Page 1

காற்றுவய஭ி

கார்த்திகக-2011

கக஬ இ஬க்கின இதழ்


2


3

காற்றுவய஭ி கார்த்திகக-2011

அன்புகடனீர். யணக்கம். கார்த்திகக நாத இதழுடன் சந்திக்கிஷ஫ாம். நாயபர்கக஭ ீ ஥ிக஦வு கூபேம்

ஆசிரினர்:ஷரா஧ா கண஦ினிடலும்,யடியகநப்பும்: கார்த்திகா.ந வதாடர்புக்கு: R.MAHENDRAN 34 REDRIFFE ROAD PLAISTOW LONDON E13 0JX UK நின்஦ஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com ஥ன்஫ி கூகுள், துயாபகன்

(஧கடப்புக஭ின் கபேத்துக்களுக்கு ஧கடப்஧ா஭ர்கஷ஭ வ஧ாறுப்பு)

நாதம்.஧஬யற்க஫ தீர்நா஦ிக்கும் நாதம். நீ ண்டும் யப஬ாறுகக஭ நீ ஭ ஆய்வு வசய்ப௅ம் நாதம். ஥ாப௃ம் கக஬,இ஬க்கினம் சார்ந்து சரினாக சிந்தித்து அடுத்த கட்ட ஥கர்வுக்கு தனாபாக

ஷயண்டும்.஋ழுச்சிப௅டன் ஋நது

இ஬க்கினம் புதிதாய் ஋ழுதுதல் ஥ிகம ஷயண்டும். இ஬க்கினத்திற்கா஦ ஧ரிசுகள்கூட சரினா஦

வய஭ிப்஧ாடுகக஭,இ஬க்கினங்கக஭ ஥நக்குத் தபேம் யண்ணம்

உந்துசக்தினாக அகநன ஷயண்டும். பு஬ம்வ஧னர் ஥ாடுக஭ில் ஥கடவ஧றும்

புத்தக அ஫ிப௃கயிமாக்க஭ில் குக஫ந்த ஧ட்சம் இ஬க்கினம் ஧ற்஫ி ஷ஧சும் சூமல் யபஷயண்டும்.நக஫ந்த

஋ழுத்தா஭ர்கக஭ப௅ம் ஥ிக஦வு கூப நூல் வய஭ினீட்டு ஥ிகழ்வுகள் தனாபாக ஷயண்டும்.

இவ்யிதமில் ஋ழுதின அக஦த்து ஧கடப்஧ா஭ர்களுக்கும் ஋நது ஥ன்஫ிகள். ஥ட்புடன், ஷரா஧ா


4

தீ஧ாய஭ி தநிமர் ஧ண்டிகக அல்஬ தீ஧ாய஭ிப் ஧ண்டிகக தநிமர்க்கு உரினது அன்று, தீ஧ாய஭ிப்

஧ண்டிகக புபாண

நதத்கதச் சார்ந்தது. அசுபர் ககாக஬க்காக தநிமர் நகிழ்ச்சி அகைதல் ஥ன்று அன்று"஋ன்று - 'தநிமர் சநனம்' ஋ன்஫ த௄஬ில் தநிழ்ப் க஧ரும் பு஬யர், கா.சுப்஧ிபநணின(ன்)

஧ிள்க஭ கசால்கின்஫ார்.'தீ஧ாய஭ி ஋ன்஧து யை஥ாட்டு நார்யாரிகல௃ம், குஜபாத்திகல௃ம் ககாண்ைாடும்

புதுக்கணக்கு, புத்தாண்டுப் ஧ி஫ப்பு யிமா. தீ஧ாய஭ிக்கும் தநிமர்க்கும், தீ஧ாய஭ிக்கும் தநிழ் இ஬க்கினத்திற்கும் னாகதாரு கதாைர்பும் இல்க஬'஋ன்று

"நதுகப ஥ானக்கநன்஦ர் கா஬ யப஬ாறு" ஋ன்னும் த௄஬ில் ப஧பாசிரினர் அ.கி.஧பந்தாந஦ார் கு஫ிப்஧ிட்டுள்஭ார்

- 'தீ஧ாய஭ி சநண சநனப் ஧ண்டிகக. ஧ாயாபுரி ஥கரிப஬ அ஫ிவுகப யமங்கிக்

ககாண்டிருந்த யர்த்தநா஦ நகாயபர் ீ இ஫ந்த யிடினற்கா஬ ஥ாப஭ தீ஧ாய஭ினாகும். தீ஧ாய஭ி ஧ற்஫ின யப஬ாற்றுக்கும் ஥பகாசுபன் புபாணக் ககதக்கும் னாகதாரு கதாைர்பும் இல்க஬. தீ஧ாய஭ி ஋ன்஧தன் க஧ாருள் யி஭க்கு யரிகச' (தீ஧ம் -

யி஭க்கு, ஆய஬ி - யரிகச) ஋ன்று -"சநணப௃ம் தநிழும்" ஋ன்஫ த௄஬ில் அ஫ிஞர் நனிக஬ சீ஦ி பயங்கைசாநி ' அயர்கள் கூ஫ிப௅ள்஭ார்."தநிமர் நதம்"நற்றும் "பய஭ா஭ர் ஥ாகரிகம்"ஆகின த௄ல்க஭ில் நக஫நக஬ அடிகள் கசால்கின்஫ார்,ஆரினப் ஧ார்ப்஧஦ர்கள் கட்டுயித்த கற்஧க஦க் ககதபன தீ஧ாய஭ி" "ஆரினரின் இத்தககன கய஫ினாட்டு பயள்யிகக஭ அமித்துயந்த சூபன், இபாயண஦ன் ப௃த஬ா஦ ஥ிகபற்஫ தநிழ் பயந்தர்கப஭, ஆரினர்க஭ால் அபக்கர் ஋ன்று இகழ்ந்து ப஧சப்஧டுயபானி஦ர்.'-஋ன்று கசால்கின்஫ார். "யாரினார் யிரிவுகப யிருந்து" த௄஬ில் திருப௃ருக கிரு஧ா஦ந்தயாரினார் அயர்கள்,


5

"தீ஧ாய஭ினின் உண்கந அ஫ிந்தயர்கள்

ஒருசி஬பப.க஧ரும்஧ாப஬ார்,஥பகாசூபக஦ கண்ண஧ிபான் சங்கரித்தார்.அந்த அபக்கக஦ அமித்த ஥ாப஭ தீ஧ாய஭ி ஋ன்று கூ஫ிக்ககாண்டிருகின்஫ார்கள்.

஥பகாசூபக஦க் ககான்஫ காபணத்தால் ககாண்ைாைப்஧டுயது தீ஧ாய஭ி ஋ன்஧து ஧ிகம.ஓர் அபக்கக஦க்

ககான்஫தற்கு ஒரு ககாண்ைாட்ைம் இபணினன்,இபாயணன்,இடும்஧ன்,

இருக்கப௃டினாது.அப்஧டினா஦ால்

அந்தகன் ப௃த஬ின அபக்கர்கக஭ ககான்஫தற்கு ககாண்ைாட்ைம் இருக்க பயண்டும்.ஆகபய ஥பகாசூபக஦க் ககான்஫தற்கும் தீ஧ாய஭ிக்கும் கதாைர்பு இல்க஬,஋ன்஧கத ஥ாம் உணபப௃டிப௅ம்.இப்஧டி ஧஬ தநிழ் அ஫ிஞர்கள்

தீ஧ாய஭ி ஧ற்஫ின தங்கள் கருத்துகக஭ கசால்஬ிச் கசன்஫ிருக்கி஫ார்கள்.

ஆக,ஆரினர்கள் கட்ையிழ்த்துயிட்ை கட்டுக்ககதபன இந்த தீ஧ாய஭ிக் ககாண்ைாட்ைம். இதில் யினா஧ப ப஥ாக்கப௃ம் ஧ிற்கா஬த்தில் இகணந்துககாண்ைகத ஥ாம் அ஫ிபயாம்."தக஬த் தீ஧ாய஭ி" இது புது நணத்தம்஧தினின் ப௃தல் தீ஧ாய஭ி.஧ட்டுப்புைகய,஥கக,஥ட்டு யிருந்து஧சாபம் ஋ன்று ஧஬ கச஬வுகள்

காத்திருக்கும்.஧ட்ைாசு,யாணபயடிக்கக ஋ன்று காகசக் கரினாக்கும் யினா஧ப தில்லுப௃ல்லுகல௃ம் இதில் இைம்க஧றும். இந்தினாயின் யைக்கிலுள்஭ நார்யாடிகாபருக்கும்,குஜபாத்திக்காபர்கல௃க்கும்நற்றும் யைக்கத்தினர்க ல௃க்கும் உரித்தா஦ இந்த ககாண்ைாட்ைம் ஋ப்஧டி தநிமர்கல௃க்கு

உரினதாகும்?

உக்காந்து ககாஞ்சம் பனாசிப௅ங்கப஭ன்... -பகாயிலூர்.கசல்யபாஜன்


6

njhy;fhg;gpahpd; fhyk; fp.K.711 -EzhtpY}h;

fh. tprauj;jpdk;- (,yz;ld.;)

njhy;fhg;gpah; njhy;;fhg;gpak; vd;Dk; E}iyj; njhy;fhg;gpadhh; vd;w ngUk; Gfo; ngw;w Gytd; ghbaUspdhh;. njhy;fhg;gpak; gy E}W Mz;LfSf;F Kd; njhd;ik> nrOik> tsk;> nrg;gk;> tdg;G> ehfupfk;> ngUepiy Nghd;wtw;Wld; Njhd;wpf; fhyj;jhy; goik tha;e;j xU nghpa ,yf;fz> ,yf;fpa caph; E}yha; ek; kj;jpapy; cyh tUfpd;wJ. ,e;E}iy ahj;j njhy;fhg;gpadhh; jiyr; rq;f ,WjpapYk;> ,ilr; rq;fj; njhlf;fj;jpYk; tho;e;jtuhthh;. Tamil Literary Doyen Tholkappiar

“ ,ilr;

rq;fj;jhUf;Fk; filr; rq;fj;jhUf;Fk; E}yhapw;W njhy;fhg;gpak;.|| vd;W ef;fPudhh; $wpAs;shh;. NkYk;> “ njhy;fhg;gpak; gz;ilj; jkpou;fspd; njhd;ikiaAk;> ehfhpfr; rpwg;igAk; tpsf;Fk; gok; ngUE}y;.|| vd;gJ lhf;lh; K.tujuhrdhhpd; $w;whFk;.

,d;Dk;> “xy;fhg; ngUk; Gfo;j; njhy;fhg;gpad;|| vdg; Nghw;wg;gLfpd;whh; njhy;fhg;gpah;. ,th; xU fhg;gpaf; Fbapy; Njhd;wpatnud;Wk;> mth; ,aw;ngah; njhy;fhg;gpah; vdTk; rhd;Nwhh; $Wth;. NtW rpyh; ,thpd; ,aw;ngah; “jpuzJ} khf;fpdp|| vdTk; “rkjf;fpdpahupd; Gjy;th;|| vdTk; $Wth;. mfj;jpadhhpd; gd;dpU khzhf;fh;fSs;; Kjy; khztd; njhy;fhg;gpadhh;; Mthh;. ,d;Dk;> ,th; guRuhkhpd; cld; gpwe;jtnud;Wk; xU fijAKz;L.


7

njhy;fhg;gpak; vOj;jjpfhuk;> nrhy;yjpfhuk;> nghUsjpfhuk; vd % d;W ngUk; mjpfhuq;fshf tFf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU mjpfhuj;jpYk; xd;gJ xd;gJ ,ay;fshf xUkpj;J 27 ,ay;fs; cs;sd. vOj;jjpfhuj;jpy; 483 #j;jpuq;fSk;> nrhy;yjpfhuj;jpy; 463 #j;jpuq;fSk;> nghUsjpfhuj;jpy; 656 #j;jpuq;fSkhf xUkpj;J 1>602 #j;jpuq;fs; njhy;fhg;gpaj;jpy; cs;sd. Mdhy;> ,e;E}w; #j;jpuq;fs; 1>595 vd ,sk;G+uzUk;> 1>611 vd er;rpdhh;fpdpaUk; tFj;J ciunaOjpAs;sdh;. nre;ehg;Gytuhd gdk;ghudhh; njhy;fhg;gpadhhpd; xU rhiy khzth;. ,th; njhy;fhg;gpa E}Yf;Fr; rpwg;Gg; ghapuk; xd;wpidr; nra;Js;shh;. ,/J ,e;E}ypd; rpwg;gpid vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. „ epye;jU jpUtpw; ghz;bad; | vd;ghdpd; mur mitapNy mjq;Nfhl;lhrphpahpd; Kd;ghf me;ehspy; njhy;fhg;gpak; muq;Nfw;wg;gl;lJ vd;w nra;jpAk; mg;ghapuj;jpd; %yk; gpd;tUkhW mwpaf;fplf;fpd;wJ. “ tlNtq;fle; njd;Fkhp Mapilj; jkpo;$Wk; ey;Yyfj;J tof;FQ; nra;ASk; MapU Kjypd; vOj;JQ; nrhy;Yk; nghUSk; ehbr; nre;jkpo; ,aw;if rptzpa epyj;njhL Ke;JE}y; fz;L Kiwg;gl vz;zpg; Gye;njhFj; NjhNd Nghf;fW gDty; epye;jU jpUtpw; ghz;bad; mitaj;J mwq;fiu ehtpd; ehd;kiw Kw;wpa mjq;Nfhl; lhrhw; fupjgj; njhpe;J kaq;fh kugpd; vOj;JKiw fhl;b ky;FePh; tiug;gpd; Ie;jpuk; epiwe;j njhy;fhg; gpad;vdj; jd;ngah; Njhw;wpg; gy;Gfo; epWj;j gbik NahNd. ” ,g; ghapuj;jpd; nghUs;:- „tlf;fpd;fz; Ntq;fl kiyAk; njw;fpd;fz; FkhpahWk; vy;iyahfp mjdpilg;gl epytpaJ jkpo; $Wk; ey;YyfkhFk;. mjd;fz; epytpa tof;FfisAk;> nra;Al;fisAk;> mtw;wpw;Fhpa vOj;J> nrhy;> nghUs; ,yf;fzq;fisAk; Muha;e;jdh;. nre;jkpopd; ,aw;ifNahL nghUe;jpa tof;FfisAk; Nehf;fp> Kd; vOe;j E}y;fisAk; fw;Wj; njupe;jdh;. ntw;wpr; nry;tdhd ghz;bad; khfPhj ; ;jpapd; mitaj;Nj>


8

mwj;jpidf; $Wk; eheyj;ij cilatDk;> ehd;kiwfisf; fw;wwpe;jtDk;> mjq;NfhL vd;Dk; Chpd; MrphpaDf;Ff; Fw;wkpy;yhj ,g; gDtiyAk; jk; mwpTj; jpwdhy; njhFj;Jj; je;jdh;. kaf;fk; ,y;yh newpNahL vOj;J ,yf;fzj;ijf; fhl;b> mjd; gpufhuk; mike;J tpsq;Fk; nrhy;Yk; nghUSkhfpa ,yf;fzq;fis Kiwikahff; fhl;bdh;. ePh; epiwe;j flyhfpa vy;iyiaf; nfhz;l cyfpy;> ,e;jpudhy; ,aw;wg;gl;l Ie;jpuj;ijf; fw;W> epiwe;j mwpT ngw;wtUk;> „gioa fhg;gpaf; Fbapdh;‟ vdj; jk; ngaiu cyfpy; epiyehl;batUk;> kw;Wk; gy;NtW GfioAk; jhq;Fgtuhd rpwg;gpidAila njhy;fhg;gpadhh; Mthh;.‟ vd;gjhFk;. tlf;Nf jpUNtq;fl kiyAk;> njw;Nf FkhpahWk;> fpof;F Nkw;Fj; jpirfspy; flyhfTk; mike;j vy;iyg; gug;Ng Mrphpah; njhy;fhg;gpah; fhyj;Jj; jkpo;ehL vd;wiog;gh;. Mdhy;> njhy;fhg;gpaj;jpw;Fr; rpwg;Gg; ghapuk; toq;fpa gdk;ghudhh; fly; vy;iyfisf; Fwpf;ftpy;iy. mth; ghaphk; ,t;thW njhlq;Ffpd;wJ. “ tlNtq;fle; njd;Fkhp Mapilj; jkpo;$Wk; ey;Yyfj;J .. .. || gdk;ghudhhpd; ghapuj;jpy; xU rpwg;G mk;rk; mike;jpUg;gij ehk; fhzyhk;. ,q;Nf Mrpupah; xU tplaj;ij - mjhtJ fpof;F> Nkw;Fj; jpirfspy; fly; vy;iyahf mike;Js;snjd;gijr; nrhy;yhkw; nrhy;ypg; Nghfpd;whh;. tlf;Nf ePz;l njhlh; Ntq;fl kiy. njw;Nf gha;e;NjhLk; FkhpahW. ,J fly; tiu nrd;W rq;fkpf;Fk;. vdNt> fly; vy;iyiaf; $whkw; $wpAs;shh;. ,d;Dk;> Ntq;fl kiyf;Fk;> FkhpahWf;Fk; ,ilg;gl;l epyg;gug;G vd;W Fwpg;gpLtJ fpof;F> Nkw;Fj; jpirfspy; fly; vy;iytiu cs;s epyg;gug;Ng jkpo; $Wk; ey;YyfkhFk; vd;gJ Njhd;wh epw;Fk;. njhy;fhg;gpahpd; fhyk; njhy;fhg;gpah; fhyj;jhy; %j;jth;. vdNt mthpd; fhy vy;iyiaf; fzpg;gjpy; ngUk; gpur;rpidfs; vOe;Js;sd. njhy;fhg;gpauJ fhyk; gw;wp gy Mz;Lfshf jkpowpQh;fs; kj;jpapy; gy;NtW fUj;Jfs; ,Ue;J te;Js;sd. mtuJ fhyk; gw;wpg; gy Ma;Tf; fUj;juq;fq;fs; elhj;jg;gl;Lk; vJtpjkhd gyd;fs; VJk; vl;lg;gltpy;iy. ,e;epiyapy; Ma;thsh;fSk;> vOj;jhsh;fSk;> kw;iwNahUk; jq;fSf;Nfw;wthW njhy;fhg;gpahpd; fhyj;ijg; gy;NtW gl;l Mz;Lfisg; ghtidg;gLj;jp te;jjhy; rPh;epiy Fiye;J fhzg;gl;lJ.


9

,dp> njhy;fhg;gpahpd; fhy vy;iyiaf; fzpj;j Kiw gw;wpAk;> mJ njhlh;gpy; vOe;j gy gpur;rpidfs; gw;wpAk; <z;Lf; fhz;Nghk;. NfhtpY}h; jpUklKk;> nrk;nkhopj; jkpoha;T kj;jpa epWtdKk; ,ize;J njhy;fhg;gpah; fhy Muha;r;rpf; fUj;juq;if 2010Mk; Mz;by; elhj;jpdh;. fle;j %d;W Mz;Lfshfr; nrk;nkhopj; jkpoha;T kj;jpa epWtdk; elj;jpa Kg;gJf;Fk; Nkw;gl;l njhy;fhg;gpaf; fUj;juq;fq;fspy; njhy;fhg;gpahpd; fhyj;ijAk;> ehisAk; tiuaiw nra;Js;sdh;. NfhtpY}h; jpUklj;jpy; %d;W ehl;fs; epfo;e;j jpUts;Sth; Mz;L fUj;juq;fpy;> mwpQh; gyuhy; Ma;T nra;ag;gl;L> njhy;fhg;gpah; ehSk;> fhy vy;iyAk; jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> rpj;jpiuj; jpq;fs; KOkjp mtuJ ehs; (rpj;jpuhg; ngsh;zkp) vd;Wk;> mtuJ fhy vy;iy fp.K. 711 (Mz;L 2721=2010+711) vd;Wk; xUkdjhfj; jPh;khdk; epiwNtw;wg;gl;Ls;sJ. njhy;fhg;gpah; Nfhl;ghLfs; Fwpj;j fUj;juq;fk; xd;iwr; rpj;jpiu khjk; 2010Mk; Mz;by; Kidth; F.rptkzp jiyikapy; eilngw;wJ. ,jpy; njhy;fhg;gpahpd; jpUTUtg; glj;ij Gyth; j.Re;juuhrd; jpwe;J itf;f> Kidth;fs; ng. Rak;G> ,uh. fhrpuh[d; Nghd;Nwhh; Ma;Tiu epfo;j;jpdh;. njhy;fhg;gpah; fhyk; Fwpj;j ,j;jPh;khdj;ij jkpof muR Vw;W> cyfr; nrk;nkhop khehl;by; njhy;fhg;gpah; fhyk; fp.K. 711 vd;Wk;> mtuJ ehs; me;j Mz;bd; rpj;jpiuj; jpq;fs; KOkjp ehs; (rpj;jpuhg; ngsh;zkp) vd;Wk; mwptpj;J> njhy;fhg;gpah; Gfio epiyngwr; nra;a Ntz;Lk; vd;W jkpo;r; rhd;Nwhh; rhh;ghf> Nguhrphpah; F. rptkzp> Nguhrphpah; jkpoz;zy; kw;Wk; MW.mofg;gd; Nghd;Nwhh; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sdh;. ,d;W jkpo; kf;fs; „njhy;fhg;gpah; fhyk; fp.K. 711‟ ghtidg; gLj;jj; njhlq;fpAs;sJ ghuhl;Lf;FhpajhFk;.

vd;W

NkYk;> ghz;ba ehl;by; ,Ue;J jkpo; tsh;j;j Kr;rq;fq;fspy; xd;whd ,ilr; rq;f fhyj;jpd; ,Wjpapy; ,e; E}y; vOjg;gl;ljhfr; rpyh; fUjpdh;. ,jd; mbg;gilapYk;> ,iwadhh; fstpay; ciuapy; fhzg;gLk; Kr;rq;fq;fs; nraw;gl;l fhy msTfspd; gbAk;> njhy;fhg;gpak; fp.K. 5000 Mz;lstpy; vOe;jJ vd;Wk; ,th;fs; fzpj;jdh;. vdpDk; jw;fhy Ma;thsh;fs; rpyh; ,ij Vw;f


10

kWj;jdh;. jpUthsh;fs; nj.ngh.kPdhl;rpRe;juk;> ,yf;Ftdhh; Nghd;Nwhh; njhy;fhg;gpak; fp.K. 700Mk; Mz;lstpy; vOjg;gl;ljhff; fUjpdh;. NtW rpyh; ,e;E}y; fp.K.500 f;F Kd;gpd;dhff; fzpg;gpl;lhh;fs;. nrd;idg; gy;fiyf; fofj;jpd; jkpo; Muha;r;rpj; Jiwj; jiytuhfg; gzpahw;wpa v];.itahGhpg; gps;isAk; NtW rpy ntspehl;L mwpQh;fSk; ,e;E}ypd; fhyj;ij NkYk; gpd; js;sp fp.gp.3Mk; E}w;whz;L vd;wdh;. ,d;Dk; rpyh; njhy;fhg;gpak; gy Mrphpah;fs; nfhz;lJ vd;Wk;> mjd; fhy vy;iyia fp.K.3Mk; E}w;whz;by; njhlq;fp fp.gp.5Mk; E}w;whz;L tiu vOjg;gl;bUf;fyhk; vd;Wk; $wpdh;. vdpDk; njhy;fhg;gpak; fpwp];JTf;F Kw;gl;lJ vd;gNj ngUk;ghyhNdhhpd; fUj;jha; mike;jpUe;jJ. jpUts;Sth; njhlh; Mz;L jkpopdk; cyfpNyNa kpfj; njhd;ik tha;e;j ehfhpfr; rpwg;Gk;> ,yf;fpa tsKk;> tpOkpa gz;GfSk;> fhyj;ij tpQ;Rk; njhd;ikAk; epiwe;j Xu; ,dk;. Mdhy; jkpopdj;jpw;F xU njhlh; Mz;L ,d;wp ePz;l fhykhf ,Ue;Js;sik ftiyf;Fhpa xU tplakhFk;. ,f;Fiw jPh;f;fg; gy jkpowpQu;fs; 1921 Mk; Mz;L nrd;idapy; gr;irag;gd; fy;Y}hpapy; jkpo;g; NguwpQh; kiwkiyabfs; jiyikapy; xU khehl;ilf; $l;b jkpoh;fSf;F cyfg; Gfio <l;bj; je;j jpUf;Fws; E}iy ahj;j jpUts;Sth; fhyj;jpypUe;J njhlh; Mz;lhf Vw;gnjd Vfkdjhfj; jPu;khdpj;jdh;. ,jidj; jkpo; ,dk; Vw;Wf; nfhz;lJ. ,jidj; jkpof muRk; 1971 Mk; Mz;by; Vw;W mDkjpAk; toq;fpaJ. jpUts;Sth; jpUts;Sth; jpUf;Fwis Kg;ngUk; gFjpfshf mwj;Jg;ghy;> nghUl;ghy;> fhkj;Jg;ghy; vd xt;nthd;Wk; gj;Jf; Fws;fs; nfhz;l E}w;wp Kg;gj;J %d;W (133) mjpfhuq;fspy; xUkpj;J Mapuj;J Kd;D}w;wp Kg;gJ ( 1330 ) Fws;fisg; ghbaUspa nja;tg; Gytuhthh;. fle;j ,uz;lhapuk; ( 2000 ) Mz;Lfshf kf;fs; kj;jpapy; jpUf;Fwspd; fUj;njhsp kq;fhJ gpufhrpj;Jf; nfhz;bUg;gJ me;E}ypd; rpwg;ghw;wiy vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. jpUts;Sth; fp.K. 31 Mk; Mz;by; gpwe;jth;. ,d;W ehk; mth; njhlh; Mz;bid ~~ jpUts;Sth; Mz;L 2042 || ( 31 + 2011 ) vd;W $Wfpd;Nwhk;. ,d;W rpy jkpo; Clfq;fs; ,j; jkpo;


11

Mz;bidAk; ghtidapy; Nrh;f;fpd;wd. ,d;Dk; KO mstpy; jpUts;Sth; Mz;bidj; jkpOyfk; ifahs Kd;tuNtz;Lk;. ,ij Xh; cap&l;Lk; gzpnad epide;J vy;yhj; jkpo; Clfq;fSk; xUkpj;Jr; nrayhw;wpd; Kaw;rp jhNd jpUtpidahFk;. jkpopdj;Jf;F xU njhlh; Mz;L ,y;yhj Fiwiaj; ‘jpUts;Sth; njhlh; Mz;L‟ vd eph;zapj;J> mij eilKiwg;gLj;jpajw;Fk;> mz;ikapy; „njhy;fhg;gpah; fhyk; fp.K. 711‟ vd;W jPh;khdk; xd;iwf; nfhz;L te;J mwpQh; Fohk; Kd;dpiyapy; Ma;T elhj;jp epiwNtw;wg;gl;ljw;Fk; jkpo; ehl;L mwpQh;fisAk;> jkpo; ehl;L muirAk; ghuhl;bg; Nghw;WtJ ek;kidthpd; flikahFk;. jkpo; ehl;L mwpQh;fSf;F ,d;Dk; xU gzp vjph;ghh;j;jpUf;fpd;wJ. jpUke;jpuk; E}iy vOjpa jpU% yh;> ,jpfhrq;fshd ,uhkhazk;> kfhghujk; Mfpa E}y;fis vOjpa thy;kPfp> tpahr kfhprp MfpNahhpd; fhy vy;iyfis ,Jtiu fzpf;fhjpUg;gJ kpFe;j ftiyf;Fhpa tplakhFk;. vdNt jpU%yh;> thy;kPfp> tpahr kfhprp Mfpa jj;Jt Nkijfspd; fhy vy;iyfisf; fzf;fpnyLj;J> mtw;iwj; jPu Ma;T nra;J> rpwe;j KbTfis kf;fs; kj;jpapYk;> jkpo; ehl;L murplKk; itf;f Ntz;ba rPhpa nghWg;G jkpo; ehl;L mwpQh; Fohkpd; Kf;fpa flikahFk; vd;W jkpOyfk; Ntz;b epw;fpd;wJ. jpU%yh;

thy;kPfp

tpahrkfhprp


12

஧த்தி஦ிப்வ஧ண்களும் ஧ண்கணயடுகளும் ீ இங்பக ஋ல்஬ாபந தக஬கீ ழ்யிகிதங்க஭ாய் சிகதந்து கிைக்கி஫து ஧ாபதி! உன்க஦ ப௃ழுகநனாய்ப் புபட்டிப் ஧ார்க்காநப஬பன ஥ாங்கள்

க஧ந்தநிழ்க் கயிகதகக஭ப் ஧பப்஧ிக்ககாண்டிருக்கிப஫ாம்

யாசித்தயற்க஫ சுயாசித்பத நறு஧திப்புச் கசய்கிப஫ாம்...... அச்சநில்க஬ அச்சநில்க஬ ஋ன்஫ாய் இங்பக அச்சப்஧ைாநல் யாமப௃டினாது ஧ாபதி.... அபசினல்யாதி கதாைங்கி

ஆன்நிகயாதியகப ஋ங்கக஭ அச்சுறுத்திபன தங்கக஭ உனர்த்திக்ககாள்கி஫ார்கள்.. அச்சப்஧ட்டு அச்சப்஧ட்பை ஥ாங்கள் இப்ப஧ாது

அடிகநக஭ாய் நா஫ிப்ப஧ாப஦ாம். பநாதி நிதித்துயிடு ஧ாப்஧ா ஋ன்஫ாய் ஧ாப்஧ாக்கக஭ புத்தகச்சுகநப௅ம் யட்டுப்஧ாைங்கல௃ம் ீ பநாதித் தள்஭ியிடுகிண்஫஦! ஧ாப்஧ாக்கப஭ாடு பசர்ந்து கநட்ரிக் ஧ள்஭ிக஭ின் கல்யிக்கட்ைணங்கள் ஋ங்கக஭ கசக்கிப் ஧ிமிகின்஫஦. ஋ங்கல௃க்கும் ஆகச அதிகம் ஧ாபதி... ஥ீ ஧ாப்஧ாப் ஧ாட்டு குனில் ஧ாட்டு ஧ாடி஦ாய்..


13

஥ாங்கள் நம்நி ஧ாட்டிலும் ைாடி ஧ாட்டிலும் சுகம் காண்கிப஫ாம்.

சாதிகள் இல்க஬கனன்஫ாய் ஥ீ.... சாதினில்க஬கனன்஫ால் இங்பக சலுகககள் கிகைக்காது ஧ாபதி!

ஜா஬ினன் யா஬ா஧ாக் ஧டுககாக஬க்காக ஥ீ சி஦ங்ககாண்டு சீ஫ி஦ாய், ஆ஦ால், ஥ாங்கப஭ா,

ஈமப்஧டுககாக஬கக஭ப௅ம் ப஧ா஧ால் நபணங்கக஭ப௅ம்

பயடிக்கக ஧ார்த்துக்ககாண்டிருக்கிப஫ாம் ஧த்துப் ஧ன்஦ிகபண்டு கதன்க஦ நபங்கல௃ம் ஒரு ஧த்தி஦ிப்க஧ண்ணும் பகட்ையன் ஥ீ! இங்பகா,

஧த்துப் ஧ன்஦ிகபண்டு ஧ண்கணயடுகல௃ம் ீ யட்டுக்ககாரு ீ நக஦யிப௅ம், துகணயிப௅ம் ஧த்தி஦ிக஭ாக

ய஬ம் யந்துககாண்டிருக்கி஫ார்கள்! ஥ிநிர்ந்த ஥கைப௅ம் ப஥ர்ககாண்ை ஧ார்கயப௅ம் ஥ா஦ி஬த்தில் க஧ண்கல௃க்கு பயண்டும் ஋ன்஫ாய்.. இன்க஫னப் க஧ண்க஭ிைம் இபண்டுபந ஥ிக஫ன இருக்கின்஫஦... ஆ஦ால், சீபமிகய ப஥ாக்கினல்஬யா கசன்றுககாண்டிருக்கின்஫஦! சிங்க஭த்தீயினுக்பகார் ஧ா஬ம் அகநப்ப஧ாம் ஋ன்஫ாய்... ஥ாங்கல௃ம்


14

தநிமர்கக஭க் ககான்று குயித்து சிங்க஭யப஦ாடு உ஫வுப்஧ா஬ம் அகநக்கிப஫ாம்! ஥ீ நீ ண்டும் ஧ி஫ந்து யந்தால்,

உன்க஦ப் க஧த்தினம் ஋ன்று ஧ட்ைம் சூட்டி,

உன் க஥ம்புபகால் கயிகதகக஭ ப௃஫ித்துப்ப஧ாை

அபசினல்யாதிகல௃ம் ஆன்நீ கயாதிகல௃ம் அணிதிபண்டு யிடுயார்கள்! பயண்டுநா஦ால் அயர்கக஭த் துதி஧ாடி ஥ீ

சி஬ யிருதுகக஭ப் க஧஫஬ாம்! திகபப்஧ை இகசக்கும் ஥டிககக஭ின் அகசவுக்கும் ஧ாட்கைழுதி ஥ீ திபயினம் பதை஬ாம் ஧ாபதி! - திருநதி. ஋ஸ். சுநதி


15

஥பொ கன்ணத்த஡க் காட்டு கண்஠ம்஥ா…….! த஡. ஈஸ்஬஧ன், தகாழும்பு ஢ிபே காசில் அ஫கி஦ ததாி஦ ஢க஧ம். அங்கிபைந்து ப௃ப்தது கி஥ீ. த஡ாதன஬ில் சிற்போர் தகணில்஬ர்து. தச்தசப்தசசல் ஋ண ஬ிாிபெம் புல்த஬பிகள். அத஥஡ிபெம் ஥கிழ்ச்சிபெம் குடிதகாண்ட ஌நத்஡ா஫ 300 வீடுகள். அவ்வீடுகபில் ததபை஥ப஬ில் ஬஦஡ாண஬ர்கள். ஊபைக்குள் ஏர் அஞ்சனகம். அந்஡ அஞ்சனகத்஡ின் த஧ப்புப் தத்஡டிக்குப் தத்஡டி. அ஡ில் தா஡ித஦ச் சிற்நதந஦ாக்கும் ஡ட்டி஦தடப்பு. த஠ம் தகாடுக்கல் ஬ாங்கல்கல௃க்காக அந்஡ அதடப்தில் தக஦பவு ஏட்தட. அஞ்சனகத்஡ின் ஥பொபுநம் சிநி஦ தல்ததாபைபங்காடி. அஞ்சனக உாி஥ம் ததற்ந஬ர் கண்஠ம்஥ா, சு஫ன்பொ சு஫ன்பொ ஡ன் த஠ிகதபப் தார்த்துக் தகாண்டிபைப்தாள். அஞ்சல் ஡தனகள் ஬ிற்தாள். ததா஡ி ததற்பொ அத௅ப்பு஬ாள். சச஥ிப்புக் க஠க்கில் த஠ம் சசர்ப்தாப. ஏய்வூ஡ி஦ம் தகாடுப்தாள். ஋த்஡தண த஠ிக்கிதட஦ிலும் ஬பைச஬ாத஧ இன்ப௃கத்துடன் ஬஧ச஬ற்தாள். தல்ததாபைள் அங்காடி஦ில் அ஬ல௃தட஦ க஠஬ன் கண்஠ன். எபை தடுக்தக஦தந, சிநி஦ சத஥஦னதந, இபை஬ர் அ஥ர்ந்து சதச எபை ஬஧ச஬ற்ததந. இந்஡ ப௄ன்பொ அதநகதபபெம் எபை க஫ிப்ததநபெடன் தகாண்டது அ஬ர்கள் ஬ாழும் இடம். அஞ்சனகத்த஡பெம் தல்ததாபைள் அங்காடித஦பெம் ப௄டி஦ கூத஧ச஦ கண்஠ன் - கண்஠ம்஥ா ஬ாழ்஬ிடத்த஡பெம் சதார்த்஡து. தகணில்஬ர்துவுக்கு இபை஬பைம் ஬ந்து என்நத஧ ஆண்டுகள் உபைண்சடாடி ஬ிட்டண. ஥ார்ட்டிதண ஢ிபெ காசிபௌல் சந்஡ித்஡தும் தகணில்஬ர்து ஬ி஦ாதா஧த்த஡க் குத்஡தகக்குக் தகாடுக்கும் ஋ண்஠த்த஡ ஥ார்ட்டின் தசான்ணதும் ச஢ற்பொ ஢டந்஡து சதான இபைந்஡து.


16

அஞ்சனகத்த஡பெம் தல்ததாபைள் அங்காடித஦பெம் குத்஡தகக்கு ஬ிடப்சதா஬஡ாக ஥ார்ட்டின் கூநி஦து, கண்஠த௅ம் கண்஠ம்஥ாவும் தகணில்஬ர்து ஬ந்஡து, ஬ி஦ாதா஧த்த஡க் குத்஡தக சதசி஦து, ஬ிற்ததண஦ில் இத்஡தண வீ஡ம் தங்கு ஋ண எப்தந்஡ம் ஋ழு஡ி஦து, ப௃஡ல் இல்னா஥சன ஬ி஦ாதா஧த்த஡த் த஡ாடங்கி஦து, கணவு சதானக் கானம் ஏடி஦து. இனங்தக஦ில் இபைந்து கண்஠ன் ஢ிபெ காசிலுக்கு ஬ந்஡ான், ஢ிபேகாசிபௌல் ஋ாிததாபைள் ஢ி஧ப்தகத்஡ில் த஠ி஦ில் சசர்ந்஡ான். சின கானத்஡ின் தின் இனங்தகப் ததண் கண்஠ம்஥ா அங்கு ஬ந்஡ாள். ஋ாிததாபைள் ஢ி஧ப்தகத்஡ில் த஠ி஦ில் அ஬ல௃ம் சசர்ந்஡ாள். இபை஬பைம் அங்சக஡ான் சந்஡ித்஡ணர். ஢ி஥ிர்ந்஡ ஢தட, ப௃பொக்சகநி஦ ச஡ாள், அகன்ந ஥ார்பு, சுபொசுபொப்தாண இ஦ல்பு, கன்ணத்஡ில் சு஫ி஬ிழும் புன்ணதக, கண்஠ணின் ஋டுப்புத் ச஡ாற்நம், ஦ாவும் கண்஠ம்஥ாத஬ அசத்஡ிண. ஬ாபிப்தாண உடல் ஬ாகு. ஢ீண்ட கூந்஡ல். ததாட்டிட்ட த஢ற்நி. ச஥ல்சட்தடத஦ ஥ீபொம் ஥ார்தகம். காந்஡ள் ஬ி஧ல்கள். தகாஞ்சும் ஡஥ிழ். கு஧ல் இதசக்கும் ச஡஬ா஧ம். கண்஠ம்஥ா஬ிண் ஢ா஠ம், ஦ாவும் கண்஠தணச் சுண்டி ஈர்த்஡ண. சதச்சில் த஡ாடங்கி஦ உநவு. ஞா஦ிபொ ச஡ாபொம் ஢ிபெ காசில் கடற்கத஧஦ில் உனா஬ிணர். ஡஥ிழ்த் ஡ித஧ப்தடங்கதபக் கூடிப் தார்த்஡ணர். எபை஬ாின் இ஦ல்பு ஥ற்ந஬த஧ ஈர்த்஡து. அன்பு அபைம்தி஦து. கா஡னாக ஥னர்ந்஡து. ஡ிபை஥஠ப௃ம் சந்஡டி஦ின்நி ஢ிதநச஬நி஦து. ச஡ா஧஠ம் கட்டி, ஊத஧க் கூட்டி, ச஥பம் தகாட்டி, ஆ஧஬ாாித்து ப௃ன்பு எபைப௃தந ஢டந்஡ ஡ிபை஥஠ம், கண்஠ம்஥ாவுக்குக் கு஧ங்கின் தகப் பூ஥ாதன஦ாணது. ஥ீண்டும் ச஡ா஧஠ம் கட்டு஬஡ா? இல்தன, இல்தன, ச஬ண்டச஬ ச஬ண்டாம் ஋ன்நாள் கண்஠ம்஥ா. த஡ி஬ாபர் அலு஬னகச஥ சதாது஥ாணது ஋ன்பொ ஢ிபொத்஡ிக்தகாண்டாள்.


17

஡ிபை஥஠த்த஡த் த஡ாடர்ந்து தங்குச் சந்த஡஦ில் த஠஥ாடிணான் கண்஠ன். அ஡ிசன அ஬ன் ததற்ந த஬ற்நிகள், அ஡ணால் ஏசகா ஋ன்பொ ஬ாழ்ந்஡ கானங்கள். சூ஡ாட்டம்சதால் தங்குச் சந்த஡த஦ ஥ாற்நி஦ த஫க்கத்஡ின் சதாத஡. அ஡ணால் ஈட்டி஦த஡ இ஫ந்஡ான் கண்஠ன். ச஬தனத஦பெம் ஬ிட்டணர் இபை஬பைம். ஥ிஞ்சி஦ சிபொ ச஡ட்டத்துடன் இனங்தகக்குச் தசன்நணர் க஠஬ன் ஥தண஬ி஦ாகச் தசன்ந஬ர்கல௃க்குத் ஡ா஦கத்஡ில் ஢ட்புகள், உநவுகள், தகாண்டாட்டங்கள் ஋ணக் கானம் ஏடி஦து. ச஡டி஦ தகாஞ்சப௃ம் கத஧ந்஡து. சின ஥ா஡ங்கதப க஫ிந்஡ண. இபை஬பைம் திாித்஡ாணி஦ா ஡ிபைம்திணார்கள். ஢ிபெ காசில் ஬ந்஡ணர். ஡ங்க இடம் ச஡டிணர். த஡ா஫ில் ச஡டிணர். ஢ண்தர்கள் உநவு ஋த்஡தண ஢ாதபக்கு? சுக்கான் இல்னா஡ தடகு சதானத் ஡த்஡பித்துக்தகாண்டிபைந்஡ அக்கானத்஡ில் ஥ார்ட்டிதணத் ஡ற்தச஦னாகச் சந்஡ிக்க ச஢ர்ந்஡து. ஡ிபைப்புப௃தண஦ாண சந்஡ிப்பு. அன்பொ ப௃஡ல் ஬ாழ்க்தக ஬ப஥ாகி஦து. இபை஬ாின் ஬பை஬ாபெம் சதாது஥ாண஡ாக இபைந்஡து. கண்஠ம்஥ா஬ின் சிக்கணப் த஫க்த்஡ால் சச஥ிப்பும் ததபைகி஦து. ஦ாழ்ப்தா஠ம் ஥த்஡ி஦ கல்லூாி ஬ிதப஦ாட்டு வீ஧ன் கண்஠ன், தன த஡க்கங்கபின் உாித஥஦ாபன். கட்டாண உடல். ஡ி஧ண்டு ப௃பொக்சகநி஦ ஡தசகள். 100 ஥ீ. ஏட்டப் சதாட்டி஦ில் ப௃஡ல் தந்஡஦த்஡ில் ப௃஡னா஬஡ாக த஬ற்நி. 100 ஥ீ. சதாட்டிகல௃க்காகச஬ காத்஡ிபைந்஡ான். என்நி஧ண்டில் த஬ற்நி ததற்நான். அதுச஬ சதாத஡஦ாணது. ஬ிதப஦ாட்டுத் ஡ிடசன ஬ாழ்஬ாகி஦து. ஆணாலும் த஡ாடர்ந்து த஬ற்நிகதபப் ததந ப௃டி஦஬ில்தன. ஬ிடாப்திடி஦ாக ப௃஦ன்நான் கண்஠ன். ச஡ால்஬ிக்கு ச஥ல் ச஡ால்஬ி. தடிப்தத ஥நந்஡ கண்஠தணத் ஡ா஦ார் அத஫த்஡ாள். இபை஬பைம் ஍ந்஡டுக்கு ஆ஧த்஡ி ப௃ன் சகா஦ிபௌல். “100 ஥ீ. ஏடு஬஡ில்தன ஋ணச் சத்஡ி஦ம் தசய்.” ஡ா஦ின் ஆத஠. அன்பொ அந்஡ 100 ஥ீ. ஏட்டப் சதாத஡த஦ ஬ிட்ட஬ன், தடிப்தில் க஬ணம் தசலுத்஡ிணான். அத்஡தக஦ வீ஧ன் தகணில்஬ர்து஬ில் கண்஠ம்஥ாவுடன்..


18

஡ிபை஥஠ம், ஬பை஬ாய் ச஡டல் ஋ன்த஡ால் ஥கப்சதற்தநத் ஡ிட்ட஥ிட்சட தின்சதாட்டணர் இபை஬பைம். ஬ிதத்஡ாக ஬ந்஡ கபைத஬பெம் எபைப௃தந கண்஠ன் கடிந்து கதனப்தித்஡ான். இத஠கள் இவ்஬ாநா? இணித஥ இது஬ா? குடும்தம் இவ்஬ாநல்ன஬ா? ஋ணப் தார்ப்த஬ர் ஬ி஦க்கும் ஬ாழ்வு தகணில்஬ர்து஬ில் கண்஠த௅க்கும் கண்஠ம்஥ாவுக்கும். ஬ா஧ம் எபை ப௃தந க஠க்குகதபப் தார்க்க உாித஥஦ாபர் ஥ார்ட்டின் ஬பை஬ார். குத்஡தகப் த஠ம் அ஬஧து ஬ங்கிக்குப் சதாகும், அ஬ர் சதாய்஬ிடு஬ார். எபைப௃தந க஠க்குகதபச் சாிதார்த்஡தும் ஡ணிச஦ கண்஠ம்஥ாத஬ ஥ார்ட்டின் அத஫த்஡ார். ஡ிகிலுற்நாள் கண்஠ம்஥ா. கண்஠சணா ததுங்கிப் ததுங்கி ஥ார்ட்டிணின் சகள்஬ிகல௃க்குப் த஡ில் தசான்ணான். அ஬ல௃க்குத் தூக்கி஬ாாிப்சதாட்டது. ஥ார்ட்டித௅க்குக் கடவுள் தத்஡ி அ஡ிகம். ஞா஦ிற்பொக்கி஫த஥ ஬஫ிதாட்தட எபைப௃தநபெம் ஡஬ந஬ிடார். இச஦சு தி஧ாணின் குன்நின்ச஥ல் அநிவுத஧த஦ ஋ல்சனாபைக்கும் அடிக்கடி ஢ிதணவூட்டு஬ார். அ஡ன்தடி ஬ா஫ ஢ிதணப்த஬ர். அத்஡தக஦ ஥ார்ட்டின் அத஥஡ிபெடன் சதசிணார். “கண்஠ம்஥ா, ஬பைந்துகிசநன், ஆபொ ஥ா஡த்஡ிற்கு ப௃ன்பு ஢டந்஡து சதால் இப்ததாழுதும் ஆ஦ி஧த்து ஋ழுத௄ற்நி ஍ம்தது தவுண்கதபக் கா஠஬ில்தன. உன் க஠஬ர் ஋டுத்஡஡ாகக் கூபொகிநார். “தசன்ந ப௃தநபெம் இது சதால் ஢டந்஡து. உணது சச஥ிப்திபௌபைந்து தகாடுத்஡ாய், ஈடுகட்டிணாய். ‘இணி இப்தடிச் தசய்஦஥ாட்சடன்’ ஋ன்பொ கண்஠ன் ஋ணக்கு உபொ஡ி கூநி஦து உணக்கு ஢ிதண஬ிபைக்கும். தங்குச் சந்த஡஦ில் இணிப் த஠஥ாட஥ாட்சடன் ஋ன்பொ கடி஡ ப௄னப௃ம் ஋ணக்கு உபொ஡ி கூநிணார். கண்஠ணின் அந்஡ உபொ஡ி காற்நில் தநந்஡ச஡” ஋ன்நார் ஥ார்ட்டின். “஍ச஦ா” ஋ன்பொ அனநிணாள் கண்஠ம்஥ா. அ஬ள் கண்கள் குப஥ா஦ிண. தககபால் ப௃கத்த஡ ப௄டிணாள். ச஡ம்தித் ச஡ம்தி அழு஡ாள். ஥ார்ட்டின் அ஬ல௃க்கு ஆபொ஡ல் தசான்ணார். “உன் க஠஬ர் இணித் ஡ிபைந்து஬ார் ஋ன்ந ஢ம்திக்தகத஦ இ஫ந்து஬ிட்சடன். ஌ன் ஋டுத்஡ீர் ஋ன்ந சகட்சடன். ‘஋ப்தடி஦ா஬து த஬ற்நி


19

ததபொம் ஢ம்திக்தக உண்டு’ ஋ன்கிநார். ‘தங்குச் சந்த஡ ஋ப்தடிப் சதாகிநது ஋ன்பொ இப்ததாழுது ஢ன்நாகத் ஡ணக்குத் த஡ாிபெம்’ ஋ன்கிநார். இ஬ன் ஡ிபைந்஡ச஬ ஥ாட்டார். ஢ான் ஥ிகவும் ஬பைந்துகிசநன்” ஋ன்நார். ஥ார்ட்டின் த஡ாடர்ந்஡ார். “கண்஠ம்஥ா, ஥ிகவும் ஬பைந்துகிசநன். இணி உன் க஠஬ர் இந்஡ இடத்஡ில் ச஬தன தசய்஦ ப௃டி஦ாது. குத்஡தகத஦ ப௃நிக்கிசநன். ததாபொப்புகதப அ஬த௅டன் ச஬தன தசய்பெம் ஢ின஬ணிடம் தகாடுக்கிசநன். அஞ்சனகத்துள்சபா அங்காடிக்குள்சபா இன்பொ ப௃஡ல் கண்஠ன் ஬஧க்கூடாது” ஋ன்நார் ஥ார்ட்டின். “஢ீ உண்த஥஦ாக உத஫க்கிநாய், கடுத஥஦ாக உத஫க்கிநாய். ஋ணச஬ தசன்ந ப௃தந கண்஠தண ஥ன்ணித்ச஡ன். இந்஡ ப௃தந அப்தடிச் தசய்஦஥ாட்சடன். “உன்ச஥ல் ஋ணக்கு அதச஦ா஡ ஢ம்திக்தக஦ிபைக்கிநது. த஠ி஦ில் ஢ீ த஡ாட஧னாம், இந்஡ வீட்டில் ஢ீ இபைக்கனாம், ஋ன்ண ப௃டிவு ஋டுக்கிநாய் ஋ன்பொ தசால்ன எபை ஥ா஡ கான அ஬காசம் உணக்குக் தகாடுக்கிசநன் கண்஠ம்஥ா” ஋ன்பொ கூநித் ஡பர்ந்஡ ஢ிதன஦ிசன த஬பிச஦நிணார் ஥ார்ட்டின். தன஥ாக சிாித்஡ாள் கண்஠ம்஥ா. அ஫ ப௃டி஦ா஬ிட்டால் சிாிக்கத்஡ாசண ச஬ண்டும். க஠஬ாின் தகத஦ப் திடித்஡ாள். வீட்டித௅ள் அத஫த்துச் தசன்நாள். “஌ணப்தா இப்தடி ஥ீண்டும் தசய்஡ீர்கள்? ஋ன்ணால் ஡ாங்க ப௃டி஦஬ில்தனச஦! ஢ாம் ஋ப்தடி ஬ா஫ப்சதாகிசநாம்? “சகாதப்தட்டுப் தன ப௃தந ஋ன்தண அடித்஡ிபைக்கிநீர்கள், ததாபொத்ச஡ன். உங்கள் ஡ா஦ின் தசால்தனபெம் ஡ங்தக஦ின் சதச்தசபெம் சகட்டுப் தனப௃தந ஋ன்தணக் கடும் தசாற்கபால் துதபத்஡ீர்கள், ததாபொத்ச஡ன். ஢ான் ஥கப்சதபொ அதட஬த஡பெம் ஬பௌந்து ஡டுத்஡ீர்கள், கபைத஬க் கதனத்ச஡ன், ததாபொத்ச஡ன். எபை ஬ாழ்த஬த் த஡ாதனத்து஬ிட்டல்ன஬ா உங்கள் ச஡ாள் ஥ீது சாய்ந்ச஡ன். உன்தண ஋ன்பொம் தக஬ிசடன் ஋ன்நீர்கசப ஋ன்ண஬ா஦ிற்பொ! “உங்கதபத் ஡ணிச஦ ஬ிட்டு ஋ப்தடி ஬ாழ்ச஬ன்? இபை஬பைம் த஬பிச஦ தசன்நால் இன்தந஦ ததாபைபா஡ா஧ ஥ந்஡த்஡ில் ஋ப்தடிப் தித஫ப்சதாம்? ஋ங்கு


20

஡ங்குச஬ாம்?” ஋ன்பொ கூநித் ச஡ம்தித் ச஡ம்தித் த஡ாண்தட கட்டும் ஬த஧ அழு஡ாள். அழு஡ கண்கதபத் துதடத்஡ாள். வீங்கி஦ ப௃கத்த஡ அனம்திணாள். கசங்கி஦ உதடத஦ ஥ாற்நிணாள். கண்஠தணக் தக஦ில் திடித்து இழுத்஡஬ாசந ஥ார்ட்டிணிடம் தசன்நாள். “஬ாபைங்கள் ஍஦ா, ச஡஬ான஦த்துக்கு” ஋ன்நாள். தகணில்஬ர்து஬ில் சகா஦ில் இல்தன. ப௄஬பைம் இச஦சு஬ின் சிதன ப௃ன். ஋ாிந்துதகாண்டிபைந்஡ த஥ழுகு஬ர்த்஡ி ச஥ல் கண்஠ணின் தககதபக் கண்஠ம்஥ா த஬த்஡ாள். “சத்஡ி஦ம் தசய்பெங்கள், தங்குச் சந்த஡஦ில் த஠஥ாட஥ாட்சடன் ஋ணச் சத்஡ி஦ம் தசய்பெங்கள்” ஋ன்நாள். ச஬பொ ஬஫ி஦ின்நி அ஬த௅ம் சத்஡ி஦ம் தசய்஡ான். 100 ஥ீ. ஏட்டப் சதாத஡஦ிபௌபைந்து ஬ிடுதட ஍ந்஡டுக்கு ஆ஧த்஡ி உ஡஬ி஦து. தங்குச் சந்த஡஦ில் த஠஥ாடும் சதாத஡த஦ ப௃ற்நிலு஥ாகக் தக஬ிட த஥ழுகு஬ர்த்஡ி உ஡஬ி஦து. இச஦சு தி஧ாணின் குன்நின்ச஥ல் அநிவுத஧ ஥ார்ட்டிணின் உள்பத்஡ில் ஊசனாடி஦து. ஥பொ கன்ணத்த஡பெம் காட்டிணார் ஥ார்ட்டின். ஡ிபைந்துத஬த௅க்கு ஬ாழ்஬பிக்க எப்திணார். தகணில்஬ர்து, ப௃஡ிச஦ார், புல்த஬பி, அஞ்சனகம், அங்காடி, வீடு, சச஥ிப்பு வீங்கி஦ கண்஠ம்஥ாவுடன் ஥கிழ்ச்சி஦ாக ஋ழுச்சிபெடன் கண்஠ன்.


21

க஦டினத் தநிழ் நக஭ிர் நாநன்஫ம் ஥நது ஈமத்து கயிஞர் கந்தய஦ம் அயர்கல௃க்கு அயரின் தநிழ்ப் ஧ணிக்காக 'தநிமபயள்'(02/10/11) ஧ட்ைந஭ித்துக் ககௌபயித்துள்஭து.

த௃ணாயி஬ில் ஧ி஫ந்து இ஬ங்ககனின் ஧஬

஧ாகங்க஭ிலும் கல்யி,஥ாைக பசகய ப௄஬ம் ஧஬

நாணயர்கக஭ உருயாக்கினதுைன்,இன்று க஦ைா

உட்஧ை ஧஬ பு஬ம் க஧னர் ஥ாடுக஭ிலும் தநிழ்ப் ஧ணி ஆற்஫ியரும் கயிஞகப ஥ாப௃ம் ஧ாபாட்டுபயாம். --காற்றுகய஭ி-


22

து஭ிர்த்தல் கயிஞக஦ப் ப஧ா஬பய

ப஧ார்யபனும் ீ உருயாக்கப்஧டுகி஫ான் சாவு

ஒன்ப஫ இ஬க்கு அயனுக்கு

ப஧ார்,யிடுதக஬,அகநதி அயன் அயனயங்கள்! யாழ்யா, யழ்ச்சினா? ீ

அயன் உக஫க்குள் இருக்கி஫து ப௃டிவு! ஌ங்கும் இதனங்க஭ின் அழுகுபக஬த்

துய்த்து

ஒழுகும் கண்ண ீகபப் ஧ருகியிட்டு பயட்கை ஥ாகனப஧ால் ஓடுகி஫ான் பயபறுந்த நபம்ப஧ால் சாய்யதற்கு! ஒரு சக சிப்஧ாய் சரிகி஫ான் ககாழுந்து யிட்கைரிகி஫து

கதாைர்஧யன் இதனம்

இரு஭ில் கசயிகள் கயடிக்கின்஫஦

கதாக஬யில் ஥ட்சத்திபம்ப஧ால் நின்னுகி஫து புக஬ிைநாய் கூைாபம் பயங்ககனாய்ப் ஧ாய்ந்தாலும் அயன் யாழ்வு கக஬க்கப்஧ட்டுயிடுகி஫து பதசம்,தானகம் ஋ல்஬ாம் க஥டின ஧ாழ்கய஭ினா? யிடுதக஬ நாந்தர்க஭ின் உள்஭ங்க஭ில் பயட்ககனின் ககைசிச்கசாட்டு ஓடி உகைந்த நாயபனுக்கு ீ ஥ிதி திபட்டும் பகாடிக்கபங்கள்!

ஒரு இக஬ உதிர்ந்ததற்கு ஓபானிபம் யிமிகள் ஧஦ிக்கின்஫஦. ஆ஦ால் அதுககைசி இக஬ இல்க஬! ---சந்திபா நப஦ாகபன்,ஈபபாடு.


23

ததபைம்தத஦ர் அடிகசப, சகபீர்… ஥ந஬ன்புனவு க. சச்சி஡ாணந்஡ன் “உள்சப, த஬பிச஦, ஥ீண்டும் உள்சப, த஬பிச஦” ததபைம்தத஦ர் அடிகள் தசால்பௌக் தகாண்டிபைந்஡ார். ஥ா஠஬ர் ப௄ச்தச உள்஬ாங்கிணர், த஬பிச஦ ஬ிட்டணர். “உள்சப... ” ஋ன்ந஬ர், “஢ிபொத்துக” ஋ன்நார் அடிகள். ப௄ச்தசப் திடித்஡஬ாபொ த஢ஞ்தச ஢ி஥ிர்த்஡ிணர் ஥ா஠஬ர். சிநிது ச஢஧ம் காத்஡ிபைந்஡ார் அடிகபார். “ப௄ச்தச த஬பிச஦ ஬ிடுங்கள்” ஋ன்நார். த஡ிணாபொ ஬ிணாடி உள்பில௃க்க, அபொதத்து ஢ான்கு ஬ிணாடி த௃த஧ப௅஧லுள் ப௄ச்தச ஢ிபொத்஡ி த஬க்க, ப௃ப்தத்஡ி஧ண்டு ஬ிணாடி ப௄ச்தச த஬பிச஦ ஬ிட, என்பொ, ஢ான்கு, இ஧ண்டு ஋ன்ந ஬ிகி஡஥ாக ஋ன்பொ அடிகள் ஬ிபக்கிணார். த஦ிற்சி த஡ாடர்ந்஡து. எபை ஢ா஫ிதக ஆணதும் அடிகள் புநப்தட்டார். ஥ா஠஬ர் ஬஠ங்கிக் கதனந்஡ணர். து஬஧ாதடகள் சனசத்஡ண. ச஬பொ எபௌ சகட்க஬ில்தன. ததாழுது ஬ிடிந்துதகாண்டிபைந்஡து. பூங்கு஦ிபௌன் த஥ல்சனாதச ப௃஡பௌல், சச஬ல்கபின் தகாக்காிப்பு அடுத்து, காகங்கள் தநந்஡ண கூட்டம் கூட்ட஥ாக. இலுப்ததக்குபக் கத஧஦ில் அத஥ந்஡ ஥டான஦ம். புத்஡ாின் சிதன ஢டுச஬. சுற்நிலும் ஬ட்ட஥ாக ஏ஧தநத் ஡டுப்புகள். ஥ா஠஬பைக்கு ச஬பொ, ஆசிாி஦பைக்கு ச஬பொ ஋ன்ந தாகுதாடில்தன. காசட க஫ி஬தந, குபச஥ குபி஦னதந. தா஡ி ஬ட்டத்஡ில் திக்கு ஥ா஠஬ர். ஥பொ தா஡ி ஬ட்டத்஡ில் திக்கு஠ி ஥ா஠஬ிகள்.


24

ததபைம்தத஦஧டிகள் ஡ன் ஡டுப்புள் ஬ந்஡ார். ஢ீர்க்குடம் என்பொ, ஡ிபைச஬ாடு என்பொ, தாய் என்பொ, ஥ாற்பொதட என்பொ, சிநி஦ ஡ிண்த஠. அ஡ன் ச஥ல் கட்டுக் கட்டாக ஌டுகள். ஡ம்஥ த஡ம், ஬ி஢஦ திடகம், ஞாண஬ான் கத஡, ஋ட்டுக் கத஡, எபி஦ார்஬஫ி, ததபை஬஫ி உத஧, ஡தனப௃தநப் தகுப்பு, தாபௌ, தி஧ாகிபை஡ த஥ா஫ி ஢ிகண்டுகள், த஡ால்காப்தி஦ம், ஡ிபைக்குநள், ஥஠ிச஥கதன, ஦ாவும் அந்஡ ஌ட்டுத் த஡ாகுப்புள் இபைந்஡ண. தாபௌ த஥ா஫ி த௄ல்கள், சின, தி஧ாகிபை஡ த஥ா஫ி த௄ல்கள் சின, ஬டத஥ா஫ி த௄ல்கள் சின, ஡஥ிழ்த஥ா஫ி த௄ல்கள் தற்தன. ததபைம்தத஦ர் அடிகள் தல்த஥ா஫ிப் புன஬ர். எபி஦ார்஬஫ிக் கட்தட ஋டுத்஡ார். ஋டுக்தக஦ில், ஥டான஦த்துக்கு த஬பிச஦ கு஡ித஧க் கு஫ம்தின் எபௌ தடிப்தடி஦ாக உ஧த்து ஬ந்஡த஡க் சகட்டார். ஥ாதன஦ில் சகட்கும் ஬஫த஥஦ாண எபௌ. இன்பொ காதனச஦ சகட்கிநது. சிநிது ச஢஧த்஡ில் ததபைம்தத஦ர் அடிகபின் ஡டுப்பு ஬ா஦ிபௌல் தககட்டி஦஬ாபொ அ஧ண்஥தணப் த஠ி஦ாள் ஢ின்நான். காதனக் கடன்கதபக் குபக் கத஧஦ில் ப௃டித்஡தின் புனர்காதன஦ில் ஥ா஠஬ர்கல௃க்கு ப௄ச்சுப் த஦ிற்சி, எடுக்கப் த஦ிற்சி, கபைக்கபௌல் குபக்கட்டில் ச஬க ஢தடப் த஦ிற்சி. ஬ிடிந்஡தும் ஌டுகதப ஆய்஡ல். உச்சிக்கு ப௃ன் எபை ச஬தப உ஠வுக்காக ஌ாிக்கு ஥பொகத஧஦ில் உள்ப அ஧ண்஥தணக் குடி஦ிபைப்புகபில் திச்தச ஌ந்஡ல். ஌ாி஦ில் ஢ீர் த஥ாண்டு குடிக்க ஢ீத஧க் குடத்஡ில் ஢ி஧ப்தி த஬த்து஬ிட்டு ஥ீண்டும் ஌டுகல௃ள் ப௄ழ்கல். ஥ாதன அ஧ண்஥தணப் த஠ி஦ாள் ஬ந்஡ால் ஥ன்ணத஧ப் தார்க்க அ஬த௅டன் த஦஠ம்.


25

ததாழுது சாபெப௃ன் ஥ா஠஬ர்கல௃க்கு ஬ி஢஦ திடகப் தகு஡ிகதப ஬ிபக்கு஡ல். ஥ா஠஬ர் ஍஦ங்கதபப் சதாக்கு஡ல். ப௃ன்ணி஧஬ில் தூண்டா஥஠ி ஬ிபக்தகாபி஦ில் ஌டுகதபப் தடித்஡ல். இது ததபைம்தத஦ர் அடிகபின் ஢ாபாந்஡ ஢தடப௃தந. அன்பொ காதனச஦ அ஧ண்஥தணப் த஠ி஦ாள் ஬ந்து ஢ின்நான். ஥ன்ணர் அத஫க்கிநார் ஋ன்நான் த஠ி஦ாள். அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சின் ஬஧னாற்தநத் த஡ாகுக்கும் த஠ி஦ிதண, ததபைம்தத஦ர் அடிகபிடம் ஥ன்ணன் ஡ாதுசசணன் எப்ததடத்஡ிபைந்஡ான். அ஡ற்காகத்஡ான் அத஫க்கிநாசணா? 2. காஞ்சிபு஧த்஡ிற்குப் புத்஡ர் ஬ந்஡ார். ச஥஠ர்கல௃டன் ஬ா஡ிட்டார். புத்஡ாின் தகாள்தககள் சிநந்஡த஬ ஋ணச் ச஥஠பைம் எப்திணர். ச஥஠ர்கல௃டன் புத்஡ர் ஬ா஡ிட்ட இடம் புத்஡ ச஥஦ிகல௃க்கு ஢ிதண஬ிடம். புத்஡ர் தசன்ந இடங்கபில் ஢ிதண஬ிடங்கதப ஋ழுப்தி஦஬ன் அசசாக ஥ன்ணன். காஞ்சிபு஧த்஡ில் ச஥஠ர்கல௃டன் ஬ா஡ிட்ட இடத்஡ில் அசசாகன் கட்டி஦ச஡ இந்஡ி஧ ஬ிகா஧ம். அந஬஠ அடிகள் இந்஡ி஧ ஬ிகா஧த்஡ின் ஡தன஬஧ாக இபைந்஡ கானத்஡ில் காஞ்சிபு஧ம் ஬ந்஡஬ள் ஥஠ிச஥கதன. அக்கானத்஡ில் காஞ்சி஦ில் அ஧சணாக ஆட்சி தசய்஡஬ன் தப்தச஡஬ன். அந஬஠ அடிகபிடம் தாடங்சகட்ட ஥ா஠஬ர் த஡ாழு஡஬ அடிகள். அ஬ச஧ தின்ணர் இந்஡ி஧ ஬ிகா஧த்஡ின் ஡தனத஥ப் ததாபொப்தத ஌ற்நார். கற்ததணகல௃க்கு இட஥ில்தன, காட்சி அபத஬, கபைத்து அபத஬ இத஬ச஦ ஆ஡ி புத்஡ாின் அநவுத஧. இந்஡ அபத஬஦ி஦ல் ஡த்து஬ச஥ ச஥஠த஧ப் புத்஡ாின்தால் ஈர்த்஡ண. அபத஬ த௄ல்கதபக்


26

கற்பொ஠ர்ந்ச஡ார். காட்சி அபத஬, கபைத்து அபத஬ கற்சநார். த஡ாழு஡஬ அடிகல௃க்குப்தின் ஌ழு துந஬ிகள் இந்஡ி஧ ஬ிகா஧த் ஡தனத஥ப் ததாபொப்புக்கு ஬ந்஡ணர். தப்தச஡஬ன் த஡ாடக்கம் ஬ிட்டுணுசகாதன் ஬த஧ த஡ிதணாபை ஥ன்ணர்கள் காஞ்சித஦ அக்கானத்஡ில் ஆட்சிக்கு ஬ந்஡ணர். ஥ன்ணன் சிம்஥஬ிட்டுணு கானத்஡஬ர் அநஞாணி அடிகள். ச஬஡த்த஡பெம் உத஢ிட஡ங்கதபபெம் ஬டத஥ா஫ி஦ில் தடித்துக் தகாண்டிபைந்஡ தி஧஥஧ா஦ன், இபம் ஬஦஡ிசனச஦ கற்ததணகதப எதுக்கி உண்த஥ப் ததாபைதபத் ச஡டிக்தகாண்டிபைந்஡ார். இந்஡ி஧ ஬ிகா஧ம் தசன்நார். ஡தனத஥த் துந஬ி அநஞாண அடிகபின் கபைத்துத஧கதபக் சகட்கத் த஡ாடங்கிணார். “புதகச஦ா தணிச஦ா ஋ன்பொ ஍பெநாது, புதக இபைப்த஡ால் த஢பைப்புப௃ண்டு” ஋ணத் த஡பி஬ித்஡ அநஞாணி அடிகபின் கபைத்துக்கு ஆட்தட்டார். ச஬ள்஬ி ஬ாழ்த஬த் துநந்஡ார். தி஧஥஧ா஦ன் ஋த௅ம் தத஦த஧ ஬ிட்டார். து஬஧ாதட அ஠ிந்஡ார். ததபைம்தத஦஧டிகள் ஋ணப் தத஦பைம் ததற்நார். ஡஥ிழ், தாபௌ, தி஧ாகிபை஡ம் ஦ாவும் த஦ின்நார். அக்கானத்஡ில் இனங்தக஦ில் தா஡தங்க஦ ஥தனக்குச் தசன்பொ புத்஡ாின் ஡ிபை஬டிகதப ஬஠ங்கி ஥ீண்ட துந஬ிகள் இபை஬ர், “தாபௌ த஥ா஫ிப் புனத஥஦ாபத஧ அத௃஧ா஡பு஧ ஥ன்ணன் ச஡டுகிநான்” ஋ணக் கூநிணர். க஦஬ாகு அத௃஧ா஡பு஧த்த஡ ஆண்ட கானத்஡ில் தா஡தங்க஦ ஥தனக்குச் தசல்ன ஥஠ிச஥கதனக்கு உ஡஬ிணான். க஦஬ாகுவுக்குப் தின்ணர், அத௃஧ா஡பு஧த்த஡ ஥கல்ன஢ாகன் த஡ாடக்கம் தி஡ி஦ன் ஬த஧ இபைதத்஡ி஧ண்டு ஥ன்ணர்கள் ஆட்சி தசய்஡ணர். அ஧ண்஥தணக் கு஫ப்தங்கபால் இந்஡ ஥ன்ணர்கபின் ஆட்சி அத஥஡ி஦ாண஡ாக


27

அத஥஦஬ில்தன. தி஡ி஦த௅க்குப் தின் ஬ந்஡ ஡ாதுசசணன் ஆட்சி஦ில் அத஥஡ி ஡ிபைம்தி஦து. ஡ாதுசசணன் ஆட்சி அத௃஧ா஡பு஧த்஡ில் புத்஡ த஢நி ஥பொ஥னர்ச்சிக்கு ஬஫ி஬குத்஡து. காஞ்சிபு஧த்து ஆட்சிக்கும் அத௃஧ா஡புத்து ஆட்சிக்கும் இதடச஦ ஢ல்லுநவு இபைந்஡து. அநஞாண அடிகள் அநிப௃க ஏதன தகாடுத்துப் ததபைம்தத஦ர் அடிகதப அத௃஧ா஡பு஧த்துக்கு ஥ன்ணன் ஡ாதுசசணணிடம் அத௅ப்திணார். காஞ்சி஦ில் இபைந்து ஬ந்஡஬த஧த் ஡ாதுசசணன் ஬஧ச஬ற்நான். அத௃஧ா஡பு஧த்துக்குக் கி஫க்சக இலுப்ததக் குபத்஡பைகில் தா஫தடந்஡ ஥டான஦த்த஡த் ஡ாதுசசணன் புதுப்தித்஡ான். ததபைம்தத஦ர் அடிகல௃க்குத் ஡டுப்பு அத஥த்துக் தகாடுத்஡ான். ஥ா஠஬ர்கதப அ஬ாிடம் அத௅ப்திணான். 3. அக்கானத்஡ில் த௃஬஧க் குபத்஡ின் கத஧஦ிலும் புத்஡ ஥டான஦ம் இபைந்஡து. ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் அ஡ன் ஡தன஬ர். தாபௌ த஥ா஫ி஦ில் ஬ல்ன஬ர். ததபைம்தத஦ர் அடிகள் சதானச஬ தன்த஥ா஫ிப் புன஬ர். அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சின் ஬஧னாற்தந ஋ழுது஥ாபொ ஥ன்ணன் ஡ாதுசசணன் ஥கா஢ா஥ ச஡஧஧த஧க் சகட்டிபைந்஡ான். அ஬ச஧ா த஠ி஦ில் ஈடுதடாது கானத்த஡க் கடத்஡ிக்தகாண்டிபைந்஡ார். “஋ட்டுக் கத஡, எபி஦ார்஬஫ி சதான்ந ஡தனப௃தந ஬ிபக்க த௄ல்கள் உள்பண. தடித்஡ீர்கபா அ஧சச?” ஥கா஢ா஥ர் சகட்தார். “அந்஡க் கத஡கபில் உள்ப அ஡ீ஡ கற்ததணகதபக் கதபச஬ாம். பு஡ி஦ சான்பொகதபத் ச஡டுச஬ாம், தின் ஬ந்஡ ஥ன்ணர்கபின் ஆட்சிக் கானத்த஡ ஬த஧஦தந தசய்ச஬ாம், பு஬ி஦ி஦ல் அபவுகதபக் காண்சதாம், த஡ால்பௌ஦ல் சான்பொகதபச்


28

சசர்ப்சதாம். அத்஡தக஦ ஬஧னாபொ ஋ழுதுச஬ாம்” ஋ணத் ஡ாதுசசணன் கூபொ஬ான். ஡ாதுசசணத௅க்கு இபை ஥தண஬ிகள். ப௄த்஡ ஥தண஬ி சி஬ந்஡ிக்கு ஥கன் ஥ாதகால்னன். தாண்டி஦ இப஬஧சி சி஬ந்஡ி. இ஧ண்டா஬து ஥தண஬ி கனா, ஢ாக஢ாட்டு இப஬஧சி. ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாின் அண்஠ன் ஥கள். கனாவுக்கு ஥கன் காசி஦ப்தன். இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் தட்டத்துக்கு ஬஧ச஬ண்டும் ஋ண ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஬ிபைம்திணார். ஡ாதுசசணத௅க்கு அ஡ில் உடன்தாடில்தன. ஥ாதகால்னதணப் தட்டத்து இப஬஧சணாக்கிணார். இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் ததாபை஥ிக் தகாண்டிபைந்஡ான். அ஧சி கனாவும் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாிடம் ப௃தந஦ிட்டாள். “ச஡ச஧ாய், ஋ன் ஥கன் காசி஦ப்தன் அ஧சணாக ஥ாட்டாணா? ஬஧னாற்நில் அ஬ன் தத஦ர் ஬஧ா஡ா?” ஥கா஢ா஥ாிடம் கனா சகட்டாள். “஬஧னாபொ ஋ழுது஬த஡ச஦ தின்சதாட்டு ஬பைகிசநன். காசி஦ப்தன் இல்னா஡ அத௃஧ா஡பு஧த் ஡தனப௃தந ஬஧னாநா?” ஥கா஢ா஥ர் த஡ில் தசான்ணார். இந்஡ச் சூழ்஢ிதன஦ில் காஞ்சிபு஧த்஡ில் இபைந்து ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஬ந்஡ிபைந்஡ார். அ஬ாின் தன்த஥ா஫ிப் புனத஥, புத்஡ாின் அபத஬க் தகாள்தக ஢ாட்டம் ஦ாவும் ஡ாதுசசணதண ஈர்த்஡ண. த௃஬஧க் குபக்கட்டில் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஢டந்துதகாண்டிபைந்஡ார். பு஡ி஡ாக ஬ந்஡ ததபைம்தத஦ர் அடிகபாாிடம் ஡ாதுசசணத௅க்கு ஌ற்தட்ட ஈர்ப்பு அ஬பைக்குப் பு஡ி஦ க஬தன஦ா஦ிற்பொ. ஋஡ிச஧ அ஬஧து ஥ா஠஬ி, திக்கு஠ி஦ாண சங்க ச஡ாி


29

஬ந்துதகாண்டிபைந்஡ாள். “சங்க ச஡ாி, உள்எடுக்கம் அநி஬ா஦ா?” ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் சகட்டார். “எடுக்கம் ஏ஧பவு அநிச஬ன். உள் எடுக்க஥ா? அநிச஦சண.” சங்க ச஡ாி கூநிணாள். “அத஥஡ி எடுக்கம் தசால்பௌத் ஡பைகிசநன். அது ச஬பொ, உள் எடுக்கம் ச஬பொ” ஋ன்நார் ஥கா஢ா஥ர். “அத஥஡ி எடுக்கம் த஦ின்நால் இ஦ற்தகக்கு அப்தானாண ஬பௌத஥கதபப் ததநனாம். ஋ணச஬ அத஡ச஦ த஦ின ப௃஦ல்கிசநன்” ஋ன்நாள் சங்க ச஡ாி. “ப௃஡பௌல் உள்எடுக்கம் கற்தாய். உள்தபாபி ஞாணத்த஡ப் ததநனாம். காஞ்சிபு஧த்஡ிபௌபைந்து ஬ந்஡஬ர் ததபைம்தத஦ர் அடிகள். இலுப்ததக்குப ஥டான஦த்஡ில் உள்பார். அ஬ாிடம் உள்எடுக்கம் கற்கனாம்” ஋ன்நார் ஥கா஢ா஥ர். “இ஦ற்தகக்கு அப்தானாண ஬பௌத஥த஦ப் ததநனா஥ா?” சங்க ச஡ாி சகட்டாள். “ததநனாம், அடிகபிடம் சகள்” ஋ன்நார் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர். அநிந்ச஡ ஡ிதச஥ாற்நிணார் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர். அத஥஡ி எடுக்கம் ஡஧ா஡ ஞாணத்த஡ உள்எடுக்கம் ஡பைத஥ணப் புத்஡ர் தசான்ணார். இ஦ற்தகக்கு அப்தானாண ஬பௌத஥கதபப் புத்஡ர் ஌ற்க஬ில்தன. இ஧ாசக்கிபைகத்஡ில் ச஥஠ர் ஡ம் தகாள்தகத஦ ஢ிதன஢ாட்டத் ஡ம்ப௃ள் எபை஬த஧ப் தநந்து தசன்பொ கம்தத்஡ின் உச்சி஦ில் அ஥஧ச்தசய்஡ணர், ‘஢ாப௃ம் அவ்஬ாபொ தசய்து ஋ம் தகாள்தக஦ின் ஬பௌத஥த஦ ஢ிதன஢ாட்டுச஬ாம்’ ஋ணக் கூநி஦ ஡ன் ஥ா஠஬ணின் கபைத்த஡ப் புத்஡ர் ஌ற்க஬ில்தன.


30

‘இ஦ற்தகக்கு அப்தால் ஬பௌத஥, கடவுள்஡ன்த஥, அ஥ாத௅ட஬பௌத஥ ஋ன்த஬ற்தந ச஢ாக்கி ஢ாம் ப௃஦ன஬ில்தன’ ஋ணக் கூநிணார் புத்஡ர். 4. த஠ி஦ால௃டன் அ஧ண்஥தணக்குச் தசன்ந ததபைம்தத஦ர் அடிகள், ஡ாதுசசணதணச் சந்஡ித்஡ார். உச்சிக்குப௃ன் தந்஡ி அத஥த்து உ஠஬பித்஡ ஡ாதுசசணன், “஬஧னாற்தந ஋ழுதும் ப௃஦ற்சி஦ில் ப௃ன்சணற்நம் உண்டா?” ஋ணக் சகட்டான். “கற்ததணக் கத஡கசப ஢ிதநந்துள்ப ஌டுகதபப் தடித்து ஬பைகிசநன். புத்஡ாின் தகாள்தககல௃க்குப் புநம்தாண கபைத்துடன் ஌டுகள் ஥பௌந்துள்பண. உண்த஥ ஋து? கற்ததண ஋து?஋ன்தத஡ அநி஦ ப௃஦ல்கிசநன்” அடிகள் கூநிணார். அ஧ண்஥தணப் த஠ி஦ால௃டன் அ஧ண்஥தணத஦ ஬ிட்டு அடிகள் ஢ீங்கிணார். இலுப்ததக்குபம் ஬ந்஡ார். ஡ன் ஡டுப்புள் புகுந்஡ார். “ச஬஡ங்கள், உத஢ிட஡ங்கள் காட்டி஦ கற்ததணகதப எதுக்கிசணன். புத்஡ாின் அபத஬஦ி஦ற் கண்ச஠ாட்டத்த஡ அநிந்ச஡ன். புதகத஦ப் தணி஦ாகக் தகாள்பனாகாது ஋ன்தச஡ அந஬஠ அடிகள் ப௃஡னாக அநஞாணி அடிகள் அடிகள் ஈநாக இந்஡ி஧ ஬ிகா஧ம் காட்டி஦ ஬஫ி. “காட்சிக்கும் கபைத்துக்கும் அப்தால் கற்ததணக்குள் புகப௃டி஦ாது. காஞ்சிபு஧ம் ஬ந்஡ார் புத்஡ர். ச஬ள்஬ிக்கு ஥ாற்நாக அநப௃த஧த்஡ார், ச஥஠ர்கல௃டன் ஬ா஡ிட்டார். அநத஢நி உத஧த்஡ார். ஢ாகப்தட்டிணத்஡ில் அநவுத஧ ஢ிகழ்த்஡ிணார்.


31

“த஡ன்ணகத்஡ில் த஦஠ித்஡ கானத்஡ில் இனங்தக஦ில் ஢ாக஢ாடு தசன்நார். இ஧த்஡ிண அ஧ண்஥தணக்காகப் சதாாிட்ட ஡஥ிழ் ஥ன்ணர் குடும்தத்஡ில் அத஥஡ித஦ ஢ிதன஢ாட்டிணார். “த஡ப் பூச ஢ாபன்பொ த஡ன்ணினங்தக஦ில் ப௃பைகதண ஬஫ிதட ஬ந்ச஡ாாிடம் அநவுத஧ கூநிணார். “அத௃஧ா஡பு஧ம் ஬ந்஡ார். “கல்஦ா஠ி அ஧சணிடம் தசன்நார். “புங்குடு஡ீவுக்குச் தசன்நார். ப௃஧ண்தட்ட ச஬பிர் ஡தன஬ர்கபின் சதாத஧த் ஡டுத்஡ார். “இனங்தக஦ில் இபைந்து த஡ன்ணகத்துக்கும் த஡ன்ணகத்஡ில் இபைந்து இனங்தகக்கும் தனப௃தந புத்஡ர் த஦஠ித்஡ார். புத்஡ாின் தகாள்தககள் அ஬ர் கானத்஡ிசனச஦ இனங்தக஦ில் ச஬ப௉ன்நிண. “காஞ்சிபு஧த்஡ிற்கும் த஡ன்ணாட்டின் தன ஊர்கல௃க்கும் புத்஡ர் தசன்பொ஬ந்஡ இடங்கபில் அசசாக ஥ன்ணர் ஬ிகா஧ங்கதபக் கட்டிணார். “ச஥஠த஧ ஬ா஡ில் த஬ன்ந இடத்஡ில் அசசாகன் கட்டி஦ இந்஡ி஧ ஬ிகா஧த்஡ில் அல்ன஬ா த஦ின்சநன். “கற்ததணகதப ஋ழுதுச஬ணா? ஬஧னாற்தந ஋ழுதுச஬ணா? ஬ாணத்஡ில் இபைந்து புத்஡ர் இநங்கிணார் ஋ண ஋ழு஡஬ா? அநஞாணிஅடிகள் ஋ன்தண அத௃஧ா஡பு஧த்துக்கு அத௅ப்திணார்.” இவ்஬ாநாண ஋ண்஠ங்கள் சூ஫த் ஡ிண்த஠஦ில் சாய்ந்஡ அடிகபார், ஥ாதன த஬஦ிபௌல் ஡ன் ஡டுப்புக்கு ப௃ன் புன்தண ஥஧ ஢ி஫ல் கு஬ி஬த஡க் கண்டார். ததாழுதுசா஦ப௃ன் ஬ி஢஦ திடக ஬ிபக்கத்த஡ ப௃டிக்கச஬ண்டுச஥? ஋ழுந்஡ார். து஬஧ாதடத஦ச் சீ஧ாக்கிணார். புநப்தடத்


32

஡஦ா஧ாணார், அவ்ச஬தப, அ஬஧து ஡டுப்பு ஬ா஦ிபௌல் புத்஡ திக்கு஠ி. “஋ன்ணம்஥ா?” அடிகள் சகட்டார். “உள் எடுக்கம் கற்க ஬ந்ச஡ன், ஥கா஢ா஥ ச஡஧஧ர் அத௅ப்திணார்” சங்க ச஡ாி கூநிணாள். “஥டான஦த்஡ில் சசர்ந்து தகாள், ஥ா஠஬ர்கசபாடு ஬ா” ஋ணச் தசால்பௌ஦஬ாபொ அடிகள், ஬ி஢஦ திடகத்த஡ ஬ிபக்க ஥ா஠஬ர்கபிதடச஦ தசன்நார். ப௃஡ற் சங்கத்஡ில் இ஧ாசக்கிபைகத்஡ில் ஬ி஢஦த்த஡ உதாபௌ ச஡஧ர் ஋ழு஡ச஬ண்டி஦ சூ஫தனப் ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஬ிபக்கிணார். “ஆணந்஡த஧ ப௃஡ற் சங்கத் துந஬ிகள் புநந்஡ள்பி஦ச஡ன்?” திக்கு஠ி எபை஬ர் சகட்டார். “காசி஦ப்தர், உதாபௌ ஆணந்஡ர் ப௄஬பைச஥ புத்஡ாின் சீடர்கள். ஦ாபைம் ஋஬த஧பெம் புநந்஡ள்ப஬ில்தன. தின்ணால் ஬ந்ச஡ாாின் கற்ததணகள் அத஬” ஋ன்நார் ததபைம்தத஦ர் அடிகள். ஥ா஠஬ர்கபிதடச஦ சனசனப்பு. ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஋ழுந்஡ார். “காட்சி ஥ட்டும் தகாள்பற்க, கபைத்தும் தகாள்க. புத்஡ர் தசால்பௌ஦ இபை அதபத஬கள் அத஬஡ாம்” ஋ன்ந஬ர் ஡ம் ஡டுப்பு ச஢ாக்கி ஢டந்஡ார். 5. ஬஧னாற்பொக் குநிப்புகதப ஋ழு஡த் த஡ாடங்கிணார். கான எழுங்தக அத஥த்஡ார். இனங்தகத் ஡ீ஬ின் த஡ால்குடிகள், அ஧சுகள், தச஬ி஬஫ிச் தசய்஡ிகள், கல்த஬ட்டுச் தசய்஡ிகள், பு஬ி஦ி஦ல் அபவுகள் ஦ாத஬பெம் குநிப்புகபாக்கி஦ ஌ட்டுத் த஡ாகு஡ித஦த்


33

஡ணி஦ாக்கிணார். தூங்கிப் புனர்காதன஦ில் ஋ழுந்஡ார். ப௄ச்சுப் த஦ிற்சி, எடுக்கப் த஦ிற்சி, ச஬க ஢தட, ஌ட்டுக் குநிப்பு, திச்தச ஋ணப் தகல் ஬த஧ அ஬ர் ஬஫த஥கள் த஡ாடர்ந்஡ண. உச்சிக்குப்தின், ஡ன் ஡டுப்புக்குள் ஌டுகல௃ள் ப௄ழ்கி இபைக்தக஦ில் கு஡ித஧கள் தன ஬பைம் கு஫ம்ததாபௌ தடிப்தடி஦ாக உ஧த்஡து. ‘எடுக்கத்த஡பெம் எபௌச஦ சி஡பொம். புனத஥ ப௄ழ்கதனபெம் எபௌச஦ சி஡பொம்.’ ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஡டுப்தத ஢ீக்கிப் தார்க்கப௃ன் இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் ஬ா஦ிலுக்கு ஬ந்து஬ிட்டான். கூட ஬ந்ச஡ார் கா஬னர். “ச஡ச஧ாய், ஬஠க்கம்” இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் குணிந்து தககூப்தி ஬஠ங்கிணான். “இப஬஧சச ஬஠க்கம்” ஋ன்நார் அடிகள். “கானம் ஋ன் தத஦த஧பெம் த஡ிபெ஥ா? ஬஧னாற்பொள் ஬ாழ்ச஬ணா ச஡ச஧ாய்?” இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் சகட்டான். “கானச஥ த஬ள்ப஥ாய்ப் ததபைகுகிநது. ஊ஫ிற் ததபை஬பௌ ஦ாவுப? திநந்ச஡ார் இ஬ற்தந அநி஦ில் ததபைம்சதபொ அநிகு஬ர், அநி஦ார் ஆ஦ின் ஆழ் து஦ர் அநிகு஬ர்” ஋ன்நார் அடிகள். “஡ா஫ாது ப௃஦ன்நால் ஊத஫பெம் த஬ல்னனா஥ல்ன஬ா? ப௄ப்பு, தி஠ி, சாக்காடு, அ஬னம் ஦ாத஬பெம் த஬ல்னனா஥ல்ன஬ா?” இப஬஧சன் சகட்டான். “஬ி஢஦ திடகம், ஥கா஬க்கம், ப௃஡ற்காண்டம் கூபொ஬த஡ அநி஦ாச஦ா?சார்பு஠ர்ந்து, சார்புதகட எழுகு஬ா஦ாக. ‘துன்தம் ச஡ாற்நம் தற்சந கா஧஠ம், இன்தம் வீசட தற்நிபௌ கா஧஠ம்’ ஋ன்ந ஬ாிகதப அநி஦ாச஦ா” ஋ன்நணர் அடிகள்.


34

“஥஠ிச஥கதன஦ில் சீத்஡தனச் சாத்஡ணார் கூநி஦ ஬ாிகபல்஬ா அத஬?” இப஬஧சன் சகட்டான். “஬ள்ல௃஬த஧ அநிந்துபாய், சாத்஡ணாத஧ அநிந்துபாய், ஢ான்தசால்ன ஌துண்டு?” ஋ன்நார் அடிகள். “தாபௌ த஥ா஫ித஦ப் தடிக்க ப௃஦ல்கிசநன், தி஧ாகிபை஡ம் அநி஦ ஆர்஬஥ாய் உள்சபன். ஬டத஥ா஫ித஦க் கற்திக்க எபை஬த஧த் ச஡டுகிசநன். ஋ன் ஡ாய் ஡ந்஡ ஡஥ிழ் ஡பைம் சுத஬த஦ ச஬தநந்஡ த஥ா஫ி஦ில் ததபொச஬ன்?” இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் சகட்டான். குணிந்து ஬஠ங்கி, ஬ிதடததற்நான் இப஬஧சன் காசி஦ப்தன். ஥ாதன த஬஦ிபௌல் ஡ன் ஡டுப்புக்கு ப௃ன் புன்தண ஥஧ ஢ி஫ல் கு஬ி஬த஡க் கண்டார். ததாழுதுசா஦ப௃ன் ஬ிபக்கத்த஡ ப௃டிக்கச஬ண்டுச஥? ஬ி஢஦ திடகம் ஬ிபக்கச் தசன்நார். திக்கு஠ி஦ாண சங்க ச஡ாி பு஡ி஦ ஥ா஠஬ி. கூட்டத்துள் இபைந்஡ாள். “உள்எடுக்கம் த஦ின ஆர்஬த்துடன் சங்க ச஡ாி ஬ந்துள்பார். ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாின் ஬஫ிகாட்டபௌல் ஬ந்துள்பார். ஢ாதபக் காதன ப௄ச்சுப் த஦ிற்சிக்குப் தின் ப௃஡ணிதன உள்எடுக்கம் தசால்ச஬ாம்” ஋ன்நார் அடிகள். “தசால்஬து஡ாணா? த஦ிற்சி இல்தன஦ா?” சங்க ச஡ாி சகட்டாள். ஥ா஠஬ர்கபிதடச஦ சனசனப்பு. திக்கு஠ி எபை஬ர் ஋ழுந்஡ார். “த஬காசி ஬ிசாகத்஡ன்பொ த஦ிற்சிக்காக இந்கு ஬ந்ச஡ாம். கார்த்஡ிதகக் கார்த்஡ிதக ஬த஧ த஦ிற்சி. காதன ப௄ச்சுப் த஦ிற்சி, ஥ாதன ஬ி஢஦ திடக ஬ிபக்கம். ஋ம்ப௃ள் சினர் அப்ததாழுச஡, ப௄ச்சுப் த஦ிற்சிக்குப் தின் உள்எடுக்கப்


35

த஦ிற்சி ஡஧க் சகட்சடாம், ஢ீங்கள் எப்த஬ில்தன. ஆ஬஠ி அ஬ிட்டத்துடன் ப௄ன்பொ ஡ிங்கள் கடந்஡ண. பு஡ி஡ாக ஬ந்஡ ஥ா஠஬ிக்காகப் புதுப் த஦ிற்சி த஡ாடங்கனா஥ா?” சகட்டு஬ிட்டுத் ஡தன குணிந்து, தககூப்தி ஬஠ங்கி அ஥ர்ந்஡ார். 6. ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஡ி஠நிணார். ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாின் தாிந்துத஧த஦ ஌ற்த஡ா? ஡ிட்ட஥ிட்ட தாட ஬குப்ததத் த஡ாடர்஬஡ா? “஡ிட்ட஥ிட்ட஬ாபொ தாட ஬குப்ததத் த஡ாடர்கிசநன், அடுத்஡ ப௄ன்பொ ஥ா஡ங்கபின் தின்ணபைம் பு஡ி஡ாக ஬பைம் ஥ா஠஬ர்கல௃க்கு இச஡ தாட ஬குப்பு ஢டத்து஥ாபொ அ஧சாின் ஆத஠, சங்க ச஡ாிச஦, ச஬பொ ஬஫ி காண்தாய்” ஋ன்நார் அடிகள். ஬ி஢஦ திடக ஬ிபக்கம் த஡ாடர்ந்஡து. ததாழுது சாய்ந்஡து. ஬குப்பு ப௃டிந்஡து. ஥ா஠஬ர் கதனந்஡ணர். அடிகள் ஡ன் ஡டுப்புக்குள் தசன்நார். தூண்டா஥஠ி ஬ிபக்கில் ஌டுகதபப் தடிக்கத் த஡ாடங்கிணார். ஢ள்பி஧வுக்குச் சற்பொ ப௃ந்த஡஦ ப௃ன்ணி஧வு. ஥டான஦த்஡ில் ஆள் ஢ட஥ாட்டம். தனாின் காதுகள் கூர்த஥஦ாகின்நண. திக்கு஠ி எபை஬ர் ஢டந்து தசல்கிநார். இலுப்ததக்குபத்து அத஠க்குச் தசல்கிநார். அத஠஦ின் ஥தநப்தில் கு஡ித஧, அபைசக எபை கா஬னாபி? கு஡ித஧஦ின் கதணப்பு ஥தந஬ிடத்த஡ச் சுட்டி஦து. ஡டுப்தத ஬ினக்கிப் தார்த்஡ தன கண்கல௃ள் அடிகபின் கண்கல௃ம் இ஧ண்டு. புனர்காதன, ப௄ச்சுப் த஦ிற்சி ஬குப்பு. “஋ங்சக சங்க ச஡ாி?” ஬குப்பு ப௃டிந்஡தும் ஬ிண஬ிணார் அடிகள். “த஡ாி஦ாது ச஡ச஧ாய்!” திக்கு஠ி எபை஬ாின் ஬ிதட.


36

“ச஡டுங்கள், ஥கா஢ா஥பைக்குத் த஡ாி஬ிபெங்கள்” அடிகள் தசான்ணார். திக்கு எபை஬ர் அடிகபிடம் ஬ந்஡ார். காச஡ாடு கா஡ாகச் தசய்஡ி தசான்ணார். காத஡ப் ததாத்஡ிணார் அடிகள். ‘இ஧வு ஢டந்து தசன்ந஬ள் சங்க ச஡ாி. அத஠க்கபைசக ஥தநந்஡ிபைந்஡஬ர் இப஬஧சர் காசி஦ப்தர். கா஥க் கி஫த்஡ி஦ாகக் காசி஦ப்தத௅க்குச் சங்க ச஡ாி. காசி஦ப்தத௅க்கு அடுத்துத் ஡ன் ஥கன் ஢ாடாபச஬ண்டும் ஋ன்ந ஆ஬ல் சங்க ச஡ாிக்கு. இ஦ற்தகக்கு அப்தானாண ஬பௌத஥த஦ ச஢ாக்கி஦ எடுக்கப் த஦ிற்சித஦ இ஡ற்காகச஬ சங்க ச஡ாிக்கு ஬஫ங்குத஬ர் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர்.’ திக்கு கூநி஦ தசய்஡ிகள் அடிகல௃க்கு ஬ி஦ப்தல்ன. ‘஥ணி஡ இ஦ல்புகள் துன்தத்த஡ ச஢ாக்கி஦த஬ ஋ன்ததும், ஞாண ச஢ாக்கம் அாி஡ிலும் அாிச஦ாபைக்சக ஌ற்தடும்’ ஋ன்தத஡பெம் அநி஦ா஡஬஧ா அடிகள். அ஧ச ஬ாழ்த஬த் துநந்ச஡ ஞாண ச஬ட்தக஦ில் புத்஡ர் த஡ாடர்ந்஡ார். அ஧ச ஬ாழ்வுக்காகச஬ புத்஡ாின் உள்எடுக்க ஢ாட்ட஥ா? புத்஡஧ாய்ச் சின புதணதுகில் அ஠ித஬பைள் சங்க ச஡ாி ஥ட்டு஥ன்பொ, ஥கா஢ா஥ ச஡஧பைம் அடங்கு஬ர். இன்த௅ம் ஋த்஡தண ஋த்஡தண சதர் இத்஡தக஦ச஧ா? இவ்஬ாபொ ஋ண்஠ி஦஬ாபொ அடிகள் ச஬க ஢தட஦ில் சதாணார். உள்எடுக்கப் த஦ிற்சி ஡஧ப் ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஥பொத்஡ார் ஋ன்த஡ால் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாிடம் ததாபை஥ிணாள், சங்க ச஡ாி. “அத஥஡ி எடுக்கப் த஦ிற்சிச஦ உணக்குப் சதாதும். இ஦ற்தக ஡஧ா஡ ஬பௌத஥கதப ஢ீ ததபொ஬ாய். ஬ழுக்கும் கம்தத்஡ில் ஌பொ஬ாய். ஬ாணில் தநப்தாய். கடபௌன் ஆ஫த்துள் ப௃த்த஡டுப்தாய். ஥ற்ந஬ர் தசய்஦ா஡ண தசய்஬ாய்” ஥கா஢ா஥ர் ஆபொ஡ல் கூநிணார்.


37

“஋வ்஬பவு ஢ாள்கள் த஦ிற்சி?” சங்க ச஡ாி சகட்டாள். “இப஬஧சர் ஋ன்ண தசான்ணார்?” ஥கா஢ா஥ர் சகட்டார். “஢ா஠ம் ப௃கத்஡ில் ஡஬஫, சதாங்க சித்஡ப்தா.. அ஬ர் அ஧ச஧ாகும் ஢ாதபக் காத்஡ிபைக்கிசநன்” சங்க ச஡ாி குத஫ந்஡ாள். த௃஬஧க் குபத்து ஥டான஦த்துக்கு ஥ன்ணன் ஡ாதுசசணன் ஬பைகிநான், ஋ன்ந தசய்஡ித஦ அ஧சப் த஠ி஦ாள் ப௃ன்ண஡ாக ஬ந்து தசான்ணான் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாிடம். சற்பொ ச஢஧த்஡ில் அங்கு ஡ாதுசசணன் ஬ந்஡ான். ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ப௃ன் குணிந்து தககூப்திணான். “ச஡ச஧ாய், ஢ாக஢ாட்டார் ஡ாக்க ப௃தணகிநார்கபாம். ததடகள் ஋ல்தனக்கு ஬பைகின்நண஬ாம், ஡ாங்கள் அ஬ர்கல௃க்குச் தசய்஡ி அத௅ப்த ப௃டிபெ஥ா?” ஡ாதுசசணன் சகட்டான். “காசி஦ப்ததணப் தட்டத்து இப஬஧சணாக்கிணால் அ஬ர்கள் ஏ஧பவு ஆபொ஡னதட஬ார்கள். தல்ன஬ர்கள் ஬டபுநம், அத௅஧ா஡பு஧ அ஧சு த஡ன்புநம், ஋ணச஬ ஬பைப௃ன் காக்க, ஢ாக஢ாட்டார் ஡ம் த஡ன்புநப் ததகத஦ ஢ீக்க ப௃஦ல்கிநார்கள்” ஋ணக் கூநி஦ ஥கா஢ா஥ர், “தட்டத்து இப஬஧சர் ஥ாதகால்னத௅க்கும் சிம்஥஬ிட்டுணுவுக்கும் உள்ப த஡ாடர்தால் ஢ாக஢ாட்டார் ஍பெபொ஬ர்” ஋ணவும் கூநிணார். “தார்க்கனாம்” ஋ணக் கூநி஦ ஡ாதுசசணன், “஬஧னாபொ ஋ழுத்துப் த஠ி ஋ந்஡ ஢ிதன஦ில்?” ஋ணக் சகட்டான். 7. “஬ாணில் தநந்து புத்஡ர் ஬ந்஡ார், ஥கி஦ங்கதண஦ில் இநங்கிணார் ஋ண ஋ழு஡ிசணன். அ஡ீ஡ கற்ததண ஋ன்கிநீர்கள்.


38

“புத்஡ர் சிதனக்குப் தின் ஥தநந்஡ிபைந்து ஋஡ிாித஦க் தகான்நான் துட்டகா஥ிணி ஋ண ஋ழு஡ிசணன். ஌ற்கப௃டி஦ா஡ ஬஧னாற்பொத் ஡஬பொ ஋ன்கிநீர்கள். “஢ினத்துக்கடி஦ில் ஢ாகசனாகம் தசன்பொ புத்஡ சின்ணங்கதப ஋டுத்து ஬ந்஡ கத஡ கற்ததண ஋ன்கிநீர்கள். “புத்஡பைக்கு ப௃ன்சத தனர் ஬ந்து புத்஡ ஬ிகாத஧க்குாி஦ இடத்த஡க் குநித்஡஡ாக ஋ழு஡ிசணன், ஥க்கள் ஢ம்பு஬ார்கபா ஋ன்நீர்கள். “கு஡ித஧கதப ஬ாங்கி஦ அ஧சன் அ஡ற்குாி஦ காதசக் தகாடுக்கா஡஡ால் த஠த்த஡ ஥ீட்கச் சசா஫ப் ததடபெடன் ஬஠ிகன் ஬ந்஡஡ா஡ ஋ழு஡ச் தசால்கிநீர்கள். சசா஫ர் ததடத஦டுக்க஬ில்தன ஋ண ஋ழு஡ச் தசால்கிநீர்கள். “ஈ஫த்துப் பூ஡ந்ச஡஬ணார் ஬ாழ்ந்஡ ஬஧னாற்தந ஋ழு஡ச் தசால்கிநீர்கள், ஡ிபைக்சக஡ீச்ச஧த்துக்குப் தாண்டி஦ன் த஢டு஥ாநன் ஬ந்து ஬஫ிதட்ட ஬஧னாற்தந ஋ழு஡ச் தசால்கிநீர்கள். இ஧ா஬஠ன் ஬஫ிதட்ட சி஬ன்சகா஦ில் ஡ிபைக்சகா஠஥தன஦ில் உள்பது ஋ண ஋ழு஡ச் தசால்கிநீர்கள். “அத௅஧ா஡பு஧ அ஧சுக்குப௃ன் இபைந்஡ அ஧சுகபின் ஬஧னாற்தந ஋ழு஡ச் தசால்கிநீர்கள். ஢ாகர்கள், இ஦க்கர்கதப அ஧க்கர் ஋ண ஋ழு஡ச஬ண்டாத஥ன்கிநீர்கள். “஋ப்தடி ஋ழுதுச஬ன் அ஧சச? ச஥ந்஡ தா஭ா஡ீதிதக, ஡ீத஬஥ிசம், அட்டகத஡ ஦ாவும் தாபௌ த஥ா஫ி஦ில் தன஬ாபொ ஋ழு஡ி஦ கத஡கள் ஋஥க்கு அடித்஡ப஥ல்ன஬ா? “஥துத஧஦ில் இபைந்து ஬ந்஡ புத்஡சகாசர் ஋ழு஡ி஦ புத்஡ த௄ல்கள் ஋஥க்கு அடித்஡ப஥ல்ன஬ா? அ஬ர் அத஥த்஡ த௃஬஧க் குப ஥டான஦த்஡ின் ஌஫ா஬து பீடா஡ித஡ி஦ல்ன஬ா ஢ான்?


39

“தாபௌ த஥ா஫ித஦ ஢ன்நாகக் கற்சநன். தடித்஡஬ற்தந த஬த்து ஋ழுதுகிசநன். சா஡஬ாகணர், ஋பைத஥பே஧ர், தல்ன஬ர், சசா஫ர், சச஧ர், தாண்டி஦ர், கல்஦ா஠ி஦ார், உச஧ாக஠த்஡ார், ஢ாக஢ாட்டார் ஋ழு஡ி஦ ஬஧னாபொகல௃டன் அத௅஧ா஡பு஧ அ஧சத் ஡தனப௃தநத஦ எப்திட ப௃டிபெ஥ா? “சிங்கத்஡ின் ஬஫ி஬ந்ச஡ாாின் அ஧சல்ன஬ா? ஡஥ித஫பெம் தி஧ாகிபை஡த்த஡பெம் தாபௌத஦பெம் சசர்த்துக் குத஫த்துச் சிங்கஈ஫க் தகாச்தச ஬஫க்குப் சதசுச஬ார் அ஧ண்஥தண஦ாச஧. அந்஡ அ஧ண்஥தண஦ாபைம் ஡஥ி஫ிசனச஦ ஋ழு஬ர். ஡஥ித஫ ஥ட்டுச஥ சதசுச஬ார் அ஧ண்஥தண அந்஡ப்பு஧த்஡ார், “஡஥ித஫ ஥ட்டுச஥ சதசுச஬ார் ததாது஥க்கள், புத்஡ாின் தகாள்தககதபபெம் ஬஧னாபொகதபபெம் தாபௌ த஥ா஫ி஦ில் தடித்துத் ஡஥ி஫ில் ஬ிாித்துத஧க்கும் புத்஡ திக்குகள், “஦ா஬ாின் ஬஧னாற்தநபெம் ஋ழுது஬ச஡ ஋ன் கடன். அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சின் சிங்க஬஫ிப் த஧ாம்தாி஦த்த஡ ஋ழுது஬ச஡ ஋ன் கடன்.” ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ததா஫ிந்஡ார். ஡ாதுசசணன் சகட்டுக்தகாண்டான். அ஬த௅க்கு அந்஡ அணுகுப௃தந஦ில் ஆர்஬஥ிபைக்க஬ில்தன. “உங்கள் த஠ித஦த் த஡ாடபைங்கள்” ஋ன்ந஬ன், குணிந்து தககூப்தி ஬஠ங்கிப் தின்஢டந்து புநப்தட்டான். அ஧ண்஥தணக்குள் தசன்நான். ஬஫ி஦ில் இப஬஧சர்கள் இபை஬பைம் ததடத் ஡பத஡ிபெம் ஢ாக஢ாட்டுப் ததடகபின் ஡஦ார்஢ிதன தற்நிக் கனந்துத஧஦ாடிக் தகாண்டிபைந்஡ணர். ‘தல்ன஬ன் சிம்஥஬ிட்டுணுவுக்குச் தசய்஡ி அத௅ப்தனாம்’ ஋ணத் ஡ன் ஡ந்த஡஦ின் கபைத்த஡ ப௃ன்தணடுத்஡ான் தட்டத்து இப஬஧சன் ஥ாதகால்னன்.


40

ததடத் ஡பத஡ிக்கும் இப஬஧சன் காசி஦ப்தத௅க்கும் அந்஡ அணுகுப௃தந஦ில் உடன்தாடில்தன. ‘஢ாக஢ாட்டாபைடன் சதசனாம்’ ஋ணக் கபை஡ிணார்கள். அ஡ற்காகச஬ ஡ந்த஡த஦ ஥கா஢ா஥ ச஡஧ாிடம் அத௅ப்திணார்கள். ஢ாக஢ாட்டாாின் ஬பௌத஥பெம் சசர்ந்஡ால் இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் அடுத்஡ ஥ன்ணணாகனாம் ஋ன்தது இபை஬ாின் கணவு. “஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஋ன்ண தசான்ணார் அப்தா? ஢ாக஢ாட்டாச஧ாடு சதசு஬ா஧ா஥ா?” தட்டத்து இப஬஧சத௅ம் ஡ன் ஡ம்தி஦ின் ஬஫ிதசல்ன ஬ிபைம்திணான். “தார்க்கனாம், ஢ாதப ஥ீண்டும் கூடிப் சதசனாம்” ஋ணக் கூநி஦ ஡ாதுசசணன், அங்கிபைந்து ஢ீங்கிணான். சங்க ச஡ாி ச஢ற்பொம் ஬ன்ணிக்குப் சதாய்஬ந்஡ ஡க஬தனத் ஡ாதுசசணத௅க்கு அ஬ணின் ஡ணி உப஬ாபர் த஡ாி஬ித்஡ிபைந்஡ார். காசி஦ப்தத௅க்குப் தட்டம் கட்ட ஢ாக஢ாட்டார் உடன்தட்டண஧ாம். ஥கா஢ா஥ ச஡஧பைக்கும் சங்க ச஡ாிக்கும் காசி஦ப்தத௅க்கும் த஡ாிந்஡ இச்தசய்஡ித஦த் ஡ன் ஡ணி உப஬ாபி ப௄ன஥ாகத் ஡ாதுசசணத௅ம் த஡ாிந்துதகாண்டான். 8. உச்சிக்குப௃ன் உ஠஬பைந்஡ி஦ ததபைம்தத஦ர் அடிகள், ஌டுகல௃ள் ப௄ழ்கி஦ிபைந்஡ார். ஊர் ஋ன்ந தத஦ர்ச்தசால் ஬டக்சக தல்னா஦ி஧ம் கா஡ தூ஧ம், காந்஡ா஧த்த஡பெம் ஡ாண்டி஦ ஊ஧ல் ஥தனகள் ஬த஧ அதணத்து இடங்கபிலும் பு஫ங்கி஦ தசால். சா஬கத்஡ில் இபைந்து ஬பைம் கடனாடிகள், ஡ீப௄ர், கூாி ஢ாடு ஋ங்கும் ஡஥ித஫ப் சதசும் ஥க்கள் ஬ாழ்஬த஡ச் தசால்கின்நணர்.


41

ச஥ற்சக ஊ஧ல் த஡ாடக்கம் காந்஡ா஧ம், சிந்து ஢஡ி, கூர்ச்ச஧ம், கங்தகச்ச஥த஬பி ஊடாக இனங்தக஦ின் த஡ன் ப௃தண஦ாண த஡ாண்டீச்ச஧ம், கி஫க்சக ஢க்கா஬஧ம், சா஬கம், சாம்தா, த஡ன் கி஫க்சக ஡ீப௄ர், கூாி஢ாடு ஋ணப் த஧ந்஡ ஢ினப்தகு஡ி஦ில் ஬ாழும் ஥க்கதபச் சார்ந்஡ ச஬டு஬ர், ஢ாகர், இ஦க்கர் ஋ன்சதாச஧ இனங்தகத் ஡ீ஬ின் த஡ால்குடிகள் ஋ண ஌டுகள் த஡ாி஬ிக்கின்நண. ஥தன ஬பம், காட்டு ஬பம், ஆபொகள் ஬஫ி ஢ீர் ஬பம், ஡ாணி஦ ஬பம், ஥ீன் ஬பம் ஋ணப் தன஬தக ஬பங்கதப ஢ம்தித் த஡ால்குடிகள் ஬ாழ்ந்஡ணர். ததாற் தடுதக, தசம்புப் தடுதக, திந கணி஥ப் தடுதககள், இ஧த்஡ிணக் கற்தாபங்கள் இனங்தகத஦ங்கும் த஧ந்஡ிபைந்஡ண. ப௃த்துப் தாதநகள் த஡ன்கடபௌன் அ஫ி஦ாச் தசாத்து. ஦ாதணத் ஡ந்஡ம், அகில், ஥ிபகு, ஌னம், க஧ாம்பு ஋ண இங்தகத் ஡ீ஬ின் ஬பங்கள் உனதகங்கும் த஦ணா஦ிண. ஬஠ிகர் குழுக்கள் இனங்தக஦ின் கத஧ச஦ா஧த஥ங்கும் ப௃கா஥ிட்டண. அ஧சர்கபின் ஆட்சித் ஡தன஢கர்கபில் கூடிண. ஥ாந்த஡, ஡ிபைசகா஠஥தன, ஥஠ிதல்ன஬ம் த஡ாண்டி ஋ணத் துதநப௃கங்கள் கத஧த஡ாபொம் இபைந்஡ண. ப௃பைக ஬஫ிதாடும் சி஬ ஬஫ிதாடும் ததபை஥ப஬ிபைந்஡ இனங்தக஦ில், ஡ிபைக்சக஡ீச்ச஧த்த஡பெம் சி஬ன்சகா஦ில்கதபபெம் ஥஦சண ஬ிண்஠ில் இபைந்து ஬ந்து கட்டு஬ித்஡ான் ஋ன்ந அ஡ீ஡ கற்ததணகல௃ம் இபைந்஡ண. த஡ன்ணாடு ஬ந்஡ புத்஡ர் ஡஥ிழ் த஥ா஫ி஦ில் ஡ன் கபைத்துகதபக் கூநிணார். இனங்தகக்கும் தனப௃தந ஬ந்து தசன்நார். புத்஡ர் ஬பைதகக்குப் தின்ணர் புத்஡ த஢நி அதணத்து ஥க்கபிடப௃ம் த஧஬ிண.


42

஥ாவீ஧ாின் த஡ாண்டர்கள் இனங்தகக்கு ஬ந்து தசன்நணர். ஡ிகம்த஧ ஥டான஦ங்கள் அத஥த்஡ணர். ச஬ள்஬ிப் தி஧ா஥஠ர் ஬ந்து தசன்நணர். ஦஬ணர் சிலுத஬பெடன் ஬ந்து தசன்நணர். பு஬ி஦ி஦னாபர் ஡ான஥ி ஢ீன ஢஡ிக் கத஧ச஦ா஧க் கா஦பௌல் இபைந்து ஬ந்து தசன்நார். சீணர்கள் ஬ந்து தசன்நணர் தல்குடிக் கூடல் ஢ின஥ாக இபைந்஡ாலும் ஡஥ிச஫ இனங்தக஦ின் சதச்சு ஥ற்பொம் ஋ழுத்து த஥ா஫ி. ஈ஫த்துப் பூ஡ந்ச஡஬ணார் சதான்ந தசந்஢ாப் புன஬த஧ ஈந்த஡டுக்க, த஥ா஫ிப் தண்தாடு இனங்தக஦ில் அ஡ற்குப௃ன் தன ஡தனப௃தநகபாகக் கட்டி஦த஥ந்஡ிபைந்த்து. இவ்஬ாநாண தசய்஡ிகள் ஦ாத஬பெம் ததபைம்தத஦ர் அடிகள் குநித்து ஬ந்஡ார். சிபொ சிபொ ஏதனக் குடுத஬கள். எவ்த஬ாபை குத஬க்குள்ல௃ம் எச஧ ஬தகக் குநிப்புகள். கானத்த஡க் குநித்஡தசய்஡ிகள் எபை குடுத஬஦ில், பு஬ி஦ி஦ல் ஡஧வுகள் ஥ற்தநாபை குடுத஬஦ில், ஬஠ிகத் த஡ாடர்புகள் ச஬தநாபை குடுத஬஦ில் ஋ண அடுக்கி த஬த்஡ிபைந்஡ார். குடுத஬க்கு த஬பிச஦ ஡தன஢ீட்டி ஢ின்நண ஌டுகள். அ஧ண்஥தணப் த஠ி஦ாள் கு஡ித஧஦ில் ஬ந்஡ான். ஡ாதுசசணணின் அத஫ப்தத அடிகபிடம் த஠ிந்து த஡ாி஬ித்஡ான். ஌டுகதபபெம் குடுத஬கதபபெம் காப்தாக த஬த்஡ார். புநப்தட்டார். ஡ாதுசசணன், ஥ாதகால்னன், காசி஦ப்தன், ப௃஡னத஥ச்சர், ததடத் ஡பத஡ி, ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஆகி஦ அபொ஬பைம் அ஥ர்ந்஡ிபைந்஡ணர்.


43

ததபைம்தத஦ர் அடிகள் அ஧ண்஥தணக்குள் ஬ந்த்தும் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஡஬ிர்ந்஡ ஍஬பைம் ஋ழுந்து, ஡தன குணிந்து தககூப்திணர். ஥கா஢ா஥ ச஡஧த஧ப் தார்த்துக் தககூப்தி஦ அடிகள் ஡ண஡ிபைக்தக஦ில் அ஥ர்ந்஡ார். அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சுக்கு ஬஧வுள்ப தாதுகாப்பு த஢பைக்கடிகதப ஋டுத்துக் கூநிணார் ததடத் ஡பத஡ி. “அடிகசப, தல்ன஬ ஥ன்ணன் ஬ிட்டுணுசிம்஥த௅டன் சதசுங்கள், அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சுக்கு உ஡஬க் கூபொங்கள்” ததபைம்தத஦ர் அடிகபிடம் ப௃஡னத஥ச்சர் சகட்டார். புன்ணதகத்஡ார் அடிகள். “அ஧சி஦ல் ஋ணக்குத் த஡ாி஦ாது. ஥ன்ணன் சிம்஥஬ிட்டுணுத஬பெம் த஡ாி஦ாது. ஌டுகள் உண்டு, ஢ான் உண்டு, ஞாணத் ச஡டல் உண்டு. ஥ா஠஬பைக்குப் த஦ிற்சி தகாடுக்கிசநன். அ஡ற்குச஥னாக, ஥ன்ணர் சகட்ட஡ால் அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சின் ஬஧னாற்தநத் த஡ாகுக்க ஥கா஢ா஥ ச஡஧பைக்கு உ஡வுகிசநன்.” 9. “஥ன்ணிக்கச஬ண்டும் அடிகசப. ப௃஡னத஥ச்சாின் ச஬ண்டுசகாதபப் ததாபைபாகக் தகாள்பற்க. அத௃஧ா஡பு஧ அ஧சின் அ஧சி஦ல் தச஦ல்தாடுகபில் புத்஡த் துந஬ிகள் ததபைம் தங்கு ஬கிக்கின்நணர். ஋ணச஬ ப௃஡னத஥ச்சபைம் உங்கதபக் சகட்டார்” ஋ன்நான் ஡ாதுசசணன். “உள்பது த஬பிச஦ ஬பைம். இல்னா஡து உள்ப஡ாகாது. ஋ன் த஠ிகள் ஋ன்ணிடம் உள்ப஬ற்சநாடு ஥ட்டுச஥” ஋ன்நார் அடிகள். “஬஧னாபொ ஋ழுதும் த஠ிகள் ஋வ்஬ாபொப, அடிகசப?” உத஧஦ாடதனத் ஡ிதச ஡ிபைப்திணான் ஡ாதுசசணன்.


44

“குநிப்புகள் ஋டுத்து ப௃டிக்கும் ஢ிதனக்கு ஬ந்துள்சபன். ஥கா஢ா஥ ச஡஧பைடன் கனந்து சதசவும் ஬ாிதச஦ாக ஋ழு஡வும் த஡ாடங்கனாம், ஏதனகள், ஋ழுத்஡ா஠ி, உ஡஬ி஦ாபர் ஌ற்தாடு தசய்து஡வுக” ஋ன்நார் அடிகள். “குநிப்புகள் ஋ன்ண தசால்கின்நண?” ஆர்஬த்ச஡ாடு சகட்டான் ஥ாதகால்னன். “த஫ம் ததபைம் ஢ாகாிகத்஡ின் ஬஫ித்ச஡ான்நல்கள், தண்தட்ட த஧ாம்தாி஦த்஡ின் தசாந்஡க்கா஧ர், த஧ந்஡ ஢ினப்த஧ப்தில் ஬ாழும் ததபை ஥க்கள் கூட்டத்஡ின் எபை தகு஡ி஦ிணர் இனங்தக஦ர். “புத்஡ாின் ஬பைதக஦ால் ததாபௌந்஡ ஡ீவு. தல்த஢நிச் சப௄கங்கபின் இ஠ங்கு ஬ாழ்஬ிடம், தல் ஬பங்கபால் ஢ிதநந்து ததபைகும் ஥க்கள்…” அடிகள் இவ்஬ாபொ கூநிக்தகாண்டிபைக்தக஦ில்.. “஢ிபொத்துங்கள் அடிகசப! அ஧க்கர்கதபத் த஡ால்குடிகள் ஋ன்கின்நண தாபௌ த௄ல்கள், ஢ீங்கசபா தண்தட்ட த஡ால்குடிப் த஧ம்தத஧ ஋ன்கிநீர்கள்? ஋ங்கு ததற்நீர்கள் இந்஡க் குநிப்புகதப?” ஋ன்பொ உ஧த்஡ கு஧பௌல் ஥ி஧ட்டும் த஡ாணி஦ில் சகட்டார் ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர். “கணவு காண்தது ஥ணி஡ இ஦ல்பு. கற்ததண ஬பப௃ள்பது ஥ணி஡ ஥ணம். கத஡கல௃ம் காப்தி஦ங்கல௃ம் கற்ததணகதபக் தகாண்டிபைக்கும், ததடப்தாபி஦ின் கணவுகதப இனக்கி஦ ஬ாிகள் சு஥க்கின்நண. “஥க்கல௃க்குச் சுத஬஦ாக இபைப்தத஬ கற்ததணகள். ஥க்கபின் உ஠ர்வுத் ச஡டலுக்கு இத஦ந்஡ண கணவுகள். “஬஧னாசநா அநிவு சார்ந்஡து, ஡ட஦ங்கள் சார்ந்஡து, அபத஬த௄ல் க஠க்கானாணது. ச஡டபௌன் த஡பி஬ில் த஡ாிபெம் சிபொ கீபொம் ஬஧னாற்நின் த஡ி஬ாக அத஥஦னாம்.


45

“஋ன் குநிப்புகபில், கற்ததணகதபத் தூ஧த்ச஡ ஬ிட்சடன், தச஬ி஬஫ிச் தசய்஡ிகதப ஬டிகட்டிசணன், ஡ட஦ச் சான்பொகதப அனசிசணன், கல்த஬ட்டுச் தசய்஡ிகதப ஆ஧ாய்ந்ச஡ன், த஦஠ிகள் குநிப்புகதபத் து஫ா஬ிசணன், தசப்சதடுகள், ததான்சணடுகள், காசுகள் ஋ணக்குத் துத஠஢ின்நண.” அடிகள் தசால்பௌக்தகாண்ட஦ிபைந்஡ார். ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஌தும் கூநா஥சன இதட஦ில் ஬ிதடததற்நார். காசி஦ப்ததணத் ஡ன்த௅டன் ஬பை஥ாபொ ச஡஧ர் தசதக காட்டிணார். ப௃஡னத஥ச்சபைம் ததடத்஡பத஡ிபெம் ஬ிதடததற்நணர். “அடிகசப குநிப்பு ஋டுக்கும் த஠ிகதபத் த஡ாடபைங்கள். ஏதன, ஌டு, ஋ழுத்஡ா஠ி, உ஡஬ி஦ாபர் ஦ாவும் ஢ாதபப௃஡ல் ஡ங்கல௃க்குக் கிதடக்கும். ஥கா஢ா஥ ச஡஧பைம் ஡ங்கல௃டன் கனந்து தகாள்஬ார்” ஋ணத் ஡ாதுசசணன் கூநிணான். ஡ாதுசசணத௅ம் ஥ாதகால்னத௅ம் குணிந்து தககூப்தி ஬஠ங்கி, ஬ா஦ில் ஬த஧ ஬ந்து அடிகதப ஬஫ி஦த௅ப்திணர். ஡டுப்புள் ஬ந்஡ அடிகள், ஡ண்஠ீர் குடித்஡ார். ஬ி஦ர்த஬த஦த் துதடத்஡ார். ஬ி஢஦ திடகம் கற்கக் காத்஡ிபைக்கும் ஥ா஠஬ர்கபிடம் தசன்நார். ஥ா஠஬ர் கூட்டத்துள் சங்க ச஡ாித஦க் கண்டார். 10. ஥பொ஢ாள் காதன ச஬க஢தடத஦ ப௃டித்து ஬ந்஡ அடிகள் ஡ன் ஡டுப்பு ஬ா஦ிபௌல் இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் காத்து ஢ிற்தத஡க் கண்டார். “புத்஡ர் ஬ாணில் தநந்து ஥கி஦ங்கதண ஬ந்஡ ஬஧னாபொ கற்ததண ஋ன்கிநீர்கசப?” இப஬஧சர் காசி஦ப்தன் ஬ிண஬ிணான்.


46

“புத்஡ர் ஢ாகப்தட்டிணத்஡ிபௌபைந்து புநப்தட்டார். ஬னதச ஢ீச஧ாட்டத்துடன் கி஫க்குக் கடற்கத஧ ஏ஧஥ாக ஬ந்஡ார் த஡ப்பூச ஢ாபில் கூடும் ப௃பைகணின் அடி஦ார்கபிடம் அநவுத஧ கூநிணார், அம்தனத்ச஡ாட்டச் தசப்சதடு கூபொகிநச஡?” ஋ன்நார் அடிகள். அந்஡ச் தசப்சதட்டின் தடித஦த் ச஡டி ஋டுத்஡ார். தசப்சதடு அம்தனந்ச஡ாட்டத்து ஬ிகாத஧஦ில் உண்டு. தடி இச஡ா ஋ன்நார் அடிகள். இப஬஧சர் காசி஦ப்தன் தடித஦ ஬ாங்கிணான், கி஫ித்து வீசிணான். அந்஡ ஬ிணாடிச஦ ஡டுப்புக்குள் காசி஦ப்தணின் கான஬ர் புகுந்஡ணர். ததபைம்தத஦ர் அடிகள் கண்ப௄டித் ஡ிநக்கு ப௃ன்ணர் இப஬஧சன் காசி஦ப்தணின் ஌஬னர் அடிகபின் குநிப்சதடுகதபபெம் திந ஌டுகதபபெம் ஡஥஡ாக்கிணர். ஋ந்஡ ஌ட்தடபெம் ஬ிட்டு஬ிடாது ச஡டி ஋டுத்஡ணர், ததா஡ி஦ாகக் கட்டிணர். ததபைம்தத஦ர் அடிகள் சிநிது ச஢஧ம் சதச஬ில்தன. தின்ணர், “திநந்஡ார் உபொ஬து ததபைகி஦ துன்தம், அது தற்நின் ஬பை஬து” ஋ன்நார். இப஬஧சன் காசி஦ப்தத௅ம் ஌஬னர்கல௃ம் ஌டுகல௃டன் கு஡ித஧கபில் தநந்஡ணர். த௃஬஧க்குப ஥டான஦ம் தசன்நணர். அங்சக ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் இபைந்஡ார். ஌டுகதப அ஬ாிடம் தகாடுத்஡ணர். ததபைம்தத஦ர் அடிகள் ஋ழு஡ித஬த்஡ குநிப்புகள், ச஡டித஬த்஡ த௄ல்கள் ஦ாத஬பெம் ததற்பொக் தகாண்ட அ஬ர், இப஬஧சர் காசி஦ப்தணின் ஆத஠த஦ ஌ற்நார், ஥கா஬஥ிசத்த஡ ஋ழு஡த் த஡ாடங்கிணார். ஢ாக஢ாட்டுப் ததடகள் அத௃஧ா஡பு஧த்துக்கு ஬டக்சக ஢ிதன


47

தகாண்டண. இப஬஧சன் காசி஦ப்ததணப் தட்டத்துக்குாி஦ இப஬஧சணாக்கிணாசன ஡ாக்கா஥ல் ஢ாக஢ாட்டுக்சக ததடகள் ஡ிபைம்பும் ஋ண ஥கா஢ா஥ ச஡஧ர் ஥ன்ணணிடம் கூநிணார். தச஬ிபெற்ந ஥ன்ணன் ஡ாதுசசணன் சிணந்஡ான். ததடத் ஡பத஡ித஦ அத஫த்஡ான். இப஬஧சன் காசி஦ப்ததண அத஫த்஡ான். அந்஡ ச஢஧ம், சடு஡ி஦ாக த௄ற்பொக்கும் ச஥ற்தட்ட கு஡ித஧ வீ஧ர் அ஧ண்஥தணக்குள் த௃த஫ந்஡ணர். இப஬஧சன் காசி஦ப்தணின் கா஬னர், ஥ன்ணன் ஡ாதுசசணதணச் சிதநப் திடித்஡ணர். த௃஬஧க் குபக்கட்டுள் உ஦ிச஧ாடு ஡ன் ஡ந்த஡த஦ப் புத஡க்கு஥ாபொ இப஬஧சன் காசி஦ப்தன் ஆத஠஦ிட்டான். ஡ாசண கா஬னர்கல௃டன் புத஡க்கச் தசன்நான். ஡டுக்க ஬ந்஡ ஡த஥஦ன் இப஬஧சன் ஥ாதகால்னதணபெம் காசி஦ப்தணின் கா஬னர் ஡ாக்கிணர். இப஬஧சன் ஥ாதகால்னன் ஡ப்தி ஏடிணான். இப஬஧சன் ஥ாதகால்னன் ஡ன் கா஬னர்கதப இலுப்ததக் குபத்துக்கு அத௅ததிணான். ததபைம்தத஦ர் அடிகதப அத஫த்து ஬ந்஡ான். இபை஬பைம் கா஬னர்கல௃டன் க஧ந்து கி஫க்சக த஦஠ித்஡ணர். ஥ாச஡ாட்டம் ஬ந்஡ணர். இ஧ச஬ாடி஧஬ாகத் ச஡ா஠ி ஌நிணர். ச஥ற்குக் கத஧ச஦ா஧஥ாக ஬டக்சக த஦஠ித்து ஢ாகப்தட்டிணத்஡ில் கத஧ச஦நிணர். காஞ்சிபு஧ம் ஬ந்஡ இப஬஧சன் த஥ாகல்னன், தல்ன஬ ஥ன்ணன் சிம்஥ ஬ிட்டுணு஬ிடம் அதடக்கனம் சகாாிணான். ததபைம்தத஦ர் அடிகதப இந்஡ி஧ ஬ிகா஧த்஡ில் சசர்ப்தித்஡ான். (஦ாவும் கற்ததண, கத஡ ஥ாந்஡ர் சினாின் கானத஥ண ஬஧னாற்நாசிாி஦ர் குநிப்திடு஬து ச஡ா஧ா஦஥ாக, ஡ி. தி. 550-580 (கி. தி. 520-550))


48

உன்க஦ ஧ாடும் ஋ன் யரிகள்...

஋஦க்கு ஧ிடித்த ஧ாைக஬ ஒ஬ி஧பப்஧ி கண்கண ப௄டி பசித்துக் ககாண்டிருப்஧து ப஧ால் ஋ன்க஦ ஧ிடிக்காத அய஭ின் கயிகதகக஭ தி஦ப௃ம் யாசிக்கிப஫ன் ஌க஦஦ில் கயிகதனில் ஥ானும் அயல௃ம் ஒபப ஧ல்஬யி... ஧ாைல்கல௃க்கிகைனில் ஥ான் யாசிக்கும் கயிகதனில் ஥ீ அதிகம் யசிக்கி஫ாய் அந்த கயிகதகன காத஬ிப்ப஧ார் அதிகம் ஆ஦ால் ஥ீ காத஬ிக்கயில்க஬ காபணம் பகட்ைால் ஒரு யக்கீ க஬ப் ப஧ால் யாதிடுகி஫ாய்... ஧ிடித்த ஥ிகழ்ச்சினில் ப஧ச யாய்ப்புக் கிகைக்காது கயக஬ப் ஧டும் ஒரு தீயிப பசிகக஦ப் ப஧ால் உன் அருகி஬ிருந்து ப஧ச யாய்ப்஧ின்஫ி ஌நாந்து ப஧ாகிப஫ன்...


49

ப஥னர் யிருப்஧த்தில் ஧ிடித்த ஧ாைக஬ பகட்க அகமத்து,அகமத்து கதாைர்பு கிகைக்காநல் க஥ாந்துப஧ாகும் ப஥னகபப் ப஧ால் உன் கதாக஬ ப஧சி இனங்காத ஥ாட்க஭ில் ஥ான் இனங்க நறுத்த க஧ாழுதுகள் உ஦க்குத் கதரிப௅நா..? கக஬னகத்தில் ப௃ணு ப௃ணுக்கும் ஧ாைக஬ப் ப஧ால் உன் க஧னகப அடிக்கடி உச்சரிக்கிப஫ன் உன் அமகா஦ க஧னகப உச்சரிப்஧தால் ஋ன் குபலும் அமகாகி஫து... ஋ன்க஦ ஧஬ர் சி஬ாகித்து ப஧சும் ப஧ாது உன்க஦ ஥ிக஦த்து ககாள்பயன் ஥ீதான் சிட்டுக் குருயி ப஧ால் ஋஦க்குள் இருந்து ககாண்டு ஧஬ரின் கண்க஭ிலும்,காதுக஭ிலும் ககாண்டு பசர்க்கி஫ாய்... ஋ப்ப஧ாது ஥ிகழ்ச்சி கிகைக்கும் ஋ன்று ஆயலுைன் இருக்கும் அ஫ியிப்஧ா஭கபப் ப஧ால் உன் ஧திலுக்காய் காத்திருந்து ஥ான் ஌ங்குயதுண்டு... க஦வுகல௃ைன் ஒ஬ி யாங்கிகன உனிர்ப்஧ிக்கும்


50

புதுப௃க அ஫ியிப்஧ா஭கபப் ப஧ால் ஆனிபம் க஦வுகள் ஋஦க்குள் உனிர்த்கதழுகி஫து அத்தக஦ க஦வுகல௃ம் ஋஦க்குள்ப஭பன ககபந்து ப஧ாகி஫து... ஥ான் யரிகக஭ ஋ழுதுகிப஫ன் ஥ீ ஧ாடுகி஫ாய் ஥ான் ஥ிக஦ப்஧கத ஥ீ கசால்லுகி஫ாய் ஥ீ ஥ிக஦ப்஧கத ஥ான் ஋ழுதுகிப஫ன் ஥ீ ஧ாைல் ஥ான் யரி ஥ீ ஧ாை நறுத்தால் ஋ன் யரிகக஭ ஥ான் னாரிைம் ககாடுப்ப஧ன்... -அஸ்கர்


51

ufrpa uzq;fs; ( rpWfij )

Nghh;epWj;j xg;ge;jk; Vw;gl;L ,e;j Ie;J Mz;Lfspy; Vw;gl;l vjph;ghh;g;GfSk;> Vkhw;wq;fSk; Ngutyq;fSk; ngUkstpy; Vw;gl;ljhy; kdRf;fs; Mwhj uzq;fshy; ,dk;Ghpahj ntWg;Gfs; Vw;gLtJ ,ay;G jhNd? mbtsTf;Fs; epd;w me;j xl;L khkuk; ehd; gpwe;J %d;W tajpy; mg;gh nfhz;Lte;J itj;jtuhk;. vj;jidNah khkuq;fs; ,Ue;Jk; ,e;j khkuj;jpd; fhNa nkhw nkhwntd;W fw;fz;Lkhjphp ,dpf;Fk;. gok; mijtpl myhjpahd ,dpg;ghf ,Uf;Fk;. me;j rpd;d tstpw;Fs;jhd; kh gyh> thio> nfha;ah> khJis vd vj;jid kuq;fs;. mg;ghtpd; gpuahirahy; tsNt Njhg;ghf ,Ue;jJ. mg;gh mbf;fb nrhy;Ythh; vd;d tsk; ,y;iy vq;fs; ehl;by;. jkpoPok; cUthfptpl;lhy; njd;fpof;fhrpah tpNyNa rpwe;j jhdpaf;fsQ;rpa ehlhf khwptpLk; vd;W cs;sj;jpd; uzq;fis ntspg;gLj;Jthh;. mtyq;fs; epiwe;j ,e;j tho;tpw;Fs; ehd; kdepiwT fhz;gJ ,e;j mbtstpw;Fs;jhd;. tpky; vd;W mk;kh miog;gJ Nfl;L thNwd; mk;kh vd;W $wpf;nfhz;Nl jpUk;gp ele;N;jd;. vd; vjph;fhyj;ijg; gw;wpa fdTfis New;Nw vd; mk;khTf;F $wpapUe;Njd;. xUNtis mg;ghNthL fijg;gjw;fhfj;jhNdh? vd;W epidj;jgb cs;Ns te;j vdf;F mg;gh rhg;ghl;L Nkirapy; cztUe;jpf;nfhz;bUg;gJ njhpe;jJ. ,uhZt Mf;fpukpw;g;Gf;Fs; jpdk; jpdk; ele;Jnfhz;bUf;Fk; ,e;j gaq;fuj;jhy; vd;Dila gbg;igj; njhluKbahJ vd;W $wp vg;gbahtJ ntspehl;Lf;Fg; NghfNtz;Lk; vd;W Nahrpj;j tz;zNk mg;ghtplk; vg;gb Muk;gpf;fyhk; vd;W rhg;gpl;L KbAkl;Lk; fhj;jpUe;Njd;. kfdpd; ghpjtpg;ig ghh;j;j RIhjh fztd; rhg;gpl;L Kbe;J rha;T ehw;fhypapy; mkh;e;J md;iwa nra;jpj;jhis vLj;jNghJ kfidg; ghh;j;J nkJthfr; nrUkpdhs;. jdJ nrUky; Nfl;L jpUk;Gthh; vd;W vjph;ghh;j;J Njhy;tpahy; Jtz;lhs;. mDUj;jpud; epkpuNtapy;iy.


52

kfDk;> kidtpAk; jdf;Fg; gpbf;fhj VNjhnthU tpraj;ij $wj;jaq;Ffpwhh;fs; vd;W kl;Lk; mtUf;F ed;whfg; Ghpe;jJ. mth;fshfNt $wl;Lk; vd;W jpdrhpapy; ftdj;ijr; nrYj;jpdhh;. tpky; eP nrhy;yd;uh Ihil fhl;bdhs;.

vd;W

RIhjh

kfidg;

ghh;jJ ;

mk;kh ePq;fNs nrhy;Yq;fNsd; mtDk; gjpYf;F Ihil fhl;bdhd;. vg;gbAk; jd;kfd; ,d;iwa ,uhZtf; nfLgpbf;Fs; ,Ue;J jg;gp ntspehL Ngha;tplNtz;Lk; vd;w uzq;fSlDk; mgpyhirAld; RIhjh tYf;fl;lhakhf ijhpaj;ij tutioj;Jf;nfhz;L ,Q;rUq;Nfh vd;whs;. vd;d vd;W Nfl;Lf;nfhz;Nl epkph;e;j Uj;jpuidg; ghh;jJ ; tpky; VNjh cq;fspl;lil nrhy;yg;Nghwhdhk;. Uj;jpud; ifapy;itj;jpUe;j jpdrhpj;jhis itj;Jtpl;L epkph;e;J jd; kfidg; ghh;jj ; hh;.

kbj;J

mg;gh ………. ! nrhy;yd;uh ……….. ! ehd; yz;lDf;F Nghfyhnkd;W Nahrpf;fpwd;. mjw;nfd;d Nghtd;uh vd;W myl;rpakhfr; nrhd;dhh;. td;dpapiy xU VId;rp ,Uf;fpwhdhk; mtd; JUf;fpf;F $l;bf;nfhz;LNgha; yz;lDf;F mDg;Gthdhk;. Gj;J yl;rk; Nff;Fwhd; miuthrp nfhLj;jhy; NghJkhk;> mtNd gh];Nghl;> hpf;fw;nuy;yhk; nra;thdhk;. kpFjp vahh;Nghl;Lf;F NghFk;NghJ nfhLj;jhy; rhpahk;. vdf;F ey;y ek;gpf;ifapUf;fg;gh. FQ;Rrpj;jg;ghtpd;iu kfDk; me;j VId;rpahiy jhd; Nghwjw;F fhR fl;bapUf;fpwhdhk;. khkhTk; nfhQ;rf;fhR khwpj; jhwndd;wth;. mJjhd; vdf;F ePq;fSk; nfhQ;rk; fhR khwpj; jhwPq;fshg;gh. fz;fspy; jtpg;Gld; xNu %r;rpy; ksksntd;W nrhy;yp Kbj;jhd;. fl;lhak; Nghfj;jhd; NtZNkh?


53

gpd;d vd;dg;gh gs;spf; $lj;jpw;F xOq;fhf NghNfyhJ. jpdk; Ms;flj;jy;> flj;jg;gLNthh; fhzhky; NghtJ vj;jid Ngh;. gy;fiyf;fof khzth;fisAk; tpl;L itf;fpwhh;fsh? ve;jNeuk; vd;d elf;FNkh vd;w epiyapy; ehl;fs; jpfpYld; flf;fpd;wd. Vd;? ehis ehDk; ,th;fspy; xUtdhf ,Uf;fKbahjh? New;Wf;$l ehd; filf;F NghNff;f vd;id ,uz;LNgh; gpd;njhlh;e;J te;jJ cq;fSf;F njhpAkh? mg;gbj; njhlh;e;jhy; kdpj chpik Mizapdhplk; Ngha;j;jhd; milf;fyk; Nfl;fNtZk;. mq;ifNgha; rpiwapUg;gijtpl ntspapy; Nghdhy; mf;fh gbr;rgpwF vq;ifahtJ fiuNrh;f;fyhk; jhNd? tpky; fyq;fpa tpopfNshL jfg;gidg; ghh;j;jhd;.

Vd;uh tpky; ,j;jidAk; Ghpe;j cdf;F epy Mf;fpukpg;gpy; KO%r;rhf ,wq;fpapUf;Fk; ,uhZtj;jpd; ntwpj;jdq;fisg;gw;wp cdf;Fs; vjhtJ nfhQ;rkhtJ typ njhpe;jjh? ,y;iy! cd;id ghJfhf;f eP epidf;fpwha;. ghJfhg;Ng ,y;yhky; yl;rf;fzf;fpy; kf;fs; ,lk;ngaUk; Mwhj; Jauk; cdf;F Ghpatpy;iyah? ntl;lntspf; ifjpfshf ehq;fs; ,Uf;fpNwhNk mijahtJ eP czutpy;iyah? vz;gj;J %d;wpy; Mbf;fytuj;ij fz;fshy; ghh;j;jtd; ehd;. mg;Ngh ehd; jpUkzk; Kbj;j GjpJ. ehd; epidj;jpUe;jhy; ,e;j ehl;iltpl;L cd; mk;khNthL ntspehnld;W Gwg;gl;bUf;fyhk;. Mdhy; vdf;Fs; ,Uf;Fk; RUq;fp tphpAk; ,jak; ,aq;fkWj;jhy; vhpAk;; vd; rpijapd; rhk;gy; jkpoPof; flypNy fiua Ntz;Lnkd;gjw;fhf ,e;j ehl;il tpl;L Nghfhky; XLk;NghJ Xb> xspf;Fk;NghJ xspj;J ,e;j kz;zpNyNa ,Uf;fpwd;. Mdhy; ePNah ,e;j kz;zpd; fdTfs; vs;sNtDkpy;ykhky; Nghfg; NghfpNwd; vd;fpwha;. Gwg;gL cdf;fhd fhir xOq;F nra;fpNwd; vd;W nrhd;dth; kdNkh uzkhfpf; nfhjpf;f vOe;J Njho;fis NkNy cahj;jpagb mbtsit Nehf;fpr; nrd;whh;. mDUj;jpud; Nfhg;gha; fy;Yhhp xd;wpy; Mrphpah;. xU kfSk; XU kfDk;jhd;. %j;j kfs; Irpe;jh gy;fiyf;fofk; KjyhtJ Mz;by; gbf;fpwhs;. V


54

xd;gJ tPjp ,uhZtj;jhy; jil nra;ag;gl;lgpd; fle;j rpy khjq;fSf;F Kd;Gjhd; jpUk;gj; njhlq;fpaJ. njspe;j nfhz;bUe;jJ

ePNuhilahfj;jhd;

FLk;gk;

efh;e;J

mLj;jehs; fhiy tpky; jd; ez;gd; FNye;jpAld; td;dpf;F VId;rpNahL njhlh;Gnfhs;s ,Ughiyr; re;jpf;F NghapUe;jhd;. me;Neuk; ghh;j;Jj;jhd; mtDf;F mjph;r;rpahd jfty; njhpate;jJ. mtd; tPll ; iltpl;Lg; Gwg;gl;lJk; Nfhg;gha; KOtJk; rpq;fs ,uhZtk; Rw;wptisj;J NjLjy; Ntl;il elj;JtjhfTk; khiy ehd;Fkzptiu Nfhg;gha;f;F jpUk;gKbahj epiy vd;gijAk; kw;wth;fshy; mwpaKbe;jJ. ehd;FkzpahdJk; mtrukhf tPl;bw;F jpUk;gpatDf;F ntspthrypypUe;J Kw;wk; KOf;f ,uj;jk; rpe;jpapUe;jijg; ghh;j;jtd; tpl;bw;Fs;Ns mk;kh> mg;gh> mf;fh vd;W fj;jpf;nfhz;L XbatDf;F xNu Vkhw;wk;. mtDila fjwy; rj;jk; Nfl;L kiwe;jpUe;j mayth;fs; mg;Nghjhd; kiwtplq;fistpl;L ntspapy;te;jhh;fs;. te;jth;fs; tpkYf;F ele;j tpraj;ijr; nrhd;dhh;fs;. ,tDila jkf;if gy;fiyf;fofj;jpy; gbg;gts; vd;gjhy; mtis mbj;J IPg;gpy; Vw;wKw;gl;lNghJ jLj;j jfg;gidAk; jhiaAk; mbj;J kpjpj;J Jtk;rk; nra;jth;fs; jkf;ifia IPg;gpy; Vw;wpf;nfhz;L Nghdhh;fs; vd;Wk;> tpkYila khkd; tre;jd;jhd; jha;jfg;gid aho; mur itj;jparhiyf;F fhhpy; nfhz;LNghdth; vd;W nrhd;dijf; Nfl;ltd; ,btpOe;jtd;Nghy; jpUk;g itj;jparhiyf;F FNye;jpAld; Xbdhd;. kUe;JfSkpy;yhj ,e;j Neuj;jpy; vd;dNth vJNthntd;W gae;Jnfhz;L te;jtDf;F mtru rpfpr;irg;gphpTf; fz;zhbtspahf ,uj;jf; fhaq;fNshL njhpe;j jfg;gidg; ghh;j;jJk; Jbj;Jg;Nghdhd;. itj;jparhiyapy; nrNyhDk;> kUe;Jk;


55

,y;iynad;gjhy; vq;NfNahnthU ghh;krpapy; ahiuNah gpbj;J kUe;JfNshL te;j khkidg; ghh;j;J tpk;kptpk;kp mOjtd; fjtUNf fhaq;fNshL epd;w jhapd; Njhopy; Kfj;ijg; Gijj;jhd; tpky;. Iah> Nla; jk;gp vd;iu gps;is Irpe;jhit xUf;fhy; Njbg;ghulh. mtis vq;if ,e;jr; rpwpg;Nghd Mkpf;fhwq;fs; nfhz;L Nghdhq;fNsh njhpahJ Fswp mOj jkf;ifiag; ghh;j;J mj;jhidg; ghh;j;Jf;nfhs;sf;fh ehd;Ngha; kdpj chpik Mizf;FOtpy; ahiuahtJ $l;lfnfhzLNgha; mwpQ;Rghf;Fwd; vd;W nrhd;d tre;jd; jpUk;g Xbdhh;. %d;W ehshfptpl;lJ FLk;gj;jpy; ahUNk njhz;il eidf;ftpy;iy. Irpe;jhit tPl;bw;F mDg;gptpl;Nlhk; vd;W ngha;iaf;$wp mth;fisj; jpUg;gpaDg;gpdhh;fs;. vy;NyhUk; Vf;fj;NjhL jtpj;Jf;nfhz;bUe;jNghJ fisj;J tpOe;J mOifNahL Xbte;j FNye;jp nrhd;dijf; Nfl;L INah vd;W Fswpdhh;fs;. ehtw;Fspr; re;jp Gspakuj;Jg; gw;iwf;Fs; Irpe;jhtpd; capuw;w cliyg; ghh;j;jdhd; vd;W mOjOJ $wpdhd;. mf;fhtpd; cliy jfdk; nra;jNghJ mtDf;F ,e;j cyfNk ,Uz;Ltpl;lJ Nghd;wnjhU ntWg;G. jd; kfspd; ,Wjpf; fphpiffspy; $l fye;Jnfhs;s Kbahky; Ie;J ehshf Raepidtpy;yhky; itj;jpa rhiyapy; gLj;j gLf;ifahf ,Ue;j jfg;gidg; ghh;f;f ,dk;Ghpahj ntwpNahL jfg;gdpd; fl;byUNf NghdNghJ mg;NghJjhd; fz;tpopj;jpUf;fNtz;Lk;. kfidg; ghh;j;jJk; ,Jtiu njhz;ilf;Fs; rpf;fpapUe;j thh;j;ij Irpe;jh vq;Nfnad;W te;jJ. mtd; je;ijapd; fhy;fisg; gpbj;jgb Koq;fhypy; kz;bapl;lgb fjwp mOjhd;. mtd; fjwpaOj epyikiaf; fz;lth; vd;iu


56

gps;isia rpd;dhgpd;dkhf;fpg;Nghl;lhq;fsh? ,e;j ntwpad;fs; vd;W njhz;ilf;Fs;shy; thh;j;ijfis ntspf;nfhz;Ltuf; f];lg;gl;lijg; ghh;j;j tpky; kdijj; jplg;gLj;jpf;nfhs;Sq;Nfhg;gh mf;fh vq;fnsy;NyhiuAk; jtpf;ftpl;Ll;Lg; Nghapw;uhhsg;gh ePq;fspy;yhkNy jfdk; nra;J tpl;Nlhk; vd;W Mwhf fz;zPiug; ngUf;fpdhd;. mOjOJ Xa;e;j ,UtUf;Fk; ePz;l nksdk;. nksdj;ijf; fiyj;J jd; kfid mioj;j Uj;jpud; ePAk; ,q;Nf ,Uf;fNtz;lhk; nfjpahf eP yz;lDf;F Nghw mYtiyg;ghh; vd;whh;. jfg;gid epkph;e;J VNjhnthU mh;jj;jj;NjhL ghh;j;jtd; ehd; ,dp Nghfkhl;ldg;gh. vdf;F jkpoPoj;jpw;F nra;aNtz;ba flikfs; mjpfk; ,Uf;F. vdf;F ,g;Ngh ntspehl;Lf;F Nghw jhfkpy;iyag;gh. Rje;jpujhfk; ,e;j kz;zpd; tpLjiyf;fhd jhfk; mjw;fhf Nghuhspahfg; NghfpNwd; vd;;W nrhd;dtid epkph;e;J ghh;j;jth; fz;fspy; fz;zPh; ngUf;nfLj;jJ. mJ Nrhff; fz;zPuy;y! ,Jtiu ,jaj;Js; uzq;fspd; Njf;fk; mJ!

Gijj;Jitj;j

ufrpa


57

வயல்லுஷயாம்!

ஜாதிகய஫ி ககாண்பைாகப தூக்கிப஬ற்றுபயாம்! சப௃தான ஆர்ய஬கப ஥ாப௃ம்ப஧ாற்றுபயாம்! ஥ீதிக஥஫ி யழுயாநல் யாழ்ந்துகாட்டுபயாம்! க஥ஞ்சி஦ிப஬ அன்புதக஦ தி஦ப௃பநற்றுபயாம்!! இ஬ங்ககனிப஬ தநிமர்யாம யமிகசய்குபயாம்! இங்கிருந்பத அயர்கல௃க்கு உதயிகசய்குபயாம்! ப௃ழுந஦தாய் ந஦ிதப஥னம் ஧பப்஧ச்கசய்குபயாம்! நதங்கக஭பன ஒன்஫ிகணக்க யமிப௅ம்கசய்குபயாம்!! ஌கமக஭ின் யனிற்றுப்஧சி தீர்ந்திைல்பயண்டும்! இ஬யசநாய் கல்யினிங்கு கிகைத்திைல்பயண்டும்! பகாகமக஭ாய் யாழ்யதற்கு கயட்கிைபயண்டும்! பகாபுபநாய் தக஬஥ிநிர்ந்து ஥ின்஫ிைல்பயண்டும்!! யதிக஭ில் ீ யன்ப௃க஫கன ஥ிறுத்திக்ககாள்ல௃பயாம்! பயபபாடு ஜாதிதக஦ ஋ரித்துக்ககால்லுபயாம்! இதனங்க஭ில் காதல்தக஦ப் ஧பப்஧ச்கசால்லுபயாம்! இக஭ஞர்கக஭ப் ஧கைதிபட்டி ஥ாப௃ம்கயல்லுபயாம்!!

ப௃க஦வயன்஫ி ஥ா சுஷபஷ்குநார்


58

 ஒ஭ி ஒ஭ி

ஞானிற்஫ின் தூன சுைர்

இருள் யிபட்டி அ஫ிபயற்றும் கு஫ி யி஭க்பகந்தின க஧ருநாட்டிப௅ம்

இருள்யிபட்டி உனிர்த்திரி தூண்டி஦ாள். அப்ப஧ாதும்கூை

யி஭க்குகள் யி஭க்குக஭ாகபய ஒ஭ிர்ந்த஦. கைவு஭ின் தூண்ைாநணி யி஭க்கு க஭வுப஧ா஦தி஬ிருந்து இருள் ஧ற்஫ின ஧னம் கதாைங்கியிட்ைது. யி஭க்ககச் சுற்஫ின ஈசல்கள் நகமனில் கசட்கைகமற்஫ிச்

கசத்துக்கிைந்த ப஥பம் ஧ார்த்து

ககால்க஬ப்பு஫த்தால் கைவுள் யந்தார். ககனில் அகணந்துப஧ா஦ யி஭க்கு. ஒரு நின்நி஦ிப் பூச்சிகன

அகைனா஭நாகப் ஧ற்஫ிப் ஧ிடித்திருந்தார். 10/2011

துயாபகன்

யி஭க்குகல௃க்கு


59

புரிதல் -இந்துநஷகஷ்

கந஭஦நாய் யா஦த்கத கய஫ிக்ககனில் கதாக஬ந்துப஧ா஦

கா஬ங்கப஭ாடு தூபப்ப஧ாய் யிட்ை யாழ்க்ககக் க஦வுகள் நங்க஬ாய்த் கதரிந்த஦.

஋ப்ப஧ாதும் ஋ங்காயது ஒரு ஓபத்திப஬னும் ஒட்ைகைனாய் ஒட்டிக்ககாண்டிருக்கும் ப௃கில் ஋துவுநின்஫ி சுத்தநாய்த்

துகைத்துயிட்ைாற்ப஧ால் தூய்கநனாய் யிரிந்து கிைந்தது யா஦ம். இந்த யா஦ம்ப஧ால் இந்த ந஦ப௃ம் இருந்துயிட்ைால்..? ஆ஦ால் ப௃டியதில்க஬.

இப்ப஧ாபதா இன்னும் சற்றுப்க஧ாறுத்பதா இந்த யா஦ம் ப௃கில்க஭ால் நக஫க்கப்஧ட்டுயிடும்.

அல்஬து இரு஭ால் ப௄ழ்கடிக்கப்஧ட்டுயிடும். இதுப஧ா஬த்தாப஦ ந஦ப௃ம்?

஋ப்ப஧ாபதனும் ஋ந்த ஥ிக஦வுநின்஫ி ஋ந்தயிைனத்கதனாயது அகசப஧ாைாநல் இந்த ந஦தால் இருந்துயிைப௃டிகி஫தா? ஧஬ சந்தர்ப்஧ங்க஭ில் சின்஦ச்சின்஦ ஥ிக஦வுகக஭க் கைந்துயிட்டு

"஋஦க்கு ஋ந்தப் ஧ிபச்சிக஦ப௅நில்க஬ ஋஦க்கு ஋ந்தச்சிக்கலுநில்க஬ ஥ான் ஌ன் கயக஬ப்஧ைபயணும்?" ஋ன்று த஦க்குத்தாப஦ சநாதா஦ம் கசால்஬ிக்ககாண்டு... சி஬ கண ப஥பங்கல௃க்குநட்டும் அகநதிகாக்கி஫ ந஦து அந்த க஥ாடிப்க஧ாழுதுகல௃க்குநட்டும் இந்த யா஦ம்ப஧ால் கத஭ியாய் இருப்஧துப஧ா஬த் பதாற்஫ம் காட்டும். "அப்஧ா உங்கக஭த் பதடிக்ககாண்டு அந்த நாநி யந்திருக்கி஫ா!" "ஆர்...?" யா஦ம் கதரியதுப஧ால் அருகில் இருப்஧யகபத் கத஭ியாகப் ஧ார்க்கப௃டியதில்க஬. கண்கல௃க்கும் காட்சிக்குநிகைபன ஒரு கண்ணாடித்திகப பதகயனாய் இருந்தது. நங்க஬ாகத் கதரிப௅ம் நக஭ின் ப௃கம். அயல௃ம் இப்ப஧ாது ஥ாற்஧கதத் தாண்டிக்ககாண்டிருக்கி஫ாள்.


60

அயள் க஧ற்஫ நகனும் இப்ப஧ாது காதல் ஋ன்று அக஬கி஫ யனது. "ஆர்..ஆபம்நா..?" ஧ார்கய குக஫ந்தாலும் குப஬ில் அந்தத் கதம்பு நா஫யில்க஬. "யந்து ஧ாருங்பகாயன்!"

"ஆர்..?" ஋ன்று நறு஧டிப௅ம் தன்க஦த்தாப஦ பகட்டுக்ககாண்டு னன்஦ல் யமினாக கய஭ிபன கதரிந்த தூய்கநனா஦ யா஦த்கதயிட்டுயிட்டு உள்ப஭ திரும்஧ின ப஧ாது ஋திர்ப்஧ட்ை ப௃கத்தில் ஋ப்ப஧ாபதா அயகபயிட்டுத் கதாக஬ந்துப஧ா஦ அயள்.. "இதுதா஦ா..இதுதா஦ா.. ஋திர்஧ார்த்த அந்஥ால௃ம் இதுதா஦ா..?

஧க்கத்து அக஫னில் யாக஦ா஬ி யமினாக யந்துககாண்டிருந்த சின்஦க் குனில் சித்திபாயின் குபப஬ாடு பசர்ந்து நக஭ின் ஧தி஦ாறு யனது நகல௃ம் ஧ாடிக்ககாண்டிருந்தாள். காகம் உட்காபப் ஧஦ம்஧மம் யிழுகி஫ ககதனாய்..

஋ன் ஧ிரினநா஦யள் யந்து ஥ிற்கி஫ப஧ாது ஋ன் ப஧த்தி ஧ாடிக்ககாண்டிருக்கி஫ாள்.

இயக஭த்தான் ஋திர்஧ார்த்திருந்பத஦ா இத்தக஦஥ால௃ம்?

஥கபத்த கூந்தலும் சுருக்கம் யிழுந்த ப௃கப௃ம் அயல௃க்குள் இருந்த அந்த அமகின கன்஦ிகன ஋ங்பகா கதாக஬த்துயிட்டு "஥ீ யருயாய் ஋஦ ஥ான் இருந்பதன்.. ஌ன் ந஫ந்தாய் ஋஦ ஥ா஦஫ிபனன்..!" கல்னாணிபந஦஦ின் அந்தப் ஧கமன஧ாட்டுநட்டுபந இன்னும் புத்தம் புதிதாய்...

"இருங்பகா நாநி ஌ன் ஥ிற்கி஫ினள்?" "ஓம் ஧ிள்க஭ இருப்஧ம்!" "கசல்஬ம்... கசல்஬ம்நா...யா.. யா.. யாருங்பகா!" ப௃தற்தைகயனாக ஒருகநப௅ம் ஧ன்கநப௅நாகத் தடுநா஫ியரும் யார்த்கதகள்.. ப௃ன்க஧ாரு஥ாள் கண்ண ீபபாடு அயள் தன்க஦க் கைந்துப஧ா஦ப஧ாது ஌ற்஧ட்ை தடுநாற்஫ம்ப஧ால் இப்ப஧ாதும்..


61

"஋஦க்ககன்஦ நரினாகத..யாருங்பகா இருங்பகா ஋ண்டு.. யா ஋ண்பை கூப்஧ிடுங்பகா..!"

கிமயிகள் தங்கக஭க் கிமயிக஭ாக ஒப்புக்ககாள்யதில்க஬ ஋ன்஫ ஥ிக஦ப்ப஧ாடு கூைபய சிரிப்பும் யந்தது.

"நரினாகத பயணாகநண்ைதுக்காக ஥ான் ஋ன்க஦க் குநரினாய் ஥ிக஦ச்சுக்ககாண்டிருக்கி஫ன் ஋ண்டு ஥ிக஦னாபதங்பகா!" அயக஦ உணர்ந்தயள்ப஧ால் அயள் கசான்஦ாள்.

தன்க஦த் கதரிந்துககாண்டுயிட்ைாப஭ ஋ன்஧துப஧ால் நறு஧டி சிரிப்பு யந்தது. "஋ப்஧ கஜர்ந஦ிக்கு யந்த஦ ீங்கள்...யந்த஦ ீ.."

"யந்து கபண்டு கிமகநனாச்சுது..஧ிள்க஭னள் கூப்஧ிட்டுதுகள்..ஒரு ப௄ண்டுநாத யிசாயிக஬ யந்திருக்கி஫ன்!" "அயர்.."

"அயர் ப஧ாய் கபண்டு யருசநாச்சுது..!" அய஭து கண்கக஭ ஆம ஊடுருவுககனில் அதில் ஋ந்தயித உணர்கயப௅ந காணயில்க஬. கத஭ிந்திருந்தது அந்த யா஦ம்ப஧ால். சி஬ யி஦ாடி அகநதி. "யந்தகய ஋ல்஬ாரும் ப஧ா஫துதான்..!" "இப்஧ிடிப் ப஧ா஫து இனற்கக..ஆ஦ால் உனிபபாகை இருக்கி஫ப஧ாபத சி஬ப஧ர் இல்஬ாநல் ப஧ானிருகி஫கதத்தான் தாங்கிக்ககாள்஭ ப௃டிகி஫தில்க஬!" அயள் ஋கதச் கசால்கி஫ாள்? ப௃ப்஧து ஆண்டுகல௃க்கு ப௃ன்஦ால் அய஭து காதக஬ ஌ற்றுக்ககாள்஭ ப௃டினாநல் அகத ஥ான் ஥ிபாகரித்தகதனா? அதற்குப் ஧ி஫கு ஧஬ யிைனங்கக஭ப் ஧கிர்ந்துககாண்டு கசல்஬ம்நா ப஧ாய்யிட்ைாள். நறு஧டி னன்஦஬ருபக யந்து யா஦த்கத கய஫ிக்ககனில் ப௃கில்கள் அக஬ந்துககாண்டிருந்த஦.. "ஆபம்நா இந்தக் கிமயி..?" "அது அம்நப்஧ாயின்கப ஧கமன ஬வ்யர்..!" நகள் ப஧த்தினிைம் கசால்஬ிக்ககாண்டிருந்தாள்.


62

"அப்஧ ஌ன் க஬ினாணம் ப௃டிகபகல்க஬ அகயனள்?"

"இந்த ந஦ிசி அப்஧ாகய ஬வ்஧ண்ணி஦து அப்஧ாவுக்குத் கதரினாது.. அப்஧ா அம்நாகய ஬வ்஧ண்ணி ப௃டிச்சிட்ைார்."

"஌஦ம்நா காதல் ஋ண்ைால் அது ஒருத்தரிக஬ ஒருத்தருக்குநட்டும்தான் யருநா?"

"உன்கப அப்஧ா யபட்டும்... பகட்டுச்கசால்கி஫ன்!"

"அய்னய்பனா ஋஦க்கு ஒரு நறுகநாமிப௅ம் பயணாம் ஥ான் பகட்பகல்க஬!"

ப஧த்தி க஧ரிதாகச் சிரித்தாள். நகல௃க்கும் ப஧த்திக்குநிகைனா஦ உகபனாைல் காதுக஭ில் யிமத்தான் கசய்தது.

ஒருத்திக்கு ஒருத்தன் ஋ன்஧து ஒழுக்கநா஦ யாழ்வுக்கா஦ கட்டுப்஧ாடு. ஆ஦ால் காதல் ஋ன்஧து..

அது கட்ைறுத்துப் ஧ாப௅ம்கயள்஭ம்... ஋ல்஬ார்நீ தும் ஋ல்஬ார்க்கும்யரும். ஆ஦ால் அது ஆகச க஬யாதிருக்கும்யகப அ஧ானநற்஫து. "இ஭ந்தாரினள் ஧பயானில்க஬.இந்தக் கிமடுகக஭த்தான்஥ம்஧ ப௃டினாநக் கிைக்குது!"

குநரிகள் கசால்கி஫ார்கள். அயர்கள் அ஫ிந்தகதல்஬ாம் ஆகசனில் ஥க஦ந்த காதல். ஆகச அறுத்த஧ின் அமககத் கதாக஬த்த஧ின் ப௃துகநனிலும் ந஬ரும் காதல் ஋ன்஧து குமந்கதக் காதல்ப஧ால்.. அதில் க஭ங்கம் இல்க஬ க஭வும் இல்க஬. "தாத்தா..!" ப஧த்தி அருகில் யந்தாள். "஋ன்஦ம்நா..?" "உங்க஭ிட்கைத்தான் பகட்கபயணும். கஜர்நன்காபர் யனசுப஧ா஦஧ி஫கு துகணபதடிக் ககாள்஭ி஫கதப்஧ற்஫ி ஋ன்஦ ஥ிக஦க்கி஫ீங்கள்..?" "ககைசிக் கா஬த்திக஬ ஒருதுகண பதகயதாப஦?!" அய஭ிைநிருந்து சிரிப்க஧ா஬ி ஋ழுந்தது. "யனசு ப஧ா஦஧ி஫கு ஋துக்கு஦த் துகண?" "அப்஧தாப஦ துகண பதகய?"


63

"அதுக்கு ஌ன் க஬ினாணம் ப௃டிக்கபயணும்... பயக஬க்கு ஆக்கக஭ கயச்சுக்ககாள்஭஬ாம்தாக஦..?"

"பயக஬ ஋ன்கி஫து பயக஫! பசகய ஋ன்கி஫து பயக஫! பயக஬ சம்஧஭த்துக்காக! பசகய காதலுக்காக!" "காதப஬ா யனசு ப஧ா஦துகல௃க்பகா..?"

"யனசு உைம்புக்குத்தான். ஆ஦ா ந஦சு ஋ப்஧வும் இ஭கநனாக இன்க஦ாருத்தர் அன்புக்காகத்தான் ஌ங்கிக்ககாண்டிருக்கும்.!" "ஓ..அதுதா஦ா அது..?"

அயள் ஋கதபனா ஥ிக஦த்துச் சிரித்தாள். "஋துதா஦ா ஋து?" ஋ன்஫ பகள்யிக்குப் ஧தில் இல்க஬. "கிமடுகல௃க்குப் புத்திநா஫ாட்ைம் யரும் ஋ண்டு கசால்கி஫து சரிதான்!" அயள் சிரித்த஧டிபன திரும்஧ி஦ாள். "காதலும் ஒருயககனில் புத்திநா஫ாட்ைம்தாப஦ா?" ஋ன்று இப்ப஧ாது பதான்஫ிற்று

இல்஬ாயிட்ைால் இந்தப் ஧ாழும் ந஦சு ஌ன் கசல்஬ம்நாகயபன சுற்஫ிக்ககாண்டிருக்கி஫து?

(஧ிபசுபம்: கயற்஫ிநணி - கார்த்திகக 2004)


64

யிடினக஬ காண துடித்திடும் ஥ிக஦ப்பு

கண்கண ப௄டும் கருப்பு யாணம் கயள்க஭ கு஭நாய் யட்ை ஥ி஬வு

சிந்திக்கிைக்கும் சில்஬க஫ யிண்நீ ன் சி஬ிர்க்க கயக்கும் சிக்க஦ காற்று அைங்கிப்ப஧ாகும் அயசப உ஬கம்

ஓய்வு ஋டுக்கும் இகைகய஭ி ப஥பம் குடும்஧ம் கூடும் ஥ி஬வு ப௃ற்஫ம்

ஊகப ககடுக்கும் குடிகாபன் சத்தம் குக஫கக஭ கசால்லும் நக஦யினின் ப஥பம்

பதகயகன பகட்க்கும் ஧ிள்க஭னின் சிணுங்கள் கணக்கு ஧ார்க்கும் அப்஧஦ின் ப௄க஭ ப஧ார்கயக்குள் அைங்கும் இன஬ாகந ப௅த்தம் தக஬னகண நந்திபம் கசால்஬ிடும் இபவு தபணிகன ஆ஭ ப஧ாட்டிடும் கணக்கு க஦வுகள் கண்டு நகிழ்ந்திடும் ந஦சு

யிடினக஬ காண துடித்திடும் ஥ிக஦ப்பு யமகநப஧ால் காக஬ யிடிந்திடும் பயக஭ யாடின ப௃கத்துைன் இன்க஦ாரு ஥ாக஭

பதடிபன ப஧ாயான் குடும்஧த்துத்தக஬யன் பதகயகள் தீர்த்தால் அயன் அன்று இக஫யன் கயிஅமகன்


65

ehd; ,d;dKk; kuzpf;ftpy;iy kuzq;fNshL rd;djk; nfhz;l ePz;l neba gazk; me;j Aj;jk;... mtyf; FuNyhL mDgt Nrkpg;Ngh mjpfkpy;yhJ Jah; rpe;jpagb Vd; Njrj;jpd; gphpT ... gRikahd gf;fq;fshy;; vd;id kwf;fTk; RUjp Nruhj ghl;bdhy; ghbg; ghb vd; Foe;ijia jhyhl;lTk; vd;dhy; KbfpwJ cw;rhfk; je;j cwTfs; Jhur; nrd;whYk; el;ghd Ngr;rpdhy; ez;gh;fs; mjpfk; ntWk; kdk; Njw;w te;j vd;Ds; ve;NeuKk; ,bAk; Kof;fKk; fye;j typg;G fdTk; fw;gidAk; fye;J fhw;NwhL fiufpwJ vd;fij... Aj;jKk; Xa;e;jnjd;W vd; tPl;L G+e;jspUk; Kw;wj;J Ntk;Gk; kzk; Efu miof;fpwJ Mdhy; njd; fhw;wpd; gykhd tPr;rpdhy; vd; kz;izj; njhl;lisa vd; kdJ nehpf;fpwJ Jbg;Gs;s uj;jk; clk;gpy; rPWtjhy; typikAk; ek;gpf;ifAk; tpae;jhfpf; nfhs;fpwJ... c\;zj;jpd; fhq;if... cUfpa njUf;fspy; ghjk;... epk;kjp jUfpwJ Fsph;e;j G+kpj;jhapd; jOty; mJNth mofhdJ! ehd; ,d;Dk; kuzpf;ftpy;iy... 19.10.2011.

etN[hjp N[hful;dk; yz;ld;.


66

஥ி஬ம் இந்த ஥ி஬ம் பயறு

இந்த க஦வு பயறு

இந்த யாழ்க்கக பயறு இந்த ஥ி஬த்தில்,

க஦கய யிகதத்து, ப௃க஭க்கும் யாழ்க்கக பயறு. ப௃க஭த்த யாழ்க்ககனில், பூக்கும் ஥ிக஦வு பயறு.

஥ிக஦வுக்குள் ஊரும் ஋ண்ணம் பயறு. ஋ண்ணத்தின் ஧ின்஦ம் பயறு ஧ின்஦த்தின் துகள் பயறு துக஭ின் அணு பயறு ஥ீ பயறு, ஥ான் பயறு, னார் பயரு? ஜி கஷணரன் Date: 26-Dec-2010


67

காற்று

காற்க஫ இழுத்து, ஋ந்திபத்தில் சுருக்கி

நருந்து குப்஧ினில் அகைத்தான் யினா஧ாரி. உன் சுயாசத்தில் தூய்கந இல்க஬கனன்று,

காற்றுக்குப்஧ிகன ஧ரிந்துகபத்தான் நருத்துயன். கிபாநம் ஧ிரிந்து, ஥கபம் கண்ை ஥ீ, யிழுங்குகி஫ாய் காற்றுக்குப்஧ிகக஭. கயிகத ஋ழுத ஥ான் காற்று யாங்க ஥ீ

காசு ஧ார்க்க அயன் கண் ஋ட்ைா துபத்தில் அம்நாயின் குபல். ஜி கஷணரன் Date: 07-Feb-2011


68

நகமப்஧ாடல்

தாங்ககயாண்ணாக் காத஬ின் ய஬ி தயிர்க்க சூழ்ந்திருந்த ஋ல்஬ாயமிகக஭ப௅ம்

இறுக ப௄டித் தி஫ப்புக்கக஭த் தூப யசி ீ ஋ன்க஦ சிக஫னி஬ிட்டுக் ககாண்பைன் கய஭ிபன஫ ப௃டினா ய஭ி அக஫ ப௃ழுதும் ஥ிபம்஧ி

பசாக கீ தம் இகசப்஧தாய்க் பகட்ை க஧ாழுதில் ப௄டினிருந்த னன்஦஬ின் கதவுகக஭த்தட்டித் தட்டி ஥ீரின் பபகககக஭ யமினயிட்ைது நகம - ஋ம்.ரிரான் வரரீப், இ஬ங்கக


69

காயல்காப஦ாய் உன் பூந் ஷதாட்டத்தில்

ப௃ழுயதுநாய் அயக஭ பசித்து ப௃டிக்கும் ப௃ன்

஋ன்க஦ உத஫ியிட்டுப் ப஧ாகி஫ாள் புன்஦ககபனாடு ஧ார்ப்஧யள்

இப்ப஧ாது ப௃க஫த்து ஧ார்க்கி஫ாள்... அகணத்துக் ககாண்ையள் அபாஜகம் கசய்து தூபப்஧டுத்துகி஫ாள் உன்ப஦ாடு ஋ப்஧டி ப஧ாபாடுபயன் யமினின்஫ி தடுநாறுகிப஫ன்

஥ான் யகபந்த ப஥ர் பகாட்டில் உன் யிபல்கள் புள்஭டினிடுகின்஫஦.... ஥ாட் கணக்கில் ந஦தாப ப஧சினயள் ஋திரிகனப் ப஧ால் தூப ஥ின்று ஧ார்க்கி஫ாள் ஒரு யி஥ாடி ககாடு ஋ன் க஥ஞ்சில் இருக்கும் ஋ன் ஋திர்஧ார்ப்புக்கக஭ உன் நடினில் ககாட்டி யிடுபயன்... சந்பதாரங்கக஭ ஋஦க்குள் உற்஧த்தி கசய்தயள் பசாகங்கக஭ கசாந்தநாக்கி யிட்டுப் ப஧ாகி஫ாள்


70

உன்க஦ அமகாய் யர்ணித்த ஋ன் ப஧஦ா

இப்ப஧ாது பசாகநாய் கசிகி஫து கைதாசினில்... ஋ன்க஦ புகழ்யதற்கு ஥ான் ஥ினானயாதிப௅நல்஬

உன்க஦ அசிங்கப் ஧டுத்த

஥ான் இபக்கநற்஫யனுநல்஬

஋ன் உணர்வுகக஭ நதிக்காத ப஧ாதுதான்

஋ன்க஦ உபத்துச் கசால்கிப஫ன் உ஦க்கு அவ்ய஭வுதான்... உன்க஦த் தயிப ஥ான் ப஥சித்தகயகனல்஬ாம் ந஫ந்து ப஧ாய்யிட்ைது இன்னும்

ந஫க்க ப௃டினாநல் இருப்஧து ஥ீ நட்டும்தான் ஒரு காயல் காப஦ாய் காத்திருப்ப஧ன் உ஦க்காக ஥ான் ஧ாத்தி கட்டின பூந் பதாட்ைத்தில் ஋ன்஫ாயது ஋ன்க஦ புரிந்து ககாள்யாய் ஋ன்஫ ஥ம்஧ிக்ககனில்... -஌.஋ம்.அஸ்கார்


71

td;dpkz;zpd;… ek;gpf;ifNahL…ehk; gzp njhlu;Nthk;..!

--------------tre;jk; jOtpa td;dpkz;nfhba rpq;fs gilfspd; fhybgl;L GOjpaha; >rfjpaha; > Nrwha;..! md;W Riktz;b ,Oj;j vUjpd; KJfg;Gz;zpy; czTf;fha; nfhj;jpagb xU fhfk;…! vkJ cwTfspd; tho;f;if epiy…vJNth…!!? xUfhyk;……. ,uh[ kupahijNahL cyfj;jkpou;fs; jkpou; gilR+o gtdpte;j tPjpfs;… tuNtw;W tho;j;Jiuj;j kfpo;Tfz;l Njrk;---,d;W kuj;jb tho;tha; mtyKWk; epiyahr;R..! thioapiy ge;jpitj;J kfpo;Tw;w Njrk; INah..! INah..!! IiaNah…!!! miutapw;Wg; grpjPu;f;f jl;NlhL tupirapNy…! fQ;rpf;F cg;G fld;gl kWj;J cg;gpy;yhf; fQ;rpAz;l jd;khdj; jkpoupdk; fz;zU P k; nrd;dPUk; fye;jpl;l NrhWz;Lk; jd;khdj; jkpou;fsha;j; jhd; ,d;Dk; ,d;Dk;..! tPu Rje;jpuk; Ntz;bj;jhd; epw;fpd;whu;…! khtPuh; G+q;fhf;fs; nfhbNahuha; mopj;jhYk; ,jaG+q;fhtpy; Njrtpuh;fis jpdk;>jpdk;> Rkf;fpd;whu;..! mopit>Mwhj;Jaiu re;jpj;j kwj;jkpou; cwq;fhu;..! md;dpad; nfhLf;Fk; mw;g rYifapNy kaq;fhu;..! rpupj;jgb thq;fptpl;L nrUg;gb jhd; nfhLj;jhu;…! <dj;jkpouy;y ehq;fs>; khdj;jkponud khu;jl;b epw;fpd;whu;..! %ba fz;fis jpwe;jgb cyfk; jpifj;jJ.! cz;ik jid czu;e;J cyfk; tpopf;FJ..! ePjp vk;gf;fk; juhirj; jho;j;jpJ-jkpoh..! jkpo;Njr tpLjiyf;F fhykzp xypf;FJ..! xw;WikNahL fukpizj;J Xuzpahf ehkpize;J ntw;wp ek;gpf;ifNahL ek;gzp njhlu;Nthk; ….!! Ntyiza+u; nghd;dz;zh nld;khu;f;


72

அயள் ஧஫கயகள் யாழும் உடல் அய஭து ப௄க்கில் ப௃க஭த்திபேந்த யால்வயள்஭ிகன ஋ன்஦வசய்யவதன்று நணிக்கணக்காகப் ஧ார்த்து ஥ின்஫ான் ப௃க்காடிட்ட வநாக஬ான ஓயினம்......... தக஬ தாழ்ந்து..... சரிந்து......... உட்காந்திபேந்தாள் அயள் ஷதாள்க஭ில் இபேந்த பாஜா஭ி அயன் அபயம் ஷகட்டதும் ப௃த஬ில் அதிர்ந்து ஧஫ந்து வசன்஫து குபேத்து ஥ாடிகனத் திபேப்஧ி உதடுகக஭ ப௃தல் ப௃த்தநிட்டவ஧ாழுது கணக்கற்஫ பு஫ாக்கள் ஧னந்து ஒஷப சநனத்தில் ஋ழும்஧ிப் ஧஫ந்த஦ தாநதித்து....... இன்னும் இகபஷதடி இன்ஷ஦ார் இடத்தில் யந்தி஫ங்கி஦ ஋ட்டிப்஧ார்ப்஧தும் ஧ின்யாங்குயதும்


73

அயள் ஧ார்கய...... தீக்ஷகாமிகள் அயள் ககயிபல்க் கிக஭க஭ில் கீ ச்சிடும் சிட்டுக்குபேயிகள்..... ஥ீ ண்டுகிடந்த கால்யிபல்க஭ில் ஋திபேம் புதிபேநாக நாம்஧மக் குபேயிகள் கார்கா஬ப் ஧ச்கசக்கி஭ிகள் ஊர்ய஬ம் வசய்கின்஫ ஒன்று........... வசாண்டு ஥ீ ண்ட நபக்வகாத்திகள் சி஫கு஬ர்த்தும் இன்வ஦ான்று......... ஥ாட்டுப்பு஫ காப்஧ி஬ிக் ஷகாமிகள் ஒன்க஫வனான்று ஷகாதுயதாய் நற்வ஫ான்று......... கந஦ாக்கள் அங்குநிங்கும் தாவுகின்஫ கூந்தல் யரிகச நா஫ாநல் வகாக்குகளும்....... ஥ீ ர்க்காகங்களும்...... கிறு கிறுத்துப் ஧஫க்கும் நீ ன் வகாத்திப௅ம்......


74

வ஧னர் வதரினா யண்ணங்களுடன் அக஬ப௅ம் சி஫ிதும்

஧஫கயகள்

வ஧ரிதுநா஦

஋ண்ணற்஫

ஒ஬ிவத஫ிக்கும் காடாகவும்........ காட்டின் வய஭ினாகவும்...... அந்தப ஆகானநாகவும்......... அநபேம் ஥ி஬நாகவும்......... அயள் ஧஫கயகள் யாழும் உடல் ப௃த஬ில் ஧஫கயகக஭ப் ஧மகஷயண்டும் ..................................... தடாகத்தில் ஥ீ ந்தும் தாபாக்கக஭ ஒவ்வயான்஫ாகப் ஧ிடித்து ஥ீ ர் வசாட்டச் வசாட்ட புல் தகபனில்யிட்ட஧டி யிக஭னாடுயது அயனுக்கும் அயளுக்கும் யிபேப்஧நாகயிபேந்தது ****அ஦ார்

அபூர்யப்


75

ஒரு தநிம஦ின் குப௃஫ல்

஋஦து சுயசாய஭ி தி஦ப௃ம் சுட்டுக்ககாண்பை இருந்தது பூநாபதயினின் சீபதாஷ்ண அதிகரிப்஧ிற்கு இதுவும் ஒரு காபணநா?

அன்று ஋ன் கதால்க஬க஭ின் ஧ரிநாணங்கக஭ த஦து பதர்சிக஭ின் அ஭வுபகா஬ாக அப௃஬ாக்கி அகநகிழ்ந்த ஧ாநபனுக்கு ஒரு அ஫ியித்தல்


76

இல்க஬ இல்க஬, அன்று ஋ன் அ஬ங்பகா஬ங்கக஭ அ஬ங்கரித்து ஋ன் க஧ருப௄ச்சில் கு஭ிர்காய்ந்த உன் ஆைம்஧பத்துக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் !

஥ான் பயட்டினகதான்றும் புகதகு஭ினல்஬ கயட்டினப஧ாது, உயப்பு - உ஦க்கு உயர்ப்பு - ஋஦க்கு இப்ப஧ாது இைம் நா஫ிககான்டிருக்கின்஫஦.

ஆம், அத்தியாபம் ப௃டிந்துயிட்ைது அத்தினானம் ஆபம்஧ம். ---- நதி.கந்தசாநி


77

ந஦தில் ஒபே சுடர் ஧ி஫க்கும் ப஧ாது ஥ான் நா஭ா

யறுகநனில் கிைந்து தயழ்ந்பதன்

஧ள்஭ிப் ஧ருயத்தில் ஧஬ பசாகங்கள் ககௌயிக் ககாண்ை஦ ஋ன்க஦ உருப்஧டினாகப் ஧ள்஭ி கசல்஬

கசருப்புக் கூைக் காலுக்கில்க஬

யரும்஧டி இல்஬ாத் தந்கதகன ஥ான் கசருப்பு யாங்கக் பகட்கவுநில்க஬

கயறுங் காக஬ாடு கதருயில் ககாதிக்கும் கயனி஬ில் ஥ைந்பதன் பயதக஦ பனாடு ஥ால௃ம் க஧ாழுதும் ஥ான் குடித்தது

கூழும் கஞ்சிப௅ம் ஒரு பயக஭ நட்டும் அன்று உதித்தது ந஦திஷ஬ ஒபே சுடர் ஋ன்ப஫ா ஒரு ஥ாள் ஌ற்஫ம் க஧ற்று யாழ்க்ககனின் உச்சத்கத அகைபய க஦ன்று.. இபவு ஧க஬ாய் ஓடி உகமத்பதன்

கற்றுக் ககாண்பைன் கணக்கற்஫ த௄ல்கள் கண்ணகி காகத கம்஧ர் ஧ாைல் கயண்கண திருடின கண்ணன் லீக஬

யிண்கணப௅ம் நண்கணப௅ம் அ஭ந்த திருநால் பயடிக்ககனா஦ பயதாந்தக் ககதகள் கதால்காப்஧ினத்கதப௅ம் திருக்கு஫க஭ப௅ம் திரும்஧த் திரும்஧க் கற்றுத் பத஫ி

ககபத்துக் குடித்துக் கட்டுகப யகபந்பதன். கா஬ப் ப஧ாக்கில் க஧ரினார் ப஧ாதக஦னால் கயபப்஧ட்டு திபாயிைக் கட்சி உறுப்஧ி஦பாப஦ன் அண்ணாபயாடு ஧ின் இகணந்து ககாண்ைதால் ஌ணிப்஧டினில் யிகபயாய் ஌஫த் கதாைங்கிப஦ன் ஋ன்னுைன் ஌஫ ப௃ற்஧ட்ை பதாமர்

஧஬கப

஋ட்டி உகதத்துத் தள்஭ிபன யிட்பைன்


78

நாயட்ை நன்஫ச் கசன஬ா஭பாகி நக்கள் ந஦தில் நங்காதிருந்து

கசார்க்க புரினின் யாசல் கண்டு

பசார்யி஬ாது ஧னணஞ் கசய்பதன்

ந஦தின் சுடகப ந஫க்கா திருந்து கணக்கற்஫ த௄ல்கள் ஋ழுதிக் குயித்து கயிகதகள் ஧ாடிக் கணிப்புப் க஧ற்று சி஦ிநா யா஦ில் சி஫க்கப் ஧஫ந்து

சீரின ப௃க஫னில் கசய்ய஦ கசய்து ஧ாரின ஧ணத்கதச் பசர்க்க ப௃க஦ந்து ஆரினர் கசனக஬ அ஫பய கயறுத்து அதக஦த் தடுக்க ஆய஦ கசய்து தநிமன் சங்கக ஓங்கி ஊதி

தக஬ நக஦ாகப் ஧தயி ஌ற்று

஧டிப் ஧டினாகக் குப஧ப஦ா யதற்குக் குள்஭ பயக஬கள் குத்துக் கபணங்கள் கநள்஭ அடித்து பநன்கந க஧ற்று ஋ண்஧து தாண்டிப௅ம் ஋ன் சுைர் அகணனாது ஋ன் குடும்஧ம் னாவும் குதூக஬ நானிருக்கக் பகாடி பகாடினாய்க் குயித்து கயத்துள்ப஭ன் ஋஦ினும், கசா஦ினா கா஬ில் யிழுந்து யணங்கிக் கிைந்தாலும்

கக஬ஞர் கைகந கண்ணினம் கட்டுப்஧ாடு தய஫ாக் கைவுக஭ன்ப஫ பதாமர்கள் ப஧ாற்஫ அயர்கள் கனயபானினும் காட்டிக் ககாைாநல் ப஥னநாக ப஥ர்கநனாக ஥ைத்தி யருகிப஫ன் ப஧ாகும் ப஧ாது னாவும் ககாண்பை ப஧ாபயன் நறு ஧ி஫ப்஧ிப஬ நா஭ா ஥ம்஧ிக்கக உண்டு தநிமன் தக஬னில் நி஭காய் அகபத்பத தக஬யர் ஧தயிகனத் தக்க கயத்பதன் பதாமர் னாயரும் பதாள் ககாடுப்஧ாகப஦ நா஭ா நாண்புைன் நன்஦஦ாய் இருந்பதன் கைந்த பதர்த஬ில் கயிட்டு யிட்ைார்


79

கனயர் சி஬ர் பசர்ந்பத ஋ன்க஦

யழுக்கி யிழுந்தாலும் நீ கசனில்க஬ நண் ஧டுயதற்கு நதிப்பு உண்டு ஧ணப௃ப௃ண்டு

஧஬ கா஬ம் ஥ன்கு

஧னநின்஫ி யாமப் ஧஬ப௃ ப௃ண்டு ஆ஦ாலும் கசய்த யிக஦னின்

஧னக஦ அனு஧யித்பத னாயரும் ஆக பயண்டுகந஦ில் அதற்கு ஥ான் யிதியி஬க்கா யருயது

யபட்டும் யாமாயிருக்கிப஫ன் . யாழ்க ஋ன் குடும்஧ம் , யாழ்க இமிச்சயாய்த் தநிமன்.

---”துக஫பெபான்”


80

அக஬கி஫ய஦ின் அனு஧யம் கா஬ந஫ினாதயன் அக஬கி஫யன்

பசாக஬கனக்கைக்கி஫யன் ப௃ட்புதர்கக஭க் கிமித்துப் ஧ிரிச்கி஫யன்..... ந஦ம் நட்டும் உகையதில்க஬ ஋திபப...

ஒரு க஦வுப஧ா஬பய. ததும்பும் ஥கைப௅ம்

தல௃ம்பும் ஧ாத்திபப௃ம்

தழுவும் ஧ார்கயனில் கதா஦ிக்கும் துனபம் ஥ீர் யார்த்ததும் க஧ா஬ிவுறும் ஒரு கசடி யாட்ைம் நக஫ந்து யசீகபம்

யந்தய஦ின் யிமிபனாபம் குடினநருகி஫து

கநௌ஦ப௃ம் சி஬சநனம் ப஧ச்சு கநாமிதான் புரிந்தும் புரினாதயக஭ப்ப஧ால்

ஆற்஫ங்ககபகனக் கைந்து கசல்கி஫ாள் ஥தினில் பதங்குகி஫ ந஬ர்கக஭ப் க஧ாறுக்குகி஫ாள் கா஬ிப்஧ாக஦னில் ககாப்஧஭ிக்கும் நணம் ஥ீரில் அக஬ந்த ந஬ர்கல௃க்கு ஓர் அர்த்தம் ஥ிக஫ந்த யாழ்வு

஧ித்து ஧ிடித்தயனுக்கு ஥ம்஧ிக்ககனின் சாகன இது.... க஦வுக஭ின் யித்திடுதல் சிறுநிப௅ம் ஧ாக஦ப௅ம் ஥தினில் அநிழும் அபூர்யம் இக஫ய஦ின் அமகா஦ ஧கைப்புகல௃க்குள் துனபப௃ம் கண்ண ீரும் பதங்கிக்கிைக்கும் க஧ாரு஭ற்஫ க஦வுகல௃ம் இருக்கட்டும்.....

அதில் அைக்கம்

அப௃தம் அருந்தின ஥ிம்நதி அயனுக்கு. -

சந்திபா நப஦ாகபன், ஈபபாடு ,


81

ப஧ாகதபன஫ின இருக஭ப் ப஧ார்த்திக் கிைக்கும் ஧ின் இபயின் யாசக஦கனக் காயித் திரிப௅ம் காற்஫ிலும் க஦ம் ஧பவும் ஥ீள்சதுபச் சா஭பத்தின் ஥ிம஬ாய் கயகு கதாக஬யில் கயள்஭ிப் பூபயாடு கண்நினுங்கி ஧ின்஦ிபகயத் துபத்திச் கசல்லும் தூங்கா இபவுப் பூங்கா புதுயித அமகு ஌ங்கும் ஥ி஬வு யடிக்கும் கயள்஭ிக் கண்ண ீகப யிரும்஧ின யகபக்கும் அள்஭ிப்பூசின அற்புதக் பகா஬ம் ஧஫கயகள் உ஫ங்கும் இபவு யந்தி஫ங்கின ஌காந்தப் க஧ாழுதில்

஌காந்தம்

நின்நி஦ிப௅ம்


82

஋஬ிகனத் துபத்தும்

பூக஦னின் உறுநல்

ஒ஬ினின் க஧ருக்கால் பு஬ிகன ஥ிகர்க்கும்

கள்யர்க்கும் கனயர்க்கும்

கயிஞர்க்கும் காத஬ர்க்கும் சுட்கைரிக்கும் சூரின஦ில் ஥ாட்ைநில்க஬

காரிருள்தான் அயர்கல௃க்கு கள்

இ஦ிகந

அ஫ிவுகை நாந்தரின்

஋ண்ணபநா பகாடி உ஫க்கம் நறுத்துக் கி஫க்கம் சுபக்கும்

கயற்஫ிைம்

஋ழுதிைக் பகாரும்

ஒரு஧ாதி

கயிகத கற்஧க஦

கட்டி஬ின்

இபயிகை து஭ிர்க்கும்

யிதிகனக் கைந்து

பகசினக் காத஬ி

இன்ப஦ாரிபயின் இம்கச ஥ிசப்தம்

இதனத் துடிப்க஧

இடிகன஦ க஧ருக்க

கயற்஫ிைங்கக஭ இனற்கக

யிட்டுகயப்஧தில்க஬கனனும்

- க. ஥யம் -


83

அயல௃க்ககாரு புதுச்கசக்கிள் கிகைத்திருக்கி஫து

உனிகபக் ககாண்பைாடின கணத்தில் தாகனப் ஧஫ிககாடுத்தாள். பசாதரி கக஧ிடித்து நீ ண்டு யந்தாள்.

யாபப்஧ைாத தக஬

கக஫஧டிந்த ஧ற்கள் உனிர்ப்஧ற்஫ சிரிப்பு குநரினா஦ாலும் குறுகி ஥ைந்தாள்

த஦ிக்குடி஬ில் ஒதுங்கினிருந்தாள் சி஬ அப்஧ாக்கக஭ப் ப஧ா஬பய ஒரு஥ாள் புதுத்துகணயிபனாடு க஧ற்஫யன் யந்தான்.

யாடின பூக்க஭ிகைபன நீ ண்டும் அயள் காணாநற்ப஧ானிருந்தாள். அயல௃க்ககன்று ஋துவுநில்஬ாதப஧ாது ஒரு஥ாள் அதிசனநாகச் சிரித்துக் ககாண்டு யந்தாள். அயல௃க்ககாரு புதுச்கசக்கிள் கிகைத்திருக்கி஫து. துயாபகன் 10/2011


84

஋ன் நபணத்கதப் ஧ிய்த்துப் ஧ாதி தின்஫யள்.... (யித்னாசாகர்)

யாழ்யின் ஧ாைங்க஭ில் கிமிந்த ஧க்கங்க஭ின் ஒவ்கயான்க஫ப௅ம் ஋டுத்து தன் சிரிப்஧ில் ஒழுகும் ஋ச்சி஬ால் ஒட்டியிடுகி஫ாய்; இதனம் கதக்கும் ஊசிகன஦ ஋ன் அறுந்த ந஦தின் கிமிசல்க஭ில்

உன் ஥ிக஫வு஫ாத யார்த்கதப் ப஧ாட்டு ஧ி஫ந்த ஧னக஦ ஥ிபப்புகி஫ாய்; தத்தி தத்தி ஥ைந்துயந்து ஋க஦ ஋ட்டிப௅கதக்கும் ஒற்க஫ உகதனில் ஋ன் கநத்த கர்யத்கதப௅ம் இ஬குயாக உகைத்து யசுகி஫ாய்; ீ ஥ீ தின்஫ உணயில் ஒரு ஧ாதி ஋டுத்து ஋஦க்கூட்டி ஋ன் ஧ாதி ஆப௅க஭

அந்த ஒரு ஧ிடி உணயில் ஥ிக஫க்கி஫ாய்; ஥ான் கய஭ினில் ப஧ாக யடுபூட்டி ீ கதருயி஫ங்கி ஥ைக்ககனில் ஥ீ ஓடியந்து அம்நா பதாப஭஫ி ஜன்஦஬ில் ஋ட்டிப் ஧ார்த்து அப்஧ா அப்஧ா ஋ன்று கத்தி கத்தி ஥ீ உை஦ில்஬ாதப் க஧ாழுகத ஥ிக஦க்க ஥ிக஦க்க ய஬ிக்கும் பணநாக்கியிடுகி஫ாய்; ஥ீ ஧ார்க்காத ப஧சாதப் க஧ாழுது ஒவ்கயான்க஫ப௅ம் சுநக்க இன஬ாதயன்ப஧ாப஬ கனக஦ ஓடி யடு ீ யபகயக்கி஫ாய்;


85

஥ீ க஧ரிதா ஥ான் க஧ரிதா

஋ன்று னாபபா பகட்ககனில் ஥ீ க஧ரிதில்க஬

஥ான் க஧ரிதில்க஬ ஋ன் அப்஧ாதான் ஋஦க்குப் க஧ரிகதன்று ஥ீ கசான்஦ யார்த்கதனில் ஋ன் பூர்ய கஜன்ந ஧஬ன்கக஭கனல்஬ாம் யாரி

உ஬கின் சிரிப்புசப்தத்திற்கு இகைபன இகபத்தாய்; ஥ா஦ந்த சிரிப்஧ின் சப்தத்திற்கு இகைபன யந்து உன்க஦ப௅ம்

அயர்கக஭ப௅ம் ஧ார்த்தயாப஫ ஥ிற்கிப஫ன்

இ஦ி’ நபணகநான்றும் அத்தக஦ப் க஧ரிதில்க஬.. கன஦க்கு!! --------------------------------------------------------------------------------------யித்னாசாகர்


86

fuf;fl;lhd;fs;; kdpj mwptpid gl;lwpT> E}ywpT vd tifg;gLj;jpAs;shu;fs; Kd;Ndhu;. cyf mDgtj;jpdhy; Vw;gLtJ gl;lwpntd;Wk;> E}y;fis thrpg;gjdhy; tUtJ E}ywpT vd;Wk; tiuT nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ. ‘Vl;Lr; Riuf;fha; fwpf;FjthJ’ vd;w gonkhopapid ehq;fs; mwpe;jpUf;fpNwhk;. mjDs; nghjpe;jpUf;Fk; mu;j;jk; fy;tpawptpdhy; tho;f;iff;F ed;ik ,y;iy vd;gJjhd;. xUtd; fy;tp fw;gjdhy; ve;j ed;ikAk; ,y;iynad;w nghJf; fUj;jpd; Nkty; vd;id mjpu;r;rpf;Fs;shf;fpaJ. ,ytrf; fy;tpf;Fk;> ngz; fy;tpf;Fk;> rkkhd r%ff; fy;tpf;Fkha; cioj;j kfh kdpju;fspd; cau;e;j gpk;gq;fs; me;j mjpu;r;rpapy; Ml;lq; fz;ld. fy;tpapdhy; gaNd ,y;iyah tho;fi ; ff;F? vd; tPl;Lf;F mz;ikapYs;s gy;filf; $lk; (Mall) xd;wpy; rpwpJNeuk; fhj;jpUf;f Neu;e;j jUzj;jpy;> mq;fpUe;j thq;Ffspy; Rk;kh mku;e;jpUe;j Ntiyaw;w taJ %j;j ehd;ife;J jkpou;fspd; ciuahliyr; nrtpkLj;jjpy; tpise;jJ ,e;jf; Nfs;tp. ,Jgw;wp ehd; rpe;jpj;Nj MfNtz;Lnkd;W jPu;khdpj;Jf;nfhz;Nld;. me;jr; rpe;jpg;gpid ‘jha;tPL’ thrfu;fSld; gfpu;e;Jnfhs;tJk; vz;zkhapw;W. Ig;grp khjj;J jha;tPL gj;jpupifapd; vdJ ,e;jg; gf;fk; tof;fk;Nghy; ,Wf;fkhapy;yhky; nfhQ;rk; tststhf ,Uf;f Neu;e;jhYk;> gpuNahrdkw;wjhf ,Uf;fhJ vd;gJ vd; ek;gpf;if. ,q;fpUe;Jjhd; me;j ‘fuf;fl;lhd;fs;’gw;wpa jiyg;G Fwpf;Fk; tp\aj;ijAk; ehd; mZfNtz;bapUf;fpwJ. mJ cq;fis rw;W Rthu];aj;jpw;Fk;> nfhQ;rk; mjpu;r;rpf;Fk;> rpwpJ Nahrpg;Gf;Fk; cs;shf;Fk; vd;W nka;ahYNk ek;GfpNwd;. Mf> fy;tpapdhy; gaNd ,y;iyah vd;w Nfs;tp me;jg; gonkhopgw;wpa ek; %j;Njhupd; nghOJNghf;Fg; Ngr;rpypUe;J ahUf;Fk; miltJ jtpu;f;fKbahNj epfOk;.


87

,q;Nfjhd; vdf;F xU Nahrid Njhd;wpaJ. fy;tpawpT vd;gijAk;> E}ywpT vd;gijAk; ehk; nghJg;Ngr;rpy; tpj;jpahrkhditahf ,dq;fhzhtpl;lhYk;> mtw;Ws; njspthd NtWghL ,Uf;fpwJ vd;gJjhd; mJ. fy;tpf;fhd E}y;fisg; gbg;gijAk;> kw;Wk; E}y;fis thrpj;jiyAk;jhd; ehk; nra;fpNwhk;. ,e;j gbg;G> thrpg;G Mfpa ,uz;L njhopw;ghLfSNk NtWNtwhdit. gs;sp E}y;fis ehk; thrpj;Jtplf;$lhJ. khwhf gbf;f Ntz;Lk;. kw;Wk; E}y;fis ehk; gbj;Jtplj; Njitapy;iy. gjpyhf thrpf;f Ntz;Lk;. ‘,e;j khj jha;tPL Ngg;giug; gbr;rhr;R’ vd;W nrhy;yhjPu;fs;. khwhf ‘,e;j khr jha;tPL Ngg;giu thrpr;rhr;R’ vd;W nrhy;Yq;fs;. xU ehtiy ehk; gbg;gjpy;iy. mJNghy; ,urhad ghlj;Jf;fhd xU fy;Y}upg; Gj;jfj;ij ehk; thrpg;;gjpy;iy. ,e;j gbj;jy;> thrpj;jy; Mfpa ,uz;L njhopw;ghLfSNk ed;ikahditjhd;> gaDs;sitjhd;. gbj;jypy; cldbahf mjd; gyd; ,y;yhjpUe;jhYk;> mjd;%yk; milfpd;w fy;tpapd; ngWNgWjhd; ek; gpw;fhy tho;f;iff;fhd njhopy; Mjuj;ijj; jUfpwJ. Mdhy; thrpj;jy; nraw;ghl;by; cldbg; gydhd ,d;gKk;> gpd;dbg; gydhd mwpTk; fpilf;fpd;wd. thrpj;jy;gw;wp Nuhyd;l; ghu;j; nrhd;d xU fUj;ij ,q;F nrhy;Yjy; nghUe;Jk;. ‘,yf;fpag; gpujpf;Fk; thrfDf;Fk; cs;s cwT> fspg;G vd;w ghu;itapy; ghypay; ,d;gk;Nghd;wJ’ (The pleasure of the text) vd;fpwhu; mtu;. thrpj;jypd; ,d;gj;ij tpsf;f ,ijtpl NtW Mjhuk; Njitapy;iy. ,e;j thrpj;jiy ek; r%fk; xU gadw;w Kaw;rpahfNt fUjp te;jpUf;fpwJ vd;gijj;jhd;> ek; r%fj;jpdpilNa me;jg; gonkhop Njhd;wpajd; Kf;fpakhd fhuzkhff; nfhs;s KbAk;. ,e;j thrpj;jypd; ed;ik xd;wy;y> gy;NtwhFk;. mJ xUtiur; nrJf;FfpwJ> fy;iyr; rpiyahf;FtJNghy. mJ xUtiu nefpog; gapw;Wfpd;wJ. fbd ,jaq;fs; thrpg;gpd;%yk; fdpthditahf khwpajw;F epiwa cjhuzq;fs; ,Uf;fpd;wd.


88

ehd; khztdhf ,Ue;j fhyj;jpy; xUKiw jpU.m.r.Qhdrk;ge;jd; aho;g;ghzk; te;jpUe;jNghJ ekJ fy;Y}upf;Fk; tUif je;jpUe;jhu;. ,uhkhazk; Fwpj;J mtu; md;W khztu;fs; Kd;dpiyapy; Ngrpdhu;. ,yf;fpak; vd;d ed;ik nra;fpwJ vd;gijf; $wte;j mtu;> ‘,yf;fpak; xUtiu mJthf khw;WfpwJ. ,g;NghJ ghUq;fs;> xU fpotp rhiyiaf; flf;fpd;wnghOJ jLf;fp tpOe;JtpLfpwhs; vd itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. vj;jidNgh; Xbr;nrd;W mtisj; J}f;fptpLfpwhu;fs;? xUrpyu;jhNd? rpyUf;F mt;thwhd kdepiy ,Ue;jhYk; nra;a cly;uPjpahf ce;Jjy; ngWtjpy;iy. Vnddpy; mtu;fSf;F me;jg; gapw;rp ,y;iy. mtu;fSf;F gapw;rp nfhLg;gjw;fhf xU %jhl;bia rhiyapy; elf;fitj;J> mtisf; fPNo tpoitj;J> mg;NghJ mtu;fs; cldbahf Xbr;nrd;W J}f;fptpLfpd;w gapw;rpiaf; nfhLf;f KbAkh? KbahJ. Mdhy; ,yf;fpak; mijr; nra;fpwJ. mtu;fis ,uf;fg;gLgtu;fshf Mf;Ffpd;w mNjNtis mtu;fisr; nraw;gLgtu;fshf khw;Wk; gapw;rpiaAk; mJNt nfhLf;fpd;wJ. mJNt ,yf;fpaj;jpd; ngupa ed;ik’ vd;whu;. ,jpypUe;J thrpg;G \ gpujpnad;gJ xUtupd; kdj;ijg; ghjpf;fpwJ vd;W epr;rakhfr; nrhy;yKbAk;. ek; r%fj;jpy; murpay; ,y;yhj kdpju;fNs ,y;iy. xUtu; ,ij xg;Gf;nfhz;lhYk;> ,y;yhtpl;lhYk; mtUf;Fs; xU murpay; ,Uf;fNt nra;fpwJ. nfhs;if> fl;rp vd;w mbg;gilfspyhd murpayhf mJ ,y;yhtpl;lhYk;> r%fk; rhu;e;j fUj;J \ mgpg;gpuhak; vd;w mstpyhd murpayhfthtJ mJ ,Uf;fNt nra;fpwJ. ,d;iwa jpwdha;tpay;> mij Ez;zurpay; vd;fpwJ. ,e;j murpay; ey;yjhfNth my;yhjjhfNth ,Uf;ff;$Lk;. me;j Ez;zurpaypd; $iw khw;Wfpd;w td;ik ,e;j thrpg;G mDgtj;Jf;Fj;jhd; cz;L> ,yf;fpa thrpg;Gf;Fj;jhd; cz;L. jd;Ds; xU murpaypd; ,Ug;ig xUtu; ,yFtpy; xg;Gf;nfhstjpy;iy. me;jsthd #f;Fk ,Ug;gurpay;


89

nraw;gLfpw NtisapYk; ngUQ;rf;jpahf khwKbAk;. ghupa tpisTfis Vw;gLj;j KbAk;. thrpg;gpy; jk;ik gjg;gLj;jj; njhlq;Ffpd;wtu;fs; epiwaNt ,Uf;fpwhu;fs;. MdhYk; thrpg;ig xU nghOJNghf;fhf kl;Lk; itj;Jf;nfhz;L> mjpy; xU rpwpJ$l mirT fhl;lhjtu;fs; gyiu ehk; fz;bUf;f KbAk;. ,e;j ‘thrfu;f’isNa fuf;fl;lhd;fs; vd ehd; Fwpg;gpl;bUf;fpd;Nwd;. fuf;fl;lhd; kdepiy kdpju;fs; gyNgu; ek;kpilNa cytpf;nfhz;bUf;fpwhu;fs;. Xeha; kdepiyahsiutplTk;> ghk;G> Ntq;if kdepiy kdpju;fistplTNk ,e;jf; fuf;fhl;lhd; kdpju;fs; kpf;f r%fg; ghjpg;ig Vw;gLj;jf;$batu;fs;. ek;g Kbahjtu;fs;. gbf;fpwJ Njthuk;> ,bf;fpwJ rptd;Nfhtpy; vd;w fzf;fpy; tho;gtu;fs;. mtu;fs; Fwpj;J vr;rupf;if vkf;F mtrpak;. mJrup> ,e;j fuf;fl;lhd; vd;gJ vd;d? fuf;fl;lhd; kdpju;fs; vd;gtu;fs;jhd; ahu;? mjw;F xU epfo;itr; nrhy;yNtz;Lk;. vdJ ez;gd; xUtd; Mrpupa epakdk; ngw;W Kjypy; cj;jpNahfg; nghWg;ngLf;f <oj;J kiyehl;bYs;s G+z;LNyhah kfhtpj;jpahyak; nrd;wpUf;fpwhd;. mq;Nf Kjyhk; tFg;Gf;F ghlk; vLf;ff; Nfl;fg;gl;bUf;fpwhd;. MdhTf;F mk;kh cUtKk; vOj;Jf;fSk; cs;sjhAk;> Mtd;dhTf;F ML cUtKk; vOj;Jf;fSk; cs;sjhAk; ,g;gbNa gd;dpuz;L capnuOj;Jf;fSf;Fk; mJmjw;fhd vOj;Jf;fSk; cUtq;fSk; cs;sjhd gd;dpuz;L ngupa glq;fs; tFg;giwapy; ,Uf;fpd;wd. MdhtpypUe;J njhlq;fp Xtd;dhTf;F tUfpwhu; ez;g Mrpupau;. Xtd;dhTf;F Xzhd; cUtKk; vOj;Jf;fSKs;s glj;ij fUk;gyifapy; nfhStptpl;L> jhd; nrhy;Yk; vOj;Jf;fis Ke;jpa glq;fSf;Fg;NghyNt vy;yh khztu;fisAk; nrhy;yr; nrhy;fpwhu;. ‘Xtd;dh…zhtd;dh…,d;dd;dh…’ vd;fpwhu;. khztu;fs; vy;NyhUk; Nfh\;bfhdk; ghLfpwhu;fs;>


90

‘Xtd;dh…zhtd;dh…..,d;dd;dh’ vd. ,g;NghJ ez;g Mrpupau; xU khztidr; Rl;b> ‘uhkrhkp> ,g;g eP nrhy;Y> Xtd;dh… zhtd;dh…,d;dd;dh…vd;d?’ vdf; Nfl;fpwhu;. ,uhkrhkp clNd vOe;J> ‘Xtd;dh… zhtd;dh…. ,d;dd;dh… fuf;fl;lhd;> rhu;’ vd;fpwhd;. ez;g Mrpupau; jpifj;Jg;Nghfpwhu;. ‘Xtd;dh… zhtd;dh… ,d;dd;dh…fwf;fl;lhdh?’ Mrpupaupd; jpifg;gpy; khztu;fSf;F Mr;rhupak;. ,uhkrhkpf;Nfh kfhngupa Mr;rupak;. Vnddpy; mtd; rupahfr; nrhy;yptpl;ljhd ek;gpf;ifapy; ,Ue;jtd;. me;jstpy; ghlk; Kbe;JtpLfpwJ. jdJ jq;Fkplj;Jf;Fj; jpUk;Gk; ez;gDf;F> ,ay;gpy; thj;jpj; njhopYf;fhd kdepiy mw;wpUe;jgbahy;> gbg;gpg;gjpy; rpukq;fs; ,Uf;fg;NghtJ rpwpJrpwpjhfg; Gupathuk;gpf;fpd;wJ. te;j GjpjpNyNa kpf tpUg;gj;Jf;Fupajha; khwpapUe;j me;j kiyntspAk;> fPNo ifapy; njhlf;$ba khjpupj; njhq;Fk; Nkfq;fSk;> grpa Njf;nfhOe;jpd; gug;Gk;> nky;ypa FspUk;> ,ilf;fpilahd gd;dPu;j; njspg;Gg;Nghd;w kioj; J}wYk; iftpl;L Cu; NghFk;gb MfptpLNkh vd;w Ntjid Jspu;f;fpwJ. md;W nts;spf;fpoikahjyhy; khiyapy; filtiu Ngha;tu vz;zpg; Gwg;gLfpwhd;. Ke;jpa ehl;fspy; mwpKfkhfpapUe;j xU aho;g;ghzj;J %j;j tpahghupiar; re;jpf;f Neu;fpwJ. ‘vg;gpbg; NghFJ gs;spf;Fl Ntiynay;yhk;?’ vd tprhupf;fpwhu; tpahghup. mjw;F md;W ghlrhiyapy; ele;j tp\aj;ij mtuplk; nrhy;ypr; rpupf;fpwhd; ez;gd;. epiyikia czu;eJ ; nfhz;l tpahghup rpupj;Jtpl;L nrhy;fpwhu;> ‘kh];uu;> ,Q;ir Xzhid fwf;fl;lhd; vz;Ljhd; nrhy;Ytpdk;. mjhiyjhd; ePq;fs; Xzhd; glj;ijf; nfhStpapl;L> Xtd;dh… zhtd;dh…,d;dd;dh vz;lhy; vd;d vz;L Nff;f> nghbad; Xzhd; glj;ijg; ghj;jpl;L fuf;fl;lhd; vz;bUf;F’ vd;W tpsf;Ffpwhu;.


91

kdj;jpy; gjpe;jpUf;Fk; fUj;Jf;fSk; my;yJ fUj;JepiyfSk; Vwf;Fiwa ,Jkhjpupj;jhd;. vt;tsTjhd; thrpj;jhYk; rpyNguJ kdk; mire;JnfhLg;gNjapy;iy. thrpg;gij xg;Gtpf;Ffpw ghzpapy; mtu;fsJ fij Ngr;Rfs; mUikahfj;jhd; ,Uf;Fk;. ngupa tp\afhuu;NghyNtjhd; mtu;fSk; Njhd;wr; nra;thu;fs;. Mdhy;> xU tp\aj;jpyhd mgpg;gpuhak; vd;W tUifapy;> mtu;fs; jkJ vz;z mikg;gpypUe;J khWtNjapy;iy. cau;rhjpapdupy; gyUk; thrpj;jtUk; gbj;jtu;fSkhfj;jhd; ,Uf;fpwhu;fs;. rhjp ,uz;nlhopa Ntwpy;iynad;w %jd;id thf;if mtu;fSk; kdjhu xg;Gf;nfhs;gtu;fshfNt ,Ug;gu;. Mdhy;> VNjh xU gpur;rpid Njhd;wp rhjp rhu;e;j $W mjpy; ,lk;ngWifapy;> mtu;fsJ cs;kd mikg;G nrayhw;wj; njhlq;fptpLfpwJ. rhjp Vw;wj; jho;Tf;fhd MjuTld; mtuJ mgpg;gpuhak; ntspg;gl;LtpLfpwJ. khu;f;rpak; Fwpj;j tp\aj;jpYk; ,Jjhd; epiyik. tPjpapYk; NkilapYk; khu;f;rpaf; fUj;ij kdKte;J NgRfpwtupd; kdepiy jdJ ,Ug;Gk; jd;dpiyAk; rhu;e;j tp\aj;jpy; NtWtpjkhf khwptpLfpwJ. Xtd;dh… zhtd;dh…d;dd;dh…fuf;fl;lhd; vd;fpwhu;. ,g;NghJ fuf;fl;lhd; vd;gJ vd;d vd cq;fSf;Fj; njupfpwjy;yth? ,dp fuf;fl;lhd; kdpju;fis milahsq;fhz;gJ cq;fs; nghWg;;G. vr;rupf;ifahf ,Ug;gJ cq;fs; tpUg;gk;. Njtfhe;jd; ‘jha;tPL’ fdlh> Ig;grp 2011


92

Kaatruveli November 2011  

November 2011 Issue of Kaatruveli.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you