Page 1

காற்றுவெளி

ஆவணி

கலை இைக்கிய இதழ்

2012


காற்றுவெளி

ஆவணி 2012 ஆசிரியர்:ஷ

அன்புமடயீர்.

ாபா

ெணக்கம்.

கணினியிடலும்

ைீ ண்டும் ஆெணி இதழ் முலம்

ெடிெமைப்பும்:

சந்திக்கிஷறாம்.நாட்கள் நகர்ெதில்

கார்த்திகா.ை

ஆச்சர்யம் ஒன்றும் வபரிதாக

பமடப்புக்கள் அனுப்ப

இல்மல.

ஷெண்டிய முகெரி:

ஒலிம்பிக் ைாதைாகியது

இங்கு.யுத்தக் களத்து காட்சிகமள

R.MAHENDRAN

ைாற்ற ெிமளயாட்டு களத்தில்

34 REDRIFFE ROAD

ஷைாதல் ஆரம்பிக்கின்றன. வெற்றி

PLAISTOW

ஷதால்ெிகள் காலம்

LONDON E13 0JX. UK

தீர்ைானிக்கட்டும்.

ைின்னஞ்சல்:

தைிழர்களின் ொழ்ெின்

mullaiamuthan@gmail.com

ஓலங்கமள உள்ொங்குஷொர் இல்மல ஷபால்

வதரிகிறது.நம்ைெர்கள் சிலரும் ஊர்

பமடப்புக்களின்

பார்க்க புறப்பட்டுெிட்டார்கள்.இது

கருத்துக்களுக்கு ஆக்கதாரஷர

அழித்தெர்களுக்கு சந்ஷதாசைாகவும்

வபாறுப்பு

இருக்கக் கூடும். நைது ஷதாழன் சிெந்தனின் உண்ணாநிமலப் ஷபாராட்டமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நாட்களுடன்

நன்றிகள்:

நகர்கிறது.உலகின் கெனத்மதத்

கூகுள்,முகநூல்,

திருப்பிஷய ஆகஷெண்டும். இலக்கியப்பூக்களின் வதாகுப்பு ஷெமலகள் ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது. ைீ ண்டும் சந்திப்ஷபாம். இெண், ஷ 2

ாபா


காற்றுவெளி

மழலைச்ச ொல் ககளொதவர் வதாடக்கக்கல்லூரின் முதலாம் ஆண்மட நிமறவு வசய்திருந்தாள் அனிதா. சில

நல்லுள்ளங்களின் வபாருளுதெியால் தான் அெளுக்கு அது சாத்தியைாகியிருந்தது.

குடும்பத்திஷலஷய அெள்தான் கல்ெியில் அதிக ஈடுபாடு வகாண்டிருந்தாள். ஆகஷெ,

மகக்கும் ொய்க்குைாக திண்டாடிக் வகாண்டிருந்த குடும்பத்மத உயர்த்த அம்ைா

அெமளத்தான் ைமலயாக நம்பியிருந்தாள். சில ைாதங்களுக்கு முன்பு ஆண்டிறுதித் ஷதர்வுகள் முடிந்தமதக் வகாண்டாட பாஸிர் ரிஸ் வசன்றிருந்தனர் கும்பலாக. பதிஷனாரு

ைணிக்குள் ெந்துெிடுெதாகத் தான் அம்ைாெிடம் அனுைதி வபற்றிருந்தாள். ஆனால்,

ஆட்டம் பாட்டம் என்று முடிந்த பிறகு நள்ளிரவு தாண்டி தான் அனிதா ெடு ீ

திரும்பினாள். அன்று நடந்தது அெளின் நிமனெில் ைங்கலாகத் தான் இருந்தது. நடக்கக்கூடாதது நடந்துெிட்டிருந்தது என்பமத ைட்டும் அெள் புரிந்துவகாண்டாள். 'ஷகாக்' என்று அெள் அருந்தியதில் ைதுமெக் கலந்து வகாடுத்தது கூட்டத்தில் இருந்த மூன்று மபயன்களில் யார் என்று கூடத் வதரியெில்மல. தனக்குைட்டும் தான் நடந்ததா உடன் ெந்த வபண்களுக்கும் அெள் கதிதானா என்றும் அறியாது குழம்பினாள். கூட்டாளிகள் என்று வசால்லிக்வகாண்ட அந்தக்கும்பமலத் தெிர்க்க ஆரம்பித்தாள். கர்பம் என்ற சிக்கல் ெருவைன்று அனிதா வகாஞ்சமும் எதிர்பார்க்காததால், 3


காற்றுவெளி

அம்ைாெின் ஷகாபத்துக்கு பயந்து நடந்தமத ைமறத்திருந்தாள். ஆனால், அெளின் ைாதெிடாய் இரண்டு ைாதங்களாக ெரெில்மல என்றஷபாதுதான் ஷெறு ெழியின்றி

அம்ைாெிடம் வசான்னாள். ஒஷர ஒரு முமற நடந்த ெிபத்தில்கூட கருத்தரிக்குைா என்ற

சந்ஷதகமும் ஆச்சரியமும் ஏற்பட்டது அெளுக்கு. ஷகாபத்தில் அம்ைா கத்திய கத்தல் அக்கம்பக்கத்தில் ெசித்தெர்கமளப் வபரிதாக பாதித்து ெிடெில்மல. அப்பாஷொடு

அடிக்கடி அம்ைா சண்மடஷபாட்டிருந்ததால், அெர்களுக்குப் பழகிப் ஷபாயிருந்தது. அெமள

அடித்து, காலால் உமதத்து நாற்காலிமயத் தூக்கி அெள் ஷைல் ஷபாட்டு அம்ைா தன்

ஆத்திரத்மதத் தீர்த்துக்வகாள்ள முயன்றாள். சினம் வகாஞ்சம் தணிந்ததும்,"யாருன்னு வதரிஞ்சா ைட்டும் என்னடி வசய்யமுடியும்?", என்று சலித்துக்வகாண்ஷட வசால்லிெிட்டுத் தமலயில் மகமய மெத்துக்வகாண்டு

உட்கார்ந்துெிட்டாள். ைகளின் எதிர்காலம் குறித்த கெமலயில் ஏஷதஷதா

புலம்பினாள். அப்ஷபாதிலிருந்து அனிதாவுக்கு ெடு ீ நரகைானது. அம்ைா ெட்டிலிருந்தால், ீ அெள் வெளிஷய பள்ளிெளாகம், நூலகம் என்று எங்காெது ஷபாய்ெிடுொள். உடன் பிறந்தெர்களின் பார்மெக்கமணகமளப் வபாறுத்துக்வகாண்டு அெள் ெட்டில் ீ இருந்தது வசாற்பஷநரஷை. ெட்டினுள் ீ நிலெிய அழுத்தம் அெளால் தாங்கக் கூடியதாக இருக்கெில்மல. அம்ைா உமதத்த உமதயிலாெது ெயிற்றில் இருந்த அந்தப் பிண்டம் கமரந்து வதாமலந்திருக்கலாம். ஆனால், அது பத்திரைாய் அெளுள் உமறந்து ெளர ஆரம்பித்துெிட்டது. 4


காற்றுவெளி

ொய்க்குச் சுமெஷெயில்மல. பசிக்கு ஏதும் வகாஞ்சம் சாப்பிட்டால், அடுத்த சில நிைிடங்களிஷலஷய வகாடக்வகன்று ொந்தியாக வெளிஷயறியது. உடலில்

ஏற்பட்டுக்வகாண்டிருந்த ைாற்றங்கள் ைட்டுைில்லாைல் ைனதில் ஏற்பட்டிருந்த

குழப்பங்கள் அதுெமர அனிதாெின் பதிஷனழு ெயது ொழ்க்மகயில் அெள் அனுபெித்திராதது. உறக்கம் ெந்தது. இருப்பினும், குழப்பத்துடன் கெமலயும் பதட்டமும் ஷசர்ந்து ெந்து

அழுத்தியதால், அெளால் இரவுகளில் கூட ஆழ்ந்து தூங்க முடியஷெயில்மல. தன்மன ைறந்து

ஐந்து நிைிடங்கள் ையக்கத்தில் இருந்தால், ஆறாெது நிைிடம் திடுக்கிட்டு எழுந்து

ெிடுொள். இனம் புரியாத ஒர் தெிப்பு. கருவென்ற வபயரில் ெயிற்றில் இருந்தது ைட்டும் ஷெண்டாம் என்று ஷதான்றிக் வகாண்ஷடயிருந்தது. அப்படித்ஷதான்றிய ஒவ்வொரு வநாடியும் அதன் ைீ து அெளுக்கு இருந்த வெறுப்பு அதிகரித்தபடிஷய இருந்தது.

அடுத்த நாஷள ைருத்துெைமனக்குக் கூட்டிக்வகாண்டு ஷபானார்கள் வதாண்டூழிமயயான

வசல்ெி. ைார்கரட்டும் அம்ைாவும். கரு உருொகி பத்து ொரத்திற்கு ஷைலாகி ெிட்டது. ஆகஷெ, கருக்கமலப்பு வசய்யக்கூடாது. அப்படிஷய முயற்சித்தாலும் அது அனிதாெின் உயிருக்ஷக ஆபத்தாகிெிடும் என்று ைருத்துெர் வசான்னதும், அம்ைாவுக்கு அதுெமர இருந்த ஷகாபமும் ஆத்திரமும் பன்ைடங்காகப் வபருகியது. ைருத்துெ ைமனயிஷலஷய, வபாது இடவைன்றும் பாராைல், கத்தத் துெங்கிய அம்ைாமெ ைார்கரட்,"ரிலாக்ஸ்லா ைிஸிஸ் கஷணசன். ெட்டுக்குப் ீ ஷபாய்ப் ஷபசிக்குஷொஷை", என்று வசால்லித்தடுத்தார். அெரில்லாைல் ஷபாயிருந்தால், அம்ைா சூழ்நிமலமயயும் ைறந்து 5


காற்றுவெளி

அங்ஷக கத்தி ஆர்பாட்டம் வசய்து, அனிதாமெ அடிப்பதுெமர ஷபாயிருப்பாள். அம்ைாெின் சுட்வடரிக்கும் பார்மெமயத் தெிர்க்க ெிமரவு ரயிலில் பயணிக்கும்ஷபாது

ஜன்னல் ெழியாகப் பார்த்துக்வகாண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள். அம்ைாமெப்பார்க்கும்

ஷபாவதல்லாம் குற்றுவுணர்வு நைநைவென்று அெளுள் அரித்தது. "ைிஸிஸ் கஷணசன்,

ஷபப்பர்ல படிச்சீங்கல்ல, ஒரு பதின்ைெயதுப் வபண் இறந்ஷத பிறந்த தன் குழந்மதய ெட்டு ீ சன்னல் ெழியா ெசிவயறிஞ்சத. ீ இப்ப நைக்கு அனிதா தான் முக்கியம். அெ

ஏதும் தப்பான முடிவெடுத்துட்டா, ஷபான உயிர் அம்ைான்னாலும் ெராது அப்பான்னாலும் ெராது. அந்தப் மபயன்கள்ள எென்னு அனிதாவுக்கு வதரியாைப் ஷபாச்ஷச, நைக்கு சட்டத்ஷதாட உதெிமயயும் நாடமுடியாை இல்ல இருக்கு. ", என்று ைார்கரட் குசுகுசுவென்று

அம்ைாெிடம் வசால்லிக் வகாண்டிருந்தது அனிதாெின் காதுகளில் ெிழஷெ வசய்தது. 000 வெள்ளியன்று ைார்கரட் முன்தினஷை வதாமலஷபசியில் அம்ைாெிடம் வசால்லியிருந்தபடி ெந்திருந்தார். அம்ைா ஷெமலக்குக் கிளம்பிக்வகாண்டிருந்தஷநரம். வகாஞ்சஷநரம் ஷபசிெிட்டு அம்ைா ஷபாய்ெிட்டாள். அனிதாெிடம் அம்ைா ஷபசி பத்துநாட்களிருக்கும். இருெருக்குள்ளும் நடந்துெந்த ைனப்ஷபாராட்டம் எதிலும் ைனமதச் வசலுத்தெிடெில்மல. ைணைாகி, இருபது ெருடங்களாகப் ஷபாகிறதாம். ஆரம்பகாலத்தில் 'க்ஷளாைிட்' எடுத்துப்பார்த்தார்களாம். பலனில்மல. பிறகு இரண்டு 6


காற்றுவெளி

ெருடங்களுக்கு தினமும் காமலயில் ைீ னாள் தனக்குத் தாஷன சர்க்கமர ஷநாயாளிகமளப் ஷபால ஊசிகுத்திக்வகாள்ொராம், முட்மட உற்பத்தி வபருக. அதற்வகல்லாமும்

கருத்தரிக்கெில்மல ைீ னாள். அப்ஷபாதுதான், வசயற்மகக் கருத்தரிப்பு ெழிகமளயும்

கயாண்டு பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் பலமுமற வசலவு வசய்து. ஒரு ெழியும்

பலனளிக்காைல் ஷபாகஷெ கடந்த சில ெருடங்களாக ஒரு குழந்மதமயத் தத்வதடுக்கும் ஷயாசமன ெந்திருக்கிறது. அெர்களின் உடல், ைனப்ஷபாராட்டங்கமள வசால்லச்வசால்ல

அனிதாவுக்கு அெர்கள் ஷைல் தன் பாசம் ஏற்பட்டது. ராஜனுக்கும் ைீ னாளுக்கும் ைார்ஸிலிங்கில் இருந்த அெர்களது ஓரமற ெட்மடக் ீ கண்டுபிடிக்கக் வகாஞ்சம் கஷ்டைாகிெிட்டதாம். அமதப் பிரஸ்தாபித்துக்வகாண்ஷட

உள்ஷள நுமழந்தெர்கள் அனிதா ெடு ீ பிரதிபலித்த ஏழ்மைமயக் கண்டு ஒரு கணம்

திடுக்கிட்டுப் பின் ொங்கினாற்ஷபாலிருந்தது. அனிதாமெப் பார்த்ததுஷை இருெர்

முகத்திலும் திருப்தி படர்ந்தது. துருதுருவென்று துமடத்து ெிட்டாற்ஷபாலப் பளிச்வசன்றிருந்த அனிதாமெப் பிடித்துப்ஷபானது இருெருக்கும். அெள் வகாடுக்கும் பிள்மள ஆஷராக்கியைாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்மகயும் அெர்களுக்குள் ெந்துெிட்டிருந்தது அெர்கள் முகங்களிஷலஷய வதரிந்தது. கமடயிலிருந்து ொங்கிக்வகாண்டு ெந்திருந்த ஏராளைான பழங்கமளயும் தின்பண்டங்கமளயும் அனிதாெின் மகயில் வகாடுத்தனர். "ைீ னா, இந்தப்வபாண்ஷண ஒரு சின்னப்பிள்மள ைாதிரி இருக்ஷக. 7


காற்றுவெளி

இதுக்கு ஒரு பிள்மளயா? நம்பறைாதிரியா இருக்கு?", என்றார் உரக்கஷெ. ைார்கரட்டும் ைீ னாவும் ஆஷைாதித்துச் சிரித்தனர். ஷதசியஷசமெயில் இருந்த அண்ணன் குைார் அன்றிரவுதான் ொரயிறுதிக்கு ெட்டுக்கு ீ

ெரஷெண்டும். அெனுக்கும் அப்பாவுக்கும் ெி

யம் வதரியாைல்

ைமறக்கப்பட்டது. ெயிறு

வதரிய ஆரம்பிக்கும்ஷபாது என்ன வசய்ெது என்ற கெமலதான் அம்ைாவுக்கு. ைனெளர்ச்சிகுன்றிய கமடக்குட்டியான தம்பி ரகுெின் நிமலமய தம்பதியர்

பார்த்துெிடக்கூடாது என்று கீ ழ்த்தளத்தில் இருந்த உறெினர் ெட்டில் ீ வகாஞ்சஷநரத்திற்கு ெிட்டுமெத்திருந்தார்கள். ஷெமலஷதடிக்வகாண்டு ெட்டிலிருந்தபடிஷய ீ வதரிந்தெர்கள் வகாடுத்த மதயல்ஷெமல வசய்துசம்பாதித்து ெந்த

இரண்டாெது அக்கா புனிதாதான் அனிதாஷொடு கூடஷெ இருந்து ெந்திருந்தெர்கஷளாடு

ஷபசினாள். அெர்கள் ஷபசிக்வகாண்டிருந்த ஷபாஷத ைணைாகி ஒரு குழந்மதஷயாடு ஷஜாஷ

ாரிலிருந்த மூத்த அக்கா,' என்ன முடிொச்சு?' என்று

ஷகட்டறிய பதட்டத்துடன் ஷபான் ஷபாட்டுெிட்டாள். அம்ைா ஷெமலக்குக் கிளம்பிப்ஷபாகும்ஷபாது, ைார்கரட்," அம்ைா நீங்களும் இருக்கலாைில்ல. இன்னிக்கி ஷெமலக்கிப் ஷபாய்த் தான் ஆகணுைா?", என்று ஷகட்டபடி எழுந்து ொசலுக்குப் ஷபானார். "ைார்கரட், உங்களுக்வகன்ன வசால்லிடுெங்க. ீ ஒரு நாள் ஷெமலக்கி ஷபாகல்லன்னாலும் ஷெலஷய ஷபாயிடும். சீனன் எம்ஷைல பாெப்பட்டுகிட்டு நிப்பாட்டாை இருக்கான். ஷபானொரம் ஒஷர 8


காற்றுவெளி

காச்சல். ஆனாலும், ஒரு ைாத்தமரய ஷபாட்டுகிட்டு பாத்திரம் கழுெ சாப்பாட்டுக்கமடக்கிப் ஷபாயிட்ஷடஷன", என்று அம்ைா ெந்தெர்களுக்குக் ஷகட்காதொறு வசான்னாள். "என்ன உங்க

ெட்டுக்காரருக்கு ீ இப்ப ஷெல இருக்கில்ல. நீங்க ஏன் இவ்ெளவு சிரைப்படணும்?",

என்று ைார்கரட் ஷகட்டது வகாஞ்சம் உரக்கஷெ ஒலித்தது. "எங்கலா? ஒரு ஷெமலல

வநலச்சிருந்தாதாஷன? நீங்க வசால்லித்தாஷன அஞ்சாம் ைாசம் வசக்யூரிட்டி ஷெல வகடச்சிது. என்னா வசஞ்சாரு? குடிச்சுட்டு ஷெமலக்கி ஷபானா, சீனன்

வதாரத்திட்டான். அந்தாளு சம்பாதிக்கறது அதுக்குக் குடிக்கஷெ பத்தல்ல. ெட்டுக்கு ீ ெந்தா சண்டதான். ெரஷெ ஷெணாம்னு வசால்லிட்ஷடன். அமதவயல்லாம் ெிடுங்க. இப்ப இந்தப்பிள்ள வசஞ்சி ெச்சிருக்கற வகாழப்பத்துக்கு நீங்கஷள ஷபசி ஒரு 'முடிவு'

வசஞ்சிடுங்கலா. உங்களுக்குத் வதரியாததா? நா ெஷரன் ஷநரைாச்சு", என்று ஷெறு அம்ைா

வசால்லிக்வகாண்ஷட ஷபாய்ெிட்டாள். பல ைாதங்களாக நமடயாய் நடந்து அம்ைாவுக்கும்

அப்பாவுக்கும் தான்வசய்த அறிவுமரகள் ஒரு பலனும் அளிக்காது ஷபானதில் ைார்கரட்டுக்கு ஏற்பட்ட ஏைாற்றம் முகத்தில் பூசியிருந்தது. "ைிஸஸ். ராஜன், ொட் டு யு •பீல்?", என்று ைார்கரட் ஷகட்டஷபாது, ைீ னாள் ராஜன் முகத்மதப் பார்த்தார். இருெருைாக இரண்டுநாட்களிஷலஷய வசால்ெதாகச் வசால்லிெிட்டு ெிமடவபற்றுக்வகாண்டு கிளம்பிச்வசன்றனர். வசான்னைாதிரிஷய ைார்கரட்டிடம் சம்ைதம் வசால்லி அனுப்பிெிட்டனர். அடுத்த ொரத்தில் அனிதாெிற்கு ஏகப்பட்ட பானங்களும் தின்பண்டங்களும் 9


காற்றுவெளி

ொங்கிக் வகாண்டு ெந்து பார்த்தனர். ெட்டில் ீ ைற்றெர்களும் தின்றது ஷபாக அனிதாெிற்கு, அதிலும் முக்கியைாக அெளுள் ெளர்ந்த 'அெர்களுமடெண்டுஷை என்ற கரிசனம் வபாருட்களின்

அளவுகளில் வதரிந்தது. அப்ஷபாதுதான் பிரசெத்திற்குப் பிறகும் அனிதா வதாடர்ந்து

படிக்கஷெண்டும் என்றும் தாங்கஷள படிக்க மெப்பதாயும் வசால்லிெிட்டுப்ஷபானார்கள். தினமும் ைீ னாள் ஒரு முமற காமலயில் வதாமலஷபசுெமத ெழக்கைாக்கிக் வகாண்டிருந்தார்.

அடிக்கடி ெந்தும் பார்த்தார்கள். இெர்களுக்வகன்று ஒரு குழந்மத பிறந்திருந்தால்

அதுவும் பதின்பருெத்தில் இருந்திருக்கும். ைிகவும் அன்பான அம்ைாவும் அப்பாவும் அதற்கு அமைந்திருக்கும் என்வறல்லாம் பலொறாக நிமனத்துக்வகாண்டாள் அனிதா. அன்பாக இருந்த ராஜமனயும் ைீ னாமளயும் அனிதாவுக்கு ைிகவும் பிடித்துப்ஷபானது.

ெசதியில்லாதெர்களுக்கு குழந்மதச் வசல்ெத்மத ொரிெழங்கி ெிடும் இயற்மக ஏன்

இந்தத் தம்பதிக்கு ஒன்றுகூடக் வகாடுக்காைல் ஏைாற்றியது என்று பலமுமற நிமனத்துக்வகாண்டாள். 000 அந்த ொரயிறுதியில் அனிதாமெ தங்கள் காடியிஷலஷய கூட்டிக்வகாண்டு ஷபானார்கள். ெட்மடச் ீ சுற்றிக் காட்டினார்கள். அனிதா ொய்பிளந்து பார்த்துக்வகாண்டிருந்தாள். குழந்மதக்வகன்று தயாரித்திருந்த அமறக்குள் ஷபானார்கள். இளஞ்சிெப்பில் அமறக்குப் புதிதாக ெண்ணம் பூசப்பட்டிருந்தது. சாயத்தின் ொசமன இன்னமும் அமறக்காற்றில் இருந்ததால், 10


காற்றுவெளி

நாசியில் ெந்து ஷைாதியது. எப்ஷபாதும் அத்தமகய ொசமனகமள வெறுக்கும் அெளுக்கு அந்த சில ைாதங்களாகத் தான் பிடிக்கிறது. முன்பு பிடித்தமெ எல்லாம் இப்ஷபாவதல்லாம்

பிடிக்காைல் ஷபான புதுமையில் பதிஷனஷழ ெயது நிரம்பிய அெளின் குழந்மதமை

குதுகலித்தது. நீண்ட மூச்சு ெிட்டு இழுத்துக்வகாண்டாள். வெட்கத்துடன் அருகில்

நின்றிருந்த இருெமரயும் பார்த்துக்வகாண்டாள். நகர்ந்து வசன்று அமறயில் ஒரு ஷகாடியில் இருந்த வதாட்டிமலப் பார்த்துக்

வகாண்டிருந்தெளிடம், ைீ னாள் "அனிதா, அந்த கஷபார்ட்ல பார்த்தியா, வகாஞ்சம் வபாம்மைகூட ொங்கி ெச்சிருக்ஷகாம்", என்று கூறிக் வகாண்ஷட ஷபமழமயத்திறந்து காட்டினார். உள்ஷள நிமறய வபாம்மைகள், குழந்மதக்கான சட்மடகள் ைற்றும்

வபாருட்கள். எல்லாஷை புத்தம் புதியமெ. சிலெற்மற ைட்டும் மகயில் எடுத்துப்

பார்த்தாள் அனிதா. கிலுகிலுப்மப ஒன்று இருந்தது பலெண்ணத்தில். ஆர்ெைாய் எடுத்து ஆட்டிப்பார்த்தாள். "சரி, ஆண்டி ஷநரைாச்சு. இன்வனாரு நாமளக்கி ெஷரன்", என்று கிளம்பிெிட்டாள். "நாஷன 'ட்ராப்' பண்ணுஷென். எனக்கு அெசரைா தம்பன ீஸ் ஷபாகணும். நீ டாக்ஸில ஷெணா ஷபாஷயன் அனிதா", என்ற ராஜனிடம், "இல்ல அங்கிள் நான் எம் ஆர் டீ லஷய ஷபாயிடுஷென்", என்று வசால்லிக்வகாண்ஷட சப்பாத்மத அணிந்துவகாண்டாள். ைீ னாள் அெஷளாடு ைின்தூக்கிெமர ெந்து ெிட்டார். மகயாட்டிக்வகாண்ஷட, "பாத்துப்ஷபா அனிதா. ஷநரா ெட்டுக்ஷக ீ ஷபா. கெனம்", என்று கூறினார். சரிசரி 11


காற்றுவெளி

என்று வசால்லிய படிஷய ெிமடவபற்றுக் வகாண்டு, 'ஷநாஷொ', என்ற வபயர் வகாண்ட அந்தத் தனியார் அடுக்கக ெளாகத்திலிருந்து, எதிஷர வதரிந்த யூசூகாங்க் ெிமரவு ரயில் நிமலயத்மத

ஷநாக்கி நடந்தாள். ெரும் ஷபாது அடித்த வெள்மள வெயில் ைமறந்து ைமழ ஷைகத்தின்

ஷசர்க்மகயால் குளிர்க்காற்று ெசியது. ீ சாமலயில் ைறுபுறம் வசன்றதும் நின்று ைீ ண்டும் சில கணங்களுக்கு அந்த நீல ெண்ணத்மதயும், அந்த ெளாகத்தில் அமைந்திருந்த பூங்கா ைற்றும் நீச்சல்குளம்

ஆகியெற்மறயும் பார்த்துக்வகாண்டாள். 'இங்கு தான் ெளரப் ஷபாகிறதா என் குழந்மத?பிரசெம் முடிந்து நானும் தான் சில ைாதங்களுக்கு இங்கிருப்ஷபன்', என்று எண்ணிக்வகாண்ஷட தன் அடிெயிற்மற ஒருமுமற வதாட்டுத் தடெிப் பார்த்துக்

வகாண்டாள். முதல் முதலாக 'என் குழந்மத' என்று தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த எண்ணம்

வகாடுத்த புத்தம்புது அனுபெம் அெள் முகத்தில் புன்னமகயாக ெிரிந்தது.

வதாடர்ந்து நடந்தாள். இப்ஷபாவதல்லாம் ெயிறுமுட்டச் சாப்பிட்ட உணர்மெக் வகாடுத்தது ஷலசாக ஷைடிட்டிருந்த அெளின் ெயிறு. அெள் ைின்படிஷயறி ஷைஷல ெரவும் வுட்லண்ட்ஸ் ஷநாக்கிச் வசல்லும் ரயில் ெரவும் சரியாக இருந்தது. ொரநாளின் நண்பகல் என்பதால், ரயிலில் கூட்டஷையில்மல. வசௌகரியைா உட்கார்ந்துவகாண்டாள். நிமலயத்மதெிட்டுக் கிளம்பிய ரயில் ஜன்னல் ெழியாக ைீ ண்டும் அந்த நீல அடுக்குைாளிமக அெள் கண்களில் பட்டது. தனக்கு இல்லாத அதிரு

டம் தன் குழந்மதக்கு 12


காற்றுவெளி

என்று நிமனக்கும்ஷபாது ஏஷதா ஒருெமக இனம் புரியாத குழப்பைான ைகிழ்ச்சி உண்டானது. 000 அம்ைாமெத் தெிர ைற்றெரின் கெனிப்பில், அனிதாெினுள்ளிருந்த கரு ஐந்தாம்

ைாதத்தில் அடிவயடுத்து மெத்தது. அப்ஷபாதுதான் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று

நடந்தது. காமலயில் எழுந்து கழிப்பமறக்குச் வசன்ற அனிதா, தன் உள்ளாமடயில் பழுப்பு நிறக் கமற படிந்திருப்பமதப் பார்த்தாள். ஷெறு ெழியில்லாைல் அம்ைாெிடம்

ஷபாய்ச் வசான்னாள். முதலில் முகத்மதத் திருப்பிக்வகாண்டு ஷபாகயிருந்தெள் சட்வடன்று திரும்பி,"ெயித்த ெலிக்குதா?", என்று ஷகட்டாள். ெலித்தைாதிரியும் இருந்தது. ெலிக்காதைாதிரியும் இருந்தது. வசால்லத்வதரியெில்மல அெளுக்கு.

இல்மலவயன்று வசால்லிெிட்டுப் ஷபாய்ப் படுத்துக்வகாண்டாள். ஷநரைாக ஆக ஷலசாக

ஆரம்பித்த ெலி கூடிக்வகாண்ஷட ஷபானது. உதிரப்ஷபாக்கு பழுப்பு நிறம் இளம்

சிெப்பாக ைாறி அடர்சிெப்பாய் ைாறியஷபாது, அனிதா ெலியில் துடிக்க ஆரம்பித்தாள். ைார்கரட்டுக்குத் தகெல் வசால்லிெிட்டுக் காத்திருந்தார்கள். அம்ைாவுக்கு இரண்டு ைனைாக இருந்தது. "ஒருபக்கம் பிரச்சமன ஒஷரயடியா முடியுதுன்னு நிம்ைதி ெருது. ஆனா, பாெம் அெங்களுக்கு ஒஷரயடியா நம்பிக்மக வகாடுத்துட்டு, இப்ப இல்லன்னா ஏைாந்துஷபாொங்கன்னும் ெருத்தைா இருக்கு", என்று ைார்கரட்மடப் பார்த்ததும் அம்ைா வசான்னாள். "ைிஸிஸ் கஷணசன், இப்ப அனிதாெக் கூட்டிகிட்டி 13


காற்றுவெளி

ாஸ்பிடலுக்குப் ஷபாஷொம். அதான் முக்கியம். ைீ திவயல்லாத்மதயும் அப்பறைாப் ஷபசிக்குஷொம்", என்று வசால்லிெிட்டு, ஒரு 'டாக்ஸி' மய அமழத்தார். ைருத்துெைமனயில் வசய்யமுடியாது என்று முன்பு வசான்னது தானாகஷெ நடந்துெிட்டதால்,

அனிதாெின் கர்பப்மபமயச் சுத்தம் வசய்து அெமள ஒரு நாமளக்கு அங்ஷகஷய இருக்குைாறு

வசான்னார்கள். நிமனவு ெந்தஷபாது, அனிதா ைனமுமடந்து வகாடவகாடவென்று கண்ண ீர் ெிட்டு அழுதாள். ஏவனன்று அப்ஷபாது அெளுக்குப் புரியெில்மல. குழந்மதயின் ைீ து

'பாசம்' ஏற்பட்டுெிட்டிருந்தஷதா? 'ஷெண்டாம்' என்று நிமனத்த கரு தாஷன கமலந்துெிட்டிருந்தது, ஏன் இந்தக் கலக்கம்? முதல் ைாதங்களில் ' ஷெண்டாம் ஷெண்டாம்', என்னும் ஷபாது ஒன்றும் ஆகெில்மல. எல்லாம் ஒருொறாக தீர்ைானைாகி,

இயல்புக்கு ெந்து வகாண்டிருந்த ஷநரத்தில் குழந்மதக்கு இப்படி ஆகிெிட்டஷத என்று

ைிகவும் ெருந்தினாள். சாகும் ஷநரத்தில் ொழ ஆமசப்படும் கமத ைாந்தர்கள் ஷபால

அெளுக்கு ஷெண்டாம் என்று முன்பு நிமனத்த குழந்மத ஷெண்டியிருந்தது. அெளுக்காகவும் ராஜன் தம்பதியினருக்காகவும். குழந்மதமயத் தத்வதடுக்க ஷெண்டிய அத்தமன சட்டெிதிகமளயும் வசயல்பாடுகமளயும் ைாரகரட் அெர்களுடன் ஷசர்ந்து வசய்ய ஏற்பாடுகமளக்கூட ஆரம்பித்து ெிட்டிருந்தார். முதல் நாள் உறங்காைல் வதாமலக்காட்சியில் பார்த்த ஷபய்ப்படம் தான் காரணஷைா. பார்த்திருக்கக்கூடாஷதா. இல்மல, ஒருஷெமள படம் பார்த்துக்வகாண்ஷட அதிகைாகத் தின்று 'துரியான்' சுமளகள் தான் உடல் சூட்மடக் கிளப்பி 14


காற்றுவெளி

கருமெஷய கமலத்துெிட்டஷதா என்வறல்லாம் குழம்பினாள். அமதஷய ைருத்துெரிடம் ஷெறு வசால்லி ெருந்தினாள். ஆனால், ைருத்துெர் அவதல்லாம் காரணங்களில்மல. அனிதா

கருச்சிமதவுக்கு எந்தெிதத்திலும் காற்றணைில்மல என்று வசால்லிெிட்டார்.

அனிதாெின் ைனம் ைட்டும் சைாதானைாகஷெயில்மல. 'என்னால் தாஷனா' என்று

ஷதான்றிக்வகாண்ஷடயிருந்தது. வதாமலஷபசியில் ைீ னாள் ஷபசினார். "உன்மனஷய நீ ெருத்திக்வகாள்ளஷத. இவதல்லாம் நம்ை மகயிலயா இருக்கு? மதரியைா இரு", என்று

ஆறுதல் கூறியானார். ைார்கரட்டும் நடந்தமத ைறந்து, படிப்பில் கெனம் வசலுத்தச்வசால்லிக் கனிொகப் ஷபசினார். அடுத்தநாள் ராஜனும் ைீ னாளும் ெட்டிற்கு ீ ெந்தனர், ெழக்கம்ஷபால மகவகாள்ளாத

தின்பண்டங்களுடன். முகத்தில் இருந்த ஏைாற்றத்மதச் சாைர்த்தியைாக ைமறத்தனர்.

இருந்தாலும் அனிதா அெர்கமளப்பார்த்ததும் தான்தான் அெர்களுக்கு அதிக

நம்பிக்மகமயக் வகாடுத்து ஏைாற்றியதுஷபால ைிகவும் குற்றவுணர்வு வகாண்டாள். தானும் ெருந்தி, அந்தத் தம்பதிமயயும் ெருத்தி குழம்பியது அெளுக்கு ைிகவும் சங்கடைாக இருந்தது. அெர்கள் ெருமுன்னஷர அம்ைா ஷெமலக்கி கிளம்பிெிட்டிருந்தாள். அடுத்த ஒரு ொரமும் முற்றிலும் ஷெறு ெிதைான அெஸ்மதயினால் அனிதா உறக்கம் ெராைல் தெித்தாள். அடிக்கடி முகம் சிெந்து ெங்கும் ீ அளவுக்கு அழுதாள். வசய்து முடிக்கஷெண்டிய பாடங்கமளப் பற்றி முற்றிலும் ைறந்துஷபானாள். அடிக்கடி வெளியுமலப் பார்க்காைஷல 15


காற்றுவெளி

இறந்த அந்தப் பிஞ்சின் நிமனவு அடிக்கடி ெந்தது. குழந்மத பிறக்கும் முன்ஷப இறந்துெிட்டாலும் அதன்ைீ து தனக்ஷகற்பட்டிருந்த பிடிப்பு தான் தன்மன அந்த

அளெிற்குத் துக்கப்படுத்தியது என்பது புரிந்தது. ஆனால், இயற்மகயின் ஆற்றமல

ெியக்காைல் இருக்க முடியெில்மல. ஒரு ொரத்தில் வைதுொக அழுமகமய நிறுத்திெிட்டு ைற்றெற்றில் கெமனத்மதச் வசலுத்த

ஆரம்பித்தாள். படிப்மப நிறுத்திெிட்டு ஷபசாைல் ஷெமலக்குப் ஷபாகிஷறன் என்று

அம்ைாெிடம் வசால்லிப்பார்த்தாள். அம்ைா படிப்மப நிறுத்தக் கூடாது என்றாள்.

அப்ஷபாதும் ைார்கரட் தான் ெட்டிற்கு ீ ெந்து நீண்ட ஷநரம் ஷபசி, அனிதாெின் முடிமெ ைாற்றிக்வகாள்ளச் வசால்லி ெற்புறுத்தினார். அந்த ொர இறுதியில் ராஜனும் ைீ னாளும் ைார்கரட்டுடன் ைீ ண்டும் ெருொர்கள் என்று

எதிர்பார்க்கஷெயில்மல. "ஒரு முக்கியைான ெி

யம் ஷபசணும்.

நாங்கஷள ஷநர்ல

உங்ககிட்ட ஷகக்கணும்னு ைார்கரட் வசால்லிட்டாங்க. நிமறய ஷயாசிச்சிட்ஷடாம். ஷபசிட்ஷடாம். ராஜன் தான் இந்த ஷயாசமனமயஷய வைாதல்ல வசான்னது. எனக்கும் அது ைிக அருமையான ஷயாசமனயாத்தான் ஷதாணிச்சி. ம்,. நீங்க சம்ைதிச்சா,. நாங்க அனிதாமெஷய எங்க ைகளா தத்வதடுத்துக்கலாம்னு வநமனக்கிஷறாம். அெள எங்களுக்கு வராம்பப்பிடிச்சு ஷபாச்சி. அெள நல்லா படிக்க மெக்கிஷறாம். உங்க குடும்பத்துக்கு ஷெண்டிய எல்லாெிதைான உதெிமயயும் நாங்க வசய்யஷறாம். இதுக்கு இப்பஷெ நீங்க பதில் வசால்லணும்னு இல்ல. ஷயாசிச்சு வசால்லுங்க", என்று ைீ னாள் அம்ைாெிடம் 16


காற்றுவெளி

வசால்ொவரன்று யார்தான் எதிர்பார்த்திருக்கமுடியும். எல்ஷலாரும் அம்ைாெின் முகத்மதஷய கூர்ந்து ஷநாக்கிக் வகாண்டிருந்தனர். ொழ்க்மக ெிமளயாட்டின் தீர்ைானப் பந்து அம்ைாெின் பக்கத்தில் ெிழுந்திருந்தது.

அதமன எடுத்து தனக்கு எப்படிப்பிரியஷைா அப்படி ஆடுெது இனி அம்ைாெின் பாடு. சிந்தமன வசய்ய ஆரம்பித்திருந்த அம்ைாெின் முகத்மதஷய எல்ஷலாரும் கூர்ந்து

ஷநாக்கிக் வகாண்டிருந்தனர். வஜயந்திசங்கர் —(முற்றும்)

17


காற்றுவெளி

கதொழர்களும் சதொலைந்துக ொன விடுதலையும் ெிடுதமலமய ஷநசித்த எத்தமனஷயா

ெிருட்ச்சங்கமள தின்றுெிட்டது அநீதி ஆயினும் இன்னமும்

ெிடுதமலக்கான ஷெட்மகமய சுைந்து வகாண்டு

ெச்சுடன் ீ எரிகிறது ெிடுதமலத்தீ சுதந்திரத்திற்கான கனவுகள் வபாய்த்துப்ஷபான கணங்களில் இருந்து கணன்று வகாண்ஷடயிருக்கிறது எங்களின் இதயம் ெிடுதமல வபறும் நாளில் ெடுெருஷொம் ீ என்று வசால்லிச்வசன்ற ஷதாழர்களின் ெருமகக்காய்

எங்களின் ொழ்க்மகமயப்ஷபாலஷெ இருண்டு கிடக்கும் ெட்டிமன ீ சுத்தம் வசய்து மெத்திருப்பாள் தங்மக இப்வபாழுதும் எப்வபாழுதும்ஷபால் ஷதாழர்களுக்காய் இயலாமையில் எங்கள் இதயங்கமளப்ஷபாலஷெ வகாதித்துக்வகாண்டிருக்கும் அடுப்பில் சமைத்துக்வகாண்டிருப்பாள் என் தாய் ஷநற்மறமயய்ப்ஷபாலஷெ இன்மறக்கும் ஷதடுகிஷறன் 18


காற்றுவெளி

இன்னமும்ஷதாழர்களும் வதாமலந்துஷபான ெிடுதமலயும் கிமடக்கஷெ இல்மல

சுக ஸ் ந. (முள்ளிொய்க்காலுடன் காணைல் ஷபான உறவுகளின் நிமனவுடன் எழுதியது)

19


காற்றுவெளி

இருத்தல் அற்ற சவளி சூன்யம் ஒன்றுள் ஒடுங்கிய சிறு புள்ளியிலிருந்துதான்

என் இருத்தல் முமளக்கிறது

அங்கிருந்துதான் ொழ்வு முரண்வடழுகிறது முமனப்பற்ற வெளிகளில் இருக்கிறது எனக்கான நிைிடம்

ைணல் வெளிவயங்கிலும்

என் கெிமதகள் புமதகின்றன

ஷசாம்பமல ெிழுங்கிக்வகாண்டிருக்கிறது என் வசாற்கள் என்மன அென் தீர்ைானிக்கிறான் என் முதுவகங்கிலும் அெனின் சாட்மடகள் ஊர்கின்றன அழுமகமய யாரும் அள்ளிக்வகாள்ளாத தருணங்களில் நாஷன அழுது வகாள்கிஷறன் ஓர் குடுமெ என் பசிமய உணர்மகயில் கூடாரம் ெியர்க்கிறது

எனது நிலம் யாஷரா ஒருெனுடயது என் ைரணமும் அெனதுதான் கனெின் பாடல்கள் எரிகிற வநருப்பில் கருகும் அநாமதச்வசாற்களின் சாம்பல் முகட்டில்தான் நாமளய குழந்மதகள் அைரக்கூடும் அந்த சாம்பல் முகட்டில் இருந்துதான் ஓர் குயென் தனக்கான காலத்மத ெமனொன் காலமும் குயெனும் அற்றது நான் எனும் வபருவெளி

ொ.சுஜந்தன் 20


காற்றுவெளி

ச ொன்னலதக் ககட்ட ஜன்னல் கதவு ைருத்துெ ைமனயில் படுத்திருந்தான் தமலயில் கட்டுடன். நர்ஸ் ெந்தாள்;

ஊசி ஷபாட்டாள். நான்மகந்து ைாத்திமரகள் தந்தாள். ஷபானாள் ெழக்கம் ஷபால அன்றும்

அந்தக் கதமெ அென் பார்த்தான். அடுத்த நிைி

ம் அந்தக் கதவு

ெிழுந்ஷத ெிட்டது அென் ஷைல். அந்தத் வதருெில் அவ்ெட்மடக் ீ கடந்து வசன்ற ஒவ்வொரு நாளும் அென் அமதப் பார்த்தான். ஷைஷல இரண்டு

கீ ஷழ இரண்வடன்று நான்கு கதவுகள் வகாண்ட ைாடிப் பக்கத்து ஜன்னல்

பச்மச ெண்ணம் பூசப்பட்ட சதுர ஜன்னல்.

ஜன்னல்களில் ஒன்று கழன்று ெிழப் ஷபாெது ஷபால அபாயகர ைாகத் வதாங்கியது என்றாெது ஒருநாள் எங்ஷகனும் சற்று உட்கார்ந்து ஷபாகும் பழக்கமுள்ள பறமெ ஒன்றின்கால் பட்டால் ஷபாதும் ஜன்னல் கதவு வதருெில் நடப்பெர் ஷைல் ெிழுந்துெிடும் அந்தக் கதவு அென் ஷைல் ெிழுந்ஷத ெிட்டது. அத்தமனக் காலம் காத்திருந்து தன் தமல ஷைல் அந்தக் கதவு 21


காற்றுவெளி

ெிழுொஷனன் எனஅறு ஷயாசித்தான் அப்ஷபாது அசரீரி வசால்லிற்று: ‘அந்தக் கதமெப் பார்க்கும் ஷபாவதல்லாம் ெிழும் ெிழும் என்று நீதான்

எதிர்பார்த்தாய். பலித்ஷத ெிட்டது, ஷபா.’

ஞொனக்கூத்தன்

22


காற்றுவெளி

நட்ல

உயிர் கவண்டுதல்!

என்மனச் சுற்றிவயாரு அருெியாய் ஓடினாய்

நிமனெின் கமரயிவலாரு குடிமசயாய் ொழ்கிஷறன். பள்ளிப் பருெத்திஷல பதின்ெயதுக் காதலிஷல

பருெக் காலத்மத நான் நாய்ப்பாடாய்த் வதாமலக்மகயிஷல என்வனன்று கண்பார்த்து ஏவனன்று ஷகட்டுலுப்பும்

கண்வகாண்டு பார்க்ஷகலாக் கண் ஷநர்மை வகாண்டெஷன, நட்பின் குஷபரா காண்டீபா! என் ஷசாகம் என்ன வெனவுணர்ந்துன் உயிர்ொடிக் கண் சரியும் சின்ன ெயதுனக்கும் அப்ஷபாது!

உன்ஷகள்ெிக் கமணயாஷல எமனத்துமளத்து என் ைனதில் அன்வபன்ற ஓர் தடத்மத நீபதித்துச் வசன்று பல ஆண்டுகள் அத்தமனயும் வசத்வதாழிந்து ஷபானாலும் நான் வகாண்ட நிமனவுகளில் நீ ைட்டும் நிழலாக என்வறன்றும் எனக்கான நண்பவரன இருந்தெருள் இன்றுமுயிர் ொழுகின்றாய் உயிரறிந்த நட்பாய் நீ! கலிவகாண்ட நீண்ட சிமறப்பயணம் கழுத்ஷதாடு ெிழுங்கிெிட, ஏங்கும் நிமனவுகளும் ஷதால்ெிகளும் என்னுடஷன என்ஷறா ெிடிவுெரும் எனும் திமசயில் எல்லாக் கடூழியமும் வசய்தும் ைனம் ைகிழ்ந்தும் ஷதாற்றுச் சிமறயமடந்த ொழ்ெில் ெந்த ஷசர்க்மககளும் என்மன ெிட்டுதறிச் வசல்லுமகயில், சத்தியைாய் என்னில் தான் ஏஷதா பிமழவயன்று நான் ெருந்தி என்ஷனாடு நீயிருந்த நட்பின் உயிர் நிமனவுகமள ைீ ட்டி ைீ ட்டிப் பார்த்து முயற்சி வசய்து ஒவ்வொன்றாய் ஓடிப் ஷபானெர்க்கும் உண்மையாய்த் தான் இருந்துெந்ஷதன். எல்லாக் வகாடுங்கணமும் கூண்ஷடாடு கெிழ்ந்தாக ைீ ண்டும் ொய்த்தான இந்நாளில் உன்ஷனாடு மககள் ெிரித்து அருகருகாய் இருெருைாய் குண்டு ஷபாடெரும் பிஷளன் வரண்டாய் 23


காற்றுவெளி

பரிகசித்து ைண்ணில் ெிமரெதுவும் ெழ்ெதுைாய் ீ ொழ்ெிவனாரு எல்மலெமர ஓடிச் சுற்றிெர ஆமசயுண்டு. உந்தன் ைகள் பிறந்த நாவளன நீ வசான்னதனால் உடஷன நான் முகம் பார்க்க ெிரும்பியமத ெிமனயாக்கி அன்ஷற அெள் முகத்மதப் பார்க்கமெத்த காலம் என்மன உந்தன் கமரயினிஷல இறக்கிெிட்டு ஷதெமதயாய் உன்மன காெலனாய் அருகிருத்தி மெத்திருக்கு.

என்மன எங்குைினிப் பிரிந்திடாைல் ொழ்ந்திருடா. எந்தன் ைனத்திருக்கும் ைா பயங்கள் ஷபார்க்கெசம் பூண்ட புழு என்னில் ஷபார்த்திருக்கும், அமத நீக்கி

எந்தன் உயிர்ைனமதப் பார்த்திடுஷைார் உயிர்ெிழியாய் பக்கத் திருந்திடடா பார்த்தீபா, ஷபார்ெரா! ீ

ந ககொ ிநொத்

24


காற்றுவெளி

மரநொய்கள்

அந்தக் கிராைத்திலிருந்து இடம் வபயர்ந்திருந்த குடும்பங்களில் சில திரும்பி ெடுகளுக்கு ீ ெந்து இரண்டு மூன்று நாட்கள்; ஆகியிருந்தன. பல ெடுகள் ீ பூட்டியபடியிருந்தன. வ

ல்கள் ெந்து ெிழுந்ததால்

அஷநக ெடுகள் ீ ஷசதைமடந்திருந்தன. ெதிகளினூடாகவும் ீ ஷதாட்டங்களினூடாகவும் வசல்லும் ைின்கம்பிகள் அறுந்து வதாங்கின. ஷதாட்டங்களினூடாகச் வசன்ற 'வசயின் புளக்கு'கள் ொமழகமள அழித்திருந்தன. எஞ்சிய ொமழகமள கட்டாக்காலி கால்நமடகள் அழித்து ெிட்டிருந்தன. ெதிகளின் ீ ஓரங்களில் மகெிடப்பட்ட காெலரண்கள் வதன்பட்டன. ைதில்கள் சிலெற்றில் '

ிந்தி' ொசகங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. இராணுெமுற்றுமகக்குள்

அகப்பட்டிருந்த அந்தக் கிராைத்தில் ையான அமைதி நிலெிற்று. ஊரின் ைத்தியில் அமைந்திருந்த பாடசாமலயில் முகாைிட்டிருந்த பமடயினர் ஷதாட்டங்களினூடும் ெதிகளினூடும் ீ அடிக்கடி ஷராந்து நடெடிக்மகயில் ஈடுபட்டனர். அம்ைாதான் அந்தக் ஷகாழிமய ொங்கி ெந்தார். திருவநல்ஷெலி ஷகாழிப் பண்மணயில் ஆைிக்காரர் அடிக்கடி ஷபாய்க்; ஷகாழிகமளப் பிடித்துக் வகாண்டு ஷபாறாங்களாம். ஷகாழிகளுக்கு சாப்பாடு வகாடுப்பதும் பிரச்சிமனயாயிருக்காம். பண்மணமய மூடிெிடப் ஷபாகிறார்களாம். ஷகாழி நாற்பது ரூபாயாம், சும்ைா நாளில் என்றால் எழுபத்மதந்து ரூபாய்க்கும் ொங்க ஏலாதாம்.... 25


காற்றுவெளி

முதுகுப்புறத்தில் இறகுகள் வகாட்டிண்டுஷபாய் சிறுகாயத்துடன் நின்ற ஷகாழிமய ஷகாபி ஆெலாய்ப் பார்த்தான். அதன் வகாண்மடப் பூெிலிருந்த காயத்திலிருந்து இரத்தம் ெடிந்தபடியிருந்தது. பண்மணயில் நிற்கும்ஷபாது சாப்பாடில்லாைல் வகாத்துப்பட்டிருக்க ஷெண்டும். அதன் வெண்ணிற இறகுகள் அழுக்குப்படிந்து பழுப்பு நிறைாகியிருந்தன. ஷகாழியின் இரு கால்கமளயும் இமணத்து சீமலத் துண்வடான்றால் கட்டியிருந்தார்கள்.

ஷகாபி ஷகாழியின் காயங்களுக்குக் காகச் வசட்மடயால் நல்வலண்வணய் தடெினான். ஷகாழிமய இருகரங்களாலும்

ஏந்தியபடி கிணற்றடிப்பக்கம் ஷபானென், ைமழ நீரால் நிரம்பியிருந்த பமழய கிடாரத்தினுள் ஷகாழிமயக் குளிப்பாட்டினான். குளிரினால் நடுங்கிக் வகாண்டிருந்த ஷகாழி உதறியது. அதன் கால்கமள

இமணத்துக் கட்டப்பட்டிருந்த சீமலத்துண்மட அெிழ்த்த ஷகாபி, ஒற்மறக்காலில் சீமலத்துண்மடக் கட்டி அதனுடன் நீளைான கயிற்மற இமணத்து கிணற்றடியில் நின்ற ைாதுமளயில் கட்டினான். சிறிது அரிசிமய எடுத்து ஷகாழியின் முன்பாக இட்டான். ெட்டின் ீ பின்புறத்தில் 'வசயின்புளக்'கால் பிரிக்கப்பட்டிருந்த ொமழத்ஷதாட்டத்தின் ஷெலிமய சீராக்கிக் வகாண்டிருந்த தையனிடமும் தகப்பனிடமும் ஓடிச் வசன்று

'அம்ைா ஷகாழி ொங்கித் தந்தெ' என்று கத்திெிட்டு கிணற்றடிமய ஷநாக்கி திரும்பி ஓடினான். அெனுமடய ஷகாழிமயத் துரத்திெிட்டு ஷெவறாரு ஷகாழி அரிசிமயத் தின்று வகாண்டிருந்தது. கல்லால் எறிந்து அமதத் துரத்தியென் தன்னுமடய ஷகாழிமயப் பிடித்து அரிசிமயத் தின்ன ெிட்டுப் பார்த்துக் வகாண்டு நின்றான். கால்நமடகள் கடித்திருந்த ொமழகமள தையன் குறுக்காக வெட்டிெிட்டிருந்தான். அமெகளில் இருந்து குருத்துக்கள் கிளம்பியிருந்தன. பிரிக்கப்பட்ட ஷெலிக்கு 'கதிகால்'கள் இட்டுச் சீராக்கியிருந்தார்கள். ஷகாழியின் காயங்கள் ைாறியிருந்தன. பழுப்பு நிறைாயிருந்த ஷகாழியின் இறகுகள் இப்ஷபாது பால் நிறைாகியிருந்தன. ஷதாட்டத்து ொய்க்காமலக் கிளறிக் வகாண்டு நின்ற ஷகாழிமய ஷகாபி ஆெலாகப் பார்த்தான். முந்தநாள்தான் அடுப்மப மூன்று தரம் சுற்றிெிட்டு ஷகாழிமய அெிழ்த்து ெிட்டிருந்தான். அப்படிச் வசய்தால்தான் ஷகாழி துமலயாதாம். ஷகாழி படுப்பதற்காக முந்தநாட் பின்ஷனரம் முருங்மகயில் 26


காற்றுவெளி

ஏற்றிெிட்டிருந்தான். ஷநற்றுப் பின்ஷனரம் ஷகாழி முருங்மகயில் ஏறுெதற்கு முயன்று தாெித்தாெித் கீ ஷழ ெிழுந்தது. ஷகாபி பலமகத் துண்வடான்மற முருங்மகயில் சாத்திெிட்டிருந்தான். அதில் ஏறிய ஷகாழி முருங்மகயில் ஏறியது. ஷநற்று இரவு ஷகாழி

ைரத்தில் ஏறியமத தையன், தாய், தகப்பன் எல்ஷலாரிடமும் நிமறய ஷநரம் வசான்னான். பள்ளிக்கூடம் வதாடங்கட்டும் முரளி, அகிலன், சுஷரஸ்....எல்ஷலாரிடமும் ஷகாழிமயப்பற்றிச் வசால்ல ஷெண்டும். பள்ளிக்கூடம் வதாடங்குெவதப்ஷபா? அங்கு ஆைிக்காரர் 'காம்ப்' ஷபாட்டுெிட்டாங்கஷள? தூரத்தில் நாய்கள் பலைாகக் குமரத்தன. ஆைிக்காரர் நடந்து திரிகிறாங்கள் ஷபால.. முன்பு என்றால் ெதிகளில்; ீ ஆைிக்காரரின்

ொகனங்கள் வசல்லும்ஷபாது இென் மககாட்டுொன். அெர்களும் திருப்பிக்காட்டுொர்கள். அப்ஷபாவதல்லாம் தையன் இெமனத் தடுப்பான். அெங்கள் வபால்லாதெங்கள் என்று வசால்ொன். ஷகாயிலடியில் அகதியாய்ப் ஷபாயிருந்தஷபாதுதான் தையன் வசான்னது இெனுக்குப் புரிந்தது. குைமரயா அப்பு, பள்ளிக்கூடத்திற்குப் பக்கத்தில் கச்சான் ெிற்கும் ஆச்சி, இெனது ெகுப்பு ெிஜயனின் தகப்பன் எல்ஷலாமரயும் அெங்கள்தானாம்

சுட்டுக் வகாமல வசய்துெிட்டு 'ரயர்' ஷபாட்டுக் வகாளுத்தினெங்கள். ஷதாட்டங்களுக்குள்ளால் 'வசயின்புளக்'குகளில் வசன்றதும் இெங்கள் தானாம்.

நாய்கள் குமரக்கும் சத்தம் கிட்டொகக் ஷகட்டது. இெனது 'பப்பி'யும் குமரக்கத் வதாடங்கியது. ஷதாட்டத்தின் பின்புறைிருந்து இராணுெத்தினர் ெந்து வகாண்டிருந்தனர். தமலப்பாமக அணிந்திருந்த ஒருென் இெனது ஷதாளில் மகமய மெத்து 'தம்பி' என்று ெிட்டுச் வசன்றான். அெர்கள் ஷபாகும்ஷபாது கிணற்றடியில் நின்ற ைாதுமளயில் ஆளுக்வகாரு பழைாக பிடுங்கிக் வகாண்டு ஷபானார்கள். முதல்நாள் ஆமசயாக ஒரு பழத்மதப் பறிக்கச் வசல்ல தாய் அமெ ஷகாெில் ஷதமெக்காக ெிடப்பட்டமெ எனக் கூறி இெமனத் தடுத்தது நிமனெிலாடியது. .. 27


காற்றுவெளி

ஷகாழி முட்மடயிடத் வதாடங்கியிருந்தது. முட்மடகமள ஒவ்வொன்றாகச் ஷசர்த்த ஷகாபி தாயிடம் 'ஷகாழிமய அமடக்கட்டுஷொைா' என்று ஷகட்டான்.

தாய்க்குச் சிரிப்பு ெந்தது. தாய் சிரித்தபடி ' பண்மணக் ஷகாழி அமடக்கிடொதுஇ அதின்மட முட்மட குஞ்சு வபாரிக்காது...'

என்று வசான்னார். ' இந்த முட்மடகமளச் ஷசர்த்து பிறந்த நாளுக்கு ஷகக் அடிப்பம்.' ஷகாபி வசான்னான்.

படமலமயத் திறந்தபடி ெந்த வபரியம்ைா தனது ைகனுக்கு ஷநற்று சந்தியில் ஆைிக்காரர் அடித்தப் ஷபாட்டார்களாம்,'புக்மக' கட்டியிருக்காம். ஷகாழிச் சூப் வசய்து வகாடுத்தால் நல்லது என்று வசான்னார். ஷகாபியின் தாய் இெனின் ஷகாழிமயக் வகாடுப்பைா என்று ஷகட்க, இென் வபரிதாக அழுதான். இென் ஆமசப்படுகின்ற

ஷகாழி தனக்கு ஷெண்டாம் என்றபடி வபரியம்ைா திரும்பிப் ஷபானார். ..

இரவு ஒன்பது ைணியிருக்கும் பக்கத்து ெட்டுக் ீ ஷகாழிகள்; ஒலி கத்தும் வபரிதாகக் ஷகட்டது. ' ைரநாய் ஷபால இருக்கு தம்பி ஒருக்காப் பார்ப்பம்.' தாய் வசான்னார். ஷகாபியும் தையனும் வெளியில் ெந்து பார்த்தனர். ஷெலிப் வபாட்டுக்குள்ளால் ைரநாவயான்று முருங்மகமய ஷநாக்கி ெருெது ைங்கிய நிலவொளியில் வதரிந்தது. அதன் கண்கள் பச்மசயாகப் பளபளத்தன. தையன் அருகில் கிடந்த அலொங்மகத் தூக்கி ைரநாய்மய ஷநாக்கி ெசினான். ீ ைரநாய் ஓலைிட்டபடி ஓடியது. அலொங்கு அதற்குக் குத்தியிருக்க ஷெண்டும். ைரநாயிலிருந்து ெழிந்த இரத்தம் நிலத்தில் ஊறிக்கிடந்தது. 28


காற்றுவெளி

'இனி ைரநாய்ப் பிள்மளயர் இந்தப் பக்கம் நிமனத்துக் கூடப் பார்க்க ைாட்டார் எறி நல்லாப் பட்டுட்டுது' தாய் வசான்னார். 'காட்டிமல இருக்கிறமத ெிட்டிட்டு ஊருக்மக ெந்தால் அெருக்கு எறி ெிழும்'

தையன் வசான்னான். ஷகாபி ெிளக்மகப் பிடித்து ஷகாழிமயப் பார்த்தான். அது பயத்தால் இறக்மககள் படபடபடக்க நடுங்கியபடியிருந்தது. 'பிடித்து உள்ளுக்கு அமடக்கட்ஷடா அண்ணா..' ஷகாபி ஷகட்டான்

'ஷெண்டாம், ைரநாய் இனி இந்தப் பக்கம் தமலகாட்ட ைாட்டுது' தையன் வசான்னான். ..ஊவரல்லாம் ஆைிக்காரர் ஷகாழிகமளப் பிடிக்கிறாங்களாம். முதல்நாள் பக்கத்து ெட்டில் ீ இரு ஷகாழிகமளப் பிடித்தெங்கள். நாய்களின் குமரப்பு தூரத்தில் ஷகட்டது. இென் கடகத்மத மகயில் எடுத்துக் வகாண்டு ஷகாழிகமளப் பிடிக்கப் ஷபானான். 'ெளவுகளுக்குளாமல ஷபாறெங்கள் கடகத்ஷதாமட ஷகாழிமயக் வகாண்டு ஷபாடுொங்கள், நீ திறந்துெிடு அது எங்மகயாலும் ஓடும்' என்று வசான்னொறு தையன் ஷதாட்டப்பக்கம் ஷபானான். ஷகாபி ஷகாழிமய ெிட்டுெிட்டு முன்பக்கம் வசன்றான். படமலமயத் திறந்து வகாண்டு இராணுெத்தினர் ெந்தனர். அெர்களில் ெசிய ீ ைதுவநடி இெனுக்குக் குைட்டியது. தமலப்பாமக அணிந்த இராணுெ ெரன் ீ முன்னால் ெந்தான். அென் மகயில் உரப்மபவயான்றிருந்தது. உரப்மபக்குள் ஷகாழிகள் இருக்க ஷெண்டும். உரப்மபயின் அடிப்பக்கத்தால் இரத்தம் கசிந்தது. அெனின் பின்னால் ெந்தெனின் மகயில் தடிவயான்றிருந்தது. மூன்றாெதாக ெந்தென் மகயிலிருந்த அரிசிமய நிலத்தில் வகாட்டி 'ொ...ொொ...........ொொ..................' 29


காற்றுவெளி

என்று கத்தினான். எங்ஷகா நின்ற ஷகாழி அரிசிமய ஷநாக்கி ெிமரந்து ெந்தது. ஷகாபிக்கு வநஞ்சு 'பக் பக்' என அடித்தது. தடியுடன் நின்ற இராணுெெரன் ீ தடியால் ஓங்கி

எறிந்தான். அெனின் இலக்குத் தெறெில்மல. ஷகாழி கத்தியபடி உயஷர எழுந்து பின்னர் கீ ஷழ ெிழுந்து துடித்தது. தமலப்பாமக அணிந்திருந்தென் ஷகாழிமயத் தூக்கி உரப்மபயினுள் இட்டுக் வகாண்டு நடந்தான். ஷகாபி ெிம்ைி ெிம்ைி அழுதான். 'ஷகாபி அழஷெண்டாம்.. பண்மணயிமல ஷெமற ஷகாழி ொங்கித்தாறன்.'

தாய் வசான்னார். இென் சைாதானம் ஆகாதெனாய் தகப்பமன ஷநாக்கி ஓடினான். 'உனக்கு ஒரு ஷசாடி முயல் ொங்கித் தாறன்... ஷகாழி எண்டாத்தான் அெங்கள் பிடிப்பாங்கள்..' இென் அழுதுவகாண்டு ஷதாட்டப்பக்கம் ஷபானான். 'அண்ணா, ஷகாழிமயப் பிடித்துக் வகாண்டு ஷபாட்டாங்கள்...' ொமழகளுக்கு பாத்தி கட்டிக் வகாண்டிருந்த தையன் ைண்வெட்டிமய கீ ஷழ ஷபாட்டுெிட்டு நிதானைாகச் வசான்னான்: 'ைரநாய்கமளத் துரத்த ஷெண்டும்' ஒன்றும் புரியாதெனாக ஷகாபி அழுமகமய அடக்கிக் வகாண்டு கண்ணரினூடு ீ தையனின் முகத்மத அண்ணார்ந்து பார்த்தான். அது வதளிொக இருந்தது. இெனுக்குப் புரிய இன்னும் சிறிது காலம் ஷபாதும்.

நிர்மைன்-(கதவமுகுந்தன்) நன்றி: ஈழநொதம் 1993

30


காற்றுவெளி

அப் ொ இல்ைொத நண் ர்கள் அப்பா இருந்த ஷபாது நான் எத்தமன சந்ஷதாசைாயிருந்ஷதன். என்மன கிளுகிளுப்பூட்டி சிரிக்க மெக்கும் அெரின் ைீ மச குத்தும் முத்தங்களில் இன்னும் சிலிர்க்கிறது உடம்பு. நான் மகொரி ெிடுகிற அப்பாெின் ெளர்ந்து சுருண்ட கறுப்பு ஷராைங்களின் அடர்த்திக்குள் ைீ ண்டுெர ெிருப்பின்றி சிக்குண்டு கிடக்கிறது ஞாபகம். இப்ஷபாது அம்ைா அணிந்துவகாள்கிற அெரின் சட்மடகளில் இன்னும் ஷபாகாைஷல இருக்கிறது. என் அப்பாெின் ொசம். அம்ைாெினுமடய ெறண்ட ெிழிகளிலும் வெறுமையான வநற்றியிலும் தினம் தினம் அப்பா இல்லாத ெலிமய வைௌனைாக கடந்து வசல்கிஷறன். அம்ைாமெ எப்படி சிரிக்கச் வசய்ெது? என்கிற ஷயாசமனயிஷலஷய 31


காற்றுவெளி

அழுது தீர்க்கின்றன என் ெிழிகள். நானினி அப்பா இல்லாத ஒரு குழந்மதயாய் நீண்டதூரம் ெலிகளுடன்

ைிச்சைிருக்கும் ொழ்க்மகயின் பாமதயில் அம்ைாமெயும் சுைந்து வகாண்டு பயணிக்க ஷெண்டியிருக்கிறது. ஆப்கானிஸ்தானிலும் ஈராக்கிலும் சிரியாெிலும்

எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கும்

அப்பா இல்லாத பிள்மளகளின் முகங்களில் எழுதியிருக்கிற துயரக் கமதகளின் ெரிகமள வைாழியின் திமரகமள ெிலக்கிக் வகாண்டு என்னால் இப்ஷபாது நன்றாக ொசித்துணர முடிகிறது. நாங்கள் அப்பா இல்லாத நண்பர்கள்.

தீ ிகொ 13.03.2012

32


காற்றுவெளி

வொனத்திகை கழுகு ொனத்தி ஷல கழுகு ெட்டம் இடுகிறது ஏனத்மத ஏந்தி

இரந்து பிமழக்கின்ற ஞானத்மத ைிக்க

நயந்து படிப்பெமர

ஊனத்தின் நாற்றம்

உெந்து புலாலுண்ண

ொனத்தி ஷல கழுகு ெட்டம் இடுகிறது! ஷைற்ஷக வபாழுது

ெிழுந்து ைமறெதனால் ஷநற்ஷற ஷபால் இன்றும் ொன் நிலம் சிெக்கிறது. நாற்றம் பிடித்த

நரனின் புலாலுண்ண ொனத்தி வல கழுகு ெட்டம் இடுகிறது!

ஆஆற்ஷறாரம் எங்கும் அடர்ந்த புதர்க்காடு. ஷசற்று நிலத்மதச் சிறகாய் ைமறதிருக்க ஊற்றுக் கண் ஷதடி உசும்பும் ைனிதர்களின் நாற்றம் பிடித்து நரைா ைிசம் அருந்த

ொனத்தி ஷல கழுகு ெட்டம் இடுகிறது! ஷகாவலான்மற ஏந்தி குனிந்து நடக்காஷத! பாலத்மத ஷைெப் பயந்து.. பயந்து..உன் 33


காற்றுவெளி

காவலாற்றி மெத்துக் கடந்தால் கதிவயன்ன? காலத்மத நீட்டும் கதிஷரான் சினக்கின்றான் ஏனத்மத ஏந்தி

இரந்து பிமழப்பெரின் ஊனத்தின் நாற்றம்

உெந்து, நிணமுண்ண ொனத்தி வல கழுகு ெட்டம் இடுகிறது!

ொண்டியூரன். நன்றி:மல்ைிலக-1970 மொ ி

34


காற்றுவெளி

மறக்கடிக்க ட்டலவ முகம் வதரியா பறமெயாய் எனக்கான கூட்மட ஷதடி

கால் கணக்க அமலகிஷறன் வநடு நாளாய் தாய்ொசம் ைறக்கடிக்கபட்டு

கடல் நீர் கடத்திெந்த தளிர்

கால் தடங்கமள ைட்டும் சுைக்கிறது ஆறுதல்பட ஓய்வெடுக்க தமலசாயவென எல்லாெற்றிக்கும் கடல் நீமர ொசம் பிடித்து தனக்கானமத ஷதடுகிறது கால் நமனக்கும் அமலநீரில்

இரத்தொமடஷயாடு ஷசர்த்து கணக்கிறது கூக்குரல்களும் ஒப்பாரிகளும்...

எஸ்.மதி

35


காற்றுவெளி

ஆணிகவலர வொந்திசயடுத்த அகண்ட மரங்கள்...

அபகரிக்கப்பட்ட சிட்டுக்குருெியின் பூைியில் குருதி ொர்த்துக் குருதி ொர்த்து ெளர்க்கப்பட்ட

வபருைரங்களின் அகண்ட நீழலின்கீ ழ் கழுத்தில் மர சுருக்கிக்கட்டியபடி ஞானசம்பத்தக் கூத்தாடிய கெிஞர்கவளல்லாம் காணாைற் ஷபாயிருந்தனர் வகாஞ்சக் காலைாய் கல்வலறி ெிழுந்து கமலந்ஷதாடிய இமலயான்கள்ஷபால் இெர்களன்ஷறாடிய நாட்கள்

நிமனெிருக்கிறது நன்றாயின்னமும் சிட்டுக் குருெிக்கு. ஷைற்குத் திமசயில் வெடிச்சத்தம் ஷகட்ட ஷைதினத் ஷதார்நாள் தான் அது. சஞ்சீெி இமலகளில் ஷதாரணங்கட்டி அகண்ட ைர நிழலில் கமட பரப்பி கமத கெிமத ஒப்புெித்த காலங்கள் ஷபாட்டது ஷபாட்டபடி கிடக்க, தமலவதறிக்க ஓடிப்ஷபாய் ெலுத்தெர் ொலில் நூஷலணி பிடித்ஷதறிய காலங்கள் வபாற்காலைல்லஷொ உைக்கு ?

36


காற்றுவெளி

ெலுத்தெர் ைகிழ்ந்வதாழுக பரணி பாடிய ஷநரம்ஷபாக பின்னாலிருந்து ைவுனைாக புறணியும் பாடியமத ைறந்துதான் ஷபான ீஷரா? குருதி ொர்த்துக் குருதி ொர்த்து ெளர்க்கப்பட்ட ைரங்கள் ஒரு நாள்

தங்கள் தங்கள் ஆணிஷெர்கமள உைிழ்ந்து துப்பிெிட்டு ைல்லாந்தபின் இப்ஷபா

ஒட்டுொஷராடு ஒட்டி, மர கட்டுொஷராடு கட்டி பின் தாளம்

வகாட்டுொஷராடு வகாட்டும் கூத்மத என்னவென்றுதான் வசால்லும் சிட்டுக்குருெி.

ொனு ொரதி

37


காற்றுவெளி

கூட்டிச் ச ல்லும் குரல். காமலயில் எழுந்து நடக்கத் வதாடங்கினான் ைாணங்கி. ெிரும்பிஷய அமலயும் ைனநிமலவயான்றின் காரணவைன்ன என்ற ஷகள்ெிவயான்மற ஷயாசித்தபடி......

சிந்திப்பதற்கும்,நடத்தலுக்குைான வதாடர்பு வெறும் பளக்கத்தால் ெந்ததாகத்

வதரியெில்மல. நடக்கும்ஷபாதில்கால்களாஷலஷய சிந்திப்பது

ஷபான்றவதாரு புரிதல் அெனுள்ஷள நிகழ்ந்தபடிஷய இருக்கிறது. அென் நடந்துவகாண்டிருந்தான்............

வசல் ஷபசிைணி ஒலித்தது எடுத்தஷபாது ைறுபுறத்தில் கரகரத்தவதாரு குரல்/ எங்ஷக நிற்கிறாய்? நான் நடந்துவகாண்டிருக்கிஷறன்..... யாஷராடு ஷபாகிறாய்? நானும்,நானும்,நானும்... நான்கஷளாடு.... சரி.... எங்ஷக ஷபாகிறாய்?

என் ஷதசத்திலிருக்கும் என் கிராைத்மதயும் தாண்டி.... என்னச் சந்திக்கிற ெிருப்பஷைதாெது இருக்ஷகா? நீ மையப்படுத்தப் பட்டிருக்கிற ஒன்றாய் வதன்பட்டால் உன்மன நான் காண ெிரும்ப இல்ல ..... நானும் உன்னப் ஷபாலதான் முடிஞ்சால் ொ.... எங்க நிக்கிறாய்? ஆற்றங்கமரயில........ கரகரத்த குரல் வசல்ஷபசிமய மெத்துெிட்டது.... அந்தக் குரலுடன் உமரயாடிய பின்னர் வகாஞ்சம் ொர்த்மதகள் ைிச்சைிருப்பதாய் உணர்ந்தான் குரல் வசான்ன இடம் ஷதடி புறங்மகக் கட்ஷடாடு நடக்கலானான். ொழ்க்மக முழுெதும் அென் உள்ளும் புறமுைான குரல்கமள ஷகட்டபடிதான் இருக்கிறான். குரல்கள் அெமன அமழப்பதும் அமெ அமழக்கும் திமச ஷநாக்கி 38


காற்றுவெளி

அென் நடப்பதும் வதாடர்ந்தபடிஷயதான் இருக்கிறது. அெனது பயணங்கவளல்லாஷை இதுெமரயில் ஏஷதா ஒரு தரிப்பிடத்தில் முடிந்தமெயாகிப் ஷபாயின. தான்

பயணிப்பதற்காகஷெ பிறந்ததாகவும் தனது பயணத்திற்கு தரிப்பிடங்கள் ஷபாதுைானமெயாக இல்மல எனவும்

நிமனத்துக்வகாள்கிறான்.முன்வனாருநாளில் பனங்காய்ப் பணிகாரம் தின்றுவகாண்டிருந்த அெினாசி அக்காமள எச்சிப் ஷபய் ஏைாற்றிக் கூட்டிச்வசன்ற கமதமய அென்

நிமனத்துப் பார்க்கிறான் அெனது கிராைத்தில் ஷபய்கள் கூட்டிச் வசன்று ெடுதிரும்பாத ீ ஒவ்வொரு குைரியின் முகமும் அெனது நிமனெில் ெந்துஷபாக அென் நடந்துவகாண்டிருந்தான். 00

அென் நடக்க நடக்க காட்சிகள் ைாறிக் வகாண்டிருந்தன, கற்பமன ெதி ீ திறந்தபடிஷய இருந்தது... அந்தத்வதருெில் ஒரு குழந்மதமயக் கண்டான். அந்தக் குழந்மதஷயா கண்களால் நீர்ெடிய அெமனப் பார்த்தபடி நின்றது. அது கண்ணிமை உதிர்ந்து கண்ணுக்குள் ெிழுந்து

ெிட்டதாகச் வசால்லி அழுதபடி இருந்தது. அென் அதன் கண்கமள ஊதித் துமடத்தஷபாதும் அதன் கண்ண ீமரஷயா கலங்கமலஷயா நிறுத்த முடியெில்மல. 'உனது ெட்மடக் ீ காட்டினால்

வகாண்டுஷபாய் ெிடுஷென்' என்று அென் குழந்மதயிடம் கூறினான் குழந்மதஷயா வெவ்ஷெறு வதருக்கமளக் காட்டியது..... அந்தத் வதருக்களில் அென் குழந்மதமயக் கூட்டிச் வசன்று வெவ்ஷெறு நிறங்கமளயும், வைாழிகமளயும் வகாண்ட ைனிதர்கமளக் கண்டு ஏைாற்றைமடந்தான் குழந்மதஷயா 'இந்தத் வதரு முன்னர் இதிஷல இருக்கெில்மல' என்றும் ' இந்தெடு ீ முன்னர் இதிஷல இருக்கெில்மல ' வயன்றும் அெமனக் குளப்பியது. பின்னர் தன் தந்மதக்கும், தனக்கும் ஒஷரைாதிரி 'தழும்பு' முதுகில் இருப்பதாகச் வசால்லியது. அெஷனா எப்படியாெது குழந்மதமய உரிய இடத்தில் ஷசர்த்துெிடலாவைன்ற நம்பிக்மகஷயாடு அதன் முதுமக உற்றுப் 39


காற்றுவெளி

பார்த்தான். இப்ஷபா அெனது கண்கள் கலங்கின ஏவனனில் அது பார்ப்பதற்கு 'சிங்கள சிறியின்' உருெைாக இருந்தது. அெனுக்கு குழந்மதமய எங்ஷக கூட்டிக் வகாண்டுஷபாய்

ஷசர்ப்பவதன்று வதரியெில்மல. அென் வதருக்களில் ஷகாசைிட்டுச் வசல்லும் ைனிதர்கழுக்குள் அதன் தந்மதமயத் ஷதடினான். தான் குழந்மதஷயாடு ைினக்வகடுெதால் குரல் வசான்ன திமசக்கு

தன்னால் ஷபாக முடியெில்மலஷய எனும் துயரம் அெனுக்குள் மூண்டது...அெஷனா

குழந்மதயின் அழுமகமய நிறுத்தவும் அதமனத் தூங்கமெக்கவும் வதன்ஷைாடிக் வகாச்சக தருவொன்மற இமசக்கத் வதாடங்கினான்.. ஷநற்றிருந்த நிலெதுவும்

வநருப்புத் தின்று பாதியாகும்/ காற்றினிஷல ஓலக்குரல் கமரமுழுதும் பரெிெிடும்/ குரவலடுக்க நாதியில்மல கூடெர யாருைில்மல/ பரந்த சிமறப் பட்டணங்கள் பாெம் இந்த ஷகடயங்கள்/ ஆஷரா மூட்டி மெத்த

அடுப்புகள் எரியுதடி - ஆரிராரிஷரா அதனிஷல தினவைரியும் ெிறகுகள் ஆஷனாைடி - ஆரிராரிஷரா - பமனயடி நிழலிஷல ஷகாமடயில் ைமறந்திருக்கும் குமடயற்ற ைமடயர்கஷளா- ஆரிராரிஷரா குழந்மத அழுதுவகாண்ஷட இருந்தது. குழந்மதமய ஷதாழில் ஷபாட்டபடி அென் நடந்துவகாண்டிருந்தான்...... 00

40


காற்றுவெளி

நடக்க நடக்க பகல் ஷதய்ந்துவகாண்டிருந்தது. அெஷனா ஷதய்ந்து ஷபான பகலின் முகத்மதக் காட்டி 'பார் பறமெகள் தங்கள் கூடுகளுக்குச் வசல்கின்றன..ஏஷதா அெசர அலுெலாய் 'ஸ்கங்குகள்' கூட ெதிகமளக் ீ கடந்து வகாண்டிருக்கின்றன.. நானும்

நீயும்ைட்டும்.........அமலந்து வகாண்டிருக்கிஷறாம்' என்றான். பின்னர் குழந்மதஷயா தன் கண்மண மூட முடியெில்மலவயன்றும், இரெிரொகத் தான் ெிழித்திருக்க கமத வசால்லுைாறும் அெமனப் பார்த்துக் ஷகட்டது. அெனும்

என் பிரியைான குழந்மதஷய/

பூெரசம் ஷெர்கள் பின்னிப் புரஷயாடிக் கிடக்கும் என் ெரண்ட நிலதில் பல

ஆண்டுகளாய் கிமளெிரித்து கிராைத்து ைனிதர்களின் ஆள்ைனதின் ஓரங்களில் அச்சுறுத்தமல உண்டுபண்ணும் ஓர் ராட்ஸஸப் பூெரசு பற்றிச் வசால்கிஷறன் ஷகள். என்று ஓர் கமதயின் கிமளமய ெிரிக்கத் வதாடங்கினான். 00 நாங்கள் பூெரசுகளுக்குள்தான் ெளர்ந்ஷதாம், வகாழுத்தும் வெய்யில்காலத்தில்

பூெரசம் நிழல்தான் எங்கள் தஞ்சம். பூெரசம் வைாட்டுகமளப் பிடுங்கித்தான் சுெர்களில் நாங்கள் ஓெியங்கமள ெமரந்து பளகிஷனாம், எங்கள் கடற்கமரயின் 'அந்ஷதானியார்' ஷகாெில் திருநாளில் வபாங்கிய பாற்ஷசாறிமன அகன்ற பூெரசம் இமலகமளப் பிடுங்கி உள்ளங் மகயில் ொங்கித்தான் நாங்கள் உண்பது ெளக்கம். சூடுபட்டுச் ஷசார்ந்த பூெரசம் இமலகளின் ொசம் பாற்ஷசாற்றுடன் கலந்து ெரும்ஷபாது எவ்ெளவு அருமையாக இருக்கும் வதரியுைா? பூெரசம் இமலகளில் காம்புகமளப் பிய்த்து'றபர் பான்ற்'ல் மெத்து அடித்து 'இயக்கமும் ஆைியும் ெிமளயாட்டு' ெிமளயாடுஷொம். ைமழகாலத்தில் பூெரசுகளில் ையிர்க் வகாட்டிகள் பற்றிக் வகாள்ெதால் ெிெசாயக் கிராைங்களிலிருந்து 41


காற்றுவெளி

ெரும்'ரக்டர்காரர்கள்' ெிமலஷபசி பூெரசுகமள வைாட்மடயடித்துெிட்டுச் வசல்ொர்கள். பூெரசுகள் வைாட்டயடிக்கப் பட்ட பின்னர் ஊஷர வெளிச்சைாகியிருக்கும் வெளிச்சைான அந்தக் கிராைத்தில் ெதிஷயாரங்களில் ீ வெட்டி ெிடப்பட்ட ைமழ வெள்ள நீஷராட்டத்தில் நாங்கஷளா முள்முருக்கில் ெள்ளங்கள் வசய்து ஷபாட்டிக்கு ஓடமெப்ஷபாம். பூெரசங் 'குமளவெட்டுக்

காலத்தில்' ைீ னெர்கள் 'கண்பார்த்துமெத்த' ஷநர்த்தடிகமள 'ைரக்ஷகால்களுக்கு பாெிப்பார்கள்.

எனது கிராைத்தின் பிரபல்யைான பூெரசுகள் பலெற்மற நான் அறிந்து

மெத்திருந்ஷதன். எந்தப் பூெரசின் இமலயில் குழல் சுருட்டினால் நல்ல சத்தம் ெரும் என்று பார்த்திருக்கிஷறன். பூெரசம் குழலில் நான் இமசத்த பாடல்கமள யாருஷை புரிந்து வகாள்ளெில்மல என்ற கெமலஷய எனக்கு அப்ஷபாவதல்லாம் இருந்தது. எனக்கு பூெரசுகளுடன் சிஷனகம் இருந்தஷபாதும் எங்கள் கிராைத்தின் 'ராட்ஸஸப் பூெரசு' ஒன்று

எனக்கு அச்சம் தரக்கூடியதாக இருந்தது. அது எங்கள் கிராைத்தின்

முன் மூமலயில் நின்றது. அந்த ைரத்தின் வெடித்தபட்மடஷைனியில் நான் ஷபயின் உருெத்மத கற்பமன வசய்து மெத்திருந்ஷதன். அந்த ைரம் நான்

பிறப்பதற்கு முன்னஷர அங்கு நின்றது. நான் அறிந்து துழிர்த்து ெளர்ந்த ைரங்கள் சில காய்ந்து பட்டுப் ஷபாகும் ஷபாவதல்லாம் இந்த ைரம் ைட்டும் இப்படி முற்றி முறுகி ெளர்கிறஷத இதன் ெளர்ச்சிக்குள் இருக்கும் இரகசியம் என்ன? எந்த சக்தி இதமன ெளர்க்கிறது என்று ஷயாசிப்ஷபன்.... தடித்துப் புமக பிடித்த இமலகஷளாடு அது ெளர்ந்தபடிஷய இருக்கிறது.... ஒருநாளும் அதன் இமலகளில் நான் இமசைீ ட்ட ெிரும்பியதில்மல ஏவனனில் அது 'சுடுகாட்டு ைரம்'. என் பிரியைான குழந்மதஷய / எனது ைண்ணின் சுடுகாட்டு ைரங்கள் ைட்டும் ஏனிப்படி நீண்டு 42


காற்றுவெளி

ெளர்கின்றன?................................ அெற்றின் கிமளகளில் குடிவகாண்டு ஷபய்கள் ைீ ட்டும் அபஸ்ெரங்கள் ஏனிவ்ெளவு உயர்ந்த ஸ்தாயியில் ஷகட்கின்றன....... பாெம் நீ/ உன்னிடம் நான் எமதயும்

ஷகட்கெில்மல... அந்தப் பூெரசின் அடியில் இரவுகளில் எரிந்துவகாண்டிருக்கும் வசன்னிறத்தீமய

பலமுமற கண்டிருக்கிஷறன். அது வநருப்புக்குள்ஷளஷய ெித்தியாசைான வநருப்பு. 00 அந்தச் சுடுகாடு எங்கள் கிராைத்மத ஒட்டி இருந்தாலும் அது எங்கள் கிராைத்து ைக்களின்ைீ து ஒடுக்குமுமறமய ஷைற்வகாண்ட அயலூர் உயர் குடியினர் என்று வசால்லப்பட்ட ைக்களினுடயதாக இருந்தது.ெறுமைப்பட்டிருந்த

எங்கள் கிராைத்தின் சனங்கமள மெத்ஷத அெர்கள் தங்கள் சுடுகாட்டிற்கான

பாமதமயயும் ஷபாட்டார்கள்.

அங்கு ஷெமல வசய்தெர்களுக்கு அெர்கள் ' ைீ ன் ஷபணிகமளக்" வகாடுத்தார்கள். அந்த ெதி ீ என் கிராைத்மத குறிச்சி பிரித்து முடக்கஷெ என்கின்ற உண்மை வதரிெதற்குள் காலம் எத்தமனஷயா சூட்சிகமளச் வசய்துெிட்டது.......... அந்த 'ராட்ஸஸைரம் ' அங்ஷகஷய நிற்க நாங்கள்ைட்டும் இடம் வபயர்ந்துெிட்ஷடாம். என் பிரியைான குழந்மதஷய/ இவ்ொறான ஒடுக்குமுமறகமள எதிர்த்த ஒருெர் எங்கள் கிராைத்தில் இருந்தார். அெர் சாதாராணைான ஒருெரில்மல. 'ொர்த்மதகமளக் ஷகார்த்து வைட்டுக்கட்டி 43


காற்றுவெளி

ஷைமடகமள ஆண்ட ஓர் ைகா கமலஞன்' ' ைடுத்தீஸ்' என்ற அெர் வபயருக்கு முன்ஷனா,பின்ஷனா எந்தப் பட்டங்களும் இருந்ததில்மல. பட்டங்கமளக்

கடந்த ைனிதர்களில் அெரும் ஒருெர். வபரும்பாலான ஷைமடகளில் 'ைடுத்தீஸ் '

ஷகாைாழி ஷெடைிட்ஷட ெருொர். எப்ஷபாதுஷை கூத்துப் பிரதிமயயும் தாண்டி நிற்கும் அெரது நமகச்

சுமெக் கமதகள் இடங்கமளயும், காலத்மதயும் இமணக்கும் சந்திகளகஷெ அமைந்திருப்பது ெளக்கம். ஸ்பானிய அரசி நீராடிெிட்டு

ெரும்ஷபாது யாழ்ப்பாணத்து ைடுத்தீஸ் நடு உச்சி கிளித்து 'பவுடர்' ஷபாட்டுக் வகாண்டு 'ைானா ைடுத்தீசுக்கு சூனா சுகைில்மல' என்று பாடிய படிஷய ெருொர். ைடுத்தீஸ் ஷைமடயில் ஷதான்றுகிறார் என்றால் அெரது

ைச்சாள்ைாரின் முகங்களில் வெட்கம் வெண்மணமயப் ஷபாலத் திரண்டு ெரத் வதாடங்கிெிடும்.

ைடுத்தீஷஸா தன் ைச்சாள்ைாரின் வபயர்கமள

காட்சிகளுக்குள்ளும்,பாடல்களுக்குள்ளும் வசாருகி வைட்டுக் கட்டத் வதாடங்கிெிடுொர். அது உள்ளூர அெர்களுக்குள் ஓர் இன்பத்மதத் ஷதாற்றுெிக்கும். என் பிரியைான குழந்மதஷய/ கடலில் ைீ ன்கமளத் துரத்திச் வசல்லும் ைனிதர்கமள நீ கண்டிருக்கிறாயா? காடனும்,கயலும்,சிமறயாவும், ைணமலயும், திருெனும்,முரலும் - 'ஏழாத்துப்பிரிவு' நீர் குெியும் கடலில் குருத்துக் கயிற்றுடன் பதுங்கிஷயாடிெரும் ைடுத்தீமஸக் கண்டு பயந்தன. வபரியபாரும், புளியடிப்பாரும், நாெட்டக் கல்லும் 44


காற்றுவெளி

அெருக்குப் பணிந்து நின்றன. சாட்டாைாறுகமளயும், அறுகுகமளயும்,ொட்டாமள, ஆர்க்குகமளயும் அந்தக் கால்கள் வபாருட்படுத்தாைல் கடமல அளந்தன. அெர் கடற்குதிமரகமளயும், குட்டூறுகமளயும்

மகயிற்பிடித்து அெறிற்கும் கமதகள் வசால்ொர்..... நாம் ஷெண்டுவைன்றால் 'குட்டூறுக்கும் கமத வசான்ன

கூத்துக் காரன்' என்ஷறார் பட்டம் வகாடுக்கலாம் அெருக்கு. அயலூராரின் ஒடுக்கு முமறகமள எதிர்த்தெர்களில் ைடுத்தீஸ் பிரதானைானெர்.

அெர்கமள எதிர்த்ததால் எங்கள் கிராைத்தின் வதருெில் முழங்காலில் இருத்தப்பட்டு ஈச்சங்கம்பால் அடிக்கப்பட்டார் அந்த அற்புதைான கமலஞன். ஆயினும் இந்தச் சம்பெம் யாழ்ப்பாணத்தில் அரச பதெிவயான்றிலிருந்த பிரபாகரனின் தகப்பனார் ஷெலுப்பிள்மளயிடம்

முமறயிடப் பட்டஷபாது அந்த ைனிதர் நீதியின் பக்கம் நின்று எடுத்த முடிவு

ஒடுக்கப் பட்ட ைக்கழுக்கு ஆறுதலாய் இருந்தது.

ஆயினும் ைடுத்தீஸ் ஷபான்றெர்களின் ைரணத்தின் பின்னும் அந்த 'ராட்ஸஸ ைரம்' ொழ்ந்துவகாண்ஷட இருக்கிறது. 00 கிராைத்தில் இருந்தஷபாது நானும் என் நண்பன் ஒருெனுைாக ஓர் இரவு ஷநரம் அந்தச் சுடுகாட்டிற்குப் ஷபாஷனாம் மகயில் வகாண்டுஷபான 'காஷகாமலகமள' அந்த ைரப்வபாந்தில் திணித்ஷதாம் வகாஞ்சம் ைண்வணண்வணமய அதன்ஷைல் ஊற்றியஷபாது 'வகாள்கலன்' சுருங்கி ெிரிந்தது ஷபால எங்கள் இதயங்கழும் சுருங்கி ெிரிந்தபடி இருந்தன. 45


காற்றுவெளி

நாங்கள் வநருப்பு மெத்தஷபாது காஷகாமல சடசடக்க .ைரத்திலிருந்த பறமெகள் கீ சிப் பறக்க, குதிகால் குண்டியில்முட்ட ஓடி ெட்டிற்கு ீ ெந்ஷதாம். எனக்ஷகா இரெிரொக நித்திமர இல்மல கண்கமள மூடினால்

ஷபய்கள் ெந்து கதமெத்

தட்டுகின்றனஷொ என்ற பயம். கடற்காகங்கழுக்கு ெவ்ொல்சிறகு முமளத்த கனவு...... ஓ கடவுஷள காப்பாற்றுங்கள்

என்று முணுமுணுத்தபடிஷய படுத்திருந்ஷதன். ெிடிந்வதழும்பி நண்பனிடம் ஷபானால் அென் 'குலப்பன் காய்ச்சலுடன்'

ொய்புலம்பிக் கிடந்தான். நாஷனா சிறிது தூரம் நடந்துஷபாய் அந்த 'ராட்சஸ

ைரத்மதப்' பார்த்ஷதன் அது ஓர் அரக்கமனப்ஷபால நிைிர்ந்து நின்றது. ''நாம் இந்தச் சுடுகாட்டு ைரங்கமள இல்லாது வசய்ய ஒரு வபரும் தீமய மூட்ட ஷெண்டும்'' என்று நிமனத்துக் வகாண்ஷடன். இப்படியாக என் பிரியைான குழந்மதஷய/ ஒடுக்கப்படும் ைக்களின் கமதகள் நீண்டுவகாண்ஷட ெருகின்றன. என்றபடி

நடந்துவகாண்டிருந்தான்.................................. 00 ைீ ண்டும் குரல் அெமன அமழத்தது..... ஓ ைாணங்கி எங்ஷக நிற்கிறாய்? நடந்து வகாண்டிருக்கும் கமதக்கு நடுெில்? கமதயில் இப்ஷபா ' அனாமதயாய் உலகின் முற்றத்தில் ெிடப்பட்ட குழந்மதவயான்றும் ெருகிறது.... அமத ஷதாழில் தூக்கிக் வகாண்டு நடக்கிஷறன் ெர ெர குழந்மதயின் கனமும் 46


காற்றுவெளி

அதிகைாகிக் வகாண்ஷட ெருகிறது................. சரி, சரி ெந்து ஷசர்.....

ைாணங்கி குரல்ெந்த இடத்மத அமடந்தஷபாது 'ஆறு வபருக்வகடுத்திருந்தது'

ைனசிலும் தண்மை......../ சிறிது அமைதியின் பின்னர் ைாணங்கிதான் ொய் திறந்தான். உன்ஷனாடு ஷபச ஷெண்டும்ஷபால இருந்தது... நடந்து ெந்ஷதன்.... நான் நடக்க நடக்க ொர்த்மதகள்

வகாட்டுண்டு ஷபாயின. இப்ஷபா உன்னிடம் ஷபச ொர்த்மதகள் எமெயும் இல்மல ஆதலால் நான்

எனது பயணத்மத வதாடரஷெண்டி இருக்கிறது. ஆயினும் என்னால் இனி நடக்க முடியெில்மல ஏவனனில் நான் ொர்த்மதகளாஷலஷய நடந்து ெந்ஷதன். இப்ஷபாது நான் ஷபருந்திஷலறிப் புறப்பட நீஷய 3.00 ஷடாலர்கள் தரஷெண்டும்... ஆயினும் அமெ என் ொர்த்மதகளின்

வபறுைதிவயன்று நிமனத்து ெிடாஷத..... நான் ஷபருந்தில் இருக்கும்ஷபாது எனக்குள் ொர்த்மதகள் சுரந்தால் ைீ ண்டும் நடக்கத்

வதாடங்கி ெிடுஷென் . இனி ெரும் எனது நமட ' ை

ா சக்தி '

ஓம் அெமள ஷநாக்கியதாகஷெ இருக்கும். என்றான்........ குரல் சிரித்தது தன்னிடைிருந்த 3.00 வடாலர்கமள 'அருளியது' பின்னர் குழந்மதயின் முதுகிலிருந்த தழும்மபப் பார்த்துெிட்டு ' அடடா இது உனது முதுகிலிருக்கும் தழும்மபப் ஷபாலல்லொ இருக்கிறது"

47


காற்றுவெளி

என்றது. ைாணங்கி தன் முதுமகப் பார்த்தஷபாது குழந்மத ைமறந்துஷபானது.

சமைிஞ் ிமுத்தன்

48


காற்றுவெளி

மனது உன்லன மறந்திட மறுக்கும். உன் வைன் ெிரல் பட்டதும்

ஷைனியிஷல ஒரு ைின்னல் எழுந்ததும் கண்ெிழி பட்டதும் காதலிஷல ைனம் ெிண்ணில் பறந்ததும்

வசல் வைாழி ஷபச்சினில் ைனம் சிமதந்ததுவும் ஷசர்ந்து பலஇடம் திரிந்ததுவும் கனவென ஷபானதா---

அந்த காதலின் காலங்கள் கற்பமனயா நீ வசான்னவசால் யாவுஷை ஷசாடமனயா

இனி ஷசாகஷை ொழ்வெலாம் ஷெதமனயா என்ன ெழி உன்மன ெிட்டிடலாம்

ஆனாலும் ைனது உன்மன ைறந்திட ைறுக்கும் உன் வைன் பனி வைாழிகளில் ைனது ையங்கி கிடந்தது அது ஒருகாலம்-----

ஷதன் ைலர்க்கூந்தலில் என்னுயிர் முடிந்தாய் என்னெஷள என்மன ஏன் பிரிந்தாய் ொனம் ைறந்தஷதா நிலவு ொர்த்மத தெறினாய் ெறண்டது ொழ்வு உயிரின் ஒவ்வொரு அணுெிலும் தாகம் உடல் உயிரிமன வெறுத்திட துணியும் ஆயினும் ைனஷைா உன்மன ைறந்திட ைறுக்கும். ஆனாலும் ைனது உன்மன ைறந்திட ைறுக்கும். அன்று உன் புன்னமக எழுதிய கெிமத ஓெியவைனஷெ ைனதினில் ெிரியும் காெியைான உன் காதல் கனவென ைனது துயரிமன எழுதும் 49


காற்றுவெளி

ஆெியுருகிஷய அன்பினிற்ஷகங்கும் அமனத்தும் வபாய்வயன அடிைனதறியும் ஆயினும் ைனது உன்மன ைறந்திட ைறுக்கும்.

கவைலணயூர்-தொஸ்

50


காற்றுவெளி

உண்லமலய ச ொல்லுதல் உண்மைமய வசால்லுதல்

நீங்கள் நிமனப்பதுஷபால அவ்ெளவு இலகுொனதல்ல ெிருப்பத்துக்குரிய ஒருெர் அழகற்ற ஆமட அணிந்திருக்கும் ஷபாது உம் ைீ து பிரியைான ஒருெர்

ருசியற்ற உணமெ உண்ணத்தரும் ஷபாது கணெனுக்கு அருகைர்ந்திருக்கும்

அழகான வபண் ைீ து காதல் ெரும்ஷபாது அரசியல் கூட்டவைான்றில் ஷபசக்கிமடக்கின்றஷபாது அடக்குமுமற அரசின் அடாெடித்தனம் பற்றி ெிசாரிக்கப்படும் ஷபாது உண்மைமய வசால்ெவதன்பது அவ்ெளவு இலகுொனதல்ல அது ைட்டுைல்ல இது ஷபான்ற கெிமதவயான்மற காட்டி கெிமத நன்றாயிருக்கிறதல்லொ என ஷகட்க்கின்ற ஷபாது உண்மைமய வசால்ெவதன்பது இலகுொயிருக்கஷபாெதில்மல --

கவைலணயூர்-தொஸ்

51


காற்றுவெளி

கமழிக் குமரனின் கொைடிச் சுவடுகள்: இளவொலைக் குறிப்க டு-

தைிழ் இலக்கியத்தில் பல்லாண்டு காலைாக ஊரின் சிறப்புப் பற்றிக்

கூறும் ெழக்கம் இருந்து ெருகின்றது. பட்டினப்பாமல, ைதுமரக் காஞ்சி முதலிய சங்ககால நூல்கள் நகர்கள் பற்றிக்கூறுெனொகும். ஊரின் அமைப்பு, ைக்களின் வதாழில்ெளம், பழக்க ெழக்கங்கள், பண்பாட்டுச்

சிறப்பு ஆகியமெ பற்றிய பல வசய்திகமள இந்நூல்கள் ொயிலாக நாம் அறிந்துவகாள்ள முடிகின்றது. சிற்றிலக்கிய ெமககளான ஊர்

ெிருத்தம், ஊர்வெண்பா என்பனவும் ஊரின் ெரலாறு கூறுெனஷெ. பாட்டுமடத்தமலென் ொழ்ந்த ஊரின் சிறப்பிமன பத்து ஆசிரிய

ெிருத்தங்களால் சிறப்பித்துப் பாடப்வபறுெது ஊர்ெிருத்தம் என்பர். ஊரிமனப் பத்து வெண்பாக்களால் சிறப்பித்துக் கூறுெது ஊர் வெண்பா எனப்படுகின்றது. இத்தமகயவதாரு தைிழர் இலக்கியப் பாரம்பரியத்தின் ெழியாக ைற்றுவைாரு புதிய பரிைாணத்மத புலம்வபயர்ந்த ஈழத்தைிழர்கள் வதாடர்ந்து ெருகிறார்கள். தாயகத்மதெிட்டுப் புலம்வபயர்ந்து முன்னர் அறிந்திராத ஷெற்று நாவடான்றில் ொழ முற்படும் எெருக்கும் Nostalgia என்னும் அமலந்துழல்வு என்ற உளெியல் தாக்கம் ஏற்படஷெ வசய்யும். இத்தாக்கம் தரும் துயரத்திலிருந்து தற்காலிகைாகஷெனும் ெிடுபட உதவும்ெமகயில், எைது உறவுகமளயும் வதாடர்புகமளயும், ஷபணிக்வகாள்ெதற்கும், எைது இனத்துெ அமடயாளங்கமளப் பாதுகாத்துக்வகாள்ெதற்கும், தாம் புகுந்த நாடுகளில் எைது கமல கலாச்சாரங்கமள ஓரளவுக்காெது உயிர்ப்புடன் மெத்துக் வகாள்ெதற்கும் பல்ஷெறு பிரயத்தனங்கமள நாம் ஷைற்வகாண்டு 52


காற்றுவெளி

ெருகின்ஷறாம். அெற்றின் ஒரு அங்கைாகஷெ புலம்வபயர்ந்த நாடுகளில் ஊர்ச்சங்கங்கள், பமழய ைாணெர் சங்கங்கள், என்பன உருொக்கப்படுகின்றன. அதன்ெழியில் நாம் கண்ட ைற்வறாரு பரிைாணம் தான் எைது தாயக ைண்ணில் நாம் ொழ்ந்து அனுபெித்த உணர்வுகமள எழுத்தில்

ெடிப்பவதன்பதாகும். ஈழத்தின் ெடபுலத்தின் அழகிய சிறிய ஊரான

இளொமலக் கிராைத்திலிருந்து புலம்வபயர்ந்து ெந்து ஷஜர்ைனியில் ஷசாஸ்ற் நகரில் இருபதாண்டுகளுக்கும் ஷைலாக ொழும் ஷைழிக்குைரன் க.அருந்தெராஜாெின் காலடிச் சுெடுகள்: இளொமலக் குறிப்ஷபடு என்ற நூலும் அவ்ெமகப்பட்டஷத.

ஷஜர்ைன் தைிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் வெளியீடாக தாய்நிலம், ஆன்ைாெின் ொசமன ஆகிய கெிமதத் வதாகுதிகள் இரண்டும், தாலி என்ற சிறுகமதத் வதாகுப்பும், நலைாய் ொழ என்ற உணெியல்சார்

சுகாதார நூலும், ஷஜர்ைன் தைிழர் ெரலாறு என்ற புலம்வபயர் ெரலாற்று நூலும் உள்ளடங்கியதாக இெரது ஆறு நூல்கள் 2012 டிசம்பரில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஷஜர்ைன் தைிழர் ெரலாறு என்ற நூல்பற்றித் தனியானவதாரு பதிெிமன பின்னர் ஷைற்வகாள்ளெிருக்கிஷறன். ஷைற்குறிப்பிட்ட ஆறு நூல்களிலும் எனது சிந்தமனமயத் தூண்டிெிட்ட நூல் என்ற ெமகயில் இளொமலக் குறிப்ஷபடு பற்றிய எனது பதிவுகஷள இக்கட்டுமரயாகும்.

ஷஜர்ைனியில் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் ஷைலாக ஷஜர்ைன் தைிழ் கல்ெிச் ஷசமெயில் இமணந்து நாெலர் தைிழ் பாடசாமல மூலம்

புலம்வபயர்ந்த தைிழ்ச் சிறார்களின் தைிழ்ெளர்ச்சிக்கு உதெிெருபெர் க.அருந்தெராஜா. சுெிஸ் நாட்டிலுள்ள முருகானந்தா தைிழ்ப் பாடசாமல,

ஷர கிருஷ்ணா தைிழ்ப் பாடசாமல ஆகியெற்றின்

ஆஷலாசகராகவும் பணியாற்றுபெர். தன் நிமனவுகள் ைங்கி ைமறயும் முன்னதாகத் தன் ைனத்துள் வபாதிந்திருக்கும் தனது தாயக நிமனவுகமளப் பதிவுவசய்துெிடஷெண்டும் என்ற உணர்ெில் இந்நூமல ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார். இளொமலயின் சமூக ெரலாற்றின் ஒரு பகுதி ஆசிரியரின் காலடிச்சுெடுகளின்ெழியாக இங்கு பதிொகின்றது. தன்மனயும், தான் ெளர்ந்த சமூகப் பின்புலங்கமளயும், தன்ஷனாடு சைகாலத்தில் ொழ்ந்தெர்கமளயும் ைனக்கண்முன் வகாண்டுெரும் ஆசிரியர், ஒல்லுமட ஞானமெரெர் ஷகாயில், காடிெமள இந்து இமளஞர் சனசமூக நிமலயம், வைய்கண்டான் ைகா ெித்தியாலயம் என்பெற்மறச் சுற்றியுள்ள தனது நிமனவுகமளயும் ைீ ட்வடடுக்கிறார். 53


காற்றுவெளி

நானும் எனது ஊரும், நானும் எனது ஷகாயிலும், நானும் எனது பாடசாமலயும், நானும் எனது ொசிகசாமலயும், நானும் எனது நிமனெில் நிற்பெர்களும், ஆகிய தமலப்புகளில் இந்நூல் ெிரிகின்றது. இளொமலயில் ஒரு சிற்றூர் இெர் தெழ்ந்து ெளர்ந்த காடிெமள.

காடிெமள என்ற ஊர்ப்வபயர் பற்றிய ஆய்வுடன் தனது காலடிமய

கிராைத்து நிமனவுகளில் முதல் பதியம் மெக்கும் ஆசிரியர், பின்னர் அவ்வூர் ெரலாற்மற, அந்த ெிெசாய ைண்ணின் ெிமளச்சல்கமள நம்முன் காட்சிப்படுத்துகின்றார். தம்மூரின் இரவுப்பாடகராகப் பெனிெந்த வபரியண்மணமயயும் அெரது அகால ைரணத்மதயும் நிமனவுகூர்கிறார். கவுணாெத்மத ஷெள்ெியின் ெிபரிப்பு ைனமத வநருடுகின்றது. நாஷதாமல அம்ைன் ஆலயம், கீ ரிைமல, ஷசந்தான்குளம் என்று அண்மடப் பிரஷதசங்களும் இெரது

நிமனவுத்தடங்களில் ஊடாடும் சம்பெங்களுடன் வதாடர்புபட்டுப் பதிவுக்குள்ளாகின்றன.

நானும் எனது ஷகாயிலும் என்ற இரண்டாெது இயலில் இெர் தனது இஷ்டவதய்ெக் ஷகாெிலான ஒல்லுமட ஞானெயிரெர் ஷகாெில் பற்றிய ெிபரங்கமளச் சுமெயாகத் தருகிறார். ஷகாெில் வதாடர்பான சில சம்பெங்களும் இெரது பதிெில் இடம்வபறுகின்றன. இவ்ொஷற ஆமனெிழுந்தான் ெிநாயகர் ஆலயம் பற்றியும் இெரது பதிவு இப்பிரிெில் இடம்வபற்றுள்ளது.

நானும் எனது பாடசாமலயும் என்ற பிரிெில் இளொமல வைய்கண்டான் ைகா ெித்தியாலயம், இளொமல புனித வ

ன்றி அரசர்

கல்லூரி, இளொமலத் திருக்குடும்பக் கன்னியர்ைடப் பாடசாமல

என்பன பற்றியும் அெற்றில் கற்பித்த ஆசிரியர்கள், சக ைாணெர்கள் பற்றியும் சுமெயான அனுபெங்களுடன் இமரைீ ட்டுள்ளார். நானும் எனது ொசிகசாமலயும் என்ற பிரிெில் காடிெமள இந்து இமளஞர் சனசமூக நிமலயம் பற்றிய குறிப்புக்கமள இெர் ெழங்கியுள்ளார். ஈழத்தில் சனசமூகநிமலயக் கலாச்சாரம் என்பது தனித்துெைானது. ஈழத்தைிழர்களின் ொசிப்பு அபிெிருத்திக்கும் அறிெியல் தகெல் ஷதடலுக்கும், தாங்வகாணாத அறிவுப்பசிக்கும் இந்தக் கட்டமைப்பு ஒரு கால கட்டத்தில் பாரிய பங்கிமன ெழங்கியிருந்தது. பின்னாளில் வபயர்வபற்ற ஈழெிடுதமலப் ஷபாராளிகளின் ஆரம்பகால ெளர்ச்சியில் இச்சனசமூக நிமலயங்கள் முக்கிய தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியிருந்தன. 80களின் ஆரம்பத்தில் புங்குடுதீவு, சர்ஷொதய நிமலயத்தின் அனுசரமணயுடன் நான் 54


காற்றுவெளி

ஷைற்வகாண்ட ெடபுல சனசமூக நிமலயங்களின் கணக்வகடுப்பின்ஷபாது யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டில் ைாத்திரம் 385 சனசமூக நிமலயங்கள் தீெிரைாக இயங்கி ெந்திருந்தமதப் பதிொக்க முடிந்தது. பின்னாளில் பாதுகாப்பு, ஷபார்ச் சூழல்களால்

சனசமூகங்களின் இருப்பு, கழுமத ஷதய்ந்து கட்வடறும்பான கமதயாகிெிட்டது.

காலடிச் சுெடுகள்: இளொமலக் குறிப்ஷபடு என்ற நூலில் நானும் எனது நிமனெில் நிற்பெர்களும் என்ற இறுதிப் பிரிெில் தான் நிமனெில் மெத்திருக்கும் சிலரின் வபயர்கமளயும் அெர்களுடனான சுமெயான அனுபெங்கமளயும் ஷைழிக்குைரன் பதிவுவசய்கின்றார். முதலில் தன் தந்மதமயயும், அெரது ஆழ்ந்த நட்புக்குரிய ராைமனயும் தாமயயும் நிமனவுகூர்ந்த பின்னர், வசல்லத்துமர அண்மண, தம்பு அண்மண,

லங்கா அண்மண, சி.ொைஷதென், க.இராஷசந்திரம், சி.நாஷகஸ்ெரன், ஆ.நடராஜா, சி.ைஷகந்திரராசா, நா.ெரதராஜா, ஷெ.தருைராஜசிங்கம்,

நா.அருந்தெராசா, வபா.துமரராஜா, வச.நாெரசன், சாந்தி நாவுக்கரசன், மதயமுத்து தம்பு, சி.கார்த்திஷகசு ஆகிஷயார் பற்றிய குறிப்புகமள இெர் ெழங்கியுள்ளார். இெர்களிமடஷய நாைறிந்த இளொமலப் பிரமுகர்கள் இலக்கியொதிகள் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படெில்மல. ஷைழிக்குைரனின் ஷதர்வு எல்மலக்குள் இெர்கள் அடங்காதெர்களாக இருந்திருக்கலாம். அல்லது அெருடன் வதாடர்புபட்டிராதெர்களாக இருந்திருக்கலாம். இளொமல என்றதும் எைது ைனக்கண்ணில்

நிழலாடுபெர்கள் அைரர் இளொமல அமுதுப்புலெர் (அமடக்கலமுத்து அமுதசாகரன்), இளொமல ெிஜஷயந்திரன், ொவனாலிக் கமலஞர்

சந்தியாப்பிள்மள ஷயசுரத்தினம் (முகத்தார் ஷஜசுரத்தினம்)ஆகிஷயார். “நிமறவைாழி ைாந்தர் வபருமை நிலத்து ைமறவைாழி காட்டிெிடும்” என்ற திருக்குறள்வைாழிக்கு உதாரணைாகத் திகழ்ந்தெர்கள். இளொமலக் குறிப்ஷபட்டில் இெர்கள் பதிவுறாதது துர்அதிர்ஷ்டஷை. நூலின் இறுதியில் இளொமலயில் உள்ள மசெ ஆலயங்கள், கிறிஸ்தெ ஷதொலயங்கள், பாடசாமலகள், சிற்றூர்கள் ஆகியெற்றின் பட்டியவலான்றும் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. ஷைழிக்குைரன் தனது நூமல எழுதுெதற்குச் சில நூல்கமளத் துமணயாகக் வகாண்டுள்ளார். ைட்டுெில் ஆ.நடராசாெின் ஒல்லுமட ஞானெயிரெர் ஆலய ெரலாறு, ஆமனெிழுந்தான் ெிநாயகர் ஆலய ெரலாறு ஆகிய நூல்களும், நித்திய கல்யாணி- இளொமல இந்து இமளஞர் சனசமூக நிமலயப் வபான்ெிழா ைலர், இளொமல வைய்கண்டான் ெித்தியாலய 55


காற்றுவெளி

பெளெிழா ைலர், நடுவூர்ப் பழுத்த ைரம்: இளொமல வைய்கண்டான் ெித்தியாலயம் ஆகிய நூல்கமளயும் சில இமணயத்தளங்கமளயும் இெர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இமெதெிர ஷைலும் சில நூல்களும் இளொமல வதாடர்பாக வெளிெந்துள்ளன.

இளொமல ஆமனெிழுந்தான் ைாட்சிமை. சிெஷயாகைதி கந்தெனம்.

நியுசிலாந்து: இளங்ஷகா ஆறுமுகம், 101, Epuni Street, Lower Hutt, Wellington, 1ெது பதிப்பு, நெம்பர் 2010. (வகாழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ் பிமரஷெட்

லிைிட்வடட், 48 B, புளுவைண்டால் ெதி). ீ xxx, 142 பக்கம், புமகப்படங்கள், ெிமல: ரூபா 700., அளவு: 22 x1 4.5 சைீ .

இளொமல புனித அன்னம்ைாள் ஆலய ெரலாறு: 1846-2001. அமடக்கலமுத்து அமுதசாகரன் (புமனவபயர்: இளொமல அமுது). இளொமல: புனித அன்னம்ைாள் ஆலயம், 1ெது பதிப்பு, நெம்பர் 2001.

(இலண்டன்: வசல்ெம் அச்சகம்). xii, 46 பக்கம், புமகப்படங்கள், ெிமல: குறிப்பிடப்படெில்மல, அளவு: 27.5 x 20.5 சைீ .

ஷைற்குறிப்பிட்ட இரு நூல்களும் பின்னாளில் ஷைழிக்குைரனின் ஷதடல்களுக்குப் பயனுள்ளெமகயில் உதெலாம். புலம்வபயர்ந்த தைிழர்களினால் ைண்ொசமன கைழும் நிமனவுச்சரங்கள் பல நூலுருெில் புகலிட நாடுகளில் பரெலாக வெளிெந்தெண்ணம் உள்ளன. வடன்ைார்க்கிலிருந்து ஷெலமணயூர் வபான்னண்ணாெின் பனிைமல தாண்டிய பாதச் சுெடுகள்,

கனடாெிலிருந்து ஆழ்கடலான் முருக.ஷெ.பாரநாதனின் எங்களுர் ெல்லிபுரம்: ஒரு ஷதடல், இரு பாகங்களில் வெளிெந்த வசல்மலயா

வசந்திலாதனின் பிறந்த ைண்ணில் வபற்ற சுகந்தம், லண்டனிலிருந்து நாக.சிறிவகங்காதரனின் ெயற்காற்று (வதல்லிப்பமழக் கிராைம் பற்றிய நூல்), பாரிசிலிருந்து ெண்மண வதய்ெம் எழுதிய யாழ்ப்பாணத்து ைண்ொசமன, அவுஸ்திஷரலியாெிலிருந்து சிசு நாஷகந்திரனின் அந்தக் காலத்து யாழ்ப்பாணம், பிறந்த ைண்ணும் புகலிடமும் ஆகிய நூல்களின் ெரிமசயில் ஷைழிக்குைரன் க.அருந்தெராஜாெின் காலடிச் சுெடுகள்: இளொமலக் குறிப்ஷபடு என்ற நூலும் ஈழத்தெரின் தாயக ைண்ொசமனயின் பிரதிபலிப்பாக வெளிெந்த ைற்றுவைாரு நல்ல நூலாக ெரலாற்றுப்பதிெில் இடம்வபறும்.

என்.ச ல்வரொஜொ நூைகவியைொளர்- ைண்டன் 05.07.2012 56


காற்றுவெளி

கவண்டும் விடுதலை ஷெண்டும் ெிடுதமல என்றுநீ பாடு

ெிண்ணிலும் ஷகட்டிடப் பாடிடுொய்

ைீ ண்டும் தைிழினம் ஆண்டிட ஷெண்டிஷய ஷைதினி வயங்குஷை கூடிடுொய்!

பட்டினிச் சாெினிற் பள்ளியிற் பாலகர் படுந்துயர் தன்மனநீ கூறிடுொய்

கட்டிலில் வைத்மதயில் இன்பம் நுகரும் கடல்கடந் ஷதாரும் அறிந்திடஷெ! பறமெ ெிலங்கினம் பல்ெமகப் பூச்சிகள் பாடிடும் ெண்டினம் பார்த்திடுொய்!

உறெிமனப் ஷபணிடும் உன்னத ொழ்ெின் உண்மை உறுதி உணர்ந்திடுொய்! பறந்திடும் காக்மக யினத்திமன ஷநாக்குொய் பக்குெம் தன்மனநீ வபற்றிடுொய்

சிறவகாடிந் தாலும் தைதினம் காத்திடும் சீரிய பண்பிமனக் கற்றிடுொய்! தமரயிஷல ஊhந்திடும் சிற்வறறும் புந்தான் தெறியும் தன்ஷநர் சிமதெதில்மல கமரயில் உலாெரும் நண்டினம் கூடக் காப்பினிற் வசாந்தத்மதப் ஷபணிடுஷை! ெிண்ணில் ஒளிர்ந்திடும் வெண்ணிலா என்றுஷை ஷெற்றுமை ைாந்தரிற் கண்டதில்மல ைண்ணில் ெிழுநல் ைமழத்துளி ைண்டல ைன்னுயிர் தம்மை நமனக்கிறஷத! ைலர்கள் ைணத்திலும் ைாற்றங் களில்மல முகர்மகயில் இன்பம் முகிழ்ந்திடுஷை புலர்ெிலும் ஞாயிறு ஷெற்றுமை யின்றிப் புெிதனில் எங்கும் ஒளிர்கிறஷத! 57


காற்றுவெளி

அகிலத்தில் ெசிடும் ீ வதன்றலும் என்றுஷை ஆண்டான் அடிமை நிமனப்பதில்மல முகிலும் தமனயழித்து ெிண்ணின் ைமழவயன முற்றத்தில் ஷபதைின்றி ெழ்கிறஷத! ீ ஐந்தறிவு ஆன்ைா அெனியில் ஆறுதல்

அய்யைின்றிப் வபற்று ைகிழ்ந்திடஷெ

மபந்தறிவு வபற்றுயர் பாங்குறு நம்ைினம் பாரில் அமலயும் நிமலஷயஷனா? ஒற்றுமை என்னும் உயர்ெிமன ைாந்தர் உதறிஷய தள்ளும் ைடமையன்ஷறா!

கற்றமெ ொழ்ெிமனக் கட்டி வயழுப்பஷெ காண்ஷபாம் ெிடிவு கனிந்திடஷெ! இனைானம் ஷபணிடல் இன்பத் தைிழனின் ஈடிலா ொழ்ெின் கடமையன்ஷறா! கனிொன எண்ணம் கெினுறு வநஞ்சினில்

கண்ணியம் காத்திடின் வெற்றியன்ஷறா!

வொனி தர்மகுை ிங்கம்.கனடொ

58


காற்றுவெளி

கனவொகும் நிைம்

முன் பனியிறங்கும் காமலப் வபாழுது... முகைற்ஷறாடும்

காற்றமலயின் ஈரப்பதன் - நம் ஏக்க மூச்சின் சூட்டில் உலரந்து ஷபாகும் முகாவைான்றின் முள் ஷெலியில் - நம் நிலம் குறித்த

கனவுப் பூ ெிரியும் ென்ைங்களுள் ொழ்ொன - நம் வதான்ைங்கமளத் தாங்கும் நிலம் ஷபால் வைன் காம்வபான்று பூமெச் சுைக்கும் குருதிச் சிெப்ஷபாடு இதழ் ெிரித்த பூெில் ெிழும் பனித் துளியில் - நம் ைண்ணின் ைணம் பரவும் பூக் கசியும் ஷதனில் - நம் இனத்தின் கண்ணர்ீ உப்பாய்க் கரிக்கும் 59


காற்றுவெளி

பகல் படர்மகயில் கமரந்து ஷபாகும் கமடசிப் பனித்துளியில் நிலம் குறித்தான என் தாகத்மத

நிரப்ப முயல்கிஷறன்.

கயொககஷ்

60


காற்றுவெளி

ஆைமரம் அெளுமடய மூதாமதகள் 'அெளுக்கு' என்று மெத்து ெிட்டுப்

ஷபானது அந்த ஆலைரம் ஒன்மறத்தான். அந்த உமடந்த சட்டி,

ெிளிம்பில்லாத பாமன, அடுப்பாக உபஷயாகிக்கும் மூன்று கற்கள் வதன்னம்பாமள – யாவும் அெளாகத் ஷதடிக்வகாண்டமெ. அெள் அறிந்தைட்டில் அெளுக்கு இன பந்துகள் யாருைிருப்பதாகத்

வதரியெில்மல. எலும்பினாலும், ஷதாலினாலும் ைாத்திரஷை ஆக்கப்பட்டது ஷபான்ற ஒரு நாய்தான் அெளுமடய பந்து. உயிருக்குயிரான காெலாளியுங்கூட....

காமலயில் எழுந்தவுடன் வதன்னப்பாமளயினால் அம்ைரத்மதச் சுற்றி நன்றாகச் சுத்தம் வசய்ொள். அருஷக இருக்கும் நீஷராமடக்குச் வசன்று பாமனயில் நீர்வகாண்டு ெந்து தான் கூட்டிய இடங்கட்குத்

வதளிப்பாள். பின் பமழய ஷசாறு ஏதாெது இருந்தால் தானுமுண்டு தன் நாய்க்கும் வகாடுப்பாள். வபாழுது நன்றாகப் புலர்ந்ததும், அந்த உமடந்த சட்டிமயக் மகயிவலடுத்துக் வகாண்டு பிச்மசக்குப் புறப்படுொள். ஷபாகும்ஷபாது தன் நாமய ொத்சலயத்ஷதாடு தடெிெிட்டுச் வசல்ொள். அதுவும் தன் ொமலக் குமழத்து

இருதயபூர்ெைான நன்றிமயக் கண்கள் மூலம் வதரிெிக்கும். வதருத் வதருொக அமலொள் - மூமல முடுக்வகல்லாம் ஷபாொள் - யாராெது இரங்கி ஏதாெது உணவு வகாடுத்தால், அமதப்

பத்திரைாக உண்ணாைல் மெத்துக் வகாள்ொள். 'ஏன் சாப்பிடாைல் வகாண்டு ஷபாகிறாய்?' என்று ஷகட்டால் 'நடக்கமுடியாத ஒரு கிழெனுக்குக் வகாண்டு ஷபாகிஷறன்' என்று கூறுொள். அெள் ெரமெ ஆெஷலாடு எதிர்பார்த்துக்வகாண்டு ஏங்கியிருக்கும் அந்த நாயின் அருமை அெளுக்கல்லஷொ வதரியும். ஆலைரத்தடியில் ைமறத்து மெக்கப்பட்டிருக்கும் கந்தல்கமளயும் ைற்றப் வபாருட்கமளயும் பாதுகாத்துக் வகாண்டிருக்கும் காெலாளி அல்லொ அது. சுைார் இரண்டு மூன்று ைணிக்குத் தன் இருப்பிடம் ஷநாக்கி ெிமரந்து வசல்ொள். அெளுக்கு முன்னால் அெளுமடய உள்ளம் பறந்துவகாண்டிருக்கும். தூரத்தில் ெரும் வபாழுஷத கரிய முகில் கூட்டத்மதப்ஷபால ஆலைிமலகளின் கூட்டம் காட்சியளிக்கும். 61


காற்றுவெளி

அெளுமடய உருெங் கண்ணிற்பட்டதும் தாமயக் கண்டவுடன் துள்ளிக்குதித்ஷதாடும் பசுக் கன்மறப்ஷபால் அந்த நாய் ஓடிச்வசன்று அெமளத் சுற்றி சுற்றி ொமலக் குமழக்கும். அெளும் அன்ஷபாடு அமதத் தடெிக் வகாடுப்பாள். ஆலைரத்தின் கிஷழ உட்கார்ந்ததும் அெளுமடய கமளப்வபல்லாம் ைாயைாய் ைமறந்துெிடும். வகாண்டு ெந்தமத நாஷயாடு பகிர்ந்து

உண்பாள். சிறிது ஷநரம் வசன்றபின் பக்கத்திலுள்ள நீஷராமடக்குச் வசன்று குளிப்பாள். சுைார் ஆறு, ஏழு ைணியளெில் அரிசி

இருந்தால் ஷசாறாக்குொள். இதற்கிமடயில் அெளுமடய நண்பர்கள் - காகங்கள், குயில்கள் முதலியன – கா, கூ என்று ஆரொரித்துத் தாங்கள் ெந்திருப்பமத அெளுக்குத் வதரிெிப்பார்கள். எல்ஷலாரும் உறங்கியபின் அெளும் அந்த ஷெரில் தன் தமலமயச் சாய்ப்பாள். அந்த ஆலம்ஷெர்தான் அெளுமடய தமலயமண. அெளுமடய குருட்டுத் தாத்தா உறங்கியதும் அஷத ஷெரில் தமலமெத்துத்தான். சீஷைந்தால் வைழுகப்பட்ட கெமரப்ஷபால அந்தஷெர் அழுத்தைாக இருந்தது. அன்றும் அெள் அஷத ஷெரில் தான் தமலமெத்துக் வகாண்டு நிம்ைதியாகத் தூங்கினாள். அந்தநாயும் அெளின் காலடியில்

தூங்கிக் வகாண்டிருந்தது. திடீவரன்று ஒரு பயங்கரைான கனவு கண்டு துடித்து எழுந்தாள். ொய் என்னஷொ கூறி உளறியது.

ைரத்மதச்சுற்றி ஒருமுமற ெந்தாள். அப்வபாழுதும் அெளுக்குத் திருப்தி உண்டாகெில்மல. நன்றாக ஒருமுமற அண்ணாந்து பார்த்தாள். ைரம் ைரைாகத்தானிருந்தது. அது முறிந்து ெழ்ந்து ீ ெிடெில்மல. கண்டது வெறும் கனொக இருந்தாலும் அெளுமடய உள்ளத்தில் சகிக்கமுடியாத ஷெதமன குடி வகாண்டது. வபாங்கி ெரும் கண்ணமர ீ அடக்கினாள்: ஆனால் அடக்கமுடியெில்மல. அருஷக கெமல ஷதங்கிய முகத்ஷதாடு நின்ற நாமய அருகிழுத்து அமணத்துக்வகாண்டாள். அதுவும் தன்னுமடய நாொல் அெளுமடய கரத்மத நக்கியது. இரவுமுழுெதும் தூங்காைல் ெிழித்துக் வகாண்டிருந்தாள். வபாழுது புலாந்ததும் ெழக்கம்ஷபால் சட்டிமயக் மகயில் எடுத்துக்;வகாண்டு புறப்பட்டாள். அெளுமடய ைனம் சஞ்சலப்பட்டது. 62


காற்றுவெளி

தான் கண்ட பயங்கரைான கனமெ ஒருமுமற நிமனத்துப் பார்த்தாள். ஒருஷெமள உண்மையில் அப்படி நடந்தால்..... நிமனக்கஷெ அெளுடல் நடுங்கியது. கால்கள் வசல்ல ைறுத்தன. எத்தமன நாட்களுக்குப் ஷபாகைலிருக்க முடியும்? ஒருநாள்

பிச்மசக்குச் வசல்லாெிட்டால் அெளுமடய கதி என்ன? அெமளஷய நம்பிக் வகாண்டிருக்கும் நாயின் கதிதான் என்ன?

ைனக்கலக்கத்ஷதாடு புறப்பட்டாள். ைரத்திலிருந்து இரண்டு மூன்று பனித்துளிகள் அெள்ஷைல் ெழ்ந்தன. ீ பரிதாபத்ஷதாடு அண்ணாந்து பார்த்தாள். ைறுபடியும் பனித்துளிகள் ெழ்ந்தன. ீ அெள் அமதக்

ஷகெலம் பனித்துளிகளாக நிமனக்கெில்மல. 'நிராதரொக என்மன ெிட்டுப் ஷபாகிறாயா' என்று அந்த ஆலைரங்கதறிப் வபருக்குங் கண்ணர்தான் ீ அத்துளிகள் என்று நிமனத்தாள். அெள் கண்களும் நீமரச் வசாரிந்தன.

அெள் பிச்மசக்குச் வசன்றுெிட்டாள். ஆனால் ைனம் ைட்டும் நிம்ைதியாயில்மல. ெழக்கத்திற்கு ெிஷராதைாகப் பன்னிரண்டு ைணிக்ஷக இருப்பிடத்மத ஷநாக்கி நடந்தாள். எல்ஷலாருங் கூட்டங் கூட்டைாக நின்று எமதஷயாபற்றி ஆனந்தத்ஷதாடு ஷபசிக்வகாண்டு நின்றார்கள். அமத என்னவென்றறிய அெளுக்குைாமசதான்,

ஆனால் அெர்களிடம் வசன்று அறியக்கூடிய தகுதி அெளுக்கு

இல்மல. அவ்ெழியால் ெந்த ஒரு சிறுைியிடம் ெிசாரித்தவபாழுது, 'எங்கள் கிராைத்திற்கு வறயில் பாமதஷபாடப்ஷபாகிறார்களாம்.

இன்னுைிரண்டு, ைாசத்துள் வறயில் ஓட ஆரம்பித்துெிடும் என்று அப்பா வசான்னார்' என்றாள் சிறுைி. வறயில் ெந்தாவலன்ன?, ஆகாயக்கப்பல் ெந்தாவலன்ன? பிச்மசக்காரியாகிய அெளுக்கு இரண்டுஞ்சரிதாஷன? இருப்பிடத்மத ஷநாக்கி அெள் ெிமரொக நடந்தாள். 'இவதன்னடா சனியன்! ஷெமலவசய்ய ெிடைாட்ஷடவனன்கிறஷத' என்றாவனாருென். ஆங்கில உமடயில் நின்ற எஞ்சினியரின் மகத்துப்பாக்கி 'டுைீ ல்' என்ற சத்தத்ஷதாடு வெடித்தது. இவ்ெளவு ஷநரமும் ைரத்மதச் சுற்றிச்சுற்றித் தன் எஜைானியின் வபாருட்களுக்காகப் ஷபாராடிய அந்த நாய் ைண்ணிற் சாய்ந்தது. சுைார் கால் மைல் தூரத்தில் ெரும்வபாழுஷத வதன்படும் ஆலைரம் 63


காற்றுவெளி

இன்று வெகு சைீ பத்தில் ெந்ததும் அெள் கண்ணுக்குப் புலப்படெில்மல. ஆலைரம் இருந்த இடம் ஒஷர வெளியாக இருந்தது. இரவு கண்டகனவு அெள் ஞாபகத்திற்கு ெந்தது. மகயிலிருந்த சட்டி 'தடா'வலன்று ெழ்ந்தது. ீ ைரத்தடிமய ஷநாக்கி

ஓடினாள். அெளுமடய சாைான்கள் ஒரு பக்கத்தில் எறியப்பட்டுக் கிடந்தது. இன்வனாரு பக்கத்தில் அெளுமடய நாய் உயிரற்றுக் கிடந்தது. ைறுபக்கம் திரும்பினாள். ைாறி ைாறி ெிழும்

ஷகாடாரிக்வகாத்மதத் தாங்க ைாட்டாைல் தெிக்கும் ைரத்திலிருந்து உதிரம் வபருகுெது ஷபாலிருந்தது அதிலிருந்து ெடிந்த பால், 'ஐஷயா' என்றலறிக்வகாண்டு ஓடிப்ஷபாய் ெழ்ந்தாள். ீ திடீவரன்று ஒரு

ஷகாடாரிக் வகாத்து அெளுமடய தமலயில் ெழ்ந்தது. ீ எல்ஷலாருந் திமகத்துப்ஷபாய் நின்றார்கள். வெண்ணிறரத்தமும் வசவ்ெிரத்தமும் கலந்து அடிைரத்மதக் கழுெிக்வகாண்டன.

தொலளயடி

ொரத்தினம்

64


காற்றுவெளி

கொலையும் மொலையும் துதித்தல் நன்று

உன் ஷபச்சு நன்று உன் பாடல் நன்று உன் நிமனவு நன்று உன் ெரவு ைிக நன்று

நீ ொழ்க்மக தந்தாய். ொழ்க! இந்த ைனிதர்கள் வபால்லாதெர்கள் இரக்கம் இல்லாதெர்கள் குற்றம் வசால்பெர்கள்

உன் அருமை புரிெஷதயில்மல நீஷய என் ொழ்வு நீஷய என் ெழிகாட்டி உனக்காகஷெ என் காலங்கள் எனக்கு ஷெறு என்ன ஷெமலயிருக்கிறது வகாஞ்சம் வபாறுக்கிறீர்களா? காமலக்கடன் முடித்துெிட்டு ெருகிஷறன்.

துவொரகன்

65


காற்றுவெளி

வி ச் ொரம்.. உடல் பசிமய ஷபாக்க

உடஷல ெிமல ஷபாகிறது.. முதல் தீண்டலிஷல

ெிமல ஷபாகின்றது.. அடுத்தகண புன்னமகயில் ெிமல ஷபாகின்றது... கடிதங்கள் பரிைாறி

கடமலயும் ஷபாடுமகயில் ெிமல ஷபாகின்றது....

மகபிடித்து நடக்மகயில்..

மகஷபசி குறும் வசய்தியில் ெிமல ஷபாகின்றது....

கணனி இமணயத்தில் கடல் காற்று ொங்மகயில் ெிமல ஷபாகின்றது.... காதல் என்மகயில்... கட்டி அமணக்மகயில்... ெிமல ஷபாகின்றது...

ைணந்தெமள ைறந்து, ைற்றெமள நிமனக்மகயில்... ெிமல ஷபாகின்றது... கலாச்சாரம் ெிமல ஷபாகின்றது.. கற்பும் ெிமல ஷபாகின்றது.. குடல் பசிக்கா ெிமல ஷபாகின்றது...??? இல்மல... உடல் பசிக்ஷக ஷபாகின்றது உடல் பசிமய ஷபாக்க உடஷல ெிமல ஷபாகிறது.. புனிதங்கள் புமதக்கப்பட்டு அசிங்கங்கள் ெிமதக்கப்பட, உடஷல ெிமல ஷபாகிறது..

தமிழ்நிைொ 66


காற்றுவெளி

இன்சனொரு முகம் முகம்:

ஒன்று

பதட்டைான நாட்கள். எந்த ஷநரமும் என்னவும் நடக்கலாம். புமகப்படங்கமள எடுத்துக் வகாண்டு 'ஷபாட்ஷடா குஷறாம் கலர் லாப்'மப ெிட்டு வெளிஷயறும்ஷபாது ஷநரம் ஒரு ைணிமயத் தாண்டிெிட்டது.

காலிெதியில் ீ ஒஷர சன வநரிசலாக இருந்தது. வதருமெக் குறுக்காகக் கடந்து ைறுபுறம் இருக்கும் 'பஸ் ஸ்வராப்'மப ஷநாக்கி நடப்பதில் அெதானைாக இருந்ஷதன்.

"சந்திரன்! சந்திரன்!!" எதிர்ப்புறைிருந்து யாஷரா என்மனக்

கூப்பிடுெது ஷபாலிருந்தது.

"அட சிெநாதன்! இென் என்னண்டு வகாழும்புக்கு ெந்து ஷசர்ந்தான்?" திடீவரன்று அெமனக் கண்டதில் ைனம் ஆடிப்ஷபாய் ெிட்டது. உடம்பு ெியர்மெயில் நமனந்து பதறத் வதாடங்கியது. ஷநரடியாக என்மன அமடயாளம் கண்டு கூப்பிடும்ஷபாது இனித் தப்ப முடியாது.

சுருக்கைாகச் வசால்ெதானால் அென் ஒரு இயக்கத்மதச் ஷசர்ந்தென். பல வகாமலகமளச் வசய்தென். ெங்கிக் வகாள்மள, குண்டுவெடிப்புகளில் சம்பந்தப்பட்டென். கழுத்திஷல ஒரு கனைான 'பாக்'குடன், தூக்க முடியாைல் கமளத்து ெிழுந்து ெந்து வகாண்டிருந்தான். "சந்திரன், என்மனத் வதரியுதுதாஷன! ஒரு அெசர அலுெலாப் ஷபாய்க்வகாண்டிருக்கிறன். 'பம்பலப்பிட்டி சந்திக்கு இன்னும் கனதூரம் ஷபாக ஷெணுஷைா?" குபுக்வகண்டு அெனுடம்பிலிருந்து ஒரு ொ

மன

வெளிக்கிளம்பியது. அங்குைிங்கும் பார்த்து, நான் அெனுடன் கமதப்பமத யாராெது கெனிக்கின்றார்களா எனத் வதரிந்து வகாண்ஷடன். "அங்மக பாருங்ஷகா வதரியுது. அதுதான்." "அதுக்குப் பக்கத்திமல ஒரு வபரிய 'பஸ் ஸ்ராண்ட்' இருக்குதாம். எந்த ஷநரமும் பஸ்சுகள் ெந்து நிண்டு ஷபாறதாம்" எனது காதிற்குள் குசுகுசுத்தான். 67


காற்றுவெளி

"ஓம். ஓம்" என்ஷறன். எனது ொயிலிருந்து ஒருெித சத்தமும் ெரெில்மல. காற்றுத்தான் ெந்தது. ஷபயடிச்சது ஷபாலாஷனன். "அப்ப ொறன்" என்றபடிஷய மூச்சிமரக்க ெிமரந்தான். நான் தப்பிஷனன் பிமழத்ஷதன் என்று ெிடுபடும்ஷபாது திரும்பவும் என்மனக் கூப்பிட்டான்.

"தம்பி சந்திரன்! அதுக்குப் பக்கத்திமல ஒரு 'ைில்க் பார்' இருக்குதா?

படு பி

ியான இடைாம். எந்த ஷநரமும் சரியான சனைாக இருக்குைாம்"

என்று ைீ ண்டும் என்மன ெிலாொரியாகத் துருெினான். "ஓம். ஓம்" நான் இருக்கும் நிமலயில் அென் என்னத்மத

ஷகட்டாலும் 'ஓம்' எண்டுதான் வசால்ல ஷெண்டும். அெனது

பதட்டத்மதப் பார்க்மகயில், ஏஷதா ஒன்று நடக்கப் ஷபாகின்றது என்றுதான் ைனம் வசால்கிறது. எதிஷர இருந்த 'பஸ் ஷ

ால்ற்'றிற்குப் ஷபாகும் எண்ணத்மத

இப்வபாழுது மகெிட்டு, 'வகால்பிட்டி' ஷநாக்கி அதிஷெகைாக நடக்கத் வதாடங்கிஷனன். இமடயில் ஏதாெது பஸ் ெந்தால் ஏறிக் வகாள்ளலாம். நிலமை அவ்ெளவு சரியில்மல. எவ்ெளவு வகதியில் இடத்மத ெிட்டு ைாற முடியுஷைா அவ்ெளெிற்கு நல்லது. நிமறயப் ஷபர் இண்மடக்குத் துமலயப் ஷபாயினம். பத்து நிைி

நமடயின் பின்பு ெந்த அடுத்த 'ஷ

ால்ற்'றில் நிண்டு

வகாண்ஷடன். ஷைல்மூச்சுக் கீ ழ்மூச்சு ொங்கியது. இந்த ெதி ீ ெழியாக பதிமனந்து நிைி

த்திற்வகாரு பஸ் ெரஷெண்டும்.

சிெநாதன்! பாடசாமலயில் படிக்குப்ஷபாது எனக்கு ஒரு ெகுப்பு முதல் படித்து ெந்தான். குழப்படியில்லாத, அமைதியான, ஒரு சராசரி ைாணென் அென். எதற்வகடுத்தாலும் ஆசிரியமரப் ஷபாட்டுத் துருெித் துளாெி எடுப்பதில் ெிண்ணன். கமதக்கத் வதாடங்கினால் நிறுத்த ைாட்டான். பின்பு நாட்டில் ஆளுக்வகாரு இயக்கம் ெந்தவுடன் அெனும் தன் பங்குக்கு ஒரு இயக்கத்தில் ஷசர்ந்துெிட்டான். நான் ஷைஷல படிப்பதற்காக பல்கமலக்கழகம் ஷபாய்ெிட்ஷடன். அதன்பின்பு அெமனப்பற்றி எனக்கு ெரும் வசய்திகள் எல்லாம் திடுக்கிடும் வசய்திகள்தான். வகாமலயும் வகாள்மளயும் குண்டுவெடிப்பும். நான் ஊரில் அெமனச் சந்தித்த நாட்களில் ஒருஷபாதும் தாடி ைீ மசயுடன் அெமனக் கண்டதில்மல. இப்ஷபாது ஒரு ெித்தியாசைான உருெமைப்பில் வகாழும்புக்கு ெந்து இறங்கியிருக்கிறான். 68


காற்றுவெளி

ெரஷெண்டிய பஸ் ஒன்றும் ெரெில்மல. குண்டு வெடித்த சத்தமும் ஷகட்கெில்மல. வதாமலதூரம் ெந்துெிட்ஷடஷனா? ைீ ண்டும் நடக்கத் வதாடங்கிஷனன். 'வகால்பிட்டி'ச் சந்திக்குப் ஷபாய்ெிட்டால் ஷெமற பக்கத்திமல இருந்தும் பஸ்கள் ெரலாம். ெதியின் ீ ைறுபுறத்ஷத ஒரு வபாலிஸ் ஸ்ஷரசன் ெந்தது. குண்டு வெடித்தால் எத்தமன ைனித உயிர்கள் ஷபாகும்! இப்வபாழுஷத

ஒவ்வொருநாளும் இரெிரொக வபாலிசும் இராணுெமும் கூட்டாகச் ஷசர்ந்து ஷசாதமன எண்ட ஷபரிமல எவ்ெளவு அநியாயம் வசய்யினம். ஷபானகிழமைகூட வபண்டுகள் பிள்மளயள் எண்டும் பாராைல்

நித்திமரப் வபாழுதில் உடுத்த உடுப்ஷபாமட அள்ளிக் வகாண்டுஷபாய் வபாலிஸ் ஸ்ஷரசனிமல மெச்சிருந்தெர்கள். 'வகாட்டஷ

ன வபாலிஸ்

ஸ்ஷரசனிமல' கண்டனான். சிெநாதமனப்பற்றி வபாலிஸ்

ஸ்ஷரசனிமல ஷபாய் நான் முமறப்பாடு வசான்னால் முதலிமல என்மனத்தான் உள்ளுக்மக தள்ளுெினம். உது ஷதமெதானா? குண்டு வெடிச்சாலும் சத்தம் ஷகட்காதளவு தூரத்திற்கு ஓடி

ெந்தாயிற்று. சற்ஷற மூச்சுக்காற்மற இழுத்து வெளிஷய ெிடுகின்ஷறன். வகாஞ்ச ஷநரத்தில் சர்ெ நாடியும் ஒடிங்கிப் ஷபாய்ெிட்டது. ஷைலும் ஒரு இருபது நிைிடம் தாைதித்ததில் 'வகாட்டியாெத்மத'....? பாழாய்ப்ஷபான இந்தச் வசால்லுதான் அடிக்கடி ெருகுது -

வகட்டியாெத்மத வசல்லும் 155ஆம் இலக்க பஸ் ெந்தது. அதுவும் இமடஷய ஒரு பஸ் ெராததனால் சற்று ஊதிப்பருத்து சனங்கள் பிதுங்க ெந்தது. ஏறும்ஷபாது பஸ்சினுள் இருந்த ஒருென் என்மனப் வபயர் வசால்லிக் கூப்பிட்டான். நிச்சயைாக அென் 'சத்தம்' ஷதென்தான். அயல் ஊர் நண்பன். என்னுடன் கூடப்படித்தென். ஆமளக் காணெில்மல, சத்தம்தான் ெந்தது. ஷகட்காதென் ஷபால முன்ஷன நகர்ந்ஷதன். பஸ் ஒஷடாவடாண்டு ஓடி கமடசியில் ஒரு ஷசாதமனச் சாெடியின் அருகில் நின்றது. இவ்ெளவு காலமும் அது ஷபருக்குத்தான் ஷசாதமனச்சாெடியாக இருந்தது. ஏதாெது பிரச்சிமனகள் நடந்தால் ைாத்திரம் அதிஷல நிற்பாட்டிச் ஷசாதிப்பார்கள். உந்தச் சிெநாதனாமல இண்மடக்வகாரு தடங்கல் ெந்திருக்கு. மக தானாகஷெ ஷசர்ட் வபாக்கற்றுக்குத் தாெியது. ஷசர்ட் வபாக்கற்றினுள் பத்திரைாக 'ஐ.டி' இருந்தது.

69


காற்றுவெளி

'வசக் வபாயின்ற்'றில் கடன்கமள முடித்துெிட்டு கடகடவென்று பஸ்சினுள் ஏறிக் வகாண்ஷடன். அப்பாடா தப்பித்துக் வகாண்டாயிற்று. அப்ஷபாதும் நான் 'சத்தம்'ஷதென் பக்கம் திரும்பெில்மல. சந்திக்கின்ற இடவைல்லாம் சத்தம் ஷபாட்டுக் கமதப்பான் அென்.

வபான்னம்பலொஷணஸ்ெரர் ஷகாயில் ெந்தஷபாது பஸ்சினுள்

முக்கால்ொசி காலியாகெிருந்தது. ஷகாயிலின் திமச ஷநாக்கி மக எடுத்துக் கும்பிட்ஷடன். மக நடுங்குகின்றது. ஷகாெிமலக்கட்டிய ஷசர்.வபான்.இராைநாதனின் தந்மதயார் திருொளர் வபான்னம்பலத்திற்கும் ஒரு கும்பிடு. திரும்பிப் பார்த்ஷதன். ஷதென் மெத்த கண் ொங்காைல் என்மனஷய முமறத்துப் பார்த்தபடி

இருந்தான். மக காட்டி ெரும்படி கூப்பிட்டான். இனியும் ஷபாகாைல் ெிடுெது சரியில்மல. "எட ைச்சான்! உனக்கு சிெநாதமனத் வதரியுந்தாஷன!" நான் அெமன ொழ்நாளிஷல கண்டு அறியாதாென் ஷபாலப் பாெமன காட்டிஷனன். "என்னடாப்பா நீ! குருெி சுடுறதுஷபால ஆக்கமளச் சுட்டுக் வகாண்டு திரிஞ்சாஷன, அெமனப் பற்றித்தான் வசால்லுறன்."

"வைதுொக் கமத" அங்குைிங்கும் பார்த்தபடிஷய அெனின்

காதிற்குள் வசான்ஷனன். "அெனடாப்பா வெளிநாடு ஷபாகவெண்டு 'வலாட்ஜி'மல ெந்து நிக்கிறானாம். பம்பலப்பிட்டி 'ைில்க் பாரி'மல இருந்து பால் குடிச்சுக் வகாண்டிருக்கிறான்." பஸ் 'பிஷறக்' ஷபாட்டு ஒரு குலுக்கலில் நின்றது. (1988)

முகம்:

இரண்டு

சைீ பத்தில் எனது உறெினரின் கலியாணெட்டிற்காக ீ கனடா ஷபாயிருந்ஷதன். லீவு நாட்கள் அதிகைில்லாதால் இரண்டுகிழமைகள் ைாத்திரஷை அங்கு தங்குெவதன முடிவு வசய்திருந்ஷதன். என்னுடன் பல்கமலக்கழகத்தில் படித்த நண்பர்கள் சிலர் அங்கிருந்தார்கள். நல்ல நண்பர்கள் என்று நான் கருதியெர்களில் ஒருெர் வரலிஷபானிஷலஷய தனது வதாடர்மப முடித்துக் வகாண்டார். ஒவ்வொருெமரயும்

70


காற்றுவெளி

தனித்தனி சந்திக்க ஷநர அெகாசம் ஷபாதெில்மல. குணாளன், தான் ைற்றெர்களுடன் வதாடர்பு வகாண்டு என்னுமடய இருப்பிடத்திற்குக் கூட்டி ெருெதாகச் வசான்னார். முதற்கிழமை கலியாணெட்டுடன் ீ கழிந்தது. நான் இருந்த 'வகாண்டஷைனிய'த்திற்குக் கீ ஷழ ஒரு 'வகாப்பர் கட்'

இருந்தது. அதற்கு 'பிறின்ஸ்' என்று வபயர். அங்ஷக சந்திப்பவதன முடிவு வசய்ஷதாம்.

காமல பத்துைணி. குணாளன், வஜகதீசன், சிெகுைார், குகன், ராஜ்குைார் என ெந்திருந்தார்கள். 'வகாப்பர் கட்'டிற்கும் அமத அண்டிய

கமடகளுக்கும் முன்பாக ஒரு வபரிய 'கார் பார்க்' இருந்தது. அதன் ஒரு மூமலயிஷல ெயதுஷபானெர்களும் இளசுகளும் என்று கலந்துகட்டி 'கார்ட்ஸ்', 'ஷசாகி' ெிமளயாடிக்வகாண்டிருந்தார்கள். ஷகாமட காலைாதலால் எங்குஷை கமள கட்டியிருந்தது. 'வகாப்பர் கட்'டின் உள்ஷளயிருந்த கமடசி ஷரபிளிற்கு நாங்கள் வசன்ஷறாம். ஒரு வபண் ெந்து என்ன ஷெண்டுவைனக் ஷகட்டுெிட்டுச் வசன்றாள். முதலில் 'ஷபாண்டா' ெந்தது. பலதும் பத்துைாக எங்கள் ஷபச்சு ெிரிந்தது.

ஒரு நிகழ்ெிலிருந்து இன்வனாரு நிகழ்ெிற்குத் தாெித் தாெிக் கமத ெிரிந்தது. முன்வபல்லாம் படிக்கும் காலங்களில் வஜகதீசன் எல்ஷலாருடனும் முகம் வகாடுத்துக் கமதப்பதில்மல. ஆரம்பத்தில் அென் எனக்கு அறிமுகைானஷபாது அப்படியில்மல. எல்லாமரப்

ஷபாலவும் கலகலப்புப் ஷபர்ெழிதான். இமடயிஷல அென் தங்மக இறந்த பிற்பாடுதான் அென் அப்படிப் ஷபசா ைடந்மதயாகிப் ஷபானான். இப்ஷபாது பமழயபடி கலகலப்பாகிெிட்டான். "நாங்கள்கூட கனகாலத்துக்குப் பிறகு இண்மடக்குத்தான் ஒண்டாகச் சந்திக்கிறம்." - குணாளன். "என்னடாப்பா சந்திரன். ஆஷள ைாறிப் ஷபாய்ெிட்டாய். முந்தி குண்டாக இருந்தனி. இப்ப வைலிஞ்சு ஷபானாய்." - குகன். "காலமும் ெயதும் ஷபாகுதுதாஷன! அதுதான்." - நான். "நாங்கள் கிழமை நாட்கமளெிட சனி ஞாயிறுதான் சரியான பிசி. பிள்மளயளுக்கு படிப்பு, சைய ெகுப்பு, டான்ஸ் கிளாஸ், ைிருதங்கம் அது இது எண்டு ஷபாய்ெிடும்."- சிெகுைார். 71


காற்றுவெளி

பஜீஷரா ொகனவைான்று ொகனத்தரிப்பிடத்தில் ெந்து நிற்க, மறெர் இறங்கி பவ்ெியைாக கதவுகமளத் திறந்து ெிடும் காட்சி, கண்ணாடிச் சுெர்களினூடாகத் வதரிகிறது. ஷைற்கத்மதய நாடுகளில் இப்படியான காட்சிகமளக் காணக் கிமடப்பதில்மல. எங்கள் நாட்டில் இது

சர்ெசாதாரணம். குறுந்தாடி ைீ மச சகிதம் ஒரு கனொன் முன்

சீற்றிலிருந்து இறங்கினார். அெமரத் வதாடர்ந்து ஷெறும் இரண்டு ைனிதர்கள் இறங்கி நாங்கள் இருக்கும் சாப்பாட்டுக் கமட ஷநாக்கி

ெந்தார்கள். 'வகளண்டரில்' ஏஷதா சாப்பாட்மட 'ஓடர்' வகாடுத்துெிட்டு முன்னுக்கிருந்த ஷரபிளில் அைர்ந்தார்கள். ஷரபிளில் 'இங்கிலிஸ்' சரைாரியாகத் தெழ்ந்தது.

"நான் ஒருக்கா 'வராயிலற்' ஷபாய்ெிட்டு ொறன்" என்றபடிஷய வஜகதீசன் எழுந்து ஷபானான். சூசியம், ெமட, ரீ எல்லாம் அெர்களின் ஷைமசமய ஷநாக்கி ெிமரந்து ஷபானது.

"ைச்சான் சிெகுைார், நீ எங்களுக்கு ரீ ஒடர் குடுத்தனிதாஷன?" என்று ராஜ்குைார் சிெகுைாமரப் பார்த்துக் ஷகட்டான்.

"அதடாப்பா அதிமல ெந்திருக்கிற ஆள் வபரியபுள்ளி. அதுதான்

முதலிமல அெருக்வகல்லாம் ஷபாகுது" வசலமெப் வபாறுப்வபடுத்த சிெகுைார் சிரித்துெிட்டுச் வசான்னான். "அவதன்ன வபரியபுள்ளி? சின்னப்புள்ளி?" என்று சிெகுைாமரக் ஷகட்ஷடன். "அந்தாளுக்கு இஞ்மச மூண்டு நாலு வகாம்பியூட்டர்க் கமட இருக்கு. எத்திமனஷயா ஷபருக்கு ஷெமல ஷபாட்டுக் குடுத்திருக்கிறார். எங்கமட தைிழ் ஆக்கள் நிமறயப் ஷபர் ஷெமல வசய்யினம். அஷதாமட கலியாணெடுகள் ீ நடத்துறதுக்வகண்டு வபரிய ஒரு ஷ

ால்

மெச்சிருக்கிறார். நல்ல காருண்யைான ைனிசன். ஏமழயளுக்கு தாராளைாகக் வகாடுக்கிற குணமும் இருக்கு." எங்கமட ஆக்கள் நிமறயப் ஷபர் வெளிநாடு எண்டு ெந்து நல்லாக இருக்கிறமதக் ஷகட்கும்ஷபாது ைகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எங்களுக்கும் ெமட, ஷதநீர் ெந்தது. 'வராயிலற்' என்று ஷபான வஜகதீசன் இன்னும் திரும்பி ெரெில்மல. 72


காற்றுவெளி

"வஜகதீசன்ர ரீ ஆறிப் ஷபாகுது. இன்னும் ஆமளக் காஷணல்ல" என்று குணாளமனப் பார்த்துக் ஷகட்ஷடன். "அென் இனி ெரைாட்டான் எண்டுதான் நான் நிமனக்கிறன்.

பின்பக்கத்தாமல ஷபாய் இப்ப ெிட்மட ஷசர்ந்திருப்பான்" என்று ைனதிற்குள் ஏஷதா ஒன்மற ஒளித்தான் குணாளன்.

"ைச்சான் குணாளன், நான் முந்தியும் ஒருக்காக் கெனிச்சனான். உந்தத் தாடி ெச்ச ஆமளக் கண்டவுடமன வஜகதீசன்ர முகம் ைாறிப் ஷபாகுது." "நான் ஒண்டு ஷகள்ெிப் பட்டனான். ஆனா உண்மை வபாய் எனக்குத் வதரியாது. உந்தத் தாடி மெச்ச ஆள், முந்தி ஒரு இயக்கத்திமல

இருந்தெனாம். வஜகதீசன்ர தங்மகச்சியின்ர சாெில உெனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காம்."

"குணாளன், சும்ைா கமத ெிடாமத. ஆஷரன் நல்லா இருந்தா

உப்பிடித்தான் சனத்துக்குப் வபாறாமை. சும்ைா கமத கட்டி ெிடுெினம். வெள்ளிக்கிழமைகளிமல எங்கட கந்தசுொைி ஷகாயிலுக்கு ெந்து பார். உந்தாள் வசய்யிற ஷகாயில் வதாண்டுகமள" என்று சிெகுைார் ஷகாபத்தில் வசான்னான்.

"என்னதான் இருந்தாலும் ஈெிரக்கைில்லாைல் ைனிதர்கமளக்

வகான்வறாழித்தெர்கள், இப்படி சுதந்திரைாக நடைாடுெமதப் பாக்க ைனதுக்கு ெருத்தைாத்தான் கிடக்கு" என்று வதாடர்ந்தும் ெிடாைல் குணாளன் வசான்னான்.

"சிங்கள அரசின்ர சதித்திட்டம்தான் இப்படி தைிழ்ச் சமுதாயத்மத அழிெின்ர பாமதயிமல வகாண்டு ஷபாகுது. அதுதான் எங்கட சமுதாயத்திமல பல எண்ணற்ற இயக்கங்கமளத் ஷதாற்றுெித்தது. இமளஞர்கமளக் குமற வசால்லிப் பயனில்மல. அரசின்ர சூழ்ச்சிக்குப் பலியாகி ெிட்ஷடாம்" இப்படிச் வசான்னான் குகன். "உெருக்கு என்ன வபயர் என்று வதரியுஷைா?" என்று வபயமர அறியும் ஆெலில் நான் ஷகட்ஷடன். எல்லாரும் முழித்தார்கள். அெனது வபயர் தனக்குத் வதரியும் என்றும், ஆனால் இப்ப ஞாபகத்திற்கு ெரெில்மல என்றும் சிெகுைார் வசான்னார். இந்த இடத்மத ெிட்டுப் ஷபாெதற்குள் கட்டாயம் கண்டுபிடித்துச் வசால்லிெிடுஷென் என்றான். அெர்கள் சாப்பாட்மட முடித்துக் வகாண்டு புறப்பட ஆயத்தைானார்கள். அப்ஷபாதுதான் அது நிகழ்ந்தது. அெசர அெசரைாக ஒருென் 'வகாப்பர் 73


காற்றுவெளி

கட்'டின் கதமெத் திறந்து வகாண்டு உள்ஷள ெந்தான். வசய்ெதறியாது எங்களுக்குப் பின்னாஷல நிலத்திஷல ெிழுந்து ஒளித்தான். அென் ெந்ததன் பிற்பாடு இரண்டு 'மகன ீஸ்' ைனிதர்கள் ஆஷெசைாகச் சத்தைிட்டுக் வகாண்டு கமடக்குள் ெந்து அெமனத் ஷதடினார்கள். அென் கமடக்குள்ஷள சுற்றிச் சுற்றி ஓடினான். கமடயின் ஒரு

மூமலக்குள் ஷகாழிமய அமுக்கிப் பிடிப்பது ஷபாலப் பிடித்து அடிக்கத் வதாடங்கினார்கள். பார்க்கப் பரிதாபைாக இருந்தது. வசய்ெதறியாது

நாங்கள் முழித்துக் வகாண்டிருக்மகயில், குறுந்தாடி மெத்தென் தனது இருக்மகயினில் இருந்து எழுந்து ெந்தான்.அெர்களுக்கு நடுஷெ

குறுக்காக நின்று வகாண்டு அெனுக்கு அடிகள் ெிழாதொறு தடுத்தான். "என்ன நடந்தது? என்ன நடந்தது?" "வகாஞ்ச ஷநரவைண்டால் நாங்கள் இரண்டு ஷபரும் வசத்திருப்ஷபாம். வபடஸ்ரியன் குவறாஸ்சிங்கிமல நிக்காைல் கார் ஓட்டி

ெந்திருக்கிறான்" அெர்களில் ஒருென் ஆங்கிலத்தில் வசான்னான். "சரி சரி இந்தமுமற ைன்னிச்சு ெிடுங்ஷகா!" "உங்கட முகத்துக்காக ெிடுகிறம்."

அெமன அெர்களிடைிருந்து ெிடுெித்து தனது ஷைமசக்குக் கூட்டிச் வசன்றான்.

"அக்கா! நாலு 'கப்' பால் தாங்ஷகா" குறுந்தாடி மெத்தென் 'வகளண்டமர' ஷநாக்கிக் வசான்னான். 'கப்' பால்! "உென்ர வபயர் சிெநாதனா?" என்ஷறன் ெியப்புடன் நான். "சிெநாதன்! சிொ!! அஷததான்!!!" சிெகுைார் தன்மன ைறந்து, தன் நிமல ைறந்து ஷரபிளின் ைீ து தனது மகயினால் குத்தி தனது ஞாபகசக்தி ைீ து வபருைிதம் வகாண்டான். 'வகாப்பர்கட்'டிற்குள் இருந்த அமனெரும் எங்கமள ெியப்புடன் பார்த்தார்கள். அந்தக் குறுந்தாடி மெத்த கனொனும் கூட. (2006)

கக.எஸ்.சுதொகர் 74


காற்றுவெளி

மரணத்தின் வொ ைில் வொழ்லவத் கதடிய... தீடீர் என ெந்த

ெிைானத்தில் இருந்து ‘படீர்’; என ெிழுந்த குண்டால் சுக்கு நூறாய்ப் பறந்தன! பல ெடுகளும் ீ

ைனித உடல்களும் ஒரு நிைிடத்தில் அமடயாளம் இன்றிப் ஷபாயின......!

எங்ஷகா ெிமளயாடிக் வகாண்டிருந்தென் இங்ஷக ஒடிெந்தான் வநஞ்சு படபடக்க! ெந்து நின்ற சிறுென் ............

அமடயாளம் இன்றிக் கிடந்த தன் ெட்மடயும் ீ அறியான் அன்மன தந்மத துகள்கள் ஆனமதயும் அறியான்......! சிறுது ஷநரம் ஆசுொசப் படுத்த ெட்டில் ீ இருந்து சிதறிய கற்கமள கண்டு ைகிழ்ந்தான்! கற்கமள அடுக்கி ெடுகட்டினான்! ீ கச்சிதைாய் தகரம் கூமரக்கு ெமளந்து கிடந்தது! அம்ைாெின் ஷசமலத் துணிவயான்று அழகான ொசல் துணியாயிற்று! உமடந்து கிடந்த ைரத்தில் 75


காற்றுவெளி

ஓமல எடுத்து ஷதாரணம் கட்டினான். பூெரசம் இமலயில் “ பீ;;;.....பீப்.....”

ஊது குழலும்

சரிப்படுத்திக் வகாண்டான்! ஷைளம் ஷெண்டுஷை.........!

அங்கும் இங்கும் பார்த்தஷபாது தகரடப்பாக்கள்

சிதறிக் கிடந்தன! அடிக்கத் தடியும் அளொய் கிமடத்தது! ெடு ீ குடிபுக எல்லாம் ஆயத்தம் வபாறியியலாளர் ஷபால் ஒரு வபருைிதம்!

நின்று பார்த்தான் கட்டிய ெட்மட ீ “நீ ஒரு வபாறியியலாளராக ெரஷெண்டும் ைகன்” அப்பா கூறியது அந்தரத்தில் ஒலித்தது! ஷெகைாக ெந்த இராணுெ ெண்டி அெமன அெசரைாகக் கடந்தது அெனது ெடும் ீ துெம்சைாகிக் கிடந்தது. ஆத்திரத்தில் கல்மல எடுத்து ெசினான் ீ காசாெில் ைட்டுைா கல் எறிொர்கள்? ஏஷதா பாமசயில் திட்டிய சிப்பாய் எடுத்து நீட்டினான் துெக்மக “...ம்ைா” வுடன் 76


காற்றுவெளி

ைவுனைாகிப் ஷபானான் அந்தச் சிறுென்! முல்மலத்தீொ? காசாொ? ஷசாைாலியாொ? ஆப்கானா? ஈராக்கா? வைாவராக்ஷகாொ? எல்லாம் ஒன்றுதாஷன?

முகில்வண்ணன்

77


காற்றுவெளி

கதடித் கதடி அலைகின்றொய்! ஷதடித் ஷதடி அமலகின்றாய்! ைனிதஷன நீ

ஷதடுெது உனக்குள்ஷள!

ஓடி ஓடி உமழக்கின்றாய்! உனக்கு நிம்ைதி எங்குைில்மல! ஷதடித் ஷதடி அமலகின்றாய்! அழுகிறாய்! துெழ்கிறாய்! ஆத்திரப்பட்டு ெிரக்தி வகாள்கிறாய்!

வதாழுதிட ைறந்து பிறமரத் தூற்றித்

தூற்றிஷய நிமறவு அமடகிறாய்! ஆயினும் நீ ஷகட்ட ொழ்க்மகமய

அமடந்திட ெில்மல!

ஷதடித் ஷதடி அமலகின்றாய்! அதர்ைம் ஓங்கிடும் ஷபாது அழிவும் கூடஷெ ெருஷை! அறிந்தும் புரியஷெ இல்மல! ஆரிடம் ஷகட்டு அறிந்திடுஷொம்! ஷதடித் ஷதடி அமலகின்றாய்! அந்தா ெருகுது! இந்தா ெருகுது! ஷெதியர் வசால்கிறார்! ெிஞ்ஞானியும் வசால்கிறார்! சாைியும் வசால்கிறார்! தத்துெ ஞானியும் வசால்கிறார்! ஆனாலும் அழிவுகள் அங்வகான்று...... 78


காற்றுவெளி

இங்வகான்றாய்...... ஷதடித் ஷதடி அமலகின்றாய்! ொழ்க்மகக்கு முடிொ? உலகுக்கு முடிொ? ஓடி ஒழிந்து

தப்பிக்க முடியுைா? ஒரு வநாடி வபாழுதில் எல்லாம் முடியுைா?

சாதிக்கப் பிறந்த ஞானிகள் எங்ஷக.......? ஷதடித் ஷதடி அமலகிறாய்?

முகில்வண்ணன்

79


காற்றுவெளி

உள்ளத் சதழுகம உயர்ந்த இைக்கியம் உள்ளம் இனிக்க உதவும் இலக்கியம் வதௌ;ளத் வதளிந்த அறிவுமடச

ி

தருகின்ற ஆக்கங்கள் சிந்தமனக் ஷகற்ற

ருஷயார் - அள்ளித்

கருொய் அமைந்திடுஷை காண்.

வசந்தைிழில் சீருறும் நன்னூல்கள் பற்பலஷெ சிந்மதகெர் வசம்வைாழிய்pல் ஷசார்ெகற்றும் - முந்மதஷயாரின் நாென்மை வகாண்ட இலக்கியங்கள் நாடகங்கள் ஆெணங்கள் என்றுபல ஆம்.

நல்லூர்ொழ் நாெலன் நற்றைி;ட் காம்ஷசமெ

வசால்லும் தரைல்;ல வசந்தைிட்காம் - வசல்லரித்த ஏடுகமளத் ஷதடி எடுத்ததமன அச்ஷசற்றப் பாடுபட்ட பண்பாமரப் பார். தைிமழ ெளர்த்ததந்தத்

தாஷைா தரனார்

அைிழ்தூறும்; அன்மன வைாழிமய – அைிழ்தைாய்க் வகாண்ஷட அருஞ்ஷசமெ வசய்தாஷர அன்வறைக்கு எண்ணுெஷத ஏற்கும்; இயம்

வசல்லரித்த ஏடுகமளத் ஷதடிவயடுத்தார் ஊவரங்கும் ெல்ல உவெசமெ ொழ்த்திடு.ொம் - நல்லபல நூல்கமள நாம்கற்க ொய்ப்பளித்த நாயகனின் சால்புணர்மெ என்வனன்று வசால். வைல்;லினம் ெல்லினம் ைற்றும் இமடயினம் வைல்லத் தைிழுக்கு ஷைன்மைைஷய – ெல்லமைஷசர் கம்பனின் காெியமும் காளிதான் கற்பமனகள் நம்தைிழ் ஷைன்மையுற நாடு. ெள்ளுெனின் ொய்வைாழியும் ொசுகியின்; இல்லறமும் கள்ளைிலாக் கண்ணகியின் கற்புவநறி – துள்ளுதைிழ் ொழ்முமறக்கு ெித்திடஷெ ொழ்ொங்கு ைக்கன்று ஷகாழ்குண்டனி யற்றுொழ்ந் தார் உள்ளத் வதழுஷை உயர்ந்த இலக்கியம் வைௌ;ளத் தைிழினிச் சாகுவைன்ஷபார் – எள்ளிநமக ஆடும் எடுபிடியாய் ஆள்ஷொர்க்கு ஆட்ஷசர்த்துத் ஷதடும் பணத்திற்காம் ஷதர்.

புைவர் முரு மயிைவொகனன் 80


காற்றுவெளி

நல்ை கவிலத நயம் குறள் வெண்பா

நல்ல கெிமதகட்கு நாளும் ைதிப்புண்டு வசால்லாளும் ெல்லமையால் ஷதர். ஷநரிமச வெணபா

கீ தொணி ொனமலயில் கீ ர்த்திைிகு பாஷொமச சீதவைாழிர் வசவ்ொயில் சீருறஷெ – ஷபதைின்றிப் பாெிமசக்க நல்ல கெிஞர்கள் பங்ஷகற்று நாெிமசக்க நாம்ைகிழ்ஷொம் நன்

பாெலர்கள் ொயால் ெருகின்ற பாவொலிகள்

காெலாம் வசந்தைிட்குக் காண்பீஷர – ஆெலாய் ெல்லெஷர வசய்கெிமத சீஷரா வடதுமகஷைாமன நல்ல கெிமத நயம்.

தாய்வைாழியில் கற்பெர்கள் தப்பாது ஷெறுவைாழி

ஐயைின்றிக் கற்றிடுெர் ஆர்ெமுடன் - வபாய்யல்ல இல்மலவயன்று வசால்ஷொர் இருப்பஷரா இல்மலயில்மல ெல்லெர்க்கு என்றுஷை ொய்ப்பு.

மபந்தைிழில் பல்லறிஞர் பண்வபாளிரும் நாெலுண்டு பூந்வதாளிரும் ஆன்ைீ கம் பூர்ெக ீ

- தீந்தைிழில்

பத்துபாட்டு எட்டுவதாமக என்றும் பயன்தரும் சித்தர்கள் பாக்கள் சிறப்பு. இந்த வைாழியால் ஏதுபயன் என்றிருப்ஷபார் சிந்மத வதளிந்ஷத வசயற்படுெர்ீ – நிந்மதயல்ல வசந்தைிஷழா வசம்வைாழியாம் வசன்றுள்ஷள பார்த்திட்டால் ெிந்மதபல காண்பாய் ெியப்பு ெள்ளுெத்தில் ஷநாயக்;காம் ைருந்துண்டு ொழ்;வுக்காம் வதௌ;ளத் வதளிந்த அறிவுண்டு – உள்ளம் ைகிழ உறொடும் ஊக்குசக்தி ைற்றும் ைகிழ்ச்சிதரும் ைாமுனிக்காம் ொழ்த்து. பட்டணத்தார் பாகற்றால் பற்று அறுந்திடுஷை ெிட்டகுமற வதாட்டகுமற ெணல்ல ீ – திட்டைிட்ட ொழ்வு சிறப்புறஷெ ொழ்ொங்கு ொழ்ந்தால் தாழ்வுதான் என்றுைில்மலத் தான். 81


காற்றுவெளி

ஷதய்ெப் புலெர்களின் ஷதன்தைிழ் ஷதர்ந்தறிொல் உய்ய ெழியண்டு உண்மையஷத – மெயகத்தில் ொழ்ொங்கு ொழ்ந்தால் ெழியண்டு வதய்ெைாக ஊழ்ெிமனயும் உண்டு உணர்.

கம்பன் புலமையிஷல கற்பமனஷசர் நல்லறிவும் தம்பிரான் ஷதாழனாம் சுந்தரனார் – எம்பிரான்

ஆட்வகாண்ட அற்புதமும் ஞான உபஷதசங்கள் காட்டீடுN ைநல்ெழிகள் காண்.

புைவர் முருகக

மயில்வொகனன்

கனடொ

82


காற்றுவெளி

அம்மொ நல்ல கெிமதகள் நான் பமடக்க என்மனப் பமடத்த

அழகிய கெிமத என் அம்ைா! அம்ைாெின் அருகிலிருந்த காலங்கள் இனிமையாகவும் இங்கிதைாகவும் சுகம் ெளர்ந்த காலங்கள் என்ஷபன்..! எங்கள் அம்ைா அதிக தூரம் நடப்பாள்...

துலாப்பிடித்து இழுத்து தண்ண ீர் அள்ளி தமலஷைல் சும்ைாடு அமணயாக...

ைண்குடத்தில் தண்ணர்ீ நிமறத்து சுைப்பாள் தமலயிலும் இடுப்பிலும்

தண்ணர்க்குடங்கள் ீ கனந்துவகாள்ளும் வெயிலிலும் ைமழயிலும்

தண்ணருக்காகக் ீ காததூரம் நடந்தெள் ைாமல ஷநரங்களில் கிணற்றடி கூட்டிச் வசல்ொள் நாங்கள் இளெல்கள் ஐெரும்; ெரிமசயாக இருந்து அம்ைாெின் அமழப்பிற்காகக் காத்திருப்ஷபாம்! ஒவ்வொருத்தராக அம்ைா அமழப்பாள்..! அழகாகவும்... அெதானைாகவும்... குளிப்பாட்டுொள்..! ஆழைான கிணற்றின் துலாக்வகாடி பிடித்து துள்ளித் துள்ளி... இழுத்து ெலித்து... தண்ணர்ீ அள்ளிக் கமளத்துப் ஷபாொள் அம்ைாெின் சுமைகளும்..! அம்ைாெின் ெலிகளும்...! அறியாத பிள்மளகளாக அன்று நாங்கள்! குளிக்க ைறுத்து நானும் தம்பியும் அம்ைாெிற்கு ஓட்டம் காட்டுஷொம் சிறு கம்பு முறித்து ெந்து எங்கமளக் கமலத்துப் பிடித்து ெந்து குளிப்பாட்டுொள்! 83


காற்றுவெளி

ஒவ்வொரு சனியும்... ெிடியற் வபாழுதில் தமலயிலும் உடலிலும் நல்வலண்வணய் ஷதய்த்து... சூடுகமலத்து... ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருபத்வதாரு ொழி தண்ண ீர் என்று

அள்ளி முழுகொர்ப்பாள்

முழுக்கு முடித்து தமல ஈரம் துெட்டி உச்சி ெகிவடடுத்து பவுடர் ஷபாட்டு சுட்ட உள்ளிமயப் பக்குெைாகப்

பிரித்து எடுத்து

ஊட்டி ெிடுொள்... இத்தமன உன் அரியவசயல்களிலும்… இத்தமன உன் அர்ப்பணிப்புக்களிலும்… உன் பக்குெம் உணர்ந்ஷதாம் அம்ைா..! எங்களுக்காக நீ வபற்ற சுமைகளும்

எங்களுக்காக நீ வகாண்ட ெலிகளும் எங்கள் இதயங்களில் ெரி ெரியாக ெந்து ெிழுந்து

ெலிமை வபறுகின்றன..!

எத்தமன உறவுகள் எங்களுக்வகன்று இருந்த ஷபாதும் உனக்கு ைட்டும் எப்பிடி..?

எங்களுக்காகஷெ இப்படி ொழ முடிந்திருக்கிறது! அம்ைாெின் வபருமைகளும்... அம்ைாெின் கருமணகளும்... அம்ைாெின் தியாகங்களும்... நன்கு உணர்ந்ஷதாஷை இன்று! அம்ைா..! இனியாெது ஓய்ொக இருங்கள் எங்களுக்வகல்லாம் பிள்மளயாக இருங்கள்..! தன்நலம் கருதாைல் தன்னடக்கைாக ொழ்ந்த ெிதமும்… தன்பசி ைறந்து எங்கள் பசிகாத்த முமறயும்… தன்பிணிக் காலங்களிலும் எங்களுக்கான தன்பணி ைறக்காத திறனும்… தானாக நிமனத்து 84


காற்றுவெளி

ஊனாகத்

தன்மன உருக்கிய வகாமடயும்

உன்மன ெிஞ்ச இங்ஷக எெர் உண்டு..? அம்ைா..! அம்ைா..! அம்ைா..! எங்களுக்காகஷெ

ொழும் அம்ைா…! அம்ைாதான்..!

ின்னரொஜொ. உதயன் (கனடொ)

85


காற்றுவெளி

கள்ளிச்ச ொட்டு இருக்கின்ற

அழமகயும்

கல்யாணப்

வபண்ணாக

ெிருட்சங்களுடன்

வகடுத்துக்

வகாண்ட

நடுஷெ

நிலாக்காலத்தில்

ஷகாயில்.

இனி

ஒப்பமன

கூடிய

சூழ

என்மறக்குஷை

நின்ற

ஷபசாது

என்பது ஷபால நின்றது அது, ஷகாயிமல ெமளத்துக் கமட ெதி, ீ கரிைண்

கிளறிக்

கிளறி

நமடஷபாடும்

ஜனங்கள்.

ஒவ்வொரு

கமடயிலும் ஷதனமடமய வைாய்க்கும் ஈக்களாகிக் குழுைி நிற்கும் ஜனங்கள்.

எறும்புகளாகி

முட்டியும்,

ஷைாதியும்

ெிலகிப்

ஷபாகும்

ஜனங்கள். ஜனங்கள். ஜனங்கள். எதிர்வெயிமல

ொங்கி

தம்

முகம்

ஷநாக்கித்

துப்பிவயறிகின்றன

அலுைினியப் பாத்திரங்கள். வைல்லிய மககமளப் பற்றி ெமளயல் அணிெிப்பதில் மபயன்கள். கச்சான் சப்த கிரு

காலத்மதக்

இந்த

வகாட்மட

சங்கீ தத்துடன்

;ணன்.

கமரக்கிறார்கள்

உச்சக்கட்டத்தில் ெிற்பெர்களும்,

ஓரங்கட்டப்பட்டு

ெிட்டனர்

புல்லாங்குழல்

ஊதியபடி

கடமல

ஷதநீர்க்கமடகள்.

தியானத்தில்

காப்புக்கமடப்

இருக்கிறார்

ெண்டிக்காரர்களும்.

புத்தர்.

கண்ணாடிகளில்

கிழெனாகிக் வகாண்டிருக்கும் நான். 'அம்ைா எனக்கு ஷெணும்' என்று மககால்கமள உதறி அடம் பிடிக்கிறது வபாம்மைக் கமடமுன்ஷன நிற்கும்

குழந்மத.

ெியாபாரிகள் முக்கலுடன்

தமலகளில்

ொய்களால் ஐஸ்கிரீம்

'பலூன்

ெிஷனாத

ஒலி

ெண்டிகள்,

வகாம்புகள்'

முமளத்த

எழுப்புகிறார்கள்.

கிணற்றடி

புறா

மூமலயில்

கஷணசனின் அப்பா கரும்பு ெிற்கிறார். ஷகாயிலின் ெிழுங்கியபடி

பின்புறம் வநருப்பு

தீக்குழி. ஷைாகினி

அடுக்கப்பட்ட சுழன்று

ெிறகுகமள

சுழன்று

ஆட்டம்

ஷபாடுகிறது. அதன் தாபமும் தகிப்பும் எங்கும் பரவும் தீக்குழிமயச் சுற்றிச் சில ைனிதர்கள் நிற்கிறனர். வநருப்பில் உதித்தெர் ஷபான்றும் வநருப்புடன் ெிறகுகமள ைட்மடயினால்

ொழ்பெராயும் ெிழுங்கி

அெர்கள்

வசந்தழலாகி

அடித்தடித்து

ைண்ஷணாக்கிச்சரிப்பார்கள்

அந்த

ஷதாற்றம் ஒளிர்கிறது

எரிதழலின் ைனிதர்கள்.

கால்

காட்டினர். வநருப்பு. உயரத்மத நமடகமள

ெிழுங்கி அமசய இயலாைல் படுத்துக்கிடக்கும் ைமலப்பாம்மப 86


காற்றுவெளி

நிமனவு

வசால்லும்

எல்மலக்

கடலில்

அந்தியிஷல நீராடி,

இந்தத்

ைஞ்சள்

தீக்குழி.

பூசி,

சங்கு,

அந்தியில்

உடுக்மக,

ஊர்

பாமற

ஷைளங்களுடன் ெருொர்கள் தருைன், ெைன், ீ அர்ச்சுனன், நகுலன், சகாஷதென்,

பாஞ்சாலி

வகாலுெினர்.

அெர்கள்

வநருப்பில்

நடப்பார்கள். ைறுகமர அமடொர்கள். ஜனவநரிசலில்

தள்ளுண்டு

கண்ணர்த்துளிகவளன ீ வநாறுங்க

சருகுகள்

வநாறுங்க

நான்

நடந்ஷதன்.

பரெிக்

கிடக்கின்றன.

வைன்ஷைலும்

ைரங்களின் சருகுகள்

முன்ஷனறுகின்றன

என்

பாதங்கள். வசக்குைாட்டுத் தனத்துடன் இலக்கற்ற ஒரு பயணம். ஆயிரைாயிரம் அண்டங்காகங்கள் ஒலிவபருக்கியில் கூடியிருந்தன. அமெ பாரதம் பாடி ெில்லிபுத்தூராழ்ொர் ைீ து எச்சங்கள் இட்டன. 'இன்னும்

வசாற்ப

குழந்மதகமளத் ஷெண்டின.

ஷநரத்தில்'

என்று

வதாமலத்தெர்கமள

முடிச்சு

ைாறிகள்

பற்றி

அடிக்கடி ெந்து

ஒலித்தன.

மகஷயற்கும்படி

எச்சரித்தன.

வபண்களின்

பாகங்களுக்கு யாவதாரு ஷசதமும் ெிமளெிக்க ஷெண்டாம் எனக் வகஞ்சிக் ஷகட்டன. அம்பாக்குழமல கமடகளின் ஒலி

சிறுெர்கள்

பலெர்ணப்

எழுப்புகின்றன.

அடிக்கப்

ஷபாட்டிக்கு

ஷபாத்தல்களிலும்

குழந்மதகள்

ஷபாெதாகப்

பாசாங்கு

ஊதுகிறார்கள். கரண்டிகள்

ெரிட்டழுகின்றன. ீ வசய்கிறார்கள்.

இடுப்பிலும் குழந்மதகள் வதாங்கப் புரு

சர்பத்

ஓடிஷயாடி அம்ைாக்கள் மகயிலும்

ைரங்கள் முழிக்கின்றன.

எங்கும் நாரசம். ைரம் ெிட்டு நீங்கி என் வசெிகளில் இறங்குகின்றன ைரங்வகாத்திப் எற்றிக்

பறமெயின்

கிளம்பும்

அலகுகள்.

புழுதியிலும்,

ஒரு

குஷளாரின்

வதாமகப்

பாதங்கள்

வநடியிலும்

ைீ றிய

மூத்திரொமடயிலும் மூச்சுத் தினறுகிறது. திடீவரனப்

பரபரப்புடன்

ெழிெிடுகின்றார்கள். ஒன்று

பின்னால்

ஜனங்கள்

ெிலகி

பத்துக்

கட்டமளகளில்

எனக்கல்ல. ெருகின்றது.

துப்பாக்கிகள்

ஏந்திய

நின்று கூட்டம் ெரும்

ஷைாஷசயிற்கும், கூட்டத்திற்கும் கிமடத்தமதப் ஷபால ஜனக்கடலில் இெர்களுக்கும்

தனிப்பாமத

ஷதான்றித்

திறந்திருந்தது.

முட்டல்

ஷைாதல் எதுவுைின்றி அெர்கள் முன்ஷனறலாம். ஆயுதந்தாங்கிகளின் முன்னால் எப்ஷபாதும் திறபட்டுக் கிடக்கின்றன ெழிகள். ஷகாயிலின் மூலஸ்தானம் ெமர, கடலின் வதாங்கல் வதாடுொனம் ெமர, ஏன் 87


காற்றுவெளி

தாயின் கருெமற ெமர கூட அெர்களால் வசன்றுெர முடிகிறது. என் ஷதாமளப் பற்றிப் பிடிக்கிறது ஒரு கரம். திரும்பிப் பார்த்ஷதன். துப்பாக்கியுடன்

ஒருென்

நின்றான்.

ஏதாெவதாரு

கானகத்தில்

வதாமலந்து ஷபாயிருக்கும் அெனது முகத்தின் புன்சிரிப்பு. அமடயாளம்

'என்மன

ைண்புழுொகி தெிக்கின்ற

ஷெர்களின்

என்

இருட்குமகயில்

முகம்

வதரிகிறதா?'

நுனிகமளக்

அெனுக்கு

ஓெியங்மளக்

என்று

ஷகட்டான்

கண்டறியும்

அென்.

குழப்பத்தில்

ெியப்பூட்டெில்மல.

கண்டறியத்

தட்டுத்

நான்

தடுைாறிக்

வகாண்டிருந்ஷதன். என்மனக் கமரஷயற்றி ெிடும் பரிவுடன் சாந்தைான குரலில் அென் வசான்னான். 'நான் உன்னுமடய நண்பன்;.' 'அப்படியா?' என்ஷறன். வெௌ;ஷெறு பராயங்களில் வெௌ;ஷெறு நண்பர்கள் என் ொழ்ெின் சாமலயில். ெண்ணத்துப் பூச்சியாய் ஞாபகம் அமலக்கழிக்கின்றது. என்

அத்தமன

சக்திகமளயும்

ஒன்று

திரட்டித்

துரத்திக்

வகாண்டிருக்கிஷறன். 'நீ குழம்பிப் ஷபாயிருக்கிறாய்....ொ! ஷபசிக்வகாண்ஷட ஷபாகலாம்' என அென்

அமழத்தான்.

நீட்டிய

அென்

மககமள

உதறமுடியாைல்,

ைிட்டாய் தந்த சந்நியாசி பின்னால் இழுபடும் சிறுெனாகப் ஷபாய்க் வகாண்டிருந்ஷதன். யாமன இழுத்துச் வசல்லும் ைரக்குற்றி

ஷபால்

என் உடல் ஷதான்றிற்று. என்பக்கைாக

முகத்மதத்

திருப்பி

அென்

'இன்னமும்

என்மனக்

கண்டு பிடிக்கெில்மல ஷபால?' என்றான் கிண்டலாக. நான் வைௌனங் வகாண்டிருந்த ஷபாதிலும் என் முழு முயற்சியும் அதிஷலஷய

இருந்தது.

வகாஞ்சங்

வகாஞ்சைாகத்

வதரிகிறது.

அந்த

கண்கள், இடது ஷகாடித் வதற்றுப்பல், வநற்றித் தழும்பு....பனிப்புகார் வைல்ல

வைல்ல

யாவரன்று

ெிலகுகிறது.

வதரிந்து

ஒட்டமட

ெிட்டது.

தட்டியாயிற்று.

இடியுண்ட

அென்

கட்டிடத்தின்

கற்குெியல்களுக்குள் இருந்து தமல நீட்டி ஷைவலழுந்து ெருகிறது ஒரு

சர்ப்பம்.

'வகால்

வகாதாெில்

சிலுமெயில்

மூன்றாம் நாள் முழித்வதழுகிறான். சாம்பலிலிருந்து 88

அமறபட்டென்


காற்றுவெளி

உயிர்த்வதழுகிறது

இஷதா

ஃபீனிக்ஸ்

பறமெ....

தீம்தரிகிட....தீம்தரிகிட.... வசத்துப்

ஷபானென்

கூட்டிச்வசல்கிறான். இல்மலஷயல்

ஜனசமுத்திரத்தின்

ைரணம்

இன்வனாரு

முடிந்ததாக

ஒரு

நடுஷெ

புத்தகத்தின்

புத்தகத்தின்

வசால்லப்பட்டென்

என்மனக்

கமடசிப்பக்கைா?

முதற்பக்கைா?

தமரயில்

கடலில்

நடக்கிறான்.

சப்பாத்துக்கால்களால் சருகுகமள வநாறுக்கிக் வசல்கிறான். பயமும் பரெசமும்

என்;மனச்

சூழ்ந்து

வகாண்டன.

அென்

ஷதாமள

உரிமையுடன் பற்றிஷனன். 'நீ

வசத்துப்

ஷபானதாகச்

வசான்னார்கள்

படுபாெிகள்.....'

அென்

தீட்சண்யைான கண்களால் என்மனப் பார்த்தான். 'எனக்கு சாெில்மல' என்றான். ைமல

அருெியின்

இருந்தன. அப்ஷபாது

வெகு அது

மூர்க்கத்தனத்துடன்

ொஞ்மசயுடன் நிகழ்ந்தது.

எனக்குள்

அெமன

துப்பாக்கி

உற்று

ஷெட்டுச்

ொர்த்மதகள் ஷநாக்கிஷனன். சத்தம்

ஒன்று.

வதாடர்ந்து பல ஷெட்டுகள். நிலமும், காதுகளும் பிளப்பது ஷபால ஒரு

வெடிஷயாமச.

அதிர்வுடன்

ஒரு

முமற

குலுங்கிற்று

பூைி.

எங்கும் புமக. ஒஷர இமரச்சல். கூக்குரலிட்டு ஜனங்கள் தாறுைாறாக ஓடிக் 'ஏஷதா

வகாண்டிருந்தனர். சிக்கல்'

என்று

என் பக்கத்pல் வசான்னான்.

நின்ற துப்பாக்கி

அென்

முகம்

நண்பன்

வகாடூரைாக

ைாறியிருந்தது. கடல் வகாந்தளித்து ஊர் ஷநாக்கி ெருகின்ற இமரச்சல். ஆமள ஆள் முண்டித்தள்ளி ஏறிைிதித்து ஓடுகின்றனர். நண்பன் துப்பாக்கியுடன் உ

hர்

நிமலயில்

நின்றான்.

ைமழயில்

நமனந்து

வகாடுகும்

ஆட்மடப் ஷபால ைரவைான்றின் ைமறெில் நான் நின்றுவகாண்ஷடன். பயத்தில்

என்

உதடுகள்

உலர்ந்திருந்தன.

மக

கால்களின்

நடுக்கத்மத ைமறக்க முயற்சித்துக் வகாண்டிருந்ஷதன். 'பயம் ஷெண்டாம்' என்றான் துப்பாக்கி நண்பன். ஒவ்வொரு ெமகயான துப்பாக்கிக்கும் ஒவ்வொரு ெமகயான குரல் இருந்தது. துப்பாக்கிகளின் உமரயாடல் முடிெற்று நீண்டு வகாண்ஷட வசன்றது. ஓய்கிறது என எண்ணும் ஷபாது ைறுபடியும் எங்கிருந்ஷதா 89


காற்றுவெளி

குண்வடான்று வெடிக்கிறது. ைண்ணில்

'இப்ஷபாது

நீங்கள்

குப்புறப்படுத்துக்

வகாள்ெது

பாதுகாப்பானது' என்றான் துப்பாக்கி நண்பன். ஆபத்து நம்ைிலிருந்து நகர்கிறத, அல்லது ஆபத்மத ஷநாக்கி நாம் நகர்கின்ஷறாைா என்ற புரியாமையின் தத்தளிப்புடன் நான் ைண்ணில் கிடந்ஷதன். எழுப்பாது

ஒரு

என்ற

சடலம்

எந்தவொரு

நம்பிக்மகயுடனும்,

உயிர்

ஆட்ஷசபமணமயயும்

தப்பஷெண்டுவைன்ற

வெறியுடனும் என்மன ைிதித்தபடி ஆட்கள் ஓடிக்வகாண்டிருந்தனர். 'என்ன நடக்கிறது' என்று ஈனஸ்ெரைான குரலில் என் நண்பமனக் ஷகட்ஷடன்.

ஷதாட்டாக்கள்

தீர்ந்து

ஷபாயிருக்கலாம்.

அெனுமடய

முகம் கலெரைமடந்திருந்தது. 'பின்

ொங்க

ைரணம்

ஷெண்டிய

நாலுகால்

வகாண்டிருப்பது

தருணம்

பாய்ச்சலில்

உமறக்க

இது'

என்றான்

என்மன

சட்வடன்று

என்

ஷநாக்கி

எழுந்ஷதன்.

நண்பன். ெந்து நண்பன்

முதலிலும் நான் அெமனப் பின் வதாடர்ந்தும் ஓடிஷனாம். ெி

ப்பூண்மட

ைாடுகளின் பாத்திரங்கள்,

ெிழுங்கி பிணங்கமளப்

ஆற்றங்கமரயில் ஷபால

பமனஷயாமலப்

ஆங்காங்ஷக

அநாமத

வபட்டிகள்,

ரப்பர்

சரிந்த

மசக்கிள்கள், வபாம்மைகள்....

தமட தாண்டி ஓட்டக்காரன் ஆகியிருந்ஷதன். ைமலப்பாம்பு படுப்பது ஷபால் எதிஷர ஆலைரஷெர். இடறிக் குப்புற ெிழுந்ஷதன். ைண் தட்டக் கூட ஷநரைற்று ஷநாவுடன் ைறுபடியும் ஓடிஷனன். என் நண்பனின் முதுகுபுப்புறம்

வெகு

வதாமலெில்

வதரிந்தது.

ைமலகளின்

ொய்க்குள் ஷபாகும் இறுதிக் கணத்துச் சூரியன் ஷபால அது வைல்ல வைல்ல

நழுெிச்

வசன்றது.

ெலிகமளவயல்லாம்

மூட்மட

கட்டிவயறிந்து ெட்டு சக ைனிதர்கமள முந்தும் வெறியுடன் ஓடிக் வகாண்டிருந்ஷதன்.

ஏஷதனும்

ஒரு

குண்டு

தாக்கிெிடலாம்

என்ற

முதுகுப்புறத்தின் குறுகுறுப்புடன் ஓடிஷனன். நகரத்துப்

ஷபய்களாக

ஜீப்ெண்டிகள்

ஊமளயிட்டு

தாறுைாறாய் ஓடும் ொகனங்களின் ஷ

அமலகின்றன.

ார்ன் ஒலி ைதங்வகாண்ட

யாமனகளாய்ப் பிளிறுகின்றன. என் முன்னால் ஓடிக்வகாண்டிருந்த கன்றுக் குட்டி கால் பிசகி, வதருெில் 'அம்பா' என்ற சத்தத்துடன் ெிழுகிறது. தாய்ப்பசுக்கள் பதில் குரலுடன் அமலகின்றன. 90


காற்றுவெளி

ஒவ்வொரு

ைரத்திற்கும்

வசால்கின்றன. சிெப்வபாளி ெிமரந்து ெி

ரத்தச்

கமரந்து

வதருெில்

ஒலிவயழுப்பியொறு

நீட்டிய

வதரிகின்றன.

நகங்;களும்

கமரந்து

வசாட்டுகமளத்

சுழன்றடிக்க,

வசல்கிறது.

வெளிஷய

காகங்கள்

என்மனக்

பல

குறி

ஷசதிகள் சிந்தியபடி,

ொகனம்

ஷசாடிக்கால்கள்

ைரணத்தின்

மெக்கின்றன.

ஒன்று

ொகனத்தின்

வகாடூரப்பற்களும், நான்

தப்பித்தாக

ஷெண்டும். கால்களில் உயிமர இறக்கி, பாய்ந்து பாய்ந்து ஓடிஷனன். வெறிச்ஷசாடிய பூதைாய் குருN

வதரு

எழுகிறது.

அச்சமூட்டியது.

கிர

ணம்

வதாமலெில்

கெிந்தது

என்

கரும்புமக

கிராைத்தின்

ைீ து.

த்திரத்தின் பதினான்காம் நாளில். நான் ெந்து நிற்கிஷறன்.

ஜயத்ரதனின்

தமல

நாடகைாடுகிறான்

வகாய்யப்படுெதற்காகப்

கிரு

;ணபகொன்.

'என்

பகமல

தமல

இருளாக்கி

எனக்கு

ஷெண்டும்'. குருட்டு நம்பிக்மகயுடன் ஓடுகிஷறன். வதருெின் ெடுகள் ீ எல்லாம்

சப்தைிழந்து

வசெிடுகளாய், இராட்சதப்

ஷபதலித்துப்

குருடுகளாய்

பறமெ

ஷபாயிருந்தன.

வைௌனிகளாய்,

சிறகடிக்கிறது.

திக்வகான்றாய்

நின்றன

வகக்கலிப்புடன்

ெடுகள் ீ

எல்லாம்.

ொனில்

அமலயும் குஞ்சுகமளக் கர்ெத்துடன் அது ஷெவு பார்க்கிறது. வதருெில்

தனியாக

ெளவொன்றினுள்

ஓடும்

அபாயத்மத

நுமழெமதத்

உணர்ந்ஷதன்.

தெிர

எனக்கு

பக்கத்து

ஷெறு

ெழி

இருக்கெில்மல. உமறந்து ஷபான வைழுமகப் ஷபான்ற ெவடான்று ீ உள்ஷள

இருந்தது.

ைதில்களினாலும்,

தாறுைாறாக

ெளர்ந்த

வசடிவகாடி ைரங்களாலும் அடக்கியாளப்பட்ட ெடாக ீ அது இருந்தது. சிமற

ைீ ட்வடடுக்க

ெரும்

ராஜகுைாரமன

எதிர்

ஷநாக்கியதான

வைௌனைான துயரத்துடனும் நீர்த்தடங்கள் ைமறயாத, பாசி படிந்த சுெர்களுடனும் அது காத்திருந்தது. முற்றத்தில் பிள்மளகள், சிள்ெண்டுகள்

ஒன்மறவயான்று கூமர ெிட்டு

துரத்தியபடி

ஓடுகின்றன

கீ ரிப்

ெிட்வடாலிக்கின்றன.

சுழிநிமறந்த

ஆறு

முகட்டின்

புறாக்கள்

முக்குகின்றன.

பற்றிய அச்சம் எடுத்துமெக்கின்ற என் ஒவ்வொரு காலடியிலும். அங்கிருந்த ெிருட்சங்களின் நீண்ட கிமளகள் என்மன ெமளத்துப் பிடித்து,

முறுக்கி,

அச்சத்திலும்,

வபயர்

எலும்புகமள வதரியாத

வநாறுக்கிெிடுஷைா ஏஷதனும்

பறமெ

என்ற ஒன்று

ெிருட்வடனப் பறந்து ெந்து தன் கூரிய அலகினால் என் கண்மணக் வகாத்தித் தட்டிச் வசன்று ெிடுஷைா என்ற பயத்தினூடும் நான் 91


காற்றுவெளி

தயங்கித்

தயங்கி

நடந்ஷதன்.

சங்கிலிக்

கட்டுகளில்

பின்புறம்

கிடக்கின்ற நாய்களுக்குத்தான் எத்தமன ஆஷெசம். என் சமதகமளப் பிய்த்வதறியும்

குரூரம்

கண்களிஷல

ைின்ன,

முன்னங்கால்களால்

ைண்மண ெிறாண்டி ெிறாண்டி மூர்க்கத்தனத்துடன் குமரக்கின்றன அமெ. 'கடவுஷள, சங்கிலிக் கண்கள் வதறித்துெிடக்கூடாது' பலநூறு

ெருடங்களுக்கு

வபருமுயற்சியுடன் அண்ணாந்து

முன்னால்

சாத்தப்பட்ட

திறபடுெமதப்

பார்த்ஷதன்.

ஜன்னவலான்று

ஷபான்ற

இருட்குமகயில்

சத்தம்.

நான்

ஒளிரும் வைழுகுெர்த்தி

ஏந்தித் ஷதான்றுகிறாள் ஒருத்தி. முகலாய காலத்து மூடுபல்லக்கின் திமர ெிலகத் வதரியும் ஒரு வபண்ணின் ஷசாகம் கெிந்த முகம். நாய்கமள

அெள்

அதட்டுகிறாள்.

;டைற்று

முனகல்களுடன்

அடங்குகின்றன நாய்கள். என் பக்கம் அெள் பார்மெ திரும்புகிறது. 'நான்.... நான்...' என்மனப் பற்றித் தட்டுத் தடுைாறலுடன் வசால்ல ஆரம்பித்ஷதன்.......... 'வதரியும்..... வதரியும்.....' என்று இமடைறித்த அந்த சாளரத்து முகம் ைமறந்து

ஷபானது.

ொசற்கதெின்

தாள்பாள்

உட்புறைாக

நின்றிருந்தாள்.

முதுமையின்

அகற்றப்படும் ஓமச சிறிது ஷநரத்தில் ஷகட்டது. ொசல் நிமலயில் தமலதட்டும்

உயரத்துடன்

படிகளில்

அெள்

கால்

வகாடுத்த

வபாம்மை

அெள்

மெத்திருந்தாள்.

ெட்டின் ீ

வைௌன

ஓலம்

ெட்டுப்படிகளில் ீ

அெள்

அெள் முகத்திலும் இருந்தது. ொவென்று கூடச் வசால்லாைல் சாெி ஏறத்

வதாடங்கினாள்.

ஷபால்

ைறுபடியும்

ஷைகங்கமளக்

மகயால்

பிடிக்கப்

ஷபாெது

ஷபால் அெள் ஷபாய்க் வகாண்ஷடயிருந்தாள். நான் பின் வதாடர்ந்து வகாண்டிருந்ஷதன்.

முடிெிடம்

வதன்படாைல்

படிகள்..........படிகள்.....படிகள்........ படிகளில் ஏறி ஏறி என் மூச்சு ொங்கியது. என் உடமல எங்ஷகனும் சாய்க்கா ெிட்டால் தாங்காது ஷபாலிருந்தது. கமளப்பினால் தளர்ந்து ஷபாயிருந்ஷதன். ஏறிச்

ஒவ்வொரு

வசல்மகயில்

ெிடக்கூடாஷதவயன

படிகளிலும்

அெளுமடய அஞ்சிஷனன்.

என்

கூந்தமல

முன்னால் நான்

முடியப்படாத

அெள் ைிதித்து

கூந்தலின்

பின்னால் ஒளிந்திருக்கலாம் ஏஷதனும் சபதம். ஷராைர் இலக்கங்கள் வகாண்ட, என்ஷறா நின்று ஷபான சுெர் ைணிக்கூடு ஒட்டமடயுடன் வதாங்குகிறது. என்மனத் திரும்பிப் பாராைல், ஷபசிய படி வசன்றாள் அெள்.

92


காற்றுவெளி

'இது பாதுகாப்பான இடம் என்றா இங்கு நுமழந்தாய்?' '....................................' 'என்மன உனக்குத் வதரியாதல்லொ?' 'வதரியாது' 'நான்தான் ஷராசலீன் ' 'உன் அம்ைாெின் பள்ளிக்கூடத்து சிஷனகிதி' அம்ைா எதுவும் தானாகச் வசான்னதில்மல. அம்ைாெின் பால்யகால நிமனவுகள் கமறயான் தின்ற ஒரு புத்தகம். அங்கிருந்து எனக்குக் கிமடத்தவதல்லாம்

ஓரிருெரிகள்.

வதருெில்

சிந்திய

தானியைணிகமள அெசர அெசரைாகக் மகப்பற்றிய காகம் ஷபால அெளுமடய

சம்பா

மணகளில் நான் வபாறுக்கியமெ

வசாற்பம்.

ஆனால் ஷராசலீன் பற்றி அங்கு எதுவுைிருந்ததில்மல. 'ெட்டில் ீ ஷெறு யாருைில்மலயா?' என்று நான் ஷகட்ஷடன். 'இஷதா....

இந்த

ைாமலகளுடன்

சுெர்களில் வதாங்கும்

இருக்கிறார்கள்'

கருகிப்ஷபான

புமகப்படங்கள்.

அெள்

ைலர்

வபருமூச்சு

ெிட்டுக்வகாண்டாள். 'ஷபானார்கள்.....

ஒன்றன்

பின்

ஒன்றாகப்

ஷபானார்கள்.

திரும்பி

ெரெில்மல.' 'இங்ஷக தனியாகொ இருக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு அப்படி இருப்பது பயைாயில்மலயா?' அெள்

நமட

எலும்புகளால்

நின்றது.

திரும்பி

கட்டப்பட்ட

ெடு ீ

என்மனப் இது.

பார்த்தாள்.

ரத்தத்தினால்

'பயைா? ெர்ணம்

பூசப்பட்டது இந்த ெடு. ீ இன்னும் என்ன நடக்க ஷெண்டும் பயப்பட?' நாய்கள்

ைறுபடியும்

குமரக்கின்ற

ஓமச.

வெளிஷய

தத்தம்

ெல்லமை கூறி ொனத்மதயும் எச்சரிக்கின்ற துப்பாக்கிகள். அெள் பரபரப்பமடந்தாள்.

ஒரு

படி

கீ ஷழ

இறங்கி

என்

மககமள

ஆதரவுடன் அெள் பற்றினாள். வநருக்கத்தில் ைதுொமட ெசியது. ீ கண்களில் நீர் ஷதங்கியிருந்தது. 93


காற்றுவெளி

'சிறகடியில்

மெத்திருந்து

ஒவ்வொன்றாய்ப்

மெத்திருந்து

பறிவகாடுத்ஷதன்.

எனக்கு

என் ெந்த

குஞ்சுகமள கதி

உன்

அம்ைாவுக்கும் ஷெண்டாம்...... ஓடித்தப்பு........' அென்

படிகளின்

ெழியாய்

இறங்கி

ைறுபடியும்

ஓடத்

வதாடங்கினான்.

உமொவரதரொஜன்

நன்றி: ெரஷகசரி ீ 16.05.1993 இந்தியா டுஷட ஏப்ரல் 1993

94


காற்றுவெளி

சமளனத்லத உலட

ைர உதடு திற ஷபசு ! பூைியின் புன்னமகமய ைீ ட்டுத் தரும்

ஷெட்மகஷயாடு முன்முமளத்த ைரபுகமள

முறித்வதறியும் ஷெகத்ஷதாடு ஷபசு ! கமலகளின் ஒப்பமனகமளக் கழற்றி நிகழ்ெின் காயங்கமள ெலியின் கனத்ஷதாடு ெிெரி ! பூவெறிந்து பாவெறிந்து கண்ணர்ீ எறிந்து கற்கமளக் கமரக்கும் முயற்சிமயத் துற. அர்த்தங்களின் அடர்த்தி குமறயாத 95


காற்றுவெளி

ஆஷெசத்ஷதாடு ெசு ீ வசாற்கமள! ஷெர்ெமர ெிழட்டும் ைடமைகள்

இயல்கமளத்

வதரிந்து வகாள். இசங்கமளப்

புரிந்து வகாள் ஷபசு!

சீழ்பிடித்த சிகரங்களின் உள்ளழுக்மக உண்மை ெிரல்களால் வதாடு

முகெரிகளின் அக ெரிகமள ஆய்வு வசய் உன்மன இயல்பாய் வெளிப்படுத்து ஷபசு! ஞானவெறி வகாள்! ஞாலவெளி பற.

தீ ன் , புதிய கைொச் ொரம், கம 2000

96


காற்றுவெளி

மொறுதல் இருட்டு ஒரு பகல் வசய்தது

எல்ஷலாருக்கும் முகங்கள் இருந்தன அப்ஷபாது

இரசம் பூசிய கண்ணாடிகள் கண்டுபிடிக்கப்படெில்மல

ஒருெமர ஒருெர் பார்த்து முகங்கமள

புரிந்து வகாண்டார்கள் வெளிச்சம்

ஒரு இரவு வசய்தது முகங்கமள யாரும்

மெத்திருக்கெில்மல...... முகம் ஷதடும் கண்ணாடிகள் உருொகின ஒளி.... அஞ்ஞாதொசம் ஷபாயிற்று கண்களுக்கு

முகங்கள் புலப்படெில்மல காலம் இரமெக் கமரத்துக் வகாண்டிருந்தது எஞ்சிய முகங்களுக்காக இருட்டு ைீ ண்டுவைாரு பகல் தயாரித்துக் வகாண்டிருக்கிறது

ஆனந்த ிர ொத்.

97


காற்றுவெளி

சகொத்தமல்ைிக்குடிநீ ர் அம்ைா! பிள்மளகள் படுத்திருக்கினம். நான் ஷபாட்டு ொறன். பரிைளம் ஆச்சி எழுந்து உட்காருெதற்குள் அமறக் கதமெச் சாத்திெிட்டு ைகள் ஷபாய்ெிட்டாள். ஆச்சிக்கு இன்மறக்கும் சுகைில்மலத் தான். ஷபான கிழமை ஷபரப்பிள்மளகஷளாடு

கடற்கமரக் குளிரில் உலாெியதாக்கும் ஆச்சிக்கு வநஞ்சுத்தடிைன் ஆக்கிப் ஷபாட்டுது. சனியும் ஞாயிறும் ஒஷர தமல அம்ைல்.

ைண்மடயிடி. சாப்பாடு ைனைில்மல. எழுந்து நடக்க உலாஞ்சியது. இராத்திரிப் படம் பார்த்துக்வகாண்டு இருந்த ஷபாது வதாடர்ந்து

நாமலந்து தடமெகள் இருைியதற்காக என்னம்ைா படம் பார்க்க

ெிடைாட்டீங்களா? ஷபாய் அமறக்குள்ஷள இருந்து இருமுங்ஷகாென் பட்டும்படாைலும் சிரித்துக் வகாண்டு வசான்ன ைகமள எண்ணி ைனதுள் ஷெதமனப் பட்டுக்வகாண்டு ஒரு தமலயிடிக் குளிமசஷயாடு படுத்த ஆச்சிக்கு இரவு முழுெதும் நித்திமர ெரெில்மல.

வதாண்மடக்குள்ஷள யாஷரா ஷகாழிச்வசட்மடயாஷல

தடெின ைாதிரி ஏஷதா ஊர்ந்து ஒரு கண் நித்திமர வகாள்ள ெிடாைல் ஒஷர புமகச்சல். இரவு முழுெதும் தான்பட்ட பாட்மடப் பார்த்து ைகள் எழுந்து

ெந்து என்னம்ைா வசய்யுது? சுடுதண்ண ீர் மெத்துத் தரட்ஷடா என்று ஷகட்பாள் என்று எண்ணி ஏைாறுெதற்கு ஆச்சி வெளி நாட்டுக்கு ெந்த புதிதல்ல. அம்ைாவுக்கு அனுதாபம் காட்டி என்ன ஏவதன்று ெிசாரித்தால் பிறகு தான் நின்றுதாஷன பிள்மளகமளப் பார்க்க ஷெணும் என்ற நிமனப்ஷபாடு வபான்சர் பண்ணிக் கூப்பிட்டது ஷெறு என்னத்துக்கு என்ற எண்ணமும் சில ஷெமளகளில் இருக்கலாம் என்று நிமனத்து ஆச்சியும் ஒன்மறயும் வபரிது படுத்துெதில்மல. ஆனால் இன்மறக்கு இரண்டு பிள்மளகமளயும் ெிட்டுப் ஷபாட்டு ைனுசனும் ைனுசியும் ஷெமலக்குப் ஷபாெினம் என்று ஆச்சி கனெிலும் எண்ணி இருக்கெில்மல. ஒருமுமறயல்ல ெிடிய ஒருமுமற ைத்தியானம் இரண்டு முமற பின்ஷனரம் ஒருக்கால் என்றும் வபரியமத ஒருமகயில்; பிடித்துக் வகாண்டும் சிறியமத இடுப்பிஷல சுைந்து வகாண்டும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ெட்டுக்கும் ீ நாயாக அமலயும் ொழ்க்மகக்கு ெருத்தத்மதக் காரணம் காட்டி இன்மறக்கு லீவு தருொர்கள் என்று 98


காற்றுவெளி

எண்ணியிருந்த ஆச்சிக்கு உண்மையில் ஏைாற்றைாகத் தான் இருந்தது. தமலமயக் கூட்டி முடிந்து வகாண்டு கட்டிமல ெிட்டு இறங்கி ஒரு அடி மெக்கெில்மல. பித்தைாக்கும் ெயிற்மறப் புரட்டியது. தற்வசயலாக சத்தி ெந்தாலும் என்று நிமனத்து ஷநற்ஷற

தலகணிக்குக் கீ ஷழ ஒளிச்சு மெத்திருந்த வபாலித்தீன் மபமய

எடுத்து முகத்துக்குக் கிட்டப் பிடித்து ஆவென்று ொமயத் திறந்த ஷபாது தான் சின்னன் அதுதான் ஷபத்தி அஜி வதாட்டிலுக்குள்ஷள கிடந்து சரசரத்துச் சிணுங்கியது. ஓடியாஷறன் குஞ்சு என்று வசால்லு முன்ஷப அம்ைம்ைா தங்கச்சிமயத் தூக்குங்ஷகா என்று படுக்க ெிடுகுதில்மல என்று கத்தினான் ஷபரன். ஆச்சிக்கு ெந்த சத்தியும் நின்று ெிட்டது. வநஞ்மசத்

தடெிக்வகாண்டு குழந்மதமயயும் தூக்கித் ஷதாளில்

அமணத்தபடிஷய பால்மெக்கப் ஷபான ஆச்சிக்கு பால் காச்சும் கிண்ணத்மத அடுப்பில் மெத்த ஷபாதுதான்

ஒருநாள் பால் வபாங்கி

அடுப்புக்குள்ஷள ஊற்றுப்பட்டதுக்காக ைகளிடம் ொங்கிய ஏச்சு ஞாபகத்துக்கு ெந்தது. என்ன உயிர் ஷபாற ஷெமல இருந்தாலும் பால் அடுப்பிஷல மெத்தால் பக்கத்திஷல நில்லுங்ஷகா அம்ைா! வகாஞ்சம் சத்தம் ஷபாட்டுத்தான் பிள்மள வசான்னெள். வசான்ன

ெிசயம் நியாயைானது தான் என்றாலும் வசான்ன ெிதம் இருக்ஷக அது ஒரு ைாதிரித்தான். என்றாலும் பிள்மளப் பாசம் ஆச்சி வபாறுத்துக் வகாண்டாள்.

குழந்மதமயக் கழுெித் துமடத்து உடுப்பு ைாற்றி ஒரு

ெிசுக்ஷகாத்தும் எடுத்துப் பாஷலாடு வகாடுத்து இருத்திெிட்டு மூன்று நான்கு தடமெகள் அடுப்புக்கு ஷைஷல மகமய மெத்துப் பார்த்தாள் ஆச்சி. சூடு குமறயத் வதாடங்கி ெிட்டது. அடுப்பு நிற்பாட்டியமத உறுதி வசய்து வகாண்டு இரண்டு துண்டு பாணுக்குச் சூடுகாட்டி பட்டரும் ப+சி மூத்த வபாடிக்கு ஷகாப்பியும் ஊத்தி மெத்துெிட்டு ஷைஷல ஷபானாள். ஏழமர ைணிக்கு எழுப்பியம்ைா வெளிக்கிடுத்திச் சாப்பாடு வகாடுத்துப் ஷபாட்டு எட்டுைணிக்கு வெளியாஷல கூட்டிக் வகாண்டு இறங்கின ீங்கள் என்றால்

அெசரப்படாைல் ஷபாகலாம் என்று

ஒருமுமற ைகள் ெிளங்கப்படுத்தினெள். அப்படிப் பார்த்தால் இன்னும் நிமறய ஷநரம் இருக்குத்தான். ஆனால் வபாடியன் எழும்பி முகத்மதக் கழுெிப்ஷபாட்டுத் தங்கச்சியாமர ஒரு ஐந்து நிைிடம் பார்த்தால் தாஷன ைற்ற அலுெல்கமளயும் பார்க்கலாம். ெடு ீ 99


காற்றுவெளி

கூட்டுெது சுொைி கும்பிடுெது சமைப்பது சாப்பிடுெது ஷபான்ற ஷெமலகமளக் குழந்மதமயத் தூக்கி மெத்துக்வகாண்டு வசய்தாலும் குழந்மதமயயும் மெத்துக்வகாண்டு வசய்ய முடியாத ஒருசில ஷெமலகளும் உண்டு.

ஆச்சிக்கு இப்பவும் ெயிற்றுக்குள் என்னஷொ வசய்தது.

ஒருமுமற இருந்து பார்க்கலாம் தான் .வபட்மடமய இறக்கி

ெிட்டால் ஷபயடிச்சமதப் ஷபால குழறும். பிறகு ஆத்ஷதலாது. அதுக்குப் பயந்து ஆச்சி அடக்கிக் வகாண்டுதான் இருக்கிறாள். தம்பி குஞ்சு எழும்பு ஷைாமன! பள்ளிக்கூடத்துக்குப்

ஷபாகஷெணுைல்ஷலா. என்மன ெிடுங்ஷகா அம்ைம்ைா. அப்படிச் வசால்லக்கூடாது ராசா. எழும்பு அப்பு! நான் பிள்மளக்கு பாண் பட்டர் எல்லாம் பூசி மெச்சிருக்கிறன். எனக்கு பாண் ஷெண்டாம்

அம்ைம்ைா. சூப் தான் ஷெணும். இனிச் சூப்பு காய்ச்ச ஷநரைல்ஷலா

ஷபாய்ெிடும். அம்ைா பாண் தாஷன குடுக்கச் வசான்னெள்? ஷநற்றும் சூப்புத்தாஷன குடிச்சது. நான் பிள்மளக்கு இரவு காய்ச்சித் தாறன். அம்ைம்ைா எனக்குச் சூப் தான் ஷெணும். ஒரு வசால்ெழி ஷகளாத பிள்மள எழும்பிொ காச்சித் தாறன். சூப்பு என்றதும் தான் பரிைளம் ஆச்சிக்கு சடாசு அண்ணரின் ைணியம் வபண்சாதி ஷபானிஷல வசான்னது நிமனவுக்கு ெந்தது.

பரிைளம் அக்கா ஒரு சிறங்மக வகாத்தைல்லி நாமலந்து ைிளகு வகாஞ்ச வெந்தயம் இரண்டு பல்லு உள்ளி கடுகு சீரகம்

எல்லாெற்மறயும் இஷலசாக ெறுத்து எடுத்து ஷகாப்பிக் கிமறண்டர் இருக்கல்ஷலா அதிஷல ஷபாட்டு இரண்டு தரம் அமரத்துப் ஷபாட்டு தண்ணிமயக் வகாதிக்க மெத்து அெித்துக் குடி. தடிைன் தமலச்சுற்று எல்லாம் ஒரு நாளிஷல பறக்கும் கண்டிஷயா. அமத ெிட்டுப் ஷபாட்டு இங்ஷக ைருந்து எல்லாம் எடுத்து ஒன்றும் வசய்ய ைாட்டாய் அக்கா என்று வசான்னது. இன்மறக்கு அமதயும் ஒருக்கால் வசய்து குடித்துப் பார்க்க ஷெணும். இந்தப் வபால்லாத இருைல் ஒன்றுக்கும் நிக்குதில்மலஷய ஆச்சி நிமனத்துக் வகாண்டாள். எல்லாம் சரிதான். ஆச்சிக்கு கிமரண்டர் ஷபாடத் வதரியாது. சுpன்னக் ஷகாப்பிக் கிமரண்டர் என்றால் சுகம்.

ைகளிடம் இருக்கும்

கிமரண்டர் ஷெறு ைாதிரயானது. வபரியது.. ைகள் ஷபாட்டுெிட உழுந்து அப்படி ஏதாெது அமரத்துத் தான் ஆச்சிக்குப் பழக்கம். வபாடியன் பள்ளிக்கூடம் ஷபாெதற்கு முதல் ஷகட்டு மெத்துக் வகாண்டால் வகாண்டுஷபாய் ெிட்டுப்ஷபாட்டு ெந்து வசய்து 100


காற்றுவெளி

குடிக்கலாம். எடதம்பீ! ஷைாஷன! இந்தக் கிமரண்டர் எப்படிப் ஷபாடுறது என்று வசால்லு ராசா. அம்ைம்ைா இங்ஷக பாருங்ஷகா இந்த ெயமரப் பிளக்கிஷல

இப்படிக் குடுங்ஷகா. பிறகு எமதக் கிமரண்ட் பண்ணப் ஷபாறியஷளா அமதப் ஷபாட்டு மூடியாஷல மூடிப்ஷபாட்டு இப்படி அைத்துங்ஷகா இப்ப ஷெமல வசய்யுதல்ஷலா

சரிசரி நீ சாப்பிட்டுப் ஷபாட்டு இறங்கு. நான் பிறகு ெந்து வசய்யுறன். அம்ைாடி உனக்கு சூப்பு ஆறட்டும் அண்ணாமெ ெிட்டுப் ஷபாட்டு ெந்து குடிப்பம்.

ஆச்சி முகம் கழுெிக்வகாண்டு வெளியாஷல இறங்கிய வபாது எட்டுைணி. அம்ைா பள்ளிக்கூட ொசலிஷல ெிட்டுப் ஷபாட்டு உள்ஷள ஷபாறாஷனா என்று பார்த்துப் ஷபாட்டுத் தான் நீங்கள் ெரஷெணும். தற்வசயலாக இென் ொசலிஷல நின்று ஏைலாந்த ஆராெது

பிடிச்சுக்வகாண்டு ஷபாய்ெிடுொன்கள் கெனம் என்ன? ைகள் முதல் நாஷள வசான்னெள். ஷபரன் உள்ஷள ஷபாக ஆச்சி திரும்பி நடந்தாள். குடிநீர் வெறும் ெயிற்றிஷல குடிச்சால்தான் நல்லது என்று ஆச்சி இன்னமும் ஷதத்தண்ணர்ீ கூடக் குடிக்கெில்மல. வபாடிமயப் பதிவனான்றமரக்குப் ஷபாய் கூப்பிடுெதற்குள் குடிநீரும் அெிச்சு

பாத்திரங்களும் கழுெி கறியளும் மெக்க ஷநரம் காணுைா? காணும் காணும் ஆச்சி தனக்குள்ஷள வசால்லிக் வகாண்டாள்.

குழந்மதக்கு சூப்மபக் வகாடுத்து முடித்து ெிமளயாட

இருத்திெிட்டு ஆச்சி ஒரு சிறங்மக வகாத்தைல்லிமய எடுத்து ைிளகு சீரகத்ஷதாடு இரண்டு வசத்தல் ைிளகாயும் ஷசர்த்து ெறுத்தாள். புதுச் வசத்தல் ஆக்கும். சூடு பட்டவுடன் ைிளகாய் புமகச்சூழ்ந்து இருைியது. ஆச்சி எல்லாெற்மறயும் இறக்கி ஆறெிட்டாள். கிமரண்டரிஷல ஷபாட்டுப் ஷபரன் வசான்னது ஷபால அமுக்கினாள்;. கிமரண்டர் ஷெமல வசய்யெில்மல. ஆச்சிக்குப் வபருத்த ஏைாற்றைாகப் ஷபாய்ெிட்டது. அமரக்காட்டில் என்ன முழுசாகப் ஷபாட்டு அெிச்சுக் குடிப்பம் என்றுதான் ஆச்சி முதலில் எண்ணினாள். ஏதற்கும் வபாடியன் இன்னும் ஒன்று ஒன்றமர ைணித்தியாலத்திஷல ெந்திடும் ஷகட்ஷபாம் என்று நிமனத்தெளாக ைற்ற ஷெமலகமளக் கெனிக்கத் வதாடங்கினாள். குடிநீர் வபாருட்கமள அப்படிஷய கிமரண்டஷராடு தள்ளிமெத்து ெிட்டு பாத்திரங்கமளக் கழுெினாள் ஆச்சி. அதற்குள் ஷபத்தி அஜி அெித்து அரித்து பக்குெப்படுத்தி மெத்த ைா ொளிக்குள் அரிசிமய 101


காற்றுவெளி

அள்ளிக் வகாட்டி ெிட்டது. ஆச்சிக்கு இன்வனாரு ஷெமல கூடி ெிட்டது. இங்ஷக ெிடு பிள்மள என்று அரிசி அளவு ஷபணிமயப் பறித்ததும் குழந்மத அழத் வதாடங்கியது. ஆச்சி ஷநரத்மதப் பார்த்தாள். இன்னும் பத்து ைணி

ஆகெில்மல.பத்து ைணிக்குத்தான் ைகள் முதல் வடலிஷபான்

எடுக்கிறெள். அெள் ஷபான் எடுக்கும் ஷபாது குழந்மத அழுதால்

பிள்மளமய என்ன வசய்யுறியள் என்றுதான் முதலில் ஷகட்பாள். அந்தக் ஷகள்ெிக்குப் பயந்து குழந்மதமயப் பத்து ைணிக்கு அழ ெிடுெதில்மல ஆச்சி. ஆச்சி பார்த்தாள். இன்மறக்கு என்ன சமைப்பது? ைருைகனுக்கு கத்தரிக்காய் பிடிக்காது. தக்காளிப்பழம் கிரந்தியாம்.

உருமளக்கிழங்கு சாப்பிட ஷெண்டாம் என்று டாக்டர்

வசான்னெராம். முருக்கங்காய்க் கறி மெக்கலாம். கீ மர காச்சலாம். ஷகாழிக்கால் இருக்குத்தான். ஒரு முமற சமைத்து மெத்ததற்கு வகாம்ைா ஏன் வதரியாத ஷெமலக்வகல்லாம் ஷபாறெ? இமத எப்படித் தின்னுறது? என்று ைருைகன் சத்தம் ஷபாட்டது ஆச்சியின் காதிலும் ெிழுந்து ெிட்டது. அதற்குப் பிறகு ஆச்சி அந்த ஷெமலக்வகல்லாம் ஷபாெதில்மல.

முன்வபல்லாம் பன்னிரண்டு ைணிக்கு முன்ஷப ஆச்சி சமைத்துப்

ஷபாடுொள். ஆனால் ஷெமலயாஷல ெந்து சாப்பிட ஷசாறு காய்ந்து ஷபாகுது என்று ைருைகன் ைகளுக்குச் வசால்லி ைகள் தனக்குச்

வசான்ன பிறகு ஆச்சி கறிகமள ைத்தியானமும் ஷசாற்மற மூன்று ைணிக்குப் பிறகும்தான் ஷபாடுறெள். ஆனால் ஆச்சிக்கு ஷெமளக்குப் பசிக்கும். அதனால் அஷனகைாக முதல் நாள் ைிஞ்சும் ஷசாற்மறச் சூடாக்கி ஆச்சி சாப்பிட்டு ெிடுொள். ஷபரனுக்கும் சிலஷெமள அதுதான். ஆச்சி திரும்பவும் முகம் கழுெப் ஷபானாள். பிள்மளகளின் உடுப்பு ைகளின் உடுப்பு என்று எல்லாஷை மூன்று நாட்களாக ொளிக்குள் கிடந்து புளித்து ைணத்தது. அெளாஷல ஏலாது என்றாலும் ஒருெரும் திரும்பிப் பார்க்காத அெற்மற தானும் அலம்பிப் ஷபாடாைல் ெர ைனதுக்கு ஒரு ைாதிரியாய் கிடந்தது. எல்லாெற்மறயும் துமெத்துப் பிழிந்து குளியலமறக் கம்பியிஷல காயப் ஷபாட்டுெிட்டு நிலத்திஷல குனிந்து தண்ண ீh வசாட்டு ெிழுகிறதா என்று பார்த்தாள் ஆச்சி. தண்ண ீர் வசாட்டுப் ஷபாடும் இடங்களில் பழந்துணிகமள ெிரித்து ெிட்டு முகம் கழுெிக் 102


காற்றுவெளி

வகாண்டு சுொைிப் படத்துக்கு முன்னால் ெந்தாள். முருகா! என்மர பிள்மள ைருைகன் ஷபரப்பிள்மளகள் எல்லாரும் நல்லாக இருக்க ஷெணும். ஒரு ஷநாய் வநாடி ெரப்படாது. ெிபூதிமய அள்ளிப் ப+சிக் வகாண்டு ஷநரத்மதப் பார்த்தாள். பத்து ைணி. இப்ப ஷபான் ெரும்.

கஷலா அம்ைா என்ன வசய்யுறியள்? இருக்கிறன் பிள்மள. அஜி

என்ன வசய்யிறாள்? ெிமளயாடுறாள்! ெடிொகச் சாப்பிட்டெஷளா? அெள் எங்ஷக ஷைாமன சாப்பிடுகிறது. தமையனுக்குக் காச்சின சூப்பிஷல வகாஞ்சம் குடிச்சாள். இமதச் வசால்ெதற்குள் ஆச்சி

மூன்று முமற இருைியிருப்பாள். வடலிஷபானிஷல ஷகட்டிருக்கும். ைன ஆறுதலுக்காெது ஒரு ொர்த்மத! ஆச்சிக்கும் கெமலதான். சரியம்ைா ஷநரைாகுது. நான் பிறகு எடுக்கிறன். ஆச்சி ஷபாமன

மெத்தாள். ஷதத்தண்ணர்ீ ஊற்றிக் குடித்தாள். குடிநீர் குடித்தால் சுகைாக இருக்கும். அதற்குக் வகாடுப்பனவு இல்மலப் ஷபாலும். ஆச்சி ஷபரனுக்கு ைிளகாய் ஷபாடாைல் பால்கறி ஒன்று மெத்தாள். ஷநரம் பதிவனாரு ைணி. அெளுக்கு ைனதிஷல சந்ஷதாசம். பன்னிரண்டு ைணிக்குப் வபாடியமனக் கூட்டிக்வகாண்டு ெந்து சாப்பாடு வகாடுக்கும் ஷபாது எப்படியும் இந்தக் குடிநீர்ப் பிரச்சமனமயப் பார்த்துப் ஷபாட ஷெணும். ஆச்சி ஷசமலமய உடுத்தாள். வெளியாஷல ைமழக் குணைாய்க் கிடந்தது.

குழந்மதக்குக் கம்பளி உடுப்புப் ஷபாட்டுக் கட்டினாள். ெட்மடப் ீ பூட்டிக்வகாண்டு இறங்கினாள். வபாடியமனத் திரும்பவும் வகாண்டுஷபாய் ெிட்டுப் ஷபாட்டு ெரும் ஷபாது வதரு மூமலயில் காயிதம் பார்க்க ஷெணும். இல்லாெிட்டால் இன்மறக்கு கடிதமும் பார்க்க ஷநரைில்லாைல் ைணித்தியாலக் கணக்கிஷல ஷபான் கமதச்சு இருக்கிறியள் ஷபாலக்கிடக்குது என்று வசால்லி ைகள் சிரிக்கும் ஷபாது சரியான கெமலயாக இருக்கும். வதரிந்தெர்கள் எடுக்கும் வடலிஷபான்கஷள ெயது முதிர்ந்த சனங்களுக்கு ஆறுதலான ெிசயம் என்பமத இந்தப் பிள்மளயும் உணரும் ஒரு நாள் ெருந்தாஷன ஆச்சி நிமனத்துக் வகாள்ொள். பள்ளிக்கூடம் ெிடமுன்ஷப ஷபாய் ஆச்சி ஐந்து பத்து நிைிடங்கள் காத்துக் வகாண்டு நிற்பது ெழக்கம். அப்படி நிற்கும் ஷபாது சில தைிழ்ச் சனங்கள் ஷபரப்பிள்மளகமளக் கூப்பிட ெருொர்கள். 103


காற்றுவெளி

அெர்களின் நமட உமட பாெமனமயப் பார்க்கும் ஷபாதும் கமதகமளக் ஷகட்கும் ஷபாதும் தான் வகாத்தடிமைஷயா என்ற எண்ணம் கூட ஆச்சிக்கு ஏற்படுெதுண்டு. ெந்த புதிதிஷல ெிசயம் வதரியாைல் ஆச்சியும் வகாஞ்சம்

முரண்டு பிடித்தெள் தான். சத்தைாகக் கமதத்தெள் தான். அதற்காக ைாதக் கணக்கிஷல ைகள் கமதக்காைல் இருந்ததும் ைருைகன் காசு வகாடுத்துப் பிள்மளகமளப் பக்கத்து ெட்டிஷல ீ பார்க்க ெிட்டதும்

ஆச்சிக்குப் வபரிய துன்பைாகப் ஷபாய் ெிட்டது. எல்லாெற்மறயும் ெிடப் ஷபரப்பிள்மளகமளத் தன்னுடன் கமதக்க ெிடாைல் தடுத்து மெத்திருந்த அந்த நாட்கமள இன்மறக்கு நிமனத்தாலும் ஆச்சிக்குத் ஷதகவைல்லாம் நடுங்கும். இப்ஷபாவதல்லாம் ஆச்சி அெர்கள் வசால்லுெமத ைட்டும்

வசய்துெிட்டு இருந்து ெிடுொள்.

ஷைாஷன! கிமரண்டர் ஷெமல வசய்ஷயல்மலயடா! ஷபரன்

சாப்பிடும் ெமர வபாறுமையாக இருந்த ஆச்சி வசான்னாள். மகமயத் துமடத்துக் வகாண்டு கிமரண்டமர என்னஷொ வசய்யும் ஷபரமன ஆமசஷயாடு பார்த்தாள். அம்ைம்ைா! நீங்கள் கிஷரஸி. சுெிச்மசப் ஷபாட்டால் தாஷன பெர் ெரும். கிச்சின் மலட்மடப் ஷபாடுங்ஷகா. இப்ப பாருங்ஷகா

கிமரண்டரிலும் சிெப்பு மலட் எரியுதல்ஷலா இனி ஷெமல வசய்யும் அம்ைம்ைா!

எட கடவுஷள நான் அமத ஷயாசிக்கெில்மல அப்பு. பகலிஷல

மலட்டு எரிஞ்சால் வகாம்ைா ஷபசுொள் என்று பயந்து நான் தான் நிப்பாட்டினனான். பிறகு ைறந்து ஷபானன். உப்பிடித்தான் சில ஷெமள ஷகத்திமலயும் மெத்துப்ஷபாட்டு இருந்து வகாதிக்குது வகாதிக்குது என்று இருந்து ஏைாறுறது. அம்ைம்ைா! நான் கிமரண்ட் பண்ணித் தரட்ஷடா? குஞ்சு! பிள்மளக்கு ைிளகாய் கண்வணரியும். தும்மும்! நீ ெிடு ராசா நான் உன்மனக் வகாண்டுஷபாய் ெிட்டுப்ஷபாட்டு ெந்து வசய்யுறன். ஆச்சி பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து ஓட்டமும் நமடயுைாக ெந்தாள். ெரும் ஷபாஷத குழந்மத ெழியில் நித்திமரயாகி ெிட்டது. வைதுொகக் வகாண்டுஷபாய் ஷைஷல கிடத்திெிட்டு பூமன ஷபால இறங்கி ெந்தாள். அடுப்பிஷல தண்ண ீமரக் வகாதிக்க மெத்தாள். சிறிது உப்பும் ஷபாட்டாள். கிமரண்டமர இழுத்து இடக்மகயால் ெயிற்ஷறாடு அமணத்துக் வகாண்டு ெலது மகயால் மூடிமயப் ஷபாட்டு அழுத்தினாள். சத்தத்துக்குப் பிள்மள எழும்பி ெிடுகிறஷதா 104


காற்றுவெளி

வதரியாது. அது ஷெமல வசய்யெில்மல. கிமரண்டர் தட்டுப்பட்டு ைின் வதாடர்மப இழந்திருந்து அெளுக்குத் வதரியெில்மல. மூடிமய எல்லாப் பக்கத்துக்கும் திருப்பிப் பார்த்தாள் ஆச்சி. ஒரு பலனும் இல்மல. கிடக்கட்டும். தற்வசயலாக உமடந்தாலும் அது பிறகு கமரச்சல் பிடிச்ச ஷெமலயாகப் ஷபாய்ெிடும். வபாடியஷன ெரட்டுக்கும்.

ஆச்சி குக்கமரக் கழுெி அரிசி ஷபாட்டாள். அடுப்மப நிறுத்திெிட்டு நிலவைல்லாம் கூட்டி அள்ளினாள். குழந்மத அஜி

சிதற அடித்திருந்த ெிமளயாட்டுச் சாைான்கமள எல்லாம் வபாறுக்கி ஒழுங்கு படுத்தினாள். இரவு புட்டு அெிக்கத் ஷதங்காய் திருெி மெத்தாள். குழந்மத எழுந்து ெிட்டது. சாப்பாடு தீத்தினாள்.

ஆச்சிக்கும் பசிப்பது ஷபால இருந்தது. என்றாலும் வபாடியனும்

ெரட்டும் என்று நிமனத்துக் வகாண்டாள். மூன்ஷறகால் ஆனது. ஆச்சி திரும்பவும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு இறங்கினாள். தம்பீ! நான் இன்னமும் குடிநீர் மெத்துக் குடிக்கெில்மல ராசா! அம்ைம்ைாவுக்கு நீ ஒருக்கால் அமரத்துத் தா தம்பி! ொங்ஷகா அம்ைம்ைா நான் கிமரண்ட் பண்ணித் தாறன். நீங்கள் இன்னமும் ஒன்றும் சாப்பிடல்மலயா? பசிக்கமலயா? உங்களுக்கு காச்சலா? அம்ைான்மர டாக்டரிட்மர பஸ்சிஷல ஷபாெைா? ொறீங்களா?

ஷகள்ெிகளாகஷெ ஷகட்டுக்வகாண்டு பக்கத்தில் நடந்துெந்த

ஷபரனின் தமலமயத் தடெினாள் ஆச்சி. நீ எங்களின்மர அடி ஷைாமன! அதுதான் உனக்கும் சரியான இரக்க குணம் ராசா! உன்மனப் ஷபாலத்தான் வசத்துப்ஷபான அப்பப்பாவும்! ஆருக்காெது ெருத்தம் துன்பம் என்றால் ைனுசன் உயிமர ெிட்டுப்ஷபாடும். அந்தாளின்மர ஞாபகத்துக்கு நீ இருக்கிற படியால் தான் இந்த ெட்டிஷல ீ எனக்கு இன்னமும் மபத்தியம் பிடிக்காைல் இருக்குது. அம்ைம்ைா அழுகிறியளா? ஏன் தமல இடிக்குதா? இல்மலக்குஞ்சு நீ நட! ஆச்சி திரும்பவும் அடுப்மபப் ஷபாட்டாள். ஷபரன் அமரத்துத் தந்த குடிநீர்ப் வபாடிமய பமழய ஷபப்பரில் வகாட்டினாள். ஷதயிமல ெடிமயயும் ஷதடி எடுத்தாள். ஒரு கிண்ணத்தில் பழப்புளிமயயும் ஊறெிட்டாள். கிமரண்டமர ஈரத்துணியாஷல துமடத்து மூடிமயயும் கழுெி மெத்தாள். வகாதிக்கும் தண்ண ீரில் அமரத்வதடுத்தெற்மறக் வகாட்ட இருந்த சையம் அம்ைம்ைா ஓடிொங்ஷகா அஜியின்மர ஒரு 105


காற்றுவெளி

ஷதாட்மடக் காணெில்மல என்றான் ஷபரன். ஆச்சிக்கு ெருத்தம் எங்கு ஷபானஷதா வதரியெில்மல. அடுப்மப நிறுத்திெிட்டு ஓடி ெந்தாள். ெலக்காதுத் ஷதாட்மடக் காணெில்மல. ஆச்சிக்குத் ஷதகம் நடுங்கியது. குழந்மதயின் உடுப்வபல்லாம் கழட்டி உதறிப்பார்த்தாள். தனது தாெணிச் ஷசமல ைடி எல்லாம் உதறிப் பார்த்தாள். இல்மல.

ெட்டிஷல ீ ெிழுந்துஷதா வெளியிஷல ெிழுந்துஷதா கடவுஷள நான்

எங்ஷக ஷதட? ெந்து ஏசப் ஷபாறாஷள. இன்மறக்கு ஷெமலக்குப் ஷபான காசு அநியாயைாகப் ஷபாட்டுது என்று வசால்லப் ஷபாறாஷள!

நான் எங்ஷக ஷபாய்த் ஷதட? கட்டில் வதாட்டில் கட்டிமெத்த குப்மப எல்லாம் கிளறி ஆச்சி ஏைாந்து ெிட்டாள். ஆச்சிக்கு ெியர்த்தது. முகம் கழுெின ஷபாது மபப்புக்குள்ஷள ெிழுந்துஷதா வதரியெில்மலஷய!

மூன்று தடமெகள் ஆச்சி பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ெட்டுக்கும் ீ

நடந்து பார்த்தாள். கிமடக்கெில்மல. ஆச்சிக்கு கண்கள் இருட்டிக்வகாண்டு ெந்தன. எவ்ெளவு கெனைாகப் பார்த்தும் கமடசியிஷல இப்படி ஒரு குமற ஷகட்க ஷெண்டியதாயப் ஷபாட்டுது. என்மர தமல ெிதி! ஷபசினால் ஷபசட்டும். ெட்டு ீ ொசலிஷல குழந்மதமய மெத்துக்வகாண்டு இருந்தாள். ஏனம்ைா உதிஷல இருக்கிறியள்?

என்மனப் ஷபசாஷத பிள்மள. இதின்மர ஒரு காதுத் ஷதாடு எங்மகஷயா ெிழுந்து ஷபாச்சுது ஷைாமன. எல்லா இடமும் ஷதடிக் கமளத்துப்ஷபாய் இதிஷல இருக்கிறன்

அது வதாமலஷயல்மல. நான் தான் கழட்டி மெச்சனான். உங்களுக்கச் வசால்ல ைறந்து ஷபானன். நான் குடிநீர் மெக்க வெளிக்கிட்டுப் ஷபாட்டு ஷதாட்மடக் காணெில்மல என்று நீ ெந்து ஷபசப் ஷபாறாய் என்ற பயத்திஷல இதிஷல குந்திக்வகாண்டு இருக்கிறன். உங்ஷக ைல்லி ஒன்றும் அெிக்க ஷெண்டாம். ைல்லி ைணம் ஒரு கிழமை வசன்றாலும் ஷபாகாது. பிறகு ைனுசன் என்ஷனாமடதான் கத்தும். ஆச்சி ஒன்றும் ஷபசெில்மல. பரிைளம்! நீ இங்ஷக ொம்ைா! எனக்குப் பக்கத்திஷல ொ! என்று ஆகாயத்தில் இருந்து ெிசுெலிங்க அப்பு அெர்தான் பரிைளம் ஆச்சியின் கணெர் கூப்பிடுெது ைட்டும் ஆச்சிக்குக் ஷகட்கின்றது.

இரொ. ம் ந்தன் 106


காற்றுவெளி

107

Kaatruveli August Issue 2012  

The August 2012 issue of Mullai Amuthan's free Tamil literatre magazine, Kaatruveli.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you