Page 1


2

காற்றுவய஭ி -சித்திரப

இதழ்.2011

ஆசிரினர்:ஷரா஧ா.

அன்புைனீர். யணக்கம்.

நீ ண்டும் உ஬கநனநாத஬ின் அதிர்வுகள் ஆபம்஧ித்துயிட்ை஦.

அட்ரைப்஧ைம்:஥஭ ீம் ஆர்ட்ஸ். அதன் ஋திவபா஬ிகள் சி஬ கண்ணி,யடியரநப்பு: ஥ம்஧ிக்ரகக் கீ ற்றுகர஭ ஥நக்குத் கார்திகா.ந வதாைர்புக்கு: R.Mahendran, 34,Redriffe road, Plaistow,London, E13 0jx mullaiamuthan@gmail.com mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk phone:0044.0208 5867783 ஥ன்஫ிகள்: கூகுள்

தந்திருந்தாலும் அயற்றுக்காக ஥ாப௃ம் உரமக்கஷயண்டும்

஋ன்கி஫ வசய்திப௅ம் வசால்஬ாநல் வசால்஬ி ஥ிற்கி஫து.

ஈமத்துச் சிறுகரதகள் ஧ற்஫ின கட்டுரப இந்த இதமில் இைம்

வ஧றுகி஫து.அது ஧ற்஫ின உங்கள்

கருத்துகர஭ ஋ழுதி அனுப்புங்கள். காற்றுவய஭ினில் ஧ிபசுபநாகும் சிறுகரதகள் த஦ிஷன ஷசகரிக்கப்஧ட்டு ஆய்யா஭ர்க஭ின் ஷதர்வுக஭ில் ஷதர்ந்வதடுக்கப்஧டும் கரதகள் நூ஬ாக்கப்஧டும்.஋஦ஷய ஋ழுது஧யர்கள் தங்கள் சுன

யி஧பங்கர஭ப௅ம்(புரகப்஧ைத்துைன்) அனுப்புங்கள். ஈமத்து அநப ஋ழுத்தா஭ர்க஭ின் கட்டுரபக஭ின் வதாகுதி இவ் யருைம் நூ஬ாக வய஭ியருகி஫து.஥ீ ங்களும் கட்டுரபகள் ஋ழுத஬ாம். அதிக ஧ரைப்புகர஭ தாங்கி இவ் யிதழ் வய஭ியருகி஫து. ஥ண்஧ர்களுக்கு அ஫ிப௃கப்஧டுத்துயதன் ப௄஬ம் ஆஷபாக்கினநா஦ ஥ட்ர஧ ய஭ர்த்துக்வகாள்஭஬ாம். ஥ன்஫ிப௅ைன், -ஷரா஧ா.


3

ஈமத்துச் சிறுகரதகள்: ஋஦து ஧ார்ரய ஈறத்து

சஷறுகதைகரின்

பஶர்தல

ை஫ஷறக

஫ீ ைஶன

லி஫ர்சகரிதைய஬

ப஭லயஶக தைன்பைலிதயய஬ஶ ஋ன்பைஶன

ஆைங்கம்

இபேப்பதை

஫றுக்க ப௃டி஬ஶது.

லி஫ர்சகர்கரின் பயத஭

஋ம்஫ஷதைய஬

லஶசதனத்

ைரம்

உள் லஶங்கஶ஫ல்

இபேந்ைஷபேக்கயஶம். லி஫ர்சகர்கல௃ம் ைங்கள் ல஭த்

ப஭ப்தப

ை஬ஶ஭ஶகவும்

ஈறத்து

பய

யபசப்பைஶ஫ல் ய஫லும்

தலரி

இல்தய.

லி஫ர்சகர்கள்

சஷறுகதைகள்

ப௃ன்தலத்ை

ைரங்கரிலும்

யபஶப௅ம் இபேக்கயஶம்.

அவ்லஶமஶன

சஷறுகதைகரின் ஫ீ ண்டும் ந஫து

லிட்டு

ஆசஷரி஬ர்கரஶல்

஋ல௅ைஶ஫ல் யபஶனதுவும்

து஭ஷ்ைப௃஫ஶகும்.

குமஷப்பஶக

ைஷபேக்யகஶலில்.கலிப௅லன்,

யகஶ.மஞ்சகு஫ஶர் யபஶன்யமஶரிை஫ஷபேந்து யபசும்

படி஬ஶக

ல஭லில்தய.

யகஶ.மஞ்சகு஫ஶரின் தைஶகுப்பு

'ய஫ஶகலஶசல்'

஫ீ ள் பி஭சு஭ம்

தபற்மஷபேந்ைஶலும் தைஶைர்ச்சஷ஬ஶன தைரிந்து

சஷறுகதைகள்

அைஷல்

லரர்ச்சஷத஬த்

தகஶள்ர லஶய்ப்பில்யஶ஫ல்

யபஶய்லிட்ைது. அைற்கஶக

அலரின்

யலறு

஬ஶபேம்


4

஋ல௅ைலில்தய

஋ன்பைல்ய.

சஷறுகதைகதர

கனைஷ஬ஶக

஋ல௅துகஷம பயபேம்

இபேக்கஷமஶர்கள்

ைஶன். ை஫ஷழ்க்

கதைஞர்லட்ைம்

கஶயஶண்டுகரில்

தலரிலந்ை

சஷறுகதைகதரத் சஷமப்புச்

தசய்லதும்,

சஞ்சஷதகபெைஶக யபஶட்டிகள் லபேலது

யைர்ந்தைடுத்து சஷறுகதைப்

நைஶத்ைப்

நல்ய

ைந்துள்ரதை

ஞஶனம் பட்டும்

ப஬தனத்

஫றுக்க

ப௃டி஬ஶது.

இங்கஷயஶந்ைஷயஷபேந்து 'பூபஶர஭ஶகங்கள்' நஷர்லஶகஷகரஶல்

லபேைஶ லபேைம்

நைத்ைப்பட்ை

சஷறுகதைகள்

பயலற்தமச்

தசஶல்யஷ

நஷன்மன.

'புைஷனம்' பத்ைஷரிதக஬ினஶல் நைஶத்ைப்பட்ை

சஷறுகதைப்

யபஶட்டி஬ில் அைஷக஫ஶக சஷறுகதைகயர

நல்ய

லந்து

பரிசுக்குல௅லினத஭

லி஬க்கவும்

தலத்ைது. அதய பிமகு சஷறுகதைகல௃க்குப் பிமகு நல்ய சஞ்சஷதக஬ஶக நஶம் பஶர்த்ை 'ப௄ன்மஶலது ஫னிைன்' இைழ் கணிச஫ஶன சஷறுகதைகதரத் ைந்ைது ஋னயஶம்.


5

சஷரித்ைஷ஭ன்,

஫ல்யஷதக,

ைீர்த்ைக்கத஭,

புதுசு, நந்ையஶயஶ,

ைஶ஬கம், நஶன், தசம்பபேத்ைஷ, ய஭ஶஜஶ஫யர், லிடிவு, து஬ரி, சரிநஷகர், ஏதய, அகல், தபண், சஷமகுகள், யபஶது, ச஫ஶைஶனம், கஸ மல், தகஶல௅ந்து, நைஷ, லியலகஷ,

கதயச்தசல்லி,

கதயப௃கம், கஷபேைப௅கம், பூ஭ ணி, கண்,

஫பேைம்,

஫று஫யர்ச்சஷ,

கதயக்குரிசஷல்,

லசந்ைம்,

கைஷ஭லன்,

஫ஶற்மம்,

புத்தைஶரி, ஬ஶழ்,

ப௃த்தூர் ப௃஭சு, ைஶகம், யகஶதணத்தைன்மல்,

ைஶ஭தக,

தலரிச்சம்,

படிகள்,

ஜீலநைஷ,

பூல஭சு,

கஷபேைப௅கம், அம்பயம்,

புைஷ஬ ைரிசனம், அகஷயம், இந்து஫ைஷ, குபேைஷ஫யர், இபேக்கஷமம்,

பூ஭ணி,

஫தயப௃஭சு, ஫தயப்தபஶமஷ, தசய்ைஷ, சஶ஭ல், அப௃ைம், அல்யஷ, துடிப்பு, லிபெகம்,

நைஷ, சுைர்,

உை஬ம்,

உள்ரம்,

தசங்கைஷர், ைஷபேப்பம்,

யைஶறஷ, கனவு,

கஷறக்தகஶரி,

கு஫஭ன்,

ைஷதச புைஷது, பூங்கஶலனம்,

தபபேதலரி,

புதுத஫

இயக்கஷ஬ம் ,஫றுகஶ, ஫யர், நலய஭ஶஜஶ, கதயப௃கம், ப௃஭தசஶயஷ,


6

ஞஶனம், நங்கூ஭ம், ச஫ர்,

லஶதக,

அக்னி, ைைம், சஷயம்தபஶயஷ, தைஶைர்பு, ஫ஶனச ைீபம், தகஶல௅ந்து, அன்தன, யைனி, இயங்தக லிகைன், நஶற்று, சஷமகுகள், அங்குசம், ைஶய்த஫ஶறஷ, யைஶறன், ஆைலன் ஋ல௅கஷமஶன், கயசம், கதயப௃஭சு, ஫று஫யர்ச்சஷ, குன்மஷன் கு஭ல், கு஭ல், ய஫கம், லசந்ைம் ,அஞ்சயஷ , சுைர், ஌கதயலன், உயகம்,

ைஷதசபுைஷது,

புைஷ஬

பிரி஬நஷயஶ, தைஶைர்பு,

தைஶன்ைன், கரம், ைைஶகம், ஫ஷன்லிறஷ, ச஫ஶைஶனம்,

கயஶலல்யஷ,

இரம்பிதம, உள்ரம்,

இை஬ம்,

இயக்கு,

ல஬ல், கு஫஭ன்,தூண்டி,யைனபேலி,஫ஶணிக்கம் இப்படிப்

பய

சஞ்சஷதககல௃ம்,

ைஷனக஭ன், ல஭யகசரி, ீ ைஷனக்கு஭ல், ைஷனச்சுைர், சங்க஫ம், ஈறநஶடு, ஈறப௃஭சு. ந஫து ஈறநஶடு, ஈறநஶைம் , உை஬ன், சஞ்சஸலி, ஆைலன்,

ைஷதச,

ஈறயகசரி,

ஈற஫ணி,

ைஷனச்சுைர்,

ைஷனப௃஭சு, சங்க஫ம், யஜஶைஷ, ஫ஷத்ைஷ஭ன் லஶ஭஫யர், சுைந்ைஷ஭ன் ஋னப்

பய

பத்ைஷரிதகககல௃ம்

சஷறுகதைகதர ைந்ைன

பி஭சுரித்து

஋னயஶம்.

புயம்தப஬ர்

சஞ்சஷதககரஶக

அ.ஆ.இ,

ஈறயகசரி, அம்஫ஶ,

க஫யம்,

கயப்தப, ஆைலன்

லரம்


7

஋க்ழஷல்,

கஶயம்,

஫ண்லஶசம்,

நஶன்கஶலது பரி஫ஶணம், உ஬ிர்த஫ய்,

உ஬ிர்நஷறல்,

ை஫ஷழ் உயகம், ை஫ஷறர்

ைகலல், அதய ஏதச, ஫ண், கஶகம், கற்பகம், ய஫கம்,

இனி,

கதயலிரக்கு, கதயஏதச, இயண்ைன் , சுைத஭ஶரி யைைல்,

புயம்,

இனி, கற்பகம்,

கதயலிரக்கு, க஫யம், இரஞ்சூரி஬ன், பஶயம், ஫னம் யபசுது,நஶறஷதக,

இயண்ைன் ப௃஭சு,

ை஫ஷயறஶதச , கண், பூல஭சு,

஫னம்

யபசுது, நஶறஷதக, அக்னிக்குஞ்சு, ஫஭பு, அவுஸ்ைஷய஭யஷ஬ப௃஭சு, ை஫ஷழ் உயகம் (அவுஸ்ைஷய஭யஷ஬ஶ), உை஬ம், ை஫ஷறபேலி, கயப்தப, யைைல், ை஫ஷயறஶதச, சுலடுகள், ஆைலன், சுத஫கள்,

த஫ௌனம்,

ஏதச,

கஶற்றுதலரி, கையஷ, ை஫ஷழ்உயகம், கண்,

இதரஞன், ஆனந்ைஷ, -

பத்ைஷரிதககரஶக

புைஷனம்,

ைஶய்லடு, ீ

லையஷ, ை஫ஷறர் தசந்ைஶ஫த஭, நஷபேபம், ஈறப௃஭சு,, ை஫ஷறன் ஈறநஶடு

பஶரிஸ்ப௃஭சு, நஷயல஭ம், லறஷகஶட்டி,

உை஬ன்,

(பஶரிஸ்,கனைஶ)

கூையல, பி஭யைச

஫ட்ைத்ைஷயஶன

இயக்கஷ஬-

சஶகஷத்ைஷ஬ லிறஶ ஫யர்கள், கல்லூரிபஶைசஶதய-பல்கதயக்கறக ஫யர்கள்,

ைனி஬ஶன- கறக

லிறஶ


8

தைஶகுப்புக்கள்

஋ன

தலரி லந்ை

சஷறுகதைகள்

அைஷகம்

யபசஷன

஋னயஶம். அண்ணரலஶக ஆ஬ி஭க்கணக்கஷல்

தலரிலந்ைஶலும்

அ஭சஷ஬ல், இனப௃஭ண்பஶடுகரினஶல் பயரிைம்

தசன்று

யச஭

லஶய்ப்பில்யஶ஫ல் இபேந்ைஷபேக்கயஶம். ல஭யகசரி ீ பலரலிறஶ

சஷறுகைக் கரஞ்சஷ஬ம்

தைஶகுைஷ஬ில்

சஷமந்ை

யைர்ந்தைடுத்து அந்ை

கதைகதர

தைஶகுத்துள்ரது

நஷறுலனத்ைஷன் இயக்கஷ஬

பஶ஭ம்பரி஬த்ைஷன் நீட்சஷ஬ஶகயல

தைஶைர்ச்சஷ஬ின்

கபேை

இைப௃ண்டு.

ைனி஫னிை

து஬஭ம்,

சஷத்ைஶந்ைம்,

இைதப஬ர்வு,

இனதநபேக்கடி,

அ஭சஷ஬ல்

லறுத஫,

கஶைல்,

லர்க்க ப௃஭ண்பஶடு,

சஸைனக்

தகஶடுத஫

பயலற்தம

஋னப்

அறகஶகவும் தசஶன்ன

ஆணித்ை஭஫ஶகவும்

சஷறுகதைகள்

இபேள்தலரி, தைஶகுத்ை யைனகம்,

பத்஫நஶப ஍஬ர் தைஶகுப்புக்கள்,

இரந்ைரிர்,

லிடுைதயபுயஷகள் ப௃த்ை஫ஷழ்

தைஶகுத்ை

லிறஶ

புயஷகரின் கு஭ல் தைஶகுத்ை

஌஭ஶரம்.

஫யர்கள்,

லஶதனஶயஷ஬ினர்

தைஶகுத்ை

஫யர்


9

இப்படி

பயதைப௅ம்

஋ல்யஶலற்தமப௅ம் பஶர்த்து

தசஶல்யயஶம். எபே

இதுலத஭

லி஫ர்சனத்தை இதுயல ந஫க்கு

பய

யச஭

நல்ய

தலக்கலில்தய. அதசௌகரி஬ங்கதர

஌ற்படுத்ைஷ

இபேக்கஷமது.

ைஷபேயகஶண஫தய஬ில்

ஈறத்து

இயக்கஷ஬ச் யசஶதய, யகஶதணத்தைன்மல், அம்஫ஶ பைஷப்பகம், த஫஬ம், ஫ன்மம்

கல்கஷன்தன

ஊக்குலிப்பு ை஫ஷழ்

யபஶன்மனவும் கணிச஫ஶன

த௄ல்கதர புயம்

஋ல௅த்ைஶரர்

தலரி஬ிட்டுள்ரன

தப஬ர்ந்ை

஋ல௅த்ைஶரர்கரில்

தபஶ.கபேணஶக஭ப௄ர்த்ைஷ, லி஫ல் குறந்தையலல், ஭ஶயஜஸ்லரி.பஶயசுப்பி஭஫ணி஬ம், யளஶபஶ சக்ைஷ, சு஫ைஷபைபன், அ.ப௃த்துயஷங்கம், இ஭லி.அபேணஶசயம், சஷமஷை஭ன், ஭஫ண ீை஭ன்(சஷத்ைஶந்ை யசகுல஭ஶ), சஶர்ல்ஸ்

யபஶன்மலர்கரின்

சஷறுகதைகள்

அைஷகம்

யபசப்பட்ைன.

஋னினும்

'஫ண்'

சஷல஭ஶஜஶ, இந்து஫யகஷ், லண்தணதைய்லம்,

யைலகஶந்ைன்,

஋ம்,ரி.தசல்ல஭ஶஜஶ, கல்யஶறு.சைீஷ், ை஫ஷழ்ப்பிரி஬ஶ,


10

கரலஶஞ்சஷக்குடி.ய஬ஶகன், பஶடும்஫ீ ன்.சஷமீஸ்கந்ை஭ஶஜஶ, கஷ.தச.துத஭, பஶ஭ைஷபஶயன், உை஬ணன், புலனன், தய.ப௃பேகபூபைஷ, அபேண்.லிஜ஬஭ஶணி, குபே அ஭லிந்ைன், ஫ஶ.கஷ.கஷரிஸ்டி஬ன், ை.சு.஫ணி஬ம், தகௌசல்஬ஶ.தசஶர்ணயஷங்கம், பஶ஫ஶ.஭ஶஜயகஶபஶல், சஶந்ைஷனி.ல஭ை஭ஶஜன், ஫.ைஷ.சஶந்ைன், அகஷல், லி.ரி.இரங்யகஶலன், உை஬ணன், சஷல஭ஶஜஶ(யஜர்஫னி, யவ஫ஶ, ஭ஶகஷனி.பஶஸ்க஭ன், இதர஬ அப்துல்யஶ, ஭ய஫ஷ் சஷலபைபன், நலயஜஶைஷ. ய஬ஶக஭த்ைஷனம், இ஭ஶ.ைணிகஶசயம், ந.கஷபேஷ்ணசஷங்கம், யகஶலிலூர்.தசல்ல஭ஶஜன், ஫ஶதுத஫, தய.ப௃பேகபூபைஷ, சஶ஭ங்கஶ, லிக்கஷ.நல஭த்ைஷனம், ைஶனி஬ல்ஜீலஶ, சந்ைஷ஭ஶ.஭லந்ைஷ஭ன், ீ ஜீலகு஫ஶ஭ன், சஷலயஷங்கம்.சஷலபஶயன், கஸ ர்த்ைஷ, பசுபைஷ஭ஶஜஶ, புத்ைஷசஷகஶ஫ணி, சு஫ைஷ.பைபன், சந்ைஷ஭லைனஶ.தசல்லகு஫ஶ஭ன், இதர஬ அப்துல்யஶ, ல.ந.கஷரிை஭ன், சஶந்ைஷ.஭ய஫ஷ் லவுனி஬ன், லிக்னஶ.பஶகஷ஬நஶைன் யபஶன்ம பயரின் சஷறுகதைகதரப௅ம் கலனத்ைஷல் தகஶள்ர யலண்டும். சஷ.பன்ன ீர்ச்தசல்லம், பரிபூ஭ணன் ை஫ஷறகத்ைஷலும் லஶழ்பலர்கள். தசந்தூ஭ன் அ஫஭஭ஶகஷலிட்ைஶர். யலலூர் சஷதம஬ில் இபேந்ைபடி ஋ல௅தும் ஈறத்து


11

஋ல௅த்ைஶர஭ஶன கற்பதன

஫.ைஷ.சஶந்ைன்

லரம்

நல்ய

தகஶண்ைலர்.

ைஷலி஭ ஋ல௅த்ைஷன்

பரி஫ஶணங்கதர

சஷறுகதைகரஶகஷப௅ள்ரஶர். இல஭து இ஭ண்டு

த௄ல்கள் ை஫ஷறகத்ைஷல்

தலரிலந்துள்ரன. ைன்

லஶழ்

நஶரில்

எபே

கூை

யபஶை ப௃டி஬ஶ஫ல்

தைஶகுைஷ இமந்ை

஋ல௅த்ைஶரர்கரின் கதைகதரத் யைடி ஋டுத்து

தைஶகுப்பஶக்க

பு஭லயர்கள்

ப௃ன் ல஭ யலண்டும்.

லறுத஫஬ில் லஶடும் ஋ல௅த்ைஶரர்கரின் த௄லுபேப்

஋ல௅த்துகள்

தபறுலைன்

சஷறுகதைகரின் புரிந்து

லஶல௅ம் ப௄யம்

பரி஫ஶணங்கதர

தகஶள்ர ப௃டிப௅ம்.

எவ்தலஶபே லஶழ்ந்து

கதைகரிலும் ஋ன்றும்

தகஶண்டிபேக்கஷம

கதய, கயஶச்சஶ஭,

஋஫து

பண்பஶட்டுக்

யகஶயங்கதரப௅ம் அமஷ஬

ப௃டிப௅ம்.

கதைக்கரம், பஶத்ைஷ஭த் யைர்ந்தைடுப்பு, த஫ஶறஷ஬ின் லரம்

சற்று

கதைகரில்

தூக்கயஶகயல தைன்படுலதை

உண஭யஶம். 83இன் சஷறுகதை லபேதக

ஆல௃த஫

பின்ன஭ஶன

஋ல௅த்ைஶரர்கரின் அபரி஫ஷை஫ஶனைஶகயல

உள்ரது. லஶய்ப்பும்

அலர்கல௃க்கு

அத஫ந்ைஷபேக்கஷமது. த஫ன்யபஶக்குக்

தகஶண்ை


12

கதை஬ஶரர்கரஶக நஶம் நஷதனத்ைஷபேக்கும் இயங்தக஬ர்யகஶன், சம்பந்ைன், சஷ.தலத்ைஷயஷங்கம் இலர்கல௃க்குப் பிற்பஶடு கல்லி஬ஶரர்கரஶக ப௃கஷழ்த்ை பலஶனி.ஆழ்லஶப்பிள்தர, தசம்பி஬ன்.தசல்லன், தச.ய஬ஶகநஶைன், நலயசஶைஷ, தசங்தகஆறஷ஬ஶன், ய஬ஶ.தபனடிக்பஶயன், தசஶக்கன் ஋ன்று பயத஭ப் பட்டி஬ல் இையஶம். பிமகு சஶைஷ, ஫னிை ப௃஭ண்பஶடுகள், லர்க்கம் சஶர்ந்து ஋ல௅ை ப௃ற்பட்ை ைஶனி஬ல் ,஋ன்.யக.஭குநஶைன், தைஶ஫ஷனிக் ஜீலஶ, அ.தச.ப௃, யக.கயணஷ், ஋ன்.஋ஸ்.஋ம்.஭ஶத஫஬ஶ, தைணி஬ஶன், அகஸ்ைஷ஬ர், இ.நஶக஭ஶஜன், தை஬ிட்டி.஭ஶஜதுத஭, ஞஶன஭ைன், நந்ைஷ, தசஶக்கன், அ.ய஬சு஭ஶஜஶ, ைஶனி஬ல்.அன்஭னி, ஫ைஷலஶணன் (஭த்ைஷனசபஶபைஷ) தல.அஹ்஫த், நந்ைஷனி.யசலி஬ர், இதர஬லன், சுைஶ஭ஶஜ், ை.கயஶ஫ணி, தைரிலத்தை.யஜஶயசப், சசஷபஶ஭ைஷ, ைஶட்சஶ஬ினி, உை஬ணன், ஫ஶத்ைதர.யசஶப௃, சஷலனு.஫யனஶக஭ன், ைஷக்தலல்தய.க஫ஶல், யக.ஆர்.யைலிட்,தசந்தூ஭ன்,஫ல்யஷதக.


13

சஷ.கு஫ஶர், ஫ய஭ன்பன், ப௃.நஷத்ைஷ஬ஶனந்ைன், யக.யகஶலிந்ை஭ஶஜ், பரிபூ஭ணன், த௄஭தர.சண்ப௃கநஶைன், ந஬ீ஫ஶ.சஷத்ைீக், பித்ைன், இரங்கஸ ஭ன், கதயலஶைஷ.கலீல், ஜஹன்தனைஶ.தசரிஃப், அண்ணல்,நஷஃ஫த், நீள்கத஭ நம்பி, புண்ண ீ஬ஶ஫ீ ன் ,சம்ஸ், பெ.஋ஸ்.ைஶவுத், யலைஶந்ைஷ, பஶய஭ஞ்சனி சர்஫ஶ,எட்ை஫ஶலடி.அ஭பஶத், எலுலில்.அப௃ைன், ஫பேதூர் லஶணன், ஬ஶழ்நங்தக, யகஶகஷயஶ஫யகந்ைஷ஭ன், கலிைஶ, புதுத஫ப்பிரித஬, ஫ண்டூர்.அயசஶகஶ, கும஫கள், ப௃.சஷலயஷங்கம், அப்பச்சஷ.஫கஶயஷங்கம், சு.யல, அன்பு஫ணி, ஆத஭஬ம்பைஷ. நலம், ைஷபே஫தய.சுந்ைஶ, புத்தைஶரி, யக.லி.நை஭ஶஜன், ப௃.தபஶன்னம்பயம், தஜபம்பலைஶரினி, யகஶப்பஶய்.சஷலம், லரதல.லரலன், சு.஫யகந்ைஷ஭ன், ஫துபஶயன், ல.அ.இ஭ஶச஭த்ைஷனம், குந்ைதல, உடுலில் அ஭லிந்ைன், ஫ீ சஶதய க஫யஶ, தநல்தய.க.யப஭ன், ஫ன்தைைீவு.கதயச்தசல்லி, ஌றஶதய.ஜனக஫கள் சஷலஞஶனம், கதயயங்கஶ.இ஭ஶதச஬ஶ, ஫பேதூர் லஶணன், யசஶ஫கஶந்ைன், தகக்கஷ஭ஶதல.சவஶனஶ,


14

ந.பஶயயஸ்லரி, கனக.தசந்ைஷநஶைன், ஭ஶணி.சஸை஭ன், நகுயன், நீர்தகஶல௅ம்பூர்.ப௃த்துயஷங்கம், ப௃கஷல்லஶணன், ஫பேதூர்க்தகஶத்ைன் ை.஫யர்ச்தசல்லன், ஆத஭஬ம்பைஷ.ைங்க஭ஶஜஶ, அ.ந.கந்ைசஶ஫ஷ, ல஭ைர், ஍.சஶந்ைன், குப்பிரஶன்.சண்ப௃கம், சட்ைநஶைன், ய஬ஶயகஸ்லரி சஷலப்பி஭கஶசம், க஫யஷனி, ய஬ஶகஶ. ய஬ஶயகந்ைஷ஭ன் ஋ன்று பயபேம் அைங்குலர். நல்ய கதைகதரத் ைந்ை லையகஶதல.ல஭ை஭ஶஜன், தசௌ஫ஷனி யபஶன்யமஶர் ஋ல௅ைஶ஫ல் இபேப்பதும்,ை஫து சஷறுகதைகதர தைஶகுப்பஶகத் ை஭ஶ஫ல் இபேப்பதும் ந஫து து஭ைஷஷ்ைய஫. எபே கதை ஫ட்டும் ஋ல௅ைஷ஬லர்கல௃ம் உண்டு. கணிச஫ஶதும், கஶத்ைஷ஭஫ஶனது஫ஶன கதைகதர சண்ப௃கம் சஷலயஷங்கம் ைந்ைஷபேந்ைஶலும் கலிஞ஭ஶகயல தைரிந்ைஷபேக்கஷமஶர். அந் நஶட்கரின் ஆய஬ப் பி஭யலச யபஶ஭ஶட்ைங்கள் ஋ல௅த்ைஶரர்கரின் ஋ல௅த்ைஷலும் ைஶக்கத்தை ஌ற்படுத்ைஷ஬து ஋னயஶம். அ.ந.கந்ைசஶ஫ஷ நல்ய உைஶ஭ணம். புைஷ஬லர்கரில் ரிளஶன் ளரிஃப், இப்னுஅஸ்஫த் யபஶன்யமஶர் ை஫ஷல௅க்கு த஫ஶறஷதப஬ர்ப்பு சஷறுகதைகதரப௅ம் ைந்துள்ரனர்.இன்னும் பயர் லிடுபட்டிபேக்கயஶம் ஋ஸ்.தபஶ. ைனித்யை நஷன்மஶர்.


15

லைக்கு

கஷறக்கு

஫க்கரின்

அலயத்தை

லிைவும்

சுத஫கதர

சு஫ந்ை ஫க்கரின்

துன்பி஬தய

஋ல௅ைஷ஬லர்கள்

ஈறத்ைஷல்

அைஷக஫ஶன பயர்.

தைஶகுக்கப்பட்ை

தைஶகுப்புக்கரில்

கதய எரி

ப௃த்தை஬ஶபிள்தர ஞஶபகஶர்த்ை யபஶட்டிச்

சஷறுகதைகரின்

தைஶகுப்பு, அகஸ்ைஷ஬ர்

நஷதனவுச்

சஷறுகதைப் யபஶட்டிச் சஷறுகதைகரின் (2001) தசல்லகு஫ஶர்

தைஶகுத்து

஫ணிய஫கதயப் தலரி஬ிட்ை

தைஶகுப்பு,

பி஭சு஭ம்

இபே

தைஶகுைஷகள்,

தசங்தக ஆறஷ஬ஶன் தைஶகுத்ை ஫று஫யர்ச்சஷ சஷறுகதைகள், ஈறநஶடு சஷறுகதைகள், சுைந்ைஷ஭ன் சஷறுகதைகள்,

஫ல்யஷதகச்

சஷறுகதைகள், ஞஶனம் யபஶட்டிச் சஷறுகதைகள்

஫தய஬கச்

சஷறுகதைகரின்

தைஶகுப்பு

பயதை உைஶ஭ணம் இயங்தகக்

'சுைந்ைஷ஭

ை஫ஷழ்ச் சஷறுகதைகள்' தைஶகுப்பு.

கஶட்ையஶம்.

கதயகறகம்

தலரி஬ிட்ை

இப்படிப் 1998

இல்

இயங்தக஬ின் நல்யதைஶபே

தசங்தகஆறஷ஬ஶன்

அண்த஫஬ில் தைஶகுத்ை 'ப௃ற்யபஶக்குக் கஶயகட்ைத்துச் சஷறுகதைகள் (2010) நல்யதைஶபே

தைஶகுப்பஶகும்.


16

தச.ய஬ஶகநஶைன்

தைஶகுத்ை

இ஭ண்டு

தைஶகுப்புகள் (தலள்ரிப் பஶை஭சம், யைஶட்ைக்கஶட்டினியய) தைஶகுத்ை நல்ய

஋ஸ்.தபஶ.

'பனிப௅ம் பதனப௅ம்

தைஶகுப்பஶக இன்றும்

யபசப்

படுகஷன்மன. அண்த஫஬ில் ஜீலகு஫ஶ஭ன்

தைஶகுப்பில்

'ப௃கங்கள்' (2011)தைஶகுப்பு லந்துள்ரது. அைன் பஶகத்துக்குரி஬

இ஭ண்ைஶம்

தைஶகுைஷப௅ம்

ை஬ஶ஭ஶகஷமைஶகவும்

அமஷ஬க்

கஷைக்கஷமது. ப௃.நஷத்ைஷ஬ஶனந்ைன்

தலகதம

தலரி஬ிட்ைகத்ைஷன்(1980) ஫தய஬க

ப௄யம்

஋ல௅த்ைஶரர்கரின் கதைத்

தைஶகுப்தப

தலரி ஬ிட்டிபேந்ைஶர்.

஫ஶத்ைதர

ை஫ஷழ்

என்மஷ஬ம்

80 கரில்

கஶட்டினியய' ஍ய஭ஶப்பி஬

஋ல௅த்ைஶரர் 'யைஶட்ைக்

தைஶகுப்தபப௅ம், ை஫ஷழ்

என்மஷ஬ம் 89இல்

஋ல௅த்ைஶரர் 'யைசம் ைஶண்டி஬

நைஷகள்' யபஶன்ம தைஶகுப்புகல௃ம், தநைர்யஶந்ைஷயஷபேந்து அ.ஆ.இ

தைஶகுத்ை (1993)

சஷறுகதைகல௃ம், யக.நலம் புமப௃ம்' ை஫ஷழ்

தலரிலந்ை

கனைஶலியஷபேந்ை

தைஶகுத்ை 'உள்ல௃ம் தைஶகுப்பும்(1991)

஋ல௅த்ைஶரர்

தலரி஬ிட்ை 'அபேம்பு'

இதண஬ம் (2000)

தைஶகுப்பும் லன்னி஬ில் லஶனைஷ

கனைஶ

தலரி஬ீடுகல௃ம்

கப்ைன். ல஭யகசரி ீ


17

பலர

லிறஶ சஷறுகதைக்

கரஞ்சஷ஬ம்

தைஶகுப்பும்,

இ஭த்ைஷன

யலயயஶன்

தைஶகுத்ை

புயயஶயஷபெர்

தசஶல்லும்

கதைகள் (2002)

தைஶகுப்பும், துத஭லி தலரி஬ீடுகல௃ம் ைந்ை

(1997) ஋஫க்குத்

கதைகதர

குதமத்து

சற்றும்

஫ைஷப்பிை

( துத஭லி஬ின்

ப௃டி஬ஶது.

஫தமவு

஋ல௅த்ைஶரர்கல௃க்கு

ஈறத்து

பஶரி஬

இறப்பஶகும்) கதயச்தசல்லி. சஷற்பி

தைஶகுத்ை

ஈறத்துச் சஷறுகதைகள்-(1958) தைஶகுப்தபப௅ம் ஫ன

஫மக்க ப௃டி஬ஶது.

உணர்வுகதரத்

஋ல௅ப்பும்

லதக஬ில்

கதைகள்

அைங்கஷ஬

தைஶகுைஷ஬ஶகும். நண்பர்கள்

ைட்டி அத஫ந்ை

ஆங்கஶங்யக

இதணந்தும்

ைனித்தும்

(தய.ப௃பேகபூபைஷ, ஏ.யக.குணநஶைன், பு஭ட்சஷபஶயன், புண்ணி஬ஶ஫ீ ன் பயர்)

஋னப்

சஷறுகதைத் தைஶகுப்புகதர

தலரி஬ிட்டு

லபேலது

குமஷப்பிைத்ைக்கது. இலற்தம ஈறத்ைஷன் பற்மஷ

தைஶகுத்து

சஷறுகதைகரின்

உண஭

கதைக்கரம், யசர்க்தக

யநஶக்கஷன் ைன்த஫

ப௃டிப௅ம். கதைக்கபே, பஶத்ைஷ஭ச்

சஷறுகதைத஬த்

ைீர்஫ஶனிக்கஷன்மன. அரலில் அல்யது

பக்கங்கரின்

லத஭஬தம


18

இல்தய. ஋னினும்

தபஶதுலஶன

சஷறுகதைப் பண்புகதரக் தகஶண்டிபேப்பின் கணிப்தபப்

தபறும்.

இங்குள்ர

பி஭ச்சதன

஋ன்னதலனில் பஶர்தல஬ில் பிரிக்கப்

லஶசகரின்

லி஫ர்சகர்கரின் பைஶைதலகள்

பை஫ஶட்ைஶைஶ

பயரின்

ை஭ம்

஋ன்பயை

லபேத்ைப௃஫ஶகும்.

஋஫து

ஈறத்ைஷன் கஶட்சஷ ஫ஶற்மம் கஶயச்சுலடு, உ஬ிர்த஫, ைீ஭ஶநைஷ, குப௃ைம், கதண஬ஶறஷ, ஆனந்ைலிகைன், ப௅க஫ஶ஬ினி, உ஬ிய஭ஶதச, லல்யஷனம், தசம்பபேத்ைஷ, இனி஬ நந்ைலனம்

஋ன

லரிதச தகஶண்ை இைழ்கள்

ந஫து

பி஭சுரித்து

நீண்ை

ை஫ஷறக, ஫யயசஷ஬ சஷறுகதைகதர

ை஫க்கும் ந஫க்கு஫ஶன

இயக்கஷ஬ப்

பரிலர்த்ைதனத஬

ய஫ற்தகஶள்கஷன்மன. எபே லறஷப் பஶதைபெைஶக ஊன்ம

ை஫ஷறகத்ைஷல்

சஷ஭஫ப்பட்ை,

யைதல

கஶல்

அதைப்புக் குமஷ

஋னவும் லி஫ர்சஷக்கப்பட்ை

நம்஫லரின்

கதைகள் இயகுலஶக

உயஶ

லபேலதும்

நல்ய

நம்பிக்தகத஬

ைபேலைஶகவும்

஋ைஷர்கஶயத்ைஷல்

உணர்கஷயமஶம்.

புைஷ஬லர்கதர ஫ல௅ங்கடிக்கும் ப௃஬ற்சஷப௅ம் ைற்யபஶது

இைம் தபமக்கூைஶது.

கலிதை

யபஶய


19

சஷறுகதைகள்

஋ல௅துபலர்கரின்

஋ண்ணிக்தக

சற்று அைஷகம்.

இறப்புகதர

அைஷகம்

சந்ைஷக்கஷமஶர்கள்(கஶைல் உட்பை). படித்ை

஫தய஬க

லபேதக

லஶயஷபர்கரின்

அலர்கரின்

பி஭ச்சஷதனகதர தசஶல்யஷ

யஶலக஫ஶக

பயரிைம்

தகஶண்டு

தசல்கஷமஶர்கள்.

புயஷகரின்

கட்டுப்பஶட்டில்

இபேந்ை

பய

லன்னி஬ில்

சஷறுகதைகள் தலரி லந்ைன.

ைஶ஫த஭ச்

தசல்லி, ப௃ல்தயக்

யகஶயணஸ், இட௃தலபெர். சஷைம்ப஭. ைஷபேச்தசந்ைஷநஶைன்,

ஆைஷயட்சு஫ஷ.

சஷலகு஫ஶர்,

஫தய஫கள்,

஫ய஭ன்தன

஋னப்

பயர்

குமஷப்பிைத்

ைக்கலர்கள்.

தலரிச்சம்

சஞ்சஷதக

பங்கரிப்தபச் தலரிச்சம் தைஶகுப்பு

தசய்ைஷபேந்ைது.

சஷறுகதைகரின் (1996)ை஫ஷழ்நஶட்டிலும்

஫ீ ள்பி஭சு஭ம்

கண்ைது.

யபஶயயல ஈறத்து பஶல்

கணிச஫ஶன

அைஷக

கயஶச்சஶ஭

அதைப்

இயக்கஷ஬த்ைஷன்

அக்கதம

தகஶண்ை

உத்ைஷய஬ஶகத்ைர்கரின்

ப௃ன்தனடுப்புகரஶல்

஫ஶலட்ை

பி஭யைச சதபகள், லைக்கு ஫ஶகஶண

கஷறக்கு

கல்லி,

பண்பஶட்ைலுலல்கள், லிதர஬ஶட்டுத் துதம

அத஫ச்சு,

஋ல௅த்ைஶரர்

஫ட்ைக்கரப்பு

ஊக்குலிப்பு

த஫஬ம்,


20

஬ஶழ் கதய

இயக்கஷ஬லட்ைம், யைசஷ஬ இயக்கஷ஬ப்

ப௃ற்யபஶக்கு

யப஭தல,

கதய

இயக்கஷ஬ப்யப஭தல அத஫ப்புகள்

஋ன

பய

சஷறுகதை

ஆர்லயர்கரின்

ஆலதயப்

பூர்த்ைஷ

லபேகஷன்மனர்.

தசய்து

அவுஸ்ைஷய஭யஷ஬ஶ/லிக்யைஶரி஬ஶ இயங்தகத்

ை஫ஷறச்

சங்கம் (1996)

தலரி஬ிட்ை 'புயம்தப஬ர்ந்ை பூக்கள்' யபஶட்டிச்

சஷறுகதைகள்

தைஶகுைஷ஬ில்

அைங்கஷ஬

பயபேம்

஋ல௅ைஷப௅ள்ரனர். ஏதச கஷ.பி.அ஭லிந்ைன்

஫யனஶ,

யபஶன்யமஶபேம்

சஷறுகதைகதர யைர்தைடுத்து தைஶகுப்பைஷல்

ஆர்லம்

கஶட்டிப௅ள்ரனர். இலர்கள்

தைஶகுத்ை

'஫கஶஜனஶ கதைகள், பஶரிஸ் கதைகள்

சஷமப்பிைம்

நம்஫லர்கள்

தபறுகஷன்மன.

இ஬க்கும்

இதண஬த்ைரங்கல௃ைன் ஫யயசஷ஬, சஷங்கப்பூர் நைஶத்தும்

ை஫ஷறர்கள்

இதண஬

நம்஫லர்கரின்

ை஫ஷறக,

பக்கங்கரில்

கதைகள்

கனைஷ஬ஶக

லந்து தகஶண்டிபேக்கஷன்மன. பிடுங்கஷ ஋மஷ஬ப்பட் ை யலர்கரின் சுலஶசத்தை

த௃கர்ந்ைபடி

கஶைல்,

யசஶகம், அ஭சஷ஬ல், இனப௃஭ண்பஶடுகள்

஋னப் பய

கபேக்கல௃ைன் லஶசகத஭க் கலபேம் லண்ணம்

஋ல௅துலது

கண்கூடு.


21

பைஷவுகள்,

ை஫ஷழ்லிதச,

ை஫ஷறப௃ைம்,

ைஷண்தண,

ை஫ஷழ் ஏைர்ஸ்,

ை஫ஷழ்தலரி, ை஫ஷழ் ஫ணம், ை஫ஷழ்த்யைஶட்ைம், ஈறயநசன் பய

஋னப்

இதண஬த் ைரங்கள்

கதைகதரத்

ைஶங்கஷ

உை஬ ைஶ஭தக஬ின்

லபேகஷன்மன.

ஆசஷரி஬ர்

ஆர்யனஶல்ட்.சைஶசஷலம்பிள்தர஬ின் (1875) சஷறுகதைகல௃ைன் ஈறத்துச் சஷறுகதை

ப௃஬ற்சஷகள்

ஆ஭ம்பித்ைன

஋னக் தகஶண்ைஶலும் இயங்தக஬ர்யகஶன் தைஶைர்ச்சஷ஬ஶக ைஷபேம்பிப்

யபஶன்யமஶய஭

஋ல௅ைஷ

பஶர்க்க

பயத஭த்

தலத்ைனர்

஋ன்பர் அமஷஞர்கள். அலர்கரின் கல்லிப௅ம் ஜீலிகரின்

அக,பும அமஷவு தைஶைர்புய஫ ஋ல௅ை

தலத்ைது. ைற்யபஶது ஋ல௅த்ைஷல்

ைீலி஭ம்

யபஶய இல்தய. நலன ீ

பரிச்ச஬ப௃ம் இல்யஶைைஷனஶல் ைங்கதர லட்ைம்

லரர்த்துக் தகஶள்ல௃ம் சஷமஷ஬ைஶகயல

இபேந்ைது.

கஶலலூர்.தஜகநஶைன், ை஫ஷழ்ப்ரி஬ஶ, ைஶ஫த஭ச் தசல்லி, லையகஶதல ல஭ை஭ஶஜன், ஍.சஶந்ைன், தசங்தக ஆறஷ஬ஶன், தச.ய஬ஶகநஶைன், யசஶ.இ஭ஶய஫ஸ்ல஭ன், ைஷ.ஞஶனயசக஭ன், தைரிலத்தை.யஜஶயசப் சஷறுகதைகதர

அைஷக

஋ல௅துள்ரனர்.

யசஶபஶளக்ைஷ, லி஫ல்.குறந்தையலல்,


22

தபஶ.கபேணஶக஭ப௄ர்த்ைஷ, இ஭ஶயஜஸ்லரி.பஶயசுப்஭஫ணி஬ம், இ஭லி.அபேணஶசயம், கு஫ஶர்.ப௄ர்த்ைஷ, யைலகஶந்ைன் புயம்தப஬ர் லஶழ்லி஬ல் சஷந்ைதன

பிமழ்வுகள், சப௄க

இன்யனஶ஭ன்ன

பிம

சம்பலங்கதர கபேலஶகக் ஋ல௅துபலர்கள். அகஷல் கதைகள்

஋ல௅ைஷ

தகஶண்டு

சஷய

யபஶட்டி

உள்ரஶர்.

தய.ப௃பேகபூபைஷ, ல.ந.கஷரிை஭ன், கரலஶஞ்சஷகுடி.ய஬ஶகன் லஶசகர் ஋ல௅ைஷ

யபஶன்யமஶர்

஫னதைத் தைஶடும்

படி

லபேகஷன்மனர். இப்படி

பயத஭

உைஶ஭ணம்

கஶட்ையஶம்.

நஷதமலஶக, ஈறத்துக்

கலிதைகள்

சஷறுகதைகல௃ம்

யபஶய

சஷமந்ை

ப௃தம஬ில்

லரர்ந்து

லபேலது கண்கூடு.

ஈறத்துச்

சஷறுகதைகதர

யைர்ந்தைடுத்து

ப௃ல௅த஫஬ஶன

தைஶகுப்பஶக்கும் பட்சத்ைஷலும், அலற்தம த஫ஶறஷ

பிம

த஫ஶறஷகரில்

தப஬ர்ப்பைன்

ஊைஶகவும்

பும தலரிச்சங்கதரப௅ம் ப௃டிப௅ம்.

உள்லஶங்க

ைஷபே.பத்஫நஶப ஍஬ர்,

யப஭ஶசஷரி஬ர். தசல்லஶ.கனகநஶ஬கம் யபஶன்யமஶர்

ஆத்஫ஶர்த்ை஫ஶக

சஷய

தைஶகுப்பு , த஫ஶறஷதப஬ர்ப்பு ப௃஬ற்சஷகரில்

ஈடுபடுகஷமர்கள். இது

லத஭

ைஶன்

இதல

ஈறத்து


23

சஷறுகதைகள் ஋ன குமஷப்பிடுகஷன்ம

சஷயத஭

஫ட்டுய஫

ை஫ஷறக

லி஫ர்சகர்கதரத்

தைஶைவும்

தசய்஬யஶம். ைனிய஬ ல஭ப்தபற்யமஶம்

஋ன்று

யபஶடுலைற்கஶக

஫ட்டு஫ஷல்யஶ஫ல்

கஶத்ைஷ஭஫ஶன லி஫ர்சனங்கல௃க்ககஶவும் பி஭ைஷகதர

தபம

இ஭ண்டு

இனிய஫யஶலது

சஞ்சஷதககள், பத்ைஷரிதககள் ப௃஬யயலண்டும். இதல ஋ைஷர்யஶயத்ைஷல்

நல்ய

ப஬தன

நம்஫லர்க்குப் தபற்றுத் ைபேம் கூையல, ந஫க்கஷதைய஬஬ஶன ஋துதலன

ைதைகள்

உணர்ந்து

அலற்தம

உதைத்ைபடி ப௃ன்யனம ந஫து பதைப்பஶரர்கள்

நக஭யலண்டும்.

அதுயல

ஆய஭ஶக்கஷ஬஫ஶன

பைஷக்கும்

஋ன நம்பயஶம்.

-ப௃ல்ர஬அப௃தன்-20.03.2011 குமஷப்பு: இது

எபே

கட்டுத஭க்கஶன

நீண்ை

ஆ஭ம்ப

ப௃஬ற்சஷய஬. கபேத்து

கூம

லிபேம்புலர்கள் ைஶ஭ஶர஫ஶக ஆயயஶசதனகதர ை஭யஶம்.)

அமஷ஬த்

ைைத்தை


24

புத்த நபம் அ஭ச ஫஭ம் ஫ட்டுய஫ யபஶைஷ ஫஭ம் புத்ைனஶக இபேந்ைஶல்! ஋ல்யஶ ஫஭ங்கல௃ய஫ யபஶைஷ ஫஭ங்கயர பமதல஬ஶக இபேந்ைஶல்!

஫஭ணம். நீந்ைஷக் தகஶண்டிபேப்பதல ஫ீ ன்கதரன்று பூதனக்குத் தைரிலைஷல்தய. நீந்துபதல ஫ீ ன்கரில்தய ஋ன்றும் அது நம்பி லபேகஷமது. உண்த஫஬ில் பூதனகல௃க்கு பிடித்துப்யபஶனது

஫ீ னில்தய..

஫஭ணம்!

கார்த்திக் ஷ஥த்தா. ஥ன்஫ி:நதி.சுதா


25

ப௃தற்சம்஧஭ம் %d;WtUlq;fs; Kad;wjd; gadhf... Ntiy epakdk;.... fbjk; fpilj;jJ... mk;khtpd; re;Njhrk;... mk;kd; glj;jUNf... MrPu;thjk; thq;Fk; NghNj njupe;jJ... mf;fh vdf;F vd;d Ntz;bj;jUtha;? fOj;ijf;fl;bf; nfhz;l jk;gpapd; Nfs;tp ,J... vdf;F rg;ghj;J... mg;Gwk; xU rl;il... rk;kjkha;... jiyahl;bl Js;spNahLk; jq;if... Ntiyf;Fg; Nghf njhlq;fNtapy;iy... rk;gsj;ij vd;d nra;ayhk;... kl;Lk; fzf;Fg; Nghl;lhapw;W... jk;gpf;Fk; jq;iff;Fk; tpUk;gpanjy;yhk; Ntz;lNtZk;... mk;khtpw;F mofha;..xU rupifr; rhwp... mg;Gwk; mg;ghtpw;F... Nrl;Lk;.... cw;rhfj;jpy; cwf;fNk tutpy;iy... NtiyAk; Muk;gk;...


26

fisg;Gk; ,y;iy ... f bdKk; njupatpy;iy... Mwhk; ehs; ele;jJ.. jpUkzg; Ngr;R gjpide;jhk; ehs;.. jpUkzKk; ele;jhapw;W...

NtiyAk; fpilj;jhapw;W... jpUkzKk; ele;jhapw;W... mts; mjp\;urhyp vy;NyhUk; ,g;gbj;jhd; nrhd;dhu;fs;...

xUkhjk; Xbtpl ifapy; rk;gsk;.. fztd; vz;Zifapy; fdj;jJ kdJ... fz;fspy; fz;zPu;... jk;gpapd; Mir... jq;ifapd; Vf;fk;... fd;dj;jpy; tope;jJ... mk;kh mg;gh guthapy;iy... Vkhw;wq;fs; gof;fg;gl;bUf;Fk;... jk;gp..jq;if.. mf;fh Vkhw;wptpl;lhs; ...epidg;ghu;fsh ,y;iy vd;idg; Gupe;J nfhs;thu;fsh.... கலிஞர்.ைர்சஷ.இயங்தக


27

சும்நா இருத்த஬ின் சுகம் யசஶைதனகரஶல் நஷதமந்து

லைத்தை

லறஷகஷமது லஶழ்க்தக

இல௅த்துத்ைஶன் யைர்

லல௅க்கஷ லில௅ையஷன்

அதசலைஷல்தய

எவ்யலஶர்

பிடிக்கயல அதசப௅ம்

தபஶல௅துகரிலும்

இது

உண்ைஶகும் கஶ஬ங்கதர

யசர்ந்ைஷல௅த்ையஷன்

ைஶங்குகஷம ஫னசுக்கு

சஷமப்பு஫ட்டு஫ல்ய

அைனஶல் உண்ைஶகும்

ஆத஭ன்யம தைரி஬ஶ஫ல்

அல௅த்ைங்கதரத் ைஶங்க

இல௅த்துலிடுகஷம

ப௃டிலைஷல்தய,

அற்புைல஭ப௃ம் கூை,

யைர்த்ைஷபேலிறஶலின்

஌தனனில்

நஷதமந்ை கூட்ைத்யைஶடு

நஶனும் இல௅த்யைன் ஋ன்கஷம

கூட்ை஫ஶய்

புகறஷன் ஫கஷழ்தலக்கூை

அள்ல௃ண்டு தசல்லுைற்யக

஫னசஶல் இப்யபஶது

அலஶவுகஷமது ஫னம்,

ைஶங்கப௃டிலைஷல்தய அைஶலது.. ஌தும் சுத஫கரற்று இ஬ங்குைல் லிதை தபறுைல். தி.திருக்குநபன்


28

ஒற்ர஫ நரமத்து஭ி சஶ஫ லிறஷகரின் து஬ிலுக்குள் ஋ன் கனவுகள் அ஫ஷழ்ந்து தகஶண்டிபேக்கும்! ப௃கலரி஬ில்யஶ கஶற்மஷல் ஋ன் ஆன்஫ஶலின் சஷைமல்கள் அதயந்து தகஶண்டிபேக்கும்! கலதய த௃த஭க்குள் கத஭ந்து யபஶன ஋ன் ஜீலன் ஜீலிைத்தை யைடிக் தகஶண்டிபேக்கும்! நஷைப௃ம் ஋ன் சுலஶசஷப்தப தலம்த஫....... தபஶசுக்கஷக் தகஶண்டிபேக்கும்! லறுத஫ லதயக்குள் சுபேண்ை ஋ன் லஶயஷபம் தலறுத஫த஬த் யைடிக் தகஶண்டிபேக்கும்!


29

சஷரிக்க ஋னக்கும் ஆதசைஶன்.....! ஬ைஶர்த்ைங்கரின் ப஬ப௃றுத்ைல்கரில் புன்னதக யலர்கள் ஫஭ணித்துக் தகஶண்டிபேக்கும்! ஏ...................! இன்னும் பி஭஫ஷப்பு அகயயல஬ில்தய! ப்ரி஬ யநசங்கரின் யச஫ஷப்பில் இத்ைதன துய஭ஶகங்கரஶ! இத்ைதன லயஷக்குள்ல௃ம் எற்தம ஫தறத்துரி஬ஶய் - நஶன் ைனித஫ச்சஷதமக்குள் நதனகஷன்யமன்................ லிைஷத஬ தநஶந்ைபடி!

ஜான்சி கபூர்


30

ஒற்ர஫க஭ின் நபணம் கு஭ல்கரின் கூட்ைம்

குைஷயபஶடும்

தபரிைஶய் எயஷக்கஷமது

தபபேங்கு஭ல்கரின் கூச்சயஷதைய஬

தபபேகஷலறஷப௅ம் இத்ைஷ஭ரில்

யபத஭ஶயஷ஬ஶய் ப௃ணகும்

஋ைஷர்த்ைஷதச சுட்டி

எற்தமத஬ஶன்று

எற்தமகள் சஷய.

‘஫஭ணம் ஋஫க்கல்ய’.

ப௃கத்ைஷயதமந்தும் உ஫ஷழ்ந்தும் லி஭ட்டி஬ பின்னபேம்… யைடுையற்றுத் ைஷபேம்ப ஫ன஫ஷன்மஷ இயக்தக யநஶக்கஷ ைஷ஫ஷமஷ஬படிய஬ ப௃ன்யனமஷ ப௄ர்ச்சஷத்து ஫ரிக்கும் எற்தமகள் குற்று஬ி஭ஶய்த் துடிக்கும் அலற்மஷன் குலி஬ல் ஫ீ து கம்பீ஭஫ஶய் அணிலகுக்கும் கு஭ல்கரின் கூட்ைம்

ஷந஦ா.உ஬க஥ாதன்


31

ரகக஭ிருந்தால்…

஋஫க்குக் தககரிபேந்ைஶல் எபேலத஭க் கன்னத்ைஷல் அதம஬யஶம் ைடி஬ஶல் அடிக்கயஶம் சுட்டுலி஭யஶல் அைஷகஶ஭ம் தசய்஬யஶம் இன்னும் ஋துவும் தசய்஬யஶம் ஋஫க்குக் தககரிபேந்ைஶல் ஏடிலபேம் குறந்தைத஬ அள்ரி அதணக்கயஶம் லைஷ஬ில் ீ லில௅ந்ைலத஭த் தூக்கஷ லிையஶம் நட்புைன் பற்மஷக்தகஶள்ரயஶம் நஶலுயபபேக்கு உைலயஶம் நஶட்தைக் கட்டித஬ல௅ப்பயஶம் தககரில்யஶலிடில் ஋ல்யஶலற்றுக்கும் ஋ல்யஶயந஭ப௃ம் ஬ஶத஭ப௅ம் ஋ைஷர்பஶர்க்கக்கூடும்


32

எபே ப஬ணத்ைஷல் தக஬ி஭ண்டும் இல்யஶ஫ல் ஫ஷகப் பி஭஬த்ைனப்பட்ைஶள் அலள். ஆனஶலும் அலள் சஷரித்ைஶள் நட்யபஶடு உத஭஬ஶடினஶள் ஫னிை஭ஶ஬ிபேக்கஷம ஫னிைபேக்கு ஫த்ைஷ஬ில் இன்னப௃ம் ஫னிைர்கள் இபேக்கஷமஶர்கள். ஆையஶல் அலள் உ஬ிய஭ஶ஬ிபேக்கஷமஶள்.

஥ன்஫ி : திண்ரண

துயாபகன்


33

வகாடூபங்க஭ால் ஆ஦து ஫தற பிதுக்கஷ஬ ஫ணயஷல் ப௃தரக்கும் கஶரஶன் கஶரஶன்கரல்ய லஞ்சகத்ைஶல் புதைப௅ண்ை எபே சரித்ைஷ஭த்ைஷன் ஋ச்சம் அது ஫ீ ரத் துரிர்க்கும் யசஶகம் சஷரிக்கஶயை உன் கன்ன ய஫ட்டில் கலிழ்ந்து தைரிப௅ம் அலன் ஫ண்தைய஬ஶடு உன் கைலஶ஬ில் நீட்டித் தைரிப௅ம் அலள் ஋லும்புகள் த஫ௌனத்தைக் கஷறஷத்து லிரிப௅ம் ஋ம் ஫஭ண ஏயம் ஋ல்யஶய஫ கஶட்சஷ஬ஶகும் தகஶடூ஭ங்கரஶல் ஆனது உன் ப௃கம் குடி஬ஶனலனின் ப௃கங்கரில் ப௃கம் பஶர்க்கஶை உன் ப௃கம் லன்஫ம் ஫ஷதகத்ை தைன்மஶல் உன்னில் ஋து அைஷ உத்ை஫ம் உன் ப௄ச்சுக் கஶற்மஶல் கபேகும் ப஬ிர்கள் ஋ரிப௅ம் குடிதசகள் ப௃மஷந்துலில௅ம் பதனகள்


34

பஶல் லற்மஷ஬ ஫ஶர்புகல௃ைன் பீமஷட்ைல௅ம் குறந்தைகள் இன்னும் லற்மஷ஬ குரங்கள் தசத்ை கஶல் நதைகள் பிணலஶதை சு஫க்கும் கஶற்று துப்பஶக்கஷ ைஷன்று ஫ஷஞ்சஷ஬ சுலர்கள் எபே ஌ரி யபஶய எபே நைஷ யபஶய எபே புல்த்ைத஭ யபஶய எபே பனித்துரி யபஶய உன்னில் கனிவுயைடி அதயகஷமதைன் கலிதை ஋த்ைதன அலயங்கரஶல் ஆனது உன் ப௃கம் ?

஋ஸ்.஥஭ ீம்


35

வ஧ண்ணின சிந்தர஦களும் வ஧ண் கயிஞர்களும்

சங்க

கஶயத்தும்

சங்கம்

இயக்கஷ஬ங்கரில்

஫பேலி஬

கஶயத்தும்

தபண்ணடித஫

஋ல௅ந்ை

நஷதயப௅ம்,

சஷய

சூறல்கரில் தபண்ட௃ரித஫ நஷதயப௅ம் கஶண ப௃டிகஷமது. தபண்

லிடுைதய

பஶ஭ைஷ஬ஶய஭

அத஫ப்புகதர

ஆலஶர்.

இயக்கஷ஬லஶைஷகள் தச஬ல்பட்டு

ப௃ையஷல்

அத஫த்ைலர்

தைஶல்கஶப்பி஬ர் பயர்

லந்துள்ரனர்.

தைஶைங்கஷ

ஆணஶைஷக்கலஶைஷகரஶக ை஫ஷறஷயக்கஷ஬ம்

ப௃ல௅லதும்

ஆணஶைஷக்கப் பஶர்தலைஶன் அல௅த்ை஫ஶகப் பைஷந்துள்ரது. தபண்ட௃ரித஫, ஆணஶைஷக்கம், ஋ன்தமல்யஶம் யபசுகஷயமஶம்; எபே

கஶயகட்ைத்ைஷல்

நம்

சப௄கம்

‘தபண்

லறஷச்

சப௄கம்ைஶன்’. ‘ப௄ன்மஶம் லிறஷ சஷலனுக்குரி஬து’ ஋ன்மஶலும் அவ்லிறஷத஬ச்

சஷலனுக்கு

அரித்ையை

‘பஶர்லைஷைஶன்’

஋ன்கஷமது பு஭ஶணக்கதை. ஆகயல நம் சப௄கம் தபண்லறஷச் சப௄க஫ஶக இபேந்துள்ரது. ய஫லும்

ஆணின்

‘பதைக்கும்’

துதண

இல்யஶைதுகூைப்

ைன்த஫ப௅தை஬லயர

஋ன்கஷமது

தபண்

஫ற்தமஶபே

பு஭ஶணம். அது ‘பகஸ ஭ைன்’ தைஶைர்பஶனது. சஶபம் என்மஷனஶல் ‘சஶக஭ர்’ லம்சம் அறஷந்து யபஶ஬ிற்று. லஶரிசு இல்யஶைஷபேந்ை ஫ன்னனும்

இமந்துபையல.

அலனது

இபேலபேம் யலைதன தகஶள் கஷன்மனர்.

஫தனலி஬ர்


36

லம்சத்தை

லிபேத்ைஷ

பண்ட௃லது

஋ப்படி

஋ன்று

ைம்

குயகுபேலிைம் ய஬ஶசதன யகட்கஷன்மனர். ‘எபே நன்னஶரில் இபேலபேம் ைல௅லிக்

நஷர்லஶணக்

யகஶயத்ைஷல்

தகஶண்ைஶல்

சக்ைஷ

எபேலத஭த஬ஶபேலர்

உண்ைஶகும்

஋ன்கஷமஶர்

குயகுபே’. ஆணின் பங்கு இல்யஶது பிமந்ை ஆண் குறந்தை ஋லும்புகரின்மஷ

இபேந்ைது.

அலன்

ைன்தனப்

உையன

‘சுஷ்பலக்ைஷ஭ர்’

தைரி஬லந்ைதும்

நஶணிக்

யகஶணி

பரிகஶசஷக்கஷன்மஶர்கள்

அலன்

஋ன்னும்

நைக்கும்

஋ன்று

ப௃னிலபேக்கு

குதமயபஶக்கஷ

சபிக்க லிள஬ம்

இ஬ல்பஶனலனஶக

ஆக்கஷலிடுகஷமஶர். அலயன ‘பகஸ ஭ைன்’ ஆலஶன். கர்த்ை஭ஶல் லியஶ

ப௃ையஷல்

ஆைஶம்

஋லும்புகரியஷபேந்து

கஷமஷஸ்து

஫஭பு

பதைக்கப்பட்டு

உபேலஶனலள்

கூறுகஷமது.

‘ஆைஶ஫ஷன்’

‘஌லஶள்’

ஆனஶல்

஋ன்று

‘வஷப்பே’

தைஶன்஫த்ைஷன்படி ப௃ையஷல் யைஶன்மஷ஬லர் ‘஌லஶள்’ அல்ய. அைற்கு

ப௃ன்

பயை஭ப்பட்ை

‘யஷயஷத்’

஋ன்ம

தபண்

கபேத்துகள்படி

஋ன்கஷமது.

‘தபண்ைஶன்’

இப்படி

ப௃ையஷல்

பதைக்கப்பட்ைஶள் ஋ன்று அமஷ஬ப்படுகஷமது. ஆங்கஷயத்ைஷல்

தப஫ஷனிசம்

(Feminism) ஋ன்ம

தசஶல்லுக்குத்

ை஫ஷறஷல் தபண்ணி஬ம், தபண்ணி஬ லஶைம், தபண்ணிதய ஌ற்பு,

஫கரிரி஬ல்,

தபண்ணி஬க்

தகஶள்தக

஋னப்

பய

தசஶற்கள் லறங்கப்படுகஷன்மன. 1890-க்கு ப௃ன்பு ‘Womanism‟ ஋ன்மஷபேந்ைது. பிமகு ‘Feminism‟ ஋ன அதறக்கப்படுகஷமது. 1894 -இல்

தலரிலந்ை

ஆக்ஸ்யபஶர்டு

ஆங்கஷய

அக஭ஶைஷ

‘தப஫ஷனிசம்’ ஋ன்ம தசஶல்லுக்குப் தபண்ணின் யைதலத஬ நஷதமயலற்ம அலர்கள் சஶர்பஶக லஶைஶடுலது, யபஶ஭ஶடுலது ஋ன்று தபஶபேள் கூமப்படுகஷமது.


37

஫஭பு

ரீைஷ஬ஶன

தைஶல்கஶப்பி஬ரின்

தபண்ணடித஫க் த௄ற்பஶக்கள்

கபேத்துக்கள் லறஷ

நஷன்று

அமஷ஬ப௃டிகஷமது. “தபபேத஫ப௅ம் உ஭னும் ஆடூஉய஫ன‛ (தைஶ -தபஶபே -கரலி஬ல் -7) இைன்

அடிப்பதை஬ில்

ஆண்஫கன்

உ஭னுதை஬

லனஶகப்

தபபேத஫க்குரி஬லனஶக உபேலஶக்கப்படு கஷமஶன். “அச்சப௃ம் நஶட௃ம் ஫ைனும் ப௃ந்துறுைல் நஷச்சப௃ம் தபண்பஶற் குரி஬‛ 19 ஋ன்று படுகஷமது.

தபண்ட௃க்குரி஬ ய஫லும்

பண்புகரஶகவும்

‘கற்பு’

தபண்ணிற்குக்

தசஶல்யப் கட்ைஶ஬

஫ஶக்கப்படுகஷமது. தபண்஫கள் அச்சம், நஶணம், ஫ைம் ஋ன்ம இ஬ல்புகதரக் தகஶண்டு அைக்கம்,

அறகுதை஬லரஶக, அத஫ைஷ஬ின்

இல்யஶைலரஶக,

இ஭க்க

ப௃தை஬லரஶக,

உபேலஶகவும்,

தச஬ல்

ஆற்மல்

ைஷமனற்மலரஶக

உபேலஶக்கப்படுகஷமஶள். ய஫ற்கூமஷ஬ ஫யனஶபஶலத்ைஷல் ஆண், தபண் ஋ன இபேபஶயபேக்கும் ைனித்ைனி லத஭஬தமகள் லகுக்கப்பட்டுள்ரன. தபண்ைஶன் த஫ல்யஷ஬ள், இப்படித்ைஶன் கட்டுப்பஶடுைன் இபேக்கயலண்டும். லட்தைலிட்டு ீ தலரிய஬ தசல்யக்கூைஶது ஋ன்று ஋ல்யஶம் கூ


38

மஷ

லரர்க்கப்படும்யபஶது

ைன்தன

஫ஶற்மஷக்

அக்கபேத்துக்கு

தகஶள்ரஶது

஫ஶமஶக

ைன்தன

தபண்

ஆட்படுத்ைஷக்

தகஶள்கஷமஶள் “தபஶம்பதர சஷரிச்சஶப் யபஶச்சு புதக஬ிதய லிரிச்சஶப் யபஶச்சு‛ ஋ன்றும் „கல்யஶனஶலும் கணலன் புல்யஶனஶலும் புபேசன்’ ஋ன்றும் யபதைத஫

஋ன்பது

தபண்ணிற்கு

(எரதல஬ஶர்)-஋ன்றும் தசய்ப௅ம்

இகழ்லனயல

தகஶண்ைஶதர

஬ல்யஶல்

அணிகயன் கஶையன்

ைஶன்

஬மஷ஬ஶக்

குய஫கள்

யைஶன்மஷப்

பஶயஷ஬ல்

(குயயசக஭ ஆழ்லஶர்) ஋ன்றும், பறத஫ஶறஷகல௃ம்,

புது

த஫ஶறஷகல௃ம்

சஶர்ந்ை கபேத்துக்கதரப் ப஭ப்பின. இவ்லஶமஶக ஆண்கதர ஆள்பலனஶகவும்

அைஷகஶ஭ம்

தசய்பல

னஶகவும்

உபேலஶக்கஷப் தபண்கதர அைக்கஷ, எடுக்கஷ ப௃ைக்குகஷமது. சங்கக்

கஶயப்

இ஭ண்ைஶம்ை஭க் தகஶண்ைஶடுபலர்

தபண்கள்

ஆணஶைஷக்கச்

குடி஫கரஶக,

கணலயன

கரஶக

ஆணின்

சப௃ைஶ஬த்ைஷல் தைய்லம்

யைதலத஬

நஷதமயலற்றும் பணிப் தபண்கரஶக லஶழ்ந்ைஶர்கள்.

஋ன்று ஫ட்டும்


39

லிதனய஬ ஆைலர்க்கு஬ிய஭ லஶள்த௃ைல் ஫தன஬ம ஫கரிர்க்கு ஆைலர் உ஬ிர் (குறுந் - 135) இலற்மஷயஷபேந்து லட்டில் ீ அக்கஶய

தைஶறஷல்

லஶல௅ம்

தபண்ணிற்கு

சப௃ைஶ஬ம்

பின்பற்மஷத்ைஶன்

தசய்ைல்

கபேைஷ

஫தனலி

ஆைலர்க்கு

ஆைலர்ைஶன் லஶழ்ந்ைது.

லஶழ்ைல்

உ஬ிர்

உ஬ிர்

஋ன

கணலதனப்

஋ன்பைதனலிை

அடித஫கரஶக இபேந்ைது தைரி஬ லந்ைது. யகட் ஫ஷல்யட் ஋ன்பலர் தபண்ணடித஫ப் யபஶக்கு லரர்ந்ை ல஭யஶற்தமப்

பஶல்

லதக

அடிப்பதை஬ில்

லிரிலஶக

லிரக்கஷப௅ள்ரஶர். உயகம் ப௃ல௅லதும் பஶல் லதக ஋ன்பது ஆண் தபண்தண அைஷகஶ஭ம் தசய்ப௅ம் பஶன்த஫஬ில் அத஫ந்துள்ரது. ஌தனனில் ஆணஶைஷக்க சப௄கம் லகுத்ைதுைஶன் பஶல் லதக ஋ன்பது ஆண் ைனக்குரி஬ சப௄கக் கனலஶக இ஭ஶட௃லம், தைஶறஷற்சஶதய, அ஭சஷ஬ல், நீைஷ, தைஶறஷல்த௃ட்பம், கல்லி யபஶன்ம லற்தமத் தைரிந்து தகஶண்ைஶன். தபண்ட௃க்கு இல்யம் ஋ன்பதை உரித஫஬ஶக்கஷ அைற்குள் அலதர ஆட்படுத்துகஷமஶன். ஆையஶல் சப௄கத்ைஷல் தபண்ணின் இ஬க்கம் குதமந்ைது. குடும்ப அத஫ப்பில் அைங்கஷக் கஷைக்கும் தபண், சப௄கத்தை அட௃க, அலல௃க்குக் கணலன் ஋ன்ம துதண யைதலப்பட்ைது. ஆையஶல் அலள் சு஬சஷந்ைதன இல்யஶைலரஶக ஆைலன் தகப்பஶதல஬ஶக உபேலஶக்குலைற்குத் துதண யபஶ஬ிற்று. ஆண், தபண் இதைய஬ அைஷகஶ஭ உமவுகள் லரர்ந்து தபபேக குடும்பம்


40

஋ன்ம அத஫ப்பும் கஶ஭ண஫ஶ஬ிற்று. ை஫ஷழ் இயக்கஷ஬ ல஭யஶற்மஷல் கஷ.பி.100 - 500-இல் யைஶன்மஷ இ஭ட்தைக் நஶ஬கஷ

கஶப்பி஬த்ைஷல் ஫ணிய஫கதய

என்மஶன ைனது

‘஫ணிய஫கதய஬ின்’ ைஶய்

஫ஶைலி஬ின்

குயத்தைஶறஷல் தசய்஬ஶது, குடும்ப லஶழ்க்தகத஬த் துமந்து நஶட்டு ஫க்கரின் பசஷ ைீர்த்தும் ஫க்கல௃க்கு அமத஫ஶறஷகதர ஋டுத்து

உத஭த்தும்

பய

நல்யமங்கதரப௅ம்

தசய்து

தபௌத்ை தநமஷ஬ின்படி ‘ப௃த்ைஷ’ தபற்று அமச் தசல்லி஬ஶகக் கஶணப்பட்ைஶள். “அமத஫னப் படுலது ஬ஶதைனக் யகட்பின் ஫மலஶது இதுயகள் ஫ன்னு஬ிர்க்கு ஋ல்யஶம் உண்டிப௅ம் உதைப௅ம், உதமப௅ம் அல்யது கண்ைைஷல்தய.‛ கஶப்பி஬த்ைஷயயய஬

தபண்ணி஬ம்

஫ணிய஫கதய

லஶ஬ியஶகப் யபசப்பட்ைது அமஷ஬யஶம். ை஫ஷழ் இயக்கஷ஬த்ைஷல் தபண்ணின் நஷதயத஬ ஫ஶறுபட்ை கண்யணஶட்ைத்ைஷல் ஋டுத்துக் கூமஷ஬ லர்கல௃ள் யைசஷ஬ யபஶ஭ஶட்ை கஶய கட்ைத்தைச் யசர்ந்ை பஶ஭ைஷப௅ம், சு஬஫ரி஬ஶதை இ஬க்கத்ைஷற்கஶகப் யபஶ஭ஶடி஬ தபரி஬ஶபேம் குமஷப்பிைத்ைக்கலர்கள். தபண் லிடுைதய குமஷத்து பஶ஭ைஷ஬ஶர் ஋ல௅ைஷ஬ கலிதைகள் தபண்ணி஬க் கபேத்துக்கதர அமஷலைற்குச் சஶன்மஶகத் ைஷகழ்கஷன்மன. „அச்சப௃ம் நஶணப௃ம் நஶய்கல௃க்கு யலண்டு஫ஶம்’


41

஋ன்று சஶடுலயைஶடு நஷல்யஶ஫ல் „஫ஶைர் ைம்த஫ இறஷவு தசய்ப௅ம் ஫ைத஫த஬க் தகஶல௃த்துயலஶம்’ „பட்ைங்கள் ஆள்லதும் சட்ைங்கள் தசய்லதும் பஶரினில் தபண்கள் நைத்ை லந்யைஶம்’ கஷ.பி.19-ஆம் த௄ற்மஶண்டில் கூமஷப௅ள்ரஶர். ஆனஶல் அைற்கு ப௃ன்யப தபண்கள் கல்லி஬மஷலில் சஷமந்து லிரங்கஷனஶர்கள் ஋ன்பைற்குச்

சங்ககஶயப்

தபண்பஶல்

புயலர்கதர

எரதல஬ஶர். ஆைஷ஫ந்ைஷ஬ஶர், நச்தசள்தர஬ஶர் யபஶன்யமஶர் தபண்ட௃ரித஫, தபஶபேரில்

தக஬றுநஷதய பஶடிப௅ள்ரஶர்.

யபஶன்ம

பல்யலறு

இபேப்பினும்

பஶடு

அலர்கள்

ஆணஶைஷக்க சப௄கத்ைஷல்ைஶன் லஶழ்ந்துள்ரனர். தபண்ட௃ரித஫

இ஬க்கங்கள்

ய஫தய

நஶடுகரில்

தசல்லஶக்குப் தபற்று லிரங்குலயைஶடு, பிமநஶடு கரிலும் பஶ஭ைத்ைஷலும் கஶல்தகஶண்டு ல஭த் தைஶைங்கஷ஬து. ய஫தய நஶடுகரில்

யைஶன்மஷ஬

சயகஶை஭த்துலம்

சுைந்ைஷ஭ம்,

ஆகஷ஬ன

ச஫த்துலம்,

இந்ைஷ஬ஶலில்

ஆங்கஷயக்

கல்லி஬ின் ல஭லஶல் அமஷப௃கம் தசய்஬ப்பட்ைன. இலற்தம இயக்கஷ஬ங்கள் தபண்

஋டுத்துக்

ப௃ன்யனற்மப௃ம்

கஶட்ை

ப௃தனந்ையபஶதுைஶன்

ப௃தரலிைத்

தைஶைங்கஷ஬து.

தபண்ணி஬ம் தபண் ட௃ரித஫ பற்மஷ இன்று நஷயலிலபேம் சஷந்ைதனகள் தகஶண்டு

அறுபதுகரின் ஫யர்ந்துள்ரதைனப்

அமஷஞர்கள் குமஷப்பிடுகஷமஶர்கள்.

தைஶைக்கத்ைஷல் தபண்ணி஬ம்

லடிவு குமஷத்ை


42

ை஫ஷறஷல் ப௃ைன் ப௃ையஷல் ஋ல௅ந்ை புைஷன஫ஶன யலைநஶ஬கம் பிள்தர஬ின் தைஶைர்ந்து (1898)

‘பி஭ைஶப

லந்ை

இ஭ண்டும்

ப௃ையஷ஬ஶர்

சரித்ைஷ஭ம்’

஫ஶைதல஬ஶலின்

பத்஫ஶலைஷ

தபண்

லிைதல

கல்லி,

(1879)

சரித்ைஷ஭ம் ஫று஫ணம்

ப௃ையஷ஬லற்தமப் யபசுகஷன்மன. தபண்

லிடுைதய

குமஷத்து

இயக்கஷ஬ங்கரில்

தபரி஬ஶரின்

தபண்

ஆணின்

஋ன்பலள்

஫றுத்து

ஆணின்

பஶைஷ

஋ல௅ந்ை

சஸர்ைஷபேத்ை

சு஬஫ரி஬ஶதை

இ஬க்கம்

யபஶகப்

஋ன்பதை

தபஶபேள்

஫ஶற்மஷ

஋ன்பதை

‘தபண்ணினம்’

ைன்தன ப௃ல௅த஫஬ஶகப் புரிந்து தகஶள்ர உைலி தசய்ைது. தபரி஬ஶத஭

‘ை஫ஷழ்

இயக்கஷ஬ப்

தபண்ணி஬

இதைக்

கஶயத்தைப௅ம்

ப௃ன்யனஶடி’

஋னக் கூறுகஷமஶர்கள். சங்க

கஶயத்தைப௅ம்,

பஶர்க்கும்யபஶது

தபண்

தபபேம்பஶன்த஫

உதை஬து

஫ற்தமஶபே

புமம்

எபே

கல்லி஬ின்

சஶ஭ஶரிைம்

லிறஷப்புணர்வு இல்தய ஋னயஶம். “கல்லி஬ில்யஶை தபண்கள் கரர்நஷயம்! அந்நஷயத்ைஷல் புல் லிதரந்ைஷையஶம்! நல்ய புைல்லர்கள் லிதரைல் இல்தய‛ (கு.லி.ப.69)

ைற்கஶயம் எபே

எப்பிட்டுப் சைலைத்ைஷல் ீ ஋ன்மஶலும்

பகுைஷ஬ினரிைம்


43

கல்லி஬மஷவு தகஶண்டுள்ர தபண்கள் நன்மஶகத் ைஷபேத்ைம் தசய்஬ப்

தபற்ம

கறனித஬

எப்பஶர்

஋ன்று

பஶயலந்ைர்

தபண் கல்லித஬ச் சஷமப்பித்துப் பஶடினஶர். தபண்

கல்லித஬ப்பற்மஷப்

பய

கலிஞர்கள்

கனயலஶடு

பஶடினஶர்கள். அக்கனவு 50 சைலைம் ீ நஷதமயலமஷனஶலும், 50 சைலைம் ீ

கனலஶகயல

கஷ஭ஶ஫ப்புமப்

இபேக்கஷமது.

தபண்கரின்

அைற்குக்

கல்லி

கஶ஭ணம்

நஷதய஬ஶனது

சப௃ைஶ஬த்ைஷல் ஫ஷக ய஫ஶச஫ஶக உள்ரது. கட்ைஶந்ைத஭஬ஶகக் கஷைக்கஷன்மது.

இக்கஶயக்

கஷ஭ஶ஫த்துப்

தபண்கல௃க்கு

ஆ஭ம்பக் கல்லி சஷமப்பஶக உள்ரது. உ஬ர்கல்லி ஋ட்ைஶக் கனி஬ஶக உள்ரது. ஋ன்ம

„தபண்ணி஬ம்’ புரிந்துதகஶண்ை

தசஶல்

நஷதய஬ில்

சப௄கத்ைஷல்

ைலமஶகப்

லஶழ்லி஬யஷ

யஷபேந்து

லியகஷலிடுலைற்கஶன அபஶ஬ நஷதய ஌ற்படு கஷமது. அந்ை அபஶ஬த்தைப்

யபஶக்கும்படி

பய

தபண்

கலிஞர்கள்

ைங்கரது தைரிலஶன கபேத்துக்கதரக் கலிதைகள் ப௄யம் ைைம் பைஷத்துள்ரன. தபண்ட௃ரித஫ குமஷத்ை தபண்ணி஬ச் சஷந்ைதனகள் இன்று உயகத஫ங்கஷலும்

ப஭லி

தச஬ல்

஫ஶக்கஷை

லடில

நஷற்கஷன்மன.

தபண்ணி஬த்தைச்

லிதறப௅ம்

தபண்

புதுக்

கலிஞர்கரஶக ஌மத்ைஶற 60-க்கும் ய஫ற்பட்ை தபண் பதைப் பஶரர்கள் அதை஬ஶரம் கஶட்டிப௅ள்ரஶர்கள். இன்தம஬ நஷதய஬ில் குடும்பம், சப௄கம் யபஶன்மலற்மஷல் ச஫த்துலம், லிடுைதய, ஫ைஷப்பு யபஶன்மலற்தமப் தபற்றுத் ைங்கள் லஶழ்தலச் சு஬஫ஶக நஷர்ண஬ித்துக் தகஶள்ல௃ம் ஆற்மதய லரர்ப்பதைப் தபண்ணி஬ம் யநஶக்க஫ஶகக் தகஶண்டு உள்ரது.


44

தபண்

கலிஞர்கள்

யலதய஬ில்யஶத் நைப்பி஬ல்

கஶைல்,

தபண்

ைஷண்ைஶட்ைம்,

கூறுகதரப்

பைம்

சஷசுக்

தகஶதய,

஫னிைம்,

ல஭ைட்சதண,

பிடித்துக்

கஶட்டுலைஷல்

லல்யலர்கரஶக உள்ரஶர்கள். „தபண்

஋ன்பலள்

அலல௃க்கு

த஫ன்த஫஬ஶனலள்’

஋ைஷ஭ஶன

லதக஬ிலும் ைஷபே஫ணம்,

ஆப௅ைம்.

தபண்

உரித஫ப௅ள்ரது. யலதய

ைங்கள்

இலற்தமத்

஋ன்று

கூறுலது

கல௃க்கு

஋ல்யஶ

கல்லி

நஷதய,

யைர்வு

தசய்லைஷல்

தைரிலஶக இபேக்க யலண்டும். ைஷபே஫ணத்ைஷற்குப்

பிமகு

ைங்கரின்

கனவுகள்,

ஆதசகள்

நஷதமயலமஶ஫ல் யபஶகும் யபஶது, “஋ன் தப஬ய஭ ஫மந்து யபஶயனன் ஋ன் ஫ணலிறஶலில் நஶன் தைஶதயந்து யபஶயனன் ஆனஶலும் ஬ஶபேய஫ ஋ன்தன யைையல஬ில்தய.‛ ஆணஶைஷக்க சப௄கத்ைஷல் தைஶதயந்து யபஶகும் தபண்ணின் அலயத்தைக்

கலிஞர்

கூமஷப௅ள்ரஶர். “நீந்ை தைரி஬ஶலிட்ைஶல் ஋ன்ன?

ைஶ஫த஭

அல௅த்ை஫ஶகக்


45

லஶ!‛ ஋ன்று

ஆணஶைஷக்க

அடித஫கரஶல்

எடுக்கப்பட்ை

தபண்கரின் தகலியங்குகதர உதைத்தைமஷப௅ம் சப்ை஫ஶக உள்ரது கலிஞர் ைஶ஫த஭஬ின் கலிதை. த஫ௌனம்ைஶன்

தபண்;

அலரது

சஷக்கல்கல௃ம்

சஷந்ைதனகல௃ம் த஫ஶறஷ஬ின் அடி ஆறத்ைஷல் த஫ௌன஫ஶய் உதமந்து

கஷைக்கஷன்மன.

ப௃டி஬ஶ஫ல்

஫னைஷல்

உணர்வுகள்

உைடுகள்

கட்டுண்டு

த஫ஶறஷ஬ில்

பிரிந்து

கஷைக்கும்

யபச

தபண்ணின்

ைங்கதரப்

பைஷவு

தசய்துதகஶள்ல௃ம் உரித஫த஬ இறந்து நஷற்கஷன்மன. எபே ஆட௃க்குப்

தபண்

தைஶண்டு

தசய்லது

஋ன்பது

கைத஫.

ஆனஶல் அடித஫கரஶக லரர்த்தைடுக்கப்படுலதை ‘யைைல்’ ஋ன்ம கலிதை஬ில், “அர்த்ை நஶரீஸ்ல஭னின் அறகஷ஬ பஶைஷ஬ஶய் அ஫ர்ந்ைஷபேப்பலள் அலனுள் அைங்கஷப்யபஶனது யபஶல்ைஶன் நஶப௃ம் ---------஌ற்மஷ தலக்கப்பட்ை தைன்னயலஶ உச்சஶணிக் தகஶம்பில்


46

உள்ரதைன்னயலஶ துதண ஫ந்ைஷரி஬ஶய்‛ இப்படிப் தபபேத஫ பஶ஭ஶட்ைப்பட்டுச் சஷறுத஫ப்படுத்ைப்படும் தபண்

குடும்ப

அத஫ப்பில்

இவ்லஶமஶக

இபேப்பதைக்

கலிஞர் கனித஫ஶறஷ கலிதை஬ியஷபேந்து அமஷ஬யஶம். இன்தம஬

சூழ்நஷதய஬ில்

தபண்கதரப்

தபபேம்

நஷயவுகஷன்மன.

சுத஫஬ஶகக்

இைன்

இறுைஷக்

஫ஶனுைத்தை

உலுக்கஷ

஋டுத்து

தபண்

தகஶதய

஋ன்ம

சஷசுக்

இச்சஸர்யகட்டின்

பய

குடும்பங்கரில் கபேதும்

கட்ை

யபஶக்யக

நஷகழ்யல,

அைஷர்ச்சஷக்கு சப௃ைஶ஬

ந஫து

உள்ரஶக்கும்

சஸர்யகடு

ைஶக்கம்பற்மஷக்

ஆகும்.

கனித஫ஶறஷ

குமஷப்பிடுதக஬ில், தபண்

குறந்தைகள்

இபேந்ைஶல்,

நஶதர

அலர்கல௃க்குத்

ைஷபே஫ணம், தசய்஬யலண்டி஬ சஸர், ல஭ைட்சதண இலற்மஶல் ஌ற்பைப்

யபஶகும்

தபஶபேரஶைஶ஭

தநபேக்கடிகள்

யபஶன்மலற்தம நஷதனத்யை ந஫து குடும்பங்கல௃ம் தபண் குறந்தை ஋ன்மஶயய நஷ஭ஶகரிக்கஷன்மன. கபேலின்

இனப்

பரியசஶைதன

தசய்து,

அதைக்

கதயக்கவும் தசய்ப௅ம் சஷய த஫஬ங்கள். இதை 50 பைபஶய் ப௃ைலீடு தசய்ப௅ங்கள் 50,000 பைபஶய் ஫ஷச்சப் படுத்துங்கள் ஋ன்று

அமஷவுபூர்ல஫ஶன

தைஶறஷல்

ப௃ைலீடு

யபஶய

லிரம்ப஭ம் தசய்கஷன்மனர். அகஷம்சஶ ப௄ர்த்ைஷகதரப௅ம், லைஷக்கு ீ ஆ஬ி஭ம் தபண் தைய்லங்கதரப௅ம் தகஶண்ை நம் அன்தன இந்ைஷ஬ஶலில்ைஶன் தபண் குறந்தை஬ஶ, தகஶன்று யபஶடு ஋ன்ம நஷதய நஷயவுகஷன்மதைப௅ம் ஫ன யலைதனப௅ைன்


47

தலரிப்படுத்துகஷமஶர். இந்நஷதய஬ில் நம் சப௄கம் இபேந்ைஶல் ஫க்கள் தைஶதக஬ில் ஋ண்ணிக்தக குதமக்கப்பட்டு ஆண் கரின் ஋ண்ணிக்தக அைஷக஫ஶக லஶய்ப்புண்டு. இ஭ண்டு ஆண்கல௃க்கு எபே தபண் ஋ன்ம

நஷதய஬ில்

அலரது

நஷதயப௅ம்

இச்சப௄கத்ைஷல் ஫ைஷத்து,

தபண்ட௃க்கஶகப் ஫ைஷப்பும்

சரிபஶைஷ஬ஶக

஫க்கரிதைய஬

யபஶட்டி

அைஷக஫ஶகஷ

உ஬஭யஶம்.

இபேக்கும்

஋னயல

தபண்ணினத்தை

லிறஷப்புணர்தல

஌ற்படுத்ை

யலண்டும் ஋ன்பது தைரிலஶகஷமது. எவ்தலஶபேலபேதை஬

லஶழ்க்தக஬ிலும்

஌யைனும்

எபே

குமஷக்யகஶள் இபேத்ைல் ஋ன்பது அலசஷ஬஫ஶகஷமது. தபண்கள் இச்சப௄கத்ைஷல் அலர்கரின்

ைங்கள்

கஶயஷல்

஋ைஷர்கஶயத்ைஷல்

஌ற்பு

நஷற்பது

஋ன்பதுைஶன்

உதை஬து.

அைன்படி

தபண்கள் கல்லி஬ில் உ஬ர்ந் ைஶலும் „இயக்கஷயஶ஫ல் அம்புகதர ஋ய்து இற்று லில௅ந்ைன நம்பிக்தககள்’ யலதய஬ில்யஶத்

ைஷண்ைஶட்ைம்

பிரி஬ஶ லிரக்கஷப௅ள்ரஶர்.

஌ற்படுலதைப௅ம்,

அம்சப்


48

தபண்கரஶகப் பிமந்துலிட்டு தபண்கரிைய஫ ல஭ைட்சதண லஶங்குலது ஋ன்பது யலடிக்தக஬ஶன என்று. „ய஭ஶஜஶக்கயர இைழ்கதரக் தகஶட்டி யைய்ந்து யபஶலதைலிை இைழ்கயரஶடு கஶய்ந்து யபஶலது ய஫ல்’ „பண஫ஶக அல்யஶ஫ல் ஫ண஫ஶக ப௃டிக்கும் ஆண்கதர ஫ட்டும் தபற்தமடுங்கள் தபண்கயர’ ஋ன்று

கலிஞர்

஌ற்படும்

ல஭ைட்சதண஬ஶல்

அலயத்தைச்

ல஭ைட்சதண ஋ன்று

ைீபஶ

லஶங்குைல்

சட்ைம்

சுட்டிக்

கஶட்டுகஷமஶர்.

குற்மம்,

பிமப்பித்து,

தபண்

தகஶடுப்பது

ைகுந்ை

கல௃க்கு ய஫லும் குற்மம்

ைண்ைதனத஬

அரித்ைஶல் ஫ட்டுய஫ தபண் கதரக் கஶப்பஶற்ம ப௃டிப௅ம். அைற்கஶன அ஭சு சட்ைம் பிமப்பிக்க யலண்டும்.


49

புதுக்கலிதை

கட்ைத஫ப்தபப்

கலிஞர்கரின் தலள்ர஫ஶய்ப் சைங்குகள் தபண்

கலிதைகரின் தபஶங்கஷ

கபேத்துக்கள் பறம்

ப௃தமகதர

கலிதைகள்

கலிஞர்கரின்

தகஶண்டு

லபேகஷமது.

லஶழ்லி஬ல்

பு஭ட்சஷப௅ைன்

தபற்றுக்

அத஫ந்

கலிதை஬ில்

புது ஫஭புகள்,

லிரக்கும்

துள்ரன. அல

தபண்

புைஷ஬

இபேப்பினும்

நம்பிக்தக஬ின்

கு஭யய எயஷக்கஷமது. தபண் தபஶபேரஶைஶ஭ச் சுைந்ைஷ஭ம் தபற்மஶல் தபண்ட௃ரித஫ சஶத்ைஷ஬ம், அைற்குப் தபண் ஋ல்யஶ஫ஶக ஫ஶம யலண்டும். அயை யபஶல் தபண் ‘யபதை’ த஫ன்த஫஬ஶனலள் ஋ன்று சஷய யலதர கரில்ைஶன் ஈடுபை ப௃டிப௅ம் ஋ன்ம ஋ண்ணங்கதர ஫ஶற்ம யலண்டும். தபண் ப௃ன்யனற்மத்ைஷற்கு சப௄கம் ைதை஬ஶக இல்யஶ஫ல் அலர்கள்

லரர்ச்சஷத஬

தபபேத஫ய஬ஶடு

ல஭யலற்க

யலண்டும். „தபண்ணி஬ம்’ யலதய

஋ன்பது

ஆண்கதர

தசய்஬ஶ஫ல்

ய஫யயஶங்கஷ

இபேப்பதும்,

இபேப்பதும்,

புரிந்துதகஶள்கஷமஶர்கள்.

஋ைஷர்ப்பதும் ஆண்

஋ன்று

ய஫லும்

கதர

஋ப்படி,

ஆண்,

லட்டு ீ லிை

஋ப்படிய஬ஶ

தபண்

இபேலபேம்

ச஫ம் ஋ன்பதும் ைலமஶன கபேத்து, ஆண், தபண் இபேலபேம் ைங்கரது

சுைந்ைஷ஭

உரித஫கதர

லிட்டுக்

தகஶடுக்கஶ஫ல்

சுைந்ைஷ஭஫ஶக அல஭லர் ஋ண்ணங்கல௃க்குத் ைகுந்ைஶற்யபஶய சப௄கப் யபஶ஭ஶை யலண்டும்

பி஭ச்சஷதனகல௃க்கஶகத் யலண்டும்.

சப௄க

஋ன்பைஷல்

ைீர்வு

நயனுக்கஶக ஆட௃க்கு

தூண்டுயகஶயஶக இபேக்க யலண்டும்.

கஶண்பைற்குப் ஋ன்ன எபே

தசய்஬ தபண்


50

“தபண்ணடித஫ ைீபேம் ஫ட்டும் யபசுந் ைஷபே நஶட்டில் ஫ண்ணடித஫ ைீர்ைல் ப௃஬ற்தகஶம்யப‛ ஋ன்ம

பஶயலந்ைரின்

கூற்தம

நஷதனலில்தகஶண்டு

தபண்ணடித஫ நீக்கஷப் தபண்கதரக் கஶப்யபஶ஫ஶக. க.கயிதா

஥ன்஫ி : கீ ற்று

நன்மஷ:அபேந்ைைஷ


51

vd;d cwNth ,yz;ldpNy Nkhl;lu; tz;b ,y;iynad;why; kpfTk; rpukk;. FLk;gkhf ,Ue;jhy; mijtplr; rpukk;. vOgJfspd; eLg;gFjp. vdf;Fj; jpUkzkhfp rpy khjq;fs;jhd; Mfpd. Mdhy; kidtp ,d;dKk; ,yz;lDf;F te;J Nrutpy;iy. rhujpg;guPl;irapy; rpj;jpnaa;jp xUkhjk;$l Mftpy;iy. jpUkzkhfpa Gjpjpy; kidtpapd; vjpu;ghu;g;G> gpuahzr;rpf;fy;fs;> mnrsfupak;> gzr;nryT vd;gdtw;iw kdjpy; nfhz;Nl xU rpwpa Nkhl;lhu;tz;bia thq;fpNdd;. mg;NghJjhd; vdJ ez;gd; jdJ cwTf;fhug; ngz; xUtu; ,yz;ldpy; te;J gbj;J Kbj;Jtpl;L jhk; gpwe;j ehl;bw;Fr; nry;y ,Ug;gjhfTk;> tpkhd epiyaj;jpw;Ff; nfhz;L nry;yg; gy nghUl;fs; ,Ug;gjdhy; vd;Dila Nkhl;lhu;tz;bapy; nry;y cjt KbAkh vd;W Nfl;lhd;. tpkhd epiyaj;jpw;Fr; nry;tjw;Fupa ghij$lj; njupahj epiyapy; mg;NghJ vdf;fpUe;j XNu ez;gdpd; Ntz;LNfhis kWf;fKbahky; mq;Nf nry;tjw;F xj;Jf;nfhz;Nld;. fhiy xd;gJ kzpf;nfy;yhk; tpkhd epiyaj;jpy; epw;fNtz;Lk;> vk;ik vl;L kzpf;F te;jhy; NghJk; vd;W $wpapUe;j NghJk; ehkpUtUk; mjpfhiyapNyNa vOe;J fhiy VO kzpf;nfy;yhk; ez;gdpd; cwtpdu; tPl;bw;Fr; nrd;Wtpl;Nlhk;. mtu;fs; jq;fpapUe;j tPl;bw;Fr; nrd;W fjtpy; jl;bagpwFjhd; mq;fpUe;j xU ngz; fz;fisf; frf;fpagbNa te;J


52

fjitj; jpwe;J rpwpa Gd;difAld; vq;fis cs;Ns tuNtw;whu;. vq;fis mkUk;gb $wptpl;L cs;Ns nrd;Wtpl;lhu;. vJTk; NgrhJ ,UtUk; Nrhghtpy; mku;e;Njhk;. “,tu;jhdh ckJ cwTf;fhuu;?” vd;W nkJthf ez;gidf; Nfl;Nld;. “,y;iy” vd;gJNghy; jiyia kl;Lk; Ml;b “vdJ rNfhjupapd; Njhop” vd;W $wptpl;L tPL KOtijAk; Nehl;lk; tpl;Lf;nfhz;bUe;jhd;. mJ xU rpwpa tPL. tPL vd;gijtpl tPl;bd; xU gFjp vd;gJjhd; nghUj;jkhdJ. ,uz;L rpwpa miwfs;> ,tw;wpd; Kd;dhy; xU rpwpa tpwhe;ij> mUNf rpwpa rkaw;$lk;> Fspayiw mt;tsTjhd;. ehq;fspUtUk; me;jr; rpwpa tpwhe;ijapypUe;j xU Nrhghtpy; mikjpahf mku;e;jpUe;Njhk;. cs;Ns Eiotjw;Ff; fjtpidj; jpwe;Jtpl;l me;jg; ngz; kPz;Lk; ntspNa te;J “fhg;gp Nghll;Lkh? vd;W Nfl;lhu;. “,d;dKk; Nghltpy;iyah?” vd;W Nfl;fNtz;Lk;Nghy; ,Ue;jJ. tof;fj;Jf;F khwhf mjpfhiyapNyNa vOe;jjdhy; ehq;fs; vJTNk mJtiu cl;nfs;stpy;iy. mjd; gpwF fhg;gpah NjdPuh? rPdp vj;jid? ghy; Ntz;Lkh Ntz;lhkh? vd;W toikahd Nfs;tpfisNa Nfl;lhYk; vdf;nfd;dNth cs;@u xNu vupr;ryhfNt ,Ue;jJ. Mdhy; vJTNk NgrhJ Nfl;l Nfs;tpfSf;Fg; gjpyspj;j ez;gidNa ghu;j;Jf;nfhz;bUe;Njd;. rpwpJ Neuj;jpy; ey;y R+lhf fhg;gp nfhz;Lte;J nfhLj;jhu;. ,yz;ld; Fspupy; RUz;L gLj;jpUe;jjhy; mjpfhiyapy; rw;W mjpfkhfNt J}


53

q;fp mtrukhf vOe;J NjePu;$l mUe;jhky; Gwg;gl;l vkf;F me;jf; fhg;gp Njthkpu;jk;Nghy ,Ue;jJ. jpBnud;W vk;Kd;dhypUe;j miwf;fjT jpwe;jJ. mjw;Fs;spUe;J fjtpd; NeNu Kd;dypUe;j vd;idg; ghu;j;Jg; Gd;rpupg;Gld; xU ngz; ntspNa te;jhs;. Njthkpu;jk; mUe;jpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ mofp xUj;jp Gd;rpupg;igAk; ms;sp tPr vd; MtpNa xUfzk; ,d;gNyhfk; nrd;W te;jJ. me;jg;ngz;jhd; vd; ez;gDila cwtpdu; vd;gijAk;> mts; vdf;F mUfpypUe;j jdJ cwtpdiug;ghu;j;Jj;jhd; mg;gbnahU Gd;difia tPrpdhs; vd;gijAk; kWfzNk czu;e;Jnfhz;Nld;. “mtu; vdJ xd;Wtpl;l rNfhjup. FLk;gj;jpy; filrpg;gps;is> nry;yg;gps;is. fle;j Ie;J tUlq;fSf;F Nkyhfj; jdJ ngw;Nwhiug; gpupe;J te;J ,q;Nf gbj;Jf;nfhz;Lk;> Ntiy nra;Jnfhz;Lk; tho;fpwhu;. ,q;fpyhe;jpNy epue;jukhf trpg;gjw;Fupa mDkjp fpilj;Jtpl;lhYk; mtupd; ngw;Nwhu; ,tu; ,q;Nf tho;tij tpUk;gtpy;iy. mjdhy;jhd; jhd; gpwe;j ehl;Lf;Nf jpUk;gpr; nry;fpwhu;” vd;W mtupd; rupj;jpuj;ij rpy tpehbfspy; nrhy;yp Kbj;jhd;. ,jidf; Nfl;lJk; ehd; vg;NghJ ,g;gbr; nry;yg; NghfpNwd;> vd; mk;kh> mg;gh> rNfhjuu;fs;> kw;Wk; cwtpdu;fisnay;yhk; fhzg;NghfpNwd; vd;w Vf;fk; vd;id thl;l Muk;gpj;jJ. ehd; vd;id kwe;J vq;NfNah ghu;j;jgb ehd; CUf;Fr; nry;tJ NghyTk;>


54

mk;kh> mg;gh> jk;gp> jq;iffisnay;yhk; fhz;gJ NghyTk; fw;gid nra;Jnfhz;bUe;Njd;. jpBnud;W kWgbAk; vkf;F Kd;dhypUe;j miwf; fjT jpwe;jJ. rpwpa jhb itj;j Xu; Mz;kfd; ntspNa te;jhu;. mtu; vq;fis mq;Nf rw;Wk; vjpu;ghu;f;ftpy;iy vd;gjid mtupd; Kfghtj;jpypUe;J mwpaf;$bajhf ,Ue;jJ. ehk; mq;Nf mikjpahf ,Ue;jjif; fz;L rw;Wj; jpLf;Fw;wtu;Nghy; fhzg;gl;lhu;. vk;ikg;ghu;j;J Xu; mrl;Lg; Gd;difia kl;Lk; cjpu;j;Jtpl;Lf; FspayiwAs; GFe;Jtpl;lhu;. mLj;jLj;J ntspNa te;j ,UtUk; ,Ugf;fkhfr; nrd;Wtpl;lhu;fs;. kPz;Lk; ehk; kl;LNk mq;Nf mirahJ mku;e;jpUe;Njhk;. mg;gbnad;why;…….? tpil njupatpy;iy. rpwpJ Neuj;jpw;F Kd;dhy; ,d;g Nyhfj;jpw;Fr; nrd;Wte;Njd;. rw;W Kd;djhf fw;gid Nyhfj;jpy; ,Ue;Njd;. ,g;;NghJ ve;j Nyhfj;jpy; ,Uf;fpNwhk; vd;gij mwpa Kbahjtu;fshfNt ,UtUk; ,Ue;Njhk;. ,UtUf;Fk; vd;d elf;fpd;wJ vd;gJ tpsq;ftpy;iy. Xu; rpwpa mjpu;r;rp miy te;J ,UtiuAk; jhf;fptpl;Lg; NghdJNghy; ,Ue;jJ. ahu; ,tu;? me;jg; ngz;zpd; miwf;Fs; ,e;jj; jhbf;fhuDf;F vd;d Ntiy? ez;gd; vd;idg; ghu;f;f ehd; ez;gidg; ghu;j;Njd;. jdf;F vd;d elf;fpwJ vd;W njupatpy;iy vd;gJNghy; ez;gd; vd;idg; ghu;j;Jr; irif kl;Lk; nra;jhd;.


55

rpwpJ Neuj;jpy; midtUk; tpkhd epiyaj;jpw;Fr; nry;y Maj;jkhdhu;fs;. vdJ rpwpa tz;bapDs;Ns vy;yhg; nghUl;fisAk; Vw;wptpl;L vy;NyhUk; cs;Ns Vwp mku;e;Njhk;. CupNy “irf;fpypNy” Kd;dhy;> gpd;dhy;> vy;yhk; nghUl;fis itj;Jf;nfhz;L gy ehl;fs; Xl;bapUf;fpNwd; Mdhy; ,g;gbahfg; gy nghUl;fSlDk;> tz;b epuk;gpa Ml;fSlDk; xUehSk; ,yz;ldpNy tz;b Xl;ltpy;iy. xUthW ez;gd; topfhl;l tpkhd epiyaj;ij te;jile;Njhk;. tpkhd epiyaj;jpy; nghUl;fis epWj;J> gj;jpuq;fisr; rku;g;gpj;Jtpl;L mtiu gazk; mDg;Gk; Ntistiu fhj;jpUe;J mDg;gpNdhk;. xt;nthUtuhf “ehd; Nghapl;L tUfpNwd;> ehd; Nghapl;LtUfpNwd;” vd;W nrhy;ypf;nfhz;L te;jtu; tupirapy; filrpahf epd;w me;jj; jhbf;fhuid ,Wff; fl;baizj;Jf; fd;dj;jpy; Kj;jkpl;Ltpl;L “A+ Nuf; nfau;” (You take care) vd;W Mq;fpyj;jpy; $wptpl;Lf; iffis mirj;jgbNa cs;Ns nrd;Wtpl;lhu;. ehk; mtu; cs;Ns nry;tijg; ghu;j;Jf;nfhz;L epd;Wtpl;Lj; jpUk;gpNdhk; me;jj; jhbf;fhuidf; fhztpy;iy. vkf;Ff; fjtpidj; jpwe;Jtpl;l me;jg; ngz; kl;Lk; mq;Nf epd;Wnfhz;bUe;jhu;. ehk; kPz;Lk; mtiu me;j tPl;bNy nfhz;L nrd;W tpLtjw;fhfr; nrd;Wnfhz;bUe;Njhk;. mJtiu me;jj; jhbf;fhuidg; gw;wp ahUlDk; NgrhjpUe;j ez;gd; me;jj; Njhopaplk; “ahu; mtu;?” vd;W


56

Nfl;lhd;. me;jg;ngz; rpwpJ Neuk; nksdkhf ,Ue;Jtpl;L “mtu; ahnud;Nw vdf;Fj; njupahJ. mtiuj; jdJ ez;gu; vd;W New;Wj;jhd; vdf;F mwpKfk; nra;J itj;jhu;. New;W tPl;bw;Fg; gazk; nrhy;y te;jtu; ,uT mq;NfNa jq;fptpl;lhu;. kpFjp vy;yhk; ePq;fs; fz;bUg;gPu;fs;jhNd. Vd;W $wptpl;L vq;NfNah ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jhu;. kPz;Lk; xNu mikjp. ,g;NghJjhd; ehk; Nghl;l fzf;nfy;yhk; rupahf tu Muk;gpj;jJ. jhd; ,dpNky; ,yz;lDf;Fj; jpUk;gTk; tug;Nghtjpy;iy. jhd; ,q;Nf vd;d nra;jhYk; jdJ ngw;NwhUf;Nfh my;yJ mq;fpUf;Fk; kw;wtu;fSf;Nfh njupag;Nghtjpy;iy. njupe;jhYk; mtw;iw %b kiwf;fyhk; vd;nwhU ek;gpf;if mtuplk; ,Ue;jpUf;fpwJ. mjdhy;jhd; vt;tsNth ele;jpUe;Jk; vJTNk elf;fhjJNghy; ebj;jhu;. mtUf;F kl;Lk; jdpg;gl;l tpjkhfg; gpupahtpil $wpdhu;. ehq;fs;jhd; Kl;lhs;fs;. mtu; nrhd;d Neuj;jpw;F mtu;fs; tPl;bw;Fr; nry;yhjJ KjyhtJ Fw;wk;. ahu; mtu; vd;W Nfl;fhjJ ,uz;lhtJ Fw;wk;. mtidAk; tzbapNy Vw;wpf;nfhz;L nrd;wJ %d;whtJ Fw;wk;. %d;W Fw;wq;fs; vq;fSilaJ. rup> ed;gdpd; rNfhjup nra;jJ Fw;wkh? my;yJ ehq;fs; nra;jJ Fw;wkh? ,Jtiu vdf;F tpil njupatpy;iy.

K.J.nry;tuhIh. 23.04.2008


57

஥ிதா஦ித்த ஷயர஭... அத஭க்குலதர சஷலப்பு ஫து தூக்கஷ஬ குரித஭ச் ச஫ப்படுத்ைஷ஬படி தைபேயலஶடு கண் அதய஬... ைலதரகரின் சத்ை஫ஷல்யஶ இ஭வு தச஬ற்தக ஫ஷன்஫ஷனிகரஶய் தலரிச்சம் அதச஬ஶ தலள்தர ஫஭ங்கள். இறுக்கஷ஬ குரிபேக்குள் ப௃த்ைங்கயரஶடு இரசுகள். இல்யஶை பிள்தரக்கஶய் ஫ஶர்லயஷக்க அனுங்கஷ஬படி எபே தபண். ஫ஶற்றுத்ைஷமஶனஶரிக்கு உைவும் எபே ஆசஷரி஬ர். பிண ஊர்ைஷ஬ின் கு஭ல். லஶைதகப் தபண்ட௃ம் அன்தம஬ லஶழ்தல ஭சஷக்கும் இதரஞனும். லல௅க்கும் பனி஬ில் தகத்ைடிைஶன் உமலஶய் ைனித்யை நைக்கும் ப௃துத஫. குரிர் உ஬ித஭ உதம஬ தலக்க சஷந்ைஷக்கச் சஷந்ைஷக்க தலறுக்கும் லஶழ்லின் உச்சம். இமப்பிலும் பிமப்பிலும் உமவு யைடும் நஶம் ஋ங்யக இலர்கள் ஋ங்யக. இன்தனஶபே அத஭க்குலதர ஋டுத்துக்தகஶள்கஷயமன் ஌ன் ஋ன்மஶல்.... இன்மஷயஷபேந்து பறகயலண்டும் ஋ன் பிணத்தை நஶயன கஶலல் கஶக்க!!! ஷேநா(சுயிஸ்) ஥ன்஫ி உனிஷபாரச 2011/03/07


58

ததரி஦஦ தாத்தா. தலரிய குரிர்ப்பூக்கரின் சஷைமல்.தலரிய பஶர்த்ைஶ அத஫ைஷ஬ஶன இதய஬ில்யஶ ஫஭ங்கள்.பூதனத஬ஶன்று குறுகஷ நைந்ைபடி.யலம ஋ன்ன தசய்஬ நஶன்.லஶதனஶயஷ஬ில் "தபஶட்டு தலத்ை ப௃கய஫ஶ...".கூத஭஬ில்யஶ லட்ய ீ ப௃கடு பஶத்துப் படுத்துக்கஷைக்கஷமன்.அப்யபஶ ஋ன்ன ஆகும்.எய஭ ஊர் ஞஶபகம்ைஶன். அயைஶை யபஶன கஷறத஫ ை஫ஷழ்நைஷ அக்கஶன்஭ எபே பைஷவும் லஶசஷச்சன்.அதுைஶன் இந்ை ஞஶபகச் சஷைமல்கள்.சுற்மம் சூறல் ஋த்ைதன ஫னிைர்கள்.பஶர்ப்யபஶம் பறகஷ஬ிபேக்க஫ஶட்யைஶம். சஷரித்ைஷபேப்யபஶம் யபசஷ஬ிபேக்க஫ஶட்யைஶம்.தசஶந்ை஫ஶ஬ிபேக்கும் சண்தையபஶட்ைைஶல் யபஶ஬ிபேக்க஫ஶட்யைஶம்.ஆனஶல் அத்ைதனயபபேம் ஞஶபகத்ைஷல் அடிக்கடி லந்துயபஶகும் உமவுகள்.நம்஫லர்கள்.தசஶந்ைங்கள்.஬ஶர் ஋ங்கு.இப்யபஶ இபேப்பஶர்கரஶ இல்தய஬ஶ ஋ன்றும் தைரி஬லில்தய.தபபேப௄ச்சஷல் கத஭ப௅ம் அலர்கள் ப௃கங்கள்.சஷயச஫஬ங்கரில் எபேயலதர தசத்ைஷபேந்ைஶல்.....இனிக் கஶணயல ப௃டி஬ஶயை.஋த்ைதன லபேைங்கரின் யலகப் பஶய்ச்சல். அந்ைக் கதை லஶசஷச்ச பிமகு லந்துயபஶகும் எபேப௃கம் ஋ங்கள் கஷபேஷ்ணப௄ர்த்ைஷத் ைஶத்ைஶ.நஶங்கள் அலபேக்கு லச்சஷபேக்கும் தப஬ர் ஋ன்ன தைரிப௅ய஫ஶ..."ைைரினன ைஶத்ைஶ".஌தனன்மஶல் ஌யைஶ எபே இ஭ஶகம் சத்ை஫ஶய் ப௃ட௃ப௃ட௃த்ைபடிைஶன் ஋ந்ை யந஭ப௃ம்.நஶய்க்கு பூதனக்கும் அயை ஭ஶகம்ைஶன்.அந்ை ல஬ைஷய சந்யைஶள ஭ஶக஫ஶ துக்க஫ஶ தைரி஬ஶது.நஶத஬ அடிச்சுக் கதயக்கவும் ஭ஶகம்ைஶன்.


59

அலத஭ ஋ல்யஶபேக்கும் தைரிப௅ம்.அலர் தபரி஬ யபர் புகறஶன ஫னுளன்஫ஶைஷரித்ைஶன் ஋ங்கை ஊர்ய.இத்ைதனக்கும் அலர் எபே சஶை஭ண யகஶ஬ில் ைலில்கஶ஭ர்ைஶன்.ஆனஶல் குஞ்சு குபே஫ஶன்ய இபேந்து தபரி஬ தபரி஬ ஫ஶடிலட்டுக்கஶ஭ ீ ஫யகஸ்லரி அக்கஶ,ைஶலடிச்சந்ைஷ ைஶண்ை லபேம் ைலமதணச் சஷன்னத்ைம்பி஬ண்தண,யமஶசஶப்பூக்கதை ை஬ஶ,தகஶக்குலில் பள்ரிக்கூை அைஷபர், சந்ைஷப்பிள்தர஬ஶர் யகஶ஬ில் ஍஬ர் லத஭க்கும் அத்துப்படி இந்ைப்தபடி ைைரினஶனஶனஶ. கஶக்கஶ லபேது...இந்ைஶபூதன...பிள்தரபிடிகஶ஭ன் லஶமஶன்...அங்கபஶர் நஷயஶலிய பஶட்டி சம்பல் அத஭க்கஷமஶ....஋ந்ைப் பூச்சஶண்டிக்கும் ஫சஷ஬ஶை சஶப்பிை ஫றுக்கும் சஷன்னனுகள் இந்ைஶ லஶமஶர் ைைரினனஶ ைஶத்ைஶ ஋ன்மஶல் கண்தண உபேட்டித் யைடி஬படிய஬ ஋ப்பிடி ஋ன்யம தைரி஬ஶ஫ல் சஶப்பிட்டுலிடுலஶர்கள்.அைற்கஶக குறந்தைகல௃க்கு லில்யன் இல்தய அலர்.஋ப்யபஶதும் யலட்டி ஫டிப்பில் ஌யைஶ எபே இனிப்பு லதக இபேந்துதகஶண்யை஬ிபேக்கும்.யகஶ஬ியஶல் தகஶண்டுலபேம் தபஶங்கயயஶ ய஫ஶைகய஫ஶ லதைய஬ஶ லறஷ஬ியயய஬ தகஶடுத்துக் தகஶண்ைஶடிலிடுலஶர் ைஶத்ைஶ.லட்டியய ீ சஷன்னஶச்சஷக் கஷறலி சத஫க்கஶ஫ இலர் சஶப்பிைக் தகஶண்டு லபேலஶத஭ன்று பஶத்துக்தகஶண்டு பட்டினி஬ஶக் கஷைக்கும் பஶலம். ைஶத்ைஶ எபே ைண்ணிக்கஶக்கஶ.ைண்ணி஬டிக்கஶை பகல் யந஭ங்கரில் நஷதம஬க் குறந்தைகள் சுற்மஷ஬ மஶட்டினம்஫ஶைஷரித்ைஶன் அலர்.எபே ஆள் ைதய஬ியப௅ம் ப௃துகஷயப௅஫ஶய் ஬ஶதன லிதர஬ஶட்தைல்யஶம் நைக்கும்.இபேக்கஷம கதைசஷச் சஷல்யதம லத஭க்கும் ஌யைஶ ஋ல்யஶம் லஶங்கஷக் குடுத்ைஷடுலஶர்.சஷன்னஶச்சஷ ைஷட்டினஶ..."சும்஫ஶ இ஭டி உதுைஶன் ஋ங்கல௃க்கு எபே குஞ்சு


60

இல்யஶ஫ல்யபஶச்சு...."஋ன்று ப௃டிக்கும்யபஶது ைனக்தகஶபே குறந்தை஬ில்யஶை ஆைங்கம் தலடித்துச் சஷரிப்யபஶடும் ஌யைஶ எபே இ஭ஶகத்யைஶடும் சஷன்னஶச்சஷ஬ின் கஶைஷயப௅ம் பட்டுப் பமக்கும். பகல் யந஭ங்கரிய சஷன்னஶச்சஷத஬த் தூக்கஷ லச்சுக் தகஶண்ைஶடுலஶர்.அம்஫ஶ ஆச்சஷ ஋தண ஋ண்ைபடி பூதனக்குட்டியபஶய பின்னுக்கும் ப௃ன்னுக்கும் ைஷரிலஶர்.சஷன்னஶச்சஷப௅ம் ஋ல்யஶம் ஫மந்து அலபேக்கு ஋ன்ன பிடிக்கும் ஋ண்டு யைடித் யைடி லஶங்கஷச் சத஫ப்பஶ.஫ீ ன் இதமச்சஷ ஋ண்டு லஶங்கஷக் தகஶண்டு லந்து குடுத்ைஷட்டு ைஶனும் உைலிகள் தசய்து குடுப்பஶர். சத஫஬ல் ப௃டி஬ிம கட்ைத்ைஷய இஞ்சஶ஭ப்பஶ..... ஋ண்டு தசக்கஷயரஶை தலரிக்கஷடுலஶர் ைஶத்ைஶ."சரி஬ஶப்யபஶச்சு துதயலஶன் தலரிக்கஷட்டிட்ைஶன் இண்தைக்குச் சஶப்பிட்ை஫ஶைஷரித்ைஶன்"....஋ண்டு ஆச்சஷ ைதய஬ிய அடிச்சுக்தகஶள்ரஶை குதம஬ஶ புயம்பத் தைஶைங்குலஶ."ச்ச....சும்஫ஶ கத்ைஶை...நஶன் இப்ப லந்ைஷடுலன் நீ சஶப்பஶட்தைப்யபஶடு"... ஋ண்ைபடி யபஶனஶத஭ண்ைஶ பிமதகன்ன தசக்கஷதரப௅ம் ஆதரப௅ம் ஆ஭ஶச்சும் தூக்கஷக்தகஶண்டு லபேலினம்.இல்யஶட்டி ைஶயன தசக்கஷதரத் தூக்கஷக்தகஶண்டு யலட்டி அலிழ்மதும் தைரி஬ஶ஫ இடுப்பிய தபல்ட்ைஶன் ஫ஶனத்தைக் கஶப்பஶத்தும். இதுக்கஷதை஬ிய சஷன்னஶச்சஷ கமஷ யசஶதமல்யஶம் தகஶஞ்சம் தகஶஞ்சம் ஋டுத்து யலம இைத்ைஷய பக்குலப்படுத்ைஷடுலஶ. அலவுக்குதகல்யயஶ தைரிப௅ம் ஋ன்ன சன்னைம் ஆடுலஶத஭ண்டு."ஏ஫டி ஏ஫டி உன்஭ தகஶம்஫ஶ யகஶறஷ சத஫ச்சு எரிச்சுலச்சல்யயஶ ப௄த்ை ஫பேய஫ஶனுக்கு குடுத்ைல.஋னக்கு தலறும் குறம்பும் ஭சப௃ம் ஌யனஶைஶயனஶதலண்டு ைட்டிய யபஶட்டுத் ைள்ரிலிட்ைல.ஆனஶ கதைசஷய நஶன்ைஶன்


61

ஆசுப்பத்ைஷரிக்கும் லட்டுக்கும் ீ அதயஞ்சனஶன்".இது ஫ட்டும்ைஶன் ஋ப்பவும் பல்யலி஬ஶய்த் தைஶைங்கும்.அப்பத்ைஶன் அலபேக்கு ஋ப்பயலஶ ஆச்சஷ தசஶன்னது அலலின்஭ அப்பஶ தசஶன்னது ஋ல்யஶம் ஞஶபகத்ைஷய லபேம். ஆச்சஷத஬ப௅ம் ஋ப்பிடித஬ண்ைஶலும் யகஶலப்படுத்ைஷடுலஶர்.உன்஭ தகஶப்பர்...யகஶச்சஷ ஋ண்டு அங்கஶய நல்ய நல்ய தசந்ை஫ஷழ் ஋ல்யஶம் கயந்து கட்டி ஆைத் தைஶைங்குலஶர்.ஆச்சஷப௅ம் "஋ன்ன தசஶன்னலர் ஋ன்஭ அப்பஶ.அலபேம் இல்தயத஬ண்ைஶ ய஭ஶட்டியைஶன் பஶய் யபஶட்டுக்தகஶண்டு பிச்தச ஋டுத்ைஷபேப்பி஬ள்.லந்ைஷட்ைஶர் தபரிசஶ பீத்ைஷக்தகஶண்டு....."஋ண்டு அலர் ஆ஭ம்பிக்க ஋டுத்துக் தகஶடுத்ைஷடுலஶ.பிமகு யகக்கவும் யலட௃ய஫. "஋ன்னயலஶ ஋ன்னயலஶ....ஏ஫டி நஶன் ஭ஶணி஫ஶைஷரித஬ல்யயஶ உன்தன லச்சஷபேக்கஷமன்.஌ன் உனக்தகல்யஶம் ஫மந்துயபஶச்யசஶ.""நஶன் ஫மக்யகல்ய...அப்ப தசஶல்லுங்யகஶலன்.தைய்ல஫ஶ யபஶனதுகதர ஌ன் இப்ப இல௅க்கஷமஷ஬ள்.நஶதனல்யயஶ அதுகதரத் ைஷட்ையலட௃ம்.உங்கை ைதய஬ிய ஋ன்தனக் கட்டிப்யபஶட்டுப் யபஶய்ட்டுதுகள்....." ஋ண்டு ஆச்சஷ அறத்தைஶைங்க.஋தண ஋தண...அறஶை ஋ண்டு ச஫ஶைஶனப்படுத்ைஷ ப௃டி஬ஶ஫ப்யபஶக ப௃டிலிய சத஫ச்சு லச்ச கமஷ யசஶதமல்யஶம் ஫ண்பஶதன சட்டிய஬ஶை உதைபடும்.அயைஶை யகள்லிப௅ம் யபஶச்சு பைஷலும் யபஶச்சு.அடுத்ை ைண்ணி஬டி லத஭க்கும் சத்ைய஫ இபேக்கஶது.இ஭ணடு ஫ஶசத்ைஷய எபேக்கஶதலண்ைஶலும் இப்பிடி நைக்கும்.நடுநடுலிய சஷன்னச் சஷன்ன அயங்கஶ஭ங்கள் ஫ட்டுய஫. ம்ம்ம்...ஆச்சஷ ஋ல்யஶம் தபஶறுக்கஷத் துப்ப஭லஶக்க ைஶத்ைஶ அப்பிடிய஬ நஷத்ைஷத஭஬ஶ஬ிடுலஶர்.ஆச்சஷப௅ம் ைஷட்டினஶலும்


62

சஶப்பிைஶ஫ப் பஶத்துக்தகஶண்டிபேப்பஶ.பிமகு சூரி஬ன் சரி஬த்தைஶைங்கத்ைஶன் ஋ல௅ம்புலஶர்.பிமகும் அத஭குதம தலமஷ஬ில் ஆச்சஷ ைஶய஬...நீய஬ைஶன் தைய்லம்.நீைஶனடி ஋ன்஭ கைவுள்.உன்஭ அப்பஶயபஶய எபே ஫னுசதன உயகத்ைஷய கஶணப௃டிப௅ய஫ஶ.நஶன்ைஶன் அதல஬ல௃க்கு எண்டும் சரி஬ஶச் தசய்ய஬ல்ய ஋ண்தைல்யஶம் புயம்பினபடி லஶய் யகஶணக்யகஶண புகழ்ந்து ைள்ல௃லஶர். "சரி஬ப்பஶ....சரி஬ப்பஶ இப்ப சஶப்பிடுங்யகஶ..." ஋ண்டு ஆச்சஷப௅ம் லஶய் ஏ஬ஶ஫ச் தசஶல்யஷக் யகக்கும்.அலவுக்குப் அக்கதமய஬ஶை அடுத்ை நஷகழ்வுக்குப் ப஬ம்.சஶப்பிட்ைஶத்ைஶன் ஫ற்மத்ை஭ம் ைலமதணக்குப் யபஶக஫ஶட்ைஶர்.இல்யஶட்டி ஭ஶத்ைஷபேலிறஶவும் தைஶைபேம். ைஶத்ைஶ நல்யஶக் குடிச்சு தபரி஬ கயஶட்ைஶ தசய்ைஶத஭ண்ைஶ பிமகு எபே கஷறத஫க்கு சஶ஫ஷைஶன்.ஆதரப்பஶக்கயலட௃ய஫.ஆச்சஷக்கு லிமகு தகஶத்ைஷக்தகஶடுப்பஶர்.உைலி தசய்மன் ஋ண்டு அலலின்஭ யைஶச்சு லச்ச சஸதயத஬ல்யஶம் ைஷபேப்பி ஋டுத்துத் யைஶய்ப்பஶர்.ஆச்சஷ குரிக்க தைஶட்டி நஷதம஬ ைண்ணி இதமச்சுலிடுலஶர் .இப்பிடி லட்டு ீ யலதயத஬ல்யஶம் எல௅ங்கஶ நைக்கும். ஆனஶ ஆச்சஷ கடுகடுதலண்டு ப௃தமச்சுக்தகஶண்டு ைஷரிலஶ.யைத்ைண்ணி சஶப்பஶதைல்யஶம் "தைஶம்" ஋ண்டுைஶன் தகஶண்டு லந்து தலப்பஶ.அதுக்கும் கஷண்ைல் லிடுலஶர்."஌னப்பஶ இப்பிடிச் சுைச் சுைத் ைஶம ஆத்ைஷத் ைஶ...."஋ண்டு யலட௃த஫ண்டு ைஷபேப்பிக் குடுப்பஶர்.அதுவும் நஶங்கள் ஆபேம் கஷட்ை இபேந்ைஶல் அலரின்஭ கஷண்ைல் கூடுையஶ இபேக்கும்.ஆச்சஷப௅ம் அலபேக்குத் தைரி஬ஶ஫ தகஶடுப்புக்க சஷரிப்பஶ.கஶைலும் கயஶட்ைஶலஶவும் இபேக்கும். இப்பிடித்ைஶன் எபேக்கஶ ஫தயநஶட்டுப்பக்கம் 10 நஶள் எபே


63

யகஶ஬ில் யசவுகத்துதுக்கஶக யபஶனலர்ைஶன் ஆதரய஬ கஶயணல்ய.அது சஷங்கர ஆட்கள் இபேக்கஷம இைம்.ஆச்சஷ அல௅து பு஭ரத் தைஶைங்கஷட்ைஶ.தசஶந்ைக்கஶ஭ர் யைடியபஶச்சஷனம்.ஆள் 10 நஶள்ப௃டி஬ ைஷபேலிறஶ ப௃டி஬ அங்க஬ிபேந்து உைன் யபஶனலர்கயரஶை யச஭ஶ஫ ைஶன் ைனி஬ லபேலன் ஋ண்டு ைனி஬ தலரிக்கஷட்டு இபேக்கஷமஶர்.஋வ்லரயலஶ தசஶல்யஷப௅ம் அலர் யகக்கஶ஫ ைனி஬ஶகயல யபஶய்ட்ைஶ஭ஶம். பிமதகன்ன.யைடி ஏய்ஞ்சு யபஶன எபே 10-15 நஶல௃க்குப்பிமகு தக஬ிய எபே தநசவு சஸதயப௅ம் ஆல௃஫ஶ தசம்பஶட்டுப் புல௃ைஷப௅ம் பல்லிரக்கஶை ப௃கப௃஫ஶய் லஶமஶர்.கல௅த்ைஷய யபஶட்டிபேந்ை சங்கஷயஷ ைலில் ஋ல்யஶம் யபஶச்சு.஋ன்னப்பஶ ஋ண்ைஶ ஆச்சஷக்கு சஸதய யைடி லஶங்கஷக்தகஶண்டு லஶமஶ஭ஶம். ைனக்குச் சஷங்கரப௃ம் தைரி஬ஶல்தய஬ஶம்.சரி஬ஶக் கஸ்ைப்பட்டுப் யபஶய்ட்ைஶ஭ஶம். பிமதகன்ன ஆச்சஷ அற ைஶத்ைஶ அற நஶங்கல௃ம் அற அல௅து ப௃டி஬த்ைஶன் ஆச்சஷ ஏடி ப௃றஷப்பஶ. "஋ங்க஬ப்பஶ....சங்கஷயஷ,ைலில்..." ஋ண்ைஶ அங்க இஞ்ச ஋ண்டு ஋த்ைதன புல௃ைஶக் கதை ஋ல்யஶம் லிடுலஶர்.ஆச்சஷ "நஶச஫ஶப் யபஶக....஋ண்டு தைஶைங்கஷத் ைஷட்டி அல௅து ப௃டிப்பஶ.தைரிஞ்ச ஬ஶரிட்ை஬ஶலது லித்ைஷபேந்ைஶத஭ண்ைஶ அலர்கயர தகஶண்டு லந்து தகஶடுப்பஶர்கள். ஆச்சஷ஬ின் அக்கஶ ஫கன்ைஶன் இலர்கல௃க்கு ஆை஭வு.அலர் அைற்குண்ைஶன பணத்தைக் தகஶடுத்ைனுப்புலஶர். தகஶஞ்ச நஶதரக்கு இந்ைப் பூதனப௅ம் பஶல் குடிக்குய஫ஶ ஋ன்கஷம஫ஶைஷரி லபூைஷப்பட்தைப௅ம் ீ ஆல௃஫ஶ சஷன்னப்பிள்தரகயரஶை லிதர஬ஶடிக்தகஶண்டும் ஆச்சஷக்கு உைலி஬ஶப௅ம் இபேப்பஶர்.஋ப்ப யலைஶரம் ப௃பேங்தக ஫஭ம் ஌றுய஫ஶ ஋ண்டு ஆச்சஷ தசஶல்யஷச் சஷரிப்பஶ.


64

ைஶத்ைஶ சஷன்னனிய சரி஬ஶன குறப்படி஬ஶம்.கதயச்சுக் கதயச்சு ைலில் லஶ஭ஶயைஶன் அடிலில௅஫ஶம்.ஆனஶப் பிடிபை஫ஶட்ைஶ஭ஶம்.கஷணத்துக்குள்ர இமங்கஷநஷண்டு கூத்துக்கஶட்டுலஶ஭ஶம்.இல்யஶட்டி பிடிப௅ங்யகஶ பஶப்பம்...஋ண்டு துயஶக்கட்டிய ஌மஷ இபேப்பஶ஭ஶம்.இ஭லியப௅ம் ல஭஫ஶட்ைஶ஭ம்.அம்஫ஶதல தலபேட்டி தூ஭ இபேந்ைபடிய஬ சஶப்பஶடு லஶங்கஷச் சஶப்பிடுலஶ஭ஶம்.ஆனஶ கதைசஷய அடி லஶங்கஷத்ைஶன் லட்டுக்குள்ர ீ ல஭ப௃டிப௅஫ஶம்.ைஶன் ைலில் பறகஷன ைன் குபேவுக்கு ஫ட்டும்ைஶனஶம் ப஬ம்.அைனஶய ப௄ன்மஶம்லகுப்பு ஫ட்டும்ைஶன் படிச்சல஭ஶம்.அதுக்குப்பிமகு ைன் குபேலின் லட்யய஬ ீ லரர்ந்ைல஭ஶம். இப்பிடி அலர் ஏய்லஶ இபேக்கஷம கஶயத்ைஷய ைன்தனப் தபட்தை஬ள் சுத்ைஷனதும் ைஶன் தபட்தை஬ல௃க்கு கச்சஶன் கைதய லஶங்கஷக் தகஶடுத்ைதும்,஍ஸ்கஷரீம் கஶ஭யனஶை சண்தை யபஶட்ைதும் ஋ண்டு ைன் இதரத஫க்கஶயக் கதைத஬ல்யஶம் தசஶல்லுலஶர்.ஆச்சஷப௅ம் ஭சஷப்பஶ. ஌தனண்ைஶ அல இலத஭ கஶையஷச்சுத்ைஶனஶம் கல்஬ஶணம் தசய்துதகஶண்ைல.இலர் தகஶஞ்சம் குறப்படி ஋ண்ைஶலும் தைஶறஷல் சுத்ை஫ஶம்.அைனஶய ஆச்சஷ஬ிண்ை அப்பஶ இலத஭த் ைனக்கு ைலில்கஶ஭னஶ லட்ய ீ லச்சஷபேந்ைல஭ஶம்.அந்ைக்கஶயத்ைஷய லட்யைஶை ீ எபே தலரி ஆண் இபேந்ைஶல் லட்டிலுள்ர ீ தபண்பு஭சுகதரக் கஶயணயைஶம்.஋ல்யஶபேம் பின்பக்க஫ஶகயல புறங்கஷக்தகஶள்லஶர்கரஶம். இலர் அடிக்கடி கஷணத்ைடிக்குப் யபஶலஶ஭ஶம்.஌தனண்ைஶ அங்கைஶன் லஶதற஫஭த்ைடிய சஷன்னக்கஶ....அலைஶன் சஷன்னஶச்சஷ பஶத்ைஷ஭ங்கள் கல௅வுலஶம்.இலர் தசபேப௃லஶ஭ஶம். இபேப௃லஶ஭ஶம்.சஷன்னக்கஶ பஶக்கயல ஫ஶட்ைஶலஶம்.இலதலக்


65

யகக்கஶ஫யய லஶரி நஷதம஬த் ைண்ணி நஷ஭ப்பி லச்சஷட்டு லபேலஶ஭ஶம்.அலவும் அைஷயைஶனஶம் பஶத்ைஷ஭ம் கல௅வுலஶலஶம். பியஶ஫஭த்ைடியைஶன் பஶய் லிரிச்சு ைலில் யலதய ஋ல்யஶம் தசய்லஶ஭ஶம்.அது கஶத்ைஶை ஋ன்கஷம தபஶய்ய஬ஶை கபேக்கு஫ட்தைக்குள்ரஶர ஆச்சஷ஬ப் பஶக்கயஶத஫ல்யயஶ அதுக்குத்ைஶன்.ஆச்சஷப௅ம் பஶக்கஷமஶ ஋ண்டு நஷதனச்சுக் தகஶள்ல௃லஶ஭ஶம்.ஆச்சஷத஬ நஶங்கல௃ம் கஷண்டிக் கஷரமஷக் யகட்டுப் பஶத்ைம்.நீங்கல௃ம் பஶத்ைனிங்கயரஶ ஋ண்டு.அல கதைசஷ லத஭க்கும் தசஶல்யயல஬ில்ய.ஆனஶ தலக்கப்பட்டுக்தகஶண்டு உள்ல௃க்க யபஶய்டுலஶ. இப்பிடி எபே நஶல௃ய஫ யநபேக்கு யந஭ கதைக்கயலஶ பஶக்கயலஶ இல்தய஬ஶம்.ஆனஶ இலபேக்கு லட்ய ீ கல்஬ஶணம் யபசத் தைஶைங்க இலர் ைன்஭ லட்ய ீ தசஶன்னல஭ஶம்.ஆச்சஷ லட்டுக்கஶமஶர் ீ நல்ய யபர்புகறனஶ நஶைஸ்ல஭க் குடும்ப஫ஶம்.அயைஶை தபரி஬ பணக்கஶ஭பே஫ஶம்.அைனஶய லட்ய ீ சஷக்கயஶம்.இலர் ஋ன்ன தசய்ைஷபேக்கஶர் தைரிப௅ய஫ஶ.ைஶன் சஷன்னஶச்சஷ நஷதனயலஶை அலவுக்கஶக கஶத்ைஷபேந்ை பியஶ ஫஭த்ைஷயய஬ தூக்கு ஫ஶட்டி சஶகயலண்டு க஬ிறு ஫ஶட்டிட்ைஶ஭ஶம். அப்பத்ைஶனஶம் த஫ல்ய஫ஶ ஆச்சஷ அல௅த்ைல.அலலின்஭ அம்஫ஶவுக்கும் லிரங்கஷனைஶம் ஆச்சஷக்கும் லிபேப்பத஫ண்டு.அப்பத்ைஶனம் இ஭ண்டு லட்டுக் ீ கஶ஭பேம் கல்஬ஶணப் யபச்சுக்கள் யபசஷனைஶம்.ஆனஶலும் சஶைகம் தபஶபேத்ை஫ஷல்தய஬ஶம்.஋ண்ைஶலும் நஶங்கள் இவ்லரவு கஶயம் சந்யைஶள஫ஶ லஶழ்ந்ைஷட்ைம்ைஶயன ஋ண்டு தபரி஬ சந்யைஶள஫ஶச் சஷரிச்சு யைஶறஷய சஶல்தலத஬ உைமஷப்யபஶடுலஶர் ைஶத்ைஶ.


66

அப்ப நஶன் சஷன்னனஶ இதல஬தர பஶக்கஷம யந஭ய஫ அதல஬ல௃க்கு 60-65 ல஬சு இபேக்கும்.இட௃லியஷயைஶன் இபேந்ைதல.இப்ப நஷச்ச஬஫ஶ இபேக்க஫ஶட்டினம்.஋ன்மஶலும் அடுத்ைப௃தம அப்பஶயலஶை கதைக்யகக்குள்ர யகக்கயலட௃ம். கஷபேஷ்ணப௄ர்த்ைஷ ைஶத்ைஶதலப௅ம் சஷன்னஶச்சஷ அம்஫ஶச்சஷத஬ப௅ம் ஞஶபகப்படுத்ைஷன ை஫ஷழ்நைஷ அக்கஶவுக்கும் நன்மஷ. "஋ங்கஷபேக்கஷமஶய் ஋ன்கஷமஶர்கள் இப்யபஶதும்.நஶன் இங்கஷல்தய ஋ன்கஷயமன்". ஷேநா(சுயிஸ்)


67

kwf;fKbatpy;iyah?

,bghLfSf;fpilNa Xuhz;lhfpAk; ,d;dKk; jPapd; R+L jzpahky; fUfpapUe;j me;jr; Rthpy; rha;e;J epw;fpNwd; ,bghLfSf;fpilNa ,Ue;j fw;fspy; xd;W vd;idg; ghh;j;J Nfl;fpwJ er;Rg;Gifahy; eQ;R+l;lg;gl;l cd; gaph; epiwe;j taiy kwf;fKbatpy;iyah? cd; tho;if fij EhW nrhy;y cd; FLk;gj;NjhL trpj;J te;j ,sePy th;zj;jpy; ,Ue;j tPl;il kwf;fKbatpy;iyah?


68

nropj;J tsh;e;jpUe;j khkuq;fSk; Njhil vYkpr;ir kuq;fSk; vhpe;J fplg;gijg; ghh;f;ifapy; me;jg; gioa tre;j epidTfis kwf;fKbatpy;iyah? xNu Fspf;Fs; Fz;lbgl;bwe;j cd; jha; je;ijiag; Gijj;jhNa me;jg; ghpjhg epfo;it cd;dhy; kwf;fKbatpy;iyah? mNjh me;jf; fy;yiwf;F nry;Yk; ghijiag; ghh;f;ifapy; cd; rNfhjuh; ,UtiuAk; cd; jq;ifiaAk; cd;dhy; kwf;fKbatpy;iyah? mj;jp kuj;jpy; fdpe;J te;j fdpia gpLq;fp vwpe;jijg; Nghy; tpLjiyf; fdpia gwpj;jij cd;dhy; kwf;fKbatpy;iyah?


69

cd; tho;if fij EhW nrhy;Yk; cdf;Fs; ,Uf;Fk; ,e;j khw;wj;ij Xh; ,iyAjph; fhynkd epidj;Jf;nfhs; kPz;Lk; mit Jsph;ff ; yhk; fhw;NwhL te;J FtpAk; kzw; Jfs;fshf tpLjiyiaf; fhz;gha; mg;NghJ cdf;Fs; ,Uf;Fk; Xyq;;fis kwe;J tpLtha; cdf;Fs; tpLjiy fhdNk xypf;Fk; Rtp];: tpf;fp etul;zk;


70

Nfs;tpf;Fwp ~~Rkp! Rkp!|| mk;kh $g;gpl;l cld ehd; jpLf;fpl;Lg;Nghdd;. mr;rh fdnthd;W mepahakha;f; fiyQ;R Nghr;RJ. ~~mk;kh ehd; ,Q;ir ,Uf;fpwd;.|| vd;iu Fuiyf; Nfl;lJjhd; jhkjk;. mk;kh khkuj;jbf;F Xbte;jh. ~~cd;idj; jdpa tpl;bl;L mtsit vy;yhk; vq;ifNah tpisahlg; Nghapl;lhsit.|| ngUk; Mjq;fj;Jld; nrhy;ypf;nfhz;Nl mk;kh vd;idj; J}f;fpf;nfhz;Lte;J tPl;Lf;Fs;Ns tpl;lh. mk;khTf;F %r;R thq;fpr;RJ. ~ghtk; mk;kh| ehd; jdpa ,Uf;fpwJ mk;khTf;Fg; gpbf;fhJ. Mdh.. vdf;nfz;lhy; jdpa ,Uf;fj;jhd; tpUg;gk;. jdpa ,Uf;Nff;fjhd; Nrhf;fhd fdnty;yhk; tUk;. ,J mk;khTf;F tpsq;fhJ. vJf;nfLj;jhYk; mtTf;F moj;jhd; njhpAk;. Ntiw xd;WNk njhpahJ. Nge;Jk; ehd; fdTyfpy; rQ;rhpf;fj; njhlq;fPl;ld;. vd;ndz;L NghdNdh njhpahJ. ehd; yz;ldpy ,Uf;fpw nghpakhkh tPl;biy epf;fpwd;. gr;ir epwj;jpNy [Pd;]{k; nts;isapy gr;irf; NfhLNghl;l hPNrl;Lk;> tbthd rg;ghj;Jk; Nghl;Lf;nfhz;bUf;fpwd;. khkh vd;idg; ghh;j;Jr; nrhy;Yfpwhh;. ~Rkpf;fz;Z! a+ Yf; gpa+w;wpGy;.|


71

vdf;Fr; rhpahd re;Njh\k; te;jpl;LJ. nkJtha; ehd; khkhl;ilf; Nfl;ld;... ~khkh! vd;id xU „n\hw‟; vLj;J tpLq;fsd;. mg;gh> mk;khf;F mDg;gp tplyhk;.| fnkuh nyd;];Rf;Fs;shy khkh vd;idg; ghh;f;fpwhh;. ~vq;if Rkp! ];iky;| vdf;F ntl;fk; te;jpl;LJ. vz;lhYk; Nyrha;r; rphpg;gk; vd;W epidr;rJjhd; jhkjk;. “Rkp! vd;d mJf;Fs;is epj;jpiu J}q;fj; Jtq;fPl;bNa?|| vd;iu Njhisj;njhl;L mk;kh cYg;gptpl;lh. vy;yhk; fiyQ;R Nghr;R. vy;yhNk fiyQ;R Nghr;RJ. vdf;F mk;khtpy rhpahd Nfhgk;jhd; te;JJ. Nfhgj;jpy; vd;d nra;apwJ vd;W njhpahk mttpd;iu ifiag; gpbr;Rj; jl;b tpl;ld;. ~~vd;d vd;iu ifiaj; jl;b tpLwpNah. mt;tsT jpkpNuh cdf;F. cd;iu jpkpUf;Ff; fpilr;r jz;lid NghjhJ. NtZk; cdf;F. ,d;Dk; NtZk;.” jpl;bf;nfhz;Nl mk;kh Nghapl;lh. mt jpl;bdhj; jpl;ll;Lk;. vdf;nfd;d vd;W epidr;Rf;nfhz;Nl fz;iz %bdd;. miuFiwapy tpl;l fdit KOjha;f;fz;L fspr;rplNtZnkd;w mtruk; vdf;F. Nge;Jk; mk;kh te;jpl;lh. ~~,e;jhb Rkp rhg;ghL. Rk;kh ,Ue;j ,lj;jpy epj;jpiu J}q;fhk rhg;gpl;bl;L th. te;J gL.||


72

vdf;Fr; rhg;gplNt gpbf;fapy;iy. xt;nthU ehSk; vdf;F ,utpy ghz;jhd; rhg;ghL. Ntiw vJTk; rhg;gpl;L tapw;Wf;NfhshW te;jh mitf;Fj;jhd; fiur;ryhk;. vd;d nra;apwJ. jpdKk; ehd; ,utpy ghizr; rhg;gplNtz;bf; fplf;FJ. xU Jz;L ghizg; gpa;r;R vLj;J thapiy itr;rd;. mJ tha;f;Fs;isNa fple;J cUSJ. tpOq;Fg;gl khl;Ljhk;. gf;fj;jpy ,Ue;j Njj;jz;zpia vLj;Jf; Fbr;rg; gpwFjhd; mJ tpOq;Fg;gl;LJ. gf;fj;J tPl;Lf;F tpisahlg; Nghd mf;fh Xb te;jh. Xb te;jjpy mtTf;F % r;R ,iur;RJ. ~~,Uz;lJ$lj; njhpahk mg;gpb vd;d tpisahl;L. Ngh. Ngha; Kfj;ijf; fOtpg;Nghl;L te;J gb.|| mk;khtpd;iu mjpfhuk; J}s; gwe;jJ. vdf;F mk;khtpy gpbf;fhj tprak; cJjhd;. mf;fh rpZq;fpdhs;. ~~mk;kh! ehd; xd;Wk; tpisahlg; NghNfy;y. vq;fl ];$ypy ehisf;F jkpo;j;jpdk;. mJf;F ehlf xj;jpif ghh;f;fj;jhd; Nghdehd;.|| VNjh mf;fhthr;R> mk;khthr;R vd;W epidr;Rf;nfhz;Nl ehd; ,Wf;fp fz;iz % bf;nfhz;L gLj;jpl;ld;. mz;ilf;Fg; gf;fj;J tPl;L \h;kpsh mf;fhTf;F fypahzk;. mk;kh> tpba nts;sd vOk;gp mitf;F cjtp nra;a NtZnkd;W nrhy;yp mitapd;iu tPl;Lf;Fg; Ngha;tpl;lh. mf;fhjhd; vd;id md;iwf;Ff; ftdpr;Rf;


73

nfhz;lhs;. vdf;Fr; rhg;ghL je;Jtpl;L mf;fh jhd; fypahz tPl;Lf;Fg; Nghf ntspf;fplj; Jtq;fpdhs;. ehd; mtisNa ,ik nfhl;lhky; ghh;jJ ; f; nfhz;bUe;jd;. mofhd xU xNwQ;r; epw fhQ;rpGug; ghthilf;F fUk;gr;ir epwj;jpy rhz; msT Nghh;lh;. mNj epwj;jpy gpsT];. mf;fhitg; ghh;f;f vdf;Fk; mJkhjphpg; Nghl NtZnkd;W Miraha; ,Ue;jJ. ~~mf;fh! ehDk; cg;gpbg; ghthil NghlyhNk?|| mf;fh> fpl;l te;J vdJ Njhisj; jltpf;nfhz;Nl nrhd;dh. ~~Rkp! ,J vdf;F mstpy;yhkg; Nghd cld cdf;Fj;jhNd jUtd;. mg;g.. eP vd;dsTf;F tsh;e;jpLtha;.|| ,t;tsT NeuKk; vd;iu fhiyNa ghh;j;Jf; nfhz;bUe;j ehd; epkph;e;J mf;fhitg; ghh;j;jd;. mttpd;iu fz;zpiy VNjh gsgsj;jJ. ~~ghkpdp! ghkpdp!!|| cuj;Jf; $g;gpl;Lf;nfhz;L mk;kh te;jh. ~~,d;Dk; ntspf;fplhk cq;if vd;d nra;J nfhz;bUf;fpwha;?|| ~~ntspf;fpLwd;|| mf;fh mtrukhfj; jiyia thuj; njhlq;fpdhs;. mk;kh miwf;Fs;s te;jh. mttpd;iu ifAf;Fs;s vijNah nghj;jp itr;rpUe;jh. ifia tphpr;rh. gspr; gspr;


74

vd;w kpDf;fj;Njhl eiffs; ,Ue;jpr;RJ. nfhQ;r Neuj;jpy mf;fh fhjpy Filr;rpkpf;fp. fOj;jpy nef;y];. ifapy mLf;fha; tisay;fs; FYq;fpr;RJ. ~~,Uq;Nfh mk;kh> thwd;.|| mf;fh ntspNa Xbdhs;. jpUk;gp te;jNghJ mtsJ ifapy; fdfhk;gu khiy. mk;kh> mij vLj;J mofhf mf;fhtpd; $e;jypy; nrhUfptpl;lh. mf;fhitg; ghh;ff ; vdf;F Vf;fkha; ,Ue;jJ. mtitNa itr;r fz; thq;fhk ghj;Jf;nfhz;Nl ,Ue;jd;. mf;fh Js;spf;nfhz;L Xbg;Nghapl;lh. vdf;F vq;fl gRf;fd;W epidtpy te;jJ. rl;nld;W ehd; Fok;gpg;Nghdd;. vdf;F ,e;j cyfj;jpNyNa xz;Lkpy;yhj khjphp xU epidg;G. ehd; kl;Lk; jdpa.. mk;kh vdf;Fg; gf;fj;jpy te;J ,Ue;jh.. Mjutha; vd;iu jiyiaj; jltptpl;lh. ~~Rkp! ehd; NghNff;f cd;idf; $l;bf;nfhz;L Nghwd;. vd;d?|| ehd; jiyia kl;Lk; Ml;bdd;. vdf;Ff; nfhQ;rk; jpUg;jp. nfhQ;r Neuj;jhy mk;kh fypahz tPl;Lf;Fg; Nghf ntspf;fpl;lh. vdf;Fk; yz;ldpy; ,Ue;J nghpakhkh mDg;gptpl;l mofhd rl;iliag; Nghl;Ltpl;lh. mNjhil fhg;G> rq;fpyp> Nkhjpuk; vy;yhk; Nghl;Ltpl;lh. vdf;Ff; fhw;wpy gwf;fpw khjphp re;Njh\kha; ,Ue;JJ.


75

fypahz tPl;by epiwar; rdkha;f; fple;jJ. mk;khTk; ehDk; xU gf;fj;jpiy ,Ue;jpl;lk;. kztiw vq;ifNah J}uj;jpy ,Ue;jpr;RJ. tbtha;g; ghf;Nfyhkf; fplf;FNj vd;W ehd; ftiyg;gl;Lf;nfhz;bUe;jd;. MNuh fj;jpf;nfhz;L te;jpr;rpdk;. “nghk;gpisiaf; $l;btul;lhk;.” tpjk; tpjkhd epwr;rhwpfNshl nghk;gpisas; nfhQ;rg;Ngh; ehq;fs; ,Ue;j ,lj;Jf;Fg; gf;fj;jpy ,Ue;j miwf;Fs;s Xbg;Nghr;rpdk;. vdf;F ey;y GSfkhapUe;jJ. ~nghk;gpisia ,jhy $l;bf; NghNff;f ehd; tbtha;g; ghh;f;fyhk;| vd;W epidr;Rf;nfhz;L miw thriyNa ghj;Jf;nfhz;bUe;jd;. xU nts;is rhwp cLj;j mk;kk;kh vq;fl mk;khTf;Ff; fpl;l te;J FdpQ;R fhJf;Fs;is VNjh ,ufrpakhff; FRFRj;jh. lf;nfd;W mk;khtpd;iu Kfk; NgaiwQ;r khjphpg; Nghapl;LJ. mk;kh vOk;gpdh. vd;iu jiyf;F Nky kio nga;apw khjphp jz;zPh; tpOe;J njwpr;RJ. mk;kh vd;id ,Wf;fpf; fl;bg;gpbr;R J}f;fpf;nfhz;L ksksntd;W tPl;Lf;F te;jpl;lh. mk;kh fl;bypy vdf;Fg; gf;fj;jpy ,Ue;J tpk;kp tpk;kp mOJ nfhz;Nl ,Ue;jh. ehd; jpifr;Rg;Ngha; mtitNa ghj;Jf;nfhz;bUe;jd;. vdf;F vJTNk tpsq;fkhl;Ljhk;. ,Ue;jhg;Nghy mk;kh vd;idg; ghh;j;Jr; nrhd;dh. ~~Rkp! gps;is mf;fhtpd;iu fypahzj;ij


76

ehd; jiyia kl;Lk; Ml;bg;Nghl;L mttpl;ilf; Nfl;ld; ~~vq;fl mf;fhTf;F vg;g fypahzk;?|| ~~,d;Dk; nfhQ;r ehisahy elf;Fk;.|| vdf;F Vkhw;wk; vy;yhk; kwe;J Nghr;RJ. ehd; vq;fl mf;fhtpd;iu fypahzj;ijg;gw;wp fdT fhzj; Jtq;fPl;ld;. fdTyfj;jpyNa vd;iu fhynky;yhk; Ngha;f;nfhz;bUf;FJ. rpy Neuq;fspy mg;ghTk; mk;khTk; vd;idg;gw;wp FRFR vd;W fijg;gpdk;. ~~,Q;rhUq;Nfhg;gh. vdf;F Rkpia epidr;rh xNu ftiyahapUf;F. vl;L taRg; gps;isiaj; J}f;fpg; guhkhpf;fNt f\;lkha; ,Uf;FJ. gps;is ,d;Dk; tsu tsu.. vd;dg;gh nra;apwJ?|| mk;kh mOfpwhNghy fplf;F. ey;yha; mol;Lk; mtTf;F moj;jhNd njhpAk;. ~~ePh; ftiyg;glhijAk;. ,e;jKiw nghpa kr;rhd; fhR mDg;gpdhy; mtSf;F xU ~tPy; nrah|; thq;fpf;nfhz;L thwd;. mg;g.. mts; tPl;Lf;Fs;NsNa Crhbj;jphpayhk;. NtZnkz;lh.. ntspapiyAk; Ngha; tuyhk;.|| mg;gh nrhd;d cld mk;kh ngU%r;R tpLw rj;jk; tbtha;f; Nff;FJ. Nge;J mk;kh nrhd;dh. ~~mtq;fs; tPy; nraiu ,Q;rhy td;dpf;F nfhz;Ltu tpLthq;fNs?|| mk;khTf;F vg;gTk; re;Njfk;jhd; tUk;. mg;gh cld nrhd;dhh;. ~~mJ ehndy;Nyh nfhz;le;J Nrh;f;fpwJ.


77

gps;isapd;iu nkbf;fy; wpg;Nghh;l;ilf; nfhz;LNghfg;Nghwd;. TTdpahtpy Ngha; nfhkhz;lNuhil fijr;R gh]; vLj;jpl;lndz;lhy; rhp. thw thfdq;fspy Nghl;Lf;nfhz;L te;jplyhk;.|| ~~vd;dNkh nrhy;Ywpas;. mtq;fs; re;Njfg;gl;L cq;fisAk; gpbr;Rf;nfhz;L Nghapl;lhy; vq;fil fjp..|| ~~vy;yhk; mtuth; tpjpg;gbjhd; elf;Fk;. ,g;g ghUk;. nghpa kr;rhd; xOq;fha; gbr;Rf;nfhz;bUe;jtd;. mtd; xU ,d; [pdpauha; tUthd; vz;L vjph;ghh;j;jk;. mtid mtq;fs; gpbr;Rf;nfhz;LNgha; mbr;rjpy mtd;iu tpjp khwPl;LJ. mtid ntspehl;Lf;F mDg;gpdk;. mg;gg;gh.. me;jNeuk; mtid ntspehl;Lf;F mDg;gg;gl;l ghL....|| mk;kh mg;ghitf; fijf;ftplhk Ke;jpf;nfhz;lh. ~~mg;g f\;lg;gl;L mtid mDg;gpdgbahyjhd; ,g;g.. mtd; vq;fSf;F cjtp nra;apwhd;.|| ~~ehd; ,g;g ,y;iynaz;Nl nrhy;Ywd;. ehd; tpjpiag;gw;wpr; nrhy;y thwd;. vj;jpidNah gps;isas; me;jj; njUthy gs;spf;Fg; NghdJfs;. mtd; ~Rg;gh; nrhdpf;| fpy ,Ue;J Nghl;l Fz;L vq;fl gps;isapd;iu fhiyj;jhNd nfhz;LNghdJ> ,d;Dk; ,uz;L gps;isaspd;iu capiuAk; Fbr;RJ. ,g;g mk;kh nghprh tpk;kp mOfpw rj;jk; Nfl;LJ. vdf;F vhpr;ryha; te;jJ. ,e;j


78

mk;khTf;F kl;Lk; Vd; ve;j NeuKk; mO% Q;rp? ehd; kw;wg; gf;fkha;j; jpUk;gpg; gLj;J fz;fis %bf;nfhz;ld;. nrhd;dkhjphpNa mg;gh vdf;F tPy; nrah; nfhz;Lte;J je;jpl;lhh;. ,g;g ehd; Kw;wnky;yhk; cyhtpj; jphpapwd;. mf;fhTk;> gf;fj;J tPl;L gj;kyPyh mf;fhTkha;r; Nrh;e;J %d;W fhypy Xbj;jphpapdk;. mitapd;iu ];$ypy tpisahl;Lg;Nghl;bahk;. gj;kyPyh mf;fh fhypiy Nghl;bUf;fpw rq;fpyp ey;y tbtha; ,Uf;FJ. mNjhil mt XLwNghJ ryq;if khjphpf; FYq;FJ. mtitg; ghh;f;f vdf;F Miraha;f; fple;jJ. nkhl;ilahf; fplf;fpw vd;iu fhiyg; ghj;jd;. VNdh vd;iu neQ;Rf;if fy;iy itr;rkhjphpf; fplf;F. njhz;ilf;Fs;s fl;baha; te;J milf;FJ. ,Jf;fpilapy mit ,uz;L NgUk; fisr;Rg;Ngha; te;J tPl;Lg; gbapy ,Ue;jpl;bdk;. gj;kyPyh mf;fh nrhy;Ywh. ~~vq;fl mg;gh nrhy;Ywhh; vd;id rad;]; gbf;fl;Lkhk;. gbr;R xU nlhf;luha; tuNtZnkz;L nrhy;Ywhh;. vdf;F Br;ruha; tuj;jhd; tpUg;gk;. gbg;gpf;fpwJ ey;y NtiyjhNd?|| ~~Xk; gj;kh. vdf;Fk; gbg;gpf;fj;jhd; tpUg;gk;. Mdh.. vq;fl nghpa khkh vd;id yz;lDf;F tul;Lkhk;. fbjk; vOjpapUf;fpwhh;. mq;if te;J gbf;fyhkhk;. mq;if Ngha; ,q;fpyP\; vy;Ny gbf;f NtZk;.||


79

mf;fh ngUikNahl nrhy;ypf;nfhz;bUe;jh. epkph;e;J ghh;j;jd;. vd;idr; Rw;wp xNu ,Ul;lha; ,Uf;F. ehDk; VjhtJ nrhy;y NtZk; Nghy ,Uf;F. vd;dj;ijr; nrhy;YwJ? kyud;id


80

அய஭ிைம் யார்த்ரதகர஭க் கைன்ஷகட்கி஫ார்கள்

பரிபஶதளகல௃ைன் இபேப்பலரிைம் லஶர்த்தைகதரக் கைன்யகட்கஷமஶர்கள் உைஷர்த்ை எவ்தலஶபே லஶர்த்தைக்கும் அரவுயகஶல் தலத்து ஆ஭ஶய்ந்ைலர்கள் இப்யபஶ உைஷர்க்கும் லஶர்த்தைகதர இ஭த்ைஷனப் தபட்டிக்குள் பத்ைஷ஭ப்படுத்ைஷ சஶ஫஭ம் லசஷ ீ குைஷத஭஬ில் ஌ற்மஷச்தசல்யக் கஶத்ைஷபேக்கஷமஶர்கள். அலரின் லஶர்த்தைகள் பமதலயபஶல் சஷமகடிப்பதல குறந்தைகரின் லண்ண஫஬ச் சட்தைகரில் அறகுகஶட்ைக்கூடி஬தல


81

஫னிைர்கரின் லஶர்த்தைகள் ஋ப்யபஶதும் தூய஫ஶனதல பூைக஫ஶனதல ஋ப்யபஶதும் தபஶய்஬ஶனதல ஋ந்யந஭ப௃ம் தகஶல்யக்கூடி஬தல. உ஬ிர்லஶறதலக்கும் லஶர்த்தைகள் ஋ங்கள் கைவுரரிைப௃ம் இல்தய. இப்யபஶ ைீர்஫ஶன஫ஶ஬ிற்று ஫னிைர்கல௃க்கு லஶர்த்தைகதரக் கைன் தகஶடுப்பதைப் பஶர்க்கஷலும் எபே சஷட்டுக்குபேலிக்குக் தகஶடுக்கயஶம் ஋ன்று. துயாபகன் 03/2011


82

,d;Dk; fd;dpahf…. (rpWfij) (ghLk;kPd; R.=fe;juhrh- mT];jpNuypah) rpq;fg;G+u; tpkhd epiyaj;jpy; khw;W tpkhdj;jpw;Ff; fhj;jpUf;Fk; gazpfs; jupg;gplj;jpy; mku;e;jpUf;fpwhs; khyjp. nky;NgzpypUe;J gazpj;Jf;nfhz;bUf;Fk; mtSf;F rpq;fg;G+upy; %d;W kzpNeuj; jupg;G. fbfhuj;jpy; Neuj;ijg; ghu;f;fpwhs;. nfhOk;Gf;fhd tpkhdk; Gwg;gl ,d;Dk; ,uz;L kzp Neuk; ,Uf;fpwJ. tpkhdj;jpDs; gazpfis mDkjpg;gjw;F ,d;Dk; Fiwe;jJ xd;wiu kzp Neuk; MFk;. mJtiuapy; rha;Tf; fjpiuapy; nfhQ;rk; fz;zauyhk; vd;why; vz;z miyfs; vk;gpf; Fjpj;J mtspd; ,jaj;jpy; Nkhjpf;nfhz;bUe;jd. jd; tho;tpy; Vw;gl;Ltpl;l Nrhfj;Jld; njhlu;ghd epfo;r;rpfs; khwhj fhaq;fshf kdjpy; vupe;Jnfhz;bUe;jd. gjpdhd;F khhjq;fSf;F Kd;du; ,Nj rpq;fg;G+u; tpkhd epiyaj;jpy; ,Nj ,lj;jpy;jhd; mT];jpNuypahTf;Fr; nry;tjw;fhf mts; jupj;jpUe;jhs;. Mdhy; md;W> nfhs;is MirfNshLk;> FJhfypf;Fk; cs;sj;NjhLk;> ,y;ywtho;tpy; Eioag;NghFk; ,d;gf; fdTfNshLk; fhj;jpUe;jhs;. G+upj;j epidTfSk;> GJikahd czu;TfSk; md;iwa gazj;jpy; mtNshL Jizahf te;jd. ***** ***** ***** khyjp kpfTk; mofhdts;. ghu;j;jtu;fis kPz;Lk; xUKiw ghu;ff ; j;Jhz;Lk; ftu;r;rpfukhd Kfk;. rpte;j epwk;. xy;ypnad;W nrhy;y Kbahj nky;ypa cly;. msthd cauk;. ngw;NwhUf;F xNunahU gps;is. je;ij fUzhfud; ,isg;ghwpa Rq;f mjpfhup. jha; [hdfp Mrpupia. ,d;Dk; ,uz;LtUlq;fspy; NritapypUe;J ,isg;ghwf; fhj;jpUf;fpwhu;. ,UtUk; Nru;j;J itj;jpUf;Fk; nrhj;Jf;fs; vj;jidNah


83

jiyKiwfis ,Uj;jp itj;Jg; guhkupf;fg; NghJkhdit. nts;stj;ijapy; tprhykhd fhzpAld; xUtPL> mjw;F rw;Wj; Jhuj;jpy; %d;WgLf;if miwfSld; Xu; cau;juj; njhlu;khb kid. aho;g;ghzj;jpy; tq;fpnahd;wplkpUe;J ,d;dKk; nfhOj;j thlifia t#ypj;Jf; nfhz;bUf;Fk; khbtPL ,g;gb mirahr; nrhj;Jf;fs; xUGwkpUf;f jq;feiffshfTk;> gq;F KjyPLfshfTk;> tq;fp itg;Gf;fshfTk; Vuhskhd nrhj;Jf;fs;. vy;yhNk khyjpf;Fj;jhd;. aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpy; gl;lg;gbg;G Kbe;jJk; me;jtUlNk khyjpf;Fg; gl;ljhup Mrpupau; Ntiy fpilj;jJ. Ntiy ghu;f;fNtz;ba mtrpak; mtSf;F ,y;iy vd;whYk;> gbj;j gbg;Gf;Ff; fpilj;j Ntiyf;Ff; nfhQ;rehs; Ngha;tul;LNk vd;gJ ngw;Nwhupd; fUj;J. jpUkzj;jpw;Fg;gpwF mtSf;F Ntiy Njitapy;iy vd;gJ mtu;fsJ vz;zk;. khyjpf;Fk; mjpy; cld;ghLjhd;. cs;Supy; gy ey;y ,lq;fs; jhdhfj; NjbNa te;jd. xNunahU gps;is. cs;snjy;yhk; mtSf;Fj;jhd;. vdNt> njwpj;Jg;ghu;jJ ; khg;gps;isiaj; njupT nra;tjpy; khyjpapd; ngw;Nwhu; kpfTk; ftdk; vLj;Jf;nfhz;lhu;fs;. khyjpf;F ,Jtiu ahupYk; fhjy; Vw;gl;ljpy;iy vd;gJk;> ngw;Nwhu; ghu;f;Fk; khg;gps;isiaia tpUg;NghL Vw;Wf;nfhs;Sk; njspthd kdepiyapy; mts; ,Ug;gJk; khyjpapd; ngw;NwhUf;F khg;gps;isiaj; njupT nra;tjpy; xUtpj G+uz Rje;jpuj;ijf; nfhLj;jpUe;jd. MapDk; jhk; njupTnra;Ak; khg;gps;isia khyjpf;Fg; gpbj;jpUe;jhy; kl;LNk Nkw;nfhz;L MfNtz;baitfisf; ftdpg;gJ vd;gjpy; ,UtUNk kpfTk; jPu;khdkhf ,Ue;jhu;fs;. khyjpf;F kfpo;r;rpahd vjpu;fhyj;ij mikj;Jf; nfhLf;f Ntz;LNk vd;W mtu;fs; ,UtUk; rw;W mjpfkhfNt rpuj;ij vLj;Jf; nfhz;lhu;fs;.


84

me;jNeuj;jpy;jhd; khyjpapd; FLk;g ez;gu; Nfhtpe;juh [d; mT];jpNuypa khg;gps;is xUtupd; tpguq;fSld; te;jhu;. ngau; J~pae;jd;. nghwpapayhsu;. ey;y FLk;gj;ijr; Nru;e;jtu;. ngw;NwhUld; mT];jpNuypahtpy; tho;fpwhu;. xNunahU mf;fh. mtTk; jpUkzkhfpf; FLk;gj;Jld; mT];jpNuypahtpy;jhd;. ey;y ,lk; vd;W nrhd;dhu;. J~pae;jd; mq;Nf nrhe;jkhf tPLk; thq;fpapUf;fpwhuhk;. ngw;Nwhu; jq;fSf;F xU kUkfisay;y kfisNa NjLtJNghyj; NjLfpwhu;fshk;. khyjpapd; moFf;Fk; mwpTf;Fk; ey;y Fzj;Jf;Fk; Vw;w ,lk; vd;nwy;yhk; nrhd;dhu; Nfhtpe;juh[d;. J~pae;jdpd; glj;ijAk; nfhLj;jhu;. mofhd khg;gps;isjhd;. [hdfp mk;khTf;F khg;gps;isapd; moF gpbj;Jtpl;lJ. fUzhfud; ,uz;nlhUehspy; gjpy; nrhy;tjhff;$wp Nfhtpe;juh[id mDg;gpitj;jhu;. me;j epkplj;jpypUe;J xt;nthU fzKk; fUzhfuDf;Fk;> [hdfp mk;khTf;Fk; ,Nj rpe;jidjhd;. gy;NtW tplaq;fisr; ftdj;jpw;F vLj;Jg; guprPypj;jhu;fs;. ehl;Lg;gpur;rpid KbntLg;gij tpiuT gLj;jpaJ. vt;tsT nrhj;J ,Ue;jhYk; capUf;F cj;juthjk; ,y;yhj epiy. xt;nthUehSk; vd;d elf;FNkh vd;W vjpu;ghu;f;f Kbahj tho;f;if. ehL KOtJNk ,g;gbNa vd;why; ehisf;F ,e;jg; gjw;wkhd #oypy;jhNd khyjp FLk;gk; elj;j Ntz;Lk;? khyjp mT];jpNuypahTf;Fg; Ngha;tpl;lhy; gpwF xd;wpuz;L tUlq;fspy; vy;yhr; nrhj;Jf;fisAk; tpw;Wtpl;Lj; jhq;fSk; mq;Nf Ngha;tplyhk;. khyjp xNu gps;is vd;gjhy; jq;fSf;F me;j tha;g;G epr;rak; fpilf;Fk;. Rq;f ,yhfhtpy; Ntiy nra;jtu; vd;gjhyh my;yJ ,e;jr; rk;ge;jk; te;jgpd;du; tprhupj;J mwpe;J nfhz;ljhyh vd;W njupatpy;iy fUzhfud; jdf;Fj; njupe;j mT];jpNuypa FbNaw;w tpguq;fs; vy;yhtw;iwAk; kidtpaplk; $wpdhu;. “gpwnfd;d? Nahrpf;fpwpas;? gps;isNahl mq;f ehq;fSk; Ngha; ,Uf;fyhk; vz;lhy; ,e;jr; rdpad; gpbr;r ehl;by fple;J Vd; rPuopa NtZk;” vd;W ntspg;gilahfNt jd; Kbitr; nrhd;dh [hdfp mk;kh. fUzhfuDk; jiyairj;jhu;. khyjpf;Fk;


85

Gifg;glj;jpy; ghu;j;j khg;gps;isapd; Kfk; kdjpy; gjpe;Jtpl;lJ. tplaq;fs; Ntfkhf efu;j;jg;gl;ld. Vw;ghLfs; Jupjkhfr; nra;ag;gl;ld. md;wpypUe;J xU tUlj;jpw;Fs; khyjpf;Fk; J~pae;jDf;Fk; mT];jpNuypahtpy; jpUkzk; eilngw;wJ. KUfd; Nfhapypy; jpUkzKk; mjidj;njhlu;e;J xU ngupa kz;lgj;jpy; tuNtw;G tpohTk; eilngw;wd. Njd;epyit Ie;J el;rj;jpu N`hl;ly; xd;wpy; jdJ nrytpy; itg;gjw;F fUzhfud; vt;tsNth Kad;Wk; khg;gps;isapd; ngw;Nwhu; rk;kjpf;ftpy;iy. ,uhrpahd tPL> mJ ,J vd;nwd;dNth vy;yhk; nrhy;yp tPl;bNyNa Njd;epyTf;F xOq;F nra;jhu;fs;. jpUkzj;jpw;fhf %d;W khj tprhtpy; nrd;wpUe;j fUzhfuDk;> [hdfp mk;khTk; jpUkzk; Kbe;jgpd;du; xUkhjfhyk; mT];jpNuypahnty;yhk; Rw;wpg;ghu;j;Jtpl;Lj; jpUk;gpdhu;fs;. Njd;epyT khyjpf;F ,dpf;ftpy;iy. Njd;epyNt ,y;yhj NghJ vg;gb ,dpf;Fk;? vy;yhg; ngz;fisAk; Nghyj;jhd; khyjpAk; me;jg; GJ cwtpd; vjpu;ghu;g;gpy;> ntl;fk; fye;j kfpo;tpy; cs;sk; jpisf;f> cly; rpypu;f;f myq;fupf;fg;gl;l me;j miwf;Fs; Eioe;jhs;. J~pae;jd; fl;bypy; VNdhjhNdh vd;W tPw;wpUe;jhd;. khyjp miwf;Fs; EioAk;NghJ epkpu;e;J mtisg;ghu;j;Jtpl;L ve;jtpj rydKk; ,y;yhky; kPz;Lk; Fdpe;J nfhz;lhd;. fz;fs; re;jpf;fhtpl;lhYk; mtd; Kfj;jpy; cw;rhfk; ,d;ik ,Ug;gij khyjp czu;e;jhs;. th vd;W xU thu;j;ij$lg; Ngrhtpl;lhYk;> xU Gd;rpupg;Gf;$l ,y;yhky; mtd; ,Ug;gJ mtSf;F xUtpj Vkhw;wj;ijj; je;jJ. ,j;jidf;Fk; fle;j gj;Jkhjq;fSf;F Nkyhf thuk; xUjlitahtJ ,UtUk; gyjlitfs; njhiyNgrpapy; fijj;jtu;fs;jhd;. jpUkz epfo;r;rpfspd;NghJk;> tuNtw;gpd;NghJk; fyfyg;ghfj;jhNd ,Ue;jhu;. ,g;NghJ Vd; ,g;gb? vd;nwy;yhk; khyjpapd; kdk; Fok;gpaJ.


86

Ie;J epkplq;fSf;Fg; gpd;du; mtd; tha; jpwe;jhd;. 'khyjp! ,Uq;f. vdf;F nfhQ;rk; fisg;gha; ,Uf;F. New;wpuT KOf;f epj;jpiuapy;iy. ehd; nfhQ;rk; gLf;fpwd;. ePq;fSk; NtZnkz;lhy; gLq;f. cq;fSf;Fk; fisg;gha;j;jhd; ,Uf;Fk;. ,e;j rhwpaisAk; fl;bf;nfhz;L> fhiyapy ,Ue;J xNu nld;rdha; ,Ue;jpUg;gpas;…” mtd; Kbf;ftpy;iy> mts; njhlq;fpdhs;> “ mg;gpbnahz;Lkpy;y. ePq;fjhd; fisr;rpUf;fpwPq;f. ePq;f nw];w; vLq;f. ehd; ,Uf;fpwd;..” fl;bypd; Xu; Xuj;jpy; mtd; rupe;J gLj;Jf;nfhz;lhd;. vt;tsT Neuk; khyjp fl;bypy; mku;e;jpUe;jhNsh mtSf;Fj; njupahJ. Jf;fk; njhz;ilapy; neUl> Jhf;fk; fz;fis tUl mg;gbNa fl;bypd; kW Xuj;jpy; gLj;jhs;. ,ilNa xUKiw Jhf;fk; fiye;J khyjp tpopj;jNghJ miw ,UshapUe;jJ. J~pae;jd; tpsf;if mizj;jpUf;fNtz;Lk; vd;W Cfpj;Jf;nfhz;L mtd; gLj;j gf;fk; jpUk;gpg; ghu;j;jhs;. mtd; ed;whfj; Jhq;fpf; nfhz;bUg;gijf; Fwl;ilr;rj;jk; $wpf;nfhz;bUe;jJ. mts; kPz;Lk; fz;fis %bf;nfhz;L kWgf;fk; xUf;fspj;Jg; gLj;Jf;nfhz;lhs;. kWehs; fhiy fjT jl;lg;gl;lJ. khyjpapd; khkpahu; ,uz;L NjdPu;f; Nfhg;igfSld; miwf;Fs; Eioe;jhs;. ,t;tsTjhd; khyjpapd; Kjy; ,uT. ehl;fs; efu;e;jd. gfnyy;yhk; gyu; Kd;dpiyapy; kl;Lkd;wpj; jdpj;jpUf;Fk; NghJk; $l J~pae;jd; khyjpAld; fyfyg;ghfNt ,Ue;jhd;. ,uthdJk; mtsplk; ,Ue;J xJq;fpdhd;. VNjh xU fhuzj;ijr; nrhy;yp tpyfpNaapUe;jhd;. xNu fl;bypy; gLj;jpUe;jhYk; rpwpJ Neuj;jpy; vOe;J jd; gbg;giwapDs; nrd;W nfhk;gpA+l;lupy; fye;JtpLthd;. rpyehl;fspy; mq;NfNa Nkirapy; jiyrha;j;Jj; Jhq;fpAk; tpLthd;. khyjpf;F ,dk;GupahJ ,ioNahba Jd;gk; ehshf ehshf ,uzkhfp mZtZthfr; rpj;jputij nra;aj; njhlq;fpaJ. jpUkzk; Kbe;J


87

xUkhjj;jpy; ngw;Nwhu; ,yq;iff;Fj; jpUk;gpaJk; mtspd; Ntjid tpk;kp ntbj;jJ. cly; ,r;irf;fhf mts; miyatpy;iy. Mdhy; cs;sj;J czu;TfSf;Fj; jilNghl mtshy; Kbatpy;iy. tho;f;if epajpfSf;F khwhd jdJ fztdpd; elj;ijapy; cs;s Gjpiu mtshy; Gupe;Jnfhs;s Kbatpy;iy. mNjNtis> ,Jtiu xUjlit$l mtu;fs; clYwT itj;Jf;nfhs;shjjhy;> mjdhy; cz;lhff;$ba md;dpNahd;dpak;> cupik neUf;fk; vJTNk mtu;fSf;Fs; Vw;gltpy;iy. rl;lg;gb fztd; kidtpahf ,Ue;jhYk;> ,d;Dk; mtu;fspd; cs;sq;fSf;Fk;> cly;fSf;Fk; ,ilNa ,Ue;j ,ilntsp> Neubahf mtdplk; ,Jgw;wpf; Nfl;gjw;fhd Jzpit votplhky; mtisj; jLj;jJ. ,e;j epiyapy;jhd;> xUehs; J~pae;jdpd; mf;fh nfsup> jhaplk; fijj;j thu;j;ijfs; khyjpf;F me;jj; Jzpitf; nfhLj;jd. nfsup mbf;fb ntspapy; vq;fhtJ mYty;fSf;Nfh my;yJ fztDld; epfo;r;rpfSf;Nfh nry;Yk;NghJ mtu;fspd; Ie;J taJg;gps;is yf;~pia J~pae;jdpd; tPlb ; y; nfhz;Lte;J tpl;Ltpl;Lg; NghtJ tof;fk;. md;Wk; mg;gbj;jhd;> xU khiyg;nghOjpy; yf;~pia tpl te;jtsplk;> J~pae;jdpd; jha;> jhq;fSk; ntspapy; Nghf ,Ug;gjhff; $wpdhs;. “gps;is! ehq;fSk; fiytpohTf;Fg; Nghf ,Uf;fpwk;. yf;~pia vd;ndz;L ,q;f tpLwJ? mtisAk; vq;fNshil $l;bf;nfhz;L Nghfl;Nl..” “khyjpAk; tUFNjh mk;kh?” “,y;iy gps;is. J~pAk; khyjpAk; tNuy;iy. Mdhy; mitaNshil vd;ndz;L yf;~pia tpLwJ..?”


88

“Vdk;kh? mitaNshil tpLwj;Jf;F vd;d? cq;fNshil yf;~piaf; $l;bf;nfhz;L Nghdhy; ePq;fs; tpoh ghf;f VyhJ. mts; Fsg;gb gz;Zths;. ,uTf;F yf;~p ,q;NfNa epf;fl;Lk;. ehq;f Nyw;whj; jhd; tUtk;. me;jNeuk; yf;~pia vLf;f tukhl;lk;. mtspd;u epj;jpiu Fok;gpg;NghFk;. ehd; ehisf;F te;J$l;bg; Nghtd;. mts; ,q;f khyjpNahl gLf;fyhk;jhNd! khyjp vd;d FLk;gk; elj;jp gps;isah ngwg;Nghwhs;?.. yf;~pia vz;lhYk; nfhQ;rl;Lkd;>” ,ijf;Nfl;Lf;nfhz;bUe;j khyjpf;F neQ;rpy; ,b tpOe;jJ Nghy ,Ue;jJ. “khyjp vd;d FLk;gk; elj;jp gps;isah ngwg;Nghwhs;?..” vd;w thu;j;ijfSf;F vd;d mu;j;jk;? „jd;dhy; gps;is ngWtjw;F Kbahjh? jd;dhy; FLk;gk; elj;j Kbahjh? jhd; FLk;gk; elj;j jFjpaw;wtsh? mg;gbnad;why;... mg;gbnad;why;... ,e;j thu;j;ijfSf;Fk; jd;fztd; jd;dpypUe;J tpyfp elg;gjw;Fk; VjhtJ rk;ge;jk; ,Uf;Fkh? ,Uf;Fk;. ,Uf;f Ntz;Lk;. ,tu;fs; vy;NyhUf;Fk; ,ilapy; jdf;Fj; njupahj gaq;fu ,ufrpak; VNjh xd;W ,Uf;f Ntz;Lk;.‟ khyjpf;Fj; jiy Rw;wpaJ. tapw;wpy; mkpyk; epiwe;J vuptJ Nghy ,Ue;jJ. neQ;rpy; jhq;fKbahj Rik Vwpf;fdj;jJ. Neuhf J~pae;jdpd; miwf;Fr; nrd;whs;. jpUkzkhd ehs;Kjy; neQ;rpy; Gife;Jnfhz;bUe;j vupkiy ntbj;jJ. vijAk; Rw;wp tisf;fhky; NeubahfNt J~pae;jdplk; Nfl;f epidj;jhs;. “ ehd; cq;fNshl nfhQ;rk; fijf;f NtZk;” “thq;f> khyjp. vd;d fijf;NfhZk;. fijf;fyhk;.” “cq;fl mk;khTk;> mf;fhTk; ehd; gps;is ngwkhl;ld; mJ ,J vz;L vd;ndd;dNth vy;yhk; fijf;fpwhq;f...Vd; mg;gpb?”


89

“xl;Lf;Nfl;Bq;fsh?” “xNu tPl;by ,Ue;Jnfhz;L xl;Lf; Nfl;fNtz;bajpy;iy. mtq;f fijr;rJ vdf;Ff; Nfl;lJ>” “vd;d fijr;rtq;fs;..?” “ehd; FLk;gk; elj;jkhl;ldhk;...yf;~paj;jhd; nfhQ;rpf;nfhs;s NtZkhk;...vd;d fij ,J?” “X...,t;tsTjhdh...mf;fh yf;~pa tpl;Ll;Lg; Nghf te;jpUg;gh. mjdhy mt vd;dNth nrhy;ypapUg;gh.. mj ePq;f gpioahf tpsq;fpf; nfhz;Bq;f....” “vdf;nfhz;Lk; igj;jpakpy;y. mtq;fl fijAk; rupapy;y...cq;fl elj;ijAk; rupapy;y...” “vd;u elj;ijapy... vd;d rupapy;y...?” khyjpf;Ff; Nfhgk; jiyf;NfwpaJ. mtid cw;Wg; ghu;j;jhs;. mtsJ fz;fspy; mdy; njwpj;jJ. cly; eLq;fpaJ. mtdJ Nfs;tpf;Fg; gjpyhf> Mapukhapuk; Nfs;tpfis mtd;kJ P ms;sp tPRtjw;F mtspd; cjLfs; Jbj;jd. Mdhy;> Nfhgj;ijAk; kPwp FKwpte;j mOif Ngr Kbahky; jLj;jJ. mq;fpUe;J Xbr;nrd;W jd; miwf;Fs; fl;bypy; Fg;Gw tpOe;J tpk;kp ntbj;jhs;. md;W ,uT KOtJk; mtSf;Fj; Jhf;fk; tutpy;iy. fz;zPuhy; jiyaiz Kw;whf eide;jJ. vij epidj;jhYk; fz;zPu; ngUfpaJ. njhz;ilg;gFjp ,Wfpf; fdj;J NehntLj;jJ. tpbatpba mtsJ rpe;jid Rod;wJ. ve;jj; jpirAk; njupahj


90

ghiytdj;jpd; kj;jpapNy jd;de;jdpNa tplg;gl;lJ Nghd;wnjhU ntWik czu;tpy; ,dk; Gupahj gak; ,jaj;ijf; ft;tpaJ. md;Wtiu G+uzkhd xU fztdhfj; jd;Dld; ele;Jnfhs;shj J~pae;jd; Nky; mJtiu vohj xU re;Njfk; mtSf;F nky;yj; jiyJhf;fpaJ. mg;gbnahU re;Njfk; vOe;j fzj;jpypUe;J mtsJ rpe;jid KOtJk; mjidr;Rw;wpr; Rw;wpNa te;Jnfhz;bUe;jJ. kWehs; J~pae;jd; Ntiyf;Fr; nrd;wJk; mtdJ gbg;giwapDs; nrd;W mq;fpUe;j vy;yhg; nghUl;fisAk; Muha;e;jhs;. ,e;j xU Neuj;jpw;fhf tpbAk;tiu fz;tpopj;J mtd; nry;Yk;tiu fhj;jpUe;jjhy; Vw;gl;l kd mOj;jj;jhy; me;j miwia JUtptj;JUtp mRuj;jdj;NjhL Jshtpdhs;. mq;Nf ,Ue;j nghUl;fs; mtSf;F Mr;rupaj;ijAk;> gaj;ijAk; nfhLj;jd. vj;jidNah tpjk;tpjkhd kUe;Jf;Fspirfs;> kUj;Jtmwpf;iffs;. rpytw;iw thrpj;Jg;ghu;j;jhs;. mtSf;F vJTNk tpsq;ftpy;iy. njhlu;e;J jpdKk; kUe;njLf;fNtz;ba VNjh xU Neha; J~pae;jDf;F ,Uf;fpwJ vd;W kl;Lk; mtshy; Gupe;J nfhs;s Kbe;jJ. mJ Gupa te;jNghJ mtspd; ,jaNk ntbg;gJ Nghy ,Ue;jJ. Xntd;W moNtz;Lk;Nghy ,Ue;jJ. Mdhy; mOif tu kWj;jJ. fz;fs; kl;Lk; ePiu tbj;jd. neQ;R fdj;jJ. rpj;jRthjPdkw;w xUtiug;Nghy me;j kUe;Jfis ntwpj;Jg; ghu;j;jgbNa ,Ue;jhs;. rpy epkplq;fspy; jpBnud;W vijNah epidj;Jf; nfhz;ltisg; Nghy vOe;jhs;. me;j mwpf;iffspNy rpytw;iw mq;fpUe;j njhiyefyp %yk; gpujp vLj;jhs;. fz;zpy; gl;l kUe;Jfspd; ngau;fisnay;yhk; xU jhspy; vOjpdhs;. jdJ miwf;Fs; nrd;W fl;bypy; tPo;e;jhs;. md;Nw jdJ gs;spj;Njhop ,uhjhTf;F fbjk; xd;iw vOjp vy;yhtw;iwAk; mDg;gptpl;lhs;. khyjpNahL f.ngh.j. cau;ju tFg;gtiu xd;whfg;gbj;j ,uhjh ,g;nghOJ xU kUj;Jtuhf nfhOk;G jdpahu; itj;jparhiynahd;wpy; flikahw;Wfpwhs;. khyjpAk; ,uhjhTk; gs;spj;Njhopfs; kl;Lky;y FLk;g ez;gu;fSk;$l.


91

mjdhy; ,Jgw;wp ,uhjh khyjpapd; ngw;Nwhuplk; rpyNtis VjhtJ nrhy;yptplf;$Lk; vd;nwz;zpa khyjp mt;thW nra;JtplNtz;lhk; vd;W ,uhjhtplk; kd;whbf;Nfl;L vOjpdhs;. xUthuj;jpy; ,uhjh khyjpiaj; njhiyNgrpapy; mioj;jhs;. mOJnfhz;Nl mts;$wpa tplak; khyjpypd; jiyapy; ,bNghy; tpOe;jJ. khyjpapd; fztd; FLk;gtho;f;ifapy; <LglKbahj Nehahy; gPbf;fg;gl;bUg;gij mtsplNk nrhy;Yk;NghJ vd;djhd; lhf;luhf ,Ue;jhYk; ,uhjhthy; vg;gb mohky; ,Uf;fKbAk;? khyjpf;Fj; jd; tho;f;ifapy; ,Ue;j nfhQ;reQ;r ek;gpf;ifAk; jfu;e;J tpl;lJ. „J~pae;jdhy; FLk;g tho;tpy; <Lgl KbahJ> mtidg; gPbj;jpUf;Fk; Nehia Kw;whff; Fzg;gLj;jTk; KbahJ> nghUk;ghYk; jtwhd rpw;wpd;gj; njhlu;Gfspdhy;jhd; ,e;j Neha; xUtUf;Fj; njhw;wpf;nfhs;Sk;‟ vd;fpd;w tpguq;fisnay;yhk; ,uhjhtplkpUe;J mwpe;jNghJ khyjpapd; ,jak; nehWf;fpNatpl;lJ. mg;NghNj mtspd; clypy; ,Ue;j ,uj;jnky;yhk; ciwe;Jtpl;lJ Nghy ,Ue;jJ mtSf;F. md;wpypUe;J mts; eilg;gpzkhdhs;. jhd; Vkhw;wg;gl;Ltpl;lij mtshy; jhq;fpf;nfhs;s Kbatpy;iy. jd;idkl;Lkd;wpj; jd; ngw;NwhiuAk; J~pae;jDk; mtdpd; FLk;gj;jpdUk; jpl;lkpl;L Vkhw;wptpl;lhu;fNs vd;gJ mtsJ cs;sj;ij uzfskhf;fpaJ. mtshy; cz;z Kbatpy;iy. cwq;f Kbatpy;iy. vtUlDk; Ngrg; gpbf;ftpy;iy. ahu; Kfj;ijAk; ghu;f;fg; gpbf;ftpy;iy. jd;idr; Rw;wp ,Ug;gtu;fs; vy;NyhUk; rjpfhuu;fs;> Nkhrf;fhuu;fs; vd;w vz;zk; mtisg; ga%l;b thl;b tijj;jJ. vLj;jjw;nfy;yhk; J~pae;jd; kPJ vupe;J tpOe;jhs;. mtsJ khw;wj;ijf;fz;L fytukile;j J~pae;jdpd; jhAk;> nfsupAk; mtsplk; te;J vd;d VJ vd;W mwptjw;fhfg; Ngr;;Rf; nfhLj;jhu;fs;. mg;NghJ khyjp mtu;fisg;


92

ghu;j;j ghu;itapy; mtu;fs; fUfpg; Nghdhu;fs;. vJTNk Ngrhky;> Rl;nlupf;Fk; fz;fshy; mtu;fis xUepkplk; mg;gbNa ,ik ntl;lhky; mdy; ff;fg; ghu;j;Jtpl;L> tpUl;nldj; jd; miwf;Fs; nrd;W glhnudf; fjitr; rhj;jpdhs;. kWehs; mts; jd; je;ijiag;Nghy vz;zp kpfTk; kjpj;J ele;j J~pae;jdpd; mg;gh mtsplk; “ kfs;> khyjp ehd; cq;fNshl nfhQ;rk; fijf;fNtZk; gps;is” vd;W nrhy;ypf;nfhz;L te;jhu;. khyjp> epkpu;e;J Xu; mUtUg;ghd gpuhzpiag;ghu;g;gJ Nghy mtiug;ghu;j;J> “ rP ePAk; xU kD~dh...Jh” vd;whs;. mijg; ghu;j;Jtpl;l J~pae;jd; gha;e;Njhb te;J> “Va;! vd;db nra;j eP?” vd;W Nfl;Lf;nfhz;Nl mtis mbf;ff; ifia Xq;fpdhd;. Xq;fpa ifia jLj;Jg; gpbj;j khyjp> mjid cjwpj; js;spa Ntfj;jpy; mtd; epiy Fiye;JNghdhd;. “ vd;d mbf;f thwPq;fsh? ngk;gpisa mbr;rhy; kl;Lk; ePq;f Mk;gpisahfpLtPq;fsh?” vd;W nrhy;yptpl;L ahUila gjpYf;Fk; fhj;jpuhky; kpd;dnyd mt;tplj;ij tpl;lfd;W jd; miwf;Fs; nrd;W fjitg; G+l;bf;nfhz;lhs;. jd; ifia mts; cjwpj;js;spa Ntfj;jpy; Xu; MZf;F ,Uf;ff;$ba gyk; ,Ug;gij czu;e;Jnfhz;l J~pae;jDf;F> “ngk;gpisia mbr;rhy; kl;Lk; ePq;f Mk;gpisahfpLtPq;fNsh?” vd;w Nfs;tp gOf;ff; fha;r;rpa ,Uk;Gf; fizahf neQ;rpy; gha;e;J> mtdpd; clw;gyj;ijAk;> kdg;gyj;ijAk; xNu fzj;jpy; cwpQ;rpf; Fbj;jJ. mLj;jLj;j ehl;fspy; tPl;Lf;F Kd;dhy; thliff; fhu; te;J epw;gJk;> khyjp Vwpg; NghtJk;> gpd;du; thliff; fhupNyNa mts; te;J ,wq;FtJk; vy;NyhUf;Fk; gjw;wj;ijf; nfhLj;jJ. vq;Nf Nghfpwha; vd;W Nfl;gjw;F ahUf;Fk; Jzptpy;iy. J~pae;jd; xU jlit Nfl;lhd;. “khyjp..vd;d eP cd; ghl;Lf;F vq;NfNah Nghwha;.. thwha;.. mJTk; lhf;~papy...?” mts; nrhd;d gjpy; mtidj; jpf;fKf;fhlr; nra;Jtpl;lJ. “ gag;gplhjPqf ; .. cq;fl mf;fh


93

epidf;fpw khjpup ehd; Mk;gpis Njbg; NghNfy;y.” J~pae;jd; nksdkhdhd;. mjw;F Kjy; ehs; J~pae;jdpd; mk;kh. mg;gh> mf;fh nfsup> nfhsupapd; fztu; vy;NyhUk; xd;whff; $bapUe;J khyjpiaf; Fiw nrhy;yp Fw;wk;rhl;b Ngrpf;nfhz;bUe;jJ J~pae;jDf;Fj; njupAk;. jhq;fs; nra;j jtiw kiwj;J> khyjpiag; gw;wpf; fz;ltpjkhfg; Ngrpdhu;fs;. “,g;g vd;d ele;j Nghr;Rnjz;L ,g;gpbf; Fjpf;fpwhs;.” “cyfj;jpy elf;fhj xz;lh? fypahzk; ele;j gpwF xU tpgj;Njh. NehNah te;J GU~Df;F Vyhky; Nghdhy; vd;d nra;AwJ..vj;jpid FLk;gj;jpy mg;gpbnay;yhk; ele;jpUf;FJ?” “mtSf;Fj; jpkpu;.” “NghAk; NghAk; ,g;gb xUj;jpa vq;fapUe;J mg;gh fz;L gpbr;rPq;f?” ,g;gbnay;yhk; khyjpf;Ff; Nfl;ff;$bajhf mtu;fs; jpl;bf; nfhz;bUg;gijj; jdJ miwf;Fs; ,Ue;J khyjp Nfl;Lf;nfhz;Ljhd; ,Ue;jhs;. jd;id tk;Gf;F ,Oj;J mtkhdg;gLj;Jtjw;fhfj; jpl;lkpl;Nl ,g;gb elf;fpwJ vd;gij khyjp czu;e;J nfhz;lhs;. Nfhgj;ij mlf;fp kdJf;Fs; FKwpf;nfhz;bUe;jhs;. mg;NghJ> nfsupnrhd;d thu;j;ijfs; mtisf; nfhe;jspj;njoj; Jhz;bd. MdhYk; kpfTk; f~;lg;gl;Lj; jd;id mlf;fpf;nfhz;lhs;. “mT];jpNuypah tho;f;if fpilr;rJ mjp~;lk; vz;L epidf;fhky; Mk;gpisr; Rfj;Jf;F miyAwhs;...,tnsy;yhk; xU nghk;gpisah...? vd;W nfsup ff;fpa thu;j;ijfs; ntFNeuj;jpw;F khyjpapd; kdij


94

vupj;Jf;nfhz;bUe;jd. „mQ;R taJg; gps;isia jd;u jhNahl tpl;Lg;;Nghl;L xt;nthU nts;spf;fpoikAk; ,utputh iew; fpsg;gpy $j;jbf;fpw nfsup vd;idah Mk;gpisr; Rfj;Jf;F miygts; vd;W nrhy;fpwhs;‟ vd;W neQ;Rf;Fs; FKwpf;nfhz;bUe;jhs;. me;j thu;j;ijfis mtshy; jhq;f Kbatpy;iy. Mj;jpuk;> Jf;fk; vy;yhk; mOifahf ntbj;jJ. ePz;lNeuk; mOJ jPu;j;jgpd;du; mts; epjhdkhdhs;. vy;NyhUk; Nru;e;J jd;tho;itg; ghohf;fptpl;L ,g;NghJ jd;idNa Fw;wthspahf;fpf; fijf;fpwhu;fs;. mtu;fSf;Fg; ghlk; gbg;gpg;gij tplj; jd;tho;it mtu;fsplk; ,Ue;J kPl;nlLg;gJjhd; Gj;jprhypj;jdkhdJ vd;W jPu;khdpj;jhs;. mjd; tpisthfj;jhd; mts; mbf;fb ntspNa nrd;whs;. ahUf;Fk; njupahky; jd; gaz xOq;Ffisr; nra;Jnfhz;bUe;jhs;. me;jNeuj;jpy;jhd; J~pae;jdpd; Nfs;tpf;F mg;gbnahU #lhd gjpy; mtsplkpUe;J ntspg;gl;lJ. Kjy;ehs; jkf;if $wpa thu;j;ijfisf; Nfl;Lf;nfhz;L nksdkhapUe;j J~pae;jdpd; Fw;wKs;s neQ;Rf;F khyjpapd; gjpYf;Fk; nksdkhtijj; jtpu NtWtop ,Uf;ftpy;iy. ***** ***** ***** gf;fj;J ,Uf;iffspy; mku;e;jpUe;j rpyu; vOe;J gugug;NghL jkJ clikfisj; Jhf;fpf;nfhz;L ele;jhu;fs;. mtu;fSk; mNj tpkhdj;jpy; gazpg;gtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. khyjp vOe;J jdJ ifg;igia vLj;Jf;nfhz;L> Rw;Wk;Kw;Wk; xUKiw ghu;j;Jtpl;L> mtsJ tpkhdj;jpy; gazpfs; VWtjw;F cl;GfNtz;ba Eiothapiy Nehf;fp elf;fpwhs;. mq;Nf ghJfhg;Gr; Nrhjidfs; Kbtile;J tpkhdj;jpDs; nrd;wJk; tpkhdg; gzpg;ngz; mtSf;Fupa ,Uf;if mike;Js;s gFjpiar; Rl;bf;fhl;Lfpwhs;. khyjp jd; ,Uf;ifapy; mku;e;J> jdJ ifg;igapDs; ,Ue;J xUjhis vLj;jhs;. mJ mts; J~pae;jDf;F


95

Kftupapl;L> nky;Ngz; tpkhd epiyaj;jpy; ,Ue;j jghy;ngl;bf;Fs; Nghl;Ltpl;Lte;j fbjj;jpd; gpujp. mikjpahf mij thrpj;Jg;ghu;f;fpwhs;.

J~pae;jDf;Fk; FLk;gj;jhUf;Fk; tzf;fk;. J~pae;jDf;F vd;d Neha; vd;W njupe;jpUe;Jk; xU ngz;zpd; tho;f;ifiag; ghobf;f epidj;j cq;fisnay;yhk; flTs; vd;W xUtu; ,Ue;jhy; ghu;j;Jf;nfhs;sl;Lk;. vdJ tho;f;ifia ehd; jPu;khdpj;Jf;nfhs;Ntd;. ehd; nfhOk;gpw;F vdJ ngw;Nwhuplk; nry;fpNwd;.

ahUlNdh Xbg;Ngha;tpl;lhs; vd;W ePq;fs; Cnuy;yhk; giwabg;gPu;fs; vd;W vdf;Fj; njupAk;. mJ cq;fs; ghtr; Rikia NkYk; $l;LNkad;wp vd;idg; ghjpf;fhJ. ,Wjpahf J~pae;jDf;F rpy thu;j;ijfs;. mT];jpNuypar; rl;lg;gb vd;id tpthfuj;Jr; nra;tjw;fhd eltbf;iffis tpiuthf vLj;J cq;fs; ghtq;fspy; rpWgFjpiaahtJ fOtpf;nfhs;sg; ghUq;fs;. ePq;fs; mijr; nra;jhYk; nra;ahtpl;lhYk; ehd; ,d;Dk; xU jpUkzk; nra;aj;jhd; NghfpNwd;. vdf;fhf ,y;yhtpl;lhYk; tho;f;if KOtJk; kfpo;r;rpahf tho;e;j vdJ ngw;Nwhu; ,Wjpf;fhyj;jpYk; mg;gbNa thoNtz;Lk; vd;gjw;fhf ehd; jpUkzk; nra;Ntd;. vt;tsNth ey;ytu;fs; cj;jku;fs; ,e;j cyfj;jpNy ,Uf;fpwhu;fs;. mtu;fspy; vd; fij KOtijAk; Nfl;L vd;idj;jpUkzk; nra;Jnfhs;Sk; xUtUld; ehd; re;Njh~khf tho;Ntd;. xUtifapy;> cq;fSf;F ehd; ed;wp nrhy;y Ntz;Lk;. mT];jpNuypTf;F ehd; tUk;NghJ ,Ue;jJNghyNt vd;idj; jpUk;gpr; nry;y itj;jpUf;fpwPu;fs;. ,d;Dk; fd;dpahfNt ehd; ,Ug;gJ cq;fshy;jhNd. me;j


96

ed;wpf;flDf;fhf> cq;fSf;Ff; nfhLj;j rPjdg;gzk;> nts;stj;ij tPL vy;yhtw;iwAk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs;. mtw;iw ePq;fs; jpUg;gpj;juj; Njitapy;iy. cq;fs; itj;jpar; nryTf;Fg; gad;gLj;Jq;fs;. ePq;fNsh cq;fs; FLk;gj;jtNuh ,dpNkYk; ahiuAk; Vkhw;whjPu;fs;. ,g;gbf;F khyjp thrpj;J Kbe;jJk; nky;ypanjhU epk;kjpg; ngU%r;R mtsplk; ,Ue;J ntspg;gLfpd;wJ. fbjg; gpujpia kbj;J kPz;Lk; jd; ifg;igf;Fs; itf;fpwhs;. ,UgJ epkplq;fspy; tpkhdk; jiuNahl;lj;ijj; njhlu;e;J nky;y vOk;gpf; nfhOk;igNehf;fpg; gwf;fpd;wJ.;

(ahTk; fw;gid) (,e;jr; rpWfij “Qhdk;” rQ;rpif elhj;jpa> mkuu; nrk;gpad;nry;td; Qhgfhu;j;j (2009) rpWfijg;Nghl;bapy; ,uz;lhk; guprpidg; ngw;wJ.)


97

நீ லந்ை நஶல௃ம் தநஞ்சஶர்ந்ை ஋ைஷர்பஶர்ப்பும்..

ைதயப் ப஬ணிய஬ ஋ங்கள் ைஶற்பரி஬ யலர் ப௃டிய஬ அதயக் க஭த்ைஷல் அலைரித்ை உதயக் க஭ய஫

஬ஶ஭ஶலும்

லிதயக்தகன்றும் லஶங்யகயஶ லித்ைகய஫ ஋ம் ஫ண்ணில் யபஶர்க்குணத்தைத் யைஶற்றுலித்ை தபஶபேள் ப௃ையய!

கனலிலும் நஶம்

கட்டுலதை ஋ண்ணிப் பஶர்க்யகயஶக் கட்ைத஫ப்தப உன்னுதை஬ சுட்டு லி஭ல் அதசலஶயய சூறந்து நஷற்க தலத்ைலயன..! உயக லத஭ பைத்ைஷன் ஋ங்யகஶ ஏர் ப௄தய஬ியய தப஬ரின்மஷக் கஷைந்ை ஏர் யபரினத்ைஷன் யபண் ைகதல அகஷய உயகத்ைஷன் அன்மஶைப் பஶர்தலகரில் தபபேம் பிம்ப஫ஶக்கஷ தலத்ை தபபே஫..! ஫ண்ணின்று


98

நீ லந்ை நஶரின் நஷதனலில் நஷன் இபேப்தப யசஶகங் கயந்ைஷபேந்தும் சுத஫ நஷதமந்து தநஞ்தசரிந்தும் ைஶகம் ைீர்ப்பைற்கு லந்ைஷடுலஶய் ஋ன ஌ங்கஷ பஶதயலன எட்ைக஫ஶய்ப் பஶர்த்துரது, கஶயத் ைீ உயயக யசர்ந்தைஶன்மஶய் ஊைஷ லிட்ை கஶற்மஷனியய ஋ம் கஶட்தை ஋ரித்து லிட்டுப் யபஶனஶலும் அைனுள்ரஶல் நஷதன ஌ந்ைஷப் யபஶ஬ிபேப்பஶர் நஷச்ச஬஫ஶய் ஋ன்கஷன்ம லஶயனந்தும் லஶர்கையஷன் லற்மஶை உறுைஷத஬ப் யபஶல் நஶய஫ந்ைஷக் தகஶண்டிபேக்யகஶம் நம் தநஞ்சஷல்..

ஆகலயன

஋ம்ப௃தை஬ லஶழ்வும் ஋ைஷர்கஶய லறஷத் தைரிவும் உன் ப஬ணச் சுலதைங்கும் உ஬ிர் நஷதமந்து கஷைக்கஷமது ஋ம் ப஬ணம் ஋துதலன்றும் ஋து அைற்கு லறஷ ஋ன்றும் உன் ப஬ணச் சஶ஭ஶம்சம் உ஭த்ைஷங்யக தசஶல்கஷமது கண்ணின் கைஷ஭ஶடி யபஶன்மலயன உன் ல஭தல ஋ண்ணி இத஫க் க஭ங்கள்


99

஋ட்டுகஷன்ம ைஷதசகதரல்யஶம் அண்ணஶ ஋னத்யைடி அதறக்கஷமது லிறஷச் தசலிப௅ம் பஶர்தலச் தசலிப் பதம஬ில் படும் உந்ைன் கு஭ல் ஋ன்று ஆர்லங் குதய஬ஶ஫ல் அதயகஷமது, யபஶது஫ஷனி ஏர்஫ம் ைஶன் தபற்ம எபே ஫கயன யைஶன்மஷடுக..! தி.திருக்குநபன்


100

ஊன்றுஷகால்

இதரத஫஬ில் ஋ைதனப௅ம்

அலயரஶ

தசய்ைஷடும்

டிதணந்ைஅந் ஫னத்து஭ன்

'ைனித஫஬ில்

அலரஶல்

ைஷமன்இதய

஋னியலள்

஋துதச஬

இபேந்ைது. ப௃டிப௅ம்?஋ன்

தச஬தயது?'

஋ண்ணி஬

நஶட்கயரஶ

஌கஷன!

஋டுத்ைைற்

தகல்யஶம்

அலள்துதண

இபேந்ைஷடும் லட்டிலும் ீ

நஷதயத஬ஶபே தலரி஬ிலும்

லிரங்குத஫ய்த் உயகஷனில் ஊன்றுயகஶல்!

இதுைஶன்

஋ன்றுரம்

இன்யமஶ யலண்டி

ப௃துத஫஬ஶய் தைபேலிலும்

துதணத஬ன

இனிஅலன்

நஶட்கரில்

கதை஬ிலும்

அலரின்

உயலிை

஋ல௅ந்ையை!

மஶகஷனள்!

அலள்ைஶன்

ப௃துத஫஬ின்

நஷ஬ைஷய஬ஶ?

கயிஞர் க. கஷணச஬ிங்கம்


101

ப௃றுயல் ஥ரபப்஧தில்ர஬ ப௃டியற்஫ ஥தி ------------------------------------------_____

புழுக்கத்தின் இம்ரசரன உணபத்தான் ப௃டிப௅ம் னாசிக்கும் ஧மக்கத்தில் ஷநக்த்ரத ஷ஥ாக்கிஷ஦ன் அயள் அ஭க஧ாபத்ரத ஒத்திருந்தது இருண்ரந யி஬கட்டும் தண஬ாய் தகிக்கும் உ஭ப் புழுக்கப௃ம்.. கரைசிப் புகல் ஋஦க்குத் வதரிந்து அயள் ப௃ருயல்தான்... ப௃ற்றுப்வ஧஫ாத யான்வய஭ினில் வ஧ாட்ைல் காடுக஭ில் ஧னணித்ததும் திடுக்கிட்ஷைன்

---------------------------

஥திகள் இபண்டு கபங்ஷகார்த்து ஥கருகின்஫஦

யிம்நின ஥ீ ர்ப்வ஧ருக்கில்

யாழ்வு சக்ரகனாய் நிதக்கி஫து ! ஥ம்஧ிக்ரக ஥ிதா஦நிமந்து ஥ீ படினில் தங்குகி஫து

஥ிநிைங்கள்...஥ாட்கள்.. யாபங்கள் நாதங்கள்... ஆண்டுகள் கா஬த்தின் சாவுநணி ஒ஬ிக்கி஫து

ப௃டியில் ஥ீ ந்திக்க஭ித்தயர்கள் னாரும் இல்ர஬

இபவு கைந்தாலும் இன்஦ல்கள் இன்னும் வகாடி஧ின்஦ல்கள்! வதா஦ினற்஫ யாழ்க்ரக... ஥திகள் ஒதுக்கியிட்டு ஥கருகின்஫஦ ஥ாதினற்஫ இரு சை஬ங்கர஭....

வயள்஭ி ஷகாடுக஭ாய் ஥ரபப௃டிகள்!

....சந்திபா

நஷ஦ாகபன் ,


102

வ஧ாங்கல் இல்ர஬னடி ஥ீ பு஫ப்஧ைடி

...

-----------------------------------------------------------------------஌ய் தை஫கயர!.. உனக்கு தபஶங்கல் இல்தய .. நீ புமப்பைடி ... தபஶங்கயயஶ தபஶங்கதயன்று.... தபஶங்கஷ ஫கஷழ்லைற்கு .. ஋ங்கள் தநஞ்சங்கரில் .. தைம்பு ஋஫க்கஷல்தய஬டி.... குண்டு஫தற஬ினஶலும் ஋மஷகதண லச்சஷனஶலும்-உைல் ீ துண்டு துண்ைஶகஷ ஫க்கள் துடித்து ஫டிகஷமஶர்கள்.. பதுங்கு குறஷ஬ினியய எதுங்கஷ இபேக்கஷமஶர்கள் ..லிறஷ பிதுங்கப் பிதுங்க ய஫யய தலமஷத்ைபடி பஶர்க்கஷமஶர்கள் உடுத்ை துணிய஬ஶடும் எட்டி஬ ல஬ியமஶடும் அடுத்ை குண்டுலந்து அலர்கள் ய஫ல் லில௅஫ஶ ஋ன்று தலத்ைகண் லஶங்கஶ஫ல் லஶடி இபேக்கஷமஶர்கள்.. குறந்தை அல௅கஷமது ..கூக்கு஭ல் யகட்கஷமது..தசல் லில௅ந்ை இைம் பஶர்த்து அது லிக்கஷ லிக்கஷ அல௅கஷமது.. பஶலுக்கு லறஷ஬ில்தய -ைஶ஬ிைய஫ஶ ைஶய்ப்பஶல் இல்தய.. கூழ் கஶச்சஷக் தகஶடுப்பைற்கும் குடிதச஬ியய என்றும் இல்தய.. இதைத஬ல்யஶம் பஶர்த்ைபின்பு஫ஶடி உனக்கு இங்யக தபஶங்கல் தலக்க ஫னசு லபேம்.. தபஶங்கல் உனக்கு இல்தய புமப்பைடி..புமப்பைடி... ஌ய் .கைஷ஭லயன!... ைதயக்கைஷர் அறுத்து


103

அதைப் புைஷர் ஋டுத்து..உனக்கு தபஶங்கல் தலத்ை உறலர் கூட்ை஫ைஶ..இன்று ைதயய஫ல் லில௅ந்ை குண்ைஶல் .. தகஶதயப௅ண்டு யபஶனஶர்கள் .. தசங்குபேைஷ சஷந்ைஷ அலர்கள் தசத்து஫டிந்ைஶர்கள் .. தசங்கண்ணன் உனக்கு இது .. தைரி஬ஶை லிச஬஫ஷல்தய... எவ்தலஶபேநஶல௃ம் நீைஶன் .. உயஶலந்து யபஶனஶய஬... இதை சகஷக்க ப௃டி஬ஶ஫ல் நீ.. ஫தற ய஫கத்ைஷல் ஫தமந்ைஶய஬... அதுவும் அலர்கல௃க்கு அனர்த்ைத்தைைஶன் தகஶடுத்ைைைஶ.. தலள்ரம் தபபேக்தகடுத்து அடித்துச் சுபேட்டி஬யை..நல்ய உள்ரம் உனக்கு இல்தய அைனஶல் நீ உைலலில்தய .. புல௅ைஷ ஫றுப்பும் ..யசற்று லிதைப்பு஫ஶக .. ல஬ல் கஶட்டில் உன்தன .. தைஶல௅து லணங்கஷ஬லர்கள்

...உனக்கு

பச்தசப் ப஬று குத்ைஷ பஶல் தபஶங்கல் தலத்ைலர்கள்.. பிச்தசக்கஶ஭த஭லிைக் யகலய஫ஶய் .இன்று ஫஭த்ைடி நஷறயஷல் ஫ல்யஶந்து படுக்கஷமஶர்கள் .. ஫மந்து அலர்கள் தூங்கஷனஶலும் .தசல் பமந்து லந்து அறஷத்துலிடும்.... ஋ங்கு பஶர்த்ைஶலும் அல௅கு஭ல் யகட்கஷமது.. ைஶங்தகஶணஶ துன்பம் அங்கு ைதயலிரித்ைஶடுகஷமது .. இதைப் பஶர்த்ை பின்ப௃஫ஶைஶ .. உனக்கு தபஶங்கல் தலக்க ஫னசு லபேம்...


104

தபஶங்கல் இல்தய..தபஶங்கல் இல்தய.. ஋ங்கல௃க்கு தபஶங்கல் இல்தய.. ஈறத்ை஫ஷறர் ஋ங்கள் லஶழ்வு லிடிப௅ம்லத஭ .. உங்கல௃க்கு தபஶங்கல் இல்தய.. உண்த஫ இது சத்ைஷ஬ய஫... ***********************************************************

யகஶலிலூர் தசல்ல஭ஶஜன் ....

ஷதசக்கரப அமித்த ஥ாசக்காரி....

உன்தனய஬ அலர்கரின் அன்தனத஬ன்று ஋ண்ணி.. உன் கத஭ய஬ஶ஭ம் ைஶயன லஶழ்ந்ைஷபேந்ைஶர்கள்... கைல்ைஶய஬ ஋ன்று அதறத்ை அலர்கதர.. கஶவுதகஶள்லஶ நீ ய஫தயல௅ந்து ைஶலி லந்ைஶய்... உன் அதயகள் ஋ல௅ப்பும் சத்ைத்தை நீ பஶடும் ைஶயஶட்ைஶகத்ைஶயன .. உன் பிள்தரகள் யகட்டுத்தூங்கஷனஶர்கள்.. அலர்கள் கண்லிறஷக்கும் ப௃ன்யன... உன் யப஭தய தகஶண்டு சஶகடித்ைஶய஬... நீ அன்தன஬ஶ இல்தய அ஭க்கஷ஬ஶ?..... ஋த்ைதன ப஭ம்பத஭ ஋த்ைதன ைதயப௃தம.. அத்ைதனப௅ம் உன் அ஭லதணப்பில் ைஶயன லரர்ந்ைது..லஶழ்ந்ைது....பிதறத்ைது.... ஆறஷய஬..யலதயய஬..சப௃த்ைஷ஭ய஫..சஶக஭ய஫..஋ன்தமல்யஶம் உன்தன லிறஷத்து லி஬ந்து ... உன்தன அண்டிப் பிதறத்ை குற்மத்ைஷட்க்கஶகலஶ உன் பிள்தரகதர லஞ்ஞதன தசய்ைஶய்?..


105

உன் கத஭ய஬ஶ஭ம் லந்து கஷரிஞ்சல்கள் தபஶறுக்கஷ.. உன் ஫ண்ணில் குறுநதை ப஬ின்ம இரந்ைரிர்கதர.. உன் அசு஭ அதய தகஶண்டு அடித்து ப௃டிட்ட்துலிட்ட்ைஶய஬ கையய.. உன் ஫டி஬ில் லதய தகஶண்டு உன் லரம் அறஷத்ைதைன்மஶ-நீ உன் அதய அள்ரி லசஷ ீ அநஷ஬ஶ஬ம் புரிந்ைஶய்..? உன் ஫ீ ன்கதர பிடித்து லந்து உன் கத஭஬ில் உயர்ைஷ஬ைஶயஶ ஋ம் ஫க்கதர து஭த்ைஷத் து஭த்ைஷ ..நீ உ஬ித஭ப் பமஷத்ைஶய்.உதயத஬ தலத்ைஶய்.. உப்புக்கு உன்னிைம் பஞ்சம் ஋ன்மஶ ஋ம் ஫க்கரின்.. உப்புக்கரிக்கும் கண்ண ீத஭ப௅ம் நீ யசர்த்துக்தகஶண்ைஶய்?.. ஌஌ய்..கையய! ஆ஬ி஭ம் கைல்த஫ல்கல௃க்கு அப்பஶயஷபேந்துலந்து யபஶரினஶல் எடிந்து தநஶடிந்ையபஶைஷலும்.. லரி஬஫ஶக ீ இபேந்ைலத஭ பஶரி஬ அதய தகஶண்டு லஶரிய஬ அடித்துச் தசன்மஶய஬ கையய.. ைஶ஬ிதன அடித்துச் தசன்மஶய்..ைதன஬தன அடித்துச் தசன்மஶய்.. தபற்மலள் பதைபதைக்க அலரின் பிள்தரத஬ அடித்துச் தசன்மஶய்.. ஆபே஬ிர்கதரய஬ பயஷதகஶடுத்ை பின்பு .. ஆை஭லற்று அல௅து புயம்பி ஆற்தமஶணஶ து஬பேறும் ஫க்கல௃க்கு ஆறுைல் தசஶல்ய உன்னஶல் ப௃டிப௅஫ஶ? ஫ீ ண்டும் யநசக் க஭ம் நீட்டி பஶசத்தைக்கஶட்டிை உன்னஶல் ப௃டிப௅஫ஶ?஋ந்ை ப௃கத்யைஶடு -நீ


106

஋ம் ஫க்கதர ஋ைஷர் தகஶள்லஶய்?-உன் தசஶந்ை ப௃கம் ைஶயன துல்யஷ஬஫ஶகத் தைரிந்து லிட்ையை.. ஌஌ய் கையய! ஋ம் ஫க்கள் ைரர்ந்து யபஶலஶர்கள் ஋ன்று நஷதனத்ைஶ஬ஶ? அடிக்குய஫ல் அடிலஶங்கஷ இடிக்குய஫ல் இடிலஶங்கஷ குண்டு஫தறக்குள்ல௃ம்

குடும்பம் நைத்ைஷ஬லர்கள்.

அயகஶ஭த்ைஶண்ைலம் நீ ஆடிப௃டித்ைபின்பும் சயகஶை஭ங்கல௃ைன் ைங்கள் சந்ைைஷத஬ இறந்ை பின்பும்.. உறுைஷய஬ஶடு உதறத்து உ஬ர்லதைலஶர்கள்.. ஫மந்தும் உன்னிைம் ஫ண்டி஬ிை ஫ஶட்ைஶர்கள். *********************************************************************** யகஶலிலூர் தசல்ல஭ஶஜன்..


107

உ஫ங்காத ஥ி஬ம்

நஷயப௃ம் உ஬ிர்கல௃ம் உமக்க஫ற்மதயகஷம கஶயத்ைஷல்; நீ உமங்கஶைஷபேக்கஷம இைத்தை நஶயனமஷயலன் லிதைகள் நஷதமந்ை நஷயத்தை நஷயம் ைஷன்னும் தபபேங்கஶல்கள் ஫ஷைஷக்கஷன்மன உன்தனப்யபஶயயல ஋ல்யயஶபேம் உ஬ிய஭ஶடு புதைக்கப்பட்ைலர்கள் அைனஶல் இந்ை நஷயம் இதை஬ிதைய஬ துடித்ைதசகஷமது இ஭த்ைப௃ம் கண்ண ீபேம் கனவும் கஶைலும் ஋ல்யஶ இைங்கரிலும் கசஷகஷமது. நீ உமங்கஶ நஷயத்ைஷல் யபய்கள் பசஷய஬ஶடு அதயகஷன்மன நஷயத்தை தகஶள்தர஬ிட்டு லண்டிகரில் தலட்டி ஌ற்மஷக் தகஶண்டு யபஶகும் இ஭லில் நீ ஋ன்ன தசய்லஶய்? ஋ன்தனக் குமஷத்து நீ தலத்ைஷபேக்கும் லஶர்த்தைகதர ஋ன்ன தசய்லஶய்? உன் கூந்ைல் ப௃டிகள் நஷயத்ைஷல் கயந்து ஋ப்தபஶல௅தும் பமக்கஷன்மன.


108

உன்தன ப௃த்ைஷ஫ஷை துடிக்கும் ைபேணங்கரில் நீப௅ம் நஶனும் கயந்ை நஷயத்தை ப௃த்ை஫ஷடுகஷயமன் லஶழ் நஷயத்ைஷன் கஸ றஶய் நீ ஋ன்தன யைடி அதயகஷமஶய் அங்கு தைபேக்கள் இபேக்கஷன்மனலஶ? ந஫து பிரி஬த்தை பகஷபேம் தலரிகள் உள்ரனலஶ? குபேைஷ஬ில் உதமந்ைஷபேக்கஷம நம் தபபேங்கனதலப்யபஶய ந஫து கஶைலும் உ஬ிய஭ஶடிபேக்கஷமது நம் கஶைதயப்யபஶய கனவுக்கும் ஫஭ண஫ஷல்தய நஶன் உன்தன ஫ணல்தலரிகதர கஷரமஷப௅ம் சஷறுகையஷல் ப௄ழ்கஷப௅ம் யைடிக் தகஶண்டிபேக்கஷயமன். யைஶல்லி஬ின் பின்ன஭ஶன பிரிலின் ைனித஫ ஋ன்தனக் தகஶல்லும் இபேரஶல் நஷ஭ம்பிக்தகஶண்டிபேக்கஷமது உன் ப௃த்ைங்கரில்யஶை கஶயத்ைஷல் ஋னது லஶனம் இபேண்டு கஷைக்கஷமது உன்தனக் குமஷத்து ந஫து நக஭ப௃ம் நஷயப௃ம் ஋ன்தன ஌஫ஶற்மஷக் தகஶண்டிபேக்கஷமது கனவு ஫க்கரின் ைஶகங்கல௃ைன் ந஫து ப௃த்ைத்ைஷன் பேசஷத஬ப௅ம் இந்ை நஷய஫மஷப௅ம் உமங்கஶை நஷயம் ஫ீ ண்டும் ப௃தரப்யபன் ஋ன்கஷமது கனயலஶடு கஶயத்யைஶடு தபஶல௅துகல௃ைன் ஫ீ ண்டும் நீ கஶைல் நஷயத்ைஷயஷபேந்து ப௃தரப்பஶ஬ஶ?

ைீ ப ச்தசல்லன்


109

வய஭ியருகி஫து! 'இயக்கஷ஬ப்பூக்கள்-2'

ஈறத்து அ஫஭ ஋ல௅த்ைஶரர்கரின் கட்டுத஭கரின் தைஶகுைஷ. கட்டுத஭கதர ைஶ஫ை஫ஷன்மஷ அனுப்புங்கள். *கட்டுத஭கள் 4/5 பக்கங்கல௄க்கு குதம஬ஶ஫ல் இபேத்ைல் யலண்டும். *எபே கட்டுத஭ எபேலத஭ப் பற்மஷய஬ இபேக்க யலண்டும். *எபேலர் ஋த்ைதன கட்டுத஭கல௃ம் அனுப்பயஶம். *஋ல௅துபலர்கல௃ம் (சு஬ லிப஭த்துைன்)புதகப்பைத்தைப௅ம் இதணத்ைல் யலண்டும். கட்டுத஭கள் ப௃ல௅ லிப஭ங்கதரப௅ம் ைஶங்கஷ இபேப்பின் நன்று.(யைஶற்மம்,஫தமவு,இயக்கஷ஬-சப௄க பங்கரிப்பு, த௄ல்கள் தலரி஬ீடு-பைஷப்பித்ைல்) கஶற்றுதலரி ப௃கலரிக்கு அனுப்பயலண்டும். ப௃டிவுத்திகதி:30.08.11


110

அன்஧ாஷ஬ ஷதடின ஋ன்…

“ைஷங்கட் கஷறத஫ பஶக்கயஶம்; சஸ..” பஸ்தழலிட்டு இமங்;கஷ஬ ைஶ஭ணி தக அதசத்ைஶள். பஸ் யபஶய்லிட்ைது. பஸ் ஸ்ைஶப்பில் கண்ட௃சஶ஫ஷ ஫ட்டுய஫ நஷன்மஷபேந் ைஶர் சட்தைன்று, “஋ன்ன ைஶ஭ணி ய஫ைம்.” “அை அதைப்படி நஶந்ைஶன்னு கத஭க்ைஶ கண்டுபிடிச்சஸங்க?” “:ய஫ைம் ஋னக்கு கண்ட௃ ஫ட்டும்ைஶன் பஶக்க ப௃டி஬ஶயை ைலி஭ ஫த்ை ஋ல்யஶ பஶகங்கல௃ம் உங்கரலிை ைபுரஶயலதய தசய்ப௅ம் எபே கு஭தய எபேைைதல யகட்ைஶயய ஆற஫ஶ பைஷலஶ஬ிடும் அடுத்ைப௃தம அந்ைக் கு஭தய யகட்ைவுையன இன்னஶர் ைஶன்னு தைரிஞ்சுடும்.” “சூப்பர்!” ைஶ஭ணி கயகயதலன்று சஷரித்ைஶள். “சரி இன்னிக்கு சனிக்கஷறத஫. ஆபிஸ்தய யலதய஬ிபேக்யகஶ?” “இல்யய கண்ட௃சஶ஫ஷ யபங்க லத஭க்கும் யபஶகட௃ம்.” “அப்ப சவுகர்஬஫ஶ யபஶச்சு. நஶனும் அங்கைஶன் யபஶகட௃ம். கூட்டிட்டு யபஶமீங்கரஶ?” “ஏத஬ஸ் யபஶயஶய஫.” “஋ன்ன யபங்கயய பணம் ஋டுக்கட௃஫ஶ?”


111

“இல்யய கண்ட௃சஶ஫ஷ. எபே யயஶன் லிச஬஫ஶ ஫ஶயனஜ஭ப் பஶக்கட௃ம்.” “சஶரி ய஫ைம்.உங்கல௃க்தகதுக்கு யயஶன்?” “அை.நஶ ஋ன்ன அவ்லரவு தபரி஬ ஆரஶ. லட்யய ீ ல஭ன் பஶத்துட்டிபேக்கஶங்க. ைஷடீர்னுப௃டிலஶ஬ிட்ைஶ பணம் யைதலப்படுய஫. அதுக்யகஶச஭ம்ைஶன் அட்லஶன்சஶ யகட்டு தலப்யபஶய஫ன்னு.” “லஶழ்த்துகள் ய஫ைம். ஫ணி ஋ன்னஶச்சு?.” “எம்பைத஭ ஆமது.” “இன்னும் அத஭஫ணி யந஭஫ஷபேக்யக யபங்க் தை஭க்கமதுக்கு.” “ஆ஫ஶ கண்ட௃சஶ஫ஷ. ஆபிஸ் பக்கந்ைஶயன அங்யக யபஶய் தகஶஞ்சயந஭ம் இபேந்துட்டுயபஶனஶ சரி஬ஶ஬ிடும்.” “அதுவும் சரிைஶன். ஆபிஸ் இன்னிக்கஷ தைஶமந்ைஷபேக்கு஫ஷல்யய?” “ஜஷ.஋ம் லபேலஶபே ப்ப௅ன்நை஭ஶஜன்கூை லந்ைஷபேப்பஶர்.” 2 “அப்ப நை஭ஶஜ் தக஬ஶயய கஶப்பி சஶப்பிட்டு யபஶயங்கமீங்க.சஶpயபஶ஬ிையஶம்.” ைஶ஭ணிக்கு இந்ை தலகஶசஷய஬ஶடு இபேபத்தைந்து ப௃டிகஷமது. நல்யசஷலந்ை உைல்.கட்ைஶன யைகம். ஋லத஭ப௅ம் லசஷகரிக்கும் ைன்த஫. ஆபிஸ் லந்துலிட்ைது. “அையை கண்ட௃சஶ஫ஷ. லஶங்க இந்ைப் தபஶண்ண ஋ங்க புடுச்சஸங்க” “஋ன்ன நை஭ஶஜன் சஶர் யபங்க் யபஶயஶம்னு புமப்பட்யைன். ஊர்யயபேந்து பஸ்ழப்புடுச்சு கஶயயஜ் பஸ் ஸ்ைஶப்பிய லந்து இமங்கஷட்யைன்.ய஭ஶை கஷ஭ஶஸ் பண்ணயஶம்னு நஷன்னுட்டிபேந்ைப்ப ைஶ஭ணி ய஫ைம்


112

லந்ைஶங்க. அலங்கல௃ம் யபங்குக்குத்ைஶன் யபஶயமன் னஶங்க அது சஶpன்னு லந்யைன். ஫ணி எம்பைத஭ைஶன் ஆச்சு.தகஶஞ்ச யந஭ம் த஭ஸ்ட் ஋டுத்துட்டு யபஶயஶம்னு த஭ண்டுயபபேம் லந்யைஶம்.” “பஶ஭ப்பஶ அலனலன் ஆபிஸ்யய யலதய தசய்஬மதுக்கு லந்ைஶ நீங்க த஭ஸ்ட் ஋டுக்க லர்மீங்க. கஶபி சஶப்பிைமஷங்கரஶ?” “அப்புமம் அதுக்குத்ைஶன் லந்ைஷபேக்யகஶம். யபஶ஬ிட்டு சஸக்க஭஫ஶ லஶங்க.” கஶதச பர்சஷயஷபேந்து஋டுக்கப்யபஶனஶர்கண்ட௃சஶ஫ஷ.அைற்குள் ைஶ஭ணிய஬ தகஶடுத்ைனுப்பினஶள் “கண்ட௃சஶ஫ஷ உங்கல௃க்கு தபஶமந்ைைஷயஷபேந்யை கண் தைஶp஬ஶைஶ?” “தபஶமந்ைப்பல்யஶம் கண்ட௃ நல்யஶைஶன் தைரிஞ்சது. ப௄ணஶலது படிக்கம லத஭க்கும் கண்ட௃ தைஶpஞசுட்டுைஶன் இபேந்துச்சு. தகஶஞ்ச நஶதரக்கப்புமம் லிளக்கஶய்ச் சல் ஫ஶைஷhp லந்துச்சு. கண்ட௃ அப்ப நீயநஷம஫ஶ தைரி஬ ஆ஭ம்பிச்சுடுச்சு. அந்ை யந஭த்ைஷயய புரி஬ங்கஶ அடிக்க ஋லயன லசஷன ீ கல்லு ஋ன் கண்ட௃யயபட்டு கஶ஬஫ஶ஬ிடுச்சு. ஆஸ்பத்ைஷரிககு யபஶகஶ஫ ஋ண்தண஬க்கஶய்ச்சஷ கண்ட௃யய லிட்ைஶங்க. அப்புமம் தகஶஞ்ச஫ஶ தைரிஞ்ச பஶர்தலப௅ம் சுத்ை஫ஶ யபஶ஬ிடுச்சு. அப்புமம் நஶ பட்ைபஶடு தகஶஞ்சநஞ்ச஫ல்ய.நஶ இபேக்கஷமது கஷ஭ஶ஫ந்ைஶயன கக்கூஸ் லசைஷத஬ல்யஶம் கஷதை஬ஶது. ஊபேக்குதலரிய஬


113

கஶட்டுக்குள்ரைஶன் யபஶகட௃ம். கண்ட௃தைஶp஬ஶை நஶ ைனி஬ஶ யபஶகப௃டி஬ஶது. ைம்பிைஶன் கூட்டிட்டு யபஶகட௃ம்.. அலம்பண்ம அட்டூறஷ஬ம் தசஶல்யஷத்ைீ஭ஶது.யசஶறுயபஶைம அம்஫ஶ எபேபக்கம் தசத்துப்யபஶம ஫ஶைஷhp யபசுலஶ. ைம்பிஎபேபக்கம் இைனஶய சஶப்பிைமைய஬ நஷறுத்ைஷட்டு ைண்ணி஬க்குடிச்சுயை கஶயத்ை ஏட்யன. லஶ஭த்துக்தகஶபேைஶட்டி அப்பஶ ைவுன்யயந்து லபேலஶபே. அலபேைஶன் ஋னக்கு அனுச஭தண஬ஶ நைந்துப்பஶபே. தகஶஞ்சநஶள் அல஭ஶய சகஷக்க ப௃டி஬ஶ஫ கஷபேஸ்டி஬ன் வஶஸ் ைல்ய யசத்ைஶபே. அங்கைஶன் பத்ைஶலது லத஭க்கு படிச்யசன் யசர் பின்ம தைஶறஷயகத்துக்தகஶடுத் ைஶங்க. தபஶp஬ தபஶp஬ ஆபிஸ்யய யலதயகஷதைச்சது ஋ன்ன஫ஶைஷரி இபேக்கமலங்கரலச்சு கஶண்ை஭ஶக்ட் ஋டுத்து தசய்஬யமன் ஌யைஶ எ஭ரவுக்கு லசைஷ஬ஶ இபேக்யகன். இப்ப லட்யய ீ 3 ைஶங்குைஶங்குன்னு ைஶங்கமஶங்க. ஆனஶ அது ஋னக்கு இஷ்ை஫ஷல்தய. உங்கர஫ஶைஷரி நஶலு நல்ய சனங்ககூை பறகமயை ஫னசுக்கு நஷம்஫ைஷ ைபேது. அதுசரி ஋ன்மகை தபரிசு அது இன்னக்கஷ ைீ஭ஶது.நை஭ஶசண்யண லந்ைஶச்சுயபஶயஷபேக்கு கஶபி ஫ணக்குதுங்க ைஶ஭ணி ய஫ைம்” “ஆ஫ஶ சஶப்பிடுங்க.஫ணி பத்ைத஭஬ஶச்சு புமப்பையஶம்.” 00000 பஶங்கஷல் ஌கப்பட்ை கூட்ைம். ைஶ஭ணி,


114

“கண்ட௃சஶ஫ஷ உங்கல௃க்தகன்ன பணத஫டுக்கட௃஫ஶ?” “இல்ய ய஫ைம்.பஶஸ்புக் ஋ன்ட்ரி யபஶைட௃ம். நஶ பஶத்துக்கஷயமன். நீங்க ஫ஶயனஜ஭ப் பஶத்துட்டுலஶங்க.” ைஶ஭ணி ஫ஶயனஜர் அதமக்குள் த௃தறந்ை ஍ந்ைஶலது நஷ஫ஷைத்ைஷல் தலரிய஬ லந்ைஶள். கண்ட௃சஶ஫ஷ பஶஸ்புக் ஋ன்ட்ரித஬ யபஶட்டுலிட்டு யசஶபஶலில் அ஫ர்ந்ைஷபேந்ைஶர். “கண்ட௃சஶ஫ஷ யபஶகயஶ஫ஶ?” “஋ன்ன ய஫ைம் அதுக்குள்ர யலதயப௃டிஞ்சஷடுச்சஶ?” “இல்யய கண்ட௃சஶ஫ஷ. ஫ஶயனஜர் த஭ஶம்ப பிழஷ஬ஶம்.அடுத்ைலஶ஭ம் ல஭ச்தசஶன்னஶர்” அயை ச஫஬ம் ைஶ஭ணி யவண்ட் யபக்கஷல் தசல்யபஶன் அதறத்ைது. “வயயஶ” “நஶ அம்஫ஶ யபசயமன். அப்பஶவுக்கு ைஷடீர்னு தநஞ்சுலயஷக்குதுன்னஶர். ச஭லணஶ ஆஸ்பத்ைஷரி஬ியய யசத்ைஷபேக்யகஶ஫.; நீ உையன புமப்பட்டுலஶ.” “கண்ட௃சஶ஫ஷ அப்பஶவுக்கு உைம்பு ப௃டி஬ல்யய.ஆஸ்பத்ைஷரியய யசத்ைஷபேக்கஶ” நஶ புமப்பைட்டு஫ஶ?” “ ய஫ைம் உங்கல௃க்கு ஆட்யசபதண இல்யயன்னஶ,நஶனும்கூை ல஭ட்டு஫ஶ எபே ஆட்யைஶ புடுச்சு யபஶ஬ி஭யஶ஫ஶ?”-஋ன்று கண்ட௃சஶ஫ஷ யகட்கவும்,ைஶ஭ணிக்கு ஋ன்ன தசய்ல தைன்று தைஶp஬லில்தய. ஆஸ்பத்ைஷரி பக்கம்ைஶன் இபேந்ைஶலும் இலர் ஋ைற்கு. இலத஭பஶக்கயல எபே ஆள் யலட௃ம். இலர் லந்து ஋ன்ன தசய்஬ப் யபஶகஷமஶர்.


115

இபேந்ைஶலும் அலரது உள் ஫னசு அலத஭ அதறத்துப் யபஶக அனு஫ைஷக்கயல, “சரி லஶங்க.” ஋ன்று எபேஆட்யைஶதலப் பிடித்து ஆஸ்பத்ைஷரிக்கு லித஭ந்ைஶர்கள். லஶசயஷல் ைஶ஭ணி஬ின் அம்஫ஶவும் ைங்தகப௅ம் நஷன்மஷபேந்ைனர். “அக்கஶ அப்பஶல ஍சஷப௅யய அட்஫ஷட் பண்ணி஬ிபேக்கஶ உையன இபேலத்தை஬ஶ஬ி஭ம் கட்ைட௃ம்மஶ ஋ன்ன பண்மதுன்னு எண்ட௃ம் புரி஬ல்யய. நம்஫கஷட்யை கஶயச கஷதை஬ஶது. உன்னை நதக ஌ைஶச்சு லச்சு பணம் ஌ற்பஶடு பண்ணயஶ஫ஶக்கஶ.” 4 “஋ன்யனஶை நதக஬ லச்சஶக்கூை அவ்லரவு யைமஶயை. உள்யர அப்பஶல பஶக்கப௃டிப௅஫ஶ?” “இல்யக்கஶ ஬ஶத஭ப௅ம் பஶக்க அயவ் பண்ண஫ஶட்ைஶ.” “கண்ட௃சஶ஫ஷ அப்பஶல ஍சஷப௅யய லச்சஷபேக்கங்கரஶம். ஬ஶத஭ப௅ம் உள்ர அனு஫ைஷக்க஫ஶட்ைஶங்கரஶம் நீங்க ஋ப்படி. இங்கஷபேந்து ஌ல௅யய யபஶய் கஶந்ைஷபு஭த்ைஷயய இமங்கஷஅங்கஷபேந்து தசம்ய஫ட்டு பஸ் புடுச்சு ஊபேக்குப் யபஶ஬ிடுலங்கரஶ?” ீ “ய஫ைம் ைப்பஶ தநனச்சுக்கஶைீங்க பணம் ஌யைஶ யலட௃ம்னு தசஶன்ன஫ஶைஷhp யகட்டுச்சு. ஋வ்லரவு யலட௃ம்னு தைரிஞ்சஶ நஶ ஌ைஶலது உைலி பண்ணயஶம் இல்தய஬ஶ?” “அவ்லரவு பணம் உங்க கஷட்ை இபேக்கு஫ஶ? இபேபத்ைஞ்சஶ஬ி஭ம்


116

யலட௃஫ஶ. இன்னும் ஋வ்லரவு யைதலப்படுய஫ஶ தைரி஬ல்யய. யபசஶ஫ ஜஷ.஋ச் சுக்குப் யபஶ஬ிர்யஶ஫ஶன்னு ய஬ஶசதன பண்யமன்.” “ய஫ைம் இந்ை யவண்ட் யபக்க லஶங்கஷக்கங்க. அைஷயய அம்பைஶ஬ி஭ம் இபேக்கு. ஋ன் ைம்பி கல்஬ஶணத்துக்கஶக ஋டுத்யைன் அைலிை இதுைஶன் ப௃க்கஷ஬ம். இன்னும் யலணஶலும் பஶங்க்யய இபேக்கு ஋டுத்துக்கயஶம் நீங்க ஆஸ்பத்ைஷhpக்கு ஋வ்லரவு பணம் கட்ைட௃ம்னு பஶத்து கட்டுங்க.” ைஶ஭ணிக்கு தபஶட்டில் அதமந்ை ஫ஶைஷரி கஷபேகஷபேத்துப் யபஶனது. ஋தை நம்பி ஋ைற்கஶக தகஶடுக்கஷமஶர். “ ய஫ைம் நீங்க ஋ந்ை ய஬ஶசதனப௅ம் பண்ணயலண்ைஶம் நஶ ஋ந்ை ஋ைஷர்பஶர்ப்பு யயப௅ம் இதைதகஶடுக்கயய. ஫னிைஶபி஫ஶனம்ைஶன் உங்கல௃க்கு உைல஭துக்கு இப்ப ஋ங்கஷட்ை இபேக்யக அதுக்கஶக கைவுல௃க்குைஶன் நன்மஷ தசஶல்யட௃ம். ஋டுத்துக்கங்க.” 00000 பத்து நஶட்கரில் அப்பஶ யைமஷ லடு ீ லந்து யசர்ந்ைஶர். ைஶ஭ணித஬ தபண் பஶர்த்து லிட்டுப் யபஶனலர்கள் அப்பஶ நஷதய஬ஶல் எபேயலதர அலபேக்கு ஌ைஶலது ஆகஷட்ைஶல் அப்புமம் சஸர்தசனத்ைஷத஬ல்யஶம் ஬ஶர் தசய்லஶர்கள். அைற்கஶக எபேயட்ச பைபஶய் ப௃ையஷல் தகஶடுத்துலிை யலண்டும் ஋ன்று கண்டிசன் யபஶட்ைஶர்கள் இப்யபஶதை நஷதய஬ில் கல்஬ஶணம் தசய்஬யல


117

ப௃டி஬ஶை நஷதய. அப்பஶலின் உைல் யைமயல அங்யக இங்யக ஋ன்று கைதன லஶங்கஷ இபேக்கஷம நதகத஬ல்யஶம் பஶங்கஷல் தலத்து அப்பஶதல பிதறக்க தலக்க யலண்டி஬ிபேந்ைது. கதைசஷ஬ில் ஋ங்கரஶல் இப்யபஶதைக்கு ப௃டி஬ஶது. நீங்கள் யலறு இைம் பஶர்த்துக்தகஶள்ல௃ங்கள் ஋ன்று அனுப்பிலிட்ைஶள். ஫ஶதய஫ணி நஶன்கஷபேக்கும். பத்துநஶள் அதயந்ை கதரப்பில் ஋ல்யயஶபேம் அசந்து தூங்கஷக்தகஶண்டிபேந்ைனர்.கைதல ைட்டும் ஏதச யகட்ைது, 5 ைஶ஭ணிைஶன் கைதலத் ைஷமந்ைஶள். கண்ட௃சஶ஫ஷப௅ம் அலர் அப்பஶவும் நஷன்று தகஶண்டிபேந்ைனர். ைஶ஭ணி஬ின் ஫னசுக்கு இை஫ஶ஬ிபேந்ைது. ‚லஶங்க கண்ட௃சஶ஫ஷ .அப்பஶலஶ?‛ ‚ஆ஫ஶம்஫ஶ.‛ அப்பஶதலப் பஶர்த்து எபே கூதை பறங்கதர ஋டுத்து தலத்ைஶர்கள். கண்ட௃சஶ஫ஷக்கு ஋ப்படி நன்மஷ தசலுத்துலதைன்யம தைரி஬லில்தய. அன்று஫ட்டும் அலர் பணம் தகஶடுத்துைலலில்தய ஋ன்மஶல் அப்பஶ பிதறத்ைஷபேக்கயல லஶய்ப்பில்தய. அது஫ட்டு஫ஶ அன்றுப௃ல௅க்க ஆஸ்பத்ைஷரி லஶசயஷயய கஶத்ைஷபேந்து லிசஶரித்துக்தகஶண்யை ஬ிபேந்ைஶர். இந்ை பத்துநஶல௃ம்


118

ைஷனப௃ம் எபேப௃தமய஬னும் லந்து லிசஶரித்துலிட்டு தசல்லஶர். அலபேதை஬ அப்பஶ ைன் அப்பஶலிைம் ஌யைஶ யபசஷக்தகஶண்டிபேந்ைஶர். ‚஋ம் தப஬னுக்கு கண்ட௃ைஶ குபேைஶ யபஶச்சு. யலயம ஋ல்யஶம் சம்பஶரிச்சுட்ைஶன். எபேகல்஬ஶணத்தைப௅ம் பண்ணயலண்டி஬து ஋ன்கைத஫. ஆனஶ பஶர்தல஬ில் யஶைலனுக்கு ஬ஶர் தபஶண்ட௃ ைபேலஶ. ஋ந்ைப்தபஶண் கட்டிக்க லபேலஶ?‛ -ைஶ஭ணி஬ின் ஫னசு சட்தைன்று ப௃டிதலடுத்ைது, ‚அப்பஶ அலங்கல௃க்கு ஆட்யசபதன஬ில்தயன்னஶ நஶன் அலத஭ ஌த்துக்கயமன். உங்கல௃க்கு பணஉைலி தசஞ்சதுக்கு஫ட்டு஫ஷல்யய அலத஭ ப௃ன்னஶடிய஬ ஫னசுயய லிபேம்பிட்டுைஶன் இபேந்யைன்.சரி஬ஶ கண்ட௃. ..சஶரி சரிங்கரஶ? ‚சரிைஶன்.‛ ஋ன்பதுயபஶய கண்ட௃சஶ஫ஷப௅ம் ஆய஫ஶைஷத்ைஶன் ஫னதுள் அலள்ய஫ல் எபேைதயக் கஶையஶ஬ிபேந்ைது இவ்லரவு லித஭லில் கனிப௅ம் ஋ன்று ஋ைஷர்பஶர்க்கயல஬ில்தய.

஧ாபதிஷதயபாஜ். M.A


119

Nfhapy;fSk; ,irAk; jpUkjp n[.ckhNjtp ,irf;fiykzp mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk; - ,e;jpah jpUf;Nfhapy;fspy; goq;fhyj;jpypUe;Nj Mlw;fiyAk; ghlw;fiyAk; ,ize;Nj tsh;f;fg;gl;L te;Js;sJ. Fwpg;ghf Myaq;fspy; MlYk; ghlYk; rpwg;Gw;W tpsq;fpAs;sJ. vd;gjid ehk; mwpNthk;. ,ir xU rf;jp kfh Kdptuhfpa gujh; ehl;baj;jpd; rhuk; ,ir vd;W $Wfpd;whh;. ,e;jpj; jj;JtQhdpfSk;> ftpQh;fSk;> Mrphpah;fSk;> FUkhh;fSk; rq;fPjj;ij rpwe;j fUtpahff; ifahz;L te;jpUf;fpwhh;fs;. Njthuk;> jpt;tpagpuge;jq;fs; ,uz;Lk; gf;jpr;Rit epiwe;j ghly;fshFk;. Rq;fPjKk;%h;j;jpfs; ghba ghly;fSk; ,irf;F kpf Kf;fpakhd ghly;fshFk;. Kdpjdpd; cs;sj;jpy; czUk; Mo;e;j cah;r;rpfis guk;nghUSf;F mwptpf;f ,irnahd;wpdhy; jhd;. ,aYk;> nkhop Gfhj ,lq;fspnyy;yhk; ,ir GFk;. ,f;fhuzk; gw;wp ,ir vd;gJ Md;khtpd; Ngr;R vd;Wk; nrhy;yyhk;.


120

,uhfj;ijr; Ritf;f Kjypy; kdpjidg; Ghpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. tl,e;jpahtpy; ,uhfk; vd;Wk;> ,uhfpdp vd;Wk; ,U tifapy; ,ir tpsq;Ffpd;wJ. kdpjDila ,Utif Fzq;fis ,t;tpUtiffSf;Fk; fhuzk; vd;gij mwpe;J nfhs;sNtz;Lk;. ,J gilg;gpd; mbg;gilahd cz;ikahFk;. Ghh;tjpAk; rptngUkhDk; $b mh;j;jehhP];tuuhf tpsq;Fk; jj;Jtk; ,JNt. uhjhfpU\;zh; fijapYk; ,e;j jj;Jtj;ij ehk; fhz;fpd;Nwhk;. ,irapd; ,e;j cz;ik uhf uhfpdpahf tpsq;Ffpd;wJ. ,iwtid eldj;Njhw;wj;NjhL fz;L topgLgth; ek; kf;fs;. eldj;Njhw;wj;jpy; fhzg;gLk; nja;tq;fs; eluh[h;> fhsp> fpU];zh;> fzgjp MfpaitahFk;. mj;Jld; Njthu Mrphpah;fspy; xUtuhd jpUQhdrk;ge;jhpd; cUtKk; eldj;Njhw;wj;jpy;jhd; fhzg;gLfpwJ. ,jpypUe;J Myaq;fspy; ,irAld; Mlw;fiyAk; rpwg;Gw;W tpsq;fpAs;sJ vd;gJ Gydhfpd;wJ. Myaq;fspy; xt;nthU ehSk; g+i [ eilngWk; NghJk;> ey;tpohf;fspd; NghJk;> rhkpRw;wptUk; NghJk; Mly;ghly;fs; eilngWfpd;wJ. ngUk;ghYk; xt;nthU NfhapypYk; gz;ilf;fhyj;jpy; thj;jpa ty;Yzh;;fs;> Mlw;fzpf;ifah;fs;> el;Ltk; Ghpgth;fs;


121

mkh;j;jg;gl;L ,Ue;jdh;. mth;fspw;F CjpaKk; khdpaKk; toq;fg;gl;L te;jd. FbapUf;Fk; tPLk; epyKk; khdpaKk; toq;fg;gl;L te;jJ. el;Ltf;fhzp> Nksfhuf;fhzp> ehl;baf;fhzp> ,d;ndhnud;d njhlh;;fs; fiyQh;fSf;F mspj;j khdpaq;fis Fwpg;gitahFk;. xJth %h;j;jpfs; eldkhjh; Kjypa fiyQh;fis Ngzpg;Nghw;wpad gw;wpa nra;jpfis jQ;iria Mz;l Kjyhk; ,uh[ ,uh[Dila fy;ntl;by; fhzf;$bajhf cs;sJ. ehfRuk;> gz;ehfRuk;> xj;J> jtpy; Kjypatw;iw ,irg;gth;fisf; nfhz;l FOtpdiu ~~nghpaNksk;|| vd;W miog;gh;. Nfhapy; ehl;baf;FOtpduhfpa eldeq;if> el;Ltdhh; KjypNahiuf; nfhz;l FOit ~~rpd;dNksk;|| vd;W miof;Fk; tof;fk; Nfhapy;fspy; fhzg;gLfpd;wJ. ehfRuk; vd;Dk; fUtp ghiyepy kf;fs; itj;jpUe;j rpd;dk; vd;w xUtiff; fUtpapypUe;J Njhd;wp tsh;e;jJ vd;W $Wfpd;wdh;. Nrhoh;fs; fhyj;jpw;F rpwpJ Kd;dh; ,f;fUtpia jkpo; ehl;bd; Nfhapy;fspYk; tpohf;fspYk; gad;gLj;jpdhh;fs; vd;gJ Ma;T nra;gth;fs; fz;l cz;ikahFk;. ghiyepy kf;fs; FwpaPlhfr; rpd;dk; vd;Dk; nfhk;Gf;fUtpia Cjpj; jk;kth;fis miog;ghh;fs;.


122

mNjNghy; Nfhapy;fspYk; Fwpj;j uhfq;fis ehfrpd;dj;jpy; Cjpj; jk;ktiu miof;Fk; tof;fk; cs;sJ. jpUf;Nfhapy;fspy; RthkpRw;wpw;F Gwg;gLk; nghOJ> Ch;tyj;jpw;Fg; Gwg;gLk; nghOJk; ehfRuf;fhuh;fs; ky;yhhpia ,irg;ghh;fs;. ky;yhhp vd;gJ ghly;thpfis CJtjd;W jj;ffhukhf mike;jpUf;Fk; nrhw;fl;Lfis fk;gPuehl;il uhfj;jpy; ,irg;gjhFk;. Ky;yhhpf;Fhpa nrhw;fl;Lf;fis % d;W fhyg;gLj;jp ,irg;ghh;fs;. Ky;yhhpAld; ,irf;F moif Vw;gLj;jf;$ba ,ir cUtq;fisAk; mikj;Jf;nfhs;thh;fs;. mLj;jgbahf Rthkp Ch;tyk; tUk; NghJ ehd;F jpirfspYk; cs;s tPjpfSf;F chpa uhfq;fis thrpg;ghh;fs;. mNj NghyNt jtpy; kl;Lk; jl;bf;nfhz;Nl tUthh;fs; ,jw;F jl;br; Rw;W vd;W ngah;. Nfhapy;fspy; NfhGuq;fspYk;> kz;lgq;fspYk;> Rth;fspYk;> rpj;jhpf;fg;gl;Ls;s ,irf;fUtpfsp d; cUtq;fSk;. cl;fhh;e;J nfhz;Nlh my;yJ epd;W nfhz;Nlh thrpf;Fk; ,irthdh;fspd; cUtq;fSk; Nfhapiy moFgLj;Jtjpy; Kf;fpa gq;if tfpf;fpd;wd. Nfhapy; cw;rtq;fspy; etre;jp jhsq;fSk;> G[q;fyypj epUj;jk; Nghd;w mg+h;t epUj;jq;fSk; fTj;Jtq;fSk; cgNahfpf;fg;gLfpd;wd.


123

Rj;jkj;jsk;> gQ;rKf thj;jpak; Nghd;w mg+h;tkhd ,irf;fUtpfSk; cgNahfpf;fg;gLfpd;wd. rh;tthj;jpak; vd;Dk; epfo;r;rp. rpy Myaq;fspy; ,g;nghOJk; eilngWfpd;wJ. ,e;epfo;r;rpapy; gy tif cUg;gbfisAk; ,irf;fUtpfisAk; Nfl;fyhk;. Gy tifahd eldq;fisAk; ghh;f;fyhk;. ,e;epfo;r;rp ,irapd; %d;W gphpTfshfpa fPjk;> thj;jpak;> epUj;jpak; vd;gitfspd; %yk; flTis topghL nra;a Ntz;Lk;. vd;Dk; Nehf;fpy; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 15k; E} w;whz;Lf;F gpd;dh;jhd; Nfhapy;fspy; g[idfs; Njhd;wpd vd;W rpyh; $Wfpd;wdh;. Njthufhyj;jpw;F Kd;Ng Nfhapy;fspy; ,iwtidf; $bg;ghb Nghw;Wtjw;F ghly;fs; ,Ue;jikia mwpayhk;. fhkpfhkj;jpy; etrf;jpfspy; gpuNjhw;rtq;fspy; thrpj;jYf;F Ntz;ba gz;fs;> fhyq;fs;> fUtp tiffs;> eldtiffs; Mfpa gw;wp Fwpf;fg;gl;Ls;sd. ,itahTk; ,d;W gpd;gw;wg;gLtjpy;iy. MapDk; ehfRufhuh;fs; etre;jpf;Fhpa ,uhfq;fs; vd;W Mq;fhq;F xU mikg;G itj;J thrpf;fpd;wdh;. rhuq;fp vd;gJ xU euk;Gf;fUtpahFk; ,d;W ,J tl,e;jpf;Nfhapy;fspy; gad;gl;L tUfpd;wJ. ney;iy khtl;lj;jpy;


124

cs;s Nfhapy;fspy; rhuq;fp topghl;bw;F gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. jpUtha; nkhopcw;rtk; vd;W itztf;Nfhapy;fspy; Xh; cw;rtk; eilngWk;. ,jpy; gpuge;jg; ghly;fis xU tifahd rpW Ml;lj;Jld; MLthh;fs;. ,jw;F miuah; Nrit vd;Dk; ngah; cs;sJ. ,e;epfo;r;rp jpUtuq;fk;> jpUtpy;ypGj;J}h; Nghd;w ,e;jpahtpy; cs;s Myaq;fspy; ,e;j Nrit rpy rpwg;ghd ehl;fspy; ,d;Wk; eilngw;W tUfpd;wJ. gQ;rGuhzk; ghLjYk; Nfhapy; topghl;by; eilngWk; ,irepfo;r;rp MFk;. ,jpy; Njthuk;> jpUthrfk;> jpUtpirg;gh> jpUg;gy;yhz;L> nghpaGuhzk; Mfpa 5 E}y;fspy; ,Ue;J xt;nthU ghliyg; ghLthh;fs;. ,jw;Fg; gf;fthj;jpak; itj;Jf;nfhs;Sk; toikAk; cs;sJ. jpUkzk; nra;J nfhs;shky; flTs; Nritf;nfd;Nw jk;ik mh;g;gzpj;J ,iwtdpd; jpUg;gzpf;fhf tho;e;j ngz;fis Njth; mbahh;fs; vd;W nrhy;th;. ,th;fs; rptjPl;ir ngw;wth;fs;. ,th;fs; Nfhapy;fspy; Njthuk;ghb> eldk; Ghpe;J tpsq;Fk; ew;wkpo; mbahh;fs; MFk;. rptngUkhdpw;F jpUg;gzpfs; nra;Ak; mbahh;fs; vd;w nghUspy; ,th;fis Njtjhrpfs; vd;Wk; mioj;jdh;.


125

jkpo; ehl;by; ,irj;J}z;fs; rpy Nfhapy;fspy; fhzg;gLfpd;wJ. kJiu kPdhl;rp mk;kd; Nfhapy; tlf;F NfhGu cs;tha; gFjpapy; ,irj;J}z; fhzg;gLfpd;wJ. ,j;J}zpy; 22 nky;ypa J}z; Nrh;e;Jfhzg;gLfpwJ. mj;J}iz nky;yj;jl;l ntt;NtW ,irnahyp vOfpd;wJ. ,j;jifa J}z;fs; jpUney;Ntyp ney;iyag;gd; Nfhapy; RrPe;jpuk; Nfhapy; Kjypa ,e;jpaf; Nfhapy;fspy; fhzg;gLfpd;wJ. kJiuapy; cs;s kPdhl;rp Nfhapypy; Mapuq;fhy; kz;lgj;jpy; mike;Js;s ,ujpNjtpapd; Ch;jpahd md;dj;jpy; gy;NtW gFjpfis jl;bdhy; ntt;NtW ,ir vOk;. ,irr;rpw;gkhf mJ cs;sJ. ,itfs; Nfhapy;fspy; fhzg;gLtjhy; ,itnay;yhk; ek; ,irf;F rpwg;igj; Njbj;jUk;.

jpUkjp n[.ckhNjtp ,irf;fiykzp mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk; - ,e;jpah


126

,Ul;L me;jj; Njthyaj;jpd; cs;Ns ,Jtiu NeuKk; xNu fijAk; Gyk;gYk; mOifAkha; ,Ue;j rj;jq;fs; nkJthf Xaj;njhlq;fpapUe;jd. Mw;whikfs; ngU% r;Rfsha; ntspNawpd. ,utpd; ,Us; Njthyaj;jpd; cl;gFjpia Mf;fpukpf;fj; njhlq;fpapUe;jNghjpYk;> me;jg; nghpa N`hypy; Mq;fhq;F nkOFjphpfspd; Rthiyfs; fhw;wpyhbagb ntspr;rq;fisj; je;J nfhz;bUe;jd. Vw;nfdNt me;jj; Njthyaj;jpy; jQ;rk; GFe;jth;fs; Jzpg; nghl;lyq;fisj; jiyfizfshf itj;Jf;nfhz;L> Jz;Lj; Jzpfspy; ehKk; Jzpfspy;jhd; gLj;jpUf;fpNwhk; vd;gJ Nghyg; gLj;jpUe;jhh;fs;. rpyh; Fwl;il tpl;lhh;fs;. rpyh; cod;Wnfhz;L ,Ue;jhh;fs;. J}uj;jpy; vdf;F vjph;%iyapy; xU tajhdth; ~~nfhy; nfhy;|| vd;W ,Ukpf;nfhz;NlapUe;jhh;. vd;Dld; g];]py; te;j ngz;fs; vd;idr; Rw;wp Mq;fhq;F gLj;jpUe;jhh;fs;. mth;fspy; rpyh; J}q;fp tpl;lhh;fs; Nghyj; njhpe;jJ. rpyh; kpfTk; mnrsfhpag;gl;L ,Ue;J ghh;j;J> vOk;gpg; ghh;j;J ,ayhky; Nriyj;jiyg;gpy; rhpe;jhh;fs;. Mz;fs; vy;NyhUk; mLj;j %iyapy; mul;ilAk; Mw;whikAk; Gifj;jYkha; ,Ue;jhh;fs;. rpykzp Neuj;Jf;F Kd;G tiu VNjh xU vjph;ghh;g;Gld; njhlh;e;Jnfhz;bUe;j vd; tho;f;if tTdpah> nfhwtg;nghj;jhid Nuhl;bYs;s ,e;jj; Njthyaj;Js; Klq;fpg;NghFnkd ehd; Jsp$l epidj;jpUf;ftpy;iy. fdkhd ,d;iwa ehis kPz;Lk; vd; kdk; mirNghl;lJ. tPl;by; ,d;W fhiy 3 kzpf;Nf vOk;gp gazj;Jf;F ntspf;fpl;lNghJ vdJ gps;isfs; mUz;> mfpyh> Rjd; %tUNk miuFiwj; J}f;fj;jpy; ,Ue;jhh;fs;. ~~Ntisf;Nf Nghdhy;jhd; rPw; gpbf;fyhk;.|| mz;zd; mtrug;gLj;jpdhd;. mtrukhf ntspf;fpl;L mk;kh> jq;ifkhhplk;


127

tpilngw;wNghJ kPz;Lk; mth;fisr; re;jpf;fkhl;Nld; vd;gJ vdf;Fj; njhpahJ. ,Ue;Jk; Nrhfk; vd; kdjpy; mg;gpapUe;jJ. mk;kh vd;id Muj;jOtp ~~tprh vy;yhk; rhpnad;w clNd mwptp. ehd; nfhOk;Gf;F te;J re;jpf;fpNwd;|| vd;whs;. ~~tUk;NghJ jpt;ah> tdahitAk; $l;bf;nfhz;L thq;Nfh|| vd;Nwd; ehd;. jq;ifkhuhd jpt;ahtplKk; tdahtplKk; vk; tPl;L Kfg;gpypUe;J Nfw; tiu ePz;L gue;J glh;e;J kzq;fkOk; ky;ypifg; ge;jypd; fPo; epd;W tpilngw;Wf;nfhz;L Nfw;iwj; jpwe;J Nuhl;by; fhy; itj;jNghJ vdf;Fs; ,dk;Ghpahj fyf;f czh;T njd;gl;lJ. ehd; ,th;fisnay;yhk; tpl;L N[h;kdpapy; thOk; vd; fzthplk; Nghfg;NghfpNwd;. vd;idg; ngw;w mk;kh> vd;NdhL ,Jtiu xl;bcwthba vd; cld;gpwg;Gf;fs;> vdJ ,e;j tPL> kuq;fs;> nrbfs;> ,e;j mofpa ky;ypifg; ge;jy;.. ,d;Dk; vj;jid tplaq;fisnay;yhk; tpl;Ltpl;L> ~~NghwhNs nghd;Dj;jhap..|| ghzpapy; vd; gazk; njhlq;FfpwJ. neQ;Rf;$l;Lf;Fs; Fsph;;tJNghy czh;e;Jnfhz;Nld;. ~~re;jpah vd;d nkdf;nfl;Lf;nfhz;L epw;fpwha;. nfjpapiy th.|| mz;zd; Fuy; nfhLj;jhd;. ~~mk;kh Nghl;L thwd;. tdah> jpt;ah ePq;fSk; mk;khNthil thq;Nfh> fhj;Jf;nfhz;L epw;gd;.|| vdJ tPl;L xOq;ifapypUe;J ehd; Mj;jpabr; re;jpf;F tUKd;> mz;zd; re;jpiaAk; jhz;b Mj;jpabg; gps;isahh; Nfhtpy; tPjpapy; ele;Jnfhz;bUe;jhd;. vdJ 4 taJ kfd; Rjid Njhspy; Nghl;L xU ifahy; mizj;jgb kWifapy; #l;Nfi]Ak; J} f;fpf;nfhz;L vg;gbj;jhd; mtdhy; mt;tsT Ntfkhf elf;f KbfpwNjh vdf;Fj; njhpatpy;iy.


128

ehd; gps;isfSf;F topapy; Njitahd gp];fl;> jz;zPh; Nghd;witfis mlf;fpa xU gpsh];bf; igAld; Mj;jpabr; re;jpf;F te;jJk;> vd;idawpahky; vd; fz;fs; `hl;ypf; fy;Y}hp Nwhl;bd; flw;fiuia Nehf;fpa gf;fk; nrd;wd. J}uj;Nj Nfl;Fk; flyiyapd; Mh;g;ghpg;G jtpu NtnwJTk; njhpatpy;iy. New;W khiy ele;j rk;gtq;fspdJk;> ,uT ,uthf gUj;jpj;Jiwf; flypypUe;J ntbj;j gPuq;fpfspdJk; fdk; jhq;fhkNyh vd;dNth Mj;jpab mrhjhuz mikjpapy; %o;fpapUe;jJ. Mj;jpabg; gps;isahh; Nfhapy; njw;F tPjpapy; tpUl;rkha; tphpe;jpUe;j Mykuq;fSk; murkuq;fSk;$l mira kwe;J epd;wd. gwitfspd; rpwfbg;Gr; rj;jq;fs; kl;Lk; nkypjhff; Nfl;ld. jk;gp ghY murkuj;jpd; fPo; ,Ue;j me;jg; nghpa fy;ypd; mUfpy; vdf;fhff; fhj;Jf;nfhz;L epd;whd;. ehd; mtid neUq;fpaJk;> irf;fpspd; Kd;gf;f ghhpy; ,Ue;j mfpyhtpd; fhiy kPz;Lk; rhpahf;fp> ~~rpy;Yf;Fs; fhiy tpl;blhij|| vd;wgb gpd; fhpahpy; ,Ue;j vdJ nghpa ~utypq; ghf|; tpOe;Jtplhjgb gpbj;Jf;nfhz;L irf;fpis cUl;bf;nfhz;L ele;jhd;. mUz; epj;jpiuf; fyf;fj;Jld; utypq;ghf;if kWgf;fj;jhy; gpbj;jgb irf;fpSld; ele;jhd;. xU nghpa #l;Nf];> utypq;ghf; ,itfSld; J}f;ff; fyf;fj;jpypUf;Fk; %d;W gps;isfisAk; khwp khwp irf;fpspYk; NjhspYkhf mz;zDk; jk;gp ghYTk; Rke;jhh;fs;. New;W khiyapypUe;J ,uT tiu ele;j mrk;ghtpjq;fspy; uf;rpf;fhuh; ahUk; tu kWj;Jtpl;lhh;fs;. fhk;gpypUe;J `hl;yp fy;Y}hp Nuhl;lhYk; nkapd; Nuhl;lhYk; ntspf;fpl;l ,uz;L ~~wf;|| ,ypUe;J ,uhZtk; fz;%bj;jdkhfr; Rl;Lf;nfhz;L nrd;wjpy; gyNgh; gpzkhf;fg;gl;L tpl;lhh;fs;.


129

~~mf;fh! ,jpy New;W rPTw fe;jrhkp #Lgl;L tpOe;J fple;jhd;. ifapiyjhd; #L. Mdhy; M];gj;jphpf;Ff; nfhz;LNghf Nyw;whdjpiy ,uj;jk;Ngha; ,we;Jtpl;lhd;.|| njw;F tPjpAld; xl;bapUe;j me;j xOq;ifapy; gdq;fhzpapd; fiuia ghY Rl;bf;fhl;br; nrhd;dNghJ> ehd; ,lj;ijf; $h;e;J ghh;j;Njd;. me;jf; fUf;fypYk; ,uj;jk; ciwe;J fplg;gJ njhpe;jJ. gf;fj;jpypUe;j gd;dhilapd; xU gFjp ,uj;jj;jpy; Njha;e;J fha;e;J Ntypg; gdk;kl;ilAld; xl;Lg;gl;L ,Ue;jJ. vdf;F xUKiw rpy;ypl;lJ. kaph;;$r;nrwpe;jJ. me;j ,lj;jpypUe;J XbtplNtz;Lk;Nghy ,Ue;jJ. kpf Ntfkhf elf;fj; njhlq;fpNdd;. fha;e;JNgha;f;fple;j nts;s tha;f;fhYf;Fs; ,wq;fp VWk;NghJ kPz;Lk; xUKiw gps;isahiuf; Fk;gpl;Lf; nfhz;Nld;. ~~mUz; ePAk; gps;isahiuf; Fk;gpL.|| nrhd;d vd;dhy; fe;jrhkpia kwf;f Kbatpy;iy. ~~vd; ghY ePahtJ fe;jrhkpia M];gj;jphpf;Ff; nfhz;L NghapUf;fyhNk! mepahakha;r; nrj;Jg; Nghapl;lhNd.|| fdj;j kdRld; Nfl;Nld;. ~~ehd; vd;d. vdf;F Kjy; nry;tuhRTk; FkuDkha; mtidj; J}f;fpf;nfhz;L irf;fpspiy ke;jpif M];gj;jphpf;F Xbditas;. M];gj;jphpf;Fs;is NghNfyhky; fdNeukha; Mkpf;F xspr;Rf;nfhz;L epf;ff;fpy mtd; nrj;jpl;lhdhk;.|| ghY nrhy;yr;nrhy;y vd;Ds; ,dk;Ghpahj NrhfKk; NfhgKk; Njhd;wpd. ~~ghh;j;jPq;fNs mk;kh. ka+ud; khkh ,af;fj;jpiy Nrh;e;jpl;lhh; vd;W ePq;fs; mtiug; NgrpdPq;fs;. mth; ,af;fj;jpiy Nrh;e;jJ rhpjhNd. ,tq;fisnay;yhk; mopf;NfhZk;.|| J}f;ff; fyf;fj;jpy; ,Ue;j mUz; kpfj; njspthff; $wpaNghJ ehd; mjph;e;J mtidg; ghh;j;Njd;. mtd; Kfk; Nfhgj;jpy; nfhg;gspj;jJ. mtDf;F ,e;jg; gazj;jpy; mt;tsT ,\;lkpy;iy. jhDk; ,af;fj;jpy; Nrug;NghfpNwd; vd;W mbf;fb nrhy;Ythd;.


130

mtd; mg;gbr; nrhy;Yk;Nghnjy;yhk; ~~cdf;nfd;d ,g;g 9 taJjhNd. cd;id ,g;g ,af;fj;jpiy Nrh;f;fkhl;bdk;.|| ehDk; kw;wth;fSk; nrhy;ypr; rkhspj;Jf;nfhs;Nthk;. irf;fpspy; ,Ue;j mfpyhitj; J}f;fpj; Njhspy; Nghl;Lf;nfhz;L ele;j vdJ fz;fs; %iy KLf;nfy;yhk; miye;jd. nrd;wpf;F epw;fpw jk;gp ka+ud; vq;fhtJ njd;gLfpwhdh vd;W. vdJ fzth; N[h;kdpf;Fg; Ngha; ,uz;L tUlq;fs; Mfptpl;ld. Rrpapd; tPl;Lf;Fs; MkpNgha; rhg;gpl;Lf;nfhz;bUe;j mts; fztidr; Rl;Ltpl;L> mtisAk; gq;fg;gLj;jptpl;Lr; nrd;w gpd; mts; fjwpaOj fhl;rpia vd;dhy; kwf;fNt Kbtjpy;iy. mjd; gpd;dh;jhd; ,dpNkYk; ,e;j %d;W gps;isfSld; ,q;F thoKbahJ. vd; fzthplk; Ngha;r; Nrh;e;JtplNtz;Lk; vd;W jPh;khdpj;Njd;. clNdNa nraw;glTk; Muk;gpj;Njd;. mjd; gydhf tpiutpNyNa gh];Nghl; vd; iff;F te;J Gjd;fpoik gazk; vd;W xU khjj;Jf;F Kd;Nd jPh;khdpj;jhapw;W. mg;gh nfhOk;gpy; xU Vn[d;rpAld; fijj;Js;shh;. 75 Mapuk; &gha;fs; nfhLj;jhy; %d;W gps;isfSf;Fk; Nrh;j;J me;j Vn[d;rp tprh vLj;Jj; jUthuhk;. rhptUnkd;w ek;gpf;ifapy;jhd; ,g;gazk;. Nghdfpoik ka+ud; Jzpg; igf;Fs; fpuidl;LfSld; te;jNghNj nrhd;dtd;. ~~mf;fh ePq;fs; NghwJjhd; ey;yJ. ,q;F ,d;Dk; gpur;rpidas; tUk;. gUj;jpj;JiwNa mopaf;$ba rhj;jpaf;$Wfs; njhpfpd;wd. vg;g Gjd;fpoikNa Nghwpas;? ehd; tUtd;|| vd;wtd; tutpy;iyNa! ehd; Nghd gpd; te;J vd;idf; fhzhky; VkhWthNdh!?|| vd; kdk; gpd;thq;fpaJ.


131

~~re;jpah! nfjpah el. gpwF g];]piy cdf;F ,Uf;f ,lk; fpilf;fhJ. mEuhjGuk; tiu epz;Ljhd; NghfNtz;b tUk;.|| mz;zdpd; fhprdkhd fz;bg;ghd Fuy; vd;idf; fiyf;f ehd; tpiuthf ele;Njd;. xOq;if tpdhafh; Nuhl;by; kpje;jNghJ mz;zd; nrhd;dhd;. ~~nfhQ;rk; epy;Yq;Nfh. VjhtJ mRkhj;jk; ,Uf;Nfh vd;W ghh;f;fpwd;.|| mtd; nrhd;dJ Mkpiaj;jhd;. ,q;if tpdhafh; Kjypahh; Nuhl;by; VjhtJ mire;jhy; mq;Nf NeNu flw;fiuapy; ,Uf;Fk; Mkpf;Fj; njhpAk;. clNd n\y; mbg;ghh;fs;. me;jg; gak;jhd; mz;zDf;F. vl;bg;ghh;j;jtd; nrhd;dhd;. ~~xt;nthUtuhf Nuhl;ilj; jhz;Lq;Nfh.|| capiuf; ifapy; gpbj;jgb xt;nthUtuhf tpdhafh; Kjypahh; Nuhl;ilj; jhz;b vjph; xOq;ifapy; ,wq;fpaNghJ ga%r;Rf;fs; ngU%r;Rf;fsha; ntspNawpd. ~~ghY! ka+uidf; fz;ldpNa? filrpahf 15Mk; jpfjp te;jNghJ ,d;W vd;id topaDg;g tUtjhfr; nrhd;dtd;. Vd; tutpy;iy? kUjbia Nehf;fpa me;j xOq;iff;Fs; ele;jgbNa ehd; Nfl;Nld;. ~~mtd; tUthndd;W epidf;Nfy;iy ehd;. 16Mk; jpfjp Gtp csT ghh;f;f Nfhl;L thry; mk;kd; NfhapiyAk; jhz;bg;NghdJk;> Mkp Rl;L> #l;Nlhil vg;gb Xb te;jhd; vd;Nw njhpahky; Xbte;J fhe;jpr; rpiyabapiy tpOe;jJk;> mtd;iu %is ntspapiy nfhl;bg;NghdJk; cq;fSf;Fj; njhpAk;jhNd. md;W gpd;Nduk; ka+ud; vq;fil tPl;L thrybf;F te;J vd;Ndhil ,uz;L fijfijf;f Kd;dk; mtd;iu ngbas; te;j mtidf; $l;bf;nfhz;L Nghl;bdk;. gpwF 2Mk; jpfjp fhe;jDk; ,d;ndhUtDk; csT ghh;f;f thb tPL tiu Nghditas;. Nghditas; Nghditas;jhd;. jpUk;gp tuNt ,y;iy. Mkpaplk; mfg;gl;lhh;fNsh. raidl; Fg;gpiaf; fbj;jhh;fNsh. vJTNk njhpahky; ka+uDk; kw;wg; ngbaSk; fyq;fpg;


132

NghapUf;fpdk;. ,e;j epiyapiy mtd; tUthndz;L ehd; ek;Ngy;iy. ,Jf;Fs;is New;W Vd; Mkp cUj;jpujhz;ltk; Mbdnjz;Lk; njhpNay;iy.|| ghY rypg;Gld; nrhy;ypf;nfhz;L te;jhd;. ,g;gbNa fijj;Jf;nfhz;L ele;j ehq;fs; nkapd; Nuhl;ilAk; fle;J kUjbf;Fs; GFe;J> toikahd g]; ];uhz;Lf;Fr; nry;yhky; mz;zdpd; nrhw;gb NtnwhU ,lj;Jf;Fr; nrd;Nwhk;. mq;Nf fpsprhpah> thjdhuhzp> g+tuR vd;gd Rw;wptu epiwe;jpUf;f %d;W g];fs; xspj;J epw;gJNghy; epd;wd. mz;zd; KjNy vy;yhk; tprhhpj;jpUf;fpwhd; vd;gijg; Ghpe;J nfhz;Nld;. epidj;jijtpl ,d;Dk; epiwag; Ngh; epd;whh;fs;. mz;zd; nrhd;dJNghy nre;jpy; khkhTk; Vw;nfdNt te;jpUe;jhh;. nre;jpy; khkh vq;fSf;Fj; J}uj;J cwTjhd;. Mdhy; epiwaNt ghpr;rak; cz;L. ~khNfh| nuapy;Nt ];Nlrdpy; flikapypUf;Fk; mg;gh khNfhtpy; nuapdpy; vq;fSld; ,ize;Jnfhs;Sk;tiu nre;jpy; khkhit vdf;F cjtpahf ,Uf;Fk;gb mz;zd; New;Nw Nfl;Lf;nfhz;lhdhk;. FUehfypy; Mrphpauhff; flikahw;Wk; nre;jpy; khkhTk; mjw;F KOkdJld; rk;kjpj;Jf; nfhz;lhuhk;. nre;jpy; khkhtpd; Kfj;jpYk; mq;F epd;w kw;wth;fspd; Kfq;fspYk; Kjy; ehisa rk;gtj;jpd; jhf;fq;fs; njhpe;jd. vy;NyhUk; mNdfkhf ntspehL Nghfj;jhd;. ~~,uz;L ehisf;F Kd;dNk ngah; gjpe;J rPw; Gf; gz;zpr; nra;jijg; ghh;j;J ehd; epidr;rd;> g];]piy xU msthd Mf;fisj;jhd; $l;bf;nfhz;L Nghfg;Nghfpdk; vd;W. ,jpiy epw;fpw vy;NyhUk; KjNy rPw; Gf; gz;zpath;fs;jhdhk;. vd;ndz;Ljhd; ,ts; %d;W gps;isfSld; ,e;j g];]py; mEuhjGuk; tiu Ngha;r; Nrug; NghfpwhNsh?|| mz;zd; epahakhd ftiyAld; nre;jpy; khkhtplk; GWGWj;jhd;. %d;W g];fSk; kdpjh;fSkha; epiwe;jpUe;j mq;F kdpjh;fspd; fpRfpRg;Ng nghpa Muthukha;f; Nfl;lJ. ,e;j Neuj;jpy; me;j Muthur; rj;jk; vt;tsT Mgj;J MdJ vd;gij g]; rhujpfSk;> nfhz;lf;lh;fSk;


133

tpsf;fp gazpg;gth;fis ngah; gjpe;jjpd;gb me;je;j g];fspy; Vwr; nrhd;dhh;fs;. mz;zd; KjNy ngah; gjpe;J itj;jpUe;j me;j ,uz;lhtJ g];Rf;F ehd; NghNdd;. mz;zdplk; rhpahf tpilngwKd;Nd mtd; nrhd;dhd; ~~Kjy;Ny Ngha; ,lj;ijg;gpbj;J itj;Jtpl;L ,wq;fp th|| vd;W. vd; gps;isfis ,Wf mizj;Jf; nfhQ;rptpl;L ~~cs;Ns Ngha;f; ftdkhf ,Uq;fs;|| vd;whd;. ghY> Rjdpd; fd;dj;ij vr;rpy;gLj;jpajhy; Rjd; fd;dj;ijj; Nja;j;Jj; Jilj;Jf; nfhz;lhd;. RjidAk; J}f;fpf;nfhz;L ehd; g];]pDs; VwpNdd;. mz;zd; cs;Ns tu mDkjpapy;yhjjhy; nre;jpy; khkh vdJ #l;Nfi]Ak; utypq; ghf;ifAk; J}f;fpf;nfhz;L te;J cs;Ns itj;jhh;. g];]{f;Fs; Vwpagpd; vd;dhy; miraNt Kbatpy;iy. neUf;fpabj;Jf;nfhz;L vy;NyhUk; jk; cwTfSf;F tpilnfhLf;f g]; ad;dy;fis milj;Jf;nfhz;L epd;whh;fs;. vd;dhy; ntspNaAk; NghfKbahky; [d;dyhYk; mz;zidg; ghh;f;f Kbahky; ,Ue;jJ. jtpg;Gld; epd;wNghJ xU gUj;j ngz;zpd; J}f;fpa ifnahd;Wf;Fk; ,Lg;Gf;Fk; ,ilNa xU rpwpa ,ilntsp njhpe;jJ. kpFe;j rpukg;gl;L me;j ,ilntspapD}lhf ntspNa ghh;j;Njd;. mz;zdpd; fz;fs; kpFe;j ghpjtpg;Gld; g]; ad;dy;fspy; vd;idj; Njbf;nfhz;bUe;jd. mtDf;F Kd;dhYk; gpd;dhYk; epiwag; Ngh;. ghY.. me;j rdq;fSf;Fs; fz;fshy; JshtpNdd;. ghYitj; njhpaNtapy;iy. ~~mz;zh..!|| $g;gpl;Lg; ghh;j;Njd;. vd; rj;jk; vdf;Nf Nfl;fhky; kw;wth;fspd; rj;jj;jpy; mkpo;e;J NghdJ.


134

mz;zdpd; fz;fs; vd;idj; Njbf;nfhz;Nl ,Uf;f g]; Gwg;gl;lJ. vdf;F mOif te;jJ. jpUk;gp ~~nre;jpy; khkh! mz;zdplk; nrhy;ytpy;iy.” mONjd;. Mdhy; nre;jpy; khkh g];]pd; nehprypy; gpd;Df;Fj; js;sg;gl;bUe;jhh;. mtUf;F ehd; nrhd;dJ Nfl;ftpy;iy. Nfl;Lk; vd;d nra;aKbAk;. %d;W g];fSk; xd;wd;gpd; xd;whf nkapd; Nuhl;Lf;F te;J Xuhq;fl;iliaj; jhz;b> fpuhkf;Nfhl;Lr; re;jpapy; ,lJGwkhfj; jpUk;gp ituth; Nfhapiyj; jhz;b> Gl;lisg; gps;isahh; Nfhapiyj; jhz;b> MidtpOe;jhd; re;jpapd; Clhfj; jpUk;gp ty;ypGuf; Nfhapiyj; jhz;Lk;NghJ ~~khath|| vd;w gpuhh;j;jidf; Fuy;fs; g];Rf;Fs; Nfl;ld. me;jf; Nfhapybapy; rw;W nkJthf Xba g];fs;> kPz;Lk; ehfh;Nfhtpy;tiu Xb epd;wd. vy;NyhUk; ,wq;fp 15 epkplq;fs; tiu ehfjk;gpuhid tzq;fpNdhk;. ehd;F tUlq;fSf;F Kd; 1982,y; mg;gh> mk;kh> rNfhjuh;fs;> vd; fzth; vd ehq;fs; vy;NyhUkhf ,q;F fg;gy; jpUtpohTf;F te;jJ Qhgfj;jpy; te;jNghJ vdf;F Vf;fkhf ,Ue;jJ. mJjhd; ehq;fs; filrpahff; FLk;gkhfr; re;Njh\khfr; Nrh;e;jpUe;j tUlk;. mjd; gpd; 83 [_iyapy; ele;j ntypf;filg; gLnfhiyAk; mjNdhL njhlh;e;J jkpoh;kPJ jpzpf;fg;gl;l td;Kiwapy; vq;fs; gUj;jpj;JiwNa my;Nyhyfy;Nyhyg;gl;Lg; NghdJk;> ifJfs;> fw;gopg;Gfs;> nfhiyfs; vd;w nfhLikapy; ehk; vy;NyhUk; ghpjhgkhfg; gphpf;fg;gl;lJk;> caph;fhf;f vd; fztd; Ch;tpl;L> cwTfis tpl;L N[h;kdp tiu Xbg;NghdJk;> ,d;W ehd; %d;W rpd;dg;gps;isfSld; vd; cwTfis tpl;L ,e;j ehfh;Nfhtpy; tiu te;jJk;> vk;Nky; gyhj;fhukhfj; jpzpf;fg;gl;l tplaq;fs;. jpUk;gp tPl;Lf;Fg; Ngha;tpLNthkh? kdR xU fzk; jLkhwpaJ. 9 tajpNyNa ,af;fj;jpy; Nrh;e;JtpLk; Jbg;Gld; ,Uf;Fk; vd; %j;jtd; mUz;> mtdJk; kw;iwa ,U gps;isfspdJk; vjph;;fhyk;> jpdKk; gUj;jpj;Jiwapy; elf;Fk; fw;gopg;Gfs;>


135

tPLtPlhfg; GFe;J kdpjh;fis eha;fshfr; Rl;Lj;js;Sk; ,uhZtk;> ,utpNy gaKWj;Jk; n\y;fs;> gPuq;fpfs; vd;W vy;yhNk RaeykhfNt rpe;jpf;f itf;f kPz;Lk; g];]py; Vwp vd; gazk; njhlh;e;jJ. g]; gUj;jpj;Jiwia tpl;L ntspNawp ntFNeukhfp tpl;lJ. vd; epidTfs; kl;Lk; ,d;Dk; mq;NfNa epd;wd. ~~mz;zd; vd;idg; gphpe;J vt;tsT ftiyg;gLthd;. FWk;Gf; ftpijfshy; vd;idf; FJ}fypf;f itf;Fk; mtd; ,g;Ngh vd;d ftpij vOJthNdh! ~ghY mOthNdh..!| ~mf;fh! ePq;fs; vdf;F xU Nkhl;Nlhigf; thq;fp mDg;GtPq;fNsh?| ehd; N[h;kdp nry;tJ jPh;khdkhfp> mjw;fhd Maj;jq;fs; nra;J nfhz;bUe;jNghJ Nfl;lhd;. ~~vd;dlh> ehd; NghwNj rhptUNkh njhpNay;iy. vy;yhk; rhpte;jhy;..|| ehd; trdj;ij Kbf;fhkNy md;W me;jf; fij jpirkhwptpl;lJ. N[h;kdp Ngha;r;Nrh;e;jJk;> mtDf;F Nkhl;Nlhigf;Ff; fhR mDg;g Ntz;Lk;. kdJf;Fs; epidj;Jf;nfhz;Nld;. mk;khTk; tdahTk; jpt;ahTk; ,g;Ngh vd;d nra;thh;fs;. tdah Ntiyf;Fg; NghapUg;ghs;. jpt;ahTk;> mk;khTk; mOthh;fNsh? kdR mth;fsplNk miye;Jnfhz;bUe;jJ. ,g;NghJ g];]{f;Fs; XusT xOq;F te;Jtpl;lJ. ngz;fs; vy;NyhUk; ,Uf;iffspy; ,Uf;f> Mz;fspy; ngUk;ghyhNdhh; epd;whh;fs;. gps;isfs; nghpath;fspd; kbfspy; ,Uj;jg;gl;lhh;fs;. Rjd; vd; kbapYk;> mUz; vd;dUfpYk;> mfpyh gf;fj;J khkpapd; kbapYkha; ,Ue;jhh;fs;. g]; Kwpfz;b tiu Xb epd;wJ. vy;NyhUk; ,wq;fp> rhg;gpl;L> NjePh; Fbj;J tapw;Wg; Gifr;riyj; jPh;j;Jf;nfhz;lhh;fs;. ehDk; ,bag;gk; thq;fp


136

gps;isfSf;F Cl;b tpl;Nld;. vdf;F rhg;gplg; gpbf;ftpy;iy. NjePh; kl;Lk; thq;fpf; Fbj;Njd;. kPz;Lk; g];]py; VwpaNghJ ntapy; vwpf;fj; njhlq;fpapUe;jJ. g]; jd;ghl;by; Xbf;nfhz;bUe;jJ. %r;Rf;fhw;Wf;fSk;> Vg;gq;fSk;> ntapYk;> ntg;gKk;> Nth;it ehw;wq;fSkha; g];]{f;Fs; xU me;jukhd epiy Vw;gl;lJ. gps;isfs; nghpath;fnsd the;jpnaLf;fj; njhlq;fpapUe;jhh;fs;. Rjd; vLj;j the;jpapy; vdJ rl;il njg;gkhf eide;jJ. Kwpfz;br; re;jpapy; Njj;jz;zpf;filapy; rhg;gpl;l ,bag;gKk; nrhjpAk; vd; rl;ilapy; tbgl;L fhy;fspy; tope;jJ. Rjd; Nrhh;thf ,Ue;jhd;. njhlh;e;j gazj;jpy; Nrhjid vd;w ngahpy; ,uhZtj;jhy; Midapwtpy; vy;NyhUk; ,wf;fg;gl;L Vw;wg;gl;Nlhk;. ,g;gbNa kjthr;rptiu gy ,lq;fspy; epWj;jg;gl;L> ,wf;fg;gl;L> rpy ,lq;fspy; Mz;fs; kl;Lk; ,wf;fg;gl;L kpFe;j mnrsfhpag;gl;Nlhk;. kjthr;rpapYk; fl;lhakhf epWj;jg;gl;Nlhk;. mq;F fLikahd nrf;fpq; ele;J nfhz;bUe;jJ. Vuhskhd kdpjh;fs; thpirapy; epWj;jg;gl;bUe;jhh;fs;. Jg;ghf;fpAld; vkJ g];]{f;Fs; Vwpa ,U ,uhZtj;jpdh;> vy;NyhiuAk; mtuth; cilikfSld; ntspNa ,wq;Fk;gb gzpj;jhh;fs;. nre;jpy; khkhtpd; cjtpAld; vdJ cilikfisAk; ntspapy; ,wf;fp> gps;isfSld; thpirapy; epd;Nwd;. ntapy; vhpj;jJ. jiy nfhjpj;jJ. RjDk; mfpyhTk; mOjhh;fs;. mUz; ~~mk;kh vdf;Fj; jz;zp tplha;f;FJ|| vd;whd;. gps;isfs; %tiuAk; ghh;f;f vdf;Fg; ghtkhf ,Ue;jJ. mth;fis mizg;gJk; kdpjthpir ej;ijNghy efu #l;Nfi]Ak; utypq; ghf;ifAk; J}f;fpagb efh;tJkha; fzq;fs; Afq;fshf vd;id tijj;jd. xUthW vd;Kiw te;jNghJ ehd; kpfTk; fisj;jpUe;Njd;. the;jpahy; eide;jpUe;j vd; rl;il ntapypy; fha;e;J KWfpapUe;jJ. vd;idAk; vd; %d;W Foe;ijfisAk; ,uhZtj;jpdh; xU jpDrhfg; ghh;j;jdh;. ~~vq;if NghwJ?||


137

miuFiwj; jkpopy; xUtd; vd;idf; Fila> ,d;ndhUtd; vd; utypq; ghf;If; File;jhd;. VNjh GyptPud; xUtidg; gpbj;J tpl;lJ Nghd;wnjhU fspg;NghLk;> nfhf;fhpg;NghLk; mtd; vd;Dila ghf;fpypUe;J vijNah ,Oj;J vLj;jhd;. mJ.. mJ.. vd;Dila cs;shil. mij mtd; jdJ Jtf;F Edpapy; nfhOtp> Jtf;if nkypjhfr; rhpj;jgb cah;j;jp vy;NyhUf;Fk; fhl;bdhd;. vd;id ntl;fk; gpLq;fpj;jpd;wJ. ahiuAk; jpUk;gpg; ghh;f;Fk;; jpuhzpapd;wpj; jiyiaf; ftpo;e;J nfhz;Nld;. ahUila czh;r;rpfisAk; vd;dhy; mwpe;Jnfhs;s Kbatpy;iy. mt;tsT $r;rk; vdf;F. $dpf;FWfpg; NghNdd;. J}uj;jpy; ,Ue;J tpiue;J te;j ,d;ndhU Mkp ,tDf;F VNjh nrhy;y vdJ cs;shil ghf;fpDs; NghdJ. fpswpa cilfis kPz;Lk; ghf;fpDs; mkj;jp> ~ghf;|ifg; g+l;Lk;NghJ epkph;e;J ghh;j;Njd;. nre;jpy; khkh me;j ,uhl;rjh;fshy; Filag;gl;Lf;nfhz;L ,Ue;jhh;. xUthW nrf;fpq; Kbe;J> nre;jpy; khkh cjtpAld; vdJ #l;Nfi]Ak;> ghf;ifAk; g];]pDs; itj;Jtpl;L> kjthr;rpf; filnahd;wpy; GFe;J mUZf;Ff; nfhf;fNfhyhTk; vq;fSf;F xNwQ;r; ghh;ypAk;> nef;NuhTkhf thq;fpf; Fbj;Njhk;. ntapypy; mitfSk; #lhfNt ,Ue;jjhy; jhfk; mlq;ftpy;iy. gr;irj; jz;zPh; Nfl;Nlhk;. ,y;iynad;whh;fs;. NtW fil Njb jz;zPh; fpilg;gjw;Fs; ~g];|,w;F miof;fg;gl;Nlhk;. kPz;Lk; g];i] mile;jNghJ vy;NyhUk; NehAw;wth;fs; Nghy thb ,Ue;Njhk;. g]; mEuhjGuj;ij Nehf;fpg; Ngha;f;nfhz;bUf;ifapy; vd; epidTfs; gUj;jpj;Jiwapy; cs;s me;j Mj;jpab vd;Dk; rpW fpuhkj;jpy; jghw;fe;NjhUf;Fg; gpd;dhy;> njd;idfSk; khJisfSk; #o;e;jpUf;Fk; vd; mofpa nghpa tPl;Lf;Fs; tyk; te;J nfhz;bUe;jJ. me;j


138

tPl;Lf;Fs; thOk; vd; nrhe;jq;fspd; epidtpy; kdR nghq;f> fz;zPh; tope;NjhbaJ. ~~mk;kh..|| Rjd; VNjh nrhy;tjw;Fs; rj;jkhf xNwQ; ghh;yp the;jpahf kPz;Lk; vd; kbapy; nfhl;l ehd; kPz;Lk; vd; gps;isfSld; If;fpakhNdd;. Rjd; kpfTk; fisj;J thb tjq;fpapUe;jhd;. mtid ,Wf mizj;Jf;nfhz;Nld;. KWfpapUe;j vdJ rl;il ,g;NghJ ,sfpapUe;jJ. vdf;Fj; jhq;f Kbahky; ,Ue;jJ. the;jpapy; Njha;e;j vd; rl;il. mjpNyNa thbagb RUz;L fple;j vdJ Rjd;. gf;fj;jpy; vd; NjhspNy jiyiar; rhpj;J J} q;fptpl;l mUz;. kw;wg;gf;fk; rPw;wpd; miuthrpiaj; jdjhf;fpf;nfhz;Ltpl;l khkp. vd;dhy; miraKbatpy;iy. g];]py; vy;Nyhh; epiyANk mJjhNd. < Eioa ,lk;tplhJ kdpjNuhL kdpjh; xl;bagbjhd; ,Ue;jhh;fs;. epd;whh;fs;. ,e;j epiyapy;jhd;> ,d;Dk; miukzpj;jpahyj;Jf;Fs; mEuhjGuk; nuapy;Nt ];Nlrid mile;JtpLNthk; vd;W g]; rhujp $wpaJ tpdhbf;Fs; g]; KOtJk; gut mg;ghlh te;J Nrh;e;J tpl;Nlhk; me;j g];]{f;Fs; mile;JNgha;f;fple;j midtuJ kdq;fisAk; NghyNt vd; kdjpYk; xU rpwpa cw;rhfk; nfhg;gspj;jJ. Nrhh;e;JNgha; ,Ue;j Kfq;fspy; ,d;Dk; jLkhw;wq;fs; ,Ue;jhYk; xUtpj ,ay;ghd rphpg;Gk; njhpe;jJ. ehd; vd; Njhspy; rhpe;J J}q;Fk; mUiz nkJthfj; jl;b ~~mUz; vOk;G. mEuhjGuk; te;Jtpl;lJ” vd;Nwd;. clNdNa cw;rhfkhfp tpl;lhd; mUz;. Rjid nkJthf epkph;j;jpj; jiyiaf; Nfhjp tpl;Nld;. gf;fj;J khkpf;F fhy; Nehtjhy;> gpd;Df;F rNuhtpd; kbf;Fg; Ngha;tpl;l mfpyhitj; jpUk;gpg; ghh;j;Njd;. mts;$l xUtpj vjph;ghh;g;Gld; c\huhfpapUe;jhs;. rNuh vd;idg; ghh;j;J re;Njh\khfr; rphpj;jhs;. mtSk; Mj;jpabg; ngz;jhd;. vd;idtplr; rpd;dg; ngz;. fle;j thuk;jhd; ghh;j;jpgd; nfhOk;gpypUe;J Mj;jpabf;F te;J Ntl;Lf;fSf;Fk; n\y;fSf;Fk; kj;jpapy; mtisj; jpUkzk;nra;J nfhz;lhd;. ,e;j g];]pd; nehpry; jkf;fhfNt vd;gJNghy; re;Njh\khf ,UtUk; njhpe;jhh;fs;.


139

nre;jpy; khkh ghtk;. fhiyapypUe;J ,g;gbNa epd;W tUfpwhh;. ehd; gyjlitfs; ~~khkh ehd; nfhQ;r Neuk; epw;fpwd;. ePq;fs; ,Uq;Nfh|| vd;W Nfl;Ltpl;Nld;. mth; kWj;Jtpl;lhh;. ntspf;fpl;lJf;F Kwpfz;br; re;jpapy; me;jj; Njj;jz;zpf;filapy; xU gj;J epkprk; ,Ue;jpUg;ghh;. ~~nuapdpy; Vwptpl;Nlhnkd;why; XusT trjpahf ,Uf;fyhk;. khNfh nuapy;Nt ];Nurdpy; mg;gh vq;fSld; ,ize;J nfhs;thh;. mjd;gpd; gaNk ,y;iy. gpisw; tiu mg;ghNt vy;yhk; ghh;j;Jf; nfhs;thh;. me;j epidNt Rikiaf; Fiwf;f kdR NyrhfpaJ. epidT je;j jpUg;jp fdthFk;gbahf jpBnud;W g]; mRu Ntfj;jpy; xOq;iffs;> rpwpa Nuhl;Lfs; vd;W ghuhky; gwe;jJ. g];]pd; ,U gf;fq;fSk; Nuhl;Lf;fiufspYs;s kuq;fSld; rpuhag;gl;ld. g];]{f;Fs; nehbf;Fs; gutpa nra;jp mEuhjGuj;jpy; muRf;Fr; nrhe;jkhd xU nghpa vz;nza;j;jhq;fp vhpfpwjhk;. mij mizf;fj; jPaizg;Gg; gil jpz;lhLk; mNj Neuj;jpy; ,d;W fhiy vk;Kld; Gwg;gl;L> ,ilapy; gphpe;Jtpl;l kw;iwa ,U g];fspy; xU g];> gazpfSld; Nrh;j;Jf; nfhSj;jg;gl;L vhpfpwjhk;. gop Xhplk; ghtk; Xhplk; vd;gJ Nghy> ahNuh vz;nza;j;jhq;fpia vhpf;f> xU ghtKk; mwpahj mg;ghtpj; jkpoh;fs; vhpe;jhh;fs;. fhiyapy; ghh;itahYk;> rphpg;ghYk; ifFYf;fpa me;j Kfq;fs; kuz Xyj;Jld; fUfpg;NghtJ kdf;fz;zpy; njhpa vd; kdk; jfpj;jJ. ,Nj epiy ,g;Ngh vkJ g];]{f;Fs; tuyhk; vd;w epidg;G te;j khj;jpuj;jpy; vdf;F gar;rpyph;g;gpy; cly; eLq;fpaJ. ~~mk;kh vq;fisAk; vhpf;fg; Nghwhq;fNsh?|| mUz;jhd; Nfl;lhd;.


140

vdf;Fg; gaj;jpNy jiyf;Fs;Ns ,uj;jk; nfhjpj;jJ. mdy; ff;FtJNghy mNfhukhf ,Ue;jJ. fd;dq;fisg; gpa;j;Jf;nfhz;L mNfhuj;jputk; ntspNa ghag;NghtJ Nghd;wpUe;;jJ. gpd;Df;Fj; jpUk;gp mfpyhit vd;dplk; jUk;gb rNuhtplk; Nfl;Lf;nfhz;Nld;. %d;W gps;isfisAk; vd;Dld; mizj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk; NghypUe;jJ. g];]{f;Fs; vy;Nyhh; Kfq;fspYk; kuzgPjp. ,g;gbNa ,e;j g];]{f;Fs;NsNa fUfpg;Nghfg; NghfpNwhkh? ,jw;fh..? ,g;gbr; rhtjw;fh..? tPl;by; mk;kh rNfhjuq;fSlDk; ,y;yhJ> fztdplKk; Ngha;r; NruhJ ,g;gb mehjuthf vq;fs; rhpj;jpuk; Kbag;Nghfpwjh? tUk;NghJ Mj;jpabg; gps;isahiur; rhpahff; Fk;gpl;Lj;jhNd te;Njd;. topapNy g]; ty;ypGuf;Nfhtpiyj; jhz;Lk;NghJ kdNjhLjhNd gpuhh;j;jpj;Njd;. vkJ gazk; ey;ygb mikaNtz;Lnkd g];]py; ,Ue;j midtUNk ,wq;fp> ehfh;Nfhtpypy; 15 epkplq;fs; ,Ue;J kd;whb te;NjhNk. ehfh;Nfhtpiyj; jhz;b tUifapy;> cah;e;j ghk;Gg; Gw;Wfs; epiwe;j me;jf; fhl;Lf; NfhtpYf;Fs; rhujp vk;ik mioj;Jr; nrd;W> ,e;jg; Gw;Wf;fis ehk; tzq;fpr; nrd;why; vk; gazk; ey;ygb mikAnkd;whNu. Vd; ,g;gbahdJ? kdR Gyk;gpaJ. gy f\;lq;fisAk; fz;lq;fisAk; fle;J mEuhjGuk; tiu te;j g]; Nghf;fplk; njhpahky;> Fly; njwpf;fj; jpUk;gp Xbf;nfhz;bUe;jJ. ve;j epkplj;jpYk; ehk; vhpf;fg;glyhk;. my;yJ midtUk; ntl;lg;glyhk;. my;yJ Rl;Lj;js;sg;glyhk; vd;w gPjp vy;NyhiuAk; Ml;nfhz;bUe;jJ. g]; kPz;Lk; tTdpah te;J NrUk; tiu ahh; kdjpYk; ek;gpf;if ,Uff;ftpy;iy. g]; tTdpahTf;Fs; GFe;J nfhQ;rNeuk; XLtJk;> epd;W ntspapy; epd;wth;fsplk; tprhhpg;gJkha; miye;j NghJjhd;> ehDk; g];]{s; ,Ue;j kw;wth;fSk; XusT ,ay;ghd epiyf;Fj; jpUk;gpNdhk;.


141

,Wjpapy; g]; nfhwtg;nghj;jhid Nuhl;bYs;s ,e;j Njthyaj;jpd; Kd; te;J epd;wJ. caph;;fhf;fg;gl;l epk;kjpapy; rhujpf;F vd; fz;fshy; ed;wp nrhd;Ndd;. rphpf;f Kad;Nwd;. cjLfs; tphpa kWj;jd. g]; rhujp Nfw;iwj; jpwe;jNghJ rj;jk; Nfl;L ghjphpahh; ntspNa te;jhh.;.. g]; rhujpAk; ghjphpahUk; VNjh fijj;j gpd; ghjphpahh; vq;fs; vy;NyhiuAk; cs;Ns tuNtw;whh;. vy;NyhUk; Njthyaj;jpd; Kd; me;jg; nghpa Kw;wj;jpy; fisg;NghL epd;Nwhk;. ,t;tsT NeuKk; g];]{f;Fs; mile;J NghapUe;j vkf;F kuq;fs; epiwe;jpUe;j me;j ,lk; Fsph;r;rpiaj; je;jJ. Neuj;ijg; ghh;jN ; jd;. 5 kzp MfpapUe;jJ. xU nghpath; Xukhf ,Ue;j jz;zp gk;ig njz;b mKf;f jz;zPh; nfhl;baJ. Mshshfr; nrd;W jz;zPiu nkhz;L jiyapy; Cw;wp> fhy; fOtp ,d;iwa mNfhuj;ijg; Nghf;fpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. ehDk; gps;isfSkha; gk;gpypUe;J nfhl;Lk; ePiuf; ifapy; Ve;jpf; Fbj;Njhk;. “epiyik ,d;W ey;yhf ,y;iy. vy;NyhUk; vd;Dld; thUq;fs;” vdg; ghjphpahh; vk;ikj; Njthyaj;jpd; gpd;gf;fKs;s nghpa kz;lgnkhd;Wf;Fs; $l;br;nrd;whh;. mq;Nf kz;lgj;Jf;Fg; nghWg;ghf ,d;DnkhUth; ,Ue;jhh;. ,d;W gazk; nra;aKbahJ. ,q;Nf jq;fpj;jhd; MfNtz;Lnkd;W Kbthfp> ,e;j epyj;jpy;jhd; gLf;fNtz;Lnkd;W nrhd;dNghJ> mfpyh xNuabahf kWj;jhs;. ,jpiyah> ,e;j Cj;ijapyh> ehd; gLf;fkhl;Nld;. ehd; mg;ghl;ilg; Nghfg;Nghwd;.|| mlk;gpbj;j 6 taJ mfpyhitr; rkhjhdg;gLj;jp vd; kbapy; gLf;fitf;fg; ngUk;ghlhfptpl;lJ. Rjd; vJTk; Ghpahjtdhff;


142

fisg;gpNyNa J}q;fp tpl;lhd;. mUz; XusT tplaq;fs; Ghpe;jtd;. rpq;fs ,uhZtj;jpd; mepaha Mf;fpukpg;gpy; ele;j ,wg;GfisAk;> ,uj;jq;fisAk; fz;L Nfhgq;nfhz;ltd;. gUj;jpj;Jiwapy; Mkp tPL tPlhfg; GFe;J> tPl;Lf;nfhUtuhfr; Rl;lNghjpnyy;yhk; Nfhlhpiaj; J}f;fp itj;Jf;nfhz;L Mkpapd; tuit vjph;Nehf;fpatd; mtd.; J}NzhL rha;e;jpUe;j vd; Njhspy; jiyrha;j;J vd;NdhL xl;bagb ,Ue;jhd;. ~~mf;fh! mfpyhit vd; kbapy; itj;jpUf;fl;lh?|| kPz;Lk;> vd; kdk; ,d;iwa rk;gtq;fsplk; miyaj; njhlq;f Kd; rNuh vd;idf; fiyj;jhs;. ~~,y;iy rNuh mts; epj;jpiuahfptpl;lhs;.|| ~~mUZf;F gp];fl; VjhtJ jul;Lkh?|| mUz; clNdNa ~~Ntz;lhk;. vdf;Fg; grpf;ftpy;iy|| vd;whd;. mtd; ,d;Dk; J} q;ftpy;iynad;gJ mg;NghJjhd; vdf;Fj; njhpe;jJ. ~~KjNy %tUf;Fk; ehd; nfhz;Lte;j gp];fl;ilf; nfhLj;Jtpl;Nld;.|| rNuh kPz;Lk; Ngha; ghh;j;jpgDf;fUfpy; J}NzhL rha;e;J nfhz;lhs;. ~~Vd; mg;G epj;jpiu nfhs;shky; nfhl;lf;nfhl;l tpopj;jpUf;fpwha;?|| mUzplk; Nfl;lNghJ> ~~vdf;F epj;jpiu tutpy;iy|| vd;whd;. mtd; Fuypy; Nrhfk; njhpe;jJ. mtd; jiyiaj; jltpf;nfhLj;jNghJ ,d;Dk; ,Wf;fkhf vd;dpy; rha;e;J nfhz;lhd;. Esk;gpd; fbapy; mfpyhTk; RjDk; epj;jpiuapy; fhiyr; nrhwpe;jgb rpde;jhh;fs;. vdJ „ghf‟;fpypUe;J ,uz;L ghthilfis vLj;J mth;fs; fhy;fis %btpl;Nld;. Njthyaj;jpd; ntspg;gFjp xNu ,Ul;lhfj; njhpe;jJ. cs;Ns XusT mikjpahfptpl;lJ. me;j tajhdthpd; nfhy;> nfhy; ,UkYk;> Esk;Gfspd; hPq;fhuKk;> Fwl;ilr; rj;jq;fSk; Jy;ypakhff; Nfl;ld. rNuh> ghh;j;jpgdpd; kbapy; J}q;fptpl;lhs;Nghyj; njhpe;jJ. ghh;j;jpgd; jd; kbapy; gLj;jpUf;Fk; rNuhtpd; KJfpy; jiyiar; rhpj;jpUe;jhd;.


143

~~mf;fh VjhtJ cjtp Njitnaz;lhy; nrhy;Yq;Nfh|| vd;W mtd; nrhd;djpypUe;J> mtd; ,d;Dk; J}q;ftpy;iynad;gJ njhpe;jJ. Mq;fhq;F itf;fg;gl;bUe;j nkOFjphpfs; mopAk; jWthapYk; xsp nfhLj;Jf; nfhz;bUe;jd. ,d;Dk; rpwpJ Neuj;jpy; Njthya kz;lgk; ,Uspy; % o;fp tplg;NghfpwJ. vd;dhy; rhpe;J gLf;fNt Kbatpy;iy. gakhf ,Ue;jJ. mOifahf te;jJ. ntspapy; J}uj;jpy; Jtf;Fr; rj;jq;fs; Nfl;ld. ,q;F te;j clNdNa tTdpah nuapy;Nt ];Nlrd; tiu Ngha; mg;ghTf;F nkNr[; nfhLj;J tu tpUk;gpNdd;. ~~epiyik rhpapy;iy|| vdg; ghjphpahh; xNuabahf kWj;J tpl;lhh;. ~~g]; vhpe;j nra;jpAk;> mg;ghtpd; fhJf;Fg; NghapUf;Fk;. vd; epiyAk;> gps;isfspd; epiyAk; njhpahky; mg;gh epr;rak; gjwpg;Ngha; epw;ghh;.|| nre;jpy; khkhtplk; nrhd;dNghJ jhd; nuapy;Nt ];Nlrd; tiu Ngha; tUtjhfr; nrhd;dhh;. mEuhjGuj;jpy; ntl;Lf;fSk; nfhj;Jf;fSk; elg;gjhfTk;> tTdpah nuapy;Nt ];NlrdbapYk; ahNuh Rlg;gl;Ltpl;lhh;fnsd;gJk; mr;RWj;Jk; nra;jpfshf tu> nre;jpy; khkh NghfKbahky; ,Ue;J tpl;lhh;. ,e;jj; Njthyaj;jpDs; vd; tho;f;if ];jk;gpf;fg;NghtJ Kd;$l;bNa njhpe;jpUe;jhy;> Ngrhky; Mj;jpabapy; vd; tPl;by; vd; cwTfSlNdNa ,Ue;jpUg;Ngd;.|| kdR Mjq;fg;gl;Lg; Gyk;gpaJ. ,g;NghJ xsp je;j nkOFjphpfs; Kw;whf mope;Jtpl;ld. Fk;kpUl;L. mUZk; J}q;fptpl;lhd;. ~~ty;ntl;bj;Jiw thrpfrhiyf;Ff; Fz;L Nghl;lJ Nghy; ,e;jj; Njthyaj;Jf;Fk; Fz;L NghLthh;fNsh!|| mgj;jkhd xU epidT te;J vd;id xU fzk; cYf;fpaJ. vdf;F ,Ul;ilg; ghh;f;fg; gpbf;ftpy;iy fz;fis ,Wf %bf;nfhz;Nld;. vd; vjph;fhyj;ijg;Nghy mJTk; ,Ul;lhf ,Ue;jJ. re;jputjdh nry;tFkhud; N[h;;kdp


144

muq;Nfw;wk;! jpUthsh; Re;ju%h;j;jp mth;fs; ghhp]py; ,UgJ tUlq;fSf;F Nkyhf tho;fpd;w xU nry;te;jh;. gjpide;J tUlq;fSf;F Kd;dh; ghhp]pd; Gwefh;g; gFjpapy; rpwpjhf xU th;j;jf ];jhgdj;ij Muk;gpj;jth;. nfhQ;rk; nfhQ;rk;khf Kd;Ndwp ,d;W ghhp]py; <oj; jkpoh;fs; mjpfkhf ikaq;nfhs;fpd;w Kf;fpa efuq;fspy; %d;W nghpa th;j;jf epWtdq;fSf;F nrhe;jf;fhuh;. ,e;jf; fhuzj;jhy; ghhp]py; <oj; jkpoh;fshy; elhj;jg;gLfpd;w mNdfkhd fiytpohf;fOf;nfy;yhk; ,th;jhd; gpujk tpUe;jpdh;! Re;ju%h;j;jp mth;fs; mz;ikapy; xU eld muq;Nfw;wj;jpw;F gpujk tpUe;jpduhfr; nrd;wpUe;jhh;. me;j tpohtpy; ciuahw;wpath;fs; muq;Nfw;wk; fz;l gps;isapd; ngw;Nwhh;fis thdstpw;Fk; Gfo;e;J Ngrpajpy; ,tUf;F nfhQ;rk; nghwhik te;Jtpl;lJ. md;Nw xU Kbtpw;F te;Jtpl;lhh;! mJ vl;Nl tajhd jdJ kfs; nIdpgUf;F gujehl;bak; fw;gpj;J ,e;jpahtpy; ,Ue;J nghpa nghpa fyh tpj;Jthd;fisnay;yhk; mioj;J ghhp]py; ,ijtpl rpwg;ghd Kiwapy; xU nghpa muq;Nfw;wtpoh xd;W elhj;jp jkpo; fiy fyhr;rhuq;fis tsh;gg ; jpy; jhDk; ahUf;Fk; Fiwe;jtd; ,y;iy vd;W fhl;lNtz;Lk; vd;W. gpuhd;]py; gpwe;j gps;isf;F jkpo;g;ngah; itg;gJ ehfhPfkpy;iynad md;W nIdPgh; vd ngah; itj;j Re;ju%h;j;jpf;Fj;jhd; ,d;W kfSf;F jkpo;f; fyhr;rhuj;Jld; ,ize;j gujehl;bak; gof;fNtz;Lk; vd;w Nguhir Vw;gl;bUf;fpd;wJ. muq;Nfw;wk; fhZk; mstpw;F gujk; fw;fNtz;Lkhdhy; Fiwe;j gl;rk; Ie;jhW Mz;LfshtJ Njitg;gLk; vd ehl;ba Mrphpia nrhy;y 'Vd; MNw khjq;fspy; fw;gpj;Jf; nfhLf;f Kbahjh?" vd Re;u%h;j;jpah; nghWikapy;yhjtuhff; Nfl;lhh;.


145

Re;ju%h;j;jpahpd; mtruk; eld Mrphpiaf;F vg;gbj; njhpAk;? mtUila Nehf;fnky;yhk; kfs; gujehl;bak; goFtJ my;y? kfSf;F muq;Nfw;wk; eilngwNtz;Lk; vd;gJjhd;! MW> Ie;J> ehY> %d;W vd Mrphpia ePz;lNeuk; thjhb vt;tsT gzk; nrythdhYk; guthapy;iy ,uz;L tUlj;jpy; muq;Nfw;wk; nra;af;$ba mstpw;F kfSf;F eldk; gof;fNtz;Lk; vd;w Re;ju% h;j;jpapd; Ntz;Lfhs;jhd; ntw;wpngw;wJ! eldk; gof te;j Kjy; ehNs muq;Nfw;wj;jpw;fhd jpfjpAk; eph;zapf;fg;gl;lJ! jfg;gpdpd; Gfohirf;F gypf;flh Mdts; me;j vl;L taJr; rpWkp nIdpgh;jhd;. mtSf;F nfhQ;Rk; tpUkpy;yhj ,e;j ehl;baj;ij jfg;gdpd; tw;GWj;jYf;fhfNt gofpte;jhs;. ghhp]py; kpfg; nghpa muq;fk; xd;wpy; muq;Nfw;w tpoh eilngw;wJ! ,e;jpahtpy; ,Ue;J kpfg;gpugykhd el;Lthq;ff; fiyQh;fs; gyh; gf;fthj;jpaj;jpw;fhf tutiof;fg;gl;bUe;jhh;fs;. eldj;ij urpg;gjw;fhf ,y;yhtpl;lhYk; Re;ju%h;j;jpapd; Kfj;jpw;fhf te;j kf;fs;$l;lk; kz;lgk; epiwe;J tope;jJ. tpohtpy; ,e;jpahtpy; ,Ue;J te;jpUe;j gpugy eldf; fiyQh; xUth; Ngrpdhh; ',d;W ,yq;ifj; jkpoh;fs;jhd; cyfk; KOtJk; ekJ fiy> fyhr;rhuq;fis fhj;J tsh;j;J tUfpd;whh;fs;! ,jpy; Re;ju%h;j;jp Nghd;w jkpOzh;thsh;fs; ghuhl;bw;Fhpath;fs;! ,jw;fhf ehd; ,e;j muq;fj;jpy; jpU Re;ju%h;j;jp mth;fSf;F jiy tzq;fp khpahij nrYj;Jfpd;Nwd;" vd;whh;


146

Re;j%h;j;jpah; ,uz;L iffisAk; cah;j;jp vy;NyhUf;Fk; nghpa Fk;gpL xd;W Nghl.lhh;. kz;lgj;jpy; ,Ue;j <oj; jkpoh;fspd; fuNfhrk; kz;lk; mjpUk;gbahf vjpnuhypj;jJ! ehq;fs; ,g;gbj;jhd;!

tz;iz nja;tk;


147

இதனங்கள் அறு஧ைாத ஷகா஧ம் ஷயண்டும்!! ஷகாபத்ைஷன் உச்சத்ைஷல் லஶழ்லின் அலயங்கயர தகதகஶட்டிச் சஷரிக்கஷன்மன; ந஭ந஭தலன்று த஫ன்ம பற்கரின் நசுக்கரில் இ஭த்ை உமவுகயர சஷக்கஷத் ைலிக்கஷன்மன; உணர்ச்சஷப் தபஶபேக்கஶ ந஭ம்புப் புதைப்பில் உமங்கஶ இ஭வுகயர யகஶபத்ைஷன் சஶபங்கரஶகஷன்மன; யகஶபம் எபே ஆப௅ைத஫ன்று ஌ந்ைப்பட்ை தககரில் - கூை லஶரஶய் லசஷ ீ அறுக்கப் பட்ை இை஬ங்கள் ைஶன் தகஶட்டிக் கஷைக்கஷன்மன; இரத஫ தைஶதயந்தும் ப௃துத஫ கைந்தும் ஫஭ணத்ைஷன் உச்சம்லத஭ யகஶபத்ைஷன் கதம அகயஶ஫யய உ஬ிர்கல௃ம் பிரிகஷன்மன; நட்பு ஫மந்து, நன்மஷ துமந்து யகஶபத்ைஶல் துச்சப் படுத்ைப்பட்ை உமவுகதர ஫ீ ண்டும் சஷரித்துக் தகஶள்ல௃ம் ஏர் நஶரில் யகஶபம்; ப௃ல௅த஫஬ஶய் ஫ீ ட்டுத் ைபேலயை஬ில்தய;


148

தகதகஶட்டி சஷரித்ை நஶன்கு யபர் சஷரிப்பிற்கு, கஶயம் ப௃ல௅ைஷற்கஶய் லல௅ம் ீ எற்தம பறஷச்தசஶல்யஷற்கு, நஷதம஬ லடுகரின் ீ கஶ஭ணம் லண்யகஶபத஫னும் ீ எற்தம இல௅க்யக; இை஬ங்கள் அறுபைஶை யகஶபப௃ம், உணர்ச்சஷப் தபபேக்கயஷல் புரிைலும், நன்த஫ பிமப்பிக்கும் யநஶக்கு-ம் தகஶண்டு ைனக்குள் ைஶதனன்னும் தசபேக்கும் லிடுப்பின் அதைப௅ம் கைந்து லபேம் - - - யகஶபய஫ சப௃கத்ைஷன்; ஫ீ ப்தபறு ஆப௅ைத஫ன்று தகஶள்க!! --------------------------------------------------------------------

யித்னாசாகர்


149

Kaatruveli April Issue 2011  

The April 2011 issue of the free tamil literature magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you