Page 1


2

கரற்றுவ஬பி

அன்புமட஦ீர். ஬஠க்கம். தங்குணி ஥ர஡ இ஡ழுடன் சந்஡றக்கறஷநரம்.

தங்குணி ஥ரத் இ஡ழ்௨012 ஆசறரி஦ர்;ஷ஭ரதர

எவ்வ஬ரபே இ஡ழுக்கு஥றமட஦ினரண உம஫ப்பு அ஡றகரித்துக்வகரண்ஷட ஬ந்துள்பது.

அச்சறல் வகரண்டு஬பேம்

ப௃஦ற்சறப௅ம் எத்஡றம஬க்கதட்ஷட ஬ந்துள்பது.

கன்஠ிணி஦ிடலும்,஬டி஬ம஥ப்பும்: கரர்த்஡றகர.஥ தமடப்புக்க்பின் கபேத்துகல௃க்கு ஆக்க஡ர஧ஷ஧ வதரறுப்பு.

சந்஡ர஡ரம஧ ஷசர்த்துக்வகரள்஬தும் எபே கமன ஡ரன்.புனம்வத஦ர் ஢ரடுகபில்வ஬பி ஬ந்து வகரண்டிபேக்கும் அச்சு ஊடகங்கல௃ம் இன஬ச஥ரகஷ஬ ஬ந்து வகரண்டிபேப்த஡ரல் ஬ிபம்த஧ங்கமப ஬ரங்கு஬தும் ஋஥து வகரள்மகக்கு எத்து ஬பே஬஡ர஦ில்மன.கரற்றுவ஬பி஦ில் தி஧சு஧஥ரகும் சறறுகம஡கபில் தத்துக்

஢ன்நற:கூகுள்

கம஡கமபத் ஷ஡ர்ந்வ஡டுத்து அனுப்புங்கள்ஷ஡ர்ந்வ஡டுக்கப்தடும் கம஡கமப ஬ி஥ர்சர்கர்கபின்

தமடப்புக்கள் அனுப்தஷ஬ண்டி஦ ப௃க஬ரி: இ.஥ஷகந்஡ற஧ன் 34.Redriffe Road, Plaistow, E13 0JX. U.K

தரர்ம஬க்குச் ச஥ர்ப்தித்து அ஡றனறபேந்து வதநப்தடும் கம஡கள் த௄னரக்கும் ஡றட்டத்஡றற்கு ஬ரசக஧ரகற஦ ஢ீ ங்கல௃ம் எத்தும஫க்கனரம்.வ஡ரடர்ந்து க஬ிம஡ த௄லும் அச்சறடப்தடும். உங்கள் வத஦ர்கமப த஡றவு வசய்து வகரள்஬஡ன் ப௄னம் கரற்றுவ஬பிம஦ அச்சறல் வகரண்டு஬பேம் ப௃஦ற்ச்சறக்கு ஆ஡஧ம஬க் வகரடுக்கும் உத்஡஧஬ர஡ம் ஡ந்஡஬ர்கபர஬ர்கள். ீ த௄ல்கபின் ஬ிபம்த஧ங்கள்

஥றன்ணஞ்சல்:mullaiamuthan@gmail.com

இன஬சர஥ரகஷ஬ தி஧சுரிக்கப்தடுகறன்நண.வ஡ரடர்பு வகரள்ல௃ங்கள். அடுத்஡ இ஡஫றல்சந்஡றப்ஷதரம்... ஢ட்புடன், ஷ஭ரதர


3

அகம் பு஧ல௃ம் அமனகள் டய஦ந்ட

வபநிதி஡ில்

஢ி஦ந்ட

கமல஧தின்

வடன்஦஧யல்

தடன்ண஧ர்

அனகய஡ில்

வ஢ன௉கயடும்

கபிலடகள்

஢஦ந்து

டயரிந்ட

சய஦ந்ட

ணமல஧தில்

஢சுண஥க்

ண஧ர்ச்சயதில்

எ஧யகள்஠ல்

஠ய஧வபமநி

வ஠ஞ்சயல஡த் ண஧ரிந

ன௅டயர்ந்ட ன௅கயவ஧஡ உடயர்ந்ட

எ஧யவதழுப்ன௃ம்!

வசபிகநில்

஢஦லபகள்

பினயகநில்

஠லகதி஡ில்

டீண்டிடு

஢மர்லபதி஡ில்

ண஡ங்கபர்

பமழ்பி஡ில்

பதடய஡ில்

கமட்சயதில் தண஡ி

ன௅ன்ல஡த

ஏடித

ன௄பிடழ்

ஈவடனயல்

பமழ்வப஡

வணன்லண

ன௄த்டயடும்

சயந்டயடு

கு஥஧ய஡ில்

஠மட்கல௃ம்

஠மட்கநில்

சயறுகுறும்ன௃

குனபிதின்

ணமதுநம்

ண஡ந்வடமடு

ணடயணதங்கும்!

ண஧ர்கநின்

இடழ்கநில்

வ஢மன்வ஡மநிர்

஠யல஡வுகள்

உநம்வ஠கயழும்;!

டண்வஞமநி

ன௄10ந்டநிர்

உல஥தி஡ில்

஋னயல்வ஢ன௉கும்!

அலசந்டயடும்

ணமந்டநிர் ணடயடன௉

சயந்டயடு

ண஧வ஥஡

என்஦யத

கூடிதத

பின௉ந்டநிக்கும்!

படிபி஡ில்

ணண்வஞழு

உநக்க஝ல்

அல஧ன௃஥ல௃ம்!

஢஦லபகள்

கயலநகநில்

சயந்தும்

஌கயத

டீந்டணயனயல்

஠ய஧பி஡ில்

஋னயல்஠லக

றுநந்டபழும்! ணடல஧தின்

உ஝஧லசபில் ஋ண்ஞிடும்

உநம்!ன௃பி

வ஢மன௉ள்஠யல஦னேம்!

க஬ிஞர் க. கஷ஠சனறங்கம்


4

஡மனப்தில்னர஡து

இ஡ி ஋ந்டப் ஢ிஞ்சுக் குனந்லட உன் பி஥ல் ஢ிடித்து ஠஝ந்து பன௉ம்? இ஡ி ஋ந்டக் குணரி உன்ல஡ப் ஢மர்த்துக் கண்சயணயட்டிக் கலட த஢சுபமள்? ஋ன் சயன்஡ப் வ஢ண்லஞ ஋ன் சதகமடரிலத ஋ன் ணல஡பிலத ஋ன் அம்ணமலப ஋ன் ஢மட்டிலத இ஡ி ஋ந்ட ஠ம்஢ிக்லகனே஝ன் கு஦யகள் ணட்டுதண உள்ந உ஡க்கன௉கயல் ட஡ிதத பிட்டுச் வசல்தபன்? ஠மன் வபநிதத஦ய ணீ ண்டுபன௉ம்த஢மவடல்஧மம் ஋ன் கமல்பி஥ல் ஠க்கய அன்ல஢ச் வசமல்லும் ஋ன்பட்டுச் ீ சயன்஡ ஠மய்க்குட்டிதி஝ம் இன௉க்கும் ஈ஥ம்கூ஝;


5

உன் உ஧கத்டயல் இன௉ந்து ஠ழுபிக்வகமண்டின௉க்கய஦து. க஡பிலும் ஠஡பிலும் டயடுக்கயட்டு பினயத்து ‘஋ங்தக ஋ன் சயன்஡ப்வ஢ண்’ ஋஡த் டபிக்கும் ஈ஥பினயகநின் உ஧கத்டயல் டமன்; இன்஡ன௅ம்

கு஦யகள் ணட்டுதண உள்நபர் ண஡ிடவ஥஡ பமழ்கய஦மர்.

து஬ர஧கன்


6

அந்஢ற஦ உநவுகள் - குறுங்கம஡ ஷக.஋ஸ்.சு஡ரகர் சயப஠மடன் குடும்஢த்டய஡ர் இன்னும் னெண்றுணஞி த஠஥த்டயல் வணல்஢ர்ண் ணம஠கரில் கமல் ஢டயத்துபிடுபமர்கள்.

அபர் ண஡ம்

'஋தர்த஢மட்டில்' ட஡க்கு ஠஝க்கப்த஢மகும் ப஥தபற்ல஢ ஋ண்ஞி

ணகயழ்கய஦து. ணகயழ்ச்சய பமய்பனயதத பந்து இடதனம஥ம் ன௃ன்ன௅றுபல் ன௄த்து ஠யற்கயன்஦து. ணல஡பினேம் ஢ிள்லநகல௃ம் ப஥தபற்஢ில்

டயக்குன௅க்கமடித் டயஞ஦ப்த஢மகயன்஦மர்கள். இன௉க்கமடம ஢ின்த஡! சயப஠மடனுக்கு வணல்஢ர்ஞில் இ஥ண்டு அண்ஞன்ணமன௉ம் என௉ டங்லகனேம் இன௉க்கயன்஦மர்கள் அல்஧பம? அபர்கநின்

அன்ன௃த்வடமல்ல஧க்கு அலஞ த஢ம஝ ன௅டிதமடல்஧பம? '஋ன் பட்டில் ீ ஠யல்; உன் பட்டில் ீ ஠யல்' ஋ன்று

த஢மட்டி த஢மட்டுக் வகமண்டு

இபர்கநின் கமல஧க் லகலதப் ஢ிடிச்சுக் வகஞ்சப் த஢மகயன்஦மர்கள். '஋தர் ஠யனைசய஧மண்ட்' ட஡து சயல்லுகலந உ஥சய '஥ன்தபதி஧யன௉ந்து'

தணவ஧ழும்ன௃கய஦து. சயப஠மடன் இ஧ங்லகதி஧யன௉ந்து ஠யனைசய஧மந்டயற்கு பந்டத஢மது '஋தர்த஢மட்டில்' ஠஝ந்ட க஧மட்஝மலப ஠யல஡த்துப் ஢மர்த்டமர். பமய்பிட்த஝ சயரித்துபிட்஝மர். அப஥து ஠ண்஢ன் குணமர், அபர்கள் ஠யனைசய஧மந்டயற்கு பன௉படற்கு னென்று கயனலணகள் ன௅ன்஢டமக பந்துபிட்஝மன். டங்கல௃க்கு என௉ படு ீ ஢மக்கும்஢டினேம் '஋தர்த஢மட்டிற்கு' டங்கலநக் கூட்஝ பன௉ம்த஢மது இ஥ண்டு கமர்கல௃஝ன் பன௉ம்஢டினேம் வ஥஧யத஢ம஡ில் வசமல்஧யதின௉ந்டமன். குணமர் அலடக் கமடயல் த஢மட்டுக் வகமண்஝மத஡ம இல்ல஧ததம, 'இஞ்லச ஠ல்஧ குநிர். பத஥க்லக ஠ல்஧ டடிச்ச ஛ம்஢஥மப் ஢மர்த்து பமங்கயக் வகமண்டு பமங்தகம' ஋ன்஦மன். சயப஠மடன் டம்஢டயதி஡ர் வகமழும்஢ில் ஋ல்஧மக் குறுக்குத் வடன௉க்கநிலும் பிழுந்வடழும்஢ி, கல஝சயதில் ன௅ட஧மம் குறுக்குத் வடன௉பில் உள்ந கல஝வதமன்஦யல் சந்டய஥ணண்஝஧த்டயற்குப் த஢மகயன்஦பர்கள் அஞிபது த஢ம஧ என௉ குநிர் உடுப்ல஢க் கண்டு஢ிடித்டமர்கள். அலடனேம் த஢மட்டுக் வகமண்டு தமல஡ அலசபது த஢ம஧ அலசந்து ஢ிதந஡ி஧யன௉ந்து இ஦ங்கய஡மர்கள்.


7

வகமண்டுபந்ட சமணமன்கநில் ஋ல்஧மம் டப்஢ிபி஝ சுநகயற்கு பிநக்கம் வசமன்஡டயல் சயப஠மடன் கலநத்துப் த஢ம஡மர். ணல஡பி சுநலக ஋டுத்து சயப஠மடனுக்கு பிசுக்கயக்கமட்டி சுநலகத் டப்஢ லபத்டமள். 'ணனுபல் •஢மன்' ஋ன்஦மள் வபள்லநக்கம஥ப்வ஢ண்ணஞி. வபநிதத

பந்து ஋ந்டப்஢க்கம் த஢மபது ஋ன்று டயண்஝மடிக் வகமண்டின௉க்லகதில், "சயப஠மடன்! சயப஠மடன்!!" ஋ன்று என௉பர் அபச஥ அபச஥ணமகக்

கூப்஢ிட்஝மர். சயப஠மடன் ஠ம஧மன௃஦ன௅ம் ஢மர்க்கயன்஦மர். என௉பல஥னேம் அல஝தமநம் வடரிதபில்ல஧. ஌஥மநணம஡ ஆக்கள். "அது ஠மன் டமன்" டயன௉ம்஢வும் அபத஥ வசமல்கயன்஦மர். அபர்கல௃க்கு அந்ட '஠மன்

டமல஡'னேம் வடரிதபில்ல஧. அபன௉க்குப் ஢க்கத்டயல் குணமரின் டல஧க்கறுப்ன௃ வடரிந்டது. ஌஦க்குல஦த ன௅ப்஢துத஢ர் ணட்டில் இபர்கலநக் கூட்டிச் வசல்படற்கமக பந்டயன௉ந்டமர்கள். வகமண்டுபந்ட

'஢மக்'குகள் ஋ல்஧மத்லடனேம் ஢஦யத்து தூக்கய஡மர்கள். 'கமர் ஢மர்க்'குக்குள் ஢த்துக் கமர்கள் ணட்டில் ஠யன்஦஡. 'அந்டணமடயரி' ப஥தபற்ன௃ ஠஝ந்டது.

அடன்஢ி஦கு ஠யனைசய஧மந்து பமழ்க்லக - தபல஧தில்஧ம டயண்஝மட்஝ம் - பில஧பமசய உதர்வு - சயப஠மட஡மல் டமக்குப் ஢ிடிக்க ன௅டிதபில்ல஧.

இ஥ண்டு ஢ிள்லநகலநனேம் வ஢ற்று பநர்த்துக் வகமண்டு அவுஸ்டயத஥஧யதமபிற்குப் த஢மகயன்஦மர்கள். ஢க்கத்து பட்டு ீ வபள்லந இ஡த்டபர் ஢ிரிலபத் டமங்கணமட்஝மணல் கண்ஞர்ீ பிட்஝மர். ன௅டன் ன௅ட஧மக என௉ வபள்லந கண்ஞ ீர் பிட்஝து சயப஠மடனுக்கும் ணல஡பிக்கும் அடயசதணமக இன௉ந்டது. ஠ீண்஝஠மள் ஠ட்ன௃. பட்டுக்கம஥ ீ ஋஛ணமன் - அபன௉ம் என௉ வபள்லநடமன், "அவுஸ்டயத஥஧யதம த஢மகயன்஦ீர்கநம? ஠ன்஦மகப் த஢மங்கள். ஆ஡மல் அங்கயன௉ப்஢பர்கள் ஋ல்஧மம் ஋ங்கலநப் த஢ம஧ இன௉க்கணமட்஝மர்கள். ன௅஥஝ம஡பர்கள்" ஋ன்஦மர். "இன௉க்கமடம ஢ின்த஡! இங்கய஧மந்டயல் சயல஦க்லகடயகநமக இன௉ந்து அங்கு த஢ம஡பர்கள்டமத஡ அபர்கள். ஠மங்கள் வசமந்ட஢ந்டங்கலநத் தடடித்டமன் த஢மகயன்த஦மம். தபல஥னேம் பிழுதுகலநனேம் கமண்஢டற்குப் த஢மகயன்த஦மம்" ஋ன்஦மர் வ஢ன௉ணயடணமக சயப஠மடன். இதடம அவுஸ்டயத஥஧யதம! '஋தர்ப்த஢மட்டில்' ஋ந்டபிட வகடு஢ிடிகல௃ம் இன௉க்கபில்ல஧. ஠மலு


8

த஢ரி஡தும் '஢மக்'குகலந 'வகமன்தபதரில்' இன௉ந்து இழுத்வடடுத்து 'வ஦ம஧ய'க்குள் த஢மட்஝மர் சயப஠மடன். 'வ஦ம஧ய' ஠ய஥ம்஢ி பனயந்டது. 'வ஦ம஧ய'லதனேம் டள்நிக் வகமண்டு லககநிலும் வ஢மடயகள் சகயடம் ஠மலுத஢ன௉ம் வபநிதத பந்து ஋ட்டிப் ஢மர்க்கயன்஦஡ர். ஋க்கச்சக்கணம஡ ச஡க்கூட்஝ம். ஋ப்஢டித் ட஡து வசமந்ட஢ந்டங்கலந அபர்கநின்

ணத்டயதில் கண்டு஢ிடிப்஢து? "என௉ ஢க்கணம கல஥தில஧ ஠யல்லுங்தகம" ஋ல்஧மரிற்கும் ஏ஝ர் த஢மட்஝மர் சயப஠மடன். வசமந்டங்கலநக்

கமஞப்த஢மகயன்஦மர் ஋ண்஝ ன௃ல௃கத்டயல் ண஡ிசய ஢ிள்லநதல௃க்குக் 'வகப்஢ம்' கமட்டி஡மர். கல஥தில் என௉ எதுக்குப் ன௃஦ணமக ஠யண்஝பர்கள் ஠யண்஝துடமன். த஠஥ம் த஢மகயன்஦து. என௉பல஥னேம் கமஞபில்ல஧.

ச஡ம் வணல்஧ வணல்஧ பி஧க '஋தர்ப்த஢மட்' சுபர்டமன் வடரிந்டது. "என௉தபலந வபநிதில஧ ஠யண்டு தடடி஡தணம?" வசமல்஧யபிட்டு

வபநிப்ன௃஦ணமகச் வசன்று தடடுடல் தபட்ல஝ த஢மட்஝மர். பமக஡ங்கள் எவ்வபமன்஦மக பந்து ஠யற்஢தும், ஢ிதந஡ில் பந்டபர்கள் அடயல்

஌றுபதுணமக இன௉ந்டமர்கள். '஌தடம ஠஝ந்டயன௉க்க தபட௃ம்' ஋ன்று ட஡க்குத்டமத஡ வசமல்஧யக் வகமண்டு டயன௉ம்஢வும் உள்தந த஢மய் ணல஡பி ஢ிள்லநகலநனேம் 'வ஦ம஧ய'லதனேம் இழுத்துக் வகமண்டு வபநிதத பந்டமர். கமத்டயன௉ந்டடயல் ச஧யச்சுப் த஢ம஡மர் சயப஠மடன். தூ஥த்டயல் னெத்ட

அண்ஞினேம் ணகல௃ம் தபர்த்து பிறுபிறுக்க ஠ல஝தில் பன௉பது வடரிந்டது. "஋ன்஡ ஠஝ந்டது? ஋ங்லக ஋ல்஧மன௉ம்?" அபர்கலநப் ஢மர்த்துக் தகட்஝மர். பந்டபர்கள் டங்கலநச் சுற்஦ய என௉ன௅ல஦

஢மர்த்துக் வகமண்஝மர்கள். "஠மங்கள் ஥ண்டு ட஥ம் ஋தமப்த஢மட்ல஝ச் சுத்டயச் சுத்டய ஥வுண் அடிச்சுப் ஢மத்டம். உங்கலநக் கமதஞல்ல஧. ணன௉ணகனும் சமந்டயனேணம வகமஞ்சத்தூ஥த்டயல஧ டள்நிக் கமல஥ ஠யப்஢மட்டி லபச்சயன௉க்கய஡ம்" அண்ஞி னெச்சுபி஝மணல் வசமன்஡ம. சமந்டய ஋ண்டு அபம வசமன்஡து சயப஠மட஡ின் இ஥ண்஝மபது அண்ஞிலதத்டமன். "஌ன் கமர்ப் ஢மக்கயல஧ இஞ்லச கமர் பித஝஧மதடம" பஞ்சகம் இல்஧மணல் சயப஠மட஡ின் ணல஡பி தகட்஝மள். "என௉ கமர் ஢மக் ஢ண்ஞ என்஢து வ஝ம஧ர். இ஥ண்டு கமன௉க்கும் ஢டயவ஡ட்டு வ஝ம஧ர். தபல஦ தபல஧ இல்ல஧. என௉ வ஥஧யத஢மன் தகமல் த஢மட்஝மக் கமட௃ம். '஝க்'வகண்டு ஥ண்டு த஢ன௉ம் கமல஥க் வகமண்டு பந்டயடுபி஡ம்" ஋ன்஦ அண்ஞிதின் ன௃த்டயசம஧யத்ட஡ணம஡ ஢டயல஧, சயப஠மட஡ின் னெத்ட ணகள்


9

தகட்டுபிட்டு, "அப்஢ உங்கல஝ 'வணமல஢ல்' த஢மனுக்கு கமசு ப஥மதடம' ஋ன்஦மள். "இல்ல஧தத! ஠மங்கள் வ஥஧யத஢மன் வசய்ததக்லக அங்லக ஋ங்கல஝ ஠ம்஢ர் பிழும். ஋ங்கல஝ ஠ம்஢ர் பிழுந்டம ஠ீங்கள் இஞ்லச பந்டயட்டிதள் ஋ண்டு அர்த்டம். அலப வ஥஧யத஢மல஡ ரிசரவ் ஢ண்ஞ ணமட்டி஡ம். உ஝ல஡ இஞ்லச பந்துபிடுபி஡ம்". சயப஠மடன்

என௉பிடணம஡ ணதக்கத்டயல் டயலகத்துக் கய஝ந்டமர். ணல஡பினேம்

஢ிள்லநகல௃ம் ப஥தபற்஢ில் டயக்குன௅க்கமடிப் த஢மய் ஠யன்஦மர்கள்.


10

஢ீ , ஢ரன், ஷ஢சம் ஠யதபடமபிற்கு, ஋ப்஢டிதின௉க்கய஦மய் த஢மன்஦ சம்஢ி஥டமதணம஡ பமர்த்லடகள்

வகமண்டு இடல஡ ஆ஥ம்஢ிக்கன௅டிதபில்ல஧. உ஡க்வக஡ ஋ழுதும்

இக்கடிடம் உன்ல஡ச் தசன௉ம் பமய்ப்ன௃க்கநற்஦து. ஋஡ினும் ணயகுந்ட த஢஥மலசனே஝னும் ஌தடம என௉ ஠ம்஢ிக்லகனே஝னும் இடல஡ ஋ழுட தபண்டிதின௉க்கய஦து. இலட ஋ழுதும் இக்கஞத்டய஡ம஧ம஡ ஋ன் ண஡஠யல஧லத ஋ன்஡மல் உ஡க்கம஡ இவ்வபழுத்டயல் படிக்க

ன௅டிதபில்ல஧. ஆ஡மல் ஌தடனும் உ஡க்கு ஋ழுடதபண்டும் ஋ன்஦ ஆபல் ணட்டும் உந்டயத் டள்நிக் வகமண்த஝தின௉க்கய஦து. ஋ழுத்டயன் ன௅துகய஡ில் அத்டல஡ ஢ம஥ங்கலநனேம் இ஦க்கயலபக்க தபண்டுவண஡வும் தடமன்றுகய஦து. ஋த்டல஡ததம ஋ழுதுகயத஦ன்.ஆ஡மல் உ஡க்கு ஋ழுட ன௅டிதபில்ல஧. ன௅டிதபில்ல஧ ஋ன்஢டல஡ பி஝வும் இத஧பில்ல஧ ஋ன்஦ வசமல்த஧ சம஧ச் சய஦ந்டது. ஢த்வடமன்஢து பன௉஝ங்கல௃க்கு ன௅ன்ன௃ இதட ஠மநில்டமன் ஠மம் ஢ிரிந்தடமம். இப்வ஢மழுது ஠ீ ஋ங்தக, ஋ப்஢டிதின௉க்கய஦மவத஡த் வடரிதபில்ல஧. ஆ஡மல் ஋ப்வ஢மழுதுதண ஋ன் ண஡டயன்

லணதப்ன௃ள்நிதில் சயம்ணமச஡ணயட்டு உட்கமந்டபமறு ஋ன்ல஡ ஆண்டுவகமண்த஝ இன௉க்கய஦மய் இன்னும். உ஡து இ஥ட்ல஝ச் சல஝தில் தகமர்க்கப்஢ட்஝ ணல்஧யலகப் ன௄ச்ச஥ங்கள் இன்றும் ஋ன் னெலநதின் பமசல஡ அடுக்குகநில் இ஝றுகயன்஦஡. ஋஡க்குத் வடரிந்ட கம஧ம்வடமட்டு ஋ப்வ஢மழுதும்

ன௄க்கலந பின௉ம்ன௃஢பநமகதப ஠ீதின௉ந்து பந்டயன௉க்கய஦மய். ஋ங்தக த஢ம஡மலும் லக ஠யல஦தப் ன௄க்கலந அள்நிபன௉ம் ஢னக்கம் உ஡க்கயன௉ந்டது. ன௄க்கள், அடன் பமசல஡ உ஧கயல் ஠ீவதமன௉ பண்ஞத்துப்ன௄ச்சயதமக இன௉ந்டமய். ன௅டிந்டபல஥ ஢஦ந்து ஢஦ந்து பிடபிடணம஡ ன௄க்கலநத் தடடித஢டிதின௉ந்டமய். ணல்஧யப்ன௄, ஢ிச்சயப் ன௄, த஥மசமப்ன௄, சமணந்டய, வசம்஢ன௉த்டய ஋஡த் வடம஝ர்ந்ட உன் தடடுட஧யல் கமட்டுப் ன௄க்கல௃ம் த஢ய்ப்ன௄க்கல௃ம் கூ஝ பிட்டு லபக்கப்஢஝பில்ல஧. அந்டப் ன௄க்கவநல்஧மம் உன்ல஡ப் த஢ம஧தப இன்வ஦ங்தக த஢மதி஡? ஠மம் ஢ிரிந்ட கம஧ந்வடமட்டு தடடிக்வகமண்த஝தின௉க்கயத஦ன்


11

ன௄க்கலநனேம் ன௄க்கல௃஝஡ின௉ந்ட உன்ல஡னேம். ஋ன்ல஡ ஠யல஡பின௉க்கய஦டம உ஡க்கு ? ஠மம் ஢ிரிந்ட அன்று கறுப்ன௃வபள்லநச் சட்஝ணயட்஝ தணற்சட்ல஝னேம் லண ஠ீ஧த்டயல் கமற்சட்ல஝னேம் அஞிந்டயன௉ந்தடன். கபல஧ ஢஝ர்ந்ட ன௅கங்கல௃க்கு ணத்டயதில் அன்வ஦஡க்கு அனத்வடரிதபில்ல஧. ஆ஡மல் ஠ீதழுடமய்.

அனகயத கன௉பினயகள் உ஡க்கு. அலபதி஥ண்டிலும் பினய஠ீர்

அப்஢ி஡. கர னயலணகள் க஝ந்து கன்஡ங்கநி஧ய஦ங்கய பனயந்ட஡. ஠ீ

அழுபடற்கு வபட்கப்஢஝பில்ல஧. கண்ஞ ீல஥த் துல஝க்கக் கூ஝ இல்ல஧. ஋ன்ல஡ப் ஢மர்த்டபமத஦ அழுடமய். க஧ங்கயத பினயகநினூடு ணங்க஧மக ஠மன் வடரிந்டயன௉ப்த஢ன். த஠ர்த்டயதமக அஞிதப்஢ட்஝ ஢மபமல஝ டமபஞி உன்ல஡ தடபலடதமகக் கமட்டிதது. ஆ஡மவ஧ன்஡ ? அன்று ஠ீ அழுலகதின் தடபலட. ஠ீடயணன்஦ பநமகத்டயல் அன்று ன௄க்கள் வசம஦யனேம்

வ஢ன௉பின௉ட்சங்கள் இன௉ந்ட஡. ஠ய஧ம் ன௅ழுதும் அனகயத ணஞ்சள் ஠ய஦ப்ன௄க்கள் சயட஦யக் கய஝ந்ட஡. ஠ீ அபற்஦யல் கப஡ம் அனயத்து,

அம்ணமபின் லகனேட஦ய ஋ன்஡ன௉கயல்டமன் ஏடிபந்டமய். அம்ணம உன் தணல் டயடுக்கயட்஝ ஢மர்லபலத ஏ஝பிட்டின௉ந்டலட ஠ீ உன் ன௅துகயல் உஞர்ந்டயன௉க்கணமட்஝மய்.

ஏடிபந்ட ஠ீ, அல஡பன௉ம் ஢மர்த்டயன௉க்க ஋ன்ல஡ இறுக

அலஞத்துக் கன்஡த்டயலும் வ஠ற்஦யதிலும் ணம஦ய ணம஦ய அழுத்டணமக ன௅த்டணயட்஝மய். என௉ வ஢ண் என௉ ஆலஞ அழுலகததமடு கட்டிக்வகமண்டு ன௅த்டணயட்஝டம஡து ஢மர்த்டபர்கல௃க்கு பிசயத்டய஥ணம஡டமக இன௉ந்டயன௉க்க தபண்டும். அந்ட ன௅த்டங்கள்டமன் உன் அன்ல஢ச் வசமல்஧யச் வசன்஦ இறுடய ன௅த்டங்கள். அந்டத் டமய்லணனேம் ஈ஥ன௅ம் இன்னும் உ஧஥பில்ல஧ ஋ன்஡ில். 'த஢மதிட்டு பர்த஥ன்஝ம வசல்஧தண ' ஋஡ச் வசமல்஧யப்த஢ம஡ உ஡து இறுடய பமர்த்லடகள் கமற்஦யல் கல஥ந்ட ஢ின்஡ன௉ம் ஋ந்ட பி஢ரீடன௅ம் ஋஡க்கு உல஥க்கபில்ல஧. ஠ீ ணமல஧தித஧தத டயன௉ம்஢ி ஋ன்஡ி஝ம் பந்துபிடுபமய் ஋஡ ஠யல஡த்துக் கமத்துக் வகமண்டின௉ந்தடன். த஠஥ங்கள் க஝ந்ட஡. ஠மட்கள் க஝ந்ட஡. ணமடங்கள் க஝ந்ட஡. பன௉஝ங்கள் க஝ந்ட஡. ஠ீ ணட்டும் ப஥தபதில்ல஧. அன்றுடமன் ஠மனுன்ல஡க் கல஝சயதமகப் ஢மர்த்ட ஠மள். என௉ ன௃லகப்஢஝தணனும் ஢கயர்ந்து வகமள்நமணல் ஢ிரிந்துத஢ம஡ ஠மள். அன்று


12

஠ீ சூடிதின௉ந்ட ணல்஧யலகப் ன௄க்கள் எவ்வபமன்஦மக பமடினேடயர்ந்டலடப் த஢ம஧ ஠மனுன௅ன் ஜம஢கங்கநி஧யன௉ந்து உடயர்ந்து த஢மதின௉ப்த஢஡ம இத்டல஡ பன௉஝ங்கநில் ? ஋ன்஡ பிசயத்டய஥ணம஡து இந்ட பமழ்க்லக ? உன் பி஥ல்கள் வடமட்டு பிலநதமடிதின௉க்கயத஦ன். ஠ீ ஊட்டி, உண்டின௉க்கயத஦ன். அனகமக

஋ண்வஞய் லபத்துத் டல஧சரபி பிட்டின௉க்கய஦மய். டய஡ம் டய஡ம் குநிக்கலபத்துப் ன௃டயது ன௃டயடமக ஆல஝ அஞிபித்துக் கன்஡த்டயலும் , வ஠ற்஦யதிலும் ன௅த்டணயடுபமய். உன்஡ி஝த்டயல் ஋ப்வ஢மழுதும்

சந்ட஡ப்஢வு஝ரின் பமசல஡ பசயக்வகமண்த஝தின௉க்கும். ீ ஠ீ ன௅த்டணயட்஝ ஢ின்஡ர் ஋ன்஡ி஝த்டயலும்.

அந்டப் ஢ரிவும் த஠சன௅ம் ஋ங்தக த஢மதிற்று ? ஠மன் வடமட்டு பிலநதமடித உன் பி஥ல்கநின் ஠கங்கள் பநர்ந்து பநர்ந்து ஠ீ அபற்ல஦ வபட்டிபிடுபலடப் த஢ம஧ ஋ல்஧மதண வபட்டிபி஝ப்஢ட்஝஡பம? ஠ீ லபத்ட ஋ண்வஞய் கமய்ந்து ஋ன்஡மல்

கழுபிபி஝ப்஢ட்஝லடப் த஢ம஧க் கழுபிபி஝ப்஢ட்஝஡பம? ன௅த்டத்டயன் ஋ச்சயல், சந்ட஡ப்஢வு஝ரின் பமசல஡ததமடு உ஧ர்ந்துபிட்஝லடப் த஢ம஧ உ஧ர்ந்துபிட்஝஡பம? ஠ய஧பற்஦ ஠மட்கநில் வணமட்ல஝ணமடிதில் ஢டுத்து

஠ட்சத்டய஥ங்கலந ஋ண்ஞித஡மம். ஠ட்சத்டய஥ங்கலந ஋ண்ஞி ஋ண்ஞிச் தசமன௉ம்

டன௉ஞம் ஋஡து லககலந உன் லககல௃க்குள் அ஝க்கய ஠ீ

஌டமபது கலட வசமல்஧ ஆ஥ம்஢ிப்஢மய். வ஢ன௉ம்஢மலும் உன் கலடகநில் தடபலடகள் பன௉பர். அந்டத் தடபலடகல௃க்குச் சய஦குகள் இன௉ந்ட஡பம ஋ன்஢து ஢ற்஦ய ஠ீ வசமன்஡டமக ஠யல஡பில்ல஧. இன௉ந்டயன௉க்க தபண்஝மம். இன௉ந்டமல் உன்ல஡ப்த஢ம஧ ஋ங்தகம வடமல஧தூ஥ங்கல௃க்குப் ஢஦ந்து ணல஦ந்டயன௉ப்஢ர்.

உன் கலடகநில் அந்ட தடபலடகள் அன்ல஢ச் சுணந்டபண்ஞம் அல஧ந்து வகமண்த஝ இன௉ப்஢ர். ஢ரிவு, உடபி தடலபப்஢டு஢பர் டல஧ ட஝பி அன்ல஢ இ஦க்கயலபத்துப் ன௄ச்வசம஦யபர். தடலபப்஢ட்஝பர்கள் துத஥வணல்஧மம் தடபலட லக ஢ட்டு ணமதணமகயப் த஢ம஡ கலடலதச் வசமல்஧ய, ன௅டிபில் 'அன்஢ி஡மல் ஆகமடது ஋துவுணயல்ல஧' ஋ன்஢மய். உன்தண஧ம஡ அன்ன௃ இன்றும் ஋ன்஡ில் அப்஢டிதத இன௉க்கய஦து. அது உன்஡ி஝த்டயல் ஋ன்ல஡ச் தசர்த்துபிடுணம ஋ன்஡ ? அன்ல஦த டய஡த்டயல் இக்கம஧த் டயல஥ப்஢஝க்கமட்சயகநில்


13

பன௉பலடப் த஢ம஧ ஠ீனேம் ஠மனும் ணட்டும் இதங்கய ணற்஦பர்கள் கம஧த்தடமடு உல஦ந்து த஢மகும் சமத்டயதங்கள் இன௉ந்டயன௉ப்஢ின் ஋வ்பநவு ஠ன்஦மக இன௉ந்டயன௉க்கும் ? ஠மனும் ஠ீனேம் ஋ணது த஠சத்லட ணறுத்ட வ஢ற்த஦மல஥ பிட்டும் ஋ங்கமபது டப்஢ிச் வசன்஦யன௉க்க஧மம். என௉ வ஢ன௉ணலன வ஢ய்து வபள்ந஠ீர் வகமண்டு அனயத்துபிட்஝லடப் த஢ம஧யன௉க்கய஦து ஠ம்ணயன௉ப஥தும் இ஦ந்டகம஧ங்கள். அடயல் ஠மம்

஋ல்ல஧கதநதுணற்று சுற்஦யத்டயரிந்தடமம். சயறு஢ிள்லநகநின் ணண் தசமறும், வ஢மம்லண பிலநதமட்டும் ஢மடயதில்

஢஦யத்வடடுக்கப்஢ட்஝து

த஢ம஧க் கனயபி஥க்கத்தடமடும் சுத஢ச்சமடம஢த்தடமடும் இன்஦ந்ட ஠மட்கலந ஠யல஡வுகூறுகயத஦ன். ஠மம் ஢ிரிந்டத஢மது ஠மன் ஠யன்஦யன௉ந்ட பதடயல஡ எத்டபர்கலந ஠ீ

கமட௃ம் வ஢மழுதுகநி஧மபது ஋஡து ஠யல஡வுகள் உன்஡ில்

஋ழுகய஦டம? அன்த஢ உன௉பம஡பதந, ஋஡க்கு பன௉கய஦து. ஢மபமல஝ டமபஞி, ணல்஧யலகப்ன௄ச் சூடித வ஢ண்கவநல்த஧மன௉ம் உன் ஠யல஡வுகலநக் கமபிபன௉கயன்஦஡ர்.

இப்வ஢மழுவடல்஧மம் உன்ல஡ ஠யல஡த்து ஠யல஡த்தட ஠யல஡வுகள் தசமர்ந்துபிட்஝஡. ஋஡து குடும்஢ம் டபிர்த்து ஋ழுத்துக்கள் ஋ன்ல஡த் டமங்கய ஠யற்கயன்஦஡. ஠ீ இக்கஞத்டயல் ஋த்தடசத்டயல் இன௉க்கய஦மததம? டயன௉ணஞம் ன௅டித்டயன௉ப்஢மய்.

உ஡க்கன்஢ம஡ கஞபன் பமய்த்டயன௉க்கப் ஢ி஥மர்த்டயக்கயத஦ன். உன்

குனந்லடக்கு ஋ன் வ஢தர் லபத்டயன௉க்கய஦மதம ஠மன் லபத்டயன௉ப்஢லடப் த஢ம஧ ? ஋஡க்கும் சுகயர்டமவுக்கும் ஢ி஦ந்ட குனந்லடக்கு உன் வ஢தல஥தத லபத்டயன௉க்கயத஦ன். அபல௃க்கும் அனகயத பினயகள் உன்ல஡ப் த஢ம஧தப. இப்வ஢மழுதுடமன் த஢ச ஆ஥ம்஢ித்டயன௉க்கய஦மள். உன் வ஢தல஥தத ன௅ட஧யல் வசமல்஧ப் ஢னக்கப்஢டுத்டயக்

வகமண்டின௉க்கயத஦ன்.஠ீ வசமல்஧யச் வசன்஦ சமத்டமன்கதநதுணற்஦ தடபலடக் கலடகலநவதல்஧மம் எவ்வபமன௉ இ஥பிலும் ஋ன் ணமர்஢ில் ஢டுக்கலபத்து குட்டி஠யதபடமபிற்கும் வசமல்஧யக் வகமண்த஝தின௉க்கயத஦ன். சுகயர்டமபின் ண஡டயற்குள் ஋஡து இ஦ந்டகம஧ம் கு஦யத்தும், குனந்லடக்கு பற்ன௃றுத்டய லபக்கப்஢ட்஝ உ஡து வ஢தர் கு஦யத்தும் ஢஧ தகள்பிகள் ன௅டிச்சயட்டுக் வகமண்டுள்ந஡. ஋஡து பமழும் கம஧த்டயற்குள் இது சம்஢ந்டணம஡ ஋ந்ட ன௅டிச்சுக்கலநனேம் ஠மன்


14

அபிழ்ப்஢டமக இல்ல஧. ஠ீ, ஠மன், த஠சம் ஋ல்஧மம் ஋ன்னு஝த஡ அனயந்து த஢மகட்டும் ஋ந்டத் தட஝ல்கல௃ணற்று, ஋ந்டத் ட஝தங்கல௃ணற்று. உ஡க்கு சுகயர்டமலப அ஦யன௅கப்஢டுத்ட தபண்டும். ணயகவும் ஠ல்஧பள். கஞபனுக்குப் ஢ஞி வசய்து கய஝ப்஢தட டன் ஢ி஦பிக்க஝ன்

஋ன்஢டல஡ப் த஢ம஧ ஠஝ந்துவகமள்கய஦மள். ஋ந்ட ஆண்ணகனும் ட஡து துலஞபிலதப் ஢ற்஦ய ஋டயர்஢மர்க்கும் அத்டல஡ பி஫தங்கலநனேம் அன்த஢மடு வகமண்஝பநமக இன௉க்கய஦மள். உ஡க்கு ஠ம்ன௃படற்குச் சய஥ணணமக இன௉க்கும். டயன௉ணஞம் ன௅டித்ட இந்ட ஍ந்து பன௉஝

கம஧ங்கநிலும் ஋ந்ட பி஫தத்டயலும் ஋ங்கல௃க்குள் சண்ல஝தத

பந்டடயல்ல஧ . தகம஢த்டயல் அப்஢ம அடிப்஢லடனேம், உடடு கயனயந்து

இ஥த்டம் பனயத அம்ணம உஞவு ஢ரிணமறுபலடனேம் ஢ற்஦ய அபநி஝ம் வசமன்஡மல் ஆச்சரிதப்஢ட்டுப் ன௃ன௉பம் உதர்த்து஢பநமக இன௉ப்஢மள். ஋஡தபடமன் ஠மன் ஋துவும் வசமல்஧பில்ல஧.குட்டி ஠யதபடம அடயர்ஷ்஝க்கமரி.வ஢ற்த஦மரின் சண்ல஝லதப் ஢மர்த்து பந஥மடபநமக இன௉க்கய஦மள். இதுபல஥க்கும்

உன்ல஡ப்஢ற்஦யனேம் சுகயர்டமபி஝ம்

வசமல்஧பில்ல஧. வசமல்஧த் தடமன்஦வுணயல்ல஧ ஠யதபடம. உன்ல஡ப்஢ிரிந்ட அன்ல஦த வ஢மழுடய஧யன௉ந்து ஋ன் பமழ்பில் த஠ர்ந்ட அத்டல஡லதனேம் உன்஡ி஝ம் வசமல்஧யபி஝ தபண்டும் த஢ம஧த்டமன் இன௉க்கய஦து. ஆ஡மல் உன்ல஡த் டபிர்த்து ணற்஦ ஋ல்஧மதண வகமஞ்சம் வகமஞ்சணமக ஜம஢கங்கநி஧யன௉ந்து கசயந்து

வபநிதத஦ய உ஧ர்ந்துபிட்஝஡. அன்று ஠மம் என்஦மய்ச் சுபமசயத்ட கமற்ல஦ப்த஢ம஧ கண்ட௃க்குத் வடரிதமணல் ணல஦ந்துபிட்஝஡. அன்஦யனேம் உன்னு஝ன் இன௉ந்ட கம஧ங்கள் டபிர்த்து இதுபல஥தில் ஋஡து பமழ்஠மட்கள் ஋ந்ட பித஫சங்கல௃ணற்஦டமகதப பிடிகயன்஦஡. அதட ன௅஥ட்டு அப்஢ம. அன்஢ம஡ அம்ணமலப அடயகம஥த்து஝ன் அ஝க்கயதமண்டு உ஝ல், உநம் பன௉த்டயத அதட அப்஢மபின் ஢ிடிதில் உன்ல஡ப்஢ிரிந்ட அன்஦ய஧யன௉ந்து வபநி஠மட்டில் பநர்ந்தடன். ஋஡து சுபமசங்கலநக் கூ஝ அடயகம஥ணயக்க க஥ங்கள் வ஢மத்டயக் வகமடுக்க தபண்டிதின௉ந்டவடன்஦மல் ஢மர்த்துக் வகமள். ஋ன்஡மல் த஠ர்ந்ட சயறு சயறு டபறுகல௃க்குக் கூ஝ ப஧ய ணயகுந்ட டண்஝ல஡கள் பனங்கப்஢டுணய஝த்து இ஥வுகநில் உன்ல஡ ஠யல஡த்து அழுதபன். ன௅ன்ன௃ ஠மன் பன௉ந்தும்த஢மது அ஥பலஞத்துக் வகமண்஝ தடமள்கதநமடு அக்கண்ஞர்ீ ணயகுந்ட இ஥வுகநில் ஠ீ பன௉பமய். ஢ின்஡ர் தணற்஢டிப்ன௃க்வக஡ பிடுடயதில் டங்கயப்஢டிக்க தபண்டிதடம஡து ஋஡து


15

பிடயதில் ஋ழுடப்஢ட்டின௉ந்ட அடயர்ஷ்஝த்டய஡மவ஧஡ ஋ண்ட௃கயத஦ன். பிடுடய ஠மட்கநில் கூ஝ உன் ஠யல஡வுகதந கயநர்ந்வடழும். ஆ஡மல்

஋ன் வ஠ன௉ங்கயத ஠ண்஢ர்கநி஝ம் கூ஝ ஠ம் பி஝தம் ஢கயர்ந்டடயல்ல஧. உதர்கல்பி ன௅டித்து ஠மன் தபல஧க்குச் தசர்ந்ட சய஧ ணமடங்கநில் அப்஢ம ணம஥ல஝ப்஢ில் இ஦ந்து த஢ம஡மர். இது உ஡க்குத் வடரினேணம ஠யதபடம ?

அடன்஢ின்஡ர்டமன் தமன௉ணற்று ஠யன்஦ ஠மன் அலுப஧க ஠ண்஢ரின் டங்லக சுகயர்டமலபத் டயன௉ணஞம் வசய்துவகமண்த஝ன். ஠ீ ஋஡க்குக் கமட்டித அன்ல஢வதல்஧மம் தசர்த்து வணமத்டணமக அபல௃க்குக்

கமட்டிக் வகமண்டின௉க்கயத஦ன். அபல௃ம்டமன். இதடம, இடல஡ ஋ழுடயக் வகமண்டின௉க்கும் இந்ட ஠ள்நி஥வு தபலநதிலும் ஋஡க்கு ஋ந்டபிட

இல஝னைறுகல௃ணயன்஦ய ஠யச்ச஧஡ணம஡ என௉ ன௃ன்஡லகததமடு தட஡ ீர்க் தகமப்ல஢லத ஋ன் ன௅ன்஡மல் லபத்துச் வசல்கய஦மள். ஆபிலத வபநிததற்஦யத஢டி தகமப்ல஢தின் பிநிம்ன௃கநில் அபள் அன்த஢மடு உல஦த ஆ஥ம்஢ிக்கய஦து தட஡ ீர்.

அம்ணம ஋ப்஢டிதின௉க்கய஦மள் ஠யதபடம ? அன்ல஦த கம஧த்டயல் கமட஧யத்து, டமய்பட்ல஝ ீ பிட்டு ஏடிபந்து டயன௉ணஞம் வசய்து , ஢ின்஡மட்கநில் அப்஢மபின் ஠஝படிக்லககநமல் கமடல஧னேம் டயன௉ணஞத்லடனேம் வபறுத்து ஠ம்லணனேம் ஢ிரித்ட அம்ணம

஋ப்஢டிதின௉க்கய஦மள் ஠யதபடம ? ஋ன்ல஡ப் ஢ிரிந்டடன் ஢ின்஡஥ம஡ உங்கள் பமழ்க்லக ஋ப்஢டிப் த஢மகய஦து? ஠ீங்கள் ஠஧ணமக இன௉க்கதபண்டுவண஡ டய஡ந்தடமறும் ஢ி஥மர்த்டயத்துக் வகமண்த஝ இன௉க்கயத஦ன். பிபமக஥த்டம஡பர்கநின் ப஧யகள் ஋ல்த஧ம஥மலும் உஞ஥ப்஢டுபடயல்ல஧. உஞர்ந்து வகமள்நவும் ன௅டிதமது. அபர்கள் ன௃ன்஡லகலத ஌தடம எர் அஞிக஧ன் த஢ம஧க் கட்஝மதத்டயன் த஢ரில் அஞிந்துவகமண்டு ப஧ம்ப஥ தபண்டி பிடயக்கப்஢ட்டின௉க்கய஦து. துலஞலதப் ஢ிரிந்ட ஢ின்஡ர் அத஡க ஆண்கள் ணதுலப ஠மடுகயன்஦஡ர். வ஢ண்கள் ஠ள்நி஥வுகநில் ட஡ிலணதில் டல஧தலஞததமடு பிசயத்து பிசயத்டழுபடயல் பின௉ப்ன௃க் வகமள்கயன்஦஡ர்.


16

ணதுத஢மலட என௉ ணமதக் தகமல஧ப் த஢ம஧க் கபல஧கலந

ண஦க்கச் வசய்கய஦து. அம் ணமதக்தகமல஧த் ட஝பி பிடும்

த஢மவடல்஧மம் அடயல் சயடறும் ஠ட்சத்டய஥ங்கலநப் த஢ம஧க்

கபல஧கல௃ம் சயடறுபடமக ஋ண்ஞிக் வகமள்கயன்஦஡ர். இன்஡ல்கள் டமங்கயச் தசமர்வுறும் தபலநகநில் கண்ஞர்ீ என௉ படிகமல். இடதத்டயன் துதர்கலநவதல்஧மம் கழுபிவதடுத்து பினய

ஏட்ல஝பனயதமக வபநிக்வகமஞர்ந்து சயந்துகயன்஦டமகக் வகமள்ந஧மம். அப்஢மவும் ன௅ன்஡லட பி஝வும் அடயகணமகக் குடிக்க

ஆ஥ம்஢ித்டமர். குடித்துக் குடித்து வடமப்ல஢னேம் கண் ஥ப்ல஢னேம்

தணலும் ஢ன௉க்க ன௅டிதமப்வ஢மழுவடமன்஦யல் டமன் ணம஥ல஝ப்஢ில் இ஦ந்டயன௉க்கய஦மர். அம்ணம இன்னும் அழுகய஦மநம ஠யதபடம ? ஠ம்

அப்஢மவும் அம்ணமவும் பிபமக஥த்துப் வ஢ற்று ஠மன் அப்஢மபி஝ன௅ம் ஠ீ அம்ணமபி஝ன௅ம் அல஝க்க஧ம் ன௃குந்து ஠மம் ஠ய஥ந்ட஥ணமகப் ஢ிரிந்ட

஠மநில் உ஡க்குப் ஢டய஡மலும் ஋஡க்கு என்஢து பததுகல௃ணயன௉க்குணம ஠யதபடம ?

- ஋ம்.ரி஭ரன் வ஭ரீப், இனங்மக


17

சந்ஷ஡கறத்஡ரல் சந்ஷ஡ரச஥றல்மன

--த௃஠ர஬ிலூர் கர. ஬ிச஦஧த்஡றணம் (இனண்டன்)-சந்தடகம் ஋ன்னும் ஍தம், டதக்கம், ஠யச்சதணயன்லண, அப஠ம்஢ிக்லக, ண஡வுறுடயதின்லண, உறுடயதற்஦஠யல஧ ஆகயதலப ண஡ிட

பமழ்க்லகதின் பநர்ச்சயலதத் டகர்த்துத் டீ஥மத் வடமல்ல஧கலநத் டந்ட பண்ஞன௅ள்நது. சந்தடகம் ணக்கலநச் வசத஧ய஧ய஦ங்க ன௅டிதமடபமறு டதக்கம் கமட்டித் துஞிவும் ஊட்டி ஠யற்கயன்஦து.

இவ்பம஦ம஡ வசதல் சன௅டமதத் டமக்கத்லட ஌ற்஢டுத்துகயன்஦து. ட஥த்டயல் பிஞ்சயத தண஧ம஥மய்வுக்கு அடிப்஢ல஝தம஡ டற்கம஧யகப் வ஢மதுபிநக்கக் தகமட்஢மட்டில் ஍னே஦வு ஋ழுந்டட஡மல் ஢஧ ஆய்ப஦யவு சமர்ந்ட ன௅ன்த஡ற்஦ங்கள் உன௉பமகயத஡ ஋ன்று பிஞ்ஜம஡ ரீடயதில் கன௉டப்஢டுகய஦து. ஋டயரி ன௅ல஦தில் அலணந்ட அடயகணம஡ சட்஝த்லட ணீ றும் பனக்குகநில் பனக்குத் வடமடு஡ர் ஠யல஧ ஠யறுத்ட தபண்டித வசய்டயகலந ஍தப்஢மத஝துணயன்஦ய பமடனெ஧ம் ஠யல஧஠மட்஝ தபண்டுவணன்஢து சட்஝க் தகமட்஢ம஝மகும். தணற்தகமள் பமசகம் இ஡ி, ஍தம் ஢ற்஦ய தணல்஠மட்டு அ஦யஜர்கள் கூ஦யத தணற்தகமள் பமசகங்கள் என௉ சய஧பற்ல஦ப் ஢மர்ப்த஢மம். 

‘டன்஡஝க்கன௅ல஝த ஍தம் பிதபகத்டயன் க஧ங்கல஥ பிநக்கமகும்’ (பில்஧யதம் தசக்ஸ்஢ிதம– William Shakespeare).

‘஍னே஦வுப் ஢னக்கத்டயலும் ஢மர்க்க ணயக தணமசணம஡து தபவ஦மன்றுணயல்ல஧. ஍தம் ணக்கலநப் ஢ிரித்து லபக்கய஦து. ஍தம் ஠ட்ன௃஦லபக் கூட்஝னயத்தும், உ஦லபப்

஢ிரித்தும்

லபக்கும் ஠ஞ்சமகும். இது சய஡னெட்டித் துன்ன௃றுத்தும் குத்தும் ன௅ள்நமகவும்;, வகமல஧ ன௃ரினேம் குத்து பமள் த஢மன்஦துணமகும்.’ (ன௃த்டர்- Buddha). 

‘என௉பரின் பமலதத் டய஦ந்து அபர் சந்தடகங்கலந வபநிக் வகமஞர்படயலும் ஢மர்க்க ஏர் அ஦யபி஧ய ஋ன்஦ ஠யல஡ப்஢ில் அலணடயதமதின௉ப்஢து சய஦ந்டது.’ (ஆ஢ி஥கமம் ஧யங்கன்– Abraham Lincoln).


18 

‘஍தம்

஋ழுங்கமல்

வசத஧யல்

ஈடு஢஝மடயன௉.’

(வ஢ன்சணயன்

஢ி஦மங்஧ய஡- Benjamin Franklin). 

‘஍னே஦லப ஌ற்றுக்வகமள்பதுடமன் ஋ன் டய஝஠ம்஢ிக்லக.’ (஢஥மக் எ஢மணம- Barack Obama).

‘சந்தடகம் இல்ல஧வத஡ில், இதந்டய஥அலணப்ன௃, வசல்ப பநன௅ள்ந அடயகணம஡ தசமம்த஢஦யகலந உன௉பமக்கய பிடும்.’ (கமர்ல் ணமர்க– Karl Marx).

‘஍தம் ன௃஧ன்கல௃க்கு இஞக்கணம஡ ஠யல஧லணதன்று. ஆ஡மல் அது உறுடயதமக ஠லகப்ன௃க்குரிதது,’ (வபமல்஥தம– Voltaire).

‘஍னே஦வு ஋ழுங்கமல் உண்லண த஢சு.’ (ணமர்க் ன௉வபய்ன்– Mark Twain).

த஫வ஥ர஫ற ஢னவணமனயகள் எவ்வபமன௉ ஠மட்டிலும் னெதுல஥கநமய் அலணந்து ஢஧ வசய்டயகலநக் கூ஦ய அந்டந்ட ஠மடுகநின் வசல்பத்டயல஡ ஋டுத்டயதம்஢ி ஠யற்கயன்஦஡. ஢ல்தபறு ஠மடுகள் ஍தம் ஢ற்஦யக் கூறும் ஢னவணமனயகள் என௉ சய஧பற்ல஦னேம் கமண்த஢மம். •

‘என௉பல஡ ஍தப்஢டுபடற்குன௅ன் அடல஡ ஌ழு ன௅ல஦ டீ஥ பிசமரிக்க

தபண்டும்’ - (தப்஢மன்) •

‘ஆழ்ந்ட ஍தம், ஆழ்ந்ட வணய்த஦யவு. சய஦யத ஍தம், சயற்஦நபம஡ வணய்த஦யவு.’ - (சர ஡ம)

‘என்றும் வடரிதமடபனுக்கு ஍தப்஢஝வும் வடரிதமது.’ (ஆங்கய஧ம்)

‘஍தம் வசத஧மற்றுத் வடம஝க்கம், வணய்த஦யபின் ன௅டிபன்று.’ (ஆங்கய஧ம்)

‘஍னே஦வபன்஢து என௉ப஡ின் வசத஧யல் அல஥ப் ஢ங்லக ன௅ன்஡டமகதப

இனந்டடற்கு எப்஢மகும்.’ (வசக்வகமஸ்த஧பமக்கயதம) •

‘஍தம் டீர்ந்தும் வ஠ஞ்சம஥பில்ல஧.’ (டணயழ்)

‘஍தணம஡ கமரிதத்லடச் வசய்த஧மகமது,’ (டணயழ்)

இ஧க்கயதப் ஢மர்லப கம஧த்டமல் னெத்ட இ஧க்கயதங்கள் சந்தடகத்டமல் ஌ற்஢ட்஝ ஠ன்லண டீலணகலந ஋வ்பண்ஞம் பி஢ரித்துக் கூறுகயன்஦஡ ஋ன்஢லடனேம் ஈண்டுக் கமண்த஢மம். ணகம஢ம஥டம் ‘஢மண்஝பர்கநின் வசல்பம் ஠மள்தடமறும் பநர்கய஦து. ஠ணது வசல்பதணம குல஦ந்து வகமண்டு த஢மகயன்஦து. அபர் ன௃கழ், ப஥ம் ீ தமவும் வ஢ன௉குகயன்஦஡. அபர்கலநப்


19 த஢மரில் வபல்஧ ன௅டிதமது.’ ஋ன்று சந்தடகங் வகமண்஝மன் துரிததமட஡ன். டன் ணமணன் சகு஡ிதின் உடபினே஝ன் ஢மண்஝பர்கலநச் சூடமட்஝த்டயல் வபன்று, அபர்கலநப் ஢டயன்னென்று ஆண்டுகள் ப஡பமசம் அனுப்஢ி, அடன்஢ின் ஢மண்஝பர்கள் பந்து ஠ய஢ந்டல஡தின்஢டி இனந்ட ஠மட்ல஝த் டன௉ம்஢டி தகட்க, துரிததமட஡ன் ணறுத்டல஥க்கப் த஢மர் னெண்டு துரிததமட஡ன் ஆகயத அல஡பன௉ம் த஢மரில் ணடித, ஢மண்஝பர் டன௉ணர் டல஧லணதில் அ஥சமட்சய ன௃ரிந்து பந்ட஡ர். துரிததமட஡ன் வகமண்஝ சந்தடகம், சந்தடமசணயன்லணதிலும் ஢மர்க்க அபல஡ இந்஠யல஧க்குக் வகமண்டு பந்து பிட்஝து. கம்஢஥மணமதஞம் (1) இ஧ங்லகதில் இ஥மபஞல஡ப் த஢மரில் ணமய்த்து வபன்஦ இ஥மணன் ப஝ஞல஡ ீ அலனத்து ‘஠ீ வசன்று சர லடலதக் வகமண்டு டன௉க’ ஋ன்஦மன். சர லட பந்டதும், இ஥மணன் அபலநக் கண்டு கடிந்து த஢சய஡மன். ‘஠ீடயதற்஦ இ஥மபஞ஡ின் இ஧ங்லக ஠கரில் வ஠டுங் கம஧ம் அபனுக்கு அ஝ங்கய இன௉ந்து அறுசுலப உஞலப உண்஝மய். உன் எழுக்கம் வகட்டும் ஠ீ சமகபில்ல஧. ஠மன் உன்ல஡ பின௉ம்ன௃தபன் ஋ன்று ஠யல஡த்டமய் த஢மலும். உன்ல஡ ணீ ட்஢டற்கமக ஠மன் இ஥மபஞல஡ த஢மரில் அனயக்கபில்ல஧. டன் ணல஡பிலதக் கபர்ந்டபல஡க் வகமல்஧பில்ல஧தத ஋ன்஦ ஢னய ஋ன்ல஡ச் சூநமடயன௉க்கதப அபல஡க் வகமன்வ஦மனயத்தடன். இ஡ினேம் ஠ீ ஋஡க்குப் ஢ஞிபில஝ வசய்னேம் டகுடயனேண்த஝ம? ஋஡தப ஠ீ வசத்வடமனய, அல்஧து உ஡க்தகற்஦ இ஝த்துக்குப் த஢மய்பிடு.’ ஋ன்று சந்தடகம் வகமண்஝ இ஥மணன் வசமன்஡மன். சர லட க஧ங்கய஡மள், அழுடமள், சயந்டய஡மள், பன௉ந்டய஡மள், உதிர் து஦க்கத் துஞிந்து இ஧க்குபல஡ அலனத்து, ‘஠ீ டீலத உண்஝மக்குபமய்’ ஋஡க் கூ஦ய஡மள். ஋ரினேம் டீதில் சர லட ஢மய்ந்டமள். சர லடதின் கற்ன௃த் டீதி஡மல் அந்வ஠ன௉ப்ன௃, ஢ம஧யல் ஠ல஡ந்ட ஢ஞ்சு த஢மல் அலஞந்டது. இடன்஢ின் இ஥மணன் சர லடலத ஌ற்றுக்வகமண்஝மன். ஆ஡மல் இ஥மண஡ி஝ம் ஋ழுந்ட சந்தடகம் டீர்ந்து பிட்஝டம? ஋ன்஢து சந்தடகதண. இ஡ி அலடனேம் ஢மர்ப்த஢மம். (2) இ஥மணன் கமடு வசன்று பந்து அ஥சு தணற்வகமண்டு ஆட்சய ன௃ரிகயன்஦மன். அன்வ஦மன௉஠மள் இ஥மணன் எற்஦ர்கலந அலனத்து ‘இந்஠கரிலும் ஠மட்டிலும் உள்ந ணக்கள் த஢சும் ஠ன்லண டீலணகலந ஠ீங்கள் சய஦யதும் கூச்சப்஢஝மணல் ஋ன்஡ி஝ம் கூறுபh!;’ ீ ஋ன்஦மன். எற்஦ர்கள் இ஥மணல஡ பஞங்கய, ‘ணன்஡ப஡ம஡ இ஥மணன் ணல஡பி சர லடலத இ஧ங்லக அ஥சன் இ஥மபஞன் ஏர் ஆண்஝மக இ஧ங்லகதில் சயல஦ லபத்டயன௉ந்டமன். அபலந ணம஡ணயல்஧மது டம஥ணமய் ஌ற்றுக் வகமண்டு அபல௃஝ன் குடும்஢ம் ஠஝த்துபது வ஢ன௉ம் குற்஦ன௅ம் டமழ்வும் ஆகும் ஋ன்று த஢சுகய஦மர்கள்’ ஋஡த் வடரிபித்துச் வசன்஦஡ர். இலடக் தகட்஝ இ஥மணனுக்கு ணீ ண்டும் சந்தடகம் டல஧ பிரித்து ஆ஝த்வடம஝ங்கய பிட்஝து. இ஥மணன் இ஧க்குபல஡ அலனத்து ‘சர லடலதக் கமட்டிற் வகமண்டு வசன்று பமல்ணீ கயதின் ஆச்சய஥ணத்டயல் பிட்டு பன௉பமய்’ ஋ன்஦மன். கற்஢படயதம஡ சர லட கமட்டில் ஢ட்஝ வ஢ன௉ந் துத஥ங்கலந தமர் அ஦யபமர்?. சர லட டீதிற் ஢மய்ந்து டன் கற்ல஢ ஠யல஧஠மட்டித஢ின்ன௃ம், க஝வுள் அபடம஥ங் வகமண்஝ இ஥மணனுக்கு இவ்பம஦ம஡ சந்தடகங்கள் ஋ழுந்ட஡தப ஋ன்று சயந்டயக்க லபக்கயன்஦து.


20

சய஧ப்஢டயகம஥ம் ஍ம்வ஢ன௉ம் கமப்஢ிதங்கநில் என்஦ம஡ சய஧ப்஢டயகம஥த்டயல் கல஧த஥சன் தகமப஧ன், கற்ன௃க்க஥சய கண்ஞகயலத ணஞந்து, ஢ின் அபலநப் ஢ிரிந்து பில஧ணகள் குடும்஢த்டயல் ஢ி஦ந்ட கல஧த஥சய ணமடபினே஝ன் கமடல் பமழ்வு பமழ்ந்து, ஢ின் ஊ஝ல் கம஥ஞணமகக் தகமப஧ன், ணமடபி இன௉பன௉ம் கமடற் வ஢மன௉நில் கம஡ல் பரி ஢மடித வ஢மழுது, அலட ணமடபி அத஧மன் என௉பன்தணற் வகமண்஝ கள்நக் கமடல் ஋ன்று தகமப஧ன் ஍தப்஢ட்஝மன். ணமதன௅ம், வ஢மய்னேம் உல஝த கு஧த்டயல் ஢ி஦ந்ட ணமடபிக்கு இது இதல்ன௃டமன் ஋ன்று துஞிந்ட தகமப஧ன் அபலநனேம் ஢ிரிந்து கண்ஞகயதி஝ம் வசன்று பிட்஝மன். கம஡ல் பரிதமல் ஌ற்஢ட்஝ சந்தடகம் டந்ட பிலநவுகள் இலப:- ஢மண்டித ணன்஡ன் ஆலஞப்஢டி தகமப஧ன் வகமல஧ வசய்தப்஢ட்஝லண, கண்ஞகய ஢மண்டிதன் சல஢ ஠மடி ஠ீடய தகட்டு ஠ீடய டப஦யபிட்த஝வ஡ன்று ஢மண்டிதன் உதிர் து஦ந்டதும், அபனு஝ன் ஢மண்டிணமதடபினேம் உதிர் ஠ீத்டதும், கண்ஞகய ணதுல஥ ஠கல஥ ஋ரித்துத் டமனும் வடய்பணம஡தும், தகமப஧ன் ஢ிரிபமல் ணமடபி து஦வு ன௄ண்஝தும், தகமப஧னுக்கும் ணமடபிக்கும் ஢ி஦ந்ட ணஞிதணகல஧னேம் து஦வு ன௄ண்டு அ஦பமழ்லப தணற்வகமண்஝தும், கண்ஞகயதின் டமனேம் ணமணயனேம் உதிர் பிட்஝தும், ணமணனும் டந்லடனேம் து஦வு ன௄ண்஝தும் ஆகயத஡பமம். டயன௉க்கு஦ள் அட௃லபத் துலநத்தடழ் க஝ல஧ப் ன௃கட்டிக் குறுகத் ட஦யத்ட கு஦ள் ஍தம் ஢ற்஦யக் கூறும் வசய்டயகலநனேம் ஢மர்ப்த஢மம். ‘஍தத்டய஧யன௉ந்து வணய்னேஞர்வு வ஢ற்஦பர்க்கு அல஝ந்துள்ந இவ்வு஧லகபி஝, அல஝த தபண்டித தணலு஧கம் அபர்க்கு அண்லணதில் உள்நடமகும்’ - (353). ‘஍தப்஢஝மணல் ண஡த்டயல் உள்நலட உஞ஥பல்஧பல஡ வடய்பத்தடமடு எப்஢மகக் வகமள்ந தபண்டும்’- (702). டயன௉பள்ல௃பர் அந்டப் வ஢ண்லஞப் ஢மர்த்து ‘வடய்பப் வ஢ண்தஞம? ணதித஧ம? க஡ணம஡ குலன அஞிந்ட ண஡ிடப் வ஢ண்தஞம? ஋ன் வ஠ஞ்சம் ஍தப்஢டுகய஦தட!’(1081) ஋஡ ணதங்கய஡மர். ‘வ஢ண்ணமல஡ப் த஢மன்஦ இநலணப் ஢மர்லபனேம் ஠மஞன௅ம் உல஝த இபல௃க்கு, என௉ வடம஝ர்ன௃ம் இல்஧மட அஞிகலநச் வசய்து அஞிபது ஌த஡ம?’-(1089) ஋ன்வ஦மன௉ ஍தம். ‘தமல஥னேம்பி஝ ஠மம் ணயக்க கமடல் வகமண்டின௉க்கயத஦மம்’ ஋ன்று வசமல்஧, ‘தமல஥பி஝? தமல஥பி஝?’ ஋ன்று தகட்டு ஍தம் வகமண்஝மள். (1314). ‘஠யல஡த்தடன்’ ஋ன்று கூ஦யத஡ன்;; ‘஠யல஡ப்ன௃க்குன௅ன் ண஦ப்ன௃ உண்டு அன்த஦ம? ஌ன் ண஦ந்டீர்?

஋ன்று ஋ன்ல஡த் டழுபமணல் ஊடி ஍தம்

வகமண்஝மள்’. –(1316). அபல௃ல஝த அனலக ஠யல஡த்து அலணடயதமக அபலந த஠மக்கயப் ஢மர்த்டமலும், ‘஠ீர் தமல஥ ஠யல஡த்து எப்ன௃லணதமக ஋ல்஧மம் ஢மர்க்கய஦ீர்’ ஋ன்று சந்தடகயத்துச் சய஡ம் வகமண்஝மள். –(1320). ஠ற்஦யலஞ டல஧பன் ஢஥த்லடனே஦வு வகமண்டின௉ந்டமன். இலடத் டல஧பி தடமனய னெ஧ம் அ஦யந்து வகமண்஝மள். சயன்஡மநில் டல஧பிதின் ணல஡க்குத் டல஧பன்


21 பன௉கயன்஦மன். டல஧ணகள் உள்நத்டயல் அபன்ணீ து ஊ஝ல் இன௉ந்டமலும், அபள் அபன்தணல் சந்தடகயத்து ஊடினேம், சய஡ந்தும் அபல஡ப் ஢னயத்துக் கூறுகயன்஦மள். ‘‘஋ன் ஢லனத அனகு ன௅ற்றும் வடமல஧படமதினும், உன்ல஡ ஋ன் ஢க்கத்டயல்கூ஝ வ஠ன௉ங்க பி஝ணமட்த஝ன். அப்஢டி வ஠ன௉ங்க பிடுதப஡மதின் ஠ீ இறுகக் கட்டித் டழுவும் லகதலஞப்ல஢ பி஧க்கய எதுக்க ன௅டிதமடபநமதபன். ஢஥த்லடதின் சந்ட஡ம் உன் ணமர்஢ில் உள்நது. அபதநமடு டழுபிதடமல் உன் ணமல஧ பமடிக்கய஝க்கயன்஦து. ஆகதப ஋ன் ணல஡ ப஥மதட. ஢஥த்லடனே஝ன் பமழ்பமதமக!.’’-(350). இட஡மல்

உன்ல஡த் டழுபி ஠யற்஢பநம஡

டல஧பன், டல஧பி, ஢ிள்லநகள்,

உற்஦மர், உ஦பி஡ர் சந்தடமசம் குல஧ந்து அக் குடும்஢ பமழ்க்லக ஢ரிடம஢ ஠யல஧தல஝ந்துள்நலணலத ண஡த்டயல் பமங்க ன௅டிதமதுள்நது. ஢ரி஢ம஝ல் டல஧பிலதப் ஢ிரிததவ஡ன்று கூ஦யப் ஢ிரிதத் வடம஝ங்கும்த஢மது டல஧பன்஢மல் ஍தம் வகமண்டு ஊடிச் சர ஦ய஡மள் இன்஢ணனு஢பிக்கயன்஦மய்.

டல஧பி.

‘‘ ஠ீ ஢஥த்லடதன௉஝ன் கூடி, உ஦பமடி

அபர் ஠று ணஞம் உன்஡ிலும் ஠மறுகயன்஦து.

கமல஧தில் வசன்று ணமல஧தில்டமன் ணல஡க்கு பன௉கயன்஦மய். தசரிதில் ஢஥த்லடதன௉஝ன் ஢஥பசணல஝கயன்஦மய்.

இ஡ிதமபது

஢கல் த஠஥த்தட ஢஥ங்குன்ல஦க்

கு஦யத்துப் வ஢மய் ஆலஞதிடும் உன் வசதல஧ ஠யறுத்டயக் வகமள்பமதமக.’’ ஋ன்று கடிந்துல஥த்டமள் டல஧பி.- (08) க஧யத்வடமலக ஢஥த்லடதர் தசரிதித஧ டங்கய பிட்டு படு ீ பந்ட டல஧பல஡ச் சந்தடகயத்ட டல஧பி ‘‘இங்தக ஠மன் பமடி பன௉ந்கயக் கய஝க்கயன்த஦ன். ஠ீ ஢஥த்லடதத஥மடு கூடிக் க஧ந்து ணகயழ்ந்ட கநிப்ன௃஝ன் ஋ன் ன௅ன் பந்துள்நமய். அபர்கல௃஝ன் ஠ீர்பிலநதமடி ணகயழ்ந்டயன௉க்கயன்஦மய் ஋஡ப் ஢ி஦ர் பந்து கூ஦ய஡ர். உன் ணமல஧லத ஋பல௃க்தகம அஞிதக் வகமடுத்து பிட்டு, அபள் டல஧தில் அஞினேம் தகமலடலதச் சூடினேள்நமய். ஠மன் இங்கு ட஡ித்து பன௉ந்டயக் கய஝க்க, ஠ீததம அனகயத ஢஥த்லடதத஥மடு துஞங்லகக் கூத்டமடி஡மய் ஋ன்஦ வசய்டயலதனேம் தகட்த஝ன். ஠ீததம அந்டக் கநிப்ன௃ ணங்கமது ஋ன்ன௅ன் பந்துள்நமய். ஌தடம இப்஢டிதமபது பந்து அன௉ள் வசய்டமய். அதுதப த஢மதும். உன் ஢஥த்லடதர் பன௉ந்துபமர்கள். அபர்கநி஝ம் ணீ ண்டும் த஢மய் அபர் ஠஧ம் கமப்஢மதமக!’’஋ன்று கூ஦ய அபல஡ எதுக்கய லபத்டமள். (ணன௉.1). பிஞ்ஜம஡ம் பிஞ்ஜம஡ ஆய்வுக்கும் சந்தடகத்துக்கும் ணயக வ஠ன௉ங்கயத உ஦வுண்டு. ஋ந்ட பிஞ்ஜம஡ிக்கும் சந்தடகம் ஋னமடயன௉க்க ன௅டிதமது. ஆய்பின் வ஢மழுது சந்தடகம் ஋னமடயன௉ந்டமல் அந்ட ஆய்வு ன௅ழு஠யல஧ வ஢ற்஦டமகக் கஞிக்கப்஢஝ ணமட்஝மது. ஌வ஡஡ில் ஆய்பின் த஢மது ஋ழும் சந்தடகங்கலந ஠யபர்த்டய வசய்டமல் அந்ட ஆய்வு உதர்஠யல஧ வ஢ற்றுள்நடமக ணற்ல஦த ஆய்பமநர்கநமல் த஢மற்஦ப்஢டுபர். இங்கு ஆய்பின்கண் ஋ழும் சந்தடகங்கள் ஆய்பமநர்கல௃க்கு என௉ டீங்கும் ட஥மது


22 ஢மரித ஠ன்லணகலநதத டந்து உடவுப஡. இலப ஢ற்஦ய இன௉ உடம஥ஞங்கலநப் ஢மர்ப்த஢மம். (1) ன௄ணய டட்ல஝தம? உன௉ண்ல஝தம? ண஡ிடன் தடமன்஦யத கம஧த்டயல்; ன௄ணயலதத் டட்ல஝ ஋ன்றுடமன் கன௉டய஡மன். இதட கன௉த்டயல் ஢஧ தகமடி ஆண்டுகநமகப் ன௄ணயதில் பமழ்ந்து பந்டமன் ண஡ிடன். கய.ன௅.600 ஆம் ஆண்டில் ல஢டவகம஦ஸ் (Pythagros) ஋ன்஦ பிஞ்ஜம஡ிக்குப் ன௄ணய டட்ல஝தம? உன௉ண்ல஝தம? ஋ன்஦ என௉ சந்தடகம் ஋ழுந்டது. இச் சந்தடகத்டமல் அபர் உந்டப்஢ட்டு ஆய்வுகள் ஢஧ வசய்து ன௄ணயதம஡து உன௉ண்ல஝ ஋ன்று கூ஦ய஡மர். இலட கய.ன௅.330 ஆம் ஆண்டில் அரிஸ்த஥மட்ல் (Aristotle) ஋ன்஦ பிஞ்ஜம஡ினேம் ன௄ணய உன௉ண்ல஝டமன் ஋ன்று எத்துக்வகமண்஝மர். ஢஧ தகமடி ஆண்டுகநமக ணல஦ந்து கய஝ந்ட எர் அரித த஢ன௉ண்லணலதச் சந்தடகம் வபநிக் வகமஞர்ந்து ணக்கலந ணகயன லபத்துள்நது. (2) ணயடயபண்டி (Bicycle): பண்டிகள் ஢஧ பலகப்஢ட்஝லப. இபற்஦யல் னென்று, ஠மன்கு, ஆறு, ஋ட்டு, ஢த்து, ஢ன்஡ி஥ண்டு, ஢டய஡மன்கு சக்க஥ங்கள் அலணந்ட பண்டிகள் டற்த஢மது ஢மபல஡தில் உள்ந஡. இலப ஏ஝மது டரித்து ஠யற்கும்த஢மது பிழுந்து பி஝மது ஠யற்கக் கூடிதலப. இ஡ி, இன௉சக்க஥பண்டி ஢ற்஦யப் ஢மர்ப்த஢மம். இவ் பண்டிலத ணயடய கட்ல஝னே஝ன் 1860 ஆம் ஆண்டில் ஢ி஥மஞ்சு ஠மட்டுப் ன௃த்டமக்கப் ன௃ல஡பமநர்கநம஡ ஢ிதர்ரி ஧மல்஧யவணன் (Pierre Lallement) ஋ன்஢பன௉ம், ஌வ஡ஸ்ற் ணயச்சமனேச (Ernest Michaux) ஋ன்஢பன௉ம்

கண்டு ஢ிடித்ட஡ர். இது 19 ஆம்

த௄ற்஦மண்டில் ணக்கள் ஢மபல஡க்கு பந்டது. அப்வ஢மழுது இவ்பண்டி டரித்து ஠யற்க ன௅டிதமது பிழுந்து பிடும் ஋ன்று ணக்கநி஝ணயன௉ந்து கடும் ஋டயர்ப்ன௃ ஋ழுந்டது. இச் சந்தடகம் கண்டு ஢ிடிப்஢மநர்கல௃க்கும் ஋னமண஧யல்ல஧. இவ்பண்டிக்கு பிலசலதக் வகமடுத்டமல் அது பினமணல் ஏடிக்வகமண்டின௉க்கும் ஋ன்று ணக்கல௃க்குக் கூ஦ அபர்கல௃ம் ஌ற்றுக் வகமண்஝஡ர். இவ்பண்ஞம் இவ்பண்டி ஢மண஥ணக்கநின் ஠ண்஢஡மகயதது. இதுகமறும், தணற்தகமள் பமசகம், ஢னவணமனய, ணகம஢ம஥டம், கம்஢஥மணமதஞம், சய஧ப்஢டயகம஥ம், டயன௉க்கு஦ள், ஠ற்஦யலஞ, ஢ரி஢ம஝ல், க஧யத்வடமலக, பிஞ்ஜம஡ம் ஆகயதலப ஍தம் ஢ற்஦யனேம் சந்தடகம் ஢ற்஦யனேம் கூ஦யத வசய்டயகலநனேம் அட஡மல் ஋ற்஢டும் ஠ன்லண டீலணகலநனேம் பிரிவு஢டுத்டயப் ஢மர்த்தடமம். இபற்஦மல் ஋ம் பமழ்பிதல் சய஦க்கும், ஠மன௅ம் சய஦ப்த஢மம், ன௅ன்த஡றுதபமம் ஋ன்஦ ண஡த் துஞிவும் வ஢ற்று இன்஢ன௅஝ன் பமழ்தபமம். -000-


23

஥ங்கர஡ ஬ண்஠ங்கள்

தத்த஢ரத ஍஦பேம் ஦ரழ்ப்தர஠த்து ஏ஬ி஦ப௃ம்

஡ரஷ஥ர஡஧ம்திள்மப சணர஡ணன் வ஢மதுபமகதப கல஧ஃஇ஧க்கயத ப஥஧மறுகள், ஢ல஝ப்ன௃கலநனேம் ஢ல஝ப்஢மநிகலநனேம்

லணதணமகக் வகமண்஝லப.

இலப ஢ல஝ப்஢மநி ஋ன்கய஦ ‘தணலட’தம஡ (஢஠nல஥ந) ‘ட஡ித஡மல்’ உன௉பமக்கப்஢டும் ‘டற்ன௃துலணதம஡’ (னசல஢iவத஝) ஢ல஝ப்ன௃கலநப் ஢ற்஦யத஡. தணற்கு஧கயல் ணறுண஧ர்ச்சயக் கம஧த்டயல் உன௉பமகயத இந்டக்

கன௉த்டமக்கணம஡து, இன்ல஦த ன௃டயத கல஧ ப஥஧மற்று ஋ழுத்டயத஧யல் ணயகுந்ட பிபமடத்டயற்குரிதவடமன்஦மய் ணம஦யனேள்நது. கல஧தமக்கம் ஋ன்஢து ணற்ல஦த சனெக ஠஝படிக்லககலநப் த஢ம஧ என்று ஋ன்஦ பலகதிலும், ஢ல஝ப்஢மநி ட஡க்கு ன௅ந்லடத ணற்றும் சணகம஧ப் ஢ல஝ப்஢மநி கநமலும் அபர்கநின் ஢ல஝ப்ன௃கநமலும் அத்து஝ன் ட஡து த஢ம஫கர்கள், ஆசயரிதர்கள் ஋ன்஢பர்கநமலும் வசல்பமக்குறுகய஦மன் ஋ன்஦ பலகதிலும், ஢ல஝ப்஢ில் டற்ன௃துலண ஋ன்஢து ஋வ்பநபிற்கு சமத்டயதம்? அந்ட பலகதில் கல஧ஜன் ஋வ்பலகதில் தணலடதமகக்வகமள்நப்஢஝஧மம் ஋ன்஦ தகள்பிகள் ன௅க்கயதணல஝ந்துள்ந஡. இந்஠யல஧தில் ஢ல஝ப்ன௃ ஋ன்஢து சனெகத்டயன் ஢ல்தபறு கம஥ஞிகநி஡தும் வசல்பமக்குகநி஡தும் இல஝த்வடம஝ர்஢ின் பல஧ப்஢ின்஡஧மல் ஆ஡து. ஋஡தப, கல஧ ப஥஧மறு ஋ன்஢து ஢ல஝ப்ன௃, ஢ல஝ப்஢மநி ஋ன்஢பற்று஝ன், அபற்றுக்குப் ஢ின்஡ம஧யன௉ந்ட த஢ம஫கர்கள், அனுச஥லஞதமநர்கள், இல஝தீட்஝மநர்கள், ஠யறுப஡ங்கள் ஋ன்஢஡பற்ல஦னேம் சனெக, ப஥஧மற்று, வ஢மன௉நமடம஥, அ஥சயதல் சூனல஧னேம் கன௉த்டயவ஧டுத்டடமக அலணகயன்஦து. இந்ட அடிப்஢ல஝தில் தகமதில்சம஥மட, ச஡஥ஞ்சக


24

கமண்஢ிதங்கள்சம஥மட தமழ்ப்஢மஞத்து ஏபித ப஥஧மற்஦யல் ஢த்஢஠ம஢ ஍தன௉க்குக் கஞிசணம஡ இ஝ம் இன௉ப்஢டமக ஋஡க்குப் ஢டுகய஦து. தமழ்ப்஢மஞத்து ஏபிதம் ஋ன்஦ என்ல஦ இன்று இ஡ம்கமட௃படற்கம஡ ஢ி஥க்லஜ஠யல஧லத உன௉பமக்குபடயலும், அது சம்஢ந்டப்஢ட்஝ வசதற்஢மடுகல௃க்குச் வசதலூக்கம் அநிப்஢டயலும்

஢த்஢஠ம஢ ஍தரின் ன௅தற்சயகள் த஠஥டிதமகவும் ணல஦ன௅கணமகவும் ட஡ித்தும் இலஞந்தும் ஢ங்கமற்஦யனேள்நடமக இன்று உஞ஥

ன௅டிகய஦து. இந்ட ன௅தற்சயகநின் ப஥஧மற்று ன௅க்கயதத்துபங்கள், ஢ல஝ப்ல஢னேம் ஢ல஝ப்஢மநிலதனேம் ன௅டன்஠யல஧ப்஢டுத்டயத ஋ணது கல஧ஃஇ஧க்கயத ப஥஧மறுகநில், உரித

கப஡த்லடப் வ஢஦பில்ல஧.

~~~ கல஧தில் ஠யகழும் தகம஧ ணமற்஦ங்கல௃க்கும் வசல்வ஠஦ய ணமற்஦ங்கல௃க்கும் ஢ண்஢மட்டு ஢஥வுலககல௃ம் தணமதுலககல௃ம் கம஥ஞணமக அலணந்துள்ந஡. இந்டப் ஢ண்஢மட்டு தணமதுலககநின் கமபிகநமகப் த஢மர்கல௃ம் பர்த்டக, தமத்டயல஥த் வடம஝ர்கல௃ம்

குடிப்வ஢தர்வுகல௃ம் இன௉ந்துள்ந஡. ஠ப஡ ீ கம஧கட்஝த்டயல் இபற்஦யன் இ஝த்லடத் வடம஝ர்஢ம஝ல், த஢மக்குப஥த்து, ஊ஝கங்கள் ஋டுத்துக்வகமண்஝஡. அந்ட பலகதில் ஏபிதத்துல஦லதப்

வ஢மறுத்டணட்டில் ன௃லகப்஢஝ம் ணற்றும் அச்சு ஊ஝கங்கநின் அ஦யன௅கணம஡து, னெ஧ஏபிதங்கலந ஠கல் ஋டுத்டல஧னேம்

஢ி஥டயதமக்கத்டயல஡னேம் சமத்டயதணமக்கயதது. இது, உ஧கயன் ஏர் னெல஧திலுள்ந கமண்஢ிதத்லட ணறுனெல஧தில் உள்நபர், அங்கு வசல்஧மணத஧ அ஦யந்துவகமள்ல௃ம் பமய்ப்஢ில஡க் வகமஞர்ந்டது. அத்து஝ன், ஢ம஥ம்஢ரிதத்டயன் பல஥தல஦கலநக் க஝ந்து ஏபிதம்

கமஞப்஢஝வும், ஏபிதம் ஢ற்஦யத கன௉த்டம஝ல்கள், ஋ழுத்துக்கநின் பநர்ச்சயக்கும் இது பனயதலணத்டது. இந்டயதத் துலஞக்கண்஝த்டயல் கம஧஡ித ஢ண்஢மட்டுப் ஢஥வுலகதின் ஢ின்ன௃஧த்டயல் அச்சு ஋ன்஦ சமட஡தண தபறு ஋டல஡னேம்பி஝ தணல஧த்தடதப் ஢ல஝ப்ன௃கலநனேம் கல஧சமர்

஠யதணங்கலநனேம்

இ஥சல஡லதனேம் ஢஥ப்஢வும் டம஢ிக்கவும் உடபிதது. அச்சுப்஢஝ங்கள் (Pசiவபந), ன௃த்டகங்கள் ஋஡ப்஢஡பற்஦யனூடு ன௅டன்ன௅ட஧யல் அ஦யன௅கணமகயத தணல஧த்தடதக் கல஧ப்த஢மக்குகள், அத்து஝ன் எப்஢ிடுலகதில் ஢ி஥சு஥ பமய்ப்ன௃கதநம ஢ி஥டயதமக்க பமய்ப்ன௃கதநம


25

அற்஦ கர லனத்தடதப் ஢ல஝ப்ன௃க்கலநபி஝வும், தபகணமக ஋ம்ணபர்கல௃க்குப்

஢ரீட்சதணமகய, அடயக வசல்பமக்லகனேம்

அங்கர கம஥த்லடனேம் வ஢ற்றுக்வகமண்஝஡. இது, ஢ின்஡ர் ஏபிதத்டயல் தணல஧த்தடத ணமதக்கமட்சயபமடத்டயல஡ ஋ணது தடசயதபமடயகநில்

இன௉ந்து ஢மண஥ ணக்கள்பல஥ ‘஋ணது ண஥ன௃’ ஋ன்று பமடய஝வும் ஠ம்஢வும் பனயதகம஧யதது.

~~~ தமழ்ப்஢மஞத்டயல஡ப் வ஢மறுத்டபல஥ அடன் கல஧ வபநிப்஢மட்டுச் சூன஧ம஡து வ஢ரிதும் டணயனகம் சமர்஢ம஡து. அந்ட பலகதில்,

அவ்பப்த஢மது அது டணயனகத்து஝ன் வகமண்டின௉ந்ட வடம஝ர்ன௃கதந அடன் கல஧தின் அலசபிதக்கத்டயல஡த்

டீர்ணம஡ித்டது. இடற்கு

ஏபிதன௅ம் பிடயபி஧க்கல்஧. இலபதத தமழ்ப்஢மஞத்டயல்

ஏபிதம்஢ற்஦யத கன௉த்துகலநனேம் வபகுச஡ ஠ம்஢ிக்லகலதனேம் கட்டிதலணத்ட஡. இந்டத் வடம஝ர்ன௃கநினூடு தமழ்ப்஢மஞத்டயற்குக் கயல஝த்டலப, ஥பிபர்ணமபி஡தும் அபல஥ எத்ட கமட்சயப் ஢ண்ன௃வகமண்஝ அச்சுப்஢஝ங்கல௃ம், கல்கய, ஆ஡ந்ட பிக஝ன் த஢மன்஦ ச஡஥ஞ்சக இ஧க்கயத இடழ்கநில் வபநிதம஡ பிநக்கப்஢஝ங்கல௃தண. இலபதத இந்டயதக் கமண்஢ிதக் கல஧ச்சூனல், கமட்சய

ன௅ல஦லண஢ற்஦யத தமழ்ப்஢மஞத்டபரின் ண஡ப் ஢டிணத்லடனேம் கட்டிதலணத்ட஡. இட஡மல், இந்டயத சுடந்டய஥ இதக்கத்து஝ன் வடம஝ங்கயத் வடம஝ர்ந்து ண஧ர்வுகண்஝ ணமற்றுக் கமண்஢ிதப்

த஢மக்குகள் ஢ற்஦யததம, 70கநில் உன௉ப்வ஢ற்஦ வசன்ல஡ இதக்கம் வகமஞர்ந்ட கமட்சய அனகயதல஧ததம தமழ்ப்஢மஞத்டபர் அ஦யத பமய்ப்஢ில்஧மணத஧ த஢மதிற்று. இந்ட ச஡஥ஞ்சகக் கமட்சய ன௅ல஦லணகல௃க்கு ணமற்஦ம஡ இந்டயதப் த஢மக்குகலந அச்சுப்஢஝ங்கநினூடும் வபநிதீடுகநினூடும் அ஦யன௅கப்஢டுத்துபடயல் ஢த்஢஠ம஢ ஍தரின் ஢ங்கு கஞிசணம஡து. ஢த்ண஠ம஢ ஍த஥மல் வசன்ல஡தில் இன௉ந்து கமபிப஥ப்஢ட்஝ ஧஧யட க஧ம அக்க஝ணயதின் வபநிதீடுகல௃ம் ஏபிதங்கநின் அச்சுப்஢஝ங்கல௃ம் கண்டய஦ப்஢மகவும் ன௃டயத ஠ம்஢ிக்லககநமகவும் ணம஦ய஡. ஋ண்஢துகநில் உத்தபகணல஝ந்ட ஈனத்டணயனரின் பிடுடல஧ப் த஢ம஥மட்஝த்து஝ன் ண஧ர்வு கண்஝ ன௃டயத இ஧க்கயத, ஠ம஝கப் த஢மக்குகல௃க்கு ஠யக஥மக ஏபித ன௅தற்சயகலந ஠யல஧ ஠யறுத்துபடயல் டல஝தமக இன௉ந்ட அ஦யதமலணலதனேம் ன௅ற்கற்஢ிடங்கலநனேம்


26

பி஧க்கய, வடம஝ர்ந்து தட஝லுக்கம஡ ன௃டயத உ஧கங்கலந ஍தரின் இந்ட ன௅தற்;சயகள் ணல஦ன௅கணமக இன௉ப்஢ிற்;குக் வகமஞர்ந்ட஡ ஋஡஧மம். இந்ட ன௅தற்சயதின் அடுத்ட கட்஝ணமக தட஝லும் ஢ல஝ப்ன௃஧கன௅ம் ஋ன்஦ ஏபித, கட்டுல஥த் வடமகுப்஢ின் வபநிதீடு அலணந்டது.

டணயனயதல் வபநிதீ஝ம஡ இடயல், டணயனகத்து ஏபிதச் சூனல்஢ற்஦யத் டணயனகச் சயறு஢த்டயரிலககநில் வபநிதம஡ கட்டுல஥கல௃ம், தமழ்ப்஢மஞத்து ஏபிதச் சூனல்஢ற்஦ய ணமற்குலப ன௅டன்லணப்஢டுத்டய, ஏபிதங்கல௃ம் கட்டுல஥கல௃ம் வடமகுக்கப்஢ட்டுத் டணயனரில஝தில்

சணகம஧ ஏபிதம்஢ற்஦யத க஧ந்துல஥தம஝லுக்கம஡ ஏர் ன௅ன்லபப்஢மக இது அலணந்டது. தமழ்ப்஢மஞத்து பமசகர்கலநக் கன௉த்டயற்வகமண்஝ இந்டத் வடமகுப்ன௃ கம஧஡ிதத்டயற்குப் ஢ிந்டயத ணடம்சம஥மட கல஧ வபநிப்஢மடுகள்஢ற்஦யத ன௅ன்த஡மடி ப஥஧மற்றுச் சமன்஦மகவும்

அலணந்டது. இந்டத் வடமகுப்஢ின் உள்ந஝க்க உன௉பமக்கத்டயலும் ஢ி஥சு஥த்டயலும் ஍தரின் ஢ங்கநிப்ன௃ ன௅க்கயதணம஡து ஋஡ அ஦யத ன௅டிகய஦து. எட்டுவணமத்டணமகப் ஢மர்க்கும்த஢மது, ஍தரின் ன௅தற்சயகள் அச்சு ஊ஝கத்டயன் சமத்டயதப்஢மடுகலந ன௅டன்ன௅ட஧மக தமழ்ப்஢மஞ ஏபிதச்சூனலுக்குப் ஢ல்தபறு பனயகநில்

டய஦ந்துபிட்஝஡. இந்ட

ன௅தற்சயகள், இடல஡த் வடம஝ர்ந்துபந்ட கம஧ங்கநில் தமழ்ப்஢மஞத்து ஏபிதச்சூனல்;; ன௅ல஡ப்஢ல஝தப்

஢மரித ஢ங்கு பகயத்துள்நலட

இன்று உஞ஥ ன௅டிகய஦து. ஢஧ இநம் ஢ல஝ப்஢மநிகநின் தணற்கயநம்ன௃லகனேம், ணத்டயதட஥பர்க்கப் ஢ி஥க்லஜக்குள் ஠ப஡ ீ ஏபிதம் இ஝ம்஢ிடிக்கத் வடம஝ங்கயததும், இடன் உ஝஡டிப் வ஢றுத஢றுகநமதி஡. ஈனத்டனயனல஥ப் வ஢மறுத்டபல஥தில் 90கள் ன௃஧ப்வ஢தர்வுகநின் உச்சயக்கம஧ணமகயதது. இது ஍தல஥னேம் இநம் ஢ல஝ப்஢மநிகள் ஢஧ல஥னேம்கூ஝ டமதகத்டய஧யன௉ந்து இ஝ம்வ஢தர்த்டது.

எத஥

஢ல஝ப்ன௃ச்சூனல஧ப் ஢கயர்ந்துவகமள்நமட, ஆ஡மல், எத஥ ப஥஧மற்று ஜம஢கம்

வகமண்஝ இந்டத் டமதகத்லடனேம் ன௃க஧ய஝த்லடனேம்

என்ல஦என்று கமத்டய஥ணமகப் ன௃ரிந்து

வகமள்படயல் அச்சு

ஊ஝கத்டய஡தும் ஍தரின் ன௅தற்சயகநி஡தும் ஢ங்கு ன௅க்கயதணம஡து.


27

இந்ட ஠யல஧தில் ஍தரின் கண்ஞில் வடரினேது பம஡ம் (2001) ஋ன்஦ வடமகுப்ன௃

ன௃஧ம்வ஢தர்ந்ட ஢஧

ஏபிதர்கநின் ஢ல஝ப்ன௃கநின்

வடமகுப்஢மகவும் அலணந்துள்நது. ன௃஧ம்வ஢தர்

தமழ்ப்஢மஞத்து

ஏபிதர்கநில் ஌ற்஢ட்டுபன௉ம் அட௃குன௅ல஦ ணமற்஦ங்கலநத் வடநிபமக ஋டுத்துக்கமட்டிதது. அத்து஝ன், டணக்கயல஝தில் வடம஝ர்ன௃கநற்றுத்

ட஡ித்டயதங்கும் ஢ல஝ப்஢மநிகள், ணற்ல஦த

஢ல஝ப்஢மநிகலந அ஦யந்துவகமள்ந ஏர் பமய்ப்ல஢னேம் இது

஌ற்஢டுத்டயக் வகமடுத்துள்நது. இந்டத் வடமகுப்ன௃த் டந்ட ஠ம்஢ிக்லகதத, 13 தமழ்ப்஢மஞத்து ஏபிதர்கள் ஋ன்஦ ஏபிதக்கமட்சயலத

தமழ்ப்஢மஞத்டயல் வசன்஦ பன௉஝ம் எழுங்குவசய்தக் கம஥ஞணமக இன௉ந்டது. ~~~

சமன்஦மடம஥ரீடயதில் குறுகயத ப஥஧மறு வகமண்஝ தமழ்ப்஢மஞத்து ஏபிதத்டயன் ட஝ணமற்஦ங்கலநத் டீர்ணம஡ிப்஢டயல் ஍தரின் ன௅தற்சயகள் வடரிந்தடம வடரிதமணத஧ம சரரித ஢ங்கு

பகயத்துபன௉கயன்஦லண தணற்வசமன்஡ அபடம஡ங்கநில் இன௉ந்து

வடநிபமகயன்஦஡. கம஧த்டயன் தடலபலதப் ன௄+ர்த்டயவசய்னேம் இலப அல஡த்தும் ஋டுத்துக்கமட்டுபது ஢த்஢஠ம஢ ஍தர் ஋ன்஦

ட஡ிதமநின்

உஞர்வகமம்ல஢னேம், ஋ன்றும் டஞிதமட வடம஝ர்ன௅தற்சயலதனேதண. அத்து஝ன், இந்ட ன௅தற்சயகள் த஠஥டிதமக ஍தன௉க்கு ஋ந்டப்

஢தல஡ததம கர ர்த்டயலதததம வ஢ற்றுத்ட஥பில்ல஧ ஋ன்஢து஝ன், இலப கு஦யத்ட ஠஢ல஥ அல்஧து கூட்஝த்டயல஡ ஋டயர்஢மர்த்து ஍த஥மல் ஠யகழ்த்டப்஢ட்஝லபனேம் அல்஧. இந்ட ன௅தற்சயகல௃க்குப் ஢ின்஡மல் அபரின் வசமந்ட அர்ப்஢ஞிப்ன௃ம் உலனப்ன௃ம் டயன௉ப்டயனேம் கமஞப்஢ட்஝மலும், இபற்஦யனூடு அபர் ட஡து வசமந்ட பின௉ப்ன௃வபறுப்ன௃க் கலநனேம் அனகயதல் டீர்ப்஢ில஡னேம் ணற்஦பர்கள்ணீ து டயஞிப்஢லடனேம், அடனூடு அடயகம஥ம் வசலுத்துபலடனேம் இதலுணம஡பல஥ டபிர்த்துள்நமர். இது, அப஥து ன௅தற்சயகல௃க்குப் ஢ன்ன௅கப்஢ட்஝ ஢஧ம஢஧ன்கலநனேம் பமசயப்ன௃ன௅ல஦கலநனேம் டந்துள்நது. ன௃டயத கல஧ ப஥஧மற்று அட௃குன௅ல஦தின் அடிப்஢ல஝தில் தமழ்ப்஢மஞத்து சணகம஧ கல஧ஃஇ஧க்கயத ப஥஧மறு இ஡ங்கமஞப்஢டுலகதில் ஢த்஢஠ம஢ ஍தரின் ஢ங்கநிப்ன௃ தணலும் வடநிபமக தணற்கயநம்ன௃ம்.

஢ன்நற: ஡ீ஧ர஢஡ற


28

அபேம்தல்

அற்ன௃டணம஡ ன௃டயத அனு஢பம் ஏடுபத்டயல்ல஧ ணகயழ்ச்சயதமகச் வசல்கய஦து ன௃ரிந்த்டது ! ஋ன் ணமற்஦ங்கள் சய஧யர்க்கும் ன௅ழுண஡டமய் வசய்னேம் ட஡ிலணதின் ஢ம஥ம் ஋஡க்குள் த஢ச்சு உ஝஧யல் ஋ழுந்துபிடும் ன௃ல஝ப்ன௃ள்ந டயணய஦ல் ஏடித கமல்கள் !த஢ம஥மட்஝ம் த஢மடும் த஢சும் த஢ச்சு !஢஧த்லட ஠யல஡த்துப் த஢சும் ஋஡க்குள் தகமர்வணமன்கள் த஢சுகய஦து அடயல் ஋ன் உள் தணமட்சம் வடம஝ர்கய஦து ! அ஦யததன் ! ஋ன் டமதின் அலஞப்ல஢ டபிர்த்து பிட்த஝ன் னேத்டத்டயன் ணத்டயதில் சயக்குகயத஦ன் ! ஋ன் டந்லடதில் தணல் ஢தம் ஌ற்க ! ஌ன் ?குனப்஢ம் ? வ஢ற்த஦மர் ஋ன்தணல் ணமற்஦ம் வசம஧பில்ல஧


29

஋ன்ல஡ அலஞக்கயன்஦஡ர் ! ஆலசதில் அலஞப்ல஢ ஌ற்த஢ன் ஋தடம வ஠ன௉஝ல் !ன௃டயத துடிப்ன௃ ஋஡க்கம஡ உ஧கத்டயன் வபநிச்சம் ஋ல்஧மம் ட஡ிலணதில் தபண்டும் ! ட஡ிதமய் தபண்டும் ! ஋ன் அல஦ச்சமபி ன௄ட்டு ஠மன் டமன் அது என௉ ணர்ண தடசம் சய஧து ஠ல்஧லப சய஧லப வகட்஝லப வகட்஝லட டபிர்த்து ஠ல்஧லட ன௃஡஥லணக்க த஢ம஥மட்஝ம் ண஡தடமடு !ண஡ அலணடய தபண்டும் ஋஡க்கு என௉ தடமனய தபண்டும் ! ஌ன் இந்ட ணமற்஦ம் -஠மன் ஢ன௉பம் அல஝ந்து பிட்த஝ன் ட஡ிலணலத வபறுக்கயத஦ன் ! தகமர்வணமன்கள் ன௅ட்டிப்஢மக்கய஦து ஋ன்ன௅கம் -஢நிச்சயடும் -஠மன் ஆண் டமடி அன௉ம்஢ல் ணீ லச அன௉ம்஢ல் ஆண்லண அன௉ம்஢ல் சய஧லட வடமட்டுப்஢மர்க்க ஌க்கம் ஢ன௉பத்டயன் தபகம் ஋ன்஡ வசய்த? ணமற்஦ம் வசய்த ? ஋தடம வசய்லகதில் டடுக்கய பிழுகயத஦ன் னெச்சு ன௅ட்டிக்வகமள்ல௃ம் ஌க்கம் ஌ங்கயபனயனேம்


30

உ஝ல் சூட்டில் எத்டய டபழும் ன௃து உ஧கயற்குள் த௃லனதத் தடமன்றும் இது ஋ன்னுள் ஍ந்து ஠யணய஝ ணமற்஦ம் ! தசமர்பில் ஋ன்ல஡ டள்ந ணறுபமழ்பின் ன௅ல஡ப்஢ில் ஠஝ப்த஢ன் ! ஢஥஢஥ப்஢ின் த௃லனவு டமன் ! ஆலச !தணமகம் !ணறுத்டல் அல்஧ ஠மன் ஆண் ! என௉ வ஢ண்லஞ தடடும் ! ஋ன் தகமர்வணமன்கள் ஋ன்ல஡ டபநச்வசனேம் ன௄ணயதின் ஢ி஦ப்ல஢ அற்ன௃டம் ஆக்கும் இது என௉ அல஝தம உ஧கம் ஆனங்கள் ன௃டயது ன௃லடதல் அடயகம் தூண்஝ல் வகமண்஝ ஠யல஦வுகள் சுகந்டம் ஋ன் லககள் ஠஝க்கும் ஋ன் ஠மக்கும் ஠ல஡னேம் ஋ன் பமய்கள் தணனேம் ஋ன் பிதர்லப வட஦யக்கும் ஋ன் னெச்சு அ஝ங்கும் ஋ன் அலசவுகள் ஋ன்னுள் இல்ல஧ ஍ததம !இது ன௃டயத கண்வகமண்டு ஢ிடிப்ன௃ வ஢ண் இல்஧மட உ஧கம் தபண்஝மம் இ஡ித உ஦வு !ஆனம் அடயகம் இபள்

வ஢ண் ! ஋ன்ல஡ டய஦ந்டபள்

஋ன் கற்ன௃ அபநி஝ம் அ஝க்கம் ஋ன் ன௅த்டச்சம஥ல் அபல௃க்கு ணட்டும்


31

஠மன் அபநி஝ம் கண்டு ண஦ந்தடன் ன௃டயத தூ஥ம்!தடமற்஦ம்

கலநப்஢மல் அல஝ந்தடன் !

தபண்டும் !தபண்டும் ! வ஢ண் ஋ன்஢பள் தபண்டும் ன௄ணயதில் ஆம் !அ஦யந்து பிட்த஝ன் டத்டநிக்குத஦ன் ணீ ஦ ன௅டித பில்ல஧ தமன௉க்கும் தமன௉ம் ஋டரி இல்ல஧ அபள் ஋ன்஡ில் னெர்க்கம் ஆ஡மள் ஠மன் அபநில் னெழ்கய பிட்த஝ன் இது ஠ய஛டய இது பமழ்க்லக ! ணம஡ம் த஢மக என்றுணயல்ல஧ பின௉ம்஢ல் !பின௉ம்ன௃டல் எட்டிக்வகமண்஝லப எப்ன௃க்வகமண்஝லப

஋஡க்குள் இவ்பநவு டய஦லணதம ? இவ்பநவு கம஧ன௅ம் ஋ங்கயன௉ந்தடன் ? இது டமன் ணமனு஝ பமழ்பின் அற்ன௃டணம ? பமய்டமன் த஢ச அ஦யந்தடன் ! உ஝லும் த஢சுணம ! பிலநதமடுணம ? ஍ததம !கண்லஞ கட்டி ஠யன்த஦ன் அற்ன௃டணம஡ டீவு ஠யல஦பம஡ டீவு எவ்வபமன௉ ஆட௃ம் எவ்வபமன௉ வ஢ண்ட௃ம் ஢ன௉பத்டயன் ணமறுடல்கநின் !டயன௉ணஞச்ச஝ங்கயல் த௃லனந்து !கமஞ தபண்டும்


32

ச஧யப்ன௃க்கு இங்கு டல஝ ஆலசக்கு இங்கு டல஝ இல்ல஧ சயட௃ங்கல் ஏலச இங்கு அடயகம் க஝஧யன் த௃ல஥கள் இங்கு டமன் ஋ழும் இன்஢த்டயல் குன௉டய இங்குடமன் பனயனேம் த஢மதும் ஋ன்஦ சயட௃ங்கல் இங்குடமன் தகக்கும் த஢மடமது ஋ன்஦ டயணய஦ல் உ஝னுக்கு஝ன் ஠஝க்கும் பிடித பிடித சூரிதனுக்கு டயல஥ த஢ம஝஧மம் இ஥பின் வ஠மடினேம் கமஞணல் ணல஦ந்து த஢மகும் இது குலககள் அ஦யதமட ஢ி஥தடசம் இன௉ள் சூன த஢சும் ஢கல் த஠஥ வபக்கம் ! ண஥ஞத்லட டடுக்கும் சுக தசலப ணமறுடல் ணத஡மபிதமடயலத டடுக்கும் அநபில்஧மட ணன௉ந்து ! உ஝ல் இறுக்கும் உ஝ல் தகமர்லப தூண்஝ல்கள் -உ஝ல் உறுப்ன௃ பநர்ச்சய தடலபகள் அ஦யதமட

கம஥ஞி

ன௃ரிடல்கள் உட்஢ட்஝ உ஝ல் டல஝ டமண்டி கம஧ம் த஢மகயல் வ஢ண்லணதின் வணன்லண இறுகும் கன௉ன௅ட்ல஝கள் தடலபதின்஦ய

இ஦க்கும்

வ஢ண் !வ஢ண்லண ஠ஷ்஝ப்஢டும் டீதில் !உ஝஧யல் ஢ித்டம் ஢ிடிக்கும்


33

வபறுப்ன௃ !஋ரிச்சல் த஢மட்டி !வ஢ம஦மலண ஆலச !அல஝தமத்டல஝ னெலநதில் ஢ித்டம் தடமன்஦ய உ஝ல் த஠மய் ண஡த஠மய் ஢ி஦க்க பனய!

ஆஞின் ணமற்஦ம் வசய்லக பனய சமகும் ஌ன் இந்ட ஢ி஦ப்ன௃ ஋ன்று

சமகும்

அல஝தமட பில஦ப்ல஢ இனக்கும் ஆண்லண ணடினேம் உதி஥ட௃க்கள் வசத஧ற்று ஢ி஦க்கும் சூனட வசங்கல் சூலந இன௉ந்வடன்஡ இ஦ந்வடன்஡ ஆஞின் உ஝ல் பமல஝ ணல஦னேம் ஠ல஝஢ிஞணமய் பி஥க்டயதமய் ண஡ த஠மய் ஆல௃ம் !

இன௉பன௉ம் ன௃ரிந்து பமழும் ஢ன௉பங்கள் ஆன தபண்டும் ஆல௃லண ஆட்சய வகமண்டு


34

சந்டடய ப஥ தபண்டும் ண஥ன௃கள் ஢ி஦க்க தபண்டும் ஆண்லண வ஢ண்லணலத ஆல௃ம் வ஢ண்லண அனகமய் ன௄க்கும் இது ஢ன௉பத்டயன் ஢ி஥தபசம் வடம஝஥ ...வடம஝஥ ...வடம஝ன௉ம் ...

அகற஧ர


35

கர஡ல் ஡றணம் இதுபல஥ இன௉ந்தடன் ஠மன் ஠ம஡க.. இன௉ந்தடன்

ட஡ிலணதில் சயல஦தில் சய஧கம஧ணமய் பமழ்ந்தடன்

஋ன்ல஡ ஠மன் தடடிக்வகமள்ல௃ம் த஢மது ஋ங்தகம இன௉ந்து ஋ன்ல஡ அலனத்டமய் தமர் ஠ீ....?

உன் வ஢தர் ஋ன்஡ ? உ஡து ஊர் ஋து ?

஋ன்று ஠யல஡த்து தகள்பி வடமடுப்஢டற்குள் ஋ன் அனுணடய இன்஦ய ஋ன் இடதத்லட டயன௉டி உ஡து இடதத்டயல் ன௄ட்டிக்வகமண்஝மய். அந்ட ஠யணய஝ப்வ஢மழுடயல் ஋஡க்கும் வடரிதமணல்.

வணல்஧ வணல்஧ ஠஝க்க வடம஝ங்கயத஡ன் உ஡து கு஥ல஧ தகட்டு சயந்டல஡கலந ஢஦க்கபிட்டு! ஋஡க்குள் த஢ம஦மட்஝லட ஋ழுப்஢ி! ஋ன்ல஡ ஠மன் டயன௉ம்஢ி ஢மர்த்டவ஠மடிப்வ஢மழுடயல்! ன௃஝லபக்கல஝க்குள் ஠யன்றுடயக்குன௅க்கமடித஡ன்"

அந்ட ஠யண஝த்டயல்""""஋ன்ல஡ உ஡க்தக அர்஢ஞித்தடன் ண஡டமல் உன்஡ி஝ம் வசமல்஧மணல் கமடல் ஢ரீச்லசதில் தடமற்றுபிடுதப஡ம:. ஋ன்஦஢தத்டயல் கமடல஧ வசமல்஧ டதங்கயத஡ன். தமர் ஠ீ.. ஋ன்று வடரிதமணல் டபித்தடன்! வபமதும்஢ி துடித்தடன்! பினயகள் தட஝த்வடம஝ங்கயதது உடடுகள் த஢சத்டதங்கயதது கமடல் ஢ரீச்லசலத உன்஡ி஝ம் பிட்த஝ன் ஌னமம் அ஦யபமக. ஠ீனேம் டதங்கய஡மய்...஠மனும் டதங்கயத஡ன்இன௉பன௉ம் ன௅டிபின்஦ய டதங்கும்த஢மது... ஠மத஡ உன்஡ி஝ம் கூ஦ன௅ற்஢ட்த஝ன்


36

ன௅டிதபில்ல஧! உன்ல஡ ஢ிரினேம் சய஧ ணஞித஠஥த்லட கண்டு கண்டு வபமதும்஢ி அனத்வடம஝ங்கும் ஠யணய஝த்டயல் ஋ன் கமடல஧ வசமன்த஡ன். வசமன்஡ ஠யணய஝த்டயல் இன௉ந்தட ஋ன் உ஝ல் உதிர்அத்டல஡னேம் உ஡து வ஢மறுப்ன௃ ஋஡ வசமல்஧ய பில஝வ஢ற்த஦ன் சய஦வகமடிந்ட ஢஦லபத஢மல் டயலசணம஦ய ஢தஞித்தடன் ஢தஞிக்கும் எவ்வபமன௉ ஠யணய஝ன௅ம் ன௃ழுபமக துடித்தடன். ஢மர்லபதிடும் பினயகள் ஠மன்கும் கண்ஞரில் ீ ணடயக்கும் த஠஥ம் கல஥ந்தடமடும் கண்ஞ ீiல஥ பமஞத்டயல் இன௉ந்து ணலனதமக வ஢மனயந்தடன் ஠ீ..இன௉ந்டக஝ற்கல஥தில்; தடடுகயன்த஦ன் உன்ல஡ ணட்டும் த஠சயக்கயன்த஦ன் உன்ல஡ணட்டும் சுபமசயக்கயன்த஦ன் உன்ல஡ ணட்டும் ன௅டல்பசந்டம் ன௅டல் ன௅த்டம் ன௅டல் பமர்த்லட ன௅டல் கபிலட஋ல்஧மதண ஠ீ ஋஡க்கு கம஧த்லட க஝ந்து வசல்஧மதட த஠஥த்லட ண஦ந்து வசல்஧மதட ஠மற்கலந பினத்டய வசல்஧மதட இதுபல஥ ஠ீ இன௉ந்ட டயலச ண஦ந்து இ஡ி பன௉ம் டயலசலத கண்டு ணகயழ்வு அல஝ந்துவகமள்


37

உன்ல஡ ஋ன்஡ி பழும் ஋ன்ல஡ ண஦ந்துபி஝மதட உன்லகதில் ஋ன்ல஡ ஋டுக்கும் பல஥ ண஦ந்து தூங்கயபி஝மதட த஠சத்லட வடனயவு ஢டுத்ட கமட஧நர் டய஡ம் தடலபதில்ல஧ ஠ம் இன௉பர் ண஡ன௅ம் வடநிபமக இன௉ந்டமல் த஢மதும் ஠ணக்கு டய஡ம் டய஡ம் கமட஧ர் டய஡ம் டமன்.

க஬ிம஡க்கு஦ில்- ஧ரகறணி


38

சப௄க ஥றபேகம் கபல஧ப்஢டுபடற்கயல்ல஧ ஋ப்வ஢மழுது தபண்டுவணன்஦மலும் ப஥஧மம். இங்தகததத்டமன் இன௉க்கயத஦ன். பதிற்றுக்கும் தபல஧க்கும் ஠டிப்஢பர்கநின் ணத்டயதில் ஢சயலதக் கக்கயக்வகமண்டு அணர்ந்டயன௉க்கயத஦ன். அவ்பப்த஢மது பிலசலத அழுத்டய஡மல் இதங்கும் தந்டய஥ம்த஢ம஧ பிசுபமசத்து஝ன் கமத்டயன௉ப்஢பர்கல௃க்கயல஝ததனேம் துண்டு ஢ிஸ்தகமட்டுக்கமக பமல஧னேம் டல஧லதனேம் ஆட்டு஢பர்கல௃க்கயல஝ததனேம் வடமண்ல஝க்கடிதில் சயக்கயக்கய஝க்கும் த஠ர்லணலதக் குணட்டிக்வகமண்டு கமத்டயன௉க்கயத஦ன். ன௄டக்கண்ஞமடிகல௃க்கு ன௅கத்லடக் கமட்டி கமட்டி சயறுத்துத் தூசயதமகயபிட்த஝ன். ஋ப்வ஢மழுது தபண்டுவணன்஦மலும் ப஥஧மம். கட்டி லபத்டயன௉க்கும் சங்கய஧யதின் ஠ீநம்பல஥ ஋க்கயத்டமபி சுபல஥னேம் கடவுகலநனேம் கர ஦ய தசடப்஢டுத்ட ன௅டிகய஦து. பிதர்த்துக்வகமட்஝ டய஡ன௅ம் ஌டமபவடமன௉ தகமப்ன௃க்குள்நின௉ந்து பினயத்வடன ன௅டிகய஦து. ஋ன்ல஡ச் சனெக ணயன௉கம் ஋஡ ன௅த்டயல஥ குத்தும் உங்கள் பி஥ல்கநில் எட்டிதின௉க்கும் இல஦ச்சயதின் பமல஝லத என௉ன௅ல஦ ன௅கர்கயத஦ன்.

ஷக.தரனப௃பேகன்


39

சந்ஷ஡கம்

஠ய஧பி஧யன௉க்கும் கல஦தமக ஌தடம என்று உன் ஢மர்லபதில், ஋ன்ல஡த் துன்ன௃றுத்டய ஋லடததம தட஝ ன௅தல்கய஦து ஋஡க்குள்தந துனமபி..!

அனகயத பர்ஞங்கநமல் பல஥தப்஢ட்஝ ஏபிதம், ஆ஡மலும் ஢ிசமசுகநின் தகம஥த்டமண்஝ப சயத்டரிப்஢மக ஥சயக்க ன௅டிதமட சங்க஝ம்!

அனகயத ன௄பின் இடழ்கலந கமற்஦யல் சன௉குகநமய் ஢ிய்வட஦யந்ட வகமடூ஥ணம஡ கூரித ஠கங்கநில் ஠மசூக்கம஡ ஠கப்ன௄ச்சு


40

அ஧ங்கம஥ணமய் வடரிதபில்ல஧!

஠ய஛த்டயன் ஢ிம்஢ங்கலந த஢டலணப் ஢டுத்டயத உன் கண்ஞமடி அரிதத்டயன் கர ழ் ஋ன் அன்ல஢ ஢ஞ்சமக ஋ரிக்கும் சூரிதக் கடயரின் வட஦யப்ன௃கள்...! சுபமடய சுபமணய

சு஬ர஡ற சு஬ர஥ற

பமழ்த்துக்கள்!!

ஈனத்து ஋ழுத்டமந஥ம஡ குன௉ அ஥பிந்டனுக்கு

க஡஝ம டணயனர் டகபல் ஠யறுப஡ம் பனங்கும்

இ஧க்கயத பின௉துக்கமக கமற்றுவபநி ட஡து பமழ்த்டயல஡

வடரிபித்துக் வகமள்கய஦து.கலட,கபிலட,கட்டுல஥,஠மபல்,சயறுபர்

இ஧க்கயதம்,஠ம஝கம் ஋஡ ஢ல்துல஦கநிலும் சமடல஡ ஢ல஝த்துபன௉ம் இபரின் ஢ல஝ப்ன௃க்கள் உ஧கயன் அடயகணம஡ டணயழ்ப் ஢த்டயரிலக/ சஞ்சயலககநிலும் வபநி பன௉பது஝ன்,அல஡பரின்

஢ம஥மட்டுத்டல஧னேம்,஢ரிலசனேம் வ஢ற்றுள்நதும் கு஦யப்஢ி஝த் டக்கது.


41

஥ரற்நம் என்ஷந ஢றமன஦ரகும்! ணமற்஦ம் என்த஦ ஠யல஧தமகும்-உ஧கயல் ணம஦ம ஋துவும் இல஧தமகும்

கூற்஦ன் பந்டமல் உதிர்த஢மகும்-ஆ஡மல் கூறும் கம஥ஞம் ஢஧பமகும்

தடமற்஦ம் ஋ன்று தடமன்஦யததடம-அன்த஦ வடம஝ர்ந்து ணமற்஦ன௅ம் தடமன்஦யததட

ஆற்஦ல் ஋ன்஢தும் கம஧த்டமல்-஠மல௃ம் அடிக்கடி ணமறும் தகம஧த்டமல்

அல஝ணலன ப஦ட்சய ஢஡ிவதன்த஦-இந்ட அப஡ிதில் கமட௃ம் ஠யல஧தின்த஦

பில஝டல஡ அ஦யதம தகள்பி஢஧-வ஠ஞ்சயல் தபடல஡ னெட்டும் தகள்பிசய஧

டல஝தது பந்டமல் ணமறுபதும்-஢஧ டத்துப பிநக்கம் கூறுபதும்

஠ல஝உல஝ கம஧ ணமற்஦த்டயல்-இங்தக ஠மல௃ம் ஠஝ப்஢து தடமற்஦த்டயல் ஆடயனேம் அந்டன௅ம் இல்஧மட-அந்ட ஆண்஝பன் ஢ல஝ப்஢ில் வசமல்஧மட சமடயனேம் பந்டது ஋ப்த஢மது-஠ணக்குள் சண்ல஝ னெண்டி஝ இப்த஢மது ஢மடயதில் ன௃குந்டது அதுவபமன்த஦-க஧கம் ஢஥பக் கம஥ஞம் அதுதின்த஦ ஠ீடயனேம் ணமறும் ஠யல஧கண்த஝மம்-஋஡ில் ஠யல஧தமய் ஋டல஡ ஠மம்வகமண்த஝மம் ஋ப்஢டி ஋லடனேம் ஆய்ந்டமலும்-஢஧


42

஋ண்ஞங்கள் ண஡டயல் சூழ்ந்டமலும் எப்஢ி஝ ணம஦ம என்஦யல்ல஧-஋஡ உஞர்ந்டமல் பம஥ம என௉வடமல்ல஧ டப்஢டி லபத்தட ஠஝க்கயன்த஦மம்-஢ி஦ர்

டடுப்஢ின் த஢மத஥ வடமடுக்கயன்த஦மம்

இப்஢டி இன௉க்கும் இவ்வு஧கயல்-இ஡ி

஋ல்஧மம் ணமற்஦ம் ணமற்஦ம்டமன்!

புன஬ர் சர இ஧ர஥ரத௃சம்

டதம஥மகய஦து!! அன்ன௃ல஝தீர். பஞக்கம். ஋ம்ணமல் ன௅ன்வ஡டுக்கப்஢டுகயன்஦ '஋ழுத்டமநர் பி஢஥த்

டய஥ட்டு'வடமகுப்ன௃ ன௅தற்சயக்கு டங்கநின்,டங்கள் ஢ல஝ப்஢மந ஠ண்஢ர்கநின் ட஥வுகலநத் டந்துடவுபடன் னெ஧ம் த௄ல஧ சய஦ப்஢ிக்க ன௅டினேம்.஋஡தப,

டங்கநின்,஠ண்஢ர்கநின் சுதபி஥க் தகமலபலதனேம் அனுப்ன௃ங்கள். (வ஢தர்,ன௃ல஡ வ஢தர்,஢ி஦ந்ட இ஝ம்,஢ி஦ந்ட டயகடய,கல்பித் டலகலண,ஆர்பம்,஢ல஝ப்ன௃கள் வபநிபந்ட ஊ஝கங்கள்,த௄ல்கள்,஢ரிசுகள்/பின௉துகள்,ன௅கபரி,ணயன்஡ஞ்சல்) ன௅ட஧மபது த௄ல் சயத்டயல஥ப் ன௃த்டமண்டில் வபநி பன௉கய஦து. ஠ட்ன௃஝ன், ன௅ல்ல஧அன௅டன் வடம஝ர்஢ிற்கு: 34.RedRiffe Road. Plaistow, London E13 0JX. ணயன்஡ஞ்சல்:mullaiamuthan@gmail.com இலஞதம்: http://kaatruveli-ithazh.blogspot.com/


43

இ஦ற்மக஦ின் திந஬ிக் கு஠ஷ஥ர

஠ீ சந்டயக்க ணறுத்ட ஠மட்கள்

஋ன் ல஝ரிதின் கம஧யதம஡ ஢க்கங்கள் ஠ீ சயரிக்க ண஦ந்ட த஢மது ஋ன் த஢஡ம ஋ழுட ணறுத்டது ஠ீ த஢ச ணறுத்ட த஢மது

஋ன் கபிலட ஊலணதம஡து ஠ீ பல஧த஢சயதில் ன௅கம் கமட்஝மட

டய஡ங்கள்

பல஧தில் பிழுந்ட ணீ ஡மய் துடித்ட ஠யணய஝ங்கள் ஠ீ லகத஢சயதில் வடம஝ர்஢ில்஧மட வ஢மழுதுகள் த௄஧றுந்ட ஢ட்஝ணமய் டபித்ட ணஞித்துநிகள் உன்஡மல் ணட்டும் ஋ல்஧மம் ண஦ந்து ஋ப்஢டி இதல்஢மய் இன௉க்க ன௅டிகய஦து... இல஦பன் ஢ல஝த்து பிட்஝மத஡ம


44

இன௉ம்஢ி஡ம஧ம஡ உன் இடதத்லட... அநவுக்கு அடயகணம஡ ஆலசனேம் ஢மசன௅ம் த஠சன௅ம் கமடலும்

஢ிரிபடற்கம஡ அ஦யகு஦யதம இது டமன்

இதற்லகதின் ஢ி஦பிக் குஞதணம...

ரிஷ்஬ன்


45

ஷ஬஧ரண஬ள் சமடம் ஢ல஝ப்஢பன் வ஢ண்ஞல்஧ - ஠ல்஧ சன௅டமதம் ஢ல஝ப்஢பள் வ஢ண்! சமர்ந்டயன௉ப்஢பள் வ஢ண்ஞல்஧ - ணமவ஢ன௉ம் சமடல஡கள் ஠யகழ்த்து஢பள் வ஢ண்! ன௃ல் பிலநனேம் ஠ய஧ணல்஧ வ஢ண்! - ஠ல்஧ ன௃டல்பர்கலநத் டன௉஢பள் வ஢ண்! அடுக்கலநலத ஢஥மணரிப்஢பள் வ஢ண்ஞல்஧! அ஥சமங்கத்லட ஆள்஢பள் வ஢ண்! அன்஢ம஡பள் ணட்டுணல்஧ அடயகம஥ தடம஥லஞனேம் அபள்! குனந்லடலத ணட்டுல்஧ குடித஥லச கமப்஢பல௃ம் அபள்! கட்டுப்஢மடுகள் பிடயப்஢பள் அபதந - அன்ன௃க்கு கட்டுண்டு கய஝ப்஢பள் அபதந! க஡ிபம஡ ஢மர்லபனேம் அபதந! கல்பிக் கண் டன௉஢பல௃ம் அபதந! வ஢ற்வ஦டுத்டபள் அபதந! த஢று வ஢஦ லபத்டபள் அபதந! பினயதம஡பள் அபதந - பமழ்வுக்கு பனயதம஡பள் அபதந! வணழுகம஡பள் அபதந - ஋ன்ல஡ வணன௉தகற்஦யதபள் அபதந! உன௉வுக்கு ஆடம஥ம் அபதந - ஋ன் உதர்வுக்கு தப஥ம஡பள் அபதந!

சற஬. ஡ீதனட்சு஥ற

஢ன்நற:புன்ணமக


46

கனகக்கர஧ன் லகதிவ஧மன௉ ணதுக்குபலநனே஝ன் டமப஥ங்கல௃஝னும்

டத்தும் அஞில்கல௃஝னும் த஢சுகய஦பன் ன௃஡ிட ஢ீ஝ங்கநின் ணீ வடல்஧மம் சயறு஠ீர் கனயக்கய஦பன்

ன௃ல஡தப்஢டும் தடபலடகநில் ஢ச்லச இல஦ச்சய பமல஝தடிக்குவட஡ உ஥த்ட சயரிப்ன௃஝த஡ ஋ள்ல௃஢பன்

துட௃க்குறும்஢டிதம஡ வகட்஝ பமர்த்லடகலந

பமசயப்஢ிற்கயல஝தில் இதல்த஢வத஡ப் த஢மட்டு அடுத்ட பரிதில்

அன்ல஦த கம஧஠யல஧ கு஦யத்துப் த஢சயச் வசல்஢பன் இன்஡஢ி஦பிடங்கநில்

க஧கக்கம஥ச் சட்஝கத்துள் அல஝஢ட்டின௉ந்டபல஡ ஢ன்஦யகள் தசறுனன்று டயரினேம் வடன௉வபமன்஦யல் டற்வசத஧மகச் சந்டயத்தடன் கு஡ிந்து டல஧திடி஢஝மணல் குடிலசதினுள் பன௉ம்஢டி அலனத்டமன் தூநி ஠ல஡த்ட னெத்டய஥ம் ஋ங்கலந வ஠ன௉க்குபடற்கயல஝தில் துல஝த்துபிடும்஢டி ணற்வ஦மன௉ னெல஧தில் சுன௉ண்டின௉ந்ட ணல஡பிலத வகட்஝பமர்த்லட இலஞப்ன௃஝ன் ஌பித஢ின் இ஧க்கயதம் த஢சய஡மன் பில஝வ஢றும்த஢மது வடமய்ந்டயன௉ந்ட சட்ல஝ப்ல஢லதத் டட்டி ஢சயக்குவடன்று இன௉த௄று னொ஢ம க஝ன்தகட்டுத் டமழ்ந்ட பி஥ல்கலநப் ஢மர்த்தடன் ஋஥பமஞத்டயல் இடித்துக் வகமள்நமணத஧ கண்கள் க஧ங்கயபிட்஝வட஡க்கு.

஡஥றழ்஢஡ற

஢ன்நற: அ஠ங்கு


47

சறநகு஡றர்க்கும் ஷ஡஬ம஡கள் எவ்வபமன௉ ட஝லப அலனக்கும்த஢மதும் தபல஧ச் சயலுலபதில் அல஦தப்஢ட்஝ உன் உள்நங்லகக் குன௉டயலதப் ஢ன௉கத் டன௉கய஦மய்

வபல்பவடற்கம஡ உன் சூடமட்஝ங்கநில் ஢கல஝வத஡

உன௉ட்஝ப்஢டு வணன் உஞர்வுகள் கமடலும் கமணன௅ம்

த஢மர்வடமடுக்கும் வ஢ன௉வபநிதில் ஠ய஥மனேட஢மஞிதமய் ஠யறுத்டப்஢ட்஝பள் ட஡ிலணதின் கல்லு஥சயப் வ஢ம஦ய஢஦க்கும் வசமற்கநமல் கயனயத்துக்வகமள்கயத஦ன் ஠ம் கமடல஧ ஆஞிகள் இறுக அடிக்கடி இ஦ப்஢டமய் வசமல்஧யக் வகமண்த஝

வடமல஧த஢சயலத உதிர்ப்஢ிக்கய஦மய் அந்ட ஠மலநச் சபப்வ஢ட்டிக்குள்

லபத்து னெடி ஋ழுந்டயன௉க்கயத஦ன் கமத்டயன௉ந்தட கனயனேம் இ஥வுகநின் ன௅டிபில் தடபலடகள் சய஦குடயர்ந்து த஢னேன௉க்வகமள்நல் ஢ற்஦ய த஠஥ணயன௉க்கும் தமரி஝ணமபது த஢ச தபண்டும்.

஡஥றழ்஢஡ற

஢ன்நற: அ஠ங்கு


48

கரம஧க்கரல் அம்ம஥஦ரர் - எபே ஆன்஥ீ கப்தரர்ம஬

கஞப஡மல் வடய்பணமகத் வடமனப்஢ட்஝ என௉ ணம஡ி஝ப் வ஢ண்ஞின் உண்லண ப஥஧மறு. ன௃஡ிடபடய ஋ன்஦ இதற்வ஢தர்வகமண்஝ என௉பர் இல஦ப஡மல் அம்லணதத ஋ன்று அலனக் கப்஢ட்஝஢ின்஡ர் டமன் ஢ி஦ந்து பநர்ந்ட ஊரின் வ஢தல஥ ன௅டற்வ஢த஥மகக் வகமண்டு பமழ்ந்டபர்டமன் கமல஥க்கமல் அம்லணதமர். இபர் கய.஢ி. 300-500 ஆகயத கம஧ப்஢குடயதில் பமழ்ந்டபர் ஋஡ ஆய்வுகள் கு஦யப்஢ிடுகயன்஦஡. ஠மதன்ணமர்கநில் கம஧த்டமல் னெத்டபர் இபர் ஆபமர். இல஦ப஡மல் அம்லணதத ஋ன்று அலனக்கப் வ஢ற்஦ வ஢ன௉லண உல஝தபர். இபர் இதற்஦யத ஢ம஝ல்கள் அற்ன௃டத் டயன௉பந்டமடய 101 ஢ம஝ல்கள், டயன௉பம஧ங்கமட்டு னெத்ட டயன௉ப்஢டயகம் இ஥ண்டு (20 ஢ம஝ல்கள்), இ஥ட்ல஝ ணஞிணமல஧ 20 ஢ம஝ல்கள். தடபம஥ கம஧த்துக்கு 200 ஆண்டுகள் ன௅ந்டய இதற்஦ப்஢ட்஝ இப஥து ஢டயக ன௅ல஦லதப் ஢ின்஢ற்஦யதத ஢ிற்கம஧த்டயல் தடபம஥ப் ஢டயகங்கள் அலணந்ட஡ ஋ன்஢து கு஦யப்஢ி஝த்டக்கது. இல஦த஡, ஋஡க்கு ஋து ஠஧ம் ஋ன்று உ஡க்கு ஠ன்஦மகத் வடரினேம். அலட ஠ீ ஋஡க்கு உரித கம஧த்டயல் வகமடுப்஢மய் ஋ன்஢டயலும் ஋஡க்கு ஠ம்஢ிக்லக உண்டு. இந்ட ணகயழ்லப ஠ீ வகமடுத்டமலும் வகமடுக்கமபிட்஝மலும் ஠மன்


49

உன்஡ி஝ம் வகமண்டுள்ந அன்ன௃ ணம஦மது. ஠ீ ஋஡க்கு ஋வ்பநவு துன்஢ம் வகமடுத்டமலும் ஠மன் உன்ல஡ உள்நத்டய஧ இன௉த்டயப் ன௄சயப்஢லட ஠யறுத்டணமட்த஝ன் -இவ்பமறு ஋ண்ட௃பது டமன் உண்லணதம஡ இல஦தன்஢ின் அல஝தமநம். இத்டலகத ண஡஠யல஧ பமய்க்கப் வ஢ற்஦ அன௉நமநர்கல௃ள் கமல஥க்கமல் அம்லணதமர் ன௅டன்லணதம஡பர். இதுதப உ஧கப்஢ற்ல஦ ஠ீக்கயத஢ின் என௉பன௉க்கு ண஡த்டயல் ஋ழும் ஋ண்ஞங்கநமகும்.

இல஦பனுக்கு அபர் ஢஧ வ஢தரிட்டு பனங்குகய஦மர். அடிகள், அனகன், அந்டஞன், அ஥ன், ஆடயல஥தமன், ஆள்பமன், இல஦பன், ஈசன்,

உத்டணன், ஋ந்லட, ஋ம்ணமன், எப்஢ில஡ இல்஧பன், கண்ட௃ட஧மன், கல஦ணய஝ற்஦மன், குனகன், சங்க஥ன், ஠ம்஢ன், ஢஥ணன், ன௃ண்ஞிதன்,

ணமதன், பமத஡மர் வ஢ன௉ணமன், பிண஧ன், தபடயதன். ஆ஡மல் லசப சணதம் ஋ன்஦ வ஠஦யக்கு ஆடம஥ணம஡ சயபன் ஋ன்஦ வசமல்ல஧ இப஥து ஢ம஝ல்கநில் ஋ங்கும் கமஞக்கயல஝த்டய஧து ஋ன்஢து என௉ ஍தத்லடனேம் ஌ற்஢டுத்துகயன்஦து. ஢ிற்஢ட்஝கம஧ சணத கு஥பர்கள் சயபல஡ப்

஢஧வ஢தரிட்டு டணது ஢ம஝ல்கநில் ஢மடிதின௉ப்஢டற்கு கல஥க்கமல்

அம்லணதமத஥ கம஥ஞணமதின௉ந்டமர். அதுத஢மல் ஆ஝ற்வ஢ன௉ணமல஡தத அபர் ன௅ழு ன௅ட஧மகக் கன௉டய பனய஢ட்஝மலும், டற்த஢மது பனங்கும் ஠஝஥ம஛ம ஋ன்஦ வ஢தர் அப஥மல் ஋ங்கும் ஢தன்஢டுத்டப்஢஝பில்ல஧. இப்வ஢மழுது ஆ஝ற்வ஢ன௉ணமன் ஋ன்஦மல் ஠ம் அல஡பரின் ஠யல஡வுக்கு பன௉பது டயல்ல஧ ஋஡ப்஢டும் சயடம்஢஥ம் டமன். ஆ஡மல் அம்லணதம஥து

஢ம஝ல்கநில் ஋ந்ட இ஝த்டயலும் டயல்ல஧லதப் ஢ற்஦யத கு஦யப்த஢ கமஞப் ஢஝பில்ல஧. தடபம஥ டயன௉பமசகங்கள் த஢ம஧ ஢஧ ட஧ங்கலநப் ஢ற்஦யனேம் அவ்பபற்஦யல் உல஦னேம் ஈசன் ஢ற்஦யனேம் கு஦யக்கப்஢஝பில்ல஧. டயன௉பம஧ங்கமடு ஋ன்னும் இ஝ம் ணட்டுதண கூ஦ப்஢டுகய஦து. அது கூ஝, தபலூர் அன௉கயல் டற்த஢மது கமஞப்஢டுண ஊர் டம஡ம அல்஧து கமல஥க்கம஧யல் சுடுகமட்ல஝ எட்டி ஆ஧ண஥ங்கள் சூழ்ந்ட என௉ இ஝ணம ஋ன்஢து ஆய்பிற்குரிதது. டற்த஢மது த஢ம஧ இல஦பல஡க் தகமபி஧யல் வசன்று டமன் பனய஢஝ தபண்டும் ஋ன்஦ பனக்கம் அப்வ஢மழுது இன௉ந்டடமகத் வடரிதபில்ல஧. கஞ஢டய, ன௅ன௉கன் த஢மன்஦ ஢ி஦ வடய்பங்கலநனேம் அபர் கு஦யப்஢ி஝பில்ல஧. உலணததமடு கூடித இல஦பன் - ணமவடமன௉ ஢மகன் - ணட்டுதண அபர் அ஦யந்டது.அதடத஢மல் ஠மதன்ணமர்கள் ஢மடித ஆதி஥க்கஞக்கம஡ ஢டயகங்கநிலும் ஢ிள்லநதமர்


50

ன௅ன௉கன் ஢ற்஦ய ஋ந்ட என௉ இ஝த்டயலும் கு஦யப்஢ி஝ப்஢஝பில்ல஧. (இலப ஆய்வுக்கு உரிதலப) இன்ல஦க்கு லசப சணதத்டயன் ன௅டன்லணதம஡ ணந்டய஥ணமகக் கன௉டப்஢டுபது ஠ணசயபமத ஋஡ப்஢டும் டயன௉லபந்வடழுத்து ஆகும் இது தசுர் தபடத்டயன் லணதப்஢குடயதில் அலணந்ட ஥த்டய஡ணமகவும் தபட சம஥ணமகவும் இன்று கன௉டப்஢டுகய஦து. அம்லணதமரின் ஢ம஝ல்கநில் சயபன் ஋ன்஦ வசமல் கமஞப்஢஝மடது த஢ம஧, அலட எட்டிப் ஢ி஦ந்ட ஠ணசயபமத ணந்டய஥ன௅ம் கமஞப்஢஝பில்ல஧. அம்லணதமர் இல஦ப஡ின் ஢஧ டயன௉பிலநதம஝ல்கலநக்

கு஦யப்஢ிடுகய஦மர். ன௅ப்ன௃஥ம் ஋ரித்டது, கங்லகலதத் டல஧தில் டமங்கயதது, ஥மபஞன் வசன௉க்க஝க்கயதது, ஆ஧கம஧ பி஝ன௅ண்டு கண்஝ம் கறுத்டது, அர்ச்சு஡ல஡ச் தசமடயக்கக் கய஥மடதப஝ம் ன௄ண்஝து, அடி ன௅டி தடடித ணமல் அதனுக்கு அ஦யதன௅டிதமட தசமடயதமய் ஠யன்஦து, கம஧ல஡னேம் கமணல஡னேம் கமய்ந்டது, க஢ம஧ம் ஌ந்டயப் ஢஧ய ஌ற்஦து, தமல஡த் தடமல஧ உரித்துப் த஢மர்த்டயக் வகமண்஝து, சந்டய஥ல஡த்

டல஧தில் சூடிதது, சுடுகமட்டில் அ஡ல் ஌ந்டயப் த஢ய்கல௃஝ன் அண்஝ம் அடய஥ ஠஝஡ணமடிதது ஋ன்று ஢஧ டயன௉பிலநதம஝ல்கலநக் கு஦யப்஢ிடும் அபர் ஆ஧யன் கர னயன௉ந்து அ஦ன௅ல஥த்டலடனேம் டக்கல஡ ணமய்த்டலடனேம் ஌த஡ம கு஦யப்஢ி஝பில்ல஧. அப஥மல் அடயகம்

த஢சப்஢டுபது இடுகமட்டில் ஠஝஡ணமடும் தகம஧ம். அடுத்ட஢டிதமக, ஢ிட்சம஝஡க்தகம஧ன௅ம், உலணவதமன௉ ஢மக஡மக பிநங்குபதும் ஆகும். இல஦பல஡ உள்ந஢டி உஞர்ந்டபர் தமர் சுடுகமட்டுச் சமம்஢ல் ன௄சயத தண஡ிலதனேம் ஋லும்ன௃ ணமல஧லதனேம் வகமண்஝ வபநித் தடமற்஦த்லடப் ஢மர்த்துபிட்டுச் சய஧ர் ஆ஝ற்வ஢ன௉ணமல஡ப் த஢ய் ஋஡க்கன௉டய இகழ்கயன்஦஡ர் ஋ன்று அம்லணதமர் கூறுகய஦மர். இது அம்லணதமன௉க்கும் வ஢மன௉ந்தும். இபர் இல஦ப஡ின் ஆட்஝த்டயல் வணய்ண஦ந்து டமனும் ஆடிக் வகமண்டின௉ந்டலடப் ஢மர்த்ட இப஥து உற்஦மர் உ஦பி஡ர்கள் இபல஥ப் த஢ய் ஢ிடித்டபர் ஋஡க் கன௉டயதின௉க்கக் கூடும். அலட இபர் என௉ அபணடயப்஢மகக் கன௉டமணல் ட஡க்குச் சமடகணமக ஋டுத்துக் வகமண்஝மர். டன்ல஡ச் சஙக஥஡ின் த஢ய்க்கஞங்கநில் என்஦மகக் கன௉டயக்வகமண்஝மர். ஠ம் த஢மன்஦ ச஥மசரி ண஡ிடர்கல௃க்கு என௉ சந்தடகம் பன௉கய஦து. சுடுகமடு, த஢ய்கள் இபற்஦யன் ப஥ஞல஡ ஠ணக்தக


51

அச்சம் டன௉கய஦து. அப்஢டி இன௉க்க அம்லணதமன௉க்கு -வணல்஧யதநம஡ என௉ வ஢ண்ட௃க்கு- இடயல் ஋ப்஢டி ஠மட்஝ம் பந்டது அபர் கூறுகய஦மர்஢ி஦ந்து வணமனய ஢தின்஦ கம஧த்டயத஧தத அபன௉க்குப் வ஢ன௉ணம஡ி஝த்டயல் கமடல் ஌ற்஢ட்டுபிட்஝து. கண்஝ ஢ின் அபன௉க்குக் கமடல்

஌ற்஢஝பில்ல஧. ஢ி஥ம஡ின் டயன௉வுன௉பத்லடக் கமஞமணத஧தத

அபன௉க்கு ஆநமகயபிட்஝மர். அந்டமடய ஢மடுகயன்஦ கமல்த்டயல் கூ஝ அபர்

இல஦பல஡க் கண்஝டயல்ல஧. எபே஬ர் ஷ஥ல் அன்பு ஌ற்தட்டு஬ிட்டரல் அ஬஧து ஷ஡ரற்நஷ஥ர அ஬஧து சூழ்஢றமனகஷபர அந்஡ அன்மதத் ஡டுக்கஇ஦லு஥ர

அன்றும் டயன௉வுன௉பம் கமஞமதட ஆட்஢ட்த஝ன் இன்றும் டயன௉வுன௉பம் கமண்கயத஧ன் - ஋ன்றும் டமன் ஋வ்வுன௉தபமன் த௃ம்஢ி஥மன் ஋ன்஢மர்கட் வகன்னுல஥ப்த஢ன் ஋வ்வுன௉தபம ஠யன்னுன௉பம் ஌து அம்லணதமன௉க்கும் அ஥னுக்கும் இன௉ந்ட ஢ிலஞப்ன௃ ன௅ற்஢ி஦ப்஢ின் டபப்஢த஡மய் ஌ற்஢ட்஝து. இ஡ிபன௉ம் ஌தனழு ஢ி஦பிகல௃க்கும் வடம஝஥ இன௉ப்஢து. ஢ி஦ப்஢றுத்து ஈசத஡மடு இ஥ண்஝஦க் க஧த்டல் டமன் அப஥து கு஦யக்தகமள். இப்஢ி஦ப்஢ில் அலடச் சமடயக்க ன௅டிதபில்ல஧ ஋ன்஦மல் இ஡ிபன௉ம் ஢ி஦பிகநிலும் வ஠ற்஦யக் கண்ஞல஡ ண஦பமட வ஠ஞ்சுல஝தப஥மய்ப் ஢ி஦ந்து அபன௉ல஝த ஆநமகதப பமன தபண்டும் ஋ன்஢லடப் ஢ின்பன௉ம் இன௉ ஢ம஝ல்கநிலும் பிநக்குகய஦மர். தமத஡ டபன௅ல஝ததன் ஋ன் வ஠ஞ்தச ஠ன்வ஡ஞ்சம் தமத஡ ஢ி஦ப்஢றுப்஢மன் ஋ண்ஞித஡ன்- தமத஡தக்


52

லகம்ணம உரி த஢மர்த்ட கண்ட௃ட஧மன் வபண்ஞ ீற்஦ அம்ணமனுக் கமநமதித஡ன்

அபர்கதக ஋ழு ஢ி஦ப்ன௃ம் ஆநமதபமம் ஋ன்றும் அபர்க்தக அன்஢மபடல்஧மல் - ஢பர்ச் சல஝தணல் ஢மகமப்த஢மழ் சூடும் அபர்க்கல்஧மல் ணற்வ஦மன௉பர்க் கமகமப்த஢மம் ஋ஞ்ஜமன்றும் ஆள்

இக்கன௉த்லடத்டமன் வ஢ரித ன௃஥மஞத்டயல் அம்லணதமர் ப஥஧மற்ல஦ப் ஢மடித தசக்கயனமர் ஢ின்பன௉ணமறு கூறுகய஦மர்

இ஦பமட இன்஢ அன்ன௃ தபண்டிப் ஢ின் தபண்டுகயன்஦மர் ஢ி஦பமலண தபண்டும் ணீ ண்டும் ஢ி஦ப்ன௃ண்த஝ல் உன்ல஡ ஋ன்றும் ண஦பமலண தபண்டும் இன்னும் தபண்டும் ஠மன் ணகயழ்ந்து ஢மடி அ஦பம ஠ீ ஆடும்த஢மதுன் அடிதின் கர னயன௉க்க ஋ன்஦மர் கமல஥க்கமல் அம்லணதமன௉க்கு ன௅ற்஢ட்஝ கம஧த்டயல் ஆ஧தங்கநில் உன௉ப பனய஢மடு இன௉க்கபில்ல஧. கமல஥க்கமல் அம்லணதமர்டமன் அன்ன௃ வசலுத்துபடற்கு என௉ உன௉பம் அபசயதம் ஋ன்஢லடக் கண்டுகமட்டி பமழ்ந்டமர். அடன் ஢த஡மகதப ஆ஧தங்கநில் சயறுகச் சயறுக உன௉பங்கள் லபத்து பஞங்கும் பனக்கம் உன௉பமகயற்று. ஢஥ணன் ணீ து ஢ண்க஡ிந்ட ஢ம஝ல்கலநப்஢மடி என௉ சய஦ந்ட வ஢ண் லசபத் து஦பிதமக இன்றும் லசபர்கள் ண஡த்டயல் பமழ்ந்து வகமண்டின௉ப்஢பர் கமல஥க்கமல் அம்லணதமத஥தமபமர். இபரின் வ஢ன௉லண கன௉டயதத வ஢ரித ன௃஥மஞத்டயல் 63 ஠மதன்ணமர்கநில் என௉ப஥மக லபக்கப்஢ட்டுள்நமர்.

கங்மக஥கன்


53

஢ீ ப௅ம் ஢ீ சரர்ந்஡தும்

ஆடய டயலஞ஠ய஧

வடமல்ணமந்டர் வ஠஦ய உல஦ந்ட கம஧஢டிணத்டயல் உதிர்த்து கம஧த்டயன் கம஧த்டயல் சந்டய஥சூரிதர் த஢மல் ஠ம் வ஢ம஧யவுறு வ஢ன௉ங்கமடல் ஠ீனேம் ஠ீ சமர்ந்டதும் உன் ணீ டம஡

ஈர்ப்ன௃

என௉ த஢ம஥மட்஝க் கநத்டயல் ஠யகழ்ந்டது ஢஝ர்ந்டயன௉ந்ட வசம்஢ன௉த்டய ன௄ த஢மன்஦

த஢஥னகமல் ஈர்க்க஢ட்஝ ண஡ம் உன்த஡மடு வடம஝ர்ந்து ஢தஞித்துக் வகமண்டின௉க்கய஦து உ஡டன்ன௃ம் தடமனலணனேம்

பனய ஠஝த்துகய஦து

ப஡மந்டய஥த்லட ஊ஝றுத்து இ஦ங்கும் எநி த஢ம஧வும் தகமல஝ இ஥வுகநில் உன௉கய பனயனேம் ஠ய஧ம த஢ம஧வும் இடி உன் ஆர்ப்஢ரிப்ன௃ ணயன்஡ல் உன் எநிபிநக்கு ன௃தல் உ஡து இலசக்கு஦யப்ன௃ ணலன உ஡து டீ஥மட கன௉லஞ ஋ன் எநி ஠யனல் பண்ஞம் தமவும் ஠ீடமன் உன் ன௅கம் ஢மர்த்டல் ஋ன்஢து


54

வபறும் ஢மர்த்டல் அன்று உதிர் வ஢றுடல் ணீ னுக்கு ஠ீன௉ம் சுபமசன௅ணமய் உன்த஡மடு ஠மன் ஠யகழ்த்தும் உல஥தம஝ல் பமழ்பின் இலச பமழ்பின் துதல஥ கண் டய஦க்கும் உநி த஢ம஧ டீட்சண்தம் கமட்டி எநி வ஢மனயனேம் உன் உதிர்வணமனய

அன்ல஢ அல஝தமநப்஢டுத்டயப் ஢மடும் குதி஧யலச த஢மல் தகட்டுக் வகமண்த஝ இன௉க்கய஦து ஠ீ இன௉க்கும் இ஝ம் த஢஥னகு ன௄ண்டு பிடுகய஦து

சுன௉ள் சுன௉நமய் ண஧ர்ந்ட த஥ம஛ம த஢ம஧ உன் பமசல் அன்஦ய ஋ந்ட பமசல் டட்டி டன்ல஡ப் ஢கன௉ம் ண஡ம் பமங்கலும் ஢மய்டலுணம஡ அல஧஢டும் க஝஧யன்

டஞிதம வபம்லணலத உ஡டன்஢ின் பண்ஞம் சூடி ஋டயர் வகமள்கயத஦ன் ஠ீ ணீ ட்டும் ஢ம஝ல் கணகத்டயன் த௃ட்஢ம் வடரிதம ஈசல்கள் உன்ல஡ ஢னயத்டமலும் ஋நித

ணக்கல௃க்கம஡ உன் இலச

சயடமர் ணயன௉டங்கம் ச஧ங்லக ஢ல஦னே஝ன் இஞந்து எ஧யக்கும் ன௃டயத ஆ஧ம஢ல஡ ண஡வணங்கும் ஢஥பிக் கய஝க்கயன்஦து ஢ன்஡ ீர்ன௄க்கநமய் ப஡மந்டய஥ங்கலந பநப்஢டுத்டயக் வகமண்த஝


55

ன௅ன்த஡மக்கய ஠கர்ந்து வகமண்டின௉க்கும் ஠டயகலந என௉ த஢மதும் அண்டுபடயல஧ னெப்ன௃ம் ஠ல஥னேம் பலுத்ட க஥ங்கநின் த஢ரிழுப்஢ில் அலசதமணல் ஠யற்஢டயல்ல஧ தடர்

உ஝லண இனந்தடமர்கநின் பினயவ஠ன௉ப்஢ில் ஋ரிதமணல் இன௉ப்஢டயல்ல஧ வ஢ன௉டீ஢ம்.

(஠ன்஦ய:இந்டயத கம்னை஡ிஸ்ட் கட்சய (ணமர்க்சயஸ்ட்) 20 ஆபது ணம஠ய஧ ணம஠மட்டு ண஧ர்)

இ஧ர.வ஡.ப௃த்து


56

வ஬ள்பி பூத்து ஬ிடிப௅ம் ஬ரணம்......!

பிஸ்ணயக்கு டன் ணகன் கயதம஬யன் த஢மக்கு அ஦தப ஢ிடிக்கபில்ல஧! ஋டயர்த்துப் த஢சயச் சண்ல஝ த஢மடுணநவுக்கு பநர்ந்து (பந்து)பிட்஝மன். ஋வ்பநதபம ன௃த்டயணடயகள் வசமன்஡மள் பிஸ்ணய.கயதமஸ் வசபிணடுக்கதபதில்஧!டந்லட இல்ல஧தத ஋ன்று வசல்஧ம் வகமடுத்து பநர்த்டது இவ்பநவு டப்஢மய்ப் த஢மதிட்டு... ஋ன்று ட஡க்குள் அழுது வகமண்஝மள் பிஸ்ணய.ஆம் பிஸ்ணய ஏர் அ஠மலட. டன் கஞபன் வபநி஠மடு த஢ம஡பர் அங்தகதத '஠ம஡ி' ஋னும் வ஢ண்ட௃஝ன்

கள்நத்வடம஝ர்ன௃ வகமண்டு,அந்ட ஆலச ஠மதகயனே஝ன் பமழ்படமல் ட஡து ணல஡பி, ஢ிள்லநலத ண஦ந்து பிட்஝மர்.஋ந்டபிட வடம஝ர்ன௃கல௃தண இல்஧மட கயதம஬றக்கு அப்த஢மது என௉ பதது ன௅டிந்து

பிட்஝து.பிஸ்ணயக்கு கஞபன் துத஥மகம் வசய்ட பி஝தம் டன் ஊர் ஠ண்஢ர்கள் னெ஧ணமக வடரிந்ட த஢மது அபல௃க்கு டன் ஋டயர்கம஧ பமழ்வு வபறும் சூன்தணமகதப ஢ட்஝து.஋ன்஡ வசய்பவடன்த஦ வடரிதமணல் டடு ணம஦ய஡மள்.டன் வசமந்ட ஊரில் த஢சய பந்ட டயன௉ணஞங்கலநவதல்஧மம் உட஦யத் டள்நித பிஸ்ணய ணயக....ணயக....஋டயர்஢மர்ப்ன௃க்கல௃஝ன், ஆலசகல௃஝ன்,அன்ன௃஝னும் உதின௉க்கு உதி஥மக ன௅஭ம்ணலட டயன௉ணஞம் வசய்து வகமண்஝ ஠ம(ள்)ல் இன௉ந்து உற்஦மர்,உ஦பி஡ர் ஋ன்று தமன௉தண அற்஦பநமகய பிட்஝மள்.டன் சயன்஡ ணகனுக்கமக அன்஦ய஧யன௉ந்து உலனக்கத் வடம஝ங்கய஡மள். அக்கம் ஢க்கம் உள்ந படுகநித஧ ீ தபல஧கள் வசய்து பமழ்லப ஏட்டி஡மள்! கயதம(ஸ்)லசனேம் பநர்த்டமள்! ஠ல்஧ உல஝கள் பமங்கயக் வகமடுத்டமள்! ஢டிக்க பிட்஝மள்! ஋ல்஧மபற்ல஦னேம் பி஝ அன்ல஢ அல஝ணலனதமய் வ஢மனயந்டமள்! வசல்஧ணமய் பநர்த்டமள்! கயதமஸ் தகட்஝ ஋லடனேதண அபள் ஋வ்பநவு


57

கஷ்஝ப்஢ட்஝மபது பமங்கயக்வகமடுத்டமள். வ஢ரிதப஡மய் பநர்ந்ட ஢ின்னும் கயதமல஬ என௉ குனந்லடதமகதப ஋ண்ஞிச் வசல்஧ம் வ஢மனயந்டமள்! டந்லட இல்஧மட குல஦தத வடரிதமட கயதமஸ் டன்஡ிஷ்஝ம் த஢ம஧ ஋லடனேதண வசய்டமன். பநர்ந்து பம஧ய஢ பதது பந்ட ஢ின் டமன் ஢ிடித்ட ன௅தலுக்தக னென்று கமல் ஋ன்஦ அநவுக்கு

பந்து பிட்஝மன். டமன் ஋து வசய்டமலும் அது ஠ல்஧து ஋ன்த஦ டமனே஝ன் பமடமடி஡மன்.வகட்஝ சயத஠கயடர்கல௃஝ன் தசர்ந்து வகட்டுப் த஢மய்க்வகமண்டின௉ந்டமன். துப்஢மக்கய தபட்டுக்கல௃ம்,ஆட்க஝த்டல்கல௃ம்,வகமள்லநகல௃ம்,பமக஡ பி஢த்துகல௃ம்,இதற்லக அனயவுகல௃ம்,பில஧ததற்஦ங்கநின்

டமக்கங்கல௃ம் ஠யல஦ந்துள்ந கய஥மணத்துக்குள் பமழும் டன் ணகல஡ ஠ல்஧ ண஡ன௅ள்ந,உடவும் க஥ன௅ள்ந ஢ிள்லநதமக பநர்க்க தபண்டுவணன்஢தட பிஸ்ணயதின் ஆலசனேம்,஋டயர்஢மர்ப்ன௃க்கல௃ணமகும்.

ஆ஡மலும் அபநது ஆலசகல௃ம்,஋டயர்஢மர்ப்ன௃க்கல௃ம் ணண்தஞமடு ணண்ஞமகயப் த஢மதி஡! பிஸ்ணயதமல் இ஡ிதணல் வ஢மறுக்க ன௅டிதபில்ல஧.஠ன்஦மக ஌சயபிட்஝மள்! இடல஡ ஋டயர்஢ம஥மட கயதமஸ்.....ச்சர....஠ீனேம் என௉ டமதம.......? ஋ன்று தகட்டுபிட்டு....பமய்க்கு பந்டபமறு அபலந ஌சயத பண்ஞம் வபநிதி஦ங்கயப் த஢ம஡மன்.

பிஸ்ணயக்கு அழுலக பந்டது....஋வ்பநவு அன்஢மக

பநர்த்டமள்....஋வ்பநவு கஷ்஝ப்஢ட்஝மள்...? ஠ீனேம் என௉ டமதம..?஋ன்று ணகன் தகட்஝லட ஠யல஡த்து ஠யல஡த்து கபல஧ப்஢ட்஝மள்.......வபநிதத வசன்஦ கயதம஬யன் கமடயல் தகட்஝து அந்ட வசமற்வ஢மனயவு..ட஡து

அன்ல஡ பன௉ந்டயச் சுணந்து (என௉பல஡) பன௉ந்டயப் வ஢றுகயன்஦மள் அபல஡ அபள் சுணத்டலும் ஢மல் ண஦ப்஢ித்டலும் ன௅ப்஢து ணமடங்கநமகும். ஠஢ி(஬ல்)அபர்கள் ,"வசமன்஡மர்கள் வ஢ற்த஦மத஥ என௉ ஢ிள்லநதின் சுபர்க்கன௅ம், ஠஥கன௅ம் ஋ன்றும். அடமபது அபர்கல௃க்கு (டமய்,டந்லடகல௃க்கு ஠ன்஦ய வசலுத்டய பனய஢ட்டு ஠஝ந்டமல் சுபர்க்கம் ஠ன்஦ய வகட்டு ணமறுவசய்டமல் ஠஥கம்.஋஡ச் வசமன்஡மர்கள். என௉பன் டன் வ஢ற்த஦மரின் ணண்ஞல஦லத ஛யதம஥த்துச் வசய்பம஡மதின் அபன் ஋டுத்து லபக்கும் எவ்வபமன௉ அடிக்கும் அல்஧மஹ் த௄று ஠ன்லணகலந அபனுக்கு ஋ழுதுகயன்஦மன் . வ஢ற்த஦மரி஝ம் ஠ன்஦யனே஝ன் ஠஝ந்து அபர்கலந அன்ன௃஝ன் த஠மக்குபம஡மதின் அபனுக்கு எப்ன௃க்வகமள்நப்஢ட்஝ ஭ஜ்஛றல஝த ஠ன்லணலத


58

அல்஧மஹ் பனங்குகய஦மன்.இணமம் ஭஬னுள் ஢஬ரீ(஥ஹ்)அபர்கள் என௉ ன௅ல஦ கஃ஢மலபத் டபமப் வசய்து வகமண்டின௉ந்டமர்கள்.அது சணதம் என௉ ண஡ிடன் என௉ வ஢ரித வ஢ட்டிலதத் டன் தடமநின் ணீ து சுணந்டப஡மகத் டபமப் வசய்து வகமண்டின௉ந்டமன்.அம்ண஡ிடல஡

பிநித்து,'஠ீ எழுக்கக் குல஦தமக இவ்பநவு வ஢ரித வ஢ட்டிலதச் சுணந்து வகமண்டு டபமப் வசய்கயன்஦மதத ஌ன்? ஋஡க் தகட்஝மர்கள்.அப்வ஢மழுது

எழுக்கக் குல஦வு஝ன் ஋லடனேம் வசய்தபில்ல஧ வ஢ரிதமர் அபர்கதந! ஠மன் இப் வ஢ட்டிதில் ட஡து பதது ன௅டயர்ச்சயதமல் டநர்ந்து த஢ம஡ ஋ன் அன்ல஡ இன௉க்கயன்஦மர்கள்.அபர்கநமல் டபமப் வசய்த

இத஧மது;அபர்கல௃க்குப் ஢க஥ணமக அக்க஝லணலத ஆற்றுபடன் னெ஧ம் ஠மன் ஋ன் அன்ல஡க்குச் வசய்த தபண்டித ஢ஞி பில஝லதனேம்,அபர்கள் ஠யல஦தபற்஦ தபண்டித க஝லணலதனேம் ஠மன் ஠யல஦தபற்றுபடன் னெ஧ம்,அபர்கல௃க்கு ஠ன்஦ய வசலுத்டயதப஡மகவும் ஆகுதபன் அல்஧பம? ஋஡க் கூ஦ய஡மன்..அபன் கூ஦யதலடக் தகட்஝ இணமம் அபர்கள் "஠ீ கயனக்கய஧யன௉ந்து தணற்குபல஥ ஋ழு஢து ன௅ல஦ உன் அன்ல஡தச் சுணந்து டயரிந்துப் ஢ஞி பில஝ வசய்ட த஢மடயலும் ,஠ீ உன் அன்ல஡தின் பதிற்஦யல் ன௃஥ண்டிட்஝ த஢மது அபல௃க்கு தபடல஡ ஌ற்஢ட்டின௉க்குதண,அடற்கு ஠யக஥மக ஠ீ வசய்டயடும் இப் ஢ஞி பில஝கள் ஈ஝மகமது"஋ன்஦மர்கள்.

"ணன்஥஧யதத அன்஭ற பம஧யடம ஭றஃ஢ அ஡ அன்஭ற ஥ம஧யன்."஋ன்று அல்஧மஹ் ஭டீஸ்குத்஬யதில் கூறுகயன்஦மன். ஋ப஡மபது வ஢ற்த஦மர்கள் என௉பல஡

வ஢மன௉ந்டயக்வகமள்கய஦மத஡ம,த஠சயக்கயன்஦மத஡ம,அபல஡ ஠மன் வ஢மன௉ந்டயக்வகமள்கயன்த஦ன்.஋ன்று' இட஡மல் டமன்"டமதின் கம஧டிதில் சுபர்க்கணயன௉க்கயன்஦து.ன௅துலணப் ஢ன௉பத்லட ஋த்டய பிட்டு வ஢ற்த஦மல஥க் கப஡ிக்கமணல் அபர்கல௃஝ன் ஠ல்லு஦வு வகமள்நமணல்,அபர்கள் ண஡ம் ன௃ண்஢டும் ஢டி ஠஝ந்து வகமண்஝டன் கம஥ஞணமகப் வ஢ற்த஦மரின் "஢துஆ"பிற்கு ஆநம஡ ஢ிள்லநகள்,இல஦ப஡ின் தகம஢த்டயற்கும்,சம஢த்டயற்கும் ஆநமகய பிடுபமர்கநமதின் அபர்கள் சுபர்க்கத்லட அல஝பது ஋நிடம஡ வசத஧ல்஧ ஋ன்஢டமகும்.வ஢ற்த஦மரின் வசமல்ல஧த் டட்டி ஠஝ப்஢பன் அல்஧மஹ்லப பிட்டும்,பம஡பர்கள் சுபர்க்கம் ஠ல்த஧மர்கள் அல஡பல஥னேம் பிட்டும் வடமல஧பம஡பன். ஋பன் டமய் டந்லடதல஥ அடிப்஢டற்கமக லகலத ஏங்குபமத஡ம,அப஡ின் லகலதக் கழுத்து஝ன் கட்஝ப்஢ட்டுப் ஢ழுடமக்கப்஢டும்,"லக வபட்஝ப்஢ட்டு பிடும்"அபன் சய஥மத்துல்


59

ன௅ஸ்த்டகர ம் ஋ன்னும் ஢ம஧த்லடக் க஝க்கு ன௅ன்.. "஋பன் வ஢ற்த஦மல஥ ஌சுபமத஡ம கப்஦யல் அப஡து பி஧மப்ன௃஦த்டயல் ணலனத் துநிகலநப் த஢மன்று வ஠ன௉ப்ன௃க் கங்குகள் ஢஦க்கும்"஠஢ி(஬ல்) அபர்கள் கூ஦ய஡மர்கள்.

அலணடயதம஡ ன௅ல஦தில் ணமர்க்கப் த஢மடல஡லத தகட்டு பிட்டு கயதமஸ் ஋ழும்஢ி஡மன்.

ண஡டயல் தபடல஡கள் வடம஝஥஧ம஡து.ஆம்! டன் டமலத தகப஧ணமகப் த஢சய பிட்த஝த஡ ஋ன்று! பட்டுக்குப் ீ த஢மய் டன் டமலத ஢மர்ப்஢டற்கமக வசல்லும் த஢மது கயதம஬யன் கண்கநில் ஢ட்஝து இந்ட கமட்சய.

ஆம்! என௉ ஛஡ம஬மலப தூக்கயக் வகமன்டு கப்ல஥ த஠மக்கயச் வசன்று வகமண்டின௉ந்டமர்கள்.஛஡ம஬மபிக்குப் ஢ின்஡மல் என௉ சயறுபன் கட஦ய கட஦ய அழுது வசன்஦ கமட்சய அல஡பல஥னேதண அனலபத்டது.தமர்

வணநடம஡து ஋ன்று வடரிதமணல் கயதமஸ் ஛஡ம஬மதபமடு வசன்஦ என௉ ண஡ிட஡ி஝ம் தகட்஝மன்...."இதடம இபனுல஝த டமய் டமன்"....உம்ணம ணட்டும் டமன் இபனுக்குத் துலஞதமக இன௉ந்டமங்க! பமப்஢ம இல்஧....஢மபமம்....இப்஢ உம்ணமவும் வணநத்டமகய பிட்஝ம...அபன்,இ஡ி தமன௉தண இல்ல஧தத ஋ன்று கத்து஦மன்...அது ணட்டுணல்஧....அபனுக்கு உம்ணம தண஧ சரிதம஡ அன்ன௃! உம்ணமவும் ணகன்தண஧ வகமள்லந

அன்ன௃....இப்஢ ஢ிரிஞ்சயட்஝ப்த஢ம இபன் துடிக்கமண ஋ன்஡ வசய்பமன்

டம்஢ி...? இவ்பநலபனேம் வசமன்஡ ண஡ிடன்,அழுது வகமண்டு வசன்஦ சயறுபல஡ கயதம஬றக்கு கமட்டி஡மன்.டன் டபல஦ உஞர்ந்டமன் கயதமஸ்.டமதின் சய஦ப்஢ில஡ ஠யல஡த்துப்஢மர்த்டமன். ஢த்து ணமடம் சுணந்தட ஋ன்ல஡ப் ஢ரிவு஝ன் பநர்த்டபள் அன்ல஡! இத் டல஥ டன்஡ில் இபநன௉ந் டயதமகம் ஋ழுந்தட வடமட்டிடும் பிண்லஞ! கண்தஞ! ஋ன்று இலணலதப் த஢ம஧தப கமத்டயன௉ப்஢மள் இபள் ஠யடதண! வ஢மன்த஡ ஋ன்றும் ன௄தப ஋ன்றும் வ஢மனயனேம் அன்த஢மர் பிடம்! ஈததமவ஝றும்ன௃ ஋துவும் அட௃கம(து) இ஡ிடமய் பநர்த்ட உள்நம்


60

தடமனேம் அன்ன௃ச் சு஝஥மய் ஋ன்ல஡த் துபங்க லபத்டமள்! உய்தபமம். ஢ள்நிப் ஢ம஝ம் வசமல்஧யத் டந்தட ஢ண்஢மய் அனுப்஢ி பிடுபமள்.

வபள்நி ன௄த்தட பிடினேம் பம஡மய் பிநங்க அல஡த்தும் இடுபமள்! ஢ட்஝ம் வ஢ற்த஦ ஢டபிகள் வ஢ற்றுப் ஢மரி஡ில் துபங்க லபத்டமள் வடமட்டுப் த஢சய துலஞதமய் ஠யற்கும் தூத உள்நம் அன்ல஡!

உடய஥ந் டன்ல஡ப் ஢ம஧மய் உடயர்ந்து ஊட்டி பநர்த்டபள் அன்ல஡ இடதத் டல஥தில் பமழும் உள்நம் இபலந ண஦தபன் ணண்ஞில்! கபிலட ண஡டயல் அல஧தமய் வ஢மங்கயதது!஋வ்பநவு ஢மசம் ஋ன் அன்ல஡! ஠மன் ஋வ்பநவு துன்஢ப்஢டுத்டயட்த஝ன்,஋ன்று ஠யல஡த்து

கயதமஸ்,உ஝஡டிதமக பட்டுக்கு ீ ஏடி உம்ணமலபப் கட்டிப் ஢ிடித்துத் துன்஢ம் டீன௉ம் பல஥ அழுடமன்.இது பல஥ வசய்ட டபறுக்கமக ணம஡சரகணமக ணன்஡ிப்ன௃க் தகட்஝மன்...டமதின் உள்நம் குநிர்ந்டது!

ணகல஡க் கட்டித் டழுபி ஆ஡ந்டக் கண்ஞ ீர் படித்டமள் பிஸ்ணய.........!

கமன஥கள் யற஡ர஦ர ரிஸ்஬ி


61

கறநறஸ்பூ஡ம் தடபி அடிபதிற்ல஦ப் ன௄ப்த஢ம஧த் ட஝பிப் ஢மர்த்துக் வகமண்஝மள். ணஞ்சள்ப்வ஢ௌர்ஞணய பந்து அடிபதிற்஦யல் குந்டயதடமகக் க஡த்டது.

அடன்தணல் ண஧ரின் வணன்லணததமடு தணடும் ஢ள்நன௅ம் ணம஦யணம஦ய ஏடிக் வகமண்டின௉ந்ட஡. அந்ட உன௉ந஧யல் டமய்லண ன௄க்க, ட஡ங்கள் க஡ப்஢டமக அபள் உஞர்ந்டமள். 'குட்டித஡மல் டமணல஥ ஠ய஦த்துப்

஢ிஞ்சுக்கமல஧னேம், ஢ிஞ்சுக்லகலதனேம் லபத்துக் வகமண்டு சும்ணமய் இன௉க்க ன௅டிதபில்ல஧. கன௉ப்ல஢தில் இன௉க்கும் த஢மதட

கமபம஧யதம஡ சயசுபமகக் க஧ப஥ம் வசய்கய஦மன். குத்துக்க஥ஞம் அடித்துக் குடிகம஦ல஡ப் த஢ம஧க் கும்ணமநம் த஢மடுகய஦மன்.

அம்ணமவுக்கு த஠மகட்டும் ஋ன்஢டமகதப அபன் ஆட்஝ம் த஢மடுகய஦மன்' ஋஡த் தடபி த஢மய்க்தகம஢ம் வகமண்஝மள். அந்டக் தகம஢ம் சூரிதல஡க் கண்஝ ஢஡ித்துநிதமய் அடுத்டகஞம் ணல஦ந்டயற்று. ணீ ண்டும் அபள் பட஡த்டயல் அபன் கும்ணமநத்லட இ஥சயக்கும் ஢஥பசம் ஌஦யற்று. '஠மலந ணறு஠மள் அபன் இன௉ட்டிற்கு பில஝வகமடுத்து வபநிச்சத்டயல் குநிப்஢மன். ஝மர்பி஡ின் கண்டு஢ிடிப்ன௃ப்த஢மல் ஠ீரில் பமழ்பலடத் து஦ந்து ஠ய஧த்டயல் பமழ்ப் ஢னகுபமன். வடமப்஢ிள்வகமடிதறுத்து,

அம்ணமதபம஝ம஡ ஢மசக் வகமடிலத தணலும் ன௅றுக்தகற்றுபமன். ன௅றுக்தகறும் அன்த஢மடு ஋ன் ணமர்஢ில் சு஥க்கும் ஢மல஧ ஊ஦யஞ்சயத், டமதின் தபடல஡லதத் டஞிப்஢மன். ' ஋஡ ஋ண்ஞி ணகயழ்ந்டமள் தடபி. டபிப்த஢மடு இடிக்கும் சயசுபின் தசட்ல஝ தடபிக்குச் சுகணம஡து. 'இதுபல஥னேம் அம்ணமபின் பதிற்றுக்குள் இன௉ந்டபண்ஞம் தகட்டு, உஞர்ந்ட உ஧லக த஠த஥ ஢மர்க்க அபடயப்஢டுகய஦மன். ஠ீன௉஧கம் பிட்டுப் ன௄வு஧கம் ஢மர்க்கப் ஢மய்ந்து ஢மய்ந்து பதிற்஦யல் தணமதுகய஦மன். ன௄வு஧கு ஢மர்த்ட஢ின் அந்ட ணகயழ்ச்சயதில் பரிட்டு ீ அனப்த஢மகயன்஦மன். ' ஋஡த் தடபிதின் ண஡டயல் குட்டிதல஡ப் ஢ற்஦யத ஋ண்ஞம் பற்஦மட கடும்஢மய்ச் சு஥ந்டது. பமல஝க்கமற்஦மய்ச் இடம் டந்து சுநன்஦டித்டது. இதற்லகதமகப் ஢ி஦ந்டமல் அபன்஢஝ப்த஢மகும் ஆக்கயல஡லத ஋ண்ஞித் தடபி பதிற்ல஦ப் ஢ிநந்து அபல஡ வபநிதத ஋டுக்க ன௅டிவு வசய்து பிட்஝மள். அபன்ணீ து கர ஦ல் பிழுந்டமல் அபள்


62

இடதத்டயல் அன௉பமள் ஢டயனேம் துடிப்ன௃ ஋ப்வ஢மழுதடம ன௅லநபிட்஝து. அது இப்வ஢மழுது ஆனணமக தபனொன்஦ய, அலசதமட ஆ஧மக பிழுது஢஥ப்஢ி ஠யற்கய஦து. அபன் எவ்வபமன௉ அலசபிலும் அபள் உதிர் ஊச஧மடுகய஦து. ஢ிஞ்சம஡ அபல஡த் டன்ணமர்த஢மடு

அலஞக்கும் கஞத்லட ஠யல஡த்து வ஠ஞ்சுன௉கய ஠யன்஦மள். அபன் டமணல஥ப் ஢மடங்கள்... டநிரில஧க் லககள்... குபலந பமதில்

டதும்ன௃ம் குறும்ன௃ச் சயரிப்ன௃... வபண்ன௅த்டயல் குந்டயதின௉க்கும் கன௉ம் வ஢மட்஝மய் ணயனுணயனுக்கும் கண்கள்... அபள் கற்஢ல஡தில் டன்ல஡த் வடமல஧த்து... அன்ல஡தமகும் இன்஢த்டயல் னெழ்கயத் டயலநத்டமள். தடபி ணறு஢டினேம் பதிற்஦யல் லகலபத்டமள். குட்டிதன் என௉஢க்கம் இன௉ந்து ணறு஢க்கம் டமவுபதுத஢ம஧ அபநமல் உஞ஥ன௅டிந்டது. என௉கம஧மல் உலடத்து ணறுகமல஧ உள்தந பமங்குகய஦மன் ஋ன்஢தட வ஢மன௉ந்துவண஡ அபள் ஋ண்ஞிக் வகமண்஝மள். குட்டிதன் ஋ன்஢து

தடபி அபனுக்குச் சூட்டிக் வகமண்஝ வசல்஧ப் வ஢தர். வ஢தர் ஢மர்க்க தபண்டும் ஋஡ ன௅ட஧யல் ஋ண்ஞி஡மள். ஢ிள்லந ஢ி஦க்கன௅டல் வ஢தர் ஢மர்த்டமல் ஢ிள்லநக்கு ஌டமபது ஠஝ந்துபிடுதணம ஋ன்கயன்஦ ஢தத்டயல் தடபி அலடத் டள்நிக் வகமண்த஝ பந்டமள். அந்டக் கட்டுப்஢மட்ல஝னேம் ணீ ஦யக் குட்டிதன் ஋ன்று அலனப்஢லட அபநமல்

கட்டுப்஢டுத்ட ன௅டிதபில்ல஧.. குட்டித஡ின் சயன்஡ச் சயன்஡ இடிகள்... அம்ணமதபமடு ணல்லுக்கட்டும் அபன் குறும்ன௃... அபலநத் டமய்லணதின் சுகத்டயல் வணல்஧த் டம஧மட்டிதது. '஠மலந பிடிந்டதும் ணன௉த்துப ணல஡க்குச் வசல்஧ தபண்டும். இன்று சற்று த஠஥த்தடமடு ஢டுத்துக் வகமள்தபமம்' ஋ன்று தடபி ன௅டிவு

வசய்டமள். கடவுகள் ஋ல்஧மம் எழுங்கமகப் ன௄ட்டி இன௉க்கய஦டம ஋஡ப் ஢மர்த்துக் வகமண்஝மள். அம்ணமலபக் கூப்஢ிட்டு டமன் ஠யல஡த்டலடச் கூ஦யபிட்டுப் ஢டுக்லகதில் சமய்ந்டமள். ன௄ல஡ என்று வபநிதத கத்டயக் வகமண்டு ஏடிதது. தடபிக்குப் ன௄ல஡ ஢ிடிப்஢டயல்ல஧. அதுவும் கடுபன் ன௄ல஡லதப் ஢ிடிப்஢டயல்ல஧. ட஡க்குப் த஢மட்டி ஋ன்஦மல் ட஡து இ஡த்லடதத கடித்துக் வகமல஧வசய்து உண்டுபிடும். அபள் ன௄ல஡஢ற்஦ய அலசத஢மட்஝பண்ஞம் டயன௉ம்஢ிப் ஢டுத்டமள். ஠யத்டயல஥ ப஥ணறுத்டது. டயடிவ஥஡ னெலநதில் என௉கலட

஠யதம஢கம்


63

டட்டிற்று. 'சந்டனு ணன்஡ன் கங்லகதின் அனகயல் ணதங்கய அபலந ணஞக்க பின௉ம்஢ி஡மன். கங்லக டமன் ஋ங்கயன௉ந்து பந்தடன்? ஋ன்஡ வசய்கயத஦ன் ஋ன்஢லட ணன்஡ன் என௉த஢மது தகட்கமபிட்஝மல் டயன௉ணஞம் வசய்படமக எப்ன௃க் வகமண்஝மள். ணன்஡ன் கங்லகக்குக்

வகமடுத்ட ப஥த்லடக் கமத்டமன். சந்டனு ணன்஡னுக்கும் கங்லகக்கும் ஋ட்டுப் ஢ிள்லநகள் ஢ி஦ந்ட஡. ன௅டல் ஌ழு ஢ிள்லநகல௃ம் ஢ி஦ந்டவு஝ன் கங்லகதம஡பள், கங்லகதில் ஋஦யந்து வகமன்஦மள்.

கங்லக டமன் வகமடுத்ட ப஥த்டயற்கு ஌ற்஢ அபர்கள்

஢ி஦ந்ட உ஝த஡தத வகமன்று, ஢ி஦ப்஢றுத்து தணமட்சம் வகமடுத்ட வசத஧மகும். அப்஢டி அபர்கல௃க்கு ஢மபபிதணம஡சம் அனயத்து

஢ி஦ப்஢றுக்கதப டன்பதிற்஦யல் ஢ி஦க்குணமறுகூ஦யத் டன்லகதமத஧தத வகமல஧ வசய்டமள். ஋ன்கய஦து கலட. ஢ி஦ந்டசயசுலபக் வகமன்று ஢ி஦ப்஢றுப்஢டம? டமதத சயசுலபக் வகமன்று ஢மபபிதணமச஡ம்

அனயப்஢டம? ஋ன்சயசுபில் துமசு஢டுபதட ஋ன் வ஠ஞ்லச அறுக்கும் வ஢மழுது கங்லகதமல் ஋ப்஢டி ஌ழுசயசுலபக் வகமன்று ஆற்஦யல் பசன௅டிந்டது? ீ க஝வுள்கள்... அபர்கள் உஞர்ச்சய இல்஧மடபர்கநமக இன௉க்க தபண்டும். ஋஡க்தகன் இப்வ஢மழுது இந்ட ஋ண்ஞம் ப஥தபண்டும்?' ச஧யத்துக் வகமண்஝பண்ஞம் தடபி சரிந்து ஢டுத்டமள். அபள் ஢மல஡ பதிறு ஠ய஧த்லட ன௅த்டணயட்஝து. சய஦யது த஠஥த்டயல் தடபி கண்ஞதர்ந்து த஢ம஡மள். அது என௉ ணன௉த்துபணல஡. அந்ட ணன௉த்துபணல஡தில் அபள்

டமடயதமக தபல஧ வசய்டமள். அபள் என௉ அல஦க்குள்ச்

வசன்஦மள். அந்ட அல஦தின் வபள்லநணம஢ிதநமடு தகம஢ித்ட வபநிச்சம் கண்லஞ அல஦ந்டது. அந்ட அல஦தின் துமய்லண அபலநப் கூசலபத்டது. அங்தக ன௅டயதபர் என௉பர் ஢டுக்லகதில் கய஝ந்டமர். அப஥மல் அலசத ன௅டிதபில்ல஧. அபர் ண஧ம் கனயக்க உடபி வசய்த தபண்டிதது அபநது க஝லணதமகயதது. அபள் அபர் அன௉தக வசன்஦மள். டயடீவ஥஡ வபடித்ட குனமதமக ன௅டயதபரி஝ம் இன௉ந்து ண஧ம் கு஝ம் கு஝ணமகப் ஢ீச்சய அடித்டது. அபள் அடயல் ஠ல஡ந்டமள். ஠மசயதில், சுபமசத்டயல், சுலபதில் ண஧ம் ஢ட்஝டமக அபள் துடித்டமள். ஋ன்஡ இது? ஋ன்஡ இது? அல஦ இப்வ஢மழுது ன௄ட்டி இன௉ந்டது. ன௄ட்டித அந்ட அல஦லத பிட்டு அபநமல் வபநிதத஦ன௅டிதபில்ல஧. ண஧ம்... ஋ங்கும் ண஧ம்... வபள்லந ணங்கய ணஞ்சநமகயதது. தடபி ண஧த்டயல் ஠ீந்டய஡மள். அன௉வபன௉ப்த஢மடு டயடுக்குற்று ஋ழுந்ட தடபி ஢டுத்டயன௉ந்ட ஠ய஧த்லடப் ஢மர்த்டமள். உ஝ல்


64

பிதர்த்து இன௉ந்டது. ஠ய஧ம் சுத்டம் குன்஦மட சுதத்தடமடு இன௉ந்டது. ஠மசயதில் ஠மற்஦ம் இன்னும் இன௉ப்஢டம஡ ஢ி஥லண டட்டிற்று. '஋ன்஡ க஡வு இது? ' ஋஡ச் ச஧யத்துக் வகமண்஝பள் ஆதமசத்தடமடு ஋ழுந்து இன௉ந்டமள். அந்ட ஠யல஡வு ணீ ண்டும் ணீ ண்டும் அபல௃க்கு

ஏங்கமநத்லட ப஥பலனத்டது. சயறு஠ீர்ப்ல஢ வபடித்துபிடுதபன் ஋ன்று வபன௉ட்டிதது. வபநிதத இ஥பில் த஢மபது இதண஡ி஝ம் த஢மபடமக அலணந்துபிட்஝து. ஋ப்த஢மது ஢மய்பமர்கள், தமர் ணமர்ல஢க்

கர றுபமர்கள் ஋ன்஢து ணர்ணணமகயபிட்஝து. ண஥த்டய஧யன௉ந்துகூ஝ ண஧ச஧ம் கனயக்கச் வசன்஦ வ஢ண்கள் ணீ து ஢மய்ந்டமர்கள் ஋ன்று கூறுகய஦மர்கள். தடபிலதப் ஢தம் கல஧த்துத் டயரிந்டது. ஢தம் கல஧த்டமலும் ச஧ம் கனயக்க தபண்டும் ஋ன்஢து கட்஝மதணமகயதது. அபள் ஋ழுந்து அம்ணமலப ஋ழுப்஢ி஡மள். ணயன்பிநக்குகலநப் த஢மட்஝மள்.

தன்஡ல஧த் டய஦ந்து ண஧ச஧கூ஝ம், தப஧ய ஋ன்஢பற்ல஦னேம் ஆ஥மய்ந்து ஢மர்த்டமள். ஋துவும் ஍தப்஢டும்஢டி இல்ல஧ ஋ன்஢து உறுடயதமகயற்று. ண஧ச஧ கூ஝த்டயற்கும் பட்டுச் ீ சுபன௉க்கும் இல஝தத இன௉க்கும் ஏல஝ பமலதப் ஢ிநந்ட ன௄டம் த஢ம஧த் தடமன்஦யதது. ஢஧லக என்ல஦ப் த஢மட்டு அலட னெ஝தபண்டுவண஡ அபள் ஋ண்ஞிக் வகமண்஝மள். தடபி கடலபத் டய஦ந்து டதக்கத்தடமடு வபநிதத வசன்஦மள். அ஡ல் அ஝ங்கயப்த஢ம஡ துஞிபில் ஊடல் கமற்று கமணத்தடமடு டழுபிதது. பமலனகள் ஠யன்஦யன௉ந்டமல் இன்னும் இடணமக இன௉ந்து இன௉க்கும். தமழ்஢மஞத்டயல் கய஦யஸ்ன௄டங்கநின் ஢தத்டயல் பட்டின் ீ ஢ின்ன௃஦ங்கள் ஠யர்பமஞணமக்கப் ஢டுகயன்஦஡. தடபிதின் பமலனகல௃ம் வபட்டிச் சமய்க்கப்஢ட்஝஡. சன௉கம஡஢ின் டீதி஝ப்஢ட்஝஡. பமலனகள்

அனயந்டமலும் ஢தம் ஆ஧மய் ண஡டயல் பிரிந்து கய஝க்கய஦து. தடபி பந்ட அலுபல் சுகணமக ன௅டிந்டது. தடபி ண஧ச஧கூ஝த்லடபிட்டு வபநிதத பந்டமள். கறுத்டப் ன௄ல஡ என்று அ஧஦யதபண்ஞம் அபள்தணல் டயடீவ஥஡ப் ஢மய்ந்டது. அந்ட என௉ கஞத்டயல் கய஦யஸ்ன௄டதண ஢மய்ந்டமகத் தடபி டயலகத்டமள். இலடதத்லடப் ஢ிநந்டடமகத் துள்நிப்஢மய்ந்டமள். டன்ல஡க் கமத்துக்வகமள்ந ஋ங்கு ஢மய்கயத஦ன் ஋ன்஢லட ஠யடம஡ிக்கமது ன௄டம்த஢ம஧ பமலதத் டய஦ந்ட ஏல஝க்குள் பிழுந்டமள். பதிற்஦யல்


65

஢஧ணமக அடி பமங்கய஡மள். அம்ணம ஋ன்று அப஧ணமகக் கத்டய஡மள். அந்ட இ஝த்டயத஧தத ஋னன௅டிதமது இன௉ந்டமள். அபள் இடதம் ஠யன்஦யன௉க்க தபண்டும். கங்லக வ஢ண்கல௃க்கு வகமடுத்ட ப஥ணமக இன௉க்க தபண்டும். அது வடம஝ர்ந்தும் அடித்துக் வகமண்டு இன௉ந்டது. தடபி பதிற்ல஦ப் ஢ிடித்டபண்ஞம் அ஧஦ய஡மன். அபள் அ஧஦ல் டய஡மணமக ஠ம஧மடயக்கும் அல஧தணடயதது. ஢ன்஡ ீமீா்கு஝ம் உல஝ந்து இ஥த்டணமக ஏடிதது.

இ.஡ற஦ரகனறங்கம்.


66

஥ம஫த் ஷ஡ர஧஠ங்கள்.... ணலனத் தடம஥ஞங்கநின் ச஧ச஧ப்ன௃ தடகத்டயல் ஊசயதமத் துலநக்கும்! கமற்஦யன் ஥க஬யத கயசுகயசுப்஢மல்

கூடல் கமட஧யல் பழ்ந்து ீ வணமய்க்கும்! இன௉ள் குபிந்ட தணகங்கள் இலநப்஢ம஦ இ஝ம் தடடித் டயரினேம்! ஠ீ஥மடும் ண஧ர் தண஡ிகள் தமவும்

ன௃ல்஧ரித்து இடழ் டய஦ந்து ஠மட௃ம்! படயதின் ீ ன௅கங்கள் தடமறும் பிதர்லப ஋ட்டிப் ஢மர்க்கும்!

த஢மர்லபக்குள் துங்கயக் கய஝க்க-஠ம் ண஡ிட ண஡ங்கள் ஌ங்கயக் கய஝க்கும்! குல஝க் கமநமன்கள் ஠நி஡த்து஝ன் ஠ல஝ ஢தின்று அனகு த஢சும்!

஢ல஝ ஢ல஝தமய் அலப உ஧மபி டல஝ தமகும் ஠ீர்த்துநி பன௉லகக்கு! டபலநகநின் கமடத஧மலச

கற்சயட஦ல்கநில் அட்஝கமசணமய் அ஥ங்தகறும்! ஠ீர்த் டயபல஧கநின் ச஧ச஧ப்஢ில்- டல஥க்குள் சயறு வபள்நவணமன்று ஢தன௅றுத்தும்! பமன் டயல஥ தணட்டில் பண்ஞத் டயன௉சயதவணமன்று ஏபிதணமகும்! பம஧ய஢க் க஡வுகநமய் அலப- ஋ம்ணயல் பர்ஞ ஜம஧ம் கமட்டி ஠யற்கும்! குநித஧யல் ன௃பினேம் கூத்டடிக்கும் - அலட கு஫யதமய் ணயன்஡லும் ஢஝வணடுக்கும் ! வபடி வகமல௃த்டய ஆ஥பமரித்து ட஡க்குள் இடினேம் தக஧ய த஢சய ணகயழும்!


67

இதற்லக "஌஬ய" க்குள் பில஦க்கும்-஠ம் இடதத்டயன் ஠஥ம்ன௃ம் ன௃ல஝க்கும்! ண஡சுக்குள் ஢஧ கபிகல௃ம் ன௅ட்டும் ணலன ஋ன் ஥சயப்஢ில் கண் சயணயட்டும்!

ஜரன்சற கபூர்


68

எபே க஬ிம஡ கடுகநவும் சந்தடகணயல்ல஧

இது என௉ ல஢த்டயதக்கம஥வு஧கம்

இடயல் ஢஧பிட ல஢த்டயதங்கள் பமழ்கயன்஦஡. கமசுப் ல஢த்டயதம் கமர் ல஢த்டயதம்

சய஡ிணமப்ல஢த்டயதம் சரட்டுப்ல஢த்டயதம் கமடல் ல஢த்டயதம் கபிலடப்ல஢த்டயதம் ஋஡ ஠ணக்கு ன௅ன்ன௃ம் ல஢த்டயதங்கநின௉ந்ட஡

அலப அப்஢மபிகநமதின௉ந்டயன௉க்கயன்஦஡ அலப ஠யல஦தக் கலடகலநத் வடரிந்து லபத்டயன௉ந்ட஡

அலபகள் வசமல்஧ ஠மம் தகட்த஝மம் அபற்஦யவ஧மன்று பி஦குவபட்டி னென்று தகம஝ரிகள் கலட அந்டக் கலடதமல் ஠மம் பஞமய் ீ த஢மத஡மம் அதடம அபல஡ப் ஢மர்த்டமல் ன௃ரினேம் த஢மட்டிதமநல஡ப் த஢மட்டுத் டள்ல௃கய஦மன் கபர்வணண்ட் ஢ஞத்லடக் கநபமடுகய஦மன் குத஢஥஡மகய஦மன் ணண்லஞப் வ஢மன்஡மக்கும் ணகமவ஡ன்று ணண்டிதிடுகய஦து஧கம் ணகம஡ின் தடமட்஝த்டயல் ணமடுகள் வ஥ண்டு னெத்டய஥ம் குடித்து ஢ல்஧யநிக்கயன்஦஡ என்஦யன் ஢ற்கள் உ஡லடப் த஢ம஧யன௉க்கயன்஦஡ தடம஧யன௉க்கச் சுலநன௅ழுங்கயத் டல஧பன் பமய் டய஦ந்டமல் வ஢மய்தன௉பி- அபல஡ கஞி஡ினேகத்டயன் பிடிவபள்நிவதன்கய஦து஧கம் ஆட்ல஝ப்த஢மல் ஆலந வபட்டி஡பன் அ஥ச஡ம஡மன் அடுத்டபன் கயல஝தில் ஆடு டயன௉டி அ஥சனுக்கத் டந்டபன் டந஢டயதம஡மன் கய஧ய஢ிடித்ட என௉பன் க஝வுலநக் கற்஢ித்டமன் ன௃சயக்க உஞபில்ல஧ ஢ிட்டுக்கூ஧ய பசயக்க ணல஡தில்ல஧ சு஝ல஧பமசய


69

உடுத்ட உல஝தில்ல஧ அம்ணஞமண்டி ன௅டிவபட்஝க்கமசயல்ல஧ ச஝மன௅டி அபல஡க் க஝வுவநன்கய஦து஧கம் இப்த஢மது வசமல்

இது ல஢த்டயதக்கம஥ உ஧கணம இல்ல஧தம?

னர஬ண்஦ர ஢ன்நற:஬டக்கு஬ரசல்


70

஋ணக்கு சு஡ந்஡ற஧ம் ஷ஬ண்டும்... ஋஡க்கு சுடந்டய஥ம் தபண்டும்...

஢ி஦க்கும் பல஥

அல஝஢ட்டு பமழ்ந்தடமம்.. அது சுகம்.. பநர்லகதிலும் அப்஢டிடமன்.. பநர்ந்ட஢ின்னும் அப்஢டிடமன்... இது சுலண ஋ல்஧மம் ன௅டிந்டது சுடந்டய஥ம் ஋ன்஦மர்கள்... அ஝மபடிகநில் ஆண்கல௃க்கு சுடந்டய஥ம்... ஆல஝கநில் வ஢ண்கல௃க்கு சுடந்டய஥ம்... இது டமன் கயல஝த்டது...

த஢஡ம ன௅ல஡ த஠மக்கயத துப்஢மக்கய ன௅ல஡கள்...

சரன௉ல஝கநில் ஥த்ட கல஦கள்.. ஠ீண்஝ ஢தஞங்கநில் ஠ய஧கர ழ் கண்ஞிகள்... ஋ங்தக சுடந்டய஥ம்.. வபள்லநக்கம஥ர்கநி஝ம் இன௉ந்து கயல஝த்டமகயபிட்஝து.. வகமள்லநகம஥ர்கநி஝ம் இன௉ந்து.. ஋ப்த஢ம கயல஝க்கும்..??? சுடந்டய஥ம் தகட்஝பர்கள் டயதமகயகள் ஆ஡மர்கள்.. கம்஢ிக்கு ஢ின்஡மல் ஢஧ர் கமஞமணல் த஢ம஡மர்கள்...


71

கூட்டில் இன௉க்கும் தகமனயகல௃க்கு சுடந்டய஥ம்.. ணந்லட ஆடுகல௃க்கும் சுடந்டய஥ம்... கமட்டு சயங்கங்கள்

பட்டுக்குள் ீ பந்டடமல்

஠மட்டில் இல்ல஧ சுடந்டய஥ம்.. ஋஡க்கு சுடந்டய஥ம் தபண்டும்...

஋ப்த஢ம கயல஝க்கும்.. இல்ல஧ இல்ல஧..

஋ங்தக கயல஝க்கும்..??

஡஥றழ்஢றனர


72

஥ீ ண்டுவ஥ரபே ஢ரட்குநறப்பு

஠ீவதன்஢து ஠ீஞ஝ ஢தஞவணன்஢து ன௃ரிகய஦து உள்நங்லகக்குள்

துதர் குடித்ட ஠மட்கலந ணன௉பி

஠மன்கு ஠மட்கு஦யப்஢ின் ஢தஞத்டயல் ஠ல஡ந்து உப்஢ி

஠ீண்஝ ஢தஞவணன்஦யன௉ந்டவுன்ல஡ ஠மன்கு ஠மட் கு஦யப்த஢மடு

கயனயத்துப் த஢ம஝ன௅டிதபில்ல஧ வபறும் ஢தஞச்சரட்஝மய் கமடல் கபிலடகள் ஋ழுதுபடயல்ல஧வத஡ ஢ி஥க஝஡ங்கள் வகமடுத்ட ஢ின்ன௃ ஋ப்஢டி பல஥பது஡க்கமய்..... ன௅ன்ல஡த தடமற்றுப்த஢ம஡ உஞர்பினந்ட கமடத஧மடு ஋டுக்கப்஢ட்஝ ஢ி஥க஝஡ங்கநின் ணீ ழ்஠யல஧கள் கு஦யத்ட ன௅டிவுகல௃க்கம஡ ன௅ன்஡஦யவுப்ன௃கல௃க்கு ன௅ன்த஢ ன௅ன்வணமனயதப்஢ட்டின௉க்கய஦மய் உள்ல௃ஞ஥மணத஧ ஋ன் ஠மன்கு ஠ட்கு஦யப்஢ிற்கமய் பல஥஢஝


73

இப்வ஢மழுது கமடல் கபிலடகள் ஢ற்஦யத சத்டயதங்கள் சமத்டயதணற்஦டமக உன்ல஡ப்஢டிக்க என௉ன௅ல஦ துஞிகயத஦ன் உன்஠லகதஞிந்டமய்

ன௃ன்஡லகதமய் சத்டணற்று ன௃டயதனேத்டயகள் கமடலுக்கு ஋டற்கு ஢லனததடம஝ம஡டல்த஧ம இது ஢ன௉பம் ஢ிந்டயத ணலனதமய்

஢தி஥னயந்டதுத஢மல் உ஝஡ின௉ந்வடன் உதி஥னயக்க னென்று ன௅ன்கயனயந்ட ஢ின் இன்னுவணமன்஦மய் வபறும் அணய஧த்டயன் த௃ல஥கநமய் கமற்றுபமக்கயல் கல஥த்து பிட்஝மய் கமடல் சுபமசயத்ட கநப்ல஢ கன௉கய ஠யக்க

பமலனத்துண்஝ங்கநமய்

பில஦த்ட ஠யறுபல்கதநமடு இன்னுவணமன௉ ஠மட்கு஦யப்ன௃ இ஝ன௅டினேவண஡த்தடமன்஦பில்ல஧ ஌வ஡஡ில் பநன௉ம் னெங்கயத஧ம பந஥பின௉க்ககும் ணமதபம அல்஧ உலுப்஢ி பி஝ப்஢ட்஝ கயலனகலநனேல஝த உடயர் கம஧த்டயன் ஆலச ன௃ரிந்டயன௉ப்஢ின் உன்஡மலச ஋ன்஡மலச ன௃ரிதமடயன௉ப்஢ின் ணீ ண்டுவணமன௉ ஠மட்கு஦யப்ன௃ இம்ண஝த஧மடி஝ தூண்டுவணன்஢து


74

஋ன் ண஡சு ஠ீ த஠மக்கய உன் பச்சயல் ீ பழ்பது ீ இன்னுவணமன௉ டமதனம? ஠மதநம?

ஈ஫஬ர஠ி


75

஍ந்து த௄ல்கபின் அநறப௃க ஬ி஫ர ...

ப஝துன௉பத்டயன் அன௉கயல் அலணந்ட ஠மடுகநில் பநம்ணயக்கதும், வசல்பம் வகமனயப்஢துணம஡ ஢ஞக்கம஥ ஠மடு த஠மர்தப.஍க்கயத இ஥மச்சயதத்டய஧யன௉ந்து ஋ன்னுல஝த அலுபல் என்஦யற்க்கமக ணமசயணமடம் ஢த்டமம் டயகடய ஠மன் ஢தஞித்டயன௉ந்தடன்.ணல஧கநிலும்,ண஥ங்கநிலும் வபண்஢஡ி வகமட்டிக்கய஝ந்டது. ஢மர்த்ட இ஝வணல்஧மம் ஢஥பசம்.ண஡சயத஧ ணகயழ்ச்சய.உ஝஧யத஧ குநிர்ச்சய. ணயக ஠ீண்஝ ஠மட்கல௃க்குப்஢ின் ஋஡க்குள்தந என௉ ஋ழுச்சய.஠ண்஢ர்கல௃஝ன் உல஥தமடிதத஢மது ஢ன்஡ிவ஥ண்஝மம் டயகடய ஢ல஝ப்஢மநி இ.டயதமக஧யங்கத்டயன் ஍ந்து ன௃த்டகங்கநின் அ஦யன௅க பினம ஠ல஝வ஢றுபடமக அ஦யந்துவகமள்கயன்த஦ன்.஋஡க்குள் அடயர்ச்சயனேம், ஆச்சரிதன௅ம்.஍ந்து த௄ல்கநம? பிதப்஢ின் பிநிம்ன௃க்தக வசன்றுபிட்த஝ன்.஠ண்஢ர் டயதமக஧யங்கத்டயன் "அனயபின் அலனப்஢ிடழ்"஋ன்஦ த௄ல஧ ஠மன் த஠மர்தபதில் இன௉ந்ட கம஧த்டயல் ஢஧பன௉஝ங்கல௃க்குன௅ன் ஢டித்டயன௉க்கயன்த஦ன்.ட஡ிப்஢ட்஝ ன௅ல஦திலும் அபல஥ ஋஡க்கு வடரினேம்.அலணடயதம஡பர்.ணண்஢ற்றும், வணமனயப்஢ற்றும் வகமண்஝பர். அபத஥மடு வடம஝ர்ன௃வகமண்டு ஋ன் பன௉லக஢ற்஦யனேம், அப஥து


76

த௄ல்கநின் அ஦யன௅க பினம ஢ற்஦யத வசய்டய கு஦யத்தும் வசமல்஧ய, பமழ்த்டயத஡ன்.அபன௉ம் ணகயழ்ச்சயனே஝ன் ஋ன்ல஡ ஠யகழ்வுக்கு அலனத்துக்வகமண்஝மர். ணமசயணமடம் ஢ன்஡ிவ஥ண்஝மம் டயகடய ஢ி.஢ ஍ந்து ணஞிதநபில் ஠மனும்,஋ன் ஢மல்த, ஊ஝க ஠ண்஢ர் என௉பன௉ம் தசர்ந்து அ஦யன௅க பினம ஠஝க்கும் ணண்஝஢த்டயற்க்கு வசன்த஦மம். அங்தக ஋஡க்கு ஢ரிட்சதணம஡ ஢஧ இ஧க்கயத ஠ண்஢ர்கள் ஋ங்கலந ப஥தபற்றுக்வகமண்஝மர்கள். ஠ீண்஝ ஠மட்கநின் ஢ின் அபர்கலந சந்டயப்஢டமல் சற்று த஢சய, அன்ல஢ ஢ரிணம஦யக்வகமண்஝஢ின் ணண்஝஢த்துக்குள் த௃லனந்தடன்.உள்தந பனலணத஢மல் குல஦ந்ட அநவு கூட்஝தண. வ஠ஞ்சு க஡த்டது. ஍ந்து த௄ல்கநின் அ஦யன௅க பினம. குல஦ந்ட஢ட்சம் என௉ த௄று த஢஥மபது ப஥க்கூ஝மடம?஋ன்஦ தகள்பி ஋ன்னுள் ஋ழுந்து ணல஦ந்டது. ஋ணது இ஧க்கயத ஢ல஝ப்஢மநிகநின் எவ்வபமன௉ வபநிதீட்டு பினமக்கநிலும் ஋ழுகயன்஦ தகள்பிடமன் இது.஋ன்஡ வசய்பது? ஋ணது ணக்கள், ஠ணது ஢ல஝ப்஢மநிகல௃க்கு வகமடுக்கும் ப஥தபற்ன௃ இப்஢டி இன௉க்கய஦து. இதட ணக்கள் தகம஝ம்஢மக்கத்டயன் குப்ல஢கல௃க்கும், பன்ன௅ல஦கல௃க்கும், அன௉பன௉க்கத்டக்க அப஧ங்கலந வசமல்லும் டயல஥ப்஢஝ங்கல௃க்கும் அல஧தல஧தமக கூடுபமர்கள். ஋ணது ணண்சமர்ந்ட இ஧க்கயதங்கலநனேம், அலடப் ஢ல஝க்கும் ஢ல஝ப்஢மநிகலநனேம் இபர்கள் கம஧ம்கம஧ணமக கண்டுவகமள்படயல்ல஧.இது ஋ணக்கு இன௉க்கும் என௉ சம஢க்தகடு ஋ன்று வகமள்தபமம். சரி,இ஡ி ஠யகழ்ச்சயக்கு பன௉தபமம்.டயன௉.இநபமல஧ பி஛ததந்டய஥ன் அபர்கள் ட஡து ப஥தபற்ன௃ல஥ததமடு வடம஝ங்கய஡மர்.பந்டயன௉ந்ட ஋ல்த஧மல஥னேம் ப஥தபற்றுக்வகமண்டு, டயன௉. டயதமக஧யங்கம் அபர்கநின்


77

அ஝க்கம்஢ற்஦யனேம் ,ஆற்஦ல் கு஦யத்தும், அபரின் ன௅டல் ஠மப஧ம஡ "அனயபின் அலனப்஢ிடழ்"஠மபல஧ டமன் ஢டித்டடமகவும், இந்ட ஍ந்து ன௃த்டகங்கலந அபர் அ஦யன௅கம் வசய்பது அபரின் ஋ழுத்டமற்஦஧யன் ஆல௃லணலத கமட்டுகயன்஦வடன்றும், ன௃஧ம்வ஢தர்ந்ட இ஧க்கயதப் ஢ல஝ப்஢மநிகநில்

இபர் ட஡ித்துபம்

வ஢றுகயன்஦மர்,஌வ஡ன்஦மல் எத஥ த஠஥த்டயல் ஍ந்து த௄ல்கலந அ஦யன௅கம் வசய்து வபநிதிடுபது ன௅டல் ட஝லபதமக இந்டதணல஝தித஧ ஠஝க்கய஦து.அதுவும் ஋ம்தணமடு பமழ்ந்து வகமண்டின௉க்கும் என௉ ஢ல஝ப்஢மநி டயதமக஧யங்கம் அபர்கள். அட஡மல் ஠மம் பமழும் ணண்ட௃க்கும்,஋ணக்கும் வ஢ன௉லண தசர்க்கய஦மர், ஋ன்று ஠றுக்வக஡ ஠மலு பமர்த்லடதில் அபல஥ ஢ம஥மட்டிபிட்டு, அற்ன௃டணமக ஠யகழ்பின் அடுத்டகட்஝த்டயற்கு அலனத்து வசன்஦மர். அடுத்து,டயதமக஧யங்கம் ஢ற்஦யனேம்,அப஥து ஋ழுத்டமற்஦ல் ஢ற்஦யனேம்,அப஥து குஞ஠஧ சய஦ப்ன௃கள் ஢ற்஦யனேம்,஢஧ ஆண்டுகல௃க்குன௅ன் அபர் ஋ழுடயத ன௅டல் ன௃த்டகணம஡ "அனயபின் அலனப்஢ிடழ்" டமன் சமர்ந்டயன௉க்கும் ணயத்஥ ஢டயப்஢கத்டயன் னெ஧ம் வபநிதிட்஝டமகவும்,இப்வ஢மழுது ஠ல஝வ஢றுகயன்஦ இந்ட ஍ந்து த௄ல்கலநனேம் ணீ ண்டும் டன்னுல஝த ஢டயப்஢கத்டயன் னெ஧ம் வபநிதிடுபது ட஡க்கு ணகயழ்ச்சயலத டன௉படமகவும்,ன௃஧த்டயல் பமழும் ஢ல஝ப்஢மநிகநில் டயதமக஧யங்கதண அடயக ஠மபல்கலந எத஥ த஠஥த்டயல்

வபநிதிடுகயன்஦மர் ஋ன்஢லட டமன் உறுடய

வசய்படமகவும்,ட஡து ஢ம஥மட்டுகலநனேம், பமழ்த்துகலநனேம் கமவஞமநிதில் ஢டயவுவசய்து அனுப்஢ிதின௉ந்டமர்,ஈனத்து இ஧க்கயத ஢ிடமணகர் ஋ன்று வசமல்஧க்கூடிதபன௉ம்,னென்று டல஧ன௅ல஦ கண்஝ ணயக னெத்ட ஋ழுத்டமநன௉ம்,பிணர்சகன௉ணம஡ ஋ஸ்.வ஢ம. ஋ன்று இ஧க்கயத உ஧கம் த஢மற்றும் டயன௉.஋ஸ்.வ஢மன்னுத்துல஥ அபர்கள்.இப஥து த஢ச்சும்,


78

டயதமக஧யங்கம் ஢ற்஦ய அபர் வகமண்டின௉க்கும் அநபற்஦ அன்ன௃ம் அங்கு வபண்டயல஥தில் ஢஝க்கமட்சயதமக பிரிந்டவ஢மழுது பசயட்஝ர் பமதமல் பமழ்த்து வ஢ற்஦துத஢மல் ஋ல்த஧மல஥னேம் ணகயழ்ச்சயப் ஢டுத்டயதது ஋ன்த஦ வசமல்஧தபண்டும். அடுத்து, சர்பதடச டணயனர் இடனயன் ஆசயரிதர் டயன௉.சண்ன௅கப்஢ி஥ன௃

அபர்கள் அலனக்கப்஢ட்஝மர்.

அபர், டயதமக஧யங்கம் ட஡து இடனயல் சய஧ ஆக்கங்கள் ஋ழுடயதபர் ஋ன்றும்,஠மபல் ஋ழுதுபது ஋நிடல்஧,அது என௉ ஢ி஥சப ப஧ய.அந்ட ப஧யதின் ஢ின் பன௉ம் ணகயழ்ச்சயதத இந்ட அ஦யன௅கம் ஋ன்று வசமல்஧ய,அபர் ஋ழுடயத ஢ம஥மட்டுக் கபிலடலத ஢டித்து ஢ின் அலட பனங்கய஡மர். அடுத்து டயன௉.சயபடமஸ் ணமஸ்஝ர் அலனக்கப்஢ட்஝மர்.அபர் "஢஥தடசய"஋ன்஦ ஠மபல் ஢ற்஦ய த஢சய஡மர். ஠மபல் ஋ழுதுபது என௉ டபம்.அடற்கு

ன௅டல் ப஥ம் தபண்டும்.

டயதமக஧யங்கம் "ப஥ம்" ஋ன்஦ டல஧ப்஢ிலும் என௉ ஠மபல் ஋ழுடய இன௉க்கய஦மர்.ஆ஡மல் ட஡க்கு "஢஥தடசய"஋ன்஦ த௄ல஧க் வகமடுத்து அது஢ற்஦ய கன௉த்து வசமல்஧க் தகட்டுக்வகமண்஝மர்.அந்ட டல஧ப்ன௃க்கும் ட஡க்கும் வ஢மன௉த்டணமக இன௉க்குதணம ஋ன்று ஠யல஡த்டமத஥ம வடரிதமது ஋ன்று ஠லகச்சுலபதமக ஆ஥ம்஢ித்து,஢஥தடசய ஢ற்஦யனேம்,அடன் கலடக் கநம் ஢ற்஦யனேம்,அடயல் ஢ல஝ப்஢மநி லகதமண்஝ டணயழ் வசமற்கள் கு஦யத்தும்,கு஦யப்஢மக "வ஥மம்஢" "சரக்கய஥ம்" த஢மன்஦ வசமற்கள் டணயனக சய஡ிணமப் ஢மஞிதில் பன௉பதுத஢மல் இன௉ப்஢டமகவும்,அபற்ல஦ கப஡த்டயல் வகமள்நதபண்டுவணன்றும்,தகட்டுக்வகமண்஝மர்.ணற்றும்,சய஧ பிணர்ச஡ங்கலந அபர் ன௅ன்லபத்டமலும் எட்டுவணமத்டத்டயல் ஢஥தடசய ஢டித்து சுலபக்க கூடித ன௃த்டகதண ஋ன்று ஢ம஥மட்டி அலணந்துவகமண்஝மர். அலட வடம஝ர்ந்து டயதமக஧யங்கத்டயன் கபிலட வடமகுப்஢ம஡ "துன௉ப


79

சயட஦ல்கள்"஢ற்஦ய கன௉த்து வசமல்஧ த஠மர்தபதில் பமழும்,இநம் வ஢ண் கபிடமதி஡ி,டயன௉ணடய.கபிடம.஥பிக்குணமர் அலனக்கப்஢ட்஝மர். அடயல் இ஝ம் வ஢ற்஦ என௉ சய஧ கபிலடகலந ஢டித்துபிட்டு,அபற்த஦மடு வடம஝ர்ன௃ல஝த ஌ல஡த சய஧ கபிஜர்கநின் ஆக்கங்கல௃஝னும் அபர் எப்஢ிட்஝மர்.தணலும்,ட஡க்கு கபிலட஢ற்஦யனேம், கபிடம உள்நங்கள் ஢ற்஦யனேம் த஢மடயத அ஦யவும், வடநிவும் இல்ல஧ ஋ன்று அபர் வசமல்஧யக்வகமண்டு டயதமக஧யங்கத்டயன் கபிலடகலநபி஝ அப஥து ஠மபல்கதந ட஡க்கு ஢ிடித்டயன௉ந்ட஡ ஋ன்஢லடனேம் அபர் ஢டயவு வசய்துவகமண்டு அந்ட கபிலடத் வடமகுப்஢ின் படிபலணப்ன௃ கு஦யத்தும் ,அடயல் இ஝ம்வ஢ற்஦ ஢஝ங்கள் ஢ற்஦யனேம் வசமல்஧ய,இதுத஢மல் இ஡ணம஡க் கபிஜர் அ஦யவுணடய,ணற்றும் சய஧ கபிஜர்கள் ன௅ன்஡த஥ வபநிதிட்டின௉க்கய஦மர்கள் ஋ன்றும் வசமல்஧ய,ட஡து ஢ம஥மட்ல஝னேம்,பமழ்த்லடனேம் கூ஦ய ன௅டித்டமர். அடுத்து,டயன௉ உலண஢மகன் அலனக்கப்஢ட்஝மர்.இபர் "ப஥ம்" ஋ன்஦ ஠மபல் ஢ற்஦ய த஢சபந்டமர்.ன௅ட஧யல் அபர் என௉ த௄஧யன் பிணர்ச஡ம் ஋ன்஢து இ஥ண்டு பிடணமக இன௉க்க கூடும்.என்று த௄஧யல் உள்ந குல஦கலநனேம், ஢ிலனகலநனேம் வசமல்஧ய ஢ல஝ப்஢மநிலத ணழுங்கடிப்஢தும்,பிணர்சகரின் தணடமபி஧மசத்லட கமட்டுபடமகவும் அலணனேம்,ணற்஦து ன௃த்டகத்லட ஢ற்஦ய ன௃கழ்ந்துடள்நி ஢ல஝ப்஢மநிக்கு அடயலுள்ந ஠ல்஧து வகட்஝துகலந வடரிந்துவகமள்ந பமய்ப்஢ில்஧மணல் ஢ண்ட௃பது. ஆ஡மல் டமன் இந்ட இ஥ண்ல஝னேம் வசய்தப்த஢மபடயல்ல஧ ஋ன்றும்,உள்நலட உள்ந஢டிதத வசமல்஧யதமக தபண்டும் ஋ன்றும் கூ஦ய, ணயக த஠ர்த்டயனே஝ன் வடநிபம஡ டணயழ் ஏட்஝த்டயல் அந்ட "ப஥ம்" ஠மபல் ஢ற்஦யத ட஡து ஢மர்லபகலந ன௅ன்லபத்து,஋ழுத்டமநல஥ ஢ம஥மட்டித பிடம் ஋ன்஡மல் ஌ற்றுக்வகமள்நக் கூடிதடமகவும்,஥சயக்க


80

கூடிதடமகவும் இன௉ந்டது. அலடத் வடம஝ர்ந்து "஋ங்தக"஋ன்஦ ஠மபல் ஢ற்஦ய டயன௉. வசல்பின் அபர்கள் த஢சய஡மர்.அது னென்று டநத்டயல் ஠஝ப்஢டமக சுட்டிக்கமட்டி஡மர்.கமல஥஠கர், டணயழ்஠மடு, த஠மர்தப ஋ன்று அது பிரிகய஦வடன்றும்,இலட னென்று ஠மபல்கநமக கூ஝ ஋ழுட஧மம் ஋ன்றும் கு஦யப்஢ிட்஝ வசல்பின் அபர்கள், அந்ட ஠மப஧யல் பன௉ம் உல஥தம஝ல்கநில் இ஝ம்வ஢ற்஦ த஠மர்தப஛யத வசமற்கல௃க்கு டணயனயல் பிநக்கம் டந்டயன௉ப்஢து,஢ி஦ ஠மடுகநிலும் உள்ந பமசகர்கள் ன௃ரிந்துவகமள்ந கூடித பமய்ப்ல஢ அநிக்கய஦வடன்றும் வசமல்஧ய இந்ட ஢ல஝ப்ல஢னேம், இந்ட ஢ல஝ப்஢மநிதின் உலனப்ல஢னேம், அபரின் ணண்சமர்ந்ட உஞர்லபனேம் டமன் ணடயப்஢டமக கூ஦ய,டயதமக஧யங்கத்லட ஢ம஥மட்டி ன௅டித்டமர். அடுத்டடமக "டயரின௃" ஋ன்஦ ஠மபல் ஢ற்஦ய த஢ச, டயன௉. ச஥பஞன் அலனக்கப்஢ட்஝மர்.ஆ஡மல் அபர் ஠யகழ்வுக்கு சனெகணநிக்கபில்ல஧.஋ன்஡ கம஥ஞதணம வடரிதபில்ல஧.அது ஋துபமக இன௉ந்டமலும்,பன௉படமக எப்ன௃ வகமண்஝஢ின் ப஥மணல் பிடுபது ஠மகரிகணயல்ல஧ ஋ன்஢லட அபர் உஞர்ந்துவகமள்ந தபண்டும்.஋஡க்கு ணயக வ஠ன௉க்கணம஡பன௉ம், ஋ன்ணீ து அன்ன௃வகமண்஝பன௉ணம஡ ச஥பஞன் ப஥மடது பன௉த்டத்லட டந்டது. வடம஝ர்ந்து ணயக ஠ீண்஝ இல஝வபநிக்கு஢ின்ன௃ ஠மன் சந்டயத்ட அன்ன௃த்டம்஢ி டயன௉.சர்தபந்டய஥ம அபர்கள் "஋ங்தக" ஋ன்஦ ஠மபல் ஢ற்஦ய ட஡து கன௉த்லட கூ஦ ன௅ன் பந்டமர்.அண்லணதில் அபர் க஧ம஠யடய ஢ட்஝ம் வ஢ற்஦யன௉ந்டமர்.அடற்கு ஋ன் பமழ்த்துகலநனேம்,஢ம஥மட்டுகலநனேம் ஠யகழ்ச்சய வடம஝ங்க ன௅ன்஡த஥ ஠மன் வடரிபித்டயன௉ந்தடன்.அபர்,ட஡து உல஥தில் ஠மபல் கமல஥஠கரின் ணற்றும் அ஥சயதல்

" ஋ங்தக "஋ன்஦

சய஦ப்ன௃கள் ஢ற்஦யனேம்,

கு஦யத்தும்,கலடதின்

஠மதகன்

சமர்ந்டயன௉ந்ட

த஢ம஥மட்஝


81

குழு ஢ற்஦யனேம்,அந்ட த஢ம஥மட்஝ குழுபின் ஠ல்஧து,வகட்஝துகள் கு஦யத்தும் னென்று டநங்கநில் அந்ட ஠மபல் ஋டுத்து வசல்படமகவும்,தணலும் டமனும் த஢ம஥மட்஝ குழு என்஦யல் இலஞந்து வசதல்஢ட்஝பர் ஋ன்றும் ட஡க்கு எவ்பமட வசதல்஢மடுகநில் இன௉ந்து எதுங்கய வகமள்பது஢ற்஦யனேம்,ன௅டிதமட ஢ட்சத்டயல் ன௅ற்஦மக எதுங்கயதது கு஦யத்தும் வசமல்஧ய,இந்டப் ஢ல஝ப்஢மநிதின் ஢மர்லபதில் இப஥து கடம஢மத்டய஥ங்கள் டங்கல௃க்கு உரித உஞர்வுகலநனேம்,அ஥சயதல் ஢மர்லபகலநனேதண ன௅ன்லபக்கயன்஦஡.இதடத஢மல் எவ்வபமன௉ த஢ம஥மநிக்கும் வபவ்தபறு ஢மர்லபகல௃ம், உஞர்வுகல௃ம்,ன௅டிவுகல௃ம் இன௉க்கும்.அ஥சயதல் த஠மக்கு பித்டயதமசப்஢டும்.ஆகதப இது டயதமக஧யங்கத்டயன் ஢மர்லப ஋ன்஦மலும்,இப்஢டிதம஡ கலடக்கநங்கலந சய஧ர் ஋டுப்஢டற்தக ஢தப்஢டுபமர்கள்.இபர் ஋டுத்துக்வகமண்டு அலட ஠மப஧மக வபநிக்வகமண்டுபந்டயன௉ப்஢து ஢ம஥மட்஝ப்஢஝தபண்டிததட ஋ன்஦ அபர், டமன் ணமஞப஡மக இன௉ந்ட வ஢மழுது அபர் சமர்ந்டயன௉ந்ட அலணப்ன௃க்கமக கமல஥஠கரில்டமன் ஢ஞின௃ரிந்டடமகவும், அந்ட ஠யல஡வுகள் இந்ட ஠மபல஧ ஢டிக்கும்த஢மது வ஠ஞ்சயல் ஠யன஧மடுபடமகவும் வசமல்஧ய ன௅டித்டமர். அலட வடம஝ர்ந்து த஢஥மசயரிதர் ஥கு஢டய அபர்கள் அலனக்கப்஢ட்஝மர்.அபர் தணல஝ ஌஦மணல், ஢஧ வ஢மல்஧மட பி஝தங்கலந இந்ட ஢ல஝ப்஢மநி வடமட்டின௉க்கய஦மர் ஋ன்று ஠லகச்சுலபதமக கூ஦யக்வகமண்டு கமவஞமநி ஢டயவுகநி஧யன௉ந்து டன்ல஡ பி஧க்கயக்வகமண்டு இன௉ந்ட஢டிதத ஍ந்து ன௃த்டகங்கள் ஢ற்஦யனேம் டன் த஢ச்லச வடம஝ங்கய஡மர்.கு஦யப்஢மக "டயரின௃"஋ன்஦ ஠மபல் ஢ற்஦ய கூ஝தப த஢ச ன௅ன்பந்டமர்.அது இ஥ண்டு "வ஧ஸ்஢ிதன்கள்" (வ஢ண் ஏரி஡ தசர்க்லகதமநர்கள் )஢ற்஦யத ஠மபல் ஋ன்றும்,அபர்கநின் உள்நக் கய஝க்லககள் கு஦யத்து கமட்சயகலந ஠கர்த்டய வசல்கய஦மர் இந்ட கலடவசமல்஧ய

஋ன்றும்,இது


82

இப்வ஢மழுது உ஧கம் ன௅ழுபதும் இன௉஢ம஧மரி஝ன௅ம் ஢஥பிக்கய஝க்கயன்஦வடன்றும்,சய஧ ஠மடுகநில் இடற்கு அங்கயகம஥ம் கயல஝த்டயன௉க்கய஦து ஋ன்றும் வசமன்஡ அபர், டமன் ஢டிக்கும் கம஧ங்கநித஧ ஆண் ஢ள்நிகநிலும்,வ஢ண்கள் ஢ள்நிகநிலும் இந்ட ஏரி஡ தசர்க்லககள் ணல஦ன௅கணமக ஠஝ந்ட஡ ஋ன்றும் வசமன்஡ த஢஥மசயரிதர்,இது ஢ம஧யதல் உஞர்ச்சயகநின் ஢ி஥பமகம்.அது டபிர்க்க ன௅டிதமடவடமன்று.இந்ட கலடப்ன௃஧த்லட டயதமக஧யங்கம் வடமட்டின௉ப்஢து அப஥து டய஝த்லட கமட்டுகய஦து ஋ன்றும் வசமன்஡மர்.வடம஝ர்ந்து அபர்,கமல஥஠கரின் வ஢மன௉நமடம஥ சூனல் ஢ற்஦யனேம், பர்த்டகத்லட அபர்கள் ஋ப்஢டி பநர்த்துக் வகமண்஝மர்கள் ஋ன்றும் என௉ த஢஥மசயரிதன௉க்குரித ஠ீட்டு,வ஠டுப்ன௃கல௃஝ன் ஋டுத்து வசமன்஡மர். டயதமக஧யங்கத்டய஝ம் அபர் ஢஧ தகள்பிகலந ன௅ன்லபத்து அபற்஦யற்கு ஢டயல஧னேம் ஋டயர்஢மர்த்டமர்.஍ந்து த௄ல்கள் ஢ற்஦யனேம் அபர் ட஡து கன௉த்துகலந வசமல்஧ய, ட஡து உல஥லத ஠யல஦வு வசய்டமர்.சுபம஥சயதணம஡ அப஥து உல஥தம஝ல் ஢஧஥மலும் ஥சயக்க கூடிதடமக இன௉ந்டது. இறுடயதமக ஌ற்ன௃ல஥க்கமக,஢ல஝ப்஢மநி டயதமக஧யங்கம் தணல஝ ஌஦ய஡மர்.஌ற்ன௃ல஥ ஋ன்று வசமல்பலடபி஝ அபர் ஌ற்க஡தப டதமரித்து லபத்ட ஠ன்஦ய உல஥லதடமன் ஢டித்டமர்.அடயல் டயன௉. ஋ஸ்.வ஢ம வடம஝க்கம் ட஡து அலனப்ல஢ ஌ற்று பந்து ட஡து த௄ல்கள் ஢ற்஦ய த஢சயத அல஡பன௉க்கும் ஠ன்஦ய வசமல்஧ய அபர்கல௃க்கு ஠யல஡வுப் ஢ரிசும் வகமடுத்டமர்.த஢஥மசயரிதர் ஥கு஢டய தகட்டின௉ந்ட தகள்பிகநில் ஏரின௉ தகள்பிகல௃க்தக அபர் ஢டயல் வசமன்஡மர். ஠யகழ்பின்த஢மது இல஝தில஝தத குடிப்஢டற்கு சூ஝ம஡ தட஠ீன௉ம்,கடிப்஢டற்கு ஢மல்கநினேம் ஢ரிணம஦ப்஢ட்஝஡. ணயக ஠ீண்஝ த஠஥ அணர்பில் ஍ந்து ன௃த்டகங்கள் ஢ற்஦யத அ஦யன௅க,பிணர்ச஡ உல஥கநின் ஌ற்஦ இ஦க்கங்கள், வ஠நிவு சுநிவுகள்,சமடக ஢மடகங்கள் ஋ன்஢஡பற்ல஦ உள்பமங்கயக்வகமண்஝ ஠ண்஢ர் டயதமக஧யங்கத்டய஝ம்


83

பில஝வ஢றும்த஢மது, பிணர்ச஡ம் ஋ன்஢து வபறும் வசமற்கள்டமத஡டபி஥ ,஠ம்லண கமதப் ஢டுத்தும் கற்கள் அல்஧.உங்கள் ஢ஞி வடம஝஥ ஋ணது பமழ்த்துகள் ஋ன்று கூ஦ய ஠மனும் ஋ன் ஠ண்஢ன௉ம் பில஝வ஢ற்றுக்வகமண்த஝மம்.

ஷகர஬ிலூர்.வசல்஬஧ரஜன்


84

த஦஠ம் இதந்டய஥...

ஆர்ன௅டுக஧யன் கயசுகயசுப்஢ில்... ன௃லக னெட்஝ங்கள்

஢லகதமகயப் த஢மகயன்஦஡ -

஋ம்

சுபமசத்துக்குள்! சமல஧ ண஧ர்கலந ஠சுக்கய உ஥ப்த஢மடு

உ஥சய ஠யற்கய஦து.... அந்ட......஋ணதூர் த஢னொந்து!

கடிகம஥ அல஧வுகநில் அல஧க்க஧யனேம் ஋ம் அபஸ்லட.... இ஦க்கத்டயன் இல஝த்தூ஥த்டயல் கன௉த்தூன்஦ய கய஝க்கயன்஦து! டரிச஡ குச஧யப்ன௃க்கநில் சய஧.....

ண஡ிட உ஦வுகள் ன௃ன்஡லககலந வணந஡ணமய் ஢ரிணமற்஦த் துடிக்கயன்஦஡! கர்ப்஢ிஞிகள்..... ன௅டயததமர்........ கரிச஡த்டயல் இநசுகள் - டம் இன௉க்லககலந இ஝ணமற்றும் டயதமகயகநமய் ன௃து ன௅கம் கமட்டுகயன்஦஡ர்! இ஦க்கங்கநின் குலுக்கல்கநில் கூ஝ கய஦ங்கமட - ஢஧ ண஡ிடச் சுலணகள்


85

ணந்டயரிக்கப்஢ட்டு...... ஠ய஥ம்஢ி பனயகயன்஦஡ த஢னொந்டயன் உள்நட்டில்! ீ சயல்஧ல஦ வ஢மறுக்கயகள்.....

இச்லசதின் ஸ்஢ரிசத்டயற்கமய் வபட்கணயனந்து

உ஥சத் துடிக்கயன்஦஡.... வ஢ண்லணதின் ஠யனத஧மடு! பிதர்லபச் ச஧லபதில் துத஥மகும் தடகம்.....

பிடுடல஧ ஠கர்வுக்கமய் ஌ங்கயக் கய஝க்கயன்஦஡ ன௃றுன௃றுப்த஢மடு!

இத்டல஡ சர஥னயபின் ணத்டயதில்..... ஋ம் வ஢மழுடயன் - ஢஧ கஞங்கள் வ஢மய்லண அரிடம஥ங்கநில் வ஢மசுங்கயக் கய஝க்கயன்஦து! இன௉ந்தும் - ஋ம் ண஡ இன௉ப்஢ின்

஋ண்ஞங்கதநம...... வபற்஦ய஝ணமய் வபநி஦யக்கய஝க்கயன்஦து லகததந்தும் ஢ிச்லசக்கம஥஡மய் அந்ட வ஠ரிச஧யல்!

ஜரன்சற கபூர்


86

கசங்கும் கரனம் ஋ங்கள் ஠ல஝ச் தசற்஦யல் சமத்டமன் பிலடகநின் ன௅லந. உனக்கும் கமல்கலநத் ட஝பி அது அங்கக் வகமடிதமய்ப் ஢஝ன௉ம். ஠ய஧த்டயன் ஢டுக்லககள் எவ்வபமன௉ இ஥மப்வ஢மழுடயலும் கசங்கயப் த஢மகய஦து.

அந்ட஥ங்கத் துலஞவதமன்று இ஥கசயதங்கநில் ஢஦ந்தடமடும் ணயன்ணய஡ிகலநப் ஢ிடித்வடமட்டுகய஦து. வணதுபமய்த் டயன்னும் ன௄ச்சயகநமல் கல஥ந்து த஢மகய஦வடல்஧மம்.

சமத்டம஡ின் வ஢மழுதுகநில் எநிப்த஢டம் ஋ங்தக? ஆச்சரிதங்கள் ணதங்கயத சமடம஥ஞ ஠மவநமன்஦யல் ஠ய஥ந்ட஥ணமதிற்று ஠யர்பமஞம்.

஠ய஧த்லடப் ன௃ஞன௉ன௅஝ல்கநின் கர ழ் கசங்கயப் த஢மகய஦து கம஧ம்.

஢.஥பெ஧பைதன்


87

புனம்வத஦ர் திரிவு----

஡மன஬ி இ஧ங்கல்

ன௄க்கநில் டய஡ன௅ீா்ண உன் ன௃ன்஡லக ஢மர்கயத஦ன் வடன்஦஧யல் உன் சுபமசம் தடடி தபர்க்கயத஦ன் ஠ீ ணயகவுண ஋ன் அன௉கயல் இன௉க்கய஦மய் ஠யல஡வுகநில் டய஡ன௅ம் கன்஡ம் வடமடுகய஦மய் டல஧ தகமடயச்வசல்கய஦மய். க஡வுகநில்.

உ஦க்கம் வடமல஧த்ட இ஥வுகல௃஝ன்

஌ககம் ஠யல஦த்து ஠கர்கய஦து பமழ்க்லக கமட்டில் ஋஦யத்ட ஠ய஧பமய் கனயகய஦வடன் இநலண கமட஧ர் டய஡ம் பன௉கய஦து

கமட஧ன் ஠ீ டமன் ப஥பில்ல஧ உன் ஦யங்கயங் த஥ம஡மய் அடிக்கய஦து ஋ன் இடதம் ஸ்லகப்஢ில் வடரினேம் உன் பினயதில் ஋ன் கமடல஧ தடடுகயத஦ன்

஋ழும் ஆபல் கல஥க஝க்க கண்ஞமடி ட஝வுகயத஦ன் கமற்஦மய் ணம஦ய உன் கன்஡ம் டழுதப஡ம கம஧ம் சுன௉ங்கய உன் பன௉லக ஠மலந ஠யகனமடம ஋ன் கமடல் வ஠ன௉ப்஢ில் இந்ட க஝ல் பற்஦ய த஢மகமடம

கம஧மல் ஠஝ந்து கல஥ தச஥ ணமட்த஝஡ம ஠ம் இல஝ வபநிகள் குறுகமடம இடதம் என்஦மய் தச஥மடம

ஷ஬னம஠பெர்-஡ரஸ்


88

வ஬ள்பிக்கற஫ம஥ பெமன ஥ர஡ம் வபள்நிக்கயனலண னைல஧ ணமடம் (2002-07-12) ஠஝஥மசம கண்ஞப்ன௃

படயததம஥த்டயல் ீ வ஢மய்த்துபக்கு ஌ந்டயத஢டி வபன௉ட்டிக்வகமண்டு என௉ எல்஧யப்ல஢தன் தகமல஝தில் ன௄ணய சூரிதக் குநித஧யல் குநித்துக்வகமண்டின௉ந்டது ஢ச்லசதமல஝தில் ண஥ங்கள் ஠ய஦ம் ன௄ண்டு ன௄ரித்துப்த஢மய் ன௄த்துக் கய஝ந்ட஡ ஢ச்லசதமய் ண஡ிடர்கள்..

஢ம஝சமல஧க்குப்த஢மகும் படயதில் ீ பிடுடல஧லத ன௅கர்ந்துவகமண்டின௉க்கும் சயன்஡ ண஧ர்கள்.. னென்று வபண் எக்கயட்டுக்கள் த஢மல் வ஢மம்லணக்குட்டிகள் குந்டயதின௉ந்ட஡,


89

஠ல஝஢மலடக்கு பந்துபிட்஝ ஢மலடததம஥த்து ணஞ்சள் ண஧ர்கள் வபள்லநண஧ர்கள் பில஧தற்஦ ண஧ர்கள் அலப, பிற்஢ல஡க்கு அந்ட ண஧ர்கலந அடுக்கயலபத்து பில஧த஢சும் ணனலகள், 7பததுக்குக் குல஦ந்ட ஠ல஝஢மலடக்கு பந்துபிட்஝ வசல்பச்சயறுபர்கள் வடன௉தபம஥த்துப்ன௄க்கலந பில஧த஢சும் பட்டுப்ன௄க்கள், ீ ஋ன்஡ பில஧ ? 1 ன௄ 5 னைத஥ வசன்ற்,

வபள்லநப் ன௄ 2 ணஞ்சள்ன௄ 1 பில஧ 15னைத஥ வசன்ற்..


90

஢ின்஡ர் பில஧த஢சத்வடம஝ங்கய 4 ன௄லபப்வ஢ற்றுக்வகமண்த஝ன்...

ன௄க்கலநப் ன௄க்கதந பிற்஢டமல் அந்டத்வடன௉தபம஥த்துப் ன௄க்கல௃க்கு ஋ன் ணமர்஢ிலும் பட்டுச்சுபரில் ீ வடய்பப்஢஝த்டயற்கு அன௉தக ணரிதமலடனேம் கயல஝த்டது!

஢ம஝சமல஧ பிடுடல஧லதத் வடம஝க்க ஢ம஝சமல஧ணஞிக்கு ஏய்வு வகமடுக்க டய஦ப்ன௃கள் க஧க஧க்கும் வகமண்சயததஸ்,

ஆய்வுகலநப்஢டித்துப் ஢டிப்஢ிக்கும், கற்கக்கஷ்஝ப்஢டும் ணமஞபர்கலநக்கல஥ததற்றும் உநபிதல் குனந்லடகதநமடு கூடிதின௉ந்து ன௃டயர்கள் அபிட்டு,

ன௅கத்டயல் சயரிப்ன௃ப஥ம்ன௃கள்வகமண்஝ அபன் சயரிப்ன௃ அச்லச சுணந்து பந்டமன்


91

஢மர்க்கயன்஦ எவ்வபமன௉பல஥னேம் சயரிப்஢ில் பமர்த்டமன்... இ஥ட்ல஝ச்வசல்பங்கள் கதி஦டித்து பிலநதம஝ அலடக் லகடட்டிக் கநிப்஢ில் க஡க்கும் டம்஢டயகள்,

஢ம஥ம்஢ரீத அ஧லகப் ஢குத்துப் ஢மர்க்கும் பிஞ்ஜர்஡ப் த஢ம஥மசயரித஡ின் குதநமன் குஞ்சுகள்; ன௄த்டமல் க஡ிந்டமல் தமர் ணமர்஢ிலும் ண஧ட்டுப்஢மல் சு஥ப்஢டயல்ல஧ .... இந்டக் தகமல஝ப் வ஢மழுது ணட்டும் இப்஢டி என௉ வ஢ரித பிடுடல஧க்கு ன௅ன் வகமழுத்ட ண஡ிடர்கநின் கழுத்டயல் கம஧யல் வ஠ஞ்சயல் பிற்஦ணயன்ல஡ பிலடக்க... ன௄லபச் சுணந்ட஢டி ஢ஞக்கம஥஠மட்டில் என௉ ஠மலநக் க஝ந்தடன்...

஢ட஧ரஜ் கண்஠ப்பு


92

ஷதரடர஡ ஬ிண்஠ப்தம்! ஢ரட்ஷடரர் ஬ி஦க்கும் ஢மடப௅மட஦ ஍஦ரஷ஬!

ஏட்டுப்ஷதரட் டூ஧ரர்

உம஥த்ஷ஡ர்ந்஡ 'ஷதரம஡஦ிஷன' தரட்டி஠க்கற ஬ரழ்த்து஥டற் தத்஡ற஧ப௃ம் ஡ந்஡஬ர் ஢ரம்!

தச்ஷசரந்஡ற வ஦ன்றும்ம஥ப்

மதத்஡ற஦ங்கள் வசரன்ணரலும் வ஥ச்சத் ஡க்க ஬ி஡த்஡றல்.... த஠ந்஡ற஧ட்டி

஥ரமனகல௃ம் ஷதரட்டு ஊர்஬னப௃ம் ஢டத்஡ற஦஬ன்; கரமனப௃஡ல் ஥ரமன ஬ம஧ கரல்ஷ஡஦ப் தரடுதட்ட கறட்டப்தன் ஢ரவணன்று

ஷகள்஬ிப் தரடர஡ரர் ஦ரர்? ப்ற்நன் உப஬ரபி ஊர்ப்தமக஦ன் ஋ட்டப்தன்,

தற்றுன்ஷ஥ லுள்ப எபே

தக்஡வணணப் ஷதர்வதற்ஷநன். தட்டரலும் குட்டுப் தவுண்ஷதரட்ட மக஦ரஷன தட்ஷடவணன் றும்ம஥ப் த஬ிசுவகட ஬ிட்ஷடணர..? ஬ரத்஡ற஥ரர்; திஷ஦ரன்; ஥னம் சுத்஡ற வசய்ஷ஬ரர்க்கும் தரத்஡றமக஦ரய் ஢றன்ந த஠ித்஡஧கன் ஢ரணன்ஷநர! ஷ஢ர்த்஡றக் கடவணரன்று ஢றச்ச஦஥ய் வசய்ஷ஬ன் ஢ரன். சலர்த்஡றப௅டன்; ஍஦ர!


93

வச஬ிசரய்த்து ஋ன்னுமட஦ ஬ிண்஠ப்தம் இஃம஡ ஬ிணப்தடுத்஡றத் ஡பேக! ஥ண்஥மநப௅ம் ஥ட்டும஥

஥ரண்புன்டஷண ஷதரற்நறடுஷ஬ன்! ஍஦ர,

஋ணது அபேம஥ப் பு஡ல்஬ர்கள் 'மக஬ரறு'க் கர஧ர் உம் மகஷதரன்ந மக஦ரட்கள்;

ஷகர஫ற,கற஫ங்கு,இப஢ீர்,குடம்,சட்டி,

஬ரபி,உனக்மக,஡ப஬ரடம்,஥ண்வ஬ட்டி,

சலணி,஥ர,சட்மட,வசபேப்புத் ஡றபேடர்கபரம்!

஥ரணிவ஦ன்நன் ஥க்கள் ஬஫றப்தநறப௅ம் வசய்஡ர஧ரம் ஋ன்று ஢஥து ஋஡றர்ப்தரட்டிக் கர஧ர்கள் என்நறஷ஥ வனரன்நரய்...

எபேவகரள்மபக் குற்நத்ம஡த் ஡ரக்கல் வசய்துள்பரர்!

஡மனதூக்க ஌லு஡றல்மன! ஷதரக்கறரிகட் வகல்னரஅம் புதுப்தரடம் கற்திக்க...

஢ல்ன ஡பே஠஥றது!஢ழு஬஬ிடர஡ீர்கள்! வசரல்னவுந்஡ரன் ஷ஬ண்டும் சுபேக்க஥ரய்; ஋ன்஥க்கள்,

கரற்சட்மட ஷதரடட்டும், க஡றம஧஦ிஷன ஬ற்நறபேந்தும்....; ீ ஌ற்ந வ஡ர஫றல்கள் இ஦ற்நறடு஡ல் ஷ஬ண்டுவ஥ன்று தட்ட஠த்஡றல் ஬ிட்டுப் தடிப்தித்ஷ஡ன்; ஆணரல்.. தடம் தரர்த்து,வகட்ட த஦ல்கல௃டன் கூடி இடம்தரர்க்க ஊர்சுற்ரி 'இப்தி'ப௃டி஬பர்த்து, வதரன்வதரபேபத் ஡ீர்த்து஬ிட்டரர்! ஷதரக்கறரிகள்; ஷதரகட்டும்!஬ட்டிப்தன்ணந்஡ரன்! ஥ண஬பேத்஡ ஥றல்மன ஦ஃ஡ரல்!


94

குட்டிக்கு,஢ரய்கள் கும஧க்கப் த஫க்கு஬஡ர? ஬ரகரண ஷ஡ரற்நம்,஥வுசுமட஦ரர் ஋ன்஥க்கள்!

ஆகர஡ வசய்மக஦ிஷன..

ஆம஠஦ி஬ர் மகம஬஦ரர்!

உம்஥பேபரல்,஋ப்மதஷ஦ர ஏர்வ஡ர஫றமனப் வதற்நறடு஬ரர்!

சன்஥ரணம் வசய்஦ச் சனற஦ரது ஋ன்மககள்!

சும்஥ரஉம் ஬ரசனறமணச் சுற்நற ஡றரிஷ஬ணர? ஢றற்க;

எபேவதரி஦ சறக்கல், இ஡ஷணரடு தற்தன஢ரள் ஷதரனறமரர் தற்நறப௅ள்பரர் ஏர்஥கமண! உங்கள் ஡றபே஢ர஥ம் உச்சரித்ஷ஡ன் ஥ீ ட்த஡ற்கு! ஷகட்டந்஡த் வ஡ய்஬ங்கள் கறஞ்சறத்தும் ஆட஬ில்மன!

ஷதரட்ஷடன் ஢ரன் திட்டிசன்கள்

'வதரந்஡றகண்஠ன்' ஷதரஸ்ற்நரச்சு! ஆமக஦ிணரல்... ஍஦ர!

அ஬ச஧஥ரய் ஬ந்஡பேபி ஬ரமகபுமண வ஦ன்஥கமண ஥ட்டும் ஬ிடு஬ிப்தீ ர்! சரமக஦ிலும் ஋ன்ஷணரட்மடச் சத்஡ற஦ர஥ய்ப் ஷதரட்டிடுஷ஬ன்! ஷதரகட்டும் ஋ன்று வதரறுத்஡றபேப்ஷதன்; ஆணரஷனர...; ஊரிற் கனகனப்பு ஏய்ந்து஬ிடும்! ஋ன்஥க்கள், கரரி஦ங்கள் ப௃ற்றும் கம஡க்கறன்ஷநன் ஷ஢ர்கண்டு; கர஧஥ரய் உங்கள் கவு஧஬த்ம஡க் கரப்தரற்ந,


95

஬ிண்஠ப்தம் இஃம஡ ஬ிமணப்தடுத்஡றத் ஡ந்஡றடுக, தண்ட௃ஷ஬ன் மகப௅ட் தன!

தரண்டிப௅஧ரன்஢ன்நற: ஥ல்னறமக-஌ப்தி஧ல்-1975


96

திரிந்து ஷதரண஬ர்கள் 1 ஠ணக்கம஡ கம஧ம் த஢மய்பிட்஝லடப்த஢மலுள்நது னேத்டம் பந்து ... ஊர்கல௃க்குள் ஠டயகலநனேம் சயற்஦மறுகலநனேம் ன௃கபிட்டு பமரிதடித்துக்வகமண்டு த஢மதின௉க்கய஦து. 2 த஢ம஡ ஆண்டிலும் ன௅ன்஢஡ிக்கம஧த்டயல் னேத்டம் பந்து த஢ம஡து க஝ந்ட கம஧த்டயற்கமக ஢த்டமம் பகுப்ன௃ ஢ள்நிக்கூ஝த்டயற்கமக அறுபல஝வசய்ட பதல்வபநிகல௃க்கமக அது ஌ங்கலபக்கபில்ல஧. 3 ஠மன் இ஡ி வ஠டுகலும் ட஡ித்துத்டமன் த஢மத஡ன் பதல்கமட்டு ஋ல்ல஧ப் ன௄ப஥ச ண஥ங்கல௃க்கு வடரினேம் ஠ய஧ம் இன௉ண்஝ ஢ி஦கு கன௉ங்கல் துன௉த்தும் டமர் த஦மட்டில் உனவு ன௅டிந்ட க஝ம ணமடுகலநச் சமய்த்துக் வகமண்டு த஢ம஡மன் என௉டன் ட஡ித்ட ஢ட்஝ண஥த்டயல் அது தணலும் பமன பின௉ம்஢ி இ஦ப்ன௃க்கமக ன௅டயத அனு஢பங்கல௃஝ன் ஠யன்஦ ஢ட்஝ ண஥த்டயல்


97

வகமட்டுக்கமகம் உச்சயக் கயலநதில் பந்டயன௉ந்டது என்஦மய்ச் தசர்ந்ட துத஥ங்கல௃஝ன் இதக்கத்துக்குப் த஢ம஡பர்கநில் ஆல஡தி஦பிலும் ணஞ஧மற்஦யலும் வசத்துப்த஢மக ஠மன் ணட்டும் என௉ ப஧யத சமவுக்கமகக் கமத்டயன௉க்கயத஦ன்.

-1991. ஢ட்சத்஡ற஧ன் வசவ்஬ிந்஡ற஦ன்


98

சு஡ந்஡ற஧ம் ... கம்திகல௃க்குப் தின்ணரல் கமபல் இல்஧மட தடமட்஝ங்கலந சுடந்டய஥ணமக தணய்கயன்஦஡ கட்஝மக்கம஧யகள்

வகமண்஝மட்஝ன௅ம், கநிப்ன௃ணமய் அலபகள்

கமஞிக்கம஥஡ின் சுடந்டய஥தணம கம்஢ிகல௃க்குப் ஢ின்஡மல் கயனக்குச் சணவபநிகள் டயகட்டிபிட்஝டமல்

ப஝க்கயல் பமய் ஠ீள்கய஦து கல஝பமனைறும் கட்஝மக்கம஧யகலநக் கட்டி லபக்கதபம கல்஧மல் அடிக்கதபம பி஝மணல்

கமபல் கமக்கய஦து இல஦தமன்லண ஊ஥மன் தடமட்஝த்டயல் தணனேம் கட்஝மக்கம஧யகள் கமஞிப் ஢கயர்லபனேம் கமபல்கம஥ல஡னேம் பின௉ம்ன௃படயல்ல஧ வடற்கயலும் வடன்கயனக்கயலும் கட்஝மக்கம஧யகள் கமல் லபப்஢டயல்ல஧ பமல஧ ஠ீட்டி஡மல் கூ஝ தபட்ல஝தமடி பிடுகயன்஦஡ சயங்கங்கள்

஥ன்ணரர் அப௃஡ன்


99

வ஬ய்஦ில் ன௄ணயலத

அக்஡ிதமக சுட்வ஝ரித்டது வபய்தில் …. வபப்஢ம் டமங்கமது

ண஥ங்கநில் டஞ்சணல஝ந்டது ஢஦லபகள் ஬மஸ் வகமடயப்ன௃ டமநமது சுன௉ண்டு கய஝ந்டது குஞ்சுகள் ஬ம஬

பன்ணம் வ஢மறுக்கமது பட்டுக்குள் ீ ன௅஝ங்கய஡மன் ண஡ிடன் ஬ம஬

வ஠ன௉ப்஢ில் சயக்கயத ட஥ஞி தணகம் வ஢மனயந்ட ணலனதுநிதில் ஠ல஡ந்து ஠஝஡ணமடி஡மள் ஬ம஬

சந்஡ற஦ர கறரி஡ர்


100

஋ணக்கு சு஡ந்஡ற஧ம் ஷ஬ண்டும்... ஋஡க்கு சுடந்டய஥ம் தபண்டும்... ஢ி஦க்கும் பல஥ அல஝஢ட்டு பமழ்ந்தடமம்.. அது சுகம்..

பநர்லகதிலும் அப்஢டிடமன்..

பநர்ந்ட஢ின்னும் அப்஢டிடமன்... இது சுலண ஋ல்஧மம் ன௅டிந்டது சுடந்டய஥ம் ஋ன்஦மர்கள்... அ஝மபடிகநில்

ஆண்கல௃க்கு சுடந்டய஥ம்... ஆல஝கநில் வ஢ண்கல௃க்கு சுடந்டய஥ம்... இது டமன் கயல஝த்டது... த஢஡ம ன௅ல஡ த஠மக்கயத துப்஢மக்கய ன௅ல஡கள்... சரன௉ல஝கநில் ஥த்ட கல஦கள்.. ஠ீண்஝ ஢தஞங்கநில் ஠ய஧கர ழ் கண்ஞிகள்... ஋ங்தக சுடந்டய஥ம்.. வபள்லநக்கம஥ர்கநி஝ம் இன௉ந்து கயல஝த்டமகயபிட்஝து.. வகமள்லநகம஥ர்கநி஝ம் இன௉ந்து.. ஋ப்த஢ம கயல஝க்கும்..??? சுடந்டய஥ம் தகட்஝பர்கள் டயதமகயகள் ஆ஡மர்கள்.. கம்஢ிக்கு ஢ின்஡மல் ஢஧ர் கமஞமணல் த஢ம஡மர்கள்...


101

கூட்டில் இன௉க்கும் தகமனயகல௃க்கு சுடந்டய஥ம்.. ணந்லட ஆடுகல௃க்கும் சுடந்டய஥ம்... கமட்டு சயங்கங்கள்

பட்டுக்குள் ீ பந்டடமல்

஠மட்டில் இல்ல஧ சுடந்டய஥ம்.. ஋஡க்கு சுடந்டய஥ம் தபண்டும்...

஋ப்த஢ம கயல஝க்கும்.. இல்ல஧ இல்ல஧.. ஋ங்தக கயல஝க்கும்..??

஡஥றழ்஢றனர


102

஬ி஡றவ஦னும் ஬ினங்கு! இடத ணய஥ண்டு கமட஧யத஧ பழ்ந்டட஡மத஧ ீ டயன௉ணஞத்டயல் இலஞந்டய஝தப ஌ங்கய ஠யன்஦தட! உ஦வுகநின் எப்ன௃டல஧ப் வ஢ற்றுக் வகமள்நதப டஞ஧யன்

ணீ து அனுடய஡ன௅ம் டப ணயன௉ந்டதட!

கமத்டயன௉ந்து கமத்டயன௉ந்து கம஧ம் க஝ந்டதட! கமடலுக்கு எப்ன௃டத஧ம

கயல஝க்கபில்ல஧தத!

ன௄க்கநது க஧ப்ன௃ ணஞத்லட ணமல஧ ஋ன்த஢மத஥ இபர்கநது க஧ப்ன௃ ணஞத்லட சமடய ஋ன்஦மத஥!

஢மடகதண ன௃ரிந்டதுத஢மல் டண்஝ல஡ வகமடுத்டமர்! பிடயவதன்று

வ஢தரிட்த஝

பி஧ங்லக திட்஝மர்!

டயன௉ணஞச் சந்லடதித஧ அபனும்

பிற்஢ல஡தம஡மன்!

உள்நம் வ஠மந்டடமத஧ அபல௃ம் ன௅டயர் கன்஡ினேணம஡மள்!

ஆக்கம்-வதரன் சற஬வகௌரி


103

஥ீ ண்டுவ஥ரபே ஢ரட்குநறப்பு

஠ீவதன்஢து

஠ீஞ஝ ஢தஞவணன்஢து ன௃ரிகய஦து உள்நங்லகக்குள்

துதர் குடித்ட ஠மட்கலந ணன௉பி

஠மன்கு ஠மட்கு஦யப்஢ின் ஢தஞத்டயல் ஠ல஡ந்து உப்஢ி

஠ீண்஝ ஢தஞவணன்஦யன௉ந்டவுன்ல஡ ஠மன்கு ஠மட் கு஦யப்த஢மடு

கயனயத்துப் த஢ம஝ன௅டிதபில்ல஧ வபறும் ஢தஞச்சரட்஝மய் கமடல் கபிலடகள் ஋ழுதுபடயல்ல஧வத஡ ஢ி஥க஝஡ங்கள் வகமடுத்ட ஢ின்ன௃ ஋ப்஢டி பல஥பது஡க்கமய்..... ன௅ன்ல஡த தடமற்றுப்த஢ம஡ உஞர்பினந்ட கமடத஧மடு ஋டுக்கப்஢ட்஝ ஢ி஥க஝஡ங்கநின் ணீ ழ்஠யல஧கள் கு஦யத்ட ன௅டிவுகல௃க்கம஡ ன௅ன்஡஦யவுப்ன௃கல௃க்கு ன௅ன்த஢ ன௅ன்வணமனயதப்஢ட்டின௉க்கய஦மய் உள்ல௃ஞ஥மணத஧ ஋ன் ஠மன்கு ஠ட்கு஦யப்஢ிற்கமய் பல஥஢஝


104

இப்வ஢மழுது கமடல் கபிலடகள் ஢ற்஦யத சத்டயதங்கள் சமத்டயதணற்஦டமக உன்ல஡ப்஢டிக்க என௉ன௅ல஦ துஞிகயத஦ன் உன்஠லகதஞிந்டமய்

ன௃ன்஡லகதமய் சத்டணற்று ன௃டயதனேத்டயகள் கமடலுக்கு ஋டற்கு ஢லனததடம஝ம஡டல்த஧ம இது ஢ன௉பம் ஢ிந்டயத ணலனதமய்

஢தி஥னயந்டதுத஢மல் உ஝஡ின௉ந்வடன் உதி஥னயக்க னென்று ன௅ன்கயனயந்ட ஢ின் இன்னுவணமன்஦மய் வபறும் அணய஧த்டயன் த௃ல஥கநமய் கமற்றுபமக்கயல் கல஥த்து பிட்஝மய் கமடல் சுபமசயத்ட கநப்ல஢ கன௉கய ஠யக்க

பமலனத்துண்஝ங்கநமய்

பில஦த்ட ஠யறுபல்கதநமடு இன்னுவணமன௉ ஠மட்கு஦யப்ன௃ இ஝ன௅டினேவண஡த்தடமன்஦பில்ல஧ ஌வ஡஡ில் பநன௉ம் னெங்கயத஧ம பந஥பின௉க்ககும் ணமதபம அல்஧ உலுப்஢ி பி஝ப்஢ட்஝ கயலனகலநனேல஝த உடயர் கம஧த்டயன் ஆலச ன௃ரிந்டயன௉ப்஢ின் உன்஡மலச ஋ன்஡மலச ன௃ரிதமடயன௉ப்஢ின் ணீ ண்டுவணமன௉ ஠மட்கு஦யப்ன௃ இம்ண஝த஧மடி஝ தூண்டுவணன்஢து ஋ன் ண஡சு ஠ீ த஠மக்கய


105

உன் பச்சயல் ீ பழ்பது ீ இன்னுவணமன௉ டமதனம? ஠மதநம?

ஈ஫஬ர஠ி


106

஌஥ரற்நம் ஋஡க்கமய் உன் அலனப்ன௃கள்

஋துவுதண இன்னும் ப஥பில்ல஧ ஌ணமற்஦ம்

உன்஡ம஧ம஡ ஌ணமற்஦ம்

அப்஢டிதின௉க்க ன௅டிதமடயது உன்ல஡த் வடமல஧த்து உன்னுள் வடமல஧ந்து ணீ ன ன௅டிதமடடயன்

ப஧யதமகத்டமன் இன௉க்க ன௅டினேம் கம஥ஞம் ஠மன் இ஦க்கப்஢ட்஝டன் கம஥ஞம் ஠ீவதன்஢டன்

஥கஸ்சயதம் உல஝ந்டடயன் ஌ணமற்஦ம் உல஡ இ஦க்கடித்துக்வகமண்டின௉ப்஢தட !

ஈ஫஬ர஠ி


107

Kaatruveli March 2012  

The March 2012 issue of the free Tamil literature magazine by Mullai Amuthan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you