Page 1


2

கரர்த்஡றகக பூ ஋டுத்து ஬ரடர.! கல்னகநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகள் கரனடி஦ில் பதரட்டுப் பதரடர...! இணம் ஬ா஫ இ஬ர் செய்஡ார் ஡ி஦ாகம்.! இ஬ர் ஋ண்஠ம் ஬ா஫ ஢ாம் செய்வ஬ாம் ஦ாகம்.! உநவுகல௃க்காய் உ஦ிர் சகாடுத்஡ உத்஡஥வ஧..! உங்கள் 'உ஦ிர்஬ிலனக்கு' ஋து இங்வக ஈடாகும்? உல஥க்கபே஬ில் சு஥ந்஡ ஡ாய் ஬஦ிற்நில் ச஢பேப்சதரிப௅ம்..! அந்஡ ச஢பேப்திணில் ஬ிடு஡லனத்஡ீ ப௄ண்சடரிப௅ம். ஆநடிக்குள் து஦ிலும் அற்பு஡ங்கவப-஋ங்கள் ஆ஠ிவ஬஧ாண ஆன஥஧ங்கவப..! ஬ாழ்ந்஡ாலும் ஥(஬)஧஥ாக... ஬ழ்ந்஡ாலும் ீ ஬ில஡஦ாக ஆண்டுக்சகாபேப௃லந஦ா உல஥ ஢ிலணக்கிவநாம் இல்லன ஡ீச஦ரிப௅ம் வ஡ெத்஡ில் ஡ிணம் ஡ிணம் உம் ஢ிலணவும் வெர்ந்ச஡ரிப௅ம். கல்னலநக்கு ஬பேலக஦ிவன கால் கூசும்-உல஥க் கண்டவுடன் கட்டி஦ல஠த்து ச஥ய் வொபேம். ஥஠ிவ஦ாலெ வகட்டால் ஥ணப௃பேகும்... ஥ா஬஧ர் ீ கல்னலந஦ில் உ஦ிர் கபேகும்... கண்கபிவன கண்஠ ீர் க஬ி ஋ழுதும் லக஦ி஧ண்டும் உல஥ வ஢ாக்கி கூம்தி ஋ழும். கரர்த்஡றகக பூ ஋டுத்து ஬ரடர.! கல்னகநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகள் கரனடி஦ில் பதரட்டுப் பதரடர...! து஦ிலும் இல்னங்கள் ஋ங்கள் வ஡ெத்஡ின் ஆன஦ங்கள்-அ஡ில் ஬ாழும் ஢ீங்கள் ஋ங்கள் ஆ஡ிப௄னங்கள். ொ஬ிலண கழுத்஡ிணில் கட்டிக்சகாண்டீர்-அந்஡ ொ஬ிலண ெரித்஡ி஧஥ாய் ஆக்கிக்சகாண்டீர். ஬ிடு஡லனத்஡ீ஦ிலண ஬ி஫ி சு஥ந்஡ீர் ஬஧ீ ஬ித்துக்காபாய் ஥ண்ணுக்குள் ஢ீர் புல஡ந்஡ீர். கண்ப௃ன்வண க஠ப்சதாழு஡ில் கல஧ந்து வதாண ீர்-அந்஡


3

கானனுக்வக க஠க்சகழு஡ி ல஬த்துப்வதாண ீர். ஥ண்஠ின்று ஥நத்஡஥ி஫ர் ஥ாணம் காத்஡ீர்-தின் ஬ிண் சென்றும் ஥ங்கா஡ ஬ிடிச஬ள்பி஦ாண ீர். கரர்த்஡றகக பூ ஋டுத்து ஬ரடர.! கல்னகநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகள் கரனடி஦ில் பதரட்டுப் பதரடர...! ஋஬ன் சொன்ணான் ஢ீங்கள் ஋ம்வ஥ாடு இல்லனச஦ன்று? கூட்டி஬ா அ஬னுக்கு உல஥க்காட்டுகிவநன். சுட்சடரிக்கும் புழு஡ி஥஠ல் ச஬பி஦ில் உங்கள் 'கால்த்஡டம்' கத்தும் கடவனாலெ஦ில் உங்கள் 'உ஦ிர்ப௄ச்சு' காண்டா஥஠ி ஏலெ஦ில் உங்கள் 'க஠ர்க்கு஧ல்' ீ ப௄ண்சடரிப௅ம் ஡ீ஦ிணில் உங்கள் 'பூப௃கம்' கல்னலந஦ில் பூத்஡ிபேக்கும் பூக்கபில் உங்கள் 'புன்ணலக' ஋஬ணடா சொன்ணான் ஢ீங்கள் ஋ம்வ஥ாடு இல்லனச஦ன்று? ஡ா஦கவ஥ ஡ா஦ாக ஡லன஬வண உ஦ி஧ாக ஡஥ிழ் ஥ாணம் சதரி஡ாக ஡ம் உ஦ிர் ஡ந்஡஬ர்கள் ஋ரித்஡ாலும் கடனினுள் கல஧த்஡ாலும் ஥ண்஠ிணில் புல஡த்஡ாலும் ஥ா஬஧ன் ீ ஥லந஬஡ில்லன ஥ா஬஧ம் ீ அ஫ி஬து஥ில்லன கரர்த்஡றகக பூ ஋டுத்து ஬ரடர.! கல்னகநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகள் கரனடி஦ில் பதரட்டுப் பதரடர...!

இப்வதாது சகாஞ்ெ ஢ாபாய் ஋ங்கள் ஬ாணம் கறுத்துக்கிடக்கிநது. ஋ப்வதாதும் இல்னா஥ல் 'ச஬஦ில்' சகால௃த்஡ித்஡ிப௅ம் ஋நிப௅து. ஌றுக்கு஥ாநாய் ஌வ஡வ஡ா ஢டக்கிநது..! ஋஬பேக்குவ஥ ஬ிபங்க஬ில்லன..! ஋ங்கள் வ஡ெம் ஋ப்வதாதும் சு஥க்கா஡ 'ெிலுல஬' சு஥க்கிநது..! ஋ங்கள் ெணப௃ம் ஋ப்வதாதும் சு஥க்கா஡ '஬னி'

சு஥க்கிநார்கள்

஋஡ிரி ஋ம்஥ண் ஌நி ஌நி ஬ந்து '஋ல்னாம்' ப௃டிந்஡஡ாய் ஋க்காபம் வதாட்டு 'இறு஥ாப்பு' காட்டுகிநான். கண்஥஠ிகவப..! கல்னலந ஬ந்து உல஥க்கட்டித்஡ழு஬ி-஋ங்கள் க஬லனகள் சொல்னி கண்஠ ீர் ஬டிக்க ஡஬ிக்கிநது ஥ணசு... ஋ன்ண ஢டக்கிநது ஋ங்கள் வ஡ெத்஡ில் இன்று?


஋஬னுக்குவ஥ ஬ிபங்க஬ில்லன..!

4

஦ார் சொன்ணது? கல்னலநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகவப உ஥க்குத்ச஡ரிப௅ம்.! காற்வநாடு கனந்஡ிபேக்கும் கபேவ஬ங்லககல௃க்குத்ச஡ரிப௅ம்.! கரர்த்஡றகக பூ ஋டுத்து ஬ரடர.! கல்னகநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகள் கரனடி஦ில் பதரட்டுப் பதரடர..! 'ப௃டிப௅ம்' ஋ண ஢ிலணத்஡ால் ப௄ன்று ப௅கங்கபாணாலும் காத்துக்கிடக்கனாம் ஬ில஡த்து ப௃டிந்஡தும் 'அறு஬லட' கிலடக்காது. ஬ிடிந்து ஋ழுந்஡தும் 'கணவு' தனிக்காது. ஬ிடு஡லன ஋ன்தது 'உ஦ிர்஬ிலன' சகாடுத்துப்சதறு஬து. ஬ிடு஡லன ஋ன்தது '஢ீண்ட ச஢பேப்தாறு' கடக்கும்வதாது கால் சுடனாம்.! ஡டக்கிப௅ம் ஬ி஫னாம்.! ஬ிழு஬து ஋ன்தது ச஬ட்க஥ல்ன.! ஬ிழுந்து கிடப்தது஡ான் ச஬ட்கம்.! ஋ழு஬து சதரி஡ல்ன.! ஋ழுந்து அடிப்தது஡ான் சதரிது.! உ஦ிர்கலப ஬ில஡த்து஬ிட்டு உலனல஬த்து காத்஡ிபேக்கிவநாம் ஋ங்கள் ஬ாணம் ஡ிநந்து ஥ல஫ சதா஫ிப௅ம்.! ஋ங்கள் ஬஦ல் செ஫ிக்கும்.! காய்ந்து கிடக்கும் ஋ங்கள் 'பூ஬஧சு' பூப்பூக்கும்.! ஢ம்பு உன்லண ஢ம்பு உன் வ஡ெத்ல஡ ஢ம்பு வ஡ெத்஡ின் பு஦ல்கலப ஢ம்பு... ஢ம்திக்லக இல்னா஡஬ன் ஢ாற்த஡டி ஡ள்பி ஢ில்லு ஢ாலப திநக்கும் ஢ம் வ஡ெத்஡ில் ஢ம்திக்லக இல்னா஡஬னுக்கு இடவ஥ இல்லன.! இது கார்஡ிலக஥ா஡ம்..! கண்ட கணவுகள் தனிக்கும் ஥ா஡ம்...!!! கல்னலநகள் பூப்பூக்கும் ஥ா஡ம்...!!!

஋த்஡லண '஬னி' சு஥ந்வ஡ாம்? ஋த்஡லண 'உ஦ிர்' சகாடுத்வ஡ாம்? ஋ல்னாவ஥ ஬ண்஡ாணா? ீ இல்லன


5 கல்னலநகல௃க்குள் ஡஥ி஫ணின் 'கணவுகள்' கபேக்சகாண்டு கிடக்கின்நண.! ெிந்஡ி஦ குபே஡ி஦ின் சூடு ஡஠ி஦ா஥ல் கிடக்கிநது.! ஥ணங்கபில் ஥ாநா஡ ஬டுக்கள் கிடக்கிநது.! ஢ாம் செய்஬து வ஬ள்஬ி-஡ி஦ாகவ஬ள்஬ி- ஢ீண்ட வ஬ள்஬ி.! ப௃டி஬஡ற்கு ஥ா஡ங்கள் ஆகனாம்.! ஬பேடங்கல௃ம் ஆகனாம்.!ப௅கங்கல௃ம் ஆகனாம்..!!! ஆணால் ஡஥ி஫ன் செய்஡ வ஬ள்஬ி ஬஠ாண஡ில்லன-அல஡ச் ீ ெரித்஡ி஧ம் சொல்கிநது. அது஬ல஧.... ஢ீ கரர்த்஡றகக பூ ஋டுத்து ஬ர.! கல்னகநக்குள் து஦ிலும் கண்஥஠ிகள் கரனடி஦ில் பதரட்டுப் பதர..!

-஡஥ிழ்ப்சதாடி஦ன்26.11.2010 ஢ன்நி: ஥ணஎலெ

஬ழ்ந்ப஡ரம் ீ

஋ன்நறல்கன! ஋ல௅ப஬ரம்!!


6

஬஠க்கம்.

இவ் ஬ி஡ழ் ெற்று ஡ா஥஡஥ாகவ஬ ஬பேகிநது. இலட஦ில் ெின வொகங்கள், உற்ொகங்கள்.

஋ங்கலப புனம் சத஦ர் வ஡ெத்஡ில் சகௌ஧஬஥ாய் ஬ா஫ல஬த்஡ ஥ணி஡ ச஡ய்஬ங்கபின் ஢ிலணவு ஢ாள்.஡ங்கலப

஬ில஡த்஡஬ர்கள்.஢ம்ல஥ ஬ிபேட்ெ஥ாக்கி஦஬ர்கள். கலனஉனக ஜாம்த஬ான் 'ப௃கத்஡ார்'

வஜசு஧த்஡ிணம்,அநிஞர்.ெி஬஢ா஦கம் வதான்வநாரின் ஥லநவு... அ஬ர்கல௃க்காண ஋஥து அஞ்ெனில஦ப௅ம் காற்றுச஬பிப௅ம் ச஡ரி஬ித்துக்சகாள்கிநது.

புனம் சத஦ர் வ஡ெத்து உநவுகபின் உற்ொக஥ாண ஋ழுச்ெிப௅ம் பு஡ி஦ செய்஡ில஦ ஢஥க்குச் சொல்னி ல஬க்கிநது. காற்றுச஬பி

ெிறுகல஡/க஬ில஡ப் வதாட்டிகலப ஢டாத்஡த்

஡ிட்ட஥ிட்டுள்பது.அ஡ற்காண அநி஬ிப்புகள் ஬ில஧஬ில் ச஬பி஬பேம். ச஡ாடர்தில் இபேங்கள். புத்஡ாண்டு ஬ாழ்துகல௃டன்..

ஆெிரி஦ர்..


7

fw;Wf; nfhz;NljhdpUf;fNtZk; NghypUf;fpwJ. kz;zpd; ];guprkwpah gpQ;Rf; Foe;ijapd; Kjybaha;….. fwe;j ghypd; ntJntJg;gha;….. fhNjhuk; tpOe;j ftpijfspDhNl ,d;dKk; eP thOfpwha; ,q;NfNajhd;%j;j gpwg;ghNah ,y;iy Kjy; kfthNah. md;gpw;Fk; ghrj;jpw;Fkhd gpupRtu; fhw;whb tpyf eLeLq;FNkhu; Ehypio Nghy kpfTk; nkypjhdJ. kpf kq;fyhAq;$lj; njupfpw mjw;Fs;Nsjhd; Gije;J fplf;FJ mtutu;f;fhd mtkhdq;fs;. #u;g;gdifapYk; JupNahjddpYq; nfhz;l eLep;iy kPwpa ghrkd;Nwh gypgPlNkw;wpw;W ,uhtzidAk; Fe;jpkfidAk;. fw;Wf; nfhz;NljhdpUf;f Ntz;bapUf;fpwJ NghYk; ghlq;fis….. filrpf;fzk; tiuf;Fkha;. Guhz> ,jpfhrq;fspy; kl;Lkd;wp GjpJGjpjhAq;$l.

fpz;zpah v];.ghap]h myp


8

உங்கபிடம் டிபெென் தடிக்கா஡ உங்கள் ஥ா஠஬ன் ஢ரன் உங்கபிடம் தள்பி஦ில் தடிக்கறபநன் ஆணரல் ஢ரன்

஋ன் சகரக்கள் தனக஧ப௅ம்பதரல்

உங்கபிடம் டிபெசன் தடிக்க஬ில்கன ஍஦ர ஋ன்ணிடம் ஥ரற்றுச் சலபேகட இல்கன

இபேக்கும் இந்஡ எப஧ கரல்சட்கடப௅ம்

஬ிக஡ப்கத அடி஦ில் கற஫றதட்டிபேக்கறநது அ஡ணரல்஡ரன் ஋ப்பதரல௅தும் கரல்கட்டப்தட்ட஬ன் பதரனப஬ அ஥ர்கறபநன் கர஡றுந்஡ து஠ிப்கத஦ில்

஋ன் புத்஡கங்ககபத் ஡ற஠ித்஡றபேக்கறபநன் ப௃த்து ப௃த்஡ரண ககப஦ல௅த்஡ரல் ஢றகநந்து ஬஫றப௅ம் ஋ன் ஌டுகள்

உங்ககபப் தரர்த்துப் தரிகரசறத்஡க஡ ஢ரன் அநற஦஬ில்கன ஍஦ர ! ஋ன் உ஠வுப் பதரசற஦ில் பகரஞ்சம் தக஫஦ பசரறு இபேக்கறநது ஋ப்பதரல௅தும் ஢ரன் ஢ரன்கு பதர் ஥த்஡ற஦ில் உண்஠ர஥ல் ஡ணித்து ப௄கன஦ில் அ஥ர்ந்து ஬ரரி ஬ரரிச் சரப்திடு஬க஡ ஢ீங்கள் தரர்த்஡றபேக்கனரம் எப஧ப஦ரபே தக஫஦ பதணர க஬த்஡றபேக்கறபநன் பகரஞ்சம் க஥ கசறப௅ம் ஋ன்நரலும் ஥ரவுபதரல் ஋ல௅தும் அது கர஠ர஥ல் பதரண அன்று


9

஢ரன் க஡நறக் க஡நற அல௅ப஡ன் புல்ப஥ப௅ம் ஆடுபதரல்

குணிந்஡ ஡கன ஢ற஥ற஧ர஥ல் ப஡டி க஥஡ரணத்஡றல் கண்படடுத்஡பதரது஡ரன் ஋ணக்கு உ஦ிப஧ ஬ந்஡து. கரனறல் பசபேப்தில்கன. ஋ன்ணிட஥றபேப்தக஬ சகறக்கப௃டி஦ர஡ ஌க஫ அநற஬ரபி஦ின்

஡ீட்சண்஦ம் ஥றகுந்஡ கண்கள் ஥ட்டுப஥ ஥ந஡ற஦நற஦ர஡

கத்஡றக் கூர்க஥க஦ எத்஡ சரம்தல் ப௄கப ஥ட்டுப஥ ஍஦ர உங்கள் புநக்க஠ிப்தின் ப஢பேப்புக்கு ஥த்஡ற஦ில்

எபே தர஬ிக஦ப்பதரல் ஬கப஦ ஬பேகறபநன் கர஧஠ப஥஦ில்னர஥ல் ஋ன்கணக் கடி஦ர஡ீர் எபே ஥ர஠஬கண ஋ப்தடி ப஢ரறுக்கு஬து ஋ன்று

஢ீங்கள் அநறந்஡றபேப்ததுபதரல் ஏர் ஆசரணிடம் ஋ப்தடி அட௃க்க஥ர஬து ஋ண ஢ரன் அநற஦஬ில்கன ஍஦ர ! தரடம் ஋டுக்கும்பதரது ஋ன் கண்ககபப௅ம் எபேப௃கந தரபேங்கள் ஍஦ர !

஥குபடஸ்஬஧ன்


10

இல்னா஡஬ர்கபின் கணவு ஥ீ ள் ஋ழுத்து

அ஬ர்கள் சதபேங்கணவுடவண ஥஧஠த்ல஡ ப௃த்஡஥ிட்டணர். கலடெி஦ில் அ஬ர்கபின் ஞாதகம் ஢ி஧ப்தி஬ிடப்;தட்ட கல்னலநகல௃ம் ஢ம்஥ிடம் இல்லன. ஡ாய்஥ார்கள் ஡ீப்தந்஡ங்கலபப௅ம் ஡஥து திள்லபகல௃டன் இ஫ந்து ஬ிட்டணர். ஥லண஬ி஥ார்கள் ஡ங்கள் புன்ணலகப௅டன் கல்னலந஥ீ ஡ாண ஡஥து சொற்கலபப௅ம் இ஫ந்து ஬ிட்டணர். கண஬ின் அப஬ற்ந ஞாதகத்஡ில் ஬ாணம் ப௃ட்டிக்கிடக்கிநது. இம்ப௃லந ஋ந்஡ப் பூக்கல௃ம் ஥ன஧஬ில்லன. இலனகபில் குபே஡ி எழுக பூ஥஧ங்கபின் வ஬ர்கள் அறுக்கப்தட்டிபேக்கின்நண. ஡லனகலப ஥ின்கம்தத்஡ில் வ஥ா஡ி இல்னா஡஬ர்கலப அல஫க்கிநது ஢ம்திக்லக஦ற்ந ஥ணம். கணல஬ உநிஞ்ெி ஋டுத்துக்சகாண்டு அ஬ர்கலப ஡ின்று ப௃டித்து஬ிட்டது உனகம். அ஬ர்கள் ஥ீ ச஡ழு஡ப்தட்ட ஥஧஠ப்தாடல் ச஢பேப்தில் கிடந்து சதாசுங்குகிநது. அ஬ர்கலப ப௃ழுல஥஦ாக அ஫ித்து஬ிட்ட஡ாக இந்஡ ஢ாலப தி஧கடணம் செய்கின்நணர்.


11

அப்தாவுக்காக ஡ீப்தந்஡ம் ஌ந்஡ி ஬பேகிந கு஫ந்ல஡ ஥ண்ல஠ கிண்டி

கல்னலநல஦ வ஡டிக்சகாண்டிபேக்கிநது.

஢஥து ஞாதகத்஡ின் கலடெி சொத்ல஡ப௅ம் அ஬ர்கள் ஥ிக வ஬க஥ாக அ஫ித்஡ணர். அழு஬஡ற்காக இபேந்஡

உரில஥ல஦ப௅ம் ஢ாலபப௅ம் தநித்து ஋டுத்஡ணர். ஥ணங்கபில் கல்னலநகள்

஋ழும்திக் சகாண்டிபேக்கின்நண. ஋ங்வகா எபே ப௄லன஦ில் கணவு ஋ரிந்து சகாட்டிக் சகாண்டிபேக்கிநது.

஦ாபே஥ற்ந ஡ணித்஡ ஢ினத்஡ில்

஬஧னாற்நின் து஦஧ம் ஢ி஧ம்தி஦ ஋லும்புக்கூடுகள் ஋ழும்திச் செல்லுகின்நண. ஥ண்ல஠ தி஧ட்டி

஬஧ச்சொற்கள் ீ ஋ழு஡ப்தட்ட கல்னலநகபின்

சு஬ர்கலப ஆ஫த்஡ில் புல஡க்கிநார்கள்.

கல்னலநகபின் வதார் ஢டந்து ப௃டிந்து஬ிட்டது. ெணங்கல௃டன் அ஬ர்கள்

கல்னலநகலப துலடத்ச஡நிந்து ஬ிட்டணர். ஦ாரிடப௃ம் பூக்கள் இல்லன.

஋஬பேக்கும் கல்னலநகள் இல்லன.

அல஠க்கப்தட்ட ஡ீப்தந்஡ள் அலனந்து ஡ிரிகின்நண. ஬஧ீ ப௃கம் ஢ி஧ம்தி஦ புலகப்தடங்கல௃ம் கல஧ந்து வதாய்஬ிட்டண.

ெணங்கள் ஌஥ாற்நப்தட்டணர்.

஬஧ர்கள் ீ இறு஡ி஦ில் வ஡ால்஬ி஦லடந்஡ணர்.

இந்஡ ஢ாள் வ஡ால்஬ி஦ால் ஢ி஧ப்தப்தட்டிபேக்கிநது. கணவு ஬பர்க்கப்தட்ட சதரி஦ ஥ண்஠ினிபேந்து இணம் தடுசகாலன செய்஦ப்தட்ட

சுடலன஦ின் ஬ாெலண ஡ி஧ண்டதடி சதபேச஥டுப்தில் ஬சுகிநது. ீ

o ஡ீதச்பசல்஬ன்


12

jha; vdJ Myaj;jpd; fh;g;gf;fpUfj;jpy; %y ypq;fj;jpw;F %EhW ehl;fs; nre;ePh; mgpNrfk;. mj;jid mgpNrf jputpaq;fSk; mts; cr;rpKjy; ghjk;tiu rPt mZf;fspy; mfo;e;njLf;fg;gl;lit. MW rhkKk; G+ir jlq;fypd;wp epfOk;. ghynfq;fhjuh; tPjptyk; tUifapy; nfhl;LNksk; ehjRu Kof;fq;fs; mts; fhJfSf;Ff; Nfl;Fk;. caph; %r;rpd; toq;Fifapy; rhkuq;fs; tPrg;gLk;. jPg Muhjidfspd; ntspr;rj;jpy; mts; Kfk; kQ;rs; xsp tPRk;. nfhb Fil Mytl;lk; gf;jh;fs; gpurd;dk; vJtpj FiwAkw;w Vw;ghLfs; jpUtpohf;fhyj;Jf; fiy epfo;Tfis jd; kdJf;Fs; urpj;J kfpo;ths; tlf;F tPjpf;fhyj;pd; Rik mkh;f;fsg;gLj;Jfpwij mwpaf;$bats; jha; kl;Le;jhd;. vOe;jUsp ,wf;fp itf;fg;gLifapNyh <NuO cyfKk; mirAk; xUehs; gpurtj;jpd; cj;jhpg;Gf;Fj;jhd; fhynky;yhk; vd; mq;fg;gpujl;lid mts; fhybf;Fr; rkh;g;gpf;fg;gLfpwJ! N`kuh[;;> yz;ld;


13

அநறவு஥஡ற

க஬ிக஡கள் அக஡ற ப௃கரம்

஥க஫஦ில் ஬பேகறநது

தர஡ற ஋ல௅஡ற஦ ஥டல்.

ீ இநந்஡ ஬஧ன்

஥கண஬ி஦ிடம் எப்தகடக்கப்தட்டது

஥ண் ஥஠ம்.

அ஬ச஧க் கரற்று ப௃஡ல் ஥க஫

புபி஦ம் பூக்கள்.

஥க஫஬ிட்ட ப஢஧ம் ப஡ங்கற஦ ஢ீ ரில்

ப௃கம் தரர்த்஡து

஬ிற்தகண஦ில்

஬ண்஠த்துப் பூச்சற

துடிக்கறநது பூச்பசடி.

஡ரய்க்கரகக்

கரத்஡றபேக்கறபநன்

஬ிடிந்து஬ிடு இ஧ப஬ ஬ி஫றத்஡றபேக்கறநரன்


14

‘Uf;\ eh;j;jdhyah’ tpd; gujehl;ba muq;Nfw;wk;.

vkJ

fiy fyhr;rhuj;ij vLj;Jr; nry;Yk; gzpapy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j rhuz;ah kfPjudpd; gujehl;ba muq;Nfw;wk;, Gyk;ngah;e;j vkJ jkpo; kf;fspilNa Fwpg;gplf;$ba tifapy; jdJ fiyj; jpwikfis ntspg;gLj;jpapUe;jhh; vd gpujk tpUe;jpduhff; fye;J nfhz;l fTd;rpyh; Nahfd; Nahfehjd; jdJ ciuapy; Fwpg;gpl;bUe;jhh;. ‘Uf;\ eh;j;jdhyah’ vd;w eldg;gs;spapd;; khztpahd nry;tp. rhuz;ah kfPjud; Mr;rhpaj;ij Cl;Lk; tifapy; jdJ Mlw;fiyia ntspg;gLj;jpa tpjk; jd;id kpFe;j kfpo;r;rpf; flypy; Mo;j;jpajhf Rl;bf;fhl;ba fTd;rpyh;, nry;tp rhuz;ahtpd; FUthd ehl;baj;jhuif eshapdp uh[Jiuapd; jpwikiaAk;, mtuJ ngw;Nwhhpd; Mh;tj;ijAk; tpje;J ghuhl;bdhh;. fk;gPukhd Fuyhy; ,ir toq;fpa rq;fPjuj;jpdk; [hjtd; Nahfehjd;, kw;Wk; kpUjq;ftpj;Jthd; =.Nf.v];.gthdprq;fh;, taypd; ,irf;fiykzp fz;zd; ghf;fpauh[;, Gy;yhq;Foy; NtZfhdkzp gpr;irag;gh Qhdtujd;, jNgyh eprhe;jd; uh[;Fkhh; Nghd;w ifNjh;e;j fiyQh;fspd; gf;f thj;jpaq;fs; nry;tp rhuz;ahtpd; guj muq;fpw;F nkU$l;baij cskhu jdJiuapy;; ghuhl;bdhh;. ‘rpd;dg;ghjk;’ vd;w fz;zid epide;J [hjtdpd; trPfukhdFuypy; ntspg;gl;l ,irf;F, fz;zdhfNt ghtk; fhl;b, fhy;fshy;, iffshy;, fz;fshy; [hyk; fhl;ba rhuz;ah, FU eshapdp uh[Jiuapd; el;Lthq;fj;NjhLk;, gthdp rq;fhpd; kpUjq;fj;NjhLk; rhuz;ahtpd; ghjq;fs; gpz;zpg; gpize;jd vd;W nfsut tpUe;jpduhff; fye;J rpwg;gpj;j etN[hjp N[hful;dk; ghuhl;bapUe;jhh;. ‘gujtpUl;rk;’ vd;w uhfkhypfhtpy; mike;j


15

ghlYf;F gQ;reilapy; ifahz;l tpjKk; GJtpjkhf ,Ue;jJ. jhsf; fl;NlhL fUj;ijg; Gyg;gLj;jpatpjk; mghuk; vd;W Ngrpa etN[hjp, nry;tp rhuz;ahtpd; muq;Nfw;wj;jpw;F cap&l;ba gf;fthj;jpaf;fhuh;fs; kpfg; nghpa ghuhl;Lf;Fhpath;fs; vdTk;; njhptpj;jhh;. nrg;lk;gh; khjk;; yz;ldpy; FNuha;ld; m\;nwht;l; jpNal;lhpy; kpfr; rpwg;ghf ,lk;ngw;w muq;Nfw;wj;jpy;, ‘Uf;\ eh;j;jdhyah’ eldg;gs;spapd; Nkilayq;fhuk;, cil myq;fhuk;, Kfg;G+r;Rfs; Nghd;wd nry;tp rhuz;ahtpd; muq;Nfw;wj;ij NtnwhU cyfpw;F vLj;Jr; nrd;wNjhL, <oj;jpd; ehl;baj; Jiwf;F ngUik Nrh;f;fpd;w ehl;baj;jhuif, eldehlfr; nry;tp, ehl;ba kapy; Nghd;w tpUJfisg; ngw;w =kjp eshapdp uh[Jiuia rpwe;j Mrhdhff; nfhz;L, nry;tp rhuz;ah kfPjud; ,t;tuq;Nfw;wj;ijf; fh;r;rpjkhfr; nra;J nfhz;lik rpwg;G mk;rk; vdTk; $wpapUe;jhh;. nry;tp rhuz;ah kfPjuDf;F ehl;baf; fiyapy; rpwe;jnjhU vjph;fhyk; fhj;jpUf;fpwJ. jkpo;nkhop mtUf;F kpfTk; ifnfhLf;fpd;wJ. ghly;fspd; cl;fUj;Jf;fisAk;, jj;Jtq;fisAk; czh;e;J ghtq;fis ntspg;gLj;jpa rhuz;ahtpw;F ghuhl;Lf;fs; njhptpj;jNjhL, rhuz;ah mtuJ FUtpd; MrPNuhLk; XOf;fk; epiwe;j mh;g;gzpg;NghLk; ,f;fiyia Kd;ndLf;fNtz;Lk; vd;Wk;, rhuz;ahtpd; ngw;Nwhuhd lhf;lh; kfPjud; - ee;jpdpapd; Kaw;rpfisAk; etN[hjp tho;j;jp epd;whh;.

etN[hjp N[hful;dk; yz;ld; 19.10.2010.


16

ொதங்கபின் ப௃஡னா஬து அத்஡ி஦ா஦ம் ஬ாெங்கலபக் காற்நில்

஬ில஡த்து஬ிட்டுத் துபிர்க்கப்வதாகும் ஬ண்டுகல௃க்காய் காத்஡ிபேக்கப் த஫கி஬ிட்டண பூக்கள்...

஬ண்டுகள் உ஠ர்஬஡ில்லன

இது காணனில் ஬ிரிக்கப்தடும் ஬ெீக஧ ஬லனச஦ன்தல஡...

஬ாெங்கலப ஬ில஡ப்த஡ாண ஡ந்஡ி஧த்ல஡஦ன்நி வ஬சநான்லந த஫கிடா஡ பூக்கபின்

புரி஡ல்கள் ப௃஡ிர்வுகபின் ச஡ாடக்க ஋ல்லனகவபாடு

஢ின்று஬ிடுகின்நண அல்னது

஢ின்று஬ிடு஡ல் சுனத஥ாகிநது அல்னது

ச஡ாடபே஡ல் அ஡ற்கு வ஬ண்டா஡஡ாகிநது... காணனின் ஬ெீக஧ ஬லனகபில்

஬ிழுந்து஬ிடும் ஬ண்டுகபின் ொகெங்கள்

஬லனகபின் வகா஠த்஡ில் அல஥ந்து஬ிடு஡ல்

எபே ொதக்வகட்டின் ப௃஡னா஬து அத்஡ி஦ா஦ம்... - ஧ாம்ப்஧ொத் சென்லண


17

தெித்஡ ஢க஧த்஡ில் இபேப்த஬ர்கள்

ஆண்கல௃க்சகல்னாம் ஥ிகப் திடித்஡ சதண்ணும் சதண்கல௃க்சகல்னாம் ஥ிகப் திடித்஡ ஆணும்

அபேகபேவக அ஥ர்ந்஡ிபேந்஡ார்கள் ஆண் அலனவதெி஦ில் வதெிக்சகாண்டிபேந்஡ான் சதண் கூந்஡லன ெரி செய்஡தடி஦ிபேந்஡ாள் ஆண் ஡ன் வ஡ா஧ல஠ கம்தீ஧஥ா஦ிபேப்த஡ாய் காட்டிக்சகாண்டான் சதண் ஡ன் அ஫கு

ஈர்க்கும்தடி஦ாய் தார்த்துக்சகாண்டாள் ஆண் ச஡ாலனகாட்ெி஦ில் கிரிக்சகட் தார்க்கத்து஬ங்கிணான் சதண் கடல஥க்சகண ெல஥த்஡ாள் உன்னுடணாண கா஥ம் ெனித்து஬ிட்டது ஋ன்நான் ஆண்

உன் ப௃கம் தார்க்கவ஬ அபே஬பேப்தா஦ிபேக்கிநது ஋ன்நாள் சதண் ஥ார்க஫ி தின்ணி஧ச஬ான்நில் ச஢ஞ்ெலடத்து இநந்து வதாணாள் சதண் ஆண் லதத்஡ி஦஥ாகி அலன஦த்து஬ங்கிணான் தா஫லட஦த்து஬ங்கி஦ ஬ட்டின் ீ அன஥ாரி஦ில் இபேக்கின்நண ஆண்கல௃க்சகல்னாம் ஥ிகப் திடித்஡ சதண்஠ின் சதாம்ல஥ப௅ம் சதண்கல௃க்சகல்னாம் ஥ிகப் திடித்஡ ஆ஠ின் சதாம்ல஥ப௅ம் ப௃த்஡஥ிட்டதடி.

-அணி஡ர


18

வ஡ற்ந எபே ஬ி஡ி... ப௃ட்டு஡லும் வ஥ா஡லும்

஬ாழ்஬ில் இ஦ல்தாணாலும்

ப௃ட்டி஦ ஥஡ில்கவப ஬ாழ்஬ாய் தகிர்ந்து சகாடுக்க ப௃டி஦ா஡ தங்கீ டுகபாகி.

காக்லக கல஧஡லும்

தல்னி சொல்லு஡லும்

பூலண஦ின் குறுக்கு ஢லடப௅ம் ெ஥ா஡ாண ஬ார்த்ல஡கபில் ஡ங்கி஬ிடும் ஬ி஡ிகபாய். ஋஬பே஥ில்னா ஡ீவுகபில் ஬ி஡ித்஡ ஬ி஡ிகள்

ெின உ஦ிரிணங்கல௃க்கு கீ நிக் கி஫ித்஡

சதாத்஡னாண லதகள் வதான எழுகி஦தடி.

குநிப்சதடுக்கப௃டி஦ா

ெின குநிப்வதடுகபின்

஬ழுக்கி஦ தக்கங்கள் வதானவ஬ ெினரின் ஬ாழ்வு!!! ஢ன்நி:உ஦ிவ஧ாலெ

வே஥ா


19

சங்க இனக்கி஦ங்கள் த஡வ஬஦ில்வன஦ா?

-

ப௃வண஬ர் தா.இவந஦஧சன் சங்க இனக்கி஦ங்கபில் தன தாடல்கள் சுவ஬஦ற்நண என்றும்

஥ிகச்சின

஥ட்டுத஥

க஬ிவ஡த்஡ன்வ஥

ககாண்டவ஬

என்றும்

஡ிநணாய்஬ாபர்கள் சினர் ததசி஬ய௃கின்நணர். அ஧சர்கவபப் புகழும் அவ஬

,

஥க்கவபப்

தாடா஡஡ால்

இன்வந஦

஥க்கல௃க்குப்

த஦ணில்வன என்றும் ஆற்றுப்தவட நூல்கள், தச஧ அ஧சர்கவபப் தாடும் த஡ிற்றுப்தத்து ப௃஡லி஦ண அநத஬ த஡வ஬஦ற்நண என்று ஆகி஬ிடும் என்றும் கூறுகின்நணர். அண்வ஥஦ில் கல்லூாி ஒன்நில் ஢டந்஡

கய௃த்஡஧ங்கில்

ஒய௃கதண்஥஠ி,

஡஥ி஫ில்

ப௃வண஬ர்

சங்கக்கானத்஡ில்

தட்டம்

஢ின

ப௃஡னாபித்து஬த்வ஡

஬பர்த்து஬ிட்ட

த஠க்கா஧ர்கவபயும்

கதாய்யுவ஧கபால்

கதற்ந

உவடவ஥ அ஧சர்கவபயும்

புகழ்ந்து

தாடித்

஡ம்

஬஦ிற்வந ஢ி஧ப்தி஦ ஬நி஦ புன஬ர்கள் தாடி஦ தாடல்கதப சங்க இனக்கி஦ங்கள்;

இவ஬

சப௃஡ா஦ச்

சிந்஡வண

அற்நவ஬

என்று

பு஧ட்சிப௃஫க்கம் கசய்஡ார். க஬ிவ஡த்

஡ன்வ஥,

஥ார்க்கசி஦ம், கூறு஬ண

஬ர்க்கம், க஬ற்றுச்

ப௃ற்ததாக்கு

என்கநல்னாம்

இ஬ர்கள்

கசாற்கள்.

஡ிநணாய்஬ி஦ல்

ககாள்வககவபயும் கதாி஦ாாி஦ம், ஥ார்க்கசி஦ம் ,

காந்஡ி஦ம் ததான்ந தகாட்தாடுகவபயும் தடிக்கா஥ல் ஡ங்கவப ஥ிகப் கதாி஦

ப௃ற்ததாக்குச்

ககாள்஬஡ற்காகப்

தன

சிந்஡வண஦ாபர்கபாகக் ஡பங்கபில்

சிவ஡க்கும்

ததச்சுக்கவபப் ததசியும் எழு஡ியும் ஬ய௃கின்நணர்.

காட்டிக் ஡ாக்கு஡ல்


20

஡஥ிழ் இனக்கி஦ப் கதய௃ம் த஧ப்தில் ஥ிகத் க஡ான்வ஥஦ாண சங்க இனக்கி஦ங்கபில் புந஢ானூற்றுப் தாடவன க஬ற்றுச் கசய்யுள் என்று கூறு஬தும், க஬ிவ஡ அல்னா஡஡ால் இனக்கி஦த்துக்குச் சுவ஥ என்றும் ஥ா஠஬ர்க்குப் தா஧ம் என்று கூறு஬தும் ஡ாவ஦யும் ஡ந்வ஡வ஦யும் தா஧ம் என்று கூநி ப௃஡ித஦ார் இல்னத்துக்கு ஬ி஧ட்டும் ஡ன்வ஥஦ாகும். “இ஧ண்டா஦ி஧ம் ஆண்டுகல௃க்குப் தின்ணர் அந்஡ ஬ாழ்க்வக ப௃வந ஥ாநி஬ிட்ட சூழ்஢ிவன஦ில் இத்஡வக஦ கசய்யுள்கபின் த஡வ஬ என்ண ?” என்கின்நணர் இப்பு஡ி஦ ஡ிநணாய்஬ாபர்கள்.

பு஧ா஠, ஬஧னாற்றுப்

தாத்஡ி஧ங்கபின் உ஠ர்வுகவபயும் ஬ாழ்க்வக ஢வடப௃வநகவபயும் அக்கான அ஧சர்கபின் கச஦ல்கவபயும் தன ஆ஦ி஧ம் ஆண்டுகள் ப௃ன்ணர் ஢டந்஡ ஬஧னாற்று ஢ிகழ்ச்சிகவபயும் ப௃ன்வண஦ ஬ாழ்க்வக ப௃வநகவபயும் தாடும் இனக்கி஦ங்கவபச் சுவ஥ என்று எந்஡ ஢ாட்டு ஥க்கல௃ம் ஒதுக்கி ஬ிட஬ில்வன. இ஧ண்டா஦ி஧ம் என்த஡ால்

ஆண்டுகல௃க்கு

கித஧க்கக்

ப௃ற்தட்ட

காப்தி஦ங்கவப

஬ாழ்க்வகப௃வந

஦ாய௃ம்

சுவ஥

என்று

கூந஬ில்வன. த஬ல் எடுத்துப் ததார் புாி஬வ஡க் கூறும் இப்தாடல் சுவ஥

என்நால்,

஬ில்

எடுத்துப்

ததார்புாியும்

கவ஡கூறும்

கம்த஧ா஥ா஦஠ம் சுவ஥஦ாகு஥ா? இ஧ாண்டா஦ிம் ஆண்டுகள் ப௃ன் தாடி஦஡ால் அச்சப௃஡ா஦ ப௃வந ஥ாநி஬ிட்டது என்நால், இய௃நூறு ஆண்டுகள்ப௃ன், ஏன், இய௃தது ஆண்டுகள் ப௃ன் தாடி஦ணவும் சப௃஡ா஦ ப௃வந ஥ாநி஬ிட்ட஡ால் த஦ணற்றுப் ததாய்஬ிடுத஥! இந்஡ி஦ ஬ிடு஡வனக்காகப் தாடி஦ தா஧஡ி஦ின் ‘த஡சி஦ப் தாடல்கள் ததாய்஬ிடும்; தக்஡ிப் தாடல்கள்஡ான் ஢ிவனக்கும்’ என்று சினர் கூநிணர். த஡சி஦ப் தாடல்கள் இன்று ஒதுக்கப்தட்டு ஬ிட்டண஬ா? திசித் ஡ீ஬ில் இந்஡ி஦ப் கதண்கபின்


21

கண்஠ீர் தற்நிப் தா஧஡ி தாடி஦ தாடலுக்கு இன்றும் ஢ாம் கண் கனங்குகிதநாம். க஥ா஫ி, இணம், ஥஡ம், கானம், ஬ாழ்஬ி஦ல்ப௃வந – எல்னாம் ஥ீநி உய௃஬ாகு஬த஡

இனக்கி஦ம்.

கடன்ணிசன்

என்தநா

எங்தகா

அறு஬வட கசய்யும் ஡ம் ஢ாட்டுப் கதண்வ஠ப் தற்நி தாடி஦து, ஢ம் ஢ாட்டுப்புநப்

கதண்கவப

஢ிவணவூட்டுகிநது.

அ஦ல்஢ாட்டு

இனக்கி஦ங்கபில் இய௃நூறு ஆண்டுகட்கு ப௃ற்தட்ட ஬ாழ்க்வக ப௃வந அ஬ர்கல௃க்தக கூட ஥ாநிப்ததாய்஬ிட்டது; ஢ாப௃ம் அப்தாடல்கபில், ஢ம் ஢ாட்டு இன்வந஦ கான ஬ாழ்க்வக ப௃வநத஦ா, அாிசிச்தசாறு உ஠வு

ப௃வநத஦ா,

தசவன

த஬ட்டி

உவடப௃வநத஦ா

இல்னா஡஡ற்காக அவ஬ க஬ிவ஡ இல்வன என்று ஒதுக்கு஬஡ில்வன; ஡வனக் க஬சப௃ம் (கெல்஥ட்) கு஡ிவ஧ப் ததாய௃ம் தற்நி அவ஬ தாடு஬஡ால் இனக்கி஦ம் இல்வன என்று கய௃து஬஡ில்வன. புந஢ானூற்நில்

ஒல்வனயூர்

஡ந்஡

பூ஡ப்தாண்டி஦னும்

தாண்டி஦ன் ஡வன஦ானங் காணத்துச் கசய௃க஬ன்ந க஢டுஞ்கச஫ி஦னும் தசா஫ன் ஢னங்கிள்பியும் தாடியுள்ப ஬ஞ்சிணக் காஞ்சிப் தாடல்கல௃ம், சூலி஦சு

சீசர்

வீ஧வுவ஧யும்,

என்னும்

ஆங்கின

஥தணான்஥஠ி஦ம்

஢ாடகத்஡ில்

அந்த஡ாணி஦ின்

஢ாடகத்஡ில்

சீ஬கனுவட஦

வீ஧வுவ஧யும் தடிக்கும்ததாது அ஬ற்நின் இனக்கி஦த் ஡ன்வ஥வ஦ கானம்,

இணம்,

க஥ா஫ி

கடந்து

ததாற்றுகிதநாம்.

அக்கானப்

ததார்ப௃வந இன்று இல்வன என்த஡ால் இவ஬ க஬ிவ஡ இல்வன என்று ஢ாம் ஒதுக்குகிதநா஥ா? ஬ாழ்஬ி஦ல் கூறும் “ஈன்று புநந்஡ய௃஡ல்...” என்று க஡ாடங்கும் புந஢ானூற்றுப் தாடவனச் கசய்யுள் என்றும் சுவ஥ என்றும் ஒதுக்க ப௃டியு஥ா? சப௃஡ா஦த்஡ின் ஒவ்க஬ாய௃ உறுப்திணய௃ம் கசய்஦ த஬ண்டி஦ கடவ஥கவப உ஠ர்த்஡ி, ஥நக்குனத்஡ாய் ஒய௃த்஡ி தாடி஦


22

இப்தாடல் எக்கானத்துக்கும் உாி஦ இனக்கி஦த் ஡ன்வ஥ ககாண்டது. ஒய௃ ஡ாய்க்கு எந்஡ அபவுக்குக் குடும்தப் கதாறுப்பும் ஢ாட்டுப் கதாறுப்பும்

அன்று

இய௃ந்஡ண

என்தவ஡யும்

இன்றும்

இய௃க்க

த஬ண்டும் என்தவ஡யும் இப்புந஢ானூற்றுப் தாடல் உ஠ர்த்துகிநது. அ஧சன், ககால்னன், த஬ல் ப௃஡லி஦ண இன்று – அ஧சு, க஡ா஫ிற்சாவன, கய௃஬ி ப௃஡லி஦஬ற்வநக் குநித்து, ஢஥க்குக் கடவ஥ உ஠ர்வ஬த் ஡ய௃஬ணத஬.

எணத஬ இப்தாடல் க஬ிவ஡ ஆகா஡ா? சுவ஥஦ா?

க஬ிவ஡ என்தது ஬஧னாற்றுத் ஡க஬வனத஦ா சப௃஡ா஦ அநத்வ஡த஦ா ஡஧க் கூடா஡ா? “இவபத஦ார்

சூடார்....”

என்ந

புந஢ானூற்றுப்

தாடலில்”

சாத்஡ன் ஆகி஦ ஡வன஬ன் இநந்஡தின், ப௃ல்வன ஥னத஧, ஢ீ ஏன் பூத்துள்பாய்?” என்ந கய௃த்து தசாக அனுத஬ம் என்த஡ால் க஬ிவ஡ ஆகிநது. ஆணால் ஢ாட்டுத் ஡வன஬வண இ஫ந்஡ து஦஧ப௃ம் கா஡லிவ஦ இ஫ந்஡ துன்தப௃ம் ஥ட்டுத஥ ஬ாழ்க்வக உ஠ர்ச்சிகபா? அ஬ற்வநப் தாடு஬ண ஥ட்டுத஥ க஬ிவ஡஦ா? “தாறு஥஦ிர்க்குடு஥ி எண்க஠ய் ஢ீ஬ி ஒய௃ ஥கணல்னது இல்தனாள் கசய௃ப௃கம் த஢ாக்கிச் “கசல்ககண ஬ிடுத஥” என்னும் புந஢ானூற்றுப் தாடலிலும், “஡வன஬ாாிப் பூச்சூடி உன்வணப் தாடசாவனக்குப் ததா என்று

கசான்ணாள்

உன்

அன்வண”

என்னும்

தா஧஡ி஡ாசன்

தாடலிலும் க஬ிவ஡஦ி஦வன உ஠஧ இ஦னா஡ா? எல்தனாய௃க்கும் எல்னாப் தாடல்கல௃ம் சுவ஬க்கும் என்று கசால்ன ப௃டி஦ாது. அ஬஧஬ர் அணுகுப௃வந, ககாள்வக, ஡஧ம், த஡வ஬, ஬ிய௃ப்தம் ப௃஡லி஦ண த஬றுதடுகின்நண. ஆ஦ின் இனக்கி஦த் ஡ிநணாய்஬ாபன் சார்பு இல்னா஥ல் ஬ி஫ிகாட்ட த஬ண்டும். புதுவ஥ப்தித்஡ன், ஢குனன், ஬ாசுகி, குட்டித஧஬஡ி ப௃஡லி஦஬ர்கள்஡ான் சிநந்஡ க஬ிஞர்கள் என்கின்நணர். இ஬ர்கள் எவ஡க் க஬ிவ஡ என்று


23

ஏற்கிநார்கள்

என்று

உ஠஧னாம்.

தா஧஡ி,

தா஧஡ி஡ாசன்

ஆகித஦ாவ஧யும் அ஬ர்கல௃க்கு ப௃ந்வ஡஦஬ர்கவபயும் ப௄ட்வடகட்டி எநிந்து ஬ிடனா஥ா? இக்கானக் க஬ிஞர்கபிலும் சு஧஡ா, ஡஥ி஫ன்தன், வ஬஧ப௃த்து, த஥த்஡ா, அப்துல்஧கு஥ான், இன்குனாப், ஥ீ஧ா, சிற்தி, புனவ஥ப்தித்஡ன்,

஢ா.கா஥஧ாசன்,

கதான்ணடி஦ான்,

஡஥ிழ்஢ாடன்

ஆகித஦ார் க஬ிஞர்கள் இல்வன஦ா? இ஬ர்கள் சிநந்஡ க஬ிவ஡ என்று காட்டும் புதுக்க஬ிவ஡஦ாகி஦ உவ஧வீச்சுகள்

புந஢ானூற்றுப்

தாடல்கபின்

ப௃ன்,

இன்னும்

கசான்ணால், புந஢ானூற்நின் இறு஡ிப் தகு஡ி஦ில் ஬ய௃ம் ஬ாி சிவ஡ந்஡ தாடல்கள் ஏத஡னும் ஒன்நின்ப௃ன்கூட, ஢ிற்கத் ஡கு஡ி அற்நவ஬. இக்கானப் புதுக்க஬ிவ஡ என்னும் உவ஧ப் தாக்கபில் தன ஢ல்ன கய௃த்துகல௃ம் சின ஢ல்ன உய௃஬கங்கல௃ம் ககாண்ட சின த஡றுகின்நண. அ஡ற்காக

அவ஬

஥ட்டுத஥

இல்வன

என்று

஡஥ிழ்

க஬ிவ஡கள், ஥க்கல௃க்குத்

சங்க

இனக்கி஦ங்கள்

஡஬நாண

஬஫ிகாட்ட

த஬ண்டி஡ில்வன. க஬ற்றுச்

கசால்னடுக்குகல௃ம்,

எல்வன஦ற்ந

திநக஥ா஫ிச்

கசாற்கல௃ம், க஡பி஬ில்னா஡ தடி஥ங்கல௃ம், இய௃ண்வ஥யும், ஡த்து஬ம் ததான்ந

தி஡ற்நல்கல௃ம்

கதய௃கி஬ய௃ம்ததாது,

அ஬ற்வந

இன்று

புதுக்க஬ிவ஡

இணங்காட்டத஬ா

என்று

஡ிநணா஦த஬ா

஡ிய௃த்஡த஬ா ப௃ற்தடா஥ல், இ஧ண்டா஦ி஧ம் ஆண்டுகபாக கானத்வ஡, கவ஧஦ாவண, எ஡ிாிகவப க஬ன்று ஢ின்று ஬ாழும் சங்கத்஡஥ிழ் இனக்கி஦ங்கவபக் குவநகசால்ன த஬ண்டாம்.


24

கார்த்஡ிலகப் பூ - Gloriosa superba சதாது஬ாகவ஬ பூக்கலபப் தடம் திடிப்தது ஋ணக்கு ஥ிகவும்

திடித்஡஥ாணது. ஆணால் தடம் திடிப்தல஡த் ஡ாண்டி இந்஡ப் பூ

஬ிவ஭ட஥ாணது. ஋ணது ஌ழு, ஋ட்டு ஬஦துகபில் அநிப௃க஥ாண

பூ. ஬பேடத்஡ின் எவ்ச஬ாபே கார்த்஡ிலக ஥ா஡ங்கபில் ஥ட்டுவ஥ இந்஡ பூ ஥னபேம் ஋ன்று அநிந்து சகாண்ட஡ாவனா இல்லன

஢ாணநிந்து அந்஡ ஏர் இடத்஡ிவனவ஦ இ஡லணக் கா஠க் கூடி஦஡ாக இபேந்஡஡ாவனா அதுவு஥ில்னா஥ல் இ஡ன் கண்ல஠க் க஬பேம் ஢ிநவ஥ா அல்னது ஋ல்னாம் வெர்ந்வ஡ா அப்தவ஬ ஋ன் ஬ிவ஭ட க஬ணிப்புக்கு உள்பாகி஦து. கார்த்஡ிலக ஥ா஡த்ல஡ அண்டி஦

஥ா஡ங்கபில் தாடொலன செல்லும் வதாது ஋ங்கள் ஬ட்டினிபேந்து ீ இ஧ண்டு ப௄ன்று ஬டுகள் ீ ஡ாண்டிப௅ள்ப ஬ாெிகொலனல஦

அண்஥ித்து ஥னர்ந்஡ிபேக்கும் இந்஡ப் பூல஬ ஡ிணப௃ம் ஡ரிெித்து(?) செல்஬ல஡ ஬஫க்க஥ாகக் சகாண்டிபேந்வ஡ன்.

இப்வதாது இந்஡ப் பூ ஡஥ி஫ர்கள் ஥த்஡ி஦ில் ப௃க்கி஦த்து஬ம் சதற்ந பூ஬ாகி ஬ிட்டது. ஆம்.. ஡஥ி஫ீ ஫ வ஡ெத்஡ின் வ஡ெி஦ப்பூ஬ாக கார்த்஡ிலகப்பூ ஡஥ி஫ீ ஫ ஬ிடு஡லனப் புனிகபால் அ஡ிகா஧ பூர்஬஥ாக தி஧கடணப்தடுத்஡ப்தட்டுள்பது. 2005ம் ஆண்டின் கார்த்஡ிலக ஥ா஡த்஡ில் சகாழும்திற்கு

ச஬பிவ஦ ஡னாவேண ஋ன்ந இடத்஡ிற்கு அண்ல஥஦ில் ஏர் ஬ட்டின் ீ வ஬னிவ஦ா஧த்஡ில் கா஠க் கிலடத்஡து. எவ்ச஬ாபே

ப௃லந அந்஡ இடத்ல஡ அண்஥ிக்கும் வதாதும் இநங்கி பூல஬ப்

தநித்து ஬ிடத் வ஡ான்றும். ஆணாலும் ெிங்கபம் அநி஦ா஡ ஢ான் த஫க்கவ஥஦ில்னா஡ பு஡ி஦ ப௃ற்று ப௃ழு஡ாண ெிங்கப இடத்஡ில்

இநங்கு஬஡ிலுள்ப ஆதத்ல஡ உ஠ர்ந்து ஋ண்஠த்ல஡ லக஬ிட்டு ஬ிட்வடன்.


25

2 ஬பேடங்கள் கடந்து ஬ிட்ட தின்ணர், 2008 இன் ஆ஧ம்தம் ப௃஡ல் ஥ீ ண்டும் ஡ிணப௃ம் ஡னாவேண ஡ாண்டிச் செல்ன வ஬ண்டி஦ வ஡ல஬. கார்த்஡ிலக஦ில் ஡ான் பூ ஥னபேம் ஋ன்நாலும் அந்஡ ஬ட்டின் ீ வ஬னிவ஦ா஧த்஡ில் செடி஦ா஬து இபேக்கிந஡ா ஋ன்று

அ஡லண வ஢ாக்கி஦தடிவ஦ செல்஬து ஬஫ல஥஦ாகி ஬ிட்டிபேந்஡து. இப்வதாது அந்஡ இடத்஡ிற்கு செல்஬஡ற்கு ஥ாற்றுப் தால஡கலபப் த஦ன்தடுத்து஥ப஬ிற்கு இடம் த஫க்கப்தட்டிபேந்஡ வதாதும் இநங்கி ஌றும் அப஬ிற்கு த஫க்கப்தட஬ில்லன.

கடந்஡ கி஫ல஥ வ஬று எபே ஥ாற்றுப் தால஡பெடாக சென்று சகாண்டி஧ந்஡ வதாது, Pitakotte ஋ன்னும் இடத்஡ில் ஍க்கி஦

வ஡ெி஦க் கட்ெி஦ின் ஡லனல஥஦கத்துக்கு கிட்ட஬ாக வ஬வநாபே ஬ட்டின் ீ வ஬னிவ஦ா஧த்஡ின் ஥ீ ண்டும் இந்஡ப் பூல஬க் கா஠க் கிலடத்஡து. இநங்கிப் தநித்து ஬ிட ஋ண்஠ி஦ வதாதும்

தா஧ால௃஥ன்நத்துக்கு உறுப்திணர்கள் தத்஡ி஧஥ாக செல்஬஡ற்காக

தால஡ ப௄டப்தடும் ப௃ன்ணர் அந்஡க் குநிப்திட்ட ஬஡ில஦ ீ கடந்து ஬ிட வ஬ண்டி஦ிபேந்஡஡ால் அன்றும் ஋ன் ஋ண்஠த்ல஡ லக஬ிட வ஬ண்டி஦஡ாகிற்று. இபேந்஡ாலும் ஋ங்வக இநங்கு஬து ஋ன்று க஬ணித்து ல஬த்துக் சகாண்வடன்.

இந்஡ இடப௃ம் ப௃ழு ெிங்கப இட஥ாக இபேந்஡ வதாதும்,

ப௄ன்று ஬பேடங்கல௃க்குள் அல஧குலந஦ாக ச஡ரிந்து சகாண்ட ெிங்கபப௃ம் ஥ா஠஬ அலட஦ாப அட்லடப௅ம் லகசகாடுக்கும் ஋ன்ந து஠ி஬ில் இநங்கி எபே஬ாநாக தநித்து ஬ிட்வடன். பூ தநிக்கவும் த஦ப்தட வ஬ண்டி஦ ஢ிலன.. ம்.. ம்..

அப்தடி ஋஡ற்கு இந்஡ப் பூல஬ப் தநித்஡ாய் ஋ன்று ஦ாபேம் வகட்டு஬ிடா஡஬ல஧ ெந்வ஡ா஭ம்.

஡஥ி஫ீ ஫ வ஡ெத்஡ின் வ஡ெி஦ப்பூ ஋ன்த஡ால் இந்஡ப் பூல஬ப்


26

தநிப்த஡ால் ெிக்கல் ஋ன்தது எபேபுந஥ிபேக்க, அ஡லண

அநி஦ா஥னிபேப்தின் கூட ஢ச்சுத்஡ன்ல஥ப௅லட஦ கார்த்஡ிலகச்

செடி஦ின் கி஫ங்கு ஡ற்சகாலனக்கு தா஬ிக்கப்தடு஬஡ால் இந்஡ப் பூல஬ப் தநிப்த஬ர்கலப கண்கா஠ிக்கக் கூடும்.

ொ஦ிணி

஢ன்நி:ொ஦ிணி


27

இப்தடிப஦..!

சு஡ந்஡ற஧த்஡றற்கரண ஡஬ப஥ரன்நறல் இங்கு ஥஧஠ித்஡ல் ஬஧ம்; ஥ண் சு஥ந்஡ ப஥ணிககப இங்கு ஥ண் சு஥க்கறநது. ஢ற஡ரணிக்கறன்ந ப஢஧ங்கள் கூட ஋஡றரிகல௃க்கு அ஬கரசம்... எபே ஬கக஦ில்; இகட ப஬கபகள் க஬க்கர஥ல் ப஡ரடர்கறன்ந பதர஧ரட்டங்கள் ப஡ரடக்கற க஬க்கறன்ந ப௃கணப்புகள் ஢றகநத்து உ஠ர்வுகள் சுண்டி ஬ிட்ட ஋லும்புக் கூடுகபில் உ஦ிர்கள் க஬த்து, ஋ல௅ந்து ஢றற்கறநது; ஋ந் ப஢஧ப௃ம் ... ஋஡ற்கரகவும்.. ஡஦ர஧ரகற...஬ரிகச.. ஋ங்கள் ஋ல்கனகள் ஢ற஧ப்தி...!

சு஬ா஡ி சு஬ா஥ி.


28

எபே இ஧஬ில் இபேண்டது ஋ம் ஬ாழ்வு.. தலண ஥஧த்வ஡ாப்வத...

த஫கி஦ ச஡பேவ஬ சுக஥ா.... தச்லெ சொர்க்கவ஥,

தணி ஬ிழும் பூவ஬ ஢ன஥ா... ஥ீ ண்டு஬ந்வ஡ன் ஥ீ பவும்

஢ான் அம்஥ா....லக஦ி஫ந்஡ ஡ணி ஥஧஥ா....!!!

வ஢ற்நிபேந்வ஡ாம் ஬ட்டிணிவன... ீ

வெர்ந்஡ிபேந்வ஡ாம் ப௃ற்நத்஡ிவன... ஬ி஫ித்஡ிபேந்வ஡ாம் இ஧஬ிணிவன...

஬ிடிப௅ம் ப௃ன்வண ஡ணித்து஬ிட்வடாம் இபே உ஦ில஧ திரிந்து஬ிட்வடாம்....!! இடம்வ஡டி ஢ாம் ஢டந்து

கால் ஡பர்ந்து வதாலக஦ிவன... வகா஦ில் ஥டம் இபேக்கு

இலபப்தாந வதாய் இபேக்க,

஬ிழுந்;;;;;஡குண்டி஢ிவன ஢ாலு஦ில஧ அம்஥னுக்கு தனி சகாடுத்வ஡ாம்...!! ஬ிடி஦ம் இ஧ச஬ன்று காத்஡ிபேக்க காட்டு ஢ரிக்கூட்டம் கட்ட஬ிழ்து

஬பேச஡ன்று.. கால் வதாகும் இடம்

஋ங்கும் லக஦ாவன ஡ான் வதாவணாம்...!! பூச்ெிக்கும் புல்லுக்கு஥ம் ஥பேந்஡டிக்க அஞ்ெிவ஦ாடும் ஋ம் கு஫ந்ல஡கல௃க்கு

஢ச்சு புலக஦டிச்சு கபேக்கிப்வதாண க஦஬ல஧

கண்டும் காப்தாற்ந ப௃டி஦ா஥ ஡஬ித்வ஡ாம்..


29

தாதுகாப்பு ஬ன஦ம் ஋ன்று ப௃ள்ல௃க்கம்தி கட்டில஬ச்சு ஢ால௃ம் உ஦ிர் சகான்று

ெல஡ ஡ின்னும் புத்஡ம் ச஡ரிந்஡ ஆொ஥ிகலப இன்னும் ஌ன் ஬ிட்டு ல஬த்வ஡ாம்.....???

஡஥ிழ் ஢ினா


30

xspf;fPw;W..! rpWfij: Neuk; gpw;gfy; %d;W kzpf;F NkyhfpwJ. tPlbw;Fs; GOf;fk;... kdjpw;Fs;Sk;... .. fhijf; fpopj;Jf;nfhz;bUe;j thndhypg; ngl;bia epWj;jpdhu;. Jthia cjwpj; Njhspy; Nghl;Lf;nfhz;L ifj;jbia vLj;J jl;bj; jl;bg; ghu;j;jthW fhu;j;jpNfR kh];uu; tPl;Lg; gbahy; nky;y ,wq;fp elf;fpwhu;. tstpy; fWj;jf;nfhOk;ghd; khkuk; ,e;jj; jlit mjpfkhff; fha;j;jpUf;fpwJ. mbtstpy; cs;s tpsh kuj;jhy; goq;fs; tpOe;Jfplf;fpd;wd. gyh kuKk; ngupa msTfspy; fha;j;jpUf;fpwJ. fz;fs; ,uz;Lk; ed;whf kq;fpg;Ngha;tpl;ld. ghu;it Jg;guthfj; njupatpy;iy. fhiy Ntisapy; khj;jpuk; rpwpJ xspf;fPw;Wg;Nghy; njupAk;. me;j xspf;fPw;wpy;$l ve;jg; nghUisAk; milahsk; fhz;gJ rpukk;. ifj;jbapd; cjtpAld; fhybiaf; fzf;fhf itj;jthW mtuhy; tstpy; ve;j %iyf;Fk; jl;Lg;glhky; Ngha;tu KbAk;;. khkuj;jpd; fPo; Nghlg;gl;bUe;j rha;kidf; fjpiuiaf; ifj;jbahy; xU jl;Lj; jl;btpl;L mjpy; nky;yr; rha;fpwhu;. khkur; rUnfhd;W mtu; khu;gpy; gwe;Jte;J tpOfpwJ. mjidf; fPNo jl;btpl;ltupd; vz;zq;fs; gpd;Nehf;fp efu;fpd;wd... .. %j;j kfs; jhkiur;nry;tp... .. mtsJ %d;W nry;yg; ngz; FQ;Rfs;.. mtu;fisj; Jhf;fpj; jpupe;j> koiy nghope;j xt;nthU fzq;fSk; epidTj;jpiuapy; tUfpd;wd... VNjh tpjkhd tpk;ky;... ..! fz;fs; fdj;jd... ngupjhf xUKiw nrUkp.. neQ;Rg; ghuj;ijf; Fiwf;f Kaw;rpf;fpwhu;. gapw;wg;gl;l Mrpupauhff; flikahw;wp> gpw;fhyj;jpy; xU kfhtpj;jpahyaj;jpd; mjpguhfp Xa;T ngw;wtu; fhu;j;jpNfR. tise;J nfhLf;fhj gpbr;rpuhtpf; Fzk;. rw;Wf; nfhjpf;Fzk; nfhz;l fhu;j;jpNfRtplk; ve;j NtisapYk; vjpu;j;njhU thu;;j;ijjhDk; Ngrhj gzpTs;sk; nfhz;ltu; mtu; kidtp NahNf];tup. Kjy; gps;isAk; filrpg; gps;isAk; ngz;fs;. eLtpy; %d;W Mz; gps;isfs;. ngz; gps;isfs; ,UtiuAk; aho;efupd; gpugy kfspu; fy;Yhup xd;wpy;jhd; Nru;j;Jg; gbg;gpj;jhu;. f. ngh. j. cau;jug; guPl;ir rpj;jpngw;w %j;j kfs; nry;tpf;Fj; jkpo; ,


31

yf;fpa ,urpfj;jd;ik mjpfk;. ftpij> fij> fl;Liu thrpg;gjpy; myhjpg; gpupak;. ftpijfs; rpyTk; vOjpg;ghu;j;jhs;. xU ehs; jhd; gbj;j fy;tp epiyaj;jpy; eilngw;w Ehy; ntspaPl;L tpohtpw;Fj; jd; NjhopAld; nrd;wpUe;jhs;. Nkilapy; Koq;fpa xU ftpQd; mts; kdjpy; epiwe;Jtpl;lhd;. mtd; ftpijfis cr;rupj;jtpjk;> Ngr;rpd; czu;r;rp> mtd; Njhw;wk; vy;yhk; mtis... .. fhu;j;jpNfR kh];uu; me;j ehs; tiu> jpdrup flik Kbe;J ghlrhiyahy; tUk;NghJk;> gj;njhd;gJ taJ epuk;gpa> gUt vopy; nghq;fp epd;w jd; kfisf; Foe;ijnad;W vz;zpj; jhNdh> ,dpg;G> 'fd;Nlh];" my;yJ gotif VjhtJ nfhz;Lte;J 'nry;tp".. vd kfis mioj;J mtsplk; nfhLj;J kfpo;e;jtu;.. kfspd; fhjy; nra;jp fhjpy; tpOe;jJk; jpf;fpj;Jg;Ngha;tpl;lhu;. mtuhy; ek;gNt Kbatpy;iy. md;G nghope;j kfsplk; Kfk; nfhLj;Jg; Ngr Kbatpy;iy. rhg;gplTk; Kbahky; rpy jpdq;fs; jtpj;jhu;. Kfr;rtuk; nra;ahjjhy; jhbAk; fbf;fj; njhlq;fpaJ. ghlrhiyapy; rf Mrpupau;fsplk; toikNghy ruptug; NgrKbatpy;iy. rf MrpupaUk; fhu;j;jpNfRtpd; cw;w ez;gUkhd md;W ghlrhiy kjpa ,ilNtisapd;NghJ ... ..

NtYg;gps;is

kh];uu;

'vd;d kh];uu;... ,e;jf; Nfhyk;... xU fpoikah Nff;fpwd;... xz;Lkpy;iy.. xz;Lkpy;iynaz;L.. Ngrhky; NghwPu;... vd;d.. gpur;rpid... vd;dl;l nrhy;Yk;.. vd;dhy cjtKbAnkz;lh.. cjTwd;... .." vd;whu;. 'xz;Lkpy;iy.." fhu;j;jpNfRtpd; fz;fs; fyq;Ffpd;wd. 'kh];uu;... vd;u.. gps;is.. %j;j kfs;.. vd;d nry;ykh... tsj;jdhd;... MiuNah... tpUk;Gwhshk;... .." fpzw;Wf;Fs;spUe;J te;j Fuy;Nghy... .. NtYg;gps;sisau; epkpu;e;J cl;fhu;e;jhu;. 'fhu;j;jp... ml.. ,Jjhdh.. tprak;... ,Jf;Fj;jhdh.. jhb tsj;Jf;nfhz;L.. Nahrpj;Jf;nfhz;L jpupapwha;... ,J ,e;jf; fhyj;jpy rpd;d tprakg;gh... me;je;j tarpy ,g;gb VJk; FWf;fpLk;jhd;... .. xz;L nrhy;yl;Nlh... gps;isf;Ff; fy;ahzj;ijr; nra;J itad;..." 'Miur; nra;J fhu;j;jpNfru;.

itf;fr;

nrhy;Ywha;..."

vd;W

rw;W

cuf;ff;

Nfl;lhu;

'gps;isf;Fg; Gj;jp nrhy;yp... xU ey;y ,lj;jpy nra;J itad;.." 'mts; tse;J ey;yhg; gbr;R cj;jpNahfk; fpilr;rTld vd;u mf;fhtpd;u kfidj;jhd; nra;Jitf;f NtZnkz;L.. mf;fhNthl vg;gNth fijr;R itr;rdhd;.. ,g;g ,ijf; Nfs;tpg;gl;lTld.. vd;dhy ek;g Kbay;y... .. mts; Foe;ijg; gps;is.. Nghd fpoikAk; gs;spf;$lj;jhy ehd; NghdTld.. 'mg;gh.. nrhf;fNsw;.. nfhz;le;jdPq;fNsh.." vz;L Xb te;jts;... mts;


32

vg;gb... ..?" 'vl.. vd;dg;gh... eP.. Ik;gj;jpuz;L taJf;F NkyhfpAk; rpd;dg;Gs;s khjpup NgRwha;.. gps;isf;F ,g;g vd;d taJ.. mts; ngupa gps;is.. gj;njhd;gJ taJ KbQ;Rnjz;L nrhd;ddP... .. rup.. rup... ehd; nrhd;dgb nra;.. xz;Lf;Fk; Nahrpf;fhij..! xz;L nrhy;Ywd;.. gps;is tplhg;gpbah epz;lh.. Gj;jp nrhy;ypg;ghu;..! ,y;yhl;b mjpfk; Fok;ghij... fLikah Ngrpg; Nghlhj... ,e;jf; fhyj;Jg; gps;isas;... me;jg; nghbaidNa tprhupr;Rr; nra;Jit..." vd;W ,Oj;jhu; NtYg;gps;is kh];uu;. 'ehd;.. ek;k rpNefpjd; gz;bju; ey;yjk;gpapl;l tprhupr;rdhd;. ngbad; ey;y ,lj;Jg; ngbad;jhd;.. gz;bju;u nrhe;jf;fhug; ngbad; jhdhk;.." vd;W nky;y ,Oj;jhu; fhu;j;jpNfru;. 'gpd;ndd;d... Nahrpf;fpw.. mtq;fs; me;j khjpup ,lj;J Ml;fsg;gh... mwpthspfs;... gbr;r guk;giuas;... vy;yhk; ey;yjh elf;Fk;.. xg;Ngw;wpit.. rupNa..." vd;W Kj;jha;g;G itj;jhu;; NtYg;gps;isau;. fhu;j;jpNfR kh];uUf;F kdJ XusT njspe;jJ. 'fd;Nlh]; gf;nfw;"Wld; tPL nrd;whu;;. kfis md;ghf mioj;J 'fd;Nlhi]"f; nfhLj;J tpguk; Nfl;lhu;. 'xU fpoikf;Fg; gpwF ,z;ilf;Fj; jhd; kfNshl md;gh NgRwhu;.." kidtp NahNf];tupf;Fk; kdJ Fspu;e;jJ. kfspd; gpbthjj;ij mwpe;Jnfhz;l kh];uu;> nksdkhfr; rk;kjj;Jf;F rkpf;iQ fhl;bdhu;. MdhYk; cupa Kiwg;gb ,U gFjpapdUk; Ngr;Rf;fs; elj;jpj; jpUkzk; xg;Ngw MW tUlq;fSf;F Nkyhfptpl;lJ. kfSk; kUkfDk; murhq;f cj;jpNahfk; ghu;f;fj; mLj;jLj;J %d;W Ngug;gps;isfs;.. ngz; FQ;Rfs;...

njhlq;fptpl;ldu;.

%j;j Ngj;jp ,sepyh.. gg;ghg;gok; Nghy... ,skQ;rs; epwj;jpy;.. mj;jid NgUf;Fk; nry;yr;rpl;L... mofhYk; mwpthYk; midtiuAk; <u;j;jpLths;.. ,uz;lhtJ Ngj;jp.. ehty; goj;jofp.. Ngudpd; gpupaj;Jf;Fupa R+l;b.. ,uTk; gfYk; Ngudpd; Njhspy; fple;jhy; jhd; mtSf;F cwf;fNk tUkhk;..! % d;whkts; thu;j;njLj;j rpj;jpuk;.. MWkhjf; Foe;ijahf... .. mj;jidAk; epidf;f.. epidf;f.. nghq;fp tUfpwJ tpk;ky;.. fz;zPu;.. fz;fis %b %bj; jpwf;fpwhu;. thiaf; ifahy; nghj;jp.. nrUkp.. nrUkp.. epidTj; njhlupy;... .. Aj;j Nkfq;fs;.. nfhLikfs;.. kdpj capu;fs; kypthfpg; Ngha;tpl;ld... jpdrup Vf;fb.. 'gq;fu;" tho;f;if.. nghUl;fs; jl;Lg;ghL.. MAjq;fs; Kjd;ikahfptpl;ld.. kfs; FLk;gk; Gyk;ngau;e;J nrd;Wtpl;lJ. mNjNghy; %d;W Mz;kf;fSk; Gyk;ngau;e;Jtpl;ldu;. filrp kfSk; Ez;fiyg; gl;ljhupahfpf; fypahzKk; xg;Ngwpg; Gyk;ngau;e;Jtpl;ldu;. kidtp NahNfR khj;jpuk;... .. ntWikahd


33

tho;f;if.. fbjq;fs; jhd; cwthbf;nfhz;bUe;jd. rUFfspd;Nky; Nfhop> eha;> G+id ele;J rpwpJ ruruj;jhYk;... 'MNuh tUfpdk;.. vd;u Ngj;jpas; thwhq;f.." vd;W jhd; me;jr; rj;jj;ij cw;Wf;Nfl;ghu;. vy;yhg; gps;isfSf;Fk; te;Jtpl;ldu;..

jpUkzkhfpg;

gjpd;%d;W

Ngug;gps;isfs;

'VNjh.. kDrp NahNfNrhl.. vy;yhk; Ngrpg; Ngrp xUthW nghOJ Nghr;RJ.. ,uz;nlhUf;fh.. gps;isfSk; Ngug;gps;isfNshl te;J vq;fisg; ghj;Jg; Nghr;rpdk;.. Mdh.. %j;j FQ;R.. vd;u nry;y kfs; nry;tpAk; gps;isaSk;... mtspd;u.. ehyhtjhg; gpwe;j ngbad;.. vd;u NguidAk;.. ,d;Dk; ghf;f Kbay;y.. ghg;gk;... mtq;fSf;Fk; fhyk; rupte;jJk; tUtpdk;.. mJkl;Lk; vd;u rPtd; fplf;Fk;... k;... .." 'fz; ghu;it kq;fpdhYk; fz;zhf vdf;fpUe;j NahNfRk; xUehs; fhr;ry;y xU nrhy;Y.. nrhy;yhkg; Nghapw;wh... .. rl;nld tPrpd fhj;jpy mizQ;r iftpsf;Fg;Nghy.. NahNfR rl;nldg; Nghapw;wh... ,g;g.. ,e;jf; ifj;jbNahl jhd; Ngrpf;nfhz;L... .. ,uz;L tUrj;Jf;F Ke;jpf;$l.. vy;yh ,lKk; irf;fpspy Ngha; mYty; vy;yhk; ghj;J te;jdhd;... ,g;g.. ,e;jf; ifj;jb... .." 'gpd;Nduj;jpy.. xU Nghj;jy; gdq;fs;S nfhz;Lte;J je;jpw;Wg; Nghdtd;.. ,g;g mJf;Fk; jl;Lg;ghlh Nghapw;W.. ,uT epj;jpiu thwJf;fhf.. xU 'whk;" rhuhak; vLf;fpwd;.. MdhYk; rupah epj;jpiu tukhl;Lnjq;FJ... .." 'New;W te;j fbjj;ijg; ghu;j;j gpwF.. vd;dNth.. xU khjpup crhuh ,Uf;FJ... vd;u %j;j kfs; FLk;gk; tUFjhk;.. vd;u Ngj;jp.. ,sepyh

஢ன்நி:picasso


34

vg;gpb tse;jpUg;ghs;... A+dptrpw;wpg; gbg;G Kbr;rpw;whshk;.. rl;lg;gbg;G gbr;rpUf;fpwhshk;... ,q;fpypRk; gpnuQ;Rk; me;j khjpupg; NgRwhshk;.. ,q;f nfhOk;gpy rl;lg; Nguhrpupauh ,Uf;fpw rpwpa jfg;gdpl;lr; nrhy;yp VNjh rl;l Ma;T nra;ag;Nghwhshk;.. aho;g;ghz Njrtoikr; rl;lj;ijg; gj;jpd Ma;thk;.; .. vd;u Ngj;jp... nfhQ;rf; fhyk; ,Q;r jq;fg; Nghwhshk;... .." 'te;j fbjj;ij me;j kDrp thrpr;Rf; fhl;bd Neuk; njhlf;fk; vdf;F Kg;gJ taJ FiwQ;r khjpup ,Uf;FJ..." 'rup.. mLj;j fpoik gps;is FLk;gk; tuKjy; ,Q;r vy;yh trjpfSk; nra;Jitf;f NtZk;.. khk;gok;> gyhg;gok; vLj;J itf;fNtZk;. me;j kDrpapl;l nrhy;yp tpwhj;Jf; FQ;RfSk; Nrty;fSk; thq;f NtZk;.. tPL tsT Jg;guthf;fp> tPl;Lr; rhkhd;fs; xOq;fhf;f NtZk;..." Xu; cuj;j nrUkYld; ifj;jbia vLj;Jj; jl;bj; jl;bf;nfhz;L tPr;rhf ele;J tPl;Lf;Fs; te;j fhu;j;jpNfR kh];uu;> thndhypg; ngl;b ,Uf;Fkplj;ij mse;J ele;jkhjpup NeNuNgha; mjid ,af;fpdhu;. 'ehis Kjy; nfhOk;Gf;Fk; aho; efUf;Fk; Neub nrhFR g]; Nrit xOq;fhf eilngwTs;sJ. Xke;ijapy; kl;Lk; Nrhjid epiyak; ,aq;Fk;. gazpfs; rpukkpd;wp ,uT gfy; gpuahzk; nra;ayhk;... .." vdr; nra;jpawpf;if njhlu;e;jJ... kh];uupd; fz;fspy; xspf;fPw;W.. rpwpJ kpd;dy; NfhLfs; njupe;j khjpup... vOe;J iff;nfl;ba khjpup ,Ue;j rpwpa fpshR epiwa 'nkd;b];" rhuhaj;ij Cw;wp xNu %r;rpy; ,Oj;jhu;. xU nrUky;... .. crhuhf... Nkirapy; me;j kDrp Nghl;L %bitj;jpUe;j rhg;ghl;il vLj;Jg; gy ehl;fSf;Fg; gpwF ,d;W epiwthfr; rhg;gpl;L Kbj;jhu;. mtUf;F taJ Fiwe;Jjhd;tpl;lJ NghYk;... ..!

tp. up. ,sq;Nfhtd;.

஢ன்நி: அபேந்஡஡ி


35

Fj;Jtpsf;fpd; mh;j;jk; vd;d? ee;jpdp ntspr;rj;jpw;fhf nghJ ,lq;fspy; tpsf;Nfw;wp itg;gJ kdpjd; neUg;igf; fz;Lgpbj;j fhyj;jpy; ,Ue;Nj eilKiwapy; ,Ug;gjhf tuyhWfs; $Wfpd;wd. ,e;jg; nghJ ,lq;fshf me;jf; fhyj;J kdpjh;fs; Myaq;fisNa njhpT nra;jpUe;jhh;fshk;! Vnddpy; nja;tq;fs; ,Uspy; ,Ug;gJ me;j CUf;F ey;yjy;y vd;gJ xU [jPfkhff; fUjg;gl;ljhNyNa!. ,g;gb Myaq;fspy; ntspr;rj;ij Vw;wpa kf;fs; gpd;dh; Myaj;jpy; cs;s Mz;ltdpd; RUtq;fSf;F Kd;dhy; rpwpa kz; Rl;bfspy; jPpg tpsf;Nfw;wp Mz;ltidAk; ntspr;rj;jpy; itj;jpUe;jhh;fs;. gpd;dh; rhj;jpu tpjpKiwfis fhuzk; fhl;b [e;J Rl;bfspy; jPgk; Vw;wg;gl;ljhfTk; kdpj ehfhPfk; tsh;r;rpaile;jNghJ kz; Rl;bfSf;Fg; gjpyhf cNyhfq;fspy; gQ;r Kidfisf; nfhz;l tpsf;F cUthf;fg;gl;ljhfTk; tuyhw;Wg; gjpTfs; $Wfpd;wd;. rhp! me;j tpsf;fpw;F Vd; Fj;Jtpsf;F vdg; ngah; te;jJ? Fj;Jtpsf;fpd; [e;J

Kfq;fs;

[k;nghwpfs;>

[e;jwpT>

gQ;r

G+jq;fs;>

Mfpatw;iw

Fwpg;gpLtjhfTk;! NkYk gy kyh;fs; ,ize;jpUg;gij kyh;f;nfhj;J vd;W nrhy;tijg;Nghy…. gy tpsf;Ffs; xNu jz;by; ,izf;fg;l;bUg;gjhy; ,ij nfhj;J tpsf;F vd;Wjhd; nrhd;dhh;fs; vd;Wk;> fhyg;Nghf;fpy; cr;rhpg;G rw;W khwp Fj;Jtpsf;fhf Mfptpl;lJ! vd;Wk; tuyhWfs; nrhy;Yfpd;wd. ,dp ek; Kd;Ndhh;fs; Fj;Jtpsf;fpy; jPgk; Vw;Wtjw;fhf vd;d fhuzq;fis nrhy;ypitj;jpUf;fpd;whh;fs; vdg; ghh;g;Nghk;! vz;iz> jphp> tpsf;F> ,itfSf;Fj; jdpj;jdpahf fhuzq;fis nrhy;yp itj;jpUf;fpd;whh;fs;! mit…… tpsf;F…. ,Ul;bdpy; ek;ikr; Rw;wpAs;s nghUs;fis tpsq;f itg;gjhy; mjw;F tpsf;F vd;W ngah; te;jjhk;!

ekf;F

njspthf

jphp….. ,iwtd; ,jaj;jpy; ,Uf;fpd;whd;! mtid ntspapy; Njbj; jphptJ mwpahik! me;j mwpahikia kdjpy; ,Ue;J mfw;Wtijf; Fwpg;gpLtjw;fhf gQ;rpidj; jphpj;J me;j jphpapy; xspNaw;wpdhh;fs; vd fy;ntl;Lf;fs; $Wfpd;wd!


36

vz;iz… ,g;nghSJ vz;;iz vd ehk; nrhy;YtJ gz;ilf;fhyj;jpy; nea; vd;Nw nrhy;yg;gl;lJ! gRnea;> vUik nea;> vd;GjNghy Njq;fha; nea;> fliy nea;> vd;Wk; vs;spy; ,Ue;J vLf;fg;gl;l nea; vs; + nea; vs;nea; vd;Wk; nrhy;yg;gl;lJ. fhyg;Nghf;fpy; mJ vz;iz vdg; Ngrg;glyhapw;W. ,e;j vz;izjhd; jphp vhptjw;F %y fhuzkhf ,Ug;gjdhy; ,iwtid vd;Wk; vz;zpf;nfhz;bU vd;w nghUs; vz;izf;F ,Ug;gjhfTk; mNj fy;ntl;Lf;fs; $Wfpd;wd! ,Us; vd;gJ mwpahik> xsp vd;gJ mwpT> vd;Dk; jj;Jtk; vy;NyhUf;Fk; njhpe;jNj! gpnuQ;R ehl;L tuyhw;wpy; &Nrh Nghd;w Nkijfs; tho;e;J gy jj;Jt tpsf;fq;fisAk;> gy mwpT Ehy;fisAk; gilj;j fhyj;ij xspf;fhyk; vd;fpd;whh;fs;! nkQ;Qhdk; je;j Gj;jid 'Mrpa N[hjp" vd xU Mq;fpyf; ftpQd; $wpitj;jpUf;fpd;whd;. ,itnay;yhk; xsp vd;gJ mwpT vd;gijNa Fwpg;gpLfpd;wJ. ,Ue;jhYk; ,e;jf; fhyj;jpy; kpd; tpsf;Ffs; ,Uf;Fk;NghJ Fj;Jtpsf;Ffs; Vd?; vd;w gFj;jwpT thjpfspd; Nfs;tpfisAk; ehk; tpyf;fpitf;f KbahJ! tuyhWfspYk;> fy;ntl;Lf;fspYk; ,jw;F gjpy; ,y;yhtpl;lhYk; mfy; tpsf;Ffs; fz;Zf;F ,jkhfTk;> kd xUikg;ghl;bw;F Jiz Ghpfpd;wJ vd;Wk; ,d;W Nahf newpapy; gyh; tpsf;fk; jUfpd;whh;fs;. ,itfisnay;yhk; vkJ Ra Gj;jpapidf; nfhz;L ehk; rpe;jpj;Jg; ghh;f;ifapy; tpQ;Qhdk; Njhd;whj me;jf; fhyj;jpy; tho;e;j kf;fs; tpsf;Nfw;Wfpd;w ,e;j tplaj;jpy;f;$l vt;tsT nghpa mwpT G+h;tkhd jj;Jtq;fis cs;sbf;fpapUf;fpd;whh;fs; vd;gij vz;zp tpaf;fhky; ,Uf;f Kbatpy;iy......


mk;kh!

37

tz;iz nja;tk;

mk;kh! ,g;nghOnjy;yhk; mbf;fb cd; Qhgfk;jhd;! Foe;ijaha; ,Ue;j fhyj;jpy; vd; mk;khtpw;F ehd; vj;jid njhy;iy nfhLj;jpUf;fpd;Nwd;! rpd;d tpraj;jpw;Ff;$l nghpa mlk;gpbg;Gf;fSk;…. mlq;fhj mOiffSk;..! vd;id rphpf;fitg;gjw;Fk; vd;id cz;zitg;gjw;Fk; vd; mk;kh vdf;F vj;jid tpj;ijfs; fhl;bapUg;ghs;? vd;id Jhq;fitg;gjw;F uhfq;fs; gw;wpj; njhpahj eP vj;jid jhyhl;Lf;fs; ghbapUg;gha;? MdhYk; ehNdh cd;id Jhq;ftplhky; vj;jid ,uTfs; cd;id ghlha; gLj;jpapUf;fpd;Nwd;? me;j ehl;fspy; cdf;F mjpfk; rpukk; nfhLj;jjw;fhf fhyk; fle;jgpd; ,d;W tUe;Jfpd;Nwd;! ,itnay;yhk; ,d;W cd; Ngj;jp ,d;W vdf;Ff; fw;Wf; nfhLf;fpd;whs;!


38

஋ந்஡ற஧ன்

- சறறுகக஡

இங்கறனரந்஡றல்

஋டின்தர்க்கறன்

திரின்மஸ்

ப஡பே

஋ப்பதரதும்

பதரல்

ஜண

஢ட஥ரட்டத்துடன் கர஠ப்தட்டது. ப஬஬ர்னற ஧஦ில் ஢றகன஦த்஡றற்கு ஋஡ற஧ரக அக஥ந்஡ ப஥க்படரணரல்ட் உ஠஬கத்஡றன் உள்பப ஋ப்பதரதும் பதரல் ப஬ள்கபக்கர஧ர்கல௃ம், ப஬கன

பசய்஦

஬ந்஡

இந்஡ற஦ர்கல௃ம்,

இனங்கக

஡஥ற஫ர்கல௃ம்,

சறன

தரக்கறஸ்஡ரணி஦ர்கல௃ம் ஢ற஧ம்தி஦ிபேந்஡ணர். 'கரர்த்஡ற, சம்தடி யஸ் கம் டு சல ப௅' ப஬ள்கபக்கர஧ ஬ரடிக்கக஦ரபர் எபே஬பேக்கு தர்கர்

஋டுத்துச்பசன்நதடிப஦

அந்஡

ப஥க்படரணல்ட்

உ஠஬கத்஡றன்

ஏ஧த்க஡

தரர்க஬஦ரல் கரட்டி பசரல்னற஬ிட்டுச் பசன்நரன் ஥ரநன். கரர்த்஡ற ஋க்கறப் தரர்த்஡ரன். இ஧ண்டு பதர் இ஬கணப஦ தரர்த்஡தடி ஢றன்நறபேந்஡ணர். தரர்க்க இனங்ககத் ஡஥ற஫ர்கள் பதரனறபேந்஡ணர். இபே஬பேப஥ ஜீன்மளம் குபிபேக்கு பஜர்க்கறன்னும் பசன்று

அ஠ிந்஡றபேந்஡ணர்.

஢றன்நரன்.

அ஬ர்கபில்

கரர்த்஡ற

அ஬ர்கபபேபக

எபே஬ன்

எபே

கரர்த்஡ற஦ிடம்

஡஦க்கத்துடபண கககுலுக்கற஦தடி

ப஡ரடங்கறணரன். 'யரய் இட் இஸ் இம்ப஥ட்டீரி஦ல் டு ப஢ர ஋பதபட் அஸ். ஥ரநன் ஸ்பதரக் டு அஸ் ஋பதபட் ப௅. உங்கள் ப்஧ரபஜக்ட்டுக்கு ஢ரங்கள் ஃதண்ட் ஡ப஧ரம். த஡றலுக்கு ஢ீ ங்கள் எபே கரரி஦ம் தண்஠ ப஬ட௃ம்'. பசரல்னற஬ிட்டு ஢றறுத்஡றணரன் அ஬ன். அ஬ர்கள் பதசற஦து அச்சு அசனரக இனங்கக ஡஥றப஫ ஡ரன். ஆணரல் இப்தடிப்பதசு஬ப஡ கூட எபே

஬கக஦ில்

கு஫ப்பும்

ட்ரிக்

஡ரன்.

உண்க஥஦ில்

அ஬ர்கள்

஡஥ற஫ர்கபரகக்கூட இபேக்க ஥ரட்டர். கரர்த்஡ற ஋ன்ண ஋ன்தது பதரல் தரர்க்க ஥ீ ண்டும் அ஬பண ப஡ரடர்ந்஡ரன்.

இனங்ககத்


39

'஋ந்஡ற஧ன் ப஡ரிப௅஥ர?'.'ம்ம் சூப்தர் ஸ்டரர் ப௄஬ி. ஆஸ்கரர் ஥றபெசறசற஦ன்

஌.ஆர்.஧ஹ்஥ரன்,

கட஧க்டர்

஭ங்கர்னரம்

ப஬ரர்க் தண்஠ிபேக்கரங்க. இன்னும் ரிலீஸ் ஆகன'. 'ஆ஥ரம். ஆணர ஋ங்ககறட்ட சறடி இபேக்கு'.

'ரிலீமரக இன்னும் எபே ஬ர஧ம் இபேக்பக. அதுக்குள்ப஬ர. ஋ப்தடி?'. 'அது

உங்கல௃க்கு

பசன்கணக்கு

பசய்துட்டரல் அ஬ன்

ப஡க஬஦ில்ன.

கடத்஡றப்பதரகனும்.

஢ரங்கள்

இந்஡

உங்கல௃க்கு

பசரல்னற஬ிட்டு

சறடி஦

இக஡

ஃதண்ட்

஢றறுத்஡றணரன்.

஢ீ ங்கள்

஢ீ ங்கள்

தண்பநரம்'.

அ஬ன்

தரர்க஬

கரர்த்஡ற஦ின் கண்ககப ஊடுறு஬ிக்பகரண்டிபேந்஡க஡ உ஠஧ ப௃டிந்஡து. கரர்த்஡ற

கம்ப்பெட்டர்

கல்஬ிக்கரண

கடணில்

ச஦ின்மறல்

஋ம்.

இங்கறனரந்து

஋ஸ்

தடிக்க

஬ந்஡றபேந்஡ரன்.

஋டின்தர்க் அபேகறல் கல்லூரி. இப்தடிப் தடிக்க ஬பேத஬ர்கள், ககச்பசனவுக்கரக

ப஥க்படரணரல்ட்,

திட்சர

யட்,

க்பப்,

பயரட்டல் ப௃஡னரண இடங்கபில் ப஬கன பசய்஬ரர்கள். எபே ஥஠ி ப஢஧த்துக்கு ஆறு ப௃஡ல் ஌ல௅ தவுண்ட் சம்தபம். கறகடக்கும்

ப஢஧த்஡றல்

கல்஬ிக்கடன்

அகடப்பதரபேம்

அ஬னுகட஦

டிகறரிக஦

இப்தடி

஬ரங்க

ப஬கன

இபேக்கறநரர்கள். எபே

ப்஧ரபஜக்ட்

பசய்ப஡ கரர்த்஡ற

பசய்஦

ப஬ண்டும். ஆணரல், அ஡ற்கரண ப஡ரககக஦ கல்஬ிக்கடன் அபித்஡

஬ங்கற

஥ரநணிடம்

஡஧

கரர்த்஡ற

஥றுத்து஬ிட்டது. இக஡ச்

பைம்ப஥ட்

பசரல்னறப்புனம்த

இ஬ர்கபிடம் கரர்த்஡றக஦ பகரர்த்து஬ிட்டிபேந்஡ரன்.

஢ண்தன்

அ஬ன்

கரர்த்஡ற சற்பந ப஦ரசறத்து஬ிட்டு சரிப஦ன்நரன். ப஬பநன்ண பசரல்ன.

இந்஡ப்

ப்஧ரபஜக்ட்

பசய்஦ர஬ிட்டரல்,

஥஡றப்தில்கன. டிகறரி கறகடக்கரது. இ஧ண்டு ஬பேட ப௃஦ற்சற ஬ண் ீ பதரகும். ப஬று ஬஫ற஦ில்கன.


40

'குட். ஢ரகப ஥று஢ரள் ஢ீ ங்கள் பசன்கண பதரய் ஡றபேம்த இங்பக

஬பேம்

பசனக஬

஢ரங்கபப

தரத்துக்கு஬ம்.

பசன்கண பதரணதும் ஌ர்பதரர்ட் ப஬பின ஋ங்கப஬ணிடம் சறடிக஦

஡ந்து஬ிட

஋ங்கபிடம்

ஃபதரணில்

உங்கபின் உங்கள் அ஬ன் அ஡றல்

ப஬ட௃ம்.

பசரன்ணதும்

இந்஡

ப்஧ரபஜக்டுக்கரண

ஃப்஧ண்டிடம்

எபே

ஃகதகன

கரர்த்஡ற஦ின்

ப௃க்கற஦஥ரண

கரர்த்஡றக்கு

ஃகதகனப௅ம்,

஡ந்து஬ிடு஬ம்'

஋டுத்து

தடிப்புச்

தடிப்பு

இபேந்஡ண.

஢ரங்கள்

஋ங்கப஬ன்

ப஥கஜப஥ல்

சரன்நற஡ழ்கல௃ம்,

ப஡ரடர்தரண

அ஡றர்ச்சற஦ரக

ஃதண்டப௅ம்

஋ன்நதடி

க஬த்஡ரன். இன்ணதிந

஡ஸ்஡ரப஬ஜளகல௃ம்

இபேந்஡து.

அ஬னுகட஦

சர்டிஃதிக்பகட்கள் இ஬ர்கள் கக஦ில் ஋ப்தடி? கரர்த்஡றக்குப் புரிந்து஬ிட்டது. கடத்஡கன

இது

஢ரள்஬க஧

இ஬ர்கள்

பசய்஡றபேக்கப஬ண்டும்.

஡ரன்

இப்பதரது

இந்஡க்

பதரலீஸ்

பகடுதிடி ஥ற்றும் ஥ற்ந கடத்஡ல் கும்தல்கள் எபே஬க஧ப் தற்நற

஥ற்பநரபே஬ர்

பதரட்டுக்பகரடுத்து஬ிடு஬஡ரல், ப௃கந஦ில்

஡ன்கண

பதரலீமறல்

ப௃ற்நறலும்

க஬த்து

கடத்஡ல்

பு஡ற஦஡ரண பசய்஦

஢றகணக்கறநரர்கள். ஥ரட்டர஥ல் கடத்஡ற஬ிட்டரல் ப்஧ரபஜக்ட். ஥ரட்டிக்பகரண்டரல் ப஬று஬஫ற஦ில்கன. கரர்த்஡றக்

இபே஬பேம்

ரிஸ்க்

ஆப஥ர஡றப்தரய் அ஬கணப்

புன்ணககத்஡ரர்கள். '஋ப்தடிக்

கடத்஡

பசரல்னறத்஡பே஬ம்.

அம்பதர஡ரன்.

஋டுத்துத்஡ரன்

ஆகப஬ண்டும்.

தரர்த்து

ப஥ல்னற஦஡ரய்

஡கன஦கசத்஡ரன்.

ப஬ண்டுப஥ன்று

஢ீ ங்கள்

பசரல்னறக்பகரண்டிபேக்கக஦ிபனப஦ கரர்த்஡ற.

ஆணரல்

அ஡.....'

அ஬ர்கள்

஢ரங்கள் அ஬ன்

இகட஥நறத்஡ரன்


41

'ப஬஠ரம். ஢ரபண தண்பநன்'. பசரல்னற஬ிட்டு ஢றறுத்஡றணரன் கரர்த்஡ற.

அ஬ர்கள்

இபே஬பேம்

தரர்த்துக்பகரண்டணர். ப஡ரடர்ந்஡ரன்.

ப௃ன்ணர்

எபே஬க஧

பதசற஦஬பண

எபே஬ர்

஥ீ ண்டும்

'இ஡ற்கு ப௃ன் பசய்஡றபேக்கறநீர்கபர? ஋ப்தடிச் பசய்஬ர்கள்?'. ீ 'அது

஋ன்

தி஧ச்சகண.

இங்கறபேந்து

ஃப்கபட்

஌றும்பதரது

உங்ககறட்ட எபே சறடி ஡ப஧ன். ரிஸ்க்கரண ப௄஬ி சறடி ஢ரன் கடத்துண அன்கணக்கு ஥று஢ரள் ரிஸ்கறல்னர஡ அந்஡ சறடி஦

உங்க ஆல௃ எபேத்஡ன் பகரண்டு ஬஧ட்டும். ப஧ண்டு சறடிப௅ம்

இபேந்஡ர஡ரன் தடத்க஡ தரக்க ப௃டிப௅ம். அந்஡ இன்பணரபே சறடி ஡ரன் கல . பசன்கணன கக ஥ரத்துநப஡ரட ஋ன் ப஬கன ப௃டிஞ்சது. ஏபக ஬ர'. இபே஬பேம்

஥ீ ண்டும்

எபேப௃கந

எபே஬க஧

எபே஬ர்

தரர்த்துக்பகரண்டணர். இப்பதரது அ஬ர்கள் ஆப஥ர஡றப்தரய் ஡கன஦கசத்஡ரர்கள்.


42 ******************************************************

இ஧ண்டு ஢ரட்கல௃க்குப்திநகு.... 'தச்ணர கய யஸீபணர, பனர ப஥ ஆக஦ர, தச்ணர கய யஸீபணர, பனர

ப஥

ஆக஦ர'

ப஥கஜ

஥ீ து

தரடத்ப஡ரடங்கற஦ிபேந்஡

பசல் ஃபதரகண ஏடி ஬ந்து ஋டுத்஡ரன் ஡ற஬ரகர். 'யபனர'

'யபனர ஡ற஬ர, ஢ரன் கரர்த்஡ற பதசபநன்'. '஥ரப்ப,

஬ந்துட்டி஦ர

னரண்ட்கனன் ஡ரபண.'

஥ர஡றரி

க்பரஸ்பகரபனர்ந்து.

இபேக்கு.

஋ங்க

இபேக்க?

஢ம்தர்

பனரக்கல்

ஜர்ணினரம்

எபக

'ம்ம் ஜர்ணி ஏபக ஡ரன். இங்க஡ரன் ஌ர்பதரர்ட்பனர்ந்து ஡ரம்த஧ம் பதரந பைட்ன எபே திசறஎபனர்ந்து பதசபநன்டர'. 'எ

எபகடர.

஋ன்ணடர

இங்கறனரந்துன

தண்஠ிட்டிபேந்஡

இபேக்கற஦ரப஥'. 'ஆ஥ரடர,

஋ன்பணன்ணப஥ர

ப்஧ரபஜக்ட்

தண்஠

஋ம்

஋ஸ்ம

ஃதண்ட்

பகள்஬ிப்தட்படன்.

தர஡றன

தத்஡ன.

஬ிடந஡ர

இப்பதரக஡க்கு

ப஥க்படரணரல்ட்ஸ்ன தண்ந தரர்ட் கடம் ஜரப்ன கறகடக்கறந த஠ம் ப்஧ரபஜக்டுக்கு

தத்஡ரது.

அ஡

஬ிட்நர.

஢ரன்

தரத்துக்குபநன்.

எபே

ப஥ட்டபே. ஢ீ எபே பதரபனப஧ர ஬ச்சறபேந்஡றப஦. அது இப்தவும் உன்கறட்ட இபேக்குன?' 'ம்ம். இபேக்குடர'. 'ம். ஋ணக்கரக எபே கரரி஦ம் தண்ப஠ன். ஢ரகபக்கு கரகனன எபே பகர்பனஸ் ஆக்மறபடன்ட் எண்ட௃ தண்ப஠ன்'.


43 ஆக்மறபடன்டர?

பகர்பனஸ்

'஋ன்ண,

ஆக்மறபடன்ட்?

தண்஠ிணர

'பகர்ஃபுல்னர

அப஡ன்ண

சம்தந்஡ப்தட்ட஬ன்

பகர்பனஸ்

பசத்துபே஬ரன்.

பகர்பனஸ்மர தண்஠ிணர அ஬ன் னக்பகஜ் ஥ட்டும் ஢ரஸ்஡ற ஆகும். ஢ரகபக்கு

஋஥றப஧ட்ஸ்

ஃப்கபட்ன

எபேத்஡ன்

க்பரஸ்பகரபனர்ந்து

கரகனன ஋ட்டு ஥஠ிக்கு ஬஧ரன். அ஬பணரட ஃபதரட்படர உணக்கு ப஥஦ில்

அனுப்தி஦ிபேக்பகன்.

அப஥ரிக்கன்

டூரிஸ்டர்

அ஬ன்கறட்ட

னக்பகஜ்

எபே

இபேக்கும்.

கபேப்பு

அந்஡

கனர்

னக்பககஜ

ப஥ரத்஡஥ர ஢சுக்கட௃ம். ஋ப்தடி ஋ன்ணனு ஢ீப஦ ப஦ரசறச்சுக்க. ஆணர கண்டிப்தர தண்஠ிடுடர'.

'படய் ஋ன்ணடர பசரல்ந. ஌ன் இது? அ஬ன் ஬ண்டி ஢ம்த஧ ப஢ரட்

தண்஠ி பதரலீஸ்ன கம்ப்பபய்ன் தண்஠ிட்டரன்ணர? ஋ங்க அப்தர ஬ண்டிடர அது'. 'படய்,

அ஬ன்

டீபட஦ினர

பதரலீமளக்பகல்னரம்

஢ரகபக்கு

பதசப௃டி஦ரது.

பசரல்பநன்.

஢ற஦ரதகம்

பதரக

஥ரட்டரன்டர.

இப்பதரக஡க்கு

஬ச்சறக்பகர.

஢ரகபக்கு

஢ரன் ஋ட்டு

஢ரன்

ஜரஸ்஡ற ஥஠ிக்கு

஋஥றப஧ட்ஸ் ப்கபட். கண்டிப்தர தண்஠ிடு ஥ச்சரன். கத'. படனறஃபதரன் அ஬ச஧஥ரக க஬க்கப்தட்டது. ஡ற஬ரகர்

பசல்ஃபதரகண

தரர்த்து஬ிட்டு ஸ்டரண்டில்

எபே

ப஥கஜ஦ில்

ப௃கந

க஬த்஡ரன்.

பதரபனப஧ர஬ின்

சுபேங்கற஦

புபே஬ங்கல௃டன்

டீ஬ிக்கபேகறல்

சர஬ிக஦

அ஬ன்

இபேந்஡

கல

தரர்க஬

஢றகனகுத்஡ற஦து. கரர்த்஡ற ஋ப்பதரதுப஥ இப்தடித்஡ரன். ஡றடீப஧ன்று ஡ந்஡ற அடிப்தது பதரன எபே ஬ி஭஦த்க஡ பசரல்னற஬ிட்டு ஋ஸ்பகப் ஆகற஬ிடு஬ரன். ஋க஡஦ர஬து பசய்஦ச் பசரல்஬ரன். அடுத்஡ சந்஡றப்தில் ஌ன் பசய்஦ச்பசரன்ணப஡ன்று பசரல்னற஬ிடு஬ரன். அ஬ணிடம் அப்தடி பசய்஦ச்பசரல்஬஡ற்கரண கர஧஠ங்கள் ஋ப்பதரதுப஥ சரி஦ரக இபேக்கும். சறன ப஢஧ங்கபில் அந்஡க் கர஧஠ங்கள் இணிக஥஦ரகவும் இபேக்கும். எபே ஢ரள் இப்தடித்஡ரன், ஡றடீப஧ன்று தரக்பகட்டில் த஡றகணந்஡ர஦ி஧ம் த஠த்ப஡ரடு ஡ற. ஢கர் ஋ல்.பக.஋ஸ் ஬஧


44

பசரல்னற஬ிட்டரன். அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரக அப்தர஬ிடம் பகஞ்சற கூத்஡ரடி பகரஞ்சம் ஬ரங்கற, ஥ீ ஡றக்கு ஢ண்தணின் ப஥ர஡ற஧த்க஡ அடகு க஬த்து ஋டுத்துக்பகரண்டு பதரணரல், அங்கு ஡ற஬ர ஢ீண்ட ஢ரட்கபரய் கசட் அடித்தும்

அன்று஬க஧

பதசறக்கர஥ல்

பச஦ிகண

ப஡ரகனத்து஬ிட்டு

இபேந்஡

க஥஡றனறப௅டன்

஢றன்நறபேந்஡ரன் கரர்த்஡ற. ஋ன்ண ஌ப஡ன்று ஬ிசரரித்஡஡றல் க஥஡றனற ஡ன் எபே

஋ன்று

தவுன்

அல௅துபகரண்டிபேந்஡஡ரகச்

஬ட்டில் ீ

பசரல்னவும்

஡றட்டு஬ரர்கபப

஡ற஬ர

அந்஡ப்

த஠த்஡றல் அப஡ பதரன்நப஡ரபே பச஦ிகண ஬ரங்கறக்பகரடுக்க, அன்று ஬ில௅ந்஡து ஆ஫஥ரய் எபே கர஡ல் ப஬ர் ஡ற஬ரவுக்கும் க஥஡றனறக்கும். அ஡ணரபனப஦

஡ற஬ரவுக்கு

கரர்த்஡ற஦ின்

இது

பசய்஡றககப ஋ப்பதரதுப஥ ஡ட்ட ப௃டிந்஡஡றல்கன.

பதரன்ந

஡ந்஡றச்

஡ற஬ர உடபண ஡ன் ப஥஦ில் தரக்கம ஡றநந்து தரர்த்஡ரன். கரர்த்஡ற஦ின் எபே

ப஥஦ினறல்

஡ரடிப௅டன், பசய்஡தடி

அந்஡

பகரதுக஥

஌ப஡ர

புககப்தடத்க஡

பசய்஦ப்பதரகும்

சரிதரர்த்து஬ிட்டு,

஍.டி

ஆபின் ஢ற஧த்஡றல்,

஢றறு஬ண

திரின்ட்

ஃபதரட்படர

கண்஠ரடிப௅டன், ஊ஫ற஦ன்

஢றநத்஡றல்

஋ல்

ஃப்ப஧ன்ச்

டீக்கரக

பதரனறபேந்஡து.

஋டுத்துக்பகரண்டரன்.

ஆக்மறபடண்ட்கரக

சறகப்பு

இபேந்஡து.

அடுத்஡

ட்஧ஸ்

அந்஡ப் ஢ரள்

பதரபனப஧ரக஬

பதரர்டு

ப௃ன்பணப௅ம்

தின்பணப௅ம் எட்டி஬ிட்டு, ப஬று ஌ப஡ர எபே ஢ம்தபேக்கரண ஸ்டிக்கக஧ ஢ம்தர் ப்பபட்டில் எட்டி஬ிட்டு, ஧ரத்஡றரி அபேகறனறபேந்஡ கற஧வுண்டில் ப஥ரது஬துபதரல்

ஏட்டி

த஦ிற்சற

பசய்஡஡றல்

இ஧வு

சற்பந

஬ித்஡ற஦ரச஥ரகத்஡ரன் க஫றந்஡து. ஥று ஢ரள் கரகன ஌ல௅ ஥஠ிக்பக ஥ீ ணம்தரக்கம் ஬ி஥ரண ஢றகன஦த்஡றல் ஡ற஬ர ஆஜர். க்பரஸ்பகர஬ினறபேந்து ஋஥றப஧ட்ஸ் ஃப்கபட் சரி஦ரண ப஢஧த்துக்கு ஬ந்஡றபேந்஡து. சரி஦ரக 7:50க்கு ஡ற஬ர பதரபனப஧ரக஬ ஸ்டரர்ட் பசய்து஬ிட்டு கரத்஡றபேக்க, ஃபதரட்படர஬ில் தரர்த்஡ ஆள் ஬ி஥ரண ஢றகன஦த்஡றன் ப஬பிப஦ ஬ந்஡தும், ககப஦ரடு பகரண்டு ஬ந்஡றபேந்஡ கறுப்பு ஢றந அப஥ரிக்கன் டூரிஸ்டக஧ கல ப஫ க஬த்து஬ிட்டு பசல்ஃபதரணில் சறம் ஥ரற்நற ஦ரரிடப஥ர பதசத்ப஡ரடங்க, ஡ற஬ர ஬ண்டிக஦க் கறபப்தி ப஬க஥ரக ஏட்டி ஢ற஥ற஭த்஡றல் அ஬ணபேகறல் ப஬க஥ரய்ச் பசல்ன


45

சட்படண அ஬ன் ஬ண்டிக஦ தரர்த்து஬ிட்டு அணிச்கச஦ரய் எதுங்க, ஬ண்டி஦ின்

஬னது

ப௃ன்

஥ற்றும்

தின்

சக்க஧ங்கள்

அந்஡

அப஥ரிக்கன் டூரிஸ்டர் கதக஦ ப஥ரத்஡஥ரய் ஢சுக்கற஬ிட்டு சறட்டரக ஬ி஥ரண ஢றகன஦த்க஡ ஬ிட்டு ப஬பிப஦ தநந்஡து பதரபனப஧ர. ஬டத஫ணி

சறக்ணனறல்

஬னதுபுநம்

஡றபேம்தி,

ஜண

஢ட஥ரட்டம்

இல்னர஡ ஢ரன்கர஬து இடது புநத்஡றல் ஬ண்டிக஦ ஡றபேப்தி ஢றறுத்஡ற, எட்டி஦ ஢ம்தர் ப்பபட் ஸ்டிக்கக஧ திய்த்து கசக்கற ஋நற஦வும், கரர்த்஡ற ஡ற஬ர஬ின் ப஥ரகதனறல் கரல் பசய்஦வும் சரி஦ரக இபேந்஡து. '஡ற஬ர, ப௃டிஞ்ச஡ர?' 'ஆங், ப௃டிஞ்சது. ஆணர, ஌ன் இப்தடி தண்஠ பசரன்ண ஥ச்சரன். அ஬ணரன ஌஡ர஬து தி஧ச்சகண஦ர?'.

'ம்ம் பசரல்பநன். இப்த ஢ீ அண்஠ர ஢கர் ட஬ர்கறட்ட ஬ரி஦ர. ஢ரன் அங்க஡ரன் இபேக்பகன். ஬ர. பசரல்பநன்'. 'ம்ம் சரிடர. அங்க ப஥஦ின் பகட்ன ஢றல்லு. ஢ரன் ஬ந்துடபநன்.

கத'.

஡ற஬ர

ஃபதரகண

அ஥ர்ந்து

அக஠த்து஬ிட்டு

஬ண்டிக஦

஬ி஧ட்டிணரன்.

ட஬ர்

அண்஠ர

஬ரசனறல்

஬ண்டிக்குள்

஡ர஬ி

஬ண்டிக஦

தரர்க்

஢கர்

ட஬பேக்கு

பசய்து஬ிட்டுத் ஡றபேம்த, தூ஧த்஡றல் கரர்த்஡ற தரர்க்கறல் எபே பதஞ்சறல்

அ஥ர்ந்து

உள்பப

஬஧ச்பசரல்னற

கசகக

பசய்஬து ப஡ரிந்஡து. ஡ற஬ர, ப஥஦ின் பகட்கட ஊடுறு஬ி, அ஬ன் அபேபக பசன்று ககக்குலுக்கற அ஥ர்ந்து பகரள்ப ஡ற஬ர஬ிடம்,

ஆக்மறடண்டிற்கரண

஬ிபக்கத்ப஡ரடங்கறணரன் கரர்த்஡ற.

கர஧஠த்க஡


46

'஋ன்ண, ஃதண்டுக்கரக ஋ந்஡ற஧ன் ப௄஬ி டிஸ்க் கடத்஡றணி஦ர? ஋ப்தடி? ஌ர்பதரர்ட்ன ஥ரட்டன஦ர? டிஸ்ககப஦ல்னரம் சறடி டிக஧வ்ன பதரட்டு பசக் தண்஠ிபேப்தரபண'. 'ஆ஥ர டிஸ்க்ன

஡ற஬ர.

அ஬னுங்க

அப்தடித்஡ரன்

஋ல௅துந

சரஃப்ட்ப஬ர்

஬ச்சறபேக்கநது

தண்஠ிணரனுங்க. ஢ரபண

ஆணர,

஋ல௅஡றண஡ரச்பச.

஥ரர்க்பகட்ன

கறகடக்கறந

஬ிண்படரஸ் சறடி டிக஧வ்ன. அதுன எவ்ப஬ரபே 8 திட்டப௅ம் தரரிட்டி

திட்பமரட

஋ன்பணரட ஋ன்பகரட்

14

திட்ஸ்ன

சரஃப்ட்ப஬ர்ன தண்஠ி

஋ல௅஡ற஦ிபேப்தரங்க.

அந்஡

14

திட்ம

஋ல௅துநர஥ர஡றரி

28

ஆணர,

திட்ஸ்ன டிகசன்

தண்஠ிபேக்பகன். அப்தடி ஋ல௅஡றண டிஸ்க, சர஡ர஧஠ டிஸ்க் டிக஧வ்ன பதரட்டர

ஃதரர்஥ட் எத்துப்பதரகர஥ க஧ப்ட் ஆண

டிஸ்க் ஋ப்தடி இபேக்குப஥ர அப்தடித்஡ரன் கர஥றக்கும். அ஬ன் ஢ரலு

டிஸ்ககப௅ம்

பசக்

தண்஠ிணரன்.

படடர டிஸ்குன்னு பசரல்னறட்படன்'.

ப்஧ரபஜக்டுக்கரண

'சரி கரர்த்஡ற, ஆணர ஋ன்ண ஋துக்கு அந்஡ கபேப்பு பதக்கக ஢சுக்க பசரன்ண?'. 'ஏ அது஬ர, அந்஡ பதக்ன ஡ரன் இந்஡ டிஸ்க்ன ஋ன்பகரட் தண்஠ி ஋ல௅஡ற஦ிபேக்குந படடர஬ தடிக்கறநதுக்கரண சரஃப்ட்ப஬஧ த஡றஞ்சற ஬ச்சறபேக்பகன். அந்஡ சரஃப்ட்ப஬ர் இல்னர஥ ஋ந்஡ற஧ன் ப௄஬ி஦ டீபகரட் தண்஠ி ஋டுக்க ப௃டி஦ரது. ஥ரநன்கறட்ட ஃபதரன்ன பதசறபணன். ஋ன்பணரட சர்டிதிக்பகட்மப௅ம், ப்஧ரபஜக்டுக்கரண ஃதண்டப௅ம் ஥ரநன் கறட்ட பகரடுத்துட்டரனுங்க. இப்த இந்஡ சரஃப்ட்ப஬பேக்கு ஥றுதடிப௅ம் அவுங்க ஋ன்கறட்ட ஡ரன் ஬ந்஡ரகட௃ம். ஆணர,


47

஢ரன்

஥றுதடி

ரிலீமர஦ிடும்.

ப஧டி

஬பே஭க்க஠க்கர அசரல்ட்டர

தண்நதுக்குள்ப

அ஬ண஬ன்

உக஫ச்சற

஡றபேட்டு

஬ட்டிக்கு

தடம்

஬ிசறடி

஋ந்஡ற஧ன் கரசு

஋டுத்஡ர,

தண்஠ி

தடப஥

஬ரங்கற

இ஬னுங்க

஬஦ித்துன

அடிக்கறநரனுங்க. அ஡ரன் இப்தடி ஆப்பு ஬ச்பசன். அப஡ரட ஋ன் ப்஧ரபஜக்டுக்கும் த஠ம் கறகடக்குதுன'.

'அடப்தர஬ி, பதரி஦ரல௃டர ஢ீ '. ஋ன்ந஬ரபந ஬ரய் திபந்஡ரன் ஡ற஬ர.

- ஧ரம்ப்஧சரத் பசன்கண


48

jahuhfpwJ!

vOJq;fs;!!

“,yf;fpag;G+f;fs;- II” (<oj;J mkuvOj;jhsh;fspd; fl;Liufspd; njhFjp) ahUk; vOjyhk; fl;Liufs; KOj;jfty;fSld; 4/5 gf;fq;fSf;F Fiwahky;> Gifg;glq;fSld; ,Uj;jy; Ntz;Lk; fl;Liufs; Gjpjha;> vq;Fk; gpuRukhfhky;> vOj;Jfs; njspthfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. flLiufSf;F Mf;fjhuNu nghWg;G fl;Liuahsh;fs; jq;fs; Gifg;glj;Jld; jq;fspd; jfty;fisAk; jUjy; Ntz;Lk; mDg;gNtz;ba Kftup:R.Mahendran 34, Red Riffe Road, Plaistow, London E13 0JX


49

காற்றுச஬பி-

டிசெம்தர் இ஡ழ் 2010

ஆெிரி஦ர்:வ஭ாதா. க஠ி஠ி,஬டி஬ல஥ப்பு: கார்த்஡ிகா.஥

ஆக்கங்கல௃க்கு

தலடப்தாபர்கவப சதாறுப்பு. ச஡ாடர்திற்கு:R.Mahendran. 34,Redriffe Road, Plaistow.E 13 0jx. London. mullaiamuthan@gmail.com ஢ன்நிகள்:கூகுள்.

து஬ா஧கன் க஥஧ா. திக்காவொ. அபேந்஡஡ி. ப௄ணா

ஏ஬ி஦ா த஡ிப்தகம் ஢ப ீம் ஆர்ட்ஸ்


50

1931-2010

1930-2010

஋஥து கண்஠ ீர் அஞ்சனறகள்...


51

஦ரபண஬ன் பசய்பகர? -து஬ர஧கன்அந்஡கா஧த்஡ில் எனித்து ஏய்ந்துவதாண அந்஡ ஈண எனி

காற்நில் கனந்து கல஧ந்து வதாணது. ச஥ல்ன ச஥ல்ன

஥ண்஠ினிபேந்து ஋ழுந்து ஥஧ங்கபில் ச஡நித்து

஬ாணத்஡ில் சென்நடங்கிப் வதாணது. ஋து ொட்ெி? எபே ஥஧ம்

ஏ஠ான், காகம் குபே஬ி இன்னும்

஢ான்கு சு஬ர்கல௃ம் தல்னிகல௃ம் ொட்ெி. அந்஡ வ஬ப்த஥஧ ஊஞ்ெல் அ஬ள்

காற்நில் கூந்஡ல் ஬ிரித்஡

க஠ங்கலபப௅ம் இ஫ந்து ஬ிட்டது. சு஬பேக்கும் தல்னிக்கும் ஥஧த்துக்கும் ஏ஠ானுக்கும்

கடவுள் வதசும் ஬஧ம் சகாடுத்஡ால், கட்டுண்ட ச஬பி஦ில் இபேந்து

புல஡ப௅ண்ட ஥ண்஠ில் இபேந்து ப௄டுண்ட அலநப௅ள் இபேந்து

இன்னும் கல஡கள் திநக்கும். அன்று இலெவ஬ாடு ஌஥ாந்஡ாள் குபேகு ொட்ெி஦ாக.

இன்று அந்஡கா஧த்஡ில் அடங்கிப் வதாணாள்

தல்னிப௅ம் ஏ஠ானும் ொட்ெி஦ாக.


52

தரம்புகல௃க்கு கு஫ந்க஡கள் ஥ீ து கபேக஠ திநந்஡ கக஡

தாநாங்கற்கபிலும் ஡ால஫஥஧ங்கபிலும் ஡ம்ல஥ ஥லநத்துக் சகாண்டிபேந்஡ தாம்புகல௃க்கு இப்வதா செட்லட க஫ற்றும் ஬஦ொச்சு. கண்ட஬ர் அஞ்சும் வகானங்கள் இட்ட ஡ம் செட்லடல஦ கு஫ந்ல஡கல௃டன் குதூகனிக்கும் ஆலெ஦ில் க஫ற்நிக் சகாண்டிபேக்கின்நண. தஞ்சு஥ிட்டாய்க்கா஧ன் வதானவும் தலூன்கா஧ன் வதானவும் தபூன் வதானவும் கு஫ந்ல஡கல௃க்கு ஆலெபெட்டிக் சகாண்டிபேக்கின்நண. இந்஡ப் தாம்புகள்஡ான் ஋ங்கள் ஬டுகபில் ீ த௃ல஫ந்து கு஫ந்ல஡கலபப் த஦ப௃றுத்஡ி஦ல஬. இந்஡ப் தாம்புகள்஡ான் ஋ங்கள் கு஫ந்ல஡கலப

இடநி ஬ழ்ந்துகிடந்஡ ீ ஋ங்கள் திள்லபகலப ஏர்ஆட்டுக்குட்டில஦ப்வதால் இறுக்கி ப௃நித்துக் சகான்நல஬ப௅ம் இல஬஡ான். சகாடி஦ ஬ிெத்ல஡ இ஧ட்லட ஢ாவுக்குள் ஥லநத்து சகாண்டு இ஧ாட்டிணத்஡ில் ஌நி கு஫ந்ல஡கல௃டன் ஬ிலப஦ாட ஆலெப்தடும் தாம்புகல௃க்கு இப்வதா ஥ட்டும் இந்஡க் கபேல஠ ஋ங்கிபேந்து திநந்஡஡ாம்? கு஫ந்ல஡கள் தா஬ம் அ஬ர்கலப ஬ிலப஦ாட ஬ிட்ட ஡ாய்஥ாபேம் ஌து஥நி஦ார் கதட஡ாரிப் தாம்புகவப இணி஦ா஬து சகாஞ்ெம் ஬ினகி஦ிபேங்கள்.

஢ித்஡ில஧஦ில் ஡ீண்டி஬ிட்டுப் வதாணல஬. இந்஡ப் தாம்புகள்஡ான் திள்லபகபின் தாற்கன஦த்஡ில் ஬ிெத்ல஡க் கக்கி஬ிட்டுப் வதாணல஬.

து஬ா஧கன்

-


53

ஈ஫த்து

஢ரடகக் ககனஞன்

கட்டு஥஧ங்கள்'

஢ர஬னரகும்.

சறநப்தரண ஢ர஬கன

஢஥க்குத்

அ஬ர்கள் . ஋஥து

஦ரழ்ப்தரணத்

பகரச்கசப் தடுத்஡ற஦ தநக஬கள்,

஢஥க்குத்

஡ந்஡றபேக்கறந

஥ண்஠ின் ஥஠ம்

஡஥றக஫

஡ந்஡றபேப்த஬ர்

ப஡ற்பக

கரனத்க஡

அசட்டு ஥ரப்திள்கப

ப௄னப௃ம்

305 தக்கங்கபில்

தன

ஈ஫த்து

஬ட்டர஧

ப஬பி஦ீடரக

தி஧தன ஏ஬ி஦ர் ஧஥஠ி஦ின் அல்னது

கற஧ர஥ ஥க்கபின்

஢ர஬ல்கபினறபேந்து

஢ரடகப்

சற்று

பக.஋ஸ். தரனச்சந்஡ற஧ன்

஢ரடகம்

஋ன்கறந

பதரில்

஢ம்திக்கக, இக஧

ப஡டும்

஬ரிகச஦ில்

஢ம்

஡஥ற஫றல் ஬ந்஡றபேக்கறந

஢ரடகங்ககபத்

ப஥ர஫றத்ப஡ர்ச்சற ஢ற஧ம்தப்

஬டனற

'கக஧க஦த் ப஡டும்

'அண்க஠ கநட்'

஢ககச்சுக஬

஋ணப்

தரர்க்க க஬த்஡஬ர். அ஬ரின்

த஫கு஬஡றன்

஥ரநரது

஥ரற்நற தரச஬கன,

பக.஋ம்.஬ரசகர்,சறல்கனபெர். பசல்஬஧ரசன் ஡றபேம்திப்

஢ர஬பன

஡ந்஡ ஬஧஠ிபெ஧ரன்,

பக.஋ஸ்.தரனச்சந்஡ற஧னும்

த஦ிற்சற,

஥க்கல௃டன்

பதற்ந஬஧ரய்த்

கககபில்

஡஬ழ்கறந

ஏ஬ி஦ம் க஬ர்கறநது.

உ஠ர்வுககப

தண்புடன்

ப஡ரிகறநரர்.

னர஬க஥ரக

இந்

஢ர஬ல்

கக஦ரண்டு

஢ம்க஥

தி஧தன ஋ல௅஡ப்தட்ட

஥ரறுதட்டு ஢றற்கறநது. அ.தரன஥பணரக஧ன்,

பசங்ககஆ஫ற஦ரன்,பச.ப஦ரக஢ர஡ன், ப௃ல்கன஥஠ி, கர஬லூர்.பஜக஢ர஡ன், ஡ர஥க஧ச்பசல்஬ி, பசம்தி஦ன் பசல்஬ன், அ.ம.அப்துல்ச஥து, ஬.அ.இ஧ரச஧த்஡றணம், ப஡஠ி஦ரன், பசரக்கன், பகரகறனம்.சுப்கத஦ர, சற.஬ி.ப஬லுப்திள்கப, ப஥ர஫ற

சரர்ந்து

சறந்஡றத்து

஋ல௅஡ற஦஬ர்கபர஬ர். அந்஡ பதறுகறநரர். எபே

தகடப்கத

஡பேப௃ன்

அந்஡ந்஡

஬ரிகச஦ில் அந்஡

ஞரண஧஡ன், ஞரணபசக஧ன்

஬ட்டர஧, கற஧ர஥

சற்று தூக்கனரக

஢ர஬ல்

பதரன்ந

஬஫க்குச் பசரற்ககப ஋ல௅஡ற

஢ம்஥றடம்

தனர் ஡ம்

த஦ன்தடுத்஡ற

தர஧ரட்டுப்

தற்நற஦ சறந்஡கண(கபே), அந்஡ ஥க்கள் ஬ரழ் ஢றகன

தற்நற஦ அநறவு /அனுத஬ம் ஢றகந஦ கற்றுக்பகரள்ப ப஬ண்டும். அந்஡ அனுத஬ம் இ஬பேக்கு கறகடத்஡றபேக்கறநது இ஬ர் பசய்஡ தரக்கற஦ப஥. ஧ரஜம்.கறபேஷ்஠ன் ,னக்ஸ்஥ற பதரன்பநரர் அ஬ர்கள்

஋ல௅஡ ஢றகணக்கும் தகடப்பு தற்நற஦ ப௃ல௅க஥஦ரண கபேக்கள்/கபேத்துக்கள்

பூ஧஠ப்தடுத்஡லுடன் கக஡ச் சூ஫லுபகற்த அ஬ர்கபின்

அந்஡ ஥க்கல௃டன்

஬ரழ்ந்து ஋ல௅து஬஡ணரல்஡ரன்

தகடப்புக்கள் உ஦ிர்ப்புடன் இன்றும் ஬ரழ்கறநது.அந்஡ ஬கக஦ில் ஢஥து

க஡ரசறரி஦பேம் ஡ன்

஬ரபணரனறத் ப஡ரடர் அல்னது ஢ட்பு கபே஡ற அந்஡ ஥ரன் தரய்ந்஡ப஬பிக்

கற஧ர஥த்துக் கபத்க஡ ஢ர஬ல் ப௄னம் அநறப௃கம் பசய்கறநர். ஡஠ி஦ர஡ ஡ரகம்

஢ரடகத்஡றன்

பசரப௃ தரத்஡ற஧ம் தற்நற இப்பதரது ஢றகணக்கக஦ிலும்

கண்஠ில் ஢ீ ர் கட்டும்.஢டிப்பு எபே தக்கம் இபேக்கட்டும்.உக஧஦ரடல் ஡ரன் ஢ம்஥஬க஧ உட்கர஧ க஬த்஡து.பதச க஬த்஡து.ஆ஡னரல் ஥ண் ப஥ர஫ற஦ின் ஬னறக஥ எபே கக஡க஦ உச்சத்஡றற்கு இட்டுச் பசல்லும்.கரிசல் கரடு ஥க்கள் ஬ரழ்க஬ ஢஥க்குத் ஡ந்஡ தற்நறப௅ம் ப஡ரிப௅ம்.இங்கு ஆசறரி஦ரின் உக஧஦ரடல்

இந்஡ற஦ ஋ல௅த்஡ரபர்கள்

புத்து஠ர்ச்சறக஦ ஡ந்து஬ிடுகறநது.


54

'஬ரகடக்கரற்று'

஢ர஬லுக்குப்

஢஥க்குப் தரிச்ச஦஥ரண கற஧ர஥ம்

திநகு

஋ணக்கு

கண் ப௃ன்பண

஬ரசறக்கக் ஥ீ ண்டும்

கறகடத்஡

஢ல்ன

஡றக஧ப்தடம்

பதரன

஢ற஫னரடுகறநது. ஥ீ ண஬க் கற஧ர஥ங்கபரண குபே஢கர் ,தரகசபெர், ஢ர஬ரந்துகந ஬ரழ்

஢றகனகல௄டு த஫க்கப்தட்ட

ப௄னம்

஥ீ ண஬ ஥க்கபின்

எபே

கற஧ர஥ம்

஡ன்

஢ண்தர்கல௃டன்

஬ரழ்஢றகன

஡ந்஡ அனுத஬த்஡றனறபேந்து கர஠ப௃டிகறநது.

஋ன்

சற்று ஥ரறு஡னரண அனுத஬

இங்கு

புநச் சூ஫ல்

ப஡பிவு

தகடப்தரபிக்கு

இன்று

இபேத்஡ல்

சரர் ஥க்கபின்

கறகடத்து,

அ஡ன்

஬ரகடக்கரற்று ஢ர஬ல்

ப஬பிப்தரடுககப

஢ன்நரக அக஥஦ரது

஢கர்த்஡றச் பசல்கறந கற஧ர஥ம் (஥ரன் தரய்ஞ்ச ப஬பி ) ப஥ர஫ற தற்நற஦

஬ரய்ப்பு

தற்நற அநறந்஡றபேந்஡ரலும்

அகச் சூ஫லுடன் ஬ர஫ ப஬ண்டுப஥ணில்

இபேக்க ப஬ண்டும். பசரல்னனரம்.

த஫கும்

புத்஡கம்.

புநச் சூ஫ல்

இந்

஢ர஬னறல்

இ஦ல்புடன்

஬ிட்ட஡ணரல் ஆசறரி஦ர்

இல்கன

஋ன்பந

ப஬ண்டும். அந்஡

ப஥ர஫ற ஊடரக

பகரண்டு ஬஧ப்தடுகறன்ந தகடப்பு தற்நற஦ அநறவு ஬ரசகனுக்கு இபேக்கும் தட்சத்஡றபனப஦ ப஬ற்நற பதற்ந஡ரய் அப் தகடப்பு ஡க஫ற஦ின்

பசம்஥ீ ன்,

஋ர்ணஷ்ட் ஢ம் கண்

பய஥றங்க்ப஬஦ின் ப௃ன்பண

அக஥ப௅ம்.

ப஡ரப்தில் ப௃க஥து ஥ீ ஧ரணின்

தன

'கடவுல௃ம்

஡க஬ல்ககப

பகரண்டிபேக்கும் ஥ணி஡ர்கல௃டன்

தன

'எபே கடபனர஧த்துக்

஥ணி஡னும்' ஢ர஬ல்கபின் ஬ரசறப்பு

஡ந்஡றபேந்஡ரலும்

ஆண்டுகள்

'கக஧க஦த் ப஡டும் கட்டு஥஧ங்கள் ' ஢ர஬ல்

஋ல௅த்஡றல்

ப஬பிப்தடு஬து

எவ்ப஬ரபே

ப௃஡னறல் ப஥ர஫றக஦

஥ணி஡

உ஠ர்வுககப

ப஢சறப்பு

஥ணங்கபிகடப஦

அ஫கரக தடம்

இடம்

திடித்துக்

அகடப்புக்குநறப௅டன் ஋஡றர்தரர்க்கப்தட்ட

ப஡ரிந்஡

த஧ப்கத

஬ரசகர்

஢஥து

உள் ஬ரங்கற஦தடி ஢கர்கறந

஋ல௅த்஡ரபர்கபப .அ஡றக஥ரண

உபே஬ரக்கறத் ஡ந்஡றபேக்கறநது ஬ிசரனறத்து ஢றற்தது கூட ஬஫க்குச் ஥ீ ஡ரண

த஡றப்தரபர்கள்

பசரற்கள் அ஬ர்கல௃க்கும்

அ஬ர்கபின் ஢ம்திக்கக

ப஡க஬ப௅ம் ஥ீ ண஬க்

அப஬ிற்கு

஌ற்தட

இன்னும்

இபே ஬஫றத் ப஡ரடர்பு

கற஧ர஥ங்கபில்

஢஥து

உனக

஢ம் தக்கம்

ப஢பேடகன

஌ற்தடுகறநது.

அ஡ன்

பதர஧ரட்டங்ககப

இனக்கற஦த்க஡

இனக்கற஦த்க஡

த஧ம்தக஧க஦

சறந்஡கணககப,

ப௃ன்பணநறப௅ள்ப

஡றபேம்தி

஢ம் ப஥ர஫றப௅டன்

இனக்கற஦஥ரக

ப஡ரிந்ப஡ர ,ப஡ரி஦ர஥பனர

஢஥குத் எபே

஥ீ ஡ரண

ஈடுதரடு

஡ந்஡றபேகறநது..

த஦ிற்சற

பதற்ந ஢ர஬னரசறரி஦ணது

ஜ஥ரய்த்஡றபேக்கறநரர். ஥ண஡றல் ஬சறகரிக்கறநது.

஢றற்கறன்ந

஋ல௅த்து

உனக உனகம்

பதர஧ரட்டம்

கனக்கறன்ந

இனகு஬ரக்கப்தடுள்பது.

ப஡ர஫றல்

அ஬பேக்குள் உபே஬ரண

஡ரங்கறச்

஢஥து

஢ற஥றத்஡஥ரகவும், ககன஦ின்

஢ற஥றத்஡ப௃ம், பக.஋ஸ்.தரனச்சந்஡ற஧ன் ஥க்கல௃டன் , ஥க்கபின் ஬ரழ்வு தற்நற஦ அ஬ர்கபின்

஡஥றழ்

உள்பரர்கள். இப்பதரது

஌ற்தடுத்஡஬ில்கன. ஋ம்

஢ம்ப௃டன்,

ஆல௃க஥

ப஡ரிகறநது.

பதறும்

஢஥து

஢ம்஥஬ர்கள்

பகரண்டிபேக்கறந

கரட்டுகறநரர். எபே

஋ல௅த்஡ரபர்

83 இணக்கன஬஧ம். பு஡ற஦

ப஥ர஫றககப தரிச்ச஦ப்தடுதுகறந

பதரது

஢ர஬னறல்

஬஫றப்தரக஡஦ரக பசல்த஬ர்கள்

஬ரழ்ந்து

஬ரசறக்கும்

அனுத஬ம்

஬ரழ்ந்து

ப஢சறக்க ப஬ண்டும். அப்பதரது ஡ரன்

஢றஜம். அத்஡கக஦

கற஧ர஥த்துள்ல௃ம்

ப஥ல்னற஦ கர஡ல்

஢ம்ப௃டன்

க஫றந்தும்

உ஠ர்ப஬

஋ல௅துத஬ன்

கற஧ர஥த்஡றன் கக஡'

஋ல௅துபே஬ம்

஢ல்ன

அனுத஬ம் ,

஢ர஬கன

஢கட கக஬஧ப் தட்ட஬஧ரய்

தரத்஡ற஧ங்கள் ,ப஡ரிந்஡

஬ி஦பம், ப஡ரம்க஥க்கற஫஬ன், கறடுகு,குசறணி, இ஧க஠,உசறர்,

ப஥ர஫ற஢கட

஢ம்க஥

சூள்னரம்பு ப஬பிச்சம், ஡ட்டி

஬ரன், இஞ்பசர், குஞ்சற஦ப்பு, பசர஡ற, கு஥ர்ப்பதட்கட, கடுக்கண், ஬ிசர் பதடல்ககப, பகட்டண ீ, தரணரக்கத்஡ற, ப஡த்஡ண்஠ி, ப஥ரக்குத்஡ணம், ஬ிகநக்கும், பகக்கட்டம், பதரத்஡ல், ஢த்஡ரர், கறடக்குது, ஡றட்டி, ககபனஞ்சற,அம்திடு஡ல், அனம்தல்ப஬னற, சம்஥ரட்டி, பகரப்தர, ஡ீத்஡ற, க஬ரட்டி, சர஧ம், இப்தடி

அபணக பசரற்கள் ஢ரம் ஥நந்து ஬ிடர஡தடி கக஦ரபப்தட்டிபேப்தது

தர஧ரட்டப்தடப஬ண்டும்.஥ண஬னறக஥, ஢றகன த஡நர஥ல் ஥நக்கர஥ல்

஋ல௅஡

சற஡நர஡ சறந்஡கண

உள்ப

ப௃டிந்஡றபேக்கறநது. புனம் பத஦ர்ந்஡

ப஡ரட்டிபேப்தது

஬ரழ்த்஡

ப஬ண்டும்.

எபே஬ணரல்த் ஡ரன் ஡ன்

தின்னும் ஬ரர்த்க஡ககப


55 உ஦ர்தரதுகரப்பு ஬ன஦ப் தகு஡றக்குள் ஥க்கள் இல்னர஡஡ரல் இடம் பத஦ர்ந்஡ ஥க்கபின் ஬ரழ் ஢றகனப௅ம் ஥ரறுதட்டிபேக்கும்.஋ணப஬, இந் ஢ர஬ல் எபே ஆ஬஠஥ரகவும், எபே கரனத்து ஬஧னரநரகவும் பகரள்பனரம்.

அந் ஢ரட்கபில் ஦ரழ் தஸ் ஢றகன஦ எனறத஧ப்புகபில்(பதஸ்படரன்,஥஠ிக்கு஧ல்)அடிக்கடி எனறத஧ப்தரகற஦ 'அண்க஠ கநட்' ஡ணி ஢டிப்பு ஢ரடகம் தின் ஢ரபில் இனங்கக ஬ரபணரனற஦ிலும் எனறத஧ப்தரகற஦து.ப஢ல்கன.க.பத஧ன்,பக.஋ம்.஬ரசகர்,

சறல்கனபெர்.பசல்஬஧ரஜன் ,஬஧஠ிபெ஧ரன் பதரன்ந஬ர்கபின் பதச்சு ப஥ர஫ற ஥ீ ஡ரண அதி஥ரணம் அ஬ர்கபின் ஢ரடகங்கபில் தி஧஡றதனறத்஡து.அ஡ன் ஋஡றப஧ரனறப஦ அ஬ர்கபின் ஢ரடகப்திக஠ப்பு அல்னது ஢ட்பு தரனச்சந்஡ற஧கணப௅ம் ஆகர்சறக்க க஬த்஡து பதரலும்.஢ர஬ல் ப௃ல௅஬தும் த஦ிற்சற ப஡ரிகறநது.஋ணக்குத் ப஡ரிந்஡ ஬க஧஦ில் 'சறபனரன்' ஬ிஜப஦ந்஡ற஧ன்,தரனர இபே஬பேப஥ சறநப்தரக ஡ங்கள் ஡ணி ஢டிப்தரல் ஧சறகர்கபின் ஥ண஡றகணக் க஬ர்ந்஡஬ர்.

ப஡ரண்ட஥ரணரறு, ஬பனரய்,தனரனற,஥ர஡கல் ஋ண கற஧ர஥ங்கபின் கடற்கக஧ப் தி஧ப஡சங்கபின் ஬ரழ் ஢றகன தற்நற஦ அனுத஬ம் தரிச்ச஦஥ரணது ஡ரன். ஋ணினும் கறபரனற கடற்த஦஠ம் ஡ந்஡ த஦ங்க஧

அனுத஬ப஥ அடிக்கடி

஬ந்து

ப஡ரந்஡஧வு

பகரடுப்த஡ரல்

஢ரம்

஢ம்க஥

சு஡ரகரித்து ஋ல௅த஡றல் ஬ரழ்ந்஡ ஥க்கபின் கரனத்஡றற்கு ஢ம்க஥ அக஫த்துச் பசல்ன ஥ணக஡ எபே ஢றகனப் தடுத்஡ ப஬ண்டிப௅ள்பது கபச் சூ஫ல்

஡ற்பதரது பதரன

இல்கன

ப௃டி஦ரது. கற஧ர஥ற஦ச் சூ஫னறனரண கட்டும்.அந்஡ச்

஋ன்த஡ற்கரக

஡றக஧ப்தடங்ககபப்

சூ஫ல், ஥க்கள் ,அ஬ர்கபின்

உநவு

அக்கரன

தரர்க்கும்

சூ஫கன

புநம் ஡ள்பி ஬ிட

ப஬கப஦ில் கண்஠ில் ஢ீ ர்

ப௃கநகள்,,ஆடு,஥ரடு, ஬ண்டில்கள்,

஥஧ங்கள்,கரர் ஋ண ஢ம்க஥ அந்஡ உனகத்஡றற்பக அக஫த்துச் பசன்று஬ிடும்.கூடப஬,அந்஡ சுகரனுத஬த்க஡

அனுத஬ிக்க ப௃டி஦ர஡தடி

ஆக்கற஦

இந்஡ற஦ அ஧சு ஥ீ தும் பகரதம்

஬ந்து஬ிடுகறநது.இந் ஢ர஬னறன் கபச் சூ஫ல் ப௃ன்கணப் பதரல் இல்கன ஋ன்கறந பதரது ஋஬ர் ஥ீ ப஡ரப஬ல்னரம்

ஆசறரி஦ரின்

பகரதம்

கற்தகணக்கு

஬பே஬து

஡஬ிர்க்க

ப௃டி஦ரதுள்பது..

தன உ஡ர஧஠ங்ககப பசரல்னனரம்.

'஬ர்஠க் கனக஬கபின் அ஫கு இ஦ற்ககப஦னும் அற்பு஡ கசத்஡றரீ஦ணின் கக ஬ண்஠஥ரக கபே஢ீ ன ஬ண்஠ம், தச்கச, ப஥ல்னற஦ ஥ஞ்சள் ஢றநங்கபில் ஢ீ பத்துக்கு ஢ீ பேக்கு அடி஦ில்

தடர்ந்து, எவ்ப஬ரபே ப௃கந தரர்க்கும் பதரல௅தும், பு஡ற஡ரகப் தரர்ப்தது பதரன்ந உ஠ர்வுடன் தி஧஥றக்க க஬க்கும் அந்஡ அ஫கக , தன ஢ரப஬ன் தரர்த்துக் பகரண்பட

஢றன்நறபேக்கறநரன்.ப௃பேககக் கற்கல௃க்கு ப஥ல் ஡ர஬஧ம் பதரல் தடர்ந்஡றபேக்கும் த஬பப் தரகநகள், சூரி஦ எபி தட்டு '஡க ஡க' ஋ன்று ஥றன்னும்....'

'஥ீ ட்டிப் தரர்க்கப்தட்டுதின், இபேந்஡

஡ந்஡ற அறுத்து ,தூசறதடிந்஡஡ரய்,

ஸ்தரிமம்

தடர஡஡ரய்

஬க஠க்கு ீ புதுத்஡ந்஡றகள் பதரபேத்஡ற, ஆணந்஡஧ரகம் ஥ீ ட்டிணரன்

அந்ப஡ரணி.ப஥ரகக்கடனறல் ப௃ட்டி ப஥ரதும் உ஠ர்ச்சறப் பதபேக்கறல் அநற஬ி஫ந்து அந்஡

இ஫ப்பத திநறப஡ரர் ப஬ற்நற஦ரக அ஬பணரடு எபே஥றத்஡ ஢றகன஦ில் ஸ்ப஧ல்னர

அ஬ர்ககப அ஬ர்கள் தரட்டில் ஬ிட்டு ஬ிட்டு கரனக்கணிகள் ப஬க஥ரக உ஡றர்ந்து ஬ழ்ந்஡ண.' ீ '஬ில௅ந்஡றபேந்஡ அந்஡த் ப஡ன்ணங்குற்நற஦ில் அ஥ர்ந்து பகரண்ட அந்ப஡ரணிக஦, கரற்நறணரல் ப஥து஬ரக அகசக்கப்தடும் ப஡ன்பணரகன஦ின் கல ற்றுக்ககபகடப஦ புகுந்து ஬பேம் ஢றனப஬ரபி அடிக்கடி கரட்டிக்பகரடுத்஡து.஬ிணரடிகபின் க஫றப஬ ஢ீ ண்ட கரனத்துகள்கபின் த஦஠஥ரக அ஬ன் உ஠ர்ந்து அடிக்கடி ஡கனக஦ ஡றபேப்தி ஆஸ்தத்஡றரி஦ினறபேந்து ஬பேம் தரக஡஦ில் ஡ரதத்துடன் ஬ி஫ற த஡றத்து இ஡஦ம் தடதடக்க அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரன்'. 70-80 கபில்

இநக்கு஥஡றக்

கனர஬ல்னற, சறரித்஡ற஧ன் தி஧சு஧ங்ககப ப஥ர஫ற஦ில்

கட்டுப்தரடுகபின்

பதரன்ந

பதரது ஬஧பகசரி, ீ ஥ர஠ிக்கம்,

தத்஡றரிகககள், சஞ்சறகககள்

ப஬பி஦ிடத் ப஡ரடங்கறண. ஥க்கபின்

பசரல்ன

ப௃கணந்஡ண. ஆங்கரங்பக

இனக்கற஦

அ஬னங்ககப

சறறு சறறு

அ஬஧஬ர்

ப஬பி஦ீட்டு


56 ப௃஦ற்சறகல௃ம்

஬஧ர஥ல்

஢ம்க஥ப஦ ஡றபேம்திப் ஬ந்஡றபேக்கனரம் அ஬னம்

இல்கன. அப்பதர஡றபேந்ப஡

தரர்க்க

க஬த்஡து

஢ம்

஋ணனரம். அப்பதரது

஋ன்று ப஡ரன்றுகறநது. ஋ணினும், ஋ப்தடி

஡றபேம்தத் ஡றபேம்த பசரல்னப் தட ப஬ண்டுப஥ர

ப௃கநகல௃ம் இந் ஢ர஬ல் இன்கந஦

இந்

஢ர஬ல்

யறப஧ர஭ற஥ர஬ின் ஢஥து

஬ரழ்஬ி஦ல்

ப஬ண்டும் ஡ரன். அந்஡

஬கக஦ில்

என்நரக அக஥கறநது.

அ஧சற஦ல் அ஡றகர஧ ஬ர்க்கத்஡றன் ஋ப஡ச்ச஡றகர஧ப் பதரக்கரல் தன

கற஧ர஥ங்கள் ஢஥க்குத்

அவ்஬ப்பதரது ஋ல௅஡ப்ததடல் ப஡க஬஦ரண

இனக்கற஦ங்கள்

஋ணி ஥நக்கதட்டும் ஬ிடனரம். அ஡ற்கரக இப்தடி஦ரண ஆ஬஠ங்கள்

ப஡க஬஦ரகவும் உள்பது.

஬ரசகனுக்கும் ஋ல௅த்஡ரபனுக்கும் இகடப஦஦ரண உநவு சல஧ரக இபேப்தின் இபே ஡஧ப்பும் உற்சரக஥ரய் புரிந்து஠ர்வு பகரள்ப ப௃டிப௅ம். ப௃஡ற் கர஡ல் ஥றுக்கப் தட்டரபன எபே஬ன் ப௃ணி஬ணரகற஬ிடுகறநரன்.தட்டுப்பதரண கர஡ல் உ஠ர்வு

இன்பணரபே பதண்஠ின் ப஢பேங்கு஡பனரடு துபிர்க்கும்

஋ன்நறபேக்கக஦ில் அ஬ணது ஥ககப

஡ந்க஡஦ின் ஌ற்றுக்

அ஬பது

இ஧ண்டர஬து பகரள்ப

அ஬கண

பதரகறநரன். ஬சும் ீ

஋ன்தது

஬ிடுகறநது.

க஬த்஡றபேந்஡஬பின்(சறன்ண஬டு?) ீ

தரர்த்஡

தின் ஌ற்தட்ட சந்ப஡கப௃ம்

தூ஧஥ரக்குகறநது. கரனச்

஥஠க்க

அ஬னுக்கு

கரனப௃ம்

஌ற்தட்டு

஡ந்க஡ப௅ம் ஬ிபேம்த஬ில்கன. கூடப஬, கரனம் பசன்ந

஡ம்திப௅டன்

சம்஥ட்டி஦ரரின் ஥ககப ஡ற஥றர்ப் பதரக்கு

஡டங்கல்

'அந்஡ ' ப஡க஬கல௃க்கரக

க஠஬ணின்

அ஬பிட஥றபேந்து

கர஡லுக்கும்

ப஢ர்ந்஡ரலும்

஬சந்஡ம்

அ஬னப்

சு஫ற்சற஦ில் அ஬ன் த஠க்கர஧

஥க஠஬ி஦ரக

஬ந்஡஬பின்

இல்னர஡ ஬ரழ்க஬ ஢றகணத்து துடித்துப்

தட்ட஬ர்ககப ப஢ரக்கறப஦

஡ன்

அஸ்஡ற஧த்க஡

கண்கூடு.

஥ணி஡ர்கபின் பத஦ர்கபின் கற஧ர஥ற஦ம் ஢ட்சத்஡ற஧ம்,஡ங்கப் தவுண் ஋னும் பத஦ர்கபில் ப஡ரிகறநது. அந்ப஡ரணி, தடர்கறன்ந

பசல்஬஧ர஠ி, பதண்கள்.

஬ந்து பதரகறன்நணர். ஋ன்தணவும் தரத்஡ற஧ப்

ஸ்படல்னர,

஋ணினும், ஢ர஬னறல்

கறகபப்

சறல்஬ி஦ர

஋ண

அ஬கணச்

தரத்஡ற஧ங்கபரக

சுற்நற

஢றகந஦ப்

பதர்

கர஡லுடன், தரசம், ஢ட்பு, பதரறுப்பு஠ர்வு

஥ணக஡த் ப஡ரடும் ஬ண்஠ம் தரத்஡ற஧ங்கல௄டரக கரட்டுகறநரர்.திசகர஡

தகடப்பு

஢ற஥றர்ந்து உட்கர஧

க஬க்கறநது.

கர஡ல் அபணக஥ரக பசரக ப௃டிக஬ப஦ ஡ந்து ஬ிடுகறநது.குநறப்தரக கக஡கபில் ஬ரசகர்கபின் ஢ரடித்துடிப்கத அ஡றகரிக்கச் பசய்஦ப஬ண்஠ிப஦ர ஋ன்ணப஬ர ஋ல௅஡றப௅ம் ஬ிடுகறநரர்கள்.அந்஡ ப஡ர஫றல் த௃ட்தம் ப஡ரிகறநது ஢ர஬னறல்.. 'கடல் ஢ீ ர் ஢டுப஬ த஦஠ம் பதரணரல் குடி ஢ீ ர் ஡பேத஬ர் ஦ரப஧ர? ஡ணி஦ரய்

஬ந்ப஡ரர்

துக஠஦ரய்

து஠ிக஬த்

஬பேத஬ர்

஦ரப஧ர?

எபே ஢ரள் பதர஬ரர்! எபே ஢ரள் ஬பே஬ரர்!! எவ்ப஬ரபே ஢ரல௃ம் து஦஧ம். எபே ஞரண் ஬஦ிகந ஬பர்ப்த஬ர் உ஦ிக஧ஊ஧ரர்

஢றகணப்தது

சுனதம்!!’

஡஬ி஧


57 தரடல் ஞரதகத்துக்கு ஬பேகறநது. பசம்஥ீ ணில் கரட்டப்

கரட்டப்தட்ட

தட்டரலும்

அப஡

஢஥து

பசரகம்,

இ஧க்கம்,

கற஧ர஥த்துக் கபம்

஌஥ரற்நம்,

பசரல்னற

இ஫ப்பு

஢றற்கறன்ந

஢ர஬னறல்

பசய்஡றகள்

஌஧ரபம். ஥ணக஡த் ஋ன்தது

ப஡ரடுகறன்ந

புத்஡ற

ப஢த்஡னறப்

சறன

உள்ப஬கண

த஦ில்஬ரகண

இப்தடி ஋ல்னரம்

஬ரர்த்க஡ப்

தி஧ப஦ரகங்கள் அற்பு஡஥ரணக஬. 'கர஡ல்

ப௃ட்டரபரக்கற,

஢றஜப்

ப௃ட்டரகப

த஦ில்஬ரணரக்கற,

஧ச஬ர஡ ஬ித்க஡

இ஦ற்றும்

புத்஡ற஥ரணரக்கற,

தனசரனறக஦

஬ல்னக஥

உபேக்குகனத்து

஬ரய்ந்஡து

஡ரபண!

஧சறக்கும் தடி஦ரக உள்பது.ப஢ல்கன.க.பத஧ணிடம் கற்றுக் பகரண்டரப஧ர? '஋ன்கணக் பகரல்னப் பதரநறப஦..பகரல்லு..பகரண்டு பதரட்டு ஋஬பபர எபேத்஡றக஦ க஬ச்சறபேக்கறநற஦ரப஥..அ஬பபரகட பதரய் இபே..'஥கண஬ி சறல்஬ி஦ர஬ின் பகரதப் பதச்சு. 'பதரத்஡டி ஬ரக஦'-இது க஠஬ன். ‘஢ரன் கத்து஬ன்..ஊர் அநற஦க் கத்஡றச் பசரல்லு஬ன்' ஥஧஠ம் ஋ன்ததும் ஬ிடு஡கன ஡ரபண! துன்தங்கபினறபேந்து ,அ஬ற்றுக்கு கர஧஠஥ரண உநவுப் தந்஡ங்கபினறபேந்து ஬ிடு஡கன! சுடகனக஦த் ஡ரண்டிச் பசன்நவுடன் சுடகன ஞரணப௃ம் ஬ந்஡ ஬஫ற஦ில் பசன்று ஬ிடுகறநது...' சர஡ர஧஠ கூனறக்கர஧ணரக ப஡ரடங்கற, சம்஥ட்டி஦ரக ஬பேம் ஬க஧க்கும்,஋ன்பணரகட ஋ல்னரக் கஷ்டங்ககபப௅ம் ஡ரங்கற ஬ரழ்ந்஡ ஋ன்க஧ ஥஡பனணரப஬ இல்கன஦ம்...இதுகள் பதரணரபனன்ண அந்ப஡ரணி...' இ஧ர஦ப்பு஬ின் பதண்சர஡ற ஡ன்கண ஬ிட இ஧ண்டு ஥டங்கு கண஥ரண ஡ரனற கல௅த்க஡ அனங்கரிக்கரட்டி஦ல், கரசு஥ரகன ஋ன்று அனங்கர஧ பூ஭றக஡஦ரக உனர஬ி஦தும், ஥ரப்திள்கப தக்கத்஡ரக஧ ஬ிட ஡ங்ககட ஆட்கள் பதரி஦ரக்கள் ஋ண்ட ஥ர஡றரி 'அக஬஦கப' ஬ில௅ந்து ஬ில௅ந்து உதசரித்஡தும், சம்தந்஡ற ஥ீ து ஥஡பனணரல௃க்கு ஋ரிச்சகனப஦ உண்டரக்கற஦ிபேந்஡து...' 'கக஡பசரல்னற'

தரனச்சந்஡ற஧ணின் தனப௃ம், தன஬ணப௃ம் ீ

ப஡ன்தட்டரலும்

ப஢ர்த்஡ற஦ரண கக஡க஦த் ஡ந்஡஡றற்கு ஢ன்நறகல௃ம் தர஧ரட்டு஡கனப௅ம் ஡ந்து஡ரணரக ப஬ண்டும்.இன்னுப஥ரபே ஬஧னரற்று ஆ஬஠த்க஡ த஡ற஬ரக்கற ஡பே஬஡றல் ப௃கணப்புக் கரட்ட ப஬ண்டும்.அது ப௃ள்பி஬ரய்க்கரனரகவும் இபேக்கனரம். தன ஬பேடங்கபின் தின்ணர் இனங்கக ஬க஧தடத்஡றல் ப஡டப் தடுகறன்ந '஥ரன் தரஞ்ச ப஬பி' பதரல் ப௃ள்பி ஬ரய்க்கரலும் ஬ிடுதட்டு பதர஦ிபேக்கனரம்.஋஡றர் தரர்த்஡தடி... இந் த௄கன ப஬பி஦ிட்ட '஬டனற' ப஬பி஦ீட்டகத்஡ரபேக்கும் ஋஥து ஢ன்நற. -ப௃ல்கனஅப௃஡ன்18/11/2010.


58

த௄ல் அநறப௃க ஬ி஫ர( ஬ி஫ர(பசன்கண 9/11/ 11/2010) 2010) ஢றகழ்வுகபின் புககப்தடங்கள்... புககப்தடங்கள்...


59


60

பு஡ி஦ த௄ல்கள் ச஬பி஬ந்துள்பண. அலணத்து த௄ல் ஬ிற்தலண

஢ிலன஦ங்கபிலும் சதற்றுக் சகாள்பனாம்.

Kaartuveli December Issue  

December issue of tamil literature magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you