Page 1

ஆனி 2012

Thanks: Kathryn Beals

கலை இைக்கிய இதழ்


2

அன்புமடயீர். வணக்கம்.

ஆனி 2012

ஆனி இதழுடன் சந்திக்கிஷறோம்.

புதிய பமடப்போளர்கள் இமணந்து பகோள்வதில் ைகிழ்ச்சிஷய.எனினும்

சரியோன தளத்தில் பயணிக்கிஷறோைோ

ஆசிரியர்:ஷ

ோபோ

கணினியிடலும்,வடிவமைப்பும்: கோர்த்திகோ.ை பமடப்புக்கள் அனுப்பஷவண்டிய முகவரி: R.Mahendran 34,Redriffe Road, Plaistow, London E13 0JX ைின்னஞ்சல்:

mullaiamuthan@gmail.com

நன்றிகள்: கூகுள்,

அல்லது பலரிடம் பசன்று

ஷசர்ந்திருக்கிறதோ எனும் ஷகள்வியும் எம்முள் எழுந்த வண்ணஷை

உள்ளது.அச்சில் வந்தோல்தோன் போர்ப்ஷபோம்/எழுதுஷவோம் என்று ஒதுங்கிஷயோரும் உண்டு.புலம் பபயர் ஷதசத்தில் பவளிவருகின்ற அச்சு

ஊடகங்கள் யோவும் விளம்பரத்மத நம்பிஷய வருகின்றன.எம்

பபோன்றவர்களின் அங்கலோய்ப்பும் எம்முடன் இமணந்து பயணிக்கும் அச்சு ஊடகங்கள் வரவில்மலஷய என்பதும்

தோன். எனக்குத் பதரிந்தவமர சுவடுகள் (ஷநோர்ஷவ),கோலம்(கனடோ))எரிைமல

(பிரன்ஸ்)கோகம்(படன்ைோர்க்)பூவரசு/ைண் (ஷேர்ைனி)அம்ைோ/

ஓமச,பைௌனம்,கலப்மப... பசோல்லிக்பகோள்ளலோம்.பிறவும் வந்திருக்கலோம்.

பமடப்புக்களின் கருத்துக்களுக்கு

குற்றத்மத முன்

ஆக்கதோரஷர பபோறுப்பு

நிமறயஷவ எதிர்போர்க்கிறர்கள்

மவப்பதல்ல..வோசகர்கள்/பமடப்போளர்கள் என்பஷத.பமடப்புக்களின் கனதிமயயும் போர்க்கிறோர்கள். இலக்கியப்பூக்கள் பதோகுதி அச்சிற்குத் தயோரோகிவிட்டது.பதோடர்ந்து

கோற்றுபவளியின் சிறுகமதகள்/

கவிமதகள் ஷதர்வு பசய்யப்பட்டு பதோகுப்போக்கும் முயற்சியும் நமடபபற்று வருகின்றன.

ஈழத்து நூல்களுக்கோன இலவச விளம்பரம் ஷபோடும் திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்திஷனோம்.யோரும் ஆர்வம் கோட்டவில்மல.நோங்கள் வோங்கும்

நூல்கமளஷய பிரசுரித்து வருகிஷறோம். இமணந்திருங்கள். பதோடர்ஷவோம்.. அன்புடன்,,


3

ததனியுடனனொரு உலையொடல் ைதுவருந்திக் களிப்பிலிருந்த ஷதனியிடம் திமசகமளப்பற்றி அறிந்துபகோள்வபதப்படிபயனக் ஷகட்ஷடன்; ரீங்கோரம் அதன் பதிலோக இருந்தது -ரீங்கோரமுனது உயிரின் பைோழியோ? உனதுடலின் பைோழியோடலோ?

அல்லது அதுவுன்னோடல் பைோழியோ? பூஞ்ஷசோமலயோக உலமக ைோற்றும்பபோருட்டு ஏகோந்த பவளியில் அமலயும் உனது இமசபயோலிபரப்பிமன உள்வோங்கும் ஷகோபுரங்கள் எங்பகங்கு இருக்கின்றன? நிலோக்கோலத்தில் என்ன பசய்துபகோண்டிருப்போய்? கவிமதபைோழி கற்றது யோரிடம்? உங்களுக்குள் ரோசோ ரோணி இருக்கிறோர்களோ?

நீபயன்ன எடுபிடியோகவோ ஷவமலபசய்கிறோய்? எப்பபோழுதும் கமளத்த உடலுடபனோரு சிணுக்கம் உன்கூடஷவ பிறந்ததோ? ைலர்களோ உங்கமள இழுத்து வழ்த்தும் ீ ைோயைகரந்தப்பபோறிகள்? ைலரின் பைோழிமய எப்படி அறிந்தோய்? நீ சித்தனோகவோ அமலகிறோய்?


4

இதழின் சுமவயறிந்த கமதமயச் பசோல்வோயோ?

என் முகத்பததிஷர சுழன்றடித்தது அந்தத் ஷதன ீ ைீ ண்டும்

பசன்றைர்ந்தது இன்பனோரு ைலரில் -ஷதனிஷய உனக்கு ைனசிருக்கிறதோ? உனக்கு பயணப்போமத இருக்கிறதோ?

உனது சின்னச் சிறகு அைிலைமழயில் நமனந்தோல் என்ன பசய்வோய்? உயருைிந்த பவப்பத்தில் உடல் கருகிப்ஷபோனோல்

உனது சிறகுகள் ஆலம்கட்டி ஷபோலும் ைமழயில் கிழிந்துஷபோனோல் என்ன பசய்வோய் என் சின்ன ஷதனிஷய?

ைரணம் பிறப்பபனும் ைோயச் சக்கரத்மத ைோமல முழுதும் சுற்றிக்கோட்டடியபயன் ஷதனிஷய பூைியில் எனதும் பிறப்பிற்கு பின்னோலோன வோழ்க்மகப் பிமழப்புப்போமதகமளயும்

பயணங்கமளயும் ஷகோடுகளோல் வமரந்தோல் சிக்குண்ட நூல் பந்தோய் கிடந்துருளும். அது உன்னுமடய பயணப்போமதமயப்ஷபோலவும் இருக்கோது ஷதன் பசோரிந்த ைலரும் சின்னத் ஷதனியும் கோற்றில் வழ்கிறது ீ அந்த ைோமல ஓங்கோரத்திற்குள் கமரந்துஷபோகிறது அதன் ரீங்கோரம்

தொ. பொைகதேசன்


5

கொைத்துயர்

ஷநற்று வதியில் ீ நடந்து ஷபோகும் ஷபோது ஒரு குழந்மத ஓடிவந்து தோன் அழகோக இருக்கிஷறனோ என என்மனக்ஷகட்டு ஓடி ைமறகிறது சிரிக்கும் விழிகஷளோடு. எனது குழந்மத இச்சு இச்பசன முத்தம் மவத்து கன்னம் நமனக்கிறோள் நோன் ஷகக்கோைஷல. வோவிக்கமரயில் ைனதோற நடந்த ஷபோது நீந்தியும் பறந்தும் வருகின்றன வோத்துக்கள் எனக்கு சோகஐம் கோட்டி என்னடோ இது பனிக்கோலம் நோன் நிமனத்த ைறுநோஷள சூரியன் எனக்கு கோட்சிதருகிறோன்.


6

ைரங்கள் எல்லோம் பசுமை இழந்து இருப்பதோய் பசோல்லிப்ஷபோனது கோற்று. ஆனோல் உனது பதோமலஷபசி அமழப்பு ைட்டும் நடந்ஷதறோைல் கோலம் துயஷரோடு கடக்கிறது.

நளொயினி தொமலைச்னசல்வன். 18-07-2007


7

எறும்புகள் - சிறு குறிப்பு எறும்புகளின் வோழ்வு எளிதல்ல தினமும் தன் வயிற்றுக்கோய் பநடுந்தூரம் நடக்கிறது நோள் முழுவதும் அமலகிறது வியர்மவ ஒழுக ஓடிஷயோடி உமழக்கின்றது ஷபரழிவிலிருந்து தன் சந்ததிமயப் ஷபன ஷபரச்சம் பகோள்கிறது ஷைலும் ஒவ்பவோரு எறும்புக் கூட்டமும் ஒவ்பவோரு ஊர் ைனிதர்கமளப் ஷபோல் எறும்பூர்கள் இரண்டு ஷைோதுவதில்மல என்பது முரண்தோன் இருந்தோலும் தனதினத்துக்கு வரும் இடர்ப்ஷபோதுகளில் நீண்ட வரிமசகளில் மூட்மட முடிச்சுகஷளோடு ஊர் ஊரோய் அமலகிறது அமவ நடக்கிற ஷபோதில் கோல்களின் வழி துயர் வழிகிறது ஒன்மறபயோன்று சந்திக்கும் தருணங்களில் ஒரு கணம் நின்று துக்கங்பகௌவ விசோரிப்புகமளப் பரிைோறிக் பகோள்கின்றன ஒதுங்க இடங்களற்று கற்களின் கீ ழும் ைர இடுக்குகளிமடஷயயும் தங்கிச் சீரழிகிறது பபரும் பமடபயடுப்புகபளன திடீபரன எழும் தீயிலும் ைற்றும் பவள்ளப் பபருக்குகளிலும் அவற்றின் ஊர்கள் சின்னோபின்னப்பட்டு விடுகிறது ஆயிரக்கணக்கில் பகோல்லப்பட்டமவ ஷபோக


8

எஞ்சியமவ தமலபதறிக்கச் சிதறி ஓடுகின்றன அகப்பட்ட பபோருட்களிஷல பதோற்றி பநடுந்தூரம் ைிதந்து புலம் பபயர்ந்து விடுகிறது பின்னர் பதோடரும் பிறிபதோரு அமலவு புகலிட வோழ்வும் எளிதல்ல எறும்புக்கும்.

திருமொவளவன்.கனகசிங்கம்


9

நொவுைர்ந்து தபொன மலை பகோடு ைமழமயபகோத்திச் பசல்கிறது கோக்மக தன் அலகின் கருமை தடவியவோனத்தில் அது பறந்தபடியிருக்கிறது கோடுகளின் நோவறண்ட பபோழுதில்பகோத்திச் பசன்ற ைமழயிமனபு+ைியின் ஆழத்து நீர்ச்சுமனகளுக்குள்ஒளித்து மவக்கிறது

தோகங்கள் திறந்த கோடுகளில் உலர்ந்த நோவுகமள வோனுக்குக் கோட்டிகோத்திருக்கின்றன பட்

ிகளும் ைிருகங்களும்

பவறும் பஞ்சுக் குவியல்களோன ஷைகங்கள்வோன் முழுமையும் படிந்திருக்கின்றன கோகம்தோகங்கள் வற்றிப் ஷபோகும்படியோகதன் இறக்மககளோல் மூட்டுகிறதுபபருபநருப்மப

பபோசுங்கிய கோட்டின் சோம்பரில்புமதயுண்டு ஷபோகின்றன எண்ணற்ற நோவுகள் ைோயங்கோட்டிவோன் முகட்டில் வட்டைிடும் கோகம்ைீ ண்டும் பகோணர்ந்திருக்கிறது ைமழமயநோவுலர்ந்து ஷபோன ைமழமய கருமை மூடிய வோனம்நமனகிறது பவந்பநருப்பின் ைமழயில்

சித்தொந்தன்


10

கவரிமொன்...

தூறிய ைமழக்குப் பயந்து மநந்து ஷபோன ஷசமலமய இறுகத் தமலமயச் சுற்றியபடி வந்தோள் பபோன்னுத்தோயி !கதபவன்று பபயருக்கு மவக்கப்பட்டு இருந்த தட்டிமயத் தள்ளிவிட்டு உள்ஷள நுமழந்தோள். ைகன் கதிஷரசன் சோயம் இழந்த சுவரில் சோய்ந்தபடி

படித்துக் பகோண்டிருந்தோன். பழக்கூமடமய ஓரைோய் மவத்துவிட்டு அடுக்கமளக்குள் பசன்றோள். பசி வயிற்மறக் கிள்ள, போத்திரங்கமள எடுக்கும் ஷபோதுதோன், ைகன் இன்னமும் சோப்பிடவில்மல என்பமத பதரிந்தது. ஏஷல ! கதிரு, ைணி பத்தோவப் ஷபோகுது, அவனிடம் பைளனம், ஆனோல் ைிக பைல்லியதோய் விசும்பல் ஒலி ஷகட்கவும் விதிர் விதிர்த்துப் ஷபோய் ைகனிடம் நின்றோள். பணம் கட்ட இன்னும் மூணுநோள் தோன் இருக்கு, நீ இதுவமரயில் பணம் தரமல, எல்லோரும் கிண்டல் பண்றோங்க, எனக்கு அவைோனைோ இருக்கு! எம்புட்டு பணைின்னுபசோன்ஷன? ஆயிரம் ரூபோய் ! இரண்டு ைோசத்துக்கு முன்னோடிதோஷன நோன் எண்ணூறு ரூவோ தந்ஷதன், அது ஷவற இது ஷவற., அய்யோ நோபனன்ன அரசோங்க உத்திஷயோகைோ போக்குஷறன். பதருத்பதருவோ பழம் விக்கிஷறன். வர்ற கோசு வோய்க்கும் வயித்துக்குஷை பத்தோைப் ஷபோனோலும், கடன் பட்டோவது உன்மனப் படிக்க மவக்கிஷறன், அடிக்கடி இப்படி பணம் ஷகட்டோ எப்படிப்போ?


11

அப்ஷபோ என்மனஷயன் கல்லூரியில் படிக்க மவச்ஷச. உன்மன ைோதிரிஷய கறிகோ விக்க மவச்சிருக்கலோஷை ?! ைகனின் அந்தக் ஷகள்வியில் பரோம்பஷவ ைனமுமடந்து ஷபோனோள் பபோன்னுத்தோயி ! என்னய்யோ, நீஷய இப்படிப் ஷபசஷற? உங்கப்பன் நம்மை விட்டுட்டுப்

ஷபோன பபோறவு நோன் உன்மனப் படிக்க மவக்க வளர்க்க, என் ஷதோமலச் பசருப்போ மதச்சுப் ஷபோடுஷறஷன! அது உனக்குப் புரியமலயோய்யோ? அதுக்கு நீ என்மன இத்தமன பபரிய கல்லூரியிஷல ஷசர்த்து இருக்கப்படோது, என் வயசுப் பசங்கபளல்லோம் நல்லோ துணிைணி

உடுத்திட்டு வர்றோங்க. நோபனன்ன அபதல்லோம் ஷகட்டு உன்மனத் பதோந்தரவு பசய்யஷறனோ?

ஷகோவிக்கோஷதய்யோ ! நோபனன்னத்மதக் கண்ஷடன்,இன்னும் இரண்டு நோள் பபோறுத்துக்ஷகோ, சண்முக அய்யோகிட்ஷட ஷகட்டுப் போக்கிஷறன். இப்ஷபோ சோப்பிடவோய்யோ, என்றோள் ைகனின் ஷைோவோமயத் தோங்கியபடி, எனக்கு ஷவண்டோம் நீஷய ஷபோய்ச் சோப்பிடு,! அவன் திரும்பிப் படுத்துவிட்டோன். ைனம் பமதத்தது, பிள்மளஷய சோப்பிடமலஷய,

பசியோல் பகோதித்? வயிமறத் தண்ணர்ீ ஊற்றி அமணத்தோள். இந்தப் பணத்திற்கு என்ன வழி என்று ைனம் புலம்பியது, கணவன் இறந்த பிறகு, இந்தப் பிள்மளமய வளர்த்துப் படிக்க மவப்பதற்குள் விழி பிதுங்கத்தோன் பசய்தது. ஏழ்மையில் பிறந்து வளர்ந்தவள் என்பதோல்

ஆண்பிள்மள இல்லோைல் ஷபோனோலும் பயைின்றி வோழ்வு சீரோய் ஓடிக் பகோண்டு இருந்தது. பபோன்னுத்தோயின் இலட்சியஷை கதிஷரசமனப் படிக்க மவப்பதுதோன். பபோழுது விடியும் வமர இமை மூடோைல் ஷயோசித்தவள் கோமலயில் முதல் ஷவமலயோய்ச் சண்முகத்மதச் சந்திக்க பசன்றோள். என்ன பபோன்னுத்தோயீ ! உனக்குத் பதரியோதோ? இது ைோசக்கமடசி நோபனன்ன பசய்ய முடியும்? நீயும் பரோம்பவும் அவசரைின்னு ஷவற பசோல்ஷற.. ஒரு வழியிருக்கு. ஆனோ நீ ஒத்துப்பியோன்னு...? அவர் சந்ஷதகைோய் இழுக்க, நீங்க இருங்க சித்தப்போ, நோன் பசோல்ஷறன். என்று ஒரு இமளஞன் முன்னோல் வந்தோன். அம்ைோ எங்க கல்லூரியிஷலஷய ஒரு ஓவியப் ஷபோட்டி இருக்கு,


12

இந்தியோவின் வறுமைக் ஷகோடுங்கிற தமலப்பில் சில படங்கள் வமரயணும். அதுக்கு படத்தின் ைோதிரியோ நீங்க வரமுடியுைோ? என்று ஷகள்விபயழுப்பினோன். உங்களுக்கு 1000 ரூவோ கிமடக்கும். நோன் ஏற்போடு பண்ஷறன். நன்றி தம்பி ! நோன் என் உயிமரத் தரவும் சித்தைோய் இருக்கிஷறன்.

என்றோள். மநந்து, கிழிந்து ஷபோன புடமவ, சல்லமடயோய் ரவிக்மக, ஏறக்குமறய முக்கோல் நிர்வோணைோய் நிற்க ஷவண்டும் என்றதும், உயிஷர ஷபோவது ஷபோலிருந்தது பபோன்னுத்தோய்க்கு ! என்ன சோைி இது? இங்ஷக இருக்கிஷற பிள்மளகளுக்கு எம்ைவன்

வயசுதோன் இருக்கும். அதுங்க முன்னோடி ஷபோய்...! வோர்த்மதகள்

பதோண்மடக்குள் சிக்கிக் பகோள்ள அழுதோள். கண்கள் அருவிமயக் பகோட்டின. பபோன்னுத்தோமய அமழத்து வந்த இமளஞன் முன்

வந்தோன். அம்ைோ ! நோங்களும் உங்கமள அம்ைோமவப் ஷபோல்தோன் நிமனக்கிஷறோம். தவறோன ஷநோக்கு ஏதும் இல்மலம்ைோ, உங்கள் ஷதமவக்கு இதில் பணமும் கிமடக்கிறதல்லவோ ? பணம்..! கதிஷரசனின் சோப்பிடோத கவமல ஷதோய்ந்த முகம் ஒருமுமற கண்ணின் முன் வந்து ஷபோனது. சரிபயன்று தமலயமசத்தோள்.

உணர்ச்சியற்ற அந்த முகம் தமன ஓவியத்தில் உணர்வுகளோகக் பகோண்டு வந்தனர். கதிஷரசனின் மகயில் நூறு ரூபோய் ஷநோட்டுகள் பளபளத்தன. அம்ைோன்னோ அம்ைோதோன். சரிம்ைோ வர்ஷறன்! பிள்மளயின் முகைலர்ச்சிக்கு முன் தோன் பட்ட ஷவதமன அமனத்தும் கமரந்து ஷபோனது பபோன்னுத்தோய்க்கு! ஒரு வயதிற்குப் பிறகு பபற்ற தோமயக்கூடப் போர்க்க அனுைதிக்கோத உடல், சற்ஷற துணி விலகிப்ஷபோனோலும் அமத பதறி மூடும் பநஞ்சம். அமத இன்று...! அதற்கு ஷைல் நிமனப்பஷத பநருப்பில் குளிப்பது ஷபோல இருந்தது. அனலோன ைனமத அடக்க வழியின்றி அமைதியோய் சரிந்து ஷபோனோள், கதிஷரசன் நண்பன் சிவோவின் வட்டின் ீ முன் நின்றோன். ஷடய் சிவோ, என்னடோ பண்ணிகிட்டு இருக்ஷக ? கல்லூரியில் விழோவிற்கோக ஓவியம் வமரஞ்ஷசன். எதிர்ப்போர்த்தமத விடவும் அற்புதைோ அமைஞ்சு இருக்கு. நீபயங்கடோ ஷபோயிட்டு வர்ஷற?


13

நம்ை ஆளு ப்ரியோவிற்கு இன்மறக்குப் பிறந்த நோள் இல்மலயோ? அவளுக்கு அசத்தலோ ஒரு பரிசு தரலோன்னு நிமனச்ஷசன். பரிசு, விருந்துன்னு நல்லோ சந்ஷதோ

ைோயிருந்து வர்ஷறன். இங்ஷக போரு.

கோதலுடன் ப்ரியோன்னு மகபயழுத்துப் ஷபோட்டுக் பகோடுத்திருக்கோப் போரு ! வழுவழுப்போன வோழ்த்து அட்மட ஒன்மறக் கோண்பித்தோன். ஷடய் போவி, இதுக்பகல்லோம் உனக்குப் பணம் ஏதுடோ? எங்கம்ைோகிட்ஷட பணம் ஷவணுைின்னு அழுதுகிட்ஷட ஷகட்ஷடன். ரோத்திரி சோப்பிடோை படுத்திட்ஷடன். ைறுநோஷள பணம் கிமடச்சிட்டது. போவம்டோ அவங்க ! என்ன கஷ்டப்படோறோங்கஷளோ? இப்ஷபோ இது ஷதமவயோ ?

ஷடய் சிவோ ! சில வி

யங்கமளக் கிமடக்கும்ஷபோஷத

அனுபவிச்சிடணும், சரி இந்தப் படத்மதப் போஷரன். சிவோ கோட்டிய திமரயில் அழுக்கோய் மநந்து ஷபோன பமழய கிழிசல் உமடயில் போதி உடல் பதரிய, கமலந்த தமலயும் ஷசோகம் அப்பிய கண்ணுைோய்...!

போவம்டோ,,, என்ன அவசரத் ஷதமவஷயோ? பணம் ஷவணுைின்னு இப்படி ஷபோஸ் தந்தோங்க. ஆனோ நம்ை பிரண்ட்ஸ் முன்னோடி நிற்க அவங்க பட்ட போடு! சிவோவின் எந்தப் ஷபச்சும் கதிஷரசனின் கோதில் விழவில்மல, அம்ைோ! என்னும் அலறஷலோடு வடு ீ ஷநோக்கி ஓடினோன் அவன். ச்ஷச ! எத்தமன ஷகவலைோன ைனிதன் நோன். அம்ைோ என்மன ைன்னித்துவிடுங்கள். எனக்கோக எத்தமன பபரிய தியோகம் பசய்து விட்டீர்கள். வட்டின் ீ முன் ஓஷர கூட்டம். என்ன என்னபவன்று ைனம் பமதத்தது. பக்கத்து வட்டு ீ அஞ்சமல இவமனக் கட்டிக் பகோண்டு அழுதோள். தம்பி ! உங்கம்ைோ ஷபோய்ச் ஷசர்ந்திட்டோ அய்யோ ! உன்மன அநோமதயோ விட்டுட்டு ! என்றோள். கிடத்தப்பட்ட தோயின் சடலத்தின் முன் ைண்டியிட்டு அைர்ந்தோன். அந்த முகத்தில் பதரிந்த அமைதிஷய அவமனச் சுட்டது. நீ கவரிைோன் ேோதியம்ைோ. ைகன் பபோருட்டு உயிமர விட்டு விட்டோஷய ?! ஆனோல்


14

நோன்... அல்ப சந்ஷதோ

த்திற்கோக உமன ஏைோற்றி விட்ஷடஷன !

அதற்கோகத்தோன் இனிஷைல் இவனுடன் இருக்கக் கூடோபதன்று ஷபோய்விட்டோஷயோ ! முதன் முதலோய்த் தோய் ைீ து உள்ள உண்மையோன போசம் பவளிப்பட, அம்ைோ என்று அழுதோன் - பபருங்குரபலடுத்து !

ைதொசைவேன்


15

கனவுகள் புலதயுண்ட இடம் சமுத்திரங்களின் ஆழங்களில் ைணலினுள் புமதயுண்டு கிடக்கும்

சிப்பிக்குள் உறங்கிக்பகோண்டிருக்கும் உயிர்ச்சமதயோய் என்கனவுகள் கனவிற்கும்வோழ்விற்கும் இமடஷயயோன

யதோர்த்தங்களின் பரிணோைம் பிரைோண்டைோகி

பிரைிப்பூட்டிக்பகோண்டிருக்க

உயிர்ற்சமதயோய் என்கனவுகள் உறங்கிக்பகோண்டிருக்கின்றன சமுத்திரங்களுக்குத் பதரியும் சமுத்திரம்வோழ் உயிர்களுக்கும் பதரியும் என்கனவுகள் சிப்பிக்குள்

புமதயுண்டுகிடக்கி ன்றனபவன்று சமுத்திரங்களின் உயிரிகஷளோடு சிப்பிகள்சகவோசைற்றுப்ஷபோய்

தோனோக ப்புமதயுண்டு ைகிழ்தலில் நோனும் கனவுகஷளோடு ைகிழ்ந்திருக்கின்ஷறன்.

சு.கருேொநிதி


16

சனியன் அந்தச்சனியமனப் பற்றிஷய ஊரில் எல்ஷலோரும்

ஷபசிக்பகோண்டோர்கள். பபண்கள் பயந்து நடுங்கினோர்கள். தங்கள் பயங்கமள பூதோரகோரைோக்கி ைற்றவர்களுடன்

பங்குஷபோட்டுக்பகோண்டோர்கள். அப்படி இருந்தும் பயம்

அடங்கவில்மல. பதருவில் தனிய திரியஷவண்டிய ஷதமவகமள அவர்கள் தவிர்த்துக்பகோண்டோர்கள். வழிப்பறி, கள்ளர்பதோல்மலயில் தத்தளித்துக்பகோண்டிருந்த சனத்துக்கு இது ஒரு புதிய தமலவலிமயக்பகோடுத்தது.

அவனுக்கு 40 வயதளவில் இருந்தது. இலங்மகயில் அவனது ஊர் முகவரி, ைற்றும் இங்கு நண்பர்கள் வட்டம் பற்றி அறிந்துபகோள்வது சிரைைோயிருந்தது. ஷகோைதி முதன்முதலோய் அவமன அந்தக்ஷகோலத்தில் கண்டஷபோது பவலபவலத்துப்ஷபோனோள். போடசோமலயிலிருந்து பிள்மளகமள அமழத்துவந்த ஷநரத்தில்தோன் அந்தச்சனியமனக் கண்டோள். அது நடுஷறோட்டில் திறந்துபிடித்துக்பகோண்டு நின்றது. அவளுக்கு உடம்பபல்லோம் வியர்த்தது. பிள்மளகள பிரோக்குக்கோட்டி

ஷவறுபக்கத்திற்கு புலமனத்திருப்பினோள். சனியன் கிட்டக்கிட்ட வந்தது. அவள் திரும்பிப்போர்க்கைோஷல பபோடிநமடயோய் ஓடினோள். அவள் வட்டிற்கு ீ ஷபோய் ஷசர்ந்தும் நடுக்கம் தீரவில்ல. சோப்பிடும், ஷபோது தூங்கும்ஷபோபதல்லோம் அந்தச்சசனியன் வந்து துருத்திக்பகோண்டு நின்றது. ஊரிபலன்றோல் முருஷகசய்யரிட்மடப்ஷபோய் உடனடியோக போர்மவ போர்திருக்கலோம். இங்க அதுவும் சோத்தியைில்மல. கணவனிடமும் பசோல்லமுடியோது. தண்ணியப்ஷபோட்டுவிட்டு கத்தி பபோல்லோஷலோடுஷபோய் வில்லங்கத்ததிற்கு நிற்க, ஷதமவயில்லோத பிரச்சிமனயில்தோன்; ஷபோய்முடியும். ைனதுக்குள் அமுக்கிக்பகோண்டோள். ைறுநோள் போடசோமலக்கு பிள்மளகமள விடப்ஷபோன இடத்தில் விசயத்மத பகிர்ந்து பகோள்ள, "ஓஷைோம் நோங்களும் கண்டனோங்கள்" என்று ஷவறுசிலரும் ஷகோரஸ் போடினோர்கள்,


17

"அந்தச்சனியன் பள்ளிக்குடப் பிள்ளயளத்தோன் குறிமவக்குது. அதுவும் இளம் பபோம்பிளப்பிள்மளயளத்தோன் துரத்திது"எண்டு மூண்டு ஆம்பளப்பிள்ளயளப் பபத்த வனசோக்கோ தன்ர பங்குக்கும் ஒரு குண்டப்ஷபோட்டுத் தன்மனத் தற்கோத்துக் பகோண்டோ. "விசர்க்கமத கமதக்கிறியள். நோன் தனியப்ஷபோஷகக்க அப்பிடி

நிக்குது! நோன் என்ன குைரிஷய!" எண்டு ஆஷவசத்மத பகோட்டினோள் ஷகோைதி. வனசோக்கோ சீ..ச்சீ.. எண்டு ஷபச்மசதிமசைோத்தி இழுக்க, "அவவ விடு பிள்ள, நீ பசல்லு பசோல்லு, ம், ஷபந்து, ஷபந்து என்று விடுப்புஷகட்கும் ஆர்வத்தில் கிட்டவந்தோர் ப+ைணியக்கோ.

கடுப்போனோள் ஷகோைதி. 'ஷபந்து, ஷபந்பதன்ன அந்தச்சனியன் திறந்துபிடிச்சுக்பகோண்டு நிக்குது. வரட்டோம் உங்கள.' ஊர் அல்ஷலோலகல்ஷலோலப்படத்தோன் பசய்தது. பிள்மளகமளப் பள்ளிக்கூடம் விட்டுவிட்டு பபற்ஷறோர் பயந்தோர்கள். வடிவோன, வடிவில்லோத இளந்தோய்ைோர்களும் பயந்தோர்கள். எண்பது வயது ஆச்சி இலங்மகயில் கற்பழிக்கப்பட்ட பசய்திமயப்படித்தவர்கள் இன்னும் பயந்தோர்கள். ஆண்கள் ஷகோபம் பகோண்டு பகம்பி எழுந்தோர்கள்.

"உந்தச்சனியன்கமள உமதச்சோல்தோன் திருந்துவோன்கள்";.

"உமதபயல்லோம் சரிவரோது, இழுத்துமவச்சு அறுக்கஷவணும்" என்று சிலர், தோங்கள் வலு பபௌத்திரைோக இருந்துபகோண்டு ைற்றவர்கமள உசுப்ஷபத்திக்பகோண்டிருந்தோர்கள்;.

சிவபோலன் ைோஸ்ரர் ைட்டும் சற்று நிதோனைோனோர். "பபடியனுக்கு நோப்பது வயது. இன்னம் கலியோணம் கட்ஷடல்லஷபோல கிடக்கு. ஒரு ைனஷநோயோளியோத்தோன் இருக்கஷவணும். ைனஷநோயள்ள கனவமக. எல்லோமரயும் போர்மவயில இனங்கண்டுவிஷடலோது. உள்ளக்க பிரச்சிமனயோயிருக்கும். எல்லோ ைனிசரிட்மடயும், குறிப்போய் இமளஞர்களிட்ட இருக்ககூடிய போலியல் ஷவட்மகதோன் இது. சோரோசரி ைனநிமலயில் உள்ளவர்கள் தங்கமள கட்டுபடுத்திக்பகோள்வோர்கள். பவளிக்கோட்டைோட்டோர்கள். ைனநிமல பிறழ்ந்தவர்கள் தங்கமள பவளிப்படுத்திக்பகோள்கிறோர்கள். அவர்களது மூiமளயின் ஒரு பகுதி பசயற்போட்டுத்திறமன இழக்க, மூமள வடிகட்டும் திறமன இழந்து ஷபோகிறது…"


18

"உவன் வோத்தி விசர்க்கமத கமதக்கிறோன். முதல்ல அவனுக்கு பிடிச்சமவச்சு …." என்று ஆஷவசைோனோன் இமளஞபனோருவன். சில நோட்கள் கழிந்தன. பசக்கல்ஷவமள, ஏழமர

எட்டுைணியிருக்கும். பதருமூமலயில் ஒரு ஈனக்குரல் தண்ணி

தண்ணி என்று முனகிக்பகோண்டு கிடந்தது. கிட்டப்ஷபோய்ப்போர்த்ஷதன். தைிழ்தோன். நோற்பது வயதிருக்கும். குற்றுயிரும் குமறயுயிருைோக கிடந்தோன் அவன். முகபைல்லோம் பிய்ந்து ஷபோயிருந்தது. கோற்சட்டப்பகுதியிலிருந்து ரத்தம் கசிந்து பகோண்டிருந்தது. நோன்

கிட்டப்ஷபோனதும் அவனது குரல் இன்னும் ஈனைோனது. ைல்லோந்து கிடந்தபடி ஷைல்விழிகளோல் என்மனக்பகஞ்சினோன் இந்தச்சனியமன இப்படிஷய விட்டுவிட்டுப்ஷபோதோ? அல்லது தண்ண ீர் குடுப்பதோ, அல்லது பபோம்பிஷயக்கு அடிப்பதோ? எனது ைனம் தடுைோறிக்பகோண்டிருந்தது.

அதசொகொ 16.6.2012


19

கண்ே ீர்க் கலத! இது ஒரு கண்ணர்க்கமத! ீ

ஏமழயவன் பசந்நீர் சிந்திய கமத! கோமளயவன் கண்ணர்ீ சிந்திய கமத!! கதிரவன் கதிர்பரப்பினோன்! கோமளயவன் கண்விழித்தோன்! கோமளகளுடன் கலப்மபயும் சுைந்து பசன்றோன் கழனிக்கு!!

பமதபமதத்து விமதவிமதத்துக் கமதபசோல்லிக் கமளபறித்துக்

கண்ணர்சிந்தித் ீ தண்ணர்போய்ச்சுவோன் ீ கோமளயவன்! அவன் கமளப்பு ஆற...

கமளப்பில் வந்த இமளப்பு ஆற... களிப்பில் திமளப்போன்! பகோண்டவமள நிமனப்போன்!! வயலுக்கு வருவோஷள வஞ்சி! பசிக்குத் தருவோஷள கஞ்சி! கோமளயவன் ஷகட்போஷன பகஞ்சி! ஷகட்டமதக் பகோடுப்போஷள பகோஞ்சி!! இப்படித்தோன் இனிக்கும் இளமை! ஏைோற்றத்தில் தவிக்கும் முதுமை! அவளருகில் இருந்தோல் இனிமை! அவபளன்றும் அழகுப் பதுமை!!


20

பவப்பத்மதக் பகோடுப்பது சூரியக்கதிர்! - நைக்கு ஏப்பத்மதக் பகோடுப்பது பநற்கதிர்! கோந்தத்தின் துருவங்கள் எதிபரதிர்! கோமளயவன் பருவங்கள் புரியோத புதிர்!! ைமழபபய்தோல் பிமழக்கும் பயிர்! - ைமழ பிமழபசய்தோல் பமதபமதக்கும் உயிர்!! சிறுநமட ஷபோட்டு அறுவமட பசய்தும் சிறுவமடக்குப் பபருநமட!!

ஏர்ஷபோய் எந்திரம் வந்தோலும்

ஏமழயவன் ஏடு ைோறவில்மலஷய!

கோமளயவன் போடு ைோறவில்மலஷய!! ஏற்றம் பிடித்த மககளுக்கு ஏற்றம் வரவில்மலஷய! அவன் வோழ்வில் ைோற்றம் வரவில்மலஷய!! இது ஒரு கண்ணர்க்கமத! ீ ஏமழயவன் பசந்நீர் சிந்திய கமத!

கோமளயவன் கண்ணர்ீ சிந்திய கமத!! இன்று இது ஒரு கண்ணர்க்கமத! ீ நோமள நறுைணம் வசும் ீ பன்ன ீர்க் கமதயோய் ைோறும்! இது திண்ணம்!!

முலனனவன்றி நொ சுதைஷ்குமொர்


21

தொைேி சங்கர் பநோஸ்க் வகுப்பிற்குப் பிந்திவிடுஷவன் என்கின்ற தவிப்பில் ைின்னல் ஷவகத்தில் வழுக்கும் பனியில் சறுக்கிக் பகோண்டு பசன்றோன். சிலகோலம் பின்லோன்ட்டின் வடக்குப் பகுதியில்

குடியிருந்த இருந்த பழக்கஷதோசத்தில் வந்த நல்ல பயிற்சி.

பின்லோன்மட நிமனத்தபபோழுது சுருக்பகன்று இதயத்தில் ஊசிஷயறி ஒரு ஷவதமன அவமனத்தோக்கியது. பநஞ்மச அழுத்திப்பிடிக்க தன்னிச்மசயோகக் மக பசன்றது. அந்த நோட்டில் வோழ்ந்த ஒரு வருட கனவு வோழ்மக. அது தனது விதிமய நிரந்தரைோக ைோற்றியமத

இன்னும் அவனோல் ஏற்றுக் பகோள்ளமுடியோவில்மல. அவன் வோழும் வமர அவஷனோடு வோழப் ஷபோகும் ைோற்றம் அது. அமத இனி

ஆண்டவனுக்கும் ைோற்றும் வல்லமை கிமடயோது என்பது உலக யதோர்த்தம். அந்த உண்மை யைஷதவனின் எருமை வோகனைோக முன்ஷன நிற்கிறது. ஆயுள் நீட்டிக்கப்பட்ட ைரண தண்டமனக் மகதியோன ஒரு அவஸ்மத அவமன எங்கும் விட்டுக் கமலக்கிறது. விருப்பைில்லோத எண்ணங்கள் சிலஷவமளகளில் ைனிதன்

விரும்போவிட்டோலும் மூமளயில் விரிந்து விடுகிறது. எதற்கு இப்பபோழுது எண்ணப் பிடிக்கோதமவமய எண்ணுகிஷறன் என்கின்ற

பவறுப்ஷபோடு சங்கர் பதருமவப் பவறித்துப் போர்த்தோன். அங்ஷக ஒரு அழகு நடந்தது. நீண்ட கருங்கூந்தல். நோலுமுழ நோகபோம்பு படபைடுத்தபடி சந்திரமனக் பகளவ்விய ஷதோற்றம். உடுக்கின் இடுப்பும், துள்ளும் பின்னும், முன்னும் போபரன மூர்க்கம் பகோள்ள மவத்தது அவமன. சந்திர வதனைோ? குட்டிச்சோத்தோன் வதனோைோ? துள்ளும் பகோங்மகயும், துடிக்கும் விழியும், பசோல்லில் ஷதனும் பகோண்டவளோ? எட்டிப் போர்த்துவிட ஷவண்டும் என்கின்ற திடீர் ஆமச அவனுக்கு. சங்கமர அதிஸ்ரம் ஷதடிவந்தது. தோரணிமய அறிமுகம் நோடிவந்தது. முன்ஷன நடந்து பசன்ற தோரணி குதியுயரக் குளிர்கோலச் சோப்போத்து ஷபோட்டிருந்தோள். அங்குல ஆழத்தில் பூவுள்ள சப்போத்துப் ஷபோட்ட சங்கஷர தனது சைனிமலமயப் ஷபண ஷபோரோட ஷவண்டியதோகிற்று. ஒரு கணம் பிமழத்தோல் ைறுகணம் புவியீோப்பு தனது ஷவமலமயக்


22

கச்சிதைோய்ச் பசய்யும். சங்கர் சறுக்கலில் நடனைோடினோலும் கண்கள் அவமள ஷைய்ந்தன. அதிசயம் நடந்தது. அவன் அப்படித்தோன் எண்ணிக் பகோண்டோன். அன்னப்ஷபட்டின் அழஷகோடு சின்னப்ஷபடோக அமசந்த தோரணிமயக்

குதியுர்ந்த சப்போத்து ஷைோசம் பண்ண, புவியீர்ப்பு அவள் ைீ து ஷைோகம் பகோள்ள, திடீபரனக் ஷகட்ட சத்தத்ஷதோடு அன்னப்ஷபடு

தோரோவோகியது. ஆது ஷசற்றுத் தமரயில் சுழிஷயோடியது. சங்கர் தனது கலோரசமனமயத் துோக்கி எறிந்து விட்டு, அவசரைோக அவளிடம் ஓடிச் பசன்றோன். அவன் அவமள அப்பபோழுது

முழுமையோகக் கண்டு பகோண்டோன். ஷவதமனயில் சுருங்கிய

வதனஷை அவனிடம் கோைஷவதமன கிளறும் கவர்ச்சி கோட்டிற்று. சங்கர் தன்மன அந்த சிற்றின்ப நிமனவில் இருந்து விடுவித்துக் பகோண்டு,

அடிபட்டிட்டுஷதோ? என்றோன். சங்கரின் குரலில் நளினம் இருப்பதோன உணர்வு அவளுக்கு.

விழுந்தோ அடிபடோைல் இருக்கிறதுக்கு இது என்ன சந்திர ைண்டலஷை? என்றோள்.

இல்ல சிலருக்கு விழுந்தோலும் அடிபோடோது. ஒ ஸ்பிறிங் கட்டியிருந்தோ அடிபடோது. பகிடி விடுகிறியளோக்கும். உங்கட கடிய விட்டிட்டுக் மகமயத் தோறீங்களோ?

சங்கர் அவசரைோகக் மகமயக் பகோடுத்தோன். அவள் அமதப் பற்றிக் பகோண்டு எழுந்தோள். சீ சிஷனோ இப்பிடி ஷைோசம் பசய்து ஷபோட்டுது. என்றோள் தோரணி ஷதோல்விஷயோடு. சிஷனோ இல்ல. உங்கட சப்போத்துதோன். சங்கர் கோமலப் போர்த்த வண்ணம் கூறினோன். பகிடியோ உங்களுக்கு? ைீ ண்டும் ஷகட்டோள் தோரணி. பகிடியில்ல உண்மையத்தோன் பசோல்லுறன். பசரி பசரி ஷபோதும். நீங்களும் எங்க பநோஸ்க் படிக்கஷவ ஷபோறியள்? பசரியோய் கண்டு பிடிச்சிருக்கிறியள். புத்தகப்மபஷயோட இதுக்க அமலயிறமவ யுனிவர்சிற்றிக்ஷக! ஷபோவினம். இது பபரிய கண்டுபிடிப்புத்தோஷன? ஷநரம் ஷபோகுது எட்டி நடவுங்க. கோல் ஷநோகுது. வழுக்கல் பயைோ இருக்குது. அப்ப துோக்கி பகோண்டு ஷபோகட்டுைோ?


23

உங்களுக்கு வோய் நீட்டு. அறிமுகஷை இல்மல. என்ன கமத கமதக்கிறியள்? இதுக்குத்தோன் அறிமுகம் இல்லோத ைனிசஷரோட கமதக்க கூடோது எண்டு பசோல்லுறது. பசோறி பசோறி. நோன் அமத ைீ ன் பண்ஷணல்ல. சும்ைோ

பகிடிக்குத்தோன். ஆனோ நீங்கள் பசோல்லுற ஒரு விசயம் பிமழயோ இருக்ஷக.

என்ன அது? அறிமுகம் இல்மல எண்டு பசோன்னமத பசோல்லுறன். நீங்கள் விழுந்து, நோன் துோக்கிவிட்டு, உங்கஷளோட கமதச்சது, எல்லோம் அறிமுகத்மதவிட அதிகம் இல்மலஷயோ? ஐஷயோ.

சங்கரின் அதிஸ்ரம் தோரணி ைீ ண்டும் பனியில் நிமல தடுைோறிச் சங்கமரச் சட்படனப் பற்றிக் பகோண்டோள். அதன் பின்பு அவன் மகமயப் பிடித்த வண்ணஷை போடசோமல வமரயும் நடந்து

பசன்றோள். சங்கருக்கு அது பிடித்துக் பகோண்டது. பபண்ணின்

பதோடுமக ைன்ைதக் கிறக்கம் தந்தது. போடசோமலக்குள் இருவரும் ஒருவோறு வந்து ஷசர்ந்தோர்கள். சங்கர் சிறிது பயந்தவோஷற, உங்கட பரலிஷபோன் நம்பர் என்ன? என்று ஷகட்டோன்.

அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு? உங்கட நம்பமர முதல் தோங்க போப்பம். என்றோள் தோரணி. விரும்போதவள் ஷபோலக் கோட்டிக் பகோள்ளும் விரும்பும் நடப்பு என்பது சங்கருக்குப் புரிந்தது.

சங்கர் துணிஷவோடு தனது எண்மணச் பசோன்னோன். தோரணி அமதத் தனது அமலஷபசியில் குறித்துக் பகோண்டோள். பின்பு தனது எண்மணச் பசோன்னோள். வோடி வோ எனச் சங்கர் ைனதிற்குள் எண்ணிக் பகோண்டோன். * அன்று சங்கருக்குத் தனிமை பவறுத்தது. தோரணிஷயோடு தனகஷவண்டும் என்பது இனித்தது. அவமளக் ஷதன ீர் அருந்த அமழத்தோல் என்ன என்கின்ற குறுகுறுப்பு ைனதிற்குள்ஷள எழுந்தது? சிலஷவமள ஷகோபித்துக் பகோண்டு தன்னுடன் கமதக்கோது விட்டோல் என்கின்ற பயமும் அடிக்கடி எட்டிப் போர்த்தது. அன்று ஷநோர்ஷவ பைோழி படிக்கும் பபோழுது ஒரு பழபைோழி படித்திருந்தோன். அதன்படி 'இன்பதத் ஷவோகர் இன்பதத் வின்னர்' என்று ஷநோர்ஷவ பைோழியில்


24

வருகிறது. அதன் அர்த்தம் துணிவு அற்றவனுக்கு பவற்றிகள் மககூடுவதில்மல என எடுத்துக் பகோள்ளலோம். சங்கருக்கு அது இப்பபோழுது நியோபகம் வந்தது. அவன் ைனதிற்குள் 'இன்பதத் ஷவோகர் இன்பதத் வின்னர்' என்று பசோல்லிக் பகோண்டோன்.

அமலஷபசிமயக் மகயில் எடுத்தோன். ைறுமுமற உயிர் பபற்றுக்

பகோண்டது. இதயம் இடியோக முழங்கியது. உள்ளங்மக வியர்த்தது.

என்றோலும் 'இன்பதத் ஷவோகர் இன்பதத் வின்னர்' என்பமத ைனதில் இருத்தியவண்ணம் கமதக்கத் பதோடங்கினோன். நோன் சங்கர்.

பதரியும் பபயர் எழுதித்தோஷன நம்பர் குறிச்சு மவச்சிருக்கிறன். என்ன திடீபரண்டு நியோபகம் வந்து இருக்குது? வரக்கூடோதோ?

வரலோம். வரலோம். ஏன் வரக்கூடோது? நோன் ரீ குடிக்க ஷவணும். தோன் உளறுவது சங்கருக்குப் புரிந்தது. புதிரோக இருந்தது. அதுக்கு எனக்கு ஏன் ஷபோன் பண்ணுறீங்க? ஷகத்தில தட்டிவிட்டோ தண்ணி பகோதிக்குது. ஷதயிமல ஷபோட்டு பகோஞ்சம் சீனியும் ஷபோட்டுக் கலக்கி அறுதலோ இருந்து குடிக்கிறதுதோஷன? அது இல்ல. ரீ இல்மலயோ?

நோன் பசோல்லுறமத ஷகளும். பசரி பசோல்லுங்க. நோங்கள் பரண்டுஷபரும் ஒரு பரஸ்ரண்டில சந்திச்சு ரீ குடிக்க ஷவணும். அமதத்தோன் பசோல்ல வந்தன். ஓஷகயோ? ைறுமுமன அமைதியோகியது. சங்கருக்கு அது அவஸ்மதயோகியது. ரீ தோஷன பிள ீஸ். என்றோன் சங்கர். நிமறய பகோழுப்பு. ரீயில பகோழுப்பு இல்மலஷய? உங்களுக்கு நிமறய பகோழுப்பு. பிள ீஸ் தனிமை பவறுக்குது. பகோஞ்ச ஷநரம் ைட்டும். நோன் ஷயோசிக்க ஷவணும். ஷயோசிச்சிட்டு பிறகு உங்களுக்குப் ஷபோன் பண்ணுறன். என்று கூறிவிட்டு அவள் ஷபோமனத் துண்டித்துக் பகோண்டோள். சங்கருக்கு பவற்றியும் ஷதோல்வியும் ஒஷர ஷநரத்தில் கிட்டியதோன


25

அனுபவம். அவளுடன் கமதக்க முடிந்ததில் அவனுக்கு பவற்றி. சோதகைோன பதில் கிமடக்கோததில் ஷதோற்றதோன பயம். சங்கர் அவஸ்மதயோக சில நோட்கமளக் கழிக்க ஷவண்டியதோகிற்று. சிலநோட்கள் கழித்து ஷபோன் பசய்த தரோணி தனது வட்டிற்கு ீ சங்கமர வரச்பசோன்னோள். சங்கரோல் அமத சிலகணங்கள்

நம்பமுடியவில்மல. விடுதிமயவிட வட்டில் ீ சந்திப்பது

பநருக்கைோனதோயப் சங்கருக்குத் ஷதோன்றியது. அது அவனுக்கு ைிகவும் பிடித்துக் பகோண்டது. சங்கர் தன்மன நன்கு அலங்கரித்துக் பகோண்டோன். பின்பு

பூக்கமடக்குச் பசன்று ஷரோேோ ஒரு கட்டு ஷவண்டிக்பகோண்டோன்.

அவனுக்கு பதட்டம் தணியவில்மல. இதயம் அவஸ்மதயோக ஓமச எழுப்பியது. சங்கர் அவள் பசோன்ன முகவரிக்குச் பசன்று கதவில் இருந்த ஆழிமய அழுத்தினோள்.

கதவு திறந்து பகோண்டது. சங்கமரப் போர்த்த தோரணி வோவ் என்றோள். பின்பு உள்ள வோங்க என்றோள்.

தோரணியும் தன்மன சோதுவோக அலங்கரித்து இருந்தோள். அவமளப் போர்த்த பபோழுது தோன் பகோஞ்சம் அதிகைோக அலங்கரித்துக்

பகோண்ஷடஷனோ என்கின்ற எண்ணம் சங்கருக்கு உண்டோனது. அவன் ஒரு பநளிஷவோடு அவமளப் போர்த்து,

என்னத்துக்கு வோவ் எண்டனியள்? என்றோன் இல்ல பபம்பிள போர்க்க வந்த ைோதிரி பவளிக்கிட்டு வந்து இருக்கிறியள். என்றோள் தோரணி. நீங்கள் பபம்பிள தோஷன? உங்களுக்கு வோய் நல்லோ நீளுது. உண்மையத் தோஷன பசோன்னோன். நீங்கள் பபம்பிளதோஷன? ஓம். உங்களப் போக்கத்தோஷன நோன் இங்க வந்து இருக்கிறன். ஓம். அப்ப பபம்பிள போக்கத்தோஷன வந்து இருக்கிறன். பசரி பசரி உங்கட நிருபணம் கோணும். ேக்பகற்றத் தோங்க மவக்கிறன். தோரணி. ம்? ஒண்டு பசோல்லட்டுைோ?


26

ஐஷயோ! நீங்கள் என்ன பசோல்லப் ஷபோறியஷளோ எண்டு எனக்கு பகோமலப்பயைோ இருக்குது. உங்கட வோய முதல்ல மதக்க ஷவணும். அப்ப ஷவண்டோம். பசரி பறுவோய் இல்ல பசோல்லுங்க.

இவ்வளவு குறுகிய கோலத்தில நோன் யோஷரோமடயும் இந்த அளவுக்கு அன்னிஷயோன்னியைோய்ப் பழகினது இல்ல. உம்ைப் போர்த்ததில

இருந்ஷத ஏஷதோ எற்கனஷவ பழகின ைோதிரி ஒரு உணர்வு. கனகோலம் ஷசர்ந்து இருந்த ைோதிரி ஒரு பீலிங். வோவ். இரண்டும் ஒண்டுதோன். எது?

உணர்வும் பீலிங்கும். நல்லோப் பூ சுத்துவியள் ஷபோல இருக்குது. என்ர அல்லிக் பகோண்மட அதுக்கு கோணோது ஷபோல

இருக்குது. தோரணி தனது பகோண்மடமய ஆட்டிக் கோட்டினோள்.

சங்கருக்கு சோதுவோன ஏைோற்றம். அவன் ஷசோகைோக, நம்ஷபல்மலயோ? என்றோன். பசரி பசரி நம்புறன். முஞ்ச சுருங்கிப் ஷபோச்சுது. எனக்கும் அப்பிடி ஒரு உணர்வுதோன். ஆனோ பகோஞ்சம் தள்ளிஷய நிண்டு பகோள்ளுங்க. ஏன்? சிலஷவமள ஷபோன பிறப்பில அண்ணன் தங்கச்சியோ இருந்து

இருப்பஷைோ என்னஷவோ. போசைலர் சோவித்திரி சிவோேிகஷணசன் ஷபோல.

ஷசோதப்போமதயும் தோரணி. அப்ப?

இது ைற்ற ைோதிரியோன உறவோ இருந்திருக்க ஷவணும். ஆங்... உங்களுக்கு அதுதோன் பிடிக்குைோக்கும். அப்பிடி ஒரு கற்பமன உங்கட ைனதில இருக்கோ? பிள ீஸ் தோரணி என்ஷனோமட விமளயோடோதீர். அப்ப யோஷரோடோ விமளயோடலோம்? அப்ப விமளயோடுவம். பசரி இவ்வளவும் ஷபோதும். வந்து ஷசோபோவில இருங்க. நோன் ரீமவச்சோறன். குடிச்சிட்டு வந்த வழியப் போத்து நமடயக் கட்டுங்க. தோரணி... உைக்கு விமளயோட்டுத்தோன். எங்கட உறவு அப்பிடியோனது எண்டுதோஷன பசோன்ன ீங்கள்? எங்கட உறவு அப்பிடித்தோன். அதுக்கோக எங்கட உறமவஷய அப்பிடி எடுத்துக் பகோள்ளோமதயும். ஷயோசிப்பம்.


27

அவள் சிரித்துக் வண்ணம் சமையல் அமறக்குச் பசன்றோள். * பழக்கம் கோதலோகிப் போலும் ஷதனுைோய் பழகத் பதோடங்கிய நோட்களில் ஒன்று. அவர்கள் கோதல் கோைம் என்னும் வமலயில்

வழ்ந்து, ீ உடலுறவு என்னும் அக்கினிப்பிஷவசம் பசய்யோது புனிதம் கோத்தது. தோரணி வழுக்குவதற்குத் தயோரோகிவிட்டோலும் சங்கர்

அமதப் பின்ஷபோட்டுக் பகோண்ஷட வந்தோன். தோரணிக்கு சிலஷவமள அவன் பசயமலப் போர்க்க வியப்போக இருக்கும். ஆண்கள் என்றோல் சந்ததி பபருக்கும் சிந்மதயில் அமலபவர்கள் என்பதுதோன்

தோரணியின் முன்மனய கருத்து. அமதமச் சங்கர் தமலகீ ழோகப் புரட்டியதோன அவஸ்மதயோன அனுபவம். சங்கர் முத்தம்

தரும்ஷபோது கூடப் பட்டும் படோைல் முத்தைிடுவது அவளுக்கு அவன்ைீ து ஷகோபத்ஷதோடு கோைத்மத துோண்டிவிடும். அவள் பநருங்கும் ஷபோதும் அவன் ஒதுங்கிக் பகோள்வது அவள் உடமல கோைத்தீயில் எரியப்பண்ணும். தோரணி முடிவு பசய்து பகோண்டோள். பிற்பகல் பசன்றோல் இரவு கோரியம் முடித்துக் பகோண்டு வரும் நோடு

இது. தன்மன எவ்வளவு கோலம் ஷசோதிப்பதோய் சங்கருக்கு உத்ஷதசம் என்பது அவளுக்குப் புரியவில்மல. சிலஷவமள திருைணத்திற்குப் பின்புதோன் இது எல்லோம் என்று சங்கர் நிமனத்து இருக்கிறோஷரோ என்கின்ற எண்ணமும் அவளுக்கு அடிக்கடி வருவது உண்டு. இன்று அமத ஷகட்டு விடஷவண்டும் என்று முடிவு பசய்து சங்கர் வட்டிற்கு ீ வந்தோள். சங்கர் பீசோ பசய்தோன். பின்பு அமதக் பகோண்டு வந்து ஷைமசயில் மவத்துவிட்டு பதோமலக்கோட்சிமய இயக்கினோன். தோரணி அவனிடம் இருந்து றீபைோல்ற் பகோன்ஷறோமலப் பறித்தோள். என்ன தோரணி ரீவி போர்க்க ஷவண்டோஷை? போர்க்கலோம். போர்க்கலோம். அதுக்கு முதல் நோன் ஒண்டு கமதக்க ஷவணும். ைகோரோணி பசப்புங்கள். நீங்கள் கூறுவமதக் கிரகிக்க நோன் ைிக்க சிரத்மதஷயோடு கோத்து இருக்கிஷறன். பகிடிய விடுங்க. நோன் சீரியஸ்சோ கமதக்க ஷவணும். பசரி பசோல்லும். நோங்கள் எவ்வளவுகோலம் இப்பிடிஷய இருக்கிறது?


28

எவ்வளவுகோலம் எண்டோலும் இருப்பஷை. இமதஷயன் குழப்பிறோய் தோரணி? ஷபரோமச பபரும் நஸ்டம். நோன் ஒண்டும் குழப்ஷபல்ல. இது ஷபரோமசயும் இல்மல. இன்னும் ஒருபடி ஷைல ஷபோகலோம் எண்டு நிமனக்கிறன்.

தங்கட ஷைலஷபோறது எண்டதுக்கு என்ன அர்த்தம்? றியிஸ்றர் பண்ணுவம் முதல்ல. ஓவ் ஒவ்... நிப்போட்டு? ச்... ஏன்? ஷவண்டோம் தோரணி. என்ஷனோட இப்பிடிஷய இருந்திட்டுப் ஷபோ.

எனக்கு அது ஷபோதும் தோரணி. உன்ஷனோட இருக்கிறது சந்ஷதோசம் தோரணி. அந்த சந்ஷதோசம் ஷபோதும் தோரணி எனக்கு. இல்ல... இப்பிடி எவ்வளவு கோலம் இருப்பம்? எங்களுக்கும் உணர்ச்சி இருக்குதுதோஷன? நோங்களும் இரத்தம், சமத, நரம்பு என்கின்ற என்கின்ற கலமவக்குள் புமதஞ்சு கிடக்கிற உணர்ச்சிகஷளோடு நடைோடுற ைனிசர்தோஷன? அப்பிடியோன ஆமச இருந்தோ என்ன விட்டிடு தோரணி. சங்கர் ஷகோபைோகிவிட்டது ஷபோலத் தோரணி உணர்ந்தோலும் இன்று முடிவு பதரிய ஷவண்டும் என்பதில் அவள் உறுதியோக இருந்தோள். நீங்க என்ன பசோல்லுறியள்? அவள் முகம் சிவந்து விம்ைத்

பதோடங்கினோள். தமலமயக் கோல்களுக்குள் புமதத்து விசும்பினோள். பபண்ணின் போமச பைதுவோகப் ஷபசினோள்.

சங்கரோல் தோரணிமய இப்பபோழுது எதுவும் பசய்ய முடியும். அவள் அடிமை ஷபோல விழுந்து கிடக்கிறோள். சங்கர் அவமள ைனதோல் கோதலித்துவிட்டோன். அந்தக் கோதலின் உயிர் அவமளஷய அவனது உயிரோக்கிவிட்டது. அந்த உயிருக்கு தோஷன பகடுதல் விமளவிக்க அவன் விரும்பவில்மல. சங்கர் தோரணிமயப் போர்த்துக் பகோண்டு இருந்தோன். அவள் அழுவமதப் போர்த்த அவனுக்கும் கண்கள் கமரந்தன. இதயம் வலித்தது. ைனது புழுவோய்த் துடித்தது. தன்மனச் சைோதியோக்கி அவமள வோழமவக்கஷவண்டும் என்கின்ற ஓர்ைம் பிறந்தது. அதற்கு ஷைல் பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியோதவனோய் தனது படுக்மக அமறக்குள் பசன்றோன். திரும்பி வந்தவனின் மகயில் ைருந்துகமடப் மபயிருந்தது. அவன்


29

அந்த ைருந்துகமள தோரணியின் முன்பு ஷைமசயில் கவுட்டுக் பகோட்டினோன். தோரணி அவமன என்ன என்பது ஷபோலப் போர்த்தோள். ஏயிற்ஸ் ைருந்து தோரணி. என்றோன் சங்கர். அவன் கண்கள் பனிக்கத் பதோடங்கியது.

தோரணியின் அழுமக சடுதியோக நின்றது. அவள் அவசரைோகப் புறப்பட்டு புயலோக பவளிஷய பசன்றோள்.

சங்கரின் கண்களில் இருந்து வழிந்த கண்ண ீரின் சுமவ அவனுக்கு

உப்போகக் கரித்தது.

இ.தியொகைிங்கம்


30

மனனதரிக்கும் மலை கோற்றின் கத கதப்பில்

ஏஷதோபவோரு ைோற்றம் - ைமழ ஊற்று உமடப்பபடுக்க வோனில் ஷபோரோட்டம் கருப்பு மையூறி முகிற்பஞ்சு திரளும் - ஒரு ைமழக்கோன கருவங்கு அரும்பி வளரும்

வித்மதயோய்க் கமதயளந்து பறமவகள் - தம் கூஷடக இறக்மக கட்ட - நோன் நத்மதயோய்ச் சுருள்ஷவன் அகதிக் பகோட்டிலுள்

கண் பறிக்கும் ைின்னலின் கத்தி வச்சுக் ீ கோயத்தோல்

பபோத்தலோன வோனைங்கு பவள்ளிச் சில்லமறயோய் ைமழத் தூரல் சிதறும் வோனிருந்து ைண் வமரக்கும் நீளும் ஒரு வமணயது ீ பவள்ளித் தந்தியோக வழும் ீ ைமழத் துளி மக நீட்டி ைமழயமளந்த முன்மன நோள் நிமனபவோன்று எண்ணத் திமரக்குள்ஷள வண்ணைோய் எழுந்ஷதோடும் அகதிக் பகோட்டிலுக்குள் - இரு மகயிழந்து ைினக்பகட்டு


31

பைய் சுைக்கும் என்னுள்ஷள அனல் ைமழபயோன்று அடித்துப் பபய்யும் பவள்ளி ைமழத் தந்தி

உமடந்தறுந்து ஷபோனோலும் ைமழக் கீ த எதிபரோலியோய்

குளிர்ப் புனல் போய்ந்ஷதோடும் என்னுள்ஷள அனல் ைமழ

அடித்ஷதோய்ந்து ஷபோனோலும் தீக் கங்கு தினபவடுத்து

என்னிதயம் எரித்து நிற்கும்!!

தயொதகஷ்


32

தொவைங்களுடன் தபசுதல் ஒன்றும் அறியோத...நீ ஒருகோல் பசோர்க்கத்தின் ைன்று திறக்க ைகிழ்மவஷயல் ... நன்று! நம் வர்க்கத்தின் அமலநீள

விம்பத்தில் வோழ்வியலின்

நர்த்தனங்கள் அறிவோய் நன்கு! ...... அர்த்தங்கள் ஆயிரைோய் புஷ்டிக்கும்!

அறிந்ஷதோம்ப யோவருளர்?

வோயிருந்தும் வணோகும் ீ வோழ்வு ....... ஷபயிருந்து அரசோளும் பூைியிஷல ஆதரவு...நி ரோதரபவன்

றுமர சோலச் பசோல்ல உறுஷைோ? .....கமரஷசரும் கலங்களுக்கு கூடபவோரு கடற்பறமவ கூட்டுண்டு அலங்ஷகோலம் ஆனபதை தோழி! ..... நிலக்கோதல் கிழைோகிப் புளித்ததுஎம்

கீ ர்த்திகளும் ஷநர்த்திகளும் நழுவிப்ஷபோய் விட்டபதோரு நோணம் .... பழகிப்ஷபோய் போல்புளிக்கும்....சீச்சீ...இப் பழம்புளிக்கும்!

கோலவமக

யோல் இளிக்கும் கருத்துகளில் ஆழ்ஷவோம் ..... ஞோலைிமச உளுத்தஉைல் பகோட்மடபயன.... உறுைபவோண்ணோ சிங்கபைன.... பவளுத்துக் கட்டுபைோரு வோழ்வு ...... பகோளுத்தும் பவயில்...பனியின்குளிரில் பவவ்ஷவறு சீஷதோஷ்ண வயலில் விமளகின்ற வோய்ப்பின் ........ நியைம் தர்க்கத்திற் கப்போல் தோண்டியது! பசோர்க்கத்தில் இருந்து சுகி!

ஆனந்தபிைசொத் (பின்குறிப்பு:

அர்த்தைில்லோ யுத்தங்களின் அனர்த்தங்கள்

ஆட்பகோண்ட

சத்தைில்லோ ேீவனுக்கு

சைர்ப்பணம் இந்த வரிகள்.)

உறஷவ..நீ....


33

மலை இரபவல்லோம் ஒஷர ைமழ. சோக்குக் கட்டிலில் ஷபோர்த்துக்பகோண்டு

படுத்திருக்க நன்றோக இருந்தது. ஒன்றிரண்டு ைமழத்துளிகள் கூமரயில் இருந்து எப்படிஷயோ தப்பி வந்து முகத்தில் விழுந்தன. இரவு முழுவதும் தூரத்தில் ப

ல் பவடிப்பதுவும் துப்போக்கிகள் சடசடப்பதுவும்

இடிமுழக்கத்துடன் கலந்து ஷகட்டது. சிலஷவமளகளில் ப

ல் விழுந்து

யோரும் சோகோைல் இருந்திருக்கவும் கூடும். அப்படிஷய இருக்கக் கடவது. ஷபோன கிழமை இப்படி இரவு முழுக்க ைமழபபய்த ஒரு இரவில்தோன் ப

ல் விழுந்து பன்னிரண்டு ஷபர் ஏஷதோ ஒரு ஊரில் பசத்தோர்கள்.

ஈழநோடு,ஈழமுரசு, உதயனில் எல்லோம் தமலப்புச் பசய்தி. நோன்கு ஆண்கள், ஆறு பபண்கள், இரண்டு குழந்மதகள். ரூபவோஹினி ரிவி "ஷநற்றிரவு பலோலி இரோணுவ முகோம் ைீ து பயங்கரவோதிகள் நடத்திய

தோக்குதமல இரோணுவம் முறியடித்துப் பதில் தோக்குதல் நடத்தியதில் பதிமனந்து பயங்கரவோதிகள் பகோல்லப்பட்டோர்கள்" என்றது.

இன்மறக்கு அப்படி இரோது. இருக்கக்கூடோது. சந்நிதி முருகன் போர்த்துக் பகோள்வோர். "அவருக்கு அவற்மற ஷதர் ஐக் கோப்போற்ற முடியவில்மல,

ஆக்கமளக் கோப்போற்றப் ஷபோறோஷறோ?" என்று ஷசந்தன் அண்ணோ ஷகட்போர். அவர் நிமறயச் சிவப்பு ைட்மடப் புத்தகங்கள் வோசிப்போர். புத்தகங்கள் எல்லோம் பூர்ஷ்

வோ, நிலவுடமை, சுரண்டல், உமழக்கும் வர்க்கம்,

ஆளும் வர்க்கம் என்று இருக்கும். ஒன்றும் புரியோது. ஒரு புத்தகத்திலும் ஒரு படமும் ஷபோட்டிருக்கோது. நோன் படம் ஷபோட்ட புத்தங்கள்தோன்

வோசிப்ஷபன். "பரோபின்சன் குறூஷசோ" கூட ைமழ பபய்த ஒரு நோளில்தோன் ஷசந்தன் அண்ணோவின் புத்தக அலுைோரியில் கண்டு பிடித்து வோசித்ஷதன். "பரோபின்சன் குறூஷசோ" இற்குப் பக்கத்தில் ஒரு கறுப்பு/பவள்மள புமகப்படங்கள் நிமறயப் ஷபோட்ட ஒரு புத்தகமும் இருந்தது.


34

கோமலயில் ைமழ ஓய்ந்திருந்தது. ஆனோல் ஒஷர ைமழ இருட்டு.

பவள்ளம் வடிந்திருந்தது. நிலம் சுத்தைோக இருந்தது. நிலத்தில் அட்மடகளும் நத்மதகளும் ஊர்ந்து திரிந்தன. ைரங்களும் ைமழயில் கழுவுப்பட்டுச் சுத்தைோக இருந்தன. கிளிகள், குருவிகள் என்று கலமவயோகச் சத்தம் ஷகட்டது. "ஷகோபோல் பற்பபோடி ஷநரம் கோமல ஏழு ைணி" என்று ஷறடிஷயோ பசோன்னது. பபோங்கும் பூம்புனல் அடுத்ததோக இருக்கலோம். ஷறடிஷயோமவ முடுக்கிஷனன், ஆைி ஷறடிஷயோவில் "சிட்டூக்குச் பசல்லச் சிட்டூக்குச்-சிறகு முமளத்தது.." என்று ஷயசுதோஸ் ஷசோகைோகப் போடிக்பகோண்டிருந்தோர். இமடயில் எந்ஷநரமும் போட்டு நிறுத்தப்பட்டு, "அச்சுஷவலி, இமடக்கோடு ,அவரங்கோல் ைக்கலுக்கு.....பயங்கரவோதிகள் ைீ து தோக்குதல் நடக்க இருப்பதோல் உடனடியோக பதுகோப்போன இடங்களுக்கு இடம் பபயரவும்... " என்று அறிவித்தல் வரலோம். வரவில்மல. "ஒஷர இடத்தில் ஆட்கமளக் குவித்தோல் ஷபோடுகிற குண்டுகளுக்குக்கோன பசலவு குமறயும்; குமறந்த குண்டுகள், நிமறந்த சோவுகள்"; இஸ்ஷரல்கோரன் 'அத்துலத் முதலி'க்குக் பகோடுத்த அட்மவஸ் இப்படித்தோன் இருந்திருக்க்கும்.

"இண்மடக்கு அடுப்பு மூட்டுவது கஷ்டம், விறகு எல்லோம் ஈரம், ஷபோய்ப் போண் வோங்கி வோ" என்றோ அம்ைோ. ைமழநோட்களிற் போண் சூடோக சோப்பிட்டோல் நன்றோக இருக்கும். போண்கோரனும் ைமழ என்பதோற் பிந்தித்தோன் கமடகளில் 'சப்மள' பண்ணியிருப்போன். போண் சூடோகத்தோன் இருக்கும். அப்போ வோங்கித் தந்த ஹீஷரோ மசக்கிள். அமத உழக்க ஒருதரம் தனியோகச் சோப்பிட ஷவண்டும். என்றோலும் அதில் ஒரு பிரியம். ஓ/ எல் பரீட்மசக்கு அதில்தோன் ஷபோஷனன். ைகன் வளர்ந்திட்டோன் என்று அப்போவிற்குப் புரிந்த ஒருநோள் வோங்கியிருப்போர். ைண் ஷரோட்டில் மசக்கிள் ரயர் தடம் பதிந்த அமடயோளங்கள் பதரிந்தன. குட்மட குட்மடயோகத் ஷதங்கி நின்ற தண்ண ீமர விலக்கச் மசக்கிமள பவட்டி பவட்டி ஓட ஷவண்டியிருந்தது. "சரக்க்" என்று சத்தம் ஷகட்டது. அட்மடஷயோ நத்மதஷயோ ஒன்று ரயரில் பநரிந்து ஷபோயிருக்கஷவண்டும். ஒருகணம் அரியண்டம், பிறகு பிறகு பரிதோப உணர்ச்சி. புத்த ைதக் பகோள்மகப்படி ஈ , எறும்மபக் கூடக் பகோல்லக் கூடோதோஷை? தூரத்தில் இமடக்கிமட துவக்குச் சூட்டுச் சத்தங்கள் ஷகட்டுக் பகோண்டுதோனிருந்தன. ஒன்றிரண்டு சூட்டுச் சத்தங்கள் ஷகட்டோஷல தமல பதறிக்க எதிர்த் திமசயில் ஓடும் கோலம் கழிந்து, 'தூரத்தில் தோஷன'என்று அசண்மடயோக இருக்கும்


35

கோலைிது. ஈரக்கோற்று முகத்தில் அடித்தது... பநஞ்சுக்குக் குறுக்ஷக மககமளக் கட்டிக்ஷகோண்டு பைலிதோக நடுங்கிக்பகோண்டு இரண்படோரு பபரிசுகள் நடந்து ஷபோய்க்பகோண்டிருந்தர்கள். ('இந்தக் கோலத்துப் பபடியளுக்குக் குளிர்ச்சட்மட ஷதமவப்படுது, நோங்களும் இருக்கிறஷை, இந்த அறுமவத்தஞ்சு-எழுவது வயதிலும் சட்மடஷய இல்லோைல் நடந்து திரியுறம், இது ஒரு குளிஷர?)

திடீபரன்று பவயில் அடிக்க ஆரம்பித்தது. இப்பதோன் முதல் முதலில் பவயில் அடிப்பதுைோதிரி ஒரு சுத்தைோன புது பவயில். கண்கூசியது. தும்பிகளும், வண்ணத்திப் பூச்சிகளும் பறக்கத் பதோடங்கின. முன்பு எங்கு ஒளித்திருந்தன? தூரத்தில் பஹலிபகோப்ரர் பறப்பது ஷகட்டது. பஹலிபகோப்ரர்கோரன் என்றோல் கண்ணில் பட்ட யோமரயும் துரத்திச் துரத்திச் சுடுவோன்.

"பிஷளன்"கோறன் என்றோல் முன்ஷப திட்டைிட்டிருந்தோல் தோன் குண்டு ஷபோடுவோன். ஷபோற வோற வழியில் "எந்ஷநரமும் எவருக்கும்" வஞ்சகைில்லோைல் சுடுவது பஹலிகோரன்தோன். நிமனத்தது ைோதிரி 'பஹலிச்சூட்டுச்' சத்தம் ஷகட்டது, தூரத்தோன். கிட்ட வந்தோல் கண்ணில் அகப்பட்ட வட்டுக்கு ீ புகுந்து தமலக்கறுப்மபயும் மசக்கிமளயும் ைமறக்கஷவண்டும். '50 கலிபரோ?, 60 கலிபரோ' ?

எதுவோக இருந்தோலும் ஒரு ைனிதமனப் பிய்த்பதறியப் ஷபோதும். சிலஷவமள ேோம்பழப் ஷபோத்தலில் மகக்குண்மடப் நுமளத்து,

அமதச் சும்ைோ ஷைஷலயிருந்து ஷபோட்டுவிடுவோங்கள். அப்படி ஒன்று

விழுந்துதோன் எங்கள் கணக்கு வோத்தியோர் ஒருவர் இறந்து ஷபோனோர். ைீ ண்டும் இருட்டு. இருட்டு என்றோல் இரவு ைோதிரி இருட்டு. எதிரில் சுகந்தி வந்திருந்தோஷல ைட்டுக்கட்டியிருக்க ைோட்ஷடன். அவ்வளவு இருட்டு. ைமழ எந்ஷநரமும் பபய்யலோம். அல்லது ரூபவோஹினியில் பசோல்வதுைோதிரி 'ைமழ பபய்யக்கூடும்' . அதுக்குமுன் போஷணோடு வடு ீ ஷபோகஷவண்டும். இரண்டமர இறோத்தல் போண் வோங்கஷவண்டும். அதில் ஒரு இறோத்தல் "அச்சுப்" போண், ைிகுதி "ஷரோஸ்" போண். 'ஷரோஸ்" போணின் கமர மசக்கிமள ஓடி ஓடித் தின்ன நன்றோக இருக்கும். போணுக்கு ஷகோழிக்கறி நல்ல பபோருத்தம்-அதுவும் ைமழ நோட்களில். இல்லோவிட்டோல் ஷபோனோப் ஷபோகுது என்று ஷதங்கோய்ச் சம்பஷலோடு சோப்பிடலோம், அதுவும் நல்லோத்தோன் இருக்கும். ைமழக்கு இடித்த அரிசிைோப் புட்டும் நல்லோகத்தோன் இருக்கும். பவளியில் ைமழ பபய்ய , வட்டு ீ விறோந்மதயில் குந்தியிருந்து,


36

புட்மட ஷதங்கோய்ச் சம்பஷலோடு... கோமுகன் என்பவன் எந்த ஷநரமும் பபோம்பிமளமயப் பற்றி ஷயோசிப்போனோம், நோன் ைமழ வந்தோல் சோப்போட்மடப் பற்றி ஷயோசிக்கத் பதோடங்கிவிடுகிஷறன். ************************** பின்ஷனரம் ஆகியும் இருட்டு விலகவில்மல. இனி பவளிச்சம் நோமள கோமல வந்தோல்தோன் உண்டு. வயல் பவளியில் நடுங்கிக் பகோண்டு நடந்ஷதன். சுருக்கிய குமட மகயில். குளிர் கோற்றுக் கோதில் வசியது. ீ வயல் கட்டில் 'பலன்ஸ்' பண்ணி நடக்க நோரிமய பநளித்து இமடக்கிமட ஒரு சின்ன ஓட்டம் ஓட ஷவண்டியிருந்தது. எதிரில் சின்ரோசு அண்மண "தண்ணஈஈ ீ கருக்மகயிஷல அங்ஷக தவமள சத்தம் ஷகட்டீஈஈருச்சு..." என்று போடிக்பகோண்டு வந்தோர். என்மனக் கண்டதும் போட்மட நிறுத்தி , "தம்பி வளலோய்க் குளத்துக்க முதமல வந்துட்டுதோம், போத்துப் ஷபோ" என்றோர். இந்த முதமலகள் எப்படி வருகின்றனஷவோ பதரியோது. ைமழக்கோலத்தில் ைட்டும்தோன் யோரோவது கோண்போர்கள். முதமல என்றவுடஷன ஆமள விழுங்கிவிடுபைன்றுதோன் ஷயோசமன ஓடும். ஆருக்கோவது ஒரு முதமலக்கடி தன்னும் விழுந்தது ைோதிரி ஊரில் அறியவில்மல. ஆனோல் 'வழிதவறி' ஒரு ஷதோட்டக் கிணற்றிற்குள் விழுந்துவிட்ட ஒரு குட்டி முதமலமய அடி அடி என்று அடித்துப் பின்னும் அது சோகோததோல் அதன் வோய்க்குள் இமறப்பு ைிசின் மபப்'மபச் பசருகி தண்ணர்ீ பம்ப் பண்ணிக் பகோன்றோர்கள்.அது பழங்கமத.பசத்த முதமலமய நோனும் ஷபோய்ப் போர்த்திருந்ஷதன். முதமலப் பயம் இருந்தோலும் தமல முழுக்க அடிகோயங்களுடன் பசத்திருந்த குட்டி முதமலமயப் போர்க்கப் போவைோகத்தோன் இருந்தது. புத்த ைதக் பகோள்மகப்படி ஈ , எறும்மபக் கூடக் பகோல்லக் கூடோதோஷை?

எஸ்.சக்திதவல்


37

வலைதயற ஒருகவிலத வொைொது தபொகுமந்ததொ!

புத்தம் புதுைலஷர பூங்பகோத்ஷத உமனப்ஷபோன்ஷற நித்தம் ஒருகவிமத நிமனக்கின்ஷறன்! எழுதிவிட சித்தம் கலங்கிவிட சிலஷநரம் குழம்பிவிட எத்தமன முயன்றோலும் இயலோது ஷபோகுைந்ஷதோ! அமலஷபோல ஓயோது அமலகின்ற உள்ளத்தில், விமலஷபோகோப் பபோருளோகி வணோகும்!பள்ளத்தில் ீ நிமலதவறி வழ்கின்ற ீ நிமலதோஷன! என்நிமலயும் வமலஷயற ஒருகவிமத வோரது ஷபோகுைந்ஷதோ! எடுத்த அடிதன்மன எப்படிஷயோ முடித்தோலும் அடுத்த அடிகோணோ! அடிப்பட்டு ஷபோகுைனம் பதோடுத்த ைோமலயது துண்டுபல ஆனதுஷவ விடுத்த விடுகமதயோய் விமடகோணோப் ஷபோகுைந்ஷதோ! ஷதன்ஷதடும் வண்படனஷவ திரிகின்ற என்ைனஷைோ தோன்ஷதடி அமலந்தோலும் தவிப்ஷபதோன் கண்டபலன் ைோன்ஷதடி ஏைோந்த ஷவடனது நிமலஷயதோன் நோன்ஷதடி அமலந்திடவும் நோட்கள்பல ஷபோகுைந்ஷதோ! கூடிக் கருஷைகம் ைின்னலிட்டும் இடிமுழக்கி ஓடிக் கமலந்தனஷவ ஒருபசோட்டும் பபய்யோைல் வோடும் பயிர்பச்மச வோனஷநோக்க, என்கவிமத ஷதடும் ைனபவளியில் திமசயறியோ ஷபோகுைந்ஷதோ! இலஷவ கோத்தகிளி என்நிமலயும் ஆனதய்யோ! உலவோத் பதன்றபலன உள்ளம்தோன் ஷபோனதய்யோ நிலஷவ கோணோத நீள்வோனோய் பநஞ்சந்தோன்! பலஷவ நிமனத்ஷதஷனோ போழ்பட்டு ஷபோகுைந்ஷதோ!

புைவர் சொ இைொமொநுசம்


38

இைண்டொவது இறப்பிற்கொன உயிர் அன்மறய தினத்தில் ஒரு பறமவ இருந்தஷத அது பறந்து பறந்து உதிரவிட்ட இறகுகளில் வருடப்பட்ட கோற்று … இன்னும் ஈரலிப்போய் என் மகக்குள் கசியும் இந்த அந்தி புதியது சோரல் பதளித்த ஏழு நிறங்களின் வமளவுகளில் ைமழ நின்ற பின்னும் நோன் சுருண்டு கிடக்கும் இந்த வோனம் நிறங்களற்றது ஷநற்று அடித்த இரவில் பகோட்டிய நட்சத்திரங்கள் அமனத்தும் யோருமடய இரவஷலோ அவர்கஷள எடுத்துப்ஷபோங்கள் நிமனவுகளில் துடித்பதழுந்து பைன்கனவுகமள ரசித்த முழு நிலோக்கோலங்கள் ஏகைனதோய் திருப்பிக்பகோடுக்கப்பட்டமத அறிந்த என் இளஷவனிற் பூக்கள் ஏகப்பட்ட பதோமலவு வமர உலர்ந்து உதிரத்துடங்கின ஏஷதோ ஒரு நகர்த்தலில் நகரும் பபோழுதுகளின் புமகமூட்டக் கனவுகளில் இனி எமதத் துழோவி ைோமய அறுக்க


39

எந்த இமசயில் தீ மூளும் தீமூண்ட பிடிலில் எமத இமசக்க எந்த இறகுகளும் என் ஷதோளில் விழஷவண்டோம் இந்த ைமழமய பகோஞ்சம் தள்ளிப்பபய்ய பசோன்ஷனன்

கவிதொ.தநொர்தவ


40

ததசிய இலச தகட்கிறதத! தமலக்குள்ஷள ஏஷதோ இமச வந்து அமழக்கிறது துவண்ட உயிர் விந்து துடிப்ஷபறி வோனமசந்து

தமலயில் வோல் பூட்டி வோனத்தில் தன் தமல ஷநோக்கி இழுத்து இருக்மகயுடன் பறப்பதற்கு அமழக்கிறஷத. ஷதோற்ற ஷதசபைனும் துர்ச்பசோற்கள் கோற்றிலமல குப்மப கூளங்களோய்க் குண்டு ைமழ பபய்தனஷவ பபற்ற அடியுடஷன பபோறுப்படங்கிப் ஷபோவதற்ஷகோ இற்மற வமர தூயர் ஏந்தி வந்தோர் ஷதசியத்மத?

இந்த உலகிலின்று வழக்கபைோன்று வளர்ந்திருக்கு அடிமை இருள் உமடத்து உருண்டமசந்த ஷதசவுயிர் அகன்றும் இடங்பகோடுத்தும் ஆமளயுண்ணும் தனியுடமை இருப்மபப் பல்ஷலோரும் பகிர்ந்தமடயப் பபோதுவுடமை என்னும் இரு வமகயோய் உடல் வடிவும் உடல் நிமலக்க ரத்தச் சுற்ஷறோட்டச் சுழற்சிமுமறப் பபோருளியலும் உள்ளூர் உற்பத்தி ஊக்குவித்து உணவு பபறும்; ஷதசவுயிர் பூைி வமரபடத்தின் ைீ து பல நிறங்களுடன் அமசகிறஷத!

நிறச்சண்மட ைதச்சண்மட நிலச்சண்மட பைோழிச்சண்மட எல்லோச் சண்மடகளும் நிறுத்தி மவத்து ைீ ண்டும் அங்ஷக ஐநோ சமப அமைத்துச் சண்மடயதில். சண்மடகளில் இல்லோைற் ஷபோன இனங்கஷளோ பல. வளைிருப்பின்

வல்லரசின் மக பபற்றும் ஷபோரிடலோம். இல்மலபயனில் இல்லோ தழித்பதோழித்து இருந்த இடம் எதுவுைற்ற உலக அகதிகளோய் அமலந்துமலயும் ஏதிலியோய் புகலத் ஷதசைன்றிப் புழு இனைோய்ப் ஷபோய்விடுஷவோம். இங்ஷகோர் புது வழக்கம் வருபைனுஷைோர் கனவுைினி எங்கள் கண்களுக்குத் தமடயோச்சு. அவரவர் தம் அடிமைக் குடிமசகளில் அடங்குவஷதோ, இல்மலபயனில் எதிரிக் கரங்களிஷல அடங்குவஷத இருக்கும் வழி.


41

இமதயுமடத்துப் புதிய வழக்கபைோன்று வளர்ப்பதற்கு புலத்திலுள்ள முறுக்கும் ைனவுயர்வும் பகோண்டவர்கள் வோரீஷரோ. முழக்கம் நடப்பது ஷபோல் பமட நடக்க ஆயிரைோய் இளமைப் பபோடியபளல்லோம் ஷசரீஷரோ. உள்ஷள எழுந்தமசயும் உயிர் விந்தின் கோதுகளில்

உலஷக எமை வியக்கும் இமசபயோன்று ஷகட்கிறது.

பவல்ஷவோம் பவற்றியன்றி ஷவறு நிமல பகோள்வதில்மல என்ற உயிர் முனகல் ஷபரிமகயோய்க் ஷகட்கிறது.

ந தகொபிநொத்


42

பின்னர் நொன் இல்லை எனக்கருஷக இன்னும் ஒரு ஆறு ஓடிக்பகோண்ஷடயிருக்கிறது அது எனது ைனமத ஒரு படகோக இழுத்துச்பசல்கிறது ஆற்றின் நீர் எனது நிழமலக் கோற்றிற்று

கோட்டிற்குள்ளோல் ைிக ரகசியைோக கோதலர்கமளப் ஷபோலவும் ஷபசிக்பகோண்டு ஷபோன ஆறு

ஷபருபவளியில் ஷபஷரோமசஷயோடு வழந்தது ீ

பின்னர் நீரோடிய பபண்கள் ைினுங்கும் பவயிலில் தமலஉர்த்துவமதப் ஷபோலவும்

ஆறு கரமள; உலர்த்திற்று நீர் கூந்தமல ஆற்மறப் பருகிய ைரங்கள் பூ பூவோய் பசோரிகின்றன

உருகி உருகி ஓயோதுமரக்கும் உட்பபோருமள நோனமழக்க உட்கோர்ந்திருந்ஷதன் ஒரு புiயி; பகோக்பகன

ஊற்றின் கண்திறந்து ஓபைனப் போயும் ஒலிபசய்து கோலைோய் கமரந்பதோழுகிப் பபரும் கடலுள் ைமறந்தது நோனும் அங்கில்மல

தொ.பொைகதேசன்


43

எனது முகவரிலயக் தகளொதத; எனது முகவரிமயக் ஷகளோஷத; என்மன அவைோனப்படுத்தும்

பபோருட்டு நீ அந்தக் ஷகள்விமய எழுப்புகிறோய் என்பது எனக்குத் பதரியும்! நோன் கலப்புற்றவன்! அதில் ஒரு துளிகூட சம்பந்தைில்லோதவமனப்ஷபோல நடிப்பதும்

என்மன வருத்துகிறது.படகுகளில் இழுத்துச் பசன்று நடுக்கடலில் ஓரு வன்ைைோன புணர்விற்குப் பின் பிறந்தவர்களில் நோனும்

ஒருத்தனோய் இருத்தல்கூடும்; மூதோமதயர்களின் கல்வட்டுக்களில் ஒரு சிறுபபோறிஷயனும் தட்டுபைனில்

நீ எனக்கோக வருத்தப்படவோ ஷபோகிறோய்? கோலனியோதிக்க கோலப் பபருமைகளில் ஷதோயும் நீபயனது முகத்மத ைோhற்றியமைக்க பயணப்பட்ட போடலுடன் நீ இன்னும் கடஷலறுவோய்

நோன் ஒரு கடஷலோடு பயணப்படுகிறவன்; அதன் அமலகள் துயரில் வழும் ீ பபண்களின் கரங்களோய் என் ைோர்பில் சோயும் ;அதன் பவளிதழுவும் தீரோ பயணத்துள் நோனும் எனது சந்ததியும்

பதோமலந்துஷபோஷவோம் இருளில் ஒரு நட்சத்திரைோகஷவனும் ஓளிரக் கூடுபைனில். எனது ஷவமரக் ஷகளோஷத எனது ஷவரிலிருந்து கிளரும் ஞோனைரபுகளில் நோன் படிந்திருப்ஷபன். ஓளிரும் ஷகோடோன ஷகோடி கதிர்களில் ஒரு கதிரோய் இருப்பதன் இரகசியத்மத நீ அறிந்திருக்கைோட்டோய். இமச ைரபுகளில் நீ எமனக்கோண்போபயனில்; எனது

முகவரிமயத் ஷதடிக்பகோண்டமலந்திருக்கைோட்டோய்.

உனக்கு விருப்பைோன ஒரு துமறமயத் ஷதர்ந்துபகோண்டு ஓரு ைரபணுப் பரிஷசோதமனக்கூடத்தில் நீ இருப்போய் உனக்கு பிடித்தைோன பசயல்களில் அதுவுபைோன்று


44

பிரபஞ்ச நடனத்தின் அழகியமல ரசிக்கும் போங்கில் எனக்கு நீ பநருங்கிவருவோய் என்மன ஒரு ஆதி நடனைரபில் இருந்து இனம்கோண்போபயனில் எனது ஷவமர அறுக்கத் துணிந்திருக்கைோட்டோய். நோன் ஒரு அழிவுகோலததில பிறந்தவன்

என்மன ைறுக்கும் ஒருவனோக என்மன பவறுக்கும் ஒருவனோக என்மன ஒடுக்கும் ஒருவனோக என்மன ஷதடும் ஒருவனோக புpறந்திருக்கும் என்னிடம் எனது முகவரிமய ஷகளோஷத அது பதோமலந்து ஷபோய்விட்டது

கடல் என்மன துரத்துகிறது ஒரு பவறிபிடித்த

ைிருகத்மதப்ஷபோலவன்முமறயோக அதன் இமச பபருகிவருகிறது

எனக்கும் கனவுகளிருந்தன அந்தக் கனவுக்கோன உமழப்புைிருந்தது; வண்ணத்துப்புச்சி ஷவட்டக்கோரர்களோல் ஷவட்மடயோடப்பட்ஷடன். எனது சிறகுகள் அரியப்பட்டன் நோன் பறந்து பசல்லும் பவளிகபளங்கும் அைிலைமழ பபோழிகிறது. திமசகபளங்கும் பறக்கிஷறன் ஓளியின் ைீ து கோதல் பபருக்குக்பகோண்டு; பபரும் அமலகடலுள் வழ்கிஷறன்; ீ நீந்தி நீந்திச் பசல்கிஷறன்; எனக்குளிருந்து ஒரு குரல் நீதிக்கடக்க இருக்கும் பரப்புகமளயும் எல்மலகமளயும் நீ அறியோைலோ இந்த நீச்சலில் இறங்கினோய்.

தொ.பொைகதேசன்


45

மைம்- மலை எங்கள் பதருக்கள் புதுத்தளிர் சூடி அழகோயிருக்கின்றன. வதி ீ பநடுகும்அவசர பயணிகளோல் அபோயம் பரவிப் படர்ந்திருக்கிறது. பதசோரிகள் ைீ தும் ஷவகவண்டிகளின் சுடுமூச்சு பட்டுக்பகோண்டு ஷபோகிறது…வருகிறது. குலுக்கலில்லோத நீளப்பயணம் சுகைோன தூக்கத்மதத் தோலோட்டுகிறது. புயணிகள் வரிமசயில் ஓட்டுனர்களும் இமணகின்றனர். வதியில் ீ வசுகிற ீ கோற்று தகித்துக் பகோண்டும் எரிபபோருட் புமக பூசியபடியும் அந்தரப்படுகிறது. ஆறியிருக்க சிறுபபோட்டு நிழல் ஷதடி ஷசோர்ந்து சலிக்கிறது. கடுஞ்சண்மடப் பபோழுதுகளில் கோயந்தோங்கி உயிர்பிமளத்த ைரங்களில்வதிக்கோக ீ ஷவரறுபட்டமவஷபோக எஞ்சியமவமய


46

ைின்சோரத்தூண்கள்தள்ளி விழுத்துகின்றன. வோனம் பவறிச்பசன்று பவறுமையுறோது ைின்கம்பங்களும் ைின்னிமண கம்பிகளும்ஷபணுகின்றன. கூட… விளம்பரத் தட்டிகளும் நிமறயஷவ உதவுகின்றன. நிழலுக்கோற இடைின்றி வோனத்து முகில்களும் ஷவகைோய் ஓடிக் கடக்கின்றன. திமசதப்பிக் கூட்டத்மதப் பிரிந்த ஓன்றிரண்டு துண்ட முகில்களில் ஓன்றிரண்டு பதோமலஷபசிக் ஷகோபுரங்களில் சிக்குகின்றன.—பின் தமலமுட்டிக் கதறித் துடித்து ஒன்றிரண்டு துளிகமளச்பசோட்டுகின்றன.... சலக்கடுப்புக்கோரனின்மூத்திரைோக. இன்மறய தமலமுமற பதரிந்த ஓன்றிரண்டு துண்டு முகில்களுக்கு தங்களின் மூதோமதகள் வோனுயர் ைரங்களின் கிமளகளிற் பதோங்கியபடி இமலகஷளோடு ஷசர்ந்து போடிய போடல் வரிகமள நிமனவு ைீ ட்ட முடிகிறது.


47

அவர்களின் போடல் பூைிமய இளக்கி ரைோக்கியதோகவும் பசோல்கின்றன. ஆறுதலற்றுத் தவித்துப்ஷபோகும் இத்துண்டு முகில்களின் கமதமய ஆறியிருந்து ஷகட்கவும் ஆறுதல் பசோல்லவும் முடியோத ஷவக உலகில் ஊபரோபடோத்து நோனும்ஓடிக்பகோண்டிருப்பமதவிட ஷவபறமதத்தோன் பண்ணிக்பகோள்ள...???

லக.சைவேன். 22.03.2012


48

நியொயசலப

கண்ணகியின் ஒற்மறச்சிலம்பின் பரல்கள் பதறித்துக்பகோண்டிருக்கின்றன நீதிைன்றின் சுவர்கபளங்கும்.....! பல்லிகள் அந்தப் பரல்கமளப் பபோறுக்கிக்பகோண்டு ஓடுகின்றன... ஓடிச்பசன்று கூமரயின் இடுக்குகளில் ஒழித்துவிட்டு கிலுக்கி எறிகின்றன ஷவறு பரல்கமள... அவற்மற ஏந்துவதற்பகன்ஷற வந்து ஷசர்கின்றன இன்னும் சில... ஷகோவலன் பகோமலயுண்ட பசய்திமயக் கோட்டிலும் அதிர்ச்சிமயத் தந்திடும்


49

சமபயில், அவள் ைோனம் குறித்த ஷகள்விகள்... அவள்ஷைல், ஒன்பறோன்றோய்

விழும் கற்கள்... முடிவில் ஊமரக் பகோழுத்தியும் பயனிமல எனக்கண்டு, பல்லிகளின் நஞ்சுண்டிறந்தோள் கண்ணகி!

தொட்சொயிேி


50

அதிசய வொசைில் உன்னதைோன உலக அதிசய ஷகோபுரத்தின் அடிவோரத்தில் இருந்து உன்மன பதோடும் தூரம் வந்தும் பதோடமுடியோைல் தவிக்கும் கரங்களின் பசோந்தக்கோரன் அஷதோபோர் அதிசயக்ஷகோபுரம் ஆகோயம் பதோடும் உயரம் அழமக இரசிக்க ஆயிரக்கணக்கில் ைக்கள் எல்லோம் இருந்தும் ஏழ்மைவோசம்ைட்டும் உன்மன பநருங்குவது இல்மல ஏஷனோ நோனும் அங்ஷக உன்மன இரசிக்க வருபவர்களுக்கு என் கண்கள் கிமடத்திருந்தோல் இரும்புக் கம்பிகளுக்கு இல்லோது ஷபோயிருக்கும் பிரைோண்டம் உன் அடிவோரத்தில் உன்மனயும் விற்பமன பசய்து சம்போத்தியம்


51

அதிசயம் என்று உன்மன வமரயமர பசய்யோவிட்டோல் நீயும் ஆதோயைற்ற ஷகோபுரம் அட அன்று உன்னிடம் வந்திருந்தோல் நோனும் நீயும் ஒன்றல்லவோ ஒன்மற ைட்டும் புரிந்துபகோள் உலகம் உழழோவிட்டோல் உனக்கும் எனக்கும் பவளிச்சஷைது இரண்டு பக்கங்களில் ஒன்று விழுவது எழுைோஷற ைற்மறய சுழர்ச்சியில் ைோறலோம்

ப.பொர்தீ


52

தலையலே வண ீ ர்ீ வழிமகயிலும் விம்ைி உமடமகயிலும் ஏனின்னும் இறக்கவில்மல என பநோடிந்து முகம் புமதத்து சூடோய்க் கண்ணமரச் ீ சுவோசத்மதச் பசோரிமகயிலும் ஓடோைல் என்ஷனோஷட ஒட்டிக் கிடந்த படி அத்தமனயும் உன்னுள் அகத்துறிஞ்சி நோனோகி எத்துமண அன்ஷபோடு என் பிடரி வருடுகின்ற பைோத்தைோய் எமனயறிந்த முதற் பபண்ஷண ! ஒரு ஷவமள இயற்மகயோகத் தோன் என் சோவு நிகழுபைன்றோல் உன்னுமடய ைடியிற் தோன் உயிரவிழும், தமல சரியும் நோரி பகோதித்தோலும் நடந்து கோல் வலித்தோலும் ஆரிருக்கோர் உமன விட்டோல் அமுக்கி விட, மககளுக்குள் அவளோக நீ தோஷன அமணத்துச் சூஷடற்றுகிறோய்


53

எவளோலும் உன்மனப் ஷபோல் இத்தமன முத்தத்மத வருடக் கணக்கோக வோய் வலிக்க வோங்ஷகலோ திருட்டுக் கோைத்மத தீர்ப்பதற்குத் தீரோைல் அருட்டி உன்னுடமல அமளமகயிலும் அசரோைல் உருட்டும் திமசக்பகல்லோம் உடல் வமளப்போய் என் அன்ஷப! கலவி முடிந்த கணத்தில் பைதுவோக விலகிப் படுக்கோய் ஷவறு திமச போர்க்கைோட்டோய் புலரும் வமர என் ஷைஷல பூத்திருப்போய், கோமலயிஷல புன் சிரிப்போபயமனப் போர்த்து புதுப் புது அர்த்தத்தில் என் வோழ்வு எமனப் போர்த்து ஏளனைோய்ச் சிரிப்பதுவும் உன்னுமடய சிரிப்புக்குள் ஒளிந்து பகோண்டிருக்குபதன்று கண்ஷணோரம் வழிகிற நீர் கோதிற்குள் பசோல்கிறது..

தி.திருக்குமைன்


54

ஆட்கலள இைந்த னவளி வோனம் ஷநற்றுக் கோமலவமர உமறந்திருந்தது

இப்பபோழுது சிதறி

பகோட்டிக்பகோண்டிருக்கிறது

வோனம் அழுகிறபதன யோஷரோ பசோல்லிக்பகோண்டு ஷபோகிறோர்கள் இப்பபோழுதுவமர எந்தத் தகவலும் இல்மல சனம் தகர்ந்து அடங்கிப்ஷபோயிறுக்கின்றனர் குடி எரிந்து முடிகிறது.

பஹலிபஹோப்டர்கள் அமலந்து

கூடோரங்களின் சிமதவுகமள படம் பிடிக்கிறது எரிந்த வோகனங்கமள ைீ ட்டுக் பகோண்டு ஷபோகிறது ஐ.நோ எல்லோம் நசிந்துஷபோக அடங்கிக் கிடக்கிறது ஆட்கமள இழந்த பவளி. மகப்பற்றப்பட்டவர்களோக குழந்மதகமள பதோமலக் கோட்சிகள் நோள் முழுவதும் தின்று பகோண்டிருந்தன நோன் ஷதடிக்பகோண்டிருக்கிஷறன். நந்திக்கடலில் பறமவ விழுந்து ைிதக்கிறது பறமவதோன் சனங்கமள தின்றது என்றனர் பமடகள் நந்திக்கடல் உனது கழுத்மத நமனத்து அமழத்துக்பகோண்டு ஷபோயிருக்கிறது


55

உமடந்த ஆட்கள் குழிகளில் நிரப்பட்டனோா் ஆடகளற்ற பவளி கமரந்து உருகுகிறது ைோடு கோகத்மத சுைந்து வழ்ந்து ீ கிடக்கிறது

அந்தச் சிறு கூடுகள் நிலத்மத பிரித்து சிதறின.

இப்பபோழுதுவமர எந்தத் தகவலும் இல்மல பபரு ைமழ பபய்கிறது

எனினும் நந்திக்கடல் கோய்ந்து ஷபோகிறது. வோனம் உருகிக்பகோட்டியபடியிருக்க ைிருகம் ஒன்று

சூரியமன தின்று பகோண்டிருக்கிறது யோருைற்ற நிலத்தில்

தப்பிய ஒற்மற ஆட்கோட்டிப் பறமவ கத்துகிறது.

வோனம் உருகிக்பகோட்டியபடியிருக்க ைிருகம் ஒன்று

சூரியமன தின்று பகோண்டிருக்கிறது யோருைற்ற நிலத்தில் தப்பிய ஒற்மற ஆட்கோட்டிப் பறமவ கத்துகிறது.

தீபச்னசல்வன் 18.05.2009


56

அம்மொவின் நிைைில் இருந்து சிை கிறுக்கல்கள் இருட்டமறக்குள் பத்துத் திங்கள் மவத்துச் சுைந்தோய் இத்தமன பவளிச்சம் நோன் கோண! பகபலல்லோம் ஓயோது ஷவமலபயன பறந்து நோன் திரிந்து ஷபோகும் இடங்களில் ரீ குடித்து வமட கடிதது வடடுக்கு ீ வருமகயிலும் சமைத்து முடித்தும் சோப்பிடோைல் எந்த ஷவமளபயனினும் போர்த்திருக்கும் உறமவ ஷசர்ந்திருக்கும் நோபளல்லோம் என் ைகிழ்ஷவ... உன் பைல்லிய உருவத்துள் போசவிமத ஊன்றி விருட்சபைன எழுந்து பரப்பி நிற்கும் நிழலில் ஷநசம் பநஞ்சுள் பபோங்க நிற்ஷபன் என்றும். ஓயோத அன்பும் ஷதயோத அக்கமறயும்


57

ஷவறு யோர் என் ைீ து மவப்போர்? கூறுஷவன் நோன் துணிந்து. சிறுதுயரம் என்றோலும் சிந்மத கலங்குவோய் பபோறு தம்பி என்று அமதப் ஷபோக்கிச் சிரிப்போய் பவறுவோய் சப்புபவர் உன் முன்ஷன பவட்கிக் கிடப்போர் ைறுபிறவி என்பறப்பிறப்பும் உன் ைகனோக நோன் பிறப்ஷபன், உண்மை

த.அஜந்தகுமொர்


58

கனவொகதவ உள்ள கனவுகள் கருவமறயிலிருந்து

கல்லமறவமரயிஷல கனவோயிருந்த கனவுகள் கனவோகஷவ கமலகிறது ஷசமனப்பமட சூழ

பசவ்விதலுமடயோள் பசங்கரச்ஷசமவ பசய்ய பசழிப்போக வோழும் அந்த கனவு

கனவோகஷவ கமலந்தோலும் கவமலயில்மல ஆனோல் கனவிலும் அது இல்மல ஒட்டுவயிறு

விட்டு விரிய உணவும் ஒட்டுத்துணி ஒதிக்கிமவக்க உமடயும் பகோட்டுைமழயில்

வட்டிஷலோடும் ீ அருவிமய ஒழித்துக்கட்ட ஓமலயும் இல்லோமை கனவோக இருந்தோலும் பரவோயில்மல ஆனோல் அதுஷவ நிேைோயுள்ளஷத நிேத்மத தோண்டி நிேைோய் உண்டு நிகரோய் உடுத்து நிழலிஷல வோழ்ந்து நிம்ைதியோய் நிலத்மதயமடய நிமனத்த கனவுகள்


59

கனவோய் பதோடர்கிறஷத ஏமழக்கு பிறந்த பிள்மளபயன்பதோல் பிஞ்சு முகத்திஷல புன்னமக கூட

புனிதைோன கனவில்தோன் கோட்ச்சியோகிறஷத கனவிஷலனும்

ைணவமறயில்

ைகமளக்கணும்

கனவுகூட கனவிலும் கனவோகஷவ வருகிறஷத நிேத்தின் ஏக்கம் நிழலோய் கனவில் பதோடரும் என்போர்கள்

நிேங்கள் கூட கனவில் எட்டோ தூரத்தில் எதிர்ைமறயோய் வந்து உயிமர குடிக்கிறது கவமலஷபோக்க கண்ணரும் ீ கவமல ைறக்க கனவும் மகபகோடுக்குபைன கல்லமறக்கோய் கோத்திருக்கின்ஷறோம்

நிஸொம் பொருக்


60

கிளிகளும்

முதிர் கன்னிகளும்...

சிமறக்குள் இருந்துபகோண்டு அடுத்தவர்களின்

எதிர்கோலங்கமளச் பசோல்லும் கூண்டுக் கிளிகள் ஷபோல முதிர் கன்னிகள்....!

சிறகடிக்க நிமனத்த கோலங்களிலும் கூண்டுகஷள பழகிப் ஷபோனதோல்

ைீ ண்டும் குண்டுகளுக்குள்ஷளஷய பதுங்கிக்பகோள்ளும் கிளிகமளப்ஷபோல அந்த முதிர் கன்னிகளும்....! பறந்துவிடுஷைோ எனப் பயந்து கதமவப் பூட்டி மவத்தோர்கள்! சிறமக பவட்டி மவத்தோர்கள்!

கிளிகள் பறக்க நிமனத்தஷபோது கோற்றில் விரிப்பமத சிறகுகள் ைறந்திருந்தன...! இப்பபோழுபதல்லோம் சிறகுகமள பவட்டுவதுைில்மல! கதவுகமள மூடுவதுைில்மல!

நம்பிக்மக கிளியின் ைீ தல்ல?! கிளியின் வயதின்ைீ து...! கூண்டுதோன் உலகபைன வோழ்ந்ததனோல் இனிப் பறந்தோலும் ஷபோவதற்கு இடமுைில்மல! ஷசர்ப்பதற்கு இனமுைில்மல!


61

சிறகுகள் முமளக்கும்ஷபோஷத பறப்பதற்கோன தகுதி தைக்கு இருக்கின்றது என்பதமன கிளிகள் பதரிந்து பகோள்ள ஷவண்டும்!

இல்மலபயனில் இல்லகளில் வோழும் முதிர் கன்னிகமளப் ஷபோலத்தோன்...! நோமளயோவது தங்களுக்கோன எதிர்கோலங்களுக்கோன

நிகழ் கோலங்கமளச் பசோல்லும் சீட்டுக்கமளத் ஷதடட்டும்...! கிளிகள் ைட்டுைல்ல...!

முதிர் கன்னிகளும் கூடத்தோன்!

வண்லே னதய்வம் தயொைொகிறது!

'எழுத்தொளர் விபைத் திைட்டு'

ஈைத்து எழுத்தொளர்களின் தகவல்கலளத் தொங்கிஅதிக பக்கங்களில்

அச்சில் னவளிவருகிறது.

உங்லளயும் பதிந்து னகொள்ளுங்கள்.

னபயர்,புலன,னபயர்,பிறந்த இடம்,பிறந்த திகதி,கல்வி,கல்வி கற்ற கல்வி

நிறுவனங்கள்,ஆர்வம்,பலடப்புக்கள் னவளி வந்த

ஊடகங்கள்,பரிசுகள்,நூல்கள்,முகவரி,மின்னஞ்சல்

எனும் விபைங்கலள அனுப்பி நூல் சிறப்பொக னவளி வை உதவுங்கள்.

னதொடர்பிற்கு:R.Mahendran,34,Redriffe Road,Plaistow,London,E13 0JX.Uk

மின்னஞ்சல்:mullaiamuthan@gmail.com


62

Kaatruveli July 2012 Issue  

Free online Tamil literature magazine by Mullai Amuthan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you