Page 1

மார்கழி-2012

Thanks: Smashing Tips

கலை இைக்கிய இதழ்


2

காற்றுவெளி மார்கழி 2012 ஆசிரியர்: ஷ

ாபா

கணினியிடலும், வடிவமமப்பும்:

அன்புமடயீர். வணக்கம்.

மார்கழி இதழ் மூலம் சந்திக்கிஷறாம்.

வருடமும் மீ ண்டும்

கவமலகளுடனும்,ஏமாற்றங் களுடனும்,

கார்த்திகா.ம

எதிர்பார்ப்புடனும் கழிகிறது.

பமடப்புக்கள் அனுப்ப

பசய்திகமள தமிழர்க்குத்

ஷவண்டிய முகவரி:

R.MAHENDRAN 34,RED RIFFE ROAD, PLAISTOW, LONDON E13 0JX மின்னஞ்சல்: mullaiamuthan@gmail.com பமடப்புக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஆக்கதாரஷர பபாறுப்பு

புதிய ஆண்டு பல தரஷவண்டும்.

கவிமதகள்,சிறுகமதகள்,கட் டுமரகள் தந்ஷதார்க்கு நன்றிகள்.

கிமடத்தவற்றில் சில

அடுத்த இதழில் இடம் பபறும்.

பமடப்பாளர்கள் மன்னிக்க.

அடுத்த இதழில் சந்திப்ஷபாம். நன்றிகள்: கூகுள் முகநூல்

நட்புடன், ஷ

ாபா


3

-

-


4

‘ ‘


5

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘


6


7

தைகாணி...அல்ைது பலழயததாஷம்

பிடரியில் வழிந்த

வியர்மவயும் அழுக்மகயும் தவிர.... பிறிபதான்றும் அறியாது

தமலயமணக்குள் அகப்பட்ட பஞ்சுப் பபாதிகளாய்......

எஞ்சிய என் நாட்களின் இறுதி மூச்சுக்கள் ''இப்படித்தான்....இப்படித்தான்.....'' என்று யார் யாராஷலா

எப்பபாழுஷதா நிர்ணயிக்கப்பட்டு பல மாமாங்கம்

பறந்ஷதாடிப் ஷபாயிற்று! எட்டும் அறிவுக்குள் ஏராள தகவல்களின் கட்டுமானங்களுக்குள் கடிவாளத்திமன என்றும் விட்டகலா குதிமரபயன வரியங்கள் ீ உள்ளவமர எங்பகங்ஷகா வாழ்மவ இழுத்ஷதாடிய காலம் இங்பகன்மனத் தள்ளிவிட்ட இறுமாப்பில் ஏகிறது.... ஷதன் திரண்ட கூடுகளும்...ஷதனிகளும் ஷதய்பிமறயும்.... வான்பிளந்த வண்ண மமழயும்.... எப்ஷபாதும் ஷபால...... நிலவின் பபாய்பயாழுகும் தண்பணாளியும்..... ஞாலம் உகந்த ஞாயிறின் பவம்மமயும்....


8

"எப்ஷபாதும் ஷபால.....எப்ஷபாதும் ஷபால....." நாள்ஷதாறும் மாறுகிற நவ உலகின் நியமங்கள் ஆழ்மனத்ஷத படிந்தாலும் அகலாது அதன்கீ ஷழ..... பழக்க ஷதா

பமன்ற பரமசிவப்பாம்பபான்று

துரத்தி துரத்தி....

துப்பாக்கி இல்லாது விரட்டியடிக்கிறது....

விட்டகல மறுக்கிறது மீ ண்டும் தமலயமணக்குள் மிரள்கின்ற பஞ்சானால்

யாண்டும் இடும்மப இல!!!

ஆனந்தபிரசாத்


9

கார்த்திலக முன்னிரவு 2012 மமழக் குருவியின்

குளிர்ந்த பாரமற்ற குரல்

வரர்கமளப் ீ புமதத்த காட்டில் சலித்தமலகிறது. ஈமத்தாழியுட் கார்த்திமக நிலவு

ஒழியூறிக்கிடக்கிறது. வழிபாடில்மல வணக்கப்பாடலும் இல்மல நாயகர் இல்மல ஷபருமர இல்மல நமனந்த காற்றில் உருகிக் கமரயும்

தீச்சுடர் வாசமும் இல்மல. பபயர்க்கப்பட்டது நடுகல் துயிலாதமலகிறது பபருங்கனவு.

இரும்பு வணிகர் உலவும் காட்டில் பூத்திருக்கிறது கார்த்திமகப்பூ.

நிைாந்தன்

கார்த்திமக -2012


10

வநசொளி ெட்டில் ீ தீபாெளி ெண்ணப் புதுப்பட்டு

மினுமினுக்கும் பட்டாசு

காலத கிழிக்கும் ஊசிவெடி ஊவரல்ைாம் வசான்னது ஆரம்பம் தீபாவளி பநசவாளி பபண் என்றால் வண்ணமாய் எண்ணங்கள் சிக்காதா எனக்கும் இந்நாளில்

அனுபவிக்க ஷவண்டுபமன்று ஆமச தறி பநஞ்மசத்தட்ட காமச ஷகட்க எத்தணித்ஷதன் அம்மாவிடம் வாய் திறக்க கூடாபதன குறுக்கு மனம் ஏன் மறுத்தது பதாழிலாளர் வர்க்கத்தில் முதல் ஆழ முடியாத சிறு மகத்பதாழில் வமகபயன்ற பநசவாளர் வரிமசயில் ஓர் ஓரத்தில் இங்ஷக பமாழியின் அமசவு விழியில் பதரிய அன்பு வழிய ஷபசும் தாய்க்கு ஏகமாய் நானும் ஏக்கத்தில் அவளும் கால்கமள கட்டி நடப்பது


11

காலத்தின் கட்டாயம் நூலான உடமல மூடி மமறக்கும் ஷசமலயில்

ஒட்டிய நூல்கமள தட்டாமல் தடி தட்டும் தாயவள்

வாசல் தாண்டி முற்றம் பார்ப்பது ஒன்ஷறா இரண்ஷடா அது தினசரி கடமம வட்டுக்குள் ீ சிமறயாய் அமசயாத சிமலயாய் பவயிலில் பசல்லாது உள்ளம் வாடி

மமழயில் இறங்காது விழிகள் நமனந்து தூக்கத்மத துரத்தி இரமவ கடன் வாங்கி மிஞ்சாத பகலுக்கு

மின்விளக்மக விமலஷபசி

வலிக்கும் காலுக்கு அழுத்தம் மக பகாடுக்க ஷசாராத மனதில் ஒரு ஷசாகம் இமழஷயாட ஷசமல பநய்யும் என்னம்மா ஷசமலயில் முடிந்து மவத்திருந்தாள் பல முடிச்சுக்கள்... அத்தமனயும்..... ஊசியும் நூலும் வாங்க வழியின்றி...விட்டுப் ஷபான பபாத்தல்கள்.

நிரந்தரி கதிர்


12

மன அலை... பகல் பதுங்கும் அந்தி...

பதாடுவானின் அடி வயிற்றில் நீண்டவிழ்ந்து

பவள்மள நுமர ஜரிமக பநய்த கடல்... உப்பு நீர் குடித்து உத்ஷவகமாய்ச் சுழன்றடிக்கும் காற்று...

உள்ஷள மனதலற பவளிஷய கடல் கதற

பவண்துகளாய் இமழந்த மணல் பவளியில் நிச்சலனத்துள் இமசந்து கிடக்கும் நான்... காற்று எந்தன் முகம் அமறய

உதட்டின் வழி ஏஷதா உப்புக்கரிப்பு... அது கடல் நீரா அன்ஷறல் கண்ணரா? ீ

தயாதகஷ்


13

சின்னதமளக்காரி சிந்தாமணி ஆயிரம் தமல வாங்கிய ஆபூர்வ சிந்தாமணி படத்மதப் ஷபால்

சின்னஷமளக்காரி சிந்தாமணி அந்தக்காலத்தில்; ஆயிரக்கணக்கான இமளஞர்களின் மனமதக் கவர்ந்த நாட்டியக்காரி. ஒரு காலத்தில் யாழ்ப்பாணம் வரமகாகாளி ீ அம்மன் ஷகாவில் திருவிழாக்களில்

ஷபாட்டிஷபாட்டு ஷகாயில் வாசலில் சிகரம் கட்டி, வர்ண விளக்குகள் பூட்டி, வாணஷவடிக்மக நடத்தி, திருவிழா நடத்துவது கலாச்சாரமாக இருந்து வந்தது. ஷதரும், பூ+த்பதாட்டி திருவிழாவும் சிறப்பாக

நமடபபறும். விக்கிரகம் எந்த ஷநரம் பவளிவதிமய ீ சுற்றி வரும் என்று பசால்ல முடியாது. எல்லாம் சதிராட்டம் முடியும் ஷநரத்மதக் பபாறுத்தது. விழா அடிபிடி சண்மடயிலும் ஷபாய் முடிவதுண்டு.

சின்ன ஷமளம் , பபரிய ஷமளம், பாட்டுக்கச்ஷசரி, அங்கும் பபண்கள் கூட்டம் இருக்கும் கூட்டதமத சுற்றி கண்கள் சுழலும்

மணிபாகவதரின் கதாப்பிரசங்கம், வில்லுப்பாட்டு இப்படி பல கமல அம்சங்கள் நிமறந்த திருவிழாக்களில் கூட்டத்துக்கு குமறவில்மல. இமளஞர்கள் நிரம்பிய விழாவாக இருக்கும். தங்கள் காதலிகமள

சந்திக்க அந்த விழா உதவும். சின்னஷமளம் சிந்தாமணியின் சதிமர பார்ப்;பதற்காக விடியுமட்டும் ஷகாயில் வதியில் ீ இமளஞர்கள்

முதற்பகாண்டு முதிஷயார் வமர சால்மவமய விரித்து படுத்திருந்து காத்திருப்பவர்கள் அஷனகர். அம்மன் கூட சிந்தாமணியின் சதிராட்டம் முடியுமட்டும் ஷகாயிலுக்குள் முடங்கிக் கிடந்து, பின்னஷர பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தர ஷவளஷய வருவாhள். அந்ஷநரம் சதிர் முடிந்து சனங்கள் பபரும்பாலும் வடுகளுக்கு ீ திரும்பிவிடுவார்கள். அவர்களுக்கு அம்மன் தரிசனம் முக்கியமில்மல சிந்தாமணியின் கண்பார்மவயும் தரிசனமும் தான் மிக முக்கியம். அஸ்வத்தா நடித்த சிந்தாமணிக்கு பிறக சின்னஷதளக்காரி சிந்தாமணியின் இடுப்பழமக பார்க்க கூட்டததுக்கு குமறவில்மல. சுண்டலுக்கும் பால்ஷகாப்பிக்காகவும்; காத்திருப்பவர்களும் உண்டு. அக்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில ;மூன்று பசட் சின்ன ஷமளங்கள் ஷபாட்டிக்கு இருந்தன. ஒன்று பாம்பு, மயில் நடனம் ஆடுவதில் பிரபல்யமான நாட்டியக்காரி சுந்தரி, ஷரக்பகார்ட் டான்சுக்கு பபயர் பபற்றவள். அவளது வமலந்து ஆடும் முகாரி ராகத்தில் மயங்காதவர்கள் இல்மல. அடுத்தது கவர்ச்சியாக முளம்காலுக்கு


14

ஷமல் ஆமட அணிந்து இமளஞர்களின் பலரின் வாமய திறந்தபடி ஆட மவத்த பசாப்பன சுந்தரி என்று கனவிலும் பலமர வாய்விட்டு சுந்தரி சுந்தரி என்று அமழக்க மவத்த பாலசுந்தரி. இந்த இருவமரயும்விட தன் கவர்ச்சியான கண்பவட்டால்,

இளமம

ததும்ப பநலித்து வமளந்து ஆடும் சிந்தாமணியின் ஆட்டதமத பார்க்கவும் அவளது பார்மவ தம்;ஷமல் விழாதா என்று ஏங்கி

முன்வரிமசயில் இடம் பிடிக்க முண்டி அடித்துக் பகாண்டு, பலத்த ஷபாட்டிஷபாட்டு, பமல்லிய ஷசர்ட் ஷபாட்டு, களுத்தில் தங்கச் சங்கிலி மினுங்க முன் வரிமசயில் இருந்த மமனர்களகளில்; முத்திமர

பதித்தவாகள்; சிலர்;. மமனர் மாணிக்கத்தின் தரிசனம் இல்லாத சிந்தாமணியின் சதிராட்டடம் இல்மல. அத்தர் வாசம் மாணிக்கம் தரிசனம் தந்திருக்கிறான் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு. மாணிக்கத்தின்; இடது பக்க முகத்தில் உள்ள வடு சிந்தாமணியின் நடனத்மதயும்,

கண்வச்மசயும் ீ , இடுப்பழமகயும் விமர்சித்த ஒரு இமளஞஷனாடு மககலப்பினால் ஏற்பட்ட வரத்தின் ீ வடு. தங்கள் தங்க பல் பசட்மட சிந்தாமணிக்கு தங்கள் சிரிப்பினால் அடிக்கடி இளித்தபடி, மகதட்டியபடி இருந்தனர் பல வயது வந்தவாகள்;;. காலப்ஷபாக்கில் பல உள்ளங்கமள பகாள்மளபகாண்ட சிலுக்கு சிமித்தாவுக்கு இந்தக்காலத்தில் முதிஷயாரிடமும் இமளஞரிடமும் இருந்த மவுசுஷபால் அந்த காலத்தில்

சிந்தாமணிக்கு இருந்தது. மமனர்கள் தங்கள் விரல்களில் இருந்த மவர ஷமாதிரங்கமள அவளுக்கு காட்ட மககமள அமசத்து நாட்டியத்மத இரசிப்பார்கள். சிந்தாமணிக்கு பதரியும் தன்

நாட்டியத்மத பார்க்க வந்திருந்த மமனர்களில் எவர் தனக்கு ஷதமவபட்ட ஷபாது பணத்மத வசி ீ எறிந்து தன் மதிபiயும் அன்மபயும் பபற்றவர் என்று. ஷதவகிக்க தன் கணவன் மாணிக்கத்தின் கூத்து பதரிந்திருந்தும் ஷபசாமல் குடும்ப ஒற்றுமமக்காக அடங்கிப் ஷபானாள். நாட்டிய முடிந்தவுடன் தனது புதிய ஒ;ஸ்டீன் ஷகம்பிரிட்ஜ்

காரில்

பவுத்திரமாக சிந்தாமணிமய விட்டுக்கு அமழத்து பசல்லும் பபாறுப்பு மாணிக்கத்தினுமடயது. அந்த நாட்டியகாரியின் மஷனஜராக மாணிக்கத்ஷதாடு ஒன்றாக படித்தவன் பாட்டுக்கார ஷசாமு. மாணிக்கம் ஷகட்ட எமதயும் மறுக்காமல் பசய்யக் கூடியவன். தான் கண் மவத்த பபண்மண அமடயாமல் அவன். விடுவதிலமல. யாழப்பாணத்தில் சிந்தாமணிக்கு அறிமுகப்படுத்திவர் வண்ணார்பண்மண பசட்டியார் ஷசகுவனாவார்.


15

அடிக்கடி பகாழும்பு ஆடி ஷவல் திருவிழாவுக்கு அவஷளாடு ஷபாய் அவமள ஆட மவத்தார். ஒரு சிங்கள படத்தில நடிக்க சிந்தாமணிக்கு அமழப்பு வந்தும் பசட்டியர் அனுமதி பகாடுக்கவிலமல. ஏங்ஷக சிங்களவன் கண்வச்சில் ீ விழுநு;துவிடவாஷளா என்ற பயம் அவருக்கு.

மமனர் மாணிக்கம் சிந்தாமணியின் சதிர் நடனத்மத தவறவிடாத திருவிழாக்கள் இல்மல . மாணிக்கத்தின் தந்மதயான ஓவர்சியர் நடராசரும் ஒரு சின்ன ஷமளம் இரசிகர். அஷதாடு பபரிய ஷமளக் கச்சஷசரி என்றால,; எந்த ஷகாவில் என்றாலும் ஷபாகாமல் விட மாட்டார். பகாழும்பு ஷவல் விழாவின் ஷபாது இராஜமாணிக்கம்

பிள்மளயின் நாதஸ்வர கந்ஷசரிக்காக பகாழும்புக்க ஷபாய் வட்மட ீ மறந்து பல நாட்கள் தங்கியிருந்தவர். பாலங்கள் கட்டி, வதிக்கு ீ அமரகுமறயாக கல்லும், தாரும் ஷபாட்டு பணம் சம்பாதித்த ஓவர்சியா நடராஜா தன் பசாத்தில் ஒரு பகுதிமய

சின்னஷமளக்காரிகளுக்கும், நாதஸ்வர கச்ஷசரிகளுக்கம் பசலவு பசய்து

சீரழித்தவர். அவமரப் ஷபால் சிந்தாமணிக்காக பசலவு

பசய்து மகிழ்ச்சியமடந்தவா அவர் மகன் மாணிக’கம்.. மமனர் மாணிக்கத்துக்கு வயதுக்கு வந்த இரு பபண்பிள்மளகளும், அடக்கமான மமனவி ஷதவகியிருந்தும் தனது மன்மத லீமலகளில் இன்பம் கண்டவர் மமனர் மாணிக்கம்.

அந்தக்காலத்தில் சிந்தாமணி படத்தின் கதா நாயகி அஸ்வத்மாவின் அழகில் பயித்தியம் பிடித்து அமலந்தவர்கள் பலர் சின்ன ஷமளம் சிந்தாமணிக்கு இவ்வளவு அழகு இருந்தும் ஏன் இவள் சினிமாவில் நடிக்க அவள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஷபாகவில்மல என்பது பல இரசிகர்களுக்கு புதிராகயிருந்தது. அதற்கு முக்கிய காரணம் அவளது வயது வந்த தாய் பாலாமணிஷயயாகும். பாலாமணிக்கு ஷகரள பதாடர்புயிருந்தது. திருவனந்தபுரத்தில் நாட்டியம் பழகிய பாலாமணி, நாயர் சாதிமயச் ஷசர்ந்தவள். ஷகரளவுக்கு வணிகம் நிமித்தம் பசன்ற யாழப்பாணத்மத ஷசர்ந்த பாலகுமாரன் என்பவருக்கு அறிமுகமாகி, அவனின் ஷபச்சிலும், சிரிப்பிலும், ஷதாற்றத்திலும்; மமயல் பகாண்டு, அவமன மணந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு இடம் பபயர்ந்தாள். பாலகுமாரனுக்கு காணி நிலங்கள் இருந்தும் பசாகுசான வாழ்மவ விரும்பும் ஷபர்வழி. வணிக ஷநாக்கமுள்ள பாலகுமாரன் பாலாமணியின் சதிர் ஆட்டத்மத யாழ்ப்பாணத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினாhன் .


16

பாலாமணியின் நிறத்திலும் சிரிப்பிலும் மயங்கியவர்கள பாலகுமாரன் பகாடுத்து மவத்தவன் என்று எரிச்சல்பட்டார்கள்..

.

பாலாமணிக்கு சிந்தாமணி பிறந்தது ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்ஷற

பசால்லாம். அவளுக்க பிறக்கும் ஷபாது ஏழாம்இடத்தில சந்திரன் உச்சம் பபற்று இருச்ததால் அழகுக்கு குமறவிலமல என்று சாத்திரியார் பசான்னது உண்மமயாகும் என்று பாலாமணி

எதிர்பார்க்கவில்மல. அவமள ஷகரளாவில் நாயர் குடும்பத்தில் மணமுடித்து மவக்கஷவ அவள் விரும்பினாள். பாலகுமாரனின் ஷநாக்கம் ஷவறாக இருந்தது. பல பசார்துக்கு அதிபதியான தன் தூரத்து பசாந்தக்காரன் ஷதவராஜனுக்கு அவமள மணமுடித்து

மவக்கஷவ அவன் விரும்பினான். சுpந்தாமணியினட ஷநாகடகம்

ஷவறாக இருந்தது. அவளது நாட்டியத்துக்கு ஏற்றவாறு தன் இனிய குரலில்பாட்டு பாடி ஹார்ஷமானியம் வாசிக்கும் இராஜகுமாரன் ஷமல் அவள் பார்மவ விழுச்தது. ராஜா பாட்டு படித்து ஹார்ஷமானியம வாசிக்கும் ஷபாது சிந்தாமணி

நாட்டிபயமாடுவபதன்றால் கூட்டத்தில் மகதட்டல் ஓயாது. அதுவும் ராமத உனக்கு ஷகாபம் ஆகாதடி என்று ராஜபாடினால் அதற்கு சிச்தமணிணின் அபிநயம் பிரமாதமாக இருக்கும். சிந்தாமணிக்கு அந்த ஷநரம் எங்கிருந்து நாட்டியத் திறமம உரு பபறுகின்றது

என்பது அதிசயம். ராஜாவின் விரல்கள் ஹார்ஷமானியததில் தவிழ சிந்தாமணியின் பாதங்கள் அதற்ஷகற்ப அமசந்து, விரல்கள் அபிநயம்ஷபாட்டு மக்கமள இரசிக்கமவக்கும். அவளது பாதச் சலங்மககளின் ஓமசமய கண் அமசயாது பார்த்தபடிஷய மயங்கி வாமய திறந்தபடி இரசிப்பார்கள்;. இராஜகுமாரன். பபயருக்கு ஏற்ப அழகானவன்.அவளுக்கும் ஷகரளத்பதாடர்பு இருந்திருக்க ஷவண்டும். ஓரளவுக்கு

மமளயாளமும் ஷபசுவான். இவன் மீ து சிந்தாமணி மமயல் பகாண்டதில் அதிசயமில்மல. சிந்தாமணிக்கும் இராஜகுமாரனுக்கும இமடஷயலான காதல் இரகசியமாக இருந்துவந்தது. அடிக்கடி கிராமத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக அமமந்த ஷவப்பஞஷசாமல பமழய பிள்மளயார் ஷகாயிலில் சந்திப்பார்கள. அந்த சந்திப்பு பாட்டுக்கார ஷசாமுக்கு மாத்திரஷம ஓரளவுக்குத் பதரியும். ஒரு நாள் ஷகாயிலில் சதிராட்டம் நடந்து முடிய காமல இரண்டு மணியாகிவிட்டது. அதன் பின்னர் சிந்தாமணியும் இராஜகுமாரனும் ஒருவருக்கும் பதரியாமல் எங்மகஷயா ஷபாய்விட்டார்கள். அந்த மமறஷவ சிந்தாமணியின்


17

வாழ்;க்மகயில் பபரும் மாற்றத்மத பகாண்டு வந்தது. காமல பவகு ஷநரமாகியும் சிந்தாமணிமய காணாது பாலாமணி கமலப்ட்டாள். யாரும் அவமள கடத்திக்பகாண்டு

ஷபாய்விட்டார்கஷளா என்ற பயம் ஷவறு. மாணிககனத்தின் ஷமலும் பசட்டியா ஷமலும்; அவளுக்கு சந்பதகம் வலுத்தது.

சில நாட்களுக்கு பின்னர் சிந்தமணியும் இராஜகுமாரனும்

தம்பதிகளாக வட்டுக்கு ீ திரும்பிவந்தஷபாது எலஷலாருக்கும் அதிர்ச்சிமய பகாடுத்தது. சிந்தாமணி தாயுக்கு பசான்ன வார்தமதகள் அவளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. “ என்னடி உன் இ

டத்துக்க இந்தபாட்டுக்காரமன திருமணம்

பசய்து பகாண்டு வந்து என் முன் நிற்கிறாய். தாய் என்று எனமன மதித்து சம்மதம் ஷகட்டாயா?” பாலாமணி பபாரிந்து தள்ளினாள. “ ஏன் உன்மன ஷகட்கஷவண்டும. அவர் பிளமளமய நான் என்

வியிந்றில் சுமக்கிஷறஷன இமத விட என்ன சம்மதம் ஷவண்டும். “ என்னடி கமத பசால்லுகிறாய்?. “

“ ஆமாம் நாங்கள் இருவரும் பலகாலம் காதலித்து வந்தனாங்கள். நாங்கள் இருவரும் கமலஞர்கள். இமசயும் நடனமும் ஒன்று ஷசர்ந்ததில் என்ன தவறு?. நீஷயா பணத்துக்காக என்மன மமனர் ஒருவருக்கு விமல ஷபசி கலியாணம் பசய்து மவக்க பார்த்தாய்.

ஆதில் எனக்கு விருப்பமிலமல. உன்னால் எங்கமள ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாவிட்டால் ஷநரடியாக பசால்லு. எங்கள் கமல திறமன மவத்த பிமழத்து பகாள்ஷவாம்.” ஷபசாமமடந்மதயாக தாய் பசால் தட்டாமல் வாழ்ந்த சிந்தாமணி இப்படி மாறுவாள் என பாலாமணி எதிர்பார்க்கவில்மல பாலாமணி வாயமடத்து ஷபாய் நின்றாள். தாயிடமிருந்து பிரிந்த சிந்தாமணியும் இராஜகுமாரனும், சிவன் ஷகாவில் உரிமமயாளர் பசட்டியார் ஒருவரின் உதவிஷயாடு தமிழ்நாட்டுக்கு ஷதாணி ஏறி பசட்டிநாட்டுக்குச் பசன்றுவிட்டார்கள். மகமள இழந்த பாலாமணி கண்ட கனவு சிமதந்துவிட்டது. திருவிழாக்களில் சிந்தாமணியில்லாமல் சதிர் கச்ஷசரி கமளஇழந்துவிட்டது. அவன் மனதில் அவ்வளவுக்கு சிந்தாமணி இடத்மதப் பிடிததுவிட்டாள். சிந்;தாமணி நிமனவாக அவள் பபயமர பசால்லச் பசல்லி மபத்தியக்காரனான் மமனர் மாணிக்கம். பபான் குஷலந்திரன் -

கனடா


18

உடுத்துத்திரியும் எருலமமாடுகள் நான் எருமமமாடுகமள முன்னரும் கண்டுள்ஷளன்

அமவ எப்ஷபாதும் உடுத்திக் பகாண்டதாக அறியவில்மல புரண்டு படுக்கும் ஷசற்றுத்தண்ண ீர் வற்றிப்ஷபான நாள்முதல்

எருமமமாடுகள் உடுக்கத் பதாடங்கியுள்ளன. தங்கள் லிங்கம் பவளிஷய பதரியாதபடி அம்மணத்மதக் கண்டு

குழந்மதகள் அருவருக்காதபடி அழகாக உடுக்கின்றன. பட்டுப்பீதாம்பரத்துக்கும் சுங்கான் பிடித்து புமக விடுதலுக்கும் பவளிநாட்டுச் சரக்குகளில் மிதப்பதற்கும் உடுத்துத் திரியஷவண்டும் என்று கரிக்குருவி

ஒருநாள் சீட்டியடித்துச் பசான்னதாம். யாருக்குத் பதரியும் மனிதர்களின் ஆமடகமளப் பிடுங்கி எல்லா விலங்குகளுக்கும் விற்றுவிடும் காலம் ஒன்று எருமமமாடுகளின் புண்ணியத்தில் கிமடக்கவும் கூடும். துவாரகன் 11/2012


19

கார்த்திலக தீபங்கதள... கந்தகத் திணறலில் ஈழத்தாய் என் தாய்

ஒரு யுகத்தின் தாய்

கருச்சிமதவுற்றிருக்கிறாள். நரிகளின் ஊமளகமள தன் காதில்

அமடத்துக்பகாண்டாள் தன் குழந்மதகளின்

தூக்கம் கமலக்க விரும்பாதவள். வடு ீ கனத்து

பூமி அமசந்து வானம் பிழக்க

காணாமல் ஷபான குழந்மதகளுக்களுக்காய் ஷவண்டிக்பகாள்கிறாள் கல்லான கடவுளிடம். வன்மங்கமள வன்மங்களாலும் சூழ்ச்சிகமள சூழ்ச்சிகளாலும் கிழித்பதறிய முடியும் அவளால் ஞாபகத்தில் மவத்திருக்கிறாள் பாலுறுப்புக் கிழித்த விரல்கமள எதிர்பாரா தருணத்த்ல் சில திருவிழாக் காலங்கள் பதாடங்கலாம். எம் மக்கள் அகதியாய்.... அநாமதகளாய்.... அரற்ற சாபம் குடுத்தவன் எவன் எந்தக் கள்ளச் சாமியவன்.


20

சிவப்புச் சால்மவக்காரன் அள்ளிப்ஷபானதுஷபாக மிச்சக் குழந்மதகள் பயந்து மிரண்டபடி வயிற்றுக்கும் அறிவுக்கும்

பபரும் பசிஷயாடு. மாவரர்கஷள ீ மண் சுமந்த

எம் சிவபபருமான்கஷள உங்கள் மண்ணும் மக்களும் வாய்ஷபசா பமௌனிகளாய்

உயிர் சுமந்த பிணங்களாய். காத்திருக்கிஷறாம் உங்களுக்குகாகத்தான் வந்துவிடுங்கள் இல்மல எமக்கான

வழி பசால்லுங்கள். நமக்கான தீர்மவ பறித்பதடுக்க

இன்பனாரு யுகத்மத ஏன் தந்து ஷபான ீர் துயர்தான் தமிழன் காலபமன பரிதாபப்படும் துயர் துமடக்க இன்னுபமாரு சூரியன் ஷதமவஷயா அதற்காவது....... வரபமான்று தாங்கஷளன்!!!

தேமா(சுெிஸ்)


21

கள்ளிச் வசடிகளின் கண்ண ீர் துளி மண் இல்லாத நிலத்திஷல கண்காணா தூரம் வமர பரவிக்கிடக்கிறது பாமறகள் பாமல நிலபமன்று பட்சிகள் தூரவிலகும் மமழ நிலம் காணாத ஏமழ நிலம் …. வாசம் தரும் எந்தப் பூவுஷம இங்ஷக வந்து வாழச் சம்மதிக்காத பூமியிஷல ஷவர்விட்டு வியாபித்திருக்கிறது கள்ளிச் பசடி கூட்டம் . கள்ளிமரத்மத பகாள்மள பகாள்ளும் ஆமசயிஷல கள்ளத்தனமாக வந்திருக்கிறது பவள்மள பசடிகள் . முள்ளிருக்கும் பசடி காசாவுற்ஷக நன்றன்று என்கிறது இமடயில் வந்த பவள்மளச் பசடி அளபவடுக்க முடியாத ஆண்டுகளாக ஷவஷராடிய பசடிகமள ஷவறிடம் ஷபாகச் பசால்கிறது

பகாள்மளச் பசடி ஆதரவு பகாடுக்கிறது வியாபாரக் கழுகு . ஷவர்கள் அறுக்கப்பட்டு குற்றுயிரிஷல கிடக்கிறது கள்ளிச் பசடிகள். இமலயிஷல பதாங்கிக்கிடக்கிறது சில துளிகள். இமவ பனித்துளி அல்ல வழ்ந்து ீ கிடக்கும் விழி நீர்த்துளி

பநஞ்சக்கூடு பிளந்து மண்மட ஓடுகள் பதறித்துச் சிதற பச்மச இரத்தத்திஷல நமனந்து கிடக்கிறது காசா பள்ளத்தாக்கு

மட்டுெில் ஞானக்குமாரன்


22

நான்கு தெறுபட்ட சூரியன்களின் ஒளி வபற்றுப் பெனி ெரும் ஒரு புதிய தகாள்

பபரும்பாலான கதிரவன் மண்டலங்கள் (எங்கள் கதிரவன் மண்டலம் உட்பட) பல ஷகாள்கமள உமடயனவாய் அமமந்து, அக் ஷகாள்கள் மமயத்திலுள்ள விண்மீ மனச் (சூரியன்) சுற்றி வருகின்றன. ஆனால் தனியான ஒரு ஷகாள் பல விண்மீ ன்கமளச் சுற்றி வரும்

பசய்தியானது இயல்பாக நிகழக்கூடியபதன்பமத விஞ்ஞானப்

புமனகமதகள் மூலம் அறிகின்ஷறாம். இச் சமயத்தில் கதிரவன்

மண்டலத்துக்கு அப்பாலுள்ள பிரபஞ்சத்தில் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த புதுக் ஷகாள் ஒன்மற ஓர் அருங்கமல வான்கணிப்பாளர் குழுவினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இக் ஷகாளுக்கு நான்கு (04) ஷவறுபட்ட விண்மீ ன்கள் (சூரியன்கள்) உள்ளன.

இக்

ஷகாளுக்கு

பபயரிடப்பட்டுள்ளது. ஒளியாண்டுகள்

இக்

பதாமலவில்

பி.ஏச்1

ஷகாள்

(PH1 =Planet

உள்ளது.

Hunters1 என

பூமியிலிருந்து

இது

ஷசண்மம்

3,200

(Neptune)

பநப்தியூன் - ஷகாமளபயாத்த ‘ஆவி இராட்சதன்’ என்றும் கூறுவர். இக் ஷகாள் நம் பூமிக் ஷகாமள விட 6.2 மடங்கு பபரியதாகும்.

((Ph1 planet orbits the larger of the two stars. In the distance are the second pair of stars.)


23

இந்த நான்கு (04) பவௌ;ஷவறான விண்மீ ன்களால் ஒளியூட்டப்படும் சிறப்பிமனப் பபற்றுள்ளது இக் ஷகாளாகும். இந்த நான்கு விண்மீ ன்களில் இரண்டு விண்மீ ன்கள் மமயப் பகுதியில் அமமந்துள்ளன. இக் ஷகாளானது இவ்விரு விண்மீ ன்கமளயும்

ஒவ்பவாரு 138 பூமி நாட்களில் ஒரு சுற்றுச் சுற்றி வருகின்றது. இக் காலப் பகுதி இக் ஷகாளுக்கு ஓர் ஆண்டாகும். இந்த இரு

விண்மீ ன்களில் ஒன்று நமது பூமிச் சூரியனிலும் பார்க்க 1.5 மடங்கு பபரியதாகும். மற்ற

விண்மீ ன் பூமிச் சூரியனிலும் பார்க்க 0.41

மடங்கு சிறியதாகும். இந்த இரு விண்மீ ன்களும் ஒவ்பவாரு

இருபது (20) பூமி நாட்களில் ஒன்மறபயான்று சுற்றி வருகின்றன. மற்மறய இரு விண்மீ ன்களும் மமயப்பகுதியில் இருந்து சுமார் 93,000,000,000 மமல் பதாமலவில் அமமந்து மமயப்பகுதியில் அமமந்துள்ள இரு விண்மீ க்கமளயும் சுற்றி வலம் வந்து

பகாண்டிருக்கின்றன. இத்தூர இமடபவளி பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தூரத்திலும் பார்க்க ஆயிரம் (1,000) மடங்கு பபரியதாகும். இக் ஷகாளின் தட்பபவப்ப நிமலயானது குமறந்தளவு 4840F (2510C) ஆகவும் கூடிய அளவு6440F (3400C) ஆகவும் அமமந்துள்ளது.

இவ்வாறான கடும் பவப்பத்தில் இக் ஷகாளில் திரவ நிமலயில் நீர் நிமலத்திருக்க முடியாது. எனஷவ உயிரினம் காண்டல் அரிதாகும். இந்த நான்கு விண்மீ ன்கள் அமமப்மப ஷக. ஐ. சி. 4862625 (KIC

4862625) எனப் பபயரிட்டு அமழக்கின்றனர். இந்த நான்கு விண்மீ ன் அமமப்மபயும், இக் ஷகாமளயும் ஒரு பிரமாண்டமான கண்டுபிடிப்பு என்று விண்பவளியார் கருதுகின்றனர்.

நாசா பகப்லர் ஸ்ஷபஸ் மிசன் (NASA Kepler Space Mission) என்ற விண்கலம் பங்குனி மாதம் 2009 ஆம் ஆண்டில் விண்ணுக்கு ஏவி விடப்பட்டது. இது 2,300க்கு ஷமற்பட்ட விண்பவளிச் சான்றுகமளயும், ஆதாரங்கமளயும் ஷசகரித்துக் பகாண்டு வந்துள்ளது. அருங்கமல விஞ்ஞானிகளான கிஅன் பஜக் (Kian Jek of San Francisco) பறாஷபர்ட் ஹக்லிஅஷனா (Robert Gagliano of Cottonwood) என்பவர்களான இருவரும் இப் புதிய ஷகாமளக் கண்டுபிடித்தனர். இவர்கள் நாசா நிறுவனத்தின் பகப்லர் பதாமலஷநாக்காடி (NASA’s $600 million Kepler Telescope) வழங்கிய தரவுகமளப் பிளானற் ஹன்ஷரஸ் என்ற இமணயத் தளத்தில் (at the website planet hunters.org.) பார்த்தபபாழுது இக் ஷகாமளயும், நான்கு விண்மீ ன்கமளயும் அவதானித்தனர். இன்னும், இக் ஷகாள் ஒழுங்கற்ற தன்மம பகாண்டமதயும், விண்மீ ன்கள் சுடர் நடுக்கம் தருவமதயும் அவதானித்தனர். இவர்கள்


24

கண்டுபிடித்தமதயும், அவதானித்தவற்மறயும் யாழி ஆய்வாளர்கள் (Yale Researchers) ஏற்றுக் பகாண்டு, வான்ஷகாளங்களின் ஷவதியியல் இயற்பியற் பண்புகமளச் சார்ந்த ஏடுகளில் பதிவாக்கம் (The Astrophysical Journal for Publication) பசய்வதற்கு 15-10-2012 அன்று அனுப்பி மவத்துள்ளனர்.

இதுவமர விஞ்ஞானிகள் ஒரு சூரியனுக்குப் பதிலாக இரண்டு

சூரியன்கமளச் சுற்றிவரும் ஆறு (06) ஷகாள்கமள (Circumbinary Planets) இனம் கண்டுள்ளனர். ஆனால் இவற்றில் ஷகாமளச் சுற்றும் சூரியன் ஒன்றுகூட இருக்கவில்மல.

அறிவியலார் விண்பவளியில் புகுந்து விட்டனர். இனி அவர்கள் திடுக்கிடும் அதிசயமான பசய்திகமளத் தந்துதவுவர். நாமும் அவற்மறப் பார்த்துப் படித்து இன்புறுஷவாம்.

நுணாெிலூர் கா. ெிசயரத்தினம் (இைண்டன்)


25

முடியாதது... ஆடும் ஆடும்

அடித்துக்பகாண்டால், அடுத்து வந்திடும் ஓநாய்தான்.. அது, தடுக்கவரவில்மல சண்மடமய, குடிக்க வந்தது இரத்தத்மத.. முடிவு இதுதான் பதரிந்தஷத...! முடிவில்லா இடரின் கமதயிதுதான்,

பதாடர்கிறது மனிதனிடம்...!

வசண்பக வெகதீசன்


26

தகாபி கெிலதகள் ஷபாதும் நிறுத்து

அண்டி வாழ்வமதயும் அடங்கி இருப்பமதயும்.... எழுந்து நிறுத்து

உன் தனித்துவத்மதயும் தன் மானத்மதயும்.....  ஷபார்முமன அமமதிமய விட ஷபனாமுமன அமமதியில்

எங்களுக்கும் விருப்பம் தான். எங்கமளப்ஷபாலஷவ உங்களுக்கும் விதமவகளின்

எண்ணிக்மகயில் குமறப்பில் விருப்பமிருந்தால்! 

மு.தகாபி சரதபாெி


27


28


29


30


31


32


33


34

Oviya Pathippagam 17-16-5A, K. K. Nagar, Batlagundu - 642 202. Tamil Nadu, INDIA. Phone : 04543 - 26 26 86 Cell : 96 2 96 52 6 52. email : vathilaipraba@gmail.com, mahakavimonthly@yahoo.com


35

இன்னுவமாருெனும் கற்பழித்தான்.

எந்த தாட்சன்யமுமின்றி நான் மீ ளவும் வல்லுறவுக்குள்ளாஷனன். ஷகவலத்தால் கசிந்து கிடந்தபயன் கருப்மபக்குச் பசாந்தமான குருதியின் சாட்சியாய் நான் மீ ளமீ ள கற்பழிக்கப்பட்ஷடன். ஆயிரம் திமசகளாய் என்மனயிழுத்து அவரவர் விருப்பம் ஷபால்

அக்குள் பதாடக்கம் அமனத்தும் வமர பவறிபிடித்த நாயின் ஷவகத்தில் குதறித்தள்ளினர். நான் பபத்துப் ஷபாட்ட பிள்மளக்கூட்டம் வாய்பபாத்தி சுத்தி நிற்க என்மன சிதிலமாக்குவதில் அவர்கள் குறியாகினர். இமடஷவமளயின்றி காபிர்கஷள படுத்பதழும்பிய என்னில் சுன்னத் பசய்யப்பட்ட கயவனும் தாரளமாய் விழுந்பதழும்பினான். இறுதியாய் இன்று பகலும், மூட்ப்படாத நீள ஆமடகமளந்து அகிம்சா தர்மத்தின் ஷபார்மவயும்


36

என்மனக் குதறிபயடுக்க மன்றில் நிற்கிறது. நான் பபத்துப்ஷபாட்ட பிள்மளக்கூட்டம் வாய்பபாத்தி சுத்தி நிற்க என்மன சிதிலமாக்குவதில் அவர்கள் குறியாகினர். 26.05.2008

பர்ஸான்.ஏ.ஆர்


37

ஆட்டுக் குட்டிகள் உச்சிபவயில். அவர்கள் ஆயத்தமாகி விட்டார்கள். பபான்மணியும் தம்பானும். தம்பானின் மகயில் ஒரு சாப்பாட்டுக் கரியர். பபான்மணியின் மகயிலும் ஒரு சாப்பாட்டுக் கரியர்.

வந்துவிட்டார்கள் ஷகாயில் பவளியின் குறுக்குப்பாமதக்கு. தம்பானின் வட்டுப்படமலக்கு ீ ஷநர் எதிஷரதான்

தங்கமணியின் வட்டுப்படமல. ீ சகல வமகயிலும் தம்பானின் வடும் ீ தங்கமணியின் வடும் ீ ஒஷர மாதிர்pத்தான்.- ஷகாயில் பவளியின் மூமலக்மகயில்.

தம்பானின்

தகப்பனாரும் பபான்மணியின் தகப்பனாரும்

ஒஷர இடத்தில் தான் ஷவமல. இருவரும் ஒஷர வமகயான ஷவமலமயத்தான் பசய்கிறார்கள். சாப்பாட்டுக் கரியர் கூட ஒஷர வமகயானதாகவும் ஒஷர அளவினதாகவுந்தான் இருந்தன. இரண்டும் பித்தமளக் கரியர்கள். உள்ஷள இரண்டுக்கும் ஒஷர மாதிரியான

சாம்பல் நிற அலுமினியப்பூச்சு. பவளியில் எலுமிச்சம் பழக்ஷகாதால் உரஞ்சும்ஷபாது ஏற்படும் பவங்கலப் பளபளப்பு. அமவகளுக்குள் மவக்கப்படும் ஷசாறும் ஏறக்குமறய ஒஷர வமகதான். கறிகள் வித்தியாசமானமவயாக இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டு

தகப்பனார்களும் ஒஷர வராந்தக் கட்டிலிருந்து சாப்பிடும் ஷபாது கறிகமளப் பரிமாறிக் பகாள்வார்கள். ஆகஷவ அதிலும் ஷவறுபாடு இல்மல. ஆனால் தம்பானின் அப்பாவுக்கும் பபான்மணியின் அப்பாவுக்கும் நிமறய ஷவறுபாடுகள் இருந்தன. தம்பானின் அப்பா நல்ல சிவப்பு. தும்புக்கட்டு மீ மச, கறுப்பாக. பபான்மணியின் அப்பா மாநிறம். நறுக்கிவிடப்பட்ட ஒட்டலான நமர கலந்த மீ மச. தம்பானின் அப்பா சிவத்தக் கல் பதித்த தங்கக் கடுக்கன் அணிவார். பபான்மணியின் அப்பாவினது காதுச் ஷசாமணகளில் இரண்டு பவறும் துவாரங்கள் மாத்திரம் இருந்தன. தம்பானின் அப்பாவினது கன்னங்கள் மதாளிப்பாய் பபாளு பபாளு என்றிருக்கும். பபான்மணியின் அப்பாவினது கன்னம் குழிவிழுந்து பபாக்குவாய்காரனுமடயமவ ஷபாலிருக்கும் தம்பானின் அப்பாவுக்கு ஐந்து விரல்களும் விரித்த மகயளவு பகாண்மட. பபான்மணியின் அப்பாவுக்கு ஒரு பழப்பாக்மக மிஞ்சாத அளவுக்கு சின்னக் குடுமி. தம்பானின் அப்பாவினது பகாண்மடயில்

பவள்ளியினால் பசய்த


38

பகாண்மடப்பூண் அணிந்திருப்பார். பபான்மணியின் அப்பாவினது பகாண்மடயில் மரக்குச்சியில் சீவிய பகாண்மடக்குத்தி இருக்கும் தம்பானின் அப்பாவினது பகாண்மடக்குத்தியினால் காது குமடய இயலும். பபான்மணியின் அப்பாவினது பகாண்மடக்குத்தியினால் காது குமடய இயலாது.

இன்னுபமாரு முக்கிய வித்தியாசம் - தம்பானின் அப்பா

பவளுத்த பவள்மள பவஷளர் என்ற அமரக்மக ஷ

ர்ட் அணிவார்.

அவர் கமுக்கட்டில் வமலக்கண் மவத்த மகயுள்ள பவனியமன ஷசட்டுக்கு உள்ஷளதான் விட்டிருப்பார். பபான்மணியின் அப்பா ஷசட் ஷபாட மாட்டார். மகமவத்த பவனியன் மாத்திரம் அணிவார்.

மற்பறாரு வித்தியாசம், தம்பானின் அப்பா தினமும் கள் குடித்து சிலஷவமளகளில் கஞ்சா குடிப்பார்.

பபான்மணியின் அப்பா

அதிகமாக கஞ்சா குடித்து சில ஷவமளகளில்தான் கள் குடிப்பார்.

தம்பான் இன்னுபமாரு வித்தியாசத்மதயும் இமடக்கிமட மறந்து விடுகிறான். தம்பானின் அப்பா மத்தாளம் அடிப்பார், சல்லாரி பகாட்டுவார், விருத்தம் பாடி இழுப்பார், கூத்து ஆடுவார். கூத்து பழக்குவார். வசந்தன் பபால்லும் பழக்குவார். – அவர் பபரிய அண்ணாவியார். பபான்மணியின் அப்பா பவறும் மத்தாளக்காரர்தான்.

அப்பாக்கமளப் பற்றிப் ஷபசி பபான்மணி தம்பாமன

எந்தவமகயிலும் பவல்ல முடியாது. அம்மாக்கமளப் பற்றிப் ஷபசினாலும் பபான்மணி பவல்ல முடியாது. தம்பானின் அம்மா நல்ல சிவப்பு. பபான்மணியின் அம்மா நல்ல கறுப்பு,

பபான்மணிமயப் ஷபால. பபான்மணிக்கு அம்மாவின் நிறமும் அப்பாவின் முகமும். கூரான முகம். பபான்மணிமய தம்பான் சில ஷவமளகளில் 'காக்காய் குஞ்சு' என்று கூப்பிடுவான். அவள் அவமனத் துரத்தி துரத்தி அடிப்பாள். பபான்மணியும் தம்பானும் ஒஷர நாளில்தான் பகான்பவண்டுக்குப் ஷபானார்கள். இரண்டு ஷபமரயும் பபான்மணியின் அப்பாதான் அமழத்துப் ஷபானார். அப்ஷபாது அவமன எல்ஷலாரும் ;தம்பி; என்றுதான் கூப்பிடுவார்கள். தம்பி எப்படி தம்பான் ஆனான்? அதுவும் பபான்மணியின் வஞ்சமனதான். அவன் ஒருநாள் அவளுமடய வட்டிலிருந்து ீ அழுது பகாண்டு பவளிஷயறினான். அவனுமடய அம்மாவும் அங்ஷக இருந்தா. அம்மா 'தம்பி , தம்பி' என்று கூப்பிட்டா. பசல்லாச்சி குஞ்சாத்மதயும்


39

'தம்பி , தம்பி' என்று கூப்பிட்டா. இவன் படமலமயக் கடந்தான். பபான்மணி

தம்பி' என்று கூப்பிட்டவள் பிறகு 'தம்பி, ஷடய் ' 'தம்பி

ஷடாய்' தம்பா ஷடாய், தம்பா தீபன், தம்பான் ஷடாய், தம்பா, தம்பா தீபன், தம்பான்... தம்பான் ' என்று பலவாறு கூப்பிடத்

பதாடங்கினாள். எல்ஷலாரும் சிரித்தார்கள். அவன் திரும்பி ஒடிவந்து பபான்மணிமய அடிப்பதற்கு ஷபானான். பபான்மணி துள்ளிப்

பாய்ந்து எட்டத்தில் நின்று 'தம்பான்...... தம்பான் ' என்று அமதஷய பட்ப்பபயராக்கி கூவினாள். அவன் எவ்வளவு ஓடியும் பபான்மணிமயப் பிடிக்க முடியவில்மல.அவள் ஷமலும் ஷமலும்

'தம்பான்...... தம்பான் ' என்று கத்தியவாஷற ஓடிக்பகாண்டிருந்தாள். அன்று முதல் தம்பி தம்பான் ஆகிவிட்டான். அது ஒன்றுதான் தம்பானுக்கு குமற. பபான்மணிமய

ஓடிப்பிடிக்க முடியாது.அவமள முந்தி நடக்கவும் விடமாட்டாள்

சாப்பாட்டுக் கரியமரத் தூக்கிக் பகாண்டு இரண்டு எட்டு மவத்ததும் இந்தப் ஷபாட்டி பதாடங்கிவிடும். சாப்பாட்டுக் கரியருக்குள் கறி பகாட்டி சாப்பாடு பகட்டு விடுஷம என்று தம்பானுக்குப் பயம். பபான்மணிக்கு அந்தப் பயம் இல்மல. இதுவமரயில் அவளுமடய சாப்பாட்டுக் கரியரில் கறி சிந்தியதும் கிமடயாது. கரியமரப் பிடித்த அவளது வலது மக உசும்பாது. மடங்காத அமசயாத வலது

மகயில் கரியர் அப்படிஷய தூக்குக் குண்டு ஷபாலிருக்கும். இடது

மக ஷவகமாகச் பசல்லும் ஷதாணியின் துடுப்பு ஷபால அமசயும். அந்தக் மகயில் இரண்டு ரப்பர் காப்புகள் ஷமலும் கீ ழும் எழுந்து

விழுந்து அலறும். மற்றக் மகயிலுள்ள ரப்பர் காப்புகள் உறங்கும். பாதங்களுக்கிமடயில் மணற்துணிக்மககள் பிராண்டல் தாங்க முடியாது துடிக்கும் விசுக் விசுக் என்று நடப்பாள். அவள் நடப்பதற்கு என்ன தமட ? அவளுமடய குச்சு கால்களும் குச்சுக் மககளும் தம்பானுக்கு இருந்தால் அவனும் அவமளப் ஷபால நடப்பான்தான். தம்பாவின் உடம்பு பகாஞ்சம் உரம். பபான்மணி எலும்புக்கூடு. சட்மடமயப் ஷபாட்டால் பதரியாது. அந்தச் சட்மடக்குள் என்னதான் இருக்கு? அதுவும் தம்பானுக்குத் பதரியும். சீனித்தம்பி அண்ணன் பிடித்துக் பகாண்டுவரும் கீ ச்சான் குருவிகமள உரிக்கும் ஷபாது வருஷம சமத அந்தச் சமதமயப் ஷபால்தான் இவளுமடய சமதயும்.

தமசக்குள்ளாக எலும்பு

பபாடுபபாடுக்கும் இவளுமடய சட்மடக்குள் ஆமணக்கம் பகாட்மடஷபால் துருத்துகிற இடம் தவிர மற்ற இடபமல்லாம் அப்படித்தான்.


40

முதலில் பபான்மணியும் தம்பானும் சாப்பாட்டுக் கரியர்களுடன் தாங்கள் சாதாரணமாய் நடப்பது ஷபாலத்தான் நடந்தார்கள். உச்சி பவயில் அவர்கமள ஒன்றும் பசய்யவில்மல. ஆனால் பமல்ல பமல்ல அவர்களுமடய எட்டுகள் அதிகரித்தன. பபான்மணி

ஷகாயில் பக்கம் பார்த்து சிரிப்மப அடக்கிக் பகாண்டு நடந்தாள். தம்பான் காயான் பவம்புப் பக்கம் பார்த்து சிரிப்மப அடக்கிக்

பகாண்டான். காயான் பற்மறகளிமடஷய பதரிந்த நீல நிறப் பூக்கள் அவமனக் கவர்ந்தன. ஆனாலும் ஷபாட்டி பதாடங்கி விட்டது. காயாம்பூ வண்ணத்மத பார்த்துக் பகாண்டு நிற்க இப்ஷபாது

முடியாது. காயாம்பூ வண்ணனின் நிமனவும் ஒரு கணம் வந்து ஷபானது. காயான் பூமவ பார்க்க முடியாதது மட்டுமல்ல. இடுப்பிலிருந்து வழுவிய அவனுமடய பரடிஷமட் காற்சட்மடமயக் கூட

இழுத்துவிட முடியாது. அவனுமடய பரடிஷமற் ஷசட்டின் சின்னக்மககள் ஷதாளின் கீ ழ்

கமுக்கட்மட இறுக்கத் பதாடங்கின.

அமதக் கூடத் தளர்த்திக் பகாள்ள முடியவில்மல. இமவகமளச் பசய்தால் அவன் நமடயில் பிந்தி விடுவான். அவன் நடத்தலில் எப்படியாவது அன்றாவது பபான்மணிமய ஷதாற்கடிக்க ஷவணும். காற்சட்மட வழுவி விடாமல் வயிற்மற முட்டித்தள்ளிக் பகாண்டு நடந்தான். இடது பக்கத் ஷதாமள அமசத்து அமசத்து ஒருபடியாய் அந்தப் பக்கத்து கமுக்கட்டு இறுக்கத்மத தளர்த்திக் பகாள்ள

முயன்றான். ஆனால் வலது பக்க கமுக்கட்டு இறுக்கத்மத தளர்த்த எதுவும் பசய்ய முடியவில்மல. அப்படி ஏதாவது பசய்தால்

சாப்பாட்டுக் கரியர் தளம்பி கறி ஷசாற்றுக்குள் வழிந்து விடுஷம ! சின்ன சின்ன எட்டுகள் மவத்து படக் படக் என்று ஷவகத்மத அதிகரித்தான். வலது மகயும் விசுக் விசுக் என்று ஆடியது. கரியரில் கறி பகாட்டுப்படுஷம என்ற கவமலயும் வந்தது. கூடஷவ ஒரு துணிச்சலும் எழுந்தது. கறி பகாட்டுப் பட்டாலும் பரவாய் இல்மல. அன்று பபான்மணிமய பவல்ல ஷவணும். அவனுமடய உதடுகள் குவிந்தன.கண்களின் முழி முன்தள்ளின. மார்பும் தமலயும் கூட முன் தள்ளின. பாதங்கள் வறு வறு என வறுவின. வண்டுருண்மட என்று பசால்வார்கஷள அது ஷபால அவன் உருண்டு ஷபானது ஷபால் தான் இருந்தது. நிச்சயமாக தம்பான்தான் அப்ஷபாது முன்னுக்கு நடந்தான். இமடயிமடஷய தன்மனயும் பபான்மணிமயயும் ஷகாடு மவத்துப்பார்த்தான். அவனது பநஞ்சுதான் முன்னுக்குத் தள்ளியது. அவனுமடய


41

ஷதாள்கள்தான் முன்னாடிப் ஷபாகின்றன. அவனுமடய மக வச்சுதான் ீ முன்னுக்கு விழுகின்றன. நிச்சயமாக அவன்தான் முன்னுக்கு நிற்கிறான். அவனுமடய ஷதாள் அருகில் கூட பபான்மணியின் ஷதாள்கமளக் காஷணாம்.

அவர்கள் இன்னும் ஷகாயில் பவளியின்

காயான்பற்மறகளுக்கிமடயில் நடந்து காயான் பவம்மப கடக்க

முடியவில்மல. பாதங்கமள சுடு மணல் சுட்டது. பாவட்மடகமள கடந்தார்கள். அருணகிரி கிழவரின் முந்திரித்ஷதாப்மப பநருங்கினார்கள். பபான்மணி பிந்திஷய விட்டாள். அவள் இரணடு எட்டுக்கு ஒரு முமற பகாஞ்சங் பகாஞ்சமாக ஓடுவது பதரிந்தது. ஓட்டமும் நமடயும் ஓடுவமதப் ஷபான்ற நடத்தல் நடத்தமலப் ஷபான்ற பமல்ஷலாட்டம். தம்பானாலும் இதற்கு ஷமல்

நடக்கமுடியாது. அவனும் ஓட்டமும் நமடயுமாகினான். அவனுக்கு நாசுக்காக நடப்பது ஷபால் ஓடவும் ஒடுதல் ஷபால் நடக்கவும்

முடியவில்மல. 'ஓடுறாய், ஓடுறாய் ' என்று பசால்லி பபான்மணி தம்பாமன பிடித்து இழுத்தாள். அவமனப் பின்னுக்கு இழத்துவிட்டு அவள் முன்ஷனறிப் ஷபானாள். அவனும் பதிலுக்கு

அவளுமடய

ஷதாமளப் பிடித்து இழுத்தான். ஆமள ஆள் ஷதாளில் மக ஷபாட்டு ஆமள ஆள் இழுத்தபடி சிரித்துக் பகாண்டு அருணகிரி கிழவரின்

முந்திரித்ஷதாப்மபக் கடந்து எதிஷர வந்த ஒழுங்மகயின் வாய்க்குள் நுமழந்தார்கள்.

ஒழுங்மகயில் நல்ல நிழல். பமதுவாக நடந்தார்கள்.

இரண்டு பக்க ஷவலிகளிலும் புமனமுருங்மக மரங்கள்

பபான்னிறமான பூக்கமள மணல் முழுவதும் பரப்பி இருந்தன. மஞ்சள் நிறமான பவல்பவற்றுக் கம்பளம் விரித்தது ஷபான்றிருந்தது. தம்பான் பூக்கள் பரப்பப் படாத இடங்கமளப் பார்த்து பமதுவாக கால்கமள எட்டி மவத்துக் பகாண்டு ஷபானான். பபான்மணி பூக்கமள காலால் எற்றியபடி நடந்தாள். தம்பானுக்கு ஷகாபம் வந்தது. 'டிஷய !' ஷகாபத்துடன் அவன் அப்படிஷய நின்றான். அவள் நின்று ஆறுதலாகத் திரும்பி, அவமனப் பார்த்து எரிச்சலுடன் ஷகட்டாள். 'என்னடா. ? ' பபான்மணி மீ ண்டும் பூக்கமள மிதித்து உழுதபடி நடந்தாள். அவன் ஒரு வினாடி அஷத ஷகாபத்துடன் நின்று விட்டு ஆற்றாமமயுடன் பூக்கமள மிதிக்காமஷல நடந்தான்.


42

அந்த ஒழுங்மக முடிவில் இன்பனாரு ஒழுங்மக வந்தது. அதன் இடது பக்கம் திரும்பி மீ ண்டும் வலது பக்கம் திரும்பி அடுத்த ஒழுங்மகக்குள் நுமழந்தார்கள். அடுத்த ஒழுங்மகயில் நாய்கள் அதிகம். சிமதந்த

ஷவலிகளின் முள்முருக்கு மரங்களுடாக பபண்கள் சட்டிபாமன வமனவது பதரியும். அவர்களுமடய நாய்கள் உறுமியபடி

படுத்துக்கிடக்கும். சற்று முன்னால் ஷபான பபான்மணி 'உஸ்' என்று நாமய உசுக்காட்டிவிட்டு ஓடினாள். நாய்கள் உறுமிக்பகாண்டு ஓடி வந்தன. நாய்கள் தனக்கு கடித்தாலும் பரவாயில்மல, தம்பான்

அலறி துடித்துக் பகாண்டு ஓடிவர ஷவணும், தான் நாயின் கடிமய வாங்கிக் பகாண்டாவது எதிரில் நின்று தம்பாமனப் பார்த்து சிரிக்க ஷவணும் என்று பபான்மணிக்கு எண்ணமா? ஆனால் தம்பான்

அதற்கு இடம் பகாடுக்கப் ஷபாவதில்மல. நாய் வந்தால் வரட்டும். கடித்தால் கடிக்கட்டும், என்று ஷராமம் சிலிர்க்க துணிஷவாடு

பமதுவாக நடந்து வந்தான். உறுமிக் பகாண்டு வந்த நாய்கள் தம்பானின் பக்கலில் வந்ததும் ஒன்றும் பசய்யாமல் ஷபாயின. பபான்மணி தம்பாமன அதிசயத்துடன் பார்த்தாள். 'பார்த்தியாகா, எனக்கு நாய் கடிக்கல்லிஷய ! ' தம்பான் பநஞ்மச நிமிர்த்திக் பகாண்டு பசான்னான்.

அதுதான் தம்பானின் உண்மமயான முதல் பவற்றி. தம்பான்

பபான்மணிமயக் கடக்கிறஷபாதும் பபான்மணி இன்னும் அவமன அதிசயத்தடன் பார்த்துக் பகாண்டு நின்றாள். பின்னர் அவனுக்குச் சமமாக நடந்தபடி அவனுமடய பகாழுமமயான கால்கமளப்

பார்த்தாள். காற்சட்மட வழுவும் இடுப்மபப் பார்த்தாள் பரடிஷமற் ஷசட் இறுக்கும் ஷதாமள பார்த்தாள் அவனுமடய வாளிப்பான கன்னங்கமளப் பார்த்தாள். அவஷனா கம்பீரமாக நடந்து பகாண்டிருந்தான். பபான்மணி ஒன்றும் ஷபசாமல் பதாடர்ந்து மற்பறாரு ஒழுங்மகயில் சிறிது தூரம் அவன் பின்னால் நடந்தாள். அந்த நமடகளில்தான் தம்பி தம்பானாக உருவானான். பூக்கள் உதிர்ந்தன. பிஞ்சுகள் ஷதான்றின. அவன் கருமுறுபவன்று வண்டுருண்மடயாக நடப்பான். பூக்கமள ஆமசஷயாடு பார்ப்பான். நாய்களுக்கு பயப்பட மாட்டான். அவனுக்குள் ஒரு அவன் பதரிந்தான். அவன் தம்பியல்ல, தம்பான், தம்பாதீபன். அடுத்த ஒழுங்மகயில் பண்டாரம் இருந்தார். பண்டாரத்துக்கு பபரிய பபாக்கணி. பபாக்கணிக்கு கீ ழ் ஷவட்டித்துண்மடக் கட்டிக் பகாள்வார். ரப்பர் பந்து அளவு பபரிய


43

பபாக்கணி. சில ஷவமள துண்டு வழுவிக் கிடக்கவும் இருப்பார். அப்ஷபாது பபாக்கணிக்கு கீ ழ் நமரத்த ஷராமங்களும் பதரியும். அஷநகமாக தமலமய பதாங்கப் ஷபாட்டு தூக்கமாக இருப்பார். அபின் ஷபாட்ட தூக்கம் கமடயில் யாரும் பனாட்டுத்துண்மட

எடுத்துக் பகாண்டுஷபானாலும் அவருக்குத் பதரியாது. அவருமடய பபாக்கிணிமய பார்ப்பதிஷலஷய பபான்மணிக்கு விருப்பம்.

தம்பானுக்கும் விருப்பம். பபாக்கணிக்கு கீ ஷழ ஷவட்டித்துண்டு வழுவிக் கிடப்பமத பபான்மணிதான் கவனித்து தம்பானுக்கு காட்டுவாள். அமதப்பார்க்க தம்பானுக்கு பயமாக இருக்கும். கீ ஷழ அப்படிபயான்றும் அதிகமாகத் பதரியாது. ஆனாலும் தம்பானுக்கு பயம் . அவனுடய அப்பாவின் கமுக்கட்டு மயிர் ஞாபகத்துக்கு வரும். அப்பா மகமய உயர்த்த நாவிதன் ஷவலன் சவரக் கத்திமய

ஷதால்பட்டி மீ து மாற்றி மாற்றி தீட்டுவான். நாவிதன் ஷவலன் நல்ல பநடுவல். அவன் சவரக்கத்திமய தீட்டி முடியும் வமர

அப்பா

மகமய உயர்த்திய படிஷய நிற்பார். அப்பாவின் கமுக்கட்டு மயிமர வழிக்கும் ஷபாது, பண்டாரத்தாரின் பபாக்கணிக்கு கீ ஷழ பார்க்க ஷநரும் ஷபாது குனிந்து பகாள்வமதப் ஷபாலஷவ குனிந்து பகாள்வான். இப்ஷபாது ஷபால அப்ஷபாதும் அவனுக்கு கூச்சமாக இருக்கும்.

பண்டாரத்தாரின் கமடமய கடந்துவரும்

ஒழுங்மகயில் பூவரசு மரங்கள் அடர்த்தியாக நின்றன. ஒழுங்மக ஒடுக்கமாகவும் இருந்தது. பபான்மணி முன்னும் பின்னும் பார்த்தபடி ஒழுங்மகமய மறித்து நிற்பாள்.

'ஷடய், தம்பான், உன்ர பபாக்கணிமயக் காட்டு ' தம்பான் இல்மல என்பது ஷபால தமலமய அமசத்து மறுப்பான். 'உன்ர பபாக்கணியும் பபரிசுதாண்டா. அதுதான் நீ காட்டுறாய் இல்ல ' 'இல்ல. என்ர பபாக்கணி சின்னது ' ;அப்ஷபா காட்டு ' தம்பான் அந்த ஷநரத்தில் தம்பியாவதா ? தம்பி காட்டினால் பபான்மணியும் காட்டுவாள்தாஷன. தம்பியான தம்பான் உடஷன தம்பானாகி விடுவான்தாஷன. மதரியமாக ஷசட்மட உயர்த்தி காற்சட்மடயின் இடுப்பு ஓரத்மத பணிக்கப் ஷபானால், காற்சட்மட ஏற்கனஷவ வழுவிக் கிடக்கிறது. தம்பானும் தன்னுமடய பபாக்கணிமயக் குனிந்து பார்த்தான்.அவனுக்கு சின்ன பபாக்கணிதான். பபான்மணி திருப்தி

அமடந்தது ஷபால தமலமய


44

அமசத்தாள். தம்பான் பபான்மணியின் ஒட்டிய வயிற்மற சட்மடயின் ஊடு பார்த்தான். அவளும் தன் ஒட்டிய வயிற்மற சட்மடயின் ஷமல் பார்த்துவிட்டு, ஷபசாமல் நடந்தாள். அவன் அவமள ஒன்றும் ஷகட்கவில்மல.

அவர்களுமடய பாமதயில் அடுத்து

வந்தபதல்லாம் பாழ் வளவுகள். ; பாழ் வளவுகளுடு ஒற்மறயடிப் பாமதகள் உருவாகி இருந்தன. ஒரு பாழ் வளவின் முந்திரி

நிழமலக் கடந்தால் அடுத்த வளவின் நறுவிலி மர நிழல் வந்தது. பிறகு ஒரு மணற்பாமல. திரும்பவும் சூடு பிடித்தது. இந்தமுமற விடப்ஷபாவதில்மல. இமடயில் கடற்கமரக்குப் ஷபாகும் கிறவல் பாமத குறுக்கிட்டது. அமதக் கடந்தால் பதன்னந் ஷதாட்டம். பதன்னந் ஷதாட்டம் வமரயிலும் பபான்மணிதான் முந்திக்

பகாண்டிருந்தாள். பதன்னந் ஷதாட்டத்மத அடுத்து பரந்த புதர். அந்தப் பபரிய புதர் அடர்ந்து நீண்டு

அகன்றிருந்தது. ஷமற்ஷக கண்ணாக்காட்டன் சீனியரின் ஒற்மற வடு ீ ஒன்றுதான் இமடயில். மற்றும்படி பபரிய தார்ஷறாட்ஷடாரம் மர்ணாசின் கம்மாமல வமர இந்தப் புதர்தான். மாமரங்களும் நாவல் மரங்களும் நிமறந்திருந்தன. நறுவிலி மரங்களும் நாயுருவிக் காடுகளும் எக்கசக்கமாக இருந்தன. கிழக்ஷகயும்

கடற்கமரத் பதன்னந் ஷதாட்டம் வமர பரந்து ஷபானது. இமடயில்

வடக்கு ஷமற்காக தம்பானும் பபான்மணியும் ஷபாய் பகாண்டிருந்த பபாட்டல் காட்டின் வழிஷய கடற்கமர வதிக்கும் ீ ஆஸ்பத்திரி

ஒழுங்மகக்கும் இமடயில் நாமலந்து கிட்டிப்புள் பாட்டம் பாடி ஓடும் தூரத்மத பகாண்டிருந்தது. பகலில் அண்டங்காகங்கள் விட்டு விட்ட கத்திக் பகாண்டிருக்கும். சிவத்தக் கண்ணும் காவி நிற மார்பும் நீண்ட கறுத்த ஷதாமகயும் உள்ள பசம்பகங்கள் முக்கு முக்பகன முக்கிக் பகாண்டிருக்கும். இமவகபளல்லாம் முன்பு தம்பானுக்கு பபரும் பயத்மத உண்டாக்கின. அடர்ந்த மிலாறு புதர்களுககு நடுவில் வானுயர எழுந்து நின்ற காட்டுத் ஷதங்காய் மரத்மதப் பார்க்க தம்பானுக்கு இன்னும் பயமாக இருக்கும். ஷதங்காய் அளவான காய்கள் அதில் பதாங்கின. சில ஷவமள கறுப்பும் காவி நிறமுமான பபரிய குரங்கு பவளவால்களும் அதில் பதாங்கின. காட்டுத் ஷதங்காய் மரத்துக்கு பக்கத்தில் மமலயளவான பசங்காவி கமறயான் புற்றுகள் இருந்தன. கமறயான் புற்றுகளின் பபாந்துகள் ஷதாறும் கருநாகங்கள் படபமடுத்திருப்பதாக

பபான்மணி பசான்ன


45

ஷபாது தம்பான் பயந்தான். காட்டுத் ஷதங்காய் மரமும் கமறயான் புற்றும் அவனுமடய பயங்களில் கலந்ஷத இருந்தன. ஆனாலும், நாயுண்ணிப் பழங்களில் அவனுக்கு பபரிய ஷமாகம். சின்ன நீலமணியான நாயுண்ணி பழங்கமள

பகான்மன பகான்மனயாக அப்படிஷய வாய்க்குள் புகுத்த ஷவணும்

ஷபால தம்பானுக்கு ஷதான்றும். பழங்கமள வாய்க்குள் உப்பிய பின் விமதகமள வாய்க்குள்ளிலிருந்து ஊதி விடுவதும் அவனுக்கு

மிகவும் ரஸமான காரியம். நாயுண்ணிப் பற்மறகள் பழுத்து பழுத்து பசாலிக்காத ஷபாது கூட தம்பான் நாயுருவிப் பற்மறகமள மணிக்கணக்காக பார்த்துக் பகாண்டு நிற்பான். நாயுண்ணி

மரங்களினது பூக்களின் விஷசசந்தான் அது. கன்னி விரிய முதஷல அமவ பமன் மஞ்சள் கல் பதித்த மின்னி ஷபால் ஷதான்றும் அம்மா ஷபாடும் பபரிய மவரக்கல் ஷதாடுகள் ஷபால இருக்கும். பற்மற முழுவதும் இந்த பல வர்ண மவரக்கல் ஷதாடுகளால் நிரம்பி

இருக்கும் ஷபாது, தம்பான் அமவகமளஷய பார்த்து இருக்காமல் எப்படி வருவான்? ஒரு பற்மற அல்ல ஓராயிரம் பற்மறகள் அந்தப் புதர் முழுவதும் பூத்து பபாலியும்ஷபாது அவன் புதரினதும் காட்டுத் ஷதங்காய் மரத்தினதும் கருநாகப் பாம்பினதும் பயத்மதஷய மறந்து விடுவான். அல்லாவிட்டால் கூடாரம் ஷபால் சுற்றிவர அடர்ந்து

பநருங்கி பவளியில் அரிதாக ஷபாஷவார் வருஷவாருக்கு எதுவும்

பதரியமுடியாத அந்த நாயுண்ணிப் பத்மதகளின் குமகக்குள் அவன் அவ்வளவு ஆழமாக பூந்து அந்தக் கருநீலப்பழங்கமள மகநிமறயப் பறிக்க முடியுமா?

ஆமாம் தம்பான் இந்தமுமற பபான்மணிமய முந்த விடப் ஷபாவதில்மல. பதன்னந்ஷதாட்டத்மத அடுத்து பமன மரங்களுக்கு இமடயில் ஷபாய்க்பகாண்டிருந்தார்கள். பத்தாவது பமனமய தம்பான் பநருங்கும் ஷபாஷத தம்பான் முந்தத் பதாடங்கினான். இருபதாவது பமனமய கடக்மகயில் தம்பான் முந்துவது நிச்சயமாகி விட்டது. தம்பான் முந்திக் பகாண்டிருந்த ஒற்மறயடிப் பாமத புற்களும் மற்றும் காய்ந்த பமன ஓமல, பாமள, தும்பு, நார், பவட்டிய பநாங்கு கீ றல்கள், பழசுபட்ட பனங்பகாட்மடகள் முதலியவற்றுக்குமிமடஷய பநளிந்து வமளந்து நீண்டு பசன்றது. சிறிது ஷநரத்தில் நாயுண்ணிப் பற்மறகள் பதாட்டந் பதாட்டமாக இரண்டு பக்கமும் சூழத் பதாடங்கின. நாயுண்ணிப் பற்மறகளின் பக்கம் ஓடிய அவனுமடய கண்கமள திரும்ப விடாது அவன் ஷநஷர பார்த்து படக் படக் என்று

காலடிகமள


46

உதிர்த்துதிர்த்து நடந்து பகாண்டிருந்தான். இமடயில் பபான்மணி எவ்வளவு தூரம் பிந்தி வருகிறாள் என அறியும் ஆவலில் திரும்பினான். என்ன ஆச்சரியம், பபான்மணிமயக் காணவில்மல. தம்பானுக்கு திக்பகன்றது. காட்டுத் ஷதங்காய் மரத்தின் நிமனவும் கருநாகப் பாம்புகளின் படபமடுத்த ஷதாற்றங்களும் நிமனவுக்கு

வந்தன. சற்றுத் தூரத்தில் அப்பாலாக உள்ள காட்டுத் ஷதங்காய்

மரத்தின் பக்கம் திரும்பினான். இமடயில் மாடுகள் புகும் பற்மற ஓமடகளுக்கிமடஷய பபான்மணி ஓடிப்ஷபாய்க் பகாண்டிருந்தாள். கள்ளி ! குறுக்கு வழியாக பற்மறக்குள் புகுந்து ஓடிக்

பகாண்டல்லவா இருக்கிறாள். அவனும் கத்திக்பகாண்டு ஓடிப்ஷபாவதற்கிமடயில் பபான்மணி ஆஸ்பத்திரியின் கம்பி ஷவலிக்கிமடயில் உள்ஷள புகுந்து விட்டாள்.

தம்பான் அப்பாவிடம் சாப்பாட்டுக் கரியமரக்

பகாடுத்து விட்டு ஆஸ்பத்திரியின் பின்னால் சவக்காம்பறாவின் கமரயிலுள்ள புளிய மரத்தின் கீ ஷழ ஷபானான். இரண்படாரு புளியம் பழங்கமளப் பபாறுக்கினான். பபான்மணி சிரித்துக் பகாண்டு ஆஸ்பத்திரி குசினியின் பின்பக்கத்து ஓரமாய் வருவது பதரிந்தது. தம்பான் முகத்மத திருப்பிக்பகாண்டு சவக்காம்பறாவின் அடுத்த கமரயில் உள்ள மாமரங்களின் கீ ஷழ ஷபானான். அணில் கடித்த

பகாழுத்த பசங்களனி மாம்பழங்கள் பல சிதறிக் கிடந்தன. அணில் கடியாத சிவந்த பழங்களும் விழுந்து கிடந்தன. எனினும்

அமவகமளப் பபாறுக்கி எடுக்கஷவா, இரண்படான்மற வழமமஷபால் அவனுமடய காற்சட்மடப் மபக்குள் திணிக்கஷவா அவனுக்கு மனம் வரவில்மல. பபான்மணிமீ து ஷகாபம் ஷகாபமாய் வந்தது. அவள் இப்படி கள்ளத்தனமாக அவனுமடய பவற்றிமய குழப்பலாமா? அவன் பகாஞ்சம் கவனியாமல் நடந்து பகாண்டிருந்தால் அவள் தான் முந்தியதாகவல்லவா தம்பட்டம் அடித்துக பகாண்டிருப்பாள். அவனும் அமத ஒப்புக் பகாண்டிருக்க ஷவணும். அவள் இப்ஷபாதும் அப்படித்தான் பசால்லிக் பகாண்டிருக்கிறாள். ஆனால் இப்ஷபாது அமத தம்பான் ஏற்றுக் பகாள்ள மாட்டான். பபான்மணி மாமரங்களின் கீ ழ் வந்தாள். தம்பான் விசுக்பகன்று எல்லா மாமரங்கமளயும் கடந்து மூன்றாவது படாக்டரின் குவாட்டஸ் பக்கமாக நடந்தான். அவன் திரும்பிக் கூடப் பார்க்கவில்மல. மூன்றாவது படாக்டரின் குவாட்டஸ் பின் ஷகற்ஷறாடு ஒட்டியவாறு ஷநர்ஸ் குவாட்டஸ் பக்கமாக நடந்தான். ஷநர்ஸ்மாரின் குவாட்ஷடஸ்க்கு முன்னால் இருந்த பபண்களின்


47

9வது வார்ட் ஓரமாய் நடந்தான். வராந்தாவில் ஏறி ஆண்களின் 6ம் வார்ட் பக்கமாக நடந்தான் அப்பா சாப்பிட்டு முடித்து கரியமரக் கழுவி மவத்தார். அவன் தனியாக வட்டுக்கு ீ ஷபாவதா, அல்லது

பபான்மணிக்காக எங்ஷகஷயனும் காத்திருந்து அவள் கூட நடப்பதா? தம்பான் ஆறாம் வார்ட் படிக்கட்டுகளில் இறங்கி பகாண்ஷட

ஷயாசித்தான். இல்மல. அவன் இனி பபான்மணியுடன் ஷசர்ந்து நடப்பதில்மல. பபான்மணிக்கு பதிலாக சாப்பாடு பகாண்டு ஷபாகும் ஷபாது அகிஷலஸ்வரியுடன் ஷசர்ந்து பகாண்டு நடப்பான் பபான்மணியடன் இனி கூட்டு இல்மல.

தம்பான் 6ம் வார்ட்டின் படிக்கட்டுகளின் கீ ழ் இறங்கி நின்று பனிச்மச மரத்தின் பழங்கமள அண்ணாந்து பாத்துக் பகாண்டு நின்றான் பனிச்மச மரத்தின் நிழல் கிழக்கு பக்கமாக

சற்று சரிந்து அவன் மீ து கவிந்திருந்தது. ஷமச்சல் முடிந்த ஆடுகள் படுத்தக் கிடந்தன.சின்ன ஆட்டுக் குட்டிகள் பவயிமலயும் பாராது துள்ளி விமளயாடிக் பகாண்டிருந்தன. அகிஷலஸ்வரி தம்பானின் ஷதாளுக்கு இருப்பாள். அவள் பகாஞ்சம் சிவப்பு. அவள் சிரிக்கும் ஷபாது இடது பக்கம் சின்ன பதத்துப் பல் பதரியும். கன்னங்களில் குழிவிழும் அவளும் ஒரு கீ ச்சான்தான். பபான்னிறமான கீ ச்சான். பபான்மணி

கரிக்குருவி. 'கரிக்குருவி, கரிக்குருவி, கரிக்குருவி' என்று நாமலந்து முமற பபான்மணிமயத் திட்டித் தீர்த்துக் பகாண்டான்.

அகிஷலஸ்வரியும் தம்பானும் நல்ல கூட்டு.

அகிஷலஸ்வரி நல்ல நிறம். சிரிச்ச முகம்.

பவளிச்சமான கண்.

கண்களில் எப்ஷபாதும் ஒரு விமளயாட்டுத்தனம். எப்ஷபாது கூப்பிட்டாலும் எங்ஷக ஷபாவதன்றாலும் வருவாள். பார்த்தீபனுடன் என்று பசான்னால் அவளுமடய அம்மாவும் தமட பசால்ல மாட்டா. அகிஷலஸ்வரி பார்த்தீபனுமடய வாயில் முதலில் அகிஷலஸ் ஆனாள். பின் அகிலாவாக மாறிவிட்டாள். விமளயாடுவதற்கு எல்லாரும் பபாம்மியின் வளவில் அல்லது அகிலாவின் ஷகாயில் வட்டு ீ வளவில்தான் கூடுவார்கள். இரண்டு இடமும் சீக்ஷகா மாக்ஷகா விமளயாட நல்ல இடம். பபாம்மியின் பக்கம் வடுகளும் ீ ஷவலிகளும் ஒரு பத்மதக் காடுந்தான். அகிலாவின் ஷகாயில்பவளி முழுதும் காயான் காடுவமர பரந்து கிடக்கும். கந்தண்ணாவியருமடய பின் வளவு


48

ஷகாயில் வடு, ீ கவடா வடு, ீ கருங்காலி மூமல பற்மறகள், ஷவலியரின் பாழ்வளவு, கராஐ;

வளவு இப்படி பல உண்டு.

அப்ஷபாது அகிலாவின் அப்பனிடம் வண்டில் மாடு இருந்தது. ஷகாயில் வட்டு ீ வளவின் முந்திரி மரத்துக்குக் கீ ஷழதான் மாட்டுக்பகாட்டிலும் மவக்ஷகால் ஷபாரும் இருந்தன.

அகிலாவின் மாட்டுக் பகாட்டிலின் வமளகளில்

மாங்குகம்பு அடுக்கியிருக்கும் பநருக்கமாகப் பரப்பப்பட்டிருக்கும் மாங்குகம்புகளுக்கு ஷமல் பகாள்மளயாக மவக்ஷகால் கிடக்கும் அங்ஷகதான் சிலஷவமள ஷகாழி முட்மடஷபாடும். பகாட்டிமல

வமளத்தும் பபரிய மவக்ஷகால் ஷபார்கள் தான். மாடுகள் சப்பிக் கிடக்கும். வாசல் பக்கம் பதாங்கும் படங்மக அவிழ்த்து விட்டால் உள்ஷள இருப்பது ஒன்றும் பவளியில் பதரியாது. 'Pகீ க்பகா மாக்ஷகா..... வரவா ?'

ஆஸ்பத்திரியின் 6ம் வார்ட்டின் படிக்கட்டுகளுக்கு

உள்ள இந்தப் பனிச்மசக் கிமளகளுக்கூடாகவும் இப்ஷபாதும் அந்தக் குரல்கள் தம்பிக்கு ஷகட்கின்றன. அவர்கள் ஒளித்து விமளயாடுவார்கள். தம்பானும் பபான்மணியும் எதிர் எதிர் பக்கத்து தண்டிகளாய் ஆள் எடுப்பார்கள். எப்ஷபாதும் பபான்மணிதான் முதலில் ஆள் எடுப்பாள். அவள் முதலில் ஷகாவிந்தமனஷய

எடுப்பாள். ஷகாவிந்தனுக்கு தடிப்பான உதடு. ஓளிப்பதற்கு புதுப் புது இடங்கள் காட்டுவான் . ஒளிக்கிறவர்கமள பசால்லி மவத்தாற் ஷபால் கண்டு பிடிப்பான். அவன் ஒருமுமற மூக்மக உறிஞ்சி

விட்டுக்பகாண்டு உச்சந்தமலயில் மகமய மவத்தான் என்றால் அவனுக்கு யார் யார் எங்ஷக ஒளித்திருக்கிறார்கள் என்பது சாத்திரம் ஷபால் பதரிந்து விடும். அவனுக்கு மூக்குறிஞ்சி என்றும் நாயுறிஞ்சி என்றும் பட்டப் பபயர்கள். தம்பான் எப்ஷபாதும் முதலில் அகிலாமவத்தான் எடுப்பான் அகிலாவின் வளவுக்குள் உள்ள முடுக்குகள் அவளுக்குத்தான் நல்லாத் பதரியும். ஒளிப்பதற்பகன்று புதுப்புது முடுக்குகமளயும் அவள் மற்ற ஷநரங்களில் உண்டாக்கி மவப்பாள். ஓளிக்க ஓடும்ஷபாதுதம்பானும் அகிலாவும் ஒருமித்து ஓடுவார்கள்.அவர்களுமடய மாட்டுக் பகாட்டிமல அந்தச் சம்பவம் நடக்கும் வமரயில் யாரும் கண்டு பிடிக்கவில்மல. மாட்டுக்

பகாட்டிலின் முன் படங்மக அவிழ்த்து விட்டு தம்பானும்

அகிலாவும் பரணில் ஏறிப் படுத்தக் பகாள்வார்கள். மாட்டுக் பகாட்டிலுக்குள் யாராவது வந்தாலும் தம்பானும் அகிலாவும்


49

பரணில் மவக்ஷகாலுக்குள் கிடப்பமத காணமாட்டார்கள். பகாஞ்ச ஷநரத்தில் தம்பானும் அகிலாவும் கீ க்பகா மாக்ஷகா விமளயாட்மட மறந்து விடுவார்கள். அன்பறாரு நாள் மாமலயும் அவர்கள் விமளயாடத்

பதாடங்கினார்கள். தம்பானும் அகிலாவும் எங்பகங்ஷகா ஒளிப்பதாக ஷபாக்குக் காட்டி விட்டு ஷவலி ஓரமாய் பதுங்கிப் பதுங்கி மாட்டுக் பகாட்டிலுக்குள் வந்தார்கள். படங்மக அவிழ்த்து விட்டு

பார்க்மகயில், வமளகளில் அமமக்கப்பட்டிருந்த பரமணக் காணவில்மல. அகிலாவின் அப்பா ஷவளாண்மமக்கு ஷவலி அமடக்க பரண் கம்புகமள எடுத்துச் பசன்றது அவளுக்கு

அப்ஷபாதுதான் நிமனவுக்கு வந்தது. மவக்ஷகால் ஷபார்களில் ஏறினார்கள். அங்கு வசதியாக ஒளித்துக் பகாள்ள முடியவில்மல. 'பரவால்ல. இந்த இடுக்குக்குள்ள ஒளிப்பம் ' 'ஷலசா கண்டிருவாங்க'

' இந்தப் பக்கம் வர மாட்டாங்க ' மங்கலுக்குள் நான்கு கண்கள் எல்லாப் பக்கமும் சுழன்றன. பபான்மணியின சத்தம் தூரத்தில் ஷகட்டது. ஷகாவிந்தனின் ஷமாக்கான் தவமளக் குரலும் ஷகட்டது. அகிலா ஏஷதா ஒரு பபாத்தலுக்கூடாக இமடக்கிமட பார்த்துக் பகாண்டாள். ஓடுகிற காலடி ஓமசகளும் கதவுகளும் தகரங்களும் தடதடக்கிற சத்தங்களும் ஷகட்டுக் பகாண்டிருந்தன.

'பசல்லாச்சி குஞ்சாத்மதயிர ஊட்டுப்பக்கம் ஓடுறாங்க. ' ' சீஷதவிப்பிள்ளர காட்டுக்குள்ள ஷதடுறாங்க '

'அவங்க இன்னமும் இந்த மாட்டுக் காலய பநனச்சுப் பாக்க மாட்டாங்க' பவளியில் வண்டில் மாடுகள் மவக்ஷகால் கற்மறமய இழுத்து இழுத்து சப்புவது ஷகட்கிறது. விட்டு விட்டு மாடுகளின் மணி ஓமச உயர்கிறது. 'கிணிங்... கிணிங் ' பழுத்த ஷவப்ப மரத்தில் காகத்தின் சிறகடிப்பு. 'கா...கா...கா... கா..' படீர் என ஒரு பவளிச்சம். படங்கு கிளம்பியது. அவர்களுக்கு எதிஷர அவள்-பபான்மணி. தம்பானும் அகிலாவும் விமறத்துப் ஷபாய் நின்றார்கள். கழன்று கிடந்த காற்சட்மடமய குனிந்து எடுக்க தம்பானுக்கு ஒரு வினாடி எடுத்தது. உயர்த்திய சட்மடமய கீ ஷழ


50

விட அகிலாவுக்கு இன்னும் ஷநரம் எடுத்தது. ஆஸ்பத்திரியின் 6ம் வார்ட் பனிச்மசயின் கீ ழ் ஆட்டுக்குட்டிகள் இப்ஷபாது ஒன்றின் மீ து மற்றது மறி ஏறத்பதாடங்கின. தம்பான் பார்த்துச் சிரித்தான்.

பபான்மணியின் இமளய அக்கா கலியாணம் நடந்த

அன்று. அவர்கள் பபாழுது பட்ட பின்னும் பநடுஷநரம்

விமளயாடினார்கள். தம்பான், தம்பானின் அம்மா, அப்பா எல்ஷலாரும் அன்று இரவும் பபான்மணியின் வட்டில் ீ தான் சாப்பாடு. அகிலா. அகிலாவின் தங்கச்சி அம்மா, அப்பா

எல்ஷலாருக்கும் அங்ஷகதான் சாப்பாடு. சாப்பிட்ட பிறகு பிள்மளகள் எல்ஷலாமரயும் மூத்தக்காவின் வட்டில் ீ ஷபாய் படுத்துக் பகாள்ளச் பசான்னார்கள். தம்பான் அம்மாவிடம் தங்கள் வட்டுக்கு ீ ஷபாக ஷவணும் என்று சிணுங்கினான்.

தம்பானின் அம்மா பபான்மணியிடம் பசான்னா. 'புள்ள தம்பாமனயும் கூட்டித்து ஷபாங்கம்மா. அவன் ஊட்டஷபாய் தனிய படுக்க மாட்டான்' 'வா. தம்பான்' பபான்மணி அன்பாக அவனுமடய மகமய பிடித்து கூப்பிட்டாள். அவன் அவளுமடய மகமய உதறிவிட்டு காமல நிலத்தில் அடித்து சிணுங்கிக் பகாண்ஷட இருட்டின்

ஒளிக்கீ ற்றுகளிமடஷய ஊஞ்சமலயும் மாட்டுக் பகாட்டிமலயும் கடந்து அவளுக்கு பக்கத்தில் நடந்தான்.

மூத்தக்காவின் மண்டபத்தில் குப்பி லாம்பு குருடு

பற்றி மங்கியது. அது எப்ஷபாது சாகப்ஷபாகிறது என்ற கவமல இல்லாமல் அவர்கள் பாமயப் ஷபாட்டுக் பகாண்டு படுத்தார்கள். ஒரு பத்துப்ஷபர் இருக்கும்.அவர்களுள் ஷகாவிந்தன் இல்லாதது தம்பானுக்கு நிம்மதி. தம்பானிடம் பசால்வதற்கு பபான்மணிக்கு எத்தமனஷயா கமதகள் இருந்தன. காகம் ஷபாட்ட முந்திரிமக பகாட்மட பபாறுக்கியது, ஷதத்தா பகாட்மடகள் பபாறுக்கியது. காஞ்சிமர மரத்து மடுவுக்குள் அவளும் ஷகாவிந்தனும் தூண்டில் ஷபாட்டு மீ ன் பிடித்தது என்று எத்தமனஷயா கமதகள் பசான்னாள். ஷகாவிந்தன் பசான்ன புதுப் ஷபய்கமதகள் பற்றியும் பசான்னாள். தம்பானுக்கு பயமாக இருந்தது. உள் வட்டுக் ீ கட்டிலில் பயமில்லாமல் படுக்கலாம் என்று ரகசியமாகச் பசால்லி அவமனக் கூட்டிப்ஷபானாள். அவர்கமளத் பதாடர்ந்து ஷவறு இரண்படாரு


51

பிள்மளகளும் உள்ஷள வந்தார்கள். அவர்கள் தமரயில் சிரித்துப் ஷபசிக் பகாண்டு கிடந்தார்கள். சிறிது ஷநரத்தில் அவர்கள் சத்தமடங்கி நித்திமரயாய் ஷபாக, தம்பானும் பகாட்டாவிஷயாடு புரண்டு படுக்க பபான்மணி ஷபார்மவமய தம்பான் மீ து

ஷபார்த்துவதாய் பட்டது. ஓஷர ஷபார்மவக்குள் தன்மனயும்

தம்பாமனயும் பபான்மணி ஷபார்த்தி இருப்பது தம்பானுக்குத்

பதரிந்தது. எனினும் அவள் தன்னுமடய கமதகமள பதாடர்ந்து பசால்லிக் பகாண்டிருந்தாள். இமடயில் அவள் அவனுமடய மகமய இழுத்து தன்னுமடய கவட்டுக்குள் மவத்தாள். தம்பான் உதறிக் பகாண்டு எழுந்தான். 'வம்பு' அவள் அவனுமடய ஷதாமள அமர்த்திக் பகாண்டு பசான்னாள். ' பபாறு, பபாறு, நீ அகிலாவுடன் பழக்கம் பசய்தமத நான் எல்லாரிடமும் பசால்றன் '

தம்பான் இருட்டுக்குள் அடங்கினான். பபான்மணியின் மககள் அவன் மீ து எங்பகல்லாஷமா படர்ந்தது. அவள் அவனுமடய மகமய எடுத்து அவளுமடய அதில் மவத்தாள். அவனுக்கு அது அப்ஷபாதும் அருவருப்பாகஷவ இருந்தது. ஆஸ்பத்திரியின் 6ம் வார்ட் பனிச்மசயின் கீ ழ்

ஆட்டுக்குட்டிகள் இன்னும் துள்ளி விமளயாடிக் பகாண்டிருந்தன. விமளயாட்டுகளில் ஒரு விமளயாட்டாகத்தான் அமவ இமடக்கிமட மறி ஏறிக் பகாண்டுமிருந்தன.

பபான்மணி பபாறுக்கிய மாம்பழங்களுடன்

சவக்காம்பறா பக்கமிருந்து குசினிக்கு ஷநஷர வந்துபகாண்டிருந்தாள். தம்பான் 6ம் வார்ட்டின் வராந்தாக் கட்டின் தூண் ஓரமாக மறுகினான். பகாஞ்ச ஷநரத்தில் அவள் இரண்டு கரியர்களுடன் வந்தாள். தம்பானுக்கு விலகிக் பகாள்ள முடியவில்மல. கரியமர பபான்மணியிடமிருந்து பபறப்ஷபானான். கரியர் பாரமாய் இருந்தது. கரியர் மாறிப்ஷபாய் விட்டது. பபான்மணியின் கரியமர திருப்பிக் பகாடுத்து தன்னுமடயமத பபற்றுக் பகாண்டான். பபான்மணி கரியருக்குள் பபாறுக்கிய மாம்பழங்கமள மவத்திருக்க ஷவணும். பபான்மணி படி இறங்கினாள். தம்பான் அமசயாமல் கட்டின் தூண் ஓரமாகஷவ நின்றான். 'வாபவண்டா ஷபாக' 'நீ ஷபா. நான் தனிய வருவன் ' 'பநாட்டிபயன்டா அகிலாட விசயத்மத எல்லாரிட்டயும்


52

பசால்லிருவன்' தம்;பான் இறங்கி அவளுக்கு முன்னால் நடந்தான். அவள் அவமன பநருங்கி அவனுக்கு ஷநராக நடந்தாள். ஆஸ்பத்திரி கம்பி ஷவலிக்கிமடயில் முதுமக

பணித்து பநளித்து பவளிஷயறியதும் நாயுண்ணிப் பற்மறக் கூடாரம் வந்தது. பூக்கள் சிவப்பும் பவள்மளயும் ஊதாவும் மஞ்சளுமாய் பசாலித்திருந்தன. தம்பான் அதில் பசாக்கிப் ஷபாய் மயங்கி நின்றான். பபான்மணி பற்மறயின் கூடாரத்தள் புகுந்தாள்.

உள்ஷள அவள் ஓடி ஓடி எல்லாவற்மறயும் பிய்த்பதறிவது ஷபால் ஷதான்றியது. தம்பான் கூடாரத்தின் வாயிலுக்கு ஷபாய் நின்று பார்த்தான். பின்பு கத்தினான். 'டிஷயய் !'

'என்னடா?' 'பூக்கள பிய்க்காதடி ' 'பிய்ப்பன், பிய்ப்பன். பிச்சாத்தான் பழங்கள் இருக்கிறது பதரியும் ' தம்பான் நாயுருவிக் கூடாரத்துக்குள் பாய்ந்து ஷபானான். ' இந்தாருக்பகன்ன பழங்கள் ....' தம்பான் பகாள்மள பகாள்மளயாய் கருநீல

சிறுமணிப் பழங்கமள ஆய்ந்து பபான்மணிக்கு நீட்டினான். அவள் அமத எடுத்துக் பகாள்ளாமஷல பகாடுப்புககுள் சிரித்தபடி ஷமலும்

பூக்கமள பிய்த்து எறிந்து பகாண்ஷட கூடாரத்துக்குள் ஆழமாக பூந்து ஷபானாள். தம்பானும் பற்மறக்குள் ஆழமாக புகுந்து அவளுக்கு முன்னால் ஷபாய் பழங்கமள அவளுமடய முகத்துக்கு முன் கண்பணதிஷர நீட்டினான். அவள் வாமயத் திறந்து எட்டி அவ்வளவு பழங்கமளயும் ஒஷர பகாதுப்பில் பகாதுப்பினாள். தம்பான் ஷமலும் பழங்கமள நீட்ட அவள் அவனுமடய மகமயப் பிடித்து தனது வாயருஷக பகாண்டுவந்து ஷமலும் பகாதுப்பினாள். தம்பானுக்கு சிரிப்பு வர, அதுஷவ ஒரு விமளயாட்டாக இருவரும் ஒருவருமடய மகமய மற்றவர் பிடித்தவாறு இன்னும் இன்னும் கூடாரத்தின் ஆழத்துக்குப் ஷபானார்கள். பவளியுலகம் அவர்களுக்கு மூடப்பட்டு விட்டது. அண்டங்காகங்கள் இமரந்தன. குயில்கள் பகாள பகாளபவன கத்துவதும் கூக் கூக்பவன கூவுவதுமாக இருந்தன. அணில்கள் பதாடர்ச்சியாக கீ ச்சிட்டன. பசம்பகம் முக்கு முக்பகன்று முக்கியது. பவளியில் யாஷரா சருகுகள் சரசரக்க நடந்து ஷபாவது


53

ஷகட்டது. பவளியாருக்கு உள்ஷள நடப்பது எதுவும் பதரியாது.பற்மறயின் மமறவாக இரண்டு சாப்பாட்டுக் கரியர்களும் ஒன்மற ஒன்று பதாட்டுக் பகாண்டிருந்தன.

சண்முகம் சிெைிங்கம் நன்றி:மாற்றுப்பிரதி லண்டன் நகரில் வசிக்கும் பசல்வி கார்த்திகா மஷகந்திரன் எழுதிய 'Pilgrimage to the Holy Land' ஆங்கிலப் பதிப்பு நூல் தற்ஷபாது விற்பமனயில்.

கிறிஸ்துவர்களின் புனித பூமியான பஜருசஷலம் பயணத்தின் ஷபாதான தமது அனுபவங்கமள பவகு சிறப்பாக பதிவு பசய்திருக்கிறார்

லண்டன் நகரில் வசிக்கும் திருமதி. A. பசபாரத்தினம்

அவர்களின் அணிந்துமரயும், லண்டன் நகரில் வசிக்கும்

'காற்றுபவளி' இதழின் ஆசிரியர் கவிஞர். முல்மல அமுதன் அவர்களின் வாழ்த்துமரயும் நூலுக்கு அழகு ஷசர்க்கின்றன

அற்புதமான வடிவமமப்புடன் நூல் தற்ஷபாது விற்பமனயில். விமல : ரூ. 50.00

கிமடக்கும் இடம் :

ஓவியா பதிப்பகம், 17-16-5A, ஷக. ஷக. நகர், வத்தலக்குண்டு 624 202.


54

மீ ண்டும் ஒரு ென்னி பாலஸ்தீனத்தில் ......................... மாதா புரள்கிற மண் ! புதர் புதராயும்.... மரத்தடி மரத்தடியாயும்... குழிகள் குழிகளாயும்.....

ஒளித்துயிர் பிடித்ஷதன். கனவுகமளக் கூட மிச்சம் மவக்காமல்

கண்கள் பஞ்சாகின. கால்கள் நமடதளர்ந்தன. மககள் முறிந்து கிடந்தன. நா உலர்கிறது. வயிறு உள்ளிளுத்தது. என் வன்னி பவளிபயங்கும் தமச கருகும் நிண வாமட

அங்குல,அங்குலமாக

என்மன ஷநாக்கி வருகிறது ஷதசம் விமதக்கும் தீயின் கங்குகள். ஷமய்ப்பர்கள் ஏவிவிட்ட எறிகமணகளில் தணல் இல்லாமல் உடல் எரிகிறது. உயிர் ஊசலாடும் இந்தத் தருணத்திலும் ஷமய்ப்பர்கள் ஷகட்கிறார்கள் தங்களுக்குத் தீனி!!!


55

இரத்தமாய்ச் சிவந்து முள்ளும், கல்லும் கீ றிக்கிளித்தும், மூடிக்காத்த

என் ஷதகத்மத

பமதக்கப் பமதக்க

நிர்மூலமாக்கிப் ஷபாகிறார்கள் இந்த ஷதச பக்தர்கள். மக்களில் இரக்கவாளி, மாதா என்பதால் உங்களுள் என்மனச்

பசரித்துவிடத் துடிக்கிறீர்கள். மதங்கமளக்கடந்தும், பமாழிகமளக்கடந்தும் தாய்மம என்கிற தூய்மமயிபலல்லாம் நம்பிக்மகயற்ற

ஷபய்களின் தமலகஷள! இன்னும் ஏன் தாமதம்!! வயிற்றில் இருக்கும் - என் ஷசயிமனக் கீ று ஷமலும்...... உன் தாகமடக்க என்ஷதாமல உரி! உலகம் பாராமுகமாய்விட்ட என்மனச் பசருப்புகளாக்கி உன் காலில் ஷபாட்டு மிதி !! இன்னமும்..


56

நான் நம்புவது எமத... நம்பாதது எமத..... ஷபா எல்லாம் முடிந்தபின் ஷயானி விரியலில்

பவடிமவத்து மகிழ் !!!

மா.சித்திெினாயகம் ஒரு அகதியின் நாட்குறிப்பு 2009


57

“பை ஆயிரம் ெிதலெகள் ெிலதப்பு நீண்டு வழும் ீ குண்டுகள் உயர்ந்து விட்ட தீச்சுவாமலகள்

இமவ கண்டு துவண்டு ஷபாகும் பநஞ்சு! வளமான வயலும் பசும்பமனத் ஷதாப்பும் பச்மச உமட கழற்றி

கரும்புமகச் சட்மட அணிந்தன! பல ஆயிரம் விதமவகள் விமதத்து பல தமிழ் உயிர்கள் புமதப்பு

ஷகாயில்களும் ஷசர்ச்சுகளும் இடித்துமடப்பு! ஈங்கு விமள நிலங்கள் பகாமலக்களங்களாக ஆங்கு தமலநகர் கமலநகராகுஷமா……! விதமவகள் பமடத்த பமடப்பிசாசுகளுக்கு மகளிர் கரங்கள் பு‘மமழ பசாரியும் இமறதலம் இடித்த மமடக்காமடயர்க்கு மதகுருவின் கரங்கள் மணிமகுடம் அணியும்! அமலவும் உமலவும் அழிவும் சிமதவும்

எமக்கு மட்டும்தான் இமவ யாருக்கு என்ன? எவருக்கு என்ன? எனும் நிமலகளில் இன்றும் நாங்கள்…………….! -------------------------------------நாயும் முட்கம்பிக்கூடும் -------------------------------------அந்த இனிய ஞாபகங்கள் எனக்குள்ளிருந்து குமமகின்றன


58

நான் தந்த மிச்ச பசாச்ச உணவுகமளயும் உண்டு களித்து வாமலக்குமளத்து நன்றி பசால்வாய் நீ….! எனக்கு என்ன….? எனக்கு….! அழகான மமனவி அன்பான பிள்மளகள் என்று பசால்லிச் பசால்லி மிடுக்குடன் உலா வந்திருக்கிஷறன் நான்………! உனக்கு இரவிலும் சில ஷவமள பகலிலும்

உலாத்தித் திரிய சிறு சுதந்திரம் அது கூட வட்டு ீ வளவு

இல்மலஷயல் உனக்கு என்ற கம்பிக்கூடு…….! மனிதமன மனிதன் பகான்று குவித்து குருதி குடித்துத் துவம்சம் பசய்தஷவமள ஓடிக்பகாண்ஷடாம் நாம்……!

எம் பின்ஷன ஓடிவந்தாய் நீ ….! இந்த ஓட்டத்தின் அந்தமும் முட்கம்பிக்கூடுதான்……….! நானும் நாங்களும் பாவம் மனிதர்களால்தான் எனக்கும் எங்களுக்கும் இந்த அவலங்கள்! உன் இனமும் நீயும் இன்னமும் ஆமட அணிந்ததில்மலத்தான்! இன்று நாமும்தான்…………….! உண்டியும் உமறயுளும் உனக்கும் உங்களுக்கும் தாராளமாய்…..! இமவ யாவும் எனக்கும் எங்களுக்கும் மறுக்கப்பட்டதாய்…..!

சீனா.உதயகுமார்


59

“பழந்தமிழ் இைக்கியத்தில் மட்டக்களப்புத் தமிழ்’

மட்டக்களப்பு ஷபச்சித் தமிழுக்கு யாழ் பல்கமலக்கழக ஷபராசிரியர் ஆ.ஷவலுப்பிள்மள அவர்கள் பசந்தமிழ் அங்கிகாரம்

வழங்கியிருப்பது ஒன்றும் ஆச்சரியப்படும் ஒன்றல்ல. மட்டக்களப்பு

தமிழர்கள் எவ்வாறு பூர்வகக் ீ குடிகஷளா அவ்வாஷற அவர்கள் ஷபசும் தமிழ் பசந்தமிழாகப் ஷபாற்றப்படுவதற்க்கு வடபமாழிக்கலப்பு

மிகவும் குமறவான இருப்பது ஒரு காரணமாகும் என ஷபராசிரியர் ஆ.ஷவலுப்பிள்மள அவர்கள் பவளியான மட்டக்களப்பு மாநாட்டு நிமனவு மலர்-1996 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மட்டக்களப்பு

தமிழர்கள் ஷபசும் தமிழ் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் எல்லாம்

இமழஷயாடி நிற்ப்பதமன சான்றாதாரத்துடன் நிரூபித்திருக்கும், இலங்மகயில் ஆரம்ப குடிகளாக இங்குள்ள தமிழர்களும் வாழ்ந்தார்கள் என்பதமன வாகமர வாணன் அவர்களின் ‘”பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டக்களப்புத் தமிழ்’ எனும் நூமல

ஆதாரமாகக்பகாண்டு ஆணியடித்துச் பசல்ல இதமன வமரகிஷறன். மட்டக்களப்புக்குள் இருக்கும் மகிமம உலகின் மூமல

முடுக்குகளில் கிழம்பி வருவதற்க்கான சந்தர்ப்பங்கள் நீண்டநாள் யுத்தச் சூழல், அடக்குமுமற, பாராபட்சம், ஒதுக்கித்தள்ளுதல் என்கின்ற தமடகளால் முடங்கிக்கிடந்தமம, அந்த மக்கமள

பாரம்பரியத்தின் வழிவந்தவர்களா? ஏன உலக அரங்கில் ஷகள்வி ஷகட்க மவத்தமம இந்த ஆதாரங்கமள பார்க்கும்ஷபாது மனம் வருந்த மவக்கிறது. இதற்க்கு சான்றுகள் ஷதமவயல்லவா இதமன யாழ்ப்பாணப் பல்கமலக்கழக முன்னால் தமிழ்துமறத் தமலவர் ஷபராசிரியர் ஆ. ஷவலுப்பிள்மள அவர்கள் மட்டக்களப்பு தமிழின் சிறப்புகள் பற்றி குறிப்பிடுமகயில், ‘மட்டக்களப்பு தமிழகம் சமீ பகாலம் வமரயில் பிறபகுதி மக்களுடன் பதாடர்புபகாள்ள முடியாத நிமலயில் வாழ்ந்துவந்ததால் அவர்கள் பமாழி தன்னியல்பு சிலவற்றிமன பகாண்டு விழங்குகின்றது. மட்டக்களப்பு தமிழ் பசாற்கமளயும் மமலயாளச் பசாற்கமளயும் ஒப்பிட்டு ஷநாக்கும்ஷபாது மட்டக்களப்புச் பசாற்களில் சில மமலயாளச் பசாற்க்கள் மட்டும் வாழ்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது’ எனக் கூறுகிறார்( மட்டக்களப்பு


60

பிரஷதச சாகித்திய விழா நிமனவு மலர்-1993). இதற்க்கு அவர் ஷமலும் வலுவூட்டும் ஒன்றாக மட்டக்களப்பு தமிஷழ மிகவும் பசந்தமிழ் பண்புமடயது எனும் கருத்து 1966 ஆண்டில் கமில சுபவலபியினால் அறுதியிடப்பட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளமம இங்கு எடுத்துச் பசால்லக்கூடியதாக உள்ளது.

கதிரபவளியில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட சிவலிங்க ஆதாரம்.

பசந்தமிழ் என்பது அது உயிர்த்துடிப்புள்ள ஆதித் தமிழ். அதற்க்கு சான்றாக ஒரு சமுகம் ஷபசுகின்ற ஷபச்சு வழக்கு, பழம்பபரும் இலக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கஷவண்டும். அந்த வமகயில்

மட்டக்களப்பு ஷபச்சுத்தமிழ், சுமவயான தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்மல என வாகமரவாணன் அவரது ‘பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டக்களப்புத் தமிழ்’ எனும் நூலில் அடிச்சுக் கூறுவது பதழிவாகிறது.

இதில் வரலாற்றுப்பாமதமய சற்று திரும்பிப் பார்ப்ஷபாமானால், மட்டக்களப்பில் கி.மு 5ம் நூற்றாண்டிஷல கதிரபவளி, மற்றும் கட்டுமுறிவில் கண்படடுக்கப்பட்ட பதால்பபாருள் ஆதாரங்கள் வரலாற்றுக்குறிப்புகள் எமது முன்ஷனார்கள் நனி நாகரிகமாக வாழ்ந்துள்ளனர் எனக் கூறுகிறது. இம்மக்கள் ஷபசிய தமிழ் பசாற்க்கள் சில இன்னும் சிமதந்துஷபாகாமல் அவர்கள்

பரம்பமரயினர் நாவில் நடமாடுகின்றமமயும், அச்பசாற்க்கள்

பரிபாடல், கலித்பதாமக, பதால்காப்பியம், அகநாநூறு, புறநாநூறு, குறுந்பதாமக ஷபான்ற சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றமம

மட்டக்களப்புத் தமிழரின் பதான்மமமய நிரூபிக்கப் ஷபாதுமானமவ என்பதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இடமில்மல. இதமனஷய மட்டக்களப்பு தமிழக ஆசிரியர் பண்டிதர் வி.சீ.கந்மதயா அவர்கள் கூறிய பின்வரும் கூற்று அணிபசய்யும். ஒரு நாட்டின் பண்மடய வரலாற்மற அறிவதற்க்கு புத்தகங்களும் பசய்யுளம்தான் ஷவண்டும் என்பதற்க்கில்மல. அந்நாட்டு பமாழி அல்லது பசால்க்கூட வரலாறாருமரக்கும் பபருங்காவியமாய் அமமயும் (மட்டக்களப்புத் தமிழகம் -பக்.86) நான் முன்பும் ஒரு கட்டுமரயில் எழுதியிருந்ஷதன் அது மட்டக்களப்பில் ஷபசப்படும் பசாற்க்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் வருவதாகக் கூறியதற்க்கு, ஆதாரக்குமறவு இருந்தமமமய பல அன்பர்கள் சுட்டிக்காட்டியமமதான் எனது ஷதடமல தூண்டியது. அவர்களில் குறிப்பாக BBC யின் எமது மதிப்பிற்க்குரிய நிருபர் சீவகன் அவர்கள் என்மன இவளவு ஆதாரத்துடன் எழுதத்


61

தூண்டியவர் என பபருமமயுடன் கூறிக்பகாள்ள விரும்புகிஷறன். எனஷவ பண்டிதர் வி.சீ.கந்மதயா அவர்களின் கூற்றுக்கு அணிஷசர்க்கும் வரலாருமரக்கும் வழக்காறுகள் சிலவற்றிமன பதாட்டுச் பசல்லலாம்.

மட்டு மண்வாசமன மாறாத மூதாட்டி ஒருவர்.

முதலில் மட்டக்களப்பின் கிராமப்புறங்களில் இன்றும் வழக்கிலுள்ள ‘கா’ எனும் பசால் வயதானவமர அல்லது தமக்கு மிகவும்

பநருக்கமானவர் ஒருவமரக் கண்டால் ‘எங்ககா ஷபாறா’ என்ன கா பாடு? ஏன்று வினவுதல் வழக்கு. இது அவர்களது

நாட்டுப்பாடல்களிலும் இடம் பபறுவமத வாகமர வாணர் இவ்வாறு காட்டுகிறார். ‘வாமழப்பழம் எடுகா, வம்பமரயில் ஷதபனடுகா’ எனும் பாடலும் அதுஷபால், சிலப்பதிகாரம், கலித்பதாமக ஆகிய நூல்களிலும் சான்றாக வருகிறது.

பபாய்யாமம நுவலும் நின் பசங்ஷகால் அச்பசங்ஷகாலின் பசய்பதாழிற் கீ ழ்ப்பட்டாஷளா இவள் காண்டிகா! –மருதக்கலி அதுஷபால் சிலப்பதிகாரத்தில் இது “கணிகா வாய்வதின் வந்த குரமவயின் வந்தீண்டும்” எனவும் வருவது இம்மக்கள் ஷபசும் தமிழ் அன்று இலக்கியத்தில் வந்துள்ளமத காட்டுகிறது.

நான் சிறுவனாக இருக்கும் பபாழுதுகளில் என்னுமடய மாமாவின், அப்பப்பாவின் பவற்றிமலத் ஷதாட்டத்துக்கு பசல்லுவது வழக்கம், அங்கு துரவு கிண்டி அதற்க்குள் ஒரு பழய பபாந்துள்ள மரத்மத நிறுத்தி பூவல் அமமத்து அதில் இருந்து கிமடக்கும் நீமர

குடிக்கப்பயன்படுத்துவமத பார்த்திருக்கிஷறன். ஆனால் அமவ 2000 ஆணடுகளுக்கு முன்னஷம கூவல் என அமழக்கப்பட்டதுடன், இமவ பழந் தமிழ் இலக்கியங்களில் ‘ அரிது உன் கூவல்’ ‘கண்படு கூவல் ஷதாண்டி’ என புறநாநூற்றிலும், ‘ஐங்குறு கூவல் கீ ழ்’ என ஐங்குறுநூற்றிலும் பசால்லப்படுகிறது. மட்டக்களப்பு மதுரத்தமிழில் முக்கியமாக ஷபசப்படும் இன்பனாரு பசால் ‘மருங்மக’ இது ஒரு குழந்மதயின் பிறப்மப ஒட்டி நமடபபறும் சடங்கு ஆகும். இச்சடங்குக்கு பக்கத்தில் உள்ளவர்கமள அமழப்பதனாஷலஷய (மருங்கு-பக்கம்) இச்சடங்கு மருங்மக எனச் பசால்லப்பட்டது. இச் பசால் பண்மடய இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் பாவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இன்பமும் பபாருளும் அறனும் என்றாங்கு அன்பபாடு புனர்ந்த ஐந்திமண மருங்கின்- பதால்காப்பியம்.


62

மருங்கில் பகாண்ட பல்குறுமாக்கள்- புறநாநூறு. பபருவழி மருங்கில் -அகநாநுர்று. என அடுக்கிக் பகாண்டு ஷபாகலாம். இன்பனாரு மறக்கமுடியாத மட்டக்களப்பாருக்ஷக உரித்துமடய பசால் என்றும்

பசால்லிவிடலாம். அது சூடு எனும் பசால்லன்றி ஷவறில்மல.

வயலில் விமளந்த கதிர்கமள தாக்கத்தி (தாள்10 கத்தி) பகாண்டு

அறுத்பதடுத்து களத்தில் அகலப்பரப்பி அவற்றின் மீ து அவற்றின் மீ து எருமமக் கடாக்கமள நடக்கவிட்டு மிதித்து மவக்ஷகாலில் இருந்து பநல்மல ஷவறாக்கும் பசயஷல சூடு ஷபாடுதல் எனப்படும். சூடுஷபாடும் ஷபாது பநல் மிகுதியாகக் கிமடக்க ஷவண்டும் என்ற பபருஆமசயில் பபருமக்கள் பபாலி பபாலிதாஷய பபாலி குரல் எடுத்து பாடுவார்களாம்.

இந்த முமறயில் சூடு ஷபாட்டு அவுரியில் மீ து நின்று பதர் ஷபாகத் தூற்றி எடுத்து, அவணக்கணக்கில் சாக்கில் கட்டி வண்டியில்

பகாண்டுவந்து வட்டு ீ முற்றத்தில் பட்டமற கட்டி மவப்பர். உழவுத் பதாழிலுடன் இரண்டறக்கலந்த பவள்ளாமம, சூடு, களம், பபாலி, பட்டமட(பட்டமற), ஆகிய பசாற்க்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பதியப்பட்டுள்ளமம, தமிழர் வாழ்ஷவாடு அத்பதாழில் ஒன்றித்தமமமயக் காட்டுகிறது என வாகமரவாணன் புட்டுக்காட்டுவது மட்டக்களப்பு தமிழின் மகிமமமய பதாட்டுக்காட்டுகிறது அல்லவா.

நீடு கதிர்கழனி சூடு தடுமாறும் – புறநாநூறு. வயல்பவளி ஆம்பல் சூடு தடுப்புதுப்பூக்

கன்றுமட புனிற்றா தின்ற மிச்சில் -நற்றிமன. வட்டில் வாய்மவக்கும்.. பபட்டியால் வாரிப் பட்டமட பநல்பலல்லாம் -முக்கூடற்ப்பள்ளு பல பவள்ளாமமயிட்ஷடன் மணல் வாரிமயப் பண்டு நம் பபருமான் கட்டழித்தார்- முக்கூடற்ப்பள்ளு பபாலி தூற்றி ஆற்றிப் பபாலி பபாலி பயன்றளப்பார்- முக்கூடற்ப்பள்ளு என்பன அமவ பழந்தமிழ் இலக்கியச் பசாற்கள் என்ற சான்மற பகாண்டுள்ளது என்பதற்கு தக்க எடுத்துக்காட்டு. இன்னும் ஒரு உன்னதமான பசால் மட்டக்களப்பில் இவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அது ‘ஏமம்சாமம்’ என்பதுதான். இங்கு ‘சாமம்’ இது இரவு என்று பபாருள்படும். இதற்கு சூடாமணி, நிகண்டு என்பன சாட்சியளிக்கின்றன. ஏமம் என்கின்ற பசால் மமலயாள


63

பமாழியிலும் உண்டு என்பார் ஷபராசிரியர் ஆ.ஷவலுப்பிள்மள அவர்கள். குறிஞ்சி, கூதீர் யாமம் என்மனார் புலவர் (பதால்காப்பியம்) இமடயிருள் யாமத்து என்மனயீங்கு அமழத்தமன (மணிஷமகமல)

நளன் யாமத்தும் பள்ளிபகாள்ளான் (பநடுநல்வாமட)

இன்பனாரு பசால் மட்டக்களப்பு தமிழகத்தில் இமத உச்சரித்தாஷல பக்தி, பயம், சந்ஷதாசம், தூய்மம என்பன குடிபகாண்டுவிடும் அந்தச் பசால் தான் ‘சடங்கு’ (மவகாசிச் சடங்கு, மவரவர் சடங்கு).

சடங்குகளின்ஷபாது, கண்ணூறு, நாவூறு கழிப்பதற்க்காகச் பசம்பில் தண்ணர்ீ ஓதிக் பகாடுத்தல் என்பன பட்டி பதாடங்கி பட்டினம் வமரக்கும் விஷசசமாக நமடபபறும் வழக்குகள். புழந்தமிழ் இலக்கியங்களும் இதமனப் பமறசாற்றுகிறது. சீர் மமறத் பதாழிற் சடங்கு பசய்திருந்து நூல் முனிவர்…..(பபரிய புராணம்) ஷபாற்றுஞ் சடங்மக நன்னாஷத…(கடு பவளிச் சித்தர்) இன்பனாரு மட்டக்களப்பு தமிழகத்தில் எம்முன்ஷனார் இன்றும் ஷபசும் ஒரு மரக்கறி வமக வழுதுணங்காய் என்கின்ற பசால். அமத ஒரு நாட்டுப்புறக் கவிஞர்கூட இப்படிச் பசால்லியது ஞாபகம் வருகிறது.

‘வாழக்காய் மந்தம் வழுதுணங்காய் பசங்கிரந்தி கீ மர குழுமம –என்

கிளிபமாழிக்கு என்ன கறி?’ அதுஷபாலஷவ பழந்தமிழ் பசப்ஷபடுகளில் அமவ வந்துள்ளமம ஆச்சரியமில்மல. ‘வட்டும் வழுதுமணயும் ஷபால் வாரும்’ (நாலடியார்) மட்டக்களப்பு தமிழக மக்கள் அஷனகமாக சமமப்பதற்கு ஷதமவப்படும் விறகிமன ‘பகாள்ளி’ என்ஷற ஷபச்சு வழக்காக இன்றும் பகாண்டுள்ளமமயும் அமவ அன்ஷற பழந்தமிழில் பசந்தமிழாக வந்துள்ளமமயும் இம்மக்களின் பூர்வகத்துக்கு ீ எடுத்துக்காட்ஷட. குறத்தி மாட்டிய வறற்கமடக் பகாள்ளி (புறநாநூறு) பகாள்ளி வாய்ப் ஷபய்க் குழவிக்கு (கலிங்கத்துப் பரணி) ஆனால் இப்ஷபாது இம்மக்கள் பகாள்ளி என்பது ஏஷதா பகாச்மசத் தமிழ், படியாதவன் ஷபசும் ஒன்று என நிமனத்து அவர்களது நல்ல


64

வழக்காறுகமள வழுக்க விட்டுக்பகாண்டிருப்பது பரிதாபஷம. அடுத்தது ஆணம் எனும் மட்டக்களப்பு தமிழர்களின் கறிவமககளில் ஒன்று. பகாச்சிக்காய் தூள் ஷபாடாமல் ஷதங்காய்ப்பால் நிமறய விட்டு ஆக்கப்படும் சுமவயான கறி இது. அதற்க்கு மரணவட்டு ீ

அமுதுகளில் நல்ல மரியாமத உண்டு. மண்டல புருடர் வழங்கிய

சூடாமணி நகண்டு ‘ஆணஷம குழம்பபாடு’ என்று பசால்கிறது. இது ஷபாலஷவ தமிழர் திருநாள் மதப்பபாங்கலிலும், ஷகாயில்

திருவிழாக்களிலும் புக்மக அல்லது பபாங்கலுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. புழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் புக்மக, புற்மக என்று இருப்பதமன இங்ஷக காணலாம்.

பதள்நீர் புற்மக ஆயினும் தாள் தந்து உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் (திருக்குறல்) பநடுநீர் புற்மக நீத்தனம் வரற்ஷக (புறநானூறு)

அடுத்து ஒசில் என்னும் மட்டக்களப்பு தமிழ் ஒயில் எனும் பசால்லின் திரிபாகும். இதற்க்கு அழகு என்று பபாருள். ஆனால், ஒசில் என்பது சந்தர்ப்பத்மதப் பபாறுத்து அழகின்மமமயயும் சுட்டும். பட்டினத்தார் இச்பசால்மல பல இடத்தில் பயன்படுத்தியுள்ளார். அது ‘ஒயிலான வன்னமயிற் பகாத்தவபளன்றும்’ எனும் சான்றாகும்.

மட்டக்களப்புச் பசால்லில் பிறகு என்பது ஷபச்சுத் தமிழில் பின்ன என்று வரும். திருவாசகத்திலும், பபரிய புராணத்திலும் இதன் திருத்திய வடிவமான பின்மன இருக்கிறது. ‘படுஷவன் படுவபதல்லாம் நான்

பட்டாற் பின்மன பயபனன்ஷன!’ (திருவாசகம்) குழறுதல் என்னும் மட்டக்களப்புத் தமிழ் பசால்லுக்கு புலம்புதல் என்று பபாருள். இது இலக்கியங்களில் இவ்வாறு வருகிறது. குயில் மபதல் காள் கண்ணன் நாமஷம குழறிக் பகான்றீர்’ (நம்மாழ்வார்) இவ்வாறு மட்டக்களப்பு தமிழகம் பயின்று வந்திருக்கும் அழகு தமிழ் பசாற்க்கள் ஷபான்று இன்னும் உழக்குதல், திண்மண, பவட்மடக்குப்ஷபா, கச்மச, அறுநாக்பகாடி, குடி, குரமவ ஷபான்ற நற்தமிழ் பசாற்க்கள் இன்றும் இம்மக்களின் நாவில் தவழ்வது அன்றய பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் அழியா மமறச் சான்றாதாரங்களாக மிழிர்வது இம்மக்களின் பூர்வகம், ீ உரித்து, என்பனவற்மற பமற சாற்றுகிறது. இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் மட்டக்களப்பில் வழங்கும் தமிழ் பசாற்க்களின் பழமமமயயும்


65

பசழுமமமயயும் சங்க இலக்கியங்கள் உட்பட பழந்தமிழ் இலக்கியங்கமள சான்றுகாட்டி ஷமஷல விழக்கியதன் மூலம் மட்டக்களப்பு உட்ப்பட ஈழத்திருநாடு எங்கும் தமிழர்கள் மிகப் பழங் காலந்பதாட்ஷட வாழ்கிறார்கள் என்பதமன உறுதிப்படுத்துவதுடன். மட்டக்களப்பின் தமிழ் பசந்தமிழ் அந்தஸ்த்து பபறுவதற்க்கு

அவர்களின் இனிய எழிய பமாழிவழக்கும் ஒரு காரணம் என்று ஷபராசிரியர் கூட அழுத்திச் பசால்வது இம்மக்களின் பாரம்பரியத்திமன உறுதிப்படுத்துகிறது அல்லவா.

ஆக்கம்: சி.தணிகசீைன்…. நன்றி:சுபீ ட்சம்


66

தலடகளில்லை வான்பவளியில் குருவிகளின் வண்ணக் கூட்டம்

வரிமசயாகச் பசல்லுகின்ற வடிமவக் கண்ஷடன் ஷதபனடுக்கும் ஷதனிக்கள் ஷசர்ந்து ஒன்றாய்

ஷசகரித்த ஷதன்கூடாய்ச் பசழிக்கக் கண்ஷடன் தான்தனித்து உண்ணாது கூட்டம் கூடி

தந்துண்ணும் காக்மககளின் கனிமவக் கண்ஷடன் ஏனிந்த மனிதபரல்லாம் பிரிந்து நின்று ஏபததற்ஷகா ஷகா

ங்கமளப் எழுப்பு கின்றார்?

அன்பபன்றால் இமறவபனன்றார் அன்ஷப என்றார் அறம்பசய்தால் வாழ்வுயரும் என்றார் என்றும்

துன்புற்ஷறார் விழிதுமடக்கச் பசான்னார் நாளும் தூயமனச் சிந்தமனயில் திமழக்கச் பசான்னார் இன்புற்று வாழ்வதற்கு வழிகள் பசான்னார் ஈடில்லா நன்மார்க்கம் பலவும் பசான்னார்

நன்மமதரும் பதய்வபமான்று என்ற ஷபாதும் நாளுமவர் அடிபட்டுப் பிரிவ ஷதஷனா? கடவுள்கள் தம்முள்ஷள சண்மட யிட்டு காமடத்தனம் புரிந்திட்ட ஷசதி யில்மல

படஷகாட்டி பசலுத்துகின்ற படமக நம்பி பயனிப்ஷபார் தமரகாண்பர் பயபமான் றில்மல இமடநடுஷவ குதித்துஷவறு கப்ப ஷலறி

இத்தமரமயக் காண்பதனால் பயபனான் றில்மல தமடயின்றி இமறயருமளப் பபறுவ தற்கு தரணியிஷல பமாழிமதஷமா தமடக ளில்மல!

சு.திருப்பரங்குன்றன்


67

முகில்ெண்ணன் கெிலதகள்: அழ ஷவண்டாம்!

எனக்காக யாரும்

அழ ஷவண்டாம் ! இனிய இமறவன் தன்ஷனாடு என்மன அமழக்கும் ஷபாது எனக்காக யாரும் அழ ஷவண்டாம் ! அன்மன தந்மத அவர் வழியில் அடிஷயன் பசல்லும் ஷபாது அலறிப் புலம்பி

அழ ஷவண்டாம்!. ‘அவரிடம்’ இருந்து வந்தவன் நான், அழுகிடும் உடமலக் கடனாய் பபற்ஷறன்!

அயலவர் உங்கமள உறவாக்கி ஆண்டுகள் பலவாய் வாழ்ந்து விட்ஷடன்.! அவர் மீ ண்டும் தன்ஷனாடு வரும்படி

அமழத்தால் மறுக்கும் தார்மீ க உரிமம எனக்கில்மல! இமறவன் என்மன அமழப்பதற்குள் இனிபயாரு பிறப்பு எடுப்பதற்குள் இந்தக் கணக்மக முடிப்பதற்கு இங்ஷக முயற்சி எடுக்கின்ஷறன் !


68

“ஆத்மா” நாபனன உணர்ந்து பகாண்ஷடன்! அதற்கு விடுதமல ஷவண்டி நின்ஷறன்! ‘அவஷர’ வருவார் எமன அமழக்க அழுது புலம்பி

தடுக்க ஷவண்டாம்! பசான்ன கமதகள், பசய்தமவகள்,

சுடும் பசாற்கள், எதமனயும் பசால்லி யாரும் அழ ஷவண்டாம்.!

முன்னம் பசய்த தவறுகள்! முழுதும் மறந்து மன்னிக்க! பந்தம் தந்த ஷசாதரிகள் பதறி அழுதிடும் மருமக்கள் பசாந்தம் பகாண்ட ஷபரன், ஷபத்தியர், மக்கள், இனித்திடும் மச்சான் மார், மறந்து ஷபான உறவுகள்,

ஒன்று கூடிச் ஷசர்ந்திடுங்கள்! ஓயாது புலம்;பி அழ ஷவண்டாம்! ஊமர விட்டுச் பசன்று விட்ட உறவுகள் கவமலப் பட ஷவண்டாம்1 ஒருவரும் அழுது புலம்ப ஷவண்டாம்! யாரும் யாமர ஷதற்றி என்ன? ஊஷராடு உறவாய் இருந்தால் ஷபாதும்! ஒருதரம் நிமனவு வரும்ஷபாது


69

எடுத்து கமதத்தால் ஷபாதும்! உறவு நிமலக்கும் வழியது வாகும்! ஒன்றாய் உங்களுடன் ஷசர்ந்திருந்து

ஒரு பபாழுஷதனும், நன்றாய் வாழ்ந்த நிமனவுடஷன நானும் பசல்ல

நிமனக்கின்ஷறன்! அந்த நாளும் வரும் ஷபாது

நன்ஷற என்மன விமட அனுப்ப ஒன்று கூடிச் ஷசர்ந்திருங்கள்! ஒருவரும் கூடி

அழ ஷவண்டாம்!

முகில்ெண்ணன்


70

இன்னுவமாரு கணென் தவறு என்னுமடயதாக இருக்குஷமா? இந்துமவப் பார்க்கும் ஷபாபதல்லாம் இந்தக் ஷகள்விஷய அரவிந்தன் மனதில் பலமாக

எழுந்தது. இந்து அழுது பகாண்டிருந்தாள். அவள் உதட்டில் இருந்து கசிந்த இரத்தம் தமலயமணயிலும் உமறந்து ஷபாயிருந்தது!

ஷநற்று முதல் அவள் அழுது பகாண்டிருந்தாள். ஐஷயா அம்மா என்று முனகியபடி அவள் எழுந்து குழந்மதக்குப் பால்கமரக்க

முற்படும் ஷபாபதல்லாம் எட்டி உமதக்க ஷவண்டும் ஷபாலிருந்தது அரவிந்தனுக்கு!

அதுவும் இன்று மாமல வமர தான். ஆனால் அருமளக் கண்ட பிறகு அவஷனாடு கமதத்த பின்பு இந்துவின் ஒவ்பவாரு கண்ணர்த் ீ துளியும் அவமன ஆயிரம் ஆயிரம் ஷகள்விகள் ஷகட்டுக் பகாண்ஷட இருந்தன.

நல்லாக அடித்து விட்ஷடனா?

கட்டிய மமனவிமயப் படுக்மகயில் இன்பனாருவனுடன் பார்த்தால் யாருக்குத் தான் ஷகாபம் வராது. நானாவது அடிஷயாடு விட்ஷடன்! ஷவறு யாரும் என்றால் இரண்டு ஷபமரயும் பகாமலஷய பண்ணியிருப்பான்கள்! தனக்குத் தாஷன சமாதானம் பசய்து பகாண்டு ஷசாபாவில் சாய்ந்தான் அரவிந்தன். மனம் இன்னும் ஒரு நிமலக்கு

வரவில்மல. வருமா? வராமஷல ஷபாய்விடுமா? அரவிந்தன் தனக்குள் சிரித்துக் பகாண்டான். ரி.வி.க்கு ஷமஷல படமாக இருந்து சிரித்தாள் இந்து. பக்கத்திஷல குழந்மத அனு! இந்தக் குழந்மதமயக் கூட அவள் நிமனத்துப் பார்க்க வில்மலஷய! அரவிந்தன் மனத்தில் முதல் நாள் நிகழ்ச்சிகள் படமாக ஓடுகின்றன. மீ ண்டும் அடிமனத்திஷல ஒரு பதட்டம். நரம்புகளிஷல அவமானமும் கலந்து ஓடுவது ஷபான்ற உணர்வு. மககள் குளிர்ந்து நடுங்கின. அன்று பவள்ளிக் கிழமம. அரவிந்தனுக்கு ஷவமல ஓடவில்மல.


71

கட்டிய மமனவியும் குழந்மதயும் என்று மகிழ்வாக இருக்க ஷவண்டிய மாமல ஷநரத்தில் சாப்பாட்டுப் மபமயயும் எடுத்துக் பகாண்டு ஷவமலக்கு ஓடுவதும் அதிகாமலக் குளிரில் நடுங்கியபடி வட்டுக்கு ீ வருவதும் என்ன வாழ்க்மக இது? ஊரிஷல கல்யாண வயமதத் தாண்டிவிட்ட தங்மககள். எந்த

ஷநரத்திலும் மரணத்மத எதிர்ஷநாக்கும் வயதுக்குரிய பபற்ஷறார்கள். ஆமிக்குப் பயந்து ஷவமலக்குப் ஷபாகாத அத்தான். காசு கிமடத்தது என்று எழுதும் கடிதத்தின் கீ ஷழஷய காசு அனுப்பு என்று எழுதும் அண்ணன்.

இங்ஷக உமழக்கும் காமச வரியாகப் பிடுங்கிக் பகாள்ளும்

அரசாங்கம். ஷவமலக்குப் ஷபானால் கரும்பு பிழிவமதப் ஷபாலப் பிழிந்பதடுக்கும் நிர்வாகம். இனிக் கல்யான வடு ீ பிறந்த நாள்

சாமத்தியச் சடங்கு என்று பசால்லுஷவாருக்கு காசு. அரவிந்தனுக்கு வாழ்க்மகஷய பவறுப்பாக இருந்தது. இன்று ஷவமலக்கு வராமஷலஷய விட்டிருப்பான். ஆனால் சம்பளம்! இரவு ஒன்பதமர மணிக்ஷக வருத்தம் தமலயிடி என்று லீவு

ஷகட்டுக் பகாண்டு புறப்பட்டான் அவன். சுட்மடப் மபக்குள் மவத்த சம்பளச் பசக்மகத் பதாட்டுப் பார்த்துக் பகாண்டான். பஸ் பாமஸ எடுத்துக் மகயில் மவத்துக் பகாண்டான். பனித்துகள் பரவலாக விழுந்து பகாண்டிருந்தது. தினமும் ஊர் அடங்கிய பின்பு அங்பகாருவரும் இங்பகாருவருமாக ஆட்கமளக் கண்டு பழகிய அவனுக்கு அந்த ஒன்பதமர மணிச் சனஷம மனத்துக்கு இதமாகத் பதரிந்தது. நல்ல குளிர். ஆனால் பதரியவில்மல. பஸ் தரிப்மப ஷநாக்கி நடந்தான். பஸ் வந்தது அதனால் கூட விமரவாக ஓட முடியவில்மல. அதன் சக்கரங்கள் பமதுவாகத்தான் உருண்டன. இந்து அவள் தூங்கியிருக்க மாட்டாள். அவள் பகண்டக்கி சிக்கின் மபத்தியம். வட்டுக்கு ீ முன்னாஷல கமட என்ற படியால் அடிக்கடி சாப்பிட்டுப் பழக்கம். பவள்ளி பசவ்வாய் ஷவறுபாடு கிமடயாது.


72

இன்மறக்கு ரகுவும் நிற்பான். வியாழன் பவள்ளி அவனுக்கு ஷவமல இல்மல. தமிழ்க் கமடகள் பத்து மணிக்குப் பூட்டிப் ஷபாடும். இல்லாவிட்டால் ஏதாவது தமிழ்ப் படம் எடுத்துப் பார்க்கலாம். பகண்டக்கி சிக்கிஷனாடு நடந்தான். கதமவத் திறந்தான் அரவிந்தன். ஷகாலிஷல ரி.வி. பார்ப்ஷபார்

இல்லாமல் ஓடிக்பகாண்டு இருந்தது. ரகு எங்ஷகா ஷபாட்டுது ஷபால இருக்கு. அமறக்குள் நுமளந்தான். இந்து துள்ளி எழுந்தாள். ரகு உமடமய எடுத்துக் பகாண்டு மிரண்டு பார்த்தான். புத்தஷர புராமலத் தின்னும் ஷபாது பூசாரி நீ என்ன பண்ணுவாய் தம்பி! நீ ஷபா ராசா! ரகு பவளிஷய ஷபாய்விட்டான். எல்லாம் கனவு ஷபால இருந்தது அரவிந்தனுக்கு. இந்துமவப் பார்த்துக் பகாண்டு நின்றான். குழந்மத அமமதியாகத் பதாட்டிலுக்குள் தூங்கிக் பகாண்டிருந்தது. என்மன மன்னியுங்ஷகா குஞ்சு! இது ஒரு நாள் பிரச்சமன அல்ல. நான் ஷவமளக்கு

வந்திராவிட்டால் யாரிடம் மன்னிப்புக் ஷகட்டிருப்பாய் பசால்லு? இந்து பமௌனமாக நின்றாள்.

வாமயத் திறந்து கமதயனடி! உன்மனக் கூப்பிட்ட காசுக்கு நான் இப்பவும் வட்டி கட்டிக் பகாண்டு திரியுஷறன்! நீ திமிர் கூடி அமலயுறாய் என்ன? அவள் தமல மயிமர எட்டிப் பிடித்தான் அரவிந்தன். அதற்கு ஷமல் அவனால் மனிதனாக இருக்க முடியவில்மல. ஏமாற்றம் அவமானம் எல்லாம் ஷசர்ந்து மகயில் புதிய ஒரு ஷவகம். இந்து துவண்டு ஷபாயக் கிடந்தாள். அரவிந்தனுக்கு மககள் வலித்தன. அழுமக பதாண்மடமய அமடத்தது. கதவு நிமலயில் தமலமய ஷமாதி அழுதான். கடவுஷள! இது என்ன ஷசாதமன. நல்லவள் நல்லவள் என்று பசால்லி அனுப்பினார்கஷள! சீதனத்துக்கு ஆமசப்பட்டு என்னுமடய


73

வாழ்க்மகமய நாசமாக்கிப் ஷபாட்டினஷம!

நாமளக்கு நண்பர்கள்

முகத்தில் எப்படி விழிப்பது? பசாந்தக்காரர்கள் முழங்காலுக்கும் பமாட்மடத்;தமலக்கும் முடிச்சுப் ஷபாட்டுக் கமதப்பவர்கள் ஆயிற்ஷற1 இமதயும் ஷகள்விப்பட்டால்?

அருளுக்கு எப்படி இமதச் பசால்வது. நான் இனி உயிஷராடு இருந்து என்ன பலன்?

எல்லாம் இந்த ரகுப் பயலால் வந்த விமன. அவனுக்கு எத்தமன உதவிகள் பசய்திருப்ஷபன். பவளி நாட்டுக்கு வந்து இறங்கிய

உடஷன ஷபாயக் கூட்டிக்பகாண்டு வந்து ஷசா~ல் பதியக் கடிதம் பகாடுத்து எவ்வளவு பசய்திருப்ஷபன். எப்ப பார்த்தாலும் இந்து அக்கா இந்து அக்கா என்று மரியாமதயாக நடப்பாஷன

இவன்களுமடய அகராதியில் அக்கா என்பதற்கு என்னதான் அர்த்தஷமா? பாவிகள்! எனக்கு ஷவணும். ஷபசாமல் ஒரு சின்ன இடம் எடுத்து இருந்து மானத்ஷதாடு வாழ்ந்திருக்கலாம். என் விதி விடவில்மல. பபரிய வடு ீ எடுத்து கூடஷவ ஊர்ப் பபடியன் பதரிஞ்சவன் என்று

இவமனயும் மவத்திருந்து இப்ப மானம் பகட்டுப்ஷபாய் இருக்கிறன். நாங்கள் எங்கள் பாட்டிஷல தனியாக இடம் எடுத்து இருப்ஷபாம். ஏனப்பா கூட ஆட்கமள எல்லாம் மவத்திருந்து என்று இந்து வந்தவுடஷன பசான்னாஷள நான் தான் ஷகட்கவில்மல. அரவிந்தன் அண்ணா உங்கள் மமனவியும் வருகின்ற நாள் பநருங்குது. நான் ஷவறு இடம் பார்த்துக் பகாண்டு ஷபாக ஷயாசிக்கின்ஷறன் என்று ரகு பசான்னாஷன! ஷபாய்த் பதாமல என்று நான் விட்டிருக்கலாம். நான் விடவில்மல. அவன் தாற முன்னூறு படாலர் பபரிதாகப் ஷபாய்விட்டது எனக்கு. இந்தப் பயல் இந்துமவ எப்படி மாற்றி எடுத்தான். இந்து கனடா வந்த புதிதில் ஒரு நாள் ரகுவுக்கு சாப்பாடு ஷபாட்டுக் பகாடும் என்று பசான்னதுக்கு சமமத்து மவப்ஷபன். விருப்பம் என்றால் ஷபாட்டுச் சாப்பிடட்டும். தயவு பசய்து இப்படி எடிபிடி ஷவமலபயல்லாம் அவன்களுக்குச் பசய்யும்படி


74

பசால்லாமதயுங்ஷகா. நான் எனது புருசனுக்கு பசய்யுற பவமல எல்லாம் ஷவறு ஆட்களுக்குச் பசய்ய மாட்ஷடன். அது எனக்குப் பிடிக்காது என்று

என்மனத் தனியாகக் கூப்பிட்டு இந்து பசான்னாஷள! அமதக் ஷகட்டு மனம் எவ்வளவு பூரித்தது. அவளா இப்படி மாறி விட்டாள்?

நான் ஷவமல பசய்யும் இடத்தில் விபத்துக்கு உள்ளாகி மவத்திய சாமலயில் இருந்த ஒன்பது நாளும் ஒருவராலும் அவளுக்குச்

சாப்பாடு பகாடுக்க முடியவில்மலஷய. அவர் வட்டுக்கு ீ வராமல் நிம்மதியாக என்னால் சாப்பிட முடியவில்மல. தயவு பசய்து என்மன வற்புறுத்தாமதயுங்ஷகா என்று பூமணி அக்கா பகாண்டு ஷபான இடியப்பத்மதஷய திருப்பி விட்டவள் இந்து.

படலிஷபான் எடுக்கும் ஷபாபதல்லாம் இந்தக் கமதமயச் பசால்லி அவமளப் ஷபால ஒரு பபாம்பிமள கிமடப்பதற்கு நீ பகாடுத்து மவத்திருக்க ஷவணும் என்று பபருமமப்படுவா. அபதல்லாம் இந்துவின் நாடகமா? நாமளக்கு அவ ஷகள்விப் பட்டா என்ன நிமனப்பா. ஏன் அவ கூட கனடாவுக்கு வந்த காலம் பதாடங்கி பபடியஷளாடு தாஷன இருக்கிறா. அவவும் அந்தப் மபயன்களும் தாய் பிள்மள

ஷபாலத்தாஷன எவ்வளவு பாசமாய் இருக்கினம். இவள் இந்துவிஷல உள்ள பிமழக்கு நான் என்ன பசய்யுறது? ஏஷதா நடப்பது நடக்கட்டும். சிந்தமனயின் அழுத்தம் அரவிந்தமனத் தூக்கத்தில் ஆழ்த்தியது. அரவிந்தன் கண் விழித்த ஷபாது சனிக்கிழமம பகலாகி இருந்தது. அருள் ஷவமல முடிந்து வட்டுக்கு ீ வந்திருப்பான். எழுந்து படலிஷபாமன எடுத்தான். கஷலா! தம்பி அருளிட்மட ஒருக்கால் பகாடுங்ஷகா. ஏய் அருள் உனக்குப் ஷபான்! கூட இருப்பவர்கள் யாஷரா அருமளக் கூப்பிடுவது ஷகட்கின்றது. நான் அரவிந்தன் கமதக்கிறனடா அருள். இராத்திரி ஒரு பிரச்சமன நடந்திட்டுது. அரவிந்தன் பபாறு அமறக்குள்ஷள ஷபாய் எடுக்கிறன்.


75

மணி இந்தப் ஷபாமன நான் உள்ஷள ஷபாய் எடுத்ததும் மவ அப்பு அருள் அங்ஷக பசால்வதும் ஷகட்கின்றது. அரவிந்தன் என்னடா பிரச்சமன பசால்லு. படுக்கப் ஷபாஷறன். அருள் இராத்திரி நான் தமல இடிக்குது என்று ஷவமலயால் ஷவமளக்கு வந்திட்டன். வந்து பார்த்தால் அமறக்குள்ஷள இந்தப் பயலும் இந்துவும்!

அரவிந்தன்! பபாறு! படலிஷபானில் இந்தக் கமதகள் ஷவண்டாம்.

ஆராவது ஷகட்டாலும். நீ உங்கள் வட்டுக்கு ீ பக்கத்திஷல இருக்கிற பாருக்கு வா.

நான் எப்படியும் அமர மணித்தியாலத்திஷல

வருகிஷறன். நீ உங்ஷக ஒரு பிரச்சமனக்கும் ஷபாக ஷவண்டாம். நீங்கள் என்னடாப்பா! கடவுஷள சரி. நான் உடஷன வாறன்.

ஷபாமன மவத்துவிட்டு எழுந்தான் அரவிந்தன். தமல சுற்றியது. ரகு வட்டில் ீ இல்மல. ஷநற்ஷற ஷபாய்விட்டான். அவன் அமற திறந்து கிடந்தது. பபாருட்கள் அப்படிஷய இருந்தன. எப்படியும் எடுக்க வருவான் தாஷன பார்த்துக் பகாள்ளலாம். ஷநற்மறய உமட இன்னும் மாற்றவில்மல. இறங்கி நடந்தான். அவன் குடிப்பதில்மல. ஆனால் அருள் பியர் குடிக்குப்

ஷபாபதல்லாம் முன்னால் இருந்து கமதத்துக் பகாண்டு இருப்பான்

அவன். அன்றும் வழமமயாக அமரும் ஷமமசயில் ஷபாய் அமர்ந்து பகாண்டு கண்ணாடியின் ஊடாக அருளின் காமரப் பார்த்துக்பகாண்டு இருந்தான். அருளின் கார் வந்து நின்றது. என்னடாப்பா நீ பசான்ன கமதமயக் ஷகட்டதும் எனக்கு என்ன பசய்வது என்ஷற பதரியவில்மல. என்று பசால்லிக் பகாண்டு அமர்ந்த அருளுக்கு நடந்தது அமனத்மதயும் பசால்லிவிட்டு அவமனஷய பார்த்துக்பகாண்டு இருந்தான் அரவிந்தன். தான் பசான்னது அமனத்மதயும் ஷகட்டுவிட்டு பமௌனமாகப் புன்னமகக்கும் அருமளப் பார்க்க ஷவதமனயாக இருந்தது அரவிந்தனுக்கு. ஒஷர ஊரில் பிறந்து ஒன்றாக விமளயாடி ஒன்றாகப் படித்து ஒரு ஷகாப்மபயில் சாப்பிட்டு கனடாவுக்கு வந்த பின்பும் இமண பிரியாமல் இன்ப துன்பங்களில் பங்பகடுத்து வாழும்


76

உண்மம நண்பன் கூட தன் ஷவதமனமயப் புரிந்து பகாள்ளவில்மலஷயா என்று நிமனக்கும் ஷபாது இவனுக்கு இமத ஏன் பசான்ஷனன் என்று கூட அரவிந்தன் மனம் ஒருகணம் திமகத்தது. என்ன அருள் நீயும் பமௌனமாக இருந்தால் எப்படி? அரவிந்தன் நான் பமௌனமாக இருப்பது ஷபாகட்டும். நீ என்ன முடிவு பசய்திருக்கிறாய் அமதச் பசால்லு. என்ன முடிவு அருள். ஓடு நாஷய என்று அவமளக் கமலத்து விட ஷவண்டியது தான். அனுமவயும் அவனுக்குத்தான் பபத்தாஷளா யார் கண்டது? அந்த ரகுப் பயமல ஷநற்று சும்மா விட்டிட்ஷடன் என்று நிமனயாஷத! எப்படியும் அகப்படாமல் ஷபாவாஷர! ஒரு பாடம் படிப்பிச்சுத்தான் விடுகிறது. அரவிந்தன் நான் பசால்கிஷறன் என்று ஷகாவிக்காஷத. முதலிஷல பாடம் படிக்க ஷவண்டியது நீ அவனில்மலத் பதரியுஷமா? என்ன அருள் நீயும் ஷசர்ந்து விமளயாடுறியா? அடுத்தவன்

மனுசிஷயாமட எப்படி நடக்கிறது என்று பதரியாத பஜன்மங்கள்! அரவிந்தன்! நீ இப்படிச் சத்தம் ஷபாட்டால் நான் ஷபாய்விடுஷவன். இது கத்தித் தீர்க்கிற பிரச்சமன இல்மல. எஷடய் உன்னுமடய கவமல எனக்குத் பதரியுது.

ஆனால் ஆத்திரப்பட்டு எமதயாவது

பசய்து பின்னாடி இருக்கிற மானத்மதயும் இழக்காஷத! நான் இந்துவிஷலா அவனிஷலா குமற பசால்ல மாட்ஷடன். எல்லாம் நீ விட்ட தவறு அரவிந்தன். உனக்கு இருந்த பபாறுப்புக்கமள எல்லாம் நீ தட்டிக் கழித்து நடந்த படியால் தான் இந்தச் சீரழிவு எல்லாம். நீ இரவு ஷவமலக்குப் ஷபாகிறாய் விடிய வருகிறாய். படுக்கிறாய் மத்தியானம் எழுந்து சாப்பிடுகிறாய். ரி.வி பார்க்கிறாய் உனது ஷநரம் வந்து விடும். ஷபாய் விடுகிறாய். எத்தமன நாள் இந்து பிள்மள வயிற்ஷறாடு தனிய டாக்டரிட்மடப் ஷபாய் வந்திருப்பாள்.


77

உன்மன நான் ஷகட்டால் பசால்லுவாய். நீங்கள் படுங்ஷகா அப்பா நான் தனியப் ஷபாஷவன் என்று பசால்கிறாள் என்று. ஏன் அவள் அப்படிச் பசால்கிறாள் என்று சிந்திச்சுப் பாத்தியா? தனது மனுசன் இரவு நித்திமர முழிச்சு பவமல பசய்யுறது. பாவம். குழப்பக் கூடாது என்ற எண்ணம் அவளுக்கு இருக்கிறது.

அப்படிப் பட்டவமள உன் நித்திமரமயத் தியாகம் பசய்து டாக்டரிட்மட நீ கூட்டிப் ஷபாயிருந்தால் என்னுமடய மனுசன் எனக்காக இப்படிபயல்லாம் கஸ்டப்படுகிறாஷர என்று

உன்மன நிமனத்து எப்படித் துடித்திருப்பாள். நீ பசய்ததில்மல. ஏன்? உன் குழந்மத பிறந்த பின்பு கூட மாப்ஷபணி வாங்குவதில் இருந்து மருந்து வாங்குவது வமர அவன் ரகு தாஷன! நீ

பசய்ததில்மல. ஷகட்டால் உன்னிடம் பரடியாக காரணம் இருக்கு. நீ வரும்ஷபாது கமடகள் திறந்து இருக்காது. ஷபாகும் ஷபாது வாங்கி பஸ்சிஷல காவ முடியாது. அது தாஷன. மமடயனடா நீ! எத்தமன நாள் உன் குழந்மதக்கு நடு இரவிஷல வருத்தம் வந்திருக்கும். இந்து சாமத்திஷல ஆஸ்பத்திக்கு பகாண்டு ஓடி

இருக்கிறாள். அத்தமன தரமும் நீ ஷவமல பசய்யுற இடத்துக்கு ஷபான் அடித்திருக்கிறாள். உன்னுமடய பதில் ரகுமவ எழுப்பிக்

பகாண்டு ஷபா அது தாஷன. சரி ரகுமவ அவள் கூட்டிக் பகாண்டு ஷபானாள். ஓடிவந்து என்ன ஏபதன்று பிறகாவது பார்த்தியா? ஷகட்டால் கடன் வட்டி உமழக்க ஷவணும் என்பாய். அரவிந்தன் இந்தக் கமதமயக் கவனமாகக் ஷகள். இது தான் பிரச்சமனயின் ஆரம்பம். ஒருநாள் உங்கள் வட்டுக்கு ீ ஷபான் எடுத்ஷதன். இந்து கவமலப்பட்டுச் பசான்னாள். அருள் அண்ணா இராத்திரி எட்டுமணிக்கு அனுவுக்கு கடுமமப்படுத்தி ஆஸ்பத்திரிக்கு பகாண்டு ஷபாய் விடிய நாலு மணிக்குத் தான் விட்டினம். ரகுவும் பாவம். இரவு முழுக்க என்ஷனாமட ஆஸ்பத்திரியில் நின்று ஷபாட்டு விடிய ஷவமலக்கும் ஷபாட்டுது. சாப்பாடும் இல்மல. நித்திமரயும் இல்மல காரிஷல ஷபாய் வாறது. இன்னும் காணவில்மல. எனக்கு என்னஷவா மனம் பயந்து பகாண்டு இருக்குது. அந்தப் பிள்மள வந்த பிறகு தான் நிம்மதி அண்ஷண


78

என்று பசான்னாள். பசாந்தப் புருசன் நீ எப்ஷபா ஷவமலயால் வருவாய் என்று ஏங்கிக் காத்திருக்காமல் இன்பனாருவனுக்காக அவமளத் தவிக்க விட்டது யாரப்பு? நீ தாஷன! பகாஞ்ச ஷநரம் பபாறுத்தாவது நீ வந்து இந்துஷவாடு நின்று பகாண்டு ரகுமவப் ஷபாய்ப்படு என்று

விட்டிருந்தால் ரகுமவப் பற்றிய சிந்தமன அவள் மனதில் ஏன் வரப் ஷபாகிறது? ஷயாசித்துப் பார் வட்டுக்குச் ீ சாமான் வாங்குவதில் பதாடங்கி ஷகாவிலுக்கு ஷபாவது வமர இந்து ரகுஷவாமட தான் ஷபாய் வருகிறாள். ஷகட்டால் ஒரு வரியிஷல பசால்லுவாய். ஏன்னிடம் கார் இல்மல என்று.

காரில்லாவிட்டால் என்ன? நீயும் கூடப் ஷபாக ஷவண்டியது தாஷன! உனக்குப் பஞ்சி!

இனிக் காசு ஷதமவ என்றால் நீ ஷநரடியாக அவமனக் ஷகளாமல் இந்துமவ விட்டுக் ஷகட்டு வாங்குவது. அவனுக்கு வாற ஷபானுக்கு இவமள விட்டுப் பதில் பசால்ல மவப்பது. இப்படிக் கனக்க பசால்லலாம் அரவிந்தன். அரவிந்தன்! பபண் உள்ளம் பமன்மமயானது! தனக்காக ஒருவன் கஸ்டப்படும் ஷபாது அவனுக்காக அன்பு காட்டத் பதாடங்குகிறது. அந்த அன்பின் அடிப்பமடயில் உணவு சமமத்துக் பகாடுத்தல்

முதலிய ஆதரவுகமளக் காட்டுகிறது. தனிமம கிமடக்கும் ஷபாது தன் மனத்தில் உள்ளவற்மற பவளிப்பமடயாகப் ஷபசி ஆறுதல் அமடகின்றது. அந்தப் ஷபச்சுக்கள் தன் பபற்ஷறாமரப் பற்றியிருக்கும். தம்பி தங்மககமளப் பற்றி இருக்கும். தன் கணவமனப் பற்றியதாகவும் இருக்கும். தன் கல்லூரி வாழ்க்மக பற்றியதாகவும் இருக்கும்! ஆனாலும் அந்தப் ஷபச்சுகளில் உள்ஷநாக்கம் இருப்பதில்மல. தவறான எண்ணங்கள் இருப்பதில்மல. இமதச் பசால்லலாமா பசால்லக்கூடாதா? என்ற பகுப்புணர்வும் இருப்பதில்மல. ஆனால் சிலரால் அந்தப் ஷபச்சுக்களில் இமழஷயாடும் பலவனங்கள் ீ மட்டும் பபாறுக்கி எடுக்கப்படுகின்றன. அந்தப் பலவனங்கமளப் ீ


79

பயன்படுத்தி அத்தமகய பபண்கமளத் தங்மகயாக்கிக் பகாண்டவர்களும் உண்டு தாரமாக்கிக் பகாண்டவர்களும் உண்டு. எந்தப் பபண்ணும் தனக்கு இன்னுபமாரு கணவன் ஷவண்டும் என்று நிமனத்துத் தப்புச் பசய்வதில்மல. இந்துவும் அப்படித்தான். நீ வாழ்க்மகயிஷல தவறிவிட்ட பபண்கமளப் பார்! ஒருவனிடம் ஆமசப்பட்டுத் தங்கமள இழந்தவர்கமள விட ஒருவனிடம்

அனுதாபப் பட்டுத் தங்கமளப் பறிபகாடுத்தவர்கஷள அதிகம்! இதுதான் உலக நடப்பு அரவிந்தன்.

ஒருஷவமள நீ ரகுமவ பபற்ற பிள்மளயாகஷவா அல்லது கூடப்பிறந்த சஷகாதரமாகஷவா நிமனத்து கவமலப்படாமல் இருந்திருக்கலாம். அப்படி நிமனத்து நீ ஏமாந்து இருந்தால் அந்த நம்பிக்மகத் துஷராகத்துக்கு தீர்ப்புச் பசால்ல வானத்திஷல பபரிய ஷகாட்டு இருக்குது ஐயா! எல்லாம் பதரிந்த நீதிபதி அங்ஷக

இருக்கிறார்! இப்ஷபா நீ பசய்ய ஷவண்டியது அவமரக் மகபயடுத்துக் கும்பிட ஷவண்டியது மட்டும் தான். திரும்பவும் பசால்கிஷறன். இந்து நல்லவள். ஷபா அரவிந்தன். அவஷளாடு பிரச்சமனப் படாஷத! அடிக்காஷத! எத்தமன ஆயிரம்

மமல் கடந்து உன்மன நம்பி வந்திருக்கிறாள். நீ அடித்தால் அவள் பயந்து தன் உயிருக்கு ஒன்மறச் பசய்து விட்டால் எவ்வளவு அவமானம்! உனக்கும் எனக்கும் மட்டும் பதரிந்த இந்தப் பிரச்சமனமய பபாதுப் பிரச்சமன ஆக்கிப் ஷபாடாஷத!

இந்து இன்பனாரு தரம் தப்புப் பண்ணினால் நீ பவட்டிப் ஷபாடு! உனக்காக அந்த ரகுப் பயமல பவட்டிப் ஷபாட்டு நானும் உன்ஷனாடு பஜயிலுக்கு வாறன். இந்த ஒரு தடமவ மட்டும் பபரிய மனது பண்ணி அவமள மன்னித்து விடு. அடித்துப் ஷபாட்டு அடங்கிவிடும் ஆள் நீ

நான் பதாடர்ந்து தப்புச் பசய்யலாம் என்று துணிந்து

திரும்பவும் பிமழ பசய்யும் ரகம் இல்மல இந்து. ஏஷதா அவளின்மர கூடாத காலம். இப்படி நடந்திட்டுது. நீ பபரிய மனிதன் என்றால் இனிஷமல் இமதப்பற்றிய கமத உன் வாழ்க்மகயில் எடுக்கக் கூடாது. இப்படிப் பட்டவருக்கு பிமழ விட்ஷடஷன என்று அவள் நிமனக்கும்படி நட! எங்காவது ஒரு சின்ன இடம் பார்த்துக் பகாண்டு ஷபாங்ஷகா! இந்த வட்டிஷல ீ இனி இருக்க


80

ஷவண்டாம் என்ன? இப்ப ஷபாய் இரண்டு ஷபரும் குளித்துத் ஷதாய்ந்து சமமத்துச் சாப்பிடுங்ஷகா! கடவுமளக் கும்பிடுங்ஷகா. அந்தக் குழந்மத அனுவின்மர எதிர்காலத்மத ஷயாசித்து நடவுங்ஷகா நான் இன்மறக்கு உங்கள் வட்டுக்கு ீ வாறது சரியில்மல. ஆறுதலாக வாறன். எனக்கு இபதல்லாம் பதரியும் என்றும் காட்டிக் பகாள்ளாஷத! அவள் கவமலப் படுவாள்! மற்றது அரவிந்தன் ரகு தனது பபட்டி படுக்மககமள எடுக்க ஆமரயும் கூட்டி வந்தால் ஒரு பிரச்சமனக்கும் ஷபாகாஷத! எடுத்துக் பகாடுத்து சனியன் பதாமலந்தது என்று விடு. ஓன்றும் கமதக்காஷத என்ன? அரவிந்தன் பமௌனமாகத் தமல அமசத்தான். எழுந்து முதுமகத் தட்டி பவளிக்கிடுவம் என்று புன்னமகக்கும் நண்பனின் மகமயப் பிடித்துக் பகாண்டு வாசல் வமர வந்தான் அரவிந்தன். மனத்திஷல ஏஷதா பாரம் இறங்கிய உணர்வு. இந்து! என்றான் அரவிந்தன். சப்த நாடிகளும் ஒடுங்கி கதவிமனப் பிடித்துக் பகாண்டு நடுங்கும் அவமளத் தமல அமசத்துக் கூப்பிட்டான். கதவு ஷமமச ஷசாபா என்று துமணக்குப் பிடித்துக் பகாண்டு பமதுவாக வந்த அவமள இழுத்து மடியிஷல இருக்திக் பகாண்டான். அவன் மககமளத் தடவிக் பகாண்டு இந்து அழுதாள். கமலந்து ஷபாயிருந்த அவளின் கூந்தமல வாரிவிட்டுக் பகாண்ஷட நான் அடித்தது தாங்கமுடியாமல் இருக்கா? வலிக்குதா அம்மா? என்று கவமலஷயாடு ஷகட்டான் அரவிந்தன். இல்மல! உங்களுக்கு மக வலிக்குதா? அமதத்தான் என்னாஷல தாங்கமுடியாமல் இருக்கு! என்மன ஏன் பவறும் மகயாஷல அடிச்சீங்கள்? என்று ஒரு குழந்மதமயப் ஷபாலக் ஷகட்டாள் இந்து!

இரா.சம்பந்தன் ( இரா. சம்பந்தனின் வித்தும் நிலமும் இருந்து )

சிறுகமதத் பதாகுதியில்


81

அரசி கெிலதகள் காட்டிக்பகாடுக்கின்றது என்னுள்ளிருக்கும் உன் இதயம்...!!! விழி பகாண்டு ஷநாக்கிட முடியா விதியா இது...?

விழியாவது ஷபசி ஆற்றுப்படுத்த முடியா. விதியா இது...? உருவம் ஒன்று மட்டும் நிழலாடுகின்றது...!

உன்மன காணும் துடிப்பில் எட்டி எட்டி ஷநாக்கும் என்மன. உருகும் மனஷதாடு அங்கும் இங்கும் அந்தரிக்கும்

உன் தவிப்மப காணுகின்ற என் கண்களில் நீரில்மலஷய,, இதயம் கனம் தாங்காது பவடித்தாலும்..

இந்த ஷபமதமய தாங்கி பகாள்ள அருகில் தானும் - உனக்கு இடமளிப்பார்களா ? உன் மனமத தாங்கி வரும் உன் எழுத்துக்கள் நிமறந்த மடமல காண ஓஷடாடி வருகின்ஷறன் மணித்தியால ஓட்டங்கமள கடக்கும் ஷபருந்தில் ஏறி..

கருவிலும் இடுப்பிலும் சுமக்கும் மழமலகளின் சுமமமய விட பநஞ்சில் சுமக்கும் உன் சுமம அதிகமாய்.. என்மன பற்றிய சுமமகமள சுமந்து பகாண்டிருக்கும் உன் சுமமகமளயும் ஷசர்த்து சுமப்பதாஷலா ...?? மகமாறி வரும் என் மனது உன்னிடமும், உன் மனது என்னிடமும் மக ஷசர்வதற்கிமடயில்.... அல்லாடி ஷபாய் விடுஷவன் அந்தரத்தில்.... காட்சி பகாடுக்கும் முகத்திமன விட காட்டாத உன் அகம் பதட்டபதளிவாக பதரிகின்றது.. காட்டும் மசமகயில் புரிகின்ற உன் ஷவதமனமயயும் காட்டிக்பகாள்ளாமல் தவிக்கும் உன் தவிப்மபயும்.. காட்டிக்பகாடுக்கின்றது என்னுள்ளிருக்கும் உன் இதயம்...!!!


82

அர்த்தமற்ற பிரிவுகளும் சிமறகளும் அடிக்கடி எம்மம அரவமணப்பதற்கு நாம் இமழத்த அநீதி தான் என்னஷவா??

அகதி என்பமத - எமக்கு அந்தஸ்தாக

அளித்தது யார்?? யார் இமழத்த அநீதி இது..???

அரசி

தயாராகிறது!!

'ஈழத்து எழுத்தாளர் பட்டியல்'

ஈழத்து எழுத்தாளர்களின் சுய ெிபரக்தகாலெ

அடங்கிய பாரிய நூல்.உங்கள் தகெல்கலளயும் இலணக்க உடன் வதாடர்பு வகாள்ளுங்கள்.

நண்பர்கலளயும் அறிமுகம் வசய்துலெயுங்கள். வதாடர்புக்கு:

முல்லைஅமுதன் 34.REDRIFFE ROAD,

PLAISTOW, LONDON.E13 0JX.UK mullaiamuthan@gmail.com


83

அரசி கெிலதகள் காதல்...!!! காதல்...!!! காதல்...!!!

இதயக்கூட்டில் ஒரு புது வரவு....!! இம்மசயாய் ஒரு இன்பம்....!!

இரவின் மடியில் தாலாட்டிடும் - ஒரு இனிமமயான மழமல....!! உயிர் நீங்கி ஷபாயினும்.... ஷவரூன்றி வானளாவி கிமள பரப்பும் பபரு விருட்சம்..!!! கடவுமள ஒத்து,,

கல் என்றவனுக்கு சூனியமாயும்

கடவுள் என்றவனுக்கு ஷபரின்ப பரவசமாயும் காட்சி பகாடுக்கும் பதய்வம்...!! புனிதமாய் பூசித்து,,

தூய்மமயாய் ஷநாக்கி,, உண்மமயாய் வழி நடந்திட்டால்.. அமுதமாய் மகயில் ஷசர்ந்திடும் அதிசயப்புமதயல்...!!!

காலங்கள் கடந்தாலும் கசங்கிப்ஷபாயிடாத அற்புதம்...!!! கனஷவாடு, கண்ணமரயும்,, ீ காலத்தால் அழியாத.. காற்ஷறாடு கமரந்திடாத... நிமனவுகமளயும்,,, உயிஷராடு பிரசவிக்கும் தங்கத்தாய்...!! புது இலக்கணமாய்... புரட்சி புரிந்திடும் புதுக்காவியம்...!!! புல்லரிக்கும் உணர்ஷவாடு – சின்னப் புன்னமகயும் சிணுங்கலும் வாங்கி புத்துயிர் பபற்று பூமியில் புதிதாய் பூத்திடும்,, உயிர்ப்பூ....!!!

அரசி


84

தலரக்குெரும் நட்சந்திரங்கள்.. கண்ணமர ீ ஆவியாக்கியபடி ஒரு காலம்

வறண்டுஷபாய் கிடக்கிறது.. ஊபரல்லாம்

ஒருபாட்டம் மமழவராதா என்று மண்மண இறுகப்பிடித்தபடி ஈரப்பதன் ஷதடி ஷவர்கள் மூச்சுவிடத்துடிக்கின்றன திமசகமள மூடி வசும் ீ அணல்காற்றில் தீய்ந்து தீய்ந்து

ஒவ்பவாரு இமலகளாக கருகி உதிர்கின்றன அணலாய் பகாதித்துருகும் எல்லாக்கடல்களில் இருந்தும் ஆவியாகின்றன

கண்ணர்த்துளிகள் ீ இனி முட்டி முடியாமல் ஒரு திமசயில் விமரவில் இருட்டும் அப்ஷபா பபய்யும்.. பபய்யத்தாஷன ஷவண்டும் ஒரு பபரும் மமழ பயிர் பச்மச தமழக்க உக்கிப்ஷபாய் கிடக்கும் உதிரம் காய்ந்த ஷதசத்தின் சருகுகமள உரசியபடி காற்று சடசடபவன்று உறுமிக்பகாண்டு வசும் ீ


85

பவட்டி மின்னல் பாயும்ஷபாது பவறும் ஷகாமட என்ன பசய்யும்..? ஒற்மறவானம் என்ன ஓராயிரம் வானமும் பமாத்தமாய் பிளந்துவந்து கடமல பசாரியும் பார் உள்ஷள ஊமமயாய்

எரிந்துபகாண்டிருப்பது பபருந்தீ..

ஒரு புள்ளியில் பவடித்துப் பிழந்து விண்ஷணாக்கிப் பாயும்ஷபாது மின்னல் பதாடங்கும்.. முக்கி முக்கி

இடிமுழக்கத்மத ஈனாமல் ஷபாக

எம்முன்ஷன இருப்பது மலட்டு வானமல்ல கண்ணர்களால் ீ கருக்பகாண்ட கருவானம்..

எனக்கு பதரியும் ஒருகாலத்மத கடந்துஷபாவது அவ்வளவு இலகுவல்ல நாங்கள் ஒரு பகாடிய ஷகாமடமயக் கடக்கிஷறாம் மாரி கருக்கட்டுகிறது வா குமடமயத்ஷதடுஷவாம்..


86

மமழவரும்ஷபாது கல்லமறகமளத்ஷதடி தமரக்குவரும் நட்சத்திரங்கமள தரிசிக்க பசல்லஷவண்டும்...

ந.சுதபஸ்


87

திண்டுக்கல் புத்தகத் திருவிழாவில் ஓவியா பதிப்பகத்தின் நூல்கள் கிமடக்கிறது கமட எண் : 22

ஸ்டால் : ராஜ்ஷமாகன் பதிப்பகம்

இடம் : டட்லி ஷமனிமலப் பள்ளி மமதானம், திண்டுக்கல்.

நாள் : 30-11-2012 முதல் 09-12-2012 வமர

1, சுதந்திரன் கவிமதகள் - (ஈழம் குறித்தான மரபுப்

பாக்கள்) - ஆசிரியர் சுதந்திரன், இலங்மக. - ரூ. 45/-

2. குமடயின் கீ ழ் வானம் - (மஹக்கூ கவிமதகள்) –

வதிமலபிரபா, பசல்லம்மாள் கண்ணன் - ரூ. 35/-

3. The Last Drop of Drizzle - (கவிமத, ஆங்கிலம்) பமாழிபபயர்ப்பு, பழனி எழில்மாறன்.

கவிமத மூலம் சந்திரா மஷனாகரன், ஈஷராடு. - ரூ. 100/4. அழகு ராட்சசி - (கவிமதகள்) - முமனபவன்றி நா சுஷரஷ்குமார், பசன்மன. - ரூ. 60/-

5. குரும்மப - (சிறுகமதகள்) - வதிமலபிரபா - ரூ. 60/6. The Pilgrimage to the Holy Land - கார்த்திகா மஷகந்திரன், லண்டன். - ரூ. 50/-

7. இவஷன என்கிற மனிதன் (சிறுகமதகள்) - சந்திரா மஷனாகரன், ஈஷராடு. - ரூ. 65/-

8. அழகியஷல (கவிமதகள்) - பப. விஜயராஜ் காந்தி, பபரியகுளம். - ரூ. 55/-

9. கருத்துக் கருவூலம் (தகவல் பதாகுப்பு) - சுந்தரி, மதுமர. - ரூ. 45/-

10. மருதிருவர் - (மருதுபாண்டியர் வரலாறு) - லதா ஆறுமுகம், ஷதவதானப்பட்டி. - ரூ 150/-

11. ஒற்மறப் பமனமரம் (கவிமதகள்) - புதுமம ராஜ்குமார், லால்குடி. - ரூ. 60/-

12. களவுஷபான காலங்கள் (மரபுப் பாக்கள்) - கு. சிவசுப்பிரமணியன், ஷகாமவ. - ரூ 35/-


88

தசால்ெர்

பசாறிநாமயப் பிடித்து

“ஷசால்ஜர்” எனப் பபயர் மவத்து கறிஷயாடு ஷசாறும்

பவறிஷயற அபினும் குமழத்துண்ணக் பகாடுத்து வடக்ஷக ஷபா என்றான் ஷவட்மடக்கு காவாலி ஷசால்ஜர்

கமடசித் பதருதாண்டி முக்கி முணகி

ஷமாப்பம் பிடித்தபடி கால்தூக்கி

எல்மல வமரகின்றான் என் வட்டுச் ீ சுவரில் அடித்து விரட்ட ஆளில்லா வபடான்றில் ீ நாநீட்ட தாகம் தணித்தவளின் மகநக்கி ஷகாமரப்பல் பதரியச் சிரித்தான் ஷவட்மட நாயில்லா வபடான்றாய்ப் ீ பார்த்து ஷகாழி இரண்மடயும் -பதன்னங்


89

குமல நான்மகயும் ஷதசியச் பசாத்தாக்கினான் சிதறுண்ட கால்பகாண்ட சிறுபுலியின் கதவுமடத்து

பபண்மமமய அரசுமடமமயாக்கினான் காலம் பபாறுமமயாய் காத்திருக்கிறது

ஷவட்மடநாய்களின் காலம் வருவதற்காய்

மன்னார் அமுதன்


90

உ.தெ. சாமிநாலதயர் (1855 – 1942)

மகாமஷகாபத்தியாய

டாக்டர்.

உ.ஷவ.

சாமிநாமதயரவர்கள்

1 9 . 0 2 . 1 8 5 5இல் ஷவங்கடசுப்மபயருக்கும் சரசுவதி அம்மாளுக்கும் உத்தமதானபுரம் தந்மதயாரின் ஓரளவு

எனும்

இமசயறிவு

காப்பாற்றி

சிற்றூரில்

வந்தது.

பிறந்தார்.

வறுமமப்பிடியிலிருந்த தம்

மகனும்

இவர்

தம்

குடும்பத்மத

தம்மமப்ஷபான்ற

இமசயறிவு உமடயவனாக வரஷவண்டும் என்று அவர் சில காலம் எண்ணினார். ஊட்டினால் காலம்

தம்

ஆங்கிலக் மகன்

எண்ணினார்.

தம்

கல்வியும்

பதலுங்குக்

குடும்பத்மதக்

மகனது

சிந்மத

காப்பான்

சிலகாலம்

கல்வியும்

என்று

சில

இமசயில்

ஈடுபட்டாலும் மற்ற இரண்டிலும் பட்டுத் பதறித்தஷதயன்றி ஒட்டி உறவாடவில்மல. தமிழறிமவயும்

அரியலூர்

முதலில்

பின்னர்

குன்னம்

ஷபான்ற

நூல்கமளப்

கஸ்தூரி

பசன்று>

நுட்பங்கமள அறிந்தார். மனனம்

இலக்கிய பசய்தார்.

இமசக்கமதயில் சரித்திரம்

சிதம்பரம்பிள்மளயிடம்

திருக்குறள்

உ.ஷவ.சா.

நன்னூல்

அவர்களுக்கு

அங்கிருந்து ஷபான்ற

இலக்கணங்கமள

ஈடுபட்ட

ஷபான்ற

இமசயுடன்

பயின்றார்.

ஐயங்காரிடம்

அறிந்த

சடஷகாமபயங்கார்

தம்

இவர்

கார்குடி

இலக்கண அக்கால

தந்மதயாருக்கு

தனித்து

இமசக்கமதகமள

ஊட்டினார். பசன்று

நூல்களின் முமறப்படி உதவியாக

இராமாயணம்>

நடத்தினார்.

நந்தன்

சிதம்பர

உமடயார் எனும் புலவரின் பண உதவியால் 1 6 . 0 6 . 1 8 6 6 மதுராம்பிமகமயத் திருமணம் புரிந்தார்.

இல்

திருமணத்திற்குப் பின்னர்> குடும்ப நலத்திற்காக ஆங்கிலம் படித்து இவர் அரசு ஷவமல பார்க்க ஷவண்டும் என இவருமடய தந்மதயார் விரும்பினார். இவஷரா> ~~தியாகராச பசட்டியாரிடம் படிக்க வழிஷகட்டால் இவர் இங்கிலிஷ் படிக்கவல்லவா உபஷதசம் பசய்கிறார்? எனக்கு இங்கிலி

ும் ஷவண்டாம்@ அதனால் வரும்

உத்திஷயாகமும் ஷவண்டாம்|| (என் சரித்திரம்> ப.191) எனத் தமிழ்க் காதல் பகாண்டு தமிழ் வல்லாமர நாடித்திரிந்தார்.

அதன்படி>

பசங்கணம் விருத்தாசலபரட்டியாரிடம் காரிமக கற்றார். அவர்களின் தமிழார்வத்மதயும் அறிமவயும் கண்ட அவர்

உ.ஷவ.சா.

~நாங்கபளல்லாம் ஷமட்டு நிலத்தில் மமழயினால் ஊறுகின்ற கிணறுகள்> என்றும் பபாய்யாமல் ஓடுகின்ற காவிரி ஷபான்றவர்


91

அவர்.

அவரிடம் ஷபாய்ப் படிப்பதுதான் சிறந்தது| > (என் சரித்திரம்>

ப. 2 1 3 )

என்று ஸ்ரீ மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்மளயவர்களிடம் இவமர

ஆற்றுப்படுத்தினார். 1 8 7 0இல் உ.ஷவ.சா.

தமிழ்

கற்கச்

இறப்பதுவமர மூழ்கி

ஷசர்ந்தார்.

ஸ்ரீ மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்மளயவர்களிடம் பின்னவர்

1 8 7 6இல்

இமணபிரியாது

கூடஷவ

முத்பதடுத்தார்.

பல்ஷவறு

(பிள்மளயவர்கள்)

இருந்து

தமிழ்க்

அரிய

கடலில்

நூல்கமளக்

கற்றுத்ஷதர்ந்தார்@ தமிழறிஞர் பலஷராடு பழகினார்@ திருவாவடுதுமற ஆதீனகர்த்தர்கஷளாடு என்னும்

தம்

ஒன்றி

இமணந்தார்

இயற்பபயமரத்

தம்

இவர்.

ஆசிரியரின்

பவங்கடராமன் ஆமணப்படி

சாமிநாதன் என மாற்றிக்பகாண்டார். தம்

ஆசிரியரின்

அன்பும்>

திருவாடுதுமற

ஆதீன

ஆதரவும்

இவரது வாழ்வில் புதிய திருப்பங்கமள ஏற்படுத்தின. இரபவன்றும் பகபலன்றும் இவருக்குக் இவமர

பாராது

நூற்றுக்

கணக்கான

நூல்கமள

ஆசிரியர்

பசன்றார்.

உணவுக்

கவமலயும்

குடும்பக்

கற்பித்தஷதாடு>

அமழத்துச்

தாம்

பசன்ற

இடங்களுக்பகல்லாம்

கவமலயும் இன்றி இனிது வாழ ஆதீனகர்த்தர் அருள் புரிந்தார். 1 . 2 . 1 8 7 6இல்

பிள்மளயவர்கள்

மமறந்தபின்>

அப்பபாழுது

திருவாவடுதுமற மடத்தின் தமலவராக விளங்கிய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஷதசிகர் நான்காண்டு காலம் இவருக்குத் தமிழ்க் கல்வி ஊட்டினார். பின்னர்த்

தமிழறிஞர்

சி.தியாகராச

பசட்டியாரின்

உதவியால்

1 6 . 2 . 1 8 8 0இல் கும்பஷகாணம் கல்லூரியில் தமிழாசிரியராகப் பணி ஏற்றார். அன்றிலிருந்து பபாருட்கவமலயற்ற வாழ்க்மக ஏற்பட்டது. 2 1 . 1 0 . 1 8 8 0இல் ஷசலம் இராமசாமி முதலியாமரக்கண்டு> சிந்தாமணிமயப் சிற்றிலக்கியங்கள் உணர்ந்தார். அவர்களின்

பற்றி தவிர

உமரயாடிய

ஷவறிலக்கியங்களும்

முதலியார் மஜன

பின்னர்>

பகாடுத்த

நண்பர்கள்

பகாடுத்த

தமிழில்

இருக்கின்றன

ஊக்கத்தாலும்

சீவக என

உ.ஷவ.சா.

விளக்கங்களாலும்>

நண்பர்களின் உதவியாலும்> இமடவிடா ஆராய்ச்சியாலும் 1 8 8 7ஆம் ஆண்டு சீவக சிந்தாமணிமயப் பதிப்பித்து பவளியிட்டார். இந்நூல் பவளிவரும் முன்னஷர ஷவனுவனலிங்க விலாசச் சிறப்பு (1878)> திருக்குடந்மதப் புராணம் (1883)> ஆகிய நூல்கமளப் பதிப்பித்துள்ளார். ஆயினும் சீவக சிந்தாமணிப் பதிப்ஷப இவமர ஒரு பதிப்பாசிரியர் என உலகுக்கு அறிமுகமாக்கியது. இப்பதிப்பிமன ஷசலம் இராமசாமி முதலியார்> பூண்டி அரங்கநாத முதலியார்>


92

சுப்பிரமணிய

ஷதசிகர்>

குமாரசுவாமி

தியாகராச

முதலியார்

இப்பாராட்டுக்கள்

தந்த

பசட்டியார்>

ஷபான்ற

ஊக்கத்தால்

பகாழும்பு

பலர்

பாராட்டினார்கள்.

பல்ஷவறு

இலக்கியங்கமளப்

பதிப்பிக்க ஷவண்டும் எனும் ஆர்வம் இவருள் எழுந்தது.

பத்துப் பாட்டிமன 1 8 8 4ஆம் ஆண்டு பவளியிட்டார்.

சிலப்பதிகாரத்திமன பவளியிட்டார். புறநானூற்மற

மிக

விரிவாக

மபபிளிற்

ஆராய்ந்து

கண்ட

ஆராய்ந்து

1

ஒப்புமமயகராதி

1 8 9 4இல்

பின்னர்

8

9

2இல்

முமறயில்

பதிப்பித்தார்.

அவ்வாஷற

மணிஷமகமலமய 1898இல் பவளியிட்டார்.

கும்பஷகாணத்தில் 1 9 0 3ஆம் ஆண்டு வமர இருந்த உ.ஷவ.சா. >

மாநிலக் கல்லூரியில் பணிபுரியச் பசன்மனக்குச் பசன்றார். 1919ஆம் ஆண்டு

அப்பணியிலிருந்து

பணியிலிருந்தும்

பாடங்

ஓய்வு

பபற்றவர்>

கற்பித்தலிலிருந்தும்

பதிப்புப்

ஓய்வு

பபறாது

1 9 2 4இல் (சிதம்பரம் அண்ணாமமலப் பல்கமலக்கழக) ஸ்ரீ மீ னாட்சித்

தமிழ்க் கல்லூரியின் முதல்வராக மூன்றாண்டு பணியாற்றி 1927இல் ஓய்வு பபற்றார்.

இதன் பின் முழுஷநரப் பதிப்பாசிரியராக இருந்து

பல்ஷவறு துமற நூல்கமளப் பதிப்பித்து பவளியிட்டார். துமறயிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டார்.

எழுத்துத்

1903க்கும் 1940க்கும் இமடயில் நாற்பது நூல்கமளப் பதிப்பித்தும்

பதின்மூன்று உமரநமடநூல்கமள எழுதியும் பவளியிட்டுள்ளார். உ.ஷவ.சா. அவர்களின் பதிப்புத் திறமமமயப் பாராட்டியும்

அவமர ஊக்கப் படுத்தவும் 1905இல் பசன்மன அரசாங்கம் ஆயிரம் ரூபாய் நன்பகாமடயளித்தது> அத்துடன் 1906இல் இவருக்கு> ~மகாமஷகாபாத்யாயர்| என்னும் பட்டமளித்துச் சிறப்பித்தது. இராமநாதபுரம் அரசர் இராஜராஷஜஸ்வர ஷசதுபதி> 1912இல் ஷதாடாமரியாமத பசய்தார் (ஷதாடா - ஆண்கள் மகயில் அணியும் தங்கக் காப்பு)@ காசி> பாரத தர்ம மகா மண்டலத்தார்> 1917இல் ~திராவிட வித்யாபூ

ணம்| என்னும் பட்டமளித்தனர். ஷவல்ஸ்

இளவரசர் 1922இல் பதக்கம் அளித்துப் பபருமமப்படுத்தினார். 1925இல் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் ~தா

ிணாத்திய கலாநிதி| என்னும்

பட்டமளித்து ஷமன்மமப்படுத்தினார். பசன்மனப் பல்கமலக்கழகம் 1932ஆம் ஆண்டு டாக்டர் பட்டமளித்துப் புகஷழணியின் உச்சிக்கு ஏற்றியது. 1938ஆம் ஆண்டு தமிழன்பர் மகாநாட்டு வரஷவற்புக் குழுத்தமலவராக இருந்து அரியஷதார் உமர நிகழ்த்திப் புகழீ ட்டினார். இவரது எண்பதாண்டு விழாமவ> சர்.பி.டி. இராஜன்


93

தமலமமயிலான

குழு

6 . 3 . 1 9 3 5இல்

பகாண்டாடியஷபாது

தமிழகத்திலும் பவளிநாட்டிலும் இருந்து பவளிவந்த இதழ்கள் பல அச்

பசய்தியிமனப்

பபரிதும்

பவளிநாட்டிலுமாக இவரது ~சதாபிஷ

பாராட்டி

முப்பத்திரண்டு

எழுதின.

உள்நாட்டிலும்

இடங்களில்

தமிழன்பர்கள்

க| விழாமவக் பகாண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

புலவர் நத்தம் என்னும் ஊர் உ.ஷவ.சா. அவர்களின் நிமனவாகச்

சாமிநாதபுரம் எனப் பபயர் சூட்டப்பபற்றது. இவ்வளவு சிறப்புக்குரிய

பபரியார் இத்தமனப் பாராட்டுக்களுக்கும் தம்மமத் தகுதிப்படுத்திக் பகாண்டதால்தான்

அவர்

விநாயகம் பிள்மளயவர்கள்>

மமறந்தஷபாது

கவிமணி

ஷதசிக

~~கண்ணுஞ் சமடயாமல் மகயுந் தளராமல் உண்ணப் பசிபயழுவ ஷதாராமல் - எண்ணி பயண்ணிச் பசந்தமிழ்த் தாய்க்குச் பசய்த திருத்பதாண்டுக் கிந்நிலத் துண்ஷடா இமண|| என்று பாடினார்.

(கமலமகள் (ஜுன். 1942) ப.569) மமறந்து ஷபாக இருந்த பல தமிழ் நூல்கள் மக்களிடம் பரவ பதிப்புப் பணி என்றும்> எழுத்துப் பணி என்றும் ஓயாமல் உமழத்த உ.ஷவ.சா. 2 8 . 0 4 . 1 9 4 2இல் இவ்வுலக வாழ்வினின்று ஓய்வு பபற்றார்.

உத்தமதான புரத்தில் உ.ஷவ.சா. பிறந்த காலத்தில் இருந்த தமிழின் நிமலக்கும்>

திருக்கழுக்குன்றத்தில்

அவர்

மமறந்த

காலத்தில்

உயர்ந்து நின்ற தமிழின் நிமலக்குமிமடஷய மிகுந்த ஏற்றம் உண்டு.

இவ்வாறு தமிழுக்குத் பதாண்டு பசய்த இச்சான்ஷறாரின் நிமனவு என்றும் நீங்காது நிற்க ஷவண்டும் என்று எண்ணிய பசன்மன அரசு மாநிலக் கல்லூரியின் முன்னால் அவரது முழு உருவச் சிமலமய 1948ஆம் ஆண்டு நிறுவியது. இவரது

உடலுருமவத்

தாங்கி

நிற்கும்

சிமல

பசன்மனக்

கடற்கமரயில் இருப்பது ஷபான்று இவரது எண்ண உருமவத் தாங்கி நிற்கும்

~மகாமஷகாபாத்யாய

நிமலயம்|

திருவான்மியூர்

டாக்டர்

உ.ஷவ.

கடற்கமரயின்

சாமிநாமதயர் அண்மமயில்

நூல் நின்று

பபாலிவூட்டுகிறது. கவிஞராக> உமரயாசிரியராகத்

கட்டுமரயாசிரியராக> திகழ்ந்த

உ.ஷவ.

ஷபச்சாளராக> சாமிநாமதயரின்

பதிப்புகமளயும்> பதிப்புத் தன்மம கமளயும் இனி ஆராய்ஷவாம். டாக்டர் உ.ஷவ. சாமிநாமதயர் 1878ஆம் ஆண்டு முதல் 1940ஆம் ஆண்டு வமரயிலான

63 ஆண்டுகளில்> 32 (1878>1883>1887>1889>1891>1892>


94

1894>1895> 1898>1903-1908>1910>1912>1918>1924>1925> 1930-1940) ஆண்டுகளில் 73 நூல்கமளப் பதிப்பித்துள்ளார். இவர்

பதிப்புகள்

சங்க

இலக்கியம்>

காப்பியம்>

இலக்கணம்>

ஷகாமவ> உலா> தூது> புராணம்> பிரபந்தத் திரட்டு> பரணி> அந்தாதி> மாமல>

விருத்தம்>

பவண்பா>

கலம்பகம்>

குறவஞ்சி>

பஞ்சரத்தினம்>

பிள்மளத்தமிழ்>

பிற எனப் பதிபனட்டு ( 1 8 )

பபாருண்மமகளில் அமமந்துள்ளன.

வமகயான

இவரின் சுவடிப் பதிப்புகள் ஆண்டிற்கு ஒன்றுமுதல் ஆறு பதிப்புகள்

வமர

பவளிவந்துள்ளன.

ஓர்

ஆண்டிற்கு

ஒரு

பதிப்பு

என்ற நிமலயில் 1878> 1883> 1887> 1889> 1891> 1894> 1895> 1898> 1906> 1908> 1910>

1912> 1924> 1928> 1931 ஆகிய ஆண்டுகளிலும்> ஓர் ஆண்டிற்கு இரண்டு பதிப்புகள் என்ற நிமலயில் 1888> 1892> 1907> 1918> 1930> 1936 ஆகிய ஆண்டுகளிலும்> ஓர் ஆண்டிற்கு மூன்று பதிப்புகள் என்ற நிமலயில்

1905> 1934> 1939> 1940 ஆகிய ஆண்டுகளிலும்> ஓர் ஆண்டிற்கு நான்கு பதிப்புகள் என்ற நிமலயில் 19 0 3 > 1 9 3 3> 1 9 3 7 ஆகிய ஆண்டுகளிலும்> ஓர் ஆண்டிற்கு ஐந்து பதிப்புகள் என்ற நிமலயில் 1 9 0 4 > 1 9 3 8 ஆகிய ஆண்டுகளிலும்>

ஓர் ஆண்டிற்கு ஆறு பதிப்புகள் என்ற நிமலயில்

1932> 1935 ஆகிய ஆண்டுகளிலும் பவளிவந்துள்ளன. இவரின் ( 1 3 )

பதிப்புகளில்

அமதத்

இடம்பபற்றுள்ளன.

அதிக

பதாடர்ந்து

எண்ணிக்மகயில்

உலாவும்

புராணங்களும்

ஷகாமவயும்

( 9 )

( 8 )

ஐயரின் பதிப்புக் வகாள்லககள் மமறந்து கிடந்த ஓமலச் சுவடிகமளத் ஷதடிபயடுத்து பதிப்பித்த உ.ஷவ.சாமிநாமதயர் கமடபிடித்துள்ளார்

தனக்பகன்று

சில

என்பமத

பதிப்புக்

அவரின்

அறியமுடிகின்றன. அமவ>

பகாள்மககமளக் பதிப்புகள்

வழி

1. நூலில் உள்ள வரிகளில் தவறுகள் இருப்பது பதரிந்தஷபாதும் மூலப்

பிரதியின்

மாற்றாதிருத்தல்.

எழுத்துக்கமளஷயா

அல்லது

பசாற்கமளஷயா

(இதமன ~~அடிமடக்குகளிலும் சிஷலமடகளிலும் ஷபதமில்லாமல் நகர

னகராங்களும்>

எதுமககளில்

பன்மம

வரஷவண்டிவிடத்து

ஒருமமயும் ஒருமம வரஷவண்டியவிடத்துப் பன்மமயும் இந்நூலுட் சிலவிடத்து உள்ளவாஷற பதிப்பு

வந்திருக்கின்றன@

மாற்றக்

கூடாமமயால்

அமவ

பதிப்பிக்கப் பட்டன|| (திருப்புவணநாதருலா> இரண்டாம்

முகவுமர>

ப. 2 )

என்று

இக்பகாள்மகமய அறியமுடிகிறது.)

கூறுவதிலிருந்து

ஐயரின்


95

2 .

உமரயுடன்

பழுதினால்

உமர

கிமடக்காத

மூலநூலில்

முழுதும்

பசய்திமயக்

பதிப்பித்தல்.

மூல

3 .

கூடிய

நூலில்

பகுதிகளுக்கு

கிமடக்காத கூறித்

சில

சில

பபாழுது>

தமது

அவ்வுமர

உமரமய

பசாற்பறாடர்கள்

முகவுமரயில்>

எழுதிப்

பபாருந்தாத

அவற்மறக் குறிப்பிட்டுவிட்டு அவற்மற மாற்றாதிருத்தல். (புறநானூற்றின்

ஏட்டின்

இமடஷய

~ ~இதன்

ஷபாது சிற்சில

வாக்கியங்கள் அவ்வவ்விடத்திற்குப் பபாருத்தமில்லாமல் ஷதான்றும். இனி நல்ல பிரதிகள் கிமடப்பின் அவற்றிமனக் பகாண்டு பசவ்மவ பசய்து

பகாள்ளலாபமன்றும்

அவற்மற

மாற்றாமல்

பிரதிகளிலிருந்தவாஷற பதிப்பித்ஷதன்|| (புறநானூறு மூன்றாம் பதிப்பு> முகவுமர> ப.12) எனக் கூறியுள்ளார்.) 4 .

முதல் பதிப்பில் பிமழ இருப்பின்>

அப்பிமழமய ஒப்புக்

பகாண்டு அடுத்து வரக்கூடிய பதிப்பில் திருத்தி பவளியிடுதல். (சீவக

சிந்தாமணி

முதற்பதிப்பில்>

திருத்தக்கத்ஷதவர்

மதுமரக்குச் பசன்று சங்கப் புலவர்கமளக் கண்டார் என்று தவறாகக் குறிப்பிட்டமத

யும்>

நூற்பபயர்கள்>

புலவர்

பபயர்கள்

முதலிய

பலவற்றில் ஏற்பட்ட பிமழகமளயும் பின்னர் திருத்திக் பகாண்டமத> ’இது தவறு என்று பிறகு பதரியவந்தது - - - அவற்மற நாளமடவில் திருத்திக்

பகாண்ஷடன்|

குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நச்சினார்க்கினியர் திருக்குறளுக்கும் சிந்தாமணி> இரண்டாவது

உமர

முதற்பதிப்பு> பதிப்பில்

இரண்டாம் பதிப்பு> ப.20) ) 5.

(என் சீவக

சரித்திரம்>

ப. 8 9 5 )

சிந்தாமணி

என்று

முதற்பதிப்பில்

திருச்சிற்றம்பலக்ஷகாமவயாருக்கும்

எழுதியதாகக் ப. 4 )

கூறியுள்ளார்.

(சீவக

அது தவபறன்று உணர்ந்த பின்

திருத்தியுள்ளார்) .

(சீவக

சிந்தாமணி.

சுவடியில் உள்ள நூல்களில் பமழய வடிவத்மத மாற்றாது

அப்படிஷய பதிப்பித்தல் (சுவடியில் உள்ள நூல்கமளப் படிப்பவர்கள் புரிந்து பகாள்ள ஷவண்டும் என்பதற்காகஷவா> விற்பமனயாகும் என்பதற்காகஷவா உ.ஷவ.சா. நூலின் பமழய வடிவத்மத மாற்றவில்மல என்பமத> ~~புராதன தமிழ் நூல்களும் உமரகளும் பண்மட வடிவங் குன்றாதிருத்தல் ஷவண்டுபமன்பஷத எனது ஷநாக்கமாதலின்> பிரதிகளில் இல்லாதவற்மறச் சுட்டியும் உள்ளவற்மற மாற்றியும் குமறத்தும் மனம் ஷபானவாறு அஞ்சாது பதிப்பித்ஷதனல்ஷலன். ஒருவாறு பபாருள் பகாண்டு பிரதிகளில் இருந்தவாஷற


96

பதிப்பித்ஷதன்.

யானாக ஒன்றுஞ் பசய்திஷலன்| |

(சீவக சிந்தாமணி>

ஏழாம் பதிப்பு> முகவுமர> ப.7) என்று கூறியுள்ளார்.) 6

நூலில்

.

வரும்

புரியாத

வரிகமள

ஷநர்மமயுடன்

விளங்கவில்மல என்று கூறுதல். உ.ஷவ.

சா வின் பதிப்புகள் பலவற்றில் விளங்கா ஷமற்ஷகாள்

அகராதி இடம்பபற்றுள்ளது. பதிற்றுப்பத்தில்

1 .

குதிமர

இலக்கணம்

முதலியவற்றிற்கு

முதனூல் அகப்படாமமயின் பபாருள் விளங்கவில்மல என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். (பதிற்றுப்பத்து> ப.15)

மான்விடு தூதிற்குக் குறிப்புமர எழுதுமகயில்>

2.

வந்துள்ள

மான்ஷறயம்>

பசய்திகள்

புல்வாய்மாது

விளங்காமமயால்

நாளமடவில்

~ ~இதனுள்

முதலியவற்மறப்

குறிப்புமர

எழுதக்

விளங்குபமன்பறண்ணுகிஷறன்| |

கூடவில்மல>

(மான்விடு

முகவுமர> ப.6) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். நன்னூல்

3 .

வசனபமன்றாவது கூடவில்மல.

மயிமலநாதருமரயில்> பசய்யுபளன்றாவது இக்காலத்து

~ ~சில சில

தூது>

ஷமற்ஷகாள்கமள

இவ்வுமரயில்

வழங்காத

பற்றிய

நிச்சயிக்கக்

பமாழிகளுக்கும்

வாக்கியங்களுக்கும் பபாருள் புலப்படவில்மல|| (மயிமல நாதருமர> முகவுமர> ப.4) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 7

நூலில்

.

அழிந்த

அல்லது

கிமடக்காத

அல்லது

சந்ஷதகத்திற்குரிய இடங்களில் ஊகித்து நிரப்பாமல் புள்ளியிடுதல். நூலின்

1 .

மூலமும்

உமரயும்

அல்லது

இவற்றில்

ஒன்று

கிமடக்காத இடத்திலும்> பசாற் சிமதந்த இடத்தும் தாமாக ஊகித்து நிரப்பாது ~.........

...........| என்று புள்ளியிட்டுத் பதரியப்படுத்தியுள்ளார்.

(புறநானூறு> ஆறாம் பதிப்பு> முகவுமர> ப.18) 2 .

நன்னூல் மயிமலநாதருமரப் பதிப்பில்>

வாக்கியங்களும் இருந்தும்

சில

பிரதிகளின்

உமரயாசிரியருமடய திருத்திப்

பதிப்பித்தற்கு

ஷமற்ஷகாள்களும் சிமதவு> கருத்து என்

சந்ஷதகத்திற்கிடமாக

ஷவறுபாடு விளங்காதது

மனம்

~ ~உமரயிற் சில முதலியவற்றால்

பற்றி

துணியவில்மல.

அவற்மறத் ஆனாலும்

நாளமடவில் அவற்றின் உண்மம விளங்கலாம்|| (மயிமலநாதருமர> முகவுமர> ப.3) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். வசய்திகலளச் தசகரித்தல்

உ.ஷவ.சா. தன் பதிப்பிற்குத் ஷதமவயான பசய்திகமளச்


97

ஷசகரிக்க

எடுத்துக்பகாண்ட

அறியலாம். பயன்படக்

முயற்சிமய

ஒருவர்

~யாஷரனும் கூடியவராக

என்

அவரின்

பதிப்பு

ஆராய்ச்சிக்குச்

இருந்தாலும்

அவமரத்

வழி

சிறிதளவு

ஷதடிப்பிடித்துப்

பழக்கஞ்பசய்து அவரிடமிருந்து அவருக்குத் பதரிந்தவற்மற அறிந்து பகாள்வதில் எனக்குச் சிறிதும் சலிப்ஷபற்படு வதில்மல| (நல்லுமரக் ஷகாமவ - 4> ப.134) என்று கூறியுள்ளார். வயதானவர்கள்

ஊரில்

உள்ள

பபரியவர்கள்

ஷபான்ஷறாரிடம்

இருந்து அவர் பல பசய்திகமள அறிந்துபகாண்டுள்ளார். (நல்லுமரக் ஷகாமவ - 3 > பக். 9 6 - 1 4 0 ) திருவிமட மருதூர் யாமனப்பாகன் மூலம் சீவக சிந்தாமணியில் வரும் யாமனப்ஷபச்சு பற்றிய குறிப்பிமனப் பபற்றுள்ளார். (நல்லுமரக் ஷகாமவ> ப.91) ஓரிரு

பிச்மசபபற்று

அடிகமள

அவ்வடிகமளக்

வந்த

மட்டும்

திரும்பத்

ஒருவமரப்

குறித்தஷதாடு

பின்

~எப்ஷபாதாவது

ஞாபகம் வந்தால் வந்து பசால்@

திரும்பப்

பதாடர்ந்து பாட்டு

இனாம் தருகிஷறன்|

பாடிப்

பசன்று>

முழுவதும்

(நல்லுமரக்

ஷகாமவ - 4> ப.134) என்று கூறியுள்ளார். சுவடி

பதாடர்பாகஷவா

அல்லது

ஷவறு

பணியின்

காரணமாகஷவா எந்த ஊருக்குச் பசன்றாலும் அங்குள்ள புலவர்கள் பிரபுக்கள்

முதலியவர்கள்

பற்றிய

வரலாறுகமளயும்

அவ்வூரில்

வழங்கிவந்த புராணச் பசய்திகமளயும்> பசவிவழிச் பசய்திகமளயும் பலரிடம் ஷகட்டுத் பதாகுப்பமதத் தன் வழக்கமாகக் பகாண்டிருந்தார்.

அதனால் பல நாளாகத் பதரியாமலிருந்த பல அரிய பசய்திகமள அவர் தம் பதிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சீவக விளக்கும்

சிந்தாமணியில்

வரும்

சமணநூல்கமள

பகாடுத்துள்ளார்.

அவற்மற

அருக

வடுர் ீ வடுர் ீ

சமயக்

ஸ்ரீ

ஷகாட்பாடுகமள

சந்திரநாதபசட்டியார் அப்பாசாமி

விளக்கியுள்ளார். (சீவக சிந்தாமணி> ஏழாம் பதிப்பு> பக்.7-11) புறநானூற்றிமனப்

பதிப்பிக்கும்ஷபாது

நயினார்

பாடிஷனார்>

பாடப்

பட்ஷடார் பபயரிலுள்ள வரலாற்றுச் பசய்திகமளத் பதரிந்து பகாள்ள> இராசாங்கத்துச் சிலாசாசனப் பரிஷசாதகராக இருந்த ராவ் பகதூர் வி. பவங்மகயருக்கு எழுதி அதியமான்>

கரிகால் வளவன்>

பவண்ணி>

மிழமல பற்றித் பதரிந்து நூலில் இமணத்துள்ளார். (என் சரித்திரம்> ப.986) சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் இமசச் பசய்திகமள அறிய சச்சபுட பவண்பா> தாள சமுத்திரம்> சுந்தாநந்தப் பிரகாசம் ஷபான்ற நூல்கமள ஆராய்ந்துள்ளார். இம் மூன்று நூல்கமளப் பற்றிய


98

சந்ஷதகங்கமளயும்

சிலப்பதிகார

இமச

பற்றிய

சந்ஷதகங்கமள

இமசயறிஞர்களான மகாமவத்திய நாத ஐயர்> மவமய இராமசாமி ஐயர் ஆகிஷயாமர அணுகியும் பதரிந்து பகாண்டார். அபிநயம்> மக முத்திமர வமககள் முதலியவற்மறப் பற்றிய பசய்திகமளப் பரத நாட்டியந்

பதாடர்பான

சந்ஷதகங்கமள

சில

நட்டுவனார்களிடமும்

ஷகட்டுத் பதரிந்துபகாண்டார். (என் சரித்திரம்> இவ்வாறு

தான்

வரலாற்மறப் பசய்திகமள

பல

பல

கட்டுமரகளாக

விளக்கி

அவர்களுக்கு

பசய்திகமள

ப.940)

அறிந்து

பகாள்ள

எழுதியுள்ளார்.

உதவியவர்கமளத்

நன்றியும்

ஷநர்ந்த

தமக்கு

தவறாமல்

கூறியுள்ளமம

அச்

குறிப்பிட்டு

இங்குக்

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். கண்டனங்கள் உ.ஷவ.சா

எதிர்ப்

பதிப்பித்த

புகள்

ஷதான்றியமவ>

பல

காலத்தில்

எழுந்தன.

அமவ.

திருத்தும்

2 .

இவரின்

பதிப்புகமளப்

1 .

ஷநாக்குடன்

பற்றி

பபாறாமமயால்

ஷதான்றியமவ

இரண்டு வமககளில் அமமந்துள்ளன.

என

வபாறாலமயால் ததான்றியலெ சீவக

சிந்தாமணிப்

ஷபச்சுக்களும்>

பதிப்பின்

குமறகமளப்

நூல்களும்>

கட்டுமரகளும்

பற்றி

ஷமமடப்

பவளிவந்தன.

பபாறாமமக்காரர் சிலர் சீவக சிந்தாமணிப் பதிப்மபப் பற்றிப் பல வமகயான

கண்டனங்கமளக்

பவளிப்படுத்தலாயினர். இவர்

மசவ

சீவக

கூறியும்

எழுதியும்

சிந்தாமணி

மடத்தினராதலாலும்

சமய

சமண

அச்சிட்டும்

நூலாதலாலும்

அடிப்பமடயில்

சிலர்

இவரது பதிப்மப எதிர்த்தனர். ~பபாய்ஷய கட்டி நடத்திய சிந்தாமணி என்று

உமாபதி

அச்சிட்டது

சிவாசாரியார்

தவறு

என்றும்

பசால்லியிருக்கும் அந்த

ஷவண்டுபமன்றும் சிலர் கூறியதாக

நூல் (

~ ~உ.ஷவ.சாமிநாமதயர்

பதிப்பிமன அவர்கள்

அவரின்

பதரியாமல் எழுதிய கமத சிலப்பதிகாரம்||

பரவாதவாறு

என் சரித்திரம்>

உ.ஷவ.சா. குறிப்பிட்டுள்ளார். சிலப்பதிகாரப்

சமண

எதிர்த்ஷதார்

நூமல பசய்ய ப. 9 6 8 ) சிலர்

உத்திஷயாகத்திற்காகத் (விஸ்வப்பிராம்மண்யம்>

ப.39) என்று அய்யாவு ஆச்சாரியார் கூறியுள்ளார். உ.ஷவ.சா அப்படி என்ன பிரமாதமாகத் தமிழ்த் பதாண்டு பசய்து விட்டார்?

புத்தகம் ஷபாட்டுப் பணம் சம்பாதித்தார் என்று பசால்லப்

பட்டிருப்பமத நாஷன ஷகட்டிருக்கிஷறன்| | என்று கல்கி கூறியுள்ளார் (பாரதி பிறந்தார்> ப.159).


99

பத்துப்பாட்டிமன

எதிர்த்ஷதார்

சாமிநாமதயர்

சிலர்

பத்துப்பாட்மட

பண்டிதர்

~காஷலஜ்

அச்சிடுவதாகச்

பசால்லிக்

மகபயாப்பம் வாங்கிக் பகாண்டிருக்கிறார். இது பணம் சம்பாதிக்கும் வழிபயன்று ஷதான்றுகிறது| (என் சரித்திரம்> ப.903) என்று கூறியதாக உ.ஷவ.சா வருந்தியுள்ளார்.

திருத்தும் தநாக்குடன் ததான்றியலெ சிலப்பதிகாரத்

துன்பமாமலயின்

இறுதியடியில்

~ ~ஒள்பளரியுண்ணு மிவ்வூபரன்ற பதாரு பசால்| | பதிப்பித்துள்ளார்.

டாக்டர் பதா.பபா.

ஒரு

குறள்

கமதமய

மீ னாட்சி சுந்தரனார்.

வருகிறது

என்றபதாரு

முடிக்கிறது.

பசாற்சீரடிமயயும்

~ ~கதிரவன் விமடயாக

பசால்| |

இவ்வாறு

கமடயடிஷயாடு

தமிழ்ப்பபரியார் சாமிநாமதயர்|

என்று உ.ஷவ.சா

என்று

என்ற

பசாற்சீரடி

பகாள்ளாமல்

ஷசர்த்துப்

கருத்துத்

இந்த

பதிப்பித்துள்ளார்

பதரிவித்தஷதாடு

(குடிமக்கள் காப்பியம்> ப.30) ~என்ற பதாரு பசால்| என்பமத அடுத்த அடியாகப் பதிப்பித்தால் குறள் சீர் பகடாது என்றும் கூறியுள்ளார். ஷக.என். என்னும் பதிப்பில்

சிவராஜ

நூலில் நுமழந்த

பசாற்களின்

பிள்மள

உ.ஷவ.சா

~சில

பதிப்பித்த

தவறுகமளச்

விளக்கம்

தமிழ்ச்

புறநானூற்று

சுட்டிக்

தவறானபதனக்

உண்மம விளக்கத்மதயும் கூறியுள்ளார்.

பசால்

ஆராய்ச்சி| இரண்டாம்

காட்டியுள்ளார்.

கூறியஷதாடு

7 9

அவற்றின்

~ ~புறநானூற்றுப் பதிப்பில்

மூல பாடத்திலும் உமரயிலும் காணப்படும் பிமழகள் என்று பத்து இடங்கமளச்

சுட்டி>

விளக்கியுள்ளார். எழுதுங்கள்

அவற்றின்

(சில தமிழ்ச்பசால் ஆராய்ச்சி>

அவர்களுமடய

ஷநராவண்ணம்

உண்மம

என்

ஆழ்ந்தகன்ற

கருத்துக்கமள

ப.27) என்று கூறியுள்ளார்.

வடிவத்மதயும்

ப. 1 0 3 )

இங்ஙனம்

புலமமக்கு

பவளியிட்டுள்ஷளன்

இழுக்கு (ஷமலது>

~~ஸ்ரீ மத் ஷவ. சாமிநாமதயரவர்கள் பதிப்பித்த சீவக சிந்தாமணியுமரப் பிமழகள்|| எனும் பமழய நூல் ஒன்றில் உ.ஷவ.சா. பதிப்பித்த முதற் பதிப்பில் இருந்து சில பகுதிகமளக் காட்டி அமவ பிமழகள் என்றும் அமவ எவ்வாறு இருந்திருக்க ஷவண்டும் என்றும்> அதனாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். (1). சீவக சிந்தாமணி 87ஆம் பசய்யுளின் முதலடி ~பாத்தரும்| எனத் பதாடங்குகிறது. அது ~மாற்றறு| என்றிருக்க ஷவண்டும் என்று உமர பகாண்டும் பிற எடுத்துக்காட்டுகள் பகாண்டும் நிறுவியுள்ளார் ம. பாலசுப்பிரமணியம். (சீவகசிந்தாமணி>முகவுமர> ப.10)

94ஆம்


100

பசய்யுள் மூன்றாம் அடி இறுதிச்சீர் ~பார்ப்பபனும்|

என்றிருக்கிறது.

இது ~பார்ப்பபணும்| என்றிருக்க ஷவண்டுபமன்று கூறி ஒரு பிரதியில் அவ்வாறு இருப்பமதயும் கூறியுள்ளார் (ஷமலது> பசய்யுளில் ‘கள்ளராற் புலிமய ஷவறு காணிய|

ப. 1 1 )

7 4 6ஆம்

என்பது ~கள்ளராற்

புலிமய ஏறு காணிய| என்றிருக்க ஷவண்டும் என்று உமரபகாண்டும் அவர் கண்ட பிரதிகளின் பாடம் பகாண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். பாராட்டுக்கள்

ஆலயங்கமள

~ ~அழிந்துஷபான பிரதிஷ்மட

புரிந்ஷதார்>

மறுபடியும்

பநடுங்காலமாக

நின்றுஷபான

சந்திரங்களுக்கு மறுபடியும் உயிரளிப்ஷபார்> ஷபாய்க் என்னும்

புராதனப்

கிடக்கும்

தடாகங்கமள

பலவமகயாரினும்

மங்கி

பபருங்காவியங்கமளப்

உலகத்திற்கு

அளிக்கும்

குமறந்தவர்களல்லர்.

மறுபடி

உ.ஷவ.சா

பவட்டி

உமழப்பு>

கல்வி>

புரிஷவார்

ஷபாய்க்

கிடக்கும்

முயற்சி

பபரிஷயார்கள் ஷமற்கூறிய

தடுமாறாத

அன்னச்

நலம் பசய்து

ஞாபக

தருமம் சக்தி>

திரும்ப

புண்ணியத்திற் புரிந்தவர்| |

(சக்ரவர்த்தினி> ப.153) என்று பாரதியார் பாராட்டியுள்ளார். ~அளவற்ற

கட்டி

வறண்டு மண்ஷணறிப்

மமறந்து

பபரு

புதுக்கிக்

ஓய்வறியாத

தளராத பபாறுமம> உண்மமயினின்றும் விலகாத நிமல

ஆகிய இக் குணங்கள் யாவும் பபாருந்தியவர்> சிறந்த பதிப்பாளராகக் கூடும்| (கமலமகள்> ப.216) என்று அப்புஸ்வாமி கூறுவஷதாடு அமவ நிமறந்தவர் உ.ஷவ.சா என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

~பதிப்புக்பகாருவர் எனப் பலரும் பாராட்டத் தகுந்த முமறயிற்

பதிப்பித்துத் தமிழ் நாட்டின் தனிப்பபரும் பாராட்டுக்கு உரியவரான மங்காப்புகழ் வாய்ந்தவர்|

என்று ஷம.வ. ீ

ஷவணுஷகாபாலப்பிள்மள

புகழ்கிறார் (சிந்தாமணிச்பசாற்பபாழிவு நிமனவு மலர்> பதிப்புமர>ப.9). உண்மம

நாட்டம் ஒன்ஷற உயிராக உள்ள தனித்தமிழனாக

இருந்த உ.ஷவ.சா.

அவர்களது பிறந்த நாமள கிருஷ்ண பஜயந்தி>

இராம ஜயந்தி> சங்கர ஜயந்தி> காந்தி ஜயந்தி என்று பகாண்டாடுவது ஷபாலச்

சாமிநாத

ஜயந்தியும்

ஷபராசிரியர் பத.பபா.

இனிக்

பகாண்டாடுஷவாம்

மீ னாட்சி சுந்தரனார் கூறியுள்ளார்.

என்று (தமிழ்

மணம்> ப.118) ‘~பண்மடய நூல்கள் பமழய வடிவங்குன்றாமல் பவளிவர ஷவண்டும் என்ற ஒஷர குறிக்ஷகாளுடன் பதிப்பித்துள்ளார். பதிப்பு என்பது தனித்தஷதார் அருங்கமல என்று தமிழுலகம் ஷபாற்றும் அளவுக்கு அது அமமந்தது|| (தமிழிலக்கிய வரலாறு> ப.259)


101

என்று மு.சு.அருள்சாமி பாராட்டியுள்ளார். சி.லெ.தா வுடனான வதாடர்பு

சி.மவ.தா. இமறயனாரகப் பபாருளுமரமயயும்> திருத்தணிமகப் புராணத்மதயும்

பபாருளுமரயின் திருவாடுதுமற உ.ஷவ.சாவிற்கு

சி.மவ.தா. > இன்னும்

பவளியிடத்

பதாடங்கியஷபாது

சூத்திரத்தின்

5 9வது

மடத்திற்குக்

கடிதம்

இமறயனாரகப்

பிற்பகுதி

எழுதினார்.

கிமடக்காததால்

அப்ஷபாது

சி.மவ.தாவுடன் பதாடர்பு ஏற்பட்டது. உ.ஷவ.சாவிற்குக்

சின்னாளிற்

கடிதம் எழுதியஷபாது ‘அடிஷயன்

கும்பஷகாணம்

வரும்ஷபாது

தங்கள்

சிஷநகத்மதச் சம்பாதிப்பதற்கு யாரிடம் ஓர் கடிதம் பபற்று வருஷவன் என்று சிந்தித்துக் பகாண்டிருக்கத் ஷதடிய பதய்வம் தாஷன வந்து மகப்பற்றியபதனத்

தாங்கஷள

குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இமதக்

நிமனக்க

நிமனக்க

தமிழ்நூல்கமள

ஷபரானந்தத்மத

அச்சிடும்

கும்பஷகாணத்துக்கு

எனக்குக்

கண்ட

வி

வரப்ஷபாகிறார்

கடிதம்

எழுதியதமன

விமளக்கின்றது|

உ.ஷவ.சா.

யத்தில்

என்று

‘ ‘பழங்காலத்துத்

ஊக்கமுள்ள

என்று

ஒருவர்

அறிந்தவுடன்

எனக்கு

மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று| | என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். (ஈழத்தமிழறிஞர் தாஷமாதரம் பிள்மள> ப.8-12)

சி.லெ.தா. வதாடர்பு பற்றி உ.தெ.சா. குறிப்பிடுபலெ ‘ ‘கும்பஷகாணத்திலுள்ள தாஷமாதரம் பசய்வித்ஷதன். வி

பிள்மளக்கு

அவர்

வக்கில்கமளயும்

விரும்பியவாறு

பழக்கம்

நாங்கள் இருவரும் அடிக்கடி தமிழ் சம்பந்தமான

யங்கமளப் ஷபசுஷவாம்.

நான்

கனவான்கமளயும்

அவர் பல வி

பசால்லுஷவன்.

யங்கமளக் ஷகட்பார்

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள

பல

வித்துவான்களுமடய பசய்திகள் அவர் மூலமாகத் பதரியவந்தன| | என்றும்> ‘ ‘மடத்திலுள்ள

பிரதிகமள

மவத்துக்பகாண்டு

இராமாயணம்

முழுவதும் ஷசாதித்து நல்ல பாடங்கமளக் மகப்பிரதியில் குறித்துக் பகாண்ட பசய்திமயயும் பதரிவித்ஷதன். பின்பு அவர் என்னிடமுள்ள கம்ப ராமாயணப் பிரதிமய ஒவ்பவாரு காண்டமாக வாங்கி நான் பசய்திருந்த பசய்துபகாண்டு

திருத்தங்கமளபயல்லாம் என்

பிரதிமய

பகாடுத்துவிட்டார்|| என்றும்> சி.மவ.தா.

சீவக

சிந்தாமணிமயப்

தம் என்னிடம் பதிப்பிக்க

உ.ஷவ.சா.விடம் இருந்த சுவடிமயக் ஷகட்டஷபாது> உ.ஷவ.சா. ‘‘மிகவும் சிரமப்பட்டுப் பல வரு

ங்களாகச் ஷசாதித்து

பிரதியில் திருப்பக் நிமனந்து


102

மவத்திருக் கிஷறன்.

நாஷன அதமன அச்சிட எண்ணியிருக்கிஷறன்.

ஆதலால் பகாடுக்க மனம் வரவில்மல என்று பசால்லி மறுத்ஷதன்|| என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். உ.ஷவ.சா.விற்கு

சி.மவ.தா.

வழிகாட்டியாக இருந்ததுடன்

உதவிகமளயும் பசய்துள்ளார் என்பதற்கான ‘

பல

‘தாஷமாதரர்

முன்னதாகஷவ இருந்த

பதித்து

நிமலயிலும்

நூல்கமள

உ.ஷவ.சா.

பவளியிட்டிருந்த

கற்றாமரக்

நன்பமாழிக்பகாப்பத்

சில சான்றுகள்.

தாம்

புலமம

கற்றாஷர

அவர்கட்கு

மிக்கவராக

காமுறுவர்

பதிப்பித்து

அச்சாக்கி

கலித்பதாமகயின் பமய்ப்புக்கமள உ.ஷவ.சா. அவர்கட்கு பார்த்துத்

தருமாறு

ஷகட்டுக்

விமனயாக்கிக்ஷகாடல் அனுப்பிய

குறிப்பிடும்

என்ற

கலித்பதாமக சாமிநாதர்

சிந்தாமணிக்குத் அதிலிருந்து

பகாண்டுள்ளார். கூற்றுக்ஷகற்ப

பமய்ப்புக்கமளப் தாம்

பதரிந்து

அறியமுடிகின்றது| |

என்று கு.

உ.ஷவ.சா.விற்கு சி.மவ.தா.

நம்

பார்த்துத்

வரும்

அனுப்பிப்

தாஷமாதரர்

தந்ததாகக்

பகாண்டிருக்கும்

பசய்திகள்

பகாண்டதாகக்

என்ற

விமனயால்

பதிப்பித்துக்

ஷதமவயான

பல

சிலவற்மறயும்

குறிப்பிடுவதிலிருந்து

அரஷசந்திரன் குறிப்பிடுவதிலிருந்து

வழிகாட்டியாக இருந்துள்ளமத அறிய

முடிகிறது. (தமிழீ ழம் தந்த தாஷமாதரனார்> ப.34)

உ.ஷவ.சா. அவர்கள் சிந்தாமணிமயப் பதிப்பிக்க இருபது முதல்

இருபத்மதந்து பதிப்பித்தார்.

பிரதிகமள

அவற்றுள்

மவத்துக்பகாண்டு

இரண்டு

ஆராய்ந்து

சுவடிகமள

சி.மவ.தா.

வழங்கியதுடன் பல உதவி கமளயும் பசய்துள்ளார் என்பமத> ‘ ‘இவ்விருபது தாஷமாதரர்

இருபத்மதந்து

உ.ஷவ.சா.

பிரதிகளில்

அவர்கட்களித்தமவ.

தாஷமாதரர் எங்கும் குறிப்பிடவில்மல. சிந்தாமணிப்

பதிப்பில்

ஏடுகள்

பதரிவிக்குமிடத்துக் குறிப்பிட்டுள்ளார்| | (தமிழீ ழம் தந்த

இரண்டு

தாஷமாதரனார்> ப.33)

உ.ஷவ.சா. கிமடத்த

பிரதிகள்

இச்பசய்திமயத் அவர்கஷள தம் விவரங்கமளத்

என்ற குறிப்பின் மூலமும்

"சிந்தாமணிப் பதிப்பில் அச்சுக் கூலி காகித விமல முதலியவற்றிற்கு எனக்குப் ஷபாதிய பணம் கிமடக்கவில்மல. ஒரு சமயம் சில பாரங்கள் அச்சிடுவதற்குக் காகிதம் ஷதமவயாக இருந்தது. அச்சுக் கூடத்தமலவர் காகிதத்துக்குப் பணம் அனுப்ப ஷவண்டுபமன்று எழுதிவிட்டார். மகயிஷலா பணமில்மல. இன்னது பசய்வபதன்று பதரியவில்மல. நான் சிரமப் படுவமத அறிந்து தாஷமாதரம்பிள்மள தமக்குத் பதரிந்த காகிதக் கமடக்காரர்


103

ண்முகஞ்பசட்டியார் என்பவரிடம் காகிதம் வாங்கிக் பகாள்ளலாம் என்றும் சில மாதங்கள் பபாறுத்துப் பணம் பகாடுக்கலாம் என்றும் எனக்கு

எழுதியஷதாடு

பசன்மனயிலிருந்த

அக்கமடக்காரருக்கும்

எழுதி எனக்கு ஷவண்டிய காகிதத்மதக் பகாடுக்கும்படி பசய்தார்|| என்ற

குறிப்பின்

மூலமும்

அறியமுடிகிறது.

தாஷமாதரனார்> பக்.35-36)

(தமிழீ ழம்

தந்த

பதிப்புத் தன்லம 1.

உ.ஷவ.சா

தாம்

பதிப்பித்த

முகவுமரகளிலும் விரிவாகக்

அவற்மறப்

குறித்துள்ளார்.

ஷவண்டிய

ஏட்டுப்

பிரதிகமளயும்>

உதவியவர்கள்.

பற்றிய

ஒரு

நூமலப்

பசய்திகள்

நூல்களின்

பதிப்புச்

பசய்திகமள

பதிப்பிக்க

மகபயழுத்துப்

அப்பதிப்பிற்குப்

உடனுதவியவர்கள்

எல்லா

உதவியவர்கள்

பபயர்கமளக் குறிப்பிட்டு நன்றி பதரிவித்துள்ளார். 2.

சில முகவுமரகளில்

ஷமற்பகாண்ட

பிரதிகமளயும்

பபாருளுதவி

தந்து

அவருக்கு

பசய்ஷதார்>

ஆகிஷயாரின்

அந்நூலின் ஏடுகமளப் பபறத் தாம்

முயற்சிகமளயும்

விரிவாக

எழுதியுள்ளார்.

பபரும்பாலான முகவுமரகள் எடுத்துக் பகாண்ட பபாருளுக்கு ஏற்ப இமறவாழ்த்துப் திருவாசகம்>

பாடல்களுடன்

ஷதவாரம்>

பதாடங்குகின்றன.

அவற்மறத்

கந்தரலங்காரம் ஷபான்ற நூல்களிலிருந்து

எடுப்பதுடன் தாம் பாடிய பாடல்கமளயும் பயன்படுத்தியுள்ளார். 3. பற்றிய

புறநானூற்றின் ஆய்மவயும்

இலக்கியம்

பற்றிய

முகவுமரயின்

ஒரு

குறுந்பதாமகயின்

ஆய்மவயும்

பகுதியில்

அகம்

ஓரிடத்தில்

சங்க

ஷமற்பகாண்டார்.

பிற

முகவுமரகளில் இத்தமகய ஆய்வுகளில்மல. 4.

பண்மட

பறாடர்கமளயும்

இலக்கியங்களின் இயன்றவமர

முகவுமரகளில் தனித்தமிழ்

நீண்ட

பசாற்

நமடமயயும்

ஷமற்பகாண்ட உ.ஷவ.சா. பிற்காலப் பிரபந்தங்களின் முகவுமரகளில் குறுகிய

பசாற்பறாடர்கமளயும்

மகயாண்டுள்ளார்.

நூல்களில்

வடபமாழிச் தவறுகள்

இருப்பின்

அவற்மற

மகபயழுத்துப்

பிரதியில்

முகவுமரகளில் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். 5. அதன்

திருக்காளத்தி ஆசிரியர்

நாதருலாவின்

பபயர்

பசாற்கமளயும்

~இரட்மடயர்கள்|

என்றிருக்க

தகுந்த

ஆதாரங்கமளக் பகாண்டு ~ஷசமறக் கவிராயஷர| அதனாசிரியர் என்று முடிவு பசய்துள்ளார்.


104

6.

உ.ஷவ.சாவின் முதற் பதிப்பிற்கும் இரண்டாம் பதிப்பிற்கும் சில

மாற்றங்கள் 7.

காணப்படுகின்றன.

உ.ஷவ.சா.

அமரப்புள்ளி>

பதிப்புகளில்

முக்காற்புள்ளி>

வியப்புக்குறி>

வினாக்குறி>

வமககள்

ஷபான்றமவ

ஏடுகளில் வமளவுக்

பநடில்குறி>

குறிகள்>

கவிழ்குறி>

ஒற்றுப்புள்ளி>

ஷகாடு

இடங்களில்

இவர் பதிப்பில் ஷமற்ஷகாள்கள் இடம்பபற்றுள்ளன.

அவற்மற

அடிக்குறிப்பில்

பதரிவிக்க>

பயன்படுத்தி யுள்ளார். 9.

காற்புள்ளி>

ஷதமவயான

ஷசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 8.

இல்லாத

பல

குறியீடுகமளப்

உ.ஷவ.சா. பதிப்புகள் மூலப் பதிப்புகள்> மூலமும் உமரயும்

பகாண்ட பதிப்புகள் என இரண்டு வமககளில் அமமந்துள்ளன. வதாகுப்புலர 1.

உ.ஷவ.சாமிநாமதயர் பதிப்புகளுக்கு

ஒரு தனிச்சிறப்புண்டு>

அவற்றின் மூலம் மட்டுஷமா மூலமும் உமரயும் மட்டுஷமா இடம் பபற்றிருப்பதில்மல> ஆய்வாளர்கட்கு

படிப்பவர்களுக்குப்

உபஷயாகப்படக்கூடிய

பயன்

குறிப்புகள்>

பசய்திகள்

ஷபான்றமவ முன்னும் பின்னும் இடம்பபற்றுள்ளன. 2.

உ.ஷவ.சா.

அவர்கள்

ஓமலச்

தரத்தக்க

சுவடிகமளப்

பதிப்பிக்கத்

பதாடங்கிய 1 8 7 8ஆம் ஆண்டு முதல் 1 9 4 0ஆம் ஆண்டு வமர 7 3 நூல்கமளப் பதிப்பித்துள்ளார். 3.

உ.ஷவ.சா.

விமளவாகத்

பல இடங்களுக்குச் பசன்று அரும்பாடுபட்டதன்

தமக்குக்

அவற்மறக்

கிமடத்த

பகாடுத்ஷதார்

பிரதிகளின்

பட்டியமலயும்>

பபயர்கமளயும்

அவற்றின்

இயல்புகமளயும் விரிவாக எழுதியுள்ளார். 4.

தம்முமடய

பமாழிகமளச்

ஆசிரியமரக்

ஷசர்த்தும்>

அவஷராடு

குறிக்கும்ஷபாது> தமக்குள்ள

புகழமட

பதாடர்புகமள

இமணத்தும் எழுதியுள்ளார். 5.

இவரின் சுவடிப்பதிப்புகள் 18 வமகயான பபாருண்மமகளில்

அமமந்துள்ளன. அதிக எண்ணிக்மகயில் புராணப் பதிப்புகளும் ( 1 3 ) > அதமனத் பதாடர்ந்து ஷகாமவ ( 9 ) > உலா ( 9 ) சங்க இலக்கியம் ( 6 ) தூது (6) ஷபான்ற பதிப்புகளும் இடம்பபற்றுள்ளன. 6.

உ.ஷவ.சா

அவர்கள்

தன்

பதிப்பிற்குத்

ஷதமவயான

சுவடிகமள மட்டும் ஷதடிச்பசன்றாஷர தவிர கிமடத்த அமனத்துச் சுவடிகமளயும் அவர் பதாகுக்கவில்மல.


105

உ.ஷவ.சா.

7. இருப்பினும்

தம்

விற்கு முன் பல பதிப்பாசிரியர்கள்

பதிப்புகளின்

மூலஷம

பதிப்பு

முமறகமள

அறிந்துள்ளார். 8.

உ.ஷவ.சாவின்

சுவடிப்

பதிப்பு

ஷவணுவனலிங்க

விலாசம்

சிறப்பில் பதாடங்கி கபாலீச்சுரர் பஞ்சரத்தினத்தில் முடிகிறது. உ.ஷவ.சா. சி.மவ.தாவின்

திருவாவடுதுமற பதாடர்பு

பரிமாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன.

ஏற்பட்டது. ஐயரின்

ஆதீனத்தில் பின்னாளில்

இருந்தஷபாஷத பல

கருத்துப்

சீவக சிந்தாமணிப் பதிப்மப

விமரவில் பவளியிடத் தூண்டியவர் சி.மவ.தா. ஐயர் சுவடிப்பதிப்புத் துமறயில்

சிறந்து

பதிப்பாசிரியர்களுக்கு

விளங்கியதுடன் முன்ஷனாடியாகவும்>

விளங்கினர்.

முலனெர் வெ. முத்துச்வசல்ென்

தற்கால

சுவடிப்

வழிகாட்டியாகவும்


106

Kaatruveli December 2012 Issue  
Kaatruveli December 2012 Issue  

The December 2012 Issue of the free Tamil Literature magazine by Mullai Amuthan.

Advertisement