ன௃஢றயன஦ினறன௉ந்ட௅ ஬ிடுதடு஡லுக்கரண அயட஦ரப஥ரகறநட௅. இ஡ன் ந஡ரடர் ஢ர஬னய஧ப் நதரிட௅ம் கதரற்நற஦ யச஬ப்நதரி஦ரர் சு. சற஬தர஡சுந்஡஧ம் (1878 -1953)

அ஬ர்கபின்

஬னறனேறுத்ட௅ம்

஡஥றழ்ப்த஠ி

த஠ி஦ரகப்

சறன்ணத்஡ம்திப்ன௃ன஬ர்

ச஥஦சு஡ந்஡ற஧த்ய஡னேம்

தரி஠஥றக்கறநட௅

குநறத்஡

ன௅஡ல்

தண்டி஡஥஠ி

஬ிரிவுய஧னேடன்

சற

சர஡ற஦

எ஫றப்யதனேம்

க஠த஡றப்திள்யப

஡றன௉ந஢ல்க஬னற

1933ல்

யச஬ரசறரி஦

கனரசரயன஦ின் யச஬த் ஡஥றழ்க்கு஧னரகற அன்று ன௅஡ல் ஡ரன் 1986ல் கரன஥ரகும் ஬ய஧ 87

ஆண்டுகள்

க஡ரற்நம்

஢ர஬னர்

நதற்ந

஥஧தின்

஡ற்கரனத்

஡பத஡ற஦ரகத்

நசந்஡஥றழ்’ கத஠னரல்஡஥ற஫றன்

஡றகழ்ந்஡ரர்.

஢ர஬னன௉டன்

நசம்ந஥ர஫றத்஡ன்ய஥

கதட௃ம்

இ஦க்கத்஡றன் 164 ஆண்டு கரன ஢ீண்ட த஦஠ம் தண்டி஡஥஠ி சற க஠த஡றப்திள்யப ஍஦ர அ஬ர்கல௃டன் ஢றயநவுநதற்நட௅ ஋ணனரம்.


84

சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசரின் ஡஥ற஫ரய்வு’ ஥஧ன௃ சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசர் (1875- 1947) ஬஧னரற்று க஢ரக்குடன் ஆய்வுகள் ஊடரகத் ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கத்ட௅க்கு

அநற஬ரர்ந்஡

தங்கபிப்ன௃ச்

நசய்னேம்

஥஧யதத்

ந஡ரடக்கற

ய஬த்஡ரர். 1927ல் அ஬ர் ஋ழு஡ற஦ ஡஥றழ் ஋ப்தடி அய஥ப்ன௃ற்நட௅?(How Tamil was built up?) ன௅஡ன்ன௅஡னறல்

ஆ஡ற஥ணி஡ன்

க஡ரற்று஬ித்஡ரன் சுட்நடழுத்஡ரக ஆ஧ரய்ந்஡ரர். உனயக

஋ன்ந

஋ன்ந

சறந்஡யணய஦

஢றறு஬ிணரர்.

இ஡ன்

சுன௉க்க஥ரகச்

ஆ஧ரய்ச்சற

஢றயன஦ில்

நதன௉ந்ந஡ரண்நடணனரம்.”

ன௅ன்ய஬த்ட௅

தின்ண஠ி஦ில்

நசரன்ணரல்

உனகரக

஡஥ற஫ன்

஥ரற்நற஦ய஥க஦ ஡஥றழ்ந஥ர஫ற

அ஡ன்

஡஥றழ்ச்

ந஥ர஫றக்கு

஋ப்தடித் ஬஫ற

‚஋‛’

நசரற்கபின்

஬஧ம்தரக

஍னேம் திநப்யத

இன௉ந்஡

சு஬ர஥ற஦஬ர்கள்

எப்தி஦ல்

஡஥றய஫த்

இனக்க஠

஡஥றழுக்குச்

அக஧ர஡ற

நசய்஡

(6ம்தரகம்

1938)

஡஥றழ்நசரற்திநப்தர஧ரய்ச்சற (18.04.1932) ஡஥றழ்ந஥ர஫ற ஆ஧ரய்ச்சறக் கட்டுய஧த் ந஡ரகுப்ன௃ -1 (1973) ஡ற஧ர஬ிடச் நசரல்னறனக்க஠த்ட௅க்குச் சறன ஬ி஡றகள் (Some Laws of Dravidian Etymology) ஡ற஧ர஬ிட ந஥ர஫றக்குடும்தத்஡றன் க஬ர்ச்நசரற்கள் (Root words of the Dravidian group of Languages ) கதரன்ந

ஆய்வு

டைல்கள்

஡஥ற஫றன்

ந஡ரன்ய஥ய஦

஡஥ற஫஧ல்னர஡

திநந஥ர஫ற஦ிணன௉ம்

உ஠஧த் ஡஥ற஫஧ரய்ச்சற உனகபர஬ி஦ ஢றயன஦ில் ஬ப஧ ஬஫ற஬குத்஡ண ஋ன்தட௅ ஬஧னரறு. அவ்஬ரகந

சு஬ர஥ற

அ஬ர்கல௃யட஦

11

஬஧னரற்று

டைல்கள்

஡஥ற஫ர்கபின்

஬஧னரற்நறயணத் ந஡பி஬ரக ஬ிபங்கறக் நகரள்பப் கதன௉஡஬ி ன௃ரிந்ட௅ ஬ன௉கறன்நண. சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசன௉க்கு

18

ந஥ர஫றகபில்

ன௅ழுஅப஬ினரண

அநறன௅கப் த஦ிற்சறனேம் இன௉ந்஡ய஥க஦ அநறவுத் க஡டல்’

க஡ர்ச்சறனேம்

70

ந஥ர஫றகபில்

க஢ரக்கறல் ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற஦ில்

அ஬ர் த஦஠ிக்கப் நதரிட௅ம் உ஡஬ி஦ட௅. இந்஡ அநறவுசரர் தனத்ட௅டகணக஦ ஡஥றய஫ உனக ந஥ர஫றகபின்

ன௅஡ன்ந஥ர஫றந஦ண

சறங்கபத்஡றயணத்

அ஬ர்

஢றறு஬

஡ற஧ர஬ிடந஥ர஫றக்குடும்தத்ய஡ச்

இனங்யகத்஡ீ஬ின்

ந஥ர஫ற஦ி஦ல்

ன௅஦ன்நரர்.

சரர்ந்஡ட௅

அக஡

க஬யப

஋ணக்கரட்டல்

ந஡ரன்ய஥஦ின்

னெனம்

஦஡ரர்த்஡த்ய஡னேம்

இணஎன௉ய஥ப்தரட்யடனேம் ஢றறு஬வும் ன௅஦ற்சறத்஡ரர். சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசரின்ந஡ரடர் த஠ி஦ரப஧ரகத் ஡ர஥ீ ஫ந஥ர஫ற

஡ர஬ட௅ ீ (அல்னட௅

ந஥ர஫ற஦ினறன௉ந்க஡

அடிகள் ஋லு

இன்யந஦த்

தன

ந஥ர஫ற) ஡஥றழும்

ஆய்வுகயப ஋ன்னும்

இக஡

க஢ரக்கறல்

இனங்யகத்

சறங்கபன௅ம்

஡ீ஬ின்

க஡ரன்நறண

஋ழு஡றணரர். த஫ய஥஦ரண

஋ன்தட௅

இ஬ரின்

ஆய்வு ன௅டிதரக இனங்கற஦ட௅. சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசரின் “ ஡஥ற஫஧ரய்ச்சற ஥஧ன௃” அட௅஬ய஧ ஡஥ற஫றன்

இணிய஥

஬பய஥

நதன௉ய஥

குநறத்க஡

஡஥ற஫றன்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கத்ய஡

஬பர்த்஡ ஡஥ற஫ரியட ஡஥ற஫றன் ந஡ரன்ய஥ய஦த் ஡ரன்ய஥ய஦ ஆய்வுநசய்஬஡ன் னெனம் உனகறல்

஡஥ற஫றயணச்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கு஬஡ற்கரண

ன௃஡ற஦

உந்ட௅஡யன

அபித்஡ட௅

஋ணனரம். சு஬ர஥ற ஬ின௃னர஢ந்஡ரின் ‘ தல்கயனக஫கத் ட௅யந’ ஥஧ன௃ சு஬ர஥ற ஞரணப்தி஧கரசன௉க்கு 7 ஆண்டுகள் ஬஦஡றல் இயப஦஬஧ரண சு஬ர஥ற ஬ின௃னர஢ந்஡ர் (1892 – 1947 ) இ஧ர஥கறன௉ஷ்஠஥டத் ட௅ந஬ி஦ரகத் ஡றகழ்ந்஡ அக஡ க஬யப தல்கயனக்க஫க ஆய்வுகபின்

஬஫ற

஡஥ற஫றன்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கலுக்குப்

நதன௉ம்தங்கபித்஡஬஧ரகக்

கர஠ப்தடுகறநரர். ஦ரழ்ப்தர஠ அ஧சர் தல்கயனக்க஫கப் தர஠ி஦ில் சங்கம் அய஥த்ட௅த் ஡஥றழ் ஬பர்க்க சங்கந஬பி ஋ன்னும் ஢றனத்஡ ஢ன்நகரயட஦ரக்கறனேம் அட௅஢யடன௅யநப் தடுத்஡ப்தடர஡஡றணரல் அட௅ சங்குக஬னற ஋ன்னும் கற஧ர஥஥ரகப் தின்ணர் ஥ரற்நம் நதற்நட௅ ஋ன்தய஡ க஬஡யணனேடன் குநறப்திடும் சு஬ர஥ற ஬ின௃னர஢ந்஡ர் தல்கயனக்க஫கம்


85 அய஥த்ட௅த் ஡஥றழ் ஬பர்க்க ஧ரஜர கசர் அண்஠ர஥யனச் நசட்டி஦ரய஧த் டெண்டிணரர். இட௅க஬

அண்஠ர஥யனப்

என்நரகற஦ட௅. இ஧ரஜரஜற

அண்஠ர஥யனப்

அ஬ர்கபரல்

கற்கநரர்

தல்கயனக்க஫கத்஡றன்

கு஫ரத்஡றன்

க஡ரற்நத்஡றற்கரண

தல்கயனக்க஫கத்஡றன்

஢ற஦஥றக்கப்தட்ட

஡யன஬஧ரகவும்

஡஥றழ்த்ட௅யநத்஡யன஬஧ரகவும்

஬ிஞ்ஞரணக் சு஬ர஥ற

உந்ட௅சக்஡றகபில்

கயனச்நசரல்னரக்கத்஡றற்கரண

஬ின௃னர஢ந்஡ர்

அன௉ம்த஠ி஦ரற்நறணரர்.

஡஥ற஫றயச குநறத்ட௅ அ஬ர் ந஬பிப்தடுத்஡ற஦ ‚஦ரழ்டைல்‛ ஡஥ற஫றயச஦ின் ந஡ரன்ய஥ய஦த் ஡ணித்ட௅஬த்ய஡

உனகநற஦ச்

தல்கயனக்க஫கத்஡றன்

நசய்஡ட௅.

஡஥றழ்த்ட௅யநத்

இனங்யக

஡யன஬஧ரக

஡றன௉ம்தி

1942

இனங்யகப்

ன௅஡ல்

த஠ி஦ரற்நற

இனங்யக஦ின் ன௃கழ் ஥றக்க தல்கயனக்க஫கப் கத஧ரசறரி஦ப் த஧ம்தய஧ என்று கத஧ரசறரி஦ர் க.க஠த஡றப்திள்யப, கத஧ரசறரி஦ர் ஬ி.நசல்஬஢ர஦கம், கத஧ரசறரி஦ர் சு. ஬ித்஡ற஦ரணந்஡ன், கத஧ரசறரி஦ர்

ஆ.ச஡ரசற஬ம்,

கத஧ரசறரி஦ர் ன௅க஥ட௅

உய஬ஸ்,

கத஧ரசறரி஦ர் யகனரசத஡ற,

கத஧ரசறரி஦ர் சற஬த்஡ம்தி ஬஫ற உன௉஬ரக ஬஫றகரட்டிணரர். சு஬ர஥ற ஬ின௃னர஢ந்஡ரின் இந்஡ ‘ தல்கயனக்க஫கத் அநற஬ரர்ந்஡

ட௅யந’

஥஧ன௃

஢றயன஦ில்

஋ன்தட௅

ஈ஫த்஡஬ர்

தங்கபிப்த஡ற்கரண

஡஥ற஫றன்

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கலுக்கு

அடித்஡ப஥ரகவும்

இ஦க்கசக்஡ற஦ரகவும்

அய஥ந்஡ட௅ ஋ணனரம். ஡ணி஢ர஦க அடிகபின் ‘ உனகத்஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற’ ஥஧ன௃ ஡ணி஢ர஦க அடிகள் (1913-1980) 1949-50 கபில் ஡ரன் க஥ற்நகரண்ட உனகப் த஦஠த்஡றன் னெனம் உனகறல் ஡஥ற஫ர்கபின் த஧ம்தல் குநறத்஡ க஢஧டி அனுத஬த்ய஡ப் நதற்நரர். இ஡ன் அடிப்தயட஦ில்

அ஬ர்

‚஡஥றழ்த்

டெட௅‛

“என்கந

’

டைல்கயபனேம் அ஬ர் ஋ழு஡றணரர். ‚ ஡஥றழ்த் டெட௅‛ ’ க஢ரக்யகனேம்

‚என்கந

உனகம்‛’

உனகம்‛’

஋ன்னும்

இ஧ண்டு

உனகத் ஡஥ற஫஧ரய்ச்சற ஥ன்நத்஡றன்

உனகத்

஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற

஥ன்நத்஡றன்

஬ின௉ட௅஬ரக்கற஦த்஡றயணனேம் ஬ிபக்கற஦ந஡ணனரம். “ “஡஥றழ் ந஥ர஫ற, ஢ரடு, இணம் ஆகற஦ இய஬

னென்நறன்

஥ரண்யத

எப்ன௃

க஢ரக்கற

அநறந்ட௅

அ஡யணத்

஡஥க்கறயசந்஡

அபவு

திநர்க்குக் கூந ஬ின௉ம்ன௃ம் ன௅஦ற்சறக஦‛ ‚஡஥றழ்த் டெட௅‛ ஋ணத் ஡ணி஢ர஦க அடிகள் ‚஡஥றழ்த் டெட௅‛ டைனறன் ஆ஧ம்தத்஡றகனக஦ கூறுகறநரர். இ஡யணச் நச஦ற்தடுத்஡க஬ அ஬ர் உனகத் ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற ஥ன்நத்ய஡ ஢றறு஬ிணரர். ‘ந஬ண்டல் ஬ில்கற’ ஋ன்ந அந஥ரிக்க அநறஞர் ஋ழு஡ற஦

என்கந

உனநகங்கும் ஢றயன஦ில் 20

உனகம்’’

த஧ந்஡றன௉த்஡ல்

஋ன்ந

டைனறல்

க஬ண்டும்‛’

தர஧ரட்டப்தடு஬ய஡க்

கண்டு

’ “஬ன௉ங்கரனத்஡றல்

஋ணக்கூநப்தட் ந஥ன்஢யக

஢ம்

கன௉த்ட௅

நசய்னேம்

சறந்஡யண

உனகபர஬ி஦

஡஥ற஫ர்கள்

இ஡யண

ஆண்டுகல௃க்கு ன௅ன்கத ‚ ஦ரட௅ம் ஊக஧ ஦ர஬ன௉ம் ககபிர்‛” ஋ணத் ஡ம் ன௅ன்கணரர்

உ஦ரி஦ நசரற்கபரல் ஬ிபக்கறனேள்பய஥ய஦ உனகுக்கு ஌ன் ஋டுத்ட௅க் கூநரட௅ள்பணர் ஋ணத் ஦ரட௅ம்

஡ணி஢ர஦கம் ஊக஧

அடிகள்

஦ர஬ன௉ம்

க஬யனனேடன்

ககபிர்‛’

஢றறு஬ணத்஡றன்

உயட஦஡ரகற஦ட௅.

஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற

஢றறு஬ணம்

஋ன்தய஡த்

஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சறக்கு ந஬பி஦ிட்ட

“இ஦க்கம்

஡ணி஢ர஦க

஋ன்னும் இந்஡

1952

ன௅஡ல்

தின்ண஠ி஦ிகனக஦

஋ண்஠த்஡றல்

஬ின௉ப்யத

஡஥ற஫ர்

உனகத்஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற

உ஡ர஧஠ங்கல௃க஥

஡றன௉ந஢ல்க஬னறக்

க஬ண்டும்” ஋ன்ந

அடிகள்

சறறு

அடிகபின்

1951ல்

இ஡ன்

஬ின௉ட௅஬ரக்கற஦ம்

இ஧ண்டு

஡ணி஢ர஦க

ந஡பிவுதடுத்ட௅கறநட௅.

஋ழு஡றணரர்.

உனகத்

஬டி஬ரணந஡ரன்று

கூட்டத்஡றல்

ய஬த்க஡

நதரட௅஥க்கள்

஥த்஡ற஦ில்

கனரச்சர஧ம்

(TAMIL CULTURE)

஋ன்னும் ஆய்஬ி஡ழ் னெனம் இ஡ற்கரண உனக அநறஞர்கபின் அநறவுப்தனத்ய஡த் ஡ற஧ட்டி 1964 ஜண஬ரி 7ம் ஡றக஡ற ஬ிஞ்ஞரணத஬ன் டில்னற஦ில் 26 அயணத்ட௅னக அநறஞர்கபின் ஥த்஡ற஦ில்

உனகத்஡஥ற஫஧ரய்ச்சற

஥ன்நத்஡றற்கரண

ன௅ன்ந஥ர஫றய஬ச்

நசய்஦

அ஡யணச்

நசக் ஢ரட்யடப் திநந்஡க஥ரகக் நகரண்ட க஥றல் சு஬னதில் ஬஫றந஥ர஫றவு நசய்஡ரர்.


86 இ஡ன்஬஫ற உனகத் ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற ஢றறு஬ணம் திநப்ன௃ற்நட௅. அந்஡ ஬யக஦ில் ஢ரன்கர஬ட௅ உனகத் ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற ஥ர஢ரடு ஦ரழ்ப்தர஠த்஡றல் 1974ல் அடிகள்

஥ர஢ரடுகபின்

அய஥ப்தரப஧ரக

஡ணி஢ர஦க அடிகபின்

஢யடநதறும் ஬ய஧ ஡ணி஢ர஦க

அன௉ம்த஠ி஦ரற்நறணரர்

உனகத் ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சற

஥஧ன௃’

஡஥ற஫றன்

01.09.80ல்

கரன஥ரண

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கலுக்கு

உனக அநறஞர்கபின் தங்கபிப்யதப் நதற்றுக்நகரடுத்஡ என்நரக உள்பட௅. யகனரசத஡ற சற஬த்஡ம்தி கரன ‘ தன்ன௅க இய஠ப்தரய்வு’ கத஧ரசறரி஦ர்கள்

யகனரசத஡ற

கத஧ரசறரி஦ர்

சற஬த்஡ம்தி

ஆகறக஦ரர்

1960கள்

ன௅஡ல்

ஈ஫த்஡றல் ‘ தன்ன௅க இய஠ப்தரய்வு’ ன௅யந஦ியண ஡஥ற஫ரய்஬ில் அநறன௅கம் நசய்஡ணர் ஋ன்று கூறு஬ய஡ ஬ிட அநற஬ரர்ந்஡ தரர்ய஬஦ில் ஡஥ற஫ரய்வு நசல்஬஡ற்கரண நசல்ந஢நற என்யநத் ந஡ரடக்கறணர் ஋ன்தக஡ நதரன௉ந்ட௅ம். க஡சற஦ம் ஋ன்த஡ற்கு அந்஢ற஦ ஆ஡றக்க ஋஡றர்ப்ன௃, சு஦ (க஡ச) தண்தரட்டு ஬ின௉ப்ன௃ ஆகற஦ இய஠ந்஡

நதரன௉ண்ய஥னேயட஦஡ரகக்

நகரள்பப்தட்டு

ன௅ற்கதரக்கு

இனக்கற஦

இ஦க்கத்஡றன் ன௅க்கற஦ குநறக்ககரள்கபில் என்நரக ஈ஫த்ட௅த் ஡஥றழ்த்க஡சற஦ இனக்கற஦ம்’ ஋ன்ந

கன௉த்ட௅஢றயன

ன௅஡ன்ய஥ப்தடுத்஡ப்தட்டட௅.

க஡சற஦

இனக்கற஦ம்

஋ன்தட௅

நசரந்஡

஢ரட்டு ஥க்கள் ஬ரழ்க்யகய஦ அ஡ற்குரி஦ ஥ண்஬ரசயணனேடன் சறத்஡றரிப்தட௅ ஥ட்டு஥ன்று, அவ்஬ரழ்க்யகய஦

ன௅ன்கணற்று஡ல்,

சன௅஡ர஦

஥ரற்நத்ட௅க்கு

஥ரற்று஬஫ற

சய஥த்஡ல்

ஆகற஦ இனட்சற஦ங்கயபனேம் உள்படக்கற஦ட௅஥ரகும். ஋ணக஬ ஬ிக஡சற஦ ஋஡றர்ப்ன௃, சுக஡சற஦ ஬ின௉ப்ன௃, சன௅஡ர஦க஢ரக்கு,

ஜண஢ர஦க ஢ரட்டம்,

஥ணி஡ரதி஥ரணம்

஋ன்னும் ஍ந்ட௅ம்

க஡சற஦ இனக்கற஦த்஡றன் ஬஫ற ன௅ன்நணடுக்கப்தடும் ஆய்வுகபில் ஊக்கப்தடுத்஡ப்தட்டண. ஦஡ரர்த்஡ம்

இ஦ற்தண்ன௃

஋ன்தண஬ற்யநக்

஬யக஦ில்

அடேத஬஬ர஡த்ய஡

நகரண்ட

எப்தி஦னரய்வுக்கு

தயடப்ன௃க்கள்

ஊடரகவும்

க஡ரன்நக்கூடி஦

அநறவுப்தரர்ய஬ய஦த்

஡றநணரய்வுகள் னெனன௅ம் இ஬ர்கள் இன௉஬ன௉ம் ஬பர்த்஡ நதரழுட௅ ஥ரணிடம் கதரற்றும் ஆய்஬ரபர் த஧ம்தய஧

என்று

ஈ஫த்஡றலும்

஡஥ற஫கத்஡றலும்

க஡ரன்நற஦ட௅.

06.12.1982

ல்,

கத஧ரசறரி஦ர் யகனரசத஡ற ஡ணட௅ 42஬ட௅ ஬஦஡றல் கரன஥ரண஡ன் தின்ணர், கத஧ரசறரி஦ர் கர. சற஬த்஡ம்தி அ஬ர்கள் இந்஡ தன்ன௅க இய஠ப்தரய்ய஬’ ஆய்வுத்஡றநன் அநறஞர்கபின்

னெனம் ஡஥ற஫றன்

இன்று஬ய஧

஬பர்த்ட௅

஡ணட௅ அடேத஬ம் அநற஬ரற்நல்

உனகபர஬ி஦

நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கத்ட௅க்கரண

஢றயன஦ில்

தங்கபிப்ன௃க்கு

ஈ஫த்஡஥றழ்

நதன௉஥஡றப்யத

஌ற்தடுத்஡ற ஬ன௉கறநரர்.

ன௅டின௃ய஧ : ஢ர஬னரின்

‘ நசந்஡஥றழ்’

இ஧ர஥஢ர஡யண

‘ ஡஥ற஫ர்

கத஠ல்

உ஠ர்஬ின்

அல்னர஡஬ர்

உச்ச஥ரக

஡஥ற஫ரின்

அ஬ர்

தி஧஡ற஢ற஡ற஦ரக

கசர்

நதரன்ணம்தனம்

இன௉க்க

அனு஥஡றக்கக்

கூடரந஡ண 1872 ய஬கரசற 22ல் ஈ஫த்஡஥ற஫ரின் அ஧சற஦னறல் அநறன௅கம் நசய்஡ரர். ஢ர஬னர் ஥஧தில் ஬ந்஡ தர஬னர் ட௅ய஧஦ப்தரப்திள்யப஦ின் ஡஥றழ்த்க஡சற஦ உ஠ர்஬ரல் உந்஡ப்தட்ட அ஬ரின்

஥ர஠஬஧ரண

஡ந்ய஡

நசல்஬஢ர஦கம்

஡஥ற஫ரியட

ந஥ர஫ற஬஫ற

அ஧சற஦ல்

இ஦க்கத்ய஡த் ந஡ரடங்கறணரர். இ஡ன் ஬஫ற உ஠ர்ச்சற ரீ஡ற஦ரண தங்கபிப்ன௃க்கள் னெனம் ஡஥ற஫றன்

நசம்ந஥ர஫றத்஡ன்ய஥

நதன௉஬பர்ச்சற

கண்டட௅.

அக஡

க஬யப

கத஧ரசறரி஦ர்

யகனரசத஡ற சற஬த்஡ம்தி஦ின் ‘ தன்ன௅கஇய஠ப்ன௃ ஆய்வு’ ஥஧தரல் ஈ஫த்஡றல் அநற஬ரர்ந்஡ ஬஫ற஦ில் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கல் தனம்நதற்நட௅. கூடக஬ ஡ணி஢ர஦கம் அடிகபின் உனகத்


87 ஡஥ற஫ர஧ரய்ச்சறய஦ ஬பர்த்஡ல்

஋ன்த஡றணரல் ஢றறு஬ணப்தட்ட ன௅யந஦ில் உனகபர஬ி஦

஢றயன஦ில் ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கல் உ஦ர்ந்஡ட௅. இவ்஬ரநரக ஬ி஫றப்ன௃஠ர்வுகல௃டன் கூடி஦ தயடப்தரக்கங்கள் ஬஫ற ஈ஫த்஡஥றழ் அநறஞர்கள் ஡஥ற஫றன் நசம்ந஥ர஫ற஦ரக்கலுக்கு தன ஬஫றகபில் தங்கபித்஡ணர்.

Kulandaiswamy V. C ,Dr, Kalignar – A Gifted Son of Nature, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi – Portrait of A Multi-Faced Legend of Dravidians, His Life and Times (2008) K.S.R publications, p.84 fh. rptj;jk;gp (2000) jkpopy; ,yf;fpa tuyhW epA+nrQ;rup Gf;]; `T]; gf; 31 fh. rptj;jk;gp (2000) jkpopy; ,yf;fpa tuyhW epA+nrQ;rup Gf;]; `T]; gf; 34 ifyhrgjp f (1979) ehtyu; ,yf;fpag; Nghf;Fk; gzpAk; “ehtyu; E}w;whz;L kyu;” =y= ehtyu; rig nfhOk;G aho;g;ghzk;. jpUkfs; mr;rfk Rd;dhfk; ,yq;if rppj;uNyfh nks (1979) fhyj;jpd; gpd;dzpapy; ehtyu; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 291 Rptrhkp tp (1979) ,e;jpa kWkyu;r;rp ,af;fg; gpd;dzpapy; ehtyu; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 262 NahNf];tup f (1979) ehtyUk; rptrq;fu gz;bjUk; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 128 kNdhd;kzp r (1979) ehtyUk; jhNkhjuk;gps;isAk; ehtyu; Ehw;whz;L kyu; gf; 135 fyhguNk];tud; R (1979) ehtyUk; nghd;dk;gygps;isAk; ehtyu; E}ww;hz;L kyu; gf; 141 mk;gyj;jhd; (1979) MWKfehtyUk; rghgjp ehtyUk; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 160 mk;gpifghfd;. R (1979) ehtyUk; FkhuRthkpg;GytUk; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 173 Rg;gpukzpak; eh. (1979) ehtyUk; j.ifyhrgps;isAk; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 179 ehNf];tud; f (1979) ehtyUk; Kj;Jj;jk;gpg;gps;isAk; ehtyu; Ehw;whz;L kyu; gf; 158 Fyuj;jpdk; f rp (1979) ehtyUk; fjpiuNtw;gps;isAk; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 208 rghuj;jpdk; e (1979) ehtyUk; rptghjRe;juKk; ehtyu; E}w;whz;L kyu; gf; 226 G];gk; [_ k (1974) Rthkp Qhdg;gpufhrupd; jkpo;j;njhz;L E}w;whz;L tpoh kyu; gf; 87 rz;Kfjh]; m (2001) <oj;Jj;jpwdha;T Kd;Ndhb Nguhrpupau; tp nry;tehafk; nfhOk;Gj; jkpo;r; rq;fk; gf; 10 Rz;Kfjh]; m (1998) ,yq;ifg; Nguhrpupau;fspd; jkpopaw;gzpfs; G+ghyrpq;fk; Gj;jfrhiy gf; 81 jdpehafk; Nr (1961) jkpo;j;J}J ghupgjpg;gfk; gf; 22 Rg;gpukzpak; eh (1999) jkpo; Ma;tpaypy; fyhepjp ifyhrgjp rTj;Vrpah Gf;]; gf;


88

Kaatruveli October  

Free Tamil literature Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you