Page 1

லத 2012

கல஬ இ஬க்கழன இதழ்


2

கரற்றுவ஬பிகலன இனக்கற஦ இ஡ழ்-2012

அன்ன௃லட஦ீர். ஬஠க்கம். தல஫஦ண க஫ற஦ினும் ன௃஡ற஦ணவும் ன௃஡ற஡ரய் ன௄க்கவும் ஢஥க்கு ஢ம்திக்லக ஡ன௉஡ல் ஷ஬ண்டும் ஋ன்கறந

ஆசறரி஦ர்:ஷ஭ரதர

க஠ிணி஦ிடல்,஬டி஬ல஥ப்ன௃: கரர்த்஡றகர.஥

ஆ஡ங்கம் ஢஥க்கும் உண்டு.இம் ன௅லநனேம் தலடப்ன௃க்கலபத்

஡ந்ட௅஡஬ி஦ தலடப்தரபர்கல௃க்கு ஢ன்நறல஦னேம், ன௃த்஡ரண்டு

தலடப்ன௃கபின் கன௉த்ட௅கல௃க்கு ஬ரழ்த்ட௅க்கலபனேம் ஆக்க஡ர஧ஷ஧ வதரறுப்ன௃ வ஡ரடர்திற்கு: R.Mahendran, 34.Redriffe Road, Plaistow, London. E13 0JX. UK ஥றன்ணஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com ஢ன்நறகள்: கூகுள்

஢ண்தர்கள்.

வ஡ரி஬ித்ட௅க் வகரள்கறஷநரம். அ஬ச஧ னேகத்஡றல் ஬ரழ்ந்ட௅

வகரண்டின௉க்கறஷநரம்.அ஡ணரல் சறன ச஥஦ங்கபில் ஋ம்ல஥னேம்

அநற஦ர஥ல் ஡஬றுகள் ஢றகழ்ந்ட௅ ஬ிடுகறன்நட௅.஢ரன் ஬ின௉ம்ன௃ம் ஈ஫த்ட௅ப் தலடப்தரபர்கபில் என௉஬஧ரண ஡றன௉.ன௅.சற஬னறங்கம் அ஬ர்கபின் வத஦ர் ஬ிடுதட்டுப்

ஷதரணட௅.஋ணஷ஬, அ஬ரின் கல஡ ஥ீ ள் தி஧சு஧ம் ஆகறன்நட௅.அற்ன௃஡஥ரண கல஡கல௃க்குச்

வசரந்஡க்கர஧ர்.அ஬ரின் கல஡ல஦ ஥ீ ள் தி஧சு஧ம் வசய்஬஡றல் வதன௉ல஥஦லடகறஷநரம். கரற்றுவ஬பில஦ ஢ண்தர்கல௃க்கும் அநறன௅கம் வசய்ட௅ ல஬ப்த஡ன் னெனம் ஢ம்ல஥ ஬ிரிவு தடுத்஡றக்வகரள்ப ன௅டினேம். ஥ீ ண்டும் சந்஡றப்ஷதரம்...!


3

nte;J jzpe;jJ fhyk;...

me;j khkuk;> My kuj;ijg; Nghy mlh;e;J> glh;e;J tphpe;jpUe;jJ. fle;j %d;W khjq;fshf kio nga;J Xa;e;jpUf;Fk; fhyk;. ,g;NghJ nta;apw; fhykhfpAk; GOjp gwf;fhky; <u epyk; vq;Fk; tpahgpj;jpUe;jJ. kuj;jpy; Gjpa jsph;fs; Jsph;j;J> gr;irg; gNrnydr; nropj;jpUe;jd. fhw;wpy; ryryf;Fk; ,iyfSk;> fpisfSk; Fsph;e;jf; fhw;iw ms;sp tPrpf; nfhz;bUe;jd. me;j kuNk mq;F jtpj;jpUf;Fk; mfjpf; FLk;gq;fSf;F $iuahf> tPlhf> Cuhf> ghJfhg;ghff; FQ;Rfis ,wf;iff;Fs; mizj;J itj;jpUf;Fk; Nglhf Mjutspj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. neUg;gha; vhpf;Fk; nta;apw; fhyq;fspy; Rfkhd epoiyf; nfhLf;fpd;wJ. Rfkhd Fsph;e;jf; fhw;iw> mdyha; jfpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; mth;fisj; jOtp Rfk; nfhLf;fpwJ. khkuf; fpisfspy; njhq;Fk; njhl;by;fspy; jq;fs; jiytpjpfis kwe;J> mfjpf; Foe;ijfs; J}q;fpf; nfhz;bUf;fpd;wd. kdpjf; nfh^uq;fshy; Jtk;rk; nra;ag;gl;l ,d;ndhU kdpjf; $l;lj;Jf;F> me;j ,aw;ifapd; ,uf;fk; mUs; ghypj;Jf; nfhz;bUe;jJ….. gok;ngUk; ,e;j khkuk;> My kukhftpUe;jpUe;jhy;> muz;kidj; J}z;fsha; tpOJfis ,wf;fp> ehyh GwKk; G+kpapy; gjpe;jpUf;Fk;. Ms; mutkw;w ,e;jf; fhl;Lg; ghijapd; Xuj;jpy; ,g;gbnahU kukpUg;gjw;fhdf;; fhuzk; gpd;dh;jhd; njhpa te;jJ. ,J fhl;Lg; gpuNjrky;y.. G+h;tPfkhf kf;fs; FbapUe;j Xh; Ch;… J}h;e;J Nghd fpuhkk;… khkuj;jpd; mUfpNy Fz;LfSf;F ,iwahd nghpa Nfhtpy;


4

,Ue;jjhk;.. Nfhtpy; ,Ue;j milahsj;jpw;Fr; rhl;rp nrhy;YKfkhf %y];jhd jpz;iz nfhQ;rk; gl;Lk; glhky; njhpfpd;wJ. nfhQ;rj; J}uj;jpy; Jg;ghf;fpf;fhuh;fspd; $lhuq;fspy; mofofhd Njh;r; rpy;Yfs; uridf;fhf itf;fg;gl;bUe;jd. Aj;jk; vhpj;j vj;jid Nfhtpy;fspd; Njh;r;rpy;Yfs; ,g;gb fhl;rpg; nghUshf;fg;gl;bUf;fpd;wd..? ,e;jg; nghl;lypy; Mkpf;fhuh;fs; $lhuk; mikj;J> mfjpfisf; Ftpj;jpUe;jhh;fs;. ntWk; kdpj cly;fshfNt cLj;jpaj; JzpfNshL te;jkh;e;j kf;fs; $l;lk;… ‗,Jjhd; ,dp ,Ug;gplk;‘ vd;w KbNthL> mf;fk; gf;fj;Jf; fhLfisr; Rj;jk; nra;Ak;gb gzpf;fg;gl;ldh;. mjd; gpd;dNu fl;blr; rpijTfs;> J}h;e;J Nghd fpzWfs; njhpe;jd. %sp kuq;fshfj; njd;idAk;> gidAk;> Fz;lbg;gl;L> vhpe;Jf; fUfpa epiyapy; Kz;lq;fshf epd;wd. ,q;F kdpjh;fs; tho;e;J> mope;J Nghd vr;rq;fisf; fhl;b epw;Fk; ,e;jg; gpuNjrk;> xU fhy; E} w;whz;Lf;F Nkyhd gpd;dh; kPz;Lk; kdpjh;fs; tho;tjw;fhd fhyj;ij cUthf;Fkh..? tuyhW jpUk;Gk; vd;ghh;fs;…. —khkuj;jb mfjp Kfhk; epue;jukhfg; gy tU\q;fs; epiyj;jpUe;jhYk;> ‗,ilj; jq;fy; epiyak;‘ vd;Nw Gjpa ehkk; #l;lg;gl;bUf;fpd;wJ..! ,q;Nf Ftpf;fg;gl;bUf;Fk; kdpjf; Fk;gy;fspy; tajhdth;fSk;> rpd;dQ; rpWRfSk;> fh;g;gpzpg; ngz;fSNk fhzg;gl;lhh;fs;. capiu kl;LNk ghJfhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lnkd;w epidg;gpy; ,utpYk;> gfypYk;> fhLfspy; Xbj; jphpe;J> kioapYk;> nta;apypYk; cod;W> fWj;J> nkype;J> jiyKb rilgpbj;J> jhb tsh;j;j Mz;fSk;> jiytphp Nfhykha; ngz;;fSk; Mjp kdpjh;fisg; Nghd;W gQ;ir cilfSld; fhl;rpf; nfhLj;Jf;nfhz;bUe;jhh;fs;. nrhj;J> Rfj;NjhL tho;e;j kf;fs;> cs;sij> cioj;jij fha;r;rpf; Fbj;J> cz;Lf; fspj;jpUe;j kf;fs; ,d;W> eph;f;fjp epiyapy;> gy Mz;Lfsha; $lhuq;fspy; Ftpf;fg;gl;bUf;Fk; Jau epiyia> cyfg; Nghh;f; fhy tuyhw;wpy; ve;j Njrj;jpYk; ghh;j;jpUf;f KbahJ…


5

Mrdk; Nghy NkYah;e;jpUf;Fk; khkuj;J Nthpy;jhd; ghh;tjp Mr;rp rpiy Nghy cl;fhh;e;jpUg;ghs;. mtSf;F ,d;Dk; tpyhrk; ,Uf;fpwjh..? ngah; Nfl;L mwpe;Jf; nfhs;Sk; msTf;F mts; kl;Lk; kpQ;rpapUf;fpwhs;. fztid> kfid> kfis> kUkfis vd;W vy;yh cwTfisAk;> caph;fisAk; ,oe;J> mtsJ caph; kl;Lk; me;j clNyhL xl;bf; nfhz;bUg;gjhy;> mq;Fs;s caph;fNshL ,e;j % jhl;bAk; xUkpj;Jg; NghapUf;fpwhs;;…. nte;J> nehe;J… rpjwp miyf;fopf;fg;gl;l kdk;> FKwpf; nfhe;jspj;J> ,d;W mlq;fp nksdpj;Jg; Ngha; tpl;lhYk;> mtsJ epidTf;Fs; gj;jpug;gLj;jp itf;fg;gl;bUf;Fk; mDgtq;fs;> rk;gtq;fs; midj;Jk; rpj;jpukhf me;j kdj;jpiuapy; Xbf; nfhz;NlapUf;fpd;wd. ghh;tjp Mr;rp> ,Wjp Aj;jj;jpy; Copj; jhz;ltk; Mb Kbe;j me;j ehl;fis kPl;bdhs;. ee;jpf; fly;;… Ks;sp tha;f;fhy;… GJ khj;jsd;.. tiyQh; klk;… vd;Dk; td;dpg; ngUepyk;… mts; fz;fis ,Wf %bf;nfhz;lhs;. Mapukhapuk; kdpj caph;fs; rhhp rhhpahf tpkhdf; Fz;LfSf;F ,iuahfp> kiy kiyaha; Ftpe;Jf; fple;j gpzq;fspd; Nky; Vwp jLf;fp tpOe;J> kPz;Lk; vOe;J fhy; Nghd topapy;> caph; kl;Lk; kpQ;rpapUe;j jq;fs; cly;fisr; Rke;Jf; nfhz;L> XNlhb te;J epd;w ,Uz;lf; fhl;il epidj;jhs;. Foe;ij> Fl;bfNshL my;Nyhyf; fy;Nyhyg;gl;L Xbte;j kdpjf; Fk;gy;fs; jpBh; jpBnud;W fhzhkw; Nghdhh;fs;. vd;d khak;… G+kp gpse;J ghjhsj;Jf;Fs;Ns mth;fs; tPo;e;J tpl;lhh;fsh..? Ngapiur;rNyhL tpkhdq;fs; gwe;NjhLfpd;wd. me;j ,Uk;Gg; gwitfspd; epoy;fs;> jiyapy; Nkhjpj; jhf;FtJ Nghd;w gpuikia cUthf;Ffpd;wd. jpBnud kpd;diyg; Nghd;W fjph; tPr;Rf;fs;… vJtpj rj;jKk; ,y;yhky;> rdq;fs; vhpjdypy; vupe;J nfhz;bUg;gJ njhpfpwJ. fhL vhpfpwJ.. kuQ;nrb nfhbfs; [_thiy tpl;L miy gug;Gfpd;wd. kdpj cly;fs; vz;nza; epiwe;jit.. Gif kz;lyj;jpy; nfhOe;Jtpl;L vhpfpd;wd.. fhw;W Jh;ehw;wj;ij tPRfpwJ… caph; jg;gpath;fs; cliyr; Rke;Jf; nfhz;L XLfpd;wdh;.


6

,uTk;> gfYk; ftpo;e;jj; jiyia epkph;j;jhky;> nfl;l nrhg;gdq;fsha; kPz;Lk;.. kPz;Lk; epoyhbf; nfhz;bUf;Fk; epidTfis kPl;b…. kPl;bg; ghh;g;gjw;fha; mir Nghl;Lf; nfhz;NlapUf;fpwhs;….. ―mk;kk;kh… mg;gk;kh…‖ rpy Neuq;fspy; ―Mr;rp‖ vd;W $tpf; nfhz;L> jd;idr; Rw;wpr; Rw;wp xl;bf; nfhz;bUf;Fk; me;jr; rpWkp> ghh;tjpf;Ff; fpilj;j Gjpa cwT... Nghh;f;fsj;jpy; Fz;Lfs; tpOe;J vhpe;Jf; nfhz;bUf;Fk; rtf; fplq;fpy; fz;nlLj;j rpd;dQ; rpW caph;… ve;j tpj nrhe;j ge;jkpy;yhJ ,Wf;fp mizj;Jf; nfhs;sg;gl;l kdpjg; gpizg;G… NtjidapypUe;J jd;idr; Rjhfhpj;Jf; nfhs;fpd;w Neuq;fspnyy;yhk;> me;jr; rpd;dtspd; jiyiaf; Nfhjp tpLths;. vz;nza; fz;L> rPg;G fz;L> jiy rPtp vj;jidf; fhyq;fs;…? me;jf; Foe;ijapd; jiy kaph; ril tpOe;J tplf; $lhJ.. vd;W tpuy;fisr; rPg;ghf tphpj;Jr; rpWkpapd; jiyiaf; Nfhjp tpLths;.. jpBnud mr; rpWkpiag; gw;wpa epidg;G> me;j KO Jaur; rk;gtq;fisAk; kPl;baJ… Fz;Lfs; kionadf; nfhl;Lk; NghJ.. jPr; Rthiyfspy; mfg;gl;L gyh; mywpj; Jbj;J> rj;jk; mlq;fp vhpAk;NghJ… Fa;Nah… KiwNah… vd Xb.. Xb…jpf;Fj; njhpahj fhL NkLfspy; Vwp> ,wq;fp… fztd;> kfd;> kfs;> kUkfNshL rpy ,lq;fspy; xUtiunahUth; njhiyj;J… kPz;Lk; Njbj; jphpe;J.. njhiye;jth;fisf; fz;Lg; gpbj;J… iff;Nfhh;j;jgb % r;R ,iwf;f… ,iwf;f… muz;L> kpuz;L> xbf; nfhz;bUe;jhh;fs;;. mth;;fNshL me;jdp… fhl;Lf;Fs;Ns jpBh; cwthfp> filrpapy; mtSf;F ,d;ndhU kfdhfj; Jizf;F te;J Nrh;e;jhd;;. me;j cwNthL mth;fs;; MW Ngh;fshf Xbf; nfhz;bUe;jhh;fs;.. kPz;Lk; Fz;Lj; jhf;Fjy;…n\y; jhf;Fjy;… NjdPf;fsha;>thdj;jpy;tl;lkpl;Lr;RoYk; tpkhdq;fs;.. jPr; Rthiyfs;… ngUq; $f;Fuy;fs;… Gif kz;lyk; mth;;fis %bf; nfhz;lJ. xUtiunahUth; ghh;f;f


7

Kbatpy;iy…Giff; fiye;J…ntspr;rk; njhpe;jJ.. mtiu khj;jpuk; fhztpy;iy. kfDk;> me;jdpAk; mtiuj; Njb Fz;Lfs; tpOe;j ,lj;Jf;F Xbdhh;fs;. mth; fpilf;f tpy;iy. kfSk;> kUkfSk; fjwp mOjhh;fs;. me;jdpapd; gpd;dhy; ‗mg;gh… mg;gh‘… vd;W mOJf;nfhz;L> ngw;Nwhiug; gphpe;j me;j rpWkp xb te;jhs;. me;jdp mtis Xbr; nrd;W J}f;fpf; nfhz;lhd;. mth;fs; me;j ,lj;ij tpl;L efu tpy;iy. mg;ghitj; Njbf; nfhz;NlapUe;jhh;fs;. filrpapy; mtiuf; fz;lhh;fs;. ,uz;L fhy;fisAk; ,oe;J ,uj;j nts;sj;jpy; fple;jhh;.. jd;id mt;tplj;jpy; Nghl;L tpl;L> mth;;fisj; jg;gp XbtpLk;gb rj;jkpl;lhh;. kfDk;> me;jdpAk; mtiuj; J}f;fp vLj;jhh;fs;. ,UtuJ rl;ilfisAk; fow;wp Jz;lhfptpl;l fhy;fspy; fl;Lg; Nghl;L> mtiuj; J}f;fpr; Rke;Jf; nfhz;L ele;jhh;fs;. ―Mkpf;fhuq;;fs; tUthq;fs; nfh];gpl;ly;y Nrf;fyhk;.‖ vd;W kfd; Fkud; nrhd;dhd;. ―gps;isfsh..! vd;d ,t;tplj;jpy tPrpg; Nghl;L> XLq;Nfh FQ;Rfsh..! ehd; gpiof;f khl;ld;..! INah XLq;Nfh..! jk;gp vd;d fPo fplj;Jq;Nfh uhrh..!‖ vd;W mg;gh rj;jkpl;lhh;.. me;jdp mtiu nkJthfj; jiuapy; fplj;jpdhd;. ―vd;u FQ;Rfsh…!‖ vd;W vy;NyhiuAk; ghh;j;J> if $g;gp… jiyiar; rha;j;Jf; fz;iz %bf; nfhz;l fhl;rp.. ghh;tjpapd;; epidtpy; kPz;Lk; te;jJ… ghh;tjpapd;; fztd; uhkrhkp> vOgj;Njohk;; Mz;L ,df; fytuj;jpy; caph; jg;gpa xU ngUe;Njhl;lf; FLk;g];jh;.. fg;gy; khh;f;fkhf midj;J mfjpfNshLk;> fhypapypUe;J tlgFjpf;F te;J Nrh;e;jth;.…Kg;gJ… Kg;gj;jpuz;L Mz;LfSf;F Nkyhf ,g; gFjp kf;fNshL tho;e;J> mth;fsJ Ngr;R> tof;F> rlq;F>> rk;gpujhaq;fNshL xd;wptpl;lth;. ngUe;Njhl;lf; $ypj; njhopy; KiwapypUe;J> epyk; ngw;w Rje;jpu tptrhapahf r%f khWjiy GJg;gpj;Jf; nfhz;lth;. ,tiug; Nghd;W> ,Wjp Aj;jj;jpy; Mapukhapukhfr; nrj;J kbe;Jg; Nghd kf;fs; $l;lj;jpd; ngUk; gFjpapdh; kiyaff; Fbfshth;........


8

ghh;tjp jpBnud rj;jkpl;lhs;. rpWkp gae;J eLq;fpf; nfhz;L Mr;rpapd; jiyia epkph;j;jpg; ghh;j;jhs;. kw;wth;fs; Mr;rpapd; rj;jj;ijf; ftdpg;gjpy;iy. Mr;rp xt;nthU ehSk; ,t;thW kpuz;L rj;jk; NghLk; tof;fj;ij mth;fs; mwpe;jpUe;jhh;fs;.. Mr;rpapd; kdJf;Fs; me;jr; rk;gtk; glkhf Xbf; nfhz;bUf;fpwJ. fztiu kbapy; ,Uj;jpf; nfhz;L mts;; fj;jTk;> kfs;> kUkfs;;> kfd; vy;NyhUk; fjwp moTk;… me;jdp xU Nahrid nrhd;dhd;. ―Mkpf;fhud;fs; fz;L tpl;lhy;> Iahitj; J}f;fpf; nfhz;L Ngha; ve;j ,lj;jpyahtJ tPrp… vhpr;Rg; NghLthd;fs;. mJf;Fs;s ehq;fs; fhl;Lf;Fs;sf; fplj;jp jfdk; nrQ;R NghLtk;..!‖ vy;NyhUf;Fk; mJ rhpnadg; gl;lJ. kfd; FkuDk;> me;jdpAk; mg;ghitr; Rke;Jf; nfhz;L fhl;Lf;Fs; Nghdhh;fs;. xU nghl;lypy; mtiuf; fplj;jpdhh;fs;. fhl;Lr; rWFfs;> tpwFf; Fr;rpfisr; Nrh;j;J Ftpj;jhh;fs;. Fkud;> gf;fj;jpy; vhpAk; neUg;igf; nfhz;L te;J jP %l;bdhd;. rhNthL Nghuhbf; nfhz;bUf;Fk; me;j epiyikapYk;> mtuJ cly; vhpf;fg;gl;lJ ghh;tjpapd;; kdJf;F epk;kjpiaf; nfhLj;jJ. "eha;> ehpfs; fbr;Rf; Fjwp> ehwp> GOj;Jg; Nghfhk... kDrd; rhk;gyh Nghapl;LJ..." fhl;L tpwFfs; vhpe;Jj; jzpe;Jf; nfhz;bUe;jd… tpbe;J tpl;lJ… Fz;L tpOfpd;w rj;jq;fs;.. J}uj;J Xyq;fs;… ,itfNshL jiyf;F NkNy G+jq;fsha; Nghh; tpkhdq;fs; gwe;Jf; nfhz;bUe;jd… ―ktd;..! rhk;gy; xU gpb ms;spj; jh uhrh..! rPyj; Jz;lhy KbQ;rpf; nfhs;wd;.. ehq;f caph; gpior;rh> vd;ilf;fhtJ fly;y fiur;Rg; NghLtk;..! Kbahl;b XilapyhtJ tpLtk;..!‖ FkuDk;> me;jdpAk; gpb rhk;gy; ms;spf; nfhLj;jdh;. mth;fs; gazk; fhy;fs; Nghdgb njhlh;e;jd. KO ehSk; ele;jdh;. ,uT kzp gd;dpuz;L.. gdpf; Fsph; tPrpaJ. epynthsp NgUjtpahf te;jJ. Nkfq;fs; njspe;j


9

thdpy; Ntfkhf xbf; nfhz;bUe;jd. mth;fshy; elf;f Kba tpy;iy. ghh;tjpf;F fhy;fs; gpd;dpd. kfDk;> kUkfSk; mtis mizj;Jg; ghijNahukhf mku itj;jdh;. me;jdpAk;> FkuDk; Nky; rl;il ,y;yhky; ghpjhgkhff; Fsphpy; thbdh;. itfiw ntspr;rk;… nghOJ Gyu;e;jJ… ghh;tjp vOe;J ele;jhs;… Kd;dhy; G+turk; kuk; njd;gl;lJ. kuj;jbapy; topg; gps;isahh; Nfhtpy; jpz;iz…ghh;tjp; iffis cah;j;jpf; Fk;gpl;lhs;. vd;d epidj;jhNsh njhpa tpy;iy.. Fkudpd; Njhisg; gpbj;J epWj;jpdhs;… mtd; fhJf;Fs;Ns VNjh FR FRj;jhs;. Fkud; jaq;fpdhd;. ―mk;khTf;F tprNu..?‖ ―XNkhk;..! eP Nff;fhl;lh ehd; Nfg;;gd;..‖ vd;wts; me;jdpia mUfpy; mioj;J tpraj;ijr; nrhd;dhs;. me;jdp mjph;r;rpaile;jhd;.. ―mk;kh..! ehd; ahh; vtNuh..? fpwp];jtd;.. vd;u rhjp.. rdk;.. cq;fl Fy.. Nfhj;jpuk; vJTk; rhptuhJ… ehq;fs; ve;j NeuKk; nrj;Jg; Nghwtq;fs;;.. ,e;j epiyikapy .. ,JTk; Njitah..?‖ vd;wtd; eifg;NghL xJq;fp epd;whd;. ghh;tjp gpj;Jg; gpbj;jtsha; mtdplk; cuj;Jg; gjpy; nrhy;ypf; nfhz;bUe;jhs;.. ―rpq;fstd;jhd; vdf;F Qhdj;jf; FLj;jtd;fs;…! mtd;fs; vq;fs xNu rhjpah epidr;Rj;jhd; nfhy;Ywhd;fs;…ehq;fjhd; ,d;Dk; gy rhjpfsha;; ,Uf;fpwk;..!‖ vd;W Vsdkhfr; rphpj;jhs;… mtidAk;> kfs; <];thpiaAk; ,Oj;J… tpsf;Ff; fk;gj;jpypUe;j vz;nza;f; fhpia Nja;j;njLj;J ,Uthpd; new;wpapYk; G+rpdhs;.. igj;jpaf;fhhpiag; Nghy rphpj;jhs;. ―,tSf;F xU Mk;gps Jz fplr;rp Nghr;rp fNzrh..! ,dp ehd; ,e;jf; fhl;Ly vq;f Ntz;LkhdhYk; nrj;Jg; Nghtdg;gh..!‖ ,e;jj; Jau epiyapYk; ,g;gbnahU mjph;r;rp jUk; epfo;it ghh;tjp elj;jpaJ vy;NyhiuAk; vd;dNth nra;jJ.


10

me;j %jhl;bf;F me;jr; #oypy; jdpj;J epw;Fk; Fkhpg; ngz;Zf;F xU Mz; Jiziaj; Njbf; nfhLj;jjpy;> ngUk; kdr; Rik Fiwe;jjhfj; Njhd;wpaJ. . mth;fs; nksdkhf ele;jhh;fs;. topapy; gpd;Gwkhf gyj;j thfdr; rj;jk; Nfl;lJ. jpUk;gpg; ghh;j;jdh;. Mkp thfdk; te;Jf; nfhz;bUe;jJ. me;jdpAk;> FkuDk; iffis ePl;bdh;. thfdk; epd;wJ. mth;fis Vwr; nrhd;dhh;fs;. thfdj;jpy; epiwa mfjpfs;; ,Ue;jhh;fs;. mth;fs; vq;Nfh KfhKf;Ff; nfhz;Lr; nry;yg;gLfpwhh;fs;. —thfdk; te;J epd;w ,lk;…. kf;fis ,wq;fr; nrhd;d ,lk;;.. ,e;j khkuj;J Xuk;… ,JTk; xU ‗,ilj; jq;fy; epiyak;‘. Ie;J tUrq;fSf;F Nkyhf mfjp kf;fs; ,q;Nf tho;e;J tUfpwhh;fs;. ,g;NghJ ,th;fSf;Ff; nfhQ;rk; $iuj; jfuq;fs;> nfhQ;rk; kuf;fk;Gfs; nfhLj;J $lhuk; fl;bf; nfhs;Sk;gb uhZtk; fl;lisapLfpd;wJ. G+h;tPfkhf tho;e;j mth;fsJ ghuk;ghpa epyj;Jf;Fg; Nghf Kbahjj; jil tpOe;jJ. kPs; FbNaw;wk;> Gdh; tho;T vy;yhk; ngha;aha;> goq; fijaha; Ngha; Kbe;jd. Gjpa ,lq;fspy;> Gjpa $lhuq;fs; fl;b Fe;JtJjhd;> Gjpa tho;f;ifahf mike;jJ.. mth;fs; tho;e;j G+h;tPff;; FbapUg;Gf;fspy; ,d;W Gjpa FbNaw;wq;fs; eilngWfpd;wd… fhZkplnky;yhk; uhZtf; fl;blq;fs; fhl;rpj; jUfpd;wd.. Aj;jk;; ifg;gw;wpa ,lq;fspnyy;yhk; jkpohpd; tuyhw;W milahsq;fs; mopf;fg;gLfpd;wd.. jphpGg; gLj;jg;gLfpd;wd… ,e;j mjh;kq;fSf;F kj;jpapNy> xU ngsj;j rq;fk; MjuT fhl;Ltjw;F Kd;te;jJ. ‗nrhe;jf; fhzpf;fhuh;fs; jq;fs; epyj;jpy; tpfhiufs; fl;Ltjw;F rk;kjpj;jhy;> MW yl;rk; &gha;fspy; tPLfs; fl;bj;jug;gLk;‘ vd;W tpsk;guk; nra;jhh;fs;. kf;fs; Gdpj gfthdpd; rpiyfisAk;> Nghjp kuq;fisAk; fz;L gae;jhh;fs;. mth; Nghh; rl;ilNahLk;> G+l;]; fhy;fNshLk; epw;gjhf epidj;J kpuz;lhh;ffs;… thfdj;jpypUe;J [lkhff; nfhl;lg;gl;l kf;fs; $l;lk;> mOifg; Gyk;gy;fNshL Kfhk; mUfpy; te;J Ftpe;jhh;fs;.


11

—ntw;Wlk;NghL jphpe;j me;jdp> Fkud; ,UtUf;Fk; mfjp KfhKf;Fs; ,Ue;j xU nghpath;;> ,uz;L gioar; rl;ilfis cLj;jpf; nfhs;Sk;gb> nfhz;L te;Jf; nfhLj;jhh;;. mtuJ czh;Tfis mwpe;j ,UtUk; mtiuf; fl;bg;gpbj;Jf; nfhz;L fz; fyq;fpdhh;fs;. mq;Nf ,Uf;Fk; vy;NyhUf;Fk; nksdKk;> ghh;itANk NgRk; nkhopahftpUe;jd… tha; jpwe;J vtuhYk; Ngr Kbatpy;iy. rl;ilfisf; nfhLj;j nghpath;> me;jdpiaAk;> FkuidAk; ntwpf;fg; ghh;j;Jf;nfhz;NlapUe;jhh;. Njf;F kuq;fsha;> njd;id kuq;fsha; ,se;jhhpg; nghbad;fis jd; fz; Kd;dhNyNa gwp nfhLj;j mthpd; Nky; kpul;rp; gbe;jpUe;jJ. vj;jid Mapuk; ,isQh;fs;... Atjpfs;…. mth;fs; vy;NyhUk; vq;Nf Ngha; kiwe;jhh;fs;…? mth; kdk; gae;J eLq;fpaJ. mq;F Ftpe;jpUe;j mj;jid mfjpg; ngw;Nwhh;fspd; fz;fSf;Fk;> me;jdpAk;> FkuDk; cWj;jyhfNt njhpe;jhh;fs;….. ghh;tjp> kfs;> kUkfs; %tUk; jq;fis kwe;J kuj;jbapy; epj;jpiuahfpdh;. mth;fs; mUfpy; FkuDk;> me;jdpAk; mkh;e;jpUe;jdh;. <];thp vOk;gp cl;fhh;e;J> nte;J NghapUe;j xU fhiyg; gpbj;Jf; nfhz;L mOjhs;. mtsJ fhiy thQ;irNahL gpbj;J khq;Fiyahy; fhw;W tprpwpdhd; me;jdp. vhpAk; Gz;Zf;F Fsph; fhw;W ,jkhftpUe;jJ. mts; mtidf; Fk;gpl;lhs;.. mtd; mts; jiyiag; ghrj;NjhL jltpdhd;. ,e;jj; Jah; epiwe;jr; #oypy; gu];guk; Jizf;fhf ,izj;J itf;fg;gl;l ge;jk;… jq;fs; ,sik tho;f;ifapy; jpUkzr; rlq;fhf ele;J tpl;ljha;… jhd; mtDf;F jhyp fl;ba kidtpaha; <];thp kdJf;Fs; epidj;J kfpo;e;jhs;. ,uj;j cwTfs; mj;jid NgiuAk; fz; Kd;dhNyNa Fz;LfSf;Fg; gwpnfhLj;Jj; jdpj;J epw;Fk; mtDf;F> ,dpNkYk; caph; ,Ue;jhy;> me;j capUf;F mk;kh> mg;gh> mf;fh> jq;if> mz;zh vy;NyhUk; ,tNsjhd; vd;W me;jdp epidj;jhd;. fdfk; efh;e;J te;J ePl;bf; fple;j Fkudpd; fhy;fspy; jiyia itj;Jf; fz;zah;e;jhs;… mtsJ ifapy; ,uj;jk; frpe;Jf;


12

nfhz;bUe;jJ. Fkud; Fdpe;J thahy; fhw;W Cjpdhd;. ―ehisf;Ff; fhyik nlhf;lh;khh; ,q;f tUtpdkhk;. fhak; gl;ltq;;fSf;F kUe;J fl;Ltpdkhk;..!‖ Fkud; nrhd;d thh;j;ij mf;fk; gf;fj;jth;fSf;F MWjyhftpUe;jJ. —kdpj caph;fspd; me;j mtykhd ,uT #dpakhfNt Kbe;J tpbe;jJ… fhiyapy; Nfhg;gp> Njapiyr; rhak; jUtjhf thfdk; xd;W te;J epd;wJ. thb tjq;fpf; fple;jth;fs; kj;jpapy; ry ryg;G vw;gl;lJ. MtNyhL thfdj;ij Nehf;fp Xbdhh;fs;. rpyh; gpsh];bf; Nfhg;igfs; itj;jpUe;jhh;fs;. FkuDk;> me;jdpAk; vOk;gp ntWq; ifNahL thfdj;ij Nehf;fpr; nrd;whh;fs;. rpwpJ Neur; Rzf;fj;Jf;Fg; gpd; ntWq; ifNahL jpUk;gpte;jhh;fs;. ―Nfhg;gpj; jz;zp fpilr;RNjh..?‖ ghh;tjp Nfl;lhs;. FkuDk;> me;jdpAk; jpU jpUntd tpopj;jhh;fs;. Kfj;jpy; ,Us; ft;tp gaj;jhy; eLq;fpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. ―mk;kh..! Mkpf;fhutq;fs; vq;f nuz;L NgiuAk; mLj;j KfhKf;F tur; nrhy;yp thfdj;jpy Vwr; nrhy;Ywhq;fs;..!‖ mth;fs; fz; fyq;fpdhh;fs;. mth;fs; ,UtiuAk; fl;bg; gpbj;Jf; nfhz;L me;jf; FLk;gk; <df;; Fuypy; rj;jkpl;lJ. ehiye;J Jg;ghf;fpf;;fhuh;fs; Ntfkhf Xb te;jdh;… ―Nfh.. njd;dk nefgy;yh nyhhpal;l..!‖ ―eP nuz;L NgUk; nyhwpf;Fs;Ns VWq;flh..!‖ vd;W mth;fis Kul;Lj;jdkhf ,Oj;Jf;nfhz;Lg; Nghdhh;fs;.. jdpj;J tplg;gl;lg; ngz;fs; %tUk; jiyapYk;> khh;gpYk; mbj;Jf; nfhz;L gpd;dhy; xbdhh;fs;. FkuDk;> me;jdpAk; fz;zPNuhL mth;fSf;F MWjy; nrhy;Yk; NghNj thfdk; ,Oj;jJ. thfdj;jpd; gpd;dhNyNa %tUk; Xbf; nfhz;NlapUe;jhh;fs;. thfdk; Xb kiwe;jJ. MWjy; nrhy;yptpl;L> rhfg; NghFk; mth;fs; ‗fhzhky; Nghdhh;fs;...!‘ <];thpAk;> fdfKk;> ghh;tjpiaf;; fl;bg;gpbj;Jf; nfhz;L mOjhh;fs;. mOjOJ fz;zPh; ,y;yhj mOifNa kpQ;rpaJ. thfdk; Nghd jpiriag;


13

ghh;j;J mth;fs; fy;yhfr; rike;Jf; fple;jhh;fs;. me;j Kfhkpy; vtUk; vtUf;Fk; Mwjy; nrhy;ypf;nfhs;Sk; kd epiyapy; ,y;iy. tpbAk; tiu me;j mlh;e;jf; fhl;Lg; ghijapy; epd;wth;fs;> tpbe;j gpd;dUk; me;j ,lj;jpNyNa epd;whh;fs;. me;jp rhAk; tiu NtW ve;j thfdq;fSk; tu tpy;iy. ghh;tjp; khh;gpYk;> jiyapYk; mbj;Jf;nfhz;L> MNtrkha; mOJf;nfhz;bUe;jhs;. mtspd; njhz;ilapypUe;J Fuy; ntsp tutpy;iy. eh tuz;L> njhz;il tuz;L> kd czh;Tfs; vy;yhNk tuz;L Nghf thb epd;whs;. Cikfsha; jiyapy; iffis itj;Jf; nfhz;L> <];thpAk;> fdfKk; eL tPjpapy; Fe;jp ,Ue;jhh;fs;. rhaq;fhyg; nghOJ ,wq;fpaJ. kpf Ntfkhf New;W te;j mNj thfdk; gaq;fu cWkNyhL te;J epd;wJ. kfidAk;> kUkfidAk; ,Oj;Jr; nrd;w mNj MAjjhhpfs; te;J epd;wdh;. mth;fspd; Kd;dhy; nrd;W mfjp Kfhkpy; ,Ue;j mj;jid Ngh;fSk; $f;Fuypl;L neUq;fpdhh;fs;. ―vq;Nf vq;fl gps;isfs;. ? vq;Nf nfhz;L NghddPq;fs;..?‖ vd;W MNtrkhff; fj;jpdhh;fs;. mth;fSf;F nkhop tpsq;f tpy;iy. mth;fs; nrhd;dJ ,th;fSf;Fk; tpsq;f tpy;iy. mth;fs; rpy gbtq;fis ms;sp gyte;;jkhff; nfhLj;Jtpl;L> thfdj;jpy; Vwp nrd;W tpl;lhh;fs;. ―fhzhkw; NghNdhh; gw;wpa tpz;zg;gk;‖ ,e;jg; Ngad;fNs Nej;J vq;fil gps;isfisf; nfhz;L Nghdtd;fs;.. ,d;ilf;F ,td;;fNs gbtq;fis nfhLf;fpdk;. flTNs..! ahhpl;l ,e;j mepahaj;ijr; nrhy;wJ..? ntspr;rNk ,y;yhj ,Uz;L Ngha;f; fplf;Fk; me;j mfjp Kfhk;> Jauf; Fuy;fis vOg;gpf; nfhz;bUe;jJ. jd;de; jdpahd eLf; fhl;by;…. eprg;jkhd ,uT Neuj;jpy;… ,e;j mtyf; Fuy;fs; gaq;fukhdr; #oiy cUthf;fp;f; nfhz;bUe;jJ. fhl;L [Ptuhrpfs;$l gae;J Xb xspe;jpUf;fyhk;. Kfhkpy; ,Ue;j rpy Kjpath;fs; cUf;fkhd njhdpapy;


14

Ngrpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. mth;fs; Ch;> cyfk; mwpe;j> gbj;j> rpe;jidahsh;fsha; njhpe;jhh;fs;. mth;fspd; thh;j;ijfspy; murpay; czh;Tfs; ntspf; fpsk;gpf; nfhz;bUe;jd.. ―rh;tNjr nrQ;rpYit rq;fKk; Nghr;R… rh;tNjr kd;dpg;Gr; rigAk; Nghr;R.. If;fpa ehl;L rigAk; Nghr;R.. njhz;L epWtdq;fSk; Nghr;R… FbapUe;j tPL thry;> CUk; Nghr;R..‖ ,e;jg; Ngr;Rf;fSf;Fg; gpwF mq;Nf nksdk; #o;e;jJ… ,e;jr; #o;epiyapYk; me;j KfhKf;Fs; xU Ntbf;ifahd kdpjh; ,Ue;jhh;. new;wp epiwa jpUePW gl;iliag; G+rpf;nfhz;L ve;j NeuKk; kq;fsfukhf mq;NfAk;> ,q;NfAk; Xbj; jphpAk; xU irtg; gokhff; fhl;rp nfhLj;Jf;nfhz;bUg;ghh;.… vr;rpy; njwpf;fg; NgRthh;. ve;j NeuKk; cjLfs; <ukhfNt ,Uf;Fk;. tha; Jh;ehw;wk; tPRk;. mtUf;F rhg;ghL ntspapypUe;J tUk;.. KfhKf;Fs;Sk; uh[khpahij cz;L. gy ufq;fspy; Nfh\;bfis me;j KfhKf;Fs; cUthf;FtJjhd; mtuJ nghOJNghf;F. rhjpf;F> rkaj;Jf;F> CUf;F> me;j];Jf;F vd;W tpjj;jhy; xU Nfh\;bia cUthf;fp> gphptpidthjk; gilg;gjpy; ntw;wpAk; fz;bUe;jhh;. KfhKf;Fs; Fe;jpf;fplf;Fk; mfjpfsplk; Ngha; ―ePh; vt;tplk;..? ePh; vt;tplk;..? kd;dhNu..? kl;lf;fsg;Ng..? kiyehl;lhf;fs; ,q;f Vd; te;jdPq;fs;..? cq;fil Mf;fs;jhNd td;dp KOf;f FbNawp ,Uf;fpdk;..? jdp ehL vq;fSf;F fplr;Rnjd;lhy; ePq;f cq;fl Ch; gf;fk; Ngha;r;Nrh;wJjhd; cq;fSf;F...nkj;jr;Rfk;..‖! vd;W nte;jg; Gz;zpy; Nty; gha;r;Rthh;. —―rpq;fsr; rdq;fNshl Nre;J thoyhk;.. ,tq;fNshl thoNt KbahJ ghh;tjp…!‖ vd;W xUehs; uhkrhkp ek;gpf;ifapoe;jgb NtjidNahL mtsplk; Ngrpaij epidj;Jg; ghh;j;jhs;. fhypapy; ntl;Lg;gl;L… Foe;ij Fl;bfNshL fhl;Lf;Fs; gJq;fpapUe;jNghJ… ―tlf;Fg;


15

gf;fk; Nghap… jKs; vdj;Njhl mz;b thoyhk; ghh;tjp..‖ vd;W FLk;gj;ijf; $l;bf;nfhz;L te;jth;> ,g;gb nrhy;yk;G gl;L kdk; jsh;e;J NghdijAk; ghh;tjp epidj;jhs;. KfhKf;Fs;spUf;Fk; nghpath;fs; njhlh;e;J nghJf; fijfs; Ngrpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. ,Wjp Aj;jj;jpy; ngUthhpahf kiyehl;Lr; rdq;fs; nrj;jope;J Nghdijg;gw;wp Gyk;ngah;thrpfSk; > cs;Sh; ul;rfh;fSk; nghpjhf myl;bf; nfhs;stpy;iy… vd;gij xU nghpath; NtjidNahL Rl;bf;fhl;bdhh;. ―,Jjhd; jkpo; Njrpaj;jpd;u kfpik..!‖ vd;W ,d;ndhU nghpath; Vsdkhfr; rphpj;J vr;rpiyj; Jg;gpdhh; NkYk; ,uz;L tU\f; fhyq;fs; vJtpj mh;j;jKkpd;wp me;j Kfhkpy; mope;J Kbe;jd. —<];thpAk;> fdfKk; jq;fis Rkq;fypg; ngz;zh..? ifk; ngz;zh..? vd;w KbTf;F tu Kbahky;> ghh;tjp mk;khspd; fhy;fspy; tpOe;Jf; fyq;fpdhh;fs;;. fz;zhu > kdkhu fztdpd; kuzj;ij… gpzj;ijg; ghh;j;jts;… ,d;Dk; vhpj;jr; rhk;giy Ke;jhidapy; Kbr;Rg; Nghl;L> itj;Jf; nfhz;L> ehd; ifk; ngz; vd;W cuj;J epidf;Fk; mts;> me;j mgiyfs; Nfl;Fk; Nfs;tpfSf;F ,uz;L tUrq;fshfg; gjpy; $w Kbahky; nksdpj;Jg; Ngha; ,Uf;fpwhs;. kuzq;fisf; fz;Lnfhs;fpd;w kdk;> mOJ> Gyk;gpaj; Jauj;Jf;Fg; gpd;dh; MWjyilfpd;wJ. Mdhy;> fhzhky; Nghd cwTfisj; Njbf; nfhz;bUf;Fk; kdk; gLfpd;w mt];ijia tpthpf;f Kbtjpy;iy… —


16

,d;W Fspg;gjw;F ngsrh; jz;zPh; fpilj;jJ. mfjpfs; ePhpy; eide;j Rfj;jpy; Jah; kwe;jpUe;jdh;. fdfKk;> <];thpAk; jh;kr; Nriyfis cLj;jpf; nfhz;L> ghh;tjp mk;khspd; mUfpy; mkh;e;J czh;r;rpj; jJk;Gk; me;j thh;j;ijfisf; nfhl;bj; jPh;j;jdh;. ―khkp..! mth; Nkhrk; NghapUg;ghh;…! ehd; ifk; ngz; vd;L CUf;Ff; fhl;l NtZk;. fUkhjp nra;a NtZk;. Nkhl;r tpsf;F Vj;j NtZk;.. mth; Nkhl;rj;Jf;Fg; Nghf NtZk;… fdfj;ijj; njhlh;e;J <];thpAk; fijj;jhs;. ―Xk; mk;kh..!‖ mz;zpapd; Ngr;Rf;F xj;jhir toq;fpatsha; %d;W tUrq;fshf kdJf;Fs; Ks;sha; neUba epidTfis ntspapy; nfhl;bdhs;. me;jdpapd; epoiyf; $l njhlhjts;… mtdJ Rthrj;jpd; mUfpy; $l epy;yhjts;… mtdJ ghrj;ij kl;LNk gfph;e;Jf; nfhz;L… khdrPff; fztdhf kl;LNk mtid Vw;Wf; nfhz;lts;> jd;idAk; GU\id ,oe;jtshff; fhl;bf; nfhs;s tpUk;gpdhs;. ,d;W tiu fy;yhf;fpf; nfhs;shjpUe;j jd; kdij> ghiwahf;fpf; nfhz;lhs; ghh;tjp mk;khs;. kfDk;> kUkfDk; Nkhl;rk; mila Ntz;Lk; vd;W rpt Guhzj;Jr; rpy thpfis KD KDj;jhs;. me;j ,lj;jpy; mth;fs; %tUk; tpjitfs;.. mth;fisg; Nghy> me;j KfhKf;Fs; vj;jid tpjitfs; …? gj;jphpf;ifapy; gbj;j nra;jp xd;iw ghh;tjp mk;khs; epidj;jhs;.. vtNdh xU ke;jphp nrhy;ypapUe;jhd;> vz;;gj;njhd;gjhapuk; tpjitfs; ,Uf;fhq;fshk;.. mJ yr;rkhfTk; ,Uf;fyhk;… mth;fs; iffisf; $g;gpf; nfhz;L> fz;fis % bf;nfhz;L kdJf;Fs; gpuhh;j;jid nra;jhh;fs;. ,Jtiu Rke;J itj;jpUe;j ghuk; md;iwa ,uNthL ,wf;fp itf;fg;gl;l czh;tha; epk;kjpahf kuj;jbapy; rha;e;jhh;fs;. —


17

tpbe;jJ… vl;Lkzpastpy; me;j Kfhk; mjpfhhpfspy; xUtd; rpq;fs nkhopapy; rj;jkpl;Lf; nfhz;L te;jhd;. mtidj; njhlh;e;J nts;isAk;> nrhs;;isAkhf xUtd; jkpopy;; ‗jz;Nlhuh‘ Nghl;Lf; nfhz;L te;jhd;. ―ntsp ehl;L murpay; gpuKfh;fs; gj;J kzpf;F Kfhk;fsg; ghh;itapl thuhq;fs;. tPL> thry;> fhzp> G+kp fpilf;Fk;NghJ> rdq;fs; Fog;gbr; nra;af; $lhJ…! Xj;Jiog;Gj; ju NtZk;.. r;rhpNah…?‖ vd;W gy;iy ,spj;Jf; nfhz;Lr; nrd;whd;. rpwpJ Neuj;jpy; ntsp ehl;Lg; gpujpepjpfs; vd;w ,uz;L gpuKfh;fs; KfhKf;F tp[ak; nra;jdh;. .

ghh;tjp; mk;khs; mth;fisf; $h;e;J ftdpj;jhs;. ―,tq;fs;jhNd vq;fl ,e;jf; nfjpf;nfy;yhk;; fhuzkhdtq;;fs;..?‖ mtspd; cjLfs; KD KDj;jd. mts; kdJf;Fs;Ns thh;j;ijfs; gy te;Jf; Fike;jd…

mtspd; gpd;dhy; epd;W> gpuKfh;fis Ntbf;ifg; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;j KjpNahh; rpyh;; Ngrpa thh;j;ijfs; ghh;tjpapd; fhJfspy; njspthf tpOe;jd. ―,q;f epf;fpw nghk;gpisfs; $l ,tq;;fs; jiyapy kz;z thhpg; Nghlyhk;..!‖ ―,J ,d;ilf;F cyfj;jpy elf;fpw murpay; gfpbag;gh..!‖ vd;W rphpj;jhh;fs;. ―xU murpay;thjpapd;u jiyapy Jg;ghf;fpahy jhf;fpatd; Njrpa tPundd;L gl;lk; thq;fpf;nfhz;lJ njhpANk…!‖ ―ntsp ehl;by ,d;Dk; nuz;L gfpb ele;jjg;gh..! khehL elf;Nff;f rg;ghj;Jf;fs fol;b> murpay; gpuKfh;fs; Nky tPrpabj;jtq;fs; cyfg; ghuhl;l thq;fpdtq;fshk;..!‖ ,t;thW mth;fs; Rthu];akhd rpy cyf rk;gtq;fis


18

mq;Nf nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhh;fs;. ghh;tjp; mk;khspd; kdk; Jbj;jJ. ―gps;isahug;gh..! mtq;fs; jiyapy ehDk; kz;z thhp tPrp ,Uf;fyhky;Nyh…?‖ mts; mq;fyha;j;Jg; Nghdhs;. Ke;jhidr; Nriyia ,Oj;J ,Wf;fp ,Lg;gpy; nrUfpdhs;. MNtrj;jhy; mts; kdk; gl glj;jJ. js;shj tajpYk; kdk; vjph;gi ; gf; fhl;l Jbj;Jf; nfhz;bUe;jJ. te;jg; gpuKfh;fSk; Ntbf;ifg; ghh;j;Jf; nfhz;Nl eil gapd;W kiwe;jhh;fs;.. mfjp Kfhkpy; md;iwa xU ehs; nghOJk; mth;fisg; nghWj;jstpy; mope;Jg; NghdJ ... —fhiyapy; vOe;j fdfKk;> <];thpAk; Nfhg;gp fyf;fpdhh;fs;. mk;khTf;Fk;> rpd;dtSf;Fk; nfhLj;jhh;fs;. jhq;fSk; Nfhg;gp Fbg;gjw;F Nfhg;igfisj; Njbf; nfhz;bUe;jhh;fs;. jpBnud xU tz;b> G+jk; Nghy te;J epd;wJ. tz;bapypUe;J ,wq;fpa Jg;ghf;fpf;fhuh;fs;> KfhKf;Fs; Eioe;jdh;. mth;fs; fdfk;> <];thpia tprhhpf;f Ntz;Lk; vd;wdh;. mth;fis $lhuj;Jf;F tUk;gb mjl;bdhh;fs;. tphpaid… Gilaid… kpjpj;jtsha; ghh;tjp; kpuz;L Nghdhs;. Jg;ghf;fpf;fhuh;fsplk; Xbg; Ngha; gps;isfis tpLk;gb rj;jkpl;lhs;. mtis ,bj;Jj; js;sptpl;L mth;fs; mt;tpU ngz;fisAk; ,Oj;Jr; nrd;whh;fs;. mfjp KfhNk FKwpf; nfhe;jspj;jJ. mth;fs; cuj;Jr; rj;jkpl;lhh;fs;. Gy;yha;.. GOtha;… G+r;rpfsha; kpjpgl;Lf; nfhz;bUf;Fk; mth;fshy; NtW vd;d nra;J tpl KbAk;..? vjph;g;G… Jbg;G… ntwp… MNtrk;.. vd;w czh;Tfnsy;yhk; nrj;J kbe;J tpl;l ,e;j epiyikapy; vhpe;J> fUfp Kz;lq;fsha; epw;Fk; gidfsha;> njd;idfsha; mth;fs; epd;whh;fs;;. ,d;W fhiyapy;> ntl;l ntspr;rj;jpy; gyhpd; fz; Kd;dhy;> fdfKk;> <];thpAk; ‗fhzhky;‘ Nghdhh;fs;..!


19

ghh;tjp mk;khs; Ra epidit ,oe;jtsha;… gps;isfisg; gwp nfhLj;Jk;> gjl;lkpy;yhky; epd;Wf; nfhz;bUe;jhs;. mts; js;shbf; nfhz;L khkuj;jbapy; mkh;e;Jf; nfhz;lhs;. jiy ftpo;e;jpUe;jJ. mtsJ FLk;gj;jpy; fztid> kfid> kUkfid gwp nfhLj;j epiyapy;> ,d;W kfisAk;> kUkfisAk; gwp nfhLj;Jtpl;L> jdp kukhf epw;fpwhs;;. mtNshL mz;;bapUf;Fk; CUk;> ngaUk; mwpahj cwthf me;jr; rpWkp kl;Lk; curpf; nfhz;L epd;whs;. ―,d;ilf;Nfh> ehisf;Nfh ehd; Ngha; Nre;j GwF> vd;u G+h;tPfKk; KbQ;Rg; NghFk;… ,e;jg; Gs;isapd;u vjph;fhyk; vg;gbahFk;…? vj;jd Ngh;fspd;l vjph; fhynky;yhk; vg;gbnay;yhNkh Nghr;R… mg;gbNa ,tSf;Fk; Nghfl;Lk; …!` `_k;.. `_k;.. mg;gbnay;yhk; NghfhJ.. ,ts; uhrhj;jp Nghy thog; Nghw fhyk; jpUk;gp tUk;..‖ ghh;tjp Mr;rpapd; kdk; ,d;Dk; jsuhJ> rthy; tpl;Lf; nfhz;bUe;jJ. mts; nkJthfj; jd; Nriy Ke;jhid Kbr;irj; jltpg; ghh;j;jhs;. mJ gj;jpukhf ,Ue;jJ... mtspd; mir NghLk; kdk; kl;Lk; ele;J Kbe;jf; nfh^uq;fis epjhdkhf kPl;bf; nfhz;bUe;jJ. Mapukhapuk; rk;gtq;fs; mtsJ Gz;gl;l neQ;Rf;Fs; glk; fhl;bf; nfhz;bUe;jd. tho;e;j Ciu epidj;jhs;... Ch; rdq;fis epidj;jhs;... vj;jid Nfhapy;fs;… vj;jid ghlrhiyfs;… vj;jid tPLfs;… tho;T je;j tay;fs;… Njhl;lq;fs;… Fsq;fs;… kuq;fs;... tho;f;ifapd; Mjhuq;fs;... mj;jidAk; ,oe;J… [lkhf… ntl;l ntspapy; Fg;igfshff; Ftpf;fg;gl;bUf;Fk; ,e;jr; rdq;fspd; epiyia epidj;jhs;…. ghh;tjp mk;khspd; ,Wjp MW tUrq;fSk; ,e;j ‗,ilj; jq;fy; KfhkpNyNa‘ Klf;fg;gl;bUf;f;pd;wd.. mts; nksdkhf kdNjhL rphpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;. KfhKf;Fs; Ks; NtypfSf;Fs; Klq;fpf; fple;jhYk;> fhw;NwhL tUfpd;w rpw; rpy nra;jpfs; kdJf;F xj;jlk; nfhLj;jd… Copf;$j;J Mbath;fs; vy;NyhUk; jd; fz;


20

Kd;dhNyNa jz;bf;fg;gl;L tUtJ> mts; ghh;itapy;… mJ mtd; nrayh..? mJ ,aw;ifapd; epajpah..? —,e;jf; Nfs;tpfis Ve;jpf; nfhz;L kWehs; tpbe;jJ… ―Mr;rp ,d;Dk; vOk;g tpy;iy..‖ rpWkp Mr;rpiaj; jl;b vOg;gpf; nfhz;bUe;jhs;. Mr;rp ,d;Dk; vOk;ghjijf; fz;L> mts; mOjhs;. rpwpJ Neuj;jpy; Kfhkpy; ry ryg;G Vw;gl;lJ. ghh;tjp mk;khisr; Rw;wp $l;lk; $baJ. toikg; Nghy Jg;ghf;fp tz;b te;jJ. ghh;tjp mk;khis cUl;bg; Gul;bdhh;fs;. Nriyapy; Kbr;R… ―uj;juq; gL thNf gq;..‖ (jq;f rhkhd; khjphp..) mtpo;j;Jg; ghh;j;jdh;. fztdpd; gpb rhk;gy; Kbr;R…. ―Vnfhy;yq;Nf NfhtpNy tpG+jp thNf gq;‖ (mtq;fl Nfhapy; tpG+jp Nghy) mij mg;gbNa xUtd; Kbr;R Nghl;lhd;. ghh;tjp mk;khis tz;bapy; J}f;fpg; Nghl;lhh;fs;. ,d;Dk; gy gpzq;fSk;; tz;bf;Fs; fple;jd. nfhQ;rk;$l kdpjhgpkhdk; ,y;yhj mth;fs;> gpzj;jpd; nrhe;jf;fhhpahd rpWkpiaAk; rt tz;bf;Fs;NsNa Vwr; nrhd;dhh;fs;. mts; Mr;rpapd;mUfpy; cl;fhh;e;Jf; nfhz;lhs;. ―Mr;rpa nlhf;lhpl;l $l;bf;nfhz;L Nghwk; mf;fh..!‖ rpWkp xU mfjpg; ngz;izg; ghh;j;J Gd;dif nra;jhs;. xU Jg;ghf;fp ,isQd; me;j rpWkpapd; ghkuj;jdj;ij mwpe;J kdJf;Fs; Ntjidg;gl;lhd;. mtis mdhij rpWth; klj;jpy; xg;gilj;J tpLtNj Jg;ghf;fpf;fhuh;fspd; Vw;ghlhftpUe;jJ… —Ks;Ntypf;Fs; eph;f;fjpaha;> ntWq; iffNshL nksdpj;J epd;Wf; nfhz;bUf;Fk; kdpj ,dq;fs;… if epiwa MAjq;fisr; Rke;J epw;Fk; ,d;ndhU kdpj ,dj;ij ntwpf;fg; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jd…. Nghh;> fe;jfj; jPia ckpo;e;J Kbj;jJ.


21

rh;tKk; nte;J jzpe;J Ngha;tpl;l Xh; fhyj;Jf;F> ,dpAk; MAjq;fs; Njitjhdh..? mth;fspd; jPl;rz;;akhd ghh;it kdpj cyfj;ijj; Njbf;nfhz;bUe;jJ… (vy;yhNk fw;gid..!)

K.rptypq;fk;

யிலபயில்..!

தனளபளகழ஫து!!

'இ஬க்கழனப்பூக்கள்-2'

ஈமத்து நல஫ந்த ஧லைப்஧ள஭ர்கள் ஧ற்஫ழன கட்டுலபக஭ின் ததளகுதழனளக தய஭ியப

உள்஭து.஥ீ ங்களூம் உங்களுக்குத் ததரிந்த நல஫ந்த ஈமத்து ஧லைப்஧ள஭ர்கள் ஧ற்஫ழ 4/5 ஧க்கங்க஭ில் (புலகப்஧ைத்துைன்) எள௃தழ

அனுப்புங்கள்.எள௃து஧யர்கள் தங்கள் சுனயி஧பக் ககளலயலனப௅ம் அனுப்புதல் கயண்டும். அனுப்஧ கயண்டின ப௃கயரி; R.Mahendran 34.Redriffe Road, Plaistow, Londan, E13 0JX


22

நகள் ஋ணட௅ ன௅ப்தட௅ ஬஦ட௅ ஥கலப ஥ீ ண்டும் ஆறு஥ர஡க் கு஫ந்ல஡஦ரய்ப் தரர்க்கறன்ஷநன் அ஬லப ஢ீ஧ரட்டுகறஷநன். ன௅ப்தட௅ ஬ன௉டத்ட௅ ட௅hசறகலபனேம் அழுக்குகலபனேம் கழுவுகறன்ஷநன்.

அ஬ள் இப்வதரழுட௅ எபி஬ிடும் சறநற஦ ‘அ஥றச்லச’க் க஬ில஡஦ரய் சு஬ர்க்கத்஡றன் ஡ற஧஬வ஥ணச் சுடன௉கறநரள். சறநற஦ ட௅஬ரய் கரனத்஡றன் ஈ஧த்஡ரல் ஢லணகறநட௅.

தீஷ஡ர஬ன் ஷ஥னரண ஡ன் ஥ணி஡க் க஧ங்கபரல் ஦ன்ணல் கம்திகலப தி஦ரஷணர இலசக் குநறப்ன௃கபரக ஥ரற்றுகறன்நரன்.

஋ணட௅ ஥கள் சறம்வதரணி இலச஦ினறன௉ந்ட௅ ஡ன் வ஥ன்ல஥஦ரண ஷநரசரக் க஧ங்கபரல் ஋ன்லணத் ஡ழு஬ ஋ழுந்ட௅ ஬ன௉கறநரள்.


23

வ஬பிஷ஦ ‘தியரக்’ இலச஦ரய் ஥ல஫!

-கறஷசரநற அவ஥ரன்கர். நல஬னள஭ ப௄஬ம், ஆங்கழ஬த்தழல்- k. சச்சழதள஦ந்தன் தநழமழல்- சழத்தளந்தன்


24

தயனில் ப௃டிவு

என௉ ன௅டிவு வசய்஡ட௅ ஷதரல் ஋ல்னர இலனகலபனேம் உ஡றர்த்ட௅஬ிட்டின௉ந்஡ட௅ வசடி. என௉ ன௅டிவும் வசய்஦ ன௅டி஦ர஡ட௅ ஷதரல் வசடி஦டி஦ில் அலச஦ர஡றன௉க்கறநட௅ சரம்தல் ன௄லண. என௉ ன௅டிவும் வசய்஦ அ஬சற஦஥றன்நற ஊர்ந்ட௅வகரண்ஷட இன௉க்கறநட௅ வசடி஦ின் ஷ஥ல் வ஬஦ில்.

கல்னளண்ஜழ


25

அைங்கழன எள௃த்துக்கள்... உ஧த்ட௅க் கு஧னறட்ட ஷதணரக்கலப

஬ரண஧ங்கள் உலடத்ட௅ ல஥ல஦ உநறஞ்ச

வ஥ௌணித்஡ வசய்஡றகள். ஦ரன௉஥றல்னரப் வதரழு஡றல் அலனகள்

சப்தித் ட௅ப்தி஦ சறப்திகள் கல நறப்ஷதர஦ிண

க஬ில஡஦ின் வ஡ரங்கல்கள். ஥றஞ்சற஦ கரகற஡த்஡றல் வ஡ரடக்கங்கள்

வ஡ரங்கல்கஷபரடு இல஠஦ இணி என௉க்கரலும்

஬஧ப்ஷதர஬஡றல்லன அந்஡ப் ஷதணரக்கள்

வசய்஡றகபிலும்கூட!!!

கலநள(சுயிஸ்)


26

சழட்டுக்குபேயிப௅ம் கயட்லைக்களபனும் –

஬ரணத்஡றல் ட௅ள்பிஷ஦ரடித் ஡றரிந்஡ண ஥ரன்கள் ஬ணத்஡றல் ஢ீச்சனடித்ட௅க்வகரண்டின௉ந்஡ண ஥ீ ன்கள் கூடஷ஬ சறட்டுக்குன௉஬ினேம். ஡ல஧஦ில் ஋நறத்ட௅க்வகரண்டின௉ந்஡ண ஢ட்சத்஡ற஧ங்கள் கடனறல் ஊர்ந்ட௅ ஡றரிந்஡ண ஋றும்ன௃கள் கூடஷ஬ சறட்டுக்குன௉஬ினேம். வ஢ன௉ப்தரற்நறல் தநந்ட௅ ஡றரிந்஡ண தட்சறகள் கரற்நறல் ட௅ள்பித்஡றரிந்஡ண அ஠ில்கள் கூடஷ஬ சறட்டுக்குன௉஬ினேம். ஋ல்னர஬ற்லநனேம் ஆனே஡ங்வகரண்டு ஷ஬ட்லட஦ரட ஬ந்஡ரன் என௉஬ன் கூடஷ஬ சறட்டுக்குன௉஬ில஦னேம். ஋ங்கறன௉ந்ட௅ ஬ந்஡ரணி஬வணன்தட௅஡ரன் சறட்டுக்குன௉஬ிக்கு இன்ணன௅ம் திடிதட஬ில்லன.

஧ளனு஧ளபதழ


27

஧ச்லசக் க஬ர் கதத்தண்ணி.

ஷ஡ண ீல஧ச் சுல஬த்ட௅க் குடிக்கும் ஢ம்஥றல் ஋த்஡லண ஷதன௉க்குத்

வ஡ரினேம் "கறரீன் டீ" ஋ண அல஫க்கப்தடும் தச்லசத் ஷ஡஢ீர் தற்நற ? ஷ஡஢ீர்கபின் வத஦ர்கலபக் ஷகட்டுக் ஷகட்டுக் கு஫ம்திப்

ஷதர஦ின௉க்கும் ஢஥க்கு ன௃ரி஦ர஥ல் ஷதரய்஬ிட்ட ஆணரல்

அற்ன௃஡஥ரகக் கறலடத்஡ என்று ஡ரன் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீர். இந்஡த் ஷ஡஢ீர் ஥கத்ட௅஬஥ரணட௅ ஋ண ஆ஧ரய்ச்சறகள் ஬ி஦ந்ட௅

ஷதசுகறன்நண ஋ன்தட௅ ஡ரன் இந்஡த் ஷ஡ண ீல஧ப் தற்நற ஢ரம் அநறந்ட௅ வகரள்஬ட௅ ஢ல்னட௅ ஋ண ஢ரன் ஢றலணப்த஡ற்குக் கர஧஠ம்.

இந்஡த் ஷ஡ண ீல஧ குடிப்த஡ரல் உடல் தன௉஥ன் குலநகறநட௅

஋ணவும் இந்஡ப் தச்லசத் ஷ஡஢ீர் உடனறலுள்ப இன்சுனறன் சு஧க்கும் ஡ன்ல஥ல஦ ஬னறல஥ப்தடுத்ட௅ம் ஋ணவும் னே.ஷக தர்஥றங்கரம்

தல்கலனக்க஫கம் தச்லசத் ஷ஡஢ீர் தற்நற வ஬பி஦ிட்டின௉க்கறநட௅. சு஥ரர் ஢ரன்கர஦ி஧ம் ஆண்டுகல௃க்கு ன௅ன்ஷத ஷ஡஢ீர் அன௉ந்஡த் ட௅஬ங்கற ஬ிட்ட சலணர஬ில் ஡ரன் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡ண ீன௉ம்

ன௅஡னறல் த஦ன்தடுத்஡ப்தட்டு ஬ந்஡ட௅ ஋ன்தட௅ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஬஧னரறு.஋ணினும் சலணரஇஜப்தரன்இ஡ரய்னரந்ட௅ ஥ற்றும்

இந்஡ற஦ர஬ில் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஥றகப்த஫ங்கரனத்஡றஷனஷ஦ த஦ன்தடுத்஡ப்தட்டு ஬ந்஡ட௅ ஋ன்கறநரர்கள்.஋ழுதத்ல஡ந்ட௅ ஬ிழுக்கரடு ஥க்கல௃ம் ன௃லகக்கு அடில஥஦ரகற இன௉க்கும்

ஜப்தரணில் இ஡஦ ஷ஢ர஦ரபிகள் குலந஬ரகஷ஬ இன௉க்கறநரர்கள்


28

஋ன்நரல் அ஡ற்குப் தின்ணரல் உள்ப இ஧கசற஦ம் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஡ரன்.

அ஬ர்கள் ஋஡ற்வகல்னரம் த஦ன்தடுத்஡றணரர்கள் ஋ன்தட௅ கூடு஡ல்

சு஬ர஧ஸ்஦஥ரணட௅.உடனறல் கர஦ம் ஌ஷ஡னும் ஌ற்தட்டரல் குன௉஡ற ஬஫ற஡லனக் கட்டுப்தடுத்஡வும்இகர஦த்ல஡ ஆற்நவும்இஉடனறன் வ஬ப்தத்ல஡ ச஥஢றலனப்தடுத்஡வும்இவசரி஥ரணத்஡ன்ல஥ல஦ அ஡றகப்தடுத்஡வும்இ஥ற்றும் குன௉஡ற சர்க்கல஧ அபல஬

஥ட்டுப்தடுத்஡வும் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் த஦ன்தடுத்஡ப்தட்டு ஬ந்஡஡ரம்.

தச்லசத் ஷ஡஢ீரின் ஥கறல஥ல஦ ஬ி஦க்க ஬ி஦க்க ன௅஡ல்

ன௃த்஡கத்ல஡ ஋ழு஡ற஦஬ர் என௉ வஜன் ட௅ந஬ி.இ஬ர் தச்லசத்

ஷ஡ண ீல஧க் குநறத்ட௅ இப்ன௃த்஡கத்஡றல் ன௅ழுக்க ஋ழு஡ற஦ின௉ப்தல஡ப் தரர்த்஡ரல் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீல஧ என௉ சர்஬ஷ஧ரக ஢ற஬ர஧஠ி ஋ன்கறநரர்.

உடனறன் ஥றக ன௅க்கற஦஥ரண ஍ந்ட௅ உறுப்ன௃கல௃க்கு இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஋ப்தடிவ஦ல்னரம் த஦ன்தடுகறநட௅ ஋ண என௉ லகஷ஡ர்ந்஡ ஥ன௉த்ட௅஬ல஧ப் ஷதரன இ஬ர் ஬ிரி஬ரக

஬ி஬ரித்ட௅ள்பரர்.குநறப்தரக இ஡஦த்ட௅க்கு தச்லசத் ஷ஡஢ீர் என௉ ஬஧ப்தி஧சர஡஥ரம்.இந்஡ டைல் வ஬பி஦ரண ஆண்டு 1191.

஢றனை஦ரர்க் தத்஡றரிலக஦ரபர் ஜரய் தரணர் தச்லசத் ஷ஡஢ீர்

னெலப஦ின் ஬ிலணனைக்கற஦ரகச் வச஦ல்தடுகறநட௅ னெலபல஦

சுறுசுறுப்ன௃டனும் ஬னறல஥னேடனும் ல஬த்஡றன௉க்க உ஡வுகறநட௅ ஋ண குநறப்திடுகறநரர்.

஡றணன௅ம் ஍ந்ட௅ ஷகரப்லத தச்லசத் ஷ஡஢ீர் அன௉ந்஡ற ஬ந்஡ரல்

உடனறனறன௉ந்ட௅ ஷ஡ல஬஦ற்ந வகரழுப்ன௃ கல஧னேம் ஋ன்கறன்நணர்

ஜப்தரணி஦ ஆ஧ரய்ச்சற஦ரபர்கள்.உடற்த஦ிற்சறக் கூடத்஡றல் அல஧ ஥஠ி ஷ஢஧ம் ஏடு஬ட௅ம் ஍ந்ட௅ ஷகரப்லத ஷ஡஢ீர் அன௉ந்ட௅஬ட௅ம் எஷ஧ அபவு கஷனரரிகலபக் கல஧க்கும் ஋ன்தட௅ அ஬ர்கபட௅


29

ஆ஧ரய்ச்சற ன௅டிவு. ஆறு ஬ர஧ங்கள் ஢ீங்கள் கரதில஦ ஬ி஧ட்டி ஬ிட்டு தச்லசத்

ஷ஡ண ீல஧ அன௉ந்஡ற ஬ரன௉ங்கள் உங்கள் உடல் ஋லட ஢ரன்கு கறஷனர குலநனேம் ஋ண ஬ி஦க்க ல஬க்கறநரர்கள் ஥ன௉த்ட௅஬ர்கள்.

ஷ஢ரய் ஋஡றர்ப்ன௃ச் சக்஡றல஦ உடனறல் அ஡றகப்தடுத்ட௅஬஡றலும் உ஦ர் குன௉஡ற அழுத்஡த்ல஡க் குலநப்த஡றலும் ஡லன சறநந்஡ட௅ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஋ன்கறன்நண சலண ஆய்வுகள்.஋ல்னர஬ற்றுக்கும் ஷ஥னரக

஋஦ிட்ஸ் கறன௉஥ற உடனறன் டி-அட௃க்கலபப் தர஡றக்கர஥ல் தச்லசத்

ஷ஡஢ீர் ஡டுக்கும் ஋னும் ஢றனொதிக்கப்தடர஡ ஢ம்திக்லகனேம் ஥ன௉த்ட௅஬ உனகறல் ஢றனவுகறநட௅.

உடல் சரர்ந்஡ இத்஡லக஦ த஦ன்கஷபரடு ஥ண அழுத்஡ம்

ஷதரன்ந஬ற்லநக் குலநக்கும் ஬னறல஥ கூட தச்லசத் ஷ஡஢ீன௉க்கு

உண்டு ஋ண என௉ ஆ஧ரய்ச்சற ஬ி஦க்க ல஬க்கறநட௅.ன௃ற்று ஷ஢ரய் ஬஧ ஬ிடர஥ல் ஡டுப்தட௅டன் உடனறன் வகரழுப்லதக் கல஧த்ட௅ம் குன௉஡றக் கு஫ரய்கபின் அலடப்லதக் கல஧த்ட௅ம் உடலன ஆஷ஧ரக்கற஦஥ரய் ல஬த்஡றன௉க்க உ஡வுகறநட௅.

வக஥ீ னற஦ர லசணரமறஸ் ஋ண ஡ர஬஧஬ி஦ல் வத஦ரிட்டல஫க்கும் இந்஡ ஷ஡஦ிலன ஥஧த்஡றனறன௉ந்ட௅ ஷ஬று சறன ஷ஡஢ீர் ஬லககள்

஡஦ரரிக்கப்தடுகறன்நண ஋ன்நரலும் ஡஦ரரிப்ன௃ ன௅லந஦ிணரல் இந்஡ தச்லசத் ஷ஡஢ீர் அ஡றக ஥ன௉த்ட௅஬ கு஠ம் ஬ரய்ந்஡஡ரகற

஬ிடுகறநட௅.஡ர஬஧ம் என்நரக இன௉ந்஡ரலும் அ஡ன் ஡஦ரரிப்ன௃

ன௅லந஦ில் வ஬ள்லபஇ஥ஞ்சள்இகறுப்ன௃இதச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஋ண ஬லகப்தடுத்஡ப் தடுகறநட௅.

வதரட௅஬ரக தநறக்கப்தட்ட ஷ஡஦ிலன உடணடி஦ரக

உனர்த்஡தடர஬ிட்டரல் ஬ரடி ஬஡ங்கற ஆக்மறஜஷணற்நம் அடந்ட௅ அ஡றல் உள்ப குஷபரஷ஧ரதில் ஋ணப்தடும் தச்லச஦ங்கள்

சறல஡வுற்று 'டரணின்' வ஬பி஬ன௉கறநட௅.இட௅ஷ஬ டீ஦ின் ட௅஬ர்ப்ன௃


30

஥ற்றும் கசப்ன௃த் ஡ன்ல஥க்கு கர஧஠஥ரகறநட௅.இட௅ என௉஬லக஦ரண வ஢ர஡றத்஡ல் ஬ிலண ஷதரன்ந஡ரகும்.

தச்லசத் ஷ஡஢ீர் ஡஦ரரிப்தில் இவ்஬ரறு வ஢ர஡றக்க ஬ிடர஥ல்

இபங்குன௉த்ட௅ ஷ஡஦ிலனகள் உன஧ ல஬க்கும் ன௅ன்தரக ஥ற஡஥ரக சூடரக்கப்தடு஬஡ரல் அ஡றல் உள்ப வ஢ர஡றகபின் ஬ிலண

஥ந்஡஥ரக்கப் தட்டு கசப்ன௃ச் சுல஬ சறல஡஦ர஥ல் தரட௅கரக்கப் தடுகறநட௅.

சரி இந்஡ப் தச்லசத் ஷ஡ண ீரில் சறக்கல்கஷப இல்லன஦ர ஋ன்நரல் இன௉க்கறநட௅ ஋ன்தஷ஡ த஡றல்.தச்லசத் ஷ஡ண ீரிலும் கரப்தி஦ில் இன௉ப்தட௅ ஷதரன்ந கரஃலதன் ஋னும் ஢ச்சுத் ஡ன்ல஥

உண்டு.ஆணரல் கரப்தினேடன் எப்திடுலக஦ில் ஥றகக் குலநந்஡

அப஬ிஷனஷ஦ இன௉க்கறநட௅ ஋ன்தஷ஡ சற்று ஢றம்஥஡ற஦ரண வசய்஡ற. இ஡஦ம்இடேல஧஦ீ஧ல்இகுன௉஡றஇதல்இ஋லும்ன௃கள் ஋ண உடனறன் ஋ல்னர தரகங்கல௃க்கும் ஢ன்ல஥ல஦ ஬ிலப஬ிக்கறநட௅ இந்஡ப் தச்லசத் ஷ஡஢ீர்.

கூடு஥ரண஬ல஧ தரல் ஷசர்க்கர஥ஷன இட௅

உட்வகரள்பப்தடுகறநட௅.஬஧க்கரதி ஋ன்தட௅ஷதரன இட௅

வ஬றுல஥஦ரக தரல் இல்னர஥ல் ஋டுத்ட௅க் வகரள்பப்தடு஬ஷ஡ சறநப்ன௃.

இட௅ தச்லசத்ஷ஡஦ிலனப் லதகள் அல்னட௅ இலன ஬டி஬த்஡றலும் கறலடக்கும்.

஥ற்லந஦ ஷ஡஢ீர் ஷதரன ஷ஢ரிலட஦ரக வகர஡றக்க ல஬க்கத்

ஷ஡ல஬஦ில்லன.அப்தடிச் வசய்னேம்ஷதரட௅ கசப்ன௃த் ஡ன்ல஥ அ஡றகரிக்கறநட௅.


31

வகர஡றக்க ல஬க்கப்தட்ட ஢ீரில் ஷ஡஢ீர்ப் லதல஦ சு஥ரர் 1-2 ஢ற஥றடம் னெழ்க ல஬த்஡ரஷன ஷதரட௅ம்.இல஡ச் சூடரகஷ஬ர அல்னட௅ குபி஧ ல஬த்ஷ஡ர குடிக்கனரம்.

சுல஬க்குத் ஷ஡ல஬஦ரணரல் சலணி அல்னட௅ ஷ஡ன் ஷசர்த்ட௅க் குடிக்கனரம்.

஬ின௉ப்த஥ரண஬ர்கள் ஬ரசலணக்கு ன௃஡றணர இலனகள் ஋லு஥றச்லச அல்னட௅ இஞ்சற ஷசர்த்ட௅ம் குடிக்கனரம்.

உண்ல஥஦ில் ஢ரன் என௉ ஢ரலபக்கு 2 ஡஧ம் குடிப்ஷதன்.஢ீங்கல௃ம் குடித்ட௅ப் தரன௉ங்கஷபன்.உடம்ன௃ குலந஦ர஬ிட்டரலும் உடம்ன௃ ஷ஢ர஦ில்னர஥ல் சுக஥ரக இன௉க்கறநட௅ ! கலநள(சுயிஸ்)


32

தை ச ொல்லும் பொடம்! அம்஫ொ கருலில் சு஫ந்ைதை அப்பொ சகொஞ் ம் அைட்டி஬தை ஆ ொன் ச ொல்லிக் சகொடுப்பதை நண்பன் தகசகொடுத்து உ஬ிர்கொத்ைதை உறலன் உறக்சகொடுத்ைதை ஐந்ைமிலின்ம஫ல் அன்புகொட்டுலதை இ஬ற்தக இ஭ ிக்கக் சகொடுத்ைதை சலற்மி ைரும் ந்மைொ த்தை மைொல்லி ைரும் ஫னப்மபொ஭ொட்டத்தை ைி஬ொகிகள் ிந்ைி஬ உைி஭த்தை மை ி஬க்சகொடி ைந்ை மை த்தை பிொிலில் சைொியும் உண்த஫ப்பொ த்தை இரத஫ ைந்ை மலகத்தை அனுபலம் ைந்ை பொடத்தை என்ைொய்த்ை஫ிழ் ைந்ை வீ஭த்தை ஫஭ணம் சகொடுக்கும் அச் த்தை ஫ன்னிப்பு சகொடுக்கும் ஫னிைத்தை


33

புதுக்கலிதை ைந்ை புரகொங்கிைத்தை சுனொ஫ி ைந்ை ீற்மத்தை கொயங்கள் ைரும் ஫ொற்மத்தை ச஫ொத்ைத்ைில்... லொழ்க்தக ைரும் பூடகத்தை என்றும் சநஞ் ில் தலத்துத் தை! இத்ைதன பொடங்கள் ச ொல்லதும் தை! இனிப்புப் சபொங்கல் ைருலதும் தை! இதுைொன் என் ை஫ிழ்஫ொைம் தை!!

ப௃ல஦தயன்஫ழ ஥ள சுகபஷ்குநளர்


34

தை஫கமர லொ! லறுத஫க்கனவுகரில் தூங்கி஬லன் சலறுத஫ நிதனவுகரில் ஏங்கினொன்! லிடி஬தயக்கண்டு!!

இடக்தக அமி஬ொ஫ல் சகொடுத்ைது லயக்தக! சகொட்டிக்சகொடுத்ைைொல் அன்று ிலந்ைது இலன் தக! லறுத஫஬ொல் லிொிக்கப௃டி஬லில்தயம஬ இன்மிலன் ிமதக!! லிண்சணொரி சகொடுத்ைது புதுநம்பிக்தக! லிடி஬தய நம்பிம஬ இருந்ைது இலனிரு தக!

பகயலன் ஑ரிசகொடுத்ைொன்! இதர஬லன் ப௃டிசலடுத்ைொன்!!


35

மலைதனத஬ சு஫ந்துசகொண்டு ொைதனக்கொய் புமப்பட்டொன்! ச஫துலொய்க் கடந்ைொன் ஫னசலரித஬! புைிைொய்ப் பொர்த்ைொன் புல்சலரித஬! அ஫ிழ்ைொய் இ஭ ித்ைொன் பனித்துரித஬!! ொதய஬ில் ஒடினொன்! மலதயத஬த் மைடினொன்! ப ி஬ொல் லொடினொன்!! உற்றுப்பொர்த்ைொன்! ற்மம ைிரும்பினொன்! ைிரும்பி஬ ைித ச஬ங்கும் கரும்பு! - ஫னம் லிரும்பும் ஫ணம்வீசும் ஫ஞ் ள்!! பொர்க்கு஫ிடச஫ங்கும் பதனக்கிறங்கு! எங்சகங்கும் ஫க்கள் கூட்டம்! வீைிகசரங்கும் ை஫ிறர்கள் நட஫ொட்டம்!


36

ஏதறகரின் அகச஫ங்கும் குரிர்ச் ி! இதர஬லன் ப௃கச஫ங்கும் ஫கிழ்ச் ி!! 'என்ன கொ஭ணம் '? என்று மகட்டொன்! ச ன்மலன் ச ொன்னொன் 'இன்றுைொன் சபொங்கல்! ை஫ிறன் உள்ரச஫ங்கும் ைங்கும் சபொங்கல்!! ' உடசயங்கும் புத்துணர்ச் ி! - இதர஬லன் உள்ரச஫ங்கும் புதுஎழுச் ி!! மகொடி஬ில் பு஭ண்டலதன மகொடி஬ில் பு஭ரதலத்ைது கொயம்! சகொட்டிக் சகொடுத்ைலதன எட்டி உதைத்ைது கொயம்!! இதர஬லனுக்கு தகசகொடுத்து கத஭ம ர்க்க தை஫கள் லந்துலிட்டொள்! - நம் ை஫ிழ்஫கள் லந்துலிட்டொள்!! ப௃ல஦தயன்஫ழ ஥ள சுகபஷ்குநளர்


37

jq;iff;nfhU J}J nrhy;tPu; gwitfNs! gwitfNs! tyirg; gwitfNs !! tz;zr; rpwfbj;Jg; gwe;J nry;Yk; gwitfNs! $jpu; fhyf; fLq;Fspu;f; fQ;rp ,q;F te;J jQ;rk; GFe;jpUe;J cq;fs; ehl;by; Fspu; Nghdjwpe;J vq;fis tpl;Lf; $l;lk; $l;lkha; ehL jpUk;Gk; gwitfNs! cq;fSf; nfhd;W $Wtd; rw;Nw epd;W epjhdpj;Jf; NfSq;fNsd;! ehl;by; nfhLikfs; epiwe;jnjhU fhyk; vd; jq;if gaq;nfhz;L miye;j mf;fhyk; cq;fs; ehl;by; jQ;rk; GFe;jhy; mr;rk; ePq;fp thoyhnkd; nwz;zp mq;F te;J mfjpahfp eyk;gy ngw;W jpUkzkhfp gps;isfs; ngw;Wj; jpUTk; ngw;whs;. vq;fs; ehl;by; jPuhg; gpur;rpid gyTsthapDk; mjw;nfyhk; Mz;lhu; #l;ba ngaNuh gaq;futhjk; mij NtNuhlopj;J xopj;Jtpl;Nlhnkd;W ,uj;jr; rfjpapy; fhY}d;wp epd;W cuf;fr; rj;jkpl;Lf; $tpdu; khu;jl;b rhe;jp kPz;lnjdg; giwrhw;wp epd;wdu; nfha;j jiyfsit kf;fsy;y khf;fs; vd;whu; tre;;jk; te;jnjd;whu; - kdrwpe;j ngha;!; ,q;F $Tjw;Nfh Fapy;fisj;jhd; fhztpy;iy fhiy Gyu;e;jnjd;whu; mjidf; fl;baq;$w Nrty;fs; vJTkpy;iy ehl;ilg; gPbj;j gPil ePq;ftpy;iy gpur;rpidfs; tsu;fpd;wdtd;wp ,d;Wtiu jPu;u;e;jghLkpy;iy jPUk;Nghyj; njupaTkpy;iy ehshe;jk; ,q;Nf muq;NfWk; ehlfq;fs; vd;d! nfhiyfs; nfhs;isfs; Ml;flj;jy; fw;gopg;G fhzhkw;Nghjy; nts;isthd; rk;gtq;fs;


38

Njitaw;w ifJfs; rpiwr;rhiy thrq;fs; tpjk; tpjkha; rpj;jputijfs; Cdq;fs; kuz Xyq;fs; gpwe;J tho;e;j kz;zpNyNa mfjp Kfhk; tho;f;if - ifNae;Jk; epiyik mftpiy Vw;wk; thoTk; Nghjhj tUtha; ehnlq;Fk; ngha;Ak; Gul;Lk; gpj;jyhl;lq;fSk; nfhg;Gj; jhtYk; Fopgwpj;J tPo;j;JjYk; ntl;fk; nfl;l rhf;filr; rhzf;fpak; khdplk; ,we;J kz;zpy; Gije;J khakhfp nka;ik kiwe;J ngha;ik NkNyhq;fp faik kype;j r%fnkhd;W tsu;e;JsJ nkj;jdkha; kpQ;rpajpq;Nf Xykpl;l mOifAk; ,uj;jf; fz;zPUk; ePjpAk; epahaKk; Neu;ikAk; fy;yiwf; FopapNy khdplk; mUfpaJ mjd; kjpg;Gk; xope;jJ jpiu kiwtpy; tQ;rk; jPu;f;Fk; tQ;rf neQ;ru; ngupa kdpju;fs; rpwpa vz;zq;fs; tf;fpuGj;jpfspy; tuz;l rpe;jidfs; ngha; Kfk; fhl;Lk; Nghyp kdpju;fs; ep[nkJ vd;gjidf; fz;lwpa Kbatpy;iy ngha;au;fs; tQ;rfu;fs; murfl;by; mku;e;jpUf;f %Njtp Ml;rpnra;Ak; ghoile;j ehl;bdpNy rhe;jp fpilf;Fnkd ,r;irnfhz;L ,q;F te;J Vkhe;J NghfNtz;lhnkd vd; md;Gj; jq;iff;F J}J}nrhy;y khl;BNuh tz;zg; gwitfNs!

rp.t.,uj;jpdrpq;fk;


39

குமந்லதகல஭ ஏநளற்஫ளதீர்கள்

சரத்஡ற஦஥ற்றுப் ஷதரண தரல஡஦ில் ஋ணட௅ தர஡ங்கஷப அ஡ன் கரனடித் ஡டங்கலப அ஫றத்ட௅க் வகரண்டின௉க்கறன்நண சறரிக்கவும் இன்ன௃ற்நறன௉க்கவும் கற்றுக் வகரள்பர஡ அநறவு இன்ணன௅ம் வ஡஬ிட்டர஡ அ஫ற஬ின் ஷத஧ரதத்஡றல் சஞ்சரிக்கறநட௅ ஬ின௉ப்ன௃க்கபின் சூழ்ச்சற இலபகபரல் தின்ணப்தட்ட ஬ன்ன௅லந ச஬ப்வதட்டிகலபனேம் கல்னலநகலபனேம் ஡஦ரரித்ட௅க்வகரள்ப சுடுகரவடங்கும்


40

஢ீ஡ற ஷ஡஬ல஡கள் எப்தரரில஬க்கறநரர்கள் அ஡றகர஧த்஡றன் லககள் ஡ரணி஦ங்கற ட௅ப்தரக்கற஦ின் குண்டுகலப ஜண஢ர஦க ஥ன்நனறல் தரிசபிக்க ஋ங்கள் கு஫ந்ல஡கள் லகஷ஦ந்஡றப் வதறுகறநரர்கள் இநந்஡ கரனம் ஋ங்கள் ஋ல்ஷனர஧ட௅ ன௅கனெடிகலபனேம் கற஫றத்வ஡நற஦ அலட஦ரபம் கர஠ இ஦னர ஢றகழ்கரனத்஡றன் வதரன௉ல௃ல஧ஞல஧ ஢ற஫ல்கல௃க்குள் ஷ஡டிக் வகரண்டின௉க்கறஷநரம் என௉ தர஡ரப உனக குடி஦ின௉ப்தில் ஢ீங்கல௃ம் ஢ரனும் ஢ம்திக்லகல஦ ஆ஠ி஦ரய் வ஢ஞ்சறல் அலநந்ட௅வகரண்டு ஡ந்஡றக் கம்தத்஡றல் இநந்ட௅ கறடக்கும் கரகத்ல஡ வ஬நறத்஡தடிஷ஦ இட௅஬ல஧க்கும் ஦ரன௉ஷ஥


41

அநறந்஡ற஧ர஡ வசரர்க்கத்ல஡ ஋ங்கள் கு஫ந்ல஡கல௃க்கு வசரல்னறக் வகரண்டின௉க்கறஷநரம் ............

எநழ஬ழனளனுஸ் பெட்ஸ்


42

உள்தய஭ி ஷகர஠ங்கலப ஥ரற்நறல஬த்஡ரலும் அக ஋஡றவ஧ரபிப்தில்

எபி஦ில஫கலபப் தற்நற ஷ஥ஷனநற ஢றற்கறநட௅

குறுக்குவ஬ட்டிலும் ஷ஢ரக்கற தில஫கலபப் தட்டி஦னரக்கற ன௅டிவுகலப ஷ஥ஷனற்நற ஬டி஬ம் வசய்கறநட௅

சத்஡஥றன்நற சறன உ஦ிர்கலப அச்சட்டகத்஡றனரக்கற

தரர்ல஬க்கு ஥லந஬ரய்

அலன஦த்வ஡ரடங்குகறஷநன். ஬ின்஥ீ ண் வ஡ரலன஬ில்

ஷ஬வநரன௉ உனகம் சல஥த்ட௅ம் தன௉஬ங்கபில்

஢ீர் ஬ற்நர஡ ஏ஬ி஦ ஆநரக

உள்ஷப ஡ரன் உலநந்஡றன௉க்கறந஡ட௅ உள்ஷபரடும் ஈர்ப்தில் சுன௉ங்கற சுன௉ங்கற

அப஬ில்னர஡ட௅ம்

உன௉஬ில்னர஡ட௅ம் ஆணதின்னும்

஢ற஧ம்தர஡ வ஬ற்நறடன௅ம் வகரண்டு..

ப௃த்து஬ட்சுநழ

஥ன்஫ழ: யைக்குயளசல்


43

கூட்ைம்

஬ண்஠க்கு஫ம்ன௃கள் ன௄சற஦ ன௅கங்கள் என்ஷநஷதரன உலடகள் ன௃லடத்஡ ஢஧ம்ன௃கள் கணத்஡ கு஧ல்கள்

குநறக்ஷகரள் ஡ரங்கற஦ கண்஥஠ிகள் ஬சற ீ உ஡நற கு஡றத்ட௅

ஏஷ஧ரர் தக்க஥ரய் ஢ற஥றர்ந்ட௅ ஢றன்நணர். தநல஬ல஦ப்ஷதரல்

சறநகு஬ிரித்ட௅ப் தநந்஡ரன் என௉஬ன் ஥ஞ்சள் ஬ண்஠ம் எபின௉ம் ன௅கம் சறரிக்கக் கண்டரர்கள்.

஢ற஥றட இலடவ஬பி஦ில் ன௃குந்஡ரன் என௉஬ன்

஡ற஧ண்ட ஷ஡ரல௃க்குரி஦஬ணரய் கன௉ல஥னேம் வசம்ல஥னே஥ரய் ஬ண்஠க்கனல஬ ஥ற஧ட்ட உ஧க்கக்கூ஬ிணரன் ஦ரர் ஢ீ? ஦ரர் ஢ீ?

஢ரன் ஢ீ! ஢ரன் ஢ீ!

கு஫ம்தி உல஧த்஡ரன் இ஬ன்.

஥றுத்ட௅ச் சரய்த்஡ரன் என௉஬ன்.. ஥டங்கற சரிந்஡ரன் இ஬ன்..

இ஡஦ம் கணத்஡ட௅ ஋ன்நட௅ கூட்டம்.

஋ல஡ஷ஦ர இ஫ந்ஷ஡ரம் ஋ன்நட௅ கூட்டம்.


44

ஷதசறக் கலனந்஡ட௅ கூட்டம். கூட்டம் ஬ிட்டுச்வசன்ந ன௅கனெடிகலபப்

வதரறுக்கறச் ஷசர்த்஡ரன் என௉஬ன்.

ப௃த்து஬ட்சுநழ

஥ன்஫ழ: ஈமக஥சன்


45

gpuhg;jk; KUfd; Nfhtpy;. G+ir Kbe;J cgafhuu;fs; gpurhjk; toq;fpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. mijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf gf;ju;fs; tupirapy; epw;fpd;whu;fs;. J}uj;jpy; mtu;fis Nehf;fpagb ntz;zpw Ntl;b e\dypy; nghd;dk;gyk;. KJikapd; Njlypy; fhl;rp kq;fyhf> re;Njfk; tYf;fpd;wJ. mtu;fis Nehf;fp tpiufpd;whu;. mz;ikahf epd;W elg;gij mtjhdpf;fpd;whu;. tof;fj;jpw;F khwhf> Gyk;ngau;e;j ehl;by; gf;ju;fs; gpurhjj;ij 'ntWq;if'apy; thq;fpr; nry;tijg; ghu;f;f mtu; kdk; nghWf;ftpy;iy. Nfhtpypw;Fs; mike;jpUe;j fhupahyaj;ij Nehf;Ffpd;whu;. fhupahyak; ,d;dKk; G+l;lg;gltpy;iy. "x路gprpy; Ie;J nlhyu;fs; FLj;jhy; epiwaf; 'fg;];'Rk; '];G+Dk;' jUthu;fs;. gpurhjj;ijf; nfhLf;f ,yFthf ,Uf;Fk;." - nghd;dk;gyk; nrhy;y epidj;jJ ,Jjhd;. cgafhuu;fSf;F jkpo; njupahJ. nghd;dk;gyj;jhUf;F mij tpsf;fpr; nrhy;tjw;F Mq;fpy mwpT NghjhJ. mtu;fSf;F mijg; Gupa itg;gjw;F mtu; rq;flg;gl;Lf; gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; NghJ - Nfhtpypy; ruPu cjtpfs; nra;Jtpl;L> tPl;bw;Fg; Gwg;gl;Lf; nfhz;bUe;j ,uhrypq;fj;jpd; ghu;itapy; me;jf; fhl;rp gl;lJ. ,uhrypq;fk; mij Mq;fpyj;jpy; cgafhuu;fSf;F tpsf;fpdhu;. cgafhuu;fs; ,tu;fsJ Ngr;irf; Nfl;lhu;fNsnahopa nraypy; ,wq;Ftjhf ,y;iy.


46

"Cupiy ePq;fs; mg;gbj;jhd; nfhLg;gPu;fNsh?" mtu;fspy; xUtu; Nfl;lhu;. Mz;ltDf;F nryT nra;a jPu;khdpj;jpUe;j 'Nfhl;lh'tpypUe;J xU rjNkDk; $l;Ltjw;F mtu;fs; jahuhf ,y;iy. "Iah! ,e;j tp\aj;jpiy jiyapLtJ ey;yjy;y" nghd;dk;gyj;ij jdpNa mioj;Jr; nrhd;dhd; ,uhrypq;fk;. nghd;dk;gyk; rpwpJ Neuk; N[hrpj;Jtpl;L tpW tpW vd;W fhupahyak; Nehf;fp ele;jhu;. jaq;fpagbNa e\dy; nghf;fw;wpy; ifia Eioj;jhu;. ,uz;L nlhyu;fSk; vz;gJ rjKk; ,Ue;jd. ,uhrypq;fk; gpd;dhNy epd;W elg;gij mtjhdpj;jhd;. kdk; Nfl;ftpy;iy. mtDk; fhupahyak; Nehf;fp tpiue;jhd;. "vd;d Iah! cq;fil fhrpiy thq;fpf; FLf;fg; Nghwpas; Nghy." "Xklh jk;gp! Mdh xU gpur;rpid. ,uz;L nlhyu; ,UgJ rjk; FiwAJ Nkhid." "Iah> cij itAq;Nfh. ehd; thq;fpwd;" ,uhrypq;fj;jpd; fz;fs; gdpf;fpd;wd. jdJ nghf;fw;wpdpy; ,Ue;J Ie;J nlhyu; Nehl;nlhd;iw cUtp vLj;jhd;. "jk;gp. nghW ... nghW.... ,e;j gpur;rpidia njhlf;fpdJ ehd;jhd;. MSf;Fg; ghjp ghjp Nghl;L thq;Ftk;. eP ghjp ehd; ghjp. mJjhd; rup." ,UtUk; MSf;F ,uz;liu nlhyu;fisg; Nghl;L thq;f KbT nra;jhu;fs;. fhupahyaj;Js; Eioe;jhu;fs;. fhir Nkirapy; itj;jhu;fs;. ,e;j Ntbf;ifia cs; ,Ue;jgbNa ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jhu; Kfhikahsu;.


47

"vq;fSf;F xU nrw; fg;];Rk; xU nrw; ];G+Dk; jhq;Nfh." fhupahya Kfhikahsu; mtu;fs; Nfl;ljw;Fk; Nkyhf> xt;nthd;wpYk; ,t;tpuz;L 'nrw;' vLj;J Nkir kPJ itj;jhu;. ,UtiuAk; NkYk; fPOk; ghu;j;jhu;. rpupj;Jf; nfhz;Nl fhirj; jpUg;gp Nkirapy; itj;jhu;. nghd;dk;gyKk; ,uhrypq;fKk; jpifj;jgbNa Kfhikahsiug; ghu;j;jhu;fs;. mtu; "guthapy;iy... nfhz;L Nghq;Nfh" vd;W Kbe;j Kbthfr; nrhy;yptpl;lhu;. mtu;fs; ,UtUk; cgafhuu;fis Nehf;fpr; nrd;whu;fs;. mtw;iw mtu;fsplk; nfhLj;J tpl;Lj; jpUk;Gifapy;> "ghj;jpNalh jk;gp> mtd;iu nraiy! vd;idAk; nfhLf;f tpltpy;iy. cd;idAk; nfhLf;f tpltpy;iy. mJTk; xd;Wf;F ,uz;L... ,ijj;jhd; nfhLg;gpid vz;L nrhy;ypwJ. vy;yhk; mtd; nray;. mtd; tpUg;G. Mz;ltDila nraYk; gz;Gk; ek; mwpTf;F vl;lhjJ" fz;fs; Fskhf> nefpo;r;rpapy; nghd;dk;gyj;jpd; Fuy; jOjoj;jJ.

Nf.v];.Rjhfu


48

புலகனளய் களற்஫ளய் ஏகதளதயளபே ஆயினளய்... சனண஥ற்ந டெநஷனர ஢றனஷ஬ர வ஬஦ிஷனர ஋ட௅ஷ஬ர ஢கன௉ம் இக் க஠த்஡றல்

஬ல஧஦ப்தட்ட ஥ண்லடஷ஦ரட்டின் சர஦னறல் கரண்கறஷநன் ஋ன்லண ஬லபந்ட௅ வ஢பிந்ட௅ வசல்லும் இப் தரல஡வ஦ரன௉ ன௅டி஬ினற

இன௉ ஥ன௉ங்குப் ன௃஡ர்கபினறன௉ந்ட௅ம் வ஬பிப்தட்டின௉க்கும்

ன௃லக஦ரய் கரற்நரய் ஌ஷ஡ரவ஬ரன௉ ஆ஬ி஦ரய் ன௃ல஡னேண்ட ஥ணி஡ உ஦ிர்கள்

கரனக் கண்஠ரடில஦ ஬ிட்டும் இ஧சம் உன௉ள்கறநட௅

அ஡றல் வ஡ன்தட்ட ஬ிம்தங்கள்஡ரன் ன௃ல஡னேண்டு ஷதர஦ிணஷ஬ர

ஷ஬ர்கபில் சறக்கற஦ின௉க்கும்

உடல்கபினறன௉ந்ட௅ ஋ல்னரச் வச஬ிகலபனேம் உநறஞ்வசடுத்஡ ஬ின௉ட்சங்கள் ஋வ்஬ிலச ஷகட்டு ஬பன௉ம் ஬ி஡றவ஦ழுட௅ம் ஷதணர

஋க் க஠த்஡றல் ன௅நறந்஡றடுஷ஥ர கரத்஡றன௉க்கனரம்

இங்கு ன௄஡ம் கரத்஡ ஬ிபக்கரய் ஢ரன் கரல்கலப ஬ிரித்஡ரடும் ஋ணட௅ ஢ற஫ல்கபில் என௉ கு஫ந்ல஡


49

என௉ வகரடூ஧ ஬ினங்கு இல஠ந்஡ற஧ண்டும்

என௉ க஠ஷ஥னும் ஬ிடரட௅ அலசகறன்நண

தரர்ல஬க்குத் வ஡ரி஦ர஡ இல஫வ஦ரன்நரல் தில஠க்கப்தட்டின௉க்கறஷநணர வ஡ரி஦஬ில்லன

கடந்஡ கரனத்ல஡க் கரட்டிட தநல஬கபிட஥றல்லன

஋ன்ணிட஥றன௉க்கறன்நண

ஷ஡ய்ந்஡஫ற஦க் கரத்஡றன௉க்கும் ஋ணஷ஡஦ரண தர஡த் ஡டங்கள்

சுற்நற஬஧ச் சட்ட஥றட்ட கூண்டுக்குள் ஬பன௉ம் ஡பிர் ஢ரணர

஋வ்஬ரநர஦ினும் ஋ன்ணில் ஬ல஧னேம் ஋ந்஡ ஬ண்டிலு஥றல்லன

உ஠ர்வகரம்தில் எட்டி஦ ஷ஡ன் ஥ண்லடஷ஦ரட்டிலு஥றல்லன குன௉஡ற஦ின் ஈ஧னறப்ன௃ திநகும்

஋ன் ன௅கம் ஋஡றலும் இல்லன இன௉க்கக் கூடும்

இவ் ஬ரிகபின் ஌ஷ஡னுவ஥ரன௉ னெலன஦ில் ஢ரன் ஢ரணரகஷ஬

எம் .ரிரளன் தரரீப், இ஬ங்லக


50

கடிகளபத்தழ஬ழபேந்து உதழபேம் கள஬ம் ஆலட஦ின் டைனறல஫கலபக்

கரற்நலசத்ட௅ப் தரர்க்கும் கரனம்

தட்டுத் வ஡நறக்கும் வ஬பிச்சப் ன௃ள்பி஦ில் ட௅பித் ட௅பி஦ரய் ஡ற஠றும் ஏ஬ி஦ம் ஡ீட்டும்

டெ஧த்ட௅ ஥றன்ணல்

ஆகர஦ம் கற஫றத்ட௅க் குன௅நறட

அ஡றஷ஬க ஬ினங்வகரன்வநண

஥ல஫ வகரட்டும் வதரழுவ஡ரன்நறல்

஬ணரந்஡஧ங்கலபத் ஡றலச஥ரற்நவ஬ண ஋த்஡ணிக்கும் அஷ஡ கரற்று

வசட்லடகலபத் டெக்கற ஢கன௉ம் ஬ண்஠த்ட௅ப் ன௄ச்சறக்கு

஌ரி ன௅ழு஬ட௅ம் குடித்஡றடும் ஡ரகம் ஷசரம்தனறல் கறடத்஡ற஦ின௉க்கும் உடலுக்குள் உ஠ர்த்஡ப்தடும் டெ஧த்ட௅ ஧஦ினறஷணரலச ஥ல஫ ,கரற்று ,குபிர்

஬ி஫றகள் கறநங்கறஷ஦ கறடக்கும் த஠ி ஢ரள் கரலன

கடிகர஧த்஡றனறன௉ந்ட௅ உ஡றர்கறன்நண கரனத்஡றன் குநற஦ீடுகள் ட௅பித் ட௅பி஦ரய்

எம்.ரிரளன் தரரீப், இ஬ங்லக


51

பூயபசம் பூகய ஥஬நள ன௄஬஧சம்ன௄ஷ஬ ஢ன஥ர

ன௄஬ரக அ஫கரண இ஡ழ் ஬ிரித்ட௅

ன௄வுக்குள் இ஧ரஜ்ஜற஦ம் அல஥த்ட௅

ன௄஬஧சணரண கல஡ வ஥ர஫ற஦ரஷ஦ர டெ஧த்஡றனறன௉ந்ட௅ என௉ கு஧ல் ன௄஬஧சம்ன௄ஷ஬ ஢ன஥ர

சூரி஦வ஬ரபி஬ச்சறன் ீ க஡றர்கபின் ஢டு஬ில் ஥ஞ்சள் ன௃ன்ணலக஦ரய் ஥னர்ந்ட௅

஥ன௉஡ணினங்கபின் கரலன ஢றன஬ரண

஡ர஦கத்஡றன் அ஫கற஦ ஥னஷ஧ ஢ீ ஢ன஥ர க஬ிஞர்கபின் க஬ிப்வதரன௉பரக ஢ீ஦ில்லன

கர஡னர்கபின் அன்ன௃ ஥ன஧ரகவும் ஢ீ஦ில்லன

ன௄லஜகபில் உணக்வகன்று இடம்கர஠஬ில்லன ன௄த்஡ன௄஬ிலும் ஥஠ம்த஧ப்த஬ில்லன

ன௄வுக்வகரன௉ அ஧சணரண ன௄஧ர஦ம் வ஥ர஫ற஦ரஷ஦ர ன௄஬஧சம்ன௄ஷ஬ ஢ன஥ர வசரந்஡ன௅க஬ரிகள் ஬ிட்டு

ன௃னத்஡றல் தனன௅க஬ரிகள் ஋ழு஡ற

தன஥ரண ஬ரழ்ல஬ ஷ஡டி ஏடி ஢லடஷதரடும்

வசரந்஡ங்கள் ஷ஡டும் உண்ல஥ ஬ரழ்க்லக஦ின் ஢டு஬ில் ஡ர஦க ஢றன஥ட௅஬ில் கரட௃஥றடவ஥ல்னரம் ஡ர஧ரப஥ரய் உன் ஢ற஫ல்கள்

சுல஥கலப இநக்கறல஬க்கும்

சுக஥ரண உன் வ஡ன்நலன ஢றலண஬ில் அல஫க்கறநட௅........


52

஡ட்லட஬லடக்கு உன் இலனகள் டெக்கறத்஡ன௉ம் அந்஡஥ர஡றரி

஢ரவுக்கு இலச஬ரண ன௉சற஦ரக... ஬ரத்஡ற஦ரர் ஬குப்தலந஦ில்

ஷ஥லசஷ஥ஷன கரத்஡றன௉க்கும்,

஥ர஠ர஬ணரய் ஬பன௉ம் கரனம்-உன் சுள்பித்஡டி சு஠ரய்க்கும்!

஢ீள்஡டி ன௅ட௅குக்கு அலட஦ரபம் ன௄஬஧சம் ன௄ஷ஬ ஢ன஥ர உன் இலனகபரல் ‛தீப்தி‛ வசய்ட௅ ஊ஡ற஦கரனங்கள்

ஷ஬னற஦ில் க஡ற஦ரனரய் ஬ரிலச஦ரக அ஫குவதற்ந ஢றலணவுகள் ஬஦லுக்கு உ஧஥ரக உன் இலனகபின் த஦ன் ஡ன௉ சறநப்ன௃க்கள் ஬ண்஠஥ரண ஬ண்஠ரத்ட௅ப்ன௄ச்சறகபின் ஆ஧ம்ததஷ஥

஥சுக்வகரட்டிகபின் ஡ங்கு஥றட஥ரய் உணினறன௉ந்஡ட௅......

அல஬஦ிநங்கும் உன் ஡ண்டினறன௉ந்ட௅ ஏவ்வ஬ரன்நரக ஢றலணக்கும்ஷதரஷ஡ ஋ங்ஷகர கடிக்கறநட௅............ ன௄஬஧சம் ன௄ஷ஬ ஢ன஥ர

ன௄வுக்குள் அ஧சரல௃ம் ன௄஬஧சு

உன் அ஧சுரில஥ உணக்கறன௉க்கறநட௅

வத஦ஷ஧ரடும் எட்டி஦ின௉ந்ட௅ எப்ன௃஬ிக்கறநரய்!

஡ர஦கத்஡றன் அலட஦ரபத்஡றல் ஢றலனவதறு உரில஥ உணக்கறன௉க்கறநட௅

஡நறத்஡ரலும் உன் ஷ஬ர்கபரலும் க஡ற஦ரல்கபரலும் ஢ீ ஬ரழ்஬ரய்

ன௃னவ஥ங்கும் வசன்நரலும் ஡றரிந்஡ரலும் அ஫குறு ஥னர்கலப ஋ங்வகங்கும்


53

கண்஠ர஧க்கண்டு ஥கறழ்ந்஡ரலும்-உன்

ன௅க஥஡றல் ஥ஞ்வசரபி஬சும் ீ அ஫கறணில் அக஥ட௅ ஥கறழ்ந்஡றடும்-஋ன்வநன்றும் ன௄஬஧சம் ன௄ஷ஬ ஢னம் ஡ரஷண,

கபலயக்குபல் தழக஦ஷ்


54

அயஸ்லத ஥லன஦டி ஬ர஧ம்.........!

அன௉஬ி ன௅ந்஡ரலண஦ின் ஬ழுக்கனறல்..... இபல஥ வ஬ட்கறத்ட௅ கறடந்஡ட௅ தன ஥஠ி஦ரய் !

஋ன் ஥ண ஆ஧஬ர஧ச் சறநகுகலப அறுத்வ஡நறந்ட௅ ஬ிட்டு.....

஡ற஠ித்ட௅க் வகரண்ஷடன் ஋ன்ணி஫லனனேம் அன௉஬ி஦ின் ஢ீ஧லன வ஢ஞ்சத்஡ற஧ட்டில் ! ஋ன் ஬ி஫ற திடித்஡ கரட்சறகவபல்னரம்

஥ண ஷச஥றப்தகத்஡றன் அ஫கற஦ த஡றவுகபரக....

஥ந்஡றரிக்கப்தட்டின௉ந்஡ ஋ன் ஥ணசும் வ஥ௌணம் ட௅நந்ட௅ ஥கறழ்வுத் ஷ஡சத்ட௅ள் உனர஬ி ஢றன்நட௅.! ஥ண் வ஡ரட்டு ஢றற்கும் ஥லனகஷபரடு

஬ிண் ன௅ட்டும் ஷ஥கங்கள் வ஡ரட்டு஬ிட.... வ஥ல்ன ஬ரனும் கல ஫றநங்கற.....

குறும்தரய் கண்஠டித்஡ட௅ ஋லணப் தரர்த்ட௅ ! ஢ரனும் வ஬ட்கறத்஡ ஷ஬லப஦ில்.....

ஆலட க஫ற்றும் ட௅ச்சர஡ணக் கரற்றும்....

தலட ஡ற஧ட்டி ஬ி஧ட்டும் சூரி஦த் ஡஠லும்... ஥ற஧ட்டி ஥ற஧ட்டி ஋லண ஬ி஧ட்ட ஬ி஧ட்ட...... ஥ன௉ண்ஷடரடி உன௉ண்ஷடன் ஢ரனும் ஷ஡஦ிலனத்஡பிரிலடஷ஦ !

இந்஡ப் தி஧தஞ்சம் சு஥க்கும் ஥லனன௅கட்டி஦ின்...


55

வ஥ரத்஡ வ஬பினேம் ........஋ன் ஷசரகம் கண்டு.....

சறத்஡ தி஧ல஥க்குள் சறக்கறக் கறடக்க - ஢ரஷணர "னறச்" அட்லடகபின் உநவு சு஥ந்ட௅- ஥ணம்

வ஬ம்஥ற வ஬பிஷ஦நறக் வகரண்டின௉க்கறன்ஷநன்.. கரற்லந ஥நந்஡ தலூன் ஷதரன ! ஜளன்றழ கபூர்


56

தசல்யம் இந்஡ இ஧வு

உநறஞ்சறக் வகரண்டின௉க்கறன்நட௅ - சுற்நம் ஦ரன௉஥ற்ந ......அந்஡ எற்லந ஢றனர஬ின் வ஬றுல஥ல஦!

வ஡ரலன சரலனவ஦ரன்நறன் ஏர் ன௃ள்பி஦ில்.....

ஏ஦ர஥ல் ஊலப஦ிடும் ஢ரஷ஦ர.... ஢றசப்஡த்ல஡க் கற஫றத்஡஬ரஷந ஥ணப் லதக்குள்

தீ஡றல஦ ஢ற஧ப்திக் வகரண்டின௉க்கறன்நட௅! கரற்நறன் கறசுகறசுப்ன௃க்கபரல்....கறடுகு ன௅ந்஡ரலண அ஬ிழ்க்கும்

ஏலனக்குடிலச஦ின் ஷ஥ணி கண்ட ஥றன்஥றணிகள்

கண்஠டித்ட௅ச் சறரிக்கறன்நண கண ஷ஢஧஥ரய்! எட்டினேனர்ந்஡ குப்தி னரம்தின் னெச்சறல஧ப்தில்.....

எபி கூட எபிந்ட௅ ஷதரண஡றல்

இன௉ட்டடிப்ன௃ வசய்஦ப்தட்டண ஬ிம்தங்கள்! உ஡஧த்஡றன் உ஡ற஧ம் ஢ற஡ம் ஡ரிசரண஡றல்.....

ஷசர஥ரனற஦ரக்கபின் ஷ஡ச஥ரய்.. ஷசரர்ந்ட௅ ஷதரணட௅- ஋ன் ஬ணப்ன௃ ஷ஥ணி!


57

இலனச் சன௉கறன்...

னெலன ன௅டுக்குகபில் - ஡லசப்தி஠ம் ஷ஡டும் அட்லடகபரய்....

எட்டிக் வகரண்ட அ஬னங்கல௃ம் உலடந்஡ தரத்஡ற஧ங்கல௃ம்

உ஡றர்ந்஡ ன௃ன்ணலகனேம் - ஋ம் ஬றுல஥த் ஷ஡சத்஡றன்.... குடினேன௉ப்ன௃க்கபரணட௅!

ஆலடக் கற஫றசல்கபினூடு.... ஢ழுவும்

இபல஥ இ஧கமற஦ங்கபரல் கற்ன௃ம் கர஦ம் தட்டு

வ஬ட்க஥ற஫ந்ட௅ ஷதரணட௅! வ஬ம்ல஥ ஥நந்஡ அடுப்ன௃க்கஷபர..

அக்கறணி ஬ி஧ல்

ஸ்தரிசறப்திற்கரய்....

஡஬ித்ட௅க் கரத்஡றன௉ந்஡ண

தன ஢ரட் வதரழுட௅கபரய்.....! ஡ல஧ ஬ிரிப்ன௃க்கபில்..... த஧வும்

கண்஠ ீர்க் கசறவுகபில் அ஬ிந்ட௅ ஷதரண

஬ரனறதக் கணரக்கள் க஡நறச் சறல஡ந்஡ண! இத்஡லணக்கும்..... ஥த்஡ற஦ில்.......!

இடுப்தின் ஥டிப்ன௃க்குள்

஢சுங்கறக் வகரண்டின௉க்கும் - சறன்ண


58

ஷ஧ரசர஬ின்

உ஦ிர்ப்ஷதரலச ரீங்கர஧ம் ஥ட்டும் வ஥ௌணித்஡ ஥ண஡றன்

சனங்லக஦ரகறன்நட௅! கணவுக்குள் ன௅கம் ஬ல஧ந்ட௅.... கரத்஡றன௉க்கும்

஡ரய்ல஥க் கரத்஡றன௉ப்ன௃க்கபரல்..... ஌ழ்ல஥ கரனர஬஡ற஦ரகும்

஬பர்திலநச் வசல்஬த்஡றற்கரய் !

ஜளன்றழ கபூர்


59

஥ளய்கள் கந஬ைள…

ன௅ள் ன௅ன௉க்கு இ஧த்஡ச் சற஬ப்தரய் ன௄த்ட௅ப் ன௄ரித்ட௅, ஷ஬னற஦ில் வ஢ன௉க்கறக் வகரண்டு ஢றன்நண……

ன௅ற்நத்ட௅ ன௅ன௉க்கு வ஬ள்லபச் சூரி஦ப்வதரட்டுக்கலபச்

சு஥ந்஡ரற்ஷதரல்.. "சும்஥ர வசரல்னக்கூடரட௅ .. ல஬஧க் கறரீடம்

ல஬த்஡ரற்ஷதரல் இன௉ந்஡ட௅. இன்னும் வகரஞ்சக் கற஫ல஥஦ரன ஬஧ப்ஷதரகறந ஥஧ம் ன௅ட்டி஦ திஞ்சுகலபனே஥,

ஆச்சற வசரல்ந஥ர஡றரி..என௉ ன௃ள்லப சல஡ணத்ல஡ என௉ ஷதரகத்஡றன ஡ந்஡றடும்.. "

அ஠ில் ஌நற஦ஷதரட௅ ஷ஡ரபிலும் ஡லன஦ிலும் வகரட்டுப்தட்ட

வ஬ள்லப இ஡஫றல் என்லந ஋டுத்ட௅ச் சுல஬த்ட௅க் வகரண்டரன். "சுக்கறன ஬ின௉த்஡றக்குச் வசரல்னப்தட்ட சர஥ரன்..஋ம்னெர் ஬஦க்க஧ர"

஋ண்஠ி஦தடி ஥ற஡ற ஬ண்டில஦ ..இன௉க்லக஦ில் என௉லக லகப்திடி஦ில் ஥றுலகவ஦ண அல஡த் டெக்கறத்

஡றன௉ப்தி ..஬ரசலனத் ஡ரண்டி ஥ண் எழுங்லக஦ில் ஥ற஡றத்ட௅.. ஡ரர்஬஡றக்குள் ீ ஬லபந்ட௅ ஢ற஥றர்ந்஡ரன்.

வகரன்லந ஥஧ம் வதரன்ணிந ஥ஞ்சள் ன௄க்கலப வகரழு஬ிப்

திஞ்சுகலப வதரன்ணரலட ஷதரர்த்ட௅ப் வதன௉ம் ன௄ரிப்ஷதரடு,

தரசறதடர்ந்ட௅ அல஧குலந஦ரய் இடிந்஡ அந்஡ச் சுண்஠க்கல்


60

ஷ஬னற சூழ்ந்஡ குன௉஢ர஡சு஬ர஥ற ஷகர஦ிலுக்கு ன௅ன்ணரல், என௉ ஡ணி஦ரபரய் அந்஡ப்த஧ப்திற்கு

அலட஦ரப஥றட்டுக்வகரண்டின௉ந்஡ட௅.

கண்ல஠஬ிரித்ட௅ ஬ரஞ்லசஷ஦ரடு தரர்த்஡ரணர ஡ரிசறத்஡ரணர? இ஬ன் ன௅ன௉கனுக்குக் லகவ஦டுக்க ன௅஡ல் ஷ஢ச

஥லனவ஡ரடுக்கும் ஢ந்஡ற ஥஧ம் ஡ரன் இட௅. தக்கத்஡றன ஆ஧ம்தப்தள்பி குன௉஢ர஡ சு஬ர஥ற஬ித்஡ற஦ரசரலன, 8 ஆம்

஬குப்ன௃஬ல஧ அங்கு஡ரன் தடித்஡ரன், ஥ற஡ற஬ண்டி஦ின் ஷ஬கம் வசரல்னற ல஬த்஡ரற்ஷதரல் குலநந்ட௅

஢றன்று஬ிட்டட௅,னெனஸ்஡ரணத்ல஡ப்தரர்த்ட௅க் லகவ஦டுத்ட௅ ன௅ன௉கர வசரல்னற ஥ீ ண்டும் ஥ற஡றத்஡ரன்.

"஋ட இந்஡ச் சங்கறனற.. க஫ன்று஬ிட்டட௅ ..இல஡ ஥ரத்஡ஷ஬ட௃ம்.." வகரன்லந ஥஧ம் ஷ஢ரக்கற ஬ந்஡ரன்..஦ரன௉ம்

தரர்க்க஬ில்லன..஥஧த்ல஡ ன௅த்஡஥றட்டுக்வகரண்டரன். லக஦ரல் ஡ட஬ிக்வகரண்டரன், கரற்நறனரடி஦ ன௄க்கள் அ஬ணில் ஬ழ்ந்ட௅ ீ வ஥ரய்த்஡ண.

"கடவுள் ஆசறர்஬஡றக்கறநரர்" "஢ரன் சரி஦ரண னெட஢ம்திக்லக஦ின ஊநறப்ஷதரஷணஷ஠ர?

இல்லன கடவுள் இப்தடித்஡ரன் இன௉க்கஷ஬ட௃ம்..கணி஦ரய் ன௄஬ரய்..

஢ன்ல஥ஷ஦ வசய்னேம் இந்஡ ஥஧ங்கள் கடவுள்஡ரன்." ஬லப஦ப்திஞ்சறன என்லந ஋டுத்ட௅ ஬ர஦ில் ஷதரட்டு அ஡ன் ன௃பிப்ன௃ச்சுல஬ல஦ அன௅஡ச்சுல஬஦ரய் ன௉சறத்஡தடி தி஧சர஡஥ரய்..வ஥ல்ன ஢ன்ணிக்வகரண்டரன்…

சங்கறனறல஦ ன௅ள்ல௃ப்தற்கபில் ஥ரட்டிச் சு஫ற்நற,

஥ற஡ற஬ண்டி஦ில் ஥ீ ண்டும் ஌நறக்வகரண்டரன். "இன்ணன௅ம்


61

஢ல்னரய் ஬ிடிஷ஦ன.."

"அடுத்஡஬லப஬ில் ஬஧஥ரகரபி ீ அம்஥ன் ஷகர஦ின" "சங்கறனற஦ன் சண்லடக்குப் ஷதரக ன௅஡ல் அந்஡க் ஷகர஦ினறன ஡ரன் தலட஢றறுத்஡றப் ன௄லச வசய்ட௅ ..இட௅ ஋ங்கட அம்஥ன்"……. ஋ண்஠ிக்வகரண்டரன்.

அந்஡ச் சு஬ரில் ஦ரஷ஧ர ஬ிறு ஬ிவநன்று ஋ழுட௅஬ட௅ம்

எபி஬ட௅஥ரய் வ஡ரிந்஡ட௅. லக஦ின டெரிலகனேம் ஬ரபினேம் ல஬த்஡றன௉ந்஡ரர்கள்.

வ஢ன௉ங்கற ஬ந்஡ட௅ம் அ஡றல் என௉஬ன் வ஢ன௉க்க஥ரண ஢ன்தவணன்று ன௃ரிந்஡ட௅.

"அ஬ன் சண்ன௅கம் ஋ன்ஷணரட த஧ஷ஥ஸ்஬஧ரக் கல்லூரி஦ின தடித்஡஬ன் 10ம் ஬குப்ன௃க்குப்திநகு- இப்தடி இநங்கறட்டரன் .

இடட௅சரரிக் வகரள்லக ஬குப்ன௃க்கல௃க்குப்ஷதரந஬ன். அ஬ன்

஢றலந஦ உனக அ஧சற஦ல் ஷதசுந஬ன். க஠ர஡஥ர஡றரிப் ஷதர஬ம். அ஬ன் கண்டரல் தி஧ச்சலண.

“஥ச்சரன் ஷடய்….. ஢றல்லு..஢ரனும் உந்஡ப்தக்கம் ஬ரநன்..஋ழு஡ற஦ரச்சு…” ஬ரபிஷ஦ரடும்..டெரிலகஷ஦ரடும் தின்ணரல் ஡ர஬ிக்வகரண்டரன். "஬ிடி஦க்கரத்஡ரன ஋ங்க கபவுக்ஷகர?" தகறடி஬ிட்டரன் "இல்லன ஢ரன் ..஋ணக்கு ஢றத்஡றல஧ ஬ஷ஧ல்ன.. ஢ரன் சும்஥ர ஷகர஦ில் தக்கம்.." "஋ன்ணடரப்தர ஢ீங்கள் இப்திடி ன௅டக்வகரள்லக஦ின இன௉ந்஡ர

஋ங்கட தடிக்கர஡ சணம் ஋ப்திடித் ஡றன௉ந்஡ப்ஷதரகுட௅? சரி ஋ன்ண தி஧ச்சலண ஌ன் ஢றத்஡றல஧ ஬ஷ஧ல்ன..?"


62

"஋ணக்கு ஷ஬ன இல்லன ஬ட்டினனேம் ீ தி஧ச்சலண.." "அ஧சற஦ல் ஬ர஡றக்கு ஬ரக்குச் சலட்டு ..கடவுல௃க்குப் ன௄லச … ன௅஡னரபித்ட௅஬ அ஧சற஦ல் ஌ல஫கலபனேம்

வ஡ர஫றனரபர்கலபனேம் ஌ய்த்ட௅ப்தில஫க்கும் என௉

சக்஡ற..கடவுல௃ம் அல஬஦பின்ந தக்கம் ஡ரன். ஢ீ ஷதர஧ரடு.. இந்஡ர தரன௉ ஡஥ற஫ரின்஧ னெலபல஦ச் சல஬ிந ஥ர஡றரி

஡஧ப்தடுத்஡வனன்ட இண஬ர஡ச் சட்டம் வகரண்டு ஬ந்ட௅..஋த்஡லண வதரடி஦பின்஧ ஢ம்திக்லக஦லபவ஦ல்னரம் கன௉஬றுத்ட௅ப்ஷதரட்டிணம்… .."

஥ீ ண்டு஥ரய் சங்கறனற க஫ன்று வகரண்டட௅.. அ஬ன் இநங்கறக் வகரண்டரன்..டெ஧த்஡றல் ஬ரகணம் உறுன௅ம் சத்஡ம்

ஷகட்டட௅..வதரனறஸ் ஬ன௉கறநட௅ ஋ணப் த஦ந்ட௅ வகரண்ட அ஬ன் தக்கத்஡றலுள்ப சறறு எழுங்லகவ஦ரன்றுக்குள் எடி எபிந்ட௅ வகரண்டரன்.

இட௅஡ரன் ச஥஦வ஥ன்று ஷ஬க஥ரய் ஡ள்பிக்வகரண்டு அம்஥ன் ஷகர஦ிலன ஷ஢ரக்கறணரன்.

"஋ன்ண இட௅ ஢ரய் என்று ஷகர஦ிலுக்கு ன௅ன்ணரன ஢றண்டு ஊலப஦ிடுகறட௅?"

அட௅ சரி஦ரய் கற்ன௄஧ச் சட்டிக்கு ன௅ன்ணரல் ஢றன்று

னெனஸ்஡ரணத்ல஡ ஷ஢ரக்கற ஊலப஦ிட்டுக் வகரண்டட௅. "஌ணிட௅ இப்திடி ஊலப஦ிடுகறட௅?" "அம்஥லணப்தரத்ட௅ அழுகறட௅… ன௅லந஦ிடுகறட௅.."

ஷ஬க஥ரய்ப்ஷதரண அந்஡த் ஡ட்டி ஬ரலணத்஡஬ி஧ ஷ஬று ஋ந்஡..஢ட஥ரட்டன௅ம் இப்த இல்லன..


63

"இட௅ கட்டரக் கரனறத் வ஡ன௉஢ரய் இல்லன.." ஬பர்ப்ன௃ ஢ரய்..சுத்஡஥ரய்த் வ஡ரிந்஡ட௅..வகரஞ்சம் ஬ரட்டசரட்ட஥ரய் இன௉ந்஡ட௅… தக்கத்ஷ஡ ஢றன்ந ஷ஬ம்ன௃..

டெ஧த்ஷ஡ வ஡ரினேம் வ஡ன்லண.. னெடப்தட்ட அ஧சடிச் சந்஡ற கலடகள்.. ஊலபச்சத்஡த்஡றல் கன஬஧ப்தட்டுப்தநக்கும் சறன்ணக்குன௉஬ிகள்.. ஬஧஥ரகரபி ீ அம்஥னுக்கு ஋ல஡ ன௅லந஦ிடுகறநட௅ இந்஡ ஢ரய்?

சங்கறனற஦ணின் கரனடிகள் கண்ட இந்஡ ஬஧ீ ஥ண்.. ஡஥றழ் ஢றனம்... ஥ற஡ற஬ண்டில஦ப் ஷதரட்டு ஬ிட்டு..

ஊலப஦ிட்டுக்வகரண்ட ஢ரய்க்குப் தக்கத்஡றல் அ஬ன் சற்றுத்

஡ள்பி ..சரஸ்டரங்க஥ரய் ஬ழ்ந்ட௅ ீ லகல஦ ன௅ன்ணரகறப்த஧ப்தி ன௅கத்஡ரல் ஥ண்ல஠ ன௅லநப்தடி வ஡ரட்டு ஬஠ங்கறக் கறடந்஡ரன்...

"அம்஥ரபரச்சற ஡ரஷ஦.. என௉ ஷ஬லன ஷ஬ட௃ம்.. கன௉ல஠கரட்டம்஥ர.."

அந்஡ ஢ரய் இன்ணன௅ம் ஊலப஦ிடு஬ல஡ ஢றறுத்஡஬ில்லன.. "இட௅ ஌ன் ஊலப஦ிடுகறட௅?

அட௅வும் இந்஡ இடத்஡றல் ..ஷகர஦ில் ஬ரசலுக்கு ன௅ன்ணரல்.. ன௅லந஦ிடுகறந஡ர?

அன்று ஥னு஢ீ஡ற கண்ட ஷசர஫ன் அ஧ன்஥ல஠ ஬ரசலுக்கு ன௅ன்ணரல் ஢றன்ந கண்லந஦ி஫ந்஡ தசுல஬ப்ஷதரல்...


64

இந்஡ ஢றசத்ல஡ இப்தடிக் கரட௃ம் ஷதரட௅ அந்஡ச் சரித்஡ற஧ம் அந்஡ப் ன௃஧ர஠ம் ஢ம்தத்஡குந்஡ ஢றலனக்கு ஬ன௉கறநட௅..

என௉ தகுத்஡நற஬ில்னர஡ ஥றன௉கம்....தகுத்஡நறவுள்ப தனன௉க்குப் ஷதசரக் கல்னரய்த் வ஡ரினேம் இந்஡த் வ஡ய்஬ம் ஋ப்தடி ஷதசும் ஋ன்று வ஡ரிகறநட௅.."

இன்ணன௅ம் அட௅ ஊலப஦ிட்டுக் வகரண்ஷட ஢றற்கறநட௅..அம்஥ன் ஬ிக்கற஧கத்ல஡ ஷ஢ரக்கற஦தடி அலச஦ர஥ல்..தக்கத்ஷ஡ ஥ணி஡ ஢ட஥ரட்டம் இன௉ப்தல஡க் கூடப்வதரன௉ட்தடுத்஡ர஥ன...

"அப்தடிவ஦ன்ண இந்஡ ஢ரய்க்கு ஢டந்஡ட௅? ஡ன் ஷசரடில஦த் வ஡ரலனத்஡஡ர? ஢ரய்க்ஷகட௅ ட௅ல஠?" "இட௅ ஦ரர் ஬ட்டு ீ ஢ரய்?" இப்ஷதரட௅ ஷகர஦ினறல் வ஡ரழுஷ஬ரன௉ம் இல்லன.. ன௄சரரினேம் இல்லன..

கற்ன௄஧ச் சட்டி.. கறுத்ட௅.. கரி஦ரய்... ஥஠ல்ன௃ழு஡றல஦த் ஡ட்டி஦தடி ....அம்஥லணத்வ஡ரழு஡தடி..அந்஡ இடத்ல஡஢க஧ன௅டி஦ர஡ ஷகள்஬ிகஷபரடும்..

஬ிழுந்ட௅ ஬ிழுந்ட௅ ஬ிஞ்ஞரணம் தடித்ட௅ம்..஬ிலடகர஠ன௅டி஦ரக் ஷகள்஬ிகஷபரடும்..

஬ிஞ்ஞரணத்ட௅க்கு அப்தரல் ஌ஷ஡ர தகுத்஡நறவுக்கும் அப்தரல்.. "இந்஡ ஢ரய் ஌ன் இங்ஷக ஬ந்஡ ஊலப஦ிடஷ஬ண்டும்..?" "சண்ன௅கம் ஬஧ப்ஷதரநரன் ஬ந்஡ரல்..அ஬ன்

஌வ஡ரவ஬ல்னரம்..஋ன்ணரல் ஢றலணச்சுக் கூடன௅டி஦ர஡

஬ிட஦வ஥ல்னரம் ஷதசு஬ரன்..ஷதர஧ரடு஬஡ற்கும் ட௅஠ிவு ஷ஬ட௃ம்..சறன ஬ிச஦ங்கலபத் ட௅நக்கஷ஬ட௃ம்...."


65

அ஬லண ஢றலணத்ட௅ப் த஦ந்஡஬ரறு ஥ற஡ற஬ண்டில஦ ஷ஬க஥ரய் உ஫க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். 'ஷடய் ஥ச்சரன்..' சண்ன௅கம் ஡ரன் கூப்திடுநரன்.. "஢ரனும் ஬ரநன் ..஢ரன் உ஫க்கறநன்..஋ன்஧ ஬ட்டின ீ ஬ிடுநற஦ர?" "இல்ன இ஡ என௉ வ஧க்கறணிக்கர உ஫க்க ஷ஬ட௃ம்..

அல்னரட்டி சங்கறனற க஫ன்டு ஷதரகும்.. ஢ரன் ஏடுநன்." "சரி ஋ன்லண ஢ல்லூர்க் ஷகர஦ிலுக்கு ன௅ன்ணரன இநக்கு ..஢ரன் அங்கரன ஢டந்ட௅ ஷதரநன்.."

"சரி.. ஋ன்ண சு஬ரின ஋ழு஡றண ீங்கள்? ஋ழு஡ற ன௅டிச்சுப்ஷதரட்டீங்கஷபர? "

"ஷதந்ட௅ ஷதரகக்ஷக தரப்தரய் ஡ரஷண...இப்த வதரி஦ கன஬஧ம் ஢டந்ட௅ வகரண்டின௉க்கு உ஠க்குத் வ஡ரினேஷ஥ர? இப்த கரலனச் வசய்஡ற ஷகட்டுட்டு ஬ரநன்..அ஧சரங்க ஬ரவணரனற வசரல்னத்

஡஦ங்கறநல஡ப் தரர்த்஡ரல் ஡஥ற஫ன௉க்கு அங்கரன ஢ல்னர

அடிச்சுப்ஷதரட்டரங்கள் ஷதரன கறடக்கு..58ம் ஆண்டுக்கன஬஧ம் ஥ர஡றரிஷ஦ர அல்னரட்டி அல஡஬ிட ஷ஥ரசஷ஥ர வ஡ரி஦ரட௅.." "சண்..உங்க தரர்..அந்஡ ஬ட்டுக்குள்ப ீ கண சணம் ஷதரகுட௅....ஏடிப்ஷதரகறந஡ப் தரத்஡ர ஌ஷ஡ர...."

"வக஡ற஦ரய் உ஫க்கு அட௅ ஋ங்கட சறத்஡ப்தர ஬டு஡ரன்..அ஬ர் ீ

அடே஧ர஡ன௃஧ம் ஸ்ஷடசன் ஥ரஸ்ட஧ரய் ஷ஬லன வசய்஦ிந஬ர்.." "஍ஷ஦ர..஥ச்சரன் அ஬ல஧ வ஬ட்டிப்ஷதரட்டரங்கபரம்..."


66

உள்ஷப ஷதரண஬ன் ...ட௅஦஧த்ஷ஡ரடு ஬ந்஡ரன்..அ஬ன்

சறத்஡ப்தரல஬ ஋ப்திடி ஷ஢சறத்஡ரன் ஋ன்தல஡ அ஬ன் கு஫நல் கரட்டி஦ட௅...

"அந்஡ ஢ரய் ஌ன் ஊலப஦ிட்டட௅? ஋ங்கட ஥ண்஠ின் ட௅஦஧த்஡றல் ஥ணி஡ல஧஬ிட இந்஡ வசந்ட௅கல௃க்குத்஡ரன் கூடி஦ ஬னற...."

எல்஬ளம் கற்஧ல஦ இல்ல஬ ) ஥ைபளஜள கண்ணப்பு


67

சள஧ம் ஋ன்னுலட஦ ஢ண்தரின் வத஦ர் ஷ஦ரகற. அட௅ அ஬ன௉லட஦

இ஦ற்வத஦ர், வதற்ஷநரர் சூட்டி஦ட௅. கடந்஡ தத்ட௅ ஬ன௉டங்கபரக வ஧ரவநரன்ஷ஧ர஬ில் சறநந்஡ ஷ஦ரகர த஦ிற்சற஦ரப஧ரக

இன௉க்கறநரர். ஢ற஡ற ஢றன௃஠஧ரக த஠ி஦ரற்நற஦஬ர் ஏய்வ஬டுத்஡ தின்ணர் இந்஡ ஷ஬லனல஦த்஡ரன் வ஡ரண்டு ஷ஢ரக்ஷகரடு

வசய்கறநரர். தனர் அ஬ர் ஷ஦ரகர த஦ிற்சற஦ரப஧ரக இன௉ப்த஡ரல்

இந்஡ப் வத஦஧ரல் அல஫க்கப்தடுகறநரர் ஋ன்று ஢றலணக்கறநரர்கள். அட௅ ஡஬று. ஢ரன் அ஬ன௉டன் வகரழும்தில் என்நரகப்

தடித்஡஬ன். ஆக இபல஥க் கரனத்஡றனறன௉ந்ட௅ ஋ணக்கு வ஡ரிந்஡ எஷ஧ வ஧ரவநரன்ஷ஧ர ஢ண்தர் இ஬ர்஡ரன். ஢ரன் இன௉க்கும் இடத்஡றனறன௉ந்ட௅ 20 ல஥ல் டெ஧த்ட௅க்குள்஡ரன் இன௉ந்஡ரர்.

ஆணரல் அ஬ல஧ச் சந்஡றப்தட௅ ஥கர கடிணம். அ஡ணிலும் கடிணம் அ஬ல஧ வ஡ரலனஷதசற஦ில் திடிப்தட௅. ஋ப்வதரழுட௅

அல஫த்஡ரலும் ஡க஬ல் வதட்டி ஢றலநந்ட௅ ஬ிட்டட௅ ஋ண ஡க஬ல் ஬ன௉ம். ஥றன்ணஞ்சல் என்று஡ரன் ஬஫ற. ஆணரல் அ஬ர்

஥றன்ணஞ்சலன ஬ர஧த்ட௅க்கு என௉ ஡டல஬஡ரன் ஡றநந்ட௅

தரர்ப்தரர். ஌஡ர஬ட௅ தி஧ச்சறலணக்கு ஡ீர்வு ஷகட்டு ஋ழு஡றணரல் அந்஡ப் தி஧ச்சறலண ஡ீர்ந்ட௅ தத்ட௅ ஢ரள் க஫றந்஡ தின்ணர்஡ரன் த஡றல் ஬ன௉ம். இ஬ரிட஥றன௉ந்ட௅஡ரன் அ஡றச஦஥ரக என௉

஥றன்கடி஡ம் ஬ந்஡றன௉ந்஡ட௅. அல஡ என௉ ஡றங்கள் கரலன

அ஬ச஧஥ரகத் ஡றநந்ட௅ தடித்ஷ஡ன். தடித்஡ஷதரட௅ அ஬ர் ஋ழு஡ற஦ட௅ சு஬ர஧ஸ்஦஥ரண சம்த஬஥ரகப் தட்டட௅. ஋ன்னுலட஦ ஆற்நலுக்கு ஌ற்த வ஥ர஫றவத஦ர்த்ட௅ அல஡ கல ஷ஫

஡ந்஡றன௉க்கறஷநன். அ஬ன௉டன் வ஡ரலனஷதசற஦ில் ஷதசற஦ஷதரட௅ சறன ஬ி஬஧ங்கலப அ஬ர் கடி஡த்஡றல் கூநர஥ல் ஬ிட்டட௅ வ஡ரிந்஡ட௅. அ஬ற்லநனேம் ஷசர்த்ட௅ கடி஡த்ல஡

஢றலந஬ரக்கற஦ின௉க்கறஷநன். அ஬ர் கூநற஦ ஬ி஬஧ம் கல ஷ஫ ஬ன௉கறநட௅.

‘கடந்஡ ஞர஦ிற்றுக் கற஫ல஥, அ஡ர஬ட௅ ஷ஢஧த்ல஡ என௉ ஥஠ி


68

ஷ஢஧ம் ன௅ன்னுக்கு ஡ள்பில஬த்஡ அந்஡ ஢ரள்,

வ஧ரவநரன்ஷ஧ர஬ின் கு஬ன்ஸ் ீ ஬஡ற ீ ஬஫ற஦ரக ஋ன்னுலட஦ கரல஧ ஷ஦ரகர ஢றலன஦த்ட௅க்கு ஏட்டிப்

ஷதரய்க்வகரண்டின௉ந்ஷ஡ன். வதரலீஸ் அன்று அடுத்ட௅ ஬ந்஡

ஷ஧ரட்லட ஡டுப்ன௃ ஷதரட்டு ஥நறத்஡றன௉ந்஡ரர்கள். ஌ஷ஡ர ஷதர஧ரட்ட அ஠ி஬குப்ன௃ அங்ஷக ஢டந்ட௅வகரண்டின௉ந்஡ட௅ ஆலக஦ரல் கரர்கள் ஊர்ந்஡தடி ஢கர்ந்஡ண. ஋ன்னுலட஦ கரல஧

தின்ணரனறன௉ந்ட௅ இடித்஡ சத்஡ம் ஷகட்டட௅. கல ஷ஫ இநங்கற

஋ன்ணவ஬ன்று தரர்த்஡ரல் கரன௉க்கு சர஡ர஧஠ ஷச஡ம்஡ரன்; வதரி஡ரக என்றும் இல்லன. தின்ணரல் கரல஧ ஏட்டி஬ந்஡ ஢ரகரிக஥ரக உலட஦஠ிந்஡

஥ணி஡ர் அ஬ச஧஥ரக இநங்கற ஢ரன்

஌ஷ஡ர லக஦ில் ட௅ப்தரக்கறல஦ ஢ீட்டிப்திடித்ட௅க்வகரண்டு ஢றற்தட௅ப்ஷதரன, இ஧ண்டு லககலபனேம் ஷ஥ஷன டெக்கறக்வகரண்டு

஋ன்ணிடம் ஬ந்஡ரர். அ஬ர் ஬ரய்

’஥ன்ணினேங்கள், ஥ன்ணினேங்கள்’ ஋ன்று தனன௅லந வசரன்ணட௅.

஢ரன் அந்஡ ஬ிச஦த்ல஡ அஷ஡ இடத்஡றல் ஥நந்ட௅஬ிடத் ஡஦ர஧ரக இன௉ந்ஷ஡ன். என௉ ஢ரல௃க்கு என௉ ஢ன்ல஥ ஋ன்ந வகரள்லகல஦ சறன ஢ரட்கபரக கலடப்திடித்ட௅ ஬ந்ஷ஡ன். ஆணரல் கரர்க்கர஧ர் ஷச஡த்ல஡ ஈடுவசய்஦ஷ஬ண்டும் ஋ன்த஡றல் உறு஡ற஦ரக

இன௉ந்஡ரர். ஢ரன் ஥றுதடினேம் ஷச஡த்ல஡ குணிந்ட௅ ஆ஧ரய்ந்ஷ஡ன், சறன்ணக் கல நல்஡ரன். சரி, டைறு வடரனர் ஡ரன௉ங்கள்’ ஋ன்ஷநன். அ஬ர் உடஷணஷ஦ சம்஥஡றத்஡ரர் ஆணரல் லக஦ில் அவ்஬பவு

த஠஥றல்லன. தக்கத்஡றனறன௉ந்஡ வயரட்டலுக்கு ஋ன்லண ஬஧ச்

வசரன்ணரர். அங்ஷக ஬ங்கற஦ின் ஡ரணி஦ங்கற வ஥சறன் இன௉ந்஡ட௅.

அ஡றஷன கரலசப் வதற்றுத் ஡ன௉஬஡ரகச் வசரல்னற஬ிட்டு உள்ஷப டேல஫ந்஡ரர்.

஢ரன் வயரட்டல் ஬ரசனறல் கரல஧ ஢றறுத்஡றஷணன். வயரட்டல் ஬ர஦ிஷனரன் ஋ன்லண ஷ஢ரக்கற ஏடி ஬ந்஡ரர். ஆநடி உ஦஧ம், ட௅஠ில஦ ன௅றுக்கறப் தி஫றந்஡ட௅ஷதரன ஷ஡கம். தழுப்ன௃ ஢றநம்,


69

வ஥ல்னற஦ ஡ரடி, சரித்ட௅ ல஬த்஡ வ஡ரப்தி. இலட஦ில் இறுக்கற஦ வதல்ட், அ஡றல் வதண்டுனம்ஷதரன ஆடி஦ கறுப்ன௃த் ஡டி. ஌ஷ஡ர என௉ ஢ரட்டில், ஌ஷ஡ர என௉ வ஥ர஫ற ஷதசும் ஌ஷ஡ர என௉

஧ரட௃஬த்஡றல் அ஡றகரரி஦ரக த஠ி஦ரற்நற஦ின௉க்கறநரர் ஋ன்தட௅ ஢றச்ச஦ம். இங்ஷக அ஬ன௉க்கு ஬ர஦ிஷனரன் ஷ஬லன. லகல஦

ஆட்டி ஆட்டி ஋ன்லண ஢க஧ச் வசரன்ணரர். ஢ரன் ஢க஧஬ில்லன.

஋஡ற்கரக அங்ஷக கரல஧ ஢றறுத்஡ற஦ின௉க்கறஷநன்? ஋ண தழுட௅தட்ட ஆங்கறனத்஡றல் ஷகட்டரர். அ஬ர் வ஥ர஫ற஦ில் ஬ ஋ழுத்ட௅

இல்லனவ஦ண ஢றலணக்கறஷநன். ஬ ஬ன௉ம் இடவ஥ல்னரம் த ஋ன்ஷந உச்சரித்஡ரர். ஢ரன் அ஬ன௉க்கு ஢றலனல஥ல஦

஬ிபங்கப்தடுத்஡றஷணன். அந்஡க் கரர்க்கர஧ர் கரலச ஥ரற்நற ஬ந்ட௅ ஡ந்஡ட௅ம் ஢ரன் ஷதரய்஬ிடுஷ஬ன் ஋ன்று உறு஡ற஦பித்ஷ஡ன்.

சறநறட௅ ஷ஢஧ம் ஡ன் ஆங்கறனத்ல஡ ல஬த்ட௅க்வகரண்டு ஋ன்ண வசய்஬வ஡ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் ஢றன்நரர். ஡றடீவ஧ன்று ’உங்கள் கரரில் ஋ங்ஷக ஷச஡ம்?’ ஋ன்று ஬ிண஬ிணரர். அங்ஷக஡ரன்

தி஧ச்சறலண ன௅லபத்஡ட௅. அ஬ரிடம் கல஡வகரடுத்ட௅ ஷ஢஧த்ல஡ ஢ீட்டஷ஬ண்டி஦ ஢றர்ப்தந்஡த்஡றல் ஢ரன் இன௉ந்ஷ஡ன். கரரில்

இன௉ந்ட௅ இநங்கற கரரின் தின்தக்கத்ல஡ கரட்டிஷணன். ஦ரஷ஧ர உ஦ின௉ள்ப வதண் என௉஬ரின்

தின்தக்கத்ல஡ ஆ஧ரய்஬ட௅ஷதரன

஢ீண்ட ஷ஢஧ம் கூர்ந்ட௅ க஬ணித்஡ரர். ‘ஷச஡ஷ஥ இல்லனஷ஦? ஋வ்஬பவு த஠ம் வதறுகறநீர்கள்?’ ஋ன்நரர். டைறு வடரனர் ஋ன்நட௅ம்

஬ர஦ில் கரப்ஷதரன் ஬ர஦ிஷன லகல஬த்஡ரர்.

’அ஡றகம். ஥றக அ஡றகம்’ ஋ன்று சத்஡஥றட்டரர். கரல஧ இடித்஡஬ர்

என௉஬ர். இடி஬ரங்கற஦஬ன் ஢ரன். இலட஦ில் இ஬ன௉க்கு ஋ன்ண ஬ந்஡ட௅? ’ஷ஥ஷன என௉஬ர் தரர்த்ட௅க் வகரண்டின௉க்கறநரர். இட௅ அ஢ற஦ர஦ம்’ ஋ன்நரர். ’஬ர஦ிஷனரஷ஦, ஬ர஦ிஷனரஷ஦’ ஋ன்று

கண்஠கற கத்஡ற஦ட௅ஷதரன ஢ரனும் கத்஡ஷ஬ண்டும்ஷதரன ஋ணக்கு ஷ஡ரன்நற஦ட௅.

சரி஦ரக அந்஡ ஷ஢஧ம் தரர்த்ட௅

கரர்க்கர஧ர் வயரட்டலுக்குள்

இன௉ந்ட௅ வ஬பிஷ஦ ஬ந்ட௅ கரலச ஢ீட்டிணரர். ஬ர஦ிஷனரன், ஦ர஧ர஬ட௅ ஢ரலு ஏட்டம் அடித்஡ரல் கறரிக்வகட் அம்த஦ர்


70

லகல஦ அகன ஬ிரித்ட௅ ஆட்டு஬ட௅ ஷதரன, லககலப ஬சற ீ இலட஦ிஷன ன௃குந்ட௅ ஡டுத்஡ரர். ஢ரன் சரப்திட ஆ஧ம்தித்஡

உ஠஬ில் தல்லனக் கண்டட௅ஷதரன ஡றலகத்ட௅ப்ஷதரய் ஢றன்ஷநன். கரர்க்கர஧ர் அ஬ல஧த் ஡ள்பி஬ிட்டு கரலச ஢ீட்ட ஢ரன்

வதற்றுக்வகரண்ஷடன். குபிர் ஧த்஡ப் தி஧ர஠ி என்று ஡றடீவ஧ன்று வ஬ப்த ஧த்஡ப் தி஧ர஠ி஦ரக ஥ரநற஦ட௅ ஷதரன அ஬ர் கண்கள் ஷகரதத்஡றல் சற஬ப்தரக ஥ரநறண. இலட஦ில் அலசந்ட௅

வ஡ரங்கறக்வகரண்டின௉க்கும் ஡டில஦ ஋டுத்ட௅ அடித்ட௅஬ிடு஬ரஷ஧ர ஋ன்ந அச்சம் ஷ஡ரன்நற஦ட௅. ‘ய஧ரம், ய஧ரம். அ஢ற஦ர஦஥ரக

கரசு அந஬ிடுகறநரய். உணக்கு ஡ண்டலண கறலடக்கும். ஷதரகும் ஬஫ற஦ில் ஬ிதத்ட௅ கரத்஡றன௉க்கறநட௅’ ஋ன்ந வகரடி஦

஬ரர்த்ல஡கலப ஬சறணரர். ீ ஢ரன் கண்஠ரடி஦ில் அ஬ர்

உன௉஬த்ல஡ தரர்த்஡தடி ஷ஬க஥ரக தின்னுக்கு கரல஧ ஋டுத்ட௅

ஏட்டிச் வசன்ஷநன். இலட஦ில் வசரன௉கற஦ ஡டில஦ வ஬பிஷ஦ ஋டுத்ட௅ ஆட்டி, இ஧ண்டு ஢ற஥றடத்ட௅க்கு ன௅ன்ணர் ஋ன்லண ஦ரவ஧ன்ஷந அநற஦ர஡ என௉஬ர், ஋ணக்கு சரத஥றட்டுக்வகரண்டின௉ந்஡ரர்.

஢ரன் ஷ஢஧ரக ஷ஧ரட்லடப் தரர்த்ட௅ அன்று஡ரன் கரர் ஏட்டும் லனவசன்ஸ் கறலடத்஡ட௅ஷதரன க஬ண஥ரக வசலுத்஡றஷணன். ஏட்டு ஬லப஦த்஡றல் லக ஢டுக்கம் வ஥ட௅஬ரக இநங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ட௅. ஬஡ற஦ில் ீ வ஢ரிசல்

குலநந்ட௅஬ிட்ட஡ரல் ஢ற஡ரணம் திடிதட்டட௅. வ஥ல் கறப்சன் ஢டித்஡ Passion of Christ தடத்஡றல் ஷ஦சுல஬ சறலுல஬஦ில் அலநனேம்

ஷ஢஧ம் ஷ஥கவ஥ல்னரம் ஢றநம் ஥ரநற அசர஡ர஧஠஥ரண சரம்தல் எபி த஧வும். ஋ன் ஥ண஢றலன஦ில் அட௅ஷதரன ஏர் எபி

ஷ஧ரட்டிஷன ஷதரகும் ஬஫றவ஦ல்னரம் தடர்ந்஡றன௉ந்஡ட௅. அந்஡

஬ர஦ிஷனரன் ஡டில஦ ஡லனக்கு ஷ஥ல் சு஫ட்டி சரத஥றட்டட௅ ஢றலண஬ினறன௉ந்ட௅ ஷதரக ஥றுத்஡ட௅. சறனப்த஡றகர஧த்ட௅ ‘இலந

ன௅லந தில஫த்ஷ஡ரன்’ ஋ன்ந ஬ரிகள் ஡றன௉ப்தி ஡றன௉ப்தி ஥ண஡றல் ஏடி சங்கடப்தடுத்஡றண.


71

ன௅ன்னுக்குப் ஷதரண கரரில் ஡ரனேம் ஥கல௃ம்ஷதரன ஷ஡ரற்நம் வகரண்ட இன௉ வதண்கள் சறரித்ட௅ சறரித்ட௅ ஷதசற஦தடிஷ஦

கர஠ப்தட்டரர்கள். சறரிப்லத என௉ வ஡ர஫றனரகச் வசய்஡ல஡ அன்று஡ரன் தரர்த்ஷ஡ன்.

அப்தடிவ஦ரன௉ அந்஢றஷ஦ரன்஦த்ல஡

கண்ட௃று஬ட௅ம் ஥ணட௅க்கு ஢றலந஬ரக இன௉ந்஡ட௅. ஷ஬க஥ரய் ஷதரய் அ஬ர்கள் கரல஧ தின்தக்கத்஡றல் ஷ஥ர஡றஷணன். ஋ப்தடி ஢டந்஡வ஡ண ஋ணக்ஷக ன௃ரி஦஬ில்லன. இன௉ வதண்கல௃ம்

த஡நற஦தடி எஷ஧ ஷ஢஧த்஡றல் கல ஷ஫ இநங்கறணரர்கள். இன௉஬ன௉ஷ஥ அ஫கறகள். என௉ ஬ிதத்஡றல் ஋ப்தடி ஢டக்கஷ஬ண்டும் ஋ன்தட௅ ஋ணக்கு இப்ஷதரட௅ த஫கற஬ிட்டட௅. என௉ ஷதச்சுக்கு இடம்

ல஬க்கர஥ல் ‘஥ன்ணிக்கஷ஬ண்டும். ஋ன்னுலட஦ தில஫’ ஋ன்ஷநன்.

இ஧ண்டு கரர்கல௃க்கும் ஢ல்ன ஷச஡ம். இ஧ண்டு

வதண்கல௃ம் கரர் அடி஬ரங்கற஦ இடத்ல஡ குணிந்ட௅

ஆ஧ரய்ந்஡ரர்கள். னெத்஡ வதண்஠ின் ன௅டி கரற்நறல் அலனந்ட௅ அ஬ர் ன௅கத்ல஡ னெடி஦ட௅. இபம் அ஫கற஦ின் கண்கள்

஬ித்஡ற஦ரச஥ரக இன௉ந்஡ண. கு஡றல஧஦ின் கண்கள்ஷதரன சரய்ந்஡றன௉ந்஡ண. தகல் வ஬பிச்ச ஷச஥றப்ன௃ ஷ஢஧ம்

ஆ஧ம்தித்஡஡ரஷனர ஋ன்ணஷ஬ர குபிர்கரனம் ன௅ழுக்க ஷச஥றத்஡ வ஬பிச்சம் அ஬ள் கண்கள் ஬஫ற஦ரக வ஬பிஷ஦

஬ந்ட௅வகரண்டின௉ந்஡ட௅. அ஬ள் கண்கலப ஋ன்ணரல் ஷ஢஧ரக

ஷ஢ரக்க ன௅டி஦஬ில்லன. ஡ல஧ல஦ தரர்த்஡தடி ‘஋வ்஬பவு கரசு

஢ரன் ஈடரகத் ஡஧ஷ஬ண்டும்?’ ஋ன்று ஷகட்ஷடன். அ஬ர்கள் கரர் தின்தக்கத்ல஡ ஥றுதடினேம் ஆ஧ரய்஬ரர்கள் ஋ண ஢றலணத்ஷ஡ன். ஥ரநரக அ஬ர்கள் என௉஬ர் ன௅கத்ல஡ என௉஬ர் தரர்த்ட௅க் வகரண்டரர்கள். இபம் வதண் ஋ன்ணிடம் ஡றன௉ம்தி ‘500

வடரனர்கள்’ ஋ன்நரள். ஢ரன் அந்஡ இடத்஡றஷனஷ஦ கரலச

஋ண்஠ிக் வகரடுத்ட௅ ஧சலட௅ வதற்றுக்வகரண்ஷடன். அ஬ர்கள் கரல஧ ஏட்டிப் ஷதரணரர்கள். ஋ன்னுலட஦ கரல஧ தழுட௅

தரர்க்கும் கம்தணி ஬ரகணம் ஬ந்ட௅ இழுத்ட௅ப் ஷதரணட௅. ஢ரன் ஢ரலு ல஥ல் டெ஧த்ல஡னேம் ஬ட்டுக்கு ீ ஢டந்ட௅ கடந்ஷ஡ன்.

஬ர஦ிஷனரன் கு஧ல் கர஡றல் ஬ிடரட௅ எனறத்஡ட௅. அன்று ஢ரன்


72

சரப்திட஬ில்லன. உடுப்லத கலப஦஬ில்லன. அப்தடிஷ஦

தடுக்லக஦ில் ஬ிழுந்ட௅ டெங்கறஷணன். தின்ணர் டெங்கறஷணன்.’

இட௅஡ரன் ஢ண்தன௉லட஦ ஥றன்ணஞ்சல் வசரன்ண கல஡. இல஡ தடித்஡ட௅ம் ஋ன்னுலட஦ கரர் ஬ிதத்ல஡ தற்நறனேம் ஋ழு஡னரம்

஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦ட௅. இவ்஬பவு கரனன௅ம் ஋ழு஡ர஥ல் ஡ள்பிப் ஷதரட்டட௅. ஷ஢஧ம் கறலடக்கும்ஷதரட௅ ஋ழு஡ற஬ிடுஷ஬ரம்.

அ.ப௃த்து஬ழங்கம்


73

உன்ல஦த்கதடிகன..

஢ீல஧த்ஷ஡டும்

஥ரலணப்ஷதரன்று

உன்லணத்ஷ஡டிஷணன்… ஢றத்஡ம் உந்஡ன்

஢றலணவுச்சுல஥஦ரல்

ஷசரர்ந்ஷ஡ ஷதரகறஷநன்.. கர஡ல் கர஡ல்

஋ன்று ஢ற஡ன௅ம்

க஬ில஡ தரடிஷணன்… கண்஠ ீர் ஢஡ற஦ில் னெழ்கற னெழ்கற

கல஧ந்ட௅ ஷதரகறஷநன்.. ஬ரழ்஡ல் ஋ன்ந

஋ண்஠க்ஷகரட்டில்

உன்லணக் கரண்கறஷநன். வ஥ௌணவ஥ன்னும் ஆலசக்கு஫றனேள்

னெழ்கறப்ஷதரகறஷநன்.

நல஬நகள்


74

உன்஦பேகழல்

஡றணம் ஡றணம் ஥ன஧஦ில்

உன் ன௅க஥஡றல் ன௅பிக்கறஷநன்

஥ணவ஥ல்னரம்

஥ல்னறலக஦ரய் ஥஠ம்த஧ப்த

஢றலணக்கறஷநன் ன௃஡ற஦ ன௃஡ற஦

஢ரட்கள் இங்கு

ன௃஧ண்டு ஬ன௉லக஦ில் இணி஦ இணி஦

஢றலணவுகலப

இ஡஦ம் ஷசர்க்குஷ஡ உன்ணன௉கறல் இன௉க்கும் எவ்வ஬ரன௉ வதரழுட௅ம் ஬சந்஡ங்கலப

அள்பி அள்பிச் வசரரிகறநஷ஡…

நல஬நகள்


75

யசும் ீ ததன்஫லும் ஥ீ கன!! ஬ிடி஦ர஡ இ஧வும் ஢ீஷ஦ ஷதசும் ஢றனவும் ஢ீஷ஦ வத஦ர் வசரல்லும்

கு஫ந்ல஡னேம் ஢ீஷ஦! குபிர்கரன இ஧஬ில்

தணி஥ல஫஦ரய் ஬ன௉கறநரய் வதர஫றகறன்ந ஷ஡ணில்

ன௄஬ரக ஢லணக்கறன்நரய் ஷ஥கத்஡ல஡ப் ஷதரஷன

வ஥ல்னற஦ ஆலட஦ரகறன்நரய் ஡ரகத்ல஡ ஡ன௉கறன்ந

ஷகரலட஦ரய் இன௉க்கறன்நரய் உன் ன௅கம் ஷ஡டும்

஡ர஥ல஧஦ரய் ஷதரகறன்ஷநன் ஞதகங்கலபச் சூடும்

தர஥ரலன஦ரய் ஥ரறுகறன்ஷநன்

நல஬நகள்


76

களதல் ய஭ர்ந்தது.. ஢ீ

஬஧ர஡ ஷதர஡றலும் ஷ஢ற்று இ஧வு

஢றனவு கரய்ந்஡ட௅ வ஢ஞ்சக்கடனறல்

஢றலணவு ஋ழுந்ட௅

஋ரித்ட௅ப்தரர்த்஡ட௅ ஋ந்஡ந் ஡ீ஦ிலும் ஋ன் ஋ண்஠ம்

஋ரி஦஬ில்லன

஌பணம் வசய்஡ட௅ கரற்று ஬ந்ட௅

லககள் வகரண்டு

கட்டி அலணத்஡ட௅ க஬லன ஡ந்ட௅ம் கண்஠ ீர் ஥ல்கற

கர஡ல் ஬பந்஡ட௅

நல஬நகள்


77

நளற்஫ம்! வ஡ரட்டுச்வசன்ந வ஡ன்நல் ஬ந்ட௅

ஷ஡ரபில் ஥ரலன சூடுவ஥ன்று

஬ரடி஢றன்நட௅ என௉ ன௄..

஬ிட்டு஬ிட்டுச் வசன்ந஬ஷணர

஬ின௉ம்தி஬ன௉ம் ஷ஬லப஬ன௉ம்

஋ன்று ஋ண்஠ி ஬ரடி ஢றன்நட௅

இன்வணரன௉ ன௄..

வ஥ரட்டுப்ஷதரல் ன௅க஥றன௉ந்஡ரல் ன௅ட௅ல஥ ன௄த்ட௅

இபல஥ஷதரகும்

஋ன்று உ஠ர்ந்ட௅ வதரட்டுல஬த்஡ ஥ன்ண஬லண

ன௄லசவசய்஦ப் ன௃நப்தட்டட௅ உ஦ிர்ற்ன௃..

நல஬நகள்


78

கள஬த்லத தயல்கயன்..

வ஡ரட்ட஬ர்கள்

வ஡ரலனந்஡றடு஬ரர்கள் ஬ிட்ட஬ரர்கள்

஬ினகறடு஬ரர்கள் ஆணரல்

வ஡ரட்டும் வ஡ரலன஦ர஥ல் ஬ிட்டும் ஬ினகர஥ல் ஋ன்றும்

உன்ணில் கனந்஡றன௉ப்ஷதன்… ஢ீ

஡றன௉ம்ன௃ம் ஡றலசகபில் உணக்குள்

஢ரணின௉ப்ஷதன்.. ஢ீ ஬ின௉ம்ன௃ம்

தரர்ல஬கபில்

கனந்஡றன௉ப்ஷதன்.. திரிவ஬ன்தட௅

இணி ஢஥க்குக்கறலட஦ரட௅.. உணக்குள்

உ஦ிர்஬ரழ்கறஷநன்.. கன௉க்கள் சு஥ந்ட௅ கரட்சற஦ரக

஬ிரிந்஡றன௉ப்ஷதன்.. இன௉஬ி஫றகபில்

என௉ வ஥ர஫ற஦ரய் ஥ரறுஷ஬ன்..


79

இல஥க்கும் வதரழுட௅ம் அ஫ற஦ர஥ல்

஢றலனத்஡றன௉ப்ஷதன்.. கரற்நறல் கல஧ந்ட௅ ஆ஬ி஦ில்

஍க்கற஦஥ரஷ஬ன்… க஬ில஡ ஬டி஬ில் கரனத்ல஡

வ஬ல்ஷ஬ன்…

நல஬நகள்


80

fhw;Wntsp khHfop 2011 ,jopd; xU kjpg;gPL

,t;tpjopd; ml;ilapNy ~Nghy; nr\hdpd;| Xtpaj;ijf; fz;lTld; gioa ez;gH xUtiur; re;jpj;ijg; Nghy; kfpo;Tw;Nwd;. Vnddpy; nr\hd;> Nltpl; N[hd;Rld; jPl;ba ,d;ndhU Xtpaj;ij tpkHrpj;J> 1997y; gphpj;jhdpag; ghpR ngw;w vd; Mq;fpyf; ftpijE}ypy; xU ngz;Zhpikf; ftpijiag; gilj;J ,Ue;Njd;. vdNt> nr\hdpd; ~ngz;fs; Mw;Nwhuj;jpy; $l;lkhf kfpOk;| ,e;j (epHthzkhd> Mdhy; Mghrkw;w) Xtpaj;ij ntspapl;l MrphpaH N\hghtpd; fiyAzHitAk; nkr;rpNdd;. ,jpYk;> ngz;fspd; Rje;jpuNk ,ioNahLfpwJ. ,jopd; cs;Ns ehd; gbj;j Kjw; fl;Liu> jq;fH gr;rhdpd; ~Vohk; mwpT| jpiug; glj;ijg; gw;wpaJ. mij vOjpa gr;rhd; jkpohpd; %d;whk; fz;izj; jpwe;J> mtH vOjpebj;J-,af;fpa ~rpjk;guj;jpy; xU mg;ghrhkp| glj;ijAk; vq;fs; Kd; nfhz;Lte;J epWj;JfpwhH. mthpd; tzpfNehf;fw;w gzpfs; ed;Nw njhlu! vd> mthpd; tpkHrdf; fl;Liuia thrpj;j gpd; tho;j;jj; Njhd;WfpwJ. mLj;J> if. mwptofdpd; ~,sNtdpw; fhyj;jpd; filrpg; ge;J| vDk; jOtw; rpWfij. ,jd; ~%yk;| vJ vdpy;> ug;gp Ngrr;f;Nuhd;> ~ahUk; tpisahlyhk;| vd;W fpwpf;nfw; tpisahl;bd; %y jj;Jtj;ij tpsf;fp Mq;fpyj;jpy; vOjpa rpWtH fij MFk;. xU ~mq;ftPdhpd;-mwf;fl;lisepjp-jpul;ly;| fij vd;Wk; nrhy;yf; $ba ,f;fijiaj; jpwkhfj; jkpopy;je;Js;s MrphpaH> rpWtHfspd; nts;is kdj;ijj; jj;&gkhfr; rpj;jhpj;Jg;> gNuhgfhuj;ijAk; Cf;fpAs;shH.


81

NkNy $wpait trd Mf;fq;fs;. fhw;Wntspapd; mLj;j rpy gf;fq;fspy; ,lk;ngWk; ftpijfspy;> jp. jpUf;Fkudpd; ~eprk; czHe;jzpe;j neUg;ghil| <oj;Jj; jw;nfhiyg; Nghuhspfspd; caHe;j r%f> ,d Nehf;iff; ftpijapy; tbf;fpwJ. jPgr;nry;tdpd; ~nrq;fhe;jg; G+f;fs;|> jkpo; khtPuhpd; fy;yiwfs; mopf;fg;gl;lijg; Nghy; nrq;fhe;js; G+f;fSk; mopf;fg;gLkh vDk; Nfs;tpia vd; kdjpy; vOg;gp> vdf;F vk; gphpj;jhdpa <otH ,yf;fpar; rq;fj;jpd; (ELAB) ~G+q;JzH-2007| kyhpd; ml;ilg; glj;ijAk; Qhgfg; gLj;jpaJ. mLj;J tUk; rpj;jhe;jdpd; ~Jz;bf;fg; gLk; ciuahly;fs;|> ,oe;j Njhoikapd; kdf; FKwiy cuj;J xypgug;Gfpd;wJ. re;jhd%Hj;jp rpjk;guj;jpd; ~tho;f;if| vDk; jiyg;Gila trdf; ftpij> jk; tho;f;ifg; gazj;ijj; njhlq;Fk; MjuT Fiwe;j ngz; Foe;ijfspd; Fl;bf; fijAk;> glk; gpbf;fg; gl;l xU fhl;rpAk; vdyhk;. gh. R[e;jdpd; ~tpLjiy xU ,dj;jpd; fdT| trdf; ftpij> xU czHr;rpahd tpLjiy tpahf;fpahdKk; gpufldKk; MFk;. vkpypahD]; A+l;]; vOjpa ~gl;lhk; G+r;rpapd; kuzk;| vDk; ftpijapy;> re;jjpfspd; fz;zPHg; ghpkhwy;> epHthzkhf;fg; gl;l xU gl;lhk; G+r;rpapdhy; cUtfg; gLj;jg; gl;bUf;fpd;wJ. Nkkd;ftpapd; ~fj;jp nrhy;yNtz;ba xU ftpij!| xU mg;ghtp Cikf; fj;jp> cuf;ff; fj;jpr; nrhy;Yk; xU fijf; ftpij. ,f;ftpij> vk; ELAB ,d; ~G+e;JzH-2010| njhFg;G E}ypy; vdJ ~vq;fs; R+hpf; fj;jp| vDk; FWq; ftpijia vd; fz;Kd; epWj;jpaJ. (vd; mf; ftpij iaf; fhw;Wntspapd; ,d;ndhU gf;fj;jpy; fhzyhk;.) mky;uh[; gpuhd;rp]; vOjpa ~XH epkpl ehafp| vDk; 5-gf;f ftpijia> xUepkpl ehafp xUAfj;jpd; fhjyp Mf khwpa> ,uq;fy;-,jaf;FKwy;-,Og;Gf; ftpijahf ehd; fhz;fpNwd;. 36-k; gf;fj;jpy; jkpo;f;fpWf;fd; ~GJAfk; gilg;Nghk;| vdf; fypAfj;jpd; rpy juq;nfl;l Nfhyq;fisf; fhl;bf; fypapd; ehrj;ijf; ftpkioahy; fOt tUk;gb vk;ikj; jd; ftpijapy; miof;fpwhH. Nerkpj;jpud; vOjpa ~Qhgfk; vd;gJ ej;ijapd; XL| vd;gJ xU Gj;jrpe;jidXl;L Ntjhe;jf; FWq; ftpij. mtNu mLj;j gf;fj;jpy; ~ke;jfk;| ftpijapy; jhd;> tUq; fhyj;jpy; ftdpf;f Ntz;ba xU ftpQd; vdj; jd;id


82

milahsk; fhl;LfpwhH. mNj Nerkpj;jpud; jd; ~mJ...| vDk; mLj;j 2-gf;ff; ftpijapy; jdJ gioa $hpa thshy; mepahaj;ij ntl;bj; js;sp kpd;rhuj;ij kPz;Lk;Vw;wp epiyikia khw;WfpwhH. Jthufd;> ~rhk;gw; G+r;rpfs;| vDk; ftpuj cUtfj;jhy;> NrhHT mile;j kdq; fSf;F cw;rhf%l;LfpwhH. rpy gf;fq;fspd; gpd;dH ,d;Dk; xU ftpijapy; Jthufd;> efuj;jpypUe;J ~vd; fpuhkj;Jf;F te;J Nghd fliy tpahghhp| xUtd;> fpuhkj;Jf;Fs; fhyb itj;jgpd; rpWtHfs;> nghpatHfs;> Foe;ijfs;> ,isQHfis ~%isr; ryit nra;tJ Nghy;| fpuhkj;jpd; xOq;iffis vt;thW mrpq;fkhf;fpr; nrd;whd; vd;W tpthpf;fpwhH. V.vk;.V. m];fH> jd; ghuhKff; fhjypiaj; ~jpUk;gpg; ghH...| vdf; ftpijapy; $tp miof;fpwhH. mjd; gpd; vk;. hp\hd; n\hPg;> mf;fiuapd; mf;fiwia ahrpj;j xU ngz; vt;thW ,f;fiuf;F ,wq;fp te;jhs; vDk; Fl;bf; fijiaf; ftpijapy; tbf;f> jkpo;epyh> ehk; FJ}fykhfj; jPghtsp nfhz;lhl itf;fg; gl;lhRj; njhopw;rhiyfspy; twpa rpWtUk;> kiyafj; Njhl;lq;fspy; ngz;fSk; vt;thW tpLKiwfspd;wp tpaHit rpe;Jfpd;wdH vdg; ghujpiaNa vk; fz;Kd; nfhz;L te;J epWj;jpj; jd; ftpijahy; moNt itf;fpwhH. mLj;J tUtJ ~epHg;ge;jg;gl;litfs;| vDk; 6-gf;fr; rpWfij. ,ij (Rtp];) N`kh vOjpAs;shH. ,J> jd; % d;W rNfhjhpfSld; tajhd jd; ngw;Nwhhpd; tho;tpy; tpsf;Nfw;wp itf;fr; nrf;Fkhl;ilg; Nghy; FspHehl;by; 1015 tUlq;fs; cioj;Jj;> jhDk; jdpf; fl;ilahf tho;e;J> filrpapy; jd; KJnfYk;igNa gwpnfhLj;j fz;zd; vDk; 38-taJ ,isQidg; gw;wpAk; mtdpd; ey;y ez;gd; ghGitg; gw;wpaJkhd fz;zPH rpe;j itf;Fk; fij. mj;Jld; mNj (Rtp];) N`kh ~,Uf;if| vd;Dk; ftpijapy; jdJ kdij vq;Nfh vy;yhk; khakhfg; gazpf; fitj;J> vt;thWk; mJ> mJthfNt ,Uf;f Ntz;Lk; vd cgNjrk; nra;J Kbf;fpwhH. mLj;J ~ftdpg;ghuw;W...| vDk; ftpij fUfpa> %o;fpa> kwe;j> ftdpg;ghuw;Wf; fplf;Fk; ftpQhpd; fhjiyg; gw;wpaJ. ,f; ftpQhpd; ngaUk; fhzhkw;Ngha; tpl;lJ Nghyj; njhpfpwJ. mLj;Jf; ftpQH mofd;> ~tpbaiyf; fhz...| vj;jidNah tPl;Lr;-rKjhag; gpur;rpidfspd; kj;jpapy;> mtw;wpd; epidtpy;> Gyk;gpj; Jbf;fpwhH.


83

,jd;gpd;dH ,lk;ngWtJ Afrhujp v];. fUzhde;juh [htpd; ~tPl;Lf;F tPL| vDk; 7-gf;fg; ghjpf;-fw;gidr; rpWfij. mjpy; Mz; kdj;jpd; kiwTKff; fhkKk;> xU FLk;gg; ngz;zpd; rNfhju ghrKk;> xt;nthUthpd; fs;skhd MirfSk;> Gyk; ngaHe;j jkpohpd; mt];ijfSk;> aho;g;ghz-kl;lf;fsg;G gphptpidfSk; Ritahff; fijahf;fg; gl;Ls;sd. mLj;J tUtJ ~nte;J jzpe;jJ fhyk;| vd;Dk; 20-gf;ff; fij. ,ij vOjpa Mrphpahpd; ngaiuj; NjbNdd;> fhztpy;iy. ,jpy; mfjpfs;> Mkpf;fhuhpd; $lhuq;fs;> kf;fs; $l;lk;> rpd;dQ; rpwpRfs;> fHg;gpzpg; ngz;fs;> nrhj;J-Rfj;ij ,oe;J capH fhj;jy;> Ks;sptha;f;fhy;> ee;jpf; fly;> tpkhdq;fs;> Rthiyfs;> kf;fs; rpjwy;> kz;Zs; Gijgly;> FLk;gg; gphpTfs;> ~mg;gh|itj; Njly;> ghHtjp Mr;rp> uhkrhkp> <];thp> fdfk; vDk; ngaH Fwpj;j ghj;jpuq;fs;> flypy; fiuf;f xU gpb rhk;giyf; nfhz;L XLjy;> gl;lhsk; ifg;gw;wpa ,lq;fspy; jkpohpy; tuyhw;W milahsq;fs; mopjy;> kdpj mtyk;> jdpj;J tpl;l ifk;ngz;fs;> fhzhky; NghNdhH gw;wpa tpz;zg;gq;fs;> rHtNjr kd;dpg;Gr; rig> nrQ; rpYitr; rq;fk;> Kfhq;fspd; Kfq;fspYk; jPUePW> kd;dhH-kl;lf;fsg;G-kiyehl;Lg; gphptpidfs;> kdpj kdk; fy;yhFjy;> rLjpahfj; njhpe;NjhH fhzhkw; Nghjy;> gpuKfHfs; Ntbf;if ghHj;jy;> Gz;gl;l neQ;rq; fs;> tho;e;j CH> nrd;W te;j rhiyfs;Nfhapy;fs;> ghlrhiyfs;> tPLfs;> tay;fs;-Njhl;lq;fs;> Fsq;fs;> kuq;fs;> Kfhk;fspy; fopf;Fk; ,Wjpahd gy tUlq;fs;> Ks;Ntypf;Fg; gpd;Nd gps;isfs;> Kjypa E} w;Wf; fzf;fhd fhl;rpfs;> epfo;r;rpfs;> vkf;Ff; ~Nfl;L mYj;Jg;Nghd| Mdhy; ajhHj;jkhd> gof;fkhd fz;zPH tbaitf;Fk; rk;gtq;fSld; fij Kd;Ndwpr; nry;fpwJ. Kbtpy;> jhd; MW tUlq;fshf tho;e;j Kfhkpy;> Nriyapy; jd; fzthpd; rhk;gy;-Kbr;Rld; ,f;fijapd; Kf;fpa ghj;jpuk; ghHtjp ,we;Nj tpLfpwhs;. ~NghH fe;jfj; jPia ckpo;e;J Kbe;jJ. ,dp MAjq;fSk; Njit jhdh? cyfk; Njlg;gLfpwJ|...(vy;yhNk fw;gid)> vd ,e;j 20-gf;ff;fij Kbtil fpwJ. Mdhy; ,r;rk;gtq;fs; fw;gidNa ,y;yhj cz;ikfNs vd;Ngd;> ehd;.


84

mjd;gpd; ~(M)rhkp tuk;| vDk; 4-gf;ff;fij. ,J> MrphpaH Ky;iy mKjNd fijQhpd; Nfhzj;jpypUe;J vOjp 1999,y; kiwe;j itj;jpaH ,e;jpuFkhH elhj;jpa ~Nkfk;| vDk; rQ;rpifapy; ntsp te;jJ. ehd; ,ij md;W gbj;J ,urpj;j Qhgfk; kPz;Lk; tUfpwJ. ,f;fijapy;> mg;ghTf;Fg; gps;isfis tpl ML> khL> eha;> Nghd;w gpuhzpfsplk; ghrk; $l. %d;WtUlkhfg; gps;istuk; ngwhjpUe;j mf;fhTf;F mk;kd; Nfhapy; nrd;W khe;jphPf itj;jpaj;jpy; gq;F nfhz;ljd; gydhf xU Foe;ij fpilf;fyhk;! Mdhy; fhiy Ie;J kzpf;F mts; jiytphp Nfhykhff; fhzg;gLfpwhs;. fpl;lbapy;> ,uj;j nts;sj;jpy; ~ty;ypGuk;| (M)rhkpapd; rlyk;. mtSf;Fg; gps;is ~tuk;| nfhLj;j (M)rhkp! mLj;J ftpij. ehl;by; fd;dpj;

Nt. gj;khtjpapd; ~Njd; jkpoh Vd; jkpoh| vd;Dk; ~fhyk; fle;J fz;Lgpbj;Njd;> fhe;jp gpwe;j nfhr;irj; jkpOf;Nfad;wp filrp miwapy; $lf; jkpOf;F ,lkpy;iyNa|> vDk; rhuj;Jld;.

,e;jf; fhw;Wntsp khHfop 2011 ,jo;> epyh yz;ldpd;

~,izNthk; xd;wha;| vd;Dk; ftpijiaj; jdJ 94-tJ gf;fj;jpy; nfhz;Ls;sJ. ,e;jf; filrpf; ftpij <oj; jkpohpd; ,d;iwa murpay; epiyiaf; ftpQhpd; czHtpd; gb gr;ir gr;irahf tHzpj;Jj; jkpoH xd;wha; ,ize;Nj vkJ gy murpay; gpur;rpidfisAk; jPHf;f KbAk; vz Mzpj;jukhf Ntz;LfpwJ. jdJ 95k; gf;fj;jpy; xU ed;wp $wy; rpj;jpuj;Jld; ,e;j khHfop ,jo; KbtilfpwJ. nkhj;jj;jpy;> ,e;j vd; kjpg;gl P ;bd; ,Wjpapy; rpy nghJthd thHj;ijfs;: ehd; fhw;Wntsp ,izaj;js khrpifapd;


85

Kd;Ndw;wj;ijj; njhlHe;J cw;WNehf;fp kfpo;e;J te;Js;Nsd;. iftz;z> fnkuhg; glq;fSlDk; rk-fhyr; rpWfij> ftpij Mf;fq;fSlDk; (mr;Rg;gpiofs; rpy mq;fhq;Nf jiy fhl;Lfpd;wdNt vdpDk;) ,e;j khHfop2011 ,jo;> ,yf;fpaj; juj;jpy;> jpwikapy;> cr;rpia Nehf;fp kpftpNtfkhfr; nry;fpwJ vd;gNj vd; mgpg;gpuhaKk; KbTk;. ed;wp. ―

NguhrphpaH Nfhgd; kfhNjth 21-12-2011


86

என் அன்பு நகக஦..!!

இப்ஷதரவ஡ல்னரம் ஡றணன௅ம்

஬ரசனறல் ஢றக்கறஷநன்.. ஋ன் ஬ட்லட ீ

஡ரண்டி வசல்லும்

஡தரல்கர஧லண ஋஡றர்தரர்த்ட௅... "அம்஥ர ஢ரன் சுக஥ரக உள்ஷபன்

஬ில஧஬ில் ஬ன௉கறஷநன் உன்ணிடம்" ஋ண என௉ ஬ரி கடி஡஥ர஬ட௅ ஬஧ர஡ ஋ன்று...

஋ன்லண ஥னடி ஋ன்நரர்கள்

஬னறக்கர஡ ஢ரட்கஷப இல்லன... கடவுள் உன௉஬ில்

கல்லன கண்டரஷன

உன் அப்தர ஷ஢ர்த்஡ற

ல஬க்கர஥ல் ஷதரணஷ஡ இல்லன ஡஬஥றன௉ந்ட௅ வதற்ஷநரம்

஡஧஠ிக்ஷக வகரடுத்ட௅஬ிட்ஷடரம்..


87

கண் ஡றநந்஡ரன் கந்஡ன்

஌ன் கண்கலப னெடி ஬ிட்டரன்... அ஫ர஡ ஢ரட்கஷப இல்லன.. ஢றச்ச஦ம் என௉ ஢ரள்

஬ன௉஬ரய் ஋ன்ந ஢ம்திக்லக஦ில் ஥ரலன இல்னர஥ல் உன் தடம்.. ஋ன்ஷநர என௉ ஢ரள்

஬ன௉஬ரய் ஋ன்ந ஌க்கத்஡றஷனஷ஦ ஋ன் ஬ிடி஦ர஡ வதரழுட௅கள்...

தநழழ் ஥ழ஬ள


88

சளட்சழனளகும் ஥லப இன௉஬ன௉க்கும் ஢ல஧஬ி஫க் கூடும் அப்ஷதரட௅ ஡றன௉ம்திப் தரர்க்கனரம் உணட௅ ஢ற஧ரகரிப்ன௃க்கும்

஋ணட௅ ஷ஬ண்டு஡லுக்கும்

இலட஦ில் ஥ன்நரடி஦ கர஡லுக்கும் அலணத்஡றன் சரட்சற஦஥ரகவும் வ஥ல்ன ஢கர்ந்஡ கரனத்ட௅க்கும்

஢ல஧ ஬ிழுந்஡றன௉க்கு஥ரவ஬ண...

பு஭ிப்க஧஫ழன ஥ழல஦வு ன௃பிப்ஷதநற஦ கடந்஡ ஢றலணவுகபில்

கசப்ஷதநற஦ ன௅ன்஡றண வதரழுட௅கபில்

ட௅஬ர்ப்ஷதநற஦ அன்லந஦ உல஧஦ரடல்கபில் உப்ஷதநற஦ ஷ஢ற்லந஦ உ஠வுகபில்

கரர்ப்ஷதநற஦ ன௅ந்ல஡஦ கரட்சறகபில்

஡றன௉ம்திப்தரர்க்க ன௅டி஦ர஡ ஋ன் உ஠ர்வுகபில் இணிப்ஷதநச் வசய்஬ட௅

இப்ஷதரல஡஦ உன் அ஡ீ஡ ஷ஢சஷ஥..

இலசப்ரினள


89

gz;ilj; jkpohpd; jpUkzq;fs; cyfpYs;s caphpdq;fs; mj;jidAk; md;G> ghpT> ghrk; fhl;Ltjhy; Mz;> ngz; ghyhhplk; fhjy; vOe;J> mth;fs; xd;wwf; fye;J> jk; ,d tpUj;jpia epiyehl;bg; G+kpj;jha;f;Fg; ngUk; gq;fhw;wp tUfpd;wd. kdpj ,dj;ijj; jtph;e;j> kw;iwa caphpdq;fs; ahTk; jpUkzk; vd;W ntspg;gilahf elhj;jh tpl;lhYk;> mitAk; VNjh xU tifapy; xU kzk; Ghpfpd;wd. jpUkzq;fs; ehl;Lf;F ehL – fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgl;bUf;fpd;wd. jpUkzq;fs; midj;jpYk; rpwe;jJ fhjy; jpUkzNkahFk;. fhjy; jpUkzj;jpy;jhd; xUtiunahUth; jkpo;j; jpUkzk;. Ghpe;J nfhs;tjw;Fr; re;jh;g;gk; fpilf;fpd;wd.

vz;tif kzq;fs; fhjy; jpUkzq;fs; njhy;fhg;gpah; fhyj;Jf;F Kd;Ng ,Ue;J te;Js;sd. taJ te;j MZk;> ngz;Zk; jk;Ks; el;Gf; nfhz;L xOfpa fhjiy ‗ fsT‘ vd;W mioj;jdh;. fsnthOf;fk; gw;wpj; njhy;fhg;gpah; #j;jpuk; mikj;Js;shh;. mjpy;> kiwNahuhy; tiuaiw nra;ag;gl;l vz; tif kzq;fs; gw;wpf; $wpAs;shh;.


90

― ,d;gKk; nghUSk; mwDk; vd;whq;F md;nghL Gzh;e;j Ie;jpiz kUq;fpd; fhkf; $l;lq; fhZq; fhiy kiwNahh; Njvj;J kd;wy; vl;lDs; Jiwaik ey;ahoj; JizikNahh; ,ay;Ng.‖ -(nghUs;. 89). kzk; vl;lhtd:(1) mRuk;> (2) igrhrk;> (4) fhe;jpUtk;> (5) gpukk;> (7) Mhplk;> (8) nja;tk; Mfpadthk;;. ,tw;Ws; Kjy; %d;whd Mfpait iff;fpisiar; #j;jpuk; mikj;Js;shh;.

mRuk;> rhUk;

,uhf;fjk;> (3) (6) gpurhgj;jpak;>

,uhf;fjk;> igrhrk; vd;W njhy;fhg;gpah;

― Kd;ida %d;Wk; iff;fpisf; Fwpg;Ng.‖ – (nghUs;. 102) ,d;Dk;> ,tw;Ws; filrp ehd;fhd gpukk;> gpurhgj;jpak;> Mhplk;> nja;tk; Mfpait ngUe;jpiziar; rhUk; vd;Wk; $Wfpd;wJ njhy;fhg;gpak;.

(nghUs;. 103)

― gpd;dh; ehd;Fk; ngUk;jpiz ngWNk.‖

--

vz;tif kzj;Js; vQ;rpa ‗ fhe;jpUtk;‘ - FwpQ;rp> Ky;iy>> kUjk;> nea;jy;> ghiy Mfpa Ie;jpizAk; Kjyhff; nfhz;L mtw;NwhL nghUe;jp tUk; ahNohh; $l;lk;> rpwg;Gld; nghUe;jpa Itif epyj;ijAk; ngWjypd;> mit ahNohh; $l;lk; Ie;njdg;gLk;. Kjy; vd;gJ epyKk; fhyKk; MFk;. Itiff; $l;lkhtJ (1) fsT> (2) fw;G> (3) cld; Nghf;F> (4) ,w;fpoj;jp> (5) fkf; fpoj;jp / fhjw;guj;ij vd;gdthk;. ,jw;Fhpa #j;jpuj;ijj; njhy;fhg;gpadhh; mikj;j ghq;fpidAk; fhz;f.


91

(nghUs;. 104)

― KjyhF Gzh;e;j ahNohh; Nkd jtyUQ; rpwg;gpd; Ie;epyk; ngWNk.‖

--

,dp> njhy;fhg;gpah; fhyj;Jf;FKd; vOe;j vz;tif kzj;ijAk; VO jpizfSf;Fk; tFf;fg;gl;l rpwg;gpidAk; xU epuy; gLj;jpf; fhz;Nghk;. vz;tif kzq;fs;: (njhy;. nghUs;. 89) mRuk; ………… . }……fhisia mlf;fpj; jpUkzk; Ghpjy;. 2. ,uhf;fjk; } iff;fpisiar; rhUk;. (njhy;. nghUs; 102) igrhrk; } 1.

fhe;jUtk; kzk;

………. rlq;F Kiw VJkpd;wp ,UtUk; xj;J

(njhy; nghUs;. 89)

Ghpjy;.

Ie;jpizf;FhpaJ.

gpukk; } 6. gpurhgj;jpak;; } ngUe;jpiziar; rhUk;. (njhy;. nghUs;. 103) 7. Mhplk; ……… }…Kdpth;fs; njhlh;ghdJ.> Mfkk;. 8. nja;tk; } 5.

Nkw;fhl;ba vd;tif kzq;fisAk; kfhghujj;jpYk;> kDePjp E}ypYk; Ngrg;gl;Ls;sijAk; ,q;F Nehf;fw;ghyJ.

fuzk; MZk; ngz;Zk; $b tho;thq;F tho;tjw;F> Kjy; epiyaha; ,Ue;j epfo;r;rpiaj; jkpoh; jpUkzk; vd;W mioj;jdh;. fuzk; vd;gJ rlq;nfhL $ba kzepfo;thFk;. ,ijj; njhy;fhg;gpadhh;:-


92

― ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpa gpd;dh>; Iah; ahj;jdh; fuzk; vd;g.‖ - (nghUs;. 143) vd;W #j;jpuk; mikj;jdh;. jiytd; jiytpahpilNa ngha;Ak>; tOTk; Njhd;wpa gpd;dh; Md;NwhUk;> rhd;NwhUk; rlq;F Kiwfis tFj;J> tiuaiwfis mikj;jdh;. ‗ ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpa gpd;dh;‘ vd tUk; $w;why;> ngha;Ak; tOTk; Njhd;whf; fhynkhd;W ,Ue;jik Gydhfpd;wJ. mf;fhyk; njhy;fhg;gpah; fhyj;Jf;F Kw;gl;lnjd;gJk; njspthfpd;wJ. ,w;iwtiu ,f; fuzk; ek; kj;jpapy; epytp tUtJ xU rpwg;ghFk;. jiytp ngw;Nwhiu tpl;Lj; jiytDld; xd;W Nrh;e;J jdptop NghFkplj;Jk;> nfhLg;gjw;Fj; jiytpapd; jkh; (ngw;NwhUk;> cw;NwhUk;) ,y;yhjtplj;Jk;> rlq;FKiwNahL $ba kzk; eilngWjYk; cz;lhk;. ― nfhLg;Nghh; ,d;wpAk; fuzk; cz;Nl Gzh;e;Jld; Nghfpa fhiy ahd.‘ - (nghUs;. 141) vd;gJ njhy;fhg;gpar; #j;jpuk;.

tJit kzk; filr; rq;ffhyj;jpy; vOe;j vl;Lj;njhif E}y;fspy; xd;whd mfehD}w;wpy;; 86Mk; ghlypy; jkpohpd; gz;ila jpUkzkuG gw;wpa nra;jpfs; $wg;gl;Ls;sd. ngz; tPl;lhh; ge;jypl;L> jiuapy; ntz;kzy; gug;gp> kid tpsf;Nfw;wp> vq;Fk; G+khiy njhLj;J> RgNtis te;jJk;> kfidg; ngw;w> Njky; glh;e;j tapw;wpidAila> Gj;jhilazpe;j kfsph; ehy;th; $b epd;W ‗ fw;gpy; tOthJ> ey;yit cjtp> cd;id kidtpahfg; ngw;w fztidf; fhf;Fk; Jiztpahthahf!‘ vdf; $wp tho;j;jp> G+f;fisAk;> ney;iyAk; ePUld; fye;J mts; jiyapy; J}tp> mts; fhpa $e;jypy; mit jq;fp epw;g>


93

mtis kq;fy ePuhl;b tJit kzKk; epfo;e;J Kbe;jJ. mjd; gpd;dh;> jiytpapd; jkh; tpiue;J te;J ‗ nghpa ,y;yf; fpoj;jp Mtha;‘ vd;W $wpj; jiytpiaj; jiytdplk; nfhLj;jdh;. ,jidj; njhlh;e;J xU jdp miwapy; Kjy; ,uTk; te;jJ. ,J filr; rq;ffhy Kiw. ― … Gjy;tw; gae;j jpjiy! mt; tapw;W thy;,io kfsph; ehy;th; $bf;> ‗ fw;gpdpd; tohm> ew;gy cjtpg; ngw;Nwhw; ngl;Fk; gpizia Mf‘ – vd ePnuhL nrhhpe;j <h;,jo; myhp gy;,Uq; fJg;gpd; ney;nyhL jaq;f tJit ed;kzk; fope;j gpd;iwf;> fy;nyd; Rk;ikah;> nQNunudg; GFje;J> ‗ Ngh;,w; fpoj;jp Mf‘ vdj; jkh;ju: Xh;,w; $ba cld;Gzh; fq;Fy; … - (mfk; 86) NkYk; mfehD}w;wpy; 136Mk; ghlypYk; gz;ilj; jkpohpd; jpUkz Kiwfs; gw;wpg; Ngrg;gl;Ls;s fhl;rpfisAk; fhz;Nghk;. nea;apy; Cwpa ,iwr;rpNahL fye;j ntz; Nrhw;iw kztpid fhzte;Njhh;f;Ff; nfhLj;J> cNuhfpzp $bajdhy; vy;yhf; Fw;wKk; ePq;fpa RgNeuj;jpy; kztPl;bid myq;fhpj;J> flTis tzq;fp> kzg;giwAld; nghpa Kurk; xypf;f> kq;fy kfsph; jiytpia ePuhl;bagpd;> thifapiyiaAk; mWfpd; KifiaAk; xd;WNrh;j;Jf; fl;ba ntz;Z}iyr; #l;b> J}a Mil cLj;jp> kzg;ge;jypy; xd;W$b> kior; rj;jk; Nghd;w kznthyp $ba ge;jhpNy> Mguzq;fs; mzptpj;j rpwg;gpdhy; Vw;gl;l tpah;itiaj; Jilj;J> ngw;Nwhh; (jkh;) ‗ ekf;F ,w;fpoj;jpahfj; je;j jiyehs; ,utpd; fz;…‘ vd;W tJit kzk; ele;Njwp Kbfpd;wJ.


94

― ikg;Gmwg; GOf;fpd; nea;f;fdp ntz;NrhW tiuah tz;iknahL GiuNahh;g; Ngzpg; …. rflk; kz;ba Jfs;jPh; $l;lj;Jf; fbefh; Gide;J> flTl; Ngzpg; gLkz KonthL g&cg;giz ,kpo> tJit kz;zpa kfsph; tpJg;Gw;Wg;> G+f;fZk; ,ikahh; Nehf;FG kiwa. nkd;G+ thifg; Gd;Gwf; ftl;biy goq;fd;W fwpj;j gak;gky; mWifj; .… jz;eW KifnahL nte;E}y; #l;bj;> J}cilg; nghype;J Nktuj; Jtd;wp> kiogl; ld;d kzd;kyp ge;jh; ,iomzp rpwg;gpd; ngah;tpah;g;G Mw;wpj; jkh;ekf;F <j;j jiyehs; ,utpd;…….‖ (mfk;. 136)

--

,uhf;fjk; (i) kfhghujk;. fhrp ehl;L Nte;jd; jd; fd;dpah; mk;ig> mk;gpif> mk;ghypif Mfpa %tUf;Fk; Rak;tuk; nra;tij mwptpj;jhd;. Rak;tu kz;lgj;jpy; fhrp ehl;L Nte;jDk;> mtdJ %d;W ,sturpfSk;> gy ehl;L kd;dh;fSk; $bapUe;jdh;. ,ij mwpe;j gP\;kh; mq;F nrd;wpUe;jhh;. mq;F gP\;kiu mwpKfk; nra;Ak; nghOJ> mthpd; Kjph; taijAk;> gpukr;rhhp tpujj;ijAk; mwpe;j fd;dpah; tpyfpr; nrd;wdh;. NkYk; $bapUe;j kd;dh;fSk; ghpfhrk; nra;J mtiu mtkjpj;jdh;. ,jdhy; gP\;kh; fLQ;rpdk; nfhz;L ‗ Rak;tuk;‘ vd;w KiwapypUe;J jhtpr;nrd;W ‗ ,uhf;fjk;‘ vd;w Kiwapy; epd;W:-


95

― murh;fNs! kzq;fspy; vl;L tif cz;L. me;j vl;L tifapy; ngz;izg; gyhj;fhukhff; fth;e;J nrd;W jpUkzk; nra;Ak; ‗ ,uhf;fjk;‘ vd;gNj rpwe;jJ vdj; jh;k rhj;jpuk; $Wfpd;wJ. me;j ,uz;lhtJ tifiag; gpd;gw;wp ,k; %d;W kfspiuAk; gyte;jkhf ehd; mioj;Jr; nry;yg;NghfpNwd;. murh;fNs! cq;fSf;F Mw;wy; ,Uf;Fkhdhy; ,jidj; jLj;J epWj;Jq;fs;> ghh;f;fyhk;.‖ vd;W mjpfhuj; njhdpapy; $wptpl;L> jd;id vjph;j;j murh;fis ntd;W> mk; kfsph; %tiuAk; mioj;Jr; nrd;whh;. ,J tPur; nray; jpUkzkhFk;. gP\;kh; taJ Kjph;e;jth;. mth; xU gpukr;rhhpAkhthh;. ,f; fd;dpah; %tiuAk; jhd; jpUkak; Ghpaf; nfhz;L nry;ytpy;iy. jdJ rNfhjudhd tprpj;jputPhpaDf;F ,k; %tiuAk; jpUkzk; nra;J itf;f tpUk;gpNa ,th;fisf; fth;e;J nrd;whh;. ,th;fspy; mk;ig vd;gts; nrsgy ehl;L kd;dd; rhy;tid tpUk;gpapUe;j fhuzj;jhy; mtis mq;F nrd;W mtidj; jpUkzk; nra;a mDg;gp tpl;lhh;. kw;w ,Utuhd mk;gpif> mk;ghypif vd;gth;fis tprpj;jputPhpaDf;Fj; jpUkzk; nra;tpj;J itj;jhh;. (ii) fypq;fj;Jg; guzp fypq;fj;Jg; guzpiaf; ftpr; rf;futh;j;jp raq;nfhz;lhh; ghbAs;shh;. ,jpy; ghl;Lilj; jiytd; Kjw;FNyhj;Jq;f Nrhokd;dd; (fp.gp.1070 – 1120) Mthd;. ,tdpd; gilj; jiytd; fUzhfuj; njhz;ilkhd; va;jpa fypq;f ntw;wpNa raq;nfhz;lhh; fypq;fj;Jg; guzpiag; ghLtjw;Ff; fhuzkhk;. guzpapy; FNyhj;Jq;f kd;dd; Nghh;f;fsk; ,wq;fpdhd;. gifaurh; gilfs; mQ;rpg; gpd;thq;fp Xbd. ,g;gbj; Njhw;Nwhba gifaurh;fspd; ntw;wp kfisf; FNyhj;Jq;f


96

kd;dd; fbkzk; (fz;lJk; fhjy;) Ghpe;J nfhz;lhd;. ,ijf; fz;Zw;w Njhw;Nwhba murh;fs; jq;fSila Fjpiufs;> Mz; ahidfs;> nghUl;Ftpay;fs; Mfpatw;iwf; FNyhj;Jq;f kd;dDf;Fr; rPjdg; nghUl;fshff; nfhLj;jdh;. ,J vz;tif kzq;fspy; xd;whd ‗ ,uhf;fjk;‘ vd;gijr; rhh;e;jJ. ― rhp fsk;njhWk; jq;fs; rakfs; jd;id kd; mad; ifg; gpbj;jYk; ghpfSk; fspWk; jd uhrpAk; ghhpNghfk; nfhLj;jdh;> ghh;j;jpgh.‖

-- (256)

(ghhpNghfk; -- rPjdg; nghUs;)

rpyg;gjpfhuk;. ,dp> ,uz;lhk; E}w;whz;by; vOe;j rpyg;gjpfhuj;jpy; jpUkzk; gw;wp vt;thW Ngrg;gLfpd;wJ vd;gijAk; fhz;Nghk;. ahidkPJ kfspiu mkur; nra;J Gfhh; efnuq;Fk; jpUkzr; nra;jpia mwptpj;J> jpUkz kz;lgj;jpy; KuR Koq;fp> kj;jsk; nfhl;b> rq;Ffs; kq;fy Xir vOg;gp> ey;y Ntisapy;> thdj;J mUe;jjp Nghd;w fw;Gila fz;zfpia khKJ ghh;g;ghd; kiwtop fhl;bl> Nfhtyd; kzk; Ghpe;J> ,UtUk; jPtyk; te;j fhl;rpia ,sq;Nfhtbfs; %yk; fhz;fpd;Nwhk;. ,q;Fjhd; ghh;g;ghd; jpUkz itgtj;jpy; Kjd;Kjyhfg; GFe;j Kiw fz;Bu;. ― ,UngUk; FutUk;> xUngU ehshy;> kzmzp fhz> kfpo;e;jdh;; kfpo;e;Jop> ahid vUj;jj;J> mzpapioahh;> Nky; ,hP,> khefh;f;F <e;jhh; kzk;. …….. (1 : 41–44) ePytpjhdj;J> epj;jpyg;G+k; ge;jh;f; fPo;> thD}h; kjpak; rfL miza> thdj;Jr; rhyp xUkPd; jifahisf; Nfhtyd;> khKJ ghh;g;ghd; kiwtop fhl;blj; jPtyk; nra;tJ fhz;ghh; fz; Nehd;G vd;id!‖ – (1 : 49-53)


97

rpyk;Gfop Nehd;G jkpoh;fs; kzkhfhj jk; ngz;fSf;Ff; fhypy; rpyk;ig mzptpj;J> ‗ mth;fs; kzk; Mfhjth;fs;; mth;fs; jpUkzj;ij vjph;ghh;j;j tz;zk; cs;sdh;‘ vd;gij mwptpj;J> mth;fs; kzk; Ghpe;J nfhs;Sk; nghOJ mr; rpyk;gpidf; fow;wp xU rlq;F KiwAk; nra;J tpLth;. ‗ rpyk;G fhypy; ,y;yhjtplj;J> mth;fs; kzk; Ghpe;j kfspuhapdh;> ,dp NtW Mlth; mth;fis kz tpUg;Gld; ghh;f;fyhfhJ‘ vd;w kd Nehf;Fld; tho;e;J te;jdh;. kzehSf;F Kd;dhs; epfOk; ,r; rlq;F Kiwia ‗ rpyk;Gfop Nehd;G‘ vd;W $Wth;.

Iq;FEW}W rq;ffhy vl;Lj;njhif E}y;fspy; xd;whd ‗ Iq;FWE}W‘ vd;w E}ypy; rpyk;Gfop Nehd;G gw;wpg; Ngrg;gLfpwJ. ,J xU gz;ila kuG. kzkfspd; fhypy; mts; ngw;Nwhh;fs; mzptpj;jpUe;j rpyk;ig> kzk; Ghptjw;F Kd;dh; ePf;Ftjw;Fr; nra;Ak; xU rlq;fhFk;. jiytd; jiytpiaj; jd; ,y;yj;Jf;Ff; nfhz;L Nghdhd;. mg;NghJ mtd; jha; mtSf;Fr; rpyk;ig tpyf;fp chpa rlq;ifr; nra;jhs; vd;gij ew;wha; Nfl;L mq;fpUe;J te;jth;f;F vLj;J ciuj;jJ. ― Ek;kidr; rpyk;G foP,a mahpDk; vk;kid tJit ed;kzq; fopnfdr; nrhy;ypd; vtNdh kw;Nw – ntd;Nty; ikaw tpsq;fpa foybg;> ngha;ty; fhisia <d;wjha;f;Nf?‖ – (399)


98

gz;ilf; fhyj;jpy; jpUkzk; ,U gFjp nfhz;lJ. Kjw;gFjp rpyk;G fopj;jy; vd;Dk; rlq;fhFk;. ,uz;lhk; gFjp jpUkzk; epfo;jyhFk;. rpyk;G fopf;Fk; nray; kfisg; ngw;w ew;wha; jd; kidapy; eilngw Ntz;Lnkd;W tpUk;Gts;. cld; Nghf;fpy; jiytd; tPl;by; rpyk;Gfopg;gJ epfo;e;jJ. mjdhy; ew;wha; tUe;jpds;. rpyk;G fopepfo;T kzkfd; tPl;by; epfo;e;jjhy; jd; ,y;yj;jpy; tJitkzkhtJ epfo Ntz;Lnkd;W ew;wha; tpUk;gpdhs;. mjdhy; ‗ Ek; kidapy; rpyk;G fopj; jpUkzk; Mw;WitahapDk;> vk; kidapy; ez; kzj;ijr; nra;thahf!‘ vd;whs; kfisg; ngw;w jha;. kfsph;f;F kzkhfhKd; ngw;Nwhh; mzptpj;j rpyk;ig ‗ fd;dpikr; rpyk;G‘ vd;Wk;> jpUkzk; epfOk;NghJ fztd; mzpAk; rpyk;ig ‗ fw;Gr; rpyk;G‘ vd;Wk;> fztd; jUk; rpyk;ig mzpAk; jpUkzk; ‗ rpyk;G foP ,a kzk;‘ vd;Wk; $wg;gLk;.

ew;wpiz rpyk;Gfop Nehd;G gw;wp vl;Lj; njhifapy; xd;whd ew;wpizapYk; Ngrg;gLfpd;wJ. nfhLk; ghiy topapy; jiytNdhL jiytp cld;Nghf;fpw; nrd;W tpl;lds;. mts; nray; mwndhL gl;lnjd;W fUjpdhYk;> mtisj; jpLnkdg; gphpe;jjdhy; jhapd; kdk; nghpJk; Ntjidg; gl;lJ. jiytid mts; kzf;Fk; fhyj;jpy; fopf;f Ntz;ba rpyk;Gfop tpohtpd; rpwg;gpid ahDk; fz;L kfpohJ> gpwh; fz;L kfpOkhW mtd; gpd;dhy; Nghapdhs; mts;!. mofpa fydzpe;j vd; kfspd; mbfs; mg;ghiy epyj;jpilNa nrd;W ,Jtiu vt;thW tUe;Jfpd;wdNth! vd;W ngUe;Jah; nfhz;lhs;. ― …… rpyk;G foP,a nry;tk; gpwUzf; fope;jvd; Mapio mbNa!‖

– (279)


99

Mw;wy; Ghpe;J kzk; mUr;Rdd; tpy;iy vLj;J> tisj;J> ehz; Vw;wp> mk;G njhLj;Jr; RoYk; kPd; tbt ,yf;if tPo;j;jp> jpnusgijia kze;J nfhz;lhd;. ,Nj tz;zk;> ,uhkUk; rptjD tpy;iy vLj;J> tisj;J> ehz; Vw;wp> mk;G njhLj;Jr; rPijia kzk; Ghpe;J nfhz;lhd;. jpUkzk; nra;J nfhs;Sk; MZk; ngz;Zk; xUthplkpUe;J kw;wth; md;ig vjph;ghh;j;jdh;. mijaLj;J Mz;> ngz;zplk; moF Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdhd;. ngz;> Mzplk; Mw;wy; Ntz;Lnkd;W tpUk;gpdhs;. Mw;wy; fhyj;Jf;Ff; fhyk; khwp tUfpd;wJ. md;W cly; typikia Fwpj;jJ. tpy; Kwpj;Jk;> VW jOtpAk; jpUkzk; nra;jdh;. gpd;> Mw;wy; mwpitf; Fwpj;jJ. Nrhod; kfs; mkuhgjp> Gyth; fk;gdpd; kfdhfpa mk;gpfhgjpia tpUk;gp tho;it Kbj;jJk; ,jw;Fr; rhd;whFk;.

gid Xiyj; jhyp goq;fhyj;jpy; jpUkz ehspy; Chpd; nghpath; Kd;dpiyapy;> mth; xU gid Xiyapy; kzkf;fs; ,Uthpd; ngaiuAk; vOjp tho;j;jp> me;jg; gid Xiyiaf; fapw;wpy; Kbe;J mJNt jpUkzk; Mdjw;F MjhukhfTk;> vOj;jhzpahy; vOjg;gl;l me;j tho;j;NjhiyNa> mk;kzkf;fspd; jpUkzj;Jf;Fr; rhl;rpahfTk; tpsq;f jpUkzq;fs; eilngw;W te;jd. gid Xiyf;Fj; ‗ jhygj;jpuk;‘ vd;W ngah;. vdNtjhd; kq;fy ehZf;Fj; ‗ jhyp‘ vd;w ngah; Vw;gl;lJ. ehl;fs; nry;yr; nry;y gid Xiyf;Fg; gjpyhf kQ;rs; my;yJ nghd;dhy; nra;j mzpAk; tof;fpy; Vw;gl;lJ.


100

Gypg; gy; jhyp gz;ilj; jkpofj;jpy; FwpQ;rp epyj;J ,isQh;fs; rPwpg; ghAk; GypAld; nghUjp mjidf; nfhd;W> jkJ tPur; nraiy ep&gpj;Jj;; jhk; tpUk;gpf; fhjypj;j ngz;iz kze;J nfhz;ldh;. Gypiaf; nfhd;w ,isQh;> jkJ tPuj;jpw;F milahskhfj; jhk; nfhd;w Gypapd; gw;fis kq;fy ehzpw; Nfhh;j;J kzkfspd; fOj;jpy; mzpth;. ,t;tof;fNk ehsiltpy; jhyp mzpAk; tof;fkhf tsh;e;J ‗ jhyp ngz;Zf;F Ntyp‘ vd;w jhuf ke;jpukhf mike;jJ NghYk;. ,JfhWk; rq;ffhyj;jpy; mike;j vz;tifj; jpUkzq;fisAk;> rlq;F KiwfisAk; gy Nfhzq;fspy; epd;W ghh;j;Jg; gbj;J kfpo;e;Njhk;. ,w;iwa jpUkz Kiwfs; ,dp> ,w;iwa epiyapy; ek; kj;jpapy; epyTk; xU rpy jpUkz Kiwfis epuy; gLj;jpf; fhz;Nghk;. fhjy; tag;gl;L md;gpdhw; $ba jpUkzk;. 2. rlq;nfhL $ba jpUkzk;. 3. kq;fs ePuhl;ba tJit kzk;. 4. fz;lJk; fhjy; nfhz;l fbkzk;. 5. rlq;F Kiwaw;w ,U kdk; xj;j jpUkzk;. 6. gd;kid kzk.; (xd;Wf;F Nkw;gl;l kidtpah;) 7. gy fztUilik (xd;Wf;F Nkw;gl;l fztd;khh;) 8. rk;kjj;Jld; ngz;izf; flj;jp kzk; Ghpjy;. 9. td;Kiw kzk;. 10. Xupdg;ghy;. jpUkzk;. 11. gjpTj; jpUkzk;. 12. tYf; fl;lhaj; jpUkzk;. 13. Ngrpg; nghUj;Jk; jpUkzk;. 14. gzj;ijf; fhl;b kaf;fpa jpUkzk;. fd;dp fhisAld; Xbr; nrd;w jpUkzk;. 1.


101

jpUkzk; MZf;Fk;> ngz;Zf;Fk; kpf Ntz;lg;gLtJ. mjdhy; Vw;gLk; ed;ikfs; gyg;gy. jpUkzf; Nfhl;ghLfSf;fika MZk; ngz;Zk; tho;f;ifia elj;jpdhy; FLk;gr; rpwg;G Nky;epiynaa;jp ,d;g tho;tikAk; vd;gJ jplk;. ,d;W jpUkzj;jpd;gpd; xw;Wikapd;ik> rr;ruTfs;> rz;ilfs;> jdp top elj;jy;> gphpTfs;> kzKwpT> gps;isfs; jtpg;G> FLk;gr; rPh;NfL> nghUshjhuf; FiwT Mfpad ek; fz;$L. ,it vjdhy; vd;gJ xU Nfs;tp? ‗ xUj;jpf;F xUtd;: xUtDf;F xUj;jp‘ vd;gJ jkpoh; kj;jpapy; xU jhuf ke;jpuk;. jpUkzj;jpd; gpd; xUj;jpAlDk;> xUtDlDk; tho;f;ifia elhj;JtJjhd; kpfr; rpwe;j mwkhfTk;> ey;newpahfTk; cyf Md;Nwhh; fzpj;Js;sdh;. ,Jjhd; rKjhaj;jpw;Fk;> jdp kdpj Neaj;Jf;Fk; cfe;jJkhFk;. ,ij kPwpagbahy; ek; kj;jpapy; GiuNahb epw;Fk; vj;jidNah ,d;dy;fis ehk; ,d;W fz;Lk;> fhzhkYk; jtpj;j tz;zk; cs;Nshk;. gz;ilj; jkpoh; tho;f;ifia vLj;Jg; ghUq;fs;. mth;fs; fztDf;fhfTk;> kidtpf;fhfTk;> gps;isfSf;fhfTk;> ngw;NwhUf;fhfTk;> cw;whh; cwtpdUf;fhfTk;> r% fj;Jf;fhfTk;> ehl;Lf;fhfTk;> muRf;fhfTk; gpur;rpidfis cUthf;fhJ tpl;Lf; nfhLj;J nrk;ikahd tho;it Nkw;nfhz;bUe;jdh;. mth;fs; kj;jpapy; xU kzKwpT jhDk; vOe;jjhfr; rq;f E}y;fspy; nra;jp ,y;iy. gz;ilj; jkpoh; Nkw;fhl;ba gy jpUkzq;fisAk;> gy rlq;F KiwfisAk; Vw;gLj;jp mtw;Nwhbize;j tho;f;ifia mikj;;Jr; rPUk;> rpwg;Gld; tho;e;J fhl;b> mth;jk; vr;rq;fis ek;kth;f;Fk; tpl;Lr; nrd;Ws;sdh;. mth;fs; vr;rq;fs;; vk;ktiu Mw;Wg;gLj;jp mikal;Lnkd;W tho;j;JNthkhf!. EzhtpY}h; fh.tprauj;jpdk;- (,yz;ld;)


102

நணினக்கள

சந்஡றப்தில஫ ஷதரன்ந

சந்஡஡றப்தில஫ ஢ரங்கள்

கரனத்஡றன் ஷதஷ஧ட்லடக் கடவுள் ஡றன௉த்஡ட்டும்

-- ஢ர.கர஥஧ரசன் -கரகற஡ப் ன௄க்கள்

஥஠ி஦க்கர ன஦ித்ட௅ ஆடிக்வகரண்டின௉ந்஡ரள்.஋ன்ண஡ரன்

஥ர஦ம் இன௉க்கு஡டி... கண்஠ண் இலசத்஡றடும் ஷ஡ன்கு஫ல் ஡ரன்.... இ஡஦ம் உன௉க்கு஡டி....஋ண தரடலுக்குள் ஡ன்லண இ஫ந்஡஬பரக அணிச்லச஦ரக உடல் ஬லபத்ட௅

ஆடிக்வகரண்டின௉ந்஡ரள்.த஧஡ம் ஡ரன் அ஬ள்.அ஬ள் ஡ரன்

த஧஡ம்.கண்கள் கறநங்கற, கண்஠ஷ஠ரடு என்நரக கனப்தட௅ ஷதரனவும், அ஬ஷணரடு கரற்று வ஬பி஦ில் லக ஷகரர்த்ட௅

஢டப்தட௅ ஷதரனவும் ஆடிக்வகரண்டின௉ந்஡ரள். வதரி஦ வதரி஦

சதரக்கபில் ஋ல்னரம் அ஧ங்ஷகற்நம் வசய்஡஬ள் ஥஠ி஦க்கர. ஆடி஦ கரலும் தரடி஦ ஬ரனேம் சும்஥ர஦ின௉க்கரட௅ ஋ன்தட௅ ஷதரல் இன்று இந்஡ ஊர் ஥க்கபின் வ஧க்கரர்ட் டரன்ஸ் ஷ஥லட஦ில் ஆடுகறநரள்.

஥஠ி஦க்கர ன௅லந஦ரகப் த஦ின்ந ஢டண஥ங்லக஦ரய்

இன௉ப்தரள் ஋ண ஦ரன௉ஷ஥ அநறந்஡றன௉க்க஬ில்லன. ஊஷ஧ ஬ரய் ஡றநந்ட௅ தரர்த்ட௅க் வகரண்டின௉ந்஡ட௅. ஬ி஥னனும் கண்வ஬ட்டர஥ல் ஥஠ி஦க்கரல஬ஷ஦ தரர்த்ட௅க்

வகரண்டின௉ந்஡ரன். ஬ரணினறன௉ந்ட௅ ஬ிழுந்ட௅ வ஡நறக்கும்

ஆனங்கட்டிகலபப் ஷதரன ஬ண்஠ எபிகள் ஥஠ி஦க்கர஬ின் ஥ீ ட௅ ஬ிழுந்ட௅ உன௉ண்டு ஏடி஦ட௅.


103

அ஬ள் இடுப்தின் வ஢பிவும், ஷ஥ல் ட௅஠ி஦ின் ஬ினகலும்

஬ி஥னனுக்குள் யரர்ஷ஥ரலணத் டெண்டி஦ட௅. குடித்஡றன௉ந்஡ சர஧ர஦ம் ஥஠ி஦க்கர வசரன்ண அண்஠ரச்சற஦ின்

ஷசட்லடகலப ஢றலணத்ட௅ ஢றலணத்ட௅ அ஬னுக்குள்

கறபர்ச்சறல஦ ஌ற்தடுத்஡ற஦ட௅. ஆட்டம் ன௅டி஦ட்டும் ஋ன்று ஬ி஥னன் வதரறுல஥஦ின்நறக் கரத்ட௅க் வகரண்டின௉ந்஡ரன்.

஥஠ி஦க்கரல஬ ன௅஡ன்ன௅஡னறல் தரர்த்஡ ஷதரட௅ ஬ி஥னனுக்கு ஬஦ிற்றுக்குள் ஌ஷ஡ர திலசந்஡ட௅.ஷதன௉ந்஡றல்

டெங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡஬ணின் ஷ஡ரபில் என௉ லக ஬ிழுந்ட௅ வ஢ல்லூன௉க்கு ஋ம்ன௃ட்டு டெ஧ம் ஋ன்ந ஷதரட௅ ஬ி஥னன்

஡றடுக்கறட்டுட்டரன். தக்கத்஡றல் ஬ரய் ஢றலந஦ வ஬ற்நறலனனேம், வ஢ற்நற஦ில் வதரி஦ வதரட்டும், தர஬ரலடக்குப் த஡றல்

ஷ஬ட்டினேம், இ஧ண்டு ஢ரள் ஥ீ லச ஡ரடினேம் தின்ணப்தட்ட ஡லனன௅டினே஥ரக ஍ந்஡ல஧ அடி உ஦஧த்஡றல் இன௉ந்஡ரள்.

என்னுக்வகரன்னு ன௅஧஠ர இன௉ந்஡ரலும்

கண்ட௃ன எபினேம், ன௅கத்ட௅ன என௉ ஷ஡ஜசும் இல்னர஥ இல்ன. ஢ரனர஬ட௅ இநக்கம் ஋ன்று ஬ிட்ஷடத்஡ற஦ரய்

வசரல்னற஬ிட்டு ஡றன௉ம்தி ஥றுதக்கம் இன௉ந்஡஬ணிடம் ஬ரடலகக்கு ஬டு ீ ன௃டிக்க ன௅டினே஥ர ஋ன்நரள்.

஋ண்஠ங்கல௃க்குள் னெழ்கறக் கறடந்஡ ஬ி஥னனுக்கு அ஬ள் கு஧ல் குபிக்கப் ஷதரகும் வதௌன௃ வசட்டுக்

கற஠த்ட௅க்குள்பின௉ந்ட௅ எனறப்தட௅ ஷதரன இன௉ந்஡ட௅. ஬ி஥னனுலட஦ உடலுக்குள் ஡றடீவ஧ண ஌ற்தடும்

஥ரற்நங்கல௃க்கும், ஥ண஡றல் ஷ஡ரன்றும் ஬ிசறத்஡ற஧

஋ண்஠ங்கல௃க்கும் உன௉஬ம் வகரடுத்஡ட௅ ஷதரல் இன௉ந்஡ரள்

அ஬ள்.஢ரனும் என௉ ஢ரள் இப்தடித் ஡ரன் ஷதரய்஬ிடுஷ஬ஷணர ஋ன்ந ஋ண்஠ம் ஷ஥ஷனரங்க உடல் சறனறர்த்஡ட௅.

ஆம்தலப஦ரடர ஢ீ, வ஢பி஦ர஥ ஷ஢஧ர ஢றல்லுடர, எழுங்கர ஢ட, ஢கத்ல஡க் கடிக்கர஡, ஢றனத்ட௅ன ஷகரனம் ஷதரட்ட கட்ட ஬ி஧லன உலடச்சுடுஷ஬ன், ஬ி஥னர ஬ரடர குபிக்கப்


104

ஷதரனரம், அங்கல்னரம் லகல஦ ல஬க்கர஡ீங்க ஥ர஥ர ஋ன்ந ஬ரர்த்ல஡க் ஷகரர்ல஬கள் என்நன் ஷ஥ல் என்நரய்

஬ி஥னணின் கரட௅க்குள் ஬ிழுந்ட௅ ஥ணல஡ ஢றலநத்ட௅க் வகரண்டின௉ந்஡ட௅.ஆம்தலபணர ஷகர஬ப் தடனும்டர,

஋ல்னரத்ட௅க்கும் அழுட௅கறட்டு னெக்க ஬டிச்சறகறட்டர ஬ந்ட௅ ஢றக்கறநட௅னு அம்஥ர வசரன்ணட௅ ஢றலணவுக்கு ஬஧,

உணக்வகல்னரம் ஬டு ீ ன௃டிச்சுக் குடுக்கறநட௅ ஡ரன் ஋ணக்கு

ஷ஬லன஦ரன்னு வ஢ஞ்லச ஢ற஥றர்த்஡ற஦ ஷதரட௅ ஷதன௉ந்஡றல்

இன௉ந்஡஬ர்கள் ஬ி஥னலண என௉ ஥ர஡றரி஦ரய் தரர்த்஡ரர்கள்.

ஊன௉க்கு ன௃ட௅சு அ஡ரன் ஷகட்ஷடன் ன௅டி஦னன்ணர ஬ிட்டுன௉

஋ன்று தனகல ண஥ரய் ன௅ணங்கற஬ிட்டு வ஢ற்நற஦ில் ன௄த்஡றன௉ந்஡ ஬ி஦ர்ல஬ல஦ ஆட்கரட்டி஬ி஧னரல் ஬஫றத்ட௅, கட்லட ஬ி஧ஷனரடு ஷசர்த்ட௅ ஢பிண஥ரய் சுண்டிணரள்.

என௉ ட௅பி ஬ி஥னணில் வ஡நறக்க ஡லனல஦ உலுப்தித் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡ரன். அ஬ள் அ஬லணஷ஦ தர஬஥ரய் தரர்த்ட௅க் வகரண்டின௉ந்஡ரள். ஋ன்ண ஷதன௉

஋ன்நரன். சுப்தி஧஥஠ி,

஥஠ி஦க்கரனு கூப்திடு஬ரக ஋ன்நரள்.

ஷ஬ப்தங்குபத்ட௅ப என௉ வதரி஦ ஬டு ீ ஬ந்஡றன௉க்கு.கரன்஧ரக்ட்

஋டுத்஡ரச்சு, ஷ஬லன஦ரள் ஥ட்டும் ஡ரன் தரக்கற. ஬ி஥னர ஢ீனேம் ஬ரநற஦ர ஋ன்று வத஦ிண்டர் அண்஠ரச்சற ஷகக்கும் ஷதரஷ஡ ஬ி஥னன் லசக்கறலப ஋டுத்ட௅க் வகரண்டு ஡஦ர஧ரகறணரன். ன௅ன்ணரடி ஷதர஦ிட்டின௉ ஬ி஥னர. ஥ரரி஦ம்஥ன் ஷகர஦ில் ன௅க்குன ஢றல்லு. இன்னும் வ஧ண்டரப தரத்ட௅

கூட்டி஦ரந்஡றடுநன்னு ஷதரண அண்஠ரச்சற அல஧ ஥஠ிஷ஢஧ம் க஫றத்ட௅ ஥஠ி஦க்கரல஬னேம், ஷசகல஧னேம் கூட்டிக் வகரண்டு ஬ந்ட௅ட்டின௉ந்஡ரர்.

லசக்கறள் தரரில் என௉ கரலனப் ஷதரட்டுக் வகரண்டு என௉

கரனரல் ஊன்நற ஢றன்று ஷ஬ப்த஥஧த்஡றல் ஏடிக்வகரண்டின௉ந்஡


105

அ஠ில்கலபப் தரர்த்ட௅க் வகரண்டின௉ந்஡ ஬ி஥னனுக்கு

஥஠ி஦க்கரல஬ப் தரர்த்஡ட௅ம் கரல்கள் ஬லு஬ி஫ந்ட௅ ஢றனத்஡றல் சரி஬ட௅ ஷதரன இன௉ந்஡ட௅. ஋ன்ண ஬ி஥னர ஢ரநறண ஥ீ ண ஢ர஦ி

தரக்கரப்ன தரக்க... அட௅வும் உன்ணப்ஷதரன வ஧ண்டுங்வகட்டரன் ஡ரன் ஋ன்ந அண்஠ரச்சற஦ின் வ஡ரணி஦ில் ஢க்கல் டெக்கனரக இன௉ந்஡ட௅.

ன௅ட்டிக் வகரண்டு ஢றன்ந கண்஠ல஧ ீ அடக்கற஦தடி ஢ர..

என்னும் அப்டி இல்ன அண்஠ரச்சற. சும்஥ர ஬ரய்க்கு ஬ந்஡஡ ஷதசற ஆல௃க ன௅ன்ணரடி அ஬஥ரணப் தடுத்஡ர஡றக ஋ன்று

஥ட்டுஷ஥ ஬ி஥னணரல் வசரல்ன ன௅டிந்஡ட௅. அண்஠ரச்சற

஬ி஥னலணப் தற்நறச் வசரன்ண ஡க஬ல் ஥஠ி஦க்கர஬ிற்கு ன௃஡ற஡ரக இன௉ந்஡ட௅. வ஧ரம்தத் ஡ரன் அலுத்ட௅க்குநஷட.

அண்஠ரச்சற இல்னர஡ல஡஦ர வசரல்னறட்டரக ஢ீ ஆம்தபணர

஢ரலு அடி வ஢பி஦ர஥ ஢டந்ட௅ கரட்டு ஋ண அண்஠ரச்சறஷ஦ரடு ஷசர்ந்ட௅ வகரண்டரன் ஷசகர்.

அண்஠ரச்சற ஷ஬லன வகரடுக்கறநீக ஋ங்கறநட௅க்கரக ஋ட௅

ஷ஬ட௃ம்஠ரனும் ஷதசனரம்னு ஢றலணச்சறக்கறடர஡றக. இந்஡

ஷ஬லன இல்னன்ணர இன்வணரன௉ ஷ஬லன. சறன்ணப் த஦ன அ஫ ல஬ச்சறப் தரக்கர஡ீக ஋ன்று ஥஠ி஦க்கர வசரல்ன

஬ி஥னனுக்கு ஥஠ி஦க்கர஬ின் ஥ீ ட௅ ன௅஡ல் ன௅லந஦ரக ஥ரி஦ரல஡ ஬ந்஡ட௅.

உணக்வகன்ண ஥஠ி. ஬ர஦ின௉க்கு .. தி஫ச்சுக்கு஬. ஢ம்஥ரன

அப்டிவ஦ல்னரம் ன௅டி஦ரட௅. வத஦ிண்ட் அடிச்சர ஡ரன் ஷசரறு. ஷதசறகறட்ஷட ஢றக்கர஥ ஢ீனேம் ஬ி஥னனு஥ர அந்஡

கல஡வுகலபனேம் சு஬ல஧னேம் சரண்ட் ஷதப்தர் ஷதரட்டு

ஷ஡ச்சறன௉ங்க. ஷசகன௉ சுண்஠ரம்லத ஬டிச்சு ஢ீனத்ல஡க் கனந்ட௅ என௉ ஷகரட்டிங் அடிச்சறட்டின௉ஷடன்னு வசரல்னறட்ஷட அண்஠ரச்சற லசக்கறப ஋டுத்ட௅ட்டு கறபம்திட்டரன௉.


106

அண்஠ரச்சற ஡றன௉ம்த ஬ன௉ம் ஷதரட௅ ஥ப்ன௃ன ஡ரன் ஬ன௉஬ரர்னும் ஬ி஥னனுக்குத் வ஡ரினேம்.

அண்஠ரச்சறஷ஦ரடு வ஬ள்லப஦டிக்க ஬ன௉஬ட௅ அ஬னுக்கு இட௅ ன௅஡ல் ன௅லந஦ில்ன. அண்஠ரச்சறக்கு ஆள் கறலடக்கனன்ணர

஬ி஥னலணனேம் ஷசத்ட௅க்கு஬ரர். ஬ி஥னனுக்கு ன௅க்கரச் சம்தபம் குடுத்஡ரப் ஷதரட௅ம். ஷ஥ன஡றக஥ர ஷ஬ட௃ம்னு ஷகட்கக்

வ஡ரி஦ர஡஬ன்.ஷ஥ற்தரர்ல஬க்கு ஆபில்லனணரலும் குடுத்஡ ஷ஬லனல஦ வசய்஬ரன். இப்ன௃டி ஋த்஡ண ஷதன௉ சம்தபத்஡ ன௃டிச்சுகறட்டு குடுத்஡ரலும் ன௃ள்பஷதறுக்கு ஷதர஦ின௉க்கறந

அண்஠ரச்சற வதரண்டரட்டிக்கு தத்஡ஷ஬ தத்஡ரட௅.அ஬ ஬஦ின௉ம் ஬த்஡ஷ஬ ஬த்஡ரட௅.

ஆபில்னர஡ ஬ட்டில் ீ ஆல௃க்வகரன௉ னெலன஦ில் ஢றன்று ஷ஬லன வசய்஬ட௅ வ஧ண்டு ஷதன௉க்குஷ஥ சங்கட஥ரக இன௉ந்஡ட௅. ஦ரன௉

ன௅஡னறல் ஷதசுநட௅ன்னு ஷ஦ரசறத்ட௅க் வகரண்டின௉க்கும் ஷதரஷ஡ ஬ி஥னன் ட௅ம்஥றணரன். ஬ி஥னர னெக்க ஥லநச்சு ட௅ண்ட கட்டிக்ஷகர. டெசற஦ரல்ன இன௉க்கு ஋ண சந்஡ர்ப்தத்ல஡ த஦ன்தடுத்஡றக் வகரண்டரள் ஥஠ி஦க்கர.

இ஧ண்டரம் ஢ரபிஷனஷ஦ ஢ீண்ட கரன ஢ண்தர்கலபப் ஷதரன

இன௉஬ன௉ம் ஷதசறச் சறரித்ட௅க் வகரண்ஷட லசக்கறபில் ஷதரகும் ஷதரட௅ ‛வ஧ண்டுங் வகட்டரன் வ஧ண்டும் எண்஠ர ஷதரகுட௅..

இ஬னுக ன௅கத்ட௅ன ன௅஫றச்சர உன௉ப்தட்டரப் ஷதரன ஡ரன் ஋ன்று வ஡ரப்லதல஦த் ஡ள்பிக்வகரண்ஷட ஷதரணரர் ஡லன஦ரரி.

஡ணக்குள் ஌ற்தடும் ஋஡றன௉ம் ன௃஡றன௉஥ரண ஋ண்஠ அலனகலப ஥஠ி஦க்கர஬ிடம் ஋ப்தடி஦ர஬ட௅ வசரல்ன ஷ஬ண்டும் ஋ண

஬ி஥னன் ஢றலணத்஡ரலும் கூச்சம் ஡டுத்஡ட௅. ஋ப்தடி஦ர஬ட௅

ஷதச்லச ஆ஧ம்திக்க ஷ஬ண்டும் ஋ன்த஡ற்கரக ஥஠ி஦க்கர, ஢ீ ஢ல்னர உ஦஧஥ர ஆம்தலப ஥ர஡றரி ஡ரஷண இன௉க்கறந,

திநவகட௅க்கு வதரம்திலப ஥ர஡றரி ஢டந்ட௅க்குந ஋ன்நரன்.


107

ஷகட்டுக் ஷகட்டு ன௃பிச்சுப் ஷதரய் ஋ரிச்சல் தடுத்ட௅ந ஷகள்஬ி஦ர இன௉ந்஡ரலும் அநறஞ்சுக்கனும்னு ஷகக்கறந஬னுக்கு வசரல்நட௅ ஡ரஷண ஢ற஦ர஦ம்னு ஥஠ிக்கு ஷ஡ர஠ிச்சு. திநக்கறநப்ஷதரவும், ஬பர்நப்ஷதரவும் ஢ரனும் உன்ண ஥ர஡றரி ஆம்திப஦ர ஡ரன் இன௉ந்ஷ஡ன். ஷதரக ஷதரக ஥ணஷசரட ஆலச அ஡றக஥ரகற

னெலபல஦ கட்டிப் ஷதரட்டின௉ச்சு. ஢ரனும் இப்தடிவ஦ல்னரம்

இன௉க்கக் கூடரட௅ன்னு ஡ரன் ன௅஦ற்சற தன்ஷநன். ன௅டி஦னஷ஦. னெலப ஷ஡ரத்ட௅ன௉ட௅..ஆலச வஜ஦ிச்சுன௉ட௅.

஥னுசஷணரட ஷ஬றுஷ஬நரண கு஠ர஡றச஦ங்கல௃க்கும்

கர஧஠஥ரண வ஬வ்ஷ஬று ஥஧தட௃க்கலப கற்லந஦ரக என௉ங்ஷக வகரண்டின௉ப்தட௅ ஡ரன் குஷ஧ரஷ஥ரஷசரம். இந்஡ 46

குஷ஧ரஷ஥ரஷசரம்கல௃ம் இ஧ண்டி஧ண்டரக வ஥ரத்஡ம் 23

ஷஜரடிகபரக இன௉க்கும். இட௅ன 22 ஷஜரடிகள் உடனறன் தரல் சம்தந்஡ப்தடர஡ ஥ற்ந அலணத்ட௅ப் தண்ன௃கலபனேம்

கட்டுப்தடுத்ட௅ம். கலடசற ஷஜரடி குஷ஧ரஷ஥ரஷசரம்கள் தரனறணம் சம்தந்஡ப்தட்டல஬. அட௅ ஋க்ஸ் ஋க்ஸ் ஋ன்று ஆண்கபிலும் ஋க்ஸ் ல஬ ஋ன்று வதண்கபிலும் இன௉க்கும்.

இணப்வதன௉க்கத்஡றன் ஷதரட௅ ஆண்கபில் அட௅ ஋க்ஸ் ஥ற்றும்

ல஬ ஆகவும், வதண்கபில் இ஧ண்டு ஋க்ஸ்கபரகவும் அப஬ில் ஥ட்டு஥ல்ன தண்ன௃கபிலும் சரிதர஡ற஦ரக திரிந்ட௅ கன௉ உன௉஬ரக உ஡வும். உன௉஬ரகும் கன௉஬ில் ஆ஠ின் ஋க்ஸ்சும் வதண்஠ின் ஋க்ஸ்சும் இல஠ந்ட௅ வ஧ண்டு ஋க்ஸ் குஷ஧ரஷ஥ரஷசரம்

உன௉஬ரணரல் அட௅ வதண்஠ரக ஬பன௉ம். ஆ஠ின் ல஬னேம்

வதண்஠ின் ஋க்ஸ்சும் இல஠ந்ட௅ ஋க்ஸ்ல஬ குஷ஧ரஷ஥ரசர஥ரக உன௉஬ரணரல் ஆ஠ரகவும் ஬பன௉ம். இன்னும் ஷ஬று஬ி஡஥ரக கூநறணரல் உன௉஬ரகும் கன௉஬ில் Y குஷ஧ர஥ரஷசரம் இன௉ந்஡ரல்

அட௅ ஆ஠ரகவும் Y இல்லனவ஦ன்நரல் அட௅ வதண்஠ரகவும்

஬பர்ச்சற஦லடகறநட௅ ஋ணனரம். என௉ ஋க்ஸ் அல்னட௅ என௉ ல஬ குஷ஧ரஷ஥ரஷசரம்

அ஡றக஥ரகற஬ிட்டரல் அந்஡க் கு஫ந்ல஡


108

஋ன்லணப் ஷதரல் திநந்ட௅஬ிடுகறநட௅.ஆண் வதண் ஋ன்த஡லண உறுப்தின் னென஥ரக அநறஞ்சற஧னரம். ஆணர ஡றன௉஢ங்லக

஋ன்தல஡ ஆட௃ம் வதண்ட௃ம் தன௉஬ ஥ரற்நம் அலடனேம் த஡றனெனு ஬஦சறக்கு ஷ஥ன ஡ரன் கண்டுதிடிக்கனரம்ன்னு

அநற஬ி஦ல் ஬ிபக்கன௅ம் குடுத்஡ர ஥஠ி஦க்கர. ஆணர அட௅ என்னும் ஬ி஥னனுக்குப் ன௃ரி஬஡ரக இல்லன.஥஠ி஦க்கர

ஷதசறட்டின௉க்கறநப்தஷ஬ சர஧ர஦ வ஢டிஷ஦ரடு அண்஠ரச்சற உள்ஷப டேல஫ந்஡ரர்.

஬ரங்குந சம்தபத்ட௅க்கு ஷ஬லன வசஞ்சர ஡ரன் உடம்ன௃ன எட்டும். ஆ஧ரய்ச்சற ஋ன்ண ஷ஬ண்டிக் கறடக்கு. ஷதசறட்ஷட

஢றன்னு த஫கறணர உடம்ன௃ ஡றணவ஬டுத்஡றன௉ம் ஬ி஥னர. ஷ஬லன வசய்஦ ஬லப஦ரட௅. ஥஠ி ஢ீ ஷ஥ன ஬ர, ஷ஬லன஦ின௉க்குனு

வசரல்னறட்ஷட அண்஠ரச்சற ஥ரடிப்தடிஷ஦நற ஷ஥ல் அலநக்குள் ஷதரணரர். தின்ணரனஷ஦ ஥஠ினேம் ஷதரணர. ஷதரண ஷ஬கத்ட௅னஷ஦ ஡றன௉ம்திண ஥஠ி ஢ீ ஋ல்னரம்

஥னுசணரடர.இப்ன௃டிப் வதரல஫க்கறநட௅க்கு சரகனரம்னு அண்஠ரச்சறல஦ ஬லசதரடிகறட்ஷட ஥ரடிப்தடிகபில் கல ஫றநங்கறணரள்.

தின்ணரஷனஷ஦ ஏடி ஬ந்஡ ஬ந்஡ அண்஠ரச்சற தர஡றப்

தடிகபிஷனஷ஦ ஥஠ி஦ின் லகல஦ இறுக்கறப் திடித்ட௅க் வகரண்டு ஆ஧ஞ்சு ஥றட்டரய்க்கு அடம் திடிக்கும் சறறு

கு஫ந்ல஡ல஦ப் ஷதரன வகஞ்சறணரர். ன௃ரிஞ்சுக்ஷகர ஥஠ி..

வதரண்டரட்டி ஷ஬ந ஊரின இல்ன. சம்தபத்ட௅ன ஷ஬ட௃ம்ணர இன௉தட௅ னொதர கூட்டித் ஡ரஷநன். ஥ண்ட௃ ஡றன்னுந உடம்த

஥னுசன் ஡றன்னுநட௅ன ஋ன்ண ஡ப்தின௉க்கு வசரல்லு.அப்ன௃டிஷ஦

கரப்தரத்஡ற ஬ச்சு ஢ீ ஦ரன௉க்கு குடுக்கப் ஷதரநனு வசரல்னறட்ஷட ஥஠ி஦க்கரல஬ ஷ஥ல் ஥ரடிக்கு இழுத்ட௅ட்டுப் ஷதரணரர்.

இஷ஡ ஷதரன ஡ரன் ஬ி஥னன் தம்ன௃ வசட்டுன குபிச்சுட்டு


109

இன௉க்கறநப்ஷதர அங்க ஬ந்஡ ஡லன஦ரரி கற஠த்ட௅க்குள் கு஡றச்சு குபிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரர். வகரஞ்ச ஷ஢஧த்ட௅ன ஬ி஥னர ஢ீச்சல் வ஡ரினே஥ரஷட உணக்குன்னு ஷகட்ட஬ரிடம் ஋ட்டிப் தரர்த்ட௅

இல்லனவ஦ன்று ஡லன஦ரட்டிணரன். ஢ீச்சல் வ஡ரி஦ர஡஬ன்னரம் ஆம்தலப஦ரடர . ஬ர ஢ர ஢ீச்சல் த஫க்கற ஬ிடுஷநன்னு கூப்திட ஡ண்஠ிக்குப் த஦ந்ட௅ தடிகபில் இநங்கறணரன் ஬ி஥னன். த஦ப்தடர஡ஷட இநங்கற ஬ர ஢ர இன௉க்கன்ஷன.. ன௅஡ல்ன

஡ண்஠ிப் த஦ம் ஷதரகனும். த஦ப்தடர஥ கு஡றச்சறன௉.. ன௅ங்க

஬ிடர஥ ஢ர டெக்கறடுநன்னு ஡லன஦ரரி கரிசலண஦ரய் வசரல்ன ஬ி஥னனும் கு஡றத்஡ரன். கு஡றச்சட௅ம் ஡ண்஠ி ஬ரய்

னெக்வகல்னரம் ஷதர஦ி ஢ரசற஦ின ஌ந னெச்வசடுக்க ன௅டி஦ர஥ல் என௉ ஢ற஥றடத்஡றல் சரவு இப்ன௃டித் ஡ரன் ஬ன௉ம் ஷதரன ஋ண

஬ி஥னன் ஢றலணத்ட௅க் வகரண்டரன். அ஡ற்குள் ஡லன஦ரரி

஬ி஥னணின் ன௅டில஦ப் ன௃டிச்சு இழுத்ட௅ கலடசறப் தடி஦ின

ஷதரட்டரர். ஡லன஦ரரி வ஡ரப்லதல஦ ஢ீன௉க்கு ஷ஥ல் ஬ிட்டு என௉ ஡஬லப ஡லனகல ஫ரய்க் கறடப்தட௅ ஷதரல் ஥ற஡ப்தல஡ தரர்க்கும் ஷதரட௅ ஬ி஥னனுக்கும் ஢ீச்சலன ஋ப்தடி஦ர஬ட௅ த஫கற஧னும்னு

ல஬஧ரக்கற஦ம் ஬ந்ட௅ன௉ச்சு. னெச்சறல஧ப்ன௃ அடங்கற஦ட௅ம் தடி஦ின ன௃டிச்சுக்கறட்ஷட கரலன ஥ட்டும் அடிக்கத் வ஡ரடங்கறணரன்.

அல஡ப் தரர்த்ட௅ வதரி஡ரய் சறரித்஡ ஡லன஦ரரி ஡ண்஠ிக்குள்ப ஬ந்஡ரத் ஡ரனுடர ஢ீச்சல் த஫கனரம்.஋ன் லக஦ப்

ன௃டிச்சுக்ஷகரன்னு வசரல்னற ஬ி஥னலண ஢டுக்கற஠த்ட௅க்கு கூட்டிட்டு ஷதர஦ி அ஬ன் ஋஡றர்தரர்க்கர஡ப்ஷதர இறுக்கற உ஡ட்ஷடரடு உ஡டு த஡றத்஡ரர்.

சலய் ஬ிடுய்஦ர ஥ரணங்வகட்ட஬ஷணன்னு ஬ி஥னன் உ஡நறத்

஡ள்பி ஡ண்஠ிக்குள் னெழ்கற னெச்சுத் ஡ற஠நற என௉ கல்லனப் திடித்ட௅ தடிஷ஦றும் ஷதரட௅ ஡லன஦ரரி கட்டி஦ின௉ந்஡ ட௅ண்டு

஬ி஥னணின் லக஦ில் இன௉ந்஡ட௅.஡லன஦ரரி ஋ட௅வும் ஢டக்கர஡ட௅ ஷதரல் சறரித்ட௅க் வகரண்ஷட ஷதரகப் ஷதரக த஫கறன௉ம் ஬ரன்னு


110

வசரல்ன அன௉஬ன௉ப்தரய் தரர்த்஡ ஬ி஥னன் ட௅ண்லடத் டெக்கற அ஬ன் ஷ஥ல் ஋நறந்ட௅஬ிட்டு தடிஷ஦நறணரன்.

தடி஦ினறன௉ந்ட௅ ஷ஬ர்க்க ஬ிறு஬ிறுக்க இநங்கற ஬ந்஡ அண்஠ரச்சற ஢றன்னுட்ஷட கணவு கரட௃நறஷ஦ரஷட,

இன்லணக்குள்ப ஷ஡ய்ப்ன௃ ஷ஬லனல஦ ன௅டிச்சுடனுன்னு வசரல்னறட்ஷட ஷதரணரர்.஥஠ி஦க்கரவுக்கு ஋ன்ண

ஆ஦ின௉க்கும்னு அநற஦ ஬ி஥னன் ஥ரடிக்கு ஏடிணரன். அங்க ஥஠ி஦க்கர குப்ன௃நக் கறடந்஡ர. ஬ி஥னலணக் கண்டட௅ம்

உலடல஦ எட௅க்கற஦தடி ஋ழுந்ட௅ க஫றப்தலநக்குள் ஷதரணரள். உ஡டு வகரஞ்சம் ஬ங்கற஦ின௉ந்஡ட௅. ீ திநகு அன்லந஦ ஢ரள் ன௅ழு஬ட௅ம் வ஧ண்டு ஷதன௉ஷ஥ ஷதசறக்கன.

ஷ஬லன ன௅டிந்ட௅ம் இன௉஬ன௉ம் ஷதசறக் வகரள்பர஥ஷனஷ஦ ஬ந்஡ரர்கள்.஬ி஥னணின் ஬ட்லடக் ீ கடக்கும் ஷதரட௅

அப்தநங்கரட்டி ஬ட்டுக்கு ீ ஬ர ஬ி஥னர, வ஧க்கரர்ட் டரன்ஸ் தரக்கப் ஷதரகனரம்னு ஥஠ி஦க்கர வசரல்ன அல஡க்

ஷகட்டுக்வகரண்டு ஢றன்ந ஬ி஥னணின் அம்஥ர ஷசர்க்லக சரி஦ர இன௉ந்஡ரத் ஡ரணஷட ஢ீ சரி஦ர இன௉ப்த. இப்ன௃டி வ஧ண்டுங்

வகட்டரங் கூட ஡றரி஦நட௅க்கர எத்஡ப் திள்லப஦ப் வதத்஡ன். ஢ீ தசங்க கூட ஡றரி஦நட௅ ஡ரஷண. ஋ட௅க்கு இட௅ கூடல்னரம் ஷசன௉நன்னு கத்஡றணர. ஋ல்னரம் ஋ணக்குத் வ஡ரினேம்னு வசரன்ணதடிஷ஦ ஬ி஥னனும்,

஋ல஡னேஷ஥ ஷகட்கர஡ட௅ ஷதரன ஥஠ி஦க்கரவும் ஆல௃க்வகரன௉ தக்க஥ரய் ஷதரணரர்கள். குபிச்சு, சரப்திட்டுட்டு வகரஞ்சம் இன௉ட்ட ஆ஧ம்திக்க ஥஠ி஦க்கர ஬ட்டுக்குப் ீ ஷதரணரன் ஬ி஥னன். ஥஠ி஦க்கர ஢ல்னர குடிச்சுட்டு கறநங்கற஦

கண்கல௃டன் ஬ட்டிற்கு ீ வ஬பி஦ில் இன௉ந்஡ரள். ஬ி஥னலணக்

கண்டட௅ம் ஢ர கு஫ந ஋ஷ஡ர வசரல்னற஬ிட்டு லககலப ஆட்டி தக்கத்஡றல் கூப்திட்டரள். அ஬னுக்குள் வகரஞ்சம் ஊத்஡றக்


111

வகரடுத்஡ர. ன௅஡னறல் ஷ஬ண்டரம் ஋ண ஥றுத்஡ ஬ி஥னன் திநகு ஥஠ந்ட௅ தரர்த்ட௅஬ிட்டு ஬ரங்கறக் குடிச்சுட்டு ஥ரங்கரய் ஊறுகரல஦னேம் ன௅றுக்லகனேம் கடித்஡ரன்.

஥ரடி஦ில் ஋ன்ண ஢டந்஡றன௉க்கும் ஋ன்தல஡ ஋ப்தடி஦ர஬ட௅

அநற஦ ஷ஬ண்டும் ஋னும் ஡றடிப்தில் ஬ி஥னன் கரலன஦ில் ஬ிட்ட கல஡஦ின் ஥ீ ஡றல஦ ஥஠ி஦க்கர஬ிடம் ஷகட்டரன்.

஥஠ி஦க்கர஬ிற்கும் ஌஡ர஬ட௅ வசரல்ன ஷ஬ண்டும் ஷதரன

இன௉ந்஡ட௅. ஆன஦ குன௉க்கபர இன௉ந்஡ அப்தரவுக்கு ஷசல஬

வசய்஦ ஷகர஦ிலுக்குப் ஷதரணட௅, சங்கல ஡ம், ஢ரட்டி஦ம் தடிச்சட௅, ன௅஡ல் ன௅லந஦ர ஷசலனஷ஦ரடு ஡ன்லண தரர்த்஡ ஡கப்தணரர்

ஷகர஦ில் ஆலண஦ின் கரனறல் வகரண்டு ஷதரய் கட்டி ஬ிட்டட௅, கரப்தரத்ட௅நன் ஷதர்஬஫றன்னு கூட்டிட்டுப் ஷதரய் இ஧வு

ன௅ழுக்க டெங்க ஬ிடர஥ இம்லச தண்஠ிண சறன்ணக் குன௉க்கள் ஋ன்று ஋ல்னரத்ல஡னேம் வகரஞ்சம் வகரஞ்ச஥ர ஥஠ி஦க்கர வசரன்ணர.

஬ி஥னனும் ஡ன் தங்குக்கு ஡ணக்கு ஢டந்஡ சறன

சம்த஬ங்கலபனேம் வசரல்னற அழு஡ரன். அ஫ர஡டர ஬ி஥னர. ஋ல்னரன௉ம் குஷ஧ரஷ஥ரஷசரம் ஥ரற்நத்஡ரன இப்தடி

ஆகறந஡றல்ன.. சறன ஷதர் ஬பர்ப்ன௃னனேம், ன௅லந஦ரண தரனற஦ல் கல்஬ி இல்னர஡஡ரனனேம் இனகு஬ரக் கறலடக்கறந கன஬ி இன்தத்ட௅க் அடில஥ப்தட்டும் ஥ணசப஬ின ஡ன்லண என௉

வதண்஠ர ஢ம்ன௃ந஡ரனனேம் இப்தடி஦ர஦ிடுநரங்க. சம்ஷதரகறச்சு சுகம் அனுத஬ிக்கறந ஬ல஧க்கும் எவ்வ஬ரன௉ ஆம்தலபனேம்

஡ன்லணத் ஡ரஷண சந்ஷ஡கப்தட்டுக் வகரண்டு஡ரன் இன௉ப்தரன். ஆம்தப஦ரஷ஬ர வதரம்திலப஦ரஷ஬ர திநந்஡ர

சந்ஷ஡ரசப்தடனும்டர ஬ி஥னர. அ஡ ஬ிட்டுட்டு இ஬னுக ஢ரன் ஡ரன் வதன௉சு, ஢ீ ஡ரன் வதன௉சுன்னு சண்லட ஷதரட்டுட்ஷட வசத்ட௅ப் ஷதர஦ிடநரனுக. ஬ரழ்க்லக஦ின ஢஥க்கு என௉

வதரன௉ள் கறலடக்கஷ஬ கறலடக்கரட௅ன்னு வ஡ரி஦நப்ஷதர ஡ரன் அ஡ன் ஬னறல஦ உ஠஧ ன௅டினேம்.


112

஋ல்னரல஧னேம் ஷதரன ன௃ன௉சன் ஷ஬ட௃ம், ன௃ள்ப ஷ஬ட௃ம்னு

஋ணக்கும் ஆலச ஡ரன். ஆணர இ஬னுக ஋ல்னரம் சம்ஷதரகறக்க ஥ட்டும் ஡ரஷண ஬ன௉஬ரனுக. இ஬னுகல௃க்கு அன்ன௃ன்ணர

஋ன்ணன்ஷண வ஡ரி஦ ஥ரட்ஷடங்குட௅. வ஡ரிஞ்சறன௉ந்஡ரலும் அல஡ ஌ன் ஋ன்கறட்ட கரட்ட ஥ரட்ஷடனுநரனுக. ஢ல்ன சறஷணகற஡ணரக் கூட த஫க என௉த்஡னுக்கும் ஥ணசறல்லனஷ஦ ஬ி஥னர. ஢ீ ஋ன் கூட சறஷ஢கற஡ணர இன௉ப்தி஦ர, ஋ன் ஷ஥ன அன்தர

இன௉க்கற஦ரன்னு ஷதரல஡ உச்சத்ட௅க்கு ஌ந ஥஠ி஦க்கர

஬ி஥னணிடம் அனம்திக் வகரண்ஷட லகல஦ ஢ீட்டி சத்஡ற஦ம் வசய்஦ச் வசரன்ணரள். ஬ி஥னன் சத்஡ற஦ம் வசய்஡தடி அ஬ள் லகல஦ப் திடித்ட௅ ஋ழுப்தி ஬ர வ஧க்கரர்ட் டரன்ஸ் தரக்கப் ஷதரகனரம்னு கூட்டிட்டுப் ஷதரணரன்.

஥஠ி஦க்கர ஆடிக் கலபத்ட௅ ஷ஥லட஦ில் ஢றற்லக஦ில் என௉ இ஧சறகக் குடி஥கன் ஡ள்பரடிக் வகரண்ஷட ஷ஥லட஦ில் ஌நற ஥஠ி஦க்கர஬ின் வ஢ஞ்சுச் சட்லட஦ில் 100 னொதரல஦ச்

வசன௉஬ிட்டு ஬ிசறனடித்ட௅க் வகரண்ஷட இநங்கறணரன். அ஬ன்

தின்ணரஷனஷ஦ ஥஠ி஦க்கரவும் ஡ள்பரடிக் வகரண்ட இநங்க

஡லன஦ரரினேம் அண்஠ரச்சறனேம் ஬஫றல஦ ஥நறத்ட௅க் வகரண்டு ஢றன்நரர்கள்.அண்஠ரச்சற ஡லன஦ரரி஦ிடம்

வசரல்னற஦ின௉ப்தரன். ஡லன஦ரரி தல்லனக் கரட்டிக் வகரண்ஷட ஥஠ி ஋ணக்கரக ஢ீ ஬ட்டுக்கு ீ என௉க்க ஬ந்ட௅ ஆடனும், வ஬பி஢ரட்டு ச஧க்கு வசரநறந்஡ரர்.

஬ரங்கற வ஬ச்சறன௉க்ஷகன்னு ஡லனல஦ச்

அண்஠ரச்சறல஦னேம் ஡லன஦ரரில஦னேம் இடித்ட௅க்வகரண்டு ஢டு஬ில் ன௃குந்஡ ஬ி஥னன் வசரன௉கற஦ கண்கஷபரடு ஬ர ஷதரகனரம் ஋ண ஥஠ி஦க்கர஬ின் லகல஦ப் திடித்ட௅

இழுத்஡ரன். அந்஡ப் திடி அண்஠ரச்சற கரலன஦ில் திடித்ட௅

இழுத்஡ல஡ப் ஷதரனஷ஬ இன௉ந்஡ட௅. லக஦ ஬ிடு ஬ி஥னர ஋ண

உ஡நற ன௅டி஦ர஥ல் ஷதரகஷ஬ ஬ி஥னணின் தின்ணரல் ஷதரணரள் ஥஠ி஦க்கர.


113

஢ீ ஬ர, ஢ர வசரல்ஷநன்னு திடில஦த் ஡பர்த்஡ர஥ல் இழுத்ட௅ப் ஷதரணரன் ஬ி஥னன். ஥஠ி஦க்கர ஆடும் ஷதரட௅ ஬ண்஠

஬ிபக்குகபில் ஥றன்ணித் வ஡நறத்஡ அங்கங்கள் அ஬னுக்கு ஡றன௉ம்தத் ஡றன௉ம்த கண்ட௃க்குள் ஬ந்஡ட௅. வகரஞ்ச டெ஧ம்

இழுத்ட௅ப்ஷதரண ஬ி஥னன் ஋஡றர்ப்தட்ட ஥஧த்஡றன் ஥லந஬ில் ஥஠ி஦க்கரல஬ ஡ள்பிணரன். ஢டக்கப் ஷதர஬ல஡ ன௃ரிந்ட௅

வகரண்ட ஥஠ி஦க்கர, ஬ி஥னர ஢ீ சத்஡ற஦ம் தண்஠ிணடர, ஥நந்ட௅ட்டி஦ர, ஢ர஥ சறஷ஢கற஡னுகடரண்ட௄ ஌க்கத்ஷ஡ரடு ன௅஠ங்கறக் வகரண்ஷட ஬ிழுந்஡ரள்.

நன்஦ளர் அப௃தன்


114

vq;fs; R+upf; fj;jp ghujpapd; Nrtfd; Nghy; ghupdpNy vik mile;jhd; R+up vd ehk; miof;Fk; $upa vk; rpwpa kfd;. vq;F ngw;Nwhk;? vd;d tpiy? vd;W? vDk; tptuq;fs; kq;fptpl;l vk; epidtpy; kiwe;J tpl;l nra;jpfshk;.

jhs; njhlf;fk;> jb tiffs;> jf;fhsp> japu;tilfs;... thisg;Nghy; vjidANk tjtnjd;W ntl;Lfpwhd;. cUf;fpdhy; nra;j mtd; tuptupaha;g; gy; gilj;jhd;;. xU fiuapy; rpW gw;fs;> kW Kidapy; Gypg; gw;fs;. fUkq;fs; gytw;wpy; fz;Z}W gl;bLk; Nghy; rpukk; vdr; rpdf;fhky; rPuhf cjTfpwhd;. mtd; ,d;Nwy; ehNkh miyf;fope;Nj Ngha;tpLNthk;. rptNd> vikf; fhg;gJNghy;> fhj;jpLtPH> R+upiaAk;!

NguhrphpaH Nfhgd; kfhNjth

te;jile;j jpdk; njhlf;fk; tUlk;> jrhg;jnkd tpe;ijAld; R+up-kfd; fisf;fhky; ciof;fpd;whd;. fUk;Gk; fhy;-efKk; khflypd; kPd;,dKk; ,Uk;Gk; gpj;jisAk; JUg;gpbj;j jfLfSk;...


115

புதழன யபேைத்லத யபகயற்கழக஫ன் ஢ரலபக்கு ஋ன்தட௅ ஢றச்ச஦ம் இல்லன ஋ன்று அநறந்஡தின்னும்

ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

இன்லந஦ ஬ரழ்ல஬ இணி஡ரய் ஬ர஫ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

இன௉க்கும் ஢ற஥றடங்கபில் இணி஦ல஡ வசய்஦ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன் இன்தத்ல஡ சுல஬க்க!!

ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

உநவுகபின் உன்ண஡த்ல஡ அநற஦ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

இ஦ற்லகஷ஦ ஢஥க்கு ஋஡ற஧ரக ஡றன௉ம்திணரல் !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன் ஡ீல஥ வசய்஡஬ன௉க்கும் ஢ன்ல஥ வசய்஦ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

஢ன்ல஥ வசய்஡஬ல஧ ஢ரல௃ம் ஷ஢சறக்க !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

உ஡஬ி வசய்஡஬ர்கபின் உள்பம் குபிர்஬ிக்க !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

஥ணி஡ரதி஥ரண ஥ணி஡ உள்பங்கலப இணம்கர஠ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்


116

ஷதரர் இல்னர஡ உனகம் கர஠ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

ன௃ன்ணலகல஦ ஥ட்டும் ஬சும் ீ உ஡டு கர஠ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன்

திரி஬ிலண இல்னர஡ சனெகம் கர஠ !! ன௃஡ற஦ ஬ன௉டத்ல஡ ஬஧ஷ஬ற்கறஷநன் எற்றுல஥஦ரண உனகம் கர஠ !!

஬஧ஷ஬ற்கறஷநன் உங்கல௃டன் ஢ரனும் ..................!!!!

ககளலய.ப௃.சப஭ளகதயி


117

தய஭ிச்சம் அந்஡கர஧த்஡றல் ஋ணக்கு ஬஫ற கரட்டி஦ அச் சறநற஦ ஡ங்க ஢றந எபிப் ன௃ள்பி வ஬பிஷ஦ வ஡ன்தடர஡ட௅ ஋ங்கு, ஋ப்தகு஡ற஦னட௅

ஷ஡டிணரலும் வ஡ன்தடர஡ட௅ அனங்கர஧ங்கபற்ந ஬ி஫றகபில்

இன௉லப ஬ிடவும் அஷணக஥ரணல஬ வ஬பிச்சத்஡றல் ஥லநந்ட௅ஷதரகும் வ஡ன்தடர஥ஷனஷ஦

இறுபே சளநப கசளநயபீ

தநழமழல் - எம்.ரிரளன் தரரீப், இ஬ங்லக


118

தநல்஬க் கதவுள் நழடுக்களய் ஒ஭ிந்தளள்!

஋ன் கண்ஷ஠ உன்ணிடஷ஥ இ஬ன் ஷ஬ண்டுஷகரள்.. கரனவ஥ல்னரம் ஢ீஷ஦ ஡ரன் ஋ன் ஊன்றுஷகரல்! உ஦ிஷ஧ரடு ஢ரணின௉க்க உ஠ர்ஷ஬ரடு ஬ரழ்ந்஡றன௉க்க ஢ீ஦ன்ஷநர ஋ணக்கரண ஋ன் டெண்டுஷகரல்! கல்லூரி஦ில் என௉ ஢ரபில் ஋லண ஬ரழ்த்஡றணரய் - த஡றல் வசரன்ண ஷதரட௅ ஢ீ ஡லன ஡ரழ்த்஡றணரய்! ஋லணப்தரர்த்ட௅ கண்கரட்டி ஋ன்஥ணலச ஡டு஥ரற்நற உன் தரர்ல஬஦ில் ஋ன்லண உடன் ஬ழ்த்஡றணரய்! ீ உ஦ின௉க்குள் ஬ிலப஦ரடி ஋லண ஷ஥ர஡றணரய் - கணவுகபில் ஬ந்வ஡ந்஡ன் ஡லன ஷகர஡றணரய்! க஬ிவ஦ழு஡ற ஢ரள் வசல்ன


119

உன் ஋ண்஠ம் ஢ரன் வகரள்ப கர஡னறன் கல ஡ங்கள் ஡றணம் ஏ஡றணரய்! ஬ித஧ங்கள் வ஡ரிந்஡றட்ட ஢ரள் ன௅஡னரய் ஢ரம்.. ஋ணக்கு ஢ீ உணக்கு ஢ரன் ஋ன்நறன௉ந்ஷ஡ரஷ஥ சுக஥றன்நற ஢ரணின௉ந்஡ ஏன௉ ஢ரபில் ஢ீ ஋ணக்கரக ஷகர஦ிலுக்கு வசன்நறன௉ந்஡ரஷ஦! ஥ரந்ஷ஡ரப்தில் ஥ர தநறக்கும் ஷ஢஧த்஡றல் ஢ரன்... ஬ிழுஷ஬ஷணர ஋ன்று ஢ீ த஦ந்஡றன௉ந்஡ரய் ஌ன்? ஬ிழுந்வ஡ந்஡ன் லககரல்கள் ன௃ண்஠ரணட௅ம் உன் கண்஠ில் ஢ீர் ஆநரய் ஏடி஦ட௅ம் ஌ன்? கடற்கல஧஦ில் சறப்திஷ஡ட வசன்நறன௉ந்ஷ஡ரஷ஥ - சறப்திக்குள் ன௅த்஡ரகற ஢றன்நறன௉ந்ஷ஡ரஷ஥!


120

கர஡லுடன் இவ்஬ரழ்க்லக ஋ன்வநன்றும் ஋ப்வதரழுட௅ம் ஬ரழ்஢ரபில் ஢ற஡ம் ஷ஬ண்டும் ஋ன்நறன௉ந்ஷ஡ரஷ஥! ஬ரழ்வு தற்நற஦ ஬ிட஦ங்கலப சறத்஡ரித்ஷ஡ரஷ஥ - க஬லன ஡ன௉ம் அலணத்ல஡னேம் கத்஡ரித்ஷ஡ரஷ஥.. ஢ரம் ஬ர஫ ஢ன஥ரக ஬ரழ்஢ரபில் சுக஥ரக ன௃ரிந்ட௅஠ர்வு ஷ஬ண்டுவ஥ண உச்சரித்ஷ஡ரஷ஥!

வதரநரல஥஦ரண கண்கல௃க்கு வகரள்பி ல஬த்ஷ஡ரஷ஥.. ஢ல஥ ஡஬ி஧ ஦ர஬ல஧னேம் ஡ள்பி ல஬த்ஷ஡ரஷ஥! ஢ம் அன்தில் ஋ப்ஷதரட௅ம் ட௅஦ர்஬ந்஡ ஷதர஡றணிலும் ஢஥க்குள்ஷப கர஡லனஷ஦ அள்பி ல஬த்ஷ஡ரஷ஥! உணக்கரக ஋ன் ஆனேள்


121

஢ீண்டின௉க்குஷ஥ - ஋ன்று ஢ரன் வசரல்னற இன௉ ஆண்டின௉க்குஷ஥! அந்஢ரபின் இன்தங்கள் உலணப்திரிந்஡ ட௅ன்தங்கள் இப்ஷதரட௅ம் ஋ன் வ஢ஞ்சறல் ஬ரழ்ந்஡றன௉க்குஷ஥! ஋ப்தடிஷ஦ர ஢ம் கர஡ல் ஬ட்டில் ீ வ஡ரி஦ - ஬ட்டரரின் ீ ஷதச்சறணிஷன ஡ீ஦ரய் ஋ரி஦! கர஧஠ம் ஡ரன் ஋ன்ணவ஬ன்று கலடசற஦ிஷன வசரன்ண ஷதரட௅ சல஡ணம் ஡ரன் அட௅வ஬ன்று கறலடத்஡ட௅ அநற஦! உன் ஡கப்தன் ஋ணக்கும் ஡ரன் ஡ந்ல஡஦ன்ஷநர? அன்வநன்ணில் உ஡றத்஡ ஋ண்஠ம் ஬ிந்ல஡஦ன்ஷநர? தன ஢ர஫றலக சறந்஡றத்ட௅ம் தனஷதல஧ சந்஡றத்ட௅ம் கு஫ம்திப் ஷதரணட௅ ஋ன் சறந்ல஡஦ன்ஷநர? வ஬பி஢ரடு ஷதர஬஡ரய் ஢ரன் வசரல்னற ன௅டிக்க - அக்க஠ஷ஥


122

க஬லன஦ரல் உன் உ஡டு ட௅டிக்க! சரி஋ன்றும் வசரல்னர஥ல் ட௅஠ிவும் ஡ரன் இல்னர஥ல் ன௃நப்தட்ஷடன் அன்று ஢ரன் உள்பம் வ஬டிக்க! உடல் இலபக்க ஥ரடரய் ஢ரன் அங்கு உல஫க்க - அல஬ ஥ீ நற உன் ஢றலணப்ன௃ வ஢ஞ்லசத்ட௅லபக்க! ஢ரன் ஋ன்லண ஡றடப்தடுத்஡ற ஋ணில்உன்லண ஢றலன஢றறுத்஡ற வதரறுத்ஷ஡ஷண கண்ஷ஠ ஢ம் கர஡ல் ஢றலனக்க! ஆண்டி஧ண்டு க஫றந்ட௅ உலணத்ஷ஡டி ஬ந்ஷ஡ஷண - ஏடி ஬ந்ட௅ ஢ீ அல஠ப்தரய் ஋ன்நறன௉ந்ஷ஡ஷண! ஋லணப்தரர்த்ட௅ ஢ீனேம் ஡ரன் ஷ஬ர்க்கறன்நரய் ஌ன்? க஡஬ிடுக்கறல் எபிந்஡றன௉ந்ட௅ தரர்க்கறன்நரய் ஌ன்? உன் உ஦ிரில் ஢ரன் தர஡ற ஋ன்று இல஠த்ட௅க்வகரள்..


123

஬ர வதண்ஷ஠ ஬ந்வ஡ன்லண உடன் அல஠த்ட௅க்வகரள்!!!

தழனத்த஬ளய எச்.எப். ரிஸ்஦ள

஥ழ஬ளக் கலத இன்று ன௅ழு஢றனவு. ஬ரணம் ஡ன் எபின௅கத்ல஡ சுட஧ரக்கற எபிர்கறநட௅, வ஡ரலனடெ஧ம் கடந்ட௅ ஋லண஬ந்ட௅ அலட஡ற்கு. ஷ஬லனன௅டிந்ட௅ ஬ன௉ம் ஬஫றவ஦னரம் ஋லணக் கரத்஡றன௉ந்஡ கர஡னறஷதரல் சுடர்தட஧ ஬ிடுகறநட௅ ஋ன் இன௉பின்ஷ஥ல். ஢றனர ன௅கத்ல஡ ஢ரன் ஊடுன௉஬ிப் தரர்த்஡ஷதரட௅ ஆலசஆலச஦ரய் அப்தம் சுட்டுத் ஡ன௉ம் எபல஬க் கற஫஬ி கர஠ர஥ல் ஷதர஦ின௉ந்஡ரள். ஢ற஥ற஧ன௅டி஦ர இடக்குன௅டக்குள் ஡லனக஬ிழ்ந்஡றன௉க்கும் என௉ ஥ணி஡ஜீ஬ி஦ின் சறலநக்கூட஥ரய் ஥ரநற஦ின௉ந்஡ட௅ ஢றனர.


124

இ஧ரப்வதரழு஡றன் வ஥ரட்லட஥ரடி஦ில் ஥ட௅க்கறண்஠த்ட௅ள் ஥ற஡க்கும் ஢றனர஬ிம்தத்ல஡ இ஧சறத்ட௅க்வகரண்டின௉க்கும் அ஬ர்கல௃க்குத் வ஡ரி஦஬ில்லன ஥ட௅க்கறண்஠ம் கரனற஦ரகறக்வகரண்டின௉ப்தட௅!

பயந்தழபன்.஧ள ீ 08.12.2011


125

உ஦தள஦ யளழ்க்லக எ஦து... ஋ன் ஢றர்஬ர஠ம்

஥லநப்த஡ற்வகன்த஡ரகஷ஬ கன௉஡றக் வகரள்ப

உன் ஷ஡ரட்டத்஡றல் ஬பர்க்கறநரய் தன௉த்஡ற

஢ீர்஬ிடு஡லும்

஢ீ஬ி ஬ிடு஡லும் ஢றன்஬சஷ஥ உன் ஬ின௉ப்தம் ஷதரனஷ஬

ன௄சற ஬ிடுகறநரய் ஬ண்஠ங்கலப; ஆலட஦ின் ன௅கத்஡றல் அனங்கரிப்தட௅ம்

அகம் வ஡ரி஦ ஢றகழ்த்஡றக் வகரள்஬ட௅ம்

என௉ ஬ிலப஦ரட்டரகஷ஬ வ஡ரடர்கறநட௅ ஋ன் அலநன௅ழு஬ட௅ம் ஢ீஷ஦ எபி

஢ீஷ஦ இன௉ள் ஆலட ஷதரர்த்஡ற஦ட௅ம்

ஆகற஬ிடுகறஷநன் என௉ வதரம்ல஥஦ரய் ஢ரன் ;

ஆட்டு஬ிக்கறநட௅ன் லக஬ி஧ல் டைல்...

஬ன்ன௅லந஦ற்நட௅ ஷதரல்

஋ன்ண஥ரய் ன௃ன்ணலகக்கறநரய் ஢ீ...


126

உன்

ன௅஡வனழுத்ட௅ சு஥ந்ஷ஡ வ஡ரடர்கறநட௅ ஋ண஡ரண அலநன௅ழு஬ட௅ம் உண஡ரண ஬ரழ்க்லக...

கள.அநீ ர்ஜளன்

஥ன்஫ழ:யைக்குயளசல்


127

உக்கழப்க஧ள஦ தசளற்கள்

஢ரற்நத்ல஡த் டெவும்

வசரற்கலபத் டெக்கற ஋நற தல஫஦ ஏலனப்தரல஦ப்ஷதரல் ஷதரகும் இடவ஥ல்னரம்

஢ீ஡ரஷண அந்஡ச் வசரற்கலபத் டெக்கறச் வசல்கறநரய்

வ஬ள்லபனேம் ஥ஞ்சல௃஥ரய் உல௃த்ட௅க் வகரட்டிக் வகரண்டின௉க்கும் கரய்ந்ட௅ஷதரண ஥ர஥஧க் வகரப்வதண வசரற்கள்

஬஫றவ஦ங்கும் சற஡றுகறன்நண. ஬ட்டு ீ ஦ன்ணல்கலப

இறுகப் ன௄ட்டிக்வகரண்டு என௉ க஠ம்

஬ட்லடனேம் ீ ஢ரற்நத்ல஡னேம்கூட குற்நம் வசரல்கறநரய்.


128

அந்஡ச் வசரற்கலபத் டெக்கற ஋நற. ஬ிநகுக்கட்டின்கல ஷ஫

வசத்ட௅ப்ஷதரண என௉ ஋னறல஦த் டெக்கற ஋நற஬ஷ஡ஷதரல்!

துயளபகன்


129

ngWNgWfs; ,uz;L taJf; Foe;ijahf ,Ue;j mz;zdpd; kfis ,g;NghJ epidj;Jg; ghh;f;fpwhd; fud;. mz;zDk; mz;zpAk; jq;fs; Kjw; Foe;ij eh;j;jdpf;F jpUg;gjp nrd;W nkhl;il Nghl;Lf; nfhz;L te;jpUe;jdh;. ,uz;L khjq;fs; fle;j kaph;kl;Lk; Foe;ijf;F tsh;e;jpUe;jJ. cUz;ilj; jiy> Kaw;fhJ> tl;lf; fz;fs;> Nwh[h epwk;> G+idapd; kpUJj; jd;ik. fud;-vg;NghJk; Foe;ijia J}f;fp itj;jpUe;J-jdJ kdjpy; tUfpd;w Mirg; ngah;fis vy;yhk; Foe;ijf;Fr; #l;b-mioj;J> fps;sp> mizj;J> nfhQ;rp tpisahb kfpo;thd;. eh;j;jdpapd; rpwpa rpwpa FWk;GfisAk;> nfl;bj;jdq;fisAk; ghh;j;J urpg;ghd;. mJkl;Lky;y jdf;F tha;j;jth;fSf;nfy;yhk; mtw;iwf; $wpg; ngUkpjg;gLthd;. eh;j;jdp fuNdhL kpfTk; gw;Wjyhf ,Ug;gjhf gyUk; nrhy;thh;fs;. gpd;ida ehl;fspy;> fud; Ntiyf;Fg; Nghfj; njhlq;fpaNghJ> mtd; tPli ; ltpl;Lg; Gwg;glg; Nghfpwhd; vd;gJ njhpe;jJk; jd; gpQ;Rf; fuq;fis mirj;J ‗ lhl;lh‘ nrhy;YtJk; kPz;Lk; fud; Ntiyahy; tUfpd;w NghJ fjT jpwf;Fk; Xiriaf; nfhz;Nl ‗ gpj;jg;gh‘ vd;W koiynkhopapy; $g;gpl;lthW XbtUtJk; jd;idj; J}f;fr; nrhy;yp nry;ykhf mOtJk;-fud; Ntiyf; fis khw Foe;ijiaj; J}f;fp itj;jpUe;J> gpd; NtW gpuhf;Ff; fhl;b mtis ,wf;fptpl;L> jd; kPjpf; fhhpaq;fis ftdpf;f XLtJk;-,g;NghJ epidf;fTk; ,dpik Xbte;J Rs;nsd;W Rl;Ltpl;Lg; NghFk;. Foe;ij %d;W tajhfp> ‗ gpwP ];$ypy;‘ Nrh;f;fg;gl;ljpypUe;J> gpd;dh; mJ ‗ Nerwp‘ nry;Yk; tiuapy; kpf mofhfj; jkpo; Ngrpdhs;. jkpo; vOj;Jf;fis vOjTk; gofpapUe;jhs;. ngw;Nwhh; $Wk; nkhopiag; Ghpe;Jnfhz;L midj;ijAk; nra;jhs;. Muk;gg; ghlrhiyapy; Nrh;f;fg;gl;ljpypUe;Jjhd; mts; Ngr;Rf;F eLNt Mq;fpyr; nrhw;fs; GFe;J nfhs;sj; njhlq;fpd. mJkl;Lky;y> ,g;NghJ gs;spapypUe;J tPLte;jJk; ,e;jj; njUtpy; tpisahLk; gf;fj;JtPl;Lg; ghfp];j;jhd; igad;>


130

mLj;j tPl;L F[uhj;jpg; ngz;> Kd;dhy; tPl;L Ihp\; igad;> ,d;Dk; nkhwPrpa]; ngz; vy;NyhUlDk; Nrh;e;J tpisahlg; Ngha;tpLths;. Kd;G Nghy nghOij Mde;jkhfg; Nghf;fyhk; vd;w MtNyhL tPl;Lf;F tUfpd;w fuDf;F Vkhw;wkhf ,Uf;Fk;. `ha; rpj;jg;gh vd;W xU thf;fpaj;jpNyNa mtidr; rkhspj;Jtpl;L> jd; Njhoh; NjhopfSld; tpisahlg; NghFk; eh;j;jdpiaf; fz;nfhl;lhJ ghh;j;Jf;nfhz;L epw;ghd; fud;. cz;ikapy; Foe;ij ghte;jhd;. mtNshL $b tpisahLtjw;F NtW ahh; ,q;Nf ,Uf;fpwhh;fs;. vq;fs; Ciug;Nghy mf;fk; gf;fj;J tPLfspypUe;J cwTf;fhuf; Foe;ijfisah ,q;Nf vjph;ghh;f;f KbAk;? nghOJ ftpe;;j gpd;Gk;$l mtis tPl;Lf;F mioj;Jf;nfhs;tJ ngUk; ghlhf ,Uf;Fk;. mtisf; ifapy; gpbj;J ,Oj;J tUtNjh my;yJ J}f;fp tUtNjh nghpa fhhpaky;y. Mdhy;> jhDk; xU Foe;ijahf khwp tpisahl;by; ,Uf;Fk; ,d;gj;ijg; gw;wp fw;gid nra;Ak;NghJ fuDf;F mJ ,ayhjjhf ,Uf;Fk;. kw;iwa Foe;ijfspd; ngw;NwhUk; te;J miof;fpw NghJjhd; eh;j;jdpAk; jd; Njhoh; Njhopaiu tpl;Lg; gphpe;J tUths;. eh;j;jdp> ,g;NghJ jha; je;ijah; jkpopy; Nfl;Fk; Nfs;tpfSf;F Mq;fpyj;jpy; gjpy; nrhy;fpwhs;. mtisj; jdpj; jkpopy; fijf;fr; nrhy;yp tw;GWj;jpa NghJk; mtshy; mJ ,ayhJ ,Uf;fpwJ. mts; rpukg;gl;L jdpj;jkpopy; fijg;gijAk; gpd;dh; jd;id mwpahkNy Mq;fpyj;Jf;F mts; khwptpLtijAk; ,ij mtNs czh;e;J jhd; jg;Gr; nra;Jtpl;ljhf ehf;iff; fbj;Jf; nfhz;L gpd; jkpOf;F tUtijAk; ghh;f;f ftiyahf ,Uf;fpwJ. ,g;NghJ> eh;j;jdpAk;- mtsJ NjhopfSk; gUtkile;j ngz;fshfptpl;ldh;. Njhoh;fSk; tsh;e;Jtpl;lhh;fs;-eil> cil> Njhw;wq;fspy; rpWth;fs; vd;W nrhy;y Kbahj-kpDkpDg;Gld; $ba -,isath;fspd; Njhw;wj;Jf;F Kfpo;tpLfpw fth;r;rpfs; tuj;njhlq;fp ,Ue;jJ. fudJ mDgtj;jpy;-Mz;ikAk; ngz;ikAk; tpopj;Jf;nfhs;fpw ,e;j tajpy;-jk;taJ vjph;ghypdNuhL gofj; jaq;Ffpw gUtj;jpy;- ,th;fNsh ve;jtpj khw;wKk; ,d;wp kpfr; rhjhuzkhf rpWth; rpWkpah;


131

goFtJNghyNt gofp te;jhh;fs;. ,Ue;jNghJk; rpy khw;wq;fis mtjhdpf;ff;$bajhf ,Ue;jJ. ,g;NghJ tpisahl;by; <LgLk; Neuq;fisf; Fiwj;J> mjw;Fg; gjpyhf ciuahLtjpy;> gfpbfs; tpLtjpy;> if fhy;fshy; jhf;fpr; rz;il gpbg;gjpy; mjpf Neuq;fisr; nrytpl;lhh;fs;. mj;Jld; eh;j;jdpapd; cilfspYk;> tPl;bNy - Ngr;Rf;fspYk; tpj;jpahrk; njd;gl;lJ. mts; tsh;e;Jtpl;l gbahYk; ,e;j ehl;Lr; rl;lq;fisj; njhpe;J itj;jpUe;jjhYk; mit gw;wp jdJ ngw;NwhUld; tpthjpf;fj; njhlq;fp ,Ue;jhs;. ,g;NghJ Rje;jpuk;;> chpik vd;w nrhw;nwhlh;fisAk; ifahsj; njhlq;fpdhs;. ey;yJ nfl;lJ gw;wp njhpe;J nfhs;Sk; mwpT jdf;F ,Ug;gjhf mbf;fb ngw;Nwhhplk; $wpdhs;. mtsJ Mil myq;fhuq;fspy; jha; $Wk; mgpg;gpuhaq;fisAk; Vw;f kWj;jhs;. eh;j;jdpapd; nghOJfs; Njhoh; NjhopaNuhL mul;il mbg;gjpy; fiutij fud; mtsJ ngw;NwhUld; myRthd;. vdpDk; gbg;gpy; mts; ,d;Dk; jdJ jpwikia fhl;b tUtij ngw;Nwhh; Rl;bf; fhl;Lifapy; fud; nksdkhfptpLthd;. kw;iwa Gyk; ngah;e;j ehLfspypUe;Jjhq;fs; Vw;fdNt Nrfhpj;Jf; nfhz;l trjp tha;;g;GfisAk; Jr;rkhff; fUjp jq;fs; gps;isfspd; fy;tp Kd;Ndw;wj;ij fUj;jpy; itj;J ,q;Nf tUfpw gyiug; gw;wpf; Nfs;tpg;gl;bUf;fpwhd;. me;j tifapy; vd;djhd; kdjpw;Ftg;gw;wgb mts; ele;jhYk; fy;tp epiyiag; gyg;gLj;jp itj;jpUf;fpwhs; eh;j;jdp vd;w thjk; ngw;NwhhplkpUe;J re;NjhrkhfNt ntsptUtij fud; mtjhdpj;Jf;nfhz;lhd;. ,d;W> ntspf;fjitj; jpwe;J tPl;bDs;Ns te;Jnfhz;bUe;jhs; eh;j;jdp. Neuk; ,uT vl;L kzpiaj; jhz;b ,Ue;jJ. ,iyJsph;fhy khiyf; fPw;Wf;fs;-,d;Dk; ntspr;rk; Nghl;Lf; nfhz;bUe;jJ. xU gUtkile;j ngz; rpWth;fisg; Nghy njUtpNy epd;W tpisahb> mul;il mbj;Jtpl;L tPl;Lf;F tUfpwhNs vd;W fud; kdk; JUJUj;Jf;nfhz;bUf;ifapy; ‗ `ha; rpj;jg;gh‘ vd;whs;. jdJ rpj;jg;ghTf;F tpUg;gkpy;yhj xU nraiy jhd; nra;fpNwd; vd;gijg;gw;wp mts; epidj;Jg; ghh;f;fNt ,y;iy. Mdhy;> rpj;jg;gh fuDf;Nfh mts; Nky;


132

Mj;jpuk; fdy; ff;fpaJ. jdJ Kfk; rpte;jpUg;gJ NghyTk; xU ntg;gf; fjph;tPr;R tiyaj;jpw;Fs; ,Ug;gJNghyTk; mtd; czh;e;jhd;. ,e;jsT NeuKk; ,tSf;F ntspNa vd;d Ntiy? ,ts; Mzh my;yJ ngz;zh? ,ts; ,g;gbf; fl;Lg;ghby;yhky; jphptij vjw;fhf mDkjpf;f Ntz;Lk;? gy Nfs;tpfs; fuDf;Fs; vOe;jd. Mdhy;> ,tSld; ,e;j tplaq;fisg; gw;wp vg;gb Muk;gpg;gJ. . .? mts; ,lf;F Klf;fhf rpy Nfs;tpfisf; Nfl;Ltpl;lhy;. . . vd;dplk; gjpy; ,Uf;Fkh? my;yJ. . . ,tis ,Jgw;wp tprhhpf;fg; Ngha;-mtsJ mg;gOf;fw;w rpe;jidapy; rgyk; njspg;gjhf MfptpLkh? vd;idg; Nghd;wth;fSf;Fg; gof;fg;gl;l kd mOf;if ehNd mtSf;F vLj;Jf; fhl;Ltjhf MfptpLkh? eP ,g;gb ele;Jnfhs;tJ rhpay;y vd;W $wg;Nghtjdhy;- mts; ,Jtiu nghpJgLj;jhj my;yJ Muha Kw;glhj rpy tplaq;fis jdpikapy; ,Ue;J Muha;tjw;F ehNk toptFj;jjhf MfptpLkh? INuhg;ghtpy; . . .mjpYk; ,Ugj;Njhuhk; E} w;whz;by; fhyb itj;jpUf;Fk; ,f;fhyj;jpy; ,tsJ eltbf;iffisg; gpio vd;W rhjpg;gJ vd;dhy; Kbfpw fhhpakh? MZf;F xU eilKiw ngz;Zf;F xU eilKiw vd;w mbg;gilapy; ehd; rpe;jpg;gJ rhpah? Mz;fSk; ngz;fSk; el;G itj;jpUf;ff; $lhJ vd;W ehDk;$l epidf;fpNwdh? rha;. . . ,e;jg; gps;isas; Mz; ngz; vz;L tpj;jpahrj;Njhil gofpwhjhfj; njhpatpy;iyNa! mJfs; Njhw;wj;jpy;jhd; ,isQd; - Fkhpahf ,Uf;FJfNs jtpu ,d;Dk; Foe;ijfs; Nghyj;jhd; goFJfs;. MZk; MZk; vg;gpbg; goFthq;fNsh mJkhjphpj;jhNd MZk; ngz;Zk; goFJfs;. ,ij ehd;kl;Le;jhd; jg;ghf epidf;fpNwNdh! ,e;jg; gps;isfspd; ngw;Nwhh; cwtpdUk; ,g;gbj;jhd; epidg;ghh;fNsh! vdf;Nfd; ,g;gb %is NghFJ? vd;djhd; kdJf;F MWjy; nfhLf;f Kad;Wk; fuDf;F mJ KbahjpUe;jJ. mtsJ eltbf;iffisf; fl;Lg;gLj;JtjhfNt jPh;khdpj;Jf; nfhz;lhd;. vjph;fhyk; ghohfpg; Ngha;tplf; $lhJ vd;W epidj;j fud; mtsJ


133

ntWg;igr; rk;ghjpg;gjw;Ff; $l Jzpe;Jnfhz;lhd;. mjw;F tha;g;ghd xU ehis vjph;ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jhd;. Kd;ngd;why;> MW VO Ngh; nfhz;l eh;j;jdpapd; Fohk; ,e;j tPjpapNyjhd; vq;fhtJ epw;ghh;fs;. vg;NghJk; rj;jKk; ,iur;rYk; tpthjq;fSk; Ntbf;ifg; Ngr;Rf;fSkhf ,Ug;ghh;fs;. ,g;Nghnjy;yhk; ,th;fis ,q;Nf$lf; fhzKbtjpy;iy. vq;Nf Ngha;tpl;lhh;fs;? fuDf;F Kd; vj;jidNah tUl mDgtq;fis ,q;Nf ngw;Wtpl;l mtdJ mz;zd; mz;zp ,g;Nghnjy;yhk; mtNdhL eh;j;jdp tplaq;fis fye;JiuahLtjhfTk; njhpatpy;iy. fuidg; Nghd;w ,isQh;fSk; cwtpdh;topf; Foe;ijfisg; gw;wp kdJf;Fs; vd;d itj;jpUf;fpwhh;fNsh Mdhy; ntspg;gilahf FiwghLfisf; fijg;gjhfTk; ,y;iy. fud; topg;Nghf;fpy;-xU ehs;> me;jg; G+q;fhtpD}lhfg; Ngha;f;nfhz;bUe;jhd;. eh;j;jdpapd; ez;gp - F[uhj;jpg; ngz;Zk; ez;gd; Ihp\; ,isQDk; mq;Nf Nghlg;gl;bUe;j ,Uf;ifapy; jk;ik kwe;J ‗ cy;yhrkhf‘ ,Ug;gijg; ghh;j;Jf; nfhz;L nrd;whd;. ,d;Dk; rw;Wj; J}uj;jpy; tpliyg;gUtj;jpdh; rpyh; rpful; Gifj;jypy; ,d;gk; fz;lhh;fs;. xNunahU rpful; gyh; iftpuy;fspd; ,ilNa ghpkhwg;gl;Lf; nfhz;bUe;jJ. fudpd; fz;fs; guguj;J> G+q;fh vq;fZk; gha;e;J vijNah Njbf;nfhz;bUe;jd. ntF njhiy J}uk; fle;jNghJk; mtd; Njba ahUk; fz;fspy; mfg;gltpy;iy. rpWtaJ> gUt taJ vd;W tsh;r;rpfs; ,ay;ghf tUfpwNghJ nghOJ Nghf;Ffs; kl;Lk; khwpypaha; ,Ue;JtpLjy; rhj;jpakh? taJf;Nfw;wthW nghOJfSk; Nghf;FfSk; te;J NghtJ mrhjhuz tplaNk ,y;iyah? fud; -me;jg; gpukhz;lkhd G+q;fhtpD}Nl vj;jidNah ,aw;iffis urpj;jthW Ngha;f;nfhz;bUe;jhd;. kWehs;> eh;j;jdpapd; jpwik ntspg;gl ghPl;irg; ngWNgWfs; te;jpUe;jd. N`kuh[;> yz;ld;.


134

கபேப்புச் சுதந்தழபத்தழன் தயள்ல஭க் க஦வுகள்.. என௉ த஫ங்கற஠ற்நறன் அடி஦ில் உலடனேம் ஢ீர்க்கு஥ற஫றவ஦ண

உலடகறநட௅ ஋ன்

எவ்வ஬ரன௉ ‘ஷ஡சத்஡றன் கணவுகல௃ம்..’ கரர்த்஡றலக ஡ீதத்஡ன்று தலணப் ன௄ ன௅டிந்ட௅ சறறு஬ர்கள் சு஫ற்றும்

஥ர஬னற஦ினறன௉ந்ட௅ உ஡றன௉ம்

வ஢ன௉ப்ன௃஥ீ ன்கபரக தநந்ட௅ தநந்ட௅

வ஬பிச்ச஥ற஫ந்ட௅ ஥ண்஠ில் ன௃குகறநட௅ – ஋ன்ணந்஡க் கணவுகல௃ம் ஆலசகல௃ம்.. ஋ட்டி கறலப டேணி திடித்஡றழுத்ட௅ தநறத்ட௅க் வகரள்ல௃ம் இலனகபரகவும் உ஡றர்ந்ட௅ கரலுக்கடி஦ில் ஥ற஡றதடும் ஥னர்கபின் கண்஠ர்ீ வ஡ரய்ந்஡ ஬ரச஥ரகவும் ஋ம் கணவுகள் இத் ட௅ஷ஧ரக ஥ண்஠ில் கரய்ந்ட௅ப் ஷதர஬஡றன்னும் ஋வ்வு஦ிர் திரிந்ட௅ ஥றஞ்சும்

கலடசற வதரழுட௅ ஬ல஧க்குஷ஥ர.. அநறஷ஦ரம்; அநறஷ஦ரம்; இநக்லக ன௅நறத்ட௅ உ஦ிர் உ஡றர்த்ட௅ உடல் ன௅லடந்஡ தின்ணனரக

கரனத்஡றன் கண்கபில் ஬ிரிக்கப்தட்ட ஋ம் கணவுகபின் எற்லந அர்த்஡ம் என௉ ஡஥ற஫றணத்஡றன் எற்லந ஬ிடு஡லன ஥ட்டுவ஥ண ன௃ரினேம் ஢ரபில் ஋ம் கணவுகல௃க்கரய் ன௅லபக்கும் வ஥ரத்஡ சறநகுகலபனேம் ஋ப்தடி ன௅நறத்ட௅஬ிடு஥றவ்வுனகு…? ஢சுக்கப்தட ஡லனகல௃ம் வ஬ட்டப்தட்ட லககல௃ம்


135

வ஬டித்ட௅ச் சற஡நற஦ ஥ரர்ன௃ம் ஥ண஡றன் கன௉ல஥ ன௄சறக் வகரண்ட ஢றர்஬ர஠ன௅ம் ஡ணக்கரண ஷகள்஬ிகலப சு஥ந்ட௅க் வகரண்டு஡ரஷண ஥ண்஠ில்

஧த்஡த்஡ரல் ஢லணக்கப் தட்டின௉க்கறநட௅? இப்ஷதர஡ட௅ ஷ஡சத்஡றன் ஬ிடி஦லன ஷ஢ரக்கற –

஢ரங்கள் ஬ிட்ட உ஦ிரின் ஈ஧த்஡றல் ட௅பிர்க்கும் ஋ம் ஡஥ற஫ீ ஫ திநப்தின் இநக்லககபரக

ஷ஥னறடப்தட்ட தி஠க் கு஬ி஦ல்கலப ஬ிபக்கறக் வகரண்டு திநக்கறன்நண..஡ரன், இன௉ந்ட௅ம் -

அவ்஬ப்வதரழுட௅ லகஷகரர்த்ட௅க் வகரள்ல௃ம்

஡஥ற஫ரின் ஢ற஧ந்஡஧஥ற்ந எற்றுல஥னே஠ர்஬ில் ஋ந்஡ தரம்ன௃ம் தல்னறனேம் த஦ந்ட௅ -

஡ன் ஬ரலன சு஫ற்நறக் வகரள்஬஡றல்லனஷ஦; ஋ங்கள் ன௅ன் ஥ரநரக –

அட௅ ஋ம் ன௅கத்஡றன் ஥ீ ஷ஡நற ஡லன ஬ல஧ கரல்டெக்கறல஬த்ட௅ ஥ற஡றத்ட௅ – ஋ம் சு஡ந்஡ற஧த்ல஡ இம்சறக்க இம்சறக்க ஧த்஡ம் ஬஫றனேம் ன௅கத்஡றல் ஋ம் ஬ிடு஡லன஦ின் கணவு அந்஡ த஫ங்கற஠ற்நறன் அடி஦ில் உலடனேம் ஢ீர்கு஥ற஫றவ஦ண உலடந்ட௅஡ரன் ஷதரகறநட௅…, இ஡னரம் கடந்ட௅ம் அக்கணவு உலட஦ர ஬ிடி஦வனரன்று ஥ீ ண்டும் ஋ம் ஈ஫ ஡றலச஦ில் ன௄க்கும்.. அந்஡ ன௄ப்தின் ஬ரசத்஡றல் ஡஥ற஫றண ஬ிடு஡லன஦ின் கு஧ல் - வதன௉ம் சப்஡஥ரக என௉஢ரள் உனவகங்கும் ஷகட்கும்..


136

கன௉ப்த஫றந்ட௅ப் ஷதரணவ஡ரன௉ ஬ிடு஡லன஦ின் வ஬பிச்சம் ஢றலநந்஡ கரற்வநரன்று ஋ங்கபின் வ஬ள்லபக் கணவுகபின் ஥ீ ட௅ ஡றன்஥஥ரய் தட்டுச் வசல்லும்.. என௉ இணத்஡றன் ஬ிடி஦ல்

அன்று ஋ங்கல௃க்கரய் ஬ிடினேம்!!

யித்னளசளகர்


137

ப௄ன்஫ளம் யிபல்

“ன௃ண்தட்ட ஥ணல஡

ன௃லக஬ிட்டு ஆற்றுகறஷநரம்‛

஋ன்வநல்னரம் த஫வ஥ர஫ற ஷதசும் அன்திற்குரி஦ ஢ண்தர்கஷப..!

ன௃ண்ட௃க்கு ஥ன௉ந்ட௅ ன௃லக஡ரணர ? அப்தடிவ஦ன்நரல்

ஈ஫த்஡஥ற஫ர்கள் ஋த்஡லணஷ஦ரஷதர் லக கரல்கலப இ஫ந்ட௅

ன௃ண்தட்டுத் ட௅டிக்கறநரர்கள் ஦ர஧ர஬ட௅ அ஬ர்கல௃க்கு

ன௃லகனெட்ட஥ர஬ட௅ ஷதரட்டுக்வகரடுங்கஷபன்.! தஞ்சு஬ச்ச சறகவ஧ட்லட தற்நல஬த்ட௅ ன௅த்஡஥றட்டு உநறஞ்சுகறநீர்கஷப

என௉ஷ஬லப஦஡றல் ஷ஡ன்஬டிகறநஷ஡ர..? உங்கபில் என௉஬வணன்ந

உரில஥ஷ஦ரடு ஷகட்க்கறஷநன் எப்ன௃க்வகரள்஬ர்கபர ீ ?

ஏடும்ஷதரட௅ இலபப்ன௃ம்

உல஫க்கும்ஷதரட௅ கலபப்ன௃ம்


138

஥லனஷ஦ன௉ம்ஷதரட௅ ஥லனப்ன௃ம் ஥ரங்கரய்த்஡றன்நரல் ‚சபி‛ப்ன௃ம் ஋ற்தடுவ஥ன்கறஷநன்

எப்ன௃க்வகரள்஬ர்கபர? ீ

ன௃லகப்திடித்஡ரல்

஥ட௅஬ன௉ந்ட௅ம் ‚஬ரய்‛ப்லத இ஫ப்தரய் ஥லண஬ி஦ின் இ஡ழ்கபில்..! எப்ன௃க்வகரள்஬ர்கபர? ீ

தின்சுக்கு஫ந்ல஡ல஦ லக஦ிவனடுத்ட௅ வகரஞ்ச ன௅஦லுங்கள்

ன௅த்஡ம் ஷ஬ண்டரவ஥ன்று ன௅கத்ல஡ ஡றன௉ப்தி

னெச்சுத்஡ற஠ந அழுட௅஬ிடும்..! எப்ன௃க்வகரள்஬ர்கபர? ீ

சந்தக்கயி.சூலசப்஧ளண்டி


139

"உனில்" கல஬ இ஬க்கழன சங்கம் ஥ைளத்தழன நளணயர்களுக்கள஦ கபேத்தபங்கு உ஦ில் கலன இனக்கற஦ சங்கத்஡றன் ஌ற்தரட்டில் க.வதர.஡ உ஦ர்஡஧த்஡றல் ஡஥றல஫ என௉ தரட஥ரகக் கற்கும் ஥ர஠஬ர்கல௃க்கு '஡ற்கரனக் க஬ில஡கள்' ஋ன்ந கன௉த்஡஧ங்கு இடம்வதற்நட௅. ஷ஥ற்தடி ஢றகழ்வு க஬ிஞர் ஡ரணர ஬ிஷ்ட௃ ஡லனல஥஦ில் வ஢ல்னற஦டி ஥த்஡ற஦ ஥கர஬ித்஡ற஦ரன஦ ஥ண்டதத்஡ீல் 23.12.2011 கரலன 9.30 ஥஠ி ன௅஡ல் 12.30 ஥஠ி஬ல஧ இடம்வதற்நட௅. இக்கன௉த்஡஧ங்கறல் இ. இ஧ரஷஜஸ்கண்஠ன், சு. குஷ஠ஸ்஬஧ன், வச. சு஡ர்சன், ஷ஬ல் ஢ந்஡கு஥ரர், ஡. அஜந்஡கு஥ரர் ஆகறஷ஦ரர் ஬ப஬ரபர்கபரகக் கனந்ட௅ வகரண்டு தரடப்த஧ப்தின் குநறத்஡ க஬ில஡கள் தற்நற உல஧஦ரற்நறணர். ஢றகழ்஬ில் கன௉த்஡஧ங்கு தற்நற஦ ஡஥ட௅ கன௉த்ட௅க்கலப ஥ர஠஬ர்கள் வ஡ரி஬ித்஡ணர். ஢ன்நறனேல஧ல஦ உ஦ில் அல஥ப்தின் சரர்தில் க஬ிஞர் ஦ரத்஡றரீகன் ஢றகழ்த்஡றணரர். தரீட்லச ஷ஢ரக்கறலண ல஥஦஥ரகக் வகரண்ட இக்கன௉த்஡஧ங்கறல் கனந்ட௅ வகரண்ட ஥ர஠஬ர்கல௃க்கு லகஷ஦டுகள் இன஬ச஥ரக ஬஫ங்கப்தட்டண. வதன௉஥ப஬ரண ஥ர஠஬ர்கள் கனந்ட௅ வகரண்ட இந்஢றகழ்வு ஥ண஢றலந஬ிலணத் ஡ந்஡ட௅. - உ஦ில் வச஦ற்தரட்டரபர்கள் தடங்கள் 1. ஢றகழ்஬ில் கனந்ட௅ வகரண்ட ஥ர஠஬ர்கள் 2.஡லனல஥னேல஧஦ரற்றும் ஡ரணர஬ிஷ்ட௃ 5. இ஧ரஷஜஸ்கண்஠ன் உல஧஦ரற்றுகறநரர் அன௉ஷக ஷ஬ல்஢ந்஡ன், அ. அஜந்஡கு஥ரர் 3 உல஧஦ரற்றும் வச. சு஡ர்சன் 4.உல஧஦ரற்றும் சு. குஷ஠ஸ்஬஧ன் 12 ஢றகழ்஬ில் கனந்ட௅ வகரண்ட ஥ர஠஬ர்கள் 13. ஢றகழ்஬ில் கனந்ட௅ வகரண்ட ஥ர஠஬ர்கள்


140

Kaatruveli January 2012  

The New Year's first issue of the free Tamil Literature magazine, Kaatruveli, by Mullai Amuthan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you