Page 1

சித்திரை 2012

Thank you: Ivan Khokhlov

கலை இைக்கிய சஞ்சிலக


2


3

அன்புலையீர்.

காற்றுவவளி

வணக்கம்.

-சித்திலர2012 ஆசிரியர்:வ

தாமதமாக வவளி வருகிறது.

ாபா

கணினி சிைசமயம் லகக்குள் வசப்படுவதில்லை.

இைக்கியப்பூக்கள் இரண்டின்

கணினியிைலும்,வடிவலமப்பும் :கார்த்திகா.ம

பலைப்புகளின்

கருத்துக்களுக்கு ஆக்கதாரவர வபாறுப்பு.

வதாகுப்பு

முயற்சிகளுைன்,எழுத்தாளர் விபரத் திரட்டின் அச்சிைைின் ஆரமபவவலைகள் ஆரம்ப முயற்சிகளின் பளுவும் தாமததிற்கு

காரணமாகின்றது.இலையில் கவிலதகளுக்கான வெய்தல் சஞ்சிலகயின் ஆரம்ப

பலைப்புக்கள் அனுப்ப வவண்டிய முகவரி: R.Mahendran, 34.Redriffe Road, Plaistow, London e13 0jx

மின்னஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com ென்றிகள்: கூகுள்,

முகநூல், வரவகசரி ீ

வவலைகளும் ெலைவபற்றன. இவ் வாண்டின் ஈழத்து நூல்கண்காட்சியிலனயும் சிறப்பாக ெைத்த

எண்ணியுள்வளாம்.

வாசகர்களின் விமர்சனங்கள் வரவவற்கப்படுகின்றன.

எழுத்தாளர்கள் ஆர்வமாய் நூல்கலள வவளியிடுகின்றலம மகிழ்ச்சி தந்தாலும் பலைப்பாளிகளுக்கான சன்மானம் கிலைப்பதில்லை என்பது பைரின் வருத்தமும் கூை.பதிப்பாளர்கள் சிந்திப்பார்களா? அடுத்த இதழில் சந்திப்வபாம். அன்புைன், ஆசிரியர்.


4

உயிர் கசிதல் அந்த ஊர் ஒரு காைத்தில் ெதி ஊரும் ெீர் வபருகும் வனம் என்றார்கள்

வளம் சிலதந்த குன்று கூை கூன் விழுந்து

ஒதுங்கிவய ெிற்கிறது சிதிைமலைந்த வகாயிலுக்குள் தைங்களில் ஓலசயில்லை பிரிக்கப்பட்ை கூலரயில் வகட்பாரற்று வதாங்கிக்வகாண்டிருக்கிறது புராதனம் அருவக அலமதி ததும்பும் ஆறு இைம் வபயர மறுக்கும் எச்சமும் புழுக்கமும்

பறலவகள் சிந்திய முத்தங்கள் பரவசங்கள் எதிவராைிக்கும் ஆச்சரியங்கள்...... மரங்களின் கூந்தல் தழுவிய வமகங்கள் மலையிைம் வசால்ைி மாய்ந்து வபாகின்றன உருகி வழிந்த மலழெீருக்குள் ஓடியாடிய சிறுவனின் விருத்தாப்பிய ெிலனவுகளில் வமல்ைக் கசிகிறது உயிர்.

சந்திைா மன

ாகைன் , ஈனைாடு


5

சிரை உயிர்த்ததழும் ஓர் கணம் பாகங்களாக உலைந்திருக்கிறது அவ் வனத்தின் பட்டுப்வபான மரவமான்றினூடு வதன்படும் முழு ெிைவு விருட்சங்களால் ஈரைிப்வபாடு உறிஞ்சப்படுகின்றன வனத்தின் எல்லை மர வவர்கலள தழுவும் சமுத்திரத்தின் அக் கணத்து அலையில் இருலள ஊைறுத்துச் சிதறும் ஒளிக் கிரணங்கள் காற்று அலணக்கப் பாடுபடும் அந்த ஓைத்து விளக்கிலன ஏற்றியவன் கரங்களிைிருந்து விசிறப்படும் வலையினில் சிக்கிக் வகாள்கிறது தண்ணரில் ீ முலளத்த வபௌர்ணமி வவட்லைக்காரனுக்குத் தப்பிய வதன்கூவைான்று ஒளிந்திருக்கும் மலைக்குன்று இதுவல்ைவவா எந்தப் பாதச் சுவடுகளும் வதாட்டிராச் சருகுக் குவியல் சைசைத்து எழுப்பும் இலச வதன ீக்களுக்குத் தாைாட்வைா எத்தலனவயா ெிைவுகலள ரசித்த புத்தர், சிலையாகித் தனித்திருக்கும் வனத்தின் விகாலரக்கு தூய மைர்கவளாடு அணிவகுக்கும் வவண்ணிற ஆலை பக்தர்களுக்கு வழிகாட்டும் ெிைவின் விம்பம் அவர்கள்தம் ெகங்களில் மின்னுகிறது ெீரின் வமல் மிதந்த ெிைவு அலசந்து அலசந்து மூழ்கும் காலை தீக்குழம்பாய் உருகும் ஆகாயத்தில் வதாலைதூரச் வசல்லும் பறலவகள் தனித்த புத்தர் சிலைலயயும் விருட்சவமனக் வகாண்டு தரித்துச் வசல்லும் அக் கணம் மட்டுவமதான் சிலை உயிர்த்வதழும் ஓர் கணம்

எம்.ரிஷான் தஷரீப், இைங்ரக


6

கடவுளும் நானும்! மண்ணிவை தான் பிறந்த மனிதர் படுந் துயரம் எண்ணிவய ொன் வருந்தி இதற்வகன்ன காரணவமா என்று ெிலனத்து இலறவனிைம் வகட்பவதன்று வசன்வறன் திருவைாகம் வதய்வத்லதக் கண்டுவிட்வைன். ஆழ்ந்த அலமதியுைன் ஆண்ைவனார் வற்றிருந்தார். ீ ஆண்ைவ்வன!என் மனதில் ஐய்வமான்று உள்ளவதன்று, காண்டீபம் வபால்வலளந்து லகவயடுத்துக் கும்பிட்வைன். விண்ணில் இருந்து எங்கள் வவதலனலயப் பார்ப்பதற்வகா மண்ணில் எலமப் பலைத்தாய்?மனிதர் படும் துயரம் என்னவவன்று வசால்ைி எடுத்துரப்வபன் உங்களிைம் அன்லனயில்ைாப் பிள்லளகள் வபால் அழுது தவிக்கின்வறாம்! பஞ்சம் பசிகளவு பட்டினியும் வபாய் வகாலையும் மிஞ்சும் பை வொய்கள் வவதலனகள் வசாதலனகள் சூறாவளி வவள்ளம் சுனாமிவயாடு மண்சரிவு ஆறாத வவப்பம் அனர்த்தம் ெிைெடுக்கம் உயிரிழப்வபா பை வைட்சம் உைலமகவளா பைவகாடி மயிரிலழயில் ொன் தப்பி வந்து இங்வக ெிற்கின்வறன். எம்லம இந்தத் துன்பங்கள் ஏன் வருத்துகின்றவதன்று இந்த மலையனிைம் இயம்புவமன்று வகட்டு ெின்வறன். என் ெிலைலயக் கண்ை இலறவன் மனமிரங்கி புன்முறுவல் பூத்து புனித வாய் தாந்திறந்து


7

மானிைவன! ொனுமுன்லன மறு உயிர்க்கும் வமைாக ஆறாம் அறிவு தந்து அவனியிவை ொன் பலைத்வதன் ெியதி பை லவத்வதன் ெீயுணர்ந்து முன்வனறா அலமதிலயக் காத்திடுதல் அடிவயனின் வவலையல்ை என்றும் அலமதியுைன் இவ்வுைகில் ெீவாழ உன்லனப் பலைத்துள்வள உள்ளவமாவமான்லற ொன் லவத்வதன். லவத்த அந்த உள்ளத்தின் மகிலம தன்லனப் வபாதிக்க புத்தவராடு வயசு ெபி வபான்ற எந்தன் தூதர்கலள சித்தர்கலள முத்தர்கலள இருடிகலள முனிவர்கலள ொன் லவத்வதன். அங்வக அலைகின்றீர் அதுஎந்தன் குற்றமல்ை! அகிம்லச தலனயறிய அனுப்பிவனன் காந்தி தன்லன வன்பறித்து ெீவிைக வல்ைரக்கர் ொன் பலைத்வதன். கள்ளமல்ைா உள்ளத்லத லகக்குழந்லத காட்ைலவத்வதன். எள்ளுக்குள் எண்வணய் லவத்வதன் என்லன உணர்ந்துவகாள்ள ொெிைங்கள் காற்று மலழ ெல்ைாறு கைல் மலைகள் வசாலை வனங்களுைன் தூயெீர்ப் வபாய்லக லவத்வதன் இலவகலள ெீ ெஞ்சாக்கி இயல்பு ெிலை மாறலவத்தய்! எவவயல்ைாம் தீலமகவளா அதன் வழிவய ெீ ெைந்தாய்! சூரியலனச் சந்திரலனச் சுழைவிட்வைன் உனக்காக உண்லமவய வவல்லுவமன்று உைகறியக் காட்டுதற்கு மன்னன் அரிச்சந்திரலன வாய்லமக்கு ொன் பலைத்வதன். கூடிவய உண்பதற்கு குவையத்தில் காகமுைன் வசாடி உறவுக்கு தூய அன்றில் ொன் பலைத்வதன்.


8

ெல்ைலதவய பிரித்வதடுக்க ொன் அன்னம் பலைத்திருந்தும் வகட்ைலதவய வதர்ந்வதடுத்துவகடுவதும் ெீதாவன? வபலத மனந்வதளிய வபரியதர்ம சாத்திரங்கள் கீ லத குறளுனக்கு கிலைக்க லவத்வதன் மானிைவன வருகுவம வமடு பள்ைம் வாழ்க்லகயிவை என்றறிய இரவு பகல் மறலவத்வதன் இலத ெீ உணர்ந்தாயா? பிரந்த வபாழுதிலும் சா பின்னூறு ஆண்டிலும் சா இறப்பும் பிறப்பும் என் வபாறுப்பு ஆதைினால் பிஞ்சும் உதிரும் வபருங் கனியும் தானுதிரும். அஞ்சாமல் ெீவாழ ஆன இலைக் காைமுண்டு. இந்த இலைக்காைத்தில் இலவ உணர்ந்து வாழாமல் என்லன மறந்து என்பலைப்பின் தத்துவங்கள் தன்லன மறந்து தலைகீ ழாய் ெீ ெைந்து வொந்து அழுது வந்தால் இதற்கு ொன் என்ன வசய்வவன். அடிப்பதுவும் ெீங்கள்தான் அழுவதுவும் ெீங்கள்தான். தடுக்கி வழிெைந்து தவிப்பதனால் என்ன பயன்? என்லன ெீ வதடி இங்கு வரத் வதலவயில்லை! ஆதைினால் மானிைவன! அயர்ந்து ெீ வபாகாவத!! உன்னுலைய உள்ளத்தின் உள்வள ெீ சிந்தித்தால் என்பலைப்பின் வொக்கவமல்ைாம் எளிதில் புரிந்து விடும் வசன்று வா என் மகவன!திருந்தி ெீ வாழ்ந்திடுக! என்று வசால்ைி என் வதய்வம் எனக்கு விலை தந்ததுவவ. -மூ

ாக்கா

ா-ஆரையம்பதி-

நன்றி:இைங்ரக ஒைிபைப்புக் கூட்டுத்தாப

ம்


9

ரைக்கூ ஏட்டில் எழுத்தில் சரி

உச்சரிப்புத் தவறினாலும்

எப்வபாது ?

மழலை !

வட்டில் ீ ெலைமுலறயில் வபண் விடுதலை ! விபத்து விழிப்புணர்வு விலதத்தது குருதிக் வகாலை ! கட்லைவிரல் வகட்ை ொக்லக வவட்டினான்

இன்லறய ஏகலைவன் ! லககலள விை உயர்ந்தது தன்னம்பிக்லக ! இன்லறய அலமச்சர் ொலளய லகதி ொட்டு ெைப்பு ! பாசப் வபாராட்ைம் அழாத தந்லத அழுதார் மகளுக்குத் திருமணம் ! பசி எடுக்க

வகட்க இனிலம

மக்கள் விருப்பம்

அலனத்து வதாகுதியிலும் இலைத் வதர்தல் ! விலதப்புமின்றி

அறுவலையுமின்றி விலை ெிைங்கள் ! உள்வள வசன்றனர் மூக்லகப் பிடித்து ெவன ீ கழிப்பலற ? குசியில் குடிமகன்கள் கூடுதல் வெரம் மதுக்கலை ! யாரும் விற்கவில்லை தரமான தங்கம் ! விளம்பர விரயம் வசர்ந்துக் வகாண்ைது

மருந்துக் வகட்ைார்

வபாருளின் விலையில் !

தூக்கம் வர

இைா .இைவி

பணக்காரர் !

மாத்திலரக் வகட்ைார் பணக்காரர் !


10

தெ

ிவானவ பதில் தசால்வாயா?. வெனிவாவவ ..... உனக்கு ஒரு மைல்....ஈழப் பிஞ்சு .. ஒன்றல்ை ....

ஒவ்வவாரு பிஞ்சும் கதறும் ஓலச இது ..... எங்கள் காத்திருப்புக்கள் எல்ைாம் ... கனவுகளுைன் கலரந்து வபானது ெீயும் கண்ை உண்லம ... ஆயினும்...

ொனும் என் குடும்பங்களும் ...

கண்ணரிலும் ீ , தண்ண ீரிலும் , மூழ்கிப்வபானதும் ெீயும் ொனும் கண்ை உண்லம ... எங்கள் காத்திருப்புக்கு கிலைத்தது எல்ைாம்

எங்கள் இரத்தங்களும் ..சலதகளும் தான் .... என்லன இழந்த என் அம்மாவும் என் அப்பாவும் ... என் வமாழி வதடித் தவிக்கின்றனர்

என் இருப்பு வதடி அலைகின்றனர் ... என் ஆவி ஆவது அவர்களுக்கு .. உருக் காட்டும் எண்டு ...இைங்லகயின் சுடுகாட்டுப் பட்ைணம் எங்கும் வதடித் வதடி அலைகின்றனர் ... பிறந்து தவழ்ந்து வமாழி கூை வபசாத ொன்

என்ன தான் வசய்வதன் இந்த பட்ைணத்தில் ?... என் அம்மாலவயும் , அப்பாலவயும் வதடி ... ொன் அலையும் என் வமாழி உனக்குத் வதரிகிறதா? உன் காதுகளுக்கு .... வகட்கிறதா?.... வெனிவாவவ ......வெனிவாவவ.... ெீ எனக்கு பதில் வசால்வாயா ?.. அக்காமாரின் , அம்மாமாரின் .... [....]..பார்த்து குறி சுட்ைாவன ...


11

உைல் சுலவத்து ஆனந்தக் கூத்து ஆடினார்கவள ... இன்னும் இன்னும் அைங்கா வவறியில் ஆர்ப்பரித்து ெிற்கும் அவன் குறிகள் ... உன் கண்ணில் வதரிகிறதா?... வாழப் பிறந்த மண்ணில் ...

வாழ்க்லகத் வதாலைத்து ெிற்கப் பாராய் .....

வெனிவாவவ ....ெீ... எனக்கு பதில் வசால்வாயா? ஆவியாக அலையும் ஆன்மாவின் ஓலசயாக வகட்கும் இவள் ......

யாழ் .தர்மி

ி பத்மநாதன்

நிைாக்காைம் சிறுகரதயின் ஆசிரியரின் தபயர்

விடுபட்டுவிட்டது.அவரின் ததாடர்பு கிட்டும் னபாது மீ ள்

பிைசுைமாகும்.அதசௌகரியங்களுக்கு மன்

ிப்புக் னகாருகினறாம்.


12

எங்களுக்கு விசர்பிடித்தததன்று அங்கீ கரியுங்கள்

ெீங்கள் எப்வபாதாவது விசர்ொலயக் கண்ைதுண்ைா? உைல் இலளத்து ொக்குெீட்டி உமிழ்ெீர் வடித்து தூங்கி விழுந்த வாலுைன் வதிவயல்ைாம் ீ அலையும் வவட்லைப்பல் காட்டி வவறித்துப்பார்க்கும் குலரக்காது கண்ைவதல்ைாம் கடிக்கும். அந்த விசர் எங்களுக்கும் பிடித்தவதன்று அங்கீ கரியுங்கள் குழந்லதக்கும் குமரிக்கும் குறிவயான்று இருக்குவதன்று குண்டிதட்டிச் வசான்னான் ஒருவன். அப்வபாதிருந்து அலைகிறது வதிவயங்கும் ீ விசர்


13

விசர்… குத்தும் கிழிக்கும் கூடிச் சிலதக்கும் வகால்லும்

இன்னும் என்னவவல்ைாம் வசய்யும் ொங்கள் ஒவ்வவாருவரும் விசர்களுக்கு

தீனிவபாட்டு வளர்க்கிவறாம். விசராக்கியவன்

வகாடுப்புக்குள் சிரித்துக்வகாண்டு தன்லனத்தாவன

குனிந்து பார்த்துக் வகாண்டிருக்கிறான்.

துவாைகன்

தவளி வருகிறது!

"எழுத்தாளர் விபைத் திைட்டு"

பரடப்பாளர்களின் விபைங்கரளத் தாங்கி தவளிவருகிறது. உங்களின் தகவல்களுடன் எமக்கு அனுப்பி ரவயுங்கள். -தபயர்,புர

தபயர்,பிறந்த இடம்,பிறந்த திகதி,கல்வித்

தரகரம,கல்வி கற்ற கல்வி நிறுவ

ங்கள்,ஆர்வம்,பரடப்புக்கள்

தவளி வந்த ஊடகங்கள்,பரிசுகள்/

விருதுகள்,நூல்கள்,முகவரி,மின்

ஞ்சல் எனும் தகவல்களுடன்

ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள்.

முகவரி:R.Mahendran,Plaistow,London,e13 0jx.UK


14

னபாதுமி

ிப்னபாய்விடு

வபாதுமினிப்வபாய்விடு. மறதியுரிலமலய எனக்கு மறுக்கும் உரிலம உனக்கில்லை. கல்ைலறயின் மீ திருந்து இருளில் கைலைவொக்கும் விருப்பு மட்டுவம என்னுலையதாக இருந்தது. உன்லன ொன் அலழக்கவில்லை. ெீயாகவவ வந்து என்னில் வதாற்றிக்வகாண்ைாய். உண்லமதான். இருளிைிருந்துதான் ொன் உன்லன எழுதிவனன். கைற்கலர இடுகாட்டிைிருந்துதான் ொன் உன்லன எழுதிவனன். ஒவ்வவாரு கல்ைலறயில் வமலும் கட்ைப்பட்டு கைைலைகலள இருளுனூவை வவறித்தபடி ெிற்கும சிலுலவகலள உற்றுப்பார்த்தபடிதான் உன்லன எழுதிவனன். எப்வபாதுவம தான் ஒரு கவிஞன் என்பலத ஏற்றுக்வகாள்ளாத ஓரு கவிஞனின் கல்ைலற மீ திருந்துதான் உன்லன ொன் எழுதிவனன் என்பதும் உண்லமதான். அந்தக் கவிஞனின் கல்ைலற என் ஆறாவது புைனாகியிருந்தும் உண்லமதான். கைைலைகளின் ெித்தியம் என் சத்தியமாகியிருந்ததும் உண்லமதான்.


15

என்னிைம் வமலும் பகிர்வற்கு உண்லமகள் இல்லை. ஏனிந்தச் சித்திரவலதகள் ? உன்லனப்பற்றி ொன் இதுவலரயும் யாரிைமும் எதுவவ கூறவில்லை. ொனறிந்த எந்த வமாழியிலும் உன்லனப்பற்றி என்னால் எதுவுவம கூறமுடியாது. ெீ வதடுவது ொனல்ை. ெீ வதடும் ொன் உன்லன எழுதி முடித்த அடுத்த கணத்தில் அவத இடுகாட்டில் இரவல் கல்ைலறவயான்றுள் தன்லனப் புலதத்துக்வகாண்டுவிட்ைது. ெிறுத்து. ொனின்வனாருவன். என் கதலவ இலைவிைாது தட்டுவலத ெிறுத்து. உன்லன ஒரு வபாதும் ொன் என்னிைத்தில் அனுமதிவயன். என் ெிலனவுகளில் ெீ பிரசன்னமாகுவலத ொன் மறுக்கிவறன். மறதிவயன் மானிை உரிலம. வபாய்விடு.

வாசுனதவன்


16

பல்கரை வெரம்

இரவு

11

மணியிலன

தாண்டிக்வகாண்டிருந்தது, இருண்டு

கிைந்தது,

என்றபடியால்

உைகவம

அன்று

அமாவாலச

ெிைவு கூை வரவில்லை.

ஆந்லத மட்டும் அைறும் இரவில் ஒரு உயிர்

மட்டும்

விளித்துக்க்

தலையலண

வகாண்டிருக்க,

உறக்கம்

வகாண்டு

கண்ண ீரில்

அவளது

எல்ைாம் அலைந்தது. வபண்

இன்றி இருந்தது.

மனம்

மிதந்து

எங்வகா

என்பதற்கான

சகை

அர்த்தங்களுைன் பிறந்த சுமதி, சாதிக்க ெிலனக்கும் பாரதியின் புதுலமப்வபண்ணாக வாழ ெிலனத்தாள். ஆனால் விதி யாலர தான்

விட்டு

வாழ்க்லகலய

ெிலனக்லகயில்

லவத்திருக்கிறது, வதாலைத்து,

அவளுக்கு

விக்கி

பாவம் ெிர்கதி

விக்கி

இவளும்

தன்

அழுவலத

தவிர

ஆக்கப்பட்ைலத

வவறு ஏதும் வசய்ய முடிவதில்லை. உறங்க ெிலனலகயில் விடிந்து வகாண்டிருந்தது அந்த இரவு.. அன்லறய தூக்கத்லத ஒருவாறாக விடியல் முடித்து விட்ைது, விடிலகயிலும் ஏதும் விவசைம் இருக்கவில்லை, வழலமயான விடியல், வசவைின் கூவல், குயில் பாட்டு, மல்ைிலக மணம் எல்ைாவம அப்படிவய தான். ஆனால் சுமதியில் மட்டும் எவதா மற்றம்

வதரிந்தது

வபாவை

அவளது

அம்மா

பார்த்துக்வகாண்டிருந்தாள். "எலண அம்மா என்னலண புதுசா பாக்குறாய்..." "உன்ர வமாள் தான் ொன்.." என்று அன்லறய ொள் கலதலய அவளாவவ வதாைங்கினாள்,


17

"ஒண்டுமில்லையைா..." என கூறி தன்லன சுதாகரித்து வகாண்ை ராணிலய சுமதியும் விடுவதாய் இல்லை

"காைம் காத்தாை எழும்பி ஒண்டும் இல்லை எண்டு ஏனலன பஞ்சம் வகாட்டுறாய்.." என்று ெக்கைாக கூறிவிட்டு, பதிலை எதிர்பாக்காமல் கிணத்தடி வொக்கி வபானாள் சுமதி. "இவளுக்கு

என்ன

ெைந்த?

புதுசா

விடியவவ

எழும்புறாள்,

என்வனா வசால்ை என்வனா வசால்லுறாள்" என்று அம்மா புறுபுறுத்து வகாண்டு அடுப்பம்கலரக்கு வபானாள். எல்ைாத்துக்கும் காரணம் இருக்க தான் வசய்கிறது, இதுவலர இத்தலன சந்வதாசத்லத மகள் சுமதியில் கண்ைதில்லை ராணி, வகாஞ்ச

ொளாவவ

உம்

என்று

இருந்தாள்.

சாப்பிடுவதும்

குலறவு, அலறவய கதி என்று கிைந்தாள். எது ஏன் என எந்த காரணமும் வதரியாமல் இருந்த ராணிக்கு ஐஸ் ய் தலையில் உஊத்தியது வபால் இருந்தது. ராணி கணவலன யுத்த காைத்தில் இழந்து விட்டு சுமதிக்காக வாழ்ந்து

வகாண்டிருந்தாள்.

உயர்தரம்

படித்து

அனுமதிக்காக குடும்பம் தான்,

முடித்து

சுமதியும்

விட்டு,

காத்திருந்தாள்.

ெல்ை

வகட்டிக்காரி,

பல்கலை

வபாவதற்கான

இந்த

குடும்பம்

சாதாரண

முடிவுகள் வரும் வலர கணணியும், ஆங்கிைமும் படிக்க அலச இருப்பதாக சுமதி முன்வப கூறிக்வகாண்டு இருந்தாள், ராணியும் ெகரத்து

வாழ்க்லகயால்

ஈர்க்கப்பட்டிருந்தாள்,சுமதிலயயும்

ெகரத்து வபாண்ணாக வாழ லவக்க ெிலனத்தாள் ராணி. ஒவர வபாண்ணு என்றதால் வசல்ைத்துக்கும் பஞ்சமில்லை, "அடிவய

சுமதி...

ராணியின் குரல்

இவள

வெரமா

என்னடி

வசயிறாய்?

"

இது

"அம்மா முடியுதலன .. துவாய வகாண்ைா " என்று கத்தினாள்


18

அம்மாவின் மீ ண்ைாள்

குரல்

சுமதி.

கண்ணருக்கு ீ

வகட்டு

அங்வக

கண்ணரும் ீ

ெிறத்லத

பலைக்கவில்லை

ெிலனவு

இருந்து

இதற்காக

தான்

ெீரும்

கைவுள்

வபாலும்

குளியைில்

என்று

கைந்திருந்தது.

தண்ண ீர்

வகாண்டிருந்தலத பார்த்து ெிலனத்து வகாண்ைாள்.

சிரித்துக்

இந்த காலையில் வவளியில் இவளவு சந்வதாசமா இருப்பதாய் காட்டிக்வகாண்டிருந்த ெைந்து

அவளுக்குள்

வகாண்டிருந்தது

வபரிய

என்பலத

வபாராட்ைங்களும்

கண்கள்

மட்டும்

தான்

காட்டிவகாண்டிருந்தது. " அம்மா ொன் வந்துட்ைன்.. சாப்பாை வகாண்டுவா" என்று கூறிக்வகாண்டு சுமதி துலைத்து உலை மாற்றி விட்டு வமலசலய

வொக்கி

வந்து

வகாண்டிருந்தாள்

சாப்பிை..

என்னவவா இன்று அவளுக்கு பிடிச்ச பால் புட்டு. முதல் வாய் லவக்லகயிவை கண்ண ீர் வந்து வகாண்டிருந்தது... எவதா

இது

இவத

சாப்பாட்டு

என்கிறமாரி

தான் இருந்தது

ெீ

என்றவாறு தலை

சாப்பிடு

வமாதியது,

ஒரு

அந்த

வமலச,

ஏக்கம்.

இவத

சுலவ

எவதா

ஒன்லற

ொன்

வலர

வபாட்டு

வாறன்"

புறப்பட்ைாள்

வபாடுவது

ொள்

உணவு,ஒவர

ஞாபகப்படுத்தியது, "சுமதி

கலைசி

யார். மலழ

கலை

ராணி. எவதா ொள்

இனி ஒரு காலை

இருக்லகயில் தன அது ெைந்வதறியது.

அவள் ஒைி

கற்பலனலய

எங்கும்

சாப்பாட்டுக்கு

அலை வந்து

"எவள வெரமா கூப்பிடுறன் எங்க வபாட்ைாய்.." "சாப்பிை வந்து ொன் காவல் ெீ உண்ை பாடு.... வகாண்டு வாம..." பதில்

வராத

புறுபுறுத்தவாறு

படியால், குசினிலய

சாப்பிை வொக்கி

வந்திருந்திருந்தவள்

ெைந்தாள்.

அங்வக

வெஞ்லச வபாத்திக்வகாண்டு கிைந்தாள், அலர மயக்கத்தில்

ராணி


19

கிைந்த தாலய பார்த்து சுமதி பயந்துவிட்ைாள். "அம்மா என்னலன ஆச்சு... " விலளயாைாத எழும்பு..." என

கத்தியவாறு

அழத்வதாைங்கியவள். எல்ைாம்

வசய்து

அவளது

அருகினில் தனக்கு

தூக்கி

அலணத்து

வதளிய

லவத்து

விட்ைால்.

வதரிந்த

மயக்கத்லத

மனது

வசன்று

முதல்

உதவிகள்

குளம்பிக்வகாண்டிருன்தது

எல்ைாம்

லவத்தியர்கள் முதல் வசான்ன வசான்னதுதான். இப்படி ராணிக்கு வந்தது முதல் தைலவ அல்ை. இரண்ைாம் முலற.

முதல்

அவபாது

முலறயாக

லவத்தியர்கள்

தந்லதயின்

ஏதும்

மரணத்தில்

வந்தது..

வசால்ைவில்லை.

பயவம

மரணமாகி விடும் என்பதால் வசால்ைாமல் விட்ைார்கள். இரண்ைாம்

முலற

தான்

வதரிந்தது.

இது

லவத்தியசாலைக்கு மறுொள்

உணவு வகாடுக்க சலமத்து விட்டு

வகாண்டுவபானவபாது

வட்டுக்கு ீ

வந்தது

ராணிக்கு

"அம்மா இரலண சாப்பாடு வகாண்ைாரன்..." என்றவாறு வந்தாள் "இந்தா சாப்பிடு.." முழுக்க சாப்பிவைானும் வசால்ைிட்ைன்.." என்று வசால்ை, அழுலக வர அவ்விைத்லத விட்டு விைகினாள். சுமதி. வட்டின் ீ பின் புறம் உள்ள மரத்தின் கீ ழ் இருந்தாள். சுமதிக்கும் வவறு

ொதி

இல்லை.

என்ன

வசய்வது

இருந்த

என்று

ஒரு

வதரியாமல்

அண்ணாவும்

தடுப்பிை..

தவித்தாள்.

தன்னிலை

மறக்க வதரியாதவளாய் அழுதுவகாண்டு இருந்தாள். கணனி வகுப்புக்கு ெகரத்திற்கு வபாய் வரும் அந்த ொட்களில் தான் அவனுைன் சுமதிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்ைது. பஞ்சு வெருப்லப வதடி தாவன பற்றிக்வகாள்ளும். வபருந்து பயணத்தில் உருவான புது பழக்கம் காதைாக எரியவதாைங்கியது. யாழ்ப்பாணத்துக்கு வரும் புைம் வபயர் காதைர்கள் பட்டியைில்


20

இவளும் வபயலரயும் இலணத்து வகாண்டு, படிக்க என்று

வபாய், காதல் கட்ைம் கட்ைமாக படிவயற திவயட்ைர், பார்க், பீச் அன்று அவவனாை சுற்றிக் வகாண்டு இருந்தாள். வட்டிலும் ீ

எல்ைாம் இந்த வபானிை தான். பவம் பாசத்துக்கு அடிலமயான அவள் வவகுவாக ெம்பிவிட்ைாள். இந்த காதல் பற்றி ராணிக்கு எதுவம வதரிந்திருக்கவில்லை. "சுமதி சுமதி... " இது சுமதியின் ெண்பியின் குரல், குரைில் யார் என்று

விளங்கியவளாய்,

கண்கலள

துலைத்து,

தன்லன

சுதாகரித்து வகாண்டு, "என்னடி அபி என்ன... காைலமவய வந்துைாய்..." "ஒண்டுமில்லையடி உனக்கு ஒண்டு வதரியுவம.. கம்பஸ்காறருக்கு எவதா லறன்னிங்காம் வபாகணுமாம்..." விடிந்தவத வதரியாம இருந்த சுமதிக்கு இது விளங்கவ வபாகுது. எவதா புதுலமயா பார்த்தவள் "என்ன ஒண்டும் விளங்கை எனக்கு.." புறுபுறுக்க வதாைங்கினாள் சுமதி.

"எனக்கு

வவற

ஒண்டும்

வதரியாதடி,

காம்பஸ்கு விடுவாங்களாம்... " என்றாள்.

இதுக்கு

வபானதன்

சுமதிக்கு என்ன வசய்வது என்வற விளங்கவில்லை. அம்மாவின் வருத்தம் சற்று தயக்கத்லத உண்டு பண்ணினாலும், கம்பஸ் தான்

அவளது

வாழ்க்லகயாகிவிட்ைது..

அம்மா

ராணியின்

ஆலச எல்ைாத்லதயும் பூர்த்தி வசய்ய வவண்டும் என்ற ஆவல்.. ஊரில் ஒரு அந்தஸ்து, தனது காதல் எல்ைாவம அதில் தான் இருந்தது. அன்று

இரவு

வகஞ்சி

மன்றாடி

ஒருவாறு

அனுமதிலயயும் வாங்கி விட்ைாள்.. சுமதி "சுமதி சுமதி...." சாப்பிட்ைா இஞ்சவா..."

ராணியின்


21

என்று கலைக்கு வபான அம்மா ராணி கத்தும் சத்தம் வகட்டு மீ ண்ைாள் தன் கண்ண ீர் பயணத்தில் இருந்து. "ஓம் முடிஞ்சுதம்மா வாறன். லக கழுவனும் இரு..." என்றவளாய் எழுந்து ெைந்தாள்.

"என்னலன ஏன் கூப்பிட்ைனி...??" "ஒண்டும் இல்லை உன்ர அண்ணா வரப்வபாறானாம்... தடுப்பாை ொலளக்கு விடினமாம், இஞ்ச வைட்ைர் பார்" என்று கடிதத்லத ெீட்டினாள் ராணி.

"இனி என்னலன உனக்கு.. உன்ர வமான் வரான் ொன் ஏன்.." என இழுக்லகயில் இதன் உள்வொக்கம் புரியாதவளாய் ராணி சிரித்துவிட்டு "ெீயும் ொன் வபத்த பிள்லள தாவன ..." என அலணத்த வாறு

மடியில் தலை லவத்தாள். தலை பட்டு வபான அவள் கண்ணர்ீ பயணம் மீ ண்டும் இதமான சுகத்துைன் வதாைங்கியது.. இரவு விலைவபற்ற சுமதி "அம்மா ொன் வபாட்டு வாறன்.., ெீ கவனம்.." ெைந்த

என்று

இது

இருந்தொள்,

கூறிக்வகாண்டு

தான்

தாய்

வட்டில் ீ

வசய்து

புறப்பட்ைாள்.

லவச்ச

அந்த

கலைசியாக

காலை

சந்வதாசமாக

சாப்பாட்லையும்

எடுத்துக்

வகாண்டு, தனது ெண்பிமார் எல்வைாருைனும் புறப்பட்ைாள். அம்மாவின் வருத்தம் ஒரு புறமும். காதைன் வருவான் என்ற சந்வதாசம் அடித்து வபால் அந்த

இன்வனாரு

புறமும்

மாறி

என்பது

மட்டும்

வகாண்டிருந்தது.இறுதியில் அங்கு

வபாவது

ெிலனப்புைன்

பஸ்சில்

மாறி

கலரலய

அலை நுலர

வபால் வசர்வது

குடிவகாண்டிருந்தது.

அமர்ந்தவளுக்கு

வவளியில்

ெைப்பவத வதரியவில்லை..பஸ் ெிக்க மரங்கள் ஓடுவது வபால் கற்பலன மிக்கவளாய் சந்வதாசமாக வசன்றாள். அந்த சந்வதா கற்பலனகளில் இருந்து அவலள துக்கி வபாட்ைது ெண்பியின் சீண்ைல். "வெய் இந்த ொலள எனாை மறவகைாதடி..." சாரு


22

"ஏனடி சுமதி...!!" என்று அைம்ப வதாைங்கியவர்கள் இருவரும் வபாய்

வசரும்

வலர

ெிறுத்தவில்லை.

பயிற்சி

ெலைவபறும்

இைத்தில் வபாய் வசந்ததும் எவைாரும் ஒன்றாக இறங்கி இரவு சாப்பாட்டு

இைமாகவவ அதிகாரி

தயாரானார்கள்.

இருந்தது.

அந்த

"எல்ைாருக்கும்

சாப்பாடு

ரூம்ை

காலைை

படுங்க

வசன்று விட்ைார்.. புது

இைம்

வசர்ந்து

என்ற

சுமதிக்கு

ெிைவிலன

எல்ைாவம

வெரம்

இங்க மீ ட்

படியாலும், துக்கமும்

பார்த்தவண்ணம்

பார்த்து

தான்..

வித்தியாசமான அங்வக

சாப்பிடு

பண்ணைாம்..."

அவலன

வரவில்லை,

எவதா

எல்ைாரும்

என்ற

காணாத

முனகி

வந்த

வாறு

ஏக்கமும்

ென்னல்

வழியாக

வகாண்டிருந்தாள்.

இது வலர கவிலத எழுதி வதரியாதவள் காதலை வர்ணிக்க வதாைங்கிவிட்ைாள். காலையில்

லறன்னிங்

என்று

அதிகாலைவய

புறபட்டு

வபானார்கள். அங்கு சுமதிலய பார்த்து சாரு "யன்னல் கம்பிகளும் சிலறக்கம்பிகள் வபாை ெிைவவ.. ெீ இல்ைாத இரவுகளில்.." யார்க்கும் குனிந்தாள், உணர

புரியவில்லை, இவாறு

முடிய

சுமதி

சந்வதாசமாக

வில்லை.

காரணம்

வவக்கதினால் இருந்ததனால் அங்வக

தலை

கஷ்ைத்லத

சுமதியின்

காதல்

மீ ண்டும் வதாைர்ந்தது. "என்ன சுமதி உனக்கு தண்டி ெல்ைா வாச்சுது... " வபாடி ெீ... என்ற வாறு வவளிவய வபானாள். வட்டுக்கு ீ திரும்பிய பிறகு, ெைந்தலவ ஏராளாம், வடு ீ தாண்டிய காதல். காதல் தாண்டிய காமம் வலர வபானது.எல்ைாம் முடிந்த


23

பின்னர்

அவலன

வசய்வவதன்வற வபானாள்.

வதாைர்புவகாள்ள

வதரியவில்லை

விட்டில்

பூச்சி

முடியவில்லை.

சுமதிக்கு.

விரும்பிவய

என்ன

குற்றுயிராய்

விளக்கில்

விழுந்தது

வபால் ஆனது இவள் வாழ்க்லக. ஒரு ொள் ராணிலய கிளினிக் வகாண்டு

வபாலகயில்

அவலன

இன்வனாருத்திவயாடு

கண்டு

அதிர்ந்துவிட்ைாள். "என்னங்க இது.. யாரு இவ..." என அவலன பார்க்லகயில்.. "சனியவன என்றான்...

ெீ

என்னும்

இருக்கியா..."

வசத்து

வபாகலையா"

அவன் வகட்ை வகள்வியில் வசத்தவள் வபால் ஆனால் சுமதி. காதைிக்லகயில் எப்படி எல்ைாம் அன்பு காட்டினாவனா அலத ெிலனக்லகயில்.

அதிவை

அதிர்சிக்குள்ளகியவலள

வசத்துவிை ராணியின்

வதான்றியது குரல்

அவளுக்கு

ெிலனவுைகத்துக்கு

வகாண்டு வந்தது. "சுமதி எழும்பன்..... சலமப்பம்.. " என்ற கனவுகலள அப்படிவய லவத்து, எழுந்து சலமப்பதற்காய் வந்தாள்...

"அம்மா ொவன இன்லறக்கு சலமக்குரன், ெீ இரு" என்று சலமக்க வதாைங்கினாள். எல்ைா வவலைகளும் முடித்து பின் சாப்பிட்டு விட்டு ெண்பிகளின் வட்டுக்கு ீ வபாவதாக கூறி வபானாள். இப்வபா இனம்

எத்தலன

அண்ணா புரியாத

ொட்களாக

வருவதாக

சந்வதாசம்

அம்மாவுக்காய்

இருப்பதாள்,

மட்டும்

இன்றி

வாழ்ந்தவள்,

இவளது எவதா

மனதில் ஒன்லற

இழக்கப்வபாகிவறாம் என்னும் எண்ணம் குடி வகாண்டிருந்தது.. வழலமயாய் வபாவவள் இரவாக தான் வருவாள். எல்ைா ொலளயும் விை இன்று விலரவாக வந்து, வவள்ளனவவ படுத்துவிட்ைாள். ராணியும் மகள் மாறிய சந்வதாசம், மகன் வரவபாகும் சந்வதாசம் எல்ைாவற்றுைனும் ெிம்மதியாக அன்று தான் படுத்திருப்பாள். ொலள விடுமுலற என்பதால் காலையில்


24

எழ

வெரமாகும்,

ஆனால்

ரணிக்வகா

வரவில்லை,

மகலன

பார்த்துவிை

வாசைிவை

ெின்று

எல்வைாரிைமும்

தான்.

இருந்தாள்.

காலை

வவண்டும்

ெித்திலர

என்ற

ஏக்கம்

கலதத்துக்வகாண்டு

"அடி சுமதி எழும்பனடி... வகாண்ணா வரப்வபாறான் எல்வை..." என வசால்ைிக்வகாண்டு வட்டுக்குள் ீ வதால் ஆனால் சுமதிவயா எழும்பவதாக

இல்லை,

திறக்கவில்லை

கதலவயும்

பூட்டி

தட்டிப்

இருந்தது.

பார்த்தாள்

யன்னல்

ராணி, வழி

எட்டிப்பர்க்லகயில் சுமதி தூக்கில் வதாங்கியவாறு இருந்தாள். என்ன

வசய்வது

என்வற

வதரியவில்லை

அவளுக்கு.ராணி

கத்தியதில் வந்த அயைவர்கள் கதலவ உலைத்து உள்வசன்று உைலை

இறக்கி

முற்றத்துக்கு

வகாண்டுவருலகயில்

சுமன் வட்டுக்குள் ீ வந்து வகாண்டிருந்தான்....

தமிழ் நிைா (யாவும் கற்பர

னய)

மகன்


25

vd; tPL typfhkk; tlf;fpy; Ie;J gug;Gf;fhzpf;Fs; muz;kidNghy; vd;tPL ehyiwAk; tpwhe;ijAk; el;leLNt kz;lgKk; mk;khtpd; rikayiwAk; %d;WjiyKiwf;Fk; Ke;jpa tPnld;W Kd;Ndhh;fs; nrhd;dJz;L mfd;w Kw;wj;jpy; mLf;fLf;fha; g+kuq;fs; nrk;guj;ijAk; NuhrhTk; epj;jpafy;ahzpAk; ky;ypifAk; G+f;fSf;Nfh Fiwtpy;iy gokuq;fs; Vuhsk; fg;gYk; fjypAk; ,jiuAk; nkhe;jDkha; gyrhjp thiofSk;; gyhTk; njd;wy;te;J tpisahLk; njd;idkuq;fSk; NjkhTk; tlfk; je;jpUe;j Ntg;gkuq;fSk; Nrhiytdkha; fhl;rpje;j vd; mofpa tPL… g+turq;fjpahy;fs; ehYgf;fk; mzptFf;Fk; eha;> Nfhop Eioahky; gidkl;il thpr;Rf;fl;b Fkh;g;gps;isfs; gyntd;W fpLFNtyp kiwj;Jf;fl;b mr;rwf;ifahd Fspay;,lk; Nfhopf;Fk; $Lfs; Ml;Lf;Fk; khl;Lf;Fk; nfhl;by;fs;;


26

Ie;jwpTr; rPtd;fSk; vk;NkhL mfk;kfpo;e;J tho;e;j tPL khkhf;fs; rpj;jpf;fs; mf;fhf;fs; mz;zd;khh; gyuJ fy;ahzk; fz;l tPL MNwO rhkj;jpar; tPLfSk;; mayl;ilfis mioj;J rhg;ghl;Lr; rigelj;jp Mde;jkha; fopj;j tPL fhiy tpbe;Jtpl;lhy; mbtsT khkuj;jpy; mzpy;fs; gyNrUk; mjd; fPr;nrhypfs; ,irahFk; goq;Nfhjpg; grpahwf; te;JNghFk; fpspfSk; Nghl;bf;F fijNgRk;; khiyahfptpl;lhy; Ntg;gkuf; fpisfspy; $tpf;fspj;jpUf;f Fap;y;$l;lk; te;JNrUk; fpLFNtyp NkypUe;J mz;lq;fhf;iffSk; nrz;gfKk; mijurpj;Jf; Nfl;lJz;L….. ,j;jid rpwg;NghL md;W tPw;wpUe;j vd;tPL ,d;W….. Ntg;gkuq;fs; vJTkpy;iy $tpapir ghlf; Fapy;fSk; mq;fpy;iy mbtsT khkuKk; ,Ue;j,lk; njhpatpy;iy jhTk; mzpy;fspd; fPr;nrhypAk; Nfl;ftpy;iy njd;idkuk; thiokuk; Njd;Rit gyhkunkd;w


27

Ngr;Rf;Fk; ,lkpy;iy ML ,y;iy> khL ,y;iy Nfhopapy;iyf; FQ;Rkpyiy Ml;fisf; fz;lhy; epd;W Fiyf;f ehAkpy;iy Fiyf;fpd;w ehis mlf;f Ml;fs; vd;W ahUkpy;iy nry;Yk; nghk;gUk; fpgPUk; nfhl;bj; jPh;j;j Fz;Lfspy; vd;tPL rpije;J ,d;W rpd;dhgpd;dkha; RLfhlha;f; fplf;fpd;wJ. rpije;J fplg;gJ vd; mofpa tPLkl;Lkh? kdKk;jhd;…..!

tRe;juh gfPujd; mT];jpNuypah


28

vd; kwe;jha;….? Fsph; tre;jj;jpw;F Nfhil tuNtw;Gf; ftpij VOjpf; nfhz;bUe;j xU rpj;jpiu khjj;jpy; cdJ ftpijiaAk; jpUj;jpj;jur; nrhd;dha; vd;id kl;Lk; cd; ,jaj;jhspy; ,Uj;jpf;nfhs;s Vd; kwe;jha;….?

Fapy; xw;iwf; Fuypy; $Tk; FapYf;Fj; njhpahJ ntFnjhiytpy; ,d;ndhU FapYk; $tpf; nfhz;bUg;gJ….

cd; ngah; eP mwpa khl;lha; vd;tPl;L <ug; gyhtpd; mbtapw;wpy; cd; ngaiu ehd; vOjpp itj;jij….


29

fhj;jpUg;G cd; fbjk; ,dp tuhnjd mwpe;Jk; ehs;NjhWk; mQ;ry;fhuhpd; tuTf;fha; kzpf;fzf;fha; ehd;fhj;J epd;wij eP czukhl;lha;

Rfk fhj;jpUj;jy; fhjypd; Ntjid vd;fpwha; fhj;jpUg;gjpy;jhNd fhjy; Rfk; ngWfpwJ mg;NghJ jhNd vd;id kwthjpUg;gha;….!

Gjph; xUehs; Mykur; re;jpg;gpy; eP xU tpsq;fhg; Gjph; vd;wha; mg;gbNa ,Ue;Jtpl;Lg; NghfpNwd; vd;Nwd; tpsq;fpf; nfhz;lhy; vd;id eP epidf;f khl;lhNa….!


30

ghpR cd; gpwe;j ehs; ghprhf vd;d Ntz;Lk; vd;wha; kTdkhf ,Ue;Njd; kTdk; fiyj;Jg; NgR vd;wha; mwpTkjpapd; el;Gf;fhyk; Ntz;Lnkd;Nwd; vhpr;ry; nfhz;L c\;zkhdha; cd; ,jak; Nehf;fp tpuy;fisf; Ftpj;Njd; jiy Fdpe;jgb…. vg;gbab ngz;Nz cd;dhy; vd;id nty;yKbfpwJ vd;wgb Kj;jkpLfpd;wha; vd;id…

tRe;juh gfPujd; mT];jpNuypah ென்றி:வளரி


31

Mz;lhd ,uz;lhapuj;jpg; gjpndhd;;Nw… Mrj;jp tpl;lha;Ngh mfpyj;ij…!!! nrw;Wth mz;Nl rpupj;j Kfj;NjhL Mz;lhd ,uz;lhapuj;jp gjpd; xd;Nw Mrj;jp tpl;lha; Ngh… mfpyj;ij ,J elf;Fkh vd;wpUe;j elg;Gf;fis eP elj;jpNa fhl;btpl;llha; nrd;Wth..! mjpfhu ntwpgpbj;j ,dthj rpq;fsj;jpd; mlf;F Kiwf;Fs; ,Ue;j jkpou;Ntjidia mfpyrigawpa muq;Nfw;wp itj;J tpl;lha;..! xUGijFop kz;$l jkpoUf;Fupik ,y;iynad;w cz;ikjid rpq;fsk; ciuf;f itj;J… cyfk; Gupaitj;jha; Ngha;thMz;Nl Gd;rpupg;NghL..! ,yq;if> ,e;jpahntd murpay; Ngrpte;j jkpo;kf;fs; rf;jpngw;w jkpo;j; jiytu;fis..! mnkupf;f cau;rig mioj;J jkpoh; nrhy;nyzh Ntjidia Nfl;lwpa itj;jha;.! cyfePjp Njtijfs; GijAz;l Ntisjdpy; cyfePjp rignay;yhk; tpiyNghd Ntisjdpy; rdy;Ngh vd;wnjhU ePjpNjtijia cyfwpa itj;jha;..! nrd;Wth Mz;Nl rpupj;j Kfj;NjhL..!


32

Mjpfhu ntwpnfhz;L Mlf;FKiw Ml;rpnra;J [dehak; kwe;j Muhgpa Kbkd;du;fis Jzprpah>vfpg;J> ypgpah> akd; rpupahntd Muhgpa Njrpa kf;fs; Gul;rpahy; kd;du;fis KbAilj;J kz;Zf;fs; Gijj;jha;! cyiff; fyf;fpa gaq;futhjp gpd;yhlid Kbj;jha; nrd;Wth Mz;Nl rpupj;j Kfj;NjhL… md;W nrhd;dhu; jkpou;je;ij nry;th jkpoiuf; flTs;jhd; fhu;f;f Ntz;Lnkd;W ,d;Wte;j rzy;Ngh je;ijnrhd;d flTNsh!? cyfrigfis fz;tpopf;f itf;Fkh ePjprigfs;..! fhe;jp Njrj;J fglehlfk; epiyf;Fkh..!? cyfePjpkd;W..!? cs;thq;Fkh Nghu;f; Fw;wj;ij..!? tUfpd;w Mz;L thoitf;Fkh ePjpia..!? nrd;Wth Mz;Nl rpupj;j Kfj;NjhL…! ek;gpf;ifNahL

Ntyiza+u; nghd;dz;zh nld;khu;f;


33

என் சிரதயின் குறிப்புகள் தீ…. வமல்ைச் சுலவக்கத் வதாைங்கவும் சூடுபரவும் இப்வபாழுதிலும் கைந்து வபான எனது இறுதி ெிகழ்வுகலள ெிலனக்க முடிகிறது. தீயின் வசந்ொவுகலள விைவும் சூைாக இருக்கிறது. வசத்து விழுந்து கிைந்தவபாது குருதியும் உலறயாது ஈரமான முகத்லதப் பார்த்தபின் அலையாளம் வதரியவில்லை என்றும் யாராயிருக்கும் எதுக்காகவாயிருக்கும் என்றும் அடுக்கடுக்கான வகள்விகளுைன் அவசரப்பட்டுக் கைந்து வபாயினர். ஓன்றிரண்டு வபவர வடு ீ வந்தழுததாயும் மிகச் சிைவர வந்து பந்தல் வவறுலமயுறாது காத்ததாயும் ெிலனவு மீ ண்ைது.


34

வமலும் அஞ்சைியுலரக்க அலழத்தவபாது தம்ஆயுளுக்குள் முதல்முலறயாய் வபசமறுத்த வபச்சாளலரயும் அஞ்சைிப் பா வழங்கிவய வபருலமப்பட்ைவர் லகபிலசந்து ெின்றலதயும் காவிகள்தவிர்ந்த ஏலனவயார் சுைலைக்கு விலரவதாய் அப்படிவய வட்டுக்குப் ீ வபானலதயும் மீ ட்ை முடிகிறது. சாவுக்கு வர்ணம் தீட்ை முடிந்திருக்கிறது. எனது சாவின் ெிறம் ஆட்சிக்வகா..அதிகாரத்துக்வகா அவனகமாய் ஒத்துவராதலவ வதாற்லறவயற்படுத்தி உயிர் பறிப்பதாயுமிருக்கைாம். பங்குவகாள்வதிலுள்ள பயம் அதுவாயிருக்கைாம். எனினும் தீயிற்கு மட்டும் பயவமயில்லை. ஆரத்தழுவுகிறது. அது ஒன்வறஆறுதைாயிருக்கிறது.

ரக.சைவணன்.


35

1.

பெண் உடலில் முலைகளும் இருக்கிறது..... பெண் இல்லை இ ல் லை முலை ய ோனி ப ோப்புள் வலைந் இடுப்பு புட்டம் உ டு கண்கள் இப்ெடி ோக பெண் ஒரு ய ோன்றோ எழுவோய் ஒரு ெ னிைோச்ப ோல் ெோம்ெின் நோவிலிருந்து க ிந் விஷம் லை ோனது அவர்கைின் ஏட்டில்


36

ெலடப டுப்ெில் வி ோரலைகைில் கோடு சுரண்டும் யவட்லட ில் ய ோனி ிைிப்பு வீரபைன்றோனது கோைம் கோைைோய் கு றெட்ட முலைகைிலிருந்து வழிந் குரு ி இறுகி நிற்கும் ப ங்யகோட்லடகள் ைோைி ின் முலை ய ட்டுப் பெண்ைின் முலை ைிழ் முலை ய ச் ி ின் முலை ஆந் ிர முலை

இந் ி முலை அபைோிக்க முலை ஐயரோப்ெி முலை ஆப்ோிக்க முலை ரவிக்லகக்குப் ெின்னோல் கண்டறி ப்ெடயவண்டி ரக ி ைோன முலை வலக வலக ோன முலைகள் கோை


37

துய்க்க வல க்க ஒரு குறிப்ெிட்ட கோரைத் ிற்கோக வைங்க கிலடக்கிறது ந்ல ில்

இ ற்லக ியைய ிடைோனது என்று ஆட்டி கோட்ட யவண்டி ய ோைோலி பெண்ைின் புவியீர்ப்புக்பக ிரோன முலை ெருவம் எய் ி ெின்னர் குறிகைின் ிரவங்கைில் கலரந்து யெோகோைல் இருக்க ‘ஐ ர்னிங்’ ப ய் ப்ெடும் கைரூன் முலைகள் என பெண் எனும் உ ிோில உருைோற்றம் ப ய்யும் எண்ைற்ற கரங்களுக்கு ைத் ி ில் முலை வோி யகட்ட அந் கடவுளுக்கு ெச்ல இலை ில் ெோல் க ியும் முலைல வழங்கி புரட் ி யெ ி முலைகலைக் பகோண்டது எம் நோடடு அம்ைண்ைில் இது கோரும் வன்ைத்ய ோடு


38

வரைோறு பவைித் ள்ைி இந் ிோி த் ிலன எோியூட்டி குவித்து லவத் இரு ோம்ெல் யைடு குறிகயை உடபைன பகோண்ட ஆன் கடவுைர்கலை விழுங்கும் இடுகோபடன் உடல் இது ஒரு பெண் உடல்.

2. ிவப்பு பூ ெோி ைித் உருவம் இருந் து புைன்களுக்குோி உறுப்புகள் கோைப்ெட்டது உ ர்ரக உலட வ ி கூடி வீடு என எல்ைோம் உண்டு இலை ஒருநோளும் ன்லன விட்டுப் ெிோிந் து கிலட ோது ைோலை வந் வுடன் முத் ங்கள் பகோடுத்து பகோஞ் ி ைகிழ்ந்து லகக் யகோர்த்து நடனைோடி உலட ைோற்றி விட்டு உைவூட்டி ோைோட்டுப் ெோடி


39

உறங்க லவக்கும் அன்ெோன இலை குலற ற்ற வோழ்வு வீசும் கோற்று சுைந்து வரும் ிவப்பு பூக்கள் விட்டுச் ப ன்றது ிை இ ழ்கலை ெறக்கும் இ ழ்கள் ெோி ைித் து அ ணுள் ஒட்டி ிருந் இரண்டு ிறகுகலை கருலை பெோங்கி கண்கலைக் பகோண்ட இலை ின் கரங்கள் இறுக்கைோக அழுத்துவல உைரத்துவங்கி து சூழலைவு அக்கனத் ில் ைரப்பெட்டிக்குள் பெோ ிந்து லவக்கப்ெட்ட பெோம்லை ோனது அவ்வுரும். முதுகுப் புரத் ில் இருந் பெோத் ோலன இ க்கும் அந் க் கரங்கலை ற்யற நிைிர்ந்து ெோர்க்லக ில் கண்டது ெ ற்றத்துடன் உள்ைிழுக்கப்ெடும் இைஞ் ிவப்பு ப ோங்கு ல ல ....


40

3. ஒரு குற்றவோைி ின் வோக்குமூைம் கவில ோகிற ருைத் ில் ஒரு குற்றவோைி ின் வோக்குமூைம் கவில ோகிற ருைத் ில் கல்ைலற ில் இவ்வோ கம் பெோறிக்கப்ெடுகிறது ”நல்ைவர்கலை அலட ோைம் கோட்ட குற்றங்கலை உருவோக்கி கடவுளுக்கு நன்றி” பெ ரற்ற அந் நெர் ப ய் ப ல்ைோம் கண்கோைிப்பு நிறுவனங்களுக்கு முழு விசுவோ ைோய் இருந் து வோி கட்டுவது ஊழலுக்பக ிரோன உண்ைோவிர ங்கைில் கைந்துக் பகோள்வது ய ர் ல் யநரத் ில் ஓட்டுப் யெோடுவது உடலை நிரோகோித்து ைன ிற்கு யகோ ில் எழுப்புவது பகோன்றுவிட்ட ைனய ோடு புல ந்து யெோவது


41

ைற்பறோருவர் கடவுளுக்கு ோத் ோலன அறிமுகம் ப ய்வய ோடு ோத் ோனுக்கு ெிள்லைகளும் பெற்றுத் ருகிறோர் வறுலை ிலிருந்து ப ோற்கலை உருவி ைலறகலை உருவோக்கினர் குப்லெத் ப ோட்டிக்கருகில் ஈக்களுக்கு பகோடுத் து யெோக ோனும் உண்கிறோர் னக்கு ைட்டும் விசுவோ ைோய் இருக்கும் நம்லைப் யெோல் அல்ைோ யவபறோருவர் இப்யெோது புனி ைலற ில் ஒரு பு ி குற்றம்

4. அவர்கைோல் வைர்க்கப்ெட்ட அந் ைிருகம் அவர்கைோல் வைர்க்கப்ெட்ட அந் ைிருகம் ிறுைி ோய் இருக்கும் பெோழுது ய ோற்றுப் ெருக்லகக்கு கைக்கு எழு ி து ெருவம் எய் ி வுடன் கலட ில் கண்கோட் ிப் பெோருைோக ைோற்றி துடன்


42

பவள்லைத் ய ோலை பெோது ப ோத் ோக்க முலனந் து விைோ எலும்பும் வ ிற்றுப் ெகு ியும் கன்னங்களும் நோளும் அ ிர்வுறத் வறி ய

ில்லை

இைலைல மு லீடோக்க ெோடம் நடத் ி அ ன் யெரோண்லை ைிக்க உ டுகள் எண்ைிக்லகல த் விர யவபறதுவும் உச் ோித் ில்லை உறக்கத்ல கைவுகைில் ைட்டும் வருைோறு உத் ரவிட்யடன் விழித் ிருக்கும் யவலைகைில் உைக வலரெடத்ல ப் ெோர்த்துக் பகோண்டிருந்ய ன் எல்லைக் யகோடுகள் பவறும் யகோடுகபைன்று கற்ெலன ப ய்ய ன் குழந்ல த் னைோக ிருைை வ து நோற்ெது என்று ீர்ைோனம் இ ற்றி ந் ைிருகம் இருெது வருடங்களுக்கோன ண்டலனல உறு ி ப ய்துக் பகோண்யடன் அது ைரை ண்டலன ோகோைல் யெோனது துர ிட்டம்


43

நோயடோடி வோழ்க்லக அச்சுறுத் ி யெோது நோன் பெண் என்ெல உறு ி ப ய்துக் பகோண்யடன் ரைலட லவத் து எ ிபரோலிக்கும் குரல்கள் ைிருகம் குறிகள் பகோண்ட ைிருகங்கைோய் ைோறி என்னிடைிருந்து குழந் லைல ிோிப்லெ சு ைோி ோல ல அறிவுநிலைல கோ லை வோழ்க்லகல இறு ி ில் ஆம் இறு ி ில் ெோித்துக் பகோண்டது அந் ங்கக் யகோதுலைல பூ ி ங்களுக்கிலட ில் அலரத்து விழுங்கி து என ோன கோைத்ல தகாற்றரவ கவிரதகள்


44

வருரக வசாட்டுச் வசாட்ைாய் பனிக் கட்டியின்

இறுக்கவமன உருகி வழிந்து வபாவகாம்

காத்திருக்கும் ெிமிைங்கள்.. பறந்து பறந்து

உல்ைாசமாய் உைவி கிரக சஞ்சாரமாய்

பால்வவளியில் மிதந்து மலறந்து வபாகும் முந்லதய ஞாபகங்கள்.. கல்லுருகும் அக்னி வவயில் ெிைத்தில் பட்ை

வியர்லவ துளியாய் உன் புன்னலக மின்னைில்

விலதக்கப்பட்டிருக்கும் கண்ணுக்கு காணாமல்...!

--இைக்கியைாொ.

(சிவகாசி-கிழக்கு-இந்தியா)


45

முடிக்கரத முதலும் முடிவும்

முடிவும் முதலும் முடியாக் கலத முடிக்கலத..

ெக்கீ ரன் முடிந்துவிட்ை

பாஞ்சாைி அவிழ்த்துவிட்ை மூடி மலறக்கா

முடிக்கலதகள் முடியுவமா? அவிழுவமா?

-இைக்கியைாொ

உணர்வரைகள்! மதிப்பான மனிதனுக்கு இன்று மதிப்வபது?

கைைிலும் கலரயிலும் காட்டிலும் வமட்டிலும் மனித பிணங்களின் குவியல்கள் மாண்பாக பலைத்தான் இலறவன் மதிப்லப வகடுத்தான் மனிதன்

இனங்களின் வவறித்தனத்தால் புவிவயங்கும் வபயாட்ைம் வபால்ைாத சூதாட்ைம்!

மனிதனுக்கு பயந்து மனிதனாய் சுதந்திரமாக ெைமாைமுடியாத ெிலை பயணத்தின்வபாது பதட்ைமும் பயமும்.. உயிலர லகயில் பிடித்துக்வகாண்டு பிரயாணம் வசய்வவார் பல்ைாயிரம்! தூக்கமின்றி பயத்துைன் தூங்காமல் விழிப்வபார் பல்ைாயிரம்!! சிலறகளிலும் வலதகளிலும்


46

சிக்குபட்ைவர்களும் பல்ைாயிரம்..

துக்கத்தில் மிதந்து உயிரிழப்வபாரும் மிகப்பைவர! வதருொய்கள் இப்வபா..

சுதந்திரமாக உைாவருகின்றன..

வளிொட்ைவரும் வவண்டியவாறு திரிகிறார்கள். இந்ொட்டில் பிறந்த எம்மவர் மட்டும் வதருவில் லகதியாகிறார்கள்!

ஆதாரமின்றி அடித்து வொறுக்கப்படுகிறார்கள்.. காரணமின்றி லகது வசய்யப்ப்படுக்றர்கள்.. எம்ொடு சிறுபான்லம இனத்தவரும் தலைெிமிர்த்த கரம் தருமா?

ஒலுவில் அமுதன்


47

அகதி இரண்டு ொட்களாக ஒருவிதத் தனிலம. பக்கத்துக் கட்டில்கள் இரண்டும் புத்தம் புதியனவாய் -ஆனால் வவறுலமயாய் - வரப்வபாகும் எவவரா இரண்டு வொயாளிகளுக்காகக் காத்துக் கிைந்தன.

மூன்று வவலளயும் உள்வள உணவுத் தட்டுைன் வந்துவபாகும் தாதிகலளயும், காலையில் வந்து ஒருதைலவ சுகம்

விசாரித்துவிட்டுப் வபாகிற லவத்தியர்கலளயும் தவிர மற்றப்படி இவனுக்குத் தனிலம.

இந்தத் தனிலம கைந்த இரண்டு ொட்களாகத்தான். அதற்குமுதல் கைந்த இரண்டு வாரங்களாக இவனது பக்கத்துக் கட்டில்களில் யாராவது வொயாளிகள் இருந்தார்கள்..

அவர்கலளப் பார்க்க உறவினர்கள் வந்து வபானார்கள். அலனத்தும் அந்ெிய முகங்களாக இருந்தாலும் அவர்கலளப் பார்ப்பதில் அவர்களுக்காகப் புன்னலகப்பதில் அவர்களது உலரயாைல்கலள அவதானிப்பதில் இவனுக்கு இவனது தனிலம வபரிதாய்த் வதாற்றமளித்ததில்லை.. அலமதியாய்க் கழிந்துவபாகிற வபாழுதுகள்.. சாதாரணமாய் ஆரம்பித்த வெஞ்சுவைி.. எல்ைாவிதமான லவத்தியர்களும் ஆராய்ச்சிவசய்தும்.. எக்ஸ்வரக்கள் என்று பைம்வபாட்டுப் பார்த்தும் இன்னமும் கண்டுபிடிக்க மாட்ைாமல் வெஞ்சுக்குள் இன்னும்தான் அந்த வைி. ஒரு ொலளக்கு இரண்டுதைலவவயா மூன்று தைலவவயா சுர்வரன்று வைிவயடுக்கும். அந்த வெரத்துக்குமட்டும் மார்லபப் பிலசந்துவகாண்டு சுருண்டு வபாவான் பிறகு சாதாரணமாகிவிடும். அத்தலன லவத்தியர்களுக்கும கண்ணாமூச்சி காட்டிக்வகாண்டு இவலனமட்டும் வலதவசய்துவகாண்டு..


48

இப்வபாது பிடிபட்டுவிட்ைதாம்... ஒரு சின்ன அறுலவ சிகிச்லசயுைன் எல்ைா வைிக்கும் முற்றுப்புள்ளி லவத்துவிைைாம் என்று லவத்தியர்கள் தீர்மானித்துவிட்ைார்கள்.. இவனிைம் வசான்னவபாது இவன் மறுக்கவில்லை.

ொலளக்கு அறுலவச் சிகிச்லச... அதற்காகக் காத்திருக்கிறான். பக்கத்துக் கட்டில்களில் இப்வபாது யாரும் இல்ைாதது இவனுக்கு ஆறுதைாக இல்லை.. தனிலம..

"தனியாக வந்வதாம்.. தனியாகப் வபாய்விைப்வபாகிவறாம்.. இலையில் சிைவபாழுது சுற்றியுள்ள மனிதர்களுைன் ஒரு ஒட்டுக்குடித்தனம்.. இவ்வளவுதானா வாழ்க்லக..?" "இல்லை!" என்று தனக்குள் வசால்ைிக்வகாண்ைான். இவன் இந்த வார்ட்டுக்கு வந்த புதிதில் ஒருொள் லபபிவளாடு இரண்டுவபர் இவனிைம் வந்தார்கள்.. முன்வபன்றால் அவர்கலளச் சினந்து அனுப்பிவிடுவான் இவன்.

இப்வபாது மனம் தளர்ந்திருந்தது.. அவர்கலளச் சினக்காமல் வமதுவாய்ப் புன்னலகத்தான்.. "ொங்கள் மதப் பிரசாரம் வசய்ய வரவில்லை.. ஒரு உண்லமயான கைவுலள ெீங்கள் வதரிந்துவகாள்ள வவண்டும்.. உைகத்தின் முடிவு வெருங்கியிருக்கிறது.. இப்வபாதுகூை ொங்கள் விழித்துக்வகாள்ளாவிட்ைால் ஒருவபாதும் ொங்கள் விழித்துக்வகாள்ள முடியாது..!" - வந்தவர்களில் ஒருவர் ஆரம்பித்தார்.. இவன தலையலசத்தான்.. "உைகம் என்கிறது என்ன.. ஒவ்வவாருவர் மனமும் ஒவ்வவாரு உைகம்தான்.. என்வாழஇக்லக முடிகிறவபாது என் உைகம் முடிந்துவபாகும்..!" என்றான் இவன் வமதுவாய். "அதுதான்!" என்றார்கள் அவர்கள். "உைகத்லத இலறவன் பலைத்தான்.. அலத மனிதனுக்குத்


49

தந்தான்.. ஆனால் மனிதன் அலத ொசப்படுத்திவிட்ைான்..

உைகம் அழிகிறது என்றால் மனிதன் அழிகிறான் என்றுதான் வபாருள்..!"

தன்னுலைய கூற்லற அவர்கள மறுதைிக்காததால் இவனுக்கு அவர்கள்மீ து ஒரு மதிப்பு வந்தது. உைகத்தின் இறுதிவவலள என்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுவது

என் முடிலவத்தாவனா..? என்று இவன் இப்வபாது ெிலனக்கத் தலைப்பட்டிருந்தான்.. ஆனால் உைகத்தின் முடிவில் இலறவன் வருவான் என்று அவர்கள் வசான்னதில் இவனுக்கு ஒரு ஆறுதல் இருந்தது. உைகத்தின் முடிவுவலர ொன் காத்திருக்க முடியுவமா என்னவவா.. ஆனால் என் முடிவு வருகிறவபாது எனக்வகன்றிருக்கிற இந்த உைகம் என்மட்டில் முடிந்துவபாகும்... முடிவில் வருகிற இலறவன் என்முடிவிலும் வந்துதான் ஆகவவண்டும்.! உயிரின்மீ து இவனுக்கு அத்தலன வபரிய பற்றுதல் முன்பும் இருந்ததில்லை.. இப்வபாதும் இல்லை...

"ஓடு.. ஓடு.. ெீயாவது ஓடித் தப்பு..!" என்று இவலன ொட்லைவிட்டு விரட்டிவிட்ை வசாந்தங்கள்மீ து இவன் அடிக்கடி தனக்குள்ளாகக் வகாபப்பட்டுக்வகாள்வான்..

எட்டு வருைங்களுக்கு முன்பு, இருந்தலதவயல்ைாம் விற்றுக்வகாட்டி இவலன வவளிொட்டுக்குத் தப்பி ஓடிவரப் பாடுபட்ை வசாந்தங்களில் பாதி இப்வபாது ஊரில் இல்லை.. அம்மா வபாய், தம்பிகள் வபாய், தங்லககள் இருவரது கணவர்கள்வபாய்.. எல்வைாரும் வானுைகம் வபாயாயிற்று.. விதலவகளாய் இருக்கின்ற தங்லககள் அவர்களது மழலைகள் இலவகள்தான் இவனுக்கு இப்வபாது ஊரில் இருக்கின்ற வசாந்தங்கள்.. அவர்கள் எதிர்பார்த்ததுவபால் இவன் வவளிொட்டுக்குத் தப்பி ஓடிவந்து தன்லனக் காப்பாற்றிக்வகாண்ைாவன தவிர


50

அவர்களுக்காய் இவன் ஏதும் வசய்ததில்லை.

அவ்வப்வபாது எவர்மூைமாகவாவது வருகின்ற மரண

அறிவித்தல்கலளக் வகட்கும்வபாதுமட்டும் மனம் குமுறி அழுவான்..

அலைக்கைம் வதடிவந்த ொட்டிலும் ெிம்மதிவபறமுடியாமல் மனம் தத்தளிக்கும்வபாது, வசாந்தொட்டில் சுதந்திரத்துக்காய் இரத்தம் சிந்திச் வசத்திருக்கைாவம என்ற ஆதங்கம் வரும். ஆனால் இப்வபாது உணர்கிறான்..

"இந்தவொயாளி அங்வக எலதச் சாதித்துவிைப்வபாகிவறன்?" அலறக்கதலவ வமதுவாயத் தட்டிவிட்டு யாவரா உள்வள நுலழந்தார்கள்.

ஆவைாய் திரும்பினான்.. "மார்ட்டினா..!" "ஹவைா இந்த்ரன்.." அவலளக் கண்ைதில் மனது சற்றுக் கவலைகலள மறந்தது.. வவள்லளத் வதால்களுக்குள் கறுப்பு மனங்கலள மலறத்துக்வகாண்டிருக்கிற பல்வவறுவலகயான

மனிதர்களிைமிருந்து முற்றிலும் வித்தியாசப்பட்ைவளாய் இந்த மார்ட்டினா..

வவள்லளத்வதாலுக்குள் வவள்லளமனம். பை சமயங்களில் ஒரு தாயின் அரவலணப்வபாடு, தங்லகயின் பரிவவாடு, ஒரு வதாழியின் உபசரலணவயாடு வசாந்தக் காரிவபால் ெைந்துவகாள்கிற இவள்.. அந்ெியொட்ைவன் என்றதும் முகம்கறுத்துப்வபாகிற பை தாதிகளிைிருந்தும் விதிவிைக்காய்.. "ொலளக்கு உனக்கு அறுலவச் சிகிச்லசயாவம..?!" என்று பரிவுைன் வகட்ைாள் அவள். வைாச் என்கின்ற வமாழி இவளது இனிய உச்சரிப்புக்காகவவ உருவானவதா என்று எண்ணத் வதான்றும் இவனுக்கு. "ஆம்..!" என்றான் இவன். "ஒன்றுக்கும் கவலைப்பைாவத.. உனக்கு எல்ைாம்


51

சரியாகிவிடும்!"

அவளது வதானியில் இவனுக்கு எல்ைாம்

சரியாகிவிட்ைாற்வபால் ஒரு பிரலம வதான்றிற்று. "ொன் கவலைப்பைவில்லை!" என்றவன், "மார்ட்டினா...!" என்று தயங்கினான். "என்ன..?" என்றாள் அவள்.

"எனக்கு ெீ ஒரு உதவிவசய்யவவண்டுவம!" "என்ன..?" "ஒருவவலள எனக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்ைால் என்லன ஒரு அனாலதமாதிரி இங்வக அைக்கம் வசய்ய விட்டுவிைாவத!" "லபத்தியம் மாதிரிப்வபசாவத..உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது!" என்றாள் அவள்.

"வெர்மன் லவத்தியர்கள் மிகத் திறலமசாைிகள் என்பது உனக்குத் வதரியும்தாவன இந்த்ரன்.?!" "வதரியும்..!"என்றான் இவன்..

"ஆனால்.. மனிதசக்திலயவிை கைவுளுலைய சக்தி மிகப்வபரியது..!"

"கைவுளா..? என்றாள் மார்டினா. "அப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா என்ன?" "ஆளா..? கைவுலளயா ஆள் என்கிறாய்..?"

"பின்வன..மனிதலனப் பலைத்தவன் மனிதன்... உன்லனப் பலைத்தவர் உன் அப்பா.. உன் அப்பாலவப் பலைத்தவர் உன் தாத்தா. உன் தாத்தாலவப் பலைத்தவர் அவரது அப்பா.. இப்படி மனிதலனப் பலைத்தவன் மனிதன்தான்.. இதில் கைவுள் எங்வக.." இவனுக்குக் குழப்பமாயிருந்தது. இவ்வளவு அன்பு பாசம் பரிவு இலவகலளக்காட்ை முடிந்த ஒருவபண் ஏன் கைவுலள ஏற்றுக்வகாள்ள மறுக்கிறாள்? "எனக்கு ெம்பிக்லகயில்லை இந்த்ரன்.. கைவுள் என்பவன் ெம்லமப் பலைத்திருந்தால் இந்த உைகத்தில் இத்தலன கைகங்கள் ஏன்? துயரங்கள் ஏன்? அசம்பாவிதங்கள் ஏன்? அழிவுகள் ஏன்..?" "இவதல்ைாம் இல்ைாவிட்ைால் கைவுலளப்பற்றி மனிதன் ெிலனக்க மாட்ைாவன!" என்றான் இவன்.


52

மார்ட்டினா சிரித்தாள்:

"லபத்தியக்காரப் லபயா! இவதல்ைாம் மனிதன் தனக்குத்தாவன உருவாக்கிக் வகாண்டிருக்கிற கற்பலனகள்.. கலதகள்.. இலதவயல்ைாம ெம்பி ெம்பித்தான் இந்த உைகவம

சீரழிந்துவகாண்டிருக்கிறது. தன்லன மனிதன் அறியவவண்டும் என்பதற்காக தப்புக்கலளப் பண்ணலவக்கிற ஒரு ஆள் அல்ைது ஏவதா ஒன்று எப்படிக் கைவுளாக முடியும்?" இவன் பதில் வசால்ைவில்லை.

ஆனால் அதற்காக அவளது வார்த்லதகலள இவனால் ஏற்றுக்வகாள்ளவும் முடியவில்லை.

"ெிலறயவயாசிக்காவத..மூலள குழம்பிப்வபாகும்" என்றவள், "ொலளக்கு மறுபடி சந்திக்கிவறன்..!" என்று விலைவபற்றுப்வபானாள். இரவுமுழுதும் அவலளப்பற்றிச் சிந்திக்கவவ இவனுக்கு வெரம் வபாதுமானதாக இருந்தது.

மறுொள் பகல் முழுதும் என்ன ெைந்தது என்று இவனுக்கு ெிலனவில் இல்லை..

காலையில் அறுலவச்சிகிக்லச அலறக்குள் இவலன அலழத்துப்வபானதும் மயக்கமருந்து தந்ததும் மட்டும்தான் இவனது ஞாபகத்தில் இருந்தது.. விழித்துப் பார்க்லகயில் அறுலவச் சிகிக்லச அலறக்குள்வளவய இவன் இருப்பது இவனுக்குப் புரிந்தது. அலசய முடியவில்லை. மரணத்தின் விளிம்லபத் வதாட்டுவந்தாற்வபான்றவதாரு உணர்வுமட்டும் வதன்பட்ைது. பக்கத்தில் இவனது அவசர உதவிக்காகத் தாதிகள்.. வார்ட்டுக்குத் திரும்பக்வகாண்டுவந்து இவலனச் வசர்த்த இரண்டு ொட்களாக இவன் தன் ெண்பர்கலள எதிர்பார்த்தான்.. எவரும் வரவில்லை. மார்ட்டினாவாவது வருவாவள! இங்வக அவள் தாதியாயிற்வற.. ஏன் வரவில்ை..?


53

காலையில் ஊசிமருந்து தரவந்த தாதியிைம் பைவனமான ீ குரைில் இவன் வகட்ைான். "மார்ட்டினா எங்வக..?"

"எந்த மார்ட்டினா..?" என்றாள் அவள் விளங்காமல். "இங்வக தாதியாக வவலை பார்க்கிற மார்ட்டினா..!" "அவளா..?" என்றாள் இவள் தணிந்த குரைில்.. "அவலள ஏன் வகட்கிறாய்..?"

இவன் பதில் வசால்ைவில்லை. தாதி ஒரு வபருமூச்சுவிட்டு வவதலன கைந்த குரைில் வசான்னாள்.

"உனக்கு அறலவச் சிகிச்லச ெைந்த அன்லறக்கு ஒரு வாகனவிபத்தில் மார்ட்டினா இறந்துவபானாள்.!" - இவனுக்கு வெஞ்சு சுர்வரன்று வைித்தது. துடித்துச் சுருண்ைான்.. அடுத்த சிை ெிமிைங்களில் இவன் உயிரைங்கிப்வபானான்.. இவன் குடியிருந்த அலறயில் இவனுக்காய் ஒரு கடிதம் காத்துக் கிைக்கிறது. "இன்னும் ஒருமாதத்துக்குள் ெீ இந்த ொட்லைவிட்டுப் வபா!"

- இந்துமனகஷ். (பூவரசு 1991)


54

ெள்ைிக்கூட ெடகுகள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ெின் ைீண்டும் ஒரு முலற என் ெோல் வ து ெள்ைிக்கூடம் ப ன்யறன் மூச் ிலரக்க ஓடி ஓடி மூச்சு வோங்குவ ற்கோக இலைப்ெோறி ஆைைரம் ைோங்கோய்க்குள்ை கைர்பெோடி கைந்து கீத்து கோல்ரூவோன்னு விக்கிற பநோண்டிக் கிழவி ிறுநீர் கழித் ில் ஈரம் க ிந் ிருக்கும் கோம்ெவுண்டுச் சுவர் வீட்டில்- ைின் வ ி ில்ைோ ோல் ைறுநோள் ெோீட்ல க்கு குரூப்ஸ்டடி நடத் உ வி அரசு விடு ி ின் ைின் ோர விைக்கு ெயரடு முடிந் தும் ெயரோட்டோ ோப்ெிடைோம்


55

என்ெ ற்கோகயவ என். ி. ி ில் ய ர்ந் நோன் ைற்றும் நண்ெர்கள் ஓ ின் அைல் மு ன் மு ைோக என்லன ெ ப்ெடலவத்து இறு ி அஞ் லிக்கோய் ெள்ைிக்கூடயை ிரண்டு ப ன்ற ெோைோஜி ின் ைரைம் ஒவ்பவோன்றோய் ஒவ்பவோன்றோய் ஓங்கி ைலழ டித் ோல் கூலர வழிய ஒழுகும் ண்ைீோில் ைி க்கிறது என் ெள்ைிக்கூட ெடகுகள்

கவிஞர் அருண்ெோர ி


56

ed;dPupy; fiue;jJ m];j;jp md;Gs;s mk;kh! vdjUikj; jhNa! gj;J khrk; vidr; Rke;J ngw;nwLj;j jhNa! gj;J tUlq;fs; ehd;; gpupe;J thLfpNwd;! gj;J tUlq;fs; gj;J Afkhfj; Njhd;Wjk;kh! rpj;jk; Fiye;J fz;zPu; nrhupAjk;kh! mg;ghTk; ,y;yhky; jdpahfj; jtpf;fpwhNa! te;jplk;kh ,q;Nf ehkpUf;Nfhk; cidf; fhf;f! Nguu;fs; Vq;Ffpwhu; mg;gk;kh cidf; fhz! tprhTk; te;jJ mk;khTk; Ngha;r;Nru;e;jh fdlhtpd; kz;zpdpNy GJ tho;it vz;zp! ghr kyu;fs; tPrpd G+q;fhw;W jpf;fpj; jpzwbf;f jk;gpf;Fk; Ntiy mtd; gj;jpdpf;Fk; Ntiy Nguu;fs; ,UtUk; mg;gk;kh ghu;itapy; Nrhj;NjhL Mah $ypNfl;fhj Ntiy jd; gps;isfis tsu;j;njLj;j jha;f;F jd; Nguu;fis tsu;j;njLf;fj; njupahjh! FWk;G nra;J njhy;iyjUk; rpwpRfs; nghWikiar; Nrhjpf;Fk; tpy;yq;f tpisahl;L khiyf;Fs; Nrhu;e;J Jtz;bLths; mg;ghk;kh NghJklh rhkp fdlhtpy; GJ tho;f;if! khjq;fs; Nghapd tUlq;fSk; fope;jd gps;isfs; tsu;e;jdu; gs;spf;Fr; nrd;wdu; ghlq;fs; gbj;J Nju;r;rpAk; ngw;wdu; fy;Y}up nrd;wdu; NkNy gbg;gjw;F mg;gk;kh kl;Lk; tPl;bdpNy jdpikapNy Xlhfj; Nja;e;J rUfha; fha;e;Jtpl;lhs; KJikAk; Nrhu;Tk; Kd;te;J mbiknfhs;s thjKk; gpj;jKk; Nfl;fhky; Ml;nfhs;s


57

fl;bypYk; gLf;ifapYk; Ngrhky; js;sptpl mk;khitj; jk;gp Nru;j;Jtpl;lhd; ,y;yj;jpy;. md;Gs;s mk;khtpd; me;jpk fhyk; KjpNahu; ,y;yj;jpy; jdpik thl;bl Vf;fKk; Jf;fKk; neQ;ir milj;jpl tpjpia nehe;J mOJ Gyk;gpl fhyq;fs; gwe;jd xUehs; mywpaJ njhiyNgrp jk;gp vLj;jhd; mikjpaha; Nfl;lhd; ‘mk;kh ,we;Jtpl;lh’ mtd; fhj;jpUe;j nra;jpaJ jlGlyha; nrj;jtPL Mlk;gukha; me;jpal;b vq;Nfh gpwe;J vq;Nfh tsu;e;j mk;khtpd; m];jp fiue;jJ nlhnuhz;Nlhf; Fsj;J ed;dPupdpy;.

rp.t.,uj;jpdrpq;fk;


58

rpj;jpur; rphpg;G gpf;fhNrhtpd; ,r; rpj;jpuk; mghz;lj;jpYk; mghz;lk;... Ghpahj GjpH... Neuj;ij tpOq;Fk; gaq;fug; G+jk;... vd;whd; xUtd; fz;fhl;rp xd;wpy;. gf;fj;jpy; epd;w gpf;fhNrhtpd; guk tprpwpf;Fg; nghq;fpaJ Nfhgk; nghj;njd;W. rl;nld;W tpl;lhd; Fj;njhd;W tpkHrfdpd; thAf;F. kz;zpy; kaq;fp tpOe;j tpkHrfd; Ra epidT jpUk;gpa gpd; fz; jpwe;J... ghl;lj;jpy; gLj;jpUe;jgbNa kWgbAk; ghHf;ifapNy... mNj rpj;jpuk; mtidg; ghHj;J... mHj;jk; gy Ghpa mofhfr; rphpj;jJ!

NguhrphpaH Nfhgd; kfhNjth


59

xU nrbapd; ,U kyHfs; gLj;jpUe;Njd;... ehd;... xU ehs;. vd; nfhLj;j kfs; te;jhs; -nfhOj;j kfs;... te;jhs;. mk;kh! vd;W vd;idf; fl;b mizj;jhs;... Kj;jkpl;lhs;... rj;jkpd;wpr; rikj;J...vd;id Cl;bAk; nrd;whs;. mLj;j kfs; te;jhs;. cLj;j kfs;... te;jhs;. gj;J Kiw fj;jpNdd;> jl;bNdd;> kzpabj;Njd;. rj;jNk ,y;iy! Vd;? nrj;Jj;jhd; NghdhNah vd;Wk; vz;zptpl;Nld;... vd;W vidj; jpl;bagpd; jpd;Wtpl;Lk; nrd;whs;! vd; fz;zpy;... ,U Jspfs;!! xNu tpl;lk;> xNu Neuk; ntt; NtW tpjk; Njhd;wp... ntspNawp... njhq;fp... epyk; tPo;e;J cyHe;jd.

NguhrphpaH Nfhgd; kfhNjth


60

விதரவ கருக்கலைக்கப்பட்ை கனாக்கள் கல்ைலறச் சுவருக்குள் ெசுங்கிப் வபாகும் ! ஓட்லை விழுந்த வாழ்க்லகக்குள் ஒட்ைலைகள் வதாங்கிக் கிைக்கும் ! வவள்லளக்குள் விழுந்த மனசும் மங்களம் துறக்க தவம் கிைக்கும் ! விதியின் முரண்பாட்டில்..... வபௌர்ணமி விரண்வைாை- அப்பாவித்தனமாய் அமாவாலசகள் மட்டுவமயிங்கு எட்டிப் பார்க்கும் ! சகுனங்கள் சரித்திரம் வபச..... தரித்திரங்கள் உைன்பிறப்பாகிப் வபாகும் ! பரிவில்ைா வதசத்தில் - வாழ்க்லகப் பயணம் வதாலைந்து வபாகும் ! ொங்கள்............... வாழ்லவத் வதாலைத்தவர்கள் !

ொன்சி கபூர்


61

பூக்களின் னதசம் !பூமிக்கு பாைமா? அக்கினிப்பிளம்புகள் உள்ளத்தின் வகாப்புகள் இளலம வருடும் காைம் -திருமணம் பிராமணனின் மந்திரத்தின் முழக்கம் இலறவனுக்கு சமர்ப்பணம் !

அக்கினி வைம் அருந்ததி பார்லவ அம்மியில் கால்த்தைங்கள்

ஒரு குங்குமம் அவனுக்காய் உருவாகும் தாைி அவனுக்கான உரித்து திருமணம் !திருமதி

ஒருகரம் வதாட்டு ஆலசயின் பற்று இருகால்கள் எடுத்து பயணிக்கும் !உைகம் வவைம் எனச்வசால்லும் பந்தங்கள் விரும்பி எடுத்துச்வசால்லும் கணவன் "புரிதல் " விண் வதசம் முட்டும் விளிப்பார்லவயில் அவன் கண்


62

கண் வமாத்தம் துடித்து ெிற்கும் ஒரு வதாடுதைில் அவள் லக

இது பூமிப்பந்தின் பிறப்பு யாரும் தடுக்காத புனிதம் விரும்பி ஏற்கும் சுகச் வசயல் ஒத்து ெிலறயும் !பிறக்கும் காதல் வழி வயலத கண்காணிக்கும் இளலம இளலமக்கு வவண்டும் !உண்லம மரபின் காதல்

சட்ைம்

இது யாவரும் அறியும் "சுகம் " ஒருவன் ஒருத்தி சட்ைத்தின்! பிறப்பு அளவான வாழ்க்லக மிதமில்ைாத! மருந்து தடுக்கி விழும் ஒரு வொடி .. தாள்வாய் வபாகும் அடிமட்ைம் இது அவமானம் ! அவைம் ! வவண்ைாம் ! மரபிற்கு இழிவு !

வதகச்சூட்லை உருவாக்கியது மரபு !


63

சூட்டிவைவய உயிர்வழி ெலனவது வதகம் ! ஸ்வராபரி பழங்களின் ெிறம் மங்கும் உயிரினில் மாற்றம்! ஏன் ?விதி !

மயிரிலளயில் உைல் சிலதயில் எரியும் ெைத்தின் ெிலையில் !புதுப்வபண் ! இது விதி ? இது வாழ்வு ? இது மரபு ? இடிமின்னல் இடித்ததுவவா ! மலழ எங்கும் ஏக்க

ெீராய் !

மீ ண்டும் வதாைர ெிலனக்குவமா ! மீ ழ்ச்சி எங்கும் தனி வழியில் !

மரபின் சட்ைம் வதறிக்கும் மனங்கள் இங்கு வபசும் புழுக்கங்கள் குமுறல்களாய் வவடித்து !வவடிக்கும் உலைத்து !வவளிவிடும் இது பங்கு !பாவத்தின் முடிவு

வமௌனம் ஏக்கமாய் உைலும் ஒருகாரணம் உள்ளத்திலர கிழிந்து


64

"கருகி " அவலள முட்டும் சுவாலை ஒைியில் அதிரும் கலளத்தாள்! அணிந்திருந்த ஆலைகள் கிழித்வதறிந்து இருட்டில் தன் ெிழல் விம்பத்தில் விழுந்தாள் ெகங்கள் வச்சுக்கள் ீ அைங்க வச்சருவாலள ீ வதடி ெின்றாள் உயர்த்தி எடிப்பிடித்தாள் பாதிக்கண் பாவத்தில் மூழ்க ம்..ம் ... வசன்று விழுந்து பற்ற லவத்தாள் தூக்கி பிடித்த தீபந்தம் "மலைகளாய் " தள்ளி தூக்கி வபாவவதன்ன வபரிதா ? திலகப்பு !வியப்பு பரந்து வசழித்து ெின்றாள்

மனதில் கலணகலள வசினாள் ீ வபசும் !வபசப்படும் உன்

இறப்பின் ஏற்பு

என் வபண்லமயின் வபச்சில் ெலனய ொன் ஆண் வாலையில் வபச உன் இறப்பு முற்றுப்புள்ளி


65

மனவதாடும் ! உைவைாடும் ! வாழ்லகயின் விலளயாட்டு ! ொன் அகழிலய தாண்டிவிட்வைன் ! உன்லன இயற்லக வதைட்டும் ! என் உைல் முரணாகி விட்ைது ! என் உயிர் முகரவில்லை ! ெீ ..ெீ ...ெீ ...?????

சைனமில்லை விழுந்து விட்ைது தலைக்கு வமல் சத்தம் இல்லை மாண்டு விட்ைது !வமாழிவதில்லை இதுவும் தான் ! விழும் விலத இனி முலளகப்வபாவது இல்லை உண்லமயின் வரம்பு உலைந்தது ஓடுகிறது !ெிலறவவறும் உயிவராடு வகாண்டுவருவது வகால்ைாமல் வவல்லும் கருதைின் மூை அலறகள் உண்லம -இது வகால்ைாலம !

உறுதியும் !துக்கத்தின் புன்னலக எரிக்கும்


66

வவறுத்துப் பார்க்கும் உப்பு முத்தங்கள் ஈரம் பைர்ந்து இறங்கின ! இது ெிழல் வழி பிறக்கும் ெிெ வழி அலைத்து ! ெிலையா உள்ளது !ெிெமத்லத மலறத்து ெிலையில்ைா உரிமம் !உரிலமயின் பறிப்பு துயரத்தில் ஈரம் இனி என்ன ? உலறந்து வபானதும் இறந்து வபானதும் என் குருதியில் கைந்த சிவப்பணுக்கள் !

ெீ வபாக -ெிழல் வருமா ? ெிெமானால் -விதி விடுமா ? முரணாகி வபாந்து !முயற்ச்சியில் மாறைாம் இனி ொன் சாக முடியாது ! வெருங்குவலத தவிர்க்க முடியாது !

இது இருள் படிந்த பூமி தான் ஒரு சுவாலையில் வதரியும் -பார்க்கும் வபாதும் ஒளி வபாதா அன்பு வபசும் மனம்


67

வபசா ெிெம் மர்ம முடிச்சு மர்மத்தின் கதவு ரகசிய மந்திரம் தந்திரம் யாருக்கு வவண்டும் ? யார்க்கும் என் வழி ?

மலைலய பிய்த்து வழிவிடும் -வெரம் தூய்லமயில் வசாற்கள் பலைத்திை வவண்டும் ஒரு வழி அலைப்பில் இறந்திை வவண்டும் ொலளயின் பிரிவு தவிர்த்திை வவண்டும் இது வபாதும் காைம் மரபு புரிந்திை வவண்டும் ொன் -ொலள -ெீ வித்திட்ை விதி முடிவின் முடிச்சு ொன் காதைிக்கிவறன் வதாைக்கம் !முடிவு !உறுதி வித்திடும் இறுதியில் !!! "பூக்கள் வதசம் "பூமிக்கு பாரமா ????

அகிைா


68

nrk;gilr;rp \\k;gh...|| nrk;gilr;rp fj;jpf;Nfl;lJ. me;jf;Fuy; mtspd; kdij G+tha; tphpaitj;jJ. mts; rw;Wk; vjph;ghh;f;ftpy;iy me;jf;Fuy; Nfl;Fnkd;W. mJTk; ,g;gb mUfpy;... rf;fg;gzpa ,Ue;jts; vOk;gpdhs;. Nfw;wbf;F Xbdhs;. XLk;NghJ tope;j rPiyia Njhspy; ,Oj;Jtpl;lhs;. jyg;Gr; rPiyahy; khh;ig kiwj;jhs;. mts; Nfw; gf;fk; Nghfpy; kl;Lk;jhd; clypy; ftdk; vLg;ghs;. kw;Wk;gb jhDk; jd;ghLkha; Ntiy nra;Jnfhz;bUg;ghs;. jdpg;ghthilNahLk; Kw;wj;jpypUe;J mhprp Gilg;ghs;. xUehs; rpwhg;gh; te;jhh;> tha;$bj;jpwf;ftpy;iy. mts; Kw;wj;jpypUe;jhs;. fhy;fs; ,uz;ilAk; Kd;Df;F ePl;bapUe;jhs;. jiyia Koq;fhy;fSf;F NeNu Fw;wp gplhpj;jiykaph;fis Kd;Df;F tpOj;jp rPg;ghy; jiyia ,Oj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. ghthilapy; tpOe;j Ngd;fisf; Fj;j epkpuj;jhd; mts; rpwhg;giuf;fz;lhs;. jpifj;jhs;. fhy;fis klf;fp ,Oj;jhs;. $e;jiy Nfhypf;fl;btpl;L vOe;jhs;. rpwhg;gh; xd;WNk NgrhJ gyhkuj;ijg;ghh;j;jhh;. khh;Gr;rPiyfis % Lk;Ntisfspy; mtSf;F rpwg;ghpd; Qhgfk;jhd; tUk;. nrk;gilr;rpapd; Fuy; vq;fpUe;J te;jnjd mwptjw;fhfNt Nfw;wbapy; epd;whs;. xU Nkhl;lhh; irf;fps; te;J epd;wJ. fuhr;fhud;. ifapy; rhtpf;nfhj;J itj;jpUe;jhd; .\];uhz;b|by; epWj;jpdhd;. \Nw];| gz;zpdhd;. Nga; ,iur;ry;. Gif fWg;Gf;fWg;gha; te;jJ. jpuz;lJ. mtis % baJ. %f;ifg;nghj;jpdhs;. mtSf;F mtdpy; Nfhgk; te;jJ. fPNo ghh;j;jhs;. kjpy;fl;Ltjw;fhf rpwhg;gh; Ftpj;j fw;fs; ,Ue;jd.


69

vy;yhk; nkhf;Ff; fw;fs;. mtDf;F vwpaNtZk;NghypUe;jJ. mts; %d;Wehl;fs; nrk;gilr;rpiaj; njhiyj;J. fhiyapy; ghiyf;fwe;Jtpl;L mtpo;j;Jtpl;lhs;. toikaha; mg;gbj;jhd; nra;ths;. Nfw; rhj;jpagb ,Uf;Fk;. G+l;Lk; Nghlkhl;lhs;.. khL cs;Sf;F epd;Wjhd; NkAk;. jz;zpf;F kl;Lk;jhd; fpzw;wbf;F tUk;. ghYf;F te;j> G+rhhp ngQ;rhjpjhd; Nfw;iwr;rhj;jhky; Nghdts;. ftiyg;gl;lhs;. fuhr;fhud; irf;fpis vLj;jhd;. xU cof;F. gwe;jhd;. \%Njtp| kdk; jpl;baJ. njUtpy; ,g;g ve;jr;rj;jq;fSkpy;iy. fhfq;fs; kuq;fspy; ,Ue;jd. Ie;jhW eha;fs; Xbj;jphpe;jd. I];gof;fhuDk; Nghdhd;. Vdpe;j mikjp...? \\k;gh...|| nrk;gilr;rpjhd;. Nfl;Lg;gofpa mNj Fuy;. nrhz;Lfspy; RUf;Ffs; njhiye;jd. fz;fs; mfd;wd. Jilapy; fbj;j Esk;igAk; mts; fiyf;ftpy;iy. me;jf;Fuy;te;j jpiriag;ghh;j;jhs;. E}Wahh; ,Uf;Fk;. mq;Fnry;yKbahJ. gw;iwfs; tsh;e;jpUe;jd. ehfjhopfs; tphpe;J fhiufs; rilr;rpUe;jd. ghk;Gfs; ngUfp ,utpy; ntspf;F tUfpwjhk;. \\k;gh...|| kPz;Lk; xUjlit Nfl;lJ. kbapy; ghy;fdj;jpUf;fNtZk;. Kiyf;fhk;Gfspy; typfs; ngUFfpd;wd NghYk; nrk;gilr;rpf;F ,uz;L ehl;fs; gr;irg;Gw;fs; Nghltpy;iy. gr;irg;Gw;fSf;fhfj;jhd; mJ mq;Nf NghapUf;fNtZk;. jpUk;g topnjhpahky; fj;Jfpwjh? my;yJ ghk;Gfspd; Gw;WfSf;Fs; fhy;fisg;Gijj;Jtpl;L ,Of;fKbahJ jtpf;fpwjh? me;j ,lj;jpy; ey;yrhg;ghLfs;> Gz;zhf;F> jtpL> gr;ir ,iyfs;. fd;iwAk; jd;dplk; tUk;gb miof;fpwjh? Xbdhs;... njUf;fhtyhsp thrypy; epd;whd;.


70

nrk;gilr;rpiag;gw;wpr;nrhd;dhs;. mtspd; ghir Ghpatpy;iy. mtd; tpuy;fisg;Ngritj;jhd;. mts; fz;z;Piuf;nfhl;bdhs;. J}uj;jpy; xU thfd ,iur;ry;. \XL..| vd;whd;. kd;whbdhs;. iffis Xq;fpf;nfhz;Lte;jhd;. Xbte;jhs;... ftiy ngUfpaJ. mtspd; tPLk; me;jj;njUTf;Fs;jhd;. nghpa fy;tPL. fpzw;iwr;Rw;wp fKFfs;> njd;idfs;> thiofs;. tprhF> thiof;FiyfNshL ghf;Ffs;> Njq;fha; % ilfNshL re;ijf;Fg;Nghthd;. tUk;NghJ xU khjj;Jf;Fj; Njitahd nghUl;fSld; tUthd;. mjpy; mtSf;Fhpa cLg;GfSk; ,Uf;Fk;. mts; kPid kl;Lk;jhd; fhRf;F thq;Fths;. ,g;g tprhF ,y;iy vy;NyhUk; mtis tpjit vd;Wjhd; nrhy;fpwhh;fs;. mts; nghl;L itf;fpd;whs;. $e;jypy; G+f;fs; itf;fpd;whs;. jhypiaAk; fow;wtpy;iy. xU khiyNeuk;. kio Nyrha; J}wpf;nfhz;bUe;jJ. thfdq;fs; te;jd. mth;fs; ,wq;fpdhh;fs;. Kl;fk;gpfs; ,wq;fpd. wq;Fg;ngl;bfs;> kpd;fk;gp cUisfSk; ,wq;fpd. \\nlhf;... nlhf;...|| rj;jq;fs; tPLfspy; ngUfpd. vy;NyhUk; Xbdhh;fs;.. tprhF mtSld; Nrutpy;iy. nrk;gilr;rp kiykhjphp. ghidasT kb. gj;Jg;Nghj;jy; ghy;fwf;Fk;. tprhF njhiye;jgpwF> fy;ahzehs; ,uz;LNgha;tpl;lJ. me;j ,uz;L ehl;fspd; Qhgfkha; ,uz;L \fhRfs;| nra;J itj;jpUf;fpd;whs;. ,uz;Lk; jq;ff;fhRfs;. mij tprhFjhd; jhypapy; Nfhh;f;fNtZk; vd xt;nthUehSk; Rthkpg;glj;Jf;F Kd;dhy; kd;whLths;. \\ghyhr;rp... ,d;Dk; nrk;gilr;rp th;NwiyNa?|| rhkpahh; ngQ;rhjp te;J Nfl;lhhs;. ghYf;F tUk; xt;nthUtiuAk; ghh;f;f Ntjidfs; jPfshfpd. KohrpaJ. mg;gbNa epyj;jpy; ,Ue;jhs;. eha; te;jJ. mtis Kfh;e;jJ.


71

mJ rpwhg;gh; tPl;L nts;is eha;. eha; te;jhy; nfhQ;r Neuj;jpy; rpwhg;gh; tUthh;. rpwhg;gh; tPl;by;jhd; mts; ,Uf;fpwhs;. kfSf;fhf fl;ba tPL. kfs; yz;ldpy;. mts; Ciutpl;L te;jJk; thrpfrhiyapy; ,Ue;jhs;. tprhF tUthd;... tUthd;... vd %d;W ehl;fs; ,Uf;f rpwhg;gh;jhd; kfspd; tPl;by; ,Uj;jpdhh;. mth;jhd; thrpfrhiyapd; jiyth;. \\k;gh...|| nrk;gilr;rpapd; fd;W fl;ilf;Fs; epd;W fj;jpaJ. mJTk; jhiaf;fhzhJ %d;Wehl;fsha; fj;JfpwJ. mtisg;Nghy fd;Wk; rhg;gpltpy;iy.fd;Wf;fUfpy; Xbdhs;. gLj;jpUe;jthW fd;W mtisg;ghh;j;jJ. fz;fs;< ukha; ,Ue;jd. rhzpnad;Wk; ghh;f;tpy;iy. mg;gbNa rf;fg;gzpa ,Ue;jhs;. fd;wpd; jiyiaj; J} f;fpdhs;. kbapy; itj;jhs;. fd;wpd; fd;dq;fs; ,uz;ilAk; jltpdhs;. tapW FoptpOe;jpUe;jJ. fd;W ,g;gb fplg;gjpy;iy. ghiyf;Fbj;Jf; Fbj;Jj; Js;spj;jphpAk;. thiyf; fpog;gpf;nfhz;L gpd;dq;fhy;fisj;J}f;fp ehAld; tpisahLk;. jiyahy; ,bj;Jtpl;L Xl eha; Juj;Jk;. fhy;fisf; nfsTk;. rpyNtisfspy; eha; GOjpapy; ky;yhf;fhg;gLj;J fhy;fis cah;j;Jk;. epidTfs; xt;nthd;Wk; glq;fsha; mtspd; fz;fspy; te;jd. \\nrk;gilr;rp|| nkJtha; mioj;jhs;. fd;Wk; nrk;gilr;rpkhjphp gOg;G epwk;. cr;rpapy; Rl;b. rptdpd; new;wpf;fz; khjphp. xt;nthU nts;spf;fpoikfspYk; me;jr; Rl;bapy; re;jzj;ij tl;lkhf itg;ghs;. fd;W fhJfis Crpaha; ePl;b itj;jpUe;jJ. fz;fs; Rw;WKw;Wk; Rod;wd. fd;Wf;F tpsq;ftpy;iy. mts; \nrk;gilr;rp| vd mioj;jJ jd;idj;jhndd. \\k;...kha;|| fj;jpaJ. \\mk;kh ,dp tukhl;lhs;. ,dp ePjhd; vdf;F


72

mk;khkhjphp. vd;u fpsp... vd;u uhrhj;jp... eP Nfw;Wf;F ntspapy Nghfhij|| ,ikfis ntl;bdhs;. mWe;j ePh;j;Jspfs; fd;wpd; %f;fpy; tpOe;jd. fd;W me;j Jspfis ef;fpaJ. Nfw;iw> rpwhg;gh; jpwe;J te;jhh;. ifapnyhU ig itj;jpUe;jhh;. mjpy; mg;gps; goq;fs; ,Ue;jd. kidtp yz;ld; NghtjhfTk; gazk; mDg;gptpl;L tUtjhff; $wpdhh;. kfspd; Kjy; gpurtk; vd;Wk; nrhd;dhh;. NghFk;NghJ me;jg;gog;igia mtsplk; nfhLj;jhh;. mth; mbf;fb tPl;Lf;F tUk;NghJ mtSf;Fg; gakhf ,Uf;Fk;. tUk;NghJ Kw;wj;ijj;jhd; ghh;g;ghh;. mtUf;F tPL Rj;jkhf ,Uf;fNtZk;. Nfhopg;gPfs; Kw;wj;jpy; ,Ue;jhYk; NgRthh;. ehl;fs; efh;e;jd. fd;Wk; nrk;gilr;rpia kwe;Jtpl;lJ. fj;Jtjpy;iy. mts; NghLk; Gw;fisAk; jtpLfisAk; jpd;Wtpl;L mg;gbNa cwq;fptpLk;. mts; rpyNtisfspy; fd;iw mtpo;j;JtpLths;. tPl;iltpl;L fd;W ntspapy; nry;yhJ. cs;Sf;Fs; epd;Nw NkAk;. tapW epiwe;jJk; gLf;Fk;. eha;tUk;. fd;Wf;Ff; fpl;ilg;Ngha; thiy Ml;Lk;. fd;iw ef;Fk;. Fsph; fhw;W tPrpf;nfhz;bUe;jJ. R+hpaidf;fhztpy;iy. Kfpy;fs; ,wq;fpapUe;jd. fWg;fhapUe;jJ. ntsthy;fs; gwe;Jjphpe;jd. mts; fha;e;j njd;dk; nghr;Rfis ngl;bapy; ms;spdhs;.. Frpdpapd; %iyapy; Ftpj;jhs;. kl;ilfis vLj;J gpd;Rthpy; rhw;wpdhs;. \\md;dk;... tPl;Lg;gpd; fjTj;jpwg;ig xUf;fhy; jh|| jpUk;gpg;ghh;j;jhs;. rpwhg;gh; rphpj;jhh;. Xbg;Ngha; jpwg;ig vLj;Jte;J nfhLj;jhs;. xd;Wk; nrhy;ytpy;iy thq;fpf;nfhz;L Nghdhh;. gpd;fjitj; jpwe;jhy; tPl;L miwfs; vy;yhtw;Wf;Fk; Nghfyhk;. vy;yh miwf;fjTfspYk; jpwg;Gfs; nfhOtpNa ,Uf;Fk;. Kd;fjitAk; gpd;fjitAk; G+l;bdhy; kw;wf;fjTfis G+l;lj;Njitapy;iy. Kd;fjTj;jjpwg;ig mts; ve;jNeuKk; ,Lg;gpy; nrhUfpapUg;ghs;.


73

Vd; thq;fpdhh; gpd;fjTj; jpwg;ig...? epidT kdjpy; Ch;e;Jnfhz;bUe;jJ. mg;gb xUehSk; jpwg;ig rpwhg;gh; thq;fpajpy;iy. Vd; rphpj;jhh;? jpwg;G gY}d;khjphp ngUj;J kdjpy; miye;jJ. fhw;W tPrpabj;jJ. gyh> rUFfis cjph;j;jJ. Nga;f;fhw;W Kfj;jpy; mbj;jJ. nee;jJ. \\k;gha;...|| rj;jj;ijf;Nfl;lJk; kiyj;Jg;Nghdhs;. mJ nrk;gilr;rpapd; Fuyhf ,Ue;jJ. Fuy; Rthpy; Nkhjp vjpnuhypj;jJ. Kw;wj;Jf;F te;jhs;. vy;yh ,lKk; ghh;j;jhs;. Nfw;wUfpy; nrk;gilr;rp mtisNa ghh;j;jJ. mtSf;F tpopfisNa ek;gKbatpy;iy. fz;fisf; frf;fpdhs;. kPz;Lk; ghh;j;jhs;. mNj nrk;gilr;rp. fOj;jpy; fl;lg;gl;l fapW mWe;J fhy;fs; tiuf;Fk; ePz;bUe;jJ. Ezp Jk;GJk;gha; rpjpyg;gl;bUe;jJ. mJ fl;Lfis mWj;J ntspapy; te;jpUf;fNtZk;. GOjpfs; Nky;vq;Fk; RtwpapUe;jd. Kl;fk;gpfs; kbiaf; fPwpapUe;jd. Kiyf;fhk;G xd;W mWe;J njhq;fpapUe;jJ. mts; nrk;gilr;rpia me;jf;Nfhyj;jpy; fz;lJk; ,Wfpg;Nghdhs;. gjw;wf;nfhjnfhjg;gpy; \\nrk;gilr;rp...|| Xbdhs; mUfpy;. tapUk; kbAk; gUj;J Kiyf;fhk;Gfs; ,wq;fp> nrk;gilr;rp xU fd;iw tapw;wpy; Rke;jpUg;gij czuhky; - mts; nrk;gilr;rpapd; fd;dj;ij jdJ fd;dj;NjhL Nja;j;jhs;. rpwhg;gh;tPl;L eha; Xbte;jJ. கருர

ைவி

Qhdk;- 2010


74

நான் குருட

கரத

வதவ வனங்களின் வண்ணங்களில் வதாய்த்து வமாழிகலளவயான்றாக்கி வலரந்திட்ை ஓவியத்துக்குக் கண்களற்றுப் வபாயிற்று

காைம் ெகரும் கணங்களின் ஓலசலயக் வகட்கக் காதுகளற்றுப் வபாயிற்று

காணச் சகித்திைா அவைட்சணத்லத தன்னுள் வகாண்ைது ெவனத்துக்குள் ீ புலதந்தது புதிதாக மின்னக் கூடுவமன்ற ெம்பிக்லகவயாடு யாரும் காணாச் சித்திரத்தின் உதடுகளில் வண்ணங்கள் முணுமுணுத்துக் கண்கலளத் வதடிற்று எங்கும் தன் விம்பங்கலளப் வபாருத்தியபடி திலசகள் வதாறும் ஓடியது உயிரற்ற ஓவியம் எனது விழிகலள உருவிக்வகாண்டு

- எம்.ரிஷான் தஷரீப்


75

jP! cUtff; fij jP jd;idg;gw;wp jhNd Ghpe;J nfhs;s vLj;j Kaw;rpapy; jd;idj;jhNd Fog;gpf; nfhz;lJ!. ehd; tpwfha; mLg;Gfspy; vhptjdhy; czTfisg; gjkhf;fpf; nfhLj;J Vuhskhdth;fspd; grpiag; Nghf;Ffpd;Nwd;. rpy rkaq;fspy; Fbir tPLfspy; czT rikg;gth;fs; ftdf; Fiwthf ,Ug;gjdhy; ehd; FbirfisAk; vhpj;JtpLfpd;Nwd;! ,jdhy; gyhpd; rhgq;fSf;Fk; cs;shfpapUf;fpd;Nwd;. Mz;ltDf;F Kd; jPgkhf vhpAk;NghJ gyUk; vd;id gf;jpNahL tzq;fp jq;fs; fz;fspy; xw;wpf; nfhs;Sk;NghJ vdf;F ngUikahf ,Uf;fpd;wJ!. gf;jpapd; ngauhy; rpyh; vd;idNa iffspy; itj;Jr; rj;jpak; thq;Fk;NghJ vdf;F Ntjidahf ,Uf;fpd;wJ. jbapdpy; ge;jk; xd;iw Rw;wp ,Ul;Lf;F vd;id ntspr;rkhfg; gad;gLj;jpdhh;fs; vd; kdk; Fsph;e;jJ. me;jg; ge;jj;ijf; nfhz;L mUfpdpy; ,Ue;j Fotpf; $nlhd;iwf; nfhOj;jpdhh;fs;! xU epkplj;jpy; Mapuf;fzf;fhd caph;fs; fUfpr; rhk;gyhfpd! vd; kdKk; neUg;ghf vhpe;jJ!. ehd; Vd; ,g;gbg; gytpjkhf ,Uf;fpd;Nwd;? ehd; ahh;? ,g;gbahfj; jP jd;idg; Ghpe;Jnfhs;s Kbahky; Fok;gpf; nfhz;bUe;jJ. mg;nghOJ mrhPhp xd;wpd; Fuy; xypj;jJ


76

'Va; neUg;Ng! eP Vd; tPzhff; Fok;Gfpd;wha;? eP G+ir miwapy; jPgkhf vhpAk;NghJ cdf;F mjpf khpahijfs; fpilf;fyhk;! mNj Neuk; njU tpsf;fhf vhpAk;NghJ me;j khpahijfnsy;yhk; fpilf;fhJjhd;! Mdhy; cdJ ntspr;rj;jhy; vj;jid caph;fs; tpgj;Jf;fspy; ,Ue; jg;gpj;Jnfhs;fpd;whh;fs; vd;gij vz;zpg;ghh;! cd;id Fj;Jtpsf;fhf vhpg;g;gJ! FbirfSf;Fs; mLg;ghf vhpg;gJ! gpd;dh; jq;fspd; ftdf; Fiwtpdhy; Fbirfis vhpatpLtJ! vy;yhk; kdpjh;fs;jhd;! eP jP,jhd; kdpjh;fs;jhd; jq;fs; trjpf;Nfw;g cd;id khw;wpf;nfhs;fpd;whh;fs;! Ghpfpwjh?" vd;wJ. ,g;nghOJ neUg;G jd;idj; jhNd Ghpe;Jnfhz;lJ. ePjp nghWg;ghdth;fspd; fuq;fspy; ,Ue;jhy; neUg;Gf;Fk; kjpg;gpUf;Fk;!

tz;iz nja;tk ed;wp: tPuNfrup- 28.09.2008


77

சாத்தா

ின் ஒனை பழம்

லக பைாத காற்று அது. பார்லவ விழாத ெிைத்தில் பைரும் ஒழுங்வக அதனுச்சியில் அலறயப்பட்ைது. மாறுங் காைத்தின் இருக்லகயின் துகள்கள் ஒளிந்து வகாள்வதற்காய் அந்த ஒற்லறப் பழத்துள் புலதகின்றன. புலதவழிலய வலரந்து வகாடுக்கும் வபருமரம் காற்றின் குைக்குறியமது. நுனி வதரியாக் காைத் வதாழுலகயால்


78

மயங்கும் காற்லற

கனவுகளால் மிதிக்கும் ஒற்லறப்பழ மரமது. நுலள பாவங்களால் அறுந்து விழும் பழம்

காற்றின் மடியில் மலறகிறது. அைர் கரங்களுக்குள் ஆர்ப்பரித்வதாடுகிறது காற்று. எங்கும் வகாட்டுகின்றன அவத புலததுகள்கள்.

ந.மயூைரூபன்


79

து மரையுச்சி ம

ிதன்

ஓர் அழகிய வண்ணத்துப் பூச்சிலய ொன் வலரகிவறன்-

தாளிைிருந்து அது பறந்துவபாகும்வலர. அதுவலர என்லன ொன்

ஓர் ஓவியனாக பிரகைனப்படுத்துவதாயில்லை. முகம்வதாலைந்து சலதயிறுகிப்வபாய்விட்ை

மனிதக்கூவைான்றின் லகயில் துப்பாக்கி மட்டும் பளபளக்கிறது. எனது வதசத்து மலையுச்சியில் வதங்கிப்வபானவதல்ைாம் இந்த மனிதனும் எரிந்துவபான முகில்களும் மட்டுவம. வவடிகுண்டில் பூவிரித்து சமாதானச் சிரிப்வபாழுக

முகத்லத சிரமப்படுத்தும் மனிதர்கவள! வலரயுங்கள் உங்கள் சமாதானத்லத, இந்த மனிதன் எழுந்து ெைக்கட்டும்விரல்ெழுவி விழும் துப்பாக்கியுைன். குழந்லத தன் முகத்தில் ெிைாலவ வலரயட்டும். ொவயான்று தன் வித்தியாசமான குலரப்லப ெிறுத்தட்டும். எமது வதிகலளவிட்டு ீ அகன்றுவகாள்ள வவண்டியது அந்ெியர்கள் மட்டுமல்ை, எனது இனத்து சமாதானப் வபாதியின் பூச்சாண்டிக்காரர்களும்தான்.


80

ஓர் அழகிய காலை

எனது விழிவழிவய துள்ளிவயாை முகம்வகாள்ளா மகிழ்வுைன்

எனது வபாழுலத ொன் வதாைங்க வவண்டும். பாைசாலைகள்

வவலைவவட்டிகள் சனசந்தடிகள் தாங்கியபடி...

வமல்ைியதாய் வமௌனப்பைட்டும் எம் மாலைப்வபாழுது. என் உைைின் பிடிெழுவி இருளில் மிதந்துவசன்று, வசதிகண்டு ஓடிவந்து

மீ ண்டும் வந்தமரும் விழிகவளாடு எப்வபா ொன் ெைப்வபன்?

வபாதிவசால்லும் குடுகுடுப்லபக்காரர்கவள வபாய்வாருங்கள்! எனது மலையுச்சி மனிதன் தன் உயிர்ப்புக்காய்க் காத்திருக்கிறான்.

ைவி (சுவிஸ்)


81

mtSf;Fs; vd;idj; NjbNdd;! md;W Qhapw;Wf;fpoik tpbaw;fhiy Mo;e;j cwf;fj;jpypUe;j vd;id miog;G kzpnahyp xUKiw cYg;gpaJ. Jhf;fj;jpypUe;J tpopj;j ehd; Neuj;ijf; ftdpj;jNghJ Ie;jiu kzpahfpapUe;jJ. ,e;j Neuj;jpy; ahuhf ,Uf;fyhk; vd;w vz;zj;Jld; fjitj; jpwg;gjw;fhf vOe;J fjtUNf nrd;Nwd;. ntspapy; epw;gtUf;F vdJ jhkjk; gpbf;ftpy;iyg; NghYk;! fjT jpwg;jw;Fs; kPz;LnkhUKiw kzpnahypj;jJ. fjitj; jpwe;jNghJ vjpNu gj;njhd;gJ my;yJ ,UgJ taJ kjpf;fj; jf;f ,sk; ngz; epw;gJ njhpe;jJ. ,Ul;by; Kfk; rhpahfj; njhpahjjhy; Kd; thrYf;fhd kpd;tpsf;ifg; Nghl;Nld;. me;j ntspr;rj;jpy; xUtpj fyf;fj;Jld; epd;wtisg; ghh;j;jJk;> vdf;F ahnud;W njhpahjjhy; ahh;? gps;is eP! ,e;j Neuj;jpiy tpyhrk; njhpahky; te;jpl;lhNah njhpay;iy! jahgud; vd;w ngaUs;s tpyhrk; njhpQ;R jhd; te;jdhd;. mtSf;Fs; ,Ue;J ey;y njspthd jkpo; ntspte;jJ. cs;Ns ePq;fs; tUtjw;F mDkjpr;rhy; jhNd> cs;Ns te;J ehd; ahnud;W nrhy;yKbAk;. fzPnud;w me;j thh;j;ijapy; kaq;fpatdhf cs;Ns tu mDkjpj;J rw;W efh;e;J epd;Nwd;. fjit cs;Ns js;spj; jpwe;J nrhe;j tPl;bw;Fs; GFtJ Nghy; GFe;jts;> NjhspypUe;j gazg; igia RjNthuk; itj;Jtpl;L mUfpypUe;j ,Uf;ifapy; mkh;e;J vd;id xUtpj ntWg;NghL Vw ,wq;fg; ghh;j;jts; tuNtw;giwia xUKiw fz;fshy; Nehl;lk; tpl;lgbNa gytUlq;fSf;F Kd;dh; vLf;fg;gl;L mq;Nf


82

njhq;ftplg;gl;bUe;j vd;Dila Gifg;glj;jpw;F Kd;dhy; Ngha; epd;W glj;ij $h;e;J ftdpj;Jtpl;L jpUk;gp vd;idg; ghh;j;jts; cq;fSila jpUkzg;Nghl;Nlh xd;W$l ,y;iyah? vd;W Nfl;lhs;. cdJ Nfs;tpf;F gjpy; nrhy;YwJf;F Kjy; eP ahh;? vd;gij vdf;Fr; nrhy;Ywhah? ePahh; vd;W nrhy;yhkNy fjitj; jpwe;J cs;Ns te;jha;! te;jJk; VNjh nrhe;jf;fhwp Nghy; vd;dplNk jpUkzg;Nghl;Nlh gw;wp Nfs;tp Nfl;f cdf;F vt;tsT ijhpak;. mts; rphpj;jhs;. me;jr; rphpg;gpw;Fs; ,dk; Ghpahj Nrhfk; Gije;jpUg;gJ njhpe;jJ. rpy tpdhb nksdj;jpw;Fg; gpd;G tha; jpwe;jts; ,g;g vd;id ahnud;W jhNd cq;fSf;Fj; njhphpaNtZk;? ehd; NIh;kdpapYs;s nlhl;%z;bypUe;J te;jpUf;fpNwd;. vd;Dila GJikahd fij ,e;jg; G+kpapy; ve;j xU ehl;bYk; ele;jpUf;f KbahJ. ntt;NtW gpd;dzpapy; gpwe;J tsh;e;J nfhz;bUf;fpNwd;. ,Njh vdf;F Kd;dhy; epw;Fk; jahguDk;> Rkpj;jpuh vd;w vd; jhAk; Nrh;e;J nra;j fyitjhd; ehd;! IddP vd;w mofhd ngah; vdf;F. Mdhy;! Vd;? Iddpj;Njd; vd;w Nfs;tp vdf;Fs; ,Uf;fj;jhd; nra;fpwJ. vd;d nra;tJ tpjp gpwg;gpy; vd;id ngw;wtd; capNuhbUf;f ,d;ndhU jfg;gdpd; tsh;g;gpw;Fs;shf;fpaJ. vdf;Fs; Vd;? ,e;j Cdk;! ,e;j jPuhj fhaj;jpw;F ahh; fhuzk; vd;idg; ngw;wtsh? ,y;iy caph; nfhLj;j ePq;fsh? ,e;jg; ghpjhgr; R+o;epiy Vw;gl ahh; fhuzk; vd;w Nfs;tp fle;j %d;W ehl;fshf vd;id thl;b tijj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ vdf;Fs; ,Uf;Fk; ,e;jf; Nfs;tpf;F tpilfhz ,q;F ehd; tutpy;iy. vd;idg; ngw;wts; jPuhj Nehapdhy; caphpw;fhfg; Nghuhbf; nfhz;bUf;fpwhs;. ,uz;L khjkhfg; gLf;ifapNyNa gLj;jpUg;gts; %d;W ehl;fSf;F Kd; vd;id jd;dUNf mioj;jts; ,Jtiu ahiu vd; mg;gh


83

vd;W epidj;J ghrj;NjhL tho;e;NjNdh! mth; vd;idg; ngw;wth; ,y;iynad;Wk; ePq;fs; jhd; vd;idg; ngw;wth; vd;w cz;ikia kl;Lk; $wpats;> jhd; ,wg;gjw;F Kd; cq;fis xUKiw ghh;j;J kd;dpg;Gf; Nfl;fj; Jbf;fpwhs;. XusT tpguk; njhpe;j tajpy; vopyurd; vd;W vd; ngaUf;F Kd;dhy; ,Uf;f Ntz;ba ngaUf;Fg; gjpyhf Vd;? jahgud; vd;W ,Uf;F vd;W Nfl;lnghOnjy;yhk; mJ mtUf;F ,uz;L ngah;fs; vd;W vd; kdRf;Fs; re;Njfk; Vw;glhjtz;zk; ,UtUNk tsh;j;J tpl;lhh;fs;. Mdhy; mts; ,e;j cz;ikiag; Nghl;Lilj;j ,e;j %d;W ehl;fSk; ngUk; kdg; Nghuhl;lj;Jld; Nghuhbats; New;W xU kdTWjpAld; Gwg;gl;L ,q;Nf te;jpUf;fpNwd;. ,;UgJ tajpy; fhyb vLj;J itj;jpUf;Fk; vdf;F ey;yJ> nfl;lJ vijAk; Ghpe;J nfhs;sf;$ba kdg;gf;Ftk; ,;Uf;fpwJ. cq;fs; ,UtUf;Fs;Sk; Vw;gl;l fle;jfhy kdf;frg;Gfs; vd;d? vd;gJ vdf;Fj; njhpahj epiyapy; cq;fis mioj;J tUtjhf ,UthplKk; $wptpl;L cq;fisj; Njb te;jpUf;fpNwd;. ngw;wth; vd;w cwT ,Ue;jjhy; jhd; cq;fs; mDkjpapd;wp cs;Ns te;jdhd;. $wp Kbj;jts; vd;id Vf;fj;NjhL ghh;j;jhs;;. me;jg; ghh;itf;Fs; tpghpf;f Kbahj ghrnkhd;W Fbnfhz;bUe;jJ. mts; ahnud;W mwpe;j me;j epkplj; Jbg;G vd; ,jaj;Js;Sk; ,dk;Ghpahj ghr Cw;nwhd;iw Ruf;fitj;jJ. xUrpy tpdhbfs; ,UthplKk; nksdNk Fbnfhz;bUe;jJ. xU ePz;l ngU%r;rpd; gpd; kPz;Lk; me;j nksd tpdhbfisf; fiyj;jts;> vd;d? Nahrpf;fpwPq;fs;. cq;fs; KbT jhd; vd;d? vd;idj; Njb ,UgJ Mz;LfSf;Fg; gpwF xU cwT> mJTk; vd; cjpuj;jpy; cjpj;jts; vd;gij epidf;Fk;NghJ kpfTk; kfpo;r;rpahf ,Uf;fpwJ. cdf;Fs; ,Uf;Fk; Jzpr;riyg; ghuhl;LfpNwd;. ngw;wtd; vd;w chpikNahL te;jpUf;fpwha;. mjdhy; cs;sj;Js; Ruf;Fk; ghr czh;Tf;F mstpy;iy.


84

Mdhy;! eP vLj;J te;jpUg;gNjh jPh;f;f KbahjnthU rpf;fnyhd;Wld;. ,UgJ Mz;LfSf;F Kd;Ng mWe;JNghd tplak; mJ. vd; mbkdj;jpd; Nrhfk; njhpahkNy ngw;wtd; vd;w me;j xw;iw thh;j;ijf;F kjpg;gspj;J te;jpUf;fpwha;. vd; fle;j fhy epfo;Tfs; KOtJk; cdf;F njhpe;jpUe;jhy; vd;idj; Njb ,t;tsT Jhuk; te;jpUf;f khl;lha; vd;W $wpf; nfhz;Nl Vw;fdNt ¨gpsh];f;¨fpy; jahhhpj;J itj;jpUe;j NjePiu Rlr;Rlf; fpz;zj;jpy; Cw;wp Iddpaplk; nfhLj;jth; md;NghL mts; jiyia tUbagb mUfpy; ,Ue;j ,Uf;ifapy; mkUk;gb $wpf;nfhz;Nl ,d;ndhU ,Uf;ifia ,Oj;J Iddpf;F vjpNu mkh;e;J ghjrj;jP nfhOe;J tpl;nlhpa mtisg; ghh;j;jth; jd; ,ikfis % bagb NkNy jiyiar; epkph;j;jp itj;jpUe;jthpd; %ba ,ikf;Fs; ,Ue;J cilg;ngLj;jgb fz;zPh; FGFGntd;W nrhhpe;jJ. rw;W Neuk; mg;gbNa ,Ue;jth; fz;zPiuj; Jilj;jgb ,ikfisj; jpwe;J Iddpiag; ghh;j;jth;. cd; vz;zj;jpy; vijr; Rke;J te;jhNah mij epiwNtw;w vd;dhy; KbahJ! eP kdk; tUe;Jtha; vd;gJ vdf;Fj; njhpAk;. ve;j Kfj;ij ehd; ,wf;Fk; tiu ghh;f;ff; $lhJ vd;W epidtpy; tho;e;J nfhz;bUf;fpNwNdh me;j Kfj;ijay;yth ghh;f;f tUk;gb Nfl;fpwha;! cdf;Fk; vdf;Fk; ,Uf;Fk; cwit $wpa cd; jha;> mtSf;Fk; vdf;Fk; ,ilapy; Vw;gl;l ,e;jg; gphpT vjdhy; vd;gijAk; $wpapUf;fyhk;. Vd;? mijj; jtph;j;jhs;! cdf;F Mr;rhpakhapUf;fpwjh? mth; $wpaijf; Nfl;lJk; vdf;F jiyRw;wpaJ. ehd; ,Ue;j ,lNk efUtJNghy; ,Ue;jJ. rw;W Neuk; mikjpahf ,Ue;J vd;idg; ghh;j;Jf; nfhz;Nl ,Ue;jth;> cdf;Fs; Vd;? vjw;F! vd;w Nfs;tpfs; voyhk;. nfhQ;r Neuk; mikjpahf ,Ue;J ehd; nrhy;tijf; Nfs;. mjd; gpd;


85

ePahfNt cdf;Fs;Ns xU Kbthd jPh;khdk; vLg;gha;. fle;jfhy tho;ifapy; ehd; tpuf;jpapd; tpspk;gpw;Nf nrd;wtd;. ,UgJ Mz;LfSf;F Kd;G ,e;j Rtp];rpy; epd;kjpahf tho;e;J ciog;gpd; kfpikia czh;e;j fhykJ! Kg;gJ taJtiu vd; ciog;ghy; Chpy; ,Ue;j ngw;NwiuAk; ftdpj;J> jpUkztaijj; jhz;ba vd; %j;j rNfhjhpfs; ,UtiuAk; jpUkzk; nra;J itj;J flik Kbe;J tpl;lJ vd;w re;Njhrj;jpy; kpje;jpUe;Njd;. me;j Neuj;jpy; jhd; vd; ngw;Nwhh;fSk;> cld; gpwe;jth;fSk; jq;fSila flikia nra;a Ntz;Lk; vd;gjw;fhf vdf;F jpUkzk; nra;a Kad;W cd; mk;kh ChpypUe;j Rkpj;jpuhit Njh;e;njLj;jhh;fs;. mth;fs; tpUg;gj;jpw;F ehd; rk;kjk; njhptpj;jjhy; ,e;j Rtp]; ehl;by; ,d;ndhU khfhzj;jpy; trpj;J te;j mtSila mz;zd; %ykhf mtis miog;gpj;J vdf;F jpUkzk; nra;tpj;jhh;fs;. Muk;gj;jpy; ,Ue;Nj Rkpj;jpuh tho;ifapy; gpbg;gpy;yhky; jhd; tho;e;jhs;. vd;Dld; rhpahff; fijf;f khl;lhs;. ehdhf VjhtJ Nfl;lhy; mjw;Fk; ntWg;GlNd jhd; gjpy; nrhy;ths;. GJ ,lk;> GJr; R+o;epiyahf ,Ug;gjhy; xUNtis mtSf;F rpy Kuz;ghLfs; ,Uf;fyhk;> gofg;gof jhdhf ,ay;G epiyf;Fj; jpUk;Gths; vd;w vd; epidTfSk; ehshf ehshfg; ngha;ahfpf; nfhz;Nl NghdJ! Vd;? ,g;gb ,Uf;fpwha; vd;W Nfl;lhy; gjpNyJk; $wkhl;lhs;. xUNtis kdepiy ghjpj;jpUf;FNkh? vd;Wk; epidj;jJz;L! mdhy; vd;idj; jtpu jdf;Fj; njhpe;j cwtpdh;fSld; njhiyNgrpapy; fijf;Fk; Nghnjy;yhk; rh;trhjhuzkhff; fijg;ghs;. mg;nghOnjy;yhk; mts; vd;dplk; fhl;ba nksdk;> me;jj; jaf;fk; Vd;? vd;W vdf;F Ghpahky; ,Ue;jJ. VNjh! tho te;J tpl;Nld;> tho Ntz;LNk vd;gjw;fhfNth! my;yJ jd; tapw;Wg; grp jPuNtz;Lk; vd;gjw;fhfNth! njhpahJ Neuk;


86

jtwhky; rikj;J itg;ghs;. ghpkhWtJ $l Ntz;lh ntWg;ghfj;jhd;. flikf;fhf nra;tJNghy; elg;ghs;. mtSila ,e;j ntWg;G Vd;? vd;gJ vdf;Fs; tpil fhzKbahj kh;kkhfNt ,Ue;jJ. me;j euf tho;if fle;J vg;gbNah Xuhz;lhfp tpl;lJ. ,e;j Xuhz;Lk; vdf;Fs; ,Ue;j Jauj;ij ehd; ahUlDk; gfph;e;J nfhs;tjpy;iy. vd; FLk;gj;jpdh; vy;NyhUNk ehd; re;Njhrkhf tho;e;J nfhz;bUf;fpNwd; vd;Nw vz;zpdhh;fs;. xUehs; vdf;F Rkpj;jpuh fhiy czT ghpkhwpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ jiyRw;wp tpOe;Jtpl;lhs;. vd;dNth? VNjh! vd;w jtpg;NghL rkpj;jpuhit vdJ FLk;g itj;jpahplk; mioj;Jr; nrd;Nwd;. mg;NghJ jhd; mts; fh;g;gkhf ,Ug;gJ njhpe;jJ. vdf;Nfh ,dk;Ghpahj re;Njhrk;. ,dpahtJ mts; Gjpa tho;iff;Fs; jpUk;Gths; vd;w epidTfs; vdf;Fs;. Mdhy;! mtNsh jhd; fh;g;gkhfptpl;lij epidj;J jd;Dila kdRf;Fs; re;Njhrg;gl;lts; mij vd;NdhL gfph;e;J nfhs;tijAk; jtph;j;J te;jhs;. md;G> ghrk;> fUizf;F mh;j;jNk njhpahky; jhd; Rkpj;jpuh vd;NdhL tho;e;jhs;. ,e;Neuj;jpy; jhd; mtis xU jpUkzj;jpw;fhf ¨tpd;uj;Jhh;¨ vd;w ,lj;jpw;F mioj;Jr; nrd;Nwd;. NIh;kdpapy; ,Ue;j vd; ez;gDf;F ,q;F jpUkzk; eilngw;wJ. vd;Dld; gbj;j ez;gd; vd;gjhy; fl;lhak; NghfNtz;Lk; vd;gjw;fhff; $l;br;nrd;Nwd;. mq;F jhd; vdf;F vjph;ghuhj me;j mjph;r;rp fhj;jpUe;jJ! nrhy;tij epWj;jptpl;L vd;id xUtpj Vf;f czh;NthL ghh;j;jhh;. mk;kh Vd;? ,g;gb ele;jhs;! mg;gh xU nfhLikf;fhudhf ,Ug;ghNuh? vd;W tUk; topnay;yhk; Nahrpj;Jf; nfhz;L te;j vdf;F ,q;F te;jgpd; mth; mg;gbg;gl;lth; ,y;iy vd;gJ XusT GhpfpwJ. mg;gbnad;why; ,th;fSf;Fs; Vw;gl;l ,ilntspapd; kh;kk; vd;d? mg;ghitg; gphpe;J mk;kh ,d;ndhU tho;itj; NjlNtz;ba fhuzk; vd;d?


87

Kd; fijiaf; $wp epWj;jpa mg;gh gpd; fijiaf; $Wthuh? vd;w Vf;fj;NjhL mth; Kfj;ijg; ghh;j;Njd;. mg;gh kpfTk; rkhh;j;jparhypahf ,Ug;ghh; NghYk;! ehd; mtiug; ghh;j;j ghh;itapNyNa vd; kd Xl;lj;ijg; Ghpe;jth;Nghy; jd;Dila gpd; fijiaf; $wj; njhlq;fpdhh;. me;jj; jpUkzj;jpy; jhyp fl;Lk;Ntis Kbe;jJk;> rigapdUf;F czT ghpkhWk; Neuj;jpy; Rkpj;jpuhitf; fhztpy;iyNa vd;W vd; fz;fs; NjbaNghJ khg;gps;is tPl;lhUld; te;jpUe;j xU ,isQDld; xU xJf;Fg; Gwk;ghd ,lj;jpy; epd;W rphpj;Jf; fijj;Jf; nfhz;L epw;gijf; fz;Nld;. vd;idj; jpUkzk; nra;j fhyj;jpypUe;J ,d;Wtiu mtSila Kfj;jpy; rphpg;igf; fhzhj vdf;F mts; ,d;ndhUtDld; rphpj;Jf; fijj;Jf; nfhz;bUg;gijg; ghh;j;jhYk;> mg;NghJ vdf;Fs; ve;jtpj rydKk; Vw;gltpy;iy! xUNtis mtNshL gbj;jtdhf ,Uf;fyhk;> Ntis tUk;NghJ Nfl;Lj; njhpe;J nfhs;syhNk vd;W mtis vjph;ghh;j;jpUe;jNghJ mOJ rpte;j fz;fNshL vd;dUNf te;jpUe;jtSf;F ghpkhwpapUe;j czitr; rhg;gplTk; kdkpy;yhky; ,Ue;jhs;. jpUkz kz;lgj;jpypUe;J tPl;bw;F jpUk;gp tUk;tiu ehd; vJTNk Nfl;ftpy;iy. mtSk; jhd; ahUld; fijj;Njd; vd;gijg; gw;wp xU thh;j;ijAk; vd;Dld; tha;jpwe;J fijf;ftpy;iy. ,uT gLf;iff;Fg; NghFk;NghJ kdr;Nrhh;thf ,Ue;jtisg; ghh;j;J Vd;? Rkpj;jpuh eP fijj;Jf;nfhz;bUe;j ngbaid cdf;F Kd;Ng njhpAkh? my;yJ cd;NdhL gbj;jtdh? vd;W rh;trhjhuzkhfj; jhd; Nfl;Nld;. vd;WNk ,y;yhjthW Rkpj;jpuh gaq;fuf; Nfhgj;NjhL vd;idg; ghh;j;jts;> mtiuah Nfl;fpwPq;fs;! ehd; capUf;F capuhf fhjypj;jth;. mtiuj;jhd; jpUkzk; nra;af; fhj;jpUe;jdhd;. ngw;wth;fSk;>


88

vd;Dila mz;zDk; eph;g;ge;jj;jpd; %yk;jhd; cq;fSf;F fl;bitj;jhh;fs;. md;wpypUe;J ,d;Wtiu ,e;j tho;ifapy; ve;jtpj gpbg;Gkpy;yhky; jhd; tho;e;J nfhz;bUf;fpNwd;. mts; $wpaijf; Nfl;lJk; vd; ,jak; Rf;F EhWhf ntbj;jJ Nghy; ,Ue;jJ. mtSf;Fs; vd;idj; Njbf;nfhz;bUf;f mtNsh ,d;ndhUtid kdjpy; itj;Jf; nfhz;Nl ,t;tsT fhyKk; xU ,];lkpy;yhj tho;if tho;e;J nfhz;bUf;fpwhs; vd;w Nfs;tp vdf;Fs; vOe;jJ. epahakhd Nfs;tp jhNd! mjd;gpd; vdf;F cz;ikfs; njhpate;jjhy; ,d;Dk; JhukhfNt tpyfp elf;fj; njhlq;fpdhs;. me;j epfo;T ele;j ,uz;L fpoikapd; gpd; ehd; Ntiy Kbe;J tPl;bw;F te;jNghJ tPl;by; Rkpj;jpuh ,y;iy! tPl;il tpl;L filfSf;Nf Ngha;tuhjts; vq;Nf? Nghdhs;! vd;w epidtpy; miwf;Fs; nrd;wNghJ mYkhhpf;Fs; ,Ue;j mtsJ rpy cilfSk;> gh];Nghl;Lk; ,Ue;j ,lj;jpy; ,y;iy. mUfpy; ,Ue;j rpwpa Nkirf;FNky; ehd; mtSf;F fl;ba jhyp kl;Lk; ,Ue;jJ. mjph;r;rpah? Vkhw;wkh? vdf;Fs; Xh; vjph;tpid! epiyFiye;J Ngha; epd;Nwd;. Ie;J ehl;fSf;Fg; gpd;G mts; NIh;kdpapy; jhd; tpUk;gpatDld; ,Uf;fpwhs; vd;gij mwpe;J mtkhdj;jhy; $dpf;FWfpg; NghNdd;. mts; gphpe;JNgha; Xuhz;Lf;Fs; ehd; re;jpj;j mLf;fLf;fhd Nrhjidfs; kpfg;; nghpaJ. vd;Dila epiy mwpe;j ngw;Nwhh; xUth; gpd; xUtuhf ,UtUk; kiwe;jJ. vd; nghpaf;fh ,e;j epfo;itf; Nfs;tpg;gl;l mjph;r;rpapdhy; ,d;Wtiu ghhprthjj;jhy; ghjpf;fg;gl;bUg;gJ! mg;NghJ fh;g;gkhf ,Ue;j vd; rpd;df;fh Vf;fj;jhy; kdtsh;r;rp Fiwe;j Foe;ijiag; ngw;wJ. ,ts; xUj;jpapd; jtwpdhy; vj;jidNgh; ghjpf;fg;gl;Nlhk;. ehq;fs; kl;Lkh? cd; khkd;> cd;id ngw;wtSila xNu mz;zDk; mtkhdj;jhy; ,e;j


89

Rtp];ir tpl;L NtW ehl;bw;Fg; Nghdth;. ,d;Wtiu vq;fpUf;fpwhh; vd;gNj njhpahJ! ,e;j ,ilntspf;Fs; jhd; ePAk; gpwe;jha; vd;gij mwpe;Njd; mjd;gpd; mtisg;gw;wpa epidTfis kwe;J tho;e;J nfhz;bUf;fpNwd;. ,g;Ngh tho;e;J nfhz;bUf;Fk; tho;if vdJ rNfhuq;fSf;fhdjhNt ,Uf;fpwJ vd;W fyq;fpa fz;fSld; $wpath; mUfpy; ,Ue;j tpah;it Jilf;Fk; Ngg;giu vLj;J %f;if rPwpj; Jilj;;Jtpl;L vd;id ,dk; Ghpahj ghpNthL ghh;j;jhh;. me;jg; ghh;itapy; ehd; Fw;wthspah? vd;W Nfl;gJ Nghy; ,Ue;jJ! mth; kbapy; tpOe;J FKwpf;Fkpwp mONjd;. me;j mOifahy; ePq;fs; Fw;wthsp ,y;iyag;gh vd;w gjpYk; fz;zPNuhL fiue;J nfhz;bUe;jJ! mth; vd;id mizj;J MWjy; $wpj; Njw;wpa Neuj;jpy; vd;Dila ifj;NjhiyNgrp mbj;jJ. vLj;J fhjUNf itj;jNghJ NIh;kdpapypUe;J mg;ghtpd; Fuy;> mjphr;rpapdhy; mg;gbNa njhiyNgrpia %bitj;Jtpl;L Gwg;gLtjw;F Maj;jkhf vdJ gazg;igia vLj;Njd;. xd;WNk tpsq;fhjtuhf vjw;fhf ,e;j mtruk;? mk;kh vd;id tpl;Lg; Ngha;tpl;lh! vd;W $wpf;nfhz;Nl ehd; Nghapw;W tul;lh? vd;W Nfl;Lf;nfhz;Nl thry;tiu tpiue;j ehd; epd;W epjhdpj;J mtiu xUKiw jpUk;gpg; ghh;j;Njd;. tpghpf;f Kbahj Vf;fj;NjhL epd;wth;> IddP cd; mk;kh cd;idtpl;Lg; gphpe;j ghjpg;G cdf;Fs; ,Uf;Fk;. cdf;Fhpa flikfisr; nra;Jtpl;L ,dpahtJ vd;Dld; te;J ,Uf;fkhl;lhah? mtUf;Fs;Ns ,Ue;J chpikahdNjhh; Nfs;tp ntspte;jJ. cq;fs; ngw;w ghrk; vdf;F GhpfpwJ mg;gh! vd;idg; ngw;w chpikjhd; cq;fSf;F. Mdhy; ,d;Wtiu vd; tpUg;G ntWg;Gfis czh;e;J ngw;wgps;isiag;Nghy; ghrj;NjhL tsh;j;J te;jth; mth;jhNd! mtUf;F ,Ue;j Jiz mtiutpl;Lg; Nghapw;uh. ,e;j Neuj;jpy; mtiuj; jdpah tpl;Ll;L


90

cq;fNshL te;J ,Uf;f KbAkh? ePq;fs; ,UgJ tUrkha; jdpahfNt tho;e;J gofptpl;Bq;fs;. mtUf;F jdpik gof;fkpy;iyNa! mtUf;F ,dp ehd;jhNd Jiz vd;wts; thriyf; fle;jhs;. mts; Nghtij mikjpahfg; ghh;j;Jf;nfhz;L epd;w jahgudpd; fz;fs; flyhfpaJ.

tpf;fp etuj;jpdk tPuNfrhp thu ntspaPL 28.03.2010


91

அந்த ஒரு தசால்மட்டும் ரணங்கலள கிள்ளி விலளயாடுகிறாய் என்வனாடு. வாதங்கள் வசய்வது வழலமவயன்றாலும் வைிக்கிறது அந்த ஒரு வசால் மட்டும் வார்த்லதக்குண்ைானா சக்தியா இல்லை ெீ வசான்னதால் வந்த விரக்தியா விலளயாடிக்வகாண்டிரு ெீ . எனக்குள்வள இறுகி இறுகி ஆகிவிட்வைன் உன் லகப்வபாம்லமவபாை ொன். வருகிறது வகாபம் வகாபக் கலனகலள வச ீ வச ீ திரும்பி விடுகிறது என்னிைவம வடிந்து வபாகிறது கண்ணின் ஓரம் என் ஆலணகலள மீ றய வண்ணம் உயிலரப் பிழிந்து கசக்கி எறிவவதன்பது


92

இலதத்தாவனா?

இதயத்தில் அலறந்து

பாராமல் வபாவவதன்பதும் இதுதாவனா

“சிை வவலளகளில் சிை மனிதர்கள்” என்றில்லை உயிரான மனிதர்கள்

உரசிப் பார்க்லகயில் உதிர்ந்து வபாகிறது

எனது உயிரும்...உணர்வும் கவலைப்பட்ைதில்லை ொன் எதும் இல்லை

எனக்காக இவ்வுைகில் என்றவபாதும். ெீயுமா?

- கவிதா னநார்னவ


93

tPl;L eha;f;F Vw;gl;l ngz; Mir -EzhtpY}h; fh. tprauj;jpdk; - (,yz;ld;) ,w;iwa topkuG ehapdkhdJ Rkhh; Kg;gj;jp % thapuk; (33>000) Mz;LfSf;FKd; rhk;gy; epw XehapypUe;J Njhd;wpanjd;Wk;> mtw;wpy; xU gFjp eha;fs; Rkhh; gjpide;jhapuk; (15>000) Mz;lstpy; gapw;wg;gl;l tPl;L eha;fshf khw;wg;gl;ld vd;gJk; mwptpaw; $w;whFk;. ,t;tifapy; xU njhFjp eha;fs; gof;fg;gl;l rhe;jKila tPl;L eha;fshfTk;> kw;wj; njhFjp gapw;wg;glhj %h;f;fKs;s Nrhp eha;fshfTk; ,Ue;Js;sikAk; mwpaf;fplf;fpd;wJ. eha;fspd; gbkq;fis Kg;gj;jp %thapuk; Mz;lstpy; irgPhpahtpYk;> ngy;rpaj;jpYk; fz;nlLj;Js;sdh;. ,tw;wpd;gb mtw;wpd; ePs;%f;Ff; FWfpAk;> %Q;rp mfd;Wk;> gw;fs; neUf;fkhfTk; mike;Js;sij mtjhdpj;J mitfs; tPl;L eha;fnsd;Wk;> Xeha;fs; ,y;iy vd;Wk; KbntLj;jdh;. tPl;L eha;fs; kf;fSf;Fg; gy;NtWgl;l ed;ikfisg; Ghpe;J tUfpd;wd. mtw;wpy; xU rpy ,it:kdpjDld; Ntl;ilahlg; Nghjy;; fhy;eilfisg; ghJfhj;jy;; nghjpfis ,Oj;Jr; nry;yy;; tPl;ilf; fhj;jy;; fhty; Jiwf;Fk;> gilapdUf;Fk; Jg;Gj; Jyf;fypy; cjty;; Njhoikaha; ,Uj;jy;; CdKw;NwhUf;Ff; if nfhLj;J cjty; MfpadthFk;. tPl;L eha; kdpjdpd; cw;w ezgd;. nfhwpah> rPdh> tpaw;dhk; Nghd;w ehl;L kf;fs; eha; ,iwr;rpia cz;fpd;wdh;. cyfj;jpy; Rkhh; ehw;gJ (40) Nfhb eha;fs; ,Ue;Js;sjhf 2001Mk; Mz;bd; mwpf;if $wfpd;wJ.


94

mJ mz;ikapy; Kisj;j xU rPuhd FLk;gk; <oj;jpy;. ‘rPkhd;’ vd;w ngah; nfhz;lth;jhd; mf;FLk;gj; jiytd;. FLk;gj; jiytpahfr; ‘rPkhl;b’ vd;w ngaUld; te;jts;jhd; rPkhdpd; ,y;yf; fpoj;jp. mth;fspd; ngah;fs; xj;J ,ize;jpUe;jJ Nghy mth; tho;Tk; ,ize;Njhbf; nfhz;bUe;jJ. mNjNeuk; ‘Mirf;F xU ngz;Zk;> M];jpf;F xU MZk;’ vd;w ngU Nehf;Fld; Ntz;b epd;wdh;. mjpy; Kd;dJ fpilj;Jk;> gpd;dJ fpilf;ftpy;iy. vdpDk; mth; kde;jsh;e;jpyh;. Mirf;F xU ngz; Foe;ij fpilj;J tpl;lNj vd mfk; kyh;e;J> Nfhapy; G+ir nra;tpj;J> cw;whh; cwtpdh; ez;gh;fSf;F tpUe;jspj;Jf; nfhz;lhbf; Foe;ijf;Fr; ‘rpe;J’ vd;W ehkk; #l;b kfpo;e;jpUe;jdh;. xNu xU gps;is vd;gjhy; rpe;J mth;fSf;Fr; nry;yg;gps;isahdhs;. rPkhd; rpe;JNky; mjpfk; ghrk; nfhl;b tsh;j;J te;jhh; rpe;Jitj; jkpo; Muk;gg; ghlrhiyapy; Nrh;j;Jg; gbf;f itj;jdh; ngw;Nwhh;. rPkhd;> rPkhl;b Mfpa ,UtUk; Mrphpah;fs;. vdNt rpe;Jtpd; gbg;Gr; rPuhf Xbf; nfhz;bUe;jJ. ghlrhiyg; gbg;G Kbtile;jJk; mtis Mq;fpyk; gbg;gpg;gjw;fhf xU rpwe;j fy;Y}hapy; Nrh;g;gpj;jdh; mts; ngw;Nwhh;. mq;Fk; rpe;JTf;F xU gpur;rpidfSk; ,Uf;ftpy;iy. mts; ngw;Nwhh; ,UtUk; rpe;JTf;F Mq;fpyKk; nrhy;ypf; nfhLj;jdh;. rpe;JTk; Xh; mjpl;lf; fhhpjhd;. ,e;epiyapy; jk;gp> jq;if ,lj;ij epug;gr; rpe;J eha;f;Fl;b xd;iw thq;fp tsh;f;f Mirg;gl;lhs;. ,ij mwpe;j rPkhd; jd; Mir kfSf;F xU eha;f; Fl;b xd;iw thq;fpf; nfhLj;jhh;. mjw;F ‘tPkd;’ vd;W Vfkdjhfg; ngah; ,l;ldh;. rpe;J> tPkDld; tpisahLtJk;> J}f;fp mizj;Jr; nry;yk; nfhl;LtJk;> rz;il gpbg;gJk;> Mq;fpyj;jpYk; jkpopYk; fijg;gJk;> rphpg;gJk;> jd;Dld; nkj;ijapy; itj;jpUg;gJk;> ,UtUk; Nrh;e;J


95

Fspg;gJk;> tPkDf;Fk; cLg;gzpe;J kfpo;tJk;> ,ufrpak; NgRtJk; Mfpa nray;fspy; <Lgl;L tPkDld; mjpf Neuj;ijr; nrytpLtJ rpe;Jtpd; tof;fkhFk;. ,t;thwpUe;Jk; rpe;J gy;fiyf; fofk; nrd;W gl;ljhhpahfp Xh; Mrphpiaaha;g; gbg;gpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;. taJf;Nfw;w fhjy; rpe;Jitr; Rw;wpg; gluj; njhlq;fpaJ. mts; jd;id kwe;J fhjypy; %o;fpj; jtpj;j ehl;fisf; fzf;fpy; ,lhJ> kdk; fiue;Jk;> Fiye;Jk;> njspe;jpys;. ngw;Nwhiur; rpe;ijf;F vLj;Jk; gyd; fpl;ltpy;iy. kdj;ij xUepiyg;gLj;jpf; nfhz;L jd;Dld; gbg;gpf;Fk; jpUtofd; vd;Dk; ngah; nfhz;l Mrphpah;Nky; fiz njhLj;J> thpj;J epd;whs;. jpUtofDk; rpe;Jtpd; mofpy; kaq;fp epw;f> ,UtUk; ,ize;J fhjy; Ch;jpapy; gwe;J jphpe;jdh;. ,jd;gpd; rpe;J Kd;Nghy; ngw;NwhUld; goFtijf; Fiwj;Jf; nfhz;lhs;. jdpaplk; ehb epd;whs;. tPkDld; goFtijAk; epWj;jpf;nfhz;lhs;. FJ} fykhff; fijg;gts; ,g;nghOJ nksdpahfp tpl;lhs;. fw;gidapy; gwe;J jphpe;J jhNd jdf;Fs; rphpj;J kfpo;ths;. %ba miwf;Fs; ,Ue;J vz;zhj vz;znky;yhk; vz;zp kfpo;tjpy; rpe;JTf;F xNu tpUg;gk;. Kd;ngy;yhk; ghlrhiy Kbe;jJk; clNd tPL te;J tpLths;. ,g;nghOJ jhkjpj;Nj tPL te;J Nrh;ths;. ,tw;iwnay;yhk; jhahfpa rPkhl;b fz;fhzpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;. tpl;Lg; gpbg;Nghnkd;W vz;zpr; rPkhDf;Fr; nrhy;tjw;Fj; jFe;j Neuk; ghh;jpUe;jhs;. md;nwhU ehs; rpe;J tPl;by; ,y;yhj Neuk; ghh;j;Jr; rPkhl;b> rPkhid mZfpr; rpe;Jitg; gw;wpj; jhd; mtjhdpj;j tptuq;fs; ahitAk; $wpr; rpe;J fhjy; tiyapy; rpf;Fz;lhnsd Iag;gLtjhff; fijiar; nrhy;yp Kbj;jhs;. rPkhd; jd; nry;yg; gps;isapd;Nky; re;Njfk; nfhs;shtpl;lhYk; mts;


96

tplaj;jpy; jPtpukhfr; rpe;jpf;fj; njhlq;fpdhh;. ,jd; Ngwhf md;Nw khiy mth;fspd; mkh;Tf; $lj;jpy; rPkhd;> rPkhl;b> rpe;J Mfpa %tUf;fpilapy; xU fye;Jiuahly; ele;jJ. rPkhd; Ngr;irj; njhlf;fp itj;jhh;. rPkhd;:- vd; mUik kfs; rpe;Jitg; gw;wpr; rpy rfpf;f Kbahj nra;jpfs; vd; fhjpy; tpOe;Js;sd. vq;fs; FLk;gf; nfsutk; gw;wp cdf;Fj; njhpAnkd;W epidf;fpNwd;. cd; gpur;rpidfis vq;fSf;Fr; nrhy; rpe;J. rPkhl;b:- Vd; thia %bf; nfhz;bUf;fpwha;? mg;gh Nff;fpwhnuy;Ny! nrhy;ydb! rpe;J:vd;id kd;dpj;Jf; nfhs;Sq;Nfh mg;gh! mk;kh! ehd; xUtiuf; fhjypf;fpNwd;. mth; xU gl;ljhhp. vd;Dld;jhd; gbg;gpf;fpwhh;. mth; kpfTk; ey;yth;. ey;y FLk;gk;. mth; vd;idAk; Nerpf;fpwhh;. jpUtofd; vd;gJ mth; ngah;. rPkhd;:rpe;J!! eP vq;fSf;F xNunahU gps;is. vq;fSf;Fr; nrhy;ypapUe;jhy; ehq;fs; cdf;F ey;y Kiwapy; jpUkzk; nra;J itj;jpUg;Nghk;. ,g;gTk; vd;d? rhp vd;W nrhy;Y. ehisf;Nf ey;y tud;fisf; fhl;LfpNwhk;. rPkhl;b:- Vdb ,g;gbf; FWf;fhiy NghdeP! tapW gj;jp vhpfpwjb! ehd; cdf;F vd;d nfhLik nra;Njd;?

vd;iu

rpe;J:- ePq;fs; ,g;nghOJ vd;Nky; nfhjpf;fpwPh;fs;. vd; kdKk; mNj epiyjhd;. vd; epiyiaAk; Ghpe;J nfhz;L vdf;F


97

cjTq;fs;.. ,t;tsT fhyKk; ehd; jdpadha; ,Ue;J rpukg;gl;lijr; rw;Wr; rpe;jpAq;fs;. rNfhju> rNfhjhp ghrk; mwpahJ jtpj;j vd; epiyiar; rw;Wr; rpe;jpAq;fs;. ,g;gjhd; ehd; mthpy; mijf; fz;Nld;; kfpo;e;Njd;. mijAk; Jz;bj;J tplhjPh;fs;.. vd;dhy; mtiu kwf;f Kbatpy;iy. vq;fisr; Nrh;j;J itAq;Nfh. cq;fSf;Ff; Nfhb Gz;zpak; fpilf;Fk;. my;yJ ehd; mtiu ehb Xl Ntz;btUk;. rPkhl;b:- INah! KUfh! xNu gps;isnad;W nry;yk; nfhLj;J tsh;j;NjNd! eP ,g;g mtNdhil Xlg;NghfpNwd; vd;W Jzpe;J tpl;lhNa! mjw;FKd; ehd; vd; capiu kha;j;J tpLNtd; cd; Kd;dpiyapy;………. rPkhd;:rpe;J}J}J}! ehd; nrhy;Ywtidf; fl;L vd;why; eP fOj;ij ePl;l Ntz;baJ jhd; cd; flik. ,jpy; khWgl;L eP ele;jhy;> vd; nrhj;J> tPL> tsT> fhR> gzk;> eif el;L xd;Wk; cdf;Fj; ju khl;Nld;. ,it ahitAk; jhd jUkj;Jf;F vOjp itj;J tpLNtd;. filrpahfr; nrhy;tijAk; Nfl;Lf; nfhs;! ‘ehd; cd;id vd;iu tPl;L eha; tPkDf;Ff; fl;bf; nfhLg;NgNdad;wp cd;id mtd; jpUtofDf;F xUnghOjpYk; fl;bf; nfhLf;f khl;Nld;.’ ,ij kdj;jpy; gjpj;Jf; nfhs;. vy;yhUk; Nghfyhk; vd;W rPwp vOe;J nrd;W tpl;lhh;.


98

,k; %thpd; rk;ghridfisAk; tPl;L thrw; gbapy; Fe;jp ,Ue;J mtjhdpj;Jf; nfhz;bUe;jJ tPl;L eha; tpkd;. ,g;nghOJ tPkid xUtUk; ftdpg;gjpy;iy. tPl;bYs;s %tUk; jdpj;jdpNa ,Ue;J Nahrpj;Jf; nfhz;bUe;jdh;. ehl;fs; fpoikfshfTk;> fpoikfs; khjq;fshfTk; cUz;Nlhbf; nfhz;bUe;j Ntisapy; tPl;by; epiyikAk; rPuile;J te;Jtpl;lJ. %tUk; rfrkhff; fijf;fTk; njhlq;fp tpl;ldh;. tPl;by; kPz;Lk; FJ}fyk; epytj; njhlq;fpaJ. md;nwhUehs; %tUk; NfhapYf;Fr; nrd;W G+ir xd;W nra;a ,zq;fpapUe;jdh;. Fwpj;j jpdj;jd;W rpe;JTf;Fg; ghlrhiyapy; xU $l;lk; ,Ue;jjhy; rPkhDk;> rPkhl;bAk; NfhtpYf;Fr; nrd;Wtpl;ldh;. rPkhDk;> rPkhl;bAk; Nfhapy; jhprdk; nra;J> G+irAk; nra;tpj;J> md;djhdKk; nfhLj;J> kfs; rpe;JTf;F tpG+jp> re;jdk;> Fq;Fkk;> gpurhjk; Mfpatw;Wld; tPL te;J Nrh;e;jdh;. mq;F rpe;J ,Uf;ftpy;iy. ghlrhiyf; $l;lk; Kbatpy;iyg; NghYk;> ,dpj;jhd; tUths; vd;W vjph;ghh;j;jpUe;jdh;. rpe;J ,uthfpAk; tuhjgbahy;> rPkhd; ghlrhiy mjpgUf;Fj; njhiyNgrp %yk; Nfl;f> rpe;J ghlrhiy tutpy;iynad;Wk;> $l;lk; vJTk; elhj;jtpy;iy vd;Wk; $wpdhh;. rPkhDk; rPkhl;bAk; mOJ Gyk;gpf; nfhz;L rpe;Jtpd; miwiag; ghh;j;jnghOJ mq;F mtspd; ngWkjpahd cilikfSk;> eif el;LfSk;> ifg; ngl;bfSk; fhzhJ fyq;fpdh;. rpe;J jpUtofDld; Xb tpl;lhs; vd;Wk; Cfpj;Jf; nfhz;ldh;. mtis md;Wk;> ,d;Wk;> vd;Wk; Njbf; nfhz;NlapUf;fpd;wdh;. mtSk; te;jghL ,y;iy. ,jdhy; tPkDf;Fk; Jf;fk;jhd;. md;W njU thrypy; gLj;jpUe;j nghOJ njUthy; Nghd xU Nrhp eha; tPkid mZfpj; Jf;fk; tprhhpf;f> tPkDk; ele;j fij KOtijAk; tptukhfr; nrhd;dJ. Nrhp eha;:- ,t;tsT gpur;rpidfSld; ,q;F ,Uf;fpwha;? rhg;ghLk; cdf;Fr;

Vd;


99

rhpapy;iy ,q;F vd;Wk; xNu tpjkhd rhg;ghLjhNd! vq;fSf;F tif tifahd rhg;ghL fpilf;fpwJ Nrhpapy;. mq;F re;Njhrkhf ,Uf;fyhk;. vd;Dld; tUthah tPkh! tPkd;:tuyhk; jhd;. Mdhy;> md;W vd; vrkhd; jd; kfSf;F ‘ehd; cd;id vd;iu tPl;L eha; tPkDf;Ff; fl;bf; nfhLg;NgNdad;wp> cd;id mtd; jpUtofDf;F xUnghOjpYk; fl;bf; nfhLf;f khl;Nld;.’ vd;W nrhy;yp tpl;lhh;. vdNtjhd; ehd; tPl;NlhL ,Ue;Nj MfNtz;Lk;. Nrhp eha;:- vd;d tPkh! rpe;J mtNdhL Xbtpl;lhs;. eP Vd; fhj;jpUf;f Ntz;Lk;? tPkd;:nrhw;g

ez;gh! ,e;j kdpjh;fs; fypahzk; fhyj;jpy; gphpe;J te;J tpLtpdk;. mijj;jhd; vjph;ghh;j;jpUf;fpNwd;. gpd; rpe;J vdf;Fj;jhd;.

nra;J ehDk;

Nrhp eha;.:- tPkh! cdf;Fr; rpe;Jg; gapj;jpak; gpbj;J tpl;lJ. ,J elf;ff; $baJ vd;W epidf;fpwhah? Nahrpj;Jf; fUkkhw;W. ehd; tUfpNwd;. tPkDf;F Nahrpid $btpl;lJ. rpe;J tUths; vd;W tPkd; kdjpy; xU Nfhl;il vOe;jJ; ftiy glh;e;jJ; J}f;fk; Fiye;jJ; czT Fiwe;jJ; Fuy; Fd;wpaJ; eil jsh;e;jJ; ghh;itAk; kq;fp tpl;lJ. tPkd; vYk;Gk; NjhYkhfp tpl;lhd;. rPkhd;> rPkhl;b tPkidf; ftdpg;gjpy;iy. VNjh xU Neur; rhg;ghlhtJ nfhLj;J te;jdh;. mth;fSk;


100

tPkidg;Nghy; Mfptpl;ldh; rpe;Jtpd; gphpthy;. md;nwhUehs; Nrhp ehahh; te;J tPkidg; ghh;j;J mOJ nfhz;L nrd;W tpl;lhh;. rpe;J tUths; vd;w epidg;Gld; njU thrypy; gLj;Jf; fplf;fpwhd; tPkd;. -000-


101

விடியல் வருமா? கந்தக வெடி கைந்த காற்றுத்தான் காடு,களப்பு,கைல் என்றுஇன்றும் வியாபித்திருக்கிறது...பச்லச இரத்தத்தின் வாலை இன்னும் மண்லண விட்டு மாறவில்லை ஆறாக ஓடிய குருதி ஆங்காங்வக முட்டி வமாதி திட்டுத் திட்ைாக இன்னும் வதங்கி ெிற்கிறது ....ஆம் ..முள்ளி வாய்க்காைில் வபரழிவு ெைந்து இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவலைகின்றன..மரணங்களின் வன்மம் எங்கும் பரவி இருப்பதுவபாைவும் வபயாடிப் பந்தல் பிரித்துக் கிைப்பதுவபாைவும் கண்ணுக்வகட்டிய தூரவமல்ைாம்..மயானம் ஒன்று வதரிவதுவபாைவும் காட்சி இன்றும் விரிந்து கிைக்கிறது....ஓொய்கள்,ெரிகள் ஊலளயிடும் சத்தம்..இன்னும் வகட்பதுவபால் பிரலம ஏற்படுகிறது... மரங்களின் கிலளகளில் வதாங்கிய மனித உைல் கூறுகளின்


102

தழும்புகளும்,சுவடுகளும்..இன்னும் அழியாமல் இருக்கிறது..பலனவைைிப் பக்கம் பரவிக் கிைந்த மனிதச் சைைங்களின் எலும்புகள்,ஓடுகள் மகா அழிச்சாட்டினத்லத அம்பைப் படுத்துகின்றன...முள்ளுக் கம்பி வலத முகாம்களில் அன்று முைமாகிப்வபான முதியவர்களின்

முனகல்கள்..இன்றும்

வகட்கிறது வபால் இருக்கிறது..அன்று மனெைம் குன்றியவர்கள் ..இன்றும் அடிக்கடி பிதற்றித்திரிகிறார்கள் .....சரணலைந்தவர்கள் இன்று பிணங்களாக காவணாளிகளில் காட்ைப்படுகிறார்கள்..கன்னிப் வபண்களில் பாைியல் வன்மமும்.. குடும்பப் வபண்களின் மானபங்கமும் அரங்வகறிய வகாடுலம அகிைம் அறிந்தவத..உைக வரைாற்றின் இனப்படுவகாலைகளின் உச்சக்கட்ைம் ெைந்வதறி இரண்டு ஆண்டுகள்..உருண்வைாடிவிட்ைன ..தர்மத்தின் வாழ்வுதலன சூது வகௌவ்வும் தர்மம் மீ ண்டும் தலை தூக்கும்....கனத்த இதயத்துைன் மக்கள் புழுங்கிப்வபாய் இருக்கிறார்கள்..விடியல் வருமா என்று வினா எழுப்புகிறார்கள்?...

- னகாவிலூர்.தசல்வைாென்


103

fpspfSk; Kjph; fd;dpfSk;........ rpiwf;Fs; ,Ue;Jnfhz;L mLj;jth;fspd; vjph;fhyq;fisr; nrhy;Yk; $z;Lf; fpspfs; Nghy Kjph; fd;dpfs;....! rpwfbf;f epidj;j fhyq;fspYk; $z;LfNs gofpg; Nghdjhy; kPz;Lk; Fz;LfSf;Fs;NsNa gJq;fpf;nfhs;Sk; fpspfisg;Nghy me;j Kjph; fd;dpfSk;....! gwe;JtpLNkh vdg; gae;J fjitg; G+l;b itj;jhh;fs;! rpwif ntl;b itj;jhh;fs;! fpspfs; gwf;f epidj;jNghJ fhw;wpy; tphpg;gij rpwFfs; kwe;jpUe;jd...! ,g;nghOnjy;yhk; rpwFfis ntl;LtJkpy;iy! fjTfis %LtJkpy;iy! ek;gpf;if fpspapd; kPjy;y?! fpspapd; tajpd;kPJ...! $z;Ljhd; cyfnkd tho;e;jjdhy; ,dpg; gwe;jhYk; Nghtjw;F ,lKkpy;iy! Nrh;g;gjw;F ,dKkpy;iy!


104

rpwFfs; Kisf;Fk;NghNj gwg;gjw;fhd jFjp jkf;F ,Uf;fpd;wJ vd;gjid fpspfs; njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk;! ,y;iynadpy; ,y;yfspy; thOk; Kjph; fd;dpfisg; Nghyj;jhd;...! ehisahtJ jq;fSf;fhd vjph;fhyq;fSf;fhd epfo; fhyq;fisr; nrhy;Yk; rPl;Lf;fisj; Njll;Lk;...! fpspfs; kl;Lky;y...! Kjph; fd;dpfSk; $lj;jhd;!.

tz;iz nja;tk;


105

சுதாவும் நானும் எழுத்துப் பிலழகளிைான உைகிலன சுதா உருட்டிக் வகாண்டிருந்தாள் அவள் உருட்டும் அழகிவைா அல்ைது அவளின் சிறுபிள்லள தனத்திவைா இன்னும் இன்னும் உள்ள உணர்வு உலைத்தைிவைா இவ்வாறு ஏவதா ஒன்றில் ொன் வதாலைந்து அவள் உைகில் உருண்டு வகாண்டிருந்வதன்

அவள் வபாம்லமகள் வசய்தாள்

வபாம்லமக்கு சுதா அறிமுகம் அழகு அதிசயம் ஆச்சரியம் வபாம்லம சிரித்தது அவள் சிரித்தாள் அவள் அழுத வபாது வபாம்லமகலள அழும் படி வகட்டுக் வகாண்ைாள் இவ்வாறு உைகிலன உருட்டிக் வகாண்டிருந்தாள்

மீ ண்டும்


106

சுதா வபாம்லமகள் வசய்தாள் வமாம்லமகவளாடு ஒன்றித்து வபானாள் சிரித்த வபாம்லமகள் அழ வதாைங்கின

இப்வபாது சுதாவின் உைகத்லத ொன் உருட்டிக் வகாண்டிருக்கிவறன் என் பிலழகளுைன் —-மது

ா மாதங்கி

******************

மலைக்வகாழுந்து கருவுற்ற வமகங்களின் ஆைாபலனகள் அனுதினமும் அரங்வகறும் மலழ ெிலறந்த மலையகத்தின் மலைக்வகாழுந்து இவள்! குறுகைான குடில்கவளாடும் ,குலறவயிற்றுக் கணங்கவளாடும் இைர் ெிலறந்த வதருக்கவளாடும்-மின் சுைர் மறந்த வழிகவளாடும் ,சுலம விரிந்த முதுகுகவளாடும்-ெீண்ை இலம திறந்த வபாழுதுகவளாடும்


107

இவள் வாழ்வின் சுவடுகள் ெகர்ந்துவகாள்கின்றன............... விரல் நுனிகள் என்னவவா வகாழுந்து பறித்துக்வகாண்ைாலும்-அவள் ெிலனவு முட்கள் மட்டும் காப்பகத்தில் விைப்பட்ை பால்குடி மகவின் பிஞ்சு முகத்லதச் சுற்றிச் சுழன்றவாவற........... இத்வதச வருவாயின்" வலுவடு" ீ இம்மலையகம்தான்ஆனால் இவள் கரங்களுக்குக் கிலைப்பவதா குலற ஊதியம் மாத்திரவம!! உலழப்புக்வகற்ற ஊதியம் கிலைத்ததாய் இவள் அகராதியில் இதுவலர எழுதப்பைவவயில்லை-ஆனால்!!!!!!!!!!!!!! உலழப்புக்வகற்ற சுரண்ைல் மட்டும் எள்ளளவும் ஐயமின்றி ெதார்த்த வவளிப்பாைாய் இங்வக....................... இவள் வாழ்வின் சரித்திரப் பக்கங்கள் உருக்கம் ெிலறந்த உணர்ச்சி வபாருந்திய பாடுகளாய் விழிெீர் சிந்துகின்றன!!! இவள் உதிரத்லதக் குடிப்பலவ உண்ணிகள் மட்டுமல்ை ”உலழப்பு” என்ற வபயரில் கங்காணியுவம! பனிவசாரியும் துருவத்தில் பனித்துளி உருகமுன்வப


108

இவள் வசலவ வதலவப்படுகிறது அந்தக் கங்காணிக்கு! வகாழுந்து ெிலறயில் காட்டும் அக்கலறயில் ஒருதுளிலயக்கூை இவள் ஊதிய அதிகரிப்பில் காட்டிக்வகாண்ைவத இல்லை அக் வகாமகனார்!!

இவளின் அழுலககள் ெீருக்குள் மீ னின் அழுலககளாய் மாத்திரவம!!!!!! இவள் வசாகத்தில் யாருவம பங்வகற்காத ெிலையில்!!!!!!!!!!!!!!! ொலளயும் வதாைரும் இவத வசாகம்!..........ஏன்?????? மனிதாபிமானப்பட்சி உறங்கிக் கிைக்கும்வலர இது வதாைரும்...

வருங்காைம் இவள் வசந்தவாசல் வதடி வந்து அடிப்பலை உரிலமகவளாடு உண்லமச் சுதந்திரங்கலள ெல்கி அர்த்தமுள்ள வாழ்வுதலன அளித்துச் வசல்ைாதா????? அடுத்த தலைமுலறயாவது அறிவார்ந்த வரைாறு வபசும் வாரிசுகளாய் வைம் வருவதற்காய்!!!!!!!!!!!!

னயா.நித்யா


109

என்ர

நான

...

எத்தலன முலற அழுதாலும் உனக்கு புரிவதில்லை என்று அறிந்தும் ொவனா ஒரு உம்மனா மூஞ்லச வபால் அழுகிவறன்.... ஆண்கள் அழக்கூைாது என்று வசான்னவனிைம் எனக்கு மட்டும் விதி விைக்கு வகட்பது தவறில்லை என்பதான என் ெியாயம் எனக்கு மட்டும்தான்....

வபசாமலும் பார்க்காமலும் இன்னும் உன்லன ெிலனக்காமலும் இருந்து விை தீாமானிக்கும் கனத்தில் சாத்தின் பிவர லககள் என் இருதயத்லத எதனால் இப்படி வஞ்சிக்கின்றவதா வதரியவில்லை...?

வபசாத தினத்தில் வமௌனித்து வகாள்ளும் சாலவ ெீ கவிலதயாக மட்டும்


110

பருகி விலை வபறுகிறாய்... ஒவ்வவாரு முலறயும் என் கவிலதகலள படித்து ெல்ைா இருக்கு என்ற உன் வார்த்லதகள் கூை தற்சமயம் வவலைகார்களின் ஈவகாலவ வபால்தான் உள்ளது... சைனமற்ற என் ஆழுெதியில் உ ன்லன வண்ணங்களின் வபாடியாக துாவியது எத்தலன வபருக்கு ெதி மைங்களிக்கும் இைமாக வபாகிறவதா...?

வபரு ெகரத்தில் மின்னும் ஒளி விளக்குலகலள ரசிப்பதில் ெீ உன்லன வதாலைத்திருப்பாய்.. ொவனா இங்வகாரு பிச்லசக்காரனின் அலைச்சவைாடும் வவசியின் வசிப்பிைமாகவும் என்லன ொவன புணாா்ந்து தீர்க்கிவறன்.....

மாரி மனகந்திைன்


111

%bapUf;Fk; fjTf;Fg; gpd;dhy;……. - Vfhq;fp miwf;fjT %bapUf;fpwJ. miwf;Fs; ahh; ,Uf;fpwhh;fnsd;W vdf;Fj; njhpAk;. Mdhy; vd;d nra;fpwhh;fnsd;W mwpaKbatpy;iy. fjtpy; jl;b mijj; jpwf;fr; nrhy;y vdf;F chpikapy;iy. cs;Ns elg;gij ehd; mwpa NtZnkd;w Mty; vd;Ds;Ns epd;W coj;JfpwJ. Mdhy; mwpaNtZnkd;w mtrpakpy;iy. NjitAkpy;iy. gpd; vjw;fhf Mj;jpug;gLfpwha; vd;W Nfl;fhjPh;fs;. miwf;Fs; xU Fuy; mDq;Fkhg;Nghy; Nfl;fpwJ. ,d;ndhU Fuy; VNjh rkhjhdg; gLj;Jkhg; NghYk; Nfl;fpwJ. kdpjhgpkhdKs;s xUtd; ,ij vg;gb jhq;fpf;nfhz;bUg;ghd;! ehNdh Mz;gps;is. ,e;j tPl;by; thilf;F ,Ug;gtd;. miwapDs; ,Ug;gJ ngz;. mq;F elg;gij mwpahky; kdk; ,Ug;Gf; nfhs;stpy;iy. mq;fyha;f;fpwJ. vd;d nra;ayhk;? vg;gb mwptJ? elg;gJ elf;fl;LNk> eP Vd; mwpaNtZk;? vd;W ePq;fs; Nfl;gPh;fs;. vdf;F kdnkd;W xd;W ,Uf;fpwjy;yth! mJjhd; Mtw; gLfpwJ. vj;jidNah Mz;Lfshf xNu tPl;bypUe;J rNfhjhpkhjphpg; Goq;fpa ngz; mOfpwhs;> Kdfpwhnsd;why; vdf;F kdk; gjwhjh? ehd; mq;Fkpq;Fk; elf;fpNwd;. mwpaNtZnkd;w Mty;. cs;Sf;F vd;djhd; elf;fpwJ? fjT jpwf;fg;glhjh? --- --- --- --- --vd; kdr;rQ;ryj;ijf; Fiyf;f njhiyNgrp kzp mbf;fpwJ. mJ tPl;Lf;fhuhpd; njhiyNgrp. ehd; mjpy; Ngr vdf;F chpik jug;gltpy;iy.


112

NtnwhUtUk; ntspapy; ,y;yhjgbahy; ehd; Jzpe;J Ngha; njhiyNgrpia vLj;Jf; fhjpy; itj;Njd;. ahuJ? Rg;igahth? Vd;

NtnwhUtUkpy;iyah? cq;F vd;d Gjpdk;? fy;ahzpia M];gj;jphpf;Ff; nfhz;LNghdhh;fsh? …….Vd; NgrhkhypUf;fpwha;> nrhy;Nyd;” vd;W

mq;fyha;j;jJ me;jf; Fuy;. Fuy; NtnwhUtUilaJky;y. tPlL ; f;fhuhpd; Fuy;jhd;. fy;ahzpapd; fztd;. MtNyhL mth; Nfl;l Nfs;tpf;Fg; gjpy; nrhy;yNtz;baJ vdJ flik. Mdhy; vg;gb ehd; gjpy; nrhy;tJ? elf;fpwnjhd;Wk; njhpahky; vd;dj;ij ehd; mtUf;Fr; nrhy;tJ? njhiyNgrpiaf; ifapw;gpbj;jgbNa gjpnyhd;Wk; nrhy;yhky; k;…k;…k;…vd;W ,Oj;Njd;. mtUf;F Mj;jpuk; te;jpUf;fNtZk;. clNd ehd; vd;d

Nff;fpnwd;> eP Cikg;ghi~ NgRwha;? vt;tsT Kf;fpakhd tp~akpJ? tPl;biy NtnwhUtUkpy;iyah? vy;yhUk; M];gj;jphpf;Fg; Ngha; tpl;lhh;fsh? nrhy;Nydg;gh! vd;W rj;jkhff; Nfl;lhh;. mjw;FNky; ehd; nksdk; rhjpf;f tpUk;gtpy;iy. epjhdj;ij tutioj;Jf;nfhz;L njhiyNgrpiaf; ifapy; nfl;bahfg; gpbj;Jf;nfhz;L nrhd;Ndd;> vd;id ePq;fs; Nff;fpwpas;> ehd; vd;d

gjpiyr; nrhy;ypwJ? cq;fs; mg;gh ,q;ifapy;iy> filf;F mtrukha;g; Nghdth; ,d;Dk; jpUk;gptNuy;iy. fy;ahzp tapj;ijg; gpbr;Rf;nfhz;L jhq;fKbahky; fj;jpdh. vdf;nfd;d nra;apwnjd;L njhpNay;iy. ,e;j ehl;Lg;Gwj;jpiy vd;d fhh; trjp ,Uf;Fjh epidr;rTlid M];gj;jphpf;Fg; NghwJf;F? Mgj;Jf;Ff; $g;gpl lhf;] p$l ,y;iyNa! fjT rhj;jpdgbjhdpUf;FJ.. fy;ahzp mt];ijg;gl;L mOfpwijf; Nfl;f vdf;Fj; jhq;f KbNay;iy. clNd irf;fpspiyNgha; mLj;j fpuhkj;jpiyAs;s kUj;Jtpr;rpia Vw;wpf;nfhz;Lte;J tpl;bUf;fpnwd;. Njitahd rhkhd;fis ePq;fs; Vw;fdNt thq;fpitr;rJ tha;r;Rg;Nghr;RJ. VNjh cs;Sf;F


113

elf;FJ> vd;dntz;L mwpaKbahypUf;FJ. ePq;fSk; ,e;jNeuk; ghj;J NtiyaYtyha; ntspapiy NghapUf;fpwpas;. Vd;? ngz;rhjp ngWkhjk;> ehd; tPl;biy fl;lhak; epw;fNtZk; vz;L nrhd;dhy; mtq;fs; cq;fis Ntiyahiy epg;ghl;bg; NghLthq;fsh? epiw fh;g;gpzpiaj; jdpa tPl;biy tpl;Lg;Nghl;L> kw;nwhOq;Ffs; VjhtJ nra;ahky; Nghdhy;> mJ vt;tsT Nga;j;jdk;! vdf;F KbQ;rij ehd; nra;njd;. mt;tsTjhd;. mq;if fjT rhj;jpf;fplf;FJ. vd;d elf;Fnjz;L mwpatopAkpy;iy. mg;ghTkpy;iy. ehd; ntspapiy epz;L Jbf;fpnwd;. Ntiw vd;d nra;aKbAk; vd;dhiy? vz;L njhiyNgrpapy; nghhpQ;R js;spf; nfhz;bUf;ifapy; fjT jpwf;fg;gl;lJ. kUj;Jtpr;rp vl;bg; ghh;j;jhs;. Vd;> NtnwhUtUk; ,y;iyNah? vd;whs;. ,e;jh> mtUf;F kWnkhopia ePNa nrhy;Y vd;W nrhy;ypf;nfhz;L mtsplk; njhiyNgrpiaf; nfhLj;Njd;. Iah! tho;j;Jf;fs;!

nghk;Gisg;Gs;is Iah! rh;f;fiu thq;fpf;nfhz;L thq;Nfh. Rfg;gpurtk;jhd;. chpr;Rr; gilr;R cq;fisg; NghyNt gpwe;jpUf;FJ gps;is. ePq;fs; vg;g thwpas;. te;J ePq;fs;jhd; cq;fil kDrpf;F MWjy; nrhy;ypj; Njw;wNtZk;. ,y;yhl;by; ftiyg;gLth. mJtiuAk; ehd; ghj;Jf; nfhs;Snwd;. NjitahdJfis cq;fil mg;ghtpl;ilr; nrhd;dhy; mth; thq;fpj;jUthh;jhNd. ePq;fs; ,e;jf; fpoik Kbtpiy thwjha;r; nrhy;yd P k;. gjfspg;glhky; thUq;Nfh. ehq;fs; vy;yhj;ijAk; ghj;Jf;nfhs;spwk;. Rfg;gpurtk;jhNd Iah! vy;yhk; ey;ygbaha; elf;Fk;. ……….,e;jhUq;Nfh jk;gp. cq;fNshil Ngrg;Nghwhuhk; vd;W vd;dplk; njhiyNgrpiaj;

je;jhs;. ,dpNkYk; ehd; miwf;Fs;is NghfNtz;ba mtrpakpy;iy. gps;isia ntspapiy nfhz;Ltuf;Nf ghh;f;fyhk;jhNd! mg;gh! nfhQ;rNeuk; kdk; vd;d mkh;f;fsg;gl;LJ! kUj;Jtpr;rp cs;Sf;Fg; NghdJk; fjT kPz;Lk; rhj;jpf; nfhz;lJ. mOif jpUk;gTk; Nfl;FJ> mJ> gpwe;j Foe;ijapd; mOif.


114

Thanks: Google

Kaatruveli April 2012  

..................................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you