Page 1


2

காற்றுவய஭ி ஑ட஬ இ஬க்஑ழன இதழ்-2012-

நளசழ

ஆசழரினர்:றரள஧ள

அன்ன௃டைனீர். யணக்஑ம்.

நளசழ நளத இதழுைன்

சந்தழக்஑ழற஫ளம்.ஆக்஑ங்஑஭ின் யன௉ட஑ ஆறபளக்஑ழனநள஑

இன௉க்஑ றயண்டும் ஋ன்஧தழல்

சழபத்டத ஑ளட்டு஑ழற஫ளம்.அச்சழல் யன௉஑ழன்஫ ன௅னற்சழ தள்஭ிப்

஑ணி஦ினிைற௃ம்,யடியடநப்ன௃ம் ற஧ளைப்஧ட்றை யன௉஑ழ஫து. இவ்யளண்டின் ஑ளற்றுவய஭ி : ஑ளர்த்தழ஑ள.ந

வய஭ினீைள஑ 3 த௄ல்஑ள்

வதளைர்஧ிற்கு: R.Mahendran, Plaistow, London, E13 0Jx நழன்஦ஞ்சல்: Mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk mullaiamuthan@gmail.com ஧டைப்ன௃஑ற௅க்கு ஆக்஑தளபறப

யபவுள்஭஦.

஥ன்஫ழ஑ள்:

இயண்,

வ஧ளறுப்ன௃

Midnight Jazz"கூகுள்

இவ்யளண்டின் சழ஫ப்ன௃

஥ழ஑ழ்யள஑ இ஬க்஑ழனயிமளயில் சழ஫ப்ன௃ ஥ழ஑ழ்யள஑ தநழழ்

அ஫ழஞர்஑஭ின் சழ஫ப்ன௃டபனேம் இைம் வ஧றும்.

நீ ண்டும் அடுத்த இதழுைன் சந்தழப்ற஧ளம். றரள஧ள


3

உண்மந ஌றதள என்ட஫ வ஧றும் ற஧ளது

஌றதள என்ட஫

இமந்துயிடு஑ழற஫ளம் ஋ன்஧தும் உண்டந -----------

சி஬ ககள்யியும் ஧திலும் சழ஬ ற஑ள்யி஑ற௅க்கு

஧தழல் வசளல்யதற்஑ள஑ சழ஬ சநனம் சழ஬ரிைம்

ற஧ச றயண்டினின௉க்஑ழ஫து அந்த ற஑ள்யி

ன௅க்஑ழனத்துயநள஦தழல்ட஬ ஋ன்஫ற஧ளதும்

சழ஬ சநனம் அந்த ஥஧ன௉ம்... ------------

அதிர்வயல௅ப்பும் குறுஞ்வசய்தி உ஦து குறுஞ்வசய்தழடன ஑ண்டும் ஑ளணளநல் இன௉க்஑ப் ஧மகும் ன௅னற்சழனில்

றதளல்யினடை஑ழற஫ன்


4

சத்தநழட்றைள

அதழர்வயழுப்஧ிறனள யன௉ம் உ஦து குறுஞ்வசய்தழ஑ள்

஋ன்஦ிைநழன௉ந்து ன௃தழதளய்

஋டதப் ஧தழ஬ள஑ வ஧஫ப்ற஧ள஑ழ஫து?

அத஦ளற஬

஋஦து வந஭஦த்டத அணியிக்஑ழற஫ன்

஋஦தட஬ற஧சழக்கும்.. ------------

இயள் ஧ாபதி


5

சுயர்க்கத்தில் ஒரு ஥ாள் - நுணாயிலூர் கா. யிசனபத்தி஦ம் அன்வ஫ளன௉஥ளள் ஋ன் ஧மத் றதளட்ைத்டத என௉ சுற்று஬ளப்

ற஧ளட்டு, ஧ம நபங்஑ற௅ைன் ஑டதத்து யிட்டு, அங்குள்஭ ஏர் ஆச஦த்தழல் அநர்ந்து ஧஬ சழந்தட஦஑ட஭ச்

சழந்டதக்வ஑டுத்து ஆற஬ளசழத்துக் வ஑ளண்டின௉ந்றதன். அந்தப் ஧மத் றதளட்ைத்தழல் ன௅க்஑஦ி஑ள் உட்஧ை ன௅க்஑ழனநள஦ ஋ல்஬ளப் ஧ம நபங்஑ற௅ம் ஥ீண்டு, வசமழத்றதளங்஑ழ ய஭ர்ந்தழன௉ந்த஦. ஋ன்றும் அங்கு ஧மங்஑ள் தூங்஑ழக் வ஑ளண்டின௉க்கும்.

஑஦ிந்து

இனநபாசன் ஥ளன் சற்று அனர்ந்தழன௉ந்தவ஧ளழுது

஋ன்஦ன௉஑ழல் னெயர் யந்து ஥ழன்஫஦ர். னெயன௉ம் எ஭ி யசும் ீ ஆடை஑ள்

அணிந்தழன௉ந்த஦ர். அடய ஑ண்஑ட஭க் கூச டயத்த஦. ஥டுயில் ஥ழற்஧யடபப் ஧ளர்த்து அயர் இனநபளசன் ஋ன்று

அ஫ழந்து வ஑ளண்றைன். ஧க்஑த்தழல் இன௉ Yama, the Hindu and Buddhist god of death and Lord of Naraka ( hell ) .

ட஑னில் ஧ளசக்஑னிற்ட஫னேம் ஑ளறணளம். ஋ன்வ஦ன்஦றயள ஥ைக்஑ப்ற஧ள஑ழ஫றத ஋ன்று ஥ழட஦ந்து, ந஦த்டதத் தழைப்஧டுத்தழக் வ஑ளண்டு ‚தளங்஑ள் ஧ணித்துட஫க்

஑ைடநனில் யந்துள்஭ ீர்஑஭ள?‛ ஋ன்று ஥டுங்஑ழக்வ஑ளண்டு

ற஑ட்றைன். அதற்கு இனநபளசன் ‚இல்ட஬‛ ஋ன்று ஧தழல்

கூ஫ழனதும், ஊச஬ளடிக் வ஑ளண்டின௉ந்த ஋ன்னுனிர் தழன௉ம்஧ி யந்து யிட்ைது ற஧ளன்஫ உணர்ச்சழ ஌ற்஧ட்ைது.


6

ஆ஦ந்தத்தழல் ஋ழுந்து ஥ழன்று ‚஥ளன் ஋வ்யண்ணம்

தங்஑ற௅க்கு உதயறயண்டும்?‛ ஋ன்று ற஑ட்றைன். அதற்கு

இனநபளசன் ‚஋ங்஑ற௅க்கு ன௅க்஑஦ி஑ள் (நளம்஧மம், யளடமப் ஧மம், ஧஬ளப் ஧மம்) நழ஑வும் யின௉ப்஧ம்.

஋ங்஑ள் உ஬஑ழல் இடய இல்ட஬. றந஬ழன௉ந்து ஧ளர்த்த வ஧ளழுது உங்஑ள் ஧மத் றதளட்ைத்தழல் ன௅க்஑஦ி஑ற௅ம் ன௅ற்஫ழக் ஑஦ிந்து தூங்குயடதக் ஑ண்றைளம். உைற஦

஧ி஫ப்஧ட்டு இங்கு யந்துயிட்றைளம். ஥ளம் இயற்ட஫ப் ஧஫ழத்து உண்஧தற்கு ஥ீங்஑ள் உதயி஦ளல், ஥ளங்஑ற௅ம் ஥ீங்஑ள் யின௉ம்ன௃ம் என௉ யபத்டதத் தந்துதயத் தழைம்

வ஑ளண்டுள்ற஭ளம்.‛ ஋ன்஫ளர். அதற்கு ஥ளன் ‚இனநபளசற஦! ஥ீங்஑ள் யின௉ம்஧ினயளறு ன௅ழுக் ஑஦ி஑ட஭னேம்

அன௉ந்த஬ளம். இடதனிட்டு ஋஦க்கு நழகுந்த சந்றதளசம். ஥ளன் எறபவனளன௉ யபம் நளத்தழபம் ற஑ட்ற஧ன். அடதக் ஑஦ி஑ள் அன௉ந்தழன஧ின் தந்தன௉ள்யபள஑!‛ ீ ஋ன்று கூ஫ழற஦ன்.

அயர்஑ள் னெயன௉ம் றதளட்ைத்தழற௃ள்஭ ஆச஦ங்஑஭ில்

அநர்ந்த யண்ணம் ஑஦ி஑ள் தூங்கும் தழடசடன ற஥ளக்஑ழக் ட஑டன ஥ீட்ைக் ஑஦ி஑ள் அயர் ட஑஑஭ில் யந்து றசப,

அயர்஑ள் ஑஦ி஑ட஭ அன௉ந்தழன யண்ணம் இன௉ந்த஦ர். ஥ளன் இயர்஑ட஭ப் ஧ளர்த்து அதழசனித்து ஥ழன்ற஫ன். வசளற்஧

ற஥பத்தழல் நபங்஑஭ில் இன௉ந்த ஑஦ி஑ள் னளவும் ன௅டிந்து யிட்ை஦. ஑஦ி஑ள் உண்ை ஑ட஭ப்஧ில் அயர்஑ள்

தூங்஑வுநழல்ட஬, உ஫ங்஑வுநழல்ட஬, ஥ீர் அன௉ந்தவுநழல்ட஬, யிறுயிறுப்஧ள஑ ஏடினளடித் தழரிந்த஦ர்.

சுயர்க்கம் இனநபளசன் ‚ந஑ற஦! ஥ீ ற஑ட்கும் யபம் ஋ன்஦றயள? ற஑ட்஧ளனள஑!‛ ஋ன்று கூ஫ழ஦ளர். அதற்கு ஥ளன்

‚இனநபளசற஦! ஥ளன்; சுயர்க்;஑ம் வசன்று என௉ ஥ளள் அங்கு


7

தங்஑ழ ஥ழன்று ஧ளர்த்துயிட்டுத் தழன௉ம்஧ிப் ன௄வு஬஑ம் யப

றயண்டும். இதற்கு ஥ீங்஑ள்தளன் உதயறயண்டும்‛ ஋ன்று

கூ஫, இனநபளசன் ‚ந஑ற஦! யபம் தந்றதளம் ஋ன்஫ல்஬யள கூ஫ழயிட்றைளம். அதழல் என௉ ஧ிபச்சழட஦னேம் இல்ட஬.

ஆ஦ளல், ஥ீர் நள஦ிை உைற஬ளடு சுயர்க்஑ம் யபன௅டினளது. இது வதளைர்஧ள஑ உங்஑ள் அ஧ிப்஧ிபளனம் ஋ன்஦ ஋ன்று கூ஫ன௅டினேநள?‛ ஋ன்று கூ஫ழ அநர்ந்தளர்.

அதற்கு ஥ளன் ‚இனநபளசற஦! ஥ீங்஑ள் கூ஫ழன அத்தட஦னேம் ஋஦க்கும்

வதரினேம். ஥ளன் வசளல்஬க் கூடினது

இதுதளன்:- ஥ளன் ஋ன் உைட஬ இங்கு

஧க்குயநள஑ நட஫த்து டயத்து யிட்டு, உங்஑ள் உதயிறனளடு ஆயி Dante and Beatrice gaze upon the highest heavens;from Gustave Doré's illustrations to the Divine

Comedy.

உன௉வயடுத்து உங்஑ற஭ளடு யன௉றயன். ஥ீங்஑ள் ஋ன்ட஦க் கூட்டிக் வ஑ளண்டு ற஧ளய் சுயர்஑த்தழல் ஋ல்஬ளம் ஑ளட்டி யிட்டுத் தழன௉ம்஧வும் ஋ன்ட஦க்

கூட்டிக் வ஑ளண்டு ன௄வு஬஑ம் யந்து, ஋ன்னுை஬ழல் ஋ன்

ஆயிடனச் வசற௃த்தழ, ஋ன்ட஦ ஋ழுப்஧ி ஥ைநளை யிட்டுப் ற஧ளயர்஑஭ளனின் ீ ஥ளன் இப்வ஧ளழுதும் உங்஑ற௅ைன் யபத் தனளர்‛ ஋ன்று கூ஫ழ ன௅டித்றதன்.

அதற்கு இனநபளசன் ஋ன்னுைன் என்றும் ஑டதக்஑யில்ட஬. நற்஫ இன௉யன௉ைன் சழ஬ ஥ழநழைங்஑ள் ஆற஬ளசட஦

஥ைளத்தழ஦ளர். ஧ின் ஋ன்னுைன் ‚இப் ன௄ற஬ள஑த்தளர் இவ்யளறு தழட்ைங்஑ள் அடநத்துத் தம் யளழ்க்ட஑டன

஥ைளத்து஑ழன்஫஦ர் ற஧ளற௃ம். இடத ஥ழட஦த்தளல் சந்றதளசம் அடை஑ழன்ற஫ன். ஥ீங்஑ள் கூ஫ழனதுற஧ளல் உங்஑ட஭ச்


8

சுயர்க்஑த்துக்குக் கூட்டிச் வசன்று, ஧ின் ன௄வு஬஑ம் யந்து

ஆயிடன உங்஑ள் உை஬ழல் வசற௃த்தழ உனிர் யபப் ஧ண்ணிச் வசல்஬ ஥ளன் தனளர். ஥ீங்஑ள் இப்வ஧ளழுறத

வய஭ிக்஑ழை஬ளம்‛ ஋ன்று கூ஫ழ஦ளர் இனநபளசன். இதற்கு

஥ளன் உைன்஧ட்டுச் சழ஬ எழுங்கு஑ள் வசய்து ன௅டித்றதன். ஋ன்ட஦ என௉ வ஧ட்டினில் ஧டுக்கும்஧டி இனநபளசன் கூ஫ழ஦ளர். ஥ளன் வ஧ட்டினில் ஧டுத்ததும், ஋ன் உனிர்

ஆயினளக்஑ப்஧ட்டு, வ஧ட்டி னெைப்஧ட்டு ஋ன் உ஫யி஦ர் என௉யரிைம் வ஧ட்டிடனக் ஑ளக்கும் வ஧ளறுப்ன௃க்

வ஑ளடுக்஑ப்஧ட்ைது. அதன்஧ின் ஥ளங்஑ள் ஥ளல்யன௉ம் (இனநன், இன௉ ஧ணினள஭ர்஑ள், ஥ளன்) சுயர்க்஑ம் ற஧ள஑

ஆனத்தநளற஦ளம். இனநபளசன் ட஑டன அடசத்ததும் எர்

அற்ன௃தநள஦ ஧஫க்கும் தட்வைளன்று அன௉஑ழல் யந்து ஥ழன்஫து. ஥ளங்஑ள் அதழல் ஌஫ழற஦ளம். ‚஥ளங்஑ள் சுயர்க்஑ம் யந்து யிட்றைளம்‛ ஋ன்று இனநபளசன் கூ஫ழ஦ளர்.

஧஫க்கும் தட்டு யந்ததும், ற஧ள஦தும், ஧஫ந்ததும் ஋஦க்குத்

வதரினளது. ன௄நழனில் யந்து ஥ழன்஫தும், சுயர்க்஑த்தழல் ற஧ளய்

இ஫ங்஑ழ ஥ழன்஫தும் நளத்தழபம் ஋஦க்குத் வதரிந்தது. ஧஫க்கும் சத்தம்கூை ஋஦க்குக் ற஑ட்஑யில்ட஬. ஍ம்ன௃஬ன்஑ள்

என்றும் இல்஬ளத ஋஦க்கு இடய என்றும் ன௃ரினளத

஥ழட஬னில் ஥ளன் உள்ற஭ன் ஋ன்஧டத அ஫ழந்துள்ற஭ன்.

இந்஥ழட஬னில் இனநபளசன் ஋ன்ட஦ அடமத்து ‚ந஑ற஦! ஥ளம் இப்வ஧ளழுது சுயர்க்஑த்தழல் உள்ற஭ளம். ஥ளன் உங்஑ற௅ைன் ஋ன்றும் ஑ைடந஑ட஭ச்

இன௉க்஑

வசய்ன

ன௅டினளது.

றயண்டும்.

ட஑ப்வ஧ள஫ழடன டயத்தழன௉ங்஑ள்.

஋ன்

இந்தக்

உங்஑ற௅க்கு உதயி

றதடயப்஧டின் இந்தப் வ஧ள஫ழனின் வ஧ளத்தளட஦

அழுத்தழ஦ளல் ஥ளன் யன௉றயன். அல்஬து ஏர் உதயினளள்


9

யந்து உதவுயளர். உங்஑ள் குடும்஧த்தழ஦பள஦ ஧ிதள, நளதள, சற஑ளதப சற஑ளதரி஑ள், னெத்றதளர் னளயடபனேம் இங்கு

யபயடமத்தழன௉க்஑ழற஫ன். சுயர்க்஑த்தழல் உங்஑ற௅க்கு என௉

தீங்கும் ஥ழ஑மளது. இங்கு சண்டை சச்சபவு இல்ட஬. ஥ீங்஑ள் இங்கு என௉ ஥ளள் நட்டும்தளன் தங்஑ழ ஥ழற்஑஬ளம். ஥ளன் யன௉஑ழற஫ன்.‛ ஋ன்று கூ஫ழயிட்டுச் வசன்஫ளர்.

஥ளன் அந்தப் ஧க்஑ம் ஧ளர்த்றதன். ஋ன்஦ அதழசனம்? ஋ன் அப்஧ள, அம்நள, சற஑ளதபர்஑ள், சற஑ளதரி஑ள், அம்நப்஧ள,

அம்நம்நள, ஆச்சழ ஆ஑ழறனளர் ஋஦க்குத் வதரிந்தயர்஑ள் யரிடசனில் ஥ழன்஫஦ர். ஍ம்஧த்வதளன௉ யன௉ைங்஑஭ின்஧ின் ஥ளன் ஋ன் அப்஧ளடய ன௅தல்ன௅த஬ள஑ப் ஧ளர்க்஑ழன்ற஫ன். ஥ளம் என௉யடபவனளன௉யர் ஑ட்டிப்஧ிடித்து அழுது

ன௃஬ம்஧ிற஦ளம். ஆ஦ளல் ஑ண்ணர்ீ நளத்தழபம் என௉யன௉க்கும் யபயில்ட஬, ஋஦க்கும்தளன். சுயர்க்஑த்தழற௃ள்ற஭ளர்

அழுயதழல்ட஬ ஋ன்று அ஫ழந்றதன். ஋ல்஬ளன௉ம் நள஫ழநள஫ழத்

தங்஑ள் ஑டத஑ட஭ச் வசளன்஦ளர்஑ள். ன௄ற஬ள஑த்தழற௃ள்ற஭ளர் ஑டத஑ட஭னேம் துன௉யித் துன௉யிக் ற஑ட்ைளர்஑ள். ஥ளட்டு

ய஭ப்஧ம், நக்஑ள் யளழ்க்ட஑ ன௅ட஫஑ள், ஑ல்யி ன௅ட஫஑ள், இனற்ட஑ ய஭ங்஑ள் ஆ஑ழனயற்ட஫னேம் ற஑ட்ை஫ழந்த஦ர்.

஋ன் அப்஧ளயின் னெதளடதனர்஑ட஭ ஋஦க்குத் வதரினளது. அயர்஑ள் எவ்வயளன௉யடபனேம் ஋ன் அப்஧ள ஋஦க்கு அ஫ழன௅஑ப்஧டுத்தழ டயத்தளர்.

வசன்஫ 17-11-2011இல் அநபபள஦ ஋ன் இட஭ன சற஑ளதபன்

தழன௉. றயற௃ப்஧ிள்ட஭ ஑ளர்த்தழற஑னன் றதயதளசன் அயர்஑ள் ஋ன் அப்஧ளவுைனும் அம்நளவுைனும் எட்டி உ஫யளடிக் வ஑ளண்டின௉ந்தடதக் ஑ண்டு ஧பயசநடைந்றதன். அயர்

஋ன்஦ிைம் ஏறைளடியந்து ‚அண்ணள ஥ழபந்தபநளய் யந்து


10

யிட்டீர்஑஭ள?‛ ஋ன்று ற஑ட்ைளர். ‚஥ளன் இங்கு என௉ ஥ளள்

நளத்தழபம் தங்஑ழ ஥ழற்஧தற்கு இனநபளசன் உதயினேள்஭ளர். அதன்஧ின் ஥ளன் ன௄ற஬ள஑ம் வசன்று யிடுறயன்.‛ ஋ன்று கூ஫ழற஦ன். இதற்கு அப்஧ளவும், அம்நளவும்

யன௉த்தப்஧ட்ை஦ர். ஥ளன் ஥ழட஬டநடன ஋டுத்துக் கூ஫ழ

அயர்஑ட஭ச் சளந்தழப்஧டுத்தழற஦ன். ஋ன் சற஑ளதபன் தன்

குடும்஧த்தளடபப் ஧ற்஫ழக் ஑யட஬ப்஧ட்ைளர். அதற்கு ஥ளன் ‚உன் துடணயி ற஑ள஑ழ஬ளவும், இன௉ ஧ிள்ட஭஑ற௅ம்

஥ன்஫ள஑றய இன௉க்஑ழன்஫஦ர். ஆ஦ளல் உன் ஥ழட஦யள஑றய ஋ன்றும் உள்஭஦ர். அயர்஑ட஭ப் ஧ற்஫ழக் ஑யட஬ றயண்ைளம். ஥ளங்஑ள் அயர்஑ட஭னேம் ஧ளர்த்துக்

வ஑ளள்றயளம்.‛ ஋ன்று கூ஫ அயர் ன௅஑ம் ந஬ர்ந்தது. ஋ன் அப்஧ளயிைநழன௉ந்து சுயர்க்஑ உ஬஑ம் ஧ற்஫ழன

வசய்தழ஑ட஭னேம், அங்கு யளழ்றயளர் ஧ற்஫ழனேம், அயர்தம் யமக்஑ ஧மக்஑ங்஑ள் ஧ற்஫ழனேம், அந்த உ஬஑ழன்

வ஧ளன௉஭ளதளபம் ஧ற்஫ழனேம் ஥ழட஫னக் ற஑ட்டு அ஫ழந்து

வ஑ளண்றைன். அங்குள்ற஭ளன௉க்குப் ஧சழ இல்ட஬. ஌வ஦஦ில் அயர்஑ற௅க்கு உைல் இல்ட஬. ஋஦றய அயர்஑ற௅க்கு

உணவும், உடைனேம் றதடயனில்ட஬. ஆட஭ அடைனள஭ம் ஑ளட்ை ஏர் உன௉யம் நளத்தழபம் வதரினேம். அயர்஑ள் ஋ன்றும் இட஭னயர்஑஭ள஑த் றதளன்றுயர். ஋ன் அப்஧ள 106 யனதழல் இட஭ஞன்ற஧ளல் இன௉க்஑ழ஫ளர். யனவதன்஫ ஧ிபச்சழட஦

அயர்஑ற௅க்கு ஋ன்றும் இன௉ந்ததழல்ட஬. இ஫ப்வ஧ன்஧தும் அங்கு இல்ட஬. அறதற஧ளல் அங்கு ஧ி஫ப்ன௃ம் இல்ட஬.

நண்ணில் நளண்றைளரில் என௉ சழ஬ ஥ல்ற஬ளர் சுயர்க்஑ம் ற஧ளய்ச் றசர்யர். நற்ட஫றனளர் ஥ப஑ம் ற஧ளய்ச் றசர்யர். இவ்யண்ணம்தளன் சுயர்஑த்தழற௃ம் ஥ப஑த்தழற௃ம்

ஆயினேன௉யில் உள்ற஭ளர் வ஧ன௉஑ழ யன௉஑ழன்஫஦ர். அங்குள்ற஭ளன௉க்கு ஆடச ஋ன்஧றத இல்ட஬. ஋஦றய


11

அயர்஑ற௅க்குத் றதடயனேம் இல்ட஬. ஑஭யில்ட஬க் ஑ற்஧மழப்ன௃ம் இல்ட஬. குற்஫ம் ன௃ரிறயளன௉நழல்ட஬க்

வ஑ளட஬ வசய்றயளன௉நழல்ட஬. ஋஦றய ஥ீதழ஧தழ஑ற௅ம்

இல்ட஬. ஥ீதழநன்று஑ற௅ம் இல்ட஬. வ஧ளன்னுநழல்ட஬, நண்ட௃நழல்ட஬. அயர்஑ள் ஆட௃நழல்ட஬ப்

வ஧ண்ட௃நழல்ட஬. குடினில்ட஬க் கூத்தழல்ட஬.

அயர்஑ற௅க்கு னெச்சழல்ட஬. ஋஦றய அங்கு ஑ளற்றும்

இல்ட஬. அயர்஑ற௅க்குத் தள஑ம் இல்ட஬. ஋஦றய அங்கு

஥ீன௉ம், றநளன௉ம் இல்ட஬. ஆங்ற஑ ன௃ல் ன௄ண்டு, வசடி வ஑ளடி, நபம் தடி என்றும் இல்ட஬. அங்கு ஧஑ல், இபவு இல்ட஬. சூரினனும், சந்தழபனும் றதளன்றுயதழல்ட஬. ஆ஦ளல் சுயர்க்஑ம் நழ஑வும் ஧ிப஑ளசநளனின௉க்கும்.

஥ளம் யளழும் ன௄நழத்தளனில் ஥ழ஬வும் ஑ளதல், ஑஭யினல்,

஑ற்஧ினல், ஑ளநம், ட஑க்஑ழட஭, வ஧ன௉ந்தழடண, நைற஬஫ல், ஑பணம், அம்஧ல், அ஬ர் (஧மழ), தட஬யன், தட஬யி,

஧ளணன், கூத்தன், யி஫஬ழ, ஧பத்டத, அ஫ழயர், ஑ண்றைளர், ஧ளர்ப்஧ளன், ஧ளங்஑ன், றதளமழ, வசயி஬ழ, ஑ழமயன், ஑ழமத்தழ, ஧ிபளநணர், சத்தழரினர், டயசழ஑ர், சூத்தழபர், த஦ியமழ வசல்஬ல், யின௉ம்஧ின வ஧ண்டணக்

஑யர்ந்து வசல்஬ல், நளற்஫ளன் நட஦ வசல்஬ல்,

஧ிபநச்சளரினம் ன௃குதல், றயதம் ஏதல், தய றயைம் தளங்஑ல்,

குடும்஧ யளழ்வு ஑சந்தயிைத்துக் ஑ளறை஑ல்,

ஞள஦ினளதல்,

னளவும் து஫ந்த

ன௅஦ியபளதல், ஥ளைளற௅ம் ன௅தல்யபளதல், யமழப்஧஫ழத்

தட஬ய஦ளதல், உ஬஑ அம஑ழனளதல், யிஞ்ஞள஦ினளதல், ஆய்யள஭஦ளதல்,

வ஑ளடுங்ற஑ளல் நன்஦஦ளதல்,

சளதுயளத஬,; உ஬஑த் தட஬ய஦ளதல் ஆ஑ழனடய

என்஫ளயது ஧ிபசழத்தம் வ஧ற்஫ சுயர்க்஑த்தழல் ஑ளண்஧தரிது.


12

஥ளம் ன௄ற஬ள஑த்தழல் என௉ குறு஑ழன யட்ைத்துள் ஥ழன்று

வ஑ளண்டு, ஥ளனுண்டு, ஋ன் நட஦யினேண்டு, ஋ன் ஧ிள்ட஭ குட்டி஑ள் உண்டு ஋ன்று சு஫ழக்வ஑ளண்டு ஆடும் ஆட்ைம்

஋ன்஦? ஏடும் ஏட்ைம் ஋ன்஦? றதடும் றதட்ைம் ஋ன்஦? ஈற்஫ழல் ஑ண்ைவதன்஦? வ஑ளண்டு வசன்஫வதன்஦?

஧டித்தழன௉ந்தும் ஑ணக்ட஑ச் சரினள஑ப் ற஧ளட்றைளநள? தப்ன௃க்

஑ணக்ட஑னல்஬யள ற஧ளட்டு ந஑ழழ்ந்றதளம், ந஑ழழ்஑ழன்ற஫ளம். சுயர்க்஑த்தளன௉க்கு இடய என்றும் வதரினளது. அயர்஑ள் இயற்ட஫ச் வசய்யதுநழல்ட஬. ஌ன் இயற்ட஫ச் வசய்ன றயண்டும்? ஋ன்று ற஑ட்஑ழன்஫ளர்஑ள்.

சுயர்க்஑த்தளர் ஑ல்யி, ஞள஦ம், அ஫ம் ஆ஑ழனயற்஫ழல் றநம்஧ட்டுள்஭஦ர். சுயர்க்஑ம் அயர்஑ட஭ நளற்஫ழ யிட்ைதுற஧ளல் வதரி஑ழன்஫து. ன௄ற஬ள஑ அ஫ழவும்

அயர்஑஭ிைம் வதரி஑ழன்஫து. அயர்஑ள் ஋ன்னுைன்

உடபனளடும் வ஧ளழுது அடதக் ஑ய஦ித்துள்ற஭ன். அங்கு

஑ல்யிக் கூைங்஑ள், ஧ளைசளட஬஑ள், ஧ல்஑ட஬க்஑ம஑ங்஑ள் ஆ஑ழன஦ என்றும் இல்ட஬. ஆ஦ளல் எவ்வயளன௉யன௉ம் ஆசழரினர்஑஭ள஑த் தழ஑ழ்஑ழன்஫஦ர். அத஦ளல் அயர்஑ள்

஋ல்ற஬ளரின் ஑ல்யி ஥ழட஬ சந஥ழட஬க்கு யந்துயிடு஑ழன்஫து. சுயர்க்஑த்தழல் நண்ட௃ம் இல்ட஬, நன்஦னும் இல்ட஬,

அபசும் இல்ட஬, ஆண்டினேம் இல்ட஬. ஋ல்஬ளயற்ட஫னேம் இனற்ட஑ யமழப்஧டுத்தழ, வ஥஫ழப்஧டுத்தழச் வசன஬ளற்஫ழ ஥ழற்஑ழன்஫து. வசனற்ட஑னள஑ அங்கு என்றும்

஥டைவ஧றுயதழல்ட஬. அங்கு ன௄வு஬஑ழல் இன௉ப்஧துற஧ளல் துயக்஑ழல்ட஬, ட஑த்துப்஧ளக்஑ழனில்ட஬, வயடினில்ட஬, றயறு சுடு஑஬ன்஑஭ில்ட஬, குண்டில்ட஬,

அட௃குண்டுநழல்ட஬, சூ஫ளய஭ினில்ட஬, சு஦ளநழனில்ட஬, ஋ரிநட஬னில்ட஬, ன௄஑ம்஧நழல்ட஬, ஥ழ஬஥டுக்஑ன௅நழல்ட஬,


13

யடுயளச஬ழல்ட஬, ீ ஧ல்஬ழ, ஧ளம்ன௃, ன௅தட஬னில்ட஬,

஑ளடில்ட஬, னளட஦, சழங்஑ந,; ன௃஬ழ, ஑படிவனளன்றுநழல்ட஬, ஑ை஬ழல்ட஬, நீ ன், ஆடந, தழநழங்஑ழ஬வநளன்றுநழல்ட஬,

உனிப஑ன௅நழல்ட஬ப் ஧஫டய஑ற௅நழல்ட஬. இவ்யண்ணம் சுயர்க்஑ம் ஧ற்஫ழக் கூ஫ழக்வ஑ளண்டின௉ந்த ஋ன் த஑ப்஧஦ளர் ‚இ஦ிக் கூறுயடதக் ஑ய஦நள஑க் ற஑ள்!‛ ஋ன்று வதளைர்ந்தளர்.

஌ல௅ க஬ாகங்கள் இந்துநதக் ற஑ளட்஧ளட்டின்஧டி இங்குள்஭ சுயர்க்஑த்தழல் ஌ழு யள஦ற஑ள஭ங்஑ள் அடநந்துள்஭஦. அடயனளய஦:- (1) ன௃யள ற஬ள஑ம் ற஬ள஑ம் (Tapa Loka), (Vaikuntha)

(Bhuva Loka), (Mahar Loka),

(6)

(2) சுயர்க்஑ ற஬ள஑ம் (4) ன஦ள ற஬ள஑ம்

சத்னள ற஬ள஑ம்

(Swarga Loka),

(Jana Loka),

(Satya Loka),

(7)

(3)

ந஑ளர்

(5) ப஧ள ற஬ள஑ம்

டயகுந்தம்

஋ன்஧஦யளம். ன௅தல் ஆறு (06) ற஬ள஑ங்஑ற௅ம்

என்஫ன்றநல் என்஫ள஑ அடநந்துள்஭஦. ஌மளயதளனேள்஭

டயகுந்தம் இந்த ஆறு ற஬ள஑ங்஑ற௅க்கு றநல் உள்஭தள஑ அடநக்஑ப்஧ட்டுள்஭து. இயற்றுள் டயகுந்தம் நழ஑வும் ஧ிபசழத்தம் வ஧ற்றுள்஭து. ஥ழட஬ற஧றுடைன யிடுதட஬

வ஧ற்஫ றநளட்சநடைந்த ஆன்நளக்஑ள் நழ஑வும் அம஑ழன டயகுந்தத்தழல் இ஭டந கூடின ந஦ித உன௉யத்தழல் யசழக்஑ழன்஫஦.

஑ைவுள், றதயதூதர், வதய்யம், யணக்஑த்துக்குரின

னெதளடதனர், ன௃஦ிதர், ன௄வு஬஑ழல் ஥ழட஫ யளழ்வு ஑ண்ை ஆன்நளக்஑ள் ஆ஑ழறனளர் நளத்தழபம் சுயர்க்஑த்தழல்

யளழ்யதற்கு அனுநதழக்஑ப்஧டு஑ழன்஫஦ர். சுயர்க்஑த்துக்கும், டயகுந்தத்துக்கும் ற஧ள஑ ன௅டினளத தீயிட஦ வசய்த


14

ஆன்நளக்஑ள் ஥ப஑த்துக்குந,; ஧ளதள஭த்துக்கும் வசன்று ஧ரிதள஧ ஥ழட஬க்குள்஭ள஑ழன்஫஦ர். இப்஧டிக் ஑டதத்துக்

வ஑ளண்டின௉க்கும் வ஧ளழுது ஋ன் ட஑ப்வ஧ள஫ழ நணினடித்தது. நறு ன௅ட஦னி஬ழன௉ந்து இனநபளசன்

‚ந஑ற஦! ஥ளம்

ன௄ற஬ள஑ம் வசல்஬ றயண்டின ற஥பம் அண்நழத்து யிட்ைது. உைற஦ ஑ழ஭ம்஧வும்‛ ஋ன்஫ளர். ‚ஆம்‛ ஋ன்று கூ஫ழயிட்டு, ஥ளன் நண்ட௃஬஑ம் ற஧ளகும் வசய்தழடன உற்஫ளர் உ஫யி஦ன௉க்குச் வசளன்ற஦ன். ஑யட஬னடைந்த

அயர்஑ட஭ச் சநளதள஦ப்஧டுத்தழக் ஑டதத்துக்வ஑ளண்டின௉க்஑, ஧஫க்கும் தட்டுைன் இனந஦ளர் யந்தழ஫ங்஑ழ஦ளர். ஋ன்஦ிைநழன௉ந்த ட஑ப்வ஧ள஫ழடன அயரிைம்

வ஑ளடுத்துயிட்டு, அம்நள, அப்஧ள, தம்஧ி, நற்ட஫ன

அட஦யன௉க்கும் ஥ன்஫ழ கூ஫ழ யிடைனேம் வ஧ற்றுக் வ஑ளண்டு ஧஫க்கும் தட்டில் வயறுங்ட஑னேைன் ஌஫ழற஦ன். அங்கு ற஧ளகும்

஥ளன்

வ஧ளழுது வயறுங்ட஑னேைன்தளன்

வசன்ற஫ன். சுயர்க்஑த்துக்கு

என௉ வ஧ளன௉ற௅ம் வ஑ளண்டு வசல்஬ ன௅டினளது. அங்கு என௉ வ஧ளன௉ற௅ம் யளங்஑வும் ன௅டினளது. னளவுக்கும் தடை

யிதழத்துள்஭஦ர். தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்த்த வ஧ளழுது ஋ன் உைல் உள்஭ வ஧ட்டிக்஑ன௉஑ழல் ஧஫க்கும் தட்டு ஥ழன்஫து. அதழ஬ழன௉ந்து இனநன் ஋ன் ட஑டனப் ஧ிடித்துக்வ஑ளண்டு, வ஧ட்டினின் னெடிடனத் தழ஫க்கும்஧டி கூ஫ழனவுைன் ஥ளன் வ஧ட்டினி஬ழன௉ந்து ஋ழுந்து ஥ழன்ற஫ன். ஑டதத்றதன்;

஧ளர்த்றதன்; ட஑டன அடசத்றதன்; ஑ளட஬ நடித்றதன்; கு஦ிந்றதன்; யட஭ந்றதன்; ஏடிப் ஧ளர்த்றதன். ஥ளன்

ன௅ன்ற஧ளல் ஋ல்஬ளம் வசய்஑ழன்ற஫஦ள? ஋ன்று ஧ரீட்சழத்துப் ஧ளர்த்து டயத்றதன் இனநபளசன் சுயர்஑த்துக்குப்

ற஧ள஑ன௅ன். இதுயடப ஆயினேன௉யில் இன௉ந்த ஥ளன் ஋ங்கு


15

வசன்ற஫ற஦ள ஋஦க்குத் வதரினளது. இனநபளசனுக்குக் ட஑ குற௃க்஑ழ ஥ன்஫ழ கூ஫ழயிட்டு ‚஧ிபன௃! தளங்஑ள் ஋ந்த ற஥பத்தழற௃ம் ஋ன் ஧மத் றதளட்ைத்துள் ன௃குந்து

ன௅க்஑஦ி஑ட஭ச் சளப்஧ிை஬ளவநன்஫ அதழ஑ளபத்டதத்

தங்஑ற௅க்கு இத்தளல் யமங்கு஑ழற஫ன்.‛ ஋ன்று கூ஫ழனதுந,; இனநபளசன் நழகுந்த

சந்றதளசப்஧ட்டு ‚நழக்஑ ஥ன்஫ழ! நழக்஑ ஥ன்஫ழ!!‛ ஋ன்று கூ஫ழக் ட஑னடசத்து யிடை வ஧ற்றுச் வசன்஫ளர்.

஥ளன் ஋ன் ஧மத் றதளட்ைத்தழ஬ழன௉ந்து இனநபளசனுைன்

சுயர்க்஑ம் வசன்஫ வ஧ளழுதும், ஧ின் சுயர்஑த்தழ஬ழன௉ந்து

இனநபளசனுைன் தழன௉ம்஧ித் றதளட்ைத்துக்கு யந்த வ஧ளழுதும் ஧க்஑த்தழற௃ள்஭ இ஦த்தயர்஑ற஭ள, உற்஫ளறபள, உ஫யி஦றபள, அன஬யறபள ஋யன௉ம் ஋ன்ட஦ப் ஧ளர்க்஑ யபயில்ட஬. இனநபளசன் ஋ன்னுைன் இன௉க்கும்வ஧ளழுது ஋ப்஧டி

யன௉யளர்஑ள்? இனநன் ஋ன்஫ளல் னளன௉க்குத்தளன் ஧னம் யபளது. இனநபளசன் வசன்஫தும் நக்஑ள் கூட்ைம் சளரி சளரினள஑ யந்து வ஧ன௉க்வ஑டுத்தது.

அக்கூட்ைத்தழல் இ஦த்தயர்஑ள், அன஬ளர், ஥ண்஧ர்,

஧த்தழரிட஑ ஥ழன௉஧ர்஑ள், வதளட஬க்஑ளட்சழ ஥ழன௉஧ர்஑ள்,

஋ழுத்தள஭ர், ஑ல்யிநளன்஑ள், யிஞ்ஞள஦ி஑ள், ஧க்தர்஑ள்,

ஞள஦ி஑ள், ன௅தழறனளர், ற஥ளய்யளய்ப்஧ட்றைளர், அம஑ழ஑ள்,

ஆசழரினர், ஋ன் ஧ட஑யர்஑ள், ைளக்ைர்஑ள், ஆய்யள஭ர்஑ள், வதளமழ஬ள஭ர்஑ள், ய஫ழனயர்஑ள், ஑ளயல்துட஫னி஦ர்,

஧ணக்஑ளபர் ஆ஑ழன ஧஬ துட஫ யகுப்஧ி஦ர் ஑ளணப்஧ட்ை஦ர். ஋ல்஬ளன௉ம் ஧஬ ஧஬ ற஑ள்யி஑ள் ற஑ட்டுக் குடைந்தளர்஑ள்.

சுயர்க்஑ம் ஋ப்஧டி இன௉ந்தது? அங்கு ற஧ள஑ ஋வ்ய஭வு ற஥பம் ஋டுத்தது? இனநபளசன் ஋ங்஑ற௅ைன் ஧ம஑க் கூடினயபள?


16

சுயர்க்஑த்தளர் ஋ப்஧டி இன௉க்஑ழன்஫஦ர்? அயர்஑஭ின் உணவு

஧ற்஫ழக் கூ஫ ன௅டீனேநள? அங்ற஑ ஋ன்஦ வ஧ளன௉ள்஑ள் ந஬ழவு? அங்ற஑ ஥ீங்஑ள் ஋ன்஦ உணவு சளப்஧ிட்டீர்஑ள்? ஥ீங்஑ள் அங்ற஑ ஌தளயது வ஧ளன௉ள்஑ள் யளங்஑ழ யந்தீர்஑஭ள?

ஆயற்ட஫க் ஑ளட்ை ன௅டினேநள? அங்கு தழறனட்ைரில் ஧ைம் ஧ளர்த்தீர்஑஭ள? இவ்யண்ணம் ற஑ள்யி஑ள் அத௃நன்

யளல்ற஧ளல் ஥ீண்டு வசன்஫து. என௉ சழ஬ ற஑ள்யி஑ற௅க்கு

நளத்தழபம் யிடை கூ஫ அயர்஑ள் அதழசனப்஧ட்ைளர்஑ள். இன௉ ஧த்தழரிட஑ ஥ழன௉஧ர்஑ற௅க்குப் ற஧ட்டி வ஑ளடுத்றதன்.

வதளட஬க்஑ளட்சழ ஥ழட஬னத்துக்கு யந்து ற஧ட்டி தன௉யதள஑க் கூ஫ழ ஥ழன௉஧ர்஑ட஭ அனுப்஧ி டயத்றதன். இப்஧டி என௉ நளத ஑ள஬ம் ஏடியிட்ைது.

஋ன் ந஦ம் குதூ஑஬ழத்தப் ன௃஭஑ளங்஑ழதம் ஋ய்தழனது. அறத ற஥பம் ஋ன் ந஦தழல் என௉ ன௃தழன ஋ண்ணன௅ம் ஧ி஫ந்து யிட்ைது. இ஦ி இனநபளசன் ஧ளசக் ஑னிற்றுைன் ஋ன்ட஦஥ளடி யபநளட்ைளர் ஋ன்஧துதளன் அது. உை஬ழல் ஥ய஦ ீ

நழன்ற஦ளட்ைம்

ஏடுயதுற஧ளற௃ம்

஋ன்

஥ளன்

என௉

ந஦ிதன்ற஧ளற௃ம் உணர்ந்றதன். ற஧வபண்ணங்஑ள் ந஦தழல் ஏடிக்வ஑ளண்டின௉ந்த஦. என௉ ன௅ட஫ இனநனுைன்

டயத்தழன௉ந்த வதளைர்ன௃ம், அயடபக் ஑ண்ை ஥ழட஫வும், என௉ ன௅ட஫ சுயர்க்஑ம் ற஧ளய் யந்த ந஑ழழ்ச்சழனேம் ஋ல்஬ளம்

றசர்ந்து இ஦ி ஋஦க்குச் சளயில்ட஬ ஋ன்று ஋ன் ந஦ம் தழைநள஑ ஥ம்஧ி யிட்ைது. ஥ளனும் அடத ஌ற்றுக்வ஑ளண்றைன்.

என௉ ஥ளள் சுயர்க்஑த்தழல் யளழ்ந்தயவ஦ன்஫ வ஧ன௉டநறனளடும், இனநபளசனுைன்


17

வதளைர்ன௃டைனயவ஦ன்஫ இன்வ஦ளன௉ வ஧ன௉டநறனளடும், சுயர்க்஑த்தளன௉ைன் வ஥ன௉ங்஑ழன ஥ண்஧வ஦ன்஫ னென்஫ளம்

வ஧ன௉டநறனளடும் இப்ன௄வு஬஑ழல் ஋ன்றும் யளம஬ளவநன்஫ தழைத்றதளடும் யளமத் துடிக்஑ழன்ற஫ன். -000(யளர்ப்ன௃ ஑ற்஧ட஦)


18

குருடன் ! ஋ன்ட஦ இமந்து ற஧ள஑ள சளத்தழனங்஑ட஭ தக்஑டயக்கும் அயஸ்டத ஧ளழ் வய஭ினில் ஑ளனம்஧ட்ை ஧஫டயனின் ன௅஦஑஬ளய் எ஬ழக்஑ழ஫து ஑ைக்஑ ன௅டினளத ஑ணங்஑ட஭ ஑ைந்துயிைத் துடிக்கும் அயசபத்தழல் சுமல்஑ழ஫து ஋஦து ஑டி஑ளப ன௅ட்஑ள் ஞள஧஑க் குப்ட஧஑ட஭ ஋ரிப்஧தற்஑ள஦ தன௉ணம் ஧ளர்த்து ஧ளம்஧ின் உன௉யில் அட஬஑ழ஫ளன் இனந்தழபன் ஥ீண்டு ஑ழைக்கும் அதழ஑ளட஬ ஥ழம஬ழன் நளர்஧ில் ஑ள஬ளல் ஋ட்டி உடதக்஑ழ஫ளன் ஧஑஬யன் வ஧ளய்த்துப் ற஧ள஦ யிம்஧ங்஑ட஭ றதளற்றுயிப்஧தழல் வயற்஫ழ஑ண்ை அக்஑஭ிப்஧ில் ஋க்஑ள஭நழடு஑ழ஫து ஑ள஦ல்஥ீர்


19

அந்த஑ளபம் சூழும் வ஧ளழுது஑஭ில் இனற்ட஑ தன் ஑ண்஑ட஭ ஧ிடுங்஑ழ ஋஫ழன இபயின் அதீத த஦ிடநக்குள் கூ஦ிக் குறு஑ழ ஥ீத்துக் ஑ழைக்கும் ஥ழஜத்றதளடு ற஧சன௅டினளநல் குன௉ைள஑ழக் ஑ழைக்஑ழ஫து ஋஦து ஧ளர்டய

஋நி஬ினா ஜூட்ஸ்


20

஋ல௅து, ஋ல௅து, ஋ல௅து ஋ழுது, ஋ழுது, ஋ழுது. வதளைங்஑ழன யரிடன ன௅டி. வதளைங்஑ழன யளக்஑ழனத்டத ன௅டி. வதளைங்஑ழன ஧க்஑த்டத ன௅டி. ஋ழுது, ஋ழுது, ஋ழுது. யரி஑ள் ன௅டியதற்஑ழடைனில், யளக்஑ழனம் ன௅டியதற்஑ழடைனில், ஧க்஑ம் ன௄பணநளகும் ன௅ன்஦றப, ஆது ஥ைந்து யிைக்கூடும். ட஧த்தழனம் ஧ிடித்ததுற஧ளல்... இன்஦ன௅ம் ட஧த்தழனநள஑தழன௉ப்஧டத ஋ண்ணிப் ஧ிபநழப்஧துற஧ளல்... ஋ழுது, ஋ழுது, ஋ழுது. ஋ழுதழ ஋ழுதழ ஋஫ழ. ஋ழுதழ ஋ழுதழ ஋஫ழ. ஋஫ழந்ததளவ஭ளன்று ஋வ்யளறு தீனில் ஑ன௉஑ழ஫வதன்஧டதப் ஧ளர்த்தளனள ? அது சுனத்தழல் சுன௉ண்டு நடிந்து ஑ன௉஑ழப் ன௃ட஑ந்து


21

஑ன௉ஞ்சளம்஧஬ளய் ஑ண்஑ளணததளய் ற஧ளயடதக் ஑ண்ட௃ற்஫ளனள ? ஋ழுது ஋ழுது ஋ழுது. ஋ழுதழன இறுதழ ஋ழுத்தழற்கு றநற்ன௃ள்஭ி டயப்஧தற்கு அய஑ளசநற்றுப்ற஧ள஑வும் கூடும். அத஦ளவ஬ன்஦ ஋ழுது. அட௃க்஑ள் சுதந்தழபநற்஫டயவனன்று ஋ழுது. ன௃ணர்ந்தழன௉த்தற஬ அயற்஫ழன் வ஧ௌதீ஑ யிதழவனன்று ஋ழுது. ஧ிப஧ஞ்சப் ன௃ணர்ச்சழ஑஭ளல் ஑ைவு஭ரின் வயறுயனல்வய஭ி஑ள் ஑ளைளய்ப்ற஧ளனி஦ ஋ன்று ஋ழுது ஑ழ஫ழஸ்துயிற்கு ன௅ன் ஑ழறபக்஑ர்஑ள் அற஑ளபளத்தழை஬ழல் ட஧த்தழனம் ஧ிடித்தட஬ந்தளர்஑ள் ஋ன்று ஋ழுது. ஧ிபக்டஞனின் ஧ரிநளண ய஭ர்ச்சழடனப் ஧ற்஫ழ ைளர்யின் ஋டதனேம் கூ஫ழடயக்஑யில்ட஬வனன்று ஋ழுது. டைறனள஦ிறசளறழன் நதுக்஑஬சங்஑ட஭ றசளக்஑ழபட்டீஸ் உடைத்வத஫ழந்ததற்கு ஥ீறன சளட்சழனளய் இன௉ந்தளவன஦ ஋ழுது. இபவு஑ட஭க் ஑ைப்஧தற்கு ஥ீ ஑ட்டி஬ழல் நழதந்தற஧ளது அக்஑ப்஧஬ழல் ஑஦வு஑ற௅ம் ஑ணிட஑஑ற௅ம் யந்துற஧ள஦ளர்஑ள்


22

஋ன்று ஋ழுது. ஥ழத்தழன வயறுடநக்குள் தன்஦ின௉ ன௅ட஦஑ட஭னேம் ஥ீட்ைப் ஧ிபனத்த஦ம் வசய்யடதத் தயிப றயற஫துந஫ழனளத வயறும் ற஥ர்ற஑ளடுதளன் ஥ீ ஋ன்று ஋ழுது. உ஦து ன௅டியிற்கு னளன௉ம் வ஧ளறுப்஧ில்ட஬வனன்றும் ஑ள஬ம்தளன் உன்ட஦க் ஑ல்வ஬஫ழந்து வ஑ளன்஫வத஦வும் உனில் ஋ழுதழத் தீனில் ற஧ளட்டுயிடு. அது சுனத்தழல் சுன௉ண்டு நடிந்து ஑ன௉஑ழப் ன௃ட஑ந்து ஑ன௉ஞ்சளம்஧஬ளய் ஑ண்஑ளணததளய் ற஧ளயடதக் ஑ண்ட௃ற்஫ளனள ? ஆ஑றய ஋ழுது. அல்஬து ஌துறந ஋ழுதளதழன௉.

யாசுகதயன்


23

஋ல்ம஬ கய஬ிகள் ஋ங்஑ற௅க்஑ழடைனில் இந்துந஑ள சன௅த்தழபம் இன௉ந்தது யமழ஥டைனில் ன௅஑ழல் குயினல்஑ள் யண்ணங்஑஭ின் குட஑஑ள்... அடுக்கு஑஭ளய் தீவனரினேம் எ஭ிக்஑ளடு... சூரினன் ஆட்சழ ன௅ற்஫ழன யள஦ம் சந்தழபன் ஆக்஑ழபநழத்த சுபங்஑ப்஧ளடத஑ள் யல்஬பசு஑஭ின் ஧டைனணி஑ள் ஋ல்஬ளம் இன௉ந்த஦ நட஬஑ட஭ ஋ல்ட஬ றய஬ழ஑஭ள஑ ஥ளட்டினேள்஭஦ர் ஑ளடு஑ள் ஥஑ர்ந்த஧டி ஋ங்஑ட஭ச் சுற்஫ழ யட஭த்து யமழந஫ழக்஑ழன்஫஦

ஆ஦ற஧ளதழற௃ம் ஥ளன் அன்஫யட஦ னென்று ன௅ட஫ ன௅த்தநழட்றைன்.

அ஦ார்


24

அயர்கள்...... இன்஦ன௅ம் நணற் ஑ழைங்கு஑஭ிற௃ம், சுடு சளம்஧ற௃ள்ற௅ம், ஑ளட஬க்குத்தும் ஑ற்஧ளர்நீ தும் ஋ன் யளழ்வு சந்றதளசநளனின௉க்஑ழ஫து. யந்துயிழுந்த வசல் துண்டு஑஭ளல் ஋ன்ட஦யிட்டு ஋ன் உனிர் ற஧ள஑ளத ந஑ழழ்ச்சழ ஋ன்னுள் தளண்ையநளடு஑ழ஫து. ஥ளன் ஥ைந்த ஧ளடத வனங்கும் ஋ன் இபத்தத்டதச் சந்றதளசநள஑ப் ஧ீச்சழனடிக்஑ழற஫ன். யன௉ம் சந்ததழ, ஋ன் ஥ழ஫னெர்த்த அ஬கு஑ட஭ இந்த இபத்தத் தழயட஬஑஭ி஬ழன௉ந்து ஧ின்஦ிக்வ஑ளள்஭ட்டும். ஥ந்தய஦ன௅ள்஭ ன௄ஞ்றசளட஬னில் சுதந்தழப ந஬ர் ன௄த்தழன௉க்கும் ஋ன்று ன௄ப்஧஫ழக்஑ ன௅ற்஧ட்ையரின் சடத஑ள் ஧ிய்த்துப் ஧ிய்த்து ஥ந்தழக்஑ைவ஬ங்கும் யசழக்஑ழைக்஑ழ஫து. ீ ஋டுத்து நளட஬ வதளடுங்஑ள் உ஬஑க் ஑஦யளன்஑ற஭!


25

சளட்சழடனத் றதடினேம்...

஑ளட்சழடனத் றதடினேம்.... ஏடுயதள஑ச் வசளல்஧யர்஑ள் யின௉ந்து சளப்஧ிடு஑ழ஫ளர்஑ள். தங்஑஭ின் யிட஫த்த கு஫ழ஑ட஭ ஋ம்ன௅ள் ன௃டதக்஑த் துடிக்஑ழ஫ யபளப்஧ில்...... ீ

஥ளன் இன்஦ன௅ம்... நணிக்கூட்டுன௅ள்ட஭ப் ற஧ளல் இறத ஧ளழும் நணல் வய஭ிடனச் சுற்஫ழ ஏடிக் வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ன். ஋ன்஦ நளறுதற௃க்கு ஑ளத்தழன௉க்஑ழற஫ன்- ஋ன்ற஫ள ஥ளன் இல்஬ளயிட்ைளல் இங்கு ஋ன்஦ நளறுதல் ஥ைந்து யிைப்ற஧ள஑ழ஫வதன்ற஫ள ஋துவும் ன௃ரினயில்ட஬. இந்த ஋ற௃ம்ன௃க்கூடு஑஭ளல் இ஦ி இங்கு ஋டத ஋ழுதுதல் ன௅டினேவந஦க் ஑ள஬ம்஑ள஬நளய் ஥ள஦ின௉ந்த நண்ணில் நறு஧டி ஋ன்ட஦க் குடிறனற்று஑ழன்஫ளர்஑ள். இதுறய னதளர்த்தம் ற஧ளல் ஋ங்கும் வநௌ஦ம்.


26

றதளட஬ உரிக்஑ழ஫ளர்஑ள்,

஋ற௃ம்ன௃஑ட஭ச் சழடதக்஑ழ஫ளர்஑ள்.

நண்டை நண஬ளய்ச் சழத஫ழக்஑ழைக்஑ழ஫து.

஑ளல்஑ட஭ இமக்஑ழற஫ன். ட஑஑ள் துண்ைள஑ழன்஫஦. குமந்டத஑ள் வ஧ன௉ வய஭ினில் வ஑ளன்று வ஑ளட்ைப்஧ட்டின௉க்஑ழ஫ளர்஑ள். உண்டந஑ட஭ ந஦தழற்குள் இறு஑ னெடியிட்டு ஋ல்஬ளயற்ட஫னேம் துடைக்஑ழன்ற஫ன். துடைத்த ட஑றனளடு.... ஑ட்டுக் ஑ட்ைள஑ அடுக்஑ழன ற஑ளப்ன௃஑ற஭ளடும், ஑றுப்ன௃க் ஑ண்ணளடி஑ற஭ளடும், ஋ன்ட஦ அயர்஑ள் யிசளரிக்஑ழன்஫ளர்஑ள் . ஥ளன் யளய்னெடி வநௌ஦ினளனின௉க்஑ழன்ற஫ன். குண்டுவ஑ளட்டிச் வசன்஫ யிநள஦ங்஑ட஭ -஥ீ அடைனள஭ம் ஑ளட்டுயளனள? அக்஑ட஫றனளடு ற஑ட்஑ழன்஫ளர்஑ள் அயர்஑ள். ஥ளன் சழரிக்஑ழற஫ன். வசளல் அடய ஧ற்஫ழ உ஦க்குத் வதரினேநள? னளர் உன்஦யர்஑ட஭க் வ஑ளன்று ஧மழதீர்த்தவதன்று???? ஋஦க்குத் வதரினளது ஋ன்று தட஬னளட்டு஑ழன்ற஫ன். ஑ர்த்தடப நறுத்த ற஧துன௉டயப்ற஧ள஬. வசத்து யிழுந்த ஧ிணங்஑ள் ஋தட஦னேம்,


27

அல்஬து னெடிடயத்த ஧ிணங்஑ள் ஋தட஦னேம், உன்஦ளல் ஧ளர்க்஑ ன௅டிந்ததள உன் யளழ் ஥ள஭ில்????.. ஋ன்஑ழன்஫ளர்஑ள் அயர்஑ள்... இல்ட஬வனன்஑ழன்ற஫ன் ஥ளன். நண்டைறனளட்டின் றநல் உட்஑ளர்ந்த஧டிறன.... வ஧ளட்ை஬ங்஑ட஭஋஫ழந்த஧டி... இப்஧டித்தளன் ஧தழல்஑ள் இன௉க்஑ றயண்டும் ஋ன்஑ழ஫ளர்஑ள் அயர்஑ள். வ஧ளறுக்஑ழன஧டிறன சழரிக்஑ழன்ற஫ன் ஥ளன் . அயர்஑ள் ட஑னில் யிடசனிழுத்த஧டி கு஫ழ஧ளர்த்தழன௉க்஑ழ஫து குண்டு ஥ழபப்஧ப்஧ட்ை துப்஧ளக்஑ழ.... அயர்஑஭ி஦ளல்த்தளன் றதைற்஑ரின- இன்஧ம் றதடி யன௉வநன்஑ழ஫ளன் குடிறனற்஫யளதழ. இன்஦ன௅ம் ஥ம்வ஧ன்று ன௅ழுப்ன௄சணிக்஑ளடனத் தூக்஑ழச் றசளற்஫ழல்ப் ன௃டதக்஑ழ஫ளர்஑ள் ன௃பட்சழனின் தட஬யர்஑ள். ஋ல்஬ளயற்ட஫னேம் ஥ம்஧ியிடுயதற்வ஑ன்ற஫ உனிர்யளழ்஑ழன்ற஫ன் ஥ளன்... ஊடபப்஧ற்஫ழன,உ஫வு஑ட஭ப்஧ற்஫ழன, வநளமழடனப் ஧ற்஫ழன

஑யட஬டன யிைவும்,


28

஧ிய்த்வத஫ழந்த நக்஑஭ிடைறன ஆட்சழ ஧ிடிப்஧தட஦ப் ஧ற்஫ழன

றநள஑த்றதளடு ன௅ற்றுட஑னிடு஑ழ஫ளர்஑ள் அயர்஑ள். ஧ரிதயித்த யனிறு஑஭ில் ஑ட்சழ ஑ட்டு஑ழன்஫ளர்஑ள்.

ற஑ளஸ்டினளய் றநளது஑ழன்஫ளர்஑ள். நண்டைறனளடு஑ற௅க்குத் றதசழனம் ற஧சு஑ழ஫ளர்஑ள். யளழ்வு

றதளற்றுப் ற஧ளய்க் ஑ழைக்஑ழ஫து என௉ யட஑னேநழல்஬ளநல்.... யல்஬யன் நட்டுறந

யளழ்யளன் ஋ன்வ஫ழுதழப்ற஧ள஑ழ஫து உ஬஑ ஥ீதழ.

நழன௉஑ங்஑ட஭யிைவும் ற஑ய஬நள஑ழ ந஦ிதம் இபத்தநளய்க்஑டப஑ழ஫து.

அயர்஑ள் அயற்஫ழற்஑ழடைறன தங்஑ள் ஜ஦஥ளன஑ம் றதடு஑ழன்஫ளர்஑ள்.

இன்னும் இன்னும் இபத்தத்டத ஊற்றும் ந஦ிதச் சடத஑஭ில் தங்஑ள் தங்஑ள் வயற்஫ழக்வ஑ளடிடன ஥ட஦த்துப்

஧஭஧஭ப்஧ளக்஑த் துடிக்஑ழ஫ளர்஑ள் அயர்஑ள்.

- நா.சித்தியி஦ானகம்-


29

஋திர்ப்஧ின் ஥ட஦ம் துணியப்஧ின ன௅஑த்றதளடு

஥ளன் வய஭ிக்஑ழ஭ம்஧ி஦ளல்

஧வுைன௉ம் வ஧ளட்டும் ன௄சழயிடு஑ழ஫ளள் அம்நள

஑ளல்஑ட஭ப் ஧பப்஧ி ஑ம்஧ீபநளய்

஋தழர்ட஧ உடுத்தழப் ன௃஫ப்஧ட்ைளல்

றசட஬வனளன்ட஫ப் ஧ளசநளய் ஧ரிச஭ிக்஑ழ஫ளர் அப்஧ள

஋ன் ற஧ன௉ன௉யில் ஧துக்஑ழன உணர்வு஑ட஭ ஧ி஫ளண்டி ஋டுத்து

ற஧சத் வதளைங்஑ழ஦ளல்

வ஧ண்ணள஑ இறபன் ஋ன்஑ழ஫ளன் தம்஧ி

நனுசழனளய் இன௉க்஑

னளன௉க்கு நனுப்ற஧ளை ஋஦ சர்ச்சழத்தளல்

஧ிப஭னத்தழற்கு ஧ி஫ந்தயற஭ உட்஑ளர் ஋ன்஑ழ஫ளன் தழன௉ப்தழனற்று, ஑ணயன்

வ஧ன௉ந்தழடச஑஭ில் ஥ளன் ஋ங்஑ழன௉ந்தளற௃ம் ன௅ட஬஑ட஭னேம் வ஧ண்கு஫ழ஑ட஭னேம் ன௅த஬ழற்஑ண்டு, ஋஦க்ற஑ ஑ளட்டி ‛இடய ஥ீ‚ ஋ன்஑ழ஫ளர் ஧ிப஧ஞ்சம் யினக்஑

இயர்஑ட஭ ஧஑ழபங்஑நளய் ‛னளர் ஥ீ‛ ஋ன்ற஫ன்.

கயிதா(க஥ார்கய)


30

அப்஧ா யரும்யமப.... ன௅.சழய஬ழங்஑ந வயள்஭யத்டத பனில்

஥ழட஬னம்.... பனில் ஥ழட஬னத்துக்குப்

஧ின்஦ளல் அந்தக் ஑ை஬ழல் ஑ழைக்கும் ஑ப்஧ட஬க் ஑ண்ைளல் நட்டும் அயற௅க்கு ந஦தழல் என௉ ஧னம் யந்துயிடும்.஧ளர்டயடன றயறு ஧க்஑ம் தழன௉ப்஧ிக்வ஑ளள்யளள்.

஋ந்தக் ஑ள஬த்தழற஬ள வதரினளது...

.஑டபத்தட்டிப்ற஧ள஦ அந்தக் ஑ப்஧ல் தன்

இன௉ம்ன௃ச்சட்ைங்஑ட஭ ஋ழும்ன௃க் கூைளய் ஑ளட்டிக் வ஑ளண்டு என௉க்஑஭ித்துக் ஑ழைப்஧டத அய஭ளல் ஧ளர்க்஑றய ந஦ம்

஧டதக்கும். என௉ வ஑ட்ைக் ஑஦டய ஑ளண்஧து ற஧ளல் ந஦ம் உணன௉ம். நணல் றநட்டில் என௉ உடைந்த ஧ைட஑க் ஑ண்ைளற௃ம் ந஦ம் ஑஬ங்கும்.

றய஑நள஑ அய஭து ஑ளல்஑ள் வயள்஭யத்டத பனில்

஥ழட஬னத்டதக் ஑ைந்து தண்ையள஭க் ஑ம்஧ி஑஭ில் இை஫ழ யிழுந்து யிைளநல் ஥ழதள஦த்றதளடு தளண்டி யட்டை ீ ற஥ளக்குயளள்.

*** இவ்ய஭வும் ஧டமன ஥ழட஦வு஑ள்... ஧டமன ஑டத஑ள்... தன் ஑ணயன் சழயத்றதளடு யளழ்ந்து ந஑ழழ்ந்த அந்த என௉ யன௉ச

யளழ்க்ட஑டனத்தளன் தழன௉ப்஧ித், தழன௉ப்஧ி நீ வ஭டுத்து அடச ற஧ளட்டுப் ஧ளர்த்தளள். அந்தழ ற஥பத்தழல், தழன௉நணநள஑ழன ன௃தழதழல் அந்த ஑ைற் ஑டபக்கு ஑ணயற஦ளடு உ஬ளய யன௉யளள்

இன்று.....஑ைற்஑டபக்கு யந்து ற஥பநள஑ழ யிட்ைது. ந஑ன்

வசல்யத்டத இழுத்துக் வ஑ளண்டு றய஑நள஑ ஥ைக்஑ழ;ன்஫ளள்.


31

ந஑ன்.. அயனுக்கு அப்஧ளயின் குபல்... .அப்஧ளயின் சழரிப்ன௃...

அப்஧ளயின் ஥டை... அப்஧ளயின் குறும்ன௃... அப்஧ளயின் உைல்... நணம் ஋ல்஬ளம்!

சளந்தழ, ஑ணயன் சழயத்டதப் ஧ிரிந்து ஧தழட஦ந்து

ஆண்டு஑ள் ஆ஑ழயிட்ைளற௃ம், இன்று ஑ளட஬னில் ஧ிரிந்த நளதழரி ஏர் உணர்யில் துடிப்஧ளள். *** அந்த இபவு.--஧த்து நணி.. நடம இன்னும் வ஧ய்஑ழ஫து.. ஊர் அைங்஑ழ

யிட்ைது.. .஑ைல் ஏ஬ம் ஧னங்஑பநள஑ எ஬ழக்஑ழ஫து... தழடீர் தழடீவப஦ ஋ங்ற஑றனள நழன் ஑ம்஧ி஑ள் றநளதழக்

வ஑ளள்஑ழன்஫஦.. .நழன்சளபம் ஥ழற்஧தும் யன௉யதுநளய் றநற௃ம் என௉ ஧னங்஑ப சூழ்஥ழட஬டன உன௉யளக்஑ழக்

வ஑ளண்டின௉க்஑ழ஫து.. நடம இன்னும் ஏனயில்ட஬. .சளந்தழக்கு ஧ிபசய றயதட஦. .துடித்தளள்... .துயண்ைளள்... ன௃பண்ைளள்... ‚தம்஧ி! ன௃ள்ட஭க்கு தட஬ச்சன் குமந்டத...

ஆஸ்஧த்தழரினில் ஥ழப்஧ளட்டுயதுதளன் ஥ல்஬து... .஥ளனும் ஑ண் வ஑ட்ையள்.. .஥ழதள஦ம் ற஧ளதளது... ஏடு நயன்!

என௉

ஆட்றைளய ஋டுத்தழட்டு யள..‛ நளநழனளர் அயசபப் ஧ட்ைளள். சழயம் யட்டில் ீ ஑ழைந்த அந்த சழன்஦க் குடைடன யிரித்தளன். அது யிரிக்஑ ன௅டினளநல்

஑ம்஧ி஑ள் சழக்஑ழ

ன௅஫ழன… .஌றதள என௉ யிதத்தழல் யிரித்து தட஬டன நட்டும் நட஫த்துக் வ஑ளண்டு அந்த எழுங்ட஑ யமழனள஑ ஑ள஬ழ


32

யதழடன ீ ற஥ளக்஑ழ ஏடி஦ளன். நழன் வய஭ிச்சம் தழடீவப஦ ஧஭ிச்சழட்ைது. ந஦தழல் என௉ சந்றதளசம்.

இன௉ந்தளற௃ம்

யதழ ீ வய஫ழச்சழட்டுக் ஑ழைந்தது. வயறுங் ஑ட்டிைங்஑ள் வ஥ட்டுனர்ந்து ஥ழன்஫஦....

அயசபக் ஑ள஬சட்ைம் ஥ழ஬வும் ஑ள஬ம்.. ஑ண் னெடித்த஦நள஑ ஑ண்ை஧டி தநழமர்஑ட஭ அள்஭ிக் வ஑ளண்டு ஏடும் யள஑஦ங்஑஭ின்

‘றநய்ச்சல்’

ற஥பம்...!

சழயம் ந஦டதத் றதற்஫ழக் வ஑ளண்ைளன்... வபண்டுக் வ஑ட்ை ற஥பத்தழல் சளந்தழனின் நபணப் ற஧ளபளட்ைறந ந஦தழல் ஥ழன்஫து.

றய஑நள஑ ஏடின சழயம் ஆட்றைளக்஑ள் ஥ழற்கும் அந்த சந்தழனில் ற஧ளய் ஥ழன்஫ளன். த஦க்கு வதரிந்த சழ஫ழல் இன௉ந்தளன். ‘஑ைவுள் ட஑ யிை யில்ட஬’ ஋ன்று

஥ழட஦த்தளன். நட஦யினின் ஧ிபசய றயதட஦டனப் ஧ற்஫ழ கூ஫ழ ;஥ர்சழங் றலளன௅க்கு ற஧ள஑ றயண்டுவநன்று ற஑ட்ைளன்.

இபவு. ஧த்து நணி... ‚றயட஬ ன௅டிந்து யட்டுக்குப் ீ ற஧ள஑ழ஫ ற஥பம்... இதற்கு றந஬ ஏை ன௅டினளது... ஥஑பத்தழற௃ம் ஧தட்ை ஥ழட஬

இன௉ப்஧தும் வதரினேந்தளற஦ றசர்...‛஋ன்று ஆட்றைளக்஑ளபன் சழயத்தழைம் யி஭க்஑ழ஦ளன். ஧ரிதள஧நள஑ ஥ழன்஫ளன்.

சழயம் வசய்யத஫ழனளது

ஆட்றைளக்஑ளபன் றனளசழத்தளன்.

என௉ ஧ிபசயக் ற஑சுக்கு உதயளநல் ற஧ளயது ந஦ிதத் தன்டந இல்ட஬.

஋ன்஧டத உணர்ந்தளன்.

‚஥஑ழன்;ை நளத்தனள...‛

சழயம் ஆட்றைளவுக்குள்

தளயி஦ளன்...ஆட்றைள ஬ழல்஬ழ எழுங்ட஑டன ற஥ளக்஑ழ


33

஧஫ந்தது. ஑ள஬ழ யதழனின் ீ இன௉ நன௉ங்஑ழற௃ம் றதளபணநளய்

஋ரினேம் நழன் யி஭க்கு஑ள் ஆட்றைளறயளடு றசர்ந்து ஏடி஦. ‚஑வ வய஦ி ஧஧ளத?‛(஋த்தட஦னளயது குமந்டத?) ஋ன்று ஆட்றைளக்஑ளபன் ற஑ட்ைளன். சழயம்

஧தழல் வ஑ளடுத்தளன்.

‚஧஬வய஦ி!‛ (ன௅த஬ளயது) ஆட்றைள யிடபந்து

வ஑ளண்டின௉ந்தது;... தூபத்தழல் வய஭ிச்சத்டதப் ஧ளய்ச்சழக் வ஑ளண்டு ஑டூப றய஑த்தழல் ஏர் யள஑஦ம் ஋தழறப ஏடி

யந்துக் வ஑ளண்டின௉ந்தது... ஆட்றைளயின் அன௉஑ழல் யந்ததும் ஆநழ யள஑஦ம் ற஧ளல் வதரிந்தது. ஆட்றைளடய றநளதழ யி஧த்துக்குள்஭ளக்குயது ற஧ளல்

அந்த ஜீப் இடித்துக்

வ஑ளண்டு ஥ழன்஫து. ஆட்றைள ஥ழன்஫து... டயப்஧ர்

ஆடிக்வ஑ளண்டின௉ந்தது....‛ ஥யத்தப்஧ங்...!‛ஜீப் ஑ளபன் சத்தநழட்ைளன்....’டயப்஧டப’ ஥ழறுத்தழ஦ளன்

டிடபயர்...‛வ஑ளவலத.... றந வய஭ளறய னன்ற஦..?‛ (இந்த ற஥பத்தழல் ஋ங்஑ ற஧ள஫து?) என௉ ஆனேதம் தளங்஑ழனயன் ற஑ட்ைளன்......

‚ஸ்஧ிரித்தளவ஬ட்ை வ஬வைக் வ஑஦ினன்ை

னன்ற஦..!‛ (ஆஸ்஧த்தழரிக்கு ற஥ளனள஭ி என௉யடப வ஑ளண்டு ற஧ள஑ப் ற஧ள஑ழற஫ளம்...) ஋ன்று டிடபயர் தனங்஑ழ஦ளன்... ஆட்றைளயின் உள்ற஭ றைளர்ச் அடித்து சழயத்டத

஧ளர்த்தளன் இன்வ஦ளன௉யன். ‚றந நழ஦ிலள ஑வுத...?‛ ஆள் னளர்..?) ஋ன்஫ளன்.

(இந்த

‚றசர் ஋ன்ை நனுசழக்கு ஧ிபசய யன௉த்தம்...ஆஸ்஧த்தழரினி஬ றசர்க்஑ றயட௃ம்...‛ ஋ன்று சழயம் தநழமழல் தடுநள஫ழ஦ளன். ‚வ஑ளட்டிவனக்... ற஧ப்஧ளங் ஧ிநட்ை...!‛ (‚ன௃஬ழ! ஋஫ங்குைள

஑வ றம..‛) ஋ன்று ஑ர்ஜழத்தளன் அந்த றைளர்ச்஑ளபன். சழயம் ஆட்றைளடய யிட்டு இ஫ங்஑ழ஦ளன்... டிடபயன௉ம்


34

இ஫ங்஑ழ஦ளன்...

‚:நளத்தனள வநனளய நங் அந்துப஦யள..

அப்ற஧ ஑றந ஋க்வ஑வ஦க்...‛ (றசர் இயர் ஋஦க்கு

வதரிந்தயர்...஋ங்஑ ஊர் ஑ளபர்..!‛) ஋ன்று ஆட்றைள டிடபயர் அந்த ஆநழ உடைனில் இன௉ப்஧யர்஑஭ிைம் வசளன்஦ளன்.. அயர்஑ள் சழயத்டத ஌஫ இ஫ங்஑ப் ஧ளர்த்துக்

வ஑ளண்டின௉க்கும்ற஧ளது டிடபயர் வதளைர்ந்தளன்...‛வநனளவ஑ ற஥ள஦ளட்ை ஧வ஧க்

அம்ன௃வயன்ை இன்஦யள உங்஑ளக்

அநளறு.....அப்஧ிட்ை னன்ை வதன்ை றசர்...!‛(இயன௉டைன நட஦யிக்கு குமந்டத ஑ழடைக்஑ இன௉க்கு. யன௉த்தம் அதழ஑ம் ஋ங்஑ட஭ப் ற஧ள஑ யிடுங்஑ றசர்) ஋ன்஫ளன். டிடபயரின் ஑ன்஦த்தழல் ஧஭ளவபன்று என௉ அட஫

யிழுந்தது.‛஧஫ சழங்஑஭னள..! வதநழுன்ை உதவ் ஑பண்ைத

உம்஧ இன்ற஦...?‛ (‚஧஫ சழங்஑஭யற஦..! தநழமனுக்கு உதயி வசய்னயள ஥ீ இன௉க்ற஑..?‛) ஋ன்று டிடபயரின் உச்சழ

ன௅டிடனப் ஧ிடித்து குற௃க்஑ழ குற௃க்஑ழ ஆட்றைளயின் றநல் இடித்தளன்.

சழயத்டத ஧ிைரினில் தள்஭ி஦ளன்

஧ிடித்து ஜீப்஧ில் ஌றும்஧டி

என௉யன்..

சழயம் அந்த ஆநழ

உடைக்஑ளபட஦க் கும்஧ிட்ைளன்.

‚஋ன்ட஦ யிட்டு

யிடுங்஑ள்... .சந்றத஑வநன்ைளல்... .஥ளட஭க்கு ஋ன்ை யட்டுக்கு ீ யளங்஑ள்.. .இப்஧ ஋ன்ை நட஦யின ஆஸ்஧த்தழரினி஬

யிட்ை ஧ி஫கு கூட்டிக் வ஑ளண்டு

ற஧ளங்஑ள்.. .தனவு வசய்து ஑ன௉டண வ஑ஞ்சழ஦ளன்.

஑ளட்டுங்஑ள்...!‛ ஋ன்று

஧ளடரறன ன௃ரினளத அந்த ஆனேதம் தளங்஑ழ஑ள் சழயத்டத வசந்தூக்஑ள஑த் தூக்஑ழ ஜீப்஧ில் ஋஫ழந்த஦ர்... சழயம் வய஭ினில் தட஬டன ஥ீட்டி

ஆட்றைளக்஑ளபட஦ப்஧ளர்த்து......த௄று னொ஧ளய் ற஥ளட்டுக்஑ள்


35

஥ளன்ட஑ ஑வ றம ற஧ளட்ைளன். ன௅டிந்தளல் நட஦யிடன

ஆஸ்஧த்தழரினில் றசர்க்கும்஧டி வ஑ஞ்சழ஦ளன்... ஜீப் யந்த

யமழனில் தழன௉ம்஧ிக் வ஑ளண்டு ஏடினது;. ஑ள஬ழ யதழனில்.... ீ ஥டுயில் ஥ழன்று வ஑ளண்டு, ஑ன்஦த்டதனேம்,

தட஬டனனேம் தையிக் வ஑ளண்டு

ஆட்றைள சழ஫ழல் ஜீப்

யண்டிடன ஑ண் வ஑ளட்ைளது ஧ளர்த்தளன்....

ஆட்றைளவுக்குள் ஌஫ழ வய஫ழ ஧ிடித்தய஦ளய்

றய஑ப்஧டுத்தழ஦ளன். சழயம் றசர் யடு ீ அயனுக்குத்வதரினேம். ஆ஦ளல் யட்டிற௃ள்஭யர்஑ள் ீ ஋யன௉றந அயனுக்குப் ஧மக்஑நழல்ட஬. .஧பயளனில்ட஬.. தன்ட஦

அ஫ழன௅஑ப் ;஧டுத்தழக்வ஑ளண்டு அந்த ற஥ள஦ளடய ஧ிடபறயட்

ற஥ர்றழங் றலளநழ஬ளயது ஥ழறுத்தழயிடுறயளம். அயர்஑஭ிைம் ஑ளசு இன௉க்஑஬ளம்... ஑ளட஬னில் ஧ளர்த்துக்வ஑ளள்஭ட்டும்..

஋ன்று றனளசழத்துக் வ஑ளண்றை சழயத்தழன் யட்டு ீ ன௅ன்஦ளல் ஆட்றைளடய ஥ழறுத்தழ஦ளன். நடமத்தூபல் இன்னும் ஥ழற்஑யில்ட஬.

‚ஆட்றைள யந்துட்டுது...... சளந்தழ ஑ழ஭ம்ன௃யம் ந஑ற஭!‛ ஋ன்று

஑ழமயி வய஭ினில் யந்தளள். சழயத்டத ஑ளணயில்ட஬! ஏன௉ ஆட்றைளக் ஑ளபன் நட்டும் யளச஬ன௉஑ழல் யன௉஑ழ஫ளன். ‚ஆச்சழ! நளத்தனளய ஆநழ கூட்டிக்வ஑ளண்டு

ற஧ளய்ட்ைளர்஑ள்... ஑ளட஬னில் யன௉யளர். இப்ற஧ள

ஆஸ்஧த்தழரிக்குப் ற஧ளறயளம் ஆச்சழ! ற஥ள஦ளடய

கூப்஧ிடுங்஑ள்.. ஥ளன் றசன௉க்கு வதரிந்தயன். ஋஦து வ஧னர் சழ஫ழல்..!‛ ஋ன்று சழங்஑஭த்தழல் வசளன்஦ளன். ‚சழங்஑஭யன்!‛

‚஋ன்;஦றநள வசளல்஑ழ஫ளன்!‛ ஑ழமம் ஧னந்;தது. சழயம் ஋ங்ற஑

஋ன்று சத்தநழட்டுக்ற஑ட்ைளள். அயனுக்குத் தநழழ் வதரினளது அயற௅க்கு சழங்஑஭ம் வதரினளது. ‚ஆநழ.. ஆநழ..!‛ ஋ன்று டசட஑னில் வசளன்஦ளன். ‚றசடப ஆநழ ற஑ம்ன௃க்கு


36

கூட்டிச்வசன்றுள்஭ளர்஑ள்... ஑ளட஬னில் ற஑ம்ன௃க்குப்ற஧ளய் ஧ளர்ப்ற஧ளந.; இப்ற஧ளது ஋ன்ற஦ளடு யளன௉ங்஑ள் ஆச்சழ...‛ ஋ன்று ஑஦ியள஑க் கூ஫ழ஦ளன். அதுவும் அயற௅க்கு

யி஭ங்஑யில்ட஬. ஆநழ ஋ன்஧து நட்டும் யி஭ங்஑ழனது...

யளச஬ழல் ஥ழற்஧யன் ‘சழங்஑஭யன்’ ஋ன்஧தும் யி஭ங்஑ழனது..

஑ழமயி ஑த஫ழ஦ளள்... நன௉ந஑ட஦ ‚ஆநழ ன௃டிச்சழப்ற஧ளட்டுது...!‛ ஆட்றைளக்஑ளபட஦ ற஑ள஧நள஑ ஌சழ, ஑தடயப் ஧ைளவப஦ச்

சளத்தழ஦ளள். நீ ண்டும் ஑தடயத் தழ஫ந்துப் ஧ளர்த்தளள். அந்த

ஆட்றைளக் ஑ளபன் ஑஦ியள஑ உதயி வசய்ன யந்தயன் ற஧ள஬ ஥ழற்஧டத உணப அயள் தனளரில்ட஬. அயள் ஧னந்தளள்,

அயட஦ப் ஧ளர்த்தளள். தன்ட஦னேம் ந஑ட஭னேம் வ஑ளட஬ வசய்ன யந்தழன௉க்஑ழ஫ளன் ஋ன்று தழ;ைநள஑ ஥ம்஧ி஦ளள். ‚சழங்஑஭யன்!‛ ஋ன்று தன்ட஦ப் ஧ளர்த்துக்கூ஫ழ அயள்

஧னப்஧டுயதழற௃ம் ஑ளபணம் உண்டு ஋ன்று றனளசழத்த சழ஫ழல் அயர்஑஭ிைம் ஥ழட஬டநடன யியரிக்஑ ன௅டினளநல்

தடுநள஫ழ஦ளன். ஑ழமயி நீ ண்டும் ஌சழ஦ளள். ற஥பங்வ஑ட்ை

ற஥பம்... தநழமர்஑ள் அதழ஑நள஑ யளழும் இைம் இது.... இந்த ற஥பத்தழல் ஥ளவ஦ளன௉ சழங்஑஭யன்.... ‘த஑பளறு ஧ண்ட௃யது ற஧ளல்’ வதரி஑ழ஫து! ஋஦க்கு ஆ஧த்து யப஬ளம்.... ஋ன்று

குமப்஧நடைந்த சழ஫ழல் ஥ளனூறு னொ஧ளய் ஑ளடச ஑ழமயி ன௅ன்஦ளல் ற஧ளட்டு யிட்டு ஆட்றைளயில் ஌஫ழத் தழன௉ம்஧ி஦ளன்.

஑ழமயிக்கு அயன் றநல் சழ஫ழது ஥ம்஧ிக்ட஑ யந்தது.

நன௉ந஑னுக்கு வதரிந்தயற஦ள...? நன௉ந஑ன் வ஑ளண்டுற஧ள஦ ஥ளனூறு னொ஧ள ஑ளசு.... இது...? ந஑஭ிைம் ஋ப்஧டி இந்தக்

஑டதவனல்஬ளம் வசளல்ற௃யது..? ஑ழமயி ஑ல்஬ளய் ஥ழன்஫ளள். ந஦ிதர்஑ட஭ இ஦ங்஑஭ள஑ப்஧ிரித்து… இங்ற஑......வஜன்நப்


37

஧ட஑னள஑ நளற்஫ழ என௉யன௉க்வ஑ளன௉யர்

அய஥ம்஧ிக்ட஑றனளடும், ஧னத்றதளடும், ஋ச்சரிக்ட஑றனளடும் ந஦ிதர்஑஭ளய் நட்டும் யளழு஑ழன்஫ சூமல் இது..

சளந்தழ ன௅஦஑ழp஦ளள் - ‚அம்றநளய்....! அயர் யந்தயறப...?‛ ‚இல்஬டி ன௃ள்஭!‛ ‚஋ங்஑ ற஧ளய் துட஬ஞ்சயர்!‛ றயதட஦னில் ஑டுடந வய஭ிப்஧ட்ைது.

இந்த ஥ழட஬னில் ந஑஭ிைம் இப்஧டிவனளன௉ குமப்஧நள஦

யிசனத்டத ஋ப்஧டி வசளல்யது? நன௉ந஑ட஦ ஆநழ வ஑ளன்டு ற஧ளனின௉க்஑஬ளம்....ஆட்றைளக்஑ளபன் ஥நக்கு யிசனத்டத

வசளல்஬ யந்தழன௉க்஑஬ளம்.....஥ளன்தளன் ஆத்தழபக்஑ளரினள஑ழ யிட்றைற஦ள........஧க்஑த்து யட்டைத் ீ தட்டினளயது

ஆட்றைளக்஑ளபட஦ யிசளரித்தழன௉க்஑஬ளம். தளன் வசய்து யிட்ை ஧ிடமடனனேம் ஑ழமயி உணபத்தய஫யில்ட஬....

஑தடயத் தழ஫ந்து ஧ளர்த்தளள்... ஑ை஬ழன் அற஑ளப சத்தம்... ஑ளற்று சுமன்று அடித்து... .நழன் வய஭ிச்சம் ஥ழன்று

஥ழன்று

஋ரிந்து, ந஦ ஥ழட஬க்ற஑ற்஫யளறு துனபத்டதக் கூட்டினது. ஑தடயச் சளத்தழ஦ளள். 05/09/2010


38

ககா஬த்மதக் காட்டும்

காற்றுவய஭ி

கா஬த்மத நாற்றும் இ஬க்கினயமி ஆய்யா஭ர் சூ.கனா.஧ற்஫ிநாகபன் ஑ளற்றுவய஭ினில் டதநளதத்தழல் ஧பந்து யந்த ஆக்஑ங்஑ள் வ஧ன௉ம்஧ளற௃ம் அடிப்஧டைனில் நள஦ிைத்தழன்

அய஬ங்஑ட஭த் தநழமீ ம நக்஑ள் அனு஧யித்த

இ஦அமழப்஧ின் ஧ின்஦ணினில் வய஭ிப்஧டுத்தும்

தன்டநனி஦தள஑ இன௉ந்த஦. ‘஧டமன஦ ஑மழனினும்

ன௃தழன஦வும் ன௃தழதளய்ப் ன௄க்஑வும் ஥நக்கு ஥ம்஧ிக்ட஑ தன௉தல் றயண்டும்’ ஋ன்று ஑ளற்றுவய஭ினின் யின௉ப்஧ள஑ச் வசளல்஬ப்஧ட்டுள்஭ ற஥ளக்ட஑ப் ன௄ர்த்தழ வசய்னேம் யட஑னிற஬றன வ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ள ஧டைப்ன௃க்஑ள் வதரிவுவசய்னப்஧ட்டு யட஑ப்஧டுத்தப்஧ட்டுத்

வதளகுக்஑ப்஧ட்டுள்஭டந ஑ளற்றுவய஭ி இ஬க்குள்஭

இ஬க்஑ழன இதழ் ஋ன்஧டத உறுதழ வசய்஑ழ஫து. இதற்குச் சழ஑பம் டயத்தளற்ற஧ளல் ஈமத்து ஋ழுத்தள஭ர் தழன௉

ன௅த்துசழய஬ழங்஑ம் அயர்஑஭ின் ‚வயந்து தணிந்தது ஑ள஬ம்‛ ஑டத ன௅ன்஦ர் ஋ழுத்தள஭ரின் ற஧ள஦தளல்

வ஧னர்

நீ ள்஧ிபசுபநள஑ழனேள்஭து.

யிடு஧ட்டுப்

வ஧னர்

யிடு஧ட்டுப்ற஧ள஦தளல் நீ ள்வய஭ினிைள஑ழனேள்஭

ன௅ள்஭ியளய்க்஑ளல் ஧ின்஦பள஦ ஥ழ஑ழ்வு஑஭ின் சுமற்சழனில் ஊற்வ஫டுத்த இந்தப் ஧டைப்ன௃, தநழமர் இதனங்஑ட஭

நீ ண்டும் என௉ன௅ட஫ இ஦நள஦த் தன்நள஦ உணர்வு஑஭ளல் உற௃ப்ன௃யதற்஑ள஦ நீ ள்சந்தர்ப்஧ம் என்ட஫ப் வ஧ற்றுள்஭து. ன௅஑ளம்யளழ்க்ட஑னின் ஥ழஜத்டதத் தரிசழக்஑ச் வசய்னேம்

இக்஑டத, ஑ணயட஦ இமந்தளல் ஧ிதழர்க்஑ைன் வசய்தளயது ந஦ம் ஆறும் சந்தர்ப்஧ம் கூை இல்஬ளநல், ஑ளணநல்

ற஧ள஦யர்஑ள் ஋ன்஫ ஧ட்டின஬ழல் தங்஑ள் ஑ணயர்நளர்஑ள்


39

நட஫க்஑ப்஧ட்ை ஥ழட஬னில், நட஦யினர் ஧டும்

ந஦ிதயடதனிட஦ வய஭ிச்சம் ற஧ளட்டுக்஑ளட்ை ன௅ட஦஑ழ஫து. அது நட்டுநல்஬ ஋஫ழ஑டணக்கு

இபண்டு ஑ளல்஑ட஭ இமந்த தந்டதக்கு டயத்தழன உதயி அ஭ிக்஑க் கூை இன஬ளது ட஑யிட்டுச் வசல்ற௃ம்

஧ிள்ட஭஑ள் நட஦யினின் றசள஑ம் ஧டிப்஧யர் இதனத்டத வயடிக்஑ச் வசய்஑ழ஫து. சளதழத்தீக்குச் சந்தர்ப்஧ம்

சளவுநணினடிக்஑ழ஫து ஋ன்஫ வசய்தழ ஑டதப்஧ின்஦ல் ஊைள஑க் கூ஫ப்஧ட்டு தநழமழ஦ எற்றுடநனின்

ன௅க்஑ழனத்துயம் ய஬ழனேறுத்தப்஧டு஑ழ஫து. துடணனள஑

அண்ணனுைன் ஧னணித்தயடபறன தளய் தன் யளழ்யின்

துடணனள஑ப் ஧ிப஑ை஦ப்஧டுத்தழன ஥ழட஬னில் உைல்தீண்ைள உள்஭த்துடணனள஑ அயட஦ ஌ற்஫ ஥ழட஬னில்

அயட஦னேம் அண்ணட஦னேம் சழ஫ழ஬ங்஑ள இபளட௃யம் இழுத்துச் வசன்று ஑ளணளநல் ற஧ள஦யடபத் றதடும்஧டியத்டதக் வ஑ளடுத்து றதடுயதற்கு

஋ழுதழத்தன௉நளறு உ஬஑ழன் ஑ளதுக்குப் ன௄ச்வசளன௉஑ழன

஥ழட஬னிற௃ம் அயட஦றன தன் ஑ணயன் ஋஦ உள்஭த்தழல் ஑ன௉தழத் தளனும் ட஑ம்டந ற஥ளன்ன௃க்குத் தனளபளகும்

஧ளத்தழபப்஧டைப்ன௃ ஧டிப்஧யர் வ஥ஞ்டச வ஥஑ழம டயக்஑ழ஫து. ஑ணய஦ின் உைட஬ ஋ரித்த சளம்஧ட஬ ன௅ந்தளட஦னில் ஑ட்டி ஋டுத்துச் வசன்று ஧ிதழர்க்஑ைன் வசய்னத்துடிக்கும் ஧ளத்தழபம் யற்஫ளப்஧ட஭க் ஑ண்ண஑ழக்குப் ற஧ளட்டினள஑

஋ங்஑ள் தநழமீ மக் ஑ண்ண஑ழ஑ள் யன்஦ினில் ஋ழுந்தழட்ைளர் ஋ன்஧டதக் கூறும் இ஬க்஑ழனநள஑ழ஫து. னளயடபனேம் இமந்த ஧ின்஦ர் அண்டி யந்த சழன்஦ஞ்சழறு உ஫வு

எட்டிக்வ஑ளண்ை அந்தத்தளனின் உைற௃ைன் வ஬ள஫ழக்குள்

஌஫ழ உட்஑ளர்ந்து ஆதபயற்ற஫ளர் இல்஬த்து உறுப்ப்p஦பள஑ப் ஧தழனப்஧டுயதற்கு அடமத்துச் வசல்஬ப்஧டு஑ழற஫ன் ஋ன்஧து

கூை அ஫ழனளத ஥ழட஬னில் ஧ளட்டிடன டயத்தழனசளட஬க்குக்


40

வ஑ளண்டு ற஧ள஑ழற஫ளம் ஋ன்று வசளல்யது உ஬஑த்தநழமழ஦ம் உன௉க்குட஬க்஑ப்஧டு஑ழற஫ளம் ஋ன்று கூைத் வதரினளது

உன௉க்கு஬iனேம் தநழமீ ம இ஭ம் சன௅தளனத்தழன் றநல் உைன் தன் ஑ய஦த்டதத் தழன௉ப்஧ிச் சட்ைன௄ர்ய அபசு ஋ன்஫ சட்டைக்குள் சழ஫ழ஬ங்஑ள தழ஦ம் தழ஦ம் வசய்னேம்

இ஦அமழப்ட஧த் தடுத்து ஥ழறுத்த றயண்டும் ஋ன்஑ழ஫

வசய்தழடனத் தன௉஑ழ஫து. ஑டதப்஧ின்஦ல் உள்஭ைக்஑ம்

னதளர்த்தம் தீர்ப்ன௃கூறும் ஑ட஬த்துயம் ஋ன்஧஦யற்஫ழல் ஋ல்஬ளம் ன௅தன்டநப்ன௃ள்஭ி஑ள் வ஧று஑ழ஫து ‚வயந்து

தணிந்தது ஑ள஬ம்‛. ஆனினும் ‚஋ல்஬ளறந ஑ற்஧ட஦‛

஋ன்஫

அடைப்ன௃க்கு஫ழ யச஦த்டதக் ஑தளசழரினர் தயிர்த்தழன௉க்஑ றயண்டும் ஋ன்஧து ஋ன் ஑ன௉த்து. இந்த யச஦ம் ஑டத என௉யரின் ந஦தழல் ஋ழுப்ன௃ம் உணர்ச்சழ஑ட஭

உந்துதல்஑ட஭ உணர்வு஑ட஭ச் சம்நட்டினளல் அடித்து

அமழப்஧து ற஧ளன்஫ வசனட஬ச் வசய்஑ழ஫து. இ஦ி இதட஦ நீ ள்஧ிபசுரிக்கும் றயட஭஑஭ி஬ளயது இந்த யச஦த்டதத் தயிர்ப்஧து ஧டைப்஧ளக்஑த்தழ஫ட஦னேம்

னதளர்த்தத்தன்டநடனனேம் ஧஬ப்஧டுத்தும் ஋ன்஧து ஋ன் ஋ண்ணம். ன௅ள்஭ியளய்க்஑ள஬ழன் ஧ின் ஥ைந்தடய஑஭ம்

஑ற்஧ட஦னல்஬. ன௅ள்஭ியளய்க்஑ள஬ழன் ஧ின் ஑ள஬ம் நளறும் ஋ன்஧தும் ஑ற்஧ட஦னல்஬. ன௅ள்஭ியளய்க்஑ளல் ஋ந்த

யட஑னிற௃ம் இ஦நள஦த் தநழழ் நள஦ உள்஭ங்஑஭ில் தநழமீ pம நீ ட்ட஧ ந஫க்஑ச் வசய்னப்ற஧ளயதுநழல்ட஬. ஋தழர்஑ள஬ம் தநழமீ மத்டத உ஬஑ அபங்஑ழல் ஑ளட௃ம்

஋ன்஧தும் ஑ற்஧ட஦னல்஬. ஥ம்஧ிக்ட஑ தளன் யளழ்க்ட஑.

஋஦றய ஋ல்஬ளம் ஑ற்஧ட஦ இ஦ி றயண்ைறய றயண்ைளம். இந்த ஋ண்ணங்஑ட஭ ஋ல்஬ளம் ஋டுத்துக் கூறும் அ஭வுக்குத் தளன஑ நக்஑ள் அனு஧யித்த –

அனு஧யிக்கும்

அைக்குன௅ட஫ எடுக்குன௅ட஫ யளழ்டயச் சழறு஑டத


41

இ஬க்஑ழனநளக்஑ழன ன௅. சழய஬ழங்஑ம் அயர்஑ள் தநழமழ஬க்க்pன உ஬஑ழல் ஥ழபந்தபநள஦ இைத்டதப் வ஧ற்றுயிட்ைளர் ஋ன்஧றத ஋ன் துணின௃.

நட஬னள஭த்தழல் ஧ி஫ந்து ஆங்஑ழ஬த்துக்கு

வநளமழவ஧னர்ப்஧ள஑ழத் தநழமழல் சழத்தளர்த்த஦ளல் ன௃துக்஑யிடதனளக்஑ப்஧ட்டுள்஭ ‚ந஑ள்‛

சற்று

யி஭ங்குயதற்கு ஑டி஦நள஦ ஑யிடத. இன௉ந்த ற஧ளதழற௃ம் ஧டிநம் கு஫ழனீடு இட஫ச்ச pஉள்ற௅ட஫ உயநம் ஋஦த் துட஫சளர் ஧ளர்டயனில் ஋டுத்து ற஥ளக்஑ழன் தபநள஦

ன௃துக்஑யிடத. அவ்யளற஫ ஑ல்னளணிஜழ இன் ‚வயனில்‛ ஑யிடதனேம் றலநள (சுயிஸ்) ஋ழுதழன ‚அைங்஑ழன ஋ழுத்துக்஑ள்‛

஑யிடதனேம் அடந஑ழ஫து. ஧ளனு஧ளபதழனின்

‚சழட்டுக்஑ன௉யினேம் றயட்டைக்஑ளபனும்‛

சற்று றயறு஧ட்டு

யச஦஑யிடத யடியில் ஆனேதக்஑஬ளச்சளபம் என்஫ழன்

இனல்ன௃஥ழட஬ நீ தள஦ தளக்஑த்டத உணர்த்த ன௅னல்஑ழ஫து. ஆ஦ளல் அணில் சழட்டுக்஑ன௉யி ஥ட்சத்தழபப்஧ய஦ி

஋றும்ன௃஑஭ின் ஊர்வு஑ள் ஋ன்஧஦யற்஫ழல் சுதந்தழபம் இன௉ந்து றயட்டைக்஑ளப஦ளல் அது இமக்஑ப்஧டும். இந்த அபசழனல்

றயட்டைக்஑ளர்஑ள் ன௅தற஬ ஜ஦஥ளன஑ம் ந஦ித உரிடந஑ள் ஥ல்஬ளட்சழ ஋஦ப் ஧஬வநளமழ஑஭ில் சுதந்தழபத்டதப் ஧஫ழத்து

யிட்ை ஥ழட஬னிற௃ம் நக்஑ள் தம் யளழ்டய உைடந஑ட஭ ஥ள஭ளந்த சுதந்தழபத்டதப் ஧ளது஑ளக்஑ வய஭ிப்஧டுத்த

றயண்டின

தள்஭ப்஧டு஑ழன்஫஦ர். ‚

ஆனேத

஋தழர்ப்஧ிட஦

இனல்ன௃஥ழட஬க்குத்

அத்தட஑ன

஥ழட஬டந஑ற௅க்கு இந்த

சழட்டுக்஑ன௉யினேம் றயட்டைக்஑ளபனும்‛

யிதழயி஬க்஑஭ிக்஑ றயண்டின ஑யிதளப் வ஧ளறுப்ட஧னேம் வ஑ளண்டுள்஭து. வ஑ளள்ட஭னிடுயது வ஧ன௉ங்குற்஫ம். ஋ல்ட஬னிடுயது தற்஑ளப்ன௃.


42

றலநள சுயிசழன் ‚஧ச்டசக் ஑஬ர் றதத்தண்ணி‛ ற஧ணற௃க்கு உதவும் த஑யல்஑ள் ஧஬யற்ட஫க்

உைல்஥஬ம்

வ஑ளண்டுள்஭து. ன௅ட஦வயன்஫ழ ஥ள சுறப~;குநளரின் இன௉஑யிடத஑ள் என்று ‚டத வசளல்ற௃ம் ‘யளழ்க்ட஑ டத‛

தன௉ம்

ன௄ை஑த்டத

வ஥ஞ்சழல்

஧ளைம்‛

டயத்துத்

஋ன்஫ வசய்தழனேைன் டதப்஧ி஫ப்ட஧ ஋தழர்வ஑ளள்஭

டயக்஑ழ஫து. நற்ட஫னது ‚டதந஑ற஭ யள‛, “ற஑ளடினில் ன௃பண்ையட஦

ற஑ளடினில் ன௃ப஭டயத்தது ஑ள஬ம்!

வ஑ளட்டிக் வ஑ளடுத்தடய஦ ஋ட்டி உடதத்தது ஑ள஬ம்!

஋஦க் ஑ள஬த்தழன் ற஑ள஬த்டத இவ்யரி஑஭ளற௃ம் இதற்கு ன௅ன்஦ர் உள்஭ யரி஑஭ளற௃ம் யி஭க்஑ழ யிட்டு

‚இட஭னயனுக்கு ட஑வ஑ளடுத்து ஑டபறசர்க்஑ டதந஑ள் யந்துயிட்ைளள்! –

஥ம் தநழழ்ந஑ள் யந்துயிட்ைளள்!!

஋஦ ஥ம்஧ிக்ட஑ வநளமழ ற஧சு஑ழன்஫து. ஑யிஞரின் னதளர்த்தத்தழன் சழத்தரிப்ன௃க்கும் ஥ம்஧ிக்ட஑ ன௅ட஦ப்ன௃க்கும் ஧ளபளட்டுக்஑ள்.

அடுத்து யன௉ம் சழ. ய. இபத்தழ஦சழங்஑த்தழன் ‚தங்ட஑க்வ஑ளன௉ தூது வசளல்யர்ீ ஧஫டய஑ற஭‛ ஋ன்னும் தூதழ஬க்஑ழனக் வ஧ளய்னர்஑ள்

அநர்ந்தழன௉க்஑ னெறதயி

஧ளமடைந்த

யஞ்ச஑ர்஑ள் ஆட்சழ

஑யிடத ‚…

அபச஑ட்டில்

வசய்னேம்

஥ளட்டி஦ிற஬ சளந்தழ


43

஑ழடைக்குவந஦

இச்டச

வ஑ளண்டு

இங்கு

யந்து ஌நளந்து ற஧ள஑ றயண்ைளம்…….‛

஌஦ப் ன௃஬த்துத் தநழமர்க்கு தளன஑த்தநழமர் யிடுக்கும் வசய்தழனள஑ழ஫து. வசய்தழனின் ஥ம்஧஑த்தன்டநடன

஌ற்ன௃டைடநடன உறுதழ வசய்னேம் யட஑னில் அங்குள்஭ ஆட்சழனின் ஑ளட்சழ஑ள் ஑யிதளயரி஑஭ள஑ இம்ன௅டிடயச் வசளல்ற௃யதற்கு ன௅ன் இனற்஫ப்஧ட்டுள்஭டந ஑யிதள அமட஑னேம் வசய்தழனின் ன௅க்஑ழனத்துயத்டதனேம் யற௃ப்஧டுத்து஑ழன்஫஦.

஥ம்஧ிக்ட஑னைட்ைல் ஋ன்஧து யிழுந்தயர் ஋ழுந்து

஥ழற்஧தற்஑ள஦ ஊக்குயிப்ன௃ ஋ன்஧ர். இந்த ஥ம்஧ிக்ட஑ ஊட்ைட஬ ‚குமந்டத஑ட஭ ஌நளற்஫ளதீர்஑ள்‛ தன் ஑யிடதனில் ஋நழ஬ழனளனூஸ் னைட்ஸ் ‚ அ஫ழந்தழபளத வசளர்க்஑த்டத – வசளல்஬ழக்

….

஋ங்஑ள் குமந்டத஑ற௅க்கு

வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ளம்‛

஧ின்஥ய஦த்துயத்தழன் ீ

஋ன்னும்

வசல்யளக்ட஑

஋஦

நறுக்஑ழன்஫ளர்.

இக்஑யிடத வய஭ிப்஧டுத்து஑ழ஫து. னதளர்த்தம் ஋ன்னும்

஋ண்ணத்தழல் ஥ம்஧ிக்ட஑ யபட்சழடனத் றதளற்றுயிப்஧து

இன்ட஫னத் தநழமழ஦த்தழற்கு ஥ல்஬தல்஬ ஋ன்஧றத ஋ன் ஋ண்ணம். அடுத்து ன௅த்து஬ட்சுநழனின் இன௉஑யிடத஑ள் ‘யைக்குயளசல்’ ‘ஈமற஥சன்’

; இல் வய஭ியந்த ‘உள்வய஭ி’

இல் வய஭ியந்த ‚

கூட்ைம்‛

ஆதழன஦

நீ ள்஧ிபசுபநள஑ உள்஭து. ன௃துக்஑யிடதனள஑ ஑ள஬த்தழன்

ற஑ள஬த்டதத் தரிசழக்கும் ன௅னற்சழ. சளதளபண யளச஑னுக்கு யி஭ங்குயது ஑டி஦நள஑ உள்஭து. கூர்ந்து ஧டித்தளல் ந஦துைன் ற஧சு஑ழ஫து.

அடுத்து இைம்வ஧ற்றுள்஭ ற஑ ஋ஸ் சுதள஑ரின் ‚஧ிபளப்தம்‛


44

சழறு஑டத ன௃஬த்தழல் சழ஬ ற஑ளனில்஑஭ில் ஧ிபசளதத்டதக்

ட஑னில் வ஑ளடுத்தல் ஋ன்஫ ஥ழ஑ழ்டய டநனநள஑ டயத்துப் ஧ின்஦ப்஧ட்டுள்஭து. ஑஬ளச்சளபத்டத உரின ன௅ட஫னில் ற஧ட௃தல் றயண்டும் ஋ன்஧டதக் ஑டதப்வ஧ளன௉஭ள஑த் தன௉஑ழ஫து.

஋ம் ரி~hன் வசரிப்஧ின் ‚ன௃ட஑னளய் ஑ளற்஫ளய் ஌தளவயளவதளன௉ ஆயினளய் …‛

தன்னுடைன

இன௉க்ட஑டன அமழவுற்஫ ந஦ிதர்஑஭ில் ஑ளட௃ம் ன௅னற்சழ னெ஬ம் ந஦ிதளனத்டதப்

஧ளது஑ளக்஑த்

தூண்டும் ன௅னற்சழ. அவ்யளற஫ இயரின் ‚஑டி஑ளபத்தழல் இன௉ந்து உதழன௉ம் ஑ள஬ம்‛

஋ன்னும்

஑யிடத சளநள஦ின ந஦ிதர்க்஭ யி஭ங்குயதற்குச் சற்றுச் சழக்஑஬ள஦ ன௃துக்஑யிடதனள஑றய உள்஭து.

஑படயக்குபல் தழற஦~pன் ‚ன௄யபசம் ன௄றய ஥஬நள‛

அற்ன௃தநள஦ ஑யிடத. ன௄யபச ஥ழட஦யில் ஧டிப்஧யடபத் தளய்நண் கு஫ழத்த என௉ தயிப்ட஧த் றதளற்றுயிக்கும் வசளல்஬ளட்சழ. ஑யிஞர் ஧ளபளட்டுக்குரினயறப அவ்யளற஫ ஜளன்றழ ஑ன௄ர் ‚அயஸ்டத‛

஑யிடதனின்

னெ஬ம் நட஬ன஑த்தழன் அமட஑னேம் நட஬ன஑த்தநழமரின் யளழ்யின் அய஬த்டதனேம் என௉ங்ற஑ வ஥ஞ்சழல் ஧தழத்து நனக்஑ன௅ம் ஑஬க்஑ன௅ம் ஑யித்துயத்தழற்குப்

஌ற்஧ைச்வசய்஑ழன்஫ளர்.

஧ளபளட்டுக்஑ள்.

இயரின்

஋ன்னும் அடுத்த ஑யிடதனில் யன௉ம்

‚ஆடைக் ஑ழமழசல்஑஭ினூடு ….. ஥ழுவும்

‘வசல்யம்’


45

இ஭டந ப஑சழனங்஑஭ளல் ஑ற்ன௃ம் ஑ளனப்஧ட்டு வயட்஑நழமந்து ற஧ள஦து‛

ற஧ளன்஫ யரி஑ள் யறுடநனின் வ஑ளடுடந வசளல்ற௃ம் அற்ன௃தநள஦ வசளல்யச்சுக்஑஭ள஑ழ ீ நற்வ஫ளன௉

஑யிஞர் ஥ள. ஑ளநபளசபள஑ இயடபப் ஧ளர்க்஑ டயக்஑ழ஫து. அடுத்து ஥ைபளஜள ஑ண்ணப்ன௃யின் ஋ல்஬ளம் ஑ற்஧ட஦னில்ட஬ ஋ன்஫ கு஫ழப்ன௃ைன் ஑டதடன ஋ழுதழனேள்஭ளர்.

‚஥ளய்஑ள் றந஬ைள‛

யபநள஑ள஭ினம்நன் ீ

ற஑ளயிற௃க்கு ன௅ன்஦ளல் ஊட஭னிடும் ஥ளனிட஦ டநனநள஑க் வ஑ளண்டு ஑டதடன ய஭ர்த்து

சழங்஑஭யர்஑஭ளல் ஑஬யபத்தழல் சழத்தப்஧ள வ஑ளல்஬ப்஧ட்ைளர் ஋ன்஫ வசய்தழ யன௉யதற்ற஑ அந்஥ளய் ஊட஭னிட்ைது

஋஦க்஑டதடன ன௅டித்துள்஭ளர். னளழ்ப்஧ளண நக்஑஭ிடை யமக்஑ழல் உள்஭ ஥ம்஧ிக்ட஑ என்஫ழட஦ சழங்஑஭யரின் இ஦க்஑஬யபத்டதப் ஧தழயதற்஑ள஦ உத்தழனள஑க் ட஑னளண்டுள்஭டந சழ஫ப்஧ள஑ அடந஑ழ஫து.

அ.ன௅த்து஬ழங்஑த்தழன் சள஧ம் ஋ன்஑ழ஫ ஑டத ஑஦ைளயில் ஑ளர்ன௅ட்டுப்஧ட்ைதழல் ஥ழ஑ழும் சம்஧யங்஑ட஭ டயத்து

ய஭ர்க்஑ப்஧ட்டுள்஭து. ஑டத ஋ன்஧டத யிை என௉ ஧தழவு

஋ன்ற஫ ஑டதடனப் ஧டிக்ட஑னில் வசளல்஬த் றதளன்று஑ழ஫து. நட஬ந஑஭ின் ‚உன்ட஦த்றதடிறன‛

஑யிடத ஑ளதல் ஧ிரிவு

அவ்யளற஫ இயரின் ‚உன்஦ன௉஑ழல்‛

஑ளதல் வ஥ஞ்சத்து

றயதட஦னிட஦ யி஭க்கும் ஋ழுத்துப்஧பயல் ஋஦஬ளம். உள்஭ ஆடசனிட஦ யியரிக்கும் வநளமழனள஑ழ஫து.

னென்஫ளயது ஑யிடதனள஦ ‚யசு ீ வதன்஫ற௃ம் ஥ீறன‛


46

஑ளதல் உணர்யில் ஋ல்஬ளறந ஑ளத஬ர் றதளற்஫நள஑க் ஑ளட்சழன஭ிக்கும் ஑ளதல் உ஭யினட஬

யி஭க்கு஑ழ஫து. அடுத்து யன௉ம் இயரின் ஋ன்஫ ஑யிடத ‚஑ளதல் ந஦த்து உ஭ப்ற஧ளபளட்ைம்‛ ‚நளற்஫ம்‛

஑ளதல் ய஭ர்஑ழ஫து

என்஫ழன் தநழழ் ஋ழுத்துப்஧யப஬ள஑ழ஫து.

஋ன்னும் இயரின் அடுத்த ஑யிடத ன௄க்஑஭ின்

உணர்வு வ஑ளண்டு ஑ளதல் ய஬ழனிட஦ யி஭க்஑

ன௅னல்஑ழ஫து. ஆனினும் ன௅ன்ட஦ன ஑யிடத஑ள் அ஭வுக்கு ன௅னற்சழ வயற்஫ழன஭ிக்஑யில்ட஬ ஋ன்஧றத ஋ன் ஑ன௉த்து. கூைறய உனிர்ற்ன௃ ஋ன்஫ வசளல்஬ளட்சழ ஑யிடதனில்

யன௉஑ழ஫து இது ஋ழுத்துப்஧ிடமறனள வதரினயில்ட஬.

அப்஧டினில்ட஬ ஋ன்஫ளல் இது இ஬க்஑ணத் தய஫ளயது நட்டும் அல்஬ வ஧ளன௉ள் வத஭ிவும் இல்஬ளததள஑ப்

ற஧ளய்யிடு஑ழ஫து. இக்குட஫னிட஦ப் ற஧ளக்குயது ற஧ளல்

இயரின் அடுத்த ஑யிடதனள஦ ‚஑ள஬த்டத வயல்றயன்‛

அடந஑ழ஫து. ஑ளதல் வ஥ஞ்சம் தன௉ உறுதழனிட஦ப் ஧ளைல் வத஭ியளக்஑ழ஫து. அற்ன௃தநள஦ ஑யிடத. வநளத்தத்தழல்

நட஬ந஑ள் ஥ல்஬வதளன௉ ஑யிஞபள஑ இக்஑யிடத஑ள் னெ஬ம் வய஭ிப்஧டுத்தழக் வ஑ளள்஑ழன்஫ளர். தநழழ்஥ழ஬ளயின் ‚அன்ன௃ந஑ற஦‛

வ஥ஞ்டசப்஧ிமழன

டயக்கும் ஥ல்஬வதளன௉ ஑யிடத. அவ்யளற஫

இடசப்஧ிரினளயின் இபண்டு ஑யிடத஑஭ள஦ ‚ சளட்சழனளகும் ஥டப‛

‚ன௃஭ிப்ற஧஫ழன ஥ழட஦வு‛ ஋ன்஧஦

அயன௉டைன ஑யிதள வநளமழனில் கூ஫யதள஦ளல் அயரின் ஑யிடத஑ள் றநல் ‘அதீத ற஥சத்டத’ வயற்஫ழப்஧டைப்ன௃க்஑ள்.

உன௉யளக்கும்

த௄ணளயிற௄ர் ஑ள.யிசனபத்தழ஦ம் அயர்஑ள் ஋ண்யட஑

தழன௉நணங்஑ள் கு஫ழத்தும் சழ஬ம்ன௃யமழ ற஥ளன்ன௃ ற஧ளன்஫


47

஧ண்டைச்சைங்கு஑ள் கு஫ழத்தும் இன்றுள்஭

தழன௉நணங்஑஭ின் யட஑ ஧ற்஫ழனேம் ஋ழுதழன யி஭க்஑நள஦

஑ட்டுடப இ஬க்஑ழன யி஭க்஑ங்஑ற௅ைன் ‚஧ண்டைத் தநழமரின் தழன௉நணங்஑ள்‛

஋ன்னும் தட஬ப்஧ில் ஧ிபசுபநள஑ழனேள்஭து.

஑ட்டுடப ஧஬ ஥ல்஬ த஑யல்஑ட஭ப் ஧ரிநளறு஑ழ஫து. நன்஦ளர் அன௅த஦ின் ‚நணினக்஑ள‛

஥ள.஑ளநபளச஦ின்

஑யிடத என்றுைன் வதளைங்கும் ஑டதனள஑

வய஭ினள஑ழனேள்஭து. ஧ள஬ழனல் யக்஑ழபங்஑஭ின் யடி஑ள஬ள஑ ஑டதப்வ஧ளன௉ள் அடந஑ழ஫து. ஥ள.஑ளநபளசன் யளழ்யிட஦ ஑டத.

வய஭ிப்஧டுத்தழன

஧ளணினில்

யிட஬நளதர் அடநந்த

இன௉ப்஧ினும் ஑ளற்றுவய஭ினின் ற஥ளக்஑ழற்கு இக்஑டத

உனர்ய஭ிக்஑ழ஫தள? தளழ்வு஫ச் வசய்஑ழ஫தள? ஋ன்஫ ற஑ள்யி ஋ழு஑ழ஫து. ஑டதனில் ஏட்ைம் உண்டு. நறுப்஧தற்கு இல்ட஬. ஆ஦ளல் ஑டதப்வ஧ளன௉ள் யிந஬னும்

தயறு஑ழன்஫ளன் இத஦ளல் ஋ல்஬ள ஆண்஑ற௅ம் எறப தன்டநனி஦ர் ஋ன்஧டதறன யி஭க்஑ன௅ற்஧டு஑ழ஫து.

வ஧ளழுதுற஧ளக்஑ள஑ப் ஧டிப்஧தள஦ளல் ஥ல்஬஑டத அவ்ய஭வு தளன்.

ற஧பளசழரினர்

஑த்தழ‛஋துவும்

ற஑ள஧ன்

ந஑ளறதயளயின்

஑யிடதனின்

஋ங்஑ள்

சூரிக்

஧ளடுவ஧ளன௉஭ள஑஬ளம் ஋ன்஧டத ஋டுத்துயி஭க்கு஑ழ஫து. ற஑ளடய ன௅ சப஭ளறதயினின் ‚஥ளட஭க்கு ஋ன்஧து ஥ழச்சனம் இல்ட஬ –஋ன்று அ஫ழந்த ஧ின்ன௃ம் - ன௃தழன யன௉ைத்டத

யபறயற்஑ழற஫ன் - இன்ட஫ன யளழ்டய இ஦ிதளய் யளம!‛ ஋ன்஧து ஥ல்஬வதளன௉ ன௃துயன௉ை யளழ்த்துக் ஑யிடதனள஑ உள்஭து.


48

இற_ன௉ சளநப றசளநயபயின் ீ ஑யிடத என்று ஋ம் ரி~hன் n~ரீப் இன் தநழழ் வநளமழவ஧னர்;ப்஧ில் ‚வய஭ிச்சம்‛

஋ன்னும்

தட஬ப்஧ில் வய஭ினள஑ழனேள்஭து. சளதளபண யளச஑ர்஑ள் யி஭ங்குயதற்குக் ஑டி஦நள஦ ஑யிடத.

அடுத்து இைம்வ஧றும் தழனத்த஬ளய ஋ச் ஋ப் ரி~;஦ளயின் ‚வநல்஬க்஑தவுள் நழடுக்஑ளய் எ஭ிந்தளள்‛

஋ன்னும்

஑டதக்஑யிடத ஜ஦யரி ஑ளற்றுவய஭ினின் நழ஑ச்சழ஫ந்த

஑யிடதனள஑ நழ஭ிர்஑ழ஫து. ஑ற்஧ட஦ ய஭ம் - னதளர்த்தத்தழன் தரிச஦ம் - வசளல்஬ளட்சழ஑ள் - உடபயச்சுக்஑ள் ீ

- அத்தட஦னேம் ஧டிக்஑ப் ஧டிக்஑ச் சுடயனி஭ிக்஑ழ஫து.

உள்஭த்துள்஭து ஑யிடத - இன்஧ம் உன௉வயடுப்஧து ஑யிடத –

வதௌ;஭த்வத஭ிந்த தநழமழல் - உண்டந வத஭ிந்து

உடபப்஧து ஑யிடத‛

஋ன்னும் ஑யிநணி றதசழ஑யி஥ளன஑ம்

஧ிள்ட஭னின் ஑யிடத ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦ ஋ன்஑ழ஫

யடபயி஬க்஑ணத்தழற்கு உதளபணநள஑ அடநந்த ஑யிடத இந்தக் ஑யிடத. ஑யிஞர்க்குப் ஧ளபளட்டுக்஑ள். ஧ள. ‛

பயந்தழப஦ின் ீ

‚஥ழ஬ளக்஑டத

;ஆடசஆடசனளய்

ஏ஭டயக்஑ழமயி

அப்஧ம்

஥ழ஬ளயில்

சுட்டுத்தந்த

வதளட஬ந்தடநக்஑ள஦‛

஑யிடதனளக்கு஑ழ஫து.

‚஥ழநழபன௅டினள

஑ளபணத்டத

இைக்குன௅ைக்குள் தட஬஑யிழ்ந்து இன௉க்கும் என௉ ந஦ிதஜீயினின் சழட஫க்கூைநளய் நள஫ழனின௉ந்தது ஥ழ஬ள‛

அற்ன௃தநள஦ யிடை. உள்ற௅ட஫ உயநம் வ஑ளண்ை

சழ஫ந்த ஑யிடத இது.

யைக்குயளச஬ழல் வய஭ினள஦ ஑ள அநீ ர்ஜள஦ின் ‚உ஦தள஦ யளழ்க்ட஑ ஋஦து‛

஧ன௉த்தழ கு஫ழத்த என௉ ஧டிநக்஑யிடத.


49

துயளப஑஦ின் ‚ஊக்஑ழப்ற஧ள஦ வசளற்஑ள்‛ யளர்த்டத஑ட஭ அ஭ந்து அ஫ழந்து உணர்ந்து ற஧ச

றயண்டினதன் அயசழனத்டத யி஭க்கும் ன௃துக்஑யிடதனள஑ அடந஑ழ஫து.

றலநபளஜ் இ஬ண்ை஦ி஬ழன௉ந்து ஋ழுதழன ‚வ஧றுற஧று஑ள்‛

஑டத ன௃஬த்தழல் யளழும்; வ஧ற்ற஫ளரின் நபன௃ற஧ணற௃க்கும் ஧ிள்ட஭஑஭ின் ஍றபளப்஧ினயளக்஑த்தழற்கும் இடைனி஬ள஦ ஥ள஭ளந்த ன௅பண்஧ளட்டுத்தன்டநடன சழத்தப்஧ள ஋ன்஑ழ஫

உ஫வு஥ழட஬ தன் அண்ணன் ந஑ட஭ ஋டுத்து ற஥ளக்கும் ஧ின்஦ணினில் யி஭க்கு஑ழ஫து. சூமற௃க்கு ஌ற்஧

இடனன௃யளக்஑ம் ஥டைவ஧று஑ழ஫து ஋஦க் ஑டத சநபசம்

ற஧சு஑ழ஫து. வ஧ற்ற஫ளன௉ம் வ஧ரிறனளன௉ம் ஧டிக்஑ றயண்டின ஑டத.

யித்னளசள஑ரின் ‚஑ன௉ப்ன௃ச் சுதந்தழபத்தழன் வயள்ட஭க்஑஦வு஑ள்‛

஑யிடதனின் ன௅டியில் யன௉ம்

‚இத஬ளம் ஑ைந்தும்

அக்஑஦வு உடைனள யிடினவ஬ளன்று நீ ண்டும் ஋ம் ஈமத்தழடசனில் ன௄க்கும் அந்தப்ன௄ப்஧ின் யளசத்தழல் தநழமழ஦ யிடுதட஬னின் குபல் - வ஧ன௉ம்

சப்தநள஑ என௉஥ளள் உ஬வ஑ங்கும் ற஑ட்கும்‛

஋ன்னும் யரி஑ள் ஑ளற்றுவய஭ினில் ஧பவுட஑னில் அது ன௅ன்஦ர் கு஫ழப்஧ிட்ை ஑ளற்றுவய஭ினின் ற஥ளக்கு

சளத்தழனநளகும் ஋ன்னும் ஥ம்஧ிக்ட஑டனத் தன௉஑ழ஫து. இந்த தநழமீ ம நக்஑ள் நீ ஭வும்


50

ய஭நள஦ யளழ்வு ஧ளது஑ளப்ன௃ை஦ள஦ அடநதழனேைன் வ஧஫ றயண்டும் ஋ன்னும் ற஥ளக்கு தநழம஑த்தழற௃ம் உ஭து.

இதட஦

஋டுத்துக்஑ளட்டும்

஧பய஬ள஑

யட஑னில்

ஜ஦யரி

஑ளற்றுவய஭ினின் இறுதழக் ஑யிடதனள஦ சந்தக் ஑யி

சூடச஧ளண்டினின் ‚னென்஫ளம் யிபல்‛ ன௃ட஑ப்஧ிடித்த஬ழட஦க் ட஑யிடுதட஬ யற்ன௃றுத்தும் ஑யிடதனள஑ இன௉ப்஧ினும்

அக்஑யிடதனின் ஥டுயில் ‚ன௃ண்ட௃க்கு நன௉ந்து ன௃ட஑தள஦? –

-

அப்஧டிவனன்஫ளல் - ஈமத்தநழமர்஑ள் ஋த்தட஦றனள ற஧ர் ட஑஑ளல்஑ட஭

துடிக்஑ழ஫ளர்஑ள்

-

இமந்து

ன௃ண்஧ட்டுத்

அயர்஑ற௅க்குப் ன௃ட஑னெட்ைநளயது

ற஧ளட்டுக் வ஑ளடுங்஑ற஭ன்? ‚

஋஦ றயண்டுற஑ளள்

யிடுப்஧டதக் ஑ளண்஑ழன்ற஫ளம். இவ்யளறு ஜ஦யரி இதமழல்

வய஭ினள஑ழனேள்஭ வ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ ஆக்஑ங்஑ள் ஑ளற்றுவய஭ி இ஬க்குள்஭ இ஬க்஑ழன இதழ் ஋ன்஧டத உறுதழ

வசய்஑ழன்஫஦. ன௅ன் அட்டைப் ஧ைத்தழல் இடசயளசழக்கும்

ன௅஑நழல்஬ள உன௉யம் என்ட஫ப் ஧ல்றயறு யடியங்஑ட஭ப்

வ஧ளன௉த்தழ உன௉யளக்஑ப்஧ட்டுள்஭து. ஧ின்஧க்஑ அட்டைப்஧ைம் ‘உனில்’

஑ட஬ இ஬க்஑ழனச் சங்஑ம் ஑யிஞர் தள஦ளயி~;ட௃

தட஬டநனில் உனர்தபத் றதர்வுக்குத் றதளற்றும் நளணயர்஑ற௅க்கு வ஥ல்஬ழனடி நத்தழன

ந஑ளயித்தழனள஬னத்தழல் 23.12.2011ல் ஥ைளத்தழன ‚தற்஑ள஬க் ஑யிடத஑ள்‛

கு஫ழத்த ஧ைங்஑ட஭க் வ஑ளண்ைதள஑ உள்஭து.

வநளத்தத்தழல் ஜ஦யரி 2012 ஑ளற்றுவய஭ி ‘஧டமன஦

஑மழனினும் ன௃தழன஦வும் ன௃தழதளய்ப் ன௄க்஑ழன்஫஦ ஋ன்஫ ஥ம்஧ிக்ட஑டன ஥஬ழவுற்஫஥ழட஬னில் உள்஭ ஥ம் தநழழ்ச்சன௅தளனத்தழற்குத் நண்ணின்

தன௉஑ழ஫து.

இத஦ளற஬றன

஋நது

நக்஑஭ின் ற஑ள஬த்டதக் ஑ளட்டும் ஑ளற்றுயமழ –

஑ள஬த்டத நளற்றும் இ஬க்஑ழன யமழனள஑வும் தழ஑ழ்஑ழன்஫து. ஋ன்஑ழற஫ன். ன௃தழன஦ ன௄க்஑க் ஑ளற்றுவய஭ிடன

஑ணி஦ிவய஭ினில் தம் ஑டும் உடமப்஧ளல் ஧டைத்த஭ிக்கும்


51

ஆசழரினர் N~஧ளவுக்கும் ஑ணி஦ினிைல் யடியடநப்ன௃

வசய்னேம் நள. ஑ளர்த்தழ஑ளவுக்கும் தநழழ்உணர்யள஭ர்஑ள் ஋ன்றுறந ஥ன்஫ழ கூ஫ழ அயர்஑஭ின் ஧ணி சழ஫க்஑ இட஫னளசழ றயண்டி ஥ழற்஑ழன்஫து.


52

சனந்த஦ின் “ஆ஫ாயடு” - ஥ாயல் அ஫ிப௃கம்

இ஬க்஑ழனங்஑ட஭ ஥ளன் அதழ஑ம் யளசழத்ததழல்ட஬. இதழல் ஈம இ஬க்஑ழனங்஑ட஭ ஋ங்ற஑? ஆ஦ளல், என௉க்஑ளற௃ம்

ந஫க்஑ன௅டினளத ஈமத்துக் ஑டத என்று ஋ன் ஥ழட஦யில் உண்டு. அற஥஑நள஑, அப்ற஧ளது ஥ளன்஑ளயது ஧டித்துக்

வ஑ளண்டின௉ந்றதன். ஋ந்த ன௃த்த஑ம் ஋ன்று தற்ற஧ளது ஥ழட஦யில் இல்ட஬.

என௉ சழறுநழ யனதுக்கு யந்தழன௉ப்஧ளள். அய஭து சைங்குக்஑ள஑ நழகுந்த ஧ப஧பப்ன௃ைன் இன௉ப்஧ளள் அய஭து தளய். ஧஬டப அடமப்஧து, சளநர்த்தழன சைங்குக்஑ள஑ வ஧ளன௉ட்஑ட஭

யளங்குயது, யட்டை ீ அ஬ங்஑ரிப்஧து, அதற்஑ள஑ ஑ளசு றசர்ப்஧து ஋ன்று நழகுந்த ஧ிபனத்த஦ப்஧டுயளள். இறுதழனில் அந்த ஥ளற௅ம் யன௉ம். அந்றதள, யிமள ஥ைக்஑ றயண்டின அன்று யறை ீ அ஬ங்ற஑ள஬நள஑ழ ஑ழடைக்கும். யட்டில் ீ வ஧ளன௉ட்஑ள்

தளறுநள஫ள஑ இட஫ந்து ஑ழைக்கும். அ஬ங்஑ரிக்஑ப்஧ட்ை

யட்டி஬ழன௉ந்து ீ அழுட஑தளன் வயடித்து ஋ழும்ன௃ம். ’அழுதளல் வசத்துப்ற஧ள஦ வ஧ண் தழன௉ம்஧ி யபப்ற஧ள஑ழ஫ள஭ள”வயன்று ஊபளன௉ம்,உ஫யி஦ன௉ம் அந்த தளய்க்கு ஆறுதல்

வசளல்ற௃யளர்஑ள். அதற்கு, அந்த தளய் வசளல்ற௃யளள், “஋ண்ை ந஑ள் ற஧ளபளடி வசத்தழன௉க்஑ றயட௃டநனள, ற஧ளபளடி

வசத்தழன௉க்஑ றயட௃ம்” . நீ தழடன வசளல்஬ றயண்டினதழல்ட஬ ஋ன்று ஥ழட஦க்஑ழற஫ன்.

அடநதழப்஧டைனின் அட்டூமழனங்஑ட஭ ஧ற்஫ழ வ஧ரினயர்஑ள் ற஧சுயடத ற஑ட்டின௉ந்த

஋஦க்கு இந்த ஑டத ஌ற்஧டுத்தழன ய஬ழடன, உணர்வு஑ட஭


53

஋ப்஧டி வசளல்யவத஦ வதரினயில்ட஬.அறத ய஬ழ஑ட஭,

ந஦டத ஑஦க்஑ச் வசய்னேம் உணர்வு஑ட஭த் தந்தது, தற்ற஧ளது யளசழத்த, சனந்த஦ின், “ஆ஫ளயடு”. ன௅஑ந்வதரினளத அந்த

தளடன, வ஧னர் வதரினளத அந்த சழறுநழடன ந஫க்஑ன௅டினளதது ற஧ள஬ இ஦ி அன௅தட஦, அ஑ழ஬ளடய,

஥ழ஬ளநதழடன,வயற்஫ழடன,றதயிடன, சு஧த்தழடபடன அய஭து ந஑ள் டநதழ஬ழடன, வ஧ரினய்னளடய ஋ல்஬ளயற்றுக்கு றந஬ள஑ சழன்஦வ஧டினட஦ ந஫க்஑ன௅டினளது ஋ன்று

றதளன்று஑ழ஫து. சனந்த஦ின், ”ஆ஫ளயடு ”஥ளயல் ஑ளட்டும் ந஦ிதர்஑ள் இயர்஑ள்.

”அபசழனல் யகுப்஧ின் ன௅தல்஥ளள் “னேத்தம் ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦?

அபசழனல் ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦?” ஋ன்வ஫ளன௉ ற஑ள்யிடன ஧டிப்஧ிக்஑ யந்தயர் ஋ன்ட஦ப் ஧ளர்த்துக் ற஑ட்ைளர். ஥ளன் ஋ழுந்து ஥ழன்று

றனளசழத்றதன். ஧ி஫கு, “னேத்தம் ஋ன்஫ளல் அடி஧டு஫து. அபசழனல் ஋ன்஫ளல் அடி஧ளட்டை ஥ழப்஧ளட்டிப் ற஧ளட்டு

ற஧ச்சுயளர்த்டதக்கு ற஧ள஫து” ஋ன்று வசளன்ற஦ன். ஧தழற௃க்கு அயர் இப்஧டிச் வசளன்஦ளர். “னேத்தம் ஋ன்஧து இபத்தம் சழந்தும் அபசழனல். அபசழனல் ஋ன்஧து பத்தம் சழந்தளத னேத்தம்” (஥ளயல் ஧க். 73)

இப்஧டி, ற஧ளன௉ம்,அபசழனற௃ம் அன்஫ளைம் அட஬க்஑மழத்த

நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑க் ஑டத஑ட஭, உண்டந ஥ழ஑ழ்வு஑ட஭

நக்஑஭ின் ஧ளர்டயனில் வசளல்ற௃஑ழ஫து இந்த ஥ளயல். நக்஑ள் வதளைர்ந்து இைம் வ஧னர்ந்துக்வ஑ளண்றை இன௉க்஑ழ஫ளர்஑ள்.

஧க்஑த்து ஊன௉க்கு, ஧க்஑த்து ஥ளட்டுக்கு, ஑ைற௃க்கு ஋ன்று ற஧ளர் நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑டன தீர்நள஦ிக்஑ழ஫து. துபத்து஑ழ஫து. இதழல், ன௅க்஑ழனநள஦து யள்஭ம்.

இ஬ங்ட஑னி஬ழன௉ந்து இத்தள஬ழக்குச் வசல்ற௃ம் ஧னணத்தழல்

வதளைங்கு஑ழ஫து ஥ளயல். அதழல், ன௅ன்஦ளள் ற஧ளபள஭ி ன௅தல்


54

சழன்஦ப்வ஧டினன் யடப, ன௅ன்஦ளள் சழங்஑஭ பளட௃ய யபன் ீ

஧ண்ைளப யடப அைக்஑ம். ஥ீர்க்வ஑ளழும்ன௃யி஬ழன௉ந்து துயங்கும் இந்த ஧னணம் வசளகுசள஦ அனல்஥ளட்டு யளழ்க்ட஑டன

஋தழர்ற஥ளக்஑ழச் வசல்ற௃ம் வசளகுசள஦ ஧னணநல்஬. ஥ழ஬த்தழல் குண்டு ற஧ளடும் அபசழன்

எடுக்குன௅ட஫஑ள் ஋ன்஫ளல் ஑ை஬ழல் இனற்ட஑னின்

யிட஭னளட்டு. இது ஥டுயில், ஑ைற்வ஑ளள்ட஭னர்஑ள். ஧னணத்தழன் ஥டுயில் ஌ற்஧டும் நபணங்஑ள்.நக்஑ள்

றதளணினில் தப்஧ித்து யன௉யடத ஥ளம் வசய்தழனள஑த்தளன் அ஫ழந்தழன௉ப்ற஧ளம். அனு஧யநள஑ யளசழக்கும்ற஧ளது

஧஑வ வபன்஑ழ஫து. அறதளடு, நண்டணப் ஧ற்஫ழனேம், ந஦ிதர்஑ட஭ப் ஧ற்஫ழனேம், அயர்஑஭து ஥ம்஧ிக்ட஑, ஑யட஬,

஋தழர்஧ளர்ப்ன௃஑ள்,சளதழன எடுக்குன௅ட஫஑ள் ஧ற்஫ழனேம் இந்த ஥ளயல் வய஭ிப்஧டுத்து஑ழ஫து.

அடநதழப்஧டை ஋ன்஫ வ஧னரில் இந்தழன பளட௃யம் அந்த நண்டண ஆக்஑ழபநழக்஑ழ஫து. இந்த ஆக்஑ழபநழப்ன௃

஑ள஬஑ட்ைத்தழன் உண்டந஥ழ஑ழ்வு஑ற஭ இந்த ஥ளயல். இந்தழன அடநதழப்஧டை யன௉஑ழன்஫து ஋ன்஫தும் நக்஑ள் தநது ஑஦வு ஥஦யள஑ழயிடும் ஋ன்று ஥ம்஧ிக்ட஑ வ஑ளள்஑ழ஫ளர்஑ள். ”இ஦ி தநழமீ மம்தளன்” ஋ன்று

வ஑ளண்ைளடு஑ழ஫ளர்஑ள். ஆ஦ளல், வயந்த ன௃ண்ணில் றய஬ள஑, அயர்஑஭து ஥ம்஧ிக்ட஑ றயட்டைனளைப்஧டு஑ழ஫து. அந்த

ற஧ளபளட்ைத்தழல் ஧஬ழனள஦ நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑, யள்஭த்தழல் ன௃஬ம்வ஧னன௉ம் நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑ ஋ன்று ஑ைல் நீ து தத்த஭ிக்கும் ஧ைகு ற஧ள஬ தத்த஭ிக்஑ழ஫து யளழ்க்ட஑.

ற஧ளபள஭ி஑ட஭ ற஥சழத்து அயர்஑ட஭ ஑ளப்஧ளற்஫ழன நக்஑஭ின் துணிவு, ஆநழக்஑ளபர்஑஭ிைநழன௉ந்து ன௃த்தழ சளதுரினத்துைன்

வசனல்஧ட்ை நக்஑ள் ஋ன்று ஑ளனங்஑ற஭ளடும், குன௉தழறனளடும், அயர்஑ள் ஋தழர்வ஑ளண்ை வ஥ன௉க்஑டி஑ள் ஋ன்று ஧஬யள஫ள஑ வய஭ிப்஧டு஑ழ஫து யளழ்யனு஧யங்஑ள்.


55

அ஑தழ஑஭ள஑ ற஑ளனி஬ழல் தஞ்சநடை஑ழ஫ளர்஑ள் நக்஑ள்.

அ஧ிறர஑க் ஑ழண஫ழல் கு஭ித்தடதத் வதளைர்ந்து ஧ட஫சளதழ஑ள் ஋ன்று ற஑ளனிற்஑ளபர் அயர்஑ட஭ அயநள஦ப்஧டுத்து஑ழ஫ளர்.

஧னந்துக்வ஑ளண்டின௉ந்த நக்஑஭ில் என௉ இட஭ஞன் ற஑ள஧நள஑ வய஭ிறனறு஑ழ஫ளன். யன௉ம்ற஧ளது அயனுைன் இபண்டு

இனக்஑க்஑ளபர்஑ள் யன௉஑ழ஫ளர்஑ள். அடுத்த சழ஬ வ஥ளடி஑஭ில்,

ற஑ளனிற்஑ளபர் நக்஑஭ிைம் நன்஦ிப்ன௃க் ற஑ட்஑ழ஫ளர். ற஑ளனி஬ழல் தங்஑ழனின௉க்கும்ற஧ளது

சு஧த்தழடபனின் ந஑ள் யனதுக்கு யந்துயிடு஑ழ஫ளள். ஑தவுக்஑ம்஧ி஑஭ில் வசன௉஑ப்஧ட்டின௉ந்த அம்ந஦ின்

஧ட்டுத்துணி஑ள் சு஧த்தழடபனின் ஑ண்஑஭ின் ஧டு஑ழ஫து.

“அம்நள஭ளச்சழ! ஥ீனேம் என௉ வ஧ளம்஧ிட஭தளற஦, குற்஫ம்

குட஫னட஭ வ஧ரிசு஧டுத்தளநல் யிடு” ஋ன்று ஑ள஭ிடன

றயண்டிக்வ஑ளள்஑ழ஫ளள், சு஧த்தழடப. என௉ ற஧ளர், இைம்வ஧னர்வு நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑னில்,அயர்஑஭து யிழுநழனங்஑஭ில் ஌ற்஧டுத்தும் தளக்஑ங்஑ள்.....

ற஧ளர் றயண்டுவநன்று என௉ தட஬ன௅ட஫ தீர்நள஦ிக்஑ழ஫து.

அதற்஑டுத்து, யின௉ம்஧ிறனள யின௉ம்஧ளநற஬ள ற஧ளர் அயர்஑ள்

யளழ்டய ஆக்஑ழபநழத்து யிடு஑ழ஫து.஥ளய஬ழல் ”இனக்஑ம்” ஋ன்஫ என௉ அடநப்ன௃ இன௉க்஑ழ஫து. “இனக்஑ம்” நக்஑ற஭ளடு நக்஑஭ள஑ இன௉க்஑ழ஫து. வ஑ளஞ்சம் வ஑ளஞ்சநள஑ இனக்஑ம் நக்஑ட஭

யிட்டு யி஬஑ழ வசல்஑ழ஫து. அதழல், ற஥ன௉ நளநளயின் ற஑பக்ைர் நழ஑வும் ன௅க்஑ழனநள஦தள஑ ஧டு஑ழ஫து. என௉றயட஭ அதுதளன் ச஦ங்஑஭ின் குபல் ற஧ள஬. நக்஑஭ின் அடநதழ/

சநளதள஦த்துக்஑ள஦ யின௉ப்஧ம், துனபம், ஑ன௉த்து,அச்சுறுத்தல்

஋ன்று ஋தற்கும் ன௅க்஑ழனத்துயம் இல்஬ளநல் ற஧ளய்யிடு஑ழ஫து. அப்஧ளயி நக்஑ள் என௉ ஧க்஑ம், அபசழனல் என௉ ஧க்஑ன௅நள஑ ஧ிரிந்துயிடு஑ழ஫து. ஥ளயல் ஥ைக்கும் ஑ள஬஑ட்ைத்டத, இந்தழனப்஧டை இ஬ங்ட஑ நண்ணில்


56

இ஫ங்஑ழனதழ஬ழன௉ந்து

வய஭ிறனறும் யடபனி஬ள஦ யப஬ளற்ட஫ - நக்஑஭ின் அனு஧யங்஑஭ள஑ ஧தழவு வசய்தழன௉க்஑ழ஫து, ஆ஫ளயடு.

நக்஑஭ின் ற஧ளபளட்ை ஋ழுச்சழடன, அபசழனல் உணர்டய

நழுங்஑ச் வசய்னேம் சழங்஑஭ அபசழன் உத்தழ஑ள், அந்த சழடி஑ட஭ நக்஑஭ிைநழன௉ந்து தழன௉ம்஧ப்வ஧ற்று அதட஦ ன௅஫ழனடிக்கும்

இனக்஑த்தழன் வசனல்஧ளடு஑ள், இனக்஑த்துக்குள் ஑ளதல், நற்஫ இனக்஑த்துை஦ள஦ ன௅பண்஧ளடு஑ள்,இனக்஑த்தழல் வ஧ண்஑ள், குமந்டதப் ற஧ளபள஭ி஑ள் ஋ன்று ஈமத்து ற஧ளபளட்ை

யளழ்யினட஬ இந்த ஥ளயல் வத஭ியள஑ ஑ளட்டு஑ழ஫து. அறதளடு, ன௅க்஑ழனநள஑, சனந்த஦ின் ’஋ள்஭ல் ஥டை’ ஧ற்஫ழ வசளல்஬ழறன ஆ஑ றயண்டும். இதட஦ ஥ளன்

வசளல்ற௃யடதயிை, அயபது ஋ழுத்து஑ள் வசளல்ற௃யதுதளன் சரினள஑ இன௉க்கும்.

“வ஧ண் ற஧ளபள஭ி஑ள் சண்டை வசய்஑ழ஫ளர்஑ள். வ஧ரின

றநளட்ைளர் ஧ீபங்஑ழ஑ட஭ ஑ட்டினிழுக்஑ழ஫ளர்஑ள். தற்வ஑ளட஬ப் ஧டைனள஑வும் இன௉க்஑ழ஫ளர்஑ள். ஆ஦ளல், இவதல்஬ளம்

இனக்஑த்தழல் இன௉க்கும் யடபதளன் ஥ைக்஑ழ஫தள ஋ன்஫ ற஑ள்யி ஋ழு஑ழ஫து. ஥ளங்஑ள் ற஑ள்யிப்஧ட்ை அ஭யில், இனக்஑த்தழல் இன௉ந்து ஧ி஫கு வய஭ிறன஫ழ தழன௉நணம் வசய்த

வ஧ண்ற஧ளபள஭ி஑ள் கூை தழன௉ம்஧வும், உங்஑஭து தநழழ் சனெ஑ யமக்஑த்தழன்஧டிதளற஦ யளம றயண்டினேள்஭து. இன்னும் வசளன்஦ளல், தழன௉நணத்துக்குப் ஧ி஫கு தங்஑஭து ஑ணயர்஑஭ிைம் அடியளங்கு஑ழ஫

ன௅ன்஦ளள் வ஧ண் ற஧ளபள஭ி஑ட஭க் கூை ஥ளங்஑ள்

சந்தழத்தழன௉க்஑ழற஫ளம். ஧பந்துப்஧ட்ை சனெ஑ ற஥ளக்஑ழல் ஌ன் இந்த யிைனத்தழல் உங்஑஭ளல் என௉ யிமழப்ன௃ணர்ச்சழடன


57

஌ற்஧டுத்த ன௅டினயில்ட஬. வ஧ண் யிடுதட஬டன

அனு஧யிக்஑ றயண்டும் ஋ன்஫ளல் இனக்஑த்தழல் இன௉க்஑ றயண்டுவநன்஫ ஥ழ஧ந்தட஦ உள்஭தள....”

தட஬டன யறு யறு ஋ன்று வசள஫ழன றயண்டும் ற஧ள஬

஋஦க்குத் றதளன்஫ழற்று. வய஭ி஥ளட்டு ஆட்஑஭ின் ன௅ன் அப்஧டி ஥ைந்துக்வ஑ளள்யது ஥ள஑ரி஑நழல்ட஬ ஋ன்஧தளல்

வசள஫ழனயில்ட஬. இப்஧டிவனல்஬ளம் ற஑ள்யி஑ள் உள்஭஦

஋ன்஧து ஆச்சரினநள஑ இன௉ந்தது. தநழழ் ஧த்தழரிக்ட஑னள஭ர்஑ள் என௉ற஧ளதும் இப்஧டிக் ற஑ட்ைதழல்ட஬. அயர்஑ள் தனங்஑ழ தனங்஑ழ ற஑ட்஑ழ஫ எறப ற஑ள்யி, “தட஬யர் ஋ப்வ஧ளழுது

சண்டைடன வதளைங்குயளர்” ஋ன்஧றத. ஥ளங்஑ற௅ம் “அண்டண வதளைங்஑ழ஫ ற஥பத்துல்ை வதளைங்குயளர்” ஋ன்று ன௅டித்துயிடுறயளம்.

ப்வபஞ்சுப் வ஧ண்நணி ஋஦து ஧தழற௃க்஑ள஑

வநளமழவ஧னர்ப்஧யடப ஧ளர்த்த஧டி ஥ழன்஫ளர். ஥ளன் ஋ழுந்து ஥ழன்ற஫ன். அயர்஑ள் ஋தழர்஧ளர்த்த இனல்ட஧ ஋ன்஦

யமழனிற஬னும் வ஑ளண்டு யப ன௅னன்ற஫ன். அ஬ட்சழனநள஦ ஧ளர்டயவனளன்ட஫ அயர்஑ட஭த் தயிர்த்து வய஭ிறன

யசழற஦ன் ீ . ஧ி஫கு ஧தழட஬ச் வசளன்ற஦ன், “ இப்஧ிடினள஦

ற஑ள்யி஑ற௅க்கு ஥ீங்஑ள் தநழமழ஦ி அக்஑ளடயத்தளன் வதளைர்ன௃ வ஑ளள்஭றயட௃ம்”. (஥ளயல் ஧க்: 134)

஋஦க்கு வ஧ரின இ஬க்஑ழன ஆர்யவநல்஬ளம் இன௉ந்ததழல்ட஬. ஋஭ின நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑டன, அயர்஑஭து யளழ்யினட஬ ஧ற்஫ழ ற஧சும் இ஬க்஑ழனங்஑ட஭ இதுயடப யளசழத்தழபளதறத அதற்கு ஑ளபணநள஑ இன௉க்஑஬ளம். ”ஆ஫ளயடு ” அப்஧ளயி நக்஑஭ின் யளழ்க்ட஑டன, அயர்஑஭து ற஧ளபளட்ைத்டத, இைப்வ஧னர்யின்

துனடப, உ஫வு஑஭ின் இமப்ட஧, ய஬ழடன ஧ற்஫ழ ற஧சு஑ழ஫து.


58

அத஦ளற஬றன, ”ஆ஫ளயடு” ஥ளயட஬ இ஬க்஑ழனம் ஋ன்஫

யடபனட஫க்குள் வ஑ளண்டு யன௉யது சரினள஑ இன௉க்குநள ஋ன்று வதரினயில்ட஬. (வ஑ளஞ்சம் சனந்தன் ஸ்டைல்஬ ட்டப ஧ண்றணன்!)

சனந்தட஦ அயபது ‛சளப஬ழன்‛ ஧தழவு஑ள் னெ஬ம்தளன் அ஫ழந்தழன௉க்஑ழற஫ன். அதுவும், ஑ழண்ைல்,஥க்஑ல் யட஑ ஧தழவு஑ள் நற்றும் எ஬ழப்஧தழவு஑ள் னெ஬ம் (஧ிட்டு/வசளதழடன ந஫க்஑ ன௅டினேநள?!) றநற௃ம், ’஧ிச்டச றயண்ைளம்,஥ளடனப் ஧ிடி’ ஋ன்஫ அயபது ஧தழவு ன௃஑ழ்வ஧ற்஫து. ஧தழயரி஬ழன௉ந்து ஥ளய஬ளசழரினபள஑ ஧தயி உனர்வு வ஧ற்஫ழன௉க்கும் சனந்தனுக்கு யளழ்த்து஑ள்!

஥ளயல்: ஆ஫ளயடு ஧தழப்஧஑ம் : தநழமழ஦ி யிட஬ : 120 ஧க்஑ங்஑ள் : 192

சந்த஦ப௃ல்ம஬


59

நிதக்கும் கநகம் உன்஦ிைம் ஧஑ழர்ந்து

வ஑ளள்யவதற்வ஑஦

றந஑த்டத ஌ந்தழக்

வ஑ளண்டின௉க்஑ழன்ற஫ன்

. உன்

஥ழட஦யின்

஥஑ன௉ம்

ற஧ளக்஑ழல்

அடதக் ஑ட்டுப் ஧டுத்த

இம்ன௅ட஫னேம்

இன஬ளது

தயிக்஑ழன்ற஫ன்

. ஥ீர்த்து஭ி஑ட஭ச் இந்த

சுநந்தழன௉க்கும்

றந஑த்தழற்கு

஑ன௉டணவனன்஧றத இல்ட஬ . ஋ன்ட஦

஋ரித்துக்

வ஑ளண்டின௉க்கும்

உன் நீ தள஦ ஥ழட஦டய அடணக்஑ளது

஥ட஑க்஑ழன்஫து

. நழன்஦ட஬ உ஦து

உதழர்க்கும்

உபசல்஑ட஭

஋஦துைல்

தளங்஑ளவத஦ினும்

. ஧ளட஬ய஦த்தழல் உனிர்த்தழன௉க்஑ தயநழன௉க்கும்

நடம றயண்டித் ந஬ர்ச்வசடிவன஦

. ஑ளத்தழன௉க்஑ழன்஫து அத்தன௉ணத்தழற்஑ள஑.

சக்தி கஜாதி


60

நானங்கள் புரிகி஫கத நதுயாகி஦ி

உன்னுை஦ள஦ உடபனளைற௃க்குப் ஧ின்

வசத்டத வய஭ிறனற்஫ழன தளய்஧சுயின் அடநதழ ஑வ்ய த௄ல் ற஑ளர்த்து வதளங்஑யிைப்஧ட்ை

யண்ண ஧ற௄ன்஑஭ள஑ நழதக்கும் உன் யளர்த்டத஑ள் ஋ன்னுள் ஧னணிக்஑த் துயங்கு஑ழ஫து ச஬டயக்கு஫ழனின் டநனள஑ழ

ந஑பந்தம் யிடதக்கும் தட்ைள஦ள஑வும்

஥ழ஬த்டத உனிர்ப்ன௄ட்டும் நண்ன௃ழுயள஑ழ

ஊற்றுக் ஑ண்ணள஑ழ ஑ழணற்ட஫ ஈபநளக்கு஑ழ஫து இற௃ப்ட஧ ன௄யள஑ழ உைட஬ சக்஑டபனளக்஑ழ ஧ய஭நல்஬ழனள஑ழ சுயளசம் நணந்தழட்டு

வதளட்ைளஞ்சழட௃ங்஑ழனள஑ழ ஥ளணம் ஑ளட்டு஑ழ஫து சுற்றும் ஥ளய் என்஫ழற்கு ஧ரிவுவ஧ளங்஑ றசள஫ழட்டு

நீ ந்த நீ ந்த ஧ளற௄ட்டு஑ழ஫து ன௄ட஦க்கு

யமழன யமழன வசடி஑ற௅க்கு ஥ீர் இட஫த்து ட஑றனந்து஧யன௉க்கு னொ஧ளய்தளட஭ ஧ிச்டசனிடு஑ழ஫து இன௉சக்஑ப யள஑஦த்டதனேம்

குதழடப஑ள் ன௄ட்டின பதநளக்஑ழ

ன௃யி ஆ஭ப் ஧ி஫ந்தய஦ளய் ஧ய஦ியபச் வசய்து நளனங்஑ள் ன௃ரி஑ழ஫றத நதுயள஑ழ஦ி...

வ஧ரினசாநி.஥டபாஜன் ஥ன்஫ி: ஥ய஦ ீ யிருட்சம்


61

கீ ஫ல் யில௅ந்த ஒ஬ித்தட்டு நீ ஭வும் அறத யளர்த்டத஑ள் நீ ஭வும் அறத குபல்஑ள்

ந஦ம் ஬னிக்஑ளத இடச.

ஆ஦ளற௃ம் ‘ற஑ள்’ ஋ன்஑ழ஫து. ஑ளது நந்தநளற஦ளன௉ம்

னெட஭ நடிப்ன௃க் குட஫ந்றதளன௉ம் அந்தக் ஑வ ஫ல் யிழுந்த எ஬ழறன

தங்஑ள் யட்டுத் ீ து஭சழச் வசடி ஋ன்஫஦ர். ஧ிபதள஦ யதழனின் ீ இடபச்சல்ற஧ளல், டசக்஑ழள்டை஦றநள சுமற்஫ழப்

஧ளட்டுக்ற஑ட்கும் அயசபம் ற஧ளல் எழுங்஑ழன்஫ழ எ஬ழக்஑ழ஫து

஑வ ஫ல் யிழுந்த எ஬ழத்தட்டு.

஑மற்஫ழ ஋டுத்து நளற்றுயளர் னளன௉நழல்ட஬.

஑வ ஫ல் யிழுந்த எ஬ழத்தட்டில் ஑டத ற஥பம்

‚஥ீங்஑ள் குபற௃ம் கூடும் இல்஬ளத ஊடநப்஧஫டய஑ள்‛ ஑ள஑ங்஑ட஭ப் ஧ளர்த்துக் கூ஫ழ஦; ன௃஫ளக்஑ற௅ம் குனில்஑ற௅ம். 01/2012

துயாபகன்


62

கல்஬ாகிப் க஧ா! வ஥ஞ்டசக் ஑ழமழத்து வ஥ன௉ப்஧ிட்றைஇறயறுன௃துப் ஧ஞ்சடணடனத் றதர்ந்துயிட்ை ஧ளத஑ழறன!அஞ்சழ அஞ்சழ

யட்டுக் ீ ஑தயில் யிமழ஥ீறபன் வ஑ளட்டி஥ழன்஫ளய்? ன௄ட்டு ஑தயிழுத்துஇ ற஧ள!

வ஑ளல்஬ளறத இன்னும்; குடைனளறத வ஥ஞ்சத்டத; ஥ழல்஬ளறத ஋ன்வ஦தழரில்; ஥ீ சடந஑஑ல்஬ள஑!

யளட்ைளறத றயற்஫ய஦ின் யளச஬ழற஬ ஥ழன்றுஇ நனற் ற஧ளட்டுக் வ஑ளற௅த்தளறதஇற஧ள!

அல்ற௃ம் ஧஑ற௃ம் அன்ட஦த்துக் ஑ழைந்துட஦ ஋ன் வசளல்஬ழல் யடித்துதவும் வசளப்஧஦றநள?உள்஭த்தழல்

஥ட்ை வ஧ன௉ங்஑ளதல் ஥ளற்ற஫ள ஧ிடுங்஑ழயிை? ஏட்டைப் ஧ிரித்தயற஭இ ஏடு!

யட்ை யிமழ யசழ ீ யந்துன் சடைக்஑னிற்஫ளல் ஑ட்டி இழுத்தமழத்த ஑ளரிட஑றன஑ழட்ை இன௉ந்து

அன்று வநளமழந்தவத஬ளம் ஆ஧ளசம் ஆக்஑ழயிட்ைளய்; என்ட஫ப் ஧ி஭ந்தவ்ற஭இ ஏடு!

இன்னும் சழ஬஥ள஭ில் இட்ைசழடதக் ஑ளட்டி஦ிற஬ ஋ன் ஏடு னெடி ஋ரினேங்஑ளல்உன் ஥ழட஦வு

றய஑ளறதள? வயந்து஧ிடி வயண் சளம்஧ல் ஥ீ஫ள஑ழப் ற஧ள஑ளறதள?அப்஧ளற஬!

ஈமயாணன்

஥ன்஫ழ: ஈமத்துக் ஑யிடதக் ஑஦ி஑ள்சழற஬ளன்.யிஜறனந்தழபன்


63

புத்தருக்ககார் புத்திநதி வசத்தயர் ஧ி஫ப்஧ளர் ஧ி஫ந்தயர் சளயளர்" ன௃த்தற஦! உன் ஧ி஫ப்஧ின் ற஧ளது வசப்஧ப்஧ட்ை இந்த அசரீரி உண்டநனளனின் ஥ீறன இ஦ிப் ஧ி஫. அபச நபத்தடி இ஦ி உன் அ஑஬ழைம் அல்஬. ன௃஑஬ழைம் றதடிறனளர்க்கு ன௃த்தற஦ ஥ீ ன௃ண்ணின னெர்த்தழனேம் ஆ஑ளறத. நடினில் நடித்த உன் ட஑஑ட஭ ஋டு! யிடுதட஬ றயண்டுறயளரின் யிபல்஑ற஭ளடு உன் யிபல்஑ட஭ச் றசர்.. ன௅டினேநள஦ளல் நறு஧டி ஥ீ ஧ி஫.. நண்ணின்


64

உனிர்஑ள் உய்ன உன் ஑பம் உனர்த்து.

யிடை஑ள் றயண்டுநளனின் உ஭ன௅ன் ற஑ள்யி஑ற௅க்கு யி஭க்஑ம் ற஑ள். நளஏவும் உன் ற஧ளல் ஆசழனளயில் ஧ி஫ந்தயன் தளன் ஋ம்றநளடு அணி றசர்..!

சாருநதி


65

ஒ஭ிக்கு ஒரு இபவு ஑ளக்ட஑ ஑டப஑ழ஫றத

வ஧ளய்ப்ன௃஬ம்஧ல் அது.

஑ை஬ட஬஑ள் தளயிக் குதழத்தல் ற஧ள஬ழக் கும்நள஭ம்.

இன௉ம்ன௃ வநரழன் எ஬ழ ஑஧ள஬ம் அதழன௉ம்.

஧ஞ்சளட஬க் ஑ரித்தூள் நடம த௃டபனீபல் ஑நறும்.

அ஬நறும் சங்கு இங்ற஑ உனிர்ப்ன௃஬ம்஧ல். வதளமழ஬ழன்

யன௉யளய்தளன் கும்நள஭ம். ஬ள஧ நீ ன் தழரினேம்

஧ட்ைணப் வ஧ன௉ங்஑ைல். தளயிக் குதழக்கும்

஑ளரினப் ஧ைகு஑ள்.

இனற்ட஑க்கு ஏய்வு ஏனளத ந஑த் ச஬ழத்த அதன் ற஧ரிபவு.

தருப௃ சியபாம் (஧ிபநிள்)


66

காந்தாரினின் ஒற்ம஫க் குமந்மத ன௄வும் தட஬னேம் ன௃பட்டிப் ஧ளர்க்஑ழன்஫ யளய்ப்ன௃ ஋ன் ஑ட்டை யிப஬ழல் குடினின௉ந்தது யளய்ப்ன௃஑ற஭ யமழ ன௅ட஫னள஑ யட஦ந்து வ஑ளண்ை஦. ஑ளதட஬ச் வசளன்஦ நீ பள து஫யினளயறத சளத்தழனப் ஧ட்ைது அ஫ழடயச் ஑ளண்஧ித்த ஐடய யறனளதழ஑றந உடைனள஦து ஑ளதட஬ச் வசளல்஬ழ அல்஬ழனள஑வும் அ஫ழடயச் வசளல்஬ழ ஑ன்஦ினள஑வும் உ஬ளயன௉ட஑னில் இதுயடப இன௉ந்தழன௉ந்த வயற்஫ழனின் இ஬ட்சழட஦ ஥ழபள஑ரித்தும் ற஑ளட்டைச் சுயர்஑ட஭த் தழ஫க்஑ச் வசய்னேம் ஋ன் ஑ட்டை யிபல்஑ள்


67

வயட்டித் தப துறபளணர்஑ள் நளணயர்஑஭ள஑ யரிடசனில் அதழ஑ளப வ஧ள஫ளடந஑ள் ந஫ந்து ஑ளந்தளரி ஑ர்ப்஧ப்ட஧ என்஧தளம் நளத இறுதழனில் எற்ட஫க் குமந்டத தன௉஑ழ஫து ன௄நழக்கு

தி஬க஧ாநா


68

஧ண்டிமககள்.... இப்ற஧ளவதல்஬ளம் யன௉ைப் ஧ி஫ப்ன௃... டதப்வ஧ளங்஑ல்... தீ஧ளய஭ி....

஧ண்டிட஑஑ள் ஋ல்஬ளம் இப்ற஧ளது வ஑ளண்ைளடுயதழல்ட஬

வ஑ளண்ைளை ன௅டியதழல்ட஬

இந்தழன இபளட௃ய சுற்஫ழ யட஭ப்஧ில்

சுட்டுக் வ஑ளல்஬ப்஧ட்ை ஋ன் தந்டதனின் ஥ழட஦வுதழ஦றந...எவ்வயளன௉ யன௉ைப் ஧ி஫ப்ன௃ம்

஋றும்ட஧ வ஑ளல்யறத ஧ளயவநன்றுடபத்த ன௃த்தரின் யம்சத்தளல்

துயம்சம் வசய்னப்஧ட்ை ஋ன் தம்஧ினின் ஥ழட஦வுதழ஦றந...

டதப்வ஧ளங்஑ல் எவ்வயளன்றும்

தீ஧ளய஭ினேம் என௉஥ளள் இப்஧டித்தளன் தீபளத ய஬ழதந்தது...

வசளந்தங்஑ள் ஧஬யிமந்து ஊர்யிட்டு ஏடிற஦ளம்... இப்஧டினின௉க்஑ ஋ப்஧டி வ஑ளண்ைளடுறயளம் ஧ண்டிட஑஑ள்....

தர்சி஦ி- இ஬ங்மக


69

஋ம் கதசம் ஊர்தழ஑஭ின் ஏய்யற்஫ அணியகுப்஧ளல் ஊடநனளய் ஑ண்ண ீர் யிட்டு,,

யளடி யதங்஑ழ ற஧ளய் யிட்ை வ஥டுஞ்சளட஬...!! வ஥ன௉க்஑டினேம்,,வ஥ரிசற௃நளய் வ஥஭ி஑ழன்஫து ஋ம் றதசம்...!! வசப்஧஦ிைப்஧ைளத யதழ஑ள்.. ீ வசத்து ஧ிடமக்஑ழன்஫஦..!

ன௃து ன௃து இ஦ யபவு஑஭ளல்,,

ன௃த்துனிர் வ஧ற்று யிட்ை யதழறனளப ீ ன௃ல்ன௄ண்டு஑ள்...!!

஧தறபளடு, நழதழவயடினேம்

஧துங்஑ழ ஑ழைக்கும் ஋ன்று,,,஋ம்நயர் ட஑யிட்டு ஑ளைள஑ழ ற஧ள஦ யதழறனளபவநங்கும்... ீ

஑ல் டயத்து தீ னெட்டி,,, ஑தழடப ற஧ளட்ைநர்ந்து,,,

ட஑ ஥ட஦க்கும் றயற்஫ழ஦ நக்஑ள் வதளட஑.. குடினின௉க்கும் தநழமட஦ யிை அதழ஑நளய்...!! ன௄ர்யி஑நளய் ஑ள஬ங்஑ள஬நளய்.. குடினின௉ந்த ஋ம்ன௅஫வு஑ட஭... ஑ளணயில்ட஬...

஋ம்நண்ணிற஬.... சுற்று஬ள ஋ன்று..

சுற்஫ழ ஧ளர்க்஑ யன௉஧யர்஑ள்...


70

அ஥ளதபயள஦ ஥ழ஬த்தழற஬... அத்து நீ ஫ழ ஥ழபந்தபநளய் குந்தழ யிட்ைளற௃ம்...

ஆச்சரினப்஧டுயதற்஑ழல்ட஬...!! ஆக்஑ழபநழப்ட஧னேம்

அடிடநத்த஦த்டதனேம் ஆடசப்஧ட்டு ஌ற்றுக்வ஑ளண்ை இ஦ம் அல்஬றயள ஋ம்நழ஦ம்..!!! அத஦ளல் - இந்த

அத்துநீ ஫ட஬னேம்

அன்ற஧ளடு ஌ற்றுக்வ஑ளள்஭ட்டும்...!!

அபசி

யிமபயில்..!

தனாபாகி஫து!!

'இ஬க்கினப்பூக்கள்-2'

ஈமத்து நம஫ந்த ஧மடப்஧ா஭ர்கள் ஧ற்஫ின கட்டுமபக஭ின் வதாகுதினாக வய஭ியப உள்஭து.஥ீ ங்கல௄ம் உங்கல௃க்குத் வதரிந்த நம஫ந்த ஈமத்து ஧மடப்஧ா஭ர்கள் ஧ற்஫ி 4/5 ஧க்கங்க஭ில்(புமகப்஧டத்துடன்) ஋ல௅தி

அனுப்புங்கள்.஋ல௅து஧யர்கள் தங்கள் சுனயி஧பக் ககாமயமனயும் அனுப்புதல் கயண்டும். அனுப்஧ கயண்டின ப௃கயரி; R.Mahendran 34.Redriffe Road, Plaistow, Londan, E13 0JX


71

மதகனாகடனும் மகவகாடு..!

வ஧ளய்னள஑ ஌ற஦ளசழ஬ன௉க்கு இந்தப்ன௃துயன௉சக் வ஑ளண்ைளட்ைம்

ன௃஬ம்வ஧னர்ந்து யந்த஧ின்ற஦

ன௃ரினளததுற஧ளல் நள஫ளட்ைம்

வநய்னள஑ப் ன௃஬த்தழன்஥ழட஬டந றநதழ஦ிறன அ஫ழந்தழன௉ந்தும் றநட஬஥ளட்டில் யளழும் தநழமர்சழ஬ர் நழனுக்஑ள஦ றதறபளட்ைம்

டதனள஑ ந஬ர்ந்த ஆண்டு இத்தபணிதட஦ ந஑ழழ்யித்தளல் தன்஦ி஦த்டத ந஫ந்து தநழமன் தட஬வத஫ழக்஑ ஆை஬ளறநள..?

றசய்஑ற௅ம்சழறுசு஑ற௅ம் அ஦ளடத஑஭ளய் சழத஫ழக்஑ழைக்ட஑னிற஬

சழந்தழத்துச் வசனற்஧ைளநல் உ஦க்குசழங்஑ளபக் ற஑஭ிக்ட஑னள

஥ளய்஑ற௅ம் ஥ரி஑ற௅ம் ஥ம்தநழமர் ஧ிணத்டதத்தழன்னுட஑னில் ஥ளடுயிட்டு ஏடியந்தயர்஑ள் ஥ள஑ரீ஑த்தளல் குதள஑஬ழக்஑஬ளறநள

ற஧ய்஑஭ின்ஆட்சழனிற஬தீயில் ன௃டதகுமழ஑ள்தளன் வ஧ன௉கு஑ழ஫து

வ஧னன௉க்குத் தநழம஦ளய்யளழ்யதழல் ஧ிபறனளச஦ம் ஌துன௅ண்றைள..?


72

வசய்னளத குற்஫ங்஑ற௅க்஑ள஑றய சழடத஑ழன்஫ ஥ம்ன௅஫வு஑ள்

சழட஫னி஦ிற஬ யளடியதங்஑ழ சழந்தும்குன௉தழ; நடம஥ட஦க்஑ ட஑னள஬ள஑ளத சழங்஑஭அபறசள ஑஧ைத்தழல் குதூ஑஬ழக்஑

஑யட஬னேம் ஑ண்ண ீன௉ம் ஑஬ந்தழைறய தநழமர் தத்த஭ிக்஑ வ஧ளய்ட஑னிற஬ ன௅஑ழழ்஑ழன்஫ ன௃துந஬பளம் ன௃த்தளண்டை ன௃஬ம்வ஧னர்ந்த தநழமர் யபறயற்஧து ன௃துடநனில்ட஬னளவசளல்..!

வ஑ளய்தந஬ர் சூடுன௅ன்஦ன்ட஦ குண்டுயமச் ீ ஑ன௉கு஑ழன்஫ளள்

ற஑ளனிற௃க்குச் வசன்஫யர் கூட்ைநள஑உைல்

சழதறு஑ழன்஫ளhர்

஋ய்தஅம்ட஧ ஋தழர்க்கும்஧டை ஋ஃவ஑஦றய உன௉கு஑ழன்஫ளர் ஋ன்஦வசய்தளய் ஥ீவனன்று ஋ண்ணிப்஧ளர்த்தளனள தநழழ்ந஑ற஦

உய்வுக்கு யமழறதடினங்கு உ஬வுறயளர்க்கு உதயிவசய்

உன்஧ங்கு ஋துவயன்று இன்ற஫ உை஦டினளய் உறுதழவசய்..! டநதீட்டிந஬ர்சூடி நணிக்வ஑ளன௉ உடைனேடுத்தழ ந஑ழழ்றயளறப

நளற்றுடைனில்஬ளது நக்஑ழனநக்஑ட஭ ந஦தழ஬ழன௉த்தழ஦ ீர்஑஭ள

ட஑னிற஬ ஧ணறநதுநழல்ட஬ ஑டை஑ண்ணி ஋துவுநழல்ட஬

஑த஫ழனழும் ஧ிள்ட஭க்கு ஊட்ைக் ஑டு஑஭வும்; ஧ளற௃நழல்ட஬ வநய்யன௉த்தக் கூ஬ழதன௉ம் ஋ன்஫ நழட஑ப்ற஧ச்சு நரிக்஑யில்ட஬

றநடு஑ளடு றதடிப்஧ிடமக்஑ றநற௃ம் உைம்஧ில் வதம்ன௃நழல்ட஬…

யளய்க்஑ரிசழனளய் யிழுயதும் யனிற்றுக்குப் ற஧ளதயில்ட஬

யங்஑ன௉க்குள் யளழும் யளழ்றயள யற்஫ழயிை யமழனேநழல்ட஬


73

வதய்யத்டத ஥ம்஧ினின௉ந்து றதய்ந்஑ள஬ம் ஑ணக்஑ழ஬ழல்ட஬ தீயந்து தழன்஫தளற஬ றதன௉நழல்ட஬ தழன௉யிமளவுநழல்ட஬ வ஥ய்யி஭க்ற஑ற்஫ழ யந்து ற஥ர்ந்துயணங்஑ வதய்யறநதுநழல்ட஬

ற஥சங்வ஑ளண்ை வ஥ஞ்சங்஑ற஭ ற஥ரில்யந்த வதய்யவநன்ற஧ளம்..!

வ஧ய்஑ழன்஫ ற஧ளர்நடமனில் வ஧ளசுங்஑ழ ஈமறந ஋ரிட஑னிற஬

஧ிடில்யளசழத்துக் குதூ஑஬ழத்தளல் உன்஧ி஫ப்஧ிற்ற஑து அர்த்தம் வசய்஑ழன்஫ ஑ைடநவனன்று சழபத்தழல் இடத ஌ற்றுக்வ஑ளண்டு

சழ஫ழறதனும் உதவுதற்கு சழபத்டதவனடுத்தல் நழ஑வும்஥ன்று வ஥ய்஑ழன்஫ சுதந்தழப ஆடைடன ஥ழட஫யளக்஑ப் ஧ங்஑஭ித்து ற஥சத்துைன் ட஑வ஑ளடுக்஑ ஥ீ ஥ழச்சனநளய் உறுதழவ஑ளண்டிடு...!

அம்஧஬யன்புயக஦ந்திபன்::


74

உம஦ த஦ிமநனில் யிடுகய஦ா... ஥ளன் ஑ண்஑ட஭ னெடி டயக்ட஑னில் ஑ளட்சழ஑஭ளய் யந்து ற஧ள஑ழ஫ளய் ஥ளன் ஑யிடத ஋ழுதழ டயக்ட஑னில் வநளமழ஑ட஭ ற஧சழ ற஧ள஑ழ஫ளய் ஥ளன் ஥ழத்தழடபடன தழுயி ஥ழற்ட஑னில் ஑஦வு஑஭ளய் றதளன்஫ழ நட஫஑ழ஫ளய் ஥ளன் த஦ிடநனில் ஥ழன்று தயிக்ட஑னில் ஥ல் துடணனளய் ஥ழட஦வு஑ட஭ தன௉஑ழ஫ளய் இது ஋ல்஬ளம் தந்த உன்ட஦ த஦ிடநனில் யிடுறய஦ள தக்஑ துடண ஥ீவனன்று தநழமளல் தபணிவனங்கும் வசளன்஦யன்

உட஦ தயிக்஑யிட்டு வசல்யள஦ள தய஫ள஑ ஥ீ ஥ழட஦த்தளல் தனவு வசய்து நளற்஫ழயிடு உன் ஥ழட஦டய ஊபளர் வசளன்஦ளற௃ம் உத஫ழறன தள்஭ியிடு உனின௉ள்஭யடப உன் ஑ளதற௃ைன் ஑ளத்தழன௉ப்ற஧ன்

சிந்துஜா சுதர்ரன்


75

யன்மநயும் வநன்மநயும்! யண்மண வதய்யம் ஑ளட்டுக்குள் என௉ ஧ட்டி நன்஫ம் ஥ைந்தது! தட஬ப்ன௃ 'யன்டந ஋து? வநன்டந ஋து?"

ன௃ற்஑வ஭ல்஬ளம் வசளல்஬ழ஦ '஑ளற்றுத்தளன்

வநன்டநனள஦து! 'வதன்஫ல் யந்து ஋ங்஑ட஭வனல்஬ளம்

தங்஑ள் ஧ிள்ட஭஑ட஭ப்ற஧ள஬ ஋வ்ய஭வு வநன்டநனள஑ யன௉டிச்வசல்஑ழன்஫து! ஧ளர்த்தீர்஑஭ள?"஋ன்஫஦.

ய஭ளந்து ன௅தழர்ந்த றதக்஑நபம் வசளன்஦து 'அறத ஑ளற்று ®஫ளயமழனள஑ யசும்ற஧ளது ீ ஋ம்டநவனல்஬ளம் றயறபளடு ஧ிபட்டிச் சளய்த்துயிடு஑ழன்஫றத? அடத ஋ப்஧டி

வநன்டநனள஦து ஋஦ச் வசளல்யர்஑ள்? ீ ஑ளற்று யன்;டநனள஦றத" ஋஦ ஋தழர் யளதநழட்ை஦.

ன௃ற்஑ள் அடுத்துச் வசளன்஦஦ '஥ீர் வநன்நளன஦டய!

நடமனள஑ப் வ஧ளமழந்து ஋ம்டநக் குமழப டயக்஑ழன்஫஦ ஋ங்஑ள் ஋ல்ற஬ளபது றயர்஑ற௅க்கும் உணயள஑ யந்து

஋ம்டந யளமடயக்஑ழன்஫஦! ஆ஑றய ஥ீர் வநன்டநனள஦து" ஋ன்஫஦.

நபங்஑ள் யிடுயதளனில்ட஬ வ஧ன௉நடம வ஧ளமழனேம்ற஧ளது

஑ைல் ஆறு஑ள் ஋ல்஬ளம் வ஧ன௉க்வ஑டுத்து ஊன௉க்குள் ன௃குந்து ஬ட்சக்஑ணக்஑ள஦ நக்஑ட஭ அமழத்வத஧மழத்தடத ஥ீங்஑ள்

அ஫ழனயில்ட஬னள? அந்த ஥ீர் ஋ப்஧டி வநன்டநனள஦தளகும்? ஥ீன௉ம் யன்டநனள஦துதளன்" ஋஦ யளதழட்ை஦.

ன௃ற்஑ற௅ம் யிடுயதளனில்ட஬ 'யன்டநனள஦ வ஥ன௉ப்ன௃

வ஧ன௉ம் தீனள஑ நள஫ழ ஑ளடு஑ட஭னேம் ஥ளடு஑ட஭னேம் ஋ரித்து ஥ளசநளக்கும்ற஧ளது ஥ீர்தள஦ ஋ம்டநக் ஑ளப்஧ளற்று஑ழன்஫஦!

ஆ஦஧டினளல் ஥ீர் வநன்டநனள஦துதளன்" ஋ன்று யளதழட்ை஦.


76

஧ட்டிநன்஫த்தழற்கு ஥டுயபள஑ இன௉ந்த ஑ற்஧ளட஫ த஦து

தீர்ப்ட஧ச் வசளன்஦து. 'யன்டநனள஦து ஆ஧த்தள஦து ஋ன்஫ ஑ன௉த்து ஋ல்ற஬ளரிைன௅ம் இன௉க்஑ழன்஫து. ஆ஦ளல் இந்த யன்டந ஋ங்஑ழன௉ந்து உன௉யள஑ழன்஫து

஋ன்஧டதனேம் இங்கு

ஆபளனறயண்டும்! ய஬ழடநனள஦ ந஦ிதர்஑ட஭

வ஧ற்வ஫டுத்தது வநன்டநனள஦ வ஧ண்஑ள்தளற஦? ய஬ழடநனள஦யர்஑ள் ற஑ள஧ப்஧டு஑ழன்஫ளர்஑ள்

சண்டைனிடு஑ழன்஫ளர்஑ள் அதழல் இ஫க்஑ழன்஫ளர்஑ள். ஆ஦ளல் வநன்டநனள஦ ந஦ிதர்஑ற஭ள அயசபப்஧ைளநல்

அட஦த்டதனேம் ற஧சழத் தீர்த்துக்வ஑ளள்஑ழன்஫ளர்஑ள்.

ய஬ழடநனள஦ ஆண்஑ட஭ வநன்டநனள஦ வ஧ண்஑ள் அன்஧ள஦ யளர்த்டத஑஭ள஬ ;தம்யசப்஧டுத்தழ

யிடு஑ழன்஫ளர்஑ள்! ஧ல்ற௃ ய஬ழடநனள஦துதளன் ஆ஦ளல் யனதள஦ளல் ஧ல்ற௃ யிழுந்துயிடு஑ழன்஫து ஥ளக்கு

வநன்டநனள஦துதளன் ஆ஦ளல் ஋ந்த யனதழற௃ம் அது

யிழுயதழல்ட஬!ஆ஦ளல் வநன்டநனள஦ ஥ளக்கு ற஧சும் யன்டநனள஦ யளர்த்டத஑ட஭ னளன௉ம்

஋டுத்துடபப்஧தழல்ட஬! யன்டநனளல் அடுத்தயன்

வ஧ளன௉ட஭ அ஧஑ரிக்஑ன௅டினேம் அடுத்தயர் ந஦தழல் இைம்஧ிடிக்஑ன௅டினளது! ஑ளற்றும் ஥ீன௉ம்

வநன்டநனள஦டயனள஑வும் றய஑ம் வ஑ளள்ற௅ம்ற஧ளது

யன்டநனள஑வும் இன௉க்஑ழன்஫஦! ஆ஦ளல் யன்டநனள஦து

இடைனில் யந்து இடைனில் அமழந்துயிடு஧டய! வநன்டந ஥ழபந்தபநள஦டய! யன்டநனள஭ர்஑஭ின் யப஬ளறு

நனள஦ங்஑஭ிற஬றன ன௅டி஑ழன்஫து! வநன்டநனின் யப஬ளறு ஑ளயினங்஑஭ளகு஑ழன்஫து! ஆ஦ளற௃ம் ஑ளற்஫ள஦ளற௃ம்சரி ஥ீபள஦ளற௃ம்சரி இந்த யன்டந஑ள் ஋ல்஬ளம்

வநன்டநக்குள்த்தளன் அைங்஑ழனின௉க்஑ழன்஫து. ஆத஬ளல் யன்டநடனக் ஑ட்டிக் ஑ளப்஧து வநன்டநதளன். தீர்ப்ன௃ :-

வநன்டநனேம் யன்டநறன!


77

இருள் இந்துநககஷ் யிமழத்துப் ஧ளர்த்தற஧ளதுஇன௉ள்!

இடந஑ட஭ நறு஧டி னெடிக்வ஑ளண்ைளன் இ஭ங்ற஑ள. அங்ற஑னேம் இன௉ள்.

சற்றுற஥பத்துக்கு ன௅ன்ன௃யடப அயனுள் எ஭ினளய்ப் ஧பயிக்வ஑ளண்டின௉ந்த அந்த ன௅஑ம் இப்ற஧ளது ன௅ற்றுன௅ழுதளய் நட஫ந்தழன௉ந்தது.

஥ழட஦வு஧டுத்தழக்வ஑ளள்஭ ன௅டினயில்ட஬.

஥ீண்ைதூபத்துக்கு ஏடிக் ஑ட஭த்துயிட்டு னெச்சுயிைப் ஧ிபனத்த஦ப்஧டுயதுற஧ள஬ அயன் உணர்ந்தளன்.

னெச்சு ஥ழன்றுயிடுறநள..?

஥ழற்஑ட்டும்... ஥ழற்஑ட்டும்... ஋தற்஑ள஑ இந்த னெச்சு? வயறுநற஦ உனிர்யளமயள? இந்த யளழ்யில் ஋ன்஦ இன௉க்஑ழ஫து?

சழன்஦யனசு ஞள஧஑ம் ந஦த்தழல் ஧ட்வை஦ எட்டிக்வ஑ளள்஑ழ஫து.

"சழன்஦ம்நள... இது ஆர்.. உன்டப றநளவ஦ல்ற஬?" -வதன௉யில் ஋தழர்ப்஧டு஑ழ஫ ஑ழமயி என௉த்தழ இயன் அம்நளடயக் ற஑ட்஑ழ஫ளள்.

அம்நளயின் றசட஬த் தட஬ப்ன௃க்குள் உைம்ட஧ச் சுன௉ட்டி

தட஬டன நட்டும் ஑ங்஑ளன௉க்குட்டி நளதழரி வய஭ிறன ஥ீட்டி அந்தக் ஑ழமயிடனப் ஧ளர்க்஑ழ஫ளன் இயன்.


78

"ஆம்஧ிட஭ப்஧ிள்ட஭வனல்ற஬... ஋ன்஦ வயக்஑ம்..? வ஧ட்டைக்குட்டினள்நளதழரி?"

-஑ழமயி இயன் ஑ன்஦த்தழல் வசல்஬நளய்க் ஑ழள்஭ிச் சழயக்஑ டயக்஑ழ஫ளள்.

"஋ப்஧வும் ஋ன்டப சவட஬த்தட஬ப்ட஧ப் ஧ிடிச்ச஧டிதளன்..இயன் ய஭ந்து

வ஧ரினய஦ள஑ழ ஋ன்ட஦க் ஑ளப்஧ளத்துயளன் ஋ண்டு ஥ம்஧ினின௉க்஑ழ஫ன்.

஑ளப்஧ளத்தளட்டிற௃ம்

஧பயளனில்ட஬..வ஑ளள்஭ிற஧ளட்ைளவ஦ண்ைளல் ற஧ளதும்!" வ஑ளள்஭ிக்஑ைட஦ ஥ழட஦வு஧டுத்தழ, தன் உனிர்ற஧ளகும் தன௉ணத்தழல்கூைத்

தன் ஧ிள்ட஭ தன்஦ன௉ற஑ இன௉க்஑றயண்டும் ஋ன்஑ழன்஫ தளய்டநனின் தயிப்ன௃..

அப்ற஧ளது ன௃ரினயில்ட஬ இயனுக்கு.. இப்ற஧ளது ன௃ரி஑ழ஫து!

அம்நளயின் றசட஬த் தட஬ப்ன௃க்குள் ன௅஑ம்ன௃டதத்து

ய஭ர்ந்தயன் ய஭பளநற஬றன இன௉ந்தழன௉க்஑஬ளறநள ஋ன்று இப்ற஧ளது றதளன்று஑ழ஫து. அந்தச் சழன்஦ யனசு..

஋ந்தக் ஑யட஬னேநழல்஬ளநல் ஋ந்தச் ச஬஦ன௅நழல்஬ளநல் வத஭ிந்த ஥ீறபளடைற஧ளல் ந஦த்டதத் வத஭ினடயத்துக்வ஑ளண்டு ஋த்தட஦ ந஑ழழ்ச்சழனளய்...

"சளப்஧ிடுறநளட஦... சளப்஧ிடுபளசள.."

-அம்நள றசளற்ட஫க் குடமத்து உன௉ண்டைனளய் ட஑னில்


79

஋டுத்துக்வ஑ளண்டு இயன்஧ின்஦ளல் ஏடியன௉யளள்..

ன௅ற்஫த்டத என௉தபம் சுற்஫ழ ஏடியந்து சட்வை஦ அய஭து நடிடனக் ஑ட்டிக்வ஑ளண்டு, ஆவயன்று யளய்தழ஫ந்து

அய஭து ட஑ச்றசளற்ட஫ யளனிி்ல் தழணித்துக்வ஑ளண்டு நறு஧டினேம் ன௅ற்஫த்டதச் சுற்஫ழறனளடி... ஌ன் ய஭ர்ந்றதன்...?

ய஭பளநல் இன௉ந்தழன௉ந்தளல் ஋ப்ற஧ளதும் அம்நளயின் ட஑ச்றசளற்஫ழல் ஋த்தட஦ சு஑நளய்..

஑஦யளய்ப் ற஧ளனிற்வ஫ன்றும் வசளல்஬ ன௅டினளநல்

஥ழட஦வு஑஭ளய் ஥ழட஬த்துயிட்ைவதன்றும் ஥ழற்஑நளட்ைளநல்... அம்நள..!

தூக்குக் ஑னிற்஫ழல் என௉஥ளள் இயன் அம்நள வதளங்஑ழக்வ஑ளண்டின௉ந்தளள்.

"஋ன்ட஦க் ஑ளப்஧ளத்தளட்டிற௃ம்

஧பயளனில்ட஬..வ஑ளள்஭ிற஧ளட்ைளற௃ம் ற஧ளதும்..!"

அம்நளவுக்குக் வ஑ளள்஭ிற஧ளட்ைற஧ளது இயனுக்கு யனது இன௉஧து.

இயன் வ஑ளள்஭ிதளன் ற஧ளட்ைளன்.

அம்நளவுக்கு இயன் ற஧ளட்ை வ஑ளள்஭ிக்குவ஧ள஫ழனளய் இன௉ந்தது இய஦து ஑ளதல்.

஌ன் ய஭ர்ந்றதன்..஌ன் யள஬ழ஧஦ளற஦ன்? ஧ளைசளட஬ப் ஧டிப்ன௃ ஧ளதழனி஬ ஥ழன்று ற஧ளனிற்று. ந஦த்துள் ஑ள்஭ம் ன௃குந்துவ஑ளண்ைது.

றநற௃தட்டின்நீ து நீ டச து஭ிர்த்து ஥ீ வ஧ரினயன் ஋ன்஫து. இயன் யனதழல் சழ஬ற஧ர் ஧ீடி ன௃ட஑த்தளர்஑ள்...


80

சழ஑பட்ன௃ட஑த்தளர்஑ள்.. ஑ள்ற௅க் குடித்தளர்஑ள்.. சண்டித்த஦ம் வசய்தளர்஑ள்.. வதன௉யில் என௉யறபளவைளன௉யர் ன௃பண்வைழுந்தளர்஑ள்...

஑ளனம்஧ட்டு ஆஸ்஧த்தழரிக் ஑ட்டில்஑஭ில் ஑ழைந்தளர்஑ள்... அவதல்஬ளம் ஆண்டந யபம் ீ ஋ன்று வசளல்஬ழக்வ஑ளண்ைளர்஑ள்.

இயனுக்கு இவதல்஬ளம் ஧மக்஑நழல்ட஬..

ஆ஦ளற௃ம் ஥ளன் ஆண்஧ிள்ட஭ ஋ன்஫ அயனுக்குள் அடிக்஑டி ஌றதள வசளல்஬ழற்று.. ஑஦வு஑ள் ஑஦வு஑ள்..

தழடீவபன்று யிமழத்துக்வ஑ளள்யளன். தூக்஑ம்வதளைபநறுக்கும்

"஋ன்஦ பளசள?" ஋ன்஧ளள் அம்நள. "ந஑ன் இப்஧ ன௅ந்தழ஦நளதழரி இல்ட஬.. இபளத்தழரினிட஬ தழடுக்஑ழட்டு ன௅மழக்஑ழ஫ளன் ஋ன்஦த்தறனள ஑ண்டு

஧னந்தயன்நளதழரி.. சரினளய்ச்சளப்஧ிடு஑ழ஫தழல்ட஬.. ஥ழத்தழடப வ஑ளள்ற௅஫தழல்ட஬.. ஋ன்வ஦ண்டு ஋஦க்கு யி஭ங்ற஑ல்ட஬.."

஧க்஑த்துயட்டுப் ீ வ஧ண்஑஭ிைம் ஆற஬ளசட஦ ற஑ட்ைளள் அம்நள.

"ஆபளயது சளநழனளரிட்டைக் ஑ளட்டு!" ஋ன்஫ளர்஑ள். என௉ நந்தழபயளதழ யந்தளன்

ட஑னில் நண்டைறனளடு டயத்தழபந்தளன்

குடுகுடுப்ட஧க்஑ளபன்நளதழரி உடுத்தழனின௉ந்தளன்..

அயனுக்கு ன௅ன்஦ளல் இயட஦ உட்஑ளபடயத்தளள் அம்நள.. இயன் ஋தழர்க்஑யில்ட஬.


81

அம்நளயின் ஑ளரினங்஑ள் ஋துவும் ஧ிடமக்஑ளது..

஧ளர்க்஑஬ளம் இந்த நந்தழபயளதழ ஋ன்஦ வசய்஑ழ஫ளன்..? என௉ தட்டு ஥ழட஫ன அரிசழனேம் றதங்஑ளனேம் வயற்஫ழட஬

஧ளக்கு ஧மம் இடய஑ற஭ளடு ஧த்துனொ஧ளய் ஑ளசும் வ஑ளஞ்சம் சழல்஬ட஫னம் யளங்஑ழக்வ஑ளண்டு நண்டைறனளட்டை

அடய஑஭ின்நீ து டயத்துயிட்டு நந்தழபயளதழ ஑ண்஑ட஭

னெடிக்வ஑ளண்ைளன். அய஦து ஑றுத்துத் தடித்த உதடு஑ள்

஌றதள ன௅ட௃ன௅ட௃த்த஦.. சற்றுற஥பத்துக்வ஑ல்஬ளம் ஌றதள சளம்஧ட஬ அள்஭ி

இயன் ன௅஑த்தழல் ஊதழ஦ளன்...

"தம்஧ிக்கு றநள஑ழ஦ி ஧ிடிச்சழட்டுது!" ஋ன்஫ளன். அம்நள நழபண்ைளள்.. "றநள஑ழ஦ினள?" "அடுத்த஑ழமடந ஋ல்஬ளம் சரினளய்ப் ற஧ளனிடும்!" ஋ன்஫ளன் நந்தழபயளதழ.

ற஧ளய்யிட்ைளன். றநள஑ழ஦ினளறந.. ஋ன்஦ அது..?

வயண்ணி஫ ஆடை உடுத்தழ, ட஑னில் யி஭க்ற஑ந்தழ,

஑ளற்஫ழல் கூந்தட஬ப்஧பப்஧ி, வநதுயளய் அடசந்து அன௉஑ழல் யந்து அம஑ளய்ச் சழரித்து சட்வை஦ நட஫ந்துற஧ளகுறந அதுயள..?

அதுதளன்! என௉஥ளள் அதழ஑ளட஬ப்வ஧ளழுதழல் வயள்ட஭஥ழ஫ "னே஦ிற஧ளம்" அணிந்து

ட஑னில் ன௃த்த஑ங்஑ட஭ நளர்ற஧ளடு அடணத்துக்வ஑ளண்டு

வதன௉யில் இயட஦க் ஑ைந்துற஧ள஦யள் வநள்஭த்தழன௉ம்஧ி இயட஦ப்஧ளர்த்து ஋மழ஬ளய்ச்சழரிக்஑ ந஦த்தழல்


82

தீப்஧ற்஫ழக்வ஑ளண்ைது.

அந்தப் ஧ளர்டய.. அந்தச்சழரிப்ன௃.. அந்த ன௅஑ம்... தழன௉ம்஧த்தழன௉ம்஧ ந஦த்தழல் அயற஭!

தழன௉ம்஧த் தழன௉ம்஧ சந்தழப்ன௃க்஑ளய் ந஦ம் அட஬ந்தது. ஑ளத்துக்஑ழைந்த வ஧ளழுது஑ள் ஑ன௉டணனில்஬ளநல் நட஫ந்துற஧ள஑ என௉஥ளள் இன௉யன௉ம் ஑டதத்துக்வ஑ளண்ைளர்஑ள்.

அயள் தனங்஑ழத்தனங்஑ழப் ற஧சழ஦ளள்.

அப்ற஧ளதுதளன் இயனுக்குள் என௉ உற்சள஑ம் யந்தது. ஥ளன் ஆண்஧ிள்ட஭!

டதரினநள஑ப் ற஧சழ஦ளன்:

"ந஦ம்யிட்டுச் வசளல்஑ழ஫ன் உன்ட஦ப் ஧ளர்க்஑ளநல்

உன்ற஦ளடை ற஧சளநல் உன்ற஦ளடை ஧ம஑ளநல் இன௉க்஑ ஋ன்஦ளட஬ ன௅டிறனல்ட஬.. ன௅டினளது..! உன்ட஦ ஥ளன் ற஥சழக்஑ழ஫ன்.. உனின௉க்குனிபளய்..உனின௉க்கும் றந஬ளய்.. ஥ீ இல்஬ளட்டில் ஋஦க்கு இந்த உ஬஑றந றயணளம்.. யளழ்க்ட஑ றயணளம்.. ஋துகும் றயணளம்!"

அய஭து னெச்சு இய஦து நளர்஧ில் ஧ட்ைற஧ளதுதளன்

உணர்ச்சழயசப்஧ட்டு தளன் அயட஭ வ஥ன௉ங்஑ழனின௉ப்஧டத உணர்ந்தளன்.

அயய் அண்ணளந்து இய஦து ன௅஑த்டதப் ஧ளர்த்தற஧ளது

அந்தக்஑ண்஑஭ில் இயனுக்கு என௉ ன௃து உ஬஑ம் வதரிந்தது. ஋ன்ற஫ள ஧஬ ஆனிபக்஑ணக்஑ள஦ ஆண்டு஑஭ளய்க் கூடிக்஑஬ந்தழன௉ந்த ஆத்துநளக்஑ள் இபண்ை஫க்஑஬ந்ததுற஧ளல்...

உதடு஑ள் எட்டிக்வ஑ளண்ை஦. யட்டில் ீ அம்நள அ஬஫ழ அடித்துக்வ஑ளண்டின௉ந்தளள்..


83

"ஆடசனளப் வ஧த்தற஦.. இப்஧டி றநளசம்ற஧ளனிற்஫ற஦.. ஊவபல்஬ளம் ஋ன்ட஦ப்஧ளர்த்துச் சழரிக்குறத.." "஋ன்஦ம்நள..?" ஋ன்஫ளன் இயன் ன௃ரினளநல்.

"வதளைளடத... ஋ன்ட஦த்வதளைளடத.. வதளைக்கூைளதயட஭த் வதளட்ை ட஑னளட஬ ஋ன்ட஦த்வதளைளடத.. யறுடநப்஧ட்டு யளழ்ந்தளற௃ம் நள஦த்றதளடை யளழ்ந்தன்.. இப்஧ிடி நள஦ம் வ஑ட்டு யந்து ஥ழற்஑ழ஫ழறன.. ஥ீ ஋ன்ப ந஑ன்தள஦ள?" "இப்஧ ஋ன்஦ ஥ைந்தழட்டுது..஌ன் இப்஧ிடி எப்஧ளரி டயக்஑ழட஫..?"

-இயன் சவற்஫த்துைன் சவ஫ழ஦ளன்..

என௉஥ளற௅ம் இல்஬ளத சவற்஫ம் அம்நளடய எப்஧ளரி ஧ளைடயத்தது...

"஍றனள இயட஦ இப்஧ிடி நளத்தழப்ற஧ளட்ைளற஭.. தன்டப சளதழன௃ி்ன௃த்தழடனக் ஑ளட்டிப்ற஧ளட்ைளற஭..!" "சளதழ..?" -இயன்ந஦ம்வ஑ளதழத்தது உ஬஑த்தழல் இபண்டு சளதழ.. ஆண்சளதழ வ஧ண்சளதழ... இதழட஬ ஋ன்஦ இன்வ஦ளன௉ சளதழ..? -ந஦ம் ஑சந்தது.

ஆ஦ளல் அம்நளடயச் சழ஦க்஑ன௅டினயில்ட஬.. அயள்நீ து

ற஑ள஧ப்஧ை ன௅டினயில்ட஬.. ஧த்துநளதம் சுநந்துவ஧ற்஫யள் ஧஑஬ழபயளய் அயட஭ப் ஧ளடு஧ட்டுப் ஧ளது஑ளத்தயள்.. அயட஭ றயதட஦ப்஧டுத்த றயண்ைளறந.. ஑ளதல் தீடனத் தணித்தளன்..

஑ண்ண ீறபளடு ஑ளத஬ழடனத் றதடிப்ற஧ள஦ளன்.

"உன்ட஦ ஥ளன் ற஥சழத்தது உண்டந.. ஥ீ இல்஬ளநல்

஋ன்஦ளட஬ யளமன௅டினளது ஋ண்ைதும் உண்டந.. ஆ஦ளல் நன்஦ிச்சுக்வ஑ளள்.. ஋ன்டப அம்நளவுக்஑ள஑ ஥ளன்

இமக்஑க்கூடினது ஋ன்டப உனிடபநட்டும்தளன்.. இப்஧

஋ன்டப உனின௉க்குச் சநநள஦ ஑ளதட஬ ஥ளன் இமக்஑ழ஫ன்..


84

சளதழனின்டப ற஧டபச் வசளல்஬ழறனள சனெ஑த்துக்குப்

஧னந்றதள ஥ளன் இந்த ன௅டிடய ஋டுக்ற஑ல்ட஬.. ஥ீ ஋ன்டப சளதழக்஑ளரினளய் இன௉ந்தளற௃ம் ஋ன்டப அம்நளவுக்குப் ஧ிடிக்஑ளட்டில் ஥ளன் ஋டுக்஑க்கூடின எறப ன௅டிவு இதுதளன்..."

-அயள் ஑ண்஑஬ங்஑ இயட஦ப் ஧ளர்த்தளள்.

"஋ல்஬ள ந஦ிசன௉ம் இந்த உ஬஑த்தழட஬ யளழ்஑ழ஫து என௉ன௅ட஫தளன் அந்தயளழ்க்ட஑க்கு என௉ அர்த்தம்

இன௉க்஑றயட௃ம். உங்஑ட஭ப்ற஧ள஬த்தளன் ஥ளனும்...!

உங்஑ட஭ப் ஧ிரிஞ்சு ஋ன்஦ளட஬ யளமன௅டினளது.. ஆ஦ளல் உங்஑டை அம்நளவுக்஑ள஑ உங்஑டை ஑ளதட஬ ஥ீங்஑ள்

தழனள஑ம் வசய்஑ழ஫ற஧ர்து உங்஑டை ஥ழம்நதழக்஑ள஑ ஥ளன் அடதச் வசய்னக்கூைளதள..? ஋஦க்கு இதழட஬

யன௉த்தநழல்ட஬.. ஑யட஬ப்஧ைளநல் இன௉ங்ற஑ள...!"

-அயட஭றன டயத்தயிமழ யளங்஑ளநல் ஧ளர்த்தளன் இயன். ஑ளதல் ந஦ிதர்஑ட஭ ய஭ம்஧டுத்து஑ழ஫தள? ஑ளதல் உனரின தழனள஑ங்஑ட஭ச்வசய்ன ந஦ிதர்஑ட஭ உற்சள஑ப்஧டுத்து஑ழ஫தள?

஑ளதல் ந஦ிதன௉க்குள்஭ின௉க்கும் ஆத்நற஥னத்டத வய஭ிப்஧டுத்தழ ஥ழற்஑ழ஫தள?

அய஭து தட஬னப் ஧ரிறயளடு தையி ஑ண்஑ள் ஑஬ங்஑

இயன் அய஭ிைநழன௉ந்து யிடைவ஧ற்஫ ற஥பத்தழல் யட்டில் ீ இயன் அம்நள தூக்குக் ஑னிற்஫ழல் தன் தட஬டன த௃டமத்துயிட்டின௉ந்தளள்.

஧஬ ஥ளட்஑ள் ஧஬யளபங்஑ள் ஧஬நளதங்஑ள்..

னளடபனேம் ஧ளர்க்஑ப் ஧ிடிக்஑ளநல் ற஧சப்஧ிடிக்஑ளநல்

஧ம஑ப்஧ிடிக்஑ளநல் இயன் என௉ ட஧த்தழனக்஑ளபட஦ப்ற஧ள஬


85

அட஬ந்தளன்...

அர்த்தநழல்஬ளத யளழ்க்ட஑டன யளழ்யதழல் அர்த்தம் ஋ன்஦..

ஆ஦ளற௃ம் யளழ்க்ட஑டன ன௅டித்துக் வ஑ளள்஭ன௅டினளத஧டி இயனுள் ஌றதள என்று தடுத்தது.

அம்நள தற்வ஑ளட஬ வசய்துவ஑ளண்ைளள் அந்த அ஭வுக்கு அயட஭த் தூண்டினத ஋து..?

஋துவயன்று சரினள஑த் வதரினயில்ட஬.

ஆ஦ளல் தற்வ஑ளட஬ வசய்யது ஧ளயம் ஋ன்றுநட்டும் இயன் உணர்ந்தளன்.

இன்வ஦ளன௉ உனிடபக்வ஑ளல்யது ஧ளயம் ஋ன்று

வசளல்஬ழக்வ஑ளள்ற௅ம் அம்நள தன்னுனிடப வ஑ளன்று வ஑ளண்ைதுநட்டும் தர்நநள஑ழயிைளறத. நபணம் வ஧ளதுயள஦ சங்஑தழ..

஋ல்ற஬ளன௉க்கும் ஌றதள என௉஥ளள் நபணம் ஋ன்஧து யிதழ.. ஋஦க்கும்கூை.

஥ளன் ஌ன் அயசபப்஧ட்டு நபணத்டதத் றதடிக்வ஑ளள்஭றயண்டும்?

அது யன௉஑ழ஫ற஧ளது யபட்டும். அயன் வய஭ி஥ளட்டுக்கு யந்து ஧஬யன௉ைங்஑஭ள஑ழயிட்ை஦. அது என௉ ஑஦வு ற஧ள஬றய.. உ஬஑த்டதப்஧ற்஫ழ அயன்

஑யட஬ப்஧ட்டுக்வ஑ளண்டின௉ந்ததளல் வசளந்தக் ஑யட஬஑ட஭த் தளபத்தழல் டயத்தழன௉ந்தளன்..

அம்நளடயப்஧ற்஫ழ அவ்யப்ற஧ளதுநட்டும் ஥ழட஦த்துக் வ஑ளள்யளன்.


86

இப்ற஧ளது அம்நளயின் ஥ழட஦ப்ன௃ அதழ஑நள஑றய யந்தது. "ற஥ற்று ஥ைந்த வய஭ி஥ளட்ையர்஑ற௅க்கு ஋தழபள஦ தளக்குதல்஑஭ில் இபண்டு தநழமர்஑ற௅ம் அைங்குயர்!" -வசய்தழப்஧த்தழரிக்ட஑஑஭ில் இய஦து ற஧ர் யபயில்ட஬. அந்த இபண்டு தநழமர்஑஭ில் இயனும் என௉யன் ஋ன்஧து வதரிந்தயர்஑ற௅க்குத் வதரிந்தழன௉ந்தது. ஑டுடநனள஦ இபத்தப்ற஧ளக்கு ஥ழட஬டந ஑யட஬க்஑ழைம் ஋ப்ற஧ளதும்ற஧ளல் இயன் றயட஬க்குப் ற஧ளய்க்வ஑ளண்டின௉ந்தற஧ளதுதளன் அந்த யி஧ரீதம் ஥ைந்தது. வநளட்டைனர்஑஭ின் யடியத்தழல் யந்த இனநதூதர்஑ள் ஆனத யட஬஑ட஭ யசழ஦ளர்஑ள்.. ீ இயன் அ஑ப்஧ட்டுக்வ஑ளண்ைளன்.. ஊரில் சளதழ இயன் ஑ளதட஬ப்஧஫ழக்஑, ஥ழ஫த்துறயரம் இங்ற஑ இயன் உனிர் ஧஫ழக்஑க் ஑ளத்தழன௉ந்தது... அம்நள இயன் அன௉஑ழல் இப்ற஧ளது நழ஑வ஥ன௉ங்஑ழ ஥ழற்஧தளய் இயன் உணர்ந்தளன்.. "஧ளர்த்டதனள பளசள...! சளதழ இ஦ம் நதம்஋ண்டு ஋த்தழட஦யிதநளய் ந஦ிசர் அட஬஑ழ஫ளங்஑ள்.. எண்டையிட்டு எண்ைளய்ச் றசர்ந்தளற௃ம் இன்வ஦ளண்டு யந்து ந஦ிசட஦க் வ஑ளல்ற௃ம்..." "இது஑வ஭ல்஬ளம் ஌஦ம்நள..?" ஋ன்஫ளன் இயன்.. "யளழ்வுக்கும் சளவுக்கும் என௉ அர்த்தம் றயணளநள?


87

அதுக்஑ள஑த்தளன்" ஋ன்஫ளள் அம்நள. இயன் அம்நளடயத்றதடி஦ளன்.. அம்நளயின் ன௅஑த்டதக் ஑ளணன௅டினளநல் இன௉ள். ஧ி஫கு சற்ட஫க்வ஑ல்஬ளம் ன௅ற்஫ழற௃ம் இன௉ள். (ன௄யபசு 1992)

தனாபாகி஫து!!

"஋ல௅த்தா஭ர் யி஧பத் திபட்டு"

(ஈமத்து ஧மடப்஧ா஭ர்க஭ின் யி஧பங்கள் அடங்கின வதாகுதி)

இமணனத்தில் வய஭ியந்து வகாண்டிருக்கும் நூ஬ாக அச்சில் வய஭ி யருகி஫து.

஧ட்டினல்

஋ல௅த்தா஭ர்கள் தங்கள் வ஧னர்,பும஦ வ஧னர்,஧ி஫ந்த

இடம்,஧ி஫ந்த திகதி,கல்யித் தமகமந,கல்யி கற்஫ கல்யி

஥ிறுய஦ங்கள்,யிருத்துகள்/஧ரிசுகள்,஧மடப்புகள் வய஭ி யந்த ஊடகங்கள், நூல்கள்,ப௃கயரி,ப௃கயரி,நின்஦ஞ்சல் ஋னும் யி஧பங்கம஭ அனுப்஧ி நூம஬ சி஫ப்஧ியுங்கள். வதாடர்஧ிற்கு:

R.MAHENDRAN. 34,RED RIFFE ROAD, PLAISTOW, LONDON E13 0JX mullaiamuthan@gmail.com mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk


88

அயல௃க்குள் ஋ன்ம஦த் கதடிக஦ன்! அன்று ஞளனிற்றுக்஑ழமடந யிடினற்஑ளட஬ ஆழ்ந்த உ஫க்஑த்தழ஬ழன௉ந்த ஋ன்ட஦ அடமப்ன௃ நணிவனள஬ழ

என௉ன௅ட஫ உற௃ப்஧ினது. தூக்஑த்தழ஬ழன௉ந்து யிமழத்த ஥ளன்

ற஥பத்டதக் ஑ய஦ித்தற஧ளது ஍ந்தடப நணினள஑ழனின௉ந்தது.

இந்த ற஥பத்தழல் னளபள஑ இன௉க்஑஬ளம் ஋ன்஫ ஋ண்ணத்துைன் ஑தடயத் தழ஫ப்஧தற்஑ள஑ ஋ழுந்து ஑தயன௉ற஑ வசன்ற஫ன்.

வய஭ினில் ஥ழற்஧யன௉க்கு ஋஦து தளநதம் ஧ிடிக்஑யில்ட஬ப் ற஧ளற௃ம்! ஑தவு தழ஫ப்தற்குள் நீ ண்டுவநளன௉ன௅ட஫ நணிவனள஬ழத்தது.

஑தடயத் தழ஫ந்தற஧ளது ஋தழறப ஧த்வதளன்஧து அல்஬து இன௉஧து யனது நதழக்஑த் தக்஑ இ஭ம் வ஧ண் ஥ழற்஧து

வதரிந்தது. இன௉ட்டில் ன௅஑ம் சரினள஑த் வதரினளததளல் ன௅ன் யளசற௃க்஑ள஦ நழன்யி஭க்ட஑ப் ற஧ளட்றைன். அந்த

வய஭ிச்சத்தழல் என௉யித ஑஬க்஑த்துைன் ஥ழன்஫யட஭ப் ஧ளர்த்ததும், ஋஦க்கு னளவபன்று வதரினளததளல் னளர்?

஧ிள்ட஭ ஥ீ! இந்த ற஥பத்தழட஬ யி஬ளசம் வதரினளநல் யந்தழட்ைளறனள வதரினல்ட஬!

தனள஧பன் ஋ன்஫ வ஧னன௉ள்஭ யி஬ளசம் வதரிஞ்சு தளன் யந்த஦ளன்.

அயற௅க்குள் இன௉ந்து ஥ல்஬ வத஭ியள஦ தநழழ்

வய஭ியந்தது. உள்ற஭ ஥ீங்஑ள் யன௉யதற்கு அனுநதழச்சளல் தளற஦, உள்ற஭ யந்து ஥ளன் னளவபன்று வசளல்஬ன௅டினேம்.

஑ண ீவபன்஫ அந்த யளர்த்டதனில் நனங்஑ழனய஦ள஑ உள்ற஭ யப அனுநதழத்து சற்று ஥஑ர்ந்து ஥ழன்ற஫ன்.

஑தடய உள்ற஭ தள்஭ித் தழ஫ந்து வசளந்த யட்டிற்குள் ீ

ன௃குயது ற஧ளல் ன௃குந்தயள், றதள஭ி஬ழன௉ந்த ஧னணப் ட஧டன சுதறயளபம் டயத்துயிட்டு அன௉஑ழ஬ழன௉ந்த இன௉க்ட஑னில் அநர்ந்து ஋ன்ட஦ என௉யித வயறுப்ற஧ளடு ஌஫ இ஫ங்஑ப் ஧ளர்த்தயள் யபறயற்஧ட஫டன என௉ன௅ட஫ ஑ண்஑஭ளல்


89

ற஥ளட்ைம் யிட்ை஧டிறன ஧஬யன௉ைங்஑ற௅க்கு ன௅ன்஦ர்

஋டுக்஑ப்஧ட்டு அங்ற஑ வதளங்஑யிைப்஧ட்டின௉ந்த ஋ன்னுடைன ன௃ட஑ப்஧ைத்தழற்கு ன௅ன்஦ளல் ற஧ளய் ஥ழன்று ஧ைத்டத

கூர்ந்து ஑ய஦ித்துயிட்டு தழன௉ம்஧ி ஋ன்ட஦ப் ஧ளர்த்தயள் உங்஑ற௅டைன தழன௉நணப்ற஧ளட்றைள என்றுகூை இல்ட஬னள? ஋ன்று ற஑ட்ைளள்.

உ஦து ற஑ள்யிக்கு ஧தழல் வசளல்ற௃஫துக்கு ன௅தல் ஥ீ னளர்? ஋ன்஧டத ஋஦க்குச் வசளல்ற௃஫ளனள? ஥ீனளர் ஋ன்று

வசளல்஬ளநற஬ ஑தடயத் தழ஫ந்து உள்ற஭ யந்தளய்! யந்ததும் ஌றதள வசளந்தக்஑ள஫ழ ற஧ளல் ஋ன்஦ிைறந

தழன௉நணப்ற஧ளட்றைள ஧ற்஫ழ ற஑ள்யி ற஑ட்஑ உ஦க்கு ஋வ்ய஭வு டதரினம்.

அயள் சழரித்தளள். அந்தச் சழரிப்஧ிற்குள் இ஦ம் ன௃ரினளத றசள஑ம் ன௃டதந்தழன௉ப்஧து வதரிந்தது. சழ஬ யி஦ளடி

வநௌ஦த்தழற்குப் ஧ின்ன௃ யளய் தழ஫ந்தயள் இப்஧ ஋ன்ட஦

னளவபன்று தளற஦ உங்஑ற௅க்குத் வதரிரினறயட௃ம்? ஥ளன்

N஍ர்ந஦ினிற௃ள்஭ வைளட்னெண்டி஬ழன௉ந்து யந்தழன௉க்஑ழற஫ன். ஋ன்னுடைன ன௃துடநனள஦ ஑டத இந்தப் ன௄நழனில் ஋ந்த என௉ ஥ளட்டிற௃ம் ஥ைந்தழன௉க்஑ ன௅டினளது. வயௌ;றயறு

஧ின்஦ணினில் ஧ி஫ந்து ய஭ர்ந்து வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ன்.

இறதள ஋஦க்கு ன௅ன்஦ளல் ஥ழற்கும் தனள஧பனும், சுநழத்தழபள ஋ன்஫ ஋ன் தளனேம் றசர்ந்து வசய்த ஑஬டயதளன் ஥ளன்! ஍஦஦ ீ ஋ன்஫ அம஑ள஦ வ஧னர் ஋஦க்கு. ஆ஦ளல்! ஌ன்? ஍஦஦ித்றதன் ஋ன்஫ ற஑ள்யி ஋஦க்குள் இன௉க்஑த்தளன் வசய்஑ழ஫து. ஋ன்஦ வசய்யது யிதழ ஧ி஫ப்஧ில் ஋ன்ட஦ வ஧ற்஫யன் உனிறபளடின௉க்஑ இன்வ஦ளன௉ த஑ப்஧஦ின்

ய஭ர்ப்஧ிற்குள்஭ளக்஑ழனது. ஋஦க்குள் ஌ன்? இந்த ஊ஦ம்! இந்த தீபளத ஑ளனத்தழற்கு னளர் ஑ளபணம் ஋ன்ட஦ப்

வ஧ற்஫ய஭ள? இல்ட஬ உனிர் வ஑ளடுத்த ஥ீங்஑஭ள? இந்தப்

஧ரிதள஧ச் சூழ்஥ழட஬ ஌ற்஧ை னளர் ஑ளபணம் ஋ன்஫ ற஑ள்யி


90

஑ைந்த னென்று ஥ளட்஑஭ள஑ ஋ன்ட஦ யளட்டி யடதத்துக் வ஑ளண்டின௉க்஑ழ஫து

஋஦க்குள் இன௉க்கும் இந்தக் ற஑ள்யிக்கு யிடை஑ளண இங்கு ஥ளன் யபயில்ட஬. ஋ன்ட஦ப் வ஧ற்஫யள் தீபளத

ற஥ளனி஦ளல் உனிரிற்஑ள஑ப் ற஧ளபளடிக் வ஑ளண்டின௉க்஑ழ஫ளள். இபண்டு நளதநள஑ப் ஧டுக்ட஑னிற஬றன ஧டுத்தழன௉ப்஧யள் னென்று ஥ளட்஑ற௅க்கு ன௅ன் ஋ன்ட஦ தன்஦ன௉ற஑

அடமத்தயள் இதுயடப னளடப ஋ன் அப்஧ள ஋ன்று

஥ழட஦த்து ஧ளசத்றதளடு யளழ்ந்றதற஦ள! அயர் ஋ன்ட஦ப் வ஧ற்஫யர் இல்ட஬வனன்றும் ஥ீங்஑ள் தளன் ஋ன்ட஦ப்

வ஧ற்஫யர் ஋ன்஫ உண்டநடன நட்டும் கூ஫ழனயள், தளன் இ஫ப்஧தற்கு ன௅ன் உங்஑ட஭ என௉ன௅ட஫ ஧ளர்த்து நன்஦ிப்ன௃க் ற஑ட்஑த் துடிக்஑ழ஫ளள்.

ஏப஭வு யி஧பம் வதரிந்த யனதழல் ஋மழ஬பசன் ஋ன்று ஋ன் வ஧னன௉க்கு ன௅ன்஦ளல் இன௉க்஑ றயண்டின வ஧னன௉க்குப் ஧தழ஬ள஑ ஌ன்? தனள஧பன் ஋ன்று இன௉க்கு ஋ன்று

ற஑ட்ைவ஧ளழுவதல்஬ளம் அது அயன௉க்கு இபண்டு வ஧னர்஑ள் ஋ன்று ஋ன் ந஦சுக்குள் சந்றத஑ம் ஌ற்஧ைளதயண்ணம் இன௉யன௉றந ய஭ர்த்து யிட்ைளர்஑ள்.

ஆ஦ளல் அயள் இந்த

உண்டநடனப் ற஧ளட்டுடைத்த இந்த னென்று ஥ளட்஑ற௅ம் வ஧ன௉ம் ந஦ப் ற஧ளபளட்ைத்துைன் ற஧ளபளடினயள்

ற஥ற்று

என௉ ந஦வுறுதழனேைன் ன௃஫ப்஧ட்டு இங்ற஑ யந்தழன௉க்஑ழற஫ன். இ;ன௉஧து யனதழல் ஑ள஬டி ஋டுத்து டயத்தழன௉க்கும் ஋஦க்கு ஥ல்஬து, வ஑ட்ைது ஋டதனேம் ன௃ரிந்து வ஑ளள்஭க்கூடின ந஦ப்஧க்குயம் இ;ன௉க்஑ழ஫து.

உங்஑ள் இன௉யன௉க்குள்ற௅ம் ஌ற்஧ட்ை ஑ைந்த஑ள஬ ந஦க்஑சப்ன௃஑ள்

஋ன்஦? ஋ன்஧து ஋஦க்குத் வதரினளத

஥ழட஬னில் உங்஑ட஭ அடமத்து யன௉யதள஑ இன௉யரிைன௅ம் கூ஫ழயிட்டு உங்஑ட஭த் றதடி யந்தழன௉க்஑ழற஫ன். வ஧ற்஫யர் ஋ன்஫ உ஫வு இன௉ந்ததளல் தளன் உங்஑ள் அனுநதழனின்஫ழ


91

உள்ற஭ யந்த஦ளன். கூ஫ழ ன௅டித்தயள் ஋ன்ட஦

஌க்஑த்றதளடு ஧ளர்த்தளள்;. அந்தப் ஧ளர்டயக்குள் யி஧ரிக்஑ ன௅டினளத ஧ளசவநளன்று குடிவ஑ளண்டின௉ந்தது.

அயள் னளவபன்று அ஫ழந்த அந்த ஥ழநழைத் துடிப்ன௃ ஋ன் இதனத்துள்ற௅ம் இ஦ம்ன௃ரினளத ஧ளச ஊற்வ஫ளன்ட஫ சுபக்஑டயத்தது.

என௉சழ஬ யி஦ளடி஑ள் இன௉யரிைன௅ம் வநௌ஦றந

குடிவ஑ளண்டின௉ந்தது. என௉ ஥ீண்ை வ஧ன௉னெச்சழன் ஧ின்

நீ ண்டும் அந்த வநௌ஦ யி஦ளடி஑ட஭க் ஑ட஬த்தயள்,

஋ன்஦? றனளசழக்஑ழ஫ீங்஑ள். உங்஑ள் ன௅டிவு தளன் ஋ன்஦? ஋ன்ட஦த் றதடி இன௉஧து ஆண்டு஑ற௅க்குப் ஧ி஫கு என௉

உ஫வு, அதுவும் ஋ன் உதழபத்தழல் உதழத்தயள் ஋ன்஧டத ஥ழட஦க்கும்ற஧ளது நழ஑வும் ந஑ழழ்ச்சழனள஑ இன௉க்஑ழ஫து. உ஦க்குள் இன௉க்கும் துணிச்சட஬ப் ஧ளபளட்டு஑ழற஫ன்.

வ஧ற்஫யன் ஋ன்஫ உரிடநறனளடு யந்தழன௉க்஑ழ஫ளய். அத஦ளல் உள்஭த்துள் சுபக்கும் ஧ளச உணர்வுக்கு அ஭யில்ட஬.

ஆ஦ளல்! ஥ீ ஋டுத்து யந்தழன௉ப்஧றதள தீர்க்஑ ன௅டினளதவயளன௉ சழக்஑வ஬ளன்றுைன்.

இன௉஧து ஆண்டு஑ற௅க்கு ன௅ன்ற஧ அறுந்துற஧ள஦ யிைனம்

அது. ஋ன் அடிந஦த்தழன் றசள஑ம் வதரினளநற஬ வ஧ற்஫யன் ஋ன்஫ அந்த எற்ட஫ யளர்த்டதக்கு நதழப்஧஭ித்து

யந்தழன௉க்஑ழ஫ளய். ஋ன் ஑ைந்த ஑ள஬ ஥ழ஑ழ்வு஑ள் ன௅ழுயதும் உ஦க்கு வதரிந்தழன௉ந்தளல் ஋ன்ட஦த் றதடி இவ்ய஭வு தூபம் யந்தழன௉க்஑ நளட்ைளய் ஋ன்று கூ஫ழக் வ஑ளண்றை ஌ற்஑஦றய ¨஧ி஭ளஸ்க்¨஑ழல் தனளhரித்து டயத்தழன௉ந்த

றத஥ீடப சுைச்சுைக் ஑ழண்ணத்தழல் ஊற்஫ழ ஍஦஦ினிைம்

வ஑ளடுத்தயர் அன்ற஧ளடு அயள் தட஬டன யன௉டின஧டி அன௉஑ழல் இன௉ந்த இன௉க்ட஑னில் அநன௉ம்஧டி

கூ஫ழக்வ஑ளண்றை இன்வ஦ளன௉ இன௉க்ட஑டன இழுத்து

஍஦஦ிக்கு ஋தழறப அநர்ந்து ஧ளதசத்தீ வ஑ளழுந்து யிட்வைரின


92

அயட஭ப் ஧ளர்த்தயர் தன் இடந஑ட஭ னெடின஧டி றநற஬ தட஬டனச் ஥ழநழர்த்தழ டயத்தழன௉ந்தயரின் னெடின

இடநக்குள் இன௉ந்து உடைப்வ஧டுத்த஧டி ஑ண்ண ீர் குன௃குன௃வயன்று வசளரிந்தது. சற்று ற஥பம்

அப்஧டிறன இன௉ந்தயர் ஑ண்ணடபத் ீ

துடைத்த஧டி இடந஑ட஭த் தழ஫ந்து ஍஦஦ிடனப் ஧ளர்த்தயர். உன் ஋ண்ணத்தழல் ஋டதச் சுநந்து யந்தளறனள அடத ஥ழட஫றயற்஫ ஋ன்஦ளல் ன௅டினளது!

஥ீ ந஦ம் யன௉ந்துயளய்

஋ன்஧து ஋஦க்குத் வதரினேம். ஋ந்த ன௅஑த்டத ஥ளன் இ஫க்கும் யடப ஧ளர்க்஑க் கூைளது ஋ன்று ஥ழட஦யில் யளழ்ந்து

வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ற஦ள அந்த ன௅஑த்டதனல்஬யள ஧ளர்க்஑ யன௉ம்஧டி ற஑ட்஑ழ஫ளய்! உ஦க்கும் ஋஦க்கும் இன௉க்கும் உ஫டய கூ஫ழன உன் தளய், அயற௅க்கும் ஋஦க்கும்

இடைனில் ஌ற்஧ட்ை இந்தப் ஧ிரிவு ஋த஦ளல் ஋ன்஧டதனேம் கூ஫ழனின௉க்஑஬ளம். ஌ன்? அடதத் தயிர்த்தளள்! உ஦க்கு ஆச்சரினநளனின௉க்஑ழ஫தள?

அயர் கூ஫ழனடதக் ற஑ட்ைதும் ஋஦க்கு தட஬சுற்஫ழனது. ஥ளன் இன௉ந்த இைறந ஥஑ன௉யதுற஧ளல் இன௉ந்தது.

சற்று ற஥பம் அடநதழனள஑ இன௉ந்து ஋ன்ட஦ப் ஧ளர்த்துக் வ஑ளண்றை இன௉ந்தயர், உ஦க்குள் ஌ன்? ஋தற்கு! ஋ன்஫

ற஑ள்யி஑ள் ஋ம஬ளம். வ஑ளஞ்ச ற஥பம் அடநதழனள஑ இன௉ந்து ஥ளன் வசளல்யடதக் ற஑ள். அதன் ஧ின் ஥ீனள஑றய

உ஦க்குள்ற஭ என௉ ன௅டியள஦ தீர்நள஦ம் ஋டுப்஧ளய்.

஑ைந்த஑ள஬ யளழ்ட஑னில் ஥ளன் யிபக்தழனின் யி஭ிம்஧ிற்ற஑ வசன்஫யன். இன௉஧து ஆண்டு஑ற௅க்கு ன௅ன்ன௃ இந்த

சுயிஸ்சழல் ஥ழன்நதழனள஑ யளழ்ந்து உடமப்஧ின் ந஑ழடநடன உணர்ந்த ஑ள஬நது! ன௅ப்஧து யனதுயடப ஋ன் உடமப்஧ளல் ஊரில் இன௉ந்த வ஧ற்ற஫டபனேம் ஑ய஦ித்து,

தழன௉நணயனடதத் தளண்டின ஋ன் னெத்த சற஑ளதரி஑ள்

இன௉யடபனேம் தழன௉நணம் வசய்து டயத்து ஑ைடந ன௅டிந்து


93

யிட்ைது ஋ன்஫ சந்றதளசத்தழல் நழதந்தழன௉ந்றதன்.

அந்த ற஥பத்தழல் தளன் ஋ன் வ஧ற்ற஫ளர்஑ற௅ம், உைன் ஧ி஫ந்தயர்஑ற௅ம் தங்஑ற௅டைன ஑ைடநடன வசய்ன

றயண்டும் ஋ன்஧தற்஑ள஑ ஋஦க்கு தழன௉நணம் வசய்ன ன௅னன்று உன் அம்நள ஊரி஬ழன௉ந்த சுநழத்தழபளடய

றதர்ந்வதடுத்தளர்஑ள். அயர்஑ள் யின௉ப்஧த்தழற்கு ஥ளன் சம்நதம் வதரியித்ததளல் இந்த சுயிஸ் ஥ளட்டில்

இன்வ஦ளன௉ நள஑ளணத்தழல் யசழத்து யந்த அயற௅டைன அண்ணன் னெ஬நள஑ அயட஭ அடமப்஧ித்து ஋஦க்கு தழன௉நணம் வசய்யித்தளர்஑ள்.

ஆபம்஧த்தழல் இன௉ந்றத சுநழத்தழபள யளழ்ட஑னில்

஧ிடிப்஧ில்஬ளநல் தளன் யளழ்ந்தளள். ஋ன்னுைன் சரினள஑க்

஑டதக்஑ நளட்ைளள். ஥ள஦ள஑ ஌தளயது ற஑ட்ைளல் அதற்கும் வயறுப்ன௃ைற஦ தளன் ஧தழல் வசளல்யளள். ன௃து இைம், ன௃துச் சூழ்஥ழட஬னள஑ இன௉ப்஧தளல் என௉றயட஭ அயற௅க்கு சழ஬ ன௅பண்஧ளடு஑ள் இன௉க்஑஬ளம், ஧ம஑ப்஧ம஑

தள஦ள஑ இனல்ன௃

஥ழட஬க்குத் தழன௉ம்ன௃யளள் ஋ன்஫ ஋ன் ஥ழட஦வு஑ற௅ம் ஥ள஭ள஑ ஥ள஭ள஑ப் வ஧ளய்னள஑ழக் வ஑ளண்றை ற஧ள஦து!

஌ன்? இப்஧டி இன௉க்஑ழ஫ளய் ஋ன்று ற஑ட்ைளல் ஧தழற஬தும்

கூ஫நளட்ைளள். என௉றயட஭ ந஦஥ழட஬ ஧ளதழத்தழன௉க்குறநள? ஋ன்றும் ஥ழட஦த்ததுண்டு! அ஦ளல் ஋ன்ட஦த் தயிப

த஦க்குத் வதரிந்த உ஫யி஦ர்஑ற௅ைன் வதளட஬ற஧சழனில்

஑டதக்கும் ற஧ளவதல்஬ளம் சர்யசளதளபணநள஑க் ஑டதப்஧ளள். அப்வ஧ளழுவதல்஬ளம் அயள் ஋ன்஦ிைம் ஑ளட்டின வநௌ஦ம்,

அந்தத் தனக்஑ம் ஌ன்? ஋ன்று ஋஦க்கு ன௃ரினளநல் இன௉ந்தது. ஌றதள! யளம யந்து யிட்றைன், யளம றயண்டுறந ஋ன்஧தற்஑ள஑றயள! அல்஬து தன் யனிற்றுப் ஧சழ

தீபறயண்டும் ஋ன்஧தற்஑ள஑றயள! வதரினளது ற஥பம்

தய஫ளநல் சடநத்து டயப்஧ளள். ஧ரிநளறுயது கூை

றயண்ைள வயறுப்஧ள஑த்தளன். ஑ைடநக்஑ள஑ வசய்யதுற஧ளல்


94

஥ைப்஧ளள். அயற௅டைன இந்த வயறுப்ன௃ ஌ன்? ஋ன்஧து

஋஦க்குள் யிடை ஑ளணன௅டினளத நர்நநள஑றய இன௉ந்தது. அந்த ஥ப஑ யளழ்ட஑ ஑ைந்து ஋ப்஧டிறனள ஏபளண்ைள஑ழ

யிட்ைது. இந்த ஏபளண்டும் ஋஦க்குள் இன௉ந்த துனபத்டத ஥ளன் னளன௉ைனும் ஧஑ழர்ந்து வ஑ளள்யதழல்ட஬. ஋ன்

குடும்஧த்தழ஦ர் ஋ல்ற஬ளன௉றந ஥ளன் சந்றதளசநள஑ யளழ்ந்து வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ன் ஋ன்ற஫ ஋ண்ணி஦ளர்஑ள். என௉஥ளள் ஋஦க்கு சுநழத்தழபள ஑ளட஬ உணவு ஧ரிநள஫ழக்

வ஑ளண்டின௉க்கும்ற஧ளது தட஬சுற்஫ழ யிழுந்துயிட்ைளள்.

஋ன்஦றயள? ஌றதள! ஋ன்஫ தயிப்ற஧ளடு சநழத்தழபளடய ஋஦து குடும்஧ டயத்தழனரிைம் அடமத்துச் வசன்ற஫ன். அப்ற஧ளது தளன்

அயள் ஑ர்ப்஧நள஑ இன௉ப்஧து வதரிந்தது.

஋஦க்ற஑ள இ஦ம்ன௃ரினளத சந்றதளசம். இ஦ினளயது அயள் ன௃தழன யளழ்ட஑க்குள் தழன௉ம்ன௃யளள் ஋ன்஫ ஥ழட஦வு஑ள்

஋஦க்குள். ஆ஦ளல்! அயற஭ள தளன் ஑ர்ப்஧நள஑ழயிட்ைடத ஥ழட஦த்து தன்னுடைன ந஦சுக்குள் சந்றதளசப்஧ட்ையள் அடத ஋ன்ற஦ளடு ஧஑ழர்ந்து வ஑ளள்யடதனேம் தயிர்த்து யந்தளள். அன்ன௃, ஧ளசம், ஑ன௉டணக்கு அர்த்தறந

வதரினளநல் தளன் சுநழத்தழபள ஋ன்ற஦ளடு யளழ்ந்தளள்.

இந்ற஥பத்தழல் தளன் அயட஭ என௉ தழன௉நணத்தழற்஑ள஑

¨யின்பத்தூர்¨ ஋ன்஫ இைத்தழற்கு அடமத்துச் வசன்ற஫ன்.

N஍ர்ந஦ினில் இன௉ந்த ஋ன் ஥ண்஧னுக்கு இங்கு தழன௉நணம் ஥டைவ஧ற்஫து. ஋ன்னுைன் ஧டித்த ஥ண்஧ன் ஋ன்஧தளல் ஑ட்ைளனம் ற஧ள஑றயண்டும் ஋ன்஧தற்஑ள஑க்

கூட்டிச்வசன்ற஫ன். அங்கு தளன் ஋஦க்கு ஋தழர்஧ளபளத அந்த அதழர்ச்சழ ஑ளத்தழன௉ந்தது! வசளல்யடத ஥ழறுத்தழயிட்டு ஋ன்ட஦ என௉யித ஌க்஑ உணர்றயளடு ஧ளர்த்தளர். அம்நள ஌ன்? இப்஧டி ஥ைந்தளள்! அப்஧ள என௉

வ஑ளடுடநக்஑ளப஦ள஑ இன௉ப்஧ளறபள? ஋ன்று யன௉ம்

யமழவனல்஬ளம் றனளசழத்துக் வ஑ளண்டு யந்த ஋஦க்கு இங்கு


95

யந்த஧ின் அயர் அப்஧டிப்஧ட்ையர் இல்ட஬ ஋ன்஧து ஏப஭வு ன௃ரி஑ழ஫து. அப்஧டிவனன்஫ளல் இயர்஑ற௅க்குள் ஌ற்஧ட்ை

இடைவய஭ினின் நர்நம் ஋ன்஦? அப்஧ளடயப் ஧ிரிந்து

அம்நள இன்வ஦ளன௉ யளழ்டயத் றதைறயண்டின ஑ளபணம் ஋ன்஦?

ன௅ன் ஑டதடனக் கூ஫ழ ஥ழறுத்தழன அப்஧ள ஧ின் ஑டதடனக் கூறுயளபள? ஋ன்஫ ஌க்஑த்றதளடு அயர் ன௅஑த்டதப் ஧ளர்த்றதன்.

அப்஧ள நழ஑வும் சநளர்த்தழனசள஬ழனள஑ இன௉ப்஧ளர் ற஧ளற௃ம்! ஥ளன் அயடபப் ஧ளர்த்த ஧ளர்டயனிற஬றன ஋ன் ந஦

ஏட்ைத்டதப் ன௃ரிந்தயர்ற஧ளல் தன்னுடைன ஧ின் ஑டதடனக் கூ஫த் வதளைங்஑ழ஦ளர்.

அந்தத் தழன௉நணத்தழல் தள஬ழ ஑ட்டும்றயட஭ ன௅டிந்ததும், சட஧னி஦ன௉க்கு உணவு ஧ரிநளறும் ற஥பத்தழல்

சுநழத்தழபளடயக் ஑ளணயில்ட஬றன ஋ன்று ஋ன் ஑ண்஑ள்

றதடினற஧ளது நளப்஧ிள்ட஭ யட்ைளன௉ைன் ீ யந்தழன௉ந்த என௉

இட஭ஞனுைன் என௉ எதுக்குப் ன௃஫ம்஧ள஦ இைத்தழல் ஥ழன்று சழரித்துக் ஑டதத்துக் வ஑ளண்டு ஥ழற்஧டதக் ஑ண்றைன்.

஋ன்ட஦த் தழன௉நணம் வசய்த ஑ள஬த்தழ஬ழன௉ந்து இன்றுயடப

அயற௅டைன ன௅஑த்தழல் சழரிப்ட஧க் ஑ளணளத ஋஦க்கு அயள் இன்வ஦ளன௉யனுைன் சழரித்துக் ஑டதத்துக்

வ஑ளண்டின௉ப்஧டதப் ஧ளர்த்தளற௃ம், அப்ற஧ளது ஋஦க்குள் ஋ந்தயித ச஬஦ன௅ம் ஌ற்஧ையில்ட஬! என௉றயட஭ அயற஭ளடு ஧டித்தய஦ள஑ இன௉க்஑஬ளம், றயட஭

யன௉ம்ற஧ளது ற஑ட்டுத் வதரிந்து வ஑ளள்஭஬ளறந ஋ன்று அயட஭ ஋தழர்஧ளர்த்தழன௉ந்தற஧ளது அழுது சழயந்த ஑ண்஑ற஭ளடு ஋ன்஦ன௉ற஑ யந்தழன௉ந்தயற௅க்கு

஧ரிநள஫ழனின௉ந்த உணடயச் சளப்஧ிைவும் ந஦நழல்஬ளநல் இன௉ந்தளள்.

தழன௉நண நண்ை஧த்தழ஬ழன௉ந்து யட்டிற்கு ீ தழன௉ம்஧ி


96

யன௉ம்யடப ஥ளன் ஋துவுறந ற஑ட்஑யில்ட஬. அயற௅ம் தளன் னளன௉ைன் ஑டதத்றதன் ஋ன்஧டதப் ஧ற்஫ழ என௉

யளர்த்டதனேம் ஋ன்னுைன் யளய்தழ஫ந்து ஑டதக்஑யில்ட஬. இபவு ஧டுக்ட஑க்குப் ற஧ளகும்ற஧ளது ந஦ச்றசளர்யள஑ இன௉ந்தயட஭ப் ஧ளர்த்து ஌ன்? சுநழத்தழபள ஥ீ

஑டதத்துக்வ஑ளண்டின௉ந்த வ஧டினட஦ உ஦க்கு ன௅ன்ற஧ வதரினேநள? அல்஬து உன்ற஦ளடு ஧டித்தய஦ள? ஋ன்று சர்யசளதளபணநள஑த் தளன் ற஑ட்றைன்.

஋ன்றுறந இல்஬ளதயளறு சுநழத்தழபள ஧னங்஑பக்

ற஑ள஧த்றதளடு ஋ன்ட஦ப் ஧ளர்த்தயள், அயடபனள

ற஑ட்஑ழ஫ீங்஑ள்! ஥ளன் உனின௉க்கு உனிபள஑ ஑ளத஬ழத்தயர். அயடபத்தளன் தழன௉நணம் வசய்னக் ஑ளத்தழன௉ந்த஦ளன்.

வ஧ற்஫யர்஑ற௅ம், ஋ன்னுடைன அண்ணனும் ஥ழர்ப்஧ந்தத்தழன்

னெ஬ம்தளன் உங்஑ற௅க்கு ஑ட்டிடயத்தளர்஑ள். அன்஫ழ஬ழன௉ந்து இன்றுயடப இந்த யளழ்ட஑னில் ஋ந்தயித

஧ிடிப்ன௃நழல்஬ளநல் தளன் யளழ்ந்து வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ன்.

அயள் கூ஫ழனடதக் ற஑ட்ைதும் ஋ன் இதனம் சுக்கு த௄றூ஑ வயடித்தது ற஧ளல் இன௉ந்தது. அயற௅க்குள் ஋ன்ட஦த்

றதடிக்வ஑ளண்டின௉க்஑ அயற஭ள இன்வ஦ளன௉யட஦ ந஦தழல் டயத்துக் வ஑ளண்றை இவ்ய஭வு ஑ள஬ன௅ம் என௉

இஸ்ைநழல்஬ளத யளழ்ட஑ யளழ்ந்து வ஑ளண்டின௉க்஑ழ஫ளள் ஋ன்஫ ற஑ள்யி ஋஦க்குள் ஋ழுந்தது. ஥ழனளனநள஦ ற஑ள்யி தளற஦!

அதன்஧ின் ஋஦க்கு உண்டந஑ள் வதரினயந்ததளல் இன்னும் தூபநள஑றய யி஬஑ழ ஥ைக்஑த் வதளைங்஑ழ஦ளள். அந்த ஥ழ஑ழ்வு ஥ைந்த இபண்டு ஑ழமடநனின் ஧ின் ஥ளன் றயட஬ ன௅டிந்து

யட்டிற்கு ீ யந்தற஧ளது யட்டில் ீ சுநழத்தழபள இல்ட஬! யட்டை ீ யிட்டு ஑டை஑ற௅க்ற஑ ற஧ளய்யபளதயள் ஋ங்ற஑? ற஧ள஦ளள்!

஋ன்஫ ஥ழட஦யில் அட஫க்குள் வசன்஫ற஧ளது அற௃நளரிக்குள் இன௉ந்த அய஭து சழ஬ உடை஑ற௅ம், ஧ளஸ்ற஧ளட்டும் இன௉ந்த


97

இைத்தழல் இல்ட஬. அன௉஑ழல் இன௉ந்த சழ஫ழன

றநடசக்குறநல் ஥ளன் அயற௅க்கு ஑ட்டின தள஬ழ நட்டும் இன௉ந்தது.

அதழர்ச்சழனள? ஌நளற்஫நள? ஋஦க்குள் ஏர் ஋தழர்யிட஦!

஥ழட஬குட஬ந்து ற஧ளய் ஥ழன்ற஫ன். ஍ந்து ஥ளட்஑ற௅க்குப் ஧ின்ன௃ அயள் N஍ர்ந஦ினில் தளன் யின௉ம்஧ினயனுைன் இன௉க்஑ழ஫ளள் ஋ன்஧டத அ஫ழந்து அயநள஦த்தளல் கூ஦ிக்குறு஑ழப் ற஧ளற஦ன்.

அயள் ஧ிரிந்துற஧ளய் ஏபளண்டுக்குள் ஥ளன் சந்தழத்த அடுக்஑டுக்஑ள஦ றசளதட஦஑ள் நழ஑ப்; வ஧ரினது.

஋ன்னுடைன ஥ழட஬ அ஫ழந்த வ஧ற்ற஫ளர் என௉யர் ஧ின்

என௉யபள஑ இன௉யன௉ம் நட஫ந்தது. ஋ன் வ஧ரினக்஑ள இந்த ஥ழ஑ழ்டயக் ற஑ள்யிப்஧ட்ை அதழர்ச்சழனி஦ளல் இன்றுயடப ஧ளரிசயளதத்தளல் ஧ளதழக்஑ப்஧ட்டின௉ப்஧து! அப்ற஧ளது

஑ர்ப்஧நள஑ இன௉ந்த ஋ன் சழன்஦க்஑ள ஌க்஑த்தளல் ந஦ய஭ர்ச்சழ குட஫ந்த குமந்டதடனப் வ஧ற்஫து. இயள் என௉த்தழனின் தய஫ழ஦ளல் ஋த்தட஦ற஧ர் ஧ளதழக்஑ப்஧ட்றைளம். ஥ளங்஑ள் நட்டுநள?

உன் நளநன், உன்ட஦

வ஧ற்஫யற௅டைன எறப அண்ணனும் அயநள஦த்தளல் இந்த சுயிஸ்டச யிட்டு றயறு ஥ளட்டிற்குப் ற஧ள஦யர்.

இன்றுயடப ஋ங்஑ழன௉க்஑ழ஫ளர் ஋ன்஧றத வதரினளது!

இந்த இடைவய஭ிக்குள் தளன் ஥ீனேம் ஧ி஫ந்தளய் ஋ன்஧டத அ஫ழந்றதன் அதன்஧ின் அயட஭ப்஧ற்஫ழன ஥ழட஦வு஑ட஭

ந஫ந்து யளழ்ந்து வ஑ளண்டின௉க்஑ழற஫ன். இப்ற஧ள யளழ்ந்து

வ஑ளண்டின௉க்கும் யளழ்ட஑ ஋஦து சற஑ளபங்஑ற௅க்஑ள஦தளறய இன௉க்஑ழ஫து ஋ன்று ஑஬ங்஑ழன ஑ண்஑ற௅ைன் கூ஫ழனயர்

அன௉஑ழல் இன௉ந்த யினர்டய துடைக்கும் ற஧ப்஧டப ஋டுத்து னெக்ட஑ சவ஫ழத் துடைத்;துயிட்டு ஋ன்ட஦ இ஦ம் ன௃ரினளத ஧ரிறயளடு ஧ளர்த்தளர். அந்தப் ஧ளர்டயனில் ஥ளன்

குற்஫யள஭ினள? ஋ன்று ற஑ட்஧து ற஧ளல் இன௉ந்தது!


98

அயர் நடினில் யிழுந்து குன௅஫ழக்குநழ஫ழ அழுறதன். அந்த அழுட஑னளல் ஥ீங்஑ள் குற்஫யள஭ி இல்ட஬னப்஧ள ஋ன்஫ ஧தழற௃ம் ஑ண்ணறபளடு ீ ஑டபந்து வ஑ளண்டின௉ந்தது! அயர் ஋ன்ட஦ அடணத்து ஆறுதல் கூ஫ழத் றதற்஫ழன ற஥பத்தழல் ஋ன்னுடைன ட஑த்றதளட஬ற஧சழ அடித்தது. ஋டுத்து ஑ளதன௉ற஑ டயத்தற஧ளது N஍ர்ந஦ினி஬ழன௉ந்து அப்஧ளயின் குபல், அதழhச்சழனி஦ளல் அப்஧டிறன வதளட஬ற஧சழடன னெடிடயத்துயிட்டு ன௃஫ப்஧டுயதற்கு ஆனத்தநள஑ ஋஦து ஧னணப்ட஧டன ஋டுத்றதன். என்றுறந யி஭ங்஑ளதயபள஑ ஋தற்஑ள஑ இந்த அயசபம்? அம்நள ஋ன்ட஦ யிட்டுப் ற஧ளய்யிட்ைள! ஋ன்று கூ஫ழக்வ஑ளண்றை ஥ளன் ற஧ளனிற்று யபட்ைள? ஋ன்று ற஑ட்டுக்வ஑ளண்றை யளசல்யடப யிடபந்த ஥ளன் ஥ழன்று ஥ழதள஦ித்து அயடப என௉ன௅ட஫ தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்த்றதன். யி஧ரிக்஑ ன௅டினளத ஌க்஑த்றதளடு ஥ழன்஫யர், ஍஦஦ ீ உன் அம்நள உன்ட஦யிட்டுப் ஧ிரிந்த ஧ளதழப்ன௃ உ஦க்குள் இன௉க்கும். உ஦க்குரின ஑ைடந஑ட஭ச் வசய்துயிட்டு இ஦ினளயது ஋ன்னுைன் யந்து இன௉க்஑நளட்ைளனள? அயன௉க்குள்ற஭ இன௉ந்து உரிடநனள஦றதளர் ற஑ள்யி வய஭ியந்தது. உங்஑ள் வ஧ற்஫ ஧ளசம் ஋஦க்கு ன௃ரி஑ழ஫து அப்஧ள! ஋ன்ட஦ப் வ஧ற்஫ உரிடநதளன் உங்஑ற௅க்கு. ஆ஦ளல் இன்றுயடப ஋ன் யின௉ப்ன௃ வயறுப்ன௃஑ட஭ உணர்ந்து

வ஧ற்஫஧ிள்ட஭டனப்ற஧ளல் ஧ளசத்றதளடு ய஭ர்த்து யந்தயர்


99

அயர்தளற஦! அயன௉க்கு இன௉ந்த துடண அயடபயிட்டுப் ற஧ளனிற்பள. இந்த ற஥பத்தழல் அயடபத் த஦ினள யிட்டுட்டு உங்஑ற஭ளடு யந்து இன௉க்஑ ன௅டினேநள? ஥ீங்஑ள் இன௉஧து யன௉சநளய் த஦ினள஑றய யளழ்ந்து ஧ம஑ழயிட்டீங்஑ள். அயன௉க்கு த஦ிடந ஧மக்஑நழல்ட஬றன! அயன௉க்கு இ஦ி ஥ளன்தளற஦ துடண ஋ன்஫யள் யளசட஬க் ஑ைந்தளள். அயள் ற஧ளயடத அடநதழனள஑ப் ஧ளர்த்;துக்வ஑ளண்டு ஥ழன்஫ தனள஧ப஦ின் ஑ண்஑ள் ஑ை஬ள஑ழனது —-.யிக்஑ழ ஥யபத்தழ஦ம்

யபககசரி ீ யாப வய஭ினீ டு 28.03.2010


100

஧சுந்தமப

஋ன்னுடைன றதளட்ைத்தழல்

நபங்஑ள் ய஭ப றயண்ைளவநன்றும் ன௄க்஑ள் ந஬ப றயண்ைளவநன்றும்

குனிற஬ளடச ற஑ட்஑ றயண்ைளவநன்றும் ஑ட்ைட஭ இட்ைளய்.

உன்னுடைன றதளட்ைத்தழல் நபங்஑ள் ய஭ர்யது ன௄க்஑ள் ந஬ர்யது

குனிற஬ளடச ற஑ட்஧து ஋தற்஑ள஑?

஋ன் றதளட்ைத்தழல்

நபங்஑ள் ய஭பளயிட்ைளற௃ம் ன௄க்஑ள் ந஬பளயிட்ைளற௃ம்

குனிற஬ளடச ற஑ட்஑ளயிட்ைளற௃ம் ஧சுந்தடபதளன்.

஥ல்஬ நடமனேம் ஑ழடைக்஑ழ஫து ஥ல்஬ ஑ளற்றும் யசு஑ழ஫து. ீ

டீன்கபூர்


101

பூஜ்னம்

சூரினன் என௉ ன௄ஜ்னம்

ன௅ழுச் சந்தழபனும் என௉ ன௄ஜ்னம் இந்தப் ன௄நழனேம் என௉ ன௄ஜ்னறந ஥ளனும்

஥ீனேம் ன௄ஜ்னம்஑ள் தளன் ஆ஑,

஥ம்டநச் சூமவுள்஭ ஋ல்஬ளறந ன௄ஜ்னம்஑ள்.

஥ம்டந நண்ட௃க்குள் அைக்஑ழயிட்டு தழன௉ம்஧

தூபத்றத ஥ழன்று ஧ளர்க்஑ழன்஫ற஧ளது எவ்வயளன௉யன௉டைன ன௅஑ன௅ம் ன௄ஜ்னம்஑஭ள஑றய வதரினேம்.

டீன்கபூர்


102

நீ ள் குடிகனற்஫ யாழ்வு இது தளன் ஋ம் யடு ீ வ஑ளஞ்சழக் கு஬ளயி

வ஥ஞ்சம் ந஑ழழ்ந்தழன௉ந்த யடு ீ இதழல்தளன்

அப்஧ளயின் அற௃ய஬஑ அட஫

அதழல் ஋ன்஦து இன௉ந்தது...஧க்஑த்தழல் அக்஑ளயின்இன்று

஋ல்஬ளம் நண்றணளடு நண்ணள஑ வநளத்தக் குடும்஧த்தழற்கும்-இந்த

எற்ட஫க் கூைளபம்தளன் தஞ்சம்...

ற஥ற்றுப் வ஧ய்த நடமனின் ஈபம் இன்னும் ஑ளனயில்ட஬

என௉ றயட஭ உணடயனளயது எழுங்஑ளய் வ஑ளடுப்ற஧ளம்

஧ன௉ப் ற஧ளவைன்஫ளற௃ம் - ஋ன்஫ அங்஑஬ளய்ப்ன௃ைன் ஋ரினறய நறுக்கும் அடுப்ன௃ைன் ற஧ளபளடிக் வ஑ளண்டின௉க்கும் அம்நள இன்றும் நடமயன௉நள

ற஥ற்றுப் ற஧ளல் ஋டநவனல்஬ளம் தூங்஑ யிைளது துபத்துநள...?

தளங்஑ ன௅டினளத துனன௉ைன் யள஦ம் ற஥ளக்கும் தங்ட஑னின் வய஫ழத்த ஧ளர்டய

஑ட஬னளத ஑஦வு஑ற௅ைன் ஑ளத்தழன௉ந்து ஑ணயட஦னேம் எற்ட஫க்

஑ளட஬னேம் ஧஫ழவ஑ளடுத்து

வதளட஬ தூபம் வசன்று குடி஥ீர் ஋டுத்து யந்த ஑ட஭ப்஧ில் அக்஑ளயின்


103

வதளட஬ந்து ற஧ள஦ ஥ழஜன௅஑ம் "஋ப்஧டி யளழ்ந்த யட்டில் ீ

இப்஧டி யளழ்஑ழ஫ீர்஑ற஭" ஋ன்஧துற஧ள஬

஑தழடபனில்சழத்தழபநளய் ஧த்தழபப்஧டுத்தப்஧ட்டின௉க்கும் அப்஧ளயி஦தும் தம்஧ி஦தும் ன௃ட஑ப்஧ைங்஑ள் ஧ரிதள஧நளய் ஋டநப்஧ளர்க்கும்

ற஧ளரின் ற஧ளது நடிந்தயர்஑ள் அயர்஑ள் ற஧ளரின் ஧ின்஦ன௉ம் ஥ளங்஑ள் வசத்துக் வ஑ளண்டின௉க்஑ழன்ற஫ளம்.. தழ஦ம் தழ஦ம்

இதுதளன் ஋ங்஑஭ின் நீ ள் குடிறனற்஫ யளழ்வு

தர்சி஦ி-இ஬ங்மக


104

கா஬ம் க஧ா஦ாலும்… ஑ழ஫ீச்….

யளச஬ழல் யளன் யந்து ஥ழன்஫து…

அப்஧ள இன்஦ன௅ம் அம்நளடய யற்ன௃றுத்தழக் வ஑ளணடின௉ந்தளர்….

‚இறதள ஧ளர் தழவ்னள…..஥ீ யபளயிட்ைளல் சரினில்ட஬…஧ி஭ ீஸ் யளயன்…‛

அம்நள அடசந்து வ஑ளடுப்஧தள஑ ஋஦க்கு வதரினயில்ட஬….: ‚஋ன்ட஦ ஑டபச்சல் ஧டுத்தளடதங்ற஑ள ஥ளன் யறபல்ட஬ ஥ீங்஑ள் ற஧ள஫வதன்஫ளல் ற஧ளங்ற஑ள…‛

஋஦க்கு அம்நளயி஬ சரினள஦ ற஑ள஧ம் தளன் யந்தது…஋ன்஦

இந்த அம்நள… அப்஧ளதளன் ஋வ்ய஭வு வ஑ஞ்சழக் ற஑ட்஑ழ஫ளர்… என௉க்஑ள யந்தளல்தளன் ஋ன்஦….அயயின் யபட்டு;

வ஑ௌபயன௅ம் ஧ிடியளதன௅ம் ஋஦க்கு ஋ரிச்சட஬ தந்தது..

‚அப்஧ள …அம்நள யபளட்ைளல் ஥ழற்஑ட்டும் ஥ளங்஑ள் ற஧ளயம் யளங்ற஑ள….‛

அம்நள ஋ப்஧வும் இப்஧டி இல்ட஬…சரினள஦ சளதுதளன் அப்஧ளயின் ற஧ச்சுக்கு நறு யளர்த்டத வசளல்஬த்

வதளரினளதயள்தளன்….ஆ஦ளற௃ம் சழ஬ ற஥பங்஑஭ில் அயட஭ ன௃ரிந்து வ஑ளள்஭றய ன௅டியதழல்ட஬…இப்஧ ஋துக்கு இந்த ற஑ளயம் ஋ன்றும் ன௃ரினயில்ட஬…

அப்஧ளயின் வ஥ன௉ங்஑ழன ஥ண்஧ர் ச஦ந்தன் இ஬ண்ை஦ில் இன௉ந்து யந்து இன்ட஫க்கு தழன௉ம்஧ி இ஬ண்ைன்

ற஧ள஑ப்ற஧ள஫ளர்…அயடப யமழனனுப்஧தளன் ஥ளங்஑ள்

வய஭ிக்஑ழட்ைம் அம்நளடய ற஑ட்ைளல் அதுக்குத்தளன் இந்த ஆர்ப்஧ளட்ைம்; ஋ல்஬ளம்….ச஦ந்தன் அங்஑ழள் சரினள஦

஥ல்஬யர்…சழன்஦யனதழல் இன௉ந்றத அப்஧ளவும் அயன௉ம்

஥ல்஬ ஥ண்஧ர்஑஭ளம்…அடதயிை அப்஧ளயின் குடும்஧ன௅ம் அயரின் குடுப்஧ன௅ம் நழ஑வும் அந்஥ழறனளன்னநள஑


105

஧ம஑ழனயர்஑஭ளம்….

உண்டநடன வசளன்஦ளல் ஥ளங்஑ள் இன்று வசளந்த யட்டில் ீ யளழுயதற்கு ஑ளபணறந ச஦ந்தன் அங்஑ழள்தளன்….அயர் அப்஧ளயிற்஑ள஑ உனிடபனேம் வ஑ளடுப்஧ளர்… அப்஧டி

அப்஧ளயின் உனிடபனேம் ஑ளப்஧ளற்஫ழ இன௉க்஑ழ஫ளர்… இடதவனல்஬ளம் ஥ழட஦த்தளயது அம்நள

யபறயண்ைளநள….அம்நள ஧ணக்஑ளப குடும்஧த்டத

றசர்ந்தயள்…ச஦ந்தன் அங்஑ழள் குடும்஧ம் ஥டுத்தபம்தளன்… அங்஑ழள் வய஭ி஥ளடு ற஧ள஦ ஧ி஫கு தளன் அயர்஑ள்

ன௅ன்ற஦஫ழனின௉க்஑ழ஫ளர்஑ள்…அம்நளவுக்கு ஋ப்஧டிறனள வதரினளது ஆ஦ளல் அப்஧ள…

அங்஑ழ஭ின் கும்஧ன௅ம், அங்஑ழற௅ம் தளன் அயன௉க்கு ன௅தளயது இைத்தழல்….இதுதளன் அம்நளக்கு

஧ிடிப்஧தழல்ட஬….உங்஑ற௅க்கு அயர் வ஧ரிதளய் இன௉க்஑஬ளம் ஋஦க்கு இல்ட஬ …அம்நள ஧ளய்ந்து யிழுயளள்…அங்஑ழள்

வய஭ி஥ளட்டில் இன௉ந்து வதளட஬ ற஧சழ ஋டுத்தளற௃ம் அம்நள என௉யளர்த்டத ற஑ட்஑நளட்ைளள்…அப்஧ள ஑டதத்தளற௃ம் ஧ிடிக்஑ளது…அம்நளவுக்கு வதரினளநல் தளன் அப்஧ள ஑டதப்஧துண்டு…

அன்ட஫க்கு அங்஑ழற௅க்கு யட்டில் ீ சளப்஧ளடு….அம்நள யிதம் யிதநள஑ சடநத்தளர்….஋ங்஑ற௅க்கு சந்றதளசநள஑

இன௉ந்தது….ஆ஦ளல் றயதள஭ம் ன௅ன௉ங்ட஑ நபத்தழல்

நறு஧டினேம் ஌று஫ நளதழரி அங்஑ழள் சளப்஧ிை யள஫ ற஥பம் ஧ளர்த்து ற஧ளய் ஧டுத்தழட்ைள….அங்஑ழள் ஋ன்஦

஥ழட஦ப்஧ளறபள….஥ளனும் அப்஧ளவும் ஥ழட஦த்றதளம்….ஆ஦ளல் அங்஑ழள் வ஧ரிதள஑ ஋டதனேம் ஋டுத்துக் வ஑ளள்஭யில்ட஬… ஥ளங்஑஭ள஑றய சளப்஧ிட்டுக் வ஑ளண்றைளம்.

யளனுக்குள் அப்஧ள ஋துயம் ற஧சயில்ட஬….஑யட஬ அயபது வதளண்டைடன அடைத்து யிட்ைது… ‚அப்஧ள…‛

‚ம்…வசளல்ற௃….‛


106

‚அம்நள ஌ன் அப்஧ள இப்஧ிடி ஥ைக்஑ழ஫ள…‛ அங்஑ழள் றந஬ ஌ன் இப்஧ிடி வயறுன௃;iன௃ ஑ளட்டு஫ள…

அப்஧ள ஋ன்ட஦ ஧ளர்த்தளர்… வநல்஬ழன ஥ட஑வனளன்று அயரின் இதறமளபம் அன௉ம்஧ினது….

வயறுப்஧ள….? ஧த்து யன௉ைநள஑ உனின௉க்கு உனிபள஑

஑ளத஬ழத்த என௉யட஦ ஋ப்஧டி வயறுக்஑ ன௅டினேம் வசளல்ற௃…‛ அப்஧ள…

‚஥ளன் ஋ன்஦ ஥ழட஦ப்ற஧ற஦ள…இந்த சனெ஑ம் ஋ன்஦

஥ழட஦க்குறநள ஋ன்று ஧னப்஧டு஑ழ஫ளள்…அவ்ய஭வுதளன்‛ ‚அப்஧ள…..‛

அம்நள, ஥ளன், ச஦ந்தன் என்஫ள஑ ஧டித்தயர்஑ள்…என௉

யன௉ைம் இபண்டு யன௉ைம் அல்஬ ஧ள஬ர் யகுப்ன௃ ன௅தல்

஧ல்஑ட஬க்஑ம஑ம் யடப ஥ளங்஑ள் என்஫ள஑றய ஧டித்றதளம்… உனர்தபத்தழல் ஧டித்துக் வ஑ளண்டின௉க்கும் ற஧ளதுதளன்

ச஦ந்தன் அம்நளடய ஑ளத஬ழத்தளன்….அய஦து ஑ளதற௃க்கு தூது ற஧ள஦யனும் ஥ளன்தளன்…அய஦து ஑ளதட஬ உன் அம்நளயிைம் வசளன்஦யனும் ஥ளன்தளன்…஥ளனும்

அம்நளவும் உ஫யி஦ர்஑ள் ஋ன்஫தளல் அடிக்஑டி அய஭ின் யட்டிற்கு ீ வசல்யதுண்டு…அப்ற஧ளவதல்஬ளம் ச஦ந்தட஦ ஧ற்஫ழவசளல்஬ளநல் ஥ளன் யன௉யதழல்ட஬….ஆபம்஧த்தழல் இறுக்஑நள஑ நறுத்த அம்நள அதன்஧ின்ன௃ ச஦ந்தட஦ ஑ள஬ழக்஑ ஆபம்஧ித்தளள்…

‚஧ள்஭ிக்஑ளதல் ஧ைட஬ யடபக்கும்தளன்; ஋ன்஧ளர்஑஭‛;

அடத நளற்஫ழ ஧ல்஑ட஬஑ம஑ம் வசன்ற஫ளம் என்஫ள஑றய சுற்஫ழற஦ளம்…஑ளதற௃ம் ய஭ர்ந்தது….஥ளன்கு யன௉ைங்஑ற௅ம் ஥ழநழைநளய் ஑டபந்றதளடினது….

஌ங்஑ள் ஥ளட்டில் தட஬யிரித்தளடின ற஧ளர்தளன் ஋ங்஑஭ின் தட஬யிதழடனனேம் நளற்஫ழ அடநத்தது…இனல்஧ள஑றய

஥ளடு,தநழழ்றதசம் ஋ன்஧தழல் ஧ற்றுக் வ஑ளண்ை ச஦ந்தன் சுற்஫ழயட஭ப்ன௃ றதடுதல் ஧னங்஑பயளதம் ஋ன்஫


107

ற஧ளர்டயனில் ட஑துவசய்னப்஧ட்ைளன். அம்நள துடித்தளள்… யன௉யளன் யன௉யளன் ஋஦ ஋தழர்஧ளர்த்தளள் அயன்

யபறயனில்ட஬…஥ளன்கு யன௉ைங்஑ள்…அயட஦ப்஧ற்஫ழன ஋ந்த த஑யற௃ம் இல்ட஬….அயன் வ஑ளட஬

வசய்னப்஧ட்டுயிட்ைதள஑றய அ஫ழந்றதளம்…

஋ன்஦ளற஬றன….தளங்஑ன௅டினயில்ட஬…஧ளயம் அம்நள ஋ப்஧டி தளங்குயளள்….஥ளட்஑ள் ஏடிக்வ஑ளண்டின௉ந்த஦.

இந்த ஥ழட஬னில் அம்நளயின் யட்டில் ீ அம்நளவுக்கு எறப ஑டபச்சல்…அம்நளயிற்கு தழன௉நணம் வசய்னளநல் ஥ளங்஑ள்

வசய்னப்ற஧ளயதழல்ட஬வன஦ அம்நளயின் அண்ணன்நளன௉ம்

தங்ட஑஑ற௅ம் ற஧ளர்க்வ஑ளடி தூக்஑ ஆபம்஧ித்து யிட்ைளர்஑ள்… அம்நளயின்஥ழட஬ வசளல்஬

ன௅டினயில்ட஬….அயர்஑ற௅க்஑ள஑ சம்நதழக்஑

றயண்டினதளனிற்று…நளப்஧ிள்ட஭ ஧ளர்க்஑ ஆபம்஧ித்து

யிட்ைளர்஑ள்….அம்நள ஋ன்஦ிைம் எடியந்து அழுதளள்…

ஆறுதட஬ தயிப ஋ன்஦ளல் ஋ன்஦ வசய்னன௅டினேம் அதுக்கு

஧ி஫கு ஥ல்஬ள றனளசழத்றதன்….஋ன் அப்஧ள அம்நளடய யிட்டு அம்நளடய ஋஦க்கு வ஧ண் ற஑ட்றைன் அயர்஑ற௅க்கு

சந்றதளசம்…அம்நளயிற்கும் அதுதளன் சரிவனன்று ஧ட்டின௉க்஑ றயட௃ம்…சம்நதழச்சழட்ைள….தழன௉நணன௅ம் ன௅டிந்தது…

஧பஸ்஧பம் ஋ங்஑ற௅க்குள் ன௃ரிந்துணர்வு இன௉ந்ததளல் ஧ிபச்சழட஦஑ள் ஋துவும் இல்ட஬…

஥ளன்கு யன௉ைங்஑ள் எடியிட்ைது…஥ீ ஧ி஫ந்தளய்

அப்ற஧ளதுதளன் என௉ சந்றதளசநள஦ வசய்தழ …ச஦ந்தன்

உனிறபளடு இன௉ப்஧தள஑ அ஫ழந்றதளம் அதட஦ வநய்ப்஧ிப்஧து ற஧ள஬ அயன் யிடுதட஬ வசய்னப்஧ட்ைளன்…அம்நளயின் ன௅஑த்தழல் ஥ீண்ை ஥ளற௅க்கு ஧ி஫கு சந்றதளச ஑வ ற்ட஫

அப்ற஧ளதுதளன் ஑ண்றைன் அயட஦ப் ஧ளர்க்஑ ற஧ளற஦ன் அம்நள நறுத்துயிட்ைளள்…஋ன்ட஦ ஑ண்ைதும் ஑ட்டி

அடணத்து சந்றதளசப்஧ட்ைளன் ஋ப்஧டிறனள அயன் யிசனம்

அ஫ழந்தழன௉க்஑ழ஫ளன்….அது அயனுக்கு நழ஑வும் சந்றதளசநளய்


108

இன௉ந்தது…அம்நளடய அந்தரிக்஑ யிைளநல்

஑ளப்஧ளற்஫ழனதற்஑ள஑ ஥ன்஫ழ வசளன்஦ளன்…அதன்஧ின்ன௃ ஋ன்஦ ஥ழட஦த்தளற஦ள என௉ ஑ழமடநக்குள் இ஬ண்ைன்

வசன்றுயிட்ைளன்….அதுக்கு ஧ி஫கு இப்஧த்தளன் யள஫ளன்… அயட஦ தழன௉நணம் வசய்னச் வசளல்஬ழ ஋வ்ய஭வு

யற்ன௃றுத்தழனேம் அயன் நறுத்துயிட்ைளன்…அதுதளன் அம்நளவுக்கு ற஑ள஧ம்…

அம்நள சரினள஦ ஥ல்஬ய஭ைள….஧ளசத்டத ன௃டதச்சு

டயச்சழன௉க்஑ழ஫ள அவ்ய஭வுதளன் ….அம்நளடய ன௃ரிஞ்சு வ஑ளள்…‛.

அப்஧ள வசளல்஬ழ ன௅டித்தளர்…அம்நள ஋ன்ந஦தழல் உனர்யள஦ளள்…அப்஧ள அடதயிை உனர்யளய்… ந஦ம் இற஬சளயது ற஧ள஬ உணர்ந்றதன்…

யளன் யிடபயள஑ வசன்று வ஑ளண்டின௉ந்தது….யிநள஦ ஥ழட஬னத்டத ற஥ளக்஑ழ….

தர்சி஦ி-இ஬ங்மக


109

஥ீ னின்஫ி... அந்த சளட஬றனளபப் ன௄க்஑ள் ஥ீனின்஫ழ இன்று

யிதடய஑஭ளனி஦! நடமத் து஭ி஑ட஭றனந்தழன ந஬ர் ன௅஑ங்஑ள்

சன௉஑ளய் யழ்ந்து ீ நடிந்த஦! அட஬஑஭ில் யிட஭னளடின த௃டப஑஭ில்....உன்

ன௃ன்஦ட஑ றதளய்ந்து - ஋ன்

ந஦க் ஑டபனில் சங்஑நழத்த஦! ட஑ற஧சழனேம் ஑ண஦ினேம் ஑ல்஬ட஫ச் சுயர்஑ற௅ள்

தம்டநக் ஑ழைத்தப் ற஧பம் ற஧சழ஦! இன௉தனக் ஑டி஑ளபத்தழன் ஥஑ர்றயளடச஑ள்.....

஑ண்ை஦ப் ற஧பணிக்கு தட஬டந யகுத்த஦!

஋ன் யிமழ த௄஬஑த்தழன்

஧ளர்டய த௄ல்஑஭ில் - உன்

வசய்தழ஑ற஭ தட஬ப்ன௃க்஑஭ள஑ழ ன௅டிசூட்டிக் வ஑ளண்ைது!

வ஥ஞ்சழல் ஋ரிநட஬஑ற௅ம் ஧஦ித் து஭ி஑ற௅ம்.....

உன் ஥ழட஦வு஑஭ளய்


110

உன௉நள஫ழக் வ஑ளண்ை஦! ஋ன் உன௉த்து஬க்஑ழன

஥ழமல் ஧டிவு஑஭ில் ஥ளம்

஧தழத்த ஧ளதச்சுயடு஑஭ின் அடைனள஭ங்஑ள் ஑ட஫஑஭ளய் ன௅ட஫க்஑ழன்஫஦!

஥ீனின்஫ழ எவ்வயளன௉ வ஥ளடி஑ற௅ம் னே஑ங்஑஭ளய் நழபட்டுட஑னில்

஥ளன் எ஭ிந்து வ஑ளள்஭ - உன் நடி றதடு஑ழன்ற஫ன்! ஥ீறனள...........அந்த

஋ட்ைளத வதளட஬யள஦ளய் ஋஑ழ஫ழக் குதழக்஑ழன்஫ளய் ஋ன்னுள்!

ஜான்சி கபூர்


111

ஆகபாக்கினகநரி ஋ன்஫மமக்கப்஧ட்ட கநரி ஃ஧ிக஬ாநி஦ா

'ஏ ஧பந஧ிதளறய'

து஭ி ஥ம்஧ிக்ட஑னேம் சழத஫ழப்ற஧ள஦ அன்று ஆச்சழனின் அழுட஑ ஏ஬ம் ஆஸ்஧த்தழரி ய஭ள஑த்டத

அதழபச் வசய்தழன௉க்஑க் கூடும் ச஭ி இறு஑ழச் சழடதத்த வ஥ஞ்சுக் கூட்றைளடு

யசதழ஑ள் குட஫ந்த யவு஦ினள டயத்தழனசளட஬

஧஬ த௄று ஑ழற஬ளநீ ற்஫ர்஑ள் வதளட஬யில் அயட஭ ஑ண்டிக்கு அனுப்஧ினின௉ந்தது

யள஦ன௅ம் அதழர்ந்த ஥ள஭தழல் உனர் நன௉த்துயம்

ந஑ட஭ ஋ப்஧டினேம் ஑ளப்஧ளற்஫ழடும்

஥ம்஧ிக்ட஑னேம் வஜ஧நளட஬னேம் துடணனள஑ ஆச்சழனேம் யந்தழன௉ந்தளள்

஧ளர்டயனள஭ யின௉ந்தழ஦பள஑

இன௉யர் நட்டுறந உள்஭னுப்஧ப்஧டும் அயர்஑ற௅க்வ஑ன்று னளன௉ம் யபளத யளனிட஬றன ஧ளர்த்த஧டி

஋ப்வ஧ளழுதும் ஑ட்டி஬ன௉ற஑

வந஬ழந்த ஆச்சழ அநர்ந்தழன௉ப்஧ளள் குமளய்஑ள் யமழறன யன௉ம்

உனிர்க்஑ளற்று ,நன௉ந்து ,஑டபசல் உணவு

஋ல்஬ளயற்ட஫னேம் ஌ற்஫ழன௉க்கும் ஆறபளக்஑ழனறநரி யற்஫ழன உைல் சுயளசத்துக்கு நட்டுறந அடசன ஑ண்஑஭ில் நீ தநழன௉க்கும் உனிர்


112

னளடபறனள றதடின஧டி ஑ண்நணினளனடசனேம் அயர்஑஭஫ழனளச் சழங்஑஭ வநளமழடன

தநழழுக்கு நளற்஫ழச் வசளல்஬ உதயப் ற஧ளய் அவ்யின௉யர் துனர் ஑டதன஫ழந்றதன் ஧ி஫ப்஧ிைம்

னளழ்ப்஧ளணத்தழவ஦ளன௉ ஑ைற்஑டபப் ஧ிபறதசம் தற்வ஧ளழுது ன௅஑ளம் யளசம் றநரிக்கு எறப ந஑ன்

வசன்஫ யன௉ைம் ஑ைத்தப்஧ட்ை அயனுக்கு யனது ஧தழற஦ழு ஑ணயனும் நற்஫ உ஫வு஑ற௅ம் ற஧ளரில் இ஫ந்தழை ஆச்சழனேம் அயற௅ம் நட்டுறந நழச்சம்

வரல் ஧ட்ை வதளண்டைனில் சத்தழபசழ஑ழச்டச அதற஦ளடு றசர்த்து ச஭ி ஑ட்டி சழக்஑஬ள஑ழ

யவு஦ினள ஆஸ்஧த்தழரிறனளடு சழ஬ நளதங்஑ள் யளசம் அங்஑ழன௉ந்து ஑ண்டிக்கு யந்து இன்ற஫ளடு ஧த்து஥ளள்

'தம்஧ி ஋ங்஑ட஭ யவு஦ினளவுக்ற஑ அனுப்஧ியிைச் வசளல்ற௃ங்ற஑ள

இஞ்ச வநளமழனேம் வதரிறனல்஬ ஑ய஦ிக்஑ழ஫ளங்஑ற௅நழல்஬

வ஧ளட்வைளன்ட஫க் ஑ண்ைளல் ற஧ளதும் ன௃஬ழவனன்று ஥ழட஦ப்ன௃ இயங்஑ற௅க்கு

அங்஑வனண்ைளற௃ம் அனல்஑ட்டிற௃க்கு யள஫ ச஦ம் ஧ளர்த்துப் ற஧சழச் வசல்ற௃ம் ந஦சளபப் ற஧ச்டச யிை

நன௉ந்வதல்஬ளம் ஋துக்கு பளசள' இன௉ யளபங்஑஭ின் ஧ிற்஧ளடு

நீ ஭ப் ற஧ளய்ப் ஧ளர்க்ட஑னில்


113

அயர்஑஭ின௉க்஑யில்ட஬

றநரி ஃ஧ிற஬ளநழ஦ளடய நபணம் கூட்டிச் வசன்று என௉ ஑ழமடநனளனிற்வ஫஦

நன௉த்துயத் தளதழ கூ஫ழ ஥ைந்தளள் ஑ளப்஧ளற்஫ யந்த உனிடபக்

஑ள஬஦ின் ட஑னில் ஧஫ழவ஑ளடுத்த ஆச்சழ ஋ன்஦யள஦ளள் வதரினளத வநளமழ ற஧சும் சூ஦ினப் ன௄நழ வ஥ரிசல் நழக்஑ வ஧ன௉஥஑பம் அயட஭

஋ந்த யளய் வ஑ளண்டு யிழுங்஑ழனறதள.... ஋ங்ற஑ ற஧ள஦ளவ஭஦

஋யர்க்கும் வதரினளத இன௉ட஭ ஊைறுத்து த஭ர்ந்த ஧ளதங்஑஭ி஦ளல் அழுத஧டி ஥ைந்தளற஭ள....

ஆறபளக்஑ழனறநரி ஋ன்஫டமப்஧ட்ை றநரி ஃ஧ிற஬ளநழ஦ள நபணித்தறயட஭னில் 'ஏ ஧பந஧ிதளறய'

து஭ி ஥ம்஧ிக்ட஑னேம் சழதறுண்ை அந் ஥ள஭ில் ஆச்சழனின் அழுட஑ ஏ஬ம்

ஆஸ்஧த்தழரி ய஭ள஑த்டதறன அதழபச் வசய்தழன௉க்கும்

வரெப் ரிரான்.஋ம்


114

ஊடக தர்நர்கள் ஏற஑ள உங்஑ற௅க்கு ஊை஑ம் ஋ன்று ற஧ர் டயத்தளனிற்ற஫ள. ம்ம்ம். ஥ன்று. ஥ீங்஑ ஋ல்஬ளம் வசளல்யர்஑ற஭ள... ீ அதளயது உண்டநடன வ஧ளய் ஋ன்றும் ன௄ச஦ிக்஑ளய்க்குள் றசளற்ட஫னேம். உங்஑ட஭வனல்஬ளம் ஋ன் யட்டு ீ னன்஦ல்஑ற௅க்கூைள஑ கூடபனின் அன்ப஦ளக்கூைள஑ அனுநதழத்துத் வதளட஬த்றதற஦... ஋ன் அம்நளடயத் தழட்ைறயட௃ம் அயற௅க்஑ள஑ உங்஑ள் சவரினல்஑ள். ஋ன் தளன஑ம் சழடதக்஑ப்஧ையில்ட஬ ஋ன்஫ வ஧ளய்டன உண்டநனளய்க் ஑ளட்டும் யல்஬டந ஧டைத்றதளறப... ஑வ ழ் வயண்நணினில் தளநழப஧பணினில்.. வசஞ்றசளட஬னில்.... என௉யன௉ம் என்றுக்஑ள஑வும் இ஫க்஑யில்ட஬ ஋ன்஑ழ஫ வ஧ளய்டனனேம் அதனுைன் றசர்த்து ஥ீங்஑ள் ற஑ளயணம் ஑ட்ையில்ட஬ ஋ன்஫ உண்டநடனனேம் வசளல்ற௃ங்஑ள்.

சூர்னா-வடன்நார்க்


115

நந்திரித்துயிட்ட குபங்கும் சின்஦பாசு நாநாவும்

சழத்தழடபச்றசள஭஑ம் சழத஫ அடித்து வதற்஑ழ஬ழன௉ந்து அள்஭ியந்த உயர்நண்ட஦ டய஑ளசழனின் உைல் ன௅ழுயதும் ற஧ளட்டு னெடியிட்டு தட஬ தப்஧ின ஧ட஦஑ள் தள்஭ின குட஬஑஭ில் ஧ழுத்தது ஧ளதழ ஧ழுக்஑ளதது ஧ளதழனள஦ ஧஦ம்஧மங்஑ட஭னேம் குநழறமளடு யழ்த்தழயிட்டு ீ ஆ஦ின௅஑ழல்஑ற௅க்குள் ஧வ்யினம் வ஑ளண்ைது.

ஆடினில் வசளரினறயண்டின ஧மங்஑ள் ஆ஦ினிற஬றன ஑ளனேம் ஧ிஞ்சுநளய் சழத஫டிக்஑ப்஧ட்ைதளல் ஑ை஬ட஬஑ற௅ம் சுபடணவ஑ட்டுச் றசளர்ந்துற஧ளய் வயப்஧ல் அடைந்தது ஌மளறு ஋ங்஑஦ன௅ம்


116

ஆ஦ித்தூக்஑ம் ற௄ர்துவ஑யி ஧ள்஭த்தளக்குயடப வ஑ளட்ைளயி யிட்டுக் ஑ழைந்தது.

ன௅ன்வ஧ல்஬ளம் ஍னளவும் றனளடச சழன்ட஦னளவும் சழன்஦பளசு நளநளவும் இபடணதீவு ற௄ர்துவ஑யி ஧ள்஭த்தளக்குப் ற஧ளய் யந்தளல் ஋ங்஑ள் சழ஫கு஑ட்டியள்஭ம் த஭ம்யடப தளழ்ந்து யன௉ம் ஥ழபம்஧ின ஑ை஬ட்டை஑ற஭ளடு

இப்ற஧ள சழன்஦பளசு நளநள த஦ினன்.

னளழ்க்ற஑ளட்டை யழ்ந்தற஧ளது ீ ஋ங்஑ள் சழ஫கு஑ட்டினேம் சழத஫ழப்ற஧ள஦து. ன௅ள்஭ியளய்க்஑ளற௃க்கு அள்஭ிக்வ஑ளண்டு ற஧ள஦யறபளடு ஍னளவும் றனளடசச்சழன்ட஦னளவும் ற஧ளய்ச் றசர்ந்த஦ர். இப்ற஧ள சழன்஦பளசுநளநள என௉ சழறு றதளணிறனளடு த஦ிச்ச஦ள஑ழப்ற஧ள஦ளர்.

இந்த ஆ஦ித்தூக்஑ம் ன௅டித்து சழன்஦பளசு நளநள ஑டபக்கு யந்தளர்


117

஑ை஬ட்டை நன௉ந்துக்குநழல்ட஬. ஑ை஑ம் ஑ை஑நளய் ஥ளயற்஧மம் றதளணி ஥ழட஫ன. கூைறய ஥டுத்தபயனதுக் குபங்வ஑ளன்றும்.

என௉யளப஑ள஬நளய் ஑ழபளநம் ன௅ழுயதும் றயடிக்ட஑னள஑ அல்ற஬ள஬஑ல்ற஬ள஬ப்஧ட்ைது குபங்ற஑ளடு ஋ட்ைளம் ஥ளள் குபங்ட஑க் ஑ளணயில்ட஬.

஧தழ஦ள஫ளம் ஥ளள் ஑ழபளநம் ன௅ழுயதும் நீ ண்டும் அல்ற஬ள஬஑ல்ற஬ள஬ப்஧ட்ைது. ஧ளதழரினளர் யளந்தளர் ஧ளைல் தழன௉ப்஧஬ழ எப்ன௃க்வ஑ளடுத்தளர். ஧ிபசங்஑றயட஭னில் ஑ழ஫ளதழடனயிட்டு வய஭ிறன யந்தளர் சுயளநழனளர் ச஦த்துக்கு ஥டுயில் ஥ழன்று என௉ ஥ழநழைம் ஑ண்஑ட஭ இறு஑ னெடிக்வ஑ளண்ைளர். வ஧ன௉னெச்வசளன்ட஫ யிட்ை஧டி வசளன்஦ளர் "வதற்஑ழ஬ழன௉ந்து நந்தழரித்து ஌யியிைப்஧ட்ை குபங்குதளன் ற஥ற்஫ழங்ற஑ ஑ழ஫ழஸ் ன௄தநளய் யந்துற஧ள஦து"


118

஑ழபளநம் ன௅ழுயதும் ஑ல்஬ளல் ஋஫ழந்து வ஑ளல்யதுற஧ளல் சழன்஦பளசு நளநளடயப் ஧ளர்த்து ஥றும்஧ினது.

உச்சழவயனில் றயட஭ ஥ழட஫ தண்ணினில் சழன்஦பளசு நளநள ஑ை஬ழல் குதழத்து வதற்கு ற஥ளக்஑ழ ஥ீந்தழப் ற஧ள஦ளர். ஥ழட஫வய஫ழனள஦ளற௃ம் வ஑ளப்஧ிமக்஑ளர் சழன்஦பளசு நளநள. தட௃யில் தளண்டி, ஧ிபண்டைனளறு தளண்டி ஥டபனளம்஧ிட்டினில் ஑டபறன஫ழ஦ளர்

ய஭ிநபக்஑ழட஭னில் ீ குந்தழனின௉ந்த குபங்கு சழரித்துச் சழரித்து தளயித் தளயிக் குதழத்தது.

"஋ல்஬ளச் ச஦ங்஑ற௅ம் ஑ழ஫ழஸ்ன௄தநளய் வதரிந்ததளல் ஏடியந்து யிட்ைளனள?" ஋஦க் ற஑ட்ைளர் சழன்஦பளசு நளநள.

நீ ண்டும் நீ ண்டும் சழரித்துச் சழரித்து தளயித் தளயிக் குதழத்தது அது.


119

இ஦ி ஧ளட஬ப்஧மக் ஑ள஬ம். நடுக்஑ளடு நடி ஥ழட஫ந்து ஑ழைக்கும். இப்ற஧ள சழன்஦பளசு நளநள த஦ின஦ில்ட஬.

஑ண்஑ட஭ னெடின ஧ளதழரி஑ள் கு஫ழ வசளல்யளர்஑ள், நந்தழரித்துயிட்ை குபங்ட஑ இயர்஑ள் றதடிக்வ஑ளண்டின௉ப்஧ளர்஑ள் ஑ழ஫ழஸ் ன௄தங்஑ட஭ தனளர் வசய்து அயர்஑ள் ஌யிக்வ஑ளண்றைனின௉ப்஧ளர்஑ள் அயற்ட஫க் ஑ளப்஧தற்கும் சழ஬ ன௄தங்஑ட஭ ஥ழனநழப்஧ளர்஑ள்

஧ளட஬க்஑ளடு வ஑ளப்ன௃க்஑஦த்து ன௅஫ழனேம்.

தநனந்தி-க஥ார்கய


120

ஓ ந஦ிதா.. தூங்கு஑ழ஫ளனள

தூங்குயது ற஧ளல் ஥டிக்஑ழ஫ளனள..??

தூங்கு஧யட஦ ஋ழுப்஧ி யிை஬ளம்.. உன்ட஦..???

றசரி஑ள் அம஑ள஑ழன்஫஦

஥஑பங்஑஭ில் சளக்஑டை ஏடு஑ழ஫து யதழ஑ள் ீ ஥ப஑நளம்

உன்஦ளல் தள஦ளறந... ற஧ன௉க்கு தள஦ம் தள஬ழ

ற஧ளன௉க்கு ஧ின் ஋ல்஬ளம் நளற்஫ம் ஧ிள்ட஭க்கு னளர் அப்஧ள தளய்க்ற஑ வதரினளதளம்.. யதழ ீ வசல்ற௃ம்

வ஧ட்டை ஥ளய்஑ற௅க்கு ஧ளது஑ளப்ன௃.. வதன௉ ஥ளய்஑஭ளம்..??

னளழ்ப்஧ளணத்து சந்டதனில் நபணங்஑ள் ந஬ழயளம்

஑ற்஧மழப்ன௃க்கு வ஑ளட஬ இ஬யசநளம் அ஑ள஬ நபணங்஑ள்

அடிக்஑டி ஥ைக்஑ழ஫தளம்.. ஑ளபணம் ....!! ட஑றசபள ஑ளத஬ள..

஋ல்ட஬ தளண்டின ஑ளநறநள..


121

அைம்஧பறநள, ஧மழ யளங்஑஬ள.. தழட்ைநழட்ை சதழறனள இல்ட஬ ன௅ன் வஜன்ந ஧ளயறநள..??? ஋ன்஦யளனின௉க்கும்..???

உன் ஧ங்கு ஌தும் இதழல் உண்ைள..?? ஏ ந஦ிதள... யட்டு ீ தளம்஧த்தழனம்

யள஑஦த்துக்குள் ஥ைக்஑ழ஫தளம்.. ஆஸ்஧த்தழரி யளச஬ழற஬ கூட்ைம் ஑஦க்஑ழ஫தளம். சட்ைநள஑ழ஫தளம்

சட்ையிறபளத ஑ன௉க்஑ட஬ப்ன௃... உ஬஑ ச஦த்வதளட஑

஋ழுத௄று ற஑ளடினளம்

஋ன்஦ வசய்னப்ற஧ள஑ழ஫ளய்..??? தழடபனபங்஑ ற஧ளஸ்றைர்க்கு தழ஦ம் ஧ள஬ள஧ிறச஑நள??? என௉ ற஥ப உணயின்஫ழ

உ஬஑ம் ஋ல்஬ளம் என௉ கூட்ைம் ஥ளற௅ம் வசத்து நடி஑ழ஫றத வதரினளதள..??

ற஑ளயில் ற஑ளயில் ஋ன்று ஑ளசு வ஑ளட்டு஑ழ஫ளய்..

இல்஬ளத ஑ைவுற௅க்கு


122

஋ங்஑ழன௉ந்து யன௉ம் இபக்஑ம்.. னேத்தத்தழல் ன௃த்தம் ஋ங்ற஑.. சண்டைனில் சளநழ ஋ங்ற஑ றனசுவும் அல்஬ளவும்

஋ங்ற஑னளம் ற஧ள஦ளர்஑஭ளம்..?? ஑ளயல் வதய்யம் ஋ன்஫ளல் ஑ளயற௃க்கு தளற஦..

஑ளயல் வதய்யத்துக்ற஑

஑ளயல் டயத்துயிட்ைளய்.. இப்ற஧ள இங்ற஑ ஑ைவுட஭றன

஑஭யளடு஑ழ஫ளர்஑ற஭.. ஥ீ

஋ன்஦ வசய்ன ற஧ள஑ழ஫ளய்..?? ன௃தழதள஑ தழ஫க்஑ழ஫ளர்஑஭ளம் அ஥ளடத இல்஬ங்஑ற௅ம்

ன௅தழறனளர் இல்஬ங்஑ற௅ம்... இன௉ந்தும் அங்ற஑

ன௅ற்஧தழவு஑ள் ன௅டிந்து யிட்ைதளம்..??? யனல்஑ள் சம்஧ல் றநைளம்

஧ச்டச ன௄நழக்கு சம்஧ல் யண்ணம் ஋ப்஧டி யந்தது..??

ஏறசள஦ில் ஋ப்஧டி ஏட்டை உன்஦ளல் தளற஦ ந஦ிதள

஋ன்஦ வசய்னப்ற஧ள஑ழ஫ளய்...??? ன௃தழதளய் ஑யிஞர்஑ள்

யந்துயிட்ைளர்஑஭ளம்..


123

தநழழுக்ற஑ தட்டுப்஧ளடு.. இன௉ப்஧டத வ஑ளண்டு

தடுநள஫ழ ஋ழுது஑ழற஫ன்... ஏ ந஦ிதள

ன௃துயன௉ைம் ஧ி஫ந்து யிட்ைது... தூங்஑ழ஦ளல் ஋ழுந்துயிடு... ஥டித்தளல் ன௅டித்துயிடு...

தநிழ்஥ி஬ா


124

கபாஜா ன௄க்஑஭ில் ஥ீ தளன் பளணி!

உன் இதழ்஑ட஭ப் ஧ளர்த்தளற஬ ற஧ளதும் என௉ யித ற஧ளடத தட஬க் ற஑று஑ழ஫து!

அடய என்ட஫ என்று ன௅த்தநழடும் அமற஑ள

இந்த நள஦ிைத்டதறன ஧ித்துப் ஧ிடிக்஑ டயக்஑ழன்஫து! உன்ட஦ ஧டைத்த ஧ிபநனுக்கு கூை உன் நீ து என௉ ஑ண்!

அத஦ளல் தளன் ற஧ளற௃ம்

உ஦க்கு ன௅ள் றய஬ழற஧ளட்டின௉க்஑ழ஫ளன்! ஥ீ என௉ ஧ளக்஑ழனசள஬ழ..

஑ளத஬ர்஑ள் கூை உன்ட஦த்தளன் தூதுக்கு அடமக்஑ழ஫ளர்஑ள்! றயதழனர் இல்஬ளநல் கூை என௉ தழன௉நணம் ஥ைக்஑஬ளம்.. ஥ீ இல்஬ளநல் என௉ தழன௉நணள?? ன௃ன்஦ட஑ ந஬றப!

ன௄க்஑஭ின் இ஬யபசழறன!

உ஦க்கு ஧ளநளட஬ சத்துயதழல் ஋஦க்கு வ஧ன௉டந தன௉஑ழ஫து!

஥ீ வநளட்ைள஑ இன௉ந்தளற௃ம் அமகுதளன்! ஥ீ ஧ன௉யப் வ஧ண்ணள஑ ன௄த்துக் குற௃ங்஑ழ ஜளடை ஑ளட்டி஦ளற௃ம் ற஧பமகு தளன்! உன் ஆனேள் ஑ள஬த்டத ஥ீடிக்கும்஧டி

஥ீ ஌ன் ஧ிபம்ந஦ிைம் யிண்ணப்஧ம் வசய்னக் கூைளது??

வ௃ வ௃ஸ்கந்தபாஜா ரினாட்-சவூதி அகப஧ினா


125

Kaatruveli February 2012  

February 2012 issue of Mullai Amuthan's free tamil literature magazine; Kaatruveli.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you