Page 1

கார்த்திலக 2012

கலை இைக்கிய இதழ்-2012


காற்றுவெளி கார்த்திகக-2012 ஆசிரியர்: ஷ

ாபா

கணினியிடலும், ெடிெகைப்பும்: கார்த்திகா .ை

அன்புகடயீர். ெணக்கம்.

ைீ ண்டும் சந்திக்கிஷறாம். கார்த்திகக ைாதம்

ைாெரர்களுக்கு ீ ெணக்கம் வசய்யும் ைாதம்.

நைக்காய் தங்ககள ஆகுதியாக்கிய ெரீ புரு

ர்ககள

நிகனத்தபடி அடுத்த கட்ட

நடெடிக்ககககள முன்ஷனாக்கி நகர்த்த சத்தியம் வசய்யும்

பகடப்புக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஆக்கதாரஷர வபாறுப்பு. வதாடர்புக்கு: R.MAHENDRAN. 34 REDRIFFE ROAD< PLAISTOW E13 0JX ைின்னஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com

நாளும் கூட. *

இலக்கியப்பூக்கள்,எழுத்தாளர் ெிபரத்திரட்டு நூல்களின் பதிப்புமுயற்சிகள்

நடந்துவகாண்டிருக்கிறது.

வதாடர்ந்து காற்றுவெளியின் சிறுககதகளின் வதாகுதி வதாடர்ந்து அச்ஷசறும்.

நீங்கள் காற்றுவெளியுடன்

இகணந்திருப்பதன் மூலம் அரிய நூல் முயற்சிககள தரிசிப்பீர்கள்.

நன்றிகள்: கூகுள், முகநூல்

அடுத்த இதழுடன் சந்திப்ஷபாம். நட்புடன், ஷ

ாபா


காப்பது எம் கடலை இலங்ககயில் தைிழர்கள் பண்டுவதாட்டு ொழ்ந்துெருெதாக ெரலாறு கூறினாலும் பழந்தைிழ் இலக்கியங்ககள ஷதடிக்காண

முடியாத ஒரு நிகலஷய நிலவுகிறது. இதன் காரணம் என்ன என்று சிந்திக்கஷெண்டியுள்ளது.ஒரு பண்பட்ட சமுதாயம் ொழுைிடத்தில்

ககல இலக்கியங்கள் உருொகி ெளர்ச்சியகடந்திருக்குவைன்பதில் எவ்ெித ஐயப்பாடுைில்கல. அவ்ொறாயின் அக்காலத்தில் ஷதாற்றம் வபற்ற இலக்கியங்களுக்கு என்ன ஷநர்ந்தது? இது குறித்துப் பல்ஷெறு அபிப்பிராயங்கள் வதரிெிக்கப் பட்டுள்ளன.

சுங்கஇலக்கியத்தில் ஈழத்துப்பூதந்ஷதெனார் என்னும் புலெர்

பாடிய பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. அகநானூறு, (88, 231, 307), குறுந்வதாகக (189,343, 360), நற்றிகண (366)ஆகியெற்றிலுள்ள

பாடல்கள் ஈழத்திலிருந்து ெந்த பூதந்ஷதெனார் பாடிய பாடல்கள் என்ஷற கருதஷெண்டியுள்ளது .ஈழத்துப்புலெர் தைிழ் நாட்டிற்குச் வசன்று பாடிப் புகழ் வபற்றாவரன்றால் இலங்ககயில் நிச்சயம் இலக்கியங்கள் ைலர்ந்திருக்கஷெ ஷெண்டும். ஆனால் இங்கு எைது இலக்கிய ெரலாற்றில் ஷபசப்படும்

முதலாெது நூல் சரஷசாதிைாகல என்னும் ஷசாதிட நூலாகும். இது ஷதனுெகரப்வபருைாள் என்னும் இயற்வபயர்வகாண்டெரான ஷபாசராசபண்டிதரால் கி.பி.1310ஆம் ஆண்டளெில்

இயற்றப்பட்டவதன்கின்றனர். இதற்கு முற்பட்டகால இலக்கியங்கள் பற்றிய ைர்ைம் இன்றுெகர வெளிெராத ஒன்றாகஷெ உள்ளது. இதற்குப்பின்னர்கூட அதிகளவு இலக்கிய நூல்கள்

பகடக்கப்பட்டன எனப் வபருகை ஷபசுைளெிற்கு நூல்கள் காணப்படெில்கல. வசகராசஷசகரைாகல எனும் ஷசாதிடநூல், வசகராசஷசகரம், பரராசஷசகரம் ஆகிய கெத்தியநூல்கள், இரகுெைிசம், பரராசஷசகரன் உலா, ெியாக்கிரபாத புராணம் ஷபான்ற இலக்கிய நூல்கள், கெயாபாடல், ககலாயைாகல முதலான ெரலாறு கூறும் நூல்கள் என்பனஷெ குறிப்பிட்டுக் கூறப்படுகின்றன.இெற்றுள் இன்றுெகர ககக்வகட்டும் நிகலயிலுள்ளகெ ைிகச் சில. அெற்றுள்ளும் எழுதியெர் யார்? எக்காலத்தில் எழுந்தது? ஷபான்ற ெினாக்களுக்கு ெிகட காணமுடியாதகெயாகஷெ பல நூல்கள் உள்ளன. இதற்கான காரணங்ககள சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்ஷபாம்.


ஷபணுெதில் அக்ககறயினகை அக்காலத்தில் ஓகலச்சுெடிகளிஷல ககயால் எழுதி நூல்ககள கெத்திருந்தனர். அெற்கறக் கெனைாகப் பாதுகாத்து கெத்திருக்க ஷெண்டியிருந்தது. எழுத்துகள் வதளிெற்றிருக்கும். ஷெறு பிரதிகள் கிகடப்பதரிதாகெிருந்தது. ஓர் ஓகலச்சுெடியிலிருந்து ைற்வறாரு சுெடியில் பிரதி வசய்ெது ைிகுந்த சிரைைான பணியாகெிருந்தது. சுெடிகய கெத்திருப்பெரும் அகத இழக்கெிரும்பாது

ஷெவறெரிடமும்; வகாடுக்க ைறுத்திருக்கலாம். நூல்ககள ொங்குஷொர் அெற்கற ைீ ளக்வகாடுக்காதுெிட்டுெிடும் காரணத்தால் அெஷர கெத்திருக்கமுற்பட்டு

அெரின் பின் அச்சுெடி அதன்ஷபரில்

அக்ககறயற்றெரின் ககககளயகடந்தால் அது அப்படிஷய கெனிப்பாரின்றி அழிெகடந்திருக்கக்கூடும். இதுவும் பகழய இலக்கியங்கள் அழிெகடயக் காரணைாகியது. வசெி ெழிக்கல்ெி

இன்கறய கல்ெிமுகற அன்று இருக்கெில்கல. ஆசிரியர் தன்னிடைிருந்த சுெடியிலிருந்ஷதா அல்லது ைனனம் வசய்து கெத்திருந்தகதஷயா கற்பிக்க அகதக்ஷகட்டு நிகனெிற்வகாண்டு கற்கஷெண்டியிருந்தது. இதனால் பல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. ஏட்டில் எழுத்தாணியால் எழுதும்ஷபாது புள்ளிகள், சுழிகள் ஷபான்ற பலவும் வதளிொக எழுதப்பட்டிருக்காது. இதன் காரணைாகவும் ஷகட்டு

ைனனஞ்வசய்யும்ஷபாது ஏற்படும் தெறுகளாலும் பாடஷபதங்கள் உருொெது தெிர்க்க முடியாததாக இருந்திருக்கும். அத்துடன் அதகன எழுதியெர் வபயர்கூட ைகறந்துெிடவும் அல்லது ைறந்துெிடவும் கூடிய ஒருநிகல காணப்பட்டது. புலநூல்ககள எழுதியெர்கள் யாவரன்று வதரியாதநிகலயில் ஆய்வுகள் மூலம் ஒருெரின் ஆக்கைாக இருக்கலாவைன முடிவுவசய்திருப்பது எவ்ெளவு தூரம் சரியானவதனக்கூறெியலாது. முதன்முதலாக எழுதியெரின் நூல் ஷைற்கூறியொறு திரிபுபட்ட பின்னஷர ஆய்ொளருக்குக் கிகடததிருப்பின்,. அதகன ஆய்வுக்குட்படுத்துககயில் பின்ெந்த ஒருெர் எழுதிய பல இகடச்வசருகல்கள்

ஆய்ொளகரப் பிகழயான

முடிவுக்குக்வகாண்டுவசல்லக்கூடும். இதனால் பல்லாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இலக்கியம் பிற்பட்ட காலத்துக்குரியதாகக் கருதப்பட்டிருக்க ொய்ப்பிருக்கிறது. உதாரணைாக நல்கலக்கலிவெண்பாகெ எடுத்துக்வகாள்ஷொம். இதகனக் கூழங்ககத்தம்பிரான் பாடியதாகச் சிலர் கூறுெர். அெரது


ைாணாக்கரான ஷசனாதிராய முதலியார் இயற்றியதாக ஷெறு சிலர் ெிளம்புெர். ஷசனாதிராயர் ைாெிட்டபுரம் கந்தசுொைியார் ைீ து ஊஞ்சல் பாடியதாக அெரது ெரலாறுகூறெந்ஷதார் அகனெரும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அதகன இன்று ஓரிடமும் கண்வடடுக்க

இயலெில்கல. ஆனால் ைாகெக்கந்தன் ைீ துபாடப்பட்ட “சீர்பூத்த திருைாதும்” எனத்வதாடங்கும் ஊஞ்சல் பற்றி சு.து.சண்முகநாதக்குருக்கள் தைது ெரலாறு

ைாெிட்டபுரத் திருத்தல

என்னும் நூலில் “இஃது சாலிொகன சகாப்தம் சுபகிருது

ெருடம் (1842ஆம் ஆண்டு ) ஆடி ைாதம் நல்லூர் சரெணமுத்துப்

புலெரெர்களால் இதற்கு முந்திய ஊஞசற்பாக்கஷளாடு ஒப்பிட்டுத் திருத்தியுஞ் ஷசர்த்தும் புதிதாக்கிக் ஷகாெில் ெசந்த ைண்டபத்தில் கெத்து புலெர்கள், பண்டிதர்கள், வபருைக்கள் என்ஷபார்

முன்னிகலயில் அரங்ஷகற்றப்பட்டது” என எழுதியுள்ளார்.

அப்படியாயின் ஷசனாதிராயரின் ைாணெரான சரெணமுத்துப்புலெர் தைது குருெின் பாடல்ககள திருத்தியுஞ் ஷசர்த்தும் புதிதாக்கியிருக்கக்கூடுஷைா? என்ற ெினா இயல்பாகஷெ ைனதினுள் எழுகிறது. குரு அதீத நிகனொற்றல் வகாண்டெர். தைது ஆக்கங்ககள எழுதிகெக்கஷெண்டிய அெசியம் அெருக்கு இருந்திருக்காது. ைாணெர் அதகன ைனனம் வசய்து

கெத்திருந்திருப்பார். அதனால் இவ்ொறு நகடவபற்றிருக்கச் சாத்தியமுள்ளது. நல்கலக்கலிவெண்பாெின் ஆக்ககர்த்தா

பற்றியகூற்றுகளும் ;இவ்ொஷற ஷதாற்றம்வபற்றிருக்கலாம். இஷத ஷபான்று இதற்கு முன்னரும் நிகழ்ந்திருக்கலாைல்லொ? கண்மூடித்தனைான பின்வதாடர்தல் உடனடியாகப் வபற்றுக்வகாள்ளும் ெககயில் பழந்தைிழ் இலக்கியங்கஷளா பகழய இலக்கியகர்த்தாக்கள் பற்றிய தரவுகஷளா கிகடக்காததால் ஒருெர் பதிவு வசய்த தகெல்ககள அப்படிஷய தாமும் எழுதும் ெழக்கம்

எம்ைிகடஷய நிலவுெது என்னஷொ

உண்கைதான். இதன்காரணைாக ஒருெரால் முன்கெக்கப்பட்ட சிலதெறான கூற்றுக்கள் ஆய்வு வசய்யப்படாது பின்ெந்ஷதாராலும் வதாடரப்பட்டுள்ளகதயும் நாம் திருத்தஷெண்டிய நிகலயில் இருக்கின்ஷறாம். தைிழ் இலக்கிய ெரலாற்று நூல்களுக்கு முன்ஷனாடி நூவலனக்கூறப்படும்” தைிழ் புளுராக்” என்னும் நூகல எழுதியெர் கசைன் காசிச்வசட்டி. இெர் களத்தூர் ஷெதகிரி முதலியார் எழுதிய ைநுெிக்கியானசதகம், நீதிசிந்தாைணி முதலிய நூல்கள் பற்றி எழுதுககயில் “இலங்ககயிலுள்ள நண்பர்


ஒருெருக்கு இந்நூல்கள் சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்நண்பரின் வபயகர அெர் ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதியிலும் அகைத்துள்ளார்” எனக்குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த நண்பர் தான்தான் என்பகதக்குறிப்பிடுெது வபருகை ஷபசுெதாகிெிடும் எனக்

கருதினாரஷபாலும். ஆனால் பின்னர் தைிழ் இலக்கிய ெரலாற்று

நூல்ககள ெகரந்ஷதாரும் கசைன் காசிச்வசட்டிதான் அந்த நண்பர் என்பதகனக்கூறாது ெிட்டுள்ளதற்கு ஷைற்குறித்த காரணம்

வபாருந்தக்கூடும். இத்தககய பல தெறுகள் இடம்வபற்றுள்ளன எனக்கருத இடமுள்ளது. ைன்னகரப் ஷபாற்றிப்பாடுெதன் மூலம் வபாருளும் புகழும் வபறும் ஷநாக்கம்

பண்டு வதாட்டு இன்று ெகர இலக்கியகர்த்தா

ஆட்சிபீடத்திலிருப்பெகனப் புகழ்ந்து எழுதுெதன் மூலம் தான் ஷெண்டியகதப் வபற்றுக்வகாள்ளும் ஷநாக்கம் வகாண்டெனாக இருக்கிறான் என்று கூறினால் பலரும் ைறுதலிக்கக்கூடும். ஆனால் அதுதான் உண்கை. நக்கீ ரபரம்பகரயினர் சிலரும் உள்ளனர்தான். அஷத ஷெகளயில் அரசுகட்டிலில் இருப்ஷபாரும் தைது புககழப் பரப்பவும் தம் வசயல்ககள நியாயப்படுத்தவும் தைது வகாள்ககககள சமூகத்திடம் எடுத்துச்வசல்லவும்

இலக்கியம்பகடப்ஷபாகரப் பயன்படுத்துெதும் ெழகை. இதனால் சிம்ைாசனத்தில் இருந்ஷதாரின் புகழ் கூறும் நூல்கள் ைட்டும்

எஞ்சிநிற்க ஏகனயகெ காணாவதாழியும் நிகல சாசுெதைாகியது. உதாரணத்திற்கு ைகாபாரதத்கத எடுத்துக்வகாள்ஷொம். பாண்டெரகள் தெஷற வசய்ததில்கலயா? வகௌரெர்கள் நல்லெர்கஷளயல்ல எனக் கூறமுடியுைா? அெர்ககளப் பற்றி யாருஷை புகழ்ந்து பாடியிருக்கைாட்டார்களா? பாண்டெர்கள்;; ஆட்சிக்கு ெந்ததால் அெர்கள் தருைத்தின் காெலர்களானார்கள். ஆனால் துரிஷயாதனனாதிஷயாகரப் புகழ்ந்த பாடல்ககளக் காக்க ைறுத்துெிட்டார்கள். ஷபாரில் இெர்கள் ஷதாற்றிருந்தால் வகௌரெர் இதிகாச நாயகர்களாகியிருப்பார்கள். இவ்ொறு ஈழத்தின் பண்கடத்தைிழ் இலக்கியங்களும் ைகறந்திருக்கலாம். அக்காலத்தில் ஏட்டுச்சுெடிகஷள இருந்தகையால் அழித்துெிடுெது சுலபமுங்கூட. வதன்னிந்தியாெில் பரந்த நிலப்பரப்பில் பல்ஷெறு இராச்சியங்களும் இருந்தகையால் சில தப்பிப்பிகழக்க ெசதியிருந்தது. இங்கு அந்த ொய்ப்பில்கல. அதனால் எங்ஷகனும் ஏஷதனும் பிகழத்திருக்க


ெழியற்றுப்ஷபானது. எம்ைிடமுள்ள பகழய நூல்கள் சரஷசாதிைாகல, வசகராசஷசகரைாகல, வசகராசஷசகரம், பரராசஷசகரம் முதலிய ஷசாதிட, கெத்திய நூல்கஷள. இகெ சாத்திரங்ககளக் கூறுென. ெிரும்பிய ைன்னனின் புககழ இகடச்வசருகலாக்கிெிடலாம்.

எனஷெ இெற்கற ெிட்டுெிட்டு ைன்னன் புகழ் பாடிய ஏகனய இலக்கியங்ககள வெற்றிவபற்ற எதிரி அழித்திருக்கலாம். குருகுலக்கல்ெிமுகற ைாறியகை ஷபராசிரியர் வபா. பூஷலாகசிங்கம் தைது “ தைிழ் இலக்கியத்தில்

ஈழத்தறிஞரின் வபருமுயற்சிகள்” என்னும் நூலில் ஆங்கிஷலயர், குருகுலக்கல்ெி முகற சுஷதசிகளின் சைய அடித்தளத்கத

உகடயதாகஅகைந்து அதன் ெளர்ச்சியாகத்திகழ்ந்த பண்பாட்டிகன ெற்புறுத்திெந்ததால் அதகன ைாற்றியகைக்க ெிரும்பினர் எனக் கூறியுள்ளார். தைக்குத் ஷதகெயான பணியாளகர உற்பத்தி வசய்ெதற்ஷகற்ற கல்ெிமுகறகயப் புகுத்தினர் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். கலெிமுகற ைாறியஷபாது பகழயகெ ககெிடப்பட்டன. அரசஉத்திஷயாகம், ஆங்கிலக்கல்ெி ஷைாகம், அச்சிடப்பட்ட நூல்ககள இலகுெிற் கற்கக்கூடியதாக இருக்கும்ஷபாது வசெிெழி ஷகட்டுக் கற்க ெிரும்பாகை ஷபான்ற

காரணங்களால் பகழய நூல்கள் கெனிப்பாரற்றுப் ஷபாயின. இது ைனித இயல்ஷபயாகும்.

புதிய இலக்கியங்கள் ைீ தான ஈர்ப்பு புண்டு வதாட்டு இலக்கியங்களின் வசல்வநறியில் இகடயிகடஷய ைாற்றங்கள் ஏற்படுெது இயல்பானதாக உள்ளது. இவ்ொறு ைாற்றம் காணப்படுககயில் பகழயெற்கறச் சிலர் ஷபாற்றினாலும் புதியெற்கறஷய வபரும்பாஷலார் சிறந்தவதனக் கருதி அெற்றின்ஷபரில் ஈடுபாடுகாட்டி பகழயெற்கற ஒதுக்கிெிடுெர். இச்சந்தர்ப்பத்திலும் பல பகழய இலக்கியங்கள் அழிெகடய ஷநரும். நைது கடகை ஷைற்கூறியன ஷபான்ற பல்ஷெறு காரணங்களால் இதுெகர நாம் இழந்த நூல்கள் எண்ணிலடங்காதகெ எனலாம். இனி ெருங் காலத்திலும் இவ்ொறு நிகழச் சந்தர்ப்பங்களுள. எனஷெ அதகனத் தடுக்கஷெண்டியது அத்தியாெசியைாகும். ஷைற்கூறப்பட்ட அகனத்துக் காரணங்களும் இன்றும் வதாடர்ந்து


ெந்துவகாண்டிருக்கின்றன. இதனால் முன்னர் தப்பிப்பிகழத்தகெயும் தற்ஷபாது அழிெகடயக்கூடும். சிறிதுகாலத்தின் பின்னர் இகணயத்தளத்தில் உள்ளகெ ைட்டுஷை கெத்திற்குரியகெயாக நூல்ெடிெிலுள்ளகெ ஷதடுொரற்றுப் ஷபாகலாம். ஆகஷெ பகழயெற்கறத் ஷதடித்ஷதடி இகணயத்தளத்தில் ஏற்ற முற்படஷெண்டும்.

ஓவ்வொரு ெட்டிலும் ீ வபாக்கி~ைாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட

பலநூற்றுக்கணக்கான நூல்கள் ஷபாரினால் அழிெகடந்துெிட்டன. அவ்ஷெகளயிலும் தப்பிய நூல்ககளஷயனும் ஷதடிப்பாதுகாக்கும் வபாறுப்பும் எைக்குள்ளது.

சுpல சுெடிகஷளா நூல்கஷளா ஷெறு நாடுகளில் இருக்கும் ொய்ப்பும் இருக்கின்றது. பல்ககலப்புலெர் க.சி. குலரத்தினம் தைது “தைிழ் ெளர்த்த வசம்ைல்கள்” எனும் நூலில் “கந்தர்தம்பி தம்

முந்கதஷயாரான ஷசனாதிராயமுதலியார் ஷசகரித்து கெத்திருந்த அருந்தைிழ் ஏட்டுப்பிரதிகள் பலெற்கறத் தாஷன வபாறுப்ஷபற்றுப் ஷபணிப்பாதுகாத்துப் படிவயடுத்துெந்தார். நாெலர் பல நூல்ககள அச்சிற் பதிப்பித்தஷபாது அெருக்குக் வகாடுத்துதெிய கந்தரத்தம்பி, கெைன் கதிரஷெற்பிள்கள அெர்கள் தைிழ் ஏட்டுப் பிரதிகள் பலெற்கற லண்டன் சுெடிச்சாகலக்கு

அனுப்பிெந்தஷபாது,அெரிடமும் பல சுெடிககளக்

வகடுத்துதெினார்”என்று எழுதியுள்ளதிலிருந்து இவ்ொறு வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடுவைன ஊகிக்கமுடிகிறது.

இன்று புலம்வபயர்ந்ஷதார் பலர் பழந்தைிழ் நூல்ககளக் காக்கும் ஷநாக்குடன் அந்நூல்ககள கெத்திருப்பதாகவும் வதரிகிறது. அெற்கறப பதிப்பித்தும் இகணயத்தில் பதிஷெற்றியும் அெர்கள் வதாண்டுபுரிந்தாலும் ஷைலும் அப்பணி ெிரிெகடயஷெண்டியது அத்தியாெசியைாக உள்ளது. தைிழ் நூல்ககளக் காக்கும் பணியில் நாம் இகணந்து வசயற்படஷெண்டும். புகழயெற்கற ைடடுைன்றி பின் ெந்தெற்கறயும் ஷபணும் கடகை எம்முகடயதாகும். அதற்கான நடெடிக்ககககள ெிகரந்து முன்வனடுப்பதில் முகனப்புடன் ஈடுபடுஷொம் ொருங்கள்.; ;

யயாயகஸ்வரி சிவப்பிரகாசம்)


ைன்னிக்கப்படுதல்:ைன்னிக்கப்படஷெண்டுவைன

நீங்கள் ெிரும்பும் ஷபாவதல்லாம் ைன்னிக்கத் தயாராகிறீர்கள்.

ஏன் வபற்றாவளன தாய்ைீ தும் இன்பக் கழிவென

கருப்கபயுள் ெசிய ீ தகப்பன் ைீ தும்

ைீ தூறுகிறது ஷகாபம். உங்களுடன் பயணித்த அகனெரும் ஜனித்த அன்ஷற ெடுஷபறகடய ீ

நீங்கள் ெடு., ீ ஷபறு., எல்லாம் வபற்றும் ெடுஷபற்றுக்காகக் ீ காத்திருக்கிறீர்கள். வெஞ்சினத்தில் வெஞ்சனம் எல்லாம் சுெஷரறும்ஷபாது

ஏனிந்த ொழ்க்ககத் துகணஷயாடு இகணத்தீர்கவளன குமுறுகிறீர்கள் வபற்ஷறார் பார்த்து. வசால்ஷபச்சுக் ஷகளா பிள்களகள் கண்முன் நீங்கள் காளியாகஷொ கருக்கருொள் கருப்பராகஷொ வதன்படத் துெங்கும்ஷபாது., எச்சரிக்ககைணி அடிக்கிறார்கள்., நீங்கள் ஷெறு., உங்கள் ெம்சம் ஷெறு.,


உங்கள் ரத்தம் ஷெறு அல்லவென்று. ைனிதக்கண் கண்ணாடிகளில் சுயப்ரத

ணம் வசய்யும்ஷபாது

உணர்கிறீர்கள் உங்கள்

முதுகிலும் ஒட்டகடகய. ைன்னிப்புக் ஷகட்கஷெண்டுவைன நிகனத்து வெட்கி

ைன்னிக்கத் துெங்குகிறீர்கள்.

ைனதிலிருந்த ைகடககளத் திறந்து.

யதனம்லை ைக்ஸ்ைனன்


நீ யில்ைாத ைலைக்காைம்...

கண்கணத் திறந்திருந்தால் காணாத காட்சி எல்லாம் கண்கணயிகை மூடிக் கதெகடக்கக் காணுகிஷறன் எண்ணங்கவளல்லாம் எழுந்வதழுந்து சிறகடித்து ெண்ணைாய் எகைக் கடந்த

ெழிகளிஷல பறக்க கெக்கும் தன்கை இம்ைகழக்குத்

தானுண்டு, உன்னிகைகய என்னிகையால் மூடி இதழ் கண்ட இழுத்துறிஞ்சி வபான்னுடலிற் பூந்தளிரின் பூரிப்புச் சிெப்பூற என்னடி.! என நககக்க இழுத்தகணத்துக் கழுத்துக்குள் புரியாத வைாழி முனகிப் புகதப்பாயுன் புன்சிரிப்கப அறிஷென் நான் ஆனாலும் அறிஷயனாய் அடம்பிடிக்க வபாறுக்கி! என ைார்பில் பூத்திடுொய்!,ைகழ ெழ்ந்து ீ


வதறிக்கின்ற துளியில் வதரியுதடி அக்காலம் ெிரியுதடி காட்சி வெறும் அகறக்குள் முடியாைல்

எரியுதடி தாபம் என்வபல்லாம் ெிழி ததும்பிச்

வசாரியுதடி கண்ணர்ீ சுட்டபடி இகதயந்த அப்பாெி ைகழ பாெம்

அறியாைல் வபாழிகிறது எப்பாடும் அறிந்த என்

இதயத்தின் ஆண்டெஷர இப்பாெிகய நீெிர்

ஏஷதனும் வசய்து வகாள்ளும் தப்ஷபதும் வதரியாத ைகழக்குத் தகய கூர்ந்து அப்பம் வகாடுத்து அருள் வசாரிந்து ைனம் நிகறய

பாெ ைன்னிப்பருளும் பரஷை..!

தி. திருக்குைரன்


அரசி கவிலதகள் காட்டிக்வகாடுக்கின்றது என்னுள்ளிருக்கும் உன் இதயம்...!!! ெிழி வகாண்டு ஷநாக்கிட முடியா ெிதியா இது...?

ெிழியாெது ஷபசி ஆற்றுப்படுத்த முடியா. ெிதியா இது...? உருெம் ஒன்று ைட்டும் நிழலாடுகின்றது...! உன்கன காணும் துடிப்பில் எட்டி எட்டி ஷநாக்கும் என்கன. உருகும் ைனஷதாடு அங்கும் இங்கும் அந்தரிக்கும்

உன் தெிப்கப காணுகின்ற என் கண்களில் நீரில்கலஷய,, இதயம் கனம் தாங்காது வெடித்தாலும்..

இந்த ஷபகதகய தாங்கி வகாள்ள அருகில் தானும் - உனக்கு இடைளிப்பார்களா ?

உன் ைனகத தாங்கி ெரும் உன் எழுத்துக்கள் நிகறந்த ைடகல காண ஓஷடாடி ெருகின்ஷறன் ைணித்தியால

ஓட்டங்ககள கடக்கும் ஷபருந்தில் ஏறி..

கருெிலும் இடுப்பிலும் சுைக்கும் ைழகலகளின் சுகைகய ெிட வநஞ்சில் சுைக்கும் உன் சுகை அதிகைாய்.. என்கன பற்றிய சுகைககள சுைந்து வகாண்டிருக்கும் உன் சுகைககளயும் ஷசர்த்து சுைப்பதாஷலா ...?? ககைாறி ெரும் என் ைனது உன்னிடமும், உன் ைனது என்னிடமும் கக ஷசர்ெதற்கிகடயில்.... அல்லாடி ஷபாய் ெிடுஷென் அந்தரத்தில்.... காட்சி வகாடுக்கும் முகத்திகன ெிட காட்டாத உன் அகம் வதட்டவதளிொக வதரிகின்றது.. காட்டும் கசககயில் புரிகின்ற உன் ஷெதகனகயயும் காட்டிக்வகாள்ளாைல் தெிக்கும் உன் தெிப்கபயும்.. காட்டிக்வகாடுக்கின்றது என்னுள்ளிருக்கும் உன் இதயம்...!!! அர்த்தைற்ற பிரிவுகளும் சிகறகளும் அடிக்கடி எம்கை


அரெகணப்பதற்கு நாம் இகழத்த அநீதி தான் என்னஷொ?? அகதி என்பகத - எைக்கு அந்தஸ்தாக

அளித்தது யார்?? யார் இகழத்த அநீதி இது..???

அரசி


யதவலதலயத் யதடி...

அெள் ஒ ஷதெகத. அப்படித்தான் சின்னெயதிலிருந்து எல்ஷலாரும் அெகளச் வசால்லுொர்கள். அெளுக்கு இரண்டு அண்ணன்களும்

அக்ககாவும் இருந்தஷபாதும் அெகளத்தான் அப்பா ஷதெகதயாகப் ஷபாற்றினார். சின்னெயதில் அெளின் பாொகட காற்றில் சுழல

‘என் சின்னத்ஷதெகதஷய’ என்று பாடியபடி அப்பா அெகளத் தூக்கிச் சுழற்றுொர். அெள் ைகிழ்ச்சியாகவும் பயைாகவும் கூச்சலிடுொள். அெளின் பிறப்புக்குப் பின்னர்தான் குடும்பம் தகலஎடுக்கத் வதாடங்கியதாக ஊரில் ஷபசிக்வகாள்ொர்கள். சாதாரண

ககடச்சிப்பந்தியாக இருந்த அெளின் அப்பா அெள் பிறந்த பிறகுதான் சுன்னாகத்தில் வசாந்தைாக ஒருககடகய ொங்கினார். கலியாணங்கட்டி பதிவனாரு ெருடங்களுக்குப் பின்னர்

துர்க்ககயம்ைன் ஷகாயிலில் கெத்து அப்பா அம்ைாெின் கழுத்தில் பதிஷனழு பவுணில் தாலிக்வகாடி கட்டினார். அப்பாவும் அம்ைாவும்

வகாடிகட்டிக் வகாண்ட அந்த நாள் ைறக்கமுடியாத நாளாயிற்று. ஊர் ஷதெகதயின் பிறப்புப்பற்றியும் அெளின் அதிஸ்டம் பற்றியும்

ொய்ெலிக்க ெலிக்க ஷபசிக்வகாண்டது. குடும்பத்தில் சின்னச்சின்ன சந்ஷதா

ங்கள் பூத்துக்குலுங்கின. கடுதாசிைட்கடகளும்

தகரத்துண்டுகளும் வசருகப்பட்ட அெர்களின் ைண்ெடு ீ பளபளக்கும் தகரககளக்வகாண்ட ைாளிககயானது. ெறுகையின்ஷபாது அந்நியப்பட்டு ஒதுக்கிெிட்ட உறவுகள் ைீ ண்டும் உறவுவசால்லி ஒட்டிக்வகாண்டன. அெள் என்ன ஷகட்டாலும் அப்பா ைறுப்பதில்கல. காகலயில் எழுந்ததும் அெளின் ககயால் ஒருரூபாய் காசுொங்கிக்வகாண்டுதான் அப்பா ககடக்குப் புறப்படுொர். அெள் வகாடுக்கும் அந்த ஒருரூபாய் அன்று அப்பாெின் ெியாபாரத்தில் பல ஆயிரங்களாகப் வபருகுைாம். இரெில் கணக்குக் வகாப்பியுடன் ெரும் அப்பா அெகள ைடியில் இருத்தி முத்தைிட்டு இறக்கிெிடுொர். அப்ஷபாது அெரின் ொய் “ என்ர ஷதெகத..’ என உச்சரித்துக் வகாள்ளும். அப்ஷபாவதல்லாம் தான் ஷதெகதயாக அகழக்கப்படுெதற்காக அெள் வபருைிதப்பட்டிருக்கிறாள். கர்ெம் வகாண்டஷதயில்கல. ஆப்பாெின் ஆகசப்படியும் ஆசிப்படியும் அெள் நகரத்தின் வபரிய பாடசாகலயில் ஷசர்க்கப்பட்டாள். அெளுக்கு நிகறயப்படிப்பு ெரும் என்றும் ைிகப்வபரிய பதெியில் அைருொள் என்றும் ஊரிலுள்ள


எல்லா சாத்திரிைார்களும் வசான்னார்கள். ஷபாதாததற்கு ஊருக்கு ெரும் வெளியூர்ச் சாத்திரிைார்களும் அகதஷய வசால்லிகெத்தார்கள். அெள் எட்டாம் ெகுப்பில் படித்துக்வகாண்டிருந்தஷபாது

வபரியெளாகினாள். அப்பாவுக்குப் பரெசம். அக்காவுக்கு வசய்ய

இயலாைற்ஷபான சாைத்தியச் சடங்கக ஷசர்த்து இெளுக்ஷக வசய்து, ஊருக்கு ெிருந்து ஷபாட்டார். நான்கு நாட்கள் ஆட்டமும் பாட்டமுைாக அந்த நாட்கள் கழிந்தன. ஊஷர அெகளத்

ஷதெகதவயனப் புகழ்ந்தது. அப்ஷபாதும் அெளுக்குள் கர்ெம் நுகழயெில்கல. அெள் படிப்பிலும் படுசுட்டியாக இருந்தாள். கணக்குப்பாடத்தில்

அெகள வெல்ல யாருஷை ெகுப்பில் இருக்கெில்கல. கணிப்பதில் கணினிகய ெிடவும் ஷெகைாக இயங்கினாள்.

அெள் பத்ததாம் ெகுப்பில் படித்துக்வகாண்டிருந்தஷபாது நிகலகைகள் வகாஞ்சம் ைாறத்துெங்கின. வபாழுது சாய்ந்தால் ெடுககள ீ ெிட்டு வெளிஷய வசல்லுெதற்கு அச்சைான நிகல. ொகனங்கள் இகரந்தால் வதாகடகள் இஷலசாக நடுங்கின எல்ஷலாருக்கும்.

அப்பாவுக்கு அெகளப் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்ப பயைாக இருந்தது. அண்ணன்களும் ொலிபப் பருெத்கதத்

வதாட்டுெிட்டதால் அெர்ககளயும் ெட்டில் ீ கெத்திருப்பது சொலாக ைாறிக்வகாண்டிருந்தது. அப்பா பணத்கதச் வசலெழித்து என்றாலும் மூத்த அண்ணகன அயல்நாட்டுக்ஷகா வெளிநாட்டுக்ஷகா அனுப்பத்துடித்தார். அதற்கு ொய்ப்பு இல்லாைல், பாகதகள் அகடக்கப்பட்டு வசாந்த ெட்கடெிட்டு ீ வெளிஷயறஷெண்டி ஏற்பட்டது. சுpல நாட்களின் ஓய்ெற்ற நகடப்பயணத்தின் பிறகு, அப்பாவுக்கு வதரிந்த நண்பரின் ெட்டில் ீ ெந்து ஷசர்ந்தனர். வசாந்த ெட்கட ீ ெிட்டு வெளிஷயறி ஷெறிடத்தில் ொழ்ெவதன்பது வபருந்துயரைானது என்பகத அனுபெம் நன்கு உணர்த்தியது. துயரங்களுக்கும் துன்பங்களுக்குைிகடஷய ொழ்ந்து வகாண்டிருந்த அந்தத் தருணத்தில்தான் … அெளுக்குள் ெண்ணக்கனவுகள் முகளக்கத் வதாடங்கின. அழகான ஓெியங்ககள ெகரெதில் அெளுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. ஆரம்பத்தில் வபாழுதுஷபாக்கிற்காக அெள்ெகரந்த ஓெியங்கள்


பலராலும் பாராட்டப்பட, அெள் ஓெியங்களின்ைீ து தீராக்காதல் வகாண்டாள். ஓெியங்களின் ைீ துஏற்பட்ட ஆத்ைீ கைான ஈடுபாட்டின் வதாடர்ச்சியாக அெளுக்கு பலபரிசுகளும் கிகடத்தன.

எத்தகன பரிசுகள், ொழ்த்துக்கள் கிகடத்தாலும் வசாந்தைாய் சிறகடித்துப் பறந்த ெட்டின் ீ பிரிவு அெகள ொட்டியது.

வதாடர்பறுந்த துயரம் துகளத் வதடுத்தது. அெர்களின் ெடு ீ இருந்த பகுதி சூனியப்பிரஷதசைானது. சிறிய தகரங்களால் ஆன வகாட்டில்களுக்குள் ொழ்வு முடங்கிப்ஷபானது. அப்பாெின்

ெியாபாரமும் படுத்துெிட முதலாளி என்ற வபயர் ைட்டும் நிகலத்திருந்தது. ஆனாலும் அப்பா ஷசார்ந்துெிடாைல் சின்னச் சின்ன ெியாபாரத்தில் ஈடுபட்டார். சாப்பாட்டிற்காக அெரால் ஏஷதா சம்பாதிக்க முடிந்தது.

அெகளச் சுற்றியும் ஏராளைான ைாற்றங்கள். அெளுக்குள்ளும் ஏராளைான ைாற்றங்கள். இரவுகளில் அெளுக்குத் தூக்கம் குகறந்துஷபானது. எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் நம்பிக்கககளுக்கும் அப்பால் பயமும் ெிருப்பப்படாத ொழ்வுைாய் நாட்கள் சுகையாகின. ககரந்து ஷபாகும் கனவுகளுடன் அெளின் ைனது ஷபாராடிக் வகாண்டிருந்தது. எல்லா அம்ைாைார்ககளயும் ஷபாலஷெ அெளது அம்ைாவும்

தன்பிள்களகளுக்காக ஏக்கம் சுைந்தாள். நாட்களின் நகர்ெில் அெர்கள் வதாடர்ந்து நகரஷெண்டிய சூழ்நிகலகஷள

ஏற்பட்டுக்வகாண்டிருந்தன. ஒவ்வொரு நகர்ெின்ஷபாதும் உடஷலாடு ைனமும் ஷசார்ந்துஷபானது. இரசகன உணர்வுகள் எல்லாம் ெற்றி வெறும் உயிர்ப்பிணைாய் அெள் ஊசலாடிக்வகாண்டிருந்தாள். அப்ஷபாதுதான் ெற்றிப்ஷபான நதியில் முதல் துளியாய் அந்த ஷதெகதக்கு ஷதெகீ தனின் நட்புக்கிகடத்தது. அென் முதலில் அெளுக்கு ஆச்சியைானான். பின்பு ஆழைானான். பார்கெக்கு வகாஞ்சம் முரடனாகத் வதரிந்த அென், ஆளுகைகளால் நிரம்பிக்கிடந்தகத அெள் உணர்ந்து வகாண்டாள். அெளின் துயர அனுபெங்களுக்கு அெனிடம் ஆறுதல் கிகடத்தது.

சிறுெயதில்

அப்பாகெ இழந்த அெனின்ைீ து மூன்று உயிர்களின் பாரம் கிடந்தது. அம்ைாைீ து அென் உயிகரஷய கெத்திருந்தான். அப்பாகெப் ஷபாலஷெ அெனும் அெகள ஷதெகதயாக உணர்ெதாக கூறினான். அெனுகடய கருகைநிறம், முரட்டுத்ஷதாற்றம், ஷதாற்றத்துக்கும் நிறத்துக்கும் வதாடர்புபடாத ைனது, இயற்ககைீ தான அெனது ஷநசம் என அெளும் அெகன ஓர் உன்னதைானெனாக உணர்ந்தாள்.


வெறுங் கற்பகனகளில் ஈடுபாடற்ற, ஆனால் கற்பகனகளின் ஊடாக ொழ்கெ ஷைம்படுத்த துடிக்கும் முரண் ைனிதனாக அென் வதரிந்தான். அென் ைீ து அெள் இரகசியைாக….ைானசீகைாக ஓர் ஈடுபாட்கடக் வகாண்டிருந்தாள். சூழ்நிகலகளின் இயல்புககளவயல்லாம் ைீ றி அென் ொழ்ெின் உன்னத ஓெியங்ககள…உன்னதைான

பகடப்புககள அென் அறிமுகம் வசய்தான். வநருக்கடி ைிகுந்த சூழலின் வசறிகெக் குகறக்க அெனது நட்பு ஷபருதெியாயிற்று. காலம் இறுகியது. காற்று சுொசிக்க முடியாதளவுக்கு

அசுத்தப்பட்டுப்ஷபானது. சுhதாரண ஒலி அளகெத்தாண்டிய ஷபஷராகசகள். நகர நகர அது அெர்ககளத் துரத்தியது. ககளக்கக் ககளக்க ஓடினார்கள். கால்கள் ெலிக்க ெலிக்க ஓடினார்கள். ஷசறு, சகதி, பற்கற, படார் எல்லாம் கடந்து இலக்கற்ற பயணம்…. ெழிவநடுக…ெர்ணிக்கமுடியாத…காட்சிகள்….ைனகத

உலுக்குெனொகவும் ைனகத உகறய கெப்பனொகவும்….அகெ இருந்தன. ஷதெகத உகறந்து ஷபானாள். அெளின் எலும்புகள் எல்லாம் இறுகிெிட்டது ஷபால அெள் உணர்ந்தாள். ஆனாலும் அெள் அம்ைா அப்பா அண்ணன்களுடன் ஷசர்ந்து ஓடினாள்…. அெர்களுக்கான கூடாரம் ஒதுக்கப்பட்டது. அதுகூட ஷதெகதயின் பிறந்த எண்ணான ஆறாம் எண்ணாக இருநதது கண்டு அப்பா ெியந்தார்.

இரவுகள் ெந்தன. ைின்ெிளக்குகள் ஒளிர்ந்தன.

வெளிச்சத்கதப்பார்க்க அெளுக்குப்பயைாக இருந்தது. முகங்கள் ைிரட்டுெனொக வதரிந்தன. ஷபச்சுக்கள் புரியெில்கல. யார்யாஷரா ெந்தார்கள். எழுதினார்கள். சில உணவுகள் கிகடத்தன…கிகடத்தகத உண்ணமுடியாைல் வதாண்கட சிக்கியது. ெிரக்தி ஷசார்ெகடயச் வசய்தது. ொழ்க்கககயச் சாபைிட்டது யாவரனத் வதரியாைல் கலங்கியது ைனது. ஷதாளில் சுைத்திய சிலுகெயின் பாரம் தாங்காது அெள் ைனம் தெித்தது. அன்று…………பாதி நிலவு. ஞானம் வபற்ற புத்தன்ஷபால் ைரங்களுக்கடியில் ைனிதர்கள் உகறந்துகிடந்தனர். ைகழஷெறு தன்பங்கிற்கு தூறிக்வகாண்டிருந்தது. தகலக்கு ஷைஷல வதரியும் நிலா அெகளப் பாhத்து சிரிப்பது ஷபால அெள் உணர்ந்தாள். இந்த நிலகெக் காட்டி அம்ைா உணெ+ட்டியிருக்கிறாள். நிலாகெப்


பிடித்துத் தரக்ஷகட்டு அெள் அழுதிருக்கிறாள். நிலாநிலா ஓடிொ என்று பாட்டுப்பாடி ஆடியிருக்கிறாள். பாராட்டுககள ொங்கிக் குெித்தருக்கிறாள். பள்ளிக்குப் வபருகை ஷதடித்தந்திக்கிறாள். சகிரா ரீச்சர் அெளுக்கு பாட்டும், நடனமும்

வசால்லித்தந்திருக்கிறார். நடன நிகழ்ச்சிக்கு அழகுபடுத்தும் ஷபாது “ நீ ஒரு

ஷதெகத தான்…” என சகிரா ரீச்சர் அெளின் காதில்

வைதுொகச் வசால்லுொர். ஆனால், அெள் ைிகவும் ஷநசித்த ஷதெகீ தன் ஒருஷபாதும் அெகள ஷதெகதயாக உருெகித்ததில்கல. அென் அெகள ஒரு நல்ல ைனு

ியாகப் பார்த்தான். நல்ல ைனு

ர்களால் தான் சமூகம்

நலம்வபறும் என்பது அென் கண்டுபிடிப்பாக வதரிந்தது. அகதத்தான் அென் அெளிடம் புகுத்திக் வகாண்டிருந்தான்.

எல்லாெற்கறயும் நிகனத்தபடிஷய அெள் உறங்கிப் ஷபானாள். உறக்கத்தில் கனெிலும் துரத்தல்கள்….ஏஷதா ஷபச்சுக்குரல்கள்…அப்பா ஏஷதா நடுங்குெது ஷபால ஷபசுகிறார்…..ொகனவைான்று இகரந்தபடி அெர்களின் கூடாரத்தின் முன் நிற்கிறது. சனங்கள் ஆரொரப்படுகிறார்கள். “ இந்தச் சனங்கள் எப்பவுஷை இப்படித்தான்…..” அப்பா சலித்துக் வகாள்ளுகிறார்.

அெர்களின் கூடாரத்கத ஷநாக்கி யாஷராசிலர் நடந்து ெருகிறார்கள். அப்பாெின் முகம் வைல்லைாறுெது வதரிகிறது…..

ெந்தெர்கள் அெகளச் சுட்டிக்காட்டி ஏஷதா ஷகட்கிறார்கள். அப்பா ைறுக்கிறார். ொதாடுகிறார். அப்பாகெத் தள்ளிெிட்டு அெர்கள் அெகள வநருங்குகிறார்கள்…… நாட்கள் நகர்கின்றன. ெருடங்கள் உருள்கின்றன….. அப்பா ைாரகடப்பால் இறந்துெிட்டதாக ஊருலகம் அறிகிறது. அம்ைா அெளின் புககப்படத்துடன் இன்னமும் அகலந்து வகாண்டிருக்கிறாள் ஷதெகதகயத் ஷதடி.

இரா.சிவசக்தி


பகிரப்படாத அல்ைது

பகிரமுடியாத .............!! யாரும் ெசிக்காத அல்லது

ெசிக்க ெிரும்பாத அந்தெட்டின் ீ அகைதி வகாடியது !

ைிக ைிக ெலிகையானது !! ஓட்டிகடகளில் எலிகஷளா, யன்னல் இடுக்குகளில் பல்லிகஷளா, இல்லாத அந்தெட்டின் ீ அகைதி ையானத்கத நிகனவூட்டிக்வகாண்டிருந்தது. கதவுகளில் சிலந்திெகலகளும் சாெித்துொரங்களில் ைண்கூடுகளும் ககபிடிகளில் கறல்களும் சருகுகளுள் ைகறந்து கிடந்த ைிதியடியும் சூழ்ந்திருந்த அகைதிகய ஷகாரைாக்கிவகாண்டிருந்தன. கண்ணாடியில் ஒட்டியிருந்த வபாட்டும் சீப்பில் சிக்கியிருந்த முடிகளும் அடுப்பின் ஓரத்தில், காய்ந்துகிடந்த எண்கணச்சட்டியும் வெள்களகரித்துனியும் ெிளக்கமுடியாத அந்தரத்கத ெிகதத்தது. ைனதுள் ஊசலாடியது ைங்கலாக ஒரு உருெம். அழகியசாைிப்படங்கள் அபூர்ெ சங்கு,ைக்கிஷபான ஊதுபத்தி அலங்கரிக்கப்பட்ட அகற ைிக ைிக ஷநர்த்தியாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது!!


ஒன்றுைட்டும் இறுதிெகர புரியஷெயில்கல, எதற்காக சாைிஅகறகய ஷதர்ந்வதடுத்தாள், தற்வகாகலக்கு !!! யன்னலால் வதரிந்த ைாைரத்தின் உச்சாணிக்கிகளயில்

கூச்சலிட்டுக்வகாண்டிருந்தது அணிவலான்று தனியாக,

ஆக்கம்; யநற்ககாழு தாசன் வல்லவ


கைௌனம் என்பது... வைௌனம் எப்ஷபாதும் வைௌனைல்ல, அங்ஷக

அகடகாக்கப்படுகிறது ஒரு சப்த சாகரம்..

இரெின் இருள் நிரந்தரைல்ல, நாகள ெிடியலுக்கு நகடவபறும் ஒத்திககதான்.. வதன்றல் தனிநகட ஷபாடுெது துரத்திடும் புயலுக்கு

வெள்ஷளாட்டம்தான்.. சிறுதுளிகள் ஷசர்ந்ததுதாஷன வபருவெள்ளம்..

கண்ணரும் ீ ரத்தமும் காய்ந்துெிட்டாலும்,

கருொகிடும் அகெ உருொகிட ஒரு பிரளயம்.. எரிைகல எப்ஷபாதும் உறங்குெதில்கல,

உரிய காலத்திற்குத்தான் காத்திருக்கிறது.. உணர்ந்துவகாள் நண்பஷன...!

கசண்பக கெகதீசன்


"ஊருக்குப் யபாக யவணும்" தனராஜா! வபயருக்ஷகற்றாற்ஷபால் ஊரிஷலஷய வசல்ெமும் வசல்ொக்காயும் ொழ்ந்தது அெரது

குடும்பம். ஊரிஷலயும்

அருகிஷலயும் பல நிலங்கள் அெர்களுக்குச் வசாந்தம். ஷநரம் காலம் பார்க்காைல் சுழன்று உகழப்பெர்; உகழப்பின் பலன் தனைாய்க் வகாட்டிக்

வகாடுத்தது. அெர் வகாஞ்சம் நியாயைாகஷெ ொழ்ந்து

வகாண்டிருந்தார்.உதெி ஷதகெப்பட்டெர்களுக்குப் பார்த்துப் பாராைல் ெழங்கினார்; காணிகள் இல்லாைல் தன்னுகடய காணிகளிஷலஷய ொழ்ெிடம் அகைக்க இடம் வகாடுத்தார். இப்படி நல்ல

ெிகடயங்ககள வசய்தபடியால் தனராஜா ஊரிஷல ஒரு

ைரியாகதக்குரிய ஆளாகிப் ஷபானார். வெள்கள ஷெட்டியும்

அகரக்ககச் சட்கடயுஷை அெரது ெகழகையான ஆகட. வைலிந்த உயரைான ஷதாற்றம் ககயில் ஒரு சுருட்ஷடாடு காகல ஒன்பது ைணியளெில் ஊகர ஒரு ெலம் ெருைாப்ஷபால் கண்களால் அளந்தபடி வதருெில் நடக்கத் வதாடங்கும்ஷபாது

முன்னால்

ெருபெர்கள் ைரியாகதயாக ெழி ெிடுைாப்ஷபால் சற்று

ெிலகுொர்கள். ஆனால் அெஷரா நின்று குடும்பம் குழந்கதகள் பற்றி ெிசாரித்துெிட்ஷட திரும்பவும் நடக்கத் வதாடங்குொர்.

எப்ஷபாதுஷை ஊர் நன்கை, முன்ஷனற்றம் இெற்றில் உண்கையான அக்ககறஷயாடு வசயல்படுபெர் தனராஜா. காலச் சுழற்சியில் இடப் வபயர்வுகள் வதாடங்கியஷபாது கண் கலங்கிப் ஷபானார். ஒவ்வொரு குடும்பைாக கிகடத்தகத எடுத்துக் வகாண்டு ஓடியஷபாதும் அெர் சுருட்டுடன் ஊகர ெலம் ெந்தார். வபற்ற ஆறு பிள்களகளில் இரண்டு ஷபஷர அெஷராடு இருந்தனர். ககடசியில் அெகர கட்டாயப் படுத்திஷய ஊகர ெிட்டுக் கூட்டிச் வசன்றனர். ைகள் ஷெணி ொழ்க்ககப் பட்ட ஊருக்கு ெந்து ஷசர்ந்து, ஒரு வெளிநாட்டில் ொழும் தைிழரின் ொடகக ெட்டில், ீ ஒட்டாத நாட்ககள எண்ணத் வதாடங்கினர். அெருக்கு ைருைகனுகடய ெட்டில் ீ இருக்க ெிருப்பைில்கல. ைகளாயிருந்தாலும் தள்ளி இருந்தால் சிக்கல்ககளயும் தூரஷெ கெத்துக் வகாள்ளலாம் என்று அனுபெ ரீதியாகக் கண்டு வகாண்டெர் அெர். ஷெணிக்கு கெகலயாக இருந்தது; ஆனாலும் அப்பாெின் பிடிொதத்கத ைாற்ற முடியாது என்று வதரிந்த படியால் ஷைற்வகாண்டு ஷபச முயற்சிக்கெில்கல. அப்பாவுக்கும் அம்ைாவுக்கும் சாப்பாட்கட வசய்து எடுத்துக் வகாண்டுஷபாய்க் வகாடுத்து ெிட்டு ெருொள்.


ஷெணியின்

ஊரும் ஒரு நாள் வபயர்ந்தது. அப்பா அம்ைாவுடன்

ஷெணியின்

குடும்பமும் இன்வனாரு இரெல் ெட்டில் ீ குடி

அைர்ந்தனர். இப்ஷபாது அப்பாொல் ைககளத் தனிஷய இருக்கச் வசால்ல முடியாத நிகலகை. நாட்கள் வெறுைஷன ககரயக் ககரய அப்பாெின் நிைிர்ந்த ஷநர் நகடயில் ைாற்றம் வதரிந்தது. நகடயில் தள்ளாட்டமும் ஷபச்சில் தடுைாற்றமும் வதரிந்தது. அம்ைாவுக்குப் பயைாக இருந்தது. ைகளுக்கும் பயம் வதாற்றிக் வகாள்ள அப்பாஷொடு ஷபச முயற்சி வசய்தாள். ஆனால் அப்பா ொர்த்கதககள ைனதுக்குள் கெத்துப் பூட்டிக் வகாள்ளத்

வதாடங்கியிருந்தார். நிகலகையின் தீெிரத்தன்கைகய அெர் உணர்ந்திருக்க ஷெண்டும். ஒரு நாள் இரவு அம்ைா "ஐஷயா பிள்கள" என்று கத்திய சத்தத்தில் ஷெணியும்

ைருைகனும் பாய்ந்ஷதாடிப் ஷபாய்ப் பார்த்தஷபாது, அப்பா

நிலத்தில் ொய் ஒரு பக்கம் ஷகாணி இழுத்தபடி கிடந்தார். ஷெணி

அம்ைாஷொடு ஷசர்ந்து கத்தினாள். ைருைகன் வெளிஷய ஓடிப் ஷபாய் ஏதாெது ொகனம் கிகடக்குைா என்று ஷதடியகலந்து ஒரு ைணித்தியாலம் கழித்து ஒரு ொஷனாடு ெந்து ஷசர்ந்த ஷபாது, அப்பாவுக்கு

முழுகையாக ஒரு பக்கம் வசயலிழந்து ெிட்டிருந்தது

வதரிந்தது. இருந்தாலும் தூக்கிக் வகாண்டு யாழ்ப்பாண

கெத்தியசாகலயில் ஷசர்த்தார்கள். எல்லாரும் ெந்து பரிஷசாதித்து, ஒரு கிழகை வெறும் கெத்தியத்துக்குப் பிறகு

"நீங்கள் ெட்டில ீ

வகாண்டுஷபாய் கெச்சுப் பாக்கிறது நல்லது" என்று வசால்லி ெிட்டுப் ஷபாய் ெிட, அப்பாகெ ெட்டிஷல ீ வகாண்டு ெந்து ஷசர்த்தார்கள். அப்பா இப்ஷபாவதல்லாம் ஏஷதா ஷபச முயற்சி வசய்ெது வதரிந்தது; ஆனால் ெிளங்கிக் வகாள்ெது கடினைாக இருந்தது. அம்ைா சில ஷெகளகளில் காகதக் கிட்ட கெத்து ஷகட்க முயற்சி வசய்ொ; ஆனால் அப்பாெின் உதடுகள் ைட்டும்தான் அகசயும். சத்தம் அனுங்கலாகக் ஷகட்கும். எதுவுஷை ெிளங்காது. ககளத்துப் ஷபாய் அம்ைாெின் கககய ஷகாபத்தில் தட்டி ெிட்டுக் கண்ககள மூடிக் வகாள்ளுொர். அம்ைா ஷசார்ந்து ஷபாய் அழத் வதாடங்குொ. யாழ்ப்பாணம் அமுக்கப்பட, அடுத்த புறப்பாடு வதாடங்கியது. எல்லாரும் வெளிக்கிட, அப்பா ஏஷதா வசால்ல கஷ்டப்பட்டுக் வகாண்டிருந்தார். ைகள் அப்பாவுக்குக் கிட்டப் ஷபானாள். "என்ன


அப்பா?" அப்பா ஒரு கககயத் தூக்கி

தூரக்

காட்டினார். "ஷபா...ஷபா

ஏ.... என்று ொர்த்கதககளக் ஷகார்க்க முடியாைல் திணறினார். "நாங்கள் எங்கயாெது ஷபாக ஷெணும் இஞ்ச இருக்ஷகலாது" என்றாள் ஷெணி . அப்பா தான் ெரெில்கல என்பது ஷபால கசகக காட்டினார். "அப்பா நாங்கள் ஷபாற இடத்தில தம்பிகயயும்

பாக்கலாம்" என்றாள் ஷெணி . அப்பா ைககள உற்றுப் பார்த்தார்.

"ஓைப்பா தம்பிகய ெந்து ஏலுவைண்டால் பாக்கச் வசால்லி வசால்லி அனுப்பியிருக்கிறன்". அப்பாவுக்குக் கண்களில் நீர் துளிர்த்தகத ைகள் முதல் தடகெயாகப் பார்த்தாள். அப்பா திரும்பவும் ஷபச ொவயடுத்து முடியாைல் கண்ககள மூடிக் வகாண்டார்.

அடங்காப் பற்கற அகடந்தஷபாது தான் அங்ஷகயுள்ள கஷ்டம் வதரியத் வதாடங்கியது. சூழலும், வதாடர் காய்ச்சலும் ொட்டிஎடுக்க அப்பாவுக்கு உகந்த இடம் இதுெல்ல என்று முடிவெடுத்து ைீ ட்டும் யாழ்ப்பாணம் திரும்ப முடிவெடுத்திருந்த ஒரு

நாளில் வசந்தூரன்

திடீவரன்று ெந்தான். அம்ைா ஓவென்று அழுதா. அென் அப்பாவுக்குக் கிட்டப் ஷபாய் இருந்து அெருகடய கககயப் பிடித்தான்.

அப்பா அந்தரப் பட்டு ஏஷதா வசால்ல ொவயடுத்தார்.

அென் இன்னும் வநருங்கிப் ஷபாய் அப்பா வசால்ல ெருெகத ெிளங்க முயற்சித்தான். அப்பா கஷ்டப்பட்டு

"ஒ...ஊ...ரூ....கக்கு......ஷபா....வெ...னும்." என்றார். அெனுக்கு இப்ஷபாது அப்பா வசால்ெது ெிளங்கியது. அப்பாெின் ககககள இறுகப் பிடித்தபடி

"ஓைப்பா நாங்கள் கட்டாயம் ஊருக்குப் ஷபாெம், நான்

ெந்து கூட்டிக் வகாண்டு ஷபாறன்" என்றான். அப்பாெின் கண்களில் ஒரு நிம்ைதி ெந்தது.

வி. அல்விட்.


சுலைகள் தாஷயாடு அறுசுகெ ஷபாம். தந்கதவயாடு கல்ெி ஷபாம். தான் வபற்ற ஷசஷயாடு தனக்கிருந்த வசல்ெம் ஷபாம் என்று பாடிய முன்ஷனார்கள் இன்றிருந்திருந்தால் தான் பிறந்த நாட்ஷடாடு

தனக்கிருந்த ைதிப்புப் ஷபாம் என்று நிச்சயைாகப் பாடியிருப்பார்கள்.

அப்படிவயாரு ஷகெல நிகலக்கு ெந்து ெிட்ஷடஷன என்ற நிகனப்பு ெரும்ஷபாவதல்லாம் அெகரயும் அறியாைல் கண்கள் குளைாகிெிடும் துகரரட்ணத்துக்கு. என்ன துகரரட்ணம் ைகள் வடலிஷபான் ஏதாெது எடுக்கிறெஷளா?

என்று ஷகட்கும் நண்பர்களின் ஷகள்ெியில் வதானிப்பது ஏளனைா ? அல்லது இரக்கைா? என்று அெருக்குப் புரிெதில்கல. நீங்கள்

கெனைாக இருந்திருக்க ஷெணும் என்று வதாடங்கி அெைானத்தில் உருட்டி எடுப்பெர்களுக்குப் பயந்து அெர் அதிகம் வெளியில் ெருெதில்கல. பத்வதான்பது ெயது மூத்த பிள்கள. கனடாவுக்கு கூப்பிட்டு மூன்று

ெருடங்கள் கூட முழுகையாக முடியெில்கல. படிக்க ெிட்டதற்குப் பரிசாக தகலகுனிகெத் தான் தரப் ஷபாகுது என்று யாருக்குத்தான் வதரியும்? ெளர்ப்புச் சரியில்கல. அதனாஷல தான் ஷபாட்டுது என்று சனங்கள் ககதக்குது. உண்கை அதுெல்ல.

ஓடின அன்று கூட

காகலயில் எழுந்து அப்பாவுக்கும் தங்ககைாருக்கும் சாப்பாடு வசய்து கெத்து ஊதுபத்தி வகாழுத்திச் சாைி எல்லாம் கும்பிட்டுப் ஷபாட்டுத் தான் பிள்கள ஷபானெள்.

ஒரு யாழ்ப்பாணத்துப் வபாம்பிகளப் பிள்களகயப் வபற்றார் எப்படி ெளர்ப்பினஷைா அப்படித்தான் ெளர்த்தது. என்ன வசய்யிறது, இந்தப் பிள்களயாஷல கெகலப்பட ஷெணும் என்று ெிதி இருக்கும்ஷபாது யாகரயும் குற்றம் வசால்லுெதில் பலனில்கல. பக்கத்து ெட்டுக் ீ காயத்திரி. ஓெிசியர் ராசதுகரயின்கர ைகள். ஊரிலும் இெள் ராஜிஷயாகட தான் படித்தெள். இங்கும் ஒன்றாகப் ஷபாய் ெந்தெள். தகப்பன் நிகற தண்ணிக் காரனாக இருந்தாலும் ஒழுங்காகப் படிச்சு ெங்கியில்; ஷெகலயாகி அடுத்த ைாதம் கல்யாணமும் நடக்கப் ஷபாகுது. இந்தப் பிள்களதான் அெசரப்பட்டு ஷெறு நாட்டுக்காரஷனாகட ஷபாட்டுது. காயத்திரி நீ கூட ைாைா ராஜி இப்படிச் வசய்யப் ஷபாறாள் என்று ஒரு ொர்த்கத வசால்லாைல் ைகறச்சுப் ஷபாட்டாய் என்று அெர்


ஷகட்டதற்கு துகர ைாைா ககடசி ெகரக்கும் நாங்கள் ஒருெரும் ராஜிகய சந்ஷதகப்படெில்கல. ராஜி சும்ைா பழகுது என்று தான் நான் நிகனச்ஷசன். ஊரிஷலயும் இங்ஷகயும் எத்தகனஷயா வபடியளின்கர பிரச்சிகன ெந்தும் தானும் ைாட்டுப் படாைல்

எங்களுக்கும் புத்தி வசால்லுறது ராஜி. அதின்கர கூடாத காலஷைா என்னஷொ தான் இப்படிச் வசய்து ஷபாட்டுது ைாைா என்று அந்தப் பிள்கள கண் கலங்கியதும் வதருவென்றும் பார்க்காைல் ொய் ெிட்டு அழுது ெிட்டார் துகரரட்ணம். இஞ்கசயப்பா இரவு பத்து ைணிக்குப் பிறகு இெள் ஆருக்ஷகா

வடலிஷபான் எடுத்து சிரிச்சுக் ககதக்கிறாள். சிரிப்கபப் பார்த்தால் பிகழயான சிரிப்பாய்த் வதரியுது. எனக்கு ஷயாசிகனயாய்க் கிடக்குது. ராஜி பிகழயாய் நடக்க ைாட்டாள் என்ன?

இன்னும் ஒரு ெருடப் படிப்புத்தாஷன. முடிஞ்சதும் வகதியாகப்;

பிடிச்சுக் கட்டிக் வகாடுத்துப் ஷபாட ஷெணும். பிறகு உவதல்லாம் ஷசாலி கண்டியஷளா. ஆடி அைாொகச ெிரதத்துக்குச் சாப்பாடு ஷபாட்டுக் வகாண்ஷட ைகனெி பெளம் முதன் முதலாக ைகள் ைீ து குற்றச்சாட்டு ஒன்கறச் சுைத்திய ஷபாது நடுங்கிப் ஷபானார் துகரரட்ணம். பிள்களகளின் குற்றங்குகறகளில் எகத கணெனுக்குச் வசால்ல ஷெண்டும். எகதச் வசால்லக் கூடாது என்பகதவயல்லாம் ஒன்றுக்கு நாலு தடகெகள் ஷயாசித்துக் ககதக்கிறெள் பெளம். அெஷள

சிெப்பு வெளிச்சம் காட்டும் வபாழுது வெறுைஷன ஒதுக்கி ெிட ைனது ெரெில்கல. அகத வெளிக்காட்டிக் வகாள்ளாைல் இங்ஷக ஊர் ைாதிரி நூல் பிடிக்ஷகலாதப்பா. படிக்க ெிட்டால் சிஷனகிதங்கள் ஷபானுகள் ெரத்தான் வசய்யும். ராஜி அப்படிப்பட்ட பிள்கள இல்கல. என்கர பிள்களகள் அப்படி

நடக்காதுகளப்பா என்று வசான்னெர் பின்ஷனரம் ஷெகலக்குப் ஷபாகும் ஷபாது ைனம் வபாறுக்காைல் ைககளப் பிடித்துக் ஷகட்டும் ெிட்டார். ராஜி இஞ்ஷச ொ. என்ன நீ யாஷரா ஷெகற நாட்டுக்காரஷனாகட ைணித்தியாலக் கணக்கிஷல வரலிஷபான் ககதச்சுக் வகாண்டு இருக்கிறாய் என்று அம்ைா வசால்லுறா. கனடாெிஷல தைிழ்க் குடும்பங்களிஷல நடந்து வகாண்டு ொற சீரழிவுகள் வதரியுந்தாஷன. ெடிொய் ஷயாசிச்சு நட. கலகலத்துச் சிரித்தாள் ராஜி;. அப்பா இனிப்பிஷல தான் எறும்பு


வைாய்க்கும். வநருப்பிஷல வைாய்க்குைா? அம்ைா படிக்காதெ. அப்படித்தான் ககதப்பா! ைனகதப் ஷபாட்டுக் குழப்பாைல் ஷபாட்டு ொங்ஷகா. ைகள் சாப்பாட்டுப் கபகயத் தூக்கி தந்ததும் ஏன் அப்படிச் வசான்ஷனன் என்று ஒரு காலத்தில் தன்கனஷய வநாந்து வகாண்டெர் தான். இன்று காலவைல்லாம் வநாந்து வகாண்டிருக்கிறார்.

அக்கா படிச்சு இந்தக் குடும்பத்துக்கு ொங்கித் தந்த வபயர் காணும். நீங்கள் இருங்ஷகா ெட்டிஷல ீ என்று ைற்றப் பிள்களகளுக்கு

ஒருநாள்; வசான்ன ஷபாது அப்பா அக்கா ைாதிரி நாங்கள் நடக்க ைாட்ஷடாம் என்று அெர்கள் திருப்பிச் வசான்னதும் ஷெதகனயின் உச்சிக்ஷக ஷபாய் ெிட்டார் அெர்;. குணத்திஷல அெளின்கர கால் தூசிக்குக் கூடச் சைைில்லாத நீங்கள் எல்லாம் என்கர பிள்களகயக் குற்றம் வசால்லுறியஷளா. என்கர பிள்கள எவ்ெளவு நல்லது என்று எனக்குத் தான் வதரியும். அெர் ைனம் வசால்லிக் வகாண்டது. எல்லாருஷை அெருக்குப் பிள்களகளாக இரு;ந்தாலும் அெளிடம் ைட்டும் தனிவயாரு பற்று. ஒரு நாள் ைாகல. ஷெகலக்குப் ஷபாக ஆயத்தைாகிக்

வகாண்டிருந்தார் துகரரட்ணம். அெரின் சாப்பாட்டுப் கபயிஷல முட்கட வபாரித்துப் புரட்டிய இடியப்பத்கதயும் சுடுதண்ண ீர்ப் ஷபாத்தகலயும் கெக்கும் ஷபாது ைகள் ஷகட்டாள்

அப்பா உங்ககள ஒன்று ஷகட்ஷபன்;. சரி என்று வசால்லுெங்களா? ீ நீங்கள் சரி என்று வசான்னால் தன் நான் வசால்லுஷென். சரி என்ன என்று வசால்லு ராஜி அப்பா நான் ஷெகலக்குப் ஷபாகப் ஷபாஷறன். ஊரிஷல வபரிய ைாஸ்டரா இருந்த நீங்கள் இப்படி கண் முழிச்சுக்வகாண்டு

வசக்குருட்டி காட் ஷெகலக்வகல்லாம் ஷபாய் ெிடிய ொறது எனக்கு ெிருப்பைில்கல அப்பா. அது இந்த ெயதுக்கு இயலாத ஷெகல என்று எனக்கு ெடிொகத் வதரியும். அம்ைாவுக்கும் உங்ககள நிகனச்சுக் கெகல. எனக்கும் தானப்பா. நீங்கள் அம்ைா தங்கச்சி ஆட்ககளப் பார்த்துக் வகாண்டு ெட்டிஷல ீ இருங்ஷகா. நான் நல்ல ஷெகல ஒன்று ஷதடுறன் என்ன? வகாஞ்ச நாளிஷல ரஜனியும் ஷெகல ஷதடி எடுத்தாள் என்றால் பிரச்சகன இல்கல. அம்ைாடி! அப்பாவுக்கு உகழச்சுக் குடுக்க ஷெணும் என்ற நிகனப்பு இருக்ஷக அதுஷெ நீ உகழச்சுத் தந்ததுக்குச் சரி; ராஜி;. குஞ்சு! நீ


படிக்க ஷெணும். பல்ககலக்கழகம் ஷபாக ஷெணும். பிறகு ஷெகலக்குப் ஷபாகலாம். நீ என்கனப் பற்றி ஷயாசிக்காஷத. எனக்கு ஊரிலும்; பள்ளிக்கூடம் தான். இங்ஷகயும் அதுதான். ஆனால் ஷெகல தான் ெித்தியாசம்;. கடவுள் அந்த அளவுக்காெது கருகண காட்டினாஷர என்று நிகறொக இருக்கிஷறன். ஷபா ஷபாய்ப் படி.

இனிஷைல் உனக்கு இந்த ஷெகல நிகனப்பு ெரக் கூடாது சரிஷயா?

ஒருஷெகள அப்பா கிழெனாய்ப் ஷபாட்டார் என்று ஷயாசிக்கிறிஷயா? ஷபாங்ஷகா அப்பா நீங்கள். நான் அப்படி நிகனக்ஷகல்கல. அப்பா நித்திகர முழிச்சுக் கஸ்டப்படுறகதப் பார்த்தால் எங்களுக்குக் கெகல இருக்காஷதா?

நீ இருக்ஷகக்கக எனக்கு என்ன கஸ்டம்? உங்கஷளாகட ககதக்ஷகலாது அப்பா. சரி சரி கெனைாய்ப் ஷபாட்டு

ொங்ஷகா. ஒன்பது ைணிக்கு ைருந்கதக் குடியுங்ஷகா என்ன. ஷபர்ஸ்

கண்ணாடி எல்லாம் எடுத்தியஷளா? ொசிக்கப் ஷபப்பர்? ெிடிய ைகழ அப்பா கெனம் ொறது! குகடகய பிடிச்சுக் வகாண்டு கலட்கடப் பார்க்காைல் கடந்து ஷபாடாகதயுங்ஷகா என்ன? இது நல்ல ெிகளயாட்டுத் தான். கட்டிக் வகாடுத்த பிறகும் அப்பாெின்கர ைடியிஷல தான் கிடப்ஷபன் என்று இெள் நிக்கப் ஷபாறாளப்பா. ஷபாற இடத்திஷல ெண் ீ பிரச்சகன தான் ெரப்ஷபாவுது இருந்து பாருங்ஷகா! நிகறஷொடு சிரிப்பாள் பெளம் படுக்ககயில்! ஏன் உனக்குப் வபாறாகையாகக் கிடக்குஷத! அெள் முடிச்சுப்

ஷபானால் நானும் அெள் இருக்கிற ெட்டுக்குப் ீ ஷபாய்ெிடுஷென். கஞ்சி என்றாலும் அெளின்கர ககயாஷல குடிச்சால் ஷபாதும்.

நீயும்

ைற்றப் பிள்களகளும் இந்த ெட்டிஷல ீ இருங்ஷகா. அெள் ஷபானால் இந்த ெட்டிஷல ீ பிறகு என்ன சந்ஷதாசம் இருக்கப் ஷபாவுது? பகழய நிகனவுகள் சிலஷெகள ைனகத உருக்கிவயடுக்கும். இப்ஷபாவதல்லாம் அெரால் ஷெகலக்குச் வசல்ல முடிெதில்கல. ஷநர் ஷகாட்டில் எழுத முடிெதில்கல. காது கூட ஒத்துகழக்க ைறுக்கிறது. ஷெகலக்குப் ஷபாய்த் திரும்பி ெருெதற்குள் வதருெில் ஒரு கார் என்றாலும் நின்று ஒலிவயழுப்பி முகறத்து ெிட்டுச் வசல்லத் தெறுெதில்கல. அந்த அளவுக்குப் பார்கெ. அப்படியிருந்தும் ஷபாய்த் தான் ெருகிறார். காசு ஷெணும். இருக்கிற இரண்டு பிள்களகள் ரஜனி ராகினிஷயாடு பெளத்கதயும் பராைரிக்க ஷெணும். ெட்டு ீ வைால்க்ஷகச்ஸ் கட்ட ஷெணும். அன்று ஞாயிற்றுக்கிழகை. வபாழுது ெிடிந்ததும் ெிடியாததுைாக அந்த வடலிஷபான். அகதத் வதாடர்ந்து பரபரப்பு. கண்ெிழித்தெர்


படுக்கககய ெிட்டு எழ முன்னஷர இஞ்சருங்ஷகா ராஜி ெருகுதாம். ைகனெி பெளத்தின் குரல் ைகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் நகனந்து ஒலித்தது. இஞ்கச ஏன் ொறாளாம்? என்றெர் எழுந்து கலண்டர் திகதிகயக் கிழித்தார். பின்ஷனரம் அட்டைி நெைி. ஐஷயா இந்தப் பிள்கள

ஷெகளக்கு ெந்திட ஷெணும்;. சின்ன அகறக்குள் அம்ைாவும்;

ைற்றப் பிள்களகளும் என்னஷொ கூடிக் ககதப்பது ஷகட்கிறது. என்ன என்று அெர் ஷகட்கெில்கல. அப்பா அக்காஷொகட ஒரு குட்டித்தம்பியும் ொறான். இகளய ைகள் ரஜனி வசான்னதும் இவதன்ன ைடம் என்று நிகனச்சுக் வகாண்டாளாஷைா? என்று

ஷகட்டபடிஷய எழுந்து ஷெகலக்குப் ஷபாகும் கபயில் இனிப்பு ஏதாெது இருக்குதா என்று பார்த்து திருப்திப்பட்டு;க் வகாண்டார்.

ைகள் ெிசயத்தில் ஆரம்பத்தில் அெர் காட்டிய ெிஷராதம் பலருக்கும் வதரிந்தது. ஷடய்! துகரரட்ணம் என்று வபயர் வசால்லி அகழத்துப் புத்திைதி வசால்லக் கூடிய முதியெர் ஒருெகரப் பிடித்துக் கூட முயன்று பார்த்தாள் பெளம். ஐயா வகாகல வசய்தெகனக் கூட நான் ைன்னிப்ஷபன். களவும் உந்தச் வசய்ககயும் எனக்குச் சத்திராதி கண்டியஷளா. என்கர பிள்கள வசத்துப் ஷபாச்சுது அவ்ெளவு தான் என்று முடிொகச் வசான்னெர் இன்று வநகிழ்ந்து வகாடுப்பதறகும் காரணம் உண்டு.

துகர ைாைா நான் ராஜிகயக் கண்டனான். அென் ெிட்டுப் ஷபாட்டுப் ஷபாட்டான். பாெம். ககக்குழந்கதஷயாகட வைற்ஷரா கவுஸ்க்கு

ெிண்ணப்பிக்க ெந்தெள். வைலிஞ்சு தடி ைாதிரி இருக்கிறாள் ைாைா. எங்ககஷயா பக்ரறியிஷல ஷெகல வசய்யுறாளாம். அப்பா அம்ைா என்கன எல்லாம் ைறந்து ஷபானிஷயா என்று ஷகட்டன். நான் ஷகட்டது கெகல ஷபால. வகாஞ்ச ஷநரம் ஷபசாைல் நின்று ஷபாட்டு இல்கல அவதல்லாம் முடிஞ்சு ஷபான ககத என்றாள். அப்பாவும் அம்ைாவும் உன்கன நிகனச்சு இன்கறக்கும் கலங்கிக் வகாண்டு இருக்கினம். நீ உப்பிடிச் வசால்லுறாய் என்று நல்ல ஷபச்சுக் குடுத்தன். ஷகட்டுக் வகாண்டு பஸ்சுக்கு ஷபாறாள். வடலிஷபான் நம்பர் தந்தெள் இந்தாங்ஷகா என்று காயத்திரி வசான்ன ொர்த்கதகள் அெரின் கெராக்கியக் ஷகாட்கடகயச் சிகதத்து ஷெதகனக் குெியலாக்கி ெிட்டன. பிள்ஷள! இந்த ெடு ீ ஆரின்கர ெடு ீ ஷைாகன. அெளுக்வகன்று ொங்கின ெடு ீ தாஷன.

ெந்து இருக்கச் வசால்லு. அெளுக்கு

எங்கஷளாகட இருக்கப் பிடிக்காட்டில் நாங்கள் இடம் ைாறிப் ஷபாறம்


என்றும் வசால்லு என்ன. ஏன் ஷைாகன இந்தச் சின்ன ெயசிஷல ெடு ீ ஷதடி அகலய ஷெணும்? ஷெகல வசய்ய வெணும்? இருட்டு என்றால் முற்றத்திலும் இறங்காதெள் எப்படி தனிய சீெிக்கிறாஷளா என்று ஷயாசிக்கஷெ என்னஷொ வசய்யுது. அம்ைா! எப்படியாெது அெளுக்கு புத்தி வசால்லி கூட்டிக்வகாண்டு ொ ஷைாகன.

அப்பா அக்கா என்ற இகளய ைகளின் ொர்த்கதயும் கார்ச் சத்தமும் ஷகட்டுத் துள்ளி எழுந்தார் துகரரட்ணம். ொசலிஷல

நிறுத்தி

கெத்து நாலு ஷகள்ெி ஷகட்க ஷெண்டும் என்ற நிகனப்பு ெருெதற்கு முன்னஷர மூன்று ெருட இகடவெளி ெிட்டுக் ஷகட்ட

அப்பா என்ற அந்தக் குரல் அெரின் கெராக்கியத்கதஷய வநாருங்கச் வசய்து ெிட்டது. சிகலயாக நின்றார். அஷத சிரிப்பும் துடிதுடிப்பும். இருபத்து மூன்று ெயதிஷலஷய ஷசாகத்தின் ெிளிம்கபப் பார்த்து ெிட்டதற்கு அறிகுறியாக

ஆங்காங்ஷக வெள்ளிக் கம்பிகயச் வசருகியது ஷபான்ற பின்னல். இடுப்புக்குக் கீ ஷழ முழங்காலுக்கு ஷைஷல தாயின் காகலக் கட்டிப் பிடித்துக் வகாண்டு நிலத்தில் இழுபடும் குழந்கத. அகதப் வபாருட்படுத்தாது ராக்ஸிக்கு காசு வகாடுக்கும் ைகள்.

இெற்கறவயல்லாம் ெிட ைகளின் வநற்றியிஷல புள்ளியாகத் வதரிந்த சிெப்புப் வபாட்கடத் தான் பார்த்துக் வகாண்டு நின்றார் துகரரட்ணம். எல்லாஷை கனவு ஷபால இருந்தது அெருக்கு.

ொங்ஷகா அப்பா என்று கககயப் பிடித்து இழுத்துச் வசல்லும் ைகளின் பின்ஷன வசன்று ஷசாபாெில் அைர்ந்தார். ைகளின் பார்கெ அம்ைாெிடம் திரும்பியது. துகரரட்ணம் குழந்கதகயப் பார்த்தார். சுருண்ட வெள்கள ையிர். பூகனக் கண். ககநீட்டிக் கூப்பிட்டார். ெந்தான். தூக்கி ைடியில் இருத்திக் வகாண்டார். வபயகரக் ஷகட்டார் ஆங்கிலத்தில. அஜித்!

அப்பா அெனுக்குத் தைிழ் வதரியுைப்பா. ஷதொரங்கள் கூடத் வதரியும்! அம்ைா ஆட்களுடன் அகறயில் இருந்து வகாண்ஷட வசான்னாள் ராஜி. ைனதிஷல பாரம் இறங்கியது ஷபால இருந்தது அெருக்கு. ஷெகலக்குக் வகாண்டு ஷபாகும் கபயிலிருந்து வராபி எடுத்துக் வகாண்டு ெந்து வகாடுத்தார். பிள்களகள் இந்தக் குழந்கதக்கு சாப்பிட ஏதாெது குடுங்ஷகாென். பாெம் என்று அெர் வசான்னதும் ராஜி நீ ொறாய் என்றதும் ரஜனி புட்டு அெிச்சது. குழந்கதக்குத் தான் என்ன சாப்பாடு வசய்யுறது என்று ஷயாசிச்சுக் வகாண்டிருக்கிறம். காயத்திரி வசால்லிச்சுது


பால்ஷபால வெள்களப் பிள்கள என்று. அதுதான்

எங்களி;கர

சாப்பாடு சாப்பிடுஷைா வதரியாது என்று ஷபாட்டு இருக்கிறம். ராகினிகய ெிட்டு பிஸ்ஸா ஏதாெது ொங்கிக் வகாடுக்கட்ஷடா? என்றாள் பெளம்.

சும்ைா ஷபாங்ஷகா அம்ைா. அென் இடியப்பம் புட்டு எல்லாம்

சாப்பிடுொன். ஷெணும் என்றால் முருக்கங்காய் காய்ச்சிக் குடுத்துப் பாருங்ஷகா ெடிொய்க் காந்திச் சாப்பிடுொன் என்றாள் ராஜி.

துகரரட்ணம் வபருமூச்சு ெிட்டார். கடவுஷள என்று நிறத்கதத் தெிர ைற்றவதல்லாம் ஒத்துப் ஷபாய்ெிட்டால்?

ரஜனி! என்ன ஷைாகன சாப்பாடு ஏதாெது கட்டினிஷயா? ஷெகலக்கு ஷநரவைல்ஷலா ஷபாவுது என்றார் இகளய ைகளிடம் துகரரட்ணம். அப்பா என்றாள் ராஜி. அெள் கண்ணிஷல கண்ணர். ீ சாப்பாட்டுப் கபயுடன் ஷசர்த்து அெரின் இரண்டு ககககளயும் பிடித்துக்

வகாண்டு அழுதாள். அப்பா நீங்கள் ஷெகலக்குப் ஷபாக ஷெண்டாம். நான் இப்ப ஷெகல வசய்யுறன் அப்பா. இனி உங்ககள ெிட்டு எங்ஷகயும் ஷபாக ைாட்ஷடன். என்னுகடய அப்பா என்கனப் ஷபசுொர். அடிப்பார் என்று நிகனச்சுக் வகாண்டு ெந்ஷதன். நீங்கள் எதுவுஷை ஷகட்காதது அடிக்கிறகத ெிடக் வகாடுகையாகக் கிடக்குது அப்பா. என்னாஷல தாங்க

முடியல்ஷல. நீங்கள் இப்படி என்கன நடத்தினால் நிச்சயைாக நான் வசத்துப் ஷபாஷென். இது அப்பா ஷைஷல சத்தியம். ராஜி அழுதுவகாண்ஷட வசான்னாள்.

ராஜி உன்ஷைஷல எனக்கு ஒரு ஷகாபமும் கிகடயாது. நீ படிக்க ஷெணும் என்று ஆகசப்பட்ஷடன். நீ படிக்கல்ஷல. கல்யாணம் கட்டினாய். ஷெறு இனத்திஷல கட்டின சிலதுகள் நல்ல ஒற்றுகையாகத் தான் இருக்குதுகள்! நீ ஒற்றுகையாய் இருக்கல்ஷல. சின்ன ெயசிஷல பிள்கள. ஒன்றுக்கு முன்னாஷல ஷபாட்ட கசபர் ைாதிரி எந்தவொரு வசய்ககயும் உன்கன உயர்த்தி ெிடல்ஷல. காரணம் பாகத பிகழ. அதனாஷல பயணமும் பிகழ. கலாச்சாரம் அது இது என்று உன்ஷனாகட ககதச்சு வபாய்யான ெியாக்கியானம் வசய்யவும் நான் ெிரும்பல்ஷல. காரணம் இன்னும் வகாஞ்சக் காலத்திஷல சில பிள்களககளத் தெிர இகதத்தான் பல தைிழ்ப் பிள்களகள் வசய்யப் ஷபாகினம்! அகத எப்படித் தடுப்பது? தடுக்க எல்லாப் வபற்றாருக்கும் ெிருப்பந் தான். எப்படியம்ைா தடுப்பது? உன்கனப் பார்! எப்படிவயல்லாம் ெளர்த்ஷதன். தடுக்க முடிஞ்சுதா?


தைிழ் இனத்கத ெிட ைற்றச் சாதிகளிஷல கல்யாணம்

முடிப்பது

பரொயில்கல என்று நிகனக்கக் கூடியதாகவும் பல குடும்பங்களிஷல சில இளம் தைிழ் ஆண்களும் வபண்களும் திருைணம் வசய்து வகாண்டு

பிரச்சகனப் படும் ஷபாது அகதப்

பார்த்துப் பயந்து நீங்கள் ைாற்று ெழி ஷதடுெதிலும் நியாயம் இருக்கத்தான் வசய்கிறது.

எப்பவும் ஒரு சமுதாயத்திஷல ஏற்படுகின்ற கலாச்சார ைாற்றத்துக்கு அதற்கு முந்திய காலத்திஷல அங்வகான்றும் இங்வகான்றுைாக சில ெித்துக்கள் இரகசியைாகத் தூெப்பட்டு இருக்கும். அந்த ெித்திஷல ஒன்றுதான் நீ! இது உனது பிகழ இல்கல! ஆற்றிஷல உன்கன இறக்கி ெிட்டு

கால் நகனயாைல் பார்த்துக் வகாள் பிள்கள என்று

நான் வசான்னால் நீ தான் என்ன வசய்யிறது? அதனாஷல தான் உன்கனப் ஷபசெில்கல. அடிக்கெில்கல.

நடந்தது நடந்து ஷபாச்சு. இப்பவும் உன்ஷைஷல எனக்கு இருக்கிற பாசத்தாஷல ஒன்று வசால்லுறன். குழந்கதஷயாடு ெந்து நின்றாலும் நீ எனக்குக் குழந்கத தான்! அதனாஷல நீ ஷெகலகய ெிட்டுப் ஷபாட்டு

வதாடர்ந்து படி. என்கர மூன்று வபாம்பிகளப்

பிள்களகஷளாகட உன்னுகடய பிள்களகயயும் நாலாெது என்று நிகனச்சு நான் ெளர்க்கிஷறன். எனக்கு ஷெகலக்கு ஷநரம் ஷபாட்டுது. ஷபாய் முகத்கதக் கழுெிப் ஷபாட்டு சாைிகயக் கும்பிடு. இனியாெது ஒரு நல்ல ொழ்க்கககயக் காட்டச் வசால்லிக் ஷகள் என்ன அம்ைா சரிஷயா? அழாஷத!

ைகளின் கண்ணகரத் ீ துகடத்து அஷத ககயால் கன்னத்கதயும் ெருடி ெிட்டு நடந்தார் துகரரட்ணம். இப்வபாழுது அெர் கண்களில் கண்ணர்ீ முத்துக் கட்டியிருந்தது.

இரா சம்பந்தன்


புயைாைியூர்.யவல்நந்தன் கவிலதகள்: முடிவு கதரியாக் கவிலதகள்.

ெிகடயில்லாக்

கண்ணரின் ீ பயணைாய்... எங்கள் ொழ்வு

வதாகலந்தெகரத் ஷதடித் ஷதடிஷய

கண்ணரில் ீ கழியும் எங்களின் பயணம்

முடிவு வதரியாக் ககதயாய்.. எங்களின் உறவுகளின் நிகனவுகஷளாடு எங்கள் ொசம்

ஆர்பாட்டங்களில் அழுதுைட்டும் என்ன பயன்? தினங்களில் ைட்டும் எம்கை நிகனப்பெஷர தினம் தினம்

நாம் படும் ஷெதகன

யாருக்குப் புரியும்?

புயைாைியூர்.யவல்நந்தன்


எங்கலைப் புரியவில்லை.. தர ைனைில்லாது

சுழலும் நாட்களின் நகர்ெில் ைீ ண்டும் பிணக்ஷகாலம்

வகாள்ளத் துடிக்கிறது ொழ்வு! நிஜம் கழற்றிப் ஷபாட்டிருக்கும் சட்கடகயக் கூட

தர ைறுக்கிறது ஷபதம் எங்கள் பிணங்களின்

பரிஷசாதகன அறிக்ககககள அடிக்கடி

சரிபார்த்துக் வகாள்கிறது உலகம்!

நாங்கஷளா யாஷரா எைக்கான

ெிடிகெத் தருொவரன ொகயப் பிளந்த படி ொய்ச்வசால் ெரராய் ீ ஆர்ப்பாட்டக்காரராய் எைக்குள்ஷளஷய இப்ஷபாதும் சண்கடயிட்டபடி எங்ககள ைனிதர் என்பதா? தைிழர் என்பதா?அல்லது... புரியெில்கல

புயைாைியூர்.யவல்நந்தன்


கடவுளுக்யக கவைிச்சம் கறி காய்ச்சி தாழிச்சு

முடித்தபின்னும் எதற்காக இந்த அடுப்வபரிப்பு? இன்னும் புரியெில்கல. பசித்தெஷனா

பரிைாவறன்கிறான் ெிரதகாரஷனா

முடியெில்கல என்கிறான். எல்லாம் அந்தக்

கடவுளுக்ஷக வெளிச்சம்..!

புயைாைியூர்.யவல்நந்தன்


யகள்வி

ஷகட்பதற்காகஷெ பிறந்து ஷகட்டுக்வகாண்டிருப்பதற்காகஷெ ெளர்ந்து

ஷகட்டதற்காகஷெ ைடிந்தும் ஷபாஷனன்! ஒரு பள்ளிக்கூடத்கத தூக்கிக்வகாண்டு அகலந்ஷதன் பின்பு

ஒரு நீதிைன்றத்கத

தூக்கிக்வகாண்டு அகலந்ஷதன் ெிளங்கிக்வகாள்ெதற்கும் ெிசாரிப்பதற்கும் ெித்யாசம் வதரிந்த ஷபாதில்..... பதில் ைட்டும் ஷகள்ெியாகி ெிட்டது! ஒன்று ைட்டும் புரிகிறது... ஷகள்ெி ஷகட்பகத ெிடவும் வைளனைாக ஷகட்டுக்வகாண்டிருப்பஷத...ஷைல்!!!

ஆனந்தபிரசாத்.


அயத நாள் அன்று ஞாயிற்று கிழகை, ெிடுமுகற நாள், தத்தம் ஷெகலகளுடன் ெட்டில் ீ எல்ஷலாரும் மும்முரைாக கடகைகளுடன் இருந்தார்கள்.

ஞாயிறு என்றாஷல இகளஞர்களின் குதுகலத்து குகறெிருக்காது. அந்த காகலயும் அப்படிஷய தான்.

ஆள்நடைாட்டம் குகறொன பகுதி ஒன்றில் ஜீொவும் அெனது நண்பர்களும், ஏஷதா ஒரு திட்டத்கத நகடமுகற படுத்தப்ஷபாகும் ஆர்ெம் அந்த கண்களில், திடீவரன தன்கன சுதாகரித்து வகாண்ட

நண்பன் ஒருென் "ஷடய் ஜீொ அகத ஒழியடா யாஷரா ொரங்கள்" "என்னடா சிெ பூகசல கரடி ைாதிரி, யாரடா.." என்று அலுத்துக்வகாண்டு தகல நிைிர்ககயில்

ஜீொெின் பள்ளி

நண்பனின் ைாைா வஜய் ெந்து வகாண்டிருந்தார். சற்றும் தாைதிக்காத வஜய்

"என்ன தண்ணியா..??" என்று ஷபச்கச ஆரம்பிக்க ஜீொ "நியூ இயர் தாஷன ைாைா, ப்ரண்ட்ஸ் ஆகசப்பட்டாங்க...." என்று இழுத்து

முடித்தான். "உந்த பழக்கத்த ெிடுங்கடா, அட்கெஸ் பண்ணினாலும் ஷகக்க ைாட்டீங்க உங்க ெயசு அப்படி, இருந்தாலும் என்ர அனுபெம் ஜீொ, இப்ப ெிளங்காது இஷத நாளுக்காக இவனாரு நாள் பீல் பண்ணுெங்கடா" ீ

என்று அந்த இடத்கத ெிட்டு நகர்ந்தான் வஜய்.

ஜீொக்கு இந்து புரிந்தஷதா வதரியாது, வஜய்க்கு இந்த காட்சி வசக்குைாட்கட ஷபால் சுத்திக்வகாண்டிருந்தது. ஷநராக ெட்டுக்கு ீ ெந்து யாரிடமும் ஷபசைால் படுத்து ெிட்டான்,

"ஷடய் வஜய்

என்னடா வசய்றீங்க, என்ன தண்ணியா..?" ஆரம்ப பள்ளி ெிஞ்ஞான ொத்தியார் முகுந்தனின் அதட்டல். "சார்" தடுைாறுககயில் "என்ன இங்க வசய்றீங்க" என்ற முகுந்தனின் ஷகள்ெிக்கு பதில் வசால்ல முடியைால் தள்ளாடும்

நண்பர்களுக்கு ைத்தியில் நிற்க முடியாைல்

ெிழுந்துெிடும் இென். திடீவரன ெந்துஷபாகும் காட்சிகளால் நிஜத்திஷல ெிழுந்தென் ஷபால் திடுக்கிட்டு எழுந்தான். என்ன அசதிஷயா ைீ ண்டும் அப்படிஷய சரிந்து கிடக்ககயில் இஷத காட்சி தான் அென் கண்களில் ைீ ண்டும் ைீ ண்டும். இஷத வபாய்தான் அன்றும் வசான்னான் வஜய். முகுந்தனும், இன்று வஜய் வசான்னகத தான்

அன்று

வசான்னான். அன்று வசான்ன

அந்த நாள் இப்ஷபாது என்று நிகனக்ககயில் என்னஷொ ஷபால் இருந்தது வஜய்க்கு. குடி ஒன்றும் அெனுக்கு புதிதல்ல பள்ளி வசல்லும் அந்த காலத்தில் குடிகார தந்கதயின் அதட்டலில் ஷபாய்


ொங்கி ெந்தான். நாளாக ெரும் ெழியில் பழகியென். நண்பர்களுடன் ஷசர்ந்து வதாடர்ந்தென்,

தந்கத இறந்த பின் குடும்ப

சுகைகய சுைக்க கூலிக்கு ஷபானான். அந்த சிறு ெயதில் ெலி ைறக்கும் ெழியாக இகத ைாற்றி வகாண்டென், ெளர்ந்தும்

அெனால் ெிட முடியெில்கல ைாறாக புதிய கூட்டு புதிய

ஷபாகதக்கு அடிகை என அெகன புதிய உலகத்துக்கு வகாண்டு வசன்றது.

கடந்து ெந்த உலகத்துக்கு ஷபாய் வகாண்டிருக்ககயில் வதாகலஷபசியில் யாஷரா கூப்பிடும் சத்தம் ஷகட்டு கண் ெிளித்து வெளிஷய ெந்து வதாகலஷபசிகய எடுத்தான் வஜய்.

"ஷடய் ைச்சான் உடனம் எங்கட ெட்டுக்கு ீ ொ அப்பாக்கு ஏலாை இருக்கு. அெசரம்"

எந்த ொர்த்கதயும் ஷபசாைல்

உகறந்து

ஷபானெனாய் அகழப்கப எடுத்த நண்பனிடம் "என்னடா என்ன" என்று ஷகட்டான் வஜய். "நீ ொ முதல் வசால்லுறன்" என்று அகழப்கப துண்டித்து ெிட்டான். வஜய் ஷபாகவும் அெர்கள் கெத்திய சாகலக்கு புறப்படவும் ஷநரம் சரியாக இருந்தது, இது அெசர சிகிச்கச பிரிவு ஏற்கனஷெ ெந்திருந்ததாலும், அகண ஷபாட முடியாைல் புரண்டு வகாண்டிருந்த எண்ண அகலககள கட்டுபடுத்த முடியாைல் இருந்தெனிடம் ைீ ண்டும் காலம் கனவுகளானது.

இஷத ைாரிதான் வஜய்யும் மூக்கால் ரத்தம் அடிக்கடி ெந்து வகாண்டிருந்தாலும் அகத வபாருட்படுத்தாைலும் இருந்தான், திடிவரன ஒரு நாள்

ையங்கி ெிழுந்தான். ஆனால் ையங்கியதால்

பயந்துெிட்டான், அடுத்தநாள் கெத்திய சாகலக்கு ஷபானஷபாது தான் அந்த அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ககககள பிடித்துக்வகாண்ட டாக்டர் "ைனச திடப்படுத்திக்ஷகாங்க, தம்பி உங்களுக்கு கான்சர் வெரி சீரியஸ்" அந்த வசால்

அதான் ொழ்க்கககய புரட்டி

ஷபாட்டது. ஷபாட்டும் என்ன கண் வகட்ட பின் சூரிய நைஸ்காரம் ஷதகெயில்ல தாஷன.

பித்து பிடித்தென் ஷபால் ஆனான்.

கண்களில் ெழியும் கண்ண ீகர துகடப்பதற்காய் ககககள எடுக்ககயில் தான் கககய நண்பன் பற்றி இருப்பகத உணர்ந்து "என்னடா என்னொம் அப்பாக்கு?

வஜய்

ஷகட்டு முடிக்கமுதஷல

நண்பன் "அப்பாக்கு கான்சர் ஆம்டா, ெயித்தில கட்டியாம்" என்று அழத் வதாடங்கிெிட்டான். அஷபாது தான் வஜய்க்கு புற்றுஷநாய்க்கு பல ெழிகள் இருக்குவைண்டு வதரிந்திருக்கும். அந்த ெழியால் ெந்த கெத்தியகர பார்த்த

வஜய் நண்பகன சைாதனம் வசய்ெதற்காய்


"இப்ப என்னைாரி பிரச்சன இல்கலதாஷன " என்று ஷபச்கச வதாடங்கினான். "இப்பதான் ஆரம்பம். வபரிசா பிரச்சகன இல்கல தம்பி, நல்ல காலம் வகாண்டந்தீட்டிங்க, அறிகுறியல் இருந்த உடனஷை வகாண்டு ொங்க, நீங்களா எந்த வைடிசின்ம் வசய்யதயுங்ஷகா.

இப்ப நல்ல

கெத்திய முகற,நல்ல டாக்டர்ஸ், ஆரம்பத்திஷலஷய கண்டு பிடிச்சா குணப்படுத்தலாம். அெருக்கு இந்த ெிசயத்த வசால்லாதயுங்ஷகா.

வசான்ன அெருக்கு நம்பிக்கக ஷபாடும், கான்சர் எண்டு வதரிஞ்சா ொழ்க்ககஷய இல்கல எண்டைாரி நிகனக்க கூடா,

முதல்

நம்பிக்கக ஷெணும், ைனம் ஷசாரக்கூடாது, ைிச்சம் தான்

கெத்தியம்." என்ற ஏஷதா தடுைாறியெனாய் "வடாக்டர்" என வஜய் இழுத்தான், அெர் என்ன நிகனத்தாஷரா வதரியெில்கல, "தம்பி இது வதாத்து ெருத்தம் இல்கல, அன்பாக பழகுங்ஷகா, ெருத்தம் தீய பழக்கம் உள்ளெர்களுக்கும் ெரலாம், இல்லாதெர்களுக்கும் ெரலாம், புற்றுஷநாய் பல கெகளில் ெரலாம், உதாரணத்துக்கு புககத்தால் உங்களுக்கும் ெரும், சுொசிக்கும் ைற்றெருக்கும் ெரும், ஒஷர ஷநரத்தில் பலகர வகால்ல முயற்சிகய எடுகிரீர்கள்.."என்று கூறி ெிட்டு தனது அகறகய ஷநாக்கி ஷபாய் ெிட்டார்,

"ஷடய்.. என்னடா சின்னப்பிள்ள ஷபால அழுதுடு. அதான் டாக்டஷர வசால்லிட்டாருல்ல.. குணப்படுத்த முடியாது எண்டு இல்லனு.. அப்புறம் ஏன் டா?" என்று அழுதுவகாண்டிருந்த நண்பகன

ஒருொறாக சைாதனம் பண்ணி ெிட்டான். "சின்ன கட்டியாம், வெட்டி எடுக்கணுைாம், கதிரியக்கம் மூலம் அந்த கலங்ககள அழித்து ெிடலாம் எண்டு வசான்னங்கடா, அப்பா தான்கிக்குொர என்று பயைா இருக்கடா " என்று வஜய் ஐ கட்டி அகணத்தென், உண்கையிஷல அழுது ெிட்டான். வஜய்யாலும் தாங்கிக்வகாள்ளஷெ முடியெில்கல.சாகுறநாள் வதரிஞ்சா ொழுற நாள் நரகம் ஆகிடும் என்று வசால்லாை வசான்னார்கள். நரகத்தின் ொசல் ஷபாஷல தான் இப்வபாது ொழ்க்கக. வஜய் கெத்தியசாகலயில் இருந்தஷபாது கெத்தியர் வசால்லியது தான் அடிக்கடி ஞாபகம் ெரும். ஒருநாள் இகடயில் குறுக்கிட்ட வஜய் "இனி ஒண்டும் வசய்ஷயலாத சார்" என்று வகஞ்சி முடிப்பதுக்குள், "ைரணத்கத தடுக்ஷகலா தள்ளி ஷபாடலாம், ஆரம்பத்திஷலஷய வகாண்டு ெந்திருந்தா எந்த


ப்ஷராப்லமும் இருந்திருக்கா" "ஒழுங்க கிளினிக் ொங்க, ைருந்துககள ஷபாடுங்க" என்றது வகாஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது, இப்ஷபாது தான் தன்னுகடய தெறான வசயற்பாடுகள் தான் உயிகர ஷகள்ெிக்குறி ஆக்கிெிட்டது என்று வஜய்க்கு ஷதான்றியது. ைாகல

ஆகிெிட்டது வதரிந்தது, அஷபாது தான் அெனுக்கு ஞாபகம் ெந்தது நாகளக்கு கரண்ட் பிடிக்கணும், வகாஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கஷெணும் என்று. " நான் ஷபாட்டு ொறன், அப்பாெ பாத்துக்ஷகா.." என்று

நண்பனிடம் கூறிெிட்டு ஷெகைாய் நடந்தான் ெட்கட ீ ஷநாக்கி.. ைீ ண்டும் ொழ்கெ ைீ ட்டுெிடலாம் என்ற நம்பிக்ககஷயாடு...

தைிழ்நிைா


நந்திக்கடல் வாவி ைீ ன்குஞ்சுகள் வநஞ்சு வநஞ்சாய் அடித்து ைண்ணில் புரண்டு கத்திக் குழறி அழுதார் என் அம்ைா! பிஞ்சு உள்ளங்களும் வசய்ெது அறியாது வநஞ்சு துெட்டி ெிம்ைி அழுதனர்! இரத்தம் ஓடி ைண்குழிந்த இடமும் இரத்த உறவுகளின் உயிர்பிரிந்த இடமும் இதுதான்! கட்டுைரம் ஏறிடுஷொம்

கண்கள் ெலிக்க ெலிக்க நித்திகர முழிப்புகள் பிடித்து

ொடியிருந்த வகாக்குகள் ஷபால் ஏங்கியிருந்ஷதாம்! ெகலயில் சிக்கி ெரும் ைீ ன்ககள தகலயில் சுைந்து காததூரம் நடந்தால் ெிகலயிலும் குகறெிருக்கும்…… இருந்தும் ெிற்று சிறு காசு வபற்றுெிட்டால் இரு சிறங்கக அரிசி ொங்கி ெந்து முற்றத்து முருங்கக இகலகள் ஒடித்து கஞ்சி காய்ச்சித் தருொர் அம்ைா! அம்ைாகெச் சுற்றியிருந்து நானும் என் இளெல்கள் நால்ெருைாய் பக்குெைாய் கஞ்சி குடித்து ஏப்பம் ெிட்டு சிறு நிம்ைதி பிடித்து உறங்கிடுஷொம்! அம்ைாகெப்ஷபால் எத்தகன எத்தகன அம்ைாக்கள் கத்திக் குழறினர்! வநஞ்சு முட்டிய ெலிகள் இன்னும் நீண்டுவகாண்ஷட இருப்பது கனைாய்த் வதரிந்தன!


ஐஷயா…! ஐஷயா…! என்று அலறும் அெல ஓலங்கள் ெஞ்சகர்களின் ெயிறிகனக் கிழித்துக் கீ லங்கள் ஷபாடாஷதா..? இன்னும் வபாறுத்திடுைா வநஞ்சு…..!

பிஞ்சுகள் வகஞ்சும் குரல் ஷகட்டாெது நஞ்சுண்டகண்டன் ெந்து ைீ ன் குஞ்சுகளுக்கும் உயிர்தரைாட்டாஷனா…? ொனஷை கூகரயாக ொழ்ந்திருந்ஷதாம் ொழ்ொதாரம் இதுவென்ஷற சாய்ந்திருந்ஷதாம்! ொரத்தில் ஒரு நாள் ைட்டுஷை பச்கச அரிசி ஷசாறும் ஆங்காங்ஷக ைீ ன்கள் வதறித்திருந்த புளித்தீயலும் அரிதரிதாய் கிகடத்திருந்தன! எப்ஷபாதுஷை

அகரெயிறு கால்ெயிறு நிரப்பி பசிப்பிணி ஷபாக்கிய அந்தர உயிர்களுக்கு இனி ஏது ைீ ட்சி…!

ொழ்ெிழந்துஷபான எங்கள் ொழ்ொதாரம் இன்னும் ெலுெிழந்திருக்கிறது! எங்களால் எத்தகன முகற சாகமுடியும் எங்களால் எத்தகன ெலிககள சுைக்கமுடியும்! எங்ககளக் கெனிப்பார் இனி யாருைில்கலஷயா…? எங்களுக்வகன்று இனி எதுவுைில்கலஷயா…? நந்திக்கடல் ொெியில் ைிதந்தகெ ைனித உடலங்கள் ைட்டுைில்கல உயிர் இழந்த ைீ ன் குஞ்சுகளும்தான்…!


வநஞ்சில் நஞ்சு கலந்த ெஞ்சக ைனிதா……. ைீ ன் குஞ்சுகளிலுைா நஞ்சு கலந்தாய்…! இகலறென்

நின்று வகால்ொன்

என்பவதல்லாம் அந்தக்காலம்! இகறென்

என்று வகால்லும்…? என்று வகால்லும்…? என்று ஏங்கி இருந்து ெிடாஷத ெஞ்சக ைனிதா..! நிச்சயம் அென் இன்ஷற வகால்ொன்…! உகன அென் நன்ஷற வகால்ொன்….! என்பகதயும் ைறந்து ெிடாஷத இருந்து ெஞ்சக ைனிதா..!!

சைரபாகு உதயகுைார்


சும்ைா கசாறியாதீர்! சுகஷதகியானெஷர சும்ைா வசாறியாதீர். நாட்டு கெத்தியகர ைிஞ்சும்

நல்ல கெத்தியங்கள் நாட்டில் உண்டு!

சும்ைா வசாறியாதீர் சுகம்வகட்டு ஷபாகும்

நல்ல நட்புகளும் நாளுக்கு நாள் ெிலகி ஓடும். இரத்தக்ஷகாளாறு சைியாப்பாடு என்றும்

ஒவ்ொகை என்கின்ற'அஷலர்ஜி'ஷநாய்க்கும் வசாறிகள் ெரும் ...........

இதகன நீங்கள்அறிொற்றலினால் ஆராய்ந்து பார்க்கஷெண்டும். அதற்காய் வசாறியாதீர்.

வசாறிய வசாறிய சுகைாய் இருக்கும் ஷதகம்தானாக ஷதய்ந்தும்ெிடும். வசாறிஷநாய்கூடினால்

வசாறிநாய் ஷபால ஆகிெிடும். அகசெக்காரனுக்ஷக

வசாறி ஷசாகக பிடிக்குவைன்பார். இப்ஷபா

கசெக்காரருக்கும்

இது வதாற்றிக்வகாள்கிறஷத? இரசாயன கலப்புகளால் இப்ஷபாது இந்த வசாறி வதாற்றிக்வகாள்கிறது. சுகஷதகியானெஷர

சும்ைா வசாறியாதீர்

சுகம் வகட்டுஷபாகும் நல்லநட்புகளும் நாளாந்தம்

ெிலகிெிடும்

வசாறிய வசாறிய சுகைாய் இருக்கும் ஷதகம்தானாக ஷதய்ந்தும்ெிடும். அறிக!

வசாறிதஷல ொழ்க்ககயாகலாைா?

வதிரி-சி.ரவந்திரன் ீ

நன்றி:காைச்சுவடு


புது உைகம் பலடப்யபாம்! வபண்ணியம் பற்றிப் ஷபசுகின்ற

பித்தகரப் பார்க்கின்ஷறன் அெர்தம்

கண்ணியம் அற்ற ஷபச்சுக்களில்

கெிகத ககத கட்டுகரகளில்

வபண்ணுக்கு சைஅந்தஸ்து சைஉரிகை வபற்றுத் தரஷெ ஷபாராடுெது--

எண்ணினில் இனித்திடும் ெட்டினிஷலா ீ எதற்கும் அடிஉகத ைகனெிக்கு!

இப்படி எத்தகன சமுதாயத்தில்

இனிப்புப் ஷபசிடும் ஷபச்சாளர்கள்?

வசப்பிடும் ொர்த்கதகள் ைட்டுைிங்ஷக சீர்வகாண்டு ெந்திடுைா ஷகளுங்கள் பாப்பாபாரதி ஷபாலிங்கு ஒருகெிஞன் பாரிலின் பிறந்திங்கு ெரஷெண்டும்!

இப்பிற்ப்பில் இதுசாத்தியைா என்றிங்கு

எண்ணிநான் ஏங்குகின்ஷறன் கன்னியஷர!

வநஞ்சில் உரமும் ஷநர்கைத் திறமும் நீதிகய நிகலநாட்ட பாரினிஷல அஞ்சாைல் ஷபசிடும் ொர்த்கதகளும் அறிகெ ஊட்டுைா வபண்களுக்கு? கஞ்சிக்கு ெழியில்கல ஆயினுைெர் கால்ெயிறு நிகறெது ஷபச்சாஷல! ெஞ்சியர் ொழ்ந்திடஷெ ஷபாராடி புதுகைப் வபண்கணப் பகடத்தாரடி!

அெர் பாட்கடக் ஷகட்டும்நாம் அறிெின்றி இன்னமும் தூங்குகின்ஷறாம்! சுெர்ணமும் நககயும் ஷகட்டெர் வசான்னகதத் தரச்வசால்லி அனுப்பிடுொர் இெவரல்லாம் ைானிடர் என்றிடலாஷைா?


இல்லறம் இனிதாய் நடத்திடலாஷைா? சுெர்இன்றிச் சித்திரம்

ஏதுக்கடி

சுந்தரி சற்றுநீயும் சிந்தியடி! ஆணுக்குப் வபண்நிகர் என்றிடலாைா?

அெளுக்கு ஈடுஇகண யாரிங்ஷக?

வபண்ணுக்கு ஆண்நிகர் இல்கலயடி!

வபற்று ெளர்ப்பெள் அெளடிஷயா! கண்ணுக்குள் ைணியாக கெத்திடாெிடில் காலால் உகதத்து அனுப்பிடடி!

வபண்ணுக்குள் சக்தியும் உகறகின்றாள் வபருகையும் ெணக்கமும் உனக்கடிஷயா! எத்தகன ஷதெியர்உன் ெடிெம்இங்கு எழில்வபற்ற ெணக்கத்துக் குரியெர்கள் சுத்தமும் ஷநர்கையும் உனக்கிருந்தால் வசால்லிடும் ொர்த்கதயும் தூய்கையாம்! பத்தகரத் தங்கைாய் ைாற்றிெிடும் பாரினில் ஈடுஇகண யாரிங்ஷக?

புத்தராய் ஷபாகட்டும் ஷபாதிைரம் நடட்டும் புதுஉலகம் பகடப்ஷபாம் நாைிங்ஷக!

முகில்வண்ணன்


வைி ைறிக்கும் நிலனவுகள் இப்வபாழுது ஒரு ெிருத்தாப்பியானாய் ....

ைகழயற்ற நாடு எனக்கு ெரஷெற்புகர ொசித்தது

ைகறந்தஷபாது நீ ெளங்ககளயும் களொடிச் வசன்று ெிட்டாஷய ஒரு பறகெ தன் இறககச் சுருட்டுெதுஷபால் ! ொயிலும் அகடபட்டு ெிட்டது ொசிப்பதற்கு உகறந்த நிகனவுகள் ஷபாதுவைன்றா ? ெறளும் அதன் ெரிககள ெருடினாலும் ெறட்சிதாஷன ைிஞ்சும் ? சிகறச்சாகலயில் சிதறுண்ட ககதிக்கு வசெிகள் எதற்கு .....வசவ்ெிழிகள் எதற்கு ? முன்பு ஒருநாள் வபய்த ைகழயில் என்னுள் நீ ெளர்த்த யாகம் இன்னும் அெியெில்கல ! திகரச்சீகல பற்றி எரியும்ஷபாது துெண்ட ைகழக்கு ஓய்வுகாலம் . சுெரின் வநடிய பாகதயில் சிற்வறறும்வபன ஊறும் உன் நிகனவுகள் ! அகற எங்கும் உருெிஎடுக்கும் இருள் ஒளிக்கு உயிரூட்டொ ெருகிறாய் முற்றத்தில் பதுங்கியபடி .... என்ஷன ொகு ! பழுதகடந்த பண்டஷை என்னுடல் கூடாரமும் ஷெடமும் ககலக்கப்படுகிறது உன் நிகனவுகள் புரியும் படுவகாகல ! வெளிறிய ெதனப் பகுதிவயங்கும் ெலம்ெரும் உன் துஷராகத்தனங்கள் ! வசாற்களற்ற ைவுனத்தில் சீெனற்று வென்பனிஎன உகறயும்ஷபாது .. சுெர் இடிகிறது

...சிதிலங்கலாய்

சுக்கல் சுக்கலாய் உன் நிகனவுக்கற்கள் ைீ ண்டும் அகெ உயிர் வபறுகின்றன ைாண்டெனுக்குக் கல்லகறச் சுெராய் !

சந்திரா ையனாகரன்


காதைின் ைறுபக்கம் கெத்தியசாகலயின் நான்காம் ைாடி கட்டிடத்தில உள்ள இருதய

ஷநாயாளிகளின் ொர்டில் 242ம் அகறயில் படுத்திருந்த இந்திரனுக்கு கடந்த மூன்று தினங்களில் நடந்தது எல்லாம் கனவு ஷபாலிருந்தது. முப்பது ெயதுகடய இந்திரனுக்கு இந்த இளம் ெயதில் ஹார்ட்

அட்டாக் ெந்து இருதயம் பாதிப்பகடயும்; என்று அெனது நண்பர்கள் எெரும் எதிர்பார்த்திருக்கெில்கல. அன்ஜிஷயாகிராம் வசய்து பார்த்த பின்னர் இருதய கெத்திய நிபுணர் பிலிப்ஸ் வசான்னது இந்திரனுக்கு அதிர்ச்சிகயக் வகாடுத்தது.

;”உைது இருதயத்தின தகசகள் வெகுொக தாக்கத்தால் பாதிக்கபட்டுள்ளது. அஷதாடு ைட்டுைன்றி இருதயத்துக்கு இரத்தம் ஷபாகும் மூன்று இரத்தக்குழாய்கள் வெகுொக அகடப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. அதி ெிகரெில் இருதய சிகிச்கச வசய்யாெிட்டால் உைது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம்” ”ஏன் எனக்கு இந்த ெியாதி ெரஷெண்டும்? பள்ளிக்கூடக் காலத்தில் நான் ஒரு ெிகளயாட்டு ெரனாக ீ வபயர் எடுத்தென். ஓட்டம், வொலிஷபால் , கால்பந்தாட்டம் எனப் பல ெிகளயாட்டுகளில் பங்கு பற்றி பலரால் பாராட்டப்பட்டென். அதுைட்டுைா நான் சாப்பிடும் உணெில் கூட கெனைாக இருந்ஷதன். அப்படி இருந்தும் நான் இந்த இளம் ெயதில் இருதய ஷநாயாளியாகிெிட்ஷடஷன” கெகலயுடன் தன் ைனக்கெகலகய தன்னருஷக இருந்த ரூம் ஷைட் காந்தனிடம் முகறப்பட்டான். ”சந்திரா ைனிதனுக்கு எந்த ஷநரத்தில் எந்த ஷநாய் தீடிவரன ெரும் என்பது வதரியாது. நீ ஊரில் இருக்கும் ஷபாது ெிகளயாட்டு ெரனாக ீ இருந்தது உண்கை. அஷதாடு உன் அம்ைா ெட்டில் ீ சகைப்பது வபரும்பாலும் ைரக்கரி உணவு. இறச்சி சகைப்பஷத கிகடயாது. ஆனால் நீ கனடாவுக்கு நான்கு ெருடத்துக்கு முன்னர் புலம் வபயர்ந்து ெந்தபின்னர் உன் பழக்கெழக்கங்களும் சாப்பாடும் முற்றாக ைாறிெிட்டது. அகத நீ ஒப்புக்வகாள்ளஷெண்டும் ”


“ நீ எகதச் வசால்கிறாய் என்று எனக்கு வதரியும் ைச்சான். நான் என்ன வசய்ய?. நான் இங்கக ெந்து ஒரு ெருடத்திகல டீச்சராக இருந்த அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கிகல இறந்ததும் உனக்கு வதரியும். அதாகல குடும்பப் பாரம் என் தகலயிகல ெந்திட்டுது. கனடா ெர எடுத்த கடன் கட்டியாக ஷெண்டும். எண்கட இரண்டு தங்கச்சி ைாருகடய படிப்புக்கும் ெருங்காலத்தில் திருைணம் வசய்து

கெக்கவும் காசு ஷதகெ. ஊரிகல எங்களிடம் இருக்கும் பத்துபரப்பு காணியும் ெடும் ீ எந்த மூகலக்கு ஷபாதும். உவதல்லாம் வயாசித்து ஷயாசித்து என் மூகள களங்கிப்ஷபாச்சு. கிகடச்ச ஷசகல எல்லாம் வசய்யத் வதாடங்கினன். வபரிய வரஸ்வடாரண்ட் உன்றிகல

இரெிகல பீங்கான் களுெிஷனன். காகலயிகல ெடு ீ ெடாக ஷபாய் ஷபப்பர் ஷபாட்டன். பகலிகல வபக்டரியிகல ஷெகல. இப்படி

உழகச;சு ஒரு நாகளக்கு பதிவனட்டு ைணித்தயாளம் ஓய்ெின்றி

உகழத்ஷதன். அதனாகலத் தான் கனடா ெந்த கடகன ஒருபடியாக தீர்க்க முடிந்தத. அகடவு கெத்த ெட்டகடயும் ீ காணிகயயும் ைீ ட்க முடிந்தத., அனால் என்கட தங்கச்சிைார் ககல ஷசரும் ைட்டும் என் திருைண ொழககககய நிகனச்சுப் பார்க்க ஏலாது” “ உவதல்லாம் எனக்கு வதரிந்த ெிசயம் தான். முந்தி சிகரட் குடிக்காத நீ கனடா ெந்தப் பிறகு தான் சிகரட் குடிக்க

வதாடங்கினாய். அஷதாகட கண்டது ககடயகத சாப்பிட்டாய். அடிக்கடி குடிக்கவும் வதாடங்கினாய். அதாகல நீ சாப்பிட்ட அளவு கூட கூடியகத நான் அெதானித்ஷதன். உனக்கு அகதப் பற்றி வசான்னால் பிடிக்காஷதா என்று சும்ைா ெிட்டுெிட்ஷடன். ” “ நீ வசால்லுறது அவ்ெளவும் உண்கைதான் காந்தன். ஷெகலக் ககளப்பிகளயும் ைனதில் உள்ள குடும்பம் பற்றிய கெகலயாலும் என் பழக்கங்கள் ைாறியது உண்கை. ஊரிகல என்கனப் பற்றி உனக்கு நல்லாய் வதரியும். ஆண் சஷகாதரங்கள் இல்லாத எனக்கு நீ அண்ணன் ைாதரி. உனக்கு என்கனத் திருத்த உரிகையுண்டு. ” ” கண் ஷபான பின் சூரிய நைஸ்காரம் வசய்து என்ன பயன். உன் பழக்கதகத பற்றி முந்தஷய நீ சிந்தித்து நடந்திருக்கஷெண்டும். இகெற்கற ெிட ைனக் கெகல தான் உன்கன அதிகம் பாதித்திருக்கு. அஷதாகட இராப்பகலாய் ஓய்ெில்லாைல் ஷெகல


வசய்து உன் உடைகப வகடுத்துக்வகாண்டாய். உன் அப்பா இறந்தது ஹார்ட் அட்டாக்கில் , உன் தாத்தா இறந்ததம் அஷத காரணத்தால் தான். அதனாகல நான் நிகனக்கிஷறன் உன் தகப்பன் ெழி பரம்பகரயில் ைரபணுப்படி இரத்தத்தில வகாலஸ்டிஷரால் என்ற வகாழுப்புச் சத்து அதிகம் இருக்கு ஷபால

எனக்கு ஷதான்றுகிறது.

அதுவும் உனக்கு அட்டாக் ெர காரணைாகயிருக்கலாம்”

” அகதத் தான் டாக்டரும் வசான்னார். நான் அதனாகல சாப்பிட்டிகல கெனைாக இருந்திருக்க ஷெண்டும் என்று. ” அகறக்குள் ெந்த ஷநர்சுக்கு இருெரும் ககதத்து வகாண்டிருப்பது பிடிக்கெில்கல.

இெள் காந்தகனப்பாhத்து “இெர் உைது சஷகாதரனா? “ என்றாள். “என் நண்பன் இெர். நாங்கள் இருெரும் ரூம் ஷைட்” பதில் வசான்னான் காந்தன்.

“ அப்படிவயன்றால் இெகர டிஸ்ஷடர்ப வசய்யாைல் பார்த்துெிட்டு

ஷபாெது தான் நல்லது. நாகளக்கு ைாகல அஷனகைாக இெருக்கு சத்திரசிச்கச நடக்கலாம். அதனாகல இெர் அகைதியாக இருப்பது நல்லது.” சந்திரனின் ககயில் இருந்து, பரிஷசாதகனக்கு இரத்தத்கத ஊசியனால் உரிஞ்சி எடுத்துக் வகாண்டு அகறகய ெிட்டு வெளிஷயறினாள் ஷநர்ஸ் ”எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக ெந்து மூன்று நாளாகியும் கைதிலி என்கன ெந்து ஆஸ்பத்திரியியல் பார்க்கெரெில்கலஷய. இது தான் எஙகளது பல ெருட காதலா?. ” ”சந்திரன். உனக்கு எதுக் வகடுத்தாலும் கெிகலப்படுகிற குணம். கைதிலிக்கும் உனக்கும் ஊரிகல இருநஷத காதல் இருந்ததம் அெள் கனடாவுக்கு உனக்கு முதல் ெந்து படித்து பட்டம் வபற்று நல்ல ஷெகயலயில் இருப்பதும் எனக்குத் வதரியும். அப்படி ெசதியான குடும்பத்தில அெள் இருந்தாலும் உன்கன ைறக்காது உன்ஷனாடு


நட்பு வகாண்டிருந்தாள். உனக்குத் ஷதகெபட்ட ஷநரம் காசும் வகாடுத்து உதெியிருக்கிறாள். ஆனால் ஏஷதா ஒரு காரணத்துக்காக நான் வசால்லியும் அெள் ெரைால் இருந்திருக்கலாம். அகதப்பற்றி நீ திரும்பவும் திரும்பவும் ஷயாசிக்காஷத. முதலில் உன் சத்திர

சிகிச்கச வெற்றிகரைாக நடந்ஷதறட்டும். நான் அெகள எப்படியும் உன்கன பார்க்க கூட்டி ெருஷென். நீ ஷயாசிக்காைல் இப்ஷபா

வரஸட் எடு. நான் நாகளக்கு நிட்சயம் லீவு ஷபாட்டிட்டு ெருென் ” “ அப்படியில்கல காந்தன். எனக்கு ஹாhட் அட்டாக ெர முன்ன ஷர என்ஷனாகட ஷபசுெகத குகறத்துக் வகாண்டாள். ஒரு நாள

எனக்கும் அெளுக்கு நான சிகரட் குடிப்பகத பற்றி ொக்குொதம். நான் என் நிகலகய வசால்லி அெளுக்கு புரியகெக்க நிகனத்ஷதன். ஆனால் அெள் ஏற்கெிலகல. அதுனால் தாஷனா என்னnவுh என்ஷனாடு ஷபசுெகத குகறத்துக்வகாண்டாள்.”

”சரி காந்தன். உனக்கு இரவு ஷெகலக்கு ஷபாக ஷநரைாச்சு. நாகளக்கு எல்லாம் நல்லபடி நடக்கும் என்று நிகனக்கிறன். ஷசர்ஜன் கூட வசான்னார் இந்த காலத்தில் இருதயத்தில சத்திரசிகிச்கச வசய்ெது பயப்படக் கூடிய ெி

யைில்கல என்று.

ஆனாலும் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ெந்து தகசகள்

பாதிக்கப்பட்டதால் பத்து ெிகித ரிஸ்க் இருக்கிறதாம்” ”பலகத ஷயாசித்து ைனகத அலட்டிக்வகாள்ளாைல் நல்லாகத தூங்கி எழும்பு. நான் ொறன் ” என்று கூறியபடி சந்திரனின கால்ககள வபட்சீட்டால் மூடிெிட்டு அகறகய ெிட்டு வெளிஷயறினாhன் காந்தன். அென் ஷபாெகத கண்வெட்டாைல் கண்களில் கண்ண ீர் தளும்ப பார்த்தபடி படுத்திருந்தான் சந்திரன். “காந்தன் முடிந்தால் ெட்டுக்க ீ ஷபானவுடன் கைதிலிக்கு ஷபான் வசய்து வசால்லு நாகளக்கு எனக்கு கப பாhஸ் ஷசஜரி என்று காந்தன் தகலகய ஆட்டிெிட்டு வசன்றான். ழூழூழூழூழூழூ


ஷகாப்பாய் .கிராைத்தில் கணிதொத்தியாயர் கணபதிப்பிள்களகய வதரியாதெர்கள் இல்கல. “கணக்கு கணபதி” என்றால் பத்தாை ெகுப்பு முதல் உயர்தர ெகுப்பு ெகர படிக்கும் ைாணெர்கள் எல்ஷலாருக்கும் அெகரத் வதரியும். ஷகாண்டாெில் , நல்லூர் நீர்ஷெலி, ககதடி ஷபான்ற கிராைங்களில் இருந்து அெரிடம்

டியூசனுக்கு பல ைாணெர்கள் ெருொர்கள். அெருக்கு இருந்த

ைதிப்பின் அளவு, அெர் திடீவரன ஹார்ட் அட்டாக்கிளால் இறந்த ஷபாது அெரது ஈைச்சடங்கில பங்காகும் வகாண்ட ைாணெர் வதாககஷய எடுத்துக்காட்டாகும். எந்த கடினைான கணக்கானாலும் ஒரு சிகரட் ொயில பற்ற கெத்து, புகககய

உள்ஷள

இழுத்துெிட்டு வநஞ்கசத் தடெிய படி சிரைைின்றி வசய்து முடிக்கும் திறகை உள்ளெர். அகதெிட கணக்கக இலகுொக

ைாணெர்களுக்கு அெர் ெிளக்குெஷத ஒரு தனி அழகு. வஜச்சந்திரன் இெரது மூன்று பிள்களகளில் மூத்தென். ைற்கறய இருெரும் வபண்கள். வபண்குழந்கதககளப்ஷபால் சந்திரன் படிப்பில் வகட்டித்தனத்கத காட்டாெிட்டாலும் ெிகளயாட்டுத் துகறயில் அெனது வபயர் ஓங்கி நின்றது. குடும்பத்தில் ஓர ஆண்குழந்கத என்ற காரணத்தால் கணபதி தம்பதிகள் ைககன கண்டித்து கட்டுப்பாட்டுன் ெளர்க்கெில்கல. சந்திரனின்

திடகாத்திரைான

உடல் அழகிலும் , ெிகளயாட்டுத் திறகையிலும் ையங்கி அெகன கைதிலி காதலிக்கத் வதாடங்கினாள். சந்திரனின் தந்கதயிடம்; கணக்கு கற்க ெந்த அெளுக்கு சந்திரனின் முதல் சந்திப்ஷப காதலாக ைலர்ந்தது.

ெசதியான குடும்பத்தில் பிறந்த கைதிலி

சுைாரான அழகி. ஆனால் அெளில் ஏஷதா ஒரு கெர்ச்சிகயக் சந்திரனிடம் கண்டாள். அெர்கள் காதல் வபற்ஷறார்களுக்கு வதரியாைல் ெளர்ந்ததிற்கு காரணம் கைதிலியின் ெடு ீ ஷகாப்பாயில் இல்லாைல் கதகடியில் இருந்தஷத. ஆகஷெ இருெரும் ெகுப்பு முடிந்தபின்னர் வசம்ைணிக்கருஷக உள்ள ஷகாெிலில் சந்தித்து ஷபசிக்வகாள்ொர்கள். கைதிலியின் வபற்ஷறாருக்கு அெர்களின் காதல் வதரியெந்தஷபாது அெகள அங்கு கெத்திருந்தாள் பிரச்சகன வபரிதாகுை என்பதால்;

கனடாெில அெள் ைாைானிடம்

அனுப்ப தீர்ைானித்தனர். கைதிலியின் பிரிவு சந்திரகனப் பாதித்தது. ஆனால் ெிதி அெர்ககள கனடாெில் ஒன்று ஷசர்க்கும் என்று அெர்கள் இருெரும் நிகனத்து பார்க்கெில்கல. கனடா ெந்த நான்கு ெருடங்களாக ெளராைல் முடங்கிக் கிடந்த


காதல் ஷைலும் தளிர் ெிட்டு ெளர்ந்தது. கைதிலி ைாைனுக்கும் ைாைிக்கும் அெளின காதல் ெி

யம் வதரிந்தும் காட்டிக்

வகாள்ளெில்கல. அதுஷெ அெளுக்கு ெசதியாக இருந்தது. தான் ஷெகல வசய்த வகாம்வபனியில சந்திரனுக்கு ஷெகல எடுத்து

வகாடுத்த பின்னர் இருெரும் திருைணம் வசய்து வகாள்வெவதன முடிவு வசய்தனர். அெர்கள் நிகனத்தது நடக்க முன்னர் அந்த

சம்பெம் நடந்து ெிட்டது. ஒரு நாள் அதிகாகலயில் கடும் குளிரில், ஷபப்பர் ெடுகளில் ீ ஷபாட்டுவகாண்டு ெரும் ஷபாது திடீவரன சந்திரனுக்கு வநஞ்சு ெலி ெந்தது. அெனது அதிர்ஷ்டம் அது நடந்தஷபாது ;ெட்டுக்காரர் ீ ஒருெர் வெளிஷய ெந்த ஷபப்பகர

எடுக்கும் ஷபாது கெனித்துெிட்டார். உடனடியாக அம்புலன்சுக்கு அறிெித்ததால் அென் உயிர் தப்பக்கூடியதாக இருந்தது. சந்திர சிகிசகச சந்திரனுக்கு நடந்து ஐந்து நாட்களாகியும் கைதிலி அெகன பார்க ெராதது அெனுக்குப் ஆச்சரியைாக இருந்தத. காந்தன் வதாகலஷபசியல் வதாடர்டபு வகாள் முயற்ச்சித்ஷபாது அெள் அெஷனாடு ஷபசுெகத தெிர்த்தாள். சந்திரச்சிகிச்கசயின் ஷபாது நான்கு இரத்தக் குழாய்களில் ஏற்பட்டிருந்த அகடப்புகுளக்கு பரிகாரம் காண ஷெண்டியிருந்தத. கெத்தியர்கள் எதிர் பாhத்த

ைாதிரி சிலைணி ஷநரங்களில சந்திரன் சுயநிகலக்கு ெரெில்கல. அஷதாடு அெனது இரத்த அழுத்தமும் இருதயத்துடிப்பு

சீராகெில்கல. அதனால் குகறந்தத அெதானிப்புக்காக குகறந்தது ஒரு கிழகையாெது ஆஸ்பத்திரியில் இருக்க ஷெண்டிய நிகல ஏற்பட்டது. தனக்வகன வசாந்தக்காரர் எெரும் இல்லாததால் காந்தனின உதெிகயவய சந்திரன் நம்பி இருந்தான். தனக்கு நடந்த சத்திர சிகிச்கசகயப் பற்றி ஊருக்கு வசால்லஷெண்டாம் என்று காந்தகன ஷெண்டிக் வகாண்டான். அென் ைனதில் கைதிலி தன்கனத் தன் ஷதக நிகல காரணைாக ஒதுக்கிகெத்து ெிட்டாளா என்ற பயம் ஒட்டிக் வகாண்டது. ழூழூழூழூழூழூ சந்திரன் ஆஸ்பத்திரியல் இருந்து ெடு ீ திரும்பும் ஷபாது பத்து நாட்களாகிெிட்டது. அென் அகறகய ொடககக்கு எடுத்திருந்த ெட்டுக்காரர் ீ ஒரு ைஷலசிய தைிழர். அெரது குடும்பம் அெனுக்கு


ஷபருதெியாக இருந்தத காந்தனுக்கு ஆறுதகலக் வகாடுத்தது. அதுவும் சாப்பாடு ெி

யத்தில கெனைாக இருக்க ஷெண்டும்.

தினமும் அடிக்கடி மூச்கச உள்ஷள இழுத்து வெளிஷய ெிடஷெண்டும். கெகலகய தெிர்க்க ஷெண்டும். ஒரு ைாதத்துக்கு கிழகைக்கு ஒரு தடகெ குடும்ப கெத்தியரிடம் ஷபாய்

காட்டஷெண்டுை என்று பல கட்டகளககள ஆஸ்பத்திரி அெனுக்கு ெிதித்திருந்தது. குளிக்கும் ஷபாது காந்தன் உதெியாக இருந்தான். உணகெ ெட்டுக்காரர் ீ குடும்பம் தயாரித்து வகாடுப்பார்கள எனச் சந்திரன் எதிர்பார்த்திருக்கெில்கல. அெர்களுக்கு எப்படி நன்றி

வசால்ெது என்று அெனுக்குத் வதரியெில்கல. தன் தாய் பக்கத்தில் இருந்து கெனிப்பது ஷபால் அவ்ெட்டுக்காரார் ீ ைகனெி அெகன கெனித்தாள். ைாதங்கள் இரண்டு உருண்ஷடாடின. அெனால் கைதிலியுடன வதாடர்பு வகாள்ளமுடியெில்கல. ஒரு நாள் காந்தன்pடம் தன்கன கைதிலி ஷெகல வசய்யும் இடத்துக்கு கூட்டிப் ஷபாகும் படி வகஞ்சிக் ஷகட்டான். அப்ஷபாது தான் காந்தன் சந்திரனிடம் உண்கைகயச் வசான்னான். “ சந்திரா உன் உடல் சீரான நிகலக்கு ெருைட்டும் இந்த ெி

யதகத உனக்க நான் வசால்லாைல் தள்ளிகெத்ஷதன். எங்க

உனது ைன அழுத்தம் உடல் நிகலகய பாதிக்குஷைா என்ற பயம் எனக்கு.” “ என்ன ெி

யம் வசால்லு காந்தன். கைதிலி பற்றிதாஷன?.

அெகளக் கண்டு ஷபசினாயா?” “ ஆைாம் ஷபசிஷனன்” “ எப்ஷபா?” “ உனக்கு இருதய சத்திர சிகிச்கச வசய்ய ஷெண்டும். உனக்கு ஏறடபட்ட ஹார்ட் அட்டாக்கினால் உன் இருதயம் வெகுொக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ெிபரத்கத வசான்ஷனன். அெள் நான்


உனக்கு நடந்தகத

வசால்ல முன்னஷர இந்த ெட்டுக்காரரின் ீ

ைகனெி அெளுக்கு வசால்லியிருக்கிறாள். நான் வசான்னகதக் கெனைாகக் ஷகட்டுக்; வகாண்டிருந்த அெள் வசான்ன ொhத்கதகள எனக்கு அதிர்ச்சிகயக் வகாடுத்தது” “அப்படி என்ன வசால்லக் கூடாதகதச் அெள் வசான்னாள். ?” “உனது ஷதக நிகல இவ்ெளவுக்கு பாதிப்பகடயும் என தான் எதிர்பார்க்கெில்கலயாம். இனி உன்னால் திருைணம் வசய்து

தாம்பத்திய ொழக்கககய நடத்த முடியுைா என்ற சந்ஷதகம் தனக்கு ெந்துெிட்டதாம். திரும்பெம் உனக்கு சில ெருடங்களில் ஹார்ட் அட்டாக ெர கூடிய சந்தர்ப்பமுண்டாம். இது ஷபான்று தனக்கு

வதரிந்த சிஷனகிதி ஒருத்தியின அண்ணனுக்கு நடந்ததாம். இருதய சத்திர சிகிச்கச நடந்து ஒரு ெருடத்துக்குப் பின்னா அெர் தான காதலித்தெகள திருைணம் வசய்தாராம். ஆனால் பாெம் அெள்

திருைணம் வசய்து இரண்டு ைாதத்துக்குள் ெிதகெயானாளாம். தான் தனது ெருங்காலத்கத சிரழிக்க ெிருப்பப்படெில்கலயாம். அதனால் தான், உனக்கும் தனக்கும் இகடஷய உள்ள காதலுக்கு முற்றுபுள்ளி கெக்க நன்றாக சிந்தித்தப்பின்னர் முடிவு வசய்துள்ளாளாம்.” “ கைதிலி என்ன ெிசர் ககத ககதக்கிறாள். என்கற ஹார்ட் ஷசர்ஜன் இகதப்பற்றி சத்திரசிகிச்கசக்கு முன்னர் என்ஷனாடு ஷபசிய ஷபாது எனக்கு நல்ல ெிளக்கம் வகாடுத்தார். அெர் இப்படி ஒரு

நிகல திருைணத்தின் பின்னர் ஏற்படும் என்று வசால்லெில்கல இருதய சத்திர சிகிச்கசக்குப்பின்னர் திருைணம் வசய்து குடும்பம் நடத்திெர்கள் பலர். திருைணைான பிறகு இப்படி ஒரு நிகல ஏற்பட்டால் அெள் கணெகன ஒதுக்கி கெத்துெிடுொளா?. எனக்கு ெந்தது எயிட்ஸ் ஷபான்ற ெியாதியா?. அல்லது என் ஆண்கைகய பாதிக்கும் ஷநாயா?. ஏன் இப்படி கைதிலி ெிபர்Pதைாக சிந்தித்து முடிவெடுத்திருக்கிறாள். அப்ஷபா என் ஷைல் அெள் வகாண்டிருந்த காதல் தாம்பத்திய உறவுக்காகொ? “ஆஷெசைாக சந்திரன் ஷகட்டான். அெனது முகம் ஷகாபத்தால் சிெப்பகதக் காந்தன் கண்டான. அெனுக்கு பயம் ெந்துெிட்டது.


“ சந்திரா. இதற்காகத்தான உன்க்கு இவ்ெளவு காலம் இகதச் வசால்லெில்கல. ஆனால் ஒன்று ைட்டும் வசால்லுகிறன். ஷகாெிக்காஷத. நீங்கள் இருெரும் பல ெருடங்கள் காதலர்களாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் கைதிலியில் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக

ெரமுன்னnரு சில ைாற்ங்கள் ஏற்பட்டகத அெதானித்ஷதன். அெள் வகாஞ்சம் வகாஞ்சைாக உன்கன ெிட்டுது; தூரத தூர ெிலகிப் ஷபாகத் வதாடங்கினாள், ஏன் வதரியுைா?” “ வதரியாது வசால். “ “நான் ெிசாரித்து அறிந்ததில் அெளுக்கு அதிகாhயாக இருக்கும்

கஷனடிய வெள்களயனுடன வநருங்கிய வதாடர்புண்டாம். வெகு ெிகரெில் இருெரும் திருைணம் வசய்யப்ஷபாகிறார்களாம். உனக்கு ஏற்பட்ட இத் ஷதக நிகல பாதிப்பு அெளுக்கு காரணம் காட்ட

உதெிெிட்டது. காதகல ைதிக்க வதரியாத இப்படி ஒருத்தி உனக்கு ைகனெியாக ெரஷெண்டுைா? நீஷய சிந்தித்துப்பார்” எனறான் அகைதியாக காந்தன். “ சற்று ஷநரம் ஷபசாைல் இருந்த சந்திரன் எழுந்து ஷபாய் தன் கட்டிலுக்கு அருஷக ஷைகசயி;ல் இருந்த கைதிலியின் படத்கதக் வகாண்டுெந்து, படத்கத வெளிஷய எடுத்து சுக்கு நூறாக கிழித்தான். தனது ஷசாகத்கத அடக்கமுடியாது கட்டிலில ஷபாய் இருந்து அழத் வதாடங்கினாhன். காந்தனுக்க அெகனப்பார்க்க பரிதாபைாக இருந்தது. காந்தனின் ைனதுக்குள் சந்திரன கைதிலியின் உறெின சிக்கலில் நான ஏன அகப்பட்டுக் வகாண்டு வசய்ெது என்ன வதரியாைல பரிதெிக்கிஷறன் என்று சிந்தித்தான. கைதிலிகய சந்திரனிடம் இருந்து பிரித்துெிட்ட பாெத்திற்கு ஆளாகிெிட்ஷடனா? ஷபசாைல அகறகய ெிட்டு அென் வெளிஷயறினான். ழூழூழூழூழூழூ சத்திர சிகிச்கச முடிந்து நான்கு ைாதங்களாகியும் கைதிலிகய


சந்திக்கஷொ அெஷளாடு ஷபசஷொ சந்திரன் முயற்ச்சி வசய்யெில்கல. அவ்ெளவுக்கு அெள் ஷைல் அெனுக்கு ஷகாபம். இப்படியும் ஒரு வபண்ணா? அதுெம் இவ்ெளுெ காலம் காதலித்துெிட்டு என் உடல் நிகலகய காட்டி காதகல

உதறித்தள்ளுபெளா”. அப்ஷபா இெகள திருைணம் வசயடதபின்னர்

எனக்கு இந்த நிகல ஏற்பட்டால் என்கன ெிட்டு ஷெறு ஒருெகன உடலுறவுக்காக ஷபாய் ெிடுொளாh? சீ என்ன ைன நிகல வகாண்ட வபண் இெள். சிந்தித்தொஷர ஆஸ்பத்திரியில உள்ள இருதய கெத்திய பகுதிக்குச் வசன்று கெத்தியகரக் கண்டு , இரத்த

பரிஷசாதகனககள முடித்து ெிட்டு ெடு ீ தீரம்ப லிப்டில் ெந்து ஏறிய ஷபாது அென் எதிர்பார்க்காத ொறு கைதிலியின் ைாைிகயயும் ைாைகனயும் கண்டான். அெர்கள் ெட்டுக்கு ீ அடிக்கடி ஷபாய் ெந்தால் அெனுக்கு அெர்ககளத் வதரியும்.

“என்ன சந்திரன் ஹார்ட் ஒப்பிஷரசனுக்கு பிறகு நல்லாய் வைலிந்து ெிட்டீர். சாப்பாட்டில் கெனம் ஷபால இருக்கு” கைதிலியின ைாைன் ஷகட்டார். “ ஓம் “ என்றான சுருக்கைாக சந்திரன். அெஷராடு ஷபச அென் ெிரும்பெில்கல. லிப்ட்கட ெிட்டு வெளிஷய ெந்த ஷபாது “ ஏன் சந்திரன. கைதிலிகய ெந்து பார்க்க ெரலகல?. அெள் ஷைல உைக்குட ஷகாபைா?” ைாைி ஷகட்டாள். அெளது ஷகள்ெி அெனுக்கு ஆச்சரியைாக இருந்தது. அெளுக்கு ெி

யம் வதரியாதா?

“ நான் ஏன் அெகள பார்க்க ஷெண்டும்?. எனக்கும் அெளுக்கும் இருந்த உறவு தான் எப்பnவுh முடிந்த ககதயாயிற்ஷற?” “ என்ன வசால்கிறீர் சந்திரன்?. கைதிலிக்கு நடந்தது உைக்கு வதரியாதர்?” ைாைா ெிசனத்துடன ஷகட்டார். “ எனக்கு வதரிய ஷெண்டிய அெசியைிலகல. ஆெள் என்கன ஏைாற்றி ெிட்டாள். எனக்கு ஹாhட் அட்டாக ெந்து சந்திர சிகிச்கச


வசய்த பின்னா ஒரு நாளும் அெள் எனகன பார்க ெரெிலகல. அஷதாடு என் நண்பன் வசான்னான அெளுக்கும் அெஷளாடு ஷெகல வசய்கிற ஒரு வெள்களயனுக்கும் வதாடர்பு இருப்பதாக. அெள் ெிருப்படி அெகன திருைணம் வசய்து வகாள்ளட்டும்.” “ அெளுக்கு திருைணைா? என் நீ வசால்கிறீர்?. அதுெம் தன் ொழ் நாட்ககள எண்ணிக் வகாண்டிருக்கும் அெளுக்கு கலியாணைா? சந்திரனுக்கு ைாைி வசான்ன ொர்த்கதகள் வபரும் தாக்கத்கதக் வகாடுத்தது.

“ என்ன நீங்கள் வசால்லுகிறீர்கள்? “ஆைாம் அெளுக்கு லூக்ஷகைியா என்ற இரத்த புற்று ஷநாய் ெந்து ஆற ைாத காலம்hயிற்று. இவ்ெளவு காலம் பிகழத்திருப்பஷத ஆச்சரியம். இப்ஷபா ஷநாய் முற்றி ெிட்டது. இன்னு ஓரிரு ொரங்கள தான அெள் ொழொள் என டாக்;டர்கள் வசால்லி ெிட்டர்h.

இருபத்கதந்து ெயதில் அெளுக்கு இந்ஷநாய ெரும் என எெரும் எதிர்பாhக்கெில்கல. அெளது வபற்ஷறார்களுக்கு கூட நாங்கள்

அறிெித்து நாகள ஊரில் இருந்து ெருகிறார்கள். ஆறாம் ைாடியில் உள்ள புற்று ஷநாய் ொர்டில அெகன பாhத்துெிட்டுத் தான ெருகிஷறாம். அெகள பாhத்தால் நீர் அகடயாளம் கூட காணைாட்டீர். அவ்ெளுவுக்கு வைலிந்து எலும்பும் ஷதாளுைாகிெிட்டாள். யாஷராகடயும் ஷபச ைறுக்கிறாள். உைக்க அறிெிக்க ஷெண்டாம் என்று எப்பஷொ எஙகளுக்க

வசால்லிெிட்டாள். அதுெம் நீh இருக்கிற நிகலயில் உைது உயிருக்கு ஏதும் பிரச்சகன ெரக்கூடாது எனபதற்காக” “ அப்ஷபா எனக்கு ஹாhட் அட்டாக் ெர முன்னஷரரு அெளுக்கு தனது ெியாதி பற்றி வதரியுைா?. அதனால் தானா அெள் எனகன ெிட்டு ெிலகி ெிலகிப் ஷபானாள்?” “ ஆைாம் நீர் வசான்ன திருைணக் ககதவயல்லாை அெள் உைது நண்பனும் வசான்ன கட்டுக் ககத. அப்படிவயன்றால் ஆெது நீர் தன்கன ைறப்பீர் என்பது அெள் எண்ணம்”


“ அய்ஷயா கைதிலி! உன்கன நான பிகழயாக நிகனத்துெிட்ஷடஷன. உனக்கு என்ன ெயாதி இருந்தாலும் உனக்கு தாலி கட்ட நான் சம்ைதித்தீருப்ஷபஷன.? என்று ொய் ெிட்டு அழத்வதாடங்கினான். “ ொரும் சந்திரன. நாங்கள் ஷபாய் கைதிலிகய ஷொர்ட்டில பாhப்ஷபாம். அப்ஷபாது தான் உம் ைனசும் ஆறும். அெளம் சந்ஷதா

ப்படுொள். இருெரும் ைனம் ெிட்டு ஷபசுங்கள்.”

சந்திரன் ைறு பதில ஷபசாைல் கைதிலியின் ைாைனுடனும் ைாைியுடனும் திரும்பவும் ஆறாம் ைாடிக்குப் ஷபாக லிப்டுக்குள் ஏறினான்.

கபான் குயைந்திரன் - கனடா


பூக்காத பூவும் கவிப்பித்தனின் கசண்பகமும்

பாரதி புத்தகாலயம் வெளியிட்டுள்ள கெிப்பித்தனின் ஊர்ப்பிடாரி

என்ற சிறுககதத் வதாகுப்பில் முதல் ககதயாக இடம் பிடித்துள்ள 'அத்திப்பூ வசண்பகம்' என்ற சிறுககதகய முன்கெத்து எனக்கு

ஏற்பட்ட ொசிப்பு அனுபெத்கத பகிர்ந்து வகாள்ள நிகனக்கின்ஷறன். பகடத்த ஆசிரியனுக்கும் அகதப் படிக்கும் ொசகனுக்கும் இகடஷய ஓர் அனுபெ பரிைாற்றத்கத ஏற்படுத்தும் பகடப்ஷப எழுதியெகனத் தாண்டி ொசிப்பென் ைனதில் சிறகடித்து நீண்ட நாட்களுக்கு ஒரு பறகெகயப் ஷபால சஞ்சரிக்கும். அடர்த்தி ைிகுந்த அழகான ஒர் பகடப்ஷப ொசகன் ைனதிற்குள்

முழுகையாகப் புகுந்து கூடுகட்டிக் வகாள்கிறது. கூட்கடச் சுைந்த ொசக ைனம் பகடப்பு ெழங்கிய சுகத்கத, ெலிகய சில காலம் தன்னுகடய நிகனெிலும் கனெிலும் அகசஷபாட்டு துய்த்த

அனுபெத்கத சிலஷராடு ெியக்கிறது, சிலஷராடு ெிைர்சிக்கிறது. இவ்ொறான ெியப்பும் ெிைர்சனமும் ொசகன் ெழியாக

வெள்ளவைனப் பாய்ந்து அென்சார்ந்த நண்பர்களுக்குள்ளும் உறவுகளுக்குள்ளும் ஊற்றாக வைல்ல வைல்ல நிரம்புகிறது. பின்னர் உரிய ஷநரத்தில் ககலயாக ெடிவு வகாண்டு பகடப்புலகில் உலாெி பதிவு வசய்யப்படுகிறது. இவ்ெடிெங்கள் உள்ளங்ககளப் பண்படுத்தக் கூடிய சக்தி

ொய்ந்தனொக திகழ்ந்தால், ஆசிரியன் சமூகப் வபாறுப்புள்ள ஒரு கெிஞனாக, கதாசிரியனாக, புகனக்ககதயாளனாக, ஓெியனாக அகடயாளம் வபறுகிறான். ொழும் அென் பகடப்பின் ைீ து பாராட்டுகளும் பரிசுகளும் புகழ் ைகழயாகப் வபாழிகின்றன. ஊர்ப்பிடாரி என்ற சிறுககதத் வதாகுப்பில் 'அத்திப்பூ வசண்பகம்' என்ற தகலப்பில் இடம்வபற்றுள்ள முதல் சிறுககத, கெிப்பித்தகன ஒரு சிறுககதயாசிரியனாக எப்படி அகடயாளப் படுத்துகிறது என்பதற்கான ஷதடல்தான் என் ொசிப்பு அனுபெம். ககதக்குள் ஷதடி உணர்ந்த கெிப்பித்தகன வசாற்களாக்கி, சிறிது ஷநரம்


இக்கூடாரத்தின் கீ ழுள்ள தூளியில் உட்கார கெத்து ஊஞ்சலாட்ட முயன்றிருக்கிஷறன். பகடப்பெனுக்கு உள்ள உரிகை ொசிப்பெனுக்கும் உண்டு என்ற நம்பிக்ககயின் துகணஷயாடு ஊர்ப்பிடாரிகய உதடுகளால்

அகசஷபாட்டு, கெிப்பித்தன் தன் சிறுககதயின் ெழியாக எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய வசண்பகம் என்ற ஆளுகைகய, பிம்பத்கத ைற்றெர்களுக்கும் சுட்டிக்காட்டுெது கெிப்பித்தகன ஷைலும் ெலுவூட்டும் என நம்புகிஷறன். அத்திப்பூ என்ற பூகெப் பறித்து கெிப்பித்தன் அெர்கள் தன் சிறுககதக்கான தகலப்பில் சூட்டி அலங்கரித்திருப்பது நாம் சிறுககதகய ஆெலுடன் படிக்க ஓர் அடித்தளத்கத அகைத்து வகாடுக்கிறது. அத்திப்பூ பூத்தாற் ஷபால, பூக்காத பூ என்வறல்லாம் நாம்

அத்திப்பூகெப்பற்றி பலொறாக அறிந்திருக்கிஷறாம். வசண்பகம் அத்திப்பூகெப் ஷபால அபூர்ெைானெள் என்ற குறிப்பால் நம் ஆெகலத் தூண்டி அத்திப்பூெின் நறுைணத்ஷதாடு ககதகய ஆசிரியர் துெக்கியிருக்கிறார். வசண்பகம் எந்த ெககயில் அத்திப்பூகெப் ஷபால அபூர்ெைானெள் என்ற ஷதடலுடன் வதாடங்கி நைது ொசிப்பு பயணப்படுகிறது. வைாட்டச்சிைகள் வசண்பகம் ஒட்டந்தகழகய அகரச்சுக் குடிச்சுட்டு வசத்துப்ஷபாகிறாள். வசய்திகயக் ஷகள்ெிப்பட்டு ஷகழ்ெரகு நடவு நட்டுக்வகாண்டிருந்த வைாட்டச்சி தன் ைககளப் பார்க்க ஓடிெருகிறாள். இந்த இருெரிகள்தான் ககத. இதுஷெ 'அத்திப்பூ வசண்பகம்' என்ற ககதயின் சாெித் துொராம். இச்சாெித் துொரத்துக்குள் நம் பார்கெகயச் வசலுத்தினால் நைக்கு ெிசாலைாகத் வதரிெது வைாட்டச்சி ைகள் வசண்பகத்தின் எட்டுப் பக்க ொழ்க்ககக் ககத. நான் குறிப்பிட்டுச் வசால்லிய இரண்டாெது ெரிகயத்தான் கெிப்பித்தன் தன்னுகடய ககதயின் முதல் ெரியாக ஆரம்பிக்கிறார். என்னுகடய ைனதில் நிகலத்து நின்ற முதல் ெரிதான் அெருகடய ககதயின் ககடசி ெரியாக முடிகிறது. இந்த இரண்டு ெரிகளுக்குள் இெர் தன் வசாற்களால் படைாக்கியிருப்பது


நான்கு முத்தான காட்சிகள். இக்காட்சிகள் கதாசிரியன் ொழும் சமூகத்கதப் பிரதிபலிக்கின்றன. கிராைிய ொசம் உடுத்திய இெரது ககதப் பாத்திரங்களின் வைாழி நாம் ஷபசும் வைாழியாக இருக்கிறது. எனஷெ வசாற்கஷளாடும் நிகழ்வுகஷளாடும் வநருக்கைாக ககஷகார்த்து பயணிப்பது நைக்கு எளிதாக இருக்கிறது. ெடொண்கட ஷைட்டு வெள்ளச்சி நிலத்திலிருந்து

வசண்பகத்தினுகடய ெட்டு ீ முற்றம் ெகர ெயல் ெரப்பில்

வைாட்டச்சி ெிழுந்தடித்து கண்ைண் வதரியாைல் ஓடிெர நாமும் ககதயுடன் ஓடத் வதாடங்குகிஷறாம். ெட்டு ீ முற்றத்தில் நுகர தள்ளிய ொஷயாடு, கண்கள் நிகலகுத்தி வசண்பகம் அலங்ஷகாலைாக ெிழுந்து கிடக்கிறாள். வசண்பகத்கதச் சுற்றியுள்ள ககத ைாந்தர்கள் ஒட்டந்தகழ அகரத்துக் குடித்த வசண்பகத்திற்கு முதல் உதெியாக ஷசாப்புத் தண்ண ீர், ைலக் ககரசல் என்ற ைருத்துெச் சிகிச்கசயில் ககத ஷெகம் பிடித்து வசண்பகத்கத பிகழக்க கெக்கும் ககத ெளர்ச்சியில் நம் ைனசும் வைனக்வகடுகிறது. ைருத்துெைகண சிகிச்கசயில் வசண்பகம் கண்ெிழித்து அழும்ஷபாது அெளது தற்வகாகல முடிவுக்கான காரணம் வசண்பகம் வைாட்டச்சி உகரயாடல் ொயிலாக நைக்குச் வசால்லப்படுகிறது. வசண்பகம்

வசத்துப் ஷபாகிறாள். ஒரு வபண்ணின் ொழ்க்கக முடிந்து ஷபாகிறது. அறுகெ சிகிச்கசயின் ஷபாது ஓர் ஆண் ைருத்துெர் தன் உடகல அம்ைணைாகப் பார்த்து ெிட்டார் என்ற காரணத்திற்காகொ ஒரு வபண் தற்வகாகல வசய்து வகாள்ொள் என்ற ஷகள்ெி ககதகயப் படித்து முடிக்கும் ொசகர் வநஞ்சத்தில் ஓங்கி ஒலிக்கிறது. கெிப்பித்தன் என்ற ஆளுகையின் ைண் சார்ந்த பண்பாடும் கலாச்சாரமும் நாம் சார்ந்த ைண்ணுக்கு ககைாற்றப்படுகிறது. எளிய ககதப் பாத்திரங்கள் பரிசளித்துள்ள கிராைத்து பழகுதைிழ் வசாற்களின் துகணஷயாடு சிறுககதயின் வெற்றி பயணிக்க வதாடங்குகிறது. கெிப்பித்தகன ெரஷெற்க சாகல நீளத்திற்கும் ைலர்தூெி காத்திருக்க ஷெண்டிய கட்டாயம் நைக்கு இருக்கிறது.

கி.மூர்த்தி

நன்றி:கீ ற்று


முகத்திலரகள்....

என் முகத்திகரகள் நித்தம் கிழிபட்ட ெண்ணம் என்கன யாவரன்று இனங்காட்ட ஷெறு ெழியின்றி நாஷன... * சில்லகற நாணயங்ககள உண்டியலுக்குள் வதாகலத்து ெிட்டு ெறுகைகய ெிரட்டப் பார்க்கிஷறன்... ஒரு ெககயில்.... * கனவுகளில் இறந்து கெிகதகளில் உயிர்த்வதழும் ஈசல்களாய் ஊற்வறடுக்கும் என் எண்ணச் சிறகுகள்.... * ைீ ண்டும் ஒரு சுனாைி அகலயாக .. அல்ல கெியகலயாக கிளர்ந்வதழுஷொம் புதிய புலர்வொன்றுக்காக ......! *

நடராொ சிறிதரன்


கைௌனம் என்பது... வைௌனம் எப்ஷபாதும் வைௌனைல்ல, அங்ஷக

அகடகாக்கப்படுகிறது ஒரு சப்த சாகரம்..

இரெின் இருள் நிரந்தரைல்ல, நாகள ெிடியலுக்கு

நகடவபறும் ஒத்திககதான்.. வதன்றல் தனிநகட ஷபாடுெது துரத்திடும் புயலுக்கு

வெள்ஷளாட்டம்தான்.. சிறுதுளிகள் ஷசர்ந்ததுதாஷன வபருவெள்ளம்..

கண்ணரும் ீ ரத்தமும் காய்ந்துெிட்டாலும், கருொகிடும் அகெ உருொகிட ஒரு பிரளயம்.. எரிைகல எப்ஷபாதும் உறங்குெதில்கல, உரிய காலத்திற்குத்தான் காத்திருக்கிறது.. உணர்ந்துவகாள் நண்பஷன...!

கசண்பக கெகதீசன்


http://www.canadianart.ca/

Kaatruveli November 2012 Issue  

November 2012 issue of Kaatruveli

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you