Page 1

1


2


3

கரற்றுவ஬பி ஢஬ம்தர் இ஡ழ்.

ஆசறரி஦ர்:ஷ஭ரதர. க஠஠ி,஡ட்டச்சு: கரர்த்஡றகர.஥.

வ஡ரடர்திற்கு:

R.Mahendran, 34,Redriffe Road, Plaistow,London, E13 0JX.

அன்ன௃டட஦ீர்! ஬஠க்கம்.

஢஬ம்தர் இ஡ழுடன் சந்஡றக்கறஷநரம். ஥ர஥ணி஡ர்கபின் ஢றடணவு ஥ர஡ம்.

஢஥து ஬ிடு஡டன ஷ஢ரக்கற஦ தரட஡஦ில் ஡ம்ட஥ ஆகு஡ற஦ரக்கற வதன௉஥க்கள். ன௃னம்வத஦ர்ந்து ஢ம்ட஥ ஬பர்த்துக்

வகரள்பவும் ஬஫ற வசரன்ண கரனத்ட஡ உன௉஬ரக்கற஦஬ர்கள். அந்஡

வ஡ய்஬ங்கபின் ஬஠க்க ஢றகழ்ட஬

என௉஥றத்஡ உ஠ர்வுடன் ஬஠க்கம் வசய்஦ னட்ச஥ரக இட஠஬஡ன் னென஥ரக அ஫றத்஡஬னுக்கு உறு஡ற஦ரண வசய்஡றட஦ச் வசரல்ஷ஬ரம்.

஥றன்ணஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk

ஷ஥லும்,

ஆக்கங்கள் அனுப்ன௃஬ர்கள் திந

஡பங்களுக்கு அனுப்ன௃஬஡ர஦ின் ஡க஬ல் ஡ரன௉ங்கள்.அது ஆஷ஧ரக்கற஦஥ரண த஡றவுகடபத் ஡஧ உ஡வும். சறன

mullaiamuthan@gmail.com

ஆக்கங்கடப஢஥து ஬஧னரற்றுக் கடட஥ கன௉஡ற ஥ீ ள்தி஧சு஧ம் வசய்கறஷநரம்.

஢ன்நறகள்:கூகுள், னெணர, து஬ர஧கன் க஥஧ர.

esPk; Arts GfNoe;jp Tjpiyg; gpugh

அடுத்஡ ஬ருடத்஡ில்

க஬ித஡,சிறுகத஡ப் பதோட்டிகதப ஢டத்து஬஡ற்கோணமு஦ற்சிகபில் ஈடுதட்டு ஬ருகிபநோம்.

஢஥து ஥தநந்஡ ததடப்தோபர்கள் தற்நி஦ கட்டுத஧கபின் த஡ோகு஡ி ஒன்தந தசன்ந ஆண்டு

த஬பி஦ிட்டிருந்ப஡ோம்.அ஡ன் இ஧ண்டம் த஡ோகு஡ித஦ வ஬பி஦ிடும் ஷ஢ரக்கறல் கட்டுட஧கடப ஋஡றர்தரர்த்஡றன௉ந்தும்

஦ரன௉ம் ஆர்஬ம் கரட்டர஡஡ரல் த஡றப்ன௃

ன௅஦ற்சறகள் ஡ர஥஡ப்தட்ஷட ஬ன௉கறநது.

அனுப்தர஡஬ர்கள் ஡஥து கட்டுட஧கடப அனுப்த ன௅டினேம்.

வ஡ரடர்ந்஡ ஋஥து ன௅஦ற்சறகளுக்கு ஆ஡஧ட஬ ஢ரடி -

஬஠க்கத்துடன், ப஭ோதோ.


4

஢஡ற - க஬றத஡

஢ரகரலகத்஡றற்கு ஡ர஦க஥ரம் ஢஡ற ஢ங்தகய஦! ஢ல அய௃஬றத்஡ரய் ய஥ல் சறணம் ககரண்டரய்! தரதந க‌ட‌ந்஡ரய்!‌தரத஡ ஥ரநறணரய் ஥‌ண்த஠த் ய஡டி஬‌ந்து ப௃த்஡‌஥றட்டு ஥‌஠‌஬ரப‌ணரக்கற ஥ரதனயும் சூடிணரய்! ஥‌ண்ய஠ரடு ஊட‌ல்புரறந்஡‌‌஢ல க‌த஧ய஦ர஧‌‌கூ஫ரங்க‌ற்க‌ளுட‌ன் ச‌஧‌ச‌஥ரடிணரய்! இதட஦றதடய஦ ஢ர஠தனத் ஡‌ழு஬றச்கசன்நரய்! யசரதனக‌ள் த‌ன‌கர஬‌லிய௃ந்தும் க‌஫றவு ஢லய௃க்கு இட‌ம் ககரடுத்து க‌ற்தற஫‌ந்஡ரய்! ஢‌஡றய஦!‌சறன‌ய஬தப க‌ற்கரன‌‌கரரறதக஦ரய் இதன஡‌த஫க‌தப அ஠றந்து ஢‌ட‌஥ரடுகறநரய்! க‌ண‌வுக‌ளுக்குள் ஢ல ப௄ழ்கும்யதரது ஥‌ன‌ர்க‌ள் உண‌க்கு ஆதட க஢ய்துககரடுக்க‌‌஢‌ட‌ண‌஥ரடுகறநரய்! அத஠க்க‌ட்டிற்குள் ஥‌ட்டும்஡ரன் ஢ல அட‌க்க‌஥ரண‌‌஥‌ங்தக஦ரய் அ஥‌ர்ந்஡றய௃க்கறநரய்! ஢‌ன்கசய்யும் புன்கசய்யும் உண‌து இதபப்தரய௅ம் இல்ன‌ங்க‌பரய் இய௃க்க ஢லய஦ர கரற்யநரடும் ப௃கறயனரடும் ய஥ர஡ற ஊய௃க்குள் உனர ஬‌ய௃கறநரய் அத஫஦ர ஬றய௃ந்஡ரபற஦ரய்! ஓட்ட‌ப௃ம் ஢‌தடயு஥ரண ஓ஦ரப்த‌஦‌஠‌ம் க‌தடசற஦றல் க‌ட‌ன‌஧‌க்க‌யணரடு க‌஧‌ம் யகரர்க்க‌த்஡ரணர ? ஢‌஡றய஦!‌ஆட்ட‌ப௃ம் தரட்ட‌ப௃ம் ஒ஫றத்து உன் ஬ரழ்த஬ அர்த்஡‌ப்த‌டுத்தும் ஢ரள் ஋ந்஢ரயபர ? ச.சந்஡ற஧ர


5

சட்டத்஡ில் இடமுண்படோ ? ( க஬ித஡ )

஢ின஥கள்

தச்டச ஬ண்஠

தட்டரடட கடப஦ப்தட்டு கந்஡ர் ஷகரனத்துடன் கரட்சற !

஢ரற்று ஢ட்ட வதண்கவபல்னரம் கரற்று ஬ரங்கறக் வகரண்டு ஡ீப்வதட்டிஆதீஸ் ஷதனொந்஡றல் த஦஠ம்

஥ந்ட஡஦ினறன௉ந்து ஆடுகள் அடணத்துஷ஥

஡ப்திண

இடன஡ட஫ இல்னர஥ல் !

! தசும்த஦ிர்கள் ஬ரழ்ந்஡ இடத்஡றல்

கடபவ஦டுத்஡஬வ஧ல்னரம் இன்று

தன஥ரடி கட்டிடங்கள்

த௄ற்தரடனக்கு தநக்கறன்நணர்

தபிங்கு கற்கள் த஡றக்கப்தட்டு

!

தன௉த்஡றப்தஞ்டச ஬ிட ஷ஬க஥ரக ! ஍ந்஡நறவு ஜீ஬ணின் வசரத்ட஡ ன௄஥கள் ஷ஥ணி அபக்கப்தட

அதகரிக்கும் ஆநநறவு஥ணி஡ன் ஥ீ து

சறலுட஬த் ஡ழும்ன௃கபரய்

஬஫க்கு வ஡ரடுக்க ஥னு஢ீ஡ற ன௅஡ல்

அ஡றல் கல் ஆ஠ிகள்

஥க்கள்

!

த௃கர்ஷ஬ரர் ஥ன்நம்஬ட஧

஋ச்சட்டத்஡றல் இடன௅ண்டு ? ன௃ல்ன௄ண்டுகள் இன௉ந்஡ இடத்஡றல் இன்று கற்கு஬ி஦ல்களும் கரன்கல ரீட்

கனட஬னேம் .

஦ரஷ஧னும் த஡றல் வசரல்஬ஷ஧ர ீ ? ச.சந்஡ற஧ர


6

xU ghtp miwag;gLtjpypUe;J tpyfp Xbtpl;l rpYit ‘%d;whk; rpYit’ E}y; Fwpj;J rpy tpku;rdf; Fwpg;Gfs; Njtfhe;jd; -

ehty; vd;w Kj;jpiuNahL ntspte;jpUg;gpDk; ehty;> FWehty; vd;w ve;jtpj tifikg;ghLfSf;Fs;Sk; mlq;fhJ> rpy rk;gtq;fspd; Nru;j;jpahd xU ePz;l fijnad;gNj rupahd ,jd; milahskhFk;. ‘%d;whk; rpYit’ nrhy;Yfpd;w nra;jp> me;jr; nra;jpapd; gpd;dzpahd epfo;TfistplTk;> E} y; nfhz;bUf;ff;$ba fl;likg;gpd; tp~aq;fNs Kf;fpakhdit. ,jd; fl;likg;G gy`PdkhdJ vd;gNjhL> ,jpYs;s ftpijfspd; Nru;j;jpAk;> ehl;Fwpg;gpd; %ykhd epfo;Tfspd; njuptpg;Gk;$l vJtpj ed;ikiaAk; nra;Jtpltpy;iy vd;gJ ftdpf;fj; jf;fJ. ,ij xU ehtyhf;Fk; mj;jid Kaw;rpfSk; ,jpy; jfu;e;Nj fplf;fpd;wd. ghypay; rhu;e;j tp~aq;fisAk;> ghypay; epfo;TfisAk; vOjf;$lhnjd;gjpy;iy. jkpopyf;fpaj;jpd; ,Wfpg;NghAs;s kughu;e;j xt;nthU Kwpg;igAk; fuNfh~j;NjhL tuNtw;f jPtpu thrf cyfk; jahuhfNt ,Uf;fpd;wJ. v];.ngh.tpd; ‘jP’ mg;gbj;jhd; tuNtw;Gg; ngw;wJ. Mdhy;> mJ xU Njitapd; msTf;Nf njhlu;r;rpiaf; nfhz;bUf;Fk; vd;gjpYk; mjw;F epiwe;j ek;gpf;ifAz;L. Mdhy;> ‘%d;whk; rpYit’ xU Kwpg;gpd; jpl;lkpl;l Kidg;ghfr; nray;tbtk; ngw;wpUg;gJ njspthfNt njupfpd;wJ. ngUe;jpiz tifahd nghUe;jhf; fhkkhf gpugQ;rd; jd; Kd;Diuapy;> ,e;j khjpupahd taJ ,ilntsp mjPjkhfTs;stu;fspilNa Njhd;Wk; ghypay; cwTfis milahsk; fhz;gpDk;> ,J ngUe;jpizia kPwpa ntWk; clYwthfptpLk; ngUq;fhkk; tifg;gl;lJjhd;. taJ ,ilntsp mjpfkhd cwTfs; jkpopyf;fpaj;jpy; Ngrg;gl;lJ ,JNt Kjy; KiwAk; my;y. n[afhe;jdpd; ‘fUizapdhy; my;y’> ‘r%fk; vd;gJ ehY Ngu;’ Nghd;w FWehty;fs; njhl;l J}uj;ij ,Jtiu jkpopy; NtW ve;j ,yf;fpatbtj;jpYk; ,t;tp~ak; njhl;bUg;gjhf vd; thrpg;G mDgtk; vdf;Ff; fhl;ltpy;iy. khu;f;nta;]pd;


7

Memories of my melancholy whores k;> N[.vk;.Nfhl;]Papd; Disgrace k; ehty;fspy; fhl;bepd;w clYwtpd;ghw;gLk; fhjYwtpd; tptfhuq;fis ehk; urpj;J urpj;J thrpf;f KbAk;. mj;jidf;F mit ,yf;fpakhf;fg;gl;l mw;Gjq;fs; me;j ehty;fspy; ,lk;ngw;wpUf;Fk;. Mdhy; ‘%d;whk; rpYit’ cs;slf;ff; fdjpaw;w ntWk; clYwtpd; mjpjPtpu czu;r;rp tpior;riy kl;LNk fhl;bepw;fpwJ. Ik;gj;jpuz;L tajpy; tp[auhftDf;F> mtiutpl ,UgJ taJ Fiwthd kfssT tajhFk; [{ypNky; <LghL tUfpwJ. thuhthuk; fhkj;ij mtu;fs; kpf mofhfNt mDgtpj;J vl;lhz;Lfisf; fopf;fpwhu;fs;. jd;Dila epiyikapd; vjpu;fhyk; vd;d vd;w Nfs;tp [{ypapd; kdj;jpy; tpOfpw Kjw;fzj;jpy;> mtu;fs; njhlu;e;Jk; re;jpj;J cly;uPjpahd Ntl;iffisj; jPu;j;JtUfpwNghjpYk;> Xu; ,ilntsp tpOe;JtpLfpwJ vd;gJjhd; cz;ik. jdJ gzj;Jf;fhfth jd;Dldhd mtsJ cwT vd;W tp [auhftd; Nfl;fpwNghJ> mJ mg;gbay;y vd;w gjpiyNa [{yp nrhy;fpwhs;. mij vJtpjkhd kWrpe;jidAkpd;wp J} f;fpg;gpbj;Jf;nfhz;L miyfpwhu; tp[auhftd;. mJkl;Lky;y> jdJ Ke;jpa ,U jpUkzq;fSk; Njhy;tpapy; Kbe;jjhd Gyk;gy; NtW. jhDk; jd; %d;W gps;isfNshL xl;by;iy> gps;isfSk; jd;NdhL xl;by;iynad;w xg;G%yj;ijAk; mtu; jUfpwhu;. Mdhy; mit mg;gbj;jhdh vd;W xU thrfidr; re;Njfg;gl itj;JtpLfpwJ xU epfo;T. M];gj;jpupapy; rf;fu ehw;fhypapy; itj;J tp[auhftd; rpfpr;irf;fhf vLj;Jr; nry;yg;gLifapy;> ‘vd;Dila kidtp aNrhjhTk;> cwTfhug; igad;fs; ,UtUk; rf;fu ehw;fhypia xl;bagb te;Jnfhz;bUe;jhu;fs;. gaj;ijAk; Jauj;ijAk; kiwf;f aNrhjh vt;tsTjhd; Kaw;rpnaLj;jNghJk; fz;fs; mtw;iw rhj;jpakpy;yhky; Mf;fpf;nfhz;bUe;jd’ vd;w tupfspy; aNrhjhtpd; md;gpd; ep[j;ij ahUk; re;Njfpf;f KbahjpUf;Fk;. tp[auhftdpd; fhkntwpf;F rupahd ,izahff; fpilj;jts;jhd; [{yp. mts; jd; ntwpiaj; jPu;f;f tp [auhftidg; gad;gLj;jpf;nfhz;lhs; vd;gJjhd; fijapYs;s cz;ik. tp[auhftdpd; jd;dpiy thapyhd fij$wypy; gilg;G efu;e;jpUg;gjhy;> [{ypapd; vz;zq;fisAk; epahaq;fisAk; thrfd; jhdhfNtjhd; Cfk;nfhs;sNtz;bajpUf;fpwJ. tp[auhftdpd; $w;iw


8

itj;Jf;nfhz;L [{ypapd; epahaq;fis mtd; J} f;fpnawpe;Jtpl KbahJ. [{ypapd; epahaq;fs; xU ngz;zhf NtwhfNt ,Uf;fKbAk;. ,d;ndhU Kf;fpakhd tp~ak;> jhd; %d;whtJ rpYitnahd;wpy; miwag;gLtjhf tp[auhftd; epidg;gjpUf;fl;Lk;> Ke;jpa ,uz;L rpYitfspypUe;Jk; mtu; vt;thW jg;gpdhu; vd;gJ njuptpf;fg;glNt ,y;iy E}ypy;. fij KOtJk; [{yp xUtifahd sadistic fhkTzu;r;rp nfhz;bUg;gij nky;ypajhd mtsJ rpy tpUg;gq;fspd;%yk; mwpaKbAk;. ,UtUk; epu;thzkhfpa epiyapy;> ‘mtidf; fl;bypypUe;J ,Oj;J fPNo ,wf;Ffpwhs; ([{yp). KJfpy; itj;J vd;idr; RkTq;fs; vd;fpwhs;. mtd; ,Lg;igf; fhy;fshy; tisj;J mtDila KJFg;Gwkhf neQ;ir mOj;jpagb Vwp cl;fhu;e;Jnfhs;fpwhs;. gpj;jf; nfhk;Gfs; jiyapy; Kisj;j ,uz;L Nfhkhspf; Fuq;Ffisg;Nghy mtu;fs; miwiar; Rw;wpr; Rw;wp tUfpwhu;fs;. mts; nff;fypj;Jr; rpupf;fpd;whs;’ vd tUk; ,lk; (E}y; gf;: 32) mtu;fsJ fhkj;jpd; tifg;ghl;bidr; nrhy;yptpLfpwJ. ,J jtpu NtW re;ju;g;gq;fspYk; mtis cg;G%l;ilNghy; Rke;Jnfhz;Nl tp[auhftd; gLf;ifaiwf;Fr; nry;tjhf Mrpupau; njuptpf;fpwhu;. tp[auhftdplNk xUtiff; F&u fhk tpior;ry; ,Ug;gjpd; ntspg;ghLjhd; ,J. xUNghJ mtsJ tpUg;gkpy;yhkNy xUtif ty;YwTg;ghzpapy; mtis mDgtpf;fpwhu; mtu;. ,j;jidf;Fg; gpwFk; fhjnyd;w Kf% bia tp[auhftd; fow;w kWg;gJ Vd;? [{ypapd; JNuhfkhd Gyk;gy; Vd;? jdJ taJ xU gpuf;iQapy; mtuplk; vg;NghJk; ,Ue;Jte;jpUf;fpwJ. [{ypapd; ,sik mij mt;tg;NghJ J} z;bf;nfhz;Nl my;yJ Rl;bf;fhl;bf;nfhz;Nl ,Ue;jpUf;fpwJ. mjdhy;jhd; vg;NghJk; jdf;F Ik;gj;jpuz;L taJ> Ik;gj;jpuz;L taJ vd;W mtu; Fowpf;nfhz;bUf;fpwhu;. ‘vdf;F Ik;gj;jpuz;L taJ. NghJkhlh rhkp’ vd;Nw xU jUzj;jpy; fj;Jfpwhu;. tp[auhftd; epidj;jJNghy taJ fhkj;Jf;Fr; rup> fhjYf;Fr; rup xU nghUl;Nl ,y;iy. Ik;gj;jpuz;byy;y> mWgj;jpuz;by;$l ,e;jkhjpupahf ,d;Wk; ele;Jnfhz;L ,Uf;fpd;wJ. ,e;jKiwahd clYwT tpior;ry; njhlu;gpy; xU Gs;sp vd;Nwh tpoj;jhd; nra;Ak;. Nrb];bf; kdepiyNahL


9

FLk;gkhd cwit mDgtpj;;Jtpl KbahJ. ,jpypUe;J jpUk;Gjy; vd;gJ xU NehapypUe;J Fzkhjy; Nghy;jhd;. ,e;j kdepiyapypUe;J [{yp tpLgl;Ltpl;lhs; vdf; nfhz;lhy;> tp[auhftd; tpLgltpy;iy vd mu;j;jkhfpwJ. jhDNk xUfhyk; gilg;ghspahf> ,d;Dk; gy vOj;jhsu;fs; ftpQu;fis rkfhyj;jpy; ez;guhfTk; ngw;wpUf;Fk; tp [auhftd;> ,e;j tifg;ghlhd clYwT tptfhuj;jpy; vg;gb Gupjyw;Wk;> ,ijNa fhjnyd;Dk; kaf;fKk; nfhz;bUe;jhu; vd;gJ mjprakhdJ. [{yp ,ijg; Gupe;Jnfhz;lhNsh ,y;iyNah> tpLgl;Lf;nfhz;lhs; vd;Wjhd; thrfndhUtdhy; nfhs;sKbAk;. ghtpfNs rpYitapy; miwag;gLthu;fs;. mij tpUk;;ghj xU rpYit vd;Nwh xUehs; mjpypUe;J jg;gp Xbtplyhk;. mij mJ jd; Gdpjj;ijf; fhg;gjw;fhf vLj;j nraw;ghlhfNt nfhs;sNtz;Lk;. [{yp tp~aj;jpy; Gdpjnkd;W vJTkpy;iy> Mdhy; jhd; thoNtz;ba Kiwiaj; jPu;khdpg;gjw;Fk;> jd;id itg;ghl;bahfNt fhyk; KOf;f itj;jpUf;Fk; epidg;ig epuhfupg;gjw;Fkhd mtsJ cupikapy; jiyapl ahUf;Fk; mjpfhukpy;iy.


10

த஬ள்போடுகபின் த஦஠ம் -து஬ர஧கன் ஆட்டுக் கட்டடட஦ ஬ிட்டு ஋ல்னர வ஬ள்பரடுகளும் வ஬பிஷ஦நற ஬ிட்டண.

கண்ட இடவ஥ல்னரம் ஬ரய்ட஬க்கும் ஋ன்று ஋ன் அம்஥ர

என௉ ஷதரதும்

வ஬ள்பரடுகடப ஬ரங்கற ஬பர்ப்த஡றல்டன. இப்ஷதர அட஬

தட்டுப்தீ஡ரம்த஧ம் ஷதரர்த்஡றக் வகரண்டு ஊர் சுற்றுகறன்நண.

சறட஡ந்துஷதரண வகரட்டில்கபில் தூங்கற ஬஫ற஬ணவ஬ல்னரம்

தநட்டடகளும் கறுப்ன௃களும்

வகரம்ன௃ ன௅டபக்கர஡ குட்டிகளும் ஋ணக் கூநறக்வகரள்கறன்நண. ஡ம்ட஥ச் சுற்நற஦

஋ல்னர஬ற்டநனேம் கண்கர஠ிப்த஡ற்கும் ஬ிடுப்ன௃ப் தரர்ப்த஡ற்கும்

஡ம் ஬ட்டுத்஡ர஦ரின் ீ ஡ர஬஠ிகடபப் தங்குஷதரட்டுக் வகரண்டு

஋ஜ஥ரணன் ஷதரல் ஬ன௉கறன்நண. தட்டுப்தீ஡ரம்த஧ன௅ம் ஆ஧஬ர஧ன௅ம்

஢றடன஦ரணது ஋ன்று இது஬ட஧ ஦ரன௉ம் வசரல்ன஬ில்டனஷ஦! என௉஬ரய்ச் ஷசரற்றுக்கு அல்னரடுத஬ன் கம்தி஥ீ து ஢றன்நரடும் ஢றடன஦ில் ஋ங்கள் ஆடுகள்.


11

஥ோ஬஧ச்சூரி஦ர்.....இது ீ பதோதும்!.....* ஥ரண்ன௃டட ஷதரர்ப் த஧஠ி஦ின்

னேத்஡க் கரரின௉ட்டில்

஥ர஬஧ச்சூரி஦ர் ீ இ஬ர்.

஋த்஡டணஷ஦ர ஥றன்஥றணிகபரக,

஥ரடன஦ிட்டு ஬ிபக்ஷகற்றுகறஷநரம்.

வ஥ரத்஡ ஢ம்திக்டகவ஦ரபி஦ரகறணர்.

஥ரவதன௉ம் உ஠ர்வு தூண்டுகறநரர்.

சத்஡ரகறணரர் ஈ஫஬ிடு஡டனக்கு.

சுடுகு஫ல் - ஆத஧஠ம்.

஬ிரிந்஡ க஧த்துள் ஥னர்கள்,

தடுக்டகத்ஷ஡ர஫ற - ஥஧஠ம்.

஋ரினேம் ஬ிபக்குகள்,

஋டுத்஡ ஬ரழ்஬ின் ன௅டிவு

சரிந்஡ சரகச ஬஧ர் ீ ச஥ர஡ற஦ில்

஬ிடு஡டனச் சர஬ில் ன௅டிந்஡து.

தரிஷ஬ரடு தூவுகறஷநரம்

சுன௉பரண கரன அக஧ர஡ற஦ில் அன௉பி஦ ஬ரழ்வு இன௉பரகும் ஷதரது வதரன௉பற்றுப் ஷதரகறநது.

அஞ்சனறக்கரய்.

இது ஷதரதும்! இணி ஷ஬ண்டரம்! ன௃஡ற஦ கல்னடநகள் இணி ஷ஬ண்டரம்! ஬ி஡ற ஥ரநட்டும்! ஥ர஬஧ீ ஬ிட஡கள் த஡ற஬ரகற஦து ஷதரதும் ஋ண

஥ரணத்துடன் ன௅ன்ணின்று

தி஧ரர்த்஡றப்ஷதரம்!

ச஦டணட் குப்தினேடன் அ஦஧ரது ஷதரரிட்டணர். ஬ி஦த்஡கு ஥ர஬஧஧ரகறணரர். ீ

஢குனஷ஬஠ி மகன்டிஷ஢஬ி஦ன். 19-10-2010.


12

fhh;j;jpifg; G+f;fSf;F fz;zPh; mQ;ryp……! tz;iz nja;tk; fhh;j;jpifg; G+f;fNs! fy;yiwfspy; Jhq;Fk; vk; fz;kzpfNs! ehisa vk; Rje;jpuj;jpw;fha; Nzw;Nw cq;fSaph;fis nfhLj;jth;fNs! vq;fisnay;yhk; tpl;L Jhug; gwe;Jtpl;l JzpTs;s Ntq;iffNs! cq;fSf;fha; frpe;j <u>tpopfs; ,d;Dk; fhatpy;iy! ghuk; Rke;j ,jaq;fSlDk;.. <uk; frpe;j tpopfSlDk;… ePq;fs; Jhq;Ffpd;w fy;yiwfis tPo;e;J tzq;Ffpd;Nwhk;……….. tPrfpd;w fhw;nwy;yhk; ePq;fshfNt ,Ue;J jpdKk; vq;fNshL NgRfpd;w nrhe;jq;fNs! mizahj jPgq;fNs! cq;fs; CuwpNahk;! cwtwpNahk;! ngw;wthpl;l NgUk; ehkwpNahk;! MdhYk; cq;fs; Gfowpe;J vq;fs; neQ;rq;fspy; cq;fs; cUtq;fSf;F khiyapl;L tzq;Ffpd;Nwhk; kz; kPl;Fk; Nghhpy; Jhq;fh tpopAld; fskhba tPuh;fNs! – ePq;fNsh kz;Zf;fhf kuzpj;jPh;fs; cq;fisr; Rke;j fy;yiwfNsh kz;NzhL kzz;zhf;fg;gl;Ltpl;lJ! MdhYk; ehq;fnsy;yhk; me;j kz;iz ,U fuk; $g;gp tzq;Ffpd;Nwhk;…….. ehk; gpwe;j kz;zpy; Rje;jpukha; thontd…. ,y;iy ,y;iy……. ehk; gpwe;j kz;iz ehNk Msntd neUq;f Kbahj gif neUg;gpd; fij Kbf;fg; Gwg;gl;l Gdpjh;fNs! cq;fs; Gfo; kzf;f Njd; jkpopy; ftpnaLj;J mh;r;rpf;fpd;Nwhk; thd; Gfo ck; ngaiug; ghLfpd;Nwhk;….


13

vq;fs; Njrk; ,Uz;L fplf;fpd;wJ……! fjputd; kl;Lky;y! epyTfs;$l jpir njhpahkNyNa kiwe;JNghfpd;wJ capuw;w vq;fsJ tPjpfSk;... czh;tw;w vq;fsJ tPLfSk;… tpijtfshfpg;Nghd vq;fsJ tay;fSk;… Njhl;lq;fSk;… -Mk; fhh;j;jpif khjkjpy; ,itfnsy;yhk; ,g;gbj;jhd; ,Uf;Fk;! -mitfNshL vk; Njrj;J kf;fnsy;yhk; cq;fSf;fha; kdKUfp tzq;fp epw;ghh;…. td;dpf; fijNfl;L tpopfspy; tope;j fz;zPh; - vk; md;id je;ij kbe;j NghJk; vk; tpopfspy; tbe;jjpy;iy! vk; kz;izf; fhf;f…. vk; kf;fisf; fhf;f -ePq;fse;j kz;Zf;Fs; kiwe;j fijnak; kdq;fis vhpf;fpd;wJ! fz;kzpfNs! vq;fs; fz;zPh;j; JspfNs! - ,e;j kz;Zk; tpz;Zk; caph; tho;fpd;w fhyk;tiu khtPuh;fNs! cq;s; Gfo;fSk; tho;e;Jnfhz;Nl ,Uf;Fk;. gz;lhu td;dpaDk;> ifyha td;dpaDk; jiy tzq;fh me;j tzq;fh kz;zpy;….!- tPug;ngz; FUtpr;rp ehr;rpahh; fskhba me;j mlq;fh kz;zpy;….! ngU tpUl;rkhd vq;fs; tPug; Gjy;th;fSf;F gjpndl;L ehLfs; xd;W Nrh;e;J GijFspfs; ntl;bajhk;? me;jf; Fopfspy; Gijgl;Lg;NghdJ Ntq;iffNs ePq;fsy;y! Gj;jdpd; rpe;jidfSk;!!! mNrhfr; rf;fuq;fSk;!!! xypt; jspiur; Rke;Jte;j nts;is Gwhf;fSk;jhd;! vq;fs; Nrhiytdg; G+kpapd;W ghiytdkha;f; fplf;fpd;wJ! kuq;fspy; ,iyfSk; ,y;iy! Jsph;fSk; ,y;iyj;jhd;! MdhYk; Nth;fs; ,Uf;fpd;wd! -,J tre;jj;jpw;F Ke;jpa ,iyAjph; Nghy……. ehisa tre;jj;jpw;fha; ,d;W tpijahfpg; Nghdth;fNs! cq;fs; jpahfq;fs; tPzhfpg; NghfhJ! cq;fs; Gfo;fs; xUNghJk; kq;fhJ! ghiy tdkhdhYk;! gdp tpOk; NjrkhdhYk; jkpoh;fs; thOfpd;w Njrnkq;Fk; kh>tPuh;fNs cq;fis ehq;fnsy;yhk; tzq;fpj; njhOfpd;Nwhk;! fhj;jpif khjj;ij tzq;fpj; njhOfpd;Nwhk;


14

vq;fs; Njrj;jpy; ,Ue;J Gdpjh;fspd; fy;yiwfisj; jOtptUfpd;w fhw;Nw …vq;fs; fhtpa ehafh;fspd; caph; %r;Rf;fisr; Rke;J tUk; xsp tPr;Nr! vq;fs; kdq;fspy; mizah tpsf;fhf Rlh;tpLk; mk; kh>tPuh;fSf;F ,q;F.. ehq;fs; kl;Lky;y… ehis jkpo; <oj;ijg; MstpUg;gth;fSk; mk; kz;zpy; thotpUg;gth;fSk; mopah GfOlk;Gfs; cwq;Fk; cq;fs; fy;yiwfSf;F…….. G+f;fisr; nrhhpe;J…Mapuk; jPgq;Nsw;wp xspNaw;Wfpd;Nwhk;. kz;Zf;fha; Nghuhb.me;j kz;Zf;Nf cukhfpg;fpg;Nghd fz;kzpfNs! vq;fs; kz;Zk; …kf;fSk; vd;Wk; cq;fis kwthJ tzq;Fk;……..!


15

கல்னோ(ய்) ஢ீ கரனத்஡றன் ஷ஡஬ட஡கள் ஡ம் ஬ினரக்கபில் இநகு ஷதரர்த்஡ற கர஡னறன் தரடவனரன்டந

வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் இடசத்஡தடி ஷசரடனகடபச் சுற்நறப் தநந்஡தடி இன௉க்கறநரர்கள்

஢ீ ஷ஡஬ட஡கபின் ன௅கம் தரர்க்கறநரய்

உணக்கட஬ ஷகர஧஥ரய்த் வ஡ரிந்஡றட ஋ணவ஡ன்று வசரல்ன அத்஡ரட்சறகஷபது஥ற்ந வ஬பிவ஦ரன்நறல் த஦஠ிக்கறநதுணது தர஡ங்கள் என௉ ஬஫றகரட்டி஦ரகஷ஬ர என௉ ஦ரசகணரகஷ஬ர

஢ரவண஡றர்க்கத் ஡டனப்தட஬ில்டன ஋டணச் சூ஫ என௉ வதன௉ம் வ஥ௌணத்ட஡ப் த஧த்஡ற஦ின௉க்கறஷநன் அ஡ன் சறறு ன௄க்கள் அடிச்சு஬டுகபில் ஢சறனேந ஆகர஦ம் கற஫றக்கும் ஥றன்ணனரய் தரர்ட஬ட஦ அடன஦ ஬ிட்டதடி஦ின௉க்கறநரய்

இநகு ஷ஢ரக்கறக்

கூ஧ம்வதநறந்து

அ஬ற்டநனேம் ன௅டக்கறட ன௅டணகறநரய் உன் துர்ன௃த்஡ற அநறந்து ஷ஡஬ட஡கபின் கர஬னன் உடணக் கல்னரய் ஥ரநறடச் சதிப்தரணர஦ின்

இப்வதரழுது ஋டண ஬ினங்கறட்டு ஬சந்஡ங்களுக்கு ஥ீ ப஬ிடர஥ல் ஆக்கற஧஥றத்஡றன௉ப்தட஡ப் ஷதரன அப்வதரழுதும் ஋ன் கல்னடந அடடத்து ஢டுகல்னரய்க் கறடப்தரஷ஦ர ? - எம்.ரி஭ோன் த஭ரீப், இனங்தக


16

இது இப்பதோது திசோசுகபின் கோனம். -க஬ித஡-

தட஫஦ க஬ிட஡ப் ன௃த்஡கங்கடபப் த஧ப்தி஦தடி தடுத்துநங்கும் திசரசுகள்...

இன௉பில் இன௉ந்து

஢றனைட்டணின் னென்நரம் ஬ி஡றட஦ ஢றனத்துக்கும் ஬ரனுக்கும் கற்தி஡ம் வசய்னேம் ஧ரணு஬ ன௅னரம் ன௄சப்தட்ட ஷதர஡ற ஥஧ங்கள்

஥ீ ப ஥றுத்து ன௅ட்டி ஷ஥ரதுகறநது இடர்

ச஥ர் ஢டந்஡ ஷ஡சத்஡றன் சறட஡வுகபில் இன௉ந்து

஡ற஠ிக்கப் தடு஬஡ற்கரய் இன஬ச஥ரக்கப்தட்ட ஢றர்஬ர஠ வதௌத்஡ம் கக்கற஦ கட்டிடங்கள் ஋ம் ஥ண்஠ில்.!

஥ீ பன௅டி஦ர஥ல் ஡றண்டரடுகறநது கந்஡க ஬ரடட

஡ி஦ோ


17

ப஬ண்டும் ஥ோற்நம்!

த஠த்஡ரலும் த஡஬ி஦ரலும் ஡த்஡ம் வதன௉ட஥ ஷதசற஬ன௉ம் ஈணரிங்கு சர஦ ஷ஬ண்டும் தி஠வ஥ண ஢றற்தரர் ஋஫ ஷ஬ண்டும் தள்பத்஡றல் ஬ழ்ந்஡ரர் ீ ஥ீ ப ஷ஬஠டும் கு஠த்வ஡ரடு ஢றற்தரர் ஬ந்துதரர்த் ஡ற஧ங்க குணிந்஡ ஥ரந்஡ரி வனரபி ஷ஬ண்டும் த஠த்஡ரஷன ஋ல்னரம்ஆம் ஋னும்஢றடன ஥ரந தண்தட்ட தூஷ஦ரரிங் கு஡றத்஡ல் ஷ஬ண்டும் ஡ண்஥஡ற ஡ந்஡றடும் ஡ண்஠பிஷதர னறங்கு ஡஧஥றகும் ஥ரனுட஧ரல் ஷ஬ண்டும் கபிப்ன௃ கண்வ஠ரடு ன௃ண்வகரள் கன௉த்தும் ஬ினகறட க஦ட஥ ஥டிந் வ஡ர஫ற஦ ஷ஬ண்டும் ஡ண்டடன வ஦ங்கனும் ஢ன஥றக ஷ஬ரங்கற ஡஧஠ி னே஦ர்ந்஡றட ஷ஬ண்டும் இம் ஥ண்டன வ஥ங்கனும் சர஡ற வ஦ர஫றந்து ஥ரண்ன௃று ஥ணி஡ம் ஬ப஧ ஷ஬ண்டும் ஬ண்ஷதச்சு ீ ஷதசறப்ஷதசற ச஥ர் ஏட்டும் ஬஠ ீ ரிங்கு ஥டி஦ ஷ஬ண்டும் ஥ண்ணுக்கு ஬஫க்குப்ஷதசற ஢ரஷபரட்டும் ஡ீ஦ ஥ரக்கள் ஆநநறவ஬ரடு ஥ீ ப ஷ஬ண்டும் -கடன஥கன் டதனொஸ் இனங்டக


18

ஈ஫த் ஡ோ஦ின் பகள்஬ி

஋ன்வநணக்கு என௉ ஬ிடி஦ல் - ஥கஷப ஋ன்வநணக்கு என௉ ஬ிடி஦ல்?

இன்டநக்கு ஢ரடபக்வகண ஋டண - ஥றக ஌஥ரற்நறஷ஦ கரனம் க஫றத்஡ரய். சண்டடக்குப் ஷதரண கன௉ம் ன௃னறகபின் சரம்தடன அள்ப ீக் வகர஠ர்ந்஡ரய்

கன்றுகடபக் கரவு வகரடுத்து- ஋ன் கன௉஬டந஦ில் கல்னடநகபரக்கறணரய்

இன்டநக்கு஥து ஋ண்஠ம் ஥ரநற஦ஷ஡ஷணர?- ஌ன் இப்தடித் து஬ண்டு ஷதரணரய்? ஬஧ீ ஥஧஠வ஥ன்வநண்஠ி -எவ்வ஬ரன௉ சர஬ிலு வ஥ன் ஬஦ிற்றுக் வகர஡றப்தடக்கறஷணன் ஷதர஧ரட்ட ஬஧னரநறல் உ஦ிர் ஷதர஬து சகஜவ஥ன்று து஦ர் ஡ட்டிக் கழு஬ிஷணன் சர஡ர஧஠஥ரய் ச஥ர஡ரண஥ரகற஬ிடு஬ரவ஦ன்நரல் - ஋ன் ஡ங்கங்கடப஦ர கரவு வகரடுத்ஷ஡ன்? ஷ஡ர஧ர஦஥ர ஦஬ர் வகரடுப்தட஡ ஬ரங்கற ஬஧ - ஋ன் சு஡ந்஡ற஧வ஥ன்ண திச்டச஦ர ஋ணக்கறங்கு?

சு஬ோ஡ி சு஬ோ஥ி.


19

஡ோய்த஥

அன௉ள்ஷஜர஡ற ஡ணது ஬னக்டக ஬ி஧ல்த௃ணிகடபக் கன்ணத்஡றல் ட஬த்து

அழுத்஡றக் வகரண்டரள். அந்஡க் கன்ணம் ஬ங்கறப் ீ ஷதரனே஥றன௉ந்஡து. தல் ஬னற னென்று ஢ரட்கபரகத் ஡ரங்கன௅டி஦஬ில்டன. ன௅ன்டதப் ஷதரன ஌஡ர஬து

஬ன௉த்஡வ஥ன்நரல் ஬ிழுந்து தடுத்துக் கறடக்க஬ர஬து ன௅டிகறந஡ர ஋ன்ண? ஬ிடிகரடன஦ில்஡ரன் ஋த்஡டண ஷ஬டனகள். கற஠ற்நறனறன௉ந்து ஡ண்஠ ீர் வகரண்டு ஬஧ஷ஬ண்டும். ஬ட்டட, ீ ன௅ற்நத்ட஡க் கூட்டித் துப்ன௃஧஬ரக ட஬த்துக் வகரள்பஷ஬ண்டும். னெத்஡஬டப தள்பிக்கூடத்துக்கு அனுப்தத்

஡஦ரர் வசய்஦ஷ஬ண்டும். அ஡றலும் அந்஡ப் திள்டப ஷசரம்ஷதநறப் திள்டப. வ஥து஬ரக ஋ழுப்தி ஋ழுப்திப் தரர்த்தும் ஋ழும்தர஬ிட்டரல் வகரஞ்சம்

சத்஡ம் ஷதரட்டுத்஡ரன் ஋ழுப்தஷ஬ண்டி஦ின௉க்கும். ஬ிடுன௅டந ஢ரவபன்நரல் ஷஜர஡ற அ஬டபக் வகரஞ்சம் அ஬ள் தரட்டிஷன தூங்க஬ிடு஬ரள். அ஬ள்

஋ழும்தித்஡ரன் ஋ன்ண வசய்஦? ஬பர்ந்஡ திநகு இப்தடித் தூங்கன௅டினே஥ர? அ஡ற்கு இடப஦஬ள்.. ஷஜர஡ற ஋ழும்ன௃ம்ஷதரஷ஡ ஋ழும்தி஬ிடு஬ரள். இப்வதரழுது஡ரன் ஢டக்கத் வ஡ரடங்கற஦ின௉க்கும் ஬஦து. அ஬டப இடுப்தில் ட஬த்துக் வகரண்டு ஬ட்டு ீ ஷ஬டனகடபச் வசய்஦ன௅டினே஥ர? தரடனக் வகரடுத்து, வகரஞ்சம் இநக்கற஬ிட்டரல் அது ஏடிப் ஷதரய் ஋ட஡஦ர஬து இழுக்கத் வ஡ரடங்கும். என௉ ன௅டந இப்தடித்஡ரன். கு஫ந்ட஡஦ின் சத்஡ஷ஥ இல்டனஷ஦ ஋ன்று ஷ஡டிப் தரர்த்஡ரல் அது ஬ரசலுக்கன௉கறல் தடுத்஡றன௉ந்஡ ன௄டண஦ிணன௉கறல் உட்கரர்ந்து அ஡ன் ஬ரடன ஬ர஦ில் ஷதரட்டுச் சப்திக் வகரண்டின௉ந்஡து. ஷஜர஡ற சத்஡ம் ஷதரட்டு ஏடி ஬ந்து ன௄டணட஦த் து஧த்஡ற஬ிட்டு கு஫ந்ட஡ட஦த் தூக்கற இடுப்தில் ட஬த்துக் வகரண்டரள். த஦ந்துஷதரணது சத்஡஥ரக அ஫த் து஬ங்கற஦து. ன௄டண஦ின் வ஥ன்ட஥஦ரண ஥஦ிர்கவபல்னரம் அ஡ன் ஬ரய்க்குள் இன௉ந்஡து. அ஬ள் ன௄டணட஦த் ஡றட்டித் ஡றட்டி, அ஬பது சுட்டு஬ி஧டன அ஡ன் ஬ரய்க்குள் ஷதரட்டுத்


20

ஷ஡ரண்டித் ஷ஡ரண்டி ன௄டண஦ின் ன௅டிகடப ஋டுத்துப் ஷதரட்டரள். அது இன்னும் கத்஡றக் கத்஡ற அ஫த் வ஡ரடங்கற஦து. ன௅ன௉ஷகசு இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல் அ஬ள்஡ரன் ஢ன்நரக ஌ச்சு ஬ரங்கறக் கட்டிக் வகரண்டின௉ப்தரள். கு஫ந்ட஡ சறணுங்கறணரஷன அ஬னுக்குப் திடிக்கரது. அ஬பிடம்

஬ள்வபன்று ஋ரிந்து஬ிழு஬ரன். அ஬ள் அ஬னுடன் என்றுக்வகரன்று ஷதசறக் வகரண்ஷடர, சண்டடக்ஷகர ஷதரக ஥ரட்டரள். வதரறுத்துக் வகரண்டு ஷதரய்஬ிடு஬ரள். ஋ன்ண இன௉ந்஡ரலும் கு஫ந்ட஡கள் ஷ஥லுள்ப

தரசத்஡ரல்஡ரஷண இந்஡ ஥ர஡றரி ஢டந்துவகரள்கறநரன். அந்஡ ஥ீ ணரளுடட஦ க஠஬ன் ஷதரன குடித்து஬ிட்டு ஬ந்து சண்டட திடிக்கறந஬வணன்நரல் கூடப் த஧஬ர஦ில்டன. த஡றலுக்குச் சண்டட ஷதரடனரம். இ஬ன் ஡ன்

தரட்டில் கரடன஦ில் ஋ழும்தி, சர஦ம் குடித்து஬ிட்டு, அ஬ள் அ஬ித்துக் வகரடுப்தட஡ச் சுற்நற ஋டுத்துக் வகரண்டு ஷ஡ரட்டத்துக்கு ஷ஬டனக்குப் ஷதரணரல் வதரழுது சரனேம்ஷதரது ஬ந்து஬ிடு஬ரன். அ஡ன்திநகு

கு஫ந்ட஡கஷபரடு ஬஦ல் கற஠ற்றுக்குப் ஷதரய் குபித்துக் வகரண்டு ஬ந்஡ரணரணரல், அ஬ள் இ஧ட஬க்குச் சட஥த்து ன௅டிக்கும் ஬ட஧, ஬ிபக்டகப் தற்ந ட஬த்துக் வகரண்டு திள்டபகளுடன் கட஡த்துக் வகரண்டின௉ப்தரன். ஥கன் தரனன் அப்தர஬ிடம் ஌஡ர஬து கட஡ வசரல்னச் வசரல்னறக் ஷகட்டுக் வகரண்டின௉ப்தரன். அ஬டணனேம் அடுத்஡஬ன௉டம்

தள்பிக் கூடத்஡றல் ஷசர்க்க ஷ஬ண்டும். னெத்஡஬டபனேம், இடப஦஬டபனேம் ஷதரன இல்டன அ஬ன். சரி஦ரண சரது஬ரண டத஦ன். என௉

வ஡ரந்஡஧஬ில்டன. ஷ஬டனகளும் சுத்஡தத்஡஥ரக இன௉க்கும். ஷஜர஡றனேம் ஋ப்வதரழு஡ர஬து தகல்ஷ஬டபகபில் அரிசற, தன௉ப்ன௃, வ஬ங்கர஦வ஥ன்று ஬ரங்க சந்஡றக் கடடக்குப் ஷதர஬வ஡ன்நரல் வ஡ரட்டினறல் சறன்ண஬டபக் கறடத்஡ற஬ிட்டு னெத்஡஬பிடம் கு஫ந்ட஡ட஦ப் தரர்த்துக் வகரள்பச்

வசரல்னற஬ிட்டு அ஬டணத்஡ரன் கூட்டிப் ஷதர஬ரள். அ஬னும் என௉ வ஡ரந்஡஧வும் ஡஧ர஥ல் அ஬ஷபரடு கடடக்கு ஬ந்து அ஬ள் சர஥ரன்கள்

஬ரங்கறன௅டினேம்஬ட஧ தரர்த்஡றன௉ப்தரன். அங்கு கண்஠ரடிப் ஷதரத்஡ல்கபில் ஬ி஡஬ி஡஥ரக இணிப்ன௃ப் வதரன௉ட்கள் ஢றடநந்஡றன௉க்கும். அட஡ஷ஦ தரர்த்துக் வகரண்டின௉ப்தரன். அ஬ளுக்குப் தர஬஥ரக இன௉க்கும். அ஬னுக்கும் ஥ற்நப் திள்டபகளுக்கும் ஷசர்த்து அ஡றல் ஬ரங்கறக் வகரள்஬ரள். அ஬ணது தங்டக அ஬ணிடம் உடஷண வகரடுத்து஬ிடு஬ரள். ஋ணினும் அ஬ன் உடஷண சரப்திட்டு ஬ிடு஬ரணர ஋ன்ண? அப்தடிஷ஦ ஋டுத்துக் வகரண்டு ஬ந்து அக்கர, ஡ங்டகனேடன் உட்கரர்ந்து ஦ரர் கூட ஷ஢஧ம் சரப்திடுகறநரர்கவபணப் ஷதரட்டிஷதரட்டுக் வகரண்டு என்நரய்ச் சரப்திடு஬஡றல்஡ரன் அ஬னுக்குத் ஡றன௉ப்஡ற.


21

஬஧ ஬஧ தல்஬னற கூடிக் வகரண்ஷட ஬ன௉஬து ஷதரன இன௉ந்஡து. 'வதரி஦ரஸ்தத்஡றரி஦ில் ஥ன௉ந்வ஡ல்னரம் சும்஥ர வகரடுக்கறநரர்கள்... ஷதரய் ஥ன௉ந்து ஬ரங்கு...எஷ஧ ஥ன௉ந்஡றல் ஬னற ஷதரய்஬ிடும்' ஋ன்று தீனற஦ில் ஡ண்஠ர்ீ ஋டுக்கப் ஷதரணஷதரது சு஥ணர஡ரன் வசரன்ணரள். அ஬ள்

வசரன்ணரல் சரி஦ரகத்஡ரணின௉க்கும். அ஬ள் வதரய் வசரல்ன஥ரட்டரவபன்று ஷஜர஡றக்குத் வ஡ரினேம். அடுத்஡து இந்஡ ஥ர஡றரி ஬ி஭஦த்஡றல் வதரய்

வசரல்னற அ஬ளுக்வகன்ண இனரத஥ர கறடடக்கப் ஷதரகறநது? அ஬ள்஡ரஷண அ஦னறல் இன௉க்கறந஬ள். அ஬ச஧த்துக்கு உடம்ன௃க்கு ன௅டி஦ர஥ல் ஷதரணரல், சறன்ண஬டபத் தூக்கறக் வகரண்டு தீனற஦டிக்குப் ஷதர஦ின௉ந்஡ரல்

அ஬ள்஡ரஷண ஡ண்஠ர்ீ ஢ற஧ம்தி஦ குடத்ட஡ ஬ட்டுக்குக் ீ வகரண்டு ஬ந்து ஡ன௉கறந஬ள். தீனறத் ஡ண்஠ர்ீ ஋ப்வதரழுதும் குபிர்ந்஡றன௉க்கும். அ஡ணரல் ஬ரய் வகரப்தபித்஡ஷதரது஡ரன் ன௅஡ன்ன௅஡னரகக் கன்ணத்஡றல் டகட஦

ட஬த்துக் வகரண்டு தல் ஬னறக்கறநவ஡ன்று ன௅கத்ட஡ச் சு஫றத்துக்வகரண்டு அப்தடிஷ஦ குந்஡ற஬ிட்டரள். அ஦னறல் ன௅டபத்஡றன௉ந்஡ ஬ல்னரட஧ இடனகடபக் கறள்பிக் வகரண்டின௉ந்஡ சு஥ணர஡ரன் அன௉கறல் ஬ந்துதரர்த்஡ரள். ஬ரட஦த் ஡றநக்கச் வசரல்னறப் தரர்த்஡ரள். கடட஬ரய்ப்தல்னறல் என௉ ஏட்டட. 'அடிஷ஦ ஷஜர஡ற..஋வ்ஷபர வதரி஦ ஏட்டட..஬னறக்கர஥ ஋ன்ண வசய்னேம்? இப்தஷ஬ ஷதரய் ஥ன௉ந்வ஡டடி' ஋ன்நரள். உடஷண ஷதரய் ஥ன௉ந்வ஡டுக்க கரசர, த஠஥ர

ஷசர்த்துட஬த்஡றன௉க்கறநரள் ஷஜர஡ற? அடுத்து இந்஡க் கரட்டு ஊன௉க்குள்

இன௉க்கும் ஢ரட்டுட஬த்஡ற஦ர் கற஫ட஥க்கு ஢ரன்கு ஢ரட்கள்஡ரன் கசர஦ம், குபிடக, ஋ண்வ஠ய்வ஦ன்று வகரடுப்தரர். ஋ல்னர ஬ி஦ர஡றகளுக்கும் எஷ஧ ஥ன௉ந்து. அ஡ற்கும் வ஬ற்நறடன஦ில் சுற்நற ஋வ்஬ப஬ர஬து

ட஬க்கஷ஬ண்டும். ஷகர஦ினறவனன்நரல் என௉ சர஥ற஦ரர் இன௉க்கறநரர். ஌஡ர஬து ஡ீன்தண்டம் வசய்து ஋டுத்துக் வகரண்டு, என௉ வகரத்துஷ஬ப்திடனனேம் வகரண்டுஷதரணரல் ஡ீன்தண்டத்ட஡ ஬ரங்கறக் வகரண்டு அந்஡ ஷ஬ப்திடனக் வகரத்஡ரல் ஬னறக்கறந இடத்஡றல் ஡ட஬ிக் வகரடுப்தரர். ஬னற குடநந்஡து ஥ர஡றரி இன௉க்கும். சு஥ணர ஢க஧த்துக்குப் ஷதரகச் வசரல்கறநரள். ஋ம்஥ரம் வதரி஦ தூ஧ம். அந்஡க் கற஧ர஥த்஡றனறன௉ந்து ஦ரன௉ம் ன௅க்கற஦ ஷ஡ட஬஦ில்னர஥ல் ஢க஧த்துக்குப் ஷதரக ஥ரட்டரர்கள். ஢க஧த்துக்குப் ஷதர஬து அவ்஬பவு ஷனசுப்தட்ட கரரி஦஥ர? ஋வ்஬பவு தூ஧ம் ஢டக்க ஷ஬ண்டி஦ின௉க்கறநது? ஷதரகும்ஷதரவ஡ன்நரல் த஧஬ர஦ில்டன. தள்ப஥றநங்கும் ஬஡ற. ீ தத்துக் கறஷனர஥ீ ற்நவ஧ன்நரலும் ஢டந்துவகரண்ஷட ஷதரகனரம். ஬ன௉ம்ஷதரது஡ரன் ஷ஥டு ஌நஷ஬ண்டும். அதுவும் ஷ஡஦ிடனத்ஷ஡ரட்டத்து ஬஡ற஦ில் ீ


22

஢டக்கும்ஷதரது ஢ற஫வனங்ஷக இன௉க்கறநது? வ஬஦ினறல் கரய்ந்து கரய்ந்து ஷ஥ஷன ஌நற ஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்துஷசன௉ம்ஷதரது உ஦ிஷ஧ ஷதரய்஬ிடுகறநது. ஢க஧த்஡றல் கரசு ஢றடந஦க் வகரடுத்஡ரல், கு஠஥ரக்கற஦னுப்ன௃ம் ஆஸ்தத்஡றரி கூட இன௉ப்த஡ரகக் ஷகள்஬ிப்தட்டின௉க்கறநரள். என௉ ன௅டந கங்கர஠ிட஦஦ர ஬ட்டு ீ ஆச்சற, ஷ஡ரட்டத்஡றல் வசன௉ப்தில்னர஥ல் ஢டக்கும்ஷதரது

கண்஠ரடிஷ஦ரட்டுத் துண்வடரன்றுக்கு கரடனக் கற஫றத்துக் வகரண்டு,

இ஧த்஡ம் வகரஞ்சம்஢ஞ்ச஥ர ஷதரணது? ஷ஡ரட்டஷ஥ த஡நறப் ஷதரணது கற஫஬ி ஥஦க்கம் ஷதரட்டதும். துட஧஡ரன் ஡ணது கரரில் ஌ற்நற ஢க஧த்துக்கு அனுப்திட஬த்஡ரர். உ஦ிரில்னர஥ல்஡ரன் ஬ட்டுக்கு ீ ஬ன௉ம் ஋ன்று ஡ரஷண ஷ஡ரட்டஷ஥ ஷதசறக் வகரண்டது? கர஦த்஡றல் தரல் ஷதரன வ஬ள்டபப்

திடட஬ட஦ச் சுற்நறக் வகரண்டு ஆச்சற ஬ந்து ஷசர்ந்஡து. கங்கர஠ி ஬டு ீ ஬ட஧ கரர் ஬ந்து ஢றன்நதும் ஆச்சற ஋துவும் ஢டக்கர஡ ஥ர஡றரி ஡ரணரகஷ஬

வ஢ரண்டி வ஢ரண்டி ஢டந்து ஬ட்டுக்குள் ீ ஷதரணது஡ரஷண அ஡றச஦ம். அ஡ற்குப் திநகும் ஆச்சற வசன௉ப்ன௃ப் ஷதரட்டுக் வகரள்ப஬ில்டன ஋ப்வதரழுதும். அ஬ர் ஥ட்டு஥ல்ன ஷ஡ரட்டத்஡றல் ஦ரன௉ஷ஥ வசன௉ப்ன௃ப் ஷதரட்டுக் வகரண்டு ஢டந்஡ரல்஡ரஷண. அடுத்஡து இந்஡க் கரடு ஷ஥டு தள்பவ஥ல்னரம் இந்஡ச் வசன௉ப்ன௃ப் ஷதரட்டுக் வகரண்டு இனகு஬ரக ஢டக்க இ஦லு஥ர ஋ன்ண? இ஧வ஬ல்னரம் தல்஬னற஦ில் ன௅ணகறணரள். க஧ரம்ன௃, வதன௉ங்கர஦ம்

஋ட஡வ஦ட஡ஷ஦ர ஋டுத்து ஬னறக்கும் இடத்஡றல் ட஬த்து கடித்துக் வகரண்டு தூங்க ன௅஦ற்சறத்஡ரள். ஢றத்஡றட஧ ஬ந்஡ரல்஡ரஷண? கரடன ஋ழும்திப் தரர்க்கும்ஷதரது கன்ணத்஡றல் என௉ தக்கம் ஬ங்கறனே஥றன௉ந்஡து. ீ சு஥ணர வசரன்ண ஥ர஡றரி உடஷணஷ஦ ஆஸ்தத்஡றரிக்குப் ஷதரய்஬ிட

ன௅டினே஥ர ஋ன்ண? ஋வ்஬பவு ஷ஬டன இன௉க்கறநது? கு஫ந்ட஡கள் திநக்கும் ன௅ன்வதன்நரல் அ஬ளும் ஷ஡ரட்டத்துக்கு வகரழுந்து தநறக்கப் ஷதரய்க் வகரண்டின௉ந்஡ரள். கு஫ந்ட஡ திநந்஡ திநகு திள்டபட஦ப் தரர்த்துக் வகரள்ப என௉஬ன௉஥றல்டனவ஦ன்று அ஬டப ஷ஬டனக்குப் ஷதரகஷ஬ண்டரவ஥ன்று வசரல்னற஬ிட்டரன் ன௅ன௉ஷகசு. ஷ஡ரட்டத்துக்குப் ஷதரகர஬ிட்டரல் ஋ன்ண? ஬ட்டில் ீ ஋வ்஬பவு ஷ஬டன஦ின௉க்கறநது? அ஬பது ஬டு ீ இன௉ப்தது ஬஡றஷ஦ரடு ீ கரட்டுக்குப் ஷதரகும் ஥டனனேச்சற஦ில். கடடச் சந்஡றக்கு, கற஠ற்றுக்கு, தீனறக்வகன்று கல ஷ஫ இநங்கறணரல் ஡றன௉ம்த ஬ட்டுக்கு ீ ஬஧ என௉ தரட்டம் னெச்சறழுத்து இழுத்து ஷ஥ஷன ஌நற஬஧ ஷ஬ண்டும். ஡றணன௅ம் ஡ண்஠ன௉க்கரக ீ ஥ட்டும் ஋த்஡டண ன௅டந இநங்கற ஌ந ஷ஬ண்டி஦ின௉க்கறநது? குடிடச ஬வடன்நரலும், ீ சர஠ி ன௄சற஦ ஡ட஧வ஦ன்நரலும் கூட்டித் துப்ன௃஧஬ரக ட஬த்துக் வகரண்டரல்஡ரஷண


23

஥ணி஡ன் சல஬ிக்கனரம்? அத்ஷ஡ரடு ஡றணன௅ம் கு஫ந்ட஡ அடிக்கடி ஢டணத்துக் வகரள்ளும் து஠ிகடபவ஦ல்னரம் துட஬த்துக் கரய்த்து ஋டுக்கஷ஬ண்டும். அந்஡க் குபிரில் வ஬ந்஢ீர் கர஦ட஬த்து கு஫ந்ட஡ட஦க் குபிப்தரட்டும் ஢ரடபக்கு இன்னும் ஷ஬டன கூடிப் ஷதரகும். உடம்தில் ஡ண்஠ ீர்

தட்டதும் ஬ிடப஦ரடும் கு஫ந்ட஡, ஡ண்஠ ீரினறன௉ந்து ஋டுத்஡தும் என௉ தரட்டம் அழும். னெத்஡஬ள் இன௉க்கும் ஷதரவ஡ணில், ஡ங்டகட஦த்

தூக்கறட஬த்துக் வகரள்஬ரள்஡ரன். ஆணரலும் ஌ழு஬஦துப் திள்டப஦ிடம் கு஫ந்ட஡ட஦க் வகரடுத்து஬ிட்டு அ஬ளுக்கு என௉ ஡றன௉ப்஡றஷ஦ரடு ஷ஬டன வசய்஦ன௅டி஦ரது. ன௅ன௉ஷகசு கரடன஦ில் வகரல்டனக்குப் ஷதரய் டக, கரல் கழு஬ிக் வகரண்டு ஬ந்஡துஷ஥ சுடச் சுடச் சர஦ன௅ம், உள்பங் டக஦ில் சலணினேம்

வகரடுத்து஬ிட ஷ஬ண்டும். அ஬ன் குடித்து ன௅டிப்த஡ற்கறடட஦ில் அடுப்தில் வ஬ந்஡றன௉ப்தட஡ அது கற஫ங்ஷகர, வ஧ரட்டிஷ஦ர ஋டுத்து, என௉ சம்தல்

அட஧த்துச் சுற்நறக் வகரடுத்து஬ிடு஬ரள். என்றும் வகரடுக்கர஬ிட்டரலும் அ஬ன் என்றும் வசரல்ன஥ரட்டரன். ஆணரல் ஷ஬டனக்குப் ஷதரகும் க஠஬னுக்கு என்றும் சட஥த்துச் சுற்நறக் வகரடுக்கர஥ல் அனுப்ன௃஬து ஋ப்தடி? தட்டிணிஷ஦ரடு ஷ஬டன வசய்஦ன௅டினே஥ர? ஬ட்டில் ீ சட஥க்க என்று஥றல்னர஬ிட்டரல் த஧஬ர஦ில்டன. அ஬ன்஡ரன் ஬ர஧க் கூனற கறடடத்஡துஷ஥ என௉ டத ஢றடந஦ சட஥஦லுக்குத் ஷ஡ட஬஦ரண

஋ல்னரன௅ம் ஬ரங்கற஬ந்து ஬ிடுகறநரஷண. குடந வசரல்ன ன௅டி஦ரது. வகரஞ்சம் கூடப் த஠ம் கறடடத்஡ரல், திள்டபகளுக்கு திஸ்கட்டுக்களும் வகரண்டு஬ந்து வகரடுப்தரன். கரடன஦ில் அ஬ன் கறபம்திப் ஷதரண஡ற்குப் திநகு஡ரன் அ஬ள் சர஦ம் குடிப்தரள். அட஡னேம் ன௅ழு஡ரகக் குடித்து ன௅டிப்த஡ற்கறடட஦ில் கு஫ந்ட஡ அ஫த் வ஡ரடங்கும். ஏடிப் ஷதரய் அட஡த் தூக்கறக்வகரண்டு தர஦ில் தடுத்஡றன௉க்கும் னெத்஡஬டபத் ஡ட்டித் ஡ட்டி ஋ழுப்ன௃஬ரள். திநகு அ஬டப கற஠ற்நடிக்கு அனுப்தி஬ிட்டு, கு஫ந்ட஡க்குப் தரல் வகரடுப்தரள். என௉ ஬஫ற஦ரக அட஡த் தூங்க ட஬த்து஬ிட்டு, னெத்஡஬ளுக்கு உ஠ட஬க் கட்டிக் வகரடுப்தரள். இ஧஬ில் ஡ண்஠ ீனொற்நற ட஬த்஡ ஋ஞ்சற஦ ஷசரற்டந, வ஬ங்கர஦ம், ஥றபகரய், ஊறுகரய் ஷசர்த்துப் திடசந்து அ஬ளுக்கு ஊட்டி஬ிடு஬ரள். திள்டபட஦ப் தசற஦ில் அனுப்த ன௅டினே஥ர? ஋வ்஬பவு தூ஧ம் ஢டக்கஷ஬ண்டும்? அ஬ள் ஢ன்நரகப் தடிப்த஡ரக என௉ ன௅டந அ஬பது ஆசறரிட஦னேம் வசரல்னற஦ின௉க்கறநரர். அப்தடி஦ின௉க்க தூ஧த்ட஡க் கர஧஠ம் கரட்டி அ஬டபப் தள்பிக்கூடத்துக்கு அனுப்தர஥ல் இன௉க்கன௅டினே஥ர? திள்டபகடப ஋ப்தடி஦ர஬து தடிப்திக்க ட஬த்து உ஦ர்ந்஡ என௉ ஢றடனக்குக் வகரண்டு ஬஧ஷ஬ண்டுவ஥ன்று஡ரன்


24

ன௅ன௉ஷகசுவும் அடிக்கடி வசரல்஬ரன். தடிக்கர஬ிட்டரலும் இந்஡த் ஷ஡ரட்டத்஡றல் ஷ஬டன கறடடப்தது தி஧ச்சறடண஦ில்டனத்஡ரன். ஆணரலும் தடிப்தரல் கறடடக்கும் ஥஡றப்ன௃ம் ஥ரி஦ரட஡னேம் ஆனேள் ன௅ழுதும் ஷ஡ரட்டத்஡றல் கூனற ஷ஬டன வசய்஡ரலும், வகரழுந்து தநறத்஡ரலும் கறடடத்து஬ிடு஥ர? அன௉ள்ஷஜர஡ற஦ின் சறநற஦ ஬஦஡றல் இந்஡த்

ஷ஡ரட்டத்஡றவனங்ஷக தள்பிக்கூடவ஥ரன்று இன௉ந்஡து? அ஡ணரல் என௉ ஋ழுத்துக் கூட அ஬ளுக்குத் வ஡ரி஦ரது. ன௅ன௉ஷகசு திநந்஡

ஷ஡ரட்டத்஡றவனன்நரல் ஍ந்஡ரம் ஬குப்ன௃ ஬ட஧ தடிப்திக்கக் கூடி஦ ட஬க்ஷகரல் ஷ஬ய்ந்஡ என௉ சறநற஦ தள்பிக் கூடம் இன௉ந்஡து. அ஡றல் அ஬ன் னென்நரம் ஬குப்ன௃ ஬ட஧ தடித்஡றன௉க்கறநரன். திநகு அ஬ணது அப்தர தரம்ன௃ வகரத்஡றச் வசத்துப் ஷதரண஡ரல், ஥ரடு ஷ஥ய்க்கவும், தரல் கநந்து ஬ிற்கவுஷ஥ ஷ஢஧ம் சரி஦ரக இன௉ந்஡து. அ஬ணது அப்தரட஬ப் தரம்ன௃ வகரத்஡ற஦து கண்஠ில். ஋வ்஬பவு ஢ரட்டுட஬த்஡ற஦ம் வசய்தும்

கு஠஥ரக஬ில்டன. தச்சறடன ஷ஡டி ஋த்஡டண ஊன௉க்கு அடனந்஡றன௉ப்தரன் அந்஡ச் சறறு஬஦஡றல். கடடசற஦ில் ஋துவும் உ஡஬஬ில்டன. அன௉ள்ஷஜர஡ற ஡றணன௅ம் இ஧ட஬க்குத்஡ரன் ஷசரறு சட஥ப்தரள். இ஧஬ில் ஋ஞ்சற஦ட஡ஷ஦ர, கரடன஦ில் அ஬ித்஡ட஡ஷ஦ர அ஬ளும் திள்டபகளும் தகடனக்கும் ட஬த்துச் சரப்திடு஬ரர்கள். அ஬வபன்நரல் தசற஦ிலும் இன௉ந்து஬ிடு஬ரள். திள்டபகடபப் தட்டிணி ஷதரடு஬வ஡ப்தடி? அ஬ள் ஬பர்ந்஡ கரனத்஡றல்஡ரன் உண்஠ இல்னர஥ல், உடுக்க இல்னர஥ல் கஷ்டத்ஷ஡ரடு ஬பர்ந்஡ரள். திள்டபகடபனேம் அப்தடி ஬பர்ப்தது ஋வ்஬ரறு? ஆணரலும் தகடனக்குச் ஷசரறு சட஥ப்தட஡க் கரட்டிலும் இ஧஬ில் சட஥த்஡ரல்஡ரஷண க஠஬ன் சூட்ஷடரடு சூட்டரக ன௉சறத்துச் சரப்திடு஬ரன்? உட஫த்துக் கடபத்து ஬ன௉ம் க஠஬னுக்கு ஆநற஦ ஷசரற்டநக் வகரடுப்தது ஋ப்தடி? ஆடசஷ஦ரடு அ஬ன் ஬ரங்கற஬ன௉ம் கன௉஬ரஷடர, வ஢த்஡னறஷ஦ர, ஆற்று஥ீ ஷணர உடஷண சட஥த்துக் வகரடுத்஡ரல்஡ரஷண அ஬ளுக்கும் ஡றன௉ப்஡ற? இ஧ட஬க்குப் தர஧஥ரக ஌஡ர஬து ஬஦ிற்நறல் ஬ிழுந்஡ரல்஡ரன் ஢ன்நரக ஢றத்஡றட஧ ஬ன௉ம்..உடலும் ஆஷ஧ரக்கற஦஥ரக ஬பன௉வ஥ன்று அ஬பது அம்஥ர இன௉க்கும்஬ட஧ வசரல்஬ரள். னெத்஡஬ள் இ஬ள் ஬஦ிற்நறனறன௉க்கும் ஷதர஡ல்ன஬ர அம்஥ர கற஠ற்றுக்குப் ஷதரகக் கல ஷ஫ இநங்கும்ஷதரது ஬ழுக்கற஬ிழுந்து ஥ண்டடட஦ உடடத்துக் வகரண்டரள்? உ஧ல் ஥ர஡றரி இன௉ந்஡ ஥னு஭ற.


25

குடம் உன௉ண்டு ஷதரய் ஬஡ற஦ில் ீ ஬ிழுந்து, ஆட்கள் கண்டு அ஬டப ஬ட்டுக்குத் ீ தூக்கற஬ன௉ம்ஷதரஷ஡ உ஦ிர் ஷதரய்஬ிட்டின௉ந்஡து. இப்தடி ஢டக்குவ஥ன்று ஦ரர் கண்டது? ஬ி஭஦ம் ஷகள்஬ிப்தட்டு ஷ஡ரட்டத்஡றல் ஷ஬டன஦ினறன௉ந்஡ இ஬ளும், ன௅ன௉ஷகசுவும் கு஫ந்ட஡

஬஦ிற்நறனறன௉க்கறநவ஡ன்றும் தர஧ர஥ல் ஏட்ட஥ரய் ஏடி ஬ந்஡ரர்கள்.

கு஫ந்ட஡ திநந்஡துஷ஥ அம்஥ர஬ின் வத஦ட஧த்஡ரன் அ஬ர்கள் அ஡ற்கு ட஬த்஡ரர்கள். ஆணரலும் அப் திள்டப஦ின் ஥ீ து ஷகரதம் ஬ன௉ம்ஷதரவ஡ல்னரம் அம்஥ர஬ின் வத஦ட஧ச் வசரல்னறத் ஡றட்டு஬து

஋வ்஬ரறு? அ஡ணரல் அட஡ ஧ர஠ி ஋ன்று வசல்னப் வத஦ர் ட஬த்தும் கூப்திடத் வ஡ரடங்கறணரர்கள். அன௉ள்ஷஜர஡றக்கு அடிக்கடி அம்஥ர஬ின் ஢றடணவு ஬ன௉ம். உடனறல் ஌஡ர஬து ஬ன௉த்஡ம் ஬ன௉ம்ஷதரது, சுட஬஦ரக

஌஡ர஬து சரப்திடும்ஷதரது, அம்஥ர ஢ட்டு ஬பர்த்஡ ன௅ற்நத்துத் வ஡ன்டண ஥஧த்஡றல் ஷ஡ங்கரய் தநறக்கும்ஷதரது, அம்஥ர ஬ிழுந்஡ இடத்ட஡க்

கரணும்ஷதரது ஋ன்வநல்னரம் என௉ ஢ரடபக்குப் தன ஡டட஬கள் அம்஥ரட஬ ஢றடணத்துப் வதன௉னெச்சு ஬ிட்டுக் வகரள்஬ரள். வகரல்டனப் ன௃நத் ஷ஡ரட்டத்஡றல் கத்஡ரி, வ஬ண்டி ,தரகவனன்று அ஬ள் ஢ட்டின௉க்கும் ஥஧க்கநறச் வசடிகளுக்குத் ஡ண்஠ ீர் வகரண்டு ஬ந்து ஊற்று஬஡றலும், கடப திடுங்கு஬஡றலும், உ஧ம் ஷதரடு஬஡றலுஷ஥ தின்ஷண஧ம் க஫றந்து஬ிடும். இ஧ண்டு னென்று கற஫ட஥க்வகரன௉ ன௅டந கரய்கடப ஆய்ந்து சந்஡றக் கடடக்குக் வகரடுத்து வசனவுப் ன௃த்஡கத்஡றனறன௉க்கும் க஠க்டகக் குடநத்துக்

வகரள்஬ரள். ஬ட்டினறன௉ப்தவ஡ன்று ீ வசரல்னற சும்஥ர இன௉ப்தவ஡ப்தடி? சு஥ணர வசரன்ணதடிஷ஦ அன௉ள்ஷஜர஡ற வதரி஦ரஸ்தத்஡றரிக்கு ஬ந்஡றன௉ந்஡ரள். ஡ணி஦ரகத்஡ரன் ஬ந்஡ரள். சு஥ணரட஬னேம் கூட்டி ஬ந்஡றன௉க்கனரம். கூப்திட்டரல் ஬ந்஡றன௉ப்தரள்஡ரன். ஆணரல், அ஬ளும் ஬ந்஡ரல் இடப஦ட஬ இ஧ண்டடனேம் ஦ரரிடம் ஬ிட்டு ஬ன௉஬து? கல ழ் ஬ட்டு ீ சு஥ணர஬ிடம் இ஧ண்டு கு஫ந்ட஡கடபனேம் எப்தடடத்து஬ிட்டு தள்பிக்கூடம் வசல்லும் னெத்஡஬ஷபரடு ஬ட்டடப் ீ ன௄ட்டிக் வகரண்டு தரட஡க்கு ஬ன௉ம்ஷதரஷ஡ ஢ன்நரக ஬ிடிந்஡றன௉ந்஡து. அ஬ள் இ஡ற்குன௅ன்ன௃ம் ஏரின௉ ன௅டந வதரி஦ரஸ்தத்஡றரிக்குப் ஷதர஦ின௉க்கறநரள்஡ரன். ஆணரல் அது ஷ஢ர஦ரபி தரர்க்கத்஡ரன். இப்தடி ஥ன௉ந்வ஡டுத்து ஬஧ப் ஷதரண஡றல்டன. அ஡றலும் என௉ன௅டந ன௅ன௉ஷகசு஬ின் சறத்஡ற ஥ஷனரி஦ரக் கரய்ச்சல் ஬ந்து ஆஸ்தத்஡றரி஦ில் அனு஥஡றக்கப்தட்ட வசய்஡ற ஷகள்஬ிப்தட்டதுஷ஥,


26

சுட஬஦ரக ஷசரறு சட஥த்து, தரர்சல் கட்டி ஋டுத்துக் வகரண்டு அ஬ள்஡ரன் ன௅ன௉ஷகசுவுடன் ஆஸ்தத்஡றரிக்கு ஬ந்஡ரள். ஷ஢ர஦ரபிக்குச் ஷசரறு வகரடுக்கஷ஬ண்டரவ஥ன்று ஡ர஡ற வசரன்ணதும் அங்கறன௉ந்஡ ஷ஬வநரன௉ ஷ஢ர஦ரபிக்கு அப் தரர்சடனக் வகரடுத்து஬ிட்டரள் ஷஜர஡ற. ஆஸ்தத்஡றரிவ஦ன்நரல் ஷ஢ர஦ரபிட஦ அங்ஷகஷ஦ ஡ங்க ட஬த்துக் வகரள்஬ரர்கவபன்ஷந அ஬ள் ஋ண்஠ி஦ின௉ந்஡ரள்.

அப்தடி஦ில்டனவ஦ன்றும் ஥ன௉ந்து வகரடுத்து உடஷண

அனுப்தி஬ிடு஬ரர்கவபன்றும் சந்஡றக் கடட னனற஡ர வசரன்ணதிநகு ஡ரஷண இன்று இங்கு ஬஧ஷ஬ அ஬ளுக்கு ட஡ரி஦ம் ஬ந்஡து? அ஡ன் ஢ரற்நம்஡ரன் அ஬பரல் ஡ரங்கறக் வகரள்பன௅டி஦ர஡து. ஆஸ்தத்஡றரிக்குப் ஷதரய்஬ந்஡ரல் ஷசடனவ஦ல்னரம் கூட அந்஡ ஬ரசடண஡ரன். அ஡ற்கரக தட஫஦ட஡க் கட்டிக் வகரண்டு ஷதரகன௅டினே஥ர? இன௉ப்த஡றஷனஷ஦ ஢ல்னட஡த்஡ரன்

உடுத்஡றக் வகரண்டு ஷதரக ஷ஬ண்டும். ஢க஧த்துக்குப் ஷதர஬வ஡ன்நரல் சும்஥ர஬ர? சறன்ண஬ள்஡ரன் டகட஦ ஢ீட்டி ஢ீட்டி அழு஡ரள். சு஥ணர அ஬டபத் தூக்கறக் வகரண்டு வகரல்டன஦ில் கூண்டுக்குள் இன௉ந்஡ கறபிட஦க் கரட்டப் ஷதரணதும்஡ரன் அன௉ள்ஷஜர஡ற஦ரல் ஬஡றக்கு ீ ஬஧ன௅டிந்஡து. தல் ஬னற ஡ரங்கன௅டி஦஬ில்டன. டகக்குட்டடட஦ச் சுன௉ட்டி கன்ணத்஡றல் ட஬த்து அழுத்஡ற஦஬ரறு஡ரன் ஆஸ்தத்஡றரிக்கு

஢டந்து஬ந்஡ரள். ஬ந்து தரர்த்஡ரல் ஥ன௉ந்வ஡டுக்க கறட்ட வ஢ன௉ங்க ன௅டி஦ர஡பவு சணம். ஬ிடிகரடன஦ிஷனஷ஦ ஬ந்து ஢ம்தர் ஋டுத்து ஋த்஡டண ஷதர் கரத்஡றன௉க்கறநரர்கள்? அ஬ளுக்குப் ஷதரண உடஷணஷ஦ ட஬த்஡ற஦ட஧ அணுக ன௅டினே஥ர ஋ன்ண? ஬ந்஡ உடஷண அ஬ளுக்கு ஢ம்தர் ஋டுக்கஷ஬ண்டுவ஥ன்தது கூடத் வ஡ரி஦ரது. அன௉கறனறன௉ந்஡ என௉ வதண்஡ரன் அ஬டப ஢ம்தர் ஋டுக்கும்தடி வசரன்ணரள். அ஬ள் இ஧ஷ஬ ஬ந்து

கரத்஡றன௉ந்து என௉஬ரறு ஢ம்தர் ஋டுத்து஬ிட்டரபரம். கரடன஦ில் என௉ ஥஠ித்஡ற஦ரனம் ஥ட்டும்஡ரன் ஢ம்தர் ஬ிணிஷ஦ரகறப்தரர்கள். ஦ரன௉க்குத் வ஡ரினேம் இது? அன௉ள்ஷஜர஡ற அந்஡ ஷ஢஧த்ட஡த் ஡ரண்டி ஬ந்஡றன௉ந்஡ரள். இப்வதரழுது ஋ன்ண வசய்஬து? ஋ல்னர ஷ஢ர஦ரபிகளுக்கும் ஥ன௉ந்து வகரடுத்஡ திநகு ஷ஢஧஥றன௉ந்஡ரல் ட஬த்஡ற஦ர் ஢ம்தர் இல்னர஡஬ர்கடபனேம் தரர்ப்தரவ஧ண அஷ஡ வதண்஡ரன் வசரன்ணரள். அவ்஬பவு தரடுதட்டு ஬ந்஡஡ற்குக் வகரஞ்சம் கரத்஡றன௉ந்஡ர஬து தரர்ப்ஷதரவ஥ண என௉ னெடன஦ில் ஢றனத்஡றல் குந்஡றணரள் அன௉ள்ஷஜர஡ற. ஋த்஡டண ஬ி஡஥ரண ஷ஢ர஦ரபிகள்?


27

கர஦த்துக்கு ஥ன௉ந்து கட்டும் அடந஦ினறன௉ந்து ஬ன௉ம் ஏனம் ஷகட்டுக் வகரண்டின௉க்க ன௅டி஦ர஡து. அ஬ளுக்கு அட஡வ஦ல்னரம் க஬ணிக்க ஋ங்கு ஷ஢஧஥றன௉க்கறநது. தல்லுக்குள் ஦ரஷ஧ர ஊசற஦ரல் குத்஡றக் குத்஡ற ஋டுப்தது ஷதரன ஬னறவ஦டுக்கும்ஷதரது, தக்கத்஡றனறன௉ப்த஬ளுக்கு உ஦ிஷ஧ ஷதரணரலும் ஡ன்ணரல் ஡றன௉ம்திப் தரர்க்கன௅டி஦ரவ஡ண அ஬ள் ஢றடணத்துக் வகரண்டரள். அ஬ளுக்கு ன௅ன்ணின௉ந்஡ ஬ரங்கறல் அ஥ர்ந்஡றன௉ந்஡ என௉த்஡ற஦ின் ஌வ஫ட்டு ஥ர஡க் கு஫ந்ட஡ அன௉ள்ஷஜர஡றட஦ப் தரர்த்துச் சறரித்஡து. அ஬ள்

கன்ணத்஡றல் அழுத்஡றப் திடித்஡றன௉ந்஡ டகக்குட்டடட஦ ஋டுத்து ஬ிரித்து அக் கு஫ந்ட஡ட஦ ஷ஢ரக்கற அடசத்஡ரள். அது இன்னும் சறரித்஡து.

அன௉ள்ஷஜர஡ற஦ரல் சறரிக்க ன௅டி஦஬ில்டன. ஡றன௉ம்த கன்ணத்஡றல் டகட஦ ட஬த்து அழுத்஡றக் வகரண்டரள். ஆஸ்தத்஡றரி஦ின் ஬ரடட இப்வதரழுது த஫கற ஬ிட்டின௉ந்஡து. எவ்வ஬ரன௉஬஧ரக உள்ஷப ஷதரய் ஬ந்து வகரண்டின௉ந்஡ரலும் சணம் குடந஬துஷதரல் வ஡ரி஦஬ில்டன. என௉ ஢ரடபக்கு த௄று ஷதட஧த்஡ரன் ட஬த்஡ற஦ர் தரர்ப்தரவ஧ண அங்கு கட஡த்துக் வகரண்டரர்கள். அ஬டபப் ஷதரன ஢ம்தரில்னர஥ல் ஋த்஡டண ஷதர் கரத்துக் வகரண்டின௉க்கறநரர்கள்? அ஡றலும் தக்கத்஡றல் ஢றனத்஡றல் அ஥ர்ந்஡றன௉க்கும் இந்஡க்

டகப்திள்டபக்கரரிட஦ ன௅஡னறல் உள்ஷப அனுப்தர஥ல் அ஬ள் உள்ஷப ஷதர஬வ஡ப்தடி? த௄ற்நறஷ஦ர஧ர஬து ஆபரக அ஬ள் ஷதரணரலும் ஬ட்டுக்குப் ீ ஷதரய்ச் ஷச஧ அந்஡ற஦ரகற஬ிடுவ஥ண அ஬ளுக்குத் ஷ஡ரன்நற஦து. ஆணரல் இவ்஬பவு தூ஧ம் சற஧஥ப்தட்டு ஬ந்஡஡ற்கு இன௉ந்து ஥ன௉ந்வ஡டுத்துக் வகரண்ஷட ஷதரக ஷ஬ண்டுவ஥ன்ந ட஬஧ரக்கற஦ன௅ம் உள்ளுக்குள்

஋஫ர஥னறல்டன. தல் ஬னறக்கு ஥ன௉ந்வ஡டுக்கப் ஷதரகஷ஬ண்டுவ஥ன்று ன௅ன௉ஷகசறடம் வசரன்ணதுஷ஥, குடந வசரல்னக் கூடரது, சட்டடட஦ ஋டுத்து அ஡ன் டதக்குள் டக஬ிட்டு வகரஞ்சம் த஠த்ட஡ ஋டுத்து

஢ீட்டிணரன். வதரி஦ரஸ்தத்஡றரி஦ில் ஷதரய் ஬ரிடச஦ில் கரக்க ஷ஬ண்டரம் ஋ன்றும் கரசு வகரடுத்து என௉ ஥ன௉த்து஬ட஧ப் தரர்த்து ஥ன௉ந்து ஋டுத்துக் வகரண்டு ஬ன௉ம்தடினேம் வசரன்ணரன்஡ரன். ஆணரலும் இன஬ச஥ரகக் கறடடக்கும் ஥ன௉ந்துக்கு ஋஡ற்குக் கரசு வகரடுக்கஷ஬ண்டுவ஥ன்றும் அ஬ளுக்குத் ஷ஡ரன்நற஦து. அந்஡க் கரடச ஋டுத்துக் வகரண்டு ஬ந்஡தும் ஢ல்ன஡ரகப் ஷதர஦ிற்று. இங்கு ஥ன௉ந்வ஡டுக்க ன௅டி஦ர஥ல் ஷதரணரல் அந்஡த் ஡ணி஦ரர் க்பிணிக்குக்குப் ஷதரய் ஥ன௉ந்வ஡டுத்துக் வகரண்டு ஷதரகனரம். அ஬ள் கன்ணத்஡றல் டகக்குட்டடட஦ ட஬த்து அழுத்஡ற ஷ஬஡டண஦ில் ன௅ணகு஬ட஡க் கண்ட என௉ ஡ர஡ற அன௉கறல் ஬ந்஡ரள். இ஬ள்


28

தல்஬னறவ஦ன்நதும் தல் டரக்டர் ன௃஡ன்கற஫ட஥ ஥ட்டும்஡ரன் ஬ன௉஬ரவ஧ணவும் ன௃஡ன்கற஫ட஥ ஬ந்து ஢ம்தவ஧டுத்து அ஬ட஧ப் தரர்க்கும்தடினேம் வசரல்னற஬ிட்டுச் வசன்நரள். அ஡ற்குப் திநகும் அங்கு கரத்துக் வகரண்டின௉ப்த஡றல் அர்த்஡வ஥ன்ண இன௉க்கறநது? அ஡றலும் டக஦ில் கரசறன௉க்கும்ஷதரது ஋஡ற்கரக இங்ஷக கரத்துக் கறடந்து ஷ஢஧த்ட஡ ஬஠ரக்கஷ஬ண்டும்? ீ அ஬ள் ஋ழும்தி வ஬பிஷ஦ ஬ந்஡ரள்.

வ஬஦ில் சுட்டது. தசறத்஡து. கரடன஦ில் ஋துவும் சரப்திடர஥ல் கறபம்தி஬ந்஡து. அன௉கறனறன௉ந்஡ கு஫ர஦ன௉கறல் ஷதரய் ஬஦ிறு ஢றடந஦த் ஡ண்஠ர்ீ குடித்஡ரள். ஡ண்஠ர்ீ தட்டதும் ஬னற சற்றுக் குடநந்஡து

ஷதரனவும் இன௉ந்஡து. ஡ணி஦ரர் கறபிணிக் இன௉க்கு஥றடத்ட஡ ஬ிசரரித்துக்

வகரண்டு அங்ஷக ஢டக்கத் வ஡ரடங்கறணரள். கடுட஥஦ரண வ஬஦ினல்ன஬ர இது? ஥஦க்கம் ஬ன௉஬துஷதரனவும் உ஠ர்ந்஡ரள். அந்஡க் கறபிணிக் அ஡றக தூ஧஥றல்டன. த஠ம் கட்டி ஥ன௉ந்து ஋டுப்த஡ற்கும் சணம்

஢றடநந்஡றன௉ப்தட஡க் கண்டு஡ரன் அ஬ளுக்கு ஆச்சரி஦஥ரக இன௉ந்஡து. அங்கறன௉ந்஡ ஬ரங்கறல் ஷதரய் உட்கரர்ந்துவகரண்டரள். ஬ரிடசப்தடி இந்஡ச் சணம் ஥ன௉ந்து ஋டுத்து ன௅டித்து, அ஡ன் திநகு ஡ணது ன௅டந ஬ன௉஬஡ற்கு வ஬குஷ஢஧வ஥டுக்குவ஥ணத் ஷ஡ரன்நற஦து. திள்டப தள்பிக்கூடத்஡றனறன௉ந்து ஬ந்து஬ிடும். தசற஦ினறன௉ப்தரள். ஌ஷ஡ர ஡ீர்஥ரணித்஡஬ள் ஋ழுந்து வ஬பிஷ஦஦ிநங்கற ஬஡றக்கு ீ ஬ந்஡ரள். டக஦ினறன௉ந்஡ கரசுக்கு திள்டபகளுக்கு திஸ்கட்டும், னெத்஡஬ளுக்கு தள்பிக் கூடத்துக்குக்

வகரண்டு ஷதரக ப்பரஸ்டிக் ஡ண்஠ர்ப் ீ ஷதரத்஡வனரன்றும் ஬ரங்கறணரள். இங்கு வ஬று஥ஷண உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ரல் அங்கு திள்டபகடப ஦ரர் தரர்த்துக் வகரள்஬து? சு஥ணரவும் ஬ட்டில் ீ சும்஥ர஬ர இன௉க்கறநரள்?

அ஬ளுக்குத் ட஡஦ல் ஷ஬டனகள் ஆ஦ி஧஥றன௉க்கும். சறன்ண஬ள் அ஬டபப் ஷதரட்டுப் தரடரய்ப் தடுத்஡றக் வகரண்டின௉ப்தரள். இந்஡ப் தல்஬னறக்கு கசர஦ம் குடித்஡ரஷனர, ஷகர஦ிலுக்குப் ஷதரய் ஷ஬ப்திடன அடித்஡ரஷனர

சரி஦ரகப் ஷதரய்஬ிடும். என்று஥றல்னர஬ிட்டரல் வதன௉ங்கர஦ம், க஧ரம்ன௃த் துண்டு ட஬த்துப் தரர்க்கனரம்.

- எம்.ரி஭ோன் த஭ரீப், இனங்தக


29

இய௃த்஡ல் க஡ரதனத்஡ ஬ரர்த்த஡கள்...஧ரம்ப்஧சரத்

சறன ய஢஧ங்கபறல்,‌க஥பணம் ஒய௃ கதரற஦ ஆயு஡ம்.‌கசரல்னர஡ ஬ரர்த்த஡களுக்கு அர்த்஡ங்கள் ஥றக அ஡றகம்.‌இய௃த்஡ல் க஡ரதனத்஡ ஬ரர்த்த஡கள் ஥றக ஥றக சு஡ந்஡ற஧஥ரணது.‌அப்தடிச் சறன ஬ரர்த்த஡கள்,‌஡ம் இய௃த்஡தன க஡ரதனத்஡றய௃ந்஡ண அந்஡ ஥ர஦ரஜரல் உ஠வு஬றடு஡ற ய஥தஜ஦றல்.‌க஡ரதனக்கர஡ ஬ரர்த்த஡கதப உ஡றர்த்துக்ககரண்டிய௃ந்஡ணர் அந்஡ இய௃஬ய௃ம். 'இப்த ஋ன்ண஡ரன் கசரல்ந'‌க஥பணம் கதனத்து சலநறணரன் கரர்த்஡றக். '஧ய஥ஷ் உணக்கு ப௃ன்ணரடிய஦ ஋ணக்கு ஃப்஧ண்ட்.‌அ஬ன் ஃப்஧ண்ட்஭றப்த உணக்கரக ஋ன்ணரன ஬றட ப௃டி஦ரது'. த஡றலுக்கு தரய்ந்஡ரள் ஜறணற஡ர 'அப்யதர அவ்யபர஡ரணர ஢ம்஥ ரறயன஭ன்஭றப்?‌஢ம்஥ கர஡ல் அவ்யபர஡ரணர?‌஋ன்ண ஬றட அந்஡ ஧ய஥ஷ் உணக்கு கதரறசர யதர஦றட்டரணர?'. '஢ரன் அப்தடி கசரல்னன.‌ஆணர ஢ல இவ்யபர ஢ரய஧ர த஥ன்டடர இய௃ப்தத௅ ஢ரன் ஢றதணக்கன'. '஢ரய஧ர த஥ன்டடர? ஢ரணர?'. 'ஆ஥ர ஢ல ஢ரய஧ர த஥ன்டட் ஡ரன்.‌இப்த ஋ன்ண ஢டந்து யதரச்சுத௅ இப்தடி கத்துந.‌ஆதறஸ் தத்து ஥஠றக்கு ஡ரன் ப௃டிஞ்சுது.‌யசர த஥க்யகயனரட தர்த்யட ட்ரலட்க்கு ஢ரன் யதரநப்யதர 11‌ ஆ஦றடிச்சு.‌஬றஷ் தண்ய஠ன்.‌கறஃப்ட் குடுத்ய஡ன்.‌இவ்யபர஡ரன்.‌இதுக்கு ஌ன் கத்துந'. '஡ட்ஸ் இட்'‌அழுத்஡஥ரய் யனசரண சத்஡த்துடன் ய஥தஜ஦றல் ஡ன் இய௃ உள்பங்தககளும் த஡றயு஥ரய௅ த஬த்து, ஡ன் ஥ணம் யதரண யதரக்தக யகரடிட்டு கரட்டி஦஬ன்,‌ஒன்ய௅ம் யதசர஥ல் ஋ழுந்துககரண்டு,‌அ஬பறன் த஡றலுக்கு கரத்஡ற஧ர஥ல் உ஠வு஬றடு஡றத஦ ஬றட்டு யதரய்஬றட்டரன் கரர்த்஡றக்.‌கரர்த்஡றக் ஡ன் ததக்கறல் ஥ர஦ரஜரதன ஬றட்டு க஬பறய஦நறச் கசல்஬த஡ கண்஠ரடி சன்ணல் ஬஫றய஦ தரர்த்துக்ககரண்டிய௃ந்஡஬ள் 'ம்ச்'‌஋ன்ந஬ரயந,‌இது ஒன்ய௅ம் பு஡ற஡ல்ன ஋ன்ந ய஡ர஧த஠஦றல் தர஡ற தய௃கற஬றட்டு த஬த்஡றய௃ந்஡ த஫ச்சரற்தந க஡ரடர்ந்஡ரள் ஜறணற஡ர. வீடு ய஢ரக்கற ததக்கறல் ஬றத஧தக஦றல் கரர்த்஡றக்கறற்கு ஋ரறச்சனரக ஬ந்஡து.‌கரதன஦றல் ஢ரன் யகட்டயதரது யனட் ஆணரல் யதரக ஥ரட்யடன் ஋ன்ய௅ கசரன்ண஬ள்.‌஧ரத்஡றரற 12‌஥஠றக்கு ஸ்கூட்டி஦றல் வீடு ஬ந்஡றய௃க்கறநரள். த஥க்யகலின் ஃப்஧ண்ட் இ஬த௅க்கும் ஃப்஧ண்ட்.‌அந்஡ ட்ரலட்தட அ஬ன் கர஥ற஧ர க஥ரததல் ஃயதரணறல் த஡றவு கசய்஡றய௃ந்஡த஡ இ஬த௅ம் தரர்க்க ய஢ர்ந்஡து.‌அ஡றல் த஥க்யகதன தகக்குலுக்கற இ஬ள் ஬றஷ் கசய்஡தும்,‌இய௃஬஧து உடல்கள் உ஧சறக்ககரள்ளும் தூ஧த்஡றயனய஦ ட்ரலட் ப௃டியும் ஬த஧ ஢றன்நதும், யதசறக்ககரண்டதும்,‌ சறரறத்துக்ககரண்டதும் கரர்த்஡றக்கறற்கு சுத்஡஥ரக தறடிக்க஬றல்தன.


30

ஜறணற஡ரத஬ ஥ண஡ப஬றல் ஥தண஬ற஦ரகய஬ தர஬றத்஡றய௃ந்஡ரன் கரர்த்஡றக்.‌ஒன்ய௅ய஥ ஢டந்஡றய௃க்க஬றல்தனக஦ன்நரல் இத஡ அ஬த௅ம் கதரற஦஡ரய் ஢றதணத்஡றய௃க்க ஥ரட்டரயணர ஋ன்ணய஬ர.‌ஆணரல்,‌ய஢ற்ய௅ கூட ஒன்ய௅ ஢டந்஡து.‌க஬ண்டிங் க஥஭றன் அய௃யக ஧ரயஜ஭ளம் இன்த௅ம் சறனய௃ம் யதசறக்ககரண்டிய௃ந்஡ யதரது, ஒய௃ கப் டீ ஋டுக்க ஬ந்஡஬ன் கர஡றல் ஋ரற஥தனக் கு஫ம்தரய் ஬ந்து ஬றழுந்஡ ஬ரர்த்த஡கபறல் அ஬தணக் கு஫ம்தத஬த்஡ண. 'த஥க்யகல் கதரற஦ ஆளுடர,‌ய஢த்து தரக்கத௅ய஥.‌கண் ககரள்பரக் கரட்சற஡ரன்.‌இப்தடி ஢஥க்கும் அத஥ஞ்சர ஢ல்னர ஡ரன் இய௃க்கும்.‌இந்஡ கல சரற஦ரண ஆளு ஥ச்சற.‌அ஬ளுக்கும் அ஬தண இப்தவும் புடிச்....'‌஋ன்ந ஧ரயஜஷ்,‌கரர்த்஡றக்கறன் ஢ற஫னரடு஬த஡க் கண்ட஬ணரய் சட்யடண ஢றய௅த்஡ற ய஬ய௅ யதச்தச ஥ரற்ந,‌டீ ஋டுக்கும்஬த஧ ஒய௃ புழு ஊர்஬஡ரண இன்ணக஡ன்ய௅ கசரல்ன ப௃டி஦ர஡ ஒய௃ உ஠ர்஬றல் ஥஧க்கட்தட஦ரய் ஢றன்ய௅ ஬றட்டு,‌ அகண்டரன் கரர்த்஡றக்.‌கதரது இடங்கபறல் யதசும்யதரது இன்ணரக஧ன்ய௅ க஡ரற஦ர஥ல் இய௃க்க சங்யக஡ப் கத஦ர்கபறல் குநறப்தது ஬஫க்கம்஡ரன் ஋ன்தத஡ அநறந்ய஡ இய௃ந்஡ரன்.‌ ஆங்கறனத்஡றல் கல ஋ன்தது சர஬றத஦க் குநறக்கும்.‌'கல'‌஋ன்தது ஜறணற஡ரத஬த்஡ரன் ஋ன்தத஡ ஒய௃஬ரய௅ யூகறத்ய஡ இய௃ந்஡ரன்.‌஌கணணறல் இ஡ற்கு ப௃ன்பும் சறன ய஢஧ங்கபறல் அந்஡ கும்தல் அப்தடிப் யதசும் யதரது,‌஡ரன் குய௅க்யக ஬ய௃ம் க஢ரடிகபறல், ய஡த஬ய஦ இல்னர஥ல் ய஬ய௅ டரதறக் யதசு஬஡ரக அ஬ர்கள் தரவ்னர கசய்஬த஡ க஬ணறத்ய஡ இய௃ந்஡ரன். அப்யதரக஡ல்னரம் கசரல்லி த஬த்஡ரற்யதரல் 'கல'‌஋ன்ய௅ கசரல்லித்஡ரன் யதசறக்ககரண்டிய௃ப்தரர்கள். இ஬தணப் தரர்த்஡தும் ஢க்கல் சறரறப்பு கச஦ற்க்தக஦ரய் ய஬ய௅ ய஬டம் பூண்டு,‌ய஬ய௅ டரதறக் யதசு஬஡ரய் ஢டிக்கும்.‌இ஬ன் கடந்து யதரணதும் தத஫஦தடி அரற஡ர஧ம் பூசறக்ககரள்ளும்.‌ஆபீஸ் தரத்ய௄ம் க஡வுகபறல் 'த஥க்யகல்'‌஋ன்ய௅ ஋ழு஡ப்தட்டு அய௃கரத஥஦றல்,‌஋ழு஡ப்தட்ட ஒன்தந ஥தநக்க ப௃஦ற்சறத்து அ஫றத்஡ சு஬டுகள் இய௃க்கும். ஜறணற஡ர஬றடம் கசரன்ணரல் த஥க்யகதனத் ஡ணக்குப் தறடிக்கர஡஡ரல் ஡ரன் அ஬தணப் தற்நற ஡ப்தரகப் யதசு஬஡ரய் ஡ன்தணய஦ குதந கசரல்கறநரள்.‌த஥க்யகலுக்கரக தரறந்து யதசற ஡ன்தணய஦ ஓ஧ம் கட்டுகறநரள்.‌இது஥ர஡றரற இது஬த஧ தன ப௃தந ஢டந்஡ரகற஬றட்டது.‌சண்தட ஬ய௃஬து ஡ரன் ஥றச்சம்.‌இம்ப௃தந ஬றடு஬஡ர஦றல்தன.‌தரர்க்கனரம் ஋ன்ண஡ரன் ஢டக்கறநக஡ன்ய௅.‌அ஬பரகப் யதசும் ஬த஧ ஡ரணரக ஌தும் யதசு஬஡றல்தன ஋ன்ய௅ ப௃டிவு கசய்துககரண்டரன். ஜறணற஡ர ஡ணது ஸ்கூட்டி஦றல் வீடு ஬ந்து யச஧வும் அ஬பறன் அதனயதசற சறத௅ங்கவும் சரற஦ரக இய௃ந்஡து. கூப்தறட்டது த஥க்யகயன ஡ரன். 'ஜறணற஡ர, யு ஬ர் லுக்கறங் க்ய஧ட் இன் ஡ட் க஧ட் சல்஬ரர் ஦ரர்'. '஡ரங்க்ஸ் த஥க்'‌ஜறணற஡ர ஬ரக஦ல்னரம் தல்னரக சறரறத்஡தடிய஦ ஡ன் கதட்ய௄ம் த௃த஫ந்஡ரள்.‌ தறன்ணரயனய஦ அ஬பறன் கதட்ய௄ம் க஡வு சரத்஡ப்தட்டது. இ஧வு 11 ஬த஧ ஋ரறந்து ககரண்டிய௃ந்து஬றட்டு தறற்தரடு஡ரன் அத஠ந்஡து அ஬பறன் கதட்ய௄ம் தனட்.


31

஥ய௅ ஢ரள்,‌யனட்டரக ஋ழுந்஡஬ள் அலு஬னகம் ஡ர஥஡஥ரணரள்.‌஡ர஥஡றத்஡ ய஢஧த்த஡ ஈடுகட்ட இ஧஬றல் ய஬தன தரர்த்஡ரள்.‌அ஬ளுக்குத் துத஠஦ரக த஥க்யகல் இய௃ந்஡஡றல் கரர்த்஡றக்கறன் ஢றதணவு ஜறணற஡ர஬றற்கு ஬஧ய஬஦றல்தன.‌஢ரன்தகந்து ஢ரட்கபறல்,‌அ஬தப அய஥ரறக்கர ஬஧ கசரல்லி ஥றன்ணஞ்சல் ஬ந்஡து.‌அய஥ரறக்கர கசல்ன ஒய௃ ஬ர஧ய஥ இய௃ந்஡ ஢றதன஦றல்,‌ ஭ரப்தறங்கும் ஬ற஥ரண டிக்யகட்டிற்கு஥ரண அலு஬னக ஃதரர்஥ரலிட்டிமளம் அ஬ள் ய஢஧த்த஡ க஬கு஬ரக ஡றன்ய௅ ஡லர்த்஡ண. ஋த்஡தண கதரற஦ சர஡தண இது.‌23‌஬஦஡றல் க஬பற ஢ரட்டுப் த஦஠ம்.‌஡ன் கடிண உத஫ப்தறற்கு அலு஬னகம் ஡ய௃ம் கவு஧஬ம்.‌அப்தர,‌அம்஥ர,‌உநவுகள்,‌஢ண்தர்கள்,‌தக்கத்து வீடு,‌஋஡றர் வீடு ஋ண ஋ல்யனரய௃ம் ஬ரழ்த்஡ற஦஡றல் ஜறணற஡ர஬றன் கரல்கள் ஡த஧஦றயனய஦ இல்தன.‌஬ரய் ஬லிக்க ஢ன்நற கசரன்ணரள்.‌ஓடி ஒடி ஢ட்புகபறடம் த஦஠ க஡ரடர்தரண அநறவுத஧கள் யகட்டரள்.‌ஆசு஬ரசறக்கக் கறதடத்஡ சறன க஢ரடிகபறல், கரர்த்஡றக்கறற்கு ஡ன் அய஥ரறக்க த஦஠ம் குநறத்து ஡ரன் அத௅ப்தற஦ ஋ஸ்.஋ம்.஋ஸ்மளக்கு த஡றல் ஬஧ர஡து ஌ன் ஋ன்ய௅ ய஦ரசறத்஡ரள்.‌அ஡ற்க்குள் கதட்டி தடுக்தககள் ஋டுத்து த஬க்கும் ய஬தனகள் அ஬ள் க஬ணத்த஡ ககரள்தப஦டித்஡ண. அடுத்து ஬ந்஡ ஞர஦றற்ய௅க்கற஫த஥஦றல் கரதன 6‌஥஠ற ஃப்தபட் அ஬தப அள்பறக்ககரண்டு தநந்஡து.‌கதடசற க஢ரடி஬த஧ கரர்த்஡றக்தக ஬ற஥ரண ஢றதன஦த்஡றல் ஋஡றர்தரர்த்து ஌஥ரந்஡஡றல் அ஬ள் யகரதம் அ஡றகரறத்஡து. ஋ன்ண கர஡னன் இ஬ன்.‌஋த்஡தண கதரற஦ அங்கலகர஧ம்,‌ ஬ரய்ப்பு ஡ணக்கு கறதடத்஡றய௃க்கறநது.‌ஊய஧ ஡ணக்கு ஬ரழ்த்துச் கசரல்கறநது.‌ஒய௃ ஬ய௃ட கரன ஆன்தசட்.‌கரர்த்஡றக் அது஬த஧ ஆன்தசட் கசன்ந஡றல்தன ஋ன்தது ஢றதணவுக்கு ஬ந்஡து.‌ இந்஡ ஆண்கள் ஌ந்஡ரன் இப்தடி இய௃க்கறநரர்கயபர?‌இ஬த௅க்கு கறதடக்கர஡ ஆன்தசட் ஋ணக்குக் கறதடத்஡ரல்஡ரன் ஋ன்ண?‌இது ஒய௃ சர஡தண இல்தன஦ர?‌கதண் சர஡றப்தது இந்஡ குய௅கற஦ ஥ணப்தரன்த஥ ககரண்ட஬த௅க்கு தறடிக்க஬றல்தன யதரலும்.‌஋ன்ண இய௃ந்஡ரலும் இ஬த௅ம் ஆண் ஡ரயண.‌அந்஡ புத்஡ற ஡ரயண இ஬த௅க்கும் இய௃க்கும்.‌஢ரம் ஌ன் இநங்கறப் யதரக ய஬ண்டும்.‌ய஬ண்டரம். அ஬ணரகய஬ ஬஧ட்டும்.‌஡ன்தணப் புரறந்து ககரண்டு ஬஧ட்டும்.‌த஥க்யகலின் ஥னர்க்ககரத்து அ஬ள் ஥டி஦றல் அ஬தபப்தரர்த்து புன்ணதகத்஡து.‌ ஥றக ஢லண்ட ஒய௃ கதய௃ப௄ச்சு அ஬தப சரய்ந்து அ஬஧ச் கசய்஡து.‌஧஦றல் த஦஠ங்கபறல் கூடய஬ த஦஠ப்தட்ட ய஥கங்கள்,‌இப்யதரது ஬ற஥ரண சன்ணல்களுக்கு அந்஡ப்தக்கம் ய஬க஥ரக கடந்து யதர஬த஡ ஧சறத்஡றய௃ந்஡ரள் ஜறணற஡ர.

அய஥ரறக்கர கசன்ந஬தப அய஥ரறக்க ஬ரழ்க்தக கதரறதும் க஬ர்ந்஡து. சுத்஡஥ரண க஡ய௃க்கள், ஥ற஡஥ரண சலய஡ரஷ்ண ஢றதன, ஭ரப்தறங், புது ஢ட்புகள், பு஡ற஦ சப௄கம் அ஬தபப் கதரறதும் ஈர்த்஡து. அலு஬னகத்஡றல் இணறத஥஦ரகப் த஫கறணரன் ஡ற஬ரகர். ஡ற஬ரகர் வீட்டிற்கு ஒய஧


32

தறள்தப. கசரத்துக்கள் அ஡றகம்.‌அய஥ரறக்க ஬ரழ்க்தக அ஬தணப் கதரய௅த்஡஬த஧ ஒய௃ கதரழுதுயதரக்கு.‌அ஡ணரயனய஦ அய஥ரறக்கர஬றன் அயணக இடங்கதபச் சுற்நறப் தரர்த்஡றய௃ந்஡ரன்.‌அய஥ரறக்க த஦஠த்த஡ சர஡தண஦ரய் ஜறணற஡ர ஢றதணப்தத஡ க஡ரறந்து ககரண்ட஬ன்,‌உள்ளுக்குள் சறரறத்துக்ககரண்யட ஜறணற஡ரத஬ சர஡தண஦ரபறணற ஋ன்ய௅ புகய஫ர புகக஫ன்ய௅ புகழ்ந்஡ரன்.‌த஥க்யகலின் ஥ய௅ உய௃஬஥ரய் ஡ற஬ரகத஧ப் தரர்த்஡ரள் ஜறணற஡ர.‌஡ன் சர஡தணகள் அங்கலகரறக்கப்தட்ட஡றல் புனகரங்கற஡ம் அதடந்஡ரள்.‌஡ன்தணயும் அநற஦ர஥ல்,‌஡ற஬ரகரறன் ஬தப஦றல் ஡ரணரகப் யதரய் ஬றழுந்஡ரள். இய௃஬ய௃ம் ஒன்நரக சறணற஥ர யதரணரர்கள்.‌஭ரப்தறங் யதரணரர்கள்.‌ய஢஧ம் கடந்து யதரண சறன ஢ரட்கபறல் ஜறணற஡ர஬றன் அதந஦றயனய஦ ஡ங்கு஥ப஬றற்கு க஢ய௃ங்கறணரன் ஡ற஬ரகர்.‌ஆணரல் ஜறணற஡ர அ஬தண ஡ன் வீட்டில் யரதனத்஡ரண்டி ஬஧ ஬றட ஬றல்தன.‌அடுத்஡஬ர்கதப க஬ய௅ப்யதற்நற புநம் யதசறத் ஡றரற஬த஡ ஥ட்டுய஥ ஡ங்கள் ஬ரழ் ஢ரபறல் கற்நறய௃ந்஡ சறன ஬ரய்களுக்கு இச்கசய்஡றகள் கடல் கடந்து ஬ந்஡஡றல் கரர்த்஡றக் கதய௃஥ப஬றல் ஧கசற஦ ஢தகப்புக்களுக்கு ஆபரணரன்.‌அ஬ர்கள் கரர்த்஡றக்தக க஬ய௅யதற்நய஬த௅ம் அங்கு ஢டப்தத஡ கரர்த்஡றக்கறற்கு கசரல்னனரணரர்கள்.‌கரர்த்஡றக் அய஥ரறக்கர஬றல் உள்ப ஡ன் ஢ண்தர்கபறடம் உண்த஥த஦ யகட்டுத் க஡ரறந்து ககரள்பத் ஡஬ந஬றல்தன.‌அ஡றல்,‌஡ற஬ரகர் ஜறணற஡ர஬றன் வீட்டு யரதனத் ஡ரண்ட஬றல்தன ஋ன்கறந கசய்஡ற ஥ட்டும் துண்டரகற ஋ங்யகர ஬றழுந்துயதரணது.‌அ஡ன் கர஧஠஥ரய் கரட்சறகள் ஡ந்஡ற஧஥ரய்த் ஡றரறக்கப்தட்டது.‌இய௃த்஡ல் க஡ரதனத்஡ ஬ரர்த்த஡கள் ய஬ய௅஬ற஡஥ரண அர்த்஡ங்கதபத் ஡ந்஡றய௃ந்஡து. ஜறணற஡ர ஬ர஧ ஢ரட்கபறல் கடிண஥ரய் ய஬தன தரர்த்஡ரள்.‌கரர்த்஡றக்கறன் ஢றதணவு ஬஧ர஡றய௃க்க கசய்யு஥ரய் ஡ற஬ரகரறன்,‌ஜறணற஡ர஬றன் ய஢஧த்த஡க் கப஬ரடும் கசய்தககபறல்,‌ஒன்நற஧ண்டு க஢ரடிகள் கரர்த்஡றக்குக்கரக ஒதுங்கய஬ கசய்஡ண ஜறணற஡ர஬ரல்.‌ஆணரல் கரர்த்஡றக்கறன் அதனயதசற ஋ண் உதய஦ரகத்஡றல் இல்தன ஋ன்த஡ரக கசரல்னப்தட்டது.‌஡ணக்கு ஌ன் பு஡ற஦ ஢ம்தத஧ கரர்த்஡றக் கசரல்ன஬றல்தன ஋ன்ய௅ ய஦ரசறத்஡஬பறன் க஬ணங்கதப ஡ற஬ரகய௃ம்,‌ அலு஬னகப௃ம் தறய்த்துத் ஡றன்நண.‌ஒய௃ ஬ய௃ட கரனத்஡றல் ஢ரட்கள் ய஬க஥ரகக் கத஧ந்஡து.‌ ஥லண்டும் இந்஡ற஦ர கசல்ன ப௄ன்ய௅ ஥ர஡ங்கயப உள்ப ஢றதன஦றல்,‌க஥து஬ரக ஡ற஬ரகர் க஡ரடர்தறல் இய௃ந்து க஫ன்ய௅ ககரண்டரன். அ஬ன் ஋ண்஠ம் ஈயடந஬றல்தன ஋ன்தத஡ உ஠஧ர஥ல்,‌஡ரன் த஫கற஦ ஢ட்பு கர஠ரது யதரண஡றல் கதரம்த஥த஦ க஡ரதனத்஡ சறய௅ கு஫ந்த஡஦ரய் உ஠ர்ந்஡ரள் ஜறணற஡ர. ஒய஧ கு஫ப்த஥ரக இய௃ந்஡து.‌஡ன்தணச் சுற்நற ஌ய஡ர ஢டப்தத஡ ஥றகத் ஡ர஥஡஥ரக உ஠஧த் க஡ரடங்கற஦஬பறன் புத்஡றக்கு,‌஋ன்ண ஢டக்கறநது ஋ன்தது ப௃ழு஬தும் புரற஦ர஥யன இய௃ந்஡து.‌ கரர்த்஡றக் கசன்ட் ஆஃப் கசய்஦க்கூட ஬஧஬றல்தன.‌இப்யதரது஬த஧ ஡க஬லு஥றல்தன.‌


33

த஥க்யகல் அத்஡தண தரச஥ரய் ஥னர்ச்கசண்டு ஡ந்஡஬ணறட஥றய௃ந்து,‌அ஡ன் தறநகு ஡ன் ஋ந்஡ ஥றன்ணஞ்சலுக்கும் த஡றல் அத௅ப்த஬றல்தன.‌ய஬தன தலு஬ரக இய௃க்குய஥ர ஋ன்ய௅ தட்டது அ஬ளுக்கு.‌஢ன்நரய் த஫கற஦ ஡ற஬ரகர்,‌இப்யதரக஡ல்னரம் ஬ய௃஬஡றல்தன. யதசு஬து கூட இல்தன.‌கதடசற 3‌஥ர஡ங்கள் சறந஥ப்தட்டுத்஡ரன் யதரணரள்.‌கரர்த்஡றக்தக உள்பம் ய஡டி஦து. ஒய௃ ஬ய௃ட கரனம் ப௃டிந்஡து.‌ஜறணற஡ர இந்஡ற஦ர ஡றய௃ம்பும் ஢ரள் ஬ந்஡து.‌ஜறணற஡ரத஬ ப௃ந்஡றக்ககரண்டு ஜறணற஡ரவும்,‌஡ற஬ரகய௃ம் த஫கற஦ ஢ரட்கபறல் ஋டுக்கப்தட்ட புதகப்தடங்கள் இந்஡ற஦ர ஬ந்து யசர்ந்து ஬றட்டிய௃ந்஡ண.‌அ஬ற்ய௅ள் சறன கரர்த்஡றக்கறன் கடி஡ப்கதட்டிக்கும் ஬ந்஡றய௃ந்஡து.‌அத஬ க஬ண஥ரக தரர்க்கப்தட்டு சத்஡஥றல்னர஥ல் குப்தத஦றல் ககரட்டப்தட்டண.‌இது ஌தும் அநற஦ர஥ல் ஜறணற஡ர கசன்தண ஬ந்து யசர்ந்஡ரள்.‌கதற்யநரர் ஜறணற஡ரத஬ வீட்டிற்கு அத஫த்து ஬ந்஡ணர். உனகய஥ ஥ரநற஦றய௃ந்஡து.‌கரர்த்஡றக் அ஬ன் கம்கதணற ப௄ன஥ரக ஆஸ்஡றய஧லி஦ர஬றற்கு அலு஬னக ய஬தன஦ரக அத௅ப்தப்தட்டிய௃ந்஡ரன். ஡ன்ணறடம் கசரல்னர஥ல் கசன்நதும்,‌ அ஬ன் ஆன்தசட் கசன்நத஡ ய஬ய௅ ஒய௃஬ர் ப௄ன஥ரக ஡ரன் அநற஦ ய஢ர்ந்஡த஡ உணர்ந்஡தும் ப௃஡ல் ப௃தந஦ரக ஡ணக்கும் அ஬த௅க்கும் இதட஦றல் ஋த்஡தண கதரற஦ இதடக஬பற ஬றழுந்஡றய௃க்கறநக஡ன்ய௅ உ஠ர்ந்஡ரள்.‌கரர்த்஡றக்கறன் தக஦றலிய௃ந்஡ கணறத஦த் ஡ட்டிப் தநறத்஡ இய௃஥ரப்தறல் இய௃ந்஡ த஥க்யகல் இப்யதரது ய஬ய௅ ஒய௃த்஡ணறன் தக஦றலிய௃ந்஡ கணறத஦ப் தநறக்க குநறத஬த்஡றய௃ந்஡஡றல் ஜறணற஡ர தத஫஦ கத஡஦ரகற஬றட்டிய௃ந்஡ரள்.‌஥ணற஡ர்கபறன் ப௃கங்கள் ப௃கப௄டி க஫ட்டிணரல் ஋ப்தடி இய௃க்குக஥ன்ய௅ இப்யதரதும் க஬ணறக்கத் ஡஬நற஦றய௃ந்஡ரள்.‌அ஬ளுக்கு ப௃ன் இந்஡ற஦ர ஬ந்஡ற஧ங்கற஦ அ஬ளும் ஡ற஬ரகய௃ம் ஋டுத்துக்ககரண்ட ஃயதரட்யடரக்கள் தற்நற இப்யதரதும் அ஬ளுக்கு ஋துவும் க஡ரறந்஡றய௃க்க஬றல்தன. த஥க்யகல் ய஬தன தலு஬றல் க஡ரதனந்து஬றட்ட஡ரய் ஢ம்தத் க஡ரடங்கறணரள்.‌஡ற஬ரகர் அய஥ரறக்கரய஬ரடு ப௃டிந்து யதரண ஒன்ய௅ ஋ன்ய௅ ஋ண்஠றக்ககரண்டரள்.‌கரர்த்஡றக் ஆண் ஬ர்க்கத்஡றன் இன்கணரய௃ தற஧஡ற஢ற஡ற ஋ணக் குநறப்கதடுத்஡ரள்.‌த஫கற஦ ஥ணற஡ர்களுடன்,‌ த஫கர஡ சூ஫ல் உய௅஬ர஬த஡ உ஠ர்ந்஡஬பரய்,‌ய஬ய௅ கம்கதணற த௃த஫ந்஡ரள்.‌அங்யக அ஬ளுக்கரய் இன்கணரய௃ த஥க்யகல் கரத்஡றய௃ப்தத஡ உ஠஧ர஡஬பரய்...

-


34

,Uf;Ff; fjpupypl;l kio Kl;il

Cu; Jhq;Fk; fU ,utpd; gpw;ghjpf; FspupYk; kdntk;ik manyy;yhk; Jg;ghf;fpNae;jpg; gpurd;dk; FUjpg; Gdnyy;yhk; fpyp ftpe;J jpUldpd; me;jg;Guj;jpy; jdpj;Jj; jtpj;jp;l;l [Ptpjk; ej;ijfs; CUk; mfepyj;jpy; vij tpijg;Ngd; FQ;R nghupj;Jg; gwf;fh ,Uf;Ff; fjpupypl;l kioKl;il ehf ghk;ghl;lk; nfhj;jpf;Fbf;Fk; #upaf; fpuzf; fPw;W gpd;njhlUk; kuz gaf;fhykjha; ehs; ePSk; mUNf fz;Zwq;Fk; epyhf;FQ;rpd; Kfk;ghu;j;J Mfhatpop gpJq;fp xU nrhl;Lr;nrhl;lhjh mJ tPo;e;jhy; kdjpy; rpu;nud;W ePu; fUFk; kbj;j ifapy; fz; tsUk; kidahspd; jiy ePtp capu; rpypu;g;gp Kj;jkpl cjthj ,uthr;R %isf;Fs; erpgl;L ntl;Lf;fpsp cijf;Fk; capu; ntspapy; euk;gpsfp eypTw;w kdnjOg;gpf; ftpghlKbah Nghu;Kidg; gilazpaha; kz;fpopj;J ntspg;gl;L tpiue;Njhb kbAk; <ryjh kdpj tho;Tk;.

v];.esPk; - ,yq;if


35

rhfhtuk; ( ehty;) Mrphpah;: jpU.nt.,iwad;G Eiothapy; :

jpwdha;thsh; Kidth;. r . re;jpuh

ehtyhrphpah; bt. ,iwad;g[ jhd; ghh;j;j/ czh;e;j/ nfs;tpg;gl;l bra;jpfnshL fw;gidiaa[k; btFthf Vw;wp ‘rhfhtuk;’ vDk; ehtiy ,yf;fpa cyfpw;Fg; gilj;jspj;Js;shh;. ,e;jg; g[jpdj;jpy; brhy;yg;bgWk; epfH;t[fs; midj;Jk; rhjhuz epfH;t[fnshL

my;yhky; fijj; jiytd;

kdijg; ghjp;j;j/ cUf;fpa/

be";ir tpl;L mfyhj/ rpwpJk; kwf;ftpayhj epfH;t[fspd; nfhh;itfshf cs;sd. ehtypd; ikaf;fU

cz;iknahL fw;gidiaa[k; fye;j fyi-

tahf ,Uf;fpwJ. mfKk; g[wKk; : jdpik bfhLikay;y ; mJ ,dpikna vd;gijr; r\fj;jpw;Fr; brhy;y te;jnj ,e;j ‘rhfhtuk;’ vd;Dk; ehty;. Mrphpag; gzpapy; ,Uf;Fk; fijapd; jiyikg; ghj;jpuk; tFg;giwia fUtiwahf vz;zp nghjid g[hpa g[w cyfpy;

cyht[k;

mtd;

mf cyfpw;Fs;

mobaLj;J

itg;gij ikakhff;

bfhz;L ,e;j ehtyhdJ g[idag;gl;Ls;sJ. fw;gid czh;t[/ fUj;J/ totk; vd;w ehtypd; ,yf;fpaf; TWfis cs;slf;fpa cd;dj ehty; ,J vdyhk;. fdpa[k; rhWk; : kdpj kdj;jpw;Fg; ghlk; g[fl;LtJ/ jlk; khWfpd;wtidr; rPuhfj; jpir jpUg;g [tJ/ ,aw;ifnahL ,iae;J thH;tJ/ ajhh;j;jj;ij epiy epWj;JtJ/ Jau';fis rypf;fhky;/ mYf;fhky; czh;nthL Jy;ypakhf vLj;Jiug;gJ vdg; gy;ntW epiyf;fsd;fnshL gazpf;fpwJ ,e;j rhfhtuk; ehty.; kpf beU';fpa


36

ez;gh;fspd; mLf;fLf;fhd kuzk; fijj; jiytdhk; erpnfjid mau itf;f/ mjdhy; mtd; kdepiy jLkhw/ Mrphpag; gzp tpLj;J bfhy;ypkiy nehf;fp efh;fpwhd;. "hdp xUthpd; cWJiza[ld; Xiyr; Rtofs; mtDf;F fpl;l mJ epjhdkhf mtdhy; gof;fg;gl;L / kdjpy; gjpj;J itf;fg;gl;L/ me;j brhy; totk; bray; totkhf;fg;gLtJ jhd; ehtypd; cs;slf;fk;. Kotpy;yhg; gazk; : ehtypd; fijia thrpg;nghUk; fijj; jiyth; erpnfjDld; tplhky; gazpf;fpd;nwhk;. mtd; nkl;oy; VWk;bghGJ ehKk; VWfpd;nwhk; * mtd; gs;sj;jpy; ,w';Fk;bghGJ ehKk; ,w';Ffpd;nwhk;*

Mk; * Mrphpah; jd;

bkhHpeilr; rpwg;ghy; jiytndhL ek;ika[k; gazpf;f itf;fpd;whh;. kuzj;ijf;; fz;L eLeL';Fk; ,e;jf; fjhg;ghj;jpuk; nghfg; nghf kuzkpy;yh bgUbtspia vt;tpjk; milfpd;wJ vd;gijg; gog;goahfr; brhy;tnj ehtypd; fijnahl;lk;.

,e;j

tpj;jpahrkhd

gazj;jpy;

mtd;

re;jpf;Fk;

xt;bthU

ghj;jpuKk; rpW rpW ghj;jpu';fshf ,Ug;gpDk; Tl mit thrpg;nghh; kdjpypUe;J mfyhJ epd;W tpLfpd;wd. ,uj;j Xl;lk; : fjhehafd;

ehtypd;

gpw;gFjpapy;

fw;gid

cyif

nehf;fpg;

gazpf;fpd;whd;. Xiyr; Rtoapy; Twpago mkpH;e;J/ jtH;e;J/ fle;J/ jhz;o – vd nkL gs;sk; Vwp ,w';fp bgUbtspia mila[k; ntisapy; ehKk; jiytdJ czh;itg; bgw Kidfpd;nwhk;. ehtypy; bfhjpePh; Fsph;fpd;wJ ; Ks;btsp g[y;btspahfpd;wJ ; fdp frf;fpd;wJ ; g[ijFHp bkj;ijahfpd;wJ ; ,Us; tHp fhl;Lfpd;wJ ;

btspr;rk; jLkhw itf;fpd;wJ

; kwjp

kd;whLfpd;wJ ; brofs; kyh;fnshL jj;Jt';fisa[k; cjph;f;fpd;wd. ,itbay;yhk; fijapd; jiyikg; ghj;jpuj;jpd; btF ePz;l gazj;;jpd; nghJ epfH;tdthFk;. nghfpw nghf;fpy;… fhjyh / fhkkh/ fspg;gh / Ml;lnkh/ ghl;lnkh vd vJt[kpd;wp kUe;Jf;Ff; Tl Xh; ,sk;bgz; ,y;yhky; ehtiy eaKld; efh;j;jpr; bry;Yk; Mrphpahpd; gilg;g[j; jpwd; Mr;rhpag;glj;jf;fJ. jj;Jt';fs; vd;whny

g[hpahj bkhHp/

kdjpy; gjpahj bkhHp vd;gh;. ,e;ehtypy; brhy;yg;gl;oUf;Fk; jj;Jt';fs;


37

kdjpy; gjptnjhL/ kdpjid ey;tHpg;gLj;jt[k; cWJiz g[hpfpd;wd. ehtypy;

Mrphpah; jhd; gad;gLj;jpapUf;Fk; thh;j;ijfSf;F rw;nw

tpj;jpahrkhd tpsf;fj;ij jUtJ thrpg;nghiu tpaf;fr; bra;fpd;wJ. cjhuzj;jpw;F xd;wpuz;L : fhLfisf; fhl;oYk; ,Uz;ikahdJ ‘kdpj ,dk;’ kdpjidj; jdpikg;gLj;Jk; filrp Kaw;rpna ‘kuzk;’ gpug";rnk jhahf khWk; mDgtk; jhd; - ‘Jwt[’ ,Uj;jypd; ,ay;ghd epfH;t[fspy;

jiyaplhky; ,Uj;jy; -

‘fUiz’ kdjpy; epd;w bjhlh; vy;yhUnk

gpr;irf;fhuh;fs;

jhd;.

gpr;ir

nfl;fpw

egh;fs;

kl;Lnk

khWfpd;wdh;. mHfhf ,Uf;f ntz;Lk; vd;fpw gpur;rid ,y;yhky; vijr; bra;jhYk; mJ mHfhfptpLfpwJ. m";Rf* m";rw;f * Mrphpah; ehtypy; Fwpg;gpl;oUf;Fk;

‘njtg;gtsg[#;gk;’ – kdpj

clw;gpzpiag; nghf;Ftijg; nghy/ ,e;j rhfutuk; ehtypy; brhy;yg;bgw;w gpd;ghjpg;gFjp fUj;Jf;fs; cs;sg; gpzpiag; nghf;Fk; vd;gjpy; vt;tpj IaKkpy;iy

’vija[k;

,Hf;ff;TlhJ

vd

te;J

midj;ija[k;

,He;J

tpl;lhnk’ vd;W fijj; jiytidg; nghy; g[yk;ghJ/ m";Rtjw;F m";rp m";r ntz;lhjjw;F m";rhky; ek; thH;f;ifg; gazj;ijj; bjhlh;nthkhf.


38

epue;jukw;w epiyfSf;fpilapy; re;njh#k;/ Jf;fk; ,itfspy; vJ mjpfupj;jhYk; fre;J nghfpw ,e;j kdpj thH;f;if gzk;/ ghrk; ,uz;oy; vij ifg;gw;WtJ bjupahky; jpzWfpw ,e;j kdpj thH;f;if cwt[/ gpupt[ ,tw;wpy; vjid Mjupg;gJ g[upahky; jtpf;fpw ,e;j kdpj thH;f;if epue;jukw;w epiyfSf;fpilapy; g[jpa gupkhzj;njhL jdf;Fupa ghijapy; xU Koitj; njo Xahky; gazpf;fpw ,e;j kdpj thH;f;if rk;gt';fs; epuk;gpaJjhd; ,e;j kdpj thH;f;if/ rk;gt';fshy; kdpjd; giHa epidt[fis epidt[g;gLj;jpf; bfhs;fpwhd;/ gy czu;t[fis mDgtpf;fpwhd;. re;njh#k;/ Jf;fk;/ gutrk;/ gak;/ mjpu;rr; p/ mjprak;/ nfhgk;/ rhe;jk; vd;W gy etur';fisf; bfhz;lJ jhd; ,e;j kdpj thH;f;if. thH;f;ifapy; re;njh# rk;gt';fs; bjhlu;r;rpahf epfH;e;J bfhz;nlapUf;Fkhdhy;/ kdpjd; me;je;j fzj;jpy; epfHtpUf;Fk; xt;bthU rk;gtj;ija[k; VnjhbthU gaj;njhLk;/ gjl;lj;njhLk; jhd; tuntw;fpwhd;. mLj;j rk;gtk; vd;dthf ,Uf;Fbkd;w vjpu;ghu;g;g[k/; jtpg;g[k; kdpjDila ghjp thH;f;ifia Mf;fpukpj;Jf; bfhs;fpwJ. xd;Wf;F gpd;bdhd;W Jf;fkhd rk;gtk; epfH;e;J bfhz;nlapUf;Fkhdhy; kdpjd; jiyia gpa;j;Jf; bfhz;L ,Uf;fpw thH;f;ifia epu;ge;jkhf Vw;Wf; bfhs;fpwhd;. ,j;jifa rk;gt';fs; kdpjDila thH;f;ifapy; xU msnthL epfGkhdhy;/ mtd; xU R\fkhd thH;f;ifia thHyhk;.


39

thH;tjw;F gzk; njitg;gLfpwJ. ,e;jg; gzk; kdpjDila thH;f;ifapy; gy jpUtpisahly;fis g[upfpwJ. gzk; gj;Jk; bra;a[k; vd;W Kd;ndhu;fs; Rk;khth brhd;dhu;fs;/ gzbkd;why; bghzKk; vGe;J epw;Fk; vd;W brhy;ypf; nfl;oUg;nghk;/ ,e;jg; gzk; mst[f;F kPwpdhy; mJnt mtid Ml;og;gilf;fpwJ. gzj;Jf;F Kd; ghrk; kiwe;J tpLfpwjh> vd;w nfs;tp vGk;g[fpwJ. ,e;jg; ghrKk; kdpjid Rk;kh tpl;L itf;ftpy;iy. kdpjd; xUtu; kPJ ghrj;ij bghHpfpwhbdd;why;/ mtd; rpy vjpu;ghu;g;g[fnshL jhd; bghHpfpwhd;. gzk;/ ghrk; ,uz;Lf;Fkpilapy; kdpjd; vij ifg;gw;w ntz;Lbkd;W KobtLf;f Koahky; FHg;gj;njhL jpz;lhLfpwhd;. kdpjd; cwt[fnshL gpwf;fpwhd;. ,e;j cwt[fis rkhspg;gJ cz;ikapny xU f#;lkhd fhupakhFk;. nkYk; xt;bthUj;jiua[k; jpUg;jp gLj;JtJ VnjhbthU kLit cau;j;jp kiyf;F rkkhf epw;g itg;gJnghy epidf;f Koahj fhupakhfj; njhd;WfpwJ. ,e;j cwt[fs; gpur;ridfis cUthf;Ftjhy;/ kdpjd; thH;f;ifapy; epk;kjpiaj; njo miyfpwhd;. cwt[j; bjhy;iyapypUe;J tpLgLtjw;F jdpj;J thHntz;Lbkd;W epidf;Fk; xt;bthU kdpjDk; xd;iw epidtpy; itj;Jf; bfhs;s ntz;Lk; mjhtJ ,e;j jdpikna gaj;ij bfhLj;J mtid bfh";;rk;bfh";;rkhf jpd;W tpLfpwJ. filrp fhyfl;lj;jpy; jdf;fhfbtd;W xUtu;Tl ,y;yhky; mtDila kdk; jdpikapy; gLk; ntjidia thu;j;ijfshy; brhy;yp tptupf;f KoahJ.

,e;j cyfj;jpy; kdpjDila epiy epue;jukpy;iy/ ,Ue;jhYk; kdpjd;/ jhd;; thH;fpw thH;f;ifapy; xU Koitj; njo Kotw;w ghijapy; gazpj;J bfhz;oUf;fpwhd;. ,J jhd; kdpjDila ajhu;j;jkhd thH;f;if/ epiyaw;w epiyfSf;fpilapy; xU ek;gpf;ifahd thH;f;ifia njLfpwhd; !!! ftp"u; fz;zjhrdpd; mu;j;jKs;s ghly; tupfis “thH epidj;jhy; thHyhk;/ tHpah ,y;iy g{kpapy;” epidtpy; itj;Jf;bfhz;L xU g[jpa gupkhzj;njhL thH;f;ifia thH;e;J fhl;Lnthk; ……

re;jpah fpupju;-g[J jpy;yp


40

uhkDk;> mfypifAk;!

ee;jpdp

fy;iy kpj;jhdhk; uhkd;! tpNkhrdk; ngw;whshk; mfypif! cUtk; ngw;whapw;W! cs;sk;…? fy;yhdhYk; fztd;jhNd! mb mfypifNa eP fy;yhfNt ,Ue;jpUf;fyhk;.


41

Md;kh mOfpwNj! jha;Nkfk; fUj;jhpj;j kioj; Jspfhs;! flypy; tpOe;J Kj;jhfpAk; fhdfj;jpil tskhfpAk; jha; kz;;zpy; cukhfpAk; #hpa kfdpd; tPr;rhfpAk; <otpUl;rj;jpd; NtUf;F fdpkk; Nrh;e;j ePuhfpAk; vk; Rw;wj;J euk;ghfpAk;. . . cwTg; nghjpfSf;Fs; ck;ik milfhj;Njhk; Kfkwpah vq;fSf;fha; Kw;Wk; je;jPh; mty tho;Tf;Fs; rpYit Rkg;gtuha; ,ize;J te;jPh;! tpbT vd;Dk; jpirapy; nrd;wPh; Ntq;if vd;why; Gdpjk; vd;w tpsf;fk; je;jPh;! rpWFiff;Fs; gpwe;J rpw;wpd;gf; Nfzpf;Fs; %o;fp mtpe;J gpd; ,wg;gJjhd; gpwtpf; fldhfpg; Nghd kdpjDf;F. . . Gj;jd; NaR vd;Nwh NtW rpj;jnud;Nwh vq;fs; rpj;jk; khw;wplr; rk ehspy; vtUk; tutpy;iy md;G fUizAld; tPunkd midj;Jk; ePNu fw;Wj; je;jPh; Rje;jpu Ntl;ifia nraypy; fhl;b mutizj;jPh;! jha; kz;zpy;Gyk;ngah;tho; Njrj;Jj; jkpoh; neQ;rpy;Cd;wpf; fhy;gjpj;J cwthd Njhoh;fNs! jha;kz; tapw;wpy; cld;gpwe;J> mts;jd; fUtiwf;Fs; GFe;Jtpl;l nrhe;jq;fNs! kPz;Lk; tUtPnud kdk; cUfpf; fplf;fpd;Nwhk;.

khtPuh; epidT ehspy; cq;fs;Nky; kdkJ frpe;jpUf;f nty;Nthk; vDk; ngUik jiyepkph;j;j ,d;nwk;khy; epidTnfhsy; Kbatpy;iy mfjpf; $z;bDs; mfg;gl;l gwitfsha;. . .. rfjpf;Fsj;Jg; GOf;fsha;. . . caph; gphpe;J Nghdth;f;fha; cok;Gfpd;Nwhk;. kPz;Lk; jiyepkph;j;Jk; chpikf;fha; Vq;FfpNwhk; tpopePh; Jilj;njwpe;J> ,dp cq;fSf;fha; ehnkd;w cWjpnfhs;Sk; ehspnjd;Wvq;fs; uj;jq;fs; vOr;rp;nfhs;s Ntz;Lnkd;Wrhkg; nghOJfspy; rhk;gh; NkbUe;J miyaiyaha; $Tfpd;w Fuy;fs; xypf;fpwNj ,q;nfk;ik te;jilAk; mj;jid xypfisAk; Mw;Wg;gLj;j ,ayhky; vq;fs; Md;kh mOfpwNj! N`kuh[;> yz;ld;.


42

ப௃ந்஡ரதணக்கு ய஥னரயும் கசறந்஡ கசல்னக் கு஫ந்த஡஦றன் க஡நல் துதடத்஡ ஢ற஥ற஭த் துபறகயபர ஥றகப் கதய௃ம் ய஢஧த் ஡றய௃ட்டரய் உ஠஧ப் தடுகறந இக்கரனங்களுக்குள் க஠க்கறல் ஬ய௃஬ய஡஦றல்தன அ஡ற்கரண த஡றலீடுகள். உண்஠ப் தடர஥யனய஦ கு஬றந்஡ழுகும் த஠க்கர஧ வீட்டுச் சத஥஦னதநயதரயன தன ஆய்஬தநகள் தூசறத்துத் தூங்தக஦றயன கய௃ஞ் சு஬ரறல் கு஫ரய் ஬த஧ந்து…… கரற்நறயன஡ரன் கசய்து஬றத்஡

கய௃ஞ்சு஬ரறல் கு஫ரய் ஬த஧ந்து..

தரறயசர஡தணகள் ஦ரவுய஥

ஆ஬தன ஥றன்ண஬றட்ட஬ரயந

த஦஠ப் தட்டிய௃க்கு஥ர

இடி஦ரய் ஬ந்஡றநங்கற஦றய௃க்கறநது கதய௅யதய௅.

தரலட்தச ஬றதடத்஡ரள் ஬த஧க்குக஥ன்ந

஋ப்யதரதும் யதரயன

஬றணரவுக்கு ஥ட்டும்

஋ணக்கு ஥ட்டு஥றல்தன த௄ய௅ ஬றழுக்கரடு

஦ரரறடப௃ண்டு ஬றதட.

ப௃ழுத஥க்கரண க஧யகர஭ங்களுக்கரய்

இது ஋ணக்கரண ய஢஧ம்

஢டண஥ரடி஦ ஬ற஧ல்கபறலிய௃ந்ய஡

இத஧ச்சனரய் ய஥கனழும் யகரத஥ரய஦ர

஋தண ய஢ரக்கறயும் ஢லள்கறன்நண

இல்தன

சுட்டு ஬ற஧ல்கள்

கண்஠ல஧ரய் ஬஫றயும் சரத஥ரய஦ர

இணறயுக஥ன்ண

த஡றதன ஋஡றர்தரர்த்஡றய௃ந்஡

சு஧ண்டித் க஡ரறயும்

த஡ட்ட஥ரண க஠ங்களுக்குள்

கதடக் கத்஡ரறக்கரய் ஆகறற்கநன்

஥றக க஥ௌண஥ரகய஬

கற்தறத்஡ல்.

஥லட்டிக் ககரண்டிய௃க்கறயநன்

இல்னர஡ இதடக஬பற ய஬ண்டி

யத஧நற஦ர அந்஡ச் சலணக் க஬றஞணறன்

கறபநப் தடுகறன்நண

஬ரறகதப..

ஆ஬஠க் யகரப்புகள்.

.஢ரன் யகட்கறயநன்‌-஥நக்கறயநன்.

து஬க்க ஬ய௃ஷ்த்஡றன்

஢ரன் தரர்க்கறயநன்- உ஠ர்கறயநன்

யதய௅ கரன ஬றடுப௃தந ஢ரட்கயபர

஢ரன் கசய்கறயநன்- ஬றபங்கறக்

இல்தன

ககரள்கறயநன்.....

஢றதநந்து

கறண்஠ற஦ர ஋ஸ்.தர஦றமர அலி


43

கடந தடிந்஡ சறநகுகள்...

஬ஞ்சம் ஡ீர்க்கப்தட்ட ஬ன்ணி ஥க்கபின் இன்ந஦ ஢ிதன...

஥ீ ப ஡ிரும்தோ஡ ஥ோ஠஬ர் ஥ண஢ிதனகள்... எ஡ிர்கோனம் எரிக்கப்தட்ட இபஞர் யு஬஡ிகள்.

தநப்த஡ற்கு சறநகறன௉ந்தும்

஢டக்க ன௅டி஦ர ஋ம் உநவுகள் சத்஡ம் என்று ஷகட்டரஷன தநந்து ஷதரகும் குன௉஬ிகள்... இது ஌ஷணர வ஡ரி஦஬ில்டன...!! ஡றணம் ஋ண்஠ி ஋ண்஠ி வசத்துப்ஷதரகும் இபசுகள்.. வதன௉ம் கரடரய் ஷதரண ஡஥றழ் தள்பிகள்.... தள்பி வசல்ன ன௅டி஦ர சறநறசுகள்... இது ஡ரன் ஋ம் சரதஷ஥ர வ஡ரி஦஬ில்டன...!! ன௃த்஡கம் இல்னர டதகளும் ட஥ஷ஦ இல்னர ஷதடணகளும் இ஧த்஡ம் தடிந்஡ சல ன௉டடகளும் இது ஡ரன் இணி ஬ரழ்டகஷ஦ர ஌ணக்கு வ஡ரி஦஬ில்டன...!! க஡றட஧கள் இல்னர ஷ஥டசகளும் ஷ஥டசகள் இல்னர க஡றட஧களும் ஡ட஧ஷ஦ க஡றட஧஦ரய் ஥ரறும் சறன ஷ஢஧ங்களும்... இது ஬ி஡ற஦ர அல்ன ச஡ற஦ர என்றும் வ஡ரி஦஬ில்டன..!!

வகரட்டில்கள் இணி ஬குப்தரய் ஷதரக டககள் இணி கரல்கபரய் ஷதரக ஷசர஡டண஦ில் ஬ரடும் ஋ம்ட஥ ஷசர஡டணகளும் ஬ிட஬ில்டன... கர஧஠ன௅ம் வ஡ரி஦஬ில்டன...!! ஷதய்க்கரட்டும் வதரய் ஷகரனம் ஢ற஬ர஧஠ன௅ம்... ஋ம் திள்டபகள் தசற஦ரல் ச஡ர ஧஠ன௅ம்.. இது ஋ல்னரம் ஋஬னுக்ஷகர சர஡ர஧஠஥ரய் ஷதரணது ஌ஷணர வ஡ரி஦஬ில்டன....!! ஡஥றழ் ஢றனர


44

ePq;fhj epidTg; Nguiyfs; ……!!! ftpij vOJtjw;F vOJNfhy; vLj;J..> fz;fis %bNdd;. ,jaj;ij Ntfitj;J> Ntjid epiwa itj;J> fz;zPh;j; Jspfs; fhfpjj;ij eidj;jd.

ftpapy; eide;jd cq;fs; epidTfs;…..! Rf;FE}whf ntbj;Jr; rpjWk; vk; ,jaq;fs; - Jauk; epiwe;j ,e;j ehl;fis vg;gb kwg;Nghk;… vq;Nf jPh;g;Nghk;…! thh;j;ijfs; th;zpg;gjw;F….!

,y;iy

cq;fis

Ks;sptha;f;fhypd; Ngutyj;jhy; kuzj;ijj; jOtpa vd; khtPuh;fNs…! rhzj; jsgjpfNs……! kf;fNs…! gr;rpsk; ghyfh;fNs…! cq;fis ,t;Tyfk; ,oe;jNghJjhd;..> vd; kdjpy; vz;zq;fisAk; ep[aq;fisAk; epoyhl itj;jd. fz;fspy; itj;jd.

fz;zPh;j;Jspfisr;

vf;fhyKk; tho;e;J nfhz;bUf;Fk; cwTfNs….!

rpe;j cj;jk


45

<oj;jhapd; kbapy; vd;nwd;Wk; cq;fs; epidTfs; tho;e;J nfhz;Ljhd; ,Uf;Fk;. cq;fSila fdTfSk; vz;zq;fSk; <okz;zpy; tw;whj jz;zPuhff; frpe;Jnfhz;LjhdpUf;Fk;. ,d;W ,g;ngUk; cwTfs; cyfpy; ,y;yhky; ,Uf;fyhk; - Mdhy; ,th;fs; xt;nthUtUk; <oj;jhapd; neQ;rpdpNy thoe;Jnfhz;bUg;gJ ep[k;.

,th;fs; gphpe;J nrd;whYk; $l.. gphpahJ ,th;fs; epidTfs; vd;nwd;Wk;. <ok; vd;fpd;w ,e;jj; jha;kb vd;nwd;Wk; Rkf;Fk; ,th;fis….! ePq;fs; kbatpy;iy kz;Zf;Fs; kz;zhf <okz;zpy; tpijf;fg;gl;Ls;sPh;fs;. ePq;fs; kyh;e;J tpUl;rkhFk;NghJ – ek; Rje;jpu jkpoPok; vq;Fk; kyh;e;jpUf;Fk;. mJtiu Japy; nfhs;tPh; kz;zpdpNy…! mg;NghOJ Rj;jkhd Rje;jpuf; fhw;iw ePq;fs; Rthrpg;gPh;fs;. mg;nghOJ ePq;fs; fz;l fdT edthFk;. ek; Rje;jpu jkpoPok; kpf tpiutpy; kPz;nlOk;. me;j ehs; ntFnjhiytpy;iy. -ghDNfhgd;

Rfjpdp.


46

cs;sj;jpy; nja;tk; Mrphpah;….! fhyj;jpd; Njitfs; fUj;jpy; epiwe;J> Njrj;jpd; Nritfs; cs;sj;jpy; gpwe;J> fy;tpr; Nrhiyfs; r%fj;jpy; kyh;e;J> ms;sp miyNkhJk; flyiy Mrphpah;.

md;ig mwpitj; jpdk; tsh;g;ghh;. mwk; gz;ig caur; nra;jpLthh;. my;Yk; gfYk; czh;tha; ,Ug;ghh;. mtNu khzth; Jah; Jilg;ghh;.

Rj;jk; Rfhjhuk; ey;nyhOf;fk; NkYk; nre;jkpo; Mq;fpyk; fyhrhuk; cah; ghl;Lk; nghUSk; nrhy;ypj; je;J tho;it cah;j;Jk; mwpQNu Mrphpah;.

ghntOjpg; ghl itg;ghh; ey;y fiyQhdk; fzpjk; cah; tpQ;Qhd(k;) tPudha; ehl;ilf; fhf;f itf;Fk; tpj;jfNu ey;y ty;y Mrphpah;.

cyfpd; Jahpidj; Jilj;jpl tpopj;njo cs;sk; cUFk; gzpahy; cah;thh; vtNuh mtNu nja;tk; vd;Nghk;. vq;fs; cs;sj;jpy; nja;tk; Mrphpah;.

ghDNfhgd; jpt;tpad;.


47


48

ன௃஡றணம் (஥ர஡ம் இன௉ன௅டந வ஬பி஬ன௉ம் தத்஡றரிடக) ஆசறரி஦ர்:இ.ஷக.஧ரஜஷகரதரல். 34,Moffat Road, London.

SW 17.7EZ


49

஡஥ற஫ரய்... ஡஥றழுக்கரய்

(஥ர஬஧ன் ீ க஬ிட஡)

============================================= ஡஥ற ஫ரய்த் ஡஥றழுக்கரய்த் ஡ட஫த்஡ வசஞ்சூரி஦ஷண ஬ிழு஡ரய் இவ்வுனகறல் ஬ிட஡த்஡ரய் தன஬ிட஡கள் தழு஡ரண வுன்கணட஬ப் தரர்஥றுக் கு஥ீ ஫த்ட஡ப் தடடப்ஷதரம் ஡஥றழுக்கரய்

கன௉஬ர னேன௉஬ரய் ஬ரழ்ந்஡ரய் வ஦ம்஡஥ற஫ரய் ஡றன௉஬ரய் ஥னர்ந்ஷ஡ ஫க஧ம் ஡றணன௅ட஧த்஡ரய் ஋ன௉஬ரய் ஬ழ்ந்஡ரய் ீ ஡஥ற஫ரய் ஡஥றழுக்கரய் என௉஬ரய் உடண ஌சு஥ர

஡஥ற ஫ரய்த் ஡஥றழுக்கரய்த் ஡஥ற஫ரின் உரிட஥க்கரய் ஋ழுந்஡ரய் தடடவகரண்டு கடிந்஡ரய் உனகத்ட஡

ன௅டணந்஡ரய் ஡஥றழுக்கரய் ன௅ழுவுனகம் தடடக்கஅம் ன௅டப஦ின் னுவ஥ம் வ஢ஞ்சறஷன தடி஦ரய் ஋஬ன௉க்கும் தடிப்தித்஡ரய் ஋஡றரிக்கு

கடி஦ரய் ஋஬ரிடணனேம் கபத்஡றஷன ஢றற்டக஦ிலும் ஬ிழுந்஡ரய் ஡஥றழுக்கரய் ஬ ீ ஠ர஠஡ர ஈ஫ம் ஬ிஷடரம் ஢ரம் ஡஥ற஫ர் ஆக்கம்: ஥ன்ணரர் அன௅஡ன்


50

ஈ஫த்து ஢ரடக உனகறல் ஡ணக்வகண ஡ணி ன௅த்஡றட஧ த஡றத்஡ ஷக.஋ஸ்.தரனச்சந்஡ற஧ணின். 'கட஧ட஦த் வ஡டும் கட்டு஥஧ங்கள்' ஢ர஬ல். இனகு஬ரண ஢டட஦ில்,஬ரசகர்கபின் ஧சடண குன்நர஥ல் 304 தக்கங்கபில் வ஬பி஬ந்துள்பது.஦ரழ்ப்தரண வ஥ர஫ற ஢டட஦ில் வ஥ல்னற஦ ஥ண உ஠ர்வுகடப,கர஡டன,அன்நரட ஬ரழ்஬ி஦டன ஢஥து வ஥ர஫ற஦ில் தர஧ரட்டும் தடி ஋ழு஡றனேள்பரர். அ஬ரின் த௄டன ஬ரங்கற ஬ரசறப்த஡ன் னெனம் இன்வணரன௉ ன௃஡ற஦ அத்஡ற஦ர஦த்ட஡ ஌ற்தடுத்஡னரம். வ஡ரடர்ன௃க்கு:஬டனற வ஬பி஦ீடு ஋ண்.6/3 சுந்஡஧ர் வ஡ன௉, ஋ம்.ஜற.ஆர் ஢கர். வசன்டண 600078. ஡஥றழ்஢ரடு. இந்஡ற஦ர.


51

tpj;Jthd; Nte;jdhu;

(18.09.2010>

rdpf;fpoik tpj;Jthd; Nte;jdhu; epidTjpdk;. mjidnahl;b ,f; fl;Liu. - Mrpupau;)

tpj;Jthd; Nte;jdhu; vd;W cr;rupf;ifapNyNa kpd;rhu rf;jp xd;W Nkdpiaf; fps;Sfpd;wJ. |vq;fs; je;ijau; ehnld;w Ngr;rpdpNy xU rf;jp gpwf;FJ %r;rpdpNy| vd;w ghujpahupd; thf;fpd; cz;ikAk; neQ;ir ms;Sfpd;wJ. tpj;Jthd; mtu;fspd; msg;gUk; ngUikfSk; NkNyhq;fp epidTfspy; Js;Sfpd;wd. me;jkpo; ,d;gr; nre;kpo; toq;Fk; aho;g;ghzf; Flhehl;L Ntyizg; gjp tpj;Jthd; mtu;fisg; ngw;nwLj;j ngUikf;FupaJ. ngw;w ehs; 05.11.1918. jtQ; nra;j ngw;Nwhu; fdfrig - ijay;Kj;J jk;gjpau;. gpwg;Gg; ngau; ehNfe;jpuk;@ rpwg;Gg; ngau; Nte;jdhu;. jdJ fhyj;ij Ml;rpnra;jtu; vq;qdk; ehtyu; ngUkhd; jkpioAk; irtj;ijAk; jk; ,U fz;fshff; nfhz;lhNuh mq;qdk; Nte;jdhUk; jkpioAk; irtj;ijAk; jdJ fz;fshf kjpj;Jg; Nghw;wpdhu;. Nte;jdhu; Nte;juhfNt tpsq;fpj; jhd; tho;e;j fhyj;ij Ml;rp nra;jhu; Mrpupauhf> vOj;jhsuhf> Ngr;rhsuhf. mjw;Ff; fhuzk; ehtyiug;NghyNt jkpopd; Moj;ijAk; mfyj;ijAk; mtu; ed;F mwpe;jpUe; jikjhd;. ehtyiug; NghyNt J}q;fhJ gzpfisr;


52

nra;jhu;. ehtyiug; NghyNt rupnadg; gl;lijj; JzpNthL Koq;fpdhu;. Mupa jpuhtpl gh\h tpUj;jpr; rq;fj;jpd; ghy gz;bju; guPl;irapy; 1934y; Kjw; gpuptpNy rpj;jpngw;whu;. kJiuj; jkpo;r; rq;fj;jpd; gz;bju; guPl;irapy; 1941y; Nju;r;rp ngw;whu;. njhlu;e;J nrd;id irt rpj;jhe;j rkhrj;jpd; irtg; Gytu; guPl;irapYk; rpj;jpaile;jhu;. ,g;guPl;irfs; kpfNt fLikahdit. gyUf;F Kaw;nfhk;ghf ,Ue;j gl;lq;fis Nte;jdhu; Kjy; Kaw;rpfspNy ngw;Wf; nfhz;lJ mtuJ epidthw;wYf;Fk; Gyikf;Fk; tpNtfj;Jf;Fk; jf;f rhd;W gfUfpd;wJ. gpd;du; Mrpupau; gapw;rpapYk; Nju;r;rp ngw;W 1946Mk; Mz;Lnjhlf;fk; ,iwtdbnaa;jpa fhyk;tiu(18.09.1966) jpUney;Ntyp guNkRtuf; fy;Y}upapNy jkpohrpupauhfg; gzpahw;wpdhu;. Nrhu;tpyhr; nrhw;nghopthsu; tpj;Jthd; Nte;jdhu; mtu;fs; tpj;jpahrkhd xU jkpowpQu;. mwpQUf;F moF mlf;fk;. MapDk; ,tu; flf;ff; fUJNthiu klf;Fk; kpLf;FKs;stu;. ,e;j kpLf;fpdhy; mtu; ngUkpjk; kpFe;j mwpQuhfNt mwpTyfj;jpw; gtdpte;jhu;. mwpTk; ,Utifg;gLk;. xd;W E}ywpT@ kw;iwaJ gl;lwpT. ,tw;why; nka;g;nghUs; fhZk; mwpit mtu; rpwg;ghf tsu;j;Jf;nfhz;lhu;. jkJ El;gkhd mwptpdhy; thjq;fspYk; gl;bkd;wq;fspYk; ntw;wpfis vspjpNy <l;bdhu;. mwpQu;fSk; gytif. gyu; fw;wij czu tpupj;Jiuf;Fk; Mw;wy; ,y;yhjtu;. rpyu; me;j Mw;wy; ed;F iftug;ngw;wtu;. Nte;jdhu; mwpQu;fNs Nghw;wpr; #bf;nfhz;l eWkyu;. mtUila eWkzk; ehtd;ik. mJ mtUf;F ,aw;ifahf mike;j nfhil. me;jf; nfhilahy; jkpopd; rpwg;ig> rkaj;jpd; jj;Jtq;fis vy;yhk; NfshUk; Ntl;g ms;sp toq;fpa nrhw;nghopthsu; mtu;. jkpou; rKjhaj;jpNy fhzg;gLk; gpw;Nghf;Fj; jdkhd nfhs;iffisAk; fz;bj;Jg; NgRthu;. mtUila nrhw;nghopTfs; gy gj;jpupiffspYk; ntspte;Js;sd. mtUf;Fg;gpd; nrtpr;nry;tj;ij thup toq;fpa xUtiur; nrhy;y Ntz;Lnkd;why; mtu; Ju;f;fhJue;jup fyhepjp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mtu;fs;jhk;.


53

fl;Liuf; fiyQu; ehtd;ikapyd;wpf; fl;Liu tiuAk; fiyapYk; Nte;jdhu; ty;ytu;. fl;Liufspw; fUj;Jf;fs; kl;Lkd;wpf; fd;dpj; jkpOk; fdpe;J FioAk;. mtuJ jkpopd; ,dpik fl;Liuiaj; njhlu;e;J gbf;fj; J}z;Lk; J}z;by; Nghy ,Uf;Fk;. jkpior; nrk;ikg; gLj;jpa nrk;ky; Nte;jdhu;. mtuhy; vOjg;ngw;Wg; gj;jpupiffspYk; rQ;rpiffspYk; 78 fl;Liufs; ntspte;Js;sd vd;W gpugy mwpQu; nrhf;fd; jhk; vOjpa jkpo;g;Ngud;gu; tpj;Jthd;. f. Nte;jdhu; vd;w E}ypNy xU fzf;ifj; je;Js;shu;. fl;LiufNshL aho;g;ghzj;Jj; jpUey;Y}u;j; jpUg;gs;sp vOr;rpAk; Fapw; gj;Jk;> ftpijg; G+k;nghopy;> rhd;Nwhu; tsu;j;j jkpo;> ,e;J rkak; Mfpa E}y;fisAk; Mf;fpAs;shu;. khztu; fy;tp tsu;r;rpf;F ,tu; nra;j gq;fspg;G kiyapDk; khzg; ngupJ. Mrpupau; vd;w njhopy;rhu;e;j flikfSf;Fk; mg;ghy; ghlrhiy khztupd; gbg;ig vspjhf;fpa ngUik ,tUf;Fz;L. ,tuJ ciutpsf;f E}y;fs; mf;fhyj;jpy; ghlrhiyfspy; kpfTk; ngau;ngw;wit. Fwpg;ghfj; jkpo; ,yf;fpag; ghlq;fSf;F ,tu; vOjpa tpsf;f E}y;fs; khztUf;F kl;Lkd;wpg; gbg;gpf;Fk; MrpupaUf;Fk; cjtpahf ,Ue;jd. ,J xU ,izaw;w fy;tpr; Nrit. tpOkpa ftpQu; tpj;Jthd; mtu;fs; tpOkpa xU ftpQUkhtu;. ftpijg; G+k;nghopy; vd;w ftpijj; njhFg;G mtuJ ftpGidAk; Mw;wYf;F kl;Lkd;wp <oj;Jf; ftptsj;Jf;Fk; rhd;W gfUnkhU jifikrhu; gilg;G.


54

mf;fhyj;jpy; ftpij ghLtnjd;why; mJ gz;bjuhNyjhd; KbAk; vd;W gyu; ek;gpapUe;jhu;fs;. Mdhy; gz;bjuhfpa Nte;jdhu;> ghLfpd;Nwhu; vy;NyhUq; ftpQ uy;yu; ghl;nld;whw; gz;bju;f;Nf cupikay;y vd;W ghb> XLfpd;w ngUnts;sg; ngUf;Nf Nghy czu;r;rp Cw;Ws;s vtUk; ftpij ghlyhk; vd;w fUj;Jilatuhf ,Ue;jhu;. gz;bjiu mtu; ntWf;ftpy;iy. tpsq;fhj fLk; eilapy; ghly; GidtijNa vjpu;j;jhu;. fhyj;Jf;nfw;w Kiwapw; ftpij gilf;f Ntz;Lk;> mJTk; kf;fs; gw;wpajhf> kf;fSf;F tpsq;ff;$bajhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdhu;. mjdhNyNa ghujpahiu mtu; Nghw;wpdhu;. mtu;top vspikahd ftpijfisg; ghbf; fhl;bdhu;. vq;fs; ,yq;fiAk; Mq;fp Nyaupd; ,y;yNkh - ,J - ey;yNjh jq;fs; Ml;rpia ,q;F ehl;blr; rhw;wpdhu; - top - khw;wpdhu;. vd;gJNghd;w tpLjiy czu;it vk;kj;jpapy; tpijj;j Kd;Ndhb tpj;Jthd; Nte;jdhu;. ,tuJ fijg; ghly;fs; fUj;Jf;Fk; fw;gidf;Fk; ,ay;Getpw;rp mzpf;Fk; ngau;ngw;wit. jpdfud; ,jopy; 1956y; ntspte;j ,tuJ cw;wJiz vd;w fijg; ghly; ,t;tpjk; njhlq;Ffpd;wJ: fhjyDk; fhjypAk; flw;fiuapy; ,Ue;J fliyAld; rpw;Wz;b fdptiffs; cz;Lk; NkhjpnaOk; flyiyapy; Ke;jpupifg;; goj;ij KifePf;fp tpl;nlwpe;Jk; KWtypj;Jk; kfpo;e;jhu;. Foe;ijf; ftpQu; jkpo;g; gw;whsuhf> tpLjiyg; Nghuhspahf> rKjhar;


55

rPu;jpUj;jthjpahf> Md;kpfthjpahf ,tu; mt;tg;NghJ jkJ rpe;jidfisf; fl;LiufspYk; ftpijfspYk; tbj;jhYk; ,tuJ Foe;ijg; ghly;fNs ngupJk; Ngrg;gLk; gilg;Gfshf ,Uf;fpd;wd. ethypA+u; NrhkRe;jug; GytUf;Fg;gpd; Foe;ij fisg;gw;wp mjpfk; rpe;jpj;jtuhfTk; Foe;ij ,yf;fpaj;ij tsu;j;njLj;jtuhfTk; Nte;jdhu; Nghw;wg;gLfpd;whu;. ,tuJ Foe;ijfs;gw;wpa ghly;fSs;> fhiyj; J}f;fpf; fz;zpy; xw;wpf; fl;bf; nfhQ;Rk; mk;kh ghiyf; fha;r;rpr; rPdp Nghl;Lg; gUfj; je;j mk;kh vd;W njhlq;Fk; mk;khtpd; md;G vd;w ghly; Gfo;ngw;wnjhd;W. ,urpfkzp fdf nre;jpehjd; Nkilfspy; mbf;fb ,e;jg; ghliyg; ghb Nte;jdhupd; ftpj;jpwidg; Gfo;tJz;L. ghlGj;jfq;fspYk; Nte;jdhupd; ghly;fs; gy ,lk;ngw;wpUf;fpd;wd. Kw;Nghf;Fr; rpe;jidahsu; jf;fhu; jftpyu; vd;gJ mtutu; vr;rj;jhw; fhzg;gLk; vd;gJNghy Nte;jdhupd; gilg;Gfisf; nfhz;L mtuJ gz;Gfis mwpe;J nfhs;syhk;. Nte;jdhu; md;Gk; gz;GKilatu;. XOf;fj;jpNy cau;e;J epd;wtu;@ irtePjpiag; gpd;gw;wp tho;e;jtu;@ jkpOzu;T kpFe;jtu;@ jkpo;g; gz;ghz;ilg; Nghw;wpatu;. mtu; xU Kw;Nghf;Fr; rpe;jidahsu;. rKjha Kd;Ndw;wj;ij typAWj;jpatu;. jkpo; kWkyu;r;rpf;F cioj;jtu;. jkpio vspikahfTk; ,dpikahfTk; fl;LiufspYk; ftpijfspYk; ifahz;ltu;. mt;tifapy; fw;wtu; cyfj;Jf;Fk; nghJkf;fs; cyfj;Jf;Fk; tYthdnthU ghykhf mike;jtu;.


56

mtuJ vOj;Jf;fSf;Fk; rpe;jidfSf;Fk; kf;fs; kj;jpapw; ngUtuNtw;gpUe;jJ. gj;jpupiffSk; rQ;rpiffSk; mtuJ Mf;fq;fis ntspapLtjpNy ngUik aile;jd. mtuJ nrhw;nghoptfisf; Nfl;bd;Gw kf;fs; jpuz;nlOe;jdu;. jkpopd; ngUikfis vLj;Jiuj;J> jkpOzu;it tsu;j;Jj; jkpio tpsq;f itj;j jkpo;g;gw;whsu; Nte;jdhu; mtu;fs;. mtuJ Kjw; fl;Liu ,e;Jrhjdj;jpy; 1940y; ntspte;jJ. mjhtJ> 22 tajpy; mtu; vOjj; njhlq;fptpl;lhu;. mtu; ,k;kz;Zyfpy; tho;e;j fhyk; 48 Mz;Lfs;. ,e;j 26 Mz;Lfspy; mtu; jkpOf;F mspj;j mzpfyd;fs; Vuhsk;. rpe;jpj;Jg; ghu;j;jhy; mtu; rjh vOjpf;nfhz;Nl ,Ue;jhu; vd;gJ njspthfpd;wJ. mj;Jld; mtiuj; jd;ghl;by; vOjtpl;Lf; FLg;gj;ijf; ftdpj;J te;j Jiztpahu; rTe;juehafp mk;khspd; ,y;yw khz;Gk; jiyJ}f;fp epw;fpd;wJ. ghuhl;LfSk; gl;lq;fSk; Nte;jdhu; mtu;fspd; jkpo;j; njhz;Lf;Ff; fpilj;j tpUJfSk; gl;lq;fSk; gy. mtw;Ws; 1964y; ,yq;ifr; irthjPdk; #l;ba rpj;jhe;j rpNuhkzp vd;w gl;lKk; jkpo;ehL jpUthtLJiw khfhre;epjhdk; toq;fpa jkpo;g;Ngud;gu; vd;w gl;lKk; ngau; ngw;wit. jkpio tsu;j;j jkpo;g;Ngud;gu; kiwtjpy;iy@ jkpo; cs;stiu tho;thu;fs;. Nte;jdhu; mtu;fs; tho;e;Jnfhz;NlapUf;fpwhu;fs;. mtuJ gps;isfs; fiyaurp> ,sq;Nfh> ,sQ;Nra; MfpNahUk; Md;w jkpOzu;thsu;fs;. je;ijahupd; ntsptuhj Mf;fq;fis ntspf;nfhzUk; Kaw;rpapy; <Lgl;LtUk; mtu;fisj; jkpOyfk; vd;Wk; ghuhl;Lk;. -

tp.fe;jtdk; (஥ீ ள் தி஧சு஧ம்)


57

ப்ரி஦ம் சு஫றத்ஷ஡ரடும் வ஬பி஦ில்... **************************************************

அ஡றர்வுகள் ஋த்஡டண சந்஡றத்஡து இந்஡ உ஦ிர் சற஡நர஡ ஋ன் உ஦ிட஧ தநறத்஡ ஬஧ன் ீ ஢ீ ! கன௉த்஡ ஬ட்டின் ீ இறுகற஦ க஡வு இட஫த்஡து இட஧஦ரகற஦து இல்னர஥ஷன ஷதரணது தின் க஫ற்நற஦து வதரிஷ஡஦ல்ன ஷ஡ர஫ஷண கன௉஬ரய் வ஡ரடன௉ம் திநப்தில் ஋ன் கு஫ந்ட஡஦ரய் ஢ீ ! ஥ணம் ஡஬ிர்த்து... இன௉ ஥ரர்ன௃ம்


58

என௉ வதண்குநறனேம் ஢ீண்ட அ஫கரண ஬ி஧ல்கஷபரடு கரல்களும் ஡டித்஡ வ஡ரடடகளுஷ஥ வதண்வ஠ன்ந குநற஦ரய் ஢றடணக்கும் ஆண்கள் ஥த்஡ற஦ில் அ஡றச஦஥ரண஬ன் ஡ரன் ஢ீ ! ஢ீ...வ஬பிஷ஦ ஢ரன்...உள்ஷப ஬ிடப஦ரட்டல்ன இது ஬ரழ்வு !!! ஷய஥ர(சு஬ிஸ்)


59

஥ணஷசரடு என௉ கர(஡)஬ல்... ***************************************** ஡ரத்஡ர஬ின் ஜரடக. நங்குப்வதட்டி஦ில் அடிதட்டது தந்து. ஬னறத்஡து ஡ரத்஡ரவுக்கு. ஦ரன௉டர அங்க. இங்கறட்டு ஬ர...இங்கறட்டு ஬ர. அங்கவ஦ல்னரம் ஬ிடப஦ரடந஡றல்ன ! அம்஥ம்஥ர ஋ட஡ஷ஦ர அ஧க்கப் த஧க்கத் ஷ஡டுநர. அறுதது ஬ன௉டத் ஡ரம்தத்஦ உந஬ரய் ஆ஡றகரனத்து அஷ஡ நங்குப்வதட்டி கநளும் திடிச்சறன௉க்கு. ஌ய்...இந்஡ர இங்கறட்டு ஬ர. ஢ீ ஷ஡டுநது எண்ணும் அங்க஦ின௉க்கரது ! ஡ரத்஡ர இநந்து ன௅ப்த஡ரம் ஢ரள். துடக்குக் க஫றக்க சர஥ரன் சட்வடல்னரம் எதுக்கற ஬டு ீ கழுவுடக஦ில்


60

அஷ஡ நங்குப்வதட்டி ஬ிபக்கு஥ரறு ஡ட்ட ஍ஷ஦ர.... ஡ரத்஡ர஬ின் கு஧ல் ! ட஡ரி஦ம்஡ரன் ஡ரத்஡ர஡ரன் இல்டனஷ஦ ஡றநந்து தரர்த்ஷ஡ன் ! வதன௉஬ி஧ல் ஢டு஬ி஧ல் ஷ஥ர஡ற஧஬ி஧ல் ஋ண ஡ணித் ஡ணி஦ரய் ஡஬ில் கூடுகள் ஍ந்து ஆறு சுன௉க்குப்டதகபில் ! அ஫கரண ஜரிடகப் டத஦ில் என௉ ஷசரடி சற஬ப்ன௃க்கண்஠ரடி ஬டப஦ள்கஷபரடு என௉ ஜரிடக ரிதனும் !!! ஷய஥ர(சு஬ிஸ்)


61

஥ீ ட்சி஦ற்ந ஢க஧த்஡ில் தசண்தகம் துப்தி஦ எச்சம் ( சிறுகத஡ )

஥ட஫க்கரண ஆ஧ம்த அநறகுநறகள் ஷ஡ரன்நத்வ஡ரடங்கற஦ின௉ந்஡ என௉ திற்தகல் ஷ஢஧த்஡றல் அ஬டண அ஬ர்கள் டகது வசய்஡ரர்கள். சண஢ட஥ரட்டம் அ஡றக஥ர஦ின௉ந்஡ கடடத்வ஡ரகு஡ற஦ின் ஥ரடிக்குச் வசல்லும் தடிக்கட்டில் ன௃ழுக்கடபப் ஷதரன ஥றக஥றக அற்தத்஡ண஥ரக அந்஡ ஢றகழ்வு ஢டந்஡து. கண்கபின் ஥ீ து இன௉படடந்஡ வ஡ன௉க்கள் ஊர்ந்஡ண. ஥ணசறனறன௉ந்஡ ஏ஬ி஦ங்கள் சறட஡ந்து ஷதர஦ிற்று. குன௉஡றனேம் ஡டசனேம் ஥ண்டி஦ ன௃஡ற஦ ஏ஬ி஦ங்கள் அ஬னுள்; வ஡ரங்கறண. ஥ட஫ தூநத்வ஡ரடங்கற஬ிட்டது. கடடத்வ஡ரகு஡ற஦ின் இ஧ண்டு தக்க ஬ர஦ில்கடபனேம் என௉ ஬ி஡ கட்டடபக்கு கல ஫றப்தடிகறன்ந஬ர்கடபப் ஷதரன அல்னது அ஬ர்கள் ஡ரங்கஷப அ஬ற்டநப் திநப்தித்஡஬ர்கள் ஷதரன ஡ங்கபரல் அடடத்துக் வகரண்டு ஢றன்நரர்கள். வ஬பிஷ஦ சூ஫ல் கல்னர஦ிற்று. ஦ரன௉டட஦ த஠ிகடபனேம் ஦ரட஧னேம் வசய்஦ அ஬ர்கள் அனு஥஡றக்க஬ில்டன. கு஫ந்ட஡களுக்குப் வதரம்ட஥கடப அனு஥஡றக்கர஡ட஡ப் ஷதரன ஋ல்னர஬ற்டநனேம் அ஬ர்கள் ஢ற஧ரகரித்஡ணர். கண்ணுக்குத்


62

வ஡ரி஦ர஡ ஬டன என்று இந்஡ ஥ரடன ஷ஢஧த்஡றல் அந்஡ ஢க஧த்஡றன் ஷ஥ஷன ஋நற஦ப்தட்டு஬ிட்டட஡ அ஬ன் உ஠ர்ந்஡ரன். கு஫ந்ட஡கஷபர அ஬ர்களுடட஦

வதரம்ட஥கஷபர கூட அந்஡ ஬டன஦ினறன௉ந்து ஡ப்தன௅டி஦ரது. தட஫஦ இன௉படடந்஡ வ஡ன௉க்கபின் ஷ஥ஷன கரகங்கள் சறநகுகடப எடுக்கற஦தடி தநந்துஷதர஦ிண.

தடிகபின் ஬சலக஧த்஡றல் சற஡நறக்கறடந்஡ வ஬ற்நறடனக் கடநனேம் க஫றவுகபின் ஢ரற்நன௅ம் இன்னும் அ஡றக஥ரய் தீ஡ற வகரள்பச்வசய்஡து.

இ஧ண்டு வ஬ற்றுத்஡ரள்கடபனேம் வகரஞ்சம்

சறல்னடநகடபனேம் ஌டண஦஬ற்டநனேம் வகரண்டின௉ந்஡ கரற்சட்டடப்டத஦ினறன௉ந்து சகன஬ற்டநனேம் வ஬பி஦ிவனடுக்கு஥ரறு அ஬டண அ஬ர்கள்

஢றர்ப்தந்஡றத்஡ரர்கள். வகரஞ்சஷ஢஧த்஡றல் அ஡ற்கு அ஬சற஦஥ற்ந ஬டக஦ில் ஌வ஫ட்டுப் ஷதர் அ஬டணச் சூழ்ந்துவகரண்டு

ஷகள்஬ிகபரல் ஢ற஧஬ிணரர்கள். ஋ல்ஷனரன௉டட஦ ஷகள்஬ினேம் எஷ஧஬ி஡஥ரக ஷ஬று ஷ஬று ஬டி஬ங்கபரக இன௉ந்஡ண.

ன௅஧ட்டுத்஡ண஥ரண ஈ஬ி஧க்க஥ற்ந அ஬ர்கபது கண்கபில் என௉ ஥றன௉கத்஡றன் ஥ீ து தரய்஬ற்கரண வ஬நற

தின்ணிக்வகரண்டின௉ந்஡து. அ஬ர்களுடட஦ ஬ி஧ல் த௃ணி஦ில் வ஡ரங்கறக் வகரண்டின௉க்கும் அ஬ணது உ஦ின௉க்கு இணி ஋ப்ஷதரதுஷ஥ அ஬ன் வசரந்஡க்கர஧ணரய்

இன௉க்கன௅டி஦ரவ஡ன்தட஡, அ஡ற்கரண அன௉கட஡ வகரஞ்சம் கூட அ஬னுக்கு இல்டனவ஦ன்தட஡, அ஬ர்கள் கல்னரகறக் கறடந்஡ அந்஡ப் வதரழு஡றல் ஋ழு஡ற஬ிட்டரர்கள்.

கரனத்஡றன் ஥ீ து சுற்நற இடப்தட்ட ஬டப஦ம், ஡கர்த்து வ஬பிஷ஦ந ன௅டி஦ர஡ தடி அ஬ணது கு஧ல் ஬டப஦ில்


63

வ஢ரித்஡து. ஋ல்னரம் ன௅டிந்஡஡ரண என௉ வ஬றுட஥ அ஬னுக்கு ன௅ன்ஷணனேம் திணஷணனேம் தடிகபில் ஌நற஦ின௉ந்஡து.

஥ட஫ ஡஬ி஧ ஥ற்ந ஋ல்னரஷ஥ வசத்துப்ஷதர஦ின௉ந்஡ அந்஡

இன௉தது ஢ற஥றட ஷ஢஧த்஡றல் ஷ஢஧ம் ஢கர்ந்துவகரண்டின௉க்கறநது. அ஬ர்கள் ஷதசற஦஡றல் தர஡றக்கு ஷ஥ல்

ன௃ரிந்துவகரள்பக்கூடி஦஡ர஦ின௉ந்஡ரலும், இணி அ஡றல் ஋வ்஬ி஡ தனனும் இல்டனவ஦ன்தட஡ அ஬ன் ஢ன்ஷக

உ஠ர்ந்஡றன௉ந்஡ரன். அ஡ணரல் அ஬ன்; குநறத்஡ அ஬ர்கபது ஥஡றப்தீடுகடப ஌ற்றுக்வகரள்பஷ஬ர ஢ற஧ரகரிக்கஷ஬ர இல்டன. அல்னது அ஬ர்கபது ஷ஡ரள்கபில் வ஡ரங்கறக் வகரண்டின௉ந்஡ ஆனே஡த்஡றன் ஥ீ தும் ஷகரதத்஡றலும் வ஬நறத்஡ணத்஡றலும்

சற஬ப்ஷதநற஦ அ஬ர்கபது கண்கபின் ஥ீ தும் அ஬ர்கபது ஬ரர்த்ட஡கபடணத்தும் கட்டுண்டு ஷதர஦ிண.

஢த்ட஡ட஦க் கவ்஬ிக்வகரண்டு ஷதரகும் வசண்தகத்ட஡ ஞரதகப்தடுத்஡ற஦து அ஬ர்கபின் வச஦ல்கள் அடணத்தும்: ன௅஧ட்டுப் தச்டசத்து஠ிகபரல் னெடி஦ின௉ந்஡ அ஬ர்கபது

இ஡஦த்஡றனறன௉ந்து ஋ன்ண ஬ி஡஥ரண எனறகள் ஋ழுகறன்நண ஋ன்தது குநறத்துக் கண்டுதிடிக்க ன௅஦ன்நரன்.

கடடசற஦ில் ஋ல்னர ன௅஦ற்சற஦ிலும் ஷ஡ரற்றுப்ஷதரய்,

கரற்சட்டடப் டத஦ினறன௉ந்஡ அ஬ர்கள் ஌ற்கணஷ஬ தரர்க்க ஬ின௉ம்தி஦ சகன஬ற்டநனேம் தரிஷசர஡றக்க அனு஥஡ற஦பிக்க ஷ஬ண்டி ஌ற்தட்டது. ஷசரர்ந்து ஷதரண அல்னது தசற஦ில் ஢டுங்கறக் வகரண்டின௉க்கும் கந்ட஡த் து஠ிகபரல்கட்டி ஢றறுத்஡ற஦ின௉க்கும் உடனட஥ப்டதக் வகரண்டின௉ந்஡ என௉ ஥ணி஡ணிடம் அ஬ர்கள் ஷ஡டும்


64

஋துவும் இன௉க்கரவ஡ண ஢ன்ஷக வ஡ரிந்஡றன௉ந்஡ரலும் த஫க்கஷ஡ர஭த்துடன் கூடி஦ அ஬஡ரணத்துடன் அ஬ர்கள் அ஡டணச் வசய்஡ரர்கள். அ஬ன் அந்஡ ஢க஧த்துக்கு ஬ந்஡ இன௉தத்து னென்நரம்஢ரள் ன௅ன்வணச்சரிக்டகனேடன் கூடி஦ ஢ம்திக்டக஦ீணத்஡ரல் ன௅ழு஬தும் தீடிக்கப்தட்டின௉ந்஡ஷதரது சலனனுக்கு ஋ழு஡ற஦ கடி஡த்ட஡, கரற்சட்டட஦ின் தின்தக்கப் டத஦ினறன௉ந்து ஥டிப்ன௃க்கபிடடஷ஦ வசரற்கள் கற஫றந்துவ஡ரங்கக் கண்வடடுத்஡ரர்கள். ii ஥ண் கட஧ந்஡ ஡டங்கடப அ஫றத்஡தடி ஥ட஫, கரனத்஡றன் ஥ீ து சவுக்கரய் ஬ிழுந்துவகரண்டின௉க்கறநது. iii

஢கரின் ஥த்஡ற஦ில் ஥றக உ஦ர்ந்஡ கூம்ன௃஬டி஬ச் சு஬ரினறன௉ந்஡ ஢ரன்கு ஥஠ிக்கூடுகபில் என்று கூட ஥றகச்சரி஦ரக இ஦ங்க஬ில்டன ஋ன்தட஡ ஥ட஫ப்ன௃கரரினூஷட ஌ஷ஡ர வகட்ட கணவ஬ரன்டநப் ஷதரன அ஬ன் கண்டரன். ஷகரன௃஧த்துக்கு இன்று கரடன஦ில்஡ரன் வ஬ண்஠ிந ஬ர்஠த்ட஡ப் ன௄சற஦ின௉ந்஡ரர்கள். ஬ர்஠ம் சு஬ன௉டன் கரய்஬஡ற்கு ன௅ன்ணர் ஋ல்னர஬ற்டநனேம் ஥ட஫ கட஧த்துப்ஷதர஦ிற்று. அ஬டணச் சூ஫ ஢றன஬ி஦ சரதத்஡றன் ஢ற஫ல் ஬ர்஠ங் கடனந்஡ ஷகரன௃஧த்஡றன் ஥ீ தும் தடர்ந்஡றன௉ப்தட஡ என௉ ஬ி஡ ஢டுக்கத்துடன் அ஬஡ரணித்஡ரன். இப்தடித்஡ரன் ஥றகக்குடநந்஡து ஍ந்து ஬ன௉டத்துக்கு என௉ன௅டந஦ர஬து ஬ர்஠ம் ன௄சு ஦ர஧ர஬து ஬ந்து .


65

஬ிடுகறன்நரர்கவபன்றும் எவ்வ஬ரன௉ ஡டட஬னேம் ஥ட஫ஷ஦ர ன௃ழு஡றஷ஦ர அல்னது குடநஷ஦ர ஋ல்னர஬ற்டநனேம் கட஧த்஡஫றத்து ஷகரன௃஧த்஡றன் சு஦வசரனொதத்ட஡ ஥க்கபின் கரட்சறக்கு – ஋ப்ஷதரதுஷ஥ ஥றகச்சரி஦ரக இ஦ங்கர஡ வதண்டுனங்களுடன் ஬ிட்டுச்வசன்று ஬ிடுகறன்நண ஋ன்றும் இஷ஡ வ஡ன௉஬ில், கரடன஦ில் ஡ரன் ஦ரஷ஧ர ஷதசறக்வகரண்டு ஷதரணட஡க் ஷகட்டரன். ஆர்஬ ஷ஥லீட்டரல் ஋஡ன்வதரன௉ட்டு஥ற்று அப்ஷதச்டச அப்ஷதரது ஷகட்க ஷ஬ண்டி஦ின௉ந்஡து. ஋ந்஡ ஬டக஦ிலும் அ஬சற஦஥ரண஡ர஦ின௉க்க஬ில்டன. ஋ணினும், அ஬ர்கள் ஷதசற஦ட஡ – அ஬ர்கள் ஷதசற஦஡ன் சர஧த்ட஡ இப்ஷதரது ஢றடணவு கூர்ந்஡ரன். ஷ஢஧த்ட஡ இந்஡ இந்஡ ஥஧஠ அ஬ஸ்ட஡஦ினறன௉ந்து ஥ீ ட்கும் வதரன௉ட்டு ஷகரன௃஧த்஡றணடி஦ில் ஥ரடுகள் சர஠஥றடுகறன்நண. இ஧வு சனசனக்க ஷகரன௃஧த்஡றணடிட஦ னெத்஡ற஧ ஢ரற்நத்஡ரல் ஢றடநக்கறன்நண. சறனஷ஬டப இட஬ ஋துவுஷ஥ ஢றக஫ர஬ிட்டரல் என௉ கழுட஡஦ர஬து ஡ணது ஢ரக்கரல் ஢க்கற ஢க்கற ஬ர்஠த்ட஡ ஡றன்ந஫றத்து ஬ிடுகறநது. ஥ீ ண்டும் ஬ர்஠஥டிப்ஷதரர் ஬ன௉கறநரர்கள் ஷகரன௃஧ ன௅கட்டின் அடுக்குகபினறன௉ந்து ன௃நரக்கடப ஬ி஧ட்டுகறநரர்கள். கூடுகடப ஬ிட்டுப்தநந்துஷதரண ன௃நரக்கள் ஡றடசக்வகரன்நரய் ஥ீ ண்டும் கூடு ஡றன௉ம்த இ஦னர ஌க்கத்துடன் தநந்து ஷதரகறன்நண, இணி஦ற்று. ஷகரன௃஧த்஡றன் ஢ற஫னறல் த+சற஦ ஬ர்஠ங்கபில், ஋ல்ஷனரன௉ம் கண்ட சல஧ரக ஏடும் வதண்டுனம் தற்நற஦ கணவு கடடசற஬ட஧ தனறக்கஷ஬஦ில்டன ஦ரன௉டட஦


66

இ஧வுகபிலும். ஥ட஫஦ின் இன௉பிலும் சூரி஦ன் ஥ங்கறப்ஷதரண வ஬றுட஥஦ிலும் ஷ஢஧த்ட஡ ஊகறக்கும் ன௅஦ற்சறகூடப் த஦ணற்ந஡ர஦ிற்று. சுடுகரட்டு ஢றநத்஡ரனரண அப்வதரழு஡றல், ஆச்சரி஦ப்தடும் ஬டக஦ில் சலனனுக்கரக அ஬ன் ஋ழு஡ற஦ கடி஡த்ட஡ அ஬ர்கபில் என௉஬ன்; உ஧த்துப்தடித்஡ரன். அது உண்ட஥஦ில் ஆச்சரி஦த்ட஡னேம் அ஡றர்ச்சறட஦னேம் ஌ற்தடுத்஡ற஦து. ஌வணணில் இது஬ட஧, இந்஡ னென்று ஥஠ி ஷ஢஧த்஡றல் ஢கரின் ஜீ஬டணஷ஦ இ஧ண்டு ஬ி஧ல்கபில் துப்தரக்கற஦ின் த௃ணி஦ில் அன௉஬ன௉க்கத்஡க்க ஬டக஦ில் தூக்கற ட஬த்துக்வகரண்டின௉க்கும் இ஬ர்கபில் என௉஬ன் கூட அ஬னுடட஦ வ஥ர஫ற஦ில் அ஬டண ஬ிசர஧ட஠ வசய்஦஬ில்டன ஋ன்தட஡ ஬ிட ன௅க்கற஦஥ரணது என௉஬னுடட஦ அந்஡஧ங்கத்஡றல் ஋ந்஡க் கூச்சன௅ம் வ஬ட்கன௅ம் த஦ன௅஥றன்நற வ஬குசர஡ர஧஠஥ரய் அ஬ர்கள் த௃ட஫த்து஬ிட்ட கரடடத்஡ணம் ஡ரன். கடி஡த்ட஡ப் தடித்துக்வகரண்டின௉ப்த஬னுக்கு ன௅ன்ணர் ஡ரன் அ஡றல் ஋ன்ண ஋ழு஡றணரன் ஋ன்தட஡ ஞரதகப்தடுத்தும் அ஬சற஦ம் ஥றக஥றக ன௅க்கற஦஥ரண஡ர஦ிற்று இப்ஷதரது இப்தடித்஡ரன் இட஬வ஦ல்னரம் ஢றகழ்ந்஡ட஡ப்ஷதரன ஋ந்஡ ன௅ன்ணநற஬ிப்ன௃஥றன்நற இக்கடி஡ன௅ம் ஋ப்ஷதரஷ஡ர ஋ழு஡ப்தட்டது.


67

சலனன், ச஥஧சங்களுடன் ஬ரழ்஡ல் தற்நற஦ ஋ல்னரக் ஷகரட்தரடுகடபனேம் ஡கர்த்து஬ிட்டு என௉ கூட்டினறன௉ந்து ஡ப்தி஬ந்து இன்வணரன௉ சறடந஦ில் ஬ழ்ந்து஬ிட்ட஡ரகஷ஬ ீ ஋ண்஠ ட஬க்கறநது இன்டந஦ ஬ரழ்க்டக. ஋ந்஡ ஢ம்திக்டக஦ில் ஢ரன் இந்஡ ஢க஧த்துக்கு ஬ந்஡டடந்ஷ஡ன். ஢றச்ச஦஥ற்ந ஋஡றர்கரனத்஡றன் தி஧டஜ஦ரண உ஠ர்வுகளுக்கும் கணவுகளுக்கும் ஋ன்ண ஥஡றப்தின௉க்கறநது இங்ஷக? ஏடுகறன்ந ன௃டக஬ண்டி஦ின் இட஧ச்சனரக அச்சுறுத்஡றக்வகரண்ஷட இன௉க்கறன்நண வசண்தகத்஡றன் கண்கள்: அ஬ற்நறனறன௉ந்து ஡ப்தித்து ஋ந்஡த் வ஡ன௉஬ில் ஏடு஬து? ஋ந்஡த் வ஡ன௉஬ிற்கு ஋ந்஡ ன௅கம்? அல்னது ஋ந்஡ உடலுக்கு? ஋ங்கபரல் இணங்கர஠ ன௅டி஦ர஡றன௉ப்தது ஋஡ன் ஢ற஥றத்஡ம்? ஋ல்னர இடங்கபிலும் குப்டதத்வ஡ரட்டிகள் இன௉க்கறன்நண. ஦ரன௉ஷ஥ குப்டதகடபத் வ஡ரட்டிகபில் ஋நற஬஡றல்டன. ஢ரங்கஷபர என௉஬ி஡ ஆற்நரட஥னேடன் த௄று ஬஡ன௅ம் ீ ன௃ணி஡த்ட஡ ஬ின௉ம்ன௃கறஷநரம்: ஋஡றர்தரர்க்கறஷநரம். இந்஡ச் சரத்஡ற஦஥ற்ந ஋஡றர்தரர்ப்ன௃ ஋஥து ஬ரழ்஬ின் ஥ீ ஷ஡ ஡றன௉ம்தி஬ிடுகறநது ன௅ள்பரக. இந்஡ ஷ஬஡டண஦ிலும் து஦ரிலும் ஦ரன௉க்குத்஡ரன் வ஡ரிகறநது ன௅ட்கள் குத்தும்஬ட஧ குத்தும் ஋ன்று. 1999.08.24 வசவ்஬ரய்க்கற஫ட஥ ஢ீ அ஬சற஦ம் தரர்க்க ஷ஬ண்டி஦ ஢ரட்குநறப்தின் என௉ தகு஡ற:‘ஷச’ ஬ந்஡றன௉ந்஡ரன். இன்று திநந்஡ ஢ரபரம். ஢ரன் ஢றடணக்கறஷநன் இது அ஬ணது இன௉தத்து னென்நர஬து திநந்஡ ஢ரபரக இன௉க்கனரம். அ஬னுக்கு வகரடுப்த஡ற்கரக


68

஋ன்ணிடம் ஋துவுஷ஥ இன௉க்க஬ில்டன. ஢ரன் இன்னும் கரடன உ஠வு சரப்திட஬ில்டன. ஷ஢஧ம் 11:38 ஥஡ற஦஥ர஬஡ற்றுச் சற்றுன௅ன் - டடத் ஡ரண்டி஬ிட்டது. ஢ரன்கு தக்கன௅ம் க஫றந்஡ – க஦ிற்நரல் ஢ன்கு திட஠க்கப்தட்டின௉ந்஡ அட்டடப்வதட்டி஦ினறன௉ந்஡ – அந்஡ அடந ன௅ழு஬தும் ஢ற஧ம்தி஦ின௉ந்஡ எஷ஧ வதரன௉ள்அது஡ரன் - ன௃த்஡கவ஥ரன்டந ஬ரசறத்துக்வகரண்டின௉க்கறநரன். கண஥ரண இறுக்கம். அடநன௅ழுக்கப்த஧஬ி஦ின௉ந்஡து – ஢ரன் ஋ழுதுகறஷநன் - ஢ீண்ட ஷ஢஧த்துக்குப்திநகு ஷசரர்ந்து கடபத்துப்ஷதரய் அ஬ன் இந்஡ அடநக்குள் ஬ந்஡஡றனறன௉ந்து னென்நர஬து ஬ரர்த்ட஡ட஦ப் ஷதசறணரன். இ஡ற்கு ன௅ன் ஢ரன் அ஬டண இப்தடிப் தரர்த்஡ஷ஡஦ில்டன – சர஧த்஡றல் இ஧ண்டு ஢ரட்களுக்கு ன௅ன்தின௉ந்ஷ஡ ஷ஡஢ீர் அன௉ந்து஬஡ற்கரண த஠ம் கூட அ஬ணிட஥றல்டன. ஊரிஷனஷ஦ இன௉ந்஡றன௉க்கனரம் ஋ன்று வசரன்ணரன். ஢ரன் அட஡ ஋ப்ஷதரஷ஡ர உ஠ர்ந்து ஬ிட்ஷடன். தசறனேம் ஬஡றகபில் ீ இநங்கப் த஦ன௅஥ரய் இந்஡க்கரனம் க஫றகறநது. தின்ஷண஧ம் அ஬ன் ஷதரய் வகரஞ்ச ஷ஢஧த்஡றல் ஋துவுஷ஥ ஋ழு஡ ஥ண஥ற்று வ஬றுந்஡ட஧஦ில் தடுத்துக்கறடந்ஷ஡ன். இன்று ன௅ழு஬தும் ஢ரங்கள் சரப்திட஬ில்டன. ன௅கட்டு ஬டபக்குள்பின௉ந்து த+டண என்று ஋ட஡ஷ஦ர வ஬நறத்துக்வகரண்டின௉க்கறநது. ஋னற தற்நற஦ அ஡ன் ஢ம்திக்டகஷ஦ரடு. o ‘ஷச’ட஦ அ஬ர்கள் டகது வசய்து஬ிட்டரர்கள். சரி஦ரக ஞரதக஥றல்னர஡ என௉ ஡றக஡ற஦ில். னென்று ஥஠ிக்கும் 3.15க்கு஥றடட஦ில் ஊர் தற்நற஦ ஞரதகங்கஷபரடு


69

கடற்கட஧஦ின் உப்ன௃க்கசறனேம் ஥஠னறல் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ஷதரது அல்னது கடனறன் ன௅டி஬ற்ந ஢ீட்சற தற்நற஦ தி஧ட஥஦ில் ஥ணம் ஬ச஥ற்நறன௉ந்஡ஷதரது இது ஢டந்஡து. ஢ரன் க஬ணித்ஷ஡ன். அ஬டண அந்஡ ஥஠னறல் இழுத்துச் வசன்நஷதரது ஋ல்ஷனரன௉டட஦ கண்களும் வசண்தகத்஡றன் கண்கடபஷ஦ வதரிதும் எத்஡றன௉ந்஡ண. சலனன், ஢ரங்கள் ஥றக஥றகச் சர஡ர஧஠ர்கபரகஷ஬ இன௉ந்஡றன௉க்கறஷநரம். உட஫த்துச் சரப்திட்;டு தூங்கறப்தின் சரப்திட்டு…. இப்தடி஦ின௉ந்஡ ஋ங்களுக்கு அ஬ர்கஷபர கண்஠ட஧ப் ீ தரிசபித்஡ரர்கள். சரட஬னேம் அ஫றட஬னேம் து஦ட஧னேம் தரிசபித்஡ரர்கள். இன௉ப்த஫றத்து ஬஡றகபில் ீ அடன஦ ட஬த்஡ரர்கள். ஡றக்கற்நடனந்து அ஬ர்கபில் ஬ிழுந்஡ ஋ங்கடப ஬ினங்குகடபப்ஷதரன இழுத்துச் வசன்று சறடநகபில் அடடத்஡ரர்கள். ‘ஷச’ ஋ன்ந ஬றுட஥஦ிலும் து஦ரிலும் வ஥னறவுற்ந ஆணரல் கணவுகபரல் உடநந்து ஷதர஦ின௉ந்஡ ஋ங்கபது ஢ண்தனுக்கு சறநறதும் வதரன௉த்஡஥ற்ந உடற்ஷ஡ரற்நத்஡றல் ஢ரங்கள் கூட்டி஦ அந்஡ப் வத஦ர் ஋ப்ஷதரதும் ஷதரன து஧஡றஷ்டம் ஥றக்க஡ரகஷ஬ ஆகற஬ிட்டது இப்ஷதரதும். அ஬ன் டகது வசய்஦ப்தடு஬஡ற்கு சற்று ன௅ன்ணர் ஡ரிசரண ஬஦ல் வ஬பிகபில் ஢ீர் ஬நண்ட ஆற்று ஥஠னறல் ஋ணினும் ஋ப்ஷதர஡ர஬து ஬ன௉ம் ஋ண ஋஡றர்தரர்க்கப்தட்ட ஢ீர் தற்நற஦ கணவுகஷபரடு குண்டுச்சத்஡ங்கபரல் து஧த்஡ப்தட்ட ஷதரதும், ஊரின் த஫ந்வ஡ன௉க்கபில் ஢டந்து ஷதர஬஡ரண தி஧ட஥னேடன் ஥றக வ஥துது஬ரக எவ்வ஬ரன௉ ஬ரர்த்ட஡க்கும் இடட஦ில் ஢ீண்ட இடடவ஬பிட஦ அனு஥஡றத்து வசரல்னறக்வகரண்டின௉ந்஡ரன். இடடஷ஦


70

கடல் தற்நறனேம் ஷதசற஦ின௉க்க ஷ஬ண்டும். அ஬னுடட஦ இ஡஦த்஡றனறன௉ந்து அந்஡ப் தி஧ட஥கள் ஬டிந்஡டங்கு ன௅ன்ணஷ஧ அ஬டண அ஬ர்கள் இழுத்துச் வசன்று ஬ிட்டரர்கள். சலனன், இது ஢றகழ்ந்஡஡ற்கரண தி஧த்஡றஷ஦க கர஧஠ங்கள் ஋துவும் இன௉ப்த஡ரய் ஋ணக்குத் வ஡ரி஦஬ில்டன. அ஬ன் ஡ணது அந்஡ற஥ கரனத்஡றல் - அ஬டணப் வதரறுத்஡஬ட஧஦ில் இது என௉ ஬டக஦ில் அந்஡ற஥ கரன஥ரகஷ஬ இன௉ந்஡து – அஷ஢க஥ரண வதரழுதுகடப ஋ன்னுடடன்஡ரன் க஫றத்஡ரன் ஋ன்த஡ரல் ஋ணக்குத் வ஡ரிந்து இக்கரனத்஡றல் அ஬ன் வசய்஡ இ஧ண்ஷட குற்நங்கள், ஬ரங்கற஦ கடடண ஡றன௉ப்திக் வகரடுக்கர஡தும் - உண்ட஥஦ில் அ஬ன் அட஡க் வகரடுக்க஬ில்டனஷ஦ ஡஬ி஧, அ஡ன் ஷ஬஡டண஦ரலும் அ஬஥ரணத்஡ரலும் குறுகறப் ஷதரணரன் த௄னகங்கபினறன௉ந்து இது஬ட஧ னென்று த௄ல்கடபத் ஡றன௉டி஦தும் ஡ரன். எஷ஧ தி஧஦ர஠ப் டதனேடன் இந்஡ ஢க஧த்ட஡ ஬ந்஡டடந்஡ ஋ங்கடப ஥றன௉கங்கடபப் ஷதரன ஡டுப்ன௃ ன௅கரம்கபில் அடடத்து ட஬த்஡றன௉ந்஡ இன௉தத்஡ற஢ரன்கு ஥஠ிஷ஢஧த்஡றல் 23 1ஃ4 ஥஠ி ஷ஢஧த்ட஡ தூக்கத்துக்ஷகர ஌டண஦ ஥றகவும் அ஬சற஦஥ரண ஷ஡ட஬களுக்ஷகரஅனு஥஡ற஦பிக்கர஥ல் இ஧ண்டு ஥ர஡த்துக்குப்தின்ணர் ஥றக ஷ஥ரச஥ரண ஬ிசர஧ட஠஦ின் ன௅டி஬ில் ஢ரங்கள் வ஬பிஷ஦ந அனு஥஡றக்கப்தட்ஷடரவ஥ணினும், த௄னகப் தத்஡ற஧த்஡றல் டகவ஦ரப்த஥றடக்கூடி஦ வ஡ரிந்஡ ஥ணி஡ர்கள் ஦ரன௉ம் ஋ங்களுக்கு இன௉க்க஬ில்டன. இ஡டணக் கர஧஠஥ரக்கற அ஬னுக்கரண த௄னக அனு஥஡றட஦ ஬ன்ட஥஦ரக


71

஥றுத்து஬ிட்டணர் அது சரர்ந்஡ அ஡றகரரிகள். அ஬ன் ன௃த்஡கங்கடப ஡றன௉டிக்வகரண்டு வ஬பிஷ஦நற஦ ஋ச்சந்஡ர்ப்தத்஡றலும் ஦ரரிடன௅ம்அகப்தட஬ில்டன ஋ன்றும் ஥ரநரக, ஡ரன் ஡றன௉டி஦ ன௃த்஡கங்கள் அடணத்தும் ஡டித்஡ தூசுப்தடனம் ஢ற஧஥றதி஦஡ரக இன௉ந்தும் என௉ ஬டக஦ில் இப்ஷதரட஡க்கு ஦ரன௉ம் அ஬ற்டநத் ஷ஡டப்ஷதர஬஡றல்டன ஋ன்ந ஢ம்திக்டகட஦த் ஡ன௉஬஡ரகவும் ஋ன்ணிடம் அ஬ன் தன ஡டட஬கள் வசரல்னற஦ின௉க்கறநரன். இப்தடி஦ின௉க்க இந்஡ இ஧ண்டு குற்நங்களுக்கரகவு஥ர அ஬டண அ஬ர்கள் ஢ரட஦ இழுத்துச் வசல்’஬ட஡ப்ஷதரன இழுத்துச் வசன்நரர்கள். ஋ணினும் ஢ரன் ஢ம்திக்டகட஦ ன௅ற்நறலும் இ஫ந்து஬ிட஬ில்டன. ஢றச்ச஦ம் அ஬ன் ஋ங்கடப ஥ீ ண்டும் ஋ப்ஷதர஡ர஬து சந்஡றப்தரன். என்நறல் சறத்஡ற஧஬ட஡ வசய்஦ப்தட்ட, ஬ி஧ல்ககள் திடுங்கப்தட்ட, வ஥ரட்டட஦டிக்கப்தட்ட ஡டனஷ஦ரடு அல்னது தி஠ச்வசய்஡ற஦ரக. ஋ன்ண஡ரணின௉ந்஡ரலும் ஢ரங்களும் அ஬டணச் சந்஡றத்ஷ஡஦ரக ஷ஬ண்டும். ஌வணணில், அ஬ன் உட஫த்஡ட஡னேம் சரப்திட்டட஡னேம் ஷதரக தட்டிணி கறடந்஡ கரனங்கஷப அ஡றகம். o 1999.06.12 ஡றங்கட்கற஫ட஥ இ஧வு என௉ ஥஠ிக்கு ஷ஥ல் ஋ழு஡ற஦ ஢ரட்குநறப்ன௃. ஢ந்஡ர஬ிற்கு வதண் கு஫ந்ட஡ திநந்஡றன௉க்கறநது. அ஬ள் ஌ற்கணஷ஬ னென்று ஬ன௉டங்கபிற்கு ன௅ன்என௉ ஆண்


72

கு஫ந்ட஡க்குத் ஡ர஦ரண஬ள் ஋ன்றும் அப்ஷதரது அ஬ள் க஠஬ன் கூடஷ஬ இன௉ந்஡ரன் ஋ன்றும் சரப்தரட்டுத் ஡ட்டுக்களுடன் கூடி஦ின௉ந்஡ ஢ீண்ட ஬ரிடச஦ில்஋ணக்குப் தின்ஷண ஷகட்டது. இப்ஷதரது ஥ட்டு஥ல்னஅ஬ள் அந்஡ ன௅கர஥றல்அடடக்கப்தட்ட சு஥ரர் என்நட஧ ஬ன௉டங்களுக்கு ஷ஥னரகஅ஬ளும் அ஬பது னெத்஡ கு஫ந்ட஡னேம்஡ங்கள் ஋஡றர்கரனத்஡றற்கரக ஢ம்தி஦ின௉ந்஡ தரதுகர஬னடணச் சந்஡றக்கஷ஬஦ில்டன ஋ன்தது உட்தட ஬றுட஥஦ிலும் ஷ஢ர஦ிலும் கறுத்துச் சு஧ண்டின௉ந்஡ இப்ஷதரது திநந்஡றன௉க்கும் வதண் கு஫ந்ட஡க்க ஡கப்தணரண 17 ஬஦ஷ஡ ஢ற஧ம்தி஦ ச஧சு஬ின் கர஡னன் தற்நறனேம் ஷதசறக்வகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். கற஠ற்நடி஦ில் வதண்கள் குபிக்கன௅டீ஦ர஡தடி அது ஡றநந்து வ஬பி஦ர஦ின௉க்கறநது: இ஧ரணு஬த்஡றணர் ஡஥துதச்டச உடுப்ன௃க்களுக்கு ஷ஥னரய் வசண்தகக் கண்களுக்கு ஷ஥னரய் சுடு஬ி஧ல்கபின் ஷ஥னரய் அ஬ர்கடப இம்சறக்கறநரர்கள். ஆண்கடப அனுப்தி சறகவ஧ட் வதட்டினேம் டனட்டன௉ம் சற஬ப்ன௃ ன௅த்஡றட஧ப் தட஫஦ சர஧ர஦ன௅ம் ஬ரங்கற஬஧ப்த஠ிக்கறநரர்கள். ஋ல்னரம் ஡றட்ட஥றட்டதடி. அ஬ர்கள் ன௅கரம்கபிலும் ஬஡றகபிலும் ீ ஥றன௉கங்கடப ஞரதகப்தடுத்஡ற஦தடி அடனந்து ஡றரிகறநரர்கள். ஢ீஷ஦ வசரல் ஥ணி஡ன் ஡ரன் ஥றன௉கம் ஋ணக்கன௉தும் - ஡ீங்கு வசய்னேம்஋ந்஡ ஜந்து஬ிட஥ர஬து ஆத்஡ற஧ம் வகரள்பர஥னறன௉க்க ன௅டினே஥ர?இது ஢ரன் வசரல்஬ட஡ ஢ீ ஋வ்஬ரறு ன௃ரிந்து வகரள்கறநரய் ஋ன்தட஡ப் வதரறுத்஡வ஡ணினும் ஡஦வுவசய்து ஷகள்.


73

அ஡றகர஧ம் ஡ணது இன௉஡஦த்஡ரனல்ன துப்தரக்கறகபரலும் ஷ஡ரட்டரக்கபரலும் ஡ன்டண ன௅ண்டு வகரடுத்து ட஬த்஡றன௉க்கறநது. அது அ஬ற்டந இ஫க்கும் ஬ட஧ - இந்஡ இ஫ப்ன௃ ஋ன்தது ஋ப்ஷதரதும் அ஬ர்கபரல் தர஫றல் ஬ழ்த்஡ப்தட்ட ீ ஥ணி஡ர்கடபப் வதரறுத்஡ ஬ிச஦஥ரகஷ஬ இன௉ந்து ஬ன௉கறநவ஡ணினும் - ஢ரஷடரடி ஥ணி஡ ஬ரழ்வும் அப்தரக்கபில்னர஡ இ஧ண்டு அப்தரக்கடப உடட஦ கு஫ந்ட஡களும் ஦ரன௉஥ற்ந கு஫ந்ட஡களும் சறடநனேம் சறத்஡ற஧஬ட஡னேம் சரவும் தீ஡றனேம் ஡஬ிர்க்க ன௅டி஦ர஡஡ரகற ஬ிடும். இன்டந஦ ஢டுங்கும் இ஧஬ில் ஋ல்ஷனரன௉ம் ஡ீ னெட்டு஬து தற்நற ஷ஦ரசறத்துக்வகரண்டின௉க்கறநரர்கள். ஡ீ ஡஬ிர்க்க ன௅டி஦ர஡ என௉ ஢றகழ்஬ரக ஥ரநற஬ிட்டது. இப்ஷதரது ஋ல்ஷனரர் ஥ணங்கபிலும். iv கடி஡ம் இப்தடி இடட஦ிஷனஷ஦ ஢றன்று஬ிடும் ஋ன்று அ஬ர்கபில் ஦ரன௉ஷ஥ ஋஡றர்தரர்த்஡றன௉க்க ஥ரட்டரர்கள். கடி஡த்஡றல் ஡றக஡ற஦ிடப்தட஬ில்டன. டகவ஦ரப்தஷ஥ கூட இன௉க்க஬ில்டன. சறனஷ஬டப ஋ழுது஬஡ற்கு இன்னும் ஢றடந஦ ஬ிட஦ங்கள் இன௉ந்஡றன௉க்கனரம். ஋஡ன் வதரன௉ட்ஷடர அது ன௅டிக்கப்தட்ட஡ற்கரண ஋ந்஡ ஆ஡ர஧ங்கடபனேம் வகரண்டின௉க்க஬ில்டன. ஥ட஫, சூ஫னறல் ஢றன஬ி஦ின௉ந்஡கல்னறன் ஥ீ து அதுவும் என௉ கல்னரய் ஬ிழுந்து வ஡நறத்஡து. ஥றகப் த஦ங்க஧஥ரண ஜந்துட஬க் கண்டு஬ிட்ட஡ரண ஢டுக்கம் கடி஡த்஡றன் ஥ீ ஡றன௉ந்து அகனர஡ அ஬ர்கபின் கண்கபில் ஊர்ந்஡ட஡ அ஬ன் உ஠ர்ந்஡ரன்.


74

இவ்஬ரநரணவ஡ரன௉ குற்நச்சரட்டில் ஡ரன் டகதுவசய்஦ப்தடப்ஷதர஬து ஡஬ிர்க்க ன௅டி஦ரவ஡ன்று ஢றடணக்கு஥ப஬ிற்கு அ஬ர்கள் ஋ல்ஷனர஧தும் ன௅கங்களும் ஥ரநறப்ஷதர஦ிண. ஡ரன் ஢றன்நறன௉ந்஡ சூ஫டனக் கடந்து஬஡றட஦த் ீ ஡ரண்டி ஬டன஦ில் அகப்தட்ட ஋ல்னர஬ற்டநனேம் ஥ீ நற அ஬னுடட஦ தரர்ட஬, ன௃நரக்கள் தநந்துஷதரண, கடந்஡ சறன ஥஠ிகபின் ன௅ன்ணர் ஡ரன் வ஬ள்டப஦டிக்கப்தட்ட ஋ப்ஷதரதுஷ஥ ஥றகச்சரி஦ரக அல்னது அண்஠ப஬ரகஷ஬னும் இ஦ங்கர஡ ஷகரன௃஧த்஡றனறன௉ந்஡ ஥஠ிக்கூட்டின் ஥ீ து ஬ழ்ந்஡ட஡ ீ அ஬ணரல் ஡஬ிர்க்கஷ஬ ன௅டி஦஬ில்டன. க஠த்஡றல் ஋ந்஡ ன௅ன்ணநற஬ிப்ன௃஥றன்நற, ஡றடீவ஧ன் அ஬ன் ஥ீ து ஬ிழுந்஡ ஬னற ஋஡ன் வதரன௉ட்டு ஢றகழ்ந்஡வ஡ண உ஠ன௉ம் சக்஡ற அஷ஡ ஬னற஦ரல் ஢ற஧ரகரிக்கப்தட்டது. ‘ஷச’ட஦ இழுத்துச் வசன்நட஡ப் ஷதரன, அ஬டண அ஬ர்கள் இழுத்துச் வசன்நரர்கள். வ஡ன௉஬ில் இநங்கற஦ஷதரது, ஈக்களும் குட்டடனேம் ஢றடநந்஡ ஬னற஦ரனரண ஢ரவ஦ரன்று இன்வணரன௉ ஢ரட஦ து஧த்஡றக் வகரண்டின௉ப்தட஡ அ஬ன் கண்டரன். என௉ சந்஡ர்ப்தத்஡றல் து஧த்஡ப்தட்ட ஢ரய் வ஬று஥ஷண ஬ந்து வகரண்டின௉ந்஡ ஷ஬று ஢ரவ஦ரன்டநத் து஧த்஡த் வ஡ரடங்கற஦து. ஬஡ற ீ ன௅ழுக்கப் தடர்ந்து ஷதர஦ின௉ந்஡ அ஬ணது கண்கபின் ஢ற஫னறல் த௄று ஢ரய்கபின் கூட்டம் வசரல்னறனடங்கர அன௉஬ன௉ப்ன௃டன் ஆணரல் வ஬நறனேடன் திநரண்டிக்வகரண்டின௉ந்஡து. ஬ரழ்஬ின் ஋ல்னரத்


75

஡கு஡றகடபனேம் ஢ற஧ரகரித்து. சுதோஸ் சந்஡ி஧பதோஸ்

஢ன்நற:஡ன௉ணம் (஢றடந஦க்

கணவுகளுடன் ஬ரழ்ந்஡஬டண அ஡றகர஧க்க஧ங்கள்

அ஫றத்஡ண. அ஬ணின் ஢றடணவுகடப ஥ீ ட்டிப்தரர்ப்ஷதரம்.)


76


77


78

washing machine, refrigerator, vacuam cleaner


79


80


81


82

ஈ஫த்துப் தடடப்தரபர் ஢றனர஬ின் ஬ித்஡ற஦ரச஥ரண ஢ர஬ல் இது.வதண்஠ின் ஥ண உ஠ர்வுகடப ஬ித்஡ற஦ரச஥ரக சறந்஡றத்து ஋ழு஡ப்தட்ட ஢ர஬டன ஢ீங்களும் ஬ரசறப்த஡ன் னெனம் ன௃஡ற஦ ஢ர஬டன, ஢ர஬னரசறரி஦ட஧ இணம் கர஠னரம்.அட஠த்துக் கடடகபிலும் ஬ிற்தடணக்கு ஬ந்துள்பது. அண்ட஥஦ில் ஡஥ற஫கத்஡றல் அநறன௅க ஬ி஫ரட஬னேம் கண்ட த௄ல் தனரின் தர஧ரட்டடப் வதற்றுள்பட஥ குநறப்திடத்஡க்கது.


83

 அடி த஠ிகின்பநோம்!

஥ரணவ஥ரன்ஷந வதரிவ஡ண ஢றடணத்து - ஡ட஥ஷ஦ ஡ரணம் வகரடுக்க ஬ிட஫ந்஡ ஬஧ர்கஷப! ீ ஆண஥ட்டும் ஷதர஧ரடி, ஷதரர் ஷ஬ள்஬ி஦ில் ஆகு஡ற஦ரண ீர்கஷப! அடி த஠ிகறன்ஷநரம்! ஬ரழ்஬து என௉ன௅டந! ஬ரனு஦஧ப் ன௃கழுடன் ஬ரழ்஬து த஦னுள்ப஡ரய் ஆகறடல் அன௉ம்த஠ிவ஦ண சூபது அகஷ஬ள்஬ி஦ரய்க் வகரண்டீஷ஧ர! - ஡டன஬ன் ஡ரபது த஠ிந்து ன௃குந்஡ீஷ஧ர ஷதரர்க்கபம்!

கரனங்கள் கடந்஡ரலும் கனங்கட஧஬ிபக்கரய் ஷ஡சங்கள் ஷதசறடும்! ஢றன் ஡ற஦ரகங்கள் ஦ரவுஷ஥ கல னங்கபரய் இ஡஦ப்தரனத்஡றல் உள்பஷ஡! ஷ஡சம் ஋஥஡ரகுஷ஥! ஷ஡சம் ஋஥஡ரகுஷ஥! ஡ரகம் ஡஥ற஫ீ ஫வ஥ண ஆடசகள் துநந்ஷ஡ ஡ற஦ரகங்கள் தன வசய்஡ீர்கஷப அன௉ம்ன௃஡ல்஬ர்கஷப! ஡ர஦கம் ஋஥஡ரகும்! ஡஥ற஫ீ ஫ம் உன௉஬ரகும்! ஷதரகரது உங்கள் கணவுகள் ஬஠ரக! ீ து஦ிலுங்கள் ஷ஡ர஫ர்கஷப! ஆக்கம்

஢றனர னண்டன்


84

உதநக்கும் உண்த஥கள் நூல் த஬பி஦ீ ட்டு ஬ி஫ோப் தடங்கள்


85

ஈ஫த்து கடன இனக்கற஦ ஢றகழ்வுகள்

Kaatruveli November Issue  

Tamil Literature Free Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you