Page 1


2

fhw;Wntsp fiy ,yf;fpa ,jo; ij khjk; 2011

ஆசிரி஦ர்:ஷ஭ோதோ. ஡ட்டச்சு,க஠஠ி ஬டி஬ம஥ப்ன௃: கோர்த்஡ிகோ.஥

த஡ோடர்திற்கு:

அன்ன௃மட஦ீர். ஬஠க்கம்.

ன௃த்஡ோண்டில் எரு ஢ீண்ட

ஷசோகத்ம஡ துமடத்த஡நிந்து ஬ிட்டு ஢கர்ந்து

தகோண்டிருக்கிநது.தமடப்ன௃க்கள் ஬ந்து ஷசர்கிந எழுங்கின் தடி தி஧சு஧஥ோகும்.

இவ் ஬ோண்டில் க஬ிம஡ப்

ஷதோட்டி/சிறுகம஡ப்ஷதோட்டி

R.Mahendran 34, Redriffe Road, Plaistow, E13 0JX UK

஢மடததறும் ஬ித஧த்ம஡ அநி஦த்

mullaiamuthan@gmail.com

தமடப்மத அனுப்ன௃கிந஬ர்கள்

஡ருஷ஬ோம்.

ஈ஫த்து த௄ல்கண்கோட்சி ஥ிகச்

சிநப்தோண கருத்஡஧ங்குகளுடன் எழுங்கு தசய்஦ப்தடுகின்நண.

கோற்றுத஬பிக்தகண அனுப்ன௃ங்கள்

அல்னது ஋ங்கு தி஧சு஧஥ோணது ஋ண தமடப்ன௃களுக்கு ஆக்க஡ோ஧ர்கஷப ததோறுப்ன௃.

஢ன்நிகள்: கூகுள்,

ஷகோ. மகனோச஢ோ஡ன்

அநி஦த் ஡ரின் சங்கடங்கள் ஡஬ிர்க்கப்தடனோம்.

இன்னும் சிநப்தோண

அம்சங்களுடன் அடுத்஡ இ஡ழ் ஬ரும் .அஷ஡ ஷ஬மப஦ில்

கோற்றுத஬பிம஦ ஢ண்தர்கட்கும் அநின௅கம் தசய்து

ம஬னேங்கள்.ஆஷ஧ோக்கி஦஥ோக இருக்கும்.

஥ீ ண்டும் சந்஡ிப்ஷதோம்... ஆசிரி஦ர்.


3

஥றுதடி .. . .஥ணி஡ர்கள் . . . ஥த்஡ி஦ில் . . .

அந்஡ி ஥ோமனக் கருக்கனிஷன சிந்தும் ஥ஞ்சள் த஬ய்஦ினிஷன தசோந்஡ம் ஷ஡டும் அன்நில் என்று த஢ஞ்சம் ததோங்க ஆடு஡ம்஥ோ ன௅ற்நம் ஡ன்ணில் துள்பி ஏடும் சுற்நம் சூழ்ந்஡ ததோழு஡ிணிஷன ஥ோற்நம் தகோண்ட ஥ணதுடன் ஥஦ங்கித் ஡ோனும் தோனே஡ம்஥ோ திந்஡ித் ஡ணது ஷ஡ம஬க்கோக ன௅ந்஡ித் ஷ஡டி஦ கோய்கமப சிந்஡ிக் கிபநி஦ ஡ம஧஦ினுள்ஷப ஡ந்஡ி஧஥ோகஷ஬ ன௃ம஡க்கு஡ம்஥ோ இ஦ற்மக஦ின் அ஫கி஦ சிருஸ்டிம஦ இ஡஦ ஥கிழ்வுடன் தோர்த்஡ிருந்ஷ஡ன் ஥றுதடி ஋ன்மண ஬ஞ்சக உனகில் ஥ணி஡ர்கள் ஥த்஡ி஦ில் ஢ிறுத்஡ி஦ ஢ிஜஷ஥ !

சக்஡ி சக்஡ி஡ாசன்


4

ஈ஫ச்சாவுகளும் சனண஥ற்ந எழுத்துக்களும் ஈஷ஧ோடு ஡஥ி஫ன்தன்

கோமன,

஡ோ஥ம஧ ன௄க்கும் ஷ஢஧ம் அல்ன, இ஧வு,

அல்னி ஥னரும் ஷ஢஧ம் அல்ன. ஈ஫த்஡ில்,

஢ோள்கமப சிங்கபக்குரு஬ிகபின் அனகுகள் ஡ிநக்கின்நண, னெடுகின்நண. அ஬ற்நின்

இறுக்க஥ோண இரும்ன௃ ஢கப்திடிகள் ஷ஢஧ங்கமப

஢ி஧ப்ன௃கின்நண ஡஥ிழ்ப்தி஠ங்கள் தகோண்டு கறுப்ன௃க் கணவுகபின்

தோம஡ த஢டுகிலும் கோ஦ப்தசினேள்ப ஈட்டிகள் ஢ிறுத்஡ப்தட்டுள்பண. ஢ணவுகபின் ஥ோர்தினிருந்து இ஧த்஡ம் தவுத்஡ த஢டிஷ஦ோடு தோய்கிநது குறுக்கும் த஢டுக்கு஥ோய் ஈ஫த்஡ில். ஡஥ிழ்த஥ோ஫ி தம஡க்கிநது ஡஥ிழ் இ஦ல், ஡஥ிழ் இமச ஡஥ிழ்஢ோடகம் ஋ல்னோஷ஥-


5

ஷதோ஧ோடும் ஡஥ி஫ன் மககபில்

ஆனே஡ங்கபோ஦ிடத் ஡஬ிக்கின்நண. இங்ஷகோ ஡஥ி஫ணின் தம஡ப்ன௃ம் ஡஬ிப்ன௃ம். ஷ஬வு தோர்க்கப்தடுகின்நண

஬ிசோ஧ம஠க்குக்குள்போகின்நண. அர்த்஡ங்கள் ஥ோற்நி ம஬க்கப்தட்டுத் ஡மட தசய்஦ப்தடுகின்நண. ன௄ண்ஷடோடு

஡஥ி஫ிணம் ஷ஬஧றுக்கப்தட்ட஡ோக அநி஬ிப்மதத் ஡஦ோரித்து ம஬த்து த஬பி஦ிட அ஬ச஧ப்தடுகின்நண ஊடகங்கள். ஆ஡ிக்க ஬ல்னோண்ம஥கள்

இ஧த்஡ ஡ோகன௅ள்ப ஬஧னோற்நின் தக்கங்கபில் உள்஢ோட்டுப் தி஧ச்சிமண இதுத஬ன்று ஡஥ி஫ிணப் தடுதகோமனகமபச்

சனண஥ற்ந ஋ழுத்துக்கபோல் ன௅டித்து஬ிடத் ஡ீர்஥ோணிக்கின்நண. கமடசி஦ோகப் திநக்கப்ஷதோகும் ஈ஫த் ஡஥ிழ் கு஫ந்ம஡ ஋ம஡ச் தசோல்னி அழும்? ஋ப்தடி அழும்? இநந்துஷதோண ஡஥ி஫ிணத்஡ின் இறு஡ிச் தசய்஡ி஦ோக ஋ம஡ப் ததறும்


6

அந்஡க் கு஫ந்ம஡?

஥ிஞ்சப்ஷதோகும் அந்஡க் கு஫ந்ம஡

஡஥ி஫ிணத்஡ின் ஬ிடு஡மன஦ோக இருந்஡ோலும் ஢டந்஡ ஥஧஠ங்கமப இ஫ப்ன௃கபின் தட்டி஦னில் இருந்து

஬ோழ்க்மககபோய் ஬ிடு஬ிப்தது ஋ப்தடி? அது, ஢ம்திக்மகம஦ உறு஡ிதசய்஡ோலும் ன௃ம஡ந்து ஷதோண

஢ட்சத்஡ி஧ங்கமப ஥ீ ட்தது ஋ப்தடி?

(஢ன்நி ஡஥ிழ்க்கூடல்


7

உ஬கநனநாகும் தநிமி஬க்கின ப௃னற்சிகள் ந஫யன்பு஬வு க. சச்சிதா஦ந்தன்

஧ல் யகக, ஧ல்சுகய எட்டு நாநபம். எரப நபத்தில் ஧ல் யகக நாங்க஦ிகள். நாநபம் ய஭ர்ப்ர஧ாாின் கக யண்ணம். ஧ல் யகக நா நபத் து஭ிர்கக஭ வயட்டிக் வகாணர்ந்து, எரப நபத்தின் ஧ல்ரயறு கிக஭க஭ில் எட்டும் கக யண்ணம். ரயாில் இபைந்து யபைய஦ ஥ீபைம், உபக் ககபசலும். அக஦த்துக் கிக஭களுக்கும் அகய ஧பவும். இக஬ த௃஦ி யகப ஧ாபெம். ஥ீர், உபக் ககபசல், ஧ச்கசனம், காினநி஬ யாபெ, சூாின எ஭ி னாவும் இகணன ப௃த஦ிக஬ உற்஧த்தி. நாங்க஦ிக஭ின் யிக஭ச்சல். ஧ல் யகக நாங்க஦ிகள் எரப நபத்தில். ஧ல் சுகய நாங்க஦ிகள் எரப நபத்தில். நப஧ணுக்க஭ில் சுகயனின் கூறு. யகக யககனா஦ நப஧ணுக்கக஭ எரப நபத்துள் வ஧ாபைத்தும் ஧தினம், எட்டு. எரப ஥ீர், எரப உபம், எரப காினநி஬யாபெ, எரப சூாின எ஭ி, ஆ஦ாலும் நப஧ணுக்கள் கிக஭க்குக் கிக஭ நா஫ி இபைப்஧தால் சுகயக஭ில் யகக யகக. எட்டாயிடிர஦ா, ஧தினம் கயக்காயிடிர஦ா எரப சுகயபெள்஭ நாங்க஦ிகக஭ நட்டுரந அந்த நாநபம் தந்திபைக்கும்.


8

ரச஬த்து நாம்஧மம், நல்ரகாயா நாம்஧மம், ஧ம்஧஦ப்஧ள்஭ி நாம்஧மம், கறுத்தக் வகாள௃ம்஧ான், ஋஦ப் வ஧னர்கள் அந்த அந்த நாங்க஦ிகளுக்கு. ஧ல் ரயறு ஥ி஬ப்஧குதிகளுக்குாின஦, எட்டுயதால், ஧தினத்தால், எரப நபத்தில், எரப ஥ி஬த்தில்.

உள்஭ங் ககக்குள் ககப்ர஧சிக்குள்ளும் கணி஦ித் திகபக்குள்ளும் ககச்வசாடுக்கிக்குள்ளும் உ஬கம் நிக நிகச் சுபைங்கியிட்டது. உள்஭ங் ககக்குள்ர஭ உ஬கம் உபைள்கி஫தா ஋ன்஫ எபை நாகன! ஧ி஫ந்த நண்ணுக்கும் புகுந்த நண்ணுக்கும் இகடரன வயகு தூபம் இல்க஬. ஧க்கத்து ஊபைக்குக் கி஭ம்பு஧யன் திபைம்புயார஦ா நாட்டார஦ா ஋ன்஫ ஌க்கங்கள் இன்஫ில்க஬. அயன் ஋ங்கிபைக்கி஫ான் ஋஦ நணித்து஭ிக்கு நணித்து஭ி அ஫ிந்து வகாள்ளும் வதாமித௅ட்஧ம் ககனடக்கநாக.

தாய் ஥ி஬ங்கள், பு஬ம்வ஧னர் ஥ி஬ங்கள் புதுச்ரசாி, காகபக்கால், வதற்கு ஆந்திபம், வதற்குக் கன்஦டம், கிமக்குக் ரகப஭ம் உள்஭ிட்ட தநிழ்஥ி஬ப௃ம் தநிமீமப௃ம் தநிமபைக்குத் தாய் ஥ி஬ம். ஋஦ரய ஧ி஫ ஥ி஬ங்கள் பு஬ம்வ஧னர் ஥ி஬ங்கள். சநகா஬த்தில் ஥ான்கு ஥ாடுக஭ின் தக஬யர்க஭ாக ஥ான்கு தநிமர் இபைக்குநாறு உ஬கம் சுபைங்கியிட்டது.

குடினபசுத் தநிமர்க்கு

உ஬வகங்கும் 234 ஥ி஬ப்஧குதிகள். ஍஥ா உறுப்புாிகந வ஧ற்஫ ஥ாடுகள் 192 (2010). இதில் 41 ஥ாடுக஭ில் கணிசநா஦ வதாககனி஦பாய்த் தநிமர் குடிபொிகந வ஧ற்று யாழ்கி஫ார்கள். அகயனாய஦ (அகடப்புக் கு஫ிக்குள் ரதாபானநா஦ தநிமர் வதாகக 2010இல்),


9

அவநாிக்க ஍க்கின நா஥ி஬ங்கள் (200,000) அநீபகம் - ஍க்கின அபபு (200,000) அனர்஬ாந்து (3,000) ஆஸ்திாினா (1,500)

ஆஸ்திரபலினா (100,000) இத்தாலி (5,000)

இந்தினா (81,000,000)

இந்ரதா஦ீசினா (300,000) இ஬ங்கக (5,000,000) ஏநான் (50,000) க஦டா (300,00)

கனா஦ா (10,000)

காட்டார் (10,000)

கிரபக்கம் (10,000)

குகயத்து (10,000)

சவூதி அரப஧ினா (50,000) சிங்கப்பூர் (600,000) சீவசல்சு (9,000) சீ஦ா - வ

ாங்வகாங், நக்காரயா உள்஭ிட்ட (5,000)

சுாி஦ாம் (130,000)

சுயாசி஬ாந்து (5,000)

சுயிற்சர்஬ாந்து (60,000) சுவீடன் (12,000)

தாய்஬ாந்து (10,000)

வதன்஦ா஧ிாிக்கா (750,000) வதன்நார்க்கு (15,000) ஥ிபெசி஬ாந்து (30,000)


10

வ஥தர்஬ாந்து (12,000) ர஥ார்ரய (15,000)

஧ஃவபனின் (7,000)

஧ிபான்சு - இ஫ிபே஦ினன் உள்஭ிட்ட (750,000) ஧ிாிட்டன் (300,000) ஧ிஜி (125,000)

வ஧ல்ஜினம் (12,000)

நர஬சினா (2,150,000) நினான்நா (600,000)

வநா஫ிசினசு (130,000) ரனர்ந஦ி (40,000)

ரனார்தான் (4,000)

ாி஦ிடாட்-வபா஧ாரகா (100,000) ஜகநக்கா (30,000).

ரநலும் 20 ஥ாடுக஭ில் 1,000 வதாககனில் தநிமர் யாழ்கின்஫஦ர்.

ர஧பைக்குக்

குக஫யா஦

ஆக வநாத்தம் உ஬வகங்கும் தநிமர் வதாகக 9.5 ரகாடி (2010). ஧ல் யகக ஥ி஬ங்க஭ில் ஧ல்யகக இ஦ங்களுடன் ஧பந்து ஧கிர்ந்து ஧னன்வ஧ற்று யாழ்கி஫ார்கள். யணிகத்துக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் ஥ி஬ம் கடந்து, கடல் கடந்து தாய் ஥ி஬ம் நீண்ட வ஥டின யப஬ாறு தநிமபைகடனது. கடந்த சி஬ ஆனிபம் ஆண்டுக஭ாகப் வ஧ாின அ஭யில் பு஬ம் வ஧னபாத தநிமர், கடந்த 250 ஆண்டுக஭ாக உ஬கின் ப௄க஬ ப௃டுக்வகங்கும் ஧பந்து கணிசநா஦ வதாககனி஦பாய் எட்டிக் வகாண்ட஦ர், ஧தினம் வ஧ற்று஭ர். நாயின் யகககக஭ வயட்டி எரப நபத்தில் ஧தின கயத்த நபம் ய஭ர்ப்ர஧ா஦ின் ககயண்ணத்தகதப் ர஧ால், கா஬ ஏட்டத்தில் இந்த இடம்வ஧னர்க் க஬கயகன, இனற்கக, தநிமபைக்காக்கினது.


11

அந்தந்த நண்ணின் கநந்தர்க஭ானி஦ர். தநிமர்க஭ாகரய வதாடர்கின்஫஦ர்.

ஆ஦ாலும்

தாய் ஥ி஬நா஦ வதன்஦ிந்தினாவும் தநிமீமப௃ம் இயர்கக஭ப் பு஬ம்வ஧னர்ந்தயர்க஭ாகரய ஧ார்க்கி஫து. தநிழ்ப் ஧ண்஧ாட்டின் ஥ீட்டநாகரய ஧ார்க்கி஫து. அயர்கர஭ா தங்கக஭ அந்த நண்ணுடன் இகணந்த தநிமபாகப் ஧ார்க்கின்஫஦ர். அந்த நண்ணின் யாழ்யினலுடன் இறுகப் ஧ிகணத்து யாழ்கின்஫஦ர். தநிழ்ப் ஧ண்஧ாட்டுக் கூறுகக஭க் கிஞ்சித்தும் ககயிடாது காக்கின்஫஦ர். இவ்யா஫ாகத் தநிமர் அந்தந்த ஥ாடுக஭ில் தநிமபாகரய வதாடர்யதற்கு அந்தந்த ஥ாட்டு அபசுகள் ஥ிதி எதுக்குகின்஫஦. உ஬வகங்கும் 29 அபசுகள் தநிழ் வநாமி, ஧ண்஧ாடு சார்ந்த தம் குடிநக்க஭ின் ஧ண்஧ாட்டுப் ர஧ணல் ப௃னற்சிகளுக்காகப் வ஧ாதுநக்க஭ின் யாிப்஧ணத்திலிபைந்து ஥ிதி எதுக்குகின்஫஦. அகயனாய஦, அவநாிக்க ஍க்கின நா஥ி஬ங்கள், அனர்஬ாந்து, ஆஸ்திரபலினா, இத்தாலி, இந்தினா, இந்ரதா஦ீசினா, இ஬ங்கக, க஦டா, கிரபக்கம், சிங்கப்பூர், சீவசல்சு, சுாி஦ாம், சுயாசி஬ாந்து, சுயிற்சர்஬ாந்து, சுவீடன், வதன்஦ா஧ிாிக்கா, வதன்நார்க்கு, ஥ிபெசி஬ாந்து, வ஥தர்஬ாந்து, ர஥ார்ரய, ஧ிபான்சு, ஧ிாிட்டன், ஧ிஜி, வ஧ல்ஜினம், நர஬சினா, நினான்நா, வநா஫ிசினசு, ரனர்ந஦ி, யத்திக்கான். வதன்஦ிந்தினா, தநிமீமம் ஆகின இபை ஥ி஬ங்கக஭பெம் ஥டுயணாக்கி, ஌க஦ன ஥ாடுக஭ில் யாள௃ம் தநிமகபப் பு஬ம்வ஧னர்ந்ரதார் ஋ன்஧தா? உள்஭ங் ககக்குள் உபை஭ ப௃னலும் உ஬கக ஥டுயணாக்கி இயர்கக஭ உ஬கத் தநிமர் ஋ன்஧தா?

உ஬கத் தநிமர் ஥ான்கு யககனி஦பா? கடந்த ஆனிபம் ஆண்டுக஭ாகப் பு஬ம்வ஧னர்ந்த தநிமர் ப௃தல் யகக. நர஬சினாயில், ந஬ாக்காயில் தநிழ்ப் ஧ண்஧ாட்டுக் கூறுகளுடன் குடினிபைப்ர஧ார். இந்ரதா஦ீசினாயில் சுநாத்திபாயின் யடப௃க஦னில் தநிழ்ப்


12

஧ண்஧ாட்டுக் கூறுகளுடன் யாழ்ரயார். தாய்஬ாந்தில் அபச குடும்஧த்துக்குக் குபைக்க஭ாகப் ஧ாண்டி ஥ாட்டிலிபைந்து குடிரன஫ி, ரதயாப, திபையாசகங்கக஭ யிமாக்க஭ில் ஏதிக்வகாண்டிபைப்ர஧ார். கடந்த 100 150 ஆண்டுகளுக்கு ப௃ன்஦ரப, ஧ிபஞ்சுக்காபபைம் ஧ின்஦ர் ஆங்கிர஬னபைம் அகமத்துச் வசன்஫தால் பு஬ம்வ஧னர்ந்ரதார் இபண்டாயது யகக. இ஫ிபே஦ினன் (஧ிபான்சு), சீவசல்சு, வநா஫ிசினசு, வதன்஦ா஧ிாிக்கா, ஧ிஜி, கனா஦ா, சுாி஦ாம், ாி஦ிடாட்வபா஧ாரகா, ஜகநக்கா, நர஬சினா, நினான்நா, சிங்கப்பூர், இந்ரதா஦ீசினா, இ஬ங்ககனின் நக஬னகம் ஆகின 14 ஥ாடுக஭ில் யாழ்ரயார். கடந்த 50 ஆண்டுக஭ாக, அபபு ஥ி஬ப்஧குதினின் ஋ாிவ஧ாபைள் ய஭ப் வ஧பைக்கத்தால் யந்த வதாமில் யாய்ப்புகக஭ ஌ற்றுச் வசன்ர஫ாபைம் இந்தினாயின் ஧ி஫ நா஥ி஬ங்களுக்குப் பு஬ம் வ஧னர்ந்ரதாபைம் ப௄ன்஫ாயது யகக. அநீபகம், ஏநான், காட்டார், குகயத்து, சவூதி அரப஧ினா, ஧ஃவபனின், ரனார்தான் ஆகின 7 ஥ாடுக஭ில் கணிசநா஦ வதாககனி஦பாகவும் சார்ந்த ஥ாடுக஭ில் சி஫ின வதாககனி஦பாகவும் இந்தின நா஥ி஬ங்கள் ஧஬யற்஫ில் கணிசநா஦ வதாககனி஦பாபெம் யாழ்ரயார். சிங்க஭த் ரதசினத்தின் ஋ள௃ச்சினால் யிக஭ந்த தநிமர் எமிப்புக் வகாள்கக வதாடர்஧ாக ஋ள௃ந்த யன்ப௃க஫ச் சூமலிலிபைந்து தப்஧ிக் கடந்த 33 ஆண்டுகளூடாகப் ஧஬ ஥ாடுக஭ில் தஞ்சம் புகுந்த இ஬ங்ககத் தநிமர் ஥ான்காயது யகக.

கற்஧க஦கள் கபைத்துபையாக்கங்கள் இந்த ஥ான்கு யககனி஦பைம் வயவ்ரயறு ஧ின்஦ணிக஭ில் பு஬ம் வ஧னர்ந்தயர்கள். இயர்க஭து கற்஧க஦க஭ில், கபைத்துபையாக்கத்தில் இப்஧ின்஦ணிகள் ஥ிக஫ந்திபைக்கும். அப்஧ின்஦ணி சார்ந்த தாய் ஥ி஬த் ரதடல் நப஧ணுக்க஭ில் புகதந்திபைக்கும்.


13

எட்டின ஧ின்த௅ம் ஧திந்த ஧ின்த௅ம் ரசர்ந்த நபத்தின் நப஧ணுக்கக஭க் வகாள்஭ாத நாங்க஦ிகள் ர஧ான்஫யர்கள் இயர்கள். உள்யாங்கும் ஥ீபைம் உபப௃ம் யாபெவும் சூாின எ஭ினின் தன்கநபெம் ரய஫ாக இபைப்஧ித௅ம் தாம் வகாண்டு யந்த சுகயகனத் தப ப௃னலும் நப஧ணுக்க஭ின் இறுக்கம் ர஧ான்஫஦ரய இயர்க஭ின் வய஭ிப௅டுகளும். அபபு ஥ாட்டுச் சூமல், ஌டன் ஥கபம், அகத எட்டித் தபகயக் கடல். தபகயக் கடக஬ ஊடறுக்கும் சாக஬ப் ஧ா஬ம். இபை ஧க்கப௃ம் ஆமநற்஫ கடல். யற்றுக் கட஬ா஦ ர஥பத்தில் சாக஬ப் ஧ா஬த்கதக் கடக்கிர஫ன். அக்கடலில் ஥ாகபகள், அக஦த்தும் வசங்கால் ஥ாகபகள். வநல்஬ வநல்஬ ஥டந்தும் வநதுயாகப் ஧஫ந்தும் நீன் ரதடுகின்஫஦. ஋ன்த௅டன் அபபு ஥ாட்டயர், கற்஧க஦ ய஭ம் நிக்கயர். ஥ாபாய் ஥ாபாய் வசங்கால் ஥ாபாய் ஋ன் ந஦த்துள்ர஭ யந்த஦ யாிகள். வதாடர்ந்த஦ கற்஧க஦கள். நதுகப, கார் கா஬ம், கு஭ிர், ஌கமனா஭஦ின் ரகா஬ம் ஋஦ ய஭ர்ந்த஦. அபபு ஥ாட்டயபைம் அந்த ஥ாகபகக஭ப் ஧ார்த்தார். சி஫குக஭ின் வயண்கநகன, அகய ஋டுத்வத஫ிபெம் வயம்கநகன, ஥ாகபத் தகசகக஭ச் சுட்ட஧ின் உண்஧தால் சுகயகன அயர் ஧டித்த ஧ாடலில் யி஭க்கிக் வகாண்ரட யந்தார். எட்டிபெம் ஧தித்தும் எபையபைடன் எபையர் எட்டாத ஧ின்஦ணிகள். அந்தக் காட்சிகள் ஋ன் கற்஧க஦க்கு ய஭நாகி, ஋ன் ஧ின்தெட்டம் உதய, வகாள௃ம்பு வீபரகசாி ஥ா஭ிதள௃க்கு யாபந்ரதாறும் வய஭ினிடுநாறு 15 கட்டுகபகக஭ அத௅ப்஧ிர஦ன். ஧ின் த௄஬ாகவும் வய஭ினிட்ரடன். உ஬கத் தநிமர் ஋ங்கிபைந்தாலும் இந்தப் ஧ின்஦ணிப் ஧ிடினிலிபைந்து யிடு஧டாநல் ஋ள௃த ப௃டிபெநா? ப௄ன்஫ாயது யககனி஦பைம் ஥ான்காயது யககனி஦பைம் பு஬ம் வ஧னர்ந்த தக஬ப௃க஫னி஦பானின் தாய் ஥ி஬ப் ஧ாதிப்பு, கடுகநனாகரய இபைக்கும். ஧கடப்஧ா஭ிக஭ாகரய தாய்


14

஥ி஬த்தில் யாழ்ந்து பு஬ம்வ஧னர்ந்ரதார், புதின சூழ்஥ிக஬க஭ிலும் அரத ஧ாதிப்புகளுடன் கற்஧க஦கக஭ ய஭ர்ப்஧ர். இந்த ஥ான்கு யககனி஦பைம் அந்தந்த ஥ி஬ங்க஭ிர஬ரன வ஧ற்வ஫டுத்த குமந்கதகள், அக்குமந்கதக஭ின் குமந்கதகள், க஬ப்புத் திபைநணங்கள், ஧ண்஧ாட்டுக் வகாடுக்கல் யாங்கல்கள், இயற்க஫ நீ஫ிரன இயர்க஭ின் தநிழ்ப் ஧கடப்பு ப௃னற்சிகள் வதாடர்கின்஫஦.

஧கடப்பு ப௃னற்சிகள் உ஬கத் தநிமபைள் வதாடர்ச்சினாகத் தநிமில் ஧கடப்புகக஭ வய஭ிக்வகாணர்஧யர்கள் நர஬சினத் தநிமர்கர஭. கடந்த 50 ஆண்டுக஭ாகத் தநிழ்க் கல்யி நர஬சினாயில் ஧பய஬ாக்கப்஧ட்டதால் (வதாடக்க ஥ிக஬த் தநிழ்ப் ஧ள்஭ிகளுக்காக எதுக்கப்஧டும் வதாகக 2009இல் 60 ரகாடி நர஬சின வயள்஭ி) தநிழ் அச்சு, நின் ஊடகங்கள் ஧பந்து ய஭ர்ந்து ஧ன஦஭ிக்கின்஫஦. 45 தநிழ்ப் ஧ள்஭ிகள் இபைந்தும் ஧கடப்஧ி஬க்கினம் ஧ிஜினில் ய஭ப ப௃டினயில்க஬.

தநிழ்ப்

கனா஦ா, சுாி஦ாம், ாி஦ிடாட்-வபா஧ாரகா, ஜகநக்கா ஆகின ஥ாடுக஭ில் தநிழ்க் கல்யி அாிதிலும் அாிரத. ஌க஦ன ஥ாடுகள் அக஦த்திலும் தநிழ் அச்சு நற்றும் நின் ஊடகங்க஭ின் ஧ங்க஭ிப்஧ி஦ால் தநிழ்ப் ஧கடப்஧ா஭பைக்கு ஊக்குயிப்பு உண்டு. ஧கடப்஧ா஭ிக஭ின் ஆக்கங்கக஭ அச்சு யடியிற்குக் வகாண்டுயபைம் யசதி, வ஧பைம்஧ா஬ா஦ ஥ாடுக஭ில் உண்டு. அவநாிக்காயின் நா஥ி஬ங்கள் ஧஬யற்஫ில் தநிழ் அச்சிதழ்கள் வய஭ியபைகின்஫஦. இ஬யனநாகவும் யமங்கப்஧டுகின்஫஦. க஦டாயின் தநிழ்ச் சூமல் ஧கடப்஧ா஭ிக஭ின் யாய்ப்பு஬கநாகும். ஍ரபாப்஧ாயில் தநிழ் யாழ்கி஫து. ஧கடப்஧ா஭ிகளுக்குக் குக஫ரயனில்க஬.

தநிழ்ப்


15

அபபு஬கம் தநிழ்ப் ஧கடப்஧ாற்஫க஬ ய஭ர்க்கி஫து. ஆஸ்திரபலினாயிலும் ஥ிபெசி஬ாந்திலும் சூமலில் தநிழ்ப் ஧கடப்஧ா஭ிகள் உ஭ர்.

உற்சாகநா஦

வய஭ினிடுதல் உ஬கத் தநிமாின் ஧கடப்஧ாக்கங்கள், ஥ிக஬கக஭க் கண்டு யபைகின்஫஦.

஥ான்கு

஋ல்க஬ கடந்த ஋ணி஦ி ஊடகத்தில் யக஬ப்பூயாக, நின் இதமாக வய஭ிப௅டாதல் ப௃தல் யகக. யக஬ப்பூக்களும் நின்஦ிதழ்களும் ஋ணி஦ி சார்ந்த வய஭ிப௅டுகளும் உ஬கத் தநிமாின் ஧கடப்புத் தாகத்தின் வய஭ிப௅ட்டுத் ரதகயகன ஥ிக஫வு வசய்கின்஫஦. ஥ாட்டு ஋ல்க஬கக஭க் கடந்து, ஋ங்கும் யிாிந்த யாசகர் யட்டத்கதப் வ஧றுகின்஫஦. உடத௅க்குடன் ஧ின்தெட்டங்கக஭பெம் கபைத்துகபகக஭பெம் வ஧றுயதால் ஧கடப்஧ா஭ிக்கு ஊக்கப௃ம் உற்சாகப௃ம் ஧ி஫க்கின்஫஦. அந்தந்த ஥ி஬ப்஧குதிக஭ில் அச்சாகிப் ஧திப்஧ாகி வய஭ிப௅டாதல் இபண்டாயது யகக. அச்சகப௃ம் ஧திப்஧கப௃ம் புத்தக யிற்஧க஦ ஥ிக஬னங்களும் உ஬கத் தநிமர் யாழ்யிடங்க஭ில் ஧பயிபெள்஭஦. ஧கடப்஧ா஭ிகக஭ இகய ஊக்குயிக்கின்஫஦. அச்சிட்ட த௄ல்க஭ின் வய஭ிப௅ட்டு யிமாக்கக஭ ஥டத்துயதால் ஧கடப்஧ா஭ிகள் நகிழ்கின்஫஦ர். ஌க஦ன சப௄க ஥ிகழ்வுகக஭ப் ர஧ா஬ப் புத்தக வய஭ிப௅ட்டு யிமாக்களுக்குப் ர஧ாயகதக் கடகநனாகக் வகாள்ளும் யமகந வ஧பைகி யபைகி஫து. இவ்யாறு உ஬வகங்கும் அச்சிட்டுப் ஧திப்஧ித்து யிற்஧க஦னாகும் த௄ல்கள், தாய் ஥ி஬த்தில் யிற்஧க஦னாயது நிக நிகக் குக஫வு. தாய் ஥ி஬த்தில் சந்கதகனத் ரதட ப௃டினாதயாறு உனர்ந்த யிக஬ இபைப்஧ரத ப௃தற் காபணம். தநிழ்஥ாட்டிலும் தநிமீமத்திலும் அச்சாகிப் ஧திப்஧ாகி வய஭ிப௅டாதல் ப௄ன்஫ாயது யகக. தாய் ஥ி஬த்தில் தநக்கு உாின இடம் உண்டா? ஋ன்஫ யி஦ா, உ஬கத் தநிழ்ப் ஧கடப்஧ா஭ிகளுக்கு உண்டு. ஋஦ரய தநிழ்஥ாடு, புதுச்ரசாி,


16

தநிமீமம் தள௃யின ஥ி஬ப் ஧பப்஧ில் யாள௃ம் நக்க஭ிகடரனபெம் த௄஬கங்க஭ிலும் தம் ஆக்கங்கக஭க் வகாண்டுவசல்஬ யிபைம்பும் உ஬கத் தநிமர், வதன்஦ிந்தினாயிலும் தநிமீமத்திலும் அச்சிட்டுப் ஧திப்஧ிக்கும் யமிகக஭ ஥ாடுயர். கடந்த சி஬ ஆண்டுக஭ில் ரதாபானநாக 3,000 தக஬ப்புக஭ில் உ஬கத் தநிமர் த௄ல்கள், தாய் ஥ி஬த்தில் அச்சிட்டுப் ஧திப்஧ித்து யிற்஧க஦னாகி யபைகின்஫஦. வய஭ினிடாநர஬ ப௃டங்கிக் ஧கடப்புகள் ஥ான்காயது யகக.

கிடக்கும் உ஬கத் தநிமர்

ப௃டுக்கின ரயகத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுக஭ாக நர஬சினாயிலும் சிங்கப்பூாிலும் ஥கடவ஧ற்று யபைம் இ஬க்கின ப௃னற்சிக஭ின் ரயகம், அதற்கு ப௃ந்கதன 50 ஆண்டுக஭ில் இபைக்கயில்க஬. ஌க஦ன உ஬கத் தநிமாின் இ஬க்கின ப௃னற்சிக஭ின் ரயகப௃ம் ப௃டுக்கின ஥ிக஬னிர஬ரன உள்஭து. உ஬க வநாமிகளுக்குச் வசவ்யின தநிழ் இ஬க்கினங்கக஭ ஋டுத்துச் வசல்யதுடன் புதின ஧கடப்புகக஭பெம் ஋டுத்துச் வசல்லும் ஧ணினில் உ஬கத் தநிமர் அனபாது ஈடு஧ட்டு யபைகின்஫஦ர். இதற்கு ப௃ன்ர஦ாடினாக அந்தந்த வநாமிகளுக்கா஦ அகபாதிகள் வய஭ினாகி யபைகின்஫஦. உ஬க வநாமிக஭ில் இபைந்து தநிள௃க்கு வநாமிவ஧னர்த்துத் தபைகின்஫ ஧ணிபெம் இகடன஫ாது ஥கடவ஧றுகி஫து. அந்த ஥ாட்டு ரயர்க஭ில் ஊறும் ஥ீகபபெம் உபத்கதபெம் ஌ற்஫஦ர். தத்தம் உகமப்க஧ப் ஧ச்கசனநாக்கி஦ர். ஧ண்஧ாட்டுக் கூறுகக஭ நப஧ணுக்க஭ாக்கி஦ர். ய஭ர்ச்சிகனக் க஦ிக஭ாக்கித் தந்த஦ர். தநிழ்ச் சுகய நா஫ாது யாழ்கின்஫஦ர். உ஬வகங்கும் ஧பயின தநிமாின் இ஬க்கின ப௃னற்சிக஭ில் தநிழ்கந ர஧ணி யபையதால் உ஬க வநாமினாகத் தநிழ் யாழ்ந்து யபைகி஫து.

(஢ன்நி:டில்னித் ஡஥ிழ்ச் சங்கம்)


17

ந஢ருடல்

அ஬ர்களுக்கோக ஋ன்ண தசய்து஬ிட்ஷடோம் ததரி஡ோய் அ஬ர்களுக்கோக

஢ீனிக்கண்஠ர்ீ ஬டித்ஷ஡ோம்

அ஠ி திரித்து அநிக்மக ஡஦ோரித்ஷ஡ோம் இ஧ங்கல் கூட்டங்கபில் ன௅ன் ஢ின்ஷநோம் சின க஬ிம஡கமபச் தசய்ஷ஡ோம்

அ஡ிச஦ங்கள் ஢டந்஡ிடும் ஋ண ஷதசிக்தகோண்ஷடோம் எரு஬ன் ஡ீ஦ிட்டுக் தகோண்டோன் அ஬ர்களுக்கோக

஋ன்ண தசய்து஬ிட்ஷடோம் ததரி஡ோய்

அ஬ர்கமப கு஬ினேம் தி஠ங்கபோக்கிஷணோம் ஬ன்ன௃஠ர்ந்஡ம஡ ஬ோசித்ஷ஡ோம் ஡ிணச் தசய்஡ி஦ில் என்நோக்கிஷணோம் த஥ௌண஥ோய் ஷ஬டிக்மக தோர்த்ஷ஡ோம் அ஬ர்களுக்கோக ஋ன்ண தசய்து஬ிட்ஷடோம் ததரி஡ோய் அ஬ர்கள் உநவுகள் உ஦ிர்த்து ஷதோய்தகோண்டிருக்க த஥ோ஫ி இ஫ந்து ஷதோய்க்தகோண்டிருக்க


18

இணம் அ஫ிந்து ஷதோய்க்தகோண்டிருக்க ஢ோடற்று ஷதோய்க்தகோண்டிருக்க அ஬ர்களுக்கோக

஋ன்ண தசய்து஬ிட்ஷடோம் ததரி஡ோய்

அ஬ர்கபில் ஦ோஷ஧னும் ஥ிச்ச஥ிருக்க அ஬ர்கபின்

சடனங்கமப ஋ண்஠த் த஡ோடங்கி அ஬ர்கபின் அ஬ர்களுக்கோய்

கோத்஡ிருக்கத் த஡ோடங்கி஬ிட்ஷடோம் அ஬ர்களுக்கோ ஋ன்ண தசய்து஬ிட்ஷடோம் ததரி஡ோய் இன்னும் எரு

க஬ிம஡ ஋ழுது஬ம஡ ஬ிட?

© தாண்டித்துர஧ (஢ன்நி: ஡஥ிழ்ந஬பி)


19

Gyk; ngaHTk; miye;Joy;Tk; உ.சச஧ன்(கரன இனக்கி஦,அ஧சி஦ல் ஬ி஥ர்சகர்)

jkpo; kugpy; Gyk; ngaHe;J nry;tJk; Gfyplk; Njbj; jg;gp XLtJk; ,Ug;gp;oe;J Ngha; miye;J coy;tJk; Gjpjd;W. ngaHjy;> jphpjy;> miyjy; vd;gd khDlj;jpd; jtpHf;f Kbahj tuyhw;Wf; $whf mike;Jtpl;lJ. ehNlhbfshf ,Ug;gJk; ekf;Fg; gpbj;j ,lq;fSf;F ehk; epidj;j Nghnjy;yhk; nry;yKbAk; vd;gJk; ekJ mbg;gil chpik vd;gij ehk; kdq;nfhs;sNtz;Lk;. “ ahJk; CNu> ahtUk; NfspH” vd;Dk; fzpad; g+q;Fd;wdpd; ftp thpfs; ,jidj;jhd; ehNlhbr; r% fq;fSf;F miyTjhd; tho;f;ifahfTk; tuyhwhfTk; ,Ue;jJ. vdpDk; khDl tuyhw;wpy; epiyahd r% fq;fSk;> gapHr;nra;ifAk; mtw;NwhL $lNt jdpr;nrhj;Jhpik cghp vd;gdTk; cUthdgpw;ghL ehNlhbr; r%fq;fSk; epiyahd> NtHnfhz;l r% fq;fSk; jkf;fpilNa Kuz;glj; Jtq;fpd. epiyahd r%fq;fs; CH> ehL> muR vd;gtw;iw nky;y nky;y cUthf;fptpl;ld. murpay; r%fq;fs;> FbAhpik vd;gd gpd;dH Ml;rp ngw;witahf NknyOe;jd. xNu Neuj;jpy; xUtH xU muRf;F my;yJ ehl;Lf;F kl;LNk capHg;Gld;


20

tpRthrkhf ,Uf;fNtz;Lk; vd;w murpay;> r%f kNdhepiy fl;likf;fg;gl;L tpl;lJ. ,e;jg; gpd;dzpapNyNa ehlw;wtHfSk; tPboe;jtHfSk; mfjpfSk; murpay; jQ;rk; Nfhhp gy;NtW ehLfspYk; miye;J coy;gtHfSk; muRfshYk; NjrpathjpfshYk; kpFe;j Iaj;JlDk; frg;GzHTlDk; Nehf;fg;gLfpwhHfs;. jhkhfj; jkJ nrhe;j tpUg;gpd; Nghpy;> “ nghUs;tapd; gphpe;J” nry;gtHfis ehk; tpUk;gpg; Gyk; ngau;e;Njhk; vd miof;f KbAk;. jkJ nrhe;j tpUg;gpy; mz;wp> ,dg;gLnfhiy> ,dj;Jtr; Rj;jPfupg;G> Nghu; vd;gdtw;wpd; fhuzkhf type;j/typ nfhz;l ngaHTf;F epHg;ge;jpf;fg;gl;ltHfis ehk; Gyk; ngaHf;fg;gl;ltHfs; vd toq;fyhk;. Gyk; ngaHf;fg;gl;ltHfspd; cyfk;> nfhjpg;gpYk; nfhe;jspg;gpYk; tpise;jJ. td;Kiwapy; fhak;gl;l clYlDk; kdj;JlDk; miytJk;@ ,og;gpd; ,Ug;igAk; ,Ug;gpd; ,og;igAk; vjpHg;gpd; capHg;igAk; xd;whff; fpsHj;JtJ. ,e;j ,Utifahd ngaHjy;fisAk; ehk; xNu ghHitapy; mZfKbahJ. ,itapuz;Lf;Fk; xUrpy jsq;fspy; nghJikg;ghL ,Ue;jNghJk; mbg;gilahd NtWghLfs; cs;sd. type;J Gyk; ngaHf;fg;gl;ltHfis „ tyir khe;jH‟ vd;W goe;jkpo; ,yf;fpaq;fs; Fwpg;gpLfpd;wd. kw;w tifapdiug; „ Gyk; ngaH khf;fs;‟ vd mit Rl;Lfpd;wd. rKjhak;> khDltpay;> murpay;> miytpay; my;yJ miye;Joy;tpay; (diaspora Studies) Nghd;w Jiwfspy; <Lgl;Ls;s Ma;thsHfs;


21

rpyH> Gyk; ngaH epiyia ,t;thW ,Utifg;gl;ljhf mZfKbahJ vdTk; vy;yhg; Gyg;ngaHTfSf;Fg; gpd;dhYk; NeubahfNth my;yJ cs;shHe;Njh nghUspay; fhuzq;fs; ,Uf;fpd;wd vdTk; thjpLfpwhHfs;. vdpDk; ,j;jifa gphpg;G> Nfhl;ghL rhHe;Jk; murpay; rhHe;Jk; ekJ ftdpg;Gf;F chpaJ vd ehd; fUJfpNwd;. Fwpg;ghfg; gy;NtWgl;l jkpoHfs; gy;NtW fhuzq;fSf;fhfg; Gyk; ngaHfpw NghjpYk; <oj; jkpoHfspd; typ Rke;j miye;Joy;T jdpahd ftdj;ij Ntz;b epw;fpwJ. Gyk; ngaHTk; Gyk; ngaHg;Gk; miye;Joy;Tk; jkpoHfSf;F xU Gjpa jpizia cUthf;fp tpl;Ls;sJ vd;gJgw;wp ehd; Kd;dNu vOjpapUf;fpd;Nwd;. jkpo; kugpy; jpizapaypd; Kf;fpaj;Jtk; ehd; VyNt mwpe;j xd;Wjhd;. ,yf;fpaj;ijAk; tho;f;ifiaAk; ,aw;ifiaAk; epyf;fhl;rpiaAk; ehk; gpupf;fKbahJ. ekJ tho;tpYk; ,yf;fpaj;jpYk; fhyKk;> ntspAk; Vw;fLj;Jfpw jhf;fKk; khw;wKk; ahit vd;gNj jpizapaypd; rpwg;Gf;$whf ehk; nfhs;sKbAk;. jpiz vd;gjw;Fj; jkpo; jUk; mHj;jk; gytifgl;lJ: ,lk;> gFjp> jsk;> ghFghL> gphpg;G> epyf;fhl;rp gz;G> Fyk;> xOf;fk;> epyk; vd;gd mtw;Wl;rpy. ,yf;fpak;> jpwdha;T vd;gd rhHe;J kl;LNk jpizapay; Kf;fpaj;Jtk; ngWtjpy;iy. khwhf> ekJ tho;f;if Kiw> tho;tpay;> jkpo; milahsq;fisg; Ghpe;J nfhs;s cjTjy;>


22

epyf;fhl;rpf;Fk; ekJ milahsq;fSf;Fk; ,Uf;ff;$ba ,zf;fj;ijr; Rl;Ljy;> gd;Kfg;ghL Nghd;w gy Ez;jsq;fspy; jpizapay; vkJ rpe;jidfSf;Fk; gbkq;fSf;Fk; Ghpe;JzHTf;Fk; toptFf;ff;$Lk;. ekf;F VyNt ,Uf;fpw Ie;jpizfSk; jkpo;r; r% fq;fspd; gyNtWgl;l tsHr;rpg;gb epiyfisr; Rl;Lfpw mNjNtis gd;ikg;ghlhd milahsq;fisAk; fhl;Lfpd;wd. r%fq;fspdJk; tho;tpaypdJk; gd;Kfg;ghl;il xd;wpizg;gjhfj; jkpo; nkhop mike;jJ. nkhop vd;gJ czHnthUikg;ghlhf mike;jJ vd;W ehk; nrhy;y KbAk;. jpizf;Nfhl;ghL my;yJ jpizapay; vd;gJ jkpo;> cyf ehfhpfj;Jf;Fk; ,yf;fpa kugpw;Fk; toq;fpa nrOikahd nfhilahFk;. Gyk; ngaHTk; miye;Joy;Tk; cUthf;Ffpw Gjpa jpiz – Mwhk; jpiz – Gjpa cwTfisAk; Gjpa mDgtq;fisAk; Gjpa tho;epiyfisAk; jkpOf;Fk; jkpo; topf;Fk; nfhz;L te;J NrHf;fpwJ. Gjpa ,aw;ifr; #oiy ehk; vjpHnfhs;fpNwhk;. gdpj;J} ty;> gdpr;rfjp> gdpj;jpiz> gdptay; Nghd;w Gjpa nrhw;fis vjpHnfhs;fpNwhk;. efuk;> gl;bdk; vd;gd ekJ Gjpa jpizapd; epyf;fhl;rpfshf cUtk; ngWfpd;wd. xNu epyg;gug;gpy;> Nfhil> ,iyAjpHfhyk;> tre;jk;> gdpf;fhyk; vd epyf;fhl;rpfs; ngUk;nghOjhfTk; rpWnghOjhfTk; khwp khwpj; Njhd;Wfpd;wd. kaf;fKk; KuZk; jpiz kaf;fq;fSk; ngUFfpd;wd. „ J}a;ik‟ ah my;yJ „ fyg;G‟ vd;gjh ekJ Njit vd;w Nfs;tpapy; jkpo; milahsk; jj;jspf;fpwJ. ,q;Fkw;W> mq;Fkw;w


23

me;ju epiyapy; milahsj; jtpg;G NkNyhq;FfpwJ. ,tw;wpd; ,yf;fpa ntspg;ghLfs; ahit? ,it fpsHj;Jk; r%ftpay;> ,yf;fpa> mwptpay; Nfs;tpfs; ahit? ehk; vq;Nf NtHnfhs;tJ? epyg;gug;gpyh? nkhopapyh? ,dj;Jtj;jpyh? czHtpyh? czHnthUikg;ghl;byh? epyf;fhl;rpapyh? fyg;gpyh? foptpuf;fj;jpyh? fw;gidapyh? Gyk; ngaHTk; miye;Joy;Tk; ,e;jf; Nfs;tpfis ek; Kd;Nd vwpfpd;wd. “ tlNtq;flk; Kjy; njd;Fkhp Mapilj; jkpo; $W ey;YyF” vd;gJ ,d;W ehL fle;Jk; vy;iy fle;Jk; gue;J tphpe;Jtpl;lJ. jkpioAk; jkpoiuAk; jkpo; ,yf;fpaj;ijAk; gioa rl;lfq;fSf;Fs; itj;J ,dp ehk; Ma;T nra;aNth Ghpe;J nfhs;sNth KbahJ. ekf;Fj; Njitahdit: Gjpa ghHit> Gjpa jpizfs;. Gjpa gbkq;fs;.

(஥ன்஫ி: டில்லித் தநிழ்ச் சங்கம்)


24

஬ி஫ா ஢ிகழ்வுகள்: டில்னித் ஡஥ிழ்ச்

சங்கம்.஡஥ிழ்-2010


25

trPfu nkhopfhtp

miwe;J %ba rhusj;Njhukha; rpye;jpfs; rpj;jpuk; tiuaj; njhlq;Ffpw Ntis te;jku;fpw `k;kpq; gwitapd; nkJik glu;e;j $uyF rpe;JtJ ve;jg;G+tpd; kfue;jNkh fz;zhb kzf;fpwJ. fhw;whb NghNy ,iltplhJ RoYfpw nky;ypa rpwfirtpdpNy Cjpj; js;SfpwJ ngUk;ngUk; ghiwfis. cjpu;e;j Jfs;fs; xt;nthd;WNkajd; trPfu nkhopfhtpg; gwf;fpd;wd kpfg;gutrkha;. MdhYk; tUe;Jjiy kl;LNk mthtpagb NkYkpWf tpLfpNwd; rhusq;fis ahu;jhd; Kidthu; xUKiw jPz;ba Gw;wpid kWKiwAQ; rPz;bg; ghu;f;f. fpz;zpah v];. ghap]h myp


26

gr;irg; Gy;ntsp.

FUFfspd; fPr;nrhypfspy; jpisf;fpwJ $L. mirtpYk; efu;tpYk; jpirnahd;whfpNa <Uapu; XUapuhfpNdhk; Gr;irf; fZf;fspy; Gjpjha; NkYkPUapu; Jspu;j;jpl rpypu;;f;fpwJ ee;jtdk;. kpuSfpw tho;tpy; RoYk; ngUk; Gjpu; nkJtha; Gupglj; njhlq;Fifapy; epiwe;J topfpw ghw;Flk; fd;Wfisr; Rw;Wfpw fWg;Gnts;isg; gRthf #otpupAJ gr;irg; Gy;ntsp. NghJNkh ek; Njhg;gpDs; gl;lhk; G+r;rpfs; fhw;wha; fjpuha; flyha; rpwfbf;ifapNy thuhNjh capu;f;fiuia curpf; flf;fpw Xtpaf;ftpijahAk;.. fpz;zpah v];.ghap]h myp


27

இது க஬ிர஡ அல்ன: க஬ரன

உணது மசக்கிமபப் தற்நிஷ஦

஢ீ ஏ஦ோது ஷகட்டுக் தகோண்டிருந்஡ோய்

஢ோன் ஋ணது மசக்கிமபக் தகோண்டு ஬ந்து உன்ணருகில் ஬ிட்ஷடன்

஢ீ மசக்கிமப ஋ன் ஡மன ஷகோது஬து ஷதோல் த஥து஬ோகத் ஡ட஬ிணோய் உன் த஡ரி஦ோ஡ கண்கள்

ஷகோதத்஡ிணோல் அமனக் க஫ிந்஡ண மசக்கிமபத் ஡ள்பி஬ிட்டோய் ஋துவும் தசய்஦ ன௅டி஦ோது

மசக்கிமப ஋டுத்துச் தசன்ஷநன்


28

஋ன்ணோல் உன் ன௅ன்ணோல்஢ிற்க ன௅டி஦஬ில்மன ஢ோன் உன் ன௅ன்ணோல்஢ிற்த஡ோய் ஢ிமணத்து மககமப ஬சிணோய் ீ

஌ஷ஡ஷ஡ோ ஬ோய்த஥ோ஫ிகள் ஷகோதத்஡ில் கத்஡ிணோய் ஋ன் தசய்ஷ஬ன் ஢ோன் க஡ிம஧஦ில் ஡மன குத்஡ி இருந்ஷ஡ன் தின் ஬ிநோந்ம஡஦ில் தூசுகள் ஢டுஷ஬

சோத்஡ப்தட்டிருந்஡

மசக்கிமபப் தோர்த்ஷ஡ன்

கம்திகள் துருப் திடித்஡ிருந்஡ண

நிம்ன௅ம் ஧஦ரும் தோ஬ிக்க ன௅டி஦ோ஡஡ோய்...

இருக்மக கோகம் தகோத்஡ி஦ம஡ப்ஷதோன ஷதோன எரு ஷ஡ோற்ந஥ோய்

அம்஥ோவுக்கோய் ஷதோட்ட கரி஦ல் ஦ோரும் இருக்கன௅டி஦ோ஡஡ோய் ஏடித்஡ிரிந்஡ மசக்கிளும்

அப்தோ ஢ீ ன௅டங்கி஦ ஷதோது ஡ோனும் ன௅டங்கி஬ிட்டது இப்ஷதோது ஢ீனேம் உன் மசக்கிள் ஷதோனஷ஬...

஡.அஜந்஡கு஥ார்


29

நகாரன-1

உரடந்து-

சி஡நி஦ என்

஡ா஦ின் உடரன

ந஡டிப் நதாறுக்கி ஢ி஥ிர்ரக஦ில்

நதாம்தர் என் ஡ரன஦ிலும் சதாட்டுச் நசன்நது ஡ன் தோட்டில்...!

ப௃ல்ரனஅப௃஡ன்


30

என் ஬ன்ணி ப௃காம்....!!!

கோமன ஥஠ிஷ஦ோமச தூத஥ிடும் ஬ோணம் டம்பர் ஢ீருடன்

கோமனச் சிற்றுண்டி஦ோய்

இ஧஬ின் உண்஠ோ஬ி஧஡ம் கமனக்கப்தடும்

சப்தோ஠ி கட்டி உண்ஷதோரின்

உ஠வுண்஠ல் சி஧஥த்துக்கோய் ஢ோள்ஷ஡ோறும் ஬ிஷசட உ஠வு ஬ோய் ஋ன்ந குநிகோட்டிக்கு ஋ட்ட ம஬த்ஷ஡

இனக்கு ம஬த்஡டிக்க

கடமன ஋ன்ந தத஦ரில்

஬ிடமனகமப ஥ந்஡ ஥ோக்கும் கோமனனே஠வு


31

஥஡ி஦ உ஠஬ிணிஷன

கு஫ம்திற்கிடும் த஦ற்நம்- துண்டுகமப எப்திட்டு ஢ிமணக்மக஦ில்

கநிக்கிடும் உப்ன௃க்கட்டிகள் ஋ண்஠ிி்மக஦ில் த஬ன்று஬ிடும் உள்பி ஋ன்ந

கள்பிம஦ அநி஦ோ஡

தருப்ன௃க் கநி஡ோன் தோணுடன் ஋஥க்கு த஬றுப்தோய் ஥ோநி஬ிடும்

உ஬மக஦ின்நி ஥ிண்டி உண்டு இ஧வுப்ததோழு஡ிணிஷன

கூடோ஧ங்கமப தூக்கித஦நிஷ஬ோம் இ஧சோ஦ண ஷதோர் என்நோல்.

஥.஡ி.சு஡ா


32

கண்஠ ீர் அஞ்சனி

஬வுணி஦ோ஬ில் இருந்து ன௃நப்தட்ட ஦ோழ்ஷ஡஬ி, ஥஡஬ோச்சிம஦ த஢ருங்கி஦ஷதோது ஥஡ி஦ம் என்நம஧ ஥஠ிம஦த் த஡ோட்டு஬ிட்டது. ஥஡஬ோச்சி ன௃மக஦ி஧஡ ஢ிமன஦த்஡ில் ஧஦ில்

஢ிறுத்஡ப்தட்டதும் இநங்குஷ஬ோர்

இநங்க, ஌றுத஬ர்கள் சீட் திடிப்த஡ற்கோக ன௅ந்஡ி஦டித்஡ோர்கள். த஦஠ிகஷபோடு ஷசர்ந்து 'த஡ம்திபி... த஡ம்திபி..' ஋ன்று கூ஬ிக்தகோண்டு இப஢ீர் ஬ிற்த஬ர்கள், 'ஷசோடோ.. ஷசோடோ...' ஋ன்று கூ஬ி஦தடி குபிர்தோணங்கமப ஬ிற்த஬ர்கள், '஬ஷட.. ஬ஷட...' ஋ன்று கூ஬ி஦தடி கடமன ஬மட ஬ிற்த஬ர்கள்; ஋ன்று ததரி஦ கூட்டஷ஥ ஬ண்டி஦ில் ஌நி ஢ிமநந்துதகோண்டணர். அ஬ர்கள் சுறுசுறுப்தோக ஡஥து ஬ி஦ோதோ஧த்ம஡ ஢டத்஡ி஦தடி எரு஬ி஡ அ஬ச஧த்துடன் ன௅ன்ணகர்ந்து தகோண்டிருந்஡ணர்கள். ஬ி஦ர்ம஬஦ின் த஢டி, த஬ற்நிமன ஢ோற்நம், சோ஧ோ஦ ஬ோமட இ஬ற்ஷநோடு


33

கடமன஬மட஦ின் ஬ோசன௅ம் கோற்ஷநோடு கனந்து ஬ந்஡து. ஧஦ில் ததட்டி஦ின் ஦ன்ணல்கள் ஬஫ி஦ோக ஡மனம஦ த஬பிஷ஦ ஢ீட்டி சினர்

கோற்று ஬ோங்கிக்தகோண்டிருந்஡ணர்.

஢ோன் ஧஦ினில்; ஦ன்ணல் அருஷகோடு அ஥ர்ந்஡ிருந்ஷ஡ன். தசி ஬஦ிற்மநக் கிள்பி஦து.

஦ோ஧ோ஬து ஷசோற்றுப் தோர்சல்

஬ிற்க஥ோட்டோர்கபோ? ஋ன்ந ஷ஦ோசமணனேடன் ஋ன் கண்கமப ஢ோனோன௃நன௅ம் சு஫ன஬ிட்ஷடன். ஢ோன் அ஥ர்ந்஡ிருந்஡ னென்நோம் ஬குப்ன௃ ஧஦ில் ததட்டிக்குள் இ஧ண்டு, னென்று ததண்கள் இடுப்திஷன சீத்ம஡னேம், ஧வுக்மகனேம்

அ஠ிந்துதகோண்டு மககபில் ததரி஦

கூமடகமப ஌ந்஡ிப்திடித்஡தடி ஌நிணோர்கள். அ஬ர்கஷபோடு ஷசர்ந்து ஢ல்ன ததோ஡ிஷசோநின் ஬ோசமணனேம் ஥ி஡ந்து஬ந்஡து. 'ஷசோறு தோர்சல்... ஷசோறு தோர்சல்...' ஋ன்று கூ஬ி஦தடி இ஧ண்தடோரு஬ர் ஋ன்மணக் கடந்து தசன்நணர். அடுத்஡஡ோக ஬ந்஡ மத஦மண ஥நித்து அ஬ணிட஥ிருந்து எரு ஷசோற்றுப்தோசமன ஬ோங்கிஷணன். தோர்சமனத் ஡ிநக்கும் ன௅ன்ஷண கரு஬ோட்டுக் கு஫ம்தின் ஬ோசமண ஋ன் தசிம஦ ஷ஥லும் கிபநி஦து.


34

அப஬ோண சூட்டில் சோப்தோடு அந்஡ப் தசிக்கு

ஷ஡஬ோ஥ிர்஡஥ோகஷ஬ இருந்஡து. ஋ப்தடி ஬ோங்கிஷணன்? ஋ப்தடி சோப்திட்டு ன௅டித்ஷ஡ன் ஋ன்று ஋ணக்ஷக த஡ரி஦ோது. ஋஡ிஷ஧ அ஥ர்ந்஡ிருந்஡ எரு ஡஥ிழ் குடும்தம் ஡ோங்கள்

கட்டிக்தகோண்டு ஬ந்஡ உ஠ம஬ இரு஬ருக்கு எரு தோர்சல் ஋ன்ந஬ி஡த்஡ில் அ஥ர்ந்து சோப்திட்டுக் தகோண்டிருந்஡ணர்.

இடி஦ப்தன௅ம், சீணிச் சம்தலும் ஬ோச஥ோக இருந்஡து. ஬஧஬஧ ஧஦ில் ததட்டிக்குள் த஢ருக்கம் அ஡ிகரித்துக் தகோண்ஷட ஬ந்஡து. ஬வுணி஦ோ, அனு஧ோ஡ன௃஧ம், ஥ட்டக்கபப்ன௃,

஡ிருஷகோ஠஥மன ஧஦ில்கள் சந்஡ிக்கும் ன௅க்கி஦஥ோண சந்஡ி இந்஡ ஥ோஷகோசந்஡ி. ஋ணஷ஬ அ஬ற்நில் இருந்து சின த஦஠ிகள் இந்஡ கடுக஡ி ஧஦ில் ஬ண்டி஦ில்

஌நி஦ிருந்஡ோர்கள். அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ோக சோப்திட்ஷடன். ஬ிசில் சத்஡த்ம஡த் த஡ோடர்ந்து ன௃மக஬ண்டி எரு குலுக்குக் குலுங்கி஦து. ஧஦ில் த஥து஬ோக ஊ஧ ஆ஧ம்தித்஡து. ஡ண்஠ம஧க் ீ குடித்து஬ிட்டு ஥ிகு஡ிச் ஷசோற்றுடன்

஬ோம஫஦ிமனம஦க் கசக்கி஦ஷதோது஡ோன் அது ஋ன்

கண்கபில் தட்டது. சோப்தோடு சுற்நி ஬ந்஡ 'ஷதப்தரி'ன்

இடதுதக்க னெமன஦ில் அந்஡ப் தடம் ஷதோடப்தட்டிருந்஡து. இமனம஦ ஋டுத்து

஋நிந்து஬ிட்டு, ஦ன்ணனினூடோக

஢ன்நோக குணிந்து ஦ோ஧ோ஬து ஬ருகிநோர்கபோ? ஋ன்று இருதக்கன௅ம்


35

தோர்த்து஬ிட்டு, சோப்திட்ட மகம஦ சிக்கண஥ோகக்

கழு஬ிக்தகோண்ஷடன். ஬ோசிப்த஡ற்கோக ஬ோங்கிம஬த்஡ிருந்஡ ஆங்கினப் தத்஡ிரிமக஦ினிருந்து எரு துண்மடக்

கி஫ித்த஡டுத்து ஈ஧ம்ஷதோக மகம஦த் துமடத்ஷ஡ன். அ஬ச஧஥ோக அந்஡ப்

ஷதப்தரின் கசங்கல்கமப ஢ீ஬ி ஬ிட்டு

஥ீ ண்டும் தடத்ம஡ உற்றுப் தோர்த்ஷ஡ன். சந்ஷ஡கஷ஥ இல்மன. அது தோர்த்஡ீதன் ஡ோன்!

஋ன் மககபில் த஥ல்னி஦ ஢டுக்கம்.... தோர்த்஡ீதன்...! தோர்த்஡ீதன் ஦ோர் ஋ன்று ஢ோன் உங்களுக்குச் தசோல்னிஷ஦ ஆகஷ஬ண்டும்.

கிபித஢ோச்சி஦ில் உருத்஡ின௃஧ம் அ஬ன் திநந்து ஬பர்ந்஡ ன௄஥ி. தசந்த஢ல் ஬஦ல்களும், த஡ன்ணந்ஷ஡ோப்ன௃க்களும்,

ஷ஡ோட்டந்து஧வுகளும் ஋ன்று ஋ப்ஷதோதும் தச்மச தஷசல்

஋ன்று ஬பங்தகோ஫ிக்க இ஦ற்மக அன்மண கண்ணுக்கும், ஥ணதுக்கும் குபிர்ச்சி ஡ரும் தி஧ஷ஡சம் அது. குபங்கபில்

஡ண்஠ ீர் ஢ிமநந்து ஬஫ிந்துதகோண்ஷட இருக்கும். இ஡஥ோண குபிருடன் தசம்஥ண் ஬ோசமண கோற்நில் கனந்஡ிருக்கும்.

த஢ல்஥஠ிகள் ன௅஡ிர்ந்து, கணத்து, தோ஧த்஡ில் ஡மனசோய்த்து ஢ிற்கும்.


36

தோர்த்஡ீதன் தின்஡ங்கி஦ கி஧ோ஥த்஡ில் திநந்஡ிருந்஡ோலும்,

தடிப்தில் தகட்டிக்கோ஧ணோகஷ஬ இருந்஡ோன். தடிப்ன௃ ஡஬ிர்ந்஡ ஥ற்மந஦ ஷ஢஧ங்கபில் ஬஦னில் இநங்கி

ஷ஬மனதசய்஬ோன். ஥ோடுகமப அ஬ிழ்த்து ஷ஥஦஬ிடு஬ோன். தோல்கநப்தோன்.

அவ்஬பவு க஭;டங்களுக்கு ஥த்஡ி஦ிலும்

அ஬ன் தடித்து ஦ோழ் ஥ருத்து஬தீடத்஡ிற்குத் த஡ரி஬ோகி஦ிருந்஡ோன்.

தோர்த்஡ீதன் ஦ோழ்ப்தோ஠த்஡ில் ஋ங்கள் ஬ட்டில் ீ

஡ங்கி஦ிருந்து஡ோன் தல்கமனக் க஫கத்஡ிற்குச் தசன்று ஬ந்஡ோன். அப்ஷதோது ஢ோன் ன௅கோம஥த்து஬ தீடத்஡ில்

தடித்துக்தகோண்டிருந்ஷ஡ன். இரு஬ரும் உந஬ிணர்கள்

஋ன்த஡ற்கும் ஷ஥னோக எஷ஧ ஬஦த஡ோத்஡஬ர்கள் ஋ன்த஡ோல் ஋ங்களுக்கிமட஦ில் எரு இறுக்க஥ோண ஢ட்ன௃ ஢ின஬ி஦து. ச஡ோ தடிப்ன௃, தடிப்ன௃ ஋ன்று னெழ்கி஦ிருந்஡ தோர்த்஡ீதணின்

஬ோழ்஬ிலும் கோ஡ல் ஋ன்ந ஬சந்஡ம் ஬சத்த஡ோடங்கி஦து. ீ அ஬ள் தத஦ர் ஆணந்஡ி. தசோந்஡ இடம் ஡ிருத஢ல்ஷ஬னி. ஋ங்கள் ஬ட்டுக்கு ீ ன௅ன் ஬டு஡ோன் ீ அ஬ளுமட஦ ஬டு. ீ ஢ண்தன் ஋ன்ந ன௅மந஦ில் ஡ன் கோ஡ல் ஬ிச஦த்ம஡

தோர்த்஡ீதன் ஋ன்ணிடம் த஡ரி஦ப்தடுத்஡ிணோன். ஢ோனும் அ஬னுமட஦ கோ஡லுக்கு தச்மசக் தகோடி


37

கோட்டிஷணன். ஡ிணம் ஡ிணம் த஬றும் தோர்ம஬கபோல் ஥ட்டுஷ஥ ஷதசிக்தகோண்டோர்கள்.

எரு஢ோள் ம஡ரி஦த்ம஡

஬஧஬ம஫த்துக்தகோண்டு தோர்த்஡ீதஷண அ஬பிடம் ஡ணது கோ஡மன த஬பிப்தடுத்஡ிணோன். ஆணந்஡ினேம் அம஡

஌ற்றுக்தகோண்டோள். ஋து஬ி஡ ஋஡ிர்ப்ன௃களும் இல்னோ஥ல் அன்ன௃ ஋ன்னும் ஢ீர் ஊற்நி ஬பர்ந்஡து கோ஡ல்.

ஆணந்஡ி஦ின் தட்டப்தடிப்ன௃ னென்று ஆண்டுகளுடன் ன௅டி஬மடந்஡ிருந்஡ ஢ிமன஦ில் ஡ிரு஥஠ப் ஷதச்சு

ஆ஧ம்த஥ோணது. ஡ங்கள் ஥கள் எரு ஬ருங்கோன டோக்டம஧

கோ஡னிக்கிநோள் ஋ன்தம஡ அநிந்஡தும் ஆணந்஡ி஦ின் ஡஧ப்தில் ஡ிரு஥஠த்஡ிற்கு ன௄஧஠ சம்஥஡ம் த஡ரி஬ிக்கப்தட்டது. ஆணந்஡ி஦ின் தடிப்ன௃ ன௅டிந்஡மகஷ஦ோடு அ஬ளுக்கு ஡ிரு஥஠ம் தசய்தும஬ப்த஡ில் அ஬ச஧ம் கோட்டிணர் ததற்ஷநோர். ஆணோல் அங்கு஡ோன் தி஧ச்சமணனேம்

உருத஬டுத்஡து. தோர்த்஡ீதணிடம்; ஡ிரு஥஠த்஡ிற்கு சம்஥஡ித்஡ ததற்ஷநோர் ஢ிதந்஡மண என்மநனேம் ஬ி஡ித்஡ணர். 'அவுஸ்ஷ஧னி஦ோ஬ின இருக்கிந ஋ங்கட த஧ண்டு திள்மப஦ளும் ஋ங்களுக்கும், ஥களுக்கும் ஌ற்கணஷ஬ ஸ்ததோன்சர் தசய்஡ிருக்கீ ணம். இ஬பின்ட தடிப்ன௃ ன௅டினேம் ஥ட்டும்஡ோன் தோர்த்஡ணோங்கள். ஋ங்களுக்கு அ஬மப உங்களுக்கு


38

தசய்தும஬க்கிந஡ின ஋ந்஡ப் தி஧ச்சமணனேம் இல்ன. ஆணோல் கனி஦ோ஠ம் அவுஸ்ஷ஧னி஦ோ஬ின஡ோன்' ஋ன்நணர். '஋ன்ண கனி஦ோ஠ம் அவுஸ்ஷ஧னி஦ோ஬ினஷ஦ோ?' கல்னோய் சம஥ந்து஬ிட்டோன் தோர்த்஡ீதன். ஡ிரு஥஠த்஡ிற்கு

சம்஥஡ம் த஡ரி஬ித்஡஡ில் ஥கிழ்ந்துஷதோ஦ிருந்஡ தோர்த்஡ீதணின் ஡மன஦ில் இடி஬ிழுந்஡து ஷதோனிருந்஡து இந்஡ அநி஬ிப்ன௃. அ஬ன் ஥றுத்ஷ஡஬ிட்டோன். ஆணந்஡ி அ஬ணிடம் ஋வ்஬பஷ஬ோ தகஞ்சிப் தோர்த்஡ோள்.

'அண்஠ோம஬஦ள் ஋ங்கப ஸ்ததோன்சர் தண்஠ி஦ிருக்கீ ணம். ஋ன்஧ தடிப்ன௃க்கோகத் ஡ோன் இவ்஬பவு ஢ோளும் அம்஥ோ,

அப்தோம஬஦ள் த஬஦ிட் தண்஠ிணத஬. இப்த ஢ீங்கள் ஌னோது ஋ன்நோல் ஋ப்திடி?....' ஋ன்நதடி கண்ம஠க் கசக்கிணோள்

ஆணந்஡ி. தோர்த்஡ீதன் ஡ன் ன௅டி஬ில் உறு஡ி஦ோக இருந்஡ோன். '஢ீங்க அங்க ஬஧னோம் ஡ோஷண. 'தடோக்டர்'஥ோம஧ ஋ன்நோல் 'ஸ்ததோன்சர்' தண்ணுநதும் சுகம் ஋ன்டு அண்஠ோ தசோன்ண஬ர். அங்க உங்களுக்கு கிபிணிக் என்டும் ஷதோட்டுத்஡ோந ஥ோ஡ிரி கம஡ச்சம஬஦ள். அங்கத஦ன்டோல் ஋ல்னோ ஬ச஡ி஦ஷபோடனேம்


39

இருக்கனோம். இங்க ஥ோ஡ிரி ஢ோட்டுப் தி஧ச்சமணனேம்

இருக்கோது. எருத்஡ருக்கும் த஦ப்திடத் ஷ஡ம஬஦ில்மன. உங்கபப் ஷதோன தடோக்டர்஥ோருக்கு அங்க ஢ல்ன

உம஫ப்தோம்' ஋ன்று தோர்த்஡ீதணின் ஥ணம஡க் கம஧க்க ஋வ்஬பஷ஬ோ ஷதசிப்தோர்த்஡ோள் ஆணந்஡ி. தோர்த்஡ீதன் அ஡ற்தகல்னோம் ஥சி஦ஷ஬ இல்மன.

அ஬ன் சிறு஬஦து ன௅஡ல் ஊரின் ஥ீ தும், ஡ன் ஥க்கள் ஥ீ தும் அ஡ீ஡ தற்றுக்தகோண்ட஬ன். ஡ோன் ஥ருத்து஬ப் தடிப்மத

ன௅டித்஡தும், ஡ோன் திநந்து ஬பர்ந்஡ ஊரில் ஥க்களுக்கு

ஷசம஬ தசய்஦ ஷ஬ண்டும் ஋ன்று அடிக்கடி தசோல்஬ோன். அப்தடிப்தட்ட஬ன் அ஬ர்கபின் ஬ிருப்தத்஡ிற்கு சம்஥஡ிப்தோணோ?

'஋ன்஧ உ஦ிர் னெச்சு இருக்கும் ஬ம஧க்கும் இந்஡ ஢ோட்டு ஥க்களுக்கு ஷசம஬ தசய்஦ ஷ஬ணும் ஋ன்நது஡ோன் ஋ன்஧ ஬ிருப்தம். த஬பி஢ோட்டு ஬ச஡ி ஬ோய்ப்ன௃கமப ஬ிட ஢ோன்

இந்஡ ஥ண்ம஠னேம், ஥க்கமபனேம் ஷ஢சிக்கிநன். ஋ன்஧ ஡ோய் ஥ண்஠ ஬ிட்டு ஢ோன் ஋ங்கனேம் ஬஧஥ோட்டன்' ஋ன்நோன் உறு஡ி஦ோக.

ஆணந்஡ி அழுது ஥ன்நோடி ஷகட்டுப்தோர்த்஡ோள். தோர்த்஡ீதன் ஥றுத்ஷ஡ ஬ிட்டோன்.


40

'஋ன்ஷணோட ஋ன்஧ ஊரின ஬ோ஫ ஌லுத஥ன்நோல், ஢ீர் ஋ங்கட

கனி஦ோ஠ ஬ிச஦த்ம஡ப் தற்நி ஷதசும். இல்மனத஦ன்நோல் உம்஥ட ஬ிருப்தம் ஷதோன தசய்஦னோம்' ஋ன்று திடி஬ோ஡஥ோகக் கூநி஬ிட்டோன்.

஡ங்கள் தடிப்மதனேம், டோக்டர் தட்டத்ம஡னேம் கோட்டி

஋த்஡மணஷ஦ோ டோக்டர்கள் தசோந்஡ ஥ண்ம஠, தசோந்஡ ஢ோட்மட ஬ிட்டு த஬பிஷ஦ந ஡ணது தடிப்ன௃ ஡ணது

஥க்களுக்கு த஦ன்தட ஷ஬ண்டும் ஋ன்று ஢ிமணத்஡ தோர்த்஡ீதன் ஡ன் கோ஡னி஦ின் ஆமசக்கு இ஠ங்க

஥றுத்து஬ிட்டோன். கோ஡னோ? ஡ன் ஥க்கபோ? ஋ன்று

஬ந்஡ஷதோது ஥க்கள்஡ோன் ஋ன்று ஡ணது கோ஡மனத் ஡ி஦ோகம் தசய்஡ோன்.

ன௅டி஬ில் ஆணந்஡ி ஡ணது ததற்ஷநோருடன் அவுஸ்஡ிஷ஧னி஦ோவுக்குப் த஦஠஥ோணோள்.

தடிப்ன௃ ன௅டிந்஡தும் தோர்த்஡ீதனுக்கு அ஬னுமட஦ தசோந்஡ ஊ஧ோண ஡ரு஥ன௃஧த்஡ிஷனஷ஦

஢ி஦஥ணம் கிமடத்஡து. ஢ல்ன

மக஧ோசி஦ோண டோக்டர் ஋ன்ந தத஦ருடன் சந்ஷ஡ோச஥ோக

஡ணது கடம஥ம஦ ஆற்நிணோன். தின்ணர் அந்஡ ஊரிஷனஷ஦ எரு ததண்ம஠ ஥஠ந்துதகோண்டோன்.

கோனங்கள் உருண்ஷடோட கிபித஢ோச்சி ஥ண்஠ில் னேத்஡ம் த஡ோடங்கி஦து. ஥ண்ம஠ ஢ம்தி ஬ி஬சோ஦ம்


41

தசய்து ஬ோழ்ந்து ஬ந்஡ ஥க்கள் ஡ங்கள் ஬ோழ்஬ிடங்கமப ஬ிட்டு இடம்தத஦஧த் த஡ோடங்கிணர். ஋ங்கும் குண்டுச் சத்஡ங்களும், ஥஧஠ ஏனங்களுஷ஥ ஥ிஞ்சிண. இடம்தத஦ர்வுகள் த஡ோடர்ந்஡ண.

஡ரு஥ன௃஧ம் ஥ருத்து஬஥மண கோ஦க்கோ஧ர்கபோல் ஢ிமநந்து

஬஫ிந்஡து. ஥ருந்துப் தற்நோக்குமநஷ஦ோடு, ஥ருத்து஬ர்கள்

தற்நோக்குமநனேம் தகோண்ட தி஧ஷ஡சம் அது. த஡ோண்டர்கள் தனர் உ஡஬ிக்கு மகதகோடுக்க இ஧வு, தகல் தோ஧ோ஥ல்

கோ஦க்கோ஧ர்கமபக் க஬ணித்஡ோன் தோர்த்஡ீதன். ஢ோட்கள் ஢க஧ ஢க஧ ஷதோரின் அஷகோ஧ம் கூடிக்தகோண்ஷட ஷதோணது.

கண்னெடித்஡ண஥ோண இ஧ோணு஬த் ஡ோக்கு஡னில் ஡ரு஥ன௃஧ம் அ஧சிணர் ஥ருத்து஬஥மண கூட ஥ிஞ்ச஬ில்மன.

அன்றும் அப்தடித்஡ோன் ஢டந்஡து. அ஡ிகோமன஦ிஷனஷ஦ ஧ோணு஬த்஡ிணர் n஭ல் ஬ச்சு ீ ஆ஧ம்த஥ோகி஬ிட்டது. தல்கு஫ல் தீ஧ங்கிகள் த஡ோப்ன௃த்த஡ோப்ததன்று ஬ிழுந்து ஡ரு஥ன௃஧ம் தி஧ஷ஡சஷ஥ அ஡ிர்ந்துதகோண்டிருந்஡து. ம஬த்஡ி஦ர்களும், ம஬த்஡ி஦ம் த஡ரிந்஡஬ர்களும் ஋ன்று ம஬த்஡ி஦சோமன ஏய்஬ின்நி இ஦ங்கிக்தகோண்டிருந்஡து. ஡ிடீத஧ன்று தோரி஦ த஬டிஷ஦ோமசத஦ோன்று. தோர்த்஡ீதனுக்கு


42

ததுங்குகு஫ிக்குள் ஏடக்கூட ஷ஢஧ம் இருக்க஬ில்மன. ஥ற்ந ஥ருத்து஬ர்கமபப் ஷதோனஷ஬ அ஬னும் இ஧ண்டு கோதுகமபனேம் ததோத்஡ிக்தகோண்டு ஬ிழுந்து

குப்ன௃நப்தடுத்஡ோன். அடுத்஡ க஠ம் கோம஡ தச஬ிடுதடுத்தும் ஥ற்றுத஥ோரு இடிஷ஦ோமச. ஋ங்கும் ன௃ழு஡ி ஥ண்டனம்.

அடுத்஡டுத்து ஢ோன்மகந்து n஭ல்கள் ஥ருத்து஬஥மணக் கட்டடம் ஥ீ து ஬ிழுந்து த஬டித்஡ண. ஷ஢ோ஦ோபர்கள்,

கோ஦க்கோ஧ர்கள் தனர் இநந்து ஷதோணோர்கள். ம஬த்஡ி஦ர் எரு஬ரும், ஡ோ஡ி஦ர்கள் சினரும் தடுகோ஦஥மடந்஡ணர்.

தோர்த்஡ீதனுக்கும் ஬னது மக஦ில் இ஧ண்டு சன்ணங்கள் துமபத்஡ிருந்஡ண. கட்டிட இடிதோட்டுக்குள்

஥ோட்டிக்தகோண்ட஡ில் கோனிலும் ஋லும்ன௃ ன௅நிவு ஌ற்தட்டிருந்஡து.

஥ருத்து஬஥மணக் கட்டிடம் ன௅ழு஬தும்

ஷச஡஥மடந்஡஡ோலும், தோதுகோப்தின்ம஥஦ோலும் ன௃து஥ோத்஡பன் தகு஡ிக்கு இடம்஥ோநி஦து.

தோர்த்஡ீதன் ஡ணது ஥மண஬ிம஦னேம் இ஧ண்டு ஬஦து ஥கமணனேம் கூட்டிக்தகோண்டு, ஡ன் உந஬ிணர்கஷபோடு ன௃து஥ோத்஡பன் தகு஡ிக்கு இடம்தத஦ர்ந்஡ோன். அங்கு ம஬த்஡ி஦ர்களுக்கு ஋ன்று ஷதோ஡ி஦பவு ஬ிடு஡ி ஬ச஡ிகூட இருக்க஬ில்மன. ஥க்கஷபோடு ஥க்கபோக ஥ருத்து஬஥மணம஦ எட்டி எரு கூடோ஧த்ம஡ அம஥த்து ஡ணது குடும்தத்ம஡


43

஡ங்க ம஬த்஡ோன். அம஧ப்தட்டிணி, கோல் தட்டிணி ஋ன்று

஢ோட்கள் ஢கர்ந்஡ண. அந்஡ப் தகு஡ி஦ில் ததரும் த஡ோமக஦ோண

஥க்கள் ஡ங்கி இருந்஡ணர். கோ஦஥மடந்து ம஬த்஡ி஦஬ச஡ிகள் ஌து஥ற்று துடித்துக்தகோண்டிருக்கும் கு஫ந்ம஡கமபப்

தோர்த்஡ஷதோது தோர்த்஡ீதனுக்கு ஡ன்னுமட஦ கோ஦ங்கள், ஬னிகள், ஷ஬஡மணகள் என்றும் ததரி஡ோகத் ஷ஡ோன்ந஬ில்மன. தோர்த்஡ீதன் அங்கிருந்஡

஥ருத்து஬஥மண஦ில் ஡ணது த஠ிம஦த் த஡ோடர்ந்஡ோன்.

கூடோ஧ த஬க்மகக்குள்ளும், ஥஧ங்கபின் ஢ி஫னிலும் கிடந்஡ ஷ஢ோ஦ோபர் ததரும் சி஧஥ப்தட்டணர். தோர்த்஡ீதன் ஡ன்ணோல் ன௅டிந்஡ ஥ட்டும் ஏடிஷ஦ோடி அ஬ர்களுக்கு உ஡஬ிணோர்.

இ஧ண்டு, னென்று ஢ோட்கபோக ன௅ள்பி஬ோய்க்கோல், ன௃து஥ோத்஡பன், இ஧ட்மட஬ோய்க்கோல், இமடக்கோடு, ஬மனஞன் ஥டம் தகு஡ிகபில் த஡ோடந்து ஡ோக்கு஡ல் ஢டத்஡ப்தட்டது. தோதுகோப்ன௃ ஬ன஦ம் ஋ன்று அ஧சிணோல் அநி஬ிக்கப்தட்ட தகு஡ிகஷப குநிம஬க்கப்தட்டண. கோ஦஥மடந்ஷ஡ோர், இநந்ஷ஡ோர் உடல்கள் ஬ந்து கு஬ிந்துதகோண்ஷட இருந்஡ண. தோர்த்஡ீதமணப் ஷதோன்ந ம஬த்஡ி஦ர்களுக்கு மக஦று஢ிமன஡ோன். ஡ம் இ஧ண்டு மககபோல்


44

஋த்஡மணஷதருக்குத் ஡ோன் ஥ருந்துஷதோட ன௅டினேம். ஢ோள் ஷ஡ோறும் ன௅ன்னூறு, ஢ோனூறு ஬ம஧஦ோஷணோர்

கோ஦஥மடந்஡ணர். அ஬ர்கபில் எரு த஡ோமக஦ிணர் அடுத்஡டுத்஡ ஢ோட்கபில் இநந்துஷதோ஦ிணர். கோ஧஠ம் சோ஡ோ஧஠ ஡மன஬னி ஥ோத்஡ிம஧கூட அ஬ர்கபிடம்

இல்மன஋ன்கிந ஢ிமன஡ோன். த஬ட்டும், தகோத்தும் ஋ல்னோ ஬மக஦ோண கூ஧ோண ஆனே஡ங்களும் சிகிச்மசக்குப்

தோ஬ிக்கப்தட்டண. ஋ல்னோ ஬மக஦ோண து஠ி஬மககளும் கோ஦க்கட்டுகளுக்கு தோ஬ிக்கப்தட்டண. தகோ஡ித்஡ ஢ீர், சுண்஠ோம்ன௃ ஷதோன்நம஬களும் ஥ருந்஡ோக த஦ன்தடுத்஡ப்தட்டுக்தகோண்டிருந்஡ண.

த஬஦ில் த஬க்மக஦ிலும், ஥ண்ம஠ அள்பிக்தகோண்டு

஬ந்து தகோட்டி஦ கோற்நின் ஬ச்சிலும் ீ கூடோ஧ங்கபிலும், ஥஧ங்களுக்குக் கீ ழும் கோ஦ப்தட்டுக்கிடந்஡஬ர்கள்

ஷ஬஡மண஦ில் துடித்துக்தகோண்டு இருந்஡ணர். ஥ருந்஡ின்நி த஬று஥ஷண கட்டப்தட்டிருந்஡ ஢ோள்தட்ட கோ஦ங்கபினிருந்து ன௃ழுக்கள் கூட த஢பிந்஡ண.

'சர்஬ஷ஡ச ஢ோடுகபில் கூட இந்஡ ஥ணி஡ இ஫ப்ன௃க்கமப ஷகட்க ஦ோரு஥ில்மன஦ோ? தசி஦ோலும், தட்டிணி஦ோலும் ஬ோடும் இந்஡ உ஦ிர்கபின் ததறு஥஡ி ஦ோருமட஦ கண்களுக்கும் ன௃னப்தட஬ில்மன஦ோ?


45

஥ணி஡ உ஦ிர்கள் இவ்஬பவு ஥னிணப்தட்டு ஬ிட்டஷ஡' ஋ன்று தோர்த்஡ீதன் ஡ிணன௅ம் ன௃ளுங்கிணோன். திநந்஡ கு஫ந்ம஡ ன௅஡ல் ததண்கள், சிறு஬ர்கள், ஬ஷ஦ோ஡ிதர்கள் ஋ன்று கோ஦ப்தட்டும், இநந்தும் கிடப்ஷதோம஧க் கோ஠க்கோ஠

தோர்த்஡ீதனுள் அ஬ர்களுக்கோக ஷசம஬ தசய்஦ ஷ஬ண்டும் ஋ன்ந த஬நி கூடிக்தகோண்ஷட ஬ந்஡து.

இப்ஷதோத஡ல்னோம் தோர்த்஡ீதன் எரு இ஦ந்஡ி஧த்ம஡ப் ஷதோனஷ஬ தச஦ல்ப்தட்டோன். ஋ப்ஷதோது உநங்குகிநோன். ஋ப்ஷதோது ஬ி஫ிக்கின்நோன் ஋ன்று அ஬னுக்ஷக த஡ரி஦ோது. சோவுகள் கூட அ஬ன் கண்களுக்கு சோ஥ோன்஦஥ோகத் த஡ரிந்஡து. இநந்஡஬ர்கள் ஷதோக இருக்கிந஬ர்களுக்கு ஷ஬ண்டி஦ம஡ எரு இ஦ந்஡ி஧த்ம஡ப் ஷதோன தசய்துதகோண்டிருந்஡ோன். ஋ந்஡க் குண்டுச் சத்஡ங்களும் அ஬மண இடஞ்சல் தசய்஦஬ில்மன. ஬னி஦ின் ஷ஬஡மண஦ில் அழுது குபறும் ஥க்கபின் அ஬னக் கு஧ல்கள் ஥ட்டுஷ஥ அ஬னுமட஦ கோதுகளுக்குள் ச஡ோ ஷகட்டுக்தகோண்டிருந்஡ண. இ஧வு தகல் தோ஧ோ஥ல் ஷ஢஦ோபர்களுடஷணஷ஦ சு஫ன்நோன். சரி஦ோண ஥ருத்து஬ ஬ச஡ி஦ில்னோ஥ல் அ஢ி஦ோ஦஥ோக அங்க஬ணர்கபோகிக் ீ தகோண்டிருக்கும் இபம்திஞ்சுகமபப் தோர்த்து அ஬னுமட஦ உள்பம்


46

த஬தும்தி஦து. இ஦னோம஥னேம், ஆற்நோம஥னேம் ஷசர்ந்து அ஬னுக்கு இந்஡ உனகத்஡ின் ஥ீ து த஬றுப்ன௃஠ர்ம஬ ஌ற்தடுத்஡ி஦து. ஡ன்னுமட஦ குடும்தத்ம஡க் கூட ஥நந்து஬ிட்டு ஥ருத்து஬ப்த஠ி஦ில் ஈடுதட்டோன். இந்஡ ஢ிமன஦ில் ஡ோன் தோர்த்஡ீதணின் ஥கனும்,

஥மண஬ினேம் ஋நிகம஠த் ஡ோக்கு஡லுக்கு இனக்கோகி கோ஦஥மடந்஡ணர். தோர்த்஡ீதணின் ஥மண஬ி தித்துப் திடித்஡஬ள் ஷதோன அழுதுகுபநிணோள்.

஥கனுக்கு

஡மன஦ில் தன஥ோண கோ஦ம் ஌ற்தட்டிருந்஡து. த஢ற்நி஦ில், கண் ன௃ரு஬த்஡ிற்கு அருகில், அ஬ன் திஞ்சுக் மககபில்,

஬஦ிற்நில், கோல் த஡ோமட஦ில் ஋ன்று அந்஡ச் சின்ணஞ்சிறு சிசு஬ின் உடல் ன௄஧ோவும் கட்டுப்ஷதோட்டிருந்஡து. அ஬மண ஥டி஦ில் ம஬த்துக்தகோண்டு ஡ட஬ித் ஡ட஬ி ஥மண஬ி அழுதுதகோண்டிருந்஡ோள். அ஬ளுக்கும் ஷ஡ோள் தட்மட஦ிலும், தின் ன௅துகிலும் கட்டுக்கள் ஷதோடப்தட்டிருந்஡ண.

'஋ல்னோம் உங்கபோன ஡ோன். இப்த உங்களுக்கு சந்ஷ஡ோசம் ஡ோஷண.... ஢ோன் அப்தஷ஬ த஬பிக்கிடு஬ம், த஬பிக்கிடு஬ம் ஋ன்டு தசோன்ணணோன். ஷகட்டண ீங்கஷபோ....' ஋ன்று

தோர்த்஡ீதமணக் கண்டதும் ஆஷ஬சம் ஬ந்஡஬மபப் ஷதோன கத்஡ிணோள் அ஬ள்.


47

கோ஦ப்தட்டுக் கிடக்கும் கு஫ந்ம஡ம஦னேம், ஥மண஬ிம஦னேம் தோர்த்஡ஷதோது தோர்த்஡ீதணோலும் ஡ோங்க ன௅டி஦஬ில்மன஡ோன். ஡ோன் எரு டோக்ட஧ோக இருந்தும் ஡ன் ஥மண஬ிக்ஷகோ, ஥கனுக்ஷகோ சரி஦ோண சிகிச்மச தசய்஦ ன௅டி஦ோ஥ல் இருப்தம஡க் கோ஠ ஥ணம் த஬றுத்஡து தோர்த்஡ீதனுக்கு. கிட்ட஬ோக துப்தோக்கி ஷ஬ட்டுக்களும், இ஧ோணு஬ க஬ச ஬ோகணங்கபின் உறு஥ல்களும் ஷகட்டுக்தகோண்டிருந்஡ண. 'சணத஥ல்னோம் கடல் ஬஫ி஦ோகவும், ஡ம஧ ஬஫ி஦ோகவும் த஬பிஷ஦நப்ஷதோகீ ண஥ோம். ஢ோங்களும் அம஬஦ஷபோட ஷதோ஬ம்' ஋ன்று ன௃னம்தத்த஡ோடங்கிணோள். அ஬பது ஷகோதத்஡ிலும், ஷதச்சிலும் இருக்கும் ஢ி஦ோ஦ம் தோர்த்஡ீதனுக்குப் ன௃ரி஦ோ஥ல் இல்மன.

'஢ோன் எரு டோக்டர். ஋ன்னுமட஦ உம஫ப்ன௃ இப்த இந்஡ ஥க்களுக்கு கட்டோ஦ம் ஷ஡ம஬. இது ஋ல்னோத்ம஡னேம்

஬ிட்டு஬ிட்டு ஋ன்ணோன ஬஧஌னோது. ஢ீர் ஥கமணக் தகோண்டு ஷதோம். உ஡஬ிக்கு உம்஥ட அம்஥ோ, சஷகோ஡஧ங்கள்

இருக்கீ ணம் ஡ோஷண....' தோர்த்஡ீதன் தசோல்ன ஷகோத஥ோய் அ஬மணப் தோர்த்஡ோள் ஥மண஬ி. ஥மண஬ிம஦னேம்,

஥கமணனேம் த஬பிஷ஦ற்நி ஬ிட்டு ஡ோன்஥ட்டும் அங்கு ஡ங்கி஬ிட உத்ஷ஡சித்஡ோன் தோர்த்஡ீதன்.


48

'஢ோன் அ஧சோங்க ஊ஫ி஦ன். ஋ன்மண இ஧ோணு஬ம் என்றும்

தசய்஦ோது. ஢ோன் ஋ன்஧ கடம஥ம஦த்஡ோன் தசய்கிஷநன். ஢ீர் ஷதோம். ஋ணக்கு எரு தி஧ச்சிமணனேம் ஬஧ோது. ஢ீர் திள்மப஦ க஬ண஥ோக் தகோண்டு ஷதோம்' ஋ன்நோன்; தோர்த்஡ீதன். ஥மண஬ிம஦த் ஷ஡ற்நி அனுப்ன௃஬ஷ஡ ததரும்தோடோக இருந்஡து தோர்த்஡ீதனுக்கு. அம஡த்஡஬ி஧ ஷ஬று ஬஫ி஦ிருப்த஡ோகவும் அ஬னுக்குத் ஷ஡ோன்ந஬ில்மன. ஷதோரின் இமடத஬பி குமநந்துதகோண்ஷட ஬ருகிநது. இந்஡ ஢ிமன஦ில் அ஬ர்கமப னேத்஡த்஡ிற்கு தனிதகோடுக்க அ஬ன் ஬ிரும்த஬ில்மன. தகஞ்சி, ஥ன்நோடி, ஷகோதித்து, அழுது ஋ன்று தன அஸ்஡ி஧ங்கமபப் தோ஬ித்து ஥மண஬ிம஦னேம், கு஫ந்ம஡ம஦னேம் த஬பிஷ஦ற்நிணோன். இ஧ஷ஬ோடு இ஧஬ோக ன௃நப்தட்ட ஥க்களுடன் ஡ணது குடும்தத்ம஡னேம் அனுப்திம஬த்஡ோன். ஥று஢ோள் அ஡ிகோமனஷ஦ கடும் ஡ோக்கு஡ல் ஆ஧ம்த஥ோணது. அ஡ிகோமன ன௅஡ல் ஥஡ி஦ம் த஡ிதணோரு ஥஠ி஬ம஧ ன௃து஥ோத்஡பன் த஡ோடக்கம் ன௅ள்பி஬ோய்க்கோல் ஬ம஧ த஧ந்஡ிருந்஡ ஥க்கள் ஥ீ தும் அங்கு இருந்஡ ஥ருத்து஬஥மண ஥ீ தும் குண்டு


49

஥ம஫ ததோ஫ிந்஡ண இ஧ோணு஬த்஡ிணரின் ஬ி஥ோணங்களும், தீ஧ங்கி ஷ஥ோட்டோர்களும். கடற்கம஧ ஥஠னினுள்ளும்,

கடனிற்குள்ளும், ஢டந்஡து ஷகோ஧த்஡ோக்கு஡ல். ஥மநந்து ஡ப்த ஋ந்஡ ஥மந஬ிடங்கஷபோ, சிறுதற்மநகஷபோ இல்னோ஡ அப஬ிற்கு ஏர் ஷத஧஫ிவு. ஆ஦ி஧க் க஠க்கோஷணோர்

தகோல்னப்தட்டணர். ஆ஦ி஧க்க஠க்கோஷணோர் கோ஦஥மடந்஡ணர். ஡ப்திஷ஦ோடி஦ ஥க்களும் ஷகட஦ங்கபோக திடிக்கப்தட்டு,

ன௃து஥ோத்஡பன் ஥ருத்து஬஥மணம஦ ஷ஢ோக்கி ன௅ன்ஷணநி஦து இ஧ோணு஬ம். ஌ற்கணஷ஬ தி஧ஷ஦ோகிக்கப்தட்ட இ஧சோ஦ணக் குண்டு, ஥஦க்க ஬ோனேக்கபிணோல் ஡ோக்கப்தட்டு

஥஦ங்கிக்கிடந்஡ தனர் சுட்டுக்தகோல்னப்தட்டணர். ஡ங்கபோல் இ஦ன்நபவு தகோமனத஬நித் ஡ோக்கு஡மன ஢டத்஡ி஦

இ஧ோணு஬த்஡ிணர் ஋ஞ்சி஦ிருந்ஷ஡ோம஧ இழுத்துச் தசன்நணர். இந்஡ ஢ிமன஦ில் ஡ோன் தோர்த்஡ீதமணப் தற்நினேம் தல்ஷ஬று ஬஡ந்஡ிகள் த஬பி஦ோகிக்தகோண்டிருந்஡ண.

டோக்டர் தோர்த்஡ீதன் அந்஡ ஷகோ஧த் ஡ோக்கு஡னில்

தகோல்னப்தட்டோர் ஋ன்று எரு தசய்஡ி த஡ரி஬ித்஡து. ஷதோ஧ோபிகமபப் த஧ோ஥ரித்஡ணர் ஋ன்ந குற்நச்சோட்டின் ஷதரிலும், அ஬ர்களுக்கு ஆ஡஧஬ோபர்கள் ஋ன்ந தத஦ரிலும் சின


50

ம஬த்஡ி஦ர்கள் மகது தசய்஦ப்தட்டு இ஧ோணு஬த்஡ிணரின் சித்஡ி஧஬ம஡க்கு உள்போணோர்கள். தோர்த்஡ீதனும் அந்஡

஬மக஦ில் மகது தசய்஦ப்தட்டிருப்த஡ோக எரு ஬஡ந்஡ி த஧஬ி஦து.

஋ம஡னேம் ஊர்ஜி஡ம் தசய்஦ ன௅டி஦ோ஥ல் ஡஥ிழ் ஥க்கள் ன௅ட்கப்தி ஷ஬னிகளுக்குள் த஥ௌணிகபோக ன௅டங்கிக்கிடந்஡ணர்.

'இ஧ோணு஬ ஬஧ர்கபோக ீ இருந்஡ோல் ஋ன்ண? ஷதோ஧ோபி஦ோக

இருந்஡ோல் ஋ன்ண? டோக்டர்களுக்கு ஋ந்஡ உ஦ிர் ஋ன்நோலும் உ஦ிர்஡ோஷண?'஋ன்று தோர்த்஡ீதன் அடிக்கடி தசோல்஬து ஋ன் ஞோதகத்஡ிற்கு ஬ருகிநது. து஦஧ம் த஢ஞ்மச அமடக்க

அந்஡ப் தத்஡ிரிமகத் ஡ோமப ஥றுதடி ஬ிரித்துப் தோர்த்ஷ஡ன். கண்஠ ீர் அஞ்சனி ஋ன்ந ஬ோசகங்களுக்கு கீ ழ், இரு குத்து஬ிபக்குகளுக்கு ஥த்஡ி஦ில் டோக்டர் தோர்த்஡ீதனும், அ஬஧து இ஧ண்டு ஬஦துக் கு஫ந்ம஡னேம் ஋ந்஡க் கள்பங்கதடன௅ம் அற்று சிரித்துக்தகோண்டிருந்஡ணர். ஋ன் கண்கபில் இருந்து ஬ிழுந்஡ இரு துபி கண்஠ ீர் ஡ி஬மபகள் 'கண்஠ ீர் அஞ்சனி' ஋ன்ந அந்஡ ஬ரிகளுக்கு அர்த்஡ம் தகோடுத்து அ஫ிந்து ஷதோ஦ிண.

அகில்


51

஢ாச்சா஧ம் ஬டு. ீ

னெண்டு ஢ோபோ எஷ஧ அமட ஥ம஫.இது ஢ோனோம்

஢ோள்.ஈ஧னித்஡ கோற்ஷநோடு ததோழுது ஬ிடிகிநது.ஆணோல் ஬ோணம் த஬பித்஡ோலும் ஥ம஫஦ின் அநிகுநினேம்

கனந்ஷ஡.சூரி஦ த஬பிச்சம் ஬ந்தும் சூடோ஦ில்மன

ன௄஥ி.஬பவு ன௅ழுக்க ஥஧ங்கள் ன௅நிந்஡ தகோப்ன௃ம் கிமபனேம் தழுத்஡லும் தச்மசனே஥ோய் எஷ஧ குப்மத.ஷ஬னிகள்கூட தோநி ஬ிழுந்துகிடக்கு.஬டு ீ கட்டும் ஷ஬மன ஷ஬ந

஢டந்துதகோண்டிருக்கு.அ஡ணோன கு஫ினேம் குண்டு஥ோய்க் கிடக்கு.எரு தக்கம் ஥஠லும்,சல்னிக் கல்லும்

கு஬ிச்சதடி.இன்னும் தசோட்டுச் தசோட்டோய் தசோட்டும் ஢ீர்த்துபிகள் தசோட்டிக் ஷகோடு கி஫ித்து ஏடி அந்஡ப் தள்பங்கமப ஢ி஧஬ிக்தகோண்டிருந்஡து.

த஡ரு஬ில் 2-3 ஢ோமபக்குப் திநகு ஥ணி஡த் ஡மனகள் த஡ரிகின்நன்.஡ிரும்தவும் ஥ம஫ ஬஧னோம் ஋ன்த஡ோல் ஷ஬லுப்திள்மப அண்ம஠ கமட ஬ோசனின சணம்.தநம஬களும் உடல் சிலுப்திச்


52

சந்ஷ஡ோ஭ச் சத்஡ம் ஷதோட்டதடி குஞ்சுகளுக்கு இம஧ ஊட்டிக்தகோண்டிருந்஡து. திரிந்து கிடந்஡ ஷ஥கங்கள் என்று

ஷசர்ந்துதகோண்டிருந்஡ோலும் ஬ோணின் எரு னெமன஦ின் அடுத்஡ அமட ஥ம஫க்கோண ஆ஦த்஡ங்கள்

஢டந்துதகோண்டிருந்஡ண.அ஬கோசங்கமப அத்஡மண

உ஦ிரிணங்களும் த஦ன்தடுத்஡ிக்தகோண்டிருந்஡ண.அப்தடி எரு அமட ஥ம஫ ஥ம஫ ஡ந்஡ ஆர்ப்தோட்டத்ம஡ அந்஡஧த்துச் சூரி஦ன் ஧சித்஡தடிஷ஦ சின்ண஡ோய்ச் சிரித்துக்தகோண்டிருந்஡ோன். ஧ோகுல் ஬ோசனில் ஈ஧னிப்தோய் இருக்க...ஈ஧஢ினம் தடோ஥ல் குந்஡ி஦தடி ஬பம஬ ஷ஢ோட்ட஥ிட்டுக்தகோண்டிருந்஡ோன். "ச்ச....இப்திடித஦ோரு ஥ம஫.஬ந்஡ோ ஥னுசம஧ இப்திடி ஢ோநடிக்கும்.இல்னோட்டிக் கோ஦ம஬க்கும்.உனகத்஡ில் எண்டும் எழுங்கில்ன.இந்஡ ஥ம஫க்குள்ப ஋ப்திடி

ஷ஥சனும் ஥஧ஷ஬மன தசய்நம஬஦ளும் ஬ரு஬ிணம்.ஷதோக ஬஧க்கூட ன௅டி஦ோ஥ ஥஧ங்கள் ஷ஬ந

ன௅நிஞ்சுகிடக்கு.஢ோன்஡ோன் தகோஞ்சம் எதுக்கி஬ிடஷ஬ணும்." இது அம்஥ோன்஧ ஢ோச்சோ஧ம் ஬டு.அம்஥ோ ீ


53

஋ணக்குத்஡ோன் ஡ந்஡஬.அண்஠ோ அம்஥ோன்஧ தசோல்லுக் ஷகக்கோ஥ ஡ன்஧ ஋ண்஠த்துக்குக் கல்஦ோ஠ம்

தசய்துதகோண்டு ஷதோய்ட்டோன்.அப்தோ ஢ோங்கள் சின்ணணோய் இருக்ஷகக்மகஷ஦ ஥ோ஧மடப்ன௃ ஬ந்து ஋ங்கமப ஬ிட்டுப் ஷதோய்ட்டோர்.அம்஥ோ஡ோன் கஸ்டப்தட்டு ஋ங்கமப ஬பர்த்஡஬. அம்஥ோன்஧ சீ஡ண ஬டு ீ இது.஡ோத்஡ோ஡ோணோம் சின்ணச்

சின்ண஡ோ ஷச஥ிச்சு அம்஥ம்஥ோன்஧ ஆமசப்தடி ஢ிமந஦க் கஸ்டத்ஷ஡ோட கட்டிண ஬டோம்.அம்஥ோ ீ அடிக்கடி "இது

஬டில்மன ீ ஧ோசோ.஡ோத்஡ோ அம்஥ம்஥ோன்஧ ஷகோ஦ில்" ஋ண்டு தசோல்லு஬ோ.அம஬஦ளும் இந்஡ ஬ட்ன ீ இருந்து஡ோன் தசத்துப்ஷதோணம஬. "அம்஥ோவுக்குக் தகோஞ்சன௅ம் திடிக்ஷகல்ன ஬ட்மட ீ இடிச்சு இப்தத்ம஡஦ ஢ோகரீகத்ஷ஡ோட கட்டுநது." "஌ணப்ன௃ இப்திடிஷ஦ ஬ச்சுக்தகோண்டு ன௅ன்னுக்கு ஢ீ ஬ிரும்ன௃ந ஥ோ஡ிரிக் கட்டன்.஢ோனும் இதுக்குள்ப கிடந்து஡ோன் சோகஷ஬ணும்." இஞ்சோனப் தக்கம் ஜோனுஷ஬ோ "஋ன்ணப்தோ ஥ம஫ ஬ந்஡ோ

஢ோலு அமநனேம் ஢மணஞ்சு ஷதோகுது.திள்மபகமப ஋ந்஡ ஷ஢஧ன௅ம் க஬ணிச்சுக்தகோண்டு இருக்ஷகனோது.஢ோன் குசிணிக்குள்ப இருக்க அ஬ங்கள் ஥ம஫க்குள்ப கூத்஡டிக்கிநோங்கள்."


54

ன௅஡ல் அம்஥ோ தசோன்ணதடி ன௅ன் தக்கத்஡ினிருந்து

இம஠ச்சு அ஫கோக்க ஢ிமணச்ச ஧ோகுல்,திநகு ஌ஷணோ ஥ணம் ஥ோநி இடித்துக் கட்டஷ஬

ன௅டித஬டுத்து஬ிட்டோன்.அம்஥ோம஬ச் ச஥ோ஡ோணப்தடுத்஡ினேம் ஬ிட்டோன்.தோ஬ம் சீ஡ோம்஥ோ.ஷ஬று ஬஫ி ஋ன்ண அ஬வுக்கு ? ஜோனு அடுப்தங்கம஧஦ில் அலு஬னோய்

இருந்஡ோள்.திள்மபகள் க஠஠ி஦ில் ஌ஷ஡ோ ஬ிமப஦ோடிக்

தகோண்டிருக்கிநோர்கள்.அ஬ர்களுக்கு எரு ஥ோ஡ தோடசோமன ஬ிடுன௅மந.அ஡ணோல் ஢ோனும் இ஧ண்டு ஥ோ஡ ஬ிடுன௅மந

஋டுத்துக்தகோண்டு துதோ஦ினிருந்து ஬ந்஡ிருக்கிஷநன்.஥ம஫ தடுத்துந தோட்மடப் தோர்த்஡ோல் ஬ட்டு ீ ஷ஬மனம஦ ன௅டிச்சிட்டுப் ஷதோஷகனோது ஷதோன இருக்கு. ஜோனுவுக்கு கோஸ் அடுப்ன௃ ஬ோங்கிக் குடுக்கோட்டி ஋ன்ணத் ஡ிண்டு மக கழு஬ி஦ிருப்தோள். கநண்டும் ஥ம஫஦ோன ஢ிண்டு ஢ிண்டு ஬ருது.த஧ண்டு திள்மபகள்இ஋ப்தவும்

ன௅ணகிணதடிஷ஦ தடுத்஡ிருக்கிந அம்஥ோ இதுக்குள்ப ததரி஦ ஬பவு ஬டு ீ ஋ல்னோத்ம஡னேம் ஋ப்திடித்஡ோன் அ஬ள்

க஬ணிப்தோள்.த஡ோமனஷதசி஦ின தசோல்ஷனக்மக ஢ோனும் ஡ிட்டு஬ன். "திள்மபகள் ஬பர்ந்஡ிட்டிணம்.அம஬஦பின்஧ ஷ஬மனகமப அம஬஦ஷப தசய்஦ிணம்.அம்஥ோவும் ஡ன் ஷ஬மனகமபப் தோர்த்துக்தகோள்நோ.஢ீ ஋ன்ண


55

த஬ட்டி ஬ிழுத்துநோய்" ஋ண்டு.இங்க஦ிருந்து தோர்க்கத் த஡ரினேது.தகோஞ்சம் கஸ்டம்஡ோன்.தோ஬ம்஡ோன் ஜோனு. "அம்஥ோ தசிக்குது" ஋ன்று ஥கணின் கு஧ல் ஷகக்குது. "அப்தோ ஋ங்க஦டோ" "அ஬ர் ஷகற்நடி஦ின குப்மத அள்பிக்தகோண்டு ஢ிக்கிநோர்." அம்஥ோ஬ின் கு஧லும் "திள்மப...஡ம்தி" ஋ண்டு கூப்திட்டுக் ஷகக்குது. எற்மந அமநம஦ இப்ஷதோம஡க்கு ஬ச்சுக்தகோண்டு ஢ோன் ஜோனு திள்மபகள் அதுக்குள்ப஡ோன்

ச஥ோபிக்கிநம்.அம்஥ோம஬ ஥ோட்டுக் தகோட்டிலுக்குள்ப஡ோன்

கட்டில் ஷதோட்டுக் தகோடுத்஡ிருக்கு.஬ட்டு ீ ஷ஬மன ன௅டி஦ிந ஬ம஧க்கும்஡ோஷண.அம்஥ோ அ஫ அ஫ தசு஥ோட்மடனேம்

ஆட்டுக்குட்டிம஦னேம் ஬ித்஡ிட்டன்.஢ல்ன ஷ஬மப இந்஡ ஥ம஫க்குள்ப அதுகளும் ஢ிண்டிருந்஡ோ ஜோனுதோடு ஋வ்஬பவு கஸ்டம்.சீ஡ோம்஥ோ கண஬ில் அந்஡ப் தசுவும்,அ஬஬ின் ஍஦ோவும் அடிக்கடி ஬ந்து

ஷதோ஦ிண஥ோம்.அம்஥ோ ஋ன்மணக் கோஷ஠க்மகத஦ல்னோம் ன௃னம்ன௃நோ. "உங்களுக்கும் ஌னோ஥ப் ஷதோச்சு.஋ப்திடி஦ம்஥ோ இணி ஥ோடும் ஆடும்..."ச஥ோ஡ோணம் தசோல்னி ன௅டித்஡ோன் ஧ோகுல்.


56

தக்கத்து ஬ட்டு ீ அம்஥ோச்சி அம்஥ோம஬ ஬ிசோரிக்கிநோ.

"஋ப்திடித் ஡ம்தி அம்஥ோ இருக்கிநோ.இந்஡ச் சணி஦ன் திடிச்ச ஥ம஫஦ோன ஬ந்து தோக்கவும் ன௅டிஷ஦ல்ன.தக்கு஬஥ோப்

தோத்துக்தகோள் ஡ம்தி.தோ஬஥து.தகோப்தரும் தசத்துப்ஷதோக

உங்கஷபோடஷ஦ அ஡ின்஧ கோனன௅ம் ஷதோய்ட்டுது.இணி஦ோலும் அது சந்ஷ஡ோ஭஥ோச் சோகஷ஬ணும்.஋ன்ணட்ட ஋ல்னோம்

தசோல்லும்.தசோல்லு ஬ோநணோம் ஋ண்டு" ஋ன்நதடி ஌ஷ஡ோ தசோல்னி஦தடிஷ஦ ஷதோய்க்தகோண்டிருந்஡ோ. "அப்தோ.....அம்஥ோ சோப்திட ஬஧ட்டோம்" "சரி சரி ஬ோநன்.ஷதோடச்தசோல்லு இப்த

஬ந்஡ிடுநன்."஋ன்நதடி மக கோல் அனம்திக்தகோண்டு சோப்திட உடகோர்ந்஡ோன் ஧ோகுல். "஋ன்ணப்தோ ஢ோன் எரு ஬ி஭஦ம் தசோன்ணணோன் ஷ஦ோசிச்சீங்கஷபோ" ஋ண்டதடி ஜோனு சோப்தோடு ஷதோட்டுக்தகோண்டிருந்஡ோள். "ஏ஥ப்தோ ஷ஦ோச்சிருக்கிநன்.஡ிடீத஧ன்று ...தோப்தம்

தசய்஦னோம்.இப்த சோப்தோடு ஡ோரும்."஋ன்று ஬ோங்கிச் சோப்திடத் த஡ோடங்கிணோன்.


57

"உங்க...உ஬ம஧ப் தோருங்ஷகோ.஢ோங்கஷப இருக்க

இட஥ில்னோ஥ சம஥க்கிநது ஋ங்க சோப்திடுநது ஋ங்க

தடுக்கிநது ஋ண்டு த஡ரி஦ோ஥ல் ஡ிண்டோடுநம்.இ஬ரும்

஬ட்டுக்குள்ப ீ தடுக்க ஷ஬ணு஥ோம்.அடி...த஬பின ஷதோ திநகு சோப்தோடு ம஬க்கிநன்.அம்஥ோன்஧ கட்டிலுக்குக் கீ ஫ எரு சோக்குப் ஷதோட்டிருக்கிநன்.அது குபிரு஡ோத஥ல்ஷனோ ஥ோப்திள்மபக்கு" ஋ன்று ஡ிட்டிக்தகோண்ஷட ஢ோம஦ த஬பி஦ில் து஧த்஡ அது தின் தக்க஥ோய் ஏடிண ஏட்டத்஡ிஷன தன஥ோகக் கும஧க்கத்த஡ோடங்கி஦து. "஌ணப்தோ அடிச்சணிஷ஦.தோ஬ம் ஌ன் இப்திடிக் கும஧க்குது" ஋ன்நதடி தின் தக்கம் ஷதோண ஧ோகுல் "அம்஥ோ....அம்஥ோ ஌ணம்஥ோ இங்க ஬ந்஡ண ீங்கள்.஋ங்கமபக் கூப்திட ஷ஬஠ோஷ஥" ஷசற்நில் ஬ிழுந்து஬ிட்ட சீ஡ோம்஥ோ ஋ழும்த ன௅஦ற்சித்துதகோண்டிருந்஡ோ. "இல்மன஦ப்ன௃ கூப்திட்டணோன்.உங்களுக்குக் ஷகக்ஷகல்மனஷ஦ோ ஋ன்ணஷ஬ோ.சரி ஢ோஷண

஬ரு஬த஥ண்டு஡ோன் ஬ந்஡ன்.அந்஡ச் சருகுக்குள்ப ஡டி ஡ண்டுகள் கிடந்து ஡டக்குப் தட்டு

஬ிழுந்஡ிட்டன்.஋ழும்ன௃஬த஥ண்டோ ஬ழுக்கி ஬ிழுநன்." "஋ங்மகத஦ண்டோலும் அடிதட்டுப்ஷதோச்ஷசோ"


58

"இல்மன இல்மன ஋ணக்கு எண்டும்

ஆஷகல்ன.ஷ஢ோஷகல்ன.஋ன்மண எருக்கோ

திடிச்சுக்தகோண்டுஷதோய் ஬ிடு.஋ன்஧ உடுப்ன௃கமப ஥ட்டும் ஋டுத்துத் ஡ந்துஷதோட்டுப் ஷதோ." "சரி உடுப்ன௃கமப ஥ோத்துங்ஷகோ.சோப்தோடு ஋டுத்துக்தகோண்டு ஬ோநன்" ஋ன்நதடி திடித்துக்தகோண்டு ஬ந்து ஬ிட்டு

தகோடி஦ில் கிடந்஡ உடுப்ன௃கமப ஋டுத்துக் தகோடுத்துப் ஷதோணோன் ஧ோகுல். ததோழுது ஢கர்ந்துதகோண்டிருந்஡து.஥ம஫னேம் ததய்துதகோண்டிருந்஡து.இ஧஬ோக ஥ின்சோ஧ம் ஡மடப்தட.... "஋ங்க த஢ருப்ன௃ப் ததட்டி" "அண்஠ோ இங்க இ஧டோ த஦஥ோக்கிடக்கு." "திள்மப ஋ணக்கும் த஥ழுகு஡ிரி தகோண்டு ஬ோ

திள்மப.அப்திடிஷ஦ த௃பம்ன௃த் ஡ிரி இருந்஡ோலும் தகோண்டு ஬ோ.த௃பம்ன௃க் கடி ஡ோங்ஷகனோ஥க் கிடக்கு" ஋ண்டு சீ஡ோம்஥ோ஬ின் கு஧லும். இருட்டுக்குள் மகத்த஡ோமனஷதசினேம் அனந ஧ோகுல்

ஷதசத்த஡ோடங்க ஷ஥சன் ஡ோன் தசோன்ணோர்."஋ப்திடினேம் 10

஢ோட்கபோ஬து ஷ஬மன தசய்஦ன௅டி஦ோ஡ோம்.ஏடர் தண்஠ிண சீத஥ந்து ஬ஷ஧ல்மன஦ோம்."


59

஧ோகுலுக்கு ஋ரிச்சல் ஋ரிச்சனோய் ஬ந்஡து ஥ம஫க்கு ஷ஥ன.

குபிரும் கோற்றும் த௃பம்ன௃ம் ன௄ச்சிகளு஥ோய் இருள் ஬ிடி஦த் த஡ோடங்கி஦து. ஧ோகுலுக்கு ஜோனு தசோன்ண ஷ஦ோசமண ஢ல்ன஡ோகஷ஬ தட்டது. "இஞ்சப்தோ ஥ம஫ தகோஞ்சம் ஬ிட்டிருக்கு.இந்஡ இமடக்குள்ப திள்மபகள் த஧ண்டு ஷதம஧னேம் கூட்டிக்தகோண்டுஷதோய் ஡மன ஥஦ிம஧னேம்

த஬ட்டிக்தகோண்டு,஬ஷ஧க்க ஥ீ னும் ஥஧க்கநிகளும் ஬ோங்கிக் தகோண்டு ஬ோநி஦ஷப.஢ோமபக்கு ஥ம஫ தகோஞ்சம் குமநஷ஦க்க ஢ிமந஦ ஷ஬மனகள் கிடக்கு.ஷ஥சன்

஬஧ோட்டிலும் ஢ோங்க தசய்஦ ஷ஬ண்டி஦துகமபச் தசய்து ம஬க்கனோம்." "சரி ஢ோன் கூட்டிக்தகோண்டு ஷதோய்ட்டு ஬ோநன்.அம்஥ோம஬னேம் கூட்டிப்ஷதோகஷ஬ணும்.஧ோஜன் ஆட்ஷடோ கூப்திட்டோல் உடண ஬ருஷ஥ோ?" "ஏம் ஏம் ஬ரு஬ோர்.஢ோன் தசோல்னி ம஬க்கிநன்...எரு னென்று ஥஠ி ஷதோன ஬஧ச்தசோல்னி." "சரி...சரி கநிஷ஬ப்திமன தகோப்ன௃ம்

ன௅நிஞ்சுகிடக்கு.அம்஥ோவுக்குப் திடிச்ச ஢ல்ன தும஬஦லும்,஡க்கோபிப்த஫ச் தசோ஡ினேம்,சின்ண஥ீ னும்


60

ததோரிச்சு஬ிடும் ஷதோதும் இண்மடக்கு. ஢ோன் ஬ோநன்" ஋ன்நதடி திள்மபகஷபோடு த஬பிஷ஦ ஷதோணோன் ஧ோகுல். சீ஡ோம்஥ோ஬ிடன௅ம் ஷதோய்ச் தசோன்ணோன் "அம்஥ோ த஬பிக்கிட்டு ஢ில்லுங்ஷகோ.஢ோன் ஬ந்஡வுடண சோப்திட்டிட்டு தடோக்டரிட்ட ஷதோய்ட்டு ஬ரு஬ம்." "஌ணப்ன௃ ஋ணக்தகன்ண.஢ல்னோத்஡ோஷண இருக்கிநன்.ஷ஬மன த஬ட்டி தசய்ஷ஦னோது. ஬ிழுந்த஡ழும்ன௃நன் ஋ண்டோ அது ஋ணக்கு ஬஦சு ஷதோய்ட்டுது.இதுக்கு தடோக்டரிட்ட ஷதோய்க்கோட்டி எண்டும் தசய்ஷ஦னோது." "இல்மன஦ம்஥ோ ஷ஢ற்றும் ஬ிழுந்து

ஷதோணி஦ள்.சோப்திட்டிட்டு ஷதோய்ட்டு ஬ரு஬ம்." என்றும் தசோல்னோ஥ல் ஷதசோ஥ல் இருந்஡ோள் சீ஡ோம்஥ோ. ஧ோகுல் ஬஧இ஋ல்ஷனோரு஥ோகச் சோப்திட்டும் ன௅டி஦

ஆட்ஷடோவும் ஬ந்஡து.஧ோகுலும் சீ஡ோம்஥ோவும் ன௃நப்தட சீ஡ோம்஥ோ஬ின் ஢ோய் சீ஡ோம்஥ோம஬ ஡ட஬ிச் சுற்நிப் ஷதோணது. ஷதோகும் ஬஫ி஦ில் "஌ணப்ன௃...஋ங்கட தடோக்டரிட்ட ஷதோகோ஥ ஋ங்க ஷதோந ?"


61

"இது ஷ஬ந தடோக்ட஧ம்஥ோ.ஜோனு இங்க கம஡ச்சு

஬ச்சிருக்கிநோள்.கோசும் கட்டி஦ிருக்கு.஋ணக்கும் இங்க ஢ல்னத஡ண்டு தடுது அது஡ோன்" ஋ன்நோன். கம஡த்துக்தகோண்டிருக்க ஏடிக்தகோண்டிருந்஡ ஆட்ஷடோம஬ ஆட்ஷடோ ஧ோஜணிடம் "இ஡ின஡ோன் அண்ம஠

஢ிப்தோட்டுங்ஷகோ.஢ிண்டுதகோள்ளுங்ஷகோ ஢ோன் ஬ந்஡ிடு஬ன்." "இ஡ிமனஷ஦ோ அண்ம஠ !"஋ண்டு ஷகள்஬ிக்குநிஷ஦ோடு தோர்த்஡ ஧ோஜன் ஢ிப்தோட்டிணோர். இநங்கி ஢டந்஡ணர் சீ஡ோம்஥ோவும் ஧ோகுலும்.இ஬ர்கமபக்

கண்டதுஷ஥ ன௅஡ஷன அநி஬ித்஡ல் தகோடுத்஡துஷதோன எரு ஡ோ஡ி ஬ந்து ஥ிகவும் அன்ஷதோடு அம஠த்துக் கூட்டிப்ஷதோணோர். ஡ோ஡ிஷ஦ோடு ஬஧ஷ஬ற்தமந஦ில் இருத்஡ி஬ிட்டு டோக்டருடன் கம஡த்து ஬ரு஬஡ோகப் ஷதோணோன் ஧ோகுல்.சீ஡ோம்஥ோ

சுற்றும்ன௅ற்று஥ோய் தோர்த்துக்தகோண்டிருந்஡ோர்.அ஫கோகப் ன௄஥஧ங்களும் ன௃ற்஡ம஧களு஥ோய் அ஫கோக இருந்஡து

சுற்நோடல்.சின ஬஦஡ோண஬ர்கள் அங்குள்ப க஡ிம஧கபில் கோற்நோட இருந்஡ோர்கள். ஧ோகுலும் டோக்டரும் ஬ந்஡ோர்கள்."அம்஥ோ இப்ஷதோம஡க்கு ஢ீங்கள் இங்க஡ோணோம் இருக்க ஷ஬ணும்.அங்க


62

஬ட்னனேம் ீ குபிரும் த௃பம்ன௃஥ோய் அ஬ஸ்ம஡஡ோஷண.஬டும் ீ கட்டி ன௅டி஦ ஢ீங்களும் ஬஧னோம்."சீ஡ோம்஥ோ஬ின் ஬ோ஦ில் ஋துவும் ஬஧஬ில்மன.஥ணம் ஥ட்டும் ஌ஷ஡ோ உபநிக் தகோண்டிருந்஡து.தசோன்ணோலும் இப்ஷதோ ஷகட்கும் ஥ண஢ிமன஦ிலும் ஧ோகுல் இல்மன. சீ஡ோம்஥ோம஬க் கூட்டிப்ஷதோணோர்கள் ஢ோன்கு ஷதர் இருக்கும் எரு அமநத஦ோன்மநக் கோட்டி."இணி இது஡ோன் அம்஥ோ உங்கட இருப்திடம்.உங்கட ஬஦மச எத்஡ம஬஦ளும்

இருக்கிணம்.ததோழுதும் ஷதோகும்.஢ோங்களும் அடிக்கடி ஬ந்து தோத்஡ிட்டுப் ஷதோ஬ம்஡ோஷண.஋ன்ண எரு

஥ோசம்஡ோஷண."஋ன்நதடி ஧ோகுல் ஢ோமப ஬ரு஬஡ோகச் தசோல்னி டோக்டருடன் கம஡த்஡தடிஷ஦ ஷதோய்க்தகோண்டிருந்஡ோன். ஥ம஫ ஡ிரும்தவும் அடித்துக் தகோட்டத்

த஡ோடங்கி஦து.சீ஡ோம்஥ோ஬ின் ஥ணன௅ம் இடினேம் ஥ின்ணலும் ன௃஦லு஥ோய் ஢மணந்துதகோண்டிருந்஡து. அடுத்஡ ஢ோள் உடுப்ன௃கஷபோடும் ஜோனு திள்மபகஷபோடும் ஬ந்து தோர்த்துப் ஷதோணோர்கள்.

இ஧ண்டு னென்று ஢ோளுக்தகோருன௅மந ஬ந்து

ஷதோணோர்கள்.எரு ஬ோ஧த்஡ின் தின்஡ோன் சீ஡ோம்஥ோவுக்குச் சரி஦ோக உ஠஧ ன௅டிந்஡து அது எரு ஬ஷ஦ோ஡ிதர் ஥டம் ஋ன்று.


63

இ஧ண்டு ஢ோள்... னென்று ஢ோள் ...஋ன்று எரு ஬ோ஧த஥ன்று...இப்ஷதோ குமநந்ஷ஡ ஬ிட்டது. இரு ஬ோ஧த்஡ின் தின் ஋ல்ஷனோரும் ஬ந்஡ோர்கள்.சீ஡ோம்஥ோ அ஫த்த஡ோடங்கி஬ிட்டோ....

஡ோன் ஬஧ப்ஷதோகிஷநன் ஬ட்டுக்கு ீ ஋ன்று.திள்மபகள் கூட்டிப்ஷதோகனோம் ஋ன்நோர்கள்.இல்மன ஬டு ீ சரி஦ோகத் ஡ிருத்஡ப்தடட்டும் ஋ன்று ஡஬ிர்த்துப் ஷதோணோர்கள். தின்தணோரு஢ோள் ஬டு ீ ஥ம஫ கோ஧஠஥ோகத்

஡ிருத்஡ப்தட஬ில்மனத஦ன்றும் சீ஡ோம்஥ோம஬ இங்ஷகஷ஦ இருக்கும்தடினேம் அடுத்஡ன௅மந ஡ோன் ஬ந்து

கூட்டிப்ஷதோ஬஡ோகவும் எரு த஡ோமனஷதசி஦ில் தசய்஡ி

தசோல்னி஬ிட்டு அம஠த்து஬ிட்டோன் அன்மண உநம஬ ஧ோகுல். சீ஡ோம்஥ோ இன்னும் ஢ம்திக்மகஷ஦ோடு கோத்஡ிருக்கிநோ அந்஡ ஬ஷ஦ோ஡ிதர் ஥ட ஬ோசனில் குந்஡ி஦தடி.஦ோரும் ஬ருடம்

க஫ிந்தும் ஬ந்஡தோடில்மன.ஆணோல் சோப்தோடும்,தடுக்மகக்கும் த஠ம் ஬ந்துதகோண்டிருப்த஡ோகச் தசோல்னி அ஬ம஧க் க஬ணித்துக்தகோண்டிருந்஡ோர்கள். ஋ப்ஷதோ஬ோ஬து ஜோனு கு஫ந்ம஡கள் ஬ந்து தோர்த்துப் ஷதோணோர்கள்.஧ோகுலும்

3 - 4 ஥ோ஡த்஡ிற்தகோருன௅மந த஡ோமனஷதசி஦ில் கடம஥ஷதோனப் ஷதசு஬ோன் ஌஡ோ஬து.


64

ஆணோல் ஢ோச்சோ஧ம் ஬டு ீ தற்நி ஥ட்டும் என்றுஷ஥ தசோல்ன஥ோட்டோன்.

சீ஡ோம்஥ோ஬ின் ஥ணஷ஥ோ ஢ோச்சோ஧ம் ஬ட்டுக்குள்ஷபஷ஦ ீ

அமனந்஡து.஬டு ீ ன௅ழுது஥ோய் இடிக்கப்தட்டதும்,க஧ோஜ்

கட்டு஬஡ற்கோகத் ஡ோத்஡ோ ம஬த்஡ த஡ன்மண ஥஧ம்கூட உ஦ிர் ஬ிட்டதும் சீ஡ோம்஥ோவுக்குத் த஡ரி஦ோ஥ஷன ஷதோணது.

அஷ஡ அமட ஥ம஫ இன்றும் இன்னும் ததய்துதகோண்டிருக்க்கிநது.

சீ஡ோம்஥ோ஬ின் ஥ண஡ிலும் கண்கபிலும்.

சே஥ா(சு஬ிஸ்)


65

கண்஠ாடிகபற்ந அரந

஡ிரும்தி஦ தக்கத஥ல்னோம்

஋஡ிர்தடுஷ஬ோரிடத஥ல்னோம் ஡ன்மணப்ஷதோனஷ஬

஋ஷ஡ோ என்மநக் கண்ட த஦த்஡ில் ன௃குந்஡ இடம் இன்ணோத஧ன்று

அமட஦ோபப்தடுத்஡ி஬ிட

கண்஠ோடிகளும் அற்ந அமந ஋ப்ஷதோதும் ஷதோனில்மன

஦ோம஧ப்ஷதோலும் இல்மன இல்மன

இல்மனத஦ன்று

஡ணக்குள் ஏ஡ிக்தகோள்ளும் ஥ந்஡ி஧ங்கள் சூழ்ந்஡ அமந


66

஋ப்ஷதோம஡ப்ஷதோன்ந ஋ம஡னேம் ஥றுத்தும்

஥ோற்நினேம்

அனங்கரிக்கப்தட்ட அமந ஋ப்ஷதோ஡ோ஬து த௃ம஫த஬ரிடன௅ம் கண்஠ோடிகபற்ந஡ோனேம்

஥ோற்நப்தட்ட அனங்கோ஧ங்களுடனும் ன௃஡ி஦ ஥ந்஡ி஧ங்கஷபோடு஥ோண ஋ன் அமந இது ஋ன்று அஷ஡ ஢ோன்

தசோல்னிக்தகோண்டிருக்கிஷநன்

஋஡ிரில் ஢ோஷண ஷகட்டுக்தகோண்டு஥ிருக்கிஷநன்.

ன௅த்துனட்சு஥ி


67

ச஡஢ீ ர் சகாப்ரத ....!!!

த஬றும் சுடு஢ீரிலும்......

ஷ஡஦ிமனச்சோற்நிலும்... சீணினேம் இல்மன

எரு - ஷ஡஢ீர் ஷகோப்மத஦ின் சும஬...!!! ஊசி஦ோய்க்குத்தும்

குபிர்கோற்நின் ஢டு஬ில்...

உன் - க஧ம் ஷகோர்த்஡தடி.... ஢டந்து....;

சோமனஷ஦ோ஧த்துக் கமடன௅ற்நத்஡ில் தருகும்

ஷ஡஢ீரில் இருக்கிநது !!! எவ்த஬ோரு ஬ிடி஦ற்கோமன஦ிலும்... எரு ஷகோப்மத ஷ஡஢ீஷ஧ோடு. உன்மண சந்஡ிப்த஡ில் இருக்கிநது.... !!!


68

஢ீ அநி஦ோ஥ல் ஧கசி஦஥ோய்....

எரு ஥ிடர் தருகி...

஥ீ ஡ிம஦ உணக்கபிப்த஡ில் இருக்கிநது.....!!! ஢ீ குடித்஡

஥ிச்சத் ஷ஡஢ீரின்... ஥ீ ஡ித்துபிம஦;

தருகி஬ிட்டுப்ஷதோ஬஡ிலும் இருக்கிநது.....!!!

எவ்த஬ோரு஢ோள் ஥ோமன஦ிலும்... உணக்கோக கோத்஡ிருப்த஡ிலும்....

சு஬ோ஧சி஦஥ோய் ஷதசிக்தகோண்ஷட தருகு஬஡ிலும் இருக்கிநது... ஷ஡஢ீரின் சும஬...!!!! இப்ஷதோத஡ல்னோம்

஢ீ஦ில்னோ ஡ணிம஥கபில்... ஆநிக்கிடந்து.........; அ஢ோ஬சி஦஥ோய்

இநங்கிச்தசல்கிநது....

எரு ஷ஡஢ீர் ஷகோப்மத...!!!


69

உணது அருகோம஥ம஦ஷதோல்.... .................................................... த஬றும்....சுடு஢ீ஧ோல்... ஷ஡஦ிமனச்சோநிணோல்.. இல்மன...

சீணி஦ிணோஷனோ

சும஬஦ோகி .஬ிடு஬஡ில்மன... எரு ஷ஡஢ீர் ஷகோப்மத........!!!

நேீ஥ா.ஃரதசல்


70

கா஡ல் திஸ்சகாத்தும் - அந்஡ ஢ினாப்நதண்ணும்!!

1 ஋ணக்கும் உணக்கும் ஥த்஡ி஦ில்

எரு ஆமட஦ின் தூ஧ம் கூட இல்னோ஥ல் ஢ீ ஷ஬ண்டும் - ஋ன்ஷநன் ஢ோன் ஢ிர்஬ோ஠த்஡ில் ஋ணக்கு

஬ிருப்த஥ில்மன - அ஡ின்நி ஷகள்

ஷ஬ண்டுத஥ணில் ஥஧஠ம்஬ம஧ ஡ருகிஷநன்" ஋ன்நோய் ஬ோய்னெடித் ஡ோன் கிடக்கிஷநன் ஢ோன் த஥ௌணத்஡ில் -

உணக்கும் ஋ணக்கு஥ோண கோ஡ல் ஧கசி஦஥ோய் ஢கர்கிநது ஢கர்஡னில் -

஢ிர்஬ோ஠ன௅ம் ஥஧஠ன௅ம்

அற்ஷந ஷதோணது ஢஥க்குள்!! ------------------------------------------------------------------------


71

2 எங்ஷகோ திநந்து ஋ங்ஷகோ ஬பர்ந்஡ோலும்

஋ப்தடிஷ஦ோ சின இ஡஦ங்கள் சந்஡ித்ஷ஡ ஬ிடுகின்நண; திரி஬ில் ஬டிக்கும் -

இரு தசோட்டுக் கண்஠ ீருக்குள் இருந்ஷ஡னும்!! -----------------------------------------------------------------------3 உன்மண ஬ிட்டு தூ஧஥ோக ஋ல்னோ஥ில்மன -

உணக்குள் ஡ோணிருப்ஷதன், ஢ீ ஡ிரும்திப் தோர்க்கோ஡ இடங்கபில்

ஷ஡டித் தோர் கிமடப்ஷதன்.. -----------------------------------------------------------------------4 எ஡ற்கும் கனங்கோ கல்஥ணசு ஋ன்று ஋ன்ணஷ஬ோ ஢ோம் ஷ஬ண்டுத஥ணில் தீத்஡ிக் தகோள்பனோம், அன்தில் -

ஆணோல் ஌஥ோந்து஡ோன் ஷதோகிநது ஥ணசு! ------------------------------------------------------------------------


72

5 அ஬ள் ஷனசோகப் தோர்த்஡ோள்; இப்தடித் ஡ோன்....... இப்தடித் ஡ோன் ஷ஡ோண்டப் தட்டது - ஋ணக்கு கோ஡தனன்னும் ததரி஦ப் தள்பம்; அந்஡ப் தள்பத்஡ில் -

உ஦ிர் ஬ம஧ ஬னிக்கும் ஬னி஦ின் ன௅ள்

குத்஡ித் ஡ோன் தகோண்டது ஋ணக்கும்!! -----------------------------------------------------------------------6 எல்ஷனோர் ஥ண஡ிலும் ஬சும் ீ எரு கோ஡ல் அமன ஡ோன், ஋ல்னோம்; குடும்தத஥னும் ஥மட கட்டி஬ிட்ட஡ில் ஥மட உமட஦ோ஬ிட்டோலும் ஥மடக்குள்; ஥ண஡ிற்குள்;

஡தும்ன௃கிநது கோ஡ல்! ------------------------------------------------------------------------

7 உணக்கோண க஬ிம஡ உன்மணப் ஷதோல் ஋ணக்குள் சப்஡஥ற்றுக் கிடக்கிநது!!

------------------------------------------------------------------------


73

8 ஬ிருப்தத்஡ில் உ஦ிர்ததருகிநது கோ஡லும்;

க஬ிம஡னேம். அம஡ த஥ய்ப்திக்கஷ஬ த஥ௌணத்஡ின் சப்஡ம் -

஬ோர்த்ம஡கபோய் கிடக்கின்நண.... -----------------------------------------------------------------------9 உன்ணில் ஷ஡ோன்றும் க஠த஥ல்னோம்; ஋ன்மணஷ஦ ஋ணக்கோய் -

திநப்திக்கிநோ஦டிப் ததண்ஷ஠; உமண கண்டி஧ோ஡ ஢ோதபோன்நில் ஡ோன் ஢ோன் இருந்தும் இல்னோ஥ல்

ஷதோஷணணடிப் ததண்ஷ஠!! -----------------------------------------------------------------------10 ஢ீ -

ஷதசும்ஷதோது ஡ோன்

஋ணக்ஷக த஡ரிகிநது ஢ீ ஷதசவும் ஢ோன் -

கோத்஡ிருந்஡ிருக்கிஷநன் ஋ன்று! ------------------------------------------------------------------------


74

11 கா஡ல் திஸ்ஷகோத்தும்; அந்஡ ஢ினோப்ததண்ணும் ஋ம஡ஷ஦ோ ஋ழு஡ி உன் மக஦ில் ஡ந்ஷ஡ன் சிரித்஡ோய் -

உன் சிரிப்தில் ஋ணக்குக் கூட த஡ரி஦ ஬ில்மன;

஢ோனும் சிரிஷதன் ஋ன்று! -----------------------------------------------------------------------12 ஢ான் ததரி஦ ததரி஦஡ோய் ஢ிமந஦ ஷதசுகிஷநன்; ஢ீ சின்ண஡ோய் -

எரு தோர்ம஬ ஥ட்டும் தோர்க்கிநோய்; ஋ப்தடிஷ஦ோ ஢ீ ஷதசிணோய் ஋ன்த஡ில்

உ஦ிர்த்துப் ஷதோஷணன் ஢ோன்! -----------------------------------------------------------------------13 கடக்கும் ஢ோட்கபின் ஥த்஡ி஦ில் உணக்கோகவும் எரு ததோழுது

஋ணக்குள் ஬ிடிந்து; ஋ணக்குள் இருட்டிணோலும் உநங்கோ஥ல் ஡ோன்

஬ி஫ித்஡ிருக்கிநது ஥ணசு!! ------------------------------------------------------------------------


75

14 உன் சிரிப்திற்குள் ஡ோன் ஥ின்ணி஦து

஋ணக்கோண அந்஡ ன௅஡ல் த஬பிச்சம்; அ஡ற்கோக அம஡னேம் ஥மநத்து

஡ணிம஥஦ில் அழும் கண்஠ ீரில் - ஈ஧஥ோக்கி ஬ிடோஷ஡ உன் ஬ி஫ிகமபனேம்; உன் சிரிப்தில் உ஡ிரும்

஋ன் ன௃ன்ணமகம஦னேம்!! -----------------------------------------------------------------------15 ஢ீ உநங்கி ஡ோன் ஷதோ஦ிருப்தோய் ஢ோனும் உநங்கு஬஡ோகஷ஬ -

஋ண்஠ிப் தடுத்஡ிருக்கிஷநன்; கடிகோ஧ ன௅ட்கள் ஋ப்தடிஷ஦ோ ஋ன் தூக்கத்ம஡ ஋மண ஷகட்கோ஥ஷன -

தகோண்டுதசல்கிநது!! -----------------------------------------------------------------------16 எங்கு சுற்நிணோலும் ஋ன்ஷணோடு ஡ோணிருக்கிநோய்...

எரு சின்ண ஢ிமண஬ோகஷ஬னும்.. ஌ஷ஡ோ ஋ன் கிறுக்கனில் அர்த்஡ப் தட஡ோ஡ எரு

ன௃ள்பி஦ோக ஷ஬ணும்.!! ------------------------------------------------------------------------


76

17 உன் தூக்கத்஡ில் ஡மன ம஬த்து

தடுத்துக் தகோள்ளும் து஠ித஬ணக்கு ஡மன஦ம஠ ஷதோல் -

திடிங்கிக் தகோண்டோய் ஥ணம஡; ஬ிரித்஡ தடுக்மக஦ில் உணக்கோண ஏரிடம் -

த஬ற்நிட஥ோகஷ஬ இருந்஡து; ஋ன் ஥஧஠ம் ஬ம஧!! -----------------------------------------------------------------------18 ஦ாருக்கும் த஡ரி஦ோ஥ல்

஢ோன் கட்டி஦ ஷகோட்மட஦ில்

஋ல்ஷனோருக்கும் த஡ரிந்ஷ஡ உமடகின்நண ஢ீ இருக்கும் இடம்;

஦ோருக்கும் ஢ோன் உமட஬஡ோண ஬ருத்஡ஷ஥஦ில்மன -

உமண திரிக்கும் ன௅மணப்ஷத அ஡ிகம்! -----------------------------------------------------------------------19 இ஧ண்டு கண்஠ோடிக்

கு஫ல் ஷதோல் இ஡஦ம் ஋ன்த஡ோல்;

஋டுத்஡தும் உமடத்து஬ிடுகிநோர்கள், ஬ோ இ஧ண்டு சிமன தோர்த்து உள்ஷப ன௃ம஡ந்துக் தகோள்ஷ஬ோம்

஢ம்ம஥ சோ஥ி ஋ன்று கும்திடு஬ோர்கள்

சோ஥ி ஢ம்ம஥ ஷசர்த்து ம஬க்கும்!! ------------------------------------------------------------------------


77

20 ஥஠ித஦ோன்றும் -

அத்஡மண ஆக஬ில்மனத஦ன்று

உணக்கும் த஡ரினேம் ஋ணக்கும் த஡ரினேம்; ஆணோல் ஢ீ ஡ிருப்தி ஡ிருப்தி

கடிகோ஧ம் தோர்த்துக் தகோண்ட ஡஬ிப்தில் கடிகோ஧ன௅ட்கபின் ஢கரும் சப்஡ம் ஷதோல் அடித்துக் தகோண்ட உன் தடதடப்தில்

தசோட்டி஦ உன் எரு தசோட்டு ஬ி஦ர்ம஬ துபி ஋ன்மண கோ஡னோல் ஢மணத்ஷ஡ ஬ிட

஢ோன் உமண ன௃ரிந்துக் தகோண்ட஬ணோய் ஬ினகி ஏ஧ம் ஢ின்ஷநன்

஢ீ ஋ன்மண கடந்து

த஡ருன௅மண கடந்து

஡ிரும்தித஦ல்னோம் தோர்க்கோ஥ல் ஏடி ஬ட்டிற்குள் ீ ஥மநந்ஷ஡ ஷதோணோய். ஢ோன் சனண஥ற்று ஢ின்ஷநன் ஢ீ ஏடிச் தசன்ந உன் கோல்஡டம் எவ்த஬ோன்நினிருந்தும் அ஫கோய் எரு ன௄ ன௄த்துக் தகோண்டிருக்மக஦ில் ஢ீ எவ்த஬ோரு ன௄ம஬஦ோய் ஥ி஡ித்துக் தகோண்டு

஋ன்மண ஷ஢ோக்கி ஏடி ஬ந்஡ோய்!! ------------------------------------------------------------------------

஬ித்஦ாசாகர்


78

g[jpa cwt[fs;(FWk; glk;) ?jpUkzp ?xU ghh;it ?bghd;/Fkhh; rK:fk; vd;gJ Mz;.bgz; Mfpa ,uz;L ,d’;fshy; kl;Lk; mike;jJ my;y/muthzp vd;Dk; Xh; ,dKk; cs;sJ/ Mz;tag;gl;l rK:fj;jpy; bgz; g[wf;fzpf;fg;gLtJ nghy bgz;zhf khw;wkilj;j muthzpfSk; g[wf;fdpf;fg;gLfpd;wdh;/ TLjyhf nfypa[k; fpz;lYk; bra;ag;gLfpd;wdh;/xU tpnehj caphpahfnt ghh;f;fpd;wdh;/Fwpg;ghf bgw;nwhnu Vw;Wf; bfhs;tjpy;iy/ cld; gpwe;njhUk; cld; gLtjpy;iy/mth;fSf;fhf rpy mikg;g [fs; nghuho tUfpd;wd/mth;fns mikg;ig cUthf;fpa[k; chpik nfhhp tUfpd;wdh;/muRk; Kd; te;J xU thhpak; mikj;J m’;fPfhpj;J cs;sJ Fwpg;gplj;jf;fJ/ vGj;jhsh; R/rKj;jpuk; Kjy; ,yf;fpathjpfs; gyUk; gilg;g[fis cUthf;fpf; Fuy; bfhLj;J tUfpd;wdh;/mt;tifapy; jd; rpWfij K:yk; Mjut [ ntz;oapUg;gth; jdghy; vd;fpw gR/jdghyd;/rpWfij Kaw;rpapy; bjhle;J <Lgl;L tUgth;/ mg;gh.mk;khthy; btWf;fg;gl;L tPl;il tpl;L tpul;lg;gl;l Xh; muthzp/ rKjhaj;jhYk; Jd;g[Wj;jg;gl;L xU fpUj;Jt mdhij ,y;yj;jpy; nrh;e;J nrit bra;fpwhs;/Rdhkpahy; jd; kfs;.kUkfs;. nguf;FHe;ijfis ,He;j xU Kjpu;e;j jk;gjp xU FHe;ijia jj;bjLf;f Koahky; me;j ,y;yj;Jf;F tUle;njhWk; te;J Fje;ijfSf;F ,dpg;g[ tH’;fp tUfpd;wdu;/tajhdjhy; jj;J vLg;gjpy; rl;l rpf;fy;/ mg;nghJ muthdpia vjpughuhj tpjkhf re;jpf;fpd;wdu;/ mtisg; gw;wp mwpfpd;wdu;/Kotpy; mtisna kfshf jj;J vLf;fp;d;wdu;/ ,U jug;g[ vjpu;ghu;g;g[fSk; epiwntWtjhf fij KofpwJ/ muthdpfis rK:fk; Vw;f ntz;Lk; vd;gnj nehf;fk;/,Jnt fij/ jdghypd; rpWfijia jpiuf;fijahf;fp trdbkGjp ,af;fpapUg;gtu; jpUkzp/rpWfijapd; fUj;ijr; rpijahky; jpiuf;fijahf;fpapUg;gJ ghuhl;Lf;FhpaJ/bjspthf mikj;Js;sh;/,af;fKk; Fwpg;gpLk;goa[s;sJ/trdk; fijf;F Vw;g


79

mike;Js;sJ/jpUkzpa[k; czh;t[ld; bray;gl;oUg;gij czu KofpwJ/ muthzp ghj;jpuj;jpy; Xh; muthzpna *eoj;Js;shh;*/mthplkpUe;J mjpfk; vjph;ghh;f;fg;gl;lJ/kw;wth;fs; fijf;F Vw;g xj;JiHj;Js;sdh; vd;nw Fwpg;gpl ntz;Lk;/ kUj;Jth;fs; MQqf;F xU FwpaPil gad;gLj;J:th;/bgz;Qqf;F xU FwpaPil gad;gLj;Jth;/,f;FWk;glj;jpy; Mz;.bgz; my;yhj muthzpiaf; Fwpg;gjw;F xU g[jpa FwpaPl;il cUthf;fp glj;jpd; bjhlf;fj;jpy; vGj;J gug;gg;gLk; nghJ fhl;oapUg;gJ ey;y cj;jp/ ,af;Feiu ghuhl;lyhk;/,ir fhl;rpiaf; ftUk; tz;zk; ftdj;ij rpijf;fhky; xypj;Js;sJ/xspg;gjpt[ ,ay;g[/ *g[jpa cwt[fs;* vd;Dk; ,f;FWk;glk; xU g[jpa tut[/ muthzpfis xJf;ff;TlhJ xg;g[f; bfhs;s ntz;Lk; vd;W ntz;LfpwJ/nkYk; ,d;bdhU bra;jpiaa[k; btspg;gLj;jpa[s;sJ/ Rdhkpahy; gps;isfis ,He;j xU bgw;nwhhpd; nrhfj;ija[k; Twpa[s;sJ/,uz;L tpra’;fisa[k; nrh;j;J xU g[jpa rpe;jidia.xU g[jpa fUj;ij.xU g[jpa tpHpg;g[zh;it Vw;gLj;j ,ize;J bray;gl;l midtUk; nghw;WjYf;Fhpath;fs;/ *JaWUnthu; ngW bgw;nwhu; Vbddpy; mtu;fs; MWjy; bgWtu;* vd;Dk; iggpspd; thrfj;Jld; glk; epiwt[w;W ek;gpf;ifia Vw;gLj;JfpwJ/ btspaPL K:nte;ju; fiyj; bjhlu;g[ epiyak;


80

கி஧க஬ாசியும் ஆ஡ி஬ாசியும் த஢ஞ்சமடத்து ஬ரும் ஆற்நோம஥ ஬ோய் ஡ிநந்து அழு஡ோல் ஡ீருஷ஥ோ? கல்ஷனோடு கட்டிக்

கடனில் ஷதோட்ட கம஡஦ோக அச்சன௅ம் அ஬னன௅ம்

஋ப்தடி என்நோய்ச் ஷசர்ந்஡ண? ஡ந்஡ி஧஥ோ ஡ன்஬ிமணப்த஦ணோ ஬஧னோநோ ஡஥க்குள் ஷகட்கிநோர்கள். ஋ல்னோம் ஥ோம஦

எரு சித்஡னும் கூறு஬ோன் தி஧தஞ்சம் அநிந்து ஬ிரிந்஡ஷதோது ஥ோணிட ஬ோழ்வு ஥ட்டும் ஋ப்தடிப் ன௄ச்சி஦஥ோணது? தநித்துப் திரித்த஡டுத்து ன௅ழு஬தும் ஬ிழுங்கும் கு஧ங்குஷதோல்

஬ந்஡ தூ஡ர்கபின் னெச்தசோனி இன்ணன௅ம் ஷகட்கிநது. ஬஫க்கோட ன௅டி஦ோ஡ ஡஥ிழ்ச்சோ஡ிஷ஦ோ? ஋ன்நோன் எரு க஬ிஞன்.

தி஧தஞ்சத்஡ின் த஬ற்நி஦ில் தூசோக அடிதட்டுப் ஷதோண ஥ோணிட ஜோ஡ி இது஡ோணோ? ஷ஬த஧து கு஧தனது ஥஧த்஡டிப் திச்மசக்கோ஧ன்ஷதோல் ஷகட்டுக் தகோண்ஷட஦ிரு! ஡ட்டில் ஥ட்டும் அப்தப்ஷதோ சின சில்னமநகள் ஥ட்டும் ஬ி஫க்கூடும்.

- து஬ா஧கன்


81

஥ீண்டும் ஥ீண்டும் நகால்லும் ஢ிரணவுகள் கோகங்கள் ஬ந்஡஥ரும் ஥ின்சோ஧க் கம்திகபின்

சித்஡ோந்஡ன்

சோ஥ோந்஡஧ த஬பி஦ில்

஋ணக்கோக எதுக்கப்தட்டிருக்கின்நது இன்மந஦ இ஧வு

கோனடிகள் ஬ற்நி஦ தடிக்கட்டுக்கபில்

த஡ோமனந்஡ ஢ண்தணின் கோனடிஷ஦ோமச ஷகட்டதடி஦ிருக்கின்;நது

இன்னும் உன஧஬ில்மன ஷ஢ற்மந஦ இ஧வு தருகி஦ ஥துக்கு஬மபகள்

அமநம஦ ஢ிமநத்஡ிருக்கும் சிக஧ட்டின் ஥஠ம்

஡ீர்ந்து ஷதோகோ஡ கம஡கமப ஢ிமணவூட்டுகின்நது ஢ிச்ச஦஥ின்ம஥஦ின் தோம஡஦ில் அ஬ன் த஦஠ிக்மக஦ில் அ஬ணிடன௅ம் ஢ம்திக்மககள் இருக்க஬ில்மன

து஧த்஡ப்தட்ட எரு சிறு஬மணப் ஷதோனஷ஬஦ிருந்஡ோன் அ஬ணின் தோம஡கபில் ஦ோஷ஧னும் த஡ோட஧஬ில்மன

மககபோல் ஋டுத்து ஡ன் கண்கமப அ஬ன் குத்஡ிக்தகோண்டஷதோது

எரு தகலும் ஏ஧ோ஦ி஧ம் இ஧வுகளும் குருடோகிண ஥ந்ம஡கள் இல்னோ஡ ன௃ல் த஬பி஦ில் த஬று஥ஷண எற்மந஦ோக மகத்஡டி இருந்஡து

஡ிமசகமப ஢ிமணவு கூ஧த்஡஦ங்கும் ஋஬ரும் அம஡ப் ததோருட்தடுத்஡஬ில்மன


82

ஷ஥ய்ப்தணின் ன௃ன்ணமகம஦ ஡ோன் கண்ட஡ோகக்கூறும் ஬஫ிப் ஷதோக்கன் ஋ன்ணிடம் ஬஧ அஞ்சுகின்நோன் அ஬ன் ஬஧ோஷ஡ இருக்கட்டும் இந்஡ இ஧ம஬ ஢ோன்

கோனி஦ோகக் கிடக்கும் ஥துக்கு஬மபகளுடனும் சோம்தனில் ன௃ம஡ந்஡ிருக்கும் சிக஧ட்டின் அடிக்கட்மடகளுடனும் க஫ிக்கின்ஷநன்

அகற்ந ன௅டி஦ோ ஢ிமணம஬ உமநந்஡ தட஥ோக

சு஬ரில் ஥ோட்டிம஬க்க ஢ோன் ஡஦ங்குகின்ஷநன் ஷ஬ண்டோம் ஢ிமணவுகள்

தகோல்னப்தட்ட஬மண ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் தகோல்லும் ஢ிமணவுகள் 27.01.2010


83

yz;ldpy; ryq;if eh;j;jdhyahtpd; ‘ryq;iffspd; rq;fkk; 2010’. „guj,yf;fzk;‟ „ehl;ba tpyhrk;‟Mfpa Ehy;fisAk;, „ ehl;ba ];Nyhfhy;‟ vd;w tPbNah rp.b.iaAk; ntspapl;l ehl;ba tprhuj; =kjp n[ae;jp Nahfuh[htpd; khzth;fspd; „ryq;iffspd; rq;fkk; 2010‟ epfo;r;rp yz;ld; tpd;rd; Nrh;r;rpy; kz;lgj;jpy; kpf tpkhpirahf ,lk;ngw;wJ. Gyk;ngah;e;J 1992 Mz;L Kjy; „ryq;if eh;j;jdhyah Ez;fiyf;$lj;jpd;‟ mjpguhfr; nraw;gl;L tUk; =kjp n[ae;jp Nahfuh[h nejh;yhe;J, N[h;kdp, yz;ld; Mfpa ehLfspy; ehl;ba Mrphpauhfg; gzpGhpe;J tUfpd;whh;. mthplk; ehl;baj;ij gapd;w khzth;fs; midtUk; xd;wpize;J „ryq;iffspd; rq;fkk; 2010‟ij myq;fhpj;jik kpfr; rpwg;ghf mike;jpUe;jJ. Nkhfpdpahl;lk;, $r;Rg;Gb, tPiz, rq;fPjk; Nkiyehl;L ,irf;fUtpfisAk; Kiwg;gb gapd;w =kjp n [ae;jp Nahfuh[h mth;fs; j\htjhuk;, Nfhyhl;lk;, kzpg;Ghp, nrk;G eldk;, gq;fhuh, kapyhl;lk;, rptyPyh ($r;Rg;Gb) Nghd;w gy;tifahd ehl;baj;jpaj;jpDhlhf Mly; vd;whNy Mf;f kyh;r;rp vd;W, jdJ khzth;fspd; jpwikfNshL ntspf;nfhz;Lte;J ghh;itahsh;fspd; kpFe;j ghuhl;ilg; ngw;wpUe;jhh;. uhfk; uhfkhypfh, jhsk; Mjpapyike;j rptDila Ie;J tpjkhd yPiyfs; rpj;jhpf;fg;gLk; Kf;fpakhd rptyPyh $r;Rg;Gb eldj;ij ehl;ba tprhuj; =kjp n [ae;jp Nahfuh[hTk; mtuJ kfSk;, khztpkhd ehl;baf; fyhN[hjp r];fpah Nahfuh[hTk; ,ize;J toq;fp, fiyfs; guk;giu %yk; flj;jg;gLtijAk; ep&gpj;jpUe;jdh;. „ryq;iffspd; rq;fkk; 2010‟ epfo;r;rp;; gf;fthj;jpaf; fiyQh;fshd (el;Lthq;fk); =kjp n[ae;jp Nahfuh[h,


84

(tha;g;ghl;L) =kjp kq;fsnfshp fpUghfud;, (taypd;) rq;fPj fyhN[hjp rw;Fzuh[h fdfrig kw;Wk; tsh;e;J tUk; ,sk; fiyQh;fshd nry;td; Nktpd; Nkfehj; kNfe;jpud; (kpUjq;fk;), rq;fPj fyhN[hjp gputPd; gpujhgd; (Gy;yhq;Foy;), nry;td; mf];hp Nahful;dk; (flk;) Nghd;wth;fspd; fiyj;jpwikahy; GJg;nghypT ngw;wpUe;jJ. „ehl;baf; fyhrhujp‟ gl;lk; ngw;w ehl;ba tprhuj; =kjp n[ae;jp Nahfuh[htpd; „ehl;ba tpyhrk;‟ „ehl;ba fphpah tPbNah‟ ,Wntl;L Mfpatw;wpd; mwpKfj;jpid jpUkjp Mde;juhzp ghNye;jpuh toq;fp ngUik Nrh;j;jpUe;jhh;. mwptpg;ghsh; etN[hjp N[hful;dk; - nry;tp. Rfdpah khpaNerd; epfo;r;rpfis njhFj;J toq;fpapUe;jdh;. ehl;baf;fiy kdntOr;rpfSf;F gapw;rp juTk; ek;gpf;ifia tsh;f;fTk; - tho;f;if Kuz;ghLfis czh;j;jTk; - nja;tq;fSf;F kfpo;r;rp Cl;lTk; gad;gl;ld vd;W mwpfpd;Nwhk;. me;jtifapy; ,e;epfo;r;rpfs; mike;jpUe;jdntd;why; mJ kpifahfhJ. etN[hjp N[hful;dk; yz;ld;. 29.12.2010.


85


86

கடனம்஥ா கடனம்஥ா.... உனகத்஡ின் அ஡ிச஦ங்கரப அ஫ிக்க ஬ந்஡ சுணா஥ி ஒரு அ஡ிச஦ம்.. உ஦ிர் இ஫ந்஡ உநவுகளுக்கு ஒரு ஢ி஥ிடச஥னும் அஞ்சனி நசய்ச஬ாம் க஬ிச஦ாடு.

உன்

அ஫மக தோட ஬ந்஡஬மண

தோய்ந்ஷ஡ோட

஬ிட்டு

஬ிட்டோய்

..

ஏய்த஬டுக்க ஬ந்஡஬மண உன் ஬டு ீ கூட்டி தசன்நோய்.. சோ஡ி சணம் தோக்கோ஥ ஢ீ ஡ம஧ஷ஦ோட இழுத்து ஷதோணோய்...! கடனம்஥ோ கடனம்஥ோ உன் உடம்ஷதோடு உள்ப உப்ன௃ ஷதோ஡மன஦ோ.. கண்஠ ீரில் உப்ததடுக்க கம஧க்கு ஢ீ ஬ந்து ஬ிட்டோய்....! உன்ஷணோடு ஬ோழும் உ஦ிர் கூட்டம் ஷதோ஡ன ஋ன்நோ ஋ம் உ஦ிர் ஋டுக்க ஢ீ ஬ிம஧ந்து ஬ந்஡ோய்.... உ஦ி஧ற்ந உடம்மத ஬ிட்டு ஷதோகோ஥ அம஡கூட உண்டு உன் தசி

ஷதோக்கி஬ிட்டோய்...!

கண் ஬ிபிக்கோ ஷ஢஧த்஡ில் கடஷன ஢ீ ஬ந்து஬ிட்டோய்... தோஷ஦ோடு ஋ம்ம஥ தகோன்று ஬ிட்டோய்... த஡ோட்டினில் கிடந்஡ திள்மபம஦ ஥ோடத்஡ில் தகோழு஬ ம஬த்஡ோய் ..! உற்ந஬மப கோப்தோற்ந ததற்ந஬மப இழுத்து ஬ிட்டோய்.., ஥஧த்஡ில் ஢ோன் ஌ந ஥஧த்ம஡ ஢ீ ன௅நித்துக் தகோண்டோய்...!

உன்

தசல்஬ம் ஋டுத்஡஡ோனோ

஋ம்ம஥ ஢ீ தமகத்து஬ிட்டோய் ... உன் அ஫மக ஧சித்஡஡ோனோ ஢ீ

஋ம் உ஦ிம஧ தநித்து஬ிட்டோய். ...

஡஥ிழ்஢ினா


87

஢ீ ஬பர்க்கும் பூச்நசடி…

஢ீ ஆமச ஆமச஦ோய் ஬பர்க்கும் இந்஡ப் ன௄ச்தசடி஡ோன்

஋வ்஬பவு அநி஬ோணது.. ஢ோன் உன்மணத் ஡ிட்டிணோல் அது ஬ோடிப் ஷதோகிநது.. தகோஞ்சிணோல் தசும஥஦ோய் சிரிக்கிநது.. உன்மண ஢ோன் திரி஦ ஷ஢ர்ந்஡ோல்

இமனகமப உ஡ிர்த்து த஬றும஥ ஆகிநது.. ஥ீ ண்டும் ஷசர்ந்஡ோல் துபிர் ஬ிட்டோடுகிநது.. ஡ிணம் ஡ிணம் உன் ஬ோசத்ம஡ ஬ோங்கிஷ஦ ஬பர்ந்து தச஫ிக்கிநது.. உன் சு஬ோசத்ம஡ த஥ோட்டோக்கி ன௄க்கக் கோத்஡ிருக்கிநது… உன் த஡ோடு஡னின் ஸ்தரிசத்஡ில் சினிர்த்து ஥னர்கிநது.. உன் அமசவுக்கு அது இமசகிநது.. அடிஷ஦.. ஋ன்மணப் ஷதோல்

இந்஡ப் ன௄ச்தசடிக்கும் ன௃ரிந்஡ிருக்கிநது உந்஡ன் ன௃ணி஡ம் ! . | *திரி஦ன்*


88

ஒரு க஬ிஞணின் அர்த்஡ப் புனம்தல்கள் உனகத஥னும் ஥ோஷ஥மட஦ில் ஦ோம் இமசச்சக்க஧஬ர்த்஡ிகள் கணவுக் ஷகோட்மட஦ின் உச்சி஦ில் உனோவும் கோ஬ி஦஢ோ஦கர்கள் ஆர்ப்தரிக்கும் கடற்கம஧ஷ஦ோ஧ ஥஠ல்த஬பி஦ில் ஌கோந்஡஥ோய்த் ஡ிரிஷ஬ோம் ! ஋ங்கபின் ஢ி஧ந்஡஧ இருக்மககஷபோ க஡ி஦ற்ந ஢ீஷ஧ோமடகள் ஷ஬஡மணனேம் ஬ி஧க்஡ினேம் ஡஬ி஧ இப்ன௄வுனகம் ஋஥க்கு ஋ம஡ அள்பித்஡ந்஡து த஬ள்பி஦ ஢ினவுகூட ஋ம்஥ீ து ஊடல் தகோண்டு த஬ம்ம஥எபி ஬சுகிநஷ஡ ீ ! ஋து ஋ப்தடி஦ோணோலும் இன்னு஦ிர்கபின் ஢கர்஡லும் ஢டுக்கன௅ம் ஋ம்ஷதோன்ந க஬ிஞர்கபோல் அல்னோது ஷ஬று ஋஬஧ோல் ஢ிகழும் ?

சோகோ஬஧ம் ததற்ந ஋ங்கபின் சங்கீ ஡ ஞோணத்஡ோல் ஥ன்னுனகில் ஥ோ஢க஧ங்கள் ன௅மபக்கும் ;஡ம஫க்கும் ! ஋ம் ஬ம஧஦மந஦ற்ந கற்தமண ஧ோஜோங்கத்஡ோல் ஥ோ஥ன்ணர்கபின் சிம்஥ோசணன௅ம் தசங்ஷகோலும் உ஦ரும் ! ஋ம் ஬ோண஬ில் ஢ிகர் ஬ோர்த்ம஡ ஜோனங்கபில் உள்பது ஷத஧஧சர்கபின் ஋ழுச்சினேம் ஬ழ்ச்சினேம் ீ ஋ங்கபில் எரு஬ன் ஥ணது ம஬த்஡ோல் ஥஠ி஥குடம் சோனேம் !஋ம் ன௃த்஡ம்ன௃து கீ ஡த்஡ின் ஢ோ஬மசப்ன௃ ஥குடத்஡ில் ஥ோ஠ிக்கம் த஡ிக்கும் !


89

஥ண்஠ில் ன௃ம஡த்஡ோலும் ன௃ம஡ந்஡ோலும் ஥ீ ண்தடழும் ஋ம்குனம் கோனச்சக்க஧ச்சு஫ற்சி஦ில் ஋ன்றுஷ஥ சிக்கித் த஡ோமன஦ோது ! ஋ம் க஠ஷ஢஧ கற்தமணச் சிநகடிப்தில் ஬ிண்ணுக்கும் ஥ண்ணுக்கு஥ோக ஥னர் ஌஠ி அம஥ப்ஷதோம் ! ஋ங்கள் ஋ழுதுஷகோல்கள் அ஫ிவுக்குப் திரி஦ோ ஬ிமட தகோடுக்கும் ! ன௃தும஥க்கும் த஫ம஥க்கும்கூட தோனம்கட்டும் தோக்கபிணோல் ன௅க்கோனன௅ம் உ஠ர்ந்஡ ஡ீர்க்க஡ரிசிகபோம் ஦ோம் ஢ோகரிகத்஡ின் கரு஬மந ஥ட்டு஥ல்ன ;கல்னமநனேம்஡ோன் ஋ன்த஡ில் ஍஦ன௅ம் உண்ஷடோ ?

க஬ிஞர்கபின் தூ஦சு஬ோசங்கள் ஥ட்டுஷ஥ ஢ிர்஠஦ிக்கின்நண ன௄ஷனோக஬ம்சோ஬பிகபின் ஬஧வுகமபனேம் தசனவுகமபனேம் ஋ம் கற்தமண ஋ல்மன ஬ோமணன௅ட்ட, அ஫கற்நம஬ அர்த்஡ப்தடுத்஡ப்தடும் ! இருக்கின்நம஬ அ஡ிச஦ப்தடுத்஡ப்தடும் ; இல்னோ஡ம஬ ஢ிரூத஠ம் தசய்஦ப்தடும் ; அ஧ண்஥மண஬ோசி஦ோணோலும் சரி !அகினத்஡ின் கமடக்ஷகோடி஬ோசி஦ோணோலும் சரி ! ஬ோணத஥னும் கூம஧஦ின் கீ ழ் ஬ோழ்த஬னும் சன௅த்஡ி஧த்஡ில் ஡த்஡பிக்கும்ஷதோது


90

஋ம்கணவுகபின் ஊர்஬னங்கஷப அ஬ர்஡ம் ஢ிகழ்கோன ஢கர்஡லுக்கு கனங்கம஧஬ிபக்க஥ோய் ஬஫ிகோட்டும் ஋ன்தது ஋ன்ஷநனும் ததோய்க்கூற்நோகுஷ஥ோ ? த஥ோ஫ிதத஦ர்ப்ன௃ : ச.சந்஡ி஧ோ ஢ன்நி :ஆர்஡ர் ஬ில்னி஦ம்


91

த஡ில்கபில்னா஡ சகள்஬ிகள்...

஡ிகட்டும் இரச

஋ன் ஷகள்஬ிகளுக்கு

஢ீ த஡ினபிக்க஬ில்மன... உன்ணிடம் கோ஡மன தசோன்ண ஢ி஥ிடம் சுனத஥ோண ஢ீ ஋ன் ஷகள்஬ிக்கு

த஡ினபிக்கோ஡஡ில் கடிண஥ோகிப்ஷதோகிநோய்... ஢ோன் தோர்த்துப் தோர்த்து உரு஬ோக்கி஦ உன் ஬ணத்஡ில் இன்று ஦ோர் ஦ோருமட஦ கோல்஡டங்கஷபோ... உன்மண சந்ஷ஡கிக்க஬ில்மன... ஋ன் கு஫ப்த இ஧வுகளுக்கு

எரு ஬ிடி஦ல் ஷகட்கிஷநன்... ஢ீ ஷகோடிட்ட இடங்கமப ஦ோர் ஦ோஷ஧ோ ஢ி஧ப்திச்

கீ ச்சுக்கு஧னில் தோடிக்தகோண்டிருந்஡து அடுப்ன௃... ஊதுகு஫ல் அ஡ன் தோடலுக்கு கோஷ஡ோ஧஥ோய் ஋ன்ண தசோல்னிற்ஷநோ...

த஬ட்கத்஡ில் சி஬ந்஡து அடுப்ன௃... ஡மனக்குஷ஥ல் உ஦ர்த்஡ிப் திடித்஡ிருந்஡ தோத்஡ி஧ இமசக் கரு஬ி஦ில் கண ஷ஢஧ன௅ம் ஡ோபங்கள்... இமச ஡ிகட்டும் ஬ம஧ ஷகட்கனோத஥ண

அ஥ர்ந்஡ிருக்கிநோள் ததண்த஠ோருத்஡ி....

தசல்கின்நணர்... அம஬கள் ஋ன்ணோல் ஢ி஧ப்தப்தடஷ஬ண்டு஬ண ஋ன்தம஡ னெர்க்க஥ோய் ஢ி஧ோகரித்து஬ிட்டு... ஋ன் ஷகள்஬ிகளுக்கு ஢ீ இன்னும் த஡ினபிக்க஬ில்மன... ஧ோம்ப்஧சோத் தசன்மண


92

எண஡ாக ஢ீ ஦ாணாய் ஌ழு ஬ோணங்களும் ஢ி஧ம்தி ஬஫ினேம்தடி஦ோண

ஷ஢சத்ம஡ப் ன௄த்஡ிருக்கின்நண உணது ஬ி஫ிகள் சுகந்஡ம் ஬சிப் ீ த஧வு஥஡ன் ன௄ரிப்தில்஡ோன் தச஫ிக்கிஷநன் ஢ோனும்

கோனங்கோன஥ோக த஥ன்ம஥஦ில் ஊநிக்கிடக்கும் ஥ண஥஡ில்

஋க் க஠த்஡ில் குடிஷ஦நிஷணஷணோ

இமசத்஡ கீ ஡ங்கபின் எனி஦ிதனணது இடர்கள் ஡ீர்ந்஡ண

உற்சோகத்஡ின் ஬ரி஦஥ிக்க ீ ஬ிம஡கள் உன் ஢ம்திக்மக஦ின் க஧ங்கபோல் ஊன்நப்தட்ட ஢ோப஡ில்஡ோன்

தூ஦ சு஬ணத்஡ின் ஥ம஫த஦ன்மண

ன௅ழுதும் ஢மணக்கப் ததய்஡ம஡னே஠ர்ந்ஷ஡ன் கனக்கின்நது஦ிரில்

தச஬ிகளுக்குள் த௃ம஫ந்஡

உணத஡஫ில் தோடல்கபினூடு ஆளும஥஥ிகு த஡ோணி

இம஧த்஡ிம஧த்து ஊற்நினேம்

஬஧ண்டிடோ அன்மதத஦ல்னோம்

஋ங்கு ம஬த்஡ிருக்கிநோய் உ஦ிர் சகோ

கோணும்ஷதோத஡ல்னோம் ஋ழுன௅ன் ன௃ன்ணமக஦ின் கீ ற்நில்஡ோன் உ஡ிக்கிநது ஋ணதுனகு


93

஥ஞ்சள் தநம஬த஦ோன்றும் சின அ஠ில்குஞ்சுகளும் ஬ோடி உ஡ிர்ந்஡ிடோ ஥னர்கள் ஢ிமநந்஡ ஷசோமன஦ில் ஬ிமப஦ோடும்

஬சந்஡கோனத்஡ின் கோமனத஦ோன்நில் ஢ோணிணி ஬ோழ்ஷ஬ன்

எனிக்கும் இன்ணிமச஦ின் திண்஠ணி஦ில் ஢ீ஦ிருப்தோய் ஋ன்தநன்று஥ிணி

- எம்.ரி஭ான் ந஭ரீப், இனங்ரக


94

சதிக்கப்தட்ட உனகு -1

஥ீ பவும் ன௄ச்சிகளும் தநம஬களும் ஬ோழும் உனகு ஋ணக்கோகச் சதிக்கப்தட்டிருக்கிநது

஋ப்ஷதோ஡ோ஬து எருன௅மந ஬ரும் ஬ோகணத்஡ில் எரு த஦஠த்஡ிற்கோகக் கோத்஡ிருத்஡ல் ஬஫ம஥஦ோ஦ிற்று

஋த்஡மண ன௅மந஡ோன் இப்தடிச் சறுக்கி ஬ிழு஬து? அ஡ிக஥ோக ஋ல்னோ அ஡ிகோ஧ ஬ர்க்கத்஡ிற்கும் னெமபப் திசகு ஌ற்தட்டிருக்க ஷ஬ண்டும்? சீநி஬ரும் ஬ோகணத்஡ில் இருந்து கண்஠ோடிக் க஡வு இநக்கி சுட்டு஬ி஧ல் கோட்டவும்

னோதத்஡ில் தங்குஷதோடவும்

ஷ஢஧ம் குநித்து ஬ரு஬ோர்கள். கூடஷ஬ ன௅துகு தசோநி஦

தகோஞ்சம் எட்டி஦ிருக்கும்.


95

ன௄ச்சிகளும் தநம஬களும் ஥ிருகங்களுஷ஥ ஬ோ஫க்கூடி஦ ஬ண஬ோசகத்஡ில்

தட்டரும் ஌சினேம் த஢ற்ஷ஬ர்க்கும் த஦ன்தடுத்஡னோம்

஋ண ஆஷனோசமண கூறுகிநோர்கள் னெமபதகட்ட஬ர்கள் னென்று ஥஠ித்஡ி஦ோன஥ோக

஦ோஷ஧ோ எரு ஢ல்ன஬ணின் ஬ருமகக்கோக

தோசிதிடித்஡ ஥஡கு என்நில் குந்஡ி஦ிருக்கிஷநன் ஬஡ிம஦ ீ த஬நிப்ததும்

கு஧ங்குகபின் ஊஞ்சமன ஧சிப்ததும்

தநம஬கபின் கீ ச்சிடலும் த஫க்க஥ோ஦ிற்று ஥ம஫ததய்து ஈ஧஥ோக்கி஦ கி஧஬ல் ஥ண்஠ில் ஥ண்ன௃ழுக்கள் த஢பி஬ம஡னேம்

஬ோ஧டித்து ஏடிக்தகோண்டிருக்கும் ஢ீரில்

஡த்஡பித்துக் தகோண்டிருக்கும் ஋றும்ன௃கமபனேம் இப்ஷதோது தோர்த்துக் தகோண்டிருக்கிஷநன் இந்஡ உனகில் ஬ோ஫ச் சதிக்கப்தட்ட

஋ன்மணப் தோர்த்து ஬ோனோட்டிக் தகோண்டு

எரு கண்டன்கறு஬ல் ஬஡ிம஦க் ீ குறுக்கறுக்கிநது 241120100131

*கண்டன்கறு஬ல் - எரு ஬மகப் தோம்ன௃

து஬ா஧கன்


96

காடு கோடு ஋ல்மன஦ற்ந

தி஧஥ிப்ன௃க்கபோல்஢ி஧ம்திப்ஷதோ஦ிருக்கிநது. ஋ல்னோக்கோனங்கபிலும் கோடு

கோடு ஋னும் எரு தசோல்னோக த஢ருங்கி ஬ரும்ஷதோது ஢ோன் ஷ஬஡மண஦மட஬஡ோக உ஠ர்கிஷநன் அந்஡க் க஠ங்கபில்

கோடு அங்கிருந்து ஬ினகிப்ஷதோய்஬ிடுகிநது. உனகின் கமடசி எபிம஦ ஢ீ

஢ிர்஬ோ஠஥ோக அமடமக஦ில் கோடு சிறு கல் அல்ன

கோஷட கோட்டுனகின் ஷ஡சம் த஥ௌணப் ததரும் த஬பி

அது அங்ஷகஷ஦ இருக்கும் ஧கசி஦஥ோகிநது. ஬ோழ்வு ஢ீண்ட஡ோகவும் ஥஧஠ம் குறுகி஦஡ோகவும் உணக்கும் ஋ணக்கும்

கோட்டினுள்ஷப ஡ீர்ப்ன௃க்கள் ஋ழு஡ப்தடுகின்நண. கோட்டின்சுறுசுறுப்தோண கணவுகபில் அ஬ர்கள் ஬ோள் ஬சுகிநோர்கள் ீ

அ஬ர்கள் ஋ன் ஜீ஬ன்கமபக் தகோல்கிநோர்கள் ஋ணது ஡ி஦ோணத்஡ோல் ஋ன்மண ஋ரிக்கநோர்கள்

஬ோள் ஬஧ர்கபின் ீ த஬ற்நிக்கு ன௅ந்஡ிஷ஦ோர் க஠த்஡ினோ஬து ஢ோன் சோக ஷ஬ண்டும் ஋ன்கிநது கோடு.


97

ததரும் கோற்று

உன்ணிடம் தகோண்டு ஬ந்து ஡ரும் எரு தழுத்஡ இமன

஬஫ ஬஫ப்தோண ன௅நி஡ண்டு

தகோஞ்சம் தகோநிதட்ட சிற்த ஢ிமணவுகள் ஥ற்றும் இன்னும் சின.

஥மந஬ிடங்கமப ஬ிட்டு ஢ீங்கோக் கோடு இம஬கபல்ன அது ஋ல்மன஦ற்ந தி஧஥ிப்ன௃க்கபோல் ஢ி஧ம்திப்ஷதோ஦ிருக்கும்.

஥ரு஡ம்.சக஡ீ ஸ்


98


99

Kaatruveli- January 2011 Issue  

January 2011 issue of Kaatruveli, a Tamil literature magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you