Page 1

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

Karolina Mrozowska

FILOZOFIA

Warszawa 2013 1


SPIS TREŚCI : 1.Wstęp 2.Najważniejsze szkoły filozofii 3.Główne dzieła filozofii

2


3


WSTĘP Odpowiedzi na wiele pytań ludzi starożytności można było znaleźć w mitach, ale nie wystarczały one tym, którzy lubili myśleć i dążyli do mądrości opartej na wiedzy, a nie na religijnej wierze. W starożytnej Grecji nazwano ich filozofami, a to, czym się zajmowali - filozofią (z gr. umiłowanie mądrości). Wczesna grecka filozofia próbuje przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: z czego jest wszystko to, co jest? Odpowiedzi są bardzo różne. Według Talesa, wszystko składa się z odżywczej i bezkształtnej wody. Wskazywano też inne żywioły: ogień, ziemię, powietrze. Empedokles połączył te teorie i uznał, że budulcem wszystkich rzeczy są cztery żywioły lub elementy ziemia, woda, powietrze i ogień. Zdaniem Demokryta, świat składa się z maleńskich cząsteczek - atomów. Jeszcze innej odpowiedzi udzielił Pitagoras, doszukujący się zasady bytu w liczbie. Grecy stworzyli podwaliny filozofii, uporządkowali jej problematykę i sformułowali podstawowe pytania filozoficzne. Rzymianie kontynuowali idee Greków. Najwybitniejsi myśliciele rzymscy - świetni przedstawiciele szkoły stoickiej: Seneka i Marek Aureliusz interesowali się przede wszystkim problematyką etyczną.

4


ARYSTOTELIZM (naz. Arystoteles filozof gr., 384–322 p.n.e.) filoz. doktryna filoz. stworzona przez Arystotelesa obejmująca m.in. koncepcję budowy rzeczy z biernej materii i kształtującej ją formy, teorię poznania opartego na doświadczeniu i intuicyjnym określaniu z niego prawd ogólnych, zasadę umiaru będącego podstawą etyki; odrzucał platońską teorię idei; n.os. arystotelik.

ELIACI szkoła filozoficzna zapoczątkowana przez Ksenofanesa z Kolofonu, a uformowana przez Parmenidesa, istniejąca w VI-V w. p.n.e. Należeli do niej: Zenon z Elei, Melissos Empedokles. Poglądy eleatów można streścić następująco: istnieje tylko wieczny, niezmienny i nieruchomy byt, nie ma niebytu, ruch zaś jest przechodzeniem od bytu do niebytu. Szkoła eleatów była reakcją na przyrodnicze koncepcje jońskiej szkoły filozofii przyrody i stanowiła w pewnym sensie podbudowę idealizmu Platona (wprowadziła rozróżnienie między światem rzeczy samych w sobie a światem fenomenów).

CYNICY szkoła filozoficzna założona przez Antystenesa z Aten. Jej twórca głosił, że cnota jest czymś zdobywanym na stałe przez wiedzę łączoną z praktycznym działaniem. Cnotliwy mędrzec jest wolny - prawem dla niego jest tylko natura. Cynicy za cel życia uważali nauczanie moralności wśród ludności pochodzenia plebejskiego.

PLATONIZM całokształt poglądów filozoficznych Platona lub nurty i koncepcje w filozofii, podejmujące i rozwijające zawarte w jego systemie idee, tezy i wątki myślowe, tworzone przez platoników.

STOICYZM wg stoików szczęście to brak nieszczęścia , filozofia wg której trzeba być gotowym na wszelkie wyroki losu , pochwała cnoty, najwyżej ceni sobie umiar i wolność, wolność od wyroków losu, od emocji i uczuć, szczęścia nie można osiągnąć gromadząc doczesne dobra

SOKRATEIZM najważniejsza w życiu jest cnota która jest dobrem bezwzględnym, a cnota tosprawiedliwość, odwaga i panowanie nad sobą, bardzo ważne są dobra moralne o które człowiek powinien zabiegać nie licząc się z konsekwencjami

5


Główne działy filozofii: Estetyka - nauka o pięknie i przeżyciach z nim związanych. Etyka - nauka o ludzkich obyczajach, o dobru i złu. Logika - nauka o sposobach poprawnego myślenia. Metafizyka - nauka o pierwszych zasadach, podstawach bytu. Psychologia - nauka o duszy (dziś odrębny dział nauki).

6


7


8


9

Filozofia  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you