Page 1

காற்று௃ய஭ி ஜு௅஬ இதழ்.

(஥ி௅஦த்த௄஧ாது யரும் இதழ்)


யாசகர்க்கு..!

காற்று௃ய஭ி (஥ி௅஦த்த௄஧ாது யரும் இதழ்) ------------ ஜு௅஬ இதழ். தட்டச்சு:கார்த்திகா ந௄கந்திபன். கணணி யடிய௅நப்பு: பு௅கப்஧ட யடி௅யப்பு:

யணக்கத்துடன்,

சித்தி௅ப இதமின்

யடிய௅நப்பு,ஆக்கங்க஭ின் சி஫ப்பு ஧ற்஫ின யிநர்ச஦ம் இன்௃஦ாரு தடத்திற்கா஦ ஧னணத்தி௅஦ உணப ௅யத்துள்஭து.

நின்஦ஞ்சல் யடிய சஞ்சி௅கனாக இச் சஞ்சி௅க

யடிய௅நக்கப்஧ட்டுள்஭து.

த஧ால்,அச்சு ,இதப ௃ச஬வுக௅஭

ஆசிரினர்.

கருத்தில் ௃காண்௄ட இம்ந஬ர்

௄ரா஧ா.

யடிய௅நக்க உத்௄தசித்௄தாம்

ஜூன் இதழ் ஧஬௅பம௃ம் ஧டிக்க

௃தாடர்஧ிற்கு: R.Mahendran. 34. Redriffe Road, Plaistow,London. E 13 0JX நழன்஦ஞ்சல்:mullaiamuthan@gmail.com ஥ன்஫ழகள்:

னெ஦ள(ஹேர்ந஦ி)

ன௃கஹமந்தழ(இந்தழனள) Erik Johansson (Sweden) www.google.co.uk (஧஺ைப்ன௃கல௃க்கு ஆக்கதளபஹப ஸ஧ளறுப்ன௃)

௅யத்ததில் நகிழ்வு

தான்.இன்னும் ஥ாம் உ௅மக்க ௄யண்டிம௃ள்஭௄த..

.உங்கள் கருத்௅த ஋ழுதுங்கள்.

ஆக்கதாபர்கள் நறு ஧ிபசுபங்க௅஭ அனுப்புய௅த

தயிருங்கள்.஋஦ினும்

ஆயணப்஧டுதுயதற்குரின௅ய ஌ற்றுக்௃காள்஭ ஧ின்஦ிற்க நாட்௄டாம்.

ஈம ௄஧ாபாட்டத்தின் ய஬ி சுநந்த ஥ாட்க௅஭ ஋ண்ணி ஧ிபார்த்திக்கி௄஫ாம்.

஋஦ி யரும் கா஬ங்கள் ஥நக்கா஦ கா஬ம் ஋ன் ஧திவு ௃சய்ன

௄யண்டும். முள்஭ியாய்க்கால் அய஬ங்க௅஭ ஋ழுதுங்கள்.

யப஬ாறு ஋திர்஧ார்த்து ஥ிற்கி஫து. உங்கள் ஥ண்஧ர்கல௃க்கு

அ஫ிமுகப் ஧டுத்துயதன் மூ஬ம் ஧஬௅பம௃ம் ௃சன்஫௅டம௃ம் யாய்ப்புள்஭து. ஥ன்஫ி.

஥ட்புடன்,

fhw;W ntspapy; ,e;j Ehy; fpilf;Fk;

இயண்.


க஺பகழ஫து யளழ்வு..

கு஫ழஞ்சழனில் ன௃ணர்த஬ழல்஺஬

ன௅ல்஺஬னில் இன௉த்த஬ழல்஺஬ நன௉தத்தழல் ஊை஬ழல்஺஬

ஸ஥ய்த஬ழல் இபங்க஬ழல்஺஬ ஧ள஺஬னில் ஧ிரித஬ழல்஺஬..

அன்஧ின் ஍ந்தழ஺஦கல௃ம் கைந்து அதற்கடுத்ததள஦ ஺கக்கழ஺஭னேம்

ஸ஧ன௉ந்தழ஺ணனேம் கூை நள஫ழப்ஹ஧ளக

஋ட்ைளம் தழ஺ணஸனளன்஺஫ கண்ை஫ழனேம் ன௅னற்சழனில் க஺பகழ஫து யளழ்வு.. ----------இ஺சப்ரினள

tpiutpy; ,yz;ldpy; <oj;J jkpo; Ehw; fz;fhl;rp 2010-

,e;jf; fz;fhl;rpf;F jq;fshy; Kbe;j <oj;J> Gyk;ngaH jkpo; vOj;jhsHfspd; xj;Jiog;Gf;fis vOj;J tbtq;fs; fhl;rpapy; ,lk;ngWk;. toq;FkhW Nfl;Lf; murpay;> mofpay;> nfhs;fpd;Nwhk;. Md;kPfk;> ,jpfhrk;> ,irapay;> rkak;> tuyhW> Xtpak;> Xiyr;Rtbfs;> ehty;> njhlHGfl;F:ehlfk;> rpWfij> rpWtH ,yf;fpak;> ftpij> jpiug;glg;gpujp> njhy;ypay;> Ehyftpay;> Nghuhl;lg;gjpTfs;> R.MAHENDRAN (Ky;iy rpWrQ;rpif> tptrhak;> Gtpapay;> mKjd;) 34 RED RIFFE ROAD Nrhjplk;> nkhopngaHg;G…. vd tphpAk; PLAISTOW <oj;J Ehy;fspd; fz;fhl;rp. LONDON E13 OJX

cq;fs; gilg;GfSld; gbj;J Kbj;j Ehy;fSk; <oj;J vOj;jhsHfspd; xyp> Tel: 0208 5867783 xsp ,io ehlhf;fSk; mDg;gyhk;. midj;J vOj;jhsHfspd; gioa Gjpa gilg;Gf;fisAk; mkuj;Jtkhd gilg;ghspfspd; Gifg;glk; cs;spl;l jfty;fisAk; mDg;Gq;fs;. Email: mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk


நீ ண்டும் னாழ்ப்஧ாணம்... A9 யதினா஬ ீ னாழ்ப்஧ாணம் ௄஧ாப்௄஧ா஫ம்.... அப்஧ா அம்நா கா஬த்தி஬ ...னாழ்௄தயி஬ யந்து ௄஧ா஦ம்... ௃சம் நண் யாச௅஦ ௃சால்லுது ஊருக்கு ௄஧ா௄஫ாம் ஋ண்டு...

஧௅஦ ஓ௅஬ காற்று ௃சால்லுது... னாழ்ப்஧ாணம் ௄஧ா௄஫ாம் ஋ண்டு... முகநா௅஬ ௃தாடக்கம்... னாழ்ப்஧ாணம் ய௅ப அப்௄஧ா ஥ம்ந ௃சாந்தம்.... இது தா௄஦ இப்௄஧ா ஥ான் யாழும் ௃சார்க்கம்... ஧஦ங்காய் ஧ணினாபமும், ஧ருத்தித்து௅஫ ய௅டம௃ம் ஥ி௅஦த்தா௄஬ இ஦ிக்கும் சு௅ய யானில் ஊறும்.... நீ சா௅஬ நாம்஧மத்துக்கும் ௃காக்குயில் ௃காய்னக்கும் அடி஧ட்ட கா஬ம் இப்஧ கூட ஥ி௅஦யிருக்கு....

நட்டுயில் கத்தரிக்காய் யாங்க சாயகச்௄சரி ௄஧ாட்டுயந்து, அச்சு௄ய஬ி சந்௅தனி஬

ஆட்டு இ௅஫ச்சி யாங்கிக்௃காண்டு.. நண்டான் சுருட்டடிக்க ௃தாண்டந஦ாறு ௄஧ா஦க௅த

௃சால்஬ா௅ந ந௅஫ப்௄஧஦ா.... தட்டியான் ஌஫ி யல்஬ிபுபம் ௄஧ா௅கனி஬... காசு யாங்க கிமயன் யப இ௅ட஬ ஫ங்கி ஓடி஦௅தம௃ம்.....

஥ல்லூர் திருயிமாக்கு அடிக்கடி ௄஧ா஦௅தம௃ம், அங்கு யந்த ௃஧ண்கல௃க்கு ௃சல்஬நாய் இடிச்ச௅தம௃ம்...

ந஫க்க தான் முடிம௃நா??

஋ங்கள் ஸசளர்க்கம் ஋ன்றும் ஧ச்஺சனளய் தளன் இன௉க்கும். எல௅ங்஺க ஋ங்கும் சழன்஦ சழன்஦ களதல்கல௃ம் ஥ைக்கும்...... களதல் ஸ஧ண்஺ண ஧ளக்க ஹயண்டி ஧ள்஭ினி஬ தயம் இன௉ப்ஹ஧ளம்... ஧ள்஭ிக்கூைம் யிட்ைள களட௃ம் ஺சக்கழள்஭ ஧஫ந்தழடுஹயளம்...

னளழ்ப்஧ளணம் ஹ஧ள஫ஸதண்ைளல் னளன௉க்கு தளன் கஷ்ைம்... ஥ளன் னளழ்ப்஧ளணம் ஹ஧ள஫ன் ஋ன் யளழ்஺ய ஸதளைப.... தநழழ் ஥ழ஬ள sanjay


உடல் நண்ணிற்கு உனிர் தநிழுக்கு உண்௅ந ஈமத்தழல் தநழ஺ம தளய் ஸநளமழனளகப் ஹ஧சழனதளல் ஬ட்சத்தழற்கும் ஹந஬ள஦ ஈமத்தநழமர்க஭ின்

உைல் நண்ணிற்கு உனிர் தநழல௅க்கு ஹ஧ள஦து

உனிஹபளடு நண்ணில் ஹ஧ளட்டுப் ன௃஺தத்தளன் பளே஧ட்ஹச ஈமத்தழல் சழங்க஭஦ளகப் ஧ி஫ந்து இன௉ந்தளல்

இந்தக் ஸகளடுபக் ஸகள஺஬கள் ஥ைந்து இன௉க்களது உ஬கத் தநழமர்க஭ில் ஧஬ர் ஹயடிக்஺கப்

஧ளர்த்த஺தத் தயிப ஹயறு ஋துவும் ஸசய்னயில்஺஬ கழபளநத்தழல் பத்த ஸசளந்தம் என௉யர் இ஫ந்தளல்

குடும்஧த்தழல் ஸ஧ளங்கல் ஸகளண்ைளை நளட்ைளர்கள் ஈமத்தழல் பத்த ஸசளந்தம் ஬ட்சத்தழற்கும் ஹநல்

இ஫ந்ததளல் உணர்யள஭ர்கல௃க்கு ஸசம்ஸநளமழநள஥ளடு இ஦ிக்கயில்஺஬ .

நகளகயி இன்று இன௉ந்து இன௉ந்தளல் ஸசந்தநழழ் ஥ளடு ஋னும் ஹ஧ளதழ஦ிஹ஬

துன்஧க் கண்ணர்ீ யமழனேது யிமழக஭ிஹ஬ ஋ன்ஹ஫ ஧ளடி இன௉ப்஧ளன் .

தநழமழ஦ம் யழ்ந்து ீ தநழழ் யளழ்ந்து ஋ன்஦ ஧னன் ? இபள .இபயி

;


க஦வு அரும்஧ினிருந்த ஥ி௅஦யிடம் ஸ஥ன௉ங்க ன௅டினளத஧டி அந்த ஥ழ஺஦யிைத்஺த

஧னங்கபத்தளல் அயர்கள் களய஬ழட்டின௉ந்த஦ர். ஥ழ஺஦யிைங்க஭ில்

க஦வுகள் ஸய஭ித் தள்ல௃யதளய்

குமந்஺தக஺஭ ன௃஺தத்த தளய்நளர்கள் ஸசளல்஬ழக்ஸகளண்டின௉க்கழன்஫஦ர்.

஋ல்஬ளத் தளய்நளர்கல௃ம் ஆன்நளக்கள்

உள்஭ைங்கழனின௉க்கும் ஥ழ஺஦வுக் ஹகளன௃பத்஺த யணக்கழச் ஸசல்கழன்஫஦ர்.

க஦வுகள் அன௉ம்஧ினின௉ந்த நளஸ஧ன௉ம் ஧சழனின் ஥ழ஺஦யிைத்஺த

என௉ இபவு ஹ஧பதழர்ச்சழ ஸகளள்ல௃ம் யிதநளக சழ஺தத்துச் ஸசன்஫஦ர். னளர் சழ஺தத்தளர்கள்? ஌ன் சழ஺தத்தளர்கள்?

஧கழபங்கப்஧டுத்தப்஧ைளத அந்த இபயில் க஦யின் துனர் யமழகழ஫து.

நர்நநளக யன௉ம் ஥஧ர்கள் குமந்஺தக஺஭ இல௅ச்துச் ஸசன்஫ அஹத இபயில்

இந்த ஥ழ஺஦யிைம் தகர்க்கப்஧ட்டின௉க்கழ஫து. அந்தக் குமந்஺த தன் ஸ஧ற்ஹ஫ள஺ப ஹதடி துடித்தல௅஺கனில்

அய஦ின் க஦வு ஧டிந்த நடி சழ஺தக்கப்஧ட்ைது. க஦யின் ஸ஧ன௉ம் ஧சழ ஏங்கழனின௉ந்த

ன௅கத்஺த னளபளல் ந஫க்க ன௅டினேம்?

஋ங்கள் ஧சழ ஥ழ஺஫ந்த ஹகளப்஺஧க஭ில்

குமந்஺தக஭ின் ஋லும்ன௃க் கூடுகல௃ம் ச஺தகல௃ம் உ஺ைகல௃ம்தளன் யில௅கழன்஫஦.

஥ளங்கள் நீ ஭ நீ ஭ ஸகளல்஬ப்஧டுகழஹ஫ளம்

஋ன்஧஺த ஸசளல்லுயதற்கு ஹயறு யளர்த்஺தக஭ில்஺஬ ! குமந்஺தகஹ஭ ஸதன௉வுக்கு யப அஞ்சழனின௉க்கும் ஥கபத்தழல் தகர்க்கப்஧ட்டு

஋஫ழனப்஧ட்டுள்஭ ஋லும்ன௃க்கூடுக஭ில் குமந்஺தக஭ின் அச்சம் ஥ழ஺஫ந்த குன௉தழ ஧ைர்ந்தழன௉க்கழ஫து. என௉ க஦஺யச் சழ஺தப்஧தும்

என௉ குமந்஺தனின் கல௅த்஺த ஸ஥஫ழப்஧தும் எஹப துன஺ப தன௉கழ஫து. தழலீ஧஦ின் ஧சழ இன௉தனத்தழற்குள் ன௃஺கந்து ஸகளண்டின௉க்கழ஫஺த தளய்நளர்கள் ஧ளர்த்துச் ஸசல்லுகழ஫ளர்கள். தீ஧ச்ஸசல்யன் (2010) _____________________ ஥ன்஫ழ : ஸ஧ளங்கு தநழழ்


நூல் அ஫ிமுகம்-

- ௃ஜனந்தி சங்கர்

------------------------------'Ladies Coupe' by Anita Nair அ஦ிதள ஥ளனர்

஋ல௅தழன 'ஹ஬டீஸ் கூஹ஧' First published by Penguin Books India 2001 -------------------------------

'என௉ ஸ஧ண், ஏர் ஆணின் து஺ணனின்஫ழ த஦ிஹன யளழ்க்஺க஺னச் சநள஭ிக்க ன௅டினளதள (கூைளதள)?'

கதள஥ளனகழ ஥ளற்஧த்஺தந்து யனது அகழ஬ள ஋ன்஫஺மக்கப்஧டும் அகழ஬ளண்ஹைஸ்யரி. யட்டின் ீ னெத்த ஸ஧ண். அய஭ின் ஹகள்யிதளன் அது.

இதற்கள஦ 'ஹதைல்' அய஭ில் தீப்ஸ஧ள஫ழனளகக் கழ஭ம்஧ிப் ஧ின் க஦ன்று ஋ரிந்த ஧டினின௉கழ஫து அய஭து இ஭ம் யனதுன௅தஹ஬. அயள் தழடீஸபன்று என௉ ஺஧஺னத் தூக்கழக்ஸகளண்டு

கன்னளகுநரி஺ன ஹ஥ளக்கழக் கழ஭ம்ன௃கழ஫ளள். ஹதைல் ஧னணம், இபனில் ஧னணத்தழல் தீயிபம்

ஸகளள்கழ஫து. ஸநளத்தத்தழல் சுதந்தழபத்஺தனேம் நஹ஦ள஧஬த்஺தனேம் ஹதடும் என௉ ஸ஧ண்ணின் க஺த இந்த 276 ஧க்கங்கள் ஸகளண்ை ஥ளயல்


஥ளய஬ழன் த஺஬ப்ஹ஧ க஺தனின் க஭த்஺தச் ஸசளல்கழ஫து. ஆநளம், கன்னளகுநரிக்குச் ஸசல்லும் இபனி஬ழன் என௉ ஹ஬டீஸ் கூப்ஹ஧ தளன் க஭ம். உண்஺நனில் அப்஧டினேம்

ஸசளல்஬யிைன௅டினளது. களபணம், அங்ஹக அகழ஬ள உைன் ஧னணிக்கும் ஍ந்து ஸ஧ண்க஺஭ப் ஧ரிச்சனப்஧டுத்தழக்ஸகளண்டு அயபயர் க஺த஺னக்ஹகட்கழ஫ளள். ஆகஹய, ஧ளத்தழபங்கள்

சந்தழக்கும் இைம் தளன் இபனி஬ழன் ஹ஬டீஸ் கூஹ஧. நற்஫஧டி அயபயர் க஺த ஸசன்஺஦,

ஸகள஺ைக்க஦ளல், ஸ஧ங்கல௄ர், களஞ்சவன௃பம் ஋ன்று ஹ஧ளய் நீ ண்டும் ஹ஬டீஸ் கூஹ஧வுக்ஹக தழன௉ம்ன௃கழ஫து. உள்஭ங்஺கனில் தளங்கும் கணயன் உள்஭ குமம்஧ின ந஺஦யி ேள஦கழ, அசளதளபண ன௃ரிந்துணர்வுைை஦ள஦ 14 யனதள஦ ரீ஬ள, தன் ஹத஺யஸனன்஦ஸயன்ஹ஫ ன௃ரிந்துஸகளள்஭ளத ஸகநழஸ்ட்ரி டீச்சர் நளர்கஸபட் ரளந்தழ, எஹப இபயில் தன்

ஸயகு஭ித்த஦த்஺த ஸநளத்தநளய்த் ஸதள஺஬த்த நரிக்ஸகளல௅ந்து நற்றும் ஥ல்஬ நக஭ளனேம் ந஺஦யினளனேம் யி஭ங்கும் ப்ப஧ளஹதயி ஆகழன ஍யரின் க஺தகள் எவ்ஸயளன்றும் என௉

சழறுக஺த தளன். எவ்ஸயளன்றும் தன் க஺த஺னப்ஹ஧ளன்ஹ஫ இன௉ப்஧஺தப்ஹ஧ள஬வும் அஹத சநனம் தன்னு஺ைனதழ஬ழன௉ந்து ஹயறு஧ட்டின௉ப்஧஺தப்ஹ஧ள஬வும் உணர்கழ஫ளள் அகழ஬ள. 'Ladies Coupe' - A Novel In Parts ஋ன்று தளன் இபண்ைளம் ஧க்கத்தழல் த஺஬ப்ஹ஧

ஸகளடுக்கப்஧ட்டுள்஭து. ஋ல௅த்தள஭ர் அ஦ிதள ஥ளனர் த௄஬ழன் க஺ைசழ ஧க்கத்தழல் 1998 க்குப்஧ின் இந்தழன இபனில்க஭ில் ஹ஬டீஸ் கூஹ஧ இல்஬ளநல் இன௉ப்஧தளய் என௉ கு஫ழப்ன௃ம்

ஸகளடுத்துயிடுகழ஫ளர். அ஦ிதள யசழப்஧து ஸ஧ங்கல௄ர். இயரின் இன்ஸ஦ளன௉ ஥ளயல் 'The Better Man' ஦ளம். ஹதடிப் ஧டிக்கஹயண்டும்

.86 யது ஧க்கத்தழல் ஸகளடுக்கப்஧ட்டின௉க்கும், 'From the Gurukula stage of life, she had moved directly to Vanaprastha. And she wanted no part of some one else's karmic flow', ஋ன்஫ யரிகள் அகழ஬ள஺ய

நழகவும் ஥ன்஫ளகஹய யளசகனுக்குப் ஧ரிச்சனப் ஧டுத்துகழன்஫஦. என௉ தளனின் தயிப்ஹ஧ள என௉ ஧தழன்நயனதுப் ஧ிள்஺஭னின் ந஦஥ழ஺஬ஹனள அயல௃க்குக் ஸகளஞ்சன௅ம்

஧ிடி஧ைளதழன௉க்கழன்஫து. களபணம், அய஭ின் யளழ்க்஺க ன௅஺஫. குடும்஧த்தழற்களக உமன்று உமன்று அகழ஬ளவுக்கு ஸய஭ினே஬஺கப்஧ளர்க்கும் ஋ண்ணன௅ம் அனு஧யங்கள் ஹசகரிக்கும் துடிப்ன௃ம் யலுக்கழன்஫஦. இ஬க்கழல்஬ளநல் ஋ங்ஹகனளயது ஹ஧ளகஹயண்டும் ஋ன்று தளன்

ன௅த஬ழல் ஥ழ஺஦க்கழ஫ளள். '஋ங்ஹகனளயது ஹ஧ள஦ளல் ஹ஧ளதும்' ஋ன்஫ ஥ழ஺஬க்கு யந்த஧ின் ஸ஧ரிதளய் ஹனளசழக்களநல் சட்ஸைன்று கன்னளகுநரி஺னத் ஹதர்ந்ஸதடுத்துயிடுகழ஫ளள்.

தழடீஸபன்று கழ஭ம்ன௃ம் ஹ஧ளது அகழ஬ள஺யப்஧ளர்த்து அய஺஭யிைப் ஧த்து யனதுக்கும் ஹநல்

இ஺஭னய஭ள஦ அயல௃஺ை஺ன தங்஺க ஧த்நள ஹகட்கழ஫ளள்." ஥ளபளனணன் அண்ணள, ஥பறழ அண்ணள யந்தள ஥ீ தழடீர்னு த஦ினளக கழ஭ம்஧ிப்ஹ஧ள஫தப்஧த்தழ ஋ன்஦ ஸசளல்லுயளஹ஭ள?,.." ஸ஧ண் த஦ிஹன கழ஭ம்஧ி஦ளல், ஥டுத்தப ஧ிபளநணக்குடும்஧த்தழல் ஌ற்஧ைக்கூடின

சந்ஹதகங்கல௃ம் ஧னங்கல௃ம் இனல்஧ளகச் ஸசளல்஬ப்஧ட்டின௉க்கழன்஫஦. அய஭ின் யனது, ன௅தழர்ச்சழ,அ஫ழவு,஧தயி ஆகழன஺ய கைந்து ஹகள்யிகள் ன௅஺஭க்கஹய ஸசய்கழன்஫஦.

஧஬஥ளட்கள் ஹனளசழத்து ஹனளசழத்துக் க஺஭த்தழன௉ந்த அகழ஬ள கூட்டி஬ழன௉ந்து கழ஭ம்ன௃ம்

஧஫஺யனின் உணர்ஹயளடு, தங்஺கனின் ஹகள்யிக்கு என௉யித ஋தழர்யி஺஦னேம் ஸசய்னளது

எற்஺஫ப் ஧ளர்஺ய஺ன நட்டும் ஧தழ஬ளகக் ஸகளடுத்துயிட்டு ஆட்ஹைளயில் ஌஫ழயிடுகழ஫ளள். கண்ஹைளன்ஸநண்டில் ஹதளமழ ஥ழஹ஬ள·஧ர் டிக்ஸகட்டுைன் களத்தழன௉க்கழ஫ளள். அங்ஹக டிக்ஸகட் ஸகௌண்ைர்கள் ஧ற்஫ழ யியரிக்கும் ஹ஧ளது -


Akhila read the board above the line,' Ladies, Senior citizens and Handicapped Persons". She did not know if she should feel angry or venerated. There was certain old fashioned charm, a rare chivalry in this gesture by the Railway Board that pronounced a woman shouldn't be subject to the hustle and bustle, leacherous looks and grouping hands, sweaty armpits and swear words that were part of the experience of standing in the General Queue. But why spoil it all by clubbing woman with senior citizen and handicapped persons? Akhila stifled and looked for Niloufer. இதுஹ஧ளன்஫ சழந்த஺஦஺னத் தூண்டும் ஆமநள஦ யரிகள் பசழக்கும்஧டி ஥ளயஸ஬ங்கும் யன௉கழன்஫஦.

சவபள஦ க஺தஹனளட்ைம். அகழ஬ளஹயளடு ஥ளன௅ம் ஹதை஬ழல் ஥ம்஺நன஫ழனளது

஧ங்குஸகளள்ய஺தத் தயிர்க்கன௅டினளது ஹ஧ளகழ஫து. ஥ீண்ை யளசக஧னணம் ஋ன்஫ஹ஧ளதழலும் ஹசளர்வு ஸதரினயில்஺஬ . ஏவ்ஸயளன௉ அத்தழனளனத்தழலும் அகழ஬வுக்கு 'யி஺ை'

கழ஺ைத்தழன௉க்கழ஫தள ஋ன்஫ 'யி஺ை' ஹதடும் ஆயல் யளசக஺஦னேம் ஸதளற்஫ழக்ஸகளள்கழ஫து. என௉யன௉க்ஸகளன௉யர் அ஫ழன௅கம் ஸசய்துஸகளள்ல௃ம்ஹ஧ளது, தழன௉நணம் குமந்஺தகள் ஹ஧ளன்஫ ஹ஧ச்சு ஋ல௅ம் ஹ஧ளது, அகழ஬ள தளன் நணம் ன௃ரினளத களபணத்஺தச் ஸசளல்஬ஹ஥ர்கழ஫து.

சக஧னணிக஭ிைம் அகழ஬ள ந஦ம் தழ஫க்கழ஫ளள். அத்துைன் தன் ஹகள்யி஺னனேம் அயர்கள் ன௅ன் ஺யக்கழ஫ளள். உண்஺நனில் இஸதல்஬ளஹந நழக இனல்஧ளக ஆபஞ்சுப்஧மங்க஺஭ப் ஧கழர்ந்துண்ட௃ம் ஹ஧ளஹத ஥ைந்துயிடுகழ஫து. என௉யரின் கன௉த்து நற்஫யன௉க்குப்

ஸ஧ளன௉ந்தஹயண்டின அயசழனநழல்஺஬ ஋ன்று ஋ல்ஹ஬ளன௉ஹந ஸசளல்஬ழக்ஸகளள்கழ஫ளர்கள். இன௉ந்தளலும், அயபயர் கன௉த்தளகச் ஸசளல்஬ளநல் அயபயர் யளழ்க்஺கனின்

அனு஧யங்க஺஭ச் ஸசளல்யதன் னெ஬ம் தன் சழந்த஺஦க்கு உதய ன௅டினேம் ஋ன்று அகழ஬ள

யிைளநல் யற்ன௃றுத்தழக் ஹகட்கும் ஹ஧ளது நற்஫யர்கல௃ம் 'இபனில் சழஹ஥கம் தளஹ஦, ஥ளம் தளன் இ஦ிஹநல் சந்தழக்கப்ஹ஧ளயதழல்஺஬ஹன', ஋ன்஫ ஋ண்ணத்துைன் ஺தரினநள஦ ந஦ம் தழ஫ந்து அந்தபங்கங்க஺஭ப் ஧கழர்ந்து ஸகளள்கழ஫ளர்கள். தன் இனல்ன௃க்கு ஋தழபளய்த் தளஹ஦

ய஬ழனஹ஧ளய் ஹ஧சழ, நற்஫ய஺பனேம் ஹ஧ச஺யப்஧஺தப்஧ளர்த்துத் தளஹ஦ யினந்து ஸகளள்கழ஫ள¡ள் அகழ஬ள உள்ல௃க்குள்ஹ஭. ஆபஞ்சழன் நணன௅ம் இபனில் ேன்஦஬ழல் இன௉ந்த 'துன௉' நணன௅ம் ஧ிற்கள஬த்தழல் தன் ஥ழ஺஦வுகஹ஭ளடு ஹசர்ந்து யன௉ம் ஋ன்றும் ஥ழ஺஦த்துக்ஸகளள்யளள்.

ஆ஧ீஸ்ஹ஧ளய் நட்டுஹந ஧மக்கப்஧ட்ை தன்஦ளல் இத்த஺஦ யனதழற்குஹநல் என௉ யட்஺ை ீ ஥ழர்யகழக்க ன௅டினேநள ஋ன்஫ சந்ஹதகம் அகழ஬ளயிற்குள் ஋ல௅கழ஫து. எவ்ஸயளன௉

யி஥ளடி஺னனேம் கட்டி஦யனுக்களகஹய யளழ்யது ச஬ழக்களதள, அதுதளன் எற்று஺ந஺னப் ஧஬ப்஧டுத்துநள ஋ன்ஸ஫ஸனல்஬ளம் அப்ஸ஧ண்க஭ிைம் ஹகட்கழ஫ளள்.

஋ப்ஹ஧ளதும் தளன் உ஺மக்க நற்஫யர் இ஺஭ப்஧ள஫ழனதுஹ஧ளக, இபனில் இ஬க்஺க ஹ஥ளக்கழ ஏடிக்ஸகளண்டின௉க்க தளன் உ஫ங்குயது சுகஸநன்று உணர்கழ஫ளள். ஧ளதுகளப்஧ளகக்கூை உணபன௅டிகழ஫து அய஭ளல். யிஹ஥ளத க஦ஸயளன்றும் களண்கழ஫ளள்.

அகழ஬ள ய஭ர்ந்த சனெகத்தழல் ஸ஧ண்ணின் ஥ழ஺஬னேம் அய஭ில் ன௃குத்தப்஧டும் ஋ண்ணங்கல௃ம் அய஺஭ கழட்ைத்தட்ை என௉ ேைப் ஸ஧ளன௉஭ளக்கழயிடுகழ஫து. நறு஧டினேம் நறு஧டினேம்

ஸசளல்஬ப்஧ட்டு, ஸ஧ண்஺ணயிை என௉ ஧டி உனர்ந்தயன் ஆண் ஋ன்று அயள் உள்஭த்தழல்

஧தழன஺யக்கப்஧டுகழ஫து. ன௅தழர்ச்சழன஺ைனேம் ஥ழ஺஬னில் அவ்ஸயண்ணங்கல௃க்கு ஋தழபளகத் தன் சழந்த஺஦ யிரிய஺த அயள் உணர்கழ஫ளள்


஥஺ைன௅஺஫ ஋ன்று யன௉ம்ஹ஧ளது ஧ம஺நனி஬ழன௉ந்தும் சனெகப்஧ளர்஺யனி஬ழன௉ந்தும் யி஬கழயிைன௅டினளது ஋ன்றுணர்ந்து தழணறுகழ஫ளள். ஆகஹயதளன் அகழ஬ளவுக்குத்

தன்஺஦ப்஧ற்஫ழ சழந்தழக்கும்ஹ஧ளஸதல்஬ளம் ஧஬யிதநள஦ குமப்஧ங்கள் ஌ற்஧டுகழன்஫஦ Amma had her own theories on what a good wife ought to be like. First of all no good wife could serve two masters- the masters being her father and her husband. A good wife learnt to put her husband's interest before anyone else's, even her father's. A good wife listened to her hasband and did as he said. "There is no such thing as equal marriage," Amma said. " It is best to accept that the wife is inferior to the husband. That way, there can be no strife, no disharmony. It is when one wants to prove one's equality that there is warring and sparring all the time. It is so much easier and simpler to accept one's station in life and live accordingly. A woman is not meant to take on a man's role. Or the gods would have made her so. So what is this about two equals in marriage? இப்஧டிச்ஸசளன்஦ அம்நளதளன் அகழ஬ளயின் அப்஧ள இ஫ந்ததும் அந்த இைத்தழல் அய஺஭

஺யத்துப்஧ளர்க்கழ஫ளள். அதழல் அம்நளவுக்கு உறுத்த஬ழல்஺஬. அய஺஭ என௉ ஸ஧ண்ணளகப் ஧ளர்ப்஧஺தஹன ஥ழறுத்தழயிடுகழ஫ளள். இத்த஺஦க்கும் ஋தழர்஧ளபளது ஥ழகல௅ம் அப்஧ளயின் சளவுய஺ப, அதளயது அகழ஬ளயின் ஧தழன்நயனதழன் இறுதழ ய஺ப அம்நள அய஺஭த்

தழன௉நணத்தழற்குத் தனளர்ஸசய்னேம் ய஺கனில் தளன் ய஭ர்க்கழ஫ளள். ஧ளர்க்கழ஫ளள். அம்நளயின் ஧ளர்஺யனிலும் குடும்஧த்தழன் நற்஫யர் ஧ளர்஺யனிலும் அதன்஧ி஫குதளன், யட்டிற்கு ீ

உ஺மத்துப்ஹ஧ளடும் ஆணளகழயிடுகழ஫ளள் அகழ஬ள. த஦ினளக யசழக்க ஥ழ஺஦த்தளஹ஬ள, ஧ிபனளணம் ஸசய்ன ஥ழ஺஦த்தளஹ஬ள நட்டும் அகழ஬ள ஸ஧ண் ஋ன்஫ ஥ழ஺஦வும் குடும்஧த்தழற்கும் தங்கள் சனெகத்தழற்கும் ஸகட்ைஸ஧னர் யந்துயிடும் ஋ன்஫ அக்க஺஫னேை஦ள஦ ஋தழர்ப்ன௃கள் கழ஭ம்ன௃ம்.

ஆங்களங்ஹக அகழ஬ளயின் சழறுயனது சம்஧யங்கள் ஥ழ஺஦ய஺஬க஭ளக யன௉கழன்஫஦. ஧டிக்க நழகவும் சு஺யனளக இன௉க்கழன்஫஦. அகழ஬ளயின் அப்஧ள நபணம், இபனில்ஹய ஸ்ஹைரன்,

ஹகள஺ை ஥ளள், குடும்஧த்தழன் ஞளனிறு ஋ன்று ஌பள஭நள஦ சுற்றுச்சூம஺஬ யியரிக்கும் யிதம் களட்சழகள் அப்஧டிஹன ஥ம் கண்ன௅ன் யிரிகழன்஫஦. அப்஧ள ஬ஞ்சம் யளங்குயது கழ஺ைனளது. தன் ஸகளள்஺கனில் தீயிபநளனின௉க்கழ஫ளர். அதுஹய அய஺பச்சுற்஫ழனேள்஭ அலுய஬க

ஊமழனர்கல௃க்கு இ஺ைஞ்ச஬ளக இன௉க்கழ஫து. இந்தப் ஧ின்஦ணினின் களபணநளய் அப்஧ளயின் சளவு சள஺஬ யி஧த்தழல்஺஬ஹனள, ஹேளடிக்கப்஧ட்டு ஸசய்த ஸகள஺஬ஹனள ஋ன்று சந்ஹதகழக்கழ஫ளள் அகழ஬ள.

இந்தப் ன௃த்தகத்஺தப் ஧டிக்கும் ஹ஧ளது ஆங்கழ஬ப்ன௃த்தகத்஺தப்஧டிக்கும் உணர்ஹய

஋ல௅யதழல்஺஬. தநழழ் ன௃த்தகம் ஧டிக்கும் உணர்ஹய ஋ல௅ம். அதற்குக்களபணம் ஋஭ின

ஆங்கழ஬ம் நட்டுநல்஬, கத்தனின் க஭ம் தநழழ்஥ளடு ஋ன்஧து நட்டுநல்஬ளது ஧ளத்தழபங்கள்

஋ல்ஹ஬ளன௉ஹந ஸ஧ன௉ம்஧ளலும் நழகச்சளதளபணநளக ஥ளம் சந்தழக்கும் தநழழ்ப்ஸ஧ண்கஹ஭. 'கன௉'

ஹயண்டுநள஦ளல் க஦நள஦தளய் இன௉க்க஬ளம். ஆ஦ளல், ஸநளமழ என௉ ஸதளைக்க஥ழ஺஬ப் ஧ள்஭ி நளணயனுக்கும் ன௃ரினக்கூடினது.

ன௅க்கழன கழ஺஭க்க஺தனள஦ சபசள நளநழனேம் நகள்கள் நற்றும் சக ஧னணிக஭ள஦

ஸ஧ண்க஭ின் த஦ிக்க஺தகள், சழறுசழறு கழ஺஭க் க஺தகள் ஧ற்஫ழஸனல்஬ளம் ஋ல௅தழ஦ளல் கழட்ைத்தட்ை ன௅ல௅஥ளய஺஬னேம் ஸகளடுத்ததுஹ஧ளன்஫ ஹதளற்஫ம் யபக்கூடின அ஧ளனம் இன௉ப்஧தளல், இங்கு அயற்஫ழன் உள்ஹ஭ ஹ஧ளகயில்஺஬. அ஺ய எவ்ஸயளன்றும்


஥ளய஬ழன் ன௅க்கழன ஧குதழகள் ஋ன்஧தழல் ஋ள்஭஭வும் ஍னநழல்஺஬. ஥ளய஬ளசழரினர், க஺த நளந்தரின் இனல்ன௃க்ஹகற்஫யளன௉ ஸநளமழ஺ன நளற்஫ழக்ஸகளள்யது பசழக்கும் ஧டினேள்஭து.

அகழ஬ள உட்஧ை ஋ல்ஹ஬ளபது க஺தனேம் ஧ைர்஺கனில் கூ஫ப்஧ட்டின௉க்கழ஫து. நரிக்ஸகளல௅ந்து நற்றும் நளர்கஸபட் ரளந்தழ ஆகழஹனளபது க஺தகள் நட்டும் தன்஺ந என௉஺நனில்

கூ஫ப்஧ட்டின௉க்கழன்஫஦. இதன் சூக்ஷநம் ஆபளய்ச்சழக்குரினது ஋ன்ஹ஫ ஹதளன்றுகழ஫து. நளர்கஸபடின் ஸநளமழனேம் பசளன஦ம் சளர்ந்தது. தன்஺஦ச்சுற்஫ழனேள்஭ எவ்ஸயளன௉

஧ளத்தழபத்தழற்கும் ஸ஧ளன௉த்தநள஦ ஸகநழகல் ஸ஧னர் ஸகளடுத்துப் ஹ஧சுகழ஫ளர். இது ஧ளத்தழபத்தழன் சழந்த஺஦ ஏட்ைத்தழற்கு யலுச்ஹசர்ப்஧துைன் ஺கஹனளட்ைத்தழற்கு ஥஺கச்சு஺ய ஹசர்க்கவும் ஸசய்கழ஫து.

களதல் நற்றும் தழன௉நணம் ஧ளதுகளப்஧ள஦து ஋ன்று ேள஦கழனேம், அ஺ய நள஫க்கூடினது ஋ன்று நளர்கஸபட்டும் அகழ஬ளவுக்குச் ஸசளல்கழ஫ளர்கள். ேள஦கழ இபனி஺஬யிட்டு இ஫ங்குன௅ன், "஋து ஸசஞ்சளலும் ஸபளம்஧ ஥ல்஬ள ஹனளசழச்சு ஸசய். அதுக்கப்ன௃஫நள இ஫ந்தகள஬த்஺த ஥ழ஺஦த்து

஌ங்களஹத," ஋ன்று ஸசளல்கழ஫ளர். நளர்கஸபட், " Just remember that you have to look out for yourself. No one will", ஋ன்கழ஫ளள் க஺ைசழனளக இ஫ங்கும்ன௅ன். அகழ஬ள ய஭ப ய஭ப அயல௃க்குத் தன் ஸ஧ற்ஹ஫ளரி஺ைஹன ஥ழ஬வும் அதீத 'அன்ஹனளன்னம்'

அஸசௌகரினத்஺தக்ஸகளடுக்கழ஫து. என௉ யித ஧ளதுகளப்஧ின்஺ந஺னக் ஸகளடுக்கழ஫தளம். The children of lovers are no better than orphans ஋ன்கழ஫ளர் ஧஺ைப்஧ள஭ி அகழ஬ளயின் னெ஬ம்.

஋த்த஺஦ ஹனளசழத்தும் 'இப்஧டினேம் ஹதளன்றுநள ஋ன்஦?' ஋ன்றுதளன் ஹதளன்஫ழனஹத தயிப கதளசழரினரின் கூற்று நட்டும் ஋஦க்குப் ன௃ரினயில்஺஬.

யன௉நள஦யரித்து஺஫னில் க்஭ளர்க்களகப் ஧ணினளற்றும் அகழ஬ள ஧தழன்நயனதழல் தன் தந்஺த஺ன இமந்ததும், குடும்஧ச் சு஺ந஺ன ஌ற்று தங்஺க தம்஧ிகல௃க்கு

யளழ்க்஺கப்஧ள஺தக஺஭ யகுத்துக் ஸகளடுத்துயிட்டு தன்஺஦ப்஧ற்஫ழ ஥ழ஺஦க்கும்ஹ஧ளது

யனதளகழயிடுகழ஫து. அப்஧ள இ஫ந்ததும் அயபது இ஬ளகளயிஹ஬ஹன அஹத ஧தயி அயல௃க்குக் கழ஺ைத்துயிடுகழ஫து. அம்஧த்தூரி஬ழன௉ந்து தழ஦ன௅ம் ஆ஧ீஸ் ஹ஧ளகழ஫ளள் இபனி஬ழல். ஆ஧ீஸ் ஹ஧ளகும் ஹ஧ளது அகழ஬ள கட்டும் கஞ்சழஹ஧ளட்ை ஧ன௉த்தழப்ன௃஺ை஺யப்஧ற்஫ழ கூறும் ஹ஧ளது ஥ளய஬ளசழரினர் நழகவும் சு஺ய஧ை ஋ல௅துயது-

When she tucked the last pleat in at the waist and flung the pallu over her shoulder, the bottom of the sari hiked up her legs playfully, so that the last thing Pama did before Akhila left home was to crouch at her feet and teach the sari the laws of gravity. Tug, tug, what goes up has to come down and stay there. By evening, the sari had neither the vitality nor the starch to resist the pull of the earth. நள஺஬க்குள் யினர்஺யனிலும் இபனில் கூட்ைத்தழலும் இடி஧ட்டுக் கசங்கழத்

துயண்டுயிடுநளம். இதுஹ஧ளன்஫ ஹ஬சள஦ ஥஺கச்சு஺ய இ஺மனேம் இைங்கள் ஌பள஭நளய் ஥ளய஬ழல் உண்டு.

சழன்஦த்தம்஧ி ஥பறழம்நன் தளஹ஦ ஹதர்ந்ஸதடுத்த ஸ஧ண்஺ண நணக்க ஥ழ஺஦க்கும்ஹ஧ளது ஸ஧ரின தம்஧ிக்குப் ஸ஧ண் ஧ளர்க்க ஥ழ஺஦க்கழ஫ளள் அகழ஬ள. ஆ஦ளல், அய஭ின் தழன௉நணம் ஧ற்஫ழஹனளசழக்க னளன௉க்கும் ஹதளன்றுயஹதனில்஺஬.


க஺ைக்குட்டி ஧த்நள ஸ஧ரினய஭ளகும்ஹ஧ளது அகழ஬ளயிைஹந ஸ஧ண்ணின் ஸ஧ன௉஺ந஺னனேம் அம஺கனேம் அ஬ங்களபத்஺தனேம் ஧஺஫சளற்றும் அம்நள, அகழ஬ள஺ய என௉ ஸ஧ண்ணளகஹய ஥ழ஺஦க்கத்தய஫ழயிடுகழ஫ளள். யட்டுத் ீ த஺஬யன் ஧தயி ஌ற்றுக்ஸகளள்ல௃ம் அகழ஬ள஺ய

அயள் அம்நள ஹ஧ர் ஸசளல்஬ழக்கூப்஧ிைளநல் 'அம்நளடி' ஋ன்஫஺மக்க ஆபம்஧ித்தழன௉ந்த஺தனேம் ஆ஧ீறழல் 'ஹநைம்' ஋ன்஫஺மப்஧஺தனேம், யட்டில் ீ தங்஺க தம்஧ிகள் 'அக்கள'

஋ன்஫஺மப்஧஺தனேம் ஹனளசழத்துப்஧ளர்க்கும் 'அகழ஬ள' ஋ன்஦ ஆ஦ளள்?, 'அகழ஬ளண்ஹைஸ்யரி ஋ன்஦ ஆ஦ளள்?' ஋ன்ஸ஫ல்஬ளம் ஹனளசழத்துத் தன்஺஦ஹன ஹதடுகழ஫ளள். என௉ன௅஺஫ தன்

அம்நளஹயளடு தநழழ் ஧ைம் என்஺஫ப்஧ளர்க்கழ஫ளள். ஧஺ைப்஧ள஭ி, 'அயள் என௉ ஸதளைர் க஺த' ஋ன்று ஧ைத்தழன் ஸ஧ன஺பச் ஸசளல்஬ளநஹ஬ ஧டிக்கும் ஥நக்குப்ன௃ரிந்துயிடுகழ஫து. அன்று ன௅ல௅யதும் ஧ைக்கதள஥ளனகழனில் தன்஺஦ப்ஸ஧ளன௉த்தழக்ஸகளண்டு ஹனளசழக்கழ஫ளள். அம்நளஹயள அன்று ன௅ல௅யதும் ஸ஧ண்ணின் ஧ளர்஺யத் தயிர்த்துயிடுகழ஫ளள்.

இபனில் சழஹ஥கநளகத் ஸதளைங்கழக் களத஬ளகும் அகழ஬ளயின் லரினேம் க஺தனில் யன௉கழ஫ளன். அயன் தன் இ஺஭ன சஹகளதப஺஦யிை இ஺஭னயன் ஋ன்஧஺த அ஫ழந்ஹத களத஬ழக்கழ஫ளள்.

நணம் ன௅டிக்கவும் ஥ழ஺஦க்கழ஫ளள். யட்டில் ீ அலுய஬க ஥ண்஧ர்கஹ஭ளடு ஺நசூர் ஹ஧ளயதளய்ச் ஸசளல்஬ழயிட்டு நலள஧஬ழன௃பம் ஸசன்று அயனுைன் கூைவும் ஸசய்கழ஫ளள். கழ஭ம்ன௃ன௅ன் தம்஧ினளகஹய இன௉ந்தளலும் ஆண் ஋ன்஫ களபணத்தளல் அய஦ிைம் ஸசளல்஬ழ

அனுநதழஸ஧ற்றுத்தளன் ஹ஧ளகஹயண்டும் ஋ன்று அம்நள ஸசளல்கழ஫ளள். அகழ஬ளயிற்கு இதுஹ஧ளன்஫ தன௉ணங்க஭ில் ஹகள஧ன௅ம் ஋ரிச்சலும் யன௉கழ஫து.

லரினேைன் அயள் இன௉க்கும்ஹ஧ளது நற்஫யர்க஭ின் ஹகள்யி ஌ந்தழன '஧ளர்஺ய' அகழ஬ள஺ய அஸசௌகரினநளக்குகழ஫து. இன௉யரி஺ைஹன இன௉க்கும் யனது யித்தழனளசம் ஧ற்஫ழ

ஹனளசழக்கழ஫ளள்.஧ி஫கு ஞளஹ஦ளதனம் யந்து, யனது யித்தழனளசம் தழன௉நணத்தழற்குச் சரி

யபளது, ஧ிரிஹயளம் ஋ன்று ஧ிரிந்தும் யிடுகழ஫ளள். சனெகத்தழன் ஧ளர்஺ய஺னச் சகழக்கன௅டினேநள ஋ன்று ஧னந்ஹத அம்ன௅டிவுக்கு யன௉கழ஫ளள். லரி நட்டும் யிைளநல் யன௉ைக்கணக்கழல்

ன௅கயரி, ஸதள஺஬ஹ஧சழனேைன் ன௃த்தளண்டு யளழ்த்தட்஺ைக஺஭ அனுப்ன௃கழ஫ளன். அய஺஦ஹன ஥ழ஺஦த்துக் ஸகளண்டின௉ந்தளலும், ஸதளைர்ன௃ஸகளள்யதழல்஺஬. ஸ஧ங்கல௄ன௉க்குக் கழ஭ம்ன௃ம் ன௅ன் ன௅கயரி ஸதள஺஬ஹ஧சழ ஋ண்஺ண நட்டும் ஋தற்கும் இன௉க்கட்டும் ஋ன்று கு஫ழத்து஺யத்துக் ஸகளள்கழ஫ளள். அப்஧ள஺யப் ஧஫ழஸகளடுத்த஺தனேம், சபசள நளநழனின் கணயர் இ஫ந்த஺தனேம்

஥ழ஺஦த்துக்ஸகளள்ல௃ம்ஹ஧ளது நபணம் கு஫ழத்த அ஬சல் அகழ஬ளயினுள் ஥ழகழ்கழ஫து. நழகவும் இனல்஧ளக ஋ந்த என௉ சளநளன்னன௉க்கும் ஹதளன்றும் யிதநளனேள்஭து. நபணத்தழன் களபணம் தளன் ஋ன்஦?, அதன் ஧ின்ன௃஬ம் ஋ன்஦?, அதன் ஧ின்யி஺஭வுகள் ஋ன்஦? அம்ஹ஧ளஸயன்று குடும்஧த்஺த யிட்டுயிட்டு யிடுத஺஬ ஸ஧றுயதுதளன் நபணநள? அதுதளன் அதன்

ஹ஥ளக்கநள? ஋ன்றும் ஧஬யள஫ளகச் சழந்தழக்க஫ளள் அகழ஬ள. நளற்஫ங்க஺஭ ஌ற்கநறுக்கும் ந஦ித ந஦ம் ஧ற்஫ழனேம் அகழ஬ள சழந்தழக்கும்ஹ஧ளது ஹதளன்றும்.

அம்நள இ஫ந்ததும் தம்஧ிஹனளடு தழன௉ச்சழனி஬ள இல்஺஬ தங்஺கஹனளடு ஸ஧ங்கல௄ரி஬ள ஋ன்று

தன் யளழ்க்஺க஺னத் ஸதளைப குமம்ன௃கழ஫ளள். அம்நளயின் நபணம் அய஭ின் யளழ்க்஺கனின் ஹ஧ளக்஺கஹன நளற்஫ழ அய஺஭ அம்஧த்தூரி஬ழன௉ந்து ஸ஧ங்கல௄ன௉க்குத் துபத்துகழ஫து. அய஺஭ச் சகழத்துக் ஸகளள்யளய்ச் ஸசளல்஬ழக்ஸகளள்கழ஫ளள்.


என்஧து நளதங்கல௃க்கு தங்஺க ஧த்நளயின் குடும்஧த்ஹதளடு யளழ்ந்த ஧ி஫கு த஦க்ஸகன்று

குயளர்ட்ைர்ஸ் அல்஬ளட் ஆ஦தும், அங்ஹக குடி ஹ஧ளக ஥ழ஺஦க்கழ஫ளள் அகழ஬ள. ஧த்நள ஊர் ஊபளய் சுற்஫ஹயண்டின தன் கணய஦ின் ஹய஺஬஺னக் களபணம் களட்டி கூைஹய குடும்஧த்ஹதளடு எட்டிக்ஸகளள்கழ஫ளள். அப்ஹ஧ளது அகழ஬ளயிற்கு தளன் த஦ினளக யளம஥ழ஺஦ப்஧஺தச் ஸசளல்஬ ன௅டினயில்஺஬. ஆ஦ளல், ஧த்நள அகழ஬ளயின்

஥஬னுக்களகத்தளன் அயர்கள் அயஹ஭ளடு யசழப்஧தளய் ஸசளல்஬ழக்ஸகளண்டு தழரிகழ஫ளள். ஧஬ இ஺ைனைறுக஭ி஺ைஹன அகழ஬ள சகழத்துக் ஸகளண்டின௉க்கழ஫ளள். ஆ஦ளல், ஧த்நள தளன்தளன்

சந்தழபளயின் நகள், ஥ளபளனண஦ின் அக்கள, ப்ரினளயின் ஸ஧ரினம்நள, னெர்த்தழனின் நச்சழ஦ி ஋ன்று நற்஫யர் சளர்ந்ஹத இன௉ந்துயன௉ம் தன் ன௅கயரினில் அகழ஬ள ச஬ழப்ன௃ ஸகளள்கழ஫ளள். தன்஺஦ னளஹபனும் த஦ி நனுரழனளக, ன௅ல௅நனுரழனளகப் ஧ளர்க்கநளட்ைளர்க஭ள ஋ன்று ஌ங்குகழ஫ளள்.

என௉ ஥ளள் ரளப்஧ிங்க் ஸசய்னேம்ஹ஧ளது தன் ஧ளல்ன சழஹ஥கழதழ கற்஧கத்஺தச் சந்தழக்கழ஫ளள். அயள் கணய஺஦ இமந்த஧ின்னும் ன௄வும் ஸ஧ளட்டுநளய் இன௉ப்஧஺தப் ஧ளர்க்கழ஫ளள். கற்஧கம் தளன், அகழ஬ள஺யத் த஦ிஹன யசழக்கச் ஸசளல்஬ழத் தூண்டுகழ஫ளள். 'நற்஫யர்கள் ஋ன்஦

஥ழ஺஦க்கழ஫ளர்கள்' ஋ன்று கய஺஬ப்஧டுய஺த ஥ழறுத்து ஋ன்கழ஫ளள். " Happiness is choosing one's own life: to live it the way one wants. Happiness is knowing one is loved and having someone to love. Happiness is being able to hope for tomorrow," ஋ன்று அகழ஬ளயின் ந஦தழல் ஧தழனேம்஧டி ஸசளல்கழ஫ளள். யட்டில் ீ இந்தப் ஹ஧ச்஺ச ஋டுக்கும்ஹ஧ளது தளன் ன௃து யடு ீ யளங்க ஥ழ஺஦ப்஧தளய்ச் ஸசளல்கழ஫ளள் அகழ஬ள. ஧த்நள நீ ண்டும் அகழ஬ளஹயளடு எட்டிக்ஸகளள்஭ தன் கணய஦ின் கு஺஫ந்த யன௉நள஦ம் நற்றும் இபண்டு நகள்க஭ின் தழன௉நணம் ஋ன்ஸ஫ல்஬ளம் களபணங்கள்

ஸசளல்கழ஫ளள். ஧த்நளயின் சுன஥஬ம் அகழ஬ளவுக்கு நழகுந்த ஋ரிச்ச஺஬க் ஸகளடுக்கழ஫து. ஆ஦ளல், அகழ஬ள இம்ன௅஺஫ நழகவும் உறுதழனளக இன௉க்கழ஫ளள். தம்஧ி ஥பறழம்நன்

நற்஫யர்கள் ஋ன்஦ ஥ழ஺஦ப்஧ளர்கள் ஋ன்றும் தன் நளந஦ளர் யட்டில் ீ ஋ன்஦ ஥ழ஺஦ப்஧ளர்கள் ஋ன்றும் ஹகட்கழ஫ளன். ஧த்நள அகழ஬ளவுக்கு னளஹபளஹைள ஸதளைர்ன௃ ஋ன்று கூ஫ழ அக்களயிைம் அ஺஫ யளங்குகழ஫ளள். ஧த்நளயின் ஸநௌ஦ னேத்தம் ஸதளைங்கழயிடுகழ஫து யட்டில். ீ

஥ளபளனணன் நட்டும் அக்க஺஫னேம் ஧னன௅ம் க஬ந்து ஹ஧சுகழ஫ளன். சழ஬ரிைம் த஦ிஹன

யசழப்஧஺தப்ஹ஧சழ ன௅டிஸயடுக்கச் ஸசளல்கழ஫ளன். அகழ஬ளவும் அய஦து ஹனளச஺஦஺ன ஌ற்கழ஫ளள்.

அப்ஹ஧ளதுதளன் அகழ஬ளயின் ஹதைல் ஸதளைங்குகழ஫து. சக ஧னணிகள் எவ்ஸயளன௉யபளய் யி஺ைஸ஧ற்று ஹகளமழக்ஹகளடு, ஹகள஺ய, ஥ளகர்ஹகளயில் ஋ன்று இ஫ங்கழயிை, எவ்ஸயளன௉யரின் க஺த஺னனேம் ஹகட்ை஧ின் ஧னணத்தழன் ன௅டியில்

உள்ஹ஭ தளன் த஭ர்ந்த நளதழரினேம், த஦க்ஸகன்று யளமஹயண்டும் ஋ன்஫ ஋ண்ணம் தன்னுள் ய஭ர்ய஺த உணர்கழ஫ளள் அகழ஬ள.

க஺தனின் ன௅டிவு என்றும் ஧ிபநளதநள஦ ஋தழர்஧ளபளத தழன௉ப்஧ம் ஋ன்ஸ஫ல்஬ளம்

ஸசளல்஬ழயிைன௅டினளது. இன௉ப்஧ினும், அகழ஬ளயின் ஹதைல் ஧னணம் இன௉க்கழ஫ஹத அதுஹய சுகநள஦ அனு஧யம். ஥ளன௅ம் ஋஺தனளயது, கு஫ழப்஧ிட்டு ஋துவுநழல்஬ளயிட்ைளலும் ஧஬யித அனு஧யங்க஺஭னளயது ஹதடிக்கழ஭ம்஧ியிடுஹயளநள ஋ன்ஹ஫ ஧டிக்கும் ஥ம்஺ந ஥ழ஺஦க்க஺யக்கழ஫து.


சழறுயனதழல் அகழ஬ள குடும்஧த்ஹதளடு பளஹநஸ்யபம் ஧ிக்஦ிக் ஹ஧ளகும்ஹ஧ளது ஺நசூர் ஧ளக், ஹதங்களய் சளதம், ன௃஭ினஞ்சளதம், சவ஺ை, ன௅றுக்கு நட்டுநழல்஬ளநல் ஧ச்஺சநழ஭களய்,

நளது஭ம்஧மம் நற்றும் ஧ச்஺சக்ஸகளத்துநல்஬ழ ஹ஧ளட்ை தனிர் சளதம் ஋ன்று ஥ழ஺஦வு கூறும்

இைங்க஭ில் கூை ஹ஧சளநல் தநழமழஹ஬ஹன ஋ல௅தழனின௉க்க஬ளஸநன்றும் ஹதளன்஫ஹயனில்஺஬ ஸதரினேநள. ஸநளமழ அத்த஺஦ அமகளகவும் இனல்஧ளகவும் ஸ஧ளன௉ந்தழனின௉க்கழ஫து.

அவ்ய஺கனில் ஆர்.ஹக.஥ளபளனண஦ின் ஆங்கழ஬ம் தளன் ஋ன் ஥ழ஺஦வுக்கு யந்தது யளழ்ஹயளடு இ஺ணந்த 'லழந்து' ஥ள஭ிதழ், Wordsworth இன் daffodils ன௄க்க஺஭ இகழ்ந்து தநழழ் நக்க஭ின் நல்஬ழ஺கப்ன௄஺யப் ன௃கழ்ந்து ஹ஧சுயஹதளடு தழ஦ன௅ம் ஹ஧ன௉ந்தழல் ஋ல௅தப்஧ட்டின௉க்கும் தழன௉க்கு஫஺஭ப் ஧டித்து, ந஦஦ம் ஸசய்து யந்து, யகுப்஧ில்

அகழ஬ள஺யச் ஸசளல்஬ச் ஸசளல்லும் தநழமளசழரினர், ஹகள஬ம் ய஺பயதழல் உள்஭

த௃ட௃க்கங்கள் நற்றும் அதன் க஬ளசளபப்஧ின்஦ணி, ேவ்யரிசழ யைளம் ஹ஧ளடும் சபசள நளநழ, ஋ம் ேீ ஆரின் நபணம் நற்றும் அதன் ஧ின்யி஺஭யளய் ஌ற்஧டும் க஬யபம்/ குமப்஧ம் ஹ஧ளக்குயபத்து ஥ழறுத்தம், அகழ஬ளயட்டு ீ ஊஞ்சல், நது஺ப சுங்குடி சளரி, ஞளனிறுக஭ில் அப்஧ளயிற்களக அம்நள ஸசய்னேம் கத்தரிக்களய் ஧ஜ்ேழ, அம்நள

கட்டிக்ஸகளள்ல௃ம் நடிசளர்,நற்றும் ஧஬யிதநள஦ ஧ிபளநணக் குடும்஧த்தழற்ஹக உரின

யமக்கங்கள் ஋ன்று ஆங்களங்ஹக யிரினேம் ஌பள஭நள஦ த௃ட௃க்கங்கள் ஹ஧ளதளதள இது

஋஭ின ஆங்கழ஬த்தழல் ஋ல௅தப்஧ட்ை அப்஧ட்ைநள஦ தநழழ் ஥ளயல் ஋ன்று உணப. ஆ஦ளலும், து஭ினேம் ஸ஥ன௉ைஹயனில்஺஬.

஧டித்து ன௅டித்ததும் இந்஥ளயலுக்குக் கழ஺ைக்க ஹயண்டின அங்கவ களபம் கழ஺ைத்தநளதழரித் ஸதரினயில்஺஬ஹன ஋ன்஫ ஆதங்கம் ஋ன்னுள் கயிந்தது.

'Ladies Coupe' by Anita Nair -First published by Penguin Books India 2001

஥ன்஫ழ: தழ஺சகள் நளர்ச் 2005


௄தாமினின் ந஦ம் தி஫ந்த நடல் -- சந்தழனள கழரிதர் , இந்தழனள

஌ஹதளஸயளன௉ தயிப்஺஧ ஋஦க்குள்ஹ஭ உணர்கழன்ஹ஫ன் ஌ஹதளஸயளன௉ சஞ்ச஬த்ஹதளடு உள்஭ம் ஹ஧ளபளடுய஺த அ஫ழகழன்ஹ஫ன்.

இந்த இன௉ துன௉யங்கல௃க்கழ஺ைனில் ஥ளன் அந்த

ஸ஧ளன்஦ள஦ கள஬த்தழன் ஥ழ஺஦ய஺஬க஭ில் நழதக்கழன்ஹ஫ன். அந்த சந்ஹதளரத்தழல் ஧஫க்கழன்஫ ஋ன்னு஺ைன ந஦ம் சட்ஸைன்று இன்஺஫ன ஥ழ஺஬஺ன ஥ழ஺஦த்து ஋ன்னு஺ைன இதனம் ய஬ழக்கழ஫து. அதனு஺ைன சு஺ந஺ன உன்ஹ஦ளடு சழ஫ழது ஧கழர்ந்து ஸகளள்யதளல் ஹயத஺஦ கு஺஫கழன்஫து. ஋ன் உள்஭த்தழல் ஏடுகழன்஫ உணர்வுக஺஭ ஋஦க்கு ஸதரிந்த யளர்த்஺தக஭ளல் யி஺஭னளடி ஥ட்ன௃ ஋ன்஫ ஏ஺஬னில் யடிக்கழன்ஹ஫ன் இவ்யளறு ஸதளைங்கழன ஋ன்னு஺ைன ஹதளமழ ஺நதழ஬ழனின் (ஸ஧னர் நளற்஫ப்஧ட்டின௉க்கழ஫து) நை஬ழன் னெ஬ம் ஸசளல்஬ப்஧டும் கன௉த்஺த உங்கள் அ஺஦யன௉ைனும் ஧கழர்ந்து ஸகளள்஭ யின௉ம்ன௃கழஹ஫ன்.

஋ன்னு஺ைன ஧ள்஭ிப்஧ன௉ய ஹதளமழனள஦ ஺நதழ஬ழ இன்றும் அந்த குறும்ன௃த்த஦நள஦ ஥ட்஺஧ ந஫க்கயில்஺஬ ஋ன்று அயள் ஋ல௅தழன நைல் ஥ழசப்தநளக ஸசளல்லுகழன்஫து. அந்தப் ஧ள்஭ிப் ஧ன௉யத்தழல் ஋த்த஺஦ குறும்ன௃கள் ஸசய்ததுண்டு, ஋த்த஺஦ ன௅஺஫ சண்஺ை ஹ஧ளட்டுக் ஸகளண்டு ஹ஧சளநல் ஥ளட்க஺஭ கமழத்ததுண்டு, ஹ஧சளந஬ழன௉ந்த கள஬கட்ைத்தழலும் ஥ம்நழன௉யன௉ம் என௉ய஺பஸனளன௉யர் ஧ற்஫ழ ஥ழ஺஦ப்஧தழஹ஬ அதழக ஹ஥பத்஺த

ஸச஬யமழத்ததுண்டு. யட்டிலும் ீ என௉ய஺பஸனளன௉யர் ஧ற்஫ழத் தளன் ஥ம்ன௅஺ைன

ஸ஧ற்ஹ஫hர்கல௃ைன் அதழகநளக யியளதழத்ததுண்டு. எவ்ஸயளன௉ ஧ரிட்஺சனிலும் ஋஦க்கு, கணக்கழலும், யிஞ்ஞள஦த்தழலும் த௃}ற்றுக்கு த௃}று நதழப்ஸ஧ண்கள் கழ஺ைத்த ஹ஧ளது

உன்னு஺ைன ன௅கத்தழல் அப்஧டிஸனளன௉ சந்ஹதளரத்஺த ஧ளர்த்த கள஬த்தiனேம் ஥ழ஺஦வு

கூன௉கழன்ஹ஫ன். என௉ ஥ளள் உன்னு஺ைன ன௅கத்தழல் ஥ழம஬ளடிக் ஸகளண்டின௉ந்த ஹசளகத்஺த

உணர்ந்து ஹகட்ைஹ஧ளது “஋ன்஦தளன் சழபநநப்஧ட்டு ஧டித்தளலும் கணக்கும், யிஞ்ஞள஦ன௅ம் இந்த நபநண்஺ைக்கு ஌஫ நளட்ஹைங்குது” ஋ன்று உன்னு஺ைன யளர்த்஺தக஺஭

ஹகட்டு “உன்஦ிைம் ஋ந்த ஸநளமழக஺஭னேம் ஋஭ிதளக ன௃ரிந்து ஸகளண்டு, அ஺யக஺஭

ஹகளர்஺யனளக ஹகளத்து ஹ஧ச்சுத் தழ஫஦ளல் நற்஫யன௉஺ைன ந஦஺த கயன௉ம் தழ஫஺ந

இன௉க்கழ஫ஹத” ஋ன்று ஹதற்஫ழன ஥ளட்க஺஭ ஥ழ஺஦த்துப் ஧ளர்க்கழன்ஹ஫ன். இப்஧டி ஋த்த஺஦ஹனள சழன்஦ சழன்஦ ஥ழகழ்வுக஺஭ இன௉யன௉ம் அனு஧யித்ததுண்டு, ஆ஦ளல் ஋ல்஬ளயற்஺஫னேம்


஋ல௅தத் ஸதளைங்கழ஦ளல் என௉ க஺தஹன ஋ல௅தழயிை஬ளம். இன்று ஋ன்னு஺ைன இதனம்

ஹயத஺஦னளல் ய஬ழக்கழன்஫து. அப்஧ளயினு஺ைன இறுதழப் ஧னணத்தழலும் க஬ந்து ஸகளள்஭ ன௅டினயில்஺஬, அயன௉஺ைன க஺ைசழ களரினத்தழலும் ஋ன்஺஦ ஈடு஧டுத்தழக் ஸகளள்஭ ன௅டினயில்஺஬ ஋ன்஧஺த ஋ண்ட௃ம் ஹ஧ளது இதனம் ஹயத஺஦னளல்

துடிக்கழன்஫து. அப்஧ளயினு஺ைன அந்த ஸதய்யகநள஦ ீ ன௅கம் இன்றும் ஋ன்னு஺ைன

கண்க஺஭ யிட்டு ந஺஫னயில்஺஬. நத்தழன அபசழல் ஧ணின௃ரிந்தளலும் சக஬ சளஸ்தழப

சம்஧ிபதளனங்க஺஭ ஥ன்஫hக ஸதரிந்தயர். தநழமர் தநழமர் ஋ன்று உனிர் யிட்ை அப்஧ள, தநழமர் ஧ண்஧ளடு, க஬ளசளபம் ஋஺தனேம் யிட்டுக் ஸகளடுக்களத ந஦ிதபளக யளழ்ந்து ந஺஫ந்தளர். அயன௉஺ைன க஺ைசழ ஧னணத்தழல் க஬ந்து ஸகளள்ல௃ம் யளய்ப்஺஧ தகுந்த ஹ஥பத்தழல் தய஫யிட்டு, இன்று ந஦ம் அத஺஦ உணர்ந்து அ஺஬஧ளய்க்கழன்஫து. சள஺஬க஭ில்

ஹயகநளக ஧஫க்கும் யளக஦ங்கல௃ம், யிண்ணகத்஺த ஸதளடும் க஭ிநண் கட்டிைங்கல௃ம்,

யண்ண யி஭க்குகள் ஸதளங்கழன க஺ைகல௃ம், ஧கட்ைள஦ ஹ஧ளர்஺யனில் தன்஺஦ ந஺஫த்துக் ஸகளண்டு யளல௅ம் ந஦ிதன௅ம், ஋ந்ஹ஥பன௅ம் ஧ணினில் ஈடு஧டுத்தழக் ஸகளள்ல௃ம் நளனுை஦,;

என௉ இனந்தழபநள஦ யளழ்க்஺கனில் சந்ஹதளரத்஺த அனு஧யிக்கும் சனெகத்ஹதளடு இ஺ணந்து ஸகளள்கழன்஫hன். கைந்த 26 யன௉ைங்கள் இஹத யளழ்க்஺க஺ன யளழ்ந்து ச஬ழத்துப் ஹ஧ள஦ ஋ன்னு஺ைன உணர்வுகள் நீ ண்டும் ஥ம்ன௅஺ைன ஧ளபம்஧ரின நண்யளச஺஦஺ன ஹதடிச்

ஸசல்லுகழ஫து. என௉ கள஬கட்ைத்தழல் இந்த யளழ்க்஺க஺ன சந்ஹதளரத்ஹதளடு ஹதர்ந்ஸதடுத்துக் ஸகளண்ைது, யளழ்க்஺கனில் ஸசய்த நழகப் ஸ஧ரின தயறு ஋ன்று உணர்கழன்ஹ஫ன். இந்த

஧ிறழனள஦ யளழ்க்஺க த஦ி஺ந஺ன ஧ரிசளக ஸகளடுத்தது. ஸ஧ரிஹனளர்க஭ின் அபய஺ணப்ன௃ம், அத்஺த, நளநள உ஫வுக஭ின் நகத்துயம் ஸதரினளநல், ஌஺஦ன உற்஫hர் உ஫யி஦ர்க஭ின்

அன்ன௃ம் ஧ளசன௅ம் இல்஬ளது குமந்஺தகள் ய஭ர்த்து யிட்ை஺த ஋ண்ட௃ம் ஹ஧ளது கண்க஭ில் கண்ணர்ீ ததும்ன௃கழன்஫து. சழறு யனதழல் கற்றுத் தபஹயண்டின உனர்யள஦ குணங்க஺஭

தற்சநனம் தழணிக்கப்஧ட்ைளல் இன௉ த஺஬ன௅஺஫கல௃க்கழ஺ைஹன ந஦க்கசப்ன௃ உன௉யளகழ஫து. ஋ன்னு஺ைன ன௅கம் யளடினின௉ப்஧஺தப் ஧ளர்த்து குமந்஺தகள் ஹகட்ை ஹ஧ளது “ இன்று

உங்கல௃஺ைன தளத்தள ந஺஫ந்து என௉ நளதகள஬ம் ஏடியிட்ைது” ஋ன்று ஸசளன்஦஺த

சர்யசளதளபணநளக ஋டுத்துக் ஸகளண்டு ஸசல்லும் இந்த சழன்஦ச்சழறுசுக஭ின் யளழ்க்஺கனேம் ஧ட்஺ை நபநளக நளறுயதற்கு ன௅ன்ன௃ இந்த தளனகத்தழற்கு தழன௉ம்஧ ஹயண்டுஸநன்று

ஆ஺சப்஧டுகழஹ஫ன். அயர்கல௃஺ைன அ஬ட்சழனப் ஹ஧ளக்கு ஋ன்஺஦ ஆமநளக சழந்தழக்க

஺யத்தது. என௉ கள஬த்தழல் ஸய஭ி஥ளட்டு ஹநளகத்஺தத் ஹதடிச் ஸசன்஫ கள஬ச்சக்கபம் இன்று ஥ம்ன௅஺ைன ஥ளடு, ஥நது நக்கள், ஥ம் இல்஬ஸநன்று த஦க்குரின ஧ளபம்஧ரின

நண்யளச஺஦஺ன ஹதடிச் ஸசல்லுகழ஫து. இந்த நபத்துப் ஹ஧ள஦ யளழ்க்஺கனில்

உணர்வுக஺஭ ஹதடுயது ஺஧த்தழனக்களபத்த஦ம் ஋ன்று தளநதநளக உணர்ந்தளலும் இஹத ஥ழ஬஺ந ஋ன்னு஺ைன குமந்஺தக஺஭ ஧ளதழக்களந஬ழன௉க்க ஸயகுயி஺பயில் ஥ழபந்தபநளக

அந்த அமகள஦ இல்஬த்தழற்கு தழன௉ம்ன௃யதளக ன௅டிஸயடுத்தழன௉க்கழஹ஫ன். அன்ன௃ம் ஧ளசன௅ம் ஸ஧ளங்கழன யண்ணம், ந஦ிதஹ஥னம், தன்஦ம்஧ிக்஺க இன௉ தூண்க஭ளக ஥ழற்க, அந்த

அற்ன௃தநள஦ யளழ்க்஺க஺ன அனு஧யிக்க சழ஫ழது கள஬ஸநடுத்தளலுந,; அந்த இ஦ின

஋ண்ணங்கஹ஭ளடு, ஋஦க்குள்ஹ஭ ஹ஧ளபளடிக் ஸகளண்டின௉ந்த அர்த்தநற்஫ சஞ்ச஬த்஺த தூக்கழ ஋஫ழந்துயிட்டு, இ஦ியன௉ம் கள஬த்஺த ஆ஦ந்தநளக யளம தனளபளக்கழக்

ஸகளண்டின௉க்கழன்ஹ஫ன். ஋ன்னு஺ைன இதனச்சு஺நனேம் கு஺஫ந்தது, ஏன௉ ன௃தழன ஸதம்ஹ஧ளடு

உன்஺஦ சந்தழப்஧தற்கு யி஺பயில் யன௉கழன்ஹ஫ன். என௉ னதளர்த்தநள஦ யளழ்க்஺க஺ன யளம ஆ஺சப்஧டுயது தய஫ழல்஺஬ஹன. --


னென்று கயி஺தகள்

஥ழமல்க஭ின் சுயடுக஺஭னேம் தளன்.

ன௃தழனநளதயி, ன௅ம்஺஧ ஸகளற்஫஺யப் ஹ஧ளற்றுதும் சூரின கழபகணம் ----------------------ஞளனிறு ஹ஧ளற்றுதும் ஞளனிறு ஹ஧ளற்றுதும் ன௄நக஺஭ ஆட்சழஸசனேம் ஞளனிறு ஹ஧ளற்றுதும்

ஸகள஺஬ ஸகளள்஺஭ இ஦ஸய஫ழ இ஦ப்஧டுஸகள஺஬ ஋து ஥ைந்தளலும்

'஋ல்஬ளம் தளன் தளன்' அயன் ஋ல௅தழன ந஺஫ஸநளமழ஺ன நறுயளசழப்ன௃ ஸசய்னேம் நங்஺கனின் யிமழக஭ில் அயன் இமந்துப்ஹ஧ள஦து ஹதர்கள் ஧ய஦ியந்த ஧ிப஧ஞ்ச யதழக஺஭ ீ நட்டுநல்஬

ஸகளற்஫஺யப்

ஹ஧ளற்றுதும்


'கண்க஭ில் தள஺ம-ஸ஥ஞ்சழல் க஦தழ' --யற்஫ளத ஸசல்யத்தழன் யடிஹய உன் கயித்துயத்தழல் குற்஫ள஬ அன௉யி நழகக் கு஺஫ஹய. உன் ஸ஧ளன௉ள் ஸகளண்ை ஧ளயி஺஦ உய்த்த஫ழன-஋ன் உனிர் துயண்ை ஥ழ஺஬஺நகள் ஥ழ஺஫னவுண்டு.. களற்஫ளய் ந஺மனளய் கை஬ளய், யளன் ஧பப்஧ிலும் ஊற்஫ளய்஥ழ஺஫ந்த க஦ிஹன.. கயிநநணிஹன. உதழபத்தழன் யலு஺ய உணர்ந்த்தளனள.. உ஫வுக஺஭ ஹதற்஫ ஥ீ தந்த ஧ளக்கல௃ள் ஥ளனும்... கயி நன்஦ள! உ஺஦ ஧ிரிந்தளள் அன்஺஦ ஸ஥டுந்தீயளழ் அயல் யமழத்ஹதளன்஫ல்கள் உன் யமழ ஥ைக்க உன் ன௃கழ் ஧஺ைக்க அன௉ள் தள ஍னள. ன௃஬யர் அன௅து(-2008)


஋ன்஺஦ச் சுற்஫ழப் ஸ஧ண்கள் அம்நா உனிர் உலுக்கழ

உ஬குக்குள் ஸகளண்டு யந்தளள்..

ஊ஺஦ உன௉க்கழப்஧ன௉கத்தந்தளள்.. ஋ன்஺஦ச் ஸசதுக்கழத்

தநழம஦ளய் ஸசய்தளள்!.. தங்௅க ஋஦க்களக அல௅யளள்..

஋ன்஺஦னேம் அம஺யப்஧ளள்.. ஋ன் ஋ச்சம் அன௉ந்தழனயள்.. ஆன௉னிர் ஥ண்஧ினளனேம் அமகழன உ஫யளனேம் யந்த...஋ன்

தளய்யட்டுக் ீ கை஺ந.

ந௅஦யி ஋ல௅த இதழ் தந்தளள்..

ஹகளர்க்க யிபல் தந்தளள்..

னெச்சுக்களற்஫ழல் ஧ளட்டுத் தந்தளள் இ஺஭ப்஧ள஫ இைம் தந்தளள்..

இயள் ஋ன்஺஦க் குமந்஺தனளனேம் தந்து தந்தயர்கள் ஧ட்டின஬ழல்..தளய்க்குப் ஧ின் தபநளய் ஥ழற்கழ஫ளள்!! அத்௅த உ஧சரிப்஧ில் கூை

உ஧த்தழப஧யம் தபக்கூைளஸதன்று ஥ழ஺஦த்து..ஸநதுயளக

ஹ஧சும் இன்ஸ஦ளன௉ அம்நள!.. சித்தி ஸதள஺஬தூபத்தழல் யளழ்ந்து..சுகம்

஥ண்஧ி அயசபநளய் யன௉ம்

ஆறுதல் யளர்த்஺தக்கு

ஸசளந்தக்களரி..஋ன் ஸயற்஫ழக்கு

குதூக஬ழக்கும் ன௅தல் ஥஬ன்யின௉ம்஧ி.. கல்னளணநள஦ ஧ின்தளன் களணளநல் ஹ஧ளய்யிட்ைளள்!! காத஬ி யற்஫ளத தநழழ்

யளர்த்஺தககை஬ழல்

குதழத்தளள்;..க஺பந்து ஹ஧ளகளத ஋ன் களத஺஬

கயி஺தனளய் கண்ஸைடுத்தளள்.. தளன் நட்டும் ஧டித்து

ஸ஧ன௉ம் சுன஥஬யளதழனள஦ளள்!! நச்சாள்

யிசளரித்துக்ஸகளண்டின௉ந்தளலு ஥ல்஬து ஸகட்ைதழற்கு ஏஹைளடி யன௉யளள்

஧க்கத்துயட்டுக்களரி ீ ஹ஧ளல்!! ஧ாட்டி தழட்டித்தழட்டி தீர்த்தளலும்

ஹத஺யக்கு ஧ளக்குப் ஸ஧ட்டி தழ஫ந்து ஧ணம் தன௉ம்..

யனதள஦ த஦஬ட்சுநழ.. நகள் ஧ி஫ந்ததும்

஧ிஞ்சுப்஧ளதங்க஭ளல்

ன௅கத்தழல் நழதழத்தளள் இதத்தழல் ஸசத்ஹதன்.. ய஭ர்஺கனில்

஧ிஞ்சு யிபல்க஭ளல்

அனுநதழ இல்஬ளநல்

கன்஦ம் கழமழத்தளள்

அமகழன தழநழர்..சழன்஦

஧ன௉யத்தழல் களதல் ஹநளகத்தழல்

஋ன் சட்஺ை஺னனேம்

஥ழேநளய் ஸசத்ஹதன்!!

஋ன்அ஺஫க்குள் த௃஺மனேம்

சுகத்தழல் ஸசத்ஹதன்..

சூ஫ளய஭ி..அப்஧ப்ஹ஧ளது

இதனத்தழல் நழதழத்தளள்..

அணிந்துஸகளள்ல௃ம்!.


நருநகள் கள஺஬க்கட்டிக்ஸகளள்஭வும்

குறும்஧ளக்கள்!

ஹதள஭ில்ஸதளற்஫ழக்ஸகளள்஭வும்

அக்களஸ஧ற்஫ அமகழன ஸ஧ளம்஺ந!! ௄஧த்தி

-------யளழ்க்஺கனது கழமழக்கழன்஫ 'ஹ஧ப்஧ர்'!

஋ன்னெக்குக்

஺யனகஹநள ஧ளர்ப்஧தற்கு 'சூப்஧ர்'1

ஸகளண்ையள்..கழம

நபண்ஸநனும் ஧ந்தத஺஦ப்

கண்ணளடினில் ஹநளகம்

இ஺஫ய஦யன் ஋஫ழகழன்஫

ன௅துஹக஫ழ சயளரி

஧ிடிப்஧தற்கு இல்஺஬ என௉ 'ஹ஧ப்஧ர்'! = ன௃ன௉யங்கள் இபளந஦து யில்லு

ஸசய்னேம் சந்ததழ ன௅த்தழ஺ப!...

஥ன்஫ி -ன௅கம் ஸதரினள ஧஺ைப்஧ள஭ி-

ன௃ன்஦஺கனில் இ஦ிக்கழ஫து ஸசளல்லு. ஸதன௉ஹயளபம் கண்ைய஺஭ ஹதய஺தஹன ஋ன்஫யனும் ஧னந்துயிட்ைளன் -

஥ீண்ைதயள் ஧ல்லு. = அயள் சழரித்தளல் உதழகழ஫து நளம்ன௄.! அத஦ளஹ஬ ஋ன் ந஦து களம்ன௃!.

இயள் கண்ணில் இபக்கநழல்஺஬!

இயன் கண்ணில் உ஫க்கநழல்஺஬.

அயல௃ஸநளன௉ ஧ைஸநடுக்கும் ஧ளம்ன௃!. = ஋ண்ணங்கள் உரிநட்஺ைத் தும்ன௃! ஌஦ிந்தப் ஸ஧ளல்஬ளத யம்ன௃. நண்ஹணளடு நண்ணளக நளறுகழன்஫-

ஹய஺஭னிஹ஬

஥ம்ன௅ைஹ஬ள இ஫க்கழன்஫ கம்ன௃! --ஹே.யலளப்தீன்.(இ஬ங்஺க)


அதிர்வுகள். ஏன்ஹ஫ளடு என்று ஹநளதும் உபசல்கள்

஥ழன்ஹ஫ளடும் ஧க்க யி஺஭வுகள் அதழர்வுகள். இன்஧ அதழர்வுகள் கழரினள ஊக்கழகள்.

இ஺சஹகைளம் எ஬ழனதழர்வு கர்ண கடூபம்.

இ஺சயளக்கும் களற்஫தழர்வு ன௃ல்஬ளங்கும஬ழ஺ச. இ஺ணகழன்஫ ஥பம்஧தழர்வு ய஺ண ீ இ஺ச. ஹந஭த்து அதழர்வு ஧஬ய஺கத் தள஭ம். ஹநகத்து அதழர்வு இடி ன௅மக்கம்.

இடினின் அதழர்வு நழன்஦ல் எ஭ிர்வு.

அடினின் அதழர்வு ந஦க் கழ஬ழனேணர்வு.

களற்஫ழன் அதழர்யளல் ஥ழ஬ப்ஸ஧ளன௉ள் சளனேம். ஆற்஫ழன் அதழர்யளல் க஺பகள் க஺பனேம். ஆ஦ந்த அதழர்வு ஆதநளர்த்தச் சழரிப்ன௃.

ஆறுத஬ளகழ஫து அந்த அ஺நதழப் ஧பப்ன௃. இதனத்து அதழர்யின்ஹ஫ல் உைல் இனக்கநழல்஺஬. இபத்த ஥ள஭த் துடிப்ன௃த் தைன௅நழல்஺஬.

இ஫க்கும் ஥ழ஺஦வுக்கு சம்஧யம் அதழர்வு. தழ஫க்கும் ஧ரிகளபநளய் நறு அதழர்வு.

உபத்த சழந்த஺஦னதழர்வு உ஬கச் ஸசனற்஧ளடு. ஧பத்தும் அ஫ழயின்ஹ஫ல் சழ஫ப்ன௃க் கு஺஫஧ளடு. ஧ட்டுணன௉ம் சம்஧ய அ஫ழ஺யக் கயிஞர் ஸகளட்டிப் ஧பத்துயளர் கயி யரிக஭ளல்.

஧ி஫க்கும் களத஬ழன் அதழர்வு களநநளகும்.

சழ஫க்கும் களநத்தழ஦தழர்வு உனிர்ப் ஧஺ைன஬ளகும். அ஫ழவுச் ஸசனற்஧ளட்டில் அனு஧யம் குதழர்வு, ன௃தழன஺யகள், அதழசனங்கள் ஥ளல௃ம் ஧ி஫ப்ன௃.

சழந்த஺஦ அதழர்வு உதழர்ந்தளல் சழத்தப்஧ிப஺ந. யிந்஺த! உை஬தழர்வு உதழர்ந்தளல் நபணம்!

உதழக்கழன்஫ அனு஧யத்தளல் யளழ்க்஺க எ஭ிர்வு. அ஭யற்஫ அதழர்யி஦ளல் ஆ஧த்தும் உண்டு. ஧ள ஆக்கம் ஹயதள. இ஬ங்களதழ஬கம்.


சுட்டு ஋ரிந்தஸதளன௉ களடு னார் நபணன௅ம்

னள஺பனேஹந ஹ஥ளகயில்஺஬ ன௅டியில் -

ன௅ள்஭ியளய்க்கள஺஬ யில௅ங்கழ சுடுகளைளய் க஦த்தது

உ஬க தநழமரின்; கல்ந஦சு! --------------------------------------------௄஧ார் ஹ஧ளஸப஦ கத஫ழன கத்தழன அய஬குப஬ழல்;

ஸசயிைளகழப் ஹ஧ளனி஦ர் உ஬கத்தழ஦ர்,

ஊ஺நனளகழப் ஹ஧ளனி஦ர்

தநழமர்கள்! --------------------------------------------ஆட௃ம் ஸ஧ண்ட௃ம் குமந்஺தனேஸந஦ -

ஸகளன்று குயித்தயனுக்கு ஸ஧னர் ஹ஧ளர்யபனும், ீ

ஸகளள்஭ப் ஧ட்ையனுக்குப் ஸ஧னர் தீயிபயளதழனேஸந஦ில், ஸசளன்஦ய஺஦ இ஦ி

சழங்க஭ஸ஦஦ உ஺பப்ஹ஧ளம்! --------------------------------------------தாய்஺ந ன௄ண்ை ஸ஧ண்க஭ின் அடி யனிற்஫ழல் ஧ற்஫ழ ஋ரினட்டும்;

ன௅ள்஭ியளய்க்கள஬ழன் இமப்ன௃ம் ஈமக் க஦வும் -

களபணம், ஆண்கள் யிட்ை஺த

ஸ஧ண்க஭ளயது ஧ிடிக்கட்டும்! --------------------------------------------காசு களஸசன்று அனல் ஹதசங்க஭ில் அ஺஬ந்ததழல் யளழ்க்஺க஺ன

யளமளயிட்ைளலும் இ஦ ஧ற்றும்

ஹதசப் ஧ற்஫ழ஺஦னேம் ஸகளண்ஹைளம்;

ஈமத்஺த நட்டுஹந

஺கயிட்ஹைளம்! --------------------------------------------சுட்டு ஋ரிந்தஸதளன௉ களடு;

னளன௉ம் -

ஈமஸந஦ ஋ண்ணி யிைளதீர்கள்;

தநழமன் இ஦ினேம்

த஺஬கு஦ியதளய் இல்஺஬! --------------------------------------------யித்னாசாகர்


gpuhd;]; jkpoh; Nghuhl;lk; Ehy; ntspapl;bd; epfo;tpd; gpd;dh; mf;fpdpf;ftpQh; kh.fp.fpwp];upad; mth;fis Neh;fhzy; nra;jth;; Neh;fhzy;--IP.V.ey;ynuj;jpdk; gpuhd;]; khh;f;];Nlhkp kz;lgj;jpy; 08.05.2010 rdpf;fpoik kh.fp.fpwp];upad; mth;fspd; VohtJ Ehyhd gpuhd;]; jkpoh; Nghuhl;lk; Ehy; ntspapL Kbe;j gpd; md;wpuT mth;fis QhapW jpdf;FuYf;fh Neh;fhzy; fz;lij ,q;F jUfpNwd;: md;ikapy; jkpofk; mfypif rQ;rpifAk; mf;fpdpf;ftpQh; gl;lj;ijijAk; toq;fpAs;sik ,r;rpwg;Gf;F tYr;Nrh;g;gdthfj; jpfo;fpwJ.,th; murpay; vOj;jhsh; ftpQh; Clftpashsh; tpkh;rfh; njhiyf;fhl;rp fiyQh; ehty; Mrpupah; ,uz;L FWehty;-,uz;L rpWfijj; njhFg;G ,uz;L ftpijj; njhFg;G ,uz;L fl;Liu Ehy;fs; NkYk; XU ftpijj; njhFg;G fl;Liuj; njhFg;ngd tutpUf;Fk; jPtpu vOj;jhw;wYk; rpwe;j rKfj; njhz;lDkhfpa ,g;ngUk; Gyj;J jkpo; ,yf;fpa gilg;ghspNahLk; gl;bkd;wk; ftpauq;fk; Ngr;rhsNuhL nkhj;jj;jpy; Gyj;Jtho; jkpoNuhNl jd; tho;ehs; KOtijAk; mh;g;gzpf;fpd;w jkpo; njhz;Ls;sj;NjhL ehk; ,g;NghJ NgRNthk; ,uj;jpdk;— vOj;JyfpYk; murpaypYk; xNu fhyj;py; cs; Eioe;jhP ;fs;: ftpQdhf ,Ue;jPh;fs;:vg;NghJ mf;fpdpf;ftpQdhf khwpdPh;fs;?

Muk;gj;jpy;

ftpij

%yk;

mf;fpdp -ehd; vOj;Jyfpy; murpaypy; fpwp];upadhf rtpupahdhf ftpijAyfpy; ftpQdhf ehlfk; ehl;Lf;$j;jdhf tpkh;rfdhf Clftpashsdhf ,Ue;j ehd;:md;ikapy; jkpofj;J ,yf;fpah-mfopif rQ;rpiffs; td;dpg; gLnfhiyfspd; NghJk; 1983f;Fg; gpw;ghL ftpijfspy; njwpj;j neUg;Gg; gpok;Gfs; fz;L ‘mf;fpdpf;ftpQd;’ vDk; kpfg; ngUk; nfsutj;ijj; je;Jtpl;ldh;:vd;id 1970fspy; Rje;jpud; gj;jpupif ,yf;fpa cyfpw;F mq;fpfupj;j NghJ rpd;d ,isQd;..vd;dhy; FUefh; ngUikaile;jJ:ehd; twpatdhNdd; vd; FLk;gj;ij Nerpj;jijtpl me;jr; rKfj;ijNa jiyapy; Jhf;fpj; jpupgtd;!vOj;Jyf <Lghl;lhYk; kpfg;ngUk; ngUikAz;L.FUefupypUe;J gpwe;j Kjy; ehty; vd;wtifapy; ‘GaYf;Fg;gpd;’ ehty; mr;rKfj;jpd; tho;tpay; epiyg;ghl;il rpj;jpupj;jhYk; gilg;gpay; cyfk; kpfTk; NjlYf;Fk;-mwpTG+h;tkhd mLj;j jiyKiwf;Fk; nrk;ikg;gLj;jg;glf; $bajhf eilKiwg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;:vd; Ng&f;fKk; ,JthfNt ,Uf;fpwJ..Ez;GyKk; Ez;zwpTk; kpf;fjhfTk; cs;sJ ek; jkpo; ,yf;fpa cyfk; murpay; tpopg;G <oj;jkpoh; kj;jpapy; Nghuhl;l fhyj;jpy; ,Ue;j tPWeil ,d;W kPzL ; k; gaepiyf;F te;Js;sJ! md;Wk; Gj;jp[Ptpfs; kj;jpapy; ,Ue;j gaKk; ke;j epiyAk; khw;wk; fhzhJ kpfg;ngupa gs;sj;jpw;Fs; tpOe;Jtpl;lJ! mlf;FKiwAk;-Jd;GWj;jYk;-gopthq;fYk;-fUtWg;GfSk;-mj;JkPwpa FbNaw;wq;fSk;kpul;ly;fSk; njhlu;e;J njhluj;jhd; NghfpwJ..,jw;Fs; ek;kpy; gyupd; rpd;dj;jdkhd rpd;dg;Gj;jpr; Nrl;ilfSk; mstpw;fjpfkhf eilngWfpd;wJ:,dp!vj;jid fhyk; gpd;dilTf;F Ngha;tpl;Nlhk; vd;gij epidj;jhNy neQ;rf; FUj;J fUFfpwJ..,jidg; nghWj;jpUe;J ghh;f;f Ntz;Lk; vd;gjy;y.jkpoDf;F kPz;Lk; tpyq;Fk;-rpiwAk;-fw;Whzpy; fl;babAk;jhd; fpilf;f tha;g;ghf cs;sJ:jkpopdj;ijf; fhg;ghw;w ahupUf;fpwhd;!vd;w Nfs;tp jiyKiwapd; iffspy; xg;gilf;fg;glLs;sJ.kpfg;ngupa ftiyf;Fupa mh;gzpg; ghfNt vdf;Fs; Njhd;Wk;:,dptUk; vd; gilg;gpyf;fpaq;fspy; cs;slf;fk; vq;fs; jtpg;ig-typia js;spitj;jpl KbahJ js;sg;gl;bUf;Fk;.kz;zpd; MytpUl;r j;ijj; jhq;Fk; tpOjha; Gyj;jpypUe;J nray;gl Ntz;ba jPtpukhd fl;lhaj;Jf; Fs; nry;Yk; gilg;gpyf;fpaj; njhz;ilAk; epiyiaAk; vd;Ds; Vw;gLj;jp As;sJ…1981fspy; Gyk;ngah;e;j thOk; vd; fhyk; gjpTfSk; epidTfSk; Ks;sptha;fhNshL Kbahj typ typahfNt vOj;jpy; ntspg;gLk;: ,uj;jpdk;-,yf;fpag; gilg;Gg; gw;wpAk; ,yf;fpag; gilg;ghspfs; gw;wpAk; Gyk;ngah;e;J tho;fpd;w ftpQh;fs; ftpijfs; gw;wpAk; ePq;fs; vd;d epidf;fpd;wPh;fs;? mf;fpdp fiy ,yf;fpa gilg;ghspfSk; murpay; mDgtk; cs;sth;fSk; vOJk; NghJk; fiyfis muq;Nfw;Wk; NghJk; .jkpoh; kz;izAk;;. tho;tplq;fisAk.; Rje;jpuj;jpd; typikiaAk; vOjNtz;Lk;: jhafj;jpy; thOk; vOj;jhsh;fisf; fhl;bYk; Gyk;ngah;e;j gilg;ghspfspd; vOJNfhy;jhd; kf;fis Nerpj;J epkpuNtz;Lk;.jkpopdk; NkYk; nfhLikfSf;F Mshtijg; ghh;f;fpd;Nwhk;!,jidg; ghh;j;Jf; nfhz;L Gyk;ngah;e;j jkpod; xw;Wikf;F Kd;tuhky; ,Ug;gijAk;-tha;r;rhlypy; tOtpa Nghf;fpy; Nghf;fpupj;jdkhfg; NghtijAk; fhz;fpd;Nwhk;:,d;iwa gilg;gpyf;fpa thjpfs; vOJNfhy; epkph;j;jpr; nra;Ak; gzpia <lw;wjhfg; gilf;f Ntz;Lk;.,yf;fpak; ,q;Fjhd; kdpjj;NjhL xd;wpizfpwJ…


,yf;fpa tbtq;fSf;F jkpo; czh;r;rp ,uj;j ehsj;jpy; ghatpl Ntz;Lk;. ,JNt tho;tjpy; ngUikaspf;Fk;.kpfg;ngupa eltbf;ifahfTk; ntspr;rk; fhl;Lk;. jiyKiwf;F cfe;j gzpahfTk; Jyq;Fk;. cjl;L ,yf;fpag; gilg;gth; kj;jpapy; epd;Wjhd; ,td; mf;fpdpf;ftpQdhf eilNghLfpwhd;:ftpQd;-ftpij vDk; Nfs;tpapy; ePz;l gjpy; nrhy;yNtz;bf; fplf;fpwJ. rq;ffhyg; ghuk;gupaf; ftpijfs; kpifahf vdf;Fj; njupahJ. kuGf; ftpij nra;As; Kfk; vd;id Mh;tkhf tUbj;jUtd..GJf;ftpijetpdj;Jtftpij-gpd;etpdj;Jtftpij vd;W thl;btijg;gijf; fhz;fpd;Nwhk;: trdeilapypUe;J gpwe;j GJf;ftpijf;F ,j;jid rpy;nyLg;G Vd;? Vd;w Nfs;tp vd;Ds; vOfpwJ ehd; vOJtNj vdf;F vd;d ftpij vd;WnjpupahJ.,Ue;jNghJk; ngUikNahL’ftpijf;nfd;W cUthf;fg;gl;l nkhop jkpo; nkhop.Gyikff;Fk; GidGf;Fk; caupa gbkeil nfhz;lJ.jkpo;jhd; ftpij-ftpijjhd; jkpo; vq;fl Cupy; Iah ntwpapy; ghLk; ghl;by; ftpij Mr;rp mLj;j tPl;lhUld; rz;il NghLk; tirapy; ftpij rhtPl;by; ftpij xg;ghupg;ghlypy; ftpij flypy; ftpij ftpd;fy;nywpAk; NghJk; ftpij tpisahl;by; ftpij mk;ghg;ghlypy; ftpij vq;Fk; jkpo; njwpj;J ftpijfNs nfhl;Lk;: vd;Dila FWehty; ‘XU Mj;khtpd; mtyk;’ fijapy; vq;f Mr;rp ghbaij fy;ahzg; ghlyhf itj;Njd; fl;Lj; jpUf;ifnay;yhk; fy;ahzk; Ngrptu-Mlj;jpUf;if vy;yhk; Ms;$l;btu-kdy;jpUf;if by;yhk; kzNkil fl;btu-G+thj;jpUf;if vy;yhk; G+khiy Nfhj;Jtu-Gspae;jpUf;if vy;yhk; Gy;yhq;Foy; Cjptu-fUthj; jpUf;if vy;yhk; fwpNrhW Mf;fptu ,g;ghliy ehd;1980fspy; vOjpa fijapy; ,lk;ngwitj;Njd;md;ikapy; XU rpdpkh glj;jpy; te;j kPd; ghly; nguprhf Gfo;ngw;wij mwpe;J vdf;Fs; rpupj;Njd; MfNt kf;fspd; gupghirNa ftpij mth;fsJ ciuahlypy; kfj;jhd ftpj;Jtj; jd;ik kpsph;tijf; fhzyhk;:,aw;ifahf <oj;jkpoupd; Ngr;Rj; jkpioNa jkpofj; jkpoh; Jhaeil vd;W nrhy;th;! ,uj;jpdk; ,Ugj;njl;L Mz;LfSf;F Nkyhf ePq;fs; Gyk;ngah;e;J mlq;Fk; ,e;j tho;f;ifr; R+oy; gw;wpf; $Wq;fs;?

tho;fpwPh;fs;.jkpoh;fspd;

Gyk;ngah;Tk;

mq;F

mf;fpdp fyhr;rhuk; gz;ghL tho;tpay; epiy me;je;j ehl;Lr; R+oYf;Nfw;g khw;wq;fs; Vw;gl;Ls;sij kWf;f KbahJ:1980fspd; gpw;ghL mfjpahf te;jth;fspd; gps;isfs; Gyk;ngah;e;j ehLfspy; ,uz;lhk; jiyKiwapdh; vd;w Nfhjhtpy; epw;fpd;wdh;:,th;fspilNa me;je;j ehl;Lr; R+oy;-fy;tp-fz;Nzhl;lk;-fUj;Jg; gupkhw;wk;-cil %ykhd gz;ghl;L khw;wq;fs; epfo;e;Js;;sJ. Vd; Nkhrkhdjhf epfo;e;Jk; tUtd!,jdhy; jkpoh; tho;tpDf;Fupa fyhr;rhuj;jpy; ngupjhd jhf;fk; Vw;glg; Nghtjpy;iy:Kjy; Mil fl;bf;nfhz;l nkhop jkpo; vd;whs-; mts; vg;gb Milg; ghFghl;lhy; gz;ghL ,oe;J NghfKbAk;?Kjy; mzpfs; mzpe;jts; vd;whs; vg;gb mupaiz mkuhky; mope;Jtpl KbAk;? jkpod; moptjhdhy; Ks;sptha;f;fhy; vjpupfs; Kw;WifAld; Kw;Wk; KOjhf mope;Jtpl Ntz;Lk;!,d;Wk; ,yl;rk; jkpoh;fspd; gpzj;jpd; kPJ Nt&z;b epw;fpd;Nwhk;:Rdhkp moptpYk; Ngrg;gLk; ,dkhf ,Uf;fpd;Nwhk;…jiyKiw Gyj;jpy; kjpf;fg;glL kfpikg;gLj;jg;gl;lij Kg;gJ tUlg; Nghuhl;lj;jpYk; Rdhkpapd; NghJ vq;fs; jiyKiw Gyj;jpy; cyfpw;Fg; Gupaitj;jdh;: vq;fs; Kfq;fSk; Nth;fSk; jha;kz;zpy;jhd; cs;sJ vd;W Nfhbl;Lf; fhl;b epd;wNj rhd;W .jkpo; ngw;Nwhh;fs; Cupy; tho;tNj rpwg;Gk; kfpo;r;rpAk; mspg;gnjd;W ngUikahfg; NgRfpd;whh;fs;:;,q;Fs;s trjpahd murhq;ff; nfhLg;gzTfshy; ,g;gb cjl;lstpy; eRq;fs; Ngh;topfshfTk; cs;sth; ,Uf;fpd;wdh;:xU gf;fk; ebg;ghf-kWgf;fk; fLg;ghfTk; cs;sJ.Gyk;ngah;e;J mfjp me;j];Jf; Nfl;lJ vg;gb vd;gJ mtuth; kdRf;Fj;jhd; ntspr;rk;:ehd; kWjypf;fj; jahupy;iy! 1982gpuhd;Rf;Fs; te;j ehs;Kjy; vd; kidtp ,uz;L gps;isfs; rfpjk; jg;gpj;J tpl;Nld; vd;w Fw;wAzh;Tk;- vd; kf;fspd; typ jPuhj typahfTk; tho;gtd;:,ay;ghd kdpjh;fs;-,ay;ghd tho;f;if toikahd cwTfs; vg;NghJ Jwe;jhh;fNsh md;Nw jkpod; Kfkpoe;jhd;:rfyj;ijAk; Jwe;jhd;. mfjp me;j];jpy; tho;tjhYk; vdf;F ftiyapy;iy:vd; jha; epyk; ,uj;jj;jpy; rpte;J fplf;Fk; tiu- tpyq;Fk; rpiwapy; Klq;fpf; fplf;Fk; tiu -vd; kf;fs; typ jPUk;tiu ,e;j mfjpahf ,Ue;J vd;dhy; rpwpNjDk; Kl;Lf; nfhLf;f Ke;jtiu Kay;fpNwd;.KbahjNhJ vd; %r;R Kbe;jnjd KbTnfhs;tPh;: ,uj;jpdk; Gyj;Jtho; jkpo; kf;fSf;Fr; nrhy;y Ntz;bajhf vd;d fUJfpwPh;fs;?


mf;fpdp nrhy;yj; Jbg;gJk; nrhy;yptpl epidg;gJk; mjpfkhdJ..JbJbg;igr; nrhy;yp mlf;fptpl epidg;gJ epiwaNt fplf;fpwJ.vdJ ngupa ehty; ‘GaYf;Fg;gpd;’ ngUq;fijapy; nfhQ;rk; nrhy;ypapUf;fpNwd;.mjd; ,uz;lhk; gFjpj; njhlh;r;rp Gyk;ngah; tho;tpypUe;J njhlq;Fk; ehtypy; jpl;lkpl;lJ nray;tbtk; ngw;W tUfpwJ; jkpopdj;jpd; tho;Tk;-typAk; tuyhWk; Gyj;jpy; ehd;jhd; mjpfk; nrhy;yp tUfpNwd;:vd;idj; jtpu NtW ahUk; nrhy;tjhf ehdwpNad;.. me;jj; jtiwAk; ehd;jhd; epth;j;jp gz;zTk; Ntz;Lk;.me;jg; ngUk; ciog;gpy; ,d;W ntspahfpAs;s ‘gpuhd;]; jkpoh; Nghuhl;lk;’Ehy; mlq;Fk;.Gyj;Jr; rkhr;rhuq;fSk; mstplw;fupajhfg; ngUfpf; fplf;fpwJ..ek; rPh;jpUj;jg; gzpahf mLj;j jiyKiwf;F vd;id mh;g;gzpg;gNj vd; vOJNfhypd; jj;Jtg; gzpahf ,d;W vd;Ds; cs;sJ.NkYk; ,uz;L flikfis ehd; epiwNtw;wNtz;batdhf ,Uf;fpNwd;…gpuhd;]; jkpoh; Nghuhl;lk; vd;Dk; Ehy; gpuhd;rpy; ele;j FW k;Nghuhl;l epfo;tpd; njhFg;Gf; fl;LiuEhy;.Mtzg;gLj;j Ntz;bajw;fhd Kjy; gbahf elj;jpNdd;:,jidaLj;J cynfq;Fk; ele;j Gyk;ngah; jkpoh;fspd; Nghuhl;lq;fisAk; njhFj;J ngUk;Ehyhf nray; tbtpy; nfhz;Ltu Kad;Ws;Nsd; ,uj;jdk; jkpofg; gilg;ghspfs; ghh;itapy; Gyj;Jj; jkpo; gilg;gpyf;fpak; gw;wpa fUj;Jf;fs; MNuhf;fpakhdjhf cs;sjh? mf;fpdp thrfDf;F kpul;ly; ,y;yhj tifapy; rkfhyj;jpy; jkpofg; gilg;ghspfs; ghh;it ,Ue;J tUfpwJ. XUrpyh; jq;fisj; jhq;fNs kpifahf vOjpAk;-ciuahbAk; tUtJ vdf;F cld;ghby;iy!vq;fs; <oj;Jg; gilg;Gyfk; kpfj; njspthfj;jhd; ,Ue;J tUfpwJ..nrhy; GjpJ. nghUs; GjpJ. NrhjpkpF etftpij ve;ehSk; mopahj khftpij. vd;fpd;w ghujpapd; ftpij ngUk;ntsp vq;fs; Nghuhl;l fhyj;Jf; ftpijapd; kfj;Jtkhf tpsq;fpaJ.<oj;Jg; gilg;ghspfs; gyh; ghujpapd; ghlYf;F cfe;jth;fshfNt jpfo;e;jth;fs;;.ghujpf;F Kd;Gk; topfhl:lYf;Fupa ngupath;fshf tpsq;fpath;fs; vd;gij mr;rg;glhky; mbj;Jf; $wyhk;:jq;fisj; jhq;fNs GSFk; kjpg;gPLfis ntWj;jth;fs;.<oj;J Kd;dth;fs; top vq;fs; Nghd;w gilg;ghspfSf;F ,d;Wk; ce;J rf;jpahf ,Uf;Fk;: Gyk;ngah; gilg;ghspfs; rpyupy; ntWf;fj;jf;fjhd kjpg;gPLfs; ,Uf;fpwJ.,Ue;jhYk; mth;fs; vOj;Jf;fSk; thrfh;fs; kj;jpapy; kjpg;Gk; ngwtpy;iy!kjpf;Fk; msTf;F vOJgth;fshf ,dk;fhl;bf;; nfhs;gth;fs; mupjhfNt ,Uf;fpd;wdh;.. ‘ ,e;j Ehw;whz;il Kd; elj;jpr; nry;Yk; ,yf;fp athjp ,yq;ifapy; ,Ue;Nj Njhd;Wthd;’:vd;W Afghujpapd; xNu NghL NghJkh djhfj; Njhd;wyhk;.Gyj;Jg; gilg;Gyfk; vd;w gjj;ijg; ghtpj;jth;fisAk; ehk; fhzNtz;Lk;. ituKj;J ftpijfspy; mjpfk; ghtpj;jpUf;fpwhh;-jw;fhyf; ftpQh;fs; rpdpkhg; ghlyhrpupah;fSk; Gyj;Jg; gilGyfj;ij cah;thfg; NgrpAk; vOjpAk; tUfpd;wdh;.gy gj;jpupiffspy; gpujk Mrpupauhfg; gzpahw;wpath; ,e;jpad;^-,e;J gj;jpupif Mrpupauhf ,Ue;jth; jpU.khyd; mth;fs; $Wk; NghJ ‘Gyk; ngah;e;j jkpoh;fs; jkpio cyfj; juj;jpw;F vLj;Jr; nry;fpwhh;fs;. ,yq;ifj; jkpo; ,yf;fpak; jkpo; ehl;ilr; rhh;e;jjhf ,dpAk; ,Uf;fhJ’;.vd;W $wpdijf; Nfl;lNghNj vd;Ds; Gyk;ngah;e;J gilg;gpyf;fpa fsj;jpy; epw;Fk; tPW kpfg;ngUk; JzpT Nrhutplhky; elj;JfpwJ.. ,uj;jpdk; vOj;Jyfg; gpuNtrk; Nghuhl;lk; murpay; ed;fwpe;j ePq;fs; Ngupdk; huq;fSf;fhd fhuzk; vd;d?

kj;jpapy; gug;Gk; jtwhd gpur-

mf;fpdp rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; Gj;jpIPtpfs;-rpq;fs murpay; thjpfs; xUtpj kaf;fj;ij tYe;J GFj;jpapUf;fpwhh;fs;:jkpoh; jq;fistpl;Lg; Nghftplf; $lhJ jkpoh;fisg; gpupj;J tpLjiy nfhLj;J tpyfpg; Nghfitj;jhy; jq;fSf;Fg; ngupkpog;Gk; mwpT eph;thfgg; gupghyzq;fspy; fPo;epiy cUthFk; ,t;tpog;ig <Lfl;l vtdhYk; KbahJ. tsq;fs; te;J NruhJ.,jdhy; jkpoh;fis trg;gLj;jp mbikf; Nfhyj;jpy; itj;jpUe;jhy;jhd; rpq;fs kf;fs; thoyhk; jkpoupd mwpT eph;thf murpay; tpopg;G fiyf; f&T+yq;fis mDgtpf;f jkpoh;fspd; tpLjiyf;Fj; jilahfpa midj;J topfisAk; rpq;fs murpay;thjpfs; mwpTWj;jp jkpoh;fist tpl;L rpq;fs ,dk; thoKbahnjd;W gs;spf;$lg; ghlk; fl;lhakhfj; jpzpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jdhy;jhd; Gyp vd;w nrhy;Nfl;l khj;jpuk; gae;jbj;Jg; gjwpr; rpjwp Xbdhh;fs;! rpq;fs kf;fs;kPJ rpq;fs Gj;jpIPtpfs;jhd; ntWg;ig jPtpukhfg; gug;gpath;fs;. Gypfis Kbj;J tpl;Nlhk; vd;W nrhd;dNghJ gl;lhR nfhSj;jp kfpo;e;jJ Gyp vd;w gaeLf;fk; jPh;e;j tpLghl;bdhy;jhd;! jkpod; nghd; neUg;gpdhy; Glkplg;gLfpwhd;-mijtpl tpiyAah;e;j tpLjiy ek;gpf;if nka;g;gpf;fg;glNt jkpopdk; JaUWfpd;wdh;:xUehs; ek;gpf;if nrhy;nyhz;zh xg;gw;w tpLjiyapd; kfpo;r;rpapy; Ng&tif kPligj; jUk;. jha;jkpof murpay;thjpfs; rpyh; <og; gpur;ridia Ngrpdhh;fs;.. gyh; gLghjfj;ij fz;Kd;Nd nfh^ukhff; nfhl;bdhh;fs;..: jkpofg; Gj;jpIPtpfSk; vq;fs; gpur;ridfis murpay; gpur;ridahfNt Fwpf;fp itj;J mepahaj;ij mwpe;Jk; mwpajhth;fshf tpijj;jjhh;fs;:jopodpd; gz;ghl;Lg; ghuk;gupak; tho;tpl epiyapd; gupkhzj;ij Gupe;J ftdpf;f Ntz;lhntWg;Gld; nrj;Jf; fple;jdh;: ,e;j Neuj;jpyhtJ ehd; vdJ Nghuhl;l Ehypy; Fwpg;gpl;Ls;s Xw;Wikapd; typikf;Ff; $l;LwthfNtz;Lk; vd;w Fwpg;ig thrpj;Jg; ghh;ff ; Ntz;Lk;..gh;j;Jtpl;L gLj;Jf;fplf;fhky; ek; jhaf cah;Tf;F tYr;Nrh;f;f xd;Wgl Ntz;LfpNwd;…


,uj;jpdk; ePq;fs; ,g;NghJ ntspapl;bUf;Fk; Ehy; gw;wpf; $Wq;fs;? mf;fpdp ,e;j Ehy; gy rpukq;fSf;F kj;jpapy; vOjg;gl;l Mtzg;gLj;jYf;Fupa Mtzkhf ,Uf;fNtz;ba Ehy;. gpuhd;]; jkpoupd; Muk;gfhy tuyhw;iwAk; rpW FWk;gl khfj; njhl;L 2009 Nk khjg; Nghuhl;lk; CHtyq;fs;. ftzaPh;g;Gfs;. xd;W$ly; vd murpay; jpy;YKs;Sfis rpj;jpupj;J ,isNahupd; Kd;ndLg;Gf;fs; Ks;sptha;f;fhy; tPo;r;rp vd;gd Nghuhl;lkhf vOjg;gl;Ls;sJ jkpoh; fl;lhak; ghh;f;f Ntz;Lk;. ,e;j Ehy; NkYk; Gyj;Jg; gilg;ghspfis gilg;Gyfk; Nehf;fpa ghh;itf;Fs; ,iknaOg;gpr; rpe;jpf;fg;gz;Zk;:typ jhq;fKbahthW typaf; nfhz;LtUk;. vOJNfhiyAk; vOj;ijAk; Ks;sptha;f;fhy; Kbty;y…njhlf;fk; vd;W khh;jl;lg; gz;Zk;:rPuhl;Lk; jkpior; rpYitapy; miwahNj!mupaizapy; Vw;wpj; jhyhl;L. ,JNt jkpo; ghy; Fbj;jjpy; ngUikaspf;Fk; vd;W jl;br; nrhy;Yk; ,uj;jpdk; ,g;nghOJ Gyk;ngah; ,yf;fpak; vd;W nrhy;fpwhh;fs:; cq;fisg; nghWj;jkl;by; vd;d gq;fspg;ifj; juf;$Lk;? cq;fsJ gilg;Gfs; gw;wpAk; $Wq;fs;? mf;fpdp Gyk;ngah;e;j jkpoh;fs; cyfnkq;Fk; tho;fpd;whh;fs; me;je;j nkhopfspYk; Njwpath;fshf ,Uf;fpd;whh;fs; fiy ,yf;fpak; gilg;Gfis MNuhf;fpakhf toq;ff;$ba mDgtk; fpilf;Fk;.,jdhy; jkpo; nkhopf;Fk; tYr;Nrh;g;gNjhL tpj;jpahrkhd gilg;Gf;fisj; juprpf;f tha;g;ghfTk; ,Uf;fpwJ. ,jd; tpsf;fj;ij Kd;dUk; $wpapUf;fpNwd;:vd;Dila rpWfijfs; Gyj;Jf; fyhr;rhuk; gw;wpa fijfshfNt mjpfk; fhzg;gLtJ. rpWfij vd;gJ RUf;fpAk; ,Wf;fpAk; jftiyj; jUtJ. fl;Liu vd;W vLj;Jf; nfhz;lhs; vy;NyhUk; tpsq;fpf; nfhs;sj; njhFj;J toq;FtJ.ftpij vd;gJ Nkd;ghLila ty;yikAk; ntspg;ghLk;. jd;Dzh;r;rpapy;. kz;trhizNahL fye;J fhyj;ijj; jhz;bAk; fko;e;jpUg;gJ..vdf;F kz;thrizf; ftpQd; vd;w ngaUk; cz;L: ,yf;fpaj;jpy; Kf;fpakhf Kd;dpWj;jpf; fhl;l Gyk;ngah;e;j gilg;ghspfSf;F XU tha;g;ghfg; gl;lJ cyf nkhopfNshL Vw;gl;Ls;s neUf;fk; ,j;jUzk; ek; nkhopf;Ff; fpilj;jpUf;Fk; mjph;rk; vd;Wjhd; nrhy;Ntd;.mJkl;Lky;yhJ 1980fspy; <oj;jpy; ntspahd jkpo; ,yf;fpa Jhy;fSk;--Nghuhl;lfhyg;gilg;GfSk; Gyj;Jj; jkpoupilNa kWgjpg;Gr; nra;ag;gl Ntz;Lk;: jkpofg; gilg;ghspfs; mwpTj; jsj;jpw;Fk; Gyj;Jtho; jiyKiwapd; Kd;ndLg;Gf;Fk; cfe;j gzpahFk; Ks;sptha;f;fhy; tiuahd fhyfl;l NgutyKk; gyehl;L $l;L rjpfSk; rz;bj;jdKk; gjpag;gl Ntz;Lk; ,e;jNtisapy; Gyj;Jjkpod; xw;Wikjhd; rupahd re;jh;g;gj;ij ,r;re;jh;g;gj;jpy; cUthf;fty;yJ ,ijAk; jtwtpl;L murpay; Nghuhl;lk; elj;jtpy;iy vd;W gpJf;fhky; gilg;ghspfSk; gilg;Gfisg; gpuRuk; nra;NthUk; Jzpe;J fskpwq;Fk; re;jh;g;gk; ,JthFk;: ,uj;jpdk; cq;fsJ gilg;Gf;fs; gw;wp? mf;fpdp ehd; ,Jtiu gilg;ghspahf ,Ue;jijg; ghh;j;jgb vd; gilg;Gf;fis nrhy;Yk; Kd; ,e;jg; gilg;Gf;fis ntspf;nfhzug; gl;lghLfisg; ghh;f;fNtz;Lk;.gpuhd;rpy; ,Ue;Jjhs; ,e;j VO Ehy;fisAk; vz;zw;w ftpij fl;Liu tpkh;rdk; njhiyf;fhl;rp epfo;Tfs; vd;W gilj;jspj;J tUfpNwd; ,e;j ,ae;jpu tho;f;iff;Fs; tpohf;fs; vOjpf;nfhLf;Fk; kq;fy mkq;fy ftpijfs; Nghuhl;lq;fspd; fye;jy; gug;Gjy; vd;W md;whl rPtpa tho;f;if tho;e;J nfhs;fpw jkpodhf ,Uf;fpNwd; ,j;jid <Lghl;bd; jpf;FKf;fhlYf;Fs; gilg;gpyf;fpaj; jsk; XU NtWjskhf ,aq;Fk;.vd; FLk;gj;ijf; ftdpj;jjpYk; Nkyhf vd; kf;fisAk; kz;izAk; fhjypj;j fhyNk vd; Ik;gj;NjO tajpy; miuEhw;whz;L Nerpg;ghf neUf;fKld; ,d;Wk; ,Ug;gij Foe;ijg; gpupaj;Jld; fUJfpNwd; xt;nthU gilg;igAk; gilj;Jtpl;L Clfq;fs; Ehy;fspy; gpuRukhd gpwF Nfhgg;gLNtd; mNl!,d;Dk; Mokhf tbtj;ij khw;wpapUf;fyhk; ,d;Dk; nfhQ;rk; jdpj;jd;ik tha;e;jjhfg; gilj;jpUf;fyhk; vd;W: ,e;jf; Nfhgj;jpdhy;jhd; ehd; vOjpaij jpUk;gg; ghh;f;Fk; gof;fj;ij epWj;jpf;nfhz;Nld;:vdJ Kjy; rpWfij jpdfud; gj;jpupifapy; te;jNghJ epyitg; gpbj;j kfpo;r;rpapy; Fjpj;Njd; Kjy; fl;Liu Rje;jpud; gj;jpupifapy; te;jNghJ rpd;dtd; ehd; ehYfhy; khd;Nghy; Js;spg; gha;e;Njd;: Kjy; ftpij Nkilapy; ghbaNghJ ghujpiaf; fl;baizj;J kfpo;e;Njd:; fizahop rQ;rpifapy; mLf;fLf;fh vd; rpWfijfs; gpuRukhd NghJ cyfk; vd; vOj;jpy; ftdk; nrYj;jj; njhlq;fpaijg; Gupe;Njd;;: NkYk; gilg;gpd; ntspg;ghl;bd; Kf;fpaj;Jtk; vOJ: vOJ vOj;J. tUk; gbf;fg; gbf;f gyJk; GupAk;;. vd;id vOj itj;Jf; nfhs;Sk; rf;jpAk; gbg;gjpYk; vOJtjpYk;jhd; tplhg;gpbahd neQ;rdhf vd;id gakpy;yhj mf;fpdpf;ftpQdhf ,d;W cah;j;jpitj;Js;sJ.


,uj;jpdk; cq:fSila vOj;Jg; gzpapd; Nehf;fKk; jh;f;fKk; Gyj;jpy; vJthf ,Uf;fpwJ? mf;fpdp kz;zpypUe;J Mw;wNtz;ba gzpia gpuhd;rpypUe;J Mw;Wk; Rje;jpuk; fpilj;jpU f;fpwJ.mq;F Rje;jpukhf vOJk; JzpTf;F jilAk;-mbAk; Jg;ghf;fpr; R+Lk; tijk; fpilj;jjhy;jhd; Gyk;ngah;e;j gpd; vd; tpLjiy Ntzba ,yl;rpa Nehf;fj;ij kf;fs; Nehf;fkhff; nfhz;L vOJfpNwd;:Vd; ehk; Gyk;ngah;e;Njhk; vd;gijAk; Vd; ehk; mbikahf tho;fpNwhk; vd;gijAk; rpe;jpf;f itf;Fk; Nehf;fj;ijg; gpujhd jskhff; nfhz;L ehd; vOjpNdd;:vy;yhtifahd gpur;ridfisAk; Rl;bf;fhl;b rpe;jpf;fg; gz;Zk; czh;r;rpia cUthf;fty;y ftpijfisg; gilj;jspg;gNj vd; ftpijfs;!ve;jr; rpe;jidAk; kf;fis Nehf;fpf; fhyk; fle;Jk; rpe;jpf;f itf;fhtpl;lhy; gilg;ghsp vd;gijtpl guNjrpahfp gLj;Jf;fplf;fyhk; me;j mh;j;jkw;w tho;T tho;gtdhf tho ,e;jf; ftpQd; Gyk;ngautpy;iy rpWfijfspYk; Gjpa ntspg;ghLfs; fhyj;ijg; gpujpgypg;gjhfg; gilf;fNtz;Lk; Gyk;ngah;e;j tho;tpd; mtyj;ijAk; mtrpakw;w Gyk;ngah;itAk; vd;Dila rpWfijfs; nrhd;dJNghy; NtW ve;j Gyj;Jg; gilg;ghspapd; rpWfijfSk; nrhd;djhf ehd; mwpatpy;iy:,d;Wk; JzpTld; vd; Jhupif tiue;Jnfhz;bUf;fpwJ vq;fs; Rje;jpuj;jpd; Rje;jpuj;ijAk; xw;Wikapd; typikiaAk; Mjpf;fntwp vd;id mlf;fptpl KbahJ ehd; vd; Nehf;fk; kf;fisr; rpe;jpf;f itf;Fk; tiu jPuhj jhfkhf jhafk; Nehf;fpNa gu;zkpf;Fk;::


தநிழ் இ஬க்கினத்தில் த஦க்௃க஦ த஦ி இடத்௅தப் ௃஧ற்஫யர்க஭ில் இயரும்

ஒருயர்.அயரின் ௄஥ர்காண௅஬ ஥ாமும் ஧ிபசுரிப்஧தன் மூ஬ம் ௃஧ரு௅ந ௃காள்கி௄஫ாம்.

஋ல௅த்தள஭ர் ஹந஬ளண்஺நப் ஸ஧ளன்னுச்சளநழ அயர்கல௃ைன் என௉ ஹ஥ர்களணல்:

அகழல் (இயர் இந்தழனளயில் ஹந஬ளண்ந஺஫஥ளடு ஋ன்஫ குக்கழபளநத்஺தச் ஹசர்ந்த ஧஺ைப்஧ள஭ி. ஍ந்தளம் யகுப்ன௃ ய஺ப நட்டுஹந ஧டித்துள்஭ இயர் கைந்த 38 ஆண்டுக஭ளக ஋ல௅த்துத் து஺஫னில் ஈடு஧ட்டுள்஭ளர். இயபது ன௅தல்ச் சழறுக஺த 1972 இல் ஸய஭ினள஦து. ஧ளசத்தீ, ந஦ப்ன௄, சூர்னஹயர்஺ய, நள஦ளயளரிப்ன௄, ன௄ந஦ச் சு஺ந, நளனுைப் ஧ிபயளகம் உட்஧ை ஧஬ சழறுக஺தத் ஸதளகுப்ன௃க்கள் ஋ல௅தழனேள்஭ளர். இதுய஺ப 22 க்கும் ஹநற்஧ட்ை சழறுக஺தத் ஸதளகுப்ன௃க்கள், 6 ஥ளயல்கள், 6 குறு஥ளயல்கள் ஸய஭ினிட்டுள்஭ளர். நழன்சளபப் ன௄ ஋ன்஫ இயபது சழறுக஺தத் ஸதளகுப்ன௃ 2008 இல் சளகழத்தழன அகளைநழ யின௉து ஸ஧ற்஫து. இ஬க்கழனச் சழந்த஺஦ப் ஧ரி஺ச 8 தை஺யகள் ஸ஧ற்஫ழன௉ப்஧ஹதளடு, ஹகள஺ய ஬ழல்஬ழ ஹதயசழகளநணி யின௉து, அ஦ந்தளச்சளரினளர் அ஫க்கட்ை஺஭ ஧ரிசு, ஸ்ஹைட் யங்கழ யின௉து, தநழமக அபசு யின௉து ஋஦ப் ஧஬ யின௉துக஺஭னேம் ஸ஧ற்஫யர். தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம் உன௉யளக ன௅க்கழன ஧ங்களற்஫ழனயர். தற்ஹ஧ளது அதன்து஺ணப் ஸ஧ளதுச் ஸசன஬ள஭பளக இன௉க்கழ஫ளர். ) 1. உங்க஺஭ப் ஧ற்஫ழ.....? ஋ன்஺஦ப் ஧ற்஫ழச் ஸசளல்யஸதன்஫ளல், ஥ளன் ஥ய஦ ீ ஋ல௅த்தள஭ர்கள் நத்தழனில் எதுக்கப்஧ட்ையன் நளதழரி, என௉ த஬ழத் நளதழரி. ஌ஸ஦ன்று ஸசளன்஦ளல் ஥ய஦ ீ ஋ல௅த்தள஭ர்கள் னதளபத்த யளதநளக ஋ல௅துய஺த ஌஭஦நளகவும், ந஬ழயளகவும் ஧ளர்க்கழ஫ளர்கள். இதற்கு நத்தழனில் ஥ளன் என௉


குக்கழபளநத்தழல் ஧ி஫ந்து, அந்த குக்கழபளநத்தழஹ஬ஹன யளழ்ந்துஸகளண்டின௉க்கழ஫ என௉ ஋ல௅த்தள஭ன். ஥ளன்கு சழறுக஺தக஺஭ ஋ல௅தழனவுைன் ஸசன்஺஦ நள஥கபத்தழற்குப் ஹ஧ளய் அங்குள்஭

ஸதள஺஬க்களட்சழ ஥ழ஺஬னங்கஹ஭ளடு அல்஬து தழ஺பப்஧ை இனக்கு஦ர்கஹ஭ளடு ஸதளைர்ன௃க஺஭, உ஫வுக஺஭ ய஭ர்த்துக் ஸகளள்஭ ஆ஺சப்஧டுகழ஫ ஋ல௅த்தள஭ர்கள் உ஬கழற்கு நத்தழனில் 38 யன௉ைங்க஭ளக ஸதளைர்ந்து ஋ல௅தழக் ஸகளண்டின௉க்கழ஫ ஥ளன் இஹத குக்கழபளநத்தழஹ஬ஹன இன௉க்கழஹ஫ன். அதுநட்டுநல்஬ ஸயறும் 5ஆம் யகுப்ன௃ நட்டும் ஧டித்துயிட்டுஇ அ஺தத் தளண்டின ஹயறு கல்யித் தக஺நகள் ஋துவும் இல்஬ளநல் என௉ ஋ல௅த்தள஭஦ளக இன௉க்கழஹ஫ன். ஆக ஥ய஦ ீ

஋ல௅த்தள஭ர்கல௃க்குள்ஹ஭ஹன ஋ன்஺஦ என௉ ஧ளநப஦ளக கன௉துகழ஫ என௉ ந஦ப்஧ளங்கு இன௉க்கழ஫து. இந்த ந஦ப்஧ளங்கழற்கு நத்தழனிஹ஬, இயற்஺஫ஸனல்஬ளம் ஥ளன் ஸ஧ளன௉ட்஧டுத்தளநல்தளன் ஸதளைர்ந்து ஋ல௅தழக்ஸகளண்டு இன௉க்கழஹ஫ன். ஌ஸ஦ன்஫ளல் ஋ன் கழபளநத்஺த ஥ளன் நழகவும் ஹ஥சழக்கழஹ஫ன். ஋ன்

கழபளநத்஺த நட்டுநல்஬. உ஬கத்தழலுள்஭ ஋ல்஬ள கழபளநங்க஺஭னேம் ஹ஥சழக்கழஹ஫ன். கழபளந நக்கள் உல௅கழ஫ளர்கள். உ஺மக்கழ஫ளர்கள். உணவுப் ஸ஧ளன௉ட்க஺஭ யி஺஭யிக்கழ஫ளர்கள். உ஬கத்தழற்ஸகல்஬ளம் ஸகளடுக்கழ஫ளர்கள். தளங்கள் ஧ட்டி஦ினளக இன௉க்கழ஫ளர்கள். அப்஧டி தங்கல௃஺ைன யினர்஺ய஺ன உ஬கத்தழற்கு ஧கழர்ந்த஭ித்து யளல௅கழ஫ என௉ தழனளகக் கூட்ைநளக யளழ்கழ஫ கழபளநநக்கள் இன௉ப்஧தளல் அயர்க஺஭ப் ஧ற்஫ழ ஸதளைர்ந்து க஺த ஋ல௅தழக்ஸகளண்ஹை இன௉ப்஧து என௉ கை஺நனளக, இனல்஧ள஦ ஧ணினளக ஥ளன் ஸசய்துஸகளண்டு இன௉க்கழஹ஫ன். Times Of India ஋ன்று என௉ ஆங்கழ஬ ஌டு

இன௉க்கழ஫து. அதழல் சளய்஥ளத் ஋ன்஫ என௉ ன௃கழ் ஸ஧ற்஫ ஥ழன௉஧ர் ஋ன் கழபளநத்தழற்கு யந்து ஋ன்஺஦ப் ஹ஧ட்டி கண்ைளர். என்ஹ஫ களல் நணிஹ஥பப் ஹ஧ட்டி஺ன என௉ ன௅ல௅ப்஧க்கத்தழல் ஸய஭ினிட்ைளர்கள். அப்஧டிப் ஹ஧ளடும்ஹ஧ளது அதற்கு இட்ை த஺஬ப்ன௃ ஋ன்஦ஸயன்஫ளல் 'கழபளநத்தழற்கு யளழ்க்஺கப்஧ட்ை ஋ல௅த்தள஭ன்' ஋ன்று ஺யத்த஦ர். இப்஧டி கழபளநத்தழற்கு யளழ்க்஺கப்஧ட்ை என௉ ஋ல௅த்தள஭஦ளக கழபளநத்தழல் ஧ி஫ந்து கழபளநத்தழல் யளல௅கழ஫, என௉ கழபளநத்து ஧ளநப஦ளகவும் ஧஺ைப்஧ள஭ினளகவும் யி஭ங்கழக் ஸகளண்டின௉க்கழ஫ என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் ஥ளன். 2. உங்கல௃க்குள் என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் இன௉ப்஧஺த ஋ப்஧டி கண்டு஧ிடித்தீர்கள்? ஆபம்஧த்தழல் ஋஦க்குள் என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் இன௉ப்஧஺த ஥ளன் கண்டுஸகளள்஭யில்஺஬ ஋ன்஧துதளன் னதளர்த்தம். சழறுக஺த ஋ல௅தழ஦ளல் ஋ல௅த்தள஭ன் ஆக஬ளம். இ஬க்கழனயளதழனளக ஧ரிசுகள் ஸ஧஫ஹயண்டும். யின௉துகள் ஸ஧஫ஹயண்டும். உனர்ந்த இைத்஺த ஋ட்டிப் ஧ிடிக்க ஹயண்டும் ஋ன்று இப்஧டி ஸசளல்஬ப்஧டுகழ஫ இ஬க்குக஺஭ ஺யத்து ஥ளன் ஹ஧஦ள ஋டுக்கஹய இல்஺஬. என௉ கள஬கட்ைத்தழல் ஋஦து குடும்஧ம் யறு஺நனில் நழகவும் கஷ்ைப்஧ட்டுக்ஸகளண்டின௉ந்தது. அப்ஸ஧ளல௅து ஥ளன் ஍ந்தளம் யகுப்ன௃ ஧டித்துக்ஸகளண்டின௉ந்ஹதன். அப்ஹ஧ளது ஧டிப்஺஧த் ஸதளைபன௅டினளநல் ஹ஧ளனிற்று. ஧டிக்க ஹயண்டும் ஋ன்஫ உந்துத஬ழல் ஥ழ஺஫ன ன௃த்தகங்க஺஭ப் ஧டித்ஹதன். அகழ஬஦ில் ஸதளைங்கழஇ ைளக்ைர் ன௅.ய ஸதளைங்கழ, ஧ல்ஹயறு ஥ளயல் ஆசழரினர்கல௃஺ைன இ஬க்கழனயளதழகல௃஺ைன த௄ல்க஺஭ ஋ல்஬ளம் யளசழத்ஹதன். என௉ கட்ைத்தழல் ஸகளம்னை஦ிச இனக்கத்துைன் ஋஦க்கு ஸதளைர்ன௃ ஌ற்஧ட்ைது. அதன்஧ி஫கு ஥ழ஺஫ன ஹசளயினத் ஥ளயல்க஺஭ப்

஧டித்ஹதன். தநழமழல் ஸய஭ியந்த ஹசளயினத் ஥ளயல்கள் அத்த஺஦஺னனேம் ன௅ல௅஺நனளகப் ஧டித்ஹதன். அயற்஺஫ப் ஧டித்த ஧ி஫கு தநழமழல் அந்தநளதழரினள஦ ஧஺ைப்ன௃க்கள் இல்஺஬ஹன ஋ன்று ஌ங்கழஹ஦ன்.

஧ி஫கு ஸேனகளந்த஦ின் 'னேகசந்தழ' சழறுக஺தத் ஸதளகுப்ன௃ கழ஺ைத்தது. அ஺தப் ஧டித்த ஹ஧ளது ஹசளயினத் ஥ளயல்க஭ில் கழ஺ைத்த னதளபத்தம், யளழ்க்஺கனின் ஸயற்஫ழ, யளழ்க்஺க஺ன யளழ்க்஺கனளகஹய

ஸசளல்கழ஫, அதற்குரின உக்கழபத்ஹதளடு ஸசளல்கழ஫ அந்த உண்஺நத்தன்஺ந ஸேனகளந்தன் க஺தக஭ில் ஏப஭வுக்கு இன௉ந்தது. இந்த ஹசளயினத் க஺தகள் ஋ன்஺஦ யசவகரித்தழன௉ந்த என௉ ஥ழ஺஬னில் தளன் ஥ளன் ஋஦க்குக் கழ஺ைத்த என௉ அனு஧யத்஺த என௉ ஧஺ைப்஧ளக ஋ல௅தழஹ஦ன். அது சழறுக஺தனள?

உ஺ப஥஺ைனள? இ஬க்கழன சழத்தரிப்஧ள? அல்஬து ஹயறு஧ட்ை ஹயடிக்஺க சழத்தழபநள? ஋ன்று ஋஦க்கு

ஸசளல்஬த் ஸதரினளது. அப்஧டி ஋ந்த என௉ ன௅டிஹயளடும் ஥ளன் அ஺த ஋ல௅தயில்஺஬. ஋஦க்கு கழ஺ைத்த அனு஧யத்஺த அப்஧டிஹன ஋ல௅தழ ஋஦க்குத் ஸதரிந்த எஹப இதமள஦ ஸசம்ந஬ர் நளத இதல௅க்கு அனுப்஧ிஹ஦ன். ஸ஧ளதுவுை஺ந


இனக்கம் ஥ைத்தழன ன௅ற்ஹ஧ளக்கு இ஬க்கழன இதழ் அது. அயர்கள் தளன் அ஺த சழறுக஺த ஋ன்று ய஺கப்஧டுத்தழ சழறுக஺தனளக ஧ிபசுபம் ஸசய்தளர்கள். ஥ளன் ன௅தல்ன௅த஬ழல் ஋ல௅தழன உணர்வு, அனு஧யம், சழந்த஺஦ ஋ன் ஸ஧னஹபளடு ஹசர்ந்து அச்சு ஋ல௅த்தழல் ஧ளர்த்தவுைன் அது ஌ற்஧டுத்தழன ன௃஭களங்கழதம், சந்ஹதளசம், ன௄ரிப்ன௃ உ஬கத்தழஹ஬ஹன கழ஺ைக்களத என௉ ஸ஧ரின ன௃கழ் ஋஦க்கு

கழ஺ைத்துயிட்ை நளதழரிநள஦ என௉ அன௄ர்யநள஦ ஧பயச உணர்வு ஋஦க்குக் கழ஺ைத்த ஧ி஫குதளன் ஋஦க்குள்ஹ஭ என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் இன௉ப்஧஺த ஥ளன் உணர்ந்துஸகளண்ஹைன். இப்ஹ஧ளது ஸதளைர்ந்து ஋ல௅தழயன௉கழஹ஫ன்.

3. னளன௉஺ைன ஋ல௅த்துக்க஺஭ அதழகம் யளசழப்஧ீர்கள்? ஥ழ஺஫னப் ஹ஧ன௉஺ைன ஥ளயல்க஺஭ யளசழத்தழன௉க்கழஹ஫ன். கு஫ழப்஧ளக ஹசளயினத் ஥ளயல்கள் ஋ன்஺஦ நழகுந்த யசவகபத்துைன் யசழனம் ஧ண்ணிக் ஸகளண்ை஦. தநழமழல் நழகவும் ஹ஥சழத்து ஧டித்தது

ஸேனகளந்தனு஺ைன சழறுக஺தத் ஸதளகுப்ன௃கள், ஥ளயல்கள் அயற்ஹ஫ளடு கழ.பளே஥ளபளனணன், கு.அமகழரிசளநழ, ன௃து஺நப்஧ித்தன் இயர்கல௃஺ைன ஧஺ைப்ன௃க்கள் ஋ல்஬ளஹந ஋ன்஺஦ நழகவும்

ஸசதுக்கழ஦. ஋ன்஺஦ நழகவும் ஧ண்஧டுத்தழ஦. இந்த உ஬கழல் ஋ன்஺஦ ன௃து ந஦ித஦ளக நளற்஫ழ஦. 4. உங்கல௃஺ைன இ஬ட்சழனம் அல்஬து க஦வு ஋ன்஦? ஋ன்னு஺ைன க஦வு ஋ன்஧து நழகவும் ஋஭ி஺நனள஦ என௉ யிைனம். ஆ஦ளல் கடு஺நனள஦ யிைனன௅ம் கூை. எடுக்குன௅஺஫ஹன இல்஬ளத என௉ உ஬கத்஺த, ஋ல்஬ள ந஦ிதர்கல௃ம் ஧பஸ்஧பம் ன௃ன்஦஺க என்஺஫ஹன ஧ரிநள஫ழக்ஸகளள்கழ஫, அன்ன௃ம் ஹதளம஺நனேம் நட்டுஹந ஥ழ஬வுகழ஫ என௉ உ஬கத்஺த ஥ளன் ஋தழர்஧ளர்க்கழஹ஫ன். இ஺த ஹநஹ஬ளட்ைநளகப் ஧ளர்த்தளல் ஋஭ி஺நனள஦து. ஆமநளகப் ஧ளர்த்தளல் கடு஺நனள஦து. ந஦ித கு஬ம் ஹநன்஺நன஺ைன ஹயண்டும், எல௅ங்குஸ஧஫ ஹயண்டும். இன்னும் ஸசளல்஬ப் ஹ஧ள஦ளல் அன்஺஧த் தயிப இந்த ன௄நழனில் ஋துவுஹந இல்஺஬ ஋ன்று ஸசளல்஬த்தக்க என௉ இ஦ின உ஬கநளக இந்த உ஬கம் நள஫ஹயண்டும் ஋ன்஧துதளன் ஋ன்னு஺ைன க஦வு. இது ஋ல்஬ளம் என௉ ஸ஧ளத்தம் ஸ஧ளதுயள஦ ந஦ித இ஬ட்சழனம். என௉ ஋ல௅த்தள஭஦ளக ஋஦து இ஬ட்சழனம் ஋ன்று ஧ளர்த்தளல், ஋ன்னு஺ைன ஥ளன் ஧ி஫ந்து, ய஭ர்ந்து, யளழ்ந்து ஸகளண்டின௉க்கழ஫ இந்த கழபளநத்஺தப் ஸ஧ளறுத்தய஺ப ஋஦து கழபளநத்து நக்கள் சளதழ, நத, இ஦ச் சண்஺ைகள் இல்஬ளநல் எற்று஺நனளக இன௉ந்து தங்கல௃஺ைன யளழ்க்஺கப் ஧ிபச்ச஺஦க஺஭ தக்க ன௅஺஫னில் தீர்க்கும் யி஭ிப்ன௃ணர்வு ஸ஧ற்று என௉ யிடினலுக்கள஦ யமழ஺ன எற்று஺ந஺னத் ஹதை ஹயண்டும் ஋ன்஧து ஋஦து இப்ஹ஧ள஺தன உை஦டிக் க஦வு.

5. கழபளநம் ஋ந்தய஺கனில் உங்கள் ஋ல௅த்துகல௃க்கு ஺கஸகளடுக்கழ஫து? ஋ன் க஺தக஭ின் அத்த஺஦ கச்சளப் ஸ஧ளன௉ல௃ம் ஋ன் கழபளநம்தளன். கழபளநத்தழன் ஧ண்஧ளடு, கழபளநத்தழன் எல௅க்கம், கழபளநத்தழன் எல௅க்கநழன்஺ந, கழபளநத்தழன் அ஫ழனள஺ந, கழபளநத்தழன் அ஫ழவு இ஺ய

஋ல்஬ளஹந ஋஦க்கு ஧ிடித்த யிசனங்கள். கழபளந நக்கள் ஞப ஦ச்சுபங்கம். அனு஧யக்க஭ஞ்சழனம் கழபளநத்தழலுள்஭ உ஺மப்஧ள஭ிகள் ஸநளமழ஺னஹன ய஭ர்த்துக் ஸகளண்டின௉ப்஧யர்கள் ஋ன்று ஥ளன்

஥ம்ன௃கழஹ஫ன். ஸநளமழக்கு ன௃தழன ன௃தழன யளர்த்஺தக஺஭ கழபளநத்து நக்கள் யமங்கழக்ஸகளண்டு

இன௉க்கழ஫ளர்கள். யளர்த்஺தகள் யமங்குதல் ஋ன்஧து சளதளபண யிசனம் அல்஬. நகளகயி ஧ளபதழ தன்னு஺ைன ஆனேள் ன௅ல௅க்கதளன் ஸசய்த கயித்துயநள஦ ஧ணிகல௃க்கு நத்தழனில் தநழல௅க்கு

ஸகளடுத்த யளர்த்஺தகள் இபண்ஹை இபண்டு யளர்த்஺தகள் தளன். அ஺ய''ன௃பட்சழ'' ''ஸ஧ளதுவு஺ை஺ந'' ஋ன்஫ இபண்டு யளர்த்஺தகல௃ம்தளன். என௉ நகளகயிஹன தளன் ஆனேள் ன௅ல௅க்க இபண்டு

யளர்த்஺தக஺஭க் ஸகளடுக்க ன௅டிகழ஫ஸ஧ளல௅து என்றுஹந ஸதரினளத கழபளநப்ன௃஫ ஧ளநப உ஺மப்஧ள஭ி நக்கள் அனுதழ஦ன௅ம் ன௃தழன ன௃தழன யளர்த்஺தக஺஭ கற்றுக் ஸகளடுத்துக் ஸகளண்ஹை இன௉க்கழ஫ளர்கள்.


யளல௅ம் தநழல௅க்கு, ய஭ன௉ம் தநழல௅க்கு உணர்஺யனேம், அர்த்தத்஺தனேம் நண்ஹணளடு ஹசர்த்து நல்லுக்கட்டி யளழ்ந்துஸகளண்டின௉க்கழ஫ யளழ்க்஺கனில் கழ஺ைக்கழ஫ அனு஧யங்க஭ில் இன௉ந்து யளர்த்஺தக஺஭ ஹசகரித்து யளர்த்஺தக஺஭னேம் யடிய஺நத்து யமங்கழக்ஸகளண்டு இன௉க்கழ஫ளர்கள். ஆகஹய அயர்கள் யளழ்யதற்கள஦ உண஺ய நட்டும் யமங்கயில்஺஬. யளழ்யதற்கள஦ உனி஺ப

நட்டும் யமங்கயில்஺஬. யளழ்யதற்கள஦ யினர்஺ய஺ன நட்டும் யமங்கயில்஺஬. ஸநளமழக்கள஦ யளர்த்஺தக஺஭னேம் யமங்கழக்ஸகளண்டு இன௉க்கழ஫ளர்கள். ஆகஹய ஋ன் கழபளநம்தளன் ஋ன்

஧஺ைப்ன௃க்கல௃க்கள஦ ஋ல்஬ளக் கச்சளப் ஸ஧ளன௉ட்கல௃ம். ஋ன் க஺தகல௃ம் சரி, குறு஥ளயல்கல௃ம் சரி. ஋ன் சழறுக஺தகல௃ம் சரி ஋ன்னு஺ைன ஋ல்஬ளப் ஧஺ைப்ன௃க்கல௃ஹந ஋ன் யட்ைளப கழபளந

நக்கல௃஺ைன, இந்த ஋ன் உமவு நக்கல௃஺ைன, உமவு சளர்ந்த யியசளன நக்கல௃஺ைன, உமவு சளர்ந்த த஬ழத்து நக்கல௃஺ைன, உமவு சளர்ந்த ஸ஧ண் நக்கல௃஺ைன ஧ிபச்ச஺஦கள், ஧ளடுகள், துனபங்கள், கண்ணர்கள், ீ க஺தகள் இ஺யதளன் ஋ன்னு஺ைன க஺தக஭ின் ஧ளடுஸ஧ளன௉ள். 6. உங்கல௃஺ைன இ஬க்கழனப் ஧சழக்கு, உங்கல௃஺ைன க஺தகல௃க்கு கன௉யளக அ஺நயது கழபளநம் ஋ன்஫ ஥ழ஺஬னில்தளன் ஥ீங்கள் கழபளநத்஺த யிட்டு ஸய஭ிஹன஫ளநல் இன௉க்கழ஫ீர்கள் ஋ன்று கன௉த஬ளநள?

஥ழச்சனநளக இல்஺஬. ஋ந்தஸயளன௉ ஧஺ைப்஧ள஭ினேம் கன௉வுக்களக களத்தழன௉க்கத் ஹத஺யனில்஺஬. தழன௉நணம் ஸசய்து குமந்஺தகள் ஸ஧ற்று யளழ்ந்த நளக்சழம் களர்க்கழ தளன் '஧ிபநச்சளரினின் ஺ைரி' ஋ன்஫ ஥ளய஺஬ ஋ல௅தழ஦ளர். என௉ ஆங்கழ஬ ஋ல௅த்தள஭ர் அடி஺நனின் கள஬த்஺த ஊகழத்து

'ஸ்஧ளர்ட்ைகஸ்' ஋ன்஫ ஥ளய஺஬ ஋ல௅தழ஦ளர். ஆகஹய கன௉ப்ஸ஧ளன௉ல௃க்களக கழபளநத்தழல் யளம ஹயண்டின அயசழனம் இல்஺஬.

஥கர்ப்ன௃஫த்தழற்கு ஥ளன் ஹ஧ளகளநல் இன௉ப்஧தற்கு களபணம் ஋஭ின களபணம்தளன். ஋ன்னு஺ைன ஧஺ைப்ன௃க்க஺஭ ஥ளன் இ஬க்கழனப் ஧஺ைப்஧ளகஹய ஧஺ைத்துக்ஸகளண்டு இன௉க்கழஹ஫ன். யணிகப் ஧஺ைப்஧ளக ஥ளன் ஧஺ைக்கயில்஺஬. ஋ல௅துயதன் னெ஬நளக ஧ணத்஺தச் சம்஧ளதழத்து ஋஦து குடும்஧த்஺த யளம ஺யப்஧து ஋ன்஫ இமழந்த ன௃த்தழ ஋஦க்கு ஋ப்ஹ஧ளதும் ஌ற்஧ையில்஺஬. ஋ன் ஧஺ைப்஧ி஦ளல் யன௉கழன்஫ ஧ணத்஺த ஸ஧ற்றுக்ஸகளள்கழஹ஫ஹ஦ தயிப ஧ணத்தழற்களக ஧஺ைப்ன௃க்க஺஭ ந஬ழ஦ப்஧டுத்துயது, சநபசப்஧டுத்துயது அல்஬து இமழவு஧டுத்துயது ஋ன்஧து ஋஦க்கு ஸ஧ளன௉த்தநளகளது. ஆகஹய ஋ன்னு஺ைன ஧஺ைப்஧ின் ஹ஥ர்஺ந஺ன ஸதளைர்ந்து ஧ளதுகளப்஧தற்குஇ என௉ ஋஭ின யளழ்க்஺க யளழ்யதற்கு கழபளநம் தளன் சரினளக இன௉க்கும். ஋ன் குடும்஧த்துைன் ஥ளன் ஸசன்஺஦னில் இன௉ந்தளல் என௉ நளதத்தழற்கு ஧தழ஺஦ந்தளனிபம் னொ஧ளய் ஹத஺ய. இஹத ஋ன் குடும்஧ம் ஋஦து கழபளநத்தழல் இன௉ந்தளல் ஸயறும் னெயளனிபம் னொ஧ளஹன ஹ஧ளதும். ஆகஹய இந்த ஋஭ி஺ந களபணநளகவும் ஋ன் ஧ி஫ந்த கழபளநத்஺த யிட்டு ஧ிரியதற்கு ஹயறு ஋ந்த ன௅களந்தழபன௅ம் இல்஬ளததளலும் ஥ளன் இங்ஹகஹன இன௉க்கழஹ஫ன். தழ஺பப்஧ைத் து஺஫க்ஹகள, ஸதள஺஬க்களட்சழத் து஺஫க்ஹகள ஸசல்஬ ஹயண்டும், அயற்஫ழல் இைம் ஧ிடிக்க ஹயண்டும் ஋ன்஫ ச஧஬ஹநள, ச஬஦ஹநள ஋஦க்கழல்஺஬. கழபளநம் ஋ன்஧து இனல்஧ள஦ ஋ன்னு஺ைன யளழ்க்஺கனளகவும், ஋஭ி஺நனள஦ என௉ யளழ்க்஺கக்கு ஹத஺யனள஦தளகவும் இன௉க்கழ஫து. 7. தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம் உன௉யளக ன௅க்கழன ஧ணினளற்஫ழனயர்க஭ில் ஥ீங்கல௃ம் என௉யர். அந்த ய஺கனில் தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம் ஧ற்஫ழ கு஫ழப்஧ிடுங்கஹ஭ன்?


ஸசம்ந஬ர் ஋ன்஫ ன௅ற்ஹ஧ளக்கு இ஬க்கழன நளத இதழ் ஸய஭ியந்துஸகளண்டின௉ந்த கள஬நது. இப்ஹ஧ளதும் யன௉கழ஫து. அந்தக் கள஬த்தழல் இந்த இதமழல் ஋ல௅தழக்ஸகளண்டின௉ந்த ஋ல௅த்தள஭ர்கள் ஋ல்஬ளம் என்஫ழ஺ணந்து, கழட்ைத்தட்ை 24 ஹ஧ர் என௉ ஸதளமழ஬ள஭ர் சங்க அலுய஬கத்தழல் என்஫ளகக் கூடி஦ளர்கள். தநழழ் ஥ளடு ன௅ல௅யதும் ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம் கன௉யளகழ, உன௉யளகழ ஋ல௅ந்த இைநளக அந்தக் கூட்ைம் அ஺நந்தது. அந்தக் கூட்ைத்தழன் ஧ின்஦ர் ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் அ஺நப்஧ளக அது உன௉ஸயடுத்தது. அதன் ஧ின்஦ர் ஥ளன் தநழழ்஥ளடு ன௅ல௅யதும் சுற்றுப்஧னணம் ஸசய்து, கு஫ழப்஧ளக நது஺பக்கு ஸதற்களக உள்஭ ஸதன்தநழழ்஥ளடு ன௅ல௅யதும் சுற்றுப்஧னணம் ஸசய்து எவ்ஸயளன௉ கழ஺஭னளக யடிய஺நத்து, கழ஺஭க஺஭ உன௉யளக்கழஹ஦ன். தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் அ஺நப்஧ின் ஥ழறுவு஥ர்க஭ில் என௉யன் ஥ளன் ஋ன்஧து நட்டுநல்஬, இப்ஹ஧ளது ய஺பக்கும் ஋஦து நள஥ழ஬த்தழன் து஺ணப் ஸ஧ளதுச் ஸசன஬ள஭பளகவும் இன௉ந்து யன௉கழஹ஫ன். தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம், இந்தழனள என௉ எடுக்கு ன௅஺஫க்குள் இன௉ந்த கள஬த்தழல், அயசப஥ழ஺஬ ஋ன்஫ எடுக்குன௅஺஫ ஥ழ஺஬ ஥ீடித்த கள஬த்தழல், யிடுத஺஬க்களக ஹ஧ளபளடின த஺஬யர்கள் ஋ல்஬ளம் சழ஺஫ச்சள஺஬னில் அ஺ைக்க஧ட்டின௉ந்த இன௉ண்ை என௉ அபசழனல் கள஬த்தழல், ே஦஥ளனகம் அற்றுப்ஹ஧ள஦ என௉ கள஬த்தழல், ே஦஥ளனக ஋ல௅த்துக்களகஹய ே஦஥ளனக ஋ல௅த்தள஭ர்கள் என்஫ழ஺ணந்து ஥ழற்கும் என௉ அ஺நப்஧ளகஹய தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம் உன௉யள஦து. அது உன௉யள஦து, சழ஺஫ச்சள஺஬னில் கழரிஷ்ணன் அயதரித்த஺தப் ஹ஧ள஬. நளட்டுத் ஸதளல௅யத்தழ஬ ஹனசு஥ளதர் அயதரித்த஺தப் ஹ஧ள஬. என௉ இன௉ண்ை கள஬த்தழல் எ஭ிநழக்க யளழ்க்஺கனின் க஦வுகஹ஭ளடு ஋ல௅ந்தது. ஸ஥ன௉க்கடி ஥ழ஺஫ந்த கள஬ங்க஭ில் ஋தழர்த்து துணிச்சலுைன் ஥ழன்஫து. தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கத்தழன் சளத஺஦ ஋ன்று ஸசளல்யஸதன்஫ளல் அதழ஥ய஦ ீ இ஬க்கழனங்க஭ளல் ஧ளதழப்ன௃ற்று னதளர்த்தயளதம் சழதறுண்ை கள஬த்தழல் னதளர்த்த யளதத்தழற்களக யளதளடி, ஹ஧ளபளடி ஥ழ஺஬஥ழறுத்தழன அ஺நப்ன௃ இது. அதுநட்டுநல்஬ க஺஬ இ஬க்கழன இபவு ஋ன்஫ என௉ ஧ல்஬ளனிபம் நக்கள் தழபல௃கழ஫ என௉ க஬ளச்சளபத் தழன௉யிமள஺ய, ஧ண்஧ளட்டு யடியத்஺த தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கம் யமங்கழனின௉க்கழ஫து. ஆகஹய தநழழ்஥ளடு ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் ஋ல௅த்தழ஬க்கழனத்தழல் னதளர்த்த யளதத்தழற்களகவும், க஺஬த்து஺஫னில் தநழழ் க஺஬ இ஬க்கழன இபவு ஋ன்஫ ன௅஺஫னில் ஸ஧ளதுநக்கல௃ைனும் என௉ஹசப ஋ல௅த்தள஭ர்கல௃ைனும் ஸ஧ளதுநக்கல௃ைனும் உ஫வுஸகளண்டின௉க்கழ஫ என௉ அ஺நப்஧ளகவும் ஌஺மக்கு ஋தழபளக ஸநளமழ஺ன ஥ழ஺஬஥ழறுத்துகழ஫ என௉ அ஺நப்஧ளகவும் இன௉ந்து யன௉கழ஫து. 8. அபசழனல், ஆன்நீ கம் இபண்டிலும் தங்கல௃க்கு உள்஭ ஈடு஧ளடு ஧ற்஫ழ...? அபசழனல் ஈடு஧ளடு ஋ன்஧து என௉ ஋ல௅த்தள஭னுக்கு நழகவும் அயசழனநள஦து. கட்சழ அபசழனல் ஹயண்டுநள? ஹயண்ைளநள? ஋ன்஧து ஋ல௅த்தள஭ன் தீர்நள஦ிக்கழ஫ யிசனம். நகளகயி ஧ளபதழனளர் கூை களங்கழபஸ் நள஥ளட்டிற்களக சூபத்தழற்கு ஹ஧ளய் அங்கு அப்ஸ஧ளல௅ஹத ஥ளற்கள஬ழ஺னத் தூக்கழஸன஫ழகழ஫ க஬ளச்சளபத்஺த துயக்கழ஺யத்தயர் தளன். நகளகயி ஧ளபதழஹன என௉ அபசழனல் கட்சழ உறுப்஧ி஦பளக இன௉ந்துஸகளண்டு என௉ நகளகயினளக தழகமன௅டிகழ஫து ஋ன்று ஸசளன்஦ளல், ஋ல௅த்தள஭ன் என௉ அபசழனல் கட்சழனில் இன௉க்க஬ளநள ஋ன்஫ளல் இன௉க்க஬ளம். அதற்கள஦ ன௅ன்நளதழரிகள் ஥ழ஺஫ன இன௉க்கழன்஫஦. அபசழனல் கட்சழஹன இல்஬ளயிட்ைளலும் கூை என௉ சன௅தளன அபசழனல் ஋ன்஫ ன௅஺஫னில் என௉ ஋ல௅த்தள஭னுக்கு ஥ழச்சனநளக அபசழனல் இன௉க்க ஹயண்டும்.


அபசழனல் சளபளத ஋ல௅த்தள஭ன் ஋ன்று என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் தன்஺஦ ஸசளல்஬ழக் ஸகளண்ைளல் அயன் த஦க்கு என௉ அ஺ைனள஭ம் ஸதள஺஬த்து யிட்ைளன் ஋ன்றுதளன் அர்த்தம். அ஺ைனள஭ம் உள்஭ ஋ல௅த்தள஭ன் ஋ன்஫ளல் அயனுக்ஸகன்று என௉ சன௅தளன அபசழனல் ஹயண்டும். அது ஧ளட்ைள஭ி நக்கள் அபசழன஬ளக இன௉க்க஬ளம். யியசளன நக்கள் அபசழன஬ளக இன௉க்க஬ளம். அல்஬து ஥ழ஬ப்஧ிபன௃த்துய நக்கல௃க்கள஦ அபசழன஬ளக இன௉க்க஬ளம். ஌ஹதள என௉ அபசழன஺஬ சளர்ந்துதளன் ஋ல௅த்தள஭ன் இனங்க ஹயண்டும். என௉ சன௅தளன அபசழனல் ஋ன்஧து என௉ ஋ல௅த்தள஭னுக்கு அயசழனம். ந஦ம் சளர்ந்ததுதளன் ஆன்நீ கம் ஋ன்று ஸசளன்஦ளல், ஋ல்஬ள ஋ல௅த்தள஭னும் ஆன்நீ கயளதழதளன். ஌ஸ஦ன்஫ளல், அயன் கண்ட௃க்குப் ன௃஬ப்஧ைளத க஦வுக஺஭ ஹ஥ளக்கழத்தளன் கபங்க஺஭னேம், ஹ஧஦ள஺யனேம், எட்டுஸநளத்த சனெகத்஺தனேம் இல௅த்துக்ஸகளண்டு ஸசல்கழ஫யன். ஆகஹய

கண்ட௃க்குப் ன௃஬ப்஧ைளதக஦வுக஺஭ ஹ஥ளக்கழ ஧னணப்஧டுகழ஫ என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் இனல்஧ிஹ஬ஸன

ஆன்நீ கயளதழதளன். அது இ஺஫னினல் யளதழ ஋ன்஫ அர்த்தத்தழல் அல்஬. ந஦ம் சளர்ந்த இ஬க்கழனயளதழ ஋ன்஫ அர்த்தத்தழல். 9. சழறுக஺த ஋ல௅துயது ஧ற்஫ழ 'சழறுக஺தப் ஧஺ைப்஧ின் உள்யியகளபம்' ஋ன்று என௉ த௄ல்

஋ல௅தழனின௉க்கழ஫ீர்கள். அந்த த௄஺஬ ஋ல௅த ஹயண்டும் ஋ன்஫ உந்துதல் ஋ப்஧டி ஌ற்஧ட்ைது? ஆம். அந்த த௄ல் இப்ஸ஧ளல௅து யள஦தழ ஧தழப்஧கம் நறு஧தழப்ன௃ ஸசய்தழன௉க்கழ஫து. அந்த த௄஺஬ ஥ீங்கள் ஧டித்தழன௉ந்தளல் அதழல் என௉ ஋ல௅த்தள஭஦ின் ஹநத஺ந ஸதரினஹய ஸதரினளது. ஹ஧த஺நதளன் ஸதரினேம். என௉ சழறுக஺த஺ன ஋ல௅துகழ஫ஹ஧ளது ஋ன்ஸ஦ன்஦ யிைனத்஺த ஸதளட்டின௉க்க஬ளம், ஸநளமழ஺ன ஺கனளல௃கழ஫ஹ஧ளது ஋ல௅த்தள஭ன் ஋ப்஧டி தடுநள஫ழ இன௉க்கழ஫ளர், அல்஬து என௉ கன௉஺ய, என௉ தய஫ள஦ கன௉஺ய ஹதர்ந்ஸதடுக்கழ஫ஹ஧ளது அது ஋ப்஧டி தய஫ள஦ சழறுக஺தனளகப் ஹ஧ளகழ஫து ஋ன்஧஺தப் ஧ற்஫ழஸனல்஬ளம் அதழல் கு஫ழப்஧ிட்டின௉க்கழஹ஫ன். என௉஧஺ைப்஧ள஭஦ின் ஧஺ைப்ன௃ப் ஧ணினில் ஌ற்஧ட்ை சறுக்கல்கள், யழ்ச்சழகள், ீ தடுநளற்஫ங்கள் ஋ல்஬ளயற்஺஫னேம் அனு஧யநளக அதழல் ஋ல௅தழனின௉க்கழஹ஫ன். ஌ற்க஦ஹய சழறுக஺த ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦? இ஬க்கழனம் ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦? ஋ன்஧து ஧ற்஫ழ ஥ழ஺஫ன த௄ல்கள் ஸய஭ியந்தழன௉க்கழன்஫஦. உ஬க இ஬க்கழனங்க஺஭ கற்றுத் ஹதர்ந்த ஋ல௅த்தள஭ர்க஭ளக யளல௅கழ஫ ஧஺ைப்஧ள஭ிகள் தழ஫஺நனள஦ ஧஺ைப்஧ள஭ிகள். கல்யின஫ழயில்஬ளத ஋ன்஺஦ப் ஹ஧ளன்஫ ஧஺ைப்஧ள஭ிகள் அன௉யிஹனளடு ஹசர்ந்து யில௅ந்த என௉ ஧ள஺஫த் துண்டு ஸநல்஬ ஸநல்஬ உன௉ண்டு, உன௉ண்டு தள஦ளகக் கள஬ ஸயள்஭த்ஹதளடு

கண்ணளடிக்கல் ஆயதுஹ஧ள஬ உன௉ண்டு ன௃பண்டு என௉ ஋ல௅த்தள஭஦ளக உன௉க்ஸகளள்கழ஫ சழபநங்க஺஭

஥ீண்ைகள஬ ஹதர்ச்சழ஺ன ஥ளன் அ஺ைந்தழன௉க்கழஹ஫ன். துனபங்க஺஭ அனு஧யித்தழன௉க்கழஹ஫ன். கல்யிப் ஧ின்ன௃஬ம் ஋துவுநழன்஫ழ என௉ ஧ளநப஦ளக இன௉ந்துஸகளண்டு ஧஺ைப்஧ள஭ினளய் நளறுயதழல் இன௉க்கழ஫ துனபங்க஺஭, சழ஬ கஷ்ைங்க஺஭, அயநள஦ங்க஺஭ ஥ளன் அ஫ழந்தழன௉ப்஧தளல் ஋ன்஺஦ப் ஹ஧ள஬ஹய தடுநளறுகழ஫, சஞ்ச஬ப்஧டுகழ஫ கு஺஫ந்த கல்யி஺ன உ஺ைன ஋ல௅த்தள஭ர்கள் ஋ல௅த்தள஭ர்கள் ஆக

ஆ஺சப்஧ட்ைளல் அயர்கல௃க்கு உதயினளக இன௉க்கட்டுஹந ஋ன்று தளன் ஋ன்னு஺ைன அனு஧யங்க஺஭, ஹதளல்யிக஺஭, ஋ன்னு஺ைன ஥ழனளனங்க஺஭, ஋ன்னு஺ைன களனங்க஺஭, களனங்க஭ின் பணங்க஺஭, பணத்தழன் அதழர்வுக஺஭ கட்டு஺பனளக ஧கழர்ந்துஸகளண்ஹைன். ஆக 'சழறுக஺தப் ஧஺ைப்஧ின் உள்யியகளபம்' ஋ன்஧து ஋ன் ஧஺ைப்ன௃ப்஧ணினில் ஌ற்஧ட்ை சறுக்கல்க஺஭னேம், சறுக்கல்கல௃க்கள஦ களபணங்க஺஭ப் ஧ற்஫ழனேம் ஋ன்னு஺ைன அனு஧யங்கள் தளன். சக ஧ள஺ைப்஧ள஭ிகல௃க்கு ஥ளன் உதயி ஸசய்ன ஹயண்டும் ஋ன்஫ ஋ண்ணத்தழல் ஋ல௅தழன த௄ல்.

஋ன்னு஺ைன ஧஬ய஦ங்க஺஭ ீ ஸய஭ிப்஧டுத்தழ஦ளல் கூை ஧பயளனில்஺஬. அ஺ய சக஧஺ைப்஧ள஭ிக்கு ஧னன்தன௉நள஦ளல் அதுஹய ஋஦க்கு தழன௉ப்தழனேம் ந஦஥ழம்நதழனேம் அ஭ிக்கும்.


10. ஧஺ைப்ன௃ உன௉யளக்க ஧டிப்ன௃ அயசழனநள? ஹத஺யனில்஺஬ ஋ன்று ஸசளல்யதற்கு ஥ளஹ஦ சளட்சழ. கல்யின஫ழவு இல்஬ளத ஥ழ஺஬னில், ஥ளன் என௉ ஧஺ைப்஧ள஭ினளக ஌஫க்கு஺஫ன என௉ ன௅ல௅஺நனள஦ ஸயற்஫ழஸ஧ற்஫ழன௉க்கழஹ஫ன். ஆகஹய

஧஺ைப்஧ள஭ினளக இன௉ப்஧தற்கு, நளறுயதற்கு கல்யின஫ழவு ஹத஺யனில்஺஬ ஋ன்஧துதளன் ஋ன்னு஺ைன கன௉த்து. ஆ஦ளல் ஸ஧ளதுயளக இ஬க்கழன சனெகத்தழல் கல்யிப் ஧ின்ன௃஬த்ஹதளடு இன௉ப்஧யர்கள் உ஬க இ஬க்கழனத்஺த கல்லூரினில் கற்றுயிட்டு ஸய஭ிஹன யந்து என௉ சழறுக஺தஹனள அல்஬து என௉

஥ளயஹ஬ள ஋ல௅துயது நழகவும் சு஬஧நளக இன௉க்கழ஫து. அப்஧டிப்஧ட்ை என௉யர் இ஬க்கழனம் ஧ற்஫ழப் ஹ஧சுகழ஫ஹ஧ளது என௉ நளக்சழம் களர்க்கழ஺னஹனள ஹயறு என௉ ஧஺ைப்஧ள஭ி஺னஹனள சட்ஸைன்று

அயர்க஭ளல் ஸதளட்டுணப ன௅டிகழ஫து. என௉ கல்லூரிப் ஧டிப்ன௃, கல்யிப் ஧ின்ன௃஬த்ஹதளடு இ஬க்கழன

உ஬கத்தழல் ஧ிபஹயசழக்கழ஫ஹ஧ளது இ஬க்கழன உ஬கம் சட்ஸைன்று கதவு தழ஫க்கழ஫து. ஆ஦ளல் ஋ன்஺஦ப் ஹ஧ளன்஫ கல்யிப் ஧ின்ன௃஬ம் இல்஬ளதயர்கள் இ஬க்கழனப் ஧஺ைப்஧ள஭ினளக நளறுகழ஫ஸ஧ளல௅து,

இ஬க்கழன அ஫ழ஺யப் ஸ஧றுயதற்கு ன௅஺஦கழ஫ஹ஧ளது அது ஸ஧ன௉ம் ந஺஬ப் ஧ளi஺஫஺ன உன௉ட்டி உன௉ட்டி யடிய஺நக்கழ஫ என௉ யிசனநளகத்தளன் இன௉க்கழ஫து. ஸநல்஬ ஸநல்஬ அனு஧யங்க஭ின் னெ஬நளகஹய ஧஺ைப்஧ள஭ினளக நள஫ஹயண்டி இன௉க்கழ஫து. ஆக என௉ ஧஺ைப்஧ள஭ினளக நழ஭ிர்யதற்கு ஧டிப்஧஫ழவு ஹத஺யனில்஺஬ ஋ன்஧஺த ஥ளன் ஥ழனொ஧ித்து இன௉ந்தளலும் கூை, கழ.பளே஥ளபளனணன் ஥ழனொ஧ித்தழன௉ந்தளலும் கூை, ஸேனகளந்தன் ஥ழனொ஧ித்தழன௉ந்தளலும் கூை ஧டிப்஧ள஭ிக஭ளக இன௉ந்து ஧஺ைப்஧ள஭ிக஭ளக நளறும்ஹ஧ளது நழகவும் சு஬஧நளகழ஫து. ஋ஸ்.

பளநகழன௉ஷ்ணன், ஸேனஹநளகன், ஧ிப஧ஞ்சன் ஹ஧ளன்஫யர்கள் ஋ல்஬ளம் கல்யிப் ஧ின்ன௃஬த்ஹதளடு யந்தயர்கள். அயர்கள் ஸயற்஫ழ஺னப் ஸ஧றுயது என௉ ஋஭ிதளக ன௄ப்஧஫ழக்கழ஫ நளதழரி ன௅டிகழ஫து. ஥ளங்கள் ஧஫ழக்கழ஫ஹ஧ளது ன௄஺யப்஧஫ழக்கழ஫ நளதழரி இல்஬ளநல் என௉ ந஺஬஺னப் ஧஫ழக்கழ஫ நளதழனள஦ ஸ஧ன௉ம் ஋த்தணிப்ன௃ ஹத஺யப்஧டுகழ஫து. ஆகஹய ஧஺ைப்ன௃க்கல௃க்கு ஧டிப்ன௃ ஹத஺யனில்஺஬. ஆ஦ளல் ஧டிப்஧ின௉ந்தளல் ஧஺ைப்஧ள஭ினளக நளறுயதற்கு சு஬஧நளக இன௉க்கும். 11. சழ஦ிநளவுக்கு க஺த ஋ல௅தஹயண்டும் ஋ன்஫ ஋ண்ணம் இன௉க்கழ஫தள? இல்஺஬. சழ஦ிநள ஋ன்஧து என௉ யலுயள஦ ஊைகம். நழகச் சழ஫ந்த ஊைகம். ஸ஧ன௉யளரினள஦ நக்க஭ிைம்

கன௉த்துக்க஺஭ ஸகளண்டுஸசல்கழ஫ நழகச்சழ஫ந்த யளக஦ம். அந்தத் து஺஫னின் நீ து ஋஦க்கு உனர்ந்த நரினள஺த இன௉க்கழ஫து. நதழப்ன௃ உண்டு. அந்தத் து஺஫க்கு யச஦ம் ஋ல௅தஹயள, தழ஺பக்க஺த ஋ல௅தஹயள அ஺மத்தஹ஧ளது ஥ளன் யபநளட்ஹைன் ஋ன்று ஸசளல்஬ழனின௉க்கழஹ஫ன். உதழரிப் ன௄க்கள் - நஹகந்தழபன் நற்றும் ஬ழங்குசளநழ, சுசழகஹணசன், சசழ ஋ன்றும் ஧஬ன௉ம் ஋ன்஺஦ அ஺மத்தளர்கள். நறுத்துயிட்ஹைன். தழ஺பத்து஺஫னின் ஆக்க ஹய஺஬க஭ில் ஧ங்ஸகடுப்஧தழல் ஋஦க்கு தனக்கம் இன௉க்கழ஫து. களபணம் ஹயறு என்றுநழல்஺஬. தழ஺பத்து஺஫ நரினள஺தக்குரின என௉ சக்தழயளய்ந்த ஆனேதம். சளத஦ம். ஆ஦ளல் அதற்குள் என௉ ஋ல௅த்தள஭ன் ஸசனற்஧டுகழ஫ஹ஧ளது சுனநரினள஺த஺ன ஧ளதுகளப்஧து நழகக் கடி஦நளக இன௉க்கும். என௉ ஋ல௅த்தள஭னுக்கள஦

சுனநரினள஺த஺ன ஧ளதுகளப்஧து என௉ தழ஺பத்து஺஫க்குள் இனங்குகழ஫ஹ஧ளது சழபநநளக இன௉க்கும் ஋ன்஧து ன௅ன்ஸ஦ச்சரிக்஺கனளகஹய ஋஦க்குள் இன௉க்கழ஫து. அத஦ளல் உள்ஹ஭ த௃஺மன அஞ்சுகழஹ஫ன். அந்தத் து஺஫னின் நீ து என௉ ஆர்யம் இன௉க்கழ஫து. ஆ஦ளல் அதழல் ஧ங்ஸகடுப்஧தழல் சுன஥஬நளகவும் இன௉க்கழஹ஫ன்.


12. சநீ ஧த்தழன தழ஺பப்஧ைங்க஺஭ப் ஧ற்஫ழ........ அதன் ய஭ர்ச்சழ ஧ற்஫ழ.....? தநழழ்த் தழ஺பப்஧ைங்கள் ஥ீடிப்஧ஹத அதன் ய஭ர்ச்சழதளன். ஌ஸ஦ன்஫ளல் களர்஧ஹபட் ஋஦ப்஧டும்

஧ன்஦ளட்டு ஧களசுப னெ஬த஦ இனக்கத்தழன் ன௅ற்று஺க, ஸதள஺஬க்களட்சழத் ஸதளைர்க஭ின் ன௅ற்று஺க இயற்றுக்கு நத்தழனில் தழ஺பத்து஺஫ ஥ீடிக்கழ஫து ஋ன்஫ளல் அது என௉ ஸதளைர் ய஭ர்ச்சழ஺னத்தளன் களட்டுகழ஫து. ஆ஦ளல் உள்஭ைக்க ரீதழனளகப் ஧ளர்த்தளல் சநீ ஧த்தழல் ஥ம்஧ிக்஺க ஊட்ைக்கூடின

தழ஺பப்஧ைங்கள் சழ஬ யந்தழன௉க்கழன்஫஦. ஧சங்க, ஧ள்஭ிக்கூைம், கு஫ழப்஧ளக தங்கர்஧ச்சளன் இனக்கழன என௉ தழ஺பப்஧ைம், ஧ள஬ளேழ சக்தழஹயல் இனக்கழன களதல், கல்லூரி, சசழ இனக்கழன ன௄, சுப்஧ிபநணினன௃பம், ஥ளஹைளடிகள் ஹ஧ளன்஫ ஧ைங்க஺஭ச் ஸசளல்஬஬ளம். ஥ல்஬ னதளர்த்தநள஦ சனெகப் ஧ிபச்சழ஺஦஺ன

னதளர்த்தநளகக் ஺கனளல௃கழ஫ தன்஺ந இப்ஸ஧ளல௅து யந்தழன௉க்கழ஫து. உதளபணநளக ஹ஧பளண்஺ந, யசந்த஧ள஬஦ின் ஸயனில், அங்களடித்ஸதன௉ ஹ஧ளன்஫ அன௉஺நனள஦ ஧ைங்க஺஭ச் ஸசளல்஬஬ளம். ஆ஦ளல் அ஺ய க஺஬த்தபம் கு஺஫ந்த ஧ைங்க஭ளக இன௉க்கழன்஫஦.

13. உங்கல௃஺ைன ஋ல௅த்தள஭ ஥ண்஧ர்கள் ஋ன்று னளர்னள஺பக் கு஫ழப்஧ிடுயர்கள்? ீ ச.தநழழ்ஸசல்யன், ஹகளணங்கழ, உதனரங்கர், ஹய஬.பளநனெர்த்தழ, நளதயபளஜ், ஋ஸ்.பளநகழன௉ஷ்ணன், தழன௉ப்ன௄ர் கழன௉ஷ்ணன், ஹபளேளக்குநளர், வ௃பளசள, ஸயண்ணி஬ள ஹ஧ளன்று ஧ல்஬ளனிபம் ஋ல௅த்தள஭த்

ஹதளமர்கள் ஋ன் ஥ண்஧ர்க஭ளக இன௉க்கழ஫ளர்கள். எஹப யரி உண்஺ந ஋ன்஫ளல், யளல௅ம் ஋ல௅த்தள஭ச் சஹகளதபர்கள் அ஺஦யன௉ம் ஋஦து ஥ண்஧ர்கள்தளம். 14) இப்ஸ஧ளல௅து ஋ன்஦ ஋ல௅தழக்ஸகளண்டின௉க்கழ஫ீர்கள்? ஸதளைர்ந்து சழறுக஺தகல௃ம், ஥ளயலும் ஋ல௅துகழஹ஫ன். 'அக்஦ியளசம்' ஋ன்ஸ஫ளன௉ சழறுக஺தத் ஸதளகுப்ன௃ ன௃தழதளக யந்தழன௉க்கழ஫து. கங்஺க ன௃த்தக஥ழ஺஬னம் ஸய஭ினிட்டின௉க்கழ஫து. 'உனிர்஥ழ஬ம்' ஋ன்ஸ஫ளன௉ ஥ளயல், க஭ம் ஋஦து கழபளநம்தளன்;. ஧சு஺நப்ன௃பட்சழக்கு ன௅ந்஺தன யியசளன கள஬ம், ஧சு஺நப்ன௃பட்சழக்கள஬ம், ஧சு஺நப்ன௃பட்சழ யழ்த்தழன ீ யியசளனகள஬ம் ஋ன்று னென்று கள஬ங்க஺஭னேம் ஸசளல்கழ஫ ஥ளயல். உ஬கத்துக்கு உணவும், உனின௉ம் தன௉கழ஫ யியசளனி உனி஺ப அமழத்துக்ஸகளள்கழ஫ என௉ ஹநளசநள஦ கள஬த்தழன் ஹசளகத்஺த ஸசளல்கழ஫ ஥ளயல். 15) உங்கள் ஧஺ைப்ன௃க்க஭ில் த஬ழத் ஧ிபச்ச஺஦ ஧ற்஫ழ? இன்஺஫ன இந்தழனளயின் அ஺ைனள஭ம் இந்தழனக் கழபளநங்கள். இந்தழனக் கழபளநங்க஭ின் த஦ித்துய அ஺ைனள஭ம் சளதீன எடுக்குன௅஺஫கள். கழபளநங்க஺஭ப் ஧ற்஫ழஹன ஧஺ைப்ன௃கள் ஋ல௅துகழ஫ ஋ன்஦ளல் நட்டும் அந்தச் சளதீன ஌ற்஫த்தளழ்வு ஋ன்னும் பளட்சச஺஦ ஧ளர்க்களததுஹ஧ள஬ ஧ம்நளத்துப்஧ண்ண ன௅டினேநள? த஬ழத் ஧ிபச்ச஺஦, ஸ஧ண்கள் ஧ிபச்ச஺஦, குமந்஺த உ஺மப்஧ள஭ிகள் ஧ிபச்ச஺஦ ஆகழன னென்று ஧ிபச்ச஺஦கள் ஋஦து ஧஺ைப்ன௃க஭ின் த஦ித்துய அ஺ைனள஭ம் ஋ன்று ஆய்யள஭ர்கள் ஆய்வு ன௅டியளக ஸய஭ிப்஧டுத்தழ இன௉க்கழ஫ளர்கள். 'ஹந஬ளண்஺ந ஸ஧ளன்னுச்சளநழனின் ஧஺ைப்ன௃க஭ில் த஬ழத் ஧ிபச்ச஺஦கள்' ஋ன்஧து ஹ஧ளன்஫ த஺஬ப்ன௃க஭ில் னென்றுஹ஧ர் ன௅஺஦யர் ஧ட்ைத்தழற்களக ஆய்வுஸசய்தழன௉க்கழன்஫஦ர். ஋஦து ஧஺ைப்ன௃க஭ின் சு஧ளயஹந, எடுக்குன௅஺஫கல௃க்கு ஋தழபள஦து. உனி஺பயிை, களகழதம், யிபல், சழ஧ிகள் ஹ஧ளன்று ஧ல்ஹயறு சழறுக஺தகள் த஬ழத் ஧ிபச்ச஺஦ ஧ற்஫ழனது. ன௅ற்று஺க ஥ளயலும், நழன்சளபப்ன௄ சழறுக஺தனேம் நட்டுநல்஬, ஋஦து எட்டுஸநளத்த ஧஺ைப்ன௃க஭ில் ஸ஧ன௉ம்஧குதழ

த஬ழத்஧ிபச்ச஺஦ ஧ற்஫ழனது. இதுஹய, ஋ன்஺஦ன஫ழந்ஹதளர் - ஋ன் ஧஺ைப்஺஧ உணர்ந்ஹதளர் – யந்த஺ைகழ஫ ன௅டிவு.

஥ன்஫ழ:Tamil Authors.com


உன௉யகம்: ஸசனல்ன௅஺஫ ----------டிக்..டிக்...டிக்..டிக்..

சுயர் நணிக்கூடு ஏடிக் ஸகளண்ஹை இன௉ந்தது. என௉ யி஦ளடிக்கு என௉ 'டிக்' ஋஦ அது ஏடிக் ஸகளண்ஹை இன௉ந்தது. கணக்கழட்ஹைன்.

இவ்யிதம் என௉ ஥ழநழைத்தழற்கு அது களட்ை ஹயண்டின எ஬ழ-60

என௉ நணித்தழனள஬த்தழற்கு? இந்த அறு஧஺த அறு஧தளல் ஸ஧ன௉க்க-3600. என௉ ஥ளல௃க்கு? இத஺஦ 24 ஆல் ஸ஧ன௉க்க -86,400.

அப்஧டினள஦ளல், 365 ஥ளள் ஸகளண்ை என௉ யன௉ைத்தழல் இ஺தப் ஸ஧ன௉க்கழப் ஧ளர்க்க யந்தது-3,15,35000! அப்஧ளைள! னென்று ஹகளடிஹன ஧தழ஺஦ந்து ஬ட்சத்து ன௅ப்஧த்தள஫ளனிபம் யி஦ளடி அல்஬து எ஬ழ. இது ன௅டினேநள?

நணிக்கூட்டின் சழறு சழரிப்ன௃க் ஹகட்ைது. ''஋ன்஦ளல் ன௅டினேம்'' ஋ன்஫து அது. ''஋வ்யிதம்?''. ''஥ளன் கூட்டிப்஧ளர்ப்஧தழல்஺஬..யபயபச் ஸசய்ஹயன்'' ந஦ிதர்க஺஭ப் ஹ஧ள஬,யன௉ங்கள஬த்஺தக் கூட்டிப் ஧ளர்த்து ஥ளன்..஥ளன் ஌ங்குயதழல்஺஬. என௉ யி஦ளடிக்கு என௉ 'டிக்' நட்டுஹந ஥ளன் ஸசய்யது. 'இது ஋ன்஦ளல் சு஬஧நளய் ன௅டினேம்'' ஌ங்கழ ஥ழன்஫ ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்த்து அது நீ ண்டும் கூ஫ழற்று''ந஦ிதஹ஦! ஥ீ ஸசய்ன இன௉ப்஧஺தஸனல்஬ளம் யஹண ீ கூட்டிப் ஧ளர்க்களஹத! யப யப எவ்ஸயளன்஫ளய் ஸத஭ிஹயளடு ஸசய். ஋வ்ய஭஺யனேம் ஸசய்ன.. உன்஦ளல் ன௅டினேம். ---஥ளக.஧த்ந஥ளதன். (஥ன்஫ழ: ஸய஭ிச்சம் 1994)


ஹ஧஦ள.நஹ஦ளகபன்


. tl;boe;J gl;l njd;id gl;l kuk; jspu;f;Fkh? - Ntu; tpl;l tho;T epiy ngWkh? njhl;l gpd;Ng Rl;ljh? nfl;l gpd;Nd Qhdkh? tskhd ghj;jpapy; trjpaha; tsu;e;j kuNk! thDau Xq;fp> tho;nty;yhk; gad; nfhLj;jha;! eP nfl;l gpd;G ghu;! vl;l epd;W rpupf;Fk; $l;lk;! gjkhd ,sePu; gUfplg; gilnaLj;jhu;> ,jkhd cd; Xiyf; Fbypy; Rfkhd cwf;fk; fz;lhu;! tpjtpjkhfg; gyfhuk; mit eP nfhLj;j <Tfs; jhk;! - eP gl;l gpd;G vtu; te;jhu;? vl;l epd;Nw rpupf;fpd;whu;! gl;l kukpJ thrypy; epd;why; nfl;l rFdk; vd;whu;! ntl;b> tpwfhf;fp ntd;dPu; nfhz;L Fspj;jhy; - tpahjp vl;l tpyFnkd;Nw> el;l fuk; nfhz;Ld;id xl;lj; jwpf;fpd;whu;!

kuNk! kdNk! tpyfpapU! girAs;s NghJ kl;Lk; xl;b xl;bf; fpl;Lk; cwT tpl;Lj;> Njhy;tp fz;l NghjpdpYk; njhl;Lj; njhl;Lj; njhlUk; cwT nfhs;tha;! neUf;fj;jpYk; nef;fUfp nefpOk; cwT nfhs;tha;! tWikapYk; tyf;fukha; typik jUk; cwT nfhs;tha;! md;wpy;fs; cwTfs; Nghy; mopahj cwT nfhs;tha;! vd;Wk; kfpo;e;Nj ePapUg;gha;!

gidkuk; Mz;ltd; gilg;gpdpy; - gy; Mapuk; mjpraq;fs;! msg;gupa mjprak; jhd; mtd; gilj;j gidkuq;fs;! ghupdpNy gy kdpju; gjuhf tho;ifapNy> - eP guk;giu guk;giuaha;g; gad; nfhLf;Fk; kukhfp> CupNy gy kdpju; cd; rhay; fhZk; tz;zk;> thDau;e;j kukhfp tsu;e;J epw;fpd;wha;! thDau Xq;fp tsu;e;j gidkuNk! Ntz;Lk; khdpldpy; cd; rhay;! jhDk; cd;idg; Nghw; jdf;fy;yhw; gpwUf;fha;> tho;e;J gad; nfhLj;J kbAk; Fzk; ngw Ntz;Lk;!

கயிதளனி஦ி.஧ளர்யதழ


தி஫஦ாய்வுத் து௅஫ம௃ம் "க஬ா஥ிதி' க. ௅க஬ாச஧திம௃ம்

தநழமழ஬க்கழனத்஺த நளர்க்சழன அட௃குன௅஺஫னில் தழட்஧ த௃ட்஧த்துைன் ஆபளய்ந்து ஧஬ ன௅டிவுக஺஭ ன௅ன்஺யத்தயர்; எப்஧ினல் ஹ஥ளக்஺கனேம், சனெகயினல் ஧ளர்஺ய஺னனேம் தநது ஆய்யின்

அடிப்஧஺ைனளகக் ஸகளண்ையர்; "க஺஬ க஺஬க்களக' ஋ன்னும் ஹகளட்஧ளட்஺ை யன்஺நனளக நறுத்தயர்; இ஬க்கழனத்துக்கு சனெகப்஧ணி உண்ஸைன்று தழைநளக ஥ம்஧ிச் ஸசனல்஧ட்ையர்; சனெகப் ஸ஧ளன௉஭ளதளப ஌ற்஫தளழ்வுகல௃க்கு ஋தழபள஦ ன௅ற்ஹ஧ளக்கு இ஬க்கழன ய஭ர்ச்சழக்கு ன௅஺஦ப்ன௃ைன் ஧ளடு஧ட்ையர்;

தநழமர்க஭ின் சனெக, ஧ண்஧ளட்டு யப஬ளற்று ஸ஥஫ழ஺ன அ஫ழவு ஥ழ஺஬க்குப் ஸ஧ளன௉ந்தும் ய஺கனில்

இ஦ங்கண்டு களட்டினயர்; ஈமத் தநழழ் இ஬க்கழனன௅ம், க஺஬னேம் சர்யஹதசத் தபத்தழற்கு ய஭ர்க்கப்஧ை அனபளது உ஺மத்தயர். இ஬ங்஺க ன௅ற்ஹ஧ளக்கு ஋ல௅த்தள஭ர் சங்கத்தழன் த஺஬஺ந ஥ளனகபளகவும், சழ஫ந்த கல்யினள஭பளகவும் யி஭ங்கழனயர்; னளழ்ப்஧ளணப் ஧ல்க஺஬க் கமகத்஺தக் கட்டிஸனல௅ப்஧ினயர்; இ஬க்கழனஹந தநது உனிர் னெச்சளகக் ஸகளண்டு யளழ்ந்தயர்; இத்த஺஦ ஸ஧ன௉஺நக்கும் உரினயர் "ஈமம் தந்த ஸகள஺ை' க஬ள஥ழதழ க.஺க஬ளச஧தழ. நஹ஬சழனளயிலுள்஭ ஹகள஬ள஬ம்ன௄ரில் இ஺஭ன தம்஧ி க஦கச஧ள஧தழ-தழல்஺஬஥ளனகழ ஥ளகன௅த்து தம்஧தழக்கு 1933-ஆம் ஆண்டு ஌ப்பல் 5-ஆம் ஹததழ ஧ி஫ந்தளர். ஸதளைக்கக் கல்யி஺னக் ஹகள஬ள஬ம்ன௄ரில் ஧னின்஫ளர். தந்஺த ன௃஬ம் ஸ஧னர்ந்து குடும்஧த்துைன் இ஬ங்஺கக்கு யந்ததளல், உனர்தபக் கல்யி஺ன னளழ்ப்஧ளணம் இந்துக் கல்லூரினிலும், ஸகளல௅ம்ன௃ பளனல் கல்லூரினிலும் ஧னின்஫ளர். ஧ின்஦ர் இ஬ங்஺கப் ஧ல்க஺஬க் கமகத்தழல் ஧ி.஌. (ஆ஦ர்ஸ்) ஧ட்ைப்஧டிப்஧ில் சழ஫ப்஧ிைம் ஸ஧ற்றுத் ஹதர்ச்சழ ஸ஧ற்஫ளர். ஧ல்க஺஬க்கமகக் கல்யி ன௅டிந்த஧ின், தநழழ் ஥ள஭ிதழ் என்஫ழல் உதயி ஆசழரினபளகப் ஧ணினளற்஫ழ஦ளர். ஧ின்஦ர், இ஬ங்஺கப் ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல் து஺ண யிரிவு஺பனள஭பளகவும், ஸகளல௅ம்ன௃ நற்றும்

ஹ஧பளத஺஦ ஧ல்க஺஬க்கமகங்க஭ில் தநழழ் இந்து ஥ளகரிகத்து஺஫த் த஺஬யபளகவும் ஧ணி ன௃ரிந்தளர்.

஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல் ஧ணின௃ரிந்து ஸகளண்டின௉ந்தஹ஧ளது, உனர் கல்யிக்கள஦ யிடுப்஧ில் இங்கழ஬ளந்து ஸசன்று, ஸ஧ர்நழங்லளம் ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல், ஹ஧பளசழரினர் ேளர்ஜ் தளம்ற஦ிைம் ஆய்வு நளணயபளகச் ஹசர்ந்தளர். "தநழமழல் யபனேகப் ீ ஧ளைல்கள்' ஋ன்஫ த஺஬ப்஧ில் ஆய்வு ஸசய்து "க஬ள஥ழதழ' (ன௅஺஦யர்) ஧ட்ைம் ஸ஧ற்஫ளர். ஺க஬ளச஧தழ தநது ஆய்வுத் தபயளக அக஥ளனூறு, ன௃஫஥ளனூறு, ஍ங்குறுத௄று,

஧த்துப்஧ளட்டு ன௅த஬ழன தநழமழ஬க்கழனங்க஺஭ ஋டுத்துக் ஸகளண்ைளர். சங்க இ஬க்கழனத்஺தக் கழஹபக்க,

஍ரிஷ் ன௅த஬ழன இ஬க்கழனங்கஹ஭ளடு எப்஧ிட்டு அ஺த யபனேகப் ீ ஧ளைல்கள் ஋஦ அல௅த்தன௅஫க் கூ஫ழ஦ளர். யபனேகம், ீ யபனேகச் ீ சனெகம், யபனேகப் ீ ஧ளைல்க஭ின் இனல்ன௃, ஧ளடுஹயளர், ஹகட்ஹ஧ளர் ஆகழன தன்஺நகள் கு஫ழத்தும் ஆபளய்ந்தளர்.

"தநழமழல் யபனேகப் ீ ஧ளைல்கள்' ஋ன்஫ இயபது ஆபளய்ச்சழ த௄஺஬ 1968-ஆம் ஆண்டு ஆக்ஸ்ஹ஧ளர்ட்

஧ல்க஺஬க்கமகம் ஸய஭ினிட்டுச் சழ஫ப்஧ித்தது. ஹகளட்஧ளட்டு ஸ஥஫ழக஭ில் ஧ிரிட்ைன் ஸ஥஫ழநப஧ி஺஦த் தல௅யிச் ஸசல்லும் இந்த த௄ல், தநழழ்க் கல்யினே஬கழல் ஸ஧ன௉ம் தளக்கத்஺த ஌ற்஧டுத்தழனது.

தநது ஆபளய்ச்சழப் ஧டிப்஧ின்ஹ஧ளது சர்யநங்க஭ம் ஋ன்஧ய஺பத் தநது யளழ்க்஺கத் து஺ணனளக ஌ற்஫ளர்.


ஆபளய்ச்சழப் ஧டிப்ன௃ ன௅டிந்த஧ின், நீ ண்டும் ஸகளல௅ம்ன௃ ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல் ஧ணினில் ஹசர்ந்தளர். இ஬ங்஺கப் ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல் னளழ்-ய஭ளகத் த஺஬யபளக இன௉ந்து ஧ல்க஺஬க்கமக ய஭ர்ச்சழக்குப் ஧ளடு஧ட்ைளர். னளழ்ப்஧ளணப் ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழன் து஺ண ஹயந்தபளக னென்று ஆண்டுகள் ஸசனல்஧ட்ைளர்.

அஸநரிக்களயிலுள்஭ "அஹனளஹயள ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழலும், க஬ழஹ஧ளர்஦ினள ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழலும் சழ஫ப்ன௃ப் ஹ஧பளசழரினபளகப் ஧ணின௃ரிந்தளர். இறுதழனளக னளழ்ப்஧ளணப் ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழன்

க஺஬த்து஺஫த் த஺஬யபளகச் ஸசனல்஧ட்ைளர். அஸநரிக்க அஹனளஹயளப் ஧ல்க஺஬க்கமகம் "ன௃தழன஺தப் ஧஺ைக்கும் ஋ல௅த்துகல௃க்குரினர்' ஋஦ இய஺பப் ஧ளபளட்டிச் சழ஫ப்஧ித்தது.

னேஸ஦ஸ்ஹகளவுக்கள஦ ஹதசழன து஺ணக்குல௅, இ஬ங்஺க, ஧ளைத௄ல் ஆஹ஬ளச஺஦க்குல௅, இ஬ங்஺கப் ஧ல்க஺஬க்கமக நக்கள் ஸதளைர்ன௃ ஆய்வுக்கமகம், இ஬ங்஺க யளஸ஦ள஬ழ தநழழ் ஥ழகழ்ச்சழ ஆய்வுக்குல௅, இ஬ங்஺கப் ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழன் தநழழ் இ஬க்கழனக் குல௅, ஥ளட்டினக் குல௅ ன௅த஬ழன ஧ல்ஹயறு அ஺நப்ன௃க஭ில் உறுப்஧ி஦பளகவும், த஺஬யபளகவும் ஸசனல்஧ட்டு அன௉ம்஧ணி ஆற்஫ழ஦ளர்.

""இ஬க்கழனம் கள஬த்துக்குக் கள஬ம் சனெக அபசழனல் ஸ஧ளன௉஭ளதளபச் சூமலுக்ஹகற்஧ நள஫க்கூடினது; இ஺த ந஦தழல் ஸகளண்ஹை ஆய்வு ஹநற்ஸகளள்஭ப்஧ை ஹயண்டும்; அந்த ஆய்வும் ஧ல்து஺஫சளர் ஆய்யளக இன௉த்தல் ஹயண்டும்'' ஋ன்஧஺த ஺க஬ளச஧தழ ய஬ழனேறுத்தழ஦ளர்.

""க஺஬, இ஬க்கழனம் ன௅த஬ழனற்஺஫ அயற்றுக்குரின யப஬ளற்றுப் ஧ின்஦ணினிலும், சன௅தளனச் சூம஬ழலும் ஺யத்ஹத ஆய்வு ஹநற்ஸகளள்஭ ஹயண்டும்; சனெகயின஺஬ ஧ற்றுக்ஹகளைளகக் ஸகளள்஭ஹயண்டும்; எப்஧ினல் ஆய்வு அ஫ழயினல் அடிப்஧஺ைனில் இன௉க்க ஹயண்டும்'' ஋ன்஧஺த, இ஬க்கழன ஆய்வுக்கள஦ அடிப்஧஺ைக் ஸகளள்஺கனளகக் ஸகளண்டின௉ந்தளர். ""உண்஺ந ஥ழ஺஬க்குப் ன௃஫ம் ஹ஧ளகளநல் யளழ்க்஺க ஥ழகழ்ச்சழக஺஭த் த஦து க஺தனில் அ஺நப்஧யஹ஦ சழ஫ந்த ஋ல௅த்தள஭ன்'' ஋஦ ஋ல௅த்தள஭னுக்குரின இ஬க்கணத்஺த ய஺பன஺஫ ஸசய்துள்஭ளர். ""உணர்ச்சழ யமழ ஥ழன்று ஸசனல்஧டுய஺த யிை அ஫ழவு யமழ ஥ழன்று ஸசனல்஧டுயது ஸநளமழ ய஭ர்ச்சழக்கு உதவும், தழபளயிை இனக்கங்கள் உணர்ச்சழ யமழ ஸநளமழ஺னப் ஧ளர்த்ததளல், சழ஬ ஧ின்஦஺ைவுகள் அத஦ளல் ஌ற்஧ட்ை஦; இன்றும் சழ஬ அ஺நப்ன௃கள் ஆங்கழ஬, இந்தழ ஋தழர்ப்஧ில் கய஦ம் ஸசலுத்துகழன்஫஦. என௉ ஸநளமழ உரின ன௅஺஫னில் ய஭ர்த்ஸதடுக்கப்஧ட்ைளல் ஧ி஫ஸநளமழ ஋தழர்ப்ன௃த் ஹத஺யனில்஺஬'' ஋஦ ஸநளமழ ய஭ர்ச்சழ ஧ற்஫ழக் கு஫ழப்஧ிட்டுள்஭ளர். ஧ண்஺ைத் தநழமர் யளழ்வும் யமழ஧ளடும், தநழழ் ஥ளயல் இ஬க்கழனம், எப்஧ினல் இ஬க்கழனம், அடினேம் ன௅டினேம், இ஬க்கழனன௅ம் தழ஫஦ளய்வும், கயி஺த ஥னம், சனெகயினலும் இ஬க்கழனன௅ம், ஥ய஦ ீ இ஬க்கழனத்தழன் அடிப்஧஺ைகள், தழ஫஦ளய்வுப் ஧ிபச்சழ஺஦கள், ஧ளபதழ த௄ல்கல௃ம் ஧ளைஹ஧த

ஆபளய்ச்சழனேம், இ஬க்கழனச் சழந்த஺஦கள், ஧ளபதழ ஆய்வுகள், ஈமத்து இ஬க்கழன ன௅ன்ஹ஦ளடிகள், இன௉ நகளகயிகள், சர்யஹதச அபசழனல் ஥ழகழ்வுகள் ன௅த஬ழன த௄ல்க஺஭த் தழ஫஦ளய்வுத் து஺஫க்கு அ஭ித்துள்஭ளர்.

இ஬ங்஺கனில் இன௉ந்து ஸய஭ியந்த, ஸதளமழ஬ள஭ி, ஹதசள஧ிநள஦ி, ஸசம்஧தள஺க, ஸபட்஧ள஦ர் ன௅த஬ழன

ஸ஧ளதுவு஺ை஺ந இனக்க இதழ்க஭ில் கட்டு஺பகள் யடித்துள்஭ளர். ஧ல்க஺஬க்கமகத் தநழழ்ச் சங்கத்தழன் இ஭ங்கதழர் இதமழலும், இ஬க்கழன இதமள஦ நல்஬ழ஺கனிலும் இயபது அரின ஧஺ைப்ன௃கள் ஸதளைர்ந்து இைம்ஸ஧ற்று யந்த஦. தநழழ்஥ளட்டு இதழ்க஭ள஦ தளந஺ப, சளந்தழ, சபஸ்யதழ, ஸசம்ந஬ர், தீக்கதழர், ே஦சக்தழ, ஆபளய்ச்சழ ன௅த஬ழனயற்஫ழலும் ஆபளய்ச்சழக் கட்டு஺பக஺஭ ஋ல௅தழனேள்஭ளர்.

இ஬க்கழனத்துக்கும் சன௅தளனத்துக்கும் இ஺ைஹன உள்஭ உ஫வு ஧ற்஫ழன நழக ன௅க்கழனநள஦, தத்துயளர்த்த

த௄ல், ஺க஬ளச஧தழனின் "தநழழ்஥ளயல் இ஬க்கழனம்'. தநழமழல் ஸய஭ியந்த இ஬க்கழனம் ஧ற்஫ழன த௄ல்கல௃ள் இது சழ஫ப்஧ிைம் ஸ஧றுகழ஫து.


கல்யித்து஺஫ ஥ழன௃ணர், இதமள஭ர், ஋ல௅த்தள஭ர், ஆய்யள஭ர், கட்டு஺பனள஭ர், யிநர்சகர், ஹ஧ச்சள஭ர் ஋஦ப் ஧ன்ன௅கத் தன்஺நனேைன் யி஭ங்கழ஦ளர் ஺க஬ளச஧தழ. ன௅ப்஧து ஆண்டுகல௃க்கு ஹந஬ளகவும் தநழழ் இ஬க்கழனத்தழன் ய஭ர்ச்சழ஺ன உனிர்னெச்சளகக் ஸகளண்டு இனங்கழன க஬ள஥ழதழ ஺க஬ளச஧தழ 49 யனதழல் 1982-ஆம் ஆண்டு டிசம்஧ர் 6-ஆம் ஹததழ இனற்஺க ஋ய்தழ஦ளர்.

தநழழ்கூறு ஥ல்லு஬கம் அ஫ழனேநளறு ஈம ஥ளட்டி஬ழன௉ந்து ஋ல௅தழன அயர், ஧஬ ஈம ஋ல௅த்தள஭ர்க஺஭னேம், கயிஞர்க஺஭னேம், தழ஫஦ளய்யள஭ர்க஺஭னேம் தநழழ் நக்கல௃க்கு அ஫ழன௅கப்஧டுத்தழனயர். தநழமகத்து

அ஫ழஞர்கள் ஧஬஺பத் தநழழ் இ஬க்கழன உ஬குக்கு ஋டுத்துக்களட்டின ஸ஧ன௉஺நனேம் அயன௉க்கு உண்டு. தநழழ் இ஬க்கழனத் தழ஫஦ளய்வுத் து஺஫னில் க஬ள஥ழதழ ஺க஬ளச஧தழ, நங்களத எ஭ியி஭க்களக ஋ன்ஸ஫ன்றும் யி஭ங்குயளர்!

஧ி.தனள஭ன்.

஥ன்஫ழ:தழ஦நணி/தநழழ்க்க஦டினன். 28/ேஷன்/2009.

இஸ்஬ள ஸசப஦ில்஬ள சழறுக஺த

'அந்த ஸ஧ளண்ட௃ ஃஹ஧ளட்ஹைள ஸநனில்஬ அனுப்஧ி இன௉க்ஹகன்஧ள. ஧ளத்தழனள?'... 'ஃஹ஧ளட்ஹைள ஧ளத்ஹதன். ஸ஧ளண்ட௃ ஥ல்஬ளதளன்஧ள இன௉க்கு. ஆ஦ள, 60 யனசுக்கு ஹந஬ உங்கல௃க்கு 24 யனசு஬ ஸ஧ளண்ைளட்டி ஹத஺யதள஦ள ஧ள'...

'அைப்஧ளயி, உன் அம்நள இத ஹகட்ன௉க்கனும். இன்஦ிக்கு ஋஦க்கு ஹசளறு கழ஺ைச்சழன௉க்களது. ஹைய் ஸ஧ளண்ட௃ உ஦க்கு ஧ளத்ததுைள.'...

'஋஦க்கு ஌ன் ஧ளக்கு஫ீங்க. ஥ளன்தளன் இப்ஹ஧ள஺தக்கு ஹயணளம்னு ஸசளன்ஹ஦ன்஬'...

'இப்஧டிஹன ஋த்த஺஦ ஥ளள் தளன் இன௉ப்஧ைள ஥ீ. உ஦க்கும் 28 யனசு ஆச்சு஬'...

'ஆங், ஹகக்கட௃ம்னு ஥ழ஺஦ச்ஹசன். அப்஧ள, ஸசன்஺஦஬ ந஺ம ஋ப்஧டி஧ள, இந்த யன௉ரம் தூப஬ளச்சும் உண்ைள?'...

'ஹைய் ஥ளன் ஋ன்஦ ஹகக்குஹ஫ன், ஥ீ ஋ன்஦ ஸசளல்஫. ஹ஧ச்ச நளத்தளத. ஸ஧ளண்ட௃ ஏஹக யள இல்஺஬னள?'...


'இன்னும் என௉ 6 நளசத்துக்கு கல்னளணப்ஹ஧ச்ஹச ஋டுக்களதீங்க஧ள. ஋஦க்கு ஹய஺஬ இன௉க்கு. சரி. இன்ைர்ஹ஥ர஦ல் களல் ஹபட் ஋கழறுது. ஥ளன் அப்஧஫ம் ஹ஧சஹ஫ன்' ஋ன்஫஧டிஹன அப்஧ளயின் ஧தழலுக்கு களத்தழபளநல் ஸதள஺஬ப்ஹ஧சழ அ஺மப்஧ின்

இ஺ணப்஺஧த் துண்டித்தளன் பளம். அப்஧ள ஸதளைர்ந்து ஋ன்஦ ஹ஧சுயளர் ஋ன்று ஸதரினேம்.

யட்டில் ீ ஸ஧ண் ஧ளர்க்கழ஫ளர்கள். ஆ஦ளல், ஸநக்றழஹகள ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல் குஹ஭ள஧ல் யளர்நழங் து஺஫னில் தளன் ஸசய்னேம் ஆபளய்ச்சழ ன௅டின இன்னும் 6 நளதங்கள் ஆகும். ஆபளய்ச்சழ ன௅டிந்ததும் அஸநரிக்களயின் ஸைக்றளஸ் நளகள஦த்தழல் ஹய஺஬. அதன்

஧ி஫கு ஸசன்஺஦ ஸசன்று தழன௉நணம் ஸசய்துஸகளள்஭஬ளம். அதுய஺ப ஧ிக்கல் ஧ிடுங்கல் இல்஬ளநல் இன௉ந்தளல் தளன் ஆபளய்ச்சழ஺ன ன௅ல௅஺நனளக ஸசய்ன ன௅டினேம்.

ன௄நழனின் ஸயப்஧ ஥ழ஺஬ எஹப நளதழரினளக இல்஬ளநல் நள஫ழக்ஸகளண்ஹை இன௉க்கழ஫து. அது நளறுயதற்க்கள஦ ஧ிபதள஦நள஦ களபணங்கள், ன௄நழ஺னச் சுற்஫ழனேள்஭ எஹசளன் ஋ன்னும் யளனேப்஧ை஬த்தழல் ஏட்஺ை யில௅தல். உ஬கம் ன௅ல௅யதழலும்

஧பய஬ளகப்஧னன்஧டும் கு஭ிசளத஦ப்ஸ஧ட்டிகள் ஸய஭ியிடும் க்ஹ஭ளஹபளஃப்ஹ஬ளஹபள களர்஧ன் ஋ன்னும் ஹயதழப்ஸ஧ளன௉ள் தளன் இப்஧டி ஏஹசள஦ில் ஏட்஺ை யிமப் ஧ிபத்தழஹனகக் களபணம் ஋ன்கழ஫து யிஞ்ஞள஦ம். இப்஧டி ன௄நழனின் ஸயப்஧ம்

அதழகநள஦ளல், ஆர்ட்டிக், அன்ைளர்டிக் ஧஦ிந஺஬கள் உன௉க யளய்ப்ன௃ள்஭து. அப்஧டி உன௉கழ஦ளல், கைல் ஥ீர் அதழகரித்து, அது கை஺஬ எட்டி அ஺நந்தழன௉க்கும்

஥ழ஬ப்஧ிபஹதசங்கள் கை஬ழல் னெழ்கக் களபணநளகழயிடும். இப்஧டினள஦ சூழ் ஥ழ஺஬னில், சு஦ளநழ ஋஦ப்஧டும், கை஬ழல் ஌ற்஧டும் ஥ழ஬ ஥டுக்கங்கல௃ம் ஹசர்ந்து ஸகளண்ைளல் என௉ ஸ஧ரின கண்ைஹந னெழ்கழப்ஹ஧ளகும் ஆ஧த்து இன௉க்கழ஫து.

ன௄நழ ஋ன்஧து ஥ழ஬த்தட்டுக஭ளல் ஆ஦து. இந்஥ழ஬த்தட்டுக்கள் தங்க஺஭ தளங்கஹ஭ ஥ழ஺஬ ஥ழறுத்தழக்ஸகளள்யதழல் ஌ற்஧டும் அ஺சவுகஹ஭ இப்஧டினள஦ ஥ழ஬஥டுக்கங்கள். ன௄நழனின் ஥ழ஬த்தட்டுக்க஺஭க் ஸகளண்டு, இப்஧டினள஦ ஥ழ஬ ஥டுக்கங்கள் ஥ழகல௅ம் இைங்க஺஭ப் ஧ிரிக்க஬ளம். அ஺ய, இந்ஹதளஸ஦ரழனள, ஸநக்றழஹகள, ஺சல், ஥ழகபகுயள இன்னும் ஧஬. பளம் ஸசய்னேம் ஆபளய்ச்சழ, இவ்யிபண்டும் எஹப ஹ஥பத்தழல் ஋ப்ஹ஧ளது ஥ழகல௅ம் ஋ன்஧஺த கண்டு஧ிடிக்க உதவும் என௉ ஸதளமழல்த௃ட்஧த்஺த கண்டு஧ிடிப்஧து. அதற்களக, குஹ஭ள஧ல் யளர்நழங் நற்றும் சு஦ளநழ இபண்டுக்கும் ஸ஧ளதுயள஦ இைநளக ஥ழகபகுயளயில் தங்கழ ஆபளய்ச்சழ஺ன ஸதளைர்ந்து ஸகளண்டின௉ந்தளன்.

க஺஬ந்து கழைந்த டூயட்஺ை கள஬ளல் ஋த்தழயிட்டு, ஸநள஺஧ல் ஃஹ஧ளன் சளர்ேர் நற்றும் ஬ளப்ைளப் ஧யர் களர்டு, ஍ஹபளப்஧ினன் அைளப்ைர், ன௅த஬ள஦஺யகள் ஌ற்க஦ஹய

஋டுத்து஺யக்கப்஧ட்டுள்஭஦யள ஋஦ சரி஧ளர்த்து, களய்ந்து கழைந்த துணிக஺஭ கழட்ைதட்ை

கழட்டின௃ல் யி஺஭னளடும் ஹ஥ளக்கழல் தழ஫ந்தழன௉ந்த அஹநரிக்கன் டூரிஸ்ைர் ஸ஧ட்டினில் யசழ, ீ னொம் லீட்ைர் ஆஃப் ஸசய்னப்஧ட்டுள்஭தள ஋஦ சரி஧ளர்த்து, ஌ற்க஦ஹய கய஦நளக ஋டுத்து

஺யத்த ஆபளய்ச்சழ ஸதளைர்஧ள஦ தஸ்தளஹயஜ்கள் அைங்கழன ஸ஧ட்டி஺ன த஦ிஹன கதயன௉ஹக ஋டுத்து ஺யத்து, இஸதல்஬ளம் ஸசய்து ஸகளண்டின௉க்கும் ஹ஧ளஹத அவ்யப்ஹ஧ளது சூைள஦ ஧ள஬ழல் ஊ஫ழன ஹசள஭க்கூ஺ம சு஺யத்துக்ஸகளண்ஹை தீயிபநளக தன் னெட்஺ை ன௅டிச்சுக்க஺஭க் கட்டிக்ஸகளண்டின௉ந்தளன்


இன்னும் சற்று ஸ஥பத்தழல் ஸைன்஦ிறனும் யன௉யளன். அயன் என௉ த஦ினளர் யிநள஦ சர்யஸ் ீ ஥ைத்தழ யன௉கழ஫ளன். அயன் உதயினேைன் தளன் பளம் ஥ழகபகுயளயிற்கும்,

க்னை஧ளயிற்கும் இ஺ைனில் அ஺நந்த இஸ்஬ள ஸசப஦ில்஬ள ஋ன்னும் தீவுக்கு ஸசல்஬ ஹயண்டும். அங்கு சு஦ளநழக்க஺஭ப் ஧ற்஫ழ ஆபளய்ச்சழ ஸசய்கழ஫ளன் கழன௉ஷ். பளநழன்

கல்லூரித் ஹதளமன். அஹநரிக்களயில், இத்து஺஫னில் ஆபளய்ச்சழ ஸசய்னேம் இபண்ஹை

தநழமர்கள் இயர்கள் ஋ன்஫ ஸ஧ன௉஺நனேைன் இன௉யன௉ம் தத்தம் ஆபளய்ச்சழ஺ன ஸதளைப கடு஺நனளக ன௅னற்சழஸசய்துஸகளண்டின௉ந்தளர்கள். பளநழன் ஆபளய்ச்சழ஺னத் ஸதளைப,

சு஦ளநழக்க஭ின் அதழர்஺யப் ஧தழவு ஸசய்னேம் இனந்தழபம் ஹயண்டும். அது கழன௉ரழைம் கழ஺ைக்கும். அதற்களகஹய இந்த ஧னணம்.

஧ீங் ஧ீங்.

ஸைன்஦ிறன் யந்து யிட்ைளன். யளச஬ழல் லளர்ன் எ஬ழக்கும் ஏ஺ச ஹகட்ையன்

இன்னும் அயசபநள஦ளன். ஬க்ஹகஜ் ஋டுத்து டிக்கழனில் ஺யத்துயிட்டு, னொம் ஬ளக்

ஸசய்து யிட்டு, களரில் ஌஫ழக்ஸகளள்஭, ஧ிட்ன௃ல் ஧ளைஸ஬ளன்஺஫ ஧ளடின஧டி ஸயனில்

஧ைர்ந்த ன௃ல௅தழனற்஫ சள஺஬னில் யி஺பந்தது களர். ஧ிட்ன௃ல் ஋ன்஧து ஸநக்சழஹகள இ஺ச

க஺஬ஞர்க஭ில் என௉ குல௅நத்தழன் ஸ஧னர். ஸநக்சழக்ஹகளயில் இது சற்ஹ஫ ஧ிப஧஬நள஦

இ஺சக்குல௅. ஧ிபதள஦நளய் ஆடு஧யர் ஸநளட்஺ைத்த஺஬னேம் ஆட்டு தளடினேநளய், ஥ம்னெர் தழன௉யிமளயில் ஧஬ழ ஸகளடுக்கப்஧டும் ஆடு ஹ஧ளல் இன௉ப்஧ளர். இயர்கள் ஧ளடும்

஧ளைல்க஭ில் ஸ஧ரிதளக அர்த்தங்கள் இன௉க்களது. ஆ஦ளல் ஧ளட்டு லழட் ஆகழயிடும். களர் ஸைன்஦ிற஦ின் த஦ினளர் யிநள஦ சர்யஸ் ீ ஥ழ஺஬னத்஺த அ஺ைந்தது. தனளபளக ஥ழன்஫ழன௉ந்த ஥ளல்யர் ஧னணிக்கும் ஸல஬ழகளப்ைரில் ஸகளண்டு யந்த ஸ஧ட்டிக஺஭

஧க்கத்து சவட்டில் ஺யத்துயிட்டு தளன் என௉ சவட்டில் ஌஫ழக்ஸகளண்ைளன் பளம். ஌஫ழனவுைன் ஸல஬ழகளப்ைர் யள஦ில் ஋ல௅ம்஧த்ஸதளைங்கழ ஧஫க்க ஆபம்஧ித்தழன௉ந்தது. 1 நணி ஹ஥ப

஧னணம் க஺஭ப்ன௃ ஸதரினளதழன௉க்க பளம் தளனும், கழன௉ரஶம் கல்லூரி ஥ளட்க஭ில் ஸசய்த குறும்ன௃க஺஭ ஥ழ஺஦த்துப்஧ளர்த்த஧டி அநர்ந்தழன௉க்க, சூரின ஸய஭ிச்சம்

ேன்஦஺஬த்தளண்டி அயன் ன௅கத்தழல் யர்ணம் அடிக்஺கனில் சற்ஹ஫ அதழகப்஧டினளக ஸயக்஺கனளக இன௉ப்஧து ஹ஧ள஬ப் ஧ட்ைது.

ேன்஦ல் யமழஹன கவ ஹம ஧ளர்க்஺கனில் ஋ங்கும் கைல் தளன் ஸதரிந்தது. இந்தக் கைல்

஋த்த஺஦ யிசழத்தழபநள஦து, ஆமநள஦து. த஦க்குள் ஋த்த஺஦ சரித்தழபங்க஺஭ எ஭ித்து ஺யத்து சற்றும் கர்யநழல்஬ளநல் அைக்கநளக அ஺நதழனளக இன௉க்கழ஫து

இப்ஹ஧ளது தளன் தங்கழனின௉ந்த ஥ழகபகுயள ஥ழ஬ப்஧பப்ன௃, என௉ கள஬த்தழல் இந்த கைலுக்குள் இன௉ந்தழன௉க்க஬ளம். அதற்கும் ன௅ன்ன௃, என௉ கள஬ கட்ைத்தழல் அது ஥ழ஬நளக இன௉ந்து ஧ின் னெழ்கழ ஧ின் ஥ழ஬நளகழனின௉க்க஬ளம். ந஦ிதன் ஹ஥ற்று யந்தயன். ஆ஦ளல் ஋த்த஺஦ ஆடுகழ஫ளன்.


஋த்த஺஦ கூச்சல் ஹ஧ளடுகழ஫ளன். னென்஫ழல் என௉ ஧ங்கு ஥ழ஬த்஺த ஆக்கழபநழக்க, அபச஦ளக ஋த்த஺஦ ஧ளதகங்கள் ன௃ரிகழ஫ளன். கைல் இபண்டு ஧ங்கு ஆக்கழபநழத்துயிட்டு ஋த்த஺஦ அ஺நதழனளக இன௉க்கழ஫து. இதுதளன் தன்஦ைக்கத்தழன் தழன௉ உறுயஹநள!...

நல்஬ளந்து ஧டுத்து

யிட்ைத்தழல் ஸதளங்கும் யள஦த்஺தப்஧ளர்த்த஧டி னேகம் னேகநளய்

அப்஧டிஸனன்஦ ஹனளச஺஦ உ஦க்கு?

இபயில் ஹதளன்றும் ஥ட்சத்தழப நழன்நழ஦ிகள்

உன்஦ில் ஋ப்ஹ஧ளது யில௅ம் ஋ன்கழ஫ சழந்த஺஦ஹனள?... சதள அ஺஬னடித்து

ஹயர்ப்஧தழ஦ளல் தளஹ஦ள

இந்தக் கைல் உப்ன௃க்கரிக்கழ஫து... சளய்ந்துயில௅ம் அந்தழயள஦த்஺த ஌ந்தழக்ஸகளள்ல௃ம் தூபத்தழல் ஥ங்கூபநழட்டின௉க்கும் உஹ஬ளகத்தீவுகள்,

இந்தக்கைல் தளங்கும் கப்஧ல்கள்..

பளம் கை஺஬ பசழத்துக்ஸகளண்டின௉ந்தளன். அயன் பச஺஦ கயி஺த ஹ஧சழனது. சரினளக 1 நணி ஹ஥பத்தழல் ஸல஬ழகளப்ைர் தீ஺ய அ஺ைந்தது. கழன௉ரழன் தற்கள஬ழக

யட்டிற்கு ீ ஸயகு அன௉கழல் த஺ப இ஫ங்கழ பளம் னெட்஺ை ன௅டிச்சுக்கல௃ைன் இ஫ங்கழனதும் தழன௉ம்஧ிப் ஹ஧ள஦து ஸல஬ழகளப்ைர். கழன௉ஷ் பள஺ந ஧ிக்கப் ஸசய்துஸகளண்ைளன். ஆபளய்ச்சழக்கு ஹதளதளக கைலுக்கு ஸயகு அன௉கழல் தன் தற்கள஬ழக யட்஺ை ீ ஺யத்தழன௉ந்தளன் கழன௉ஷ்.

அ஺த யடு ீ ஋ன்று ஸசளல்஬ழை ன௅டினளது. சற்ஹ஫ ஸ஧ரின கூைளபம் ஋ன்றுதளன் ஸசளல்஬

ஹயண்டும். ஸசங்கல் சழநழண்ட் இல்஬ளநல் ஃ஺஧஧ர் துணினில் ஸ஧ரிதளக ஸசய்னப்஧ட்ை கூைளபம். ஆபளய்ச்சழக்கள஦ தஸ்தளஹயஜ்கள்,


கம்ப்னைட்ைர் ப்ரிண்ட் அவுட்ஸ் ஋ல்஬ளம் என௉ ஹை஧ி஭ில் என௉ ஧க்கம்

஺யக்கப்஧ட்டின௉க்க, அத஦ன௉கழல் நற்஫ உ஧கபணங்கள், கழன௉ரஶக்கு நட்டுஹந ன௃ரினேம் எல௅ங்கழல் ஺யக்கப்஧ட்டின௉க்க, சற்ஹ஫ இ஺ைஸய஭ி யிட்டு இன்ஸ஦ளன௉ ஧க்கத்தழல் கழன௉ஷ் தங்க த஺பனில் என௉ ஸநத்஺தனேம், அதன் அன௉கழல், குறுக்கழல் ஹ஧ளட்ைது ஹ஧ளன்று இன்ஸ஦ளன௉ ஸநத்஺தனேம், ஸ஧ளதுயளக என௉ தண்ணர்ீ ஹதக்கழனேம்,

ஹத஺யனற்஫யற்஺஫ தூக்கழப்ஹ஧ளை DELL ஋ன்று ஋ல௅தப்஧ட்ை, உன௉யத்தழல் சற்ஹ஫ ஸ஧ரின என௉ அட்஺ைப்ஸ஧ட்டினேம் ஧க்கத்தழஹ஬ஹன, சற்றுன௅ன் அ஺ணக்கப்஧ட்ை ஹகஸ்

ஸ்ைவ்வும், இன்னும் ஌ஹதஹதள சநளசளபங்கல௃நளக, என௉ அயசப தற்கள஬ழக ஧னண ஹ஥ளக்கழல் இன௉ந்தது அந்த கூைளபம். உண்஺ந஺னச் ஸசளன்஦ளல், இது ஹ஧ளன்஫

ஆபளய்ச்சழக்கள஦ இைங்க஭ில், இத்த஺஦ யசதழகள்(!?) இன௉ப்஧ஹத ஸ஧ரின யிரனம். கழன௉ஷ் பளநழற்கு அப்ஹ஧ளதுதளன் தளன் தனளரித்த சூைள஦ ஹத஦ ீ஺பனேம், சழ஬

஧ிஸ்ஹகளத்துக஺஭னேம் இ஺஭ப்஧ளப தந்தளன். பளம் சற்ஹ஫ இ஺஭ப்஧ள஫ழன ஧ின், இன௉யன௉ம் அங்கழன௉க்கும் உ஧கபணங்க஺஭ ஧ளர்஺யனிட்டு, தங்கள் ஆபளய்ச்சழ஺ன ஹநலும் ஋வ்யளறு ஸதளைப஬ளம் ஋ன்று யியளதழக்க ஸதளைங்கழ஦ர்.

கழன௉ஷ், தன்஦ிைம் உள்஭ சவஸ்நழக் ஸ்ஹைரன் சளத஦ங்க஺஭ பளநழற்கு

யி஭க்கத்ஸதளைங்கழ இன௉ந்தளன். சவஸ்நழக் ஸ்ஹைரன் ஋ன்஧து, ன௄நழத்தட்டுக்கள்

஥கர்ய஺த துள்஭ினநளக உணன௉ம் சளத஦ங்கள் இன௉க்கும் இைத்஺தக் கு஫ழக்கும். இதழல் கணிணினேம் ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து. இகுஹயக் ஋஦ப்஧டும் ஸநன்ஸ஧ளன௉ள் ஸகளண்டு அதழர்வுகள் ஆபளனப்஧டுகழ஫து. இதழல் தளன் கழன௉ஷ் ஆபளய்ச்சழ ஸசய்ன ஹயண்டும்.

அஹத இைத்தழல் எபநளக என௉ ஆள் ஥ழற்கும் அ஭யில், சதுபநளக இபண்டு ஸ஧ரின ஸ஧ட்டி ஺யக்கப்஧ட்டின௉ந்தது. அ஺யகள் தளன் தன் ஆபளய்ச்சழனில் உன௉யளக்கப்஧ட்ை஺ய ஋ன்று யி஭க்க஭ள஦ளன் கழன௉ஷ்.

஥டுக்கை஬ழல், ஥ழகபகுயளயிற்கு இப்ஹ஧ளது அத்தீவு இன௉க்கும் ஸதள஺஬யில், சழ஬

஋஬க்ட்பள஦ிக் ஸசன்சளர்க஺஭ என௉ நழத஺யனில் ஥ழறுத்தழ கை஬ழல் நழதக்க யிடுயளர்கள். அந்த ஸசன்சளர்கள் கைல் நட்ைத்஺தப் ஧ற்஫ழன தகயல்க஺஭

அனுப்஧ிக்ஸகளண்டின௉க்கும். சு஦ளநழ உன௉யள஺கனில், கைல் நட்ைம் உனன௉ம். அப்ஹ஧ளது அ஺த இந்த ஸசன்சளர்கள் களட்டிக்ஸகளடுத்து யிடும். அ஺தக்ஸகளண்டு க஺பக்கு அ஧ளன ஋ச்சரிக்஺க அனுப்஧ப்஧டும். இப்஧டினளக அனுப்஧ப்஧டும் சழக்஦ல்க஺஭ ஆபளனஹய இந்த சதுப ஸ஧ட்டிகள் ஋ன்றும் அதழல் இதப சளத஦ங்கல௃ைன் தளனும் உட்களர்ந்து அந்த அ஺஬யரி஺சக஺஭ ஆபளனஹயண்டும், அதன் னெ஬நளக ன௄நழத்தட்டுக்கள் ஥கன௉ம் தழ஺ச஺ன ஺யத்து அடுத்து ஹயஸ஫ங்ஸகல்஬ளம் ஧ளதழப்ன௃ இன௉க்கும் ஋ன்று ஆபளனஹயண்டும் ஋ன்றும் யி஭க்கழ஦ளன்.


'கழன௉ஷ், ஥ளன் ஆபளய்ந்தய஺ப, சழ஬ ஧஦ிப்஧ள஺஫கள் ன௄நழத்தட்டுகஹ஭ளடு இ஺ணந்ஹத இன௉க்கும். அ஺யக஭ின் ஧லுயிலும், தழன்஺நனிலுஹந சழ஬ ன௄நழத்தட்டுக஭ின்

இ஺ைஹனனள஦ இ஺ணப்ன௃ சளத்தழனப்஧டுகழ஫து. ஸ஧ரின ஧஦ிப்஧ள஺஫கள் உ஺ை஺கனில், அந்த தழன்஺ந ஹசதளபநளகழ அத஦ளல் ன௄நழத்தட்டுகள் உ஺ையது சளத்தழனநளகழ஫து.

இதுவும் என௉ ய஺கனில் கை஬ழல் ஌ற்஧டுகழன்஫ ஥ழ஬ ஥டுக்கங்கல௃க்கு களபணநளக஬ளம் ஋ன்஧து ஋ன் கன௉த்து' 'உண்஺நனளகயள?'. 'ஆநளம், இஹதள ஧ளர்' ஋ன்஫யளஹ஫ அயன் ஬ளப்ைளப்஧ிற்கு உனினொட்டி சழ஬ கணித

ன௃ள்஭ியியபங்க஺஭க் களண்஧ித்தளன். இன௉யன௉ம் என௉ ஥ழநழைம் என௉ய஺ப என௉யர் ஧ளர்த்துக்ஸகளண்ை஦ர். அயர்கல௃க்குள் எஹப ஹ஥பத்தழல் ஸ஧ளதுயளய் ஌ஹதள என்று

ஹதளன்஫ழனது. பளம், தளன் ஸகளண்டுயந்தழன௉ந்த உ஧கபணங்க஺஭ என்஫ளகப் ஸ஧ளன௉த்தழ அ஺த கழன௉ரழன் கம்ப்னைட்ைன௉ைன் இ஺ணத்து தன் ஬ளப்ைளப்஺஧னேம் இ஺ணத்தளன். ஸநன்ஸ஧ளன௉ள்கள் தங்கல௃க்குள் ஹ஧சழக்ஸகளண்ை஦. 1 நணி ஹ஥ப கடி஦நள஦

ஆபளய்ச்சழக்குப்஧ின் தழ஺பனில் ஹதளன்஫ழன஺த அயர்க஭ளல் ஥ம்஧ஹய ன௅டினயில்஺஬. அதழர்ச்சழ அயர்க஺஭ ஆட்ஸகளண்டின௉ந்தது.

பளம் ஹ஥பம் ஧ளர்த்தளன். இன்னும் 1 நணி ஹ஥பம் தளன் இன௉க்கழ஫து. தளநதழத்தளல்

ஆ஧த்து. அடுத்த 30 ஥ழநழைத்தழற்குள் இன௉யன௉ம் ஹசர்ந்து தளங்கள் கண்டு஧ிடித்த஺த என௉ நழன்஦ஞ்ச஬ழல் அைக்கழ, ஹத஺யனள஦ தகயல்க஺஭ப் ஸ஧ளறுத்தழ சரினள஦ ஥஧ர்கல௃க்கு அயசப நழன்஦ஞ்சல் அனுப்஧ி஦ர். நழன்஦ஞ்சல் தய஫ளநல் ஸசன்றுயிட்ை஺த உறுதழப்஧டுத்தழக்ஸகளண்டு ஥ழநழர்ந்த஦ர்.

'கழன௉ஷ், சரினளக இன்னும் அ஺பநணி ஹ஥பம் தளன் இன௉க்கழ஫து. ஋ன்஦ ஧ண்.....'

'஥ளன் ஸசளல்கழஹ஫ன் யள' ஋ன்஫஧டி பள஺ந இ஺ைந஫ழத்து இல௅த்துக்ஸகளண்டு எடி஦ளன் கழன௉ஷ்.

தளன் என௉ ஥ீச்சல் உ஺ை அணிந்துஸகளண்டு பளநழற்கும் என்று ஸகளடுத்தளன்.

இன௉யன௉ம் ஆக்றழேன் சழ஬ழண்ைர்கள் ஋டுத்துக்ஸகளண்ைளர்கள். தீயின் ஋ல்஺஬னில்

கைஹ஬ளபத்தழல் கழன௉ரழன் உ஺஫யிைம் இன௉ந்ததளல் ஹய஺஬ சு஬஧நளனிற்று. இன௉யன௉ம் கை஬ழல் குதழத்த஦ர். ஸயகு சவக்கழபஹந கைல் ஆமஸநடுத்தது. அடுத்த ன௅ப்஧தளயது ஥ழநழைத்தழல் என௉ ஸ஧ரின சு஦ளநழ இஸ்஬ள ஸசப஦ில்஬ள தீ஺யத்தளக்கழனது.

கழன௉ரஶம் பளன௅ம் அனுப்஧ின நழன்஦ஞ்ச஺஬க்கண்டு உரளபள஦ ஥ழகபகுயள அபசு, கைஹ஬ளப ஥கபங்க஺஭ கள஬ழ ஸசய்னேம்஧டி உத்தபவு ஧ி஫ப்஧ித்து நக்க஺஭ப்஧ளதுகளத்தது. ஌ற்க஦ஹய சு஦ளநழ ஋தழர்஧ளர்க்கப்஧ட்ை இைம் ஋ன்஧தளல் நக்க஭ிைம் அந்த .


யிமழப்ன௃ணர்வு இன௉ந்தது. ஧ளதழப்ன௃கள் அதழகநழன்஫ழ தப்஧ித்தது ஥ழகபகுயள

அயசபநளக என௉ ஸல஬ழகளப்ை஺ப இஸ்஬ள ஸசப஦ில்஬ள தீவுக்கு அனுப்஧ினது

஥ழகபகுயள அபசு. ஆ஦ளல், அங்கு இஸ்஬ள ஸசப஦ில்஬ள தீவு ன௅ற்஫ழலுநளக கை஬ழல்

னெழ்கழ இன௉ந்தது. ஋தழர்஧ளபளத யிதநளக, சற்று தள்஭ி என௉ ன௃தழன ஥ழ஬ப்஧பப்ன௃ உறுயளகழ இன௉ந்தது. அதழல் இன௉ ந஦ிதர்கள் ஥ழன்஫ழன௉ந்தளர்கள். என௉யர் பளம், நற்ஸ஫ளன௉யர் கழன௉ஷ்.

நீ ட்ன௃ப்஧஺ைனி஦ர் இன௉ய஺பனேம் ஧ளதுகளப்஧ளக அ஺மத்து யந்த஦ர். நறு஥ளள் ஥ைந்த

஧ிபஸ் நீ ட்டில் தநழமர்கள் இன௉யன௉ம் ஹந஺ைஹனற்஫ழ ஧ளபளட்ைப்஧ட்ை஦ர். இந்த ன௃தழன தீயிற்கு அ஺த கண்டு஧ிடித்தயர்க஭ின் ஸ஧னர்க஭ிஹ஬ஹன 'இஸ்஬ள பளம்கழன௉ஷ்' ஋஦

ஸ஧னர் ஺யக்கப்஧ட்ைது. ஸ஧ன௉ம் ஧னங்கபம் தயிர்க்கப்஧ட்ைது ஋ப்஧டி ஋ன்கழ஫ ஹகள்யிக்கு பளம் ஧தழ஬஭ிக்஺கனில் 'ன௄நழனின் ஸயப்஧ம் அதழகநள஦தழல், ஸ஧ரின ஧஦ிப்஧ள஺஫ உன௉கழ

உ஺ைந்ததளல், தழன்஺ந கு஺஫ந்த ன௄நழத்தட்டு உ஺ைந்து ன௃யி ஈர்ப்ன௃ யி஺ச களபணநளக கவ ழ்ஹ஥ளக்கழ ஥கப, அதற்கடுத்த தட்டு அ஺த சநன்஧டுத்த ஹநஹ஬ ஋ல௅ம்ன௃ம் ஋ன்஧஺த

஋ங்கள் ஆபளய்சழக்ஸக஦ உன௉யளக்கழன ஸநன்ஸ஧ளன௉ள் நற்றும் கன௉யிக஺஭க்ஸகளண்டு

கண்டு஧ிடித்ஹதளம். அத஦ளல், இஸ்஬ள ஸசப஦ில்஬ள தீவு கைலுக்குள் அநழழ்ந்து ஹ஧ளகும் ஋ன்றும், அதற்கடுத்த தட்டில் உள்஭ கைலுக்கடினில் ன௃஺தந்தழன௉ந்த என௉ ஥ழ஬ப்஧பப்ன௃ ஹநஹ஬ யன௉ம் ஋ன்஧஺தனேம் கணித்ஹதளம். கழன௉ஷ் அந்த இைத்தழஹ஬ஹன தங்கழ

இன௉ந்த஺நனளல், இ஺தப்஧ற்஫ழன யியபம் சரி ஧ளர்க்க ன௅டிந்தது. ஆத஬ளல், ஥ளங்கள் கைலுக்கடினில் அந்த இபண்ைளயது ஥ழ஬ப்஧பப்஺஧ ஹதடிப்ஹ஧ளய் கண்டு஧ிடித்து

அதஹ஦ளடு ஋ங்க஺஭ இ஺ணத்துக்ஸகளண்ஹைளம். ஥ளங்கள் கணித்த஧டி அந்தப் ஧பப்ன௃ ஹநஹ஬ யந்துயிட்ைது. எஹப என௉ ஧஦ிப்஧ள஺஫ உ஺ைந்ததற்ஹக சு஦ளநழ உன௉யளகழ என௉

ன௅ல௅த்தீவு னெழ்கழப்ஸ஧ள஦ஸதன்஫ளல், ஆர்டிக், அன்ைளர்டிக் ஧஦ிப்஧ள஺஫கள் ஸநளத்தநளக உன௉கழ஦ளல் உ஬கஹந அமழந்து ன௃தழன உ஬கம் உன௉யளகும். ஆ஦ளல் அ஺தக்

கண்டு஧ிடிக்க னளன௉ம் இன௉க்க நளட்ைளர்கள்' ஋ன்று உ஬க நக்கல௃க்கும், தநழமக நக்கல௃க்கும் ன௃ரினேம்஧டி ஆங்கழ஬த்தழலும் தநழமழலும் யி஭க்கழ஦ளன்.

ஸநக்றழக்ஹகள அபசு இன௉ய஺பனேம் ஧ளபளட்டி அயர்க஭ின் ஆபளய்ச்சழ஺ன அபசுக்ஹக அ஭ிக்க ஹகளரிக்஺க ஺யத்ததுைன், அபசுைன் ஧ணின௃ரினவும் அ஺மப்ன௃ யிடுத்தது.

உ஬கம் ஸயப்஧ந஺ைத஺஬த் தடுக்கும் ஧ிரியில் ஍. ஥ள. ச஺஧னின் ஸகளள்஺க ஧பப்ன௃ ஸசன஬ள஭ர்க஭ளக பளன௅ம் கழன௉ரஶம் ஥ழனநழக்கப்஧ட்ை஦ர்.


எஹப என௉ ஧஦ிப்஧ள஺஫ உ஺ைந்ததற்ஹக சு஦ளநழ உன௉யளகழ என௉ ன௅ல௅த்தீவு

னெழ்கழப்ஸ஧ள஦ஸதன்஫ளல், ஆர்டிக், அன்ைளர்டிக் ஧஦ிப்஧ள஺஫கள் ஸநளத்தநளக உன௉கழ஦ளல் உ஬கம் ஋ப்ஹ஧ற்஧ட்ை அமழ஺ய சந்தழக்க ஹ஥ன௉ம் ஋ன்஧஺தனேம், உ஬கஹந அமழனேம் ஆ஧த்து உள்஭ஸதன்஧஺தனேம் உ஬கஹந ஹகட்கும் யண்ணம் ஧ிபசளபம் ஸசய்த஦ர் இன௉யன௉ம். ன௄நழ஺னச் சுற்஫ழனேள்஭ ஏஹசளன் ஧ை஬ம் O3 ஋஦ப்஧டும் ஆக்றழேன் னெ஬ப்ஸ஧ளன௉஭ளல் ஆ஦து ஋ன்஧஺தனேம், களடுகல௃ம், நபம் ஸசடி

ஸகளடிகல௃ஹந ஆக்றழே஺஦ உன௉யளக்கும் ஋ன்றும், அ஺தப் ஧ளதுகளப்஧தற்கு, இனற்஺க ய஭ன௅ம், களடுகல௃ம், நபங்கல௃ம் அத்தழனளயசழனஸநன்஧஺தனேம் உணர்த்தழ஦ர். நளசுயற்஫ இனற்஺கனேம், கு஭ிர்சளத஦ப்ஸ஧ட்டிக஭ின் ஧னன்஧ளட்஺ைக்

கு஺஫த்த஺஬ப்஧ற்஫ழனேம் உ஬கம் ன௅ல௅யதும் நக்கல௃க்கு ஋டுத்து஺பக்கப்஧ட்ைது.

அந்தந்த ஥ளடுக஭ின் அபசளங்கங்கள், யி஺஭ ஥ழ஬ங்க஭ில் யியசளனம் நட்டுஹந ஸசய்ன சட்ைம் இனற்஫ழ அ஺த கடு஺நனளய் ஧ின்஧ற்஫ழனது. அதற்கு, யியசளனம், ஍.டி நற்றும் இதப ஸதளமழல்து஺஫க஭ின் னெ஬ம் என௉ குடிநக஦ின் சபளசரி யன௉நள஦த்஺த சநன் ஸசய்தது. ஋ல்஬ள ஸதளமழ஬ழலும் ன௅டியில் கழ஺ைப்஧து என்ஹ஫ ஋ன்஫ ஧ின்ன௃ நக்கள் யியசளனத்஺த ஆர்யன௅ைன் கற்றுக்ஸகளள்஭, ஸதளமழல் ஸசய்ன ன௅ன்யந்த஦ர்.

சட்ைத்஺த நீ று஧யர்கல௃க்கு தண்ை஺஦ யமங்கப்஧ட்ைது. ய஭ன௉ம், ய஭ர்ந்த ஥ளடுக஭ில் க஦பக, இன௉ சக்கப ஋ரிஸ஧ளன௉ள் யளக஦ங்க஭ின் ஧னன்஧ளட்டிலும் சட்ைதழட்ைங்கள் ஸகளண்டுயந்தது. யட்டிற்கு ீ என௉ களர் ஋ன்று சட்ைம் ஸகளண்டு யந்து நளசு஺ய கட்டுக்குள் ஸகளண்டுயந்தது.

நக்க஭ிைம் யிமழப்ன௃ணர்வு ஸகளண்டு யப ஋ல்ஹ஬ளன௉க்கும் இ஬யச கல்யி உ஬ஸகங்கழலும் அந்தந்த ஥ளடுக஭ில் யமங்கப்஧ட்ைது. இனற்஺க அதன் ஸ஧ள஬ழ஺ய ஸநல்஬ நீ ட்ைது.

பளம்ப்பசளத் ஸசன்஺஦


சந கள஬த் தநழழ்க் கயி஺த ஧ற்஫ழன சழ஬ அயதள஦ங்கள்...

நபன௃க்கயி஺த, ன௃துக்கயி஺த, யச஦ கயி஺த ஋ன்஫ ஧ளகு஧ளடுக஭ிஸ஬ல்஬ளம்

஋஦க்கு ஥ம்஧ிக்஺க இல்஺஬.யிநர்ச஦ யசதழக்களகவும் கயி஺தக஺஭ இவ்யளறு

஧ிரிப்஧து உதயினள஦தளக இல்஺஬.஌ஸ஦஦ில் கயி஺த யிநர்ச஦ம் ஋ன்று ஆபம்஧ிக்கழ஫ ஹ஧ளஹத கயி஺த஺னனேம் கயி஺தனல்஬ளத஦யற்஺஫னேம் ஹயறு ஧ிரித்தளக

ஹயண்டினேள்஭து.ஆக, ஸநளத்தத்தழல் கயி஺த ஋ந்தப் ஸ஧ன஺பச் சூடிக் ஸகளண்ைளலும் கயி஺தனளகவும், கயி஺தனல்஬ளத஦ ஋ந்த ஸ஧ன஺பச் சூடிக்ஸகளண்ைளலும் கயி஺தனல்஬ளத஦யளகவுஹந இன௉க்கும்.

கயி஺த஺னனேம் கயி஺த அல்஬ளத஦யற்஺஫னேம் ஹயறு ஧ிரித்த஫ழன

஥ய஦ ீ யிஞ்ஞள஦

கன௉யிகள் ஋துவும் ஋ங்கல௃க்குக் கழ஺ைக்கப்ஹ஧ளயது இல்஺஬.இதுய஺ப கள஬த் தநழழ் யிநர்ச஦ யப஬ளற்஫ழலும் இந்தப் ஧ிபச்சழ஺஦ ஧ற்஫ழன கய஦ம் இல்஺஬.ஸ஧ளதுயளகஹய தநழமழல் கயி஺த யிநர்ச஦ம் கு஫ழப்஧ிைத் தகுந்த நளதழரி இல்஺஬.ஈமத்஺தப் ஸ஧ளறுத்த ய஺ப த௃ஹ்நளன்,சன்ன௅கம் சழய஬ழங்கம், ன௅.த஺஭னசழங்கம்,ன௅ன௉஺கனன்,ஸச.ஹனளகபளசள ஹ஧ளன்஫யர்க஭ளல் ஈமத்தநழமர் கயி஺தனின் சழ஫ப்ன௃ அம்சங்கள், ஹ஧ளக்கு ஋ன்஧஦ அவ்யப்ஹ஧ளது யிநர்சழக்கப் ஧ட்டுள்஭஦.

஥ல்஬ கயி஺த ஌து? ஋ன்஧து ஧ற்ரின ஧ிபச்சழ஺஦ தப இனல்ன௃ (Qualitative) ஸதளைர்஧ள஦து ஋ன்஧தளல் ஋ல்ஹ஬ளன௉ம் எப்ன௃க் ஸகளள்஭த் தக்க என௉ ன௅டியிற்கு ஋ப்ஹ஧ளதுஹந யப இன஬ளது.என௉ ஸ஧ளதுயள஦ உைன்஧ளட்டில் சழறு ஧த்தழரி஺கச் சூமலும் (ஈமத்தழல் யினள஧ளபச் சூமல் ஋ன்று

என்஺஫த் ஸத஭ியளக அ஺ைனள஭ம் களண

இன஬ளயிட்ைளலும் யினள஧ளபச் சூமல் ஋ல௅த்தள஭ர்க஭ின் ந஦ ஥ழ஺஬னில் ஥ழன்று ஸதளமழல் ன௃ரினேம் ஋ல௅த்தள஭ர்கள் ஌பள஭ம் உள்஭஦ர்.)என்஫ழற்ஸகளன்று ஋தழபள஦ த஭த்தழல் இனங்குயதளல் '஥ல்஬'கயி஺தகள் சழறு ஧த்தழரி஺கக஭ிலும் அல்஬஺ய ஌஺஦னயற்஫ழலும் உள்஭஦ ஋஦க் ஸகளள்ஹயளம்.சழறு ஧த்தழரி஺கக஭ில் கூை கயி஺தகள் '஥ல்஬஺ய' ஋஺ய? கயி஺தக஭ின் தப ஹயறு஧ளடு, கயி஺தகள் ஋஺ய ஋ன்஧தழல் கன௉த்து ஹயறு஧ளடுகள் உண்டு.எஹப கயிஞரிைத்தழ஬ழன௉ந்து கூை கயி஺தகல௃ம்,கயி஺த அல்஬ளத஦வும் யன௉கழன்஫஦.஋஦ஹய கயி஺த஺னனேம் கயி஺த அல்஬ளத஦யற்஺஫னேம், ஧ி஫கு கயி஺தக஭ிலும் தபஹயறு஧ளடுக஺஭ இ஦ங் களண்஧து சழக்க஬ள஦தளகும்

ஹயறுஹயறு சனெகச் சூமல்கள், கயிஞர்கள் இனங்குகழன்஫ த஭ம், அயர்கல௃஺ைன ஈடு஧ளடு ஹ஧ளன்஫ அம்சங்கஸ஭ல்஬ளம் இப் ஧ிபச்சழ஺஦஺ன இன்னும் ஆமநளகும். . இன்஺஫ன ஈமத்துக் கயி஺தனேம் தநழமகக் கயி஺தனேம் தத்தம் ஧ிபதள஦நள஦ ஹ஧ளக்கழல் ஹயறு஧ட்டுயிட்ை஦. ஈமத்துச் சனெக னதளர்த்தன௅ம், தநழமகச் சனெக னதளர்த்தன௅ம் இன்று ஸகளண்டுள்஭


ஹயறு஧ட்ை அம்சங்க஭ின் யி஺஭வு இது. இப் ஧ிபதள஦ ஹ஧ளக்கழ஺஦ யிைத்

து஺ணனளகக் களணப்஧டுகழ஫ ஹ஧ளக்குகள் ஈமம்,தநழமகம் இபண்டிற்கும் என௉ ய஺க நளதழரினளகஸய உள்஬஦. உதளபணநளக:-

(அ) னளப்ஹ஧ளடு யன௉஧஺ய.

இனந்தழபப் ஧ளங்கள஦஺ய,கல் அடுக்கழனது நளதழரி, யிட்டு யிட்டு யபட்டுச்

ஸசளற்ஹசர்க்஺க.

'யண் ஋ன்஧ளர் னொ வுஸநன்஧ளர்: யட் ஈஷ் த நற்஫ர் ஋ன்஧ளர்..'

இப்஧டி இந்தக் 'கயி஺த'த் துண்஺ை ஥ீங்கள் யின௉ம்஧ின஧டி, '஋ண் ஋ன்஧ளர் ஋ல௅த்துஸநன்஧ளர் ஌ட்டிஹ஬ சு஺பக்களய் ஋ன்஧ளர்

கண் ஋ன்஧ளர் கல௅த்துஸநன்஧ளர் கட்டி஭ங் கன்஦ி ஋ன்஧ளர்..'

ஸ஧ன்ன்................. ..................... ன௃ண்................. ..................... ஋ன்஫ நளதழரிஹனள, ஹயஸ஫ப்஧டிஹனள ஥ீட்டிக் ஸகளண்டு ஸசல்஬஬ளம்.இந்த ய஺கக்

கயிஞர்கள் தளன் தநழமன்஺஦னின் தழன௉யடிக஭ில் ஌பள஭நளக உள்஭ளர்கள். (ஆ) ஸசளற்க஺஭ ஹந஬ழன௉ந்து கவ ழ் ஋ல௅தழயிட்டும், அ஧த்தநள஦ ஧டிநங்கள்,

ஸசனற்஺கனள஦ ஸசளற் ஹசர்க்஺ககள் உைன் துட௃க்குகல௃க்கும் ஥஺கச்சு஺யத்

துண்டுகல௃க்கும் கயி஺தகல௃க்கும் ஹயறு஧ளடு அ஫ழனளத தழன௉க்கூட்ைம்.(யசந்த கள஬ நழன்஦ல்கள்?)யபஹகசரி ீ யளபஸய஭ினீடு,சழந்தளநணி, நல்஬ழ஺க ஹ஧ளன்஫ ஧த்தழரிகக஭ிலும் ஌பள஭ம் உதளபணம் கழ஺ைக்கும்.

இவ்யிபண்டு து஺ணப் ஹ஧ளக்குகல௃க்குநழ஺ைஹன உனிர்ப்ன௃ைன், தநழழ்க் கயி஺த஺ன ன௃தழன கட்ைத்துக்கு ஥கர்த்தழ யிட்ை ஧ிபதள஦ ஹ஧ளக்஺க ஥ளன் இ஦ங் களண்கழஹ஫ன். நகளகயி,஥ீ஬ளயணன்,ன௅ன௉஺கனன் யமழ த௃ஹ்நளன், சண்ன௅கம்

சழய஬ழங்கம்,தள.பளந஬ழங்கம்,஧ி஫கு ஹனசுபளசள,ஸேன஧ள஬ன்,சழயஹசகபம் ஋ன்றும் அதற்கப்஧ளல்

஋ச்.஋ம்.஧ளறுக்,லம்சத்ய஦ி,ஆதயன்,சு.யில்யபத்தழ஦ம்,சஹ஧சன்,஧ள஬சூரினன்,ஊர்யசழ

஋ன்றும் இப் ஹ஧ளக்஺கப் ஧ிபதழ஧஬ழக்கும் கயிஞர்க஺஭ அ஫ழன ன௅டிகழ஫து.இயர்கஹ஭ளடு இன்னும் ஧஬ன௉ம் ஹசர்த்துக் ஸகளள்஭ இைம் இன௉க்கழ஫து.இப் ஹ஧ளக்஺க அண்நழத்துக் ஸகளண்டு யன௉ம் ன௅ல்஺஬னைபளன் ஹ஧ளன்஫ கயிஞர்கல௃ம் உள்஭஦ர்

இப் ஧ிபதள஦ ஹ஧ளக்கழன் சழ஫ப்ன௃ அம்சம் கயி஺தக஭ின் சநகள஬த் தன்஺ந, அபசழனற் ஸதள஦ி இயற்ஹ஫ளடு கயி஺த஺னச் ஸசளல்லும் ஧ளணினில் அல்஬ளது (Narration)

஥ழகழ்த்தும் ஧ளணினில் கட்ன௃஬ச் சழத்தரிப்ன௃க்கல௄ைளகக் ஸகளண்டு ஸசல்லுதல் ஆகும்.


இப் ஧ிபதள஦ ஹ஧ளக்கழன் ஧ளதழப்ன௃க்குட்஧ட்டு அைக்குன௅஺஫ அல்஬து அைக்குன௅஺஫க்கு ஋தழபளக ஋ல௅தழ தளன் ஆகஹயண்டும் ஋ன்஧து இப்ஹ஧ளது ஧஬ ஋ல௅த்தள஭ர்க஭ின்

஥ளகரீகநளகழ யிட்ைது. சனெக ஧ிபக்஺ஞ ஋ன்று என்஺஫ நட்டுஹந ய஬ழனேறுத்தழ சுஹ஬ளக

஥஺ைஹனளடு கயித்துயம் களனடிக்க஧ட்ை என௉ கயி஺தப் ஧பம்஧஺ப ஺க஬ளச஧தழ ஹ஧ளன்஫ யிநர்ச஦ங்க஭ளல் உன௉யள஦஺த ஥ளம் ந஦ங் ஸகளள்஭ ஹயண்டும்.

இன்றும், கு஫ழப்஧ிட்ை அபசழனற் சூம஬ழல் எஹப நளதழரினள஦(stereohsped) இ஬க்கழனம் உன௉யளகழ஫ ஆ஧த்து ஌ற்஧ட்டுள்஭ஹதள ஋஦ ஍னேறுகழன்ஹ஫ன்.கு஫ழத்த என௉ சும஬ழல்

ன௅஺஦ப்ன௃ப் ஸ஧றும் ஹ஧ளக்கு, அல்஬து ஧ளணி ஋துஸய஦க் கண்டு அத஺஦ஸனளட்டி 'இ஬க்கழனம்' தனளரிக்கும் யினள஧ளபச் சூமல் ஋ல௅ந்து நஹ஦ள஧ளயங் ஸகளண்ை ஋ல௅த்தள஭ர்கள் கயிஞர்க஭ளல் இ஬க்கழனம் க஭ங்கப்஧டுகழ஫து.

னளப்஧ணிந்த ஸசய்னேள்க஭ில் இன௉ந்து ஥ய஦ ீ கயி஺த ஧ி஫ப்ஸ஧டுத்த ஧ி஫கு, ன௃துக்கயி஺த ஋ன்஫ ஸ஧னரில் கயி஺த ஋வ்ய஭வு தூபம் சழபச்ஹசதம் ஸசய்னப்஧ட்டு யன௉கழ஫து

஋ன்஧து஥ளம் அ஫ழந்தஹத. இது ஹ஧ள஬ஹய யிடுத஺஬ப் ஹ஧ளபளட்ைத்஺தக் ஸகளச்஺சப் ஧டுத்துயது ஹ஧ள஬ இன்஺஫ன சூம஬ழல் ஋ல௅த்துக்கள் ஹதளன்றும் அ஧ளனம் ஸச.ஹனளக஥ளதன்,ஸச.கஹணச஬ழங்கம் ஹ஧ளன்஫யர்க஭ளல் ஌ற்஧ட்டுள்஭து.

கயி஺தனில் இம்நளதழரினள஦ 'அசம்஧ளயிதங்கள்' ஌தும் இதுய஺ப இல்஺஬ ஋஦ினும் ஋ச்சரிக்஺கனளக இன௉ப்஧து தநழல௅க்கும் ஥ல்஬து. -உ.ஹசபன். 06-12-1983. (ன௃தழன அடி஺நகள்-கயி஺த த௄஬ழ஬ழன௉ந்து)


ntspehl;L tho;f;if!

tz;iznja;tk;

gj;J tUlq;fSf;F Kd;dh; jhd; mtkhdj;Jld; 'Ntz;lhk; ,e;j Ch;" vd Xbg;Nghd CUf;Nf nghd;Dj;Jiu ,d;W kPz;Lk; jpUk;gp tUfpd;whd;! vg;gb tUfpd;whd;? md;W frq;fpa rl;ilAk;> MW khjkhf njhlh;e;J Nghl;Lf; nfhz;bUe;j Nyhq;Rk;> Nja;e;j ghl;lh rpYg;gUk;> ifapy; xU gpsh];w;wpf; igapy; VNjh ,uz;L cLg;Gf;fSld; Ciu tpl;Lg;Nghd nghd;Dj;Jiu ,d;W Kw;wpYkhf khwp ntspehl;by; gpugykhd 'mblh];" ngdpad;> 'Nyhl;];" nldpk;> rpYg;gUf;Fg; gjpy; tpiy cah;e;j rg;ghj;J> ifapy; xU R+l;Nf];> vd gyUk; kjpf;ff;$ba xUtdhf tUfpd;whd; nghd;Dj;Jiu!. gpuhd;]py; ,Ue;J nfhOk;G tiuAk; nrhFrhf tpkhdj;jpy; gwe;J te;jtd; nfhOk;gpy; ,Ue;J vl;Lg;Ngh; nry;yf;$ba thfdk; xd;wpy; gj;Jg;NgUld; xUtdhf gazpj;J aho;g;ghzk; te;J. mq;fpUe;J xU Ml;Nlh thfdk; %ykhf jdJ nrhe;j Cuhd nfhf;Ftpy; tiuf;Fk; te;jtd; gpujhd tPjpapNyNa Ml;Nlhit tpl;L ,wq;fptpl;lhd;. gpuk;gbapy; ,Uf;Fk; jdJ tPL>tiuf;Fk; nry;tjw;F ,d;Dk; xU fpNyh>kPw;wh;tiu nry;yNtz;Lk;. ge;jhthf tPLtiuf;Fk; Ml;NlhtpNyNa nrd;W ,wq;fpapUf;fyhk;! Mdhy; mij mtd; kdk; Vw;ftpy;iy. jhd; rpW taJ Kjy; ele;J jphpe;jJk;> Xb tpisahbaJkhd me;j tPjpapy; ,d;Wk; ele;J NghfNt Mirg;gl;lhd;. ,e;jg; gjpide;J tUlq;fspy; Chpy; gy khw;wq;fs;! Xiy tPLfs; gy fy; tPLfshfTk;> fy; tPLfs; rpy; khb tPLfshfTk; khwpapUe;jJ! ,J Chpy; gyh; ntspehLfspy; tho;fpd;whh;fs; vd;gjw;F rhl;rpahf ,Ue;jJ. MdhYk; me;j tPjp kl;Lk; gjpide;J tUlq;fSf;F Kd;dh; ,Ue;jijtpl $Ljyhf Fd;Wk; FopAkhfNt ,Ue;jJ!. ,Ue;jhYk; me;j tPjpapy; ele;J nry;tJ mtDf;F Foe;ijg; gUtj;jpy; jhapd; Njhopy; rha;e;J fple;j Rfj;ijf; nfhLj;jJ!. tPjpapd; re;J Kidapy; tsh;e;J rilj;jpUe;j ,Yg;ig kuk; ,d;Dk; rw;Wg; ngUj;jpUe;jJ. mJ ,Yg;igg;gof; fhykhdjhy; ntsthy;fspd; $l;lKk; mjpfkhfNt ,Ue;jJ. tPjpapy; ,uz;L rpWth;fs; jd;idf; fz;L xJq;fpg; NghtJ Ghpe;jJ. epl;rakhf mth;fs; jd;id milask; fz;L xJq;ftpy;iy vd;gJ nghd;Dj;Jiuf;Fj; njhpAk;. fhuzk; mth;fSila taJ gj;J> my;yJ gd;dpuz;L taJjhd; ,Uf;Fk!;. gpd; vd;d fhuzkhf ,Uf;Fk;? jdJ cil kl;Lky;y CUf;Fs; Gjpjhf xUth; tUfpd;whh; vd;w Mr;rhpakhfTk; ,Uf;fyhk;.

mg;nghOJ mt; topNa te;j xU nghpath; epd;W epjhdkhf jdJ %f;Ff; fz;zhbia cah;j;jp nghd;Dj;Jiuiag; ghh;j;jhh;. nghd;Dj;Jiuf;F mtiu milahsk; njhpe;jJ. Chpy; cs;s kpfg; nghpa Gifapiy tpahghhpahfj; jpfo;e;j [ak;gps;is Kjypahh;>jhd; mth;.


'jk;gp Mh;? CUf;Fg; GjpNrh?" [ak;gps;is Kjypahh; tpLg;G tprhhpj;jhh;. '[ah ehd; gpuk;gbr; re;jpapiy rYhd; itr;rpUe;j nghd;idahtpd; kfd; nghd;Dj;Jiu. gjpidQ;R tUrkh gpuhd;]piy ,Ue;jdhd;. mk;khTf;Fr; Rfkpy;iynad jfty; te;jpJ mJjhd; te;jdhd;." 'vl kaph; ntl;Lw nghd;idad;iu kfNdh?! ntspehLfs; ,g;g vy;yhiuAk;jhd; khj;jpg;Nghl;LJ!" Kjypy; jk;gp vd;W mioj;j khpahij khwp ,g;nghOJ mthpd; fijapYk;> ghh;itapYk; xU khw;wk; njhpe;jJ. [ak;gps;is Kjypahhpd; kfDk; gpuhd;]py;j;jhd; ,Uf;fpd;whd;. kfdpd; gpuhd;]; tho;f;ifiag;gw;wp ghtk; ,e;j jfg;gDf;Fj; njhpahJ NghYk;! ,th; ,d;dKk; gioa RUl;L tpahghhpahfNt ,Uf;fpd;whh;. 'gpuhd;]piy vd;d Ntiy nra;apwha;? mq;ifAk; kaph;jhd; ntl;bwpNah? ,y;iy…." ,e;jf; Nfs;tpapy; mUtUg;Gj; njhpe;jJ! ,tq;fSk; ntspehLfSf;Fg; Ngha; ciof;f ntspf;fpl;bl;lhq;fs; vd;w ntWg;Gj; njhpe;jJ. '[ah [Nuhg;gp ehLfspiy ehq;fs; Ntiy nra;apNwhkh vz;Ljhd; ghf;fpwhq;fs;. vq;fil Ch; khjphp vd;d Ntiy nra;apwk; vz;lijg; ghf;fpNwy;iy. cq;fil kfDk; gpuhd;piyjhid ,Uf;fpwhh; Nfl;Lg; ghUq;Nfh njhpAk;" [ak;gps;isaUf;F nghd;Dj;Jiuapd; gjpypd; mh;j;jk; mg;nghOJ Ghpatpy;iy. Mdhy; mtUila ghh;itapy; 'gzk; te;j jpkphpiy gjpYf;Fg; gjpy; NgRfpwhq;fs;" vd;fpw ntWg;Gj; njhpe;jJ!. ,J gjpide;J tUlq;fSf;F Kd;dh; njhpe;j mNj ntWg;G! nghd;Dj;Jiu gjpide;J mtkhdg;gl;lhd;?

tUlq;fSf;F

Kd;dh;

vg;gbahf

jdJ

Chpy;

jhd; gbf;fpd;w fhyj;jpNyNa yPT ehl;fspy; filf;F mioj;J ifapy; fj;jpiaf; nfhLj;J rtuk; nra;r; nrhd;dhh; je;ij! mJ mtDf;Fg; gpbf;ftpy;iy vd;whYk; je;ijf;Fg; gae;J nra;aNtz;bapUe;jJ. jd;Dld; xd;whfg; gbf;Fk; rf khzth;fSf;Nf Kbntl;LtJ mtDf;F mtkhdkhf ,Ue;jJ! mjd; gpd;dh; me;j khzth;fs; fy;Yhhpapy; jdJ rhjpiar; nrhy;yp fpz;ly; nra;j Nghnjy;yhk; mtkhdj;jpy; $dpf; FWfpg;Nghthd;. mg;gbf; fpz;ly; nra;gth;fspy; Kf;fpkhdtd; ,e;j [ak;gps;is Kjypahhpd; kfd; RFkhud;jhd;. mJ khj;jpuky;y ghlq;fspw;F rhpahd tpilfs; njhpahj rkaq;fspy; Mrphpah;fs;$l ',q;if vd;d jd;Dld; gbf;Fk; rf khzth;fspy; rpyh; yPT ehl;fspy; fkk;> nerT Ntiy> jr;R Ntiy> vd jq;fs; je;ij nra;Ak; Ntiyia nra;gth;fSk; cz;L. Mdhy; mth;fis ahUk; ghpfhrkhfg; ghh;gg ; jpy;iy. mth;fis kjpg;ghfNt ghh;j;jhh;fs;! Mdhy; ,e;j Kb ntl;Lk; njhopiy kl;Lk; Chpy; ahUk; kjpg;gjpy;iy! jq;fsplk; te;J Kbfisj; jpUj;jp gopr;nrd;W Kfr;rtuk; nra;J mofhfr; nry;gth;fs; jq;fs; njhopiy kl;Lk; NftykhfTk; ,opthfTk; fUJtJ nghd;Dj;Jiuf;F mtkhdkhdjhf ,Ue;jJ. Mdhy; mtd; je;ijNah 'Fyj; njhopiyr; nra;tjpy; vd;d mtkhdk;? gpr;ir vLg;gJjhd; mtkhdk;" vdr; nrhy;yp filapy; Ntiy nra;a itj;jhh;.


rpiuf;fNth thwpas;?" vdj; jpl;Lk;NghJ jw;nfhiy nra;J nfhs;syhkh vd vz;zpa ehl;fSk; cz;L!

jd;Dld; gbf;Fk; rf khzth;fspy; rpyh; yPT ehl;fspy; fkk;> nerT Ntiy> jr;R Ntiy> vd jq;fs; je;ij nra;Ak; Ntiyia nra;gth;fSk; cz;L. Mdhy; mth;fis ahUk; ghpfhrkhfg; ghh;g;gjpy;iy. mth;fis kjpg;ghfNt ghh;j;jhh;fs;! Mdhy; ,e;j Kb ntl;Lk; njhopiy kl;Lk; Chpy; ahUk; kjpg;gjpy;iy! jq;fsplk; te;J Kbfisj; jpUj;jp gopr;nrd;W Kfr;rtuk; nra;J mofhfr; nry;gth;fs; jq;fs; njhopiy kl;Lk; NftykhfTk; ,opthfTk; fUJtJ nghd;Dj;Jiuf;F mtkhdkhdjhf ,Ue;jJ. Mdhy; mtd; je;ijNah 'Fyj; njhopiyr; nra;tjpy; vd;d mtkhdk;? gpr;ir vLg;gJjhd; mtkhdk;" vdr; nrhy;yp filapy; Ntiy nra;a itj;jhh;. nra;Ak; njhopypy; Nftykpy;iyj;jhd;. Mdhy; jdJ ez;gh;fSk;> kw;wth;fSk;> mijf; Nftykhff; fUJtJ mtDf;F mtkhdkhdjhf ,Ue;jJ. ,e;j mtkhdj;ij %d;W tUlq;fs; jhq;fpagb cioj;j nghd;Dj;Jiu xUehs; jd;Dila Nrkpg;NghL jhahhpd; xU rpy eiffisAk; vLj;Jf;nfhz;L Ciutpl;L ntspNawpatd; rpy ez;gh;fspd; cjtpNahL gpuhd;]; nrd;W tpl;lhd;. kfdpd; nrayhy; kdk; nehe;JNghd nghd;idahtpdhy; gpd;dh; njhopypy; mjpf ftdk; nrYj;j Kbatpy;iy. kJtpy; mjpf ehl;lk; nfhz;L> Nehapy;g; gLj;J kuzpj;Jtpl;lhh;. jha; kl;Lk; mdhijahf tho;e;jhs;! gpd;dh; nghd;Dj;Jiu khjh khjk; gzk; mDg;gpitj;jhYk; jdpikahd tho;f;if tho;tpy; xU gpbg;gpy;yhky; mtisAk; eilg;gpzkhfNt thoitj;jJ. gpuhd;]; te;j nghd;idahtpw;F clNdNa Ntiy fpilj;Jtpltpy;iy. murhq;fj;jpd; cjtpg; gzj;jpy; nfhQ;rk; kpr;rk; gpbj;Jj;jhd; Muk;gj;jpy; jha;f;Fg; gzk; mDg;gpf;nfhz;bUe;jhd;. cjtpj; njhifAk; rpy khjq;fNshL epWj;jg;gl;ljhy; mtdJ tapw;Wg;ghNl f];w;wkhdjhf ,Ue;jJ. me;j Neuj;jpy;j;jhd; ghhp]py; jkpoh;fshy; elj;jg;gl;Lf; nfhz;bUe;j xU rpifayq;fhu epiyaj;jpw;F Ntiyf;F mioj;jhh;fs;. ve;jj; njhopy; mtkhdkhdJ vd Ciu tpl;Nl Xbte;jhNdh! ntspehl;bYk; mNj Ntiyjhdh? kdk; xg;ghtpl;lhYk; tho;tjw;F gzk; Njitahdjhf ,Ue;jJ. mjdhy; tpUg;gkpy;yhkNyNa Ntiyf;Fr; Nrh;e;Jtpl;lhd;. Mdhy; nghd;Dj;Jiu vjph;ghh;j;jJNghy ,q;F ahUk; mtidf; nfsutf; Fiwthfg;

ghh;f;ftpy;iy. khwhf Ntiyapy;yhky; ,Ue;j fhyj;jpy; nfsutf; Fiwthfg; ghh;j;jth;fs;$l ,g;nghOJ kjpg;ghfNt ghh;j;jhh;fs;. mJ khj;jpuky;y rpy ehl;fs; Nghfj;jhd; njhpe;Jnfhz;lhd; jhd; Ntiy nra;Ak; fil Kjyhspf;Fk; rpif myq;fhuj; njhopYf;Fk; ma;aUf;Fk; frhg;Gf; filf;fhuDf;Fk; cs;s njhlh;G Nghyj;jhdhk;! Mk; mtUf;Fr; rpif myq;fhuj;ijg;gw;wp vJTNk njhpahJ! mth; Chpy; cah;e;j FLk;gj;ijr; Nrh;e;jth;! gpuhd;]py; rpif myq;fhuj; njhopYf;F ey;y


kjpg;G ,Ue;jjhy; jhNd xU filia cUthf;fp me;j Ntiy njhpe;jth;fis Ntiyf;F mkh;j;jp ,g;nghOJ nghpa Kjyhspahf ,Uf;fpd;whh;.

nghd;Dj;Jiu gpuhd;]py; ,d;Dk; rpy khw;wq;fis fz;L tpae;jpUf;fpd;whd;! jq;fs; Ch;f; Nfhtpypy; FUf;fshf ,Ue;j kNfe;jpu>rh;khtpd; kfd; ,q;F ,iwr;rpf;fil xd;wpy; Ntiy ghh;f;fpd;whd;! fr;Nrhpapy; vf;fTz;ldhf flikahw;wpa xUthpd; kfd; ,q;F tq;fpnahd;wpy; uha;nyl; Jg;guT nra;tJk;> miwapy; cs;s Fg;igfis mfw;WtJkhd xU rhjhuz njhopyhopahfNt Ntiy nra;fpd;whd;! Mdhy; ntspapy; kl;Lk; jhd; 'tq;fpapy; Ntiy nra;tjhf" nfsutkhfr; nrhy;ypf; nfhs;thd;!. ,ijtpl mtDf;F ,d;DnkhU nghpa Mr;rhpak; jq;fs; Chpy; cah;e;j FLk;gKk; nghpa Gifapiy tpahghhpAkhd [ak;gps;is Kjypahhpd; kfd; RFkhud; xU gpnuQ;Rf;fhudpd; rYhdpy; Kbntl;Lk; njhopy; nra;fpd;whd;! gpuhd;]py;j;jhd; njhopy; gofp Ntiy nra;aj; njhlq;fpatd; ,d;W guk;giu Kb jpUj;Jgth;fNs %f;fpy; tpuiy itf;Fk; mstpw;F njhopy; nra;fpd;whd;! xUehs; RFkhud; Ntiy nra;Jnfhz;bUf;fpd;w rkaj;jpy; jw;nrayhf nghd;Dj;jiu mq;F nry;y…jd;idf; fz;L RFkhud; $r;rj;jpy; jiy Fdpa… fhyj;jpd; tpe;ijia epidj;J nghd;Dj;Jiu kdjpw;Fs; rphpf;f…. ,g;gb ,d;Dk; gy khw;wq;fSk;> Mr;rhpaq;fSk;> mtid tpaf;f itj;jpUf;fpd;wJ!. NkypUe;J tpOe;j xU ,Yg;gk; gok; gioa epidTfis fiyaitj;jJ. MdhYk; Kw;wpYkhf me;j epidTfspy; ,Ue;J tpLgl Kbahky; kPz;Lk; elf;fj; njhlq;fpatd; jdJ tPl;il neUq;fpf;nfhz;bUe;jhd; nghd;Dj;Jiu. Chhpd; khw;wj;ijg;Nghy mtDila tPl;bYk; khw;wk; njhpe;jJ. jhd; khjk; khjk; mDg;gpa gzj;jpy; jdJ nryTNghf kPjpa Nrkpg;gpy; jq;fsJ Xiyf; Fbiria khw;wp xl;L tPlhf khw;wpapUe;jhs; mtdJ jha; nja;thid. gy GJ Kfq;fisAk; gf;fj;Jg; gf;fj;J tPLfspy; ghh;f;f Kbe;jJ. Chpy; fhzpfSf;F ey;y khpahij ,Ue;jjdhy; gyh; jq;fSf;Fj; NjitahdJ Nghf kpFjpf; fhzpia tpw;W jq;fs; tPLfis ngUg;gpj;Jf; nfhz;lJk;! fhzpfis thq;fpath;fs; mofhd tPLfis fl;bapUg;gJk; CUf;Fg; GJ nkUifNa Cl;bapUe;jJ. nghd;Dj;Jiu tPl;bw;Fs; Eisfpd;whd;. njhiyf;fhl;rpapy; VNjh gioa glk; Xbf;nfhz;bUe;jJ. mijg; ghj;jgb nja;thidf; fpotp KUq;iff; fPiuia cUtpf; nfhz;bUe;jhs;. mijg; ghh;j;jJk; mtDf;Fr; rphpg;ghf ,Ue;jJ! ,g;nghOJ Chpy; Xiyf; FbirfSf;Fs;Sk; njhiyf; fhl;rpg; ngl;bfs; ,Ug;gJ rhjhuzkhdJjhd;. Mdhy; jdJ jha; njhiyf;fhl;rp ghh;g;gJjhd; mtDf;Fr; rphpg;ig tutioj;jJ!. mJ khj;jpuky;y! jq;fSila fhzpf;Fs; gy KUq;if kuq;fs; epw;fpd;wd. jhd; rpWtdhf ,Ue;j fhyj;jpy; rpy ehl;fspy>; rpy ehl;fnsd;d jpdKk; KUq;ff;fha;f; Fok;G> KUq;ff;fha; nts;isf;fwp> KUq;fkpiy tiw> ,g;gb KUq;if ,dj;ijNa ntWf;Fkstpw;F jq;fs; tPl;by; KUq;if ,uhl;rpakhfNt ,Uf;Fk;. ,d;Wk; jha; mNj KUq;fkpiyia cUtpf;nfhz;bUe;jJk; mtdJ rphpg;gpw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jJ!.


mtd; R+l;Nrir fPNo itj;j rj;jj;jpy; jpUk;gpg;ghh;jj ; nja;thid vjph;ghuhj tpjkhf kfidf; fz;lJk; xU fzk; jd;idNa kwe;Jtpl;lhs;! rhjhuzkhf rhuKk;> frq;fpa rl;ilAkhfj; jphpe;j jd; kfd; ,d;W Nfhl;Lr; R+l;Lld; uhrh khjphp te;jpUg;gijg; ghj;jJk; mtOila fz;izNa mtshy; ek;g Kbatpy;iy!. xbte;J kfidf; fl;bg;gpbj;J mOjhs;. vj;jid tUlq;fs; Mapw;W gps;isiag; ghh;j;J? vg;gbj;jhd; ,e;jg; gps;isfshy; tUlf; fzf;fhf ngw;wtisg; ghh;f;fhky; ,Uf;f Kbfpd;wNjh? fUg;igapy; Rke;jtSf;Fj;jhNd ghrKk; ghpjtpg;Gk;! filrp tiuf;Fk; gps;isiag; ghh;f;fhkNyNa nrj;JtplNtNdh? vd jpdKk; Vq;fpf;nfhz;bUe;j me;jj; jha; jpBnud gps;isiaf; fz;l re;Njhrj;jpy; jpf;FKf;fhbg; Nghdhs;. ,d;Nwh ehisNah vd gLf;ifapy; fple;j nja;thidf; fpotpf;F kfidf; fz;lJk; vg;gbj;jhd; me;j cw;rhfk; te;jNjh njhpapty;iy! elf;f Kbahjjhy; KUf;fq;fha;f; Fok;Gk;> Kuq;ifapiy tiwiaANk jpdKk; Mf;fpr; rhg;gpl;Lf; nfhz;bUe;j nja;thidf; fpotp ,g;nghOJ jhNd re;ijf;Fr; nrd;W ,iwr;rp> kPd;> vd thq;fpte;J kfDf;fr; rikj;Jf; nfhLj;J mkh;f;fsg; gLj;jpdhs;. vd;d ,Ue;jhYk; vj;jid ehisf;Fj;jhd; jhd; rikj;Jg; Nghl;Lf;nfhz;bUf;f KbAk;? ehw;gJ tajpw;F NkyhfpAk; ,d;Dk; jdpf;fl;ilahfNt ,Uf;fpd;whNd. rpy Ntis ntspehl;by; nts;sif;fhhp ahiuahtJ fl;bapUg;ghNdh? vjw;Fk; Nfl;L tplyhnkd;W rhg;gpl;Lf;nfhz;bUe;j nghd;Dj;Jiuaplk; Nfl;lhs;. 'Vz;lh Jiu cdf;F fypahzk; Kbf;fpw vz;zNk ,y;iyah? ,y;iy…… mts; Nfs;tpia Kbf;fhkNyNa Kw;Wg;Gs;sp itj;jhs;. nghd;Dj;Jiu jhiag; ghh;j;jhd;. mtSila Kfj;jpy; me;jf; Nfs;tpapd; jhf;fk; njhpe;jJ! mJ jd;idg;Nghy jdJ kfDk; ,Jtiu fhyKk; jdpikapy;j;jhd; tho;e;J tUfpd;whdh? my;yJ ,e;j CNu Ntz;lhnkd Xbg;Nghdtd; ,e;j CUf;Fk; ekf;Fk; xl;by;yhj ahuhtJ xUj;jpia Jizahf;fpf; nfhz;lhdh? vd;gijj;jhd; mtDf;F czh;j;jpaJ. jhd; xU gpnuQ;Rg; ngz;izj; jpUkzk; nra;J jdf;F ,uz;L gps;isfSk; ,Ug;gij jha;f;Fr; nrhd;dNghJ jhapd; Kfj;jpy; gpufhrkhd re;Njhrk;. 'mtq;fisAk; $l;bae;jpUf;fyhk;" Miria mlf;fKbahky; nrhd;dhs;. '$l;bae;jpUf;fyhk;jhd;! Mdhy; mtq;fisg; ghh;f;fNtz;Zk; vd cdf;fpUf;fpw Mirnay;yhk; mtq;fSf;F ,y;iyNa mk;kh! rpy Ntis mth;fs; te;jpUe;jhy; vd;Dila kUkfs; nts;isf;fhhp vd eP CUf;Fs;is ngUikah nrhy;yp re;Njhrg; gl;bUg;gha;! mjdhiy vd;d gpuNahrdk;? ehq;fs; Kb ntl;Lw r%fk;jhd;; vd;fpw ghh;it CUf;Fs;is ,y;yhky;g; NghapLkh?" nghd;Dj;Jiuf;F gjpide;J tUlq;fSf;F Kd;dh; ,e;j Chpd;kJ P cs;s ntWg;G ,g;nghOJk; ,Ue;jij mtDila thh;j;ijfs; %yk; czu Kbe;jJ. ehl;fs; efh;e;jJ nfhz;bUe;jJ. Miztjw;F Kd;dh; gpufhrkhf vhpAk; tpsf;Ffisg;Nghy nghd;Dj;Jiu te;j ehl;fspy; VNjh xU mrl;Lj; ijhpaj;jpy; jdJ tUj;jj;ijAk; kwe;J Xb Xb tPl;L Ntiyfisf; ftdpj;j mtdJ jha; xU ehs; Jhf;fj;jpNyNa capiu tpl;Ltpl;lhs;.


CUf;Fs; Gjpjhf FbNawpapUf;Fk; rpy FLk;gj;ijr; rhh;e;jth;fSk; mtdJ cwTf;fhuh;fSld; mtdJ gioa ez;gh;fs; rpyUk;jhd; nja;thidapd; ,Wjpr; rlq;fpy; fye;J nfhz;lhh;fs;! me;j Chpy; thOk; cah;e;j r%fj;ijr; Nrh;e;jth;fs; gjpide;J tUlq;fSf;F Kd;dh; NghyNt Kb ntl;Lk; r%fj;ijr; Nrh;e;j nja;thidf; fpotpapd; kuzj;ij Ntbf;if ghh;f;f;$l me;jg; gf;fk; tutpy;iy! rhjpapd; ngauhy;mth;fs; xJq;fpNa epd;whh;fs;! ,y;iy ,y;iy ,d;wsTk; jq;fis xJf;fpNa itj;jpUe;jhh;fs;. nghd;Dj;Jiuf;F jdJ Chpd;kPJ cs;s ntWg;G ,d;Dk; mjpfkhdJ. mjw;fhf Ch; kPNj ntWg;igf; fhl;l KbAkh? mtdJ jha; rpd;d tajpy; nrhd;d fijfspy; xd;W mg;nghOJ mtdJ Qhgfj;jpw;F te;jJ. 'khdpl tho;f;ifapy; ghtq;fs; nra;gth;fis NkYfpy; nrf;fpOf;f itg;ghh;fs; nfhjpf;Fk; vz;izf; nfhg;guhtpy; NghLthh;fs;" ,g;gbnay;yhk; jha; nrhy;ypa fijfs; fhuzkpy;yhkNyNa ,g;nghOj mtdJ epidtpy; te;J nrd;wJ. ghl;bapd; fij fw;gidahf ,Ue;jhYk; xU ,dj;ijr; Nrh;e;jth;fis ,e;j ,Ugjhk; Ehw;whz;bYk; rhjpapd; ngauhy; xJf;fp itg;gth;fis mg;gb nfhjpf;Fk; vz;izf; nfhg;guhtpw;Fs; Nghl;lhy; vd;d? vd vz;zpf;nfhz;lhd;. nghd;Dj;Jiu nghpa gbg;Gg; gbf;ftpy;iy! jhd; ,e;j Chpy; jhd; gl;l mtkhdj;jhy;jhd; ntspehL nrd;whd;. Mdhy; ntspehL mtDf;F xU gy;fiyf;fofkhfNt ,Ue;jJ! mtDf;F kl;Lky;y ntspehLfspy; tho;fpd;w ek;kth;fs; midtUf;Fk; me;j ehl;L tho;f;if gy mDgtq;fisAk;> tho;f;if KiwfisAk; fw;Wf;nfhLf;Fk; gy;fiyf; fofkhfNt ,Ue;jpUf;fpd;wJ!. ehl;bd; gy ghfq;fspYk; ,Ue;J nrd;W mq;F tho;gth;fs; ,d> kj> rhjp Ngjq;fs; njhpahky; vt;tsT xw;Wikahf tho;fpd;whh;fs;! njhopyhy; xUtdpd; rhjpia eph;khzpf;Fk; mty epiy mq;F ,y;iy! ,ijnay;yhk; ,q;Fs;sth;fSf;F vg;gbg; Ghpa itg;gJ? mjw;F ,q;Fs;s midtiuAk; xl;L nkhj;jkhf ntspehLfSf;F mDg;gp itj;J me;jj; jpwe;jntspg; gy;fiyf; fofq;fspy; thoitj;jhy;j;jhd; xU khw;wk; tUk;! mJ rhj;jpakpy;yhj xd;Wjhd;! Mk; ,d;Dk; vj;jid Ehw;whz;Lfs; NghdhYk; vkJ ehl;by; tho;fpd;w nghpRfspd; tho;f;if Kiwia khw;wKbahJ vd;gJ nghd;Dj;Jiuf;Fg; ed;whfNt Ghpe;jJ. jhapd; ,Wjpr; rlq;Ffs; Kbe;j kWehNs nghd;Dj;Jiu jdJ CUf;F tpil nfhLj;Jtpl;lhd;.


gzk;> gfl;L ,itfSf;F mg;ghy; ,e;j ntspehl;L tho;f;ifKiw rkj;Jtj;ijAk;> rNfhjuj;Jtj;ijAk; fw;Wf; nfhLf;fpd;wJ. me;j rkj;Jtj;ij ehb gjpide;J tUlq;fSf;Fg; gpd;dh; nghd;Dj;Jiu kPz;Lk; xU mtkhdj;NjhL jdJ Ciutpl;Lg; Gwg;gl;Ltpl;lhd;.


௄சகு௄யபாயின் ௄சற்று ௄தய௅த ஹனளகபளணிக்குக் கு஭ிக்கச் ஹசறு இன்஫ழப் ஸ஧ரிதும் அயதழப்஧ட்ைளள்.

ஹதள஭ில் சுநந்த ஥ீண்ை ஸ஧ள஬ழதீன் ஺஧ஹனளடு ஹசற்று ஥ீர் ஹதடி ஊர் ன௅ல௅தும்

அ஺஬ந்த஧டினின௉ந்தளள். ஧தழ஺஦ந்து யன௉ைங்கல௃க்கும் ஹந஬ளக அயள் கு஭ித்து யந்த அல௅க்குச் ஹசற்று யளய்க்களல் னெைப்஧ட்டுயிட்ைது. னெைப்஧ட்ை கள஬ம் ஸதளட்டு அயள் அள்஭ிக்கு஭ிக்கப் ஧னன்஧டுத்தும் அகன்஫ ஸ஧ன௉ம் அல௅க்குச் சழபட்஺ை஺னப் ஹ஧ள஬,

அயல௃ம் த஺஬னில் ஈபம் ஧ைளநஹ஬ யதழகள் ீ ஹதளறும் சுற்஫ழ யந்தளள். இத்த஺஦க்கும் ஊரின் நத்தழனில் ஸ஧ரின ஆறு, ஥ளணல்க஺஭த் ஸதளட்ை஧டி ஏடிக்ஸகளண்டின௉க்கழ஫து.

அயல௃க்ஸகன்று த஦ி இன௉ப்஧ிைம் இல்஺஬. இன௉ட்டியிட்ைளல் ஹ஧ளதும். ஋ந்த

இைத்தழல் ஥ழற்கழ஫ளஹ஭ள அதற்கு அண்஺நனிலுள்஭ யட்டின் ீ தழண்஺ணனில்,

நளட்டுக்ஸகளட்ை஺கனில், கழணற்஫டினிஸ஬஦த் தங்கழயிடுயளள். அய஭ளல் னளன௉க்கும்

஋ந்தத் ஸதளந்தபவுநற்஫ களபணத்தளல் ஊபளர் ஋துவும் ஸசளல்யதழல்஺஬. இன்னுஸநளன௉ களபணம் இன௉க்கழ஫து. யிடின஬ழன் ன௅தல் கழபணம் கண்டு அயள் யிமழத்ஸதல௅ந்து, ஋ந்த இைத்தழல் தங்கழ஦ளஹ஭ள அந்த இைம், ன௅ற்஫ம், கழணற்஫டி ஋஦ ஋ல்஬ள இைத்஺தனேம் நழகவும் ஹ஥ர்த்தழனளகக் கூட்டிச் சுத்தம் ஸசய்துயிட்டு ஥கர்யளள். சூம இன௉க்கும்

குப்஺஧க஺஭ ஋ல்஬ளம் அள்஭ிக் ஸகளண்டு ஹ஧ளயளள். தளன் அல௅க்களக இன௉ந்தளஹ஭ எமழன சூம இன௉ந்த஺யக஺஭ என௉ ஹ஧ளதும் அல௅க்க஺ைன யிட்ைதழல்஺஬ அயள்.

யடுக஭ில் ீ ஸகளடுக்கப்஧டும் ஋ஞ்சழன ஧ளண், ஸபளட்டி, ஹசளற்றுக்ஸக஦ அய஭து

஥ீண்ை ஸ஧ள஬ழதீன் ஺஧க்குள் என௉ சழ஫ழன ஸ஧ள஬ழதீன் ஺஧னின௉ந்தது. ஏபங்க஭ில் கழமழந்து அல௅க்ஹக஫ழன இன்னுஸநளன௉ உடுப்ஹ஧ளடு என௉ ஹ஧ளர்஺ய஺னனேம் சுன௉ட்டி அயள் அந்த ஥ீண்ை ஸ஧ள஬ழதீன் ஺஧க்குள் ஧த்தழபப்஧டுத்தழனின௉ந்தளள். அவ்யப்ஹ஧ளது ஧ளர்த்துத் த஦து அமகழன இ஫ந்த கள஬த்஺த நீ ட்ைஸய஦ அந்தப் ஹ஧ளர்஺யக்குள் அய஭து குடும்஧ப் ன௃஺கப்஧ைஸநளன்஺஫னேம் எ஭ித்துப் ஧ளதுகளத்து யந்தளள். அய஭து தங்஺கனின் ஧ி஫ந்த஥ளஸ஭ளன்஫ழல் த஦து கணயஹபளடு ஹசர்த்து

னெயன௉நளக ேள஦கழ ஸ்டுடிஹனளயில் ஹ஧ளய் ஋டுத்துச் சட்ைநழட்ை ன௃஺கப்஧ைநது. னளன௉ம் அன௉கழல் இல்஬ளப் ஸ஧ளல௅துக஭ில் நட்டும் ஸய஭ிஹன ஋டுத்து அவ்யப்ஹ஧ளது ஧ளர்த்துக் கண்ணர்ீ உகுப்஧யள், ன௄஺஦ அ஺சனேம் சழறு ச஬஦த்துக்கும் ஧த஫ழனய஭ளகப் ஧ைத்஺த எ஭ிப்஧ளள். னெ஺஭ ஧ிசகழயிட்ைஸத஦ப் ஸ஧ரினயர்க஭ளலும், ஺஧த்தழனம் ஋஦ச் சழறுயர்க஭ளலும் அ஺மக்கப்஧டு஧யள் ன௅ன்஦ர் அமகள஦ய஭ளகவும்,

அன்஧ள஦ய஭ளகவும், நழகத்தூய்஺நனள஦ய஭ளகவும் இன௉ந்தயள்தளன். ஋ண்஧துக஭ின் இறுதழப்஧குதழனில் அபசளங்கம் யமங்கழன கல்லூரி

குயளர்ட்ைறழல் அயனும் ஹனளகபளணினேம் தங்கழனின௉ந்த கள஬ப்஧குதழனில்தளன் ஹே.யி.஧ி குமப்஧ஸந஦ ஋ல்ஹ஬ளபளலும் அ஺மக்கப்஧ட்ை ஹே.யி.஧ி க஬யபம் அவ்வூரிலும்

உச்சத்஺த ஋ட்டினது. யசந்தனுக்கு ஆசழரினர் ஹய஺஬. அவ்வூரின் நத்தழன கல்லூரினில் உனர்தப யகுப்ன௃க்கல௃க்கு அபசழனல் ஧ளைம் கற்றுக்ஸகளடுத்துயந்தளன். ஥ல்஬யன்.

அயர்க஭து ஸசளந்த ஊர் இதுயல்஬ஸய஦ினும் இங்கு நளற்஫ல் கழ஺ைத்தயனுக்குத் து஺ணனளகத் த஦து யளசழகசள஺஬ உதயினள஭ர் ஧ணி஺னனேம் யிட்டுயிட்டு யந்த ஹனளகபளணி ஺தனற்ஸதளமழ஺஬ச் ஸசய்துஸகளண்டு யட்ஹைளடு ீ இன௉ந்து யந்தளள்.


இக் க஬யபம் ஆண்ைளண்டு கள஬நளக ஥ீடித்தது. இ஬ங்஺கனின் யைக்கு கழமக்கழல் இந்தழன அ஺நதழப் ஧஺ைனி஦ரின் ஧னங்கபயளதங்கள்

இைம்ஸ஧ற்றுக் ஸகளண்டின௉ந்த

கள஬ப்஧குதழனது. ஌஺஦ன தழ஺சக஭ிஸ஬ல்஬ளம் ஹே.யி.஧ி. க஬கக்களபர்க஭ின்

஧னங்கபயளதம் இைம்ஸ஧ற்றுக் ஸகளண்டின௉ந்தது. தழ஦ன௅ம் க஬கக்களபர்க஭ளல் யிதழக்கப்஧ட்ை ஊபைங்குச் சட்ைம்

ஸதளைர்ந்தது. இபவுக஭ில் யடுக஭ில் ீ ஸ஧ன௉ம்

ஸய஭ிச்சம் துப்ன௃ம் யி஭க்குக஺஭ ஌ற்஫ழ஺யப்஧து கூைத் தடுக்கப்஧ட்டின௉ந்த கள஬நது. அதற்கும் ஹந஬ளக நழன்நளற்஫ழகல௃ம் நழன்கம்஧ங்கல௃ம் கழ஭ர்ச்சழக்களபர்க஭ளல்

தகர்க்கப்஧ை ஹதசத்தழன் ஊர்கள் ஹதளறும் இன௉ள்கள் சூழ்ந்த஦. கம்னை஦ிசத்துக்கும்,

இைதுசளரிக் ஸகளள்஺ககல௃க்கும் ஆதபயளகப் ஸ஧ன௉ம் ஧஺ைக஭ளக ஧ல்க஺஬க்கமக,

கல்லூரி நளணயர்கள் தழபண்ை஦ர். த஧ள஬கங்கள், அபச ஥ழறுய஦ங்கள், அபச கட்ைைங்கள் ஧஬யற்஺஫னேம் உ஺ைத்தும் ஋ரித்தும் அமழக்க ன௅஺஦ந்த஦ர். ஧ஸ், பனில்

ஹ஧ளக்குயபத்துகள் ஸ்தம்஧ிதந஺ைந்த஦. நீ ஫ழ ஥கர்ந்த஺ய ஋ரிக்கப்஧ட்ை஦.

஧ளைசள஺஬கள், ஧ல்க஺஬க்கமகங்கள் நறு அ஫ழயித்தல் ய஺ப இல௅த்து னெைப்஧ட்ை஦. யதழகள் ீ ஸய஫ழச்ஹசளடி஦. க஬கக்களபர்கள் தளங்கள் ஸசளல்ய஺தச் ஸசய்ன நறுக்கும் அ஺஦ய஺பனேம்

ஸகளன்஫ளர்கள். தநது ஧ணத்ஹத஺யகல௃க்களக யடுகள் ீ ன௃குந்து ஸகளள்஺஭னடித்தளர்கள். ஆட்க஺஭க் கைத்தழக் கப்஧ம் ஹகட்ைளர்கள். அயர்க஺஭ அமழத்து எமழக்க அபசு

ஹநற்ஸகளண்ை ஥ையடிக்஺ககல௃ம் தழ஦ன௅ம் ஸதளைர்ந்த஦. தழ஦ந்ஹதளறும் இபவுக஭ில்

஋ல்஬ள யதழக஭ிலும் ீ களயல்து஺஫னி஦ர் நற்றும் கன௉ப்ன௃ப்ன௄஺஦ப் ஧஺ைனி஦ர் ஹே.யி.஧ி

கழ஭ர்ச்சழக்களபர்க஺஭ ஹயட்஺ைனளைஸய஦ ய஬ம் யந்த஦ர். சந்ஹதகத்துக்குரினயர்க஺஭க் ஺கது ஸசய்த஦ர். அவ்யளறு ஺கது ஸசய்னப்஧டு஧யர்கள் நீ ண்டு யபநளட்ைளர்கள். ஹனளகபளணிக்கு என௉ தங்஺கனின௉ந்தளள். ஧ல்க஺஬க்கமகத்தழல்

஧டித்துக்ஸகளண்டின௉ந்தயள் கம்னை஦ிசக் ஸகளள்஺கக஭ில் கயபப்஧ட்ைளள். அதன் கூட்ைங்கல௃க்குத் தய஫ளது ஸசன்றுயந்தயள் ஧஺ைனி஦பளல் ஹதைப்஧ட்டு யந்த ஸ஧ளல௅து ஋ப்஧டிஹனள தப்஧ித்து சஹகளதரினிைம் அ஺ைக்க஬ம் ஹதடியந்தளள்.

஥ள்஭ிபஸயளன்஫ழல் அயல௃க்கள஦ ஧துங்குகுமழ யட்டின் ீ அன௉ஹகனின௉ந்த களட்டுக்குள்

யசந்த஦ளலும் ஹனளகபளணினளலும் ஹதளண்ைப்஧ட்ைது. ஹந஬ளல் குறுக்ஹக தடிக஭ிட்டு ஸதன்ஹ஦ள஺஬, யள஺ம இ஺஬ச் சன௉குகள் ஋஦ னெைப்஧ட்ை குமழனில் உநளயின் ஥ளட்கள் கமழந்த஦.

஧கல் ஹய஺஭கல௃க்கும் ஹசர்த்து இபயில் தனளரிக்கும் உணயி஺஦ ஹனளகபளணி ஋டுத்து யன௉யளள். ஧஬ இபவுகள் தங்஺கனேைஹ஦ ஧துங்குகுமழ இன௉ல௃க்குள் கமழத்தளள்.

இ஺ைனி஺ைஹன தங்஺க஺னத் ஹதடிப் ஧஺ைனி஦ர் யட்டுக்கு ீ யன௉ம் ஥ளட்க஭ில் ஸ஥ஞ்சு ஧த஫ழன஧டி அயள் தம் யட்டில் ீ இல்஺஬ஸன஦ப் ஧தழ஬஭ித்தளர்கள் யசந்தனும்

ஹனளகபளணினேம். ந஺ம ஥ளட்க஭ில் குமழனிஹ஦ளபநளக ஥ீன௉ம், ஹசறுநளக எல௅கழ யமழனேம். தூங்க யிைளநல் யிரப்ன௄ச்சழகல௃ம், ஹதல௃ம், தய஺஭னேம் குமழக்குள் எதுங்கும்.

கு஭ின௉க்கும் சகதழக்கும் நத்தழனில் உனிபற்஫ ஧ிணம் ஹ஧ள஬ அச்சத்தழல் உ஺஫ந்து கழைப்஧ளள் உநள.


இப்஧டினளக னென்று நளதங்கல௃க்கும் ஹந஬ளக இன௉ந்துயந்த ஹய஺஭னில்தளன் கல்லூரினில் யசந்தன் கற்஧ித்து யந்த யகுப்஧஺஫க் கட்டிைம் என௉ இபயில்

கழ஭ர்ச்சழனள஭ர்க஭ளல் ஋ரினைட்ைப்஧ட்ைது. தீப்஧ற்஫ழஸனரிய஺தக் கண்ை கல்லூரி ய஭ளக

குயளர்ட்ைறழல் தங்கழனின௉ந்த அயன் ஏடியந்து யதழனில் ீ ஥ழன்று ஸ஥ன௉ப்ன௃ , ஸ஥ன௉ப்ஸ஧஦க் கத்தழ஦ளன். ஸசய்யத஫ழனளத அல்஬து ஌தும் ஸசய்னப் ஧னந்த ஊபளட்கள் ஹயடிக்஺க ஧ளர்த்த஦ர். இது கு஫ழத்து ன௅த஬ழல் களயல்து஺஫க்கும் அதழ஧ன௉க்கும் அயன் தளன்

அ஫ழயித்தளன். கழ஭ர்ச்சழனள஭ர்க஭ின் ஹகள஧ம் அய஦ில் சூழ்ந்தது. கள஬ ய஺பன௅஺஫னற்஫ யிடுன௅஺஫ கல்லூரினில் யிைப்஧ட்ைது.

இச் சம்஧யத்தழற்குப் ஧ி஫கு ஊன௉க்குள் தழ஦ந்ஹதளறும் களயல்து஺஫

யிசளப஺ணகல௃ம் கன௉ம்ன௄஺஦ப்஧஺ைனின் கைத்தல்கல௃ம் அதழகரித்த஦.

கழ஭ர்ச்சழக்களபர்கஸ஭஦க் கண்ை஫ழனப்஧ட்ையர்கள், சந்ஹதகத்துக்குரினயர்கள் எவ்ஸயளன௉யபளகக் கன௉ம்ன௄஺஦ப் ஧஺ைனி஦பளல் ஺கது ஸசய்னப்஧ட்ை஦ர்.

கைத்தப்஧ட்ை஦ர். கைத்தப்஧ட்ையர்கள் யதழக஭ிஹ஦ளபன௅ம், ீ நழன்கம்஧ங்க஭ிலும்

சுைப்஧ட்டும் , ஋ரிக்கப்஧ட்டும் ,ய஺தக்கப்஧ட்டும் ஧ிணங்க஭ளகக் கழைந்த஦ர். ஥தழக஭ில்

஧ிணங்கள் நழதந்துயந்த஦. ஊரி஬ழன௉ந்த கழ஭ர்ச்சழகஹ஭ளடு சம்஧ந்தப்஧ட்ை இ஺஭ஞர்கள் களடுகல௃க்குள் நபங்கள் ஹநலும், ஧துங்குகுமழகல௃க்குள்ல௃ம் எ஭ிந்து யளழ்ந்த஦ர். இவ்யள஫ள஦ ஥ளட்க஭ின் என௉ ஧ிற்஧க஬ழல் ஊபளர் அ஺஦யன௉க்கும்

அ஺ைனள஭ அட்஺ைகஹ஭ளடு கல்லூரி ஺நதள஦த்துக்கு யபச் ஸசளல்஬ழக்

களயல்து஺஫னி஦பளல் அ஫ழயிப்ன௃ச் ஸசய்னப்஧ட்ைது. ஊபளர் அ஺஦யஹபளடும் யசந்தனும் ஹனளகபளணினேநளக ஋ல்ஹ஬ளன௉ம் யரி஺சனில் ஥ழற்க஺யக்கப்஧ட்ைளர்கள். கன௉ம்ன௄஺஦ப் ஧஺ைனி஦பளல் கண்க஭ிபண்டும் இன௉க்குநழைத்தழல் நட்டும் து஺஭னிைப்஧ட்டு

ன௅ல௅யதுநளகக் கறுப்஧ங்கழ அணிந்து சளக்கழ஦ளல் த஺஬ னெைப்஧ட்ை உன௉யம்

எவ்ஸயளன௉ யரி஺சனளக ஧஺ைனி஦ஹபளடு ஸ஧ளதுநக்க஺஭ப் ஧ளர்த்த஧டி ஥கர்த்தப்஧ட்ைது. ன௅ன்஦ஹந ஺கதுஸசய்னப்஧ட்ை கழ஭ர்ச்சழனள஭஦ளக இன௉க்கக்கூடுநள஦ அது

த஺஬ன஺சத்துக் கு஫ழப்஧ளல் களட்டினயர்கள் அ஺஦யன௉ம் ஺கது ஸசய்னப்஧ட்டு யளக஦ங்க஭ில் அ஺ைக்கப்஧ட்ை஦ர்.

அவ்வுன௉யம் யசந்த஺஦னேம் ஧ளர்த்துத் த஺஬ன஺சத்த கணத்தழல் ஹனளகபளணி அதழர்ந்தளள். ஸ஧ன௉ங்குபஸ஬டுத்த அல௅஺க அய஺஭னேம் நீ ஫ழ ஸய஭ிப்஧ட்ைது. ஧ளரின ஸய஭ிச்சம் சுநந்த இடி அயள் த஺஬னில் யழ்ந்து ீ யளழ்யி஺஦ இன௉஭ளக்கழனது. நனங்கழயழ்ந்தய஺஭ ீ

யட்டுக்குத் ீ தூக்கழயந்து நனக்கம் ஸத஭ியித்து அகன்஫து கூட்ைம். சழத்தழபய஺த தளங்களநல் ஸசளன்஦ளஹ஦ள, அயர்க஭ளகக் கண்டு஧ிடித்தளர்கஹ஭ள அன்஺஫ன இபயிஹ஬ஹன உநள

எ஭ிந்தழன௉ந்த களட்டுக்குள் கன௉ம்ன௄஺஦கள் த௃஺மந்த஦. அயள் கத஫க்கத஫த் தளக்கழக் கைத்தப்஧ட்ைளள்.


களப்஧ளற்஫ஸய஦ ந஫ழத்த ஹனளகபளணிக்கும் ஧஬ அடிகள் யில௅ந்து இறுதழனளகத்

துப்஧ளக்கழனின் ஧ின்ன௃஫த்தளல் ஧ின்நண்஺ைனில் அடியளங்கழ அவ்யிைத்தழஹ஬ஹன நனங்கழயில௅ந்தளள். அவ்யிபயில் ஧஬த்துக் கத்தழனேம் கத஫ழனேம் ஊபளட்கள் ஋யன௉ம்

களப்஧ளற்஫ஸய஦ யபயில்஺஬. ஋ல்ஹ஬ளரிைத்தழலும் நழகுந்த அச்சம் சூழ்ந்த ஥ளட்க஭஺ய. அடி஧ட்டுக்கழைந்தயள் ன௅ற்஫த்தழல் அப்஧டிஹன கழைந்தளள். நறு஥ளட்கள஺஬ கல்லூரி

யளச஬ன௉ஹக ைனர் ஹ஧ளட்டுப் ஧ளதழ ஋ரிந்த ஥ழ஺஬னில் யசந்த஦ின் சை஬ம் கழைந்தது.

உநள கு஫ழத்தள஦ ஋ந்தத்தகயலும் னளன௉க்கும் இன்றுய஺பக்கும் ஸதரினயபஹயனில்஺஬. களகங்க஭ளல் குத஫ப்஧ட்ை சை஬த்தழன் ச஺தத்துட௃க்குகள் கல்லூரிக்கழணற்஫ழல் நழதந்த஦.

அப்ஸ஧ளல௅தழ஬ழன௉ந்துதளன் அயள் சழத்தம் ஹ஧த஬ழத்தழன௉க்கக்கூடும். ஆட்சழகள்

நள஫ழ஦. கழ஭ர்ச்சழக்களபர்கள் ன௅ற்஫ழலுநளக அமழத்து எமழக்கப்஧ட்ை஦ர். நீ ஭ப்ஸ஧஫

ன௅டினளத்தழ஺சக஭ில் அய஭து யசந்தங்கள் ஸதள஺஬ந்த஦. கள஬ங்கல௃நளற்஫ளத் துனர்க஺஭ச் சுநந்து யளமத்தழணிக்கப்஧ட்ைளள். ஋ன்ஹ஫ள உதழத்து ந஺஫ந்த

ஹசகுஹயபளயின் கன௉த்துக்க஭ில் அய஭து குடும்஧ம், யளழ்க்஺க, சுனம் ஋ல்஬ளம்

அமழந்தது. ஥ீண்ை அமகழன ஥தழ ஥ீஹபளட்ைம், ஧மகழன ய஦ங்கள், க஺ை யதழகள், ீ ஸதரினளத ச஦ங்கள் அயல௃க்கு அச்சனெட்டி அ஺சந்த஦.

஧கல் ன௅ல௅தும் யனல்ஸய஭ிக஭ில் தங்கழ஦ளள். யனல்யபப்஧ினூடு ஏடும்

ஹசற்று஥ீரில் உடுத்த உ஺ைஹனளடு சழபட்஺ைனளல் அள்஭ிக் கு஭ிக்கப்஧மகழ஦ளள்.

ந஺மஸனன்஫ழல்஺஬. ஸயனிஸ஬ன்஫ழல்஺஬. அயல௃க்குக் கு஭ிக்கஹயண்டும். அதுவும் ஆ஦ந்தநளகச் சழரித்துச் சழரித்து அயள் கு஭ிப்஧ளள். யமழனேம் ஥ீரின் ஸசளட்டுக்க஭ில்

யசந்த஺஦, உநள஺யக் களட௃஧ய஭ளக இன௉க்கக்கூடும். கு஭ித்துத் து஺ைத்து, உ஺ை

நளற்஫ழ அஹத யனல்யபப்஧ில் ஈப ஆ஺ை஺னக் களனப்ஹ஧ளட்டுயிட்டு அந்தழஹ஥பத்தழல் ஊன௉க்குள் ஥ைக்கத் துயங்குயளள். இப்ஸ஧ளல௅து அயல௃க்குப் ஧க஬ழல் தங்கவும் கு஭ிக்கவும் யளய்ப்஧ற்றுப்

ஹ஧ள஦து. யனல்ஸய஭ிகள் னெைப்஧ட்டுப் ஸ஧ரின கட்டிைங்கள்

கட்ைப்஧ட்டுக்ஸகளண்டின௉க்கழன்஫஦. கு஭ிக்கச் ஹசற்று஥ீர் ஹதடி ஊர் ன௅ல௅தும்

அ஺஬ந்தயள் ஏர் ஥ளள் யிடின஬ழல் ஸசண்஧கநக்கள யட்டுப் ீ ஧ளம஺ைந்த கழணற்஫ழல் ஧ிணநளக நழதந்தளள். கு஭ிக்கஸய஦ப் ஧ளய்ந்தழன௉க்கக் கூடுஸந஦ ஊன௉க்குள் ஹ஧சழக் ஸகளண்ை஦ர்.

- ஋ம்.ரிரான் ௃ரரீப், இ஬ங்௅க சிறுக௅த


இ஺ணனத்தழல் ன௄த்த ஸ஥ன௉ப்ஹ஧; களதஹ஬! (கயி஺த)

அந்த நழன்஦஬ழன் ஹயகத்தழல் இதன ஸசளந்தநள஦யஹ஭,

ஸசளக்கும் யிமழப் ஧ளர்஺யனின்஫ழ

ந஦தளல் ஸசளக்குப் ஸ஧ளடி ஹ஧ளட்ையஹ஭; நழச்சன௅ள்஭ ஆ஺சக஭ில் ஸநளத்தநளய் ன௄த்தயஹ஭,

னென்று கைல் தளண்டி ஥ழன்றும் களத஬ளல்; இதனத்தழல் அ஺஫ந்தயஹ஭; கள஬தயம் ன௄ண்ஸைல௅ந்து ஧ரிசழட்ை ஸ஧ண்யி஭க்ஹக,

கயி஺த ஸ஥ன௉ப்ஸ஧஦ ஸ஧ளங்கழ

இதனத்஺த உணர்வுக஭ளல் சுட்ையஹ஭; னெச்சழக்கு ன௅ன்ஸ஦ளன௉ ன௅஺஫ஹனனும் சுயளசத்தழல் யசழப்஧யஹ஭,

஋஦க்கு இதன யளசல் கதவு தழ஫க்க இ஺ணனத்தழல் யந்தயஹ஭; ஥ட்ன௃க்கு சக்க஺ப ஹ஧ளட்டு களத஬ளய் தழரித்தயஹ஭,

ஸகட்டுப் ஹ஧ளகளத உன் குணத்தள஬ ந஦ஸசல்஬ளம் ஸகடுத்தயஹ஭; குண்டு குண்டு கண்ணளஹ஬

நழன்஦ஞ்ச஬ழல் ஧ைநஅனுப்஧ி நழபட்டினயஹ஭, னளன௉ம் யிபட்ைளத அன்ஸ஧டுத்து ஺கஹகளர்க்க துடிப்஧யஹ஭; கற்கண்டு

ஹத஦ளட்ைம்

க஦வு கூை இ஦ிக்குதடி,

஥ீ கூடி யளல௅ம் ஥ளல௃க்குத் தளன் யளழ்க்஺க ஸசளர்க்கநளய் க஦க்குதடி; நள஺஬ நளத்தும் ஥ளலு இஹதள இப்ஹ஧ள கூை ஹ஧ளகுஹதடி,

இ஦ிஹநலும் தனக்கஸநன்஦

ஏடியந்து கட்டிக்கடி!! உனிஸபல்஬ளம் ன௄த்துக்கடி! ---------------------------------------------------------------------------------


Typ சிறுக௅த

(FU mutpe;jd;)

vy;NyhUk;

xNu khjpupahd vupr;ry; fye;j rpdj;NjhL mtid Kiwj;Jg; ghu;j;Jf; nfhz;L Nghdhu;fs;. ahNuh xUj;jd;> Kfj;jpy; fhwpj;Jg;ghj Fiwaha;> Ntz;Lnkd;Nw thrypy; fhwpj;Jg;gptpl;Lr; nrd;whd;. jbia Cd;wpagb ,d;iwf;Nfh ehisf;Nfh vd;wpUe;j tNahjpgkhJ xUj;jp> me;j tPl;ilf; fle;J nry;Yk;NghJ> epd;W xUgpb kz; vLj;J mtidj; jpl;bj; jPu;j;Jtpl;Lj; jd;ghl;bw;Fg; Nghdhs;. nfhQ;r ehl;fshf mtidr; Rw;wp vd;ndd;dNth vy;yhk; elf;fpd;wd. thdj;jpy; `haha;g; gwe;J nfhz;bUe;jtid jpBnud rpwnfhbj;J> rhf;filf;Fs; ,Oj;J tpOj;jp tpl;lJ Nghd;w czu;tpy; mtd; kdR $dpf;Fwpfpg; NghdJ. mtid kl;Lky;y mtidr; rhu;e;j vy;yhtw;iwANk ,tu;fs; ntWg;NghL ghu;g;gJ Nghd;wnjhU gpuikAk; mtid thl;b tjf;fpaJ. mtd; rw;Wk; vjpu;ghu;f;fhjnjhd;W> ,g;gb elf;Fk; vd;W mtd; xUNghJk; epidj;jjpy;iy. me;j epiyf;Fs; ,Ue;J nfhQ;rNkDk; mtdhy; tpLgl;L ntspNa tuTk; Kbatpy;iy. ntspNatu Kaw;rp nra;jhYk;> ele;J Kbe;j jtw;wpf;fhf mtdJ kdr;rhl;rp mtidf; Fj;jpf; fhl;bf; nfhz;Nl ,Ue;jJ. jtW ele;jnjd;dNth cz;ikjhd;. Ngrhky; kd;dpg;ghtJ Nfl;bUf;fyhk;. kidtpapd; ghuhKfj;jhy;> jhd; nra;j khngUk; jtw;Wf;fhf nghJkd;dpg;ghtJ Nfl;fj;jhd; epidj;jhd;> MdhYk; mtd; epidj;jJNghy mJ mt;tsT Rygkhff; if$ltpy;iy. ,dp mtdJ ifapy; vJTNk ,y;iy vd;w epiy mtDf;F te;Jtpl;lJ. mjpfhugPlj;jpy; ,Ue;jtu;fs; mtdJ epidg;gpw;F rw;Wk; ,lk; nfhLf;ftpy;iy. ‘Cjpak; ngw;Wf; nfhz;LjhNd ,ijr; nra;jha;> cd;gzp ,j;Jld; Kbe;Jtpl;lJ> ftiyia tpl;LtpL! ,dp elf;f Ntz;batw;iw ehq;fs; ghu;j;Jf; nfhs;fpNwhk;’ vd;W mjpfhugPlj;jpy; ,Ue;jtu;fs; iftpupj;J tplNt> ,td; thailj;Jg; Nghdhd;. md;W KOtJk; ele;j ghuhl;bNy Fspu;e;JNgha;> ,uT tPl;bw;F te;jtid kidtpjhd; Kjypy; vjpu;nfhz;lhs;. VNjh jPz;lj;jfhj nghUisg; ghu;j;jJNghy jPuhjntWg;NghL mts;> mtidg; ghu;j;jhs;. ntw;wpf; fspg;G cgrhuj;jpy; nfhQ;rkha; Nky;ehl;L kJit mtd; mUe;jpapUe;jhYk;> fjitj; jpwe;jNghJ me;j thil mts; Kfj;jpy; Fg;ngd;W mbj;jpUf;fyhk; vd;gij mtsJ Kfr;Ropg;gpy; ,Ue;J mtd; epr;rag;gLj;jpf; nfhz;lhd;. mtsJ myl;rpaj;jpw;F mJ fhuzkpy;iy vd;gJk; mtDf;Fj; njupAk;. ,g;gb vj;jid ehl;fs; ,uT Neuk; fle;J kJNghijapy;> tz;biatpl;L ,wq;fpj; js;shbf; nfhz;L tPl;bw;F te;jpUf;fpwhd;. mg;nghOnjy;yhk; mts; ,g;gb Kfj;ijj; jpUg;gpajpy;iy. ,d;W kl;Lnkd;d? mtdJ cau; mjpfhupfs;> rfghbfs; vy;NyhUk; mtd; ngupa rhjid nra;J tpl;ljhf Gfohuk; #l;b ntw;wpf; fspg;gpy; kpje;J nfhz;bUf;f> ,ts; kl;Lk; Vd; Kfj;ijr; Ropf;fpwhs;? Vd; vd;id mtkhdg; gLj;Jfpwhs;?


kidtp kl;Lk;jhd; ,g;gb myl;rpag; gLj;jpapUe;jhy; mij XusthtJ jhq;fpapUg;ghd;> Mdhy; mjw;Fk; Nkyha; mtdJ gjpdhW taJ kfSky;yth mtid myl;rpak; nra;Jtpl;lhs;. xNu kfs; vd;gjhy; mts; kPJ mtd; mjpf ghrk; itj;jpUe;jhd;. mjdhy;jhd; kfspd; me;j myl;rpaj;ij mtdhy; jhq;f Kbatpy;iy! ‘vd;dk;kh..> vd;Ndhl vd;d Nfhgk;..?’ vd;wgb> xU je;ijapd; ghrj;NjhL mtis mizf;fr; nrd;whd;. ‘fpl;ltuhNj nfhiyf;fhug;ghtp..!’ vd;W mts; tPwpl;Lf; fj;jpf; Fswpg; gpd;thq;fpaNghJ> me;j mjpu;r;rpapy; mtd; nra;tjwpahJ xUfzk; mg;gbNa mjpu;e;JNgha; epd;whd;. ‘vd;idg; NghyjhNd mk;kh> vd;Dila taRjhNdk;kh> vg;gb ,e;j kD\dhNy xl;Lnkhj;jkha; me;jg; gpQ;Rfis <tpuf;fk; ,y;yhky; nfhiy nra;aKbQ;RJ..?’ jhapd; khu;gpNy rha;e;J> fhnzhspapy; fz;l fhl;rpiar; nrhy;yp kfs; fjwp mOjNghJjhd; jdJ nra;ifapd; kWgf;fk;> mjdhy; Vw;gl;l ghjpg;G vd;dntd;W mtDf;Fg; Gupayhapw;W. kfs; nfhLj;j mjpubapy; mtDila kJNghij rw;Wj; njspe;J NghapUe;jJ. vd;Dila kfsh ,g;gbr; nrhd;dhs;? kfsplk; xU Nrhfj;jOk;ig me;jr; rk;gtk; Vw;gLj;jpapUf;Fk; vd;W mtd; rw;Wk; vjpu;ghu;f;ftpy;iy. rhg;gplhky; kJNghijapy; mg;gbNa fl;bypy; tpOe;jhd;. Jhf;fk; tu kWj;jJ. ePz;l Neuj;jpd;gpd; fz;fs; nrUf mau;e;J nfhz;L Nghdtd; ahNuh cYg;gp tpl;lJNghy rj;jk; Nghl;Lf; fj;jpf; nfhz;Nl jpLf;fpl;L vOe;jhd;. ‘A+ & lhl;..? ePAk; xU nfhiyf;fhudhg;gh..?’ mUik kfs; mUNf te;J Nfl;lhsh> my;yJ kfisg;Nghd;w njsptpy;yhj gygpQ;R Kfq;fs; xt;nthd;wha; te;J Nfl;ldth> my;yJ mtd; fz;lJ fdth vd;dntd;W Gupahky; Fok;gpg;Ngha; gLf;ifapy; vOe;jpUe;J jtpj;jhd;. neQ;R glglntd;W mbj;Jf; nfhz;lJ. Ruk; te;J RLtJNghy clk;ngy;yhk; nfhjpj;J tpau;j;Jf; nfhl;b> clk;G njhg;gkha; eide;J NghapUe;jJ. ,utpy; rpd;dr; rj;jk; Nfl;lhNy Jbj;Jg; gijj;J vOe;jpUf;Fk; kidtp$l ‘vf;NfL nfl;lhYk; vdf;nfd;d’ vd;gJNghy> mtd; mt];ijg;gLtijj; njupe;J nfhz;Lk; mg;gbNa mirahky; fple;jhs;. epk;kjp ,y;yhj ,e;j epiyapy;> tPL thry; fhR gzk; vd;W nfhl;bf; fple;njd;d? me;j rk;gtj;jpd;gpd; kw;wtu;fsplk; ,Ue;J jhd; jdpikg; gLj;jg;gl;L tpl;lij mtd; czu;e;jhd;. md;W ntWg;NghL tPl;iltpl;L Nghd mtdJ kfs; jpUk;gp tPl;bw;F tuNtapy;iy. Cu;Ngu; njupahj mtid> me;jr; rk;gtj;jpd;gpd; ru;tNjrKNk mtidj; jPz;lj;jfhjtd; Nghy xJf;fp tpl;bUg;gij mtd; czu;e;jhd;. mtidf; fz;lJk; vy;NyhUk; Kfj;ijj; jpUg;gpf; nfhz;L nrd;whu;fs;. nfhQ;rk; nfhQ;rkhf me;jr; rk;gt epidTfs; mtdJ capiuf; Fbj;Jf; nfhz;bUe;jd. xd;wh ,uz;lh..? vj;jid Foe;ijfs;? me;jf; Foe;ijfs; vd;d ghtk; nra;jd..? Foe;ijfs; jkpouhfg; gpwe;jJ jg;gh? kdr;rhl;rp mtidf; Fj;jpf; fpswpf; nfhz;Nl ,Ue;jJ. gaq;fuf;fdT fz;L Jbj;Jg; gijj;J vOk;GtJk;> jdpikapy; jtpg;gJk;> Jhq;fhj ,uTfSk; mtDf;Nf Vw;gl;l xU rhgf;Nflha; Nghapd. kdR ,dk;Gupahky; VNdh rQ;ryg;gl;lJ. vjpYk; ehl;lkpy;yhky;> thomtid Vtptpl;ltu;fisAk; kd;dpf;fNt $lhJ’ vd;W jq;fs; tprdj;ij ntspg;gLj;jpdu; NtW rpyu;.


;f;kdpjNeak; vd;gNj mtdplk; ,y;iyah> Gj;jupd; ngaiur; nrhy;ypf; nfhz;L xU NfhioNghy> mJTk; gr;rpsk; Foe;ijfisf; Fz;LtPrpf; nfhd;W Ftpj;jhNd ghtp> vg;gb ,tDf;F kdR te;jJ? ,td; kpUfj;ijtplf; Nftykhdtd;’ vd;whu;fs; rk;gtj;ij Neupy; nrd;W ghu;j;jtu;fs;. ‘ag;ghdpy; FNuh\pkh> ehfrhf;fpapy; Fz;L Nghl;L fhl;Lkpuhz;bj; jdkhf mg;ghtp kf;fisf; nfhd;W Ftpj;jtDf;Fk>; ,tDf;Fk; vd;d tpj;jpahrk;? Foe;ijfs;> ngz;fs; ghtk; vd;W Kjiyf; fz;zPu; tbf;Fk;> nrhy;tnjhd;W nra;tnjhd;W vd;wpUf;Fk; XNu gl;liwapy; ,tDk; gapw;rp ngw;wpUg;ghNdh? ,g;gbj;jhd; ,tidg; NghyNt mtDk; cyfj;jhy; jdpikg; gLj;jg;gl;L> me;j typapd; Ntjidapy; kdNehahspahfp xUehs; ,we;J Ngha;tpl;lhd;.’ rupj;jpuk; njupe;jtu;fs; Ngrpf;nfhz;lhu;fs;. Nghjhf;Fiwf;F ,tu;fNshL ,JtiufhyKk; rpNdfkha; gofpa may;tPl;Lf;fhuu;$l vJTk; NgrhkNy> re;Njfg; ghu;itNahL mtrukhf jhq;fs; FbapUe;j tPl;il ,uNthButhf fhyp nra;Jtpl;Lg; Nghdhu;fs;.. ,tDf;Fg; gak; gpbj;Jf; nfhz;lJ. jdpik jd;idf; nfhd;W tpLNkh vd;W gae;jhd;. epk;kjpNjb mUNf ,Ue;j Gj;jtp`hiuf;Fr; nrd;whd;. [Ptuhrpfsplk; md;G fhl;ba Gj;jgpuhd; Ml;Lf; Fl;b xd;iw ifapNy Jhf;fp mizj;jgb fUizNa cUtkha; ,Ug;gij mg;NghJjhd; mtdJ fz;zpy; gl;lJNghyTk;> Kjd;Kjyha;g; ghu;g;gJ NghyTk; ghu;j;jhd;. $g;gpa mtdJ fuq;fspy; ,Ue;J ,uj;jk; toptJ Nghd;w gpNuik mtDf;F Vw;glNt> mtid mwpahkNy mtdJ iffs; eLq;fj; njhlq;fpd. ‘cz;ikapNy ,tu;fs; ahiu topgLfpwhu;fNsh> me;jg; Gj;jUk; gpwg;ghNy ,e;Jjhd;> ,ijj;njupe;J nfhz;Lk; vg;gbj;jhd; ,e;jg; gLnfhiyiar; nra;a me;j ghtpf;F kdk;te;jNjh?’ ,td;jhd; ,jw;nfy;yhk; fhuzfu;j;jh vd;W njupahky; cz;ikahd ngsj;ju;fs; rpyu;> ,tdplNk ele;j rk;gtj;ijr; nrhy;yp me;jr; rpwhu;fSf;fhfg; gr;rhjhgg;gl;lhu;fs;.

nrd;w ,lnky;yhk; tir Nfl;fNtz;bajhapw;W. tPl;bYk; epk;kjp ,y;yhkw;Nghapw;W. xU GOitg; ghu;g;gJ Nghd;w kidtpapd; nksdg;ghu;it mtidf; Fj;jpf; fpopf;fyhapw;W. gpupe;JNghd kfis epidj;jhNsh my;yJ mepahakha; Fz;LtPr;rpy; ,we;JNghd Foe;ijfis epidj;jhNsh> kdk; nghWf;f Kbahky;> xUehs; nksdj;ij cilj;Jf; nfhz;L Xntd;W fj;jpaOjgb mts; kdjpy; cs;sij rpdj;NjhL nfhl;bj; jPu;j;jhs;.

‘ghtp vg;gbalh cdf;F kdRte;jJ..? me;jg; gr;rpsk; ghyfu;fisf; Fz;LtPrpf; fjwf;fjwf; nfhd;W Ftpr;rpl;bNalh! eP ey;yhapUg;gpah..?’


Mw;whikahy; Jbj;jts;> rhgk; NghLtJNghy mtidg; ghu;j;J cWjpahfr; nrhd;dhs;. ‘ cd;Dila kuzk; mtq;fSf;F xU JhR! Mdhy; eP ,g;Ngh kuzpf;ff;$lhJ vd;Wjhd; mtu;fs; cd;id tpl;L itj;jpUf;fpwhu;fs;. Vd;njupAkh? Vj;jid Foe;ijfisf; nfhd;W Ftpj;jhNah mj;jid Foe;ijfisAk; ,oe;jtu;fspd;> CdKw;wtu;fspd; typiaAk;> NtjidiaAk; xl;Lnkhj;jkha; eP capNuhL ,Ue;J mDgtpr;Rr; rhfZk;! mtq;f fhynky;yhk; gLk; Ntjidf;fhf kl;Lky;y> mg;gjhd; vq;f FLk;gj;jpw;Fk; Vw;gl;l kwf;fKbahj ,e;j ngupatL ePq;Fk;!’ typ vd;gJ vy;yh [Ptd;fSf;Fk; xd;Wjhd;! Mdhy; mij mDgtpg;gtu;fSf;Fj;jhd; me;j typapd; cz;ikahd Ntjid GupAk;!

kw;wtu;fspd; mtyq;fisj; njhiyf;fhl;rpapy; ghu;j;J urpg;gtu;fSk;> jq;fisr; Rw;wp vd;d elf;fpwJ vd;gijj; njupe;Jk; njupahjJNghy nksdk; rhjpg;gtu;fSk;> khw;Wf; fUj;J vd;w Nghu;itapy; tpjz;lhthjk; NgRgtu;fSk; Muk;gj;jpNyNa ,g;gbg;gl;l mepahaq;fis> mikjpg; Nghuhl;lq;fs; %yk; jl;bf; Nfl;Lj; jLj;J epWj;jhtpl;lhy;> jq;fSf;Fk;> jq;fs; FLk;gj;jpw;Fk;$l ,g;gb xUehs; elf;fyhk; vd;gij mtu;fs; VNdh kwe;J tpLfpwhu;fs;. vg;nghOJ mtu;fs; ,ij czu;fpwhu;fNsh mg;nghOJjhd; ,e;jj; ju;kAj;jk; nty;Yk;!


tijAk; neQ;rk; NgRtJ jkpo; vd;gjhy; ghupypUe;J xd;WNru ngUikAld; $btpl;Nlhk; nrk;nkhop khehL! NgrpaJ jkpo; vd;gjhy; md;WKjy; ,d;Wtiu Njrpa ,dq;fSs; xd;whapUe;Jk; <oj;Jj;jkpod; J}rpapYk; Nftykha; tPrp vwpag;gl;lhd;! – Mdhy; MRthrkha; mku;e;jpUe;J Muha;fpNwhk; nrk;nkhopgw;wp Mkhk;! vupfpw tPl;bNy Mlk;guj; jpUkzk;! –vkf;fha; moNt Neukpy;iy vkf;F! ,Jjhd; vk; kdpjNeak;!

ngw;w kfit jhapd;Kd; jhupy; nfhjpf;fitj;jhd; rpq;fstd;! ngz;kq;if KiyaWj;J mts; Kbapy; njhq;f tpl;lhd; rpq;fstd;! gw;witj;Nj gyu;Fbia ghjhsj;jpy; js;spitj;jhd; rpq;fstd;! fz;lkWj;J jkpoid ,iwr;rpf;filajdpy; tpw;whNd rpq;fstd;! jug;gLj;jy; vDk; ngauhy; jkpod; juj;ij kl;Lg;gLj;jpatd; jkpodtd; jiujid jdjhf;f FbNaw;wpdhd; rpq;fstd;! Mz;Lepd;w ek;kpdj;ij $z;Nlhnlhopf;f jPl;bdhNd rpq;fstd; jpl;lq;fsha;. ,j;jidAk; nra;jtd; ,dj;Jld; vg;gb ehk; Nru;e;J tho;tJ?

Ks;sptha;f;fhypy; vk;kpdj;ijKlf;fpNa nfhs;spf;Fz;Lfshy; nghRf;fpaJ rpq;fs muR. nfhs;sp $lg;NghlKbahJ ms;sp ms;sp rijg; gpz;lq;fsha; Mf;fpaJ rpq;fstuR. gs;spnry;Yk; ghyfiuAk; gr;irapsq; FkupfisAk; $WNghl;lJ rpq;fstuR! gplupapy; Gs;spNghl;Nl ,isQu;fis epu;thzkhf;fp Rl;Lj; js;spaJ rpq;fs muR. js;sp epd;Nw Nky; ehl;L> may;ehl;L muRfSk; Ntbf;ifghu;j;jJ kl;Lky;y fs;stop fduf MAjq;fs;> jhq;fpfs; nfhs;is nfhs;isaha; toq;fp> njs;sj; njsptha; tpupj;jJ ,uhZt tiy. ms;spf; Fbj;jJ vq;fs; jkpod; FUjp> mONj thLJ vq;fs; nfhb. mJNt jhNdh jkpod; tpjp! mJNt jhNdh jkpod; tpjp!


md;dpa ehl;by; cs;Nshk; ehk; MdhYk; vk; kdk; epiwe;j 'tpLjiyj; jP ' MFk; murhq;fk; 'ehL fle;j jkpoPok;' midtUk; kPl;nlLg;Nghk; th jkpoh!

ftpijg;GidT epyh - ,yz;ld;

ஊஞ்சல்...!

ஆனேதன௅஺஦க஭ில்

கற்ன௃ க஭யளைப்஧ட்ை கர்நம்஧ிடித்த நளநபத்தழ஬஺஬னேம்

யளழ்க்஺க - அது !!!

஋ன்஦யளகழற்று ஋ன்஫஫ழன

எற்஺஫க் களபணத்தழல்

஥ம்

அடித்துத்து஺யத்து ...!

஋஦து ஊஞ்சலுக்கு

தநழமர் ஋ன்கழ஫

஧தறுகழ஫து ந஦சு!!!

கள஬ம் ஥ம்஺ந

஧துங்கழைங்க஭ில்

ந஦ஸசல்஬ளம் - களனம் !!!

஧ிணங்க஭ின௉ப்஧தளய் ஸசளல்கழ஫ளர்கள் ஋ன் ஸ்ஹ஥கழதழக஭ில் னளஹபனும்

நழச்சநழன௉க்கழ஫ளர்க஭ள??? ஸ஧ண்஺ணப்ஸ஧ற்஫

அம்நளக்கஸ஭ல்஬ளம் அல௅தளர்கள்!!!


தழன௉நணங்கள்

ஊர்த்ஸதன௉ஸயங்கழலுநளய்

஥ழச்சனிக்க஧டுகழ஫தளஹந ?

சழத஫ழக்கழைந்தளலும்

னேத்தத்தழல் ஥ழச்சனிக்கப்஧ட்ைது

஥நதூரில் !!!

ஸசளர்க்கத்தழல்

஋஦து தழன௉நணம் ...

஋ன்஺஦க்களப்஧தற்ஸக஦

இபத்தன௅ம், ச஺தனேம்

கண்டுஸகளள்யதழல்஺஬

஥ீ - அ஫ழந்த நளற்றுயமழ

ஸய஭ி஥ளட்டுநளப்஧ிள்஺஭க்கு

நணன௅டித்து ஺யப்஧துதளன் !!! அம்நள ...

கள஬த்தழன் க஬யபத்தளல் ஸய஭ி஥ளடுஹ஥ளக்கழ

஋ன்஺஦ துபத்தழனடித்தளய் ... ஊஞ்ச஺஬ ... ஊ஺ப .... உன்஺஦

........................................ ஸதள஺஬த்துயிட்டு

அயஸ்஺தப்஧டுகழ஫து ந஦சு

என௉ - அ஥ள஺தத்ஹதசத்தழல்!!! யளழ்யின் ன௅கயரிநள஫ழ ஸ஥டு஥ள஭ளனிற்று

என௉ ஆனேட்஺கதழ஺னப்ஹ஧ளல் அந்஥ழன ஹதசத்தழல்

யளசழக்கப்஧டுகழ஫ஸதன் யளழ்க்஺க !! தூசு ஧டினளத்ஸதன௉க்கலும்... '஌சழ' அ஺஫கல௃ம் .... ஧஦ியடினேம்

஧கல்கல௃நளய்.... பசழப்஧தற்கு

஌பள஭நழன௉க்கழன்஫஦ ....!!! ந஦சு ஋ன்஦ஹநள

நளநபத்து ஊஞ்ச஬ழல்

஧ிடியளதநளய் அ஺஬கழ஫து ...!!! ஸதன௉யில்

஋ச்சழல்துப்஧ி஦ளலும்

தண்டிக்கழ஫ளர்கள் - இங்ஹக

஋ன் ஸ்ஹ஥கழதழக஭ின்

இபத்தன௅ம் ச஺தனேம் சழத஫ழக்கழைக்கும்

ஸதன௉க்க஭ின் - நீ து

஋ன்஺஦ அ஺மத்துச்ஸசல்஬ ஥ீ - யன௉யளய்

அ஺஬னேம் ஆத்நளயளய்!!! அம்நளயி஦தும்

஋ன் ஸ்ஹ஥கழதழக஭ி஦தும் ஆத்நளக்கஹ஭ளடு

஥ளனும் குமந்஺தகல௃ம் கணயன௉நளய்

஋ன் நளநபத்து ஊஞ்ச஬ழல்

ஆடிக்ஸகளண்ஹைனின௉ப்ஹ஧ளம்!!! - ஫லீநள ஺஧ரளல் -கல்ன௅஺஦


சழறுசஞ்சழ஺ககள் சழ஬.... ஸசங்கதழர்

-இ஬ட்சழனம் இல்஬ளநல் இ஬க்கழனம் இல்஺஬ ஋ன்கழ஫

நகுைத்துைன் ஸய஬ழ யன௉ம் சஞ்சழ஺கஆசழரினர்;த.ஹகள஧ள஬கழன௉ஷ்஦ன். 19.ஹநல்நளடித் ஸதன௉. நட்ைக்க஭ப்ன௃, இ஬ங்஺க.

---இ஦ின ஥ந்தய஦ம்.

(நக்கள் ஹநம்஧ளட்டு இதழ்) 18.ஸ஧ரின ஸசட்டித் ஸதன௉, உ஺஫னைர்,

தழன௉ச்சழ-620003 இந்தழனள. ன௅ற்஫ம்-

(க஺஬ இ஬க்கழன இதழ்) 106.Ave.Du.8Mai 1945. 94170.Le Perreux, France.

ன௃தழ஦ம் ன௃஬ம் ஸ஧னர் சூமலுக்ஹகற்஧ சுைச் சுை ஸசய்தழகல௃ைன் நளதம் இன௉ன௅஺஫ ஸய஭ியன௉ம் ஧த்தழரி஺க. ஆசழரினர்: இபளேஹகள஧ளல். 38,Moffat Road, London, SW 17 7EZ. U.K.


Kaatruveli II  

Tamil literature magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you