Page 1

ஜழஷன 2011

கஷன இனக்கற஦ இ஡ழ்


வகரட்டில் என்ஶந ஶகர஦ில் ஆணட௅! வகரட்டில் என்வந ஶகர஦ில் ஆணட௅! கு஫ந்ஷ஡ ஶ஦சு இல்னம் ஆணட௅! கட்டி ஷ஬த்஡ ஥ரடி ஋ல்னரம் க஡ஷ஬ னெடிக் வகரண்ட஡ரஶன.. வகரட்டில் என்ஶந ஶகர஦ில் ஆணட௅! கு஫ந்ஷ஡ ஶ஦சு இல்னம் ஆணட௅! ஬டு ீ ஬டரய் ீ வென்ந சூஷெ ஬ி஢஦஥ரகக் ஶகட்ட ஶதரட௅ம் ஥ரடு கட்டும் வகரட்டில் என்ஶந ஥ரிஷ஦ ஌ற்றுக் வகரண்ட஡ரஶன... வகரட்டில் என்ஶந.... ஬ரக்கபிக்கப்தட்ட ஥ீ ட்தன் ஬ரெல் ஶ஡டி ஬ந்஡ ஶதரட௅ம் தரர்த்ட௅ ன௃கல௅கறன்ந ன௄ஷெ வெய்னேம் அன்தர் இன்நறப் ஶதரண஡ரஶன... வகரட்டில் என்ஶந.. ஊஷ஫வ஬ன்ஶந உனஷக ஥ீ ட்க உ஡஦஥ரண ன௃஡ற஦ ஶ஬஡ன் ஌ஷ஫ ஦ரக ஬ந்஡ ஡ரஶன ஌ற்க இங்ஶக ஋஬ன௉ம் இன்நறக்... வகரட்டில் என்ஶந....

அ஥஧ர்.தர.ெத்஡ற஦ெலனன்

2


அன்பு௅ைனீர்.

கரற்றுவ஬பி

யணக்கம்.

ஜூ௅஬ இதழ்-2011

நீ ண்டும் ஜூ௅஬ இதழ் ப௄஬ம் சந்தழக்கழ௄஫ளம். ஧௅ைப்஧ள஭ர்க஭ின்

ஆெறரி஦ர்:ஶ஭ரதர.

ப௃ழு௅நனள஦ ஒத்து௅மப்பு களபணநளக இன்னும் உற்சளகம் தபேகழ஫து.

க஠஠ி஦ிடலும்,஬டி஬

ஈமத்து நண்ணின்

ஷ஥த்஡லும்:

நக்களுக்குக்களக ஥நக்களக ௄ந 17

கரர்த்஡றகர.஥

இனக்கம் ௃நரி஦ள கைற்க௅பனில் ஧ல்஬ளனிப தநழமக உ஫வுகள் கூடி

தஷடப்ன௃கபின் கன௉த்ட௅கள்

அஞ்ச஬ழ ௃சய்தழபேக்கழ஫ளர்கள்.

தஷடப்தரபிகஶப

஥ன்஫ழகள்.

வதரறுப்ன௃.

஥ம்஧ிக்௅க து஭ிர்க்கழ஫து.

வ஡ரடர்திற்கு:: R.MAHENDRAN 34.REDRIFF ROAD, PLAISTOW, LONDON. E13 0JX

களற்று௃ய஭ிக்கள஦ ஧௅ைப்புகள் அ௅஦த்து தழ௅சக஭ி஬ழபேந்தும் யபேகழன்஫஦.கழபநப்஧டி ஧ிபசுரிக்கப்஧டும். ஆயணிப௅ைன் இ஬க்கழனப்பூக்கள்

஥றன்ணஞ்ெல்: mullaiamuthan@gmail.com mullaiamuthan@hotmail.co.uk

இபண்டிற்கள஦ கட்டு௅பகள் அனுப்பும் கள஬ம் ப௃டிவுறுகழ஫து.உடுப்஧ிட்டிச் சழயசம்புப்

஢ன்நறகள்:

பு஬யர்,அ.௃ச.ப௃பேகள஦ந்தன்

கூகுள்.

௄஧ளன்஫ அ஫ழஞர்க஭ின்

ன௅கடைல்.

பு௅கப்஧ைங்கள் இபேப்஧யர்கள் தந்துதயி஦ளல் ஆயணப்஧டுத்த உதவும். ஆயணி இதமழல் சந்தழப்௄஧ளம். ஥ட்புைன், இயண். 3


ஈ஫ப் தடுவகரஷன ஈன்வநடுத்஡ ஬஧ம் ீ “வகரல்; வகரன்று஬ிடு; வகரன்ஶந அ஬ஷண கூறு ஶதரடு!” “இல்ஷன, இல்னஶ஬ இல்ஷன; ஢றல்; ஢றல். ஢றல் ெற்ஶந; அ஬ஷணக் வகரல்னரஶ஡; வகரன்று஬ிடரஶ஡…!” “஌ன்? ஌ ஥ணி஡ர…! ஏ…, உன் உள் ஥ணம் உறுத்ட௅கறந஡ர?” “இ… இல்ஷன… இல்னஶ஬ இல்ஷன.” “வெரல். வெரல்னற஬ிடு. ஦ரர், ஦ரன௉க்கரக இந்஡ த஦ம்?” “ன௅ள்பி ஬ரய்க்கரல் வ஡ன்ஷண ஥஧த்஡றல் ஷகனேங்கரலும் கட்டிஷ஬த்ட௅, கத்஡றவ஦ரன்நரல் கல௅த்஡றுத்ட௅ம்…

4


அந்஡த் ஡஥ற஫றஷபஞன் ஆற்நறஶ஦ட௅ம் த஡ந஬ில்ஷன. கண்஠ ீ஧ரல் கதட஥றட்டு கத்஡றக் க஡ந஬ில்ஷன. அ஬ன் ஥ட்டும் ஆற்நரஷ஥ ஡ரங்கர஥ல், கண்஠ ீர் ஥ல்கற, க஡நற஦ல௅஡ரல்…… தின் த஡ம் தரர்த்ட௅ கல௅த்஡றுத்ஶ஡ வகரஷன வெய்ஶ஬ரம்.” “஢ட஬ரட௅; ஢டக்கஶ஬ ஢டக்கரட௅; அ஬ன் அ஫஥ரட்டரன்…! அ஡ணரல் கத்஡றவ஦டு. கல௅த்ஷ஡க் கற஫ற. அ஬ஷணக் வகரன்று கூறு ஶதரடு.” *** “குநற தரர். வகரஷன வெய். தத்஡டி டெ஧த்஡றல் தணங்வகரஷனக் கு஬ி஦ல்ஶதரல் வகரத்ட௅க் வகரத்஡ரய் வகரய்ட௅ ஶதரட கத்ஷ஡க் கத்ஷ஡஦ரய் கரத்஡றன௉க்கும் ஡ஷனகள். ஷககஷபனேம் கண்கஷபனேம் கட்டிஶதரட்ட ஢றஷன஦ில்; ஢றஷணவு ஡ப்தர஥ல் ஢றர்஬ர஠஥ரய்! 5


சுடு. கூர் தரர்த்ட௅. குநற தரர்த்ட௅. ஬஧ம் ீ த஫க, சுடு. கறட்டத்஡றல் சுட்டு ஬஧ம் ீ த஫கு.” “இல்ஷன; இ஬ர்கல௃ள் த஦஥றல்ஷன; தின்ணந்஡ஷன஦ில் தடதடவ஬ன்று சுட, அட௅ ஬஧ன௅஥றல்ஷன. ீ அத்஡ஷண கண்கபிலும் கண்஠ ீர்த் ட௅பிகபில்ஷன; க஡நற஦ல௅ஶ஡ரர் ஦ரன௉஥றல்ஷன.” “஢ட஬ரட௅; ஢டக்கஶ஬ ஢டக்கரட௅; அ஬ர்கள் அ஫ஶ஬஥ரட்டரர்கள்…! அ஡ணரல் அ஬ர்கஷபக் குநற தரர். தின்ணந்஡ஷனப் திடரிகஷப திப. குன௉஡றப் தீ ரிட குறுந்டெ஧த்ட௅க் குநற஦ில் உன் ஬஧ம் ீ த஫கு.” *** “ன௃஠ர். தி஠வ஥ன்நரலும் ன௃஠ர்ந்ட௅஬ிடு. ன௃஡ற஦ தி஠ம். ன௃ட௅ அ஫கு. 6


கு஡நறக் கு஡நற குநறதரர்த்ட௅ப் ன௃஠ர்ந்ட௅஬ிடு.” “இல்ஷன; இந்஡ப் தி஠த்஡றன் கண்ஶ஠ர஧த்஡றல் கண்஠ ீரில்ஷன. அ஬ஷபப் ன௃஠ர்஬஡றல் அர்த்஡஥றல்ஷன…!” “஢ட஬ரட௅; ஢டக்கஶ஬ ஢டக்கரட௅; அ஬ள் அ஫஥ரட்டரள்…! அ஬பின் கண்கபில் கண்஠ ீரில்ஷன; அ஬ல௃டனறல் உ஦ிரில்ஷன. ஆணரலும் அஷ஡ப் ன௃஠ர். அ஡ணின் குநற஦ில் குநறதரர்த்ட௅…!” *** “ெரி஡ரன்; ெரஷ஬ச் ெந்஡றக்க ஷக஦று ஢றஷன஦ிலும் ஷக டெக்கற஦஬ர்கஷப குநற தரர்த்ட௅ச் சுட்ஶடரம்; குநற தரர்த்ட௅ப் ன௃஠ர்ந்ஶ஡ரம். இன௉ப்தினும் ஡஥ற஫கத்ட௅ வ஡ரப்ன௃ள்வகரடிகள் ட௅஬ண்டு ஶதரகர஡ர? ஡ரஷணத் ஡஥ற஫ன்; ஡ன் குடி஬பர்த்஡ ஡ற்குநற ஡஥ற஫ன்; 7


னெத்஡ப் வதன௉ங்குடி; ன௅த்஡஥றழ் ஬ித்஡கன்; ஢ரம் ஡஥ற஫ர் அல்னட௅ ஢ரம் அல்னர஡ ஡஥ற஫ர்; ஬ிடு஡ஷனச் ெறறுத்ஷ஡கள்; ஬ிட்டுப்ஶதரண ெறங்கங்கள்; ஡ங்கத் ஡ர஧ஷக஦ின் ஡஬ிக்கும் இ஧த்஡ங்கள்; இந்஡ற஦ர ன௅ல௅ட௅ம் கரட௃ம் வ஥ல௅கு஬ர்த்஡றப் ஶதரர்கள்; ட௅ம்ஷத ஬ிட்டு஬ிட்டு ஬னற஦ ஬ந்ட௅ ஬ரல் திடிக்கும் டெங்கற஬஫றந்஡ டெ஧த்ட௅ ஍க்கற஦ ஢ரடுகள்; இத்஡ஷகஶ஦ரர் ஷகனே஦ர்ந்஡ரல் ஦ரம் இல்னர஥ல் ஶதரய்஬ிடுஶ஬ரம்.” “ெலச்ெல… ெற்றும் த஡நரஶ஡ ஥ர ஬஧ர, ீ ஢ீ ஢ம்ன௃. இத்஡ஷண ஬஧ரப்ன௃கஷபனேம் ீ ஶகரத்஡த஦ ஧ரஜதக்ஶெ வகரத்ட௅க் வகரத்஡ரய் ஷகக்குலுக்கற உச்ெற ஶ஥ரந்ட௅ ஬஧ம் ீ அடக்கற, ஢ட்ெத்஡ற஧ அஷநகபில் அஷடத்ட௅ ஷ஬த்ட௅ அஷ஥஡ற கரண்தரர். அஷ஡னேம் ஥ீ நற அத்ட௅ ஥ீ நறணரல், 8


஡றன் தண்டங்கபரலும் ஶ஡ ஢ீ ர்க் ஶகரப்ஷதகபரலும் ஡றகட்டஷ஬த்ட௅ ஡றன௉ப்தி஦னுப்ன௃஬ரர். அஷ஡னேம் ஥ீ நறணரல் அ஬ர்கபின் இன௉ப்திடஶ஥ வென்று அப஬பர஬ி ஬ிட்டு, ஡றன௉ப்த஡ற வென்று ஡ற஦ரணம் வெய்ட௅஬ிட்டு, ஡ஷடஶ஦ட௅஥றன்நற ஡டன௃டனரக ஡ர஦கம் ஡றன௉ம்ன௃஬ரர். ஆ஡னரல், ஋ன்ஶநர ஏர் ஢ரள், ஦ரஶ஧ர ெறன஧ரல், ஢ம் ஷககள் கட்டப்தட்டு ஢ீ ஡ற ஶகட்கப்தடும் ஬ஷ஧… ஢ீ திடரி஦ில் சுட இடரினறன௉க்கும் ஡஥ற஫ஷணத் ஶ஡டு. குநற தரர்த்ட௅ச் சுடு. தி஠஥ரக்கு. குநற தரர்த்ட௅ தி஠த்ஷ஡ப் ன௃஠ர்…!”

ன௃஡ற஦ தர஥஧ன்.

9


ஊன௉க்குப் ஶதரஶநன் ஊன௉க்குப் ஶதரஶநன்... ஊன௉க்குப் ஶதரஶநன்.. ஬ிட்டு ஬ந்஡ உ஦ிஶ஧ரடு ஥ீ ண்டும் எட்டி உந஬ரட வ஡ரட்டினறஶன ஬ிட்ட஬ஷபக் கட்டி அஷ஠த்஡ரட தரர்த்ட௅ ஬ி஫ற ன௃+த்஡றன௉க்கும் திஞ்சுகபில் தரெம் வதர஫ற஬஡ற்கு... இன்னும்... ஋த்஡ஷணஶ஦ர... ஋த்஡ஷணஶ஦ர.... ஋ண்஠ினடங்கர ஌க்கங்கள்.. ஋ப்தடி இன௉க்கும் ஋ங்கல௄ர்... இன௉ன௃நன௅ம் அஷனந்஡ரடும் உப்ன௃ ஢ீ ரிஷடஶ஦ இப்ஶதரட௅ ஡றநந்஡ ன௃஡ற஦ தரனம்... ஢ரகரீகம் ன௃குந்ட௅ம் ன௃கர஥லு஥ரண ஢டுத்஡஧ப் தட்டிணம்.... ெறநற஦ ஏஷனக் குடிஷெ.. சூ஫வுள்ப உநவுகள்.... கற஠ற்நடி஦ில் ஢றன்ந ஢ற஫ல் ஥஧஬ள்பி.... ஬ட்ஷடச் ீ சுற்நற ஢றற்கும் ஥ரட௅ஷப.. த஧ந்ட௅ ஬ிரிந்஡ ஥஠ற்நஷ஧.... ஢ரன் உட்கரர்ந்ட௅ ஥கறல௅ம் ஡றண்ஷ஠.... ஢ீ ண்ட வ஡ரடுகடல்.... ஆணரலும்... இன்ணன௅ம் அந்஡.. சுடு கு஫ல்கபின் ன௅ன்ணரல் சு஡ந்஡ற஧த்ட௅க்கரக க஧ஶ஥ந்஡ற஦தடி...

ன௄ங்ஶகரஷ஡

10


ன௃த்஡ர் ெறஷனனேம் ெறனத் ட௅பிகள் ஧த்஡ன௅ம்

கண்஠ில் குன௉஡ற ஬஫றந்ஶ஡ரடி ஬ரனு஦ர்ந்ட௅ இன௉க்கும் ன௃த்஡ர் ெறஷனஷ஦, ஥ண்ஶ஠ரடு ஥ண்஠ரக்க கரடு ஶ஥டு ஋ல்னரம் ஡ரண்டி ஏடி ஬ன௉கறன்ஶநன். ஋ன்னுடன் ஏடி஬ன௉த஬ர்கள் திண்டங்கபரய் ெற஡நற ஬ில௅ந்஡ரலும் ஧த்஡ெக஡ற஦ில் ஢ரன் ஥ட்டும் ஏடி஬ன௉கறன்ஶநன். இஶ஡ர இன்னும் ெறன அடிடெ஧ம்஡ரன்.ன௃த்஡ர் ெறஷனஷ஦ ஡கர்த்ட௅ ஋ணட௅ ஶெர஫ஶ஡ெத்ட௅ ன௃னறக்வகரடிஷ஦ ஢டப்ஶதரகறன்ஶநன். ஋ன்ண என௉ ன௅஧ண், திடித்஡஥ரண ன௃த்஡ரின் ெறஷன கல ஶ஫஬ில௅ந்ட௅ சுக்குடைநரக ஬ில௅஬ஷ஡ப் தரர்க்க ஆணந்஡஥ரக இன௉க்கறன்நஶ஡!!. ன௃னறக்வகரடி தட்வடரபி ஬ெறப்தநப்தஷ஡ ீ ஧ெறத்ட௅க்வகரண்டின௉க்கும் ஶ஬ஷப஦ில் “஧ரஜ ஧ரஜ ஶெர஫ன் ஢ரன், ஋ஷண ஆல௃ம் கர஡ல்ஶ஡ெம் ஢ீ ” தரடல் கணஷ஬க் கஷனத்஡ட௅. கல ர்த்஡ணர ஡ரன் கூப்திடுகறநரள். ஶ஢஧த்ஷ஡ப் தரர்த்ஶ஡ன் சு஬டன் ீ ஶ஢஧ம் ஬ிடி஦ற்கரஷன 3 ஥஠ி. இந்஡ற஦ர னென்நஷ஧ ஥஠ி ஶ஢஧ம் ன௅ன்ண஡ரக இன௉க்கறன்நட௅.

கல ர்த்஡ணர஬ிற்கும் ஋ணக்கும் என௉ உடன்தரடு ஋ன்ணவ஬ணில் 11


உ஦ிர்ப்ஶதரகறன்ந ஬ிெ஦த்ஷ஡த் ஡஬ி஧ ஶ஬று ஋ந்஡ ஬ிெ஦த்஡றற்கரகவும் அ஡றகரஷன ஶ஢஧ உநக்கத்ஷ஡ கஷனக்கும் ஬ி஡த்஡றல் வ஡ரஷனஶதெற஦ில் அஷ஫க்கக்கூடரட௅ ஋ன்தட௅஡ரன். ஋ன்ண தி஧ச்ெறஷணஶ஦ர ஋ண ஶ஦ரெறத்ட௅க்வகரண்ஶட “குட் ஥ரர்ணிங் அம்ன௅' ஋ன்ஶநன். “கரர்த்஡ற, இப்ஶதர஡ரண்டர ஶதப்தர்ன தரர்த்ஶ஡ன், சுட்டுக்வகரன்னுட்டரங்கன்னு ஶதரட்டு இன௉க்கு,க஬ஷன஦ர இன௉ந்ட௅ச்சுடர, அட௅஡ரன் கூப்திட்ஶடன்' “அம்ன௅, ஶடரண்ட் வ஬ரர்ரி, அ஬ஷ஧ இட௅஬ஷ஧க்கும் ஌கப்தட்ட ஡டஷ஬ வகரன்னு இன௉க்கரங்க,கஷடெற஦ர சுணர஥ற ஬ந்஡ப்தக்கூட என௉ ஡டஷ஬ வெத்ட௅ப்ஶதரணரன௉..” கடந்஡ என௉஬ர஧ கரன஥ரக ஶதரர்க்கப வெய்஡றகஷப இஷ஠஦த்஡றல் தடிக்கும் ஶதரட௅ ஥ணட௅க்குப்தர஧஥ரகஶ஬ இன௉க்கறநட௅. ஋ட௅ ஢டக்கக்கூடரட௅ ஋ன்வநல்னரம் ஥ணட௅ ஡஬ிக்கறன்நஶ஡ர அஷ஬ப்தற்நற஦ வெய்஡றகள் ஡ரம் வ஡ரடர்ந்ட௅ ஬ந்ட௅வகரண்டின௉க்கறன்நண. இ஧ண்டு ஢ரல௃க்கு ன௅ன்ணர் இஷ஬ப்தற்நற ஢ரன் கல ர்த்஡ணர஬ிடம் ஶதெறக்வகரண்டின௉ந்஡ஶதரட௅ ”கரர்த்஡ற, ஢ீ அங்ஶக தடிக்கப்ஶதர஦ின௉க்க, தடிக்கறந ஶ஬ஷனஷ஦ ஬ிட்டுட்டு சும்஥ர, ஡஥றழ் , இணம்,ஶதர஧ரட்டம் அப்தடி இப்தடின்னு ஋ட௅ணரச்சும் உபநறக்கறட்டு இன௉ந்஡ீன்ணர, அப்஧ப்டர உன்கறட்ட ஶதசுநஷ஡ ஢றறுத்஡றடுஶ஬ன்” ஋ண வெரன்ண஬ள் இப்வதரல௅ட௅ அ஬ஶபக்கூப்திட்டு ஶகட்தட௅ ஬ி஦ப்தரய் இன௉ந்஡ட௅. “அம்ன௅, அ஬ர் உனகத்஡றன ஋ங்ஶக஦ர஬ட௅ உட்கரர்ந்ட௅ வகரண்டு ஶதர஧ரட்டத்ஷ஡ அடுத்஡க் கட்டத்஡றற்கு

12


஋டுத்ட௅ச்வெல்஬ரர்ங்கறந ஢ம்திக்ஷக ஋ணக்கு இன௉க்கு” ”ெரி கரர்த்஡ற, ஢ரன் ஆதிமளக்கு வ஧டி஦ரகனும், உன்ஷணத் டெக்கத்ட௅ன டிஸ்டர்ப் தண்஠ட௅க்கு ெரரி” த஧஬ரல்ன அம்ன௅, ஶயவ் ஋ ஷ஢ஸ் ஶட” ஋ணச்வெரல்னற஬ிட்டு ஥ணஷ஡ப் திஷெனேம் ஬னறனேடன் ஥டிக்க஠ிணிஷ஦ ஡றநந்ட௅ ஬஫க்க஥ரக வெய்஡ற஬ரெறக்கும் இஷ஠஦஡பங்கள் ஋஡றலும் உள்ஶபப் ன௃கர஥ல், இன்ஷநக்கரண தரட அட்ட஬ஷ஠ஷ஦ ஥ட்டும் குநறத்ட௅க்வகரண்டு ஥டிக்க஠ிணிஷ஦ அஷ஠த்ஶ஡ன். கரஷன ஋ட்டு ஥஠ிக்ஶக ன௅஡ல் தரடஶ஬ஷப, க஠ிப் வதரநற஦ி஦னறல் ஋ப்தடி ஆ஧ரய்ச்ெற ன௅ஷநகஷபப் த஦ன்தடுத்ட௅஬ட௅ ஋ன்தஷ஡ப் தற்நறத் வ஡ரடர்ந்ட௅ ஢ரன்கு஥஠ி ஶ஢஧ப்தரடம். கட்டர஦ ஬குப்ன௃ கறஷட஦ரட௅ ஋ன்நரலும் ஬ட்டில் ீ இன௉ந்஡ரல் வெய்஡றகஷபப் தடித்ட௅ ஬ன௉த்஡ங்கள் ஶ஥லும் அ஡றக஥ரகும் ஋ன்த஡ரல் கல்லூரிக்கு கறபம்திஶணன். ப்னொன்ணஸ்தரர்க் கரட்டு஬஫றஶ஦ ஬ரஷடக்கரற்று ன௅கத்஡றல் அடிக்க தஷ஫஦ ஢றஷணவுகள் ஬ந்஡ண. என௉ ஶகரஷட஬ிடுன௅ஷந ஡றணத்஡ன்று ஬ட்டின் ீ ஢டுஶ஬ வதரி஦ரன௉க்கு அன௉கறல் ஥ரட்டி இன௉ந்஡ அ஬ரின் ன௃ஷகப்தடத்ஷ஡ ஋ன் அப்தர அகற்நற஦ஶதரட௅ , ஦ரஶ஧ர ஡றஷ஧னேனகக் க஡ர஢ர஦கன் ஋ண ஢றஷணத்ட௅க்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ன். தின்வணரன௉ ஢ரள் ஬஧னரற்று ஢ர஦கன் ஥ீ ஷெ஦ின்நற ஋ம்வ஥ர஫ற஦ில் தன்ணரட்டு ஊடகங்கள் ன௅ன்ணிஷன஦ில் ஶதசும் ஶ஢஧ஷனஷ஦க் கண்டு வகரண்டின௉க்ஷக஦ில் ”அப்தர,ஶதரட்ஶடரஷ஬ ஡றன௉ம்த யரல்ன ஬ச்ெர ஋ன்ண?”

13


“஋ணக்கும் ஆஷெ஡ரன்.. ஆணரல் அணர஬ெற஦ வதரல்னரப்ன௃ ஶ஬ண்டரன௅ன்னு஡ரன் ஷ஬க்கன” ஋ண ஬ன௉த்஡த்ஶ஡ரடு அப்தர வெரன்ண த஡றஷன ஋ன்ணரல் ன௃ரிந்ட௅ வகரள்ப ன௅டிந்஡ட௅. தின்ன௃ , ன௅஡ன் ன௅ஷந஦ரக சு஬டன் ீ ஬ன௉ம்வதரல௅ட௅ ஃதி஧ரங்க்தர்ட் ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றல் இஷ஠ப்ன௃ ஬ி஥ரணத்஡றற்கரக கரத்஡றன௉க்ஷக஦ில் அன௉கறல் இன௉ந்஡ ஶடணிஷ் கர஧ர், ஢ரன் ஡஥றழ் ஶதசுத஬ன் ஋ன்று வ஡ரிந்஡வுடன் „ஷடகர்' ஋ணச்வெரன்ணஶதரட௅ ஥ணட௅க்குள் வதன௉஥ற஡஥ரக இன௉ந்஡ட௅. ஥ணட௅க்குள் ஆ஡ரிப்தஷ஡ ஋ந்஡ ஶ஡ெத்஡றன் ெட்ட஡றட்டங்கல௃ம் கட்டுப்தடுத்஡ ன௅டி஦ர஡ல்ன஬ர!!ஶ஦ரெறத்ட௅க்வகரண்ஶட ஢டக்கும்வதரல௅ட௅ ஶனெரகப் தெற ஋டுத்஡ட௅. ஬குப்ன௃ ஆ஧ம்திக்க 15 ஢ற஥றடங்கள் இன௉ந்஡ண. ஢றெந்஡ ஶ஬ரட இந்஡ற஦ உ஠஬கத்஡றல் ெரப்திட்டு ஬ிட்டு வெல்ன ஶ஢஧ம் இன௉க்கும். ஢றெந்஡ ஶ஬ரட ன௅ல௅ப்வத஦ர் ஢றெந்஡ ஬ிக்கற஧஥ெறங்ஶக, ஶதரர்க்கரனத்஡றல் அக஡ற ஋ன்ந ஶதரர்ஷ஬஦ில் சு஬டன் ீ ஬ந்஡஬ர். இந்஡ற஦ உ஠஬கம் ஋ன்ந வத஦ரில் அரிெற ெர஡ம், ெப்தரத்஡ற ஶதரன்ந ஬ஷக஦நரக்கஷப இங்கு சு஬டிஷ் ீ ஥க்கல௃க்கு ஌ற்ந ஬ஷக஦ில் கர஧ம் குஷந஬ரகப் தரி஥ரநற உ஠஬கம் ஢டத்ட௅த஬ர். ஋ங்கள் குடும்தத்஡றஶனஶ஦ சு஥ர஧ரக ெஷ஥க்கும் அத்ஷ஡஦ின் ெரப்தரட்ஷட ஬ிட சுஷ஬க் குஷந஬ரக இன௉ந்஡ரலும் ஆஷன இல்னர ஊன௉க்கு இலுப்ஷதப்ன௄ச் ெர்க்கஷ஧. உள்ஶப டேஷ஫ந்஡ட௅ம் '஬ரங்க கரர்த்஡ற, இன்ஷநக்கு ஋ல்ஶனரன௉க்கும் இணிப்ன௃ இன஬ெம்”' ஋ன்று சு஬டீஷ் ீ வ஥ர஫ற஦ில் வெரன்ணவதரல௅ட௅ ஬ிெ஦ம் ன௃ரிந்ட௅ ஬ிட்டட௅. ஢றெந்஡ ஬ிற்கு ஡஥றழ் ஏ஧பவுக்குத் வ஡ரினேம்.஢ரன் ஡஥றழ் ஶதசுத஬ன் ஋ன்றுத் வ஡ரிந்஡ரலும் ஡஥ற஫றல் ஋ன்ணிடம் ஶதெ஥ரட்டரர். ஆ஧ம்தத்஡றல் ஌ஶ஡ர இ஬ரின் உ஠஬கத்஡றல் அன்ண஡ரணத்஡றல்

14


஬ந்ட௅ ெரப்திடு஬ஷ஡ப்ஶதரன ஢டந்ட௅ வகரண்டஷ஡ ஢றறுத்஡ற஦ட௅ அ஬ர் கரர்ல்ஸ்க்ஶ஧ரணர இ஧வு ஥ட௅஬ின௉ந்ட௅ ஬ிடு஡ற஦ில் ஋ங்கபிடம் ஌ற்கணஶ஬ ஬ம்ன௃ வெய்ட௅ இன௉ந்஡ இ஧ண்டு அ஧ன௃ இஷபஞர்கபிடம் அடி஬ரங்கறக் வகரண்டின௉ந்஡ஶதரட௅ ஢ரனும் அன்த஧ெனும் கரப்தற்நற஦தின்ணர்஡ரன். “஋ன்ணப்தர இட௅, அ஬னும் அக஡ற , ஢ரனும் அக஡ற, இந்஡ ஢ரய்ங்க ஋ன்ஷண அடிக்குட௅ங்க' ஋ண ஢ீ ண்ட ஶ஢஧ம் உபநறக்வகரண்டின௉ந்஡ரர். 'இணிப்ன௃க்கரண கர஧஠த்ஷ஡ ஊகறத்ட௅க்வகரண்ட ஢ரன் “ஶயஶடர”' ஋ணக்கூநற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நற஦ வதரல௅ட௅ ஢றெந்஡ர ஶ஬க஥ரக ஬ந்ட௅ 'இன்று ஥ரஷன ஋ன் கு஫ந்ஷ஡க்குப் திநந்஡ ஢ரள், ஢ீ கண்டிப்தரக ஬஧ஶ஬ண்டும்”' ஋ன்நரர் ஡றன௉ம்தவும் சு஬ிடீஷ் வ஥ர஫ற஦ில். “஢றச்ெ஦஥ரக” ' ஋ண ஢ரன் ஆங்கறனத்஡றல் த஡றனபித்ட௅஬ிட்டு ஬குப்ன௃க்கு ஬ந்ஶ஡ன். ஬குப்தில் ஥ணம் தரடத்஡றல் வெல்ன஬ில்ஷன. தெறனேம் ஬஦ிற்ஷநக் கறள்பி஦ட௅. ஋ங்ஶகர ஢டக்கும் ஬ிெ஦த்஡றற்கு ஢றெந்஡ஷ஬ வ஢ரந்ட௅ வகரள்஬஡றல் ஋ன்ண த஦ன். கரந்஡றஷ஦ ஥ரணெலக஥ரக ஌ற்றுக்வகரள்ல௃ம் ஢ரன் இப்தடி ஢டந்ட௅ இன௉ந்஡றன௉க்கக்கூடரஶ஡ .. வ஬றுப்ன௃ ஋ன்தட௅ ன௅ற்றுப்ன௃ள்பி ஷ஬க்க ஶ஬ண்டி஦ ஬ிெ஦ம் அல்ன஬ர!! இல்ஷன ஢ரன் கரட்டி஦ட௅ வ஬றுப்ன௃ இல்ஷன. ஋஡றர்ப்ன௃க் கூட கறஷட஦ரட௅. இ஦னரஷ஥.குஷநந்஡ தட்ெம் ஋ன் 50 க்ஶ஧ரணர் ஋ன் ஥க்கஷபக் வகரன்றுஶதரடுகறன்ந ஶ஡ெத்஡றற்குப்ஶதரக ஶ஬ண்டரஶ஥!! இணி ஢றெந்஡ ஬ின் உ஠஬கத்஡றல் ெரப்திடக்கூடரட௅ ஋ண ன௅டிவு வெய்ஶ஡ன். அஶ஡ ெ஥஦ம் ஢றெந்஡ ஬ின் த஫க்கத்஡றல் ஋ந்஡ ஬ி஡ ஥ரறு஡லும் கரட்டக்கூடரட௅. இன்று ஥ரஷன கண்டிப்தரக அ஬ரின் கு஫ந்ஷ஡஦ின் திநந்஡

15


஢ரள் வகரண்டரட்டத்஡றற்கு ச் வெல்ன ஶ஬ண்டும். ஬குப்ன௃ ன௅டிந்஡ தின்ணர் னெஷனக்கு என்நரக ஶ஧ரன்ணிஶத ஢க஧த்஡றல் இன௉க்கும் அ஧ன௃ தீ ட்ெர உ஠஬கத்஡றல் என௉ தீ ட்ெரஷ஬ ஬ில௅ங்கற஬ிட்டு அன௉கறல் இன௉ந்஡ கஷட஦ில் கு஫ந்ஷ஡க்கு ஋ன்ண தரிசுப்வதரன௉ள் ஬ரங்கனரம் ஋ணத் ஶ஡டிஶணன். வ஬ண்஠ிநத்஡றல் அ஫கரண ன௃த்஡ர் ெறஷன இன௉ந்஡ட௅. அட ,இடட௅க்கண்஠ில் ெறநற஦஡ரக ெற஬ப்ன௃க்ஶகரடு கல ழ் ஶ஢ரக்கற.. திடித்஡றன௉ந்஡஡ரல் 100 க்ஶ஧ரணர் வகரடுத்ட௅ ஬ரங்கறக்வகரண்டு திநந்஡ ஢ரள் வகரண்டரட்டத்஡றற்குச் வென்ஶநன். ஋ணட௅ ன௃த்஡ர் ெறஷனப் தரிஷெ ஥கறழ்ச்ெறனேடன் வதற்றுக்வகரண்ட ஢றெந்஡஬ின் ஥கள் அஷ஡ ஢றெந்஡ ஬ிடம் வகரடுத்஡ரள். கண்஠ில் இன௉ந்஡ ெற஬ப்ன௃க் ஶகரட்ஷட ஷக஦ரல் அ஫றத்ட௅஬ிட்டு ஋ன்ஷணப் தரர்த்ட௅ “' கரர்த்஡ற இ஡றல் ஥ட்டும் அல்ன, ஋ங்கள் ஢ரட்டிலும் ெற஬ப்ன௃ ஋ன்தட௅ இணிக்கறஷட஦ரட௅ ” „ '஋ன்நரர். ”அட௅ ெர஡ர஧஠க் ஶகரடு அல்ன , குன௉஡ற஦ில் ஋ல௅஡ப்தட்ட ஬஧னரறு, ஬஧னரறுகள் ஡றன௉ம்ன௃஬ஷ஡ தனன௅ஷநப் தரர்த்஡றன௉க்கறன்ஶநரஶ஥' ஋ணச் வெரல்ன ஢றஷணத்ஶ஡ன். ஆணரல் வெரல்னர஥ல் கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஬ரழ்த்஡ற஬ிட்டு ஌ட௅ம் ெரப்திடர஥ல் இல்னம் ஡றன௉ம்திஶணன். „஧ரஜ஧ரஜ ஶெர஫ன் ஢ரன், ஋ஷண ஆல௃ம் கர஡ல் ஶ஡ெம் ஢ீ ஡ரன்”' ஋ண கல ர்த்஡ணர஬ின் அஷ஫ப்ன௃ ஬஧ “அம்ன௅ வெரல்லுடர!!” 'கரர்த்஡ற , ஢஥க்கு ஃதர்ஸ்ட் ஷத஦ன் திநந்஡ர அர்ஜளன்னு ஥ட்டும் ஷ஬க்க ஶ஬ண்டரம் , அ஬ர் வத஦ஷ஧னேம் ஶெர்த்ட௅ அர்ஜளன் தி஧தரக஧ன் ஋ண ஷ஬க்கனரம் ..... எஶக஬ர!! ” -------

—-஬ிஷணனைக்கற.

஢ன்நற:஡஥றழ்஥஠ம்(6/08/2009)

16


gop nrhd;dhh;.

||khug;gd xU Foe;ij khjphp|| vd;W mg;gh Foe;ij vd;why; vd;d khjphp ,Uf;Fk;? fij Nfl;lhy; rphpf;Fk;. || th....|| vd;why; iffis ePl;bf;nfhz;L tUk;. J}q;ftpy;iynad;why; fj;Jk;. rpyNtisfspy; kz;iz ms;sp jiyapy; nfhl;L;k;. Foe;ijj;jdk; ,t;tsTjhdh...? mg;gb vd;why; khug;gd ,d;Dk; Foe;ijahftpy;iy. vg;gb khug;gd Foe;ijahf KbAk;? yf;\p Kd;G rpd;d Foe;ij. rhpahd Fog;gb. mOFzp. %f;fpy; rsptopa topaj; jphpths.; rspiag; gpbf;ftplkhl;lhs;. mk;kh rPiyia caj;jp mbg;ghthilia gpbj;Jf;nfhz;L yf;\pf;Ff; fpl;lg;Nghf yf;\p tPhpl;Lf; fj;Jths;. mk;kh tplkhl;lh. yf;\p kz;Zf;if tpOe;J cUs jiyapy mQ;rhW Fl;L Fl;bg;Nghl;L mkj;jpg; gpbg;gh. mk;khtpd; ifAf;if fOj;J nehpgl yf;\papd; fz;fs; rptj;Jf;nfhz;L tUk;. %f;F milr;rhy; rsp milfl;b Kl;LtUk; vd;w gak; mk;khTf;F. yf;\pia epj;jpiu nfhs;s itr;R rspia tha; itr;R cWQ;rpj; Jg;Gth. tpbaw;fhiy fhfk; fiuQ;rhy; fhZk; - yf;\p vOk;gp tpLths;. vOk;gpaJk; Kw;wj;Jf;Fj; jhd; XLths;. Kw;wj;jpy; nghpa FlkpUf;Fk;. jz;zpAk; epiwa ,Uf;Fk;. rhg;ghl;il Kbr;R vy;yhUk; gLf;Nff;if mk;kh Ngha; Flj;ij %bg;Nghl;L tUth. ,utpy; vtUf;Fk; rPtd; Nghtpy; rPtd; jz;zpf;Fj;jhzhk; miyapwJ. miye;J fhLfSf;if Ngha; tpohky; jLf;fj;jhd; Flj;Jf;if jz;zpia %bitf;fpwjhk;. MUf;Nfh nrj;jtPL nfhz;lhbditahk;. tpba Flj;Jj; jz;zpia vLj;J}j;j kdprd; caph;j;jpLj;Jjhk;. ,ij mk;kk;kh xUehs; nrhd;dhg; gpwF> mk;kh ,utpy; Flj;ij %bj;jhd; itf;fpwth. yf;\p Kw;wj;Jf;F Xbg;NghdJk; Kjypy; Flj;Jj; jz;zpia rhpr;#j;jpg; Nghl;L njhk;gy; mbg;ghs;. 17


Nky; Ejk;Gk;. fhy;fspy; ,Uf;fpw Nriwf; fOttplkhl;lhs;. Fspr;rhy; new;wpapy; nghl;L itf;f tplkhl;lhs;. fhJf;if Nghd jz;zpia KWf;fpd rpiyj;Jzpahy; vLf;ftplkhl;lhs;. mk;kh vJf;nfLj;jhYk; yf;\pf;F mbg;gh. Nghah khkh yf;\pf;F mbf;ftplkhl;lhh;. ehq;fs; khkhit Nghah khkh vd;Wjhd; nrhy;Ywdhq;fs;. khkh vz;gj;jp %d;whk; Mz;L fytuj;Jf;if mehjuthf Xke;ijapy; epf;f> mg;gh khkhitf; $l;bf;nfhz;L te;jth;. khkhtpd;u ,lk; kiyehlhk;. khkh Ke;jp ey;y Fog;gb. xOq;fha; gs;spf;$lj;Jf;Fg; Nghfkhl;lhh;. gs;spf;Flnkz;L ntspf;fpl;Lg; Ngha; fs;spg;gj;ijf;Fs;jhdhk; xopQ;R epw;fpwth;;. Kisr;R epw;fpw rpd;d Mykuq;fspy; fl;bj;J} q;fpd ,sq;nfhbfSf;F fy;Yfshy; vwpe;J tpisahLthh;. vq;fs; Chpy; MLfs; khLfs; NghLfpd;w ,sq;nfhbfis ghYs;s kuq;fspiy fl;bj;J}f;fpwJ tof;fk;. ghy; ey;yh CWkhk;. gs;spf;$l Neuq;fspy; khkhitf; fz;lth;fs; \\Vd; gs;spf;Flk; Nghftpy;iy\\ vd;W Nfl;lhy; \\,d;W Nghah\\ vd;W nrhy;Ythh; khkh. mijtr;Rj;jhd; vy;yhUk; khkhit Nghah vd;W nrhy;Ythh;fs;. yf;\p mOjhy; Nghah khkh XbtUthh;. J} f;fpj;Njhspy; Nghl;Lj;jhyhl;Lthh;. mf;fpS nra;J rphpf;fitg;ghh;. Kw;wj;jpy; yf;\pia ,Uj;jptpl;L ahidkhjpup ele;Jfhl;Lthh;. jtiskhjphp gha;e;J fhl;Lthh;. jhuh khjphp muf;Fthh;. yf;\pia Njhspy; itj;J fhtb MLthh;. ghf;fpw rdq;fs; vy;yhUk; Nghah khkhitg;ghj;jpl;L \\Foe;ijg;gps;is\\ vd;Wjhd; nrhy;thh;fs;. khug;gd mg;ghTf;F Nghah khkh khjphp VJk; nra;Jfhl;bdhdh? khug;gd wgh;ghd; mbf;fpwtd;. G+turk; fhk;if klf;fp> wgiu ,Oj;J tpl;lhd; vd;why; gl;l ,lj;jpy; \Rs;\ vd;W typf;Fk;. GtNd];thp khkpapd; tj;ryh gs;spf;Flk; Nghf khug;gd nghapd;Uf;; fiuapy; kiwQ;R epd;W \wgh; ghd;\ mbr;rtd;. tj;ryhtpd; neQ;Rr;rl;ilapy; gl;lJ. tj;ryh jpLf;fpl;lhs;. neQ;rpy; ifia itr;rJk; ntl;fk; te;jJ. Kfj;ij fPio rhpr;Rf;nfhz;L Nghdts;. jiyahl;b tpruidAk; mz;ilf;F khug;gd gpbr;rtd;. tpruDf;F jiyapOj;Jg; nghl;L itr;rtd;. jiyapy; G+f;fs; R+bdtd;. gPb 18


Fbr;Rf;fWj;Jg;Nghd nrhz;by; \ypg;hpf;];\ gspr;rpl;lJ. cs;shilfisg; Nghl;L> jiyahl;b tpruid njUtpy; khug;gd fiyr;Rtpl;ltd;. jiyahl;b tprud; rphpr;Rf;nfhz;L Xbdtd;. rdq;fs; mtidg;ghh;j;J rphpf;f khug;gdTk; rphpr;rhd;. khug;gd rdq;fspd; Njhs;fspy; iffisg;Nghl;L tpOe;J tpOe;J rphpr;rhd;. ,g;g ,af;fk; ,y;iy. mJjhd; khug;gd rdq;fSld; xl;Lfpwhd;. Kd;G vd;why; khug;gdTf;F rdq;fs; rhpahd gak;. khug;gd me;j KfhKf;F te;jTld; ,sk;ngbas; xUjUk; fz;lgb njUf;fspy; jphpapwJ ,y;iy. fe;jg;Gr; rhj;jpupahw;iw Wrhq;fid Kg;gJehSf;F Nkiy gpbr;R itr;rpUe;jtq;fs;. rhj;jphpahh; yr;rk; yl;rkha; nfhl;bj;jhd; Wrhq;fid ntspapy; vLj;jth;. Wrhq;fd; ntspapy; tNuf;if ntWk; vOk;Gf;$L. fhw;Wf;Ff; nfhf;Fg; gl;lk; khjphp tisQ;rtd;. mtq;fs; fwz;L gpbr;R gpbr;Rg; Nfhjhf;fpg;Nghl;Lj;jhd; tpl;ltq;fs;. ,g;g fe;jg;Gr; rhj;jphpahh; FLk;gj;NjhL yz;ldpy;. khug;gdthyjhd; me;j kdprd; khgps; gjpj;j vl;liwf; fy;tPli ; l tpl;Ll;Lg;NghdJ. yr;Rkpia nts;isr;rPiy fl;litr;rJk; ,e;j khug;gd jhd;. Nghah khkhit jiyahl;b tpruzhf;fpaJk; ,e;j khug;gdjhd;. Vnzd;lhy; khug;gd me;j KfhKf;F te;jhg;gpwFjhd; yf;\p fhzhky; Nghdts;. yf;\p fhzhky; Nghd ehspiy ,Ue;J Nghahkhkh epj;jpiu nfhs;SNwiy. yf;\piaj; Njbj;Njbg; Nghahkhkh tay; ntspfSf;Fg; Nghwth;. gj;ij nrbfisg; ghf;fpwth;. Rliyf; fpziw xl;l ,iwg;gjw;F mQ;rhW tPLfSf;F kprpDf;F miyQ;rth;. NjLw ,lq;fspy; VJk; cLg;Gf;fisf; fz;lhy; Xbg;Ngha; J}f;fpg;Nghl;L yf;\papd;iuapy;iy vd;gjw;Fg; gjpyhf jiyiaahl;b Ml;bf; fjWthh;. ,ij mtjhdpj;j yr;Rkpjhd; Nghah khkhTf;F \jiyahl;b tprud;\ vd;w ngaiu itr;rhs;. New;W mg;gh khf;fw;Wf;F ele;JNghdth;. mg;ghTf;Fg; nghpa tz;b (tapW) gdq;fs;Sf;Fj;jhd; cg;gpb tz;bnad;W nghr;Rf;fhu nry;yj;Jiuah; nrhd;dtuhk;. mg;gh ,Ue;jpl;L vOk;gkhl;lhh;. rhpahf f\;ug;gl;L Kd;Df;fpUf;fpw fjpiufspy; iffisg;gpbj;Jj;jhd; vOk;Gthh;. ele;jhy; tz;b tj;Jnkd;W MAs;Ntjg; ghpahh; nrhd;dtuhk;. mg;gh ele;Jtu khug;gd mg;ghit [Pg;gpy; 19


Vw;wp;f;nfhz;L te;J Nfw;wbapy; ,wf;fpdtd;. mjdhy;jhd; mg;gh khug;gdit Foe;ij khjphp vd;W nrhd;dhuh? ,d;W kj;jpahdr; rhg;ghl;Lf;F mg;gh khug;gidia tur;nrhy;yp nrhd;dtuhk;. ,ij mg;gh nrhd;dJk; mk;khTf;F ey;y re;Njhrk;. ,g;g Mkpf;fhuh; tPLfSf;F thwij rdq;fs; ngUikahf epidf;FJfs;. trjpahd tPLfSk; tbthd nghk;gisas; ,Uf;fpw tPLfSf;Fk;jhd; mtq;fs; mbf;fb Nghwtq;fs;. Ke;jp ,af;fj;jpd;u fl;Lg;ghl;Lf;if ehq;fs; ,Uf;Nff;ifAk; fdNgh; ,af;fj;ij mizr;rit. rhg;ghLfSk; nfhLj;jit. mij ngUikahfTk; epidr;rit. tf;ryhtpd;u mg;ghTk; ehjidf; nfhOk;Gf;Fk; &gpia fdlhTf;Fk; mDg;gpg;Nghl;L ,af;fj;Jf;F Ms;r;Nrh;j;jth;. Nkilfspy; Vwp Vwpg; Ngrpath;. filrpah rdq;fs; vy;yhk; td;dpf;F XNlf;if ierh eOtp epz;bl;L vnyf;\d; Nfl;lth;. mg;gh Vd; khug;gdit Foe;ij vd;W nrhd;dhh;? xUehs; yf;\piaj; Njb mg;gh khug;gdtplk; Nghdhh;... \\Iah yf;\p vd;u %j;jgps;is. xUkhjkh fhNzy;iy. fypahzk; nra;J gj;Jthprkh vdf;Fg; gps;is Fl;bfs; ,y;iy. re;ejp KUfDf;F gwitf; fhtb vLj;Jg; nghpa md;djhdk; nfhLj;jhg; gpwFjhd; yf;\p gpwe;jts;\\ mg;gh mOjhh;. khug;gdTf;Fk; fz;fs; fyq;fpd. yf;\p fpilg;ghs; vd;W khug;gdNky; mg;gh ey;y ek;gpf;if itj;jth;. khug;gd xt;nthUehSk; tPl;Lf;F te;J yf;\piaj; Njba ,lq;fisr; nrhy;Ythd;. mg;gh NghFk; Neuk; vy;yhk; hP nfhLg;gghd;. ikNyh Nghl;l ey;y hP. mg;gh murhq;f cj;jpNahfk; vd;whYk; epthuzk; ngw rpghh;R nra;jhd;. mij itr;Rj;jhd; mg;gh khug;gdit Foe;ij vd;whh;. mg;gh khug;gdTf;F chpr;rgb KOf;Nfhop thq;fp te;jhh;. khug;gdTf;F Nfhop vd;why; ey;yhg; gpbf;Fk;. KOf;Nfhopia #g;G itr;Rj;jhd; Fbf;fpwtdhk;. Nfhop chpr;r re;ijg; nghbaDf;F mg;gh gj;J &gh nfhLj;jhh;. Nghah khkhTf;F tprh; tuhl;b Nghah khkhjhd; Nfhopia chpr;rpUg;ghh;. Nghah khkh fOj;jpy; RUf;Fg;Nghl;L Nfhopiar; rhf;nfhy;ykhl;lhh;. nrl;il 20


mbr;Rj; Jbf;fpwJ ghtk; vd;ghh;. fj;jpg; gpbahiy ehhpapy mbr;rhh; vd;why; Jbahky; clNd nrj;Jg;NghLk;. mJ ghtkpy;iy vd;W Nghah khkh nrhy;Ythh;. mk;kh Kw;wj;ijf; $l;b kQ;rs; jz;zpia tbthfj; njspj;jh. fpN\h ildpq; Nugpspy; G+r;rhbfis mLf;fpdhs;. Rth;fspy; ,Ue;j glq;fspd; J}rpfisj; jl;bdhs;. nghprha; gpNwk; Nghl;L Nghahkhkhtpd;u glj;ij mg;gh Rthpy; khl;bapUe;jhh;. mij fpN\h fol;bdhs;. Nghah khkh tbtpy;iyahk;. khug;gd mijg; ghh;jj ; pl;L \Mh;\ vd;W Nfl;ghdhk;. Nghah khkhtpd; glk; ,Ue;j ,lj;jpiy xU ebifapd; glj;ij khl;bdhs;. me;j ebifiag; ghh;f;f ntl;fkha; ,Ue;jJ. Fspj;Jf;nfhz;L ,Uf;fpwhs;. me;j ebifia tpl Nghah khkh vd;d tbT... rpupf;f Fop tpOfpw fd;dq;fs;... new;wpapy; nghpa re;jdg;nghl;L. Gs;spNghl;l Nrl;. fpN\htpw;F ,urpf;fj; njhpahJ Nghiy...? mg;gh <]pr;nrahpy; rz;Nl iuk;]; ghh;j;Jf;nfhz;bUe;jhh;. gf;fj;J ];&ypy; nkz;b]; Nghj;jpYk; fpshRk; ,Ue;jd. xU fpsh]; mbf;f Nghj;jpiy vLj;jhh;. Nkhl;lhh; irf;fpspy; te;j khug;gd Nfw;wpy; epd;W Nfhzbj;jhd;. mg;gh jpUk;gpg; ghh;j;jhh;. khug;gd rphpj;jhd;. Kw;wj;jpy; gLj;jpUe;j lf;fps; khug;gditf; fz;lJk; Fiuj;Jf;nfhz;L XbaJ. \\Nla; lf;fps;....\\ mg;gh lf;fpis cWf;fpdhh;. mg;gh cWf;fpdhh; vd;why; lf;fpSf;Fj; njhpAk; te;jth;fs; mg;ghTf;F Ntz;bath;fs; vd;W. lf;fps; Ngrhky; Ngha; Kw;wj;jpy; gLj;jJ. lf;fps; yf;\p itj;j ngah;. Nghah khkh Gspabr;re;ijf;F kPd;thq;fg; NghNff;if jhd; lf;fpisg; gpbj;Jf;nfhz;L te;jth;. nfhz;L tNuf;if mg;gh Ngrpdth;. fOj;Jf;if fhJfSf;if vy;yhk; rhpahd cz;zpas; vd;W. yf;\p xt;nthU cz;zpashg; nghWf;fpg;Nghl;L rk;Ngh itr;R KOfthj;jts;. yf;\p vg;gTk; lf;fpNshLjhd; tpisahLths;. ge;J vd;why; fhZk; thapy; ft;tpf;nfhz;L lf;fps; XLk;. yf;\p lf;fpis Juj;jpf;nfhz;L jphpths;. yf;\p Nrhg; thq;f 21


re;jpf;filf;Fg; Nghdhy; lf;fpSk; irf;fpSf;Fg; gpd;dhy NghFk;. yf;\pia MUk; njhl;lhy; fhZk; \\ts; ts;\\ vd;W Fiuf;Fk;. Nghahkhkhitj;jhd; lf;fps; $Ljyhfj; Juj;Jk;. Nghah khkh NtZnkd;W yf;\pf;Fmbj;Jg;Nghl;L XLthh;. Xbg;Ngha; Kw;wj;J Ntg;gkuj;jpiy VWthh;. lf;fps; Ntg;gku mbia tprh; eha; khjphp fbf;Fk;. yf;\p lf;fpisg; ghh;j;Jr; rphpg;ghs;. lf;fps; yf;\pf;Fg; gf;fj;jpy; jhd; gLf;Fk;. yf;\p gLf;Nff;if fhy;khl;by; rhf;if tphpj;J tpLths;. lf;fps; rhf;fpy; gLf;Fk;. yf;\pf;Ff; fpl;l vWk;G NghdhYk; gha;e;J Fiuf;Fk;. ,g;g lf;fps; tpisahl ge;J ,y;iy. gLf;f rhf;F ,y;iy. yf;\p ,y;iy. yf;\pf;F mbf;Fk; Nghah khkh ,y;iy. khug;gditg; ghh;j;jJk; lf;fpspd; fz;fspy; me;j ehs; jhd; Qhgfj;Jf;F te;jJ...... md;W fhyik yf;\p Nrhg; thq;fpwJf;F Gspabf; filf;Fg; Nghdhs;. lf;fpSk; yf;\papd; irf;fpSf;Fg; gpd;dhy; Ngha;nfhz;bUe;jJ. mg;g njUtpy xUjUkpy;iy. fhw;W kl;Lk; njUg;GOjpfis ms;spf;nfhz;bUe;jJ. [Pg;nghd;W te;J yf;\pf;Fg; gf;fj;jpy; gpNwf;fbj;J epd;wJ. lf;fps; ntUz;L Ngha; fiuapy; xJq;fpaJ. khug;gd [Pg;gpy; ,Ue;J yf;\pia ,Oj;jhd;. irf;fps; fhdpy; tpo [Pg; GOjpiaf; fpsg;gpf;nfhz;L gwe;jJ.... lf;fps; Fiuj;Jf;nfhz;L [Pg;igj; Juj;jpaJ. lf;fpshy; me;j [Pg;ig gpbf;fKbatpy;iy. fz;fs; cila lf;fps; khug;gditg; ghh;j;jgb ,Ue;jJ. lf;fpSf;F yf;\p NtZk;. tpisahl ge;JNtZk;. gLf;fr; rhf;F NtZk;. Nghah khkh NtZk;. mg;gh khug;gdit tPl;Lf;Fs; $l;bf;nfhz;L te;jhh;;. khug;gd thrypy; fhy;fis itf;f lf;fps; cWkpaJ. mk;kh rphpj;jgb fjpiuiaj; Jilj;J tpl;L khug;gdit ,Uf;fr; nrhd;dhh;. fpN\h tPl;L [d;dYf;Fs;shy; khug;gditg; ghh;j;Jr; rphpj;jhs;. tpuy;fs; [d;dy; fk;gpfisj; jltpf;nfhz;bUe;jd. khug;gd Rthpy; khl;lg;gl;bUe;j me;j ebifapd; glj;ijNa ghh;j;Jf;nfhz;bUe;jhd;.. khug;gd me;j ebifapd; glj;ij fpN\h khjphpNa epidj;jhd;. \\rP! fpN\h ,g;gpbah Fspf;fpwts;...?\\ mk;kh rhg;ghl;ilf;nfhz;L te;J itj;jhs;. khug;gd ifisf; fOt mg;gh jz;zp nfhz;L 22


te;jhh;. mk;kh xU tbthd rpy;th; fpz;zj;ij ePl;l khug;gd mJf;fpis ifiaf; fOtpdhd;. xUehs; Nghah khkh tPL $l;bf;nfhz;L NghNff;if me;j tbthd fpz;zj;ij vLj;Jg; ghh;jj ; th;. mk;kh Xbte;J gwpr;rth Cj;ij gpuSnjd;W. khug;gd rhg;gpl;lJk; mk;kh my;gj;ij vLj;Jte;J nfhLj;jh. khug;gd xtUglkhfg; ghh;j;jhd;. khug;gd vOk;gp thrypy; te;jhd;. njd;idf;Ff; fPNo gLj;jpUe;j lf;fps; cWkpaJ. mg;gh lf;fpis xU ghh;it ghh;j;jhh;. lf;fps; thiy fhy;fSf;Fs; ,Oj;Jf;nfhz;L ehbia kz;zpy; Fj;jpaJ. khug;gd thryhy; ,wq;fpg;Nghf fpN\h Xbte;jhs;. Kw;wj;J Nuh[hr;nrb mofhd G+f;fisg; G+j;jpUe;jd. khug;gd mofhdG+nthd;iw Ma;e;Jnfhz;L jpUk;gpg;ghh;j;jhd;. fpN\h rphpj;jhs;. mk;khTk; mg;ghTk; fpN\hTk; khug;gdit Nfw;Wtiuf;Fk; Ngha; topaDg;gpdh;. khug;gd Nkhl;lr; irf;fpspy; Vwpdhd;. Kw;wj;jpy; gLj;jpUe;j lf;fps; Xbte;J \\ts;|| vd;W khug;gdtpd; fhiyf; ft;tpaJ. rg;ghj;Jg;Nghl;Lg; gOj;Jg;Nghd nts;isf; fhypy; lf;fpspd; ,uz;L gy;Yfs; jhz;bUe;jd. khug;gd fhiy ,lwpdhd;. ,lw Nkhl;lhh; irf;fps; fPio tpOe;jJ. mg;ghTf;Fk; mk;khTf;Fk; fpN\htpw;Fk; lf;fps; Nky Nfhgk; te;jJ. \\rdpad;> eP ,Njhl njhiyQ;RNgh...|| mg;gh fPio fple;j fy;nyhd;iw vLj;J lf;fpSf;F vwpe;jhh;. lf;fpspd; fOj;jpy; fy;Yg;gl;lJ. lf;fpSf;F fy;Yg;gl;l ,lk; Ntjidahf ,Uf;ftpy;iy. lf;fps; Xbg;Ngha; xU gw;iwf;fiuapy; kiwe;Jnfhz;L njUitg; ghh;j;jJ. khug;gd te;Jnfhz;bUe;jhd;... கபே௅ணபயி.

஥ன்஫ழ:௃ய஭ிச்சம்2002

23


NahfpAk; NghfpAk;

vdJ ez;guhd Rjh;rid ,uz;L %d;W khj fhykhf fhzf; fpilf;ftpy;iy. ,Ue;jhg; Nghy; xUehs; jpBnud topapNy mtiur; re;jpj;Njd;. vd;dlhg;gh fd ehshf cd;idf; fhzf; fpilf;ftpy;iy> NghZk; gz;ztpy;iy> vd;d ele;jJ vd;Nwd;. ehd; Rthkpapl;l Nghapw;W te;jdhd; vd;whh;. vd;dlhg;gh Rthkpapl;lg; Nghapw;W te;jpah? ahuhlhg;gh me;jr; Rthkp? Rthkpapl;l Nghw Jf;F cdf;F vd;d ele;jJ? tUj;jk; fpUj;jk; te;jjh? vd ehd; tpag;NghL Nfs;tp Nky; Nfs;tpfs; Nfl;Nld;. tUj;jk; fpUj;jk; xd;wkpy;iy. gzk; nghUs; tPL thry; FLk;gk; vd;W vy;yhNk ,Ue; jhYk; kdRf;F epd;kjp ,y;iyalhg;gh. mJ jhd; ,e;jpahtpypUf;Fk; Rthkpapl;lg; Ngha; mtuJ Mr;rpukj;jpy; ,uz;L khrkha; ,Ue;J jPl;ir vy;yhk; Nfl;L> Nahfg; gapw;rp vy; yhk; nra;J Nghl;L te;jdhd;. mJf;Fg; gpwF ,g;g kdk; epd;kjpahf ,Uf;FJ vd;whh;. mJf;nfy;yhk; vt;tsT nryT vd;Nwd;. gj;jhapuk; nlhyh; tiuapy KbQ;RJ vd;whh;. ml gj;jhapuk; nlhyh;fs; nryth? Vd; mt;tsT nryT? vd ehd; thapy; ifia itj; jthW Vf;fj;Jld; Nfl;Nld;. Nghf;F tuj;Jr; nryT> Rthkp elhj;Jk; tFg;GfSf;F nfhLj;j fhR> mJ ,njd;W gj; jhapuk; nlhyh; KbQ;RJ. fhirg; gw;wp ehd; ftiyg; gltpy;iy. Mdhy; fhR nrynt 24


d;whYk; mthpl;l gbr;rJfs; vy;yhk; gaDs;sit. mth; nghpa Mr;rpukNk itr;R elj; Jfpwhh;. Ke;jpd Qhdpfs; khjphp ,y;yhky; ,th; ,g;Nghija epiyf;F Vw;w tifapy; nfhk;gpA+l;lh;> vnyf;Nwhdpf; Mfpatw;NwhL xg;gpl;L Md;khitg; gw;wp jkpopYk; Mq;fpyj; jpYk; tpsf;fkhd nrhw;nghopTfs; epfoj;Jfpwhh;. mjdhy; nts;isf;fhuh; cl;gl vt;t sT Ngh; mtUila Mr;rpuj;jpy; jq;fp ,Ue;J gapw;rp vLf;fpdk;. ePUk; re;jh;g;gk; fpilj; jhy; xUKiw Nghapw;W thUk;> ckf;Fk; epd;kjp fpilf;Fk;. mtw;w GNwhfpuhk; vy;yhk; “A+-hpA+g;” gpy tUFJ mjpYk; ghh;f;fyhk; vd;whh;. ehd; rphpj;J tpl;L vdf;F mq;F Ngha; thwij tpl ePh; nryT nra;j gj;jhapuk; nlhyh; fpilr;rhNy vdJ ftiyfs; vy;yhk; Ngha; kdRf;F epd;kjp fpilr;rpLk; vd;Nwd;. mth; $wpatw;iwf; Nfl;f vdf;Fr; rphpg;Gr; rphpg;ghf te;jJ. ,e;j ,Ugj;njhuhk; E}w;whz;by $l ,g;gbAk; Vkhspfs; ,Uf;fpwhh;fNs vd ehd; kdJf;Fs; nrhy;ypf; nfhz;Nld;. ehk; ehk; Kw;gpwg;gpy; nra;j fh;ktpidfisg; Nghf;fbf;f Ntz;Lkhdhy; ehk; vkJ cliy tUj;jp flTis tzq;f Ntz;Lk;. nra;j ghtq;fSf;fhd jz;lidia mDgtpj;Nj Mf Ntz;Lk; mtw;wpypUe;J jg;gNt KbahJ. mjdhy; jhd; ek;kth;fs; Kd;dh; aho;g; ghzj;jpy; ,Ue;J fhy;eilahf fjph;fhkj;Jf;F ghj ahj;jpiu nra;Jk;> cliyf; Fj;jp fhtb nrby;fisf; nfhOtp fhtb Ml;lk; MbAk; jkJ ghtq;fspy; ,Ue;J tpLgl Kaw;rp nra;jhh;fs;. Mdhy; vdJ ez;gh; Rjh;rd; cliy tUj;jhJ cy;yhrkhfg; gpNsdpy; fdlhtpypUe;J ,e;jpahTf;Fg; gwe;J nrd;W mq;F Rthkpapd; Mr;rpukj;jpy; Risahfg; gzj;ijf; nfhL j;J tpl;L ey;y irtr; rhg;ghLk; rhg;gpl;L> Nahfg;gpahrKk; nra;J tpl;L kPz;Lk; gpNs dpy; gwe;J te;Js;shh;. mth; mjw;F nrytspj;j gzj;jpYk; ghh;f;f Fiwe;j nrytpy; ,q;NfNa Nahfhrdk; gofp ,Uf;fyhk;. my;yJ njhiyf; fhl;rpapy; fhz;gpf;fg;gLk; Nahfhrdj;ij ghh;j;Jg; gofp ,Uf;fyhk;. mijtpLj;J ntspehl;bdhpd; gzj;ij ek;gp tpsk;guk; nra;J> ,e;J rkaj;jpd; mUk;ngUk; nghf;fp\khd Md;kPff; fUj;Jf;fis vy;yhk; filr; ruf;fhff; fUjp tpw;Wg; gzk; gz;Zk; gzg; gw;Ws;s RfNghfpia Nahfpahf kjpj;Jg; Nghw;Wk; ,th;fs; jkJ khiaapy; ,Ue;J vd;W jhd; tpLglg; Nghfpd;wdNuh? 25


Qhdk; vd;gJ Ik;Gyd;fisAk; mlf;fp jpahdk; nra;J Mirfs; midj;ijAk; Kw;wh fj; Jwe;j Qhdpfspdhy; fhyj;Jf;Ff; fhyk; cgNjrpf;fg; gl;L tUtJ. fhRf;F tpw; gid nra;ag;gLk; filr; ruf;fy;y Qhdk;. gz;ilf; fhy QhdpfisAk; ehd; kdRf;Fs; xUKiw epidj;Jg; ghh;j;Njd;. ,iwtNdh lhd gw;wpidj; jtpu Vida gw;Wf;fs; midj;ijAk; Jwe;j epiyapy; Gyd;fis mlf; fpj; jpahdk; nra;jjd; %yk; ngw;w nja;tPf rf;jpapdhy; nraw;fhpa mw;Gjq;fisr; nra; jhh;fs;. mbahh;fspd; Jd;gq;fisj; Jilj;J Md;k <Nlw;wk; ngwr; nra;tjw;fhfNt md;wp gzj;Jf;fhty;y. mth;fs; gzj;Jf;fhf jkJ Qhd rf;jpia J\;gpuNahfk; nra; jpUe;jhy; me;j mw;Gj rf;jpiaNa ,oe;jpUg;ghh;fs;. gpwUld; njhlh;G nfhs;tjw;F “A+-hpA+g;”> “];ifg;”, NwbNah> hp.tp.vjidAk; mth;fs; ghtpf;fTkpy;iy> mjw;fhd NjitAk; mth;fSf;F ,Uf;ftpy;iy. ,e;jpahtpy; ,Ue;J nfhz;Nl ,q;fpyhe;jpy; cs;s xUtU ld; Qhd hPjpapy; mth;fshy; ciuahl Kbe;jJ. me;j rf;jpia Telepathy vd tpQ;Qhdp fs; fz;lwpe;J cz;iknad ep&gpj;Jk; cs;sdh;. mth;fsJ cly; ,e;jpahtpy; ,Uf;f mth;fs; $L tpl;L $L gha;e;J ,q;fpyhe;Jf;F fzg; nghOjpy; nrd;W mq;Fs;s xUt NuhL ciuahbtpl;L gwe;J tUthh;fs;. mJ jhd; cz;ikahd Qhd rf;;jpapd; mw;Gjk;. Qhdpfs; fyfyntdr; rphpg;gjpy;iy. tstsntdg; NgRtjpy;iy. Jhf;fj;jpy; ,Ug;gJ Nghd;W fz;fis %ba tz;zkpUe;J J}a rpe;jidAld; jd;idj Njb tUk; gf;Ftk; mile;j Md;khf;fSf;F “,e;j clk;G cd;Dilajy;y”> “kz;Zyf tho;T epiyah djy;y” Nghd;w xhpU thh;j;ijfis khj;jpuk; ke;jpuk; Nghy; $wptpl;L nksdkhf jpahd j;jpy; <Lgl;L tpLthh;fs;. Mirfs; midj;ijAk; Jwe;J tpl;l Jwtpfshd mthfs;; $Wk; thh;j;ijfispd; Mo;e;j mh;j;jj;jpidg; Ghpe;J nfhs;Sk; mwpT gilj;jth;fSf;Nf mtuJ mUl;flhl;rk; fpl;Lk;. epiyaw;w khiaahd cyf Mrhghrq;fis mDgtpj;J Kw;whfj; Jwe;NjhUf;Fk;> Kw;gpwtpapNy jhd jh;kq;fisr; nra;NjhUf;Fk; khj;jpuNk Qhd FUtpd; Nghjidfisg; Ghpe;J nfhz;L mtuJ Qhd mwptpidg; G+uzkhfg; ngw; Wf; nfhs;Sk; NgW fpl;Lk;. ,ijNa jhd; ekJ %jwpQh;fs; 26


“mtdUshNy mtd; jhs; tzq;fp” vd mw;Gjkhff; $wp itj;jdh;. jw;Nghija etPd fypAf fhyj;jpy; ,e;jpahtpNy Rthkp rpj;jhe;j tpj;jfh; vd;w ngahpy; xUth; jd;idj; jhNd Qhdpnadf; $wpf;nfhz;L “A+-hpA+g;”>“];ifg;”> NwbNah> thndhyp Mfpa midj;jpYk; tpsk;gug; gLj;jpa tz;zKs;shh;. “tpahghuk; ngUf tpsk;guk; nra; f” vd;gjidg; Ghpe;J nfhz;L mjid rkaj;jpd; NguhYk;> gf;jpapd; NguhYk; eh#f;fhf ifahz;L tUfpd;whh;. cyf Mrhghrq;fis mDgtpj;J Jwf;fhJ mtw;wpid mDgtpf; fj; Jbf;Fk; ,staJ. jiyapNy jiyg;ghif. gw;girf;F tpsk;gug; Ngh]; nfhLg;gij Nghd;W rjh rphpj;j Kfk;. tstsh vd fk;gPukhd Fuypy; gpurq;fk; nra;J tUfpd;whh;. mtiug; ghh;f;Fk; ngz;fSf;F Qhd czh;Tf;Fg; gjpyhf kw;w czh;T jhd; vOk;. mg; Gwk; vd;d mth;fs; midj;ijAnkd;d jk;ikNa kwe;j epiyapy; Mr;rpukj;jpy; jq;fpap Ue;J RthkpAld; ,uz;lwf; fye;J ,d;gg; Ngw;wpidg; ngWthh;fs;. jdJ nrhw;nghopTfis“rpb”apNy gjpT nra;Jk;> Gj;jfkhfg; gpuRhpj;Jk; tpw;Wg; gzKk; rk;ghjpj;J tUfpd;whh;. jdJ ngahpy; tq;fpf; fzf;fpid Muk;gpj;J yl;rf; fzf;fhd gzj;ij itg;gpy; ,l;Ls;shh;. tpiy cah;e;j fhUk;> rhujpAk; itj;Js;shh;. Mr;rpukj; jpNy rfy nrsfhpaq;fSlDk; $ba gLf;if miwapNy fl;bypNy> gQ;R nkj;ijapNy mth; Japy;fpd;whh;. ,uT NtisapNy mth; JapYk; NghJ mtuJ kpf neUq;fpa gf;ij mtuJ fhiyg; gpbj;J tUb krh[; nra;J J}q;f itg;ghh;. ,j;jifa RfNghfpia> ,kakiyapNy ntWe;jiuapNy gLj;Jwq;fp> kdjpidf; fl;Lg; gLj;jp> grpiaNa czuhJ Rthrpf;Fk; fhw;iwNa czthff; nfhz;L Nahfk; nra;Ak; cz;ikahd Nahfpahf ek;gp vdJ ez;gh; Rjh;rd; cl;gl gpwehLfspy; ,Ug;gth;fs; ,e;jpahTf;F fhtb vLj;J IE}W> Mapuk; nlhyh;fis jz;zPh; Nghy; jhiu thh;j;J tpl;L VNjh mtuJ mUl; flhl;rk; fpilj;J tpl;lnjd;w khiaNahL jpUk;gp tUfpd;whh; fs;. mth;fsplkpUe;J NkYk; NkYk; Rygkhfg; gzk; fwg;gjw;fhf me;jr; Rthkpahh; fdlh>yz;ld; Nghd;w ehLfspy; jdJ fpisfis epWtp mq;nfy;yhk; mbf;fb tpkhd j;jpy; gwe;J nrd;W gfpuq;fkhd gpurq;fq;fSk;> me;juq;fkhd jpUtpisahly;fSk; nra;J tUfpd;whh;.

27


ntspehLfspYs;s eLj;ju taJg; ngz;fNs mjpfstpy; mtuJ rp\;iafshfp mtuJ fpisfspy; msT fle;j gpNuikapy; Mde;jk; …Mde;jk; …vd KZKZj;jthW Mde;jj;jpidj; NjLk; uhijfshfg; gzp ahw;wp tUfpd;wdh;. gpukr;rhhp> thdg;gpu];jj ; d;> rk;rhhp> re;epahrp vd kdpjh;fspd; tho;tpy; gy;NtW epiyfs; cs;sd. mtw;wpid gbg;gbahf KiwNa mDgtpj;J fle;J tUtjd; %yNk epiyaw;w cyf Mrhghrq;fis Kw;whfj; Jwf;f KbAk;. Jwtwj;Jf;F Kd;dh; ,y;yw ,d;gj;ij mDgtpj;J me;j Miria mW vd ,e;J rkak; khj;jpuNk $wpAs;sJ. mj;Jld; ,e;J kj FUkhUk; jpUkzk; nra;J ,y;yw ,d;gj;ij mDgtpf;fyhnkdf; $wpAs;sJ. mjd; gpd;dNu G+uzkhd kdf; fl;Lg;ghl;Lld; Nkhl;rj;ij miltjw;fhd Qhd khh;f;fj;jpidg; gpd;gw;wp Nahf epiyf;F cau KbAk;. ,j;jifa rfy MirfisAk; mDgtpj;Jj; Jw e;j gy Jwtpfs; ,iwtidj; jtpu NtnwjpYNk gw;wpd;wp ,kakiyr; rhuypNy [lk; NghypUe;J jtk; nra;J tUfpd;wdh;. mth;fSs; rpyh; jkJ mEgtj;jpid> gw;Wf;fisj; Jwe;J gf;Ftg;gl;l Vida Md;khf;fSld; gfph;e;J nfhs;Sk; tz;zk; nghJ kf;fS f;F fhl;rp nfhLj;J mUs; thf;F toq;fp tUfpd;wdh;. Mdhy; gpwkjq;fNsh jkJ FUkhiu jpUkzk; nra;a mDkjpg;gjpy;iy. rpW taJr; rpWth;fisg; ngw;Nwhh;fs; eP Rthkpahf tu Ntz;Lklh vdf;$wp kjNghjid fy;Y}hp f;F mDg;gptpLthh;fs;. Mdhy; mth;fs; thypgg; guhaj;ij mile;jJk; mg;guhaj;jpy; Vw;glf; $ba Mirfis mlf;f KbahkYk;> mEgtpf;f KbahkYk; jpz;lhLthh;fs;. mjd; fhuzkhfNt mth;fs; FUkhh;fshf te;j gpd;dh; re;jh;g;gk; tha;f;Fk; NghJ Nfhtpy;fspy; njhz;L nra;atUk; ,isQh;fSld; me;juq;fkhf jfhj cwtpy; <Lgl;L tUfpd;wdh;. ,t;thW ele;J nfhz;l FUkhh;fis ghjpf;fg;gl;l ,isQh;fs; tsh;e;J thypgg; gUtj;ij mile;j gpd;dh; mth;fSf;F vjpuhf tof;Fj; jhf;fy; nra;J ntw;wp ngw;W tUtijAk; ehk; mwpNthk;. mth;fisg; NghyNt ,e;J kjj;jpidr; Nrh;e;j rpyUk; jpUkzk; nra;J ,y;yw ,d;gj; jpid mEgtpf;fhkNy jq;fisj; jhq;fNs Rthkpfnsdg; gpufldg;gLj;jpf; nfhz;L gRj; Njhy; Nghh;j;j Gypfisg; Nghd;W fhtp cilapidg; Nghh;j;Jf; nfhz;L jpUtpisahly; fs; gytw;wpidg; Ghpe;J nfhz;bUf;fpd;wdh; vd;gJk; mg;gl;lkhd cz;ik. 28


MirfSs; nfhbaJ ngz; Mir. mjid mEgtpj;jth;fshNyNa Jwf;f KbahjthW gw;wpg; gpbj; Jf; nfhz;bUf;Fk; ngz; Miria mEgtpf;fhky; mlf;FtJ vd;gJ mlk; gpbf;Fk; Fjpiuia mlf;f KaYk; fhhpakhFk;. mjdhy; jhNd “kd;kj yPiyia ntd;whh; cs Nuh…”vd jpahfuh[ ghftjh; md;Nw ghbAs;shh;. cs;sj;jpDs;Ns ciwAk; ,iwtid czh;e;J nfhs;shJ cynfyhk; tpkhdj;jpy; gwe;J NjLtnjd;gJ cs;sq; ifapy; ntz;izia itj;Jf; nfhz;L Cnuy;yhk; ciwNkhiuj; NjLtJ NghyhFk; vd;w cz;ikia czh;eJ ; nfhz;lhNy Kj;jpf;F top gpwf;Fky;yth? (ahTk; fw;gid)

tPuNfrhp %h;j;jp

29


ப்ப ீஸ்..வயல்ப் ஥ற!

புய஦ன் ஢ரன்

ஶ஡஬கறஷ஦ச்

ெந்஡றப்ஶதன் ஋ன்று

஋஡றர்தரர்க்க஬ில்ஷன. அட௅வும் இப்தடிவ஦ரன௉ தல்

கரனத்஡றன்தின்,

஬ில௅ந்ட௅ஶதர஦ின௉ந்஡ட௅. வதரி஦

னெக்குக்கண்஠டி.

ஶ஡ரய்த்ட௅

உனர்த்஡ற஦ின௉ந்஡ரலும் ஬ட்டுக்கு ீ

அநறந்஡ட௅ம்

இவ்஬பவு

ஶகரனத்஡றல்.

என்றுகூட

஋ங்கள்

வகரஞ்ென௅ம்

஬றுஷ஥ஷ஦க்கரட்டும்

அன௉கறல்

஋ந்஡

இன௉க்கறநரர்கள்

஡஦க்கன௅ம்

஬ட்டுக்குச்வென்று ீ

க஡ஷ஬த்

ஆஷட. ஋ன்று

இல்னர஥ல் ஶ஢ஶ஧ ஡ட்டிஶணன்.

உ஠ர்ச்ெறஶ஦஦ில்னரட௅ வ஬பிஶ஦஬ந்ட௅ க஡ஷ஬த்஡றநந்஡ரர் ஶ஡஬கற. ெறன

ன௅கம்

க஠ங்கள்

இ஡஦ம்

வ஬ல௃நறப்ஶதர஦ின௉ந்஡ட௅. ஬ிக்கறத்ட௅

஬ிஷநத்஡ட௅.

ஶ஡஬கற஡ரன்

ெறஷன஦ரஶணன்.

஬ரர்த்ஷ஡கள்

஬஧த்஡஦ங்கறண.

ன௅ந்஡றக்வகரண்டரர்.

஦ரஷ஧

''஦ரன௉...?

஢ரன்

ஶ஡டுநீங்கள்?''

''ஶ஡..஬...கற?'' ''ஏம் ஢ரன்

஡ரன்..''

''஢ீ ங்கள்..'' ''஢ீ ங்கள் இன௉ந்ட௅

஋ன்ஷண

கண்டுதிடிக்கறநட௅ கஸ்஧ம்

஬ந்஡றன௉க்கறநன்.. ஢ரப்தட௅

தி஧ரன்மறன

஬ன௉ெத்ட௅க்கு

ன௅஡ல்

ெந்஡றச்ெறன௉க்கறநம்.'' ''஢ரப்தட௅

஬ன௉ெ஥ர?''

''அட்஬ரண்ஸ்வன஬ல்

ஶ஡஬கற஦ின் ன௃ன௉ங்கள் என்நரக 30

஬ிரிந்஡ண.

தடித்஡றன௉க்கறநம்.

஋ன்஧


வத஦ர்

஬ெந்..''

''ஏ.. ஬ெந்!.'' என௉

ஷக஥டக்கற

஢ரடி஦ில்

ஷகஷ஬த்ட௅

ெறஷன஦ரணரர்

ஶ஡஬கற ன௅கத்஡றல் ஢ரன்

ஆச்ெர்஦ம், ன௃ன்ெறரிப்ன௃,

஋ன்

஋ன்

வ஥ௌணத்ஷ஡

னெக்குக்கண்஠ரடிஷ஦

தரிவு,

;.

.

ெரிவெய்ட௅

உஷடத்ஶ஡ன்.

''஬ரங்ஶகர

஬ரங்ஶகர''

வெற்நற஦ில்

இன௉க்க

஋ண

ஆ஧஬ர஧஥ரய் ஋ன்ஷண

ஷ஬த்஡ரர்.

''஋ப்திடி இநறக்கறநற஦ள்?

குடும்தம்...திள்ஷப஦ள்..''

ஏம் னென்றுதி;ள்ஷபகள்

என௉஬ர்

ஆண்

஋ன்ஶநன்.

஬ஶ஧ல்ஷனஶ஦?''

''அஷ஬

கண

''இல்ன

஋ல்னரன௉ம் '' ஋ன்ண ''ஏ,

கண்கபில்

கரனத்ட௅க்கு

஬஧

த஦஥ர

திநகு ஬ந்஡றன௉க்கறநன். இன௉ந்஡றட௅''

த஦ம், இப்த஡ரஶண

அந்஡க்கரனத்஡றனனேம்

஋ல்னரம்

ன௅டிஞ்சுட௅..''஋ன்ந஬ர்,

உங்கல௃க்கு

஋ல்னரத்ட௅க்கும்

த஦ம்஡ரஶண!'' ஋ன்று

கண்ஷ஠ச்ெற஥றட்டி

உ஡ட்ஷட

஥டித்ட௅

ெறரிப்ன௃ச்ெறரித்஡ரர். ெறன

஬ி஢ரடிகல௃க்குள்

஋ன்ன௅ன்ணரல்

஢றன்நரர்.

஬ந்ட௅

இன௉ந்஡ரற்ஶதரல்

஡றடீவ஧ண

ஶ஥கம்

என௉

தஷ஫஦

ஶ஡஬கற

கறுத்ட௅ கடும்

஥ஷ஫

வதய்஡ட௅. ஷனதி஧நறக்கு

ஶதர஦ின௉ந்஡ரணரன், ஶ஬க஥ரய்

஬குப்திற்குள் குஷடஶ஦ரடு

஬ந்ட௅

ஏடி

ஶெர்ந்ஶ஡ன். ஶ஡஬கற஥ட்டும்

஢றன்நரர்.

஥றஸ்.

஬஧ச்வெரன்ண஡ரக ஋ல்னரன௉ம்

஬ரெனறல்

வெல்ஷன஦ர வக஥றஸ்ரி

''னரப்'';திற்குப்ஶதரய்஬ிட்டரர்கள். வக஡ற஦ர

஬ரங்ஶகர

஋ன்நதடி

குஷட஦

ஶ஡஬கற. டதக்

வகன்று

வக஥றஸ்ரி

வகரப்திஷ஦

31

஬ிரித்஡ரர்


஋டுத்ட௅க்வகரண்டு ஷ஡஦ரி஦ம்

குஷடக்குள்

஬ந்஡ட௅

டேஷ஫ந்ஶ஡ன்

஋ணக்கு.

஋ப்தடி

஢ரன். ஋ப்தடி

ஷ஡ரி஦ம்

஬ந்஡ட௅

ஶ஡஬கறக்கு. ஋ன்ணரல் வகரஞ்ெ

஢ம்த

ன௅டி஦஬ில்ஷன.

஢ரட்கபரகஶ஬

தடதடப்ன௃.

இணம்தரி஦ர஡

஋ன்ஷண

அநற஦ர஥ஶன

ஶ஡஬கறஷ஦த் ஶ஡஬கற

஋ணக்குள்

஋ன்ஷணஶ஦

஥ரற்நம்.

என௉உ஠ர்வு.

஋ன்

ஶ஡டிண.

என௉

கண்கள்

஢ரன்

அடிக்கடி

தரர்க்கும் ஡ன௉஠ங்கபில்

உற்றுப் தரர்த்ட௅க்வகரண்டின௉ப்தஷ஡

அ஬஡ரணித்ஶ஡ன். ஸ்ஶதரட்ஸ்ற்கரண கரனறல்

கர஦ம்தட்டஶதரட௅஡ரன்

ன௅஡ன்ன௅஡னறல் அ஡ன் ஢ட்ன௃.

ப்நக்ரீமறல்

஢ரன்

ஏடி

ஶ஡஬கற஦ின்

உ஠ர்ந்ட௅வகரண்ஶடன்.

திநகு ஡றணன௅ம் ஢ண்தர்கள்

஬ில௅ந்ட௅ ட௅டிப்ஷத

கண்டுவகரண்ஶடன்.

சுக஬ிெரரிப்தில் ஬பர்ந்஡ட௅

ெரஷட஥ரஷட஦ரக

வ஡ரடங்கற

ெலரி஦மரகஶ஬ தகறடிதண்஠த் வ஡ரடங்கறணரர்கள். தகறடி இப்தடி

தண்஠ப்தண்஠

஋ணக்கு

சும்஥ர என௉ கஷ஡

அவ்஬பவு஡ரன்.

உடம்ன௃

ஶகனறவெய்஬ட௅

ஆணரலும்

ஶ஡஬கற

஋ன்று

஥ணங்கள் இன்று

஋ட்டிணரஶன

வடௌட்ஸ்

ஆணரல் ஋ட௅வும்

கஷ஡த்஡஡றல்ஷன.

குஷடக்குள்.

32

ஶகட்தட௅

என௉஢ரள்கூட

கணத்஡ண.

஋஡றர்தர஧஡஬ி஡஥ரக

வ஡ரினேம்.

த஫கறணரர்.

தரி஥ரறு஬ட௅,

஬ித்஡ற஦ரெ஥ரக ஥ட்டும்

அ஡றகரித்஡ட௅.

ஶ஡஬கறக்கும்

வ஡ரடர்ந்ட௅

வ஢ன௉க்க஥ரஶணரம்.

இன௉஬ன௉ஶ஥

அ஬ர்கள்

஢டுங்கற஦ட௅.

஢஠தர்கள்

ஶ஢ரட்ஸ்வகரப்திகள்

த஦ம்

஬ட்டுக்கு ீ

஋ங்கள்


திரின்மறப்தனறன் ஦ர஧ர஬ட௅

எவ்஬ஸ் ீ

கரட௃ம்

஌ஶ஡ஶ஡ர

தின்ன௃ந஥ரக ஢டந்ஶ஡ரம்.

ெந்஡ர்ப்தம் குஷநவு.

ஶதெறணரம். ஋ன்ணஶதெறஶணரம்

குஷடக்குள் ஋ன்தஶ஡

஢றஷண஬ில்ஷன. ஡றன௉ம்த ஥ஷ஫

஡றன௉ம்த

஢ல்னரகஶ஬

தன஥ரக

ஶ஡஬கற

கறட்டி஦ட௅.

குஷட஦i஬ிட்டு தின்ணரல்

என௉ஷகஷ஦

ஶ஡஬கற஢றன்று

஋ப்தடி

க஬ிஷ஡கள் ஶதரன

ஏடின௅டிந்஡ட௅

ஏடிஶணன். ஶ஡஬கற

஋ன்தட௅

உற்ெரகத்஡றல்

஥ற஡ந்஡ட௅.

ஆ஦ி஧ம் தட்டரம்ன௄ச்ெறகள்

ெறநகடித்ட௅ப்தநந்஡ண.

஥ஷ஫வதய்னேம்

வதய்னேம்

கரற்நறல்

஥ற஡ந்ஶ஡ன்.

இஷந஬ர!

இட௅

஋ன்ண

ஶ஡஬கறஷ஦ப்தற்நறஶ஦

஡ன௉஠ங்கல௃க்கரக

கஸ்஧஥ரக

஥ற்ஷந஦

஋ன்ணரல்

஢ரன்

ஶ஡஬கறஷ஦

இன௉ந்஡ட௅. டெங்கும்

க஠ங்கவபல்னரம்

஢றஷணத்ஶ஡ன். ெறனஶ஬ஷபகபில்

஋ன்தரட்டிற்குச்ெறரித்ஶ஡ன். தடிப்தில் ஆர்஬ம் ஬ட்டில் ீ

஥ண஡றற்குள்

஡ன௉஠ங்கபிவனல்னரம்

ஶெர஡ஷண!

இ஦ங்கு஬஡ற்கு

வதரல௅ட௅கஷபத்஡஬ி஧

஢ரன்

஬ந்ட௅ஶெர்ந்஡ரர்.

஥ணம்

஌ங்கறஶணன். ஥ஷ஫

஢ரனும்

஋ன்ஷணப்தரர்த்஡ரர்.

னரப்திற்குள் ஶ஬க஥ரக

வ஡ரி஦஬ில்ஷன.

஥நந்ட௅

குஷட஦ில்

ெறரித்஡ரர்.

஢ற஡ரண஥ரக

அஷ஧ஆண்டு

ஶதெற஦ின௉ப்ஶதரம்.

வதய்஡ட௅.

கரற்நடித்஡ட௅.

திடித்ஶ஡ன். னரப்

஥ஷ஫ஷ஦ப்தற்நறத்஡ரன்

குஷநந்஡ட௅.

஋ன்஥ரற்நங்கஷப

அ஬஡ரணிக்கத்வ஡ரடங்கறணரர்கள். அவ்஬பவு

சுனதத்஡றற்கு

ஆணரல்

அ஬ர்கபரல்

தி஧ச்ெறஷணஷ஦க்

கண்டுதிடிக்கன௅டி஦஬ில்ஷன.

கண்டுதிடிக்க

஢ரன்

஬ிடவு஥றல்ஷன. ஌வணன்நரல் இப்தடி஦ரக

஢ரன்

அவ்஬பவு

஬ரணத்஡றல்

வகட்டிக்கர஧ன்.

஢ரன்

தநந்ட௅வகரண்டின௉ந்஡வதரல௅ட௅ 33

என்நறல்஡ரன்

ஶ஡஬கற


அந்஡ச்வெய்஡றஷ஦ ஬ந்ட௅வெரன்ணரர். கற்நன் ஶதரக஬ின௉ப்த஡ரகவும், அங்ஶகஶதரய்

வெற்நறல்

இஷ஡ச்வெரன்ணஶதரட௅ இஷ஡க்ஶகட்கும்

அப்தர

஡ரங்கல௃ம்

஧ரன்மர஧ரகற குடும்தத்ட௅டன்

ஆகப்ஶதரகப்ஶதர஬஡ரகவும்.

ஶ஡஬கற

ெக்஡ற

஬ரடி஦ின௉ந்஡ரர்.

஋ணக்கறன௉க்க஬ில்ஷன.

஋ன்

இ஡஦ம் ஢ீ ண்டஶ஢஧஥ரய் ஶ஡஬கறஷ஦க்

஢றன்றுஶதர஦ின௉ந்஡ட௅. அ஡ற்குப்தின் ஢ரன் கர஠ஶ஬஦ில்ஷன.

஬ன௉ெம்

''஢ரப்தட௅

குணிந்஡றன௉ந்஡

஋ன்ண஥ர஡றரி

ஶ஡஬கற

ஶதர஦ின௉க்கு''

வதன௉னெச்வெரன்ஶநரடு

஢ற஥றர்ந்ட௅

அஷ஥஡றஷ஦க்குஷனத்஡ரர். ''ஏம் ஢ீ ங்கள்

஋ப்தடி

திள்ஷப஦ள்...?'' ஡றன௉ம்தவும்

஋ன்று

ஶ஡஬கறஷ஦

குணிந்஡ரர்.

஢ீ ர்த்஡ற஬ரஷனகபரல் ஋ணட௅

இன௉க்கறநற஦ள்..

இன௉

஬ிெரரித்ஶ஡ன்.

஢ற஥றர்ந்஡ஶதரட௅ கண்கள்

஢ற஧ம்திப்ஶதர஦ின௉ந்஡ட௅. கற்நணினறன௉ந்ட௅

கல்஦ர஠த்ஶ஡ரடு

஋ணக்கும்

குடும்தம்

வதண்கள்

஦ரழ்ப்தர஠ம் என௉

ஆண்.

஬ந்ஶ஡ரம்.

அ஬ர்

என௉

஥ரஸ்஧ர். வ஡ரண்ட௄ற்ஷநந்஡றல் இன்னும் ஬ட்டின ீ

வெரந்஡

இடம்வத஦஧த்

஬ட்டுக்கு ீ

இன௉க்கறநம்

஋ண்ட

வ஡ரடங்கறண஢ரங்கள்

ஶதரகன௅டிஶ஦ல்ன. ஬ரஷட க஬ஷனவ஦ல்னரம்

இப்த

஋ணக்கறல்ஷன. ஢ரன்

இ஫ந்஡ட௅

வ஡ரடர்ந்஡ரர்.

கணக்க.

஋ன்ந஬ர்

இடம்வத஦ர்ந்ட௅

ன௅ள்பி஬ரய்க்கரல்

஬ஷ஧

எஶ஧ ஥கஷண

கட்டிக்கரத்ட௅

஬ந்ஶ஡ரம்.

஢ரங்கள் ஏடிண

ஏட்டம்

வ஡ரடர்ந்஡ட௅.

ன௅ள்பி஬ரய்க்கரனறல் ஋ங்கள் ெரய்ந்஡ட௅.

கண்஠ ீiர்஡ட்஬ிட்டு

குடும்தம்

஢ரங்கள் அ஬னும்

34

அடிஶ஦ரடு

கஸ்஧ப்தட்டு கஷடெறஶ஢஧த்஡றல்


திடிதட்டுப்ஶதரண஬ன்஡ரன் ஋வ்஬பவு

஢ரஷபக்குத்஡ரன்

஬ன௉஬ரன் ஋ன்று

஡றன௉ம்தி஬஧ஶ஬஦ில்ஷன.

஬ன௉஬ரன்

஢ரங்கல௃ம்

஋ண்டு

஬ன௉஬ரன்

தரத்ட௅க்வகரண்டின௉க்கறநட௅

஋ங்கபத்வ஡ற்த்வ஡ரடங்கற஬ிட்டம் ஋ன்ந஬ர்;

஬ிக்கற஬ிக்கற

அல௅஡ரர்.

ஶ஡஬கறஷ஦

அஷ஠த்ட௅

ட௅டித்஡ட௅.

஋ன்ணரல்

ஆறு஡ல்

வ஡ரி஦஬ில்ஷன.

஥ற்நப்திள்ஷப஦ள்''

ஶ஢ர஥லுக்கு திள்ப஦ள் னெத்஡஬

஥ணசு

ன௅டி஦஬ில்ஷன. ஋ப்தடி

ஆந஡ல்தடுத்ட௅஬வ஡ன்றும் ''அப்த

தடுத்஡

வகரண்டு

஋ன்று

஢றஷனஷ஥ஷ஦

஬஧ன௅஦ற்ெறத்ஶ஡ன். ஏம், வதரம்திப

இ஧ண்டுஶதன௉ம்஡ரன் ஥றஞ்ெற஦ின௉க்கறணம்.

இப்த

இப்த

கம்தமன.

அடுத்஡஬

இப்த

஌.஋ல்

஋டுக்கறநர... ஢ரன்

ன௄஥ரஷன

என்நறவ஧ண்டு

வெய்ட௅

஬ிக்கறநன்.

திள்ஷப஦ல௃க்கு

தக்த்஡றன

ரினைென்

வெரல்னறக்குடுக்கறநன்... ஶ஡஬ிகற

குடும்தத்஡றற்கு

வெய்஡ரகஶ஬ண்டும் வகரடுத்஡ஶதரட௅ ஢ீ ங்கள்

஋ண

஬ரங்க

கணகரனத்஡றற்கு

உங்கல௃க்கும்

கணஶதர்

஢ரன்

஌஡ர஬ட௅

஥ணட௅

ட௅டிக்கறநட௅. கரசு

஥றுத்ட௅஬ிட்டரர். திநகு ஬ந்஡றன௉க்கறநற஦ள். இன௉க்கறணம்

஋ன்று

஥றுத்ட௅஬ிட்டரர். ஢ரன்

தி஧ரன்ஸ்

஢றஷண஬ரகஶ஬ ஢ரன்

஬ந்஡஢ரள்

அட௅ஶ஬

என௉

ஶ஡஬கற஦ின்

ஶ஡஬கறக்கு

஥ர஡த்஡றற்குள்

஢ரன்

ஊர்஬ரய்

ஶ஡஬கறக்கு

ன௅டிந்஡ரல்

ஶ஡ஷ஬஦ில்னர஡

ெறக்கல்கஷபக்

இவ்஬பவு

஢டந்ட௅

அடங்க஬ில்ஷன.

஌஡ர஬ட௅

஦ர஧ர஬ட௅

஢ரன்ஷகந்஡

஬ட்டுக்குப்ஶதரய் ீ ஬ந்஡றன௉க்கறஶநன்.

வகரண்டு஬ந்ட௅ ஬ிட்டின௉க்கறநட௅. ன௅டிந்ட௅ம்

ஶ஡஬கற஦ின்

இன௉க்கறஶநன்.

அங்கறன௉ந்஡

஡டஷ஬கள்

வ஡ரடக்கம்

வெய்஦ஶ஬ட௃ம்.

஋ணக்கு

ப்ப ீஸ்..! 35

ஆஶனரெஷண

஬஫ங்குங்கள்.


ஈ஫த்ட௅ அ஥஧ ஋ல௅த்஡ரபர்கள் தற்நற஦ கட்டுஷ஧கபின் வ஡ரகுப்ன௃.

'இனக்கற஦ப்ன௄க்கள்-2' ஢ீ ங்கல௃ம் ஋ல௅஡னரம்.

*என௉கட்டுஷ஧ என௉ ஋ல௅த்஡ரபர் தற்நற இன௉க்க ஶ஬ண்டும்.

*என௉஬ர் ஋த்஡ஷண கட்டுஷ஧கல௃ம் அனுப்தனரம். *கட்டுஷ஧கள்4/5 தக்கங்கல௃க்குக் குஷந஦ர஥ல் (ன௃ஷகப்தடத்ட௅டன்) இன௉த்஡ல் ஶ஬ண்டும்.

*கட்டுஷ஧ ஋ல௅ட௅த஬ர்கள் ஡ங்கள் சு஦஬ித஧க் ஶகரஷ஬ஷ஦னேம் இஷ஠த்஡ல் ஶ஬ண்டும்.

*டைனறன் தி஧஡ற அனுப்த அ஬ர்கபின் வ஡பி஬ரண ன௅க஬ரி அனுப்த ஡஬நக்கூடரட௅.

அனுப்த ஶ஬ண்டி஦ ன௅க஬ரி:R.MAHENDRAN. 34.REDRIFFE ROAD, PLAISTOW. LONDON, E 13 0JX U.K ஥றன்ணஞ்ெல் ன௅க஬ரி:mullaiamuthan@hotmail.co.uk. mullaiamutha@gmail.com ன௅டிவுத் ஡றக஡ற: ஆ஬஠ி.30.2011 36


ப௃ளளத்தெழும் கவிளெ பேரழளகச் சுமந்ெேடி சூரியளை ப ரக்கிச்

சீறுது ேச்ளசயம்பு.

லம் விசரரிக்க வரும் கரற்பறரடு ளககுலுக்கியவரபற குளிர் விருந்ெளித்து மகிழும் ெளிரிளலகள். மஞ்சள் பூவிெழின் மருங்குகளில் வந்ெமரும் வண்டுகளின் ரீங்கரரங்களுக்குள் கண்விழிக்கும் அரும்புகளில்ெரன் எத்ெளை ேரவசம். ேசிய தமன்தகரடிக்கயிறுகளில் ெளம்ேரது இறங்கி வருகிற வித்ளெக்கரர அணிலுக்கரய் அடிமரத்ெில் வரய்ேிளக்கும் சரம்ேல்பூளை. அட, ப௃ெல்மரத்பெரடுெரன் ப௃ளளத்ெிருக்கும் கவிளெயும். கிண்ணியர எஸ். ேரயிஸர அலி

37


xg;gilj;jhapw;W my;yJ kWj;j cd;dj md;gpd; ufrpaq;fisnay;yhk; gupkhwpagb rjh Xbf;nfhz;NlapUf;Fk; mUtpNahuk; Jspu;fshy; nea;j <uthdk; $iuaha; ftpo;e;jpUf;Fk; Fspu; tdj;j;py; ePs;$e;jy; Njhs;Jhq;f NkYikapU nghd;tpuy;fis tpuypLf;Fk; Gjpjha; gpurtpf;f ,iyEdpA+Nl ,luptPOk; gdpj;Jspapd; uPq;fhunkhd;Nw gpd;dpiraha; xypf;Fk; mk;Kbtpyp Afq;fSf;Fs; Rw;wpr;RoYk; gj;jpg;Gifaha; fdpT kzg;gJk; ehd; vg;NghJNk tpUk;GfpwJkhd cd; jhyhl;nlhd;Nw Nfl;bUg;Ngd; kWgbANkhu; njhl;by;Foe;ijahfpNa.

neLQ;rhiyapy; vjpNufpa rhtbfs; ahitANk nghWikAk; rpuk;gzpjYkha; fle;jhapw;W ghug;nghjpaha; fz;Zf;Fs; fdj;j clikfis cupa KftupfSf;Fs;; xg;gilj;jhapw;W gzpfSf;Fs;Sk; ,aYksT Rw;Wep&gk; Ngzpahapw;W Mf> rf;fuq;fspd; jlk;Gusy; ,d;wpNa tz;b efu;e;jpl ,iofSf;Fs; kpf mlu;tha; ,Wff;Nfhu;j;j cUkzpfs; ntz;ikia kl;LNk kPjkha; ,Uj;jptpl;Lj; njwpj;JUSk; ,t;nty;iyg;Gw ehl;fspd; KbtpdpNy mtd; thf;fspj;j thrnkhd;Nw epju;rdkhdhy;….. nrtpl;Lg;G+kp Gupe;jplj; jtwpa

கிண்ணியர எஸ். ேரயிஸர அலி

38


஡ஷனப்ன௃ச் வெய்஡றகள். அப்தடித்஡ரன் அ஬ர்கள் வெரல்னற஦ின௉ப்தரர்கள் னெத்஡ற஧ப்ஷத ஬஫ற஦ரய் உ஦ிர் கல ஫றநங்கற ஬ிடு஬ட௅஥ரனேம் ஋வ்வுறுப்ன௃க்கல௃஥ற்ந வ஬றும் திண்ட஥ரய் ஥ல்னரக்கக் கறடந்ட௅ சு஬ரெறத்ட௅க் கறடப்தட௅஥ரய் தி஧கரெறத்ட௅ எபின௉ம் சூரி஦ப் தகஷன அவ்஬ி஭஦ங்கள் ஥ட்டுஶ஥ குன௉ட்டித்ட௅ ஬ிடு஬ட௅஥ரனேம் அஷ஬கஷபஶ஦ற்று உனர஬ிக் வகரண்டின௉ப்தரர்கள் அறுசுஷ஬ உ஠வுகபற்று அ஬ர்கபின் ெறறு வதன௉ங் குடல்கள் அவ்஬ி஭஦ங்கஷபக் வகரண்ஶட வெரித்ட௅க்வகரண்டின௉க்கும் அ஬ர்கஷபவ஦஡றர்ப்தட்ட ஆண் வதண் ஡ஷனகவபல்னரம் அவ்஬ி஭஦ங்கப஠ிந்ட௅ கறடக்கும் ஡ஷனஶ஦ற்நக் கறரீடங்கபரய் உனகபர஬ி஦ ஋வ்஬ி஭஦ங்கள் ஋டுத்ட௅ஷ஧க்கப்தட்டரலும் அ஬வ்஬ி஭஦ங்கஷபக் வகரண்ஶட ஢றஷநவு வெய்஬ரர்கள் அ஬ர்கல௃க்குண்டரண ஆர்஬ ஥றகு஡றகஷப ஬ிடவும் அடுத்஡ ஬ட்வடரன௉஬ணின் ீ ட௅ர் ஥஧஠த்ஷ஡ ஬ிடவும் அவ்஬ி஭஦ங்கள் அ஡ற ன௅க்கற஦த்ட௅஬ப்தடும் அ஬ர்கல௃க்கு அவ்஬ி஭஦ங்கஷபக்வகரண்ஶட உடுத்஡றக் கற஫றப்தட௅஥ரய் அவ்஬ி஭஦ங்கஷபக்வகரண்ஶட சு஬ரெறத்ட௅க் கறடப்தட௅஥ரய் அவ்஬ி஭஦ங்கஷபக்வகரண்ஶட அ஬ர்கஷப அ஬ர்கள் ஢றர்஥ர஠ித்ட௅க் கறடப்தட௅஥ரய் உன௉஬கப்தடுத்஡றக் கறடப்தர்கள் அ஬ர்கள் ஋ல்னரம் ஏய்ந்வ஡ர஫றந்ட௅ ஶதரண திந்ஷ஡஦ ஡றணவ஥ரன்நறல் ஢ரன்கு ஢ரட்கல௃க்குப் திந்ஷ஡஦ னென்நரப் தக்கப் வதட்டிச் வெய்஡ற஦ரய் ஬ரெனன௉ஶக ஶகட்தர஧ற்றுக் கறடக்கும் அவ்஬ி஭஦ங்கள்.

எஸ்.எம்.ஜு௅஦த் லற஦ ீ

39


வகஞ்ெல் வ஡ரல௅ஷக ஋ம் உடல் ஢சுக்கற உ஬ஷக வகரண்டீர்கள். ஷகவ஦டுத்ட௅ ஬஠ங்கறஶணரம், க஬ணம் கரட்டிண ீர்கள். - தின்ணர் ன௅கத்஡றல் ஌நற ன௅஫றஷ஦ திய்த்஡ீர்கள் ன௅ணங்கற தரர்த்ஶ஡ரம் ன௅ஷநத்ட௅ப் தரர்த்஡ீர்கள். இ஬ற்ஷந ஬ிட, ஡ஷனஷ஦ ஡றன௉கற ஡ர஬஠ிகஷப ெறஷ஡த்ட௅ தர஡஠ிகபரய் ஥ற஡றத்஡ீர்கள். ஡ஷன டெக்கற ஶகட்ஶடரம் ஡ஷனஶ஬ண்டு஥ர ஋ன்நீர்கள்.. இத்஡ஷணக்கும் ஢ரங்கள் இஷட஬ிடரட௅ அல௅ஶ஡ரம் ஶகஞ்ெறத்வ஡ரல௃ஶ஡ரம் ஢ீ ங்கள் வெரன்ணட௅ ஋ல்னரம் 'த஦ங்க஧஬ர஡த்஡றல் இன௉ந்ட௅ ஬ிடு஡ஷன' உங்கள் ஬ிடு஡ஷன஦ின் இறு஡ற஦ில் - ஋ங்கள் 'உரிஷ஥' ஋ன்தவ஡ல்னரம் என௉ ஬ரய்

40


கஞ்ெறக்குக் கூட கடன் ஷ஬த்ட௅ப் ஶதரணஶ஡?? கஷப஋டுத்஡ீர்கள் ஢ன்ஷ஥஡ரன் - ஆணரல் ஢ரற்ஷநக் வகரஞ்ெம் ஬ிட்டின௉க்கனரம். கரற்று ஬ெறண ீ ீர்கள் ஥கறழ்ந்ஶ஡ரம் ஆணரல் இறு஡ற஦ில் - ஋ம் அரிக்கன்னரம்ன௃கஷபனேம் அஷ஠த்ட௅ப் ஶதரண ீர்கஶப.. ஬ிடு஡ஷன ஡ன௉஬஡ரய் ஬ி஡றஶ஥ல் இட்டீர்கள் ஆஷ஠. ஬ிட்டுப் தரர்த்ஶ஡ரம்.. கஷடெற஦ில் ஬ி஡றஶ஥ல் இட்டீர்கஶப ஬னற அட௅ - இப்ஶதர குன௉஡ற கனந்ட௅ கு஫ரய்கள் ஌நற குன௅நறச் வெரல்கறநட௅ 'சு஡ந்஡ற஧ம் ஶ஬ண்டும்'.

஧ி.அநல்பளஜ்

41


தர஧஡ற஦ரரின் ட௅஠ிச்ெல் ஥கர க஬ி தர஧஡ற஦ரரின் ட௅஠ிச்ெல், அ஬ன௉ஷட஦ கம்தீ ஧ம் தற்நற ஢ரம் ஢றஷந஦ஶ஬ அநறந்஡றன௉க்கறஶநரம். அட௅ ெம்தந்஡஥ரண என௉ ன௉ெறக஧஥ரண ஡க஬ஷன இங்ஶக ஡ன௉கறஶநன். ஶ஡ெதி஡ர கரந்஡றஜற வ஬ள்ஷப஦ர்கல௃க்வக஡ற஧ரக 'எத்ட௅ஷ஫஦ரஷ஥' இ஦க்கத்ஷ஡ வ஬ற்நறக஧஥ரக ஢டரத்஡றக் வகரண்டின௉ந்஡ ஶ஢஧ம். இந்஡ற஦ர஬ின் தன இடங்கபில் இ஡ற்கரண கூட்டங்கஷப ஌ற்தரடு வெய்ட௅ ஆ஡஧வு ஡ற஧ட்டிக் வகர ண்டின௉ந்஡ரர். இ஡ன் வ஡ரடர்ச்ெற஦ரக ஡஥றழ் ஢ரட்டிலும் தன கூட்டங்கஷப அ஬ரின் வ஡ரண்டர்கள் ஌ற்தரடு வெய்஡றன௉ந்஡ரர்கள். வென்ஷண ஦ில் ஢டக்க஬ின௉க்கும் ெறன கூட்டங்கல௃க்கு கரந்஡றஜற ஡ஷனஷ஥ ஡ரங்கற ஢டரத்஡வும் ஡றட்ட஥றட்டின௉ந்஡ரர்கள். இ஡ன் ஢ற஥றத்஡ம் கரந்஡றஜறனேம் வென்ஷண ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர். இஷ஡க் ஶகள்஬ிப்தட்ட தர஧஡ற஦ரர், கரந்஡றஜறஷ஦ச் ெந்஡றத்ட௅ ஡ன் னுஷட஦ எத்ட௅ஷ஫ப்ன௃டன் ெறன கூட்டங்கல௃க்கு ஡ஷனஷ஥ ஌ற்கும்தடி அஷ஫க்க ன௅டிவு வெய்஡ரர். ஋ப்ஶதரட௅ம்ஶதரனஶ஬, ஡ன்னுஷட஦ உ஦஧஥ரண ஷகத்஡டினேடன் கரந்஡றஜற ஡ங்கற஦ின௉ந்஡ ஬ட்டிற்குச் ீ வென்நரர். ஬ரெனறல் இன௉ந்஡ ஌ற்தரட்டபர்கள் ெறனர் 'ன௅ன் அனு஥஡ற஦ின்நற கரந்஡றஜறஷ஦ப் தரர்க்க ன௅டி஦ரட௅' ஋ன்று வெரல்னவும், ெற்று ெறணம் வகரண்ட தர஧஡ற஦ரர் "஬ினகறப் ஶதரடர" ஋ன்று அ஬ர்கஷப ஡ணட௅ ஷகத்஡டி஦ரல் ன௃நந்஡ள்பி஬ிட்டு, கம்தீ ஧஥ரக உள்ஶப டேஷ஫ந்஡ரர். கரந்஡றஜற அ஥ர்ந்஡றன௉ந்஡ இடத்ஷ஡ அஷடந்ட௅ ஬஠க்கம் வெரன்ணரர். இ஬ரின் கம்தீ ஧ ஶ஡ரற்நத்ஷ஡க் கண்ட கரந்஡றஜற அன௉கறல் இன௉ந்஡஬ர்கபிடம் "஦ரர் இந்஡ இஷபஞர்?" ஋ன்று 42


஬ிண஬ிணரர். அங்கறன௉ந்ஶ஡ரர் தர஧஡ற஦ரஷ஧ அநறன௅கப்தடுத்஡றணரர்கள். தர஧஡ற஦ரன௉ம் அ஥ர்ந்஡ரர். கரந்஡றஜற இ஬ரின் சு஡ந்஡ற஧ப் ஶதர஧ரட்டத்஡றற்கரண ஈடுதரடுகஷபக் ஶகட்டு ஥கறழ்ந்ட௅, "இ஬ர் தர஧஡ ஢ரட்டின் வெரத்ட௅, இ஬ஷ஧ப் ஶதரன்ஶநரஷ஧ தரட௅கரத்ட௅ உற்ெரகப்தடுத்ட௅஬ட௅ ஢ம் கடஷ஥" ஋ண வ஢கறழ்ந்ட௅ கூநறணரர். தர஧஡ற஦ரர் கரந்஡றஜறஷ஦ப் தரர்த்ட௅, "஍஦ர, உங்கபின் எத்ட௅ஷ஫஦ரஷ஥ இ஦க்கத்஡றற்கரக ஢ரன் ெறன கூட்டங்கல௃க்கு ஌ற்தரடு வெய்஡றன௉க் கறஶநன். ஡ரங்கள் ஬ந்ட௅ ஡ஷனஷ஥ ஌ற்கஶ஬ண்டும்" ஋ன்று ஶகட்டுக் வகரண்டரர். கரந்஡றஜற அன௉கறனறன௉ந்஡ ஡ணட௅ உ஡஬ி஦ரபரிடம் தர஧஡ற஦ரன௉க்கரக ெறன கூட்டங்கல௃க்கு ஶ஢஧ம் எட௅க்கறத் ஡஧ ஬ெ஡ற உள்ப஡ர ஋ணக் ஶகட்டரர். உ஡஬ி஦ரபர், கரந்஡றஜற வென்ஷண஦ில் ஡ங்கற஦ின௉க்கும் னென்று ஢ரட்கல௃ம் ஌ற்கணஶ஬ தன கூட்டங்கல௃க்கு ஬஧ இ஠ங்கற஦ின௉ப்த஡ரல், ஶ஢஧ம் அரி஡ரகஶ஬ உள்பட௅ ஋ணக் கூநறணரர். இஷ஡ அநறந்஡ தர஧஡ற஦ரர், கரந்஡றஜறஷ஦ ஋வ்஬ரஶநனும் ஡ணக்கு என௉ கூட்டத்஡றற்கரக஬ர஬ட௅ ஶ஢஧ம் எட௅க்கறத் ஡ன௉ம்தடி ஬ற்ன௃றுத்஡றணரர். ஶ஬று ஬஫ற஦ில்னர஡ ஢றஷன஦ில் கரந்஡றஜறனேம் ஥றுத்ட௅஬ிட்டு, அடுத்஡ ஡டஷ஬ ஢றச்ெ஦஥ரக ஬ந்ட௅ கனந்ட௅ வகரள்கறஶநன் ஋ணக் கூநறணரர். உடஶண, ெடரவ஧ண ஋ல௅ந்஡ தர஧஡ற஦ரர், இன௉ ஷககஷபனேம் உ஦ர்த்஡ற கரந்஡றஜறஷ஦ ஬஠ங்கற "உங்கல௃ஷட஦ எத்ட௅ஷ஫஦ரஷ஥ இ஦க்கம் ஬ரழ்க, ஬ன௉கறஶநன்" ஋ண இன௉ வதரன௉ள்தடக் கூநற஬ிட்டு அவ்஬ிடத்ஷ஡ ஬ிட்டு அகன்று வென்று஬ிட்டரர். கரந்஡றஜற உட்தட அங்கறன௉ந்஡

43


அஷண஬ன௉ம் தர஧஡ற஦ரரின் ட௅ணிச்ெஷனனேம், ெ஥ஶ஦ரெற஡த்ஷ஡னே ம் கண்டு ஡றஷகத்ட௅ ஢றன்நரர்கள். ஥கர க஬ி தர஧஡ற஦ரர் ஋ந்஡ ஢றஷன஦ிலும், ஦ரர் ன௅ன்ணரலும் ஡ன் ட௅஠ிச்ெஷன ஷக஬ிட ஥ரட்டர் ஋ன்த஡ற்கு இந்஡ ெம்த஬ம் ஥றகச் ெறநந்஡ உ஡ர஧஠ம் ஆகும்.

௃஧ளன். ௄஬ளக஥ளதன் - ௃களழும்பு - இ஬ங்௅க.

44


rpwFfs; eide;j <ug;gwitay;y!!! tho;tjw;fhfd tho;ifg; ghijapy; njhLthdk; njhl;L tpLk; JhuNk vd;W epidj;J kfpo;e;Njd; tpjpapdhy; Juj;jg;gl;L ,ir kPl;fhj tPizahNdd; thrkyuhf ,Ue;j vdf;F tz;lhf te;j kd;kjd; mtd; tokhd tho;nthd;iwj; je;jhd; kdk;nfhz;l tho;tjpy; kuzk; vd;w xd;W vd; gphpa tz;lijg; gphpj;jjhy; tUlq;fs; gy cUz;Lk; tir kioapy; ,d;Wk; ehd; eidfpNwd;; fdTfSf;fhf ehd; cwq;fpa fhyk; cz;L ,g;NghJ vdf;Fs; cwf;fk; vd;gJ fdthfptpl;lNj ,Wjpahf vdf;Fs; Gd;dif kyh;e;jJ vg;NghJ vdf;F Qhgfj;jpypy;iy vdf;Fs; vOk; czh;Tfshy; ghjp ,utpy; Ntjidahy; nte;J kbfpNwd; caph; %r;ir cs;thq;fp nte;J NehfpNwd; epd;kjpapoe;J vd; tpopNah rpe;Jk; kioapy; ,sikNah Ntjidapy; nehe;J jzpfpwNj gz;ghL vd;W $wp goikia ghJfhf;fj; JzpAk; ,Uspy; ,Uf;Fk; r%fNk Ijhh;j;jj;jpd; ntspr;rj;jpw;F thUq;fs; ,Jjhd; tpjpnad;W tpyfptplhjPh;fs; me;jr; Rikia vdf;Fs; jpzpf;fhjPh;fs; ,e;j eph;g;ge;jk; epahakhdjy;y ePq;fs; vdf;fpl;l tpyq;Ffs; njwpf;fl;Lk; cq;fs; jPh;g;gpd; jpirfs; jpUk;gl;Lk; ehd; ,wFfs; eide;j <ug;gwitay;y Mf;fk;: Rtp];rpypUe;J tpf;fp etul;zk; 45


rpd;djha; xU Nfs;tp

fhty; nja;tj;jpw;F nfhLf;fg;gl;l MAjghJfhg;G NghyNt vy;yh Kuz;ghLfSk; mfpk;iria nrhy;ypf;nfhLj;j fhe;jp ifapNy $l ifj;jbjhd; Miria Jwf;fr; nrhy;tp Mirg;gl;l Gj;jdpd;. Gj;jpkjpfs; Nghy vy;yh Kuz;ghLfSk; ,q;Nf GupahkNy ,Uf;fpwJ

RtupNy vwpe;j ge;J

jk;gp nra;j jtWf;nfy;yhk; Kjy;Nfhzy; Kw;Wk; Nfhznyd vd;idj; jpl;ba je;ijf;F njupatpy;iy FLk;gj;jpy; %j;jtu; mtnud;W…

thuhj rhkpfs;….

Gj;jd; NaR my;yh vd vy;yh ehl;L rhkpfSk; vd; tPl;L rhkp miwapNy ,Ue;Jk; vd;d ahUk; tutpy;iyNa Ks;sptha;f;fhYf;F …!

kl;Ltpy; Qhdf;Fkhud;

kuq;fs; NjhWk; Gj;ju; rpiyfs; Fsq;fs; NjhWk; gps;isahu; jiyfs; ,Ue;Jk; vd;d ahUk; tutpy;iyNa $g;gpl;l FuYf;F …!

46


஡ீ஧ரக்கர஡னற஦ின் ஬ிணரக்கள் ஋ன் உ஡ட்டுச்ெர஦ம் தற்நறனேம் கன்ணத்஡றல் ஬ில௅ந்ட௅ ஡ல௅஬ிக் வகரண்டின௉க்கும் கூந்஡ல்அ஫கு தற்நறனேம் ஢ீ ஌ன் இப்ஶதரட௅ ஶதசுகறநரய் இல்ஷன ஋ன் அன்ன௃ம் ஡ீ஧ரக்கர஡லும் ஌ன் உன்ணிடம் ஶ஡ரற்றுப்ஶதரகறன்நண ஋ன் ஢கப்ன௄ச்சுக்ஶக ஢ரல௃ம் ன௃கழ்ந்ட௅ ஡ள்ல௃ம் ஢ீ ஢ரன் ஶதசும்ஶதரவ஡ல்னரம் ஬ரணத்ஷ஡னேம் ன௄஥றஷ஦னேம் தரர்த்ட௅ ஌ஶ஡ஶ஡ர தி஡ற்றுகறநரய் ஡ீ஧ரக்கர஡னற அடுக்கடுக்கரக ஥ீ பவும் ஶகட்கத் வ஡ரடங்கற஬ிட்டரள். ஶஜரடிப்ன௃நரக்கள் வகரஞ்ெறப்ஶதசும் அ஫குடன் கூடி஦ தரிசுப்வதரன௉ல௃டன் ஶதெ ன௅டிவுவெய்ட௅஬ிட்ஶடன். அ஬பின் ஶகள்஬ிக் கஷ஠கள் ன௅ல௅஡ரக ஋ன்ஷண னெடும்ன௅ன்ஶண!

துயளபகன் 06/2011

47


வெரற்கள்ஶதரல் எபிஷ஦ ஬ில௅ங்கு஡ல்

இன௉ட்கரட்டில் எபிஷ஦க் கண்டுவகரண்ட஬ன் அஷ஡ச் வெரற்கள் ஶதரல் ஬ில௅ங்கற஬ிட்டரன். வெரல்… ஬ில௅ங்கறணரல் ஡றக்கும். ஦ரன௉க்கும் ஋ட௅வும் ன௃ரி஦ரட௅. ஶ஬ட஡ரரி எபிஷ஦ ஬ில௅ங்கறணரன். அட௅ வ஡ரண்ஷடக்கு஫ற஦ில் ஥ீ ள்ன௅ள் ஶதரல் ெறக்கறக்வகரண்டட௅. தரட்டன் வெரன்ண கஷ஡கள் ஶதரல் கணவுகண்டரன் எபி உ஥றழ்஢ீ ரில் கஷ஧ந்ட௅஬ிடும் ஋ன்று. எபி இஷ஧ப்ஷத஦ில் ெ஥றதரடஷடனேம் ஋ன்று. குன௉டன் அடித்஡ கஷ஡஦ரய் கரத்஡றன௉ந்஡ரன் எபி அஷெ஬ற்றுக் கட்டி஦ரகற஦ட௅. இன்ணன௅ம் ஆட்டுக்குட்டிஷ஦ ஬ில௅ங்கற஦ வ஬ங்கடரந்஡றப் தரம்ன௃டல்ஶதரல் ட௅ன௉த்஡றக் வகரண்டின௉க்கறநட௅ எபி..!

துயளபகன் 48


஋ம். ரி஭ரன் வ஭ரீதின் `஬ழ்஡னறன் ீ ஢ற஫ல்' தற்நற஦ குநறப்ன௃

க஬ிஷ஡ வதரங்கறப் தி஧஬ரகறக்கும் அற்ன௃஡ம்; அந்஡ அற்ன௃஡த்ஷ஡ப் தன௉கத் வ஡ரடங்குஷக஦ில் ஥ணெறல் குடெகனறப்ன௃ ஥ீ பப் வதரங்கு஡ல் வ஡ரடங்கும். அந்஡ப் வதரங்கு஡ல் இன்த஥ரக அல்னட௅ இன்தத்஡றன் ஬னற஦ரக அல்னட௅ ட௅ன்த஥ரகக் க஬ிஷ஡

கூட வ஡ரட஧னரம்.

஋னும் வ஡ரன்ஷ஥னைற்று வ஡ரட்டஷ஠த்ட௅

அகனப் த஧ந்டெநற ஬ிரிஷக஦ில் அ஡ன் ஈ஧த்஡றல் ஊநர஥ல் ஦ரரின௉த்஡ல் ன௅டினேம். அத்஡ஷக஦ ஈ஧த்஡றல் ஊநற஦தடி஡ரன் க஬ிஷ஡ ஬ரெறத்஡ல் அல்னட௅ ஶ஢ெறத்஡ல் ஬஧னரறு இன௉ந்ட௅ ஬ந்ட௅ள்பட௅. அத்஡ஷக஦ ஬ரெறப்ன௃க்கு ஊடு ஡ன௉தஷ஬஦ரக க஬ிஷ஡ப் தி஧஡றகள் அஷ஥ந்ட௅ ஬ன௉கறன்நண. வ஢டி஡ரண க஬ிஷ஡ப் தி஧஬ரகறப்தின் ஢ற஫ல்கள் வ஡ரடன௉ம் ஶ஬ஷப஦ில்஡ரன் `஬ழ்஡னறன் ீ ஢ற஫ல்' க஬ிஷ஡ப் தி஧஡ற ஢஥ட௅ ஬ரெறப்ன௃த் ஡பத்ட௅க்குக் கறஷடத்ட௅ள்பட௅. ஈ஫த்஡றன் ெ஥கரன ஋ல௅த்ட௅ ஬ச்சுப் ீ ன௃ள்பிகபில் வ஡ரிகறன்ந இன்வணரன௉ ன௅கம் ஋ம். ரி஭ரன் வ஭ரீதினுஷட஦ட௅. ரி஭ரணின் க஬ிஷ஡ ஢ற஫ல் ஬ரெறப்ன௃க்கு குபிர்ச்ெற ஶெர்ப்த஡ரனேன௅ள்பட௅. கரனச்சு஬டின்

வ஬பி஦ீடரக

஬ழ்஡னறன் ீ ஢ற஫னறல் 57

஬ந்ட௅ள்ப ரி஭ரணின்

க஬ிஷ஡கள் 49


஢ற஫னறடுகறன்நண. ரி஭ரணின் க஬ிஷ஡ வ஬பி அற்ன௃஡஥ரணட௅. அ஬ரின் வெரல்னரட்ெற஦ினூடு ஊறுகறந க஬ித்ட௅஬ம் ஧ெறப்ன௃க்குரி஦ட௅. அ஬ர் வ஥ர஫ற஦ினூடரகக் ஶகரனம் கரட்டுகறநரர்; அ஬ர் கரட்டும் ஶகரனங்கள் ஬ரெறப்தனுத஬த்஡றல் ஬ி஡஬ி஡஥ரகவும் கனர் கன஧ரகவும் ஧ெறப்ன௄ட்டிச் வெல்கறன்நண. ஬டக்குக் கற஫க்குக்கு வ஬பிஶ஦ வ஥ர஫றஷ஦ னர஬க஥ரகக் ஷக஦ரல௃ம் தஷடப்தரபர்கபில் ரி஭ரணட௅ இடன௅ம் குநறப்திடத்஡க்கட௅. ரி஭ரன்

க஬ிஷ஡க்கும் அப்தரல் ெறறுகஷ஡, ஏ஬ி஦ம்,

கட்டுஷ஧, வ஥ர஫றவத஦ர்ப்ன௃ ஋ன்று தன ஡பங்கபில் வெ஦ற்தடுகறநரர். ஡ரள் ஋ல௅த்ட௅க்கும் அப்தரல் ஥றன்வணல௅த்ட௅க்கபிலும் அ஡றகம் இ஦ங்குகறன்நரர். ரி஭ரன்

குநறப்திடு஬ட௅ ஶதரன "க஠த்ட௅க்

வகரவ்வ஬ரன்நரய் ஥ரறும் ெறத்஡ற஧ங்கபரணரணட௅ உனகம். அ஬ற்நறன் ஢கர்வுகள் ஬ிெறத்஡ற஧஥ரணஷ஬. எனற வெநறந்஡ ஬ண்஠ங்கஷபக் வகரண்டஷ஬. அ஫கும் அஶகர஧ன௅ம் இஷெனேம்

ஏனன௅ம் ஬ரெஷணனேம் ஬ச்ென௅வ஥ண ீ

தன

ன௅கங்கள் அந்஡ ஏ஬ி஦ங்கபில் ஥ரநற ஥ரநற ஬ந்ட௅ வகரண்ஶட஦ின௉க்கறன்நண' ஬ர்஠ங்கஷப எத்஡றவ஦டுத்஡றன௉க்கும்

டெரிஷக ரி஭ரணினுஷட஦ட௅.

50


அந்஡த் டெரிஷக஦ினறன௉ந்ட௅ ஬ில௅ம் ஢ற஫னறல் குந்஡ற ஢ற஫ஷன ஬ரெறக்ஷக஦ில் அட௅ ஥ணெறல் ஬ிரிக்கும் ஋ல்ஷன ஋ட௅வு஥ற்ந஡ரண ஶ஡டல் வ஬பி அல்னட௅ உ஠ர்வு வ஬பி ன௅க்கற஦஥ரணட௅. ரி஭ரன்

ஶகரதப்தடுகறநரர்; ஆத்஡ற஧ம் வகரள்கறநரர்;

ஶ஬஡ஷணப்தடுகறநரர்; ெலறுகறநரர்; ெறரித்ட௅ம் வகரள்கறநரர்; ஥ணசுக்குள் ஆறு஡ல் ஶ஡டி ஢஥ட௅ ெனெகப்

த஧ப்தில்

த஦஠ிக்கறநரர். அ஬஧ட௅ த஦஠ிப்திணட௅ம் ஶ஡டனட௅ம் த஡றவுகபரக

அனுத஬த்஡றன் ஋ல்ஷன வ஡ரட்டு ஢றற்கறன்நண

க஬ிஷ஡கள். '஢ரன் ஢டக்கறஶநன்

வ஡ன௉ ெதிக்கறநட௅

஢றெற ஡ன் தரடஷன

வ஬றுப்ஶதரடு ஢றறுத்ட௅கறநட௅' ஋ன்று

ன௅டினேம் ஢ள்பி஧஬ின் தரடனறல் `வ஡ன௉' குநற஦ீடரகத்

வ஡ரணிக்கறநட௅. ரி஭ரணின்

'ஶகரஷட' இறுக்க஥ரண தின்ணல்.

'வதன௉஬ணத்ஷ஡ ஋ரிக்குவ஥ரன௉

ஊ஫ற஦த்஡ீ஦ின் கணல் ஢ரன்'

஋ண ரி஭ரன் ஶகரஷட வ஬க்ஷக஦ரய் வ஬பிப்தடுகறன்நரர். ஶ஥லும் ரி஭ரன் `஋ல்னர

உ஦ிஷ஧னேம் வதரசுக்கும் 51


஬ல்னஷ஥ வதற்ந கட்டற்ந வ஢ன௉ப்தின் ஬லுஞ்சுடர் ஢ரன்'

஋ணக் வகர஡றக்கறன்நரர். அ஬஧ட௅ ஶதணரச் சுடர் னெனம் ஢஥ட௅ ெனெகத்஡றன் வகரடூ஧ங்கல௃க்குத் ஡ீ஦ிடும் இபஷ஥ச் சுடர் அ஬ர். ரி஭ரணின்

`஥ஷ஫ப்தரடல்' தத்ட௅ ஬ரிகபினரணட௅.

`஡ரங்கவ஬ரண்஠ரக் கர஡னறன் ஬னற ஡஬ிர்க்க

சூழ்ந்஡றன௉ந்஡ ஋ல்னர ஬஫றகஷபனேம்

இறுக னெடித் ஡றநப்ன௃க்கஷபத் டெ஧ ஬ெற ீ

஋ன்ஷணச் ெறஷந஦ினறட்டுக் வகரண்ஶடன் வ஬பிஶ஦ந ன௅டி஦ர ஬பி அஷந ன௅ல௅ட௅ம் ஢ற஧ம்தி

ஶெரக கல ஡ம் இஷெப்த஡ரய்க் ஶகட்டவதரல௅஡றல்

னெடி஦ின௉ந்஡ ஦ன்ணனறல் க஡வுகஷபத் ஡ட்டித் ஡ட்டி ஢ீ ரின் ஶ஧ஷககஷப ஬஫ற஦ ஬ிட்டட௅ ஥ஷ஫'.

ரி஭ரன் ஢஥க்குள் ஬஫ற஦ ஬ிடும் ஥ஷ஫

ஏய்஬஡றல்ஷன.

கயிஞர் ப௃ல்௅஬ ப௃ஸ்ரி஧ள,

இ஬ங்௅க

52


yz;ldpy;

jkpo; ehlf tpoh – 2011

njhiyf;fhl;rpfs; ngUfpajd; fhuzj;jpdhy; ehlfq;fSk;, ehlf muq;FfSk; Fiwe;J tPl;bDs; ,Ue;J njhiyf;fhl;rp ehlfq;fisg; ghh;g;gJ fiy urpfh;fspdhy; tof;fkhfpf; nfhz;L tUfpd;w ,d;iwa #o;epiyapy;, % d;W jrhg;jq;fSf;F Nkyhf <oj;Jj; jkpo; ehlfj; Jiwapy; njhlh;e;J gzpahw;wptUk; „ jkpo; mitf;fhw;Wf; fiyf;fofj;jpd;‟ ehlf tpoh – 2011, yz;ld; tpd;rd; Nrh;r;rpy; kz;lgj;jpy; mz;ikapy; kpfr; rpwg;ghf ,lk;ngw;wJ. nkhopngah;g;G ehlfq;fis NkilNaw;Wtjpy; jkpo; mitf;fhw;Wf; fiyf; fofk; $Ljyhff; ftdk; nrYj;Jfpd;wJ vd;w fUj;J gyuhy; Kd;itf;fg;gl;lNghJk;, ,k;Kiw ehlf tpohtpy; „ jh;kk;‟ (kNdh kDNtw;gps;is), „ mayhh; jPh;g;G‟ (Nguhrphpah; rp. rptNrfuk;), „ gbf;f xU ghlk;‟ (khit. jp. epj;jpahde;jd;, „ vd; jhj;jhTf;F xU Fjpiu‟ (nropad;) Mfpa <oj;Jg; gilg;ghspfspd; vOj;JUthf;fj;jpy; mike;j ehlfq;fis NkilNaw;wpapUe;jik rpwg;G mk;rkhFk;. jpU. ghNye;jpuh, jpUkjp Mde;juhzp ghNye;jpuh jk;gjpapduhy; fle;j VO tUlq;fshf elhj;jg;gLk; „ yz;ld; jkpo; ehlfg;gs;sp khzth;fs; „ mayhh; jPh;g;G‟ , „ gbf;f xU ghlk;‟ ehlfq;fis ebj;jpUe;jhh;fs;. cz;ikapy; rpWth;fspd; cil myq;fhuq;fs; cl;gl rpWth;fspd; Kfg;g+r;Rf;fs;, ghj;jpuq;fSf;Nfw;g Kfghtq;fs;, czh;Tfis ntspg;gLj;Jfpd;w ghq;F, jkpo; nkhopia cr;rhpf;fpd;w tpjk; Nghd;wtw;iw El;gkhf mtjhdpj;jNghJ Kiwahd muq;fg; gapw;rpfis mjhtJ Kiwahd xj;jpiff;Fg; gpd;dNu NkilNaw;wk; fz;Lnfhz;lij czh;j;jp epd;wJ. fijapd; mbg;gilf; fUtpid ghly; %ykhf ntspg;gLj;Jk; Kaw;rp ,t;tpU ehlfq;fspYk; ghh;f;fKbe;jJ. ghly; tbtpy; jhs yaj;NjhL ehlfq;fspd; gy Fwpg;Gf;fis tptug;gLj;jp, ehlf capNuhl;lj;jpid ghh;itahsh;fsplk; nfhz;L nrd;;wik ,q;F Fwpg;gpl;Lf;$w Ntz;banjhd;whFk;. ghly;fis newpg;gLj;jpa fiyQh; M.Nte;jd; ghuhl;Lf;Fhpath;. jkpo; mitf;fhw;Wf; fiyf; fofj;jpd; ePz;lfhy 53


ebfUk;, „ Xh; ,jaj;jpNy‟ vd;w jpiug;glj;jpd; %yk; yz;ldpy; ed;F mwpag;gl;ltUkhd jpU. kNdh kDNtw;gps;isapd; gpujpahf;fj;jpy; mike;jpUe;j „ jh;kk;‟ vd;w FW ehlfj;jpid jpU. kNdh kDNtw;gps;isAld; ehlfj;Jiwapy; gy tpUJfisg;ngw;w Mde;juhzp ghNye;jpuh, jdpj;Jtkhd ebg;ghw;wy; gilj;j r.thRNjtd; MfpNahh; Nrh;e;J ebj;jpUe;jdh;. Gyk;ngah;e;j jkpo;kf;fs;, gy;NtW Jd;gq;fs;kj;jpapy; <oj;jpy; tho;e;Jnfhz;bUf;Fk; kf;fSf;F epjp Nrh;f;Fk;NghJ vjph;nfhs;Sk; gpur;idfis eifr; RitNahLk;, yhtfkhd ebg;NghLk; rpj;jhpj;j fhl;rpg; gbkq;fs; ghh;itahsh;fis ajhh;j;jkhd gyNfhzq;fspy; rpe;jpf;fitj;J kfpo;r;rpg;gLj;jpaJ vd;why; mJ kpif MfhJ. gioa gfl;by; jw;fhy epjh;rdj;ij kwe;J nraw;gLtjhy; Vw;gLk; tpghPjj;ij tpsf;Fk; Gjpa ftpj;Jtkhd „ vd; jhj;jhTf;F xU Fjpiu ,Ue;jJ‟ vd;w ehlfj;jpid Mde;juhzp ghNye;jpuh, r.thRNjtd; Nghd;w rpwe;j ebfh;fSld; gh.rj;jpNae;jpuDk; Nrh;e;J kpfr; rpwg;ghf ebj;jpUe;jhh;. vJtpj jlq;fYkpd;wp ghj;jpuq;fspDhlhd njhlh;ghf;fp r%fq;fspilNa ,lk;ngWk; rk;gtq;fis ciuahba tpjKk;, mtw;iwg; gpujpgypf;Fk; tifapy; mike;j ebg;Gk; Gyk;ngah; mtru tho;Nthl;lj;jpy; vt;tsTJhuk; muq;fg; gaw;rpfs; rhj;jpakhfpd vd;gij ntspg;gLj;jpf; fhl;baJ. ftpQh;fs;, vOj;jhsh;fs,; gj;jphpifahsh;fs;, ,irf;fiyQh;fs;, ehlff; fiyQh;fs;, Clftpayhsh;fs;, fiy Mh;tyh;fs; vdg; gyUk; ,e;j ehlf tpoh 2011 ,w;F tUifje;J kz;lgk; epiwe;J fhzg;gl;lik jkpo; mitf;fhw;Wf; fiyf;fofj;jpd; ehlfj;Jiwf;F fpilj;j ngUk; ntw;wpahff; fUjKbfpd;wJ. ehlfq;fs; midj;ijAk; newpg;gLj;jpa f.ghNye;jpuh mth;fs; kpFe;j ghuhl;Lf;Fhpath;. ehw;gJ Mz;Lfshf ehlfj;Jiwia newpgLj;jpath;… ntWk; kfpo;T+l;Ljiyf; nfhLg;gJ kl;Lkd;wp, r%fg; gzpapYk; khngUk; mq;fkhf Xq;fp epw;Fk; ,e;j ehlff; fiyia mth;fs; njhluNtz;Lnkd jkpo; urpfh;fs; rhh;gpy; tho;j;Jfpd;wJ vd;kdk;. ePyhtzdpd; „ Xtz;bf;fhuh…‟ vd;w ghlypd; %yk; gpugykhd kh.rj;jpa%h;j;jp, jh;rpdp rptRjd;, tp[aFkhhp gukFkud;, kQ;Rsh rj;jpNae;jpud; MfpNahh; kfhftp, 54


ePyhtzd;, R.tpy;tuj;jpdk;, rp.rptNrfuk;, rz;Kfk; rptypq;fk;, t.I.r.n[aghyd;, K.epj;jpahde;jd; Nghd;w <oj;Jf; ftpQh;fsJ ftpijfis, vk;. fz;zdpd; ,iraikg;gpy; ghly;fshf „ fhdrhfud;‟ ,irepfo;r;rpapDhlhf kfpo;tpj;J, ehlf tpohit ,dpNj epiwT nra;jpUe;jdh;. „

,isNahh;fNs vkJ vjph;fhyk;. njhlh;e;j ehlf NkilNaw;wq;fNs jPtpu ehlf ,af;fj;ij tYg;gLj;Jk;‟ vd;w jkpo; mitf;fhw;Wf;fiyf; fofj;jpd; Fwpf;Nfhs; njhlh;e;Jk; tYg;ngwl;Lk;! 28.5.2011.

etN[hjp N[hful;dk;

55


வகரஷனகர஧ர உன்னுடஷன உண்஠ர ஶதனேம்

஌வடடுத்ஶ஡ன் க஬ி஋ல௅஡ வ஢ஞ்ெறல் ஬ந்ஶ஡-அந்஡ ஈ஫த்ட௅ வகரடுஷ஥஦ட௅ ட௅஦஧ம் ஡ந்ஶ஡ தரவடடுத்஡ தரடுவ஦ண இங்ஶக அ஡ஷண-஢ரன் தஷடத்஡றட்ஶடண தடினேங்கப ஢ீ ன௉ம் இ஡ஷண ஏவடடுத்ட௅ வ஡ன௉த்வ஡ன௉஬ரய் திச்ஷெ ஶகட்ஶட-தக்ஶெ ஏடி஬஧ கண்டு஥ணம் ஥கற஫ந்ட௅ தரட்ஶட ஶ஡டி஬ன௉ம் ஡ீந்஡஥ற஫றல் ஋டுத்ட௅ச் வெரல்ன-வ஬ற்நற ஶ஡டி஬ன௉ம் ஡ணிஈ஫ம் கரண்ஶதரம் வ஬ல்ன தரல்஥஠ஶ஥ ஥ரநர஡ கு஫ந்ஷ஡ கூட-தக்ஶெ தர஬ி஦஬ன் தஷட஦ரஶன ெரஷ஬ ஢ரட கரனற஫ந்஡ரர் க஧஥ற஫ந்஡ரர் கண்ட௃ம் இ஫ந்஡ரர்-ஶ஥லும் க஠க்கற்ஶநரர் ஥டிந்஡ீ஫ ஥ண்஠ின ஬ழ்ந்஡ரர் ீ ஡ரனற஡ஷண

இ஫ந்஡றட்ட ஡ரய்஥ரர் ெரதம்-ட௅஦ர்

஡஠ி஦ர஡ ஈ஫த்ட௅ ஥ந஬ர்

ஶகரதம்

கூனறவ஦ண வகரடுத்஡றடுஶ஥ அ஫ற஬ரய் ஢ீ னேம்-வதன௉ம் வகரஷனகர஧ர உன்னுடஷன உண்஠ர ஶதனேம் இபம்வதண்கள் கற்தி஫ந்஡ரர் உணட௅ப் தஷட஦ரல்-ஈவு இ஧க்கவ஥னும் கு஠஥றல்னர அ஧க்க ஢ஷட஦ரல் ஬ப஥றக்க ஬ன்ணிகர ட஫றந்ஶ஡

ஶதரக-஢ீ

஬ரன்஬஫றஶ஦ குண்டு஥ஷ஫ வதய்ட௅ ஌க கப஥ந஬ர் ஋ம்஡஥ற஫ர் ஬ிடு஡ஷனப் கண்னெடி தனற஦ரக ெறங்கப உப஥கற஫ கூத்஡ரடும்

ன௃னறகள்-அந்ஶ஡ர

஋னறகள்

஢றஷனனேம் கண்ஶடரம்-கண்஠ ீர்

உ஡ற஧வ஥ண உ஡றர்கறன்ந ஢றஷனஶ஦ வகரண்ஶடரம்

56


இணிஎன்நரய் ஬ரழ்஬஡ற்ஶக இ஦னர வ஡ன்ஶந-அ஬ர் ஋ண்஠ித்஡ரன் ன௅டி஬ரக ஋஡றர்த்ட௅ அன்ஶந ஡ணி஢ரடரய் ஈ஫த்ஷ஡ திரினே வ஥ன்நரர்-ஆணரல் ஡஧஥றுக்க ஆனே஡த்ஷ஡ ஌ந்஡ச் வென்நரர் ஢ணி஢ரடும் உனகத்஡றல் உரிஷ஥ப் ஶதரஶ஧-஋ங்கும் ஢டத்஡ர஥ல் வதற்நர஧ர

வெரல்லும் ஦ரஶ஧

கணி஦ின௉க்க கரனேண்ட௃஥ ஥ஷட஦ர் இல்ஷன-ஈ஫ம் கர஠ர஥ல்

இணினேநக்கம் இல்ஷன இல்ஷன

பு஬யர் சள இபளநளநுசம்

௃சன்௅஦ 24

57


,j;NjhL epd;W nfhs;SNkh ,y;iy ,dpNkYk; epd;W nfhy;YNkh.... gq;Fdpj;jpUtpohTf;F mLj;j ehs; mk;kd; Nfhtpy; tsT Nghy rpjwpf;fple;jJ td;dpj;jkpo; vDk; vd; md;idj; jkpo;. tpz;Zf;Nf Nfl;l Fuy; nrd;id kd;dtDf;F Nff;fypNah njd; jpirapy; tpl;l fz;zPu; cd; rl;lrig NruypNah ,U tpop fz;zPuhy; vupe;jJ kJiunadpy; gy yl;rk; fz;zpd; rgk; Rk;khtpLkh ck;ik nfhOj;jptplr; rpyk;gpy;iy fz;zfpNa kPjkpUe;jhy; VjhtJ nfhL fhy;fNs ,y;yhjNghJ rpyk;Gf;F ehk; vq;F NghNthk;. kd;dtDk; ePNah tsk; nfhz;l ehLk; cdNjh cd;id mwpe;Njh capu; gpr;ir Nfl;Nlhk; vupe;J Nghdtu; vwpe;j rhgk; ,j;NjhL epd;W nfhs;SNkh Jtwpd; ,dpNkYk; epd;W nfhy;YNkh....

kl;Ltpy; Qhdf;Fkhud;

58

11.06.2011 –


tpujr;NrhW! ur;rpj;Njh ur;rpj;ijf;f…. ur;rpj;Njh ur;rpj;ijf;f…. fpotd; fpotp ijf;f… Fkud; Fkhp ijf;f.. kr;rhNsh khpaf;NfL… kr;rhNsh khpaf;NfL… nfhf;Ftpypy; fpuhkj;jpy; cs;s jiyahsp ituth; Nfhtpiynahl;b NfhtpYf;Fr; nrhe;jkhd xU fhzp. mf;fhzpf;Fs; xU tpshj;jpkuk;> xU ehty;kuk;> rpy nfha;ahkuq;fs; mj;NjhL fjTfNs ,y;yhj xU Xiyf;Fbir! me;jf;Fbirjhd; nja;thidapd; ,Ug;gplk;. me;jf; Fbirf;Fs; ,Ue;Jjhd; jpdKk; ,e;jg; ghl;Lr; rj;jk; Nfl;Fk;! ,e;jg; ghl;bw;F vd;d mh;j;jk; vd;W ahUf;Fk; njhpahJ. ahUk; njhpa Kaw;rpf;fTk; ,y;iy. rpyNtis mijg;ghLk; nja;thidf;F njhpe;jpUf;FNkh vd;dNkh?! nja;thid fpotpAk; ,y;iy> FkhpAk; ,y;iy! xU ehw;gJ taJjhd; ,Uf;Fk;.Mdhy; ghh;g;gth;fs; [k;gjpw;FNky; kjpg;ghh;fs;. mtSf;F cwTf;fhuh; vd;W mf;fk;gf;fj;jpy kl;Lky;y Jhuj;jpy;;f;$l ahUk; ,Ug;gjhfj; njhpatpy;iy. mtisr;Rj;jp xU ehiye;J eha;f;Fl;bfs; Rj;jpj;jphpAk; mitjhd; nja;thidapd; nrhe;jf;fhuh;fs; vd;W nrhy;yNtz;Lk;. nja;thid ahh;? mtspd; Fyk; vd;d? G+h;tPfk; vd;d? ,it vJTk; ahUf;Fk; njhpahJ. mts; cah;e;j FLk;gj;ijr; Nrh;e;jtshk;! ,stajpy; ey;y mofpahk;! Mrphpauhfg; gzp Ghpe;jtshk;! ngw;Nwhh; ,tSf;F xU trjpahd ,lj;jpy; jpUkzk; Ngrpdhh;fshk;. me;j khg;gps;isNah rhpahd fUg;ghfTk;> Fz;ldhfTk; ,Uf;f nja;thidNah ',e;j khg;gps;isia Kbg;gijtpl ehd; xU eha;f;Fl;bia Kbg;Ngd;" vd ef;fy; mbj;jjhfTk; mjdhy; Mj;jpukile;j khg;gps;is tPl;Lf;fhuh; nja;thidf;F eha;f;Fl;bkPJ nra;tpid nra;jjhfTk; jq;fs; jq;fs; fw;gidf;Nfw;g gyUk; fijj;Jf;nfhs;thh;fs;. 59


nja;thid ahhplKk;; vJTk; Nfl;fkhl;lhs;. ahuhtJ ,uf;fg;gl;L gzkhfNth> mhprpahfNth VjhtJ nfhLg;ghh;fs;. nja;thidAk; xU fhf;nfhj;J mhprpapy; fQ;rp fhr;rp jhDk; Fbj;Jtpl;L eha;f;Fl;bfSf;Fk; nfhLg;ghs;;. vJTkpy;yhj ehlfspy; nfha;f;fha;> tpshq;fha;> ehty;g;gok; vd tapw;iw epug;gpf;nfhs;ths;.mkhthir> ngsuzkp Nghd;w ehl;fspy; xUNeu tpujkpUg;ghs;! rpy ehl;fspy; KOehSk; gl;bdpahfNt ghbf;nfhz;Nl tpujkpUg;ghs;. md;W eha;f;Fl;bfSk; tpujk;jhd;! rpy ey;yehs; nghpaehl;fspy; maypy; cs;sth;fs; rhg;ghL nfhz;Lte;J nfhLg;gJk; cz;L. mg;gbahd ehl;fspy; kl;Lk; me;j eha;f;Fl;bfs; tapW epiwa grpahw rhg;gpLtJz;L. fle;j ,uz;L ehl;fshf nja;thidapd; ghl;Lr;rj;jk; toikiag;Nghy ,y;iy! <dkhd FuypNyNa Nfl;lJ. eha;f;Fl;bfs; kl;Lk; nfhQ;rk; gykhf Fiuj;Jf;nfhz;bUe;jd. fLikahd fhr;rNyhL ,uz;L ehshf rhg;glhky; ,Ue;j grpf;fisahy; nja;thidapd; tapw;wpy; rpW Fliy ngUk; Fly; tpwhz;bf; nfhz;bUe;jJ. MdhYk; md;W mkhthir jpdkhdjhy; grpNahL grpahf md;W fhiyAk; vJTk; rhg;gplhky; kjpak; fQ;rpiaf;fhr;rptpl;L xU rpul;ilapy; nfhQ;rk; fQ;rpia vLj;J fhfj;jpw;F itj;Jtpl;L‟fh fh" fhfq;fis mioj;Jf;nfhz;bUe;jhs; nja;thid. tpujr;rhg;ghl;il Kjypy; fhfk; rhg;gpl;l gpd;dh;jhd; tpujkpUg;gth;fs; rhg;gplNtz;Lk; vd;gJ xU [jPfk;. md;nwdg;ghh;j;J ve;jf; fhfq;fSk; nja;thidapd; tPl;Lg;gf;fj;ij vl;bf;$lg; ghh;f;ftpy;iy! nja;thidiatpl eha;f;Fl;bfs;jhd; fhfq;fspd; tuit kpfTk; MtNyhL vjph;ghh;j;jpUe;jd! mitf;Fk; mt;tsT grp! fhfq;fSf;F ,g;gbahd tpujehl;fspy;jhd; mjpf khpahij fpilf;Fk;. md;W ve;jf; fhfKk; nja;thidapd; tPl;Lg;gf;fk; tuhjjhy; tpujj;ij Fog;g tpUk;ghj nja;thid grpf;fisAlNdNa RUz;L gLj;Jtpl;lhs;. tpujr; rhg;ghl;il Kjypy; eha;f;Fl;bfSk; rhg;gplyhk; vd xU [jPfk; ,Ue;jpUe;jhy; ,g;nghOJ nja;thid rhg;gpl;Ltpl;Nl 60


Jhq;fpapUf;fyhk;. nja;thid tpujj;jpw;fhf gl;bdp fplf;fpd;whs;. eha;f;Fl;bfSf;F vd;d tpujk;? nja;thid Jhq;fpf;nfhz;bUf;f eha;f;Fl;bfs; fQ;rpiaf; Fbj;J Kbj;Jtpl;ld! New;W nja;thidapd; tPl;il vl;bg;ghh;f;f kWj;j fhfq;fs; ,d;W mtspd; tPl;Lf; nfha;ah kuk; xd;wpy; ,Ue;J fiue;Jnfhz;bUe;jd. Mdhy; nja;thidapd; ghl;Lr; rj;jk;jhd; Nfl;fNtapy;iy eha;f;Fl;bfspd; Fiug;Gr; rj;jk; kl;Lk; njhlh;e;J Nfl;Lf;nfhz;Nl ,Ue;jJ. nja;thid epue;ju tpujkpUf;fpd;whs;!

tz;iz nja;tk

61


fhy;fSld; elkhba ghk;gpdk; EzhtpY}h; fh. tprauj;jpdk; - (,yz;ld;) md;W fhy;fSld; elkhba ghk;Gfs; ,d;W fhy;fis ,oe;J Ch;tdtha; Ch;e;J jphpAk; tpe;ijia tpQ;Qhdpfs; Ma;T % yk; vLj;Jf; fhl;bAs;sdh;. kuj;jpy; thOk; Mrpa ehl;Lg; gwf;Fk; ghk;Gfs; jq;fs; cly;fisj; jl;ilahf;fpf; nfhz;L; kuj;Jf;F kuk; jhtpAk;> eOtpAk; nry;yf; $bait. ghk;G Njhd;wpa gpd;Ng kdpjd; G+kpapw; Njhd;wpdhd;. mg;nghOJ %j;j gpwg;ghd ghk;G Mjpf;fk; nrYj;jpf; nfhz;bUe;jJ. kdpjidf; fz;lJk; rPwpg; gha;e;J mtidf; nfhj;jp eQ;R+l;bf; nfhd;W Ftpj;J te;jJ. mtd; ghk;Gf;Fg; gae;Jk;> mjid tzq;fpAk; te;jhd;. „gukrptd; fOj;jpypUe;J ghk;G Nfl;lJ fUlh nrsf;fpakh?‟> „ehju; Kb NkypUf;Fk; ehfg; ghk;Ng> er;Rg; igia itj;jpUf;Fk; ehfg; ghk;Ng!‟> „fz;zgpuhd; JapYk; Ie;J jiy ehfk;‟> „ghk;ngd;why; gilAk; mQ;Rk;‟> „ehfh; Nfhapy;> ehfjk;gpuhd; Nfhapy;> ehfk;khs; Nfhapy;‟ Nghd;w nrhw; gjq;fs; kdpjd;; ghk;ig kjpj;Jk;> gae;Jk;> tzq;fpAk; te;jhd; vd;gijf; fhl;Lfpd;wJ. ghk;Gfspy; 2>700 f;F Nkw;gl;l ,dq;fs; cs;sd. ghk;G gy;yp ,dj;ijr; Nrh;e;jJ. ,J 10 Nfhb Mz;LfSf;FKd; Njhd;wpajhf tpQ;Qhdpfs; fUJfpd;wdh;. ,it mjpfkhf twz;l gpuNjrj;jpy; tho;fpd;wd. mjpfkhd ghk;Gfs; Kl;ilapl;L> milfhj;J> 8 Kjy; 10 fpoikfspy; Kl;ilfs; nghhpj;J tpLk;. ghk;Gfspy; mz;zsthf Ie;jpnyhU gq;Fg; ghk;Gfs; fUTw;Wf; Fl;bfis <d;nwLf;fpd;wd. ,g;gbahd ghk;Gfs; tl mnkhpf;fhtpy; mjpfkhff; fhzg;gLfpd;wd. ,uz;L Kjy; %d;W khjq;fs; tiu ,it fUTw;wpUf;Fk; fhykhFk;. King Cobra rpwp yq;fh> ,e;jpah Nghd;w ntl;gKs;s ehLfspy; thOk; 62


ghk;GfSf;Ff; $ba er;Rj; jd;ik cs;sij ahtUk; mwpth;. rpwp yq;fhtpy; ehfk;> Gilad;> tphpad;> fz;zhbg; Gilad; Nghd;w ghk;Gfs; fbj;jhy; kdpjd; jg;GtJ fbdk;. ghk;gpdq;fs; midj;jpw;Fk; jiytd; ehfg; ghk;ghFk;. ghk;Gfspy; ehfg; ghk;Gfs; kl;Le;jhd; glk; tphpj;J MLtd. ehf ,dj;jpy; ehy;tifg; ghk;Gfs; cs;sd. mitahtd:- (1) ey; ehfk;> (2) moy; ehfk;> (3) giw ehfk;> (4) nrl;b ehfk; vd;gd. ehfq;fs; Xh; mur guk;giuiar; Nrh;e;jit. ey; ehfk; nkype;j> ePz;l cUtKilaJ. ,J jPz;bdhy; eQ;ir ,wf;FtJ Rygk; vd;W ghk;Gf;fb epGzh; $Wth;. moy; ehfk; Fs;skha; cUtj;jpy; gUkdhdJ. ,J kiwe;J thOk;. ,ijf; fhz;gJ fbdk;. Nfhapy; kukhd kUj kue;jhd; mjpfkhf moy; ehfj;jpd; ciwtplk;. ,J fbj;jhy; mow;rp mjpfnkd epGzh; $Wth;. giw ehfj;jpd; mirT Ntfk; kpff; $baJ. ,J gwe;J jPz;Lnkd kf;fs; kj;jpapy; ngUk; gPjp cz;L. vdNt ,ijg; gwf;Fk; ehfk; vd;Wk; $Wth;. nrl;b ehfk; cUtj;jpYk>; ePsj;jpYk; „rhihg; ghk;ig‟ xj;jJ. ,itapuz;bw;fpilapy; tpj;jpahrk; fhz;gJ mhpJ. gz;ilf;fhyf; fhYs;s ghk;Gfs; nygdhd; (Lebanon) ghiwfspy; xd;gjiuf; Nfhb (9>50>00>000) Mz;Lfs; goiktha;e;j fy;ypDl; gbe;j ghk;gpd; gbkq;fis tpQ;Qhdpfs; GJik tha;e;j CLfjph;f; $uha;T (Novel X-ray) %yk; Ma;T Nkw;nfhz;l nghOJ> ,uz;L rpwpa fhy; vYk;Gfs; ghk;gpd; ,Lg;ngYk;Gld; ,ize;Js;s mjph;r;rpr; nra;jpiaf; fz;Lgpbj;jdh;. ,g;gbahd fy;ypDl; gbe;j fhy; vYk;GfSldhd ghk;gpd; %d;W cU khjphpg; gbkq;fs; khj;jpuk; fpilf;fg; ngw;wd. ,tw;wpy; „,ANghNlhtp]; nl];nfhd;rp‟ (Eupodophis descouensi) vd;w ngah; nfhz;l ghk;gpd; gbkk; tpQ;Qhd Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gl;lJ. ,g;ghk;gpd; vYk;Gf; Nfhh;it ePsk; 50 nr.kP. MFk;. ,jd; xU fhy; vYk;G ,uz;L (02) nr.kP. ePsKilaJ. ,J ghh;itf;Fj; njhpAk; tz;zk; ghiwapd; Nkw;jsj;jpy; mike;jpUe;jJ.

63


A finger points to the visible leg of the ancient snake. ,uz;lhtJ rpwpa fhnyYk;G ghiwAs; kiwe;jpUe;jJ. vdpDk; ,t;ntYk;gpd; KOtpguj;ijAk; kpd;fhe;j CLfjph;f; $uha;T (Synchrotron X-rays) %yk; tpQ;Qhdpfs; ngw;Wf; nfhz;ldh;. ,e;jr; rpwpa fhy; Koq;fhy; %l;by; kbe;Jk;> ehd;F fZf;fhy; vYk;GfSlDk;> ghjk;> ngUtpuy; vYk;Gfs; ,d;wpAk; ,Ue;jij ,j;juTfs; ntspf;nfhzh;e;jd. ,jd;gb ,e;j ,dg; ghk;gpd; rpwpa fhy;fspd; tsh;r;rp kpff; Fd;wp tUtijAk; tpQ;Qhdpfs; vLj;Jf; fhl;bAs;sdh;. This is the hidden second leg of Eupodophis. The bones are artificially coloured to highlight the internal structure of the bones.

ghk;gpd; kuG%yj; Njhw;wj;ij mwptjw;F ,e;j Ma;tpd; ngWNgWfs; Ma;thsh;fSf;F cWJizaha; mike;Js;sd. ghk;gpdk; epyTyfpy; thOk; gy;yp ,dj;jpd; Njhd;wyh>? my;yJ fly;tho; Xh; caphpdj;jpd; Njhd;wyh? vd;w #lhd thjj;Jf;F ,e;j Ma;tpd; juTfs; tpil je;Js;sd vd;W Ma;thsh;fs; fUJfpd;wdh;. Mjpfhyg; ghk;gpd; fhy; vYk;Gfspd; cl;Gwf; fl;Lf;Nfhg;Gfs; jw;nghOJ epyTyfpy; thOk; gy;yp ,dj;jpd; fhy;fNshL xj;jpUe;jij Nkw;nfhz;l Ma;T ep&gpj;Jtpl;lJ. Ma;Tf; FOtpdh; Nkw;fhl;ba Ma;Tfis Xh; Ma;thsh; FOtpdUld; gpuhd;]; ehl;bd; mnyf;rhe;jpuh fT];Nrap [Alexandra Houssaye from the Museum National d‟HistoireNaturelle (MNHN) in Paris, France] vd;w tpQ;Qhdpapd; jiyikapy; ele;jJ. ,tUld; gpuhd;]; ehl;bd; xU epWtdj;jpd; [European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, France] tpQ;QhdpfSk; CLfjph;f; $uha;Tg; gbt Ma;tpy; <Lgl;Ls;sdh;. ,d;Dk;> Nah;kd; ehl;Lj; njhopy; El;g mYtyfj;jpd; [Karisruhe Institute of Technology (KIT) Germany] tpQ;Qhdpfs; etPd El;gkhd cfe;j nraw;fUtpapy; gbtq;fis vLj;J cUthf;fk; nra;tjpy; cjtpdh;.

64


“ „,ANghNlhtp]; nl];nfhd;rp‟ (Eupodophis descouensi) vd;w ghk;gpd; gbkj;jpd; gpd;dhYs;s cWg;gpd; cl;fl;likg;gpd; ntspg;gLj;Jif> ghk;G cWg;gpd; gpd;diltpd; nraw;ghl;il myrpMuha;tjw;F vkf;F mjpfhuk; nfhLj;Js;sJ.” vd;W Ma;Tf; FOtpd; jiyik tpQ;Qhdpahd mnyf;rhe;jpuh fT];Nrap (Alexandra Houssaye) $wpAs;shh;. ,e;j Ma;Tfspd; jPh;TKbTfs; 08-02-2011 Mk; jpfjp nfhz;l tpQ;Qhdr; nra;jpj;jhspy; (Journal of vertebrate Paleontology) ntspaplg;gl;Ls;sJ. gwf;Fk; ghk;Gfs; njd;> njd; fpof;F Mrpahtpy; cs;s cah; kuq;fspy; thOk; Itifahd gwf;Fk; ghk;Gfs; ,dk; fhzg;gl;Ls;sd. ,it vg;nghOJ tUk;> NghFk; vd;W njhpahj kf;fs; kpfTk; jpfpyile;J> gae;J> xJq;fp> Klq;fp thOk; epiyf;Fj; js;sg; gl;Ls;sdh;. This is the flying snake Chrysopelea paradisi.

,g; ghk;Gfs; jkJ ghJfhg;ghd jq;Fkplq;fspypUe;J jpBnud tpiue;J nry;yf; $bait. ,it gwg;gjw;FKd; jkJ cly;fisj; jl;ilahf;fpf; nfhz;L> kuj;Jf;F kuk; jhtpAk;> eOtpAk; kpf tpiue;J nry;yf; $bad. ,jpw; fhl;lg;gl;l gwf;Fk; ghk;gpd; glj;ij epow;glf; fUtpahy; vLf;fg;gl;lJ. ,d;iwa CUk; ghk;gpdk; gz;ilf; fhyj;jpy; ghk;Gfs; fhy;fSld; elkhbaijAk;> xd;gjiuf; Nfhb (9>50>00>000) Mz;lstpy; mtw;wpd; fhy;fspd; tsh;r;rp Fd;wp te;Js;sijAk;> mjd; gpd;;dhd ghpzhk tsh;r;rpapd; NghJ mtw;wpd; fhy;fspd; tsh;r;rp NkYk; Fd;wpf; Fiwe;J fhy;fsw;w ,d;iwa epiyf;F te;J Ch;tdtha; CUk; epiynaa;jpaijAk;> Nkw;fhl;ba Ma;Tfspd; gpufhuk; fz;L kfpo;e;Njhk;. ,d;Dk;> kw;iwa caphpdq;fspd; ghpzhk tsh;r;rpapy; ele;Njwpa khw;wq;fis ,f;fhy etPd tpQ;Qhd Ma;Tfs; je;JjTnkd;w NtzthTld; vjph;ghh;j;jpUg;Nghk;. -000-

65


கரற்ன௃ள்பி வ஡ரடர்஬஡ற்கரண கட்டர஦த்஡றல் ஋ல்னரம் ன௃ள்பிகபிலும் என௉ வகரடூ஧஥ரண ஡ற்வகரஷனக்கு ஆய்த்஡஥ரகறன்நட௅ கரனம். இடம்஬ிட்டு ஢கன௉ம் அ஡ன் ன௅ட௅கு஡ண்டில் வ஢பிகறன்நண தன டைற்நரண்டுகபின் வ஥ௌணன௅ம் இஷ஧ச்ெலும். இறுகற஦ின௉ந்஡ ஢றகழ்வுகஷப என்ஶநரடு என்நரக அடுக்கறப் தரர்க்கும் ஬ித்ஷ஡க்குத் ஡஦ர஧ரகுகறன்நண வதரல௅ட௅கள். ஋ல்னரம் ன௅டிந்ட௅஬ிட்டண ஋னும் வதன௉னெச்ெறன் இடுக்குகபினறன௉ந்ட௅ ஡ப்தி஬ிடுகறநட௅ எஶ஧ என௉ வெரல்.

௄க.஧ள஬ப௃பேகன் 23.06.2011

66


ஜழஷன 18 ஋ணக்ஶக ஋ணக்கரகத்஡ரன் ஢ீ திநந்ஶ஡ இன௉க்கறநரய்....!!! தின் ஋஡ற்கு....?????? ஋ணக்கு திடித்஡ ஷனப்஧ரி஦ில்............; ன௃த்஡கம்ஶ஡டும்- ஋ன் அ஬ெ஧த்ட௅க்கு ஢டு஬ில் ''வகரஞ்ெம் ஶதெட௃ம்'' ஋னும் ஶகரரிக்ஷகஶ஦ரடு ஋஡றரில்஢றன்நரய்?? தரஸ் ஶதப்தர் ஬ிரித்ட௅க்கறடக்கறநட௅ உன் ஶ஥ஷெ ஥ீ ட௅!! தரீட்ஷெக்கு தடிக்கறநர஦ரம்...!!! ஶதெறக்வகரள்ப வகரஞ்ெம் இடநறணரய்........... ன௅கத்஡றல் திசுதிசுப்ன௃ ..... ஬ி஦ர்ஷ஬........... ெ஥ரபித்ட௅க்வகரண்டு 'உங்கஷப திடிச்ெறன௉க்கு' ஬ ீ ட்ன ஶகட்டரல் உங்கல௃க்கு ெம்஥஡஥ர????

67


஋஡றர்தர஧ர஡ அ஡றர்ச்ெற .......................................... ஶ஦ரெறத்ட௅ வெரல்லும் தடி வெரல்னற஬ிட்டுப் தடிக்கறநரய் இந்஡க் கு஫ப்தங்கல௃க்கு ஢டு஬ில் தடிக்கன௅டி஦ரட௅஡ரன் !!!!!!!!!!!!!!!!!! ஢டிக்கறநரய்.... ஥றுதடினேம் ஋ன் ன௅கம் தரர்க்கன௅டி஦ர஥ல் தடிப்த஡ரய் ஢டிக்கறநரய்!!! உணக்குள் ஋ப்தடி ஢ரன் ெறக்கறஶணன் ஋ன்த஡நற஦ர஥ல் கன஬஧ங்கஶபரடு ஢கர்ந்ஶ஡ன் ஶ஢஧த்ட௅க்கு ன௅ன்ணஶ஥ ஶதப்தஷ஧ வகரடுத்ட௅஬ிட்டு தரீட்ஷெ ஥ண்டதத்ஷ஡ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦றுகறநரய்!!!! ஷனப்஧ரிக்கு

ன௅ன்ணரல்;

அனநற ஥஧த்஡டி஦ில் ஥றுதடினேம்... 'ஶதெட௃ம்' ஋ன்நதடி ஢றன்நரய்

68


ன௄க்கள் ஢றஷநந்஡ ஥஧த்஡டி஦ில் ன௄க்கஷப ஥ற஡றத்ட௅஬ிடர஥ல் '஋ன்ண ன௅டிவ஬டுத்஡றரிக்கல ங்க? ........................................................... ஶ஢த்ஶ஡ வெரல்னறட்டன் இன்னும் ஋ன்ண??? ஋ண உன் ஥ணஷெ ஢சுக்கற ஬ிட்டுப் ஶதரகறஶநன் ''஌ன் ஋ன்ணதிடிக்கல்ன'' ஋ன்நதடி ஥஧க்கறஷபஷ஦ தன஥ரய் உலுக்குகறநரய்.....!!!!! ''வ஡ரி஦ர...........'' ஋ன்நதடி ஢கர்ந்ஶ஡ன்......!!!!! அஶ஡ திடி஬ர஡ம்!!!!! ஢றஷந஦ ஢றஷந஦ அ஫ஷ஬த்஡ரய் ஋ரிச்ெலூட்டிணரய் ஋ன்ஷண தரர்க்கக் கூடரவ஡ன்ஶந .... வ஬பி஢ரடு ஶதர஬஡ற்கரண ஆ஦த்஡ங்கஶபரடு _஢ீ ... வ஬பி஦ில் வெரல்னற அ஫ ன௅டி஦ர஡ அ஬ஸ்ஷ஡கஶபரடு ஢ரன் ஶதரய் ஬ன௉஬஡ரய்

69


வெரல்னற஬ிட்டுப் ஶதரக ஬ந்஡றன௉ந்஡ரய்......!!!! ஌ட௅ம் ஶதெறக்வகரள்ப அ஬கரெ஥ற்ந஬பரய் ஆ஦ி஧ம் கர஦ங்கஶபரடு ஢ரன்!!! உன் வ஡ரஷனஶதெற அஷ஫ப்ன௃கல௃க்வகல்னரம் த஡றல் வெரல்னர஥ல் உன்ஷண ெரகடித்ஶ஡ன்... ஋ன்ணரல் ஢றஷந஦ அல௅஡றன௉க்கறநரய் ஢றஷந஦ இ஫ந்஡றன௉க்கறநரய் உன்ஷண வ஬றுப்த஡ற்கு ஋ந்஡ ஆ஡ர஧ன௅ம் ஋ன் ஷக஬ெ஥றல்ஷன ஋ன் ெம்஥஡ம் இன்நற ஡றன௉஥஠ம் வெய்஬஡றல்ஷன ஋ன்கறந உன் ஬ரர்த்ஷ஡கபில் உன் ஥ீ ஡ரண வ஬றுப்ன௃ ட௅பித்ட௅பி஦ரய் கஷ஧ந்ட௅ ஊத்ட௅ண்டு ஶதர஦ிற்று.... ஆள் ஷ஬த்ட௅ப் ஶதெர஥ல்; ன௅டிவு ஶகட்ட உன் ட௅஠ிச்ெல் திடித்஡றற்று... ஋ந்஡க் ஶகரதன௅ம் இன்நற ஋ன்ஶணரடு உந஬ரடிணரய்

70


஋ணக்குப்தரிெபித்஡ரய்!!!! உன்ஷணப் ஶதரல் என௉ க஠஬ன்...!!!! ஋ல்ஶனரன௉க்கும்கறஷடக்கரட௅ இந்஡ ஢ரபில் -஢ீ ஋ணக்ஶக ஋ணக்கரக திநந்஡றன௉க்கறநரய்... ஋ன் க஬ிஷ஡ஷ஦஬ிட; இன்ஷந஦ உன் திநந்஡஢ரபில்....!!! ஢ரன் -ஶ஬வநன்ண தரிெபிக்க??????

--஫லீநள ௅஧ரளல்--

71


தட்டரம்ன௄ச்ெறக்கூடுகள்

தட்டரம்ன௄ச்ெற஦ரய் தன௉஬வ஥ய்ட௅ம் ன௃ல௅஬ரணட௅ ஬ண்஠஬ண்஠ ஢றநங்கபரல் ஈர்க்கறநட௅ க஬ணங்கஷப... ஈர்த்஡னறல் வ஡ரஷனந்ட௅ ஬ண்஠ங்கபில் ன௅஡றர்஬ஷ஡ ஬ின௉ம்தி ஌ற்கறநட௅ தட்டரம்ன௄ச்ெற... ஬ண்஠ங்கல௃க்கரய் வ஡ரடன௉ம் ஬ி஧ல்கபில் ஋ட௅ ஋ன் ஬ி஧ல் ஋ன்தஷ஡ அநறனேம் ஡ந்஡ற஧ம் அநறந்஡றன௉க்க஬ில்ஷன அஷ஬கள்... ஋ன்ணிட஥றன௉க்கும் தரட௅கர஬ல் ஥றக்க தட்டரம்ன௄ச்ெறக்கூடுகள் இன்ணன௅ம் கரனற஦ரகஶ஬ கறடக்கறன்நண...

- ஧ரம்ப்஧ெரத் வென்ஷண

72


஢ற஧ரகரிப்தின் னெர்க்கம்

அ஬ள் ஡ன்ணிடத்ஶ஡ இன௉க்கறநரள்... ெறந்ஷ஡ உ஦ர்வுற்நறன௉ப்த஡ரய் ஡ன் ஡ணிஷ஥க்கு அ஬ள் ஬ிபக்கம் வெரல்கறநரள்... உ஦ர் ஷ஬஧வ஥ரன்நறற்கரய் அ஬பட௅ கரத்஡றன௉ப்தின் ஬஫றத்஡டங்கபில் ஦ரர்஦ரன௉ஷட஦ கரல்஡டங்கஶபர ஋ப்ஶதரட௅ம் ஢றஷநந்ட௅கறடக்கறன்நண... அந்஡க் கரல்஡டங்கபின் ஥ீ ஡ரண அ஬பின் க஬ணங்கள் ஋ணட௅ க஬ணங்கபில் த஡ற஬ஶ஡஦ில்ஷன... அ஬ள் வெல்னஶ஬ண்டி஦ ஡றஷெஷ஦ ஢ரன் அநறந்஡றன௉ப்தஷ஡ அ஬ள் அநற஦ரஷ஥னேடன் னெர்க்க஥ரய் ஢ற஧ரகரித்ட௅஬ிடுகறநரள்...

-பளம்ப்பசளத்.௃சன்௅஦

73


ஶத஧ம் ஶதசும் தடனத்஡றல் ஜன்ணல் ன௄க்கள்...

஥ல்னறஷக ஥஠த்஡ட௅ ஥ஞ்ெல் ன௄ெற஦ ன௅கத்஡றல் ன௃஡ற஦஡ரய் தவுடர் ஬ரெஷண.. ஶதரண ன௅ஷந ன௄ெறக்வகரண்ட ஥ன௉஡ர஠ி ஶகரனம் அ஡ன் ஶ஥ஶன இன்வணரன௉ ன௅ஷந...! ஥ீ ண்டும் என௉ ன௅ஷந இ஦ற்நப்தட்டட௅ வதரி஦஡ரய் என௉ ஥பிஷகப் தட்டி஦ல்.. ஢டக்கும் ஋ன்ந அ஬ ஢ம்திக்ஷக஦ில் ஬ிடி஦னறல் என௉ ெறன்ணக் கணவு அட௅ ஬ிஷடந்஡ திநகும் ஢ீ ள்கறநட௅... கணத்஡ இ஡஦த்ஶ஡ரடு ெல஬ி ன௅டித்ட௅ ஢ர஠ம் வகரண்ட வகரலு வதரம்ஷ஥஦ரய் ஬ரங்க ஬ந்஡ கூட்டத்஡றல் ஬஠ங்கற ன௅டிக்கறநரள்...! ஬ஷபந்ட௅ ஢றற்கறநரள்...! ெனெனப்ன௃ ன௅டிந்஡தின் சூடு திடிக்கறநட௅! தகற் வகரள்ஷப஦ர்கபின் ஬஧஡ட்ெஷ஠ப் தட்டி஦ல்.. அஷன ஬ந்ட௅ அடித்஡ட௅ ஶதரல் ஆடிப்ஶதரகறநட௅ இந்஡ ஥ண் தரஷநகள்.. ஬ிஷன ஶதரகர஡ ன௅஡றர்கன்ணிஶ஦ர

74


஥ீ ண்டும் ஜன்ணனறல் ன௄க்கறநரள்..! ஶ஬ெங்கஷபக் கஷபத்ட௅஬ிட்டு வ஡ரடர்கஷ஡ ஶதரல் ஢ீ ள்கறநட௅ இந்஡ ஢ரடகம்..! ஬஧஡ட்ெஷ஠ப் ஶதரர்கபில் ஬ழ்கறநட௅ ீ வதண்஠ிணம். ஋ன்று ன௅டினேஶ஥ர இந்஡ ஶத஧ம் ஶதசும் தடனம்..!

கயி௅தயதழ-௃சௌந்தர் ீ

75


஢ீ னேம், இந்஡ இபஶ஬ணிலும்..!! ஢றஷநந்஡ ஢றனவு ஬ரணத்஡றல்; கு஫ந்ஷ஡஦ின் உள்பங்ஷக஦ின் வ஥ன்ஷ஥ கரற்வநங்கும்; அ஡ற஧ர஥ல் உ஡றர்கறன்நண ஬ரர்த்ஷ஡கள்; இந்஡ இபஶ஬ணில் ஌ன் ஢கர்஬஡ர஦ில்ஷன.. ஥ஷ஫ ஢ஷணத்஡ ன௄஥ற குபிர்ந்ட௅ கறடக்கறநட௅ தரர்; ஋ன் ஥ணஷ஡ப் ஶதரன; ஋ன் வெரற்கள் வகரண்ட அர்த்஡ங்கஷப ஢ரஶண அ஫றக்கறஶநன்; ஶதெர஥ல் இன௉க்கறன்நண உ஡டுகள்.. ஋ங்கு ஶதர஦ின௉ந்஡ரய் ஋ப்ஶதரட௅ ஋ப்தடி ெரி, இப்ஶதரட௅ ஋ப்தடி இன௉க்கறநரய்? திரி஬ின் ஶதரட௅ கூட ஢டந்஡

76


஢றஷணவுகள் வெரல்கறன்நண த஡றல்கஷப; வதரறுஷ஥஦ரக ஬பர்கறநட௅ வ஥ௌணம்; ஋ட௅ ஢டப்தினும் கற஫றத்ட௅க் வகரண்டு ஡றன௉ம்தி஬ிடுகறநட௅ ஢ட்ன௃ ஥ணட௅ள்; இந்஡ இபஶ஬ணில் ஌ன் ஡ரஶணர ஢கர்஬஡ர஦ில்ஷன; கர஧஠ங்கஷப ஢ற஧ப்தன௅டிகறநட௅ ஢ரட்குநறப்தின் இன்ஷநக்கரண ஡ரபில்..

நபெ.ந௄஦ள

77


஋ன் ஬டு ீ

஥஧஠ம் ஬஫றனேம் சு஬ர்கஷப ென்ணம் ட௅ஷபத்஡றன௉க்கறநட௅. ெஷ஡ வ஡நறத்஡ திண்டங்கஷப உ஧஥ரக்கற஦ தற்ஷந ன௅ற்நத்஡றல் ஢றஷநத்஡றன௉க்கறநட௅ . குன௉஡ற தடிந்஡ ஥ண்ஷ஠ ஥஧஠ச்ென௉குகள் ஶதரர்த்஡றன௉க்கறன்நண. ெரீ஧த்஡றல் ஬ினகற஦ ஆத்஥ரஷ஬ ஶதரல் கூஷ஧஦ிஷண ஬ரணம் தநறத்ட௅க்வகரண்டட௅ . ஶதய்கள் அஷனனேம் வ஬பி஦ின் கல்னஷந஦ரய் த஦னெட்டுகறன்நட௅ கரனத்ஷ஡ ஬ில௅ங்கற ெறஷ஡ந்஡ ஋ன் ஬டு ீ கணவுகள் வ஢ர஡றந்஡ ஢றனத்஡றல் ஬பர்ந்஡றன௉க்கும் ெறனந்஡ற஦ின் கூடுகஷப கஷனக்க ஥றுக்கறன்நண ஬னற கணத்஡ ஋ம் ெறநகுகள்... - கழபேத்தழகன். 78


jha;tPL cyf mjprakhd <gpy; NfhGuk;.rkhjhdr; rJf;fk;. rkhjhdj;ij epiyehl;Lk; Ntz;LjNyhL..gy;yhapuk; jkpoh;fs; $bepd;wdh;: tPjp ntspr;rq;fSk;.<gpy; NfhGuj;jpypUe;J njwpf;Fk; xspAk;..ftpe;J njhq;fpa ,Uspd; Moj;ijAk;:Row;fhw;wpd; Ntfj;ijAk; Gyg;gLj;jpa khiy Neuk;!fhw;W-kio-Fsph; vd;djhd; nra;Ak; ,e;j kf;fis? Rw;wpYk; epd;W ghh;f;Fk; gy;ypdkf;fisAk; tprpj;jpu epoy; G+rpaJ: ,Uspy; xspiaj; NjLfpwhh;fs;..fhynts;sj;jpy; jkpo;r; rhjpapd; topvd;d ,J?jhf;fj;jpy; <Lgl;lth;fSk; Vf;fj;jpy; epd;whh;fs;: <oj;jpy; jkpod; mopj;J xopf;fg;gLfpwhd;! ,dk;fUtWf;fg;gLfpwJ -,UgJ Nghh; Nkfq;fs;fspd; ,uh[je;jpu kpd;dy;$l;by; rpWapdk; mopfpwJ..cldbahfg; Nghh; epWj;jk; Nkw;nfhs;sf; NfhupAk; .rh;tNjrNk!fz;izj; jpwe;J-neQ;rj;jpy; Vw;wp jkpoidg; ghh;..! Nfs;;....?vd;W jkpod; $f;Fuy; ,l;lhd;:2009.rpj;jpiu Mwhk; jpfjp fz;zPH nts;sj;jpy ;kpje;jdh;. ,g;Nghuhl;lj;jpw;Fj; Njh;e;njLj;j ,lk; ntspnfhz;lJ. gy;ypd kf;fs; gy;yhapuf; fzf;fh Ndhh; ghh;itapLk; ,lk;. ntspnfhz;lJ. mj;jd;ikahd mjprakhd ,lj;jpy; epd;W gpuQR murhq;f cj;jpNahfj;jUf;F 'IPtfd;' ey;ygbahf tpsf;fk; mspj;Jf; nfhz;L epd;whd;;.. 'ftiyg;glhjPh;:ey;y KbTjhd; ,g;Nghijf;Fj; Njitg;gLfpwJ..Kbit va;jj; JizGupAk; topfspy; rpwe;j topiaj;jhd; ePq;fs; Njh;e;njLj;Jg; NghuhLfpwPh;fs;!' vd;w nrhy;iy topnkhope;j nghyP]; cj;jpNahfj;jh; IPtfd; ifapypUe;j Njrpaf; nfhb iaj; jdf;Fj; jUk;gb Nfl;L thq;fpdhh;:thq;fpa nfhbia jdJ fhh;f; fjtpy; fl;bg; gwf; ftpl;l epkph;Tld; tha; epiwQ;r rpupg;Gld; nrhd;dhh;...

79


'kpf mofhd nfhb:ehd; cyff; nfhbfspy; ,g;gbnahU moiff; fhztpy;iy! kpR..gag;glhjPq;f:cq;flkz;zpy; ,;e;jf;nfhb gwf;Fk;:' me;j cj;jpNahfj;jupd; Fuy; jzpAk;NghJ IPtfdpd; KfKk; mfKk; czh;r;rpapd; cjw ypy; ahfk; Rlh;tpl;Lg; gpufhrpf;Fk; kf;fs; $l;lj;ij Nehf;fpd. Njf;fpf;fple;j gyj;Jld; Nfhrk; vOg;gpdhd;: IPtfDf;F gy ,uTfs; Jhf;fNk ,y;iy: rhkj;jpYk; te;J te;J $Lk; kf;fisg; ghh;f;fg; ghh;f;f NkYk; gupjhgkhd ghh;itNahL Nfhgg;gLthd; Ngupdthjj;J Ml;rpf;F jkpo; ,dj;jpd; kPjhd fUtWg;gpd; kPjhd fz;!ehl;L eyd; gw;wpNah-kf;fs; Kd;Ndw;wk; gw;wpNah-;,g;NghJ%r;Rf; $l tplkhl;lhd;fs;: td;dpkf;fs; tpLjiyg; gapNuhLNrh;e;J kz; xw;WikNahL tho;fpwhq;f:kw;wtq;fl cjtpapd;wp xb Mb cwq;fp cyhTwhq;f..,e;jg; gaq;futhjpfs; mtq;fl ,lj;ijf; ifg;gw;wg; gyehl;L ,uhZt cjtpfNshL mrpq;fkhf miyfpwhDfs;: ,e;jg; gaq;fug; Nghf;iff; fz;L IPtfd; kdk; nehe;J Nghdhd;: elf;Fk; Nghuhl;lq;fs;-Ch;tyq;fs; Nfhrq;fs;-Ntz;Ljy; ,tw;iwtpl IPtfdhy; NtW vd;djhd; nra;a ,aYk;? Ntjidiar; Rkg;gJ ,e;j Ntisapy; jd; flik vd czh;e;jhd;.IPtfd; fz;l Gyj;Jr; rhjdk; kf;fs; tho;Tjhd;:,e;j cyfk; gpugQ;rk; vy;yhNk ,e;j Nghuhl;lq;fSf;Fs;jhd;..mOj Kfq;fis mopj;Jf; nfhz;L NghfpwJ kio.. fhw;W Jilj;J Fsph; eLq;f itf;fpwJ.....vy;yhk; mepj;jpakhdJ. vy;yhj;Jf;Fk; KbT cz;nld;why; Vd;!Ks;sptha;f;fhy; tpof;$lhJ ? tpOe;J tpl;lhy; Ks;sptha;f; fhYld; jkpoh; Nghuhl;lk Njhy;tpah? ,y;iy! ,q;Fjhd; Nfs;tp cUthfpwJ......IPtfd; mwpT Njhyptpiag; gw;wpa rpe;jid apypUe;J..mLj;jfl;l ntw;wpf;fhd Njliyj; njupT nra;fpwJ...,e;jg; Gyj;jpy; epfof; $ba J!mtykhd epiyf;Fs;shd kpUfq;fNshL NghuhLk; epiyfis cUthf;f....Vw;ghLfisj; jPtpug;gLj;j Ntz;Lk;.. ',Jjhd; IPtfdpd; tpiwg;ghd njupthfpwJ.......:' 80


czh;rr ; p caug;gwe;J gy;yhapuk; jkpoupd; Kfq;fs; thbtj q;fpj; jiyftpo;e;J fhyk; xbaJ........ Ks;Ntypr; rpiw KfhkpypUe;J tpLjiy nra;ag;gl;ljhfr; nrhd;dhYk;;..gpuhd;rpypUe;J IPtfd; mDg;gpa gj;J ,yl;rk;&ghitf; fl;lhff; fWthf;fhl;lhd; ifapy;itj;J..fsthsp ag;Nghy; Ch;e;J-gJq;fp-Fk;gpl;Lj;jhd; nwhgpd;rd; ntspte;jhd;! FLk;gr; rz;ilfs; ,y;yh jtUk;;.my;yhjtUk; gpuhd;rpy; mfjptho;T vd;w kWjypg;Gld; kfpo;r;rpahf tho;gtiuf; fz;Lk; nwhgpd;rd; nfhjpg;gile;jhd;:rpf;fdkhf rkwp vd;w eph;thff; fl;Lkhdj;jpy; Cupy; thOk;-thLk; FLk;gj;ijf; ftdpg;gjpy; NghJkhdij kpFjpg;gLj;Jk;;: nghWg;G tha;e;j tug; gpurhjkhdth;fisf; fz;Lk;..jd;Zzh;tpy; nkOF epiyf;Fs;shdhd;: Ks;Ntyp rpiw Kfhkpy; ,Ue;jNghJ mDgtpj;j Jd;gj;ijj; Jhuj; Jhf;fpg; Nghl;Ltpl nwhgpd;rdhy; Kbatpy;iy?gpuhd;Rf;F te;j ehspypUe;J mtdJ mz;zd; IPtfd; jk;gpf;F ,Ug;gpl mDkjp fpilf;Fk;tiu miwf;Fs; milj;J itj;jpUe;jhYk; Jd;gk; Juj;jpf; nfhz;Ljhd; ,Ue;jJ..... nghyP]; mDkjp fpilj;jJk;.IPtfd; Fl;b aho;g;ghzk; ghuPP]; yhr;rg;gy; filj;njUTf;F nwhgpd;ridf; $l;bte;jhd;: ',Jjhd; ek;kl Fl;b aho;g;ghzk;:' vd;W $wpaJk;...rpd;df; Nfhgk; Kfj;jpy; njwpj;j Iptfd; thwhd thh;j;ijapy; 'nwhgpd;rd;!ehd; mjpfk; gzk; fld;gl;Lj;jhd; cd;id Ks;Ntypf;Fs;spUe;J vLj;jdhd;: ehd; gl;l f\;lk; ,Ue;jhYk; NkYk; ,Uf;fpwtq;fisAk; ntspapy; vLf;fNtZk;:FLk;gr; Rik jiyapy; gSthf VwpapUf;F. ,q;F eP jpuptjhf ,Ue;jhy;!tYthf Ch; epyikia Nahrpj;J elf;fNtZk; ,q;Fs;s ,isQh;fSf;F FLk;gg; ghuk; Fiwthf ,Uf;Fk;;:

81


mfjptho;T mth;fSf;F [hypahfTk; Nrhypa tpiyf;F thq;FtjhfTk; ,Uf;fpwJ...nkw;Nwhf;fs;--];Nurd;fspy; ngl;ilfNshL goFk; tpjKk; cd;u guhf;Fg; ghh;j;jYf;Fg; gytpj jhgq;fspd; jhf;FjYf;F <Lglj; Jhz;Lk;:ek;k ,dj;jpd; Nghuhl;l tho;T mq;F eP fz;L NjwpAs;sha;:,q;F mfjpfshd jkpodpd; ghLfis ,dpNky;jhd; mwpag; Nghfpd;wha;..,tw;iwnay;yhk; nwhgpd;rd; ehd; Vd; Fwpg;gpLfpNwd; vd;why;!ehd; ,q;F te;J ,UgJ tUlq;fshfpd;wJ!mfjptho;tpd; mbj;jsj;ij cWjpahf epiyepWj;jpf; nfhz;ljhYk; ,dj;jpd; kPjhd gw;wpdhYk; ehd; jpUkzg; ge;jj;ijNa epidtpy; nfhs;sh jtdhf tho;fpNwd;!FLk;gg; ghuj;ijAk; Rkf;fpNwd;:ftiy vd;W myl;bf;fhky; Ntjid apy; kdk; Nrhh;e;J Nghfhky; Ntjidapd; Nehahsp Nghy; fhl;bf;fhkYk; ,Uf;fpNwd;;..vd;u epiyiaf; filg;gpbf;f NtZk; vd;W ehd; fl;lhag;gLj;j khl;Nld;:cdf;nfhU mr;rWf;ifahf mbr;R itr;Nrd;:,dp!eP cd; Nahridia gFg;gha;e;J ele;J nfhs;.' IPtfd; nrhd;d Nahridapy; nksdj;ijf; fiyj;j;jhd;

gyg;gl;L

epd;w

nwhgpd;rd;

'Vd; mz;Nz!ePq;f ,g;gb cUfp nkypQ;R NghapUf;fpwPq;f?' mg;ghtpahff; Nfl;lhd; nwhgpd;rd;. mikjpahf epd;w IPtfd; rpd;djhfr; rpupj;jhd;... 'vy;yhtw;iwAk; tpshtiwahfr; nrhy;YNwd; th ek;k rpd;d miwapy; NghapUe;J ngupatplaj;ijg; gw;wpf; fijg;Nghk;:' vd;W nwhgpd;ridf; $g;gpLk; NghJ Iptfd; KJifg; gjk;ghh;j;j ghf;fparhyp ahuhf ,Uf;Fk; vd;w mjph;r;rpapy; IPtfd; tyg;gf;fkhfj; jpUk;gpdhd;! 'ehd;jhd; mutpe;jd;;:jk;gpAilahd; gilf;F mQ;rhd;.mz;zZf;Fj; jk;gp te;jpl;lhd; Nghy fplf;F?' ,ilKwpj;j nwhgpd;rd; Mh;tj;Jld; Nfl;lhd;? 'mz;Nz ctq;f ahuz;Nz? vd;dhy; kl;Lf;fl;l Kbay?' IPtfd; ngaiur; nrhy;y mutpe;jd; nwhgpd;rid NkYk; fPOkhfg; ghh;j;jhd;! 'vd;d IPtfd;' vd;W KZKZj;jhd;;.. 82


',b-kpd;dy;-grp-gl;bdp-gak;-mtyk;-mb-cij-rpj;jputij gl;lghLfs; fz;l Njhw;wj;ijf; fz;ntl;lhky; IPtfd; ez;gh;fs; midtUk; Rw;wpepd;W ghh;j;jdh; :'td;dpapy; NtUld; ePq;fs; Kbe;jPh;fs;!vd;W ehq;fs; Nehf;fpapUe;Njhk;:ePq;fs; caph; gpio r;R ,g;gb te;J epw;fpwPh;!' mutpe;jd; nrhy;Yf;Fs; CLUtpg; gha;e;jJ..

Nrhfr;

nrhy;

neQ;ir

cilj;J.

'ehq;f ,q;fapUe;J vd;dj;jg; gz;zpNdhk;?' vd;W MNtrk; jzpe;J te;JtpOe;j.thl;lj;Jld;mq;Fkpq;Fk; js;spepd;w ez;gh;fs; te;J $bdh;. 'ehq;fs; mONjhk;:td;dpf; nfhiyfSk;.fskhba tPuh;fs; tPo;r;rpAk;-R+oYk;-vOg;gpa cwTfspd; gpzf;Ftpg;Gk;-nfhjpg;Gk;fLg;Gk; jhq;f Kbahjth;fshf epd;Nwhk;:,q;F rpy gr;Nrhe;jpfs; vwpe;j tha; tPr;Rf;fisAk;-iftPr;Rf;fisAk; jhq;fpf; nfhz;Nl epd;Nwhk;:' vd; jhafk; ahUf;Fk; gzpahJ..vd;W tPug; Nghh;newp ntw;wpapy; epkph;thd; vd;W Kfk; ,Wf;fpr; rpupr;rhd;:nehUq;Fz;l kdrpy; gw;fs; eWk;Gk; XirAld; ..Fsph; fhw;wpy; jpkpu hf epd;w IPtfidg; ghh;j;jhd;!nwhgpd;rd; fz;fspypUe;J fz;zPh;f; Fz;Lfs; tpOe;J gf;fj;jpy; epd;w rhe;jdpd; ghjNkl;by; tpOe;J Rl;ljhy;:nksdk; fiye;j rhe;jDk; gjpYf;Fg; GypNghy; gha;e;jhd;: mDjhgj;Jf;Fk;Mr;rupaj;jpw;Fk; cupa IPtfdpd; Njhw;wk;:VNdh rhe;jid tUj;jpajhy; gha;e;jhd.; Fsph; Nkfq;fs; Guz;L Fk;kpUl;lj; njhlq;fpa Neuk;: kio ,wq;fp yhr;rg;gy; tPjpNahuf; filfspd; tpsk;gug; gyif ntspr;rk;..tPjpNahuf; fk;gq;fspd; xspj; njwpg;gpy; ,Uspd; Ml;rp Kfk; Kl;l epd;wth;fisAk; milahsk; njupahj msT ghjpj;jpUe;jJ.. ,e;jf; Fsph;fhy kioapy; eidtJ Rfk;jUk; gydy;y! vd;Wk; IPtfDf;Fk; ez;gh;fSf;Fk; njupAk;:epd;w ,lj;ij tpl;L XLk; msTf;FkPwpa fhw;Wk;-kioAk; Nrh;e;J Rod;wbj;jJ.eLf;fkw;w tPuhg;Gld; IPtfd; Ngrpdhd;.. 83


'mutpe;jd; ,ijtpl kio-fhw;wpy;-Fspupy; ek;k kf;fs; gy;yhapuf; fzf;fhdth;:rpj;jpiu Mwhk; jpfjp njhlq;fp Mdp ,Ugjhk; jpfjptiu ,uT gfyhf epd;whh;fNs? ek;ik tpe;ijahf rh;tNjrnkq;Fk; ghh;j;jhh;fNs? Ntbf;if kdpjh;fshf Nehf;fpdhh;fNs? mDjhgj;NjhL ehl;lj;jpy; ,lk;gpbj;J epd;whh;fNs?td;dp ,df;nfhiy!nfhj;Jf; nfhj;jha;-Ftpay; Ftpayha;..vupg;Gf;fsha;-Gijg;Gf;fsha; ngUk; nfh^uf; f^uj;ijf; fz;L ehk; jsh;e; Njhkh? epwk;-Kf-mikg;G -Ngr;R-nray;-Kiwfs; mth;fs; ghh;itapy; kl;Lk; kdpjk; Cl;lk;ngw tpy;iy: jkpopdk; moptJ mth;fSf;Fk; njupe;jJ!,e;j kioAk; fhw;Wk; FspUk; vj;jid ,yl;rk; jkpoiug; ghjpj;jJ? ez;gh;fs; JbJbj;Jg; gjwpdh;:IPtfid mg;gbNa tpl;Ltpl;L ghuj;fNg filf;Fs; jQ;rkile;jdh;;... tPjpNahuj;J fdba kuj;J ,iyfs; gwe;J IPtfd; Kfj;jpybj;jJ. Mutpe;jDf;F IPtfid tpl;Ltpl;Lg; Nghf kdR ,lk; nfhLf;ftpy;iy..nwhgpd;rd; Xbg;Ngha; rhe;jNdhL filthrypy; epd;W ghh;j;jhd;.. 'td;dpapy; ek;k rdk; ,e;j kiof;Fs;jhNd khdk; nfl tho;fpwhh;fs;?' fhw;Wg; gykhf tPrj; njhlq;fpaJ..eLf;fk; clk;igg; Gilj; njLfpwJ.rhe;jd; jpUk;g Xbg;Ngha; IptfidAkmutpe;jidAk; gpbj;jpOj;jhd;....nwhgpd;rd; fj;jpf; Fswp epw;fpwhd;: IPtfdpd; kuzj; jtpg;ig:jLj;J-tpyj;jpl tpy;yq;fg;gLj;jp mioj;J te;jpl ez;gh;fshy; Kbatpy;iy: Fk;kpUl;L Nga;kio ,iur;ry; Ms; elkhl;lk;.thfd Cuy;$l ,y;iy! FilNahL Nghuh bagb IPtfd; fpl;l xUth; tUtij mutpe;jd; mtjhdpj;jhd;:rhe;jd; tpag;Gld; $h;e;J ghh;j;jhd;;..nwhgpd;rd; jpLf;fpl;ltdhf epd;whd;.. 'Vd; jk;gp!;,e;jf; fhj;J kiof;f tpiwj;Jg; Ngha; eLq;fpf; nfhz;L epf;fpwha;?' Mjuthd thh;j;ijaf; Nfl;l IPtfd;!Mjutw;Wj; jtpf;Fk; td;dp kf;fisf; fLikahf Nahrpj;jhd;: ePupy; %o;fpf; fplf;Fk; ,iknaOg;gpg; ghh;j;jhd;: IPtfdpd; rpj;jg;gh Nrh kfhe;jd;! ',e;jhs; Vd; ,e;jNeuk; ,e;j ,lj;jpy;?' epjhdj;ijr; rkhspf;f KbahJ jpzwpdhd;: Fspupd; <h;g;G 84


rf;jp mjpfupf;f Nrhkfhe;jd; 'ek;khf;fsg; gw;wp nwhgpd;rd; vd;djhd; IPtfd; nrhd;dhd;? vq;f ,Uf;fpdk; vd;whtJ njupAkh?' neQ;R gjwpj; Jbf;fj; njhz;ilf; Fopf;Fs; Jauk; milj;J kdf; Fuypy; Gyk;gy; fz;l Nrhkfhe;jd; Filg; gpbia nfhba fhw;W gwpj;njLj;J NghfpwJ..fil thrypy; epd;w rh e;jDk; nwhgpd;rDk; gha;e;Njhb te;J Nrhkfhe;jid mizj;Jg; gpbj;Jf; nfhz;L ghuj;fNg NkirKd; fple;j ehw;fhypapy; ,Uj;jpdh;:mutpe;jd; IPtfidg; gpbj;jpOj;J epd;whd;... Nkfk; kpd;dy; ntl;il ntl;bj; jPh;j;jJ .td;dpapy; ,dtopg;G kpd;dy; ,UgJ ehl;Lf; $l;L Nkfq;fSk; Nrh;e;jpwf;fp td;dp kz;iz Ak; kf;fisAk; vupj;jJ..Ik;gjhapuk; jkpoh; tho;it Kbj;jJ..caph;fsplk; ,uf;fk; fhl;lhJ ,UgJ ehl;L kpd;dy; jhf;fpj; jkpoid nfhiynra;j nfhLikapy; fLik fz;l IPtfd; caph; cUfpf; fj;jpdhd;: „ve;j Neuk; vJ elf;Fk; vd;W MUf;Fj; njupAk;?jkpo; ,dj;jpw;F vd;dthdhYk; elf;fyhk;..vd;w gaq;fukhd Njhw;Wtha; Nga;fsha;g; gwe;J jpupfpwJ..td;dp kz;zpy; vy;yhk; mope;J tpl;lJ ahh; ahUf;F vd;d Neh;e;jNjh!mtq;f jg;gpte;J nrhd;dhy;jhd; njupAk;..’ Nrhkfhe;jid kl;Lf;fl;bf;nfhz;l nwhgpd;rd; $l;bf;nfhz;L ntspNa tUfpwhd;!mutpe;jd; Fuy; Gyk;gj; njhlq;Ftij rhe;jd; mtjhdpf;fpwhd;..jkpouplk; ,uf;fk; fhl;lhJ ele;j ty;yuRg; gilfisAk; rgpf;fpwhd;: Nrhkfhe;jd; mwk;ghLk; Mj;jpuj;jpy; rhgk; NghLfpwhh;.... IPtfdpd; cs;sk; fdf;fpwJ.nwhgpd;rdpd; gak; eLf;fk; guhf;fpd; ghh;it Nrhfk; Rkf;fpwJ! jpUk;gTk; Nkfk; ,Uz;L ,Ul;ilf; fpopj;Jf; nfhz;L fhw;W fpopr;R Rod;W mbf;fpwJ.

85


czh;NthL nghq;fpnaOe;j Fuy;fs; fhw;wpd; fjwiyf; fpopj;Jf; nfhz;L vOfpwJ..Nkhjp vOk; vjpnuhypapd; ,utpd; fdg;G eL eLq;fpwJ..jha;tPL NghFk; epidtpd; czh;T nghq;fpg; Ngupiur;ry; nfhs;fpwJ.nwhgpd;rd; Nrhfk; tYf;fpwJ.mOif nghq;FfpwJ.td;dpg; Nghh;f;fsf; fhl;rp epfo;tJ fz;Zf;Fj; njupfpwJ. IPtfidAk;-ez;gh;fisAk; ghh;j;J nwhgpd;rd; epiyapy;... 'ehq;fs; td;dpapy; gl;lghLfis tpl Gyk;ngah;e;j cwTfs;gLk; ghLfs; NtjidahdJ:' rl;nld;W nwhgpd;rd; epidT fLik nfhs;fpwJ. .'ehq;fs; %d;W ,yl;rj;jpw;F mjpfkhNdhh; Ks;Ntypf;Fs; ,Ue;Njhk;!gy;yhapuk;Ngh; gLnfh iy nra;ag;gl;Nlhk;!ePq;fs; vj;jid ,yl;rk; Ngh; eilg;gpzq;fshf NtjidapYk; nfh ba kdNtjidr; rpiwf;Fs; rpj;jputijg; gLfpwPh;fs;?cq;fs; tho;f;if tuyhwhdJ..' tPjp ntspr;rq;fSk;-th;j;jf epiyaq;fs; ntspr;rKk; ftpe;J njhq;fpa ,Uspd; Moj;ij Ak; Row;fhw;wpd; Ntfj;ijAk; Gyg;gLj;jpaJ.IPtfDk;-ez;gh;fSk; epkph;e;Jjhd; epd;whh;fs;! fhw;W-kio -Fsph; ,th;fis vd;d nra;jplg;NghFJ?Nfs;tp Nfl;f epw;gth;fis tprpj;jpu epoy; G+rpaJ......

mf;fpdpf;ftpQh; kh.fp.fpwp];upad; 01.12.2009 gpuhd;];

86


஬ர ஥஠ப்ஶதரம் ஬ி஡ஷ஬ ஶ஬ண்டு வ஥஥க்கும் ஬ிடு஡ஷன வ஦ன்று ஡ீண்டும் வ஬஦ினறல் தட்டிணி கறடந்ட௅தின் ஆகரட௅ அட௅வ஬ன்று அநறனேம் என௉஢ரபில் ஡ீட்டிஶணரம் கூ஧ரனே஡ம் ஆ஦ினும் வதரி஡ரய் ஆக்கற஦ வ஡ரன்நறல்ஷன ஶத஦ினுக் வக஡ற஧ரய்ப் ஶதரர்க்வகரடி டெக்கறவ஦ம் ன௄ஷ஬னேம் வதரட்ஷடனேம் இ஫ந்ஶ஡ரம் - ஢ம்஬ட்டு ீ ன௄ஷ஬க்கு ன௄ஷ஬ப்தரர் ஦ரர் ன௃ண்஠ட௅ஶ஬ ன௃ண்஠ரக இன௉க்கட்டும் வ஢ஞ்ெத்஡றல் ஥ண்ட௃க்கரய் இல்னர஥ல் ஥ரண்டவ஬ன் ஶ஡ர஫ர்க்கரய் வ஬ன்ஶந ஡஧ஶ஬ண்டும் ஬ிஷ஧஬ரக ெந்஡஡றஷ஦ ஬ர ஥஠ப்ஶதரம் ஬ி஡ஷ஬ இறு஡றத் ஡ன௉஬ர஦ில் உ஦ிர்஢ீ த்஡ உடற்வகல்னரம் ெறறு஡ீ னெட்ட ஆபில்ஷன குற்று஦ி஧ரய்க் கறடந்஡ உடஶனநறச் சுகம்கண்ட கரஷட஦ரின் தண்தரட்ஷடப் தரர்த்ஶ஡ த஫கு 87


ஆண்டரண்டு கரன஥ரய் ஆண்ட ன௄஥ற஦ிஷண ன௄ண்ஶடரடு அ஫றத்ட௅ப் ன௃ன்ணஷகஷ஦ச் ெல஧஫றத்஡ீர் ஥ரண்ஶடர ஶதரஶணரம் ஥ந஬ர்஢ரம் - ஬டனறகள் ஥ீ ண்டும் ஬ரனு஦ன௉ம்

நன்஦ளர் அப௃தன்

88


கெங்கும் கரனம் ஋ங்கள் ஢ஷடச் ஶெற்நறல் ெரத்஡ரன் ஬ிஷ஡கபின் ன௅ஷப. உ஫க்கும் கரல்கஷபத் ஡ட஬ி அட௅ அங்கக் வகரடி஦ரய்ப் தடன௉ம். ஢றனத்஡றன் தடுக்ஷககள் எவ்வ஬ரன௉ இ஧ரப்வதரல௅஡றலும் கெங்கறப் ஶதரகறநட௅. அந்஡஧ங்கத் ட௅ஷ஠வ஦ரன்று இ஧கெற஦ங்கபில் தநந்ஶ஡ரடும் ஥றன்஥றணிகஷபப் திடித்வ஡ரட்டுகறநட௅. வ஥ட௅஬ரய்த் ஡றன்னும் ன௄ச்ெறகபரல் கஷ஧ந்ட௅ ஶதரகறநவ஡ல்னரம். ெரத்஡ரணின் வதரல௅ட௅கபில் எபிப்ஶத஡ம் ஋ங்ஶக? ஆச்ெரி஦ங்கள் ஥஦ங்கற஦ ெர஡ர஧஠ ஢ரவபரன்நறல் ஢ற஧ந்஡஧஥ர஦ிற்று ஢றர்஬ர஠ம். ஢றனத்ஷ஡ப் ன௃஠ன௉ன௅டல்கபின் கல ழ் கெங்கறப் ஶதரகறநட௅ கரனம்.

-஥.நபெபபை஧ன்

89


஥ணி஡னும் ெர஥றனேம் ஥ரணம் ஥ஷநக்க ஆஷட உஷ஫ப்திற்கு ஌ற்ந ஊ஡ற஦ம் தெறக்கறன்ந ஬஦ிற்றுக்கு உ஠வு ஡ரகம் ஡ீர்க்க ஢ீ ர் ஶதரட௅ஶ஥! ஦ரர் ஶகட்டட௅ ஥஡த்ஷ஡னேம் ஥த்஡ரல் ஬ரல௅ம் ெர஥றகஷபனேம்... ெத்஡ற஦஥ரய் ஋ணக்கு ஶதஷ஦க் கண்டு த஦஥றல்ஷன ெர஥றகஷபக் கண்ஶட... ஬ி஍திகஷப ஥ட்டுஶ஥ கர஬ல் கரக்கும் ெர஥றகல௃ம், ஶதரலீஸ்கல௃ம் வதரட௅ ஥க்கபின் ஢றஷனஶ஦ர? ஬ித்஡ற஦ரெ஥றல்ஷன அ஧சு அலு஬னகத்஡றற்கும் ஶகர஬ில்கல௃க்கும் இ஧ண்டிலும் ஥ரன௅ல் வ஬ட்டர஥ல் ஡ரிெணம் கறஷட஦ரட௅. ெரி஦ரய் ஬ந்ட௅ ஶென௉஬஡றல்ஷன இன஬ெ ஶ஬ஷ்டினேம், ஶெஷனனேம் ஌ஷ஫க்கு. ெரி஦ரய் ஶென௉கறநட௅ ஥ரணி஦ன௅ம்...சு஧ண்டும்... கடவுல௃க்கு... இன்னும் ஬றுஷ஥ ஶகரட்டிற்கு கல ழ்஡ரன் இந்஡ற஦ர இங்கு஡ரன் ெர஥றகள் ஌஧ரபம் தக்஡றஷ஦ சுன௉க்கு

90


தடித்஡஬ஷண வதறுக்கு ஥ணி஡ணரய் திநப்தட௅ ெறநப்தன்று, ஥ணி஡ணரய் ஬ரழ்஬ட௅ஶ஬! ெறந்ட௅஬ட௅ ஬ி஦ர்ஷ஬஦ரக இன௉க்கட்டும் ஧த்஡஥ரக ஶ஬ண்டரம்.

-இசக்கழப௃த்து

அஷனந்஡஫றந்ட௅ ஶதரண இ஧ங்கல்கடி஡ம் ஋ணட௅ ெறலுஷ஬ஷ஦ ஢ரணரஶ஦ ஬ின௉ம்தித் ஶ஡ரஶபற்நற சு஥ந்ட௅ வகரண்டின௉க்கறஶநன். ஋ணட௅ உடல் ஋ணட௅ ஥ணம் ஶதரனஶ஬ ன௅ல௅ஷ஥னேம் ஋ன்ணிடத்஡றல். அனு஡ரதம் ஋ன்ந ஬ரர்த்ஷ஡கஷபப் வதரன௉த்஡ற஦ ஢ண்தணில் ஌பணஶ஥ ஥஠த்஡ட௅ வதரி஡ரக ஢ரநற. அ஬ணட௅ னெஷபஷ஦ உ஦ரிக் கறஷப஦ில் ஷ஬த்ட௅

91


கரகம் வகரத்஡றக்வகரண்டும் கரனடிக் கறஷப஦ில் அனகு ட௅ஷடத்஡தடி஦ரனேம் இன௉ந்஡ட௅. ஢ரக்கறஷண அநஷ஠ ஢க்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ட௅. ஬஦ிற்நறஷண அடங்கரப் தெற ஥ீ நற஦ ஦ரஷண வகரண்டு ஶதர஦ிற்று. இ஧஬னரக ஥ட்டும் ஋ன்நரன் ஢ண்தன். அ஬ணட௅ ஷககபரல் கு஧ங்கு வெரநறந்ட௅ வகரண்டட௅ ன௅ட௅கு-஡ஷன-ஷக-கரல் ஋ங்கு஥ரக ஥ரநற ஥ரநற. ஶ஬கனெட்டவ஬ண ஢த்ஷ஡கள் கரல்கஷப ஊர்ந்ட௅ வகரண்டின௉ந்஡ட௅. கண்கபில் வ஬ப஬ரல்கள் குடிவகரள்ப ஬ரடஷகக்கு ஋டுத்஡றன௉ந்஡ண. ஥ீ ந்ட௅ஶதரண ஡ணட௅ தகு஡றகஷப தட௅க்கற஦ின௉ந்஡ரன் தரம்ன௃ப் ன௃ற்நறஶனர அல்னட௅ ஶ஬வநங்கரகறலுஶ஥ர.

92


இட௅தற்நறனேம் இஷ஬ தற்நறனேம் அ஬ன் ஌ட௅ம் ஶதெ஬ில்ஷன. தி஧஦த்஡ணவ஥டுக்கவு஥றல்ஷன. ஢ரணரஶ஦ ஬ின௉ம்தித் ஶ஡ர஫றல் ஌ற்றுக்வகரண்ட ெறலுஷ஬஦ிணட௅ கணம் தற்நற தஞ்ெறணட௅ வதரநரஷ஥ வகரண்ட ஬ரர்த்ஷ஡கபில் ஢ண்தனுக்குச் சு஬நற஬ிட ன௅டி஦஬ில்ஷன. இ஧ங்கல் வ஡ரி஬ித்ட௅க் வகரள்஬஡ரக ஥ட்டும் அடிக்கடி ஋ன்ஶ஥ல் ஬ரர்த்ஷ஡஦ரடிணரன். அ஡றவனல்னரம் அ஬ணட௅ ஌பணஶ஥ ஥஠த்஡ட௅ ஢ரநற஦தடி. ஆணரல் தர஬ம் ஡ன்ஷண ஬ிடவும் ஋ன்ஷணஶ஦ அ஡றக஥ரக ஶ஢ெறக்க ன௅டிந்஡ட௅. அவ்஬பஶ஬ அ஬ன்.

௅க.சபயணன்

93


ன௅஡றர்கன்ணி ஌ஷ஫ ஬ட்டு ீ னெத்஡ வதண்஠ரய் அ஫ஶக இல்னர஡ ட௅ர்தக்கற஦஬஡ற஦ரய் ஢ரனும் அ஫கரய் ஢ரன்கு ஡ங்ஷககல௃ம் ஋ன்ஷண வதண்தரர்க்க ஬ந்஡஬ர்கல௃க்ஶகர ஡ங்ஷககஷப ஥஠ன௅டிக்க ஆஷெ உள்ல௃க்குள் அல௅ட௅ம் ..ன௃நம் ெம்஥஡ம்

ெறரித்ட௅ம்

வெரன்ஶணன் ஡ங்ஷககள் ஬ரழ்஬ிற்கு

஋ன் ஬஦ட௅ ஶ஡ர஫றகல௃க்ஶகர .... தள்பி஦ிலும் ,இடுப்திலும்,஬஦ிற்நறலும் கு஫ந்ஷ஡கள் இ஧ண்டரம் ,னென்நரம் ஡ர஧஥ரய் கூட ஋ன்ஷண ஥஠ன௅டிக்க ஬ன௉஬ரரில்ஷனஶ஦ ஦ரஷ஧ குத்஡ம்வெரல்லு஬ட௅ ஋ன்ஷண வதத்஡ ஡ரய் ஡ந்ஷ஡஦ிணஶ஦ர அ஫கரய் ஋ன்ஷண தஷடக்க ஥நந்஡ இஷந஬ஷணஶ஦ர ஆஷெகஷபனேம் ,஌க்கங்கஷபனேம் ஋ணக்குள் ன௃ஷ஡த்ட௅ இ஧வ஬ல்னரம் கண்஠ ீ஧ரல் ஋ன் ஡ஷன஦ஷ஠ஷ஦ ஢ஷணத்ட௅ வ஥ௌண஥ரய் அல௅கறஶநஶண ன௅஡றர் கன்ணி ஢ரன் ...

ன௄சளதளகளந்த்(கு௅யத்)

94


அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧ அற்ன௃஡ம்

஡஥றழ் ெறணி஥ர஬ின் ன௅கம் ஥ரந ஆ஧ம்தித்஡றன௉ப்த஡றன் அ஫கு஡ரன் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧ ! இனக்கற஦ன௅ம் ெறணி஥ரவும் ெரி஦ரக என்று ஶென௉ம்ஶதரட௅ ஢றகல௅ம் அற்ன௃஡ம்஡ரன் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧க்கும் ஌ற்தட்டுள்பட௅. தரஸ்கர் ெக்஡ற ஋ன்ந ஶ஢ர்த்஡ற஦ரண க஡ரெறரி஦ணின் ெறறுகஷ஡ ெறநந்஡ ெறணி஥ர஬ரக ஬ிரிந்ட௅ள்பட௅.ன௃ட௅ஷ஥ப்தித்஡ணின் ெறற்நன்ஷண ெறறுகஷ஡ உ஡றரிப்ன௄க்கள் ஡றஷ஧ப்தட஥ரகவும், ஡஥றழ்ச்வெல்஬ணின் வ஬஦ிஶனரடுஶதரய் ெறறுகஷ஡ ன௄ ெறணி஥ர஬ரகவும் ஥னர்ந்஡ஷ஡ப் ஶதரனஶ஬ ஥ற்றுவ஥ரன௉ ஡஧஥ரண ன௅஦ற்ெற, தர஧ரட்டுகள் ஋ண இ஦க்குணர் சுெலந்஡ற஧ஷண வ஬று஥ஶண ன௅ட௅கு ஡ட்டிக் வகரடுக்க ன௅டி஦ரட௅... கர஧஠ம், தர஧஡ற஧ரஜர த஡றணரறு ஬஦஡றணிஶன஦ில் அ஫கரண க஥னயரெஷணத்஡ரன் ெப்தர஠ி஦ரக்கற ஶகர஬஠ம் கட்டி ஬ிட்டரர். தரனர தி஡ர஥கணில் அம்ெ஥ரண ஬ிக்஧ஷ஥த்஡ரன் அஶகர஧ணரய் கரட்டிணரர். இப்தடி஦ரய் க஡ர஢ர஦க வகப஧஬த்ட௅டன் க஡ரதரத்஡ற஧த்஡றற்கரய் ஡ங்கஷப உறு஥ரற்நறக் வகரண்ட஬ர்கபின் ஷ஡ரி஦த்ஷ஡ ஬ிட என௉ ஢றஜ ஥னு஭ஷண கஷ஡க்ஶகற்ந கு஡றஷ஧க்கர஧ணரய் கபம் இநக்கற஦ின௉க்கும் ஶ஢ர்ஷ஥னேம் வ஢ஞ்சு஧ன௅ம் ஬னறஷ஥. ஦ரர் இந்஡ அப்ன௃க்குட்டி ? 95


அ஫கர்ெர஥ற஦ரய் ! த஧ட்ஷட ஬ிரித்஡ ஡ஷனனேம்,ெரிந்஡ வதன௉ம் வ஡ரந்஡றனேம்,அ஬ிழ்ந்ட௅ ஬ில௅ம் ஷகனறனேம்,ஶகரம்ஷத கு஧ங்கு஠ி ஥ஷனக் கரட்டு வ஬குபி ஥ணி஡ன். அப்ன௃க்குட்டி ஬ன௉ம் எவ்வ஬ரன௉ கரட்ெறனேம் ஢டிப்தினக்க஠த்஡றற்கரண தரடம். என௉ ெறன கரட்ெறகள் ஥ட்டுஶ஥ ஬ன௉ம் கஷ஡ ஢ர஦கற ெ஧ண்஦ர ஶ஥ரகன் அப்ன௃க்குட்டி஦ின் ஥஠ப்வதண்஠ரய் ஬ரழ்ந்஡றன௉க்கறநரர்.என௉ ஡றன௉஬ி஫ரக் கற஧ர஥த்஡றல் ஶகர஦ில் ெர஥ற அ஫கரின் ஥஧க்கு஡றஷ஧ கர஠ர஥ல் ஶதரய்஬ிட, ஬஫ற஡஬நற஬ன௉ம் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் ஢றஜக் கு஡றஷ஧ஷ஦ ெர஥றக் கு஡றஷ஧ ஋ண கற஧ர஥ம் வெரந்஡ம் வகரண்டரட, ஡ன் எத்ஷ஡ வெரத்஡ரண அந்஡ வெல்னக் கு஡றஷ஧ஷ஦ ஶ஡டி஬ன௉ம் அப்ன௃க்குட்டி அ஫கர்ெர஥றனேடன் ஥ல்ஷன஦ரன௃஧ம் கற஧ர஥ன௅ம் அ஡ன் சூ஫லும் அங்கு ெந்஡றக்கும் ஥ணி஡ர்கல௃ம் அ஬ர்கல௃க்கறஷடஶ஦஦ரண ெம்த஬ங்கல௃ம் இ஦ல்தரய் ஶகரர்க்கப்தட்ட ஡றஷ஧ ஏட்டத்஡றல் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧. ஢ீ ண்ட இஷடவ஬பிக்குப் தின் இஷப஦஧ரஜர஬ின் திண்஠ணி இஷெ஦ில் சுகந்஡ம் , தரடல்கபில் த஧஬ெம்.னேகதர஧஡ற, ப்஧ரன்ெறஸ் கறன௉தர, ெறஶணகன் னெ஬ரின் தரடல்கல௃ம் ன௅ல௅ஷ஥. அநறன௅க எபிப்த஡ற஬ரபர் ஶ஡ணி ஈஸ்஬ரின் ஶக஥஧ர தடத்஡றல் இன்வணரன௉ ஢ர஦கன். ஬஫க்கம்ஶதரல் ெரி஦ரக கரெற஬ிஸ்஬஢ர஡ணின் ஋டிட்டிங். அப்ன௃க்குட்டிக்கும் கற஧ர஥ ஆட்கல௃க்கும் இஷடஶ஦ ஢ஷடவதறும் ெண்ஷடக்கரட்ெற ஡஥றழ்ெறணி஥ர஬ின் ஥ற்றுவ஥ரன௉ ஦஡ரர்த்஡஥ரண ெண்ஷடக்கரட்ெற. ஬னற஦த் ஡ற஠ிக்கப்தட்டின௉க்கும் தஶ஧ரட்டர சூரி஦ின் , ஥ஷன஦ரப ஥ந்஡ற஧஬ர஡ற஦ின் ஢ஷகச்சுஷ஬க் கரட்ெறகள் ஶ஡ஷ஬஦ற்நஷ஬. இந்஡ ஊன௉க்கு இணிஶ஥ ஥ஷ஫ஶ஦ ஬஧ரட௅டர ஋ண வகரப்தபிக்கும் அ஫கன் ஡஥றழ்஥஠ினேம்,

96


வதரண்டரட்டி ஊறுகரய் ஶதரட ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ ஋லு஥றச்ெம் த஫ங்கஷப ஋டுத்ட௅ வெய்஬ிஷண ஷ஬க்கும் ஊர் ஶகரடங்கறனேம்,஡றன௉஬ி஫ரஷ஬ ஢டக்க ஬ிடர஥ல் ஬ம்ன௃ தண்ட௃ம் ஋஡ற஧ரபினேம், ஥ந்஡ற஧஬ர஡ற஦ின் ஥ண்ஷட ஏட்டு ஶெரபிகஷப ஆட்ட஦ப்ஶதரட்டு குண்டு ஬ிஷப஦ரடும் அந்஡ குசும்ன௃ச் ெறறு஬னும், கு஡றஷ஧க்குபம்தரல் அங்ஶக ஥ற஡ற ஬ரங்கும் கற஧ர஥த்ட௅ ஷ஥ணன௉ம்,வ஬ற்றுடம்ன௃டன் ஬஦ிறு எட்டி஦ அந்஡ தரி஡ரதத் ஡றன௉டனும்,வதரி஦குபம் இன்ஸ்வதக்டன௉ம் அ஬ரிடம் கு஡றஷ஧ கர஠ரப் ஶதரச்சு ஋ண ன௃கரர் வகரடுக்க ஬ன௉ம் ஊர் வதரிசுகல௃ம்,அத்ஷ஬஡ர தி஧தரக஧ணின் இ஦ல்தரண கற஧ர஥த்ட௅ கர஡ல் அஷனகல௃ம், னெட ஢ம்திக்ஷககஷபக் கனரய்த்஡தடி ஊன௉க்குள் சுற்நற஬ன௉ம் இபந்஡ரரிக் கூட்டன௅஥ரய் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧ இ஦ல்தரய் கஷணத்஡றன௉க்கறநட௅.என௉ ஢ல்ன ெறணி஥ரஷ஬ அஷட஦ரபப்தடுத்ட௅஬ட௅ம் அஷ஡ப் தரர்த்ட௅ ஧ெறப்தட௅ம் கனர஧ெறகணின் கடஷ஥஦ர஦ின௉க்கறநட௅. ஬஫க்க஥ரண குப்ஷதகபினறன௉ந்ட௅ ஥ரறுதட்டு஬ன௉ம் இட௅ ஶதரன்ந ஡றஷ஧ப்தடங்கஷபப் தரர்ப்தட௅ம், தரர்த்ட௅ த஧஬ெப்தடு஬ட௅ம் ஥ட்டுஶ஥ உண்ஷ஥஦ரய் உஷ஫த்஡றன௉க்கும் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧க் குல௅஬ின் ஬ி஦ர்ஷ஬க்கு ஢ரம் ஡ன௉ம் உ஦ர்ந்஡ ஬ின௉ட௅. இ஧ண்டு கு஡றஷ஧கல௃க்கறஷடஶ஦ த஦஠ிக்கும் இ஦ல்தரண கஷ஡ ஏட்டம் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧. ஢ம்திச் வெல்லும் ஧ெறகஷண ஌஥ரற்நர஡ ஢ல்ன ஡஥றழ்த் ஡றஷ஧ப்தடம் அ஫கர்ெர஥ற஦ின் கு஡றஷ஧.

கயிஞர் வ஢ப்ஶதரனற஦ன்

97


அஷணத்ட௅ டைல் ஢றஷன஦ங்கபிலும் கறஷடக்கும்.

ஈ஫த்ட௅ டைல்ஷப ஆ஡ரிப்ஶதரம்

98

Kaatruveli July 2011  

July 2011 Issue of the free Tamil Literature magazine by Mullai Amuthan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you