Page 1

fhw;Wntsp


fhw;Wntsp

கரற்றுவ஬பி ஆணி இ஡ழ்2010

அன்ன௃ஷட஦ீர். ஬஠க்கம். ஥ீ ண்டும்

இவ்

இ஡ல௅டன்

சந்஡றக்கறஶநரம். கரனம் துரி஡஥ரணது.

கஷனஇனக்கற஦ இ஡ழ். இ஧ண்டரண்டுகள்

ஆசறரி஦ர்:ஶ஭ரதர க஠஠ி஦ிடலும்,஬டி஬ ஷ஥ப்ன௃ம்: கரர்த்஡றகர.஥

஥க்கபின்

துன்தம்

வ஡ரடர்கறநது.஍.஢ர.சஷத஦ின்

ஶ஬கம்

ஆஷ஥

ஶ஬க஥ரகஶ஬

஥க்கபரல்

உ஠஧ப்தடுகறநது. ஆனே஡ப்

ஶதர஧ரட்டத்஡றன்

஋ஶ஡ச்சர஡றகர஧

வ஥ௌணம்

அ஧சுகல௃க்கும்

அச்சத்ஷ஡ ஡஧ர஥னறல்ஷன.ஆணரலும் அ஡றகர஧

வ஡ரடர்ன௃க்கு: R.MAHENDRAN. 34,REDRIFFE ROAD, PLAISTOW, LONDON, E13 0JX

க஫றந்தும்

஥஥ஷ஡

஥க்கஷப

அன்ணி஦ப்தடுத்஡றஶ஦ த஫கறக்வகரண்டதும் வ஡ரடர்கறநது. அ஡றக஥ரண

தஷடப்ன௃கள்

஬ண்஠ம்

஬ந்஡

இன௉க்ஷக஦ில்

கரனக்கற஧஥த்஡றன் ஋ன்தஷ஡னேம்

தடி

தி஧சு஧஥ரகும்

தஷடப்தரபர்கல௃க்கு

வ஡ரி஬ித்துக் வகரள்கறஶநரம்.

஢ன்நறகள் கூகுள், ன௅கத௄ல்

ஏ஬ி஦ர் : ன௃கஶ஫ந்஡ற

ஈ஫த்து ஥ஷநந்஡ தஷடப்தரபர்கபின் கட்டுஷ஧கஷப ன௄க்கள்

஡ரங்கற

இ஧ண்டு

இனக்கற஦ப் அச்சறற்குத்

஡஦ர஧ரகறநது.஋ல௅஡ர஡஬ர்கள் ஬ிஷ஧ந்து

அனுப்ன௃஥ரறு

ஶகட்கப்தடிகறன்நீர்கள். ஥ீ ண்டும் ஥று இ஡஫றல் சந்஡றப்ஶதரம்.. ஆசறரி஦ர் 2


fhw;Wntsp

஥ிகழ்வுகள்... உஷடந்஡ ஡ர஫ற஦ின் ஏ஧த்஡றல் எட்டி஦ின௉க்கும் எற்ஷநப் தன௉க்ஷககள்

கல௅஬ப்தடர஥ல் கரத்஡றன௉ப்ஶதரடு. கரக்ஷககல௃ம்

க஫ற஬கற்றும் ஷககல௃ம் ஡ம் அ஬ச஧த்துள். கரட்சற ஥ரறும் ஡றஷச஦ில் தசற ஥஦க்கத்து

வ஡ன௉ஶ஬ர஧ச் சறறு஥றஷ஦

அள்பி ஋டுத்஡தடி சூரி஦க்க஡றர். ஬ிடரப்திடி஦ரண

஢ச்ச஥றன ஬ரர்த்ஷ஡ஷ஦ வகரட்டினேம் ஬சறனே஥ரய் ீ அந்஡க் ஷககள். வகரல்ஷனப்ன௃ந ஏட்ஷட ஬஫றஶ஦ ஬ன௉ம் ஋னற வ஥ல்ன த௃ஷ஫கறநது. ஢னறந்ஶ஡ரஷ஧ வகரத்஡றனேம் கல் ஋நறந்தும் கஷபத்ஶ஡ ஶதரகறன்நண அஷ஬கள்!!!

ஶய஥ர(சு஬ிஸ்) ஢ன்நற - உ஦ிஶ஧ரஷச இ஡ழ்

02.01.2011

3


fhw;Wntsp

அம்நணம் யிற்றுச் சுதந்திபம்

கர஠஬ின௉ம்தரக்

ஆஷட அ஬ிழ்ந்து

கரட்சறகல௄டுகப஥ற்ந

வ஬பிவ஦ரன்நறல்

அசறங்கப்தடுத்஡ப் தட்ட உணது ன௃ஷகப்தடத்ஷ஡னேம் கரனம் ஋ன்ணில் கரட்டிச்வசல்கறநது உணது தி஠த்ஷ஡ப் ன௃஠ர்ந்஡஬ஷணப் தற்நற஦ ஋ணது ஶ஡சக்குநறப்தின் ஥ீ து கரட்வடன௉ஷ஥கள் ஡஥து உன௉஬த்ஷ஡ ஬ஷ஧ந்து வகரள்கறன்நண ஥ரணத்஡றன் வதரன௉ட்டு ஢ீ னெடி ஷ஬த்஡ ஥ரர்தகங்கபில் ஶகர஧ப்தற்கபின் துண்டுகஷபக் கரண்கறன்ஶநன் உன்ஷணச் சுற்நற உஷநந்து ஶதரண குன௉஡ற஦ில் ஋ணது இ஧த்஡ வ஢டில் ஬சுகறநது ீ உணது குன௉஡ற஦ில் சற஬ந்஡ ஢றனத்ஷ஡ ஶதரன 4


fhw;Wntsp

஢ரன் வ஬ட்கத்஡றல் சற஬க்கறஶநன் உணது வதண்ட௃றுப்ஷத சறஷ஡த்஡஬ன் என௉ ஡ர஦ின் திநப்ன௃றுப்தில் இன௉ந்து ஬ந்஡஬ணில்ஷன ஋ன்தது ஋வ்஬பவு வதரி஦ உண்ஷ஥ஶ஦ர அஷ஡஬ிட வதரி஦ உண்ஷ஥ உனகறல் ஥ணி஡ர்கள் இல்ஷன ஋ன்ததும்

ஆஷட஦ற்நறநந்஡தடி கறடக்கும் உணது ன௃ஷகப்தடத்ஷ஡க் கரட்டி சு஡ந்஡ற஧த்ஷ஡ ஦ரசறக்கறநது ஋ணது குனம் உன் அம்஥஠த்஡றல் ஥னன௉ம் ஋ணது சு஡ந்஡ற஧க் கணஷ஬ ஋ண்஠ி ஢ீ உ஦ிஶ஧ரடின௉ந்஡றன௉ப்தின் ஌பணித்஡றன௉ப்தரய் இல்ஷனவ஦ணில் கரநற உ஥றழ்ந்஡றன௉ப்தரய்

5


fhw;Wntsp உ஦ின௉ற்றும் உ஦ி஧ற்றும் உணது த஠ி இணிஶ஡ ஢றஷநஶ஬றுகறநது ஥஦ிர் ஢ீர்ப்தின் ஬ர஫ர஡ ஥ண்஠ில் ஥ல்னரக்கக் கறடக்கும் உணது ஶ஡கத்ஷ஡ கூ஬ிக் கூ஬ி ஬ிற்கும் ஋ணது சு஡ந்஡ற஧ ஬ர்஧கஷபப் ீ தற்நற உன்ணிடம் வசரல்஬஡ற்கு என்று஥றல்ஷன ஋ணது சரர்தில் உன்ஷணக் ஶகட்கறஶநன் உணது ஥ரணத்ஷ஡ ஬ிட வதரி஡ர ஡ரய்஢ரடும் ஬க்கற஫ந்஡ ஋ணது ஥ண்஠ரங்கட்டிச் சு஡ந்஡ற஧ன௅ம்

தர.சுஜந்஡ன்

6


fhw;Wntsp

கடவுள஭

ந஥ோக்கி

யிரிகி஫து;

யோ஦ம்!!

(திளப

யிநர்ச஦ம்)

சனெகத்஡றன் சந்து வதரந்துகபில் ஬ழ்ந்துகறடக்கும் ீ ஥ணி஡ர்குன இண

஥ரணத்ஷ஡

அஷட஦ரப

஢ற஥றர்த்஡ற,

தடுத்஡

஥ணி஡ர்கஷப

஢ல்னவ஡ரன௉

஥ணி஡ர்கபரக

஡றஷ஧ப்தட஥ரய்

஬ிரி஦த்

து஠ிந்஡றன௉க்கறநது ஬ரணம். ஢டக்கும் ஡஬றுகஷப ஦ரர் சட்ஷடஷ஦னேம் ஋ட்டிப் திடிக்கர஥ல், ஢கர்வுகபில்

வ஬பிப்தடும்

஥ணி஡த்஡றணரல்

஋டுத்துக்

ஞரணவ஥ண;

அ஡ர்஥த்ஷ஡

஥ணி஡ரின்

கரட்டி,

இ஦ல்தரண

ஆங்கரங்ஶக

உஷடத்வ஡நற஦த்

வ஡நறக்கும்

஡க்க

கரட்சறகள்

அஷ஥த்து, கடவுள் தற்நற஦ என௉ ஥ஷநன௅கப் ன௃஧ட்சற வசய்து, ஥ணி஡ஷ஧ ஥ணி஡ர் அநறந்துக் வகரண்டரல் கடவுல௃ம் ன௃ரினேம் ஋ன்கறநரர் இ஦க்குணர் கறன௉ஷ். வகரல்லும்

஥ணி஡ஷ஧க்

கூட

஥ணி஡த்஡ரல்

஥ணி஡ர்கபின்

தரர்ஷ஬஦ில்

திநக்கறநது

வ஡ய்஬த்஡றன்

இன்ணதிநவும்

஋ன்தஷ஡

வ஬ல்லும் வ஡ய்஬ன௅ம் கரட்சறகபரல்

உறு஡றதடுத்துகறநது இந்஡ '஬ரணம்' ஡றஷ஧ப்தடம். என௉ ஢ற஧த஧ர஡ற அ஢ீ஡ற஦ிணரல் ஡ண்டிக்கப் தடுஷக஦ில், அ஬ன் ஬ரங்கும்

அடிஷ஦க்

கரட்டிலும்

஥ணது

஋ப்தடி

஬னறத்துத்

துடிக்கும் ஋ன்தஷ஡ ஡ன் அதர஧ ஢டிப்திணரல் ஢டித்துக் கரட்டி அசத்஡ற஦ின௉க்கறநரர் கன௉

தி஧கரஷ்

஧ரஜ்.

கஷபந்து஬ிட்டவ஡ன்தஷ஡

஬஦ிற்நறல்

஬பன௉ம்

஡றடுக்வகண

஡ன்

அநறனேம்

அப்தரக்கபின் ஥ணசு 'சு஥க்கர஡ ஡ர஦ரக ஋ப்தடி ஥஧஠த்஡றற்கு ஢றக஧ரகத்

துடிக்கும்

஋ன்தஷ஡

ன௃து஬ி஡ர஥ரகக்

கரட்டி஦து

அ஬ரின் அந்஡ அல௅ஷக. ஡ன்

கு஫ந்ஷ஡஦ின்

஋஡றர்கரனம்

஬ப஥ரக

அஷ஥஦

உ஦ிஷ஧னேம் ஡ன௉ம் வதற்ஶநரஷ஧ ஡ரய்஬டி஬ரக கரட்டி஦து 7

஡ன்


fhw;Wntsp தடவ஥ன்நரலும், ஡ன்

அந்஡

கு஫ந்ஷ஡஦ின்

஡ரய்

சறந்தும்

஢னத்஡றற்கன்நற

கண்஠ ீர்

வ஥ரத்஡ன௅ம்

ஶ஬நறல்ஷன

஋ன்தஷ஡க்

கரட்ட அடுத்஡டுத்து ஬ன௉ம் கரட்சறகபில் ச஧ண்஦ர஬ின் ஢டிப்ன௃ இ஡஦ம் கசக்கற ஋நறகறநது. அ஬ர்

஡ன்

கண்டு,

திள்ஷப஦ின்

஡றஷ஧஦஧ங்கறன்

அல௅கறநது

தடம்

கண்஠ ீன௉ம்

ஏர்஢ரள்

தடிப்திற்வகண

இன௉ட்டிலும்

தரர்ப்ஶதரரின்

தடும்

து஦஧ங்கஷப

஦ரன௉க்கும்

வ஡ரி஦ர஥ல்

஥ணவசல்னரம்.

ச஧ண்஦ர஬ிற்கு

அத்஡ஷண

஬ின௉஡ரகக்

கறஷடக்கும்

஋ன்த஡றல் ஆச்சர்஦வ஥ரன்று஥றல்ஷன. (த஡றஷணந்து ஢ரட்கல௃க்கு ன௅ன் ஋ல௅஡ற஦ ஬ி஥ர்சணம் இது, ஋ன்நரலும், ஡ற்ஶதரது ஶ஡சற஦ ஬ின௉து கறஷடத்துள்பது ஋ன்தது ஬ரழ்த்஡றற்கும் ஥கறழ்ச்சறக்கும் உரி஦து) அ஡றலும்,

ச஧ண்஦ர஬ின்

஥ர஥ணர஧ரக

஬ன௉஥ந்஡

வதரி஦஬ரின்

஢கர்வுகள் எவ்வ஬ரன்றும் ஢ம் ஬ட்டு ீ ஥ணி஡ர்கஷப ஋ல்னரம் ஢ம்ன௅ன்

஢றறுத்஡ற;

அக்கஷநகஷப

அ஬ர்கள்

஢஥க்வகண

஋டுக்கும்

஬னற஦ினூடரகக்

வசரல்னறப்

ஶதரகறநது

கரட்சறதடுத்஡ற஦ ஬ி஡ம். சறம்ன௃ ஥ன௉த்து஬஥ஷண஦ில் இன௉ந்து த஠ப்ஷத஦ிஷண தநறத்துக் வகரண்டு

ஏடுஷக஦ில்,

அஷ஡

஡டுத்து஬ிடஶ஬ண்டி

அந்஡ப்

வதரி஦஬ர் சறம்ன௃஬ின் கரஷனப் திடித்துக் வகரண்டு '஍஦ர ஋ன் த஠ம்஦ர, ஍஦ர ஋ன் ஶத஧ன் தடிப்ன௃ய்஦ர' ஋ன்று க஡றும் என௉ கரட்சற'

இபகற஦

஥ணம்

அ஫ன௅டி஦ரஶ஡ரஷ஧

வகரண்ஶடரஷ஧

இச்சன௅கத்஡றன்

அ஫ஷ஬த்து,

அ஬னம்

கண்டு

ன௅க஥றறுகச் வசய்கறநது. ஢றச்ச஦ம் அந்஡ வதரி஦஬ரின் ஢டிப்திஷண தர஧ரட்டும் ஬ி஡த்஡றல் ஡றஷ஧ப்தடத் ஢றன்று

துஷந஦ிணர்

ஏர்ன௅ஷந

வ஥ரத்஡ஶதன௉ம்

அந்஡ப்

கூட

வதரி஦஬ன௉க்வகண

தர஧ரட்டிணரலும் ஡கும். 8

஋ல௅ந்து ஷக஡ட்டி


fhw;Wntsp வ஢ன௉ப்வதன்நரல் சுடு஬஡றல்ஷன ஋ன்நரலும், சறன ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஊடகத்஡றன் சுடுகறநது

஬ர஦ினரக

஡ரன்.

஌஧ரபம்.

உச்சரிக்ஷக஦ில்

அப்தடி

தடம்

இப்தடத்஡றலும்

வசய்஬஡ற்கு

஢றஷந஦

சுடும்

ன௅ன்

ஶதஷ஧ச்

஬ரர்த்ஷ஡கள்

'இஷ஡

இஷ஡

வசய்஦ஶ஬ண்டும் ஋ண இ஦க்குணர் ஷக஦ில் ஋டுத்துக் வகரண்ட தரடுவதரன௉ள்கள் வ஬டிக்கக்

அத்஡ஷணனேம்

கூடி஦து'

஢ற஦ர஦த்ஷ஡க்

வ஬டித்஡ரல்;

஋ன்நரலும்

கரட்டி

஥றகத்

சனெக஥ரக

஡றந஥ரக

தரர்ப்ஶதரஷ஧

஥றுதக்க

஬ரய்னெடச்

வசய்஡றன௉க்கறநரர். என௉ ஜண஢ர஦க ஶ஡சத்஡றல் என௉ ஥஡த்஡றன் கர஧஠ம் வகரண்டு ஥ணி஡ர்கஷப

இ஧ண்டரம்

஢றஷனப்

அடிக்ஶகரடிட்டுக்

கரட்ட

ன௅த்஡ரய்ப்தரகஶ஬

வ஡ரி஦ச்

இஸ்னர஥ற஦

தடுத்தும்

இ஫றவச஦னறஷண

஢றஷணத்஡றன௉ப்தரர்ஶதரலும். வசய்கறநது

சஶகர஡஧ர்கஷப

சறன

அது

கரட்சறகபில்.

சறறுதரன்ஷ஥஦ிணர்

஋ன்று

'வ஬றும் ஥஡த்ஷ஡ கர஧஠஥ரக ஷ஬த்துப் திரிக்கும் ஋ண்஠ம்' ஋ப்தடி

என௉

ன௅ன்ணிறுத்தும்?

ஜண஢ர஦கத்ஷ஡ ஋ன்ந

஋஫ஶ஬஦ில்ஷன!

ஶகள்஬ி

அஷ஡னேம்

இன்ணல்கஷபனேம்

ஜணஜர஦க

஌ஶணர

இந்஡ற஦

அ஡ணரல்

஡ஷன஬னறக்க

ஶ஡ச஥ரக ஶ஡சத்஡றற்கு

அ஬ர்கள்

஬னறக்க

தடும்

தரர்க்கன௅டிகறநது

இப்தடத்஡றல். அ஡றலும்,

஋ன்ண஡ரன்

஌ழ்ஷ஥

குடி஦ில்

சறநகு

எடி஦

திநந்஡஬ன்

தநந்து

ன௅ட்டிணரலும்,

஌ஷ஫஦ரகஶ஬

஡ரன்

சரக

ஶ஬ண்டு஥ர? ஋னும் ஶகள்஬ிஷ஦ ஆங்கரங்ஶக ஋ல௅ப்ன௃கறந஡றந்஡ ஬ரணம்

஡றஷ஧ப்தடம்.

஌ஷ஫஦ரகஶ஬ ன௅ந்ஷ஡஦

இன௉ப்தினும்,

உ஦ிர்஬ிடும்

ஶகள்஬ிகல௃ம்,

உள்ப஬ரிடஶ஥

ஶசன௉ம்

கஷடசற஦ில்

தரத்஡ற஧

அஷ஥ப்ன௃ம்,

சறந்஡றக்ஷக஦ில், ஋ன்று

சறம்ன௃

த஠ம்;

஥ஷநன௅க஥ரய்

அஶ஡ அ஡ன் த஠ம்

வசரல்஬து

ஶதரலுள்பது. சந்஡ரணம் இஷட இஷடஶ஦ ஬ந்து சறரிக்கஷ஬ப்த஡றல் சற்று 9


fhw;Wntsp ஶ஬று

சறன

குஷநகறநது என௉

஬ரர்த்ஷ஡கபின் ஋ன்நரலும்,

இந்து஬ரக

஡ீ஬ி஧஬ர஡ற஦ரக அ஡ன்தின்

஬ரி஦ம் ீ

ஆ஧ம்தத்஡றல்

கரட்டி,

தின்

஬ிடுஷக஦ில்

'இஶ஡ர

அந்஡

அ஬஧ரல்

஥ரற்று஬துஶதரல்

அ஬ஷ஧

தற்நற஦

கர஬னரபிஷ஦ தி஧கரஷ்஧ரஷஜ

கரட்சறகள்

வகரண்டுஶதரய் இ஬ன்

சறந்஡ஷண

அஷ஥த்து;

஥ன௉த்து஬஥ஷண஦ில்

என௉

஡ீ஬ி஧஬ர஡ற,

஢ீ

என௉

஡ீ஬ி஧஬ர஡ற, இ஬ன் சலணி஦ர் ஡ீ஬ி஧஬ர஡ற ஢ீ ஜழணி஦ர் ஡ீ஬ி஧஬ர஡ற' ஋ன்று

வசரல்லும்

கரட்சற;

ஆக

அந்஡

சலணி஦ஷ஧

உன௉஬ரக்கற஦தும் இந்஡ கர஬னரபி ஡ரன், அ஡ர஬து என௉ இந்து ஡ரன்

஋ன்று

கரட்டி஬ிட்டு,

கஷடசற஦ில்

஡ீ஬ி஧஬ர஡றகபின் கும்தலுக்கும்

஡ஷன஬ன்

அ஬ஷ஧ஶ஦ ஶதரல்

அத்

கரட்டு஬து

஋ன்தது 'வ஥ரத்஡ ஡ீ஬ி஧஬ர஡றஷ஦ஶ஦ இந்து஬ரகற஦ அக் கர஬ல் துஷந஦ிணர்

஡ரன்

உன௉஬ரக்கறணர்

சறத்஡ரித்஡றன௉ப்தஷ஡,

஋ன்தது

ஶதரல்

஡஥ற஫ர்கள்

வத஦ரில்

வசய்஦ர஡றன௉ந்஡றன௉க்கனரம். இன்று஬ஷ஧

இஸ்னர஥ற஦ன௉ம்

இந்துக்கல௃ம்

எஶ஧

஡ட்டில்

உ஠வுண்ட௃ம் ஶ஢சம் ஥றக்க ஥ண்; ஢ம் ஥ண். அ஡ற்குள் இப்தடி என௉

஢ஞ்சறஷண

இப்தடி

ன௃குத்஡ர஥ல்

கர஬னரபின்

஥஡வ஬நற சரட்சற஦஥ற்ந

இன௉ந்஡றன௉க்கனரம்.

஡஬நரண

தரர்ஷ஬஦ரல்

வகரண்ட஬ர்கபரல், சந்ஶ஡கத்஡ரல்

஋ன்நரலும்,

அல்னது

஡ரன்

஡ீ஬ி஧஬ர஡ம்

அல்னது, அ஬ர்கபின் ஡ஷனதூக்கற

஢றற்கறநஶ஡ர ஋ன்றும் சறந்஡றக்க ஷ஬க்கவும் வசய்கறநது ஬ரணம் ஡றஷ஧ப்தடம். சறம்ன௃, ஶதஶத ஶதஶத ஋ன்று உன௉கும் கணவ஥ல்னரம் கர஡ஷன கண்கபில்

கரட்டிணரஶ஧ர

இஷபஞர்கபின் சறந்஡ஷணஷ஦னேம் த஧த்

உ஠ன௉ம்

இல்ஷனஶ஦ர;

஡றநஷணனேம் அ஫கரகக் கரட்சற஦ரக

அ஬ர்கபின்

கரட்டி

இக்கரன உ஦ர்஡ட்டு

இன௉க்கறநரர்.

அ஬ன௉க்கு

அஷ஡

கடவுஷப ஶதர஡றக்கும்

கரட்சற஦ரக, ஢ர஦கன் ஢ர஦கறகள் கூட வ஬றும் தரத்஡ற஧ 10


fhw;Wntsp அ஬சற஦ம்

வகரண்ட஬ர்கபரகஶ஬

ன௅க்கற஦஥ரக

தின்ண஠ி

஬பம்

இஷசனேம்

஬ன௉஬தும்,

எபிப்த஡றவும்

அ஡ற ஢டிகர்

ஶ஡ர்வும் தடத்஡றற்கு தனம். இன௉ப்தினும்,

அனுஷ்கர

஬சணத்஡றற்குத்

஬ன௉ம்

஡ரன்

கரட்சறகள்

கரஷ஡

அ஫வகன்நரலும்;

னெடிக்

வகரள்ப

ஶ஬ண்டி஦ின௉க்கறநது. என௉ கட்டத்஡றல் அனுஷ்கர஬ின் ஶ஡ர஫ற, உ஦ிர் திரி஦ இன௉க்க, ஥ன௉த்து஬ரிடம் அனுஷ்கர கரப்தரற்நச் வசரல்னறக் ஶகட்ஷக஦ில் 'இஷட஦ில் அ஬ள் ஡ன் உ஦ிர் திரி஦ இன௉ப்தஷ஡னேம் வதரி஡ரக ஋ண்஠ர஥ல் '஋ப்தடி஦ர஬து ஋ன்ஷண கரப்தரற்நற ஬ிடுங்கள் டரக்டர், அ஬ல௃க்கு ஋ன்ஷண ஬ிட்டரல் ஶ஬று ஦ரன௉ஶ஥ இல்ஷன டரக்டர்' ஋ன்று வசரல்னற஦ல௅ம் கரட்சற ஶ஡ர஫ஷ஥ஷ஦ ஬லுப் தடுத்துகறநது. கடவுள்

ஶ஬வநங்குஶ஥

இ஧க்கத்஡றலும்,

இல்ஷன,

஥ரணசலக஥ரய்

உள்ஶப

஡஬று஠ன௉ம்

கசறனேம்

஡ன௉஠த்஡றலும்,

திநர் ஢னம் கன௉தும் கு஠த்஡றலும், ஆதத்஡றற்கு ஋஡றரி஦ர஦ினும் உ஡வும் ஥ணி஡ரதி஥ரணத்஡றலும், இ஦ல்ஷத இ஦ல்தரகஶ஬ ஌ற்று வ஡பி஬ின்

கண்

஡றன௉த்஡றக்

வகரள்ல௃ம்

஢ன்ஷ஥஦ிலுஶ஥

உண்வடண வ஬கு ஢ரசூக்கரய் ன௃ரிந்துக் வகரண்டு ஬ன௉கறன்நணர் இக்கரன ஥க்கள். ஥஡ம் திடித்஡ஷ஥஦ரல் திநர் ஥ணம் ஬ன௉த்஡ற, ஡ன்

சு஦஢னத்஡றற்வகண

திநஷ஧

கடவுபின்

ஶதரில்

஥ட்டப்

தடுத்஡ற, ஡ன்ஷண ஋ப்வதரல௅துஶ஥ ன௃த்஡றசரனற஦ரக கரண்தித்துக் வகரள்ப

ன௅ஷணனேம்;

஢றஷந஦

஥஡த்஡றற்வகண

஥ணி஡ஷணக்

ஶகர஫ற஦றுத்து;

வகரன்ந

'஥ணி஡த்ஷ஡க் இணி

வகரன்ஶந

ன௃ரிந்துக்

ஶதரின்

வகரன்று, உ஦ிரில்

திநக்கறநது,

வகரள்ல௃ம்

஢ரல௃ம்

஥ண஢றஷன஦ில், ஆடு

திநக்கும் ஋ன்தஷ஡ வ஬கு

வ஬ட்டி, வ஡ய்஬ம்

இஷபஞர்கள் வ஡ரஷன஬ில்

இல்ஷன ஋ன்த஡ற்கு கறன௉ஷ்஭ளம், கறன௉ஷ்஭றன் இந்஡ ஬ரணன௅ம் சரட்சற ஡ரன்!!

-யித்னோசோகர் 11


fhw;Wntsp

12


fhw;Wntsp

இறுதி ப௃ச்சு உள்஭யளப இறு஡ற ன௅ச்சு உள்ப஬ஷ஧-஢ம் இ஡஦ம் ஋ண்஠ம் ஋ண்ட௃ம்஬ஷ஧ உறு஡ற ஢ீனேம் வகரள்஬ர஦ர-஡ணி ஈ஫ம் ஡ரவணண வசரல்஬ர஦ர குன௉஡றசறந்஡ க஠க் கற்ஶநரர்-அங்ஶக கு஫ந்ஷ஡ குட்டி ஡ஷணப்வதற்ஶநரர் இறு஡றச் சடங்கும் ஆபின்நற -வசய்஦ இநந்ஶ஡ரர் ஡ம்ஷ஥ ஥நப்தர஦ர ன௅ள்பி ஬ய்கரல் தடுவகரஷனஷ஦-஢ம் னெச்சும் ஶதச்சும் உள்ப஬ஷ஧ வசரல்னற என்நரய் ஢ம்஥஬ஷ஧-உடன் ஶச஧ச் வசய்ஶ஡ அநப்ஶதரஷ஧ எல்லும் ஬ஷகவ஦னரம் வசரய்ஶ஬ரஶ஥-இந்஡ உனகம் உ஠஧ உய்ஶ஬ரஶ஥ ஡ள்பி ஢றன்ந ஢ம்஥஬ன௉ம்-஡ம் ஡஬ஷந உ஠஧ந்து ஬ன௉஬ஶ஧ அடங்கறப் ஶதரஶணரம் ஢ர஥ன்ஶந-ஆல௃ம் ஆ஠஬ ஆடச்சறஷ஦ ஢ரம்வ஬ன்ஶந ன௅டங்கறப் ஶதரக ஷ஬ப்ஶதரஶ஥-இறு஡ற னெச்ஷசனேம் த஠஦ம் ஷ஬ப்ஶதரஶ஥ எடுங்க ஥ரட்ஶடர஥ ஢ரவ஥ன்ஶந-அ஬ர் உ஠஧ ஋஡றர்த்து ஡றணம்஢றன்ஶந ஢டுங்கச் வசய்஬ஶ஡ ஢ம்ஶ஬ஷன-஢ம் இறு஡றனெச்சு உள்ப ஬ஷ஧

பு஬யர் சோ இபோநோநுசம் 13


fhw;Wntsp

FUjpapy; Njha;e;j Njrk;

Jhwyhfg; Gs;spitj;Jf; Nfhyk; Nghl;Lf; nfhz;bUe;jJ kio. rpwpJ Neuj;jpy; G+kpf;F nra;Ak; Gdpj ePuhl;L tpohthf ngUkioahfg; nghope;jJ. tho;ifg; gazj;jpy; gy ,d;dy;fSf;F kj;jpapy; njhLthdk; Nehf;fp njhiyJhuk; te;J tpl;Nld;> njhLthdk; vdf;F njhl;LtpLk; JhuNk vd;W epidj;jpUe;j Neuj;jpy; njhiye;Nj NghNdd; vd;W fz;fis md;W %ba Ntisapy; Ks;sptha;f;fhy; NguspTf;Fs; rpf;fpa vd;idAk;> vd; gps;isiaAk; vg;gbNah epj;jpaz;iz fhg;ghw;wp jd; FLk;gj;jpdUld; ,e;j KfhKf;fs; nfhz;L te;J Nrh;j;J tpl;lhh;. Mz;Lfs; ,uz;lhfpAk; vd;dhy; ,e;j Kfhik tpl;L ntspNaw Kbatpy;iyNa vd;w epidTfSld; ,uz;L tajhfpa vd; gps;isia kbapy; ,Uj;jp itj;Jnfhz;L fz;fis % bagb md;iwa Ks;sp tha;f;fhy; epidTfis Nehf;fp gpd; Nehf;fp efh;e;Njd;. md;W mjpfhiy ehYkzpahfpAk; vdf;F Jhf;fk; tutpy;iy. nrhy;yKbahj Ntjidr; rpf;fYf;Fs; rpf;Fz;ljhy; vd;Dila Kfk; thbg;NghapUe;J. ehd; Jhf;fj;jpw;F tpilnfhLj;J vj;jidNah khjq;fshfptpl;lJ. fpspnehr;rpapypUe;J khj;jsDf;F ,lk;ngah;e;J khjq;fs; ehd;fhfptpl;ld. vd;Dila nghpak;kh mq;Fjhd; ,Ue;jth;> kfspd; kfg;Ngwpw;fhf fle;j tUlk; fdlhtpw;Fg; Nghdth; ehl;Lg; gpur;rpidapd; fhuzkhf jpUk;gp tuKbahj epiyapy; mth; mq;NfNa jw;fhypf tprhTld; jq;fpapUf;fpwhh;. fpspnehr;rpapypUe;J ehd; vd;Dila kidtp fpUj;jpfhTld; ,q;F tUk;NghJ fpUj;jpfh Ie;J khjf; fw;gpzpahf ,;Ue;jhs;. ,g;Ngh mts; epiwkhjf; fw;gpzp> fpUj;jpfhtpd; epidT te;jJk; vOe;J fpUj;jpfhitg; ghh;g;gjw;fhf mts; gLj;jpUe;j miwf;Fr; nrd;Nwd;. 14


fhw;Wntsp

mtis mq;F fhztpy;iynad;wJk; kdNrh glglj;J Rw;Wk; Kw;Wk; mtrukhfj; NjbNdd;. me;j rpd;d tPlb ; y; ,Ue;j xNunahU Id;dNyhuk; Rthpy; iffisg; gpbj;jgb Fdpe;J epd;wtspd; mUNf Xbte;Njd;> fpUj;jpfh vd;dlh? typf;fpwjh? ehd; NtZnkd;why; epj;jpaz;izapd;iu uf;uiu nfhz;Ltur; nrhy;yl;lh? mth;jhNd nrhd;dth;> ve;jNeunkd;whYk; te;J $g;gpl;lhy; thwndd;wth; vd;W Nfl;Lf;nfhz;Nl gugug;Gld; jpUk;gpa vd; ifiag; gpbj;J fpUj;jpfh jLj;jhs;. Rk;khapUq;Nfh jPgd;> mtrug;glijAq;Nfh vdf;F rhpahd typapy;iy> typte;jhy; ghg;gk; vd;W fpUj;jpfh $wpaijf; Nfl;l vdf;F ,jaj;Js; typj;jJNghy; ,Ue;jJ. vdf;Fs; ,Ue;j ftiyia ntspNa fhl;lhky; vjw;Fk; ehq;fs; M];gj;jphpf;F Nghdhy; ey;yJ jhNd! kdKk; nfhQ;rk; MWjyhf ,Uf;Fk;! ,jpiy epd;W Nahrpr;Rf; nfhz;L epd;why; gpwF vy;yhj;Jf;Fk; mtrug;gl NtZnky;Nyh! ehd; $wpaijf;Nfl;l fpUj;jpfh ,Q;rUq;Nfh ehd; nrhy;Ywijf; NfSq;Nfh. epj;jpaz;iziaf; $g;gpl;lhy; cld tUthh;jhd;! mitaSk; vq;fisg;Nghy jhNd gq;fUk;> tPLk; vd;W fhyj;ijNahl;bf; nfhz;bUf;fpdk;. ntspahiy rj;jj;ijf; Nfl;fpwPq;fs; jhNd! ,g;g vj;jid khjkhf ce;jf; fhl;Nlwpfs; vq;fil ,uj;jj;ijf; Fbf;f ,e;jg; ghLgLfpwhq;fs;. vwpfizfs; tpohj ,lNkapy;iy! NghjhJf;F ,uT KOf;f fPgPh; Nghl;l Fz;Lfs; vt;tsT vd;W njhpAk; jhNd! mtq;fs; epidr;rhg;Nghiy te;J Nghl;Ll;Lg; Nghthq;fs;. mtq;fSf;F ve;jNeunkz;L ,Uf;Nfh! nghWj;jdPq;fs; tpbAk;tiu nghWq;Nfh. ,e;j Neuj;jpiy Ngha; mitaSf;Fk; Vd;? fiur;riyf; nfhLg;ghd;. fpUj;jpfh nrhy;tjpYk; XusT epahak; ,Ue;jJ! cs;Sf;Fs; nfhQ;rk; gakhf ,Ue;jhYk; mtSila czh;Tfisg; Ghpe;Jnfhs;s Ntz;ba R+o;epiyahy; jj;jspj;Jf;nfhz;bUe;Njd;. mNefkhf ,e;j Neuj;jpy; vy;NyhUf;FNk jhnad;gts; mUfpy; ,Uf;f Ntz;Lk;. mij epidf;Fk;NghJ vdf;Fs; Vw;gl;l khWjy;fshy; neQ;rNkh ge;jaf; Fjpiufshfg; gha;e;NjhBf; nfhz;bUe;jJ. mtisg; ngw;wth;fSf;F njhptpf;ff;$bajhfth? R+o;epiy! 15


fhw;Wntsp

mg;gbAk; ,y;iyNa! fpspnehr;rpapy;jhd; vq;fs; FLk;gk; ,Ue;jJ. mq;Fs;s gpugy Mguzkhspif cupikahshpd; kfd; jhd; ehd;. je;ijf;F Vw;gl;l ,Ujatypapd;; gpd; vdf;F eiff; filia njhlh;e;J elj;jNtz;ba R+o;epiyNaw;gl;lJ. mg;NghJ Vw;gl;l mwpKfk;jhd; fpUj;jpfh. ntz;fyj;jpy; nra;j rpiyNghy; moFg;gJikahf ,Ue;jhs;. Kjy; re;jpg;gpd;NghNj ,Ujaq;fs; ,uz;Lk; ,lk; ngah;e;J tpl;ld. ehq;fs; ,UtUk; tpUk;Gtij mwpe;j ngw;Nwhh;fs; vq;fspd; jpUkzj;ij %d;W tUlq;fSf;F Kd;G elj;jp itj;jhh;fs;. mg;NghjpUe;Nj ,U FLk;gj;jhUk; ed;ik jPiknad;W rfyj;jpYk; re;NjhrkhfNt xU $l;Lg; gwitfs;Nghy; tho;e;J te;N;jhk;. vq;fSila tPl;bw;F mUfpy; jhd; epj;jpahde;jd; FbapUe;jth;. mtNuhL gof;fk; Vw;gl;l fhyj;jpy; ,Ue;J. mtiu md;NghL epj;jpaz;iz vd;W jhd; md;NghL miog;Nghk;.. fle;j ehd;F khjj;jpw;FKd; fpUj;jpfh mg;NghJ Ie;Jkhjf; fw;gkhf ,Ue;j Neuj;jpy; fpspnehr;rpia ,uhZtk; neUq;fpf; nfhz;bUe;jJ. epj;jpaz;izf;F Ks;sptha;f;fhypy; mtUila rNfhjhp ,Ue;jjhy; mth; jd;Dila FLk;gj;NjhL mq;Nf Nghtjw;fhfg; Gwg;gl;lhh;. vd;Dilaila nghpak;kh tPnlhd;W khj;jsdpy; ,Ue;jJ. epj;jpaz;iz Nghwgbahy; vd;idAk; fpUj;jpfhitAk; mtNuhL Ngha; mq;Nf jq;Fk;gbAk;> jhq;fs; gpd;dhy; tUtjhfTk; $wp vq;fs; ,UtiuAk; epj;jpaz;izNahL mtUila coT ,ae;jpuj;jpy; rpy mj;jpahtrpa nghUl;fNshL mDg;gp itj;jhh;fs;. ,UtUf;Fk; mth;fis jdpahf tpl;L tukdkpy;yhky; ,Ue;jNghJ> jhq;fs; gpd;dhy; vg;gbAk; te;J Nrh;Nthk;> ePq;fs; Kd;Df;F Ngha;r;NrUq;Nfh vd;W topaDg;gp itj;jth;fs; vg;gB? ,uhZtj;jpd; ghJfhg;G vd;w me;j gaq;fu Kfhkpw;Fs; Ngha;r; rpf;fpdhh;fs; vd;gJ vdf;F ,d;Dk; Ghpahj GjpuhfNt ,Ue;jJ!

16


fhw;Wntsp

me;j cilahh; fl;bw;Fk;> ts;spGyj;jpw;Fk; ,ilapy; cs;s ghJfhg;ngd;w me;jg; gaq;fu Kfhkpw;Fs; mth;fs; vg;gbr; nrd;wpUg;ghh;fs; vd;gij ehd; Cfpj;Jg; ghh;j;Njd;. vq;fis Neuhf epj;jpaz;iz GJkhj;jsDf;F mioj;J te;jjhy; vq;fSf;F xU rpukKk; njhpatpy;iy. Mdhy; Muk;gj;jpy; fpspnehr;rpapypUe;J kf;fs; fz;lhtisf;F nrd;whh;fs; mjd;gpd; tp];tkLTf;Fr; nrd;whh;fs;. ,g;gbNa gbg;gbahf NjtpGuk;> ts;spGyk;> GJf;FbapUg;G> ,uizg;ghiy vd;W jhd; kf;fs; midtUk; ,lk; ngah;e;jhh;fs;. vq;fSila FLk;gj;jtUk; ,g;gbahfj; jhd; cilahh;fl;L ghJfhg;G Kfhkpw;Fs; Ngha;r; rpf;fpapUf;fNtz;Lk; vd;Nw me;j Neuj;jpy; vd;dhy; rpe;jpj;J KbntLf;ff; $bajhf ,Ue;jJ. %d;W ehisf;F Kd; epj;jpaz;iz vd;id jdpahf mioj;J ufrpakhfr; $wpa tplaj;ij fpUj;jpfhtpw;F $wKbahky;> vd;Dila Jf;fj;ijAk; mlf;fKbahky; re;jh;g;gk; fpilf;Fk; nghOnjy;yhk; jdpikapy; Njk;gpj;Njk;gp mOJ nfhz;bUf;fpNwd; vd;gJ mtSf;F njhpahj cz;ik! Kfhkpw;Fs; rpf;fpapUe;j vq;fs; ,UtUila ngw;Nwhh;> rNfhjuq;fs;> ,uj;j cwTfSkhf XNu FLk;gj;ijr; Nrh;e;j ,Uge;ije;J NgUk; xU khjj;jpw;F Kd;Ng vwpfiz tPr;rhy; fUfp ,we;J tpl;lhh;fs; vd;gJ jhd; me;j cz;ik! ehd; kl;Lkh? jdpahf ,g;gbnahU Jauj;ijr; Rkf;fpNwd;? ,y;iyNa! vz;zpylq;fh Jauq;fisAk;> fzf;fpylq;fh RikfisAk; Rkg;gth;fshf td;dpkf;fs; js;sg; gl;bUf;fpwhh;fs;. xU fzNkDk; Xa;tpy;yh vwpfiztPr;rhy; Jbj;Jf; fjWk; cs;sq;fs; vj;jid? cyff; fuq;fs; vy;yhk; iftpl;l epiyapy; td;dpf;Fs; vj;jid? ,yl;rk; kf;fs; ,dthj murpd; fhy;fSf;Fs; kpjpgLfpd;wd! kUe;JfNsh xU JspAkpd;wp ghJfhg;G tyak; vd;gjd; mh;j;jk; njhpahkNy Vf;fj;NjhL

17


fhw;Wntsp

tho;fpwhh;fNs! xt;nthUthpd; caph;fSk; ,f;fzNkh ,y;iy! mLj;j fzNkh! rpq;fs murpd; tYthd fuq;fSf;Fs; rpf;fp rpd;dh gpd;dkhfyhk;! cyf muq;fpd; ve;jr; rl;lj;jpd; fPo; ,th;fs; rpd;dh gpd;dkhf;fg; gLfpwhh;fs;! ,e;jg; Ngutyj;ij ,d;Wtiu ,th;fs; ghuhkNy ,Uf;fyhk;! Mdhy; ehisa tuyhw;wpy; mth;fs; vg;NghJk; vq;fs; ghh;itf;Fs; rpf;fpapUg;ghh;fs; vd;gNj cz;ik! ,e;j mtyq;fSf;Fs; rpf;fpapUg;gjpy; ehDk; vd; kidtpAk; tpjptpyf;fy;y! mjdhy; jhd; vd; Kfthl;lk; fz;L mjd; fhuzj;ijj; JUtpj; JUtp fpUj;jpfh Nfl;ghs;. vijAk; kdRf;Fs; itj;Jg; Gifaf;$lhJ> vJntd;whYk; Ngrpj; jPh;f;fNtz;Lk; vd;W $Wk; mtNsh fle;j %d;W ehl;fshf Nfs;tpf;fizfshy; Jisj;njLg;ghs;. cz;ikia vLj;Jf; $wf;$ba epiyapyh? ,g;NghJ mts; ,Uf;fpwhs;! fh;gg ; fhyk; vd;gJ xU ngz;Zila tho;ifapy; kpfTk; Kf;fpakhdnjhU fhyk;. mJ mts; kl;LNk mDgtpf;Fk; Xh; Rfkhd mDgtk;. mJ kl;Lkh? mts; Foe;ijiag; gpurtpf;Fk; fhyk;tiu guhkhpg;Gk;> fdpthdNjhh; mf;fiwAk; Njit! ,e;jf; fhyj;jpy; mtSf;F vj;jidKiw jw;fhypf ,uj;jf; nfhjpg;G te;jpUf;Fk;. VNjh! vd;dhy; Kbe;jtiu gf;Ftkhff; ftdpj;jhYk; rj;jhd czthf cl;nfhs;sf; $ba fPiu> gUg;G> goq;fs;> nfhOg;Gr; rj;J epiwe;j czTtiffis vq;Nf Ngha;j; NjLNtd;. Kw;wj;jpy; epd;w KUq;if kuj;jpy; ,iyfSk; ,y;iy! ,e;j ,f;fl;lhd epiyapy; vd;djhd; f];ukpUe;jhYk; vq;fSf;fhf epj;jpaz;iz vq;NfahtJ Xbj;jphpe;J mhprp> gUg;G my;yJ gawhtJ Njb Ntz;bf;nfhz;L te;J jUthh;. xU ey;y rj;jhd cztpy;yhkNy mtSila Njhw;wKk; khwp> KfKk; ntspwpg;Ngha; ,Ue;jJ. vd;d nra;tJ CUld; xj;jjhf vq;fs; tho;if Ngha;f;nfhz;bUe;jJ! mJkl;Lky;y ,g;NghJjhd; mts; tpUg;gg;gLk; tha;f;F cUrpahd czTfs; cl;nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;j Neuj;jpy; mtSf;F xU khw;wk; Njit> mjw;fhf mts; Vq;f 18


fhw;Wntsp

Ntz;ba epiyapy; ,Uf;fpwhNs!> vy;yhg; ngz;fSf;FNk ,e;j Neuj;jpy; jha; my;yJ khkpahh; mUfpy; ,Ue;jhy; Mwjyhf ,Uf;Fk;> mbf;fb jd; ngw;Nwhh; rNfhjuq;fisg; gw;wpAk;> vd;Dila FLk;gj;jtiug; gw;wpAk; epidT te;jTld; mth;fisg;gw;wp VjhtJ mwpe;jPh;fsh? vd;W Nfl;ghs;! vd;d gjpiyf; $WNtd;?. vq;fSf;F Vw;gl;bUf;Fk; ngUk; ,og;ghy; tho;ifNa Njhw;WtpLk; Nghy; ,Uf;fpwNj! vd;W ,oe;jth;fis me;j rpy tpdhbf;Fs; vz;zpg; ghh;j;j vd;dhy; vijANk IPuzpf;fKbatpy;iy. ,UNsh nky;y tpyfpf;nfhz;bUe;jJ. epidTfspy; ,Ue;J kPz;l ehd; fpUj;jpfhitj; NjbNdd;. Kfj;ij fOtptpl;L miwf;Fs; cilkhw;wpf;nfhz;L ntspNa te;j fpUj;jpfh epkph;e;J jPgidg; ghh;j;jts; jdf;Fs; Vw;gl;l ,Lg;G typ ntspNa njhpahky; ,Ug;gjw;fhf kpfTk; rpukg;gl;Lf;nfhz;Nl. ijhpakhf ,Uf;Fk;gb iffshy; irif nra;jhs;. tpbaw; fhiyapy; ,Ue;Nj mtSila epiy ,g;gbj;jhd; ,Ue;jJ! FdptJk;> epkph;tJkhfg; gy;iyf; fbj;Jf;nfhz;L epd;wtisg; ghh;j;J epj;jpaz;iziaf; $l;bf;nfhz;L thwd; eP cLg;Gfis vLj;J it vd;w vd;idg; ghh;j;Jr; rphpj;jhs;. Vd;? fpUj;jpfh ,e;j Neuj;jpYk; cdf;F rphpg;G tUFjh? mofhd $Lfs; Fiyf;fg;gLFJ! ifapNyh fhRkpy;iy! capNuh xt;nthU ehSk; fiuAJ! fz;zPh; jhNd vq;fSf;F kpr;rk;! vy;NyhUf;FNk Neha;fs; Rw;wp tisf;fj; njhlq;fPl;LJ! vq;fil crpUf;F rpq;fsk; kuzg;gLf;ifapl;bUf;F! ehq;fs; thOw chpikf;F ,dp tuk; nfhLf;fg; NghwJ ahh;? vq;fil fz;zPiuj; Jilg;gth; ahh;? ehq;fs; xt;nthUtUNk cUtk; tw;wpa cly;fshfpg; NghNdhk;! tho;ifapNy tre;jj;jpw;Fs;is Eioapw thry; vg;Ngh? jpwf;fg; NghFJ! mk;kh kbapiy ,Ue;J epyhr;NrhW jpd;w ehs; ,dp vg;Ngh tUk;! vq;fspd;iu vjph;ghh;g;G vd;d? kw;w kw;w ehLfspd; kdpriug; Nghy ehq;fSk; thOw chpik Vd;? ,d;Dk; kwf;fg;gLFJ! vd;W epidf;fpw ,e;j Neuj;jpiy vq;fs; epyikia Nahrpr;rhy; rphpg;G tuhky; ,Uf;Fkh? 19


fhw;Wntsp

ngWfhynkd;why; xU khrj;Jf;F KjNy M];gj;jphpf;F nfhz;LNghw rhkhd;fis thq;fp itf;fpwJ tof;fk;. Mdhy;! Mdthapiy kDrUf;F rhg;gpl topapy;iy vd;dj;ij? nfhz;L NghwJf;F vLj;J itf;fpwJ! fpUj;jpfh eP $wpajpYk; xh; cz;ik ,;Uf;fpwJ! rhjhuzkhf fh;g;gpzpg; ngz;fs; ngWfhyk; tUtjw;F Kd;Ng vd;ndd;d Njitnad;gij Ntz;b itj;JtpLthh;fs;. Mdhy;! cLj;j cLg;NghL Xb te;j vq;fspl;il vd;d? ,Uf;F! vd;W $wpagb fpUj;jpfh cd;id gq;fUf;Fs; ,Uj;jptpl;Lg; NghNwd; vd;d? rj;jk; Nfl;lhYk;! ntspahiy te;jplhij vd;W $wpa jPgd; mtis mioj;Jr; nrd;W ftdkhf gq;fUf;Fs; ,Uj;jptpl;L epj;jpaz;izaplk; tpiue;jhd;. mtd; Ngha;r; rpyepkplk; $l Mftpy;iy! gaq;fur; rj;jj;Jld; vwpfiztPr;Rk;> tpkhdj;jhf;FjYk; Nfl;ltz;zkhf ,Ue;jJ> mts; gag;gltpy;iy! jpdKk; elf;fpd;w epfo;r;rpjhNd! typAk; mjpfkhdjhy; gq;fhpd; RtNuhL rha;e;J trjpahf ,Ue;jhs;. mtSf;F njhpAk; ,g;Ngh GJf;FbapUg;G> gr;irg;Gy;ntsp> ,uizg;ghiy> Mde;jGuk; KOtJkhf ,yq;if> ,e;jpa ,uhZtq;fs; R+o;e;J epw;gjhy; njhlh;jhf;Fjy; ele;J nfhz;bUg;gij czu Kbe;jJ. uf;uh; te;J epw;Fk; rj;jk; Nfl;L gq;fUf;Fs; ,Ue;jgbNa nkJthf jiyia cah;j;jpg; ghh;j;jhs;. me;j Neuk; ghh;j;J vwpfizfs; tpOe;J me;j ,lj;ijNa mjpuitj;Jf; nfhz;bUe;jd. vq;Fk; Gif%l;lkhf ,Ue;jJ. Kw;wj;jpypUe;j gyh> Ntk;ngy;yhk; Kwpe;J tpOe;jd. ntspthrYf;fUfpy; ,Ue;j njd;id kuKk; NtNuhL rha;e;J uf;uh; Nky; tpOe;jpUe;jJ. ,ik%bj; jpwg;gjw;Fs; midj;Jk; ele;J Kbe;J tpl;ld! jpifg;Gk; %r;Rj; jpzwYkhf typiaj;jhq;fpagb gq;fUf;Fs; ,Ue;J ntspNa te;jts; ,uj;j nts;sj;jpy; jPgd; fplg;gijg; ghh;j;J INah vd;w FunyOg;gpats; mg;gbNa kaq;fp tpOe;jhs;. mts; Fuiyf;Nfl;l epj;jpahde;jd; rpW fhaq;fSld;

20


fhw;Wntsp

vOk;gp te;jth; mtSila epyikiag; ghh;j;J vd;d nra;tnjd;W Ghpahky; jj;jspj;jhh;. cz;ik epiyawpe;J mq;Nf te;j "jpyPgd;" kUj;JtNritg; gphptpdh; rpyh; mtSf;F KjYjtp Ghpe;jhYk; mtisf; fhg;ghw;w Kbatpy;iy. FUjpapy; eide;j me;jf; Foe;ijia Fspg;ghl;Ltjw;fhff; nfhz;L nrd;whh;fs;. me;jf; FWfpa Neuj;jpw;Fs; vz;zpf;ifapy; $wKbahj capupog;Gfspd; kj;jpapy; FUjp Njha;e;j ,e;j Njrj;jpy; gpwe;j ,e;jg; gr;irf; Foe;ijf;F ehisa tpbaypy; ngw;wtidj; jtpu cwntd;W nrhy;y ve;j cwtpdUk; ,y;iy! jhd; tho;e;j G+kpf;F fpUj;jpfhthy; thhpnrd;W nrhy;y tpl;Lr; nrd;w fhzpf;ifahf ehisa Rje;jpuj; jkpoPoj;jpy; jtog;NghFk; ,e;jf; Foe;ij epj;jpaz;izapd; cjtpahy; fhy;fs; ,uz;ilAk; ,oe;j epiyapy; vd; iffspy; ek;gpf;ifNahL cwq;FfpwJ> ,e;j ek;gpf;if njhlUkh? md;iwa me;j Ks;sptha;f;fhy; epidTfspy; ,Ue;J kPz;l vdf;Fs; njhlUk; Nfs;tp ,J jhd;! ahTk; fw;gid tpf;fp etul;zk; (Rtp];)

21


fhw;Wntsp

22


fhw;Wntsp

23


fhw;Wntsp

‗‘

‗‘

‗‘

‘‘

‗‘

‘‘

‗‘

‘‘

‗‘ ‗‘

‘‘ ‘‘

‗‘

‘‘

‗‘

‘‘ ‘‘ ‘‘

‗‘

‘‘

‗‘

‘‘

‗‘ ‘‘ ‗‘

‘‘

24


fhw;Wntsp ‗‘

‘‘

‗‘

‘‘

… ‗‘

25


fhw;Wntsp

‘ ‘

‘‘

‗‘

‗‘

26


fhw;Wntsp

‘‘

‘‘

‗‘

‘‘ ‗‘

‘‘

‘‘

‘‘

27


fhw;Wntsp

‘‘

‘‘ …

‗‘ ‘‘

‗‘ ‘‘

‗‘

‗‘

28


fhw;Wntsp

… …

‗‘

‘‘

… …

29


fhw;Wntsp

30


fhw;Wntsp

… 31


fhw;Wntsp

… … 32


fhw;Wntsp

-

33


fhw;Wntsp

ILFORD

LIVER POOL

ILFORD … -

34


fhw;Wntsp

Romford

஥ன்஫ி யபநகசரி ீ ஧ய஭யிமோ சிறுகளதக் க஭ஞ்சினம் 35


fhw;Wntsp

யிதிப்பு இது பூநபங்க஭ின் கோ஬ம்.

பூக்கள் உதிர்ந்து கோனோய஦.

யிதயிதநோய் யருகின்஫஦

பூவுதிர்த்த நோற்஫ம்

யண்ணத்துப் பூச்சிகள்

பூநபங்களுக்கில்ள஬ என்கின்஫஦

அளய

யண்ணத்துப்பூச்சிகள்!

ப௃கர்ந்து ப௃கர்ந்து நத஦ருந்துகின்஫஦.

-இனல்யோணன்-

நத஦ின் சுளய கு஫ித்துப்

஥ன்஫ி:பதரிதல்

ப஧ருநிதநோய் ந஧சுகின்஫஦. யண்ணத்துப் பூச்சிகள் நனிர்க்பகோட்டிகள் உதிர்ப்஧஦ நீ ண்டும் நனிர்க்பகோட்டிகள஭ உனிர்ப்஧஦. நனிர்க்பகோட்டிகள் பூநபங்கள஭ அரிப்஧஦. யண்ணத்துப்பூச்சிகள் எப்ந஧ோதும் யருயதில்ள஬. பூக்கள் தோன் அயற்ள஫ யபயளமக்கின்஫஦. நத஦ற்஫ பூக்க஭ில் அளய ப஧ருளந பகோள்யதில்ள஬

36


fhw;Wntsp

கண்ண ீர்ச் சிள஬ ஏ...............!

஬ரழ்க்ஷகத் ஶ஡சம்....!!

அ஫கரண ஬ரழ்க்ஷகத் ஶ஡சம் !!! ஶ஡ரற்றுத்஡ரன் ஶதரண஡றல்.... கண்஠ ீர் ஬ரர்ப்ன௃க்கள் ஡ரஷ஧஦ரய்...

஡ஷ஧ஷ஦ ஆக்கற஧஥றக்கும்! கணவுகபின்

஡ல௅ம்ன௃கபில் ஬ிசறநப்தட்ட ஌க்கங்கள்...

ன௅த்஡றஷ஧஦ரய் ...... ன௅கங்கரட்டும்!

இன௉ட்டடிப்ன௃ச் வசய்஦ப்தட்ட சந்ஶ஡ர஭ங்கஷபத் ஶ஡டி அணல் வ஬பி஦ில் ....

஦ரகங்கள் வ஡ரடன௉ம்! ன௅ட்ஶ஬னறக்குள்

஢ரட்டப்தட்ட இ஡஦ஶ஥ர....

஥ண்டி஦ிட்டுக் கரத்துக்கறடக்கும்.... ஥஧஠த்஡றன் ஷசஷகக்கரய்! ஬ி஫றஶ஦ர஧ ஢ீரிணரல்...

஬ிம்தம் கரட்டும் கண்஠ரடிஶ஦ர 37


fhw;Wntsp

ஈ஧஥ரகும்...!

இ஧சத்ஷ஡ ஥ற஧ட்டி ஬ி஧ட்டி! எவ்வ஬ரன௉ வ஢ரடிகல௃ம்

எவ்வ஬ரன௉ னேகங்கபரய்.... ஥ற஧ல௃ஷக஦ில் ஬ரனறதன௅ம்....

஡ரனற஦றுந்து ஶதரகும்!! ஬ி஡ற஦ின் ஢கர்஬னத்஡றல் ஢சுங்கும் ....

சு஡ந்஡ற஧ இநக்ஷககள் -஡ன் உ஦ிர்ப்ஷத ஥நந்து வ஬ந்து ஶதரகும் !!

அண்டம் ஬ிஷநக்கும் உஷ்஠ங்கபின் ஶசர்க்ஷக஦ரல்..... ஥ணம் திபந்து

ஶசரகங்கள் ஶ஬னொண்டும்..... சகர஧ரக்கல௃ம்.....

சகதரடி஦ரகும் ஥ரணசலக஥ரய்! ஬ிடி஬ின் வ஡ரடுஷகக்கரய் கரத்஡றன௉க்கும்....

கரத்஡றன௉ப்ன௃க்கள் ஥ட்டும்

஢ீப஥ரகறக் வகரண்ஶட஦ின௉க்கும் - ஢றசப்஡ ஢ற஡ர்சண ஜீ஬ வ஬பி஦ில்! -ஜரன்சற கன௄ர்

38


fhw;Wntsp

நந-18 : யிமிநளமக் கோ஬ம் யிளபயில் நோறும் கரனம் ஋ல௅஡ற஦ து஦஧க் கர஬ி஦ம் கண்கஷப இன்னும் ஢ஷணக்கறநஶ஡-஥ண ஏனம் இன்னும் ஏய்ந்஡றட ஬ில்ஷன உனகம் கல்னரய்க் கறடக்கறநஶ஡. இ஧஬ின் உ஡டுகள் கண்஠ ீர் வசரற்கஷப ஌ந்஡ற஦ தடிஶ஦ அல௅கறநஶ஡-அஷன ன௃஧ல௃ம் கடலும் வ஥ௌணம் ஶ஢ரற்று ன௃஬ிஷ஦ வ஬றுத்து ஋ல௅கறநஶ஡. உநக்கம் கு஡றும் ஊஷ஥ ஢றஷணவுகள் உ஦ிரில் ஬னற஦ரய் ஬னறக்கறநஶ஡-஋ம் உநவுகள் ஋ல௅ப்தி஦ ஥஧஠க் கூச்சல் எவ்வ஬ரன௉ வ஢ரடி஦ிலும் எனறக்கறநஶ஡. ன௅ள்பி ஬ரய்க்கரல் கஷ஧கபின் ஥ீ து ன௅ஷபத்஡ ஥஧஠ப் ன௃஡ர்கபிஶன-஋ம் திள்ஷபகள் ஆடி஦ வதரம்ஷ஥கள் கூட தி஠ம்ஶதரல் வ஬நறத்துக் கறடக்கறநஶ஡. ஬ி஫ற஥ஷ஫க் கரனம் ஬ிஷ஧஬ில் ஥ரறும் வ஬பிச்சம் ஶ஡டி ஢ஷட஦ிடுஶ஬ரம்-஢ம் ஬஫ற஢ஷடப் த஦஠ம் ஈ஫ம் அஷடனேம் ஬ன௉த்஡ங்க ல௃க்கு ஥ஷட஦ிடுஶ஬ரம். ஆக்கம்: ஆனொர் ஡஥றழ்஢ரடன்

஥ன்஫ிகள்: ஥க்கீ பன்/தநிழ்க்க஦டினன்

39


fhw;Wntsp

கல்கிதோசன் கயிளதகள் "நூல் பய஭ினீடு ..

கற஫க்கு஥ரகர஠,தஷடப்தரபிகபில் னெத்஡ தஷடப்தரபி஦ரக ஬ிபங்கும்,஡றன௉க்ஶகர஬ிஷனச் ஶசர்ந்஡ ஡றன௉.஋ஸ்.தி. கணகசதரத஡ற (கல்கற஡ரசன்) அ஬ர்கபின் இந்஡ ஬ன௉டத்஡றற்கரண ன௅஡ல் தஷடப்தரக "கல்கற஡ரசன் க஬ிஷ஡கள்" ஋ன்ந க஬ிஷ஡த் வ஡ரகுப்ன௃ த௄ல் கடந்஡ ஥ரசற ஥ர஡ம் இன௉த஡ரம் ஢ரள்,ஞர஦ிறு அன்று, ஡ம்திலு஬ில் ஥த்஡ற஦ ஥கர஬ித்஡ற஦ரன஦த்஡றல் ஢ஷடவதற்நது. வசல்஬ி.சறந்துஜர. கணகசஷத அ஬ர்கபின் ஡஥றழ் ஬஠க்கப் தரடலுடன் ஆ஧ம்த஥ரண இந்஢றகழ்வுக்கு ஡றன௉க்ஶகர஬ில் தி஧ஶ஡ச வச஦னர் ஡றன௉.஬ி.அ஫கவ஧ட்஠ம் அ஬ர்கள் ஡ஷனஷ஥ ஡ரங்கறணரர். ஬஧ஶ஬ற்ன௃ உஷ஧ஷ஦,குன௉குனம் ன௅கரஷ஥ப்த஠ிப்தரபர் ஡றன௉.க.இ஧ரசவ஧த்஡றணம் அ஬ர்கள் ஢றகழ்த்஡றணரர். "வசங்க஡றர்"சஞ்சறஷக஦ின் ஆசறரி஦ன௉ம்,஋ல௅த்஡ரபன௉ம்,஬ி஥ர்சகன௉஥ரண ஡றன௉,ரி.ஶகரதரனகறன௉ஷ்஠ன் அ஬ர்கள் த௄ஷன அநறன௅கம் வசய்து ஷ஬த்து,தின்ன௃ வ஬பி஦ிட்டு ஷ஬த்஡ரர். ஬ி஢ர஦கன௃஧ம் ஥கர஬ித்஡ற஦ரன஦ அ஡றதர் ஡றன௉.ஶகர.த஧ஞ்ஶசர஡ற,ஆசறரிஷ஦ ஡றன௉஥஡ற.வஜக஡ீஸ்஬ரி.஢ர஡ன், 40


fhw;Wntsp ஡ரண்டி஦டி ஥கர஬ித்஡ற஦ரன஦ ஆசறரி஦ர் ஡றன௉, ஞர.஬ி஢ர஦கனெர்த்஡ற ஆகறஶ஦ரர் ஡ங்கல௃க்கு உரி஦ தர஠ி஦ில் க஬ிஷ஡ த௄ஷன ஆய்வு வசய்஡ரர்கள். ஡஥றழ்஢ரடு,வசன்ஷண ஥றத்஧ த஡றப்தகத்஡ரர் ஥றக கச்சற஡஥ரக,ஷகக்கு அடக்க஥ரக, உ஦ர் ஧க அச்சுத் ஡ரள்கபில் இந்஡ த௄ஷன அ஫கரக ஬டி஬ஷ஥த்஡றன௉க்கறன்நரர்கள். இக் க஬ிஷ஡ த௄லுக்கு ஡஥றழ் ஢ரடு,வதன௉ங் க஬ிக்ஶகர ஡றன௉.஬ர.ன௅.ஶசது஧ர஥ன் அ஬ர்கள் ஬ரழ்த்துப் தரக்கஷப ஬஫ங்கற஦ின௉கறன்நரர்.஡றன௉க்ஶகர஬ில் இ஧ர.வ஡ய்஬஧ரஜன் அ஬ர்கள் ஥றக ஶ஢ர்த்஡ற஦ரக அ஠ிந்துஷ஧ அபித்துள்பரர். ஋ல௅த்஡ரபர் ஡றன௉. ஢஬ம் அ஬ர்கள் அன௉ஷ஥஦ரண ஬ரழ்த்துஷ஧ ஬஫ங்கற இன௉க்கறன்நரர்.""இது தற்நறனேம்" ஋ன்ந ஡ஷனப்தில், ஡ணது ஢ீண்டகரன ஢ண்தன௉ம்,இனக்கற஦ சகரவு஥ரண ஡றன௉.கணக்ஸ் தற்நறனேம்,அ஬஧து இனக்கற஦ ஡ரகங்கள் குநறத்தும் த஡றவு வசய்஡றன௉க்கறன்நரர் ஡றன௉.சறநீஶணர சறநீ சறநீசு அ஬ர்கள். ஡஥றழ் ஢ரட்டு ஏ஬ி஦ர் ஡றன௉.ன௃கஶ஫ந்஡ற அ஬ர்கல௃ம்,கணடர,சறநீஶணர சறநீ சறநீசு அ஬ர்கல௃ம் ஏ஬ி஦ங்கஷபனேம், தடங்கஷபனேம் த௄னறன் எவ்வ஬ரன௉ தக்கத்஡றற்கும் ஥றகப் வதரன௉த்஡஥ரக வகரடுத்து,த௄ஷன அ஫குதடுத்஡றஇன௉க்கறநரர்கள். ன௅ப்தத்஡றனென்று ஡஥றழ் க஬ிஷ஡கல௃ம்,இ஧ண்டு ஆங்கறனக் க஬ிஷ஡கஷபனேம் உள்படக்கற஦ இந்஡ த௄ல் .த௄னரசறரி஦ரின், தஷ஫஦,ன௃஡ற஦ க஬ிஷ஡கஷப வகரண்ட஡ரக இன௉க்கறன்நது.ன௅஡னறல் இந்த௄ல் அ஬ரின் ஊரில் வ஬பி஦ிடதட்டரலும்

41


fhw;Wntsp வ஡ரடர்ந்து இக் க஬ிஷ஡த௄ல் னண்டணிலும்,கணடர஬ிலும் ஬ிஷ஧஬ில் வ஬பி஦ிடப்தடும் ஋ன்று அநற஦ன௅டிகறநது. ஆ஦ி஧ம் ன௄க்கள் ஥ன஧ட்டுஶ஥ ஶகர஬ிலூர்.வசல்஬஧ரஜன்

42


fhw;Wntsp

ஆரு பசய்த ஧ோயநடி என் தோய் நண்நண.. ஥ட்டு஢கர் ஶ஡சம் இன்று எபி இ஫ந்து ஶதரணது.. எட்டு வ஥ரத்஡ ஥க்கள் ஬ரழ்வு ஶகள்஬ிக்குநற஦ரணது .. ஋ட்டுத்஡றக்கும் ஬ரழ்ந்஡ ஥க்கள் இன்ணனஷடந்஡ரர்- என௉ ஬ட்டத்துக்குள் ஬ரடுகறன்ந ஌஡றனற஦ரணரர்-இது ஆன௉ வசய்஡ தர஬஥டி ஋ன்஡ரய் ஥ண்ஶ஠.. ஋஡ணரஶன ஬ந்஡ சரத஥டி ஋ன் ஡ரய்஥ண்ஶ஠.. கரடுஶ஥டு,கபணி ஋ன்று ஏடித்஡றரிந்஡ரர்-ஆ஫க் கடனறணிஶன ஡ற஧஬ி஦ங்கள் ஶ஡டித்஡றரிந்஡ரர்.. ஶ஥டுதள்பம் தரர்த்து ஬ரழ்ஷ஬ ஶ஥ன்ஷ஥஦ரக்கறணரர்..இன்று கூடி஫ந்஡ தநஷ஬கபரய் ஬ரடி஦ின௉க்கரர்.. ஬டு஬ரசல் ீ ஶ஡ரட்டம் ஋ன்று ஬ரங்கற ஥கறழ்ந்஡ரர்-வதன௉ம் தரடுதட்டு தண்டம் வதரன௉ள் ஶசர்த்து இன௉ந்஡ரர் .. ஢ரடு ஶதரற்ந ஢ற்த஠ிக்கு ஬ரரிக் வகரடுத்஡ரர்-இன்று ஢ர஡ற஦ற்ந ஥ணி஡ர்கபரய் ஬஡ற஦ில் ீ ஢றன்நரர்.. கரல்஢ஷடகள் ஬பர்த்து ஬ரழ்ஷ஬ வ஥ன௉கு ஌ற்நறணரர் -ஷக ஶ஬ல்திடித்஡ ன௅ன௉கன்,இஶ஦சு,இஷநகள் ஶதரற்நறணரர்... ஆன஥஧ம் ஶதரன ஥ண்஠ில் உறு஡ற஦ரகறணரர்-இன்று ஆநநறவு ஥ந்ஷ஡கபரல் அக஡ற஦ரகறணரர்.. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -ஶகர஬ிலூர் வசல்஬஧ரஜன்---

43


fhw;Wntsp

யித்தக யிபு஬ோ஦ந்தன் நதசநம்நோ ...... தரடும் ஥ீ ன் ஬ரல௅ம் ஋ங்கள் ஬ர஬ி஦ம்஥ர.. ஥ட்டு஢கர் ஋ங்கள் அன்ஷண ன௄஥ற஦ம்஥ர -க஬ி தரடும் ஥க்கள் ஬ரல௅கறன்ந ஶ஡ச஥ம்஥ர-஢ரங்க ஶதசும் ஡஥றழ் ஥஠க்கும் ஢ல்ன ஬ரச஥ம்஥ர.... கூத்து,கும்஥ற,஬சந்஡ன்,ஶகரனரட்ட஥ம்஥ர-஢ரங்க தரர்த்துப் ஶதரற்நற ஬பர்த்து஬ிட்ட கஷனகபம்஥ர ஶ஡னும்,தரலும்,஡஦ின௉ம் ஢ன்கு கறஷடக்கு஥ம்஥ர -ன௃ள்பி ஥ரனும்,஥஦ிலும்,கு஦ிலும் இங்கு ஬ரல௅஡ம்஥ர... கரடும்,ஶ஥டும்,கபணி ஋ன்று ஆண஡ம்஥ர-உ஫஬ர் தரடும் தரட்டு கரற்நறணிஶன ஡஬ல௅஥ம்஥ர.. ஆறும்,஢஡றனேம்,஬஦லும் இங்கு இன௉க்கு஡ம்஥ர-அ஡ணரல் ஶசரற்றுப் தஞ்சம் ஋ங்கல௃க்கு இல்ஷன஦ம்஥ர... கடற்கரற்று,கஷ஧ஷ஦ ஶ஢ரக்கற ஬சு஥ம்஥ர-஢ீ ீ ன கடனறணிஶன தடகு வ஥ல்ன ஏடு஥ம்஥ர.. ஬஦ற்கரட்டில் வதரனறப்தரட்டு ஶகட்கு஥ம்஥ர.. அஷ஡க்ஶகட்டு ஥க்கள் ஥ணம் ஥கறல௃஥ம்஥ர ... ன௅த்஡஥றல௅ம் ஬ரல௅கறன்ந ன௄஥ற஦ம்஥ர-அந்஡ ஬ித்஡க ஬ின௃னரணந்஡ன் ஶ஡ச஥ம்஥ர.. சறத்஡ர்கல௃ம் ஬ரழ்ந்஡றன௉ந்஡ ஊர்கபம்஥ர-அ஬ர் ஡த்து஬ங்கள் இன்னும் இங்கு ஬ரல௅஡ம்஥ர... ******************************************************************** ——ஶகர஬ிலூர்

வசல்஬஧ரஜன் 44


fhw;Wntsp

FWe;njhifapy; ,U ,yf;fpaf; fhl;rpfs; - EzhtpY}u; fh.tprauj;jpdk; (,yz;ld;.) rq;f ,yf;fpaj;ijg; gj;Jg;ghl;L> vl;Lj;njhif vd ,U gpupTfshf tFj;Jg; nghUs; tphpj;Js;sdh;;. ,tw;iwg; gjpndz; Nkw;fzf;F E}y;fs; vd;Wk; toq;Fth;. rq;fg; ghly;fisg; gy Chpdh;> gy ehl;bdh;> gy rkaj;jth;> gy njhopypdh;> me;jzh;> murh;> tzpfh;> ngz;ghw;Gyth;> gy nghUs; gw;wpg; gy;NtW fhyq;fspy; ghba ghly;fspd; njhFg;Ng gj;Jg;ghl;Lk;> vl;Lj;njhifAk; MFk;. vl;Lj;njhif E}y;fshtd:- (1) ew;wpiz> (2) FWe;njhif> (3) Iq;FWE}W> (4) gjpw;Wg;gj;J> (5) gupghly;> (6) fypj;njhif> (7) mfehD}W> (8) GwehD}W vd;gdthk;. ,t;tifahd vl;L E}y;fisAk; xUq;Nf mikj;J xU gok; ghtpy; tbj;Js;s ghq;fpidAk; fhz;Nghk;. ‗ew;wpiz ey;y FWe;njhif Iq;FWE}W xj;j gjpw;Wg;gj;J Xq;F gupghly; fw;wwpe;jhu; Vj;Jk; fypNa mfk;Gwk; vd;W ,j;jpwj;j vl;Lj; njhif.‘ eW kzk; tPRk; 401 ghly;fisf;nfhz;l FWe;njhif E}y; ,g;ghlypy; ,uz;lhk; ,lj;jpy; miktJ mjd; rpwg;ghFk;. filr;rq;f fhyj;jpy; vOe;j FWe;njhifg; ghly;fspd; ,yf;fpa tsj;jhy; <h;f;fg;gl;L ,e;E}iyf; fw;W> Muha;e;J> gl;lk; ngw;Nwhh; gyuhth;. mtUs; Nguhrphpah; K. tujuhrdhh;> Nguhrpupah; rp. ghyRg;gpukzpak;> Nguhrphpah; jp.yPyhtjp> lhf;lh; fh. fhspKj;J> Nguhrpupah; nj. QhdRe;juk;> lhf;lh; t. Rg. khzpf;fk;> jdpehaf mbfshh; Nghd;Nwhh; Fwpg;gplj;jf;fth;fs;. ,dp> FWe;njhifg; ghly;fspypUe;J NjbnaLj;j ,U ,yf;fpa czh;Tnfhz;l fhl;rpfs; tphpe;J> gue;J> ek;Kd; mUk; ngUk; fhl;rp je;J epw;Fk; mofpidAk; rpwg;gpidAk; <z;Lf; fhz;Nghk;. fhl;rp xd;W 45


fhw;Wntsp

jiytpaha; epw;gts; FLk;gj;Jf;F xNu xU ngz;. nry;yg; gps;isAk;$l. ,tSf;Nfw;w xU jiytDf;Fk; ,j; jiytpf;Fk; jpUkzk; ele;NjwpaJ. ,th;fs; ,UtUk; jdpf; Fbj;jdk; elhj;jr; nrd;Wtpl;ldh;. rpy ehl;fspd;gpd; jiytpapd; nrtpypj;jha; jiytpiag; ghh;f;fr; nrd;wpUe;jhs;. Mq;Nf….jiytp Gspf; Fok;G rikj;J> fztDf;fpl;L> mtd; ,dpJ vd;W mtisg; ghuhl;lNt mfj;Nj epiwe;j kfpo;r;rp> Gwj;Nj ,UtUf;Fk; Gd;KWtyha; Kfj;jpy; G+j;J tpsq;fpaJ. ,ijf; fz;Zw;w nrtpypj;jha; fLeilaha;r; nrd;W ew;wha;f;F ciuf;Fk; fl;rp ,J. ‗Kspjaph; gpire;j fhe;js; nky;tpuy; fOTW fypq;fk; fohm cB,f; Ftis cz;fz; Fa;g;Gif fkoj; jhd;Joe; jl;l jPk;Gspg; ghfh; ,dpnjdf; fztd; cz;lypd;> Ez;zpjpd; kfpo;e;jd;W xz;Zjy; KfNd.‘ --$lY} h;f;fpohh; (167) ---,g;ghtpd; nghUs;:- fl;bj; japiug; gpire;j mofpa rpte;j fhe;js; Nghd;w iftpuiyf; fOthJ jd; gl;lhilapNy ifiaj; Jilj;Jf; nfhz;L> jd; mofpa fz;fspy; jhspjg; Gif gbe;J fz;gdpj;j epiyapYk;> jhd; Johtpf; fha;r;rpa Gspf;Fok;igf; fztd; ,dpnjd cz;lyhy;> ,ay;ghfNt xspnghUe;jpa Kfj;ijAila mj; jiytpapd; Kfk; gpufhrkha; kyu;fpd;wJ. ‗Kspjaph;‘ vd;gijj; njhlf;fj;jpy; itj;jjhy; ,y;yr; rpwg;gpidAk; nry;t epiyiaAk; fhz;fpd;Nwhk;. ‗fhe;js; nky;tpuy;‘ vd;gjhy; jiytpapd; mofpid mwpfpd;Nwhk;. fl;bj; japiu mts; jPk;Gspg; ghfh; nra;a gpire;Nj MfNtz;Lk.; ‗fOTW fypq;fk; fohmJ cB,‘ vd;w njhlu; tpiuthYk;> flikNa rpe;jidahYk; jd; gl;lhilapNy iffisj; Jilj;Jf; nfhz;Lk;> me;j Milia khw;wpf; nfhs;sTk; Neukpd;wpr; nray;gLfpwhs; vd;gJk; Gydhfpd;wJ. ‗Ftis cz;fz;‘ vd;gJ mtspd; fz;fspd; mofpid vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. mg;gbahd fz;fspy; ‗jhspjf; Fa;g;Gif‘ gbe;J fz;gdpj;J mts; epw;Fk; fhl;rp mts; ,t;Ntiyf;Fg; GjpJ vd;gijAk; fhl;Lfpd;wJ. 46


fhw;Wntsp

vdNt> rikj;j ifNahL te;J epw;fpwhs;. mts; rikay; nra;jJk; czT NghlNtz;bajhapw;W. mts; Mu mku epd;W> gpd; rw;W Xa;T vLj;J> cil khw;wpf; nfhz;L te;J czT gilj;jhspy;iy. mNj cilNahLk;> mNj epiyNahLk; te;jijj;jhd; fhl;Lfpd;wJ. mOf;Fg;gl;l gl;lhiliaf; fow;wp cLf;fhj epiyapy; te;J epw;fpd;whs;. fz;fs; Fa;g;Gif fkoj; jhspjk; nra;j ifNahL te;J fhl;rp jUfpd;whs;. mLj;j njhlu; ‗jhd; Joe;J ml;l jPk;Gspg; ghfu;‘ vd;W tUfpd;wJ. Mfh! ,ijr; nra;ath ,j;jid Mh;g;ghl;lk; vd;W epidf;fj; Njhd;WfpwJ. ‗jhd; jd; ifg;glr; rikf;f Ntz;Lk;. mtd; mij ,dpnjd cz;L kfpo Ntz;Lk;‘ vd;gJjhd; xU FLk;gj; jiytpapd; jhuf ke;jpuk;. ‗jhd; Joe;J ml;l‘ vd;gjhy; vg;gbAk; ed;F rikf;f Ntz;Lnkd;w Kaw;rp njhpfpd;wJ. VNdh jhNdh vd;W rikj;Jg; ghpkhw mts; tpUk;gtpy;iy. jdf;Fr; rikay; gof;fkpy;iy vd;whYk; kdk; NfhzhJ kpf mtjhdj;Jld; rikf;fpwhs; vd;gJ Gydhfpd;wJ. ‗jPk;Gspg; ghfh;‘ vd;gJ Gspg; gr;rb. jiytDf;F mg;Gspg; gr;rbjhd; gpbf;Fk; vd;gij mts; mwpe;jpUe;jhs;. Gsp vd;wJk; ehtpy; vr;rp CWfpd;wJ. ‗jPk;Gsp‘ vd;gJ ,dpikahd Gspf;fwpahFk;. jiytDk; jiytpAk; GJj; jk;gjpfs;. xUtiu xUth; tpl;Lf; nfhlhjth;. jd; md;Gf;fpdpa Mir kidtp rikj;j rikaiyj; jiytd; ‗,dpJ‘ vdf;$wpf; nfhz;Nl cz;Zfpwhdhk;. ‗VdJ Ritg;gpDk; eP ifnjhl;lJ thNdhh; mkph;jk; Guf;Fkhy;‘ vd;gjw;fpzq;f> jiytd; ‗,dpJ‘ vd;W tha;tpl;Lr; nrhy;ypj; jiytpia kfpo itf;fpd;whd;. ‗fztd; cz;lypd;‘ vd;Dkplj;J FLk;g cwT typAWj;jg;gLtijf; fhz;fpd;Nwhk;. ,t;thW jiytd; cz;Ztijg; ghu;j;J ‗xz;Zjy; Kfd; Ez;zpjpd; kfpo;e;jd;W‘ vd;wthW jiytpapd; Kfk; kyu;fpwJ. jiytp ,ay;ghfNt xspAila Kfj;jpidAilats;. mj; jiytpapd; Kfk;> md;wyu;e;j jhkiu kyu;Nghy; kyu;e;J fhl;rp jUfpd;wJ. ,j; jiytd; jiytpahpilNa epiwe;Js;s kdcwit> <Lghl;il> xUth; Fiwia xUth; jhq;fp> ,UtUk; kdepiwNthL gphpah ew;FLk;gkhf tho;e;J> ,UtUk; ,y;ywk; Nghw;Wth; vd;w cz;ikia ,f; fhl;rp jUfpd;wJ. Nguhrpupau; K.tujuhrdhu.; $WtJNghy;> ―ghl;Lf;F caph; 47


fhw;Wntsp

czh;r;rp;; cly; fw;gid; cil xypeak;. FWe;njhifg; ghl;Lf;fspd; cil vspajhf cs;sJ; cly; moFw mike;Js;sJ; caph; Nghw;wj;jf;fjhf cs;sJ. capupd; tho;Tf;fhf clYk;> clypd; fhg;Gf;fhf cilAk; mike;j mikg;ig ,tw;wpy; fhzyhk;.‖ – (FWe;njhifr; nry;tk;> g. 4.) fhl;rp ,uz;L ,f; fhl;rpf;Fk; FWe;njhifapy; tUk; ‗nfhq;FNju; tho;f;if..‘ vd;w ,uz;lhtJ ghliyj; njupT nra;Js;Nshk;. ,g;ghlYk; gyuhYk; vLj;jhsg;gl;l rpwg;gpid cilaJ. ,ij vOjpath; ‗,iwadhh;‘ Mthh;. ,iwadhiuj; nja;tg; ngauhff; fUJNthUk; csh;. ‗Ngnuapd; KWtyhh;‘> ‗Fwpapiwahh;‘> ‗fstpay; ,iwadhh;‘ vd tUk; nja;tg; ngah;fisg; Nghyg; GytUf;fike;j nja;tg; nganud;Nw fUjg;gl Ntz;Lk;. ,iwadhhpd; fw;gidj; jpwd; nfhz;l ghliyg; ghh;g;Nghk;.

,iwadhh;- (02)

―nfhq;FNjh; tho;f;if mQ;rpiwj; Jk;gp fhkQ; nrg;ghJ fz;lJ nkhopNkh gapypaJ nfop,a el;gpd; kapypay; nrwpvapw;W mhpit $e;jypd; ewpATk; csNth ePawpAk; G+Nt.‖

-

,g;ghtpd; nghUs;:- G+e;jhij MuhAk; tho;f;ifapidAk;> mofpa rpiwapidAk; nfhz;l Jk;gpNa! eP vd;dplk; itj;j tpUg;gj;jhy; $whJ> cz;ikaha;f; fz;lijNa nrhy;. neUq;Fjy; nghUe;jpa el;gpidAk;> kapypd; rhaypidAk;> neUq;fpa gy;ypidAKila mhpit $e;jypd; kzKiladTk; csNth? eP mwpAk; G+f;fspy; - fz;lJ nkhopthahf! ,aw;ifg; Gzh;r;rp ,Wjpf;fz; jiytd; jiytpia eyk; ghuhl;baJ. nghJthfj; jiytpapd; $e;jy; eWkzk; cilanjd;W gyUk; Gfo;e;J ghLtJ kuG. FWe;njhifapy; ‗eWnkd; $e;jy;‘> ‗ehwpUq; $e;jy;‘> ‗eWq;fJg;G‘> ‗$e;jy; Mk;gy;‘> ‗Njk;gha; $e;jy;‘> ‗nfhbf; $e;jys;‘ vd;Wk;> njhy;fhg;gpaj;jpy; ‗$io tphpj;jy;‘ vd;Wk;> jpUf;Fwspy; ‗fdq;Fio khjh;nfhy;‘ vd;Wk;> fk;guhkhazj;jpy; ‗FuhtUk; Foyp‘ vd;Wk;> esntz;ghtpy; ‗fUq;Foyhh;‘> ‗nkha; Foyhs;‘ vd;Wk;> fypj;njhifapy; ‗,Us;cwo; ,Uq;$e;jy;‘ vd;Wk; , 48


fhw;Wntsp

yf;fpaq;fspy; gjpag;gl;L> khju; $e;jy; ngUik Ngrg;gl;Ls;s ghq;fpidAk; fhz;fpd;Nwhk;. NkYk;> ,g;ghlypy; ,iwadhh; Xh; vjph;f; fUj;Jj; Njhw;Wtpf;fty;y tpdhthf vog;gpAs;shh;. mJ ,aw;ifahd kzNkad;wpg; G+r;#LtjhNyh> rhe;J G+RtjhNyh te;jjd;W vd mOj;jk; ngw ntspg;gLj;jpAs;shh;. vdNtjhd; ,aw;ifahfNt kfsph; $e;jYf;F kzKz;nld;W xU rhuhUk;> kyh; #Br; rhe;J G+Rtjhy; Vw;gLk; nraw;ifkzNk vd;W $WNthh; kW rhuhUkha; md;W ngUk;thjk; vOe;jpUf;fNtz;Lk; vd;gJ njhpfpd;wJ. ,g;ghliy Kd;dpiyg; gLj;jpg; gpd;dhspy; fijfs;> Guhzq;fs>; jpiug; glq;fs; vOe;jd. ,iwadhUk; mtiur; rhh;e;NjhUk; khju; $e;jYf;F ,aw;if kzKz;nldTk;> ef;fPuUk; mtiur; rhd;NwhUk; ,aw;if kzk; ,y;iynadTk; tpthjpj;J ehl;by; ngUk; gugug;ig cz;LgLj;jpdh;. ,jdhy; ghlYk; ngUk;Gfo; ngw;W caph;g; ghlyhapw;W. rq;fk; vd;w Xu; mikg;G ,Ue;jik ,f;fijahy; NkYk; cWjpg;gLfpwJ. Gyth;fs; $b tpthjpj;jijAk;> xU jiyikg; Gytd; ,Ue;jijAk;> ghz;ba kd;dd; mitg; nghWg;ghapUe;J elhj;jpaijAk; fhz;fpd;Nwhk;. ―ed;ghl;Lg; Gytdha;r; rq;fk; Vwp> ew;fdff; fpop jUkpf;F mUspNdhd; fhz;‖ vd (jpUg;Gj;J} h;j; jpUj;jhz;lfk;--2) fp.gp. Vohk; E}w;whz;by; ,ijj; jpUehTf;furh; Fwpg;gpLfpwhh;. jUkp vd;Dk; XU twpa gpuhkzg; gpukr;rhup> NrhkRe;juf; flTSf;F Kf;fhyg; G+irfSk; jtwhJ elhj;jp te;jhd;. ,td; Nfl;Lf; nfhz;ljw;fpzq;fr; NrhkRe;juf; flTs; ,g;ghliyj; jUkpf;F ,aw;wpaspj;jhnud;Wk;> ghz;bad; jd; Iak; jPu;j;jw;nghUl;Lr; rq;f kz;lgj;jpd;Kd; fl;bitj;j nghw;fpopia> ,g; ghliyf; Nfl;L kfpo;e;J mspf;f Kd; te;jnghOJ> ef;fPuh; ‗,g; ghlypy; nghUl;Fw;wk; cz;L‘ vd;W $wpj; jLj;jhh; vd;W fij NghfpwJ. ,iwtNd te;J new;wpf; fz;izf; fhl;ba nghOJk; ef;fPuh; jk; fUj;jpypUe;J eOthJ ―Fw;wk; Fw;wNk!‖ vd;W $wp epd;wik Nghw;ww;FupaJ. ,e;epiyapy; ntk;ik jhq;fhJ ef;fPuh; G+k;Gdy; xd;wpy; gha;e;J> ,iwtd;ghy; gjpfnkhd;W ghbj; jg;gpj;Jf; nfhz;lhh;. ‗nfhq;FNju; tho;f;if‘> ‗mQ;rpiwj; Jk;gp‘> ‗fhkk; nrg;ghJ‘> ‗fz;lJ nkhopNkh‘> ‗gapypaJ nfoP,a el;gpd;‘> ‗kapypay;‘> ‗nrwp vapw;W‘> ‗mhpit $e;jy;‘> ‗ewpaTk; csNth?‘> ‗eP mwpAk; 49


fhw;Wntsp

G+Nt?‘ vd;gd ,iwadhhpd; mLf;F thpirahy; ek;Kd; Xh; ,aw;if ,yf;fpaf; fhl;rp Njhd;wpf; fij gy $wp epw;Fk; tpe;ijiaf; fhz;fpd;Nwhk;. NkYk; mthpd; kpFe;j fw;gidj; jpwidAk; ghuhl;lhky; ,Uf;f Kbatpy;iy. ‗nfhq;FNjh; tho;f;if‘> ‗mQ;rpiwj; Jk;gp‘ vd;w njhlh; G+e;jhij MuhAk; tho;f;ifapidAk;> mofpa rpiwapidAk; nfhz;l tz;L! vd;w nghUisj; je;J> ,iwadhh; ,t; tz;bidj; Nju;e;njLj;jikf;Fupa fhuzKk; njspthfpd;wJ. ‗mupit $e;jypd; ewpaTk; csNth ePawpAk; G+Nt‘ ,t;thpit $e;jypDk; kzKiladTk; cs;sd nfhy;> eP mwpAk; G+f;fSs;? ,jw;fhfj;jhd; me;j tz;bidj; njupe;njLj;jhh;. nkr;r Ntz;ba xU rpwe;j njupthFk;. fsnthOf;fj;jpy; Gzh;r;rpf;Fg;gpd; jiytd; jiytpiaj; jd;id kwe;J ghuhl;LtJ xU kughFk;. jd; jiytpapd; $e;jYf;F kzKz;nldf; $WtJ ,ay;NgahFk;. mtd; kdepiyapy; mtDf;F mf; $e;jypy; kzkpUf;fj;jhd; nra;fpwJ. ,d;Dk; mts; thnyapW CWk; ePiu mtd; ‗ghnyhL Njd;fye; jw;Nw gzpnkhop thnyapW Cwpa -- (Fws;> 1121)

ePh;.‘

vd;W gfutpy;iyah? mt;thwhapd; ,g;;ghliyj; jiytd; kdepiyapy; itj;J xg;gpbd; Kw;wpYk; rhpahdJk; cz;ikahdJk; $l. jd; jiytpapd; $e;jypy; mike;j G+thdJ Ntnwe;jg; G+itf; fhl;bYk;> mJ mtDf;F eWkzk; kpf;fNj. ‗$e;jypd; ewpaTk; csNth‘ vd;wJ ed;daKiuj;jy;. mtisg; ghh;j;Jr; nrhy;y Ntz;batw;iwnay;yhk; tz;ilg; ghh;j;Jr; nrhd;djw;Ff; fhuzKk; cz;L. jiytd; jiytpapd; nka; njhl;Lg; gapwy; Mfpad epfo;j;jpf; $bdhdhapDk; ,d;Dk; tz;bidg;Nghy; jhd; mtsUfpy; nry;Yk; cupik ngw;Wtpltpy;iy vd;gJ cz;ikjhd;. Mdhy; tz;lhdJ mbf;fb mts; $e;jypYk;> G+tpYk; jilapd;wpr; nrd;wpUf;Fk; tha;g;gpidg; ngw;Ws;sJ. ,J ,aw;if mikg;ghFk;. vdNtjhd; ‗fhkk; nrg;ghJ fz;lJ nkhopNkh!‘ vd;W mikj;Jr; nrd;whh; ,iwadhu;. ―Mapd; nfhq;FNju; tho;f;iff;F- E}y;eak; Nju;e;jwpAk; 50


fhw;Wntsp

tho;f;iff;F- eLepiyik Ntz;Lk;; fhkk; nrg;ghJ fz;lJ nkhopAk; jpwd; Ntz;Lk;.‖ – (nfhq;FNjh; tho;f;if. g. 72) vd Nguhrphpah; K.tujuhrdhh; Rl;bf;fhl;bapUg;gJ rpe;jidf;FhpajhFk;. NkYk; mth; ‗nfhq;FNjh; tho;f;if‘ vd;gijg; ‗Gyikia MuhAk;‘ jpwdha;T tho;f;iff;F xg;gpl;Lk;> Muha;r;rpapYk; ―fhkk; nrg;ghJ fz;lJ nkhopaNtz;Lk;‖ vd tw;GWj;jpAk; je;Js;s fUj;Jfs; ek; rpe;ijapy; gjpag;gl Ntz;bait. -- 000--

51


fhw;Wntsp

fz;fis tpl;L bjhiye;J nghd gwitfs; “gRikiaf;

bfhy;yhjPu;fs; vd;fpwJ g{kp/ jz;zPiu khRgLj;jjhjPu;fs; vd;fpwJ ejp/ ghiwfis cilf;fhjPu;fs; vd;fpwJ kiy/ gwitfis ghJfhj;jpL';fs; vd;fpwJ thdk.”; gue;J tpupe;J fplf;Fk; Mfhak; ahUf;F brhe;jkhdJ vd;w nfs;tpf;F/ cldoahf gwitfSf;F brhe;jkhdJ vd;w gjpiy kl;Lk;jhd; ehk; vjpu;ghu;f;f KofpwJ. vy;iyf;nfhLfis g [wf;fzpj;Jtpl;L/ ehL tpl;L ehL/ fz;lk; tpl;L fz;lk; jhz;o me;je;j gUtj;jpy; te;J nghfpd;w gwitfSila ,iltplhKaw;rp/ kdtypik Mfpaitfs; kdpjDf;F ,Jtiuapy; mwpe;jpuhj ghl';fis bjupe;J bfhs;s itj;jpUf;fpwJ.

gwitiaf; fz;lhd;/ tpkhdk; gilj;jhd; ,e;j tupfs; me;jfhyj;J gpugykhd ghly; tupfs;. rpwFfis tpupj;J Mfhank brhe;jbkd;fpw njhuizapy; mse;J bry;Yfpw gwitfSila gwj;jypd; mUikia g[upe;J bfhz;l kdpjd/; mtDila mwptpay; jpwDk;/ tplhKaw;rpa[k; tpkhdj;ij gilj;jpUf;fpwJ. “ku';fslu;e;j fhl;oy;

FWf;Fk; beLf;Fkha; xG';Ffsw;W ePz;oUf;Fk; Tupa Kl;fSf;fpil cs;EiHe;J ,iunjo grpahwp btspnaWk; rpl;Lf;FUtpfs; brhy;yptpl;Lg; nghfpd;wd thH;f;if totj;ija[k; thH;jy; mu;j;jj;ija[k;” 52


fhw;Wntsp

vd;W mHfhf ghLfpwhu; ftp"u; kPdhRe;ju;. gwitfis epidf;Fk;nghJ mitfSila gwj;jy;jhd; ek;Kila "hgfj;Jf;F tUfpwJ. jdp cyfk;/ jdpg;gl;l thH;f;ifKiwfs;/ jdpg;gl;l Rje;jpubkd;W gwitfs; mDgtpf;fpwJ. gwitfSila ,e;j ,aw;ifahd ,ay;g[fs; kdpjDf;F xU tHpfhl;oahf mike;jpUf;fpwJ. rpl;Lf;FUtpfSila Rje;jpuj; jd;ikia ghu;j;J tpae;J/ ―tpLjiyahfp epw;f ntz;Lk; ,e;jr; rpl;lf;FUtpiag; nghy” vd;W ghujpahu; Mirbfhz;lhu.; vz;qfpd;w vz;z';fs; Rje;jpukhf ,Uf;f ntz;Lbkd;Wk;/ bray;gLj;jg;gLfpw bray;fs; Rje;jpukhf ,Uf;f ntz;Lbkd;Wk;/ ehl;oy; ehk; Rje;jpukhf Rthrpf;f ntz;Lbkd;Wk; ghujpahu; Mirg;gl;lhu.; thdj;jpy; vz;zw;w gwitfs; btt;ntW cUtj;njhLk;;/ btt;ntW epwj;njhLk; gwe;J bfhz;oUf;fpd;wd. thrf;nfhyj;jpYs;s g[Gf;fis bfhj;jpf;bfhz;L rl;bld;W gwe;J bry;Yfpw rpl;Lf;FUtpfspd; RWRWg;g[/ tPl;Lg;guz;fspy; TLfl;o kdpjndhL kdpjdhf thH;f;ifia thGfpw rpl;Lf;FUtpfspd; njhHika[zu;t[/ fpilj;jij gfpu;e;Jbfhz;L cz;qfpw fhf;iff;Tl;lfspd; xw;Wika[zu;t[/ n$ho n$hoahf mku;e;J bfh";rp tpisahLfpw g[whf;fSila fhjYzu;t[ midj;Jk; nguhir/ gjtp/ mjpfhukpy;yhj ,e;j gwitfSila jdpg;gl;l cyfkhdJ ,d;Wk; rPuhf ,a';fpf; bfhz;oUf;fpwJ. Mdhy; kdpjd; ,jid g[upe;J bfhs;s Kad;whYk;/ mtDila g[upjYf;F mg;ghw;gl;lJ. “xU fhyj;jpy; g{f;fsha; epiwe;jpUe;j kuk;/

,d;bdhU fhyj;jpy; fdpfs; brwpe;jpUe;j kuk;/ md;W gwitfsha;f; fha;j;J ,Ul;oy; bra;tjwpahJ fj;jpf; bfhz;oUe;j xU ez;gidg; nghy Nupad; vd;idj; bjhl;L vGg;gpa fhiy thdbk';Fk; gwitfs; Mde;jkha;g; gut bka; rpypu;j;J epd;wJ me;j kuk;.” 53


fhw;Wntsp

mHfhd bghUslf;fj;ijf; bfhz;l ,e;jf; ftpijapDila xt;bthU tupa[k; gwitfSf;Fk; ku';fSf;Fk; ,ilna cs;s khdrPfkhd/ md;ghd cwitg; gw;wp brhy;YfpwJ. ―gwitfsha; fha;j;J epd;w kuk;‖ vd;w brhy;yhlypy; vj;jid mu;j;j';fs; kiwe;jpUf;fpd;wd. xU ntg;gkuk; my;yJ mur kuj;joapy; epd;W ghu;f;f ntz;Lk;/ ,Ul;oy; me;j kuf;fpisfspy; mku;e;jgo fpwPr;brd;W fpwPr;brd;W !g;j!;tufspy; rg;jkpLfpw gwitfSila ,dk;g[upahj bkhHpa[k;/ jd;Dila md;g[f; fpisfspy; vz;zw;w gwitfis Ve;jpf;bfhz;L xU jhiag; nghy fhl;rp bfhLf;Fk; me;j tpUl;rj;jpDila ghrr';fpypia mg;nghJjhd; ek;khy; czu;e;J bfhs;s KofpwJ. ,Us; ft;tpa g{kpia ke;jfhrkhd gpufhrk; mutizj;Jf; bfhz;lJk;/ thdbk';Fk; epuk;gp tHpfpw ,e;jg; gwitfs;/ Tl;oypUe;J Rje;jpukhf/ Mde;jkhf gwf;fpwJ. xnu kuj;jpy; gytif ,d';fis bgUf;fp/ TLfl;o ngjik ghuhky; thGfpd;w gwitfSila xw;Wika[zu;it fl;of;fhf;Fk; ,e;j tpUl;r';fis ,d;W jupr;rpg;gJ mupJ. ,d;W ehk; vz;zw;w ku';fis mHpj;Jf;bfhz;L tUfpnwhk;. rhiynahuj;jpypUe;j ntg;gkuk;/ murkuk;/ Mykubkd;W xt;bthd;iwa[k; btl;otPHj;jpr; rha;j;Jf; bfhz;L tUtjhy;/ gwitfSila trpg;gplk; mgfupf;fg;gl;L/ mitfs; tk;rtpUj;jpf;fhf tPl;Lg;guz;fis njLifapy;/ guz;fspy;yyhky; ehd;FRtu;fnshL xU btj;jpg;bghl;oiag; nghy mLf;Fkhof; fl;ol';fs; ,d;W ku';fspUe;j ,l';fis myfupj;Jf; bfhz;L ,Uf;fpd;wd. rhiyfs;/ fl;ol';fs;/ ghy';fs;/ bjhiyngrp bjhlu;g[ epiya';fs;/ FoePu;/ kp[d;rhutrjp epiya';fbsd;W ,d;Dk; vj;jidnah khw;w';fis ifg;gw;Wtjw;fhf ehk; ku';fis btl;o rha;j;Jf; bfhz;L tUfpnwhk;. gwitfSila thH;t[ vd;dthFk;> vd;gijg; gw;wp ehk; xUfzk; nahrpj;J ghu;f;ftpy;iy/ Mdhy; ,d;W Kf;fhy;thrp gwitfapd';fs; g{z;nlhL mHpe;J bfhz;L tUfpwJ. 54


fhw;Wntsp

“fhf;fh fz;qf;F ik bfhz;L th/ FUtp bfhz;ilf;F g{ bfhz;L th” vd;W Kd;fhyj;J jha;khu;fs; gwitfis fhz;gpj;J tpisahl;Lf; fhl;o FHe;ijfnshL bfh";rp tpisahodhu;fs;. nfhil tpLKiwapy; fpuhkj;J njhl;lj;jpy; mf;nfht;t;t; FUtpfspd; Fuy; nfl;L/ ek;ik mf;fhbtd;W miHg;gjhf vz;zp re;njh#g;gl;l ehl;fis kwf;f Koa[kh> ,d;iwa jiyKiwfs; FHe;ijfnshL neuj;ij brytHpg;gjpy;iy. bgw;nwhu;fs; FHe;ijfSf;F/ bghGJnghf;Ff;fhf tPonahtpisahl;Lf; fUtpia/ th';fpf;bfhLj;Jl;L/ j';fSila ntiyapy; bka;kw;e;J \H;fp tpLfpwhu;fs;. “rpl;Lf;FUtp rpl;Lf;FUtp nrjp bjupa[kh>

vd;id tpl;Lg; gpupe;J nghd fztd; tPL jpUk;giy”

,J xU gpugykhd jpiug;glj;jpd; ghly; tupfs;. ,e;jg; ghly;/ fztid tpl;Lg;gpupe;j xU FLk;gj;jiytp rpl;Lf;FUtpaplk; jhd; mDgtpf;fpw kdntjidia brhy;yp mGtij vt;tst[ mHfhf tu;zpf;fpwJ. mtSila Vf;fk; epuk;gpa ,jaj;Jog;ig/ ,e;jg; ghly; tupfspd; \yk;/ ehk; czu;e;J bfhs;s KofpwJ. fhf;ifFUtpfisf; fhl;o FHe;ijf;F bfh";rbkd;Wk;/ me;jg; gwitfSf;F bfh";rbkd;Wk; nrhW}l;oa jha;khu;fs; me;jf; fhyj;jpy; ,Ue;jhu;fs;. ,d;W FHe;ijfSf;F/ bjhiyfhl;rp bgl;o/ fzzp Mfpaitfspd; bghj;jhid mGj;jptpl;L nrhW} l;Lk; jha;khu;fis ghu;f;fpnwhk;. ,g;go ,ae;jpuj;njhL xd;wpa FHe;ijfSila thH;f;if tU';fhyj;jpy; ve;jj; jpirapy; gazpf;Fbkd;gij ek;khy; Cfpf;f Koatpy;iy. khw;w';fis Vw;Wf; bfhz;L thH;f;ifia elj;JtJ rupbad;W gl;lhYk;/ mtw;wpy; rpy khw;w';fs; ek;Kila thH;f;iff;F Kuz;ghlhfapUe;jhy; mitfis ifg;gw;Wtijtpl iftpLtJ 55


fhw;Wntsp

ey;yJ. kiH tUtij bjupe;J bfhz;L njhifia tpupj;jhLk; kapy;fs;/ tpUe;jpdu;fspd; tUifia Kd;Tl;ona mwptpf;Fk; fhf;iffs;/ J}Jf;fhf gad;gLj;jg;gl;l g[whf;fs;/ me;jfhyj;jpy; ,sturpf;F njhHpahfapUe;j gr;irf;fpspfs;/ kdpjndhL kdpjdhf thH;e;j rpl;Lf;FUtpfbsd;W xt;bthd;iwa[k; ehk; ,He;J bfhz;L tUfpnwhk;. ,e;j ngupHg;gpdhy; kdpjd; <Lfl;l Koahj bry;t';fis ,He;J bfhz;L tUfpwhd;. ,jid ehk; rpe;jpj;J bray;gl ntz;oa fl;lhak; !!!!

—-#f;jp gpurd;dh

உனிர்ய஬ி தந்த இப்஧டிக்கு அன்புள்஭ அம்நோ!!!!

இப்தடிக்கு அன்ன௃ள்ப அம்஥ர!!! ஬ிஸ்஬ ஶசது இனக்கற஦ தரனம் த஡றப்தகத்஡ரரின் வ஬பி஦ீட்டில் ஬ந்துள்ப

இ஧ண்டர஬து தஷடப்ன௃...வடண ீஷ் வ஥ர஫ற஦ில் கனர஢ற஡ற ஜீ஬கு஥ர஧ன் ஋ல௅஡ற஦ இந்஡ னென த௄ஷன அ஬஧து

துஷ஠஬ர் ஜீ஬கு஥ர஧ன் ஡஥றழ்தடுத்஡ற஦ின௉க்கறநரர்... கஷ஡ ஬஫க்க஥ரண கபத்஡றல் அஷ஥ந்஡து அல்ன ஬னறகள் தன சு஥ந்஡து...தடிக்க தடிக்க கண்஠ ீர் ஥ந்ஷ஡ இஷ஥ ஶ஬னறஷ஦ ஥ீ றும் அபவு ஬னறஷ஥஦ரணது.. 56


fhw;Wntsp

ஈ஫த்஡றனறன௉ந்து வடன்஥ரர்க் ஢ரட்டிற்கு ன௃னம்வத஦ர்ந்஡ என௉ 90 ஬஦து னெ஡ரட்டி஦ின் ஢றகழ்கரனத்஡றற்கும் இநந்஡கரனத்஡றற்கும் ஢டக்கும் ஶதரர் ஡ரன் இந்஡ கஷ஡க்கபம்...

ஈ஫த்஡றல் இணப் ஶதரரில் இநந்஡ ஡ணது ஥கன் யரி஦ின்

஥ஷநஷ஬ ஌ற்றுக் வகரள்பர஡ இந்஡ ஡ரய் அ஬பது இறு஡ற கரனத்஡றி்ல் உ஦ிரிடும் இன௉ப்த஡ரக ஢றஷணக்கும் ஡ணது

஥கனுக்கு ஋ல௅தும் 10 கடி஡ங்கபின் உ஠ர்ச்சற கு஬ி஦ஶன இந்஡ கஷ஡ கர஬ி஦ம்.. அ஫கு ஡஥ற஫றல் ஆங்கரங்ஶக ஈ஫த் ஡஥ற஫஫கு இஷ஫ஶ஦ரட தஷடக்கப்தட்ட இந்஡ இனக்கற஦ வ஡ரகுப்தில் என௉ ஡ர஦ின் ஬னறஶ஦ரடு இனங்ஷக஦ில் ஡஥ற஫ர் இணம் ஥ீ ஡ரண

஡ரக்கு஡னறல் உண்டரண ஬னறஷ஦னேம் ன௃னம்வத஦ர்ந்஡ தின் ஡ரய் ஥ண்஠ின் ஢றஷணவு ஡ன௉ம் ஬னறஷ஦னேம் ஶசர்த்து குஷ஫த்து ஢஥து உ஦ின௉க்குள் ஬னறஷ஦ ஌ற்தடுத்தும் உன்ண஡ கர஬ி஦ம் இப்தடிக்கு அன்ன௃ள்ப அம்஥ர...

இந்஡ கஷ஡ வ஡ரகுப்ஷத தடிக்ஷக஦ில் அவ்஬ப்ஶதரது

துக்கம் வ஡ரண்ஷடஷ஦ அஷடக்க வதனொனெச்ஷச ஬ிட ஶ஢ன௉ம் அபவு ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஶ஡டி ஏடி ஏடி ஏய்ந்து

ஶதரண என௉ இணத்஡றன் ஬னற இ஡றல் ஬஫றந்ஶ஡ரடுகறநது. ன௃னம்வத஦ர்ந்து ஶ஡சம் ஬ிட்டு ஶ஡சம் ஏடி஦ இந்஡

இணத்஡றல் வதற்ஶநரர் ஏர் ஶ஡சம், திள்ஷபகள் ஏர் ஶ஡சம், உநவுகள் இன்வணரன௉ ஶ஡சம் ஋ண சறஷ஡ந்஡ ஶதரண

குடும்த உநவுகபின் ஶசரகத்ஷ஡ தடம் திடித்து கரட்டும் 57


fhw;Wntsp

இந்஡ த௄ல் தன வ஥ர஫றகபில் வ஥ர஫றவத஦ர்க்க ஡கு஡றனேஷட஦ வதரக்கல ஭ம். ஦ஶசர அம்஥ர இ஬ர் ஡ரன் இந்஡ கஷ஡஦ின் தூண், இ஬ர் ஡ணது ஥கன் யரிஷ஦ ஢றஷணத்து ஬டிக்கும் உ஠ர்ச்சற

வ஡ரகுப்ன௃கஷப ஬ரசறக்க ன௃த்஡ற஧ ஶசரகம் ஥ட்டும் அல்ன தக்கத்஡றற்கு தக்கம் ஬ி஡஬ி஡஥ரண ஶசரகங்கள் ஢ம்ஷ஥ ஬ி஧ட்டுகறநது.

அ஬ணின் ஢றஷணவுகள் ஬ன௉ம் வதரல௅வ஡ல்னரம்

஢ரன் ஡ணிஷ஥஦ில் ஡஬ித்துப்ஶதரஶ஬ன் ஦ரன௉஥றல்னர஡ அணரஷ஡ ஶதரன....

என௉ இஷனனே஡றர்கரனத்஡றல் ன௅஡றஶ஦ரர் இல்னத்஡றல் இன௉ந்஡தடி 50 ஬ன௉டத்஡றற்கு ன௅ன்ன௃ இனங்ஷக஦ில்

இ஫ந்஡ ஡ணது ஥கன் யரிஷ஦ ஢றஷணத்து ஦ஶசர அம்஥ர ன௃னம்ன௃஬து இ஡஦த்ஷ஡ ஧ம்தத்஡ரல் அறுக்கும் ஬ரிகள். கரஷன ஬ி஫றத்஡றன௉ந்஡து.

அ஡றக ஶ஢஧ம் தூங்கற இன௉க்க ஶ஬ண்டும் யரி ஶ஬று கண஬ில் வ்ந்஡றன௉ந்஡ரன்.

அ஬ஷணக் கண஬ில் கரட௃ம் இ஧வுகள் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஡றன௉ப்ன௃ ஡ன௉ம் அன௅஡ சு஧திகள்!

கற஠ற்நறல் வ஥ரண்டு அள்பி஦ ஡ண்஠ிஷ஦ ஡ஷன஦ில் வகரட்டிக் குபிக்கும் சுகம்...

58


fhw;Wntsp

஦ஶசர அம்஥ர஬ிற்கு ஥ட்டு஥ல்ன ஈ஫த்஡றல் இன௉ந்து ன௃னம் வத஦ர்ந்஡ தன ஡ரய்கல௃க்கும் திரிந்஡ உநவுகள் கண஬ில்

஬ன௉கறநரர்கள் ஋ன்த஡ற்கரகஶ஬ உநங்குகறநரர்கள் ஶதரன. இந்஡ ஡ர஦ின் ஡஬ிப்ன௃, கண஬ில் அ஬ஷண கண்ட஡ற்ஶக அ஬ள் அஷடனேம் ன௄ரிப்ன௃..஬னற கனந்஡ ஶத஧ரணந்஡ம்.

இப்தடி஦ரய் 50 ஆண்டுகபரய் ஶதரய் வகரண்டின௉ந்஡ ஦ஶசர அம்஥ர஬ின் ஬ரழ்க்ஷக அந்஡ற஥ கரனத்ஷ஡

வ஢ன௉ங்கும் ஶதரது அ஬ள் ஡ணது ஡஬ிப்ஷத ஋ல்னரம் ஋ல௅஡ற ஷ஬க்க துடிக்கறநரள், இன்னும் ஬ரழ்ந்து வகரண்டின௉ப்த஡ரக அ஬ள் ஢றஷணக்கும் அ஬பது ஥கன் யரிக்கரக..

஋ன் கண்஥஠ி யரிக்கு ஋ல௅஡ ஶ஬ண்டும்!!

஋ன் ஷகஷ஦ ஬ிட்டு

அ஬ன் ஢ல௅஬ி஦ ஢ரபினறன௉ந்து

அத்஡ஷணஷ஦னேம் ஋ல௅஡ ஶ஬ண்டும்!!! ஋ன் ஥கறழ்வுகள்.. ஥ஷநவுகள்.. ஶ஬஡ஷணகள்.. ஬னறகள்.. சந்ஶ஡ர஭ங்கள்

அத்஡ஷணனேம்... கண்கஷப குப஥ரக்கும் ஡ர஦ின் உன௉க்க஥ரண

ன௃னம்தல்கள் வ஢ஞ்ஷச ஷ஡க்கும் வ஢ன௉ஞ்சற ன௅ட்கள்... யரி தள்பிி்ககு ஶதரகும் ஶதரது ஦ஶசர அம்஥ர஬ிற்கு 59


fhw;Wntsp

கூநற஦ ஬ரர்த்ஷ஡ இது. " அம்஥ர ஢ீ ஋ன்ணில் ஬ின௉ப்தம் ஋ன்நரல் ஢ீ ஋ணக்கரக அ஫க்கூடரது" கரஷன஦ில்

஥ரஷன஦ில் வ஢ற்நற஦ில் ஬ின௄஡றி் வ஡ரட்டு ன௄சும் ஶதரது

஢றஷணத்து வகரள்ல௃ம் ஡ர஧க ஥ந்஡ற஧ம் இது. இது ஡ரன் ஢ீ ஋ணக்கு ஡ந்து ஬ிட்டுப் ஶதரண ஷததிள்.. தக஬த் கல ஷ஡.. குர்஧ரன்.... ஋ல்னரஶ஥ அது ஡ரன்...

50 ஬ன௉ட஥ரய் இந்஡ கர஬ி஦த் ஡ரய் கண்஠ர்ீி் ஬ிடர஥ல்

இன௉க்க யரி ஶதசற஦ இந்஡ ஬ரசகஶ஥ இ஬பின் ஶ஬஡஥ரக உள்பஷ஡ தரர்க்கும் ஶதரது இத்துஷ஠ ஬னறகஷபனேம் ஡ரங்கும் அபவு இந்஡ ஡ரய் அ஬ள் ஥கன் ஶ஥ல் ஷ஬த்஡றன௉க்கும் தரசம் வ஢கற஫ ஷ஬க்கறநது. யரி!

஢ீ வ஡ரஷனந்஡ அந்஡ ஢ரஷப

஋ன்றுஶ஥ அம்஥ர ஥நப்த஡றல்ஷன ஋த்஡ஷணஶ஦ர ஢ரட்கபரக த஦ங்க஧க் கணவுகபரய்

஬ந்துவகரண்டு இன௉ந்஡து.

அ஡ற்கும் ஶ஥னரய் அ஡றர்ச்சற - அது

இன்றும் இன௉ந்து வகரண்டு இன௉க்கறநது. அது என௉ ஡றங்கள் கற஫ஷ஥ ஋ங்கள் ஢கரின் இ஡஦ம்-இல்ஷன ஋ங்கபின் இ஡஦ம்... ஋ங்கள் த௄னகம்

஋ரினைட்டப்தட்டது! 60


fhw;Wntsp

ன௃த்஡கம் தற்நற஦ அநறஶ஬ இல்னர஡

ன௃த்஡ற஥ரன்கபரல் ஋ரினைட்டப்தட்டது. ஋ணக்கு இப்ஶதரதும்

ஞரதகம் இன௉க்கறநது... யரி கர஠஥ரல் ஶதரண அன்று ஡ரன் ஦ரழ்தர஠த்஡றல் இன௉ந்஡ ஶ஡சற஦ த௄னகம் இனங்ஷக ஧ரட௃஬த்஡ரல்

஋ரினைட்டப்தட்ட஡ரகவும் அந்஡ ஢ரஷப ஥நக்க இ஦னரது ஋ண ஦ஶசர அம்஥ர கூறு஬ஷ஡ தரர்க்கும் ஶதரது ஦ஶசர அம்஥ர஬ின் வ஡ரப்ன௃ள் வகரடி உந஬ிண ஆ஬஠஥ரண

யரி அ஫றந்஡தும், ஡஥ற஫றணத்஡றன் ஆ஬஠஥ரக இன௉ந்஡ ஦ரழ்தர஠ம் த௄னகம் அ஫றக்கப்தட்டதும் ச஥ ஬னற஦ரக தரர்க்கும் ஦ஶசர அம்஥ர உ஦ர்ந்து ஢றற்கறநரர். தனற!

இ஧த்஡ப் தனற! கு஫ந்ஷ஡கள் சறறு஬ர்கள்

வதரி஦஬ர்கள்

ஆடுகள் ஥ரடுகள்

சறநறதுகள் வதரி஦துகள்

அஷணத்தும் கறுத்துப் ஶதரண ஢ரள் அது! வகரள்பிக்குடம் இன்நற஦ ஥஧஠ ஬டுகபரய் ீ ஋ங்கள் ஢க஧த்வ஡ன௉க்கள்!

யரி கர஠ர஥ல் ஶதரண அந்஢ரஷப ஢றஷணத்து ன௃னம்ன௃ம் ஦ஶசர ஡ரய், யரிஷ஦ ஶ஡ட வ஡ம்தில்னர஡ ஢றஷன஦ில் 61


fhw;Wntsp

அஷண஬ன௉ம் அ஬ணின் ஆனேள் குஷநவு ஋ன்று கூநற஦ ஶதரது ஦ஶசர அம்஥ர கூறுகறநரர் யரி ஥஧஠த்துள்

஥டித஬ன் இல்ஷன- ஥஧஠த்ஷ஡ வ஬ல்த஬ன் ஋ன்று. இந்஡ ஡ர஦ின் ஢ம்திக்ஷக வ஥ய்சறனறர்க்க ஷ஬க்கறநது. தக்கத்து ஊர்கபில்

வ஬டிச்சத்஡ங்கள் ஶகட்டதடி இன௉ந்஡து வதரங்கல்தரஷண வதரங்கற சரி஦ வ஡ரடன௉ம்

தட்டரசு வ஬டிகள் ஶதரன..

அது தஷடகபின் வ஬டிகள்! வ஡ரடர்ந்து ஢டந்ஶ஡ரம் உ஦ிரிடம் ஶ஡டி...

஋ரிந்து ஶதரண கற஧ர஥ங்கள்

ன௅ற்றும் ஋ரி஦ர஡ ஥ணி஡ச் சடனங்கள்... ஋ணக்கு இப்தவும்

ஞரதகம் இன௉க்கடர யரி!

஥஧஠ித்து஬ிட்ட என௉ ஡ர஦ின் ஥ரர்தகத்ஷ஡

என௉ ஷககு஫ந்ஷ஡க் க஡நலுடன் ஶ஡டிக்வகரண்டு இன௉ந்஡஡டர...

஬ரழ்஬ின் ஬னறகள் இது஡ரணடர.... வ஡ன௉ஶ஬ர஧த்஡றி்ல்

உஷன வகர஡றத்து வகர஠டின௉ந்஡து தக்கத்஡றல் தி஠ம் தடுத்஡றன௉ந்஡து.. 62


fhw;Wntsp

஥ர஥ர ஬ட்டுக் ீ வகரட்டினுள்

கற஧ஷணட் வ஬டித்து சற஡நற஦து. அள்ல௃ப்தட்டு ஏடிஶணரம்.

அங்கு ஥ர஥ற என௉ னெஷன஦ில் அம்஥ர஬ின் ஡ஷன

அ஬ர஬ின் தக்கத்஡றல்..

ஶ஬ள்஬ிக்கு உரித்஡ ஆட்டின் உறுப்ன௃கபரய் அஷணத்தும் வ஬பித்஡ள்பி.. இப்தடி ஶதரரிணரல் தட்ட ஬டுக்கஷப ஦ஶசர அ஥஥ர

஬ி஬ரிக்கும் ஶதரது ஢ம்ஷ஥ அநற஦ர஥ல் குன௉஡ற கண்கள் ஬஫றஶ஦ தரய்஬ஷ஡ உ஠஧ ன௅டிகறநது.

இந்஡ கஷ஡஦ில் ஬ன௉ம் க஡ரதரத்஡ற஧ங்கபரண ஦ஶசர

தரட்டி஦ின் ஶதத்஡ற சலத்஡஬ிடம் ஦ஶசர அம்஥ர க஠ிணி இ஦க்க கற்று இஷ஠஦த்஡றல் ஶதஸ்ன௃க் ஬஫ற஦ரக

யரிஷ஦ ஶ஡டு஬ஷ஡ தடிக்கும் ஶதரது ஬ி஧னறடுக்கறல் ஊசறஷ஦ குத்து஬ஷ஡ ஶதரன்ந ஬னறஷ஦ ஡ன௉கறநது.

ஶதரரில் ஦ஶசர அம்஥ர஬ின் ஶ஡ர஫ற ஥஡ற உ஦ிரி஫க்க

அ஬பின் கு஫ந்ஷ஡ யரி஠ிஷ஦ யரி஦ின் ஢றஷண஬ரக அ஬ணது அண்஠ன் க஬ிஶணரடு ஶசர்த்து ஬பர்ப்த஡ரக யரிக்கு கடி஡ம் ஋ல௅தும் ஦ஶசர அம்஥ர ஬ி஬ரிக்க ன௅டி஦ர஡ தரத்஡ற஧஥ரய் ஡றகழ்கறநரர். ஋ன் கண்஥஠ிக்கு...

஋ன் கஷடசற ஋ல௅த்துக்கஷபச் 63


fhw;Wntsp

ச஥ர்ப்திக்க

஋ன் ஷககல௃க்கும்

கரகற஡ ஡ரள்கல௃க்கும் ஢ஷடவதறும்

குன௉ஶ஭த்஡ற஧ னேத்஡ம் இது - ஋ண ஡ணது கஷடசற கரனத்஡றல் உ஦ிஷ஧ ஷக஦ில் திடித்து ஥கனுக்கு ஡ரய் ஋ல௅தும் இந்஡ உ஠ர்ச்சற கர஬ி஦ம் தடிக்க தடிக்க ஥ணம் கணக்க வசய்கறநது.

80 ஬஦஡றி்ல் ஢ரன் என௉ கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஡த்வ஡டுத்து

஬ிட்ஶடன் யரி ஋ண அ஬னுக்கு கடி஡ம் ஋ல௅஡ம் ஦ஶசர

அம்஥ரள் வ஡ரடர்ந்து உன் அப்தர ஡ரணடர அக்கு஫ந்ஷ஡,

ஆ஥ரடர யரி அப்தரவுக்கு னெஷப ஡டு஥ரநறப் ஶதரச்சரம். அ஡ணரல் அ஬ர் இப்ஶதரது கு஫ந்ஷ஡஦ரகற ஬ிட்டரர் ஋ண கூறு஬து ஶசரகத்஡றன் அடி ஆ஫ம்.

இப்தடி தன஬ரறு ஢ீல௃ம் இக்கர஬ி஦ம் இறு஡ற

அத்஡ற஦ர஦த்஡றல் ஶதரய் ஬ன௉கறஶநன் ஥கஶண ஋ன்று கூறும் ஶதரது ஶதரகர஡ீர்கள் ஦ஶசர அம்஥ர யரி

஬ந்து஬ிடு஬ரன் ஋ன்று ஢ம்ஷ஥ ஢ரம் அநற஦ர஥ஶனஶ஦ கூநற ஬ிடுஶ஬ரம்.

அ஡ற்ஶகற்நரற் ஶதரன கஷடசற ஢ற஥றடங்கஷப ஋ன்னும் ஦ஶசர அம்஥ர஬ிடம், அம்஥ர யரி உ஦ின௉டன்

இன௉க்கறநரன் ஋ண யரி஠ி கூறும் ஶதரது அந்஡ ஡ரய்

தடும் த஡தஷ஡ப்ஷதனேம், உ஦ிர் ஶதரகும் ஡ன௉஠த்஡றல் ஥கன் உ஦ிஶ஧ரடு இன௉ப்தஷ஡ ஶகட்டு அ஬ள் கண்கள்

அ஬ஷண கர஠வும் கரதுகள் அ஬ன் கு஧ல் ஶகட்கவும் அஷனதரய்஬ஷ஡ தரர்க்கும் ஶதரது ஬ி஫றக்குபம் 64


fhw;Wntsp

஢ற஧ம்ன௃கறநது, அந்஡ கஷடசற ஡ன௉஠த்஡றலும் யரிக்கும்

அ஬ணது ஥ஷண஬ி ஥ற்றும் திள்பகல௃க்கு வசய்஡றகஷப ஬ிட்டு வசல்லும் இந்஡ ஡ரனேள்பம் வ஢கறழ்ச்சறி்஦ிலும் வ஢கறழ்ச்சற.

என௉ அன்ஷண஦ர் ஡றணத்஡றல் து஬ங்கற஦ இந்஡ இந்஡

கஷ஡வ஦ல௅ம் தடனம் அடுத்஡ அன்ஷண஦ர் ஡றணத்஡றல் ன௅டி஬஡ரய் உள்பது. இஷ஡ கஷ஡ ஋ன்த஡ர, க஬ிஷ஡ ஋ன்த஡ர, கர஬ி஦ம் ஋ன்த஡ர ஋ன்று திரித்து தரர்க்க இ஦னர஡ என௉ தஷடப்தரகவும் இன௉ ஶ஬றுதட்ட ஬னறகபின் வ஡ரகுப்தரகவும் உள்பது.

இனங்ஷக஦ில் ஡஥ற஫றணம் தட்ட ஬னறகஷப சவுக்கடி ஶதரன ஋டுத்துக் கூறும் ஢றகழ்வுகஷப இ஡றல் த஡ற஦க் கரட௃ஷக஦ில் ஡஥ற஫ணத்ஷ஡ அ஫றக்க ன௅஦ன்ந ஡ீ஦

சக்஡றகபின் ஥ீ து ஶகரதம் வகரப்தபிக்க வசய்கறநது. ஦ஶசர அம்஥ர஬ின் ஬னற என௉ ஡ர஦ின் ஬னற அல்ன இது ஶதரன ஋த்஡ஷண ஋த்஡ஷண ஦ஶசர அம்஥ரக்கள் அந்஡ னேத்஡ ன௄஥ற஦ில் இன௉ந்து ன௃னம் வத஦ர்ந்து ஍ந்து

கண்டங்கபிலும் கண்஠ ீரில் ஬ரழ்கறநரர்கள் ஋ண வ஡ரி஦஬ில்ஷன.

ன௃த்஡கத்ஷ஡ ஬ரசறக்க து஬ங்கற஦஡றல் இன௉ந்து ன௃த்஡கம் ன௅டினேம் ஬ஷ஧ வடன்஥ரர்க்கறற்கும், இனங்ஷகக்கும் ஢ரன௅ம் கஷ஡஦ினூஶட த஦஠ப்தடுகறஶநரம்.. இந்஡ ன௃த்஡கத்஡றற்கு தக்கத்஡றற்கு தக்கம் வதரன௉த்஡஥ரண

65


fhw;Wntsp

ன௃ஷகப்தடங்கல௃டன் ஬டி஬ஷ஥த்஡ இ஬ள் தர஧஡றக்கு தர஧ரட்டுகள். கனர஢ற஡ற ஜீ஬கு஥ர஧ண ஶடணிஷ் வ஥ர஫ற஦ில் இ஦ற்நற஦ இந்஡ கஷ஡ஷ஦ குஷந஬ில்னர஥ல் ஡஥றழ்தடுத்஡ற஦ ஜீ஬கு஥ர஧ஷண ஋வ்஬பவு தர஧ரட்டிணரலும் ஡கும்.

இப்தடிக்கு அன்ன௃ள்ப அம்஥ர, உ஦ிரில் ஬னற ஌ற்தடுத்தும் உ஦ரி஦ தஷடப்ன௃, ஈ஫த்஡றல் ஡஥ற஫றணம் அனுத஬ித்஡ அனுத஬ிக்கும் ஬னறகபின் ஆ஬஠ம் ஋ன்நரல் ஥றஷக஦ரகரது.. ஬ிஸ்஬ஶசது இனக்கற஦ தரனத்஡றன் இந்஡ வ஬பி஦ீடு ஋ன்றும் அ஫ற஦ர஡ உ஦ரி஦ தஷடப்ன௃ ஋ன்நரல்

஥றஷக஦ரகரது. த஡றப்தகத்஡ரன௉ி்க்கும் னென ஋ல௅த்஡ரபர்

கனர஢ற஡ற ஜீ஬கு஥ர஧னுக்கும் ஥ண஥ரர்ந்஡ தர஧ரட்டுகள்.

஢றனர ஡஥ற஫ன்

66


fhw;Wntsp

ப௃ள்஭ியோய்க்கோல் களபனில் அள஬ந்து பகோண்டிருக்கி஫து என் தோய்பநோமி ஢றஷணவுப் தடனத்஡றல்

குன௉஡றக் ஶகரடுகபரய்ப் தடர்ந்஡ வகரடி஦ ஢ரட்கள் அஷ஬ ஬ரணம் ஥றுக்கப்தட்ட தநஷ஬கஷப

஢ரன்கு ஡றஷசகபினறன௉ந்தும்

஢ச்சு அம்ன௃கள் து஧த்஡ற஦ ஢ரட்கள் கஷனக்கப்தட்ட கூடுகபினறன௉ந்து அஷடகரக்கப்தட்ட ன௅ட்ஷடகள் உஷடந்து சற஡ந,

஥ண்வ஠ல்னரம்

உ஡ற஧க்வகரடி தடர்ந்஡ ஢ரட்கள் தநஷ஬கபின் வ஢ஞ்சப்தடதடப்தில் கரற்றும் வ஢பிந்து

கூகூவ஬ணக் கூக்கு஧னறட்ட ஢ரட்கள் ஶ஬டு஬ணின் இஷந஦ரண்ஷ஥஦ில் குறுக்கறடன௅டி஦ரவ஡ன்று ஢ரக்ஷகச் சப்ன௃க்வகரட்டி

தநஷ஬கபின் தச்ஷசக் கநற஬ிற்கக் கஷட஡றநந்஡

சந்ஷ஡ ஬஠ிகர்கபின்

67


fhw;Wntsp

தங்கு ஢ரட்கள். கறபிகல௃க்கு இ஧ங்கு஬஡ரய் அல௅஡ ன௄ஷணவ஦ரன்று

என௉ சறட்டுக்குன௉஬ி஦ின் சறநகுரிக்கும் ஶ஢஧ஶ஥ உண்஠ர஡றன௉ந்஡

஥ரவதன௉ம் ஶதர஧ரட்ட ஢ரட்கள் ஬ிட்டு஬ிடு஡ஷன஦ரணஷ஬ சறட்டுக்குன௉஬ிகள் ஋ன்று வகரண்டரடுஶ஬ஶணர இணினேம் இங்ஶக?

என௉ சறநகறல் சு஡ந்஡ற஧ன௅ம்

஥று சறநகறல் து஦஧ன௅஥ரய் அஷனகறன்நணஶ஬ர

அஷணத்துப் தநஷ஬கல௃ம்? ஋த்஡ஷண கூட்ட஥ரய் ஋வ்஬பவு தூ஧஥ரய்

஋ந்஡ உ஦஧த்஡றல் தநந்஡ரலும் கடந்஡ வ஬பிகபில் அ஬ற்நறன்

சறஷ஡ந்஡ சறநகுகபின்நற இல்ஷன

சறன்ணவ஡ரன௉ ஡டன௅ம்

஋ன்று ஢ற஥றன௉ம் ன௅கத்஡றல்

கன௉ம்ன௃ள்பி஦ரய்க்கடப்தது 68


fhw;Wntsp

஋஡ன் ஢ற஫ல்? கூடும் குஞ்சும்

வகரள்ஷபஶதரணதின்ன௃ம் ஬஫ர஡஥ட்டும் ீ

ஏய்஬நற஬஡றல்ஷன ஋ந்஡ என௉ சறநகும்!

உ஦஧ஶ஥ர ஡ரழ்ஶ஬ர

துல்னற஦ம் ஡ப்தர஡ வ஡ரஷனஶ஬ர ஥கறழ்ச்சற, கர஡ல்,

அச்சம், து஠ிச்சல் சு஡ந்஡ற஧ம்,

ஆநரத்து஦஧ம் இ஬ற்றுடன்

ஶதர஧ரட்ட ஞரணத்ஷ஡னேம் ஶதர஡றக்கறன்நணஶ஬ர அஷசனேம் சறநகுகள் ஡ம்

வ஥ௌண வ஥ர஫றகபில்!; -–-–அஷநகூ஬ல்கபரலும் ஆ஧஬ர஧ங்கபரலும்

வதரன௉ள் வ஡ரஷனந்து த஫ங்கரட்சற஦கத்஡றல் தர஧ரட்டப்தடும்

69


fhw;Wntsp

எனறக்கூடுகபில் ஋஡றல்

இந்஡ ஢றஷணஷ஬ப் த஡றஶ஬ன்? இஷ஬

஬ிஷட ஶ஬ண்டும் ஶகள்஬ிகள் ஡ன்ஷண ஷ஬த்து ஬ிஷப஦ரடும் ஬ித்஡கர்கபின்

சது஧ங்கப்தனஷக஦ினறன௉ந்தும் ஬ிஷ஧ந்து ஬ிற்றுக்வகரண்ட கனர஢ற஡றகபின்

ஆய்஬ர஫ங்கபினறன௉ந்தும் அ஡றகர஧த்஡றன் கஷடக்கண் தரர்ஷ஬க்கு அடிவத஦ர்ந்஡ வ஢டு஥஧஥ரய்ச் சரய்ந்து கறடக்கறன்ந

க஬ிஞர் வதன௉஥க்கபின்

ஶதணர ன௅ஷணகபினறன௉ந்தும் ஬ினகற,

வ஬கு வ஡ரஷன஬ில்

ன௅ள்பி஬ரய்க்கரல் கஷ஧஦ில்

அஷனந்து வகரண்டின௉க்கறநது

஋ன் உண்ஷ஥஦ரண ஡ரய்வ஥ர஫ற குன௉஡ற வகரட்டும்

வசம்வ஥ர஫ற஦ரய்….

———- க஬ிஞர் இன்குனரப் 70


fhw;Wntsp

புதின தரிச஦ம் ன௅ல௅஢றனவு கூஷ஧ஷ஦க் கடந்து வசல்கறநது ஥஧஠த்஡றன் அஷ஥஡றஷ஦ப் ஶதரல் ஢ரய்கல௃ம் ஶதய்கஷப ஢ம்ன௃ம் ஢டு஢றசற஦ில் ஊஷப஦ிட்டுக் கஷபத்஡ எப்தரரி஦ில் ஬ணரந்஡஧ங்கள் ஡றகறல் வகரள்கறநது வகரடும்தரஷந ன௅கவடரன்நறல் ஡டித்஡ கன௉஢ரகம் அ஬ன் ஬ர஦ில் வ஡ரங்கறக்வகரண்டு ஡ண்வணரபிஷ஦ ஬ில௅ங்கத் துடிக்கறநது கண்டுதிடிக்கப்தடர஡ ன௃஡றர்கல௃க்குள் னெடப்தட்டுக் கறடக்கும் ததுங்குகு஫ற஦ில் 71


fhw;Wntsp ஋ம் இணத்஡றன் ஬஧னரறு எடுக்கப்தட்டுக் கறடக்கறநது கண஬ின் வ஡ரல்ஷன஦ில் ஬ி஫றத்஡ ஬ி஫றகல௃க்குள் அச்சத்஡றன் ஶதரிஷ஧ச்சல் ஬ரர்த்ஷ஡கஷப வ஥ௌணிக்கச் வசய்கறநது ஦ரன௉ஷட஦ ஬ர஦ில் சர்ப்தம் வ஡ரங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ஶ஡ர அ஬ன் ஬ர஦ில் சுன௉ண்டு

இறுகக் கடிக்கும்ஶதரது அ஬ிழ்க்கப்தடர஡ ன௃஡றவ஧ரன்நறனறன௉ந்து ன௃஡ற஦ ஡ரிசண஥ரய் ஥னவ஧ரன்று ஬ிரினேம் அது஬ஷ஧க்கும் ........... 72

஋஥றனற஦ரனுஸ் ஜழட்ஸ்

வ஡ரண்ஷடக் கு஫றஷ஦


fhw;Wntsp

யபோது ஆ஦ோல் யரும்

’கஷடசற஦ர ன௅கம்தரன௉ங்க’

஥஦ரணத்஡றல் ஡ீனெட்டும்ன௅ன்

஋ட்டிப்தரர்க்கும் ஬ி஫றகபில் தடி஬து ஥஧஠த்஡றன் வகரடூ஧ன௅கஶ஥ **஥஧஠ம் ஋஡ணினும்

஬னறஷ஥஦ரணது ஋ன்தஷ஡ ஥஧஠ங்கபின் ஬ர஦ினரகஶ஬ உ஠ர்த்துகறநது

**திநப்ன௃ கல்஬ி கர஡ல்

கல்஦ர஠ம் த஠ி வ஡ர஫றல்

உறு஡ற஦ற்ந ஋஡ற்கும் ஢ரள் குநறப்த஬ன் என௉ஶதரதும் குநறக்கத்து஠ி஬஡றல்ஷன உறு஡ற஦ரண ஥஧஠த்஡றன் ஢ரஷப **எவ்வ஬ரன௉ ஥஧஠ன௅ம்

உண்ஷ஥஦ரய் உள்஬ரங்குஶ஬ரன௉க்கு அது஬ஷ஧ கற்நநற஦ரப் தரடத்஡றற்கு

தரஸ்஥ரர்க் ஶதரட்டு஬ிட்டுப்ஶதரகறநது **஡ன்ஷணத் ஡ல௅வும்஬ஷ஧ ஡ணக்கு ஥஧஠ம் ஬ன௉வ஥ன்தஷ஡ ஦ரன௉ம் ஢ம்ன௃஬஡றல்ஷன ஢ம்ன௃ம் ஡ன௉஠த்஡றல்

஥஧஠ம் ஬ிட்டுஷ஬ப்த஡றல்ஷன 73


fhw;Wntsp

**வசன௉க்குகள் உ஡றர்த்து

வ஢ன௉ங்கற஦ ஥஧஠ங்கஷபச்

வசரிக்க ன௅டி஦ர஥ல் ஢றற்ஷக஦ில் ஷககபில் தற்று஬ஷ஡வ஦ல்னரம்

அன்தரல் ஢ற஧ப்தச்வசய்஬தும் கூட

வசரிக்கன௅டி஦ர஡ அஶ஡ ஥஧஠ம்஡ரன்

வகரய்துஶதர஬஡ர ஥஧஠த்஡றன் த஠ி ஬ரழ்க்ஷகஶ஥ல் உடணின௉ப்ஶதரர்

ஷ஬த்஡றன௉க்கும் ஢ம்திக்ஷகஷ஦க்

வகரஞ்சம் உ஡றர்க்கச் வசய்஬தும்஡ரன்

74

ஈஶ஧ரடு க஡றர்

**என௉ உ஦ிஷ஧ ஥ட்டும்


fhw;Wntsp

சதிக்கப்தட்ட உனகு - 2 ஬ரர்த்ஷ஡கஷப ஥ண் னெடுகறநது ன௅கத்ஷ஡னேம் ஥ணத்ஷ஡னேம் இன௉ள் னெடுகறநது ன௄஡த்஡ீவுப் ன௃஡றர்ஶதரன ஌ஶ஡ர என்று ஥ணத்஡ீ஬ில் ஏடுகறநது க஠ங்கள்ஶ஡ரறும் வ஥பணஶ஥ இனகு஬ர஦ிற்று ஢றஷணவு கு஥ட்டுகறநது ஋ல்னரக் கண்கல௃ம் ஬ி஫றத்துப் தரர்க்க இ஦னரஷ஥… ஥஧஠ம்… உ஦ிரின் ஶ஥ரகம்… ஡தும்தி ஬஫ற஦ ன௅கத்ஷ஡ப் ன௃ஷ஡த்துக் வகரண்டு ஢டந்ஶ஡ன் ஢றஷணவு து஧த்துகறநது. ஥ந஡றஶ஦! ஋ன் இன௉பஷநஷ஦ உணக்குக் கர஠ிக்ஷக஦ரக்குகறஶநன் ஢ீ ஬ரழ்க இப்ஶதரது ஥ட்டும் ஋ல்ஶனரன௉க்கும் இனகு஬ரய்க் கறஷடக்கறநது என௉ சுன௉க்குக்க஦ிறு.

துயோபகன் 75


fhw;Wntsp

1.

gjwhJ gs;spnaOk; #upaidg; ghu;j;J fjwhJ gl;rpghLk; fhd - ,jKk; mjpuh GyUk; mjpfhiy tz;zk; cjpuh KfpYk; ctg;G.

2

vg;NghJk; Gd;idiff;Fk; vd;Njhl;lg; G+f;fSk; jg;NgJk; ,y;yhj; jkpo;ftpAk; - nfhg;nghd;wpy; Fe;jpf; fspAz;Zk; FQ;rzpYk; Mfd;Wk; Ke;jp ,Ue;j moF.

3.

epyTk; mJjUk; ePy xspAk; cyTk; ,sq;fhw;Wk; CJk; - FoypirAk; New;NwhL ePq;fpnad; neQ;rpy; ,Ue;njOe;Nj Njhw;Nwhb Nghdjlh Jh.

4

,j;jid ehSk; vdf;fpd;gk; je;Jepd;w Mj;jid vr;r monfy;yhk; - rj;jpakha; Xuk; xJq;fpNA vd;gps;is cd;Kd;Nd Jhuk; kpffz;l Nj.

.5

RitahW vd;Wnrhy; Ye;jkpNo NaeP RitEhW vd;Nwahd; nrhy;Ntd; - mitnad; tapWthD ilj;Jte;j itug;nghd; tpz;kPd; mauhky; te;Nj mwp.

6

re;jpug; nghd;Ejypy; re;jdk; itj;jpl Re;juf; fz;kzPf;Fr; NrhWhl;l – je;jpuk; Nfhb gygz;zp Nfhjpjiy apw;G+r; #b KbAk; tiu

7.

gps;is jUk;tijAk; Ngu;FWk;Gk; NghYyfpy; ,y;iy Rfk;NtW vd;Nwz;zp – nrhy;ypitj;Njd; Xufitg; gps;isf;F xg;gid nra;tijg;Nghy; NgUtif VJkpiy Ngh.

8.

,JNghy ,d;Ndhu; ,dpj;jpLk; ,k;ir nghJthf Ntwpq;F G+f;f – vJTz;L vd;Wek;gp Vkhe;Njd;; vd;dhNyhu; ntz;ghit ,d;wpaw;wpg; ghu;f;Fk; tiu.

76

nry;tp. =. ngUkhs;

,dpa ,k;ir


fhw;Wntsp

வ஬ள்பி ஥னஶ஧ ஋ந்஡ன் உ஦ிஶ஧ ஬ில்னரய் ஢ீ ஥ரநற கர஡ல் அம்ஷத ஬சறணரய்....உன் ீ அன்தரஶன ஢ரன் ஬ரழ்க்ஷக஦ின் அர்த்஡ம் உ஠ர்ந்ஶ஡ஶண... அன்ஶத ஋ன் வ஢ஞ்சறல் ஋ல்னரம் ஢ீ ஬ந்஡ கரனறன் ஡டம் ஢றனஶ஬ ஢ீ ஬ந்஡ரல் ஶதரதும் ஡ஷடகள் கூட தடி஦ரய் ஥ரறு஥டி. ஋ன் கண்஠ ீர் துஷடக்க ஷககள் ஶகட்ஶடன் ஶ஥ல்.஡ரங்கற ஶ஡ர஫ரய் ஢றன்நரய் கர஡னறஶ஦.. ஋ன் ஬ி஫றஶ஦ர஧ம் ஬஫றனேம் கண்஠ ீர் உன் கண்ஶ஠ரடும் ஬஫றகறநஶ஡ உநக்க ஥றுக்கும் கண்கள் கூட ஡ரவ஦ண உன் ஥டி ஶ஡டுகறநஶ஡.... உ஦ிஶ஧ உன் வ஢ஞ்சுக்குள்ஶப. ஋ன் னெச்சு உள்ப஡டி வதண்ஶண உன் கண்ட௃க்குள்ஶப ஋ன் உ஦ிர் ஡ரன் ஬ரல௅஡டி.. கண்ஶ஠ உன் கண்஥஠ிக்குள்ஶப சுத்து஡டி ஋ன் உனகம்

஡஥றழ் ஢றனர

வதண்ஶண உன் வதரன் ஬ி஫ற ஡ரணடி. ஋ந்஡ன் ன௄வுனகம்..... ஋ன்..வ஢ஞ்ஶசரடு..கர஡னற஦ரய் ஢ீ..஥ட்டும் ஶதரது஥டி –அன்ஶத ஋ன் கர஡ல் ஡ரணரய் ஬பன௉஥டி... 77


fhw;Wntsp

Njhoikapd; tpupiff;Fs;Ns…. ! kfpo;G+j;j khiynahd;wpy;jhd; ek; NjhoikAk; Kfpo;j;jpw;W ,UtuiytupirAk; xNutupirahdjhy;jhNdh czu;TfSk; kpf xd;wpw;W cdjhSikf;Fk; Mw;wYf;Fkg;ghnyid <u;j;Jepd;wnjy;yhKd; gdpglu;e;j gRik nrwpe;j Nerg;ghu;itnahd;Wjhd;. cwTj;jisfSf;Fs; kpfr;ruhrupaha; FWfpf;fiue;j vd;nghOJfis tz;zg;G+f;fspd; ngUq;Ftpay;fshYk; Neu;j;jpepiw eWkzq;fshYk; eWe;Njdpd ;<uypg;ghYk; kpfg;gpukhz;lkha; epug;gpitj;jhAd; ];Ndfpjj;jhy;. vd;dirNgrpapd; fz;zhbf;FWe;jpiuf;Fs;; n[hypf;Fk; el;rj;jpuf;Nfhu;itahAd; ehkk; uPq;fhukpLk; fzq;fSs;Ns… vd; Nfty;fspy; jJk;Gk; Jspfsp;d; md;idkbahFtha;….. ! jpirg;gLj;jpNa je;ijnkhopahFtha;….! Jiwflf;ifapNy tpuy;gpbf;Fk; cld;gpwg;ghFtha;….! ,d;dKk;….cd; eyid kl;LNk ikakpl;l xU nebagpuhu;j;jidf;fha; thd;ghu;j;j vd; tpuy;fSf;Fs;Ns vd;kb tsUk; NrahFtha;……..! ,g;gbaha;…….xU tz;zg;G+r;rpapd; tho;tpay;tisayha; cUkhwYWk; ek; vy;iyjhz;lhj; Njhoikapd; tpupiff;Fs;Ns me;jf; Nfhbr;#upaUk; NfhbNfhbr;re;jpuUk; rpWGs;spaha; Nja;e;joptijcd;dhYk; czu;e;jpl Kbfpwjh…….? ஋ஸ்.தர஦ிமர அனற

78


fhw;Wntsp

G+g;Gk; gwpg;Gk

JUk;G xd;W fhw;wpNy gwf;Fk;NghJ mJ Vd; gwf;FJ vd;gJ Qhdpf;Fj; njhpAkhk;. mth;fs; rFdq;fis mwpthh;fshk;. gpwh; thh;j;ijfspypUe;J mth;fs; cs;sj;ij mwpthh;fshk;. Kfr;rhilfspypUe;J mth;fs; Rghtj;ij mwpthh;fshk; vd;Wjhd; mwpe;jpUf;fpNwd;. Mdhy; rhjhuz kdpjh;fshfpa vkf;F ,it Kbahkw; Nghfpd;wJ. jpUkzkhfp Ie;J tUlq;fshff;; fhj;jpUe;J fpilj;j mofhd mUik kfs;. mf;Foe;ij khh;gpy; tha; Gije;J nfhLj;j typfs; ,d;Dk; khwhJ vilaw;w kyh;fshf me;jj; jhAs;; tphptJz;L. ,g;NghJ taJ xd;gJ Muk;gpj;jpUf;fpwJ mf;Foe;ijf;F. ghlrhiyf;F $l;br;nry;tJ kl;Lky;y, rdpf;fpoikfspy; ,q;Fs;s jkpo; ghlrhiyfspy; gujehl;bak;, tPiz Nghd;w fiyfisAk; jd; Foe;ijf;F fw;Wf; nfhLg;gjw;fhf Xa;tpd;wp miye;Jnfhz;bUg;gts; me;jj;jha;. ‗Mummy, where is my tie?‘ ‗vd;u itw; nrhf;i] fhztpy;iy‘ vd;W xU gpur;rid vOg;gpj;jhd; fhiyapy; ghlrhiyf;Nf Gwg;gLths;. vy;yhtw;iwAk; cw;rhfj;NjhLk;, Mh;tj;NjhLk; Njb vLj;Jj; jahh; nra;J ghlrhiyf;F mioj;Jr; nry;tjpy; ngUkpjk; milths; me;jj;jha;. 79


fhw;Wntsp

“nry;tf; FQ;R gs;spf;$lj;jhy;; te;jhy; vy;yhtw;iwAk; mtw;wpw;Fhpa me;je;j ,lj;jpy; xOq;fhf itj;Jg; gof Ntz;Lklh nry;yk;. mg;gb itj;Jg; gofpdhy; xd;Wk; njhiya khl;lhJ. rpd;d Fl;bg; ngz;gps;isg; ngz;nzy;Nyh! gps;isf;nfd;W jdpahd rpd;d miw ,Uf;Fj;jhNd! cLg;Gfis $l mLf;fp vy;yhk; xOq;fhf itj;Jg; gof Ntz;Lk; fz;zh!‖ vd;W, jhd; fd;dpah; klj;jpy; gbf;Fk;NghJ rp];lkhh; nrhy;ypf;nfhLj;jtw;iw mg;gbNa nrhy;Yths; mk;kh. jd; mUik kfs; gpwe;j ehs; njhlf;fk; Fspg;ghl;Lk; njhl;bapy;; mtis Fspg;ghl;b, Fsph;glhky; mizj;J itj;jpUg;gJk;, tPl;by; kpd;rhuj;jpy; ,aq;Fk; fPw;wiug; Nghl;L #lhf itj;jpUe;J, thrk; epiwe;j Xbf;nfhNyhid gQ;Rfshy; xj;jp vLj;J fhJ, %f;F <uq;fis jltp vLj;J Fspaiy xU gutr%l;Lk; gfph;jyhf;fptpLths; me;jj; jha;. mts; tsh;e;J tUk; xt;nthU taJk;, mts; rk;ge;jg;gl;l ve;j xU tplaKk; ,dpa ehl;fshfp xNu gugug;Gj;jhd; mk;khTf;F. yz;ldpy; ghh;j;jhy; gps;isfs; fpL fpLntd;W tpiuthf tsh;r;rp mile;J tpLfpd;whh;fs;. czTtiffspd; tpj;jpahrq;fs;; Kf;fpafhuzk; vd;Wjhd; vq;fl fz;Lgpbg;G. jdJ kfSf;F taJ xd;gjhf ,Ue;jhYk; mtspd; clypy; khw;wq;fs; mg;gl;lkhfj; njd;gl;Lf;nfhz;bUe;jJ. mwptpYk,; clypYk; mtspy; ngUkstpy; khw;wq;fis mtjhdpf;f Kbe;jJ. czh;Tfis ntspg;gLj;jf;;$ba mofpa rpiyahf jhAs;sj;jpy; mr;rpWkp kyh;e;jhs;. \hk;Ngh Eiu jiyapy; G+f;f nkJthff; Nfhjpagb ‗fz;iz %bf;nfhs; nry;yk;‘ vd;W 80


fhw;Wntsp

mtSf;F %r;R Kl;btpLNkh vd;w xUtpj gaj;jpy; xU ifia rpW Filahff; Ftpa itj;J \tiuj; jiyapy; gpbj;Jj;jhd; jiyapy; Fspg;ghl;Lths;. ‗,q;Nfnay;yhk; Nrhg; Nghl;L ey;yhf Cj;ijfs; Nghf Fspf;fNtz;Lk;‘ vd;W mk;khtpd; if tpuy;fs; gps;isapd; cly; G+uhfTk; guTk;. jdJ nry;y kfspd; ,skhh;igAk;;, Fl;btapw;iwAk;;, mtjhdpj;j mk;khtpw;F kfpo;r;rpiaf; nfhLj;jNghJk;, ,d;Dk; tpguk; Ghpahj rpWgps;isjhNd vd;w xUtpj gaKk; mtSs; rpjwpr; rpj;jpukhfpaJ. \th;ypUe;J njhlh;e;JtUk; nts;sptaiug; gpbj;J Nrhg;ig fOtpagb “ ,q;Nfnay;yhk; ,dp rijfs; itf;Fk;;. tPf;fk; vd;W gae;jplhNjak;kh. xUehs; jpBnud;W tapw;Wf;Ff;fPNo typf;Fk;. uj;jk; frpAk;. FQ;R eP gag;glf;$lhjlh. mk;khtplk; te;J clNdNa nrhy;y Ntz;Lk rhpah‖ vd;W $w epidj;jts; vJTNk $whJ jdf;Fs; rphpj;Jf;nfhz;lhs; mk;kh... vq;fl nry;yk; ,g;g nghpa Mshf tsh;e;Jnfhz;bUf;fpwhs;. X.. tpiutpy; nfhz;lhl;lk; xd;W tu,Uf;fpwJ vd;W kl;Lk; nrhy;ypr;rphpf;f… mts; nfhQ;rk; ntl;fg;gl;L mk;khtpd; ifiaj;jl;btpLths;. mq;fhy Nghq;f kk;kp;. ,J ngz;fs; vy;yhUf;Fk; ,Uf;fpwJjhd;. kk;kpf;F, md;uhTf;F, mk;kk;khTf;F, cd;u ez;gpapd;u kk;kpf;F … mg;Ngh vg;g kk;kp vdf;F mg;gb tUk;? vd;iwf;Nfh xUehs; tUk;. ePq;f ,g;g Fl;bg; ngz;gps;is jhNd! te;jhy; vdf;F uhjh mf;fh khjpup tbthd rhwp cLj;jp fdf;f eiffs; vy;yhk; 81


fhw;Wntsp

Nghl;L Ml;fisf; $g;gpl;L nrypgpNww; gz;ZtPq;fNsh? vd;dlh FQ;R ,g;gbf; Nfl;fpwPq;f… gps;isf;F nrypgpNww; gz;zhky;… Chpy ,Uf;fpw mk;kg;gh xNu gps;isapd;u nfhz;lhl;lj;ij ghh;f;fNtz;Lnkd;W MtNyhL Nghdp;y; NgRthh;. cq;fSila md;hpkhh;, khkhkhh; mjhtJ mtUila vy;yhg; gps;isfSk; ntspehl;Lf;Fg; Nghl;lhh;fs; vd;W jdpa ftiyNahLjhd; ,Uf;fpwhh;. mg;Ngh mk;kk;kh vq;Nf kk;kp? mk;kk;khit Rdhkp te;J ,Oj;Jf;nfhz;LNghl;Ljlh FQ;R. mg;Ngh mk;kg;gh jdpaNth rpNyhdpy ,Uf;fpwhh;? ghtk; mk;kg;gh. ve;jj; jlaj;ijAk; tpl;Litf;fhky; jd; jhiaf; tpOq;fpa kuzj;ij epidj;J jpBnud nksdkhdhs; mk;kh… ehd; tPl;by; filf;Fl;b vd;gjhy; vd;jhapd; Fuy; ‗Nuhfpdp‘ vd;W vd;ngaiur; nrhy;tjpy;jhd; mjpf Mde;jk; miltJz;L. ,sk; kQ;rs;epwr; Nriyjhd; vdJjha; tpUk;gp cLg;ghs;. vd; mk;khtpd;… me;j Kfj;jpd; ,jkhd moF, fz;fspd; cz;ik, tpuy;fspd; FSik, Fuypd; ,dpik vy;yhNk mts; epidtpy; te;J kha cyfpw;Fs; Eioj;jJ mtis. yz;ldpy; Nghl;b Nghl;Lf; nfhz;L thuhthuk; fiyepfo;r;rpfs; elhj;jp fiyfis tsh;j;Jf;nfhz;bUf;fpwhh;fs;. mJ ey;y MNuhf;fpakhd tplak; jhd;. fiy muq;Nfw;wq;fSk; Nghl;b Nghl;L msTf;F kPwpa Mlk;guq;fNshLk;, gzr;nryTfNshLk; 82


fhw;Wntsp

nra;fpd;whh;fs;. gpwe;jehs; jpUkzf; nfhz;lhl;lq;fSf;Ff;$l Fiwtpy;iy. gUtnka;JtJ $l ,g;NghJ fl;lha Mlk;guf; nfhz;lhl;lkhfptpl;lJ. rptg;Gf; fk;gsk; tphpj;J, taJte;j ngz;gps;isia ‗gy;yf;fpy;‘Jhf;fpr; nrd;W trjp gilj;j may;ehl;by; nfhz;lhbaijg; ghh;j;j ez;gp ,tSf;F tpag;Gld; $wpaJ tpNdhjkhfj; njhpe;jJ. Mdhy; jdJ xNu kfspd; Miria epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;gJ kl;Lk; ,g;NghJ mtSs; rpj;jpukhfp kpje;J te;jJ. ijg; nghq;fyd;W mts; tPl;bYk; nghpa nghq;fy;tpoh ele;Jnfhz;bUe;jJ. rpWkpahf ,Ue;j ngz; ,g;Ngh tajpw;F te;Jtpl;lhs;. mts; vjph;ghh;j;jpUe;j GJkyh;r;rpg; gUtk; mile;Jtpl;lhs;. kpje;J NkNyWk; epidTfs; te;J jpf;fw;Wg; gutpf;nfhz;bUe;jJ me;jj;jhapd; cs;sj;ij… clypy; Vw;gLk; mj;jid typfisAk; mr;rpWkp jd; jhaplk;jhd; kdk;tpl;Lf; Foe;ijNghy; $Wths;. el;G vd;gJ ,U cly;fspy; ciwe;Js;s Xh; ,jak; vd;W Nrhf;fpul;B]; nrhd;dJ khjphpj;jhd; mth;fs; ,UtUk; jpfo;e;jhh;fs;. kk;kp ehd; ghlrhiyf;Fg; Nghf NtZk; vj;jid ehl;fSf;F ,g;gb tPl;by; ,Uf;f NtZk;? ];$y; Ntiyfs; vy;yhk; fdf;f kp];gz;zg; Nghwd; kk;kp… ,y;iyalh fz;zh Kjw;juk; tUk;NghJ ehk; kpfTk; ftdkhf clk;igj; Njw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;. clk;G typ Fiwaj; njhlq;Fk;NghJ ];$Yf;Fg; Nghfyhk;. vd;dlh nry;yk; ,uz;L fpoikahy ];$Yf;Fg; Nghfyhk;. 83


fhw;Wntsp

vjw;Fk; ];$y; ghf;fpy; ehg;fpd; vg;gTk; ghJfhg;ghf itj;J tpLNtd;. mg;gb VJk; cgNahfpf;fNtz;b te;jhy;… ehd; nrhy;ypj;;je;jgb..k;.. k;; vd;dlh? rpy khjq;fspd; gpd; Fsph; nfhQ;rk; Fiwe;J nta;apYk; tUk;NghJ nghpa nfhz;lhl;lkhfr; nra;Nthk.; ,g;gbahd nfhz;lhl;lq;fs; ,q;F mtuth; trjpfisg; nghWj;J tPLfspYk;, nghpa kz;lgq;fspYk; mikjpahfTk;, Mlk;gukhfTk; nfhz;lhLfpd;whh;fs;. mjw;fpilapy; vy;yh Maj;jq;fisAk; nra;a Ntz;Lk;? Kf;fpakhf mk;kg;ghit ,e;jr; rhl;ilf; fhuzq;fhl;b ,yq;ifapypUe;J ,q;F $g;gplNtz;Lk;. jhd; gpwe;J tsh;e;J ,Jtiu Nehpy; ghh;j;jpUf;fhj mk;kg;ghtpd; tuit rpWkp nghpjhfg; nghUl;gLj;jtpy;iy. ,Ue;Jk; mk;khtpd; mjPj gugug;igg; ghh;j;j rpWkpapd; Kfk; G+j;Jf; FYq;Fk; Nuh[hg;G+itg;Nghy; rphpg;gpy; kyh;e;Jnfhz;bUe;jJ. jhk;ghsq;fspy; nts;isf; fz;ziwj; Jzpfshy; %lg;gl;bUe;j gy tifahd gyfhuq;fs;;. kQ;rs;, Fq;Fkk;, goq;fs;, nea;Ak; rPdpAk; Nrh;j;Jr; nra;j mhprpkh cUz;ilfs;, cOj;jk;khf; fsp, G+j;jl;Lf;fs;, Fj;Jtpsf;Ffs; Nghd;w myq;fhpj;j jl;Lf;fisnay;yhk; G+g;GePuhl;Ltpohtpw;F th;zg; gl;lhilfNshL te;jpUe;jngz;fs; gyh; ifapy; Ve;jpa tz;zk; epd;Wnfhz;bUe;jhh;fs;. Nksf;fr;NrhpAk,; ehj];tu ,irAk; xypg;ngl;bapy;; Nfhh;itahf Koq;f… kq;fyj;jpy; Njha;e;J fis fl;bf; nfhz;bUe;jJ kz;lgk;. 84


fhw;Wntsp

mofpa kQ;rs; epw gl;L kpDq;fy; rhwpNahLk;, eiffspd; n[hypg;NghLk;, G+thridNahLk; gUtkile;jngz; me;jr; rkaj;jpd; jdp moNfhbUe;jhs;… xspapy; n[hypf;Fk; jdJ Ngj;jpapd; moif VNjh xU tifahd ciwe;j nksdj;jpy;, rpykhjq;fs;jhd; ,yq;ifapypUe;J te;j mk;kg;gh urpj;;Jr; rphpj;Jf;nfhz;bUe;jhh;. rpWkpapd; ngw;Nwhh;fspd; kdNkh cwtpdh;fs;, ez;gh;fs;, mwpKfkhdth;fs; vd;W gyNghpd; md;gpd; gf;fq;fs; jpwe;J mth;fSs; Guz;Lnfhz;bUe;jJ. “gps;is, ,q;F te;jjpd; gpd; ,e;jf; FspUf;fhf;Fk; clk;ngy;yhk; rhpahd tUj;jkhf ,Uf;fpwJ. vd;d ,Ue;jhYk; vq;fl Chpy ,Uf;Fkhg;Nghy Rfk;… me;j re;Njh\k;… ehd; CUf;Fj; jpUk;gg;Nghwd;. ehd; jdpf;fl;ilnaz;lhYk; vd;u khkp, kr;rhs;khh; ,Uf;fpwhsit. eP Nahrpf;fhky; vd;id mDg;gptpL‖ vd;w je;ijapd; Ntz;LNfhs; Nuhfpdpf;F Mr;rhpaj;ij nfhLj;jJ. vd;d mg;gh ‗gps;isapd; nfhz;lhl;lk; Kbe;j fis ,d;Dk; Mwtpy;iy. vt;tsT rpukg;gl;L cq;fis ,q;F mioj;Njhk;. ,g;gb mtrug;gl;L CUf;Fg;Nghf Ntz;Lk; vd;fpwPh;fs;? ,g;gbj;jhNd ,q;F ,Uf;Fk; vj;jidNah gps;isfs; jq;fSila mk;kh, mg;ghkhh;fis VNjh xU rhl;il itj;J tprhit vLj;J$g;gpl;Ltpl;L gps;isfNshL Nrh;e;J re;Njh\khf ,Uf;fpdk;. ,g;Ngh cq;fSf;F vd;d Fiwnaz;L fz;L CUf;F ntspf;fpl Nahrpf;fpwpas;? yz;ldpy; ,y;yhj kUe;J 85


fhw;Wntsp

trjpfNs Chpy ,Uf;F…‘ vd;W kfs; $wpf;nfhz;NlapUe;jhs;. kiwf;f Kbahj Fw;w czh;T mrpq;fkhf mth; Kfj;jpy; glykpl;bUg;gij vtUNk mwpakhl;lhh;fs;. jdJ kfspd; ve;jg; Ngr;irAk; mg;gh nghUl;gLj;jNtapy;iy. fyfyj;j rphpg;Gf;fs; mtUs; fyq;fpf;nfhz;bUe;jJNghy; ,Ue;jJ… kpfTk; mtrukhf jdJ fhhpaj;jpy; fz;zhapUe;J rpy ehl;fspy; ,yq;iff;Fg; Gwg;gl;Ltpl;lhh; mg;gh… rpWkp nghpatshfp nghpa nfhz;lhl;lq;fs; ,lk;ngw;whYk; me;j czh;Nt mtSf;Ff; fpilahJ. ghlrhiyj; Njhopfis fhzNtz;Lk;… mth;fNshL Nrh;e;J tpisahlNtz;Lk;… NgrNtz;Lk;… ghlrhiyapy; ,lk;ngWk; Nky;ehl;L ehl;baj;jpd; jhs mbfisg; gofNtz;Lk;… ghlrhiyapy; eilngWk; tpohtpy; mjid Mbf;fhl;l Ntz;Lk;… mk;khTk; mg;ghTk; te;J mjidg; ghh;f;f Ntz;Lk;… kfspd; moif urpj;j mk;kh, kfiis tUbtpl;L mioj;Jr; nry;fpwhs; ghlrhiyf;F. mk;khtpd; fz;fspd; kpUJthd ghh;it mtis Mde;jj;jpy; milfhg;gJNghy; ,Ue;jJ. rpd;df; Fl;bg; ngz;zhf ,Ue;j jd; Mir kfs; ,Ue;jhg;Nghy ,t;tsT tsh;e;Jtpl;;lhNs! mtspy; kpspUk; tpopfs;… xUNghJk; fz;buhj mtspd; fth;r;rp…njhiyf;fhl;rpapy; jhd;; ghh;j;J kfpOk; Kj;jkpLfpd;w mofpa G+tpjo;fs; Nghd;W tphpAk; cjLfs; … jdJ fzthpd; fth;r;rpNahL mike;j mtspd; mirTfs;… 86


fhw;Wntsp

jd;idg;Nghd;w ,jkhd rhay;…jd; kfspy; G+j;Jf; FYq;Ftij ghlrhiy thrypy; epd;W mtisg; gpd;Gwk; ghh;j;jthNw gugug;ghfp jd;Ds; Rod;Wnfhz;bUe;jhs; mk;kh. jpdKk; jdJ Gj;jphp Fwpj;J GJg;GJ tpjkhd fdtpd; kpjg;Gf;fspy; ehl;fs; efh;e;jd mk;khTf;F. thu,Wjpehsd;W kjpak;Nghy; ghlrhiyapy; ,Ue;J njhiyNgrp miog;G te;jJ. kp]p];. Nuhfpdp kjptz;zd;..? Na]; I Mk; kp]p]; Nuhfpdp kjptz;zd;. I Mk; Nfhypq; /nwhk; Ath; Nlhl;Nlh;]; ]$y;. Ath; Nlhl;lh; ,]; nehl; nty;. rp `h]; v nuk;gNur;rh;. fhd; A fk; U ];$y; m]; #d; m]; nghrpgps;? ( cq;fSila kfSf;F clk;G nfhQ;rk; tUj;jkhf ,Uf;fpwJ. toikf;F khwhf mts; fhzg;gLfpd;whs;. cly; nuk;gNur;rUk; fhzg;gLfpd;wJ. cldbahf ePq;fs; ghlrhiyf;F tu KbAkh? ) clk;G G+thfp kyh;e;J ,d;Dk; rhpahd tYtilahj Njfk;… rpwpJ ehl;fs; Xa;thf tPl;by; ,Ue;Jtpl;L, ,d;W ghlrhiyf;Fg; NghdJk; Js;sp Xbahb tpisahbapUg;ghs;. cly; ey;yh nehe;Jtpl;lJNghy;… gaKk;, gjw;wKk; jhAs;sj;jpd;; kdij Ntfkhf;fp mOj;JfpwJ… kpfTk; mtrukhf jd;id jahh; nra;Jnfhz;L ghlrhiyf;Fg; Gwg;gLfpd;whs; mk;kh. ghlrhiyapd; nkbf;fy; miwapy; ngz; xUth; mts;; mUfpy; epd;Wnfhz;bUe;jhh;. “kp]p]; Nuhfpdp kjptz;zd;, rpwpJ kaf;fkhfTk; ,ts; fhzg;gLfpd;whs;. vjw;Fk; ,tis itj;jparhiyf;Ff; nfhz;L nrd;W 87


fhw;Wntsp

ghpNrhjpg;gJ ey;yJ‖ vd;W ghlrhiyapd; KjYjtp toq;Ftjw;Fg; nghWg;ghf ,Uf;Fk; me;jg;ngz; $wpdhs;. fhiyapy; gutrj;NjhL ghlrhiyf;Fr; nrd;w jdJ kfspd; Nfhyj;ijf; fz;lJk;… me;jg; ngz; mg;gbf; $WtJk;… mk;khTf;F vd;Wkpy;yhjthW %r;rpioj;J fisg;G Vw;gLfpd;wJ. fz;fspy; ePy xsp glUtJNghypUe;jJ… jdJ kfs; xd;Wk; NgrhJ nksdkhfNt ,Ue;jhs;. mk;khtpd; tpopfspy; vOk; tpdhf;fSf;F mtshy; gjpy; $wj; njhpatpy;iy. ,d;Dk; tpguk; njhpahj rpd;dts; jhNd! mk;khtpd; jtpg;G… mtspd; cs;sj;jpy; CLUTk; neUly;… itj;jparhiyapd; mtrug;gphptpw;F mk;kh kfis nfhz;L nry;fpd;whh;. yz;ldpy; mtrug;gphptpy;jhd; mjpf Neuk; fhj;Jf;nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. ePz;L kpDkpDf;fpw iffshy; jd;jhia mizj;jgb jd;jhapd; Njhspy; rha;e;J cwq;fptpl;lhs;. itj;jpahpd; jpBh; miog;G… tpguq;fs; vy;yhtw;iwAk; gjpT nra;Jnfhz;L ghpNrhjidfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd…ehbj; Jbg;ig ghpNrhjpj;j itj;jpah;. ,tSf;F uj;jg; ghpNrhjidAk; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; vd;fpwhh;. ghpNrhjidfis ahTk; Nkw;nfhz;l gpd; ‗,g;NghJ ePq;fs; tPL nry;yyhk;. uj;jg; ghpNrhjidapd; KbT njhpe;jJk; cq;fsJ FLk;g itj;jpaUf;F mwptpg;Nghk;‘ vd;Wtpl;L tpilngw;whh; itj;jpah;. mk;khtpd; Kfj;jpy; jpfpw; Gs;spfs; Rod;Wnfhz;bUe;jd… vjidAk; ntspapw; fhl;bf;nfhs;shJ ‗thk;kh‘ vd;W jdJ moFr; nry;tj;ij ,Wfg; gw;wpf;nfhz;L mioj;Jr; 88


fhw;Wntsp

nry;fpwhh; tPl;Lf;F. vy;NyhUk; Jhq;Fk; ,uTfspy; jd; kfspd; gLf;ifNahuk; cl;fhh;e;jpUe;jhs; mk;kh. jd; kfspd; clypy; vijNah Njbf; nfhz;bUe;jhs;; mk;kh... mtspd; cwf;fj;jpy; CUTk; neUlyhy; tpopj;Jf;nfhz;NlapUe;jhs; mk;kh. mk;khTk; mg;ghTk; xNu Ntiyg;guhf;Fspy; Xbj;jphptJz;L. mk;kg;gh tPl;by; Jizf;F ,Uf;fpwhh; jhNd vd;w Jzptpy; mk;gg;ghTld; jd; kfis ghJfhg;ghf tpl;Lr; nrd;W ntspNtiyfisf; ftdpj;Jtpl;L tUtJz;L rpWkpapd;; mk;khTk; mg;ghTk;. eP gpwe;j gpd;dh; cq;fl mk;kh gps;isapd;u mofhd Gifg;glq;fs;jhd; mDg;Gths;. vt;tsT mofhf ,Ue;jha; FQ;R. ehd; Mirapy cd;; Gifg;glj;Jf;Fj;jhd; vg;gTk; Kj;jk; nfhLg;gJz;L. ehd; ,g;gb vd;Dila Ngj;jpia Neuhf te;J ghh;j;Jf; nfhQ;RNtd; vd;W vjph;ghh;f;ftpy;iy … vq;Nf mk;kg;ghTf;F xU Kj;jk; jhq;Nfh‖ vd;W mts; ,Lg;igj; jpkpw jpkpw ,Oj;J kbapy; itj;Jf; nfhQ;RtJz;L mk;kg;gh… rpyNtisfspy; %r;R mdyha;g; gwg;gJz;L mk;kg;ghTf;F… xUehs; ez;gh; xUthpd; kfspd;; muq;Nfw;wj;jpw;F mk;khTk; mg;ghTk; nry;yNtz;bapUe;jJ. mk;gg;ghNthL gj;jpukhf ,Uf;f Ntz;Lk;! mk;khtpd; md;Gf;fl;lis! njhiyf;fhl;rpapy; tUk; rpWth; epfo;r;rpfis ghh;g;gjpy; %o;fpg;NghapUf;fpwhs; rpWkp. jdJ clypy; tpopfs; gy nkha;j;J cWj;JtJNghy 89


fhw;Wntsp

czh;e;jhs;…eiu Kbfs; epiwe;j clypy; mts; Kfk; neUf;fg;gLfpd;wJ. jsph; tpl;l clk;ig fuLKulhd fWj;j iffs; jlTfpd;wd…,s khh;gfq;fs;… mts; fd;dq;fs; … cjl;by; vd;W Kj;jq;fs;… tYthd ,Wf;fj;jpy; mrpq;fkhd fpol;Lf;fhkj;jpd; Gifr;ry;… Nfhgkhff; fj;jpa gps;is cwq;fptpl;lhs;…. me;epfo;it rpWkpf;F vtUf;Fk; nrhy;yj; njhpatpy;iyg;Nghy;… fhiyapd; thfd xypfs;. tpopj;jgbNa gLj;jpUe;j mk;kh. ngw;rPw;iw tpyj;jptpl;Lg; jd; kfisg; ghh;f;fpwhs;. IiaNah! ,e;j khjphp Nky; nfhjpf;fpwNj. kUe;Jg;ngl;bapypUe;J fha;r;ry; kUe;J vLf;fg; Nghfpd;whs; mk;kh. njhiyNgrp kzp mbj;Jf; nfhz;lJ. nkbf;fy; nrd;uhpypUe;J ngz; miof;fpd;whs;. “cq;fs; kfs; tplakhf cq;fSld; lhf;lh; mtrukhf fijf;f tpUk;Gfpwhh;. fhiy gj;J kzpf;F cq;fSf;F Neuk; xJf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. kfSld; cld; thUq;fs; kp]p]; Nuhfpdp kjptz;zd;‖ “kp]p]; Nuhfpdp kjptz;zd;. mg;nrw; MfNtz;lhk;. kdijj; jplkhf;fpf; nfhs;Sq;fs;. cq;fsJ kfspd; uj;jg; ghpNrhjidapy;… cq;fs; kfs;… I Mk; ntwp nrhwp U Nr… Mr;rhpakhfj;jhd; ,Uf;fpwJ. vd;d nlhf;lh;… cq;fspd; rpW gps;is fh;g;gKw;W ,Uf;fpd;whs;… vg;gb nlhf;lh;..? ,Ujak; gykhff; 90


fhw;Wntsp

FYq;fp ,bj;jJ… M… ,J vd;d nja;tNk! vdJ xNu xU nry;tf; Foe;ij. [d;dypy; MLk; kuf;fpisfs; gykhf Rod;W mbj;Jf;nfhz;bUe;jJ mtSf;F. mg;gb ,Uf;fNt KbahJ… ,g;NghjhNd mts; taJf;F te;jts;… xd;WNk Ghpahj Foe;ij lhf;lh;;… INah ,J vd;d nfhLikahd nra;jpiaf; $Wfpd;wPh;fs; lhf;lh;… kPl;f Kbahj Nrhfj;jpy; mk;khtpd;; kdk; Nftp fz;fspy; ePh; Nfhh;j;Jf;;nfhz;Nl ,Ue;jJ… vJTNk Ngr Kbahj ,ayhikapy; mk;khtpd; jiy tpiwj;jJ. mtspd; cly; fod;W cUz;L NghdJNghypUe;jJ. ,Ujak; cyh;e;J rUfhfp nehUq;fpaJ. ,yq;ifapy; Vw;gl;l Rdhkp… ,yq;ifapy; ,lk;ngw;w Nghh;;… Nghd;w kpff; nfhLikahd mopTfis tplTk; ,jid mtshy; Vw;Wf; nfhs;sKbatpy;iy… mtspd; cly; vilaw;W ntWikahf khwpf;nfhz;bUe;jJ… 5.4.2011.

( cz;ikr; rk;gtj;ijj;; jOtpaJ)

஢஬ரஶஜர஡ற.ஶ஦ரக஧த்஡றணம்

91


fhw;Wntsp

92

Kaarruveli- June Issue  

The free Tamil Literature magaxine by Mull Amuthan, London.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you