Page 1

1

J[pgh


2

fhw;Wntsp fiy ,yf;fpa ,jo; khrp 2011 ஆசறரி஦ர் :ஷ஭ரதர. ஡ட்டச்சு,க஠஠ி ஬டி஬ம஥ப்ன௃: கரர்த்஡றகர.஥. தமடப்ன௃கள்

அன்ன௃மட஦ீர். ஬஠க்கம். ஥ரசற ஥ர஡ இ஡ழ் உங்கள் தரர்ம஬க்கு ஬ந்துள்பது.உங்கபின் ஆ஡஧வுடன் ஡ரன் ப஡ரட஧ன௅டிகறநது. 2011 ப஡ரடங்கற ப஡ரடர்கறநது ஡ரன் ஋ணினும் ஢ம்திக்மககள் துபிர்க்கர஡ பதரழுதுகஷப

அனுப்தஷ஬ண்டி஦

அ஡றகம்.

R.Mahendran.

பகரஞ்ச஥ர஬து ஬ிடி஦லுக்கரண

34,Redriffe Road,

ப஬பிச்சம் ஡ன௉஬஡ரய்

Plaistow,

உ஠ர்ந்஡ரலும் ஢஥து உம஫ப்ன௃ம்

London,

ஷ஬கன௅ம் அ஡றக஥ரக்கப்தட

E13 0 JX

ஷ஬ண்டும் ஋ன்தஷ஡ உண்ம஥.

ன௅க஬ரி:

஢ன்நறகள்: கூகுள். குஷ஠ஸ்஬஧ன்.

J[pgh

ப஡ன் சூடரன் ஬ிடு஡மன

இவ்஬ரண்டு இ஧ண்டு க஬ிம஡ த௄ல்கள் ஬஧஬ின௉க்கறநது.அ஡ன் அநற஬ிப்ன௃ அடுத்஡ இ஡஫றல் ப஬பி஬ன௉ம். ஈ஫த்து அ஥஧ ஋ழுத்஡ரபர்கபின் கட்டும஧கள் ஷகட்டின௉ந்ஷ஡ரம். ஷ஥

ஆக்கங்கபின்

஥ர஡ம் ஬ம஧ஷ஦ ஢஥து

தமடப்தரபர்கஷப

இன௉க்கறநது.஋ழுதுங்கள்.

கன௉த்துக்கல௃க்கு பதரறுப்ன௃

஋஡றர்தரர்ப்ன௃ அடுத்஡ இ஡஫றல் சந்஡றஷதரம் இ஬ண்..


3

புகழுடம்பு ஬ாழும்.!

ப௃த்துக்கு஥ார்஢ீ ஈ஫த்஡஥ி஫ர் ஬ிடி஦லுக்காக வீர௃ ககாண்ட஬ன். ஡஥ிழ் இணம் அ஫ி஬த஡க் கண்டு ஡஬ி஦ாய் ஡஬ித்஡஬ன். ஥ார௃தட்டு ஢ிற்கின்ந ஡஥ி஫க அ஧சி஦ல்஬ா஡ிகள் சினத஧ கூர௃ பதாட ப௃டி஦ா஥ல் குர௃கிப் பதாண஬ன்.. ஆபெ஡ம் ஌ந்஡ிப் பதா஧ாட ப௃டி஦ா஥ல்

ப௃த்஡ாய்ப்தாக இருக்கின்நண.

உ஦ி஧ாபெ஡஥ாண஬ன் ஢ீ!

அத஬-

஡ீ஦ிதண அத஠த்து ,அ஡ற்கு இத஧஦ாகிப் பதாண ஡ி஦ாகி ஢ீ! ஡ீ஦஬ர் தனர் ஬ாழும் ஡ாய்த் ஡஥ி஫கத்஡ில் உணது உ஦ிர்த் ஡ி஦ாகம் ஢ின்ர௃ ஢ிதனக்கு஥டா! ப௃த்துக் கு஥ார்! உணது ப௄ச்சுத்஡ான் ஢ின்ர௃ பதாணது. ஢ீப௃த்து ப௃த்஡ாய் ஋ழு஡ி஦ கதடசி ஋ழுத்துக்கள்

஡஥ி஫க இதபஞர்கபின் க஢ஞ்சங்கபில் ஬ித்஡ாக ஬ிழுந்து ஬ிதநப்தாக ப஬ரூன்நி ஬ிருட்ச஥ாக ஬பரும்! 'கட்டவுட்டுகல௃க்கு' தானாதிப஭கம் கசய்தும், கடவுள்கதபப஦ பகலி கசய்பெம் ஬தக஦ில் கணவுக்கன்ணிகல௃க்கு பகா஬ில் கட்டிபெம்


4

கானத்த஡பெம், காதசபெம் வீ஠டிக்கும்

஢ாடநி஦ த஬த்து

஡஥ி஫கத்து இதபஞர்கல௃க்கு-

஢ாநடித்஡ிருக்கிநாய்.

உணது உ஦ிர்

ப௃த்துக்கு஥ார்-

ஒரு ஬ிடிக஬ள்பி஦ாக இருக்கும்!!

஢ீ இநக்க஬ில்தன!

஡ீ஦ிணால் சுட்டு ஋ாிபெண்டு பதாண

஡஥ி஫க ஥ண்஠ில் ஢ீ

உணது உடதனப் தார்த்஡ா஬து

஬ித஡க்கப்தட்டிருக்கிநார்.

சூடும் ,சுநத஠பெம் அ஬ர்கல௃க்கு ஬஧

ப஬ர்஬ிட்டு ஋ழு஬ாய். ஡஥ிழ்

ப஬ண்டும். ஒப்புக்குக் கூட ஌ன் ஋ன்ர௃ பகட்கா஥ல்சப்புக் ககாட்டிக் ககாண்டிருக்கும் ஥த்஡ி஦அ஧சின் ஡ப்தத ஋டுத்துச் கசால்லி ஢ீ உன் உ஦ித஧க் ககாடுத்஡ா஦டா! சிங்கப அ஧சன் தகக் கூலி஦ாக

இணத்஡ிற்கு ஬ிடி஦ல் ஬ரும். தார் பதாற்ர௃ம் தடி ஡஥ி஫ீ஫ம் ஥னரும். அத஡ப் தார்த்து உன் ஆத்஥ா ஆணந்஡஥தடபெம். ஡஥ி஫ீ஫ ஥ாவீ஧ர்கல௃க்கு உாி஦ ஥ாி஦ாத஡ உணக்கும் உண்டு! ஡஥ி஫ீ஫ ப஡சி஦த் ஡தன஬தண 'கில்னாடி' ஋ன்ர௃ ஬ி஫ித்஡ாய்.

இருக்கும்

கில்னாடி ஒரு ஢ால௃ம் ஡ள்பாடி பதாக

காங்கி஧சின் ஒரு சினருக்கு

஥ாட்டான்.

இணி-

அ஬ன்-

஡ாங்ககா஠ாத் து஦த஧பெம், பதாிடித஦பெம் உன் ஥஧஠ம் ககாடுக்க ப஬ண்டும்.

கப஥ாடி, பதார்ப் த஧஠ி தாடி புலிக் ககாடி ஌ந்஡ி ஡஥ி஫ீ஫ ஥ண்஠ில் ஢டந்து ஬ரும் ஢ாள் ஬ித஧஬ில் ஬ரும்!

ஊடக஬ி஦னாபணாக இருந்து ஡஥ி஫ில் ப௃த்துக்கு஥ா஧ா! ஢ாட்டில் அ஧ங்பகநி஦

உன் பூ஡வுடல் அ஫ிந்஡து.

஢ாடகங்கதபப் தற்நி-

உன் புகழுடம்பு ஢ிதனத்஡஡டா!!

பூடக஥ாக ஢ீ கசால்ன஬ில்தன. இணி ஋ழுத்துகள் ப௄னம்

-ஈ஫ப்திாி஦ா-


5

புணருத்஡ாணம் 2210 - சிறுகத஡

ஸ்ஷ஬஡ர சரய்஬ரக அ஥ர்ந்஡றன௉ந்஡தடிஷ஦ ஬னது மக உ஦ர்த்஡ற ஆள்கரட்டி ஬ி஧மன ஷ஥ல் ஷ஢ரக்கறனேம் கட்மட ஬ி஧மன தக்க஬ரட்டிலும் ஢ீட்ட, அ஬ள் கண்ப஠஡றஷ஧ ஷனசர் ஡றம஧஦ில் ஷ஡ரன்நற஦து அ஬பின் அன்மந஦ ஢ரட்கரட்டி. 11 05 2210 ஋ன்று ஷ஡஡ற கரட்டி஬ிட்டு கரமன தத்து ஥஠ிக்கு தூ஧த்து அத்ம஡ என௉த்஡ற஦ின் திநந்஡ ஢ரல௃க்கு ஬ரழ்த்துக்கள் ப஡ரி஬ிக்க ஢றமணவூட்டி஦து. அ஬ள் ஡ன் ஬னது மகம஦ உ஦ர்த்஡ற஦஡ற்கு என௉ கர஧஠ம் இன௉ந்஡து. திந஬ி஦ிஷனஷ஦ அ஬பது இடது மக, ஬னக்மகம஦ ஬ிடவும் என௉ ஢ரன்கு இன்ச் ஢ீபம் குமந஬ரக இன௉க்கும். ஷ஥லும் திந஬ி஦ிஷனஷ஦ அ஬பது இடது கண்஠ில் தரர்ம஬ இன௉க்க஬ில்மன. இக்குமநகமப சரிபசய்஦ ஷ஥ற்பகரள்பப்தட்ட ஥ன௉த்து஬ சறகறச்மசகபில் ஡஧ப்தட்ட ஥ரத்஡றம஧கபரலும் ஊசறகபரலும் தக்க ஬ிமபவுகபரய், உடல் தன௉஥ன் அ஡றகரித்து ஬ிட்டது. ஷ஡ம஬஦ற்ந ஊமபச்சம஡ உடமன ஢றமநத்துக்பகரண்டின௉ந்஡து. அ஬ல௃க்கு அன௉கரம஥஦ில் சு஬ற்றுக்குள்பின௉ந்து ப஬பிஷ஦ ஢ீண்டின௉ந்஡ ஷ஥மை஦ில் ஢ரஷணர படக்ணரனைற ஥ற்றும் சறந்ப஡டிக் தஷ஦ரபடக்ணரனைற ப஡ரடர்தரண ஷகரப்ன௃க்கள் ஷனசர் ஡றம஧஦ில் ஏடிக்பகரண்டின௉ந்஡து. இன௉தது ன௅ப்தது ஬ன௉டங்கல௃க்கு ன௅ன்ன௃ ஬஫க்கறல் இன௉ந்து தின் தம஫஦ படக்ணரனைற஦ரகற஬ிட்டரலும் அடிப்தமட அநறம஬ ஬பர்க்க அந்஡க் ஷகரப்ன௃க்கமப ஡க஬னறநக்கம் பசய்஡றன௉ந்஡ரள். ஆணரல், சற்மநக்பகல்னரம் ஆர்஬ம் குன்நற஬ிட்டது. என௉ ஷ஬மப, ன௅ற்கரனத்஡றல் இன௉ந்஡து ஷதரல் அச்சறடப்தட்ட ன௃த்஡க஥ரய் அது இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல் தடிக்கும் ஆர்஬ம் ஬ந்஡றன௉க்குஷ஥ர ஋ன்ணஷ஥ர ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. கரனத்ம஡ ன௅ன்னும் தின்னு஥ரய் த஦஠ிக்க உ஡வும் ப்பரக் ஷயரல்கபில் ஌ஷ஡னும் என்நறனறன௉ந்து ஥ற்பநரன்நறற்கு என௉ ஬ிண்கனத்஡றன் உ஡஬ினேடன் ஥஠ிக்கு 70000 ம஥ல்கல௃க்கும் அப்தரற்தட்ட ஷ஬கத்஡றல் ஷதரணரல் கரனத்஡றல் இன௉ த௄று ஬ன௉டங்கல௃க்கு ன௅ன் பசல்னனரம். அப்தடிச் பசன்று தரர்த்஡ரல் என௉ஷ஬மப ப஡ரி஦னரம் ஋ன்று ஢றமணத்துக்பகரண்டரள். இந்஡க் கரனத்஡றல் ன௃த்஡கங்கமப ஥றனைசற஦ங்கபில் ஡ரன் தரர்க்க ன௅டினேம். அம஧த்தூக்கம் பகரண்ட஬ள் ஷதரல் அ஬ள் கண்கள் கறநங்கற னெட, உ஦ர்த்஡ற஦ மக ஡பர்஬ரய் பதரத்ப஡ன்று அந்஡ ஷசரதர஬ில் ஬ிழுந்஡து. ஆ஦ரசத்ம஡ அள்பி அள்பிப் ன௄சறக்பகரண்ட஬ள் ஷதரல் கறடந்஡ரள் ஸ்ஷ஬஡ர. சன்ணலூஷட ப஬ய்஦ினறன் ப஬பிச்சம் அ஬பின் ன௅கத்஡றல் ப஡ரடர்ந்து அமநந்து பகரண்டின௉ந்஡து. ப஡ரமனதூ஧ம் ஬ம஧ ப஬றும் ன௃ல் ஡ம஧஦ரகவும், ஬஫ற ப஢டுக ன௅மந஦ரக தரம஡஦ிடப்தட்டு ஆங்கரங்ஷக மயட்஧ைன் கரர்கள் ஬மப஦ ஬஧ ஌து஬ரய் சறக்ணல்கள் ப஡ரிந்஡து. அக்கம்தக்கத்து


6 ஬ட்டுக்கர஧ர்கள் ீ அமண஬ன௉ம் ப஬பிஷ஦ பசன்நறன௉க்கறநரர்கள் ஋ன்தது சன்ணல் ஬஫றஷ஦ ன௅கத்ம஡ ஡ழுவும் ப஬ய்஦ினறல் ப஡ரிந்஡து. அ஬ர்கள் இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல், ஥ண்ணுக்கடி஦ில் ஥டித்து ம஬த்஡றன௉க்கும் ஡ங்கள் ஬டுகமப ீ ரிஷ஥ரட்கமப இ஦க்கற ஷ஥ஷன பகர஠ர்ந்஡றன௉ப்தர். இப்தடிக் ப஬ய்஦ில் ன௅கத்஡றல் அமந஦ இன௉க்கரது. கரட்டணில் கசங்கற஦ ப஥ல்னற஦ ப஬ள்மப ஢றநத்஡ரனரண ஥ன௉த்து஬஥மணத் ஡ர஡ற஦ின் உமட ஷதரன்ந என்று அ஬மப னெடிக்கறடந்஡து. அ஬பின் ஡பர்ம஬ அனு஥ரணித்஡ அ஬பின் தடுக்மக ப஥பண஥ரய் துக்கம் அனுஷ்டித்஡றன௉ந்஡து. தர஡ங்கள் ஃஷதர஥றணரனரண ஡ம஧ ஬ிரிப்தில் சரிந்து கறடந்஡ண. தடுக்மகக்கு ஋஡றஷ஧஦ின௉ந்஡ அன஥ரநற஦ில் அ஬ள் அ஠ிந்஡றன௉ந்஡து ஷதரன்ந அங்கறகள் இ஧ண்டு ப஡ரங்கறக்பகரண்டின௉ந்஡து. ஷ஬று உமடகஷபர, சு஦ அனங்கர஧ பதரன௉ட்கஷபர ஋துவும் இன௉க்க஬ில்மன. தக்கத்஡றஷனஷ஦ குபிர்சர஡ணப்பதட்டினேம் என௉ டீதரனேம் இன௉ந்஡து. அ஬ல௃க்கு குபிர் ஥றகவும் ஷ஡ம஬ ஋ன்று பசரல்னற஬ிட ன௅டி஦ரது. ஆணரல் ஥ற஡஥ரண ப஬ப்தம் அ஬பின் சன௉஥த்஡றற்கு எப்த஬ில்மன. அந்஡ ப்ப஧ர஬ின்மறல் ஢றமந஦ ஷதன௉க்கு இந்஡ ஷ஡ரல் ஬ி஦ர஡ற இன௉ந்஡து.

஡றன்ம஥ குமநந்஡ குபினொட்டப்தட்ட அந்஡ அமந஦ில் ஆடர஥ல் அமச஦ர஥ல் ப஡ரங்கறக் பகரண்டின௉ந்஡ அந்஡ அங்கறகள் அ஬பின் ப஬றுப்மத சம்தர஡றத்துக்பகரண்டின௉ந்஡ண அன்மநக்கும். ஸ்ஷ஬஡ர஬ின் பகரள்ல௃ப் தரட்டி பசரல்஬ரள். அ஬பின் இபம஥க்கரனத்஡றல் இபம்பதண்கள் அ஠ி஦ தல்ஷ஬று ஆமடகள் இன௉ந்஡஡ரம். ஸ்ஷ஬஡ர கூட அம஬கபில் சறன஬ற்மந தத்து கறஷனர஥ீ ட்டர் ப஡ரமன஬ில் உள்ப ஥றனைசற஦த்஡றல் கண்டின௉க்கறநரள். சல்஬ரர், ஥றடி, ஃப்஧ரக், ைீன்ஸ், ஸ்கர்ட், ஭ரர்ட் குர்஡ர, ஧ரப் அ஧வுன்ட் இன்னும் ஋ன்பணன்ணஷ஬ர. எவ்ப஬ரன்றும் எவ்ப஬ரன௉ ஢றநத்஡றல் , ஡றனுசறல். இம஡ப஦ல்னரம் அ஠ிந்஡ரஷன அப்ஷதரம஡஦ ஆண்கள் ஬ரய் திபந்து தரர்ப்தரர்கபரம். ஧சறப்தரர்கபரம். தின்ணரஷனஷ஦ ஬ன௉஬ரர்கபரம். ஆணரல் இப்ஷதரப஡ல்னரம் இந்஡ ப஬ள்மப அங்கற ஡஬ி஧ ஷ஬பநதுவும் தி஧஡ரண ஆமட஦ரக இல்மன பதண்கல௃க்கு. ன௅ழுக்க ன௅ழுக்க பதண்கபரஷனஷ஦ ஢றமநந்து இன௉க்கும் இந்஡ ப்ஷ஧ர஬ின்ஸ் ன௅ழும஥க்கும் எஷ஧ என௉ ஆமடக்கமட ஡ரன். அ஡றல் இந்஡ அங்கற஡ரன் பதன௉ம்தரலும் ஬ி஡ம் ஬ி஡஥ரண ஢றநங்கபில் கறமடக்கும். தரட்டி பசரல்஬து ஷதரல் ஆண்கள் சுற்நற஬஧ இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல், என௉ ஷ஬மப ஬ி஡ம்஬ி஡஥ரண ஆமடகள் இன௉ந்஡றன௉க்குஷ஥ர ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. ஆண்கள் ஦ரன௉ம் இல்னர஡றன௉ப்த஡ரல் ஡ரஷணர, ஬ி஡஬ி஡஥ரண, தன ஢றநங்கபரனரண பதண்கல௃க்கரண ஆமடகள் இப்ஷதரது ன௃஫க்கத்஡றல் இல்மன ஋ன்று ஷ஡ரன்ந ம஬த்஡து. உண்ம஥஦ரக இன௉க்கனரம்஡ரன். ஋ன்மண ஧சறக்க ஦ர஧ர஬து இன௉ந்஡ரல் என௉ஷ஬மப ஢ரன் கூட ஌ஷ஡னும் ஬ித்஡ற஦ரச஥ரய் அ஠ிந்஡றன௉ப்ஷதன் ஡ரன் ஋ன்று ஢றமணத்துக்பகரண்டரள்.

ஆண்கள்! ஆண்கள்!! ஢றமணக்மக஦ிஷனஷ஦ அ஬ல௃க்குள் என௉ குறுகுறுப்ன௃ ஬ந்஡து. ஆண்! அ஬ன் ஋ப்தடி இன௉ப்தரன்? ஋ப்தடிப் ஷதசு஬ரன்? ஋ப்தடி சறரிப்தரன்? பதண்஠ிடம் ஷகரர்ட்஭றப் பசய்஬஡றல் கறல்னரடி ஋ன்று தரட்டி பசரல்஬ரஷப. அப்தடி ஋ன்ண஡ரன் பசய்஬ரன்?

அன்பநரன௉ ஢ரள், ப்ப஧ர஬ின்ஸ் லீடர் ப஡ரமனக்கரட்சற஦ில் ஷதசுமக஦ில்

ஆண் என௉ கு஧ங்கு, அ஬பணரன௉ ஷதய், அ஬ன் கடவுபின் தமடப்தில் திம஫஦ரகறப்ஷதரண என௉ ஥றன௉கம் ஋ன்பநல்னரம் பசரன்ணரஷப? அம஡ அ஬ள் ஡ரய் ஥ரர்஡ர ஆஷ஥ர஡றத்஡ரள்.


7 தரட்டி஡ரன் ஏடி஬ந்து அந்஡ ப஡ரமனக்கரட்சற எபித஧ப்மத ஢றறுத்஡றணரள். அ஡ற்குப் திநகு தரட்டினேம் ஥ரர்஡ரவும் என௉஬ன௉க்பகரன௉஬ர் ஬ரக்கு஬ர஡ம் பசய்஡ணர். திற்தரடு கமனந்து பசன்று஬ிட்டணர்.

அம஡ப் தரர்த்஡஡றனறன௉ந்து, ஌ஷணர ஆண்கமபப் தற்நற஦ ஥ரறுதட்ட

கன௉த்துக்கள் என௉ ஡மனன௅மநக்கு ன௅ன் ஬ம஧ இன௉ந்஡றன௉க்கறநது ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து ஸ்ஷ஬஡ர஬ிற்கு. அம஡ப் தற்நற ஬மன஡பத்஡றல் ஷ஡டனரப஥ன்நரல் இந்஡ ப்ப஧ர஬ின்ஸ் ன௅ழும஥க்கும் ஬மன஡பத்஡றல் ஆண் தற்நற஦ பசய்஡றகள் என்று ஡டுக்கப்தட்டின௉க்கும் அல்னது ஡஬நரக, ன௅ன்னுக்குப் தின் ன௅஧஠ரகக் பகரடுக்கப்தட்டின௉க்கும். அம஡த் ஡க஬னறநக்கம் பசய்஬து ஷ஢஧஬ி஧஦ம் ஡ரன். உநக்கம் பகரண்டு஬ிட்ட஡ரண ஢றம஧ அன்தின் ஬டிகரல்கல௃க்கரண உ஠ர்வுகல௃ம், குமந அன்தின் அ஬஢ம்திக்மககல௃ம் அ஬ல௃க்குள்பின௉ந்து ஋ஷ஡ரப஬ரன௉ ஥ரறு஡னரய் இல்னர஥ல், பதண்ணுக்ஷக உரித்஡ரண உப஬ி஦ல் தரர்ம஬கபரய் ப஬பி஬ந்துபகரண்டின௉ந்஡ண. அந்஡ அ஬ ஢ம்திக்மககள், இன்னும் கடந்஡ற஧ர஡, ஆணரல் ஢ம்திக்மக பகரள்பக்கூடி஦஡ரண ஡ன்மணப஦ரத்஡ என௉ ஥ணி஡ உ஦ிரிடம் பதரய்த்துப்ஷதரகுப஥ண அ஬ள் ஡றட஥ரக ஢ம்தத்ப஡ரடங்கற஦ின௉ந்஡ரள்.

தரட்டி தன ச஥஦ங்கபில் தன ஬ி஭஦ங்கள் பசரல்னற஦ின௉க்கறநரள். அ஬ள் அப்தடித் ஡ணித்஡ணி஦ரக பசரன்ண஬ற்மநப஦ல்னரம் ப஡ரடர்ன௃ப்தடுத்஡ற, ன௅ழும஥ப்தடுத்஡ற ஷ஦ரசறத்஡ஷதரது தன ஬ி஭஦ங்கள் ன௃ரிந்஡து. ஢ரனூறு ஬ன௉டங்கல௃க்கு ன௅ன்பதல்னரம் ஆணும் பதண்ணும் இம஠ந்ஷ஡ ஬ரழ்ந்஡றன௉க்கறநரர்க ள். அப்ஷதரப஡ல்னரம் படக்ணரனைற ஬ப஧ர஡ கரனம். ஥ணி஡ இணம் என௉஬ம஧ப஦ரன௉஬ர் அடிம஥ப்தடுத்஡ற ஆட்சற பசய்து ஬ரழ்ந்஡ கரனம். ன௅ந்த௄று ஬ன௉டங்கல௃க்கு ன௅ன் ஡ரன் அடிம஥ப்தட்ட ஢ரடுகள் ஬ிடு஡மனக்கரக ஷதர஧ரடி஦ின௉க்கறநரர்கள். ஬ிடு஡மன பதற்று ஡ணி ஢ரடரக பதரன௉பர஡ர஧ம், ஬ரழ்க்மகன௅மந, தண்தரடு, ஢ரகரீகம் ஋ன்று ஬ப஧த்ப஡ரடங்கற஦ின௉க்கறநரர்கள். அப்ஷதரப஡ல்னரம் ஥க்கல௃க்குள் ஬ரழ்க்மக ன௅மந கட்டுக்குள் ஡ரன் இன௉ந்஡றன௉க்கறநது. க஠஬ன் ஥மண஬ி ஋ண ஬ரழ்ந்஡஬ர்கல௃க்குள் ஢ம்திக்மகனேம், ஡ணிப஦ரன௉ ஥ணி஡ணின் ஬ின௉ப்ன௃ ப஬றுப்ன௃க்கமப குடும்த உறுப்திணர்கல௃க்கரக ஬ிட்டுக்பகரடுத்஡லும், ஡஧஥ரண குடும்த ஬ரழ்க்மகஷ஦ ஥ணி஡ இணத்஡றன் ஷ஡டல் ஋ன்த஡ரகவும்

தி஧஡ரண஥ரக இன௉ந்஡றன௉க்கறநது. இன௉ த௄று

஬ன௉டங்கல௃க்கு ன௅ன்஡ரன் படக்ணரனைற஦ில் ன௃஡ற஦ கண்டுதிடிப்ன௃கள் ஬ந்஡றன௉க்கறன்நண. அ஬ற்றுள் ன௅க்கற஦஥ரணது கம்ப்னைட்டர், ஷ஧ரஷதரக்கள்.

அப்ஷதரது஡ரன் ப஡ர஫றல்துமநனேம், உனக஥஦஥ரக்கலும் தி஧஡ரண஥ரக ஬பர்ந்஡றன௉க்கறநது. ஷசர்ந்து ஬ரழ்ந்஡ ஥க்கள் திரிந்து ஬ர஫ ஬ின௉ப்தத்துடன் ஡மனதட்டின௉க்கறநரர்கள். இபம் ஬஦஡றஷனஷ஦ ஢ரடு ஬ிட்டு ஢ரடு தநந்஡றன௉க்கறநரர்கள். அந்஡ந்஡ ஢ரடுகபின் ஡ரக்கம் அ஬ர்கல௃ள் சர஧஥ரக இநங்கற஦ின௉க்கறநது. ஡ணிப஦ரன௉ ஥ணி஡ணின் ஬ின௉ப்ன௃ ப஬றுப்ன௃க்கள் தி஧஡ரண஥ரகற஦ின௉க்கறநது. ஬ிட்டுக்பகரடுத்஡ல் அடிம஥த்஡ண஥ரகப் தரர்க்கப்தட்டின௉க்கறநது. உனக஥஦஥ரக்கனறலும், ப஡ர஫றல் துமந ன௅ன்ஷணற்நத்஡றலும், ஢஬ண ீ கண்டுதிடிப்ன௃க்கபிலும் ஬ல்ன஧சு ஋ன்கறந ஬ரர்த்ம஡ ஷ஬ண்டர஡஡ரகற஦ின௉ந்஡து. ஷ஥லும் ஡ரிபகட்டு என௉ ன௅மநப்தடுத்஡ப்தடர஥ல் ஬பர்ந்஡ ப஡ர஫றல்துமந சனெகத்஡றல் ஬பர்ச்சறம஦ என௉ ஬க்க ீ ஥ரக பகர஠ர்ந்஡றன௉க்கறநது. சனெகத்஡றன் ஬பர்ச்சறம஦ ப஡ரமன ஷ஢ரக்குப்தரர்ம஬னேடன் அணுகத் ப஡ரிந்஡஬ர்கபின் சு஦ ஢னத்஡ரல் அது


8 சற஡றன஥மடந்஡றன௉க்கறநது. ப஡ர஫றல்துமந஦ின் அதரி஥ற஡஥ரண ஬பர்ச்சற சுற்றுச் சூ஫மனனேம் ப஬கு஬ரக தர஡றத்஡றன௉க்கறநது. தன௉஬ ஥ம஫ ஡ப்தி, கரற்நறல் தி஧ர஠஬ரனே ஥ரசுதடத்ப஡ரடங்கற஦ின௉க்கறநது.

ஆண்கள் ஡றம஧கடல் ஡ரண்டி பதண்கமபத் ஷ஡டிணரர்கள். பசன஬஫றக்கஷ஬ பதரன௉ள் ஈட்டிணரர்கள். ஢ரங்கள் ஥ட்டும் இபப்த஥ர ஋ன்நதடி பதண்கல௃ம் தநந்஡றன௉க்கறநரர்கள். ஡நறபகட்டு ஏடி஦து தரனறண ச஥த்து஬ம். அ஡றல் பதண்ணுரிம஥ அமனக்க஫றக்கப்தட்டது. பதண்கள் ப஡ர஫றல்துமந஦ில் ஆண்கல௃க்கு ஢றக஧ரக சர஡றத்஡ணர். சர஡றக்க உம஫த்஡ணர். உம஫க்க திள்மபகமபனேம், குடும்தத்ம஡னேம் திரிந்஡ணர். திரிந்஡ பதண்கள் ஆண்கபரல் குநறம஬க்கப்தட்டணர். ஆண்கல௃க்கு பதண் சந்ம஡ கறட்டி஦து. சறன பதண்கல௃க்கு ஋ப்ஷதரதும் ஬ின௉ம்தப்தட்டுக்பகரண்ஷட இன௉த்஡னறன் ஬டிகரல் கறட்டி஦து. அது ஌மண஦ பதண்கபின் ஷ஥னறன௉ந்஡ ஢ம்திக்மககமப உமடத்ப஡நறந்஡து. இது தல்ஷ஬று தக்க ஬ிமபவுகமபக் பகரண்டு஬ந்஡து. பதண் திள்மபகள் பதற்றுக்பகரள்஬ம஡, பதற்று ஬பர்ப்தம஡ ஬ின௉ம்தத்஡க்க஡ரக்க஬ில்மன. இ஡ணரல், ஆண்கல௃க்கரண பதண்஠ின் ஋ண்஠ிக்மக பதன௉஥பவு குமநந்஡து. ஆணுக்கும் பதண்ணுக்கு஥ரண ன௃ரி஡னறன் இமடப஬பி அ஡றக஥ரணது. தன ச஥஦ங்கபில் அது சரத்஡ற஦஥றல்மன ஋ன்த஡ரக ஆகறப்ஷதரணது. குமநந்஡ அபவு பதண்கபரல் ஢றமனம஥ இன்னும் ஷ஥ரச஥ரணது.

சறநப்தரண ஬ரழ்க்மக ஋ன்தது சரர்ன௃க்பகரள்மகம஦ சரர்ந்஡஡ரகற஦து. ன௃த்஡றசரனறத்஡ணத்஡றல் ஡஬றுகள் ஬ண்஠ ஢றநங்கபிட்டு அ஫கரகப் தரர்க்கப்தட்டது. ஡஬றுகள் ஷ஥லும் ஷ஥லும் சறநற஦஡ரக்கப்தட்டு அ஬஧஬ர் தரர்ம஬஦ில் சரிப஦ண எப்ன௃க்பகரள்பப்தட்டது. ஆங்கறனத்஡றல் ரிஷன஭ணனறமம் ஋ன்தரர்கள். பதண்கள் அ஡றகம் ஌஥ரற்நப்தட்டணர். ஌஥ரநற஦ பதண்கள் ஆண்கமப ஌஥ரற்நறணர் அல்னது அடுத்஡ பதண்கமப ஌஥ரற்ந ம஬க்க உப஬ி஦ல் ரீ஡ற஦ரகத் தூண்டி஦ின௉க்கறன்நணர். ஌஥ரற்நங்கள் இன௉தக்கன௅ம் சர்஬சர஡ர஧஠஥ரக என௉஬ம஧ என௉஬ர் ப஬றுக்கத்ப஡ரடங்கற஦ின௉க்கறன்நணர். ஷசர்ந்து ஬ரழும் ஬ரழ்க்மக஦ில் ஆண்கள் உநவுகள் ஋ன்ந பத஦ரில் அடக்குன௅மநம஦ கட்ட஬ிழ்ப்த஬ர்கபரய் தரர்க்கப்தட்டணர். ஆண்கள் பதண்கமப ஬ிட்படரதுங்கற஦ின௉க்கறன்நணர். பதண்கள் ஆண்கமபத் ஡஬ிர்த்஡றன௉க்கறன்நணர்.

஡ணி஥ணி஡ சு஡ந்஡ற஧ம் ஡஬நரக ஬஫ற ஢டத்஡ற஦து. திரிந்து

஬ரழ்஬து சு஡ந்஡ற஧஥ரகற஦து.

பதண்கள் ஆண்கபின் அன௉கரம஥ம஦ ப஬றுக்கத்

ப஡ரடங்கறணர். ஆண், ஡ணக்கரண, ஡ன் ஬மக஦ரண அன்மத பகரடுக்கப் ஡கு஡ற இல்னர஡ பதண்ணுக்கு உண்ம஥஦ரய் இன௉க்க ஷ஬ண்டி஦ அ஬சற஦ம் இல்மனப஦ணக் பகரண்டு஬ிட்டின௉ந்஡ரன்.

஢ரடுன௅ழு஬தும் பதண்கள், ஡ங்கல௃க்பகண பதண்கள் அம஥ப்மத ஌ற்தடுத்஡றக்பகரண்டணர். பதரறும஥஦ில் அத்஡மண த௄ற்நரண்டுகள் ப஬ற்நற கண்ட பதண்கள், ஷகள்஬ி ஋ழுப்தத்ப஡ரடங்கற ஷ஡ரற்கத் ப஡ரடங்கறணரர்கள். தின்஬ரசல்கள் ஬஫றஷ஦ ஡மனகுணிந்து ப஬பிஷ஦றும் ஷ஡ரல்஬ிகள் சனெகத்஡றன் கண்கபில் ஬ி஫ ஷ஢஧஬ில்மன. அது ஢ரள் ஬ம஧஦ில் கட்டுக்குள் இன௉ந்஡ குடும்த ஬ரழ்க்மக ன௅மந, ஡ன் கட்டுப்தரட்மட இ஫க்கத்ப஡ரடங்கற஦ின௉க்கறநது. அந்஡ கட்டுப்தரடுகமப ஷத஠ிப்தரதுகரக்க


9 குடும்தங்கள் இன௉க்க஬ில்மன.

ஷ஥லும் கரற்று ஥ண்டனம் ஡நறபகட்டு ஥ரசமடந்஡றன௉ந்஡து. ன௅ன்ஷணநற஦ ஢ரடுகபின் ஥ற஡஥றஞ்சற஦ சு஦ ஢னக்பகரள்மககபரலும், கட்டுப்தரடில்னர஡ உனக஥஦஥ரக்கல்கபரலும், ஬பர்ந்஡ ஢ரடுகபரல் ஬பன௉ம் ஢ரடுகபில் ஡ற஠ிக்கப்தட்ட இ஦ந்஡ற஧க் க஫றவுகள், கரர்கள், உஷனரகங்கள் ஷதரன்ந ஋ண்஠ற்ந குப்மதகபரலும் ஢ரட்டுக்கு ஢ரடு ஷதரட்டுக்பகரண்ட அணுகுண்டுகபரலும், சர்஬ர஡றகர஧ப் ஷதரக்கறல் ஢டத்஡ப்தட்ட ஷதரர்கபரலும், ன௅மநப்தடுத்஡ப்தடர஥ல் ஬பர்க்கப்தட்ட ஡ணி஦ரர்஥஦க் பகரள்மககபின் ஡றம஧஥மநவுச் ச஡றகபில் சறந்ப஡டிக் தஷ஦ரபடக்ணரனைற ன௃ண்஠ி஦த்஡றல் ஢ரட்டுக்கு ஢ரடு ஌஬ி ஬ிட்டுக்பகரண்ட ம஬஧ஸ்கபரலும் சுற்றுச்சூ஫ல் ஥ரசமடந்து தி஧ர஠஬ரனேம஬ குமனத்து ஬ிட்டின௉ந்஡து. இ஡ணரல் ஋஡றர்தர஧ர஡ உ஦ி஧ணு ஥ரற்நங்கள், ஋ண்஠ற்ந ஬ி஦ர஡றகள், ஢ஞ்சரகறப்ஷதரண குடி ஢ீர் ஥ற்றும் உ஠வுகபரல் ஥ணி஡ குனத்஡றன் உடல் அ஫கு சல ர்குமனந்து஬ிட்டின௉க்கறநது. அ஬னட்ச஠஥ரண கு஫ந்ம஡கள், ஊணன௅ற்ந திநப்ன௃கள் இ஦ற்க்மகக்கு ஥ரநரண திள்மபகபரல் என௉ ஡மனன௅மந தர஫ரகற஬ிட்டின௉ந்஡து. இ஦ற்மகக்கு ன௃஧ம்தரண ஥ணி஡ உநவுகள் ஷதரற்நற ஬பர்க்கப்தட்டண. ஬ப஧ சட்டப்ன௄ர்஬஥ரக அனு஥஡றக்கப்தட்டண.

஦ரன௉க்கும் ஦ரர் ஷ஥லும் கர஡ல் ஬஧஬ில்மன. ஦ரன௉க்கும் ஦ரம஧னேம் ஡றன௉஥஠ம் பசய்஦ ஬ின௉ப்த஥றன௉க்க஬ில்மன. ஋ம஡னேம் ஦ரன௉ம் ஧சறக்க஬ில்மன. ஦ரன௉க்கும் ஦ரர் ஷ஥லும் ஢ம்திக்மக ஥றஞ்ச஬ில்மன. இ஦ற்மகம஦ பச஦ற்மக஦ரய் ன௃ரிந்து பகரண்ட஡ன் ஬ிமப஬ரய் பச஦ற்மக இ஦ற்மகம஦ ஬ிழுங்கத்ப஡ரடங்கற஬ிட்டின௉ந்஡து. அ஬னட்ச஠஥ரண பதண்கமபக் கண்டு ன௅கம் சு஫றத்து எதுங்கறணர் ஆண்கள். ன௅கம் சு஫றக்கும் ஆண்கபரல் ஡ன் ஡ன்ணம்திக்மகம஦ இ஫ந்஡ணர் பதண்கள். குமநகபின் ன௅஡ல் அநறன௅கம் ப஡ரடங்கற஦து. பதண்கமப ஬மச தரடிணர் ஆண்கள். த஡றலுக்கு ஆண்கமப ஌சறணர் பதண்கள். ஆண் ஆஷ஠ரடு ஢ட்ன௃ந஬ரக ஬ர஫த் ஡மனப்தட்டின௉க்கறநரன். பதண் பதண்ஷ஠ரடு ஬ரழ்஬ஷ஡ சரிப஦ன்நறன௉க்கறநரள். ஬ிமபவு, இன௉தரனரன௉ம் ஡ணித்஡ணிஷ஦ ஢றனப்தி஧ஷ஡சங்கமபப் திரித்துக்பகரண்டின௉க்கறன்நணர். ஆணுக்கரண தி஧ஷ஡சத்஡றல் பதண்கள் இல்மன. பதண்கல௃க்கரண தி஧ஷ஡சத்஡றல் ஆண்கள் இன௉க்க஬ில்மன.

஬பர்ந்து ஬ந்஡ பச஦ற்மக கன௉த்஡ரிப்ன௃ ஥ன௉த்து஬ ன௅மநகள் இன௉தரனரம஧னேம் ஷ஥லும் திரித்஡றன௉க்கறநது. ஡றன௉஥஠ங்கள் ஷ஬ண்டர஡ உநவுகமபத் ஡ன௉஬ண஬ரக தரர்க்கப்தட்டின௉க்கறன்நண. ஡றன௉஥஠஥றன்நற ஷசர்ந்து ஬ர஫த் ஡மனதட்ட ஆணும் பதண்ணும் கட்டுப்தரடுகபின்நற ஡றரிந்஡஡றல் ஬ரழ்க்மக ப஬ற்நற கண்டது ப஬கு சறனன௉க்கு ஥ட்டுஷ஥ ஋ன்நரணது. ஷ஡ரல்஬ி கண்ட ஬ரழ்க்மககள் ஷ஥ரச஥ரண ன௅ன்னு஡ர஧஠ங்கபர஦ிண. இங்கு ஡ரன் உனகம் இப்ஷதரது உள்பதுஷதரல் ஆ஬஡ற்க்கரண அடித்஡பம் அம஥ந்஡றன௉க்கஷ஬ண்டும். ன௅஡னறல் இமன஥மந கர஦ரக ஆஷ஠ரடு ஆணும் பதண்ஷ஠ரடு பதண்ணு஥ரய் இன௉க்கத் ப஡ரடங்கற஦஬ர்கள், திநகு தகற஧ங்க஥ரய்


10 ப஬பிப்தமட஦ரய் இன௉க்கத்ப஡ரடங்கற, அதுஷ஬ என௉ கனரச்சர஧஥ரக ஆகறப்ஷதரணது. ஆண் பதண் திபவுதட்ட஡ரல், ஆண் பதண்ம஠னேம், பதண் ஆம஠னேம் ப஬றுத்஡஡ரல், திரிந்஡ணர். ஡஥க்பகண என௉ த஧ந்஡ ஢றனப்த஧ப்மத ஋ல்மனகபிட்டுப் திரித்஡ணர். அம஡ ப்ஷ஧ர஬ின்ஸ் ஋ன்நம஫த்஡ணர். பதண்கள் பதண்கஷபரடின௉க்கறநரர்கள். ஬ம்ச ஬ின௉த்஡றக்பகண பச஦ற்மக஦ரய் கன௉த்஡ரிக்க உ஡வும் ஥ன௉த்து஬஥மணகள் இன௉ந்஡ண. அ஬ற்மநக்பகரண்டு பதண்கள் கு஫ந்ம஡கள் பதற்பநடுத்து ஬பர்த்஡ணர். உடல் ஷ஡ம஬கல௃க்பகண ப்ஷ஧ர஬ின்மறன் லீடர் உன௉஬ரக்கற஦ க்பப்தில் ஆண் ஷ஧ரஷதரக்கள், டரய்கள் கறமடக்கும். அப்தடித்஡ரன் ஢ரப஥ல்னரம் இங்கறன௉க்கறஷநரம் ஋ன்நரள் தரட்டி.

஢றமணத்துப்தரர்த்து஬ிட்டு ஸ்ஷ஬஡ர ஢ீண்டப஡ரன௉ பதன௉னெச்சு஬ிட்டரள். ஬ரழ்க்மக அஸ்஡஥றத்து஬ிட்டது஡ரன். இப்ஷதரப஡ல்னரம் ன௃஡ற஦ கண்டுதிடிப்ன௃கள், ஆ஧ரய்ச்சறகள் ஋ன்று ஋துவும் இல்மன. என௉ கரனத்஡றல் ஧ரணு஬த்஡றற்கு தல்னர஦ி஧ம் ஷகரடிகள் பசன஬ிடப்தட்டது஬ரம். ஆணரல், இப்ஷதரப஡ல்னரம் ஧ரணு஬ம் ஋ன்று ஋துவும் ஥றஞ்ச஬ில்மன. ஥ணி஡ இணம் தன஬ணப்தட்டு஬ிட்டது. ீ ஷ஢ரய்கபரல் உன௉க்குமனந்து஬ிட்டது. ஆஷ஧ரக்஦ம் ஋஬ன௉க்கு஥றல்மன. ஷ஢ரய்கபினறன௉ந்தும், ஊணன௅ற்ந உடனறனறன௉ந்தும் ஢ரபபரன௉ ஷ஥ணினேம் பதரழுப஡ரன௉ ஬ண்஠ன௅ம் ஡ன்மணக் ஡ரஷண கரப்தரற்நறக்பகரள்஬ஷ஡ பதரி஦ ப்஧஦த்஡ண஥ரகற஬ிட்டது. ஦ரன௉க்கும் உடனறல் தன஥றல்மன. ைரன் ன௅ன்ஷணநறணரல் ன௅஫ம் தின் ஡ங்குகறநது. அ஬ள் தரட்டி஦ின் ன௃னம்தல்கள், ஸ்ஷ஬஡ர஬ிற்கு இ஦ற்மக஦ின் ச஥ன்தரடுகமப ன௃ரி஦ ம஬த்஡றன௉ந்஡ண. கடந்து ஷதரணம஬கள் அ஬ல௃க்குத் ப஡ரமனந்து ஷதரணம஬கமப அமட஦ரபம் கரட்டி஦ின௉ந்஡ண. ஡மனக்கு ஷ஥ல் ப஬ள்பம் ஷதரய் ஬ிட்ட தின் ஢ற஡ரணம் ஬ந்஡றன௉ந்஡து. ஆசு஬ரசம் பகரண்ட கரனம் கடந்து ஬ந்஡ தரம஡ம஦ ஡றன௉ம்திப்தரர்க்கம஬த்஡து. இ஫ப்ன௃க்கபின் ஬னற ஥ீ ட்ன௃க்கரண உத்ஷ஬கத்ம஡ அள்பி அள்பி ஡ந்஡றன௉ந்஡து அ஬ல௃க்கு.

கடந்து ஬ிட்ட தம஫஦, ஬ின௉ம்தத்஡க்க உனமக ஥ீ ண்டும் உன௉஬ரக்க ன௅டினேப஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. ஋஡றர்தரர்ப்ன௃கள் இல்னர஡ அன்தில் குமநகள் ப஡ரி஦ரது ஋ன்தது ன௃ரிந்஡து. அன்தின் ப஥ர஫றக்கு ஋ல்மனகள் இல்மன. அன்தின் இமசம஦ ஧சறக்கர஡ உனகம் இல்மன. அன்தின் ஬ிம஡஦ில் துபிர்க்கர஡ இ஦ற்மக இல்மன. தரின௄஧஠ அன்ன௃ ஡ன௉ம் ஢றமநகபில் இ஦ற்மக இத்஡மனன௅மந஦ில் இல்னர஬ிட்டரலும் அடுத்஡டுத்஡ ஡மனன௅மநகபினர஬து ஥ீ ண்டும் உ஦ிர்கமபக் குமந஦ின்நறப் தி஧ச஬ிக்கும் ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. ன௃ரி஡னறல் ஥ட்டுஷ஥ அந்஡ அன்ன௃ சரத்஡ற஦ப஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. அன்தரய் ஢ீர் ஊற்நறணரல் துபிர்க்கர஡ ஷ஬ன௉ம் துபிர்க்குப஥ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. என௉ ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ரள் ஸ்ஷ஬஡ர. ஆண்கள் ப்ஷ஧ர஬ின்ஸ் தக்கம் ஷதரகனர஥ரப஬ண இப்ஷதரதும் ஷ஡ரன்நற஦து ஥ீ ண்டும் என௉ ன௅மந. ஆணரல் க்ரீன் யவுஸ் ன௅மந஦ில் பச஦ற்மக஦ரக ஥றகப்பதரி஦ கூண்டரக உன௉஬ரக்கப்தட்ட இந்஡ ப்ஷ஧ர஬ின்மறனறன௉ந்து ஆண்கள் ப்ஷ஧ர஬ின்ஸ் ப஬கு தூ஧ம், அங்கு பசல்ன ன௅டி஦ரது, அ஡ற்கு ஬ிசர ஷ஬ண்டும் ஋ன்று பசரல்னப்தட்டின௉ந்஡து. ஆணரல், ஸ்ஷ஬஡ர஬ிற்கு ஆண்கபின் ப்ப஧ர஬ின்ஸ் பசல்ன ஷ஬ண்டுப஥ன்று ஷ஡ரன்று஬து ஥ட்டும் ஢றற்க஬ில்மன. இதுஷதரல் ஋த்஡மணஷ஦ர ன௅மந இப்தடித்ஷ஡ரன்நற஦ஷதரதும் ஌ஷ஡ரப஬ரன௉ கர஧஠ம் அ஬மப அவ்஬ரறு பசய்஦ ஡டுத்஡தடிஷ஦ இன௉ந்஡து. ஋ங்ஷக பசல்஬து? ஋ப்தடிச்


11 பசல்஬து? ஋ந்஡ ஬஫ற? இப்ஷதர஡றன௉க்கும் ன௃ஷ஧ர஬ின்ஸ் ஡ரண்டிணரல் ஋ன்ண ஬ன௉ம்? ஋ன்த஡றபனல்னரம் ன௅ன்ன௃ ப஡பி஬ரண குநறப்ன௃கள் இன௉க்க஬ில்மன. ஆணரல், ச஥ீ த஥ரக ஷ஡ர஫ற ரீட்டரம஬ அ஬பது ஬ட்டில் ீ சந்஡றத்஡ஷதரது அ஬பின் அக்கர ஬ட்மட ீ ஬ிட்டு ஏடி஬ிட்ட஡ரகச் பசரன்ணரள். அ஬பின் அக்கர என௉ க்ஷபரன். அதுவும் ரீட்டர஬ின் அம்஥ர஬ின் க்ஷபரன். ஆணரல் ரீட்டர, அ஬பின் அம்஥ர, னரப்தில் உன௉஬ரக்கப்தட்ட ஆண் உ஦ி஧ணு஬ின் னெனம் கன௉த்஡ரித்துப் திநந்஡஬ள். ஡ன்னுமட஦ க்ஷபரன் ஋ன்த஡ரல், ஡ரன் கடந்து ஷதரகத் ஡஬நற஬ிட்ட ஬ின௉ப்தங்கமப அ஬ள் னெனம் அமட஦ச்பசய்து, அந்஡ அனுத஬ங்கமப அ஬பின் னெமப஦ினறன௉ந்து ஬டிகட்டி ஋டுத்துக்பகரள்஬஡ற்கரய் ரீட்டர஬ின் அம்஥ர அ஬மபக் க்ஷபரன் பசய்஡றன௉ந்஡ரள். ஥ண஡ப஬ில் என௉ சறமந ஬ரழ்க்மக. க்ஷபரன் ஋ன்த஡ரல் அ஬ல௃க்கு அந்஡ ஬ட்டில் ீ இ஧ண்டர஬து உரிம஥ஷ஦ ஡஧ப்தட்டது. அ஡ணரல் கடுப்தரண அ஬ள் ஬ட்மட ீ ஬ிட்டு ஷதரய்஬ிட்டின௉ந்஡ரள்.

ன௃ஷ஧ர஬ின்ஸ் கர஬னர்கபரல் கண்டுதிடிக்க ன௅டி஦஬ில்மன. ப்ப஧ர஬ின்மறன் ப஬பிஷ஦ சுற்றுச்சூ஫ல் ஥ரசமட஬ம஡க் கண்கர஠ிக்கும் க஠ி஠ிகபில் என௉ தி஠த்஡ரல் கரற்று஥ண்டனஷ஥ர, ஥ண்ஷ஠ர ஷ஥லும் ஥ரசமடந்஡஡ற்கரண அநறகுநறகள் ப஡ரி஦஬ில்மன. அப்தடி ஆகற஦ின௉ந்஡ரல் இன்ஷண஧ம் பசய்஡ற஦ரகற஦ின௉க்கும். அப்தடி஦ரணரல் இதுஷதரல் ஋ப்ஷதர஡ர஬து கர஠ர஥ல் ஷதரகும் பதண்கள் ப஡ரமன஬ிலுள்ப ஆண்கள் ப்ப஧ர஬ின்மறல் ஡ஞ்சம் அமடகறநரர்கள். அப்தடி ஡ஞ்சம் அமடனேம் பதண்கமப அந்஡ ப்ப஧ர஬ின்மறன் ஌ஷ஡ர என௉ ஆண் ஧கசற஦஥ரகப் தரதுகரக்கறநரன் ஋ன்நதடி உனவும் பச஬ி஬஫றச்பசய்஡றகள் உண்ம஥஦ரகத்஡ரன் இன௉க்கஷ஬ண்டும் ஋ன்று ஷ஡ரன்நற஦து. ஸ்ஷ஬஡ர ஋ழுந்஡ரள். தரத்னொ஥றல் த௃ம஫ந்து அங்கற கமபந்து குபித்து஬ிட்டு ப஬பிஷ஦ ஬ந்஡ரள். உனர்ந்஡ ட஬பரல் உடமனத்துமடத்து஬ிட்டு ஷ஬பநரன௉ அங்கற அ஠ிந்து பகரண்டரள். கரற்மந சுத்஡றகரித்து சுத்஡஥ரண ஆக்மறைன் ஡ன௉ம் சறன்ண ஥ரஸ்மக ஋டுத்து மகப்மத஦ில் ஷதரட்டுக்பகரண்டரள். இ஧ண்டு ஢ரட்கல௃க்குத் ஷ஡ம஬஦ரண உ஠வு ஥ரத்஡றம஧கமப மகப்மத஦ில் ஋டுத்து ஷதரட்டுக்பகரண்டு, ஬ட்மட ீ ஬ிட்டு ப஬பிஷ஦ ஬ந்஡ரள். மகப்மத஦ினறன௉ந்து ஬ட்டின் ீ ரிஷ஥ரட்மட ப஬பிஷ஦ ஋டுத்து இ஦க்க, ஬டு ீ அப்தடிஷ஦ சுன௉ங்கற ஥டங்கற ஡ம஧க்கு அடி஦ில் பசன்நது. தக்க஬ரட்டில் சற்ஷந சரய்஬ரக, சூரி஦ணின் ஡றமச஦ில் என௉ கரம்தவுன்ட் சு஬஧ரக இன௉ந்஡ ன௃ல் ஡ம஧ ஬ிரிந்து ஡ம஧க்கு அடி஦ில் பசன்று ஬ிட்ட ஬ட்மட ீ னெடி஦து. ஸ்ஷ஬஡ர ரீஷ஥ரட்டின் இன்பணரன௉ பதரத்஡ரமண அழுத்஡, ஡மனக்கு ஷ஥ல் ஷகதிள் டரக்மற ஬ந்து ஢றன்று கல ஫றநங்கற஦து. ஸ்ஷ஬஡ர அ஡றல் ஌நறக்பகரண்டு திப஧ர஬ின்மறன் என௉ ஋ல்மனம஦ ஷ஥ப்தில் ஷ஡டி டச்ஸ்கறரீணில் சுண்ட அ஬மப ஌ற்நறக்பகரண்டு ஥ீ ண்டும் ஷ஥பனழும்தி, ஡ன் தரம஡஦ில் பசன்நது அந்஡ ஷகதிள் டரக்மற. பச஬ி஬஫றச்பசய்஡ற஦ரக ஸ்ஷ஬஡ர ஷகள்஬ினேற்ந ப்ப஧ர஬ின்மம ஬ிட்டு ப஬பிஷ஦ பசல்஬஡ற்கரண அந்஡ ஬஫ற ஷ஢ரக்கறத்஡ரன் பசல்னஷ஬ண்டும். த௄று ஆண்டுகபரய் ஷசர்ந்து ஬ிட்ட குப்மதகபில் ஋பி஡றல் அல்னது ஷ஬஡ற஦ி஦ல் பதரன௉ட்கபரல் சற்ஷந தி஧஦த்஡ணப்தட்டரல் ஥க்கக் கூடி஦ குப்மதகமப ஥ண்ணுக்கடி஦ில் கு஬ித்து சல க்கற஧ம் ஥க்க ம஬க்க ஷ஡ரண்டப்தட்ட தள்பங்கபில் ஢ரபமட஬ில் ப஬பிஷ஦ பசல்஬஡ற்கரண


12 ஬஫ற உண்டரகற஬ிட்ட஡ரக ரீட்டர஬ின் அக்கர பசரல்னக் ஷகள்஬ிப்தட்டின௉க்கறநரள். அது ஡ரன் ஬஫ற. அனுகுண்டுகபரலும், சுற்றுச்சூ஫ல் ஥ரசுக்கபரலும், ஋பி஡றல் ஥க்கற஬ிடர஡ ப்பரஸ்டிக், ஧ப்தர் ன௅஡னரண க஫றவுகபரலும் ன௄஥ற஦ரணது இ஦ற்மக஦ரக ஥஧ம், பசடி, பகரடிகமப தி஧ச஬ிக்கக்கூடி஦ ஡றநமண இ஫ந்து஬ிட்டம஡ ஥றகத் ஡ர஥஡஥ரக உ஠ர்ந்து பகரண்ட ஥ணி஡ இணம், இப்தடிப஦ல்னரம் ஥க்கச்பசய்஡ர஬து ஥ீ ண்டும் ன௄஥ற஦ின் அந்஡ ஡றநமண பகர஠ர்ந்து ஬ிட ன௅஦ற்சற பசய்துபகரண்டின௉க்கறநது. அது ஡ரன் இப்ஷதரது ஡ன் ஬ரழ்க்மக஦ிலும் என௉ ஥ரற்நத்ம஡ பகரண்டு ஬஧ப்ஷதர஬஡ரக ஡றட஥ரக ஢ம்திணரள் ஸ்ஷ஬஡ர. ஷகதிள் கரர் ப஥பண஥ரக ஡ன் தரம஡஦ில் பசன்று பகரண்ஷட அ஬பின் ஆழ்ந்஡ ப஥பணத்ம஡ அ஬஡ரணித்துக்பகரண்டின௉ந்஡து.

- ஧ாம்ப்஧சாத் சசன்தண


13

஥ாடறுத்஡ சூரிப௅ம் ஥ார்தடித்து அள௃ம் தநத஬ப௅ம்

஥ரனுட அநம் ன௃னர்த்துகறந ப஬பிச்சத்஡றல் ஡ன்னு஠ர்஬ின் உந்து஡னரல் சன௅஡ர஦த்ம஡ அ஬஡ரணிக்கும் க஬ி஥ணம்

சக஥ணங்கமபனேம் சலர்ம஥ ஷ஢ரக்கற ன௅ன்ணகர்த்துகறநது. கரனப் பத஦ர்஬ில் ஥ணி஡ப் ன௃னன்கள் ஋பி஡றல் ஡஬ந ஬ிடு஬ம஡னேம்

கண்படடுத்து உ஦ினொட்டி ஢றற்தது க஬ிம஡. ஬ிட்ஷடற்நற஦ரய்ச் சு஬னொறும் சறறு ஬ண்படண த௃ம஫ந்஡ரலும் இழுத்துச் சுற்நற ஬ிழுங்கற஬ிடும் க஬ிம஡ ப஬பி ஧கசற஦னுமட஦து.

஥ணி஡ ஥ணத்஡றன் இன்தம் ஬ிம஫னேம் ஷதரக்ஷக கூட, என௉ ஷ஬மப இ஫ந்து஬ிட்ட கு஫ந்ம஡ம஥ ஢றமணவுகமப ஥ீ ள்துய்ப்ன௃ ஢றகழ்த்஡ ன௅஦ல்கறந ஋த்஡ணம்஡ரஷணர ஋ணத் ஷ஡ரன்நச் பசய்கறநரர் ஧கசற஦ன்.

஋ன்ணினறன௉ந்து கு஫ந்ம஡ பசத்துப்ஷதரண ஥றுப஢ரடிஷ஦

஥஧஠ித்து ஬ிட்டணர்

஥஧ன௅ம் ஥஧த்஡டிக் கற஫஬ினேம் இப்ஷதர஡றன௉ப்தஷ஡ர


14

ஷ஥டும்

தள்பன௅ம்஡ரன் ஢றன஬ில்

஋ன்கறநஷதரதும் சரி; ஢ரன் கு஫ந்ம஡஦ரய் இன௉க்கும்ஷதரது னென்று உனக஥றன௉ந்த்து

ன௄஥ற஦ில் ஬ரணில் ன௄஥றக்கடி஦ில்… கண்ம஠க் குத்தும் கடவுல௃ம் உ஦ிம஧க் குத்தும் ன௄஡ன௅ம்

இப்ஷதர஡றல்மன ஋ன்ததுஷதரல் அப்ஷதர஡றல்மன

ன௄஥ற இ஧ண்டரய்ப் திபந்து

஢஧க஥ரகவும் பசரர்க்க஥ரகவும் ஋ன்கறநஷதரதும் சரி; கண்஠ரனெச்சு ஬ிமப஦ரட்படணப் ன௄஬ணத்஡றல் கண்னெடி

஬ி஫றக்மக஦ில் ஡றடும்ப஥ண ஬ணரந்஡஧த்஡றல் ஡஬ிக்க ஷ஢ர்கறந ஥ர஡றரி ஡றமச ஷ஡டுகறநது ஥ணம். அத்ம஡஦ரய், சறத்஡ற஦ரய்,

அக்கர஬ரய் இன௉ந்஡஬ர்கள் ஬பர்ந்஡தும் ஋஡றர்஬ட்டுக்கர஧஧ரய், ீ தக்கத்து ஬ட்டுக்கர஧஧ரய் ீ ஥ரநறத்ப஡ரமன஬஡ரல் ஬பர்ச்சறனேம் ஬ன௉த்஡த்துக்கு உரி஦து ஋ன்கறநரர் க஬ி. …

஥஧ம் என௉ உ஦ிர்த் ப஡ரகு஡ற. கரனத்஡றற்கும் உனகறற்கும்

஥ணி஡னுக்கு஥ரண ஷதர஧ரட்டங்கல௃க்கு என௉ ஥வுணசரட்சற. ஡ன்மணத் ஡க஬ம஥க்கவும், ஡ணக்ஷகற்த உனமகத்

஡க஬ம஥க்கவும் ஡ணக்கு ன௅ன்னும் தின்னு஥ரண அமணத்ம஡னேம் சரய்த்து


15

஋க்கரப஥றடும் ஥ணி஡மணக் கரண்மக஦ில் ஆற்நரம஥ஷ஦ ஋ஞ்சுகறநது. ஥஧த்஡றன் ஬ழ்ச்சறம஦ ீ இன௉ ஷ஬று இடங்கபில் ஧கசற஦ன் கரட்சறப்தடுத்துகறநரர். கரற்நறன் சலற்நத்஡றணரல் என௉ ஥஧ம் ன௅நறந்து ஬ிழுகறநது. ஢ற஫ல் ஡ந்஡ ஥஧ம் ஥னர் ஡ந்஡ ஥஧ம் த஫ம் ஡ந்஡ ஥஧ம் ஊஞ்சல் கட்டி஦ ஥஧ம் ஬ிநகு எடிக்க ஏடிணரன் ஥ணி஡ன் ஡ன் சறநகுக் மககபரல் ஥ரர்தடித்து அழுகறநது தநம஬. ஋ன்கறநரர். தவுர்஠஥ற இ஧஬ில் ஡ன்தின்ணரல் ம஬த்துக் பகரண்டு ஢றன஬ின் அ஫மகக் கரட்டுகறநது, அ஠ில்கல௃ம் கறபிகல௃ம் ம஬த்஡றன௉க்கறநது, ஢ற஫ல் ன௄ங்பகரத்ம஡ ஢ீட்டுகறநது ஏமனக் க஧ங்கல௃ள்ப ப஡ன்மண ஥஧ம். எற்மந ஥஧ம் ஬ட்டன௉கறல் ீ கூடரப஡ண ஷைரசற஦ம் பசரல்ன பகரமனனேண்டு பசத்஡து என௉ அ஫கற஦ ஢றனஷ஬ரடு சறன அ஠ில்கல௃ம் கறபிகல௃ம். …


16

கடந்஡ த௄ற்நரண்டின் சன௅஡ர஦ அ஧சற஦ல் ஬஧னரற்மநக்

கண்ணுறுமக஦ில் ஷ஡சற஦ / ஡ற஧ர஬ிட இ஦க்க ஋ழுச்சறகபின் ஷதரது எடுக்கப்தட்ட ஥க்கபின் ஢டப்தி஦ல் உண்ம஥கள் உ஠஧ப்தட஬ில்மன. உரிம஥கள் அமட஦ரபப்தடுத்஡ப்

தட஬ில்மன. அம஬ ன௅மநஷ஦ தரர்ப்தண ஥ற்றும் உ஦ர்சர஡ற஦ இந்஡ற஦ ஷ஡சற஦ம் / தரர்ப்தண஧ல்னர஡ உ஦ர் ஥ற்றும்

இமட஢றமன ஆ஡றக்கசர஡ற஦ ஡ற஧ர஬ிட ஷ஡சற஦ம் ஋ன்கறந

கன௉த்஡ரக்கங்கல௃க்குள் கம஧க்கப்தட்டம஡ஷ஦ கர஠ன௅டிகறநது. த௄ற்நரண்டின் இறு஡ற஦ில், குநறப்தரக டரக்டர் அம்ஷதத்கரின்

த௄ற்நரண்டு ஬ி஫ர஬ிற்குப் திந்ம஡஦ ஆண்டுகபில் ஌ற்தட்ட ஡னறத் ஋ழுச்சற஦ின் ப஡ரடர்ச்சற஦ரகஷ஬ (இந்஡ற஦ அப஬ில்

ஷ஢ரக்கறன் இச்பசரல்னரடல் உட்தட) உ஡ற஧ன௅ம் ஢ற஠ன௅ம் ஷ஡ர஦த் ஡஥க்கரண ஡஥ஷ஡஦ரண கமன இனக்கற஦ ப஬பி

஥ற்றும் சு஦ம் ஥நந்து இ஡஧ இ஦க்கங்கபில் ன௅ழுத்஡ற஧ட்சறனேம் கம஧஡ல் ஡஬ிர்த்துத் ஡ணி஦மட஦ரப ஥ீ ட்டுன௉஬ரக்கம்

஋ன்கறந஬ற்றுக்கரண ஋த்஡ணன௅ம் ஈஷடற்நன௅ம் ன௅ழு஬ச்சறல் ீ மகக்பகரள்பப்தட்டண.

இம஡ அமட஦ரபப்தடுத்தும் ஬ி஡஥ரகஷ஬ இத்஡ன௉஠ம், ன௄த்துக் குலுங்கும்

ன௄஥ற஦ில் ஆ஫க்கறபநறஷணன்

சறக்கற஦ கரய்ந்஡ ஷ஬ர்கபில் திசுதிசுத்஡றன௉க்கறநது ஋ம் இ஧த்஡ம்

஋ன்கறந ஡கறப்ன௃ ஡ரிக்கும் தரி஡஬ிப்ன௃ம்,


17

஢ீங்கள் பகரடுக்கும் னெ஬ர்஠க் பகரடி

஋ன் கற஫றசல் னெடுகறநது

஥கறழ்ச்சற஦ரய்க் குத்஡றக் பகரள்கறஷநன் ஋ன்கறந ஧஠ம் ஢மணக்கும் ஌பணன௅ம் பகரண்ட ஧கசற஦ணின் கு஧ல், இது஡ரன் உன் சர஥ற தண்தரடு ஬ி஫ர ஋ண, ஋ணக்குப் ன௃ரி஦ர஡ இம஬கமப ஋ண஡ரக்குகறநரர்கள் ஆகுப஥ணில்

அ஬ர்கள் கணம஬னேம்

கர஠ச் பசரல்஬ரர்கள் ஋ன்ந அமட஦ரபத் ஡ற஠ிப்மத ஋஡றர்க்கும் ன௅ழுச் சலற்ந஥ரய் ப஬டிக்கறநது. …

தடி஢றமனச் சர஡ற஦ அடுக்கம஥஬ில் த஠ிவுநச் பசய்஡லும்

஡ீட்படண ஬ினக்கலுஷ஥ எடுக்குன௅மந஦ின் ஬ன்கூறுகபபண

உ஠ர்ந்஡ ஡னறத்஡ற஦ம் த஠ி஦ ஥றுத்஡லும் ன௃ணி஡ம் ஡கர்த்஡லுஷ஥

அமட஦ரப ஥ீ ட்படடுப்திற்கரண ஆகச் சறநந்஡ ஋஡றர்ப் தண்தரட்டுச் பச஦னரக்கங்கபபணக் கண்டுபகரண்டது.

இச்பச஦னரக்கங்கமபக் க஬ிஞர் த஡றவு பசய்னேம் தரங்கு சர஡ற஦ம் ஬ரர்த்ப஡டுக்கறந, ஬ிண஬லுக்கு ஆட்தடர஡ சனெக ஥ணத்ம஡ அ஡ற஧ச் பசய்஬து.

஢றன ஬ன்தநறப்ன௃ ன௅஡ல் ஡ரய்஥ண்஠ில் ஢றர்க்க஡ற஦ரய் ஬ி஧ட்டப்தடு஬து ஬ம஧ த஡றவு பசய்னேம் ஧கசற஦ன், சர஠ிப்தரல் ப஡ரடங்கற

஥ணி஡ ஥னம் ஬ம஧ க஫றத்஡ர஦ிற்று ஢ம் ஬ர஦ில்…


18

இது஢ரள் ஬ம஧ சும்஥ர஡ரன் இன௉க்கறநது ஥ரடு அறுத்஡ ஢ம் ஡ரத்஡ரக்கபின் சூரி

஋ன்று ஬ல்னர஡றக்கத்ம஡ச் சுடு஬ி஫ற஦ரல் ஷ஢ரக்குகறநஷதரதும், த஧ந்து ஬ிரிந்஡

஋ன் ஷ஡சத்஡றற்குக் கூட இல்மன

ன௃ள்பி஦ரய் இன௉க்கும் என௉ ஊன௉க்கு ஢ரன் ஡மன஬ணரணரல் சூத்ப஡ரிகறநது

உன் சர஥றக்கும் ஋ன்று ப஡நறக்கறந ஷதரதும், ப஢டு஬ச்சரய்ப் ீ திபந்து஬ிட்டு

உ஦ிர்க்ஷகரபத்஡றன் ஬ரம஡ம஦ப் ன௃னுகு ன௄சற ஬சப்தடுத்஡

ன௅஦ல்கறந பதன௉ஞ்சனெகத்஡றன் அரி஡ர஧ம் ஡ரித்஡ சர஡றத் ஡ற஥றர் அம்஥஠஥ரய் ஢றற்கறநது. அழுக்கரண஬ர்கள் ஋ன்கறந

க஬ிம஡஦ிலும் தூய்ம஥஦ின் ஢ற஡ர்சணத்ம஡ப் ன௄ச்சகற்நறக் கரட்டுகறநரர். …

கு஫ந்ம஡ம஥ ப஡ரமனந்஡ ஆற்நரம஥னேம், சக஬ரழ்஬ின் இ஫ப்திற்குக் கனங்கும் க஬ி஥ணன௅ம், எடுக்குன௅மநக்கு

஋஡ற஧ரண பதன௉ஞ்சலற்நன௅ம் உள்ஷபரடி஦ ஧கசற஦ணின் ‘஋ன்

஥ர஥றசத்ம஡ப் திடுங்கறப் தசற஦ரறும் மச஬ம்’ பசரல்னனங்கர஧த் ஷ஡ம஬஦ற்ந ஡ணது ஆகச் பசநற஬ரண க஬ிம஡கபரல் க஬ணம் பதறுகறநது. ***

(க஬ிஞர்

஧கசி஦ணின்

‘஋ன்

஥ா஥ிசத்த஡ப்

திடுங்கிப்

தசி஦ாறும் தச஬ம்’ ச஡ாகுப்பு குநித்஡ ஆர்.஥஠ிகண்டணின்

இந்஡ ஥஡ிப்புத஧ ‘பு஡ி஦ பூங்கு஦ில்’ திப்஧஬ரி 2009 இ஡஫ில் ச஬பி஬ந்஡து.)


19

஥த஫஢ீ ரில் கத஧ந்துபதாகும் கண்஠ ீர்த்துபிகள்

து஦஧த் ப஡ரடர் கம஡க்கு அபஷ஬து

ப஬ள்பக் கரட்டிமடஷ஦

஢ீம஧க் கற஫றத்துச் பசல்கறநது ஬ண்டி

஥ம஫஢ீன௉ம் கடலும் இம஠னேம் ஏ஧த்஡றல் அடுக்கடுக்கரய் குச்சறக் குடிமசகள்

஥ம஫஦ில் ஢மணந்஡ கரக்மககள்ஷதரல். ஡மன஦ில் ஥ம஫஢ீர் பசரட்டச் பசரட்ட ம஢ந்துஷதரண த௄ல்ஷசமனனேடன்

சங்கடப்தட்டதடி ன௅க்கரடு ஷதரட்ட ஡ரய். கூடஷ஬ த஦஠ித்஡ரள் அந்஡ச் சறறு஥ற அ஬மப஬ிடப் பதரி஦ சட்மடனேடன்.

஡மன஦ில் ஢றநங்கமனந்து ஷதரண ஢ீன ‘வூல்தரண்ட்’ ப஬பிஷ஦ நதர் ப஡ரங்கறக் பகரண்டின௉ந்஡து கரய்ந்து கறுத்துப்ஷதரண ன௅கம் ஬஫றத்஡றழுக்கப்தட்ட ஡மன

஢ீர் பசரட்டிக்பகரண்டின௉ந்஡து.


20

மக஦ில் என௉ கரய்கநறக் கூமட

஥ம஫஦ில் ஢மணந்஡ மககள் ஢டுங்கறண

‘஋ன்ண ஢ல்னர ஢மணஞ்சறட்டீர்ஷதரன… ஢டுங்குஷ஡ர? சறன்ணப் ன௃ன்ன௅று஬லுடன் ஡மன஦ரட்டிணரள் குச்சறக் குடிமசனேம்

அ஬மப஬ிடப் பதரி஡ரண சட்மடனேம் அந்஡ச் சறன்ணச் சறரிப்தின் தின்ணரல் எபிந்஡றன௉க்கக் கண்ஷடன்.

-து஬ா஧கன்

A.஥ஷணரக஧ன்


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30

eifia vilNghLNthkh?

,g;Nghnjy;yhk; vk; fhJfspy; mbf;fb tpOk; nra;jp vd;dntd;why; fsT Nghl;Ljhk;. Mk; tPl;bYs;stu; tPLtpl;Lg; Gwg;gl;Lf; FWfpa fhy vy;iyf;Fs; tPl;by; Ml;fs; elkhl;lk; ,y;iy vd;gijj; njupe;J itj;J> tPl;bDs;Ns GFe;J eiffis thupr;RUl;b tpLfpwJ jpUl;Lf;Fk;gy;. kw;wtu;fs; ghLgl;Lr; Nru;f;Fk; nghUl;fs; kPJ Nguhirg;gl;L eatQ;rfkhfj; jpULk; Raeyf; Fk;gy;fs;! ,ij vg;gb ehk; jtpu;f;fyhk;? epr;rakhf ehk; ,Jgw;wpr; rpe;jpf;f Ntz;batu;fshf ,Uf;fpNwhk;. vk; Nghd;w tsh;Kf ehLfspy; Kd;ngy;yhk; eiffs; thq;Ftnjd;why; mJ ghupa Kaw;rpfspy; jhd; ,lk;ngWk;. Mdhy; ,q;Nfh INuhg;gh ehLfspy; eiffis epidj;j khj;jpuj;jpy; ghupa gzr;nrytpy; mjpf epiwAs;s eiffshf nra;J nfhs;fpwhh;fs; ek;ktu;fs;. njhiyf;fhl;rp tpsk;guq;fspy; fhl;lg;gLk; tbtj;jhy; ngupa eiffisf; $lj; jhKk; jahupf;f Kw;gLk; vk; jkpo;f;FLk;gq;fs.; mjw;fhd gzj;ijr; Nrh;f;f fztd; kidtp vy;NyhUk; Nrh;e;J gLk; ghLk;> NeuQ; nrytopj;jYk; fzprkhdit. mjd; %yk; ngwg;gLk; gzj;jpy; jahupf;Fk; eiffs; Mgj;Jf;fhd top rikj;jyhfNt ,Uf;fpwJ.


31

,J xU GwkpUf;f jhq;fszpAk; cilf;Nfw;w tz;zq;fspy; jq;fk; my;yhj kpf vspa tpiyapy; eiffs; mzptJ kpfr; rhjhuzkhfp tpl;lJ. ,J cz;ikapy; tuNtw;fj; jf;fJ jhd;. vd;whYk; mjw;Fk; INuhg;gpa ehLfspy; nryT nra;Ak; gzq;fSk; ,yq;if &gha;fspy; rpy Mapuq;fSf;Fk; ngWkjpaha; ,Ug;gJk; ftdpf;f Ntz;baNj! Kd;ngy;yhk; jkpoh;fs; jq;fs; ngz;gps;isfis kzk; Kbj;Jf; nfhLf;Fk; NghJ> rPjdkhf eiffSk;> tPLk; fhzpAk; vdg; gytifr; nrhj;ij mth;fSf;F nfhLg;ghh;fs;. md;gspg;ghf mth;fs; nfhLg;gJ xUGwk; mijj; je;jhy; jhd; ngz;Zf;F tud; fpilf;Fk; vd;w mtyk; xUGwk;. Mdhy; ,e;jr; nraw;ghl;bd; cs;Nehf;fk;. jd; kfd; vjph;ghuhky; tWik epiyf;Fs;shfp tpl;lhy; me;j eiffis tpw;whtJ jd; Jd;gj;ij vjph; nfhs;sl;LNk vd;W jhd;. ,g;NghJ INuhg;ghtpy; ehk; eiff;filfSf;Fg; Nghdhy; tpw;fg;gLk; eiffs; kpfTk; epiw $baitahfNt ,Uf;fpd;wd. cjhuzj;Jf;F xU Nrhb tisay;fis Ntz;l Kw;gl;lhy;> ,uz;L gTz; vilapy; nra;jhNy mJ Xh; ngz;zpd; fuq;fspy; jtog; NghJkhdjhf ,Uf;Fk;. mjd; gyKk; cWjpahf ,UfFk;. Mdhy; ,g;NghJ eiff;filfspy; mg;gbahd epiwnfhz;l eiffis thq;fKbAkh vd;why; mJ nfhk;Gj; NjdhfNt ,Uf;fpwJ. mj;NjhL eif tpahghupfs; kf;fspd; gzj;ij vg;gbj; jk; tpahghu trg;gLj;JtJ vd;gij ed;whfNt njupe;J itj;jpUf;fpwhh;fs;. mijtpl ,g;gbahd ngWkjpahd eiffis ahh; ahh; mzpfpwhh;fs; vd;W ftdpf;Fk; Me;ijf;fz; nfhz;lth;fshf miyAk; jpUl;Lg; Ngh;topfs;! cioj;J tho;gth;fis RUl;b thOk; jpUl;Lf; $l;lk; vk; jkpoh;fSf;Fs;Sk; tho;fpwhh;fs; vd;gJ kpfTk; frg;ghd cz;ik.


32

,yq;if ehl;Lj; jkpo;g;ngz;fSf;F mzpag;gLk; khq;fy;ak; gy gTz; vilAs;s jhypf;nfhbfshf fl;lg;gLtJ tof;fk;> my;yth. ,jd; jhw;gupak; njupahj fWg;G nts;is ,d Mlth;fs; ,JTk; xU ngz; eif jhd; vdj; jq;fs; fOj;Jfspy; mzpe;J jpuptJ Ntbf;ifahdJk; NtjidahdJNk. me;jj; jhypf;nfhbfs; Kd;ngy;yhk; trjp Fiwe;j FLk;gq;fspy; gd;dpuz;L gTz;fs; kl;bYk; mjp $ba vilahf gjpide;J gTz;fspy; jhypf;nfhb mzptJ tof;fkhf ,Ue;jJ. Mdhy; ,q;F thOk; jkpo;f;FLk;gq;fs; kzg;ngz;zpd; taJf;Nfw;w vilapy; jhypf;nfhb fl;LtJk; me;j vilAs;s eifiaj; njhlh;e;J mzpa Kbahky; FLk;gg;ngz; fOj;Jtypapy; Jd;gg;gLtJkhf tho;T efh;fpwJ. ,e;j INuhg;gh ehLfspy; ,g;gbg; gzj;ijg; gTzhf thh;j;J itg;gJ Gj;jprhypj;jdk; jhdh? ,e;jg; gzj;ij Vd; mirahr; nrhj;Jf;fspy; Kjyplf; $lhJ? eiffs; mzptJ moFf;fhf ,Ue;jhy; MNuhf;fpakhd rpe;jid. mij tpLj;J kw;wth;fSf;Fg; Nghl;bahfNth gy E}W gTz;fis Klf;Fk; tpjkhf mikg;gNjh Mgj;jhdJk; $l. jkpopdk; rpe;jpf;Fkh?

epyh

T.துைறதர


33

ப஢஧த்த஡ ஡ின்ந ஢ாள்காட்டிப௅ம், ஧ாகுகானப௃ம்!! அத்ம஡

அ஬ச஧ம் அ஬ச஧஥ரக

ப஬பிஷ஦ பசல்னப் ன௃நப்தட்டரள் ஢ரன் அ஬ள் த஠ப் மதப஦ல்னரம்

பகரண்டு ஬ந்து பகரடுத்து஬ிட்டு ஢றற்க அத்ம஡ ஡஦ங்கறணரள். ஋ன்ண அத்ம஡ ஋ன்ஷநன்,

"஡றங்கள் கற஫ம஥஦ில்ன இன்மணக்கு" ஋ன்நரள் அ஡ணரபனன்ண அத்ம஡, உங்கல௃க்கு ஷ஢஧ம் சரி஦ரக இன௉க்கும் ஢ீங்க ஷதர஦ிட்டு ஬ரங்க ஋ன்ஷநன்.

"இல்னடி, ஥஠ி என்ததுக்கு ன௅ன்ணரடி இன௉க்ஷக இப்ஷதர ஧ரகுகரனம்ன?"

"஧ரவுகரன஥ர இன்மணக்பகங்க, அ஡னரம் ஷ஢த்து ஡ரன் இன்மணக்கு பசவ்஬ரய் கற஫ம஥ அத்ம஡" "பசவ்஬ர஦ர!!!!!!!? ஍ஷ஦ர கரமன஦ின ஷகர஬ிலுக்கு ஷதரகமனஷ஦ குன௅஡ர?"

"அ஡னரம் சரந்஡ற஧ம் ஷதரய்க்கனரம் அத்ம஡

உங்கல௃க்கு ஷ஢஧஥ரச்சற ன௃நப்தடுங்க" ஋ன்ஷநன். அ஬ள், சற்று ஡஦ங்கற஬ிட்டு

"சரி சரி, ஷதரகு஥றடம் ஋ப்தடி இன௉க்குஷ஥ர ஋ன்று ன௃னம்திக்

பகரண்ஷட குபி஦னமநக்குள் ஷதரக -


34

஋ன் மக஦ினறன௉ந்஡ -

அ஬ள் ஬ரடிக்மக஦ரக ஷ஡஢ீர் அன௉ந்தும் தம஫஦ கண்஠ரடிக் கு஬மப சுக்குத௄நரக உமடந்஡து.

என்று ஡஬நற கல ஷ஫ ஬ிழுந்து

க்லீங்........... ஋னும் சப்஡ம்

குபி஦னமநக்குள் ஷகட்டு ஬ிட்டது ஷதரல் அத்ம஡ அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரக

கரனறல் ஢ீர் ஊற்நறக் பகரண்டு ப஬பிஷ஦ ஬ன௉஬஡ற்குள் -

஢ரன் ப஥ரத்஡ கண்஠ரடி சறல்லுகமபனேம் சட்படண பதரன௉க்கற ஥மநத்து஬ிட -

அத்ம஡ க஡வு ஡றநக்கும் ன௅ன்தரகஷ஬

"஋ன்ணரடி...... ஋ன்ண கண்஠ரடி஦ர எமடஞ்சறது,

஍ஷ஦ர ஢ல்ன கரரி஦த்துக்கு ஷதரஷநஷண" ஋ன்று ன௃னம்திக் பகரண்ஷட

ப஬பிஷ஦ ஬஧ "அட ஢ீ ஷ஬ந அத்ம஡; அது டி஬ின கம஡ ஷதரவுது, அஷ஡ரட

சத்஡ம், ஢ீ ஷதர

உணக்கு ஷ஢஧ம் ஆச்சற தரன௉ -

஢ல்னகரனம் ன௅டிஞ்சறடும்" ஋ன்று பசரல்ன அ஬ள் 'அப்தடி஦ர - ஢ரன்

த஦ந்ஷ஡ ஷதரஷணண்டி' ஋ன்பநரன௉ ஧ரகத்ம஡ இழுத்து ஬ிட்டுப் ஷதரணரள்.


35

஬ன௉மக஦ில் ஬ரப஦ல்னரம் தல்னரக சறரித்துக் பகரண்டு ஬ந்஡ரள்.

஋ன்ண அத்ம஡ ஋ன்ஷநன், "஢ல்ன சகுணம்டி ஷதரணது ஢ரன் ஢றமணத்஡ம஡ ஬ிட -

இ஧ண்டு ஥டங்கு ஬ிமனக்குப் ஷதரச்சு" அப்தடி஦ர!!!!!! இன௉ ஋ன்று பசரல்னற஬ிட்டு சறரித்துக் பகரண்ஷட உள்ஷப ஷதரஷணன்,

அத்ம஡க்கு ஡ண்஠ ீர் பகரண்டு ஬ந்து பகரடுத்ஷ஡ன் "஌ன்டி குன௅஡ர.., இன்மணக்கு ஡றங்கள் கற஫ம஥஦ரஷ஥,

திள்மபங்க ஋ல்னரம் தள்பிக்குடம் ஷதரச்ஷச" ஋ன்நரள் அப்தடி஦ர அத்ம஡............." ஋ன்று ஢ரன்

என்றும் ப஡ரி஦ர஡஬ள் ஷதரல் அங்கறன௉ந்து ஢க஧, "ஆ஥ரம், ஋ண்஠த்஡ சகுணம், பதரி஦ சகுணம்; ஥ண்஠ரங்கட்டி சகுணம்

஋து ஢டக்கனுஷ஥ர; அது஡ரன் ஢டக்குது,

இப்தல்னரம் ஋ணக்கு ஢ம்திக்மகஷ஦ ஷதரச்சு குன௅஡ர" ஋ன்று பசரல்னறக் பகரண்ஷட ஷ஡஢ீர் ஷகட்டரள் அத்ம஡ ஋ணக்கு ஆச்சர்஦ம் என௉ ன௃நம், இப்பதரழுது அந்஡ தம஫஦ கண்஠ரடி கு஬மபக்கு ஋ன்ண பசய்஬து ஋ன்று கு஫ப்தம் என௉ ன௃ந஥றன௉க்க -

அம஡ ப஬பிக் கரட்டிக் பகரள்பர஡஬மபப் ஷதரன உள்ஷப ஷதரஷணன், ஷ஡஢றரிட்டு

ஷ஬று ன௃஡ற஦ கு஬மப என்நறல் ஊற்நற


36

அ஬பிடம் பகரண்டுஷதரய் ஥றக இ஦ல்தரக இன௉ப்தது ஷதரல் பகரடுத்ஷ஡ன்

அ஬ள் அந்஡ ன௃஡ற஦ கு஬மபம஦ தரர்த்஡ரள்

஋ங்கு தூக்கற அடித்து஬ிட்டு, ஷதர, ஷதரய் அ஡றல்; தம஫஦ கு஬மப஦ில் பகரண்டு ஬ர

஋ன்தரஷபர ஋ன்பநரன௉ தடதடப்ன௃ ஋ணக்கு.

ஆணரல், இன்று அ஬ள் அந்஡ தம஫஦ கண்஠ரடி கு஬மபம஦ ஋ன்ணரணப஡ன்று கூட ஷகட்க஬ில்மன,

஢ரனும் அது கரமன஦ில் ஡ரஷண உமடந்஡ப஡ன்று பசரல்னவு஥றல்மன.

உள்ஷப பசன்று ன௃஡ற஦ கு஬மபம஦ கழு஬ி ம஬த்து஬ிட்டு ஥மநத்து ம஬த்஡றன௉ந்஡ அந்஡ உமடந்஡ கண்஠ரடி சறல்லுகமப ஋டுத்துப்

தரர்த்ஷ஡ன். அ஡றல், அ஬பின் னெட஡ணன௅ம் பகரஞ்சம், உமடந்து ஬ி஫ப் தட்டின௉ந்஡து.

஬ரரிக் பகரண்டுஷதரய் அம஬கமப ப஡ன௉஬ில் இன௉ந்஡ குப்மத ப஡ரட்டி஦ில் ஬சற ீ ஋நறந்ஷ஡ன்.

஋நறந்து஬ிட்டு ஡றன௉ம்திணரல், அத்ம஡ ஬ரசனறல் ஢றன்நறன௉ந்஡ரள். ஡றடுக்கறட்டுப் ஷதரஷணன்.

அ஬ள், ஬ரசனறனறன௉ந்து என௉தடி ப஬பிஷ஦ ஬ந்து, ஷனசரக ஋மணப் தரர்த்து ன௃ன்ணமகத்஡஬ரறு -

இந்஡ர இம஡னேம் ஷசர்த்து ஋நறந்து஬ிடு ஋ன்று பசரல்னற ஧ரகுகரனம் குநறக்கப் தட்ட அந்஡ ஢ரள்கரட்டிம஦னேம் பகரடுத்஡ரள்.

கரனம் கண்னெடிக் பகரண்ஷட இன௉த஡றல்மன. என௉஢ரள் ஋ல்ஷனரரின் அநறம஬னேம்


37

ஷசர்த்துக் பகரண்டு கரனன௅ம் ஬ி஫றத்துக் பகரள்பத் ஡ரன் ஷதரகறநது.

அன்று, ஌ஷ஡ஷ஡ர பசரல்னற அப்தர஬ி ஥க்கமப ஌஥ரற்நற ஥ண உமபச்சலுந ம஬த்து ஬ரழ்஬ின் ப஬ற்நறக்கரண ஷ஢஧ங்கமபனேம்

஬ரய்ப்ன௃கமபனேம் ஬ஷ஠ ீ ப஡ரமனத்துக் பகரண்டின௉ந்஡ம஥஦ின் ஬ன௉த்஡ம் குநறத்தும்

஢ரமப஦ ஢ரள்கரட்டிகபின் தின்தக்கத்஡றல் ஋ழு஡ப் தடனரம்!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

஬ித்஦ாசாகர்


38

ப஡த஬ப்தடும் அ஬காசங்கள்... ப஬டிகள் ஡ீர்க்கப்தட்ட தின்னும் இ஧த்஡ ஬டிகரல்கபில்

ஷதய்கள் குடி஦ின௉ந்஡ தின்னும் த஡றவுகள் அ஫றத்து

஥மநக்கப்தட்ட தின்னும் ப஬பி஦ில் ப஡ரி஦ர

஬னற஦ில்னர ஬ம஡கள்.

உரிம஥ ஥ீ நல் ஋ன்நரல் ஋ன்ண ஋ன்நதடி

஢ல்ன஬஧ரய்ச் பசரல்ன சரட்சற஦ங்கள் ஷ஡டும் ன௅கம் சற஡ம்தி஦

பசரத்ம஡ச் சறங்கபம்.

ப஥ௌணங்கள் ப஡ரடன௉ம்... உமட஦ர஥ல் ஏடும்...

஢ீர்க்கு஥ற஫ற஦ின் ஷ஥ல்

இன்பணரன௉ ஥ம஫த்துபி ஬ிழும் ஬ம஧ இல்மன...

இநந்஡ ஈசனறன்

சறநபகரன்று பகரடுக்கும்஬ம஧. ஋஥க்ஷக஦ரண பதரழுப஡ரன்று

இன௉ல௃க்குள் ஥மநந்஡றன௉க்கும் ப஬பிச்சம் ஷதரன

அ஬கரசங்கபின் கரத்஡றன௉ப்ஷதரடு!!! (஢ன்நற உ஦ிஷ஧ரமச)

பே஥ா(சு஬ிஸ்)

எபிந்஡றன௉க்கறநது


39

஡ீர்க்கப்தடா஡ ஡ீர்஥ாணங்கள்... கடந்து஬ிட்ட ஷதச்சு ஬ரர்த்ம஡கள் திச்மச ஷதரட்ட ஷகரரிக்மககள் ஌ற்றுக்பகரள்பர஡஡ரல்

இல்மனப஦ண ஥றுக்கப்தட்ட஡ரம் ஈ஫ம் பசரல்கறநது

இனங்மக அ஧சரங்கம். ஡ணித்தும் இல்னர஥ல்

ஷசர்த்தும் பகரள்பர஥ல் ஡஬ிப்ஷதரடு ப஡ரடர்கறநது ஬ரழ்க்மக. இம஠஬தும்...஌ற்தது஥ரண இ஦ல் ஬ரழ்வு இணி ஋ப்ஷதர ? இல்மன ஋ன்று பசரல்னர஬ிட்டரலும் ஦ரர் ஢ீ.....

஋ன்த஡ரண ஡ள்பி ம஬ப்ன௃. ஷதசறத் ஡ீர்க்கர஡ ஬ரர்ம஡கபரஷனஷ஦ இமட஢றறுத்஡ப்தட்ட஡ரய் உ஠ர்கறஷநன். ஋ணக்கரண ஡ீர்஥ரணங்கள்

அந்஡ ஬ரர்ம஡கல௃க்குள்ல௃ம்

஢ீ....

ப஥ௌணித்஡றன௉ந்஡ரலும் ஢ரடு கடந்஡

ஷதர஧ரட்டம்ஷதரனத் ப஡ரடன௉ம் ஋ன்....

ஷதசறத் ஡ீர்க்கர஡ ஬ரர்த்ம஡கள்!!!

பே஥ா(சு஬ிஸ்)

அடங்கற஦ின௉க்கனரம்.


40

சு஦஥ி஫ந்து பதாண ஢ாங்கள் ஥஦ிர்க் கூச்பசரினேம் ஥ர஢றகழ்வுகள் உள்படக்கற஦ சறன ஷதரர்ச்சம்த஬ங்கள் ஬஫றஷ஦

஋ங்கள் ஬஧னரறு தூக்கற ஢றறுத்஡ப்தட்டின௉ந்஡து

ஈரின௉஡ங்கள் பகரண்ட ஆல௃ம஥த்஡ணங்கஷபந்஡ற஦ சறன தன ஥ர஬஧ர்கள் ீ

஋ழும்தி஦ ஆல௃ம஥கல௃க்கு சரய்ந்஡றடர஡ ஋ங்கள் கறரீடங்கள் ஡மனகமப கறடவும் கணத்துக் கறடக்கும் ஷதரர்த்஡ந்஡ற஧ங்கள் ன௅ன் கரன ஬஧னரற்ஷநடுகபிபனல்னரம்

ஷதசப் தட்டுக் கறடந்஡றன௉க்கறஷநர஥ ஢ரங்கள்

஬சந்஡ கரன ஬ணப்ஷதர஧ ஬ரணம்தரடிக் கூ஬ல்கமப

அந்஡ற஥ ஷ஢஧த் ப஡ன்நனறன் ப஡ரடு஬ிமச உ஠ர்வுகமப ஥ன௉கறக் கூடி஦ ஡மன஬ி஦ின் சல்னரதங்கமப ஬ிடவும் த஡நறஷ஦ரடும் தமக஦ரபி஦ின் கணுக்கரல் கரண்த஡றல் திந஬ிப் த஦ன் கண்டு கபித்஡றன௉க்கறஷநரம் ஢றந஥ற஫ந்து ஷதரண ஋ங்கபது ஷ஡ரல்கமப

஡மனகபற்றுத் ப஡ரங்கும் ஋ங்கள் ன௅ண்டங்கமப ஆமடகபி஫ந்஡ ஋ங்கள் அம்஥஠ குநறகமப ன௃஠ர்பைன்஥ தி஧஦ரமசகள் ஬ர஦ினரகவும்

குன௉஡ற ஷ஡ரய்ந்஡ ஋ங்கள் ஬஧னரற்ஷநர஬ி஦ங்கமபக் பகரண்டும் ஬஦ிறு ப஬று஥ணரய் கூடி தன௉஥ணரய் கமபனேம்

஋ம் ன௅த்஡஥றழ் சங்க அங்கத்஡றணர்கபின் தர஡ம் சு஧ண்டினேம் ஋ங்கமப ஥ீ ட்படடுக்க ன௅஦ல்ஷ஬ரம் ஢ரங்கள்.

஋ஸ்.஋ம்.ஜுதணத் ேஸண ீ


41

ehl;oaj;jpy; g[jpa ghpzhkj;ij g[Fj;jpa Uf;kzp njtp

ntw;Wkjj; jpUkzk;/ Uf;kzp njtpf;F gy ehLfSf;F gazk; nkw;bfhs;Sk; tha;g;igf; bfhLj;jJ. ,e;jg; gazk; Uf;kzp njtpf;F btt;ntW ehl;od; fyhrhuk;/ gz;ghL Mfpaitfisg; gw;wp mwpe;J bfhs;s tha;g;igf; bfhLj;jJ. fyg;g[j; jpUkzk; Uf;kzp njtpia/ rpe;jpf;f itj;jJ. mtUila gazj;jhy;/ kw;w ehLfSk; ,e;jpaf; fyhr;rhu bgUikiag; gw;wp mwpe;J bfhs;s tha;g;igg; bgw;wJ. mjdhy; brd;w ,lbky;yhk; Uf;kzp njtp/ ngr;Rj; jpwikahy;/ ,e;jpa fyhrhuj;jpDila mUikfisa[k; bgUikfisa[k; bjs;sj; bjspthf bghJf; Tl;lj;jpy; vLj;Jiuj;jhh;. ehl;od; bgUikia fl;of; fhg;ghw;wpa jiyrpwe;j ,e;jg; bgz;kzpia ehnl nghw;wpaJ. Uf;kzp njtp 1904 Mk; Mz;L gpg;uthp 29Mk; njjp kJiuapy; gpwe;jhh;. me;j fhyfl;lj;jpy; r\f eyj;ij mog;gilahf bfhz;L jpnahnrhgpfy; brhirl;o ,a';fp te;jJ. jpnahnrhgpfy; brhirl;oapd; (Theosophical Society) bfhs;ifa[k; jd;Dila bfhs;ifa[k; xd;whf ,Ue;jjhy;/ Uf;kzp njtpapd; je;ijahh;/ ePyfz;l rh!;jphp me;j ,af;fj;njhL ,ize;jhh;. Uf;kzp njtpapd; jahh; nfrk;khs; ,ir "hdk; bgw;wth;. je;ijapd; bfhs;if Uf;kzp njtpia rpWtajpnyna <h;j;jJ. mJnghy r';fPj "hdKk; Uf;kzpapd; ,uj;jj;njhL CwpaJ. jpahfuh$ ghftjhpd; ,Ug;gplkhd jpUitahW gy r';fPj nkijfis cUthf;fpa[s;sJ. ,j;jifa g[fH;bgw;w jpUitahhpy; Uf;kzp njtp gs;spg; gog;ig bjhl';fpdhh;. ,jw;fpilapy; Uf;kzpnjtpapd; je;ij jPObud;W kuzkile;jhh;. je;ijapd; kuzj;jpw;F gpwF Uf;kzp njtp mtUila bfhs;ifia kdcWjpa[ld; gpd;gw;wpdhh;. jd;ida[k; jpnahnrhgpfy; brhirl;onahL ,izj;Jf; bfhz;lhh;. mg;nghJ jhd; Uf;kzp njtp lhf;lh; $hh;$; rpl;dp mUz;nly; vd;gtiu re;jpj;jhh;. mUz;nly; ey;y rpe;jidahsh;/ goj;jth;/ rpwe;j mwpt[iuahsh;. mtuJ ey;yFz';fs; Uf;kzp njtpia gpukpf;f itj;jJ. jpnahnrhgpfy; brhirl;oia btw;wpfukhf ,af;fp tUk; lhf;lh; md;dp bgrd;l;ow;F/ mUz;nly; cjtpahsuhf gzpg[hpe;jhh;. ,ij mwpe;jt[ld; Uf;kzp njtp mUz;nly; kPJ itj;jpUe;j kjpg;g[ mjpfhpj;jJ. mUz;nlYk; Uf;kzpapd; kdcWjpiaa[k; jd;dk;gpf;ifa[k; fz;L mtiu tpUk;gpdhh;. jd; tpUg;gj;ij Uf;kzpaplk; bjspthf bjhptpj;jhh;.


42

,UtUk; jpUkzk; bra;J bfhs;s tpUk;gpdhh;fs;. tpUg;gk; epiwntWtjw;F mUz;nly; Uf;kzpnahL md;dpbgrd;il re;jpf;fr; brd;whh;. md;dpbgrd;l; Uf;kzp FLk;gj;jpd; vjph;g;ig Kd;Tl;ona mwpe;J/ vj;jifa vjph;g;g[fs; te;jhYk; Uf;kzpapd; Kot[ cWjpahdjh vd;W tpdtpdhh;. ,jw;F Uf;kzpa [k; ,e;j Kot[ kdcWjpnahL vLj;j Kot[bkd;Wk;/ ve;j vjph;g;iga[k; re;jpg;gjw;F jahh; vd;W gjpyspj;jhh;. ehsiltpy; Uf;kzpapd; FLk;gj;jpypUe;J njhd;wpa vjph;g;g[fs; tYf;f/ ,UtUk; Kk;igapy; gjpt[j; jpUkzk; bra;J bfhz;lhh;fs;. jpUkzj;jpw;F gpwF Uf;kzpnjtp/ md;dp bgrd;od; kfshft[k;/ rPluhft[k;/ mUz;nlypd; thH;f;ifj; Jiztpahft[k/; cjtpahsuhft[k; gzpahw;wpdhh;. fztnuhL cyf KGtJk; Uf;kzpnjtp gazk; nkw;bfhz;lhh;. 1923 Mk; Mz;oy; jpnahnrhgpfy; brhirl;of;F jpUkjp Uf;kzp mUz;nly; jiyik jh';fpdhh;. 1933 Mk; Mz;oy; md;dpbgrd;l; fhykhdhh;. mtuJ kuzj;jpw;F gpwF Uf;kzp mUz;nly; ,e;jpah jpUk;gpdhh;. me;jf; fhyj;jpy; njtjhrpfs; nfhapypYk;/ kQhuh$h jh;ghhpYk; gapw;W te;j „rjph;‟ (Sadir) vd;w eldf;fiyf;F Uf;kzp mUz;nly; kWgoa[k; caph; bfhLj;jhh;. ,ij mtUila FLk;gj;jhh; vjph;j;jhh;fs;. bghJ kf;fSk; ,jw;F nghuhl;lk; epfH;j;jpdhh;fs;. Uf;kzp vjw;Fk; m";rhky; kdcWjpnahL ,e;j eldf;fiyia gapd;whh;. 1933 Mk; Mz;oy; jpnahnrhgpfy; brhirl;o jdJ Ik;gjhtJ Mz;il Uf;kzp mUz;nlypd; rjph; eldf;fiynahL bfhz;lhoaJ. ,e;j eldj;jpd; kfpikia mUz;nly; M';fpyj;jpy; bkhHpbgah;j;jhh;. Uf;kzp njtp fiyau';fj;jpd; gpd;g[wj;jpy; eluh$hpd; cUtj;ija[k/; Kd;g[wj;jpy; ee;jpapd; cUtj;ija[k; tiue;J me;j fiyau';fj;ijna xU nfhapyhf khw;wpaikj;jhu;. md;W Uf;kzp njtpapd; eld epfH;r;rp kpft[k; mw;g[jkhf eilbgw;wJ. Uf;kzp njtp jphpTl uhrg;g ftpuhah; ,aw;wpa Fw;whyf; Fwt";rpia ehl;oa ehlfkhf nkilapy; epfH;j;jpdhh;. jkpHpd; gHk;bgUk; fhtpa';fspd; mUikfis vLj;Jiuf;Fk; tz;zk; Uf;kzp njtp ehl;oaj;jpd; \yk; kf;fSf;F czh;j;jpdhh;. 1947Mk; Mz;oy; md;dpbgrd;od; E}whtJ gpwe;jehisbahl;o Uf;kzp njtp fhspjh!; ,aw;wpa Fkhurk;gtk; vd;fpw fhtpaj;ij ehlfeldkhf nkilapy; btF mUikahf epfH;j;jpdhh;. ,ijg; ghh;f;f te;j bgUe;jiyth;fs; midtUk; mtUf;F thH;j;J bjhptpj;jhh;fs;. kfhj;kh fhe;jpa[k; Uf;kzp njtpapd; fiyahh;tj;ij kjpj;J thH;j;Jf;fs; mDg;gpdhh;. fiyia ikakhff; bfhz;L Uf;kzp njtp fyhnrj;uh vd;w mikg;ig bjhl';fpdhh;. fyhnrj;uhnthL md;dpbgrd;od; epidthf bgrd;l; nky;epiyg; gs;sp/ ifj;jwp kw;w fiyfs; fw;Wf; bfhLf;Fk; ikak;/ lhf;lh; a [.tp. rhkpehj ma;ah; E}yfk;/ mUz;nly; Mrphpah; gapw;rpf; fy;Y}hp vd;W midj;ija[k; Jtf;fpdhh;. Uf;kzp njtp ehl;Lg; g[wf;fiyapYk; Mh;tk; fhl;odhh;.


43

1950 Mk; Mz;oy; mUz;nly; jPObud;W fhykhdhh;. ehL Rje;jpuk; bgw;w gpwF khepy muR Uf;kzp njtpf;F jpUthd;kpa{hpy; 100 Vf;fh; gug;gst [ epyj;ij xJf;fpaJ. Uf;kzp njtp jpnahnrhgpfy; brhirl;o/ fyhnrj;uhnthL kw;w ,af;f';fisa[k; jpUthd;kpa+hpy; g[Jg;gpj;jhh;. fhyj;jpw;F Vw;w khjpup eldj;jpYk; g[Jg;g[J cj;jpfis ifahz;lhh;. ,d;W jpUthd;kpa{hpYs;s xU ,lj;jpd; bgau; fyhnrj;uh bgrd;l; efh; vd;w bgauhy; miHf;fg;gLfpwJ. 1986Mk; Mz;oy; Uf;kzp njtp EiuaPuypy; g [w;W nehahy; mtjpg;gl;L kuzk; mile;jhh;. Uf;kzp njtp mUz;nly; jiy rpwe;j fiy"uhft[k; khbgUk; rpe;jidahsuhft[k; ek; kdjpy; vd;bwd;Wk; ,lk; gpoj;jpUf;fpwhu;.

re;jpah fphpjh;


44

காதனப஢஧ம் சாதனப஦ா஧ம் ஋ன்ண஥ாய்

த஧த஧க்குது

இந்஡ சாதனப஦ா஧ம்

காதனப஢஧ம்

க஡ாட஧ாபெம் க஢ருங்கிபெம் ஊர்ந்து புதகத்து

஡ிாிதத஬ ஥கிழ்கிந இப஬ட்ட ஋ர௃ம்புகபபா.

ப௃ள்பந்஡ண்தட

஬தபக்கிந

ப௄ட்தடகபபாடு ஢தடத஦ில்தத஬ கால் ப௃தபத்஡

க஬ண்தஞ்சு ப஥கங்கபபா.

ச஡ாவும்

அ஬ச஧ங்கபபாடு அதனகிந சா஧஡ிகதப

கிபநிக்

கிபநி ஬ர௃க்கிநாப஧ா

தச்தச ஌ப்஧ன் சுற்நி஦ சீருதட சத஥஦ற்கா஧ர். ஬஡ங்குகிந க஬ங்கா஦ ஥஠ப௃ம் ககாத்துக஧ாட்டி஦ின் ககாத்ப஡ாதசபெ஥ாய் சுற்ர௃ ஥ண்டன சுத஬஢஧ம்புகதப சிலிர்ப்பூட்ட ப௃தணகிநப஡ா ஥ருங்குகபின் சிற்ர௃ண்டிச் சாதனகள் . தின்ணி஧வு ஢ாய்கள் கதனத்துப் பதாட்ட


45

க஡ாட்டிக் குப்ததகதப

஡ின்ணத் க஡ாடங்குப஡ா

குப்தத ஬ண்டிகள். உ஦ர்஧கங்கபில் தபீாிடும் ஬ிற்ததணத் ஡பங்கதப …. க஡ம்திலிக் குதனகதப ஬ாிதச஦ிட்டும் பூக்கல௃ம் கதாத்஡ான்கல௃ம் ஢ிதநந்஡ சின்ணச்சின்ணச் சட்தடகதபக் ககாழு஬ி஦தடிபெ஥ாய் ஬ிற்ததண஦ில் ப௃ந்஡ி஬ிடுகிநார்கபபா ஢தடதாத஡ ஬ி஦ாதாாிகள். குபி஦னதந ஢ீர்க்கு஫ாத஦… சத஥த்஡ ஬ாபெ அடுப்தத…. ககாஞ்ச஥ாய் தி஧ச்சதணப் தடுத்துகிந ப௃ன்க஡த஬ .... சாி஦ாக ப௄டி஦ிருப்பதபணா க஬ந௃ம் சு஫ல்஬ிந௄பட... அ஬ித்஡ ஥஧க஬ள்பித் துண்டாய் ஢சிந்து க஬பி஧ப் தண்஠க஬ணப஬ ஬ித஧ந்து ஬ருகிந பதரூந்த஡ ஋஡ிர் தார்த்஡ தடிக்கு .. ஢ாந௃ம் இப஡ சாதனப஦ா஧ம் காதனப஢஧ம்.

஋ஸ். தா஦ிமா அலி.


46

஥ி஡ந்து ஬ரும் நுத஧ப்பூ஬ாய்..... பதா஬஡ா ஬ிடு஬஡ாக஦ண இதட஬ிடா஡டித்஡ ஋ண்஠ அதனகபிந௄பட பதாகனாக஥ணக் கத஧க஦ாதுங்குது ஥ணசு. அ஡ி஡ிபெத஧ ஆய்வுத஧ ஢஦வுத஧ ஢ன்நிபெத஧க஦ண ஬ிாிகிந உத஧஦தனகபிந௄பட ஥ி஡ந்து ஬ருகிந நுத஧ப்பூ஬ாய் ஢ான் ஥ட்டுப஥ காணுகிந உன்பணாடு பதச ஬ிரும்பு஡து ஋ல்னாப௃ம் ப௃டிந்து நூபனாடு வீபடகி஦ ப஬தப஦ிலும் ... அங்பக க஡ாடங்கி஦ சிணுங்கதன இங்பகபெம் க஡ாடர்கிந சின்ண஬ல௃க்கு ஆதட஥ாற்ர௃கிந ப஬தப஦ிலுங் கூட ஧சித்஡த஬ திடித்஡த஬ ப௃கம் சு஫ித்஡த஬க஦ன்நாகி஦ ஒருநூர௃ பச஡ிகதபபெம் தகிர்ந்஡ிடப஬ ஆ஡ங்கிக்கு஡து. ஢ினா ஢ட்சத்஡ி஧ங்கபின் சன்ண஥ாண குநட்தடக஦ாலிகள் ஡஬ி஧ ஥ற்கநல்னாப௃ப஥ க஥ௌணித்துக் கிடக்கிந இந்஢ிசி஦ின் ஢ிசப்஡ங்கல௃க்குள்


47

஡ற்கச஦னாய் ஬ி஫ித்துக் ககாண்டு ஡ணித஥ப் தடுதக஦ிபன ... அட

சற்ர௃ப௃ன்ண஥ா஬து பதசி஦ிருக்கனாப஥ாக஬ண

஥ர௃தடிபெம் ப௃ணுப௃ணுக்கத் க஡ாடங்கு஡து ஥ிக அருகிருந்தும் …. ஒரு புன்ணதக஡ாந௃ம் பூக்க ஥ர௃க்கும் உன்பணாடு.

஋ஸ். தா஦ிமா அலி.


48

jpUkiwf;fyhkd;wj;jpd; KOepyh ,yf;fpa re;jpg;G jpUkiwf;fyhkd;wk; nfhOk;G fpisapdu; khje;NjhWk; elhj;Jfpd;w KOepyh ,yf;fpa re;jpg;G 19.01.2011 Gjd; md;W fhiy 11 kzpf;F jpUkiwf;fyhkd;wj;jpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilngw;wJ. ftpQu; kl;Ltpy; QhdFkhud; jyikapNy eilngw;w ,d;epfo;Tf;F kd;wj;jpd; jiytu; gPw;wu; mk;Nwh]; Muk;g ciu epfo;j;j jkpo;jha; tho;j;Jg;ghlYld; epfo;Tfs; Muk;gkhfpd. Gyk;ngau; jkpo; ,yf;fpaj;jpidg;gw;wp ftpQu; kl;Ltpy; Qhdf;Fkhudpd; rpwg;Giuiaj; njhlu;e;J Nguhrpupau; rptNrfupj;jpd; “Kl;fk;gpj;jPT” ftpijj; njhFg;gpd; Ma;Tiuia ftpQUk; XtpaUkhd fdpTkjp Mw;w ep.gp mUshde;jk; vOjpa “fle;J Nghjy;” ftpij njhFg;gpd; kPjhd jdJ ghu;itia ftpQu; tpNdhuhI; vLj;Jiuf;f mNj Ehypy; ntspahfpa Mjhk; Vths; kWthrpg;G kPjhd tpku;rdj;ij ftpQu; kd;dhu; mKjd; epfo;j;jpdhu;. Njhlu;e;J Nguhrpupau; rptNrfuj;jpd; “Kl;fk;gpj;jPT ftpijj; njhFg;gpy; ,lk; ngw;w ftpijia ghlyhf;fp jpUkiwf;fyhkd;w khztu;fs; ,irf;f ed;wp ciuAld; epfo;Tfs; ,dpNj epiwTw;wd. ngUksthdtu;fs; fye;J nfhz;l ,d;epfo;T kpfTk; rpwg;ghf ,lk;ngw;wJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ed;wp kl;Ltpy; Qhdf;Fkhud


49


50


51

Nty; Gtp (Nehh;Nt)


52

உணக்காக திநந்஡஬ள்.

பு஬ணா஬ிற்கு கட்டிதன ஬ிட்டு

஥ண஥ில்தன. இன்னும் ஢ன்நாக ஢ன்நாக

இருக்குப஥

சற்று ப஢஧ம் தூங்கிணால்

஋ன்று

஋ண்஠ி஦தடி

இள௃த்து பதார்த்஡ிணாள்.

‘ பு஬ணா! பு஬ணா!! ‘

அம்஥ா கீ ப஫ இருந்து ஡ன்தண ஢ன்நாக ஋஫

஋ள௃஬஡ற்கு

பதார்த஬த஦

஌னம் ஬ிடு஬து

சச஬ிகதப ஬ந்஡தடந்஡தும் கட்டிதன ஬ிட்டு

஥ண஥ின்நி

அப்தடிப஦஦ிருந்஡ாள்.

பு஬ணா஬ின் அம்஥ா பகாகினா

இபம் ஬஦஡ிபனப஦

஢ாட்டுப் தி஧ச்சிதண கா஧஠஥ாக ஬ி஡த஬க் பகானம் பூண்ட஬ள்.

அண்஠ன்

஬ந்து ஡ன் ஒப஧

஥கள்

குகணின்

பு஬ணாத஬

஥ிகவும் சி஧஥ப் தட்டு ஬ிட்டாள். இனண்டன்

உ஡஬ி஦ால் இனண்டன்

஬ந்஡ ஆ஧ம்தத்஡ில்

஬பர்ப்த஡ற்கு

அ஬ளுக்கு ஆங்கினம்

பதசத் ச஡ரி஦ாது. ஒவ்ச஬ாரு ப௃தநப௅ம்

உ஡஬ி

஢ாடி

அண்஠ணிடம் ஬ரு஬ாள். ஆணால் அ஬ளுக்கு அண்஠ன் ஡ணக்கு உ஡஬ி

சசய்஬து அ஬ர் குடும்தத்஡ில்

உள்ப஬ர்களுக்குப் பதாக்கில் ஢ான்

஡ான்

஋வ்஬பவு

திடிக்க஬ில்தன

ச஡ரி஦ ஬ந்஡து.

஋ன்று கானப்

தித஫ சசய்து ஬ிட்படன். க஠஬த஧


53

இ஫ந்஡ ஋ன்தண இங்பக கூப்திட ஋ன் கஸ்டங்கதப

அண்஠ன்

அனுத஬ித்஡ாப஧ா ச஡ரி஦ாது. இணி

அ஬ருக்கு ஡ன்ணால் கூடாது ஋ன்று

஋ந்஡ப்

஋ன்ண

ப஥லும்

தி஧ச்சிதணப௅ம் ஌ற்தடக்

ப௃டிச஬டுத்து இன்று ஬த஧ அ஬ருக்கு

஋ந்஡க் கஸ்டப௃ம் சகாடுக்கா஥ல் ஡ன் சதண்த஠

ஒரு

ஒள௃க்க஥ாண சதண்஠ாக ஬பர்த்து ஬ிட்டாள். ஡ன்

அம்஥ா உ஦ிருடன் இருக்கும் பதாது ஒரு ஬ாக்கி஦த்த஡ ஥ீ ண்டும் , ஥ீ ண்டும் சசால்஬ாள். ஥ீ ண்டும்

஥ீ ண்டும் ப௃஦ற்சி

கண்டு தூ஧த் தூ஧ ஬ினகிப் ஬ாழ்஬ில் ஋வ்஬பவு

஥ீ ண்டும் அம்஥ா஬ின்

஬ிட்டு ஋ள௃ந்஡ாள்.

ப௃ன்

஢ின்று

஡ன் அ஫தக

அ஫காண஬பா?

சந்ப஡க஥ாக இருந்஡து. பு஬ணா஬ிற்கு திடித்஡

஬ிட஦ங்கள்

இ஧ண்டு.

ப஦ாகாசணப௃ம், ஡ி஦ாணப௃ம். ஥ற்நது

ப஬தனத஦ப௅ம் குநிப்திட்ட ஡ன்

அ஬ள்

பகட்டு பு஬ணா கட்டிதன

இ஧சித்஡ாள். ஢ான் இவ்஬பவு

஡ணக்பக ஒன்று

பதாகும் ஋ன்தாள். அது ஡ன்

கு஧ல்

உ஦஧க் கண்஠ாடி

஡ாபண

உன்தணக்

உண்த஥஦ாகி஦து ஋ன்தத஡

அநி஬ாள்.

ஆள்

சசய்.. ப஡ால்஬ி

஋ந்஡

ப஢஧த்஡ிற்கு ப௃ன் ப௃டிப்தது.

அன்தண சிறு ஬஦஡ில் க஠஬த஧ இ஫ந்து

஡ணக்காக

஋வ்஬பவு கஸ்டப்தட்ட஬ள்

஢ன்கு஠ர்ந்஡஬ள். ஋ந்஡க் கா஧஠ம் ஡ாய் ஥ணம் ப஢ாக ஢டக்க இன்று

஥ாட்டாள்.

஋ன்தத஡

சகாண்டும் ஡ன்

பு஬ணா ஡ணி஦ார் அலு஬னகம்

ஒன்நில்

க஠க்காப஧ாக ப஬தன சசய்கிநாள். ப஬தன ஬ிட஦த்த஡த் ஡஬ி஧ ஦ாரிடப௃ம் அந்஡

பதச

ப஬று ஋ந்஡ ஬ிட஦த்த஡ப௅ம்

஥ாட்டாள்.

அலு஬னகத்஡ில்

பு஡ி஡ாக ஥பணஜர் ப஬தனக்கு

஬ந்து பசர்ந்஡ான் த஧஠ி. அ஬ன் ப஬தன஦ில்

காட்டும்


54

சுறுசுறுப்பு

ப஢ர்த்஡ி

திடித்஡ிருந்஡து. ஆணால்

஋ன்தண ஋ல்பனாருக்கும்

அ஬னுக்பகா பு஬ணாத஬

திடித்஡ிருந்஡து.

஋த்஡தணப஦ா ப௃தந அ஬பிடம் ஥தநப௃க஥ாக சசால்னிப் தார்த்஡ான். அ஬பிட஥ிருந்து ஋ந்஡ப் த஡ிலு஥ில்தன. ஬ிசாரித்துப் தார்த்஡஡ில் ஬ிருப்தப்தடி

சகாண்டான். இன்று பதச

஢டக்கும் ஒரு சதண்

஋ன்று

஋டுத்துக்

஡ாய்

அநிந்து

அம்஥ாத஬ச்

சந்஡ித்து

ப௃டிவு சசய்து அலு஬னகப்

த஡ிவுப் புத்஡கத்஡ினிருந்து அந்஡

஋ன்தத஡

஋ப்தடி஦ா஬து பு஬ணா஬ின்

ப஬ண்டும்

அ஬ள்

அ஬பது ஬ினாசத்த஡

சகாண்டு அ஬பது ஬டு ீ ப஢ாக்கி ஬ித஧ந்஡ான்.

ப஢஧த்஡ில்

சகாடுத்஡

பு஬ணா஬ின் ஡ாய் கல்஦ா஠த் ஡஧கர்

அந்஡ப் புதகப் தடத்த஡

உற்றுப்

தார்த்துக்

சகாண்டிருந்஡ாள் .தார்ப்த஡ற்கு ஢ல்ன அ஫காண஬ணாக இருக்கின்நான். ஢ல்ன ஒன்நில் ஡஧கர்

குடும்தம். ஡ணி஦ார் அலு஬னகம்

஥பணஜர் ப஬தன. தக ஢ிதந஦ சம்தபம் ஋ன்று

சசால்லுகின்நார். ஋஡ற்கும்

தார்ப்பதாம்..

஡஧கரிடம் சசான்ணாள். 'இன்று

஋ன் ஥கள்

஬ிட஦஥ாக

பதசி

அலு஬னகம்

ப௃டிந்து

ஒரு ஢ல்ன ப௃டி஬ாகச்

சசால்லுக்கின்பநன்' ஋ன்நாள் . ஡஧கர் ஬ிதட சதற்றுச் சசன்று ஦ாப஧ா அத஫ப்பு

஬ிசாரித்துப்

஬ந்஡தும் இது

சிநிது ப஢஧த்஡ில்

஥஠ித஦ அள௃த்தும் சத்஡ம் பகட்டது.

பதாய்க் க஡த஬த் ஡ிநந்஡஬ளுக்கு தூக்கி ஬ாரிப் பதாட்டது. இ஬஧ா?

இ஬ர் ஋ப்தடி இங்பக... ஆச்சரி஦஥ாக

அ஬தண

தார்த்஡ாள். அ஬ன்

஡஦ங்கித்


55

஡஦ங்கி

'அன்ரி...஢ான்

பு஬ணா ப஬தன ப஬தன

சசய்ப௅ம் அலு஬னகத்஡ில்

ப஬தன

஥கதப

உங்கள்

஥கள்

஥பணஜ஧ாக

சசய்கின்பநன். ஋ணக்கு உங்கள்

஥ிகவும் திடித்஡ிருக்கிநது. ஋த்஡தணப஦ா ப௃தந

அ஬பிடம் ஥தநப௃க஥ாக சசால்னி

இருக்கிபநன். அ஬ள்

அ஡ற்கு சம்஥஡ிக்க஬ில்ன. அது஡ான் உங்கதபப் தார்க்கனாம்

஋ன்று

஋ன்தணப் தற்நி

஬ந்ப஡ன். ஡ணி஦ாக

தித஫஦ாக ஋தட

஬ிடா஡ீர்கள் .஢ீ ங்கள் சம்஥஡ம்

஬ந்஡஡ால்

பதாட்டு

சகாடுத்஡ால்

஋ன்

சதற்பநார்கதப

அத஫த்து ஬ருப஬ன்’

஋ன்நான்

பகாகினா஬ிற்கு

அ஬ன்

஥ிகவும்

அத஥஡ி஦ாக.

பதசி஦ ஬ி஡ம்

஥ிகவும்

திடித்஡ிருந்஡து. இவ்஬பவு கானம் அ஬ளுக்காக காத்஡ிருப்த஡ாகச் அ஬தப

சசான்ணான். ஋ணப஬

ப஢சிக்கக்

கூடி஦ ஒரு஬ணாகத் ஡ான்

கடவுபின் ஡ிரு஬ிதப஦ாடதன ஢டந்஡஬ற்நிதண சசான்ணாள்.

சம்஥஡ிக்க அ஬ள்

அ஬ணிடம்

஡ம்தி. பு஬ணா

திநந்஡ிருக்கிநாள்

஢ிகழ்ச்சி஦ின் ப௄னம்

அநிந்து

இருப்தான்.

஋ண்஠ி ஬ி஦ந்஡ாள்.

அதணத்த஡ப௅ம்

'க஬தனப்தடா஥ல் பதாங்கள் உங்களுக்காகப஬

கண்டிப்தாக

஋ன்தத஡ இந்஡

சகாண்படன்.அ஬தபச்

த஬ப்தது ஋ன் சதாறுப்பு.஢ான் சசான்ணால்

஥ீ ந஥ாட்டாள்' ஋ன்று கூநி

சந்ப஡ாச஥ாக

அ஬தணச்

஬஫ி அனுப்தி த஬த்஡ாள்.

-புணி஡கனா.புஸ்தாக஧ன்-


56

ப஬ண்டும்...! ஢ரன் ஬ரழும் ஷதரஷ஡

அ஦ல் ஢ரடு உன் பசரந்஡ம்

஢ரல௃ம் என௉ கண஬ர஬து

஢ரடுகள் ஷ஡ரறும்

இது ஥ரந ஷ஬ண்டும்.. ஢றை஥ரக ஷ஬ண்டும் ...

னேத்஡ம் ஌ஷணர..

஢ீ ஥ங்கபம் தரடு....!!

தீ஧ங்கற பகரண்டு ஷசற்று

஬ிஞ்ஞரண அநறவுகள்

கந்஡க ன௄஥ற஦ிஷன சந்஡ணம்

ஷ஬ண்டும்...

஬஦ல் உழு஡றட ஷ஬ண்டும்.. ஬ிமபந்஡றட ஷ஬ண்டும்..

ஆனே஡ம் ஌ந்஡ற஦ மககபில்

஋ன்றும் உ஦ிர் கரக்க

ப஥ஞ்ஞரணம் ஥ந஬ர஥ல் உ஦ிர் ஬ர஫ ஷ஬ண்டும்...

ன௃த்஡கம் ஌ந்஡றட ஷ஬ண்டும்.

ஏஷசரணில் துமபகமப

ன௄ தூ஬ ஷ஬ண்டும்..

உஷணரட ஆனேள் த௄று அல்ன

உ஦ிர் ஋டுத்஡ ஷ஡ரட்ட இணி

சறமந சரமன னெடி ஢ீ

஢ீ ஢ீக்க ஷ஬ண்டும்..

ன௅ன்த௄நரக ஷ஬ண்டும்...

த௄ல் சரமன ஆக்கு..

ைர஡றகள் இல்னர஡ ன௃து

தள்பிகபரய் ஥ரற்று...

அங்ஷக ஢ரன் ஥ீ ண்டும்

஡பங்கமப ஡கர்த்து

அணு உமனம஦ னெடி

உனகம் ஷ஬ண்டும்...

திநந்஡றட ஷ஬ண்டும்....

ஷசரத்து உமன஦ிமண ஌ற்று,

஥஡ங்கள் அது ஥டம஥

உண்டு

஋ல்னர கடவுல௃ம் என௉

஡றணம் ன௅ழு ஷ஢஧ உ஠வு

அம஡ ஥நந்஡றட ஷ஬ண்டும்..

உன் தசறம஦ ஆற்று...

஥஡ம் ஋ன்று

என௉ ஢ரட்டு ஋ல்மனக்குள் ஌து என௉ சண்மட..

என௉ ஡ர஦ின் ஥க்கபரய் ஬ரழ்ந்து ஢ீ கரட்டு...

஬ரழ்ந்஡றட ஷ஬ண்டும் ஬மச தரடும் ஥ணி஡ர்

஋ல்னரம் க஬ி தரட ஷ஬ண்டும்.


57

அ஦ல் ஢ரடு உன் பசரந்஡ம் னேத்஡ம் ஌ஷணர..

஢ரடுகள் ஷ஡ரறும்

஢ீ ஥ங்கபம் தரடு....!! ஬ிஞ்ஞரண அநறவுகள் ஋ன்றும் உ஦ிர் கரக்க ஷ஬ண்டும்...

ப஥ஞ்ஞரணம் ஥ந஬ர஥ல் உ஦ிர் ஬ர஫ ஷ஬ண்டும்... ஢ரகரிக ஷ஥ரகம்

஡ள்பி ஷதரக ஷ஬ண்டும்.. கர஥ம் இல்னர கர஡ல் ஋ன்றும் ஷ஬ண்டும்...

஡ந்ம஡஦ின் ஷதர் பசரல்லும் திள்மபகள் ஷ஬ண்டும்..

தத்஡றணி பதண்கள் ஥ட்டும்

உ஦ிர் ஬ர஫ ஷ஬ண்டும்........

஡஥ிழ் ஢ினா

N. ன௃ஷனந்஡ற஧கு஥ரர்


58

‘க஦ல்஬ி஫ி’ ஦ின் ‚உப்புக்காற்நில் ஥னர்ந்஡ ஥னர்கள்‛

க஬ிம஡த் ப஡ரகு஡ற ப஬பி஦ீட்டு ஬ி஫ர த஡றவும் தடங்கல௃ம் : சு. குஷ஠ஸ்஬஧ன்

க஦ல்஬ி஫ி஦ின் ‘உப்புக்காற்நில் ஥னர்ந்஡ ஥னர்கள் ’ க஬ித஡த்க஡ாகு஡ி஦ின் க஬பிப௅ட்டு ஬ி஫ா 29.01.2011 சணிக்கி஫த஥ ஬ட஥஧ாட்சி இன்தர்சிட்டி கதாதுப஢ாக்கு ஥ண்டதத்஡ில் இன்தர்சிட்டி க. கூ. சங்கத் ஡தன஬ரும் ச஥ா஡ாண ஢ீ஡஬ாந௃஥ாகி஦ ஡ிரு ப஬ ஬ிசு஬லிங்கம் ஡தனத஥஦ில் இடம்கதற்நது. ஢ிகழ்஬ில் இனக்கி஦ச்பசாதன து. குனசிங்கம் சிநப்பு ஬ிருந்஡ிண஧ாகக் கனந்து ககாண்டு நூல் க஬பிப௅ட்டுத஧஦ிதண ஢ிகழ்த்஡ி நூதன க஬பி஦ிட்டு த஬த்஡ார். ஢ிகழ்஬ில் இன்தர்சிட்டி கி஧ா஥ அதி஬ிருத்஡ிச் சங்கத் ஡தன஬ர் ஡ிரு ப஬. கசந்஡ிப஬ல் ஬஧ப஬ற்புத஧த஦பெம், ப஦ாகப்த஦ிற்சி ஆசிாி஦ரும் ஬ட஥ாகா஠ க஧ாத்ப஡ சங்கத் ஡தன஬ரு஥ாண ஥ா. இ஧த்஡ிணபசா஡ி க஡ாடக்கவுத஧஦ிதணபெம் ஢ிகழ்த்஡ிணர். ஆசிபெத஧கதப ஥காக஠த஡ி சி஬ாணந்஡஧ாஜாக்குருக்கள், தங்குத்஡ந்த஡ அகஸ்ாின் அடிகபார். தச஬ப்புன஬ர் இ஧த்஡ிணசதாத஡ி


59

஡ிரு஥ாநன் குருக்கள் ஆகிப஦ாரும், ஬ாழ்த்துத஧கதப கந்஡஬ணம் சூாி஦கு஥ா஧ன், ஋ழுத்஡ாபர் சீணா உ஡஦கு஥ார் ஆகிப஦ாரும் ஢ிகழ்த்஡ிணர். நூலின் ப௃஡ற்தி஧஡ித஦ ஡ிரு ஥ா. இ஧த்஡ிணபசா஡ி அ஬ர்கள் கதற்ர௃க்ககாண்டார். நூல் ஆய்வுத஧஦ிதண ஬ல்த஬ சி஡ம்த஧ாக்கல்லூாி ஆசிாி஦ர் ஡ிரு பசா. சி஬பணஸ்஬஧ன் ஢ிகழ்த்஡ிணார். ஌ற்புத஧஦ிதண நூனாசிாி஦ர் அருத஥த்துத஧ க஦ல்஬ி஫ி ஢ிகழ்த்஡ிணார். நூனாசிாி஦ர் க஦ல்஬ி஫ி 1992 இல் திநந்஡஬ர். ஬டஇந்து ஥கபிர் கல்லூாி஦ில் கதனப்திாி஬ில் கல்஬ி கற்ர௃ ஬ருகிநார். ஥ிகச் சிநி஦ ஬஦஡ில் க஬ித஡த்துதந஦ில் ஆர்஬ம் ககாண்டு நூனாக்கி க஬பி஦ிடும் ப௃஦ற்சித஦ தனரும் தா஧ாட்டிணர். க஡ாடர்ச்சி஦ாண ஬ாசிப்பும் அந௃த஬ப௃ம் ஋஡ிர்கானத்஡ில் ஢ல்ன க஡ாகுப்புக்கள் ஬ரு஬஡ற்குாி஦ ஬ாய்ப்தத ஬஫ங்கும் ஋ண பதச்சாபர்கள் குநிப்திட்டணர். இனக்கி஦ப் தந்஡ம்திடிப்பு ஋துவு஥ில்னா஡ சா஡ா஧஠ கி஧ா஥ ஥க்கள் ப௃ன்ணிதன஦ில் ஥ிக ஋பித஥஦ாக ஢ிகழ்ந்஡ இந்நூல் க஬பிப௅டு ஋஡ிர்கான இபம் சந்஡஡ி஦ிணர் ப஥லும் ஋ழுத்துத்துதநக்குள் நுத஫஬஡ற்குாி஦ ஬ாய்ப்ததக் ககாடுக்கும் ஋ண ஋ண்஠னாம்.

஢ிகழ்஬ின் தடங்கள் சின...


60


61


62


63

ப஡சம்

தார்.

ச஡ன்நல் ஬சி஦ ீ ப஡சச஥ான்நில்

இன்று சூணி஦ம் சும்஥ா சகாட்டிக் கிடக்கிநது! ப஬஡ம் ஓ஡ி஦ ச஡ருக்கபில்

ஒப்தாரி ஓனங்கள் பகட்கிநது.. தாதட கட்டல்

஡ிணசரி காதனக் கடணாகி஦து... இன்று

சாவு ஡ாண்டி ஬டு ீ ஬ந்஡ால்

கின்ணஸ் சா஡தண ஡ாணது! இப஡ா

஋ன் ப஡சத்஡ின் ஒரு திடி ஥ண் த௃கர்ந்து தார்!

இ஧சா஦ணக் கனத஬ கனந்துள௃஡ ஥ண்஠ில்

இ஧த்஡ ஬ாசதண ச஡ரிகிந஡ா? அப஡ா.... அங்பக...

சின்ணச் சிசு ஢ினத்஡ினதநந்து


64

சதரி஦ சதரி஦ சங்கினி ஬ாகணம்; அப்தால்

ஆகா஦த்஡ினிருந்தும் துப்தாக்கி ஥த஫; ச஢ற்நிக்கு ப௃ன் தச்தசத் ச஡ாப்தி குநித஬த்துச் சுட்ட உடல்கள் உ஦ிர் துப்தி..;

இ஧த்஡ ஆற்நில்

இண ச஬நி஦ின் ப஬பாண்த஥.! அறுத்ச஡டுத்஡ சதண்஠ின் ப௃தன஦ில் திதுங்கும் இ஧த்஡ம்;

கற்பு கண஧க ஆப௅஡த்஡ிற்கு ப௃ன் அற்ப்த஥ாய்...சும்஥ா..;

஬ி஦ாகூனங்கபின் ஬ிதநப்தில் ஋ங்கள் உ஦ிர்க் பகாட்டில்

குநி த஬க்க பகாடிச் சசன஬ில் ஆப௅஡ங்கள்;

சிதநச஦டுத்து ச஬நி஦ிணச஥ான்று

஋ங்கள் சீத஡கதபச் சீ஧஫ிக்கிநது..! சீத஡ கூட

ஒரு ஡டத஬ ஡ான் ஡ீக் குபித்஡ாள்... ஆணால்

஋ங்கள் ப஡ச ஥ா஡ாப஬ா

஡ிணசரி ஡ீக்கித஧஦ாகிநாள்! ப஥ற்தடி கானங்கபில்


65

஋ங்களூரின் ஥஦ாணங்கபில் கூட

பூந்ப஡ாட்டங்கள் த஬த்஡ிருந்ப஡ாம்.. இன்று

஋ங்கள் பூங்கா஬ணங்கள்

஥஦ாணங்கபாய்.... சாம்த஧ாகி..... கீ நி஦ ப஡சப் த஧ப்தின் ஋ல்தனக் பகாடு ச஡பி஬ாக்கப் தடச஬ன்று

பூகம்தங்கபபாடு.... ஋ரி஥தனகளு஥ாய் உ஦ிர்கள். குடித்து

து஦஧஥பிக்கும் ப஡சம்...! உன்ண஡஥ாண கனாச்சா஧ச஥ான்தநக் காவு ஬ாங்கி஦

சாத்஡ி஦ கூறுகள் சகாண்டு ஋ங்கள் ப஡ச஥ிங்கு

஢ிர்஬ா஠ப்தடுத்஡னில் ஢ிர்ப௄ன஥ாகி஦஡ற்கு அத஧ த௄ற்நாண்டுக் கத஡஦ிருக்கிநது...! கட்டடங்கள் ஡த஧ ஥ட்ட஥ாக்கி இந்஡ ஥ண்஠ில்

சின சசத்஡ ஬டுகள் ீ ஢டத்஡ி ப஡சம் அ஫ித்து ஬ிட்ட஡ாய்

ஒரு சா஧ாரின் தகல் கணச஬ான்று ஢தட ப௃த஧஦ில் இருப்த஡ாய் பகள்஬ி!


66

ஆணால்....இங்கு

஋த்஡தண ப௃தந ப஬ண்டுச஥ணிலும் இத் ப஡சத்஡ின் சு஦ம்

கட்டிச஦ள௃ப்தச஬ன்று

஡ிருப்த஠ிகள் அப௃னில் த஬த்஡ சப௃஡ா஦ச஥ான்று ஢டத்துகிநது ஬ி஫ிப்பு஠ர்஬ில் ஒரு ப஬ள்஬ி...!

சு஬ர஡ற சு஬ர஥ற.


67

஡஥ிழ்ப்பத஧நிஞர் ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் இ஦ற்தக ஋ய்஡ிணார்!

ன௅மண஬ர்.ன௅.இபங்ஷகர஬ன்

஡஥ற஫ீ ஫த்஡றல் திநந்து கணடர஬ின ஬ரழ்ந்து ஬ந்஡

஡஥றழ்ப்ஷத஧நறஞர் ஈ஫த்துப்ன௄஧டணரர் 20.12.2010 இ஦ற்மக

஋ய்஡றணரர் ஋ன்ந பசய்஡றம஦ ஆழ்ந்஡ ஬ன௉த்஡த்துடன் ப஡ரி஬ித்து அ஬ர் ஢றமண஬ரக இக்கட்டும஧ ப஬பி஦ிடப்பதறுகறன்நது. ஈ஫த்து அ஧சற஦ல் ஷதர஧ரட்டம் கர஧஠஥ரகக் கணடர஬ில் ஬ரழ்ந்து ஬ந்஡ ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஡஥ற஫ீ ஫த்஡றல் அம஥ந்துள்ப

஥ட்டக்கபப்ன௃ ஥ர஬ட்டத்ம஡ச் சரர்ந்஡ பசட்டிப்தரமப஦ம் ஋ன்னும் ஊரில் ஬ரழ்ந்஡ ஢ரகன௅த்து சரன௅ஷ஬ல்

க஡றர்கர஥த்஡ம்திக்கும் ஬ள்பி஦ம்ம஥ அம்஥ரல௃க்கும் ஥கணரக 13.12.1928 இல் திநந்஡஬ர்.இ஬ர்஡ம் இ஦ற்பத஦ர்

பசல்஬஧ரசஷகரதரல் ஆகும்.பசட்டிப்தரமப஦ம் ஋ன்னும் ஊரில் திநந்஡ரலும் ஷ஡ற்நரத்஡ீ஬ில் ஬ரழ்ந்஡஬ர்.

இ஬ர் ப஡ரடக்கக்கல்஬ிம஦க் குன௉க்கள்஥டம் ப஥஡டிசு஡ ஥றசன் ஡஥றழ்ப்தரடசரமன஦ிலும் உ஦ர் கல்஬ி஦ிமண ஥ட்டக்கபப்ன௃ அ஧சறணர் ஆசறரி஦ர் த஦ிற்சறக் கல்லூரி஦ிலும்,஥ன௉஡ரமண கமனத௃ட்தக் கல்லூரி஦ிலும்,குடந்ம஡஦ிலும்(஡஥ற஫கம்)

த஦ின்ந஬ர்.ஈ஫த்஡றல் ஡ம் ஆசறரி஦ர் த஠ிம஦ ன௅ப்தத்ம஡ந்து ஆண்டுகள் பசய்து 1985 ஆம் ஆண்டில் ஏய்வு

பதற்நரர்.கணடர஬ில் ஡ம் குடும்தத்஡றணன௉டன் ஬ரழ்ந்து஬ந்஡ ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர்க்கு அகம஬ ஋ண்தத்஡ற஧ண்டு. ஡ள்பர஡ அகம஬஦ிலும் ஡஥றழ்ப்த஠ின௃ரி஬஡றல் ஷசரர்஬ின்நறக்

கர஠ப்தட்ட஬ர். உடனறல் தல்ஷ஬று ஷ஢ரய்கள் கர஠ப்தட்டரலும் அ஬ற்மநப஦ல்னரம் பதரன௉ட்தடுத்஡ரது ஋ழுது஬஡றலும், அச்சறடு஬஡றலும், அ஬ற்மந உரி஦ இடங்கல௃க்கு


68

அனுப்திம஬ப்த஡றலும், அன்தர்கல௃க்கு ஥டல் ஬ம஧஬஡றலும் ஈடுதட்டு ஬ின௉ப்ஷதரடு பச஦ல்தட்டு ஬ந்஡஬ர். இ஬ர் இபம் அகம஬஦ில் பதற்ந தல்ஷ஬று த஦ிற்சறகள் இ஬ன௉க்குத் ஡஥றழ்ப்த஠ி ன௃ரி஬஡ற்குத் தும஠஦ரக இன௉ந்஡து.

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் இபம் அகம஬஦ில் ஆசறரி஦ர் த஦ிற்சற

பதற்நதுடன் அம஥஦ர஥ல் ஏ஬ி஦ம். ஡ட்டச்சு, சுன௉க்பகழுத்து, அச்சுக்கமன. ஏ஥றஷ஦ர ஥ன௉த்து஬ம் ன௅஡னரண஬ற்நறலும் த஦ிற்சறபதற்ந஬ர்.஡஥றழ்ப஥ர஫ற஦ில் ஢ல்னன௃னம஥

பதற்நதுடன்,ஆங்கறனம்,சறங்கபம் ன௅஡னரண ப஥ர஫றகமபனேம் ஢ன்கு அநறந்஡஬ர்.ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரரின் குடும்தம் ஡஥ற஫நறவு பதற்ந குடும்த஥ரகும்.இ஬ரின் தரட்டணரர் ன௃ன஬ர்

இ.஬.க஠த஡றப்திள்மப,பதரி஦஡ந்ம஡ ஬஧க஬ி சறன்ண஬ப் ன௃ன஬ர்,கனர஢ற஡ற ஌.பதரி஦஡ம்திப் திள்மபப்தண்டி஡ர் ன௅஡னரண஬ர்கள் ஬஫ற஦ரக இ஬ன௉க்குத் ஡஥ற஫நறவும் ஡஥றழு஠ர்வும் கறமடத்஡து.

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஡஥க்குப் த஡றஷணழு அகம஬

இன௉க்கும்பதரழுது தரடல்஬ம஧ந்து அ஡மண ஬஧ஷகசரி ீ இ஡஫றல் (1945 சண஬ரி) ப஬பி஬஧ச் பசய்஡ரர். அ஡மணக் கண்ட

ன௃ன஬ர்஥஠ி பதரி஦஡ம்திப்திள்மப ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரம஧

அம஫த்து ஋ழுத்துத் துமந஦ில் ஊக்கப்தடுத்஡றணரர். அ஡ன்திநகு ஆசறரி஦ப்த஦ிற்சற ஥ர஠஬஧ரக இன௉ந்஡பதரழுது

இனங்மக஦ினறன௉ந்து ப஬பி஬ந்஡ ஡றணக஧ன், ஬஧ஷகசரி, ீ

சு஡ந்஡ற஧ன், ஈ஫ஷகசரி, ஥றன்பணரபி, சறநீனங்கர ன௅஡னரண ஌டுகபில் ஋ழு஡ற,கம஡,கட்டும஧கள்,ப஡ரடர்கள்

ப஬பி஬ந்஡ண.அதுஷதரல் ஡஥ற஫கத்஡றனறன௉ந்து ப஬பி஬ந்஡

஡஥ற஫ன்,கல்கற,஡றங்கள்,ஆணந்஡஬ிகடன்,கமன஥கள் ஷதரன்ந

஌டுகபிலும் ஋ழு஡றணரர்.1954 ஆம் ஆண்டினறன௉ந்து இனங்மக ஬ரபணரனற஦ில் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரரின் ஷதச்சு எனறத஧ப்தரகத்ப஡ரடங்கற஦து.


69

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் இனக்கற஦ ஆர்஬ம் ஢றமநந்஡஬ர் ஋ன்த஡ற்கு ஷ஥லும் என௉ சரன்று அ஬ர்஡ம் இனங்மக஦ில் ஷ஡ற்நரத்஡ீவு

இல்னத்஡றல் அம஥ந்஡றன௉ந்஡ த௄னகம் ஆகும். அங்கறன௉ந்஡ த௄ல்கள் ஦ரவும் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணர஧ரல் சறநப்தரகப் த஧ர஥ரிக்கப்தட்டண. கட்டம் பசய்஦ப்பதற்று, ஬ரிமச ஋ண் இடப்தட்டு,த஡றஷ஬ட்டில் ன௅மந஦ரகப் த஡றவு பசய்஦ப்தட்டின௉ந்஡து. தல்ஷ஬று அரி஦

த௄ல்கபின் ஷச஥றப்தக஥ரகக்கரட்சற஦பித்஡து. ஆணரல் அங்கு இன௉ந்஡ ஷதரர்ச்சூ஫லும் குடும்தம் கணடர஬ிற்குக்

குடிபத஦ர்ந்஡஡ரலும் த௄ல்கள் சரி஦ரகப் த஧ர஥ரிக்க ன௅டி஦ர஥ல் சறம஡ந்஡ண.

இந்த௄னகத்஡றல் ஡஥றழ். ஆங்கறனம்,சறங்கப ப஥ர஫றகபில் அம஥ந்஡ தல்னர஦ி஧ம் த௄ல்கள் இன௉ந்துள்பண.இ஬ற்றுள் கமனக்

கபஞ்சற஦ம், அக஧ர஡றகள், இனக்க஠, இனக்கற஦த௄ல்கள்,

ஆய்வுத௄ல்கள்,ப஢டுங்கம஡கள்,஥ன௉த்து஬ம்,ஷசர஡றடம்,ஏ஬ி஦ம், அநற஬ி஦ல்,஬டப஥ர஫ற ஥மநத௄ல்கள், சறத்஡ரந்஡

த௄ல்கள்,மச஬ம்.ம஬஠஬ம்,கறநறத்஡஬ம்,இசுனரம்,பதரபத்஡ம் சரர்ந்஡ த௄ல்கள் இடம்பதற்நறன௉ந்஡ண.ஷ஥லும் இது஢ரள்஬ம஧ ப஬பி஬ந்஡றன௉ந்஡ ஡றம஧ப்தடப் தரடல்கள்,஬சணங்கள்

ன௅஡னற஦ணவும் இன௉ந்஡ண.இ஬ற்றுடன் சறற்நறனக்கற஦ த௄ல்கள், அம்஥ரமண, பதரிப஦ழுத்துக் கம஡கள், 1938 இனறன௉ந்து இனங்மகப் தரடசரமனகபில் த஦ன்தரட்டினறன௉ந்஡ ன௃த்஡கங்கள்,பசய்னேள்

த௄ல்கள்,க஠க்கு,஬஧னரறு,ன௃஬ி஦ி஦ல்,பதரன௉பி஦ல்,

ஆசறரி஦ர்த஦ிற்சற஦ில்கற்திக்கப்தட்ட உப஬ி஦ல்த௄ல்கள், கல்஬ித௄ல்கள், கற்தித்஡ல்

ன௅மநகள்,ஷ஡ர்வு஬ிணரக்கள்,தல்ஷ஬றுஇ஡ழ்கள்,இ஡ழ்கபின் ஢றுக்குகள்,தல்ஷ஬று மகப்தடிகள் ஋ணப் தல்ஷ஬று த௄ல்கள் இன௉ந்஡ண.இம஬ ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணர஧ரல் பதன௉ம்

பதரன௉ள்பசன஬ில் ஬ரங்கறப் தரதுகரக்கப்தட்டம஬.


70

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஆசறரி஦஧ரகப் த஠ின௃ரிந்஡ரலும் ஡ந்ம஡஦ரர்

஢டத்஡ற ஬ந்஡ ஥ஷணரக஧ர அச்சகத்ம஡னேம் ப஡ரடர்ந்து க஬ணித்து

஬ந்஡ரர். ஡ந்ம஡஦ரரின் ஥மநவுக்குப் தின்ணர் அச்சகப்பதரறுப்ன௃ ன௅ழு஬ம஡னேம் க஬ணிக்கஷ஬ண்டி஦஢றமன

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரன௉க்கு அம஥ந்஡து.1980-1984 ஆம்

ஆண்டுகபில் ஈ஫ ஬ிடு஡மனப்ஷதரர் ஬டி஬ம் பதற்நபதரழுது ஷதர஧ரட்டக் குழு஬ிணர்க்குத் துண்டநறக்மக

அச்சறட்டுஅபித்஡ம஥ம஦ அநறந்஡ அ஧சும் கர஬ல்துமநனேம், இ஧ரணு஬ன௅ம் இ஬ரின் ஢ட஬டிக்மகம஦க் கண்கர஠ிக்கத்

ப஡ரடங்கறண.தல்ஷ஬று ப஡ரல்மனகல௃க்கு ஆபரணரர்.஋ணஷ஬ இணினேம் ஡஥ற஫ீ ஫த்஡றல் ஡ங்கற஦ின௉ப்தது சரி஦ில்மன ஋ண

ன௅டிப஬டுத்துத் ஡ம் ஥ஷணரக஧ர அச்சகத்ம஡ ஢ண்தர்கபிடம் எப்தமடத்து஬ிட்டு,கணடர஬ிற்குக் குடிபத஦ர்ந்஡ரர்.

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஈ஫த்஡றல் ஬ரழ்ந்஡பதரழுது இ஬ர்஡ம்

஡஥றழ்ப்தற்று அநறந்஡ அ஧சறணர் இ஬ர்஡ம் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஋ன்னும் ன௃மணபத஦ரில் அம஥ந்஡றன௉ந்஡ ஈ஫ம் ஋ன்னும் பசரல்மனப் த஦ன்தடுத்஡க்கூடரது ஋ணக்கண்டித்஡ணர். (1979ன௅஡ல் அ஧சறணர் ஈ஫ம் ஋ன்ந பசரல்மனப்

த஦ன்தடுத்஡ற஦஬ர்மபக் கண்கர஠ிக்கத் ப஡ரடங்கற஦ம஥ம஦ ஢றமண஬ிற்பகரள்க).

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் 1985 இல் கணடர஬ிற்குக் குடும்தத்துடன் குடிபத஦ர்ந்஡ரர்.அங்குச் பசன்நதிநகு ஡஥ற஫ர்கள் தனன௉ம்

குடிபத஦ர்ந்து ஬சறக்கத் தும஠஦ரக இன௉ந்஡ரர்.஡஥றழ்஥க்கள்

த஦ன்பதறும்஬ண்஠ம் தல்ஷ஬று ஢றறு஬ணங்கமப ஌ற்தடுத்஡றப்

தன த஠ிகமபனேம் பசய்஡ரர்.அ஬ற்றுள் ரிப்பக்சு அச்சகம், சல஬ர த஡றப்தகம்,஢ற஫ல் ஋ன்னும் பத஦ரில் இ஡ழ்

஢டத்஡ற஦து,஡஥றழ்கற்திக்கும் த஠ி஦ில் ஈடுதட்டம஥, உனகத்஡஥றழ்ப் தண்தரட்டு இ஦க்கம்-கறமப


71

஌ற்தடுத்஡ற஦ம஥,இ஬ர்஡ம் ஥கன் சரர்ச் இ஡஦஧ரச் அ஬ர்கள் ஬஫ற஦ரகத் ஡஥றழ்஥கன் ஋ன்னும் ஡றம஧ப்தடம்

உன௉஬ரக்கற஦ம஥,஡ம் ஥க்கல௃டன் இம஠ந்து

஡஥றழ்க்க஠ிப்பதரநற ஋ழுத்துகமபப் த஦ன்தடுத்஡ற ன௅஡ன்ன௅஡ல் ஡஥றழ்த௄ல் ப஬பி஦ிட்டம஥ (பதத்ஷனகம் கனம்தகம்)(1986) ன௅஡னற஦ண இ஬ர்஡ம் த஠ிகல௃ள் குநறப்திடத்஡க்கண. ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஋ழுத்துப்த஠ிகள் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் இபம் அகம஬஦ிஷன ஋ழு஡த்

ப஡ரடங்கற஬ிட்டரர்.஡ம்பத஦ரிலும்,க஡றர்,க஡றர்஬ள்பிச்பசல்஬ன்,ன௄ ஧ரடணரர்,ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஋ன்னும் பத஦ர்கபிலும் தல்ஷ஬று கம஡,கட்டும஧,஡றநணரய்வு,க஬ிம஡,ப஥ர஫றபத஦ர்ப்ன௃கள் ஋ணப் தமடத்துள்பரர்.இ஬ர்஡ம் ஋ழுத்஡ரல௃ம஥ த஡றப்ன௃,தமடப்ன௃,

ப஥ர஫றபத஦ர்ப்ன௃, ஡றநணரய்வு, ப஡ரகுப்ன௃ ஋ன்று தன்ன௅கத்஡ன்ம஥ பகரண்டது.

த஡றப்ன௃ப்த஠ிகள் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஡ரம் தன த௄ல்கமப

஋ழு஡ற஦துடன்,஡ம்ம஥ப஦ரத்஡ ஋ழுத்஡ரபர்கள் த௄ல்கமப

ப஬பி஦ிடவும்,த஡றப்திக்கவும் தல்ஷ஬று ஬மககபில் தும஠

஢றன்றுள்பரர்.ஈ஫த்஡றல் இன௉ந்஡பதரழுது ஡ம்ன௅மட஦ ஥ஷணரக஧ர அச்சகம் ஬஫றனேம்.கணடர஬ில் ரிப்பக்சு அச்சகம் ஬஫றனேம் தல்ஷ஬று த௄ல்கள் ப஬பி஬஧த் தும஠஦ரக

இன௉ந்துள்பரர்.ஷ஥லும் ஡஥ற஫கத்஡றல் ஢ல்ன த௄ல்கள்

த஡றப்திக்கஷ஬ண்டும் ஋ன்ந ஷ஢ரக்கறல் இ஬ர் ப஢நறப்தடுத்஡னறல் பதரன்ப஥ர஫றப் த஡றப்தகம் பச஦ல்தடுகறன்நம஥ இங்குக்

குநறப்திடத்஡குந்஡து (பதரன்ப஥ர஫றப் த஡றப்தகம், இமடக்கட்டு,


72

உள்ஷகரட்மட(அஞ்சல்),கங்மகபகரண்டஷசர஫ன௃஧ம் (஬஫ற).அரி஦லூர் ஥ர஬ட்டம்-612901)

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஋ழு஡த் துடிக்கும் த௄னரசறரி஦ர்கமப இணங்கண்டு அ஬ர்கபின் த௄ல்கமபத் ஡ரஷ஥ ன௅஦ன்று

த஡றப்திக்கும் த஠ி஦ிலும் ஈடுதட்ட஬ர்.இ஬ன௉மட஦ உ஡஬ி஦ரல் ஢ட஧ரசர,சற்கு஠ம் ஆகற஦ இன௉஬ன௉ம் ஋ழு஡ற஦ ஢ர஬னர்பதன௉஥ரணின் ஬ரழ்க்மகக் குநறப்ன௃கள்

த௄லும்,கர.சற஬ப்தி஧கரசம் அ஬ர்கபின் ஬ின௃னரணந்஡ரின்

கல்஬ிச்சறந்஡மணகள் த௄லும், ச.஢஬஧த்஡றணத்஡றன் கற஫க்கறன்

ஷதப஧ரபி ன௃ன஬ர்஥஠ி த௄லும்,சற஬கு஥ர஧ன் கம஡கள் த௄லும்

ப஬பி஬ந்஡ த௄ல்கல௃ள் குநறப்திடத்஡க்கண.இம஬ ஡஬ி஧ ஈ஫த்து அநறஞர்கள் தனரின் த௄ல்கமபத் ஡ரஷ஥ த஡றப்தித்துள்பரர். ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ப஥ர஫றபத஦ர்ப்ன௃ப் த஠ிகள் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் திநப஥ர஫ற அநற஬ின் தும஠பகரண்டு

தனத௄ல்கமபத் ஡஥ற஫றற்கு ப஥ர஫றபத஦ர்த்துள்பரர்.இ஬ற்றுள் ஆங்கறனத்஡றனறன௉ந்து ன௃கழ்஥றக்க கறஷ஧க்க கர஬ி஦ங்கபரண இனற஦ட்,எடிசறம஦ ப஥ர஫றபத஦ர்த்஡ம஥ குநறப்திட்டுச்

பசரல்னஷ஬ண்டும்.இவ்஬ரறு ப஥ர஫றபத஦ர்த்஡ பதரழுது கறஷ஧க்க த௄ல்கபின் னெனத௄மனத் ஡ழு஬ித் ஡஥றழ்ச்சூ஫லுக்கு ஌ற்த

ப஥ர஫றபத஦ர்ப்மதச் பசய்துள்பரர்.ஷகர஥ரின் இனற஦ட் கர஬ி஦ம் 2400 ப஬ண்தரக்கபரகவும், எடிசற கர஬ி஦ம் 2400

஬ின௉த்஡ப்த஬ரகவும்(1990) தமடக்கப்தட்டுள்பண.ஷ஥லும் கறஷ஧க்க ஢ரடகங்கள் தன தன்ணி஧ண்டு ப஡ரகு஡றகபரகவும் இ஬஧ரல் ப஥ர஫றபத஦ர்க்கப்தட்டுள்பண. இ஬ற்றுள்

'பசரதிக்பகரனசறன் ஢ரடகங்கள்' 'அ஦ினசற஦சறன் ஢ரடகங்கள் குநறப்திடத்஡க்கப் பதன௉ம஥க்கு உரி஦ண.


73

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் தனதுமந அநறவுபதற்ந஬ர். ஡஥ற஫றன்

இ஦ல்,இமச,஢ரடகம் ஋ன்னும் ன௅ப்திரிவுகபிலும் தன த௄ல்கமப இ஦ற்நறனேள்பரர்.஡஥றழ் ஋ழுத்துச் சலர்஡றன௉த்஡ம் கூடரது ஋ண இ஬ர் ஋ழு஡றனேள்ப த௄ல்கல௃ம் அநறக்மககல௃ம் ஆழ்ந்஡ சறந்஡மண஦ின் ப஬பிப்தரடரகும். க஠ிப்பதரநற உனகறல் ஋ழுத்துச்சலர்஡றன௉த்஡ம் ஷ஡ம஬஦ற்நது ஋ன்தது இ஬ர்பகரள்மக.஡ரம் இது஢ரள்஬ம஧ தமடத்துள்ப த௄ல்கள் ஦ர஬ற்மநனேம் தம஫஦ ஋ழுத்து஬டிவுகபில் அச்சறட்டு

ப஬பிப்தடுத்஡றனேள்பரர்.அவ்஬மக஦ில் இ஬ர் தமடத்துள்ப ஡஥றழ் ஋ழுத்துகபின் உறுப்ன௃ இனக்க஠ம் உ஠ர்த்தும் ஋ழுத்துத௄ல் (உம஧னேடன்), ஡஥றழ் ஋ழுத்துச் சலர்஡றன௉த்஡ச் சறந்஡மணகள்,

஥றன்க஠ணித் ஡஥றழ் ஋ழுத்துச் சல஧ம஥ப்ன௃ ஷ஡ம஬஡ரணர?஡஥றழ் அச்சுக்கமன஦ில் ஥றன்க஠ணி ஋னும் பகரம்தினைட்டரின்

தி஧ஷ஬சம் ஋ன்தண ஡஥றழுனகம் அநற஦த்஡கும் த௄ல்கபரகும். ஡஥றழ் ஋ழுத்துச் சலர்஡றன௉த்஡ம் ஷ஡ம஬ ஋ணவும்,ஷ஡ம஬஦ற்நது ஋ணவும் பசரற்ஷதரர்ன௃ரினேம் ஢ரம் அமண஬ன௉ம் தடித்து

இன்ன௃நத்஡க்கண. அதுஷதரல் தம஫஦ ஡஥றழ் ஋ண்கமபப்

த஦ன்தடுத்஡ ஷ஬ண்டும் ஋ன்ந ஬ின௉ப்திணர்.இது குநறத்து இ஬ர் ப஬பி஦ிட்ட அநறக்மக உனகம் ன௅ழு஬தும் இ஬஧ரல் அனுப்தி ம஬க்கப்பதற்நது.

இமசத்஡஥றழ் த௄ல்கள் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் இமசத்஡஥றழ் குநறத்஡ த௄பனரன்மநனேம் ப஬ற்நறமன(தக்.80) ஋ன்னும் பத஦ரில் இமசப்தரடனரக ஋ழு஡றனேள்பரர்.

஢ரடகத்஡஥றழ் த௄ல்கள்


74

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் ஡஥ி஫ின் ஒருதிரி஬ாண ஢ாடகத்துதந சார்ந்து தன த௄ல்கதப ஋ள௃஡ிப௅ள்பார்.இத஬ உத஧஦ாகவும்,சசய்ப௅பாகவும்

அத஥கின்நண.஥஡ங்கசூபா஥஠ி ஋ன்னும் த௄னிதண

஬ிபுனாணந்஡ அடிகபார் இ஦ற்நிணார்.இ஡ில் ஬டச஥ா஫ிச்

சசாற்கள் ஥ிகு஡ிப௅ம் கனந்துகிடந்஡ண.இ஬ற்நின் கருத்த஡த் ஡ள௃஬ி ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் ஥஡ங்க சூபா஥஠ி஦ின் ஥றுத஡ிப்தாகவும்,ஆய்஬ாகவும் கருதும்தடி

கூத்துத௄ல்஬ிருத்஡ம் ஋ன்னும் சத஦ரில் 320 சசய்ப௅ள்

சகாண்ட த௄னிதண ச஬பி஦ிட்டுள்பார். இந்த௄னின் சிநப்பு ஋ன்ணச஬ணில், தாடல்களுக்கு உத஧஬த஧ப௅ம் பதாக்பக ஡஥ிழ் உனகில் கா஠ப்தடு஬து. ஢ம் ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் ஬ிபுனாணந்஡ரின் உத஧க்குப் தாடல் ஋ள௃஡ிப௅ள்பார்.

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் கூத்஡ர் ச஬ண்தா(821 சசய்ப௅ள்),கூத்஡ர் அக஬ல்,஢ாடகத்஡஥ிழ், ஥஠ிப஥கதன(ச஡ன்ப஥ாடி).

சினப்த஡ிகா஧ம்(஬டப஥ாடிக்கூத்து), கணடாக்குந஬ஞ்சி

஢ாடகம், கி஫க்கு ஈ஫஥஧பு஬஫ி இருதாங்குக் கூத்துக்கதன ஆய்வுக்காண ஡க஬ற்஡ி஧ட்டு ப௃஡னாண த௄ல்கதப இ஦ற்நிப௅ள்பார்.ப஥லும் திந ஋ள௃த்஡ாபர்களுடன் இத஠ந்து தன த௄ல்கதப ஢ாடகத்துதந஦ில் உரு஬ாக்கிப௅ள்பார்.

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணாரின் ஡஥ி஫஫கி காப்தி஦ம் ஋ன்னும் த௄ல் ஒன்தது காண்டங்கபாக 12000 சசய்ப௅ள்கதபக் சகாண்டு ததடக்கப்தட்டுள்பது.

஡஥ி஫ரின்ச஥ா஫ி,கதன,தண்தாடு,இணம்,஬஧னாறு,இனக்கம்,

இனக்கி஦ம் தற்நி஦ தன ஡க஬ல்கதபக்சகாண்டு இந்த௄ல் உள்பது.ஒவ்ச஬ாரு காண்டப௃ம் 300 தக்கங்கதபக்சகாண்டது.


75

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணாரின் ஬஧னாற்று த௄ல்கள்

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் ஈ஫த்஡ின் ஬஧னாற்தந அநி஬஡ற்குப் த஦ன்தடும் ஬ண்஠ம் ஦ாரிந்஡ ப஬டர்(1965), ஈ஫த்஡ின் ஬஧னாறு(1986) ஋ன்னும் த௄ல்கதப ஋ள௃஡ிப௅ள்பார்.

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் உத஧த௄ல்கள்

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் உத஧஢தட ஋ள௃து஬஡ில் ஬ல்ன஬ர் ஋ன்ததுபதால் திந த௄ல்களுக்கு உத஧ ஬த஧஬஡ிலும் ஬ல்ன஬ர்.அவ்஬தக஦ில் இ஬ர் சீ஥ந்஡ணி பு஧ா஠ம் (஬ித்து஬ான் பூதானதிள்தப), க஡ிர்கா஥ ச஡கம்

(இ.஬.க஠த஡ிப்திள்தப) ப௃஡னாண த௄ல்களுக்கு உத஧ ஋ள௃஡ிப௅ள்பார்.

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் ததணஓதன஦ினிருந்து த஡ிப்தித்஡ த௄ல்கள்

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் ததணஓதனகபினிருந்஡து சின

த௄ல்கதப அச்சில் த஡ிப்தித்துள்பார்.அ஬ற்றுள் கபதா஡ கா,த஡(1970) இ஧ண்஦ சம்கா஧ அம்஥ாதண(1966) குநிப்திடத்஡க்கண.

ஈ஫த்துப்பூ஧ாடணார் இ஦ற்நி஦ சிற்நினக்கி஦ங்கள்


76

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் சறற்நறனக்கற஦ங்கள் தன஬ற்மந

இ஦ற்நறனேள்பரர்.ன௃஦ற்த஧஠ி ஋ன்னும் பத஦ரில் 625 பசய்னேட்கள் பகரண்டத௄மனனேம், ஈ஫த்துப்ஷதரர்ப்த஧஠ி ஋ன்னும் பத஦ரில்

525 பசய்னேள் பகரண்ட த௄மனனேம் இ஦ற்நறனேள்பரர்.இம஬ ஡஬ி஧ ஬றும஥ப்ஷதரர்ப் த஧஠ி ஋ன்னும் த௄மனனேம்

இ஦ற்நறனேள்பரர்.஬ின௃னரணந்஡ர் திள்மபத்஡஥றழ்(1984), ஈ஫த்து இ஧ட்மட஦ர் இ஧ட்மட ஥஠ி஥ரமன(1984),

ன௃ன஬ர்஥஠ிக்ஷகரம஬ (1984) ன௅஡னரண த௄ல்கமப இ஦ற்நறனேள்பரர்.

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஋ழு஡ற஦ ஥ட்டக்கபப்ன௃ குநறத்஡ த௄ல்கள் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஋ழு஡ற஦ த௄ல்கல௃ள் அநறஞர் உனகம்

஌ற்றுப்ஷதரற்றும் த௄ல்கள் அ஬ர் ஥ட்டக்கபப்ன௃ ப஡ரடர்தில் இ஦ற்நப்தட்ட஬ற்மந ஋ணில் ஥றமக஦ன்று.஌பணணில் இந்த௄ல்கள் ஥ட்டக்கபப்ன௃ ஬஧னரறு அநற஬ிப்தஷ஡ரடு அம஥஦ர஥ல் அங்கு ஬஫க்கறனறன௉க்கும் த஫ந்஡஥றழ்ச்

பசரற்கள்,஬ரழ்க்மக ன௅மநகள்,தண்தரடு ஋ணப் தல்துமநப் த஦ன்தரட்டிற்கு உ஡வும் ஬மக஦ில் அந்த௄ல்கள் ப஬பி஬ந்துள்பண. அவ்஬மக஦ில்,

1.஥ட்டக்கபப்ன௃ப் தி஧ஷ஡சத்஡றன் ஬஫க்கு ஥஧ன௃ச்பசரற்கள் பசரற்பநரடர்கபிணதும் அக஧ர஡ற(1984)

2.஥ட்டக்கபப்ன௃ ஥ர஢றனப் த஫ப஥ர஫றகள் அக஧஬ரிமச(1984) 3.஢ீ஧஧ர் ஢றகண்டு(1984) 4.஥ட்டக்கபப்ன௃ச் பசரல்ப஬ட்டு(1984)


77

5.)஥ட்டக்கபப்ன௃ச் பசரல்த௄ல்(1984 6.஥ட்டக்கபப்ன௃ ஥ர஢றன உதகம஡கள்(1982) 7.சல஬ன௃஧ர஠ம் ப஢டுங்கம஡(1979) 8.஥ட்டக்கபப்ன௃ ஥க்கபின் ஥கறழ்வுப் ன௃ம஡஦ல்கள்(1978) 9.஥ட்டக்கபப்ன௃ப் தமணஷ஦ரமனச் சு஬டிகள்(1980) 10.஥ட்டக்கபப்தி஦ல் 11.஥ட்டக்கபப்ன௃ உ஫஬ர்஥ரட்சறக் கனம்தகம் 12.கன்ணங்குடர உழுப஡ர஫றற்தள்ல௃ 13.஥ீ ன்தரடும் ஷ஡ன்஢ரடு 14.஬சந்஡ன்கூத்து என௉ஷ஢ரக்கு 15.஬஦லும் ஬ரரினேம் 16.஥ட்டக்கபப்தில் இன௉தரங்குக் கூத்துக்கமன ன௅஡னற஦ண குநறப்திடத்஡க்கண. ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் கறநறத்஡஬ச஥஦த்ம஡ப் தின்தற்றுத஬ர்.

இச்ச஥஦ம் சரர்ந்து தன த௄ல்கமப இ஦ற்நறனேள்பரர். இ஬ர்஡ம் ஬ரழ்க்மகன௅மந ஋ன்தது அமணத்துச் ச஥஦த்஡ரம஧னேம்

ஆ஧த்஡ழு஬ிப் ஷதரற்றும் ஬மக஦ிணது.இ஬ர் க஠ிப்பதரநற ஬஫ற அச்சறட்ட ன௅஡ல்த௄ல் பதத்ஷனகம் கனம்தகம்(1986)

கறநறத்஡஬ச஥஦ம் சரர்ந்஡ த௄னரக இன௉ப்தினும் மச஬ச஥஦ம்


78

சரர்ந்஡ தன த௄ல்கல௃க்கு உம஧ ஬ம஧ந்துள்பரர்.இ஬ர்஡ம் ஡஥றழ்ப் த஠ிம஦ப் ஷதரற்நற இசுனர஥ற஦ ச஥஦ம் சரர்ந்஡ பதரி஦஬ர்கள் தர஧ரட்டு பசய்துள்பணர்.இ஬ரின் ஬ிமணப்தரடுகல௃ம்

ப஬பிப்தரடுகல௃ம் ஡஥றழ் ஡஥ற஫ர் ஢னம்சரர்ந்து அம஥ந்஡து. ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் பதற்ந சறநப்ன௃கள் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஡ன்ணனங் கன௉஡ர஥ல் ஡஥றழ்஢னம் கன௉஡றச் பச஦ல்தட்ட஡ரல் இ஬ர்஡ம் த஠ிம஦ப் தர஧ரட்டிப் தல்ஷ஬று அம஥ப்திணன௉ம், ஢றறு஬ணங்கல௃ம் தர஧ரட்டிச் சறநப்ன௃ச்

பசய்துள்பண.இ஬ற்றுள் இந்து தண்தரட்டு அம஥ச்சறன்

஢ரடகஷசம஬ ஬ின௉து(1982), ஥ட்டக்கபப்ன௃ கமன தண்தரட்டு அம஬ ஬஫ங்கற஦ இனக்கற஦஥஠ி ஬ின௉து,கணடர஬ில்

஬஫ங்கப்தட்ட தர஧ரட்டுப்த஡க்கம்( 1994), ப஡ர஧ன்ஷநர ஷசக்கம்

஢றறு஬ணத்஡றன் ஷகட஦ன௅ம்(1987),ப஥ரரீசற஦சறல் ஬஫ங்கப்தட்ட

஡஥றழ்ப஢நறப்ன௃ன஬ர் ஬ின௉தும், கற஫க்கறனங்மகப் தல்கமனக்க஫கம் இ஬ர்஡ம் ஡஥றழ் இனக்கற஦ப் த஠ிம஦ப் தர஧ரட்டி ஬஫ங்கற஦

ன௅மண஬ர் தட்டன௅ம்(Doctor Of Letters)(2000), ஡஥ற஫ர் ஡க஬ல் ஬ின௉து(1992),஡ரஷ஥ர஡஧ம் திள்மப ஬ின௉து(1998) ன௅஡னற஦ண குநறப்திடத் ஡க்கண

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ப஬ற்நறக்குக்கர஧஠ம் என௉ ஥ரந்஡ன் இல்஬ரழ்க்மக஦ிலும்,இனக்கற஦ உனகறலும்

இம஠ந்து ப஬ற்நறபதறு஬து அரி஡ரகஷ஬ ஢றகழும்.அத்஡கு அரி஦ ஬ரழ்க்மக ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர்க்கு அம஥ந்துள்பம஡ப்

பதன௉ம஥ஷ஦ரடு சுட்டிச் பசரல்னஷ஬ண்டும். அ஬ர்஡ம் அன௉ம஥


79

஥மண஬ி஦ரர் ஬ி஦நறசு தசுத஡ற அ஬ர்கள் ஡஥றழ் த஦ிற்று஬ித்஡னறல் ஢ல்ன தட்டநறவுமட஦஬ர்.ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரரின் ஥க்கட்

பசல்஬ங்கள் அச்சுத்துமந஦ிலும், க஠ிணித் துமந஦ிலும்

஬ல்லு஢ர்கள்.஋ணஷ஬ உனகறல் ன௅஡ன்ன௅஡ல் க஠ிப்பதரநற஦ில்

஡஥றழ்த௄ல் அச்சறடும் த௃ட்தத்ம஡க் கண்டுதிடித்஡ணர்.ப஬ற்நறனேடன் பச஦ல்தடுத்஡றணர்.அம்஥க்கல௃ள் என௉஬ர் கணடர஬ில்

அச்சுக்கூடம் ஢றறு஬ினேம் த஡றப்ன௃ப் த஠ி஦ில் ஈடுதட்டும்

ன௃கழ்பதற்ந஬ர்.இன்பணரன௉ ஥கணரர் இ஡஦஧ரச் அ஬ர்கள் ன௃கழ்பதற்ந ஡றம஧ப்தட இ஦க்கு஢஧ரகவும்,஢டிக஧ரகவும்

ன௃கழ்பதற்ந஬ர்.ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் அன்ன௃ம் அடக்கன௅ம்

உன௉஬ரண஬ர்.அமண஬ரிடன௅ம் ஥ணம் என்நறப்த஫கு஬து இ஬ர்஡ம் இ஦ல்ன௃,஢ன்நற ஥ந஬ரம஥ ஋ன்னும் தண்ன௃ இ஬ம஧

உ஦ர்஢றமனக்குக் பகரண்டு பசன்நது.ஆசறரி஦ர்கபித்தும்,

஢ண்தர்கபிடத்தும் இ஬ர்பகரண்ட ஥஡றப்ன௃ம் சறநப்ன௃ம் இ஬ர்஡ம் ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் தல்ஷ஬று த௄ல்கமப ஋ழு஡ற஦துடன்

அந்த௄ல்கள் ஦ரவும் இன்று கறமடக்கரம஥ம஦ உ஠ர்ந்து

எவ்ப஬ரன௉ த௄ல்தற்நற஦ ஬ி஬஧ங்கமப அநற஬ிக்கும் அம஥ப்தில் ஢ரனும் ஋ந்஡ன் த௄ல்கல௃ம் ஋ன்னும் பத஦ரில் னென்று

ப஡ரகு஡றகமப ப஬பி஦ிட்டுள்பரர். இந்த௄ல்கள் த஡றப்ன௃த்துமந சரர்ந்தும்,஡஥ற஫க,ஈ஫த்து,கணடர சரர்ந்஡ தல்ஷ஬று

஡க஬ல்கமபத் ஡ன௉கறன்நண.இவ்஬ரறு கரனந்ஷ஡ரறும் த௄ல்கமப ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ப஬பி஦ிட்டரலும் இந்த௄ல்கள்

பசம்த஡றப்தரகத் ஡஥றழ் உனகறற்குக் கறமடக்கஷ஬ண்டும் ஋ன்தது ஢ம் ஋஡றர்தரர்ப்ன௃.

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர் ஆசறரி஦ப்த஠ி஦ில் இம஠ந்து

஢ல்னரசறரி஦஧ரக ஬ிபங்கற஦துடன் ஢ரள்ஷ஡ரறும் கற்கத்

஡க்கண஬ற்மநக் கற்றும்,பசய்஦த் ஡க்கண஬ற்மநச்பசய்தும்


80

஡஥றழ் இனக்கற஦ ஬஧னரற்நறல் இடம்பதற்றுள்பரர்.இ஬ர்஡ம் த௄ல்கள்஡஥ற஫றன்அச்சு,இ஡஫ற஦ல், கல்஬ி஦ி஦ல், ஢ரட்டுப்

ன௃ந஬ி஦ல்,஬஧னரறு,ச஥஦ம்,தண்தரடு,இணப்த஧஬ல்,஡றம஧ப்தடம் ப஡ரடர்தரண ஡க஬ல்கமபத் ப஡ரி஬ிக்கும்

஡க஬ல்கபஞ்சற஦஥ரகவும், ஆ஬஠ ஥ரகவும் உள்பண.தல்ஷ஬று ஡மனப்ன௃கபில் ஆய்வுக்கு உட்தடுத்஡ஷ஬ண்டி஦ம஬ இ஬ர்஡ம் தமடப்ன௃கள்.ஆய்஬ரபர்கல௃க்குப் தல்ஷ஬று கபங்கபில் ஆ஧ரய்ச்சற பசய்஦ உ஡வு஬ண.

஬ல்ப஬ட்டித்துமநக் கடஷனரடிகள் ஋ன்னும் த௄னறமண

ப஬பி஦ிடு஬஡ற்குப் த஠ிகள் ஢றமநவுற்ந ஢றமன஦ில் ஡ம் ஋ண்தத்஡ற஧ண்டரம் அகம஬஦ில் கணடர஬ில் இ஦ற்மக ஋ய்஡றனேள்பரர்.

உனகம் ன௅ழு஬தும் உள்ப ன௃கழ்பதற்ந தல்கமனக்க஫கங்கபில்

அ஬ரின் த௄ல்கள் இன௉ந்து ஢஥க்கு ஬஫றகரட்டிக்பகரண்டின௉க்கும்.

ஈ஫த்துப்ன௄஧ரடணரர்( 13.12.1928- 20.12.2010) (஢ன்நற: ஡றண்ம஠,த஡றவுகள்)


81

இறு஡ற ஊர்஬னம்.... —-஡஥ற஫஧சற குறு஡ி ஬஫ி஦ சகாடூ஧஥ாய் சகாதன சசய்஦ப்தட்டு இருக்கிபநன் ஢ான்

அ஬ன் காட்டி஦ கா஡னில்

ஆ஫஥ில்தன ஋ன்நநிந்஡வுடன்... சி஡நிக்கிடக்கும் இ஡஦ம் கண்டு அள௃து ஓன஥ிடுகிநது உ஦ிர்

அறுத்ச஡நிந்஡ பதாது அ஬னுக்கு ஬னித்஡ிருக்குப஥ா ஋ன்று.... ஬ஞ்ச஥ில்னா கா஡ல் ஡ந்து

஢ஞ்தச அறு஬தட சசய்ப஡ன்

தச்பசாந்஡ி஦ாய் ஥ாறும் அ஬ன் ஥ணத஡ கண்டு சிரிக்கிநது ச஬ள்பபந்஡ி஦ாய் சி஡நி

உதநந்஡ ஋ன் இ஧த்஡ம்!!! தார்த்ப஡ார் ஋ல்னாம்

தரிகாசம் சசய்஦ தா஬ப்தட்ட

஋ன் கா஡னின் இறு஡ி ஊர்஬னம்.... உ஠ர்ந்ப஡ன் உதண ஋ணச் சசால்னி

஥நந்தும் கூட கால்஡டம் த஡ிக்காப஡ ஋ன் கல்னதந஦ின் தக்கம்....

உன் ஬ரசம் சு஥ந்஡ கரற்று

தட்டரல் கூட ஥ீ ண்டும் உ஦ிர்த்ப஡ழுந்து஬ிடு ஷ஬ன் ஢ரன்...


82

இ஧வுகள்... - க஬ி஢ர...,

ச஦ணம் ப஡ரமனத்ஷ஡

சரிகறன்நண ஋ன் இ஧வுகள்... குன௉஡ற஦ில் ஷ஡ரய்த்஡

஋ன் கணவுகமபக் க஬ர்ந்து ஬ிடிகறநது ஬ரணம்... ஋ப்ஷதரதும் ஷதரல்

஋ன்மணக்கடந்துஷதரகும் ஷ஥கங்கல௃க்குள் இ஧க்க஥ற்ந ன௃ன்ணமகனேடன் ஢ீ...!


83

சி஡ல் அரிக்கும் ஢ாட்கள் தர஡ற஬஫ற஦ில் ஡றன௉ம்ன௃஬ஷ஡ ஬஫க்க஥ரகற ஬ிடுகறநது எவ்ப஬ரன௉ ன௅மநனேம்

திம஫கள் ஋஡றர்பகரண்டு தின்ணங்கபில் ப஬ற்நற஦ரய் ஡றன௉ப்தி அனுப்ன௃ம் ன௅டி஬ில்னர

஬ரழ்க்மகக்க஠க்குகள் பசன்று ஥ீ ண்ட ஬஫றகபின் தள்பங்கள் ஷ஥டுகள் த஫கறப஦ன்ண?

஡மடகபரய் ன௅மபக்கறநது

உ஡஬ிக்கரய் பகர஠ர்ந்஡ம஬கள் கண்஠ரடிச் சு஬ர் ஥ீ து

சப்஡ப஥ழுப்ன௃ம் ஬஫ற ஷ஡டல் ன௅டிச்ச஬ிழ்க்க அ஬ிழ்க்க ஬பன௉ம் ஧கசற஦ங்கள்

஥ர஡ங்கமப ஬ன௉டங்கமப இ஧க்க஥றல்னர஥ல் உநறஞ்சற஦தடி

஢ரட்கபில் ன௃஦ற்கண் அம஥஡ற! சற஡ல் – கம஧஦ரன்

ப௃த்துசனட்சு஥ி ஢ன்நற :ஈ஫ஷ஢சன்


84

Mz; ngz; tsh;r;rp jUk; gUtq;fs; EzhtpY}h; fh. tprauj;jpdk; kdpjd; gpwe;j Neuk; njhl;Lg; gy gUtq;fis ehb tsh;r;rp mile;j tz;zk; cs;shd;. mtd; tsh;r;rp cly; hPjpahfTk;> kd vOr;rpahfTk;> Mirg; ngUf;fhfTk;> mwpthw;wyhfTk;> gythdhfTk;> md;Gs;sq; nfhz;ltdhfTk;> fhjy; tag;gl;ltdhfTk;> gy;NtWgl;ltdha; xt;nthU gUtq;fspYk; NtWgl;l tsh;r;rpiaf; fhz;fpd;Nwhk;. cly; tsh;r;rp xU gUtk; mile;jJk; epd;WtpLk;. mjd;gpd; mjd; tsh;r;rp jsh;r;rp milfpd;wJ. Mir> fhjy;> Mw;wy; tsh;r;rpfSk; gpd;dhspy; gpd;dilit ehLfpd;wd. Mdhy; Mj;kpf tsh;r;rp gpd;dilit ehLtjpy;iy. mJ vd;Wk; cah;r;rp ngw;W Kd;Ndwpf; nfhz;bUf;Fk; vd;W Ntjhe;jq;fs; $wp epw;fpd;wd. kdpj tho;f;ifia Md;Nwhh; VO gUtq;fshf tFj;Js;sdh;. mjpy; ‘VO’ vd;w ,yf;fj;jpd; rpwg;Gfisf; $wptpl;Lg; gUtq;fisg; gw;wpg; gpd; tphpTgLj;jpg; ghh;gN ; ghk;. Vopd; rpwg;G 1. gpwg;G VO tif:Njth;.

jhtuk;> kr;rk;> Ch;td> gwit> tpyq;F> kf;fs;>

2. njhy;fhg;gpaj;jpy; jpizfs; VO:-

3. cyfpy; fz;lq;fs; VO:md;uhhpf;fh.

iff;fpis> FwpQ;rp> Ky;iy> kUjk;> nea;jy;> ghiy> ngUe;jpiz.

Mrpah> INuhg;gh>mT];jpNuypah> Mgphpf;fh tl mnkhpf;fh> njd; mnkhpf;fh>

4. fypq;fj;Jg; guzpapy; Nga;fs; VO tif:- nehz;bg; Nga;> if xbe;j Nga;> FUl;Lg; Nga;> Cikg; Nga;> nrtpl;Lg; Nga;> Fl;ilg; Nga;> $d; Nga;. 5. filNaO ts;sy;fs;:es;sp.

ghhp> mjpfkhd;> Ma;> fhhp> Xhp> Ngfd;>


85

6. VO Ruq;fs;:-

]> hp> f> k> g> j> ep.

7. thuj;jpy; VO ehl;fs;:hod;>

QhapW>

8. cyf mjpraq;fs; VO:njhq;F NfhGuk; ,j;jhyp.

jpq;fs;>

nrt;tha;>

mtw;wpd;

tpa-

nts;sp> rdp. jhr; kfhy; - ,e;jpah> gpukpl; - vfpg;J> Njhl;lk; - <uhf;> ,j;jhyp> ngUQ; -gpuhd;];>

rha;e;j igrh NfhGuk; Rth; - rPdh> vt;nty;

nfhNyhr];

9. ‘gftd; - Mjp’ Nahh;f;F cg;ig> cWit> jpUts;Sth;> VO Foe;ijfs;:mjpakhd;> fgpyh;. 10. fd;dpah nte;e& P w;W – VO fpzWfs;.

Gjd;>

cUtr;

xsit>

rpiy-

ts;sp>

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; fd;dpah vd;w gFjpapy; VO ,aw;if nte;eP&w;Wf; fpzWfs; mUfUNf mike;Js;sd. ,tw;wpd; jl;gntg;g epiy tpj;jpahrg;gl;L mike;Js;sik rpwg;ghFk;.

Mz; ngz; gUtq;fs;

tpy;tpak; Nrf;];gpah; NgUk; GfOk; ngw;w Mq;fpyf; ftpQd; tpy;ypak; Nrf;];gpah; (William Shakespeare) kdpj tho;tpaiy VO gUtq;fshf tFj;Jf; $wpAs;shh;. eftisTf;Fs; fhl;lg;gl;Ls;s vz;fs; gUtq;fspd; taijf; Fwpf;Fk;.


86

iff; Foe;ijg; gUtk;

(1 taJ) – vLf;Fg; gps;is.

Foe;ijg; gUtk; (1-8 taJ) – ghlrhiy khzt khztp. taJ te;j gUtk; (8-13 taJ) – fhjy; mUk;gy;. jpUkzg; gUtk; (13-21 taJ) - ,y;yw tho;tpy; <Lgly;. eLj;ju taJg; gUtk; (21-34 taJ) – epahak;> ePjp ghh;j;J cjty;. taJ Kjph; gUtk; (34-55 taJ) – cly; jsh;tiljy;> Mw;wy; Fd;wy;. ,wf;Fk; gUtk; (55-89 taJ)– cUf; Fiye;J> gy;ypoe;J> fz;zpoe;J> Ritapoe;J> kPz;Lk; Foe;ijahfp> NtnwhUthpd; jatpy; ,Ue;J ,wj;jy;. ,e;J kjk; ,e;J kjk; kdpj tho;f;ifia $Wfpd;wJ. mitahtd:-

ehd;F

ngUk;

gphpTfshfg;

tFj;Jf;

gpukr;rhhpak;/ khztg; gUtk; - 25 taJtiu xU FUit ehbr; nrd;W mthplk; Md;k ,ay; rhh;e;j> nray;Kiw rhh;e;j mwpitg; ngwy;. FLk;gg; gUtk;:-

3. Jwtpg; gUtk;:jpiu

jpUkzg; gUtk; 50 taJtiu ePbf;Fk;. kDePjpg; gb epd;W> FLk;gj;ijf; fhj;J> md;Gld; tho;jy;. ,d;g

tho;tpaiyj;

Jwe;J>

eiu

fz;lJk; fhL nrd;W> gpuhh;j;jidapy; <Lgly;. ,J ,d;W tof;fpy; ,y;iy.


87

fLe;Jwtpg; gUtk;:,we;jJk; gl;bdj;jhh;

re;epahrp> Jwe;j epiy> tPL thrypy;iy> flTs; njhz;L nra;J tho;th;. gps;isfs; flikfisr; nra;th;.

gl;bdj;jhh; clw;$w;W tz;zk; gw;wpf; $Wifapy; kdpj tho;f;ifia VO gUtq;fshf tFj;Jf; fhl;Lfpd;whh;. cUtk; - ntspapy; te;J> tsh;e;J> jhapd; mKjk; mUe;jp> jto;eJ ; > koiy nkhope;J> GOjpaise;J> Xb ele;J jpupth;. Ie;J tajpy; - tpisahb> ghlrhiy nrd;W> FUTgNjrk; ngw;W> fiy gy gapd;W> tsh;gpiw Nghy; tsh;jy;. gjpdhW (16) gpuhak; - kaph; Kb Nfhjp> nfhz;il Gide;J> mzpfs; mzpe;J> kUs elj;jy;. kjd nrh&gd; - khkapy; Nghyth; NghtJ fz;L> kq;ifah; kUz;L jpuz;L> mth; gpwF Xb> ,joKJz;L ,Uj;jy;. jpUkzk; -

jpUkzj;jpy; GJ kzk; fz;L> ,d;Gw;W tho;jy;.

Nfhy khw;wk; -

tsikAk; ,sikAk; khwp> thypg NfhyKk; gphpe;J> eiu jpiu te;J> tYtpoe;J tho;jy;.

7. taJ Kjph; gUtk; - td;gy; tpOe;J> fz;fspUz;L> thjtpNuhj FNuhj kile;J> ifapy; jbAkhfp> KJF $dp> Japypoe;J> Rizapoe;J> capupog;G va;jy;. tpy;ypak; Nrf;];gpah; kdpj tho;tpd; VO gUtq;fisAk;> mtw;wpw;Fhpa tanjy;iyfisAk; njhl;Lr; nrd;W tho;tpaypd; vy;iyia 89 tajstpy; Kbf;fpd;whh;. ,e;J kjk; kdpj tho;tpaiy ehd;F gUtq;fspy; mlf;fp> Kjy; ,U gUtq;fis 50 taJtiu fhl;b> kw;w ,U gUtq;fSf;Fk; tanjy;iy $whJ nrd;Ws;sijAk; fhz;fpd;Nwhk;. gl;bdj;jhh; VO gUtq;fisr; nrhy;yp> Kjy; %d;W gUtq;fSf;Fk; 16 tanjy;iyiaf; fhl;b> mLj;j ehd;F gUtq;fSf;Fk; tanjy;iy Fwpf;fhJ nrd;Ws;sijAk;


88

mwpfpd;Nwhk;. Mz;> ngz; gUtq;fisj; jdpj;jdpNa $whJ> ,UtUf;Fk; nghJg;glf; $wg;gl;likia NkNy fz;Nlhk;. ,dp> jw;nghOJ eilKiwapYs;s ngz;fSf;Fhpa Mz;fSf;Fhpa VO gUtq;fisAk; mtw;wpw;Fhpa xOq;fikj;Jg; gpd;tUkhW fhz;Nghk;. ngz; gUtq;fs;.

VO gUtq;fisAk; tanjy;iyfisAk;

Mz; gUtq;fs;

gUtk.;

taJ.

gUtk;

taJ

Ngij

1 – 7

gyd;

1 - 8

ngJk;ig

7 – 11

kPsp

8 - 12

kq;if

11 – 13

kwNthd;

12 - 15

kle;ij

13 – 19

jpwNthd;

15 - 22

mhpit

19 – 25

fhis

22 - 28

njhpit

25 – 35

tpliy

28 - 40

Nghpsk; ngz;.

35 – 40

KJkfd;

40 – 45

ngz;Zf;F ‘Nghpsk; ngz;’ mts; tho;tpd; cr;r epiyaha;> tanjy;iyapy; eLtkha; mike;jpUg;gijf; fhz;fpd;Nwhk;. m/NjNghy; MZf;Fk; ‘KJkfd;’ mtd; tho;tpd; cah;e;j epiyaha;> tanjy;iyapy; eLikakha; mike;Js;s epiyiaAk; fhz;fpd;Nwhk;. tho;tpd; Nja; epiyfisf; $whJ> cr;r epiyapy; vd;Wk; ,d;Gw;W epiyj;jpUf;f tpUk;gpdh; NghYk;. ,g;nghOJ vk; ifapy; tof;fpy; cs;s ngz;fs; Mz;fSf;Fhpa gjpd;dhd;F gUtg; ngah;fisAk; mopa tplhJ Ngzpf; fhg;gJ vk; midthpd; jiyaha flikahFk;. -000-


89

஬ன்஥த஫: கன௉ப்ன௃஢றநக் கபிறுகபரக

கரர்ன௅கறல்கள் என்றுகூடி

஬ரரி஦ிமநக்கும் ஬ரன்஥ம஫ இல்மன இல்மன இது ஬ன்஥ம஫ !

கண்஠ிப஬டினேம் கரன஧ரவும் ஡றன்று ஷதரட்ட ஥றச்சத்ம஡

ப஬ன்று ஬ிழுங்கும் ஆமச஦ில்

அடரது பதய்னேம் ஬ி஭த்துபிகள் ஈ஧ங்கபற்ந ஥ண்஠ில்

எட்டர஥ல் ஬ிழுகறன்நண... ஬ி஦ர்ம஬஦ிலும் குன௉஡ற஦ிலும் ஢மணந்஡ து஠ிகல௃க்கு

அமட஦ரபம் ப஡ரி஦஬ில்மன

ஆணரலும் ஷகள்஬ி஦ில்னர஥ல் ஢மணந்துபகரண்டண... ஡ரரிச்சறட்டுகள் ஬ி஧ட்டித் ஡றரிந்஡ குட்டிகபின் குண்டுக் கர஦ங்கபில் கனந்து,

஡ரர்ப்தரய் ன௅கரம்கமப ஡றமசதிரித்து சலழ்஧த்஡த்துடன் ஏடும் ஥ம஫஢ீரில் கரகற஡க் கப்தபனரன்று ன௅ங்கறக் கறடந்஡து...

கண஥ம஫ ஏய்ந்து஬ிட்டது

அங்கு கன்ணங்கபபல்னரம் இன்னும் ஢மணந்஡தடிஷ஦...

அ஬ணி அ஧஬ிந்஡ன்

஥ம஫த் ஡ண்஠ம஧ ீ


90

உ஦ிரின் உரு஬ம்: சலறும் ஋ரி஥மன஦ரகவும்

சு஫ன்நடிக்கும் ன௃஦ல்஥ம஫஦ரகவும் தி஧஦த்஡ணப்தடும் தி஧ப஦த்஡றல் சறக்கற஦ ஷ஡கம்,

தி஧தஞ்சத்஡றன் என௉ உச்ச க஠த்஡றல்

தடுக்மகம஦ ஬ிட்டு ஷ஥ஷன ஋ழும்தி, உ஦ிர் அ஡ணிடத்தும் திரிந்துன஬ி

தின்ன௃ இ஧ண்டும் ஥ீ ண்டும் கனந்஡து... சுற்நற஦ சூழ்பகரடி இன்ணன௅ம் அறுக்கப்தடர஥ல் கறடக்கறநது

஋ன் திண்டத்஡றனறன௉ந்து திரிந்஡ என௉ துண்டம்...

஋ன் சறசுஷ஬ ஢ீனேம்

என௉ சறநற஦ அபவு அண்டம் ! உன்மணத் ப஡ரட்டு தூக்குகறஷநன் ன௅஡ன் ன௅மந,

஋ன் ஡ீண்டனறன் உ஠ர்ச்சற஦ில் உணக்குள் என௉ அ஡றர்ச்சற

அம஡த் ப஡ரடர்ந்து சறறு சறணுங்கல், ஢ீ அழு஬஡ற்கரக

ன௅஦ற்சற பசய்கறநரய்

஢ரன் அழுது ஬ிட்ஷடன் ! கரல்கல௃க்கறமட஦ில் இன்னும் ஥஧஠ ஬னற !

஋மண஦ரப ஬ந்஡

உணக்கு அது஡ரன்


91

திநப்தின் ஬஫ற ! ன௅கங்கர஠ ன௅டி஦ர஬ிட்டரலும் ஋ங்ஷகர தரர்த்து சறரிக்கறநரய் ! இ஡ழ்கு஬ினேம் சறரிப்ன௃ம்

ன௅கங்ஷகரணும் அழுமகனேம் ப஥ர஫ற஦ரக ஢றமநந்஡ உன்னுனகத்஡றல் சத்஡ங்கள் ஥ட்டுஷ஥

சங்ஷக஡க் குநறப்ன௃கள்... கூம஧க்கு ப஬பிஷ஦

ப஬டித்துச் சற஡றும் சத்஡ங்கள்

கூச்சல்கல௃க்கும் கு஫ப்தங்கல௃க்கும் ஋஡ற஧ரக எனறக்கப் ஷதரகும்

உன் உரிம஥க் கு஧லுக்கரக

என௉ இணஷ஥ கரத்஡றன௉க்கறநது ஢ீ ஋ன் உ஦ிரின் உன௉஬ம் ஈண஢றமன஥ரற்ந ஬ந்஡ ஬ி஡ற஦ின் ஬டி஬ம்...!

அ஬ணி அ஧஬ிந்஡ன்


92

துபி஦ாக ஒரு ஡ீவு: ஥஠ல் ஡றட்டுகபில் ன௅ட்டி ஢றன்நரலும் கம஧ஷ஦று஬து ஢றச்ச஦஥றல்மன...

஬ன்஥ம் பகரப்தபிக்கும் ஬ங்கக் கடனறல்

஥மநந்துனவும் ஥ச்ச஧ரசறகள் எவ்ப஬ரன்றுக்கும் ஥டிந்஡஬ர்கபின் ஥னங்கல௃ம்

அழுகறப் ஷதரண உறுப்ன௃கல௃ஷ஥ உ஠஬ரக இன௉க்கனரம்...

சூழ் சுற்நற஦ ஡றட்டுகல௃க்கப்தரல்

சூரிஷ஦ர஡஦ம் அ஧ங்ஷகநறக் பகரண்டின௉ந்஡து ஬ிடி஦ல் ஢றத்஡ம் ஢றகழும் ஷதர஡றலும்

அது ஋஥க்கரண஡ரக இல்மனப஦ன்ந

அநற஬ிப்பதரன்று கூடஷ஬ ஬ன௉கறநது அ஡றர்஬ில்னர஥ல்... ஆ஫ற஦ின் அற்ன௃஡ அமனகள்

ப஬பிச்சத்ம஡ ஬ிழுங்கற சற஡நறக் பகரண்டின௉ந்஡ண ஬சற஦டித்஡ ீ ஧த்஡க்க஡றர்கமப

ஆல௃க்குக் பகரஞ்சம் பகரத்஡றப் தநந்஡ண கண்டம் ஷ஡டும் தநம஬கள்

஋ங்கள் தச்மச ஬஦ல்கமபப஦ரட்டி ஋ன௉க்கஞ்பசடி ஥மந஬ில் இநங்கற ஆற்நறல் கரல் அனம்ன௃ம் ஷதரது

ஆச்சரி஦த்துடன் க஬ணித்஡றன௉க்கறஷநன்

இஷ஡ சூரி஦மண சற்றும் கூர்ம஥஦ரக...

அன்று ஆறு ஬஫றந்ஷ஡ரடிக் பகரண்டின௉ந்஡து

ஆணரலும் எஷ஧஦ிடத்஡றல் அமனந்஡ திம்தத்஡றல் ஋ணது மககள் ன௅ழு஡ர஦ின௉ந்஡ண

இன்றும் கூட ஋ன் உ஡ற஧ம் அங்ஷகஷ஦ ஥ற஡க்கக் கூடும்


93

இன்னும் அடர்சற஬ப்ன௃ ஬ர்஠த்஡றல்.... ஢ழு஬ி ஏடிக் பகரண்டின௉ப்தது ஢஡றகள் ஥ட்டு஥ல்ன

திநப்ன௃ன௉ப்ன௃ திய்த்து ஋நற஦ப்தட்ட அக஡றம஦ப் ஷதரன க஡நறஷ஦ரடிக் பகரண்டின௉க்கறநது கடல், துபித் ஡ீ஬ிற்கும்

஡ீதகற்தத்஡றற்கு஥ரய்...!

அ஬ணி அ஧஬ிந்஡ன்

஬ரசகர் கடி஡ம்

11-01-2011 jk;gp Ky;iy mKjDf;F! fPw;nwhspfs; gug;Gk; fhw;W ntsp ghHj;Njd;! Nghw;WjYf;Fupa cdJ jkpo;g; gzp njhluTk; .... Mw;wy; eyk; rpwf;fTk; ..... vdJ neQ;rq; fdpe;j tho;j;Jf;fs;! --- md;Gld; GytH mz;zd;


94

ப௃ன்சணாரு ஢ாபில்

ப஡ான்நி஦ பதாச஡ல்னாம்

இநக்தககதப ஬ிரித்துக் சகாண்டு

தநந்து சகாண்டிருந்஡ ஥தனகதபக் சகஞ்சிக் பகட்படன்

---஥ா஡ங்கி.

஥தனகபின் தநத்஡ல்

தநப்தத஡ ஢ிறுத்஡ி ஬ிடுங்கபபன்.. ஢ிறுத்஡ கா஧஠ம் சசால்னனாப஥ அத஬ பகட்டண..

஋ங்களுக்பக பசாறு தன ச஥஦ங்கபில்இநங்கு஬஡ில்தன!

சின தநத஬கள் உங்கதபக் கண்டு தநத்஡தனச஦

஥நக்கத் து஬ங்கி ஬ிட்டண...

஋ங்கள் கு஫ந்த஡கள் ச஬ட்ட ச஬பிகபில் ஬ிதப஦ாட ஥றுக்கின்நணர்.

த஦ிர்த் ச஡ா஫ில் தா஡ிப்ததடகிநது. ஋ங்கள் ஢ிம்஥஡ி-

உங்கபால் பதாய்க் சகாண்டிருகிநது. ஡ங்கபால் ஦ாரும் உ஦ிரி஫க்கா஡஋ங்களுக்காக

஡ாப஥ ஡ம் இநக்தககதப இற்றுப் பதாகச் சசய்து

தநத்஡தன ஢ிறுத்஡ி஬ிட்டண ஥தனகள்! இன்று ப௅த்஡ பதரிதககளும் பதார்ச்சாவுகளும்

உநக்கத்த஡ கவ்வும் இவ் ப஬தப஦ில் ஥தனகள் சிரிக்குப஥ா..அள௃ப஥ா?

(஥ீ ள்தி஧சு஧ம்-

தூக்கத்஡ில் ஋ள௃ந்து அனறுகிநார்கள்

஌ப்஧ல் இ஡ழ்.2010)

஋ங்கள் கு஫ந்த஡கள்


95

ன௅தும஥ ஋ன்தது

஬ரழும் ஥஧஠஥ரம்! பசரல்கறநரர்கள்

ஷகள்஬ிச் பச஬ி஦ர்கள்! ஥஧஠ம் ஋ன்தது ஥ரிக்கும் அன்று ஬ன௉஬து! அன்று ஥ட்டுஷ஥ ஢றகழ்஬து என௉ க஠ம், என௉ ப஢ரடி ன௅ந்஡ற ஬஧ ன௅டி஦ரது ஢றன்று ஡஬ிப்தது ஥஧஠ம் ஡ரன்! ன௅தும஥஦ல்ன! ஥஧஠ஷ஥! ஷ஬மப ஬ன௉ம் ஷதரது ஬ந்து ஢றல்! அந்஡ ஷ஬மப ஬ன௉ம் ஬ம஧ ப஢ரந்து ஢றல்! ன௅தும஥க்கு இங்கு ஷ஬மன இன௉க்கறநது! ஥஧஠த்துக்கு அஞ்ச அ஡ற்கு ஷ஢஧஥றல்மன! ஷதரய் ஬ர! ஷ஬மப ஬ன௉ம் ஷதரது ஬ந்து ஢றல்! ஷ஬மன ன௅டித்து ஬ன௉கறஷநன்!! -கு஫ந்ம஡. ஥. சண்ன௅கனறங்கம்


96

஋ங்கட இன்தத் ஡஥ிழ் ஋ங்கட உ஦ிருக்கு சரி ஋ந்஡ ஊப஧ன்டரலும் ஋ங்கட ஊர் ஡ரன் ஋஬஧ன்டரலும் ஋ங்கட இணசணம் ஡ரன்

஋ங்கட ன௅துசம் இது ஋஬ணிட்டப் ஷதரம் ஬஦னறன ஬ிம஡ச்சும் ..

கல்மன ப஢ல்னரய்க் கமடஞ்சும்

ஷ஡ரலும் கறுக்க ஋லும்ன௃ம் கம஧஦ ... குநற஠ிக் கல்னறல் பகரக்கரன் ப஬ட்டி ஋ங்கட ஥ண்஠ின பகந்஡றப் திடிக்க ன௃பி஦டி ன௃பி஦டி .. ஋஬டம்..஋஬டம்.. ன௃பி஦டி ன௃பி஦டி

஋஬டம்..஋஬டம்...

஋ண்டு ஋஬ணடர ஌ப்தரன் .. ஋ங்கட ஡஥றழ்

ஷகரச்சறனேம் பகரப்தன௉ம்

சு஫றச்சு ஬மபச்சு கல நறக் பகரண்டரடி஦ ஡஥றழ் .. உ஦ிரின அ஡றர்வும்

உ஠ர்஬ின அ஥றழ்஡ன௅ம் .. ப஡ரிகறன்ந சூரி஦மணத் ப஡ரங்கட்டரணரம஦ப் ஷதரடடி.. ப஢ஞ்சு ஢ற஥றர்த்஡ற கற஫க்மகக் கம஧த்து குங்கு஥ரய் பதரட்டிடு..


97

஡஥றழ் பசரன்ண ஥ண்

஢ரனும் ஢ீனேம் 'ஆணர' ஋ழு஡ற஦ ஥ண்..ன௃ழு஡ற.. பசம்த஧த்ம஡..ன௄஬஧சம் ன௄

சர஥ற சறரிச்சம஡ச் சரட்சறம஦ச் பசரல்லும் .. பகரழு஬ிக் ஷகரள் னெட்டி, சூணி஦ம் பசய்து..

ஆள் ஆபரய் அடிதட்டு .. ஆக்கறமணப் தட்டு

அறுந்து ன௅஫றம஦ப் திதுக்கற .. ' ஋ஷட ஡஥ற஫ர ..

உந்஡ ஬ிம஡ ஢றனத்஡றன ஌ணடர .. ஬ிம஡ அடிப்ன௃ச் பசய்நரய்? '

எண்டு ஷசர்ந்஡ரல் ஋ங்கட ஬ரழ்க்மக ஷசரக்கரய் இன௉க்கும்.. ஋ங்கட உசறரின அ஡ற஧ ஡஥றழ் அம஫க்குது உன்மண.. ஡ன்஧ ப஥ர஫றம஦ .. ஡ன்஧ ஡ரம஦ ..

உசறப஧ண்டு பசரல்னற ஡மனம஦ ஢ற஥றர்த்து. ஡ீ஦ின் கு஠ஷ஥ ஡஥றழ் ஡ரங்கற஦ உடனறன் சர஧ம் ஋ங்கட உசறன௉க்குத் ஡஥றழ் ஡ரன் அ஡றர்வு.. ஬஠க்கம் ஬ந்து சரப்திடுங்ஷகர..

இன௉ந்து இமபப்தரநறப் ஷதரங்ஷகர..


98

சுத்஡ ஡஥ற஫றன் சும஬ஷ஦ரடு உனகம் தசற஦ரந

சும஬஦ரண ஡஥றழ்ப் பதரங்கல் தமடப்ஷதரம். உந்஡த் ஡஥றழ் ஋ங்கட உ஦ிர்.. ஆக்கம்

கண்஠ப்ன௃

..

அந்஡ப்புநத்து புத்஡ன்

஢கக் கண்஠ில் கரின௄ச உள்பங்மககள் திச்மசப஦டுத்஡ண ப஡ரப்ன௄ழ்க் பகரடி அறுதட்ட உ஡ற஧த் ஡டரகத்஡றல் உநவுச் சரம்தல் ஢ற஧஬ி அரி஦ரசணம் ஢றமனபதற்நர஦ிற்று இ஡஦ம் ஬சற ீ ஋நற஦ப்தட்டது உப்ன௃஢ீர்க் குட்மட஦ின் அந்஡ப்ன௃நம் உமடதட்ட ஋ழுக஧ங்கல௃ம் கற஫றதட்ட ஷ஦ரணிகல௃ம் அ஬஢ம்திக்மக஦ின் ஬ரி஦த்துடன் ீ


99

ன௃ம஡தட்ட ததுங்கு கு஫றகபின் ஥ீ து அனகறல் ஆனறவ் இமன ஡ரித்஡ தநம஬ தி஠ந்஡றன்னும் சறங்கத்஡றன் மக஬ரபில் ஏய்ப஬டுக்கறநது

஥ண்மடஷ஦ரட்டு ஥ரமன஦ிட்டு திள்மபக்கநற தமடக்கறநரர்கள் அழுகு஧ல்கபின் ச஧஠த் ஡ற஧஦ம் ன௃மடத்ப஡ழும் ஬ிகரம஧கபில் அமடதட்ட ன௃த்஡ன் தித்துப் திடித்து ஏன஥றடுகறநரன்.

னே஬தர஧஡ற


100

ப஬ட்தட஦ாடும் ஥ிருகம்

சித்஡ாந்஡ன் ஷ஬ட்மட஦ின் ஷதரது

பகரல்னரது஬ிட்ட ஥றன௉கம்

஋ன்மணக் கண஬ில் அச்சுறுத்துகறன்நது ஥஧ங்கபிமட ததுங்கும்

அ஡ன் கண்கபின் குனொ஧ம் பகரமன஦ரபி஦ின் கூரி஦ ஆனே஡ங்கபரய் எபின௉கறன்நண

அ஡ன் தஞ்சுடனறன் ஬ணப்தில் ஥஦ங்கற ஡ப்திக்க அனு஥஡றத்துஷதரதும் ஡ன் சரதுரி஦த்஡ரல்

஋ன்மண ஷ஬ட்மட஦ரட ஬ந்஡றன௉க்கறன்நது இமனகமபனேண்ணும்

அ஡ன் தற்கபில் ஬஫றனேம் இ஧த்஡த்஡றல்


101

஢மணகறந ஋ன் ஷ஡கத்஡றல்

஡ன் சறறு஬ி஧ல்கபரல் ன௃னரல் ஢ரறும் சு஧ங்கமப ஥ீ ட்டுகறன்நது ன௄ச்சற஦த்஡றல் சற஡றுண்ட

஋ன் தூக்கத்஡றன் தசற஦ துபிம஧

஡ன் ஢கங்கபரல் கல றும் ஥றன௉கம் ஋஡றர்தர஧ர஡ பதரழு஡றல்

என௉ ஷதரர்஬஧ணரய் ீ ஬ிஸ்தனொதம் பகரண்டு ஡ன் னேகத்஡றன் கமடசறப் தி஧ர஠ி஦ரய் ஋ன்மணப் தர஬மண பசய்து

அங்கனரய்த்஡தடி அ஥ர்ந்஡றன௉க்கறநது ன௅ன்ணரல் ஢றமண஬ின் ஬஫ற கணவுள் த௃ம஫ந்஡

஥றன௉கத்஡றன் சறநற஦ கண்கல௃க்குள்பின௉ந்து ஷ஬ட்மட ன௅டித்துத் ஡றன௉ம்ன௃ம்

஋ண்஠ற்ந ஬஧ர்கபில் ீ என௉஬ணரய் ஢ரனும் ஡றன௉ம்ன௃கறன்ஷநன்

஡ப்தித்஡ல்கமப ன௅நற஦டிக்கும் பதரநறகமபக் கர஬ிக்பகரண்டு 00


102

jj;Jtq;fs; 96 jj;Jtk; vd;w nrhy; rkaf; Nfhl;ghL> mbg;gilahdJ my;yJ %ykhdJ> nka;Q;Qhdk; vd;W gytpjkhd nghUs;fisAilaJ. irt rkaj;jpy; gjpia miltjw;Fg; gR gbg;gbahf Nkw;nfhs;Sk; topKiwfSk; jj;Jtq;fs; vdg;gLk;. jj;Jtq;fs; fzf;fpy vd;gJ ehnyhU NfhbNa ehw;gj;J vz;zhapuk; NkYNkhu; Ie;E}W Ntwha; mlq;fpLk;(1) vd;w jpUke;jpuj;jhy; mwpaf;fplf;fp;d;wJ. vdpDk; mtw;iwg; gFj;Jk; njhFj;Jk; njhz;Z}w;whWf;Fs; Md;Nwhu; mlf;fpAs;sdu;. mit gpd;tUkhW: Md;k jj;Jtq;fs; 24: QhNde;jpupaq;fs; - nka;> tha;> fz;> %f;F> nrtp (5) fd;Nke;jpupaq;fs; - if> fhy;> ehf;F vUtha;(kytha;)> fUtha;(kfg;Ngw;Wtha;;) (5) jd;khj;jpiufs; - Rit> xsp> CW> Xir> ehw;wk; (5) Ik;G+jq;fs; epyk;> ePu;> neUg;G> tsp> Mfhak; (5) me;jf;fuzq;fs; - kdk;> Gj;jp> rpj;jk;> mfq;fhuk; (4) 2. rpt jj;Jtk; tpj;ij.

5: rptk;> rf;jp> rjhf;fpak;> <Ruk;> Rj;j

tpj;jpah jj;Jtk; 7: fiy> tpj;ij> muhfk; (Mir)> fhyk;> epajp> GUld;. khia. 4. cly;jj;Jtk; 60: epyk;: Kb> Njhy;> vYk;G> euk;G> jir ePu;: ePu;> ,uj;jk;> %is> epzk;> Rf;fpyk;


103

neUg;G: czT> cwf;fk;> mr;rk;> $ly;> Nrhk;gy; fhw;W: XLjy;> ,Uj;jy;> elj;jy;> fplj;jy;> jhTjy; Mfhak;: ntFsp> cNyhgk;> Nkhfk;> nrUf;F> nghwhik (25) Gwf;fUtpfspd; nray;fs;: cioj;jy;> elj;jy;> NgRjy;> fopj;jy;> kfg;NgW (5) mwpTtsp: capu;f;fhw;W> kyf;fhw;W> njhopw;fhw;W> xypf;fhw;W> epuTf;fhw;W (5) njhopy;tsp: Jk;ky; fhw;W> tpopf; fhw;W> nfhl;lhtpf; fhw;W> ,ikf;fhw;W> tPq;fw; fhw;W (5) ehbfs;: ,lehgp> tyehgp> eLehgp> ,lf;fz;> tyf;fz;> ,lf;fhJ> tyf;fhJ> cs;ehf;F> vUtha;> fUtha; (10) Xir: Ez; Xir> epidNthir> kplw;W Xir> nrtp Xir (4) Mir: kz;zhir> nghd;dhir> ngz;zhir (3) Fzk;: tPupak;> mikjp> jhkjk; (3) mUQ;irtu; jj;Jtk; ,g; nghJthd 96 jj;Jtq;fSs; Md;k jj;Jtk;> rpt jj;Jtk;> tpj;jpah jj;Jtk; Mfpa 36k; mupa irtUf;Fupait vd;gu; jpU% yehadhu;. Mfpd;w njhz;Z}NwhL MWk; nghJvd;gu; Mfpd;w MwhW mUQ;irtu; jj;Jtk; jpUke;jpuk;(2)

capu;fSf;F Ntz;ba cly;fis ,iwtd; khiaapypUe;J Njhw;Wtpf;fpd;whd;. ,iwtdJ gilg;GfSf;F %yg;nghUs; khia MFk;. Mjp rq;fuupd; mj;itj rpj;jhe;jj;jpy; khia xU kiwg;Gr; rf;jpahfg; Ngrg;gLfpd;wJ. Mdhy; irt rpj;jhe;jj;jpy; khia cz;ikapy; kiwg;gpid ePf;Ffpd;w xspr;rf;jpahff; nfhs;sg;Lfpd;wJ.


104

khia ,iwtid Mjhukhff; nfhz;lJ. mjhtJ ,iwtidr; rhu;e;J epw;gJ. rhu;e;J epw;gjdhy; ,iwtdJ Qhd xspiag; gpujpgypf;Fk; ,ay;Gk; mjw;F cz;L. Qhd xspiag; gpujpgypf;Fk; tifahy; khia % tifg;gLk;. (1) xspia KOikahfg; gpujpgypf;Fk; khia Rj;jkhia vd;Wk; (2) rpwpJ Fiwthfg; gpujpgypg;gJ mRj;j khia vd;Wk; (3) xsp mjpfk; FiwthfTs;s khia gpufpUjp khia vd;Wk; nrhy;yg;gLk;. khiaapypUe;J cly;fisg; gilf;fpd;wnghOJ ,iwtd; khiaiag; gy gupkhzq;fSf;F cl;gLj;Jfpd;whd;. xU nghUisr; nra;tjw;F ve;j %yg;nghUisAk; cw;gj;jpahsu; mg;gbNa gad;gLj;Jtjpy;iy. xU eifiar; nra;tjw;Fj; jq;fj;ij cUf;f Ntz;bapUf;fpwJ. xU ghidia tidtjw;F kz;izg; gjg;gLj;jNtz;bAs;sJ. ,itNghyNt khia vd;w %yg;nghUSk; cly; tbtj;ij miltjw;FKd; gy khw;wq;fSf;F cs;shfpd;wJ. ,e;j khw;wq;fs; 36 tifg;gLk;. ,tw;iwNa irtrpj;jhe;jk; 36 jj;Jtq;fs; vd;W $Wfpd;wJ. Md;k jj;Jtq;fs; NkNy nrhy;yg;gl;l Md;k jj;Jtq;fs; ,Ugj;Jehd;Fk; xsp kpfTk; Fiwe;j gpufpUjp khiaapd; tbtq;fs;. mtw;Ws; nka;> tha;> fz;> %f;F> nrtp vd;Dk; Ie;J jj;Jtq;fSk; ehk; epidg;gJNghd;w cly; cWg;Gfs; my;y. mit me;j cWg;Gfspd; Mw;wy; rf;jpfspd; ngau;fs;. me;jr; rf;jpfshy; Md;kh mwpitg; ngWtjdhy; mit QhNde;jpupaq;fs; vdg;gLfpd;wd. mJNghyNt if> fhy;> ehf;F vUtha;> fUtha; Mfpa jj;Jtq;fs; mt;TWg;Gfspd; nraw; rf;jpfisf; Fwpf;Fk;. nray; - fUkk;(fd;kk;). mjdhy; mit fd;Nke;jpupaq;fs; vdg;gLfpd;wd. jd;khj;jpiu vd;why; |nghJikapy; epw;wy;| vd;W nghUs;. cjhuzkhf> Rit vd;Dk; jj;Jtk; ciwg;G> ifg;G Kjyha Ngjq;fs; ,d;wpg; nghJthf epw;gJ. ,t;tifapy; Rit> xsp> CW. Xir> ehw;wk; vd;gd mr;nrhw;fs; Fwpf;Fk; Fzq;fisf; Fwpg;gdty;y. mtw;Wf;F Mjhuhkhf tpsq;Fk; Ez;%yq;fs;@ jj;Jtq;fs;. jj;Jtk; vd;w nrhy;Yf;F %yk; vd;w nghUSk; cs;sJ. jd;khj;jpiufspypUe;J G+jq;fs; cz;lhfpd;wd. jj;Jtj;jpy; G+jk; vd;w nrhy; cz;lhdJ vd;W nghUspw; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ.


105

jd;khj;jpiufSk; mtw;wpypUe;J cz;lhd G+jq;fSk; gpd;tUkhW: Rit - ePu; Xsp - neUg;G CW - tsp Xir - Mfhak; ehw;wk; - epyk; ,it Ie;jhf ,Ug;gjhw; gQ;r G+jq;fs; vd;Wk; fz;fSf;Fj; njupaf;$bajhf ,Ug;gjhy; J}y G+jq;fs; vd;Wk; |ghnuhL tpz;zha;g; gue;j|(3) tifahy; kfh G+jq;fs; vd;Wk; miof;fg;gLfpd;wd. ,tw;wpd; gpwg;Gf;Ff; fhuzkhfpa jd;khj;jpiufs; Ie;Jk; fz;fSf;Fj; njupahj jd;ikahy; #f;Fk G+jq;fs; vdg;gLfpd;wd. gpufpUjpapd; nraw;ghLfs; midj;Jk; ,uhrjk;;> jhkjk;> rhj;Jtpfk; Mfpa Kf;Fzq;fisf; nfhz;bUf;Fk;. Mapd; mit vg;nghOjk; xNukhjpupahf ,Ug;g jpy;iy. %d;W Fzq;fSk; rkkhfj; Njhd;wp epw;Fk; epiyapy; khia Fzjj;Jtk; vd;w ngaiug;ngWfpd;wJ. ,JNt rpj;jk; vdg;gLk;. Fzjj;J tj;jpypUe;J Gj;jpAk; Gj;jp jj;Jtj;jpypUe;J mfq;fhuKk; mjpypUe;J kdKk; Njhd;Wfpd;wd. ,it me;jf; fuzq;fs; vdg;gLk;. rpj;jk; rpe;jpg;gjw;Fk; Gj;jp ey;yJ nfl;lij NtWgLj;jp mwptjw;Fk; mfq;fhuk; nray; Kidg;Gf;Fk; kdk; epidj;jw;Fk; Md;khTf;F cjTfpd;wd. Nkw;Nghe;j 24 Md;k jj;Jtq;fisAk; Md;khf;fSf;Fj; jiytuhfpa rPfz;l cUj;jpuu; ,af;Ffpd;whu; vd;W nrhy;yg;gLfpd;wJ. rptjj;Jtk; Rj;j khiaapypUe;J Njhd;Wk; jj;Jtq;fs; Rj;j jj;Jtq;fs; vd;Wk; mtw;iwr; rptgpuhNd ,af;Ftjhy; rpt jj;Jtq;fs; vd;Wk; miof;fg;gLfpd;wd. ,tw;Wf;F ehj jj;Jtk; vd;w ngaUKs;sJ. ,iwtd; Ie;njhopiy Mw;Wtjw;F ,yak;> Nghfk;> mjpfhuk; vd;Dk; %tifj; jpUNkdpfisj; jhq;Ffpd;whd;. rptk;(ehjk;)> rf;jp(tpe;J) mfpa jj;Jtq;fs; rpngUkhdpd; mUtepiyiaf; Fwpg;gjhy; mJ


106

,yak; vd miog;gLfpd;wJ. rjhf;fpak;(rjhrptk;) mUTUt epiyiaf; Fwpg;gjhy; mJ Nghfk; vdg;gLfpd;wJ. <Ruk;(kNfRtud;)> Rj;j tpj;ij (tpj;jpNaRtud;) Mfpait cUt epiyiaf; Fwpg;gjhy; mJ mjpfhuepiy vdg;gLfpd;wJ. rptjj;Jtq;fspw; Ngrg;gLk; rptk; vd;fpd;w jj;Jtk; NtW rptngUkhd; vd;fpd;w guk;nghUs; NtW vd;gij czUjy; Ntz;Lk;. mJNghyNt rf;jp> rjhf;fpak;> <Ruk; Mfpa jj;Jtq;fs; NtW rf;jp> rjhrptk;> kNfRtud;> tpj;jpNaRtud; vd;W nrhy;yg;gLk; mwpTUtq;fs; NtW. tpj;jpah jj;Jtk; Rj;j khiaapd; fPNo kyq;fNshL fye;j mRj;j khia cs;sJ. mjw;F Nkhfpdp Vd;w ngaUk; cz;L. NkhfpdpapypUe;J mde;j Njtu; tpj;jpah jj;jtq;fisj; Njhw;Wtpj;Jr; nraw;gLj;Jfpd;whu;. ,tw;Ws; fiy capu;fsplj;Jr; nraY}f;fj;ij mspf;fpd;w xU jj;Jtk;. tpj;ij vd;gJ mwpthw;wiyj; Njhw;Wtpf;fpd;w jj;jtk;. muhfk; vd;gJ ,r;rh rf;jpiaj; Njhw;Wtpg;gJ. fhyk; vd;w jj;Jtk; fhyj;ijg; gw;wpa czu;it cz;L gz;ZtJ. epajp vd;gJ ey;tpid jPtpidg; gad;fis capu;fSf;F Cl;Ltpf;fpd;w xU jj;Jtk;. fiy> tpj;ij> muhfk;> fhyk;> epajp mfpa Ie;Jk; gQ;r fQ;Rfq;fs; vdg;gLk;. fQ;Rfk; vd;why; rl;il vd;W nghUs;. ,it Ie;ijAk; mzpe;jpUf;fpd;w epiyapy; Md;kh GUld; vd;W miof;fg;gLfpd;wJ. tpj;jpah jj;Jtq;fspy; ,Wjpah khia itf;fg;gl;bUg;gpDk; mjpypUe;Nj gpw jj;Jtq;fs; Njhd;wpAs;sjhy; mJNt Kjy; jj;JtkhfTk; mikfpd;wJ. ,iwtid miltjw;F capuhdJ ,j;jj;Jtq;fisf; flj;jy; Ntz;Lk;. flj;jy; MtJ cjwpj; js;Sjy;. mJ mt;tsT vspjhd nraw;ghld;W. capiu ,t;Tyfj;jpy; tho itg;gjw;Nf ,j; jj;Jtq;fs; gilf;fg;gl;Ls;sd. tho;e;J ngWk; mDgtNk capiug; gf;Ftg;gLj;j ty;yJ. gf;Ft capiu ehb ,iwtNd te;J Ml;nfhs;thd; vd;gNj irtrpj;jhe;jj;jpd; nfhs;ifahFk;. kzpthrfg; ngUkhd; tuyhW ey;y cjhuzk;.


107

jj;Jtq;fisf; fle;jtu; |epj;ju; epkyu; epuhkau; ePs;gu Kj;ju;|(4) Mtu;. ,tu;fs; rPtd; Kj;ju;fs;. |NgZjj;Jtq;fs; vd;Dk; ngUFNrhghdk; Vwp Mizahk; rptj;ij|(5) MW ehl;fspy; mile;jtu; fz;zg;gu;. Kg;gJk; MWk; gbKj;jp Vzpaha; xg;gpyh Mde;jj;J cs;nshsp Gf;Fr; nrg;gupa rptq;fz;L jhd; njspe;J mg;gup;rhf mku;e; jpUe;j jhNu.(6)

- tp. fe;jtdk; --------------------1. jpUke;jpuk;: 2178 1. jpUke;jpuk;: 2179 2. jpUthrfk;: nra;As; 448 3. jpUke;jpuk;: 125 4. jpUj;njhz;lu; Guhzk;: nra;As; 752 jpUke;jpuk;: 126


108

34, Red Riffe Road,

Plaistow, E13 0JX 27.01.11

அன்புதடப௅ர். ஬஠க்கம். ஈ஫த்து ஥தநந்஡ ஋ழுத்஡ாபர்கள் தற்நி஦ கட்டுத஧கதபத் ஡ாங்கி 'இனக்கி஦ப்பூக்கள்' நூல்(375தக்கங்கள்) க஬பி஬ந்துள்பது.க஡ாடர்ந்து இ஧ண்டாம் தகு஡ி ஡஦ா஧ாகிநது.஋ணப஬ ஡ங்கல௃க்குத் க஡ாிந்஡ ஋ழுத்஡ாபர்கள் தற்நி஦ ஡க஬ல்கதபத் ஡ாங்கி஦ கட்டுத஧கதப(4/5தக்கங்கள் +புதகப்தடம்)஋ழு஡ி அந௃ப்புங்கள்.கூடப஬, ஡ங்கதபப் தற்நி஦ ஡க஬ல்கதபபெம்/புதகப்தடத்த஡பெம் இத஠த்து அந௃ப்புங்கள். கட்டுத஧கள் அந௃ப்த ப஬ண்டி஦ கதடசித் ஡ிக஡ி:30.ப஥.2011 'இனக்கி஦ப்பூக்கள்-1' நூதன புத்஡கக் கதடகபில் கதற்ர௃க் ககாள்பனாம்.஢ண்தர்கல௃க்கும் இத் ஡க஬தனப் தாி஥ார௃஬஡ன் ப௄னம் தகு஡ி 2 சிநப்தாக ஬஧ ஒத்துத஫ப்பு ஡஧ப௃டிபெம். ஢ன்நி, ப௃ல்தனஅப௃஡ன் (காற்ர௃க஬பிக்காக) mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk mullaiamuthan@gmail.com


109

அமணத்து ன௃த்஡கக் கமடகபிலும் கறமடக்கும்.

Kaatruveli February 2011  

free tamil literature magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you