Page 1

Thanks to Google


முள்ளிவாய்க்கால் துயர் சுமந்த நினைவுகளுடன்...


காற்றுவவளி வைகாசி மாதம் 2012 ஆசிரியர்:ஷ

ாபா

கணினியிடலும்,ைடிைவமப்பும்: கார்த்திகா.ம பவடப்புக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஆக்கதாரஷர பபாறுப்பு.

அன்புவடயீர், ைணக்கம். இம்முவறயும் தாமதமாகஷை பைளி ைருகிறது.மன்னிக்கவும். பவடப்பாளர்களின் அபரிமிதமான ைரஷைற்பு மகிழ்ச்சிவயத் தந்தாலும் இன்னும் உவைக்கஷைண்டிய ஷைகமும் ஷைண்டும் என்கிற உணர்வும் ஷமஷ

ாங்குகிறது.

காற்றுபைளியில் பைளி ைந்த சிறுகவதகவளத் ஷதர்ந்பதடுத்துத் தரும்படி ைாசகர்கவளக்

பவடப்புக்கள்,ைிமர்சனத்திற்கான நூல்கவள

அனுப்பஷைண்டிய

முகைரி: R.Mahendran 34,Redriffe Road, Plaistow, London E13 0JX மின்னஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com

ஷகட்டிருக்கிஷறாம். இ

க்கியப்பூக்கள் இரண்டின் பதிப்பு

முயற்சியும் பதாடர்கிறது. ைாசர்களின் ஒத்துவைப்பு ஷமலும் கிவடக்கும் பட்சத்தில் மீ ண்டும் அச்சில் காற்றுபைளி பைளிைரும். இம்மாதம் எமது மண் தின்ற ஷசாகம் பசால்லும் மாதம்.இனப் படுபகாவ

யிவன

நிவனவுகூரவும்,அடுத்த கட்ட நன்றிகள்: கூகுள்,முகநூல்,

நகர்வுகளுக்குள் பதாடர்ந்து பசயல்படவும் உறுதி பூணும் மாதமும் ஆகும். மறு ம

ரில் சந்திப்ஷபாம்


இது ஒன்று

ஏனைகளின் வாசல் ...

--பத்து

மூன்று --பத்து இருபது , ஐம்பது .... என்று

பச்வச பையி

அைர்களின் பதாண்வடயும்

நீர் ைற்றிப் ஷபானது ....நீர் ைற்றாம

அவைக்கும்

ில்

கூைிக் கூைி ா

இருக்கும் ?. இன்று

பதின் மூன்று

நாட்கள் பதாடர்ந்து கூைி அவைக்கின்றனர் .

பச்வசயப்பா கல்லூரி

ைாசல் ஓரம் பதாடக்கம் நீள்கின்றது

பசன்வனயின்

முப்பத்வதந்தாைது புத்தகத் பதாடக்கம் எ

பதின்

திருைிைா

புத்தக ைியாபாரம் .

கடந்த ஐந்தாம்

திகதி

ாம் திகதி ைவர நவடபபற்றுக்பகாண்டு இருக்கின்றது . இந்தப்

புத்தகக் கண்காட்சியில் நவடபாவதக்

கூடும் மக்கள்

கவடகளுக்கும் குவறய ைில்வ

கூட்டம் , பைளியில் உள்ள

பபாருட்படுத்தாமல் பபரியைர்கள் , மாணைர்கள்,

. .. பையிவ

யும்

இவளகர்கள் , சிறுைர்கள் என்று அங்கும்

சனக்கூட்டம் தான் . அதிகம் ஆங்கி

நாை

கள் , கவதகள், சிறுைர் நூல்கள் , சி.டீ க்கள்

என்று ைிற்பவன

ஆகிக் பகாண்டு இருந்தது . ஒரு கவடயில் மட்டும் யான ஷபனாக்கள் இருந்தது . . ஷபனா ைிற்பைர் கவடவய நான் பார்த்துள்ஷளன்

.

,

ைவக ைவக

ஏற்கனஷை பாரிஸில்

.இருந்தும் அைரிடம்

'' நீங்கள் எங்கு இருந்து ஷபனாக்கவள

? ''என்று ஷகட்டதும்

பகாள்ைனவு பசய்ைர்கள் ீ பசால்

ட்சியமாக என்வனப் பார்த்தார் . பதில்

ாமல்

முகத்வத திருப்பினார் . இருந்தும் நான் பதாடர்ந்து ஷகட்டன் ... அைர் பதில் பசால்

சினப்பது பதரிந்தது ..நான் நகர்ந்து ஷபாஷனன் .


பமாத்தமாக

அறுபதுக்குக் கிட்ட

கவடகள் இருந்தது .அதில்

மூன்று கவடகள் மட்டும் பபண்களும் ைியாபாரம் பசய்யும் கவடகளாக இருந்தது . இைர்கள் ..மூர்மார்கட் . திருைல்

ிக் ஷகணி , அண்ணாசாவ

இடங்களில் ைிற்பவன

, ைடபைனி, பாரிஸ் , ஆகிய

பசய்பைர்களாக உள்ளனர் . பதாண்வட ை

ிக்க , கூைி

அவைத்துக்பகாண்டு இருந்த அைரிடம் இருந்து சி

பதில்கள் ..

.''' பதாடர்ந்து கத்திக் கதிஷய பண்றது இப்ஷபா தான் பிசினஸ்

பதாண்வட ஷபாச்சம்மா .. என்ன

வடஷம ..எனக்கு பணம் தான் முக்கியம் .

நாவளஷயாட எங்கட ைியாபாரமும் முடிஞ்சு ஷபாச்சு '' ையது ]. திருைல் ஐந்து

ிக் ஷகணியில்

நாளில்

௨௦௦௦ ஆயிரம் ரூபாவுக்கு

எனக் கூறும் இைர்

ரைி [ 42 -

ரைி புத்தககக் கவட வைத்துள்ளார் .. '' தமிழ் நாைல்கள்

பசய்துள்ஷளன் . இப்ஷபா ஆங்கி

ைிற்பவன

நாைல்கள் தான் மீ தமாய் இருக்கு, பெயகாந்தன் , பபான்னியின் பசல்ைன் , சுயாதா நாை

கள் அதிகம் ஷகட்கின்றனர் . முப்பது ைருடமாக இந்தக் கவட

வைத்திருக்கிறன் ., பத்தாம் ைகுப்பு பபயில் ைிட்டதும் படிக்கயில்வ குருஷைாட ஷபாகும்

. என்ஷனாட

ஷபாது ைண்டியி

பின்னால் இருந்து கவத படிப்பன் , . 20 ,

. அதிகம் இல்வ

. என்றார். ...

ரூபா தான்

ைிவ

புத்தகக் கண்காட்சிக்கும்

பைளியில் ைிற்பவன பசய்யும்

உங்களுக்கும் என்ன ைித்தியாசம் ?'' அது ஷைறு ,

இது ஷைறு ...'' அைர்கள் புதிய நூல்கள்

30 .


வைத்துள்ளனர் . நாங்கள் அப்படி இல்வ

. நாங்கள்

கம்பனிகளிடம் புத்தகங்கவள

பதாவகயாக ைாங்குஷைாம் . இரண்டாந்தரமாக அவை இருக்கும் .. ஆவகயால் எம்மால் பபரிய கவடகளின் ைிற்பவன

பாதிக்காது ..'' என்றைரிடம் ஷகட்டஷபாது '' நூ

கம்

அண்ணா நூ

மாற்றக் கூடாது , மாற்ற ைிடவும்

கம் பதாடர்பாக

கூடாது , கன்னிமாராவுக்கு

அடுத்த இடம் அண்ணா நூ

கம் ,

என்றார் அைர். ....[ பதாடரும் 02 ]

௦௨.

ஒரு கல்

ின் ஷமல்

அமர்ந்து இருந்தைர் , பநற்றி நிவறய

திருநீறு ஷகாடுகள் ... இைர்

ஒரு

ஷசல்ஸ்

பி.எச் .டி

முடித்தைர் ,'' பாரி அண்ட்

மார்க்கட்டிங் இல் ஷைவ ைருடங்களாக அண்ணாசாவ

யில்

பசன்று '' உங்களுடன்

ஷகா

''ைில்

பசய்த இைர் , ஓய்வு பபற்ற பின் பத்து

புத்தக ைியாபாரம் பசய்கின்றார் . அைரிடம்

சிறு நிமிடம் ஷபச முடியுமா ? என்ஷறன் .. .. ஷபச

ாஷம என்றார் .

நீங்கள் இந்த புத்தகங்கவள எங்கு இருந்து ைாங்குைர்கள் ீ ? அதிகமானைர்கள்

எவட ஷபாடும் கவடகளில்

அங்கு தரத்துக்கு ஏற்ப

ஷபாடுைார்கள் ,

வைத்திருப்பார்கள் . பார்த்து ைாங்குஷைாம் . நல் அைர்களுக்ஷக பதரியும் , அைற்றுக்கு ைிவ

புத்தகங்கள்

அதிகம் ஷபாடுைார்கள் .

ைியாபாரம் எப்படி உள்ளது ? சி

புத்தகங்கள்

பத்து ரூபா ,

ஒன்று பத்து ரூபா ,

இருபது ரூபா என்று உண்டு . அதிகம் தான் ைிற்பவன

சிறுைர் நூல்கள்

மூன்று

சிறுைர்களுக்கான நூல்கள்


ஆகின்றது . குைந்வதகள் ஷகட்டதும் ஷபரன்ஸ் ைாங்குைார்கள்

.

மவுன் ஷராட்டி பிளாட்பாரக் கவட ைிற்க

அங்கு அதிகம் ைிற்பவன

இல்வ

. இங்க

ாம் .அங்க சினிமா

தான் பக்கத்தி

இருக்கு . இங்க புத்தகம் ைாங்க என்று ைருைதால்

ஒருைர்

ஒன்றாைது ைாங்கு ைார்கள் . உள்ஷள உள்ள ைிற்பவனக் கவடக்கும் உங்களுக்கும் என்ன ைித்தியாசம் /?

அைர்கள் பணக்காரக் கவடகள் , இது ஏவைகளின் உள்ளைங்க உள்ள தான்

ைாசல் . கார்

ஷபாய் ைாங்கணும் . மத்தைங்க இங்க ைாங்குைாங்க . . எங்களா அந்த கவடகளுக்கு ைிளம்பரம். , அைங்களா ைித்தியாசம்

எங்களுக்கு ைிளம்பரம் . அது தான்

. .

இரண்டு ஷபருக்குஷம பாதிப்பு இல்வ நானும் நான்கு ைருடம் தினம எல்

ா ைவக

புத்தகமும்

ர்

.

ரிப்ஷபாட்டர்

ஆக இருந்தன் .

படிப்பன் . ஆனால் ைிற்பவனக்கு பதரிந்து எடுத்து

ைிற்பன் .

இங்க கட்டாயம் வபயன்களுக்கு ஒரு புத்தகமாைது ைாங்கி பகாடுப்பாங்க , ஆனால் சி

ர் தங்களுக்கு ஒரு நாைலும் ைாங்க மாட்டாங்க

ஆங்கி

நாைல்களும் ,

. அதிகம்

சிறுைர் நூல்களும் ஷகட்கின்றனர் . .. அண்ணா நூ

கம் பதாடர்பாக

அறிந்தீர்களா?

ஆம் . அது பட் . மூடுைது நியாயமில்வ

. படிக்கும் சமுகத்வத

நாசம் பசய்யும் காரியம் இது . சட்டமன்றத்வத நூ சந்ஷதாசம் ''' என்றார்

அைர்.

[ பதாடரும் -03]

கம் ஆக்கச் பசான்னால் அது


03 . ைிற்பவனயில் மட்டும் குறியாக இருக்கும் இைர் , பமன்வம மட்டுஷம

பகாண்டு

இவைஷயாடிக்

இருந்தது . ைாடிக்வகயாளர்களுடனும்

அவமதியாகஷை இருந்தது

அணுகுதல்

.. .இைர்

முவற

பசங்கல் பட்வடச் ஷசர்ந்த

மிக

பெய க

ா [ ையது

38 ] '' நான் படிச்சது இல்வ

,

பதாடக்கம் அப்பாஷைாட

இந்த

ைியாபாரம் பண்ணினான் பசய்றன் . ஷராட்டி

மவுன்

சின்னப் பபாண்ணாக இருந்த முப்பது முப்பத்வதஞ்சு

ைருசமாய்

சாந்தி சினிமா பக்கம் தான் கவட இருக்கு . நாைல் ,

ஸ்ஷடாரி புக் , சில்றன் புக் , அதிகம் ைாங்குைினம் . ... எப்படி புத்தகங்கவள

பகாள்ைனவு பசய்ைர்கள் ீ ?

படித்து முடித்தைர்கள் கம்மி ைிவ வைத்து ைிற்ஷபாம் .. இ

க்கு தருைார்கள் , அவத

ாபம் கிவடக்கிறதா?

ஒவ்பைாரு தடவையும் ஒரு மாதிரி . கஸ்டமர் ஷதடி ைருைாங்கள்

அைங்களுக்காக

நாங்க

ஷதடி வைப்பம் , அப்பத்தான் மீ ண்டும் ைருைாங்க புத்தகாக் கண்காட்சிக்கும் உங்கள் கவடக்கும் என்ன ைித்தியாசம் ? அங்க எல்

ாம் புதுப் புத்தகம் இருக்கும் . இங்க பவைய புத்தகம்

ஆனால் தரமாய் இருக்கும் . அங்கு கிவடக்காத புக் எனக் கூறும் பெய க

ைரும் என ஆர்ைமுடன் ஷகட்டார் .

இங்கு கிவடக்கும் ''

தன்னுவடய ஷபட்டி

எந்த பத்திரிவகயில்


[ பதாடரும் ..04 ] 04 .

ஷகாட்டூர் புரம்

மல்

ஷைவ .

ிகாவும்

சந்திரஷசகரன்

[ ையது 57 ]

இைருடன் சஷகாதரி

பசய்கின்றார்

'' உள்ஷள உள்ள புத்தகாக் கவடயிலும் சி

ைாங்கி ைந்து

புத்தகங்கவள

ைிற்பவன பசய்கிஷறாம் . ைிற்றுக் பகாடுத்தால் எங்களுக்கு பகாஞ்சம் காசு தருைார்கள் .

மற்றப் படி

ைடுகளில் ீ ஷபாய் எடுப்ஷபாம் . புத்தகம் இருக்கு

எடுப்பியா ?

எண்டு ஷகட்பாங்கள் , அட்ரஸ் தருைாங்க , ஷபாய் பார்த்து ைாங்குைம் . கம்மி ைிவ

க்கு ைாங்குைன்

அதிகம் ஆங்கி இப்படி தான் ஷகட்பாங்க ''

,

நாங்களும் கம்மிய தான் ைிப்பம் ,

நூல்கள் , சில்ட்ரன் நூல்கள் , சயின்ஸ் , நாைல்

என்றைரிடம்

அண்ணா நூ

கம் பற்றிக் ஷகட்ட

ஷபாது ,

'' அது தப்பான முடிவு ஷமடம் , ஷபாது மக்களுக்கு ஷசவை பசய்ய ஷைணும் எல்

ா ைவக

புக் அங்கு இருக்கு , அது ஷதவை . ைிற்பவன

எப்படி இருக்கு ?

இவ்ைளவு ைருசமும்

முன்ஷனற்றம் இல்வ

மவனைியும் தான் , குைந்வத இல்வ

..நானும்

. சாப்பிடவும் ைாவடக்கும் ஷபாகிறது , ஷைற ஒண்டும் இல்வ பகட்ட பைக்கம் இல் தால்

ாத

அப்படிஷய ஷபாகிறது ''.

அற்ற மனநிவ

வய

அவடயாளம் காண முடிந்தது .

எனக் கூறும் இைரிடம் திருப்தி


[ பதாடரும் 05 ] 05 . ஷகாைில் பட்டி இைர் 25

மாரியப்பன்

[ ையது

ைருடங்களாக திருைல்

52 ]

ிக் ஷகணியில்

ைியாபாரம் பசய்து

ைருகின்றார் . அதன் முன்பு ஷகாைில் பட்டி யில் ஒன்றில்

புத்தக ஷ

ாட்டல்

ஷைவ

பசய்துள்ளார் .

புத்தக ைிற்பவன ஆர்ைம் எப்படி ைந்தது ? ஊர்

ைிட்டு ைந்ததும் பதாைில் இல்வ

தான் புத்தக ைியாபாரம் பசய்தார்கள் . ஷசர்ந்து

பதாடங்கினன் .. எல்

சந்தர்ப்ப சூைல் தான் .. கவடகளில் ஷபாய் கைிவு ைிவ தருைார்கள் . ''ஷ

''கவட எண்டதால்

ைிற்பம் . எல்

ாம்

ால்

. நண்பர்களும் அப்படி

பசல்

ாம்

யில் புத்தகங்கள்

ைாங்குைம் . ஆங்கி

ம் ,தமிழ் புத்தகம்

முப்பது, இருபது ரூபா தான் ...என்றார் . இைர் பதாடர்ந்து என்னுடன் ஷபச முடியைில்வ

. ஷபசும் ஆர்ைம்

அைரிடம் இருக்கைில்வ

.

[ பதாடரும் --06 ] 06 . பகங்காதரன் .[ ையது

48 ].

இைர் மவுண் ஷராட் டில்

புத்தக ைிற்ற்பவன பசய்து ைருகிறார் . ''

அப்பா பிசினஸ் பசய்தவத பதாடர்ந்து அதிகம் , ''ஸ்கூல் சப்பெக்ட்

புக்'',

நானும் பசய்றன் '' ஆங்கி

என்கீ ரியரிங்

புக்

ைிற்பம்

நூல்கள் தான்


எப்படி புத்தகங்கள் கிவடக்கிறது ? '' படித்தைர்கள் , ஷதவை இல்வ ஷகட்பார்கள் ,

அட்ரஸ் தருைார்கள் , ைிவ

க்கு தான்

என்றதும் எடுக்கும் படி

ைந்து

ஷபாய் பார்த்து ைாங்குைம். . கம்மி

ைிற்பம் .

எதிர் எதிர்

ைிற்பவன நிவ

யங்கள் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன ?

அைர்கள் புதிய புத்தகங்கள் ைிற்பவன. நாம் பவைய புத்தகங்கள் . இருைருஷம ஷைறு

பட்டைர்கள் . கஸ்டமர் ஷகட்பது மட்டும் தான் அங்க கிவடக்கும் , அவத ைிட அதிகம் இங்க கிவடக்கும் . மவை கா

ம் என்ன பசய்ைர்கள் ீ ?

ஒன்றும் ைிற்க முடியாது . பாதுகாப்பு இல்வ வைத்து ைிடுஷைாம் .

. அப்படிஷய கட்டி

அப்ஷபா ைருமானம் ? கடன் ைாங்கி தான் சமாளிப்ஷபாம் .. இைர் பத்து, இருபது, முப்பது ைிற்பவன

ரூபாய்களுக்கு மட்டுஷம புத்தகம்

பசய்கின்றார் . [ பதாடரும் --07 ]. 07 . மஷகஷ் [ 17 ையது ] மவுண் ஷராட்டில் கவட வைத்திருக்கும் ஒருைரின் கவடயில் ஷசர்ந்து இப்ஷபா ஒரு மாதங்கள் மட்டுஷம . '' பத்தாம் கிளாஸ் பின்பு படிக்க

இங்க


ஷைவ ''

க்கு ைந்தன்

என்ற

மஷகஷ் உடன் பதாடர்ந்து ஷபச

முடியைில்வ

.

சனக்கூட்டம் நிவறந்ததால் .

அைனால் சமாளிக்க முடியைில்வ

[ பதாடரும் 08 ]

.

08 . ைடபைனி சிைன் ஷகாைில் ைாசல் பஸ் ஸ்டாப் இருபது ைருடங்களாக

புத்தக ைிற்பவன பசய்து ைருபைர் சு

அருகில் கடந்த

ஐயப்பன் .[ ையது 40 ] மிக

பமாக , எளிவமயாக

கஸ்டமவர

கைரும் ஷபச்சு

இைரது கவ

ஆக இருப்பவத

அைதானித்ஷதன் . அருகில் மவனைி கனகைல்

ி

௦௨ ]மவனைி

[ ையது 34 ] மற்றும் மகள்

ச்சுமி

பிரியா

[ ையது

குைந்வதக்கு தயிர் சாதம் ஊட்டிக் பகாண்டு இருக்கிறாள் . குைந்வத வகயில் காசு வைத்து ைிவளயாடுகிறது . ஆனால் காசில் மிக கைனம் , யாரிடமும் பகாடுக்கும் குைந்வத அல்

, அைள் .

என்ன ைவகயான புத்தகங்கள் ைிற்பவன பசய்கின்றீர்கள் ? பமடிக்கல் . என்பெனியரிங்,

பபாது அறிவு

, கம்பியுட்டர்

எப்படி புத்தக ைியாபாரம் ஆர்ைம் ைந்தது ? முன்பு இருபது

அண்ணா பசய்தார் , பின்பு என்னிடம் தந்தார் . இப்ஷபா ைருடம்

ஆச்சு . இரண்டு ைிற்பவனக்

கூடங்களுக்கும் என்ன ைித்தியாசம்

பணம் உள்ளைன் அங்க ஷபாறான் . இல் இரு

ாதைன்

ைிற்பவனக்கும் இவடஷய பாதிப்பு இல்வ

?

இங்க ைாரான் . யா ?

பாதிக்காது . அது ஷைற புத்தகங்கள் . இது ஷைற புத்தகங்கள் . என்ற ஐயப்பன் என்னால்

'' நீ

ஈைமா ? ''

எனக் ஷகட்டு ைிட்டு '' இது தான்


முடியும் ...சிறிய அன்பளிப்பாக வைத்திரு '' என்று ைிஷைகானந்தரின்

சுைாமி

''

ைிைித்பதழு '' என்ற சிறிய குறிப்பு புத்தகத்வத அன்பளிப்பு பசய்தார் .

[ பதாடரும்

09 ]

09 வைத்திய

ிங்கம் [ ையது 69 ]

மூர் மார்க்கட்டில்

பசய்யும் நூல்கள்

புத்தக ைியாபாரம் பசய்யும் இைர் ைிற்பவன

யாவும் மிகவும் தரமானதும் , மருத்துைம் சார்ந்த்ததும் மட்டும் ஆகும் -

'' ஒவ்பைாரு ைருடமும் -புத்தகம் ஷபாடுைன் . இவடயில் நான்கு ைருடம் ஷபாட

.

ஏன் ? கண்காட்சிக்கு எதிர் புரம் எண்டால் கஸ்டமர் ைாறது கஷ்டம் எண்டு பார்த்தன் .

அப்புறமாய் கஸ்டமர் ைாரதப் பார்த்தன் , பதாடர்ந்து ஷபாடுறன் ைிற்பவன எப்படி இருக்கு ? எனக்கு

டாக்டர் மார் ைந்தால் தான்

பத்துக்கும் , இருபதுக்கும் புத்தகம் பகாடுக்கிற ஷபா மூைாயிரம்

ரூபா

புத்தகத்வத இரு நூறு ைாங்குைார் இல்வ

ைிற்பவன. . எல்

ாரும்

நான் பகாடுக்க ஏ

ாதம்மா.

ரூபாவுக்கு பகாடுத்தன் எந்த மக்களும்

.சில்ரன் ஸ்ஷடாரி அதிகம் ைாங்குைார்கள் . அது ைாங்காைிட்டால் என்னுவடய புத்தகம் ைிற்பவன எைளவு கா

ஆகும் . ம் ைிற்பவன ?

நான் சிறு ையதில் இருந்து படிப்வப ைிட்டு ைந்தன். இப்ஷபா


அறுபத்து ஒன்பது . 1985 இல்

ையது

மூர் மார்கட் ரயில்ஷை கவட எல்

ாம் எரிச்சான்கள்.

பரயில்ஷையிக்கு , அதி

நிவறய புத்தகங்கள் அைிந்ச்சிட்டு .

ைருசத்துக்கு பிறகு

இடம் தந்தாங்கள் . அது

ாயக் இல்வ

பன்னிரண்டு

.

எப்படி புத்தகம் கிவடக்கிறது? நான் படல்

ி ஷபாய்

ைாங்குைன் . பரயி

ி

ஷபாட்டு

ைிடுைான் .

ைந்து எடுப்பன் . [ பதாடரும் 10 ] 10 .

நீண்ட ைரிவசயில் இருந்து ைிற்பவன பசய்தைர்களின் ைரிவசயில் மிக பதாவ

ைில்

ஒதுக்குப் புறமாக இருந்த நபவர அணுகிஷனன் . அைர் ஷசர்ந்த புத்தகம்

சி . டீ

ஒன்வற ைாசகர்களுக்கு அறிமுகம் பசய்ைதில் தீைிரமாக இருந்தார் . அதவன நானும்

ஷபாய் என்ன என்று பார்த்ஷதன் தத்துை தா

.

ாட்டு ,

ஷபசும் 'சி ' நவகச் சுவை

புதுவம பவடக்கும் சிறப்பு பாடல்கள் ---ைி, ஷெ.

காசி

என்று

இருந்தது அந்த பதாகுதியில் . .அைவர அணுகி நீங்கள் ஏன்

சி

ஷகள்ைிகள் ....

இந்த சி.டீ மட்டும் வைத்து ைிற்பவன

பசய்கின்றீர்கள் ?. இது என்னுவடய தயாரிப்பு . நான் அவத ைிற்பவன பசய்யவும் , ைிளம்பரம் பசய்யவும் தான் ைந்தன் .

ஏன் இந்த சி

புத்தகங்கள்

என்னுவடய பசாந்த தயாரிப்வப ைிற்பதுக்காக மற்றதுகவள ைாங்கி வைத்திருக்கிறான் ..


உங்கள் தயாரிப்பு ைிற்பவன ஆகிறதா?

நீங்கள் என்னைாக

இருக்கின்றீர்கள் ? நான் ஷக.ஷக.நகர்

இல் யவுளிக் கவட வைத்திருக்கிறான்,

அண்ணாவுவடய கவட .

அற்புதம் படிப்பகம் என்னுவடயது . அவத பபரிதாக்கஷை இந்த திட்டம் , கஸ்டமர்

கவதப் புத்தகம் , பவைய புத்தகம், ஷதைவதக் கவத ...எப்படி தான் ஷகட்கின்றனர் . .நான்

ைருமானத்துக்காக பசய்யைில்வ

ைிளம்பரத்துக்காக

பசய்யுறன், அண்ணா நூ

கம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன ?

அது மூடக் கூடாது . மருத்துைமவன இல்வ

?

ஷைறு இடம் வைக்க

வைக்க ஷைறு இடமா

ஷைண்டியது தான் , . என்றார் அைர் . 11 . இைர்களுக்கு மத்தியில் நான்கு ையது சிறுைன் தாயுடன் சண்வட ஷபாடுகின்றான், சி

புத்தகங்கவளக் காட்டி அடம் பிடிக்கின்றான் , அைன் அம்மாைிடம் ைிடயம்

அறிந்தஷபாது ''

அப்பா நிவறய புக்ஸ் ைாங்கி ைந்தார் , அைன்

ஆர்ட் பண்ண, க

ர்

பண்ண பிடிக்கும் . எல் என்னும்

ைாங்கும்

ாஷம

ைிசுைல் புக் தான் , என்னும்

படி அடம் பிடிக்கிறான் '' என்றார் அந்த இைந் தாய் . சிறுைன் கிருஷ்ைன் ைந்தா , சிறுமி வைஷ்ணைி . மீ ளும்

நான்கு சிறுைர்கள் பகாண்ட குழு . அைர் தந்வதவய

ைட்டம் கட்டி காசு ஷகட்கின்றனர் . அைஷரா ஷபாவதயில் இருப்பதால் காசு பகாடுக்க தயாராக ைில்வ

.,

புத்தகத்வதக் காட்டிய அைன் '' அப்பா

ஒரு படன்

'' என்று பசால்

பகாடன் ...'' என்று அைர்

இங்க பாரப்பா ,

... '' ஒரு

படன்

ருப்பீ தாப்பா ..


மகள் அைவரக் கடிந்து பகாள்ள , அடுத்த மகள் அைர் பபாக்கட்டில் இருந்த பத்து ரூபாவை எடுக்க , அைர் பறிக்க , மூைரும் ஷசர்ந்து அைர்களுக்கு

ாட்டா பசய்தனர். . பின்பு காசு

உரித்தானது . அந்த மாணைன் ைாங்கிய நூல் என்ன பதரியுமா ? .....காமிக்ஸ் கவத தான் .

யாழ் தர்மிைி பத்மநாதன்


கூடு வனைதல் நான் ஒரு குயில் ஷபா

அவ

பாைம் என்றும் பசால்

ாம்

பைன்

ஒரு கூட்வட ைவரைது குறித்த எனது பார்வை ைிசித்திரமானது

அவத எங்கிருந்து பதாடங்குைது

எங்ஷக முடிப்பது என்பதற்கு அப்பால் மனதின் ைவர படத்வத அதன் ைசீகரம் பகடாது எப்படி ஈன்பறடுப்பது

என்பதில் எழும் ஷகள்ைிகள் ைாதப் பிரதி ைாதங்கள் சைால்கள்

கூடு ைவரைது குறித்த எனது கனவைஷய புறம் தள்ளி ைிடுகின்றன ஆனால் மனத்வதக் கூடாக்கும் சிரமத்வதத் தைிர்த்து

தான் ைவரந்தவதபயல்

ாம்

மனதாக்கிக் பகாண்டைர்கள் கூடுகவள ைவரந்து பகாண்ஷட இருக்கிறார்கள் நான் அைர்களின் கூடுகவளப் பார்த்து ஷகள்ைிகவள மாத்திரம் எழுப்பிக் பகாண்டிருக்கிஷறன் என்கூடு மட்டும் என் மனதுக்குள்ஷளஷய கிடக்கிறது ைவரயப் படாமல்

எஸ்.நள ீம் 16.10.2011


gapu; thba NtisapNy Jhwhj kio ….! Ks;spta;f;fhypNy Gy;Y Kisr;R %d;whLfshd gpd;Nd Js;sp tUfpwJ thyp tpy;ypUe;J ntbj;j ftpij …. Ks;sptha;f;fhYf;F nfhs;spitj;J %d;whz;Lfshd gpd;Nd Jbj;J te;jJ thypapd; nrhy;ypypUe;J xU ftpij ,uq;fy; ftpij vOj ,g;Nghjh ,e;jf;fuq;fSf;F Neuk; te;jJ. fz;nfl;lgpwF #upa ek];fhukh cyfj; jkpopdk; Gz;gl;l gpwfh ftpijg;gupfhuk; …. ghz;ltu;fSf;F ftpij vOjpa tpuy;fs; ,yq;ifapNy khz;ltu;fSf;fhf vOjpajpy;iyNa …? mr;rk; jtpu; Mz;ik jtNwnyDk; ghitf;$l njhil eLq;fpf;nfhz;Nl ghLk; epiy cq;fSf;Fkh …! Gj;jngUkhd; gpupahzpf;filapNy Kjyhsha; epd;W jpd;wtNd nly;ypf;fud; vd;gJ njupahjh cq;fSf;F cq;fs; jiy epidj;jpUe;jhy; vq;fs; jiyfis fhj;jpUf;fyhk;. tUtJ mtu;jhdh nrj;jtDf;F kyu; khiy rhj;j


thil $l te;J jPz;lhj jkpor;rp Milia mtpo;j;jtd; rpq;fsf; fhil me;jf;fhilia topaDg;gpitj;jtNd tlehl;Lg; gPiljhNd … ghupr thjk; te;J gLf;ifapNy tpOe;jis Ik;GyidAk; ,oe;J nrd;idf;F te;jtis tQ;rp;j;j Nfhkfid fpQ;rpj;Jk; NehfypNa cs;snky;yhk; typ ma;ah va;jtd; ,Uf;f mk;ig NehtNjh thyp ma;ah nfhQ;rp vOjpa rpdpkh ,iur;rypNy ehq;fs; nfQ;rp mOj xyp Nff;fypNah thyp ma;ah fy;yiw NghFk;tiu rpy;yiw Njit vd;gtNu vg;gbag;gh te;jJ ,g;Ngh ,e;jr; nrhy;yiw ,j;jid ehs; vLj;jjh ,yq;ifj;jkpoDf;F fz;zPu; njopf;f thypf;F ,J ehs;tiu ahu; ,l;lu; Ntyp gapu; thba NtisapNy Jhwhj kio Nghyhd ftpijf;F VJ ngUik Mwpa Gz;zpNy thuhJ typNghy rpe;jpj;J rpe;jpa me;jpf;fz;zPu; VJ nra;Ak; cs;sj;Jf;F.... -ftpQu; kl;Ltpy; Qhdf;Fkhud;-


fh(j)y; typ fle;Jte;j ghijapy; fw;fSk; Kl;fSk; nrUg;gzpahj vd; ghjq;fSf;F rpj;jputijfs;jhd; mjpfk;…… MdhYk; mtw;iw jhq;fptpl;Nld;… kUe;jha; eP ,Uf;fpd;wha;; vd;fpd;w ijhpaj;jpy; gpd;dh;jhd; njhpe;jJ eP fhyhtjpahfpa kUe;njd;W…..!

——tRe;juh


fhjy; fhjy;….. moif ghh;f;fhJ me;j];ij tpUk;ghJ md;igf; nfhLf;Fk; mijNa vjph;ghh;f;Fk; epiwa Nahrpf;Fk; vijAk; NgrhJ fz;fis ghh;f;Fk; ,jaj;Jld; kl;LNk NgRk; jpUkzj;jpy; KbtJ fhjy; my;y cly;fspd; Nrh;f;if fhjy; my;y kuzk;tiu tho;e;jhy; fhjy; kfj;Jtk; kuzj;jpd; gpd;dhYk; tho;e;jhy; fhjy; jdpj;Jtk;

—tRe;juh


fhyk; khwpg; Nghr;R! jd; ez;gu;fSf;F Ng];Gf;fpy; jdJ rNfhjupapd; jpUkz tplaq;fs; gw;wpa nra;jpia mwptpj;Jtpl;L re;Njh\khf te;j Kuspf;F J}uj;jpy; %r;rpiuf;f XbtUk; rpWtdpd; Njhw;wk; kdij vd;dNth nra;tJ Nghy; ,Ue;jJ. mtd; jd;id Nehf;fpj;jhd; tUfpwhd; vd;W fzpg;gpl;Lf; nfhs;tjw;F Kjy; me;jr; rpWtd; Kuspia mz;kpj;Jtpl;lhd;. 'k`j;jpah thrdh rk;gj; xd;L thq;Fq;Nfh' 'Ntz;lhk; Ngh' 'mNd khj;jpah. fhiyyUe;J xd;Dk; rhg;gpliy. mk;khTk; Fl;bj;jq;fr;rpAk; tPl;by grpapy ,Uf;fhq;f. Gz;zpak; fpilf;Fk;' 'cd; mg;gh vq;Nf?' 'nrj;Jg;Nghr;rp khj;jpah' Kusp mjw;FNky; xd;Wk; Ngrtpy;iy. jpf;fpj;jpzwp jkpo; Ngrpa me;j rpq;fsr; rpWtdplk; thrdh bf;fl;il thq;fhkNyNa E}W &ghia mtdpd; ifapy; jpzpj;Jtpl;L jd; fhUf;Fs; Vwpf;nfhz;lhd;. `g;Gj;jisapypUe;J gz;lhutis Nehf;fp Ngha;f;nfhz;bUe;j Kuspapd; fhu; rpy;Yfs; yhtfkhf mg;ghijfspd; tisTfSf;F Vw;g jk;ik tisj;Jk; nespj;Jk; cjtp nra;jd. gdpr;rhuy;fSf;F kj;jpapy; Njapiyf; nfhOe;Jfspd; third> fhw;wpy; te;J rq;fjp nrhy;ypaJ. Kfpy; $l;lq;fs; kiyabthuj;ij Nehf;fp MtYld; fPNo te;Jnfhz;bUe;jd. kioAk; ,Nyrhf J} wpf;nfhz;bUe;jJ. Mq;fhq;Nf kiyfspy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J te;j kz;Ftpay;fs; ghijapy; ,Ugf;fq;fspYk; Ftpe;jpUe;jd. jiyahl;Lk; khdhg;Gw;fs; FspUf;F eLq;fpathW mq;Fkpq;Fk; mire;Jnfhz;bUe;jd.


J}uj;jpy; xU ML kioapy; eide;j jd; clk;ig rpypu;j;jthW Gy;Nka;e;J nfhz;bUf;f> Njapiy kiyfspy; Mz;fSk; ngz;fSk; nghypj;jPd; igfspdhy; jq;fs; jiyia kiwj;jthW Njapiy gwpj;Jf;nfhz;bUe;jhu;fs;. kw;w ehl;fspy; mtDk; ,aw;ifNahL ,ize;J J} uj;Jg; gr;iraha; mofha;j; njupAk; kiyfisAk;> ePz;L cau;e;J tsu;e;j kuq;fisAk; ghu;j;J urpj;jthW te;jpUg;ghd;. Mdhy; ,e;j mofpa fhl;rpfs; vJTk; ,d;W Kuspapd; %isf;Fs; gutrj;ij Vw;gLj;jtpy;iy. mtd; jd;Dila ghlrhiyf; fhyj;J tho;f;iff;F jd; rpe;jidfisj; jpUg;gptpl;bUe;jhd;. mk;kh> mg;gh> ,uz;L mf;fhkhu;fSf;Fg;gpwF KuspAk;> mtDf;Fg;gpwF xU jk;gpAk;> jq;ifAkhf nkhj;jk; VO Ngu;fisf; nfhz;lJ Kuspapd; FLk;gk;. mg;gh NtYr;rhkp FLk;gj;jpy; mf;fiw cs;stuhapDk; frpg;G Fbj;Nj jd; tho;ehis ghjpahf;fpf;nfhz;ltu;. mk;kh Kj;jhap Njapiyf;nfhOe;J gwpg;gts;. gps;isfs; midtUk; ghlrhiyf;Fr; nry;gtu;fs;. yaj;Jf;fhk;gwh vd;W miof;fg;gl;l Kuspapd; Fbirapy; mtu;fisj; jtpu fiwahd;fSk;> vypfSk;$l trpj;J te;jd. xt;nthUehSk; tpbaw;fhiyapy; vOe;J rpy;nyd;w ePupy; Fspj;J rhkp G+i[fisg; gz;Zthu; NtYr;rhkp. mk;khthd Kj;jhap mtUf;F xj;jhirahf vOe;J nuhl;bfisr; Rl;L Njq;fha;r; rk;gYk; nra;Jtpl;L Njapiy kiyf;Fg;Nghf jahuhFths;. gps;isfs; ghlrhiyf;Fr; nry;y vOe;jpUf;Fk; NghJ mk;khTk; mg;ghTk; kiyf;Fr; nrd;wpUg;ghu;fs;. ngupa mf;fh vy;NyhUf;Fk; Njapiyr; rhaj;ij tbj;Jf;nfhLg;ghs;. rPdp ,y;yhj gy jUzq;fspy; Kusp Nfhgpj;Jf;nfhz;L ghlrhiyf;Fg; Ngha;tpLtJKz;L. fhyk; nry;yr;nry;y FLk;gj;jpd; tWik epiy Nfhuj;jhz;ltkhbaJ. Kj;jhap Nkyjpf NtiyfSf;fhf ,utpy; tPLtPlhfr; nrd;W khtpbj;Jf; nfhLg;gJTk;> rikay; Ntiyfs; nra;tJkhf ,Ue;jhs;. mtu;fs; tPl;by; ehd;F ngl;ilf; NfhopfisAk; tsu;j;J te;jhs;. rpd;df;fh G+r;nrbfis tsu;j;J tpw;gid nra;J te;jhs;.


Kusp mg;NghJ vl;L taij mile;jtd;. mtDf;F ngupa mf;fh tilfisg; nghupj;J $ilapy; Nghl;Lf;nfhLg;ghs;. mtd; me;jpg; nghOJfspy; lTz; gf;fkhfr;nrd;W mijf; $tpf;$tp tpw;ghd;. rpy Neuq;fspy; nfhLj;jDg;gpa tilfspy; ghjp$l tpw;gid nra;a Kbahky; mtd; mOJ nfhz;L tPl;Lf;Fg; NghFk;NghJ mtid MWjy;gLj;j tPl;by; ngupatu;fs; ahUk; ,Uf;fkhl;lhu;fs;. Vnddpy; mtu;fSk; VjhtJ Ntiyf;fhf ntspapy; nrd;wpUg;ghu;fs;. Kusp jd; jk;gp> jq;ifAlDk; mtd; nry;ykhf tsu;j;J tUk; NfhopfSlDk; jd;nghOijf; fopj;Jtpl;L VO kzpahdJk; ghlg; Gj;jfj;NjhL xd;wpg;NghapUg;ghd;. ,t;thW ,tu;fSila tho;T kpf Nrhfkhf epfo;e;Njwpa fhyj;jpy;> midtupdJk; epk;kjpiaf; nfhd;WNghl;lnjhU epfo;T ,lk;ngw;wJ. Mk;! kiyf;Fr;nrd;w NtYr;rhkp ghk;G fbj;J ,we;JNghdhu;. thapy; Eiu js;spathW fhzg;gl;l mtupd; cliyg; ghu;j;jJk; Kj;jhap tPupl;L fjwpaOjhs;. mf;fhkhu; ,UtUk; jiyapYk;> khu;gpYk; mbj;Jf;nfhz;L mOjhu;fs;. fPo; yaj;J nry;yhj;jh Mr;rp xg;ghup itj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. Kuspapd; fz;fspypUe;J xUnrhl;Lk; fz;zPu; tutpy;iy. mtd; mjpu;r;rpahy; mg;gbNa ciwe;J NghapUe;jhd;. mtd; guPl;irf; fl;lzk; vd;W Nfl;lNghnjy;yhk; re;jpf;fil gz;lhutplk; fld;Nfl;L fhR je;j mg;gh> khT fye;j Njj;jz;zp Nfl;L mtd; mlk;gpbj;jOjNghJ lTZf;F $l;br;nrd;W N`hl;lypy; NjePu; thq;fpj;je;j mg;gh> mk;kh Kuspf;F mbj;j Nghnjy;yhk; mk;khit mjl;b jd; kbapy; mku;j;jp neQ;NrhL mizj;Jf;nfhz;l mg;gh... ,dpNky; mtDld; ,Uf;fg;Nghtjpy;iy... Ngrg;Nghtjpy;iy... vd;W vz;Zk;NghJ Kuspapd; njhz;il milj;J ,jak; fy;yhfpg;NghdJ. me;jf; ftiyia ntspg;gLj;jj; jahuhf mtdJ neQ;R kpfNtfkhf cau;e;J jho;e;jJ. ahUk; vjpu;ghu;f;fhj jUznkhd;wpy; Xntd;W ntbj;jOjhd; Kusp. mtid fl;Lg;gLj;j ahUf;Fk; Kbatpy;iy. mtdhfNt kaq;fp tpOk; tiuf;Fk;!


gpwF Kuspapd; tho;f;ifapy; gy Nrhjidfs; Vw;gl;ld. mk;kh mt;tg;NghJ RftPdj;jhy; RUz;L gLj;Jf;nfhs;ths;. gytPdkile;jpUe;j mtsJ cly;epiy> fhyepiyf;Fspuhy; ,d;Dk; ghjpf;fg;gl;lJ. mjdhy; mtd; ghlrhiyf;Fr; nry;tjpy; mt;tg;NghJ rpy f\;lq;fis vjpu;Nehf;f Ntz;ba R+o;epiy Vw;gl;lJ. fpope;j rl;ilAk;> Jitj;Jj; Jitj;J gorhfpg;Nghd fhw;rl;iliaAk; ghu;j;J ghlrhiyapYk; $l mtidg;gw;wp gy khztu;fs; NfypAk; fpz;lYk; nra;thu;fs;. guPl;irf; fl;lzk; nrYj;j Kbahj gy fl;lq;fspy; fzf;Fg;ghl Mrpupauhd Rkjp Br;rupd; nrhy;yk;Gfs; mtd; kdijf; Fj;jpf; fpopj;JtpLk;. mtu; ghlj;Jf;F te;jhNy Kuspapd; fWj;j cly; tpau;itahy; eide;J ntlntlj;Jf;nfhz;bUf;Fk;. 'yaj;jhd;fSf;F gbg;G xU NfL. fhR fl;l tf;fpy;y. te;jpl;lhd;fs; gbf;f' 'Va; Njhl;lf;fhl;lhd;! Ngrhk khL Nka;f;fg;NghapUe;jhyhtJ gpuNahrdg;gl;bUg;Ng. te;jpl;lhd; ,q;f capiu thq;f' ,e;j khjpupahd Ngr;Rf;fs; Kuspapd; kdij md;whlk; Nehfbj;jhYk; mtd; gbg;gijf; iftpltpy;iy. vdpDk; mtdJ gpQ;R kdJ ghlrhiyf; Nfhgj;ijnay;yhk; jha; kPJ fhl;LtJk;> mtsplk; nfQ;RtJkhf ,Ue;jJ. 'mk;kh! vdf;F GJf;fhw;rl;ilAk;> Nrl;Lk; jr;Rj;jUtpahk;kh?' 'vd;u uhrh. mLj;j tUrk; eP Gjpa tFg;Gf;F Nghwg;Ngh mk;kh jr;Rj;jUNtd;lh' 'Nghk;kh! vg;g Nfl;lhYk; ,jj;jhd; nrhy;Ytha;. ehd; ,dp gs;spf;$lk; NghNwy;iy' 'mohjlh nry;yk;. eP ey;yhg; gbr;R ngupahsha; tuNtZk;. cd;u mg;GTk; ,jj;jhd; tpUk;gpr;rp. rk;gsk; Nghl;lJk; GJr;rl;il jhwd; uhrh' Kusp mk;khtpd; mizg;gpy; rkhjhdkhfptpLthd;. mtdJ ,yl;rpak;> jd; FLk;gj;jhupd; vjpu;ghu;g;Gg;Nghy ed;whf gbj;J Kd;NdWtJ vd;W jplrq;fw;gk; G+z;lhd;. ngupa mf;fh jpUkz taij vl;bapUe;jhYk; mtSf;nfd;W gpwe;jtid fz;L gpbg;gjpy; gy rpf;fy;fs; vjpu;g;gl;ld. rpd;df;fh ,sik moFld; ,Ue;jjhy; Njhl;lj;J ,isQu;fis tplTk;> rk;gsk;


NghLk; Jiukhu;fspd; fz;fs; mtis Nka ,yf;F ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jd. jq;ifAk; gUt taij mile;J tho;f;ifiag; gw;wpd gaj;ij Vw;gLj;jpf;nfhz;bUe;jhs;. tUlq;fs; rpy fle;jd. mk;khtpd; md;ghd thu;j;ijfs; je;j ijupaj;jhYk;> mf;fhkhupdJk; Xa;T xopr;ryw;w ciog;ghYk; Kusp cau;juj;jpYk; rpwg;ghf rpj;jpnaa;jp kUj;Jtj;Jiwf;F njupthfpapUe;jhd;. gy;fiof;fofj;jpy; $l mtDld; gbf;Fk; rf khztu;fs; mtdJ tWikia Fj;jpf;fhl;lj; jtwpajpy;iy. 'kr;rhd; ,jg;ghUlh. Njhl;lf;fhl;lhd; vy;yhk; nlhf;lu; Mfg;Nghwhd;lh. mg;Ngh ehk vy;yhk; vq;fg; NghwJ?' 'Mkhz;lh. ,tDk; ,td;l vz;nza; jiyAk;. lhf;lu; Mf xU gu;rdypl;b Ntzhk;? eP vy;yhk; Vz;lh ,g;gb vq;fs gLj;Jw?' ,itnay;yhk; Kuspf;F gofpg;Nghd rkhr;rhuq;fs; Mfpd. rpy ehl;fs; fle;j epiyapy; mtdJ $u;ikahd mwpitAk;> Mw;wiyAk; ghu;j;J kw;w khztu;fs; mtid jk; ez;gdhf;f gpuaj;jdg;gl;lhu;fs;. Njhl;lf;fhl;lhd; Kusp> mtu;fs; kj;jpapy; nlhf;lu; Kuspahf cUntLj;jhd;. Kuspapd; gbg;Gf;fhyk; KbAk; jUtha; tiuf;Fk; ngupa mf;fh ntspehl;Lf;Fr; nrd;W midtupdJk; tapw;Wg;ghl;il ftdpj;J te;jhs;. rpd;df;fh Njhl;lg;ghlrhiy xd;wpy; jw;fhypfkhf fw;gpj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. jk;gp cau;juKk;> jq;if rhjhuz juKk; fw;Wf;nfhz;bUe;jhu;fs;. Kusp jdf;F itj;jpa epakdk; fpilj;jJk; ngupa mf;fhit tutioj;J jdJ rPdpau; ez;gd; xUtDf;F mtis kzKbj;Jf; nfhLj;jhd;. midtupdJ md;ghYk; guhkupg;ghYk; Kj;jhap cly;epiy Njwp ,Ue;jhs;. rpd;df;fhTf;F tud; Njbf;nfhz;bUe;j jUthapy; mtSld; gbj;J jw;NghJ tq;fpapy; Ntiynra;J nfhz;bUf;Fk; tpkyd; mtis kzKbf;f rk;kjk; $wpapUe;jhd;. vy;yhk; ,iwtdpd; ehl;lj;jhy; ey;y gbahf ele;J nfhz;bUe;jJ. rpd;df;fhtpd; jpUkz tplak; gw;wp jd; ez;gu;fSf;F Ng];Gf;fpy; kfpo;r;rpahd nra;jpia mDg;gptpl;L te;J


nfhz;bUe;j Kuspf;Fj;jhd;> thrdh rk;gj rpWtdpd; re;jpg;G Ke;jpd fhyj;J tho;it Qhgfg;gLj;jpaJ. ******** Gifapuj tz;b nry;tjw;fhf ghij kwpf;fg;gl;bUe;jJ. thfdq;fs; njhluhf fhj;Jf;nfhz;bUe;jd. me;jp rhAk; mj;jUzk;> kioKfpypd; fhuzj;jhy; ,uthfptpl;lijg; Nghd;w gpuk;ikia Vw;gLj;jpaJ. ,Nyrhf fhupd; [d;dy;fisj; jpwe;Jtpl;lhd; Kusp. ghijNahuj;J kpd;Fkpo;fs; midj;Jk; vupe;J nfhz;bUe;jd. vq;fpUe;Njh te;j ntsthy; xd;W kpd;rhu tau;fspy; njhq;fp jd;ghl;Lf;F mywpf;nfhz;bUe;jJ. xUthW gz;lhutisf;F te;JNru;e;Jtpl;l Kusp mq;fpUe;j jdJ tPl;Lf;Fg; NghFk;NghJ MW ehw;gj;ije;J MfpapUe;jJ. mg;NghJ ngupa mf;fh mtDf;F ,Q;rp gpNsd;BAk;> cOe;J tilAk; nfhz;L te;jhs;. mts; kpfTk; thbg;NghapUe;jhs;. mtsJ Kfj;ijg; ghu;f;f mtDf;F ftiyahf ,Ue;jJ. vd;d Vnjd;W tprhupj;jjpy;> jhd; khkdhfg; NghFk; ,dpa tplaj;ij mwpe;J kfpo;e;jhd;. midtiuAk; ,uitf;F rhg;gpLkhWk;> jhd; tu jhkjkhFk; vd;Wk; $wptpl;L> b];gd;rup Nehf;fp jd; fhiu nrYj;jpdhd; Kusp. Voiu kzpastpy; b];gd;rupf;F te;J Nru;e;Jtpl;l Kusp mq;fpUe;j jhjpg;ngz;iz mioj;J xt;nthUtuhf cs;Ns mDg;GkhW $wpdhd;. ehl;L epiyik Nkhrkile;jJ Nghy epiwa Nehahspfs; mq;F te;jpUe;jhu;fs;. mjw;Ff; fhuzk; nlhf;lu; Kusp mk;khtl;lj;jpd; rfy ,lq;fspYk; gpugyk; MfpapUe;jNj. mwpe;jtu;fs;> Gjpatu;fs; vd;W gyu; te;jpUe;j me;j b];gd;rup ,uT xd;gJ kzpf;F % lg;gl;L tpLkh vd;W Nahrpj;Jg; gae;J jhjpg;ngz; mtru mtrukhf jdJ mYty;fisg; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jhs;. ];nlj];Nfhg;ig fOj;jpy; khl;bf;nfhz;bUe;j Kusp> te;jpUe;j fu;g;gpzpg; ngz;Zf;fhd MNyhridfis nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhd;. tpilngw vOe;j me;jg;ngz; ,Ugj;J %d;W taJila rpd;dg; ngz;zhf ,Ue;jhs;. mtsJ mk;khtpd; RftPdj;ij NtW gy


itj;jpau;fsplKk; fhl;b mJ Fzkhftpy;iy. papd; ifuhrpahNyh vd;dNth me;j mk;ikahu; MNuhf;fpakhf tho;fpwhu;. mjdhy; me;jg;ngz; piaf; ifnaLj;J Fk;gpl;Ltpl;L gpwf;fg;NghFk; gps;isf;F Kusp vd;w ngaiuNa R+l;Ltjhf kfpo;r;rpAld; $wpdhs;. Kuspapd; ,jNohuj;jpy; rpWGd;dif jto;e;jJ.

Kus,g;NghJ Kusjd;

,d;Dk; gyu; mt;thW te;J kUe;njLj;Jf;nfhz;L nrd;Wtpl;lhu;fs;. mjd; gpd;du; te;j Nehahspia ghu;j;j khj;jpuj;jpy; Kusp jd;idawpahkNyNa mdpr;irahf vOe;jpUe;jhd;. epiyikia rkhspj;jtdhf jdJ fhw;rl;ilg; igf;Fs; ,Ue;J jdJ ifj;njhiyg;Ngrpia vLj;J Nkir kPJ itj;Jtpl;L mku;e;jhd;. me;j Kjpa ngz;kzp Kuspia rhe;jkhf ghu;j;J Gd;KWty; G+j;Jf;nfhz;bUe;jhs;. mtSld; xU AtjpAk; te;jpUe;jhs;. me;j tNahjpgg; ngz; mtidg; ghu;j;J rpupj;jJ ,Jjhd; Kjy; jlit. mtDf;F Mr;rupakhf ,Ue;jJ. Kuspahy; ek;gNt Kbatpy;iy. mtDk; rpupj;Jitj;jhd;. Mk;! mts; jhd; Kuspf;F fzf;Fg;ghlk; fw;gpj;j Rkjp Br;ru;. mtSld; te;jpUe;j me;j Atjp> KuspAld; gbj;j Rkjp Br;rupd; kfs;. rw;W Neuk; fle;j gpd;G mtDf;F tplak; tpsq;fptpl;lJ. mjhtJ mtu;fspUtUk; Kuspia milahsk; fhztpy;iy. Mdhy; Rkjp Br;rupd; fz;fspy; gpufhrpj;j me;j xsp mtDf;F Gjpjhf ,Ue;jJ. mLj;j ehs; me;jpg;nghOjpy; Kusp jd;tPl;L nkhl;il khbapy; epd;wpUe;jhd;. me;j uk;kpakhd ,aw;ifr;R+oy; mtd; kdij MRthrg;gLj;jpd. rpWtajpYk;;$l mtd; jd;tPl;bd; Nkw;Fg;Gwj;jpy; mike;jpUf;Fk; Xilapy; tpisahbtpl;L tUthd;. <ug; Gw;fspD}L tise;J nespAk; ml;ilfs; mtdJ ,uj;jj;ij cwpQ;rpdhYk; mtDf;F mJ tpsq;fhJ. J}wy;tpOk; rpy me;jpg;nghOJfspy; mt;thW Xilapy; eide;Jtpl;L ,uT KOtJk; rspahy; mtjpg;gLthd;. ,e;j me;jpg;nghOjpy; Kfpy; $l;lq;fs; xd;Wjpuz;L te;J R+upaid tpOq;FtJ Nghy; ,Ue;jd. mjw;F


gag;gl;ljhNyh vd;dNth kiyabthuj;jpD}lhf nrf;fr;nrNty; epwj;jpypUe;j R+upad; nkJnkJthf kiwe;Jnfhz;bUe;jhd;. mq;Nf lf;lf; vd;w cWkYld; kiyfis ClWj;J XLk; Giftz;b> ngaUf;Nfw;whw;Nghy fupa Gifia ckpo;e;Jnfhz;L nrd;wJ. ,ijnay;yhtw;iwAk; urpj;jthNw Rkjp Br;rupd; ,e;j khw;wk; gw;wpAk; mirNghl;Lg; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jhd; Kusp. ,d;ndhU ehs; ghijNahukhf Rkjp Br;ru; nrd;Wnfhz;bUe;j NghJ Kusp jdJ fhupd; Ntfj;ijf; Fiwj;J mtiu mjpy; Vwr;nrhd;dhd;. Kjypy; kWj;jhYk; mtdJ fupridahd thu;j;ijfSf;F fl;Lg;gl;L RkjpAk; Vwpf;nfhz;lhu;. mtd; Rkjp Br;rupd; tPl;lUfpy; tpl;Ltpl;L tpilngw;Wr;nrd;whd;. Rkjp Br;ru; Kusp gw;wp cau; mgpg;gpuhak; nfhz;bUe;jhu;. jd; kfspd; juj;Jf;F Kusp Nghd;wnjhU Mz;kfd; kpfTk; nghUj;jkhdtd; vd fzpg;gpl;bUe;jhu;. Kuspapd; taJ> cj;jpNahfk;> gbg;G> trjp gw;wp tpyhthupahfj; njupe;j Rkjp Br;rUf;F Kuspapd; FLk;gg;gpd;dzp gw;wp njupe;jpUf;ftpy;iy. Njhl;lf;fhl;lhd; vd;W jd;dhy; milnkhop ngau;nrhy;yp miof;fg;gl;l khztd; Kusp vd;W mtu; mwpe;jpUf;ftpy;iy. Vnddpy; Kusp rhjhuzjuk; fw;Wf;nfhz;bUe;j NghJ mtu; NtW gpuNjrj;Jf;F ,lkhw;wk; ngw;W NghapUe;jhu;. jw;NghJ Xa;T ngw;W nrhe;j CUf;F jpUk;gp te;jpUf;fpwhu;. Kuspapd; ifuhrp gw;wpAk; Cuhu; nrhy;y mwpe;jhs;. mtd; jdJ kfSf;F kpfTk; nghUj;jkhdtdhf ,Ug;ghd; vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. Mdhy; vg;gb ,e;j jpUkz tplaj;ijg;gw;wp fijg;gJ vd;W Nahrpj;Jf;nfhz;bUe;jhu;. jpBnud;W mtu; kdjpy; Mde;j Nuiffs; Njhd;wp kiwe;jd. Vnddpy; md;W Kuspapd; b];gd;rupf;F nrd;wpUe;jNghJ mtd; jd;idAk;> jdJ kfisAk; ghu;j;J nespe;J rpupj;jJ Qhgfj;Jf;F te;jJ. jhapd; Kd;dhy; kfSld; rpupg;gnjt;thW vd;W Kusp


rq;flg;gl;bUg;ghd; vd;Wk;> md;W ghijNahuj;jpy; jd;idf; fz;lNghJ fhupy; Vw;wp te;jijAk; vz;zp jdf;Fs; tPzhd kdf;Nfhl;ilfisf; fl;bf;nfhz;bUe;jhu; Rkjp Br;ru;. Mdhy; mtd; kupahij epkpj;jk; mt;thnwy;yhk; nra;jhd; vd;W mtUf;Fj; njupahJ. rpythuq;fs; fopj;J jpUkz Ngr;Rthu;j;ijfis elj;Jtjw;fhf gz;lhutisapYs;s Kuspapd; tPL Nehf;fp gazkhdhu; Rkjp Br;ru;. Kusp nlhf;lupd; tPL vJ vd;W rpyuplk; tprhupj;j NghJ midtUk; $wpa tpil 'tyJ gf;fkhf jpUk;Gk;NghJ njd;gLk; %d;Wkhb tPL' vd;gJ. Kuspapd; tPl;il mile;j Rkjpf;F kfpo;r;rp ,ul;bg;ghfpaJ. mq;Nf xU fhUk;> gf;fj;jpy; ,uz;L Ntd;fSk; ,Ue;jJ. rw;Wj;js;sp mofpa G+e;Njhl;lk; tprhykhf mike;jpUe;jJ. mjpy; G+j;jpUe;j rptg;G Nuhrhf;fs; Rkjp Br;riu tuNtw;gJ Nghd;W jiyahl;bf;nfhz;bUe;jd. vy;yhtw;iwAk; urpj;jthNw tPl;bDs; fhyb vLj;J itj;j Rkjp Mr;rupakhf Rw;WKw;Wk; ghu;j;jhs;. khgps; gjpj;j mofpa tPL. rupahd ,lj;ijj; Nju;e;njLj;jpUf;fpNwhk; vd;W vz;zpf;nfhz;lhu;. mt;tPl;bd; jpiur;rPiy ahTk; Rtupy; G+rg;gl;l ,sk;gr;ir epwj;jpNy mofhf ,Ue;jd. jhd; cl;fhu;e;jpUe;j Nrhghtpd; ,Uf;iffis jltpg;ghu;j;jhu;. mit cau; uf jsghlq;fs; vd;gjpy; re;NjfkpUf;ftpy;iy. 'mk;khit mioj;Jf;nfhz;L tUfpNwd;. rw;W cl;fhu;e;jpUq;fs; nklk;' vd;W $wp Ntiyf;fhud; cs;Ns nrd;whd;. XupU epkplq;fs; fope;J te;j me;jg; ngz;izg; ghu;j;jJk; Rkjp Br;rUf;F mtis Qhgfk; te;jJ. Kj;jhap Nriyia ,Oj;Jg; gpbj;J Nghu;j;jpathW gf;Ftkhf te;Jnfhz;bUe;jhs;. ',t ,q;fjhd; Nty nra;whsh?' vd;W ,sf;fhukhf vz;zpf;nfhz;bUe;jNghJ tPl;L Ntiyf;fhud; Rkjpaplk; ',tq;f jhd; Kusp IahNthl mk;kh' vd;W $wptpl;Lg;Nghdhd;. Kj;jhap Kuspapd; Mrpupiaahd Rkjpia milahsk; fz;L md;Gld; tuNtw;whs;. Rkjpf;F Mzp miwe;jJNghy; ,Ue;jJ. X.. ,tspd; kfd; Kuspah me;j nlhf;lu;? mg;gbnad;why;..


Njhl;lf;fhl;lhd; vd;W rjhTk; ehd; jpl;ba me;jg; igadh ,td;? ,d;W Cu;Nghw;w tho;e;J tUk; ,tidah ehd; md;W khLNka;f;fg; Nghfr;nrhd;Ndd;? Rkjp Br;rupd; ,jak; Xuhapuk; Kiw cile;J Rf;FE} whfpaJ. Kj;jhapaplk; vd;d NgRtJ? vg;gbg;NgRtJ vd;W vz;zpf;nfhz;L Ngr te;j tplak; jtpu;j;J nghJthfg; Ngrpdhu; Rkjp Br;ru;. ,Wjpapy; tpilngwg;NghFk; NghJ Kj;jhap Rkjpaplk;> 'Br;ru;. ePq;f ek;k tPl;Lf;F te;jJ nuhk;g re;Njh\Kq;f. KuspapUe;jhy; ,d;Dk; re;Njhrg;gl;bUg;ghd;. ehDk; ktDk; cq;f tPl;Lf;F tuj;jhd; nedr;rpUe;Njhk;. Vd;D njupAq;fsh? vd;l nuz;lhtJ nghz;Zf;F thw fpoik fypahzk;q;f. mJf;F gj;jpupif FLf;fj;jhd;.' 'mg;gbah? nuhk;g re;Njhrk;. khg;Gs vd;dh gz;whU?' 'Ngq;Fy Nty ghf;FwhUq;f. mJ kl;Lkpy;Ny. mNj kzNkilapy Kuspf;Fk; fy;ahzk; elf;FKq;f. fl;lhak; ePq;f te;J mtq;fis MrPu;tjpf;fDk;...' Kj;jhap ,d;Dk; vd;ndd;dNth nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhs;. Mdhy; Rkjp Br;rupd; fhJfspy; NtW vJTk; tpotpy;iy!!! (fw;gid)

jpaj;jyht vr;.vg;. up];dh


Rje;jpuk; Rjej; puk; Rje;jpuk ; ,yq;ifj; jpUehl;Lf;F ,d;DnkhU Rjej; puk ; ms;sp mspj;jpUf;fpwhu; MSk; tu;f;fj;jhu;. ehl;il cau;j;jpl cioj;jpLk; gy;ypdj;Jg; ghll; hspAk; tptrhapAk ; eLj; njUtpy; mbikfsha;j; jpz;lhl MSk; tu;f;fj;J v[khdu; ms;spf; nfhLf;fpd;whu; Rje;jpuj;ij. ciof;Fk; kf;fis xd;Wgl tplhJ MSk; tu;f;fj;Jg; gprhRfs; ms;spj; njspf;Fk; Rje;jpuk;! Rje;jpukh? MSk; tu;f;f MrhkpNa xU thrfj;ij kl;Lk; epidtpw; nfhs;. eP vq;fisj; jpdKk; $u;ikg; gLj;Jfpd;wha ; vq;fs; tWik $lf; $l Mapukha; yl;rkha; If;fpag; gLNthk;. Vnddpy; ,og;gjw;F vJTNk ,y;yhj ];ghl;lf]pd; topj; Njhd;wy;fsha; ,g;NghJk; ehk; ,Ug;gJ jhd;. mg;NghJ nrt;nthsp tPrpa Gjpa gupjpaha;g; G+Nfhsk; epiykhWk; ciog;gtDf;Nf cynfd;gJ nka;g;gLk;. mJtiu ntb nfhOj;J nfhb gpb ML ghL nfhz;lhL! 20-05-2009

(ep. gpujPgd;) (ed;wp: Gjpa G+kp> [_iy-Xf];w; 2009)


xU Jtf;fpd; fij mg;NghJ mg;ghtplk; xU Jtf;F ,Ue;jJ. Jtf;Ffisg; gw;wpa gupr;rak; aho;g;ghzj;jpy; ngupjhf Vw; g lhjpUe; j fhyk; mJ. murhq; f j; j pypUe; J cupa Kiwapy; iyrd;]; ngw;wtHfs;jhd; Jtf;F itj; j pUf; f yhk ; . mt; t hW me ; j tl; l huj; j pNyNa mg;ghtplk; kl;Lk;jhd; Jtf;F ,Ue;jJ. tPl;bDs; mtdJ iff;F vl;lhj caukhf Rtupy; Jtf;F khl;b itf;fg;gl;bUf;Fk;. Mdhy; mJ mg; g hTf; F vl; L k; cauk; . mjw; f hfntd; N w Rtupy; nghUj; j g; g l;Ls;s ,uz;L ngupa Mzpfspy;… xd;wpy; mjd; tpirg; gFjpiaf; nfhOtp> rw;W caukhf cs;s kw;w Mzpapy; RL Fohiag; nghWf;f itj;Jtpl;lhy;.. Jtf; F vLg; ghfj; Njhw; w kspj; J f; n fhz; b Uf;Fk;. miwapd; [d;dy; jpwe;jpUe;jhy; ntsptpwhe;ijapy; epd;Nw Jtf;iff; fhzyhk;. tpisahl tUk; ez; g Hfisf; $l; b te; J > mtd; [d; d Y}lhfj; Jtf; i ff; fhl; L thd; . tFg; g pYs; s rf khztHfisAk; ,jw; f hfntd; N w tpisahl tUkhW tPl;Lf;F mioj;J tUthd;. mtHfs; fz;fs; Mr;rupaj;jpy; tpupa… ‘ml mJ cz; i kjhd; ! ’ vdg; ghHj; j pUg; g hHfs; . tP l ; b ypUf; F k; Jtf; i fg; gw; w p mtd; ez; g Hfsplk; gy fijfis mse; j pUf; f pwhd; . ,yf; F j; jtwhky; rupahfr; RLk; yhtfk; gw; w p tpsf; f kspj; j pUf; f pwhd; . ‘,e; j g; ngupa Jt f ; i f vg; g b eP J}f; F tha; ? ’ vdg; gpukpg; G ld; Nfl;ghHfs;. ‘mJ mg;gbj;jhd;..!’ vdr; rkhspj;JtpLthd;. vg; g br; RLtJ vd mg; g h jdJ ez; g HfSf; F tpsf;Fk;NghJ ftdpj;jpUf;fpwhd;. ‘tpiriaj; jl;b ntb jP U k; N ghJ xU vjpHj; jhf;fk; ,Uf;Fk;. mg;NghJ if jOk; gp ,yf; F j; jtw tha; g ; G z; L . mjdhy; Jtf;fpd; gpbg; gFjpia thfhf Njhs;%l;by; gjpa itj;Jf;


nfhs; s Ntz; L k; ’ vd mg; g h jd; ez; g HfSf; F f; nfhLj;j gapw;rpia vy;yhk; mtd; jdJ ez;gHfSf;F vLj;JtpLthd;. ,jdhy; mtDf;F ez;gHfspilNa xU Kf;fpaj;Jtk; Vw;gl;bUe;jJ. tFg;gpYk; rup… tpisahLk;NghJk; rup> mtd;jhd; yPlH. mtd; ,l;lJjhd; rl;lk;. tpisahLk;NghJ fd;id gpupj;jhy;> mtdJ gf;fk; NrHe;Jnfhs;sj;jhd; ahUk; tpUk;gpdhHfs;. mt;tsT Vd;..> MrpupaHfsplkpUe;J$l mtDf; F mb tpOtjpy; i y! mjw; n fy; y hk; me; j j; Jtf;fpd; kfpikjhd; fhuzk; vd mtd; ek;gpapUe;jhd;. xU tifapw; ghHj;jhy;> mtd; nfl;bf;fhu k h z t d h fTk ; , Ue ;jh d ;. M r p up a H fs ; mt d ;Nk w ; nfhz; b Ue; j md; G f; F mJTk; xU fhuzk; . Mwhk; tFg;G khztHfs;> nfhLj;j fzf;ifr; nra;aKbahJ jpzwpdhy; … fzf; F g; ghlk; vLf; F k; fdfrghgjp thj; j pahH Ms; tpl; L ehyhk; tFg; g pypUe; J mtid mioj; J tur; nrhy; t hH. fUk; g yifapy; fzf; i f vOjptpl; L > “rptFU.. ,e; j f; fzf; i f ,tq; f Sf; F r; nra;J fhl;L!” vd;ghH. mg;ghtpd; ngaiuf; Fwpg; g pl; L j; j hd; vg; N ghJk; mtH mtid miog; g J tof;fk;. me;j mstpw;Fj; Jtf;F mg;ghTf;F tpyhrk; nfhLj;jpUe;jJ! fUk;gyifapy; mtd; fzf;ifg; Nghl;L tpilia vOjpaJk; > “if jl; L q; N fhlh..!” vd fdfrghgjp thj;jpahH cw;rhf%l;LthH;. tFg;G khztHfs; vy; N yhUk; if jl; L thHfs; . ,t; t hW ngupa tFg; G khztHfspilNaAk; mtdJ gpugy;ak; gutpaJ. me; j f; fijfis mg ; g htplk; te; J $wpdhy; kfpo;e;J NghthH… “mg; g p b j ; j h d ; … e y;yh a ;g; gbr; R ngupa ,d; [pdpauha; tuNtZk;..!” vd mg;gh Cf;fg;gLj;JthH. mg;gh mg;gb kfpo;e;J ,yFthf ,Uf;Fk;


re;jHg;gq;fspy;> “Jtf;Fr; Rlg; gof;fptpLwPq;fsh..?” vd;W Nfl;fyhkh vdj; Njhd;Wk;. RLk;NghJ vjpHj;jhf;fk; ,Uf;Fk; vd;W mg;gh nrhy;ypapUf;fpwhH. mJ jd; i dNa js; s p tpOj; j ptpLNkh njupatpy; i y. mg;gbahdhy; ,d;Dk; tsHe;jgpd;jhd; me;jj; Jtf;ifj; J}f; f yhk; . Mdhy; xUNghJk; mg; g htplk; mJgw; w pf; Nfl;ljpy;iy. mg;gh fz;bg;ghdtH. fhiyapy; Neuj;Jf;F vOk;gNtz;Lk;. me;j tpbfhiyapNyNa fz; J}q;fhkw; gbf; f Ntz; L k; . gpwF ghlrhiyf; F g; Nghtjw; F Kjy; Njhl;lj;jpw;Fj; jz;zPH tplTk;Ntz;Lk;. gof;f tof; f q; f s; rupahf ,Uf;fNtz;Lk;. ,it nfhQ;rKk; gprff; $ lhJ. ghlrhiyj; jtizg; guP l ; i rapy; gpd; jq; f pdhw; $ l> upg;NghHl;ilg; ghHj;Jtpl;L tpshry;jhd;! G+turq; fjpahypy; jbia ,Oj; J g; gpLq; f pdhy; > mJ Jk;ghfg; NghFk;tiu mbjhd;! mk;kh mOJ kd; w hbdhYk; tplkhl; l hH. mjdhw; j hNdh vd; d Nth mtd; vg;NghJk; tFg;gpy; Kjy; khztdhfNt te;Jnfhz;bUe;jhd;. ghtk;> mz;zd;jhd; Ntz; b f; f l; Lthd;. ,njy;yhk; mg;ghtplk; ,ay;ghfNt xU gak; Vw; g lf; fhuzkhapUe; j J. VjhtJ Njitnad;why; mk;kh%yk;jhd; J}J mDg;gpf; Nfl;fKbAk;. mk;khtplk; $wpdhy;> “me;jj; Jtf;if cd;dhiy J}f;fNt VyhNjlh..!” vdr; rpupj;J kOg;gptpLths;. rpy ehl;fspy; mg;gh jdJ ez;gHfSld; Ntl; i lf; F g; NghthH. mg; N ghJ jd; i dAk; $l; b g; Nghfkhl; l huh vd mtDf; F MtyhapUf; F k; . Jtf; F mg;ghtpd; fhupy; Kd; ,Uf;ifapy; Nky; Nehf;fpathW rha;j;J itf;fg;gl;bUf;Fk;. NghNthH tUNthH vy;NyhUf;Fk; mJ fz;fspw; gLk;. ,utpy; rhkj;jpNyh> mLj; j ehl; fhiyapNyh jpUk; g tUk; N ghJ mg; g h VjhtJ kpUfq;fisr; Rl;Lf;nfhz;L te;jpUg;ghH. mijf; fl;bj; J}f;fpj; NjhYupj;J mf;fk; gf;fj;jpy; cs; s tHfSf; F k; ez; g HfSf; F khf> ,iwr; r p gq; F Nghlg;gLk;. mayl;ilapy; cs;stHfnsy;yhk; mg;ghtplk;


kjpg;Gk; kupahijAk; itj;jpUe;jhHfs;. mtHfSf;Fs; VjhtJ gpur;ridnad;why; jPHT fhz;gjw;F mg;ghtplk;jhd; tUthHfs;. J} u ,lq; f spypUf; F k; ez; g Hfs; $ l mg; g hitj; Njb tUthHfs;. mtuJ Ngr;ir kW Ngr;rpd;wpf; Nfl;gjw;F ahUk ; jahuhf ,Ue; j hHfs; . fhjy; gpur; r idfs; fy;ahzg; gpur;ridfisf;$l mg;gh jPHj;J itj;jpUf;fpwhH. rPjdg; gpur;ridapy; ,OgLk; jpUkzq; f Sf; F g; gz cjtpAk; nra; t hH. tP l ; b y; fz;bg;ghdtnud;whYk;> ntspapy; ml;lfhrkhfr; rpupj;Jg; Ngrpf; fhupaq; f isr; rhjpg; g jpy; rkHj; j H. ahuhtJ FbkidfSf; f pilapy; my; y J rhjpg; gpur; r idfspy; rz; i l rr; r uT Vw; g l; l hYk; > me; j tl; l huj; J tpjhidahH$l mg;ghitj;jhd; $l;bg;NghthH. rpy ,lq; f Sf; F g; Nghdhy; jpUk; g tu ,uthfptpLk; . CupYs;s rz;baHfnsy;yhk; mg;ghTf;F klf;fk;! rpy tprH eha;fisr; Rl;Lj; js;Sk; Ntz;LNfhSk; mg;ghTf;F tUk;. Mdhy; mg;gh xUNghJk; kdpjHfisr; Rl;ljpy;iy. rpy Ntisfspy; mg;gh mtidAk; mz;zidAk; Ntl; i lf; n fd; W $l; b g; N ghtJz; L jhd; . Mdhy; ngupa mlHe; j fhLfisAk; fhl; L kpUfq; f isAk; fhzyhk; vd;w vjpHghHg;Gld; NghfKbahJ! “fhLfSf;Fs;s cq;fisf; $l;bf;nfhz;L NghNfyhJ… xU jilt ehq;fNs top jtwp miyQ;R jpupQ;rdhq;fs;.” vd mg;gh QhaKk; nrhy;thH. ghlrhiy tpLKiw ehl ; f s; my; y J rpy rdp QhapWfspy; Rk;kh Ntbf;if fhl;Ltjw;fhf> rpwpaJk; ngupaJkhd gw; i wfs; epiwe; j juit ntspfs; . . Nghd; w ,lq; f Sf; F j; j hd; $l; b g; N ghthH. mtDf; F ngupa kpUfq;fis> Jtf;F vg;gbr; Rl;L tpOj;JfpwJ vd; W ghHf; f Mir! Mdhy; gw; i wfSf; F s; s pUf; F k; Kay;fs; my;yJ VjhtJ ePHg; gwitfs;jhd; mk;gpLk;. vt; t sT cauj; j py; gwe; J nfhz; b Uf; F k; gwitfisf;$l fz; ,ikf;Fk; Neuj;jpy; Rl;L


tpOj; j ptpLfpwJ Jtf; F ! ntb itj; j gpd; > mg; gh Jtf; i f klf; f pj; jpwe; J jl; b tpl; l Jk; … Njhl; l h ntWk; Nfhjhf ntspNa tpOk;. xU tpisahl;Lg; nghUisg; Nghyj; Njhd;Wk; me;jr; rpwpa rpte;j cUisia mtd; vLj; J r; NrHj; J f; n fhs; t hd; . Gif kzj; J ld; mjd; tha; jpwe; j pUf; F k; . mjDs; s pUe; J mt; t sT tpirAld; nrd; W gwitiaj; jhf; f paJ vd; d vd; W ghHf;fNtz;Lnkd kdk; FUFUf;Fk;. mg; gh tPl ;bypy;yhj xU jUzj;jpy; me;jf; fs;s Ntiyiaj; njhlq; f pdhd; . mz; z idAk; mjw; F f; $l; L r; NrHj; J f; n fhz; l hd; . mg; g bahdhw; j hd; tp\ak; ntspNa frpahkw; jg;gpf;nfhs;syhk;. Njhl; l hf; f s; Nghl; L itf; F k; ngl; b apypUe; J xU Njhl; l hit vLj; J f; n fhz; L Nfhbg; gf; f k; Nghdhd; . gf; F tkhf mjd ; tha; g ; gFjpia eP f ; f pj; jpwe; J g h H ; j ; jNgh J .. r p wp a Fz ;L fsh f , Ue ;jd. mjd ; gpwFjhd; gak; gpbj;Jf;nfhz;lJ. mij vd;d nra;tJ? jpUk; g Tk; cs; N s Fz; L fisg; Nghl; L > gf; l ; gz; z p Vw; j dNt ,Ue; j khjpup xU mRifAk ; njupahky; itj;JtpLNthkh? Mdhy; rupahf gf;l; gz;zhtpl;lhy; me; j tpj; j pahrj; j pNyNa mg; g htplk; gpbgl NeupLk; . my;yJ mijj; Jtf;fpNy Nghl;Lr; RLk;NghJ> mJ rupahf ntbf; f hky; mg; g hTf; F VjhtJ Mgj; J NeuplTk;$Lk;. nra; t jwpahJ mz; z dplk; Nfl; l hd; @ “vd; d lh.. nra;tk;?” “vdf; F j; njupahJ.. eP j hNd cilr ; r J..!” – mz;zd; xNu Xl;lkhf Xbtpl;lhd;. mtDf; F xU Nahrid Njhd;wpaJ. Fz;Lfisj; jpUk; g Tk; Njhl; l htpw; F s; Nghl; L epug; g p.. milj; J m g ; g b N a e p y j ; i j j ; N j h z ; b g ; G i jj ;Jt p l ;l h d;. mz;zid xUkhjpup tisj;J.. ahUf;Fk; nrhy;yNtz;lhnkd;W jLj;Jtplyhnkd;Wjhd; epidj;jhd;. Mdhy; mz;zd; mur jug;Gr; rhl;rpahf


khwp mk;khTld; rk;gt ,lj;jpw;Nf te;J NrHe;jhd;! mk;kh gjwpg;Nghdhs;. ‘mJ epyj;Jf;Fs;s fple;J… MuhtJ njupahky; kpjpr; r pl; l hy; ntbr; r pLNkh njupahJ..!’ vdg; gae;jhs;. “mg;gpbnahz;Lk; ntbf;fhjk;kh.. Rk;kh gag;gplhijAq;Nfh..!” vd mk;khitr; rkhjhdg;gLj;jpdhd;. Mdhy; mk;kh gaj;jpy;> mg;gh te;jJk; tp\aj;ijf; $wptpl;lhs;. mg;ghtplkpUe;J tpshry;jhd; fpilf; f g; N ghfpwJ vd mtDf; F %j; j puNk NghFk; NghypUe;jJ! mg;gh mbf;fTkpy;iy.. VrTkpy;iy! “ey;y fhyk;..! mJ ntbr;rpUe;jhy;.. vd;d ele;jpUf;Fk;..?” vd vr;rupf;if kl;Lk; nra;jhH. cz;ikapy; jdf;F md;iwf;F ey;y fhyk;jhd;..> mJjhd; mg;ghtplkpUe;J mb tpotpy;iy vd epidj;Jf;nfhz;lhd;. Njhl;lhitj; jpUk;gTk; Njhz;b vLj;J.. nfhQ;rk; rup nra;J.. thdj;ij Nehf;fpr; Rl;L mij nraypsf;fr; nra;jhH mg;gh. rpy ehl;fspy; mg;gh Jtf;if mjd; ,Ug; g plj; j pypUe; J vLj; J NrtP ] ; gz; Z thH; . Foha; NtW gpb Ntwhfg; ghl; ] ; ghl; ] hff; fow;wpj; Jg;GuT nra;J> vz;nzapl;Lj; Jilj;J itg;gJz;L. mg; N ghnjy; yhk; mtd; mg; g hTld; $l ,Ue; J cjtp nra; t hd; . ijay; nkrpdpd; tP y ; f Sf; F g; ghtpf; F k; vz;nzia mg;ghtplk; vLj;Jf; nfhLg;gJ.. fow;wg;gl;l Jtf;fpd; gFjpfis nghyp\; nra;tJ Nghd;w njhl; l hl; L Ntiyfisr; nra; t hd; . mt; N tisfspy; Jtf; f pd; ]; g uprk; mtDf; F xUtpj gutrg; g Lj; i j Vw;gLj;Jk;! me;jj; Jtf;F jdf;Nf vd;whtJ nrhe;jkhFkh..? ,g;NghJ ,y;yhtpl;lhYk; jhd; tsHe;jgpwfhtJ>


mg;gh me;jj; Jtf;ifj; jdf;Fj; juf;$Lk; vd;Nw epidj; J f; n fhs; t hd; . Mdhy; > mg; g h mijj; jdf;Fj; jUthuh my;yJ mz;zDf;Fj;jhd; nfhLg;ghuh vd;Wk; njupatpy; i y. mz; z d; jd; i dtpl %j; j tdhifahy; jdf;F Kjy; tsHe;JtpLthd;. mtDf;Fj;jhd; tha;g;G mjpfk; vd;W Njhd;Wk;. xUNtis mz;zdplk; Nfl;lhy;.. jdf;fhf tpl;Lj;je;JtpLthd; vdj; jdf;Fj; jhNd rkhjhdKk; mile; J nfhs; t hd; . Njhl; l hitf; fz;lJNk mz;zd; me;j Xl;lk; XLfpwhd;. mz;zdhtJ… Jtf;if vLj;Jr; RLtjhtJ! ehl; b y; VjhtJ Fog; g epiy Vw; g l; l hy; my; y J mg;gbahd rhj;jpak; njd;gl;lhy;> Jtf;Fr; nrhe; j f; f huHfs; vy; N yhUk; nghyp]; epiyaj; j py; Jtf;Ffis xg;gilf;fNtz;Lnkd mwptpj;jy; nfhLg;ghHfs;. mg;gh mjw;fhf tPl ;bypUe;J Jtf;iff; nfhz;LNghFk;NghJ mtDf;Ff; ftiyahf ,Uf;Fk;. Jtf; F itj; j pUg; g tHfs; fytuj; j py; mtw; i w <LgLj;jhky; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf my;yJ fytuj;ijf; fl; L g; g Lj; J tjw; F g; nghyp]; f huHfsplk; NghJkhd J t f ; F f s ; , y ; y h j f h u z j ; j h y ; ngw;Wf;nfhs;fpwhHfshf ,Uf;Fk; vd Nahrpj;jpUf;fpwhd;. mg; N ghnjy; y hk; nghyp]; f huHfs; RLtJ FiwT! [P g ; t h fdq ;fsp y ; Jt f; F fisr; Rk; k h epWj; j pg; gpbj; J f; n fhz; L tP j ptyk; NghthHfs; . ntWq; i fAld; cs; s kf; f nsy; y hk; me; j f; fhl; r pfisg; ghHj; N j mlq;fpg;Ngha;tpLthHfs; vd;gJ mtHfsJ vz; z khapUf; f yhk; . mtDf; F mnjy; y hk; ngupa tp\aNkay;y! Jtf;ifg; nghyp]; epiyaj;jpw; nfhLj;jhy; mijj; jpUk;gj; jUthHfsh vd;w ftiyNa NkNyhq;fp epw;Fk;. my;yJ nghyp];fhuHfspd; mtjhdkpy;yhj fLikahd ghtidapy; Jtf;F gOjile;Jk; Nghfyhk;. xUNtis j p U k ; g j ; j U k ; N g h J k h W g l ; L N t n w h U J t f ;Ff ; fpilf; f Tk; $ Lk; . ,t; t hwhd re; N jfq; f s; mtDf; F j; Njhd;wpf;nfhz;NlapUf;Fk;. vdpDk; mijnay;yhk;


mg;ghtplk; Nfl;fKbahJ. ghlrhiy tpl;L te;jJk;> Rtupy; mjd; ,Ug;gplj;ijg; Ngha;g; ghHg;ghd;. vg;NghJ Jtf; F f; fpilf; F k; ; vd; w Nfs; t p mtid tpl; L g; NghfhJ. Jtf; F jpUk; g tUk; N ghJ n[apYf; F g; Ngha; te; j JNghy Nrhig ,oe; J NghapUf; F k; . J}rp gbe; J k; fPwy;fs; tpOe;JkpUf;Fk;. clNdNa mijj; Jilj;Jj; Jg;guT nra;J vz;nzapl;L itf;Fk; Ntiy njhlq;fptpLk;. rpy jlitfs; Jtf; F mg; g bg; Ngha; te; j jpy; m t D f ; F m J gof ;fk h fg ;Ngh a ;t p l ;l J. ngup jhf myl; b f; nfhs; s j; Njitapy; i y. nfhLj; j hy; > rpy Ntisfspy; Ie;J MW khjq;fspd; gpd;duhtJ jpUk;gf; fpilf;fpwJ. - mg;gbj;jhd; ek;gpf;nfhz;bUe;jhd;. Mdhy; gpd;dH xU jlit tPl ;il tpl;Lg; Nghd Jtf;F> jpUk;g tuNtapy; i y! mg; N ghJ ehl; b y; fytuNkh Fog; g q; f Nsh Vw; g l; l fhyKk; my; y ! ,d; i wf; F tUk; ehisf; F tUk; vd mtd; ghHj;Jg; ghHj;jpUe;J Vkhe;JNghdhd;. Jtf; f pw; F vd; d fjp ele; j pUf; F k; vd epidj; J epidj; J kha; e ; J Nghdhd; . Jtf; F gw; w pa epidTfs; mlq;fpg;Nghf kWj;jd. mk;khtplk;jhd; mt;tg;NghJ Nfl;ghd;@ “mg;ghtpl;ilf; NfSq;Nfh… Jtf;F vq;ifnad;W..!” - mk ;k h Tf ;Fr ; r up a h d gjpy ; nrhy; y j; njupatpy;iy. mk;kh mJgw;wp mg;ghtplk; Nfl;fTkpy;iy. cz; i kiar; nrhy;tjhdhy; mk;khTf;F mijg;gw;wpa f t i yNa , y; i y v d mt Df ;F mk ; k h t p d ; k P J Nfhgk;$l Vw;gl;lJ. “mg;ghTf;F ciog;gpy;iy.. f\;lg;gLwhH..! Jtf;if xUNtis tpj;jpUg;ghH.. mijg;gw;wpf; Nfl; f f; $ lhJ… ftiyg; g LthH.. ghtk; ! ” – mk; k h mtidr; rkhjhdg;gLj;jpdhs;.


me; j f; ftiy mtidAk; gw; w pf; n fhz; l J. me; j ehl;fspy; mg;gh f\;l epiyapw;jhd; ,Ue;jhH. md; w d; w hlk; tP l ; L r; nryTfisr; rkhspg; g jw; N f KbahkypUe;jhH. mtDk; mz;zd; jk;gpkhHfSk; Nky; tFg; G fSf; F te; J nfhz; b Ue; j hHfs; . gbg; G r; nryTfisAk; rupf;fl;lNtz;bapUe;jJ. vg;gbNah vy;yhtw;iwAk; rkhspj;jhYk;> Kd;dH ,Ue;j cw;rhfKk; ml;lfhrKk; mtuplk; Fiwe;JjhdpUe;jd. ez; g HfSk; mtiuj; Njb tUtJ FiwT! mg; g h mtHfsplkpUe; J jhdhf xJq; f pf; n fhz; l huh my; y J mtuplkpUe; J RtWtjw; F vJTkpy; y hkw; NghdJk; ez;gHfs; vy;N;yhUk; tpyfpf;nfhz;lhHfsh vd mtDf;Fg; GjpuhapUe;jJ. Jtf;F mg;ghtplkpUe;j gyj;ijAk; cw;rhfj;ijAk; nfhz;LNgha;tpl;lJ vd;Nw mtDf;Fj; Njhd;wpaJ. mtH mij tpw;wpUf;ff;$lhJ. mtd; ,g; N ghJ rpWtdy; y . caHtFg;G khztd;. ey;yit nfl;litfisg; Gupe;Jnfhs;Sk; gf;Ftepiy mtDf;F te;jpUe;jJ. Jtf;if tpw;Wr; rPtpf;fNtz;ba epiyik mg; ghTf; F te; j Nj vdf; ftiyaile;jhd;. mtH me;jj; Jtf;if vt;tsT tpUk;gpapUe;jhH vd;gJ mtDf;Fj;jhd; njupAk;! mg;ghTf;F MWjy; nrhy;ypj; Njw ; w Nt z ;L k ; . ‘ Nuf ; , w; < ] p .. mg;gh .. !’ vd; W nrhy;yNtz;Lk;. mg;ghtpd; fLikAk; fz;bg;Gk; tPl;bw;$l mw; W g;Ngh dJ ! mJ mtDf ; F kpFe ; j ftiyia mspj; j J. nghUshjhu neUf; f bjhd; mg; g hit ,e; j epiyikf; F j; js; s papUf; f pwJ…> tpiutpy; gbj; J Mshfp> mg; g hitf; fjpiuapy; ,Uj; j p cioj; J f; nfhLf; f Ntz; L k; vd epidj; J f; n fhs; t hd; . tpiutpy; vd; w hy; … mjw; F xU fhyk; Ntz; l hkh..? flTNs> mJtiu mg;ghtpd; epiyik ,d;Dk; Nkhrkhfptplf;$lhJ! f\;lepiyik nrhy;yhkNy te;J kdpjidj; js; s p tpOj; j ptpLfpwJ! mijj; jhq; F k; rf;jp mg;ghTf;F ,Uf;fNtz;LNk vdg;


gpuhHj;jpj;Jf;nfhs;thd;. epw;Fk;NghJk;.. elf; F k; N ghJk; .. mg; g hitf; fhZk;NghJk;.. ftiyAk; gpuhHj; j idAk; kdjpw; F s; Njhd; w ptpLk; . mg; g htpd; Nrhfnky; y hk; jdf; F s; S k; njhw; w pf; n fhz; l JNghy czHe;jhd;. tsHe; j tdhfptpl; l hYk; rpW guhaj; J epidTfs; mt; t g; N ghJ te; J Crpiag; N ghyf; Fw; W k; . me; j j; Jtf; f pd; epidtpy; kdJ tpk; K k; . mijj; njhl; L j; Jilj; J neQ; N rhL mizj; J j; J}f; f pr; nry; Y k; epidTfs; te; J xj; j lKk; nfhLf; F k; . mg; g htpd; Jtf; F ,g; N ghJ ahUila ifapy; ,Uf; f pwNjh vd xUtpj Vf;f czHTk; glUk;. me;j ehl;fs; NghNa Ngha;tpl;ld! 00 xU ehs; mtd; Ciu tpl; L k; mg; g hit tpl; L k; gpupa NeHe;jJ. Nkw; gbg;G> njhopy; tha;g;G vdf; fhyk; mtid NtW NtW ,lq;fSf;Ff; nfhz;LNghdJ. ehl;Lf;Fs; tpjtpjkhd Jtf;Ffs; te;J NrHe;jd. vq;Fk; Jtf;Ffs;.. vtuplKk;; Jtf;Ffs;… mit vy;yh ty; yikAk; nfhz; l itahapUe; j d! [Pg; thfdq;fspw; NghNthUk; > Jtf; F fisr; Rk; k h tbT fhl; L tjw; f hf kl;Lk; nfhz;L nry;tjpy;iy! Ntl;ilahLjy; ehl;Lf;Fs;Ns mNkhfkhf ele;NjwpaJ! vq;Fk; kdpjHfNs Ntl;ilahlg;gl;lhHfs;! kdpj ,iwr;rpfis mtutuhfg; gq;F Nghl;Lf;nfhz;lhHfs;! mg;Nghnjy;yhk; mtDf;F> rpWtajpw; jhd; mg; g htpd; Jtf; F kP J xU ftHr; r pAld; nfhz; b Ue; j gpuik epidtpy; NkNyOe; J tUk; . vdpdk; mJ xU ghjfkw; w Jtf; F vd; N w mtd; fUjpdhd; . ahiuAk; Jd;GWj;jhky; Rtupy; khl;lg;gl;L vg;NghJk; Xa;Tepiyapy; ,Uf;Fk; Jtf;F mJ! CupYs;s jk;gpatHfspd; ghJfhg;Gg; gw;wp mg;gh


ftiyg;gl;L> mtDf;F tw;Gwj;jpf;nfhz;bUe;jhH…

mbf;fb

“jk; g patq; f isAk; vq; i fahtJ nfhz; L Ngha; r ; NrHj;JtpL!... jg;gpnahl;b ,Uf;fl;Lk;!” mtidg; NghyNt jk; g patHfSk; > mg; g hitAk; mk; k hitAk; tpl; L xt; n thU jpf; F fshfg; gpupe; J NghapdH. Ciu tpl;L vq;F NghdhYk;> xU ehisf;F mtd; CNuhL te;J kzKbj;Jf;nfhz;L jq; f NshL ,Ug; g hd; vd mg; g h ek; g papUe; j pUf; f yhk; . mjw; F mtd; rk; k jpf; f hJ jdJ fhjy; tplaj; i j ntspg;gLj;jpaNghJ mg;gh xJq;fpf;nfhz;lhH… “cd;iu tpUg;gg;gb Ngha; nra;Jnfhz;L.. vq;ifahtJ ,U..!” 00 gj;Jg; gjpide;J tUlq;fisf; fhyk; tY nfjpahff; nfhz;LNghdJ. vg;NghjhtJ CUf;Fg; Ngha; mg; g h mk; k hitg; ghHj; J tUthd; . ehl; L epiyikfs; Nkhrkile; J .. ghijj; jilfs; gazf; f\; l q; f s; vy;yhk; mtid epue;jukhfNt CupypUe;J gpupj;Jtpl;lJNghypUe;jJ. njhiyNgrpj; njhlHG kl;Lk; mt;tg;NghJ kfd; vd;w flikia <L nra;jJ. “cd; i u gp s ;isaisf ; $l; b f; nfhz; L te; J fhl;L..!” vd mg;gh Nfl;Lf;nfhz;bUe;jhH. gps;isfis mioj;Jf;nfhz;L NrW rfjpfSf;Fs;shfTk; flNyupA+lhfTk; aho;g;ghzj;jpw;F xU ngUk; gazk; Ngha; tUk; f\; l j; i j vz; z pf; fhyj;ijf; flj;jpf;nfhz;bUe;jhd;. xUehs; mg;ghNt mtdJ tPL Njb te;Jtpl;lhH… me;jj; js;shj tajpy;! vJ vg;gbNah mJ mtDf;Fg; ngupa NgW ngw;Wtpl;l kfpo;r;rpia mspj;jJ.


gps; i sfSlDk; mtdJ kidtpAlDk; vd; W k; ahUlDk; ,y; y hj md; d pNahd; a j; J ld; gofpdhH; . gps ; i sfi s k b a p y ; ,Uj; j pf; fijfs; Nfl; g hH. me;jkhjpupj; jq;fis mutizj;J mg;gh tsHj; j jpy; i yNa vd mtDf; F Mr; r upakhapUf; F k; . MwjyhapUf;Fk;NghJ jdJ gioa ehs; epidTfisf; fij fijahff; $WthH. gps; i sfisg; gpupe; j pUe; j Mjq; f j; i j> me; j ehl;fis epidT$Htjd;%yk; MWjyilfpwhuhapUf;fyhk; vd mtd; vz;zpf;nfhs;thd;. mg;NghJjhd; me;jf; fijAk; njupate;jJ… … mg;gh tof;fk;Nghy Ntl;ilf;Fg; Ngha; te;jpUf;fpwhH;. Rl;Lf; nfhd;W te;j nfhOj;j Kaiyj; NjhYupj;J ntl;baNghJ… mjd; tapw;wpy; Fl;bfs;..! “ gp s ;i sa S f ;Fk ; nr h y ;ya p y ;i y.. jh a ;f ;Fk ; nrhy;yapy;iy..> epyj;ijf; fpz;b mg;gpbNa jhl; L g; N ghl; L .. mz; i lf; N f Jtf;ifAk; nfhz;LNgha; nghyp]; ];Nlrdpiy FLj;jpl;L te;jpl;ld;..!” -% r ; R e p d ; W t p l ; l J N g h y m g ; g h r w ; W N e u k ; Ngr;rw;W ,Ue;jhH. mijf; Nfl;L mtd; mjpHe;Jjhd;Nghdhd;. m e ; j j ; J t f ; f p d ; fi ji a f ; $ Wt jw ; n f d ;Nw te; j tHNghy> mLj; j ehl; fhiy mg; g h Ngha; t pl; l hH! fhiyapy; vOe;J tof;fk;Nghyj; Njfg;gapw;rp nra;J.. cztUe;jptpl;L Xa;Tf; fjpiuapw; rha;e;jtH.. mg;gbNa fz;fis %b mikjpaile;jhH.

Rjhuh[; (ky;ypif 46k;; Mz;L kyH> [dtup 2011 y; gpuRukhdJ.)


தமிைரின் இந்நினை பாடுக கவியய தனக்பகன நி

மும்

தனிப்பபரும் தமிழும்

தம்வம தாஷம ஆண்டிடும் திறனும் பற்ப

கவ

கள் பண்ணிவச முவறகள்

பண்பாட்டுடஷன உயரிய ைாழ்வு

பகாண்டு நிமிர்ந்தார் சிறந்திட ைாழ்ந்தார் தமிைரின் இந்நிவ

பாடுக கைிஷய

ஆண்டபரம்பவர அடிவமகள் ஆனார் பண்டு நாள் ைவர ைாழ்நி வககளில் இரும்பு ைி

மிைந்தார்

ங்குகள் தாங்கி

பமய் ைைிஷயாடும் குருதியில் நீந்தி

அன்னியர் ைகுத்த சிவறதனில் ஷசர்ந்தார் தமிைரின் இந்நிவ

பாடுக கைிஷய

ைடுகள் ீ இைந்து உவடவமகள சிவதந்து ைதியில் ீ

அகதியாய் எம்மைர் அவ

பபண் ைிடுதவ

ஷபசிடும் நாளில்

ந்தார்

ைன் பகாடுவமயில் மகளிர் சிவதந்தார் சிறுைர் உரிவம சாசனம் பசய்தனம் ஆயினும் எங்கள் சிறுைவர பகான்றனர் ஷபாரில் தமிைரின் இந்நிவ

பாடுக கைிஷய

தந்வதயின் எதிஷர பிள்வளவய பகான்றனர் மனிதம் தன்வன மண்ணில் புவதத்தார் எந்வதயர் முந்தி ைாழ்ந்த நி

ங்களில்

எம்மைர் உடல்கவள உயிருடன் நட்டார் தமிைரின் இந்நிவ அடிவம ைாழ்வு பதாடர்ந்திட அகதியாய் அவ ைிடுதவ

பாடுக கைிஷய ாஷமா

ைது நிரந்தரமாஷமா

ைிரும்பி ைிவனயுடன் மக்கள்

எழுைது எந்நாள் ஏங்குது இந்நி தமிைரின் இந்நிவ

ஷை நன்றி-ஞானம்

ம் -----பாடுக கைிஷய

வணயூர்-தாஸ்


சைம் சனம் பாத்தா என்னநிவனக்கும்

சனம் அறிஞ்சா என்னபசால்லும் சனம்ஷகட்டால் என்னத்த பசால்லுறது சனத்து க்கு கணக்குக்குடுக்கஷைணும் சனத்துக்கு ைிளங்கினா...

நாம் சனத்திற்காக என்றால் சனம் யாருக்காக?

சனம்,சனம் யாரைர்கள்? மற்றைர்களுக்காகநாம் ஷைடம்தரிக்கவும் ஷபா

ியாக நடிக்கவுஷம

பைக்கப்பட்டிருக்கிஷறாம். நாம் நமக்காக ைாழ்ைவத மறந்துபகாண்டிருக்கிஷறாம். நாஷனசனம் சனங்கஷள நான் நாங்கள் நமக்கு.

நாம் நாமாக, நமக்காக.

சு.கருணாநிதி


துவம்சம்" அல்ைது நினைவறா நாள் ( 15-05-1985 ) குமுதினி ……… இந்தப் பபயவர,

உச்சரிக்கும் உதடுகள்- இன்றும் கூட துக்கத்தால் ஒரு கணம்

ஒன்ஷறாடு ஒன்று ஒட்டிக் பகாள்கின்றன!! காகம் கத்தித் துயிப

இனிய தீைிவன ……..

ழும் – என்

பட்டணத்ஷதாடு இவணத்த பா

ம் அைள்!

அைள் மடிமீ து ஏறிய பின்புதான்,

எங்களின் பனாட்டும், பாயும்……. ஓவ

யும், ஒடியலும் ………

பண ஷநாட்டுக்களாக மாறின !! பிரபஞ்ச உருண்வடக்குள் தான், எத்தவன பிரமிப்புகள் -அத்தவனயும் அந்தப் பாவைமீ து காவ

வைத்த – பின்புதான்

நாம் கண்டுணர முடிந்தது !!! ஆயிரம் ஷபதம் பசால்

ி,

பனம்கிைங்குக் கூறுகளாய்…….. கிைிபட்டுக் கிடந்த என் மக்கவள " மனிதஷம, ஷநயபமன்று" தன் மடிமீ து சுமந்து ……

பரஸ்பரம் புரிந்துண்ர்வுள்ளைர்களாக்கிய புண்ணியைதி அைள் ! ப

வன எதிர்பாராமல்,

கடவமவய மட்டும் பசய்த கீ வத படிக்காத ஷகாவத ! என் வகயில் சுமந்த புத்தகங்கள் ….. கா

ில் நசிபடும் பசருப்பு ……..

தீபாைளிப் புத்தாவட ….. பபாங்க

ாய்ப் பபாங்கும் புதுப்பாவன …….

அப்புவையும்,ஆச்சிவயயும்,


கிடத்திவைத்த சைப்பபட்டிகள் ……. எல்

ாஷம …… எல்

ாஷம ……….

அைள் சுமந்தவை ! கட்டுமரங்களுக்கும் வகை

ி-ைள்ளங்களுக்கும்

கல்தாக் பகாடுத்துைிட்டுக் கடும் ஷைகக் கப்ப

ாய் – என்

துவறமுகத்தில் மிதந்த அைகுராணி ! புள்ளிமானாய் துள்ளிக் குதித்து – அைள் ஏைாற்றுப் பிரிவைக் கடக்கிறஷபாது ……. மவ

ஷபால் உயரும் அவ

களும் – அைளிடம்

வககட்டிப் பணிந்து, பமௌன நுவரயாய் சிதறுண்டு ஷபாகும் !! அதிகாவ

யின் பனிச்சிதறஷ

ாடு ……

அன்றும் அைள் – தன் அரும்புத்திரர்கஷளாடு புறப்பட்டுப் ஷபானாள் !! பிரளயம் என்பவத அறியா – அைவளஷய பிரளயமாக்கின ஆயுதக் கூ

ிகள் !!

பைடித்து ைசிபயறிந்த ீ பட்டாசுத் துண்டுகளாய் ………. கா

றுபட்டு ……..வகயறுபட்டு ……..

துடிக்கத் துடிக்க ………

அவ்ள் மடியில் உயிர் ஷபான, என்னுயிர்த் தங்வககளின்

அைகான கனவுகள் பற்றி ……. இன்னமும் ……. அைர்கள் …….. ைாை ைிரும்பிய ைாழ்க்வகவயப் பற்றி ……. ப

மாதமாய், பைித்திரமாய், உருைாகி

கணப்பபாழுதில் கருவுடஷனஷய …….. சிவதயில் எரிந்த என் நண்பனின், மவனைி பற்றி …….. பவதக்கப்,பவதக்க பகாவ

யுண்டு கிடந்த

பச்வச மைவ

பற்றி …..

மரணிக்கும் ஷபாதும், எதிரியிடம் மண்டியிடாது


உயிர் ைிட்ட என்னூர்- ைரீ அன்வனகள் பற்றி …… என்னினிய உணர்ைில் தமிவைக் க

ந்து,

தன்னுயிவரக் கூ

காவு பகாடுத்திட்ட

ிப்பவடக்கு

தமிைாசிரியன் பற்றி ……. எைவரப்பற்றி ……. எைவரப்பற்றி …….. நான் பு

பைல்வ குடைி

ம்பி அை ????? , பபருந்துவற …….

ி, குைிந்தா …….

எத்திவச ஷநாக்கினும் எங்கும் அழுகுரல் !!

கீ ழ்த்திவசயிருந்து …….. பபருந்துவறயீறாய்……… ஈக்களும் கூட இவரயற்றிருந்த நாள். என்னூர்க் பகாண்வடச் ஷசைலும், காக்வகயும், கூட மார்பில் அடித்த மரண நாளது !!

ைகாமனும்,பைடியரசனும், ீ ஆண்ட திருத்தீவு

ைிம்மல்களால் நிவறந்த நாளது ! பூதத்வதக் பகாண்டு பபாைிந்த – கிணறுகளில் நன்னமுத நன்ன ீர் குடித்த – மனிதர்களின் கண்ணர்ீ பபருகிக் கவரயுவடந்த நாளது . இந்து மாக்கன்னியின், பபாட்படனப் ஷபாற்றிடும் ……. பநடுந்தீைகத்தின் உயிர்களின் பபறுமதி – ஷகை காட்டிஷ

பைட்டிய கால்நவட ஷபான்றதா ??

ஈைஷதசத்து மூவளயாய்த் திகழும் – அைகிய தமிைின் இ

க்கணத்தீவு ……..

அந்நியன் கண்ணில், துச்சமாய் ஆனஷதா ??? கூைிபயழும் அவ

களின் கூக்குரல் – இக்

காற்றில் தைழ்ந்து காதில் உவறக்கிறது.

ம்


மரணத்வத பைன்ற மாமறைர் நீங்கள் !! மண்ணின் மடிபைடித்து மறுபடியும் பிறப்பீர்கள். ஆழ்கட அவ

ிருந்து …..

கட

ின் மடியிருந்து ……

பைட்டத் தவளக்கும் மரங்களாய் …..-நீங்கள்

ைிட்ட இடமிருந்து ைிழுதுகவள எறிைர்கள் ீ !!! "

மா.சித்திவிைாயகம்"


அைங்யகாைமாை அைகு ..........! அடங்கிக்கிடக்கிறது

சாம்ப

கடல்

நிவ

துளியாகி ...! புயல்

பதன்ற

ாகி

ாகும் இது...!

முதிர்ச்சிப் பிஞ்சு நீ .......!

ஓரிடத்தில்

பைண்வமவய

சுைாசிப்பதற்கு ..!

எல்ஷ

நீ

உண்வம என்று

சிரமப்படுகிறது

முதுவமக் குைந்வத .........!

பைறுக்கிறார்கள் பபாது

ாருக்குமான

அறிந்தும்...!

பிள்வள

ஐம்பு

பசல்ைம் என்பைர்கள்

பழுதவடந்து

உன்வனப் பார்த்து .......!

ைாழ்க்வக நீர்

பசால்

மாட்டார்கள்

ையது கைியக் கைிய பகாண்டாடினாய் கட்டிஷ

தஞ்சம்

ன்கள்

பகாண்டிருந்தாலும் அருந்தினாய் தாகம் தீரும் ைவர ........! முற்றுப்புள்ளி ஷநாக்கி

என்றறியாமல் ..........!

நீ நகர்கிறாய்

நிவனவுகள் மட்டுஷம

முதுவம

எஞ்சி பின் உனக்ஷக பதரியாது நீ யாபரன்று ...........! அனுபை வைரம் இறுகி இறுகி

என்றாலும் ைாழ்க்வகயின் அ

ங் ஷகா

மான அைகு ......!

uh[ftp uhfpy;


காதல் நீ ருக்கு உப்புச்சுனவ ....! கண்ணர்ீ

உன்

காதலுக்கு

பின்னால் ைந்து

உறுதிப்படுத்துகிறது உயிர் இருப்பவத ...! கண்ணர்ீ

ைார்த்வதகளின் முட்களில் சிக்கியது

என் காதல் ...!

சிந்தமாட்ஷடன்

என் கண்களிலும்

காதல் ைடிந்த

ைாழுகின்ற நீ

உனது பசாற்களில்

என்பதால் ..........!

ைடிகிறது

நவனந்து ஷபாைாய்

உன் கண்ைவ

யில்

சிக்குைதற்கு

ஆவசப்படும்

இப்பபாழுது

என் குருதி .........! திருப்பிக்ஷகட்ட ஷபாதுதான் புரிந்தது

நீ தந்தது

மீ ன்

காதல் அல்

எறும்புகளின்

உன்வனப்

கா

பார்க்க ைந்ஷதன்

நான் ....!

டிச்சத்தம்

ஷகட்கிறது

கடபனன்று ...!

என் கண்கவள

எனக்கு

நீ

பமௌனத்தின் ஷபாது........!

பதரியாமல் ...!

ஷதவையில்வ

எனக்கு எழுதிய கடிதங்கவள

புவகப்படம்

எனக்குள் இருக்கும்

ஷபாதும்

உன்வன

கனவுகள் மட்டும் ........!

திருப்பிக் ஷகட்பாய்..?

உன்

உனது

உன்வனப்பற்றிய

ஷகட்பாய் என்று

நீ திருப்பிக் ஷகட்க

ாம்

எப்படி

uh[ftp uhfpy;


vq;fs; fpuhkk; Fz jpir thdpy; fly; njhL tpspk;G nre;jPr; Rthiy aha; epwk; khWk; Neuk; fjputd; tutpw; fha; fl;bak; $Wjy; Nghy; Myakzpfs; myk;gpl vq;Fk; Ntjpah;Ntjk; XjpLk; Xir Fapypdk; xU Gwk; ,d; dpir ghl kWGwk; RUk; gpdk; gz; zpir ghl fjputd; vOe;J fjph; xsp tPrpl fkyq;fs; Kfk; kyh; fhiyg; nghOJ Nghpsk; ngz;Bh; ngha;ifapy; ePuhb nghopy; jdpNy kyh;gwpj;J Njhif epfh; ePs;Foypy; ePh; xOf tPL te;J kid thry; ngUf;fp kq;fy ePh; nrhhpe;J Nfhyg; nghbj; jl;L nfhz;Lte;J Gs;sp itj;J tpjk; tpjkha;f; Nfhykpl;L Foy; Jtl;b kyh;#b jpyfkpl;Lj; jPg Nkw;wp fpspnkhopapy; gz; ,irg;gh;


fay; GuSk; kjpKfj;J kq;ifah;fs; njUtpy; kUz; NlhLk; khd;Nghy kiwe;jpLth; tPl;bw;Fs; Ma fiy mj;jidAk; gapw;W tpf;Fk; $lq;fs; Mq;fhq;Nf gyTz;L xt;nthd;Wk; ntt;Ntwha; Fapw; $l;lq; $Tjy;Nghy; tha;g; ghl;Lf; $lq;fs; kapy;f; $l;lk; MLjy;Nghy; Mlw; fiyf; $lq;fs; fy;tpf; $lq;fs; njhopw; fy;tpf; $lq;fs; kiwE}y; gapy; $lq;fs; cah; fy;tpf; $lq;fs; ,g;gb ,Ue;j vq;fs; tdg;GkpF fpuhkk; ,d;W RLfizfs; vwpfizfs; ff;fp tpl;l nre;jPahy; ehw; jpirAk; euFUjp ejp Nghyg; gha;fpwJ fha;j;Jf; FYq;fp epd;w njd;id kh gyh vq;Nf? fl;blq;f nsy;yhk; jiu kl;lk; Mfpajhy; gue;j ntspg; ghiytdk; Nghd;w njhU Njhw;wkpd;W thypy; nfhSj;jp tpl;l nre;jPahy; md;wDkd; jPf;fpiu Mf;fpaij Nfl;lJz;L fijaha; fhz;gjpd;W fz;zhy;


ghLgl;Lj; Njb itj;j khL fd;W kf;fs; kid mj;jidAk; jhd; ,oe;J kPjKs;s khd nkhd;iw NgZ kpe;j MUapw;F VJ kplh; te;jpLNkh vd;W kdk; kpfVq;fp Cz; Ntz;lhk; cilNtz;lhk; cwTfSk; Ntz;lhk;. cwq;f ,lk; NghJnkd;W Cnuy;yhk; miyj; jfjp Kfh nkhd;;wpy; ,Uf;ifapNy khhp kioNah ntd;d Fz;L kio nghope;jq;F my; Nyhyfy; Nyhyg;gl;L mq;F kpq;Fk; XLifapy; nrj;j gpzq;f nshL fhy; ,oe;Njhh; if ,oe;Njhh; kPJ tpOe;njOe;J ek;kth; ehw;wpirAk; XLfpd;whh; cz;z czNtJ kpd;wp Cnuy;yhk; miye;J te;J Nrhh;e;J gLj;Jwq;Fk; nrhwpeha; fhz;Rfk; $l vk;ktw;F ,y;iy Na! Vdpe;j epiy vkf;F vk;,dj;Jf; nfd;W kl;Lk; ahh; ,l;l rhgkpJ?

Ezhtpy; eh. fzgjp (fdlh)


துளிப்பா நாத்திகன்கூட

ைைிபடும் கடவுள் அம்மா

துளிப்பா

ைானமங்வக இரைினி

ிடும்

பைண்ணிற பநற்றிப்பபாட்டு பைண்ணி

ாத் தட்டு

துளிப்பா

ைானமங்வக பக

ினி

ிடும

மஞ்சள்நிறப் பநற்றிப்பபாட்டு சூரியன்

முனைவவன்றி நா சுயைஷ்குமார்


ஐ.நா மைித உரினமகள் யபைனவ... தகர்த்பதறியப்பட்ட ஷை

ிகள் சுைர்கள்

உயரமாயும்

உவடந்து சிவதந்து சின்னதாயும் அதற்கப்பால் அதற்குள் ப

சி

ருக்குத் பதரிந்தும்

ருக்குத் பதரியாததுமான

ைிம்மி பைடித்த உண்வமகள் அறிந்ததும் அறியாததுமாய். தாண்டித் ஷதடும் பு ஏன் அகப்படைில்வ

ன்களுக்குள்

அவைகள் அைர்களுக்கு நியாயம் பசால்பைர்களாயின் ஷதடல்

அப்பாலுக்கு அப்பால்தாஷன. முடக்கும் ஷை

ிகளுக்குள்

எம் உண்வமகள் எம் உபாவதகள் ஷை

ிகள்

எம் பமய் மவறக்குபமனில் ஏன் அவைகளும் அைர்களும்!!!

யேமா(சுவிஸ்)


காட்சிப் பினை... ைினாக்கள் முதுகில் கனக்க சந்திப்பின் கணபநருக்கத்தில் தயங்கி நிற்கிஷறன் முகம் சிவதந்து மாறிக்கிடக்கிறது பாதி ஷதய்ந்தும் பாதி புண்ணாகியும். பகாவ

யாளிகஷள நீதிபதிகளாய்

தீர்ைற்ற ஷகள்ைிகள் பதில்கஷளாடு கம்மாளர்களாகி சுற்றி நின்று நிர்ைாணமாக்கி சவதயறுத்து ஆக்கும் புதிய உறுப்புக்களில் நான் ஏஷதா ஏஷதாைாய். காட்சிப் பிவைபயன தரித்த நிை தவ

ில்

துவளத்பதாரு

மரம் பதரிய..... பதாப்பி என்றான் ஒருைன் கிரீடபமன்றான் இன்பனாருைன் இல்வ

யில்வ

....

மகுடபமன்றான் மற்றுபமாருைன் குைம்பிப் பார்க்வகயில் அட்டகாசமாய் சிரிக்கிறது என் தவ

யில்

இன்பனாரு முகம்!!!

யேமா(சுவிஸ்) நன்றி உயிஷராவச 05.03.2012


நைிவுற்ற நல்ைானளத் தாங்கு ைருபவடகள் தான்பைன்றுைருங்காவள ைாவளமீ ன்களால் கண்டுைிட ஆவச

கருமீ வசபநஞ்சத்தில் மஞ்சமிட ஆவச கதைினிடுக்கிருந்து பார்க்கின்றாஷளஷநசி! இருமருங்கும் உள்ளனஷர தாதி

இதயத்துள் தாங்கியைளிைள் ஆதி

திருவுவடயான் உளம்பற்றிட ஆதி

திருநங்வகபசய்திட்டபசய்வககள் ஷசாதி! கசத்ஷதாடு திமிரபகைவரபைன்ற தமிைன் கரம்பற்றிட உளம்படருது முத்து ைிசமருந்தி சாஷை நீயின்ஷறப

ன்று

ைிசயம் பசால்கிறளா ைித்வதயாள ீைள்! கதவுத்துவளயம் கண்ணிரண்டும் ைிட்டு கரம்பிடிக்க வுள்ளானின் மனதிவன பதாட்டு சாதற்கு முன்பனாருபபாழுஷதனும் பமாட்டு

ஷசர்ந்துைிட ஆவசயம்ைார்த்வத பசால்கிறாஷளா? அைனின்றிய நாைிவகள் பசவளயாயீைள் அவடந்திட்டாள் துன்பங்கள்ஷகாடி சைத்திற்கு முன்ஷனனும் சந்தித்துமகிை பசால்

ைகி படுகின்றபாடு அந்ஷதாபாரு!

மீ வசமுறுக்கிய ைரத்தமிைா ீ – ைந்துைிடுஓடி பமத்தைகு ஒருமித்த நல்

ாவளக் கூடி

நவசமிகு யுள்ளான்நீ பல்

ாங்குபசால்

ாடி

நவனந்திடஅைள்ஷமனி கஞ்சமுகந்தவனக்கூடு!

கனைமகன் னபரூஸ்


வசால்ை விரும்பாத கனத பிரைாகமாக ஓடி பகாண்டிருக்வகயில் அருைியாய் பாவறகளில் புகுந்து ைந்த ை

ிகவள பசால்

ஷைண்டியதில்வ

யாருக்ஷகா ஊக்கமளிக்கும் என்றாப கடலுக்குள் க

ாைிய..

ந்த அவமதியில்

பிரைாகமாக ஓடிய பிரபாைத்வத பசால்லுகிற ஷதவையும் இருக்காது. அதிகபட்ச ை பசால்

ி மிகுந்த கவதபயான்வற

ிஷய ஆக ஷைண்டுபமனின்

ஊற்றாய் புறப்பட ஷைண்டியவத மவ

உச்சியி

ிருந்து தள்ளி ஓடைிட்ட

துஷராகத்வத ஷைண்டுமானால் பசால்

சித்ைா நன்றி : கீ ற்று

ாம்.


fம்பி

யவைிக்குள் ஒரு காதல்..

பருைம் ஆகிைிட ையதிருந்தும் உன்ஷமல் எனக்கு அப்ஷபாஷத காதல்... பருைம் அவடந்தாய் எல்ஷ

ாருக்கும் சந்ஷதாசம்..

எனக்கு மட்டும் கைவ

எங்கள் ஷகாட்வடக்குள்

..

குள்ளநரிகள் அன்று தான் ைந்திருந்தன.. ைான் சுற்றும் ைண்டுகள் ஷபால் உன்வன மட்டுஷம சுற்றிக்பகாண்டிருந்ஷதன்.. களமுவனயில் ஷதாட்டாக்கள் சிதறிக்பகாண்டிருந்தன.. உன்வன பாதுகப்பதற்காய் என் பார்வை ஷதாட்டாக்களும் கூட... எம் காதல் ை முட்கம்பி ை

யமானது.. யமானது...

கைிஞர்களின் கற்பவனக்குள் எட்டாதைள் நீ.. என் கண்களுக்குள் மட்டும் எப்படி காைியமானாய்... எனக்கு நீ சாதாரணமானைள்.. மற்றைருக்கு என்


அசாதாரணமாக பதரிந்தாய்.. ம

ராத ம

ர் உன்வன

சருகாக கசக்கிய அந்த கயைன் யார் என பசால் ஏன் மறந்தாய்....

ாமல்

மீ ண்டுைிட்ஷடாம்... மீ ளைில்வ

மீ ட்கைில்வ

...

...

அவணந்து ைிடுைதற்கு ைிளக்கு இல்வ

...

அைிந்துைிடுைதற்கு பதர் இல்வ

...

உன் காதல்கஷளாடு நான் மட்டும்...

மீ ட்டுக்பகாண்டிருகிஷறன்...

உன் நிவனவுகவள மட்டும்...

தமிழ் நிைா என் யபருந்து பயணத்தின் நண்பர் ஒருவரின் கனத இது...


jkpo;f; fhtpaq;fSk;; -mlq;fhg;gw;Wtd;dpAk; -mUzh nry;yj;JiuxU gpuNjrj;jpd; njhd;ikj; jd;ikia ntspf;nfhzHtjw;F tuyhWfNshL ,yf;fpaq;fspy; cs;s Mjhuq;fisAk; NjlNtz;baJ mtrpakhFk;. ,yq;ifapd; njhd;ik tuyhW ,e;jpahtpd; Kf;fpa fhtpaq;fNshLk; jpUKiwfNshLk; njhlHGgl;Ls;sd vd;gijf; nfhz;L mjd; Guhjd jd;ikia ehk; milahsk; fhzyhk;. jkpo;f; fhtpaq;fSs; kfhghujk;> fk;guhkhazk;> Nghd;w nkhopngaHg;Gf; fhtpaq;fSld;;> rpyg;gjpfhuk; kw;Wk; jpUKiwfs; Nghd;w jkpo; ehl;L ,yf;fpaq;fSk; Kf;fpa ,lk; tfpf;fpd;wd. mNefkhd jkpo; fhtpaq;fs; ,e;jpahit fUg;Gykhf itj;J vOjg;gl;lhYk; mit ,yq;ifNahL njhlHGs;sitahfNt fhzg;gLfpd;wd. ,tw;wpy; rpy nja;t fhtpaq;fshfTk; Nghw;wg;gLfpd;wd. fhtpaq;fs; gytw;wpy; ,yq;ifapd; rpy gpuNjrq;fs; njhlHGgLj;jg;gl;Ls;sikia fhzf;$bajhf ,Uf;fpd;wJ. %d;W Kf;fpakhd ngUq;fhg;gpaq;fNshLk; jpUKiwfNshLk;; mlq;fhg;gw;Wtd;dp njhlHGgLj;jg;gl;Ls;sJ. Kf;fpakhd njhlHGfs; fhuzkhf tuyhw;wpd; gy ,lq;fspy; VNjh xU tifapy; ,e;jg; gpuNjrk; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ. tlf;Nf MidapwTf; flYk;> njw;Nf Etu-fyh ntt gpuNjrKk;;> fpof;Nf Ky;iyj;jPT njhlf;fk; jpUNfhzkiy tiuAs;s fly; gFjpAk;> Nkw;Nf kd;dhH fly; gFjpANk mlq;fhg;gw;W td;dpg; gpuNjrj;jpd; vy;iyfshf tFf;fg;gl;Ls;sd.


kfhghujk;: “kfhghujj;jpy; mUr;Rddpd; kidtp my;ypaurhzpf;F Kj;Jf; nfhLg;gjw;fhf Xlj;jpy; te;j tPuehuhazr; nrl;b GaYf;fQ;rp fly; kiyiar; rhHe;jhd;. mk;kiyf;F Fjpiukiynadg; ngahpl;ljhfTk; jputpaq;fisg; Gijj;J itj;jjhfTk;> gpd;dH nrl;bFsk; te;J Nfzpia ntl;baJld; re;jpuNrfud; Nfhapiyf; fl;bajhfTk; Guhz tuyhW $Wtjhf “itahghly;” njhptpj;Js;sJ. ,Nj tuyhw;iw N[.gp.Y}ap]; gpd; tUkhW Fwpj;J itj;Js;shH. “fp.gp.247k; Mz;L kJiuapypUe;J nrl;b xUtH Kj;Jf;Fspf;Fk; rpy gutHfSld; cile;j kuf;fyj;jpy; ,yq;iff; fiuapy; xJq;fpAs;shH. ,J fy;ntl;by; gpd;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. “tPuehuhazr; nrl;b vd;gtH mlq;fhg;gw;Wf;F te;J nrl;bFsj;jpy; FbNawpAs;shH. mq;F mtH tt;thiyf; Nfzpia Njhz;bdhH. re;jpuNrfud; Myaj;ijAk; fl;bdhH. mWgJ ahidfspy; nfhz;L te;j Nfhapy; nghf;fprq;fis Nfhapypd; mUfpYs;s fpzw;wpy; Nghl;L itj;jhH. mjw;F rlhKdpiaf; fhty; itj;jhH. ,jd; gpd;dH tPuehuhazr; nrl;b fhykhdhH. ntsthy; rpwif tphpj;Jg; gwg;gJ Nghd;w mikg;ig cilajpdhy; ,e;jf; Nfzp ntsthiyf; Nfzp vd;W miof;fg;gl;ljhfTk; njhptpf;fg;gl;Ls;sJ. (mlq;fhg;gw;W-td;dp tuyhW ghfk; 01 gf; -10) fp.gp.247k; Mz;L tPuehuhazd; vd;w nrl;b Fyj;ijr; NrHe;jtUk;; mtUld; Kj;Jf;Fspg;gjw;fhf te;j gutHfSk; mlq;fhg;gw;;wpd; xUgFjpia jkJ tho;Gykhf;fpf; nfhz;Ls;sdH. nrl;b Fyj;ijr; NrHe;j xUthpdhy; Fsk; fl;lg;gl;ljpd; fhuzkhf nrl;bFsk; vd;w ngaH te;Js;sikia ehk; Vw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;Fg; gpd;dH ,e;jg; gpuNjrk; nrl;bFsk; vd;w ngauhy; miof;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j tuyhw;wpw;F Mjhukhf tiuglq;fs; rpytw;iwf; $wyhk;. 1805k; Mz;L ,uz;lhk; gjpg;ghf ntspte;j “NgHrpty; rpNyhd;” vd;w tiugl E}ypy;


cs;s ,yq;ifg; glj;jpy; ,e;jpahtpy; ,Ue;j kjpg;gpw;Fhpa NghHj;JNfa J}JtUf;Fl;gl;l gpuNjrk;; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;jg; glj;jpy; nrl;bFsk; “gwq;fpr; nrf;Nfh” vdTk;> 1816k; Mz;L “gpynyj];” vd;w jiyg;gpy; ntspaplg;gl;l E}ypy; cs;s ,yq;ifg; glj;jpy; kpfTk; tpsf;fkhf “gwq;fpr; nrl;bFsk;” vdTk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. tuyhw;whrphpaUk; Mq;fpy epHthfpAkhd jpU.Nuzhpd; mwpf;ifapd;gb (1811) jkJ Ml;rpf;F Kw;gl;l ,yq;ifg; glq;fs; gytw;wpy; nrlbFsk;> gwq;fpr; nrl;bFsk; vd;w ngauhNyNa miof;fg;gl;Ls;sJ vdj; njhptpj;Js;shH.(mlq;fhg;gw;W td;dp tuyhW ghfk; 01 gf; -76) ,jpypUe;J nrl;bFsk; NghHj;Jf;NfaUila Ml;rpapd; fPo; ,Ue;jik njspthfpwJ. nrl;bFsj;ij NghHj;Jf;Nfaj; jiytd; rpuj;jUTk; mtdJ NghHj;Jf;Nfa ghpthuq;fSk; Mf;fpukpj;jpUe;jdH. NghHj;Jf;Nfaj; jiytid aho;g;ghzr; rhpj;jpuj;ij nkhopngaHj;j gpwpw;Nwh “fhHNyh vd;W Fwpj;Js;shH. NghHj;Jf;NfaUila Mjpf;fk; mlq;fhg;gw;W td;dpapy; kd;dhH nrl;bFsj;jpy; khj;jpuNk epiyA+d;wp ,Ue;jik ,jd; %yk; njspthfpwJ. NghHj;Jf;NfaUila Ml;rpf;;fhyj;jpYk; ,e;jg;gpuNjrk; nrl;bFsk; vd miof;fg;gl;Ls;sJ. ,jdhy; nrl;bFsk; kfhghujj;NjhL rk;ge;jg;gl;bUe;jikf;F kd;dhH gpuNjrj;jpYs;s nrl;bFsk; kw;Wk; my;yp murhzpf; Nfhl;il vdg; ngaH R+l;lg;gl;Ls;s Nfhl;ilAk; rhd;W gfHe;j tz;zk; ,Uf;fpd;wd. mlq;fhg;gw;W-td;dpg; gpuNjrj;jpw;Fk; kfhghujk; vd;w ngUk; fhg;gpaj;jpw;FKs;s njhlHG ,jd; %yk; njspthfpwJ.

fk;guhkhazk; fk;guhkhazj;jpy; tUk; jiyrpwe;j rptgf;jdhfpa ,uhtzDila jk;gpkhHfSs; NeHikapd; rpfukhf ,Ue;jtH; tPgP\zH. ,tH; ePz;l fhyk; <oj;ij Ml;rp nra;Js;shH;. ,thpd; gpd;dH mtuJ guk;giuapduhd [aJq;f tPu tuuh[rpq;fk; Ml;rpg;


nghWg;ig Vw;wjhf aho;g;ghzr; rhpj;jpuj;jpy; Fwpf;fg;gl;Ls;snjd mjid nkhopngaHj;j rp.gpwpw;Nwh njhptpj;Js;shH. ,tH Ml;rp nra;j gpuNjrkhf Nky;gw;wpYs;s jz;zpKwpg;Gg; gpuNjrk; jpfo;fpd;wJ. ,q;Fs;s Fk;gfd;dd; kiy fk;guhkhazj;jpd; Kf;fpa fjhghj;jpukhd Fk;gfd;ddpd; ngaH nfhz;ljhf jpfo;fpd;wJ. ,uhtzd;> ,uhkdhy; Njhw;fbf;fg;gl;l gpd;dH ,uhtzdJ guk;giuapdH kjpA+fpapd; jiyikapy; FUe;jD}H kiyg;gpuNjrj;jpy; ,Ue;Js;sdH. ,tHfs; ,uhl;rj cUtKs;stHfs;. ,tHfs; mRuHfs; vdj; njhptpf;fg;gLfpwJ. ,jw;F caukhd Fk;gfd;dd; kiyAk; mq;Fs;s Guhjd NfhtpYk; ghiwapy; cs;s jkpo; vOj;Jf;fSk;> nghpa fw;fspy; nra;ag;gl;l fjTfSk;> rhd;W gfUtjhf 1847y; Ma;T nra;j jpU. Nghy; njhptpj;Js;shH. mlq;fhg;gw;W tuyhw;wpy; Nky;gw;wpy; tho;e;jtHfs; mRuHfs; ,tHfis mlf;f Kbahky; mlq;fhg;gw;wpw;F te;j td;dpaHfs; jkf;F cjtp GhpAkhW kJiuf;F nra;jp mDg;gpAs;sdH. ,jd; gpd;dNu khg;ghz nts;shsHfs; aho;g;ghzj;jpYk;> mjD}lhf Ky;iyj;jPTg; gpuNjrj;jpw;Fk; te;jjhf tuyhWfs; $Wfpd;wd. mRuh;fsplkpUe;J Ml;rp mjpfhuj;ijf; ifg;gw;WtJ kpfTk; rpukkhf ,Ue;jjhf gpw;fhyj;jpy; me;epa Ml;rpahsHfshy; vOjg;gl;l tuyhWfs; njhptpf;fpd;wd. ,e;j Mjhuq;fs; mlq;fhg;gw;W td;dpg; gpuNjrk; fk;guhkhazj;JlDk; njhlHGgl;l gpuNjrkhf ,Ue;jpUg;gJ URthfpd;wJ.

rpyg;gjpfhuk; jkpo; fhtpaq;fspy; jiyepkpHe;J epw;gJ rpyg;gjpfhukhFk;. ,e;jf; fhtpaj;jpy; ,e;jpahtpd; Nru Nrho ghz;ba ehLfs; njhlHGgl;Ls;sd. fz;zfpapd; fztd; Nfhtyid fs;td; vd;W jtwhf Fw;wk; Rkj;jpa ghz;ba kd;dd; ePjp jtwpajw;fhf


kJiuia jPf;fpiuahf;fpdhs; fz;zfp. kJiuia jPf;fpiuahf;fpa gpd;dH jdJ Nfhgj;ij mlf;Ftjw;fhf jy ahj;jpiuf;F Gwg;gl;ljhf; njhptpf;fg;gLk; tuyhW cz;L. fjpHfhkk; nry;tjw;fhf ,yq;if te;j rpyg;gjpfhuj;jpd; fjhehafp fz;zfp gj;jhtJ jykhf jhpj;Jr; nrd;w ,lk; tw;whg;gisahFk;. ,e;j jyj;jpy; fz;zfp %jhl;bahf Ntg;gk; glthspy; jhpj;jpUe;J ,ilr; rpWtHfSf;F fhl;rp nfhLj;Js;shs;. jdf;Nfw;gl;l grpiaj; jzpf;f nghq;fy; nghq;fpj; jUk;gb Nfl;f ,ilr; rpWtHfs; nghq;fpg; gilj;jhHfs;. tpsf;F nfhOj;jhky;; rhg;gpl Kbahnjd;W $wpa % jhl;bapd; nrhw;gb fly; ePiuf; nfhz;L te;J mjpy; tpsf;nfhpj;J nghq;fy; gilj;jdH. nghq;fiyr; rhg;gpl;l %jhl;b jdJ jiyiag; ghHf;Fk; tz;zk; $wpAs;shH. jiyia tphpj;Jg; ghHj;j NghJ mq;F Mapuk; fz;fs; jPg;gpsk;Gfshff; fhl;rpaspj;jd. gae;j rpWtHfs; CHg; nghpatHfis mioj;J tu> “jdJ mUisg; ngWtjw;F xt;nthU itfhrp tprhfj;jd;Wk; nghq;fy; nghq;fp gilf;fTk;” vd;W mrhPhpahf $wp fz;zfp kiwe;jhs;. ,jd;gb xt;nthU itfhrp tprhfj;jd;Wk; tw;whg;gisapy; nghq;fy; ,lk;ngWfpwJ. fly; ePH vLj;J tug;gl;L cg;G ePhpy; tpsf;nfhpf;fg;gLfpwJ. ,e;j tuyhW tw;whg;gis fz;zfp Nfhtpypy; itfhrp tprhfg; nghq;fy; jpdq;fspy; gbf;fg;gLk; “rpyk;G$wy;” vDk; Vl;Lg; ghly;fspy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. fz;zfp mzpe;jpUe;j rpyk;Gfspy; xd;wpw;F ehfkzp Kj;Jf;fs; gjpf;fg;glbUe;jd. ,e;j ehfkzp Kj;Jf;fis ntbaurd; ,yq;ifapypUe;Jk; Vida Kj;Jf;fis Fwpg;ghf kd;dhHf; flypy; ,Ue;Jk; ngw;wjhfTk; njhptpf;fg;gl;Ls;sJ. mlq;fhg;gw;W td;dpg;gpuNjrj;jpd; fpof;Fg; gFjpapy; xU Guhjd tuyhw;Wr; rpd;dkhf tw;whg;gis jpfo;tjpdhy; rpyg;gjpfhuj;jpYk; ,e;jg; gpuNjrk; njhlHGs;sjhff; fhzg;gLfpwJ.

jpUKiwfs;; jpUKiwfSs; ehad;khHfs; ghba Njthuq;fs;


Kf;fpakhditahFk;. “njhz;lH ehs;njhWk; JjpnratUs;nra; NfjPr;rukJjhNd” vd;W ehad;khHfshy; ghlg;ngw;w jykhf kd;dhH jpUf;NfjP];tuk; ,Uf;fpd;wJ. jpUQhdrk;ge;jH> Re;ju%Hj;jp ehadhH> Nghd;NwhHfshy; gjpfk; ghlg;gl;l jpUj;jyk;. jpUehTf;fuR ehadhH> nghpa Guhzk; je;j Nrf;fpohH MfpNahuhy; Gfog;gl;l Myak;;> mg;gubfs;; jpUf;NfjP];tuj;ij jpUf;Nfjhuj;jpw;F ,iznahj;jnjd;W Gfo;e;Js;shH. ,e;jpahtpy; cs;s ngUq;Nfhtpy;fs; Nghd;W ,e;j MyaKk; ngUq;fw;fshy; fl;lg;gl;l MyakhFk;. gy rpijTfisf; fz;lhYk; ,d;Wk; gf;jHfSf;F mUs;ghypf;Fk; jykhf jpfo;fpd;wJ. ,q;fpUe;j khe;ijj; JiwKfKk; Gfo;ngw;wjhFk;. njd;dpe;jpahtpypUe;J khe;ij JiwKfj;jpD}lhf tHj;jf eltbf;iffSk; Vida fyhrhuj; njhlHGfSk; Vw;gl;Ls;sd. ,e;jpahtpypUe;J ,yq;if te;jtHfs; Nkw;Ff; fiuapypUe;j ,e;jj; JiwKfj;ijAk;> fpof;fpy; Ky;iyj;jPT msk;gpy;> nrk;kiy> fiuNahug;gFjpfisAk; ghtpj;jpUg;gij tuyhWfs; Mjhu G+Htkhfj; njhptpj;Js;sd. mlq;fhg;gw;W-td;dpg; gpuNjrj;jd; fpof;F vy;iyapypUf;Fk; jpUNfhzkiy NfhNzrH MyaKk; ghly; ngw;wjykhf ,Ug;gJ ,q;F Fwpg;gplj;jf;fJ. ,itfisg; cw;W Nehf;Fk;NghJ mlq;fhg;gw;W-td;dpg; gpuNjrk; jkpo; ,yf;fpaq;fspYk;; xd;wpapUe;jpUg;gJ njspthfpd;wJ. ,e;j ,yf;fpar; rpwg;Gfs; mlq;fhg;gw;Wtd;dpg; gpuNjrj;jpd; rpwg;ig NkYk; caHj;jpf; fhl;LtNjhL mjd; njhd;ikj; jd;ikf;Fk; Mjhuq;fshf ,Uf;fpd;wd.


சுைாமி புைி நரம்புகவள அடிக்கடி... அறுத்பதறிபைரகள் யார் ! நி

த் தட்டுக்களின் முணுமுணுப்புக்களால்

அவ

யும் அவ

கள்...

ைழ்ந்து ீ மடிகின்றன கவரயில் பபரும் ைச்சத்ஷதாடு ீ இங்ஷக ! புைிவயக் கழுைிடும் - இந்தக் கடற்ஷகாளின் நீர்ப்பாய்ச்சல்

மிடுக்ஷகாடு தவரக்குள் சமாதியாக்கும் தடுக்கி ைிழுந்த உடல்கவளத் தானமாய் ! சாகரங்களின் சாகஸம் கண்டு...

சரித்திரங்கள் எழுதுஷகாள் ஏந்தும் ! இற்றுப் ஷபான மனிதங்கவள- அவை பக்குைமாய் பவற சாற்றும் ! ஷை

ியில்

ாய்க் கடடவ

ஷைவு பார்க்கத் தவ

கள் - ஊவர

நீட்டும் !

மாடங்களும் ஷகாபுரங்களும்... ைி

நவகயில் ைழ்ந்து ீ மடியும் !

ைிஞ்ஞானத்தின் முன்பனச்சரிக்வககள் அபாய மணியாய் அ

றிக்கிடக்கும் !

மூச்சடங்கும் ஷதசத்துள் - முழுச் சுைாசம் நிரப்புைது சாத்தியஷமா! இயற்வகயின் இந்தச் சீற்றம் கண்டு... ைிஞ்ஞானம் ைஷண ீ அதிர்ைதுண்டு ! மவற தளர்ந்த மக்கள் கூட இவற தஞ்சம் ஷதடுைதுண்டு ! !

ஜன்ஸி கபூர்


முதியயார் இல்ை நிைைியை... ஷதாற்றுப் ஷபான பாசங்களின் ஒன்றுகூடல்களிங்ஷக

ஒத்திவக பார்க்கின்றனஷைா

குற்றுயிர்த் தியானத்திலும் ! முதுவம சுரண்டப்பட்ட ைாழ்க்வகயின் முற்றுப் பபறாத பக்கங்களாய்............ இைர்கள் அடிக்கடி

பைட்ட பைளிகளுக்குள் ஷைராகின்றனர் ! பைசாய்ப் ஷபான மனதிலும் சீழ் ைடியும் ைிரக்தித் துளிகள்............ சீண்டிைிவளயாடுது அடிக்கடி அட்டகாசமாய் ! காஷைாவ

களின் .............

உணர்ைறுக்கும் குருத்ஷதாவ கனவுகவள உருத்து

கள்

க்கி உருத்து

மனிதங்கவள மறந்துஷபாகின்றனர். பதாவ

க்கிஷய

ைாகிப் ஷபான உறவுகளால்

தூக்கிபயறியப்பட்ட இைர்கள் ........... தரிசு நி

த்தில் ைிவதக்கப்பட்ட

பதர் ைிவதகள் ................ இந்த .................... முதிஷயார் இல்

முகைரிகள்

ஷசர்க்கப்படாத கடிதங்கள் !

ஜன்ஸி கபூர்


fhzhky; Nghd ftpij! ep];jhu; ehdh Nfw;iw jpwe;J ntspNa te;J ghu;j;jhu;. vWk;Gf;$l;lq;fsha; thfdq;fs; Ngha;f; nfhz;bUe;jd. ,e;j epkplj;jpy; mtrukhf ghijiaf; flf;f Ntz;Lk; vd;why; capiu tpl Ntz;bapUf;Fk;. 'vd;d Nahrpf;fpwPq;f... thq;f rhg;gplyhk;’’ nrhy;ypf; nfhz;L te;j kidtpiag; ghu;j;J Gd;difj;jhu;. 'Gs;isas; nuz;L NgUk; bA+\d; Nghapl;lhq;fsh?’’ 'Mkh. rhg;ghL nfhLj;J mDg;gpl;Nld;. thq;f ehk rhg;gplyhk;’’ vd;W $w mtUk; tPl;Lf;Fs; te;jhu;. mtUf;F Kg;gj;jpapuz;L tajpUf;Fk;. vd;whYk; ,Ugj;jpahW taJ Nghyj; Njhw;wk;. fhJ klyUNf vl;bg; ghu;f;Fk; nts;is Kbia gpd;Gwkhf rPtptpl;lhy; thypgd;jhd; ep];jhu; ehdh. kidtp uaP]h kl;Lk; vd;dthk;? ,ul;ilf; Foe;ijfspd; jhahu; vd;why; ahUNk ek;gkhl;lhu;fs;? ,aw;if ,tu;fsplk; mjPj ghrk; nfhz;L ,sikia thup toq;fpapUe;jJ. ep];jhu; ehdh Mrpupau; epakdk; ngw;W vl;L tUlq;fspUf;Fk;. mtuJ tho;tpy; mb> jz;bg;G> Nfhgk; vd;nwy;yhk; khztu;fsplk; ntspf;fhl;baNjapy;iy. md;Gk; ghrKk; jhd; xUtid ey;ytdhf;Fk; vd;W vg;NghNjh mDgtk; %yk; mwpe;jtu;. cau;tFg;G khztu;fSf;nfy;yhk; ,tu; jhd; ey;y ez;gu;. kdR tpl;Lg;Ngrp khztu;fspd; Fiw epiwfis mwpe;J cjTthu;. mtu;fSldpUf;Fk; NghJ jd; ,sik epidTfspy; khwpg;Nghthu;. 'vd;d Nru; me;jf;fhy Nahrpid te;jpl;lh?’’ FWk;Gf;fhu khztd; Nfl;fpwhd;. 'XNkhk;. NuhkpNah [{ypal; fhyk;. Ngha; jpUf;Fws; ghlkhf;F. ehisf;F guPl;ir’’ vd Mjuthf $wp mDg;gpdhu;. mtd; Nfl;lJk; rup jhNd? vt;tsT tre;jkhd fhyq;fs; mit? Mrpupa gapw;rpf; fyhrhiy. mq;FjhNd mtUf;F kwf;f Kbahj fhyk;. Nky;tFg;G khztu;;fs; vy;yhk; ,tiu ghlr;nrhy;yp mjl;bdhu;fNs?


'gfpbtij’’ gw;wp Nfs;tpg;gl;bUf;fpwhu;. Mdhy; ,g;gbAkh? ghlrhiyf; fhyj;jpy; ve;jtpj tk;GJk;Gf;Fk; Nghfhjtu; ,tu;fsplk; kpuz;L Nghdhu;. 'ehdh vdf;F ghl tuhNj’’ 'vd;dlh ghf;Fw ghLd;D nrhy;Nwdpy;y’’.. kPz;Lk; mjl;ly;fs;. 'ghlth XXu; ghMMliy...’’ Fuy; eLq;fpaJ ep];jhu; ehdhTf;F. Nky; tFg;G khztu;fs; vy;yhk; Fly; ntspNa njupAksTf;F rpupj;jhu;fs;. ghliy epWj;jr; nrhy;yp> epWj;jpajw;fhf ghuhl;bdhu;fs;. gpd;G mtu;fs; midtUk; ez;gu;fshfp tho;f;ifia mDgtpj;jnjy;yhk; kdrpy; gjpe;j ,dpa epidTfs; my;yth? 'Nla; kr;rhd; R+g;gu; /gpfu;lh th Ngha; ghu;f;fyhk’’ Nky; tFg;G khztd; $g;gpl;Lk; Ngfhtpl;lhy; vd;d elf;Fk; vd;W KO gy;fiyf;fof tshfKk; mwpAk;. Fl;b Nghl;l G+id Nghy ep];jhu; ehdhTk; nrd;whu;. Ngha; me;jg; ngz;izg; ghu;j;jtu;... ghlrhiy tpLtjw;fhf kzp xypj;jJ. jd; Nkhl;lhu; irf;fpspd; cjtpAld; miu kzp Neuj;Jf;nfy;yhk; tPL te;J Nru;e;jhu;. rhg;gpl;Ltpl;L te;jtUf;F kidtp ePl;ba ghdj;jpy; ghu;it epiy Fj;jpaJ. mjD}Nl kPz;Lk; me;jg; ngz; mtuJ Gyd;fSNl te;J ryd%l;bdhs;. mg;gbj;jhd;. xUehs; rpw;Wz;br;rhiyf;F Eioe;J njhz;iltiu rhg;gpl;lhu;. me;j Neuk; ghu;j;J xU Fuy;.. 'mq;fps; Njhlk;gor;rhW xd;D g;sP];..’’ jpUk;gpatUf;F tpag;G. vd;d mofhd Fuy;. ghu;j;Jf; nfhz;bUf;Fk; NghNj mts; mtiu Nehf;fp neUq;fpf; nfhz;L te;jhs;. gpd;dhy; NtW ahuhtJ ,Uf;fpwhu;fsh vdg;ghu;j;jhu;. ,y;iy. mtUf;F kpd;dybj;jJ. mtu; iffspy; Njhlk;gor;rhiw je;Jtpl;Lg; Nghdhs;. mLj;j ehs; fhiy rw;W Nyl;lhfp vOe;jtu; jdf;Fj;jhNd 'fdT KOtJk; fd;dpats; tUif' vd;whu;. ml ftpij $l tUNkh> fz;fis rpkpl;ba gb uaP]h tu> ntyntyj;Jg; Nghdhu; ep];jhu; ehdh. 'fhg;gp nghb jPu;e;Jbr;rp. thq;fpf;fpl;L> E}yfj;jpy Gs;sas; epg;ghq;f. mor;rpf;fpl;L te;JLq;f’’ E}yfk;!


mJ $l neQ;rpypUe;J mfytpy;iy. vij kwf;f epidf;fpNwhNkh mJ jhd; mbf;fb epidtpy; te;J NghFk; vd;W vq;Nfh thrpj;j tupfs; mtUf;F Qhgfk; te;jJ. vj;jid Kiw mtsplk; Ngrntd;W Kaw;rpj;jpUg;ghu;. xU ghu;it.. xU Gd;dif.. ,ijNa ghu;j;J vt;tsT ehs; rPtpg;gJ? Mdhy; ehd;F khjq;fs; fope;J xU fiytpohtpd; NghNj kdk; jpwe;J xU thu;j;ij Ngrf;fpilj;jJ. mts; ftpij nrhy;tjw;fhf Nkil Vwpa NghJ gyj;j fuNfh\k;. ftpijNa ftpij nrhy;fpwjh? vd;W tpae;jhu;. mij rhl;lhf itj;J ghuhl;bdhu; mtSk; rpupj;jhs;. ehspuhTldhd mtuJ ghu;it kw;w Mz;fspypUe;Jk; tpj;jpahrg;gLtij czu;e;jhs; ehspuh. mtuJ fhjy; kdk; mtSf;F tpsq;fpaJ. mjd; gpwF gapw;rpf;fyhrhiyapypUe;J mtu; ghlrhiyf;F khwpdhu;. ,jd; NghJ jd; je;ijapd; cj;juTf;fpzq;f ehspuh NghtJ fl;lhakhdJ. re;jpg;Gfs; ahTk; gpupTfs; Mdjhy; fz;zPUf;F iffis mizahf;fpg; ghu;j;jhu;fs;. Kbahky; NghfNt gpupT vd;gJ cz;ik vd czu;e;jhu;fs;. mtu;fsJ vjpu;fhy fdTf; Nfhl;ilia fhw;W mbj;Jr; nrd;W fhzhkyhf;Fk; vd;W ahuhtJ epidj;jpUg;ghu;fsh? CUf;Fr; nrd;w ehspuhtpd; njhlu;G jpBnud;W Fiwa kiy xd;W ,lk; ngau;e;J jd; neQ;rpy; ,Ug;gij czu;e;jhu;. cz;ikahf fhjypj;jtu;fSf;F fhj;jpUg;gjpy; jhdhk; Rfk; mjpfk;. Mdhy; khdrPfkhf fhypj;j ep];jhu; ehdhTf;F nghWik vd;gJ ngha;ahfpg; NghdJ. vdNt mtu; mtisg; ghu;f;fntd;W Gwg;gl;lhu;. xU Ntis Nghfhky; ,Ue;jpUe;jhy; ehspuh mtiu Vkhw;wp tpl;Lg; NghapUf;fpwhs; vd;Nwh my;yJ ngz;fNs Nga; vd;Nwh gpjw;wpj; jpupe;jpUf;fyhk;. Mdhy;.... ,Njh mts; ghjp epu;thzj;Jld; gpzkhf fple;jjhf Cuhu; Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fNs. ,ijf; Nfl;fj;jhd; XNlhb te;jhuh? rpWtajpypUe;Nj ehspuhTld; xd;whf tpisahba ,dpa fly; ez;gdh Rdhkpahf te;J ,g;gbahd nfhLikiar; nra;jtd;? %u;r;rpj;J tpOe;jhu; ep];jhu; ehdh. ,d;Wk; mtu; epidTfspy; ehspuh te;J NghtJz;L.


ehspuhit kwe;j fatuhf mtu; ,y;iy. mNj Nghy ehspuhit epidj;Jf;nfhz;L uaP]hTf;F JNuhfKk; nra;atpy;iy. mtiug; nghWj;jtiuapy; ehspuhit kwf;f KbahJ Vnddpy; me;j ehspuh.. mtuJ fhzhky; Nghd ftpij!!! (fw;gid)

jpaj;jyht vr;.vg;. up];dh


Ntyp Ntz;lhkh? FspUk; nta;apYk; khwp tUk; fhykhjyhy; Xt;nthU ,utpYk; gug;gpf; fplf;Fk; cly;fspd; Nky; fhw;W kio ,b Gay; njd;wYk; Nghy khwp khwp fhw;W mbj;J tPRfpwJ! ghi\ njhpahj CUf;F GJ kidtpaha; kpuSfpw tho;tpy; md;ghd thh;j;ijfs; mk;ghf khwp RoYk; ngUk; Gjph; Fj;jpf; fpopf;ifapy; ,jak; fye;J ,Uth; NgRk; nkhopfs; cwTfSf;F vg;gbj; njhpfpwJ? vd;W fz;zPuhy; Kl;bf; nfhs;Sk; ngz;fSf;F Ntyp Ntz;lhkh? khiy kaf;fj;jpy; thDk; flYk; tise;J jOtp Kj;jkpl;L Kfpo;e;j fhl;rpfSk; kiof;fhyj;jpy; eidahky; ,Ue;j md;iwa Rje;jpukhd rpW taJg; nghOJfSk; mG+h;tkhfj;jhd; ,Uf;fpwJ... ,d;Dk; fl;Lg;ghL vd;Dk; Ntypf;Fs; ,jaj;ij Njhz;b vLj;Jtpl;L ,yf;F Nehf;fp gwf;f Kbahky; ,wf;iffs; gwpf;fg;gl;L Rf;F Ehwha; cile;J ,d;dJ ,d;dJ vd;W vOjpa nraw;if ,Ug;gpd; nrhFRr; rpiwf;Fs; ,Ue;J tpLgl Ntyp Ntz;lhkh? mbikfshfTk; mUtUg;ghfTk; fWg;gpd kf;fs; ,d;Wk; Nehf;Fifapy; nts;is epwj;jpy; xU Nkhfk; vkf;F Njhypd; epwk; kdpjid Ml;bg;gilf;ifapy; mf moif Juj;jptpl;L


nts;isr; rphpg;gpy; tUk; tpyq;fpd; Nfhug;gw;fs; Nghd;w Gwj;Njhw;wj;ij Ftis kyh;fs; vd nfhwpf;fpd;w MirfisAk; fPwy; tpOe;j fhaq;fisAk; tiue;J ghh;f;f Ntyp Ntz;lhkh? epiwa myq;fhuq;fis nfhz;l Neh;j;jpahd tPL midj;ijAk; nra;a Kbfpd;w ngz;zpd; rhjidfs; myl;rpakhfp Mzpd; ifapy; rpf;fpAs;sJ mh;j;jkw;w fijfshy; vjphpNghy; FLk;gk; epiyaw;w NfhLfshy; Fiyahj Mil nraw;ifg; Gd;difNahL mikjpr; rpd;dk; fUj;Jf;fs; fjwpagb ,U JUtq;fspd; vjph;epiyr; nray;fs;.... tPl;il mlf;fptpl;L jw; Gfo;NjLk; r%fNrit Jhrp gbe;j Md;khf;fSf;Fs; tPl;bw;Fs; gJq;fpf; fplf;Fk; mgnrsfhpaq;fshy; mjph;r;rpapy; Gy;yhpf;FJ Njfk; gpk;gq;fspd; Nkhrkhd me;juq;fj;ij tifg;gLj;j Ntyp Ntz;lhkh? jw;Gfo;r;rp jd;dhjpf;fk; jd;dfq;fhuk; jd;idNa Rl;nlhpf;Fk;....? Njbanjy;yhk; tpl;Ltpl;L gwe;J tphpe;J fplf;fpd;w cyfpy; epoy; guk;gpf; fplf;fpd;Nwhk; ehlw;W - ehjpaw;W vd;W tisAk; tho;f;ifapy; czh;r;rpfs; Mh;g;ghpj;J cah;e;j ,jaj; Jbg;gpy; Milfis khw;wp milahsk; NjLfpd;Nwhk; Mq;fpNyah; Mtjw;F Mq;fpyKk; NgRfpd;Nwhk; Mdhy; miuFiw typfs; Kfq;fspy;; rpf;fp gwf;fpd;w FUtpfspd; ntWikapd; fijfis ePyk; gr;ir rptg;G vd nre;jzyhf;fp


%r;Rj; jpzWk; nkhopfis tl;lkpl;L nkhopngah;f;f -,y;iy ,iznkhopahf;fpl jkpo;nkhop gapy - xU Ntyp Ntz;lhkh? ,Wf;fkha; tpuy; Nrh;j;J neUf;fkhf mUfpy; Njhs;fs; nrhpfpg;NghfTk; ,jo;fspd; Ritapy; Kj;jq;fs; nrhhpe;J njUtpdpy; cytTk; ,sik czh;Tfs; Jbj;njOe;J mofpa rphpg;gha; xypf;fTk; fhjy; - cwT - el;G - Nerk;- kdpjk; - ,jak; rpy khjq;fs; - rpy tUlq;fs; tUbtpl;L - cile;J NghfTk; jpUkzg; Ngr;Rf;fspy; yapj;J mNahf;fpaj; Jizfshy; vy;yhNk gphpe;J NghtJk; FLk;gtho;it mtjpg;gLj;jp Kbj;Jf;nfhs;tJk; [Ptpj ntbg;Gfs;; ngUe;Jahpy; fiue;J ngw;Nwhh;fs; Raj;ijNa ,oe;jpUg;gJk;; ehfhPf cyfpy; Rje;jpuk; vd;whYk; - vkJ fyhr;rhuj; jhf;fj;jpd; fdTfs; njhlu Ntyp Ntz;lhkh? myq;fhuk; vd;W myq;Nfhykhfpd;Nwhk; Nghijia Cl;b Nghjid nra;fpNwhk; Nghl;bfs; Nghl;L ngz;zbik nra;fpNwhk; kdijf; nfhd;W kdpjj;ij tsh;f;fpNwhk; cwTfis mopj;J chpikfs; nfhz;lhLNwhk; rNfhjuj;Jtk; Ngrp rhjpak; tsh;f;fpNwhk; Gfo;khiy Njb cj;jkuha; cyhTfpNwhk; - mj;jidAk; Nghypj;jd;ikahfp nghOJfs; fopifapy; - vkf;nfhU Ntyp Ntz;lhkh? ,Ugj;jpNahuhk; Ehw;whz;bd; ,isa thhpNr! ,d;Dk; rpy thh;j;ijfs; rpe;jidia tphpthf;fp rpwFfis mfy tphp!


Ghpe;Jzh;tpd; mbj;jskha; MZk; ngz;Zk; rkk; vd;Wk; cyfpd; ,af;fk; mJntd;Wk; Ghpe;J nrhy;! tpopg;gha; Ntfkha; tpiue;J nry; tUq;fhyk; cd;dplj;jpy; cs;sJ! ed;wp

etN[hjp 14.4.2012


அட்சய திரிதி பகல் பகாள்வள ஆரம்பம்

அட்சய திரிதி

!

உவைக்காமல் உண்ணும் ஷசாம்ஷபறி ஷசாதிடன் உளறல் அட்சய திரிதி ! பபருகிட உயிரினமா தங்கம்

?

அட்சய திரிதி ! அடகில் மூழ்கியது ைாங்கிய தங்கம் அட்சய திரிதி !

மூடநம்பிக்வகயின் உச்சம் ஏமாருைஷத மிச்சம் அட்சய திரிதி ! ஷசாதிடன்

நவகைணிகன்

கூட்டுக் பகாள்வள அட்சய திரிதி ! உஷ

ாகம் பபருகுமா ?

ஷயாசிக்க ஷைண்டாமா ? அட்சய திரிதி ! தங்கத்தின் ஆவச தகர்த்திடுப் பபண்ஷண அட்சய திரிதி ! பகாவ

பகாள்வளப்

பபருகிடக்


காரணம் தங்கம் அட்சய திரிதி ! குடும்பத்தின் நிம்மதி பகடுப்பது

அட்சய திரிதி ! தங்கத்தின் ைிவ

ஏற்றதிற்குக்

காரணம்

அட்சய திரிதி ! தரமற்றத்

தங்கம்

தரபமன்று ைிற்கும் அட்சய திரிதி ! -நன்றி அன்புடன்

கவிஞர் இைா .இைவி


fhyk; khwpg; Nghr;R! jd; ez;gu;fSf;F Ng];Gf;fpy; jdJ rNfhjupapd; jpUkz tplaq;fs; gw;wpa nra;jpia mwptpj;Jtpl;L re;Njh\khf te;j Kuspf;F J}uj;jpy; %r;rpiuf;f XbtUk; rpWtdpd; Njhw;wk; kdij vd;dNth nra;tJ Nghy; ,Ue;jJ. mtd; jd;id Nehf;fpj;jhd; tUfpwhd; vd;W fzpg;gpl;Lf; nfhs;tjw;F Kjy; me;jr; rpWtd; Kuspia mz;kpj;Jtpl;lhd;. 'k`j;jpah thrdh rk;gj; xd;L thq;Fq;Nfh' 'Ntz;lhk; Ngh' 'mNd khj;jpah. fhiyyUe;J xd;Dk; rhg;gpliy. mk;khTk; Fl;bj;jq;fr;rpAk; tPl;by grpapy ,Uf;fhq;f. Gz;zpak; fpilf;Fk;' 'cd; mg;gh vq;Nf?' 'nrj;Jg;Nghr;rp khj;jpah' Kusp mjw;FNky; xd;Wk; Ngrtpy;iy. jpf;fpj;jpzwp jkpo; Ngrpa me;j rpq;fsr; rpWtdplk; thrdh bf;fl;il thq;fhkNyNa E}W &ghia mtdpd; ifapy; jpzpj;Jtpl;L jd; fhUf;Fs; Vwpf;nfhz;lhd;. `g;Gj;jisapypUe;J gz;lhutis Nehf;fp Ngha;f;nfhz;bUe;j Kuspapd; fhu; rpy;Yfs; yhtfkhf mg;ghijfspd; tisTfSf;F Vw;g jk;ik tisj;Jk; nespj;Jk; cjtp nra;jd. gdpr;rhuy;fSf;F kj;jpapy; Njapiyf; nfhOe;Jfspd; third> fhw;wpy; te;J rq;fjp nrhy;ypaJ. Kfpy; $l;lq;fs; kiyabthuj;ij Nehf;fp MtYld; fPNo te;Jnfhz;bUe;jd. kioAk; ,Nyrhf J} wpf;nfhz;bUe;jJ. Mq;fhq;Nf kiyfspy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J te;j kz;Ftpay;fs; ghijapy; ,Ugf;fq;fspYk; Ftpe;jpUe;jd. jiyahl;Lk; khdhg;Gw;fs; FspUf;F eLq;fpathW mq;Fkpq;Fk; mire;Jnfhz;bUe;jd. J}uj;jpy; xU ML kioapy; eide;j jd; clk;ig rpypu;j;jthW Gy;Nka;e;J nfhz;bUf;f> Njapiy kiyfspy; Mz;fSk; ngz;fSk; nghypj;jPd; igfspdhy; jq;fs; jiyia kiwj;jthW Njapiy gwpj;Jf;nfhz;bUe;jhu;fs;. kw;w ehl;fspy; mtDk; ,aw;ifNahL ,ize;J J}


uj;Jg; gr;iraha; mofha;j; njupAk; kiyfisAk;> ePz;L cau;e;J tsu;e;j kuq;fisAk; ghu;j;J urpj;jthW te;jpUg;ghd;. Mdhy; ,e;j mofpa fhl;rpfs; vJTk; ,d;W Kuspapd; %isf;Fs; gutrj;ij Vw;gLj;jtpy;iy. mtd; jd;Dila ghlrhiyf; fhyj;J tho;f;iff;F jd; rpe;jidfisj; jpUg;gptpl;bUe;jhd;. mk;kh> mg;gh> ,uz;L mf;fhkhu;fSf;Fg;gpwF KuspAk;> mtDf;Fg;gpwF xU jk;gpAk;> jq;ifAkhf nkhj;jk; VO Ngu;fisf; nfhz;lJ Kuspapd; FLk;gk;. mg;gh NtYr;rhkp FLk;gj;jpy; mf;fiw cs;stuhapDk; frpg;G Fbj;Nj jd; tho;ehis ghjpahf;fpf;nfhz;ltu;. mk;kh Kj;jhap Njapiyf;nfhOe;J gwpg;gts;. gps;isfs; midtUk; ghlrhiyf;Fr; nry;gtu;fs;. yaj;Jf;fhk;gwh vd;W miof;fg;gl;l Kuspapd; Fbirapy; mtu;fisj; jtpu fiwahd;fSk;> vypfSk;$l trpj;J te;jd. xt;nthUehSk; tpbaw;fhiyapy; vOe;J rpy;nyd;w ePupy; Fspj;J rhkp G+i[fisg; gz;Zthu; NtYr;rhkp. mk;khthd Kj;jhap mtUf;F xj;jhirahf vOe;J nuhl;bfisr; Rl;L Njq;fha;r; rk;gYk; nra;Jtpl;L Njapiy kiyf;Fg;Nghf jahuhFths;. gps;isfs; ghlrhiyf;Fr; nry;y vOe;jpUf;Fk; NghJ mk;khTk; mg;ghTk; kiyf;Fr; nrd;wpUg;ghu;fs;. ngupa mf;fh vy;NyhUf;Fk; Njapiyr; rhaj;ij tbj;Jf;nfhLg;ghs;. rPdp ,y;yhj gy jUzq;fspy; Kusp Nfhgpj;Jf;nfhz;L ghlrhiyf;Fg; Ngha;tpLtJKz;L. fhyk; nry;yr;nry;y FLk;gj;jpd; tWik epiy Nfhuj;jhz;ltkhbaJ. Kj;jhap Nkyjpf NtiyfSf;fhf ,utpy; tPLtPlhfr; nrd;W khtpbj;Jf; nfhLg;gJTk;> rikay; Ntiyfs; nra;tJkhf ,Ue;jhs;. mtu;fs; tPl;by; ehd;F ngl;ilf; NfhopfisAk; tsu;j;J te;jhs;. rpd;df;fh G+r;nrbfis tsu;j;J tpw;gid nra;J te;jhs;. Kusp mg;NghJ vl;L taij mile;jtd;. mtDf;F ngupa mf;fh tilfisg; nghupj;J $ilapy; Nghl;Lf;nfhLg;ghs;. mtd; me;jpg; nghOJfspy; lTz; gf;fkhfr;nrd;W mijf; $tpf;$tp tpw;ghd;. rpy Neuq;fspy; nfhLj;jDg;gpa tilfspy; ghjp$l tpw;gid nra;a Kbahky; mtd; mOJ nfhz;L tPl;Lf;Fg; NghFk;NghJ mtid MWjy;gLj;j tPl;by; ngupatu;fs; ahUk; ,Uf;fkhl;lhu;fs;. Vnddpy; mtu;fSk; VjhtJ


Ntiyf;fhf ntspapy; nrd;wpUg;ghu;fs;. Kusp jd; jk;gp> jq;ifAlDk; mtd; nry;ykhf tsu;j;J tUk; NfhopfSlDk; jd;nghOijf; fopj;Jtpl;L VO kzpahdJk; ghlg; Gj;jfj;NjhL xd;wpg;NghapUg;ghd;. ,t;thW ,tu;fSila tho;T kpf Nrhfkhf epfo;e;Njwpa fhyj;jpy;> midtupdJk; epk;kjpiaf; nfhd;WNghl;lnjhU epfo;T ,lk;ngw;wJ. Mk;! kiyf;Fr;nrd;w NtYr;rhkp ghk;G fbj;J ,we;JNghdhu;. thapy; Eiu js;spathW fhzg;gl;l mtupd; cliyg; ghu;j;jJk; Kj;jhap tPupl;L fjwpaOjhs;. mf;fhkhu; ,UtUk; jiyapYk;> khu;gpYk; mbj;Jf;nfhz;L mOjhu;fs;. fPo; yaj;J nry;yhj;jh Mr;rp xg;ghup itj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. Kuspapd; fz;fspypUe;J xUnrhl;Lk; fz;zPu; tutpy;iy. mtd; mjpu;r;rpahy; mg;gbNa ciwe;J NghapUe;jhd;. mtd; guPl;irf; fl;lzk; vd;W Nfl;lNghnjy;yhk; re;jpf;fil gz;lhutplk; fld;Nfl;L fhR je;j mg;gh> khT fye;j Njj;jz;zp Nfl;L mtd; mlk;gpbj;jOjNghJ lTZf;F $l;br;nrd;W N`hl;lypy; NjePu; thq;fpj;je;j mg;gh> mk;kh Kuspf;F mbj;j Nghnjy;yhk; mk;khit mjl;b jd; kbapy; mku;j;jp neQ;NrhL mizj;Jf;nfhz;l mg;gh... ,dpNky; mtDld; ,Uf;fg;Nghtjpy;iy... Ngrg;Nghtjpy;iy... vd;W vz;Zk;NghJ Kuspapd; njhz;il milj;J ,jak; fy;yhfpg;NghdJ. me;jf; ftiyia ntspg;gLj;jj; jahuhf mtdJ neQ;R kpfNtfkhf cau;e;J jho;e;jJ. ahUk; vjpu;ghu;f;fhj jUznkhd;wpy; Xntd;W ntbj;jOjhd; Kusp. mtid fl;Lg;gLj;j ahUf;Fk; Kbatpy;iy. mtdhfNt kaq;fp tpOk; tiuf;Fk;! gpwF Kuspapd; tho;f;ifapy; gy Nrhjidfs; Vw;gl;ld. mk;kh mt;tg;NghJ RftPdj;jhy; RUz;L gLj;Jf;nfhs;ths;. gytPdkile;jpUe;j mtsJ cly;epiy> fhyepiyf;Fspuhy; ,d;Dk; ghjpf;fg;gl;lJ. mjdhy; mtd; ghlrhiyf;Fr; nry;tjpy; mt;tg;NghJ rpy f\;lq;fis vjpu;Nehf;f Ntz;ba R+o;epiy Vw;gl;lJ. fpope;j rl;ilAk;> Jitj;Jj; Jitj;J gorhfpg;Nghd fhw;rl;iliaAk; ghu;j;J ghlrhiyapYk; $l mtidg;gw;wp gy khztu;fs; NfypAk; fpz;lYk; nra;thu;fs;. guPl;irf; fl;lzk; nrYj;j Kbahj gy


fl;lq;fspy; fzf;Fg;ghl Mrpupauhd Rkjp Br;rupd; nrhy;yk;Gfs; mtd; kdijf; Fj;jpf; fpopj;JtpLk;. mtu; ghlj;Jf;F te;jhNy Kuspapd; fWj;j cly; tpau;itahy; eide;J ntlntlj;Jf;nfhz;bUf;Fk;. 'yaj;jhd;fSf;F gbg;G xU NfL. fhR fl;l tf;fpy;y. te;jpl;lhd;fs; gbf;f' 'Va; Njhl;lf;fhl;lhd;! Ngrhk khL Nka;f;fg;NghapUe;jhyhtJ gpuNahrdg;gl;bUg;Ng. te;jpl;lhd; ,q;f capiu thq;f' ,e;j khjpupahd Ngr;Rf;fs; Kuspapd; kdij md;whlk; Nehfbj;jhYk; mtd; gbg;gijf; iftpltpy;iy. vdpDk; mtdJ gpQ;R kdJ ghlrhiyf; Nfhgj;ijnay;yhk; jha; kPJ fhl;LtJk;> mtsplk; nfQ;RtJkhf ,Ue;jJ. 'mk;kh! vdf;F GJf;fhw;rl;ilAk;> Nrl;Lk; jr;Rj;jUtpahk;kh?' 'vd;u uhrh. mLj;j tUrk; eP Gjpa tFg;Gf;F Nghwg;Ngh mk;kh jr;Rj;jUNtd;lh' 'Nghk;kh! vg;g Nfl;lhYk; ,jj;jhd; nrhy;Ytha;. ehd; ,dp gs;spf;$lk; NghNwy;iy' 'mohjlh nry;yk;. eP ey;yhg; gbr;R ngupahsha; tuNtZk;. cd;u mg;GTk; ,jj;jhd; tpUk;gpr;rp. rk;gsk; Nghl;lJk; GJr;rl;il jhwd; uhrh' Kusp mk;khtpd; mizg;gpy; rkhjhdkhfptpLthd;. mtdJ ,yl;rpak;> jd; FLk;gj;jhupd; vjpu;ghu;g;Gg;Nghy ed;whf gbj;J Kd;NdWtJ vd;W jplrq;fw;gk; G+z;lhd;. ngupa mf;fh jpUkz taij vl;bapUe;jhYk; mtSf;nfd;W gpwe;jtid fz;L gpbg;gjpy; gy rpf;fy;fs; vjpu;g;gl;ld. rpd;df;fh ,sik moFld; ,Ue;jjhy; Njhl;lj;J ,isQu;fis tplTk;> rk;gsk; NghLk; Jiukhu;fspd; fz;fs; mtis Nka ,yf;F ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jd. jq;ifAk; gUt taij mile;J tho;f;ifiag; gw;wpd gaj;ij Vw;gLj;jpf;nfhz;bUe;jhs;. tUlq;fs; rpy fle;jd. mk;khtpd; md;ghd thu;j;ijfs; je;j ijupaj;jhYk;> mf;fhkhupdJk; Xa;T xopr;ryw;w ciog;ghYk; Kusp cau;juj;jpYk; rpwg;ghf rpj;jpnaa;jp kUj;Jtj;Jiwf;F njupthfpapUe;jhd;. gy;fiof;fofj;jpy; $l mtDld; gbf;Fk; rf khztu;fs; mtdJ tWikia Fj;jpf;fhl;lj; jtwpajpy;iy.


'kr;rhd; ,jg;ghUlh. Njhl;lf;fhl;lhd; vy;yhk; nlhf;lu; Mfg;Nghwhd;lh. mg;Ngh ehk vy;yhk; vq;fg; NghwJ?' 'Mkhz;lh. ,tDk; ,td;l vz;nza; jiyAk;. lhf;lu; Mf xU gu;rdypl;b Ntzhk;? eP vy;yhk; Vz;lh ,g;gb vq;fs gLj;Jw?' ,itnay;yhk; Kuspf;F gofpg;Nghd rkhr;rhuq;fs; Mfpd. rpy ehl;fs; fle;j epiyapy; mtdJ $u;ikahd mwpitAk;> Mw;wiyAk; ghu;j;J kw;w khztu;fs; mtid jk; ez;gdhf;f gpuaj;jdg;gl;lhu;fs;. Njhl;lf;fhl;lhd; Kusp> mtu;fs; kj;jpapy; nlhf;lu; Kuspahf cUntLj;jhd;. Kuspapd; gbg;Gf;fhyk; KbAk; jUtha; tiuf;Fk; ngupa mf;fh ntspehl;Lf;Fr; nrd;W midtupdJk; tapw;Wg;ghl;il ftdpj;J te;jhs;. rpd;df;fh Njhl;lg;ghlrhiy xd;wpy; jw;fhypfkhf fw;gpj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. jk;gp cau;juKk;> jq;if rhjhuz juKk; fw;Wf;nfhz;bUe;jhu;fs;. Kusp jdf;F itj;jpa epakdk; fpilj;jJk; ngupa mf;fhit tutioj;J jdJ rPdpau; ez;gd; xUtDf;F mtis kzKbj;Jf; nfhLj;jhd;. midtupdJ md;ghYk; guhkupg;ghYk; Kj;jhap cly;epiy Njwp ,Ue;jhs;. rpd;df;fhTf;F tud; Njbf;nfhz;bUe;j jUthapy; mtSld; gbj;J jw;NghJ tq;fpapy; Ntiynra;J nfhz;bUf;Fk; tpkyd; mtis kzKbf;f rk;kjk; $wpapUe;jhd;. vy;yhk; ,iwtdpd; ehl;lj;jhy; ey;y gbahf ele;J nfhz;bUe;jJ. rpd;df;fhtpd; jpUkz tplak; gw;wp jd; ez;gu;fSf;F Ng];Gf;fpy; kfpo;r;rpahd nra;jpia mDg;gptpl;L te;J nfhz;bUe;j Kuspf;Fj;jhd;> thrdh rk;gj rpWtdpd; re;jpg;G Ke;jpd fhyj;J tho;it Qhgfg;gLj;jpaJ. ******** Gifapuj tz;b nry;tjw;fhf ghij kwpf;fg;gl;bUe;jJ. thfdq;fs; njhluhf fhj;Jf;nfhz;bUe;jd. me;jp rhAk; mj;jUzk;> kioKfpypd; fhuzj;jhy; ,uthfptpl;lijg; Nghd;w gpuk;ikia Vw;gLj;jpaJ. ,Nyrhf fhupd; [d;dy;fisj; jpwe;Jtpl;lhd; Kusp. ghijNahuj;J kpd;Fkpo;fs; midj;Jk; vupe;J nfhz;bUe;jd. vq;fpUe;Njh te;j ntsthy; xd;W kpd;rhu tau;fspy; njhq;fp jd;ghl;Lf;F mywpf;nfhz;bUe;jJ.


xUthW gz;lhutisf;F te;JNru;e;Jtpl;l Kusp mq;fpUe;j jdJ tPl;Lf;Fg; NghFk;NghJ MW ehw;gj;ije;J MfpapUe;jJ. mg;NghJ ngupa mf;fh mtDf;F ,Q;rp gpNsd;BAk;> cOe;J tilAk; nfhz;L te;jhs;. mts; kpfTk; thbg;NghapUe;jhs;. mtsJ Kfj;ijg; ghu;f;f mtDf;F ftiyahf ,Ue;jJ. vd;d Vnjd;W tprhupj;jjpy;> jhd; khkdhfg; NghFk; ,dpa tplaj;ij mwpe;J kfpo;e;jhd;. midtiuAk; ,uitf;F rhg;gpLkhWk;> jhd; tu jhkjkhFk; vd;Wk; $wptpl;L> b];gd;rup Nehf;fp jd; fhiu nrYj;jpdhd; Kusp. Voiu kzpastpy; b];gd;rupf;F te;J Nru;e;Jtpl;l Kusp mq;fpUe;j jhjpg;ngz;iz mioj;J xt;nthUtuhf cs;Ns mDg;GkhW $wpdhd;. ehl;L epiyik Nkhrkile;jJ Nghy epiwa Nehahspfs; mq;F te;jpUe;jhu;fs;. mjw;Ff; fhuzk; nlhf;lu; Kusp mk;khtl;lj;jpd; rfy ,lq;fspYk; gpugyk; MfpapUe;jNj. mwpe;jtu;fs;> Gjpatu;fs; vd;W gyu; te;jpUe;j me;j b];gd;rup ,uT xd;gJ kzpf;F % lg;gl;L tpLkh vd;W Nahrpj;Jg; gae;J jhjpg;ngz; mtru mtrukhf jdJ mYty;fisg; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jhs;. ];nlj];Nfhg;ig fOj;jpy; khl;bf;nfhz;bUe;j Kusp> te;jpUe;j fu;g;gpzpg; ngz;Zf;fhd MNyhridfis nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhd;. tpilngw vOe;j me;jg;ngz; ,Ugj;J %d;W taJila rpd;dg; ngz;zhf ,Ue;jhs;. mtsJ mk;khtpd; RftPdj;ij NtW gy itj;jpau;fsplKk; fhl;b mJ Fzkhftpy;iy. Kuspapd; ifuhrpahNyh vd;dNth me;j mk;ikahu; ,g;NghJ MNuhf;fpakhf tho;fpwhu;. mjdhy; me;jg;ngz; Kuspiaf; ifnaLj;J Fk;gpl;Ltpl;L gpwf;fg;NghFk; jd; gps;isf;F Kusp vd;w ngaiuNa R+l;Ltjhf kfpo;r;rpAld; $wpdhs;. Kuspapd; ,jNohuj;jpy; rpWGd;dif jto;e;jJ. ,d;Dk; gyu; mt;thW te;J kUe;njLj;Jf;nfhz;L nrd;Wtpl;lhu;fs;. mjd; gpd;du; te;j Nehahspia ghu;j;j khj;jpuj;jpy; Kusp jd;idawpahkNyNa mdpr;irahf vOe;jpUe;jhd;. epiyikia rkhspj;jtdhf jdJ fhw;rl;ilg; igf;Fs; ,Ue;J jdJ ifj;njhiyg;Ngrpia vLj;J Nkir kPJ itj;Jtpl;L


mku;e;jhd;. me;j Kjpa ngz;kzp Kuspia rhe;jkhf ghu;j;J Gd;KWty; G+j;Jf;nfhz;bUe;jhs;. mtSld; xU AtjpAk; te;jpUe;jhs;. me;j tNahjpgg; ngz; mtidg; ghu;j;J rpupj;jJ ,Jjhd; Kjy; jlit. mtDf;F Mr;rupakhf ,Ue;jJ. Kuspahy; ek;gNt Kbatpy;iy. mtDk; rpupj;Jitj;jhd;. Mk;! mts; jhd; Kuspf;F fzf;Fg;ghlk; fw;gpj;j Rkjp Br;ru;. mtSld; te;jpUe;j me;j Atjp> KuspAld; gbj;j Rkjp Br;rupd; kfs;. rw;W Neuk; fle;j gpd;G mtDf;F tplak; tpsq;fptpl;lJ. mjhtJ mtu;fspUtUk; Kuspia milahsk; fhztpy;iy. Mdhy; Rkjp Br;rupd; fz;fspy; gpufhrpj;j me;j xsp mtDf;F Gjpjhf ,Ue;jJ. mLj;j ehs; me;jpg;nghOjpy; Kusp jd;tPl;L nkhl;il khbapy; epd;wpUe;jhd;. me;j uk;kpakhd ,aw;ifr;R+oy; mtd; kdij MRthrg;gLj;jpd. rpWtajpYk;;$l mtd; jd;tPl;bd; Nkw;Fg;Gwj;jpy; mike;jpUf;Fk; Xilapy; tpisahbtpl;L tUthd;. <ug; Gw;fspD}L tise;J nespAk; ml;ilfs; mtdJ ,uj;jj;ij cwpQ;rpdhYk; mtDf;F mJ tpsq;fhJ. J}wy;tpOk; rpy me;jpg;nghOJfspy; mt;thW Xilapy; eide;Jtpl;L ,uT KOtJk; rspahy; mtjpg;gLthd;. ,e;j me;jpg;nghOjpy; Kfpy; $l;lq;fs; xd;Wjpuz;L te;J R+upaid tpOq;FtJ Nghy; ,Ue;jd. mjw;F gag;gl;ljhNyh vd;dNth kiyabthuj;jpD}lhf nrf;fr;nrNty; epwj;jpypUe;j R+upad; nkJnkJthf kiwe;Jnfhz;bUe;jhd;. mq;Nf lf;lf; vd;w cWkYld; kiyfis ClWj;J XLk; Giftz;b> ngaUf;Nfw;whw;Nghy fupa Gifia ckpo;e;Jnfhz;L nrd;wJ. ,ijnay;yhtw;iwAk; urpj;jthNw Rkjp Br;rupd; ,e;j khw;wk; gw;wpAk; mirNghl;Lg; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jhd; Kusp. ,d;ndhU ehs; ghijNahukhf Rkjp Br;ru; nrd;Wnfhz;bUe;j NghJ Kusp jdJ fhupd; Ntfj;ijf; Fiwj;J mtiu mjpy; Vwr;nrhd;dhd;. Kjypy; kWj;jhYk; mtdJ fupridahd thu;j;ijfSf;F fl;Lg;gl;L RkjpAk; Vwpf;nfhz;lhu;. mtd; Rkjp Br;rupd; tPl;lUfpy; tpl;Ltpl;L tpilngw;Wr;nrd;whd;.


Rkjp Br;ru; Kusp gw;wp cau; mgpg;gpuhak; nfhz;bUe;jhu;. jd; kfspd; juj;Jf;F Kusp Nghd;wnjhU Mz;kfd; kpfTk; nghUj;jkhdtd; vd fzpg;gpl;bUe;jhu;. Kuspapd; taJ> cj;jpNahfk;> gbg;G> trjp gw;wp tpyhthupahfj; njupe;j Rkjp Br;rUf;F Kuspapd; FLk;gg;gpd;dzp gw;wp njupe;jpUf;ftpy;iy. Njhl;lf;fhl;lhd; vd;W jd;dhy; milnkhop ngau;nrhy;yp miof;fg;gl;l khztd; Kusp vd;W mtu; mwpe;jpUf;ftpy;iy. Vnddpy; Kusp rhjhuzjuk; fw;Wf;nfhz;bUe;j NghJ mtu; NtW gpuNjrj;Jf;F ,lkhw;wk; ngw;W NghapUe;jhu;. jw;NghJ Xa;T ngw;W nrhe;j CUf;F jpUk;gp te;jpUf;fpwhu;. Kuspapd; ifuhrp gw;wpAk; Cuhu; nrhy;y mwpe;jhs;. mtd; jdJ kfSf;F kpfTk; nghUj;jkhdtdhf ,Ug;ghd; vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. Mdhy; vg;gb ,e;j jpUkz tplaj;ijg;gw;wp fijg;gJ vd;W Nahrpj;Jf;nfhz;bUe;jhu;. jpBnud;W mtu; kdjpy; Mde;j Nuiffs; Njhd;wp kiwe;jd. Vnddpy; md;W Kuspapd; b];gd;rupf;F nrd;wpUe;jNghJ mtd; jd;idAk;> jdJ kfisAk; ghu;j;J nespe;J rpupj;jJ Qhgfj;Jf;F te;jJ. jhapd; Kd;dhy; kfSld; rpupg;gnjt;thW vd;W Kusp rq;flg;gl;bUg;ghd; vd;Wk;> md;W ghijNahuj;jpy; jd;idf; fz;lNghJ fhupy; Vw;wp te;jijAk; vz;zp jdf;Fs; tPzhd kdf;Nfhl;ilfisf; fl;bf;nfhz;bUe;jhu; Rkjp Br;ru;. Mdhy; mtd; kupahij epkpj;jk; mt;thnwy;yhk; nra;jhd; vd;W mtUf;Fj; njupahJ. rpythuq;fs; fopj;J jpUkz Ngr;Rthu;j;ijfis elj;Jtjw;fhf gz;lhutisapYs;s Kuspapd; tPL Nehf;fp gazkhdhu; Rkjp Br;ru;. Kusp nlhf;lupd; tPL vJ vd;W rpyuplk; tprhupj;j NghJ midtUk; $wpa tpil 'tyJ gf;fkhf jpUk;Gk;NghJ njd;gLk; %d;Wkhb tPL' vd;gJ. Kuspapd; tPl;il mile;j Rkjpf;F kfpo;r;rp ,ul;bg;ghfpaJ. mq;Nf xU fhUk;> gf;fj;jpy; ,uz;L Ntd;fSk; ,Ue;jJ. rw;Wj;js;sp mofpa G+e;Njhl;lk; tprhykhf mike;jpUe;jJ. mjpy; G+j;jpUe;j rptg;G Nuhrhf;fs; Rkjp Br;riu tuNtw;gJ Nghd;W ji


yahl;bf;nfhz;bUe;jd. vy;yhtw;iwAk; urpj;jthNw tPl;bDs; fhyb vLj;J itj;j Rkjp Mr;rupakhf Rw;WKw;Wk; ghu;j;jhs;. khgps; gjpj;j mofpa tPL. rupahd ,lj;ijj; Nju;e;njLj;jpUf;fpNwhk; vd;W vz;zpf;nfhz;lhu;. mt;tPl;bd; jpiur;rPiy ahTk; Rtupy; G+rg;gl;l ,sk;gr;ir epwj;jpNy mofhf ,Ue;jd. jhd; cl;fhu;e;jpUe;j Nrhghtpd; ,Uf;iffis jltpg;ghu;j;jhu;. mit cau; uf jsghlq;fs; vd;gjpy; re;NjfkpUf;ftpy;iy. 'mk;khit mioj;Jf;nfhz;L tUfpNwd;. rw;W cl;fhu;e;jpUq;fs; nklk;' vd;W $wp Ntiyf;fhud; cs;Ns nrd;whd;. XupU epkplq;fs; fope;J te;j me;jg; ngz;izg; ghu;j;jJk; Rkjp Br;rUf;F mtis Qhgfk; te;jJ. Kj;jhap Nriyia ,Oj;Jg; gpbj;J Nghu;j;jpathW gf;Ftkhf te;Jnfhz;bUe;jhs;. ',t ,q;fjhd; Nty nra;whsh?' vd;W ,sf;fhukhf vz;zpf;nfhz;bUe;jNghJ tPl;L Ntiyf;fhud; Rkjpaplk; ',tq;f jhd; Kusp IahNthl mk;kh' vd;W $wptpl;Lg;Nghdhd;. Kj;jhap Kuspapd; Mrpupiaahd Rkjpia milahsk; fz;L md;Gld; tuNtw;whs;. Rkjpf;F Mzp miwe;jJNghy; ,Ue;jJ. X.. ,tspd; kfd; Kuspah me;j nlhf;lu;? mg;gbnad;why;.. Njhl;lf;fhl;lhd; vd;W rjhTk; ehd; jpl;ba me;jg; igadh ,td;? ,d;W Cu;Nghw;w tho;e;J tUk; ,tidah ehd; md;W khLNka;f;fg; Nghfr;nrhd;Ndd;? Rkjp Br;rupd; ,jak; Xuhapuk; Kiw cile;J Rf;FE} whfpaJ. Kj;jhapaplk; vd;d NgRtJ? vg;gbg;NgRtJ vd;W vz;zpf;nfhz;L Ngr te;j tplak; jtpu;j;J nghJthfg; Ngrpdhu; Rkjp Br;ru;. ,Wjpapy; tpilngwg;NghFk; NghJ Kj;jhap Rkjpaplk;> 'Br;ru;. ePq;f ek;k tPl;Lf;F te;jJ nuhk;g re;Njh\Kq;f. KuspapUe;jhy; ,d;Dk; re;Njhrg;gl;bUg;ghd;. ehDk; ktDk; cq;f tPl;Lf;F tuj;jhd; nedr;rpUe;Njhk;. Vd;D njupAq;fsh? vd;l nuz;lhtJ nghz;Zf;F thw fpoik fypahzk;q;f. mJf;F gj;jpupif FLf;fj;jhd;.' 'mg;gbah? nuhk;g re;Njhrk;. khg;Gs vd;dh gz;whU?' 'Ngq;Fy Nty ghf;FwhUq;f. mJ kl;Lkpy;Ny. mNj


kzNkilapy Kuspf;Fk; fy;ahzk; elf;FKq;f. fl;lhak; ePq;f te;J mtq;fis MrPu;tjpf;fDk;...' Kj;jhap ,d;Dk; vd;ndd;dNth nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhs;. Mdhy; Rkjp Br;rupd; fhJfspy; NtW vJTk; tpotpy;iy!!! (fw;gid) jpaj;jyht vr;.vg;. up];dh


nrhh;f;fk; jUk; Rfk; kdpjd; vd;W gpwe;Jtpl;lhy;

mtd; jiuapy; kl;Lk;jhd; thoNtz;batd; Mfpd;whd;. jiutho;it Kbj;Jf; nfhz;lJk; mtd; NkYyfj;Jf;Nfh my;yJ fPOyfj;Jf;Nfh nrd;W Heaven

tpLfpd;whd;. NkYyfj;ijr; ‘nrhh;f;fk;’ vd;Wk;> fPOyfj;ij ‘eufk;’> ‘ghjhsk;’ vd;Wk; miog;gh;. g+kp tho;it Kbj;Jf; nfhz;lJk; ehk; epidj;jthW nrhh;fj;Jf;Nfh my;yJ eufj;Jf;Nfh Ngha;tpl KbahJ. ,jpy; xd;Wf;Fj;jhd; nry;yyhk;. mJTk; xUtd; (,akd;) eph;zapj;jgbNa ele;NjWfpd;wJ. G+kpapy; thOk; nghOJ ey;ydthff; fUjg;gLk; jhdk;> jUkk;> mwk; Mfpait nra;jhy; mtd; nrhh;f;fk; Nghthd; vd;Wk;> ,ij tpLj;Jj; jPikfs;> ml;^opaq;fs; GhpNthh; epr;rak; eufk; nry;thh;fs; vd;Wk; $Wth;. nrhh;f;f tho;T ,d;gKk;> RfKk;> re;NjhrKk; juf;$baJ. ,jw;F vjph;kiwahd tho;itj;jhd; eufk; jUk;. vdNt vy;yhUk; nrhhf;;fk; NghtijNa tpUk;Gfpd;wdh;. ,dpr; nrhh;f;fk; gw;wpr; rw;W tphpT gLj;jpf; fhz;Nghk;.

nrhh;ff ; k; nrhh;f;fk; vd;gJ xU nghJr; rka <LghLila mz;lg; gilg;Gf; Nfhl;ghlhd (cosmological) my;yJ Ez;nghUs; Ma;Tf; Nfhl;ghl;bay; (metaphysical) rhh;e;j gUt epiyAila ,ay;gpay; rhh;e;j my;yJ fle;j epiyAila xU Gdpj ,lkhFk;. ,jpy; thd;kz;lyj; nja;tk;> flTs;> NjtJ}jh;> nrhh;f;f MSeh;> nrhh;f;fg; Gdpjh;> tzf;fj;Jf;Fhpa %jhijah; Mfpa nrhh;f;f thrpfs; Njhd;wp ciw nfhz;Ls;sdh;. NkYk; nrhh;f;f thrpfs; G+kpf;F ,wq;fp tUtnud;Wk;>


kdpj clnyLj;J tho;tnud;Wk;> G+Tyfpy; tho;e;J Kbj;Njhh; nrhh;f;fk; Nghtnud;Wk;> tpjptpyf;fhd xU rpyh; capUld; nrhh;f;fk; miltnud;Wk; xU nghJ ek;gpf;if epyTfpd;wJ. nrhh;f;fj;ij ‘Xh; cah; ,lk;’> ‘ghpRj;jkhd ,lk;’> ‘tpz;Zyfk;’ vd;W gythW tphpj;Jiuf;fg; gLfpd;wJ. ,dp tug;NghFk; cyfpy;> G+kpapYk; xU Gjpa nrhh;f;fk; cjakhFk; rhj;jpak; cz;nldTk; rpyh; vjph;T $Wfpd;wdh;.

nrhh;ff ; r; rpwg;G nrhh;f;fk; vd;w nrhy;Yf;Fg; Nghpd;g tPL> NjtNyhfk;> Rth;f;fk;> ,d;g cyfk;> Jwf;fk;> nrhh;f;f Nghfk;> ck;gUyfk;> thDyF> flTSk; NjtJ}jUk; ClhLkplk;> Nghpd;gk;> ,iwtd;> Mz;ltd;> thDah;ntsp> Kfpy; kz;lyk;> kPAah; epiy> Mfhak;> thd; KfL> tpz;ZyF> Nghpd;g ,lk;> ngUkfpo;T epiy> flTs;> nja;tk;> ,d;gk;> tpRk;Gyfk; Mfpa gjq;fis mfuhjpapy; fhz;fpd;Nwhk;. ,it midj;Jk; nrhh;fj;jpd; rpwg;gpid vLj;Jf; fhl;Lfpd;wd. ‘nrhh;f;fk’; vd;w nrhy; kf;fs; kj;jpapy; mjpf ghtidapy; ,Ue;j fhuzj;jhy; gy nrhw;gjq;fs; vOe;jpUf;f Ntz;Lnkdyhk;. ,dp> nrhh;f;fj;ijg; gw;wp xU rpy cyf rkaq;fs; vd;ndd;d nra;jpfs; $Wfpd;wd vd;gijAk; fhz;Nghk;.

,e;J rkak; ,e;J rka mz;lg; gilg;Gf; Nfhl;ghl;bd;gb nrhh;f;fj;jpy; VO (07) tpz;ZyFfs; mike;Js;sd. mitahtd:- (1) Gth Nyhfk; (Bhuva Loka), (2) Rth;f;f Nyhfk; (Swarga Loka), (3) kfhh; Nyhfk; (Mahar Loka), (4) adh Nyhfk; (Jana Loka), (5) ugh Nyhfk; (Tapa Loka), (6) rj;ah Nyhfk; (Satya Loka), (7) itFe;jk; (Vaikuntha) vd;gdthk;. Kjy; MW (06) tpz;ZyFfSk; xd;wd;Nky; xd;whf mike;Js;sd. VohtjhAs;s itFe;jk; ,e;j MW tpz;ZyFfSf;F


Nky; cs;sjhf mikf;fg;gl;Ls;sJ. ,tw;Ws; itFe;jk; kpfTk; gpurpj;jk; ngw;Ws;sJ. epiyNgWila tpLjiy ngw;w Nkhl;rkile;j Md;khf;fs; kpfTk; mofpa itFe;jj;jpy; ,sik $ba kdpj cUtj;jpy; tp\;.Ztpd; mtjhukhd ,yf;Fkp-ehuhazd; MfpNahUld; trpf;fpd;wdh;. itFe;jk; gy;NtWgl;l kz;lyq;fshfg; gphpf;fg;gl;L ,yf;Fkp-ehuhazd; mth;fspd; mtjhuq;fs; jiyik tfpf;fpd;wdh;. ,tw;wpy; rPjh-,uhkh jiyikapyhd tpz;Zyfk; rhh;e;j mNahj;jpAk;> fpU\;zh mth; Jiztpah; ,uhjh> Uf;kzp MfpNahh; jiyikapyhd tpz;Zyfk; rhh;e;j nfhNyhfhTk; (Goloka) mlq;Fk;. G+kpapy; tho;e;J epiwT fz;l Md;khf;fs; khj;jpuk; nrhh;f;fj;jpYk; itFe;jj;jpYk; tho;tjw;F mDkjpf;fg;gLfpd;wdh;. nrhh;f;fj;Jf;Fk;> itFe;jj;Jf;Fk; Nghf Kbahj jPtpid nra;j Md;khf;fs; eufj;Jf;Fk>; ghjhsj;Jf;Fk; nrd;W ghpjhg epiyf;Fs;shfpd;wdh;.

Gj;j rkak; gy;NtWgl;l nrhh;f;fq;fs; epiyj;jpUg;gjhfg; Gj;j rkak; $Wfpd;wJ. kpfr; rpwe;j Kd;dpiyg; gad; ngw;wth;fs; ,e;jr; nrhh;f;fq;fspy; xd;wpy; kWgpwg;gpy; te;Jjpg;gh;. ,Ue;Jk; nrhh;f;fj;jpy; mth;fspd; epiyNgW epue;jhkhfhJ. Mdhy;> mth;fs; kPz;Lk; kPz;Lk; kdpjdha;> kpUfkha;> NtW gy caphpdkha; kWgpwg;ngLj;J kw;iwa nrhh;f;fq;fspYk; tho;th;. Gj;j kjg;gb nrhh;f;fq;fspd; tho;T xU jw;fhypfkhdNj. Gj;j rkak; kWgpwg;Gfisj; jtph;j;J ‘tPLNgw;Wepiy’ (nirvana) miltijg; Nghjpf;fpd;wJ. ,e;jg; gpugQ;rk; epiyaw;wJk;> mjpYs;s epiyj;Js;s gy jsq;fSf;F ,ilapy; nry;yYk;> mjpy; kdpj cyfkhdJ xU khj;jpuNk vd;Wk; Gj;j rka mz;lg; gilg;Gf; $Wfpd;wJ. kdpj kz;lyk;> kpUf Mfpatw;wpw;F NkNy nrhh;f;fk;

thrpfs; ,lkhwpr; kz;lyk; Nfhl;ghL kz;lyk;


mike;Js;sJk;> ,tw;Wf;Ff; fPNo eufk; mike;Js;sJk; xU top top kughd nra;jpahFk;. G+kpapy; E}W (100) tUl tho;T nrhh;f;fj;jpy; xU ehshFk; vd;W xU Gj;jh; #j;jpuk; $Wfpd;wJ. nrhh;fj;jpy; Nkw;fhl;bagb 30 ehl;fs; xU khjkhfTk;> 12 khjq;fs; mth;fspd; Xh; Mz;lhfTk; mikfpd;wJ. ,t;thW nrhh;f;fj;jpy; Mapuk; (1>000) Mz;Lfs; tho;e;j Md;khf;fspd; Kd;tpidg; gad;gb NtW kz;lyq;fspy; kPz;Lk; Njhd;Wth;. vdNt nrhh;fj;jpy; Mapuk; (1>000) Mz;Lfs; G+kp tho;tpy; Kg;gj;jhW kpy;ypad; Ie;J E}W Mapuk; (36>500>000) Mz;LfSf;Fr; rkdhFk;.

vfpg;jpa rkak; gz;ila A+jh; tpidKiwfspYk; ghh;f;f> gz;ila vfpg;jpah; jplek;gpf;ifahd G+kp tho;tpd; gpd;dhd tho;T kpff; $ba mOj;jk; epiwe;jJ vd;w xU ek;gpf;if cz;L. nrhh;f;fkhdJ G+kpf;Fk; gpugQ;rj;Jf;Fk; kpf mg;ghy;> jhuiffs; xd;Wkw;w kpf ,Uz;l xU gFjpahFk;. khz;lth; Md;khf;fs; nrhh;f;fk; NghFk; ePz;lnjhU topapy; gy jPq;Ffs;> ,ilA+Wfis vjph;nfhs;tjhf ,we;Njhh; VLfspypUe;J fzpj;Js;sdh;.

rPd rkak; gz;ilr; rPd ehl;L nka;tpsf;fpayhuhd fd;G+rpairg; gpd;gw;Wk; kuGg;gb> nrhh;f;fk; vd;gJ xU kpf Kf;fpa nghJf; fUj;Jg; gbtkhFk;. ,q;F %jhijah; tho;fpd;wdh;. ,th;fSs; Nguurh;fshNdhh;> murFyj;Jf;FhpNahiu MStjw;fhd rl;l chpikf; fl;lisfis vOjp itj;Js;sdh;. rPd kf;fspd; Guhz ,yf;fpak;> mwpthh;tk;> rkak; Mfpatw;wpd;gb nrhh;f;fk; mth;fSf;F xU kpf Kf;fpakhd ,lkhff; fzpf;fg;gLfpd;wJ. fd;G+rpa]; fhyj;jpy; gpwe;j gy jj;JtQhdpfspy; xUtuhd Nkh[p (Mozi) vd;gth; nrhh;f;fk;jhd; ,iwik MSeh; vd;Wk;> Gdpj MtpAk;>


rpW flTsh;fSk; nrhh;f;fj;Jf;F Ntz;bath;fnsd;Wk; ek;gpdhh;.

mike;J

elf;f

NkYk; Nkh[p vd;gth; nrhh;f;fk;:- ‘kf;fis kpfTk; Nerpf;fpd;wJ. kf;fSf;F cjTkhW #hpad;> re;jpud;> el;rj;jpuq;fs; MfpNahUf;Ff; fl;lisapl;Ls;sJ. ,sNtdpy;> ,iyAjph;> gdp> Nfhil Mfpa ehd;F fhyq;fis tFj;J kdpjDf;Ff; nfhLj;Js;sJ. ntz;gdp (snow), ciwgdp (frost), kio> gdpj; jptiy (dew) Mfpatw;iw G+kpf;F mDg;gp> kf;fs; jhdpaq;fs;> NfhJik> gUj;jp Mfpatw;iwg; gapu; nra;tjw;F cjtp> mth;fspd; czT> cil Mfpa NjitfisAk; G+h;j;jp nra;a cjTfpd;wJ. ,tw;iwg; gz;ilf; fhyk; njhl;L ,w;iwtiu epfo;j;Jfpd;wJ.’ vd;W gy nra;jpfisf; $wpAs;shh;.

fpwpj;jt rkak; gy tpz;NzWjy; epfo;r;rpfs; NkYyfkhd nrhh;f;fj;Jf;Fk; fPOyfkhfpa eufk;> ghjhsj;Jf;Fk; ,ilNa ele;NjWtij ‘tpz;Nzwy;’ vd;w jdJ E}ypd; nlh];Nrh nlh];rp (Dosso Dossi) vd;gth; 16 Mk; E} w;whz;by; Fwpg;gpl;Ls;shh;. epiyNgWila tho;T nrhh;fj;jpy; fpilf;Fnkd;Wk;> NjtJ}jh; thOk; ,lk; vd;Wk;> flTspd; rpk;khrdk; vd;Wk;> njhpthNdhh; mq;F mDkjpf;fg;gLth; vd;Wk; fpwpj;jt rkak; fw;gpf;fpd;wJ. NaRehjh; jpUkPl;nlOr;rp njhlh;gpy; mth; nrhh;f;fk; nrd;W flTspd; tyg; gf;fj;jpy; mkh;e;jpUg;gjhfTk;> mth; kPz;Lk; G+kpf;F tUthh; vd;Wk; $wg;gLfpwJ. NaRehjhpd; jha; NkhpAk; nrhh;f;fk; nrd;wjhfTk; mq;F mtSf;F ‘nrhh;f;f ,uhzp’ vd;w gl;lk; #l;lg;gl;ljhfTk; nrhy;yg;gl;Ls;sJ. vyprh (Elijah) , ,Ndhr; (Enoch) Mfpa ,UtUk; nrhh;f;fj;Jf;Fr; nrd;wjhfg; gyh; ek;Gfpd;wdh;. nrhh;f;fj;jpy; ikf;Nfy; Mh;nfd;Nry; (Michael the Archangel) - mth; NjtJ}jUf;Fk;> Ntjhsk; - mth; NjtJ}


jUf;Fk; ,ilapy; ele;Njwpa Aj;jj;jpy; gpd;dth; Njhy;tpAw mth;fs; G+kpf;F ,wf;fg;gl;lij mUs; ntspg;ghl;Lr; nra;jp xd;W $Wfpd;wJ. vdpDk;> mth;fs; Njhy;tpaile;jhYk; ‘Njhy;tpAw;w NjtJ}jh;’ vd;W ngUik Ngrg;gLfpd;wJ.

rkz rkak; rkz rkaj;jpd; gpufhuk; gpugQ;r tbtj;ij xU neLePsg; gf;fkhf tphpj;Jiuj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sJ. ,d;iwa tof;F Kiwg;gb xU glj;jpd; Nky;g;gf;fj;ij tlf;Fj; jpirnad;W fhl;lhJ mijj; njw;Fj; jpirnad;W fhl;lg;gl;Ls;sJ. ,e;jg; gpugQ;r tbtk; xU kdpjd; epkph;e;J epw;gijg;Nghy; Njhw;wkspf;fpd;wJ. ,q;F nrhh;f;fj;ij kdpj neQ;Rf; FwpaPlhff; fhl;lg;gl;Ls;sJ. nrhh;f;f thrpfisj; Njth; vd;Wk; Njtpah; vd;Wk; Fwpj;Jg; Ngrg;gl;Ls;sJ. rkz rkak; xU nrhh;f;fj;ij khj;jpuk; Ngrtpy;iy. nrhh;f;fk; gy mLf;Ffs; nfhz;ljhfTk; mtw;wpy; gy;NtW gl;l Md;khf;fs; tjptjhfTk; $wg;gl;Ls;sJ. ,d;Dk;> ,Lg;Gf;Ff; fPo;g; gFjp euf cyfkhff; fhl;lg;gl;Ls;sJ. eLthd ,Lg;Gg; gFjpapy; kdpj> kpUf> GOg;G+r;rp> jhtuk;> Ez;Nzhf;fhbf;Fhpa caphpdq;fs; midj;Jk; tho;fpd;wd. rpj;j epiyaile;j Gdpj Md;khf;fs; gpugQ;rj;jpd; Nkw;gFjpahd njw;Fj; jpirapy; tho;e;J tUfpd;wd. ,dp> kfhghujk;> fk;guhkhazk;> rPtf rpe;jhkzp> jpUf;Fws;> Guhzq;fs; Mfpa ,yf;fpa VLfs; nrhh;f;fk; gw;wpAk; gjpd;ehd;F (14) cyfq;fs; gw;wpAk; $Wk; nra;jpfisAk; ghh;j;J kfpo;Nthk;.

fk;guhkhazk; gjpd;ehd;F (14) Mz;Lfs; tdthrj;jpd; gpd; ,uhkgpuhdpd; Kb #l;L tpohTf;F Kd>; itFe;jj;jpy; ,Ue;j jruj kd;did mioj;J te;J ,uhkDf;Ff; fhl;bdhd; gpukd;.


trpl;lh; jrujdplk; “kd;dh! ,dp eP tUe;jhNj. VNoO (14) cyfq;fisAk; fhf;Fk; Mw;wy; kpf;f Gjy;th;fisg; ngWk; tha;g;G cdf;F ,Uf;fpwJ.” vd;W $wpAs;shh;. tpz;Zyfj;jpypUe;J ,e;jg; G+Tyfk; tiu cs;s gjpd;ehd;F (14) cyfq;fspy; cs;sth;fSk; “vq;fs; jiytd;” vd;W ,uhkiug; Nghw;wpj; Jjpj;J epd;W Vty; Ghpa> ghw;flypy; ghk;Gg; gLf;ifapy; ,Ue;J ePq;fp mNahj;jp khefh; te;J mtjhunkLj;j ,uhkd;> jd; jk;gpaNuhL mwj;ijAk; fhj;J> ehl;ilAk; fhj;J ey;yhl;rp Ghpe;J te;jhd;. VOk;

“ck;gNuhL

Vty; nra;a fhj;jhd;>

,k;gh;fhWk;

cyfk;

Xh;

VOk;

‘vk; ngUkhd;!’ vd;W Vj;jp> ,iwQ;rp epd;W jk;gpaNuhLk;

mk;guj;J te;j ts;sy;.”

jhDk; mde;jh;

jUkKk; ePq;fp>

juzp

mNahj;jpapy;

kfhghujk;. ,jpfhrq;fspy; xd;whd kfhghujj;jpy; jUkh; ehboe;J> fhL nrd;W> kPz;L te;J> Aj;jk; Ghpe;J> ,oe;j ehl;ilg; ngw;W> mjid murhz;L> filrp ehspy; nja;tj; Njhpy; Vwpr; nrhhf;;fk; nrd;whh; vd;Wk;> mtiur; nrhh;f;fj;jpy; ehujh; tuNtw;whh; vd;Wk; ngUq; fij XLfpd;wJ.

rPtf rpe;jhkzp Ik;ngUk; fhg;gpaq;fspy; xd;whd rPtf rpe;jhkzpapy; nrhh;f;fk; gw;wpg; NgRk; nghOJ NjtUyfk;> Rth;f;fk;> tpz;Zyfk;> Njtkfsph; vd;W gy ,lq;fspy; fhl;lg;gl;Ls;sijAk; fhz;fpd;Nwhk;.


jpUf;Fws; jd;id tsg;gLj;jpf; nfhz;L> Rw;wj;jtiuf; fhj;J> tpUe;J Xk;gp> nja;tj;ij tzq;fp> tho;e;J kiwe;J nrhh;f;fk; Vfpa jd; %jhijaiu (njd;Gyj;jhh;-gpjpuh;) epidT $h;e;J Mfpa Itifaplj;Jk; mwnewp jtwhky; Nghw;Wjy; ,y;tho;thdpd; rpwe;j mwkhFk;. jhd;vd;whq;F 43)

“njd;Gyj;jhh;

nja;tk;

tpUe;Jxf;fy;

Ik;Gyj;jhW Xk;gy; jiy.”

--- (Fws;.

Guhzq;fs; gz;ila ,e;jpa Guhzq;fspy; gjpd;ehd;F (14) cyfq;fs; ,Ug;gjhf tpsf;fp ciuf;fg;gl;Ls;sJ. ,tw;wpd; KO tpguq;fisAk; fhz;Nghk;:(1) rj;jpaNyhf (Satyaloka)> (2) jNghNyhf (Tapoloka), (3) adNyhf (Yanaloka), (4) kfhh;Nyhf (Maharloka), (5) Rth;Nyhf (Suvarloka), (6) Gth;Nyhf (Bhuvarloka), (7) G+Nyhf (Bhuloka), (8) mjy (Atala) , (9) tpjy (Vitala), (10) epjy (Nitala), (11) ,uhrjy (Rasatala), (12) kfhjy (Mahatala), (13) Rjy (Sutala), (14) ghjy (Patala). Nkw; fhl;ba 14 cyfq;fspy; Kjy; VO (07) cyfq;fSk; ‘Nyhf’ vd;W KbtJk;> mLj;j VO (07) cyfq;fSk; ‘jy’ vd;W KbtJk; Guhzq;fspd; rpwg;G mk;rq;fnsdf; fhzyhk;.

KbTiu ,JfhWk; ,e;J. Gj;j> vfpg;jpa> rPd> fpwpj;jt> rkz rkaq;fs; Mfpatw;wpy; nrhh;f;fk;> mjpy; VO (07) tifahd tpz;ZyFfs; Gw;wpAk;> kfhghujk;> fk;guhkhazk;> rPtf rpe;jhkzp> jpUf;Fws;> Guhzq;fs; Mfpa ,yf;fpa VLfspy; nrhh;f;fk;> gjpd;ehd;F (14) cyfq;fs; gw;wpAk; Ngrg;gl;l nra;jpfisg; ghh;j;Njhk;.


nrhh;f;fk; gw;wpr; rkaq;fSk; Guhzq;fSk; $Wk; nra;jpfs;jhd; vk;Kld; cs;sd. nrhh;f;fk; gw;wp mwptpayhshpd; fz;Lgpbg;Gfs;> Ma;twpf;iffs;> nra;jpfs; xd;Wk; ,Jtiu ntsptutpy;iy. gpugQ;r ntspapy; ek; G+kpj;jhapd; epyhtpy; khj;jpuk; tpQ;Qhdpfs; fhy;gjpj;J te;Js;sdh;. gue;J tphpe;j gpugQ;r ntspapy; xU #hpa FLk;gk; cs;sJ. ,r; #hpa FLk;gj;jpy; xd;gJ Nfhs;fshfpa (1) Gjd;> (2) Rf;fpud;> (3) G+kp> (4) nrt;tha;> (5) tpahod;> (6) rdp> (7) tpz;kk; (Anwd];)> (8) Nrz;kk; (neg;bA+d;)> (9) Nrzhfk; (GSl;Nlh) cs;sd. ,jpy; ehk; trpf;Fk; G+kpiaj; jtpu kw;iwa vl;Lf; (08) Nfhs;fspYk; kf;fs; nrd;W thof; $ba ePh;> gpuhzthA> ntg;gk; Mfpa trjpfs; cz;lh vd;gJjhd; tpQ;Qhdpfspd; njhlh; Ma;thfTs;sJ. #hpad;> el;rj;jpuq;fs;> xd;gJ (09) Nfhs;fs; Mfpatw;wpw;F kpf kpfj; njhiytpy; mike;Js;sJjhd; nrhh;f;fkhFk;. nrhh;f;fk; xU gue;j tpz;ntspg; gpuNjrkhf ,Uf;fyhk;. ,jw;F xU tbtikg;G ,y;iy. ,J xU jpz;kg; nghUSkd;W. Nfhs;fs; xU tbtikg;ghd jpz;kg; nghUs;fshFk;. tpQ;Qhdpfs; Nfhs;fSf;Fg; Ngha;> jiuapy; ,wq;fp epd;W Ma;Tfis Nkw;nfhs;syhk;. Mdhy; nrhh;fj;jpy; jiu ,y;yhjtplj;J tpQ;Qhdpfs; mq;F nrd;W Ma;Tfis Nkw;nfhs;tJ fbdkhFk;. mwptpay; rhh;e;j Ma;TfSld; ehk; nrhh;f;fj;ij mZf Ntz;Lk;. mg;nghOJjhd; nrhh;f;fj;jpd; cz;ikj; jd;ikia ehk; czuyhk;. ,J vg;nghOJ elf;ff; $ba nranyd;gJ xU nghpa Nfs;tpf; FwpahFk;. ,jw;Ff; fhyk;jhd; gjpy; $w Ntz;Lk;. ,g;gjpiy vjph;ghh;j;J ,Ug;gijj; jtpu NtW top ,y;iynadyhk;. Mdhy; ek; ,sk; re;jjpapdh; Guhzq;fs; $Wtij ek;gkhl;lhh;. mwptpay; rhh;e;j tpilfisNa mth; tpUk;Gth;. my;yJ mth; Vd;? vg;gb? vt;thW? Mjhuk; cz;lh? vd;W gy Nfs;tpf; fizfisj; njhLj;Jf; nfhz;bUg;gh;. ,jw;fpilapy; NkYyfj;Jf;Fk;


fPOyfj;Jf;Fk; Nghf Ntz;bath;fs; nfhz;bUf;fyhk; jhNd! re;Njhrkhf!. -000-

நுணாைிலூர்.ைிெயரத்தினம்

Ngha;f;


மதமா? மைிதமா? எல்

ாம் பவடத்தார்,

எல்

ாம் அறிைார்,

எங்கும் இருப்பார்,

அைஷர கடவுள் என்பார்கள்..

கடவுள் என்பவத நம்புபைர்கள். கருவணயின் ைடிைம் என்றும் பசால்ைார்கள். மார்கைி 26 சுனாமியின் ஷபாது

என்ன நடந்தது அந்தக் கடவுளுக்கு? கண்ணுறங்கி ைிட்டாஷரா? அன்று மட்டும் தாஷனா?

'சுனாமி' ஒரு உதாரணம் மட்டுஷம. இன்னும் உண்டு எத்தவனஷயா! இன்னுமா சந்ஷதகம்'கடவுள்' உண்டு என்று? மதமா? மனிதமா?

மனிதர்கஷள சிந்தியுங்கள். மத ைைிபாட்டில் ஷநரத்வத பச

மனித ஷநயத்தில் ஷநரத்வதச் பச சிறப்புற ைாழுங்கள்!

-அன்பு சார்ள்ஸ்

ைிடாது

ைிட்டு


அன்பு. தவ

முவற தவ

முவறயாய்

பாடமாக்கி பாடமாக்கி

பயங்காட்டி பயங்காட்டி

உருைாக்கப்பட்ட பசால்ஷ 'கடவுள்' அவதயும் ப

ைவகப்படுத்தி

மதங்கவள(பைறிவய) ஏற்படுத்தி தாஷன ஏற்படுத்தியவத

'கடவுள்' ஏற்படுத்தியதாக பசால் சிக்கித் தடுமாறும் மனிதா

ி

பயத்வத ைிட்டு

'கடவுள்'எனும் பயத்வத ைிட்டு பைளிஷய ைந்து சிந்தித்து பார் பதரியும் அர்த்தமில் அர்த்தமில் இ

ா பசால் அது என்று..

ா பசால்தான் 'கடவுள்' என்று..

ாத ஒன்வற

ஷதடுைவத,நாடுைவத, ஷபாற்றுைவத ைிட்டு அன்வப ஷதடு! அவத நாடு!! அன்வப ஷபாற்று!!! உ

கில் உயர்ந்தது

உன்னதமானது 'அன்பு' ஒன்பற.. அதிலும் உயர்ந்தது தாயன்பு!!

-அன்பு சாள்ஸ்


'INuhg;gpa jkpo; fiy ,yf;fpa ez;gh;fs; tl;lk;" Mjutpy; ghhp]py; eilngw;w ftpQh; kl;Ltpy; Qhf;Fkudpd; rpwF Kisj;j jPahf… ftpijEhy; mwpKfk;

,yf;fpa epfo;TfSf;Fk;> tpkh;rdf; fUj;juq;FfSf;Fk; gQ;rkpy;yhj ghhp]; khefhpy; fle;j 28-04-12 rdpf;fpoio md;W INuhg;gpa jkpo; fiy ,yf;fpa ez;gh;fs; tl;lk; fdlhtpy; tho;e;J tUk; ftpQh; kl;Ltpy; Qhdf;Fkud; mth;fspd; 'rpwF Kisj;j jPahf…" vd;w ftpijj; njhFjpia mwpKfk; nra;J itj;jpUe;jhh;fs;. 'Kfk; njhpahj tPuh;fSf;fhf" 'tre;jk; tUk; thry;" Mfpa ,uz;L ftpijj; njhFg;Gfis Vw;fdNt ntspapl;bUe;j ftpQh; Qhdf;Fkud; mth;fspd; 'rpwF Kisj;j jPahf…" vd;w ,e;j ftpijj; njhFg;gpd; Kjw; gjpg;G 2010k; Mz;by; nfhOk;G jkpo;r;rq;fj;jpy; ntspaplg;gl;lJ. 2011k; Mz;L ntspahd ,jd; ,uz;lhk; gjpg;gpd; mwpKf epfo;Tfs; INuhg;gpa ehLfspy; eilngWtjw;fhd Vw;ghLfs; eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; ,t; Ntisapy; mjd; Kjw;fl;lkhf


ghhp]py; %j;j gj;jphpifahsh; jpU.v];.Nf. fhrpypq;fk; mth;fspd; jyikapy; fle;j 28k; jpfjp rdpf;fpoik ,e; epfo;T eilngw;wJ. jpU.fhrpypq;fk; mth;fs; mth;fs; jdJ jyikAiuapy; 'xU Ehypd. ngWkjp> mjd; fhj;jpuk; ve;j mstpw;F ,Uf;fpd;wJ vd;gij me;j Ehypd; Kd;Diu> mzpe;Jiufspy; ,Ue;J ehk; njhpe;J nfhs;syhk;. ,e;jf; ftpijj; njhFg;gpw;F ftpQh; K.Nkj;jh mth;fspd; Kd;Diu> ghlyhrphpah; gh.tpIa; mth;fspd; tpje;Jiu> mkuh; fhh;jpNfR-rptj;jk;gp mth;fspd; Ma;Tiu> kw;Wk; ftpQh; vk;.V E/khd;> Nguhrphpah; nghpahh;jhrd; Nghd;Nwhhpd; fUj;Jiufs; vy;yhk; mlq;fpapUg;gijg; ghh;f;Fk;NghNj ,e;j ftpijj; njhFjpapd; cs;slf;fj;ijAk;> mjd; fdjpiaAk; ehk; mwpe;J nfhs;s Kbfpd;wJ" vd Kj;jhg;ghff; $wpdhh;. Ehyhrphpah; jpU. Qhdf;Fkud; mth;fs; fye;J nfhs;shkNyNa eilngw;w ,e; epfo;tpy; fiyQh; jahepjp mth;fs; kl;Ltpy; Qhdf;Fkud; mth;fisg; gw;wpAk;> mtuJ ftpijfisg; gw;wpAk; mwpKfk; nra;J itf;Fk;NghJ 'Qhdf;Fkudpd; vOj;Jf;fspy; tajpw;F kPwpa Kjph;r;rpAk;> mtUila ftpijapd; fUj;Jf;fspy; Gije;J fplf;Fk; mh;j;jq;fs; Nth;fshfTk;> tpOJfshfTk; Jizepd;W mitfNs ,e;jf; ftpQid vq;fSf;F ,dk; fhl;b epw;gjhfTk; $wp mwpKfg;gLj;jpdhh;. ,yf;fpaj;Jiwapy; ePz;l mDgtkpf;ftUk; gilg;ghspAkhd ftpQh; R.fUzhepjp ,f; ftpijj; njhFjpia Ma;T nra;Ak;NghJ 'rpy ftpQh;fspd; ngah;fs; mth;fsJ ftpijfis mwpKfk; nra;fpd;wJ! Mdhy; ,e;j ftpijj; njhFjpapy; cs;s ftpijfs; ,g;gbAk; xU ftpQd; ek; kj;jpapNy ,Uf;fpd;whd; vd;gij ekf;F ,dk; fhl;bapUf;fpd;wJ. ,tUila Kjy; ,uz;L ftpijj; njhFjpfspYk; cs;s ftpijfs; vy;yhk; fUq;fy;ypy; Jisapl;L kpf ,Wf;fkhf nrUfg;gl;l Mzpfisg;Nghy… jhd; nrhy;y te;j fUj;Jf;fis Mzpj;jukhf


nrhy;ypapUe;jhh;. Mdhy; ,e;j njhFg;gpy; cs;s ftpijfs; vy;yhk; <u kz;zpy; nrUfg;gl;l Mzpfisg;Nghy jdJ fUj;Jf;fis nkJthfTk;> kiwKfkhfTNk nrhy;ypapUf;fpd;whh;! ,J ,yf;fpa uridahsh;fSf;F ,th; itj;jpUf;Fk; ghPl;irahFk;! ehNd rpy ftpijfis ,uz;L %d;W Kiwfshfg; gbj;j gpd;dh;jhd; ,it vjw;fhf vOjg;gl;bUf;fpd;Wj? Vd; vOjg;gl;bUf;fpd;wJ? vd;gij Ghpe;Jnfhz;Nld;! thrfh;fSk; mg;gbahtJ Ghpe;Jnfhs;thh;fs; vd;w Ehyhrphpahpd; ek;gpf;if tPz;NghfhJ vd ehDk; ek;Gfpd;Nwd;" vd;W $wp Ehypy; cs;s ftpijfs; gw;wpa kjpg;gPlil thrfh;fSf;F mjpfg;gLj;jpdhh;. Muk;gj;jpy; tuNtw;Giu epfo;j;jpa ClftpayhsUk;> INuhg;gpa jkpo; fiy ,yf;fpa ez;gh;fs; tl;lj;jpd; nrayhsUkhd gy;Jiwf; fiyQh; jpU.Nyhfjh]; mth;fs; gpd;G fUj;Jiu toq;fpaNghJ ',e;j ftpijj; njhFjpapd; mwpKf tpohit ,g;nghOJ fiyr;Rlh; lhl; nfhk; NeuQ;ry; nra;J nfhz;bUf;fpd;wJ. ,J kl;Lk; NghjhJ ,e;j Ehypy; cs;s ftpijfis jq;fs; jsj;jpy; gpuRuk; nra;J thrfh;fsplk; ,Ue;J ey;y jukhd tpkh;rdq;fis Kd;itj;jhy; tsh;e;JtUk; ftpQh;fSf;F ey;y tha;ghf ,Uf;Fk; vd jdJ fUj;ijf; $wpitj;jhh; ,Wjpahf ed;wpAiu $wpa INuhg;gpa jkpo; fiy ,yf;fpa ez;gh;fs; tl;lj;jpd; jiyth; 'fiyQh; fhtyh;" 'kdpjUs;" tz;iz nja;tk; mth;fs; jkJ ciuapy; Ehyhrphpahpd; rhh;ghf rpy tpsf;fq;fisf; nfhLj;jJld; 'Ehy; mwpKfq;fs;> ntspaPLfs; fiy epfo;Tfisg;Nghy vy;yh jug;G kf;fisAk; <h;j;J tpLtjpy;iy! ,yf;fpa Mh;tyh;fs; kl;LNk ,e; epfo;Tfspy; fye;Jnfhs;fpd;whh;fs;. mg;gbahd epfo;Tfspw;F Ehyhrphpah;fSk; fye;Jnfhs;tJ kpf mtrpak; vd;gij Qhdf;Fkud; kl;Lky;y ,JNghd;w epfo;Tfis vjph;fhyq;fspy; nra;atpUf;Fk; gilg;ghspfSk; ftdj;jpy; nfhs;sNtz;Lk;" vd;w Ntz;LNfhisAk; Kd;itj;jNjhL tpoh rpwg;Gw xj;Jisg;G toq;fpa midtUf;Fk; ed;wpfisAk; njhptpj;jhh;


epfo;tpy; ftpjhapdp jpUkjp yPdh-nIaf;Fkhh; mth;fs; Ehypd; rpwg;Gg; gpujpapid jpU.tz;iz nja;tk; mth;fsplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;lhh;. epfo;r;rpfs; midj;ijAk; NeuQ;ry; nra;jJld; Neah;fspd; ghh;itf;fhf njhlh;e;Jk; jdJ fhnzhspg; gFjpapy; gjpT nra;J itj;Js;sJk; Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

ee;jpdp


jPgdpd;

,jak; NgRk; ftpijfs; xU ghh;it!

Kd;dh; jkpo; tpir ,izaj;jsj;ij elhj;jpatUk; jw;nghOJ fiyr;Rlh; ,izaj;jsj;jpd; MrphpaUkhd (www.kalaisudar.com) jpU.jPgd; mth;fs;> jhd; xU ftpr;Rlh; vd;gjid kPz;Lk; xUKiw eP&gpj;jpUf;fpd;whh;. 2007k; Mz;by; 'kdnry;yhk; cd; thrk;" vd;Dk; ftpijj; njhFjpia ntspapl;bUe;j jpU.jPgd; mth;fs; ,e;j 2012 gpg;uthpapy; ',jak; NgRk; ftpijfs;" vd;w jdJ ,uz;lhtJ ftpijj; njhFjpia ntspl;bUf;fpd;whh;. "kdnry;yhk; cd; thrk;" ftpijj; njhFg;gpd; filrpg; gf;fj;jpy; ',e; Ehyhrphpahpd; mLj;j Ehy; Njtijapd; ghpRfs;" (mr;rpy;) vdf; Fwpg;gpl;bUe;jhh;fs; Mdhy; ,g;nghOJ kpd;dhky;> Koq;fhky; ,e;j ftpijj; njhFg;G ntspte;J vk;ik tpaf;fitj;jpUf;fpd;wJ. jPgdpd; ,uz;L ftpijj; njhFjpfSk; fhjy;f; ftpijfs;jhd;! MdhYk; ,e;j ,uz;L Gj;jfq;fspd; tbtikg;gpy; epiw NtWghLfs; ,Uf;fpd;wd. KjyhtJ Gj;jfk; 120 gf;fq;fSld; ml;iliaj; jtpu midj;Jg;


gf;fq;fSk; fUg;G nts;isapNyNa mike;jpUe;jJ. ',jak; NgRk; ftpijfs;" Kd;Diu> mzpe;JiufSld; 156 gf;fq;fs;. 146 gf;fq;fspy; 146 ftpijfs;! midj;J gf;fq;fSk; cahpa tOtOg;ghd jhspy;> mofpa th;zj;jpy;> jukhd fl;Lkhdj;jpy; cUthfpapUf;fpd;wJ. kdpjh;fSf;F xt;nthU gUtKk; xt;nthU jj;Jtj;ij czh;j;Jfpd;wJ! taJ Kjph;e;J nfhz;L nry;Yk; fhyq;fspy;j;jhd; midtUf;Fk; Foe;ijg; gUtj;jpd; ,dpikia czu Kbfpd;wJ. mNjNghy thypgk; vd;gJk; vy;NyhUf;Fk; ,d;gkhd fhyk;jhd;! me;j thypg tajpd; Nrl;ilfspy; fhjy; vd;gJk; xd;W! njhz;ZhW rjtPjkhdth;fs; fhjYf;Fs; jq;fis If;fpag;gLj;jpf; nfhz;lth;fNs. ,jpy; ntw;wp fz;lth;fs; xU ,Ugj;ije;J rjtPkhf;$l ,Uf;fKbahJ. Njhw;Wg;Nghd mWgj;ije;J rjtPjkhdth;fSk; rd;dpahrpfshf khwp 'cyNf khak;> tho;Nt khak;" vd;W jj;Jtk; ghbf;nfhz;L jphpatpy;iy. xU Ie;J rjtpfpkhdth;fs; kl;LNk mg;gb khwptpLfpd;whh;fs;! Mdhy; jPgd; mth;fspd; ,uz;L ftpijj; njhFg;Gfspy; cs;s ftpijfspy; njhz;ZhW tPjkhd ftpijfSk; Nrhfj;ij ff;Fk; jj;Jt thpfshfNt ,Uf;fpd;wd! cjhuzj;jpw;Fr; rpy ftpijfisg; ghh;g;Nghk;. ehd; vy;yhk; ,oe;J tpl;Nld; ,d;Dk; vd;dplk; ,Uf;fpd;wd? cd;Dila epidTfs;. ….. ehd; Nrhfkhd ftpijfisNa vOJfpd;Nwd; vd;W eP ftiyg;gLfpd;wha; eP vdf;F Nrhfq;fis kl;Lk;jhNd nfhLj;jpUf;fpd;wha;! ……. cd;id kwe;JtpLk;gb eP $Wfpd;wha;


ehd; khpj;J tpOtJ cdf;Fr; rk;kjkh? ,j;njFg;gpy; cs;s 146 ftpijfspy; 136f;Fk; Nkw;gl;l ftpijfs; ,g;gbahfj;jhd; ,Uf;fpd;wd. vq;NfDk; mj;jp G+j;jhw;Nghy re;Njhrkhd xUrpy fhjy;f; ftpijfSk; ,Uf;fpd;wd! vd; kdij kaf;FtJ cd; $e;jypy; ,Uf;Fk; ky;ypifay;y? cd; nkd; fuk; jPl;Lk; fbjq;fs;jhd; …….. ehd; kdpjdha; kz;zpy; Gije;J NghapUe;Njd; vd;id ftpQdha; caph;g;gpj;j Njtij ePjhd; ,g;gbahd xUrpy ftpijfNs fhjypd; kfpo;r;rpiar; nrhy;Yk; ftpijfshf ,Uf;fpd;wd. mNj Neuj;jpy; ftpijfisAk;> me;jf; ftpijfSf;F mUfpy; mike;jpUf;Fk; mjw;Fg; nghUj;jkhd Xtpaq;fisAk; ghh;f;Fk;NghJ ftpijfSf;F Xtpaq.fsh? my;yJ Xtpaq;fSf;Ff; ftpijfsh? vd vk;ik tpg;gila itf;fpd;wJ! Kd;Diu> md;Giu> el;Giu> tho;j;Jiufs;> cwTiu vd KiwNa 'czh;r;rpf; ftpQh;" fhrp Mde;jd;> tz;iz nja;tk;> 'fiyQh;" jahepjp> "fiyQh;" Nf.gp.Nyhfjh];> 'ftpjhapdp" ypNdhjpdp> jpUkjp.Re;juypq;fk; vd midtUk; ,uj;jpdr;RUf;fkhf jPgidg;gw;wpa jq;fsJ fUj;Jf;fis ,dpikahfg; gjpaitj;jpUf;fpd;whh;fs;. ,jpy; "ftpQh; fhrp Mde;jdpd; fUj;Jf;fs; vk;ikr; rpe;jpf;itf;fpd;wJ. mth; nrhy;fpd;whh; 'jkpoPoj;jpy; ehw;gjhapuk; ,isQh;fs; fhjypf;Fk; fhyj;jpy; jq;fs; jhafj;jpw;fhf jq;fis mopj;Jf;nfhz;lhh;fNs! ,e;j


fhyfl;lj;jpy; fhjy; ,yf;fpaq;fs; Njitjhdh? ePq;fs; epidf;fyhk; mJ rhpahd ghh;itad;W.

vd

jkpoPoj;jpd; kf;fs; njhif ngUf;fk; ,d;W Kjy; Njit vd;gij kwe;Jtplf;$lhJ. ,oe;j Nghuhspfis ehk; <Lnra;a ,dg;ngUf;fk; ,d;dpaikahjjhFk;. rhjy; kl;Lky;y> fhjYk; ek; ,dj;jpw;F Nj vd;W rhw;WNtd;" vd;w Kd;Diuapy; $wpapUg;gJ jPgdpd; ftpijfSf;F mth; nfhLj;jpUf;fpd; khpahijNa! jPgd; jdJ mLj;j ftpijj; njhFg;gpy; 'ftpqh; fhrp Mde;jdpd; me;j thpfSf;F khpahij nfhLg;ghh; vde k;GNthk;.

tz;iz nja;tk;


யநர்காணல் (தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிெரும் ‘அம்ருதா’ ஏப்ரல் 2012 இதழில் வெளிெந்த நநர்காணல்)

தீபச்வசல்வன் ஈைத்தின் ஷபார்க்கா

க் கைிஞர்களில் ஒருைரான துைாரகன்

ைடக்கில் யாழ்ப்பாணம் பதாண்வடமானாற்வறச் ஷசர்ந்தைர்.

ஈைத்தில் ஏற்பட்ட ஷபார் ைன்முவற ஆக்கிரமிப்பு அச்சுறுத்தல்கள் ஷபான்றைற்றின் தாக்கங்களால் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இைரது கைிவதகள் இயல்பு பற்றிய கனவை அைாைிக் பகாண்டிருப்பவை. நளினமும் நவகச்சுவையும் மிஞ்சிய பமாைியும் புதிய ைவகயி பசால்

ான

ாடல் முவறயும் என்று இைரது கைிவதகள் ஈை ஷபார்க்கா

கைிவதகளில் கைனம் பபறுகின்றன. யாழ்ப்பாணத்தின் இருள் படிந்த கா

த்வத அச்சம் மரணம் என்பன ஆளுவக பசய்த

நாட்கவள இைரது கைிவதகள் பாடியிருப்பதுஷை தனித்த அவடயாளமாக பதரிகிறது. ‘மூச்சுக்காற்றால் நிவறயும் பைளிகள்’ என்ற கைிவதத் பதாகுப்பும் ‘அவ

வும் உவ

வும்’ என்ற கட்டுவரத்

பதாகுப்பும் இதுைவர பைளியாகியுள்ளன. யாழ் பல்கவ

க்கைகத்தில் தனது பட்டப்படிப்வப முடித்த இைர்

தற்பபாழுது ைன்னியில் மீ ள்குடிஷயற்றம் பசய்யப்பட்ட பாடசாவ ஒன்றில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றுகிறார். இைவர அம்ருதா இதழுக்காகச் சந்தித்து இந்த ஷநர்காணவ

ச் பசய்திருந்ஷதன்.


தீபச்பசல்ைன் : உங்களுவடய கைிவதகளில் தனித்த கைனத்வதப் பபறுபவை யாழ்ப்பாணத்தின் இருள் படிந்த, அச்சமான மரணங்கள் நிவறந்த கா

ம் பற்றிய கைிவதகள்தான் என நிவனக்கிஷறன். அந்த

நாட்களின் ைாழ்வை உங்கள் கைிவதகளில் முழுவமயாகப் பதிவு பசய்திருக்கிறீர்களா? அந்த நாட்களில் உங்களுடன் இந்தப் பணிவயச் பசய்தைர்கவளக் குறிப்பிடுங்கள்? துைாரகன் : யாழ்ப்பாணம் தைிர்ந்த ைடக்கு கிைக்கின் ஏவனய பிரஷதசம் மற்றும் எமது மக்கள் பசறிந்து ைாழும் பதன்னி பதாடர்புகளும் இல் உட்பட்டிருந்த கா ஆனாலும் சி

ங்வகயுடன் எந்தத்

ாமல் யாழ்ப்பாணம் முழுவமயாக மூடுவகக்கு

ங்களில் ப

கைிவதகவள எழுதியிருந்ஷதன்.

ைற்வறத்தான் பிரசுர ைடிைில் பகாண்டுைர

முடிந்தது. கைிவதகவள எழுதினாலும் பிரசுரச்சூைல் சாத்தியமின்வம மற்றும் எல்ஷ இருந்த கா

ம் அது. தினம் தினம் ஆயுதங்கள் மக்கவள

ஷைட்வடயாடி அவ ப

ாருக்குஷம உயிர் அச்சுறுத்தல்

ந்த கா

ம். அதனால் எழுதஷைண்டிய இன்னும்

ைற்வற எழுத முடியைில்வ

ஏற்படுத்திய கவ

. ஓரளவு பிரசுரச் சாத்தியத்வத

முகம், தாயகம், ஆகிய யாழ்குடாநாட்டு

சஞ்சிவககளிலும் இவணய இதழ்களிலும் பதாடர்ந்து எழுத முடிந்தது. பயமும் அச்சமும் இய நிவறந்த கா

ாவமயும்

ம் அது. நண்பர்களுடன்

கவதக்கும்ஷபாது எழுதிய ப

கைிவதகவளப் பற்றி பிரதியில்

ாமஷ

கைிவதயாகச் பசால்ைதுண்டு. கைிவதகவள எழுதிய அந்த ஷைகம் தணிைதற்கு முன்னஷர நாஷன கிைித்தும் எறிந்திருக்கிஷறன். பிரசுரமான ப கைிவதகளால் ைட்டாரிடஷம ீ ஏச்சு ைாங்கியும் இருக்கிஷறன். கவ

முகத்தில் பைளிைந்த கைிவதகள்


அந்தக் கா

கட்டத்தின் உக்கிரத்வத பைளிக்பகாண்டு ைருைதாக

நண்பர்கள் குறிப்பிடுைார்கள். எனது “ஷகாைி இறகும் காகங்களும், பல் நா சுவையறியாது, புணர்ச்சி, மூச்சுக்காற்றால் நிவறயும் பைளிகள், எல் ைிவளயாட

ாஷம இயல்பாயுள்ளன, மீ ளவும் மரங்களில் பதாங்கி

ாம், குப்வபஷமட்டி

ிருந்து இவ

பசாறி நாய் பற்றிய சித்திரம்” ஷபான்ற ப கா

த்வதப் பதிவு பசய்திருக்கிஷறன்.

யான் ைிரட்டும்

கைிவதகளில் அந்தக்

இன்னும் பசய்திருக்க ஷைண்டும். ஆனால் மரணம் முன்னால் ைந்து எல்ஷ

ாவரயும் காரணமில்

ாமஷ

அச்சுறுத்திக் பகாண்டிருந்ததால்

ஓரளவுதான் எழுத முடிந்திருக்கிறது. அப்ஷபாவதய கா

கட்டத்வத கைிவத ைடிைமாகப் பதிவு பசய்தவை

மிகக் குவறவு என்ஷற நிவனக்கிஷறன். பதிவு பசய்தைர்களுள் யாழ்ப்பாணத்வதப் பபாறுத்தைவரயில் நாட்குறிப்பு’ என்ற தவ பதாடராக அக்கா சி

ரிகரசர்மா ‘யாழ்ப்பாண

ப்பில் முரண்பைளி ைவ

ப்பதிைில்

இருண்ட ைாழ்வை எழுதியிருந்தார். இராகைன்

புவனவுகளில் அைற்வற பைளிக் பகாண்டு ைந்துள்ளார்.

தைிரவும் சித்தாந்தன், தீபச்பசல்ைன், ந. சத்தியபா மற்றும் ஷைறு ப

கைிஞர்களும் எழுதியிருந்தார்கள். பிரசுரைாய்ப்பு

மற்றும் தணிக்வக நிவ

யில் பத்திரிவகயாளர்கள் அதிக கைனம்

பசலுத்தியதால் பிரசுரமான ப ஷைறு ஷபா

ன், அெந்தகுமார்

பவடப்புக்களும் உயிர் ஷைறு உடல்

த்தான் பைளிைந்தன.

தீபச்பசல்ைன் : ஈைத்துக் கைிவதகளின் தனியான அவடயாளம் என்பது ஷபாரும் ைாழ்வும், அதன் தைிப்பு நிவ

களும் எதிர் ைிவனகளும்,

ைிமர்சனங்களும் என்று ைிரிகின்றன. ஈைத்துக் கைிவதகள் தட்வடயானவை என்று குறிப்பிடும் பெயஷமாகன் ஷபான்றைர்களது கருத்வத ஷபார்ச்சூைல் அழுத்தங்களில் ைாழ்ந்து ைரும் நீங்கள் எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? துைாரகன் : ஈைத்துக் கைிவதகவள அப்படி தட்வடயானவை என்று கூறி சாதாரணமாக ஒதுக்கி ைிட முடியாது. 80 களில் இருந்து ஈைக்கைிவதகள் ஷபாருக்குள் இவணந்த ைாழ்வை துயரத்துடன் பைளிப்படுத்துகின்றன. அதுஷை எங்கள் மக்களின் தவ ஷபானதால் ஈைக்கைிஞர்களிடம் கைிவதகள் அைர்களின்

ைிதியாகிப்


உண்வமயான ைாழ்ைனுபைத்தினூடாகஷை ைருகின்றன. 80 களில் இனவுணர்வுச் சூை

ில் அகப்பட்டு அந்த

அனுபைங்களுடன் கைிவத பவடக்கின்ற பு

பவடப்பாளிகள் தைிர அந்த அனுபைம் இல்

ம்பபயர்ந்து பசன்ற ாமல் ஷகள்ைி

ஞானத்துடன் கைிவத பசய்பைர்களின் பவடப்புக்கள் தட்வடயானவையாக இருக்க எப்ஷபாதும் கா பெயபா அகி

ாம். உண்வமயான பவடப்பபன்பது

ம் கடந்தும் ைாைக்கூடியஷத. ஷசரன், பசைியன்,

ன், இளைாவ

ைிெஷயந்திரன், ஷசாவ

க்கிளி, பா.

ன், எஸ்ஷபாஸ், கருணாகரன் ஷபான்றைர்களின் கைிவதகள்

ஒரு கட்டத்தில் இந்த ைாழ்க்வகவய மிக நுண்வமயாகச் பசான்னவைதான். இன்று அைர்களின் கைிவதகளின் இயங்குதளம் ஷைறுபட்டிருந்தாலும் அந்தக் கா முடியாதவைதாஷன.

ப்பதிவுகள் தட்டிக் கைிக்க

தட்வடயான பவடப்புக்கள் எங்கும்தான் இருக்கின்றன. ஏன் தமிைகத்தில் இல்வ நின்று நிவ

யா? புக

ிடத்தில் இல்வ

யா? ஆனால்,

க்கும் பவடப்புக்கவள நாம்தான் சரியாக

இனங்காணஷைண்டும். பைகுெனச் சூை உள்ளபதன்பதால் ைருகின்ற எல் அப்படிக் கூறமுடியாது.

ிலும் பிரசுர ைாய்ப்பு

ாைற்வறயும் கணக்கில் எடுத்து

எங்களுக்கு ஷபாருக்குள் ைாழ்ைது ஒரு ைாழ்ைாகிப் ஷபானது. அந்த ைாழ்வை ஒரு கைிவத பைளிப்பவடயாகச் பசான்னாலும்கூட

அதில் இரத்தமும் சவதயுமான எங்கள் ைாழ்வுள்ளது. உணர்வுள்ளது. அவை எங்கள் மக்களின் இரத்த சாட்சியங்களாக ைருகின்றன. ஷசரனின் ‘எல்

ாைற்வறயும் மறந்து ைிட

சாட்சியாக இல்வ

யா? ப

ம ீ ா ெ

ாம்’ இன்றும் ஒரு

ான், அனார், அ

சித்தாந்தன், தீபச்பசல்ைன் என்று அடுத்த தவ நன்றாகத்தாஷன எழுதுகிறார்கள். இந்நிவ

றி,

முவறகள்

யில் ஈைக்கைிவதகள்

தட்வடயானவை என்று கூறுபைர்களின் கூற்வற எவ்ைாறு ஏற்கமுடியும்.


தீபச்பசல்ைன் :

ஈைத்தில் சமகா

த்தில் கைிவதகள் எழுதி ைருபைர் என்ற

எழுச்சிகள், நிவ

வமகள், ஷபாக்குகள் எவ்ைாறிருக்கின்றன? ஈைத்து

அடிப்பவடயில் ஷகட்கிஷறன். தற்கா

த்துக் கைிவதகளின்

ைாழ்வைப் பதிவு பசய்ைதில் அவை முழுவம பபறுகின்றனைா? துைாரகன் : தற்கா

ைாழ்வை ப

ர் எழுதி ைருகிறார்கள். ஆனால் எழுதும்

ஷைகம் ஷபாதாது என்று நிவனக்கிஷறன். கா

ம் ஷநரம் புரியாமல்

இன்றும் சீசன் கைிவத எழுதுபைர்கவளத் தைிர்த்துப் பார்த்தால் ப

ர் காத்திரமாகச் பசயற்படுகிறார்கள். தீபச்பசல்ைனின் கைிவதகள்

கடந்த ஐந்தாறு ைருட பநருக்கடிக் கா

த்தி

ிருந்த மக்களின்

துயர்கள் குறித்துப் ஷபசுைது அதிகம்தான். தற்கா

ைாழ்வு பற்றி எழுதுபைர்களுள் யாழ்ப்பாணத்வதப்

பபாறுத்தைவரயில் பா. அகி

ன், ந. சத்தியபா

ன், தா. பெயசீ

என்று ஏற்கனஷை அறியப்பட்ட கைிஞர்களும்; சித்தாந்தன்,

ன்

யாத்திரிகன், தானா ைிஷ்ணு, அஐந்தகுமார், ஷதெஸ்ைினி, மருதம் ஷகதீஸ், பபரிய ஐங்கரன், மயூரரூபன், தபின், ஷைல் நந்தன், பநடுந்தீவு முகி

ன், கு.றெீபன்,இன்னும் ப

ர் பதாடர்ந்து

எழுதுகிறார்கள். ஆர்ைம் காட்டுகிறார்கள். சமகா

க் கைிவதகளில் எழுச்சிகள் என்று கூறமுடியாது. மக்களின்

ைழ்ந்த ீ ைாழ்வு பற்றி மிக அவமதியாகஷை ப

ர்

எழுதிக்பகாண்டிருக்கிறார்கள். இதவன நாங்கள் கூட்டம் ஷபாட்டு


சுைபராட்டி ஒட்டிக் பகாண்டாட முடியாது. ஏபனன்றால் இன்னமும் பிரசுரச் சூைல் அச்சம் தரும் நிவ எழுத ஷைண்டிய ப தீபச்பசல்ைன் :

ர் பமளனம் சாதித்து ைருகிறார்கள்.

தமிைகத்தில் உள்ள ப சூைவ

யில்தான் உள்ளது. அதனால்தான்

நண்பர்கள் என்னிடம் ஈைத்து இதைியற்

ப் பற்றிக் ஷகட்பார்கள். ஒரு நல்

இதவைக் பகாண்டு

ைருைதில் தவடகள், அச்சுறுத்தல்கள் என்று பாரிய ஷபாராட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. இன்வறய உ

கச் சூைலுக்கு ஏற்ப ைாழ்வைப்

ஷபசும் பகிரும் பதிவு பசய்யும் இதழ்கள் ஈைத்தில் ைருகிறதா? துைாரகன் : ப

இதழ்கள் ைருகின்றன. சி

இதழ்கள் கா

ம் தைறிஷயனும்

ைருகின்றன. இைற்றில் அைரைர் அரசியலுக்கு ஏற்ப

ைிடயதானத்திலும் கைனஞ் பசலுத்துகின்றன. ஈைத்தில் பதாடர்ந்து நாற்பதாண்டுகளாக பைளிைருகின்ற ‘மல்

ிவக’யில் மூத்தைர்கள்

பதாடர்ந்து எழுதிைருகிறார்கள். ஆனால் அது ஒஷர தடத்திஷ

ஷய

பதாடர்ந்தும் பயணித்துக் பகாண்டிருக்கிறது. மாற்றங்கவள ஏற்றுக் பகாள்ளத் தயக்கம் காட்டுகிறது. ‘ஞானம்’ சஞ்சிவகயில் நிரம்ப

புதியைர்கள் எழுதுகிறார்கள். ைிைாதங்களுக்கு இடங்பகாடுக்கிறது. ஆனால் அதிகமான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த ைிைாதங்கள் ஷமஷ

ாட்டமான ைாசகர் கடிதங்களாகஷை அவமந்து ைிடுைதுதான்

துரதிஷ்டமாக உள்ளது. இஷதஷபால் பதாடர்ந்து பைளிைருகின்ற இன்பனாரு சஞ்சிவகதான் ‘ெீைநதி’ மூன்றாண்டுகளாகத் பதாடர்ந்து பைளிைருகிறது. ஞானம், மல்

ிவகயில் எழுதியைர்கள் தைிர

புதியைர்களும் இதில் எழுதி ைருகிறார்கள். இம்மூன்று சஞ்சிவககளும் பதாடர்ந்து மாதம் தைறாமல் பதாடர்ச்சியாக பைளிைந்து ஈைச் சூைலுக்குத் தம்மா இ

ான

க்கியப் பணிவயத் பதாடர்கின்றன. அத்ஷதாடு ஈைத்தில்

பைளிைரும் ஏவனய சஞ்சிவககவளைிட ைிற்பவனயிலும் ஓரளவு சாத்தியத்வத எட்டிக் பகாண்டிருப்பவை என்று நிவனக்கிஷறன். இது ஈைச்சூைவ நல்

ப் பபாறுத்தைவரயில் பதாடர்ந்து ஷபணப்படஷைண்டிய

அம்சமாகும். அஷதஷைவள இச்சஞ்சிவககளில் பைளியாகும்

கணிசமான பவடப்புக்களின் தரம் மற்றும் ைடிைவமப்பு என்பன பற்றி என்வனப் பபாறுத்தைவரயில் ைிமர்சனங்கள் உண்டு.


கவ

முகம், அம்ப

ம் , மறுகா, பபருபைளி ஆகிய இதழ்கள் பற்றி

பகாஞ்சம் குறிப்பிட இ

ாம். இவ்ைிதழ்கள் ஒருைிதத்தில் நைன ீ

க்கியத்தின் பைளிகவளத் திறந்துைிடுைதில் ஆர்ைம்

காட்டுகின்றன. இன்வறய உ

கப் ஷபாக்குக்கு ஏற்ப ைாழ்வைப்

ஷபசும் பவடப்புக்கவள எதிர்பார்த்த அளைில் தராைிட்டாலும்

அைற்றின் ைிடயதானங்கள் கைனத்திற் பகாள்ளத்தக்கனைாக உள்ளன. ஈைச்சூை

ில் மூன்றாைது மனிதன், மற்றும் ‘சரிநிகர்’

ஆகியவை ைிட்ட இடத்வத நிரப்பைல்

பவடப்புக்கவளத் தந்து

பகாண்டிருக்கின்றன. இதழ்களின் ைடிைவமப்பிலும் பவடப்புக்களின் தரத்திலும் மிகுந்த அக்கவற பசலுத்துகின்றன. யாைி

ிருந்து கா

ம்தப்பிஷயனும் ‘தாயகம்’ ஷதசிய கவ

க்கியப்

ஷபரவையினால் பைளிக்பகாண்டு ைரப்படுகிறது. இவ்ைிதழ் ைாசிப்வபப் பரை

ாக்கும் ஷநாக்கில் சி

கிராமங்களில் ைாசகர்

ைட்டங்கவள உருைாக்கி பசயற்பட்டு ைருகின்றது. இவை தைிர ஷைறும் சி

சஞ்சிவககள் துவற சார்ந்து, நிறுைனம்

சார்ந்து பைளிைருகின்றன. திருஷகாணமவ எழுத

யி

ிருந்து ‘நீங்களும்

ாம்’, என்ற கைிவத இதழ் ைருகின்றது. ஷமலும் ‘தைிர,

பசங்கதிர், படிகள், பூங்காைனம், பைள்ளிமவ

ஆகிய இதழ்களும்

பைளிைருகின்றன. ஆனந்த ைிகடன், குமுதம் பாணியி

ான பைகுென இதழ்

முயற்சிகளும் ஷமற்பகாள்ளப்படுகின்றன. ஆனால் அைற்றின் ைிற்பவன நிவ

ஷயா படுஷமாசமாகத்தான் இருக்கிறது. முன்னர்

‘ஷைடிக்வக’ என்பறாரு இதழ் ைந்தது. தற்ஷபாது ‘இருக்கிறம்’ என்ற இதவைக் பகாண்டு ைருகிறார்கள். இங்குள்ள இதைியற் சூைல் தமிழ்நாட்வடப் ஷபான்றல் நிறுைனம் சார்ந்து ப

. அங்கு

சஞ்சிவககள் பபரியளவு முதலீட்டுடன்

இயங்குகின்றன. ைிநிஷயாகம் மற்றும் எழுத்துத் துவற சார்ந்து அங்கு இயங்குபைர்கள் அதிகம்.இன்னமும் ஈைப் பவடப்பாளிகளின் பவடப்புக்களில் ஒரு பதாகுதிவயஷயா அல்

து பைளிைருகின்ற

சஞ்சிவககவளஷயா அரசு சார்ந்து பகாள்ைனவு பசய்ைதிஷ

ஒர்


ஒழுங்கான முவறவம இன்னமும் ஷபணப்படைில்வ நூ அல்

கங்கள் மாத்திரம் இ

உள்ளது.

பபரிய

ங்வகயில் பைளிைரும் நூல்கவள

து சஞ்சிவககவள ைாங்குகின்றன. இந்த நிவ

சூைலும் அன்றி

. சி

யில் இதைியற்

ிருந்து இன்றுைவர ‘ஓரளவு’ என்ற நிவ

யில்தான்

தீபச்பசல்ைன் :

எழுத்துக்கவளப் பிற சமூகத்துடன் பகிருைதில், பல்ஷைறு பதாடர்புகவளச் பசய்ைதில் கா

த்திற்கு ஏற்ற ைிவரைான

பணிகவளச் பசய்ய இவணயங்கள், ைவ

ப்பதிவுகள் எந்தளவு

உதவுகின்றன? ஈைத்து எழுத்துக்களுக்கான உவரயாடல்கவளச் பசய்ய அவை உதவுகின்றனைா? துைாரகன் : அண்வமக்கா

ங்களில் இவணயம் மற்றும் ைவ

ப்பதிவுகளின்

ஊடான பதாடர்புகள் பவடப்பாளிகள் மத்தியில் பபருகி ைருகின்றன. தமிைகம் மற்றும் புக

ிடத்தில் இைற்றுக்கூடான உவரயாடல்கள்

நிகழ்ந்தைாறுள்ளன. அங்கு ைாழ்ந்துைரும் ஈைத்தமிைரின்

பசயற்பாடுகள் அதிகமும் இவணய ைைியானதாக மாறிைிட்டதால் அைர்களுடன் ஏவனயைர்கள் உவரயாடுைதற்கு கா சாத்தியமான ைைியாக இவணயைைித்பதாடர்புகள்

த்திற்கு ஏற்ற

மாறிக்பகாண்டிருக்கின்றன. ஈைத்வதப் பபாறுத்தைவரயில் இவணயத்தினூடான இ

க்கியச்

பசயற்பாடு பசாற்பமாகத்தான் உள்ளது. எங்களது எழுத்துக்கவள ஏவனய சமூத்தினர் மத்தியில் பகாண்டு பசல்ைதற்கு இந்தக் களத்வத நன்றாகப் பயன்படுத்த முடியும். குறிப்பிட்டுக் கூறக்கூடிய சி

தளங்கள் மற்றும் ைவ

ப்பதிவுகவளத் தைிர எல்

ாஷம

காத்திரமான ஆைமான உவரயாடல்களுக்கு ைைிைகுக்கின்றன என்று கூறமுடியாது. சி

ர் பபாழுதுஷபாக்குக்காக தாங்கள்

அன்றாடம் நாட்குறிப்பு எழுதுைவதப்ஷபால் மிகச் சாதாரணமாக எழுதுைவதக்கூட இவணயத்தில் உ

ாை ைிடுகின்றனர். மற்றபடி

பரபரப்புக்காகவும் பிரபல்யம் பபறஷைண்டும் என்பதற்காகவும் சி

ர்


ைருகின்றார்கள். இவைபயல்

ாைற்வறயும் இ

க்கியச்பசயற்பாடு

என்ற கணக்கில் எடுக்க முடியாது. ஈைத்வதப் பபாறுத்தைவரயில் கூடுத

ாக இவளய

பவடப்பாளிகளுக்கு இவணயைைித் பதாடர்புகள் பரை ைாசிப்புக்கும் சமகா

ைிடயங்கவள உடனுக்குடன்

ான

ைிைாதிப்பதற்கும் நிரம்ப சாத்தியத்வத ஏற்படுத்தி ைருகிறது. அ. முத்து

ிங்கம், உமா ைரதராென், ஷமமன்கைி, ஷக.எஸ் சிைகுமாரன்

ஷபான்ற சி

வரத் தைிர ஏவனய மூத்தைர்கள் இது ஏஷத ஆகாத

காரியம் ஷபா

த்தான் பார்க்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் இவ்ைாறான

இவடபைளி மிகக் குவறபைன்ஷற நிவனக்கிஷறன். இவணயத்தில் உ

ாைருகின்ற உவரயாடல்கள் மற்றும்பவடப்புக்கள்

நூல் ைடிைம்பபற்றிருக்கின்றன. உதாரணத்திறகு பெயஷமாகனின் ‘எதிர்முகம் இவணய ைிைாதங்கள்’ மற்றும் உயிஷராவச பைளியீடுகவளக் குறிப்பிட எங்கள் எழுத்துக்கவள எல்ஷ இருக்கும். ஷமற்கு

கில் நூ

ாம். இவ்ைாறான பதாடர் பணிகள்தான் ாரிடமும் பகாண்டு ஷசர்க்கைல்

கங்களின் பயன்பாடு குவறைவடந்து

இவணயைைித பதாடர்ஷப ஷமன்வம பபற்றிருக்கின்ற சமகா சூை

ில் தமிழ்ச் சூைவ

தாக

ப் பபாறுத்தைவரயில் நூ

ச்

கங்களுக்கும்

நூல்களுக்கும் சஞ்சிவககளுக்கும் உள்ள பபறுமதிவய இவணய ைைித்பதாடர்புகளால் இன்னமும் குவறத்துைிட முடியைில்வ என்பது ஓரளவு ஆறுத

ான பசய்திதான்.

தீபச்பசல்ைன் : ஈைத்து மக்களின் ைாழ்வக இப்பபாழுது என்ன நிவ

யில் இருக்கிறது. பாரிய

அைிவுகவளயும் ஏமாற்றங்கவளயும் சந்தித்த அைர்கள் இன்றும் ப சூழ்ச்சிகளுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் இவடயில் சிக்கி தைிக்கிறார்கள் என நிவனக்கிஷறன். இந்த மனிதர்களின் கா

த்வதயும் ைைிகவளயும் பற்றி

குறிப்பிடுங்கள்?


துைாரகன் : உ

கத்தில் எத்தவனஷயா மாற்றங்கள் கா

த்திற்குக் கா

ம்

நிகழ்ந்து பகாண்ஷட இருக்கின்றன. ஆனால், எங்கள் மக்களின் ைாழ்வு மட்டும் மீ ண்டும் மீ ண்டும் பவைய நிவ

களுக்ஷக திரும்பி

ைிடுகிறது. ‘கிறிஸ்’ கம்பத்தில் ஏறுபைன் மீ ண்டும் ைழுக்கிக் கீ ஷை ைந்து பகாண்டிருக்கும் நிவ

தான் அது. இவ்ைளவும் இைந்த

பின்னரும் இன்னமும் ஏமாற்றுபைர்களும் சூழ்ச்சிக்காரர்களும் இந்த மக்கவளச் சுற்றிய ைண்ணஷம இருக்கிறார்கள். இதுதான் ஏன் என்று பதரியைில்வ எல் உ

. கடவுளால் சபிக்கப்பட்டைர்களின் ைாழ்வுஷபால்

ாஷம நிகழ்ந்தைண்ணம் இருக்கின்றன. முத

ாளித்துைமும்

கமயமாக்கலும் எங்களிடம் இருக்கும் பசாற்ப

அவடயாளங்கவளயும் அடித்துச் பசன்று பகாண்டிருக்கின்றன. பிள்வளகளின் எதிர்கா

ம் என்பஷதா எங்கள் மக்களின் ைளர்ச்சி

என்பஷதா எந்த ைவகயில் என்பது பதரியைில்வ எதிர்கா

.

ம் என்பஷத ஷகள்ைிக் குறியாகத்தான் உள்ளது.

இனங்களுக்கிவடயில் சரியான புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டால் ஓரளவு சாத்தியமான ைாழ்வுக்கு இடமிருக்கும் என்று நிவனக்கிஷறன். தைிரவும் ‘எரியிற ைட்டில் ீ பிடுங்குபைர்கள்ஷபா சந்திக்கும் அதிகமானைர்கள் இருக்கிறார்கள்.

’ த்தான் நாம்

தீபச்பசல்ைன் :

ைன்னியில் மீ ள்குடிஷயற்றம் பசய்ய பகுதியில் ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறீர்கள். ைாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் அங்குதான் தற்பபாழுது தங்கியிருக்கிறீர்கள். அந்த மாணைர்களின், மக்களின் மனநிவ

கள் எப்படி உள்ளன? அைர்கள் எப்படியான ைாழ்வை

அங்கு பதாடங்கியிருக்கிறார்கள்? துைாரகன் : மீ ள் குடிஷயற்றம் பசய்யப்பட்ட பின்னர் நாங்கள் பாடசாவ

களுக்குச் பசன்றஷபாது எங்களுக்கு பைறும்

கட்டடங்கள்தான் மிஞ்சியிருந்தன. சி இல்வ

இடங்களில் அவையும்

. ஓரிரண்டு ைாரங்களிற்குள் தளபாடம் மற்றும் பாடநூல்கள்,

சீருவடகவளத் தருைித்திருக்கிறார்கள். எல் முத

ி

ாைற்வறயும்

ிருந்ஷத ஆரம்பிக்க ஷைண்டியிருக்கிறது.


இங்கு சாதாரணமாக ஷைவ

பசய்ய முடியாது. பகாஞ்சம்

அர்ப்பணிப்புடனும் பபாறுவமயுடனும்தான் ஷைவ ஷைண்டியிருக்கிறது. எல்

பசய்ய

ாருஷம எங்கள் பிள்வளகள். அைர்கள்

இைந்தவை அதிகம். அைர்களின் ைாயி

ிருந்து ைரும் கவதகவள

அைர்களின் அனுபைங்கவள பபாறுவமயுடன் ஷகட்க ஷைண்டியிருக்கிறது. பிள்வளகவளப் படிக்கும் நிவ

க்குக் பகாண்டு

ைருைதற்கு பபரும் பிரயத்தனம் பசய்ய ஷைண்டியிருக்கிறது. மீ ளவும் எல்

ா ைவகயி

ான கற்றல் கற்பித்தல் முவறகவளயும்

மீ ட்டஷைண்டியிருக்கிறது. அதிகாரத்வதயும் அடக்குமுவறவயயும் இங்கு நிர்ைாகம் சார்ந்த நிவ நிவ

யில் கூட நிவனத்துப் பார்க்கமுடியாது. பகாஞ்சம் எல்

களிலும் ைிட்டுக் பகாடுப்பு, சமூகப் பபறுமானம் குறித்து

சிந்தித்ஷத காரியம் பசய்ய ஷைண்டியுள்ளது. ஷைறு பிரஷதசத்தில் கற்கும் மாணைர்களுக்குரிய எல்

ா அளவுஷகால்கவளயும் இந்தப்

பிள்வளகளிடம் பசயற்படுத்த முடியாது. ைைிப்படுத்தல், ைளப்படுத்தல் இரண்டுஷம மிக அைசியமாக உள்ளன. ஷபாக்குைரத்துப் பிரச்சிவன, குடிநீர், இருப்பிடம், எல்

ாைற்வறயும்

பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக ஏற்படுத்தித் தருகிறார்கள். மனிதாபிமானம் இன்னமும் பசத்துைிடைில்வ

என்பதற்கு சாட்சியாக மக்கள்

தங்களுக்குள் உதைி ைருகிறார்கள். சி இராணுைத்தினரும் பபா

இடங்களில்

ிஸ்பவடயினரும் மக்களின்

ைாழ்ைிடங்கவளத் துப்பரவு பசய்து பகாடுத்து ைருகிறார்கள். நான் ஷைவ

பசய்யும் பிரஷதசத்தில் பாடசாவ

ைளவுகவள துப்பரவு

பசய்து பகாடுப்பது முதல் மீ ள் பணிகளில் ப

ர் இவணந்து

பசயற்படுகிறார்கள். இவை பகாஞ்சம் நம்பிக்வகவய ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் எல்

ாைற்றுக்கும் பின்னால் ஓர்

அரசியல் இருப்பதுதான் மீ ளவும் அச்சத்வதத் தருைதாக உள்ளது. தீபச்பசல்ைன் : பு

ம்பபயர் இ

க்கியத்தில் உங்களது கைனத்வத பசலுத்தி

ைருகிறீர்கள். இதழ்கள் கைிவதகள் கவதகள் என்று ப ைாசிப்புக்கவள நிகழ்த்தியிருக்கிறீர்கள்? அந்த இ சூைவ

யும் ைாழ்வையும் பற்றிக் குறிப்பிடுங்கள்?

க்கியச்


துைாரகன் : ஈைத்தமிைரின் பு

ம்பபயர்வு நிகழ்ந்து கால்நூற்றாண்டு கடந்து

ைிட்டது. ஷமற்கு ஐஷராப்பிய நாடுகளில் ஆறு இ

ட்சத்திற்கும்

ஷமற்பட்ட தமிைர்கள் தற்ஷபாது ைாழ்ந்து ைருகிறார்கள். ப

ர்

ைாழ்வு, புக

ாம்

க்கியத்தளத்தில் தம்வம இனங்காட்டியிருக்கிறார்கள். ஈைத்து ிட ைாழ்வு, க

எழுதியிருக்கிறார்கள்.

ாசார முரண்பாடு குறித்பதல்

150 ற்கு ஷமற்பட்ட இதழ்கள் பைளிைந்திருக்கின்றன. கைிவத

சிறுகவத நாைல் நாடகம் ஊடகம் ஆகிய துவறகளில் காத்திரமாக ப

ர் பசயற்பட்டு ைருகிறார்கள். குறிப்பிட்டுக் கூறக்கூடிய ப

பவடப்பாளிகவளப் புக ஷ

ிச் சூைல் உருைாக்கியிருக்கிறது.

ாபாசக்தி, சக்கரைர்த்தி, திருமாைளைன், க

ாஷமாகன்,

பார்த்திபன், நிருபா, சுமதி ரூபன், றஞ்சினி, ஆைியாள் என்று இன்னும் ப

ர் தம்வம அவடயாளப் படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

தனித்தனியாக துவறகள் குறித்தும் ஆளுவமகள் குறித்தும் ஷபசஷைண்டியிருக்கிறது. அங்கிருந்து பைளிைரும் பவடப்புக்களில் அகதிநிவ

பற்றியும்

அவடயாள இைப்புப் பற்றியும் அதிகமாகப் ஷபசப்படுகின்றது. தைிரவும், அந்நியம், பண்பாட்டுக் க தவ

முவறப் பிள்வளகளின் நிவ

ப்பு, இரட்வட ைாழ்வு, அடுத்த

, பமாைிக்க

ப்பு ஆகியவை

குறித்தும் பைளிைருகின்ற பவடப்புக்கள் கைனத்வதக் குைிக்கின்றன. நல்

பவடப்புக்கவள புக

தந்திருக்கிறது. இவைபயல்

ிடச் சூைல்

ாம் ஈைப்பவடப்புக்களின் இன்பனாரு

கட்டத் பதாடர்ச்சியாகத்தான் உள்ளன. தீபச்பசல்ைன் : இறுதியாக ஷைறு எவதயாைது பகிர ைிரும்புகிறீர்களா? துைாரகன் : எங்கவளப் புரிந்து பகாள்ளுங்கள், எங்கள் ைாழ்வை எங்களிடம் தாருங்கள் என்றுதான் எல்ஷ குடி

ாரிடமும் ஷகட்கஷைண்டியுள்ளது. ஒரு

ில் ைாழும் சாதாரண மனிதனின் பசாற்ப கா

ைாழ்வுகூட

மண்ணில் அநியாயமாக மாண்டுஷபாக இனியும் யாரும் காரணம் ஆகக் கூடாது. தமிழ் இ

க்கியத்தில் தவ

நிமிர்ந்து நிற்பதுஷபால்


நாங்கள் எங்கள் ைாழ்ைிலும் தவ நூற்றாண்டு கா ஷதவையில்வ

நிமிர்ந்து நிற்க ஷைண்டும்.

அடிவமச் சமூக ைாழ்வு இனி யாருக்கும் . எங்களுக்குத் ஷதவையானபதல்

ாம் எங்கள்

ைாழ்வு ஒன்றுதான் என்பவத மட்டுஷம இப்ஷபாது பசால் ைிரும்புகிஷறன்.

நன்றி - அம்ருதா, ஏப்ைல் 2012 /தீபச்வசல்வன்


ஒரு புதிய தினைவமாைி ‘வைக்கு எண் பதிவைட்டுங் கீ ழ்

ஒன்பது’ (தினைவிமர்சைம்)

“திவரப்படத்திற்கு ஒரு புது பமாைி இருக்குபமனில் அவத இனி இவ்வு

கம் தமிைரிடஷம ஷகட்டுத் பதரிந்துபகாள்ள

தருஷைார் முன்னிறுத்த

முன்ைரிவசயில் ாம்.

அதட்டாமல்

மனவத

ஒரு

நம்

பா

அறுக்கும்

ாெி

ாம். பசால்

சக்திஷைவ

காட்சிகளிவடஷய

அறிவுவரவய

உள்புகுத்தும்

அவமப்பபதப்படிபயன இந்தப்படத்தின் மூ

ித்

முகம் பாடவ

ம் பதரிந்துபகாள்ள

ாம்.

பார்க்கப் பார்க்க திகட்டாமல் உணர்ைில் ஒட்டிக் பகாள்ளுமளைிற்கு பாத்திரத்திற்கு இைருக்ஷக அறிமுகப்படுத்த நீங்கள்

ஏற்றார்

ஒரு

புதுமுகங்கவளத்

புதிய

ாம்”

பசன்று

ஷபால்

இவதபயல் படம்

ைிருவத ாம்

நான்

பார்த்தாலும்

ஷதர்ந்பதடுக்க

பகாடுக்கஷைண்டி பசால்

உங்கள்

ைில்வ

,

எண்ணமும்

இப்படித்தானிருக்குபமன பமச்சிக்பகாள்ளத் தக்கப் படமிது “ைைக்கு எண் பதிபனட்டுங் கீ ழ் ஒன்பது”. உண்வமயில்

சப்தமில்

ாமல்

ஒரு

சப்தத்தின் ருசியில் ரசவன ஷதன் க அதிர கண்முன் காணும் ப

யுத்தம்

என்பார்கள்,

இது

ந்த யுத்தம். ஆம், மனம் அதிர

பகாடுவமகவள காட்சிபடுத்தி இச்மூக


அை

த்திற்கு

அதில்

எதிராக

ஒரு

பதாக்கிநிற்கும்

ஷபார்

பதாடுக்கிறது

பைற்றிவய

இத்திவரப்படம்,

நவமயறியாமஷ

ஷய

நம்

மனஷசாடு ஷசர்த்துத் தட்டிச்பசல்கிறார் இப்படத்தின் இயக்குனர் திரு. பா

ாெி சக்திஷைல்.

காதல் எது? தர்மம் எது? ஏழ்வமயின் தைிப்பு என்ன? பணத்திமிர் எப்படி

இருக்கும்?

குற்றங்கள் கவரபட்டு

படிப்பின்

யாவை? நம்

ஒரு

கண்ணில்

அனுபைிக்கும் ை

உயரபமவ்ைளவு?

பைள்வளஷைட்டி உறுத்துகிறது?

சரிபடுத்திக்பகாள்ள

கண்கவளத் கர்ெிக்கும்?

எங்ஷக நம்

எப்படிக்

குைந்வதகள்

ி என்ன ? ஏன் ? எவ்ைாறு அவத சற்ஷறனும்

நாம் நம் கண்முன் கண்ட காட்சியாக உணர அவத

பதைிகளின்

திறக்கும்? இப்படியான

ாம்?

இனி

ஷகள்ைிகவள

தர்மம்

நீதி

ாம் ? எப்படிப் பின்

என்று’

எந்த

எங்கு’

புள்ளியில் எப்படி

மனதில்

தன்

நின்று சுமந்து

இப்படத்திற்குச் பசல்ைர்கஷளயானால், ீ திரும்பி ைருவகயில் பதிவ இப்படத்தில்

பதாவ

இருப்பவத எல்

த்திருப்பீர்கள்.

காரணம்,

நாம்

பதாவ

ாம் பத்திரமாக ஷசகரித்து தமிழ் திவரயு

க்க

கிற்குப்

பபருவமஷசர்க்க ஒரு திவரப்படம் பசய்திருக்கிறார் இயக்குனர் திரு. பா

ாெி சக்திஷைல்.

உவைப்வப தன் ைியர்வைவய ஒவ்பைாரு பசாட்டாக இடம்பார்த்து இடம்பார்த்து

பதளிைாக

அக்கவறயுள்ள இத்திவரப்படம்

ஒரு

சிந்தித்து

மனிதரின்

என்றாலும்

திவரப்படபமன்பது

ஒரு

சிந்தப்பட்ட

திட்டமிட்ட

அது

ஒரு

ஒரு

மிவகயில்வ

கவ .

பபாழுதுஷபாக்கிற்கானது

உவடத்பதறிந்து நம் இனி ைரும் கா ஆக்கித் தர முயலுபமாரு கவ

ஈர

மனதின், க்குைியல்

அந்தளைிற்கு, எனுமிடத்வத

த்வதக் பகாஞ்சம்’ நமக்பகன

ப் பிரயத்தனம் இத்திவரப்படம்.


ைசனமும்

திவரக்கவத

யதார்த்த

ைாழ்வை

காட்சிகளும் திறனும்,

பகாள்வள பசால்

முகம்

சண்வட’ என

சுைிக்க

அதிர்வும்

ஷைண்டாத,

சுருள்படுத்தி

பாட்டு’

எவதயுஷம

புரிய

மனசு

புரிய

ஷகாணாத

படப்பபட்டிக்குள்

குத்து’

பைட்டு’

பபரிதாக

நகரும்

ஒரு

அவடத்த

காமம்’

பகாவ

எதிர்பார்த்திடாமல்

தான்

ைந்த ைிசயத்வதமட்டும் மிக சாதுர்யமாக நம் அறிவுக்குள்

அகப்படுத்திய

ாைகமும் உண்வமயில் ைிருதுகவள துச்சப்படுத்தி

ஒரு உயர்ந்த மனநிவ பா

நகரும்

ாெி

சக்திஷைல்

யில் பபரிய சிம்மாசனமிட்டு அதில் அந்த

எனும்

ஒற்வற

மனிதவர

பபாக்கி

மாக

பத்திரப்படுத்திக் பகாள்கிறது மனசு. அைரின்

ஷநாக்கம்

என்னைாக

இருக்கும்?

அைரின்

திவரப்படத்திற்கான

காரணங்கள்

என்ன?

எங்ஷக

இயக்குனரின்

அக்கவறவய

மட்டுஷம

எண்ணி

முன்வைக்கத் பிரம்மிக்கத் ைந்த கனக்க

துடிக்கிறார் சமூக

தக்கபதாரு

அத்தவனப்ஷபரின் காதல்

காதல்

என்று

திவர

ஷைள்ைிவய

வகத்தட்டல் என்று

மண்வட

முழுதும்

நடத்தி

சப்தத்ஷதாடு

மனது

கத்தி

ஒரு

எண்ணி

படம்பார்க்க

மனது

கத்தி

அைவர

கனக்க

முடிகிறது

இத்திவரப்படம். துள்ளளில்

ாத ஒரு காதல் கவதவய மனசு துள்ள துள்ள நிரப்பி

ைருவகயில், அது நிரம்பிய இடத்வத இதுபைன்று அந்த ஒற்வறப் பாடல் பசால்கிறது பாருங்கள்;


என்றுைருமந்த ஒரு பாடலுக்கு பமாத்த ைிருவதயும் ைாரித் தர

ாம். அத்தவன இப்பாட

ில் என்ன தானிருக்ஷகா(?) எவ்ைளவு

ரகசியமுள்ஷள பகாட்டிக்கிடக்ஷகா(?) இப்பாட ைரியா? இல்வ

பாடியதா? அல்

ில் எது சிறப்பு?

து இவசயா? பைறும் பாட

ிட்ட

இடமா எனில், பமாத்த சிறப்பும் உண்வமயில் முழு இப்படத்திற்ஷக உரியதுங்க, மனவச இவசயால் அறுப்பது என்னன்னு ஷகள்ைி ஷகட்டா அதுக்கு இந்த பாடவ

உதாரணம் பசால்

பபாருத்தமான இடத்தில் இப்பாடல் முழுவமயாய் ஒ

ாம். அத்தவன ிக்க, படம்

முடிந்தும் திவரயரங்கம் ைிட்டு பைளிஷயற முடியமால் முழு பாடவ

யும் ைாச

ில் நின்று ஷகட்ஷடனும் உச்சுக் பகாட்டிைிட்ஷட

நகர்ந்தன படம்பார்க்க ைந்த பமாத்த கூட்டமும்.


ஒரு இடத்தில் ஷொதி ஷைலுைின் தன்மீ தான காதவ அைனின் நிவ

நியாயத்வதப்

யான

புரிகிறாள்,

பபாதுதர்மம்

மனிதர்களுக்கு

இனி

நீதி

குறித்த

மத்தியில்

எங்கு

என்பறண்ணி

முடிவை

தாஷன

ைரிக்கு

பட்வடதீட்டிய

அறிகிறாள்,

ஷைணும்,

அறிவு

ஆனால்

நிவறைில்

கிவடக்கும்

தீர்மானிக்கிறாள்,

தனக்கான

நீதி

அந்த

முடிவு

பைட்ட

ைிழும்

சரிபயன்று பமாத்த சனத்வதயும் வகதட்ட வைக்கிறது ஒரு கடிதம். ைரி

கழுத்துஷபா

அைளின்

கத்தியில்

குர

ில்

பைட்ட

அந்த

நயைஞ்சகன்

கடிதத்வதப் படிக்க படிக்க திவரயரங்கிற்குள் அதுஷபா

அந்த

ஷை தைறு

பசய்து அமர்ந்திருக்கும் மனிதர்கள் இருந்திருப்பின் பசத்து அைரும் ைிழுந்திருப்பர்.

அல்

து

திருந்தி

ைிட்ஷடன்

நன்றி

என்று

இந்த

படத்தின் இயக்குனருக்கு ஒரு கடிதஷமனும் எழுதி இருப்பர். இப்படத்தில் ஷநர்த்தியாக படச்சுருளிலும் திறக்கும் இப்படம்.

இன்பனாரு

பபரிய

நடித்த யாஷரனும்

முயற்சியில்

சிறப்பு

உண்டு.

அது

மிக

புதுமுகங்கள்.

சுைலும்

ஒவ்பைாரு

ஒருைரின்

ைாழ்க்வகக்கான

ைாசவ

பைகு

ஒய்யாரமாய்

பைன்றுைிடுகிறது


ஒரு பார்வை அைகு, ஷபச்சு ரசம், நவட ைசனம் யதார்த்தம், நடிப்பு, ‘நடிப்பு இதுக்குஷம

ஷைபறன்ன ஷைணுபமன’ நாம் சமாதனப்பட்டுப்

ஷபான இடத்தில் பபயர்ைரிவச பகாண்டுைிடுகிறார்கள் இப்படத்தில் நடித்த பமாத்தப்ஷபரும் ைருங்கா

சிறந்த நடிகர்கபளன.

ஒரு மகவனப் பபற்றைன் சிங்கத்திற்கு தகப்பனாகிறான், அஷத ஒரு மகவளப்

பபற்றைன்

திரிகிறான்;

அதன்

ையிற்றில்

கனம்

பநருப்வபக்

புரிந்துைிடும்

கட்டிக்பகாண்டு

புள்ளியில்

நம்

சமூகம்

திருந்திக் பகாள்ளும். ஆனால் பதருைில் பதன்றவ

ஒரு ப்

பபண்

பபற்ற

நடக்வகயில்

ையிற்றில்

ைி

ம்

பதன்றல்

ைச, ீ

சுரக்குபமாரு

அந்த

பயத்வத

ஏற்படுத்திய நம் சமூகம் எத்தவன சரி? எதிஷர மகவள

ைரும்

ஒரு

சந்ஷதகப்

அப்பாக்கவள

ைா

ிபன்

பார்க்கும்

பார்வைக்பகல்

ாம்

தன்

மனவத

ஏமாற்றத்தால்

சுமக்கும்

படும்

ஏமாற்றி

அப்பாக்கவளயும்,

சந்ஷதகப்

தன்

படாத

மகள்கவளயும், ஏமாற்றியும் ஏமாந்தும் நிற்கும் நம் மகன்கவளயும், எல்ஷ ை

ாரின்

ிக்க

காதவ

சூடுபட்ட

காயத்திற்கும்

ரணஷமற்படுத்திக் யும்,

பசயற்வகத்

அக்காத தன

ின்

தன்

பகாள்ளும்

இதயத்தில்

அம்மாக்கவளயும்,

எதிர்ப்வபயும்,

பசய்வககவளயும்

காத இச்

ின்

ிக்க

அத்தகு

மீ தான

சமூகத்தில்

ஒரு யார்

திணித்தார்? பள்ளிக்குச் பசல் நிவறய

தன்

சவடப் ஷபாட்டு, சீருவடயுடுத்தி, புத்தகப் வப தைிப்வப

திரும்பிைரும் மகளுக்கு நல்

நிரப்பி

அனுப்பிைிட்டு

மாவ

யில்

புத்திவய குடு சாமீ ன்ன்ன்னு அழுற

பபற்ஷறாரின் அவை எத்தவன இவளஞர்களுக்குப் புரியும்?


ஆசிட்

ஊத்துறதும்,

அவர

பாதிைகுப்பில்

பைளிஷயறி

அவ

சும்மா

ைதும்,

பபாழுதுபதல்

ஆவடயில்

படபமடுத்து

பிடித்தைஷராடு

ரசிப்பதும்,

ைருத்தபமாைித்து

பபாழுதுஷபாக்கிற்குக்

காத

ிப்பதும்,

ாம் இதயத்வத ஒரு பைற்றிடம் அமர்ந்து பமன்றுத்

துப்புைதும், காத

ில் ைாழ்க்வகவய பதாவ

ப்பதும், கண்முன்ஷன

ஒரு சமூகம்’ ஒரு பண்பட்ட இனம்’ இப்படிக் பகட்டுச் சீரைிைதுமா ‘நம் அய்யன் திருைள்ளுைன் காட்டிய பாவதயில் நடப்பது? காதல்

தப்பில்வ

ஷநராக

நட்பு

,

ஆண்பபண்

பகாள்ைது

தைறல்

ைிண்பைளிவய

எட்டிைிட்டதும்

சகஷதாைிகவள

மதிப்பதும்,

ைாழ்க்வகவயஷய உருைாக்கிக்

சமபங்காக

அர்பணித்து

ஒரு

பகாண்டிருப்பதும்

முகத்திற்கு

பபண்கள்

பபருவமதான்,

அக்காத்

இப்ஷபாவதய மாற்றங்கள் எல்

,

அமர்ந்து

பைளிஷயறி

ஆண்கள்

தங்வககளுக்காக

பபருந்தன்வம

ஒருபுறம்

தன் தனது

சமூகத்வத

பபரிதுதான்,

ஆக

ாஷம சரி எனில், ஷைபறது தைறு?

என இத்தவனக் ஷகள்ைிகவளயும், அத்தவனக் ஷகள்ைிகளுக்கான பதிவ

யும் மிக சமமாக க

ந்துவைத்துக் பகாண்டிருக்கிறது இந்த

ைருட ஷதசிய ைிருதிற்கான இத்திவரப்படம் “ைைக்கு எண் பதிபனட்டுங் கீ ழ் ஒன்பது”. பசன்று திவரயரங்கில் பாருங்கள் உங்களுக்கும் அதன் உண்வமப்

புரியும். ரசவனப் பூரிக்கும். இன்பனாருமுவற படம் பார்க்க மனசு ைிரும்பும்.

ஒரு

உணர்ைர்கள். ீ

புனிதமான

மனதும்

மனதும்

நன்னடத்வத ஆை ஷநசிப்பி சகிப்புத்

தன்வம

பபருந்தன்வம உணர்பைான்று

அன்பு

கூடி,

மரணம்

ிக்கும்

என்னபைன்று அதிர்ைில்

ஒரு

ிருந்து துளிர்ைிட அகந்வத அடிபட்டு,

ைிட்டுக்

மனபதல்

காத

எனில்

பகாடல்

ாம் ைவர

உயர்ந்துப்

ைியாபிக்கத் நிவ

ஷபாய்’

தக்க

பகாள்ளுமந்த

ஒரு

பரிசுத்த இடம்

இப்படத்தினாலும் புரியும். அந்தப் புரித

ில் திருத்தத்வதக் கண்டுக்பகாள்ைர்கள் ீ எனில், அதன்

நன்றிவய நம் இயக்குனர் திரு பா இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர், பாட

ாெி சக்திஷைல் அைர்களுக்கும்,

ாசிரியர், இவசயவமப்பாளர்,

ஒளிப்பதிைாளர், இன்னும் திவரக்குப் பின்னிருந்து உவைத்த


பமாத்தப்ஷபருக்கும், பசால்

மறக்காமல்

இப்படத்தின்

நடிகர்களுக்கும்

ிைிடுங்கள்...

அவனைருக்கும் என் நன்றிகஷளாடு..

வித்யாசாகர் 

படங்களுக்கு நன்றி: கூகுள், இந்தியா ஃகிளிட்ஸ்

தயாைாகிறது!

'எழுத்தாளர் விபைத் திைட்டு'

ஈைத்து எழுத்தாளர்களின் விபைங்கனளத் தாங்கி

அதிக பக்கங்களில் வவளிவருகிறது.உங்கள்

விபைங்கனளயும் இனணப்பதன் ஊடாக நூனை சிறப்பிக்க முடியும். வதாடர்பிற்கு: R.Mahendran, 34 Redriffe Road, Plaistow, London E13 0JX


சாருமதியின் வடு ீ அந்த முற்றத்தில் இப்ஷபாது பாதச்சுைடுகள் கூடுகின்றன. புதிய,புதிய சுைடுகள்...

யார்,யாஷரா...? எைர்,எைஷரா...? அந்த ைடு ீ முன்பனப்ஷபாதும் காணாத ப

அவறகளுக்குள் அனுமதிக்கிறது.

ஷபவரத் தன்

இன்னும் பகாஞ்ச நாள்தான்.

அதற்குப் பிறகு அந்த ைட்டின் ீ மீ தான எனது பநருக்கம் ைி

ஷைண்டியதுதான்.

இது ைவரக்கும் அதஷனாடிருந்த ஒட்டுறவு கைன்று பைறும் ஏக்கப்

பபருமூச்சுக்கஷளாடு அவதத் தாண்டிப் ஷபாகஷைண்டியதுதான். எனக்ஷக இந்த அைதி என்றால்...சாருமதிக்கு...? சாருமதி இங்கு இல்வ

.

அைள் இப்ஷபாது இங்கு இல் இல்

ாம

ிருப்பஷத நல்

து.

எப்ஷபாதாைது அைள் திரும்பி ைருைாள் என்ற நிவ ாம

ாகும்.

இனி,எந்த ஒரு கா பிரியப்படமாட்டாள்.

யும் இனி

த்திலும்,அைள் இங்கு ைரப்

எப்ஷபாதாைது ைந்திருக்க

ாம்.

ைராமல் ைிட்டுைிட்டு இனி ஏங்குைதில் அர்த்தபமான்றுமில்வ சாருமதியின் ைடு ீ எப்படிபயல் ைாயி

.

ாம் இருந்தது அப்ஷபாது.

ின் இரண்டு பக்கமும் சரிந்து,ைட்வட ீ ஷநாக்கிச் பசல்லும்

பச்வசச் பசடிகள் மூன்றடிக்கு அைகாகக் கத்தரிக்கப்பட்டிருக்கும்.புல்ஷை

ி ஷபால் பசுவம.முன் படவ

குவட பிடிப்பது ஷபால் ொம் மரம்.குறுணல்,குறுண பைங்கவளயும்,கூடஷை சி ைளைில் ஒரு பபருபநல் பகாக்கத்தடி தந்து பநல்

க்குக்

ாக சிைந்த

குருைிகவளயும் பகாண்டிருக்கும்.பின் ி நின்றது.சாருமதியின் அம்மா பபரிய,நீண்ட

ிக்காய் பறித்த ஞாபகம் பநஞ்சின் ஓரத்தில்

பதுங்கியிருக்கின்றது சிறுையதில் சாருமதி பள்ளிக்கு ைரும்ஷபாது,பநல்

ிக்காய்

பகாண்டுைருைாள்.எங்கள் ைட்டுப்பக்கம் ீ ஷைபறங்கிலும் பபரிய பநல் இருந்ததில்வ

.அைள்

ஒன்பறான்றாய்,ஒவ்பைாருைருக்கும்,பநல்

ிக்காய் பகிர்ந்து

ி


தருைாள்.இன்பனான்று...இன்பனான்று...என்று ஷகட்டு,அைளது பநல்

ிக்காய்களுக்காகஷை நான் அைஷளாடு சிஷநகமாயிருக்கிஷறன்.

அைள் எனக்கு பநருக்கமான சிஷநகிதி என்றில்வ

.அைள்

என்னூர்க்காரி என்பதால்,சிறு ையதில் ஆரம்பித்த

நட்பு.அவ்ைளவுதான்.அைளுக்கு பநருக்கமாக அஞ்சுவும்,யாைியும் ஒட்டிக்பகாண்டு திரிந்தார்கள்.எனக்கு பானு

பநருக்கமாயிருந்தாள்.சாருமதி எனக்கு சாதாரணமான ஒரு ைகுப்புத் ஷதாைி.அவ்ைளஷை. ஆனால்,ஒரு பநல்

ிக்காய்க் கா

முறிந்து ஷபானது.

த்தில்,அைஷளாடு என் உறவு

அது அைளது ஷதாைிகளதும்,என் ஷதாைியினதும் ஷபாட்டியினால் ஏற்பட்டதாயிருக்க

ாம்.

ஒவ்பைாருமுவறயும் பபரி பநல்

ிக்காயில் எனக்குள்ள ைிருப்பம்

உணர்ந்து,பகாண்டுைந்து தருைாள் அைள்.அந்த பநல் பரிமாற்றம் எல்

ாைித

ிக்காய்ப்

நட்புக்கவளைிடவும்,அபரிதமானதாயிருந்தது.ஆனால்,அந்தமுவற அஞ்சுவும்,யாைியும் என்மீ திருந்த சாருைின் அன்புரிவமவயப் பறித்துைிட முவனந்தனர்.அதிகூடிய நட்புக்களாய்த் தாங்கள் இருக்கும்ஷபாது அைள் எப்படி முதல் பநல் தர

ிக்காவய என்னிடம்

ாம் என்பதாகத்தான் பதாடங்கிற்று அது.

சாரு அதற்குப் பதில் பசால்

மாட்டாமல் திணறினாள்.எத்தவன

புதிய நட்புக்கள் ைந்தாலும்,இளவமயிஷ எப்படி உவடத்துைிடமுடியும்?

ஆரம்பித்த நட்வப அைள்

அதற்குள் பானு குமுறிைிட்டாள்.பநல் சந்வதயில் ைாங்கிக் பகாள்ள

ிக்காய் ஷைண்டுமானால்

ாம்.இதற்குப்ஷபாய் ஒரு நட்புத்

ஷதவையா...? என்று உருஷைற்றினாள் அைள். அதற்குப் பிறகு சாருமதியும்,நானும் ஷபசிக்பகாள்ைதில்வ

.அஞ்சுஷைாடும்,யாைிஷயாடும்,பானு

முறுகிக்பகாண்டாள்.பநல் ைிருப்பமதிகமில்

ிக்காயில் அைர்களுக்கு

ாைிட்டாலும்,பநல்

ிக்காய்க் கா

ங்களில் என்

கண்களில் படும்படி கன்னங்கவள உப்பவைத்துக் பகாண்டு பசல்ைவத, நான் கண்டும் காணாத மாதிரிச் பசன்றிருக்கிஷறன். இபதல்

ாம், பத்தாம் ைகுப்பில் நாங்கள் படிக்கும்ஷபாது

நடந்தது.பிறகு,இரண்டு ைருடங்கள் நாம் ஷபசிக் பகாள்ளாமஷ கைிந்தது.அம்மா சாருமதி ைட்டுக்குப் ீ ஷபாகின்ற ஷைவளகளில்,சாருைின் அம்மா வப நிவறய பநல்

ஷய

ிக்காய்கவளக்


பகாடுத்து ைிட்டிருப்பாள்.அம்மாவுக்கும்,சாருைின் அம்மாவுக்கும்,நாம் ஷபசிக் பகாள்ளாதது குறித்து நிவறய ைருத்தம் இருந்தாலும்,கா

ப்ஷபாக்கில் எல்

ாம் சரியாகிைிடும் என்று

நிவனத்துக் பகாண்டார்கள்.

சின்ன ையதில் நான் பபரும்பாலும் அங்குதான் ைிவளயாடி

ைளர்ந்ஷதன்.அைள் ைட்டு ீ முற்றம்.அதில் சரித்து பைட்டப்பட்டிருந்த பச்வச அடர்ந்த குறுஷை

ிகளுக்கிவடஷய ஒைித்து

ைிவளயாடுஷைாம்.இரண்டு அண்ணன்கள் அைளுக்கு.அைர்களது நண்பர்களால் அைளது ைடு ீ அமர்க்களப்படும்.சிறுையதில் அைர்கஷளாடு ஷசர்ந்து நானும்,சாருவும் ைிவளயாடியிருக்கிஷறாம்.ைளர்ந்தபிறகு வபயன்கள் நிற்கும் ைடு ீ எனும் நிவனப்பு என் குடும்பத்வதச் ச

னப்படுத்தியது.அதன் ைிவளைாக நான் அங்கு ஷபாதல் ஓரளவு

மட்டுப்பாட்டுக்குள்ஷளஷய இருந்துைந்தது.

அைஷளாடு கவதக்காமல் ைிட்ட பிறகு,அந்த ைடு,எனக்கு ீ முற்றிலும்

அந்நியமானது ஷபா

ிருநதது.டியூ

னுக்கு,அைளது ைட்வடத் ீ

தாண்டித்தான் ஷபாய்ைரஷைண்டியிருந்தது.அைளது அண்ணன்கள்,படவ நண்பர்கஷளாடு க

யின் ொம் மரத்துக்குக் கீ ழ்,யாஷரனும் த்துக்பகாண்டிருப்பார்கள்.அைளும்,நானும்

ஒற்வற,ஒற்வறயாக ைந்துபகாண்டிருப்ஷபாம். சி சி

ஷைவளகளில் அைள் முன்னால்... ஷைவளகளில் நான் முன்னால்...

அைளது பபரியண்ணா எங்கவளக் கிண்ட

டித்துச் சிரிப்பான்.

அைளானால்,ைட்டில் ீ அைஷனாடு அது குறித்து மல்லுக்கட்ட முடியும். என்னால் அது முடியாது. தவ கா

வயக் குனிந்துபகாண்டு ைந்துைிடுஷைன். ம் அப்ஷபாது கரும்புவககளால் நிரம்பியிருந்தது.

அடிக்கடி குண்டுகள் ைந்து ைைத் ீ பதாடங்கியிருந்தன. பகாஞ்ச நாளில் அைளது அம்மா,தன்ஷபரி

ிருந்த

ஆறுபரப்புக்காணிவய ைிற்பதற்காக ஓடித்திரிந்தாள். பநடுநாள் அவ

ச்ச

ின்பின் காணிவய ைிற்றுத் தன்

ஆண்பிள்வளகவளக் பகாழும்புக்கு அனுப்பிைிட்டாள்.அைர்களும் அதற்குப் பிறகு ஒன்பறான்றாய் ஏஷதஷதா ஷதசங்களுக்குப் ஷபானதாயறிந்ஷதன். நாங்கள் ஏ.எல்லுக்கு ைந்ஷதாம்.அஞ்சுவும்,யாைியும் பட்டணத்துப்


பாடசாவ

க்குப் படிக்கப் ஷபானார்கள்.பானுஷைா,கவ

ப் பிரிைில்

ஷசர்ந்துபகாண்டாள்.நானும்,சாருவும்,ைிஞ்ஞானப்பிரிைில் ஒன்றிவணந்ஷதாம்.பவைய நட்புகள் ைி ஷசர்ந்தன.ஆனால்,எங்களுக்கிவடயி தானிருந்தது.

கப்,புதுப்புது நட்புகள்

ான இவடபைளி அப்படிஷய

ஏஷனா, என்னாலும் அைஷளாடு ஷபச முடியைில்வ அைளும் என்ஷனாடு ை

ிந்து ஷபசைில்வ

.

.

அஞ்சுவும்,யாைியும் பிரிந்து ஷபானபின் அைள் ஒருநாளும் பநல்

ிக்காய் பகாண்டுைரவுமில்வ

அம்மாபகாடுத்தது ஷபாக,மீ தி பநல்

.அம்மாைிடம்,அைள் ிக்காய்கவள அைளின் அம்மா

சந்வதக்குக் பகாடுத்தனுப்புைதாகப் பிறகு அறிந்ஷதன். அடுத்த இரு ைருடங்களுக்கு நாங்கள் பட்டுக்பகாள்ளாமல் பைகிக்

பகாண்ஷடாம்.அைளுக்கு அதிகமாய் நண்பர்கள் இருந்தார்கள்.இரண்டு அண்ணன்கள் இருந்ததாஷ

ா என்னஷைா,அைள் ஆண்பிள்வளகஷளாடு

மிகவும் இயல்பாகப் ஷபசுைாள்.அது,யார் கண்வணக் குத்தியஷதா பதரியைில்வ

.எங்களுக்கு முதல் ைகுப்பில் படித்த 'ஷசந்தஷனாடு'

அைள் கவதப்பதாக என் ைகுப்புப் பபண்கள் கிசுகிசுத்தார்கள்.அைள் இயல்பாய்க் கவதத்தவத அைர்கள் தப்பாய் அர்த்தப்படுத்திக்பகாண்டார்கஷளா...?அல்

து 'ஷசந்தவன '

அைளுக்குப் பிடித்துக்பகாண்டஷதா அது அைளுக்கு மட்டுஷம பதரிந்த ரகசியமாய் இருக்க சி

ாம்.

ஷைவள,அஞ்சுவும்,யாைியும் கூட அைஷளாடு பதாடர்பில்

இருந்திருப்பின் அவத அறிந்திருக்க

ாம்.

அவதப்பற்றி அைளிடம் ஷகட்பதற்குரிய எந்த உரிவமயும் என்னிடத்தில் இல்வ

,

உயர்தரப்பரீட்வச எழுதி மறுபமாைி ைந்து,இரண்டாம் தடவைக்கு நாங்கள் முயற்சி பசய்துபகாண்டிருந்த கா அப்ஷபாதுதான்,அைள் சீக்கிரத்திஷ என்றார்கள்.

கட்டம் அது.

ஷய ஷபாய்ைிடப் ஷபாகிறாள்

அைள் அம்மாவுக்கு,உடம்பு முடியாமல் ஷபாய்,கவடக்குட்டிப் பபண்ணான அைளுக்கு ஒரு கல்யாணத்வதச் பசய்துபார்த்துைிட ஷைண்டுபமன்ற எண்ணம் ைந்தஷபாது,அைளுக்கு ையது பைறுஷம இருபது தான்.அண்ணன்கள் அைளுக்கு பைளிநாட்டில் மாப்பிள்வள பார்த்தார்கள்.அப்ஷபாது ஷபாக்குைரத்து சிக்கற்பட்டுக் பகாண்டிருந்த கா

ம்.ைடக்வகத் தாண்டுைபதன்பஷத பபரும்பாடாகைிருந்தது.


அைளுக்குக் கல்யாணம் முற்றாகிற்பறன்று,அைளது அம்மா,எனது சித்தியிடம் பசால்

ியிருந்த பசய்தி என் காதிற்கும் கசிந்து ைந்தது.

"இப்பைாைது ஒருக்கால் ஷபாட்டுைா..." அம்மாைின் குர

ில்

சாருமதி மீ திருந்த பரிவு எட்டிப்பார்த்தது.

பநடுபநடுபைன்று நீண்ட,நாட்களின் பின்னரான ஒரு

மாவ

ப்பபாழுதில் அைளது ைட்டிற்கு ீ மறுபடியும்

பசன்றிருந்ஷதன்.சிரித்தபடிஷய ைாசலுக்கு ைந்தாள்.எனக்கு அைவளப் பார்க்கத் துக்கம் ஒரு பாவறஷபா என்ன மனநிவ

,பதாண்வடக்குள் அழுத்தியது.

ஷயாடு அைவள அணுகுைபதன்று பதரியைில்வ

.

இறுகிப்ஷபான பமௌனத்துடனிருந்ஷதன். ஒருஷைவள அைள் உண்வமயிஷ காத

ஷய 'ஷசந்தவனக்'

ித்து,தாய்க்காக இந்தக் கல்யாணத்வத ஏற்றிருக்கின்றாள்

என்றால்,அதற்காக நான் சந்ஷதா

ப்பட முடியாது.

மிக நிவறைாக,இந்தத் திருமணத்வதஷய அைள் தன ைாழ்ைின்

உன்னத தருணமாகக் கருதி அைள் கிளம்புகிறாள் என்றால்,அைவள நான் ைாழ்த்தாமல் இருப்பது அந்தச் சந்தர்ப்பத்திற்கு இவசஷகடாகிப் ஷபாக

ாம்.

இயல்பிற்கு மீ றி என்னாலும் அைளிடம் அதிகம் ஷபசமுடியைில்வ

.டீயும்,பிஸ்கட்டும் பகாண்டுைந்து

தந்தாள்.அைளால் அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவத மட்டுஷம தர முடிந்தது.அதி முடியைில்வ

ிருந்து அைளது மகிழ்ச்சி குறித்து எவதயும் ஊகிக்க

.இருைருக்குமிவடஷய இவடபைளி

ைிழுந்திருந்தது.திவர கைன்று இருைரும் ஷபச ஆரம்பித்தஷபாது ஒன்பறான்றாய் ஆட்கள் ைரத் பதாடங்கினார்கள்.அைளது பவைய சிஷநகிதிகளும் கூட...எங்கிருந்ஷதா ஷமாப்பம் பிடித்து ைந்துைிட்டார்கள். ைிவடபபற்றஷபாது அைள் என்வனப் பார்த்து இயல்பாய்ப் புன்னவகத்தாள்.நான் அைள் கரத்வதப் பற்றிக் குலுக்கிஷனன். "ைிஷ் யூ ஓல் த பபஸ்ட்..." என ைாழ்த்திஷனன். குளிர்ந்திருந்த அைள் கரம் பகாஞ்ச ஷநரம் என் வகக்குள் இருக்கஷைண்டும் ஷபா

ிருந்தது.

"மதி..." என்று அைளது அம்மாைின் குரல் ஷகட்டஷபாது அைள் என்னிடமிருந்து ைி

கிக் பகாண்டாள்.

"ஓஷக...வப..." என ைிவடபபற்றுக் பகாண்ஷடன். அதன்பிறகு அைள் ஷபாய்ைிட்டாள் என்பதவனச் சித்தி மூ

ம்

அறிந்துபகாண்ஷடன்.நீண்ட நாட்களுக்கு,அைள் ைாசலுக்கு ைந்து ைிவட பபற்ற கணங்கள் என் உள்மனவதக் கிளறிக்பகாண்ஷடயிருந்தன.அன்று


ைாசலுக்கு ைந்த கவடசிக்கணத்தில் அைள் என்னிடம் என்ன பசால்

ைந்தாள்...?அைள் கண்களில் இருந்தது என்னபைன்பவத

என்னால் பின்ைந்த நாட்களில் யூகிக்க முடியைில்வ

.

அைளது

திருமணம் இந்தியாைில் நடந்தபதன்றும்,பகாஞ்ச ைாரங்கள் பகாழும்பில் நின்ற அைளது அம்மா,தானும் பிள்வளகளிடம்

பசன்றுைிட்டாள் என்றும் பிறகு அறிந்து பகாண்ஷடன்.அைளுக்கு பநருக்கமான உறைாயிருந்த அைளது மாமா ைட்டில் ீ அைளது திருமணப் புவகப்படத்வதயும் ,அைளது குைந்வதயின் புவகப்படத்வதயும் பார்க்கக் கிவடத்தது.அைவளப் பற்றிக் கவடசிக் கணங்களில் ஏற்பட்ட க

க்கம் அந்த நிமிடத்தில் தீர்ந்துஷபானது.

அைள் நன்றாகத்தான் இருக்கிறாள். அைஷளாடு கவதத்துத் திரிந்ததாகச் பசால்

ப்பட்டஷசந்தனிடத்தில்

அைள் ஷபானபின்னர் எந்தைித மாற்றங்களும் ஏற்படைில்வ என்னிடம் பதாடர்ந்து எந்தைிதமான சஞ்ச

.அதனால்

மும் ஏற்படைில்வ

அதன் பிறகு சாருமதியின் ைடு ீ பகாஞ்சக்கா

.

ம் அைளுவடய

ஒன்றுைிட்ட மாமாைின் பராமரிப்பில் இருந்தது.ஐந்தாறு மாதங்கள்.அப்ஷபாது நாங்கள் பபரிபநல்

ிக்காய் ஷைண்டி அங்கு

ஷபாஷைாம்.ஒற்வற,ஒற்வறயாய் ைிழும் பநல் ஊறவைத்துச் சாப்பிடுஷைாம். அப்ஷபாபதல்

ிக்காய்கவள உப்பில்

ாம் நான் அைவள இரக்கத்ஷதாடும்,அைளது

ஷதாைிகவள எகத்தாளத்ஷதாடும் நிவனத்துக் பகாள்ஷைன். ஆனால், பிறகு அதற்கும் ைைியில்

ாமல் ஷபானது.

ஐந்தாறு மாதங்களில்,அைள் ைட்டு ீ மதிலுக்குஷமல் மூன்றடி உயரத்திற்கு தகரங்கள் அடிக்கப்பட்டு,ஷகற் அருகில் மண் அவண கட்டி காை

ரண் ஏற்பட்டது.உள்ஷள ஷமலும் கட்டுமானப்பணிகள் நடப்பதற்கு

ஏதுைாய்,மணல்,சல் ஷபாய்த்திரும்பும்.

ிஷயாடு உைவு இயந்திரங்கள் ஒழுங்வகயால்

உள்ஷள பபரிய ஷைவ

ப்பாடுகள் நடப்பதாய்ப் பானு

பசால்ைாள்.அங்ஷக இரைிரைாய் ஷைவ

நடக்கிறபதன்றும்,யாஷரா

பபரியைர்கள் தங்குகின்ற அசுமாத்தம் இருந்தபதன்றும் ,ஊருக்குள் ஷபசிக்பகாண்டார்கள். ஆவனயிறவுப் பக்கம் அடிபாடு பதாடங்கமுதல் அந்த ைடு ீ சி நாட்கள் ஒஷர கூச்சலும்,கும்மாளமுமாய் இருந்தது.ஷபாராட்டப் பாடல்கள் உள்ளிருந்து கசட் பரக்ஷகாடர்களில் உணர்ச்சி ததும்ப எழும்பி உயிவர அருட்டுைதாக இருக்கும்.அதன்பின் அடிபாடுகள் நவடபபறும்


கா

ங்களில் ைிைிரிக்கைிய

ாத ஒரு நிசப்தம் அந்த ைட்வடச் ீ

சூழ்ந்திருக்கும். இவடயில் ஒருநாள் அந்த ைட்வடக் ீ கடந்து பசன்ற ஷைவளயில்,ஷசந்தவன அவ்ைிடத்தில் கண்ஷடன்.சீருவடயுடன் இருந்தான்.எனக்கு அைவன அங்கு கண்டது

அதிர்ச்சியாயிருந்தது.அைன் முகத்தில் எந்த மாறுதலும் இல்வ

.உள்ஷள ஷபாய்ைிட்டான்.

அதற்குப் பிறகு அைவனக் காணும் சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிட்டைில்வ

.

ஒருைருடம் அைர்கள் மாறிமாறிப் ப

குழுக்களாக அந்த ைட்டில் ீ

இருந்தார்கள்.அதற்குப் பிறகு அைர்களும் அந்த ைட்டில் ீ இருக்கமுடியாமற் ஷபானது.

மாறிமாறி பைடிச்சத்தங்கள் துரத்திய ஒரு பபாழுதில் அைர்கள்

அந்த இடத்வதக் கா

ி பசய்தார்கள்.பிறகு,மறுபடியும்,அந்த இடத்வத

அைளது மாமா பராமரிக்கத் பதாடங்கினார். அந்த ைட்டில் ீ இவடக்கிவட ஷசாதவனகளும்,ஆயுதத் ஷதடல்களும் நிகழும்.அங்ஷக ஒருதடவை ஒைித்து வைக்கப்பட்ட சி

ஆயுதங்கள்

கண்படடுக்கப்பட்டன.அதன்பிறகு அந்த ைடு ீ கடும் பாதுகாப்பின் மத்தியில் அமளிதுமளிப்பட்டது.மாமா கூட அங்கு ைருைது

தவடப்பட்டது.பிறகு பகாஞ்சநாளில் அக்குஷைறு,ஆணிஷைறாகத்

துவளக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ைடு ீ மாமாைிடம் வகயளிக்கப்பட்டது. அங்கு பநல்

ிமரத்தின் கீ ழ்,பபரியதாக ஒரு பதுங்குகுைி

அவமக்கப்பட்டிருந்தபதன்றும்,அதற்குள் இரண்டு,மூன்று அவறகள் அவமந்திருந்தபதன்றும் கவதஷயாடு கவதயாக பசய்திகள் ைந்தன.ஒழுங்வகக்குள் இருந்ததாஷ

ா என்னஷைா மற்வறய ைடுகள் ீ

ஷபால் இராணுைம் அந்த ைட்வடத் ீ தான் எடுத்துக்பகாள்ளைில்வ

.பதாடர்ச்சியாய் மாமாவும் அங்கு ஷபாய்த்

தங்கி ைந்ததனால்,அந்த ைடு ீ பநடுநாட்களுக்குப் பின் மீ ட்கப்பட்டதாய் பசால்

ிக்பகாண்டார்கள்.பிறகு,அங்கிருந்த பநல்

ிக்காய் நிவனவு

மடிந்துஷபான ஒரு பபாழுதில் மீ ண்டும் அந்த நிவனவை ஷமப

ைச்

பசய்யும் ைண்ணம் அங்கு ஷபாக ஷைண்டி ஷநர்ந்தது. அது முத

ாைது சமாதானகா

த்திற்கு முன்னர் பைடித்த

ஷபாராகைிருந்தது கடும் ப

ல் மவைக்கு மத்தியில் மீ ளமுடியாத திணறல் ஏற்பட்டது.

ஓய்பைாைிச்சல் இல் பக்கத்திற்குமிவடயி

ாத ப

ல்

டிக்குள் இரு

ான யுத்தத்தில் சிக்கிக்பகாண்டஷபாது


ஒவ்பைான்றாய் குடும்பங்கள் ைி

கி ஓடின.

நாங்கள் ஒரு இருபது,முப்பது குடும்பங்கள் எஞ்சியிருந்ஷதாம்.ஓடுைதற்கு இடமின்றி சாருமதி ைட்டு ீ பங்கருக்குள் தஞ்சம் புகுந்ஷதாம்.ஐந்து பகல்.ஐந்து

இரவு.அரிசிமாவும்,பிஸ்கட்டும்,ஷதநீருமாய் அங்ஷகஷய

ைசித்ஷதாம்.பகாங்கிரீட் அவறகளுடனிருந்த உறுதியான பங்கர். பைடிச்சத்தங்கள் இவடபைளி ைிட்டஷபாது ,அைளது

ைடும்,பநல் ீ

ியும் அைளது நிவனவை என்னுள் ைளர்த்துக்பகாண்ஷட

இருந்தது.அப்ஷபாது பநல் இருக்கைில்வ

ியில் காய்கள்

.ஆனாலும்,நிமிர்ந்து அந்த மரத்வதப் பார்ப்பதற்கு

எனதியல்பு தைறிைிடவுமில்வ

.

பதாடர்ந்து தங்கமுடியாமல் ஊவர ைிட்டு ைி

ைட்டுச்சுைர்கள் ீ ப

ல் சிதறல்களால் உருக்குவ

காணமுடிந்தது.

கியஷபாது,அைளது ந்திருந்தவதக்

முதல்நாளில் கூட அங்குதான் இருந்ஷதாமா...?எனும் ஆச்சரியம் பீதியாய் உருமாற எங்கள் ஊவர முதல் தடவையாகப் பிரிந்து ஷபாஷனாம். இரு ைருடங்களின்பின் மீ ளவும் ஊர் திரும்பியஷபாது,எங்களுவடய ைடுகள் ீ ஷபா

ஷை,அைளுவடய ைடும்,யன்னல்கள் ீ

பநாறுங்குண்டு,உருக்குவ

ந்திருந்தது.பநல்

பங்கர் பைடிவைத்துத் தகர்க்கப்பட்டிருந்தது.

ிமரத்தடியி

ிருந்த

மாமா மட்டும்,மீ ண்டும்,மீ ண்டும் அைளது ைட்வடக் ீ கைனபமடுத்து

பராமரித்துக் பகாண்டிருந்தார்.

எனக்ஷகா அைளது ைட்வடப் ீ பார்க்கும் கணந்ஷதாறும்,அைள் ஊவரைிட்டுப் பிரிந்த நாளும்,அந்த ைட்டில் ீ ஒருஷபாது ஷசந்தவனச் சீருவடயில் கண்டதுஷம மனதில் நிை

ாடிக் பகாண்டிருந்தது.

அைவனப் பற்றிய தகைல்கள் மட்டும் எனக்குத் பதாடர்ந்து கிவடக்கைில்வ

.

சாருமதி மட்டும் சுகமாய் இருப்பதாய் அறிந்ஷதன். பிறகு எனக்கும் கல்யாணமாகி,குைந்வதகள் பிறந்து,அைர்களும் பள்ளிக்கூடம் ஷபாய்,பநல் ஷகட்கிற அளைிற்குக் கா

ிக்காயில் ஆவச வைத்து,பநல்

ிக்காய்

ம் ைளர்ந்து ஷபாயிற்று.

ஒருநாள்,சின்னைனின் ஆய்க்கிவன தாளாது சாருமதி ைட்டுக்குப் ீ ஷபாய்,நீண்ட பகாக்கத்தடி எடுத்து பநல் ைிழுத்திக்பகாண்டிருந்ஷதன்.

ிக்காய்கவளத் தட்டி


அருகிஷ

பைடி வைத்துத் தகர்க்கப்பட்ட பங்கர் புதர் மூடிக்

கிடந்தது.அவதப் பார்த்தஷபாது ஷசந்தன் நிவனைில் ைந்தான். நாங்கள் ஆபத்திற்கு ஒதுங்கிய பங்கர்,அைன் ஒருகா

த்தில்

தங்கியிருந்த இடமாயிருக்கும்.அைன் அங்ஷக பபரிய பதைியில்

இருந்தானாம்.கவடசிப் ஷபாரில் காணாமல் ஷபாய்ைிட்டான்.அைவனப் பற்றிய எந்தத் தடயமும் இல் அல்

ாமல் அைனது குடும்பம்

ாடிக்பகாண்டிருந்ததது.

பநல்

ிக்காய்கஷளாடு நானும்,மகனும் திரும்பிக்பகாண்டிருந்தஷபாது

மாமாவும்,இன்பனாருைரும் ைட்வடச் ீ சுற்றிப் பார்த்துைிட்டுக் கீ ைிறங்கிக் பகாண்டிருந்தனர். முன்பு ைாச புல்ஷை

ி

ிருந்து ைட்வட ீ ஷநாக்கிச் சரித்து ைளர்க்கப்பட்ட பசிய

ியின் அவடயாளம் பகாஞ்சமும் இல்வ

.

ைந்தைர் பதருைில் இறங்கியதும் நான் மாமாைிடம் ஷகட்ஷடன். "என்ன மாமா...ைாடவகக்கு ைிடப் ஷபாறீங்கஷளா...?" "ஏன் ைாடவகக்கு ைிட ஷைணும்? இவ்ைளவு கா

இனியும் பாக்கமாட்டஷன...?" அைரது குர

ம் பாத்த நான்

ில் ஆதங்கம் இருந்தது.

அப்ப ஆர் மாமா ைட்வட,இப்பிடிப் ீ பாத்திட்டுப் ஷபாகீ வன..." மாமா ஒரு நிமிடம் பமௌனமானார்.கனத்த கணபமான்று ைிவட

பபற்றஷபாது பபருமூச்ஷசாடு பசான்னார்.

"ைட்வட ீ ைிக்கிறபதண்டால், ஆக்கள் பாத்திட்டுத்தாவன

ைாங்குைவன...." ீ

"என்ன ..." என் பசாற்கள் ைறிட்டன. ீ அது சாருமதியின் சீதன ைடு. ீ ஒருகா

த்தில் ைடு ீ திரும்புைாள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சாருமதி.

எதற்காக அைள் ைட்வட ீ ைிற்கஷைண்டும்...? அைளுக்பகன்ன குவறச்சல் அங்ஷக! "அப்ப,அைள் இனி ைரஷை மாட்டாளா....?" என்ஷறன் அளைிடமுடியாத் துயருடன். "ைரமாட்டாள்..." என்றார் மாமா திடமுடன். "ஏன்...?" மீ ண்டும் கனத்த நிமிடங்கள். "சாருமதீன்வர பிள்வள ஷபான ைரு ஆப்பிட்டிட்டான்..." "அது ஷபான ைருசஷமல்ஷ எனது குரவ "இல்வ

ம் ஒரு அக்சிபடன்ரிவ

ா...சுகமாப் ஷபாச்சுபதண்டறிஞ்சன்..."

உவடத்து மாமா பசான்னார்.

,அைன் இன்னும் ஷகாமா நிவ

யிவ

தான்.இன்னும்


நிவனவு ைஷரல்வ

......"

அதற்கு ஷமல் ஒன்றும் என் காதில் ைிைைில்வ

.

நான் அைளது ைட்வடக் ீ கவடசி முவறயாகப் பார்க்கிஷறன். அைளது நிவனவுகவள,கூடஷை சி

துளி அைனது நிவனவுகவளயும்

சுமந்த அந்த ைடு ீ இனி,என் பார்வையில் ைிைப் ஷபாைதில்வ எனது மனதில் ப

.

ைருடங்களாக ைட்டமிட்ட அைளது

முகம் ,இப்ஷபாது என்வன அவ

க்கைிக்கத் பதாடங்குகிறது.

தாட்சாயணி


நண்டும் முள்முருக்கும் சிைப்புப் பூக்கள்

முள் முருக்கம். வமனாக்கள் ைரும், ஷபாகும். இவ

கள் உதி - ர் - ந் - து

பைறும் கிவளகள் முட்களுடன். நுனிகளில்

ைவளந்த பூந்தண்டுகள். அடியில் உள்ள பபரியபூக்கவள வமனா ஷகாதும்.

அவை பின்னரும் ஷகாத, நுனியில்

ைரைர, சிறிய ந

ிந்து நீண்ட

பமாட்டுகள், நண்டின் பூப்ஷபா

,

நண்டின் பூப்ஷபா

.

ஆமாம்

அம்மா பசான்னாள்! நண்டு சிவனக்க பூக்கும் முள்முருக்கு. முள்முருக்குப் பூக்க சிவனக்கும் நண்டுகள். நாவளக் காவ சந்வதக்குப் ஷபாக

ாம்.

- சண்முகம் சிவைிங்கம். (நன்றி: 'நீர்வனளயங்கள்' கவினதத்வதாகுப்பு)


Kaatruveli May 2012  

kaatruveli issue of may 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you